ANEXA 1.

MODEL PROIECT
1. 1.1 Descriere Titlul EVALUAREA PROIECTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALA

1.2 1.3

Localizare ROMANIA, Judeţul CLUJ, Regiune de NORD-VEST, Localitatea CLUJ-NAPOCA Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Total costuri eligibile (Costul total al proiectului )

Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă 17.400< EUR >

% din costul total al proiectului 87 %

21.090< EUR >

1.4 Rezumat Actualul proiect îşi propune dezvoltarea în structura Primăriei Cluj-Napoca a unei capacităţi de evaluare a programelor iniţiate de Primărie, individual sau în parteneriat, in care sunt alocate fonduri publice locale. Proiectul propune, de asemenea, creşterea nivelului de calificare a personalului specializat în gestionarea banilor publici la nivelul comunităţii clujene. Aceasta se va realiza prin organizarea de cursuri şi workshop-uri sustinute de specialişti din ţară şi din străinătate. Astfel vor fi puse la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale noi instrumente, proceduri şi mecanisme de evaluare care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local. Proiectul se adresează direct funcţionarilor superiori din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, implicati in iniţierea şi derularea de proiecte, precum si partenerilor Primăriei în derularea de programe din bani publici. Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii Municipiului Cluj-Napoca.

1.5 Obiective Obiectivul general este crearea unei capacităţi instituţionale de eficientizare a gestionarii fondurilor publice de la nivel local. Se va recurge la aplicarea de evaluari ex-ante, concomitente, ex-post, cost-eficienţă, cost-beneficiu şi analize de impact prin care vor fi furnizate date şi analize pentru fundamentarea deciziilor autorităţii administrative, evitarea hotarârilor experimentale, reducerea investiţiilor în proiecte neviabile şi reducerea fraudelor şi compatibilizarea cu normele şi standardele implicate de procesul de aderare la Uniunea Europeană. Alături de realizarea de studii de către specialişti din exterior, se va recurge şi la trainingul funcţionarilor superiori din cadrul primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte.

Obiective specifice 1. Înfiinţarea unui birou de evaluare a proiectelor din Administraţia Publică Locală care să funcţioneze în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Anexa A- Formular de cerere de finantare

Finalitatea este iniţierea acestora din urmă în evaluarea designului şi a implementării proiectelor susţinute din bani publici. 4. şi anume functionarii publici cu funcţii de conducere care. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE TERMICE DIN MUNICIPIU g. FORMAREA ASISTENTILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII d. specializat in gestionarea banilor publici in realizarea evaluărilor. odată iniţiaţi în problematica evaluării vor putea recurge la aplicarea cunoştinţelor dobândite pe activitatea departamentului sau serviciului pe care îl conduc. din fonduri publice. Un alt rezultat ar fi obţinerea unei centralizări a principalelor cauze ale succeselor şi eşecurilor înregistrate în managementul proiectelor iniţiate şi implementate de Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivitaţilor locale in gestionarea banilor publici este realizata prin workshopuri desfaşurate priodic şi susţinute de catre specialişti in evaluare din ţara şi strainatate. la care să participe funcţionarii publici cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei. Aceste rezultate vor fi publicate şi vor fi supuse unor metode de meta-analiză astfel încât iniţiatorii de programe şi cei care le implementează să beneficieze de expertiza astfel obţinută. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE c. 1. b.E3A 2. Aceasta se datorează mai ales procesului de feed back permanent pe care initiatorii de programe (Primăria şi partenerii săi) îl primesc prin consultarea rezultatelor evaluarilor realizate de către biroul de evaluare. susţinute de specialişti în evaluare. Publicarea Ghidului Evaluatorului de Programe din Administraţia Publică. prin implicarea personalului Primăriei. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC ŞI A EMISIILOR TERMICE f. Evaluarea proiectelor: a. precum şi de către participanţii la cursurile şi seminariile organizate prin prezentul proiect. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VÂRSTNICILORPRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALEOFERITE DE CENTRELE DE ZI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA e. RENOVAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI care sunt derulate. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. revistă de specialitate care să reunească studii teoretice şi analize practice realizate de către specialiştii participanţi direct sau indirect la proiect. 3. Aceasta activitate va fi şi ea subcontractată către o instituţie de specialitate. în curs de derulare sau urmând a fi implementate de către Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat. Proiectul de adreseaza tutror celor 3 prioritaţi ale programului.6 Justificare Prin evaluarea sistematică şi unitară a proiectelor derulate din fonduri publice locale de catre Primăria Cluj-Napoca individual sau în parteneriat se realizează o adaptare continuă şi necesară a activitatătii Primăriei la relitatile economice si sociale ale societătii româneşti. Această activitate urmează a fi subcontractată către o instituţie de specialitate prin licitaţie. Organizarea de cursuri şi seminarii (workshop-uri) pe teme de evaluare a programelor. 2 .

De asemenea va avea loc sedinţa de constituire a biroului de evaluare la care vor participa primarul. Activitatea 2: Realizarea de evaluari pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primăriea Cluj-Napoca. 1. iniţiatori şi implementatori de proiecte din bani publici şi cetăţenii ca beneficiari finali ai serviciilor publice reprezintă grupul ţintă non-instituţional. aplicarea celor mai avansate proceduri şi mecanisme de evaluare.135 euro. Printre nevoile identificate în România la nivelul comunitaţilor locale se numără limitarea corupţiei manifestată prin deturnări de fonduri (utilizarea fondurilor publice in alte scopuri decăt cele stabilite in conformitate cu legea). Astfel se introduc noi instrumente. Proiectul va aduce argumente printr-o analiză costbeneficiu şi cost-eficienţă ca fondurile investite in evaluarea de programe sunt mai mult decât recuperate prin diminuarea pierderilor. Printre constrângerile identificate in România la nivelul administratiei publice locale se numără lipsa expertilor in evaluare. 47. Nu e constientizata eficienţa evaluării. investiţii frauduloase mascate prin proiecte experimentale. -Fondul Pentru Îmbunătăţirea situaţiei romilor. eşcuri etc. In acest sens se remarca lipsa unei comunicări cooperări reale între mediul academic şi cel administrativ şi in consecinţa accesul greu al practicienilor la informaţii de ultima ora in domeniul evaluăii.E3A Actualul proiect propune relizarea unor baze de date pentru fiecare proiect şi supunerea lor unor proceduri de meta-analiză şi publicarea rezultatelor. Direcţia Judeţeană de Sănatate Publică.Centrul de Servicii de Sănătate. frauduloase. proceduri şi mecanisme care conduc la înbunataţirea gestionării fondurilor la nivel local. FORMAREA ASISTENŢILOR PERSONALI-SISTEM DE UTILIZARE A RESURSELOR COMUNITĂŢII -Program Phare -Parteneri AJOFM -Anul desfăşurării 2003-2004 -Grant acordat 48. Funcţionarii publici superiori.7 Descrierea detaliată a activităţilor Activitatea 1:Organizarea biroului de evaluare Aceasta se refera la crearea formală a biroului prin includerea in organigramă. evaluatorul şi funcţionarii superiori din cadrul primariei. Proiectul pune la dispoyitia factorilor de decizie in timp util informatiile necesare astfel încât ei sa actioneze in cunostinţa de cauză. utilizarea unor programe informatice noi de stocare a datelor şi analiza statistică. SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII VĂRSTNICILOR PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE OFERITE DE CENTRELE DE ZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA -Program Phare -Parteneri Asociatia ASISTMED 3 . crearea infrastructurii prin achiziţionarea a 3 computere si 3 imprimante. Infrastructura insuficientă şi inadecvată unui proces de evaluare sistematică reprezintă o altă constângere. Numărul beneficiarilor direcţi (funcţionari publici şi partenerii lor în proiecte) se ridică la 50 în timp ce beneficiarii indirecţi. la care se adaugă constrângeri de natura financiară. a unui xerox si a unui telefon-fax. -Parteneri-Asociaţia Studenţească Romano Suno. (cetăţenii municipiului Cluj-Napoca) sunt aproximativ 250. Asociaţia Medicilor de Familie. -Desfăşurare 2002-2003 -Total buget 67. individual sau în parteneriat. Asociaţia Femeilor Rome c.920 euro b.000 de persoane. deci nu se alocă resurse finciare in acest scop. Proiectele ce urmează a fi supuse evaluării sunt: a. prin investiţii ineficiente. MODEL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ PENTRU SERVICII MEDICOSOCIALE -Program Phare -Parteneri. CAMPANIE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ROMILOR LA SERVICIILE OFERITE DE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA. Grupurile ţintă sunt reprezentate de Primaria Cluj-Napoca şi partenerii săi la nivel instituţional. din care grant. coordonatorul proiectului si asistentul acestuia.000 Euro d. O alta nevoie identificată este reducerea hotarârolor sau deciziilor experimentale.

prin licitaţie.450 Euro e. -Analiza cost-beneficiu pentru a determina eficienţa economica. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie.000 USD g. prin licitaţie. utilă in determinarea gradului in care diferite nivele ale investitiilor produc diferite nivele ale beneficiilor. 4 . prin biroul de evaluare înfiinţat va participa la colectarea datelor şi la analiya acestora în vederea realizerii evaluărilor. concomitentă si ex-post. RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA -iniţiativa Primăriei Municipiului Cluj-Napoca -proiect în stadiu de propunere Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate.8 Metodologia Pentru activitatea Evaluarea de proiecte. modificării sau stopării implementării acestuia. pentru evitarea costurilor suplimentare atrase de implementarea şi contracararea efectelor unui design defectuos. a evita cheltuieli inutile. PROGRAM DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI TERMIC SI A EMISIILOR TERMICE -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. în functie de specificul fiecărei activităti analizate: -Evaluarea ex-ante. -Analiza de impact pentru evaluarea efectelor nete ale unui program în vederea continuării. Solicitantul. Pe lănga aceştia participarea va fi deschisa si colaboratorilor primăriei in domeniul managementului de proiecte. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. Se vor organiza 11 cursuri si 11 workshop-uri (câte un curs si un workshop pe lună. începând din a doua lună)pe teme de evaluare a programelor în administarţia publică. -Metode de stabilire a indicatorilor -Instrumente şi tehnici computerizate de sistematizare si analiza a datelor Cursurile si workshop-urile vor fi susţinute de către specialişti (cercetători si practicieni) in domenniul evaluării de proiecte din tară si străinatate.E3A -Grant acordat 24. Aceasta activitate va fi găzduită de primarie şi se va desfăşura căte 3 zile la sfărsitul primei săptămâni din fiecare lună Această activitate va fi subcontractată către o instituţie de specialitate. Activitatea 4:Publicarea Ghidului Evaluatorului de Proiecte din Administraţia Publică Aceasta revistă de specialitate va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. Activităţile de editare şi publicare vor fi subcontractate unor agenţi economici specializaţi. -Analiza ex-post pentru crearea in cadrul primăriei a unei capacităţi de evaluare a rezultatelor inexistenta actualmente. prin licitaţie.000 USD f. 1. Activitatea 3: Organizarea de cursuri si workshop-uri. in număr de 49 de persoane. Printre participanţi se vor număra funcţionarii superiori din primărie (sefii de direcţii şi servicii). studiile de impact. analiza cost-beneficiu si cost-eficinţă. vor fi utilizate următoarele metode. -Analiza cost-eficienţa pentru aprecierea eficacitaţii unor variante alternative de intervenţie. EFICINŢA ENERGETICĂ LA CENTRALELE ŞI PUNCTELE ENERGETICE DIN MUNICIPIU -Program al Natiunilor Unite pentru Dezvoltare -Parteneri Regia Autonoma de Termoficare -Grant acordat 40. Tematica va avea la bază: -Metode şi tehnici de evaluare a diferitelor tipuri de proiecte: evaluarea ex-ante. pentru fundamentarea unor decizii privind masura in care rezultatele unui program justifică costurile şi sustinerea unui anumit program in defavoarea altuia. -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea pentru aducerea pe parcurs a îmbunătăţirilor necesare atât în design cât şi în implementare. Subcontractorul va întocmi designul fiecărei evaluări.

in luna a 6-a şi una în finalul proiectului. asistentul de proiect. Asistentul de proiect va avea sarcini administrative. coordonatorul proiectului. Activitatea de publicare a Ghidului Evaluatorului de Programe în Administraţia publică va fi pregătită de membrii echipei de proiect. de colectare de date şi de interpretare a acestora.E3A Activitatea privind cursurile şi seminariile se va desfăşura conform unei curricule prestabilite in linii mari de către solicitant. Activitatea de evaluare a proiectului va fi şi ea subcontractată. Anul 1 Activitatea Pregătirea Activităţii 1: Luna 1 Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 Semestrul 2 9 10 11 12 Organizaţia care implementează Organizarea biroului de evaluare Realizarea activităţii 1 Primăria Npoca Cluj- Organizarea biroului de evaluare Pregătirea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie Instituţia de specialitate subcontractantă 5 .9 Durata şi planul de acţiune Durata proiectului va fi de 12 luni. coordonare echipei in munca de publicare a ghidului şi organizarea licitatiilor de subcontractare. principalele instrumente utilizate în procesul de evaluare în ţară şi în Uniunea Europeană. Echipa de proiect va fi formată din evaluatorul proiectului. Evaluatorul va face 3 evaluări. o evaluare pe parcursul proiectului. Procedurile de evaluare interna vor fi prin urmare: -Evaluarea ex-ante -Evaluarea concomitentă sau monitorizarea -Analiza ex-post -Analiza de impact -Analiza cost-beneficiu -Analiza cost-eficienţa 1. Contabilul va gestiona situaţiile financiare ale operaţiunilor cerute de activităţile proiectului. Curricula de bază va conţine principalele metode şi tehnici de evaluare. şi va fi realizată de subcontractorul angajat prin licitaţie. urmând însă a fi detaliată de către subcontractanţii participanţi la licitaţie. Primăria neavând un evaluator. o evaluare la începutul proiectului. contabilul si Coordonatorul de proiect va avea următoarele atribuţii: stabilirea planului de lucru. stabilirea exacta a programelor seminariilor.

luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă Instituţia de specialitate subcontractantă Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. Rezultate aşteptate 2.E3A individual sau în parteneriat Realizarea Activităţii 2: Realizarea de evaluări pentru 7 proiecte derulate din bani publici de către Primărie individual sau în parteneriat Pregătirea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Realizarea activităţii 3: Instituţia de specialitate subcontractantă Organizarea de cursuri si workshopuri Pregătirea activităţii 4: Instituţia de specialitate subcontractantă Primăria ClujNpoca Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte Realizarea activităţii 4: Publicarea Ghidului evaluatorului de proiecte 2. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. Organizarea. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. dotarea. automat. evitându-se astfel investiţiile frauduloase. La aceasta va contribui şi monitorizarea . precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. vor contribui. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. Analizele cost-beneficiu şi costeficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. Monitorizările. alături de o diminuare a 6 . evaluările concomitente. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene. Aceste metode.

3 Efecte multiplicatoare Administraţia publică locală. workshop-uri şi în activitatea publicistică a angajaţilor Primăriei şi a colaboratorilor acestora în materie de proiecte este susţinută ideea continuităţii şi multiplicării efectelor acestui birou. 2. o revistă de specialitate care va aparea o dată la 2 luni şi va cuprinde articole teoretice si studii de caz realizate de către participanţii la proiect. tocmai datorită rapoartelor furnizate de către biroul de evaluare.4 Impact pe termen scurt si lung Impactul preconizat este crearea de capacitate în cadrul Primăriei Cluj-Napoca. în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent. Biroul de evaluare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca reprezintă un pas esenţial spre profesionalizarea activităţii administraţiei publice locale. fraude evitate. Se pun astfel bazele unor noi colaborări şi cu alţi specialişti şi ale extinderii activităţii de evaluare şi asupra altor programe. El va fi inclus în noua organigramă şi va funcţiona şi ulterior incheierii finanţării. şi formarea personalului specializat pentru biroul de evaluare se va regăsi într-o 7 . sau de către alte autorităţi administrative de la alte nivele. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. îmbunătăţirea legislaţiei de la nivel local. activitatea biroului va determina îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor şi. dată fiind nevoia stringentă de o unitate de evaluare în cadrul Primăriei. Pe termen lung. 2. Deasemenea. Primăria Cluj-Napoca devine astfel furnizor de expertiză. prin contribuţia pe care actualul proiect o aduce la dezvoltarea parteneriatului-prin implicarea la cursuri. Deasemenea. Succesul acestui proiect atrage după sine posibilitatea aplicării sale şi de către primăriile din alte comunităţi. 2. a metodelor şi mecanismelor de gestionare a fondurilor publice. activitatea biroului va fi susţinută din bugetul local. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. deci limitarea corupţiei toate acestea fiind realizate prin creşterea calificării personalului Primăriei specializat în gestionarea banilor publici si prin crearea unei capacităţi instituţionale. Vor fi redactate şi puse la dispoziţia autorităţii publice rapoartele de evaluare şi bazele de date realizate pentru fiecare din cele şapte proiecte. Actualmente ea nu există. impactul preconizat se referă la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici. un telefon + fax). Vor aparea în total şase numere. dar ele vor rămâne în proprietatea Primăriei. Biroul va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Succesul acestuia este cuantificabil în numărul de proiecte în care s-a recurs la modificări de design şi implementare în urma recomandărilor biroului. a unei platforme de acţiune şi cercetare(colaborarea Primăriei cu specialişti din ţară şi din străinătate) materializată în studii.E3A clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. La nivel structural. limitate sau stopate. în numărul de decizii luate de către factorii de decizie în cunoştinţă de cauză. spre modernizarea ei. pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. dotarea. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. Aceştia vor putea saăşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. Rezultatele proiectului vor fi create de subcontractori. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei. în curs de aliniere la standarde de competenţă europene nu poate fi concepută fără o activitate susţinută de evaluare a programelor. în termeni de infrastructură şi personal specialiazat. în consecinţă. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene Organizarea. cercetări şi analize publicate în GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ.2 Publicatii si alte efecte vizibile Se va publica GHIDUL EVALUATORULUI DE PROGRAME DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. După încheierea finanţării.

Deasemenea. precum şi o adaptare globală la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti. Bugetul proiectului Completati Anexa B . pe termen lung se urmăreşte încetăţenirea colaborărilor cu specialişti în evaluare din Uniunea Europeană. precum si de a urmări implementarea acestora cu maximă eficienţă şi eficacitate. Efectele cuantificabile pe termen scurt sunt dotarea biroului cu infrastructura necesară(trei computere cu imprimante. pe lângă acestea. tehnici şi mecanisme de intervenţie puse la dispoziţia funcţionarilor publici cu funcţii de conducere. Analizele cost-beneficiu şi cost-eficienţă şi studiile de impact vor determina evitarea din start sau corecţia pe parcurs a erorilor de design şi. Iar efectele cuantiificabile pe termen lung se referă. 8 . evaluările concomitente. conduc automat la dezvoltarea capacităţii de management a acestora regăsită într-o mai bună gestionare a banilor publici. alături de celelalte instrumente la asigurarea unei coerenţe crescute a proiectelor. luarea în timp util a măsurilor necesare de contracarare a efectelor perverse. La aceasta va contribui şi monitorizarea . în timp ce comunitatea va beneficia de un sistem de gestionare a banilor publici mai responsabil şi mai transparent.foaia de lucru 1 pentru intreaga durata a proiectului. Pentru informatii suplimentare vezi Ghidul solicitantului de granturi (sectiunea 2. 3. Aceştia vor putea să îşi desfaşoare munca mai eficient şi mai eficace. alături de o diminuare a clivajelor de natură administrativă între structurile locale româneşti şi cele din Uniunea Europeană. Monitorizările. vor contribui. evitându-se astfel investiţiile frauduloase.1. un telefon + fax). automat. Aceasta va produce creşterea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de activitatea Primăriei. la dezvoltarea abilităţilor funcţionarilor superiori din Primăria Cluj-Napoca şi a partenerilor acestora în materie de proiecte de a iniţia şi derula proiecte viabile din bani publici. Prin crearea unei capacităţi de intervenţie coerentă şi sistematică în proiecte din diverse zone ale administraţiei se realizează un proces de coordonare şi corelare. Prin colaborarea cu experţi din Uniunea Europeană se va obţine o mai strânsă coordonarecu realităţile europene.4) au fost ataşate traduceri autorizate. astfel încât standardele impuse la nivel local în gestionarea fondurilor să fie din ce în ce mai compatibile cu standardele europene.E3A eficientizare vizibilă şi cuantificabilă a proiectelor susţinute din fonduri publice. coroborate cu activitatea pedagogică şi publicistică lîn care aceştia vor fi implicaţi. realizarea a zece cursuri şi a zece workshop-uri având ca finalitate instruirea teoretică şi practică a funcţionarilor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei şi a colabotatorilor lor în materie de proiecte derulate din bani publici. verificarea şi cuantificarea îndeaproape a rezultatelor proiectelor. realizarea evaluărilor pentru cele şapte programe desemnate din activitatea Primăriei. Aceste metode.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful