P. 1
dare de seama

dare de seama

|Views: 398|Likes:
Published by tiberiuspsenicinii

More info:

Published by: tiberiuspsenicinii on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

1http://www.docstoc.

com/docs/25307050/PROIECT-DE-LECTIE-Psihologie

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIE I BUSINESS Catedra TEORIE ECONOMIC PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii, FIEB, specialitatea Marketing i logistic Chi in u U.T.M 2007 2 I MARKETING

Programul a fost discutat i recomandat pentru editare la edin a catedrei Teorie Economic proces verbal nr. 9. ef catedr TEM conf. univ.dr. A. Gangan i Marketing din 9 mai 2007,

Autori: conf. univ.dr. A. Gangan lector superior V. Childescu lector asistent O. Calmîcov Redactor : Irina Enache

Bun de tipar 01.06.07. Hârtie ofset. Coli de tipar 1,0

Formatul hârtiei 60x84 1/16. Tipar Riso. Tirajul 75 ex. Comanda nr.93

U.T.M., 2004, Chi in u, bd. tefan cel Mare, 168. Sec ia Redactare i Editare a U.T.M.

comerciale i din sfera serviciilor. 4 OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PRACTICII DE PRODUC IE 1. Practica se efectueaz dup studierea disciplinelor cu profil economic. 2. . Marketingul industrial 5. agroindustriale. str.M.T. din sfera serviciilor etc.. © U.Chi in u. 9/9. Aprofundarea cuno tin elor în domeniul teoriei i practicii marketingului. Logistica m rfurilor 3. Reclama i rela iile cu publicul. Studen ilor. însu irea deprinderilor profesionale i preg tirea studen ilor pentru a activa independent în domeniul marketingului.2007 3 NOT INFORMATIV Scopul practicii economico-tehnologic const în aprofundarea i consolidarea cuno tin elor teoretice. Sisteme informa ionale în marketing 4. Practica este prev zut de planul de preg tire a speciali tilor la specialitatea Marketing i logistic i se desf oar la întreprinderile industriale. Cercet ri de marketing 2. A lua cuno tin de particularit ile func ion rii întreprinderilor mânt durata practicii este industriale.2068. Teoria comport rii consumatorului 6. precum i a disciplinelor de specialitate: 1. comerciale. În corespundere cu planul de înv de 4 s pt mâni.

3. selectarea i preg tirea informa iei necesare elabor rii tezelor anuale. încheierea contractului i repartizarea studen ilor la obiectul practicii se efectueaz de c tre catedra Teorie Economic i Marketing . 5 Conducerea general metodico-didactic a practicii este efectuat de c tre eful catedrei. A lua cuno tin de sistemul informa ional de marketing în cadrul întreprinderilor. b nci. Catedra asigur studen ilor programa practicii i controleaz îndeplinirea acesteia. 5. împreun cu studen ii. Alegerea obiectului practici. Obiectele practicii sunt întreprinderile de diferite forme organizatorico-juridice. organizeaz munca conform principiilor tiin ifice: întreprinderi industriale. 4. burse angro. Studierea procesului de management al marketingului. companii de asigurare etc. magazine universale. inând seama de condi iile de activitate ale întreprinderii (anexa 1). În baza prezentei programe. însu irea tehnicilor i metodelor marketingului. Obiectul concret al practicii de produc ie i conduc torul din cadrul catedrei este numit prin ordinul rectorului UTM. magazine mari specializate. Culegerea. institu ii financiare care aplic în activitatea lor tehnologii i utilaj modern. OBLIGA IUNILE STUDENTULUI PRACTICANT Studentul în perioada practicii economico-tehnologic e obligat: . conduc torii practicii din cadrul întreprinderii i catedrei. elaboreaz un plan calendaristic de desf urare al practicii.

luând . Periodic s informeze despre gradul de îndeplinire al programului practicii conduc torului practicii de la catedr . S se familiarizeze cu normele de tehnic a securit ii muncii. i La sfâr itul practicii jurnalul trebuie s fie semnat de conduc torul întreprinderii i confirmat prin tampil . S sus in darea de seam la data stabilit de catedr . S in instructajul necesar înainte de începerea practicii.S primeasc la catedr agenda i programul practicii. OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure preg tirea la timp a documentelor necesare pentru organizarea i desf urarea practicii. cu o i apreciere de la obiectul practicii. s prezinte conduc torului practicii de la întreprindere darea de seam jurnalul pentru a fi controlat i apreciat . 6 S completeze regulat agenda practicii de produc ie i s îndeplineasc programul practicii. în prima zi de practic pentru a perfecta actele necesare ce atest prezentarea studentului la locul practicii de produc ie. s prezinte darea de seam practicii la catedra Teorie Economic caracteristic i jurnalul i Marketing . indicând toate activit ile îndeplinite. Cu trei zile înainte de expirarea termenului practicii. S se familiarizeze cu con inutul programului practicii. Împreun cu conduc torul de la întreprindere i studentulpracticant s alc tuiasc graficele individuale ale practicii. S respecte programul de lucru i ordinea în cadrul întreprinderii. S se prezinte la întreprindere obiectul practicii. În ultima zi de practic .

structura. iar în cazul necesar s asigure rezolvarea problemelor ap rute i consult rile necesare. inclusiv deplasarea de la un loc de munc la altul. Împreun cu conduc torul de la catedr s întocmeasc graficul de efectuare a practicii de c tre fiecare student. avizul respectiv fiind adeverit cu tampila întreprinderii. a programului practicii. de c tre studen i. S -i familiarizeze pe studen i practican i cu direc iile de activitate a întreprinderii. regimul de lucru. subdiviziunile. s ofere consulta ia necesar . inclusiv asigurarea studen ilor practican i cu locuri de munc . S controleze respectarea. S controleze regulat mersul îndeplinirii. 7 S controleze periodic îndeplinirea de c tre studen i a programului practicii. indicatorii economici. CON INUTUL PRACTICII 1. S contribuie la crearea condi iilor necesare pentru îndeplinirea programului practicii. OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure organizarea în grup sau cu fiecare student în parte a instructajului referitor la normele de tehnica securit ii. de c tre studen ii practican i. apreciind autenticitatea informa iei prezentate. S ia cuno tin cu darea de seam despre practic a fiec rui student. a disciplinei muncii. regimului de lucru al întreprinderii. Caracteristica general a întreprinderii: . nivelul 8 de îndeplinire a programului practicii i nota cuvenit .în considera ie programul i condi iile concrete de lucru ale întreprinderii.

analiza sortimentului de produse. . sfera servicii. Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii Caracteristica i locul întreprinderii în domeniu. turism. . structura intern .analiza utiliz rii resurselor materiale. func iile conform fi elor de post.analiza utiliz rii capacit ii de produc ie. . complexul industrial) Forma organizatorico-juridic a întreprinderii Tipul propriet ii Num rul de angaja i Localizarea (plasamentul) Rechizitele întreprinderii (adres . . telefon. fax) 2. Analiza conducerii i organiz rii activit ii de marketing la întreprindere (organizarea compartimentului de marketing i sarcinile acestuia.analiza costului de produc ie. comer . profesiogramele) 4. Analiza micromediului de marketing: Analiza rela iilor cu furnizorii Analiza rela iilor cu intermediarii Evaluarea mediului concuren ial (num rul concuren ilor. Analiza indicatorilor de baz : .analiza utiliz rii resurselor umane. . avantaje i dezavantaje competetive) Analiza rela iilor cu clien ii (ponderea clientelei fidele în totalul . Analiza activit ii externe a întreprinderii.analiza profitului i rentabilit ii a întreprinderii. 9 3. cota de pia .Domeniul de activitate (produc ie.

se scrie pe tot parcursul practicii. darea de seam const din: foaia de titlu (completat în conformitate cu anexa 2) cuprins con inutul de baz încheiere (puncte tari. recomand ri) anexe. Dup evaluarea cuno tin elor studentului.clien ilor efectivi. ORGANIZAREA I SUS INEREA D RILOR DE SEAM DESPRE PRACTIC Asupra tuturor activit ilor prev zute de acest program. aprecierea calit ii documentelor i a gradului de îndeplinire a programului . avizul conduc torului de la întreprindere i programul practicii care trebuie prezentate la catedr pân la 10 septembrie anul urm tor de studiu. Dup con inut. strategiile rela iilor preferen iale practicate) Analiza rela iilor cu organismele publice 5. pe m sura studierii anumitor probleme conform unui plan elaborat de autor. Darea de seam este înso it de jurnalul practicii. puncte slabe. Activitatea de cercetare: Identificarea problemelor de marketing la întreprindere Organizarea i desf urarea unei cercet ri de marketing de birou sau de teren de sine st t tor. În termenul stabilit.5. Sus inerea practicii se va efectua public pân la 25 septembrie. studentul practicant întocme te individual o dare de seam de 20-25 pagini cu caracterul de 14 i intervalul 1. 10 Darea de seam . conduc torul practicii de la catedr verific darea de seam indicând toate aspectele ei pozitive i negative.

. (numele prenumele) (denumirea întreprinderii) Durata de la______________ pân la __________ Conduc torul practicii (de la întreprindere) ___________________ Conduc torul practicii (de la catedr ) ____________________ ____ __________200_ Data Locul de munc Con inutul activit ii efectuate Conduc torul de la întreprindere 12 .practicii se acord nota cuvenit . 11 Anex 1 PLANUL CALENDARISTIC de desf urare a practicii economico-tehnologice al studentului anului II univ. facultatea Inginerie economic specialitatea Marketing i logistic i Business .

anul) Conduc torul practicii (de la catedr ) (numele.specialitatea Marketing i logistic Chi in u 2007 14 .Anex 2 MINISTERUL EDUCA IEI I TINERETULUI UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIC Catedra TEORIE ECONOMIC RAPORT privind practica economico-tehnologic la _______________________________________________ (denumirea obiectului practicii) a studentului(ei)___________________________________ numele. prenumele) (grupa.FIEB. prenumele) Chi in u 2007 13 I BUSINESS I MARKETING UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->