Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA 1.

MODEL PROIECT

1. Descriere

1.1 Titlul EVALUAREA PROIECTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA

1.2 Localizare ROMANIA, Judeţul CLUJ, Regiune de NORD-VEST, Localitatea CLUJ-NAPOCA

1.3 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile Suma solicitată de la Autoritatea % din costul total al proiectului
(Costul total al proiectului ) Contractantă

21.090< EUR > 17.400< EUR > 87 %

1.4 Rezumat

Actualul proiect îşi propune dezvoltarea în structura Primăriei Cluj-Napoca a unei capacităţi de
evaluare a programelor iniţiate de Primărie, individual sau în parteneriat, in care sunt alocate fonduri
publice locale.

Proiectul propune, de asemenea, creşterea nivelului de calificare a personalului specializat în


gestionarea banilor publici la nivelul comunităţii clujene. Aceasta se va realiza prin organizarea de
cursuri şi workshop-uri sustinute de specialişti din ţară şi din străinătate. Astfel vor fi puse la dispoziţia
autorităţii administraţiei publice locale noi instrumente, proceduri şi mecanisme de evaluare care să
conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local.

Proiectul se adresează direct funcţionarilor superiori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, implicati in
iniţierea şi derularea de proiecte, precum si partenerilor Primăriei în derularea de programe din bani
publici. Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.

1.5 Obiective

Obiectivul general este crearea unei capacităţi instituţionale de eficientizare a gestionarii fondurilor
publice de la nivel local.

Se va recurge la aplicarea de evaluari ex-ante, concomitente, ex-post, cost-eficienţă, cost-beneficiu şi


analize de impact prin care vor fi furnizate date şi analize pentru fundamentarea deciziilor autorităţii
administrative, evitarea hotarârilor experimentale, reducerea investiţiilor în proiecte neviabile şi
reducerea fraudelor şi compatibilizarea cu normele şi standardele implicate de procesul de aderare la
Uniunea Europeană. Alături de realizarea de studii de către specialişti din exterior, se va recurge şi la
trainingul funcţionarilor superiori din cadrul primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte.

Obiective specifice

1. Înfiinţarea unui birou de evaluare a proiectelor din Administraţia Publică Locală care să
funcţioneze în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Anexa A- Formular de cerere de finantare


E3A
2. Evaluarea proiectelor:

a. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE


OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,

b. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICO-


SOCIALE

c. FORMAREA ASISTENTILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR


COMUNITĂŢII

d. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VÂRSTNICILORPRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR


SOCIALEOFERITE DE CENTRELE DE ZI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

e. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC ŞI A EMISIILOR


TERMICE

f. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DIN


MUNICIPIU

g. RENOVAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI

care sunt derulate, în curs de derulare sau urmând a fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca
individual sau în parteneriat, din fonduri publice.

Această activitate urmează a fi subcontractată către o instituţie de specialitate prin licitaţie.

3. Organizarea de cursuri şi seminarii (workshop-uri) pe teme de evaluare a programelor,


susţinute de specialişti în evaluare, la care să participe funcţionarii publici cu funcţii de
conducere din cadrul Primăriei.Finalitatea este iniţierea acestora din urmă în evaluarea
designului şi a implementării proiectelor susţinute din bani publici.

Aceasta activitate va fi şi ea subcontractată către o instituţie de specialitate.

4. Publicarea Ghidului Evaluatorului de Programe din Administraţia Publică, revistă de


specialitate care să reunească studii teoretice şi analize practice realizate de către specialiştii
participanţi direct sau indirect la proiect, precum şi de către participanţii la cursurile şi seminariile
organizate prin prezentul proiect, şi anume functionarii publici cu funcţii de conducere care,
odată iniţiaţi în problematica evaluării vor putea recurge la aplicarea cunoştinţelor dobândite pe
activitatea departamentului sau serviciului pe care îl conduc.

1.6 Justificare

Prin evaluarea sistematică şi unitară a proiectelor derulate din fonduri publice locale de catre Primăria
Cluj-Napoca individual sau în parteneriat se realizează o adaptare continuă şi necesară a activitatătii
Primăriei la relitatile economice si sociale ale societătii româneşti. Aceasta se datorează mai ales
procesului de feed back permanent pe care initiatorii de programe (Primăria şi partenerii săi) îl primesc
prin consultarea rezultatelor evaluarilor realizate de către biroul de evaluare. Aceste rezultate vor fi
publicate şi vor fi supuse unor metode de meta-analiză astfel încât iniţiatorii de programe şi cei care le
implementează să beneficieze de expertiza astfel obţinută.
Un alt rezultat ar fi obţinerea unei centralizări a principalelor cauze ale succeselor şi eşecurilor
înregistrate în managementul proiectelor iniţiate şi implementate de Primăria Cluj-Napoca individual sau
în parteneriat.
Proiectul de adreseaza tutror celor 3 prioritaţi ale programului. Creşterea calificării personalului
specializat de la nivelul colectivitaţilor locale in gestionarea banilor publici este realizata prin workshop-
uri desfaşurate priodic şi susţinute de catre specialişti in evaluare din ţara şi strainatate, prin implicarea
personalului Primăriei, specializat in gestionarea banilor publici in realizarea evaluărilor.

2
E3A
Actualul proiect propune relizarea unor baze de date pentru fiecare proiect şi supunerea lor unor
proceduri de meta-analiză şi publicarea rezultatelor, utilizarea unor programe informatice noi de stocare
a datelor şi analiza statistică, aplicarea celor mai avansate proceduri şi mecanisme de evaluare. Astfel
se introduc noi instrumente, proceduri şi mecanisme care conduc la înbunataţirea gestionării fondurilor la
nivel local.
Printre nevoile identificate în România la nivelul comunitaţilor locale se numără limitarea corupţiei
manifestată prin deturnări de fonduri (utilizarea fondurilor publice in alte scopuri decăt cele stabilite in
conformitate cu legea), investiţii frauduloase mascate prin proiecte experimentale, eşcuri etc. O alta
nevoie identificată este reducerea hotarârolor sau deciziilor experimentale. Proiectul pune la dispoyitia
factorilor de decizie in timp util informatiile necesare astfel încât ei sa actioneze in cunostinţa de cauză.
Printre constrângerile identificate in România la nivelul administratiei publice locale se numără lipsa
expertilor in evaluare. In acest sens se remarca lipsa unei comunicări cooperări reale între mediul
academic şi cel administrativ şi in consecinţa accesul greu al practicienilor la informaţii de ultima ora in
domeniul evaluăii.
Infrastructura insuficientă şi inadecvată unui proces de evaluare sistematică reprezintă o altă
constângere, la care se adaugă constrângeri de natura financiară. Nu e constientizata eficienţa evaluării,
deci nu se alocă resurse finciare in acest scop. Proiectul va aduce argumente printr-o analiză cost-
beneficiu şi cost-eficienţă ca fondurile investite in evaluarea de programe sunt mai mult decât recuperate
prin diminuarea pierderilor, prin investiţii ineficiente, frauduloase.
Grupurile ţintă sunt reprezentate de Primaria Cluj-Napoca şi partenerii săi la nivel instituţional.
Funcţionarii publici superiori, iniţiatori şi implementatori de proiecte din bani publici şi cetăţenii ca
beneficiari finali ai serviciilor publice reprezintă grupul ţintă non-instituţional. Numărul beneficiarilor direcţi
(funcţionari publici şi partenerii lor în proiecte) se ridică la 50 în timp ce beneficiarii indirecţi, (cetăţenii
municipiului Cluj-Napoca) sunt aproximativ 250.000 de persoane.

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor

Activitatea 1:Organizarea biroului de evaluare

Aceasta se refera la crearea formală a biroului prin includerea in organigramă, crearea infrastructurii prin
achiziţionarea a 3 computere si 3 imprimante, a unui xerox si a unui telefon-fax. De asemenea va avea
loc sedinţa de constituire a biroului de evaluare la care vor participa primarul, coordonatorul proiectului si
asistentul acestuia, evaluatorul şi funcţionarii superiori din cadrul primariei.

Activitatea 2: Realizarea de evaluari pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primăriea
Cluj-Napoca, individual sau în parteneriat. Proiectele ce urmează a fi supuse evaluării sunt:

a. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE


OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA,
-Fondul Pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor,
-Parteneri-Asociaţia Studenţească Romano Suno,
-Desfăşurare 2002-2003
-Total buget 67.135 euro, din care grant, 47.920 euro

b. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICO-


SOCIALE
-Program Phare
-Parteneri- Centrul de Servicii de Sănătate, Direcţia Judeţeană de Sănatate
Publică, Asociaţia Medicilor de Familie, Asociaţia Femeilor Rome

c. FORMAREA ASISTENŢILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR


COMUNITĂŢII
-Program Phare
-Parteneri AJOFM
-Anul desfăşurării 2003-2004
-Grant acordat 48.000 Euro

d. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VĂRSTNICILOR PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR


SOCIALE OFERITE DE CENTRELE DE ZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
-Program Phare
-Parteneri Asociatia ASISTMED

3
E3A
-Grant acordat 24.450 Euro

e. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC SI A EMISIILOR


TERMICE
-Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
-Parteneri Regia Autonoma de Termoficare
-Grant acordat 40.000 USD

f. EFICINŢA ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE ENERGETICE DIN


MUNICIPIU
-Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
-Parteneri Regia Autonoma de Termoficare
-Grant acordat 40.000 USD

g. RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


-iniţiativa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
-proiect în stadiu de propunere

Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate, prin licitaţie. Subcontractorul va


întocmi designul fiecărei evaluări. Solicitantul, prin biroul de evaluare înfiinţat va participa la colectarea
datelor şi la analiya acestora în vederea realizerii evaluărilor.

Activitatea 3: Organizarea de cursuri si workshop-uri.


Se vor organiza 11 cursuri si 11 workshop-uri (câte un curs si un workshop pe lună, începând din a doua
lună)pe teme de evaluare a programelor în administarţia publică. Tematica va avea la bază:
-Metode şi tehnici de evaluare a diferitelor tipuri de proiecte: evaluarea ex-ante, concomitentă
si ex-post, analiza cost-beneficiu si cost-eficinţă, studiile de impact.
-Metode de stabilire a indicatorilor
-Instrumente şi tehnici computerizate de sistematizare si analiza a datelor
Cursurile si workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti (cercetători si practicieni) in domenniul
evaluării de proiecte din tară si străinatate. Printre participanţi se vor număra funcţionarii superiori din
primărie (sefii de direcţii şi servicii), in număr de 49 de persoane. Pe lănga aceştia participarea va fi
deschisa si colaboratorilor primăriei in domeniul managementului de proiecte. Aceasta activitate va fi
găzduită de primarie şi se va desfăşura căte 3 zile la sfărsitul primei săptămâni din fiecare lună
Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate, prin licitaţie.

Activitatea 4:Publicarea Ghidului Evaluatorului de Proiecte din Administraţia Publică


Aceasta revistă de specialitate va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz
realizate de către participanţii la proiect. Activităţile de editare şi publicare vor fi subcontractate unor
agenţi economici specializaţi, prin licitaţie.
Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de
membrii echipei de proiect, şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie.

1.8 Metodologia

Pentru activitatea Evaluarea de proiecte, vor fi utilizate următoarele metode, în functie de specificul
fiecărei activităti analizate:
-Evaluarea ex-ante, pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea şi
contracararea efectelor unui design defectuos.
-Evaluarea concomitentă sau monitorizarea pentru aducerea pe parcurs a îmbunătăţirilor
necesare atât în design cât şi în implementare.
-Analiza ex-post pentru crearea in cadrul primăriei a unei capacităţi de evaluare a rezultatelor
inexistenta actualmente.
-Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale unui program în vederea continuării,
modificării sau stopării implementării acestuia.
-Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienţa economica, a evita cheltuieli inutile, utilă in
determinarea gradului in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor.
-Analiza cost-eficienţa pentru aprecierea eficacitaţii unor variante alternative de intervenţie,
pentru fundamentarea unor decizii privind masura in care rezultatele unui program justifică costurile şi
sustinerea unui anumit program in defavoarea altuia.

4
E3A
Activitatea privind cursurile şi seminariile se va desfăşura conform unei curricule prestabilite in linii mari
de către solicitant, urmând însă a fi detaliată de către subcontractanţii participanţi la licitaţie. Curricula de
bază va conţine principalele metode şi tehnici de evaluare, principalele instrumente utilizate în procesul
de evaluare în ţară şi în Uniunea Europeană.

Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de


membrii echipei de proiect, şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie.

Echipa de proiect va fi formată din coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, contabilul si


evaluatorul proiectului.

Coordonatorul de proiect va avea următoarele atribuţii: stabilirea planului de lucru, stabilirea exacta a
programelor seminariilor, coordonare echipei in munca de publicare a ghidului şi organizarea licitatiilor
de subcontractare.

Asistentul de proiect va avea sarcini administrative, de colectare de date şi de interpretare a acestora.

Contabilul va gestiona situaţiile financiare ale operaţiunilor cerute de activităţile proiectului.

Evaluatorul va face 3 evaluări, o evaluare la începutul proiectului, o evaluare pe parcursul proiectului, in


luna a 6-a şi una în finalul proiectului.

Activitatea de evaluare a proiectului va fi şi ea subcontractată, Primăria neavând un evaluator.

Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare:


-Evaluarea ex-ante
-Evaluarea concomitentă sau monitorizarea
-Analiza ex-post
-Analiza de impact
-Analiza cost-beneficiu
-Analiza cost-eficienţa
1.9 Durata şi planul de acţiune

‰ Durata proiectului va fi de 12 luni.

Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia care
implementează
Pregătirea Primăria Cluj-
Activităţii 1: Npoca
Organizarea
biroului de
evaluare
Realizarea
activităţii 1
Organizarea
biroului de
evaluare
Pregătirea Instituţia de
Activităţii 2: specialitate
Realizarea de subcontractantă
evaluări pentru
7 proiecte
derulate din
bani publici de
către Primărie
5
E3A

individual sau
în parteneriat
Realizarea Instituţia de
Activităţii 2: specialitate
Realizarea de subcontractantă
evaluări pentru
7 proiecte
derulate din
bani publici de
către Primărie
individual sau
în parteneriat
Pregătirea Instituţia de
activităţii 3: specialitate
Organizarea de subcontractantă
cursuri si
workshopuri
Realizarea Instituţia de
activităţii 3: specialitate
Organizarea de subcontractantă
cursuri si
workshopuri
Pregătirea Primăria Cluj-
activităţii 4: Npoca
Publicarea
Ghidului
evaluatorului
de proiecte
Realizarea Instituţia de
activităţii 4: specialitate
Publicarea subcontractantă
Ghidului
evaluatorului
de proiecte

2. Rezultate aşteptate
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă

Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, în termeni de


infrastructură şi personal specialiazat. Organizarea, dotarea, şi formarea personalului specializat pentru
biroul de evaluare se va regăsi într-o eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din
fonduri publice. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea
Primăriei. La aceasta va contribui şi monitorizarea , verificarea şi cuantificarea îndeaproape a
rezultatelor proiectelor, evitându-se astfel investiţiile frauduloase. Analizele cost-beneficiu şi cost-
eficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design
şi, automat, luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse.
Monitorizările, evaluările concomitente, vor contribui, alături de celelalte instrumente la asigurarea unei
coerenţe crescute a proiectelor.
Aceste metode, tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de
conducere, coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi, conduc
automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a
banilor publici.

Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale
administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare, precum şi o adaptare globală la
realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea
Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene, alături de o diminuare a

6
E3A
clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană.

Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu
imprimante, un telefon + fax), realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din
activitatea Primăriei, realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea
teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în
materie de proiecte derulate din bani publici. Aceştia vor putea saăşi desfaşoare munca mai eficient şi
mai eficace, în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai
responsabil şi mai transparent.

2.2 Publicatii si alte efecte vizibile

Se va publica GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, o revistă


de specialitate care va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate
de către participanţii la proiect. Vor aparea în total şase numere.
Vor fi redactate şi puse la dispoziţia autorităţii publice rapoartele de evaluare şi bazele de date
realizate pentru fiecare din cele şapte proiecte.

2.3 Efecte multiplicatoare

Administraţia publică locală, în curs de aliniere la standarde de competenţă europene nu poate fi


concepută fără o activitate susţinută de evaluare a programelor. Biroul de evaluare din cadrul Primăriei
Cluj-Napoca reprezintă un pas esenţial spre profesionalizarea activităţii administraţiei publice locale,
spre modernizarea ei. Succesul acestuia este cuantificabil în numărul de proiecte în care s-a recurs la
modificări de design şi implementare în urma recomandărilor biroului, în numărul de decizii luate de către
factorii de decizie în cunoştinţă de cauză, tocmai datorită rapoartelor furnizate de către biroul de
evaluare, fraude evitate, limitate sau stopate, deci limitarea corupţiei toate acestea fiind realizate prin
creşterea calificării personalului Primăriei specializat în gestionarea banilor publici si prin crearea unei
capacităţi instituţionale, a unei platforme de acţiune şi cercetare(colaborarea Primăriei cu specialişti din
ţară şi din străinătate) materializată în studii, cercetări şi analize publicate în GHIDUL
EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. Se pun astfel bazele unor noi
colaborări şi cu alţi specialişti şi ale extinderii activităţii de evaluare şi asupra altor programe.

Deasemenea, prin contribuţia pe care actualul proiect o aduce la dezvoltarea parteneriatului-prin


implicarea la cursuri, workshop-uri şi în activitatea publicistică a angajaţilor Primăriei şi a colaboratorilor
acestora în materie de proiecte este susţinută ideea continuităţii şi multiplicării efectelor acestui birou.

Succesul acestui proiect atrage după sine posibilitatea aplicării sale şi de către primăriile din alte
comunităţi, sau de către alte autorităţi administrative de la alte nivele. Primăria Cluj-Napoca devine astfel
furnizor de expertiză.

2.4 Impact pe termen scurt si lung

Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, în termeni de


infrastructură şi personal specialiazat.
După încheierea finanţării, activitatea biroului va fi susţinută din bugetul local. Biroul va fi înfiinţat prin
Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. El va fi inclus în noua organigramă şi va
funcţiona şi ulterior incheierii finanţării, dată fiind nevoia stringentă de o unitate de evaluare în cadrul
Primăriei. Actualmente ea nu există. Rezultatele proiectului vor fi create de subcontractori, dar ele vor
rămâne în proprietatea Primăriei.
La nivel structural, activitatea biroului va determina îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi, în
consecinţă, îmbunătăţirea legislaţiei de la nivel local, a metodelor şi mecanismelor de gestionare a
fondurilor publice.
Pe termen lung, impactul preconizat se referă la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din
Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte
viabile din bani publici, precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate.
Deasemenea, pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din
Uniunea Europeană, astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce
în ce mai compatibile cu standardele europene
Organizarea, dotarea, şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o

7
E3A
eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. Aceasta va produce
creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. La aceasta va contribui şi
monitorizarea , verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor, evitându-se astfel
investiţiile frauduloase. Analizele cost-beneficiu şi cost-eficienţă şi studiile de impact vor determina
evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi, automat, luarea în timp util a măsurilor
necesare de contracarare a efectelor perverse.
Monitorizările, evaluările concomitente, vor contribui, alături de celelalte instrumente la asigurarea unei
coerenţe crescute a proiectelor.
Aceste metode, tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de
conducere, coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi, conduc
automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a
banilor publici.

Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale
administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare, precum şi o adaptare globală la
realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea
Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene, alături de o diminuare a
clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană.

Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu
imprimante, un telefon + fax), realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din
activitatea Primăriei, realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea
teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în
materie de proiecte derulate din bani publici. Aceştia vor putea să îşi desfaşoare munca mai eficient şi
mai eficace, în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai
responsabil şi mai transparent.
Iar efectele cuantiificabile pe termen lung se referă, pe lângă acestea, la dezvoltarea abilităţilor
funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a
iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici, precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă
eficienţă şi eficacitate. Deasemenea, pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu
specialişti în evaluare din Uniunea Europeană, astfel încât standardele impuse la nivel local în
gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene.

3. Bugetul proiectului

Completati Anexa B - foaia de lucru 1 pentru intreaga durata a proiectului. Pentru informatii suplimentare
vezi Ghidul solicitantului de granturi (sectiunea 2.1.4)
au fost ataşate traduceri autorizate.

S-ar putea să vă placă și