ANEXA 1.

MODEL PROIECT
1. 1.1 Descriere Titlul EVALUAREA PROIECTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA

1.2 1.3

Localizare ROMANIA, Judeţul CLUJ, Regiune de NORD-VEST, Localitatea CLUJ-NAPOCA Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile (Costul total al proiectului )

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă 17.400< EUR >

% din costul total al proiectului 87 %

21.090< EUR >

1.4 Rezumat Actualul proiect îşi propune dezvoltarea în structura Primăriei Cluj-Napoca a unei capacităţi de evaluare a programelor iniţiate de Primărie, individual sau în parteneriat, in care sunt alocate fonduri publice locale. Proiectul propune, de asemenea, creşterea nivelului de calificare a personalului specializat în gestionarea banilor publici la nivelul comunităţii clujene. Aceasta se va realiza prin organizarea de cursuri şi workshop-uri sustinute de specialişti din ţară şi din străinătate. Astfel vor fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale noi instrumente, proceduri şi mecanisme de evaluare care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local. Proiectul se adresează direct funcţionarilor superiori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, implicati in iniţierea şi derularea de proiecte, precum si partenerilor Primăriei în derularea de programe din bani publici. Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.

1.5 Obiective Obiectivul general este crearea unei capacităţi instituţionale de eficientizare a gestionarii fondurilor publice de la nivel local. Se va recurge la aplicarea de evaluari ex-ante, concomitente, ex-post, cost-eficienţă, cost-beneficiu şi analize de impact prin care vor fi furnizate date şi analize pentru fundamentarea deciziilor autorităţii administrative, evitarea hotarârilor experimentale, reducerea investiţiilor în proiecte neviabile şi reducerea fraudelor şi compatibilizarea cu normele şi standardele implicate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alături de realizarea de studii de către specialişti din exterior, se va recurge şi la trainingul funcţionarilor superiori din cadrul primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte.

Obiective specifice 1. Înfiinţarea unui birou de evaluare a proiectelor din Administraţia Publică Locală care să funcţioneze în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Anexa A- Formular de cerere de finantare

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DIN MUNICIPIU g. precum şi de către participanţii la cursurile şi seminariile organizate prin prezentul proiect. prin implicarea personalului Primăriei. RENOVAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI care sunt derulate. odată iniţiaţi în problematica evaluării vor putea recurge la aplicarea cunoştinţelor dobândite pe activitatea departamentului sau serviciului pe care îl conduc. Această activitate urmează a fi subcontractată către o instituţie de specialitate prin licitaţie. Aceasta se datorează mai ales procesului de feed back permanent pe care initiatorii de programe (Primăria şi partenerii săi) îl primesc prin consultarea rezultatelor evaluarilor realizate de către biroul de evaluare. Aceste rezultate vor fi publicate şi vor fi supuse unor metode de meta-analiză astfel încât iniţiatorii de programe şi cei care le implementează să beneficieze de expertiza astfel obţinută. şi anume functionarii publici cu funcţii de conducere care. 2 . Un alt rezultat ar fi obţinerea unei centralizări a principalelor cauze ale succeselor şi eşecurilor înregistrate în managementul proiectelor iniţiate şi implementate de Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. specializat in gestionarea banilor publici in realizarea evaluărilor. b. 1. Aceasta activitate va fi şi ea subcontractată către o instituţie de specialitate. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VÂRSTNICILORPRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALEOFERITE DE CENTRELE DE ZI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA e. 3.6 Justificare Prin evaluarea sistematică şi unitară a proiectelor derulate din fonduri publice locale de catre Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat se realizează o adaptare continuă şi necesară a activitatătii Primăriei la relitatile economice si sociale ale societătii româneşti. Publicarea Ghidului Evaluatorului de Programe din Administraţia Publică. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. 4. Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivitaţilor locale in gestionarea banilor publici este realizata prin workshopuri desfaşurate priodic şi susţinute de catre specialişti in evaluare din ţara şi strainatate. din fonduri publice. în curs de derulare sau urmând a fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. susţinute de specialişti în evaluare. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC ŞI A EMISIILOR TERMICE f.Finalitatea este iniţierea acestora din urmă în evaluarea designului şi a implementării proiectelor susţinute din bani publici. Organizarea de cursuri şi seminarii (workshop-uri) pe teme de evaluare a programelor. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE c. la care să participe funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei.E3A 2. FORMAREA ASISTENTILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII d. Proiectul de adreseaza tutror celor 3 prioritaţi ale programului. revistă de specialitate care să reunească studii teoretice şi analize practice realizate de către specialiştii participanţi direct sau indirect la proiect. Evaluarea proiectelor: a.

Numărul beneficiarilor direcţi (funcţionari publici şi partenerii lor în proiecte) se ridică la 50 în timp ce beneficiarii indirecţi. prin investiţii ineficiente. investiţii frauduloase mascate prin proiecte experimentale.135 euro. -Fondul Pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor. deci nu se alocă resurse finciare in acest scop. Grupurile ţintă sunt reprezentate de Primaria Cluj-Napoca şi partenerii săi la nivel instituţional. Infrastructura insuficientă şi inadecvată unui proces de evaluare sistematică reprezintă o altă constângere. la care se adaugă constrângeri de natura financiară. eşcuri etc. din care grant. 1.E3A Actualul proiect propune relizarea unor baze de date pentru fiecare proiect şi supunerea lor unor proceduri de meta-analiză şi publicarea rezultatelor. Proiectele ce urmează a fi supuse evaluării sunt: a. coordonatorul proiectului si asistentul acestuia. Printre constrângerile identificate in România la nivelul administratiei publice locale se numără lipsa expertilor in evaluare. Printre nevoile identificate în România la nivelul comunitaţilor locale se numără limitarea corupţiei manifestată prin deturnări de fonduri (utilizarea fondurilor publice in alte scopuri decăt cele stabilite in conformitate cu legea). Asociaţia Femeilor Rome c. In acest sens se remarca lipsa unei comunicări cooperări reale între mediul academic şi cel administrativ şi in consecinţa accesul greu al practicienilor la informaţii de ultima ora in domeniul evaluăii. Asociaţia Medicilor de Familie. -Parteneri-Asociaţia Studenţească Romano Suno. O alta nevoie identificată este reducerea hotarârolor sau deciziilor experimentale. (cetăţenii municipiului Cluj-Napoca) sunt aproximativ 250. 47.920 euro b. Proiectul va aduce argumente printr-o analiză costbeneficiu şi cost-eficienţă ca fondurile investite in evaluarea de programe sunt mai mult decât recuperate prin diminuarea pierderilor. Astfel se introduc noi instrumente. Nu e constientizata eficienţa evaluării. De asemenea va avea loc sedinţa de constituire a biroului de evaluare la care vor participa primarul.000 de persoane. iniţiatori şi implementatori de proiecte din bani publici şi cetăţenii ca beneficiari finali ai serviciilor publice reprezintă grupul ţintă non-instituţional. Funcţionarii publici superiori. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VĂRSTNICILOR PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE OFERITE DE CENTRELE DE ZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -Program Phare -Parteneri Asociatia ASISTMED 3 . proceduri şi mecanisme care conduc la înbunataţirea gestionării fondurilor la nivel local.Centrul de Servicii de Sănătate. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. individual sau în parteneriat. aplicarea celor mai avansate proceduri şi mecanisme de evaluare. evaluatorul şi funcţionarii superiori din cadrul primariei. crearea infrastructurii prin achiziţionarea a 3 computere si 3 imprimante. FORMAREA ASISTENŢILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII -Program Phare -Parteneri AJOFM -Anul desfăşurării 2003-2004 -Grant acordat 48. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE -Program Phare -Parteneri. Activitatea 2: Realizarea de evaluari pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primăriea Cluj-Napoca. Direcţia Judeţeană de Sănatate Publică. Proiectul pune la dispoyitia factorilor de decizie in timp util informatiile necesare astfel încât ei sa actioneze in cunostinţa de cauză.7 Descrierea detaliată a activităţilor Activitatea 1:Organizarea biroului de evaluare Aceasta se refera la crearea formală a biroului prin includerea in organigramă. -Desfăşurare 2002-2003 -Total buget 67. a unui xerox si a unui telefon-fax. frauduloase. utilizarea unor programe informatice noi de stocare a datelor şi analiza statistică.000 Euro d.

000 USD g. -Metode de stabilire a indicatorilor -Instrumente şi tehnici computerizate de sistematizare si analiza a datelor Cursurile si workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti (cercetători si practicieni) in domenniul evaluării de proiecte din tară si străinatate. -Analiza cost-eficienţa pentru aprecierea eficacitaţii unor variante alternative de intervenţie.E3A -Grant acordat 24. pentru fundamentarea unor decizii privind masura in care rezultatele unui program justifică costurile şi sustinerea unui anumit program in defavoarea altuia. a evita cheltuieli inutile. RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA -iniţiativa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca -proiect în stadiu de propunere Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate. EFICINŢA ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE ENERGETICE DIN MUNICIPIU -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. concomitentă si ex-post. prin biroul de evaluare înfiinţat va participa la colectarea datelor şi la analiya acestora în vederea realizerii evaluărilor. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC SI A EMISIILOR TERMICE -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. în functie de specificul fiecărei activităti analizate: -Evaluarea ex-ante. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect.450 Euro e. Activitatea 3: Organizarea de cursuri si workshop-uri. Printre participanţi se vor număra funcţionarii superiori din primărie (sefii de direcţii şi servicii). studiile de impact.000 USD f. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. începând din a doua lună)pe teme de evaluare a programelor în administarţia publică. modificării sau stopării implementării acestuia. vor fi utilizate următoarele metode. 4 . utilă in determinarea gradului in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor. -Analiza ex-post pentru crearea in cadrul primăriei a unei capacităţi de evaluare a rezultatelor inexistenta actualmente. Solicitantul. Tematica va avea la bază: -Metode şi tehnici de evaluare a diferitelor tipuri de proiecte: evaluarea ex-ante. prin licitaţie. Activităţile de editare şi publicare vor fi subcontractate unor agenţi economici specializaţi. -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea pentru aducerea pe parcurs a îmbunătăţirilor necesare atât în design cât şi în implementare. in număr de 49 de persoane. pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea şi contracararea efectelor unui design defectuos. 1. prin licitaţie. analiza cost-beneficiu si cost-eficinţă.8 Metodologia Pentru activitatea Evaluarea de proiecte. Activitatea 4:Publicarea Ghidului Evaluatorului de Proiecte din Administraţia Publică Aceasta revistă de specialitate va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. Pe lănga aceştia participarea va fi deschisa si colaboratorilor primăriei in domeniul managementului de proiecte. Subcontractorul va întocmi designul fiecărei evaluări. prin licitaţie. -Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale unui program în vederea continuării. Se vor organiza 11 cursuri si 11 workshop-uri (câte un curs si un workshop pe lună. -Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienţa economica. Aceasta activitate va fi găzduită de primarie şi se va desfăşura căte 3 zile la sfărsitul primei săptămâni din fiecare lună Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate.

Activitatea de evaluare a proiectului va fi şi ea subcontractată. contabilul si Coordonatorul de proiect va avea următoarele atribuţii: stabilirea planului de lucru. Anul 1 Activitatea Pregătirea Activităţii 1: Luna 1 Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organizaţia care implementează Organizarea biroului de evaluare Realizarea activităţii 1 Primăria Npoca Cluj- Organizarea biroului de evaluare Pregătirea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie Instituţia de specialitate subcontractantă 5 .E3A Activitatea privind cursurile şi seminariile se va desfăşura conform unei curricule prestabilite in linii mari de către solicitant. Primăria neavând un evaluator. Contabilul va gestiona situaţiile financiare ale operaţiunilor cerute de activităţile proiectului. coordonatorul proiectului. o evaluare pe parcursul proiectului. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. Asistentul de proiect va avea sarcini administrative. de colectare de date şi de interpretare a acestora. asistentul de proiect. urmând însă a fi detaliată de către subcontractanţii participanţi la licitaţie. Echipa de proiect va fi formată din evaluatorul proiectului.9 Durata şi planul de acţiune Durata proiectului va fi de 12 luni. in luna a 6-a şi una în finalul proiectului. Evaluatorul va face 3 evaluări. coordonare echipei in munca de publicare a ghidului şi organizarea licitatiilor de subcontractare. principalele instrumente utilizate în procesul de evaluare în ţară şi în Uniunea Europeană. Curricula de bază va conţine principalele metode şi tehnici de evaluare. Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare: -Evaluarea ex-ante -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea -Analiza ex-post -Analiza de impact -Analiza cost-beneficiu -Analiza cost-eficienţa 1. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. o evaluare la începutul proiectului. stabilirea exacta a programelor seminariilor.

Organizarea. alături de o diminuare a 6 . automat.E3A individual sau în parteneriat Realizarea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie individual sau în parteneriat Pregătirea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Realizarea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Pregătirea activităţii 4: Instituţia de specialitate subcontractantă Primăria ClujNpoca Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte Realizarea activităţii 4: Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte 2. Rezultate aşteptate 2. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. dotarea. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. Aceste metode. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. Analizele cost-beneficiu şi costeficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. evaluările concomitente.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă Instituţia de specialitate subcontractantă Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Monitorizările. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. La aceasta va contribui şi monitorizarea . alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. evitându-se astfel investiţiile frauduloase. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. vor contribui.

Pe termen lung.3 Efecte multiplicatoare Administraţia publică locală. dotarea. 2. îmbunătăţirea legislaţiei de la nivel local.2 Publicatii si alte efecte vizibile Se va publica GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. Succesul acestui proiect atrage după sine posibilitatea aplicării sale şi de către primăriile din alte comunităţi.E3A clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. a unei platforme de acţiune şi cercetare(colaborarea Primăriei cu specialişti din ţară şi din străinătate) materializată în studii. în numărul de decizii luate de către factorii de decizie în cunoştinţă de cauză. în curs de aliniere la standarde de competenţă europene nu poate fi concepută fără o activitate susţinută de evaluare a programelor. 2. prin contribuţia pe care actualul proiect o aduce la dezvoltarea parteneriatului-prin implicarea la cursuri. Primăria Cluj-Napoca devine astfel furnizor de expertiză. în consecinţă. El va fi inclus în noua organigramă şi va funcţiona şi ulterior incheierii finanţării. activitatea biroului va fi susţinută din bugetul local. dată fiind nevoia stringentă de o unitate de evaluare în cadrul Primăriei. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o 7 . impactul preconizat se referă la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici.4 Impact pe termen scurt si lung Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. La nivel structural. a metodelor şi mecanismelor de gestionare a fondurilor publice. un telefon + fax). Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. Vor fi redactate şi puse la dispoziţia autorităţii publice rapoartele de evaluare şi bazele de date realizate pentru fiecare din cele şapte proiecte. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. activitatea biroului va determina îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi. tocmai datorită rapoartelor furnizate de către biroul de evaluare. deci limitarea corupţiei toate acestea fiind realizate prin creşterea calificării personalului Primăriei specializat în gestionarea banilor publici si prin crearea unei capacităţi instituţionale. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. Biroul va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Actualmente ea nu există. cercetări şi analize publicate în GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. Se pun astfel bazele unor noi colaborări şi cu alţi specialişti şi ale extinderii activităţii de evaluare şi asupra altor programe. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. 2. Rezultatele proiectului vor fi create de subcontractori. fraude evitate. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. Deasemenea. workshop-uri şi în activitatea publicistică a angajaţilor Primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte este susţinută ideea continuităţii şi multiplicării efectelor acestui birou. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene Organizarea. o revistă de specialitate care va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. limitate sau stopate. După încheierea finanţării. Vor aparea în total şase numere. Deasemenea. dar ele vor rămâne în proprietatea Primăriei. Aceştia vor putea saăşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. spre modernizarea ei. Succesul acestuia este cuantificabil în numărul de proiecte în care s-a recurs la modificări de design şi implementare în urma recomandărilor biroului. sau de către alte autorităţi administrative de la alte nivele. Biroul de evaluare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca reprezintă un pas esenţial spre profesionalizarea activităţii administraţiei publice locale. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei.

Analizele cost-beneficiu şi cost-eficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. Aceste metode. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. alături de o diminuare a clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană.4) au fost ataşate traduceri autorizate. Bugetul proiectului Completati Anexa B . evaluările concomitente. pe lângă acestea. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor.E3A eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. un telefon + fax). conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei.foaia de lucru 1 pentru intreaga durata a proiectului. Monitorizările. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi.1. 3. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Pentru informatii suplimentare vezi Ghidul solicitantului de granturi (sectiunea 2. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. 8 . Aceştia vor putea să îşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. La aceasta va contribui şi monitorizarea . Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. evitându-se astfel investiţiile frauduloase. Deasemenea. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene. Iar efectele cuantiificabile pe termen lung se referă. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. vor contribui. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. automat. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful