P. 1
dare de seama

dare de seama

|Views: 399|Likes:
Published by tiberiuspsenicinii

More info:

Published by: tiberiuspsenicinii on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

1http://www.docstoc.

com/docs/25307050/PROIECT-DE-LECTIE-Psihologie

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIE I BUSINESS Catedra TEORIE ECONOMIC PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii, FIEB, specialitatea Marketing i logistic Chi in u U.T.M 2007 2 I MARKETING

Programul a fost discutat i recomandat pentru editare la edin a catedrei Teorie Economic proces verbal nr. 9. ef catedr TEM conf. univ.dr. A. Gangan i Marketing din 9 mai 2007,

Autori: conf. univ.dr. A. Gangan lector superior V. Childescu lector asistent O. Calmîcov Redactor : Irina Enache

Bun de tipar 01.06.07. Hârtie ofset. Coli de tipar 1,0

Formatul hârtiei 60x84 1/16. Tipar Riso. Tirajul 75 ex. Comanda nr.93

U.T.M., 2004, Chi in u, bd. tefan cel Mare, 168. Sec ia Redactare i Editare a U.T.M.

Aprofundarea cuno tin elor în domeniul teoriei i practicii marketingului.M.T. 4 OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PRACTICII DE PRODUC IE 1.2068. 9/9. 2. Sisteme informa ionale în marketing 4. În corespundere cu planul de înv de 4 s pt mâni. Practica se efectueaz dup studierea disciplinelor cu profil economic. Logistica m rfurilor 3. © U.. A lua cuno tin de particularit ile func ion rii întreprinderilor mânt durata practicii este industriale. Teoria comport rii consumatorului 6.2007 3 NOT INFORMATIV Scopul practicii economico-tehnologic const în aprofundarea i consolidarea cuno tin elor teoretice. Practica este prev zut de planul de preg tire a speciali tilor la specialitatea Marketing i logistic i se desf oar la întreprinderile industriale. precum i a disciplinelor de specialitate: 1.Chi in u. din sfera serviciilor etc. str. comerciale i din sfera serviciilor. Studen ilor. Marketingul industrial 5. agroindustriale. comerciale. însu irea deprinderilor profesionale i preg tirea studen ilor pentru a activa independent în domeniul marketingului. . Cercet ri de marketing 2. Reclama i rela iile cu publicul.

magazine mari specializate. Obiectele practicii sunt întreprinderile de diferite forme organizatorico-juridice. 5. împreun cu studen ii. OBLIGA IUNILE STUDENTULUI PRACTICANT Studentul în perioada practicii economico-tehnologic e obligat: . însu irea tehnicilor i metodelor marketingului. Alegerea obiectului practici. elaboreaz un plan calendaristic de desf urare al practicii. selectarea i preg tirea informa iei necesare elabor rii tezelor anuale. Studierea procesului de management al marketingului. 4. inând seama de condi iile de activitate ale întreprinderii (anexa 1). institu ii financiare care aplic în activitatea lor tehnologii i utilaj modern. Culegerea. A lua cuno tin de sistemul informa ional de marketing în cadrul întreprinderilor. conduc torii practicii din cadrul întreprinderii i catedrei. burse angro. 5 Conducerea general metodico-didactic a practicii este efectuat de c tre eful catedrei. magazine universale. În baza prezentei programe.3. Obiectul concret al practicii de produc ie i conduc torul din cadrul catedrei este numit prin ordinul rectorului UTM. Catedra asigur studen ilor programa practicii i controleaz îndeplinirea acesteia. organizeaz munca conform principiilor tiin ifice: întreprinderi industriale. b nci. companii de asigurare etc. încheierea contractului i repartizarea studen ilor la obiectul practicii se efectueaz de c tre catedra Teorie Economic i Marketing .

s prezinte darea de seam practicii la catedra Teorie Economic caracteristic i jurnalul i Marketing . s prezinte conduc torului practicii de la întreprindere darea de seam jurnalul pentru a fi controlat i apreciat .S primeasc la catedr agenda i programul practicii. S se prezinte la întreprindere obiectul practicii. S se familiarizeze cu normele de tehnic a securit ii muncii. S respecte programul de lucru i ordinea în cadrul întreprinderii. Împreun cu conduc torul de la întreprindere i studentulpracticant s alc tuiasc graficele individuale ale practicii. OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure preg tirea la timp a documentelor necesare pentru organizarea i desf urarea practicii. cu o i apreciere de la obiectul practicii. Cu trei zile înainte de expirarea termenului practicii. luând . i La sfâr itul practicii jurnalul trebuie s fie semnat de conduc torul întreprinderii i confirmat prin tampil . în prima zi de practic pentru a perfecta actele necesare ce atest prezentarea studentului la locul practicii de produc ie. S se familiarizeze cu con inutul programului practicii. 6 S completeze regulat agenda practicii de produc ie i s îndeplineasc programul practicii. Periodic s informeze despre gradul de îndeplinire al programului practicii conduc torului practicii de la catedr . S in instructajul necesar înainte de începerea practicii. În ultima zi de practic . indicând toate activit ile îndeplinite. S sus in darea de seam la data stabilit de catedr .

7 S controleze periodic îndeplinirea de c tre studen i a programului practicii. structura. inclusiv deplasarea de la un loc de munc la altul. subdiviziunile. regimul de lucru. a disciplinei muncii. iar în cazul necesar s asigure rezolvarea problemelor ap rute i consult rile necesare. OBLIGA IUNILE CONDUC TORULUI DE LA CATEDR S asigure organizarea în grup sau cu fiecare student în parte a instructajului referitor la normele de tehnica securit ii. s ofere consulta ia necesar . Împreun cu conduc torul de la catedr s întocmeasc graficul de efectuare a practicii de c tre fiecare student. indicatorii economici. avizul respectiv fiind adeverit cu tampila întreprinderii. S controleze respectarea.în considera ie programul i condi iile concrete de lucru ale întreprinderii. S contribuie la crearea condi iilor necesare pentru îndeplinirea programului practicii. a programului practicii. Caracteristica general a întreprinderii: . S -i familiarizeze pe studen i practican i cu direc iile de activitate a întreprinderii. inclusiv asigurarea studen ilor practican i cu locuri de munc . CON INUTUL PRACTICII 1. nivelul 8 de îndeplinire a programului practicii i nota cuvenit . apreciind autenticitatea informa iei prezentate. S ia cuno tin cu darea de seam despre practic a fiec rui student. S controleze regulat mersul îndeplinirii. de c tre studen i. regimului de lucru al întreprinderii. de c tre studen ii practican i.

turism. cota de pia . .analiza utiliz rii capacit ii de produc ie. complexul industrial) Forma organizatorico-juridic a întreprinderii Tipul propriet ii Num rul de angaja i Localizarea (plasamentul) Rechizitele întreprinderii (adres . . avantaje i dezavantaje competetive) Analiza rela iilor cu clien ii (ponderea clientelei fidele în totalul . Analiza micromediului de marketing: Analiza rela iilor cu furnizorii Analiza rela iilor cu intermediarii Evaluarea mediului concuren ial (num rul concuren ilor. .analiza costului de produc ie. 9 3. func iile conform fi elor de post. Analiza conducerii i organiz rii activit ii de marketing la întreprindere (organizarea compartimentului de marketing i sarcinile acestuia.analiza utiliz rii resurselor umane. Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii Caracteristica i locul întreprinderii în domeniu. fax) 2. sfera servicii. profesiogramele) 4.analiza sortimentului de produse. Analiza activit ii externe a întreprinderii. . structura intern . Analiza indicatorilor de baz : .analiza utiliz rii resurselor materiale. comer . .analiza profitului i rentabilit ii a întreprinderii. telefon.Domeniul de activitate (produc ie.

aprecierea calit ii documentelor i a gradului de îndeplinire a programului .5. ORGANIZAREA I SUS INEREA D RILOR DE SEAM DESPRE PRACTIC Asupra tuturor activit ilor prev zute de acest program. darea de seam const din: foaia de titlu (completat în conformitate cu anexa 2) cuprins con inutul de baz încheiere (puncte tari. avizul conduc torului de la întreprindere i programul practicii care trebuie prezentate la catedr pân la 10 septembrie anul urm tor de studiu. Dup evaluarea cuno tin elor studentului. Dup con inut. puncte slabe.clien ilor efectivi. conduc torul practicii de la catedr verific darea de seam indicând toate aspectele ei pozitive i negative. În termenul stabilit. studentul practicant întocme te individual o dare de seam de 20-25 pagini cu caracterul de 14 i intervalul 1. se scrie pe tot parcursul practicii. 10 Darea de seam . recomand ri) anexe. Activitatea de cercetare: Identificarea problemelor de marketing la întreprindere Organizarea i desf urarea unei cercet ri de marketing de birou sau de teren de sine st t tor. Darea de seam este înso it de jurnalul practicii. strategiile rela iilor preferen iale practicate) Analiza rela iilor cu organismele publice 5. pe m sura studierii anumitor probleme conform unui plan elaborat de autor. Sus inerea practicii se va efectua public pân la 25 septembrie.

11 Anex 1 PLANUL CALENDARISTIC de desf urare a practicii economico-tehnologice al studentului anului II univ. (numele prenumele) (denumirea întreprinderii) Durata de la______________ pân la __________ Conduc torul practicii (de la întreprindere) ___________________ Conduc torul practicii (de la catedr ) ____________________ ____ __________200_ Data Locul de munc Con inutul activit ii efectuate Conduc torul de la întreprindere 12 ..practicii se acord nota cuvenit . facultatea Inginerie economic specialitatea Marketing i logistic i Business .

FIEB. anul) Conduc torul practicii (de la catedr ) (numele. prenumele) Chi in u 2007 13 I BUSINESS I MARKETING UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI PROGRAMUL practicii economico-tehnologice pentru anul doi de studii.specialitatea Marketing i logistic Chi in u 2007 14 . prenumele) (grupa.Anex 2 MINISTERUL EDUCA IEI I TINERETULUI UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI Facultatea INGINERIE ECONOMIC Catedra TEORIE ECONOMIC RAPORT privind practica economico-tehnologic la _______________________________________________ (denumirea obiectului practicii) a studentului(ei)___________________________________ numele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->