ANEXA 1.

MODEL PROIECT
1. 1.1 Descriere Titlul EVALUAREA PROIECTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA

1.2 1.3

Localizare ROMANIA, Judeţul CLUJ, Regiune de NORD-VEST, Localitatea CLUJ-NAPOCA Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile (Costul total al proiectului )

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă 17.400< EUR >

% din costul total al proiectului 87 %

21.090< EUR >

1.4 Rezumat Actualul proiect îşi propune dezvoltarea în structura Primăriei Cluj-Napoca a unei capacităţi de evaluare a programelor iniţiate de Primărie, individual sau în parteneriat, in care sunt alocate fonduri publice locale. Proiectul propune, de asemenea, creşterea nivelului de calificare a personalului specializat în gestionarea banilor publici la nivelul comunităţii clujene. Aceasta se va realiza prin organizarea de cursuri şi workshop-uri sustinute de specialişti din ţară şi din străinătate. Astfel vor fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale noi instrumente, proceduri şi mecanisme de evaluare care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local. Proiectul se adresează direct funcţionarilor superiori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, implicati in iniţierea şi derularea de proiecte, precum si partenerilor Primăriei în derularea de programe din bani publici. Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.

1.5 Obiective Obiectivul general este crearea unei capacităţi instituţionale de eficientizare a gestionarii fondurilor publice de la nivel local. Se va recurge la aplicarea de evaluari ex-ante, concomitente, ex-post, cost-eficienţă, cost-beneficiu şi analize de impact prin care vor fi furnizate date şi analize pentru fundamentarea deciziilor autorităţii administrative, evitarea hotarârilor experimentale, reducerea investiţiilor în proiecte neviabile şi reducerea fraudelor şi compatibilizarea cu normele şi standardele implicate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alături de realizarea de studii de către specialişti din exterior, se va recurge şi la trainingul funcţionarilor superiori din cadrul primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte.

Obiective specifice 1. Înfiinţarea unui birou de evaluare a proiectelor din Administraţia Publică Locală care să funcţioneze în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Anexa A- Formular de cerere de finantare

Proiectul de adreseaza tutror celor 3 prioritaţi ale programului. RENOVAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI care sunt derulate. FORMAREA ASISTENTILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII d. din fonduri publice. 3.Finalitatea este iniţierea acestora din urmă în evaluarea designului şi a implementării proiectelor susţinute din bani publici. Organizarea de cursuri şi seminarii (workshop-uri) pe teme de evaluare a programelor. în curs de derulare sau urmând a fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE c. Evaluarea proiectelor: a. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VÂRSTNICILORPRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALEOFERITE DE CENTRELE DE ZI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA e. revistă de specialitate care să reunească studii teoretice şi analize practice realizate de către specialiştii participanţi direct sau indirect la proiect. la care să participe funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC ŞI A EMISIILOR TERMICE f.6 Justificare Prin evaluarea sistematică şi unitară a proiectelor derulate din fonduri publice locale de catre Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat se realizează o adaptare continuă şi necesară a activitatătii Primăriei la relitatile economice si sociale ale societătii româneşti. Aceasta activitate va fi şi ea subcontractată către o instituţie de specialitate. b. Aceasta se datorează mai ales procesului de feed back permanent pe care initiatorii de programe (Primăria şi partenerii săi) îl primesc prin consultarea rezultatelor evaluarilor realizate de către biroul de evaluare. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. 4. specializat in gestionarea banilor publici in realizarea evaluărilor. Aceste rezultate vor fi publicate şi vor fi supuse unor metode de meta-analiză astfel încât iniţiatorii de programe şi cei care le implementează să beneficieze de expertiza astfel obţinută. precum şi de către participanţii la cursurile şi seminariile organizate prin prezentul proiect. Un alt rezultat ar fi obţinerea unei centralizări a principalelor cauze ale succeselor şi eşecurilor înregistrate în managementul proiectelor iniţiate şi implementate de Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. Publicarea Ghidului Evaluatorului de Programe din Administraţia Publică. susţinute de specialişti în evaluare. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DIN MUNICIPIU g. şi anume functionarii publici cu funcţii de conducere care. Această activitate urmează a fi subcontractată către o instituţie de specialitate prin licitaţie. odată iniţiaţi în problematica evaluării vor putea recurge la aplicarea cunoştinţelor dobândite pe activitatea departamentului sau serviciului pe care îl conduc. 2 .E3A 2. 1. Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivitaţilor locale in gestionarea banilor publici este realizata prin workshopuri desfaşurate priodic şi susţinute de catre specialişti in evaluare din ţara şi strainatate. prin implicarea personalului Primăriei.

proceduri şi mecanisme care conduc la înbunataţirea gestionării fondurilor la nivel local. individual sau în parteneriat. deci nu se alocă resurse finciare in acest scop. -Desfăşurare 2002-2003 -Total buget 67. FORMAREA ASISTENŢILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII -Program Phare -Parteneri AJOFM -Anul desfăşurării 2003-2004 -Grant acordat 48.000 de persoane. In acest sens se remarca lipsa unei comunicări cooperări reale între mediul academic şi cel administrativ şi in consecinţa accesul greu al practicienilor la informaţii de ultima ora in domeniul evaluăii.135 euro. Printre nevoile identificate în România la nivelul comunitaţilor locale se numără limitarea corupţiei manifestată prin deturnări de fonduri (utilizarea fondurilor publice in alte scopuri decăt cele stabilite in conformitate cu legea). investiţii frauduloase mascate prin proiecte experimentale. Printre constrângerile identificate in România la nivelul administratiei publice locale se numără lipsa expertilor in evaluare. Astfel se introduc noi instrumente. Numărul beneficiarilor direcţi (funcţionari publici şi partenerii lor în proiecte) se ridică la 50 în timp ce beneficiarii indirecţi.Centrul de Servicii de Sănătate. iniţiatori şi implementatori de proiecte din bani publici şi cetăţenii ca beneficiari finali ai serviciilor publice reprezintă grupul ţintă non-instituţional. Proiectul va aduce argumente printr-o analiză costbeneficiu şi cost-eficienţă ca fondurile investite in evaluarea de programe sunt mai mult decât recuperate prin diminuarea pierderilor. aplicarea celor mai avansate proceduri şi mecanisme de evaluare. Proiectul pune la dispoyitia factorilor de decizie in timp util informatiile necesare astfel încât ei sa actioneze in cunostinţa de cauză. O alta nevoie identificată este reducerea hotarârolor sau deciziilor experimentale. la care se adaugă constrângeri de natura financiară. Funcţionarii publici superiori. 47. Grupurile ţintă sunt reprezentate de Primaria Cluj-Napoca şi partenerii săi la nivel instituţional. a unui xerox si a unui telefon-fax. Infrastructura insuficientă şi inadecvată unui proces de evaluare sistematică reprezintă o altă constângere.7 Descrierea detaliată a activităţilor Activitatea 1:Organizarea biroului de evaluare Aceasta se refera la crearea formală a biroului prin includerea in organigramă.E3A Actualul proiect propune relizarea unor baze de date pentru fiecare proiect şi supunerea lor unor proceduri de meta-analiză şi publicarea rezultatelor. Direcţia Judeţeană de Sănatate Publică. -Fondul Pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor. -Parteneri-Asociaţia Studenţească Romano Suno. evaluatorul şi funcţionarii superiori din cadrul primariei. din care grant. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VĂRSTNICILOR PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE OFERITE DE CENTRELE DE ZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -Program Phare -Parteneri Asociatia ASISTMED 3 .000 Euro d. Activitatea 2: Realizarea de evaluari pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primăriea Cluj-Napoca. Nu e constientizata eficienţa evaluării. crearea infrastructurii prin achiziţionarea a 3 computere si 3 imprimante. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. Proiectele ce urmează a fi supuse evaluării sunt: a. eşcuri etc. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE -Program Phare -Parteneri. coordonatorul proiectului si asistentul acestuia. Asociaţia Medicilor de Familie. frauduloase. De asemenea va avea loc sedinţa de constituire a biroului de evaluare la care vor participa primarul. Asociaţia Femeilor Rome c.920 euro b. (cetăţenii municipiului Cluj-Napoca) sunt aproximativ 250. prin investiţii ineficiente. 1. utilizarea unor programe informatice noi de stocare a datelor şi analiza statistică.

concomitentă si ex-post. in număr de 49 de persoane. modificării sau stopării implementării acestuia. vor fi utilizate următoarele metode. Tematica va avea la bază: -Metode şi tehnici de evaluare a diferitelor tipuri de proiecte: evaluarea ex-ante. pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea şi contracararea efectelor unui design defectuos. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. Activitatea 4:Publicarea Ghidului Evaluatorului de Proiecte din Administraţia Publică Aceasta revistă de specialitate va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. utilă in determinarea gradului in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor. Pe lănga aceştia participarea va fi deschisa si colaboratorilor primăriei in domeniul managementului de proiecte. pentru fundamentarea unor decizii privind masura in care rezultatele unui program justifică costurile şi sustinerea unui anumit program in defavoarea altuia. -Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienţa economica. în functie de specificul fiecărei activităti analizate: -Evaluarea ex-ante. -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea pentru aducerea pe parcurs a îmbunătăţirilor necesare atât în design cât şi în implementare. EFICINŢA ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE ENERGETICE DIN MUNICIPIU -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. analiza cost-beneficiu si cost-eficinţă. a evita cheltuieli inutile. -Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale unui program în vederea continuării. Solicitantul.8 Metodologia Pentru activitatea Evaluarea de proiecte. Se vor organiza 11 cursuri si 11 workshop-uri (câte un curs si un workshop pe lună. începând din a doua lună)pe teme de evaluare a programelor în administarţia publică. studiile de impact. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC SI A EMISIILOR TERMICE -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. Aceasta activitate va fi găzduită de primarie şi se va desfăşura căte 3 zile la sfărsitul primei săptămâni din fiecare lună Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. Printre participanţi se vor număra funcţionarii superiori din primărie (sefii de direcţii şi servicii). -Metode de stabilire a indicatorilor -Instrumente şi tehnici computerizate de sistematizare si analiza a datelor Cursurile si workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti (cercetători si practicieni) in domenniul evaluării de proiecte din tară si străinatate. 1. prin licitaţie. prin licitaţie.000 USD f. prin biroul de evaluare înfiinţat va participa la colectarea datelor şi la analiya acestora în vederea realizerii evaluărilor. prin licitaţie. -Analiza cost-eficienţa pentru aprecierea eficacitaţii unor variante alternative de intervenţie.450 Euro e.000 USD g. 4 . -Analiza ex-post pentru crearea in cadrul primăriei a unei capacităţi de evaluare a rezultatelor inexistenta actualmente. Subcontractorul va întocmi designul fiecărei evaluări. RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA -iniţiativa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca -proiect în stadiu de propunere Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate.E3A -Grant acordat 24. Activitatea 3: Organizarea de cursuri si workshop-uri. Activităţile de editare şi publicare vor fi subcontractate unor agenţi economici specializaţi.

Anul 1 Activitatea Pregătirea Activităţii 1: Luna 1 Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organizaţia care implementează Organizarea biroului de evaluare Realizarea activităţii 1 Primăria Npoca Cluj- Organizarea biroului de evaluare Pregătirea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie Instituţia de specialitate subcontractantă 5 . urmând însă a fi detaliată de către subcontractanţii participanţi la licitaţie. Curricula de bază va conţine principalele metode şi tehnici de evaluare. coordonatorul proiectului. contabilul si Coordonatorul de proiect va avea următoarele atribuţii: stabilirea planului de lucru. o evaluare la începutul proiectului. Echipa de proiect va fi formată din evaluatorul proiectului. o evaluare pe parcursul proiectului. de colectare de date şi de interpretare a acestora.9 Durata şi planul de acţiune Durata proiectului va fi de 12 luni. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. Primăria neavând un evaluator. Activitatea de evaluare a proiectului va fi şi ea subcontractată. asistentul de proiect. principalele instrumente utilizate în procesul de evaluare în ţară şi în Uniunea Europeană. stabilirea exacta a programelor seminariilor. Asistentul de proiect va avea sarcini administrative. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. Contabilul va gestiona situaţiile financiare ale operaţiunilor cerute de activităţile proiectului. Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare: -Evaluarea ex-ante -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea -Analiza ex-post -Analiza de impact -Analiza cost-beneficiu -Analiza cost-eficienţa 1. Evaluatorul va face 3 evaluări. coordonare echipei in munca de publicare a ghidului şi organizarea licitatiilor de subcontractare. in luna a 6-a şi una în finalul proiectului.E3A Activitatea privind cursurile şi seminariile se va desfăşura conform unei curricule prestabilite in linii mari de către solicitant.

dotarea. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă Instituţia de specialitate subcontractantă Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Organizarea. Analizele cost-beneficiu şi costeficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. alături de o diminuare a 6 . evitându-se astfel investiţiile frauduloase. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Rezultate aşteptate 2. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. evaluările concomitente. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi.E3A individual sau în parteneriat Realizarea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie individual sau în parteneriat Pregătirea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Realizarea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Pregătirea activităţii 4: Instituţia de specialitate subcontractantă Primăria ClujNpoca Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte Realizarea activităţii 4: Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte 2. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. La aceasta va contribui şi monitorizarea . automat. vor contribui. Aceste metode. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. Monitorizările.

pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. o revistă de specialitate care va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. a unei platforme de acţiune şi cercetare(colaborarea Primăriei cu specialişti din ţară şi din străinătate) materializată în studii. dată fiind nevoia stringentă de o unitate de evaluare în cadrul Primăriei. Aceştia vor putea saăşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. activitatea biroului va determina îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi. Vor fi redactate şi puse la dispoziţia autorităţii publice rapoartele de evaluare şi bazele de date realizate pentru fiecare din cele şapte proiecte. El va fi inclus în noua organigramă şi va funcţiona şi ulterior incheierii finanţării. în consecinţă. 2. Succesul acestuia este cuantificabil în numărul de proiecte în care s-a recurs la modificări de design şi implementare în urma recomandărilor biroului. a metodelor şi mecanismelor de gestionare a fondurilor publice. Vor aparea în total şase numere. dar ele vor rămâne în proprietatea Primăriei. Actualmente ea nu există. sau de către alte autorităţi administrative de la alte nivele. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. workshop-uri şi în activitatea publicistică a angajaţilor Primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte este susţinută ideea continuităţii şi multiplicării efectelor acestui birou. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o 7 . în curs de aliniere la standarde de competenţă europene nu poate fi concepută fără o activitate susţinută de evaluare a programelor. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. spre modernizarea ei. Biroul va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. tocmai datorită rapoartelor furnizate de către biroul de evaluare. Succesul acestui proiect atrage după sine posibilitatea aplicării sale şi de către primăriile din alte comunităţi. 2. Rezultatele proiectului vor fi create de subcontractori. fraude evitate.2 Publicatii si alte efecte vizibile Se va publica GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei. Deasemenea. limitate sau stopate. Biroul de evaluare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca reprezintă un pas esenţial spre profesionalizarea activităţii administraţiei publice locale. La nivel structural. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene Organizarea. Primăria Cluj-Napoca devine astfel furnizor de expertiză. Pe termen lung. 2. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. un telefon + fax). în numărul de decizii luate de către factorii de decizie în cunoştinţă de cauză. deci limitarea corupţiei toate acestea fiind realizate prin creşterea calificării personalului Primăriei specializat în gestionarea banilor publici si prin crearea unei capacităţi instituţionale. Se pun astfel bazele unor noi colaborări şi cu alţi specialişti şi ale extinderii activităţii de evaluare şi asupra altor programe. activitatea biroului va fi susţinută din bugetul local. Deasemenea. dotarea. prin contribuţia pe care actualul proiect o aduce la dezvoltarea parteneriatului-prin implicarea la cursuri. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. cercetări şi analize publicate în GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. îmbunătăţirea legislaţiei de la nivel local.3 Efecte multiplicatoare Administraţia publică locală.E3A clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. impactul preconizat se referă la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici.4 Impact pe termen scurt si lung Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. După încheierea finanţării.

realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. evitându-se astfel investiţiile frauduloase. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. 3. Bugetul proiectului Completati Anexa B . La aceasta va contribui şi monitorizarea .1.4) au fost ataşate traduceri autorizate. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene. Pentru informatii suplimentare vezi Ghidul solicitantului de granturi (sectiunea 2. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. evaluările concomitente. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. Aceste metode. alături de o diminuare a clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici.foaia de lucru 1 pentru intreaga durata a proiectului. 8 . Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. Monitorizările. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. vor contribui. Aceştia vor putea să îşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. automat. pe lângă acestea. un telefon + fax). în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere.E3A eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. Deasemenea. Iar efectele cuantiificabile pe termen lung se referă. Analizele cost-beneficiu şi cost-eficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful