P. 1
Proiect practica 2

Proiect practica 2

5.0

|Views: 12,168|Likes:
Published by aurash87

More info:

Published by: aurash87 on Feb 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2015

pdf

text

original

Obiectivele practicii de producţie referitor la subcompartimentul ,, salariu’’ este de a determina şi
controla timpul de muncă a angajaţilor, de a evalua şi determina drepturile salariale, de a include
consumurile directe privind retribuirea muncii în costul de producţie.
În vederea realizării obiectivelor menţionate este necesar de analizat componenţa şi clasificarea
personalului. Astfel, uzina ,, AZURIT’’ dispune de circa 150 angajaţi grupaţi pe brigăzi: administraţie,
comenzi, conducători auto, granit, gresie, îcărcare-descărcare, instalări, mecanici, monumente, pază,
muncitori necalificaţi în construcţii.
În sarcina contabilului răspunzător de sectorul dat intra evidenţa şi întocmirea documentelor de
angajare şi concediere. Prin urmare, la angajare, solicitantul scrie o cerere ( Anexa 39 ) în care se
indică data emiterii, numele şi prenumele solicitantului, specialitatea. La cerere se anexează certificatul
eliberat de comisia medicală, ce atestă starea de sănătate a solicitantului. În cazul în care solicitantul
este acceptat, organizaţia emite ordinul de angajare ( Anexa 40 ). Apoi, se deschide carnetul de munca
al angajatului şi se face însemnari în acesta. Se activează poliţa de asigurare şi codul CPAS. Se
determină în funcţie de pregatire şi experienţa de muncă categoria de calificare al angajatului, şi în
final se încheie contractul individual de muncă pe termen scurt sau pe o perioadă nedeterminată. În
cazul concedierii, angajatul la fel este obligat să scrie o cerere de eliberare ( Anexa 41 ). Dupa care,
nemijlocit conducerea organizaţiei emite ordinul de concediere al angajatului ( Anexa 42 ).
De misiunea contabilului, ţine şi determinarea numărului mediu scriptic de lucrători. Numar1ul mediu
trebuie să se determine zilnic. Însa, la SA ,,AZURIT’’ numărul mediu scriptic de lucratori se stabileşte
pe fiece brigadă-n parte lunar. Pentru aceasta, contabilul însumează numărul total de zile oficial
lucrate pe lună de o anumita brigadă, concediile plătite, concediile neplătite pe luna respectivă,
buletinele, zilele de odihnă şi sarbatoare. Apoi, suma obţinută se împarte la numărul total de zile din
luna dată. În aşa mod se obţine o cifra ce semnifică numărul mediu scriptic de lucratori al
organizaţiei ,, AZURIT’’.

Determinarea şi controlul prezenţei fiecărui salariat se efectuează prin întocmirea unui document
primar: fişa de pontaj ( Anexa 43 ). Însa, nu este exclusă nici constatarea prezenţei personalului
salariat la lucul de muncă prin apel nominal sau prin jetoane de prezenţă. În acest fel se asigură
constatarea cu exactitate a prezenţei personalului la programul de muncă, se depistează întîrzierile,
permitînd verificarea timpului de munca decontat la locurile de muncă.

46

În vederea calculării salariului este necesar de a cunoaşte, pe lînga timpul lucrat, şi volumul muncii
prestate. Cel mai adesea, acesta se perfectează prin cîteva documente primare: bon de lucru în acord
individual sau colectiv, raport de fabricaţie, foaie de parcurs. Ulterior, timpii de lucru, volumul de
muncă prestat consemnaţi în documentele primare stau la baza calculării salariilor care în continuare
depind de formele de salarizare utilizate. În cnformitate cu art. 130 ( alin.3 ) al Codului muncii şi
art. 3 ( alin.2 ) al Legii salarizării,
pentru remunerarea salariaţilor se pot folosi două forme de
salarizare, şi anume: pe unitate de timp sau în regie; pe unitate de produs sau în acord. Contabilii
uzinei ,, AZURIT’’ utilizează forma de salarizare în regie. Aceasta presupune retribuirea muncii în
raport cu timpul efectiv lucrat ( luni, zile, ore ), indiferent de randamentul muncii salariatului, şi
prevede doua sisteme de salarizare: sistemul simplu şi premial. Sistemul simplu prevede calcularea
salariului în dependenţă de numărul de ore, zile efectiv lucrate. Salariul se calculează prin înmulţirea
numărului de ore efectiv lucrate cu tariful de plată pe oră. Sistemul premial prevede înafară de salariul
calculat dupa timpul efectiv lucrat şi un premiu în dependenţă de coeficientul participării în muncă sau
de calitatea muncii depuse. Acesta se foloseşte pentru stimularea cointeresării lucrătorilor în
ameliorarea rezultatelor activităţii întreprinderii. Prin urmare, salariul administraţiei uzinei ,,
AZURIT’’ i se calculează ca produsul dintre salariul minim stabilit de lege ( pentru anul 2009 salariul
minim a fost de 900 lei ) şi coeficientul tarifar conform Reţelei tarifare unice. Astfel, pentru diverşi
reprezentanţi ai administraţiei sunt stabilite cîţiva coeficienţi: 1 ) Manageri, secretari, contabili-
executori, maistri, ingineri-şefi e.t.c. – coeficientul de la 2 pîna la 6; 2 ) Contabili-şefi, economişti,
finansişti e.t.c. – coeficientul de la 3 la 7; 3 ) Director executiv, director general e.t.c. – coeficientul de
la 4 la 8. În cazul în care angajaţii din administraţie lucrează sîmbăta, la salariul calculat li se adaugă
cîte 100 lei pentru fiece sîmbătă lucrată. Mărimea salariului calculat muncitorilor uzinei ,, AZURIT’’
depinde de categoria de calificare, şi anume: categoria I – 7.19 lei/ora; categoria II – 9.06 lei/ora;
categoria III – 11.43 lei/ora; categoria IV – 13.01 lei/ora; categoria V – 14.88 lei/ora; muncitorii ce se
ocupă de încărcare-descărcare, cît şi de conducerea automobilelor – 20 lei/ora; mecanicii - 23 lei/ora.
Astfel, salariul dupa timpul efectiv lucrat al muncitorilor se calculează ca produsul dintre numărul de
ore efectiv lucrate şi tariful de plată pe oră. Trebuie de menţionat, că la sfîrşitul lunii directorul
entităţii aprobă coeficientul de participare a forţei de muncă ( Anexa 44 ). După stabilirea
coeficientului de participare a forţei de muncă şi calcularea salariului dupa timpul efectiv lucrat, se
calculează salariul total prin înmulţirea salariului dupa timpul efectiv lucrat şi a coeficientului de
participare a for1tei de muncă. Salariul paznicilor li se calculează la fel după metoda timpului efectiv
lucrat ( numarul efectiv de ore lucrate x 7.19 lei/ora ). În cazul în care apar condiţii speciale de muncă,
ca: aflarea la locul de muncă în zile de odihnă, sărbătoare sau în perioada nocturnă, salariul calculat se
înmulţeşte cu coeficientul 1,5 ( cînd se munceşte pe timp de noapte ), cu coeficientul 2 ( cînd se
munceşte în zile de odihnă şi sărbătoare ), sau/şi cu 1,5 şi cu 2 ( cînd se munceşte atît în zile de odihnă

47

sau sărbătoare, cît şi în timp de noapte ). Prin urmare, putem observa că forma de salarizare în regie are
atît avantaje, cît şi dezavantaje.

Avantaje:

•Salariul se calculează foarte simplu şi poate fi uşor explicat.

•Angajaţii au mai multă sigurantă în salariul pe care-l primesc, fiindcă acesta nu se schimbă

direct proporţional cu volumul de producţie.

•Se reduc cheltuielile administrative pentru calcularea şi contabilizarea salariului.

Dezavantaje:

•Nu stimulează muncitorii pentru a spori volumul de producţie şi performanţele de muncă.

•Salariile sunt calculate uniform pe categoriile de calificare, fără a lua în consideraţie iniţiativa

şi performanţele individuale.

•Există tentaţia de încetinire a ritmului de muncă în condiţiile unei supravegheri ineficiente.

În cazul în care un angajat se abate de la programul de lucru sau nu manifestă interes şi performanţe
faţă de munca pe care trebuie s-o exercite, acesta este pedepsit. Ca urmare, maistrul brigăzii scrie o
scrisoare de serviciu în care se indică numele, prenumele anjajatului şi descrierea succintă a situaţiei.
În baza scrisorii, conducerea întreprinderii emite un ordin de mustrare a angajatului ( Anexa 45 ). Dacă
acesta continuă să manifeste indiferenţă faţă de locul de muncă, el este concediat.
Un rol important în contabilitatea salariului îi revine calcului concediilor. Pentru a beneficia de
concediu, persoana angajată trebuie să depună o cerere ( Anexa 46 ) în care se indică data de cînd şi
pînă cînd se solicită concediul. Dacă angajatul a lucrat 11 luni, lui i se aprobă concediul fără nici-o
discuţie. Şi în rezultat, conducerea organizaţiei eliberează ordinul ( Anexa 47 ) privind concediul anual
pe numele persoanei în cauză. Chiar dacă angajatul a lucrat mai puţin de 11 luni din an, lui i se poate
acorda concediu, numai că în avans. Limita maxima a concediului este de 28 zile plus doua zile de
odihnă. Concediul se calculează conform ( Anexa 48 ), dupa cum urmează:
1.Se însumează salariul calculat şi eliberat pe ultimile 3 luni pînă la data începerii concediului.
2.Se calculează un coeficient ce este egal cu raportul dintre total zile lucratoare din ce le 3 luni la
total zile calendaristice din lunile date.
3.Suma salariului pe cele 3 luni se împarte la numarul total de zile efectiv lucrate a lunilor

menţionate.

4.Se calculează mărimea concediului mediu pe zi prin înmulţirea sumei obţinute la punctul 3 cu
coeficientul calculat.
5.Se determină suma totală a concediului prin înmultirea concediului mediu pe zi cu numarul de
zile de concediu.

48

Pentru achitarea concediului anual, organizaţiile pot crea provizioane sau rezerve pentru plata
concediilor. SA ,, AZURIT’’ nu creaza astfel de rezerve.
Odata cu calcularea salariului, apare necesitatea de a calcula contributîile medicale, fondul de
pensii şi a impozitului pe venit ale salariatilor. Pentru anul 2010, cotele acestor reţineri rămîn
neschimbate, adică: pentru asigurările medicale - 3,5 %; fondul de pensii – 6 %; impozit pe venit –
7 % si 18 %. Mărimea asigurării medicale şi a fondului de pensii se calculează ca: mărimea salariului
calculat x cotele stabilite. Limita maximă a pensiei ce urmează a fi reţinută pentru anul 2010 nu trebuie
sa depăşească 942 lei. Mărimea impozitului pe venit se calculeaza ca: 2100 lei x 7 % + (mărimea
salariului calculat – scutirile - asigurarea medicală – fondul de pensii – 2100) x 18 %. Trebuie de
menţionat că mărimea scutirilor stabilite pentru anul 2010 sunt: scutire personală-675 lei, scutirea
soţiei-675 lei, scutire pentru copii-150 lei, scutire majoră-833.33 lei. Concomitent cu calculul
reţinerilor din salariu, entitatea mai calculează contribuţiile pentru asigurările sociale şi o parte a
asigurării medicale. Cotele rămîn neschimbate: asigurarea sociala – 23 %; asigurarea medicala – 3,5
%. Aceste reţineri se calculează prin înmultîrea salariului calculat cu cotele stabilite de legislaţie.
După calcularea salariului personalului organizaţiei, apare necesitatea de a repartiza salariul între
membrii colectivului utilizînd doua metode: metoda salariului tarifar şi metoda coeficient-ore.
SA ,, AZURIT’’ repartizează salariul calculat dupa prima metoda. Aceasta se efectuează în felul
următor:

1.Se determină suma salariului tarifar pentru fiecare membru al colectivului şi pe total prîn
înmulţirea numărului de ore efectiv lucrate cu tariful de plată al unei ore.
2.Se calculează coeficientul de plată prîn raportul dintre suma salariului calculat colectivului la
suma totală a salariului tarifar.
3.Se determină suma salariului pentru fiecare membru al colectivului prin înmulţirea
coeficientului de plată cu suma salariului tarifar.

Tebelul 3.2

Repartizarea salariului conform metodei salariului tarifar

Nr.
crt.

Numele,
prenumele
muncitorilorCategoria

Timp
efectiv
lucrat

Tariful
orar,
lei/ora

Salariul
tarifar,
lei

Coeficient
de
plată

Salariul
efectiv
calculat, lei

1

2

3

4

5

6= 4 x 5

7= T8 / T6

8 =6 x 7

1.Ichim Igor

I

176

7.19

1265.44

1,0819

1369.13

2.Morari Ion

III

180

11.43

2057.40

1,0819

2225.90

3.

Bivol Ion

V

150

14.88

2232

1,0819

2414.97

Total

----------

--------

----------

5554.84

-------------

6010

49

Atît modul de grupare a documentelor personalului privind salariile calculate pe tipuri de consumuri şi
cheltuieli, cît şi evidenţa decontărilor cu personalul se ţine în Borderoul de calcul al salariilor
( Anexa 49 ). Acesta cuprinde: angajaţii pe secţii, suma scutirilor, numărul de zile lucrătoare, venitul
curent, suma impozitată, impozitul pe venit, suma salariului achitat din casa, datoria faţă de buget
privind asigurarea medicala şi fondul de pensii, coeficientul de participare a forţei de muncă, mărimea
salariului clasificat pe tipuri de consumuri şi cheltuieli. Alte documente necesare în calculul şi
eliberarea salariului sunt: bonul de calcul şi lista de plată a salariului. Bonul de calcul ( Anexa 50 )
cuprinde informaţie referitoare la mărimea salariului calculat pe o anumită lună, denumirea şi funcţia
pe care o deţine salariatul, mărimea totală a reţinerilor, mărimea avansului primit, banii rămaşi pe
perioada viitoare. Lista de plată a salariului ( Anexa 51 ) reprezintă un document ce certifică achitarea
salariului. Aici se reflectă numele/prenumele angajaţilor, mărimea salariului spre achitare, semnătura
persoanelor ce au ridicat salariul. În cazul în care, în luna curentă angajatul nu se prezintă şi deci nu
ridică salariul, în lista de plată se indică suma totală ce a fost ridicată şi suma ce a fost depusă. Dacă
salariul nu va fi ridicat timp de 3 ani, acesta se va casa.
Pentru o evidenţa certă, justă a calculului şi eliberării salariului, este nevoie de automatizat
contabilitatea sectorului dat. Contabilii SA ,, AZURIT’’ specializaţi în acest domeniu utilizează în
practică diverse programe computerizate ce sunt de primă-importanţă, ca: programă contabilă 1C v.7.
7. si v.8; Office Excel 2007 şi Open Office.

50

3.6. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor fabricate
Producţia în curs de execuţie reprezintă producţia care nu a trecut prin toate fazele de producţie
stabilite de procesul tehnologic, dar şi produsele finite însă care nu au fost supuse probelor sau
recepţiei calitative şi cantitative. Evidenţa sintetică a producţiei în curs de execuţie se ţine la contul de
activ 215 ,, Producţia în curs de execuţie’’. În Debit cont 215 se reflectă producţia la sfîrşitul lunii
curente, iar în Credit cont 215 – producţia nefinisată la începutul lunii următoare. SA ,, AZURIT’’ nu
are, şi deci nu ţine evidenţa producţiei în curs de execuţie.
Produsele reprezintă bunuri în diferite faze ale procesului de producţie, ce sunt destinate livrării
terţilor. În componenţa sa pot fi incluse: produse finite, semifabricate din producţie proprie şi produse
secundare ( riziduale ). Producţia fabricată a organizaţiei ,, AZURIT’’ în componenţa sa include:
granit, marmură, monumente, travertin, gresie.
Valoarea de intrare a produselor fabricate include:
-consumuri materiale directe;
-consumuri directe privind retribuirea muncii;
-consumuri indirecte de producţie.
Produsele finite sunt evaluate şi reflectate în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost
şi valoarea realizabilă netă. Evaluarea se face la valoarea realizabilă netă în cazul cînd ea este mai mică
decît costul, adica în cazul:
-deteriorării sau degradării parţiale ;
-reducerii preţului de vînzare ;
-creşterea cheltuielilor pentru organizarea vînzării.
Pentru evidenţa sintetică a produselor este destinat contul de activ 216 „ Produse’’, în care se
înregistreză mişcarea produselor la întreprindere. În Debit cont 216 se reflectă costul efectiv al
produselor obţinute din producţia proprie, iar în Credit cont 216 - valoarea de bilanţ a produselor
vîndute.
Recepţia producţiei finite de către depozitar ( magazioner ) este însoţită de Fişa de magazie
( Anexa 52 ) şi factura fiscala privind mişcarea producţiei din secţia de fabricare în depozitul
organizaţiei ( Anexa 53 ). Ambele documente conţin informaţie referitoare la denumirea produsului

51

fabricat, cantitatea primită/eliberată, unitatea de masură, preţul, cantitatea rămasă-n stoc, semnăturile
persoanelor responsabile.
Pentru a determina existenţa efectivă a producţiei fabricate, aceasta se supune inventarierii.
Inventarierea produselor fabricate de SA ,, AZURTI’’ se efectuează pe fiece tip de produs în parte, o
dată în semestru. Astfel, inventarierea produselor finite s-a realizat de la 01 decembrie 2009 pînă la 15
decembrie 2009. În rezultat, s-au intocmit listele de inventariere a produselor finite ( Anexa 54 ). În
urma inventarierii se observă că nu s-au înregistrat abateri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->