i
o ă ă a
Institutii cu portile mereu des-
chise pentru UnIre ţ
printr-un amplu program de ectl-
'1ll1'i1i In care accentul este pus
cele cu caracter tehnlco-
de culturii din
8U un profil bine de-
de culturA li secto-
CapitalA se poate
acest sens cu exlsten-
8 singurului radloclub
ILI; .C In actlvitlltlle ş
B
de culturA.
I .Teh·
cite-
mal numAr!: punte pentru ă
rari In radiofrecven1l1, radiore-
ceptor de trafic In unde ultra-
scurte, frecven1metru digital, un-
dametru cu absorbtie. diverse aiI-
mentaloare cu energie electric!
pentru aparatura electronica, un
sistem de comanda de la dis-
ţ li antenelor rotatlve In
doua planuri. Dealtfel, palma-
resul tinerilor din Radioclubul
ICTehnium» mal cuprinde 8 tl-
lIuri de campioni nationali ,1
Internationali In traficul de radio--
amatori, doi dintre ei devenind
mae,trl al sportuluI. Nu este
lipsit de semnificatie nici faptul
cA la concursul republican de
creatie tehnle! au fost cucerite
1 premII ş titluri nationale.
colo de valentele educative ale
practicarII radloamatorismulul,
sport cu traditII Incontestabile
In tara noastrA, gama actlvlta·
ţ radloclubulul mal cuprinde
cursuri de ţ ,1 cursuri
depanare radlo-TV, sustlnute
de speclali,tl cu ţ ă A-
ceste cursuri, frecventate anual
de multi tineri muncitori absol-
venti al IIcaelor de specialitate,
studenti, s-au dovedit a fi deo-
sebit de utile pentru cei care,
dorind sA pAtrunda In tainele
radioului, au InvAtat sa proiec-
teze, sa construiascA ,i s! expe-
rimenteze aparatura proprie, de-
venind In productie ţ
torl, Inovatori ş chiar Inventa-
torI.
Animatorii Intregii ţ
la Radloclubul Y03KWH sInt
Trifu Dumltrescu Y03BAL, Pu-
lu ţ Y03AO, Petre En-
drejevskl Y03CTW.
Un alt centru de mere Interes
pentru tinerII care trec pragul
casei de culturA din strada sla-
tlneanu se ş a ti cine-
clubul «Ecran-util., Intrat re-
cent In cel de-al II-l ea an de
activitate.
Indrumat de ş cu expe-
ţ ă ca Lucian Bratu, An-
Bleler, AI.cu Croltoru
ş de un animator pasionat al
domeniului ca Peul Meniu, CI-
neclubul «Ecran-utll. numara
printre trofeele sale zeci de dl-
!tinerilor
plome, premII, cucerite alrt In
competitII destinate clneamato-
rllor, cit ş i In cele profesioniste,
nationale ,1 Internationale.
Este luflciant sa amintim aici
dlplomale acordate la fiecare
editie a Festivalului national
.Clntarea RomAn iei., premiile
obtlnute In cadrul concur.urllor
dotate cu Cupa d. cristal de
cAtre Paul Mantu ,1 Mulele.
George.cu, distinctIIle acor-
date de prestigioase JurII In-
ternationale la Praga aau Colm-
bre (Portugalia). In pretent, "
a'IA In cur. de realltare 11 peli-
cula cuprinzind toate genurile:
tUm artistic, dOCumentar, ani-
matie, protectia muncII, repor-
laJ. Cele peste 100 de titluri pro-
duse pInA acum de membrII clne-
clubului .8 constituie lntr-o Im-
presionantA «carte de viritA»
(CONTINUARE IN PAG. 30)
,
9
1nfilntat In anul 1955. din
initiativa unui grup de pro-
fesori ş de la Insti-
tutul politehnic d'n ş In
frunte cu academicianul
CRISTOFOR SIMIO·
NESCU ş cu profesorul
universitar emerit ION CU-
RIEVICI, Muzeul politeh-
nic a fost definit ş conceput
ca un mijloc de instruire ş
educare III tinerei generatii ,
In vederea ş celor
mal veloroase cuceriri ale
ş ş tehnicii mondiale
ş nationale, precum ş li
formArII unei pregAtiri ş
lare care sA contribuie la
orientarea cAtre profesii din
domeniul tehnic.
Initial, muzeul a fost pro-
Iectat ca o unitete cu profil
multiplu, de unde ş numele
de «politehnic», urmind a se
organiza dupA sectia Ener-
getica, sectiile Telecomu-
ţ Petrol, cArbun ••
gaze, fier, 'ontl. ţ etc.,
In ţ de ţ ce se
vor forma ş de ţ ce
ya fi pus la dispozitie.
ţ dastlnat MuzeulUI poli·
tehnic, compus d.n doul! men stii.
de la parterul PalatuluI CullulI'
d.n ş nu a permll pilntru inceput
decil organ'zar. unei singure sec-
Iii. S-a dat pnontate sectoei Ene ...
getlca. C\I care s-a maugurat mu-
zeul, la 1 mart,e 1961, deoarece In
cedrul a('asteia sint implicate pro-
blemo de bazA ale fizlc, i (mf'Canlcll,
cAldurA, electrlcl!8te, structura ma-
tenei etc,), care sint do mere uti-
litate pentru InvAtAmInt ul scolar
Ş tiri de care nu pot fi Intelese
10
---- -------."",...----""' -
alte dO'lleOil lehniCIi IfI I JS
energetica eslll un dom""'u al
dezvolttlrll economice pe urt' • (1
pus In contInua .. un mare al ("e'nl
In Iara noastrl.
Prezentarea mIjloacelor do> pro-
ducere si utIlizare a lormelOf dIl
en8l1l1e In evolutia 101' 'slonea IW'
plan mondial, cu impllcalil COlt!
punzfltoare pe pl an national. ltill
or08nl zaii pe sectoare lomoll(' ...
energia hl draulkl, energl8 ooll,m:\'
energia solara, energia miHl'plol.
energia termicA, energII! olertn{,
... Orche.tron cu cil indru
cu , t lfturi ,1 .... in.tru-
m. nt. d . parcUI I. (. n ...
, itul •• colulul XIX).
Ş e081'1I1l atom.ca
la heeare SKt s 'lt p' se In
pvident6 pflnc,palp!p reall1ari in
domenoul energellc don "11'8 ooas-
hA ş contributIile ro-
miini.
In general, mat erIalul tomple-
mf'tntar, cu rol deosebI'" !Il mUleete
lehnlce (modelele, machf'tale Ş
[EnTRU DE EDUlAIIE
A TlnERElliEnERATl1
dispozitivele experimentale), este
In stare de ţ ş sA
red8!l prlllclpiui de lucru al diferi-
telor tipuri de motoare SIIU ş
cuprinse In tematicA.
Grafica muzeului este executat!
Intr-o manierA estetica ş modernA,
sistem modul, pentru II permite
oricind modificAri sau adAugirI.
Aceesta se ş pe douA
registre suprapuse: In partea inle-
riollra sint Ilustrllle momentele Im-
portante din evolulia energetlcil
pe plan mondial, cu ţ 5818
pe plan ţ referitoare la sec·
torul respectiv, iar In registrul su-
perior sint prezentate prin panouri
monumentele mari rSlllizArl moder-
ne ele tehnicII energetice romA-
ş In ş sector.
Dintre exponatele mei valorOBse
remarch cele trei ş electrice
de la vech811. universltete ş
(Sflrllitul secolului XIX), motorul
cu reaclie RD-l0 A de la avionul
de ş IAK-17, motorul cu plston
In dublii st811. K-14, care a ţ
nat pe avionul romi!nesc IAR-IlO,
....... Automat muzical cu
,1 plan (1120).
o valoroasA ţ de motoare
cu plston de diferite tipuri, precum
$i ţ de moloare electrice,
prezentate In ţ
ă organizarea ţ Ene .....
getlca, activitatea ă de
speclall$tii muzeului S-5. canallzat
pe de o parte spre orgllnlzarM ac-
liunllor cu publicul. Iar pe de alti!
parte pe linia ImbOjiitlrli, conaer-
vArII $1 cercetiiril ca eclll1or. In ve-
derea pregAtirli ellor upozllii de
bazA.
Astfel, In paralel cu sporirea co-
lecllitor de energetlcii ş telecomu-
ţ a-a creat o coleclle de apa-
rate pentru lnreglstraree fi redaree
sunelulul, care a permiS organiza-
rea, In 1966, a unei deve-
nite definitiva $1 cara clln primele
zile s-5. bucurat de aprecierile pu-
bl!culul viZitator.
Interesul I ţ de
aceastA
re de
;
orga i
orchestronul
_ aparate cu pe
discuri perforate slm-
lonlonul):
_ aparate cu Inregistrare pe car-
tela 'II benzi perforate (planul me-
canic, planol, orchestron);
- aparate cu I nregistrare direc-
tA: mecanic! (fonogra!, gramofon
IIi patefon); magneticA (magneto-
fon, casetofon); optic! (aparate cu
inregistrare-redare pe pellculi! fo-
tografle!).
11
-
Planoll cu peda" ţ Â.
"Ind o planlni Bllithn.
<"lr,ltul .. colulul XIX).
Dlnlr. exponatele mal Ylloro."
menllonam: . Imfonlonul cu tIei
discuri cu redare .lmultan&, cu-
tiile muzicale tip orchestra, colec-
Iia de planol. (plana automata),
automatul cu vlorl ,1 plan, colectia
de lanogra'a ş pataloane, loale
datfnd de la .nr,ilul secolului al
XIX-IMI .au '"capului .. colulul XX.
Atfi din ţ oficiale pe
care le detinem, eli ,1 din ImpresIIle
comunicate de numero_1 oaspeti
Itralnl ellfe au "Itltat ,,,pOlitia
reiese ca aceasta .. aiiA printr.
pullnele din lume. Dupl cum ..
,tie, muzee celebr. de Instrumente
muzicale ... flA In multe 0111" ale
lumII, In.A ţ dezvoltale pe o
asemenea tematicA .. Intllne.c
mal rit (Pllja, Pa,ll, Berlin, Syd-
ney. V."O., a).
Avind In vedere cerlnlale mu-
leului de lip nou - dinamic - din
zilele noaslre, relevAm de la Ince-
put el mentinerea la ti a temallcl-
lor celor doua ţ a constituit
o preocupare permanentA a .pe-
ciaJi,tilor muz8l.llul de-e lungul anI-
....
A.tfel, la ţ Energetica vin
In sprijinul ace.tel Idei Innoirl'-
temal,ce, reali zate In tril etape, cu
lIrlvlre la prezentarea In -mUZetr1!I
unor contrlbu1!i rom!ne,ti In acest
domeniu (cele ale 11,11 DIMITRIE
,"

Simfonlon cu c ••• ornic
'" Itel dl.curi cu 'Mar.
.imutt.nI (."",it""
lulul XIX).
LEONIOA, CONRAD HAAS,
HERMAN OBERTH, GEORGE
CONSTANTINESCU, HENRI
COANOl, Ş PROCo-
PIU, ALEXAN DRU PROCA etc.)
ca relultat al recon.lderarll unor
ţ i.torlce In ţ noastr!.
Ichlmbllr. In douA rinduri a hartii
energetice a Rom!nlll " Introdu-
cer. primei eaelenlzari a omului.
TotodatA, pentru a pune la curent
vizitatorul cu cele mal remarcabile
ţ energetice din ţ ,1
tehnica mondiali ,i national! .-8
Initiat o elpozitle volanta, care se
schimb! trlmeatrlal aau de cite
ori este cazul .
In acelatl timp, prin ghidajele
ş (pentru grupurile de Iu-
ş sau cele speciale (ghideje-
lec1ii), pentru elevi ş Itudent l, vI-
zliilorli ITnt ţ la zi cu da-
tele necesare privind tematlclle pre-
zentate In ţ ele beza. To-
ş la aec1ia Energetica a-au Im-
pus unele modernlzatl sau modifl-
c&4'1. cate .u 1051: de ritmul
lmpetuoa da dezvoltare a tehnicii
Tn general .... numite creatii tehnice
pe plen mondial, figurata prin gra-
ficI, --Care ICI.m m ani reprezentau
performante deosebite, a.tazl .Int
realiz!ri ş
De asemenea, ş pe plan Intern,
reaUzarlle moderne, lIultrate atunci
In muzeu, nu mal 11nt cele mal
elocvente.
Un asemen. mUllU care si
voiulle ş probl m la de
baza ale unul domeniu atit de mo-
dern 81 tehnlcU VIII II dloleblt de
util pentru ora,ul no.tru, con Iti-
tutnd un mijloc: Important de i n;'
fiere. a tineretului, In Ipeclal, care
man,fesUi un mare Inter. ţ de
" ------
.,
d8noltar •• leelronlcN ce lUi la
baII ţ
Prezentarea tehnlcN In cadrul
muzeului ...... 'ace cu ajutorul
uponatelor orIginal., machetelor
,1 modelalor dupa anumite apa-
rate latorlce, car. vor II In general
In s'ere da functionare, precum ,1
cu ajutorul graficII (de .. n. tehnica,
fotocopli, diapozitive, stampe, te.te
dezvoltate).
Din tematica ţ de teleco-
municatii mentionAm aici do., ca-
pltol.l. mari ,1 anume: t.legr.fle,
telefonia, radlolahnlca, televlzlu-
n. ş tehtcomunicatiile prin •• t.
1111.
In acest muzeu vor putee fi atu-
dlete ,1 admirata apere" de tel.
gralle, lel.'mprimaloa,. .. centrale
'eI8!ra'lc8, tel.f08ne " central.
Iei. onice, o frumoasA ţ ele
aparata o. radio, de la cale mal
vechi pina la cele utlUzate 1116zl,
generatoare de Inalta ţ fo-
101lte la vechile atalU de emiile
din tara noastra fi televizoare, re-
prezentind momente Importante din
evolutia. acestOt aparate. In tele-
viziune, detl este un domeniu et"
de nou, timpul a decis deja loarta
unorJnltalatli dlp"'t., .. erlnd u·Je
In rindul momentelor cheie din
Istoria tshnlcll, a .. cum este cazul
c.lul d.·al doilea car de reportaj
TV utilizat In tara noa.trA Iau al
unpla din prlm.1e InatalatU d. tale-
cinema car. II afli In patrimoniul
muzsului. AC.ltee vor fi cu atit
mal Int.falllnta cu cit vor fl puse
In functiune, blneln1el. In masura
In care vor plrmlte pl.I." de care
vom dispune.
Ar fi Interesant ca In viitor 16 se
oloanlzeza ti al" sectII de muzeu,
a .. cum s-a preconizat la Inflln-
tar •• a. dar ecest lucru nu alte
poalbll deoarec. nu •• lstA nld
patrimoniu" nici spatiu de des-.
fII,urare. Singura axpozltls per-
ma'lentA care II VII mal put. or·
ganiza Intr·un viitor mal Indepar-
tat ,1 pentru care axl.ta dala un
numit Important de aparate valo-
roase .... Tehnica fotogr.flcl"
cinematograflci.
Daca pIna eld au fost expuse
puncte da vedere ala .peciall.tulul
d. muzeu In legatura cu activitatea
,1 rolul Muzeului politehnic, cre-
dem ca este InterHan! sa privim
muzeul'" cauza ti prin prisma vid-
tatorulul care a luat contact cu e.-
pozitiile de b.za ale acestuia.
In Umili una! anch.te palhosocio-
logic. s-a remarcat proc.ntul ridi-
cat da -'evi (35) ,1 muncitori (18)
car. viziteaza muzeul, fapt CI do-
vede,ta ca acelta .... util In acti-
Fonoo,at patant Editori

vltatea de documentare a tln.r.tu-
lui ,i deci ra.punda .copulul p.n-
Iru care a fost creat.
Semnificativa, de asemenea, OI
apar. cifra care aratA ca
50"/0 din 1011,11 m.dlu (052) de vizi-
tatorlluatl In studIu nu alnt la prIma
vizitA a d la a doua sau
la a treia, unU dlntAl a! manllonlnd
vizitarea de Ş orI.
Folosind opiniile rezultate din
aCllt Itudlu, muz.uI ,i .. ImbogA-
tit activitatea cu noi ,1 interesanta
forme de activitatI cultural-eduCl!-
tivI, din care vom nomil'l8l1za doar
pe Clle mal ImportantI.
Muzeul a organizat unele e.po-
dlU t.mporar. Ia ledlu sau ltl n.
rante ca: C..,tenaNI t.l.fan' e',
DouA d.c..,11 de ..... cosmlcl,
Radioul la a ..... IIIlve,..,.,
Din I,torl. tehnicII fot!)llrefice
" cinematografice etc. In ţ
ln.rgatlca .-au deafa,urat num.
roa .. seri mUleala s ub forml da
ciclu din care mentionam citava
teme: Probl.matlca zborurUor
cOlmlca. Einstein "
te .. Problema civilizatiilor ex-
tratarestra, ContrlbUI'a ţ
romlna,tI la dezvol., ..
tiai mondlat., Da la plia el.ctrlcl
'r. ma .. r " la .. , etc., 'er la lectia
nragiatra, .. " rad ..... lunetu-
11,11 s .. u organizat seri mureale-
audltll muzicale pe tema efi: Voci
celebr. de estiii ,1 de altlelatl,
medalloane muzicale Ludwlg ven
8_thoven, Edvatd Grieg, Jo-
hann.aSrahma, Wolfgeng Ama-
deui Mor.an, cleiul Mom.nte din
latoria muzicII cl .. lce elc, Ta-
bloul actlvlt/llllOl' culturale a loet
completat de e.puneri cu ţ
simpozioane, lectll-model In mu-
zeu, filme documente,. etc.
Referitor la modul de organizare
a lecllel En.rgetica In afara de
aprecieri, vizitatorII lantrenati In
s tudiul mentionat) au precizat In
mod constant ca leclla .uf.ra din
ceUle ejlomerarll de exponate (Ip&-
tiu Ineu iei.nt) 01 necesitA o oare-
cars actualizate a tematlcil. Aceste
concluzII au lolt In p.rfectA con-
cordanta cu parerile lpeclall,tilor
muzeului care au depui toata efor-
turile pentru a face din Muzeul
politehnic din la,1 un mijloc oe
propaganda ,1 mal utM 'n veder.
r.
regatlril profesionale a tlneretu-
1,11 ,1 a rldlclrll nivelului da culturi
tehnica generela a publicului vizi-
tator,
Ing_ EUGENIA URBEBCU.
13
trei decenii In urmA
I se produceau p .
... elc cu bulA de Irometrc, ni·
Iru produce aer, aparate pen.
aparate _ ,rea gazelor. mulaJc.
$1 Instrumente mod
el! ş ca
13 " ecursul anilor produc-
.dlversificin-
ă unUI
cordat la nevoile ro
t
puter,n1c ta-
lAzi, O::Oid'IC;:.AS-
a ajuns _ a .. dC81t
al unei produdhor
de InvAlimlnl :: I It cu mijloace
modeme II lZale cu ulilaJe
d .11 • concepute in ccncor-
ant"'cu cermlele Ithnol
dldacuce actuale I ogllior
tehmc _' a parametri
rldlCall, con·
manenl de - procesul per-
1'minlului a Invi-
T
romanesc.
n prezent aici se ,.
produse d' rea ă
nlor de . tuturor tipu-
• ,,"5111U
1
1I de invatAmfnt
Incep nd de la orAd" . '
nlnd cu Inv'I'''' _ Inl,IC ş letml-
P
_ minIU SUI"·
nnlce aceste prod nor.
truse compl use se ă
exe pentru expenenle
de fizd, chimir. biologie truse:
,matematiCI., apara;urA ş
casOOl de laborator de uz
nerlll, echipamente tehnice aud!:
ş ş hirll in relief
Je, preparate nucroscoplcc'
mtru:uum In masa plasticA '
Printre prtnclpalele ale


.
..... ,
.....

mijloacelor de invllll.mint reali·
mArirea fiabdi-
, eslgn modern o c
tehnologicA ă ono
btatlv De d ' ca-
ş fap;ul ca
mn
e ţ este
d o mare parte dm pro-
uc\ia lntrepnndcrii _Didactica"
este destmlltj IIceelor industriale
... "
-..
• . -
'.1
.... ,.,. ..
_ ..
-
ALI MENTA TOR
EXP PENTRU
DE

I
BALANTA
SCOLARA
ce au o pondere Însemnata in
sistemul de pregAtire a tmerei
ţ
S-au asimilat In ţ noi
module, care imbogll\csc
mijloacelor de ţ desti-
nate studiuluI fizicii. pentru lu-
ă demonstrative concepute
pentru l1llIi multe grupe de elevI.
Printre acestea se ă ă modu-
lui cu componente pentru studIul
radiullilor ş ş ultravIo-
lete. radiOmetruJ cu substan1e
lununescenle, eleclro!ICopul, mo-
dului peluru lIudlUJ fizicii nu-
cleure ce lire printre conlponcnh:
comeru Wilson cu surSll de ta-
ţ delectorul cu conlOI Gei-
ler, ecrane de alummiu. plumb ,i
pohstlrcn. precum $1 o sursa de
C1 . fOI pentru studIul
·fiZICII 1-8 'l"eah:1lI1 un KI de ma·
cheIe pentru retroproiector pen-
tru Ilustrarea Ilpunlor de mo-
toare cu ardere IntemA. Printre
cele mai nOI produse destmate:
iiCohlor se: ă ă un voit metru
electronIC (10 Hz- I Mllz;
mV 100 mV 100 V
300 V), ° sursA de Jbasa tensiune
(O 18 V:3A; O :\ VO.8 A'
2V 10 A). un mclloscop tranzis-
tonz:lI (20 Hz 2 MHz cu Iffi'
pedanla de intrare 10 Mit
50 pfl. un spectroscop didactic
(25- ·300 mm) eu eertln de pro-
ţ 40 120 cm. un mulu-
"ohmc:tru cu 8 (tame (4 c.c. O IV;
O 10 V 0-30 V; 0-300 V
4 c.a. O- 2 V: O 10 V 0·-30 V
Ş 0- 300 V). un speclrorOlomt-
tru (400 800 mm) cu ă ş
monofa.scicuJ. linie cu perna. dt
atr Pnntre alte mIjloace de in-
ţ de astA datA <k$tlnatt
cirCUitulUi comercial. se: nu-
ă truse:lt ",TInArul rlZlCian"
In douA variante pentru 51 de
txpenenle de ă ş pentru
.\2 de experienle de tlectricit3te.
un metronom cI«tronic tiP Kit
}I o ţ demonlabllA (90 mII.-
100 g). Aceste produse. rtahzate
in 1982 In numAr de peSte II 000
de bucl1li, vor fi diruwte fi prin
magazinele de specialitate,
Tinerii constructon amatori,
cel Interesall pentru uularta labo-
ratoarelor propni pot bendicm
TOAR
----------------------_.oor_
de produsele tntrepriilderii 1<01-
dactica» ale drcl reaJilli.ri , piese
componente, tru'\(' . uparate de
masura $1 control.
lente elemente pentru autodotare.
cu I TEANI
-
BREVIAR
D.S.I.M.
Marele avInt pa car. 1·. luat In ţ noutrl. ml,car •• de
ţ ,1 ţ faptul ci o m .... parte dintr. animatorii
acesteia .Int tineri muncitori, tehnicieni, mal,trl, .p.cI.II,tl,
mal ţ ţ cu ţ .p.clnci, cu normei. ,1
preclzlrlle privind ţ publlclm o ţ
da mahlrlala menite 1'.prIJln& apllcar •• In ţ celor
mal .... Ioro ... Idei, apte .1 .. constituie In brevet. ,1 certifi-
cat. de ţ

18
INDRUMA" PENTRU
INTOCMIREA DESCIUI!IULOR
DE INVI!NTII
D.sc:rlerea In .... ţ trebuie d
red_ In mod du ,1 prKl.
tehnici fi ţ or11lnall adul!
d, .... tor 1, ţ problemei
tehnic. propus., deUmltlnd ac_d.
ţ In raport QI nadlul tu-
noscut al t41hnlcil din de
aplica,.. I In .... ţ
Textul daer'erU ţ cu-
prinde urmltoarel. capite" ca,.. ..
•• pun luee .. lv, Tn ordln.a Indicati
mal Ioa, fi .... a 1. ieri. d.numlr ..
capitolului rupKtlv :
1. Titlul ţ
- Con,ln. o formular, ci ..... ,1
concilia pl"Ob"m.1 pa car. o r.ml ....
Inv.n,l. fi .... dlvulalru ţ t""-
nlu car. constitui. ş obiectul
Inv.nll.I,
- Tr.bul.1I fI.ld.ntlc cu ul din
urar .. d. b,......t.
1. Pn.z.ntar .. AU pro-
blam.1 '"' areo ţ ..
CU praelu,... dom.nlulul t.hnlc
la c ....... ref.rI
- Constituie prima rrall • de ..
erleril ti poate .v .. urmltOllr. (or-
mulare : ţ ... rereri la \In
aparat (dlapoddv, ţ ..
proc:edeu, metodl etc.) d .. tlnat
(utilizat) IL •••
- Aceastl frul reproduce In
prima la parte titlul Invenlle1
1. Prlzlnta,... atadlulul cu-
noscut al t.hnlcll, 'n problelnll
care face obiectul ţ cu
ţ de:u.vantaj"or .0-
ţ cunoaeut.
- Se prezlntl, pe rind, Tn mod
luccint , firi a fac. ap.1 1, des.n •
• xpllcatlv., :1011,11111. cele mal apro-
piate de obiectul Inv.nll.1 ura au
Icelq:l !COP, cu Indlcara IHintN fI._
a,.. dintre ac .. tu a deuvannj.lor.
- Se recomandl a prez.ntarea
fledrel -011,1,11 tehnlu cunoSCUti II
Inceap.l OI Iormulare. : .in aeopul. ..
esta CunOKut un aparat (proc.
deu, metodl etc.). -
dupl an s. expun. pe .eurt ţ
,1 dezavantajul te le sr •.
-In cnul In care sint cunoscut.
mii mult. ţ t.hnlc., acestea SI
.numeri ca mal sus, Indlc1ndu ...
totod.do mlterillul documentadolo-
slt_titlullrtlcolulul, revista. numlr
br.vet. ţ care 1-1 ICOrdlt .tc .•
In.erl" Intre • .
4. Pr.zenta,..' principiali <, ..
n.rall) a ţ tehnlm a in-
ţ cu indica ... mlJloac:e&or
ce .limlnl d ...... nt:aJ.I. _Iu-
(lIIor cunOfCUte
_ ţ SI .xpune utf.1 Incit
Il se ţ probl.ma tehnld fi
tolutl. t.hnlcl noul.
_ ţ tehnici noui .. prulntl
In un. nu mal multe frau. Ilri •
flC. r.f.rlr.l. d ... n •• punlndu-J.ln
.vld.nfl el.m.nt.'. noI.
- In ClJ.ul ţ complexe
(proced.u ţ metodl ,1
ap.rat .tc.) SI prnlntl Intn proc.
d.ul AU m.toda. ţ •• ap'-
ratul .tc.
_ Ca redac:tlrtl, SI poate utillu
formularei dIn rtlv.ndldrl. ari •
se Indica ,1 rtlplrtlle.
_ Nu •• VOt" m.ntlona ... ntal'"
obtinut. prin aplica ..... ţ
S. Prezentar .... pe ICUn, • fI-
,urllor .aplicatlv. (d ... A
Intoc:meK sepan.t, Iar In tJextul
cklCrlerli A ţ
fl,urllor ţ
_ Prtlllntarll fl,urilor SI fate
In.lnt .. dIKrl.rU.x.mplulul d. r .. -
IInr • .
.. PAll.nt:ar. unu1a AU me'
multor uempl. de ..-lIza,.. a
ţ
_ De.crl.r ... x.mplulul de rllU-
ure Intep •• dupl cu, cu prezentarII
dlspotltlvulul (.p.ratulul. Imtal.,I.I)
In It.re statld. dupa car. SI Indici
modul d. aplicare aau de ţ
_ In callul procedeelor SI .num.ri
fn.l. (op.ratlunlle), Indlclr •• suc-
ce.lunllor ,1 I re,lmurllor d. lucru
(temp.raturl . preslun •• tc.) p.nt'"
real.u ..... riedrel fue.
_ Ood .... mplul de real .ure SI
... pun. cu r.ferire II des.n., In t ... t
se Introduc reperel. corespund-
toar. fledrul .Iement: Introducere.
reper.lor In text " In ordl.,...
cresdtolre I numerelor.
_ Pentru. u,ur. Introduce .... re-
perelor In ordinea creKlto.re, ••
rlcom.ndl ca Ile II fl. Introduu
IntII In tUt " apoi transpuse In de-
sene, pe muur-a ap.rltill lor In text.
Detallll. de forml al. reperelor
... vor nota cu •• b.c ..... 1., .ubansam·
bluril. cu A. 8, C .. .
_ o ţ compl.xl se pre-
tind intii procedlul (metoda). Iar in
continu ..... ap;an.tul. IMt:lI .. ... tc.
_ Se pot pretenta ,1 explla.tii teo-
retice, ... :wltat. ţ iaU alte
pretluri care uf\jnul ţ
ţ t.hnlce.
7. PAlI:.nta ....... ntaJ.lor ,.
lI:ultate din .pllcarea ţ
_ Se recomandl urmltot,r ... for-
mula ... : ţ prezintA urml-
toaAI. • •• ntaJe :».
1. Redac:ta .... re .. ndlcirllor
- Daci ţ se ref.rI 1. o
m.todl sau un proced.u ,i &parat,
ţ .tc .• revendiclrU. Aferi-
tot,re .. aparat IaU ţ vor fi
distincte dl cele d. m.todl sau
proced.u.
_ Cind ţ pretind un carac-
ter mal complex. o serie d •• Iem.nte
pot fi d.tvOltate In rev.ndlclri se-
cund ..... .
- O ... vendlca ... cuprind.:
.) un preambul care ţ titlul
ţ ,1 .lem.ntel. t.hnlc. al.
ţ care ,. plrte din stadiul
CUllOKUt al tehnicII ,1
b) o a doua parte In care 1& pred·
tem el.m.ntel. noi lle ţ
C.I. douli plrtl (. ,1 b) .Int 1',lt.
prin .xpresll «caracterlzat(l) prin
ac:_ cl. .. )
-In cupriMUI pen-
tN ufurarea ţ repe .... 1e
.I.mentllor ... Introduc Intre paran·
tu • .
fNTOCMIREA
REZUMATULUI
_ R.zumatul con,lna .lemlnt.1e
principale ala ţ redactar.
lui cuprintlod urmlto ..... I. : dome-
niul din care face Plrte ţ ,1
probl.ml pe car. o rewlvl : Indica-
r. ţ de apUca ... sau
utillure, prlncipaliii a .. ntaj • .
_ Con,lnutul retumatulul poata
avu. c.1 mult ,SO d. cuvInte.
_In CIlullnv.n,lIlor din dom.nlul
chimIei. daci est. neees." ... va
India , 1 formull chimiei te arac·
terlteul cel mii bln. Invantll.
INTOCMIREA DESENELOR
_ Des.nul orl,lnal (ale) se .xe-
cuti pe format A4 (297 x 110 mm-
In mod exeep,lon .. 1 formlt Al-
420 297 mm), in tu, nqru, t\I
respecur ... normelor d. repru.n-
t.,e st./tdardlut •.
- O
_ Titlul con,lne ,1 tolUll. in-
ţ
_ TItlul ţ .numit. d.numlrl
com.rc:lale etc.
_ stldlul cu_cut II tehnici i
... -prevntl numai dezavantaj.l. 110-
lu,l1lor cunoacute ,i nu solutiile
In.,,1.
_ in pretentarea princlpl.1i NI
Indld numll lVlntaj. ,1 nu ţ
t.hnlcl noul cu c ... te are • mii
caracteristic.
_ La pret.ntar ... exemplelor d.
'PUare: repe"''' nu .Int Introduse
In ordine tresclco.re In "lIt; II
Indici valorI ,1 dlm.nslunl In ţ
d. mlsuri nestaodardlut. aau tipuri
da pl ... ,i mlterlale prin d.numlrea
In ţ de m1suri n_tandlrdlute
iaU tipuri d. pl ... ,1 materi.la prin
d.numlrea lor corn.rdlll; ... Indici
ţ nu ţ ca o Ilmpll
ln,INlre d •• Iem.nta sau ples., Ilrl
a " Irita ţ ţ
dintre eli: ... Intarca.leul fl,u,; In
cuprinsul textului descrierII.
- La rev.ndldrl .Int ţ
numai .. Intaj. ,1 nu ţ t.hnld
noul ; ... r ... ndlcl dlm.nslunt, Ilri
ca acen ... ti fie determinata In obp.
ner ... fectulul tehnic nou: r .. endi-
clrlle d. metodl sau procedeu nu
sInt 'Ipar-atl d. cele referltoa ... Ia
In'Ullatle, respectiv aparat atc.: con-
ţ noul .tc. aritatl ca o In--
,Irulra d. pi_ IaU subansamblurl
firi a ... IriUi l-altura ţ
dintre .1.: ... rev.ndlel. unei. tolUlU
constructiv. nu prin aritar •• con-
creti a modulul de rallure. ci prin
trlmlt.re II fllurl (da e.emplu ;
.... carac:terlzat prin ac ... el Me.
comtltult conform fi",rl! 1, ... ),
SI revendlel. ,1 alt •• I.",.nt. necu-
priM. In d'Krler.1 .x.mpl.lor de
relUure.
_ La fl,uri: .1 pretind linII sau
hqurl dlven cokIrate; des • .,.I. con--
ţ t.lIt., dimen.luni . valori: 1. fl ..
care fllurl num.rotarn reperllor
....... Ia d. flecare dltl d. 1. 2 ....
ANEXE LACU.EREA PENTRU
BREYETUL DE INYENTIE
u cerere. pentru brevetul de In·
.... ţ l' anu:.uI:
.) descrl.r. ţ In ..... m-
pllre:
b) da.n.1e ... plicatlveln .. elllm-
pl .. re:
c) rezumatul descrierII Inventl.l:
d) nod cu referinte blbllo,rafl"
In .. 'lIempl.re;
.) declaratia de cHiune a dreptu-
rilor uupra ţ due o or,a-
nlUlie socialisti din R.S. R.;
f) dovada d. pl .. tl a tu.lor:
Il ln,el'l,r. Invantatorilor pri-
vind ţ recomp.n.sel ;
h) date t.hnlce aau economice ob-
ţ plnl In pruent.
17
-
--------------------
QTC deYO
-
DIPLOME ROMANESTI
Vo .1.0 (VO AII Oi.
ploma dlstrlct.lor VO
Se acorda pentru legtltun ':u
d,"lrictele romAne,tI de la Y02 la
YOI!, r •• lilate dupa 1 .. nuarNi 'IM!O,
IIIdel:
CI ••• I fi dlstrtcte'
slalu din fNIC ....
dIstrict:
CI •••• II-a II districte:
din fiecare
O'stnct:
Clau • III .. 4 districte; )(?II
,t_\l1 din fiecarl
d'strlct.
Prtma cllrA "1 refera la radio-
matorll.mpl •• ţ In zonele ce HI,
111,.20:. doua -14,11. 21.33.34:
II treie la realul lumll
1B
VO DR (Ye Oanube Rhw>
Diploma DunArII
P"nlru 'agMurI In 2 benZI cu 3{2
ta!11 din flec .... tar4 dunAr.ana
(R.FG., AUltr,a. Cenoslovacia, Un-
gSfll, BulglHla, RomA-
nlll, R.5.S. Mr"do .... n.llc6. R.5S.
UcraineanA), >anda da 3.5 MHz
fiind obllgator e. piUI Sr'3 legAturi
YO pe efll pu,., J(2 benzi,
3 MHz obligatone. Cifra a do ....
.. uIta'" la DX-uli. Ura beneUcla-
â de libera alegefe a be,ullor. ln
loa'- cazurile legaturile respectl"'e
trebuie sa flloat flcu. cu cel put,"
trei Orll. de la Duntre. legltun
valabile dupa 1 ianuarie 1960.
Diploma se mIII eliberellli pentru
leoitur! ClJ 3 din ţ de mal sus,
Inclusiy YO, pe 144 MHz.
VO LC (VO Larg. Citi •• )
DIPLOME
CONFERITE
RADlO-
AMATORILOR
ploma ora,elOl'" m ....
5fo acoreIA In tr. claM PIIntru
legllurl dupa 1 lanuarte 19ED cu
din locahtllll!e de mal 10';
Arad, BacAu, Bata
Mari, Bldad, BOlo,anl, Bra,oy,
Bn!lli!., Bucure,ll, BuzAu, CAIAra",
Clmplna, Clmpulung, C!uJ.NapO<:a,
Con,tanla, CraloYa, Oa"''' FAgAra"
Foc,anl,Galall. GiurgiU, Hunedo.
ra, la,1. lugoJ, Medgldla. Madla"
Gheorghe Gheorghlu-Oej, OradN,
Palro,ani, Pialra Neam\, ş
Plole,tl, ş Roman, Ro,iorli
d. Vede, RlmnlQJ Vllc ... Sibiu.
Sighetu Marmatiel, ş Su·
c."'.. ş TIrgu ş
Turda, Tulcea, Turnu-Sa", .. in.
YO 2 x 2 (VO 2 on 2. metlf"S)
Diploma c.lor 2 matri pentru
legaturi cu 2 sta,11 YO In banda de
144 MHz. Nu sInt valabile legAturile
la o distan"IA sub 25 km sau Inainte
de 1 Ianuarie 1960.
VO 25 M (VO 25-th Meridian)
Diploma meridlanulul 25 pentro
lucrul cu statii din NOrlegla, FIn-
landa, R.S.S. EstonA, R.S.5. L.
tonli, R.S.S. Lltuanianli, R.S.S. el.
10rusA, R.S.S. lkralneanli, RomA-
nia, Bulgaria, Grecia, Libia, Egipt,
Sudan, Republica CentrafrlcanA,
Zalr, Zambia, Zimbabwe, Bolswana,
RepubliCII Sud-Africanli, dupa 1 Ia-
nuarie 1960, 88tfel: clasele 11111111
pentru leglituri cu te{I2IS tlirl,cu-
prinzlnd I ntotdeaune VO.
VO 45 P (VO 4S-th Parallel)
Diploma paralelei 45 pentro lu-
crul cu statii din Franta, Italia, Iugo-
slavia, RomAnia, R.S.S. UcraineanA,
R.S.F.S. Rus! (UAS), R.S.S. Ka-
uhA, R.S.S. Uzbec!, China. Mon-
golia, R.S.F.S. Rus! (UA .), Japo-
nia, S.U.A. 7, W ., W O, W 8),
Canada (VE3), S.U.A. (W1), Ca-
nada (VEI ), dupa I ianuarie 1980,
astfel: clasele 1111/111 pentru legA-
turi cu le{1:?J61Arl, cuprinzind Inlol-
deauna VD.
CLASE DE EMISIUNE
Diferitele emisiuni de radioco-
municatII se clasificA dupa urmA-
loarele caracteristici:
,. tipul de modulat" al undei
purtatoare principale:
2. tipul de Iransmisle:
3. caracterlstlcl suplimentare.
La punctul 1 distingem:
a) modulatle de amplitudine: se
utilizealA Ilmbolul Ai
b) modulatie de frecven1li (sau
fUA); se utillzeatll Ilmbolul Fi
c) modulatle In Impulsuri; se
ulltlzeatA simbolul P:
Pentro punctul 2 avem:
al ţ oricArei modulatll des-
tinate sA transmita o Informatie:
simbol;
b) telegrafie IArli modulatle prin-
Ir-o frecventA audlbllA: slmboll
c) telegreflE' l'I"n manipullue prin
tot sau nimic a uneia sau mal mut-
lor ţ de modulatle audibile,
sau prin manipularea prin lot sau
nimic a unei emisiuni modulale(caz
particular: emisiune modulatA n&-
manipulatA): simbol 2
d) lelefonle (Inclusiv radlodlfu-
zlune sonorll): simbol 3
e) lacslmlle (cu modularea unei
purtAtoara principala, lIa dIrect, Ile
printr-o subpurtAtoare modulatA In
Irecventa): simbol 4
Il televiziune (exclusiv Imagi-
nea): simbol 5
g) telegrafie duplex cu patru frec-
vente: simbol 6
h) telegrafia armoniei multlcale:
simbol 7
1) cazuri neprevllzute mal sus:
simbol O
Tot astfel, la punctul 3 exista 51-
tualllle:
a) banda laterala dublA; nu se vli-
umar
Diploma
Uzeaza slmboli
b) banda latefel! unicA;
- unda purtatoare redusA:
simbol Â
- unda purtatoare
simbol H
- undA purtAtoare suprimatA:
simbol J
c) douA benzi latarale Indepen·
dente: simbol 8
d) bendA lateral! rezlduell:
simbol C
1) Impulsuri:
- modulata In amplitudine:
simbol D
- modulata In 16rglme:
simbol E
- modulate In fazA (sau ţ
Ilmbo! F
_ modulate prin ImpulSUri codl'
flcale: simbol G
(Dupl TRAFICUL
RADIOAMATORULUI d.
ION MIHAIL IOSIF, Editura
Sport·turl.m, 1972)
,
. "
19
In precedenta ţ il Almanahulul «Tehnlum" v-am pre ze ntat. ţ cititori,
citeva d intre principalele ţ a le Institutului ţ de Informare , 1 Docu-
mentare. Continul m. cu prile jul acest ei ţ sl vi co mpletlm ţ necesare
pentru utiliJ:are a unul Instrume nt a de cvat pe ntru munca de ce rce til.re ,1 proiectare.
pentru tinerII Ino va tor' , 1 inve ntatori.

la ţ du.
INFORMAREA CUlUN1A
ASU""A LUCI\A.,mOR NOU
A,.,ARUTE
Informare. retrospectlvi pe bau
d. blbUoerafll ne polle satisfac. In
mbura In cue n. ajuti si r"*zolvlm
o temi In IUCN fi nu .aranulad Intot-
r'IOutatea ţ of.rl-
te. Or, In ţ ţ ţ
flce actulle, ritmul Innolrll cuno,tln-
ţ Hte extrem de rapid, Informa-
ţ pe ,.re le POledim b. un moment
dat dovedlndu·" dauete dupl nu·
mal ţ .nl. latl de CI specialistul
de utlz.l t rebuie II ţ continuu,
ţ de ,...el eI,r. ,1 ţ
p.rm, ,...,..tl deyenlnd obl,nulte in
tllele noastre. A ţ la nlyalul
specialistului lnseamnl, In primul
rind, a te Informa la:r.1 cu toate nou·
ţ aplrute In propriul domanlu
de apaelaUtata. Accalerarea ritmului
de Innoire a ţ a dedan.
",t Ind explo:r.ll ţ
racterlutl prin Ş exponen·
ţ volumului ţ noi pa
unitatea da timp ,1 avind drept con·
ţ numlrul lucrlrllor publicata
prin cart IIM comunicate aceste In-
ţ Numai In domanlul chimiei,
de plldl, ap.r anuii aproape 400 000
de documente de diferite c;atelorll :
ţ oomunldrl, rapoarte de cer·
cetare, .rtlcole de reylne, tea de
doctorat, breyete de ţ ett.
Citind 24 de ore pe :r.1, un specialist
In dllmle nu ar putea parcur,e nltl
5% di n totalul acestora. EL va fi
obll,at deci si "Ieaeze din mIU
documentelor nou publicate pe ace-
lea are II oferi realmente noutlli
relevante, date utile c;are sI_1 oom·
pleteze ţ deja dobindite
sau si-I IUlere:r.e Idei noi priylnd
d.ile dl rezolyare I problemelor
spetlflce domeniului $11.1. Pentru a
opera acealtl Sl!!leqle, spedallnul
are nevoie de un Inlitrument adec-
vat, care sI·1 Informeze uupra noilor
''0
ţ editoriale ,1. In mbura poll-
blluhll. sI·1 ofere. Intr'O forml con·
cld, toate ţ necesare se-
ţ
Aplrute In ultima iumltate de
secol, ţ Ipeclallute de Infor-
mare ,1 documentare au fost create
tocmai in scopul alaborirll ,1 dlfu-
urII unor uemenea Instrumente de
leleclle. obiect ul ac;tlvltllii lor fiind
colectaraa. lnallu. 1nmllnlnaraa, l\>-
Ihirea , 1 dlfuar. Informall1lor prl.
vind documantele publicate In dife-
ritele domenii ale ţ ,1 tehnicII.
Unele dintre ,cate unltll l ,1.1 un
profii multldlsd pllnar, elaborind In·
strumente de Informare In mal multe
discipline ,tUnlm'e (a de plldllnstl.
tutui ţ da Informare ,1 Docu-
mentara), altale sint speclliinta In·
tr- un .Inlur domeniu If,U dl.clpllnl
, tllnllfld (a de plldl Oficiul de In·
formarl documantari pentru Indus·
tr il ţ de Biblio-
tecile mari . cum lint Blbllotec;a Cen-
trali de StJ.t, Blblloteu Academlll
RepublicII Socialiste Romlnll , biblio-
tecile unjyel'1ltJ.re din Bucu·
re,tl , 1 Clui-Napoca,ofert, de ue-
menea, servicII d. Informlre ,1 do-
cumenure deosebit d, utile specia.
lI,tllor din economii
ţ de Informare ,1 docu-
mentare oferi Ipeclallftllor urml·
toar,l, tipuri de ţ ,i lIrvlcll
de lImnalue blbllolraflel :
t. ReY;lt. d. l uma r ..
reprezlntl cea 11'1,1 simpli ,1 mal ope-
rativi forml da $lmnalar, blbllolra-
flel a articolelor de reylltJ. constind
In r,producerel.. In limba romlni AU
In limba orllinall, asumarelor revis-
telor , tilnllflce pe mlsuri ce acestea
$Osesc in fondul documentar. Su-
marele sint &rupate tematic dupi
profilul reYistelor, datorltl Insi dl·
Yersiti,il lublectelor abordate, d,
obicei, de articolele publicate in
numir de Irupajul
nu este de strict ca In cazul ati'
Ioalelor sistemati ce. Cu toate aces-
tea. prin slmplt parcurlere I '1.111'1"
relor respedive, Ip«lalinull,1 poate
forma (dupl titlurile articolelor) o
1mll ine ,enlrall uupn ţ
aplrutl In domanlu , 1 se poate opri
1, unulllu mal multe art icole pe care
poate si le consult. In orl,lnll.
AyalltJ.jul revistelor de sumare
constlln faptul ci u llur1 lnformarel.
uupra Iftlcolelor publlClte Intr-un
domeniu de .pecl,lItate AU altul Bri
ca specialistul si fla obll,,, .1 1011.
cite din blbllotacl revlstale respec'
tlye, economlli nd utlel atlt propriul
du timp, cit ,1 pe cel II blblJotaca·
rulul. Mal mult , el. asl,uri Informa-
rea la ţ asupra Irtlcolalor pu·
bllc;ate In reYlltele strlln. abonata
In numll 1- 2 exemplue pe Intra..,a
ţ Ilralnd udel Intr'O mhurl nell·
mltatl arii beneficiari lor are 11.1
acces la Icana r.ylnl.
2. ţ de tltl ... rl ,I.tema.
tlzate t.matlc:. Sint de fapt ţ
da ţ blbllol nfl ce Irupllte
tematic ,1 adltate la anumite Inter-
vale de t imp In .copul Informlril
'peclall,tllor uupra IPIrI,lIlor de
ţ , 1 art icole In diferite discipline
ţ ţ f'll da revluele
de sumar. constl In primul rind
intr· un ,rad de elaborara mal rldklt,
serviciul oferit de ... ţ de Infor·
mare ,1 documentare constind In
acest cu nu numll In simpla repro-
ducere a titlurilor documentelor res·
pective. ci, In principal , intr'O ,r ... •
pllre tem.tld rezultJ.tl l n urma unei
atente analize a taxt elor acestor d0-
cumente, În ţ cu cerln·
lele ţ ,le beneficiarilor.
Semnallrlle bibllolrafice dlfuute
prin Intermediul rlYistelor de titluri
,Int ţ cel mJ.l adesea, de
Indkl de dulflare zedmall. cu-
ylnte-chele sau alte elemente de
caracterlure care dau o Im"lne
complet! uupn ţ Infor·
ţ al luc;rlrlior ciute. De
menll. multe dintre Dubllcatlile de
-
tltlun .Int ţ de indexuri pe
materii ,1 pe auton - instrumente
de repslre - , are ulureul Într.o
mlsurllnsemnatl.electarea openotl
de Ipeclalllt.
1. Re ... ,.ta d. referate. O se-
ţ mal rl,urau! a documentelor
,1 un nivel utlsfleltor de informue,
mal al .. pe problem. comune, uo-
elate Iocle eu temi in are dorim al
ne documentlm, pot fi realizate cu
ajutorul revlnelor de referat., are,
In afara ţ blblloCrafice ,1 a
.I.mentelor de claslflare a docu-
mentuluI, of.rI 'pre con,ultare ,1
un I<un referat asupra JoCestula, In
are elta retumat ţ lui In-
ţ accentulndu-.. in 'pe-
clal elementeie de noutate t.hnleo-
ţ Introdu.e de autor.
4. Stlnlell de dlfuul"II .. I.c-
ti",. a ţ pe profll de
be".ficlar (051). ţ t.hnl·
cllor Ipedfic:e de anallu documen-
tari a creat po.lbllltatea automati·
drll rachlrll ,1 selectlrli Informa-
ţ documentar" a utlUdril alcu-
latorulul ,Iectronlc nu numai In d0-
meniul carcetlrl! blblloCfllflce retro-
,pectlva. dar ,1 In r.allu .... unor
ţ da .. Iectare a documentelor
are rlIpund cel mal bine ţ
de Informare ale fledrul beneficiar.
Au aplrut anfel oi ..
teme 051», In cadrul diran docu·
mentele nou aplrute, anallute din
punct de al ţ lor
ţ ,Int descrise cu aJu-
torul unul IImblJ documentar con·
ţ ,1 .Int apoi comparate de
ditre alculatorulelectronlc cu .pro-
filul ţ II fledrul ben ..
flclar In pane, ducr" cu ajutorul
lKelullJl limbaj ,1 InmIJnlnat dl.
nainte In memoria akulatorulul.
Aceste ţ le fac pentru fie-
ca,.. blbllocraficl In plne.
cu fI'are profii de beneflclar, la vi_
tau de lucru specifici alculatorulul
electronIc. In ţ de rll2ultatele
JIU IMcatlve ,.. acestor
ţ ţ sint expedia-
ti rapid beneficiarilor ale dror
de Informare coincid cel m.1
biRt cu ţ de ţ .1
documentelor respective.
Slnemel, DSI Nlpretintl o fermi
luperlaui de lemnalare blbllaCn-
fld, ele realitlnd, pe IInCI s.emnala-
ru propriu·dsl, ,1 selectaru 1U"e-
lor primare de Informare ,1 docu·
mentare etle mal utile 'pKlall,tllor
pe care II deservesc.
SISTEMUL
INfORMTRADUC.EIU
Eue un .I.tem de Inform.re arca-
nlut In conrarmitatt (li H.C. M. nr.
1 0]6/1968 In scopul evltlrll Plnle·
lI,m.lor In domeniul traducerilor.
Funqlonlnd pe Inu ţ cen·
tnll.u.tI a tnducerllor ţ
tlhnlte ,1 economice, orcanîutl la
I.N.I.D .. INFORMTRADUCERI sem-
naleul traducerile efectuate s.au În
CU" de efectuarl In ţ membri
ale C.A.E.R. din limbi creu I(c.,l-
bile. Pentru tAduceriie efectuate In
ţ fI,ele d. semnalari cuptlnd
datei, blbJlocrafice d. identlflare a
lucrlrllor tradu .. ,1 unitatea are a
efectuat traduceru. Pute,1 ţ
x.rocopll dupl tnducerlle efectuat ••
existente In fondul ţ centra'
Uzate a traducerilor ţ tlh·
nlce ,1 economice, .. mnalat. d.
I,N.I.D., completlnd un formular d.
comandl.
SISTIM CATALOAGE
INDUSTRIALE
Avind In s.arclnlle ţ
de Informari ,1 documentaNl , de
relllurl ,1 difuzare In economia na·
ţ a ţ privind pro-
du .. l, ,1 tahnoloaille, I.N.I.O. orCI'
nluau ţ centnlllltl a tata-
1o ... lor ,1 prolpectelor romine,tl
,1 nrlln. primIte In ţ pe baza
drora oferi un ,ervlclu de Infor-
maNi ,1 documentare prin dlfull,...
cGhldulul cumulatlu, cari semn.-
leul, .ub formi de fi .. decupablle,
macerlale •• Inenteln ţ cre.tI
Ghidul este Itructunt pe ţ
dupicum urmead: ataioqe de pro-
du •• ,1 tehnoloa:l1 reallute In R.s.R,
cu colabol"lre. Iitor 11r1 ; tatala.,e
de produse ,1 t.hnoIoC" reaUute In
lite ilrl. FI.are ţ cuprind.
un Index tematic ,1 un Index alfabetic
al autorilor, lar.1 1 ]·1 .. numlr repre-
zinti un Ind •• cumulatlv anual. Matl·
rlalell semnalati pot fi consultati la
sala d. lecturi a bibliotecII Inltltu-
tulul, Iar la beneficiarilor
ţ 'e pot efectua .Irocopll
iaU fotocopll ale documentelor ori-
C
lRale
BULlTlN OI REfERAT! DIN
LITUATUIII.A $TIINTIFICA $1
TEHNIcA ROMANA
ţ de semnalare, In ţ ,1
peste hotlre. a cetor mal n!preten·
,atlve rea!idrl ale ţ ,1 tihna-
Ioclel romln-.ti, buletinul cuprlndl,
IlnematlutI pa dll<lpline ,1 ramuri
ale economiei ţ relumateale
articolelor apirute In rl!'ll ln." romi-
.,..tI de 'pecialltatl. Pentru faclli.
tarea con1uttlril. fiecare al
ţ cuprinde ti o li.tI a re-
prelucnte, un Index de
autori ,1 un Indell pe 1ublecte. P.
b.za .emn.tlrllor conllnute In bule-
tin, le pot ţ la cerere. xero-
copII ,le articolelor orlclnall. Bull'
tlnule", neperiodlc ,1 apare In patru
ţ romlnl. encleu, fnnced ,1
rusi.
adrese
utile
• Biblioteca Institutului de arhi-
tecturii .Ion MlncuI, str. Bi serica
Enel nr. 1-6, aectorul 1, 701<l1 -
Bucure,tl, tel. 1<4 110 06.
• Biblioteca Inatltutulul de mina,
str. Inatltutulul nr, 20, HO-2675,
Patro,anl.
• Biblioteca Inatitutulul egrone-
mic .Ion Ionescu de ., Bradl,
Aleea M. Sadoveanu nr. 3, IS -
&eOO. la,1.
• Biblioteca Inltltutulul agron1>
mic, Cal .. Aradului nr. 14A, TM-
ltOC1, Tlml,oara.
• Biblioteca Institutului de m.
dlclna ,1 farmacla, BeL or. Petru
Grou nr. 8, aeetorul e, 76241 -
Bucure,tl, tel. 4g 30 30.
• Biblioteca I",tltutulul de mecll-
cina" tarmacle, Bd. Plate Liber-
ţ nr. 1, CJ --3400, CluJ-Napoc ..
• Biblioteca InsUtutului de mecll-
cint" farmac" .Prot. dr. Dimitrie
Bagdaae" , atr. Unlversltl1l1 nr. te,
IS - e«lO, la,t
• BIblioteca Institutului da medi-
cina, str. 23 Augual nf. 2, TM -
1QO(l, Tlmi,oara.
• Biblioteca Institutului de mecll-
cln6 " farmacie, atr. Gh. MarI-
nucu nr, 38, MS - <4300, Tlrgu
Mure, .
• Biblioteca AClldemlei de atudll
economice, Plate Romana nr. 6.
.. etorul 1, 70167 - Bucure,tI,
'el. It 03 30; 110610; 11 5Q 110.
• Biblioteca Inatltululul de adu-
ţ flzlc6 ,1 sport, str. Maior
Constantin Ef'IEI nr. 12, sectorul e,
Ş - Bucura,tl, laI. 31 44 40.
• Biblioteca InstllululUi de Inv&-
lamlnl luperior, Call8 MlllrA, .. "
nr. ISi, ee - S5OO, Becau,
• Biblioteca Inatltutulul de
IAmlnt superior, str. Victoriei nr. 76,
MM _ <4800, Bala Mare.
• Biblioteca Inatltutulul de InvA·
tamlnt auperlor, BeL V,I, Lenin
nr. 12<4, CT _ 8700, ţ
• Biblioteca Institutului de InvA-
IAmlnt superior, Cal... Armatei
Ro,M nr. 5, 8H - 3700, Orad, ..
• BIblioteca Institutului de Inv6-
,amlnt superior, Bei. Gh. nr.41,
AG - 0300, ş
• Biblioteca Institutului da InvA-
IAmlnt superior. alr. Arin! nr. 1,
SV - 5800.
• Biblioteca Institutului de InvA-
tamInt luperlor, str. N. lorg .. nr. "
MS - -43Xl, Tlrgu Mure,.
• Biblioteca InstitutuluI de Ind-
mInt superior, Bd. Victoriei,
nr. 3--5, SB - 2400, SIbiu.
"
o ,ulntJvllntroduc;.,. In
lum .. ",odell.mulul
«Activi..... mod.lIstlci
con_tltul. una dlnt ... c.l. mal
.tlel.nl. mijloace d. educa-
ţ t.hnlcl a tln.r.tulul. Prin
ac.utA activltat., copiii fac
cuna,tln" cu lurn •• mat.ria-
1.lor, a Icul.lor, I,i Insu,'le
nenumArati proce •• tehno-
logie.. Mod.l!amul dezvol-
ti manuantat.a, precizia ,1
punctualitate ... fant.zia crea-
tivI, activitate. constructivA
devenind astf.l, treptat. o ne.
c.,itat •.
Montar.. ..mifabricat.lor
se poate organiza ,i in cadrul
or.lor d. lucru manual In
cl ... I.I·IV.
FI.car. mod.1 al ţ
nOaltr ••• te ţ Cu
unei. tipuri pot fi organizat.
22
concursuri pentru copII. Pen-
bu aprljlnlm ţ mo-
d.lI,tlce .Int ln cura d. apa·
ţ ,1 .It. mod.l. mai com-
plelt • .•
Cu aceste cuvinte Incepe
atractiva Invitatle a harnlculul
colectiv de oameni al muncii de
la Tntreprlnderea pentru prelu·
crar. lemnului c23 August» din
Tlrgu ş care a realizat o
amplA colectie de aero. auto ,1
navomodele destinate copiilor.
Fiecare constructie contine. aiA·
turl de piesele semifabrlcate,
planul de montare, descrierea
amAnuntit! a modelului ş sfa·
turl pentru utJllzarea acestuia
pentru divertisment sau con·
cursurI. Minlavioane, aeromo-
deie cu ş aeromodele de
concurs, aeromodele planor, ş
lupe, navomt;)dele tip katamaran
cu velA, automodele cu motor
electric si nt citeva din prOdu-
sele propuse de I.P,L «23 Au-
gust» din Tlrgu Mur8f pentru
dezvoltarea practicArII modella·
mulul de cAtre cel mal tineri
constructorl . Mentionam ca la
ş Intreprindere ae aflA In
cura de omologare un set de
motoare pentru modellam cu
capacitAti cuprinse Intre 3,5 ,1
25 cm
l
, Ş acum Iata citeva
dintre modelele fabricata la
Tlrgu ş In cadrul unei Inl·
tlatlve care ar trebui salutata cu
mai multa Intelegere ,1 simt de
rAspundere de cAtre organele
competente din cadrul Minist8-"
rulul ţ Interior, care
mal pun Inci destule «bete In
roate» In bunul mers al comer-
cializarII unor produse destinate,
In primul rind, educatiei tehnice
II tinerei generatii. (C.S.)
-
320
,
l'
,II Ha
FULGER
; _:: _____ AEROMODEL cu

FLAMINGO
-
• 340
( (
f
]
Ş
23
Pf'ntru racnetomoden,tll care 'lor
al participe. proba. de machete
(clalele S.S .au 5.7), IncepInd cu
anul 1882, .ubllnlem c8 regula-
mentul ţ romlne de mod.
1I.m, In concordanta cu noile IndI.-
ţ ale forului ţ F.A.I.,
a Introdu. noi cerinta menite al
ridica gradul de competltlYltate al
ace.tel probe.
Modeliatul, pentru a ,u'IIM eu-
tentlcltatea " capacitatea de con-
cratlzare a machetel, ti optica noi-
lor cerln, .. va furniza urmltGarale
date minime Oesp" racnetll con-
struitI:
_ planul rachetel, cu minimum
10 dlmenllunl "3 ţ tranlver-
sale;
_ planul machetei la Icara t: 1;
_ planul dlspunetli culorilor ,1
allnmatricullrll-
_ trei fotograW alb-n-oru S&lln
culorL
Se Impune ca ţ .1 fie
luate din surse ollciale ca: reviste,
cArti, note tehnice, proapec_ etc.,
cu trlmlterile de rigoar ..
"'4
ArJHtrll pot aprecie. pozlt .....
n-oet.... ţ mach .. I, In
functie de modul cum a •• dotatA
documentatia tshnlcl a machete"
O rachetA ce H pret ... zA noilor
cerinta regulamenta,. "te «AS-
TROBEE-D., pe CIre o prll.antlm
la .cara t :7,1!3.
aA.trob .... O' eate o rache"
sonde proiectatA de cet,. Aero)at
Gene,.1 Corporallon pentN cer-
cetAri meteorologice ,1 ,Ilinlillce
In regiunea O a Iono.feral de dire
SPACE GENERAL CORPORA-
TION.
Fiacheta e.te capabilA .a ridice
o aparaturi ,tllntlflel de 3,. kg
pIna. 22,7 1Ig. II InAllimi ce '1arlazl
Intltl 145 iim " 80 IIm.
Propul, la rachetel .. reaUzeaza
cu lolld de tipul
H.T. P. e. (hldrod termlnated poli-
butad1ane) ce dlzvoltA o accaler.
ţ d. 21,8 g chiar din . tart.
Motorul rachetal a lost testat
.tatlc de 5 ori In decembrie 1\W.8,
iar la 8 Iunia 11110 !IU lolt raellZl.te
doua lansari In scopuri meteorolo-
gice, avInd aparataiul ,tJlntific asI.-
gurat d. N.A.S.A.
Lanslrile .-au facut aub un unghi
de 81,8· ţ de orizontalA ş dupa
147 . de zbor racheta a alll'll apo-
geul tr aleetorlel, Impactul cu Pa-
mtntul r.aUdndu-. dup6 297 s
aASTROBEE-O_, varianta S(N
-002, are o lungIme totala de
.027 mm, dlametrul de 152,7 mm,
deschld.rea .tablllzatoar.tor
608,7 mm, lunglm811 ogivei de
784,6 mm, lunglmlIlI sectlunJJ tele-
metrlce de 3I:M,8 mm, lungimea ca-
mer. molorulul de 257 mm etc.
Deoareee constructia acestei
Prof_ tDAN N , RADU,
. ublng. LUCIAN NITA
mach •• nu ridici probleme deot ..
bite In e •• cutar ... lan .. r .... o
recomandAm lunlorllor ti fetelor la
cla .. 5.7 (machete) ti •• nlorllor
la S.s c " S.5 O (mach" de
ludlne).
Sugarlm ca oijlve (1) a rachetel ,
s&ellunea telemetrlel (2), cit ,1
mufa (3) al fie •• ecutat. loat.
deodata la alrung, dintr-o .Ingur.
bucata da lemn de tel, conform
formal ,1 cotalor de plan.
Dupa ac ... ta .. '101' faca IneruI-
tiri In pi..a pantN a put •• vlden-
tia ImblnlrU. dintre cele tr ei repera
(1), (2), (3) ,1 capetele ,uruburllor.
C •• doua antene (7) II .,or con-
ţ din tabll " ."mI conform
datelor ti formei din plan ,1 .. 'lor
aplica pe .acll unea telemelrlcl.
dlam.tral opus, le lS· da genera
toar.1a pe care S-.aJ ata,. stabl-
llzatoarele, prl.,lnd macheta de
SUI (g).
Deoarece lIabilizatoarele (5) ri-
dlct proble"... In exaculat .. lor,
datorita gro.lmil mici a mateflalulul
cft ,1 profilului comple., recoman-
dAnt sa fie lucra. d., lemn ele tel.
Ata,area ..... fac. pr., lipirea
directi OJ aoo pe corpul machetel,
la ţ ce 'lor forma unghiuri
de W Inlre el ..
Pe Imblnarae acestora al corpul
machettti se '101' Irpl cu ago cele opt
ple •• redate la reperul (II).
Dlrectlonalele (8) la racheta ade-
vlirata aluta la ghldar. pe rampa
de lan .. re.
Ele se 'lor lucra din tabla, In con-
cordanta cu IndlcaUlie din plan.
Se vor lipi pe corpul racnete! In
doua locuri diametral opuse, astfel
ca sa faca un unghi de 45° OI a ..
-
bliitatoarele Inveclnate.
Dupa ee partile componente au
aUlCulllte, la dimensiuni mal
mld cu 0,2-0,4 mm, ee trece la
montarea machetei, atenti fiind la
verticalitatea ti simetria compo-
nentalor al.
S. de apoi un strat de grund,
car. ne parmlta sa Indreptam uneia
neajunau rl constructl .... ş care,prln
,Iefulre, ne 'ilI permite sa flnlsAm
macheta, pregAtlnd-o pentnJ vop-
sire.

k

'"1
.'


"
/
®
Colorltul H ..". conform
ţ din plan.
PentnJ a obline figuri de culoare
cu margini drepte fila dimenslunlla
dorite, se llpa" pe pertea nt ..
rloara • figurii bandA adez:lvII, cara
dupil Ulca,. se Indeplirteazll u,or.
Cu mara grijii vom trasa, pe
acaaa,1 parte a .corpulul machetai,
cele doua embleme ale firmei Aero-
iat General Corporatlo,," Acest ..
vor re.pecta ţ dete tl plan
referitoare le culori, dlmenllunl ,1

=
ALI
"'"
-'R9/NTIU
=
AURIU
.... DfSQI/S MAT
... NEGRU MAT
"""
QRIINCHIS IfItT
forml!.
Tnira ere vom scrie cu culoare
n"gra ASTROBEE-D - ADD _
010, la cotele Indicate.
De asemen_ vom desena ti
ca" doUII elemente ale lui Spac.
Generat Corporation, Intra ltebl-
IItatoare, In puncte decalate la t(K)°.
Dupl dotarea machetel Ct.I motor
,1 mijloc de recuperare, se cen-
treazA stetic ,1 dlnemlc ti apoi se
poate lanse la antrenament" con-
curlurl.

,


,
,
ţ
GRIIl5CM
'U:U INCN
""
-
ea
Catan ((ar) pu,pa '-:-----f1
Shir ldarg(far)pupo
____
Pic -
Gh;u, ___ -,

pt"O'IO
C ortro ă
IEnp '",""rie;;
Brat m,a
VU9iS zrorltor
m"
Ş g/liuAJi
Sa"
-,
8
Ari i cu/arie
o

,

. ă ţ ii
ă
m"
Strai foc mic
Vergo tr incii
8anpr<>
DIn"';

,
iilig;
Fig.l
[onstrui i un
În ă
MultA vreme realizarea n8velor In
611clll a constituit un mister, axpll.
c'ndu-se cu "pitici. sau (muguri.
care, udatl, cresc ,i.. Iese nave.
Pentru I!lmurlrea .,nfgmelor, vA prs-
'antAm o navA cu vele construiti!
Inlr-o sticla a,ezatll orizontal.
Nu conteazA nu mIrul de catarge,
ghluri sau alte alemente de supra-
structurI sau greemant, complexi-
talea navei filnd dictatA de CUflljul
constructoruluI. ă pen·
tru Inceput o nav! cu doua catarge,
ca cea din figUrii 1.
ea Inzestrare materialA: cullt de
cioplit In lemn (pentru corp), bor·
ma,ln! cu spif!lle (O,4{O,5{O,6 etc.)
ţ de necesit!tl, pensete, 'oar-
fecl.
Dale fiind partlcularltatea con-
slruC1le1 acestui model !JI dlflcul·
I!tlle generate de lucrul In sticl!,
se adopt! o tehnologie specifica,
PlecInd de la desenul de ansam-
blu al navei, se ş o schit!
cu mlnimul elementelor de gre&-
ment (Ia orice acar!, Indicat eala
la scara de lucru), apoi se Incarc!
aceasta ţ (Ia scara de lucru)
cu elementele de arboradA. Foarte
Important este urmatorul lucru re-
feritor la mllnevrele fixe ş mobile:
se CIIUtA sA se deseneze toate ma-
nevrele fixe si mobile cu care se
ă nava plecind de la pupa
spre proVII (sau Invers), astfel Incit
sa nu se rldlco creionul de pe hlrtio
(adicA linia sA fie continua, chiar
ă trece de rmal multe ori prin
ş punct). Asta ar fi idOlii.
I"g. MIRCEA Ţ
care I
Pentru
atei este
trece prin
fapt, toatA "
unei nave cu
ă orizontal se
sforll •.
O aiiA problemA oste determina-
roa mArlmli navei (scara de lucru).
Pentru aceasta se mAsoara sticla
pe dinauntru, pe diametru, pe care
27
-
/VJituro sliclo---'
Fig.2
pic .
Fig. 3
• Fig.6
nod
/
Fig.5
".
se afli IIpltul1I .tlclei (l1 lungul el).
Din aCHsta coU! ... cad circa
10-15 mm (funclie de Iillimea na-
vei, Ilo. 2).
Odatl Itabilltl Icara. tree«l'l la
lucru.
Corpul .. face din tel, plop sau
orice alt lelM cu fibra scurta, care
le poate clopil u,or.
Cetargul " vergile aa (&IIUZeaZa
din lemn de prun Iau bambul
ţ de IcarA). In figura 3 eate
Ilustrat modul In care se flxeazl
vergile de catarg, a.tfeI Tnclt III ••
permitA o mica roti,. a lor ., lurul
punctului da prlndere pantru Intro-
ducarea In aticll.
Manavrele II ax.cull din douil
Ilpuri de ala. cele fixe din aII IUb-
lire maro Inchll, cele mobile din
aII mal .ub1lre bej,.au de o culoara
mal delchlsA daclt cele fixa.
Valele .. axecuta din folll de
TIgari (cea mai indicata) nu alt
material aflat la Indemina care al
lIe subtire" opac. Pentru II lugera
umflarealor In .elmpragnaazl
cu clei nltro, sau chiar cu apratol,
aracat, dupl care .. modelea,a
.au sa u.uca pe un calapod. Aten-
lle la lipirea lor pe IUPOrt!!
Pentru fbarea cetargulul de
punta .. folo .. ,te un 1111«1'1 de
artlculatle ca In figura 4, care 16
permita culcar. catargului cltre
pupa. Dupa pozitionarea ,1 fixarea
catargalor .. pun larturlle Incepind
de la prOIIIII dire pupa (flo. 5),
facind nod la ultime gal.tr& " r.llul
de ţ (di circa 3O---S) cm} .. lal6
cltra Operallunea le face
pentru !leure catarg lepara! ba-
bord-tribord,
In mod analog II procedeaza cu
contraSCOlele, balanalerele ,1 c.
celelalta mobile,
mereu grlll ca nodul .. ae faci la
cap6tlJI aforii dlnlpre pupa,1ar spre
pro'lll. afoal1l .... Ia .. mal lunga.
Tipul de nod pentru vergl este pr.
zantel In figura G. Executar. lega-
turW .. faoa plecind de la
Iau ghiul cal mal da IoL
Capate" aforllor, avInd mere
grl}il la nu II Incurce, .. leag6 cu
un cap de ala. altfel Incll: III ..
allgure paralelilmui lor, da- " O
alunecare relativa Intfll fir .. putfnd
fl tras oricare dintre .re, celelalte
rlmlnlnd fixe. Inalnlll de Introdu-
cerea nevel In Iticla, ... bine 16
.. Incerce functionar. alatemu-
luL Eventual .. poata '01081 IApun
aau talc pentru Imbunat.l1lree alu-
neelrll atei prin orltlcll.
NalIIII fiind gata, trecem la prega-
tirea atlclel Nava .. II1II a .. m pa
un pal: de chl cara II1II augera IUpra-
ţ apel Folosind diferita pulberi
(CONTINUARE IN PAG. J2)
-
PEnTRU EEREURILE
TEHnIEU- APLIEATIVE
OU DEOOL RE AUTOMATA
SOLUTIE OPTIMA DIN PUNOT

DE VEDERE EOONOMIC
Ş A RODINAMIO
Criza de eombultlbll I determl -
"iri. In evlll1le concenlr.rflll
rUor In vederea glllrll unor 10lUlil
lconomlc .. ACHita crizA este Im.
1111 .. de aerocluburi ti actNitatea
tot ele fOfmafll a pno111or. In dom.
"lui planorllmulul lolu. ectue1e
c» ridicare In a. prN1ntA fiece'"
cJte un dauvant-':
1.) remorclljulla avion _tao lolu-
tla COf;tlaltoare, daci le are In ..,.
dere conlumul de aproximativ
(1) lIorA ş UZUtII twlonululj
b) remorc.luI .. mosor permite
un cI,tig de Inaktln. IImltat
e) ulllluar .. motoplanorulu1 ci.
,le cu un consum orar de aproltl.
matl.., 12 Variln ura"" e,te o lolu-
ţ mai buna dedt primele dou • •
OMorita InlA InclrclrH (greutat_
lupraf" .. ) mari, calitatile de planor
.Inl dlmlnua'a.
Solutia optimi care .. Impune In
contextul de.etll mei lUi t,..bule
al .. tlsfecl cennte de ordin tehnle
fi economic.. Trebuie r.,n1a1 un
compromts Intre caractetiatlclle
tehnice ti economice, ca,. con_ta
In g6slr. performan1elor necesare
La un col1 minim. Supraestlmar.
ţ nec"are duce la
cresterea elegereti" nejustificata
a costului.
Din punct de -..dere economic ..
cere o solll1" cu un col1 sc61ut
de ţ " elploatare.
Caracteristic!" de ordin tehnic
necesare si suficiente unul planor
Ing. CALIN GOLDGAN
I"g. PAUL ANTIiMIA
de club 11nt;
- vHez6 minima de zbor elt mal
m1c6;
- vltez6 mlnlm6 de c6dere cTt mal
micA;
- .lguran16 In ellpl
- efleacltate mare a co
_ ţ muim6 rHl6" """C;
entA (mal mare ca 25):
- greutate mic6 (ofera com
tara bun6 chiar si In ţ
atabl).
Nu atnt necesare;
- o fln" mal mare :J) (nee.
• ... .1 doer ti competitiI);
- comportaAl IHln.lla viteze mari
(pe •• aprollmatlv 150 knVh).
Ace_. concluzII IInt tr ... In
urma conlul tArN articole1Of din r.
ilS
'listele de specizllitat .. Solutia care
satisface In mod optim cerinta
economicA este planorul usor, C1J
motor aux.lllar, care permite deco-
larea autonom&.
PreocupAri pentru
unul astfel de IIparat exista pe plan
mondial, In S.U.A fiind la ora
actualA lansat ş In curs ele desUI-
,urare un concurs de proiectare
,1 construclll.
AnaUlInd diversele conllgura1H
.x.lstente. s-a aluna la
ca o configuratie "CANAR O- (am-
penal In fata aripii) cu IIWINGLET.
(vezi loto) dlrectlonalla .xtr.mlta-
tea aripii este optima. Ea oferA
urmAtoarele avanta":
_ sigurantA In pilotaj (planorul
nu se angateazl--);
- greutaa micA" compactltate
(prin eUmlnarea luz.lalulul poste-
rlOl' " loloslrea ampenaJulul por-
tent);
- of.rl ţ Ideela p.ntru em-
plaaarea ellcll (In partea poste-
rioara a luzeleJulul);
- domeniul d. centraj lerg
decit la varlen" claslet
In cadrul preocuplrllor .xlstenta
la I.C.A.-Bra,ov p.ntru r .. lizar.
unul ... men81111 aparat, a lost ate-
biUtA, cu metode moderne ele pro-
leclere, geometrlci. Ee
este rezultetul Imblnarll .lmulArli
eerodlnamlce pe calculator CIJ opti-
mizarea numericA. Simularea nro-
dlnamlcl calculeazl ţ de
101'\8 pe suprafat.1e ţ
cont de ţ
dintre ele. Optimlzar .. numericI
glse,te variabilele geometrice care
a actlvitAlii de la _Ecran-utiIJ,
unde totdeauna se gasesc spa-
tiu, timp ş pasiune pentru pro-
pagarea culturii cinematogra-
fice prin vizionAri, lntllniri cu
regizori, ş critici elc.
Complementar acestor activi-
tAti se ă ş ş munca
celor mal talentall fotografi, care
realizeazA anual apreciate e.-
pozilll.
Gama actiunilor gAzduite de
':asa de culturi e sectorului 1
nu se rezum! la cercurile men-
Il0nale. Tot aici tinerii se pot
califica urmind cursurile cercu-
rilor de desen tehnic ş proiec-
tare Industriala, ţ de
ş din productie, pot
participa la cercul turistic «Ad-
min, care are la activ eltcursii
cicloturistice, coboffri cu ă
3 0
asigura maxlmul unei func1H obiec-
tiv alese cu "tisfacerea restrlc1U1or
Impuse. Func1ia obiectiv aleasA a
lom viteza medie de drum, cel mal
edificator Indicator de perlormantA
al unul planor.
Caracteristicile gwmetrlce pen·
tru varianta optlmizab!l sint urml!!l-
toarele:
- gr .... tat. gol G(kgf) - 13)
_ ţ totata (m1) _ g,13
- anvergura aripii b II (m) - 10
- anvergura ampenaJulul, b _
_ 5.08 10
- IncArcare C{S (kgl/m
'
) _ 24.t
(cu pilot de go kg).
Perlormanle estlmate (pilot
go kg).
_ finele maximl - 28
_ vilez6 mlnlml de zbo, (kmJh-
."
_ vltez6 mlnlm6 de cAd.re
(m/s _ 0,87
_ putere maximA motor (CP) -
·18
_ vitezl as.censionalii mulml
(mJs) - 3
_ consum orar combustibil
_ 5-8.
Se constata el se poate obtine o
construc1ie u,oarA cu ţ
de planor bun. ,1 CIJ un consum de
combustibil IedUl, cu elte cuvinte,
un compromis tehnlco--economlc
optim.
- Une'. _ raportUl dintr. por-
tanii " rerlat.nla a.rodlnamlcL
• -anvalare _ f.nom.n a.ro-
dinamic p.rlcuto .. cau .. a multor
accid.nte In a",I_,I •.
pe rlurile tArii etc., se pot In-
scrie la cursurl de dactilografie,
design.
Conduse cu competen1A ş
dAruire de cAtre ş dlrec·
toare Maria George.cu, actl·
vltAtlle Casei de ă a sec·
torulul 1 din ş se re-
marc! prin caracterul formativ
ş totodata apllcatlv al maJori.
tatii cercurilor cu program per·
manent Munca radioamalorilor
ş ş autentice «ve-
dete» In cel mai bun sens al
cuvintului, reprezinta un 8ltem-
plu capabil de emulatie ş pen-
tru alte instltul!1 de ş gen,
interesate mal degraba In obti-
nerea unor venituri substan-
tiale ş mai putin in diversifica-
rea actiunilor de educatie teh-
ă a tinerei generatII.
Apreclatel. ţ ale Editurii
4lAlbatros. _ Cristal, lye .... m,
Slnt .... -Lyc.um, Mic •• nclelo-
pedl. p.ntru tineret _ atesta
IneA o dat6 ţ unui hal-
nlc colectiv de editori. In Irunt. cu
distinsul anlmltOl' al educaUeI ti·
nerel ţ scriitorul Mircea
SIntimbre.nu, In ceea ce prlve,t.
propagerea volumelor destlntll.
ematorl.
Printre titlurile ce vor reprezenta
premlerele edllorlale ale sfirsitulUI
acestuI an ,1 ale anului viilor mao-
lionl!m clteve p.ntru cititorii nOfln:
O. Ia .Iechostatlclla motorul
lonle (autori: Radu Cramariuc
In Edltul'1I t.tllllcl VI aplr. in
Coleqla volu·
mul ţ TV - Intrebi" ,1
rllpun'url, s.mnat Oe MIre:. ,1
Mucenic 81,01u.
AutorII. avind o boJatl "p.-
profesionatl fI didactid. i"
propun .d rlspund:i la dintre
numereuele puse de du.
-
PRODUETIA Ă
, PEnTRU TinERET
,1 Spulb ... ): prezlntt aspec-
tele unui domeniu al ş cu un
numar mar. de apllcalil practice.
Pornind de le pre18nlllfea teoretlc6
II fenomenelor electrostatlce, sini
descrise amAnuntit o serie de apll-
ţ de actuale, cum ar fi
generatoarele electrostatic., ace ..
ler.toarele directe de particule, mo-
toere lonlca etc. Un volum care 1'11
Interesa. fllra 'ndolala, ţ dintre
constructorU amatori •• te ,1 cel
•• mnatde Vlo,.1 Rlducu_Auto-
dotlri gOlpodire,ti din met ..
,Ia'e ,scup.rabU. Autorul pr.
zlntA o urle de con.truclli da
obiecte caf' te pot .xecuta din
ş ,1 materiale recuperabile
prin apar.liI Ilmpl. Adrellndu-88
totodata ş ţ cititorului,
volumul lug.r •• zl Ingenioase lu-
crAri din sirmA, bar. metalice, tablA,
lemn, 'extUa, mase plastice. O bo-
gati liulUal1e (116 figuri) ce !nso-
,e,le lellul prezlnlA. cu multe de-
talii, tehnologie operaliunllor rete-
rltoare la conltruclUIe propuse.
AdreseI! hobl,tllor, cercurilor de
elevi, lucrar. lui Vloral Rlducu
cuprinde ti o Ieria de afaturi bine-
venite penll\! cel ce doresc 111-,1
organizeze ,1 11-,1 dotele un ate-
Ihll' propriu.
un urc larl de amatori al unei re--
dt calltlta In teltv'zlune. Inl
clt.va dintre luStea: C, sint nor-
m.l. de televiziune ,1 prin c. diferi
.1.1 C, dnt .;stemele de ttl,vlzlunt
In culoriI C. modificlrl trabul. fI-
cut. unul receptor TV pentru a fi
transformat d. p. o nonnl p. alul
C. se ţ prin IJomotul recep-
torului ,1 cum limiteau. poslbllldi-
\lIe recep\lell Care sint principalii
Pforametri electrici al receptorului I
Cum poate fi Imbunltl\itl rlUp\!a
TV la mar' ţ C •• st. recep'
ţ prin sateliti Ce nout!,1 sint In
domeniul ţ TVl
Un titlu .xtrem de util este. de
uemenea. Circuite inte ..... t. ana-
101iee. Analiza fi ,Intul,
blame r •• olvate semnat de Gray
P. II Mayer R. G.
ReaJll.IIti d. ţ recu-
noscute In domeniu. profeJOri la
Universitatea Berkeley, Ca"forn'a.
S.U.A .• lucrarea se constituie ca un
Un epreciat colaborat al revistei
Tahnlum, chlmlstul D ... 1. Sara-
cu .... fi prezent In librarii cu volu-
mul Praparatl Ilngu" ce II adre-
aeazl tinerilor care doreac tA cu-
noascA aplicaliile chimiei In do-
menII practice ti lotodata a6 pre-
pare ţ prezentate. Concepu-
ti pentru un nivel mediu de cu-
no,tlnle, lucrar. cuprInde ţ
$1 alaturi de preparare pentru cer-
nelurl, adezivi, materiala de deve-
lopare lotoclnematograflci, ICOa-
ta,ea petelor, tu,url, tacurl, mor-
ta,., zugrlvell, spoi"', t1mplarle,
prelucrarea auprafelelor metalice,
reallnr. de automodele. O Icurtil
deacrlere a materialelor F uaten-
Iilelor necelare laboratorulul cam-
pleteatt volumul.
Amlhament. tehnica, volum
realizat de un alt colaborator al
revistei noastra, G.D, Opra.cu,
II adreseazl tinerilor conltructori
amatori dornici ..a reallzaze mon-
taje electronic. F dlv" .. obiecte
pantl\! divertllmenL 011'1 cuprinsul
lucrariI semnelam: mlnleutometi-
zari surpriza. Jocuri electronice,
fotografil trucate, ali,oare dina-
mice, construclll realizabile cu ple-
n romanesti ti materia" almple
aliate la Indemina hobl,Wor.
Volumul CAutind , .. Iul ,semnat
volum de ţ pentru .puia·
Ir,tll din ctrcttare, prolectart "
utlUure. circuitelor Inte,rate
Sint pruenut •• Iementele da cir-
cuit rellllbJlt In tehnici monolitica.
circuitele tipic. cara se IntIlnesc In
circuitele intqratt analo,lc. mo_
d.rn.. Pentru prima dati Icestea
sint prezentat. lelate d. circuit.
"Itetlv. in ţ ti d. Z(0mot •.
Lucrarea elt. bolat completati cu
.xemple ,i probl.me. Un colectiv
d. spedalltti romlnl .. completat
ţ orliinali rezolvind .. proxlma-
tiv 200 de problem., venind astfel
In Intimplnar .. celor te doresc si-ti
Insuleuel tehnldl. de prolectllra.
d. ana!itl ,1 sinteti cu drcult. inle-
,rate analollce.
Lucrarea Tehnica 5Onorizirii
pentru amatori, de CllIbay O;a-
niel, prezlntl In primul rInd apl'
raturi IpecUlci tehnicii lunelulul.
aparaturi de larli utiliDlre (nepro-
fesionlll), principiile de funqlonlfe
de Edmond Nlcolau, reprezinta o
I Ulta de pasionsn. eseuri In care
autorul explollaz6 intr-o mame'6
accesibil! mari teme ale micro·
,1 macrocosmoaulul: ţ arti-
ficial! In laborator, mecanismele
cerebrale, raporturile ,!Hnl"'lltera-
turt etc.
Din apaclacolul matematicii
(autor: Gheorghe Plun) contine
o atractiv! prezentare a matema-
IIcli necantltatlve, a unor Idei ş
razultate de mare valoare cullurala.
c. Iirgesc con,lderabil orizontul
Intelectual al cltitorulul Printre ca-
pitolele volumului II numarl: Des-
pre limitele matemallcll, Oelpra
adev!rul evldent8ll,
Teoria catastrofelor, Intre entuzl-
allll ,1 contestare, Gramallca cre-
ierului, Ce pot ,1 ce nu pot fac,
algoritmII, MatematicA ş
blf1logle.
In prol,amul EditurII .AlbatrOI»
aa atll, o traducere: Conatruc,iI
- lupta impotriva graylta,l_ de
Ma,1o SalvadGt'i, profuOl' la UnI-
v,r,ital_ din New York.
Autorul, reputat specialist In con-
strucliile urbane, loloslnd
.. exemple din lalorla arhitecturii,
eJpllca principalele fenomeM din
acest pasionant domeniu al civl·
Ilzallei umane, precum ş calltllliile
materialelor de con.truclle clasice
,1 moderne.
II utlllure ale acesteia.
btlnderea II dlv.rslflcar .. apa·
raturl! modern. au atras dupl line
.porlr .. nu mirului aparatelor HI- fl
,1 ItlflOfonlc •.
evident. In cadrul unei dl1l, nu
exlltl polibl1lut .. tratiril modulul
d. utlUDlre ,1 d •• xploata" a tuturor
miiloacelor electroacultlce exlst.n-
t •. Din ţ diferitelor tipuri
Icceslbil. in anII '80, autorul (cu-
noscut speclalrn II autor al un.1
Slrll d. ţ d. Ia ... a.c:ca pentru
radloamatori) a selectat cel. mal
reprttentatlv., p.ntru a pretenu
ţ de utlllUrt li manipulare.
P. ba.u experlenlt! practica, se
poate anrma ci este suncl.nt! cu-
nollterea, de .:Itra amator NU pro·
fellonlst, a patru-c!nd tipuri de apa-
rat. din tadrul un.1 cltelorll, pentru
CI, In cel mii scurt timp, si paatl fi
insu,lte noi ţ despre alte
tipuri de aparate.
31
(URMARI DIN PA&.
" un dHuant, .. coIorMZ6 chtiul
(chit obi,nuit pentru geamuri).
Apoi cu o .palulA (care .,. un ylrf
drept" altul curb) 88 II cu partile
dreapll chit" .. ti Itlelt
(chltul a fost fleut mici bllu1Jl car,
sA Intr. pe gitui sticlel),Aten111 la
murd6rlr. peretllort Dupa ce ....
PUI o cantitate necesari de chit,
ac •• ta .. pralMZl cu PII_ curba
•• patulel; cu K"'. o«Zle .. f.:
,i valurile.
1" corpul nav. tr.bula p"'1lzut
un bolt ca,.. .. fI.eza mei bine
nava In chit
Sp,. d",ebire de ne. con-
atrulVi In IJtIcIi tu Vi '1ertletll, Clrt
..... mbla In atlela, ., cazul de
'ati. new Hte. completl •• ,6.
Pentru II Introduce nlY& .. culci
cetlirg." Ip,. pur- (n .... VII
Introduce ., lUI ... Iot)/ __ v ... glle
" ghlurUa .. aduc cit mei pata'"
r.
nalbll cu catllrg .... Se ve acorde
oertl mar. atentie II 'lele.
Se a.-za .tk:1a In pozijll vertl.
cala. Se !ne.". Introduc .... navei
prin ghul .tleIeL DupA
r. el completA ... acorda med·
mum cit atentie pentru mlar.
pendulAr11 modeMl.d. De ItHmtfl ..
al nu IIlIngi .. up"'. marii ..
DupA cobor9r .. " plnl "
pozttlel deflnlth ..... va tac. n...,..
r. o p.ull. ApoI cu for1e proe ..
pet., calm ti Incet. .. IncUna sticle,
altfel Indt modtlul .. atIngi chltul
dIntr-o dat&.
Adu" .tlcla 1. orizontal, QJ °
1111 .. ţ " se pr"8IlZ1
nava.
Acum InClipe (dupa c1tw timp,
ca al .. u.uca chltul ne .. al flt
bin. flotl) tr .. uI aiorlior. Mare
.t.n1" lalncurC8tul fl,..iQr. tceld
caz, QJ mult calm ... fh, .. ,. fir."
In ţ dati ti .. cauti de.curca-
r. celor buciuc .... Dupa ridica-
r. c.targiNof, tinInd bine de fir.,
•• a'.njnd vefgile " lIalel ..
In pozitie final" ţ de P051-
bUitl1l, fira" .. lipesc QJ o picA-
tura de ciel In u.ltirre gauri, NU
s. Vltntl cu un Inel de bomprtl.
a,aLIOGItAFIll
t, _Mod.tern, " film
2. dlodalbau h • .n.., :z, 1t'1111;
7/1.,.
,. A. "'an, M. •• , .... ţ _DIc.
tlon., da marina .. 1& militari,
.m.
4. L hntoro: .al Mod,lI'" ....
vale .. t eL Ho." .lIa_. 1111.
.. _.-
3 12
r
umar
..

d.
I rindul
I I110r ce
le creeazA In . lablUrea de legAturi fe oamenII
de diferite prolesll ş 'Iirste, In ve Icuhuea unei
mari ClnUt,,1 de InformatiI.
Fiecare radioamator ah In primul rma con·
structor de echi pament radloelectronlc, recepta.
re-emltAtoare, surse de energie, anlene etc., In
felul acesta cApAtind cunOfllnl1 teoretice ,1 de-
prinderi practice, elemente de mar. ţ
In pregatirea profeslonalll ti tinerilor. cu ajutorul
aparatelor conslrulte se stabilesc legAturi _
acele minunate 050-u,I - , momente de reala
IndfeptAllt6 aBIlsfac\le.
Capitolul care urmeaza 8S18 aicaluii dlllll'O
SUlUl de articole ce conlln schemele Ş datele
constructl .... ale unor aperate simple sau mai
complexe, continind in special componente Ind!·
gene, dar toate avind ţ tehnice
Impuse cerlnlelor actualului trafic ela radloama-
tarI.
33
I AsearA, la un ceas destul de
N Hrziu, ne-am adunat citiva intelec-
tualiia prof.sorul ,1 prl.tenul no.-
M Iru Ionel Slmlonelcu, avind Intre
E noi ,i pe ş care,
M de,1 oaspe de d.parte, e soeotlt
O tot ş In Inl.lesul cel bun "
R nobil al cuvintuluI. Ne-am adunat
I ca sA ascultAm un haul-parl.ur,
A un Instrument ultramodern dll ra-
M dlofonle, Instalat lntr-o frumoaal
pipait ladite mllterloasa dutlndu-I
anume inel., butoni ,1 Inchel.tuti.
Dintr'odatA In cornetul mort, vopsit
" lacult, parcepurlm o voce vie.
O voce car. sUlplna melodlol ,i
dulce romanla reg.lul din Thule.
O cintaln ac.lea,1 clipa, o 10pranA,
In actu al doilea In Fault, la opera
din Vlana. Ş noI o auzeam la la,l,
In Sa,lrla-Intr-un decor din vre-
mN cind nu erau Inca inventate nlel
drumurll. d. fier.
Aceutli a doua impresIa, lovI-
tura acel ui glas care venea de la
o 0)1e de kilometri, prietenos, cald
" apropia!, a fost mal prelunga,
mal Itarultoare ,1 mal adinci decit
Inl1la.
REPRODUCERI DUPA,
REVISTA "RADIO -ROMÂN"
odaie nationalA, conservatoare, v.-
che ,1 patrlarhalA- amintind vr.
murlle bunlcelor noaltre, a crlnc--
IInelor, a dro,telor, cu re&oare de
Viena ,1 cu patru cal Inel nta,l , a
lurugiilor ,1 sluJitorilor In cost um.
albaneza, a lenei ,1 taclalelor orien-
tale, a mulicellui Barbu ,1 a celar
dlntllu vallurl ţ Con-
trutul!ntre decor ,1 Inltrumentul
ac.1a simplu ,1 Itrllnlu a pu. In
mine cea dlntllu ImpunsAtura de ac
ager: un Iei d. nedumerire. Dom-
nul locotenent Zapan, I peclaliit
!n asem.n.a dr6cArll, a Intors pu-
linA vreme spre noi muca lui de
zimbet ,1 tAcere, atit cit l-a trebuit
Tr.bule la mlirturlHSC ci eram
nou la cea dlnt1lu audltla. N'a,1
putea d IAmur.lc pentru c. n-am
avUI curiozitatea IA mA Ingrama-
desc In primele momente la cele
dlntllu damonstralJl radlolonlce.
Stiam ,tilntiflce,t. despre c.-i '101-
ba ,1 aveam convIngerea cA tr.buie
IA ş perfecllonar.a aparate-
lor. Ce poate ali fie mal mult-Imi
spuneam - dectl un telefon IAIA
Radio

51
literatii

o Int.r ..... ntl e.r.r. d.
autorl zatl.
Cel mal ş dintre prozatorII
ţ noaslre, dl. Mihail Sado-
veanu, elte un pallonat amator ra-
diofonlst dovadA cele douA arti-
cole ale sale, reprodu .. ,1 de
«Redlo RomAn ., dupa revlela lite-
rarA «Lumea •.
Cererea de aulorlzatle edresalA
de Domnia-Sa ţ generele
P.T.T. etlr,e,le ţ cam cu
urmAtoarele cuvinte:
.NAdAJdulasc cA,ln calitalN mea
de membru al Academiei RomAne,
vA lunI destul d. cunoscut ca sA
fiu scutit de certificatul de bunA
purtar .....
34
al ne rAlpundA la sal utAr i: apoi a
P05T RElEPTOR
lU DOuI lAmPI
Un foarte bun ş foaMe selectiv
aparat receptor ş poate construi
fiecare amator, urmlnd schema
de maj JO" Ea reprezÎnll un
montaj cu douA dintre
care una In Inalll rrccvcnll cu
ţ iar a doua detectoare
cu ţ ţ cltenindu-5e
pe circuitul de rezoDan1" ceea
ce are ca efect o mî,care a radia-
liilor antenei.
Montlijul de [ali este cel mai
simplu montaj cu rczonantl. po-
Prof, 8, P R OOA N .
T",rd.
sed! multe de sensibili-
tate ş selcctivitatc, permite au-
ţ bune, chiar ş pe antene im-
provizate.
Piesele necesare :
tn afarl de zestrea necesari
oricArui aparat. avem nevoie de :
I condensator vatiabil C
I
-
- .500-IOOOcm;
1 condensator variabil C
l
-
- 500-750 cm;
1 condensator ru: C, - 250 an ;
1 condensator fix Col - 1 000 an;
-
·IrmA, tulburat necontenit de un.
deie parazitar. ale atmOlfere!? Sa
I ,m deci rabdAtori ,1 .... ş
ullHnul cuvint, ca,. nu poate a6
Intirzie.
In cUpa In&! efnd pentru prima
Gala fenomenul !II-a produs, Jud ..
cltlle anterioare au cazul ca fluturii
de hirtie. Nu mi-au mal SpUI ,1 nu
mi-am mOI explicat nimic. Cu toate
emmkurl1. ţ ain rlilmas
atent numai asupra cherMrlf car.
mi .. adr.s .. Armonia ,1 sImfonia
moale ti .-.u Izolat In
ureeh .. mea ,1 .Imulta" • luclt In
mine ţ minunII. Ven .. Ia
lull.tul meu un ;1 •• de departe "0
adla'. de Instrumanta- glas viu ,1
palplW.nl ,1 In_lrument. Inlulle1/te
da oameni vU. Nu-! matlnArla gra-
mofonulul. nu lunt umbra'- ,In ..
matogretulul- ci. vlbrarN
• contact direct cu omul, frat."
meu din departare.
Deci • suprimat spatiul. Da' a-
eealta. numai o formul6 da flzlc6,
patru cuvinte Indlf,renle PUIO unul
dupa altul, Eu auzeam v"aurlll lui
Goethe, muzica lui Gounod "O
I condensator fix 2000cm
I dc selfuri de 35,75 100
;
el'mLRle de 30 O,
O ţ de 2 - n
.\1onf"lul se va face respectînd
ţ dale pinA acum In re--
vlSlA, cu pnlejuJ descrieri. d.fC'ri·
Ielor pru;turi.
RC'U/IlJU/: aprindem Ilmpile, cu·
'loc. cald6 ,1 vibrantA de f1fTl8l.
C6 nu e,te 'Pl11u decft pentru ne.
ţ ,1 mlrglnlt .. noa.tr., pare
evident. ca fi timpul VI fi fIInd o
conven11e, Iar'" " poat •. C. poata
nolln,lne d. Ia Incaputul plrln1110r
celor de demult ,1 pln6 la cel din
urme din ... lItorul con .... nllonal nu
,Intern docft o unde ori un fjor din
marele tot - lar.,1 de ce nu a-ar
pulea? O, nu ,tim nimic, II 16um
toate aceat. propozi111 .... n., Nu
,Int decit cuvinte, deci con .... n1U.
lucrul de clplt,"le .ra ci .uzeam
fauat la opera din VI.na, Ş
numai o mici, o foarta mieii parte
din ce.a poem.ud, rem.rci clnev •.
Oe,lgur, S'.r put .. auzi lot ca·1
.unet. Ş daci undelo ac .. te. Irec
In ,pa.IJllnflnll&- atunc .. ce auzim
noi acum .unl In va,nlclei nu ..
atinge niciodata. Nu .. vor ating.
nlel "Le,urlle noastre. Ş nici ima-
ginile noaatre: curind vom avel
Jlngl aparatul radiofonic ,1 .par.·
tul car. u ne Int'll,ez. Imaginile
fi mlfcarea. Lucrul e realizat In
laborator, MIIne II vom avea Inaln-
lea nOllllr6 In acea$tI oPale. Ş
plilm bobinele Ll ş R, pinA la
Iimlla de Lulm o ţ
pentru C. cAutAm cu el ploi.
gAsim un pOlt,
RezultaTI'. Pe o IIntenA de 15 m
lungime am ob\inul urmAtoarele
rezultate: Budapesta. Viena, Ro-
ma, Berlin, Milano, Moscova.
Toulou,c, P.r;! etc.. (oarle pu-
ternic in cascl.
Imaginile, ca ,1 lunetele, sint tot
n.murltoara. In raport t\J Infinilul in
timp $I-n spallu. Atuncea ce·; mu-
ritor din noi? ţ pe care o
Incarc ascuhlrICI glasul depart!rll?
Ceea ca numim .uflet? Asta u fie
Iredtor - cind calelahe l uni
etarne?
Nu cugetam ,1 nu ţ numai
IIIla.
Ma gindeam la p!rintil mal care
n-au cunoscUI radio'onla, La bu-
nicII mai care n .. u cunoscUI aero-
pianuL La a'tU mal de<lemuh care
n·au cunoaclll aburul. Ş la allll,
pe acara timpului noatru omenaac,
cara-au tolt IIIracl si pro$tl, pin!
la cel dl,. ş cara nu
,tiau lIecretul focului.
Unul In ,veacuri a daacoperh fta·
c!re vie, mlnun. ,1 Dumnezeu,
Altul a descoperit pirghia: ahul
pul ... ea aburulul. ţ au zburat.
Al1l1 s urpr lnd talnelt tenomenalor
electrica, tn ţ nOaltra, In viitor,
alnt de do.coperlt .ha mlstere-
care acum a1nt pentru noi noapte ,1
.Uncl. Nollintern .tralnl ,1 departe
da ele- dar ele
Ascultam ultime" accenta ala
malodlal, In freamatul orchestret
n .. v.am In tata m. nici ImaglnUe
definita ale actorilor, nici scena,
nici convenllonalul multiplu al tea·
trului, nici publicul. Muzica mI
purta Ind6r!1 In le(18nd!, apre un
Fauat ,-o Margarat! a trecutului
• .. 11, da,1 aunt fantezie, mei pII ni
de simpatie ,1 de umanitate, Ac.la
cu demonul lutlatulut lor erau ade.
varul In virfUlaa ş puteri pe
care o avaa cutia comandatA da
Iocotenantul Iapan, In ... Irtutea ace-
luiafl ml.ter ". acelela,1 logice.
Acellea erau numai gindurile ,r
.. ntlmantare primare pe cafe le
putaam dlllufi oarecum la aupra·
tata In mine. Sub ale erau Inlll rad!·
clnl nenumarata, nadesluflte fi ob·
scure, pe care It percepem ca pe-o
lumin6 dincolo de plc16, ca pe-o
ch&rTIara pa care n'o aod urechile,
'mi nOlam cu grija In memorie ,i
data acestei .... 1 tiri pereche:
8 Martie 192e - ca ,1 cum acellte
alte trei cuvinte ar avaa vraun scop,
o norml ori o legatur6 cu Imanlul
proleu care ne prezinta numai una
din formal .. ! Infinite.
MIHA IL S ADOVEANU
35
-
FRECEPTOll
uf
Din materiale recuperate, radioamalorul polite CuEm 0,15, Iar ara 35 de splra CuEm 0,25.
s6·,1 construiasca un radioreceptor util In traficul Transformaloarele Tr, ,1 Trl proYÎn tot de la apa-
din benzile Inferioare (In special) M ,1 7 MHz In rate vechI.
modurile CoN ,1 AS. Cel care dor.se sa le construiascA vor proceda
Acest simplu radioreceptor este de tipul cu reac- astfel: tnmsformatorul Tr, ar. un miez de .. cm'. In
tie, deosebit de .. laCIN " .enslbil, In componenta
primar boblnlndu-ael600cIe splra CuEm 0,15,lor In
sa elementul principal fiind un tub trlod6-tetrodii de secundar 110 de splre CuEm 0,6. Trsnlformalorul
tipul ECl 8:2. Partea !flodA lucreaza ca detector cu Tr, are un miez cu ,eqlunlNl. de 5 cm
'
, 10 primar
reactie, iar partea tetrodl ca l!IIu1plificator de audlo- se boblneaz! 2 200 de splre CuEm 0,15, 181' In secun-
fracventA. Circuitul de Intrere pentru 1 MHz este dar 1 780 de splre CuEm 0,2 (pantru 160 V) ş 10 de
conS1rult pe o carcasA cu miez de feritA (carcasA splre CuEm 0,8.
cu dlametrul de 8 mm). Pe aceasta carca" se bobl-
Dupll reallzara ee cupleaz! tenalunea ,1 se face
neaz! 12 splre din CuEm 0,8, splrA lingA splrl, s- acordul circuitului de Intrars.
centa fiind L
1
; la 2 mm le extremllltile 11,11 se Se verifica Inln daca alaiul IntrA In ţ prin
boblneaz! clle 4 splre din Cu Em 0,2 (lot splrl lingA rOlirN polentlomelrulul p\. Daca elalul nu Inlrl In
splrl). Una din ecesle boblne formeul cuplajul cu reaclle, se InverseazA capelele boblnel 4.
antena Iar cealaltl formeul elemenlul de De remarcal ci la acest receptor ,1 nivelul
reaqle (4 . reacllel se stabilesc din pOlenllometrul l ' Iar nivelul
Pentru gama de 3.5 MHz boblnalela se fac In a- audltlel din potenl lometrut Pl'
cMafi simetrie. numai cA LI ,1 li au cite 12 splr.
Y03CO
5,f
"'"
5O'V:l5D'
,
I-!i
'" H
22Qkn.

Ill?o
'00
;: lQQko.
'O
1OOA/2W
KQ
'O
'/
'l
of
Tr.l
LJ
/:
t-
5100.
----
/..".
""
II E
,,'"
-- --
,
---

ţ
,
1 ..

100
,
T
L,
,
"
n .f

,
50 47pf
P,

210 lSOV
n ]0
"
. .51,,,
j" m8,
"
nDulati

I.p.r.s.
PARAMETRUL
Tensiunea de str!pun,ere colector-bad (Vc. o)
I.P.R.S.·Bln .... produc. band,toate aplball
Tensiunea de slrApunaere colector-emltor{VCEO
d. m.dl. put ... cu .tructurl de ţ proprl ..
Cureqt continuu maxim 11'1 colector (1 el
R .. IIIII," familiilor BD Z3S--ZJ7 (npn) ti BD 2M-
231 (pnp), , .. .,.,ctlv BD 4SS--44t (npn) ,1 BD 434--4Cl
Puterea dlslpaUl. maximA {T cllp.ulll = 25°C)
(pnp), ,.pr.rlntl ° importanti '_"1_ tehnolo-
gieI, c ... Incunun.ul un progr.m d. d.zvoHar.
Tensiunea de ţ maximA
(V CE 'lIt)
. mplu.
- laIC=lA:
Ea constlln , ... lil._ regiunii bu" prin c,.,t ..
f _ unui . trat epltaxial . .. "u,lnd un control mai
-JaIC = 2A :
precis al dopalulul" Al groeimlL C .. mallmportafttl
Factorul de amplificare In curent continuu
c.r..::t.rl.tlei .. t. Ind ţ unei bu. cu un
minim (hPEl
numlr foarte mic de d.fecte ale r".'eI cri.taline,
-lalc:::lA:
c .... c. reduc ... mnHlcatlv pOllMtllitatea aparlti.1
- Ia IC= 2 A:
sblpung.rUor locallla'., conferind ° ţ
deo • • bita 1 •• t,lpung.,.. •• cundara.
ţ de ţ minimA In MH:l (f r)
3B
SO 233
BQ 234
45V
45V
2 A
"W
o.,l"
"
,
T, '" Il, C,
2
,
CBM,
3
IIrlTRARE
.n.n.n. V<CDB4'2' E
11
CBB, Q
5
CDe
qH
Q 6

de obicei, un capitol deosebit In teoria cir·
cultelor.
In cele ce urme.zil se prezinta un model
simplu de filtru digital ce poale realiza o se·
para .... unor banzi sau ţ dorite.
FTJ Circuitul poate fi folosit C4I filtru Irece-J08,
trece-sus sau trece·bllndA. Schema electric!
se da In figura al6turat6. Celula de bata este
constituita dlntr·un circuit basculant mono-
stabIl ti un circuli basculanl bratablt tip D.
SI'
Trebuie menllonat faplul eli semnalul de
1.,1 ..... te Bub forma unei trepte de tenlhm.
loglct, Una dintre IntrArile circuitului bas-
culant monostabll ,1 Intrarea de tact a circui-
tului basculan! bistabil sint legete ImpreunA
la Inlrlrea MIrului. Fiecare Impuls losit pro-
voacA trecerea monoltllbllulul CBMI In Ila-
rell logicA «It penlru o perlOlldA de timp
preitabiiit (1; - R,C,). Acala,1 semnal per-
mita basculerea circuitului besculanl blsta-
bll CBBt . Dar Itar ... O este. determl-
FTS nalA de Itaraa Intr6rll tip O In momentul
basculArll. OllcA perlOllda ţ de Inlra-
re esta mal scurta decll timpul de bascularl
a circuitului basculant monostabll, la Intrerea
O va fi prezentat un nivel logic .b, lortlnd
le,irea O I circuitului bllculant blstabll sA
Pentru separerea frecvenlelor se folo ••• e,
de obicei, trei tipuri de filtre: filtr. pallve
(Re, le, RL. RLC), filtre active (Re) NU
fltlr. digitale. Dacii primele doiJol categorII sint
In general cunoscute ,1 folollta In practica
radloamlllo,UOf, ultima categorie formead,
rlmln!i In starea logica .1 •. Olcl perlollda
ţ de Intrlre devin. mal mIII' decit
timpul ele baaculare a circuit ului basculant
(CONTINUARE IN P"G. 44)
f i LTRU
DIUITAL
Ing. ANCRIAN N ICOLAE
BO 235 BO 237 BO 433 BO 43:l BD 437 BO 439 BD 441
BO 236 BO 238 BO 434 BO 436 BO 438 BO 440 80442
60V 80V 22V 32V 45V 60V 80V
'O V
80 V 22V
.
32V
"V
60V 80 V
2 A 2 A .A • A • A • A
'A
"W "W
36W 36W 36W 36W J6W
0,6 V 0.6 V
0,5 V O,:l V 0,6 V V V
"
"
.0 .0 JO
" "
3 3
, , , , ,
37
-
u
"
"
"
c
.. ,,,
"
, [\>ii'
.
"

"
eLI I

'"
Cl , ""
"
'"


"
"<
" T
,
,
C\11O"" I () K"
"
: ti u
i tto

,
"
;,,:i
" ':, hl''':''''
..,,,
"
"
:i-'
C21 el]

,
"
" II
,.,.".llnf
"
. "
"-..;..: T"I
"
"
',"'

(
""A
'"
"
'"
,,,

"
i u

r's
'"'
'o,
"
,
"
,
,ro"

,
"
r-
.
'"
"

"".

,m
,

x-
"
...
.,
"
-It
..
,.
'P ... ,

"
.
.

.'"
,
, ,
cu
'"
,.
,
000.
"n ,. ,
RICIPTOR SSI
IN IIIZIU
3,5 si 7
I
. tnllf.ucarca Lt an: 2 1\?lre. 7 .pire.
. • iar L, 7 Sirma mietunlt: sinI
pmilan: cu cele men!lonate mat .u$.
AmplljkalonJ k ItF. EtIc reahta!
• cu traJ\11$tgoreJe T" T
l
ş T J. Amph·
.licl semnalul de tadlofrccven\1 cules
de la FTU. Sarcma eta.tulw
tSle formali dIn «le doul
Cuplljul It realiuad prm mler·
ijltdiul Tr
l
Inll·
'''!farca L. oonllne 10 .plre. Iar LIO
.• 2" 10 .pir!!- Rcz.uhlte bune III: oblll"!
folosind mletun toroldale de feriti.
Daci ou. It poate utiliza uo miez
ÎIQ1.lI.r c:el()( folOliU! In liI(rcle de
A!'Iar!"ul pre7.cntat pcrmllc recep-
ţ emIsiunilor SSB ti CW din
benllJe de 305 ti 7 MHz. SellJ,b,hlatea
.0e:5luil! este, mIU buni de 1
<k:pindnd In mare mlsurl de caii-
ţ montajului ş pieselor
ulihute.
Atenuarea benzii laterale ntdorilC
ie efectueazA prin metoda dubII mo-
dulare Ş dtfazarc RLC ş vuia:zj Intre
3Op4SdB.
In compunerea U«Plorului intri
urm'toarele tll\Jc: filtrele Irec:e·bandl"
amplific.torul de (TI'
T 2' T dout mbere echihbralC
(D, ... oscllllorul variabil (T.\
scp&uloruJ (T dduorul de radio-
rrCC\len\1. defazorul de ludlofrecven-
Il. filtrul treec-jOi acti\' (PA 741l
ampliliCitorul de p'lterc (TBA 790
sursa de .limentare.
F"«IIOIIaTf!. Semnalul proveOLI din
Inlelll trece prin IiItrul trece-bl.ndI.
IjunF la mIrarea ImpblicltorulUi
de ţ DupA ce eslt am-
Ing. N .
pUlicat se .plicl mbterului prin Inlet- intra(e. .
mediul tran&formatorului Tr,. Tol O.JCdalo",1 .... clt.r·Tesl ..... real)-
,,0 eslt conectat ş VFo.ul Semn.luI· zat tu un 11A.m110!" de tipul BC107
audio retult.' la ş Pentru a ° .stabilitate
IrCClC prin comutatorul Kl ii 'JunF maximl ,i o radlal'e par.zill mmlma.
la derazorul de .udlofreevenl'; mal ' • ooiv:len"torul C. le ,erlneazl Intr-o
departe. prin FTJ (jJA ajun. cutie C"odenlltoare1c C, • .•
II mtrlrea amphlicatoruiui prin C._ \I()( li alese astfel Incit" eJll)"U;
intermediul clruia "le .dus la ni- ° buni compensare teuniei. Bobinele
velul netCllr aud.\iei tn L" $Î L" se realize17J pe
Ţ COMPONENTE.
DESCRLERE
Filtrul rrcce-band4 Arc doui SC9"
liuni Penlru 3,.5 - 3,8 MHz ... pre-
vizut un fillru II (L, .• Toale bo-
biM!e le realtlClZl pe miezuri tip
oal1 folosite In de
intermedi.rl ale radioreccptoarelar
industriale. ş LI contine
3 spLre, l.:z are II 'Pirt, L, 8 spire,
L .. 9 .pin: ş L, 10 spire. Sirma
,iti eS!e din CuEm 00.14 .. 0.25 mm.
Pentru banda de 7 MHzlC comull K,.
similare oelor folOille In liltrele de
ţ ş L. , are 10 'pire,
Iar L,. are 7 sp,rc:. Socul S, contJne
JO spin: din CuEm .., 0.2 mm, bob ..
nate pe ° ţ de 0 . .5 W/ I Ma
SepaTlllo",1 este realizat tu tranli ..
torul T,. Trlod"ormllorul Trl z
Ş pe un mia uml lar w
Tr,. Tnll,urlrile LI' fi Lu sinI
Identice Si QOn\in c te 20 5p,re dlfl
Cu'Em.0.12 - 0,1.5 mm.
Rt(eauu de de/alarr RF esll: de
tipul Re ş oonl,ne potenliometrul
sem.reglabil R,) ş condcnsalorul
Cz,.
38
,
-----------------------------------------------.-----
-

".
."
M'A
'N
l ..
""A
l'!iOk" m,'
,,, Rll 60 n s
CI' ±fl'
'C12
"''1''
". n
P[ IG
1.3"" •

.
1."

l'';'A

"
"
":"
""
, [ RII
.
"'D
.

'M·

'"
'"
jjl:"
",'
'"'

lR IlElEA
".
..

'"

!ilA

'A
.
":,f
UOOpf
'"
t.,.
"""
" .. (, .... .
" 1.
K,' ".
' .
,

,,,
1
1410pF ......

.
MfJr,trtlt 11nl de liP comulalor in·
MARI DESCOPERIRI,
vcrsor cu Iranlronnalor dlrerel1\lal.
Un miler contine potetl\;(\lneltul R\,
dlodelc DI6i D. fi iafl,urare. llc AI
MARI DESCOPERITORI
dOliu m.xer ettc format din paten·
\lometruJ R ... dlodcle OJ ti O) fi
,
ooblna L,g.
(187ef GermanIa: RI'/UN(I a/' qf!tJfa" Alo este de:
Datele atr fOII extra" din '10-
tipul R le De la Itllre8 miltere\or
lumul OUID-HI80, Cauciucul .Intetle (laN) Bou·
IeI11nalui IUdlO -.,unat .. douA ceJu.1r
Acemena (1838) 0.1')'- An- • eh.rdli - ţ

defuOl.rt' Ta T podiL Bot>lna L'l
g"a:
CAluloidul Ş P.rA. _
are o inductanll de 100 mH, illl
Acumulator ul· electric flB8O)
Anglia: raaJlur" Induatrlall
400 mH. Daci !le utilu.eazt
PI.n!; _ ţ (181K1) fratII Hy.tt - S,U,A.:
cu inductanll specificA de 400 nH!spl,
. Aer (danlhl'llea , 1«10) G.J1- Clclotronul (1i34) L.twrlnce
numarul de §p!re "te urmllorul
Iti' - ItaUa; compozitia (1710)
-S.U,A,; ' . '
I.
ll
-25O+250 de 'plre.
t..polw - Franta; -
Cr.rul electronic (1;:n)
+ SOO de Iptre. ambele bobmatc al
Alumini u (proc"uI de ob1i·
Bulll - S.U.A,;
rit din CuEm \1 0.1-0.12 mm.
nare. t 8M)o.rHif - Frenta;
Dle_ (motorul , t893) OI.
Filll'Ul lrl',t-j14 et"te o eelull de
. Ane. lezl. (1799) o.wy- An- ." - Germania;
filtru Ilcth·. ElIte realizat cu amplifica·
Dinamita (186el Nobll- Sue-
torul ţ iiI; 141. Banda
AKantorul (1852) 00. ._
dia;
tuil. este de: 2,110 (-3d'8).
S,U.A,; Electronul (1881) Helmholtz-
- car. lcestUJ,l ntt de 30 118,.
Atomul, teorie (1803) 0.11011
Germania: .
Amplifiratll".1 aud,ll. Pentru limpli--
- Anglia. (18511) Canmzz.lO_ Fotonul (1Il00) PI.ncA- Ger-
ficarea &Chemo I·a utilizat car.,ul.;.
, Italia; ' lr'Ucturl (1811) Ruthtlf- mania: .
intcar.tI T8A 790 K. Semn.lu, fur-
ford - AnglJa, (1813) 8ohr- FrIna cu aer comprimat (1868)
ni7.at de amphfieatorul PA 141 e5\.e
Danemarca:
WNllnflhouse- cu dJac
lu.rlCient pentru a 6. preluat de etajul
Alrec11a unl .... raaIA (1881)
(11102) unch.,t«_ Anglia:
final $I1dUl la OIvelul ţ Inlt-un
N_1Dn - Anglia; Glrocompa.ul (till) S,*ry
dlruzor de 2,,) WI'I -Bn Dtn re-
Bachellm (Hlelll) Ba .. .,.nd-
·- S.U.A,;
llsten,.. RI' It POlte modifica amrh·
Bel gia: Glroscopul (1852) Fouc'ult-
ricaret.. Conden"torul C
n
rcah ... ă
Baromelrul (1&43) Torrlc.ll/-
f'ran1a:
o limitare a benzii. redate.
s_ al trebuie
"
halla;
Imprlmarflll (1436)
fumiUzc o de cea 11 ,"ce.
Becul cu gaz (18155) Bunan
GutMWfJ1 - ermanla:
StabiJiUlftll acesteia se fc ... IiF.1
-Germania;
Induc,. magnetlcl (1831) F.
cu un element $CTIe an: si
Calculul dlferenl lal (1fi6i'Jl
raday - Anglia '
puterea muimi ncocsarl, Poak j,
'Leibn/tz _ Germania:
(1665)
Klne1oacopul (1887) EdiKXt-
folosil 'nnl.i,loruJ 8D 23S ctrulIl I '"'
. Newton - Anglla;
S,U.A,;
va ptC\'edea un radiator $11.1 un Uan-
Carburalorul
'"

zi510r 2NJOS5. •
.39
A. NEORESCU, 'w03C..IL
TransccÎverul descris tn rindurile de mai jos are la bazi principiul conveniei directe (sincro-
Personal utiliza acest transceiver ş fi recomand cu toati tncrederea tuturor radioamatorilor
incepAtori care iubesc QRP-ul.
Principalii parametri ai transcciverului sint: sensibilitatea < I /-IV; scJectivitatcQ mai bunII
de 2,7 kHz; tipul emisiunii - telegrafic ă B L D; P,., _ S w.
Dupl cum reie"e ,i din schemi,
llemn.lul de radiofrecvcnlA provenit
din anlenl caII: introdus cu ,,;ulorul
ţ de seMÎbilit,le de
1(X)n Intr-un filtru trece-bandA oe
arc ca piese principale bobinele L,
ş l.1" ACC!llta se lcordead IIdupl
ure<:hc» penlru o ICnsibi lilatc mui-
mi la miJlocul benzii de Iclc8f,rte
$1 al cclei de Ox. OaLele bobinele.'
.tnt urmAtoarele: L,' ţ 40 de
spire 0 0.3.5 mm. iar bie bobinca:.:l
peste L,I ş are !5 spire 0.35 mm.
_ L, a. iar LJb _ L, b. Carutele:
sint de 8 mm diametru. cu miez de
fcrocart Urmead In continuare mi-
lcrul echilibrat activ, pentru ţ
crnisiunilot tclcll'lfict, BLO ,i BLU.
EI efll: realizat cu tranzistoarele T,
T 1 de tipul BF 254. cu raceori
de amplificare. Din semircll.bilul P,
se ş polarizarea buclor pen-
Iru o sensibilitate madml \IIl
zaom()( propriu minim, iar dm Pl
te cpliz.eazl O&realte milU ....
tranzi.toartle..
In continuare urmtui transforma-
torul Circ injectcad semnalul de
joad rrecvcn\l mtrulul de
tatc. Acest transrormator poate Il
orice driver cu lCC\iunca Intre 0.5 ş
3 cm
z
. Filtrul de ş ette
compus dintr-o inductan\A de 180 mH
doul condenfltoare de 33 nF 11
unul de 330 nF ce u1aurt o trecere
1\ semnalului plnl la 2 700 H:r. Dupt
aCI:$! filtru urmeazA preampbficatorul
de joasA rrcaen\l pentru ş tare
o amplificare foarte mare In tensiune.
fiind realizat cu T) Ji T ... SC 107,
BC 111, SC
Otcilatorul tTlmsceiverului Cltc de
tipul Collplts. Tranzistoarele rololl!.e
In oscilator ş repetorul pe emitor
sInt BF 245, cu factorul de amplifi-
care de circa 30. tn caz ci In oscil.tor
se VII folOli un ah tip de traruistor.
se VII schimba reritlorul de 100 kf!
din bl1.A cu altA valoare adecvatA,
aleasa de 11$11 naturA Incit osdlatoruJ
si nu genereze armonia suplrttoare.
ETAJUL FINAL
sAF SRF
2
t
ţ
40
-
I E Ş I R E FINAL
l>
~
T, =T
Z
=TS=T6"Tg'" BF254
T:""T4"'T7 - T8= BC107 -109 SAU BC171 -"
.....
""2 N1B93,2N3866, ETC. CI
1
!kmnalul de RF elite aplicat unUI
rcpetOf pe emllor care are rolul
de a pA$ITa O sarciJ:d constanti ta io-
}irCll lui.
Cele trei ooodrosatoare fixe din
o>":lhllorului vor li de bun!
caJuate, de preferin!l cu
pentru II preintimpina inSlabititaltL
Condensatorul variabil este de tipul
celor folosite la radiofcceptoarcle
«Oberon)l iaU «Mamaia .. ţ
pentru Bobina L, se va realiza
pc: o carca.sl de medie frecventA de
10.7 MHz. Se elim1t1l condenaatorul
de 50 pF al acesteia P It bobincam
31 de ,pile 0.15 mm. Am ales acest
tip de carcasl deoarea: bobina oscila--
{orolui trebuie !!il (le cit mai bine
ecran.1l de filtrul de intrare. Cu capa-
citlli\c dale tn lChemA se acoperi
p[ajI 3,5 -4 MHz. Modulalorul «hi-
Iibral ClIC clasic. singurele rca1.,;e
fiind ll,iultareu lui CI ti Pf pentru
Il suprima purtAtoarea, suprtmare 1.\'
poate varia Inlre 30 fi 60 da Diode!..'
vor fi de tipul EFD (cII mai epk OI

In continuare urmeali doul etaje
amplil'icatoare de RF cu tranzi.tO&-
rele T, (BF254) ş T
Torul de la intrltN lui f, va oonline
20 de 'pirc In primar ş 5 spire tn
w:undar, cu .Irml CuEm 0.35 mrri
Curentul de replUli Il lui T, VI li
":&111,13 10 mA. Iar al lui TII la 20 mA
dm IljUllarea corespunz.ltoare a re-
ustoarclor din baZc. Bobina 1.. le
realb:ca1J pe o earcullo tu ... 8 mm.
tu miez de fcrocart ş ţ 40 de
spin In primlll' ti 8 .pirc In lecundar,
cu slrm! CuEm 0.35 mm. Torul din
colei:torul lui Tac ţ acelqi
numlr de spire ca fi oei de la modu-
lator,
Preamplificatorul de microfon nu
necesitA mei un fel de regII), el fiiM
prevbul cu filtre audio ce laii !11
treaci un spectru cUprlmlntre 300 l-h
ş 2 700 H ... Microronul va fi dinamic.
Manipularea lelegrallct le race In
3
220V ....
puntlul KEY.
Pc torul de la mixcrul echilibrat
(dm, emLtoare1e. T, II TII Vlt li
rea.htat un bobtnlJ tnfilar, cu .irmi
de mm. Se acorda o griji.
deosebitA realizlrit primarulul
Tre<:eraL de la rect'pl;e la cmWe le
race cu ajutorul unui comutator (\t>
buni calitate pentru a evita pierderile
de RF
AmplilicatoTui final Clle conceput
a lucra tu tranLiltoarele TI L de tipul
2N1893, cu radiatOl: fi T
IJ
de tiJ'lUl
74T2, 2N3)75 etc. Torul 4 ţ
2() de ,pirc tn primar ti 3 IpiU In
secundar cu sfrmA CuEm Q,4 mm.
iar torul 5 an: 12 spire In rrimar ti
3 .pirc In JeCUndar cu slrml CuEm
0..5 mm. letirel. tOTului .5 esle calculall
pentru o .ntenj Lolli Wire, acordalA
In 80 m printr-un transmatch. Tn
carol folOiirii .ltui lip de antenl8t va
ucalcula K'CUndarui tOTulUI ,.
Curentul de rcpllua al lui TI L \II
li de 40 mA. iar al hu T
L1
de 100 mA
t'S"'2N 3QS5MONTAl
T14" se 107
42
PcnonaJ am utiliZ4l tn final tranzis-
lorul 74TI ti am rost nevoit d reduc
rCZÎJlenta de pola.ritnnl de 470 n
p'" Ia 3)0 n
Toate fOCurile notate C\I SRF V('l'
li realizate pe inele de rcritf" bobiulod
pe Intreal3 circumferin\A cftc 2() do
.pin: CuEm fi 0,4 mm. Acest tip de
ctJ,j preuntl un mare. avmntaj. p
anume acela el nici unu.! din circuite
nu trebuie acordat cu tau
filtru II-
TranlCCiverul It VI! alimcnta din-
Ir-o IUrd bine filtrlltl, capabili II
debltele 12 V/IA. Eu am utiliu.t
rcdresotul duie din IlIUI'II 3, CItii
dA rezultate excelenle.
Relliu.t dupA cele UpUIC anttrioT.
acest tip de traDsceivtr orctl QSO-uri
tn ţ excelente
Conslructoril pot lua leJCIllira cu
lutorul articolului la adresa; A. Ne-
grescu. P.O. Box 19-30, cod 745.50.
Bucurt1li.
12V
....-v
R,
TI
BC 107
(3 111f
100n
R4
3kn
0, ... 0,,0 1N 414B
R, °
S10n 1
R,
Skn
IC -1
GINIRIIOH
500
0,
250 c--f--r-t---'
°
100 <>- ...• -"--1
50 <>- -r----+_
0,
R,
lkn
SI NAll
IIllON
2S 0-
0,
10
5
2,5,0-- - - -1---.
Pornind de la un oscilator cu cuaT\.
cu ţ de SOI) kHz (sau I M
se oblin 10 semnale cu diverae frec-
ţ avind stabilitatea osdlatorului
cu cuar\-
Schema Mi compune dintr-un os-
citator, un separator, 3 circuite nu-
mlritoare-divizoart cu cIte un dt-
codHicator cu 3 diode.
Semnalele au un continui bogat de
armonia $i pol 6 folosi te la c!llo-
narea SItU calibrarea aparat urii de
ţ ş la depanarea recep-
tearelor radio $i TV.
Oscilatorul propriu·ris ,-. realizat
cu un tranzistor de tipul ee 107.
Cuplarea cu etajul t;eparatoc 1-11. rea-
lizat prin intermediul oondensatorli"
lui e3. UrmeazA un circuit de redre-
sare ţ (D, Tranzis-
torul T
1
amplificA semnalul ş 11
transformi in impulsuri dreptunghiu-
0,5 0-
Iare OI ţ de rcpctilic de:
500 kHz. In colector ul tranzistorului
T 1 s-a montat o diodA lumineKentJi.
care indidl starea de fUDC\ionarc a
oscilatorului. Impulsurile se aplict la
intrarea circuit ului integrat logic
COS Pc iqirile Q ale
bistabilclor numlrltOfului apar sem-
nale drcptunghi ulare t U ţ de
rcpetilic egali cu 250 lr:Hz. 100 Idu
ş 50 kH1. ţ de 50 kHz !le
aplidl celui de-al doilea numirilor.
IC-2
0,
Re
1kn
1C- 3
Dg 0"
Pe iC'$irilc aCa lula rc:rolti fr«ven-
[ele : 2S kH7. 10 kll:t ş S kH:t.
Pentru a avea la ţ un numilr
mai mare de ţ audio s-a in-
trodus cel de-al trdlea numiriilor.
lip COS 493 E. Pe ş ş
sint disponibile ţ 2,S kH:t,
I kHz ş SOO Hz. Toate circuitele
numlrltoarc au rO$! prevAzute cu
conuiuni de, ţ externA. utfel
Inelt fiecare divizeazil Intr-un raport
de 1:10.
43
.sv
+
500 o
100 o
250 o
50 o
10 o
15 o
5 o
1 o
2.50
O,So
EBo
8
0
monostabll, pe Intrarea O VII IIpi!lrea un nivel
logic ro . Inainte de urmAtorul Impuls de
basculare. ş circuitului basculem blsa-
bil trece In starea zefO ş rAmine ş pi nA
cind perioada de Intrare devina mal scurtli
decit cea iii monostebllului .
Pentru II rBlllba un filtru trece-band!ll sInt
( URMARE necesllre douA perechi de circuit monoslabll-
DIN PAG. 37) blslabn. Parechell de sus (CBMI ş CBBl)
detectealli o ţ cu perioada T mai
mare sau mal micii decit timpul de bascula re
T • in timp ce perechea de jos detecteaza
44
dacii ţ de Intrare IIfe parlollda T
mei mic! sau mal mllre decH timpul de bllS-
cuiere T
2
• Poarta Ş fumlzeazll un nivel
logic 11. '" la ş cind m6rlmell periolldel T
II ţ de Intrare sa situeazA Intre T, ,1
T, .
Acest filtru afa ş o ă functie de
memorie care poate fi utilizat!! In dlvarse
automnt!zllrl. De examplu, dacII samnalul de
Intrara di spara, toate ş rllmin in starea
dinaintea disparitiei acastuia pin! cind rea-
pare,
VFX
V 03AVE
tu ultimul timp. in banda de 144-
145 MHz se folosesc curent filtre
cu cristale pe ţ de 10.7 MHl.,
atitIa rcceptoare, cit ş la emitatoare.
Pentru D acoperi domeniul de frec-
de 144 -145 MHz, este
un oscilatN cu frecvcn!a variabilA In
limitele 133.3 - 134,3 MHz. Semnalul
cu aceastA frecventA aplicat la mbl:crul
din receptor ă cu semnalul
din antcn.l permit oblinerea frecvcn-
lei intermediare df; ]0.7 MHz.
Schema VFX prezentatA funqio-
neazA astfe]; tranzistoarele T, ş T: .
conectate In cascadA (In curent con-
tinuu1 repretint!l un oscilator de
tipul Overtone, care, In circuitul de
colector al tranzistorului T 2' scleo-
teazJ armonia! a 9"il It crislaJului Q.
In cazul de falA se obline ţ
de J 22 MHz (frecven\8 crislalului
de 13,555 MHz).
Circuitele oscilantc, cuplate capa-
chiv Inlre ele, Formate din Induetan-
lele L) ,i ImpreunA cu capacili1lile
aferente, sint acordate: pc aceastA
ţ (120 Tranzistoarele
T
3
J! T. Indeplinesc funclia de mher
ochllibrat ş au In circuitul de coloo-
tor un circuit LC acordat pc
de 133,3 MHz. In circuitul de baza
te aplicA simultan cu froo-
ven\& de 122 MHz precum
ş semnalul de la VFQ (nu este: re-
prezentat In cu rrccven\R
variabila In limitele 11,3 - 12.3 MHl.
Tranzistorul T
J
are rolul de am-
plificator al semnalelor cuprinse In
domeniul de rrecven\e de 133,3-
134,3 MHz.
Toate bobinele (cu elccPILa lui
L
2
ş L
ICI
) se uecutA pe carcase cu
diametrul uterJor de 4 mm ş cu
miez de feriti cu filet M3. Toate acesti:
bobine sint elccutate din conductor
CuEm 0,4. L, are 1S spire, L) ş
L. cite 4,5 spire, L, are 2)( 2 spire,
L6 2 L, 4,5 spire cu priza la
spira 2. iar LI ş L, cite 4 spire.
La COn\iM 8 spire ş este bobinatl
direct pe rezistorul de 680 n cu care
este conectatA în paralel. Ş
de ţ SRF con\in cîte
2 spire bobinate pc inele din ă
cu dimensiunile de ill-il3-3 mm.
ş LlI este Clccutat! pc:
un tor din feritA cu dimensiunile de
,,6-";9 - 2,5 mm ş ţ 3)( 10
spire.
Ecranele bobinelor L, - sînt
de tipul celor fo[ositl: la transforma-
toarele de ă ă de
470 IrHz din receptoarele «Albatros»,
.. Cara» etc.

.,
N
®


O-
.=2
N
"

!2


\2
N
N
45
-
Ă 100mW
. . ,
Mult folosite tn ultima perioadl In
trafitul radioamatorilor sInt cmitA·
toatele de miel ş foarte mici putere
care lolicill din' partea par-
ţ !nlreasa lor mliestrte.
Un astfel de QRP -
care poate debila o putere medie de
100 mW - are schema electrici pre-
zentall alAtur,t. Dupl curn le ob-
5ervA, ţ poate lucra In tele-
grafIC CW l1li11 cu modulalÎC de
plitudine A).
Trecerea de pc un regim de lucru
pe al tul 5C face prin comutatorul care
PL9V1Z
10,,"
25pF
' f
-2ZpF
Q =
8'1
H
T
I 'OOpF
46
alimenteazA cu energic c1ajul final
de ţ In regim de tele-
grafle CW etajul linal cste alimentat
permanent ti In acat caz manipu-
latntul poale fi cuplat In emitorul
,calul etaj.
ODd te lucreazA cu moduiilic de
amplitudine Al, final primt11e
alime-n'arc de la modulilor, CllTe peste
tensiunea oonhnul ş lu pra-
pune p componenta de ludiorreo.
vcnii·
DupA cum se observI din $(:hcmA.
etajul olcilalor are ca element de baJj
r _ -rT.::RT· + 12 II
J9kn
190n
+12 V
11\Orl
"
:J S1
22"r
I S,
,
11-1
,
Y0 3 C O
un criltal de cuafl cu frccvcnja
proprie de 8 MH'l.
ţ se face prinu·un condensa·
tor de 22 pF. In colect or este montat
uncircuit oscilant acordat pe 24 MHz:
al si nu apari oscilalii pe alte
ven\c, circuitul este ,untal cu un
rez:iltor de 20 Itn
Bobina L
t
este construiti pe o
ă cu diametrul de: 6 mm; pe
aceastA carcul le bobincazl ..o de
, .pice din ,Irml de CuEm (),25,
.pirl lingi 'Piri. Acordarei ci ...
cuitului pc 24 MHz It face din miezul
de fe riti.
Tensiunea de alimentare esl.c de 9 V,
stabili7.att c;u o diodA PUI P apli catA
colcctorului tranzillorului OF 214
prin fOCul de radiofrecvcnll SL Ac::est
fOC le construiqte pe o miel baTI.
de feritI, cncularl. cu dlametrul de
3-"mm
Pe aceasti barl le bobineazJi 14
. pirc, spirl lingi 'piri, din Cu&!
0,25. Spirele le riiidizeazl de bari
cu lac iaU alt adeziv.
CuplaJul cu etajul urmAtor le facc
prin rircuitul plCllant serie l2C. tIC
rczonealA pe 24 MH'l. In ateM ci ...
cuit bobina L:t le ş pe o
carcasA cu diametrul de 6 nun. pre-
PL9 •
,1 SJ
"
"1
BJpf
II 16p
ZOkn 160n Ip
P
S0p'
aSX19
,
'L,
150fF
r
I
IL,
r
L.7
p
F
H
BCiOl
,
/ 1
1
4
39n
. l9OJl
' .
I "1 I
220
S6Ckl
1Zg
Ţ
"'!xllll cu miez de rcritA " It ...
bob_nem spirt Ungi spirA un numAr
de 4' de lpin: din CuEm" 0.25.
Tran7.illorul din acest esle, Un
,BeI01, BCl71 cit. $i luercw'ln.
ci ... C In regim de trtplarc. utCeI- q\
la ş sa semnalul Irc.o ·rrec-
venli de 72 MHz. Pc: acCull freo:
vcnll este acordat ş fil,tnaJ faunal din ,
bobinele L, $i L._ Acc:ste douA bobmc
au c:an:IX eu diametrul de' 6 mm
prt\lIlUlt cu miCluri de pe eate '
le bobmta'li slrml eu6n o.ilS; pe:rt'
Iru L
J
IS spin: ş pentru L .. 2Q de
IpiTe. Alimenlarea etajului tie face
printr-un toc de radiofrec"en\i S2
(l0 Ipin: CuEm 0,25 pe un luport tIC
feriti cu ţ de 1 UrmA-
torul etaj (T3) lucreazA In ci ... C ,
In regim de dublare a In
• colec1orul sAu semnalul nind 72.M
Tranllslorul din acest etaj este: BSX 19.
dar poale: n montat $i un 2N31\M .
Bobinele L\ ş L. formea.dl 'un
fihru pc 12 Mlz. fiind con, truit c pc
tllrcase Il 6 cu miez de ferita ii I \ind
bobinatc pentru L
J
6 . pirc $i pentru
L., 4 I pire CuEm 0.3.
Ettjul final echipat QI un BSXI9
iaU 2N3866 lucreazi tOi CI dublor
de ţ
La acestui etaj aint concctalO
circuite filtru pe 144 M cit ,
pentru cuplajul eu antena. .
Carcasele celor doul bobinc , Int
identice ro cele din etajul anterior,
bobinlndu-iIC pentru L., t... cite
l 5 . pire CuEm 0.3. .
Socurile de SJ , i
S4 te construiesc pc .uporturi de
ferua cu dia metrul Cie 3 mm ,i au
.:i te 9 . pire CuEm 0.25-
Alinierea circuitelor oteilante In-
cepe de la etajul oscilator la care prin
AM o
(W
.-.
"
PREAMPLIFICATOR DE MICROFON
'" ,
Monlajul esle destinat amplir ..
clrii !lCmnolelor slabe (de ordi·
nul milivollilor) date de microron
la nivelul ncce$llf pentru Cl-
citarea amplifiCltoarelor AF de
putere (Iute de:
l mpcdanla mare de: intrare (ca.
200 U}) este obpnutl prin mOD-
larea primului tranzi,tor ca re-
pelor emitor. Al doilea tran-
ristor da c1,ti,ul &lobal In ten-
siune, .limitat prin introducerea
rczntcnlei nedecuplate de 2,2 ldl
in emitor ; prin ajus"rea Iccstd
vllori le poate optimiza nivelul
muim de redare ntdiSlorsionatl.
Al tredea tranzistor este tOi repe-
tor pc emitor. Ivlnd rolul de a
cobor1 Impcdan\ll de ş a PfC'-
MmphficÎt orului penlru o adap-
llO
kfi
B( 109
10
kfi
lOkJl
o-{j-c::H-+Y
\UF
25V

o
o
N
1>
N
t:}o
k1l

10
llkJl
10 IJ
"'fi "O
modL.llulor
2,2
,fi
tare buni C'U inlrarea amplificato-
ruTui de putere.'
Se . rccomahdl utilitarea 1#"01"
tranZIstoare ro ";taomol propriu
Be I7JC
"etc. Rczistoarele vor fi cu peli-
culA metalict, iar coq<iensatoarele
cu pierderi ck mai mici (prefe-
rabil cu
Sursa de: alimentare Irebuic si.
rurnizeze o lenaiune oonhnul de:
18 - 24 V. prcfcrilbillilb/liuti (In
orice CIZ, foarte bine
Consumul "te mic, de ordinul
citorva miliamperi.
mare de intrare $i
teJ\Sibi/itltea ndicalli obli" cera-
narca preampli(lCl torulu! ti erec--
!Ull rea conulunilor de intrare cu
cablu cer.nat.
68
kfi
l:
4', F

15V
25V
68
kn
4,7
kfi
>lI
l00Jl 18-2W
slab
)[SIt
rOhrea miezul ui boblnCl t.. te urmA-
(q le semnal mllun ş cind CfQ:talui
de cua.., esle deconectat, OIcilaliile
.... lnccteze, deci le verifici lipsa aUlo-
0 .... .. 111Iilor.
DutJA ce oscilatorul a rost adta
In rel!lm de olcilalie, le acordA IU(>
OCIiv celelahe ctaj e. l.& ş emi\!-
lorului le poate cupla o sarcini de
15 O (un rcristor) u u uo bec de
"
"
I apF
561ln.
pf 1.1
I
I
IL.

:l.,
I
I
J..
r'07
n
' _
,L,
10-40p'
,
lanternl. •
De observa' el Ituna cind 1e · 11I-
creazi 10 Al etajul final primqle
alJmeDtare de 12 V prin modulltor,
deci ti puterea medie etic mai ridi-
catI. Moduiilorui este un simplu
amplificator cu doul tranzistoare
BC un care ş aplicl eta-
jului modulat printr-un transforma-
tor din ctajele finale ludio (In con-
Din acest transrormator ..
Ş numai Inll,urarea primari.
pc punctul median aplidndu-sc tcn-
siunea de 12 V.
47
ţ ă CU ţ de ă cu bandA în-
gustA tN B F M) este simplu, ş de realizat ş ţ
piese ţ Mai jos este prezentatA schema unIIi astfel
de ţ ce poate debila o putere de 1 W, in banda
de 2 m. deci recomandat ca echipament portabil QRP.
Etajul oscilalor, pilotat cu un cristal
de ţ cu frecvcn\4 propm de reze>
nan\ll de 12 MH7. nu eon\ine circuite
acordate, ravorMndu-$e astfel o mo-
dulare In frecventa. $tabilA ş liniarA.
ţ de frecven!! se oblll'1C
Cu ajutorul diodci varicap montata
In serie cu cristal Capacitatea diodd
variazA [n ţ de tensiunea apli-
catA la bornele ei.
Mlcrofonul este cuplat pe b:ua
tran7-istorului T, (BC 101) printr-un
filtru capaeili". Acest filtru inlAtura
apari1ia unor zgomote pcrturbaloare
ce lU' putea sA apam din detectarea
semnalului de rMdlofrecventA de la
ş pe jonC\iunca ba7A-cmitor. a
tranl,storului T" Tranzist orul TI
mc 177) eSle cuplat galvank: cu tun-
Ti dlll en')lI(lrul sAu.
_<!mnalul de ă csle apli-
dilldel varicap. Punctul statie de
functionare A dilldCI este stabilit prin
Iharta unuI I"'lcn\1I1l de polurilure.
pOlenlial lIC ş din pc-
lcnliometrul cu valoarea de 47 len
Dioda varicap este de lipul BA 102.
BBl 82ctc.
Etajul oscilator cstc dOlllt cu tran-
4 B
listotui Be 109. DupA etajul oscilatOl'
urmeazA un etaj amplificator In clasil
A ce eonllne tranzistorul T ..
(lot ac 108) care in colector are
un circuit acordat pe ţ de
12 MHz. In acest etaj, care arc o
amplincare destul de redusA. este
amplifical In special semnalul cu
frecven\ll fundamentali, armoni cele
(destul de multe vemte de la oscilator)
fiind atenuate. Rolul principal al
etajului T .. este sclecttvitatea.
Bobina L, din colectorul tranzis--
torului T .. este construitA pe o CiU'
casll cu diametrul de 6 mm. prevAzulA
cu mia de feritA utilizatA In rlldiG'
reccptoare pentru gama de unde
lCurte. Pe IlceastA carcal4, spirA IIn_
splrA. !le bobmealA 24 splTe CuEm
110.6.
Printr-un divizor capncitiv lem-
nlliui este Ilpai introdus In baza tran-
TI Regimul de funClionare
al acestui tranlistor elle In clasa C.
lucrind ca dublot de frecvent A. deci
la intrarea tranzistoru-
lUI T
6
un semnal cu frecventa de
24 MHz.
BobuUl L, arc o carC/l.sA a.semJInA-
toal'1l cu L" Bobinajul . spi rA lingA
spirA, contine 12 spire CuEm 0.6.
-
ITATOR
,.
Etajul eu T 6 lucreaza
in regim de triplarc a frecven\CL la
ş sa ob\tnlndu-se 72 MHz. Bo-
bina L
J
(carC/l.sl cu L,) arc
4 spirc Cu Em Il 0.& Ş de radio-
SR, are 4 spire din CuEm
'" 0,3, bobinale pe un suport de ferita.
Etajul cu tranzistorul T,lucreau CIi
dublor de ă 72)( 2-
144 MHz. Bobina L
4
are S.S Ipirc
CuEm 0.6 fArA carCIIsl, cu diametru!
bobinei de 8 mIII. Celelalte etaje ce
urmeaza In emi\ltor Jlot amplifica-
toare 144 MHz.
Bob,"a L,. Ihrt carca.sl. cu diame-
trul de 8 mm. are S,S lpite Cul:ro
o 0.8. Bobina L6 (cu ş diametru
ş slrml ca L,l are 3 spirc.
Bobinele ş Le au diametrul de
8 mrn. construite fAra carcasA: au
lunllimea bobinajului de 12 mrn.
SIrma ultllzall CIte CuEm II 1; 1.. ,
are 2..5 Ipire, iar 4 arc 4.2 spirc.
Ş de radioFrecven\li SR
2
ş
au cite 3 spire bobinate pe mie-
zur, de ferilA cu sIrmA CuEm III 0.3.
Ş SR .. este construit pe car-
casa de ccramicl a unui l'Cizistor de
o.S W pe earc se bobineazA 20 de
!pil'1l CuEm 0 0.3.
Reglajul emitAtorului Incepe de la
elllj ul o&cilator.
-
22n
, "f
lH
F1W
Mai Inlli \le venfa cu un grid-
dlp-meUu sau cu un voltmetru elec-
tronic ca si existe ş osci lator.
Se verificA apoi ca circuitele osci-
lante si lie acordate pc ţ
indicate. cuplindu-« In locul antenei
un bec 24 V, 0,045 A. Se rucordell1i
pc rind circuitele din miezuri iaU
condensatOln:1e trimet" .Itfel ca la
iqin: becul .. prezinte o inct ndcscen-
li maximA.
Et.,: le de ludiofrccvenll nu Im-
pun dupl ţ anumlle reslajc.
a ud Int reiul emilllO\" a fOlt const ruit
,i reilat, avInd ea u rcint becul, iIC
ş un r""plor ş !le ucultt
JeTT\naluL Se cuplell2l microfonul Ş
te rc,len.l din ţ de
47 tO CI JeTT\nalui ţ si ne
cel dorit. [)re ci IflIlUllloare!e
T T. ti T, stnl de tip BF 254 ",u
B''- 214, iar tranziltoarele T. ti T •
• Int de lip 2 N l866.
In locul cuarlului cu ţ de
12 MHl poate fi uliliut cuarl de
8 Mli l, dar prima multiphcan: nu va
mai li dublare. ci triplu ..
I n g , 1. MIHAE BCU, 'W'D3 CO
S ••
+12V
,"f
2-opF
L7
L6
-
-,
"
,F
"
SR3
" 4- 20
"
,F
"
fi
OIRT-[[IR
Muhe au pre.huii
aama de UUS peou'lI rrecHllleie 88-
11111 M Ih (norma Cel ") .,; Irebuit:
adaplale .pn: I reeepliona ,IIUI 6'-
73 OIRn OUllur,acu ..
li Operl , 1e te (lot In doul
luri; roe P"" mod,fica.ea .",cu,lelor
acordale de la illlllrCl
rle p.in ulihzarea unui ad'plor
cl«tronoc can: Il I.an. lnc banda
OI RT In blnda CCI".
In conl , nUlr. vom prezenta un mOD-
tlj ure per mile 1.ln.IUlrca {recven-
1.10., lolu\i(' lellnlel ce IlIlUurl inler-
YCIl!l, In aparalul de rad,o •• ceflli,"
Acel! montlj are In componenta _
lin et., o.ci l.tor (,«venll fid CII lin
lranlill or d,n se.ia Bf 2'''' BF 200,
Bf 113, 2N918, OFX 19 elC. ti un etlJ
converto, de (.«oen\1 CII 1 •• nU'Lorul
T, 113. BF 200. OF 199. BF 2,.).
Semnllul d,n banda OI RT prinLr-un
filt ru t rece lUI elLe apiicil pe emitorul
ttanzltto.ulul T, . TQ\ pe emltn.ul lui
T, te ar. HeI ti .emnlllli pr ooenlt de 1,
olcilaLor.
. Colector ul 1.'.lIZiIlO.ullii T, con.
l' lIe clrculle oae,l,nle OI! permÎl tre--
cerCi benzII celR (88- IOS
,
,.1
'"
Prin ,ptormcolul bobina L .. lem·
nalul se la Intrarca r.dlorcccp-
lorului. Bobinele L, ,; L. se necul'
din ,lrma de Cu!':m Iirl carcul,
pe un dllmel'" de 5 mm. L, Rle
'pire, ,ar l, are II , p,re.
BobInele L, " L. te tnfifOarl pe 1)
C.fC .... cII diamc,,1II de S mm Ick ,.
. eceplo .. "le .Mam ... ,. L, .re 10
IP"" Cu!!m 0.1 iar L. 8 .pne
C"llm 0.21 Bobina L, Ife lupnn 1)
carc." cu d .. mcuul de 5 mm. pe
Circ ,Inl bobiulC .. Ipirc Cu!!m 0.5.
'Plftle .1n\ di l llnllle 1. 0,_ - 0,4 mm
In!re ele,
Int,clul monl., ..... mblnzt. pe"
placi. CII CIrCulI imprimll tii. 1,Kan
I,n apoi K l"ec 1. rClla)e.
POtl"o".'. po,.urilor de "dlO pe
lula apanLulll1 !oi' .uliu .. ' plin
ap'op,uCI JIU de •
Ipirclor boblnCl L, (dcl;i prin mrnhllcl"
ale frec.cnp:' .util.toTului).
Modific.fu raou1u; 'I'",clor bobi·
nclor L, fi L, conduce 1. mtura
intenJI1II,1 lemnalului .eeepl,onll Un
J!",ciat L,; • nuole i te ICOI 1 2
.porel
L,-6,,-OS-S.'"
lll1lp-OS
s,.
lr"lOlp-05- S_
L,·Olp-Ol!>-
5",,,,
l5-4JP-C5- 5 ••
1
49
A lInellOR Rf 10
AmpUficatorull iniar preuntat poa-
ceda 10 W ut1b la iqire aluna
cind «alacaUt la intrare cu Wl
.cmmd de U.lfllll'e 0.'-1l.8 W. EI
I'<'ate amplifica ICmnlle modulatc
in modulat.,; In ampli tudine
fA' sau AJH precum ,i temnak
Ickllralicc.
P P mir etIc "
hnlari plnl la puterea de
6·h
pF
L,
1.
2
R
,
6-IS H·r.o
10 W utili la ş In .acest caz..
pUlerea cons\lmali de etajul final
cite de ordinul a tS w. .
Amplifical oruJ Jucreazl in, clasa
AR, Ilstfel cI, practic, nu dislor, io.
IlcazA semn.lul amplificlL Se com-
porti foarte bUle chiar d nd ImplJlitt
.semnale\-: modul at!: In amplitudine
de (orlNl A).. ş nu numai pe cele
de tipul SSB (AlI} ci
,
,
,
,
-
l
SJl
l
oF pF
6BJl
10nF
1'1l4001
H
110
Jl
PLACA" .. t.ioV
50
1\, L.: 6 .porc .. I CuEm;. 6
111'.111"\& Inlr' "pe!. - 10 mml
1 L. 1.25 , pi.e .. I Cu Em .. 6
,,1I'Ju\I. Inltll - Inll'!
ti: .5 .pu'e f I CuAIlc16 (d,",
'."11 In_re Il mml
L.' ) 'plre III I CuEm \-6 (d'"·
ln,_ In!re clpete - 10 mml
L. 2.5 .. 1 CJtt;m. \'6
Id,slan," In!. e Clre!e Il mm)
1. 4 'Pir. ,_ 1 CuEm.-,'6
1dll!I"\.I Intr. Clpele - 10 mm)
'iRF t 1 'flirc .. CuEm pe
bUion din f. " I.I .1I 4 - 1 10 mm
SRF 2 1 ' pore III 0.1 CuEm'.5,S
Id,SIIn\l. Inlre e.pelc - 10 mm)
To.,e nlOrl lt condenlllolrdo.
•• lIllrt.tlbile '''11 dale In pf
1
kJl
l Nll15
IK,9071
H
720nF
.. 2IN

LS
pf
SRFI
60l S
H
10F
O, , +OJA
+24V
Ing. O. PINTILie
pentru aemoaleJc cu modula\k de
frecven\i (band! Insu5I1) nu ac pune
o IIKmenea problemA.
Este predzut II ş cu un filtru
I<laie 5USII, astfel el la ţ de
300 MHz are o l lenUIIll de ordinul
• 40 d8. Atenuarea pentru semnalul
Ulii este miii miel de 1 dB .
Cum am men1ionat. tele dotlil
lucrclll'i In feaim AS.
1. l
t
1)-40
qJl

2NJ6JI
H
lt\4001
WoF
llOJl
1
kJl
PlACA O
IESIRE
L6 La
lSJl
- 27
17
1
4-1S
I"I
, F ,F
PLACA C
-
,
ţ de ţ fiind stab.liul
de d.odele de tipul I N4001 montale
In ţ directi fi cele dolll
aferente de 100 n ,i I Itfl
Amplificatorul iIC ClIecuti pc
pllcu!e teparatt.C\I imprimaL
TflntiJtoarelc liC monteul pe o
plati-rad.ator din ahlmiruu aroul
de 3-4 mm ş cu dlmenaiunlle de
2' 11 5 cm. le&ltuJlI Intte tunzi.t-
loafC ti plld iIC va face cu terminale
Kurtt, de maJIimum 10 ml1\ din
conductor. , euA" Pllcile It pnnd
de ptaca-nd.ator tn rrunlmwn 3 puoe>
te fiecare, cu distan\ierc: loalte de
5 mm. utfd Incit terminalele trao-
zj5to.mor si rlC la pllolor
Dalele tnfl,urlrJlor .Iot prezeot.1e
In tabel 8obIOcie lo ,. L .. L,
'-. iIC lf&ZI la OCI 15 mm untle de
altele ... rt l: t.. perpendM:ulllr pe pia-
nul hal LI; L., te monteliltA m plan
Iar lt identic cu L,. oltfd
$Clztnd pericolul uDul cuplaj parau-
tar Inlre Trimc:rol de 4_
15 pF de la
, .. fi CII aer; prin aC\ionarea aoesluia
!It adaptarea cu cablu .k
75 &au !{) ohmi Penml cablu de
SO tondl:1U.3tOfui fi Inchll
la m:nimum fU pn ('"ndensatoa-
rele de p:: C t(tl-'Ile II rle de
fOMrte bunii cu
de t r;.. fllIJ de ... Iorile ... e
In ,chemI, pet'llnI , ""'lne C'"
tril optind ai rdtrulul .It It' re.
Aparatul. aliIDtnteat;:J; la II u ... t
"ahilizatl do 24 V COl'" II ,.I;j <#'t
un curent UoC'f'1 puir IA
umor
151

AMPlifiCATOR liNIAR
lE 501/144 MHz
Pentru ş unor lcg1turi la
nHart ţ In afam unei antene
de buni calitate cu ş dt mai mare.
se ş o ,oumna putere de emiSIe.
Mul\! radioamatori deJll dOla\!
cu cmilAtoarc cu puterea de ordinul
It 4-5 W La ltKmcnca aparate !It
poatc «atapIt un amplificator hmar,
cu II puttre iupul <k 50- 55 W ş cu o
putere lIulA de urdinuJ It 40 w.
MonlllJul prc7.enlal JlOOItc amplifica
semnale modulatc in amplitudine (Al
NlU In frtc\cn\A sau ,cmna1e
tel.'araficc. Aparatul 5e alimcnteali
de la o sursA de curcn! continuu.
preferabil "abihu!" cu tcn5iUIlCII
do 24-25 V fi care III poall debiLa
un curenl de plllA La • .s A Tranzi.
totul final 2,0-2,4 A, iar
cel prdinal lSO-700 mA, In (unC11e
de puterea aplicatA la inlrere Curen-
Lui minim corespunde UIII:I pute"
de W, .ar cd maxim uneia de
4.5 W. Se rtcomanW'l ulaiurta am-
plifkatorului pInA la puterea de sa W
jlnpul) la etajul final <J: corCipunde
unei puteri la intrare de J" W.
Aparatul poate fi rolosit ş la puttri
mw mici fie aplicind o putcre mIU
mici la IntrarI\, fie scAzind len'lunea
de alimenlare la 12 -IS V
Ambele tranZistoare lucrcazA in
elllSA AB. rn acest fel aparatul se
pretead foarte bll'lt la ImpllficlfClil
semnalelor de: tipul 5S6.
DESCRIEREA SCHEMEI
Inductan\ele LI' L;to ImprcunA C\J
cele trei conden5ltoarc trlmer IIfo-
rente, reahzeazl adaptarea impcdan-
lei de mtrare II care
este relativ mare(1S cu Impcdan\ll
mici de in' rare a tranzistorului
2NJ611
In mod Idenllc, Circuitul L.
cele dolll condenliatollrc Irimer, de
S-30 pF ş de 10- 100 pF reali-
zeazl adaptar" Intre impedan\l (ma-
re) de ş a Hamistorului 2NJ6J2
$1 Impcdan\l (mica) de intrare a
tranzistorului BLY94 In final cir-
cuitul L. $i cele patru oondcnsatoolC
de S-30 pF, conectHte doua clic
doua In realil.cuJA adaplar('ll
impcdan\ei de ş a amplificatoru-
lui cu cea a eablulw cI)II)lIal de 7S fi
care faa: legAlura cu antena.
RCllimul de func]ionarc In cluq1 AS
a tran/i"oarelor este stabi lit de rell5-
toarele de 1 kfl $Î 100 n '1 diodele
..... ------
CDMPBBSDB
D
DINAMIC
TRI FU OUMITRESCU
Folosirea unui compresor de dina·
mici la emi\iUoarck' radioamatorilor
a devefilt o necesitate obiectivI, dacA
în \'edere lucrul in benzile de
Iinde liCurtl\, unde QRM-ul mal\'
_1 II te face auzit cu o putere modestl
tlS W) reprezinli o problemA.
52

Modularca emllAlorului cit mm
,Iproape de sutila IIltl ute ă
cit compresoarele de dinamid. Sche-
m,1 dcscrul a rost expcf1menlatl cu
\u-:t-es, montaJul asigurind un pro-
de modula\ic bun. flrt Il altera
lhtillea semnalului.
"rlMipiwl de
'k audlofrccven\l1 de un mI-
lrofon dinamic este aplicat b1l7.et
1j,,"lJSlOfUlui TI' a cAna amplificare
controlatl. Cuplajul cu ttuJul
urmAtor (repctN! estc IInlvanl< Din
T
1
semnalul ette aplicat
ctaJulw de R.A.A. ciI " modulaloru-
Iw echilibrat (daci cste vorba de
B.L.U.) sau altor tipuri de modula-
loare.dupl caz fA.M.-F.M.)
Transrormatorul Tr, montat Ql
a tranzistoruluI T
J
este ridi-
cAtor de tensiune In secundarul lui
Tr, sînt montate diodeJc D
I
$i O,
IN400I.
Comulllrca rcgimului de lucru effij-
se facc cu aJutorul Il
doua relee de 12 V. rlCCatIl cu citc
ă contacte cu dod pozllii (con-
tactele trebuie sA permlli eomutarea
Unl)r asemenea puteri la frecvcn\3
de 144 TrebUie acord.tA mare
IItCIl!1e la calitalea releelor
111 regim de receptie, releele nu
stnt contaclele (In regim
de 'epaus) ulgurl conectarea directa
intl\' mufele de mIrare p ş (pen-
tru Il putea conecta Ilntcna la recep-
tor). precum ş Int reruperea circuitII-
Iw de + 2<1 V care ahmentcazl ampli-
ficaloruL Atunci cind releele sln\
ş (cind It apllcl 12 V la
relee. In IIChemA borna
lemnalele de: la intfllre se aplicl pe
Circuitul 2NJ632
borna de .rlleDl. It cupleazl cu cir-
CUitul de ş al tranustoruluj
BI. Y 94 11, binein\ele .. le alimenleanl
arnphficatorul cu tcnsiunea de + 2<1 V.
ConduCloarele trimer de S - 30 pF
,lnl cu dlclcctric aer. Cele ccramia:
nu la asemenea. pUlere. Con-
densatorul lrimer de 10-100 pF
este cu mici sau cu aer
REGLAJP.
Se alimenteazA arnplificatorul de la
.ursl de 12 V, .. In circuitul de c+/t
se inlcrcaleazA un amperlllctru pe
lICara. de J -S A; le aplicl la mirare
semnale de RF de: la emllltor. Se
concctem o sarcini artificialA de
75 n cu puterea de JO W, la ş
amplificalorului. Ia capatul unei bll-
el]1 de cablu coa:dal de 75 n ş de
ca redresor dubli alternanlA.
Componenta continui este filtraIJ
de un grup Re O" kn,6.11 JlF) $1
aplicali bazei lui T prin intermediul
UDUl rezistor de Il kn POlenlio-
metrul P
I
comandl prasul de ,clio-
nare a compresoruluL TranZistoarele
T,. T l> T) sIni de lip BC 107 WI
liimtlllr iar transformatorul Tr
l
este
rol05il la defazare In rcecptoarele
c\1amailll ş AAlbatros ...
Olodde D, $i D 51nl cu siliciu, de
1111<'1 putere (IN4148, IN914
ci am.lonl nu dispun lot·
delluna de piese idenlice. am renun-
laI la prezcntarClil eablajului impri-
mat. Constructorul urmeazl.A-1 pf(l-
iccteze conform dimensiunilor piese-
lor de care dispune. tntregul an$am-
blu va li montat într-o culie melaHei
<J: asigur! o buDA ecranare ă de:
eurenjii de
REl 1
OE LA
EMITATOR
CASW (o.\XIAl
2 -J m lungime. In lipsi wtd sarcini
artifiCIIIIe. pentru un prun re,l-.j le
pol oonecta, In paralel douA becuri
de SO VI" W fiecare. In locul sa ....
cinii artificiale.
Se apl ici 12 V la borna de coman-
da a celIW douA relee. Cu o t uru-
belni\l ilOlalA (din malerial plallK:)
se regleazA cele trei oondcnsatolR:
trimet' de la intrare pentru o ţ
maximl a ampermctrului.
In «l nhnuare. te conden-
satoarele t!imer de .5 - JO pF
10- 100 pF din circuitul de colector
al lranultorului 2NJ612. urmlmJd
oprinderCil maxim! a becurilor. Ond
folosim urani IU'lificiall, conect Am
""
z
I!!
z
REl 2 <
5-%
T : 1
li' ' --1
(
DIAMETRUL aOIHNAJ ULUI
LI' L. -.5 spire. fJ 1
L
J
- l.2j spire. • 1
L) - 7 spire. \& I
L,-j I pire, ti 1
L. -1,2j spire. 0 I. j
••
"
" .
"
OI'
euA, IDiSlan\l
CuEm
CuEm (Oillan\l
C, Eno (Distan\l
Cu Ag \DtSlan\8
capete -
13 mm)
Inlre capete -
IOmm)
Intn: cDpete
IOmml
capete
mm)
SRF - Tub din reritl : 1 - 10 mm; 0 inl - 2. II etl "
In parale! cu aceuta un
teleronic de 48 V/ !tQ mA.
ţ DupA aCCCII le aplica amplir,catG-
In te rcaJcuto ti condenu-
toarele trimeT de la ş urmlrind
IIrilucire. maximA a becuri!or
ţ
+12.,..
.

"
rului tenJÎunca de 18 V, rduinll h).Ue
regiaJde. bmelnleles In Itmue mal
mici. tn mod identic se face regllljul
la tensiunCll de 24 V.
tn 101 t impul re&ilJClor se urmA--
ş indicalll Impcrmeiruiui tn nici
un caz nu trebuie 5A ş va-
loarea de J,S A
Menlionlm el :olIund cind nu ţ
clm ţ pentru comanda
lor REL I REL 2 ţ
de putere nu va fi alimentat cu energie
electricI. ilU' kmnalul de radlofrec:-
vcn'" aplical hI mtrare va fi transfe-
rai di rect tu Clrcui iui de .ntcnl, prin
intermediul «lnlactelor rclcclor (1)>"
Vlm de repaus a tn
atcst mod \-om avea doul stiri de
lucru' modul economic ţ
cltarul de putere) ş modul de lucru
la putere mare.
Comanda trebuie dati con-
comi t ent cu comanda modulUI de lu-
cru al emilltorului de baza (emisie-

Inueg apara 11.11 trebUIe monlat in-
tr-o CUIIe melalidi (aluminIU. alaml
etc.). Iar vor fi 1",'''3-
lule radinl0nrc
53
FIBCVBNTMBTBU
RBVBRSIBIL
p'reunta, esli:: det-
tinal radioam.lllnlor .vanuii c::rue
doresc ş modernÎtele aplmlura.
Montajul POli,: fi u.tilizat ca {rectlCII!-
metru ş pentru atlrea frce-
plnlla 30 MfU. folosind una
V03AVE
dm intrinle f, .. u rz' IoIIU pfnl la
JOO MHz folot.ind mirarea r., De
asemenea, el poate 6 adaptat 11.
aparatele de emisic-rea:ptie care
10IeK modurile BLU Jall CW, pentru
permite citirea directi I frecvenld
CI ·' 441 441 441
II I I
1415 1415 1415
II II
I
I
:::j 4192
R 4192
ri
-..J
de lucru.
$;\ presupunem (j .totem tn poIe-
aia unui IrallJOeÎver o: ş ril tru
cu cristale pe frccven\a de 9 MHz
(XF9B) care are OKi latorui cu
frccvtn\l variabill (VFO) In li mitele
5-5,5 MHz ti lucrlm In banda de
3,5 - 3,8 M H%. In ace.t cu II: fnlo-
tqle baDdl Ilteralll inferioarl; deci
ţ olcil.torului de bitii (BFO)
... Il de 9.0015 MHl. pentru ci folo-
sim filtru cu cristale de tipul XF9B.
SI mai prcsupunem el fre<:lIcn\l
dt la VFQ este In acest moment de
5.350 MHz Semnalul cules de la
oscilaloTul aFO II: ... aplica pe UI'III
din intrArile fi "u f
1
cu citire directi,
441
I
1415
I
4192 4192
, ,
iar semnalul de ia VFQ pe inlrana fJO
cu num1rare inverd. Astfel aparatul
I<a indiCII d.irercnl& Intre
ateSt« doul semnale, adiel 9.0015-
-1350-),6515 MH:l. arttaj YIo
aplrm indic.p. O1.6S15. Un aII Q7.
!il. prellUPUDafI allpuatura rolOtet!!:
un nllru mocanic de 500 kHz. Pentru
balKIa de 3,5 - 3,8 MJh va fi (OIOld
filtrul ptnlru banda inferioarL )a:r
VrO·ul \II. aV(II rrecvenl& cuprin"
tn limitele ]-3,) MHz. In .ceuli
situalie. ICmn,lul de la BFO (SOI) Ir.Hl')
ni fi aphcat pe intrarea r , iar otI de
II. VFQ (de tlClllplu, MHzljlt
inlrtu" (1' Frocven\mclrul va ali",
In aceull .ituatie .UIJII cx:lor doul
frecYCIIle. adkt 3,1.50 + 0.5 -
-3,650 indlCllia fiind tn ..
ccutl ,i tualX: OJ.6SOG.
In ballda de 144 Mfu ţ
metrul le .,. foiOli In modul UfIJll.
lor. SI. presupunem ci IIntem "
posesIA unui trllonKciver de tipul cehJi
dcs<:rls In rCVlJla «Tehn1um_ DT. 3/
1981 (pa .. 6 Semnalul eulN de III
VFX. care are ţ C1.Iprin51 .,
!.mitcle 133,3 ])4.) MH:lo ., 1'11

COB 400 (HI
1J12t\ 121'
Si R R •
CD6 490
123456
(De 411 H
.. ,
131211109'
,
B A: A •
CDB 493
aplica re inlrlfQ f .. (comulatorul K
le y& Ircc:e pe pozitia 300 M
Semnalul de III BrD, cu ţ de
10,7 MHlo te Y1I aplica pe intrarfll
1
1
Apo.fliui VI suma ace:llOl'
douA Enmplu:
MHl.
o-rcce alifljul Cite compus !)u-
mal din 6 cifre, In acest caz va lIplrai
numai urmltoarel Îlwl.ietlie.
Dca lulde de MHz nu VOf fi alifiile,
ele trebuind .ublllielex.
DESCRIEREA
Ţ
Pentru ba11l de timp a fOit folosit
un cristal cu frccvenlB de 100.0 kHz.
Qsc:ilalorul este realizat CII tra
Ş ale unui cu·cuil intqral (C 1)
de tipul COB 400 (CT.I9. fiS n
Urmltoarele 4 cin:uite inlegrate
d,VlLeaXI fiecare C\I 10.
obpnlndu-Ie rn final frccvenp de:
10 Hz.. tn continuare a fOS'l folosll
un blilabll dublu de
upul COS 473 (CI-24\ care divin-a"
cu 4. Se ţ a$lfel 4 perIoade, fie-
care OJ durata de 0,1 secunde. MeI!--
lionam dIi un oc!u lotal de numl ralt"
esle de 0.4 I«Undc. In perioada ti
(vezi r1J-3) Cltr deaehisl numai poarta
lui CI·27, unde este aplicili lemn.lul
de lJi intrarN f:o In perioada {J -
poarta cu ICmnalui de la f
J
" in
riOfoda t3 - poarta cu tcl1lnalul de
la f, iaU f. (prin comutatorul
III eollllDuare, tcmnalelt de la. por-
ple cu aemllliele f, (fJ ti f
J
alnt
IlIlumale In CI·28 , aplicale pe mtnl·
rea de numlrllre directA a numlrlilo-
rulul rc\'C"ibii de lipul COS 4192
(CI-II, piclol1lful S).
Tn mod almilar semnalul de b poAr-
ta cu ICrnnalui ()o dupA ce Clic adlll
la polaritalea neca.arf. (CI·26, 1/4
COS 400 m. aplica pc intrarea de
nurDtnlfC Invenl a lUi ('1·111 (CDB
4192, plclorutul AlraJCTll atcn-
ci froc.venlB ICmnalelor aplicate
la pnmul IUlrDtrf.lor COS 4192
de,. dlvil.atl OJ 10 de cllre (1-11
(OS 440
" . .IrI ncoro:q,.
.. f"T";-
1!i1'1l1l'"I'I1D9

8A ce
COS 4192
CI-Jl, I&U 0·29. De uc:mcnea.
ITCbUIC avui In vedere dIi citm:. frec-
vcnldor aphcate pc rre-
care dinlre illlrln III: faa: lIum,ti pc o
prrioadi de (\1 .. 10 lcesC cu. pruna
ciflt a r...,jului (care C$le romano.l ....
de CI·18 In Iel"Ic CII CI·12 li CI-6j
.... indlOl. lulrlc de
t,
fi. ar.",1c
".".
veOII:!.1111
ceea 00 hl praclica
csle IUriCKnt

0.'" "", .. ,, .. , "lIr'
unUI frc-o-
tlllre Ik
din
di .. i:zoarele t 084'-\1
(CI'll, 33 ti Prunoa clrli a.""",
Jullli va Indica •. "" dr. 1r
pentru 'ndiean:a a milnr de-
hen .... 1 ""II .ro· .... " ,nlr. 0, ... lift hl'l\
la '" 1 .. "r, ...

De A8
I RT I
til4lll2n1)'l
••
14 Il"
l4r.67e
& C [) A
(CS 4107
.Q2d}
UHZ"I'IIO li"
,
SCH(Mt;LE CE COhEXIUHI ALE crqcutTUI)fI ,.
FOLOSITE; SE ARAU MOOUt CUM TREIIUlE "'CT.UE
IN PREZENTUL MONTAJ PEN11-t\J A tHOfPt\HI I uw It!
CERUTE DE SCHEMA.
. .. ..
CDB 473
2
•. ",01.0'1 ______ -+ ______ -t ______ -+
JC
'-__ -j

"I--==-;;;-+ ______ + ______
"t-::,::;;:.;-f-------f 13 l",v","'S)
% .t-____ fL
••
,
"5
CONECTAREA C.1. 95 H 90
51'H 110"
T. ..
i
- ±O.1
. "


W
.,
[
95H90
formal din COB 4192, 7475 II
COB 447 (bmcln!cl!» fii 7of! cifrA la
afi'JaJ)
De w cele Iret ln'rAn f, -fI' pentru
rrcc.'cn\C pinl la JO MHz. semnalele
imI I"licate unUl formator de IemnW
TIt cu un CI de tipul CDa
400 H ACllonlnd \3Iori ln-
rCll'lMrclor R
J
,. K •. se TCjlkad
sen"!I,,lilale41 mUlmi a.
care: tn:bulC s'I rit' de" tel pulln SI) mV
Frec.'cnID mUlml oJc lucru este dio-
tati de per(orman\ck celor 3 CI de
llpul CI) U 4\(} de la (CI-)I,
CI-33 ti
tn fillUtl 2 esle Indicat modul cum

}-t
...
"
BFY 90
n. ...
• • BFX 89
trebUie conectlte circuitele Integrale
din montaj pentru a rcali7.a func\iile
cerule de schemA, deoar«e In fisura 1
sint .rAtale numai Irnoelc "mnale-
lor (Schema de
Aparatul te .1,menteazA de la o
,ursi bine !\abiti7.atl de.5 V (±O, J V\
ellre !il admitA un curent de IA
10 figuTi ) se araUi dd.lcatea In
lImp I x mnalelOr m difenle punCle
.. hn mOOlI),
Schema din lillura I eslc
a fole>sj cu LED-un cu anodul
comun. tn cnul in Cln: slnlan in
pomII unor 1J'l .. JC cu calodul CI>-
mun. !le va reahza montaJul dU!
AM'LIFIC4TOR
LINIAR VS
Lu PICIe pU\lne $1 up do: rrOi:nrBt
\ .:11 putel dispune dt un amphlk",-
luI' tcan: poate fi chiar linal dad Iu-
In QR P) ak ctrw pcrrormanjc
pot chiar cele mai eXI-
/lente cenn1e. Piesele componente
silit oblsnulle, filbri'ilte de indU)lria
rl«"tromcl romllnuldi.
ConstrUirea aMlul
pentru !Olite de recven \li
aloclile traficului de radiollIIltori
reduce complical iile de comutare f()oo
IOSJfc de 1Qstalalhle traD$Celver III-
Reducerea pnnctclor elel.>'
tncc comulale este un deZI'
derat propriu tuturor instalaliilor
O($tTloasell, ş fiind nalarunl!:
dele,n,Îllak de contactele in ml$Carc.
Am rcnunlJI 1.1 Ilmrhficatorul de-
d,· "",uHU! Ş de
e.
TAIFU DUMITAEBCU,
Y03BAL..
filtru IItrece-JOIII din conslde--
rente determInate tir de •
1\\11 m anleni un semnal .. curat ....
CU'cl/ltele oscilanle(lcordate pe rrCO'
veu\ll de lucru) montate In cola>
loalde preli nal ş rI-
nale IndephnbC acea5IA cerm\l.
SCHEMA-BLOC
Amplilicatorul an: în componenlll
$1 un numlr de 4 etaje ş dlll
care cel final este in contrat imp.
Pnmele douA etaje ilnl amplifica.
toare Re de bandA echipate
cu de tip BF 14-215 (T )
2N2222 (T EtaJele prcfinal .
lIIal au ca JlIrcml de ş cirCUIte
ş folosesc de
III' HDI3S, 137, 139
CONEC 1 AREA AFISAJELOR
CU CAI OOUl COMU"


I
1'--
ţ
,


,
C
\lIS i 10
14 " I
COB .47
, , ,

I I t t
• 9 C D
"r tA 74'5
rl.l!url 4.
Mlldul de realiure a montajuluI
pcnlru folOSirea decad ...
95 H 'Xl plnl la 300 MHz este .rlltru
In Ii,ura 5. Acest monllV se va re;ahlll
separaL iar inlrarc- ş ş ,'or .6
Mnetlhle prin eablu coada! cu 1I1l-
N=dal'l\a de 75 n
Inlrea frccvenlmelrul trebUIe Inclllll
"ur-o ean.:asl bine ecranaIA penlru a
I'U radui l,Ji(erilc scmn .. 1e plrlUlle In
ilparatui de emISIt-rcceP\Ie.
Ţ
Puterea de lqirc esle de aprOlUmll.-
II.' 8 W PE,P pentru un semnal de
Intran: de 20 mV ... Ace<k petro,..
ţ ac IntlulllCJC pe mlsura cret'
rrecven\el de lucru, aJun,lnd ca

l,S HH1.
i
7,MH1.
T1
11. MHz
t
21 MHz
t
o
i
28 MHz
/"KH
29 MH1.
O,'r
F
".
"DA
11
"
,.'"
0.1 t' F
1 1
1.,7 J"F
in bande de 28 M fu pUlerea la ş
sa rlC de numaI SW P E.P
PRI NCIPIUL DE Ţ
Prm comutatorul K, I semnalele
provenind de la fil trele de: banda
sint aplicate bazei tra.nri5l0rulUl T,
montllt ca amplificator Re: T
1
e'le
de asemenea un amplificator Re In
colectorul lUI T) gasim ,emnalul de
RF amplificat la WI nivel !uficicnt
pentru elci tarea etajului final tn con-
tral1mp. Circuitul O$Cîlant Llo C*,
CI fa\on7.can!. semnalele In banda
de l\JCfu. Prin Inll$Ularc:a L. se
aphell bu.elor lUI T. $01 T. semnalul
util ş tOI prin L
J
-= race polar ..
12 pF
, ......
12 pF
pF
3' pF
, .......
3SpF
pF
" pF
..... "
" pF
pF
1-25 15 pF
pF
0-25 15 pF
pF
9,1 KA.

3.3 KA.
zarea ctllJuluI final Montarea in ba·
7.dc tranzistoarelor finale a rezlt-
tOllrelOf de lO n protejeazA montlJuI
Impotriva ţ Pc linia
de minII!! IU r05l monlale tihR: Re
eficaoc Itil la ţ mici cII fi III
frcevcn\e mari.
Comulatorul K, II eoneclcazi la
anleni modulul corespun'dtor benll1
de lucru dorite,
Ţ
Piesele componente sint implantatc
pc o pl'cul' Uc impnffiat pr&-
lectatl corClipunzllor; se \i avea in
ca Irlseele .. rlC cit mal
cu pUlln\'. Intregul montaj se \11
20-100 4lpir. 15lplr. 2x 4
2x'
pF Ipir. Iplr.
, ......
3 Iplr. 12 Ipir. 2x3 2x3
pF Iplr. Ipir.
, .......
2 Iplr. I Iplr.
2x' ' x,
pF Ipir. Iplr.
0-25 t Ipirl 5 Iplr.
2x'
2x'
Introdua: lolr-o culie: mctahct.
va li In limp Ş radiator letm ••
pe-ntru T T. $i T, {aten{1e la lzo.
larea Vilorile curen·
(ilor din emitoardc tTllJlli.toalclfll'
,Inl: II KmA, Iz-Ilm;\. 1).
20 mA, mA
Indu'tanJt:1c dm colectoarele tnn-
llstourdor T
J
• T. Ş T
J
sin!
\llInll.le pe loruri de fellt! sau [tr&-
cllrt dimensiunile' 19 x 9 x 9 pentru
unde: il(;urte (cu punct In cawl
In loC vor [010l0I alte tipuri Ik
torurL numArul dr va tn'hut ,.
fie corcdat cort rUTllAIOT,
de re/on,antA a rin:uitclor LJ.C, "
L (' . \1 fi rlasal.1 In Mlilocui bo:1I1.11
de lucru 1 amrhli<..atOfuluI,
151plr.
12 Ipir.
,
• Iplr.
51plr.
pF Ipirl Iplrl
0-25 1 Ipirl 4 Iplr.
2x' ' x,
4 Iplr.
pF Iplrl Iplrl
'"
1-25 1 IpirA 4 Iplr.
2x' 2x'
4 Iplrl spirA CuEm
pF Ipirl Iplrl
fi 0.3 mrn.
/.1..'"
T4
C2

IOA;:" '-:.
r-
Ol
'-'8t('
LS
-- ,
C3
,," ,
L2
"
"
-,
-
T1/
T3
@
"
LJ

J,SMHz
o<
i7",
T5

L6
"'\
l(l.A. ::" ''!.
",,, '
- " '1,,,,
22fF
4,7 rF O) rF 22
220A.
"
" "
x

271\ C
X
2,7'"
1'''_
"'-

" I
-
12 13 IL
- 24 V
CA
10nF
O,,
'DCA
"""
O,,

"""
F •
I'F
6,8 ,. F
1 1
220/lF
1 1
.."
TR4NSCEIVEB DS-
"TEINIII"
TRIFU DUMITRESCU, YD3BAL,
ma •• eru al .portulul
IOAN Ţ YQ3AD,
rn ••• tru al apDrt ulul
PETRE ENORE.JEVSCHI, YD3CTW

Un colectiv d. radloamatori din cadrul Radioclubului
«Tehnlum» au proiectat ,1 experimentat un tran_ealve,
si mplu, cu ple .. relativ ţ car. ai fie accesibil tuturor
celor ce stlpln8&c principiile de bazA ale ţ
ilo,. Cu ţ filtrulul el.ctram.canie " • cristal.lor
d. ţ toate componentele sInt d. ţ romA-
neascA..
MergInd pe Unla reuni,ij 'ntr-un singur bloc a ţ
lui ,1 ,eceptorului, In cele C8 urm.azI de.crlem ac •• t
transe.l ver cu multiple posibilitAti de lucru.
Pentru a Impiedica fenomenele nedorite ţ
ţ de ţ ă etc.), puterea de le,ir.
la emisie este de numai 500 mW.
SCHEMA BLOC. Complatul
este format dlntr·un num6r de 22
da blocuri ţ dupa cum
wmaaza: I} amplificator da
fon; 2) preampllfl calOl de audio-
ţ (se 1010e6$10 pantl'\l toa·
ta modurile de lucru: BLU, TLG,
AM, FM); 3} amplificator final de
audlofrecvenlA: 4) sistemul de r.
gleJ automat ti manual al amplifI-
cArII pe lanlul de radlofrecven1A,
rlX:eplle: 5) oacilator de purtAtoare
(500 kHz); 6) mller echilibrat (se
ş la roceptle ,1 eml.le),
7) amplificator o.se. emisie ,1
.mpllflcator ţ IntermediarA
ţ B) llItn.! electromecanic.
500 kHz: 9) amplificator BLU ami-
a!e, recePlla: 10) mber cu diode,
500 kHz- 9 MHz, IImllle el recep-
Ile: 11) amplificator emlale, recep-
ll a, 9 MHz: 12) oscllator local,
MHz 881.1 8,5 MHz; 13} mlxer cu
diode, 9 MHl-3,5 MHz, 1 MHz,
14 MHz, 21 MHz,2S MHz: 14) osci-
iator cu ţ variabilA.,
12,7 MHz, MHz,
S,1Ii MHz, MHz
20.0 MHz: IS} amplificator frecven1A
IntermediarA (500 kHz) pentru r&-
ceplle, ţ de amplltudlna
ş modulatle da frecventA; 16) am-
plif1cator IImitator ti demodulator
pentru moduletle de ţ
(TAA 661): 17) ampllf1cator de
radlofracvenjti ş filtrul de banda
-
coreepunzAto.... tuturor dome..
niilor de IrecvenjA; 18) amplificator
de r.dlolrecven1A pentru emille ş
Ilitrale de bandA corespunzAtoare
tuturor domeniilor de frecventA:
19) .mpllficator de putere (nu eate
cuprins In schem!i): 20} bloc de
comanda cuprinzind .utomatlzA--
rIIe: 21) allmentator de la ret.
(cuprinde un atablllzator cu doua
trepte): 22) oacllator de
frecventa (f- l kHz).
PARAMETRII
TRANSCEIVERULUI
EMISIE
Puterea utila: 500 mW/son .
Atenuar. undei purtAtoare: mal
buna de !50 dB.
Atenuarea benxW laterale nedo-
rite; 00 dB pentru filt rul
mecanic EMF !500.
Atenuarea produselor de mixaj
nedorite: mai buna de 40 dB.
RECEPTIE
Senalbllitate: mal buni de '.r-V
pentn.! un raport lemnsl-zgomot
10 dB.
Atenuar. ţ Imagine:
40 dB.
StabllitatH ţ
rulul vsrlabil: dupa doul ore da la
porni ... lire o aluneca ... de aoo H.r.
pe orA. rn urmAtoarele 24 de ore,
alunecarea nu este m.1 mare de
100 Hz. Stabil ltates oscllatorulul
variabil este ceva mal redusa doar
in banda de l!8 MHz. In cursul
unul QSO de 3:) de minute au fost
necesa ... 4 ţ ele frecventel.
SCHEMA
DE PRINCIPIU
RECEPTORUL
Partea de recepile a trllnsceive-
rul ul l Tehnlum. II fost conceplStll
pentl'\l a 11 folositi In toate benzile
de unde scurte lliocate traficului
de rlldloamatorl: cu unele adAugiri,
• po.te &01"'11 ş In b.nllie de unde
ultrascurte.
De la releul de antenll, samnalul· .
de ţ ae aplica pe
binele de antenA, ţ de banda
doriti (L 3B, L 40. L 4.2, l 44, L 46).
Semnalul eate apoi transmis pri-
mului Circuit oscllant. cara este
cuplat capacltlv cu cel de-al doilea.
FIHtul de blindA esta compus din
doua circuite oscllant. cuplate In-
tre ele clpacltlv (de .. emplu, ban-
da de 3,5 MHz: L 38, L 311, C_12 pF,
L 48 ş L bobina de cuplaj cu
ampliflc.torul de radlofrecventl).
Tranzistorul T 22 (Iucred ca
amplificator de Intrare) poate fi
da diferite tipuri, pe care le vom '
enumera In ordinea performant&-
lor obtlnute: BLX5!5, 8FW17, 2N3866,
2N3553. Curentul de Ifmltor al tran-
zlltorului T22 e.te de aproximativ
00 mA; aceasta n confere eHmlnll-
fel ţ Sarcina am-
pUflcatotulul da Intrare •• te con_tl-
tul IA da un ,OC de radlofracven1A
(S1'-H). Prin dioda 024 de tip BA244
semnalul .. aplica ml •• rulul com-
PUI din l M, l 36, L 37, dlodele
O 20-0 23 " L 32, L 33, L 84. la
le,l rea caruta va fi selectat semna-
lul coresr.unzAtor< primei ţ
Intermed are (Q MHz).
ţ L 31, L 30, L 2i ,1
L 28 constituie un prim filt ru
b.nda, acordat pe ţ
9 MHz. Semnalul culea cu L 28
este .pllcat pe b.za Iranzlstorulul
T 20, montat ca amp!lficator. Bo-
bina L 27 este sarcina .mpll flcato-
rulul. L 28 transfera energia filtru-
lui de banda (9 MHz) spre mlxllful
9 kHz. Prin Intermediul
ţ L 18, L 17, L 16,
mlxerul este cuplat cu baze prI-
mului amplificator al de-a
doua ţ Intermediare, tran-
zistorul T 17, care ara ca sarcinA
8 L 15. ţ L 14, ImpreunA
cu condens.toarele .erle de 1 nF,
tranaferA semnalul la Intrarea fiI-
trulul electromecanlc. Mai departe.
semnalul este aplicat bazei lui
T 13. L 9. L 8, L 4 ş L 3 formeaza
circuitele prin ca ... semnalul se
lIa
aplicA mixerulul echilibrat care are
i1 ţ lui diodele D l-
D 10. Din punctul de al
diodelor D 8 ,1 D 9 se extrage .em-
nalul de audlofrecvenlA In cazul
i1 care reetlptorul runctioneazA In
BLU seu CW ş se aplica tranzisto-
rului T a. Pe cursorul potenlfo-
metrului P 5 .. aplica semnalul
de ţ (500 kHt) pro-
venit de la olcllatorul cu clJa!'1
aChlpat cu tranllstorul TII . Pentru
a urmari calel pe care o parcurge
semnalul de ţ interm.dlarA
pentru recePlIli semnalelor modu-
lale In Ir.c .... n'" seu ampliludlne,
trebuie ea ne Intoarcem la ş
ampliflcatorulul achi pat cu T 17,
unde gasim un divizor format din
doua condensetoare de 1 nF ,1
ele 10 nF. fn punctul de
\'l T
'"
lr
'"
"
![
pF
60
-------------------. .................... -------
al acestora .. cupleazl baza lui
T 15, care Impreuna cu T 14 for-
meazA ampliflcatoarele pentru mo-
dulatla de amplitudine ,1 frecvenlA.
Dioda O 1" EFD108, 81te detec-
torul pentru MA; d. III capAtul
cald al Inductan!ai L 5 se aplica
semnalul demoduilitorului d. frec-
venlA echipat cu circuitul integrat
TAA661. Pe modulul de lucru MA
ş FM tranzistoarele T 13 ş T 11
nu alnt alimentate. Semnalul de
ţ oblinut de III cele
trei detactoare BLU--CW. AM
ş FM _ .. apllcl, prin Intermediul
dlodelor de comula11e D ., D 5 ş
D 5, unul preamplificator de audio.
ţ (T 8 ş T 7) 'II mal d.par-
te, amplltlcatorului final de audlo-
ţ prin Intermediul poten-
Ilometrului P 1. Controlul automat
"o
'10
A

t L36
l17 i "oF

"A
"o
025
C21.

,
K2-2
• ,H
'10
1K,
A
"
oF

"O
"""
122
A
". lKA
"
,
"'oF
-,
"" " C:
H
'10
10.
J>
0.1
,F I
AH
_12V} SSB
F"1
manual al amplificArii se reah·
18a16 aatfet din emitorul repeto-
rulul de AF (T 7) sernnalul98 aplica
unul amplificator (T 2), apoi el
este redresllt (O 1 ,102) ,1 aplicat
bazei lui T 1 (amplificator de curent
continuu). Din colectorul lui TI ,
prin P3 ,i P2. se apllcl tensiunea
de polerllant II tranzistoarelor cu
ampllflcef811. controlatA (T 20, T 11,
T l!i, T 14, T 13). Potenllometrul
p " r.gI8.11 curentul care trece
prin Inltrumentullndlcator de nivel
al semnalului de radlo'rac't'en"
.S •.
,SCILATOARELE
Pentru re.lltaf. schimbarilor de
ţ ,1 pentru ţ sem-
nalului BLU, tren,calvarul II fost
echipat cu trei oscilatoare, dupa
2
- 12V}SS9
"
H
"
"'"
A
m
H
,'" '' II::: SIRE
50"
l OATE
,
BENZILE
""" ,
'10
"7;
IDnF
A
,
H9
fH
"
'"
J-'
'1
' L77
pF pF
f
SSB AM SSBAM
FM FM
PTT
-
1-<> "-<) R 1 1
SSB
Rx Tx
cum urmeazl:
1) OSCllATORUl CU FREC-
VENTA VARIABilA. Âr. In
ţ sa patru tranzll toar.,
T 2" eata montat ca oaclllltor da tip
Clapp. 'n bllza lui T 24 sa alll co-
nectate, prin Intermediul unul co-
mutatOf K 1-2, circuitele olcllanta
corelpunzatoare frecventelor de
lucru. Potenllomatrul P II comandl
polarlzar. dlodelOf O 2e ,1 O 27,
rHUzlndu-se aatfel callbraree lca-
Ieila emille ş receplle. Tranzlatoa-
rele T 25 " T 2e Ilnl montate ca
rapetoare. T V eehlpNlzl ampll·
IIcatorul de tip RC, care allgurl
la le,lrea lui un nivel corespunzA-
tor semnalului de radlolreevenlA
ca se aplicA primului (O 20-
O 23).
Condenaatorul variabil eate de
tipul celui folosit 1/1 radioreeeploa·
rele «Mamala_, «Glorla_, «Mon-
dial_ elc.
2) OSCILATORUL CU
CUART DE 8,5 MHz-9,5 MHz
Pentru obllnerell celei de-II doua
Irecven!a Intermediare se ş
un oacUator cu cuart de tip Colplttl
(T 18-T 111), cu douAlrecvente de
lucru: 8,.5 MHz sau 11,.5 MHz; prin
Ichlmbar. valorii frecventelor, se
obtine semnalul BU IIIU BLS, dupa
ţ cu un filtru electromecanlc
EMF i500 V sau EMF 500 N.
Potenll ometrul P 8 comandA po-
lari zarea dlodelor O 18 ,1 O t9-
Astfal, frecventa de olcllalle a
cuarlurllOf este controlatl In II-
milele a 2-3 kHz, ceell ce la recep-
tie conltltuie un reolaj fin al frec-
SSB AM SSB
Tx FM
11-


b J
!
-
Tx Rx
SSB
- 12 V • RAA
venlel. Pe pozitia de emille, P II
aligurt revenlr. Ia valoar8111 Inl-
Ilatl a Iracvenlel. Dlodele de co-
mutatII O tII ,1 O 17 fac pOllblla
conactarea numai a unuia din cele
douA crlatale de euar!, dupA nece-
IltA11.
Tranzlltoru T 11 echlpeaza OI-
cllalorul de refacere a pur1I1041ral,
In care elementul oldlllnt elte un
cristal de cuart cu frecvenla de
500 kHt. Valoarea capacitatII de
cuplaj cu potenl!ometrul P II va fi
eJuatata pentru a obllne un maxim
de semnal la le,lrea datectorulul
BlU cu un minim de zgomot.
ţ da alimentare a olcUa·
torulul (41Uil) .. alege, pentru
un curent de 10 mA, prin dioda
Zen.,. Âc .. t OICitator elle 10-
10111 numai pentru semnal BLU
sau TG.
C I
" 'E
Pentru obllner811 unul semnal
sl nusoldal 1-1 adoptat o schema
de oscllatOf cu delalare RC. Va-
lorile condenaatoarelor ,i rezlstoa-
relor de defaure asigurl o frec-
venta de ţ de 1 kHt . Cu
ajutorul poten11ometrulul P 11 se
reglena punctul de ţ a
tranzistorului T 28, pentru a ţ
la le,lre un semnal de forml cit
mal slnusoldall.
Din cursorul potentiometrulul
p 10, semnalul de AF este aplicat,
AM FM
r- r-
ON
- -
1

OFF
! I
AM FM
3
prin dioda O 3:1, la Intrar. tran-
zistorului T II (prin manlpular.
ten,lunll ele polarlur.) ,1 mal de-
perte ml_erulul cu dlodele O 1-
O 10.
f 1T A.TORUL
Tenllunea de audlofr
ia microfon Iau de la ge
de audlofrecventA T 2B es
catA pe Intrerea amplificat
(T O., emitorul 11,11 T 10,
dioda O 3, lemnalul timpi tC
eete apUcat mIJterulul echlli
(O 7-0 10), la le,lrea ac
obllnlndu·" semnalul 0,5
Prin Intermadlul transl aturu·
lui L 8, L II, .emnalul este aplicat
bazei 1 ... 1 T 12. monta! ca amplifica-
tor, apoi prin L 11 se ajunge la
filtrul electromecanlc ş la T 1&
Semnalul BlU 500 kHl este aplicat
prin l 'e. l 17, L 18, L L 20
mlxefulul (O 12.--0 I S), concomI-
tent cu semnal dl 8,S-1I,5 MHz,
La ş III gAlim componentele
de Inductantele L 2S, L 2e
sint componantele filtru lui de ban-
dl (g MHz); prtn l 27, semnalul
BLU este apUcat pe baZI lui T 21.
Cel de-al doilea tIItru de banda
pe MHz _te constilult din L 28
,1 L 30. De la le,lr. lui L 31, prin-
tr-un cablu coa.lal, .emnalul ele
ţ elte ,ranamis bo-
blnel de cuplaj L 32 a ml.erulul
O 20-0 23. Acest ultim mlxer
face conversia de frecventA din
MHz In bande de lucru doritA,
prin schlmbar. ţ de lu-
cru a osdlatorulul cu frecventA
variabila. ş mlxerulul prin l36
81
I
,'("""
.. ' .
5 xOP
4
0,5
1 6 ij • 7 8 9 10 11

F-

WJSB Tx
H FEM r: MIX 1
SSB Tx
i="'
MIX 2 "'"
5589Tx
..r
MIC
-
AFr Rx 0,5 5
AFr Rx
t--
-
SSB9Rx
4 2
RAA PREAMP.
..
5" AUDIO
22 3
O. AF AMPL.
1 KHz AUDIO
,i O 25 1,le cuplatl la le,lr .. fH ..
Irulul d. banda compuI din douA
Cllcul" cupl •• capecltl.,. Comit-
'atorul K 3 .tabil.... beod. de
lucru doriti. Semnalul BlU, fiI-
Iral, .... aplicat Iranllllo-
rulul T 23, montat (;4 amplificator.
Pentru • Imp'-dlea posibili'".
ţ unor fenomene nedorite,
ImplIIlcaloruiul da Tld10frecvenll
I .... aplica' o puternica r.actle
negaUvl Inlr. bazl ti colectorul
Iranll,l:)ruluL Din Collclor, prin
capacila' .. da 10 nF, lamna'ul
"Ia tranlmls la 1 .. 1, ..
1\111.11.
BLOCUL DE
AUTOMATIZARE
Modul da lucru pe r.clplla la
allglt acllonlnd unul din cale t,eI
comutatoar. conltitulte Intr-Q cla-
cu autoellcludere. Prin con-
tactale de repaul " de lucru ale
comutatorulul .. fac allmentlrlll
In curent continuu ale
eta,. ,1 dlolM de comutare. Aluncl
cind prin contactul PTT la afl.
mentaelllnl1turarea reTeulul RLL,
tranlcelvarul _te In pozitie de
emiile PrIn manlpLr
I,rea tenllunll de polarlzara adio-
del O :10 olcllatorul de 1 kHl Intri
In f"nctlun •.
REGLAJUL
In cele ce urmeaza IndicAm or-
din .. de monlare a elajelor com-
pon.nta, punctele de mAluri ,1
valorile electrice ce trabule obtl-
aa
15. m T 13 T
AFr Rx X o
MIX 3
r-
AM FM S,5 - 9,5
16 • 14
L
OEM.FM sx
TAA 661 VFO
-
BLOC 17
COMAN

% 21
Rx
AAp
I REORE. !
18

%
Tx ?PA
FBl
nule pentru un regiei corect, r ....
o functionare optlml. Etajul
1081 de ludlofrec:ventA 'IlII fi mon-
tat primul, acealta pentru CI atunci
cInd .. tee regII/a. calorlelt. alaJe
si av«n " un control acu_le. Jn
punctul de mllurl M 1 curantul
'tii trabul .. tie de la mA. PantN
obt lnarea ICI.tul curent .. aJu.
teazA v,loarea razlltorulul montat
In bazele 11.11 T 3 ,1 T 4
Trentletorul T 5 esta pol,rlnt
prin douA lel1110,re da 15 liJl la
minui ,1 82 k(J. In p,ralel cu un
conden"tOf de 1 nF la punctul
de unll1l a rezlltoarelOl din amI-
toarele lui T 3 $1 T. Tenslu-
nflll din punctUl M 2 VI fi de
} E a ± 0,7 V; In caz contrar, II
modifici rezlstoru! de 82
Forma de unda In M 2 'tii II Ilnu-
loldall plntru o pute" d. le,lra
ele aprOllmatlv 2 W ,1 pentru o
tenlluna 1, Intraree pr.,mpllflc",
torulul (T 8) de 5 mVvv. n caz ci
.enslbllltatea acaltule IIte mar
m.re, se v. ma,; relll torul de 2 M.n,
montat Intre bazi colectorul 11.11
T 8. Pentru a regla ataJ. ampll-
fleatoare ala pll111 de rece pIle,
AM, FM, In punctul M & .. conec-
teall generatorul de aemnal Itan-
dard (aemnel 500 kH,), nu Inainte
IM a daaface legAt ura cu L 18.
Potenllometrul pentru reglerea
mllnua14 a ampllflciirii va II pUI
Intr--CI pozille In cara pa amltorul
lranzlatorului T 17 sa miiaOI!Ha
o tenllune de 3 Vcc. Pe miiaura
ml81urUor d. acord ale
boblnelor, .. va mlc,ol1l .. mnalul
de la gen8rator, ,1, dacA •• te cazul,
ti aenliblIIutea (P 2). In contl-
nuar. facem verlflcar. frloeyenllll
oael1l1oaraiOf celei de-ft doua
schlmblrl de frecvenla, 8500 kHz
" g 500 kHz. Tenatunea de r.dlo-
frecvenll In punctul M g va fi de
apro.lmallv 1,3 Vvv. Schimbind
frecventa generatorulul de IImnel
In g 000 kHz, el va fi conectat la
caplltul lui l 27. Dup6 allnlarea
IUfrulul l 26, l 25, .. muUi 1.,lr ..
gena"torulu! la caplltul lui L 31
pantru a acorda filtrul l iN, l 30;
.a rafece ti 1K0rdul lui l 25, l 2f,.
Operatlun. sa repetA de cll.va
ori plnl la obllnerae unei allnl.rl
cor.cl .. Partea da r.ceP11e a mo-
dulaii" de frecvenli n.c.all6 In
piua aJultar. acorduluI Inductn-
lai l 7 pa mijlocul benZII. Nu pa
lateralel
In contlnuara se va proceda la
allnlerae clrcultalor de Intr" .. Ollcl
dI'r.unem de un vobuloacop, re-
gia ul II face relativ ş avind
pOllbllltatea vlzlonlrll curbei d.
r.apun. a clrcUitalOf componente.
lucrul cu generatorul de aemnale
Itandard ea. mal complicat; frac·
ven\a genaratorulul ..... fl tl.atl
Intfl pe inlJlocul benzII reapectlve
,1 mar apoi pa frecventele luperloa-
rl ,1 Inferioara. Operatle II repeta
pina la obllnerea benzII de trecere
dorite, cu o atenuare cfl mal micii
Prin modificarea capacltA111 da cu·
plaj a celOl doua filtre de bandii
I

se modif ic:! coeficientul de cuplaj
ş Implicit, banda de trecere. Va·
larila date In schema de principiu
sini corecte pentru monttlJul con-
struit de noi; cuplajele parazite
Intre bobina sau in ceblaJ pot aduce
modificAri pe cefe va trebui 5li le
corectall.
Reglarea ţ de emisle ve fi
Inceput! cu generalorul de audio-
frecventA, astfel Incit prin mane-
Vfarea ţ P 11 84
se obtin! la le,lre un semnal sl-
nUBoldal. Dupi! montarea osclla-
torulul de purtAtoare (T 11) - In
punctul M 4 -. se va vedea o osci-
ă de forma .Inusoldal!! cu
un nivel de 1,5 VVY. Dacii nivelul
de ş In M 4 seu forma de undA
nu sint cele Indlcale, va fi necesara
o ajustare 8 rezl.tenle! de polarl-
lefe 8 bazei tranzistorului T 11
(1:OD k.n). Dupa montarea primului
etaj de amplificare DSB (T 12) ,1
acordarea lui L 10 pe 500 kHz,
se va trece la reglarlIII
echilibrat Elementul de regla] este
P 6; " va ciuta o potltle pentru
minimum de semnal In M II. IlIrl
semnal la Intrarea ampllflcatorulul
de eudlofrecven1A-emlsle. Cu ma-
nlpulatorul de telegrafie apasat se
ş pozitia optimA alul P 10,
vlzlonlnd semnalul OSB In M 5:
semnalul trebuie H fie nedelor-
mat Punctele de ţ sle
empllflcatoarelor de emisie T 12,
T 16, T 21 ,1 T 23 se vor stabili
prin modlllcar811 rezlstentelor de
polarlzare a bazelor tranzistoare-
lor respective.
SpF
500pF L78 35
"S ...

7,0
"
Reglar811 oscllatorulul cu frec-
ţ ă se va face cu mare
rlgurozitats, ds performantele lui
depinzind functionarea Intregului
monttlJ. Piesele componente vor
Il de cea mal buna calitate. Reco-
mendam foloslr811 unor condensa-
toaf' cu micA arglntat! la circui-
tele oscllante; rezistoarele vor fi
de ti pul cu pellculll metallzata.
Condensatoerele trlmer sInt cu aer.
In punctul M 10 trebuie si avem
un semnal de formA sinusoldall;
acesta se obllne prln modifIcarea
rezlstofulul de polarizare a bazei
tranzlslorulul T 24 (100 k!l). Pla-
ca de cebleJ Impri mat, cuprinzind
osciletorul cu frecventll variabila,
VII fi montat! Intr-o cutie de metal
de dimensiuni corespunzAtoare,
clptu,lt! In Interior cu pollstlren
ş de ellmentare
In curent continuu se vor face
prin condensatoare de trecere. Frec-
Yenta de lucru a oscillltorulul pen-
tru benzile de 3,5 MHz, 7 MHz,
14 MHz, 21 MHz, 28 MHz sint urmll-
toarele: 5 500--5 800 kHz, 16000-
16100 kHz, 5!i00--5 850 kHz, 12 000 -
12450 kHz, 111000-20 000 kHz.
Pentru allmentarea Intregului
montaj este necesar un redrasor
cu douA trepte de stabilizare, 18 V
,112 V, cepabll si deblteze un cu-
rent cu o Intensitate de 1,5 A
ASAMBLAREA
Principalele blocuri functlonale,
cuprinse In IIgurlle 1, 2 ,1 5, vor II
montate In cutII metalice.
..
511(A
',F
.026
511(/1.
17pF f---., 100 T T
Intrarile ş ş In curent con-
tinuu ş de ţ se vor
fsce prin condensatoare de trecere.
La proiectarea cablaJutui Imprimat
se VII avea In vedere o plasare
judicioasA a pieselor. pentru evita-
rea cuplajelor psrlll ite. Toste co-
nulunlle Intre cutiile care cuprind
blocurile funclionale se vor lace
cu cablu bllndat ,1 cu cablu co-
sxlal pentru cele de rsdlolrecvent6.
Tipurile de tranzistOAre ,1 diode
fol osite In monta] sint utmAtosrole:
TI , T2, T 5, Tl 1, T 12, T14, T15,
T 16, T 17, T 18, T 19 _ BC109,
BC173; T 3 _ BOI36: T 4 os BOI35:
T 7, T 8, T 9, T 10, T 28 _ BC179:
T 20, T 21 _ BF214, BFI98, BF240;
T 22, T 23 - BLX6S, BFW17, 2N3866,
2N3553; T 24, T 25, T 26, T 27 _
BCI72, BC173; T 6 _ EFT319,
EFT353, EFT323; O 1, O 2, O 7,
O 8, O 9, O 10. O 12, O 13, O 14,
O 15, O 20, O 21, O 22, O 23 -
1N4148: O 3, O 4. O 5, O 6, O 1"
O 16, O 17, O 24, O 25. O 26. 027,
O 29, O 00 _ BA243, BA24-4;
O 18, O 19, O 26, O 21 - BOI39'
O 28, O 31 _ PL9VIZ.
Conlec110neres pinII mecanice
a tranlcelverulul depinde de POSI'
bllltAtlle do executie sle liecAruill,
de imsglnalla constructiva. de ex-
ţ personali ,1 de gust Au-
torII stau la dlapozllle cu ă
supllmentsre la adresa: Radloclu·
bul IITehnlum. YD3KWH, str. SIA-
IInesnu nr. 18, sector 1, Bucure,tl
(P,D. 1332 Bucure,tl 13),
5
_12 V}ER
K1-1 K1-2 T24 125
A __ 1\1(1\. J1
0

11.,0, o- '" Le 1nF 126 .- 1{lt'F T
f 1O-4qI. I
1
00 1
l pF 1nF 821(1\ r-+-"--r---OC ro/' IESIRE
21.0 r;;;yL81 o 21.0 f9
0
t-1 12pF" 470./\ 10nF L
10-40L 162 pF K1\ ..
pF Th-J \ 2,7K.I\ 101
211,0 r_jI o 28,0 .. lnF
61pf -- 50nF 1028 471)/\. 1 -l?V
-
170'
83
-

,
o I I To, _
,,-
-" -
"'''''


'"
1.', "
[." f, .s!>
" 1

l'l L 'o
l1Z UJ
'''"'
'"
LIS. 1.16
"
lde'" III.'"
"
I bobo""a.' P<I". li
F=
II
h"
.Ih
ce 1<1<,."
"'"'
"
I Se bobo"n,j IlOtle 13
'
"
1.1e",
I
...
I
"
I Se pe." l6
"
, ...
7 ,SebOtH .... ,._ .. l9
Tie - prima ş
in pe _ care le f!icea,
"
...
"'.
,
Se _,"" ... pn,. L 10 de .mal ele.: an, cu becul
cu i pentru ca peste
'"

...
,
LIS
,.t"! '."'
, la noiembrie 1883,
,
\ . ..,'"
I
...
I
,
Se """0 L 16
In vedere.
ţ tllamantulul elec-

"
05 151
I
I SeI'IMI< . I , de.cop_re fenomenul nu-
"
,,.
• • Ib
"
Se 1., .A ... , 'G
efectul EDISON.

,.
""
-
,,'.
' .. , . , ,", "
."""' , ';;-0'"
, '.


,
I fir de plati".

I unei lampi •
goli" de •• " filamentul
"'-
",.
-
,
.. bGI'-IW.'. r··oa ..
ee.stela, cu conditia Ind ca plulul
'"
,"o
I
,
Se \>0l0I._,,,''' .....
lursel ele curent sa fie legat la
Inod: atunci cind polii baterlel
'"
,-
I "" "
, ,
Se 1>0/ "' _<1 1" ,'- 1.30
eflU Inverlatl, curentul efa aba.ot.
Oeapre ac •• stll descoperlr., Edi--
::; ".
.,,'
"
I on a publicat, s ub titlul .Un feno-
men ti lampa Edllon., o scurta
L33
"
'S.1 S I
,..".
nota In fevlata eEnglneerlng., nu-
'"
.,.
•••
"
Se bol>o" ••••• " He, ,,,. II. ," mIrul din 12 decembrie 1884, 'tOtu-
we
1
1..,.", ln lJJ. L3'
mut 38, pagiNII M3, In car. de.crla
fenomenul, dar ciuta ,1 al·1
cu
"1<,,,

"
pllce. «Fenomenul .. produce chiar
".
"
,
I

,
"
C.'UN urldoo Oj;ur1a AII"'''Ol. SUC", daca alectrodul de platln. ee .fl6ln
".
1"',,,
I
Ilterlorul baronuluI. In acest caz

1,lt'"
"
• •• curentul trece prin Itlell .• Acum
,,"
....
Idoom I -
"
urmeaza •• plicatla: "Este vorba,
u. .... I
prob'lbll, de Imprastlar. .rectl-
'"
,-
"
u upI'u' ' ..... -.wa,a uo
IInle,- il particulelor IncArcate de
,. '
"
•• "m
"
C.'UN unU<> ",,,ne 6-.
aer sau clrbune) tt. le filamentul
Incandeacent. (1
'"
1,1"",
1· ... '" ".m
"
1 ",," !. ""1 ,fCtI l42 DupA cum .. poate la,na ob-
'"
1,1 •• "
I

"
l47
larva. ţ datA aste In Intr ..
glme gre,ll&.
".
,, '
,
1>.'.1 ",m ' .... lC.4
Ceea ca deacoperlM Ed llon dar
C"
.. ".

'. " ,
..." lol4
nu putUM a6 axpllca era afactul
tarmoelactrle, cunoscut ş aub de-
"',
'.,'
- -
• -'. .. _".
numlr ... do atactul Rlchardlon,
dupA numall Hyantulul britanic
d'
'.'
"
:'ruU''''''' K, · Mo<:I<
s"
O.," William, Richardaon,
"

...
"
' ..
cal1la obllnut Pramlul Nobel pentru
fizici In anullV28, ,1 cara a cercetat


"
I
afactul Edlton In timpul unor ttudll
'" "
.,
,
h."a .. CI,Io., ........ ,
pe care la-lll Intrepfln!) In Statale
Unite, la Unlyar.llatea din Prlnc ..
.' .... "' " . U
tOl'\, In anll dinaintea Izbucnlrli pri-
mului rAzboi mondial. Nu cradem
.. ,.,
. "" ... "
ci asl8 Inutili o daflnitle a etactulul:
"ll
"
cEmlalunea alectronllor dintr-un 80-
IId dla'actrle, aemiconduc-
,,,, .. lot c"t40 U,] 111
tor), IncAlzl! le o tamperaturll tufl-
l52 l43 ltll L12
clant da Inalta pentru ca, In virtutea
Yltezelor (dezordonate) dobIndita,
un 0"< l62, 111 elactronll sa poatl InYlnge ţ
1"41 , c.. L4\>, tl;!!i L14
cara n retin In corpt .
Edlson a oblinut, la 21 octombrie
'"
L44 16<1 115
1884, patantul amarlcan nr. 307031
'"
, o l47 L61 1115
pentru efecltll care-l poartA numele.
t5h "oc Cu l46 l66 111

1._--
ORIiAnlZAREA
UTILAREA
LABORATORULUI
Conllnulu' ,ubric'l d, fatl ,etlleu. In mod voit
dlv."It.t .. ma .. I con,tructo,lIor amatori 'n
C'" CI p,lv.,te nlvllul cu"oatlnillor teor.tlc.
fi practic I, preocuplrll., lnclln,UU .. pa.lunlle
,1 nlc •• ltlll1, lor P'IetiCI. gradul d, dotare cu
scul. " apar,t, ate. n ciuda Ic •• tat dlva •• ltlll,
ca .. flCI foarte gra" d. datlnlt conllnutul ,1
olHeetlvlla unul laborator II.tlro"le ... poate
totu,1 I c h l ţ a o ordin' d. abord.,. " f •• Ur.,.
.,. drumul Cit ",.1 IC:llrt •• c •• tul duldefat fir •• e
.. oricArui con.buclo, amator.
a. 'nc • .,., da,lgllr, cu Icumulu •• unul "gal
minim d, cuno,tlnta tlor.tlci (mltlm.tlcl. fi.
lIlcl, e'lctronlcl). a. po." con.lrul ,1 fl,I •
Intallgl bine f,nomlna'" functlon ........ apar._
talo,. dar ' n ac •• t cu rlacul d,. gr.,I,1 d •• lulc.
•• ta foarte ma,., 'Izultatlle "nt fntotd .. un. m.1
... _ " .. U.t.cUa ,lu,ltllf Incomparabil ma'
micI. Nu tr. bu" Ind. .. _aptau. tlO,1a cuantllo,
pent,u • ta apuca ai con.trula,tl un ga",rato'
d. ton AU o lampa fllatoa,a. Cuno,tlntala .. com·
pl,taui pa "a,cu, ... ctlvlta"l practici u,urlnd
•• Imll.,aa 10'.
Cu mhnlla _ ehlat cda au,» pulem Indoi 111.1
legI o ,I,ml, putam rl.uel un buton atc. d •• nu
put.m UI. ,1 gluri tabla, bati cuia a t ~ a'nl ,triet
naca .. ,. cillv, .cull ,1 unalll panlrll .I,clu,,,.
opa,.,lHo. mac.nica " alaetrici l\Indaml'nl.ll:
fOlrflcl, ,u.ub,lnltl, d"tl, ciocan, barma,lnl
cu Iru'" da burghll, '''bhlu. bomla," hUl' d.
plia, pen"u., ciOCI" da lipit. ,""II tii, raforal,
ml"ehlnl atc .
Mlt"I,la'a ,1 p .... ,. "ac..vl ,1 1, p,ocu,1
lilc •• a In f .. nclia d. oblaetlvala da momlnl .. u
In " ... p.cth,l. Oricum, con.truel(M'ul .mator ....
nll"ola In mod frlc"ant da, conducto.,. Ilol.ta
.Impll ,llIt.'a, cu dlve .. , IIctlurtL; ,llcl d, pl •••
tic, tl.tolll MU dldol •• tollt. .Impla " pllc.ta
cu '0111 da cupru; ,"'Ubul'. piulltl, .. 1_ dlvar .. ;
co.ltor (""dor), .. ciI., " .. ti dac.p.antl. II'I tA,,;
papuci, CON, mula, blnl .. , c,oCGdtll. bc>ma
div ..... ; !ntrlluplIOI" " comutAI ... " INta"i,
.,CUlltl dl lanl;unl 10 ..... .
ne ••• c, prlva,ta .... ,.tala, recomand.bil
.ata ... II InCI.pl eu un I",lturn .. ,,' .. nhtorul da
ml.url ,1 o lu,1Ii 'liilabili d, 'an,lu,,' continui .
65
I
1
BREVIAR

AVO
Fi.zicl.n ALEXANDRU MARCULEBCU
....... .,. .. cart "fii' __ ain. f
H Weplrtaf ,. -II _imi ..... '**"' acMIII -..
"'.tIIIre t ......... ...cn fi .... 1 .... ,...,.). c:a fi ••. ,
tii " ..aaurt .cout .......... PNW- II IICtoIibtao .. .,m.J ....
,..... IC.' •• fi • 1tIWatt ... ....-c. ... ...trhNh al
_.
'" .,... .. 'aft ,_ , ...... pt .vt akllklllm,lk.tt dr Ir..t:
ffflMf .... 'e1t.dr1 fi ... ('Dlllhfnatta atwIar .twme .,Ie, c.
ta ltuJd ... ţ .... • ..trIM ftt'lIhlltl. II prlad,., .-b_1.
......... rtI!IrIt ia c ... r ........ ,
.rARAClfR ISTICJ l.E
It\DI('ATOR
Pentru multuoeue!of
te rolo!dIC de 11I1lrumenl!.' 10-
du:atoare ko •• btle Im..,;roampcrmc-
lre de CUren! .",la
dlVlulllmiar rdl\lIJuni a:h,dl 'antet
CU Iradali. in intervalele O O - so.
0-100 etc.
To.te calculele- Implicate se ba"..!-
lA pe CCIN Irel mArimi
Clre in ClIen\1. orice
instrument Ind,<;aI\lr
interni R, (re/istetlla
ohmJ(i I nOlal1. tk OblCCl
pe ,paltle alfCIIIlri;
curentul 1, care produ,1.' devl.
1'1 leuluI 11 cap de 1C8.li (ultima d.Yl
noii' de obicei pe K'.ah1. "
ciderea de: len'llunc rc mStru·
ment, V" "lina cînd leul It aflt
cap de kall
Aoeale tfa mlrirru IClille Inlte
ele prin legea lui Ohm, U,_R,I"
dea elite ,uficicnlllll douA
dintre ele.
Dtltrmlflll'w cu, .. ntulw r, IIC JKlalc
pnn compara\1C cu UlI .paral
a .. cum le .ratl fn "lUni I
De uem('!lu. daci .hm ci JnllrUl1IeIt-
lui notlru IA) elot.: un miuoamper·
melru w 1, < 100 #4A. pUlem folO$l
al etalon IAd un
cu 100,.A la cap dI: KaIA. R _ ro w
/ P_IOO,·-2SO ţ P te lina
in po1.ilLt CU loali rezl.len\il intcrialL
OcplMlnd fin cunorul !;e .('ul
A, la CIp de
moment in cLlqle A,
valoarea dnrit! a curentului 1, Ana·
ee
lot le fa.: ar.n.iamCl:ll • pentru .I\c:
kI a\ind pi)t IA II:
j"k ..u1l1\LIr ljoI .. le
.Je.;'41C penuu I"UItIcnJa II! IL It-
R
IlrZUl#1l/1J IItI'Und R, le dttern:"""
de f"lbH:ci prII! mrlode IlId're<.·!\ In
princ'plIl I,j; 1""',l'>,1t m!lmrm>!3 rl
"IIII"rull hUl ""mm. tru. 11.'T e\'5li
Il!l.<:ul " 1'[11'1
aph."rr-.l unei IC''''IUI'II ]"1,(11 mal'
t..;lrndc h I
llm I1Idode este prucntol,tI in
"sudl.. 1 l'unolldnJ .alo,uCll 1"
/l1 ... eftJ n]l(tlmo:nl4.1 ren lenla R
li In Jun,l ul<>rp l' 1. 'I,fcl
inul ... uI Itrume-nlulU\ 'Ii ,mllce
I 1 all Ilo::
'ni • • r,
111 fi' Il • \ "-
JOUJ1rr JilO C
1"'''1'1\11 li..., de ,,4 21 H1. 1 lCf1C
un UII ţ OC 10 kn dai
miI/aiia mu!mum). InII"l:IU]">C:ITI al"'!
rnlI<urlm eU<-1 Vdlollru K,.
UN lUlerc,lim In lerle ca
n n<lul rc:7.I.I(n!L Rl 1fitt Jl ...
a_Hd Ilicit "" 'II·
J! uad mlJI'>ew s..;aln
CI ,ulIul" mi UlAm ".\;1.1 valoa,cl R,
1 L Oh" 1,.011U 'wJ"ul
II I I I ,1( + R J1 1
I II. It le
,r\III,", 11'11
luldl le K K I .. )". 1000rte
". /le '" 'ne:: Plin ,"",Iii m",·
•• ,.ta d :SI: pentru R, II R:
rel .tenl rredzte f ± f" ,1 iaU
II d« C" etalem
O aII. ",d,<da 'le arlUII!ln fi·
guru 4 ("Il K, K in,his
te aju.leal! p, CI
,,"-.al III. Intj ... nat:t ""'(lui de Kalll
"pu. !le ')oi K, " te IjU51U,l
P, • '(d CII ICui !><lI In,h.;:,e la
III1IJloaJI ItllIei. Pruuf'unind ci p"n
.lUI<! t:urcnlul tu.a1 ab$l,rl)lt d", LI
:-d nu .. , Qhl"hli,,;al Tel1,llli 0:1
("In P, a ro" OIdJflJatll
..:\1 tel prin do! undr
Il , l' 1_III011rCl in!ICrlltl I 11.11 P.
lf1 acest moment) I objlnt'
rClllllult- cii mi, (lTW!Ie CU a<"CI'1I
md",Ia. STu(lul lJ R, P,
'iA ("1 surI! tdeJIll do: curenl
CI.l 1, An'Uw rtc,u(lunr
rCfli! nIl ttlldll !oMle m"re JUe\l
ten"une tk: oIllmclltan: pc'nttll
U \Iinan:a curc-nluiui \.l nu fie" m·
o-flucnlali pr.dlC de c"n<lChLrea lUI P,.
l um R. este ele oN, j de "Td,nul
,ulcior dt: "hmi JdU lIf lulouhmll(>T.
puf'U1 It, + P k \'1 IUII de nrdinul
l u!dor dc IiIU III mep·
"hmllor
1).: unnr1u. d,,<-t 1 .... 60 #4A. pu·
In%! lui (, Jll V. d.-ci R + P VII li
d<;nrdllluia"1O\' 60-10
lt'imR, 4'0-
11.., mi\litl Il m._lmum. akl !le
P"1 '"lOii! .:u In t"cul lui P,
, I d<'CoId'llI: 5au rctl\ten\C dc (lre·
t u,tindu te IL,tfel mi.ur.re" la
• 1 'u, In unei \urle tU len·
SlU .. .;(Inu.nul de 30 \o roiMu"rQ
Jale f.ce ., 011mlll,\ " cu
'J 12 \'
Mirt12l1lc 1, " R. O"ld • 11101
e, Kn5illnCl lj, rea,lIi d
produ§ul lor, dea ne putem IpuC:;t d ..
"Nu trebuit" 'II ne .pene e"Cfl'
tualele de :t Z". lilU chiar ..
schemele pc' car ..
le vom calcula WI realu,i\ pe hu.J
!I.!;C",lor mlnmi vor retu·
'ilie la I o Iare
AmPERmETRU
Se ,tit ci ampermctrele mlsoari
mlCDl llltc. curentulUi electrIC care
Lrea: pr intr-un circuit dat, alcl.tuit în
,urii de tensiune ş o
rezi.ten" o, IIrcinl. De aceea, de
loC conecteazA In serie cu circuitul
respe<:li v (fi .. 'S) fi trebuie si aibl o
rCZlSlen\l interni cit mai mitA, pen-
Iru I nu arecta semni fi callv v_IOlifta
curent ului (R,,«
Pentru. transforma un micro ,.u
miliampermetru (cu 1, cunOICute)
In ampermelru avind dcvillJa leulUi
la c.p de tcllil cotes;punlJotoare unui
curent de n oii mai mare. ( - n' l,
(o> 1\ este .uflacnl 111 concct1m ba
parald o rezistcn\l R" cu valoarea
Rs - ..&..., ... cum se arat! In
. -1
fisura 6. Tntr-adevi ... atunci cind lcul
tie afli la capul pult.'lll sale
,i 1_ 1,+ 1". de unde
deci R R, " R, " R,
uccm ,. r; - - 0--=1
ReZlIlm\& R_" numill ,unt, !rchlue
deci li IlbI valolrCl R, ... R.'(n - n
unde n alte fatloru! de ddelUibihure
• inllrumeoluhli.
Ex,,,,r,'u. Avem un
lro cu ,.100 IJÂ P R, -3000 fi fi
dorun d" transrormlm In
Iru cu 1 A 11 cap de ICIII. DIn 1_ 1 A,
n .. 1/1,- 1 A/I()C}IO -. A .. 10 00Cl de-
ducem n- I -9999 ,i R,::t0,3 n
Pentru I - 0. 1 A am fi obtinut
Rs ... 3,003 fi ele.
Rezillenla internA a ampermetru-
lui utfd R, R n. lu,fu
ClU'C le poate dcduOo: •.• kulind
ţ para'
lei R,II R,.
Penl ru a putea mIISUI'l .urlClC"D\ de
Pfeclt ° pmA cit mII larll de curen\i.
ampermet rele aint de obiceL
cu mai multe domenu {Kn'lbililii\i\
IClcctabilc pnntt-un comul ator. li
alegerea 101" le lIne cont de acoperirea
cit mii Judicioa51 a plajei lotale pro-
PUte (de exemplu. inlre I A, Intre
O ti 3 A ca " de dIVIzarea lICalci
pc lnl trumentul rolosit. Astfel
5Clla este sradall in intervalul 0-30,
este recomandabil II alegem dome·
niile dintre ttIDultipli'It lu, 3 (pentru
• pUlel citi fi mterpola ca de
exempl u 0,6 mA - 3 mA 6 mA
JOrnA -60mA 3OOmA-
600 mA 3 A.
Mai multe domena In5eamnil mai
multe ,unturi. calculate relatia
precedent!. pentru valorile respective
ale lui n. Problema Cite, Insi. cum Ic
conecLlm la instrument1
Vom Incepe cu exemplul prOSI din
fi s ura 7, In carc iunturile ţ - R'J
sint conectate pc rind prin cornul .•
lorul K ma.
simpli. dealtfel) are doua
man III pnmul rind bornele de
intrare A 8 trebUie deconectlLte din
circuitul de mAsufln: Inainle de orict
manevran: a comutatorului (In caz
contrar. atunci cind plrghia-cunor a
lui K plolurile de contact
I 1, tntrcilul curent de mAsurat
trea: prill in)trument, putlndu-l d.fi-
truF m,tantaneu), In al doilea rInd
oru;e dde..:tLullC a ,omutatorulul 100-
nexiuni delJtplle, contacte
Lmperfttte etc.) conduce la actla$!
ri,.;; de dLllruJert a lf\.,lrumentulul.
SolUl" core..:1i a problemei
aplicati practic in I(>ale A VO-me·
trele m<.lu_tnale ° oonslllwe utih·
ata Ş numItului [Ilnl
PC1l tru a ţ mai bLne dcspre ce
este \·orba. Iif. ooMLdcrt.m exemplul
simplificat din niuJ'l 8. carc repre-
zintA un ampermetru cu patru do·
menli de ml$uran: (comutatorul K
In podtule I Notind cu 1. - 1.
curenlu indicali la cap de scall. I\em
1. _ n. I.M, . I. n .. l.undef.actoni dc
dcsensib.hure n, . n,. (In ordIne det-
creldtQl re) llnt ale)l duJ'lli dOrintA-
De Clempha. " pre)Upunem ci avem
un Inltrument cu i, " 50 III\.. R
I
_ mn
ti dorrm "·1 lJ'ln-rormam In mll!·
ampermettu-ampermetru cu 1 .. _
.. Imj\, ', _ !OrnA., IJ .. IOOtrLA."
1
1
- 1 A Re/ulII n. _ 20, n) _ 200.
n) .. 2000 ti n._20000.
Cele- patru R. R •. le-
Slle In permanel1\i la bornele 1n)lru-
meniu lUI IH·in<.! ţ totala
R .. R, ... R
J
+ R,+ R •. corespun<.l ,Uf)-
lului ncccu.r pentru mAsutarea \,:u·
renLulw l. (se! nW mIC domeniU).
dea R, ... R .. R,fn .. - n PenLru
exemplul alei rezultl ş _ R .. n
19 '" 26.3 n
Celelalte ,untun "sinI , R
H
__ R, +
+ R,+Rl' Rn- R, -+ Rl $Î RS1 " R.
SI Incepc:m cu calculul tuntulw
R, •. corupunLItOl" raportului de de-
• n,. Observam ci la re-
zislenl8 interni a Instrument ului IIC
adaull In acest cu d.ferenl8
R R
J1
_ R
J
+R,+R •. decLconform
formulei tunlului. I\em ' RSJ .. R ...
.. R--L+ R.-.fuJ.
n, 4 1
InlocullMl pe R fi dcctulnd calcu-
lelc. deducem
Pentru nottru R ",26.3 n
n .. -- 2O n, - 20m deci R.,, _
_ R.'l:O.0263n
,
e
3
4

6

10 Ax

Ar

D p
Ku :r

'1
SV 1
R,
U
K/
Ţ
Ţ
Ax
D,
R R, U
, sv
·1
K
Ţ
3\
.... /
PUI

u.

'2
A,
P,
A
B7

. ""-
"
:elc:lallC"
,unlun
R"
R, R.
R R

"
un,I,' R R
R., R, R, R,
o
R.

Pentru ner:ll,j '" "'es 'VCln R "
;00 R MlI)1 O "63 O ti R" - -
X1R.200 '6',
val 'nk ocr ale re-
R·R R. 'i n rnn
ICI.! corespun7.l! It R'l
. RII R
J
Rr R • Ro. R ...
R,,).
"'r este "1:.:11 d,nell :1 ,lllu.lat.
,unHI un, CT': ., pl'lkrl 'rmtkA
daloTiIi ,-,vanl;l1:;:'.)1 ak vmt>lk .. cu
oehlulllbo::n. in p·lml 11\1, 11lS1ru-
miriitul arc In perlDanen"- conotl:l.1 la
""mele sale ,unlul Ru R CIIre li
o 08m.m rr ,11!t"!Ie 1a.1
dC'ldeu Tind. d .. pc un da-
memu 1'" ulIul late I'rm InllerU'
pt'retI curentul," .Je n,iwr.ll. d,·.:j nu
mIII rune In peric;ol "lItrumenlul
NI"' t «III 1 'Ie defect mi OLt. comu·
tatorului nu mai Sîni aici deu.st ruoa-
se. provocind dl)lU" fluctuatii ale cili·
rilor sau erori grosolane de mlsurarc
!In ,eneral, ş de depIStat).
1n Ineheierc. vi sugcrlm familiari-
cu iunlul universal experimen-
lind montaJui dm figura 9, Foloelnd
un cu It ş R
t
CUnOlCUlc.
'it aicI' un poten\iornetru P (bobinalj
eventual ţ .d·hoc) can:
si] lUlgure o dClensibi lizare a instna-
mcntului de 10- 50 de ori. Se at.-
ş pOlentiometnalui un cadran
dlVll.llt 1i., marcbcazl ţ
rutui care unor curenll
de 1 mA. 10 R\A. SO mA. 100 mA etc .
Itl CJlJl de ilC8.B. (prm comrara1,e cu
un A VO-metru Industnal plalat In
ICllC. intr-un CIrcui t de
Nu ., vor deplti în nici un caz cu·
ren!u maxim' 5uporta1i de nicheltna
poten\iomelrului fllt InclQlre a])re-
ciiibllt'
Mal adtuKlm ci. In general. In
cazul ampermClrelor contactele }un.
IUrllor trebuie III rlC foarte sigurc.
matttialele utilil.8te foarte reli,lentc
,i pu1in la ş tempe-
iar comutatoarele de foarte
bunA calitate l..:u tOnl4Cle fttme).
7
r
x
A
./
K
2
J
;JA.
RS1
RS2
RS
J
8
Ri,ll
,
UOLTmETRU
Dupi ... m
11, rn1 uraraa • n UI I..t '" ,,,de:
unft .un. ,-,le ""UI f, 11 um" or "'11,
in ge-Ilnal a ! 1 \lIn! "nlle dQUl
punde date llc 'lntn ,;,dtic
lfi&- W\ Ele II: "" 1A in ,knv 'I,e
(J'm1 ahll <.1 I n INtor)
II atbl rel! -nil in "O:i
cii m •• ma"" pen'"1 a IIU I'tcta l'
Clnbol [li' r ntul absorbi
111(1/1 ('8" \lIIl1d mll.turaIlR» R).
I'flLtru a tT,n rlt14 un Inltrunl<'nl
md!Qdor d I ,R r, cunu in
ă md,oe la laI' de
calA o Im$lune II de II MI 01181 n .. re
dl.'dl l'.tn ni ni " h! sa-
rtC1nt1 .. leiam (u ,t o r ll ..
len1A adi' <)nJJi] , I rea R." ..
(n IIR I tI ... urmlr,m
rlgtlrJ. II t umeatu UI
indici la t<IfI <k Il...teci I
Avem I ni ,u 1 .. _
1:1t! III t."I.. lInd
pun It, " R .. , 1, 1.; 'Il ['.R.,
de Il..:: dedu\:CD"l '1'01" R, In ItR,
Rczl.teDla Inkml.I ,ttmctrului
.,Ifcl obll1lu1 SI R R R • .
f:umpb.. AYaD un n IrllDlo:ftt CU
1, 50"" $1 R -1000$1 dorun d_1
tran,JurnllIT. In YOhnlCln' ""II cap de
11.,111 la U, 'V 1 IOV. U
I
_
\ 0.:,11. m l, R, 1,
,\41.1UII _iti" V, 11,-
U! U, -1 V 2']0 V SO. n
l
_
500. 1I)=.lXlO. R .. , !n,-IIR,.
_ 4'l40:) n 1'1 (!Il) U, R ... ,-.
.. 199 6(1' O '( R ...
1
I 9'1<1 ,«) , 1 ( DlutaR$
\1a:ncru r r pcW.; fa<.e In fi ra
BS
I 2, rilCUl dislrulcrii m·
slrumcntului (comutatorul Intrerupe
circuitul la trecerea voltmctrului de
pe un domeniu pe altul
Ammleam la Inceput ci
trele trebuie .. aibi o rcritlenIA in·
ternl R, cit mai UlITe. In IIteralura
de le Inlllnqte deIeor1
nOllunea de kQlibiiitate l&au eeVl
uem'nlt"r), exprimatl tn dJloohtnl 9
pro voit", pe care o nota cu S.
Valoarea til'ici a lui S CIte de 20 kO/V,
cc:ca LX ci fiecirui voit
$pre mlsurart arar.tul li
,,'pune .. o rezistenIA de 20 kn Pe
,,,ma de 10 V, de exemplu. voltme-
trul rruln!A o retislen" IntemA de
10 v.nn V _ 200 kn
Pentru calcularea ţ S.
pe or.care dintre domeniile
Plin bob)
81-)

R
u
lrului ., raportul dIntre \
".',Ien\l R, ş tensiunea la cap de ' {
acalI, U; !le obtine S .. R..._ nR.t I 1 0
UnU, 1, R '» R
adlci un lucru surprinzAtor pentru In- ___ __ ...J
a:plton' .lnloohmii pro voit.. ..
voltmetrului nu reprezmtl altceva
deo.'lt mversul curentului 1, mdicat la 1
cap de ICalA de ill!Jtrumenlul .Iiber ...
De exemplu. pentru I,-SO SJA re:r.ultt
S-20 kOfV; pentru 1,_lOOpA, S_
10 kO/V etc.
ConcllUia eate simpli: oblinem UD
voltmetfll CU titn!.ibilit.atea .. dt m ..
mare Iflrl miJloalZ electronice) roia-
... 00 ca instrument iDWcator un micra-
ampermetfll QI 1, dt mai mic.
,

'(
.'
.-
Pad

lU,
Rf'!
J
Iii
- U
-
--o
-

"A
qadl
1 • D-
'2 K
Rod2
1.
)
Radl
J

13
(

115
'°1
L ..

°
1

,
____ o
. OHmmETRU •
reustalldor e!a;tnd!
IC cu IIJutorul ohmtnetrelor
ckoscblrc de voltmelre ş ampcmlc-
Ire. ohmmetrclc Ihll pre"IJ;Ule cu ,ur-
.... proprie de IcnsiuDC. rezistenta de
fimd izohltl pracllC de orice
ţ (fig. 13), lJUlit! douA
cateSorli mafl de ohmmctr.: (ncelee
In funC\ie de poll\ia rUllk"-
1<"1 nerunOM:ute foii! de lIIslrumentul
loJ'C<lh)f. anume tene ..
ohlnmetrdc panlle!
Vom Incepe cu cea mal va-
fI. n:] dt oh"/lJlJflru .. rw m" 141
,Iktluit dlUlr-un an:urt .efE eupr
,.nU IlIIlrumII!IluI ID(healor iallcro-
Impennttru "" 1. R,
lur'la <k ItlmUI'lG cont inul. U (ba.
te", &lIu a1lmenlalor, cu tenmmCl
inlre U V tl10 rCZl'tenta dr linu·
tlre R. p"lenllOlllCtrul P ti' fflll-
tcnIA de mA,ual R,.
t'1l1cu!ul lChe:mei pun ale:-
JrrCl. lelulunii. U. De exemplu. pu-
tem lUi \ I ... ..." V Peterml-
film lip"" oncat;aU" totalA.
R. are Irc:hllie tainuItA cu In"ru-
tarrltul " haru;a rm'fU a rezulta un
curenl epl CU 1, R l1li li 1
4
(Putcn
De,b.Ia a,a pc: R " rC7.1IlcDl!I IUfla)
De uemplu. dac:1I,"50 l'A. obllnem
R .. y 50-10 IA .. 90 lA Dwa-
rOCll' " btalene n,'''' poatt 111
un curent" aarClI1l atll de rr.,
o Loffi$lU!le Ma hornr ttW mare de 4,5 V.
vom lua acopcIltor R 'II 100 11'1 O
p;lfle din _ceatll valoare 11111111 "
malcnahzlm !'fîn rez:isltn\ll fi1l R ....
uu- rarle .... riabi11, pentru
a • putea Cllfceta IC.lderea
:Jalefla pfln ţ P
De dlcl. vrem Il Idnul""
::.;tr,dema !tu U rW la oU \' R ...
trehU!\"" r.e de Q:J mult 84 kQ IP la
Pulem dea lua R... 5 IP kO
'1 P_22 kQ llullIlfl
IlnnAI'ltul !'II II (OlIIIiiUIC _du
la zero', IIrt R .. tn a«1;\ soop
!e bornele R. I II!
ITI./ltlC'Orem P Iltfd Ineil IIIIIru-
mcnl\llua t;I Indio: eXllct CIIrul
IlCalA- In 'l1i'st moment curentul esta
1. <Iivl/jun<l8 UlllimA indi,alA de """
valom R. 0_ Deducem
cii "lllnmetruIUI \01 fi rr
dOlIl CalA de cele ale ml<."l('ampc, 010
avind ValoarCi R. O In
ta ti 1, fi valoarea R .. _ , .tlnp
41 O)
lnltlulind ICIlTtm'l.:ulIlIl,.
la bornele R.., dltentc re:ri3k1l1C tu-
flOKUIe " 1I01ln, mtr-W'I ': di·
C&1lI1c aeulu;. O Pc I:w.a
aoealor dale lulllm apoi p: h (hC
mlhmctn'" vafieul fiR 1. tx'
n vom putea foloo u1!cflor P<llltrU
mi<uraroa unor ţ necun
ţ [<Ic de preferal ca ua Il
al divuare klpnl'
Schema are multe dcu·
vllnta)t- tn primul rind. C"lIrba do:
ewon,re este pronunl&\ IIoClim .. r1
(de fapt loate ohmmetrele rtKlec-
Ironice .1n1 nellnlarc), din aeest IJ'K}-
tiv, misurltonlcl se pot detcw:I cu
aa\lsfl.!loaR null!IU intl'-un
lim'tial al valonlor R .. ln
al doilea. rind. te .dqlbo
.ud" .pTecubii cu K.'I,..lorell"nuu·
nil dt alUJ1.C'cwe de: act:ea luna etIl'
npkt.a'.tI nuroal illlre Imite tntrID-
de Un d= ';1nllil '1 I11III
mare • conthlUle faJ'lul eL penlru
• pure. todq'lla"'-' do_ruul de ,,'lire
Ol'!lmI • lUI R ... Cl5lt' txICICNr Il •
IChll'llbe lCft11tuJea de aJlInenw, un ..
pliClI JTupul R ..... P lrertalona
O Y1nantl maL IqnlllJ0ul de
w .... C le, ,\11\ '!i'UI,' 16
!Jc o'lu)e o pft1;1Z!e \lf\Cltnt,l, de mi·
ura !'<'l1lru valon RT cupnn .. In
intervalul \0.1 R. t
tU, \01 tcl'1I' (li R R.. m,'ru-
d «blrc. nu IIC folo-
llo: UI,lrumeulul .bbclr. R, 1 J. a
'1 n!aI ta prealabil prin fUTllu1
1>,1 R" (:-.1 n"-' un po)tm\.lomcll\l
IUliu CII , .... )atei. It {lO llh R
t
R(llu! • Qtwa c:s'I de.
kidel'ell la UIT.:' on batCT1C'l
hm('ntare. Totodata Prtll al<
ca unor ni n chkn pentru
K ti 11:.,1. pa line' .,11 mulle
IJenstblluI.11 Iti<- .. hnt clrul,"l. pen!!U
"Cea,1 WM'UIll" de a meni rf \)11',1
IlHlm'll r • r liriC
",u. \11 Irehu Il, n (lr P\,\'!-
zlim rt 1 l<
Vom .ru
leul rr I
Inotrumcnl
I '50 /lA.
bal Ie:'ll. L
m
fcnr.[A
u.1t.. " al

ioatell Intre
tIk.O "
"l len p- u .;4 al1l
alti J lin.
kula fIC fi
11'1-1) r 71\1e
rl,hll Iw P .
" f<I III
"'11 II) ()I;l'
.11 SO '"
calc,a
sen.
II C ','
'n rrl(lu.
n 1 R R
J
.:11" D I
11 d. I

aJ-ow TIa!1\ ...
69
_ L' I .. \ Hl ." 't
",li) Hl .... u ne 1111 ... 1'·"'.' ..... val.,;"w
CU.CIl. dC(>arca: po5'odil3tea
de regiaJ dm P ... ta zero"
Il facem bornele R •• '
rcgllDd P astfel ca acul sA india: C"I'I
de scaI!. UrmclI.! ctalnnatal li<.:alCL
ca la precedent!
1n AVO-mctrdor ,ndII"
Iroaie, domenuk de ,.I1mIT"lctru "'rlC
IoCIIMblhtA11 d,lenh: t),. I I.{l \ III Ul
X 100 kn] le ohlm prm
rc\c)ei existente de ,untun ş rClI,ten·
It ţ fUDC\U'
lor de A·
bordarca unor astfel de sch<1TIC t<>m-
plue rec::onundl numai duf'A f.·
mlliarizarea CU CIrcUitele lImpl(! do
prmcl{llu_
RClISltn\ck: mu., pinii la Ilnl!-
nul sutelor de Ohm, $e mth"lIr1 I;U
"1,,,,,,,,,,.,,,1 r,tI"I, I !l111 I Pr""ull p.
<k IIlhIUUH" !oi! "r.\m
penll1l valOrile R. cupnllSl:: l1,lrC
0.1 R, ti R. hml\ll mftff('lll.1 rUlil,d
fi coboriti pnn tUnLarca rrubb,"
m\ttumentuhn
C,rcultul se IIUnlqtc ă
f'C\zilia ţ IIl'\:un'l'iCulll, R"
In rarald cu IMtrurocntul dec.i
rolul unUI lUIII I.'U \alnarca nt\.-oo' ..
cuiI.. Pentru. a.ca [C tU"'" R
m.trumentul oldu\le '1Il11:t.l cu l1",ul
II cap de ltalA. f(lI(\Olodu-.e in .\ It
scop clrclutul \Crl( U R.. P
niocIII 1.-0 bMlleie R.
!lhtn: I_.duccfal La I'rlll mi-
lUI Du.... •
b ... rncle R ... u.:u1ln'"
bumd il IOdl\'C pr .. cl..: lero IdcyUI\1OI
foarte mIci. aculuI COfC!lJ'UIl.lc re
lUlell\Ci firei ...... de C{lne_tune ta t>m
lIele R., ValO1l1\: l;C .... tll:ldcy
II$ttmatic din 1."Illn la -.!burarc.l
unor
Nu rcvmun lI'UJ'rl mO<lulul de
c;altui al ciro.:ultuiui o,elll;.
anterior Vom oMc:rva du., "" ta
ICt$l tip de: ohmrntlN "aru e.le
t'() R,_O In nlremllulC<,l
a loCala l' R. >< in nlrenu
latea drcaptA. a.;c,ula n!! ink'HlHIl
7D
1
-
17 r K
1
-" I
,. L'
,
ca CI!<- III 1",;.>1' ".slc:
" ah.' elalt'mm:" rnn
L)om"nu ,1J1"clllc do' mA\II'drc 101: I't.
lIt>\ITll Iw $11'''''- I TI
hlnd II"liilUl R... nuntaJ
fie It ... Imult.LIl cu "m .. t:lra un .....
,U(lIUn re Instl1Ull<"1l1 1.
"Of' lint ncccuR tumu!i,I""rc
l'U mult., <u dl!U.
IJUnl \ 10 ".tfel de ncrnrlu c:\lc
din fll!lIra III. d"ua; domCft,i Il. 21
1C1ed"blN: din II: f K K, 1111-
crunel In f'l"lma pol'lle, QrcIIIl111
lene ",nl.tIt re R"", li l' 'nllrumcII-
lui fIInd hber III!" iI:I .. d"u. \1C" R..n
JoI P. l!n1rumenlu! filllu f"nlal J'rtn R,
SA ,;onl1derlm el"rnrh!l rtull!4'rlC
1. SII}lA.fC, '>(XH1.l· HVA1c
Imi :\IlO U. te:
de unIII ra('1"" .le dnen Ihtlwll't {In
JIOZIlla '" ni, R It P"lItru
pozI\1II I I 10" 1'.1 \ \, R
R ... , j' l' 1, Ul I'cntru f"l-
111llllR 21,
Pulem lua un l'uleO\I"melru .umun
C'U vak':\ru l' 2\ Ul
R... .. R ... 22kU
n :0 Wlgllf
tanII 23 k.ll)
\4'


,


,
, .

2
R

RIIISHNlIIINlIRS'
R,
il,
In 1 ... Ik im'hClo:t1! a acestuI t>re
\I.\.r OII\' la
lOUlrl ar J'IIIQ ,ontlnUII In rnl"tA
pru, :lt>'lI'da ... mhurlll)nlor In .;u-
,cnt altnq"" YUn ptCLCOl.l o
w:w(M. pren\;) tie a re-
lJ h:n1Cl Inlcme R. a unIII
IlUn\, cind .IIC cun\l'lllc ('uel ('urcn-
ul 1. Ia 1 fi <le ',11& Vilm lua ca
ucmJ'lu luI 1, SI! l,A .. n: uro-
alAI
Alqcm " It <k mIca
J&Te de J'rcc,"c, tk R.nIIl'lu R
I
_
!nU 1+
'
• f"' carc o "',,"C\;llm
ca ,UMI. In J'ar.dcl .u Imrrumen1Ul
IIXIJlI,,'-'C r"'lrlc hune) \'lIn cumril-
1.111\: .'\1 "iti 1lll\I'Crmclru elal"na!. de-
tcrmlllAm ,urcotul I III tir de lli.:all
al lI1>ltumcnlulw .,llci .un1al IHlI"II
pleo;il de- IN valon nU.1 de ok
cU'mJ'lu Jc: la O, I mA. urmlnnd
.mn.:k IICItld SA J'rC!lurunl;ll\ d am
d .. lcrn"nat ] .. 5' mA Rc(ull'
n II, mA \(}IO J
Iar dm formula ,unTUh" dcul,ltetll
R. !I I!R on ... )n
l!Ol prunii "ltaUe do emla. ofi(:ral!
, le 'naugur,tA In Germania.
1902: meuJele radio acoper! o
dllltont6 de 251Xl km
1907 americanul lee d. Fo"Ht
YenlNd tlibu C Il Yld, tare ....
ermlte rad ofonltl n .rfe::f'D-
i\n :lA10rltA ampllfu 6r Il.Ip.rl;)8-
... II undelor hertzl.ne.
19l2: apelul S.O.S tranamil prin
'adiO de pa ,Tltan .. permite lai.
var. a auto :le wlel, om ..
.. t
IQI2O: statIIle amarluna de radio
1'\l18u6 p"mela programa regu·
ate, Inauguflnd ,1 buletinele coli-
IC. d.,; ,tirI.
- --______________ or.
DIFICTDSCDP
T,. Tt-_-· BC25i; T
7
-BCI71B.
T. -EfiT 323 - punct ţ
R" R, -4,7 MO, R. -
(),5 kO; R.-IO kO; R
1
-Z,Z kO,
Utilizare. IP'I'lclor de mlJuri
uzuale la depanare pretUPUDe II dis-
tribuire I ţ pentru • putea
urmlri atit montajul verificat. elI $1
ţ insltumenlului de mlsuri.
Pentru. u,ura munca depanatorilor,
propunem tn cele ce urmeali con-
.truitca unui ohmmclN prevlxul cu
un .Îllcm de avertizare .onOra. mo-
rczillentei verificate. Modul
de funeliolWl: este urmllorul;
- Pnmul etaj al ICbemei
zintA un amphlieatOl' de curent COD-
tinuu caR mlrelk KOiJblhlalca DU-
c;:roampermctruh.d de 100 /4A Astfel
le obllDc! o impedan\l1llAR de intrare
I montajului. Schell\l. amplificatoru-
lui este realizati. (lU IllIozi.toare cu
aermanlu pentru I avea II stabilitate
mal man: cu lempera'urL '
- AI doU .. ttaj ti de II
ţ mai pUlin 1171.111 .. este UD
O&cilator comandat In tensiune. cu II
plajl foar1e mare de ţ • frec-
venld (de la zecimi de nulz la sute de
Fuoclic do pllIP rCllat dm
potenliomctrul P, (fillln! le poate
dedan .. OICi.I.I(WW cu Incepere din-
tt-un anumit puna al .::aleI.
POIcn\lomeuul P1 rcgleazl punc-
tul la 7,(:10 (bornele de Iiltrate ICllrt-
iar P I rc&lcut. capAtul de
tcllI (bornele In Plrtea de
ohmmclru I [Olt desenati ICPlrat In
fi.ura 1 Pentru pozilla cu rezi_tenta
ferici de '10 ko, flrI ,untarc, lCIia
Cite de 2 Mn Ş le determinl
experImental [unC\e de _lele de
mituri dorite. ElIte cndenl ci putem
utilila .chema ,: CII [uncplle de mIii-
yollmctru " micrOllmpermctru de
curenl COlltinuu de m.IfC IellSibihtlte.
Datele Ipro.imlli..: ale sehemct am-
plifieatoruh.i ,ll1t curent de intrare
.11'" IPlpo..'I.l.lnli de Inlrare
-1,3 MO
Cllel'lcuvmte despre construc\ia
proprlU·ud sint necesare. Trlnn ..
tOllrcle TI-T
1
ti T] - T. le Impe--
rcchcazl ti le monteazl cite douA
pe un mic radiator CII rol de eplizate
I tempe:rt.lurii. Dirul.orul " Iraruror-
matorul ,IDI de III orice tip de
rcoeptC/l" cu trln.Vstoue. Pentru ali-
mentare au fOII utilizate 1u.rtC tepa-
laiC, pentru a nu te eomplKa re\e:aua
de pollrizare I trlnzistoarelor. Sca1a
aparatului Cl1C ll.m.ilarl CII ca I unui
AV().melru uzual, liniaritltCi am-
plilkatorului fiind bunI. CII CQndipa
ui.1lflrii unei IimctrU cft mai bune
I IChcmd diferenpale.
Li.ta pieselor utilizate esle:
-TI.!..T
1
-EFT321 cu.r.t-S()-
60; T,. T. - EFT353 cuA -50-60,
Ing. MIHAI FLO ReaCU
R. - . .1 kO; R
2
-0.41 kn
P, -5k.O; Pl, PJ-IO k.O, C,-

A
x ţ
510 K

EO!lIillIV
.12V
7 1
,
o t>C.1l'I!'tnl nnpll.
dar deosebit .k ullIl ..xmwvctorilor
In<:eplturi FMl'11 .... ru1 AF cu frec-
ven\l rid {In cuul de mII cal
I 000 H Ilvlnd kI bad un cir-'uit
bil St:ulant 1IIIIhl1 Nu ft\'ellI'fI
pnOUpiulw Ik ţ Vorll ro-
milll.1l doar pl'tUll" cooden.\atollfeo'
lor de del.upl:aJ pc lur4. IC, .. 47
41- WOnf'.
\il 4 P' emi.
tor. lUlllmtllf1l! 1 •. DupA
cum.., 11e,. el:.lJ 'j OImphli:l
In ItlllllUll: (r"" Dt, n ...,Ie. KJIto
n.uul ,merltlt ,le fllulhHbralor Ivllld
a mplitudlDQ IUfÎCltll1 de man:l; rolul
.Au IlO nil de- li J"1'<"lua 1\C'rnnalul din
colc .. 1orul hu r, sub {1 impedan\A
mare cir leca II. R.> 100
pent ru .a nu pertu,t.
O!ICil. h rulUL
Semn.loI de lr" sit:
pnntr,uh )ndeDa.ator pac
50
oF
O' ar i
umar
TOv""e :Ioc;OI aa b .. u
vin?
_ Olligur O '" dlmlflllia
,1 une .. ara, dar Inai 11$ de • bea
Icu1urali Cine hngu :a

"'lllta10rll tJnul TlIJZI'tU .. OPleac
In fata unc blo J" Intteaba pe
ghid:
- CInd a I ai p tst ac.tt
tnblou1
- Acum '}18 ani ,1 jumltAltl.
- De un:1o ,!'li cu atlta eUlctl·
tat e?
- Cind ar ., ni @< aici avu
500 dp an ,.
(OupAINO)
72
redu. (C
J
. 20 - 33 oF). care, .prin
reactanll _ suficient de mare iii
1000 fU (X,_ ' /111"1(; ; pentru C
-.. 22 nF rczul tl X. ::ts 7,2 kn). prole-
Jcad In cuul unui scurt-
cirt"Uit accidental la ieJire.
Schema mullivibratorului fiind IJ.
metrici, perioada <*il_pilor poate li
determinati IproIlmatjv cu relalia :
T fi)'" R (O)-C (F). unde R .. R
1
_
- R
J
, C- CJ- C,. Evident. (rec>
ven\ll n lc CUOOIClod
ace te depcndea\e, putem ICli oJII
uupra valorilor R ti C tn leoJUI
donl pentru I modirlCl tree\'cII\I
, cncratl.
Montljul poate II utilizat penlT\l
verIfi cat '" rapidl a unor componente
cJecl roruee (condcnsatoare, Irinti ...
toare etc.) ti Indeosebi pentf\l \lcrili·
cu. " depanat1!l amplilicalOlrclor.
rldloreccplOArelor el e.
P"
T,
. ----<>
4,SV
1kn BC1J7
(S
2loF
RS

1kJl
stiati ă ...
, ,
.In anul 1895, fizicianul Dra·
gomlr Hurmuzelcu a realizat
un dinam de tenalune ridicate
(3000 V. Intr-o vreme cind dl-
namurile nu treceau de 1 500 V).
contrlbulie tehnica Inlemnetl,
care I·a pentru IUI1In.
rll tezei de doctorat?
.Ipeclalistul 10mAn Emil
Gel .. (1891-HI7e) e8te aulolul
a douA bravete de Invenlll .•
chlzillonate de firma Marcom
aparat receptor penlru ellml·
narea perturballl10r atmoll.
rica (1921) ş Imelior6r1 asupra
antenelor de tren8mllil " re-
clplle a undelor ellctromag·
nellce?
•.. autorul primului CUII de
lellgrafie " telefonle f6rll III
ş 1927), Sergiu
dIa .... te Inventatorul unul
811tem de televlZlune brlvet.
In 1935?
.. .ln domeniul antenelol, prl·
mele Itudll romAne,tl .. dato-
reaz6 lui Tudor Tlnuaacu
(11101-'96'), care e conceplJl
In 1930 o metoda grafoenalltlce
de determinare a caracterlatlc"
da dillctlvllate a unul alltam
lormat din douA antane?
-
Cu un cireuil inLtYl1 de lip pA 741
(58.11 PA741) te poale rcali""
prcamplificltCJr AF liniar. C.II.rt: arr
I\anlajul unui ş Ih in
dai Iproxlmativ dc:rarorlul rCJ1,len-
lelor R, li Rl G,:It R. R. pentru
> R,. "itiel pc:otru UD ettli,
de 50 It vor lua R. _
-5,6 M!l R._sro Hl. Pl:ntru
G.-2l'J It Iau R._2.2 Mn R,_
-220 kQ, pentru G .-10. R. __ 1 MO
ş R, _ IOO kn elc.
Schema esLe chuial p nu r1eotsitA
aphca1Q dcotebitc. Se rcmlU"ei doar
ţ cin:ulluhu de conlrllfl:ac\ie
In allernlllv, R," R. decuplat In
continuu prin condensatorul CI (cu
pierdeTi foarle miciI
ReriSlen\e!e R I -: te pol
lua Intre IOOkO $1 ZOO kQ, de pre-
fcnnli cu pclicull mctalicl, nici va-
lorile CI el nu .int Critice to,ll'F-
10 pF).
Un .It ,vlnt", aIlM:llcmei n conlli
luit ahment.rea de la o Jurd Unici
de tensIUne., uid .. nt foarte bIne ni·
IrllA. In Cltul.Jlmcnllrii de la
1907: Thom .. Youn, (177l--
1829) rallllluD un eUlndru mobil
ea .... lnr.'III,...u "Ibra,!il. unui corp
sonor.
1857: Ed_rd de M.rtln'l'ille
(1817-1879) I'onnlluCO-
,raful. aplnt CI ţ
ICbStle. (U 'lutoNI n"nllul d. fum.
1876: G,.he.m SeU (1&t7-1921)
reallteul primul microfon.
1877: Ch.,I .. Cros (1&t2-1888)
descrl. pallOfonul cu disc ,1 cilindru.
Thom .. Edlton (1&t7-1931) In·
"enteul ,Istamul de Inre'lltra ....
R
1
,
150
R,.
kJl
e,
...1"

4})JF 6
o-{!
J pA7'i
C:C
/<
IN
1 R1
47
uF
RJ
150

kJl
10,Jl

..
pc .... 6 prevllul un coodc:nUhll'
dr dccuplillrt dr 47 - 100 IlF-
Pream"hficaIOfu! poate: li ullh""1
penlru mim .. de un anumll numir
dOrll de ori a kl\.\ibihIA\u de inlrare:
•• mplific.I04fclor AF de
D.ci .ml"hfiuloru1 le .Iimenleiili
de la o mai man: de: 20· 22 V
t' reproduce .... Illun"tulu!. Warner
von Sleman. ţ bre""tu' pen-
tru difuzor.
1881 Edlton Ipse.azl aparatul
comarelll da Inrqlltn.nl ,1 (iti,..
I su.,.tulul pa cilindri da caari.
'.: Gratwntl Chlehester Beii
ţ bra.,.tul pentru un ,rtinOfon
(uclllndrl da eaarl, ,rnurl (U ac ,1
pilnia.
1887: EmUBerilner(1851-1929)
.... aHlIw primul disc (; ]O (m)cu
aproxlmatl" 78 da ture/minut.
1893: reallurea primelor discuri
(I;Ulll nu: c;uul de ITllulIl. aehe:ma
pre::II11plllical.oltdUl .... IflIt,lIl (om-
rk1all al 'J oc:luII ck stahlh.I:ItM care
.a I furllllll:J!e IaUluIllll note5art (1-
lead la tlpc:rimtnIJ'tt\ In ,..ralcl
tu d oda ana nJonlC-.u:i "tI"lIa-
10,IU m oonderuatOf .41 - 100 f'l-l
1),: l.S(;'nencll, clliorui
ptlHIc seul pc'nlru ţ ,",on-
O + 20V
• •

-O
-...27V

,-
l

-
-
,


p
10 100
O OUT
,fi
-
It, calCI r nille A
bc, de t plu -ro ul dt d.,.
1e(IC.d u, OI' Itmp '1 Se
iii l' IOkOlos.W' .,telc(lllW'lO!
It" "Y!'Iccte,," ,nu :WiI ti
IInn1r·ull ndell!lllOl' Je),1 41 jlF
(u mulllpl:att p' n pres,
. 1896 fl"lllil I!mll. (1860--1931) ,
Cha,l. or,.
n'lauJ p""'. so.c'eute de tono,""a
1898 V.hhrn., 'oul ..... (187
1942)lfncojH!r1 inrllmrar .. pa rlf
ml,Mt.c td .. coparlra ca va Ittep
40 d. Inl plnl la apl,grt)
1m-1906 dlKUI Tnloeulilte d ..
"nm" cII ndrul da inrq Ilrare_
1928 descoperirea benv "'line-
tici
1918-19l6 ţ pr,melOf
dls(url LP (; 30 (m, 33 da tura
minut).
1935; SoeleU1t1ll A E_G. (OflJtru
I"ta primul m.,netOlo!\.
1945: primele disc",' de aluminiu
1949. c,..,...d'ICUh,i< cu diunetl'\l l
de 17 cm cu 4S cle bI,..jm nut
1957 se b tUtaC!a 78
apar prim.'" Inl'el'ltrirl (ra
lIut. axpartm.ntll ind d'" 1931)
1968. primul cuetolon; ,Inerall.
ur .. lter«>!OnieL
1970. apari,ia cu.drofomei.
1976: reeondl,ion;r,re::l "llChllor In
.... 'Ittrlri cu a,utorul ordlnatoarelor
73
UNIT Ă Ţ DE MASURA
Pulrul lIu.re1i 100 efcclulfu
lelor ,,, miri ... r'l'''t (d,meOJlODlle\
rel'lIcli IIr .... IOlrclc rc,"1i clcme"lare:
1. Elpnma\i relulttnd oridrt"i "'i·
11I."01i uupra u,u. mlriau M lub
rorlDl uniii pr<ldlJl valO'Tt:!II
numerici obl,nul" 11 , IIIlJl.lc. de
ml.url adoptat .. " M _11.11 (c1emplc
1.2A. R-llOn U_12V clt.l.
Valoa •• nUmerici IIU .re "iei II
Icmnifi"lie daefo 011 CI'" 11110\'11 IM
IIn,lItea de ..... rt ,oretpllolitolre.
t"I,·.dnl. II a*lp ... "iml: arc ....
10'1 IU_flt:!II difenle daCi It tolo-etC
atllll" dot IIlbllri. diruitc Inemplll
1.1 A _1 000 mA _210' ""
2. Clli.,. daci 1111 se pUlle
lem'lIJ1 de t"'re " ti II. n·
prCI'1 11.11 trcbwc prl .. ,tl ti ITlta"
de(lIv n UII De nemplu. cind
rid'dm II pUrl1 mlrlmCI 1_' mA.
iii ridi'l ... Ia pllTlI Imlndoi
Il .. IS IIIA) .. ,llmA)' ..
, 0-10
1
CU PRECIZIE
0,51.
PriDC1piul rolmlt pentl"\l mlsUrl·
rea temper.tuni le bamuI pe .. ana-
III Un a doui uann.to.re
luacali QI lk
coleclor dlferl\!' reluhlnd II V&rIl\!C
d,rect p, oportlonalA eu tcmperatlln.
.btoluli
Dupl cum re1ulli din fiaUrl ti dUi
enun}'!, circuitul de mllurI.
trebuie .. "Ilure polvizare. cu
curent conltaol • T,
ş T
l
aimultan cu pc»ibilitatca ajut-
tAni r.portulw cuun\ilor de colc<>
tor In/In Curen\J.I de colector .int
eon.tan\! deoarece pc rCZlstenlclc de
colector cAderile de tenSIune .Inl
epk (ampbrlCltorui opn'\loOlll (aee
Ing. NICOLAE ANORIAN
ca polcnltakk coleetOlotclor ... roc
cple. Suma Cu.tcn\llor de ool«tor
edr fiull de FDeralorui de eurcllt
rcaltul 0.'\1 uanzi$!oru] 9C 107 8
V.loOk
tcolelor de colector dctermll1' rapor·
lul euren\.iIOf. R.portul 1,.1
1
te re-
a1eali dIn polentlornctrul PI' Oama
oceuari deresllJ a rapurtu w 1
1
' 1\
te poate Ciuma dm
de olf!ll't.. Din calcule rC1ultl ci pen(11I
po/lli' din mijloc I pOlen\iomclrulul
P, raportul elite Ik lU.
P, permIte modificare-. llteslw r.port
IntR: 3,02 II 3,35.
opera\llm.1 consll·
lu. WI ooamplifK:altor opera\lonal

,.
,
10
1
R,
'l
'.
l '8
T O!<..J.
L-_-I'
II
.,
"'"'
'"
,.
.5000100
R,
'.
R.
"'"

'9.61\0
'"
.,

"
,
j3.II'41
, , "

'"
, ;i(n
,

100n
"
8( 108
PC
"
" ,1
mOp t ..
",
.,
,.
"
'"
74
_15-(10· 2HO· 6'A I_
l_ UUliu\, III tOltC ealculelc u-
Ion III1L11ui"" uprimlte tII unill tl loc
(undamelltale, iar nu 10 IlIbmuhlpli
» .. BllIlllpb ai Iceltor .. Erorl lIl de
rIIe rhplllit pri n el IM!-
!lUarei riACUhoi de a .reli.
._ E .. itati ealculele milltlle, prefe-
rind li luieli pe btrloc 10lte oper'liilr
llltcrmcdilfe, Joel1l1i. mullipHcirile CII
putc,lle lui 10. O cventu.1l .tCIC.1l
,trccut.1t ute mull mai u,or de de-
In .eul rcl
chivalcnt", CIR: rUDC!ioneUi In c:o-
nc:llUDt: Dcilwenoarc. V.IOItel rl-
portului Rt6"<R" +PJ te rqJeazl
din polen\.iometruJ P
1
la 99, Ulrd
CI la iqlR: .. rezuhe o tenaibihllte
,cnerlll • tehemei 4VJAT-
_JOmV/K.
Ampllficatorul opc:r'\lonaJ fJA 741
promntJ o de muimum
IS :"V;t'. Deri .. a echi ... lenIA la int ra-
ICII IChcmci de mAlurA Cltc, In clUul
. d mai dcravo ... dc 0.6 JlVrc.
I o • tcmpcr.turii am-
I>,antc Intre O $1 70 C. le obline o
a Icnsiunii de aprLlJ.imat iv
40 JlV, ceea ce ţ cu °
erClire mallml de cd mult 0.5 C.
La PUOerel ., ţ le r.oc o
d.lonare a La ° Icmpcr.-
lurl eunotcutl le reglead p) &llrcl
tnclt indICiI" Ill1lrumeotuh.tt al. rle
corectA.
Blbllofnne:
1. AliIOIIUIIId .. C'Klronldl .... 1/ 1'78
2. 1>rC'Clotkort MonoUthll IneorporllN
Appl1ullon, AN_ Il
l, MBLE. Oltlt H. lldbook - Seml .
coJ1du(,lCW- ud 10l tan1toll Ctrcull.
Pton. 4 JUlit 1976
4, I.C,C.E '('Itltl." dmollt
...
'I'N,
25\1'"
mOlii'"
n
220Y ....
-
,
,
, ,
I
Ţ
T
In JI\b.'luWflll e'- "·n:l\l' 'u
U'tbu. hl"!=' d li!!
,N" fr«'lI('llt cu mn' a-
Irllda! pe"'"' Ir la rr.:
lpatlnrr, .x 1 ... n:aDr IIM' It •
meml pru ••• 110 l' ţ
fLlloare luJU ,1w, ...;plO .• n: au-
"-mal'WI tiI
l\l "e!! Imtllllo'
\(>;lt!I JI'tI'IU de 1'1'«'\ nle '"1"f1:t1i1
Imn: 10 III f Mllz
'",,"Iru ,la ,:rrw Jo<'T1111al elI
m.lI '''IIIIIU''[.'' Ş Cu o, illlll'hlu,!J,1I"
dl nlm S ."t>-
I,UTIL' r;u "'PlICh,: I H' $1 '''Il: lu
,,\:oul In UJ"'.lli,J
J II) It, Ill' Hl II 11.1 IIz
I lUI III III I 10 J\
10 Ufz III) Uit V 1(1) Uiz
I "'1If4
< .. ntratorul CI> ÎII ne lJll \III WI'\
pliflt .. """ .. il. \Il larga. .1J r
polJlnt lC!ccnvA ·o:;,lu.u.1l.;u II/'
mmte R( > cuplllJld intrl elaje f:l.
cind ... ·1C pl'1lllllC la !, •• ve 1Ub-
pmA de I,«venlt rtglaJul fin te
TClihzelllj cu un p,olent"'flK:tru du-
biu, 2 10 ro IIC! li'lInrA
re7Jl;IC1lICI
MO:IJI,ntltll ,·)flSl.Inl.. Il
GLUME

Ce lac, '" .ara a&l011
.... oiam t6 tiC o
In J ... , ... I j ... da'
Da' ce?
r
0"114 o parllda. de p ICu"
(;\1 blrCl
- T "8t notlt locul und.
pe,ti, ac • ." m .... tit
-- OI\, am fac,,1 It ,1 un
.em", 110 barca.,
S, dacA mi'ne mi dA allll
bl'c671

_ OeI nevl1ta-mea VIOI .- N ... va II.
ali moaroli In altII ,'!'"":'C· __ --'
1
'"
, 0+
l4V
.J. ?Oo
,F
regUnd p) le urm;\
uI IiCnmalulw III ICtIfC
mAl coQS1anl
Oep'nde cR evei, cap ...
dO departe.

Alo. mi,ter Pel,I(;"'?
N .... alc) esle ml,ter Ga-
"ckl
- At ... ncl de ce ridici re-
"""",11 daCII nu e,11 mllter
715
DE[ODIFI[ATOR
TUBURILE
"DIIiITROD"
C O NSTANT IN MI HALACHE
Scltema r.Zlnlata .. adreualA
amatorilor, are c!ISpllll da un d,.
pol v de el ţ do lip "dlgltronl,
fololit la 1.1,... eakulatoa,. da
buzunar IaU de birou. " doresc
sI-I uti .le" .. apilClltll ca
treaanlmetru nI! OItfl real a ..
tronlc. dl .... '18 numarl!toam ttc
Problllma r.arn se ţ la lea.te
dllpozlt WI ••• Cel • Ichamei da
decodifica" , comelld .. , dihmtl
da cela utllllate la \!iapolllivele
cI"lce de .11,a('l compllle din
"mantlt Il1depencente
Tub adlgrtron. es. to,mc dm-
tr-un (atad "i cIIllra l"!,rectA "
o aerla de anoa IIuoreleenl1 dll-
ploi' ... Itetem d 1-o",*nt81, S-
Intllna tuburi ru a pIna la 12
dlgl1l, lIar l nell! d. n ale eTnt pra'l6-
zute cu .noz! lndlclIIon de memo-
ria, punct It.!tlma, .. mn ttc. Pan-
tru 'adueer8l!l ,0n'Jlunllor anem.
(le 12 dlglti er fi necasare cal pulln
8& de termlnato) a-ll. adoplJlI )
co IIIIrut:11e p ,.re ţ r1llrll
ah,.. ar p de la Ioac.re dlgl!
sInt ţ Impreunl, obtinin-
du .. 'Itt.t doar '7 tarmin." (eo-
respu:'JUloara celor 7 lagm.nta),
Dt lISamena.. fiecare diglt 'It.
prnvAzut Cu un element da coman-
da (grUa), a cerul (on •• iu". IS'a
ICo,sa In Alrtfol, un tub
cu 12 dig iti, eu Indicator da memo-
ria, depa,lr" punct Il!H:lmal, apo.
'rol " aenn are doar da latml-
nal"
) .nllun. anodic6 tii ac"ta tu-
buri a." (:uplinll li,lre 15 " 32 V,
'II! c .. da filament (calodl Intra
'1-3 V Conli/Jmul da curant a.ta
de tKllor de }lA/anod "
Intre & ti 1$ mA la fUaman!. PanITu
cel eal1l IlU posadl dalale da calA-
Ioa a .. tuburllor respective, ,dan_
tlfiCar. t."nlnalalor .. poaW taca,
ti cela m81 mu'" Calurl, ,Ilual,
tubui fiind construit din _ticla Iran.
pa'.ntl, coneJlunill putlndu-M ob
SI/VI cu usurinta. 1n Calul!n cara
aenl lucru nu a,te poslbJl, Iden\l-
flCII'" .. poafe laot oltfel, ..
determinA cu un ohmmttru terml-
nalala fUellemul", .. IlImenleata
cu o t ensiune de eprodmatlY 1,5 V
(Mament ul trebuie sa tia sub li· ,.
mila de .. Iden-
uflcl vizual grila unule din cel
8-12 dig"! iii tubuluI " .. conec·
, .. li printr-o ţ de ordinul
zecilor de k.I'l III o '.naluM da
+15-20 V, dupl care .. apllci,
tot prin Intermediul' unei rezlltent_
de valoare, tan8lun .. d.
+15-20 V pe cat,lalte terminale,
urmlrlndu· .. Iluml nar .... "man-
tuh.1i cor •• punZllor pe dlgllul ru-
pectiv.
Schema. comanda pentru tu-
burile da,erl. ma aus eate rala-
tiv complexa. bulndU-M pe o func-
tionar. secyentia". Aeeafla conllll
In vlzualizar_ unul dlglt II un mo-
manl dlt, Intr-o secventa lul1<:ltnl
de rapida.. ş Incit ochlul - al
•• ,IZ81. o lumini continui. Da-
torita proced .. lor da Integrtlr. pe
acar. larga, complax.ltatee Ich.
mei nu pune probleme daallblt.
In ţ In ţ
ele amator Insi. ţ ach.
mei comporti. cuno,,!n. mal a-
'Ilnaa. dasp... clrcult. 1I logica,
motlot pentru cara .. recomancll
abordar .. el ele c6u. conltructorll
cu a.perlen" mei Indal ungltl In
acell domeniu.
Pantru Inlalegat.. functlon'rll
.. poate urmln .chama-bloc din
figura 1, conceputa pentru afl..-
rei a 8 grupe de dete binara
ţ .. alte Ilml -
lotll unul comutator cu 8 pozitII
ti ti secllunl: patru din aca.tea
.. Iecteazl datale A, a, C, o, da 10
Inlrar. unuI dacodor aco - 1
segmente, i. a s-a actlvaazl grila
1
"11 000000
OO L/L/L/ L/t)LI
D ( a ,..
711


.. 0.
-
TUB DIGITRON
"/XIn [
U 1 1 1 1 I I 1 I I I . ' IDtt
I l' J_I.'-1 J_/J_' J_' /J_' LI .. ,o· ffL'1'l-;,
(7 12;'''!.''7
A A A A A A A· Ad".. .J :.l Ca cn .J(,i


t, "11..
,lc, I.
l
;.!."", I7
l
" "' 1, r, 1, -,",.r. .., -6 <5
+SV " ( ll,;l, ,J.,
8,lK Q Q O I QI Q 1:' 2J .. 61
=il rr ,,(,
obedefg 404
L'" C00446 ° H COO442 ,," ,,, ....
UO C II A o I - S A ;:- ro 1 23 " '5 61
D C 8 A;l 4?Ofi. 141] 1211 10 \1 •
• COB 49O.Y ,5-
RO Ro-il8 Aih _...-1 ..-1! --=::1 CDe A, A 0../0,8 C
'1 "l cr 'r .. O . ; ' 0'0 + "'.
bpo 9 Pe 1 2 J 4 5 6 7
r--''''- 1615'14 13121110 II
--- -COII-- -c-,--- cDai: - -COII--- CD81:-- (0.,----C081'---
45,1, 45411 45'1, 45411 4'4 4541"i 454: C08 ..... A 8 C o 8.7
r-;,!l.'---, li II ,1 " 1';- . .1 I U2
II l' l' ': ': II I 123456.
_ _ J l _ _ _ " ___ J l 1, _ Jl _ J, _ II _ J I 2 3 4 5 S , a
1151514 131211 10 t
COB .... f II Q b c d e
".
D 147
• • C LT RBID A..Iw
0,0,0, o" 0, 0, 0, 00 C, C, C. C, c,c, C, C
o
EI, B, B,B, Il, B,B, BO A, A,A, A, A, A, A, Ao , , , , " , •
. _. .. . ., ..

din lumea
ş ţ
o doamna, Cam ,noaba, l-a In-
trlbat Eln.teln:
_ carti ,t11l _111 .. lucruri,
ţ d-ml •• ţ carI .. t.
ţ dlntrl timp fi I,arnllata?
_ oe.l;uI, doamnl: 11.1 II avea
timp ........ pllc, dar V'I' trebui
o 'tarnllall ca al ţ
Albert Eln.tlln. lntorclndu-se a-
c.... .. adre. n •• ,taptlt.
portarului cladiriI:
_ ţ vi rog, unde atI
Plol •• orul Elnltaln '1
Nedumerit, portarul fi r6lpun ..
polltlcol:
cor .. punzltolrt dlgltulul ca" ur·
m .. ll • fi atlut. De Illmplu'
In pOllllll 4. cornul.torulul, In·
trlrlll A. B. C, O d.codorulul
,Int conectat. Ia , .. Irit. numirI-
torulul N., grn. G4 asta actlvatA
cu +2,8 V, d-o Informlrlla ,flatl
In N4 ..... ,ti .. pe dlgltul coman·
dat de grila G4. Sltualla .. VI ,.
peta pentru toa. pozitiile, astfel'
ci InformatU" ,flata In numiri·
10lrlle No-N7 .. vor ati .. flef8re
pe dlgltul cor •• punzator din 'ub.
Comutatorul eete ţ ciclic
cu o vltell luflclent mare pentru
a nu .... sin dllcontlnullat .. ati·
,a,il.
f,gura 2 .Int pretenlate sch.
ma .lectriCIli con.xlunlle la cap.u·
ie lle clrcultalor utilizat •. Sa ob-
HfYt ci ca" ••• Ctlunl A, B, C. O
au lost reallute cu 8 circuite Int.
g,. da tip CDB4S4, la' pentru
tlllCtlun_ G au fost utilizate 8 c ....
lulalnv.r.oare ele putare (CDB.O(I)
Actionar. cicllc4 aa .. aal·
gurata d. oscllatorul r .. ntat cu
InverlDar.1a 18-110 nu·
mlrltorul CDB411O, dec:odorul bl·
nar·zeclmal ti c.le 8 c.
lula Inversoara 1O-.t7 (CDB404).
7B
_ Da. Imadlat.M Insi dv .• lntl11
profa.orul Eln.talnl
_ A.ta o ,tiu ,1 au. Dar am
uitat la ca atai .tau ..
Odata •• avantul (A.E.) a lolt
Illtrebat de dtra unul dlntra ad-
miratorII
_ Cum .. Ilasc oara marlla da ..
coperlri care ravolutlonaazA ,titn-
\.'
_ Foan. almplu. rl.pun .. Etn·
Italll. Toalt lumII ,tII ci a Impo-
.lbII .. aJplld cutare .au cutara
fenomall. EI blna, uneori .a gl-
ş un Ignorallt cara nu "MI
Icast lucru .. _
Oecodorul BCO-7 eagm,"" aste
lormat dlntr·un circuit Integrat
COB..a (01'7) ,Ia celule Inverso ..
re da putare Ia--Ig, aca.t .. fIInd
nac •• are Intrucit tubul' aate cu
catod comun. PanINafl,a'" PUIlC-
tulul zaclmal' (vIrgula) a folt pr.
vlzut Invaraorul' de puta'" Idp
(I,Ie C08408). a clrul Intrar ... va
conecta la una din ' .. 'riia 0-7
ale circuitului COB442 In functie
de dlgltul' ca... .. dorast. a fi
an,at.
Alimantar .. circuitelor Integrata
.. faca dintr-o aursa stabUlutl
da !I V + !I.;" con.umul· montaju·
lui tiind da cea 0,3 A.
Schema a fost axpeorlmantatl In
Inlraglme cu pla .. romlnastl. cu
exc.P11a tubului adlgllron» car.
a folt da productia }apenat&, tip
LD8200
BIBLIOGRAFIE:
C.Y. Richard •• _SI.tam. d.atl.
.a,a II transmisia alactronlcl a
datelor
Dr.1n9' Edmond Mlcolau (coordo·
nator) _ Man"ahll Ingln.ullul
a'actronlst
Catalog "Clrculta Intagrate dlgl-
ta' •• '.P.R .•.• 1171-117t.
-

DRAGOMIR
HURMUZESCU
Nllcut la Bucure,tl, la 13 martie
UI85. fizicianul romAn Dregomlr
Hurmunacu poata ti pe drept
cuvint locotlt, allturl cla Emil Glur·
ga., DlmtttM Laonld., EmlUa n
' at,a,cu, Ing. Miha i Kont •• ,
wana" CI unul dintre cel care
a pUI baule radlodlfuzlunll ,1 iti·
dloalactronlcll romAna,tI.
$1 .. luat ţ In fizici la Pari.,
In vara Inulul ' _. Iar Intr.'eac ,1
1888 tot acolo 1,1 preglte,te docto-
r.tul, pe care II ţ la Facultat ..
da ,tlln1. (Sorbona), la 28 aprllia
, ....
Actlvltat .. daatA,uratl la Paria
1. 10ldaazA cu rlallzlrl notabila.
Altfel, In '884. Oragomlr Hurmu·
necu Invantaazl Olalectrl na, o
noul ţ dlalact,lcI, Iar In
1. cr ... zl alactroac:opul car.l
p.partl numala. Mantlonlm ci a·
lact rOlCopul Hurmulalcu a toat
tolOllt, In 1807, da 10111 ,1
Mari. Curla, In prlmlle damon·
Itra,1I publica cu noul alamant
radioactiv dllcoparlt: radlumul.
Dragomlr Hurmula.cu a ma'
fAcut carcatari alupra razelor X,
a radloactlvltl1l1 apelor mlnarala
d. Ia SlInlc, pracum ,1 a pet,olulul
romlnalc.
La numai cinci ani da la Invanta·
.... radioulUI, la 1 .. 1, In 1101 In
ziua da 4 nolambrla, Dragoml
r
Hurmunlcu ,Ina ţ .Ta-
)agrafla flrA tir cu ajutor ul undalor
PARADOX
,. Din agalltat .. 2 lai agal 200 d.
bani, prin ridicare II pAtrat, ob·
tinem d 4 iei ega' 40 000 da banI.
fi-ar ti riu, nu-I a,a?
2. Din agalltatea 4-'0 egal 8--1!1
avem succesiv; .-tO+2!I/' egal
9-1H25{4 {2-5(2)J egal cu (3-
5/2)1, adiel 2--6/2 egal ţ alu
2 agal 31
eleclrlc •• , InlO1it! M del'l"lor Ilrall!
pracllce.
Din bfOlur. continind '-dlll a-
eelt.l ţ bro,,.rl IIplritA
la 1 .. ' '" 11102, iata o butadl apuN
de ţ It(:ultltofllot .al
_RalatlY III chesllun .. noastrl •
vem o glumi In loeota.ia dl'"
tanll10r In .reheolbgl., A,a, O
doamnA, In curent cu dtoaco
parlrlle IPUI\M unul
prof.sor cum cii In 'Iplturlle din
Babilonia s .. u glll1 fi,.. de tupru
,1, de .Icl, cOl1(:hldea ci ace"a
popoarI. yachl cuno,taau Intr.bll·
Inlar •• IIleglatului a'-Ciric Pro-
"Iolul rllpunla foartI. 1.,101 ci
1.Irl.n1l .rau ,1 mal In.lntatl, a'
cllno,t.au telegr,ful IArA lirmA,
cAci nu 1-1 gAllt nlC, un ftr d.
Ilrml In uplturtl. facuta fOlteler
lor ţ
rntr. anii 1_ ,i 1813, HLlnnu-
'''CII a foat cont.rtnllar ,1 apoi
p,ot.lor la Un!Yllllta* din 1.,1
AICI al • tinut un curt de elklrlcl·
lat. In car. I tralat ,1 challluni
r.l.rlloar. Ia telegralla tl'A fir.
Cu ţ prlm\llul Congla. pall-
tru Inalntalta ţ din Romi·
nil, ,Inut In Iunie 1002 II 1.,1,
Oragomlr Hurmu ... cu a pr.,.n
tAt Irel comunk:6r1, In una d ntra
.t. QCuplndu-M de cercetArile a.u-
pra con-rondul ,,"gltul1l cu .,.
ţ ţ pleconl,! d un
coh.ror cu bula dl mercur
Orlgomlr Hurmur .. cu I toll
primul pr ... cllnte, in lQ2l1, al Soc.-
ţ d. dltuzlilna rlldlole4afGfIlc:l
din Romlnla, Ilir In 1;31 tot lub
pr"ldlntll $& la fi nll1 AlO -1t
gan.rlll • radlOlm lo'ilor
sau EROARE
Solu111: \ S', 1'" de' 61t f
.. rtdlCI ta pltral in ... mene
clturl, o.cl nu 1. nlml Ilr .. 1t, dllCA
4 lei plltfall I t ega cu 40D d
bar I pttrltl.
2 Nu avem YO o 14 e_tra.
gC"l\ radlcalul pinl nu ni II!gurlm
ci limbII memhri al ţ IIU
ac .. ,1 lemn, Or, p"mul numlr
ilie '1eg.tiv, Iar c d&-al doilea
politlv,
[ROnOmETRU
DUBLU
PEnTRU SAH
AJ'l.r.'uJ propus .prc: rea1i,.are per-
mIte cronomctrarea ti afi",re. tim-
pului de ,Indire al [iedru; Ju<.:itor In
parte 10100JII'1. lverti7.eua lonor
p optk: dtplwea unui timp de dIre
oricare: dIn )Ucllori.
SCHEMA. Ă
Ţ .... U
Ararlllll "le din doua
cronnmrtre Identica, cu timpul mUlm
an,al de 99 mm W .. Cronometrul
nr 1 t.tt luliul cu drcuitelc N
n
-- N.
de lip CDlH90 ti tm)'lul,uri
cu pennadl Ik 1. de la OK,I.tdrul
"" prin tnlmnedlul por\Ji p,
ar I .:bpqltIJ In ulmul
de indicind {.plul ci
numlrl1<>ruJ pnmetlc Impullun la un
mumtnt dat R,l'rlilc p" P, QU
prev.bule f'I!'IllTU • parmhe numira-
l'Prulul N, III numrft' plni 1. 6.
Cronometru] nr. 2 eslt rtah,al \"U
porllle P ", P"
I rD-ul IIr 2. Impreulll ,-u
IGrui 1,. Afi"rea tImpilor celor d(\\ll
Cfvnome1te -: feall2euJ plln ,nler
medIUl "locurilor de dtQ)d,llcve "
pot fi ruh1atc CII di1r<\-
:tlll\ol! de- .fi .. Ind<'j'II:ndcnle uu cu
un rub cd flu\ln 8 diilli
li. de- comllndA n(.:cur,
YlIrlllntl uhh,Ali de lIutor P"rlile P I
• p .. IkttulCilC un bUiabil
c:ue rolul Jo: a oc,mull Iqlrea
tc1Latorulw de Iad: II Ulii 4111 ,ntri-
" ... doul Cfonome1rl!. pri In-


.".
IP!'(IS I00cx.
M . CONSTANTIN
tcrmediul p<lr!iIOf P, ti P2' ACUl
lucru c.rc prnlibd prlll ţ
celor doua butOAne BI ti B
1
",rel
Jucatorul nr. I VII ţ butonul B;r.
iar jucltoru! nr, 2 VI aC!lona bUlonul
B, (lcJkln.r(ll le race de cAtre JUcA-
lori dupl fiecare .pentru .... -
bllirea unui timp muim de joc: I U fost
prc,IIUrc comutltoarele K, fi Kl
pentru eronomtlrul nI'. 1. respect iv
K) ti K" pcnlt'u cronometru] nr. 1.
Ia ţ dintre ttmpul
pre81.bil1l ti ttmpul cronometrat. vor
comlndll unul din doui LED-uri
care va indic. Intermitent jucAtorul
care' • timpul prHabtlit. De
.temeM" va 1\ aqionll \ntennitent
'Q!el'lliorui de ton reallUl cu porliJe
p,), p .. ti c .. ca telefoniei T.
Q,(ilatoru! de tia I rO$! realizat
cu porlile p ... P
II
), P
II
ti pimle
aferente Sa recomlndA ulilillrea unul
cundcnlll0r 1500 - I 000 IIF) cu un
U/lCllt dt rulA redu, Intrucit de ci
depinde P't(:il,ia OICllIIOtll!UL Durlta
Impvlsurilor ICi reaJnJl la 1. cu
ajutorul wmU'eatlbduhll de SOO n
Ahmenllrca mont-.tului le flce la
S V :t 3-... conlumul fiind de oca
SOO mA (firi f\lrlC1 ecodificlf1:
Ijl Ca lUni de II!
utiliza 'l'hc!TII din 1
capabill III debilett S Vii A
cin::uile1e mlc.rate ti 26 V,'
penlru tubul de aIi"rc.
CtrC\II\c tntegratt Ulii :ale
N
o
- N. COB 490
P
I
, P
l
, P"" P" COB 408
P
ll
- P" COB 400
II II
D."
+ ...
?B

-
- - . - ---_ ... ----------,
' $V
,,,,.
"
:-v
,
~ . . I . L ~ ~ p
- ~ ... -- - - ~ - - ~ - --------
. - - - - - - - - - - - - ~ - -- -
CIRCUIT
DE
PROTECTIE
foarte des, pe di' curent alternallv apaT
'lUni care de roarte multe \lri pro\Oacl ddeqiunl U1 apara-
tura electro<:unicA (l V, radio Pentru li putea prcln-
timpUla asemenea evcnnnenic nep!;kule se r«-omandA lIdap.
111T\"a unUl CUllUrl de pro1L'1;\IC_ Iln asemenea circuit este
de !'.' In <>ntlnu.uc
Ing. AN ORI AN NICOLAE
Scbema din (iaurt folotqte ca cit-
melll principal un Icml"Orualur ţ
Tensiunea de ţ eole aplica lA unUI
transformator coborItor Cllre fum;'
ztazl o tensiune de cea 15 V.
tensiune conline ,i vlIl'iahile tensiumi
de relta. TenSiunea de 15 V
rcdre»all $i nit ratA printr-UD conde.,.
."tor de 1 000 V. Dupa "ea.,
tensiuDtl. continui te .plicl. UniII
I lap. hulor de 12 V IT I TenaÎunc.
ltabdlzall aJ lmentcul
lJI"at ti tramu,torul T)- CircuituitCIl1"
porilll i or PESSS le ulllaeul ca li_
iar starea 18 e_le determin.LI
de stare. intrlrilor ti reste Uun 2
respectiv In com.h!.ll normale. cina
tensiunea are o v.loare In interil,lrw
li mitei ltabill1e prlD poteDliomeuuI
P,. ten.iunea nestabJlJ:uli In
A es\c luficleD!I JX:Dtru a deschide
'N
1.,001
duxia lener, Ulurlnd Iran.uaLorul TI'
Ten'luliel re pinul 4 crqte rapid
clll'tl + 12 V. and 'el',lstl len!iunc:
ş ş doul treimi (cu 8 V). ni,e-
11.11 pc PlQul J dninc 1<1 loaic- "
releul elite .traL Dar.:! tco51unca al-
lern,alivt este sub valoarea
I'nn IOlenncdlul mIrAm 'iei, lC'SIIig.
nca In A este uh valoare.
deK-hiderli dlOdel Zo:cc:r, illr rclnJl
<;c ehbcre.ll.l.A. CITMl It"I!5lunea de-pA'
IIC"ILc limlla de sus a IntrArii .el
lenllunea pc rllnul 2 deJlljl!\\e o
lrelme dm 12 V, releu! este
prnul 3 O. l.imuek /$1.1' ,.
pol fi 'lIbJhlC' cu o AI:Ufalc\C de
± v. dacA le folo_esc polcnlio-
melre de prtclLie. nu pre-
lintl hl,tcreli, din C8U1.a rotuiui u.:
Ilv.lan$l al Zener.
I.2f)V'··· cc sun "'ltc"
o--
B1
ALIMENTATOR REGLABIL
In9· ZAHARIA IANCU
i _. . ".;- .'
-' - • _' '- " oi .. ' &.-1'"

uliu, .. exp.rlm.ntalor In I.bol'.to-,.I, ,matorllo" In laboratoatel, dldtt,U e,
um ,1 efectua,. unor ml.urAtori .. u .talonAn ca. aparata d, mituri n.c •• ltI IU,...
b 1, dl t.n.lunl continuI ,1 alt.rn.tI .....
bu IJoI,,.. C:Qnductorulul d. I.za al ,.t.I,I, aparatul va n con,ctat prlntr>oun I,.n.lor.
W,I ' po" 1/1
11'1 mod turenl le 100UIC ur.'
de t,n"un, Itab tlate, cont 11 '.
pe baza unOl .. c"'elM .1,11 e" ,1, fi
complicate, mIU a"" In 1;lltullole
d, cUlen! ,ttertl'olh" COltii
fi d .. tul da pretenlloase pentru 11
realilele de c/llr, amalOl1
P,ulilntAm m. 'OS datele p I
(MI'rucl" unul
,
l'
I 1.
'02
jf
'6 1 B
0\
c
---..---<

ee
plu 'Otl-uit IlaUzab,: do lIl!" '!H&-
tOI c.plllor. Cu m ",m,"'" de
cQmpot'lert1e larg a,plndlte In 'e·
:t'IUI c:oml'rtlll.la. capell I .. U""
I p ate ma pret.nUD,l
Ab 'OI • cu 10" in 'aport cu
e ",dlLate nu ,nfluenteaza
jMrf lnillo. Ap.1 alul
ci l' tla!',' r ni·
B
A
,
tor de cu if}/a,uraru prima·
ra dUMOllonata pentru ten"unea
m/nm'll cit ,e.al fj drvlula In 1:2
IIcUI. COneclarfNI In cirCUitul de
allmlnta .. II d,lerltelor 'ecl'l, pfln
Intermediul comutalo!ului CII 1\
ţ (II;. 1).
nduc"!'" In gol IntII 0000 " 8400
gal"', t.'u1tlnd .1I11allli num"'u.
'It
uv
O lA
J
, SA N 22rN
(
N I..t6V 0----'


----------------------------!"
lui de .plr. pe voit Inlrl B ,1 4,36.
Pentru .llouraree tlnslunllor alter-
natlvI 'OacftlNl pe panoul frontal
al aparatului, Intre limitele O ,1
320 V, cu trapte de variatie din 10
in 10 V, lofa,urarea prlm.,. III
translormatolului functioneazA atit
In clrcullul de Intrara, cit ,1 In cir-
cuitul d ••• rclnlll, slmUar auto-
Iran,lormatolurul. ACUl artificiu
permite raduceraa dimensiunilor
aparatului, III componentelor, slm.
pllficl'. Ichaml! ,1 o cre,tl'"
apreciabila I coeflcrentulul ele 11-
ţ In .. plaatare.
Cale 33 de Irepte de regltIJ are
'8,..,luoIl0l' Iint grupate In 3 zone,
A, B " C. renllunlll ,Itematlv ...
ob1ln II borne" r •• pectlve mon·
late pe panoul frontel II aparatului
(1Ig_ 2), Pentru slmpllflcar •• -au
montat 3 borne Icalda. ,1 una
comuni (notaU cu clll1l 110.). P/ln
Inte/medlul comutalo/ulul K
1
cu a
ţ .. conecteul IMI rind la
flacare lonl punt .. redreloara de
tip 1 PM4 (Iau alta Ilmllara. con-
fac110nate din" diode capabile ..
redr .. ne 3!Kl--4OO V la un curent
de .Irclnl de minimum t A). Tin-
Ilun" continua namtrata ţ
are practic yaloar .. tenllunll alt.r-
netly. eflcaca ,1 .. culage la bor-
nale + ,1 - (fig. 2) montata, da
a.amlfla.. pe plnou! frontll al
aplratulul .
Tanllunlle altarnaUvtI lub 10 V
V) .. ţ din Intl,urarla
lacundar. e traniiormatoruiui ,1
Iim eccallbUa la borne" relpec-
tly .. polilioner. pe panoul frontal
al con.trucl'al.
Panoul Irontal mii 'Ullina
rul Ilmpli cara IndicI ţ ten-
Ilunll da allmantare da la la,eaua
alectrlcl ele iluminat ela 220 V -
SO HI ,1 Inlrarupllorul de relea.
Trln.formatorul da relea .. VI
reaUl1 pe un pache1 din tola E+ I
din f.rolUlciu de O,S mm (cara 16
parmlta o ţ mal mara da
10000 gau .. ), ela lip E 18 x 50 mm
gro.lmea pachetuluL (Se poate uti-
liza orice fel de miel ferOi pentru
tranlformaloara de tip .In manta,
sau .. Imbura' cu I8cllunaa mal
mare ele 11-18 cm
l
. )
BoblnaJul se ellCutl cu conduc-
tor ele cupru amallat C\I dlamatrul
de 0,6 (Iau O,IIS) mm, dilpui In
straturi, Iphl lingi spl,l. Mal Int!i
se boblna8l1 cale 360 de spire ale
inll$urlrll 11 (fig. 1). Se scoata
Ţ
Cl!D=
Poz. A
(
1 O 110 120
7 10 120 230
J 20 BO '"0
O " 10 140 1'50
-R 5 40 150 260
®l1-"-6 p5,,- 0 p:16,,-0 t .c
ll
<7
0
t:.
I 60 110 180
O

6 10 "O 190
9 80 1'0
10 90 200 :0
11 100 210 J20
POz O
O
Ao
uO
p' Iza Inllrmadlarl care al conec·
teazA la borne «C, ,1 u contInuI
boblna]ul In acala,1 uni cu cele
300 de .plra ale Inflsurarll I
k
, 1.
.coata Iar priza pentru con.ctalaa
born-' «B_ si afl .. contInui
boblna]ul, ' .. pectlnd numlrul de
Iplre Intre prizele Intermediare,
plnl la apulzarea celor 960 de .plr.
Indlcalil In figura 1. La fieca re doul
Itraturl .. In"oduce o Ilolatie din
ţ de hIrtie ulei atI.
Dupa terminarea Inll,urlrll I al
aeterne I,jn Itrat de prespan sau
alt carton Iza lant. pelte Clra ,e
asul cele 18 splra aII Inflsurl,il
a U-a. Bobina, Invelrtl cu un strat
de carton p"span ele 0,25+0,35
mm grOllme, nu necesllA nelipA.
rat Impregnare. Tolela miezului fa·
romagnetlc se montaazl intrale·
lut (f!lr. lntleller).
o
c
CafcI" aparat\. ul se ,al' natii
din tabla de I,ar d. 1 mm grollme,
conlorm dimenSiunilor aprOl"na·
Indicata in figura 2 Minerul
elte lot drn tabla de fieI de
mm O'Olune o (I$1a IIIt' dE'
20 mm.
Srourante lutlb'll cu IUPOltul er
,1 IIJa cOldonulul de alimentare
de la rellM tf"m 1at la i1plt CI,j
11t!. tlll)Olall Icu CQnr de p,o-
tlKIIi dfo II) IU" U azft
pe penoUl (lOlla )
Construit CO
ca!,ilor. apar.lul luncI n
mallarl nici UI da 10
menlar •.
CurentUl bSb' f! la
ţ 1/1 go &'10 de A
Curentul nom,"al de r n Iti
de la 1 A. corespu UIIOI t"
de 300 W
1
B4
f
Ing. GASCR MOLNAR
Detectorul temperaturA limitJ
un circuit care semnalizcazl OJ
"Jlliorul unei diode luminesttDtt de-
ş val.lrii prestabilite pentru
temperatura mcdiulw controlat. to
figura 1 Ş pru.entalA O varianll
n &CI:'Stui circuit. Elementul care ci-
'Cflc temperatura este ItI'
ffilslorul TI" montal Intre punctele
8, Ş Bz. In lcell cu. clrcull u] VII
!lemnauza atmgerea unI:! tcmperaturi
minime Itabi:itJ cu IJutorul poten-
,iomttruhu atl'l1ireglabiJ Daci
dOTim i'ItrIlnahlMCIl ţ ş Itmpe-
ral urii m .. lme, !crmi.toTuI trebuie
monL.at IDIn: punC'lelc "1 ti Az. illf
Intrt puncte!.:! 8, Ş 8) vom rIIa:
'll;urIQrCUI!.
Aa:.<;1 montaj este un Iriaaer
Schnull, avind douA JIAn I'abile ..
ş $Ilri depind de valoarea
de J'l" «"le douA intrArl
IlV{.SV ... lbV
Ol
RS
RJ
Hb-...-1.
Ikn
1,2kJl
PS,
soon.
11knl
lN4146
R
S2
soon.
2
1kn
lN4146
11
4
120kJl
r ___
L L'-[ k:J n -.--21 S • r
AJ24
7
220kn
.11V1 ... 8V 16V)
o
lNW.fI
lN4148
2
-


TensiunCB de pc: intlllrca
• circuitului depinde de porilia CURO-
!'\IIUI potcn]iometrului de "aloarea
ţ termlSlorului. SI
punem ci iniliaJ tempcratum Cite
peste valoarQ fixati cu ajutorul po-
IcnJiomctrului In acest
cu. tensiunea la ieprca C1r,ustului e!>te
apropiati de LCMiunca de alimentare
ş dioda luminQCcntl tOL) DU lumi-
neaza. Pe II'IIIUflI sddcrii temper.
IW1I crqtc ţ
produdod ten,iunii dt pc:
tunorul polcnJiometrulUL Ond ..
c::eastl \'8 dcplp valoarea
tCllliunti prezente pc lntllll'CI. ndl)-
vcrsn.re, amplificatoru! va tr(Ol! In
.tarea cealalti, avind la o ten-
.iune In de 1 V Trea:rca eale
roarte rapida dIn C.UZI ţ POZ"
livc realizati cu ajulorul rerr.tcn\clo;y
R
J
1. R •• cart aduc Inapoi la Intran:
o patle din ten)lUnea de Ş Tot
din altua [ucltei pozitive. in
stan: tensiunea de re mtrarea ndn-
ver.oare I em:ultuh.1I va fi mliU mll:l
tn starel motiv
penlru can: oomUI&I'OI VI
"'OI loc la o lempeulurl pulin mai
ridiClI1. Aecasll. I
ruiui ScbmiU asillurA o semnahl.are
bunA, flri comutln dese. M.lpJrl·
toate In JUrul IImlll. (lnd
t("n$lunea la 1"lrOi circuitului
scA7utl. dioda OL lumine.a 'tm·
nali.zl:Dd ş flute. 0.--
cuhul In' 511f0l antCfinarfi
(dioda DL Itin5l) aluna cl!ld tem-
peratura cretle cu cea 1 C JlClI1C'
lnt.o COl mal de laa·
ma. cara au actlnt la aUfll'tul va.
cuiUl II XIX·lea ",1 In primII an. al
aacolului XX .• a nu"'arA ,1 Inglne-
Nlkola Teala. S-a ol.cut
III 10 Iulie 18&8. In 1.lul SIMILIANI.
I,tualln provIncie LIKA. 10 lugOIIIl-
VII '1' InCelll d.n vlalA. New York,
le 1 Ianuarie li43.
Ritl-lld,Ua lui Ntkola Tllla In toh·
nlca radlocomul'llca\ilior II a dom,-
nlilor ater."le acelt.la alnl II'I1PGr·
lant. ,. nUmelO .... In anU 1881 __
18Q() T •• la a CnnC.,ut '1 a c;onltTl,I.l'
prlm.le generatoare do tnalli troc·
venll, care producdu curont CI,I o
frecvanlA da pIna 'a 20 000 do perlo
da. DupA cum .. ,Ile, In pnmll 1111
da dupA Invontarea teleorellel IAra
Ilr, generaloarela de curonll do '"aIIA
frecventA - elia, vorba dl,l
altornatoar.l. do I"alti Irocvontl
au fo.t folo.lta pe Icari folln" Ia
echlparea aml16l0aralor. Din anul
t8QO eal. datall o ,ltA Importanl.
'aah'a" a lUI TOlla: lolegralll cu
lemnale armonlce. produ"de II.,....
rllla.re aleclric. rolatlve, matttlo-
",aloarea limitA
In fiSura Il am prUl"nlll o altA ",a-
rianll I cir\lJ.ilului de: IeSiwe. Aeei!
montaj ţ doUl dctel;loare, unul
(cel de sus) (lentru valoarea maximA,
celAlalt pentru valoarea miniml. LI·
milele: '!le al ajulorul pokn-
\Iomelrelor lemireglabilc P'l ş
Pentru lemnalizarc am rolollii o
IInlurfl diodi lumine.ccntl. dar in
CI./: de nevoie le poale roloai o
dioda pentru fiecare pral- In filura 3
este rrel-cnratl schema unui os.cilator.
can: polte lervi la alimentarea diode!
lumlnelOtDle cu 'leffinale alternativ"
lucru la ipcci.J
acolo unde condiliile de iluminat
Ingreunea.d. ot>lerVl1"CI luminlni C(lft-
Imuc a diodel
Penlru ahmenwOI montajulUI It
p()lle folosi O lur. de tensiune "a-
bihlll.tl ahmenlalt de la relea lprm-
lf·tIJl U'lIn,foTlO"or de ",ner. de
uemplu) sau o bliterie de 1) V.
tn lnthciere va clle\lI.
IIphcalii practu::e ale pro-
zenllte. Uo grcUlI cat.: Iemoaliua:1fl
alinJerea lempe-ralurit de Q C poate
III. r1e Ulii l(lfenlor auto, Iverl1;dndu-r.
de: r<».ibihtatea formtrii pojlhi\Ci pe
fOIta. Olct le (olMqlt l"\l
dilua limite. montaJul poille ICI1Illl-
hu li alinaerea unei t<-mperlturi
periculoase lntr·un.anumll loc dm
mnlor la IncllZIlU IIU fierberea
dlfcritelOf hthlde monlljul poale III
de asemraea, util. Sco'ibihtalea
nata IInlorlor Ţ 1890, 111 deaco-
p.r. 11110101/1c. a curon·
t, ar de Inalla IrecvenlJ. care .In!
loloalll al In prelent fU mull auce ..
,n t •• lIImontu uno, IlocII",,, La
2' aprilie 189:1' panlru Iran,lorma.
lorul de cu'on!' au ,,,,s'I" iI,e'i!r·IJ..
T('.la Obl,ne u" cortllicat do
LUI II ,.., n. merllul deOleb1\
de 1111 reaUlat orlmul redlololeghliSrll
din 'ume, In anului !8aa,
c,od. In largu mArii, In .ropl.,e de
New York, a demonllratil Ou-
bllte l a Uit vag farl echIpaj, condui
pnn rad 'o. In aeooa,1 perioada, In
taln unuI numoroa(klbllc, In b81lnul
amenaJat In "nd1aon SQuaro Cilr
el.n T .. la a al, jal pn" ttnde heri-
!HlI!e un vapora,
"enlru .. ullolagi1hj.t I·a obllnul
ti,,, partoa Oficiului da Invllnl" alo
SlalolOl U"t&.. Ia 3 no .. mbrie t-'
P41llIntul numArul lI&t $34. Ac .. atl
,nvonlre a mal 1011 b'lIvel,[j ,1 In
IIlte 11r!, ,p'a uomplu In Rusi .. do
unde I .e eUber"lA \In C0E;llfic.at du
autor la ao IuIIII- 11105
In b,evolut aliblrat la" nolembr,u

fldKatl a deleclorului rermllc utIli·
lJlrea lui In montlje avertiloarc de
inl:endul, .... dadto le adilu", un releu
corelpurtZAtor, detectorul cu un IID-
aur prII poate fi folotit la alimcntarea
unui clectrk: pentN a ţ
lemllC'r.lurl (ODJlaDIA .lntroO anu·
mul 1IIC1lllt mmltele obllllule depind
de celllllea mud de IJ.ldurl. miri-
mra de amrluare. termi-
'o<;A II/(.,.ind Inp-IJit, le pot
oblltJe plaJe de realaj de 3..5"
tSia. IImt"loniul Inglne' actlll ci l/"t-
venUa.a poal.llialoliti penlru I.to--
.... omanda unOI bllrcl d. lalvara, a
.. do pl!ola,"u pllnlru lI.n.·
f'ortul IcrilorUor. pacll.lnlor, provl_
I jlor. In"rumentelor. oblecleler. pre.
cum ti ,1 malllrllliolor do orice
pllntru pllrundor .. In regiuni Inac-
COllbllo altlel, .eu la peacultul b"l ...
MIlo., cii .. 1" a'" "oour! ttllniUlce.
"hnlce .. u comerciale.
GIJld'ndu·ao la violor ,1 IlIaflind
,a r.dtOloleghldlljul v. pulea" ullll·
zaI III fTOII'1I1I unor IIrmo cu maro
puiet. d. dt.lrug.'., TOIIe a(;fla ci
ac Olt •• rme InO'OllIOflr. II vor do-
termina II" oamllnl •• renunlll la
rAZboi. rOlllltlndu'IO IIallol _ cltnz
- Imenll,.tall pAcii pa,mlllleol. ,,,-
lre tIIIIl'unla. '"Ir-un documenl tet1.
nte '1 ,Innllftc cu", a.to u" b.evet
dll Invonllo. Invontatotul Cu InattA
,0n,llInlill,uro a fOII NI.ollI Toala,
"LU a gAsU nllpelrh/tl, Ci etlla. n"o-
111'.1.1 III oculla d. pac •• condllia
"cl\ll1l1 dlnloldelluna .t de pl.
tullndo,,1 a IIlgurllnl progrOlulul ,1
bunhl.rh pOQo.ralor Faplul 0.10
cu lolul romareablU
In .llr.ll, amlnllm ,A rOlla II con·
,atrull doua IId,ollmil.toarl, In lne
,1 cII a brevellll un aparal pen·
It1.I prndllCe'M OlonuJul " cA a
con,lrult mal mult.ltpuL1 de eleelre-
motova.

eEi
c

, AnZISTOABE _
n RElilm DE AUALAnSR
GI:NERALll4.il
1" al., 'nelt \Il
,'II
JOf'lQ1UtW tran, t
CII cnlllOl'uI In 1.
1110111 III II iti
Emtl Il
trilttZ ar
de trlp-:g t
,.,
",m_
"
filul, :
TABELUL NR. ,
"(VI
.. ..
U
"''V
.. ..
I
C(mA)
- 01
BS
..
..
"
lb
I
2


..
'00
'20 '40
,O>
..
";00
_ ...
m 71 II
,
- .. -
',."
! ;:
,
11
-

.
I
,
l
Il


200
"
"
'"
li
"
,
'" "1 •
, OV
,O>
II
12
-
I"g. N. MAXIM
con:spundl6a1'l" 1»
n, r mUIUI de funct 0'\ re: II,
ş (put1dul In . prop] rCII
'1IJIf;t \Il M, cimpul cltdll(; IIm n-o
, nea de: U'ettte .. ,:ok<'l<lrul ..
'I"(r alll de put nl" indl ţ !IA
'"
...
..
Il.
f urtil 1 de .. noInL ulfd
, ocn 11! • acestor .• (1J elco
d y lenll ,'1 .'n,rul", nculn
""
..
'.,5
la

\
--,
""
..
"
.'partll L acu.:.I\II
• aii
bac ,1eu0J. lran-
... 30> ...
.. .. OI.·
U"'
11
"
-
-
zistoruluL prezentati in figura 1
Fenomenul de multiplicare a purti-
tarilor de sarcini prin avalan$l le
caracterizeazi prin factorul M de
multiplicare, care reprezmti raportul
dintre numArul purtAtorilor care iei
din regi unea de trea: re fi numirul
purtitorilor care intri In aocu li
regiunr. In fiSura prezentati, pentru
l implificare 1-1. ţ ci
nul de multiplicare are 100 lt1lT-llD
3
100 U(
160
160
1'0
p
Elpctronl
eo I
4c
si participe la acest proces. Totodali
leie., ci proeeaul de prUl
ş depinde de, arosimea
giunli de trecere. deoar«le pentru a
cqtip eoerp electtonii trebuie si
Slribati un anumit spaliu de aeeo-
leruc-
Ca urmare a apariliei acestui feno-
men, rorentul de emitor ş
valoarea eorespunzAt or, ti cel de
cole<:tor ş cel de bazi, deschizInd mai
N

-

Goluri
curentul reziduaJ de colector.
Deoarece tensiunea de alimcntan:
CIte mCIl\inul! constantA, prin et'ct-
tcn:a turcntului de tolector mi-
rCjIe tensiunea cade pe ţ
de IIfculi Re. respectiv teru;iuIlCll
Intn: wlcctor ş emite.' reduo:
corespunzitor_ Do:lCi JC'8.Iunea MN
C"ile o re,iuDe de:
Folo5:ind schema din (iaura 1 a. ClI
valortle anterior pre1.cntatt, a-au oh-
[
• •
'6 "A
100 '
___ .-1__ -------------___ 1
'-_-+-'_-- _-+-_ __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_,,--=-=-- --I---+f
Ubl n '
Jii------_r
pl,J<
lingur puna, A' goluri ti A"
pcotru electroni In reali late. acest
fenomen are loc pc toall regiunea de
trecere a joncllunii bui-colector.
Reiese din cele prezeotale ci pentru
aparitia acestui fenomen este necesar
CI clmp'ului electric (dea
valoarea tensiunD invtfle aplicate)
si fie superioart unei anumite valori
limiti deoarece numai electronI care
au energie mlÎ mare dech ener,ta
formlrii unei perechi d cctron-gol pol

mult j onCjiunea emit or-bul dato-
riti cideril de tensiune pe reristen-
\1 R., fn aecuti reaiunc (MN din
fi" 2) te CODltlti. existen", unei
ţ pozitive ce are drept urmare
in final deschiderea puternici a tran-
zistoruil,u,
Curent ul de colector se ş
brusc, conform ţ
lc - M (ar: 1.+4.,\ unde M bie
factorul de multi plicare; ar: f;,(·
torul de amplificare In curcnt t, ""
-
linul rClultatele pre/cntate In tabelul
nt. 1.
Proprielatea uantislnarclor oc lu-
crcad In rc,1m de avalan" de a aYal
o astfd de caracteristici pcrmi le
difcrile ţ ale atUlora In arcu"
tele tn impul!uri.
Circuitele cu ce Itr
creazlln regim de avalaniil Jint foa rte
,imri ... pr(;"/jnti Il miiriti
M ş perml! si '-t oblml
&.clnr cu aml"lilu,Jl ll'aTC
87
In ţ bine in
reaim de ş am
I U o frecven. de l1iere mare ş \III
ractor ele amplificare cit mai mare;
de looe& .Int prekrabile lralU'i.toa-
re1ll de medie , loaltl ţ
TralU'i.torul In aVllln" poate li
utilizat ID circuite de rOrllla.rt I ten-
Jiu.niJ« liniar-variabile., I impul.u-
rilor de tc\Il1I duratA, I impullurilor
drcptunahiulue., In ICheme de aeno-
ratoare de zaomOl etc.
rezutenll negaliwt (1n fig. 4 b, punc;lul
I J. coodenSlt9;N te dEScllrCl prin
tranzistorul intrat In ş Ond
teruiunea la bornele conden"torului
devine mai mi(j. dedt tensiunea U ...
tranzistorul tncetC8l'1 si mai cond ueA.
Conden"torul C incepe si !le
Incarce li procaul !le repetL
Folotind elementele din circuitul
prezentat In fi,ura 4a, pentl1l C ..
-560 pF, te ob]1D diagramele
siunii liDlu-vlrilbile prezentate !n
TABELUL NR. 2

110 220 ...
,,..1
','
I 11
Sa 16kfi

1'iN
u IV)
11 0
... O,16pS
6
16kJl
3kJl
lSOpF 5, k
,
, ,
, ,
10011
: 1 BF173
L _ __ _ _ ..J
ReiC!ll ci vaJoucw, ţ C
va li alcasl din condilia obpnerii unei
perioalk date a liniar-varia-
bilt.
Pentru in lllllite mici I
perioadei II: rolOlqIt rezisten" va-
riabilli RO' Modifidnd capa-
citlJii C ' -au ob\lnul treeute
in tabelul nr. 1
, ... , ...
10000
.. 120 200

I
o
R'
E
r
"'14OV
12V
l,lkfi 910fi I,Sk11
Nivel z mot
}o-'="-"="---oU z
non
OENERATOR DE TENSIUNE
LlNIAR·VARIABILA
ţ gtlltfatorului de
.i une UnW-Vlrilbili din fi,ulll 4 !le
poate urmlri cu ajutorul dia",amei
din n,ulll 4 b.
In mtervalul de timp cit trlnzit-
torul este bloeat, conclen"torul ICI
Incarci pe circuitul E" R •• R., C,
R •• E •.
Daci ICI alti ulf'd mlrimile R ..
R .. E. Ind! punctul de runcpo-
nare Il fie . itual bI ţ ro
aa
!igura 4c.
Tel1$lunca liniar-variabilA objmull
are ractor de neliniarilate
mallv epl cu raClorul de uliliu.re al
tensiunii de llimentare;
. T U_
p ------""-"undcT p0-
RC E.
rioada tensiultii liniar-variabil e; U ••
- valoarea vtrf II virf a tmliunii de la
bornele capacitAtii; E,. - leQJiunea
suna de llimentue.
Perioada tensiunii liniar-vlrill",1e
se poale IprodIllll cu ţ
-----0-
GENERATOR DE IMPULSURI
CU AMPI.ITUDINE MARE
Geoeratorul ţ In figulll '1
formeazA. impul,uri de teurt.i dur."
(r.g. , b). Funcli onarea sa are II ba2j
ş fenomen de
In momentul tn care tranzistorul
It deschide, condensatorul C It dtl-
carti prin ş prin ş
rarea primari. transfOrlllalorului de
impuburl a. urmlle, tn circuitul
al traD5l'omalorului !II: ob-
ţ impulsul prercntat
-
,
Avantajul schemei comti În ampli-
tudinea mare a Impulsului ce se
formeazA, precum !ii In ţ
de ş mici a Intrucit
impulsul !le culege de pc Il doua !oll-
, urare a transformatorului.
Traos!ormatorul are urmltoarele
date constructive: material magnelil:
- per mal!oy sau reriti; sccjiunCl.l.
-0,4 cm; fiecare ş arc 100
de spin:_
I
Ampltficator medie
De la
freC'o'en t Ci
genffalonJ. f
o
=5'JMHz
do 'gomet B • ',SMHz
7a
r-
UjL JI" lJ'edle
ă În IfIlJul'i
f
o
'15t1Hz
o-
8a
16kJl
r
,
(1
,
E
c
.:220V
,
L
sr173
1,7kJl 910n
ţ objinUle 1,1$-
te In fu ncllC de valoarea capacltljii.
Pent ru 680 pF, rrccvenja de repclijic
este de XI 1Iil..
Deoarece de5chiderea lrauistoru-
lui are loc prin avalart!jA. variajia
curentului este brlllCl, determinind o
varialie rapidA a fluxului magnetil:,
ceea ce duce la oh\increa unUl impuls
de scurti duratl cu rronturi bune.
GENERATOR DE ZGOMOT
Tranzistorul lQ regIm de ş
dl in mod parazit o tensiune de zgo-
mOi de ordinul ţ într-o
bandA. foarte largA de ţ (0-
4{}
O schemA practici. de gcneratCl'
elite prezentati in fiSura 6-
Tensiunea de zgomot mai mare !le
objine tu ZODa de cot a
acest regim obli nlndu-sc prin reglarea
potenjiomeuultd de S ill Deoarece
in aceastA zonA tranriSlorul prezintl
tensiune de zgomot lntr-o bandi roar-
te largA de frecvenjC. ti poate fi ut;"
1-1
Detector
OsciloscoD
FolO!lind montajul din figura 8 a.
se pot ţ impulsurile dreptun-
ghiulare al caracteristicile din figura
...
ţ are la balA ş
fenomen Dioda O !le deschide cind
lenliunea la bornele sale ş
° anumiti valoare de pra& folosind
utfd la bornele lale ° tensiune drept-
unghiularA.
Perioada de repetilie este influen-
tat! pulCmil: de valoarea capacitA-
Iii CI '
U
les
(VI
8b
1',
11
510Jl
10
8
l1ej
6
4
O
LJL
1
lizat In scheme de generat or de zgo-
mOI Mesterll pentru imi tarea zgomo-
IUIUl de fl uctua\ie ce apare In traseul
de radiorecep\ie a semnalelor.
Tn fisura 7 a este prezentat un mon-
taj cu care se poate pune lp eviden\l
modul cum apare""LgomotiIJ de nuo-
tualie produs de generator.
Prin ajustarea ţ de
nivel te poate modifica In limite larp
raportulscmnalh gomot (fig. 1
GENERATOR DE IMPULSURI
DREPTUNOHIULARE
,
,
S 15 5
t
Din cele prezentate mai IIl! rezultl
ci tranzistoarele In ş pOl fi
folositc cu rezultate bune In activi-
tatea de cercetare sau In diferite
ţ de laborator, a
ob]Înc semnale de ° anul1lltl forml
cu circuilC cit mai simple.
Ele au Inlli ° sene de deu-van-
taje care le limlteuJ. aplicarea larp.
aceste circuilC necesitA ten-
siuni de alimentare mari, premII o
oare<:are instabilitate termica ş nu
orerA fXlsibilitatea ă dupA \ "in-
ţ a unor parametri.
S9
,


FOTOGRAFIA
DE APROAPE
Fotografia din apropierea oblac-
'L Il' ('au «mllelolOlograf,a», cum
te denumitA uneon) se lolo .. ,'e
lilnc, clnd dOflm sa ocupAm lntre(J
ul de fUm cu ImagInea unul
IIIC! miC. Ea este o treaptAlnte,-
j,fu6 Intr. fotografia uluale ,1
rololograllll. car. apelead le
n (rOlcap pentru IlIalilarea Ime·
,.
)omenlul scarllor de r.pradu-
cor. in cllr, opereazA macro-
folograflllllite aprollimotiv 1/10--:1.
Scala de reproducere (sau mlrl-
fea) I,ta 'aportul Intre dimensiu-
nea Imaginii " dimensiunea raalA
II Oblllctuiui
Prin enumerarea unor aplicatii
"e macrololog'ahei sperlm d tra·
1 m Inlllll.ul cititorilor paslona1!
:Iti lehnlcA, ,tilntA sau artA, dornici
obi'"" Imagini pe hirtie ori dia-
POZitiV III. unor desene, scheme,
p'"se fiialeUclI " numismatice, o·
j de dlmenalunl reduse, plan-
so
FII:. OH, SALUTA
ta, flori, Inlecte, detalii de orlca
cu acop documentar aau artlaUc,
Prin conatruClIft, aproape toale
oblectlvela fotograflce pot fi re-
glata pentru a obVna Imagini clare
ale obiecta lor altuate le orice dll-
tanlfi dorim, Intra Infinit " o anu-
miti IImltl antarloarl, cara, de
regula, IIte da l-2O ori mal mare
decit ţ locali. Pantru oblec-
tlvale normale (1_50 mm) ala for.
matulul mic, limita anterloarl de
punare la punct .. sltuea'za deci
In domeniul 35-100 cm, lunClla de
tip. Pentru macrofotogralle trebuie
coborfta aceasta IImltl (uneori pInii
In apropler .. dla'an1e1 focale), prin
l oto.lrea unor mijloace tahnlce au-
Itmare. Ele, Impr .... n! cu alta pro-
blame ap.clflce folograflel de a·
proape, vor fi delerl .. succint In
cale c. urmeazl,
APARATUL FOTOGRAFIC
reprezinta alngura In'vestl'lla m.ra si
el trebuie al fie tip mo-
nooblectlv. Amintim din mlirclle
comerclallzale In 1arl: Praktlca,
Zenit, Peafowl le formet mie ,1
Penlacon-alx, Kiev 80 le lormat
8x 8 cm, Ac"tea permit urmlrlrea
eltacta a IncadrarII, a pun.rU la
punct ,1 a profunzimII cimpuluI.
La modelele cu miaur." Interloarl
a luminII ae almpllflca ,1 reglarea
coracta a a.punarll.
OBIECTIVELE racomandablla
pentru macrofotografla Iint cele
normale (1-50 mm le format mic ,1
1-80 mm la 8x8). Superengutarele
dau dlatoralunl marginale ale Ima-
ginII (uneori dutate Inat In foto-
grafia artlallcl). Teleoblecllve" ne-
c .. ltA exlenlll mari ,1 .. utHlzllazl
doar aluncl cind, din diva'" mo-
tiva, nu n. pulem apropia de obiect
atit cit dorim.
LENTILELE Ţ nu·
mite "proxare» sint lentile conver·
gente car ... aplica In ţ oblec·
tlvulul (fig. 1) pentru mlc,orarea
dlat.n1el foca" a ac .. tula. EI da
aatfel Imaglnl,clara ale obiectelor
altuate ceva mal aproape declt II·
mita anlerloarl, dar •• iata dezavan·
taJul alterlril calit6111 In cazul len·
tllelor cu convergen", ma' mare
da i-3 dioptrii. De aceea, metoda
ee apllel doar la aparate cu oblec·
tiv nedemontabll, unde nu II poate
101011 extensl •.
INelELE INTERMEDIARE "'Il
«p.ntru .xlensle. sint nl,t. clllndii
i care se i apa-
rat (deci film) Ş obiectiv (fig. 2).
ă amintim ca, la mllrea majoritate
a obiectivelor, punerea la punct
pentru diverse distante delotogra-
fiere se face prin deplllsarea Între-
gului sistem optic fata de planul
filmului; enume pentru ţ
mici se deplirteazlllentilele de IiIm.
Inelele Intermediare reallzeaz! O
mArire suplimentar' (extenSie) a
ţ obiectiv - Illm si permit
obtlneree de Imagini clare ale o-
blectelQr mal apropiete (Iig. 3).
Pentru monlurlle cu filet (Zenit.
Prektlca), Inelele se pot ţ
na simplu pe strung, dupli ţ
din flgur. 4. Cota A depinde de
obiectivul folosit: ea eate egal! cu
deplasarea pe care o permite siste-
mul mecanic de punere la punct al
obiectivului ti poate fi malurat!
cu $ublerul (In domeniul mm
pentru 1-50 mm). Se va confectio-
na un set de patru Inele, avind lun·
glmlle A, 2A, 4A ,IBA Astfel. prin
ţ corespunzAtoare si utl·
Uzind reglaJul propriu al obiecti-
vului, se poate obtine reproducarea
la orice scarli, pentru ţ cu-
prinse.. Intre limita anterloarli $1 o
nouA nm.itA, mult redusA. Se va
evita alumlnlul la confecl'onara,
deoarece II!etale sa grlpeaz!. Ine·
lele descrise nu asigurA Inchiderea
automat! a diafragmei la declan,
,are " Impun lucrul .manual». Se
labrlc! inele cu tljli pentru aceasta
comand! ,1 altele care, prin 3 co·
nexlunl, lransmlt alectric 'valoarea
ă a diafragmei cAtre
ponometrul din aparat
BURDUFUL asta un dispOZitiv
cara 88 poate lolosl In loc da Inele
Intermediare, In acelatl tcop. Per-
mite lucrul mal operativ, datorita,
variatiei continue a eXlenslei, dar
elta mal volumlno. ,1 mal greu
(fig. 5).
ALTE ACCESORII utile, dar nu
neapArat necessre In fotografia de
aprQape:
- Trapl.dui asigur! .tabllita-
tea aparatului la cu timpi
lungI.
_ Oaolan.,.torul flaxlbll aVltA
miscarea aparatulUI la ş
- Vborul unghlular permila
vizarea dintr-o direct" mal con-
venab!l6 atunci cind aparatul este
ş lnlr-o pozl11e neobl,nultA'
- Para.olarul ImpiedicA refle-
llile In obiectiV ale luminII prove-
nite din afara cimpului folograf,c.
- Inalul da Invar .. ra permite
ş obiectivului cu lentlla
fronlalA Sili. aparat, EI se folose,te
le IcArl de redere mal mari de
1.5 pentru ImbunAt!tlrea ţ
(lt-,acllvele, I
nu'''ftl dlstan'e
ObJflct-lent,11I moi' mari decit dl
tanta lentil6-lmaglne
- Stativul pantru ,aproducari,
care cuprinde o planset.'1 ti o co
loena pe care se deplasa zn ap -
ratul ti lAmpile pentrt m,nare
(1Ig. 5), u$ureazll mu riul ,
studio».
- Sania de ra-glara, d'spoz I
ce permite deplasarea tu • ap
ratulul fat! de suport (1\)11'1 r
pied, masA), pentru o 1,. ad are
optimA,
EXPUNEREA n htoIV<'fia do
aproape are citeva partl<"ularit6tl
Cel mal dea fotograful 18 aiia ,
... crlzA de luminII p,. de o parte,
el Irebuie ali tucreze el tl"'01 ţ
deoarece la ,elirl "narl rl'stf r o
pO!1lonal tilCUl a 111 r ,-
catelJ. Pa de alt! p f 10
Slle dlafragm/lrr. put.r,." II ...
tru a compcnaa e r '1 POl b
funZlmell reduill care p t il
ordinul mii 1etr 10 reI
mllor de mi l'
MARIMI UTILE PENTRU
(fcumlll 2. mm .. '
...
...
..,
"
...
"
zn.
..
'"
"
"
'"
" "
30 'Jj .. OI
..
'"
• Ol ..
..
'DO
'"
',0
.. ..
'"
"
70 .. ... ..
..
"
'"
..
..
" '"
',1
'OI
"
""
..
'"
'II
'"
..
12'
"
."
..
'"
IU
, ..
"
, ..
17,1
,sa
1
, ..
11,1
'"
O
'IO
U,O
".
, ..
'"
..

...
'2.5
'" °
'"
'1.4 330

"O
'"
3 .. 1
un ele-
ment: i ii de lu-
miM care
IlonalA (1.1 •• •• ;;
de Înscrise pe
bile doar pentru cazul punerii la
pU'lct ',e Inlinit. Odata cu ş
ea ţ obiectiv-film ne.
resara ţ rn "UJbel a-au Indl,
.'1 ateste ţ
si Elea1nldalea"bforma
da de prelungire a 8U'lOeril,
« 't ti sub formA de trepta Otaca CQ_
"rod) cu cara trebuie mArit Îlnarpul
deschisa dlafragma. retliile
s«' numei Indic r date
de '.,n exponometru ependent
0" ata"l ;n exteri ul apllfatuJul
(ZI!! 11 E), dM nu rebule folosite
cind masurarea luminii se face
prin Oblet!lv (Zenit. TTL, ofice
II cu e.ponometfl.l).
LUMINAREA In maclototogra_
lrabule discuta" ţ pen-
r rul pe teren sau in studiO.
ttl'." cel mal mult &e 1010'
'.Jmrna natural!. Pe vreme
"u vom IIVH,probleme cu
FOTOGRAFIA DE APROAPE
r;:tiv •
sa .om "H.\lat pentru"'"
...
zU

-t:'"
w ....
!= ... z:
"Il":C CI[

.. o

w .W
Il":MMII:'"
tl. III III'" In
••
... ...
, " 0"
, ..
'"
U 0,''
'" '"
',3
0,0
,,.
, ..
..
0"
..
."
"
0,0
.. ... 2,0 ,,O
..

'"
.,
.. ... u
.. O
• .. ... ',7
.. 31
0"
,,O
20
"
... 2,3
17
"
',1 Z,I
" "
... ...
" "
"
3,0
12
"
1,0
...

" I
10.2 3,0
" "
It .• S,'
1 13,8, 13.0 S,7
1,1 12,1 ! '4,t
3,1
.. n,o le,o 0,0
U,t
0"
10,0
,1.2
...
.. 1,0 25.0 ...
,
.. ,",' 00
,0
' ,
",1 ',1
.-
&11
expunerea ş reproducerea corectA
II culorilor. Trebuie ă ne ferim
insA de ... proprla noastrA umbrI,
care se poate proiecte asupra su-
biectului de mici dimensiunI. O
,foaie de carton alb poate servi ca
"reflector. in multe ţ plasat
intr-un loc convenabil, el atenueazA
umbrele din cadrul folografiat
(fig. 7) sau Irimlte lumina soarelui
IIsupra unul subiect ellal la IMTIbra
unul copac, zid ale. BUtzul se poele
folosi ş el pe leren, dar cu conditiI!
famlllarlzArii cu tehnice detetml·
nllrll expunerii In cazul lIumlnarli
combinate ,i cu pre<:8ujlile ce vor
fi Indlcale mei deparle.
Cind se fac macrofotogrllfll In
studio se utlllz8azA blitzul seu IlIm-
pile cu IncandescentA. Din punct
-
• ă
1
de vedere al ţ intimpi-
nate, in multe cazuri sinI preferabile
lAmpile. Ele permit studiul atent al
Jocului de lumini $II umbre, olerlnd
poalbllitateaalegerii pozl')lel optime
e surselor luminoase.
Se vor lolosl becuri nllrafot de
puteri reduse (100 W), iar dacA
eate nevoie de o luminA directlo-
natA, care sll evldentieze textura
de exemplu. un proiector de diapo-
zitive poate Indeplini cu succes
acest rol. Precautia necessrA este
de 8 nu-I lasa mult timp In ţ
In ţ dlferjte de cea normala,
pentru el a8 poate supra/ncll!1
din cauza modJlit!\ril venllla1iei na-
turale.
1n cazul reproduceri lor obiectelor
plane se va asigura o Iluminare cit
mal unlformA, cu douA lAmpi de
puteri egale $i plasate simetric,
ca in figura 6.
Pentru II scApa de umbrele pe
care le produce un obiect, se folo-
ş ş lui pe un geam cu-
rat. suficient de indepArtat de fun-
dal, astfel ca umbrele sA Iasa din
cadru (fig. 8). DacA este nevoie,
se lIumineazl razant $II fundalul, cu
alte douA lAmpi.
Pentru obiectele cu ţ
foarte accidentata (cum ar fi un
montaj electronic cu piese ce se
umbrese reciproc), se apelellzll III
iluminarea foarte dlfuzl datI de un
IICOrt» de luminA. Este \1 IncintA
din hirtie aibA. in care lejer
obiectul. Ea este prevAzutA cu un
(CONTINUARE IN PAG. tU)
FOTOGRAFIA Ş
ţ HACROFOTOGRAFIE
3
4
Burduf
6
Ob,.,1 :t
es
-
------------------
fOTOGRAfiA
InSTAnTAnEE
ţ multor folografi da a
put .. vedea i m.diat relultatul.jl6·
sArii pe blJtonul ş pre-
cum ,1 n.voll de a plJtee ..... In
timp !oarte scurt fotogralll feno-
manului sau Obiectului studiat IG-.
rAspuns doctorul Edwln l anel In
1947. Procedeul pus la punct d.
dr. l and .ste ast.!iLI larg rAspIndit
, 1 cunOlcut ca metoda Polarold.
M.toda comporta aparllta de foto-
grafiat. materiale fotosenaibile ,1
tratllmente chlmlco speCiale.
Avantajul.senlla! al procedlWlUi
Lanel consta desigur 10 posibili·
lat .. verltlc.!im Imediata a relulta-
tulul tOI OQ/al ieril. TotodAta se eU·
mi nA Iratamentul de laborator, pro-
cedeul comport Ind ° prelucrara
chImicA IArA lichid .. ptllctlc pullnd

II conllderatA USCIII.!i. Procedeul
a"ta apUcablt ti fotograf.. alb{
negru ,1 color.
Procedaul are InsA d.za ... antaJe
substanl tale. Formatul ImaginII
este l imitat de mArlm81 apar.tulul
fotografic. Multlplicarlll fotogra-
fie/ nu .'111 posI bila, de regulA,
nagatlvul nefIInd acc.slblL ExistA
,1 unele mat.rlale fotografiI» des-
tinate fotograflel Inatantanee la
core negatl ... ul POlite fi separat,
dar eatlt aten • nu .8'8 IdentIcA cu
tlll a unul negat iv ob1lnlA normal,
In pIUI fii nd nec.sar un trataln.nt
de clarificare. ţ mlltfll'la\elor
fotografic. .1. mut mal ridicat
dec1t pentru cele d.stlnate fato-
gratlei curante.
ţ au fa..
Ing. V. CALlNBIICU
cUi ca procedeul land, dltfl r6s-
pindit sA 00 poata elimina
procedeele clasice de tip neoati ... •
poz",." â.,lnd Insa ţ mul.
tipII iti diverse.
La bua proced8l.llui s1iI princi-
piul tran,ferulul Invar. prin dHu-
zle. Agentul revelator
Inl11al un negativ, dlsoclaza halo-
genura de ftglnt n.expusa, pe
care o reduce .. o traneportli pe
un suport nesenslblllzel: ee Imagini
pozitivA.
Agentul ravalator cuprins
Intr-o caplulli mica, etan,a, aflatI
Intre negat"" ti pozitiv, caplull care
este strivita dupl expun ... prin
trecer. materialului foto .. nl lbll
Inlltl douA valturl de otel Rlvela-
torul ••• astfel uniform distribuit
pe ţ ImagInii.
Agentul revelator contine hldro-
chlnonil In'r-o solutie de hidrolld
de lodlu ş tlolultat da sodiu.
Amut.culul I &8 ofera o stare vl,_
coasA prin adaugarea de hldrOlla-
lll-celulol'.
Imaginea alb/negru astie! obti-
nuta le caracterileazll prin negru
Int.ns datorat arglntullA cololdal
.Ub.rat de halogenura nM_puN.
ţ imaginii •• finI, Iar
tim put de d ..... lopa,. foarte scurt,
de secundelO(.
Tn cazul fotografle! color 98 apUci
acala,1 prIncIpiu. Mat.rlalul foto-
•• nalbll .ste constituit din atraturl
auprapuse senalblle pe cH. o tr.i-
me de .pectru, avInd, spre d.ol ..
blre de mat.rlalele color obl,nuite,
colorant Inglobat h fleca,. atrat.
Revelatorul lerva,te developArll
ImaglnH ş transferul ui acesteia,
da' I'IU " formArR ţ ca In
tehnIca normalA. 1n fleca,. punct
unde r.'litlatorul form.azll Imtgl-
nea negatiY.!i se Imobllll.aza. pro-
colorantul aler. '" stra-
tulul r.apectlv. Restul colorantulul
mlgr.azA, formlrxf Imagln. pozi-
tivA.
MaterIalele lotos.nalblta de tip
Instantaneu pot fi ,1 dIapozitive,
ţ fIInd posibIlii In cIrca
douA minute ele la fotograflare.
93

Ca lorml. metOfllll.1e totosetl5i-
bile d •• 1in.a 10log,altel Inslan·
t ll"M II pol prlOrentll In boblntl
sau ca planllllT\f' cu ma--
1111alA (fllm-pad) leu IIU'
lomat.!
Penlru Ilustra/M proc&deulula ..
l ual iri consider.'. formula tehnic.6
c. mII, lIimpi, fIIm-p cII Inlr-un
apar. T" Ilgt raI s-«J nOlat'
I cut ia apallll1ull,.l; 2 CII-
leta fllm-pack-uIUl: :1. negativ; 4.
placi 5 obiectiv; 6.
capsula cu agent IDWlletor: 7. po.
zlelv. & limbii mll'tIIi 9. ţ 10
limba mlcl.
Etectuau18 1010011lilei Implicl
!ormiiletll ImaginII I,tenle negative.
Se tragi! de limbII mici (10), ceea
ce duce III din figura' B.
Caplula (6) cu agentul levelalor
ell8 .dusl la cllpAlui pOl,lIvulul
dlnspr. va"uI,1I (8)
TotodatA don cullll fotOll.paratu-
lui leall ti cap61ul IlmbH mari (8).
Se Irege de 8CIIIISIII ti "
prlnt rB ... allurlle (9) pachetul " ..
94
gatlv-pozlt lY cu agentul r ..... latOl'
unlfonn dll trl buit. Figura 1 C pr ..
linIA Inc.pulul lazel de extregere
cind capsula cu revalator tocmai
1 ... I Plll rt .
Tralama nl ul da developare, in-
cepe, urmind a 18 terml l"lfl dupa
c!teVII .. cunde pentru alb-negru
Iau ., circa un minut pentru color.
Temperatura lnfluenl"zlll durata
de developare, In special pentru
fotografia color. Ia cara Incepi nd
de la 2O"C In las cre,te ă
dural A. Pe timp faOl • Introduce
-
9
«sanClwich-l.Il. lnlt-un buzunar In ....
lerlor, la lemperatul'lI corpuluI. La
lemparaturi pesta 3O"C se scurtaa·
z!II mult durata d/j developare. 1n
ligul'll 1, pentru claritate, soa r&-
prezentat un singur ş
Aparatele fotografice des1fnate
lotoglllfje/ Instantanee slrol aSlldl1l
prevAzuta cu Vllilurl ş parlnlt de
ragula Introducerea unul singur
tip dimonsional de material folO-
sensibil. De construcl1e mai sim·
plA sau mal complexA, ele sint
prevAzute cu sisteme de expunare
automata. lucru Justificat de p'''lul
mare al nutterialelor fotosensibil"
Cele mal rhplndite ,1 cunoscute
sint aparatele produse de firmele
Kodak el Polerolti. aparate Intra
care eXistA deosebiri constructive
imponante.
Cele mal simple aparate S'roI de
Ilpui celUI din Ilgul'll 2. Imaginea
se formealfl dlrad P!!I filmul nege-
tiv. Vluree se lace vizor
opllC simplu. Ele 1119 Incarc& cu ca-
sete fllm·"I)sck de tipul celor des-
crise. Flgul'll 3 prezintA o astfel
de ca set!. S-au notat 1. casetA;
2. capac de proleell8 (se extrage
dupa IncArcar8d aparatului !oto-
grallc); 3.limbb mic;'!' 4.llmb! mare.
Formalul Imaginii oblinullil este
83x85 mm sau 83xl07 mm, In
!unelle de aparat fi de materialul
fotosensibil utilizat.
Pentru a ş dimensiunile
aparatului s-a fAcut un prim pas,
inlroduclndu-se o Inclina-
tII. Astfel Imaginea se formeaza
pe film dupA o refleXIe. Asemenea
aparate sint cele din figurile 4 ş 5.
Aparatul din figura 5 prezinta un
original dispolitw au10mlll pentru
punerea la punct I ţ :le
fotografiere. Sonllf AIiIOFor:J
OISPOllllvui functioneaza. ' It
sunete pe principiul rll1l1fu, V
larea la ambele aparate f", t t
ţ unor vllaer\! Opti slm:fiI
CU Inerantul delllvantllj III 'O II
de pafalax6.
Pasul constructiv urmator con
In raallnr. unei vlll'lri prin t.
bleellY pentru InlAluraf8f1 8ror <ie
plIraled. Aparatul Polllrold Sx.- 10
(fig. 6) esle In plus plillbil f!llIvlnc!
dime"Slunile unei cArti de bUlI nlll
Asupla aceslul model petlI:"C
10
14 13 iz
'18 110"1 opli mIII mult
:8'8511nl "de remarcat 8SI" fap.
. ul fOfo"II,lla 88 b!m8 chiar pe
ţ .poN din ap AC8nst.!
:ltlrt(! . tlllnspef811' 811vul
'orm,,,du-.. PIit un al doi flI,port.
Pnr pre1llcrllre ee tlllnsfeil lma-
IlIf1eU pe primul fiuoort $1 n.,·
aleazl un strat alb. pro ş
(lplle. Acest mod de lest€!"
CI clid da feplul ct p'lo I ducerea
glinl11 reflectanla CI apar. ',81
ahlil'le o Imagll'll" mVQrsata stInge-
dr lip DrHl pack·film.
10 fi 3) simple.
_--1
-
-
-10
B

Viu/ea ref lex este posibilii prin
Introducerea un!Jj oglinzi suplimen-
tare rablltllblle, Cllm protejeaza 1.
reutra filmului. Imllginea vlzatll
se formellZ! oglindA con-
CIIV! ,1 este vAzut! maritA ţ
oculerulul In ligura 1 A este redat
schemalic drumul rllzelor de lu-
mi ni la viu re, iar In flgul'lll 1 B la
fotografiere. Se observa ca oglinda
rabalablla lire douA ţ IIctlve:
c. superioara, Cllte serve,tll vl-
zAriI. Ş cea inferioarll. care ser·
ve,te formlril ImaginII pe materia-
l ul fotosensibil.
Figura 8 prezint! aparatul strins
,1 In de desfacere.
Acest aparat, ca si celelalte doul
enlerloare. evacueazll automat fo-
logralla. Fazele i nclircare. fotogra-
fiere. sint cuprinse in
figura 9. Aceste aparate lucreazil
exclusiv Cu meterlalul color SX-70.
Flirll sA Inlrlil'll in detlllil. trebuie
spus cii fiecare set (casetli) dis-
pune de o bllte(ie electric! specllll4.
plati. cllre asigurA anargla
ţ apllratulul. Construc-
ţ aparatului este prezentatA In
flguf!l 10. S-au rIOtat 1. vizor plia-
bil; 2. soclu pentru fulger chimic,
3. control expunere: 4. fotocelulll
:u slUcl u: 5. oblectl ... 8. oblurator:
7. clrculta Integrala; 8. ş
[Iaritate
automatii
la praie[tie
c.v.
Proieclia diapozitiYjjlor u poate
lace cu aparate simple cu deservlre
Inllnual.!l sau cu aparata comple.e
cu actiona re aulomllt4. Transpor-
tul magaziilor CIJ diapozltlya este,
de ţ complet auto·
mata, reglarell claritAtii Imaginii
realjzindu-se In mllr811 maloritate
a cazurilor semlautomal (actiona.
rea obiectivului eate electrica, dar
comanda lui esta manuaIA). Un
numAr reslrins de aparale de pro-
iectia ţ dispun $i de
un dispOZitiv pentru leglarea auto-
matA a claritatiI. Aceate dispozitive
!ucmaz! comparativ, se regleaz!
manual claritatea primer fotograme,
I(:laritatea ă Imagini pro·
96
,
actllte fIInd aslguraUI printr-u., SiS·
tem opllco·electronic, care mefl-
line constantA distanla Intra planul
peliculei ş obiectivul aparatului de
ţ
Reglarea ţ la ţ
diapozitlvelor In mod individual
pentru fiecare Imagina esle o nece-
sitate izvoritii din ţ pozitiei
pelicule! (diapotitivului propriu-
lis) In sistemul optic. AceastA
variatie se datoreall mal multor
cauze:
_ delormar. sub
aqiun6a cAldurii IAmpli aparatului
de ţ
- grosimea neuniformA a gea
muriior de proiectil' . u 1 sirll
electric: 9. fotografie In CUIll de
evacuare: 10. ţ 11. ci rcuit
Imprimat 12. baterie aleclrlcl; 13.
materiei fotosensibil: 14. mecanism
de antrenare (reductor); 15. motor
electric (12 000 rot/mln): 16. ogllndll
fixa (Fresnel), 17. ogli ndA rabata-
blll; 18. carcBse aperetulul.
Aperatala prezentate pin! aici,
din familia Polaroid. pot fi echipate
pentru Ilumlnatulartlflclal cu becuri
chimice Simple sau In baterie. A-
prinderea. lor. succesiv! eate asi-
guratA aulomat de dtre aparat
Acest mod de lucru ceracterl zat
prin expunere automata cu evacua·
re automatll M ş pe scu"
prevAzuta unele tipuri de rame;
9roslmea neunlformA a rame-
101 diapOlltivalor; •
._- jocul, COrlstructlv necllar,
dintre ramA $i canalul de ghldare
din pOltul de proiectia.
Obiectlvulapllratulul de ţ
manual sau elec-
tric. Ia fiecare proiectl,. Aspectul
deplinei autometizArl consta In re-
gAsirea clarilAll1 Imaginilor prolec-
tale fArll ţ operatoruluI.
In baza prinCIpiului comparativ
sus-enunlal vom prezenta cltltorl-
lo! sIstemul utilizal la aperatale de
ţ Philip.s. Schila redA sche-
ma pArtI! optice de proiectie (nere-
perlta) $1 elementele constilutlve
(reperate) ilie s.lstemuiui de reglare
automati II proiectiei.
De la lampa 1 II diaprolectorulul
se culege un flux luminos cara este
refltclat de oglinda 2, focalizat de
lentlla 3 ,1 Iransformat Inlt-un fas-
cicul paralel de lentlla 5, dupa o
prealabilA reflexie pe oglinda 4.
Acest fllsclcul aste raflectat de su-
prafala frontal! a dispozitIvului 6
ş cules da lentlla 7, care il foclIlI-
leala in planul format de ă foto-
-
l
,
tretament mtegral. Aparllt ele cu
trlllament integral care folosesc
mat erialul fotosensibil SX-70 fur-
nizellll:! fotografii la formatul de
8x8 cm.
Aparatelfl din familia Kodak sini
exclusiv cu vizare sepllrllta. COrEIC-
tarea paralllxei la ţ mici se
face folosind un cadru suplimen-
Iar aliat in vizor. Dimensiunile de
gabarit relativ reduse sînt obtinuta
prin dublA materlalul foto-
sensibil aflindu-se pe lel8 !ronlalli
II aparatului. Drumul razelor de
luminA la expunere BSUI d8t In
fig ura Il, Iar citeva modele de apa-
rate sint pretentete in figurile 12-
13, 14. Baterlile cu care sint echi-
pate apllflltele Kodak sint norma-
linte. nellsoclllte lnc/ircAturli de
maleriel fotosensibil. Pentru foto-
grafiere la Interlor sint echipate cu
blitlUri electronice (vezi fig. 14).
Folosirea becurilor ch!mlce este de
aaemen. posibilA. de regulA sub
forma de baleril cu 8 sau 10 flash-uri.
Materialul fotoaenslbll de bezA,
destlQII1 unul tratement Inlegral,
este setul PR10, Formatulfologra-
fiei este de 9,1><10.2 cm.
Materialele fOlosensibile desll-
nate aparatelor folograflce de tip
Instantaneu au ţ diferite
Intr-un Inter'l'al larg. de la ro ASA
circa 3000 ASA. 11'1 scopuri teh-
nice sa fabrica ş matenale cu sen-
Ilbliltate foarte InaltA. de la 10000
ASA (pentru mlcrofotograf!ere in
cel ule 8, aflate le micA ţ Unt
de aiIa. La proiectia primului dia-
pOZitiV se reglear a manual clenta-
5
metalografie).
Unele firme constructoare de
aparate fotograflce au reeliun adl'lp
toare pentru folOSirea matenalelor
folosenslbile Instantanee. Aces-
tea sint cutii care sa monteazA in
locul capecului aparatului (capac
emovibil, de obicei) ş cuprind
meterialul l otosenslbll, ţ de
presare ş un sIstem de evacuare.
Un In aefts! sens II consti-
tuie adaptoarele pentru aparatele
Hasselblad.
Desigur c.!r un astlel de aparat
este foerte potrivI! lotoamatorulul
care practicA fotograha ocazional.
In concediu, In week-end, la di-
verse evenimente familiale etc., si
cere nu are pretentii deosebite
privind mArimea ş Interpretarea
artistlcil e fotograflrlor realizate.
Si! nu ultilm ca Sistemul nu per-
mite nici o cotectere a erorilor
f!lcute la fotogrll'iere (de Incadrare,
de exemplu) $1 devlr. Inoperant,
farA un echipament special, in fo-
tografia de micii ţ
In tehnic!llucrurile au alt aspect.
Diferite sisteme de fotografiere Ins-
tantanee seti5fac Integral cerin-
ţ ele tiind concepute sttlct pen-
tru o epllcatre specialitatii.
Astfel, folosind un adaptor spe-
cial, se fotograflaZ& ilTlaginea 'tie
pe ecrenul olclloscoapelor. Unele
mari firme folosesc sistemul pen-
tru realizarea ţ de In.
trare. Exlstllaparate care fac4 foto-
tee si Implicit se pozltloneazA fas-
clculul de lumina reflectetli Intre
cele doull l otocelule. Urmiltoar ele
dlapozitlye, prin ţ pozill el
4
2
\
/
1
8 7 6
grefii mici concomitent pentru ecl e
de Identitate, In criminalisti cA pro-
cedeul ofera avantajul verif icarii
Imediate a fotograflilor unor urme
sau Indicii care se ţ pentru
scurt timp. In medicin!l sau biologie
se reallzeazi!l prin mlcrofotografiere
fotografii martor care Ime-
diat certitudlnlll continuArU unor
ţ Tehnica fotograf lellns-
tantanee este aplicabili! $1 folosi nd
radlal'! X. Astfel analiza unei ra-
dlografil devine imediel posi bilA.
In crlstdlografle se obtin analite
rapide prin difraC11a raulor X. De-
sigur ctlllsta exemplelor poale con-
tinua, dar cele date sint suf iciente
ce 11'1 conlelllui Intregului art icol ci-
titorul ş ă forme o Impresie
generalii asupra fotografllllinstan-
tanee, C\I avantajele ş dezavanta-
Jele sale.
pianului peliculei, vor determina
c!lderea flull ulullumlnos pe una din
cele dou!! fotocelule, ceea ce va
duce la o actionare electrica a
obiectivului plnlla revenirea fucl-
cululul l ntre fotocelule.
Recapit ulind, Se remarcli faptUl
ca si stemul are Irel pa'1l:
_ o perU optici pentru evlden-
)lerea poziliei plenulul diapozltivu-
l ui :
o parte electronlcl ce furnl·
zeaza comanda de ţ
_ o parte electromecanlcl de
acllonare propriu-zisa II obiecti-
vul uI.
Vil eze de e!tecutere a reglajului
ctaritftW este suficient de mare
pentru ca ochiul ă nu fie jenat In
curslvltatea proleC1lei.
Pentru ţ ţ
lor de lucru ale sistemului descris
nu se vor amesteca dlapolltivele
in reme simple cu cele in rama cu
geamuri de ţ deoarece
reflexia fescicululullumlnos se face
In primul caz direct pe pelicula ş
In al doil ea caz pe ţ geamului
Irontel, ceea ce va duce, desigur,
la neclarilali de proiectle.
87
-
••
Td
100.100 DE
SPIRE PE
INEL SAU
DE
FErIlT,!.,
'"
'"
(,
(, (,
I!:, I II
, ---v-----'
n 10)lF
MAYL4.R
'"
la
4ton
T
2
&1C11
"C"
"
"
"
.Tn
T,'
,
,
,
l
2
In figura I este prezentati schema electrici. unuI I ng. GABOR MOL"AR
tcmporillllor de preciZIe. cleIliMI In .pecial tabor. circuituluI Inlcaral alimenteazl dioda luminclCc:ntt
Iot.relor fOloarafice. Monl8Jul rc:ahuaZi tempori· Dl J1, prm OJellatorul formal din T, _ T J
t.l. ri Intre 0.1 s ,i 99.9 s. Pe durau. tcmporl2irii ali· Impulsurile aenmlc: de osalatorul de rel ... re It
nenlcul o sareini exlc:tioart de 220 V, 50 Hz $1 t ransmit prin Irlmformatorul de impulsuri 1. poarta
muimum de 100 W lirillorului monlat tn dlaaon,l. punlii PRt> Ul,urlnd
Circuitul este (ormal dUl trei pir", diJlincle. Pruna a1iment,rea "'Ttinii leptc In lefiC cu
parle este tcmporiUlorul propriu-ris. reaiiui cu PUIIICL DUI'lIIa Icmpori1Jrii este determinlll de
circuitul inleJl'11 fJE jSl PUICII doUl CliC formali viteza de Inclrcare I condensaloarelor C, ... C,. vi-
dintr-un oscilator, o punte rcdreJOue ti U6 tirillor. te:lA care, la rindul CI, depinde de valoarea
Aeeat bloc lre rolul de a a1imenla sarcina CltC- lor prin Cllrc arc loc Incarcarea. Ale,crea rezisten-
rioart pe durata temporitlril Partea • treia eSle telor de Inclrtare loC face cu ajulorul comutatoarelor
l urll&. de ali mentare cllre producc o tCf\Jiunc IllIbi- decadicc Icaltc Q\ In filurl. Daci le folosesc re-
lizall In Jur de 11 V zilten\e avind valorile Indicate pe schema. durata

IIC flcc In felul urmltor: tempoddni esle valoarea Ctlltl de pe comutltoarele
repaus tensiunea pe boT.,. nr. J decldicc (misurlllln
cste Iproape uro.. la,lplsarea t n momentul bl care len.iunea. de pc conden .. -
cirCUitului (boma nr. 2) toaule C, ... C, at \OIC valoarea de PI"fI' (cpll cu
Ca 11 )CfirC8 lui 2/3 din V lensrunea de II ş cir-
tensiune pozitivi apro- cuituiUl PE jSS deVine aproape nuia. Intrcruplod
'38
210
"
BEC
(U NEON
.. ,
(O,SA)
ntlroa diodei Dt ş a oscilatoruluL Crep!
'; de la ş urmare se Intrerupe Ş alimentarea .. reinii tnt rl>
'PM,
T"
lb
PR,
SDB6 '1,4V

"
-(,
lDIIV,6V

T,
c"
"
au
-
ruperea temporizArii se poale race
dm exterior, aJ ajut orul butonului K ,.
La apls.rca acestui buton monl.Jul
in llarea de ti se
intrerupe alimentarea sarcinu_
Deoarete uneori este necesari ah ..
mentare. sarcinii la IAmpli de expu-
nere) fil rA si rte pormt circuitul de
Itmporizare. In montaJuJ prnen" l
s-a fol05it un Intrerup'tor care
reali zeazA actSt lucru.
Punerei in ruotllune. mon'-.l ultu
este relat iv sImpla ş ou oec;u,1A
aparaturi 5pecial A. In primul rind,
se vennCi 5W:sa de alimentare (con-
sumul montajului eSlc lub 50
Daci tensiunea stabihulA arc \'a·
dorit" se la Incercarea
Icmporiulorului propriu-zia. Se re-
comandl ca lceasli InCffcarc il le
faci ckzllpind unul dintre capetele
diodei D). Valorile date In Khemlo
pentru rClIslcn\l:1e R
t
,. RJT pol fi
Iniocui le cu al tele. (lupi cum IIC'
mcall,
lUI (U 1 MIl sau cu 560 ktl
82 kO cu 100 kf.I $411 cu .56 kO
8,2 kn cu 10 kn &ltU cu 5,6 kO
pbtrlnd deci raportul 1,10 Int re
Irei arupuri t i precuill .ub 1- ..
Pentru etalonare te foIMe,tc: W'I ceas
cu seeundar Cu comuta·
toarelor digitale te fhcalA lO J. Se
misoart durata oblinul.l ti $f: modl-
fiei capacI tatea arupului CJ ... C, co-
pent ru a obl lnc d urota
fillat! (dllel durata ob1lnut l cite nuti
mare decit cea fiul l., miCforealA.
daci este mIU mieL ..., mArctLe co-
respulllfltor abalcru proccDI Ull.lc ca·
pacltatea IfUpului C,
CIUCI 05dlaiorulUl " Il cirCUIt ului de
ahmcnlare a "fcinu .. face 101 In
dioda 01 InlrcruplA La un capAL
Ca " rcint 1( va folosi un bec de
220 V, 25. .. 40 W. Se apa:iA pe comuta-
torul K l' Daci circui tul ţ
becul lumina , tll timp ciI KI
este ,plUiL In cuul In care becul nu
lumillelzl, In pnmul rind 1(
I(a"li capete.1e s«:undarului trandar-
matorulUl de impul.uri {X, $1
(Pcntnl a h"r,t in condi\1I dc
.lgumn\l, pnmarul )1
tran,ror maloruiul de Impuburl tre-
buie bme .cparlt e CICClnc.) Daca ni";l
dupA fi relor mont ajul nu
funclioncazl, te va mic$Or" reziSlen\a
R. plnt la valoarea de 270 n DupA
blocurilor te reface legi-
Intrerup\l.la unul dmtre capete'"
diodei DI ş ac inccardl. fu nclionarea
Intregului montaj.
Prc(:iflil c-"re se oblin duratele
fiUle. derln(k nIl mal de [11',·,'11111 reZIl>-
tcnlelor folOSIte ş de aeunl.le\ea cu
care 1-11 realizat calibrlrea. Instabili-
latea montaj ului in timp Ş la y.rhllia
lemperaturii mediului ambiant (OC
q neglijabi la, cu c:oadi !ia CI
Irupul C,."c, si rle rormat din con-
derualoare cu dlelcctric: mylar
MODIFICAREA TIMPULUI
DE REVELARE
In comer) le ă ş
A49 (etonsl) - un plic cu compo·
nenteltt sub formll de amestec·
uscat. DIn Instluctiunile tlpll ri\e
pe ptlc nu ă modificarea dura·
tel de la alte tempefall.lIl
decft cea nomine!A do 2O
c
e. Tolo·
dati nu le mentioneazA cA duratei.
TABelUL I
Indicate sini yalori medII, ° Yarla-
ţ de ±OO -8:1 • fiind posibilII.
Din motiyele arAtate Indica
tabelar durata nominala la 20"(; ,i
modiflcarlte da dUllltA privind ele-
yelopar .. filmelor ORNO In A49 ş
suplimenta/" In F 43 (Final) ş ROII
(Rodlna!) .
Rewel,tor
OurMn nornlnnlll FUm Ă 49 - f- " --R09(1
t in minute) - _ __ -________ _
NP15
NP20
NP21

9 _ 11
9-11
12-14
8-1
,-O
,-O
11 -·13
'-41
O-II
O- ti
12-13
In parantell •• t. Indicati dlluU.
TABELUL 2

...
'"
Rog (1 I 40)
e,
NI<.>!),llcarea du-
'flte. de ruvara"
(In procente)
functie de ,,,mIM'
<atur.l
Capacitatea de dfl\'elopare a
IlOO mi da aolulla este de circa
e filme (perforate de 35 mm sau
late da ((J mml. La durata nominala
s' adaugA cite un minut pentru
-- -_.
-----
15 +00 +00 + ..
"
... +20 +os
"
15 -15
-" ,.
-30 ..... --10
fiecare IUm, IncepInd cu el treilea
Ouratele Indicatecore'pund uneI
agllAri modef,te , revelatorulul In
timpul lucruluI.
MODIFICAREA Ă
DIRECTOR
Utllitarea fulgerului electronic
implica un calcul da determlnafe a
diafragmei In functie de dlalanl!l.
calculaYlnd la bazA un numAr direc-
lor corespunzAtor u"elanumlle Ya-
lori de sensibilitate. Utilizarea unuI
,It film 'vInd altii sensibilItate P" -
" "
0.1
" "
II
" " "
13
n ..
" " "
II .. 13
"
n
"
..
"
n
"
.. .. n 10
"
"
tOt
"
"
..
"
'"
"
2A
"
.. ...
"
30 33
.,
... 38
"
.,
30 ... OI ..
"
S-a tlpAT1t cu caraclere distincte
Irndul ă ă ţ
t:e 2QoOIN. conSlderindu-1 CII ,ir da
relerinUli, acest lucru are la btuA
supune un calcul suplimentar de
echlvalar, Iau con'ultar. unor
tabele de echlvalara.
1" cele ce urmeaza s, dA un tabel
d' e chival,r. '"Irina. corespun-
zalor nevoilor fotogralulul amalor.
Numlr dlredor
13
,.
..
"
..
"
21
"
37
"
"
n
"
.. ..
"
"
"
.,
" "
"
..
" "
..
.. ..
"
.. ..
.,
" "
ti
"
30
"
"
.. ..
34 .. .. ..
"
38 ti
" " "
..
"
..
" "
" " "
'"
'35
"
,,.
137
".
"'
ţ mare In practicii a folo-
sirii de pellcule cu sensibilitatea
mentionatA.
alO
Ă FULIiER
,
5IR0805[OPI[R
In lala unei inter.,sante fotografi i
multiple, InfAtisind de exempl u o
balerina ale carei mii ni !Irau re-
deie lnlr-o serie de pOll1il sueee-
, IvI. IIm fo.1 lentall sa credem ca
•• t. vorbe de ,uprapune,. mal
muttOf ş dl l tlncte. Secretul
fo!ogr.mlor de ac"t gen .. te InsA
altul. CII,eul IIsle de fapl unul
s ingur, expunerea Insa eate mul-
tiplA, acest lucru fiind rlallzat cu
ajutorul unei lampi strobOllcoplce.
Utlllzerea unei lAmpi . trobosco-
pice p..-mlte ,1 multe alle man ler.
deo. eblte <a fotografler. I unor
l ublecte In ml,caf •. sa luam un
cu banat, o st icla u' e cade de pe
o rnal6 , i se sparge de podea.
Fotografilnd scena lIumlnata stro-
bo.copl e vom obtine o tolog rama
pe care la vor distinge clar diverSII
faze ale trlliectorl. r, precum ,1 des-
compunerea stlclei prin spargare
III Imperiul cu podaaua.
Depa,lnd domeniul 10tograll&1.
o lampa . t t oboscopl ca un
accesoriu uUlln echi pamentul teh·
nlc al unul teatru I au un InSlru·
ment pentru punerea la punct a
aprlnderil pentru motoarale euto,
Sa propune In acesl, pagini rea·
tlzarla unei IlImpl fulger atroba-
scoplea a cArei construcl le nu aste
complicata ( dupll d.e Haut· Par.
leur.ll nr, 1450), problema mal dili ·
ctla constind In procurarea unuJ
'DO
tu b cu descarcare In cu
lungII (tub stroboscop'c).
Schema ă este datll
In figura 1 Un oscila tor cu un
tranZlsl or unl lont! IUM T lurniz&a-
d l un tlen da ImpulSUri care se
eplica In poarta I lflSl orulul Tr. II·
rlstor ca,e la rindul lui aSlgurll,
prin Intermediul transl OlmatorulUi
de ţ tanslunea de lonlzale
necesalA amorsarll tubulUI Ivlgel,
ţ ImpulSUrilor l/sle de-
penden'" de valorile razlsloarelor
R .. R, ,1 capacltalii C,. Modl1lcind
R. se obUn de la 10 la 200
ImpulsurI/secunda. Inchizind con-
taclul 1, .. adaugA SI capacita-
tea c,. ţ ImpulsuIIIOf sca-
zInd pina la Ru"storul
R
4
afe rol cle protectie, hnlllind
t ensiunea spl lcnbll /'l t 'MllltorulUI
,1 ment inind valoare rellstentel
din cllcul l ul RC la o vllioare ce
a.lgura l unc\lonaree osciiatorulUI,
Se ob.ervl In schema euslenl a
unul comutalor, K, cu trei secl'un,.
Kl , K2, K3. a tiei poz,t,i. Cu alutorul
lUI se aelecl ' onaaza trei moduri
de lucru
, Cel descris. care aSigura Im·
pulsuri In plata 15-200 ImpulsurV
secunda.
2 Regi m Ill, 100
cundA In bila frecventei ten"un"
de ali mentare.
3. Imputs la comand6 p"n epli-
carea un .. tenSiuni la
bornele IISlncron»,
C,u comutelorul K pe pOlitiII li
doua emitorul tranlistorulu, va fi
pus sub tens,u".. prin Rl ,i con·
densatoful dl f,"rar. C, nu va ma'
fi ahmentat n C"CUlt va o
t enSiune pOll t,v8 la ţ ţ
III formata dlll semlunds. Oiodele
Zener QZ 1 SI OZ 2 confsra o
f ormll t repezOldl1l undelor de ten-
Siune. Pili) Ildresarea dublll a llln.
Si unii de alimentare, ţ va fi
'00 impul,ull/secunda. CII! de-a
Ireia pOli'. nu lace decit sa CO·
neCleZI poarta I,r'.'orulu, la o bOI-
ni cs'neron •• tIInd necesarA. cum
am mii' SpUI. o tensIune edefioara
du cnmandA (corespunzlItoare t\
aplou'illl ,enalunll la bujiile unu'
2
e

-

motor, de exemplu).
TlnstOlul scurtcltcuiteaxa pe prI-
marul transformatorulUI de exci-
ţ (Tralo 2) condensatorul Cf,
eeefl ce duce la lormarea unor im-
pulsuri de tensiune mare aplicabile
electrodului de IImorsare a tubului
fulger.
Durata aprlndarli tubului este
foarte mica, circa 2,5 ros pentru
constanta R' I-C. (0,001 M(\,..
2.5uF- 2,5 ms). In Intervalul dintre
doua aprlndefi condenulorul prin·
cipal C, se reincerca. La ţ
mUlmi de 200 ImpulsurI/secunda
IIC .. t Interval este de fi ms.
Tensiunea de alimentare a tubu-
lui ee obtine dlntH.rna din bobinele
lecundarului transformator ului de
alimentare (Tralo 1) ,i elIade ordl·
nul a 45().-.48) V (cilca 3XI V In
al1ernal,v, Inainte de puntea de re-
druere). Aceasta tensiune .. te
suficientA pentru once tub ZIS de
tenSiune joesA, raspeCllv care
poate lucra In Intervalul 200-500 V.
Tubul WI fi de lip strobofCoplc,
prin aceasta lnteleglndu-81 un tub
cu eleclrozll ţ electrodul
de amorsare sub lorma unul fir
Inll,urat pe corpul de sticla, In
apropierM catodulul .. a·
ceaIul tub se Impune datofitA vlelii
lungi pe care I-o confent construc-
tia sa (circa 3XI ore). Forma aces-
tuia este dlversl: tubular, apiralllt,
In forma de U (vel.J ş figura 2).
Foloiilea unui tub ca"
eC"lpeazl lAmpile fulger .,m.lale
nu .ate impOI.bllb, dar el VII h
reped. SCOl dlfl uz datOrita v'el,i
sale scurte (clrce Ee lecundt»
Puterea lampii (puterea absor.
------------------------........ -..
LISTA COMPOf'\ENTELOR
T 2 N 2MfI, 2 N 1671.2" 21E'l
sau echivalent
Tr OriOC lip. 3.-6 A.600 V
R
I
- IH1/IW
R, _ 47 0/6 W (spirahttll
R, _ R. "'0"0,5 W
R. _ polenliomelru IImar SO Hl

R. W
R, _ R. _ R .. .. 100 \\
_ R, .. 12 H1,6 W lipmll",tA'
C, .. 1000 pF IS-2Q V
Cl - C
,
-
C .. _ 0.47 pF I 000 V
e
l
- C. - I)o!F,'250V
C
1
... 220 pF (ceramlC)
C, ... 0.47 o.S )o!F/1 000 V
.. 2,.'i IIF.'I 000 V
D, diode slhclU 1 A '1 000 V
lsau punte)
Dl d,ode eu Siliciu 1 A ]0 V
"dU pUflle)
D" .. D., 5.6 V 0.5 W
Du 3,3..,4,1 ___ ---,
Transformatnru! de alrmenlare l'a hea 4O.,SO W cu
douA inl'l$urllri !ecundare care sA cirat 100 VI
70 mA ş respectiV, 12 ViSO mA
bita poate fi In ,ntervalul j.......4 W.
Realizarea montajulUI se va flce pe
cablaj ImprImat, conferl,onal8a a-
cutura urmind a fi fAcutA dupA
procureree componentelOI. Tubul
v. fi plasat Intr-un corp specia"llli
prevazut cu o ă rellectlntA
dlmenalunl ,1
forma
Montajul In ansamblu va fi Intto-
dus Intr-o caseta. din materIal plas-
tic, f"ele de alimentafe ele la relea
,1 c le pentru tub vor fi de buna
caii lat., uplblle sA suporte o len-
"une da 500 V ti prevllule cu ele-
mente de cona.luna corespunza-
toare.
Tranaformlltorul da UCltatle ae
confectioneaza pe un miel da fa-
rltA de ollce lormA, avInd dlamelrul
sau d .. gonala de Circa 2O-3Q mm.
Rapor1ul splrelor \18 li de I 40, de
•• amplu la 10spirlln prima' (sirmA
CuEm da,()! mml $1.00 In secun-
daf (si,ma CuEm de 0,1 mm). Se va
aCOlda atenl'e Ilolaril ciI miiI bune
a celor douA Inla$urlll. Ac"t
Itansformator va li plasat llf'apro-
pierea tubului, tensiunea
fiind de ordinul a "()00.....6 000 V
Daca lampa. nu functloneuA din
prlma Incercare, se va verifica ten-
siunea dl alimentare V)
pe condensatollrel. CI ş C1. Daca
aceasta ten.luna exista, se va
Icurtclrcultll IlrlSlorul cu un III,
astfel comandlndu-Ie amorsaf88
tubului In Ide.. ca t,ristorul nu
funct'oneazl. ţ se mal
poate obtin. prin schlmbar .. een-
sulul legaturilor Iransformatoruful
de uclta)'e. DacA nu Ioa obtinut
IIprinderea tubului, 18 vor verifica
tranzistorul ş calitatea conexiu-
nilor as'gurlle d!' comutatorul 1(,
tenSIunea da allmenta.e dE! IGUII
tensiune (12 V), eenlul conectarII
diodeJOI" leneI.
Pieseie ,i valorile lor si,.. Ind,t.te
In lista d. mal SUI
U
M
O
R
101
[um folosim
aparatele
PRAKTI[A
Produse de prestigiu, cu Inelte
cautall cort.truct!v-funcllonale, a-
paratele fotograflCI monareliell din
seria P,akllca au numera,i adml-
ralofiln rindul fOloamatofrlOf de la
noi din larl.
Penlru. In IprlJlnul celor ce
dorue .. ţ un aparal
fotografic Praktlca, redam pe .curt
principalele cereclllflllrci .It> apa-
ratelor din I8rle, 101r-0 o.axel .... lva
trecere In revlata. TOlt8 aparalele
la c,ar. ne vom r,ferl corlSpu"d
formatulul mic, 24x36 mm, pe Ilim
perforat de 35 mm.
Modelul de bua IIte IIpatatul
Praktlca l ,1, ulterior, varianta l2.
PrakUca l .. te echipat normal cu
un oblettlv Oomtplan 2,8/50 Iau
Or.aton 111,50. IlIr Praktlca l2 cu
un obiectiv tralat mullireflex de
tip Pentacon auto 1,8/50.l.a ambele
vllrlanle echipamentul mecanic
.ate acela,1. Obturalorulesleloeal,
eu lamele metalice, reallzlnd timpi
de e.p ... nere de I I la III 000 1, ,1
ar. o luoqlooare e.trem de IlIeo·
IloasA. datorati un ... 1 sistem dl
Imortlzarl Sincloolza·
rea c ... lampli 1 ... lg8f este po.lbllA
pinA la tlmp ... lt/t2:1 s. ceea ce per·
mite evltarN ... nor exp ... nerl para·
zltare oedorile. Contactul .Inclon
utl cii lip central, nefiind necesar
cablu de sincronizare.
In vilor, exista un Indicator. csre
.ratl dacii .paratul este la... nu
pregatit penlru fOlooraflere. Pune·
rla la p ... oct a clarttatli este faclll·
tata de Illtemul c ... lentllA Frllnel
eu mlcrorastr ... ş cimp Inelar mat.
Incarca,. fIIm ... I ... 1 as .. automata,
Iar traolportul se face prlo aqlo·
oare cu pirghie. Capac ... 1 aparat ... •
lui este Unele modele
conltructlve dlsp ... n fi de aulO-
decl.n,atOf incolporat.
Prakllea LB 2 eate o varlantl •
modelulul1.2 prevazutl cu expano·
metru Incorporal, c ... mAsurarea
e:derioara a I ... minll. avind avanta·
10E'
lele ,1 dezavanlalele tipiCI acestui
satlm de ma .... rare.
P,aktlea LTl 3 r"'<,l <11[,eaga
slr)lcturll de la mode·
lui L2. fIInd echipat Ind ţ ... "'1'1 .1.·
tem de masurara loterl0./11 alu·
minii. Sistemul tip Penlacon cu·
prinde ... n .ellclor de luminA, un
concenlrator de I ... mlf'ltl ,1 un folo·
reeaptOl" rezlltlv. Masurare. luml-
nil II lace IItlel pe o aCHafl zooll
,1 lub un acela,1 ... oghl, lodlle,ent
de obiectivul loloslt. Mas ... rarea se
face c ... dlafragma de I ... cru, un
IndlC.lor el" permaoent vlzlbfl In
clmp ... 1 Imagine. Se aleOl fie dla-
fragma, fie timpul de exp ... oere, Un
declan,ator automat Incorporat
poate completa aparatul. Aparatul
oferA avantajele generale ale ma-
Interlo.ra a luminII.
Un model mal perfectionat a fOII
Prakllea lLC, care n ... mal II fabrl·
ca act .... lmente In favoarN tlp ... lul
ImbuoAtlllll Praktlea PLC 2. Fala
L Tl 3, progrelul coostA In u!lli·
zarea .lstemul ... 1 Cu diafragma elec·
trlcA, ceea ee permite viza,. ,1
masurarea cu obiectivul cuplat Cles-
chis. inlaturlndu·SI totodata iner-
ţ Ş frecarea tipice tranlmlsiilor
mecanice. A ... tomatizarea expune-
rii devine acum Integrala.
Datorita transmlsielellchice tre-
7
bula lolollte Inele dlltantoare spe·
cl aie sau burduf ... rl cIIl"ensle pl.
v6tute eu Inlle coleeloare ,i cabl ...
de legalura. Folollrea
fAr6 dlafragmA alectrlcli este po.l·
bila. comullndu· .. slltemul de e.·
punere automatA. Astfel SI poale
lucra ma .... rlnd lumina la valoarea
diafragmei cii lucru.
Prakllea PlC 2 dllP ... ne de auto·
dlt{;lan,.tor Incorpora\, ea daall-
mio!e,1 ,1 moelelul ... ,mator VLC 2.
P'akllea VlC 2 asta modelul de
fiind previizut cu poslbliltatia
utilizarii ... nor slateme de vlzara
diferite (In prlsmll, eu l ... pA. simpl6
pe geam mat) 10 ţ unei
axpune,la ... lomata. In acest scop,
slstem ... 1 de mas ... rare Inlerloa,a a
luminII llte de al! tip. respectiv
divizarea fasclcul ... lul lumi nOI II
face la oglinzii ele viuII,
Ogllnda dispune ele o zona seml·
transparentA, lumina fUnd Indrep-
tata apoi Ipre un coocentrator ,1,
ulterior. pe ţ Celelalte mo-
dele leallza ... masurarea luminii pe
una din ţ frontale ale panta·
prlsmei de vlzare,
F ... nqlonarea In ansambl ... IIte
similara eu cea de la modelul PLC
2, inclusiv posibilitatea mlls ... /arii
la diafragma de lucru prin corn ... •
tarea exp ... nerll a ... tomate.
O variantA a modelului L TL 3
-
eale eparatul fotografic Pr.ktlca
MTl 3. Acesta dispune de dou6
canlacle pentru blitz, unul central
Ş ahul penhu cablu ele .lnCrofll'
zar •. Cele doua contacte .1nt Inde-
pendente, fiind astfel posibilii de·
clan,area sincrona II doua lampi
fulger. Pentru puneree la punct a
CIIl/IUIIU, IIpllratul este cu
lenll16 Fresnel, prllme telemelrlce
$' mtc,ofllst,u Inelar.
Vom Incheia ilceaslb .uccinla
e_punere cu prezentarN apara-
tului fotografic Prakllca EE 2. Acesl
modei dispune de expunere aUlo-
------------------------........ --.
matA folosind cu dlafrag-
ma electricA ş un SISlem de mA-
surare InletloarA de lIP Penlacon.
CaracteristiC este faptul ca se poa·
le la fiecare
fOlograma pentru modiflcarN el'
punerii cu '.1 sau '2 treple. Ape-
IIlIul e&le prevazut cu un comula-
tor penlru avansul aprlnderll. co-
respunzAtor IAmpli fulger electro-
nice Iau becurUor chimice. Con-
tactul Imcron este de tip central.
VarialiJ timpilor de expunere
esle conllnuA pe intervalul 1 ....
1/1 000 1. Manual se pOl seleqiona
timpii da IXpun,re normalizall In
cadrul ş Comanda
obturatarulul 811e electronicA. Tim-
pul de .xpunere uldlnl este Indi-
cat in vizor. Maaurare.o luminII ••
poale face cu obiectivul comple'
deschis seu la dleffagme de luCIU.
Pentru axpunerllungl ocularul poa·
te fl obturat.! ş
8ste Incolporlll la toate aparatele
din aceat modal.
Pentru toate aCBste aparate •• i5-
ă o gama lerg6 de obieclivtl cu
diS(an!e loc.1e dlferrte ş o mult,_
tudine de accesorii.
103
-
I FOTOTEHnllA-FOTOTEHnllll- :
In cuul unor temperaturl rldl-
elite. ţ 1&1 nu de ma,. urni·
dl tate (condltillroplc.It). Mlmpu-
ne titlU,.,. 111110(1101' tanan,l, car.
olara gel.'lnei IIImulUl .au hlrtntl
lotograflce un grad superior de
ţ mecanici " chimld.
Clime Iirii noutrt ofer6 in mfC6
mlsurl conditIIle daacrt.e, ceea
ce nu a' JUltiflca uMila, .. flxato-
1110f ţ Cu IIHIIe ac: .. tlNl. ,1nl
ţ In c ...... indlc6 lolollraa
acestor fI •• torl. Esti car ut petlcu-
letor daltln_ proleC1b1or repe1a·
te, calul hirtiei fotogtltb pllhate
un Itrop miii Ino.lung .... Ia care
e.istl tilcul dttllprinderll gei<ltmel
le uscare, Ului hIrtiei foarte proa.
pet. ta cara gelalma nu e .. au-
flclent ·n!i,ltl, cazul ,,,Uzlnl da
!lIl ... colorate pe bazl da gelatmll.
C. masura de prhedere " pot
lotosllillltori tananjl pentru lucrari
10100rafiOi curentlll In lonele cu
urnkhtata mare .. permanentA. Se
"or 101011 IlutOl1 ţ ti atuocl
cind materialul lota .. n, b'l
parte construC118 cu carae;
tar mecllnie (a lqalll de rldlo, de
e_emplu) Vom l"dLC8 in cOnl nUi'''.
O ...... da rflt •• dlnt ... ce-Ia ma,
cunoscut.
,. KODAK FI (pentru IlIme)
Tloaultal de lodlu (C"It.)
Sullrt da lodlu (IInh.)
2<0,
, ;
Acid acetic
"
Add borlc
8
A"un
Api.
".
pinA la 11XXl mi
2. KODAK F • (pentru Itfrtoe)
Tio'ulfat de lodlu (enllt) $00 II
Sultil de .0001U (an".1 . , iii
Acid seefi( 10 m
Acid borle fi U
Alaun 10 'II
Apa. plnl .. 1000 m;
ACIdul bonc prlvlzul la retet ... de mal IUS •• adllugA .1
lolutll preparata prin dlzoh,"rea lublltutlol In apa !iert 'Il!
Solulit se ad.ugA dupa rid •• Ia circa ro- -30"'C.
3. GEV AIRT Q JOI (pentru hit!!')
Tlolullat de aodiu (crilt.)
Malabilulfl! de pot .. l",
ACid acahc
Boral
Alaun
Ap'
4. ORWO • (pentru hirtia)
Tloaultal de lodlu (crUt.)
Sultlt delodlu (anh.).
Melablaulfll de potasiu .
Add acatlc
Alaun ,
Ap'
""
...
IZ nI
IO,
15,
pir'Ll; la 1000 m
."" ,
7.5 g
..,
12 IT"
'"
pIna la 1 txxl m
ţ In letun se
pastreazi!! timp Indelungat In limba-
lalul original special conceput. Se
recomandl ca dupA deschiderea
emtlalaiulul sA ee ullllleze Intreg
ţ pentru a a"lta alterarea
chlmlcalelor_prin pltrunderea unor
ţ uternl. Recomandarea de·
vine un lucru absolut necesar cind
.Ite vorba de un amestec d. IUb-
ţ ţ amesteculu! In
cantltltl mal mIci Implica pierderea
ţ corecte intre componen-
"
Reallzar .. ţ de lucru In
proptlul labofalor. dupA retetl, pre-
supune Insa plstrarea unor canti-
ţ oarecare din toata corn ponente-
le. Cum le pAstrllm 1
_ In nici un caz In pungI. Aces-
tea nu aslguri!! protflC1ia nec.larl
impotriva aerulUI, luminII. umezelil.
_ Substan,ele pulverulent. Iau
crlstahzate .. pAslreeza In .tlcle
Ă
CHIMICAlELOR .
cu gltullarg, a"ind dopun de sllCIi!L
nu de plutA paratinatl.
- ţ lichIde le pls·
treazA In sllcla cu glt normal,
dapurl de atlela, cauciuc, mal.
plastice, .v.ntual dopurl cu Met
,1 garnituri d. cauciuc.
Daci ţ elt. sanalbHI
la lumina, Itlcla va fi colorata brun
Inchll.
Daca dopul se Intepena,te, ao-
Iulia cea mal buni!! con Iti In Indl·
llr. gitulUI .ticlei; .".ntual se
poata Incarca prin lo"ire u,oati cu
o bucati!! da lemn.
Tn alti ordine de Idei, orlOi stlcli!!
\'8 avea o etlchatA pe care 18 \'8
inscrlptlona clar conjlnutul •. Daci
elte la "OI tlece
date, termanul de "alabllitate de
exemplu. Etichetele vor ti protelate
cu banda transparenta ut-
fal Incit apa sa nu poata ,terge
scrisul si nici sa se intiltreze Inue
eln.:heta ,1 IIlcla.
Se Indica, de asamenea, cit
mal vizibil un lemn distinctiv cind
continutul est. toxic. otravltor sau
puternic acid.
Se "a avea Intotdeauna grljt ca
.A nu se schImbe dopurlle Intre
diverse sticle.
FOTOTEHnllll-FOTOTEHnllll- l
J
FOIO
ANALIZA
DE CULOARE
ÎN SINTEZA
Ă
Intr-un numllr Mt,rlor III revlttel
,-a prezental cltlton.dul modul de
lucru In determina", conteli" d,
culoar. cu color In cO/ldl.
,II', lolOllrll ,lnteulaub,hacllvlI d.
culOllrll.
Mult{ 'oIOllmllorlape1ttu' III .In·
telll.dlllY/!e c:uloriior In prot"ul de
,,,,,hzalt; II 1010gllliiilor color ul,ll-
rind metoda ulhm,rllllf IIUC:Co.'VII
f,H"I, 'Dau. yerde. IIlbullU.
-"MIIIOflll color "oltle " lolOl1t
a' In I,-net'ui de lut.u prin .'nIIl16
IId'llv" Int'..., primi alipi .. lac.
a 10100'''' ds tI.hHlnt6 (PIII'I Im-
IlitA ad" VIA) (lIfll(U"II"e,1II lIe .. •
l&la tIInd ("el<! 10 art,colul
""'f1IIII10IUI (1, cuIQ/Ir'_. Tlmnll d,
al'fl\ntillecl!irei upun,rl (prin
htUe'- ro.u, verde .• Ibllllru) .. no-
t'lIlA Mentinind negallvul lologr.-
1", d, "I,rm" in aplI"tul oe ma,,\,
dla',aOl'1a cu clle a .. IUCI)!t li 'apor.
tul da marire .• a traca II'( proorama·
re' anahzorulul, .. leelulndu·" urml·
10llrelll operatI!·
_ Sa .. Iacllonllezil pa aonda e.-
ponometrlcl polii" Ilurlu (Cl .1 ..
'duca Indlcatia la lIro din potenllo-
malrul cor ••
_ Sa proced'lIz' ,&emln"Of
pall!lu pOZitia Ofllban (V).
Sa procedeazl , .. manltol ,1
pentru pOlllla purpurju (M).
An/lllzil de culoMe ,i upulle"a
1010grallca ae lac In conllnua·
" .. m ... lUn. Conlld"lnd o ma,lra
dup.! un na9111'v Ollleellfe. eUipale
dl IUCIlI 'lor n.
1. EXPUNEREA LA ROSU
Se adUCI 'oitrui ro,u In 1",
obiectivuluI aperatulul de mllrlt ,1 le
"'ectloneazll pe ,onda anaUlorulul
POIIIIII lII ... rlu (C). Hlrtlll !otograf'eA
aiI' ,copefltl In IIC .. t timp
_ Sa regleatl d.,lrllgmaliparalu·
tUI de marit plni c. Ind.calili &e
""uleu".
Se expune hlrt., p"n Iitlrul
,o,,, Cll IIcelll,1 I,mp fOIOSl1 de r",la·
rmUI pentru exounll"a coraspunli1.
1011'1'
S'" raacopera hlrtla_
(CO NTINUARE I N PAG. 111)
IlA-
5. ORWO 305 (pentru filme ş pl6cl)
Tioaulfel de sodiu (criat) 200,
ro,
15 mi
10,
Sullit de .odlu (IInh.)
Acid acetic
Allun
ApI pIna la t 000 mi
fi. ORWO 301 (penltu lllme ş plici)
Solutia A
A,I
Tlo'ull" do SodiU {a"h.l
5uliit d. sodiu (ann ..
ACid .ullutle concentrat
&olulla B
ApA (Ia clr(".fI 45-- t..o"C)
Ah,un
.-400 mi
'Ol ,
• 25 g
1.5 mi
300 mi
'"
Dupa ,Ac: 'fI la l!mi'eratU'lt camerei, le tOlrnA solutia 8 In
s tia A. ,1 18 :o CU opti pinA la 1 000 mi
7 ORWOCOLOR 75 (penln,l
tlor,,;.
pellcule color dIapozitiv)
2,
2,
20,
30,
BenlollulfoOllt do lodlU
Aeetl!ll le .adru
Alaun
dt amoniu
Tlosulla' 100'1lu (Ioh.)
A,.
'"
'20 ,
. pinA la 1 000 mi
8. ORWOCOLOR 35 (ba'e tanonta
,1 (Ume pOllU .... cOlor)
pentru
SU111 de todlu (atth )
Ac.tai de sodiu
Acid ac&tIC
Alaun
TlOlulial de sodiu (anh )
Ţ IMPORTANTE";
---- A, dlJI acel,C ea. conlideral
aolu\lo c C>intralA. Pentru aoluli
II concanlla! Idzuta",," IIllro-
duce In r.tr.:t O cw,tate maJorata
corespunzlto
_ Prin allurl .. intelego aUltatul
dublu da ah,tmlolU fl pahl"u cu 12
olacu" de apA, formula chimicA
nd KAI(SOt»). 12 H10.
La 100 II de hosulffll de lodiu
157 g de sub-
atant! crJstallzat6.
7.5 g
'"
_25 mi
.2' g
,,. ,
- La 100 g ele de
anhldru cOrespund 200 g de
alanla cristallzatll.
- Folosind tloaulfat de sodiu
c"stahzat, dizolvarea dacurQe
no.mal 'n ap& clildA le CIrca U-
sooC. Adllug". aubatanlelOl"
nltnte .. VII face iOÂ clm;! I
se \'li afle la

pe Î'I circa 700 mi de
se indica attfel).
IOIEHnIEA-F
-
I
Din multitudinea de produse of.
riie maoallnalor da lpeclalitate de
c Indultrle noaltrt ... om pr.
ze Hlactlv clta ... a laturi da
ca • aparlt. de proiectie ,1 apa-
rat I de mArit PEISAJ 2.
toamatorul Iti poate asigura
r latorH ,1 tlxatorll necesari In
pr a.ale alb-n.gru uzual., pro-
cu ndu·,1 .aturl de chlmlcala a-
d ... at •.
anumlrea RV4 ţ un.,
101Uli! conclntrale d. r ..... lalor uni·
c.v.
...ellal (200 mi). UtilizatA pantru
hirtia. ţ .. dllu.IlA cu apA In
ţ 1+4, timpul ele lUCIU
mnd de 2 minute la 20
0
C. Modill-
etrlale diluliellint posibile: gradul
d. contrast va ş sau ... a Icldea
pentru o ţ de lUCIU 1+3,
raspectlv 1 +S. De ... aloparea film.
lor .. lace Inll-O solul1e de ţ
1+12. TimpII de lucru daplnd de
san.lbiiilatell filmelor dupA cun.
ulmaezl:
ceea cea mid.
Intre re ... elare ,1 IIxare se va
lolosl obligatoriu o bale de Intra-
rupe,. (solutl8 :r. de acid acetlc),
TIMPII DE LUCRU LA CeA
200C SiNT (IN MINUTlE):
Pentru filme F-RA F-T A
,1 plici 6--8
Penlru hirtie 3 10
Durala baU de
Intrel upara 2
Intr-un litru ele ţ .. pol
Ilaa 10 filme Iau 100-120 bucA"
da hirtie format II x 12 cm.
Aparatala de proiectie pentru
diapozitive ploduM d. LO.R. Iint
CUnOlcut. lub danumlrlla comar-
S.n,lblltt.t. (DIN)
14-15
Duratl (mln.)
5
Temperaturl ( DC)
.,
ciale DIASCOL " DIACLAR Ela
Iint d .. tlnate prolec1le1 dlapozltl ....
lor InrAmata, dar cu dl.pozitl ....
IpKlale adec ... ate pot proiecta '1
direct de pe peliculA, Actionar.
aca.tor aparate •• te manual!.
.,
27
alorile date Iint nominale. Funo-
lle d' conditIIle practice de lucru
(,,;p'eraturA raal!, grad de aoltara
a olull11 atc.), timpII corectl pot
a... alta ... alorl. Se recomend!
a tuar. unor probe pe filma de
pr4; ... ţ dlfell!! (Forte, ORWO
$a.gull etc.).
olulla ţ din C81 200 mi
de agant conc:entra!. este lulielan-
tii pentru minimum 5 film .. De la
filmul ellrall ...... a majora durata
re I!rll cu 1 minut pentru flecar,
film.

.,
tO 20
R.velatorul RV4 poate II conll-
delat un revelator de granulatl,
normal!. Pantru o oranulalla IIn6
.. I.comand! utlllzarea r .... elato·
rului R'l GF. Acute .sle com.,-
clallla!. ea •• da chimica. uscate
pentru 1 t da solulle. Dlzol ... araa
chrmlcalalO( H In IlOO mi de
apA, Intii ţ pungR mici ,1
I dupl dlzolvalea acastula conllnutul
pungll mflrl, lub aollara continui.
Volumul de ţ .. complatal·
zA cu apA la 1 1.
DIASCOL·ul •• tII aparalul cal
mal almplu. EI .11. pr .... Azut cu un
dispozitiv pentru prol.c\1a dlalH-
m.IOI ,1 un Plnlru dla-
p0111'\1" (i,l r,''':!l Te I"It bucn
tA) LII cerele, DIASCOL·ul ll"oltl! II
.chlpat cu un diapozitiv de IIU-
manta,. cu dlapozltl .... fl cu un
dl.pozltlv d. v.nllllltie care per·
m,te luc,ul ump de 3 0111 (U o
pauIA de 20 d. minute.
Formatul lologramel proiectate
IIIle de 18x24 mm panlru dlaUlme
IIIU 24 x 31 mm penlru diapozlh ... e
(ram! 5Ox5Ox3 mm).
TimpII da lucru funcll, d ... n,lbitllalaa filmului Ilnl:
CII lurd de lumln! se 1010.e,la
un bec Tungsram 112!X2 cu loclu
blllonatA avind 100 W, allm.ntar.a
tIInd direct III ţ de 220 V,
Sanalbllltat. (DIN) Duratl (mln.) Tamperaturl (DC)
t5-17 S-to 20
2CI--24 lc.-12 20
Sistemul condensor cuptlndll
" un filtru caIO'IC, P,o,ec!la este ,
Capacltatee unul litru de reve-
latbr a.te de cea 8 filma.
Ourata ra ... allrll se meloreal! cu
lat ,_ din durata revelarli filmului
ant erior.
enllu hirtie 18 pot lolosl setu·
Il R2-N. ' .... elator cu actiune nor-
P.ntru har. s. pot tolo.1 fl.a- asigurat! de un obiectIV tiP Taylor
torl simpli sau speciali, cu ţ 3,W15. ţ opllm! de proiactia
rapid! sau tanant!. Cel mal cu· esle d. cea 3.1 ni, Imllo,nM pIO·
noacul .ale lixatorul IImplu acid lectet! lund de O,lIx 1,2 m,
F-SA, .. upra clruia nu ... om In.I.- Aperatul DIACLAR asle pre-
ta. Tot lub forma de set se poata ... Izut cu un dispozitIV de allmenla·
procura flxatorul rapid acid F-RA re cu dlapollt' .... loloslnd maguil
sau cel tanam F-TA. normale, Acest aparat .. 0ler6 in
Modul da preparare este similar, va,lantele OIACLAR ,1 OIACLAR
dlzoMndu· .. continutul pungull- 2. Sursa da luminA" partea ă

16 sau R2-C, ra ... elator cu ţ
c lrast6. Modul de preperare este
81 lIar cu cel III ' .... alatorulul Rl -
G Durete de lucru la 20"<: este
de 2 out";;;''';';'
tfH In 800 mi apA .• 50 . "C , ... •••• •• •• •• • ••• __ "
,os
-

CU ACJIUNI
_.
'2·C
PElIIU M'"IE
,
'Of •• rafic •
. .... _ ......
Rl-Bf
107
Aparatul de mll"1 PEISAJ 2.
aflat In ţ este o consuuc\,e
simpla ,i robusta cafe corespunde
nevoilor C\lrente In tehnica alb·
negru. Pent ru color este necesar.!!.
1010,il611 unul obiectiv de tip IAN-
POL·color, aparatul ser-
tar pentru liltre.
PEISAJ 2 dllpune de ° colorena
rigid.!!. care poate fi rotrta cu 180
0
pent ru proIectarea imagin,1 pe pa·
dea, Reglajul clarlt61ri eate manual ,
plau portob,ecllv tIInd ghidati pe
o lingura 11111,
Aparalul M l,vrearl cu o reduc·
11e pentru obiectivul IANPOL·co-
lor. Oblectlvele normale se carac-
terlzelIl!. pflll ţ localll de
!ICI mm ,1 deschiderea 3,2 ş 75 mm,
respectiv .,5. Formatele lotogra·
melor ce pot II maflle cu PEISAJ
2 Ilnl:
pelicula'
" mm
.,
60
l ormlte:
18)(24; 24)(24; 24)(36
40)( 40; 60
6Ox60
ORIZONT optim
• • t. o vwl anti con·
. trudivl cu •• pu·
n8f ••• mi automat l
, 1 cu autodeelan,,·
t or ' ncorporal
ORIZONT u po
.It. un aparat foto-
IIratic robu.t, pr.·
vl.r.uI cu •• pono-
m.tru I ncorporat
cu i ndlul/atn vi zor
APARATUL DE FILMAT
Lanterna magica I fost cunos·
cuta in timpul laraonilor egipt eni
ş In epoca romana ş CUlTI o
dovedesc vestrgille de la Hercula·
numI LEONARDO DA VINei
a ,chila! desenele uller
lanlerne de pro,eClie,
1646' ATHANASIUS KIR·
CHER constrUllate o lanterna ml-
\Iod ce prorecta I .. Ie la
peste 150 m
I82J in franla esle Invenlat Ihau-
mllropul (Iparat Cf' pir mile vlrlo-
nlr84 simultana a doull desene)
1829: JOSEPH PLATEAU 11801
-1883) lIablleste durata perlil·
tanII! ImaginII pe relin' le 1110 1,
prinCipiu ce va amOl1ll d,v8Ise
Inv","!j,: PHEKISTISCOP (J.
PLATEAU - 1821), STROBO·
SCOP ( SI MON VON STAMP-
FER - 182(1), ZOOTROP (FlOR-
NER 1833). FANTASCOP
(LAKE - 1832). KINETOSCOP
(VON UCHATIUS - 1853)
1882 JULES MAREY (1831)-
1904) realizeaza pUllca I Ologlallc6
cu care !nreglstreaza 12 Imagini pe
.. cunda pe aceealll plac6.
1887: MAREY ş CfO·
nolOlogralul cu pelicula moblltl
1889' este Inventata pelicula de
35 mm (EDISON).
189:5. 22 martie: pllma demons·
tralie particulara, 25 decembrie:
prima demonstralle publicA de
clnematogral Aparat ul • III-
'mele alot realizate de FRATII
LUMIERE. Au fost prezent ate 11
filme, fiecare cu o durata de circa
dO\llr mlnule.
1908. A, SMITH.III C. URBAN
brevetell6 procedeul Klnemaco·
lor.
1921, primul hlm de l ung met raj
In culoll: VAGABONDUL DE_
Ş de IRVING WILLAT.
1921. primul Ilim pe ecran III·
plu: NAPOLEON de ABEL
GANCE.
1953 prlmu! film in clnemllcop
cu sunet st ereol onic.

fllTII
GLUME
la un ro.taulanl .e Intil-
nesc doI prlot enl
_Eu m.lnlne: 1I1el fllndcl
lotia moa nu vrea .1 g.l.
teale:l.
In multe ţ practIce tUc dco-
wt'ln de utilA folo ifQI u"m rnoOl1lJ
cu IJutorul ciruia putem regla c0-
manda unC1 IoarClO1 roca!ru un timp
dlnQin\(!
S,hcm. unUl Mlfd de m"',la) "m-
I'lu de fealilal {l plclcnlAm in cun·
t1n(l.llfe (f'l- Il.
Ace.! m{lnlll,l D cu foarte
bune rClullyle la oom.mJa " r"ala,ul
aparatulw lIe mariI folo KKOCl'S
35 5L
Intervalul de tcmporu>lrc' de ma-
Ximum 40 s rcali/;!! (Il 1111 mono-
,tabll de tipul CDB4121 cat". ImpAr-
lit in douA I!amc.
0 ... 20. rCl.llull"'U polculJOmctrul P,
204() • reglat cu 1'<llen\lOmcllul
P" cu P, la
COS TACHE FLOREA
I-'IINul de rtle& K,t. microintro'rupli-
torul K )01 polCllllomctn:1e de: r(81,,)
P, p._
P .. 'pate se gAsesc c:r.blul
de alimentare. suport
pTlla de
prm rC\]'>I:dnrea I'alonlor
mIU mOllllJul nil ridici pr(lo
blemr: Ue
LlST .... DE PIESE :
- La mIne II al mal riu.
ţ mH vr.a cU tot dina·
dinlul a' g.lloasc6

• •
LA Lin telefon public.
- Domnule. de doulilccl
de minute ţ ia teleton
It nu vorblll nImIci
- Sa da, cu lelul
meu,

• •
R.II:"R. IOkO. _AKUlllilule,sA,Wcl
R. 3.'1 kl1, R., 11., 3) kl1; K. rAbd,r.a ,1 p,r.Qvoron\ll alnt
inlrcrllpltOf bu<ul.nl, K 'fU"oln cele m,1 mari vlrtull,te unul
Ircrupllor. PII. prltl rclu; O, eoglc{. Cv 010 poli roan,a
1) IN4001. OZ T, orlco.
OCJ07.-', U<:177;CJ CDBJt21 - Nucrod,CumaIPutOa,
!IL .elCII 11 V/220 O III.,Qlalur' do pllda, Cllra apa cu o all'1
TII. t • .,.d(llm.,Of 10llCriC, _ Foarto uIor. bto .ul l-
200 pF 16 V; C. 1000 "F/n V, eleot aii aalopll pin' Inghoe-
Alimentarei C1r.:u'lulm m""'j"a!>,]
te race prin mlcrmc • .hul
lUI paramclrk iR" D .. ni,. '1
partc:a ue tomandl I rclellluI.
l.al! Iranl'<lOiuele 1,. T,
alimcnlcall1 direct de III 'un.:} do:
IctlMUne nnlnbilizulA
tncC!'perea lnll:nalu)u, .le IcmpoTl-
larc etl'll mllr":llt prin ,<:\u>nllrCtl f'l"11-
tru lICun umpli; 2 \1 • ml..:rointreru-
pllorulUI K >Je ., aflt Ot>lll13.1 '" 1""'-
LJIIIo normw ,S ( L
P,. P, IIlIi.. IA.

Rclo:ul Rl esle alras numai pe 1,ler-
vlilul de Icmpou, ... re
Re.lajul c(\ntmuu al Io:mpor.'lni
'II: rCalil-CIH.3 III fie":lIfC 'ilmA po-
P" ft"[lCclll P
J

Schema c'lo: ro:,h'1Ill I"C o pl.,uIA
de ,ml'flmal al ,.Inli cablaj
nlo: In fisura l
(""cula 'lot tran (onn .. loruJ de r,*_
IIC mtrodue Inl r-o careaJi mct,dll'l.
Pe panoul ralA te S.lSO( inlrcru-
J
K
<>--<l

J!!-o
06A
o
B
E
F
Os
T
C1
OZ
0.
M
90
IV
CI
I
ii!" l
4
K NI
' 0
R.
6
7
C,
C
A
B
°
1D9
°6

o Ă TINERETE PENTRU A
DTILAlELE InUEtHITE
Tehnicianul Bucur CataramA din
C!mpulung Muscel propune citi-
torilor no,trl din uzinele cu profil
mecanic o Inter8511ntll solutie de
loloalraa ullla"'Of vechi ,1 de recic-
lare II acestora
Altfel, se propune utilizarea unor
slrungur' paralele, vechi sau chial
casate. oricum ' .. Ite din parem.11U
NnCllonaU, pentru operatIuni de
alez8r' In .!templul nostru. d'f
rlldent cu posibilitAti de 8lttlnder.
" operatiunilor efectuate. Se pro.-
pune utilizarea unei scule portculil
ca efect ueaza prelucrarea 8 doua
e1118Je, concomitent cu realizarea
unei '.'turl. Piesa de prelucrat ••
monteaza pe loltul cArucior port-
ţ al Itrungulul, Inlr-un dlspozl-
de bazar. fillat ,1 prelucret
lJorn
I
l
110
corespunzltor.
Utilizarea acestui dispozitiv per·
mite realizerea concomltel'ltl a 3
ţ reducerea pretului, 1{'1I1,
zarea unor toleranle de preluc'olle
Ş coaxlalilate foarte strinse, cii ,.
Importante flconomll de 101111 de
nlunca
Pe axul Ş se monteaza in
locul un dOln, soli·
dar cu o barl portcullt pe care ..
asamblead cu eclise IIIIU dllect
cu ş de flure cu cap ucen·
trlc cele trei ţ flecellare pr.
lucrllrll simultane. Fiecare ţ este
predzul', cu poslbliilate de reilial
Independenti in scopul compensl-
rll uzurl ,1 erorI. •
Se IJtOnteall intii piesa pe 'upor-
lui portcuiil al strungulul, prin Inter-
1
madlul special pro·
lectat ,1 realizat, apoi se monteazll
bara portcujit pe dom, IntrodUle iri
alezaJul neprelucrat el piesei, celtl·
laII capAt el berei ţ Ilind
Ilxat pe conul rolatlv.
Se ş s!rungul ,1 le exe·
cutl avansul manual sau automat
al ţ cu tot cu piesa de
prelucrat. Se poale lucra plin clU-
'rea pe gradatle sau 'a
tampon pentru SIlle mare,
Prin acetlStA adaptare se Inlo·
cu,{'s<: Irel ulola(e ...
economIsesc timp 5' en('!O'p
relntroduc in circuitul product.v ",1.
IlIje ce ţ nu mal pot servi III
nimic, E'le un mod creator de .'
aplica noul prin reutilizarea vech,
lor VIIlor!.
A
/

A
[Dnsl uiti
un BARomETRU
Dacii dorim sA avem un dispozi-
tiv car. sA ne permitA o evaluare
e schlmblrllor de vreme, putem
realiza .Implu un instrument sigur,
car. core'8all lIutomat atit varia·
Im. presiunii atmosferlc_, cit "
ale ţ Acea' lucru
face ca Indicatille al fie foarte
corecte.
Pentru ţ avem n8vole
de o placA de placal de 400x
200 mm, de cheva bucatele de tabla
de la o culle veche de conHrvtt,
,1 d .... o crengulA de brad cu o
lungime libera de 320 mm (de la
trunchi la virf). tAiatI cu o buceta
ScurtI de tulpinA.
Din figurA H vedelmedlal modul
da construclle, deollblt de simplu.
Se curAl1 de coajll cfllllnga da
brad, cu atentie, sI nu S8 producA
ranlri, s. .. za cu douA colier.
de table pe plad, pentru II se Indoi
tara a Irltca piaCII, " la virf se Ira-
seul o .call cu o lungime loiali
de circa 110 mm.
Nu se va vopsi seu Iicui creange
de brad lub nici o forml .
Funcllonerea dlspozhlvulul se
bazeazA proprietltea bradulul
- etlt verde, c" ,1 uscal - de B
ridica ,1 cobori crengile dupa pr ..
alunea atmoaferid. Etelonarea le
va fece .xperimental, pe bala con·
statAriior prlctlce, deoarece varia-
ţ cr.ngll de brad .Int mal
aproape de ţ vremII decit
cele al. unul barometru clasic.

-------
- --
-
5UPORT
In fi,uB I este prezentlll o COft'
struclie 'Impli care este un IUport
pentru Ciocanul de lipI!. Ivind In
"h. functiile de I IC'mnah7ll runclio-
narea acestuia ş de a reduce consu-
mul pc timpul tn care ciocanul de
---
- - --
'-- Ploaie

lipit IIC allI pe luport Se poate vedea
d. suportul falA arc o IIJ' care, lub
.Ic\iunea J1'eutllii des-
chIde un contacl fn momcntul
chldcrii contlclului K (fisura IIC
Introduce 10 1C'0e cu rczi,ten\ll
canului o rczisten'" R2. care le afli,
In parllel cu un bec de lCaII de
6,3 VfOJ A fi o rezi,ten'" RI care
curentul dID Clrcuil R I
are circa IlS (') III le race din nlche-
2
( URMAftE DIN PAG I
2. EXPUNEREA LA ALBAS-
TRU
_ Sti aduca Ilitrui alblIItru In tata
obiectivului aparatului d, mArit II
te seletetlonl8zA potltll galben (Y)
pe londa aflaUzorulul. HIrtia loto-
grallcA este ecoperltA!n IC"t Ilmp.
- Se regl'IlA dllfrlgmlaperatu-
lui de mlrlt plflA le: anularal Ifldlca-
tiei.
_ Se a.pun. hirtie: prlfl liItrul
alballru cu aeala,1 timp folo,1t da
relerlnll penlru a.pun.rea cor.l-
pl,lntAlo.r •.
_ Se rllCOQerA hIrtia.
3. EXPUNEREA LA VERDI
_ 5, aduco filtrul verde In lala
obiectivului aparatului d. mArit ,1111
IIIlectlona"A pozitia purpuriu <M)
pe londa anaUlorulul. Hfrtle: loto-
g.atld .. ta acopa,ltA.
_ Se reglu,1 dlal,agma aparatu-
lui de ml,1t ploAia anul.r .. lndlcallal
_ Sa IIPuna hirtia prin Iiltrui
v,rd. cu ac.I .. ltlmp lolollt de ret ...
ţ pantru •• punar611
tOllre.
- Se davelopeazl lotogralla.
Oealgl/r ca cele trei filtre .. pot
Introduce In urtarul porttlltru
al aparetulul da m. rlt. dar c,,,ta
rllcul dapla,Arll ac •• tula 'aII d.
plan .. ta da m-arlt cu hirtie lologra-
IltA.
Se obil,'" cA nu a fOlt naca .. r
II l' ullllzl" pozitiI a p:ltra a .. Iec-
lorulul londel IIponomatrlc •. ana-
IItorullllnd. da fapt. utlllla! doar ca
e.ponomalru pe fllcar,lralm, ,pete-
IrIlIA.
PII .. r.a ,ondal IIponomltrlca
.. VI faca totdeauna In Ic .. a,1 pot!-
IIe,cor"punt.lolre zonei dllmlgi-
na pe c"a ,. taca analiza daculo.,l.
II. ea punctualA. Intagral-punctualA
1111 lnllorellll.
hn.i de o.lS mm bobloall pe uo corp
centmic do la o rezislen'" veche,
iar Rl arc 12 n le rcaliuUi din
acela$i material.
Cool truclil. propnu.zi" estc l'
latitudinea reahzatorulul, runcll!;' do:-
materialele de care poate
Valonle reziiten\elor 110\ valahi li'
p<'fltru o putcre I clocanului de 111'"
de f.IO 80 W

111

Prelentam constructorllor ama-
tori modul de reaUlare a unei
(!lalere (fig. 1) cu materiale relolo-
site, destinatA In special mobllAdi
bAlI.
In vederltl confecllonarl! IIces-
tela sint necesllre: 13 ş cu dl-
menllunlle de 2x 1 x45 cm $1 alte
12 de 2)(1)(25 cm, 6 dreptunghiuri
de 2)(2)(1 cm (toetp din lemn de
esentA moale), cuie Iau ş
burl cu cap Ingropat si un adeziv.
Oup6 lasonaraa ,Ipellol, ele se
flnlseaza prin tlndeluire si ş
cu hirtie ablazlvA ,lle trece la mon-
larea propriu-zisA a etaJe rei. In
figurile 2 '1 3 sint date etapele de
asamblare. Ş $8 flxeam Intre
ele cu un adellv (clei de oese, ara-
cet etc.), Iar pentru o consolidare
mal twna se pot bate cuie sau suru-
burl.
2
Protaclte receptoarelo, conec ·
tllte la anlene in cazul
unei eleclrlcllatl slallC1l atmosfe·
rica mari te poata Ilice loarte sim
plu, cu ajutorul unar lampi Cu
neon de 1---:1 W, conectllta Intre
antena ,1 priza de pamint Pentru
antenell dlpol se utilileala doua
11e

Spre
receptor
ţ d,ntre ş cara for·
mea;& partile Laterale este de 2 cm.
iar inlre cele din spate este de ti cm
Alegerea dlstanlel dintre rafturi sa
face dupa necesltale.
Elajera poate ti laCullA cu lac
Incolor tau vopSIIA.
IlImplldentlce Daca dorim sa ut," ·
z.!rrn protec!lII 18 un telavilor, VOI"
monta In &elle Ipre televllbr con·
densatos,e de 100 pF la minimum
ţ Spre
receptOr
N
'_''.IN
('JR,..AR, IN PAG 9
orillciu pe unde Intra obiectivul
aparalului. iluminati! simetric cu
patru lampi din exte1"ior, hirtia dlfu·
zealA fumlna, care vine 'pe obiect
din toate ţ $1 aproape eli nu
produca umbre (fig. 9).
iluminarea cu bUtzul este destul
de ţ Oac6 este montlll
pe IIpllrllt IIpar ă neaJunsurI.
Primul este acela cA III ţ
mici luminII vine prea oblic ,i
creena umbre lungI. In al dollea
rind. Intensitatea el elte prea mare
,i nu mai poale fi redud prin
dlafragmale. Do. atenuarea cu
eClane difuzante pe blitz sau filtr.
neutle (gll) pe obledlv rezolvA
ultima problemA.
S-au construit blrt2U,I 'Inelarel,
la care tubul de descArcare ale
forma unul Inel ce lnconjulA oblec·
tivul, fIInd montal pe Iiletui de
flltru; lntenlltatea luminII este ra-
glllbllA In trepte.
Oblectet. sint lIumlnate deci
Irontal $1 nu dau umbre Deoarece
procurarea unei asemenea lAmpi
este difiCila, se recurge la alt.
1011.1111.
In cazul flna-turrlor moarteI ..
lala obluratorul deschll $1 .. lIu-
min .. z. obiectul SUCcellV cu
bhlzul. dIn mai multe dlfeclil, de
ă o ţ convenabila. OperatIa
trebUie facuta pe Intuneric aprollpe
total. Iar la alegeuN!I dIafragmei s.
tin. sellmll de faptul cll liecare
InChidere cu o treapta Impune du-
blllrea numarului de fulgere. Ev.n-
tual poate fi ulmZIt cortul de lu-
minA de.crll mal SUI; expuneree
trebuie determinatA experimental
Ca solulle operatIvA II lecO-
mandA blitzul cu doua lAmpi Iln-
cronllllle, !iacare din .r. avind
ecrane dlluzllnte.
Incheiem cu ţ ca ame-
torul nu Irebule d fie descurajal
la cltlrell dificultAtilor menllonate,
deoarece nu se VII lnti1nl cu toale
in domeniul sAu de Interel, Ef
poate Incepe cu· cele mal Ilmple
1"I11)loace- aparat plus Inele Inter·
medlare - ş dupa .. pe·
nr:nenUlri. va obline rezultate Inte
relllnle.
401)1/ ca.
FunctIonarea este SImplA. La apa-
"lia unei supratenllun, mal mall
dac;t tensIunea de aprrndere a
Iampll de neon, acenta lumineazA
,1 ,unteazlli puternic Intra,", In
recepta'. reducind efectul acestei
sup,atenSluni. In mod normal, cu
lampa stinsll, capaCitatea dlltll III
ă a scesteia este suficient de
micll, putInd li negliJata.

In ultimii am, ,eaHzaula amph-
Ilcetoerelor de Ineltllildetllllia esle
l&ga1l ele ulllizaT. IIIIg6 a ela"lol
de pulera cu
conhgul81l11 tipica dm IIgura 1
Aceas1l Ichem6 permit_ obti-
ner. unel puteri considerabile in
SfIrclnA, cu O Cllracterlstlca linIarA
ele fre<:venl6 <:uprlns.l Intre IIml-
lele 40-30 000 Hz $i distorsIuni
n_lInla,. de 0,5-1° .. Randamentul
etajului de putere se apropie de
Indeolebl In urma lolo.irU
ţ boolstrap C" R" Rl'
Cu toale acelte avantaje, mon-
talul prezintA ° lerie de nealunlun
care Impiedica atlngarea unor pel-
ţ mult luperloare celor a-
mintite. In primul rind, circuitul
tlnal ţ cu la<:tor de am-
pllilcar. unu, deoarece semlperloa-
da negativa, de •• emplu. parcurga
o peleche de repetoare pe emitor,
cale nu oferA amplificare In tefl-
alune. In piua. circuitul prezintlll o
dlslor.lufMI lOe"'ltabll mal mare de--
cit o evantualA conllguletla <:om-
plemenlar6, datorita numArului dl-
felit de ţ .emlconductoare
in calee semialtelnanlelor pozitiva
ş negallv!, precum $1 dalolll! dl-
ferenle-. foarte mari dlnl'lIlmpedan-
lele de IOtrare aII p ,,.rholor !'fllllt!
In al dOllM I',n .",:, unu
cond4rn.ator pe bo,na dfl i,.,I'8
ti saI. cu .arc."". lim'I"". ca
raclllrlstica amphliralOlulul ,1 dll
na,tere III dellUa)8 In domttn'ul
Irecvenlefor joase Pe dfl II 111 pllrlf
lot in ace't dom, nl\, ". ro ,.,
diatorslunilenelinllll". al, ,111'1
IlInlei cO"ldenSlllr 11 (' j'
cultul boot,trap
O cale noua ele If' Ilu,'e a ,.1";1;.
lui flnlll II dt!vMt1 po,lhll! p'"
ullfrlartoa P"ttech,tO! c "I'pl .. " nn
Iare de !IIIMlsto 18 !lI! pul"re "1
brlcallt In ulti'l'lll 'f> "e M, "In ul
de tip nou alllill ., in 110"111 2
Se obsar .... ('a anII l,ca'N 'n
tensiune p('lllte daven, m,,1 mare
decit 1. Iar montan'lI !IIlc'n;1 it'
co!ectoareie lran11sto 'Plol linal
permite m.·"R "" ci m(j"luh
p,actic pInii la valollfftn Idltlll& (78 .J.
E:!mirrarl'!l!l cond .. n< , r lui dn III
ie'lfa se poate faCI'! I ut 1rt.lle;a
unei surse di ... tlak' . alimllntare
Toate reliitoaralf' nI,. ţ R siot
egale ca valoar.. R n ul (>t
Julul se poate a,u 18 "t,.u con
densaloarf'1e C Pl'n !,Inc·
HN
H ţ
Ing O St:'Rtill'
!lonlll' It 8('1t""
clf'lntil O I1l1'Ipl,fl
kut Iind InTre 2
T T
J
lunClI<11 M
T, don Ipura t
E!'''lln'''jIIfI co ,,:;1,
ffcu,lul b(lohl Il
unII'! lolull not
un"; m li il1 p.d
IIMI (,l(
'S1I'6 pentru obI
II( I1rl n rI'o c
A'llffll. i'I s,,1
un .,ou l,an11 10.
.nt'I dinltmldl (' Il 1)
Tranli!lltOlul T .( II pol ,_
fhall de Iflleeu.l DZ P1. Rt>, LI',UI!
Inel ,mPf!dan a 1 In 5 mr, ,n
ol'ltiv ş , d. 01,,11 j 11).8' 1110111
d,Jtre'llnll'hl,rr.l· 111 .. 1\1 '1
In aee<;l fel cre,1 mult Impl,1
fIM l,an1; ,tOIul p ot r" s,.. ob-
rvfI <:.1 f"ajul d(' ,1, I , .. JI<
trp li "plrf"ator r T
1istOllfflle T ,i T prim, r j"
bazA somnalul de
cel de reaclie
montaj sint
III zero II
le$ire
,"-
turar
,.
actia
o.
IlI r baza
leoata

unor aven·
Ci$ll-
8sle
Rr, ş
mar.
d • .,.
convenlionale.
multe Incerc6rl, auto-
00'
obllnut un montaj II cArui
,chemA er.ctrlcl ee dA In 1101.11. 4
S. ableM ci rn etajul Ilnal se
utillzolll! tranzlstoafele T, el T 1r.
de tipun d118..,1e (garrnlll(u " ••
Uclu), C&eII ce nu alter8a%ll mult
performantele IImphflcatorulul.
Introducer. perechii T. , T. par-
mile .llgura"a protectiei alajului
f'nal, atit. Ia SUpfllCUlant, efi ,1 la
suprlllansiuOlt In IlIfcln6. precum
ş oriCII comblnalla po.lbllA II a(8s-
tOfll (da •• amplu. iti scurtcircuit
1811: chlmlstul suedez Jana J ...
cab Ben:aUuI (11N-I848) da.-
coparl proprletlltea .elenlulul
II-ti mAri .IU mlctora reziltlvltatell
dupa cantitatea de luminA primitI.
las&: Itorentinul Glovanni Ca-
•• 111 reaUzeazA un 811-
tem de Iran8mltefll a de.enelor
prin telegraf care va deveni opera-
tiv, 10 ani mal tirziu, Intre Pari. ,1
lyon.
1875: fizicianul american Carey
propune ut11lzarea 8elenlulul pen-
tru transmltarea Imaginilor le dis-
tanla.
Ingmerul Paul Hlpkow
(1886-194O) rellllzeazll un diSC lina·
114
R.
R,
C,
D,
0,
In.
",
DR,
T,
T
2
I
[',
0,
nlrQr.;>
p
"
lizor de Imagine care VII fi utilizat
din lU la televiziune. Cele 30 de
orlflcll ale primului dlac Nlpkow
analilau Imaginea. In 30 de liniI.
1887: Illlclenul Helnrleh Hertz
(1857-flB4) demonstreaza ca ra-
nle ultraviolete ale luminII pro-
voacA le unele metale o eml,lune
electrica cu larclnA negallva (el1e
descoperirea. electronllor explicati
de Ein,teln In 1!1OS).
18518: Inginerul Laza,. Wemer
In ş discui Nlpkow cu o
roata ce contine o ,erle de oglinzi
cu ţ diferita.
'921: Inginerul Eduard aelin
(1I:17!)-lm) trimite pentru primII
A,II"''I
C,
I
,"
r
rcina
R.

ţ
"".
T
AII""
T,
0-- 1.'--,
' ,
R
R
-=.
<,o'Cl' -P O
R
R
,
-II
-,
T,
Alin
Ollrt pes. Atlenllc un meNi lacsl-
mllilt Procedeul ,Iu, denumit beII-
nogrlll, se mal folo .. ,te ,1 azi.
1923: IIllClllnul brltllnlc John L
aaln! r8llllzeni pri-
mul slatem de televiziune meca-
nld, utmllncl le emille un disc
Nlpkow ş le receplle un amplifica-
tor cu Ilmpl, Iar pentru modulllliil
luminii un oblurator electromag-
netic.
lG28: primele Incerelrl ale tel ...
vlzlun" In culori ,1 prima Imagine
televizata peste Atlantic pe lungi-
m .. de undl de 35 m.
19zr.. V"dlmlr Zvoryldn relU-
zenl Iconoscopul, primul tub e-
lectronic; anaUter de Imagine; a ..
in! construieste primul televizor
In moderna a cuvintuluI.
1931: primele reportaje In direct.
1937: primele progren'lll TV sap-
tlmlnille In ţ <' zile pe sApta-
mina).
19«; aain! pune la punct In
S,U.A. sistemul de televiziune In
culorI (Bcesta va deveni comercial
In 1951).

I
la ş sau sarcinA cu InductanjA
'"lc_sl .... ).
Performantele mlliBurate ale am·
pllficatorulul sini urmatoarele:
- puterea audio maximA: 15 W,
pe o sarc;11lA de 8l'\..
- Cllrlcterlstlca de frecventA: li-
niar. Intr. 5 Hz ,1 ea kHt:
- delalare conllanti In ş
banda;
- distoralunl oelinl!!,.: mal mld
de 0,12'\ In loal6 banda ş
III putere maximA;
- randament: practic 15\;
3

R,
ln!'(, 1:'
R,
1,
uz
R,
"CI
Rea_I'(>
,
f'lE'tptlvO
,
1,
II '
"
---<>
- consum flirt semnal: "30 mAi
- ampliflcar. In -
(20 dB). 1" , --E:3--(I
I
t:/., la R}o R...., Abrn
3':x)1.. _-,.;'="",,0'-1" .. ,f,'
- -<=)- B10
R, OI
L R",
..!!... .p ____ "
Rft 211kft ,..'
R"
+_'-,,{['\ :-r :!l\,.o =>-; i%l
4
C,
100
"'1
"
2.U"".
C ,(0?f ".
__ .L __ I-__ .l,i.,
ATENTIE, Ă
• TI.nll.to.r.l. PllP con.c-
, .. 16 lntotd •• un, eu emitorul .pr,
polul pozitiv ,1 111,,,1 d. illm.nl.r.
,1 cu col.ctorul .pr. polul n.g_ttv.
C.I. npn ta (on.CI.u. h'IW"': cu
amltorul .pr. mlnu. ,1 col.ctorul
.pr. piUI. Pantru, nu arl,l nlclod'-
ta _ c. ,1 .,.ntru I d.pl,t. \1'01
Iv,ntUll,I, gl,,,11 din .cham. -,
r'Iln'l l: .. ".ul ţ Indici 'n-
totd"un, .,",ul d. clrc:ul.,I.
... ,,:Inllol pOlitiII', d. 1. piUi
1. ",Inut. Ultim. aba.''''.II, •• t.
",.I.blll ,1 p.ntru dlod.l ••• mi.
conducto •••.
• Cur,ntul .s.. 0.&.1 .1 traluel ..
10lulul pro.'n, Intold •• un. d.
1. polul ear •• lIm.nl." ... ol.c-
torul. O .... mplu, 1. 1t.ul,lolul
npn bau .r. n,vol ... prlm.uel
lIohlrl, .dlc6 II I .. Ulf'liI' .I.c-
tronl , Ea tr'oul, d.cI IlIm.n'l"
d. 1. polul pozit iv .1 .u ... I, .c,II,1
elrl pol"I, .. ,1 ,1 eollelorul. LAI
pnp b.u .. poll/lllld d, la polul
nlglliv II aur .. l.
• Un coral" ulii ,1 formulllil
II IIlnll,tOI"I, npn
bln 1" Intotdllunl un pot.ntlll
mii porltlv eu ,m110lul, 1" 1. CII.
pnp un potlnll.1 mii nlgatlv.
• "_c,pllll,lnllrlle "gull. bliii
Intr'ldnlr, Iltu.tO cind . funetll'
dOlltl d, 1. ,,,nll, tOf IItl d, , ata
bioCiI un Inumll Inl"vII d, timp
IIU plnl la apIIIII, unii eomanll
aplelflel (d' lumplu, In achi 11'11"
d, In ,,!fII dl euurl,
' .gl,jl' plltld.nta nu .. mii Ipllcl,
htl util dl Il1lnul ea un IlInll,tor
poate fi blocat dleonlelllli
bUII (lC - I
CEO
); con.etlrll I,jnll
-'Il"
.. - e'
"tlll.n'l In." bUl ,1 .mltor; 'ea-
nlel"" bUII la Imllor; pol'tlu·
"' 11'1'1"" I bu.' (eu mi nUl II
npn, ,,,plell'l cu pin II pnp). In
ICll ata ordin., bloc" .. IIt, din
c, '1'1 el mII bun', e urlnlul dl ea'
'Ietor IClllnd lub valo"" IIzl·
du.11 .CEO
• Tllnllitorui nu POltl 'unC1lona
eu 18 - O, In .CI.t CII, circuitul
.mllol·eolletor .. comport. ti °
flZlat.ntl varlablUII eu tlmp.rltuII,
• Rltltll ,1I111t1 dlnlll cu"n\1I
1IIIIIIli OIUlul, 1.,-1 +1 8 ,1111 '1'-
Ilblt. ,111'1 "glm uprlmlnd
Int"dlplndlnll c",IIIlIor rllple·
tlva; A1
E
-.o.I
C
+Al
s
,
• P.nlru I folol r un IlInll,lor
.bun. el diode, '101,1 In prlll.bl1
bu, l' COllCloI, In tllul Iflnll,·
10"llor pnp, ImltOful '1' d''1lnl
,nodul dlod.I, rlr coiieiorui CI·
lod (11'1'1'" II npn) , O,cI III nIl 110-
rul 1111 ,prljlta, d" mi' "1 °
jonCllunl buni (ball-Imltor IIU
bul-col.ctor), o pulill loiali pl
ItI"tl CI dlodl . RI, lnltl: II npn·uft
bUl 'Ia juca rolul da Inod, Iar la
pnp-url rolul dl ellod,
115
-
de ton de lip BlUcn
.
-
daI! este cunoscuI cititorilor ş

J
1
din numeroasele articole publicate
1 N Al
"
«Tehnium .. pe Icc:astl
temi. "la\unll propunem construc-
ă
torilor incepAtori upcrimentarca u-
nui preamphrtealOf de microfon care
A2
are Incorporat un astfel de Circuit
our
de ţ lIldidnd totodatl ti
:
w variante dmtre amatorul
ZIN -more
poate alege. 10 ţ de piegele
disponibile
Schema bloc din figulll I n:UM-
1
Iqte pnntaplul de fuoqiooan: • ar·
cuituhll Bau:ndalL Un amphfieatt:1T
PXEAMPLlfII:ATgX-
de mirare. Al (1Oltgnu sau dltCfCt)

.!Iael, tub lmpedanP. )OH\ de IC:$ire.
elemeotde (R, q ale circUItu-
luI. Acesta dm urmlltClioncalA dlrwt
M . ALEXANORU
ioISUpl'll amphfi,.torulw de A,
(cu ă mare de Intran:l. fiind J\la!le (l) $1 Inallc (I). corectlnd dupA prezentat PfUl etajul cu T
j
In mon-
traver III de d:sr " .. c ........
dorinja curt. de redare In fl'OC\'cnlA de ICpcior pe emilor (impodan\ll
ţ Ihlnd global In w:n- II preamphficatoruJul. Termenul de mare de intrare $i mici de ş
.Iune In funcl!C de J'rccvcn\ll semnalu- "oore<:lie» nu trebue privit OUmIlI amphlicatorul A, etaJCIe cu T,
lUI. CirCUitul d<lui $IIU ma, In tensul de Inlaturare I unor dc:fi· Ş TI' cuplate p)vonlC, (ji circulLu'l
mulw: potcn\lomctre I'nuuc prin a cien\C Ş hmltan uistentc In semnalul intercahll. Intrt: A, $1 Al
eltOt 'le m04IfKi ImI»" miilal. ci $1 in sen5UI de Imbogl\ire CorectaTul este oontc:IIL M ,ntrarea
dan\, iii dlktUC Irtc:vcn\C, deci se H .. ooJOrltuIUIII, de modificare dupil lUI A
J
(In bau lui T)) • In eonu.
f,;Olllroleal.A umphrlCllrea gl(lbilia In prcfermlt II puterilor de redare la rCllc\ie, pnn condcnsalorul de IO,llF.
tensiune a hll 1\. in d.fentc d(lmcnn dlfenle (rccvcn\t. In divi7.orul rezistiv din CmiL(lrw lUI
!.le (recvcnlD pot utfel atenua ş up in aehcnw. pro.. T,. R.poMul ţ de '.6 Iru
-.III au;enlUJ mdependent frcc:venlcle
pu<;A (fii 2) aml"'t.ficatorul Ar,

$i 2.2 k ,din cmltor fixeam astfel
.
.
2
'20

Jtj-2W
"O
100
25V l:
Il
kIl kIl
stab
JOASE
15,n
'OOkn '5kn
0,41"F
T,
Tl
25V
fi?<


T
2

o-{!
nF nF

'OOkn
fo?
5,6k1l
IN WkIl
!J-oOU
O,'.7,uF

'0
2\V
K1 5.6 2 V
kn
"


Ţ
Jlnf
nT
.c:
8 lO)lF/;SV

t
2.1kO 2.1,n
e
410
'0
12 "
1O)IF
56 2.1
N
41kIl
f' 25V
kJl kn
INAlTE
kfi kIl kIl
-
.1.
116
,
.
j
rBA 810
ş In tensiune al Ilreampllftea-
lOTUlUI, mai hlllc ris al etajulUi cu 1 :
"engurul care amplifd In tensiune).
Se observA dI T, lucreazA cu un
curent foarte ",;: de .colector in
repaus. fapt CPR. un tgomot
redus $i (1 tmpedan!A mare de intrare
II etajului, T. rCl»
tor pe emitor. avind rolul de. red...u
Impedan\ll de lQ11\' a preamphfK;a.
lOTului
al priveste Circuitul de COrectie,
menllonlm doar do trebuie uuli-
,alt: p_ de buni calitate. CII dealtfel
iii In prtllmpl,licalor CondensalOll-
rele trebuie U. ne cu pierdeti foarte
mICI.. iar rczlstcn\tlc cu pehcull rudl-
hei.
fn figunle 1. 4 $i S sint ll)(hCllt
3 'Ikn
ll :
nF
:
nF
3,3
10 3, :

nF
kn
nF
2,2kn
'OO'A
2,2kA
INAlJE
5
JOASE
12kn
220 'fi
mn
22 22
nF nF
10kfi
1.lnF
6,8kfi 6,BkA
22Q'A
INAlTE
• •
- , ,
... -
, ....

'- [
-O'
Lrl' \M1;I'lIe Jlnu care: "1' in
1(X01 dm P IOfllllka'nTll1
<;IL'$Cn ... ,'11:"1111 .. .Jm
11811111 _ 4. CM1: ofera il', thlln;.tf'l:l J
corcqlC iiI in dl'mclllui ti I
""""
La khemcr R' \f, ..
m,II<;:llul, \'11111
blll: In calul preampl,fl< 1, rvl .. AI,
ca în!?fIJIU Iii n',11 Itll
a mtTiirn ti p,l\('n\l' NI h
mentllre cu tell\IUIlt' bi
f(lllfte blllt' fihr,\tft. \(\r
tturrelor fK'ntru ll1mM IU *
dus etc.
818UOGRA.,II'::
C01.r.QIA
«(.F liAll ·PI\RI n p

1SkO 4701-:11 1.8\
,
4
-
fi
FI
••

f
.1."!..
o;,. "T ,.
I •
Ei
1

• l

o


I
• •
, QA/3U
{}
: ..
, .
, .
-
- '
lA' !
(fI =
, .
f ... -

+ -


-
117
Egallzeftul parametric prazentat
face parta din categoria montaje lor
HI -FI necesale Intr- un ţ audio
cu performll nte moderne. Montalul
ş performentele superioare
ale circuitelor Integrale penlru rea-
UzareA ţ semnalului de
intrere. Egall zorul Indepline,le func·
ţ unui ci rcuit Buendall cu poal-
ţ ellln .. de lucru, ,ullzlnJ
° diversitate de caracteri stici func-
ţ capabile de a l atlstace
ţ cel. mal e _lgenl • •
Penlru realiur .. cit mal simpla
,1 lotodatl pentru obti nerea unor
rezu lt.te optimi s·au imbjnat pr o-
priet atile fdtrelor .ctl .... cu perfor.
ţ li dic.te amphl,catoa·
Ing. EMI L MARI AN
relor ţ sa .n.llzam
schema electrice prezent •• In fi_
gura 1.
Semnalul de Inlrare se aplicl
prin Intermediul condensatorulul
C pe Intrarea nelnY'Tsoale a am·
operationlll A" Con-
trolul ţ Joa .. se reali-
zuzl cu aJulorul ţ
P . Cind cursorul potentlom.tru·
luI P elte cd.plas.t. spre 1.,lrea
operallon.' A" o
mare parte din compon.ntele de
joasa ţ ale semn.lulul d.
Intlare vor trec. prin filtrul trec.
Jo. CIRlPJ ,1 vor aplrea In punclul
V ... Deoareceampliflcetoful opere-
110nal Al Inyerseaza semn. lui, re-
'\ 1o,...F
G fi'
r
Yec

o-l .
R,
l-" ]J:
iO. I
R,
",
"
Vor:
t
.nAI1'I
r-
,. ..

-
p

,
---


,.
1.--1
1. Setle"", ,"etrlcla '"
lilorulu'.
110
A,
, ,
-<-: V" ,.".
it\l« .. .....
R,
A,


R,
"".
1
zultA ce ţ la Ş lui o
etenulre a componentelor de joasa
ţ Daei se inverleaza ed.
plaurea. cursorului potenllome-
trulul P
l
, SI obtine o scldere II
componentelor de joasa ţ
pe IntrllTea nelnyerSOMe I IImpll-
flcatoTulul ţ Al' deci am-
plificarea finali a ţ Joala
cre,le.
Registrul de le,lre al frecyentelor
joase 88 regleazl cu ajutorul poten·
Ilomeirului P" modificInd atenua-
rea flltrulul C1RlP
l
. Similar, ae
obtin acelea,1 realldrl (rezultate)
pentru ţ Inalte cu aju10rul
flttrulul trece-Iue C,p': R. ,1 .1 am-
pliflcatorulul operl1lonaJ tampon
Reglltrul de ş ţ
lor Inllll.. se obllne printr-o m.ne-
vra" corespunz6loar. a curloru-
lui potenllometrulul
In ambala cazuri, potenllometrul
Ps controleaza luma ţ ne·
g.tly. aplicata amplltlcatorulul o-
perational Al.
Tn aceat fel 88 regleazA nivelul
profunzimII corectlilor.
Performantele egallzorulul ralel
din an.llza caracteriatlc!lor func-
ţ obtlnu1e cu ajutorul unul
generator de ţ ,1 al
unul olcllolcop.
In figura 2 se prezintA caracterle-
Ucile d. ie,lre ale egallzorulul
penlTu un regl atru conl lent , 1 O
profunzime a corecllllor conetrulta.
In figura 3 se prezlnUi caracterl l ll -
cII. de ş ale egallzorulul pen-
Iru un reglltru conllant ,1 o pro-
lunzlme yarlablll a cOfeclUlor.
In figura 4 se prezintA car.cte-
rilUcl1e de I"Ire al. egallzorulul
pentru profunzime conltantl, re-
glltru yarlabll ,1 rAlpunl IInler la
Iretyenle In.lle.
In cele trei diagrame I lnl date
ş yelorlle, maxime uu minime,
.Ie pOlenllomell. lor p, - p, • din
punct de Yedere al acllonlrll, cor.-
lat cu IndicatIIle menllonete In fl ·
gure t .
Pentru realizarea practicA a mon -
taJului le vor folosi componante
de buna calitate, sort.te In claia
da precizie 2"/ .. Ca amplificatoare
ţ le foloselc circuite
de tip A 741 .
Se recomandl ca tenalunl de
alimentare 15 V. de la ° aurll
dubII bine st.blllzatA ,1 flllratl .
Cablajul Imprimlt le va realiza
cu atenlie, folollnd cu
lungime mlnlml ,1 apoi .. va ecra·
na coreapunz6tor.
MontaJul III poate realiza ş In
yarlanta stereo, utilizind poten-
tlometr. duble. Realizat , montalul
ţ de le prima Incercare,
oferind ţ deplinA con-
structorului amator.
-
A
;':31
"
R."""
"
l
, R.h
\

10 loCI 100 lOII 1 l/t '1)( 1
2. -Atenuare. eg.lllo,ulu!.
Registru constant ,1 p,o-
funllme conmntl.

"
...
lot) ·,00 lOII
1 - At.nu ..... egaJllorulut
Regtttru con_lant" p,o-
'unllme varlablll.
"
,
10 R ...... ,
5
"
4. - Atenuarea eg.1l10,ulul.
Registru va,labil
BIBLIOGRAFIE:
- NATIONAL SEMICONDUC_
TOR-AUDIO HANDBOOK,
1978.
- ElECTROHIC'S, MAI'.' .
Sl:btmI aIIturalJl te caradt'flUV.A.
Jn aI.ta allDplilll1l emenle, priit dis-
torsiuni roarlc mici (<,o.le/.l la pu-
Ifta maumi, prin curent de repaUi
ncalijabil iCQI. S mA) IaIsjbilitate
buni dr intrare (CQI HO mV pentru
P_i Alimenlat la 26 V, ImplulCl
o
Iorul debitead o pUlere de
CQ 16 W pe Q IIlI'dnA tie 4 o.
Secrdul Il CQIIJtituie. dw,ur, utili·
rea ImOf componenle moderne, al
'.du. fi III rolosirea CII. p","
mplifiQlIOf • mleara'
,.11.11. 7ft1 (ImpbrlCalOf
TranzistQ.lrde 1 L --- 1, SiDI pereche
pn - pnp. de JOIlA ... en" fi mici
putert, cu 11omot propriu redus
1K'!0Il RC173., Bnl8
:11". 8("1711. BOll!(elt-1,
(12
",,'
o-t
)\0
mV
o
••
,n
,
,
B

1. tAA761
6
umar
6,8pF
o
,
nOlo:fl
1.1
iar T r'- 1
4
linl per«-hc pop - npn de
pulere, Ik orice lip cu un turcII!
muirn de cel ţ 3A
Folosirea unor rai§Ioare t'U pe:h·
cuii mel.hel, a UDor coodenNlto&rc
al foarte miu p imperechcrca
atenti • IInl singurtk
nccnurc. Sursa de .hmen-
tare ţ "" rurnil.l:'lll o tem'UDe
continui " fotrfe bine fillrltA. de
26V II cel pu\in U -::! A.
Schema preluati dupA
_Le Haut-Puleun nf. 1S44 poate
RM .: CI model pentru conilru<.:torii
elrt dOfellC l«l la alle com-
ponente, iii alte pulcn De tJ:cmplu
te roate expenmtnll. o combina\1C
/lA7-l1. RC108- 8e178 80237
BIH ,8
B(1)B(2l8'
,lkn
TIP]'
jJ./ JrA'
2"
le stim.
nu stim.
GRIiA DE lUmini
Speetl(UIOUI ,1 totodUI
tau deicoparlre I mormlntulul fin.
o"ulul Tutankhamon In V,I_ R-.:llo(
din Ellpr • (ruit In I03Q lumea,
$1 nu numai pentru dorin-
de I 'Ied. Ia fap locul", vesu"1-
le .nt1chltltll .,Ipl'" In lOC ce •
.vut ea mii monun""ntal, Umple,
mormint.. IUlul SMI chiar ruine
al, unor .,nlrl dlSplrute. Printre
.(estU, .... Ident IJI loc cit clnlte.
,·au .na '1 plnmlde: ale
11,11 Kheops. Kk.fren ,1 Mykerlno$.
,Jtulte linii loc,lInt .. GiMll" 1.
sud de Cairo. Atnq .. ellerc:ltui
d, l(tliU! "I.ntlce (onltrtlqil 1
in bl,lni parte " faptul
d m.... Plo.mldi 1. hlraonului
KhlOpi este UliIl slnlurt are mal
existi dlntnl cele ,apte minuni .. le
lumII Intlc •.
Pini la cel d .... 1 doliu. rhbol
mondial. 'Ilzltl'. piramideI« MI
put_ fim la orlU ori inu. rlslrlhll
,1 apusul '03relul, insi "Illtele din
t impul lilei e.-.u adeJ4lOri stbU,te
de tempen,tun exceslv.l a .. ",Iui
,1 a lolulul. a$& Incit de
noapte. In noPlt (1j luni plini. au
devenit din ce In ce mal frecvente
" mal apreciate de turi,tl. Ap le
'ace d nu cu multi vreme Inainte

il de II doilea rhbol mondlll din ce in
ce mal ţ vlzltalon III inlrlmi-
'deau In. JII",I pentru
a le admin ţ melaht,d Nil-
dati In palida lumini a ","lor LunI!.
Se Ijunse" pinl acolo In(Ît, Intr-o
vreme. Intre Calrv " Glstn in nop-
,Ue cu Lunl pIIni puteau fi
mli de turisti d"rind un $OI de
ml(lrl.l$' de pe .cele mele .. uri ,1
merllnd II viz.ltete piramldele $1
Sflnllul
Factorii de rbpundere li turIsmu-
lui eliptun, atîta amir de
pOpof" deplasindu-. spre
de II. Glseh, au preluat problema $1
orianiui t",nsporturl de allto
Praf_ MIHAI VORNICU
co ... 1. o ... fllle Intre ulro fi pIra-
mlde. dar. -cum Luni pIIni nu este
decit o .Jnluri dati in 31 de Zile,
III mal avl,/[ Ide .. al In ţ Intu-
necou. plramldele JI SfinlCul si fie
puternic lumln"'e de un sistem de
reOecloar •• bine tlmuOate prin mas-
ubalele (morminte dachlsel Ju-
rul piramidelor. Pe de alti plrte.
probl.ma chlnd ti In miinile unor
electronl,tl. IC8$tla IU JOflSt,CIt .'
mal mult SpeCllcolul, Introducind
Stilpi de amplifica ... de mi'" putere
prin Clre se dlfuD o ciudati mUltd
ce urma si IUlerelle Ipeculo",Iul
proc.,lunl funen.re. ţ noc-
turne (ameueate uneori cu urlet"
de ,atlll) JIU alle man,fudri al 1'1.
de miile antld. loate aVind darul
si strlmute necl'(lpo,," ,1 pe specta-
tori cu IreI nu ch,ar pu", mii de ani
i napoI.
Imediat dupl cel de-al doilea ril-
bOI mondial fl",rlle al lumini albi
rlmase ele "" aplrlr .. IU
tlplila lumini colonie $i tu inceput
I pilpi, In ritmul nmosfe-
rei lonor.. nroplnd mulvele cor.-
struqll de plaut lle SOnlCulul ,i
pinmldelor cu pete de lumini colo-
ratl.
Ap a aplrut c'"" mal spe<.ucuload
orp electronld IIU. cum I te spune
curent, orp ele lumini.
Descoperlr" tn.nzISlo",lul (ti mal
ales a tirlstorulul) • adus orp e!ec-
tronlei la indemina O(lCUI, ş Incit
in ţ noaslri. mal al. in ultimii
ţ ani. orla electronicla
o puiu,.. pentru tineret_
$1 tOtUl' ... rR Indoim d mara
I CltllOrol(lf" $tlu. de fapt,
ce elll o orp ele<:tronid! Pentru
unii. dadi in ritmul mutlcl! pilpiie
nl$te becun ţ se multumesc ,1 cu
LED-uri, numai 'Il pilpr .. ). le cheaml
d IU ritut orp ele lumini, Penlru
alp,. orp de lumini cu becuri sub
200 W bucata (plus Ollinda) eSle
-

ORAN",
VERDE
de neconceput
SI trKem acum la ţ teorII!!
d • ... optld. Se ,ti. d o prlsml d.
cristal prin u,.. trea un fuclCul
de lumini albi deKompullI! lumllll.
albi In compon.ntele .1. dînd
unul l.Ia.numlt 'pett".. vizibil. Din
IUit IPIlC!".. au foit re;lnute ,apt.
culori. numite culori de bad sau
fundam.ntal.: ro,u. orance (porto-
clliu). ,alb.n. albastru. Ind1ao
,1 vlol.l. CI. ce ne di (cllind numai
ţ ROGVAIV.
o. oblc:.l, ploi {oatl luma
cunoqte pov.u. ţ
sfnt acel ClnI ,tiu d lumi .. (mal bine
culori. de bul) ti doul
ţ scid.,... ,1. .. adunarea
SCAOEREA
SAU Ţ
LUMINII •
Fie un ,"m de nlell colorat In
ro,u SI privim prin el o lurd de
lumini albi (de pUdL lumloa de la
un bec: mat lai Ilptol). Vom vedN
d becul !le vede rotu. S·ar pir. d
•• u. almpll : daci ,umul
ene rotu II becul este f'OlU ti ,au I
In r ... liul., becul cu IncandaceOll
emite lumi'" aproape albL deci
loue culorile fundamentale. Geamul
ani proprletatll!ll d ţ toale
puRPURIU
VIOLE T
__________________ r' .
VIOLET ALBASTRU VERDE
888
VERDE ORANJ Ş
FIG.1 CulOri prin ţ
"Ielalel lue componente .. permite
numai componentei Ş si II Itrl-
batL Put.m Icrle aici o adevlratl
ţ de sc1dere: 7- 6_ 1. ;n ani
deldlulul reprezIAti toate culorile
fundamentale ale luminII albe. schi-
torul numlrltorul compone,uelor
ţ Iar restul numlrul compo-
n.nt.lor ce crIC prin ,um.
Daci ş Itai lucruril., OI! putem
acum Intreba: cu ce culori de ,_
muri pUt.m ţ COltii! cele ,apte
culori fundamentale. cu alte cuvint.,
cum reaUdm aelderea 7-7_ 0/
Nlmk mal simplu. Luap trei ,e ..
muri colorale In f'OlU. ,alben ,1
albastru ,1 qeD\I.!e ca In n,ura 1,
unul peste altul . ţ ţ Ia Int.r·
ţ de do'" culori o a tnlla
culoare. dupi cum urmeau '
ş cu ,alben - portocaliu
,al ben cu albutru _ verde
albut".. cu ş - vlol.t. Iar la
Int ..... ţ celor trei culorI:
ş cu ,alben cu alb:utru - n.,ru
Daci privim pe le"" n,url 1.
vom ved. ci ţ ne,,,, ,1
cu doul adkl
' l'Olu +,alben+ alblSlru _ ne,,,,
ponoaJlu+albastru_ nt,ru
ş .... rd. _ ne''''
,alben+ vlolet _ neeru.
deci ţ este CI uool din ,umun
$A ne de o (rotu. ,alben SlU
albastru). IU ceiilalt $A r .. luma
celorlalte doul culori.
SI trec.m aeum la adunu. IIU
ţ culorilor.
SI luim trei refleCIOl,.. cu masd
de culoal1l ro,le, verde fi violet. ,1.
.,. o ţ albi. $A pro1tctlm
cele uel cl,llorl. Il,Iprap",nind",·1e a
In n,ura 1 Spre mar. noaslri
lurprindef'll!, vom constata d aoolo
unde. Intilnesc toate cele trei fu..
cleule colorat. avem cuIOlr.a ... albi.
ş III! rulileui ad'fll cukmlor.
Tot 'pnl .urprJnderea n0l.5crt vom
observa ci la ţ n.dror
doul culori o alti culolnl l ,1
anuml :
ş +verde_ ,alben
verde + vlolet _ albutru
ro,,,, + vlolet _ rO$U
C'III ce este
ţ ••
.,erd .. In r, II
,aUMni ute cea din linII
a vlpof'llor de sodiU (avtnd I
<le undi S89 C_
. ,albenl prin ad.pa "".,[""
ALBASTRU
/'
VIOLE T VEROE- ALBASTRUI VEROe:
4L8
AL'
4 L 8
Ş VERDE
VERDE ORAflIJ J!OSU
FIG.2 Culori prin ţ
GALBEN
,,,,
Ş acum
ă propunem
ă ţ
GRIiA DE lUmini
In completarea articolului .e.
,Um " 08 nu ş despre orge de
lumini., prezentftm In ce" ce ur-
meaza o schemA de orgA de lu-
mini dutul de ş de ,.Ulat,
ehi ... ş tii electronl,m ama-
tori cu mal pU1ln6 ""perlenll.
Schema din figura 1 •• te o orgl
de lumini cu patru canale caf.
ţ pe bazll de IrI8CI.
In Icheme" modern. de orgl,
trlacul la din ce k'I 08 mal mult
locul IIrllto(ulul datorita faptului
ca. 'plll deosebire de tlrlllor, IrI-
ecul functioneazl .. ambele aller-
nan\tl ale curentului de Iei" ti
,1 verde esUl o dato"tl
ţ ... U ochiului ,1 mal de-
,nb6 al' trebui d. o denumlm «nkl
rOfIl. n"l v.rde •. Pe .cauti Imper-
feqlulMI, dOldo LED-uri. unul ... erde
li ,Itul rotu, aprin1indu· .. cind unul,
tind altul, QI o frec;".nli mart, fac
CII ochiul si ndl.. ,.IIMn adiel
cnid ro,,", lJl nld .... rd ••. Ş
'rlnceu de plctu .... .cu pun<:te_ a
elllpioaut aceuti particularitate v!'lu-.
ala oc:hlulul tia realizat pe tablouri
culoar. ealbenl lplktnd minuscule
pun<:te rotii ti ven.l. unul !fnp altul.
Acene puncte privite de la o ţ
conv.nablll d., o culoar •... ",Iben!.
ţ d fi la ţ culorilor,
pe IInel ecua,iIo de bau. rQlu+ .... r·
d.+vlolet_alb, putem avea ,llnsu·
mar. a doul culori cu rezulUnta
alb:
vlolet+verde_al b
verde alblstrvl+purpurlu_ alb
v.rde albbtrvl+ro,I purpurlu_
."
Adevlnta orai de lumini • rac.
prin ţ culorilor fl nu prin
lubstnqlt lor, deci prin proiectarea
pe un perete alb (poate fi U\lanul
unei Indperl). concomltel"ll: I culorI-
lor verde ,1 violet, suprapunln-
du-le ca in fieun 2. In Kest mod M!
ţ toate ţ de culori
Intermediare ,i care pot face plkere
oc:hlulul, fi.... si-I \latime sau si-I
bd si \Ia<ll stele verzI.
,ee
prin Icalata allmlnA un anumit
Iremurlt al luminII deslul dl lupa-
rllor plntru ochI. pentru
cel ot nu polldA Irlace (In tara
nOlltrt .. febrlcA Irl.ot d. 3 A
la .ao V), am Indicat In IIgura 2
modul de Inlocuire (ti Iiriatoar •.
"
"

8100.
"""
JOASA,
..
" .. ,"'", iN'14
SI .... 1
•• ,.,j
.-
I ..


1
P l"of. M. VOR NICU
Montajul din figura 1 se com-
pun. dintr-un tr.ndormator dl cu·
piei Tr 1, care poate fi d. Ia orici
apallll dl radio dl tip «Mamala_,
«Albatros_, «MIICovlt etc. sau, In
llpal., chiar un tr.ndormator d.
lon.rie. Rolul acestuia laii de •
"
t,
"
(9
i
!!.Ul1. JOA'"
-
Izola ampUllcatoful la Clfe esta
cuplatA Ofg4 de feteaua de 220 V.
Cuplar .. orgU IMI lace:
- 111 un empllflcalor de
mum 20 W, direct ., paralel cu di-
fuzorul;
- la radlo·plcup cu doza cera-
mica Iau rllagnatofon (mula de
leiJlre lemnal), prin Intermediul
unul ataj amplificator (fig. 3) la
pun claie notete A ,1 B. Mentionam
ca montaJul din figura 3 poete func-
Ilona Independent, ca etaj de am-
plificare audio, ti pa un di fuzor
de 4---aI\. ţ (cuplat In
A ti Bl " poa. dabila o putere
de 1--Q W, luflclentA pentN un
Claetolon NU un magnetolon Iara
amplificare propria. LucrInd In cla·
d S, tranzllto.rela T1 fi 1"2 tr.
bula d fie Imperecheate.
Revenind 'Iupra montajului din
figura 1, dupa tran.lormatorul da
cuplaj urm .. zl un etaj Umltator
format din R2Il ,1 05-06 ,1 c. r.
tale lemnalele prN puternice. Tran-
zlltorul Ti functlonaazl CI IImpll·
.9 121/
.,
1000kll
CII
AC
2
7
,

3
4
licalor de ten,lune, In colectorul
du Ihnd plalate potan,lometrela
din care se regleazl pra·
gul de dllchldare a trlacalor da
pa flecari din cale palN canala.
Flacare din ca" pa1ru celule alti
orgII da lumini .,te prevlzuta cu
flhre active formate din T2+C5+
R4+C4 (analog fi pa celelalte ca-
nalal), avind rolul de a sepala
Ipactrul semnalulul audio In benzi
de frecvanta pe care func:tioneazl!l
Ilacare culoare da lumini.
S. lacomandA CI trei din cala
pltru culori al fie obligatoriu ro,u,
verde ti violet pentru ca prin adille
(proiectare pe un ecran alb) al
ţ tot apactrul de culoll. Tn
figura 1 _ recomandA: li _ ş
L2 - verde, L3 _ violet. Iar U,
III cara evantual apar r .. pac-
pactlv 16 fie o lampi por_
tocalla 881.1 albaltrl·verzula, dar al
cArai falclcul al nu Ile dlrlJIII pa
acela,1 panou pe cara .. Inl,..,.
tale celalalte; trei culori, el pe un
pelete; sau ecran .. para!.
390Il Ison
K G
l 220V .....

A
'.'
ACIUt<
C4.
.,
• 3
4
10<)
10kQ
C, •
lOpF 16V
-------------------;,.
- PalcA 11.1,111 mai u,or decit
ItIrl?

!l' ,,,,,,,,'.'ldo
c .. •
vA agltatl, doar PAmIntul-
a rotund ...
(DupA
Securlla pot fi de 100 W, de,1
daca 88 fololeac nl,te; reflectolre
(faru" de blclcletl iaU orice lupr.
fa1l pa,ebolic6) puter. becurllor
pc>ale fi redusi chiar ploi .. 15-
,. W.
TranzlStoarela TI, Ta.. T5 ,i n
.., mont.J repelor pe emitor a.l-
gurA curanlul necesar dellchlderll
Irlaculul.
Tn prImarul transformatorulul da
ţ .. flgureall un filtru format din
C1-C2 ,i dro'8lul ORI" care
a1'8 rolul de a elimina ţ
produfi pe ţ ...... momentul del-
chlderij trlacelol. ORI • con·
laqlona pa un tor de ferit6 (aau
aventual o barl), bobinlnd circa
30 de apira de Ilrma CuEm II carei
groalme trebuie al ,uporta cu·
lenlol .ol!citlll de cele " becurI.
Men110nlm ci org& de lumini
nu .e pune la maai (mal alaa la
ace.a,1 masA cu ce. de 'a
ampllllcator) ,1 nu .. Inchida
In cutie metaUcl. De ase-
menall, pe ci pollbll, tlJe" potan-
Ilomalfalor trebuie al tia din plas-
tw: aau. daca ICelt lucru nu .. le
montar.
lor al nu _ Iaca pe metal. ci pe
t.ltolit, Iar butoanele d fie din
pl .. Uc. Legatura 18 mal6 e.te bine
16 .. laci prin lmplmlnlare prln-
Ir-o prlzl Ş De aHmenel. la
depanlri eau reglaje, acoaterM
de lub tenaluna e.t. Obligato-
rie ti conatltule norml de pro-
ţ a muncii.
Tn ce priva,la colorar. luminI·
lor. recomandAm se se folo .... ca
ecrane de sticlA sau de pla.tic.
colorale a' IItu8ta nu plea aproape
de becurI. Vopsele pentru acopflfit
becurile nu •• 1111, Iar Invellr .. lot
In hirtie colorati sau celolan nu
ilie racomllndll.tl, d80lface ace,·
la matarlala Iint Inllamablle ,1 se
aprInd ş ele la clldura amanet •
da becuri. firlr.1a fOlografice de
labol8tor, datoritA m8rii Inlen,11611
de culoare. nu dau. de asemenea.
f8zuhate.
Bibliografie: OPPERMANN·
Katalog .10, edltla a II-a.
123
,
Ing. E, MARIAN
l'cnleu rqll .. ducc:cu l'Irtlroa\:u"tici a .. netulU{ este nec:esar 1ID traurormalor dl'
n1ergte capabil d I.'onttnla eledrke 10 osdlafii mecanice ş ld
la /lel'!>l fel re-darea continutului programului 1OO0r. AetlSt apa,.t este CUAO!r>ClIf
'iUb dCllulllirca do!- difulllr.
nllll,mui f< ;'",/lnl. un
,....:njial h,tHll Juni de
Il .",lelulUl
,jifuwrul a[1.lI. H1 pafto.1 Ilnlll( Il
lan1ului rt/uhA
,Jiul dnut\lw! ",pun. In final .ali
l.lkJ pwlU .IIIlUlll' .tlnUr lran&rnu
Pl'nhu il COIhldllv. 1111 dl
fuwr IICbll'c 1:_ i'lIlo:pllllC3stl urmll.·
luarei.'
!4 ;il ba tol; ':11,..1 ' 1 .1 .. .k
ndll.:.ali ,
sa. permlla ,'!l<;,-
htlHlm !otJIu>n: I.ntr-o prnl t'"
lalltA dm hull.1l'
nu pr<1tlu,t ,\i,IIll"lillni
D11I 1'UII.-( Ik \'dCT't
tu."Ular Con,J'lll esle fuar,
10;: Llin.IIA p,,-Ulrll ".II li/liuf d,fuL"r
[',mArll\d 111 ul'l·t;lfi timl' un 1''':\
rdllllV!I(.'allil m.l)<'(lIJlfa finndt f iiC
Itnlllul!"$<.: al aNllll penlru parall":
tril tclml<!1 OII \t,fuzoaJcl0r a.'(o
pliile III' !jel". nptiloc.ln cele Ilt/I;l n\Uhl'
..tII! c.:l7.lIti f\<nl/u "h\wr.fe;l "nUl r,m
ntUAim Ş il UI1Ul nulllm de'
..::iolo",:$C led'HUI
."ollr.unului lI>nor mIIi multe dif,,-
,,"'re, fîcwrc dlnUe ele ..
in ,da/cII un," bl'11.lI ckt
,lUd;', A,tfL'l. dllUJ:ur aMjolu/l
fcndtatt; ppllll.t iu d"nl<"Ulul de rr ....
\,\1\0: penlru r.l)1' a /".1 lll'
final ob1inlndu·", redarea pc-o,rall1u-
lUI $On"1 ," 1,/0 de fidelitate_
Un dlfulOf e.,lc c.;traClcrI;(;Il prlU
Ulmll\llii paralUletrl
- PUlere'I JlOInlTIall cal\:
rerrc/julA pulcrea d ... lm:a aparenlA
ce IIC poal,· Ilplka UIIIiI difuwr
ReLi$l, 11\a CI.'Clll(a fi
Tuhu !lobinci In!
Indllc!la mill!m:lLt;i\ ,ha intrI'
fier (n
de relUfu,n!J: <1
fTH,lw nlol.>ll
l'ficadlalea II.bst'1uta la
t:UI!A prc ratA lC\cmplu 1 m, f\
m2 VAl-
Prf"ull",a a'-'lUolldl Itttndald.
,'are al>-
1B4
mUl. dd 1111\11 de I tU, atunci cind
lillfu rolul / te aphcl (> putere dct
IVA
DJmcm lunl1" ok ,abarit (fUiu.
f'W" de th:l
Cup )lI1 d f!&lor IJIlIpul de
6îr\U()lIrcl)1 iiIfIpllficalorul de audio-
ţ nn Ilo: pn.atc faCI:
Acut impuslk mite con·
1111 J hllK Il,lhlhte. de l;ltCl uebuie
mul CIHI 111 1tl00
In prim II rind. pU1crea lTUlJ;imt a
lIImp t{il'llIOruluJ ,10;: al,l,hQ!re<;ven,1
trebuie al fie c",IA 1Il0 mal rrUc.l &!dt
yutnu difuzoruluI (jrupulu! de dl'
ru oare). deoat1!CC la depAfin:a puteni
a fuzorului acatI ICI dU·
rJlPltr PractIC le ull1iZeul
un IImphficator de ţ
poale ckbIta 70. .. din pu-
leteu mUlmi a d,rllJarulul. iri relul
.clSIa tilrpirfoo""",, 1) "",are 111*111
;lie OI Il (> rezet\'1 III canll
n r drplfin de putere de .curti
CIUf/II! PQI aplrea III rOJImul
Inllwtonu
A dilua ae.n\lall .... " a-
.:klpt.arca lIf1ped!lIl1t:1or. 'Pentru KCal
lUI-TU II anahdrn IltUII\1II dill pUllcl
do;: mcrgo:lic_ ("li (> loarte buni
tonudera dUu7.o-
rul, dt putere P ş ţ R. ali-
melltal de amplificatorul de audio-
fre(;\'cnlA ;''U lCtIilunca [a ""roo U ,
cu TeZllIlen\Ol InternA R. {fig. 1). Cu-
rtnlu/ dt are

U
• I R
!\n.t.!I.L!11d IUllqta P\R). le obline
\lrba 1 OI" 1. Se obkrvi cA
'unc11J rlR l!-,ft:711l11 unslnlJl.lr
lJ anume in Qh\lYlCntul dnd R _ R •.
<1)./ r('"L ,hA autonlll! faptul ci
transfenrl t:lluim de putere are loc
U!UII<:l cmd rI" difuzQrulw esle
j.:J4.1i '''' Interni a amplifi·
de audloftCC\llln1J din
l"
..
Si anall1.Am {;C 1<: In,,'",pll 111 cde-
lalte cazun, de nemplu in
IICrie paralel a <.10111 dlfuLOarc de
ţ R. Tn CIII.1I1 <llfu·
warelor
2U'
P (2R.J 9R., < deCI pu
jlrUI'II!UI dc dlluf"M.
U falA de putere" lrantiml"
un difuzor
In cuul mODllru in paralel a celor
douA: difuzoare:
.. U'
,
lU'
I + R.I
J
9R,
.1 .. ;:1 puterea .:.<:.lde
In aoc,t cu apare fi un ah Incon'c-
OIent foarte Important, SA anallam
modUl de \luna(le a pUleril d"JplUe
pe inlerni a ampliliCOltoru-
lui R Ul
Q(R) '"' R IJ - - -'!--l-
• (R.+R)
Ul R 4 UI
4'R. Q(i-
l
- 9 R.>Q(R,I
R _
DeoareCe ampltfil:llorul esle ,tncl
dimensionat penUl,l mUlm
de putere, deci pelltru putero;:a disl-
pati Q .... (R.), rezultt aulQfnat a
ambalare termici urmati de
dIstrugerea siguri Ilo amplilicaloruluJ
Sintetizind cele anterior,
apar urmAtoarele collcluzu !:$Coli"le
Puterea dirurorului (ansamblu-
lui de difuzoare) va fi lotdeauna tllalA
&au mai maro;: decit puterea amplifica-
torulw de audiOfre..:\'cn\.l
-, Rezi&lenlll diruzarului (grupulUI
de difuzoare) fi totdeauna egal!
sau mai mare cu rezisto;:nlll internA a
amplilicatorului de
- Transferul maxim de putere de
la amplilicatorul de ţ
dif\JlOf {ftupul de are loc
atuDei cind talIleI'IJI mtc:ml Il unpli-
f'C.lllOr\Ilui _ cpll al
internl. dilulIOru4ui (Jru.pulw de cW'u-
""").
Dcoarect IQIIUnei de lefire Il am·
pliflCalorului CIte- evident a1tmaalivi.
VOCIl a\u de UD cuplt,j latu impe-
danjdt ampliftcalOl'1lhli .. c1H\tt.oni.
h.li, pentrll care CODduzille dodUlt
antenOl' IInl valabile
Pentru rcdareti c:alitativl • !DIre-
BUlui de freaoontc din b.ndI
de ludlOff1!ll;'l'eft\A. esto DeOetar ti (o-
10Ilm ţ doI.II dil'UZOIIJe, n.
care dintre oIe apecWiu.t batr-o .ub-
prnI_ [)e.ct fiecue dHw:or 'Il .....
o ţ opCiMI ta buIda de
pentna caR Il 1011 dettinat.
dat In acel141 tnap 'V. cu
lotul n«ornpunllltor In mlul becI7:ii
audio. API-re obtiplorie
I:!tMji de: audiolrecvetlll fo domenii
bine definite, fiecare ilUbb&ndI apli-
dndu-..: diJtUlct dlfuzon&lui _tmat
acellui Ao:efIluau nlo reali.,
de elIn: re\dde 1CpafI10IU'C, (Ve
Tlt'prerintl in eteftllllifte mIU flIreet!
.1<>'''' bandl .. fI _Irege .un.
ţ ICparaioan: pert'IIll aplicarea
In tr)(1d COfnpUDlllor • tpeetrului de
fn:Cvefl\l difuzoruluI destinat
lelc In funcl" de CQII'J-
rlelll.llea lor, pol am o almun:
JileritJ In rotItdc tiieroa Jn.cwaaelor
care hmÎtcatJ b.oda de trecere Il [ij..
trelOf. Practic 19*I'C fenomenul de
intmuenll tn rona de tilere Il filtru-
Iw. <XIDCrC1lzat prm fVftC1lOftArea 1)-
multanl' celor douI difllZNfe. Acni
rapt poatt duoc 1. o redate di.lol'1ll)o
MII I proar&IDuhli 1I000t Se IlIIpun
deI.:i 4001 _.uri ClMDtiak
folOSirea unor ,.,. ltptlratl)&ft
al o .Ielllian dt mal mare In lQna
de mter(cn'n"
folosirea UrIM dilutoarc care "
lu.:rne ,:olecf la ZOIli de Interlcrct!lI.
<k-cl b.lld. ,u m:ven"1 dll\lzorvlui
"-11 li miii mare decit benda de trC(;o
ven!1 uull a liltrulul.
De IIIcmeDea IIC v. fotoa o rt\eA
tl:'parato.rc cve pruintl CI imptdanlA
de intOl«i ro/I8lantL considerentele
uuplllic:fllor-dtfu20&1't' cu
filtre 1Iq'1l.IOI.rc Ilind v.latule I;i in
cu. Voi prcunl. citeva dintre
oei mII des foio-
>Oite In .CUlticc.
ţ .epar.touc din ligura 3
ul ilizcAl.A doua diflWV.re, ,i UltHDI un
dtrUlOt pt"DlfU jOUC ş
medii ti UII dll'uzOr Paltru frC'C\'ClIde
Inalte. filtrelor In JUlUI
fffi:vcn!ci de tliercch "'" de 95 <m,
«tavi. Se reoJmIftdl n _ 000 Ha.
foanulelc de calcul pentru clcmrn·
ICk tompoaente .

LI _ L:! ... 11-1)
""
R.
II)
(2)
R. 211.
L
[
[
3
L
L,
[/
[/
L2
4
L., [.
[.
'1
L, ,
1 CuplaJUl ompJtftcatortJul CU
sarCina
JII. IR)
2
Dlograma pufW'llar
fronsmlsiJ
dIS/poM
Dj
Re/«J pfrInJ
do drfumore
pt
.1/ mtdll
RtdifuzaruJ pf ţ
ft/tr.lar
Dj
Refea separatoare
,,../ difuzoare
-dIfuzorul pt frecvente
pf frecvente 171«1/1_
I pt frecvente Înalte
r -lllemerrJl>lt fllre/or

I
CI _ C2 ... ..... --
".1. w(Z
wt _ lllft
ZI _ Z2 ,. rezl51cn\8 difuzoru-
lui
Itclcaua IepBrlllOare din fiaura. 4
utllllCllZl Irci difuzoare, ,i anume un
dir\Qor pentru fTCC\'Cf\lele jouc. un
diflll:or pentru medii ,i un
difuzor pcD1rv tnalte Ate-
nuarea fihrelor tn zoo4 frec1.cnjei de
tAlere este 11,$ dB'octa\1. Formulele
f.le calcul pct11fU elementele compo-
nenle:
l.t- [H] CI" (F]
WI ra, tIIl ""
I
el· J'flWl .... [F)
wt .. , - 2'1lft '-1 Z. lOl
'Vi •• , _ 211.11 •• , Se recomandl
1"1 - 85+275 1f1:
f .. , -S50+2000HI
Grupul de dtfUlO&re Impreunl cu
fihrclc loC l'(H" monta Intr"" meintl
.'U.llcl.. Inanta II:II,tict (bou) re-
prenntl un volum inchIS "u kDlJ'
indl" in Interiorul cariU" eIItc fiUl
pupul de dlfuware Inantl
are ca IICOp ImbunltJjirea ea!lliiilor
ruoCjionale ale dlfulOarelor. Atunci
dud incinta «te inchid. oele doul
IUpI'lIfelt ale memhranei difuzoarelor
sîni separate. In acest cu.
In an".mblului de difu-
!04fC conteul numai ,uprarelele
membranelor .nale In-
Ipre ntenor
l1n alt lip de incmtA eIIle incinta
Ill:ulticl bw·rene:Jl, care IC preferi
In muhe ea:zun. deoarece prezmtA un
randament lupe-rior raii de: ede:lahe
n1cmte. Incinta aC:UJh!;i balioli-ref\el
permIte ca o parte:. radwlici aw.tK:e
corespumltoate spatelUI me:mlmlf\el
difU70rului de joad frCi:\'c:tI\l II fie
readu\i Ipre (ati. dupa introducerea
unuI anumit c:k:r...u.J In
ere,tcrii ţ totale. Se
menlioneazl faptul ci. incmta buI-
rentl Ş rbpun.ul an-
IImblului de difuzoare numai la frec-
JOuc. deci CSle obliptoriu
CllPltele mcmbranei diruzoarrlor de
.. medII» .. Inalte» sA flC ILOliit de: I.D-
Ie:norul inanlei. Ace.t lunu este rea-
hlJlt de: c:ele mai multe ori de fabn-
iar în c:u contrar li realiza'
in mod obligalOflu de constrIXtorul
memtcl
Analizind rlsrunsul [n al
unuI difuzor speciahut In redarea
J085e. obltntm o dla-
jl;r'ml de forma cekl prnentatc tn
ligura 5. ţ unde curba prc-
tUlli un maxImum se- num tI' frec-
'''B
5
Z5
5Of,
rr\11
I
IZI
200 400
(mpedanlc dlfuz(X'!Jlui
In funche de frecventa
(1) -difuzorul liber
f {H,l
IZ1 -difuzorul monlcl 7n incinro
R=510 .IL/5W
(jAf.
A
Determinarea frecvente;----"V'-
• de rezonantd a difuzorului
6AF -generolor de ă
A -amplificator de putere
V -va/metru el ectronic
O -difuzorii les 101
7 DelerminlWo frecvenlei
de ţ a inclntei.
G.AF.-generolar de oudlofrecvenlc
A, - amlN,rolor
O, - difuzor excitotar.
M -micrafoo.
Al -ampbficatar lmiar
R -rezistenta de sarcina
B V -voltmetru eleclronlc
D"B_---{mr; O
.....:..[j)L-----lO.f--tJ
tf" L V '\ I

-
veJllI de ţ DKt
de rezonaBil. difuzorului nu
Indicati de !&briciul, ca le
dctcrmu.. ulilidad JllODtajui diD li·
pra 6. Se l'tIIlizead diqrama
U • U (I). ilr muilBuI II: ob1iae la
dreptul frecTedlei de ret.ODaall. unde
difuzorul prczioll o Impedaall mlli·
mi. Dupa moata.. dWzondui In
incinl" le V. o noul curbA de
mpu .... cu un careaer vizibil 1mbu·
nllAln de c:azul prttedcnt. men-
tionat In fi,urJ 5. Se ubstrVllocil: doul
IIUlltilDC In dreptul 11 f'2,
care trebuie "ldbl amptiludinl epte.
Se urmlretle CI ţ de rezo.
naall a inciDtei II rle epJI. cu cu •
difuzorului. Pe:a.lru ţ iDein-
lei buf-refJeJ. eUIlI o diVCl'lila1e de
metode. uaele dialnl ele buMe pe
c:ak:ule complicate CIte lin cont de
o Ieric de a-ramelri mecaDiei ai dilU-
cum ar fi maIII membrand,
ma .. bobioei, membmlei
etc., Pllrametri de mulle ori impoaibil
de detctminll de cltte CONtructorul
iDCiDlei
hatru COGItruC1ia iDcia&oi le re-
com&IIdI o metoda bultl pe utili·
zarel unor ftOlftCIIJ'&D)e (exemplu:
metoda CUftOIclnd
diamltrul difuzorullli de 4\iodell, hc-
vcn1& lui de I"IIZOIWIll ti impunInd
ţ de rezonan(i • iDCintcl, te
pot determina dimenliunile in·
cintti ,i ale c:aVltf.lii de raDlWlli.
Ett.pa ulterio.art o COnIIÎtuie In
mod Obhptoriu verificarea practid
• precum ti
mIIurtlorile ti rq.bI,jeIc ce le pol
wa peatru raultatclor
optime. .
Verificarea frecval1ei de ali
• difuzorului radiioo liber':';!.te
faoe ulilizlDd dia OPUI 6.
Muîmul Icdicat de voltmetru apare
1. de teICIG.Inll.
Yerilkarer. Iheven!dor de mo-
urtel a iDciatei II: utllizlnd
1n01II1-,ju1 din SJUra 1. loJoIiDd uo
microfon cu o earacteriJlicl ClII1OSCU'
ti .. uerior, Ulii amplificator liniar Ik
audiol'rel:Yt:olL o urcinl de ordinul
sutelor de obmi ti un vollmetru ek....:·
lronic. Se aplicl UDui difuzor monlal
pe UI1 t\lnOIl In fa", illcintei IUIlC'Innal
sinusoidal, de pt.IteI'e ((Instantl. ti llI:
ş curtii U -lJ 10. pmlru
.. ma de frecvoJllC joua. Maximul
tenliunii ilKtQte de YOItmeuu se ob-
line la ţ a in-
dulci.
Se vcr "pune citeva din defcdde
care pol apUca mai I'rtaenl, tu
cazul daci inc;inla prezintA ţ
multiple, te vor riptiza suplimenlar
perelii u.ciI\lei, care se recomaDdl a fi
ţ diGlf·un material cu JfO'
simea minimA de 20 Dlm.
tn cazul unor l'ViaCii coatinue ak
de raoaan1l. aa:tt lucru
apare dutoritl tnc.hiderii imperfecte
il Lno.:intei. Se va df; o ţ deoIebitl
fulrii cit mai et&RfC' I capacului de·
tapbil al incintei. tn cuul ln care
ţ fi ,i f2 (vezi figura 5)
diferi, se iau urmAtoarele mA.1uri:
fi .:: f2 - mlrim suprafata dCIIChi-
llerii tubului rezonaIOt·;
fi > 1'2 - micoorim IUprafala IU·
bului rezonator;
r incintl .:: r calcul - mArim IU'
pracalA deschiderii IUbului ş miqo·
tim luasimea acestuia;
f reUlnan!l incintl .:: r calcul
ş volumul incinte!.
Din materialul prezentat anterief
multi ci. realizarea unei incinte cu
ţ superioare au etle de.\oc
un lucru simplu. Pentru oo\iner .... '
unor relultate bune constructorul \<1
ţ itama de toale ţ
nllc ,i, In final, odaiA cu ridicarea PL'
\'clului preglllrii tehnK'C ş Ipcrirell
ba8l'julu.i de ş ţ va li rllplJ·
Iii pentru munca sa de oblil'ltfCa unor
incinte cu ţ 1,
ţ m, ... krnc.

Ikfcp. G.A. - «5CHUId
\\bqCeda..., Wlntnl Wodfl, LOII-
IIM. 1954 ,
NOl"1r.. F.L _ «Dnllflhtc • \hM;kd
pun ba ..... tlln. .. ;
trGrIles WoricI, ,Mi
('omit I,IIQ, lj ... 1II - .. 1\1".,.
1lC:G5l'1ce peGtnI Iti.
IlinI teflllld. 191
12'7
-

-
12a

mll.( qOLt
.2 t Jll.
-J
Q'l(J;{ Jr 3
-J

pentru II' w
\" "8118 Puterea mlUI·
mJ'l ţ ă
ifuzoure
romiinesli
,
onshuctoni de echipament de InaltA fidelitate HI-FI alnt
preocupati perlllanent d. ţ unor reproducAtori acus-
t iei - boxe de difu%oare - de bunA calitate.
Boxele - In denumirea ă - trebuie ă asigure repro-
ducerea fidelA a Intregii game de ţ audio, ă nu Intro-
ducA di\;tO'bi ul>i, sA aibA o dinamicA adecvatA (rAspuns bun la
impul 'louri), In pl us, ă aiba dimensiuni fizice ,1 ţ rezonabile.
Cu dt hu:o<lll;ll. fabricate de Intreprinderea de electronicA
indu&trht l A se pot construi boxe de difuzoare de ă
cali tate, Cti pot rAbpunde ţ amatorilor ,i normelor HI-FI .

\
,
1
l
I
,
1
J
N N
iJ
,
oJ
"
.,

.,-,

"'
-

i:
H'
p •
1 P
t
11 ...
F
1
I
FZ14!. C
.
.. '1'" . i .•
-+ '. , ...
I
-
, ,
",
ţ B.n., puterea maximA
de utilizare 10 VA, ţ de
rezonanta 50 Hz. UtilizeazA magnet
cu feritA.
Puter" maltlm6da utlllzare6 VA
Impedan1a nomlnalt 4.n., frecvenla
de ţ Hz, folo-
ş magnet permanent.
Acest tip de dlfuzoar. au Impe-
ţ de SA, puterea maximA
U,8 W. FIInd de tip miniaturA, fo-
loselc magnet metalic.
, .. S
I

130
I I

I j
P Itlr ..
mpedll'lla
d. "n16 Ir
"'l>
PIUI!" m )'ml VA..lmpodoin
• tr, ' 1 e n ţ 6 d reZOl'llln,'
12!1 Hl. magnet d. lell!a
-
AmPLIFIIATDR
lDOW
Multi con.tructerl Imatorl dl.-
pun de m.tarl.l, rlm... d. II
.tt. lucrlrl .. u din .pallltt teo ...
din uz, cum ar fl t,"vlzorul ' cu
tuburi ,
Urmarind llementul! de practici
In dom.nluloconatructllior .*tro-
"lea cu tuburi, pIlIl.mJm un ampli-
flcator d •• ţ ca,.. POli'
141 deblta o putere maxi ma (cu
dl.tor.lunl minima) d. 100 W o
urcln' d. 1./1 ,
In ţ Implltlt,torulul
.Int Inclul' 3 tuburi : doua d. tipul
PL.5(lg (PLII04 •• u chiar PLI5OO) "
unul ' d. tip ECC83.
O trlodl din ECC83 luerHzl ca
amplificator de t.n.lun.. la In-
t,..,.. pe ţ 470 11' fi
tr.bul. It ... pllcl un lemnlll
de ludlofrecven". de le p .... mpll-
'Icator, cu amplitudinea de 7,5 V.
UrmAtorul!.t-.I conatrult tot cu o
tfloda din ECC83 •• Igurl ","nIl,
pentru 'lIcltarM _Iulul fln.1i A-
c .. t .. mn,11 tr.bul. al fi. cu o
ţ d. fad d. 180°, motiv
pentru car. cuplajuhcu etajuhflnal'
. -
I . M.
.. faet din «Iod ,1 din anod.
final lucr"ll In contrl'
timp, punctut da funqlonara .ta-
cu .. nalun. nqatl'll
prin Int.rm.ctlul potanl1omelruiui

At'manll, .. ampllflcalor ulul ..
flca cu un trln.formator din r.
taaua da 220 V. Trenatormatorul
da ţ aa face pe un mlar cu
HctlunH de 20 cm
'
Tn pllmar,
pentru m V ,a boblneal' 500 de
'pIra CuEm 0,7. Pentru aecundar.
la ten,lunea da 400 V, sa 'lor bobina
2-375 ' pira CuEm 0,6: Inl6eur. raa
de 100 V e,a250 da aplre CuEm 0,4.
Inlhurarea da 50 V are 125 .plra
CuEm O,3S, la' Inla,uraraa da tI ,3 V
afa 11 'p,re CuEm 0,5.
Tran,tormatolul d., .. I, . H con
atrula,' a pe un miel cu tecliun ..
de 25 cm
l
, dl.puneraeln!a"urarllOl
Illnd Indicata In tlgura 2.
Dupl conatruc,... .Ingurul r.
glaJ cara .a tlca a.ta alabltl'lI.
din pOlanllomatrata de negatlvar.
a curanlulul da rapaua ,1 Ilmatrii
ataJulul final.
..
'"
,.
."'"
"'To.
2- Pl509
12" Pl519)
......
1
.
......
1


I •
•••
. "
• ••
,
,
...
•••
! '
o • •
. , .
il':1
-.

, .\r.r
'uc.,'" "'
1
:i'
lOt .. f
' "
,
r
••
Il
••• •
F

:1
40lI ... . 11;'1
1


l '1

. "
.'
".
al",,",

I I ..
1:1 •

) 2
.;;,-:::- 1 -:;-
STIATI
· ,
(A ...
Dlmltrla Laonlda
I Inhtmal. n
10 primul mUllU tah le
din tara noastra,
"Ind

IIcalaift t,mp un tn,amlla!
precursor al amellllj.rllor hl-
droanargatlUi din Iar., con--
trlbuind tOlodatli la detvol-
t.r. iluminatuluI alectrlc "
la IntrodUCI'" tramvatall)(
.Iectrlta! In Bucur.,tl?
Inglntrul Hhan1alot R •
du M .... lclltld. a p,otactld
ti a conllrult tipuri OI
IYlwnl, aulolurlsrna. m011>
Icltt .. ' .. "zlnd totodata ..
un remafCab piI
lIotoa!.l
.. profesof\ll GhtOf9 h•
Cartlanu, cruiorui ,coli
romln.,tl da radlocomun!'
cnlli, a rlahlal prlmala mst ..
laUI da aml'MI radIO cu mo-
duttlllll de frecventA. Q.I ala
trtn,,,,llllldu- .. ela dintR
em slUnl Ilp8l1..,anl.1& de
I,,"lluna undtt
ale. In Romlnla (lIJU-
111(0)1
InOIOllul romAn DumI-
tru Daponta

btaliataL
eon"run fi ra.ltl. In IIZS
un al"em de Clnena.ttQogra1 ..
aterlOfeOplc. pe p"nctp
PUtUllal luminoasa. ttll.lul
relultlnd pentru 'pactuIOf1
prifi plolac.llIr4ll!l .Imunlula
• doua Imagml, IlTlpr mII"
pe un foIm ufl'e?
131
A
pentru
Amphficatoarele rOI05t1e In mod
obif nlllt III sonoriul ea iD$l: rumcnte-
lor muvale prcz!nli de obice, o
lacun.l tn redarCi fn:evenlelor ]01UIe
ş putere mai fClzuli $i un coer ..
cienl de diltorsiuni mai mare.
Amphlicatorul pe care vi-l pruen-
Iim In continulre este conceput spe-
cill pentru rrccveolC joase:. avind
tOlodatl pollblhlatea unuI reglaJ pen-
tru o Implificare li neart.
DATE TEHNICE :
Senslbihtate :
Intrare 1_10 mV/SO W
Intrare 2_2SO mV/SO W
Domcnlul de redare • frcevcn\elor
In pozil;c boc.rl : 3OHz-12tHz
(±2dBj
Poslblllll\1 decorcclare. frccvcn\C:t
joa!IC 40 Hz:-15 dB ... + 14dB
lnaltc 10 kHz:OdB ... +20dB
Pulerea de ş _ SO W (pc o Mr-
allll de 8 Iau I.S n)
Nivelul de
In polille linearl _ mai mic de
- 60dB
10 polii" .cccnlUlni jouelor ti
Inal telor _ - SO dB
{'ONum
In JOI
16' VA 1. pUlerea mUllnl.
Dm acule d.1e prezentate rel-ulll
ci amplirlCltorui corespunde tcOPU-
lui propul, I&tilliclnd cerln\ele 5pc-
1
I'REAt'IPU-
"
TIIARE 1 FICATOR
1
"
EF &6
250.V .....
I
TURE 2
""
î

"
13"
ificalor
rizare
NICOLAE GlALAMBO e
Cllicc.. Astrel frcc;ven\l inferioarl de
30 H:r. corecl1A tonulUI, ş
distoJllunilor III Jollte fi
redlrea batil« II puterea nomlnall
sint clte\1l dll cahll\iIe polÎ tlVC ak
amplificatorului.
In el.borarea aehcmtl ,-a \lnUI
conl de ucll1C:oea de !)OIibillllll!e de
procunu'e • pieselor compoocnte.
Om fCheIDl bhx: (fiII- 1) se POlte
el ,-au prllVlZUl do'" mtrlti
al diferite $i cu posibili-
tate de mlure. Corec\iI. lonului It
realtzcu.l pc principiul reac\1d IlO-
.. Se remarQII de lselDenCi o
buclA de ţ nc:pllVl de la IqlI'e
la lfI vC:I'torul de flZl.
Analalnd scbcIDl Impbrx:atorult.i
prezentat In fi.unl. 2, It polite
ci. elcmentele componente ,int .deo-
vllte scopuluI propus. De IJCll1C:nu
.-au luat o Jenc de mlsuri pentru
reducerea llomotuhu de rond " de:
rele" lIb$olul neuurc la amplifica-
toarele la care amplificarea te uli nde
III n:darea utile identice
cu frecvcn\8 rele lei.
Semnalul de la intrarea 1 eomaDdl
tubul EF 16(T,) leiI! ea tnod! tn
ob\uloerii unui r.port opttm
IItmn.l/z.omoc .. a unui mintm de
mlCfofonic. Se remarci. de: uemeDOl
polariurCi cu o teD. iunc pozitivi (t")
a fiI.menteler de la T, - Tl-T, In
tcOpui reducerii qomotului de fond
Condcnsalorul de trecere HOO nF)
AHPl.lfQTOR
TO'
de il grila tubului T, trebuie C:CrltlaL
Tubul T uigurt .mestc<:aJu $CIb-
nalelor de la oeIc doul inttAri fi cale
prevlzut cu o reactie ne:ptiva anod-
grill. Tubul T Jb permilC corec1area
tonului. Reglajul te obpne prin mo-
dificarea elementelor din
Iln\ul de ţ Caraetcri ...
tica corecpci este prezent.1i In fi-
gura 1 ţ de Inlretllcre de
400 Hz. posibilitltea Iccentulrii ş
IItcnutrii rrC:C\lenlelor ;ouc. de aIC-
menea accentuarea . ubttanlilll I
in.ltder dcja de la 1,5 tHz ,mt
proprictip deosebit de ulite aIc .oe.-
tul corector de tOD.
Dltonll tcOptilui prDpua, nu l-a
posibilitatCi atenultii rrco-
'il:n\C:lor Inalte.
Tubul ECC 85 (T.J lotr-un
invcJlOf de fUI, precum , etajul
final rormll din doUl tuburi EL Joi
(T. - T,) nu prezinli particularitlp
dcolCbit c.
.executarea tran. rormatorului de
ş ule mai pretenlio.sL In fi.ura
-4a - b redlm dalCle neceaare pentru
ţ
S-.u Ih. do" vlrianle In vederea
corellni posibilllililor COlUtructOru-
lui amator de procurare a UDor dlrl)-
:roare de lmpcdan!l .. putCIt COtei-
punzltoarc al oerin\ele amphrlClto-
rulul Altfd In tIP impc-
d.n\M de ş Clie de: 8 n Se pol
folOSI in acest caz doua dlfulOlire dc
U n /2' w Icpte in Plulel , sau la
opt difuxoare (4 + 4) de
4 n/6 W leplc In serIe '1 paralel.
Tn varianta flb» impcdan\3 de io-
tI re este de IS a Se pot rolOO .. tfel
patru d,rulOllre de IS 0/1' W lepte
In fi paralel Daci te: Tolotqte
aceutl vari&nl.l. ţ de 41 kfl
dlll bucla de reacPc Deptivl, de 11
difuzor la etajul invcrsor, \11 .veI o
de 68 ta
Tolcle Tolosite pentru tran.Torm.-
torul de: ş vor fi EI 18, cu KCliu-
nea de: 18 an' .
Z)(2SV
r=
1('fIRE
At1PLIFI(A,TOII
ETAJ
f--

, li·
'\f'o
$1 GEfAZDR
FI NAl
(""5
TV·-b
"
15
[CC 83 [((83
E(( 85
f-- 2XEL34 ro
REA(\'1[
NEGATIV,"
Ţ

NEGATIVI
JO::si
-
, ..
..
IU 0..1
. '"

'"
..
..

"
dB
+20
Straturile le vor ş p conecta
confonn ţ date (fis.
Trlnsformatorul de re\-CI IC VII COD-
ţ r tole EI 18 eu lCC1iunea
del7cm .
Primar 220 V: 104 spire ţ 0.1 mm
CuEm
Secundar 310 V 1015 de splre
0,6 mm CuEm cu o pnd la 990 de
tv: 21 sp,re o 1,5 nun CuEm
6,3 V: 21 Ipire 0 I mm CuEm.
...
••
-------..-----------------------------__ r .
l1KII
...
'"
•• ••
-
m
!XIL)I
Ă
DE ASAMBLARE
PIesele le vor monta riSid pe un
ş din tablll de fier de I mm
Dimensiunile vor fi In funelie de pie-
lele foloaite. In mod normaJ. un tuN
eu dimensiunile de 600 mm l( 240 nun
le 50 m.m permite o ampluarc ca-
respunlJ.toare I pieselor. Iniilimea
aparltului cu tuburile montate VI fi
de aproximativ 180 mm In ţ de
aceste dimenaiuai le VII txeeut& cu-
lil Implificatorului. Cutia VII fi pre-
VizUtilUt In pirlca inferioarA dt ş In
spate cu orificii de aerisire nccehre
pentru rAcire. Condensat oarcle eloc-
trolitiez trebuie ferite de o tempera-
turl ambia.ntt tJlocsivL Cek doui
tralUl"ormatoare vor fi montate di,.
ţ cu Iolele In directii perpen-
dIculare.
"

• •
':1
"'"
•••
'"
.-

Inn

t.:39".
'01"'/0»'1 I
Se re<:omandl ca pieKle rolOiile
.. rle de caUt.1e buni ş verific.le
loalnte de I fi montate.
Se vor verifi ca, transform.toarele
cueul,te. Astfel le vor verifica rCDt-
Icolde de iwlalic, le VI aliment,
Itlolformatorul de rclta. controlind
Ic.wunile de iqire (in te.wuoile
VOI' fi ceva mai se marcheazi
terminale corespu nzAtoare. Se mi·
wart consumul !n ,oi al Iran.forllUll-
larului. Se llJl apoi In functiune In
JOI timp de o orI. pentru I verifiOl
daci nu te
Transform.torul de ş le veri-
fiei astfel : le Itslca:d ck asemenea.
de izoiilie Intre tafI.$urtri
fi fali de muL iar apoi te Iltm azi
pcnlro l1li timp It\Irt cu 220
Inlllulirai de I nod (capetele u 1c-
rioare) In varianta «aII (8 la
bornele penlN difuzor se vor mllura
aproIimativ 10 V, iar In variaora «b"
(15 Cl) aproximativ 14 V, da InIl·
,uririle dnt legare corcel,
Condcnsatoarcle electrolitice tre-
buie ti rE de calitate bunI. CU un
curent de fual minim Se recomandl
formarea aecltor condensatoare Ina-
inte de montare.
Procesul de formare are loc: ast fel :
le line condensatorul la un ,fcrt din
tensiunea·nominalll timp de doul ore.
133

VY
SP'RE " D 5,."
,
&DO VIRf. O ....

J
I i
I '.1.° SI'I·r _ u ....

,
. ,

...
I
110 • 11 ....
,
600 • O (, ••
.NOO ,

.!'OI .Ite doojl ore la d,
nl'lmln.11 S<I; ten·
lunet W l(nt!olunCi nomlndll
III1C cQnden'dlurul IlirA 'ilrc,nal
ICC'5I montllJ hmr de 24 48 de urc
durt .11 \ R o,c
rormart., nu .. .:
Folo Ilc:I "noI
rea formale CII" IIt_" Ma In
Untll mlN)
TubUrile- eltelwnlCl' ., \I'r \ "10.;1'
la un Cllomcltu de ulltal "
Il'< Il NC I1L')"I;[
Ş REGLARr"
lmunte Ik mlTooui;Crea tubuul
se alimcntclIllI IIllllratlll ..
ş to<"lurl
_paratul Ş ,,"crlflci
nu plC.e <.."U.fr \ au in.ll/it
Se 1ntroduc tullunle cJmt't'ntrc
T. Ş li se raoordeal'J d"\lIn.ltele..
itemlfca:J .h,le P I
$1 vor eurlhrul tmT-n r"1Hl
de mIjloc
DupA mtllnrCfl tuhunlnr te \(!r
mhura teMIUMII. anodl.:i
nmall ... 4Xl V"$I C"IIttnlu! il rerJ.
(firi stmnal) de' mA
Se vi rontc14 un mlham rmetlu
bt paralel (II cll<l n 'din pri
marul IflMformalOrulul It'" I Ire re
roarca eu l'Ii!fn moal
de mic-Il Valmm:2 CUrtnl1lhll!le r(l":l!
mAn !.aU m"JnTa cu uloM hn P
lat 'slmelnZ<lf blllk" /"Tln re
slarea lUt P 1
Dur-l ace>! regl II: tntr&!uc tl
cele1ah<; tuhuri 1n al de ţ
pozilwA; II: l\Cneuo\ din
Iransforn,atoTulul dt
Ş care te leafO'l la difuloare, ma.'"
Si la reaClla negaml (re-
zisten!l de 47 kfl\
Amatom mal ş (':.'Il"t
act(':!; prllCdt de
134
I
I
4b
.1
.j'j
f

••. ·l
--
"
-
um r
t

..


' I
I

' ..

, .
"
1
.1:
J
.\


'"
1
• .'--1t

......"
1
,
1
tlntl Lllburl
Ille...j tt, amrh
el tph.\.iI un
.. xl Flto.11 Mt
le &.: '1,111
-
Lupta dintre concurente
pentN • t:lttJga cUenteLa a pue in
ml,cate mal compleke miJ-
loace tehnice ti umane pentru a
.. tI.fac;» de a.tlzi ,1,
mal ale .. cela de mlln. ale
lui aulomobll.
lall, de eumplu, In Franta. cu
toate al e.lltIi palN mari fIrme
conatructoare de automobile (R.
naul! _ al 5-J8lI con.tructor mon·
dlal de automobile -. Peugeat,
Cltroin ti Talbot, de fapt, un tno
care formee.zl un alt mare concern).
In anul 1l1li1 , .. de autoturil-
ma str'lne a 'fe.cut cu 23 laI/
de anul preced.nt VOlhwager
(130000), Ford (1tXlooo), f,al
(15000), BMN (25000). Lada (2Q000)
Skoda (5000)
De ac .. a, II.car. mare const ruc-
tor d. lIulomoblle anallzead so-
lutIIle tehnlco-economlce alele de
concuranl., pentru ecaalta
echipa apeciallzate car. fecurg la
cele mal comple.e mljlolce cum-
paraf" ti Incafcarea pe J"bole a
t ipunlor noi, Incercar. pe barrcurl
a auban.amblurllor In cond'I11-lI-
mita. analiza da laborator chimica
Or.lng. TRAIAN Ţ
'1>' mata1llrgIC". anal' cu alu-
torul infOrmati II si al ordmatoare-
JOI-a "I ţ
solu\IIlor •. a.m d
Cond'I,,1e "..-tOadei ac-
lue. ImpuN da et'za eMroellcll
ti economldl mondial' pun pro-
blema deOleblte con5truclofllcr d
automobil Eate. poate, destul de
faCil si COnlll1l18,1I un pt tOllP
sau o .eria Iomltiila li. ,cu atit
ma, greu sa creezi o IH UII."'.
ura sII scoata zad tt .... te da mII
de b .. c'll_ Implrcal,,1e '1 tOlodata,
dlficult.tlle POrnelC de III stadiul
1315

MOM


..

••


• ••

T-;F.oT.;o(l---j-:" -
.. . ..

· '"
·
..
• ••
-
• •
..In continuA Ivolul le,
terminlndu·_ cu realltarea pro-
priu-zi" a luloturl.mulul In "tle
mare, at. din cauza mijloacelor
tehnlot dea •• blt de preten110ase
c,rule pentru satisfac". ritmu-
lui " calltl1H productiei (hnll de
Iran"er, ţ Induatrlall, luto-
matlzAt', InlormatlcA. matri'_ "L),
<:It " dalorittl ţ ridicat al
. erla'elor .. pieselor nec.sa, ..
l.a.I d In ţ automobilul de
milo vehiculeazA din ce In
c. m muk cuvinte CI: economie
de comlJul llbll, .. curltata activi
" pa,(vA, calitate, aerodlnamlcl-
" II, confort rentabllltate, flablll-
fata" alt"II, cuvinte car. deflneat,
de fapt, dezlderatele amintite mal
lUI.
Pentru Ic ••• ta, echipe de ape-
cJali,ti dI formatle polivalentl-
automobile, marketlno. economie,
Informatica, tehnologia conltruc-
,mor dl ma,lnl, electronlcli- de-
flnelC .. reallzlazl caietele de
H lclnI ,1 prol&ctele viitoarelor au-
tomobile.
1
136
· .. , .
b
c
d
In ceea ce prlve,te ECONOMIA
DE COMBUSTIBIl., datoritA con-
dllillor actuale legale, in primul
rind, de prelul tot maj ridicat al
petrolului, ClrCltArlle .. ueua
In diferit. dlr.qll: elaborar .. de
noi combultlbllL amallorarea ran-
damantulul energetic .. a conlu-
mulul motoarelor plin perlactlo-
nar.lor, reducer. ţ
turllmelOt plin loloslrea dl ma-
Iiriele ,1 aUale metalice noi (o,e-
lurl aliate, maH plastice ,.a.), prin
modlflc.r811 structurii caro seriei
pentru a H apropie de forma aero-
dinamicii Ideala.
Sume urla .. au fost pu .. le
dispozitia marliOt firme: 80 milioane
ele mlrd In 5 miliarde da
dolari In 50 milioane da
yenl In Japonia: pentru a reduca
consumul, pentru dezvoltarea aulo-
mobllulul de mic Mral cu consum
redu. (2,71 la 30 kmJorl pe dlltant-
e» too km la nivelul anului lm)
,1 orlentar811 Intragil IndustrII de
automobile spre reallzar .. aulo-
IIml mslOt de Irlral miC Ş Inedlu:
4
@
4 5

,
I
I
I
\\
J • 9
In Franta l-au deblocat 50"1. din
credi te de cltle Agenlla pent ru
economia de energie pentru ti-
nenla'" cercetArilor firmelor Re-
nault II Peugaot.
lata une" axemple privind re-
ducer .. " nivelurile de consum
ele combustibil: autoturleme elpe-
rlmenlale: Peugeot·Vera - 4,2 I
la 110 kmJora, 5.6 I la 120 km/ora
II 8,3 I In ora" pe distanta clulcl
e» 100 km (cu mal pulln decll
autoturlsmul de lerle Peugeot 3(5);
Volkswagen-2 000- 3.3 I la 110 kml
ori '.a. Autoturisme de lerle: Tal-
bot-Solsra - 4,6 I la 110 kmlorl ,1
100 km: Renault 5 TL- 4.11 1, Re-
nault 56 TL - 4.5 I cu cutie cu 5
viteze ,1 spoller, Cltraen-Vln2 E-
5,2 I la 110 IIm/ori.
Dupa opinia .peclall,tllot, pen·
Iru a se obtine rezultate Ipectacu-
Ioa .. , In viitor este necesar a se
actiona asupra motaafalOf. In ul-
timII ani, a aparu! fenomenul TUR-
BO. Prin lupra.llmenlal811 moto.
-
relor S-lI ajuns la ameliorarea pro-
cesului de ardere din motor, prin
omogenizarea mal bunII a am,,·
teculul cu un ş de moment
ş putera de 20-30%- Un "templu
in acest sens " reprezlntll auto-
turismul Renault 5 Alplne Turbo,
cu un cl,tlg de putere de 30"{ ,1
de 18"10 de moment (flg, 1),
Pentru supraallmentare se folo-
sesc turblne de Imtrenara, actlo-
nate de gazele de ardere care ridlci!l
ş temperatura amesteculul Inainte
de a Intra In camera de ardere,
aJutind la omogenizarea lui (flg, 2-
sistemul Turbo la motoarele Re--
nault),
Avantajele ţ Turbo au fII·
cut ca majoritatea constructorllor
sll·" adapteze motoarele atit cele
dlesel, cit " cele pe benzlnll. Iata,
de firma Renauit, care
a generalizat supraallmentarea la
tipurile R5, RIS. R20 ,1 R30. Solutia
a fost In acela" timp preluatll ,1
de constructorU de motociclete
(Honda, Kawasakl, BMIN ,.a.), cit
,1 de autocamloane de mare tonaj
(u UNIC 190 TURBO - de 28 t,
cillndree 17 000 cm
l
, vitezll mex. -
1111 km/ora).
Electronice patrunde rapid In op.-
timizarea parametrilor ş reglaJele
diferitelor subansambluri ale auto·
mobilulul. AvantaJale cunoscute
contribuie la ş !Iabllitatil
ş Imbunlltltlrea performantelor
motoarelor ş automobllalor.
CercetArI e!ectuete de Ford, TaI-
bot, General Motors IiII de c!!itre
Matematicianului David Hllbert li
ţ urmltoarea IruL rostitl
Intr-o unJvery'ltarl:
- fiecare om Ifa uf' anumit
orizont. . e5t le incul-
tnd In"t r.. 1pclt devine extrem
de In."', el se transformi Intr-un
punCt. ,1 atunci omul uela zke: «Iatl
punctul meu de vedere! •.
toate firmele japoneze sint Indrep-
tate In directia generallzarll, la fa-
brlcatla de serie, a montlrll de or-
dlnetoere" dlspodtive electronice.
Se apreclazll ci, In viitorul apro-
piat, conduc!!itorul autoturlsmulul
VI beneficia de o avalan", de In-
formatII ce vor contribui la condu-
cerea optima a lui. Autoturismele
de serie Talbot Tagora SX sint
deja echlpal8 cu ordlnetoare de
bord din e doue generatie, care
permit cunoalilteree consumului In-
stantaneu, ora, IIm pul care a trecut
de la plecere, kllometrll parcun,l,
cOf'lsumul de combustibil la 100 km
" total, viteza medie pentru adap-
tarea conducerII autoturlemulul In
functie de drum. Vor apArea IiII
mlnlecrane TV In bord, unde se
vor aflea date deepre ruta aleasa,
ţ privind conditIIle atmos-
ferice ş Exista deja prlze de con-
trol rapid al ţ motorulul.
Revolutia electronlcl va eafectu
IiII elte organe: motorul, cutia de vi-
teze. suspensla. Ordlnatorul va a-
naliza ş comanda pedalel de acce-
leratle In circulatia urbanII sau la
viteze mari, pentru a reduce con-
sumullnut1l de combustibil. Aprin-
de/ea electronlcl, dela montatl
pe zeci de tipuri de autoturisme,
ajul! la reducerea consumului ,1
a polul!irll atmosferei (flg_ 3).
La cutiile de viteze automate,
ordlnatorul VI alege raportul de
transmitere Ideal, reallzlnd astfal
o tranlmlsle cu o Inllnltate de ra·
poarte.
Pentru ameliorarea CONFOR·
TULUI autoturlsmelor, cercetarile
,Int deosebit da laborioase, fiind
urmarlte, In special, e/gonomla pos·
tulul de conducere, ţ vola-
nu lui, dispunerea montantllor ,.a.
(fi,. ').
Folosind In fabrlcatla de serie
procedeul de vopsire prin cata-
foretA, s .... ajuns la acordarea unei
ţ Impotriva corodunll de
,ase IInl (Cllrotn, Volkswagen,
Audl, Peugeot, Talbot liI.a_).
Indiferent de solutia construc-
tiva, Indlle/ent de ţ In do-
meniul materialelor, cit ş de orice
ă ţ decizia finlllA o re-
prezlnl! analize tehnlco-economl-
ci luata dupl!i terminarea Incercl-
rllor In conditii de banc (fig_ 5)
sau pe piste speciale si a omolo-
gllril ollclllle.
137
-
Parcul de le POlte
de V.r.etll d," Pari' II gAlduI'
-"tre 2 ş 11 octombr. U181, SA.LO·
NUL CELOR DOUA ROTI, cum
1.' presa locali
Pest. !IOO de !Irme "
derl !!".r11l111lw au prlzlntat uiti-
!MIII noutRl1 tehnice iri domef'ltul
bICIr.letel, motoc,cW!flI, mlnl.uto-
mob,lulUi ,lai eehipemeniuiui au.t·
11111, lupti r"ntru comerCializa/NI
rapide ti c ,tlgar.a ţ ,nllt"
tlon." fiind evident. Ca o cur!'OlI'
'ate 8pat1e In cadlul ţ au
mlnlaulomobllele CIIOf HI Ilr-
me tpK1aUlIIe Intr -un domen'u
relatII, nou de'ermlnlt de Pfobl&-
mi eombustlblluklt. al eIIrul ţ
Cfl$1e contlnuu datOfltJ crllel pe--
traiului dm 1973
TII cadrul 8alonulul, maia/IlaI.
,1 au prlllniat prm
I.,uzanle actuale ti, lotodett. prin
programele de "ll1Or, ţ
conceptlonalw economIII diI corn·
bustlbil spcurltatu - perfor-
ţ lIabllitalu
BtCIClET"- In contextul ac·
tual prhlnd nconomla de Inlrgll',
blclclom - - InventatA cu pllte o
aut6 de ani In urmA (prima cureA
clcl,s. I a"ut loc In ,. pe rute
PARIS-ROUEN) - a In"l11 din
nou '" aduahtate_ ţ mon-
dl!ll6 !lnualA atlr\glnd In 1980
mll!oant buc61f
Tend,,1\l1l glneral6 In domeniul
conlltrurct,lII de biciclete ţ
IlU mal putin de 12 conlfruc-
tOl i) conltiln reducerN greutatil
plin 1010iUM de materiale noi
UMOR
amlUorar. conlortulul ti a con-
ditiilor de rulare. reducer. reti ..
tentli aerodinamic .. '" special pen-
tru blclcletl. de cur .. .tc.
De una din blclcletele
da ţ total noua. VELOVER,
prevlzuta cu .... •• adui
n dllCutla ş notlun"
de t:universahtlllle'. putInd fi lofo.
111 alll. in condit ii grele de rulare,
In teren. cit ,1 pe drumurlallaltate,
plin ut,lIzar. UIIOI pneurl «mll,te.
Ş a unii ţ amellorate
AllfI noutltl folosite de diferite
firma' cadru din aIIa) usor din
IIbrl de carbon, afleaj .lectronK:
al treplel dl vitel a, pneurl cu o
glometrll ameliorata a profilului,
vepal,. qntlcoroslva. In mal mul-
te atraturl. transml.1e plane1arA
originalA pentru schimbarea rapida
a treptelOl' de vitatl ,a
In ceea t* priveste bicicleta ele
culte, care, dup6 cum ISte cunos-
cut. ute foartlt dutatl In ţ
.tudla!. In mod Iplclal. aero-
dlnamleitlllle6, ca,. a folt neglliata
mull. timp (II vltela de 4& km/orl,
plntru Invlngarll reliitentei aeru-
lui II con lumi din pulerea
tota" furnll!ltA de clclllt). Prollle-
r. tuturOl' pleulor cadrului ,1
amlliorar. pOlitiei clcll.tutul, prin
ClfCltArl aerodinamica, au condui
II reducer. cu 20'"/. a retl.tenl"
aeruluI.
MOTOCIClET It.. Chiar daci a
atlnl o produC1i1 mondiali de opl
mliloane de bud11, motocicleta rA-
mine apanalul IInetl1l1, IHnd sora
vltregA a automobilului. Neglljatl
""
d.
NIC. NICOLAESCU
138
mult timp, motocicleta a ajun.
.Itlzl sa lolo .... cI nu numai
t\l1l1l1 CI" mal lofletlcate din do-
menIul ţ dl automobile.
d " Clle mal bune materialI.
In cadrul aalonulul, dintre nou-
t6111e prlzentl In cadrul tI.carul
Itand • pot 1.lmplltlca unIle
mal deaHblte; realltarll primIlor
motociclete cu motoare turbo (Va-
mahli XJ 650, Honda 500 Turbo),
preunt".. primei motociclete
Irancltl dotati cu un motor CI-
tr6en-V11lII cu clllndreea de e62 cln'
ti aprind.,.. electronica, amlllora-
rlll confortulul prin lu,pln.1I spa-
" emono,oa (Vlm.ha), fololl,..
!rlnlml.1II automatI (Sulukl), g ...
nerelltarea rlclr1l cu lichid (Sutukl,
Honda. Vamaha etc.), Introduc ...
rlft la motocicleta dl .Irle a frln ...
lor disc ventllall, a dlmaroarllor
11ec1rlee tia altor pll. ,llccI.orli
cu totul noi .
Se conltatl totodatl o mare
diversificare a tipurilor dl moto-
ciclete In cadrul fiarei flrme-
de •• emplu Hond .. ca,.. In ,.
ţ 42 dl modele dl sarll.
MINIAUTOMOlIl lUL Ilolate
parci Intr-un colt dl .alon ti ecllp-
sali de mlfl1la bolllllor pe doul
r011, mlnlautomobllele au Itlrnlt
curlolltatea .peclall,tllor prin .0-
luliile conltructlvelngenloa .. , con-
.umurlle redu. de carburant , ...
Un al avantai al lor II pllllinta
faptul, ci marea majoritate pot fi
conduse flrA plrmls.
Prin Ip.cific,,' lor ţ r.·
du ... conlum m'c d. ca,Durant.
!nlratin.ra ... ,11 atc. moto·
v.hlculal. IITlt f " ,nd,Ag.t_
,1 folo,lte da tlTl.fl Albumul
pra,.nt.t Inbuna,t. o Iuiii cu
CII" m I ,apretentltl". produ ••
d. ac •• t f.1. cu diva,.. ca,ac
t." tiei ,1 ţ 1, c",
d.llgnul Joac.l "n rollll1portant
MOBRA 50 produs R' ,"du,t,.el le-mAne,t .,. un motor de 50 cm in 2 timpi,
,icit fortat cu aer, dezvoltA o putere de 4 CP 1, 7000 rot mln Consumul de com-
bustibil e .. t. de 2,5 1 100 krn. Vitezil m."lmA e.te de 60 k,,\h. cu o ă de 150 kg •

MINIMOBRA eflte dotatA (u un motO( de cm'. Put., •• m."jmA ... t. de 2 CP
la 5200 rot;min. DenolU o vllezA muiml d. 40 kmlh. Con.umul de combustibil
•• 1. dD 1,8 1100 km
139
SOLEX produs d. uZin.le
Motobecam, •• te d. fapt obi·
cicl.tI cu motor. Motorul .rt
capacitatea d. 48 cm
l
In 2 timpI.
Contin. un ambreiaj automatic
c.ntrlfugaL Cuplajul d. traql·
un ... fac. pe roata din ţ
d.cupla,.. motorulul d. Ia roa·
ti .. poata fac.ln.tantanau prin
actionarea unei plrghli. firi mo·
tor blclcl.ta ara o grautate d.
2B kg.
80 ENDURO •• t. o moto-
r.ti.chlpatl cu un motor
da 77,1 cm
J
, monoclUn-
dric In 2tlmpl, ce d.zvoltl
o put.,. d. 1,' CP. Cu.
tia d. vlt.,. ar •• t,.pt •.
Aprind ....... t •• I.ctro-
nlcA. Frtn.l. fatA·.pat •
• Int pe tambur,
MAGNUM X •• t. o motor.tl
r.aUzatl d. firma Puch, con·
.tltulnd un produa nou ca,.
.a Impun. In .p.clal prin
d •• lgn. Motorul •• t. d ......
cm) In 2 tlmpL Conatructorli
recomandA ac_a.tI moto ....
tiin .pacial tinerilor Incepi·
avind o .tabilltat. foar-
te bunA.
140

ODISSEY FL 250 elt. un prodn al
ulin.lor Japon.J.e HondL Ca alpeel
.ete un hlbdd lnu. motoclcl.tA ,1
autoturllm.
Din caracterlltlcll. t.hnlc •• num ..
rlm: motor d. M7 cml In 2 t l m ~ l c l t
cu •• r, greutat. prCJ.,..Mo 112 kg. Del-
volti o put.,. de t. CP la 5000 turei
minut Elt. un vefllcul foarte ltabll,
are 4 pn.u" ,1 Mne pe dllc.
R 50, motoretl produll d. firma
Zundapp,.,. un motor d. 50 cm'.
Cutla de viteI •• ,. 3 tr.pte, vi-
t .. a mulml .ete de 40 km/h.
C ... pecl M men1ln. Ia lInia
devenitl apro.pe clallcl.
Z 50 R elte o moto ... tl Honda
de 41 cm
J
In 4 tlmpl1riclt cu a ....
Aprinde,.. Mte .. !guratl prin
magnetou. Oelvoltl o put.r.
de 2,1 CP la 7500 turII/minut
141
Acumulat".,.re cu plumb .11'0'
CI" mi! utiiitat. !rln,pOI-
tul III!O ,1 In 11.\111. dl 'II ",.ntt,a.
ACUl lucru .1 ,.ncla",.n·
lulul clnlul cit ridiCI' (15". In '11'1,1-
OI') ,1 1nl'I\lnl,1I 1'11 r,llIlv U'OI".
In etl. CI ulm .. vom ducrl.
prlnclpatala c,'lcllrl.llel ,1, le .. ·
tor, " modul IQr d, Inlraburn\""
In 'lb,lvl 1 .Inl Pl.nn"" prln-
clp,I,I, Ilpurl dl .cumulatol" 'OJIO
lomaro.,tl, cir. ,11'01 m.1 cllr.nt In-
tilnitI atit d. lulomOblll,lI, ell ,1
d, conll'uclO,1I .m.tQII
SI ,n.IIItm p. Icuft modul ti,
functionar. I Ic"tOI tipuri d. ICU'
mulatol'l, CI" CU"OIC lub 4111u-
mir,. cur. n'a d •• cumulatO.t' .cl-
d.
Inlr-uf! v .. Izol,nl, l'IIII,n\ 1.
Icld .ull ulle, .. Introduc dQua placi
d, plumb. Acldul lullurlc cIr ...
,III In ... Ilie' plicUl ,1 p.oduci
PI IUp.I'I!1 101 Iul , .t dl plumb
(PbSo.). Cind conlctlm plicUl II
c.1 doi poli ,1 IU"I dl cu •• nt
continuu. II ICOPI.', pOlul pOZitiv
cu un .trlt de .o,u d. plumb
(PbO,l, la. cel Cu plumb
.pongIOI. Relcl ll c himica '11 red.
Utllll,
2 PbSO.+2 H,O-
2 H,SO.+PbO,+Pb
Din Inlllll .llc\111 '1 POltl ...
mercII ci dln.ltltll Icldulul II In·
elrCllfl C ... tl.
Olcl ecum vom Cllnlcll II bo.·
1'1111 pllcllor o flElal.nl', In cl.cult
VI Ipllil un CUfint de IInl OpUI
Cllul d. II Inclrclfl, dlpun .. 1I 1
d. o_li:l ,1 de plumb Iponglo. ICl d,
ecldul II dllulu' ,1 ,"cl l. IItl:
II H,SO. + PbO,+Pb _
2 PbSO. +2 H,O.
SI yede Imldll' c. IVlm In lond
ICOCIUI rllclle Cu d.IIAlu •• " In
lin. InVlrl. ",c .. t lUCIU almon.
"'IUI 'IvI .. lblllt.tll .urlll ob·
Unult Inlruclt lub.tlnlell Ictlve
In lcalll rllclllllnt o.ldul dl plumb
II plumbul Iponglol, In pllcllc'
pllclll .1 Iic In Itruclurl cu cll ull
In CI" II dlpune o Pili' alferl ll
plnlru IIlctra pol CI .. conllnl lu b·
IIln\111 I ctlYI. AC"llucru ml ... tl
10lrlt mult clplcltl' .. Icumulllo·
rulul. Plntru I IlInll' Ice .. 11 CI·
plcltltl, .cumulllo.ul Ir.bul. 10'.
mit, .dlc' II .upune unul num'r
d. cicluri d.lnc'rclr. ,1 allclrcar.,
C.p.clt.t ••
Tipul
Tlnll un.a nominaiila
nom'n," 20 h da aelr-
bat"I.1
'V,
cara (Ah)
e,
"

I
'"

"
O'"
I
-
OI
O ..

..
0 6112 I ...
2D570·'
"
70
2D,7'
"
70
'0'"
"
..
UEatOS
"
'" .RIS
c
"
"
2072
"
".
" .....
"
..
, .... ,
"
..
, .....
"
..
'_77
"
77
"-OI
"
OI
12-110
"
'10
2_t43
" "'
2EI'"
"
' 00
2E132O
"
320··
, ......
"
..
2Dkn
"
77
, ......
"
II
2-15'
"
15.

"
%7
• NOTA. Capacltlt.a la 5 or. C
5
•• C.plclt.tla t. 10 lira e 'a
cu un flglm corllpunzllor unei
clplcll.\1 de 110%,
I PUNEREA I N FUNCTIUNE
A ACUMULATOItULUI
5, pflplri o Clnl ltate dl acid
.ullurlc cu o d. n.ltll l d. 1,26-
1,2J II/cmJ II 2S·C. Pr' par,," II
faCI cu ",p.CII"1 urm'tOlll lor
prllc.lplll:
- Nu 1. VI turnl nl cl odlll I pl
In leld, el nu ml l ,cl d In I pl. Tur.
na," II Ilc. InCII cu , gltl ", ul l.
IIdndu·u numll VI .. din "leii,
c .. ,mlci nu plumb
- oenll l lle.le mlto.rl cu ... 0-
mltrul IIU II cal c uluz. p' bUl
dllull.1 cunole ule. In I,bl lul a , Int
pflnnlat, canlltilUI dl Icl d lul-
furie eonc,nl"t nlCllirl oblln, . 11
dlluliii clrul •.
Pe primi 111'11. arni t .. CUIl unlta-
\11. d. conclnlratll, Iir pl prima
colOln' 111'1\ Irecull EICI11 elI pro·
c.nll. Clntltatll dl I cld II dlll r-
mln. II IntlrlleUI dlnt .. vanlclli
,1 orilonl l ii Clrl eli conclnt rllii
elorlti (dl .. ..,' plu aa", - 47,05 il
too mi ap').
'"alnll dl , lllnlrodul In blll rl l ,
Illelrolilul VI II ricit l' cirCI
U"C. Umpllrll II tlct pIna ci nd
nlvllul Illelrolitulul dapl,l,lI mar·
glnll luparlOlrl. pilei lor cu 15 mm.
Plntru I cOmplnal Incal l lrl. CI
poell apl rll, bltarla al 1"lroelucl
Cur. ntul d. t nclrcare
'A'
1,
,.
O,, O,,
...
O,,
1,'
','
',1 ',1
1
11,2 S,I
7,0
' ,S
7, ' ',S
1,'
','
t O,5
S,"
' ,S
., ..
7, ' ' ,1
','
','
.,.
."
' ,1
., .
7,7
, ,OS
',1
.,.
11,0
.,.
14,3 7,15
11,0
','
32.0
1'"
',' ','
7,7
" ..
' ,1
••
15.0
7,'
' ,7
','

,
.'1.
,
!
O 0,0
... ,
....
"
H.tl nu
'13
..
",01 .... ....
.. 'f,n .....
f/."

Inlt-un vi' umpllft I ft Il .. a
213 d'n Intltlm .. PIl't' 0"11 rlll
.cot ,1 ţ ..m. d, prot'cl"
cInd ulita It d,I' tly
Umplern 'II I.e. lul,cl,nl de
lep.d., p.nl'U • .ult I '"
pllCilor
ealflfll U!tlP ula It 1,.8 ta
J........4 ", In l.pllUI lI.nll a I
IIlyal I IlIelrollu.,,1 I nd ••
Ipol II IOlull. ti. •
Iral,'
l"clte.r.. '1 .. '1. Il
tUfia capabili e /1, il!> fii urtrrtu
".ul In,.,cII" ntl VI
Inll CI 'Imp.rlflill ,1,clrolllul ta
ludl IIII! 3O"C
S. In c.p. 1Ilclru.u.: II \,utni
d, 10' din lai •• 1I",r III
cur.nt u .. m'Mlln. toll'Wt'nt Il ni
1, IlIng.' .. unii IInll\lnl dt I 4 'f'
,I,m'nl Din .c .. ' mom.ni. tu
t.ntul .. r,duc, II tum,IRI. ,! ...
m,nlln. p n' !I ,ltr'lllil
IndrUrl1
9fl'llllil Inet'Clrll ,. IaCIIMu,t.
prIn II'''IJI'' ICII.' d. ,,,
loal •• I,m.",", ,., I.,. ... \ln •• ,1
cI.n ... I.' .. m.,u'll. Iub CU ,nlu
ci. •• rlmlt1 con II,,,,. timp
cii S ori .. n .. II i\-
il /5 VI,I,mln!, II' Ihln,l' tu 1
l.t. olem' Curb.l. d. el,iBrI,
,

'.'
.,t1'

18 ,.

" ,
,
'.M
17.'5
':'1313
518!
/)M
2,6
2,5
2,
1.
1,2
l,f
t,D
1.1
/.8
f,
1,
Ji-;:

, -
1,
1.
(
5

3
I
',U
11.05
35.14
.. ,,,
r-

1

I
7,$3 1,1 ....
20,48 21.15 23,41
11.19 ,,,"O
40,84
SUt
'1,21
Il."
-
2
l'
"


,
...!:
o 2
4 6 B 10 12 14tlh)
aa
ru
area a
latoare
unul trlnlformator de Impullurl.
Primarul trllnlformetorulul II aII.
mantauA de le un olCllatol de
relaxare reaU,e! CU un tranZlatOl
unljonC1iune- TUJ (fig. 2). Frec-
venta o!l"ltlIlJltor l,tI In jur de
1(() Hl ,1. eate cea cere detarmlnl
valoar .. curenlulul de Inclrcare.
Altfel. daci ţ oecllatolu-
lUI aste sub 180 Hz. tlri910rul va fi
'I'lch(s tot timpul, CUlentul da In cir-
Cllre fiind nui. Daci InN ţ
este paste 100 Hz. tlri.tolul VII fi
daschi. pantru anumIte perioade
da !,mp, dind na,t.,e unul curant
18 ncArcal' Aeell curent •• te
cu /ltll mll./ mare eft ţ
f'r II' mire. Fre .... IIWI Pt oscila-
tm'u u depinde de co nta de
Incarcare a conden$atorulul C3 $1
da I"n,iun. din emitorll! EI al
In IIgunI I eSll' prell' III u I
Circuit folosit p"nlru InclrClI,n
a umulalOfl Ilo III, Ila', la .ulo
IUflam". Mont.tul lira d mod I
de lucru, blllJ I
comullltoruili K
- modul cii Jucru tlutom.t, ''td
reglal. curel'llull,ll de i Ir ".
98 tllOli iti funclll de' d terenla de
tellslun, noml'lIlll " de ten,iuneG
CII rentA a IIclimulalo'ulul In IICIIl1
"'od de' lucru. III Inceput curantul
11(9 ° valollre mllll. 11'1 gurlnd °
IncArcare rapida. Cind tens,unea
acumulatorulul fii) aj'lr( j) de v
Ing. QABOR MOLNA-=t
", m,,"ual, cind
cAI Ira 111(0 veloafll
cu al or u pclanllo-
I pe pa apaullu-
(1, antul ca,. !tab ş Yeloa-
.. clJlentu UI e",,--tlll,tQfui notat
Thl Impioisulite ap"nditre
se tu.A le po.rtII lui cu aJutolul
tranzistorului ţ Regla-
r. curentului de Indr În func-
tie de tensIunea de acumulator
.. balallll PfJ act!8lt1ii din urml
erependenlL 1" moClul de lucru
automat, len,lunea din EI asia
egalI!!. cu de pe IIcumula-
1 43

dllcarclre 11"1 pran"tata In fIgu-
ri. Sa coractaua dup. cu d.nll-
tat .. Icldulul 'a 1,1l8 glcm' calcu-
Ilt. Ia ll'oC, cu apll 11101 cu acld.
SI va utilIza numaI ap. dlaWat • .
Se contInuI IncarClr .. '''-20 da
mInut., dupa car. II varlflcl din
"0101 lanelu" .. ,1 danalta' ...
1" tot timpul Incarclrll .. m.n·
line "Iv.lul prllcrla prl" adluga ...
da ap. dllWata ,1 1. u.mare,te CI
tamparatura e'.ctrotltulul IA "101 de-
p ..... c. "O·. Dupa doua ore de la
t.rmlnar.a Incl.carll le verifIci ni·
v.lul ,1, dlcl .. te tuul, le com-
cu ap. dlltlllta.
Blterla .e .terge cu cl.p. umed.,
1. ln,u.ubeazi dopur" •• 1 ţ
metlllca le ung cu va .. llnlll neut'lII,
rezlltlnta la Iclll , dupl C. '101 loat
p.ln ... I.trln .. 'Icordurllall borna.
2, INTRITINIREA BATERIII
IN EXPLOATARE
_ BaterIa II m.nll". Ulcata .'
curati.
_ Or"Ielll. dl a.rl.lre al. dopu·
rllo. II vor m.ntl". cur.tl ,1 .. vor
dllfunda dupa caz.
_ N'wllul .I.ctrolilului nu .. VI
tor. ţ de 10JL are doar
rolul de a Umlta curentul prin TUJ.
Drept urmllre, ţ oaCllll0ru-
TuJ SIMULAT CU E,
nV. NZI5TOARE
elPOLARE
,
22011",
144
330 e
O
4Xl0sl'
Tr. raln,
s .. 16cm
l
lI
uc
- 1S ... 17V
e
,
"
,
lasa IA Icadl .ub nivelul luperlo.
al plAcilor. Complataraa ,1 verifIca-
ru .a fac parlodlc numi' cu apl
dlatllatl. Nu .. VI corecta cu Icldl
_ NumaI In caturll. In cara a.
produca o vAr .. r. de acId aa va
completa cu .Iactrollt II ac ... ,1
dlnlltlta cu CII rlmaa.
_ Stlree d. Inclrcara I bat arlel
.. poata conltlta prIn controlul
den.1t1ll11l .Iactrolltulul (Ia 2S·C):
_ 1.28 glcm' _ batarla l00y' In-
clrcetA;
-1,20 glcm' - batarta 5OY. In.
carcall;
_ 1,12 gJcmL belarla dllclrcata.
aatarla blnllntrll11nutl VI II man-
Ilnutl Incarcatl Plrman.nt, dea·
clrcarlla angarlta conducind 1.
dlatrugar .. al.
_ Sa vor Ivlta .upr.lnclrc.r'l
betarlel (Indlclta da un con.um
uag.rat d. Ipl) ,1 .ublnclrcarll
plnlr u a lu I durata da .arvlclu
a ballrlal.
_ Ral •• I. dalnclrc" ••• r.glu·
za alll.1 Incll '.n.lunaa d. II bor·
n.l. bat"I.1 lagat. In tllmpon .a
II mlnllna II 14,1+.0,3 V p.ntru
11011, stabilitA la o anumiti yaloare
Inl11ala cu alutorul poten110metru-
lui aamlreglabll Pl pentru o anu-
miti tenalune de Inceput e acu-
mulatorulul, va sclldea slmultlm
C\I ş tensiunII de le,lre,
Montalul lllte aaifel reallta! Incit
nu permite Inc!lrcllr. acumule-
toarelor descllrcatl aub o anumiti
yaloare (eca 6O%) sau dacii . au
fost lega. Ia eparlll: cu polarltale
Inversata, Cele doua diode lumi -
nescente aemnellzeeza legarea gre-
siti a acumulatorulul (DL2), res-
ţ
balerllie de 12 II ,1, rll.plctlv 7,05+
0,15 V pentru cell dl e V. -
_ Nu le va dep.,1 In uploa'ar.
t.mp.ratur. dl ",oC.
_ aetl,UI. nu II vor d.pOllt.
d.clt Inc'rclt.; periodiC (Ia circa
30 dl %111) .. fac. o r.lnclrc,rl
ţ II cu 1" plnl CI tOlt •• I.mlln-
1111' dlgaJa ICtiv "aZil, ,1 •• corlC-
'lui nlvlliui .llctrolltulul.
_ Deci bltumul d •• tan,ar. pr.,
zlntl lI.url, •• ,tllrgl, .. u,ucl
locul rllpectlv ,1 II IIp.,t. Ia cald
cu bitum d. Icumulltoarll,
Oacl dan.lt.t .. unul .1.-
mInI 1111 .ub 1,20 glcm. dl,1
modul d. Inclrca" IIt. cor.ct,
..111 nllCllar .1 apallm la un .tl-
II., dl .peelallllt. pantn, r.mldl.-
rlll bat.rlal,
R.mldllrU. 1. blt .. lll. dl pro-
ţ Induetrlala II r.comandl a
ti Ilcutl dl ,plclaU,tI, Ivlnd In
conaldlrare fragllitatll placilor din
ţ
Rlcom.ndarll. d. mal lUI II
apUci ,1 Pllntru acu mulatoarel. din
Import 11101 dl o conllruCll1 artln·
nala.
pectly terminarea completA a Incllr,
cllrll (DL 1). Datele trenaformatoru-
lui d. re1ea ş ale Inatrumentulul
foloalt pentru masurarea curenlu-
lui de Incarcare sint trecute pe
figuri, Transformatorul de impur-
auri se reallzellza pe un Inel sau
oall da feritI, IIvind 100+100 de
aplra din alrmA CuEm • 0,2 mm.
Pozitia potent1ometruluf semltegla-
bl1 P1 se Ş fel Incfl pentru
un acumulator Incllrcat la tensiunea
nomlnalll montlliui aa furnIzeze un
curent cuprlna Intra 100", 200 mA,
lt$"' 100 ..... CIF d, 5ulJ
Rj. "<ll
ş O,Oln
(10))
lH4001

RfDRflDIRf
si
" ,


micI
Montajul cel mai frecvent
penl11l aliment.rea cu tmslune con-
tinuA It unui consum' IOl" , R. este
a lcAtuit dintr-m transformator de
reiCi coboritor de tensiune. Tr" o
punte redresoaf'C, O I - o.. ti Uri
condens-tor de filtnaj C (figul'I alA-
lurlll). Problema care te pune In
pl'lclÎel, de obicei. este de I calcula
transformatornl ti de • • !ete
tatea condensatorului ntfel incI!. Ia
bornele consuma\OfllIui • rezullli
o tensiune continuA datI, IM un
curent continuu CUnOlC\ll, pcIltnJ un
anumit nivd maxim admisibil . 1
ondulal iilor. Calculul nu esli: com-
plicat, d .. ia ceva tit11> ş pm-
IRI ci trebuit silit ă cont limultan
de ţ tensiunii JeCundare c:u
curentul absorbit, de Ciderea de ten-
iiune pe diode (Ia tensiuni mtei), de
innuen\& capacitAtii de fihra,j .supra
tensiunii continue, UUplll curentului
maxim redresat, a nivelulw ondulal1-
ilor etc.
ARI
M. ALEXANORU
Tabelul prezentat In cont inuare
u, uread muh l cate altuk. mdlclDd
t ondensat prinCIpalele caraC'lcn mei
de tcdreure-liIlnn: penlN o pl'I'IlI
de tran.formatoan: mici, cu pUlcrell
cuprinsi Intn: ) ,5 W ti 2,( W (cele
mai utuale).
In primcle doul linii sint trecute
mArimilc rundamentale ale tran, for·
maiorului. rapectiv tensiunea nom;·
270VN
Tr.
nalA lItCunJarl. LJ... .. curentul
nominal (mu\iml 'l«undur. 1 . cu
menl1unee. c.lten.\ unaJ C'l1C mjsUllltA
11 curentul nomInal
A trea hnic mdld1 mlcnt;tatCil
a curentulUI rtUre'lll \, I
ma'. Iar a patra hnie cii len 'lunea
c<'ntlOul medie U II<Im (dupa. re-
drCllln: hlli,ue). mA,urati la I
mal, Evnknl. dll<.JA !(' absoarbe din
redrcsor un curent 1< I ma,. len·
slunea con\lnul e,1!; filaJ mare. alin-
alnd la lJl.ulmum (iri 01):01.. adiel
in Mbsrn\.<l coru.umlll"HlluiJ
U indIcati In lin. a tmca..
CondmuluroJ 1 .. IOJ11 pentru fil lra,
trebuie sil IIlbA len iunca de locru
cel pUlin e(lllu, cu Icea,t;1 valnllre.
U
l ;nlile a ş ... a tapta! " a opta
mdicll valurile mInime ale capacilAllt
de fil tra,. (, un: UllEurt obtlllerCII
UnUl al llndula\111cw iii ş
miii mic sau epl cu m (m .. •
ş rCllp«l1v, 1 .), Mcn\l on:\m cft
ondula\lIlor m C!>1e, definit
II I mn. UI f"JJX)ftul luprmlat In
procente) dmlre cf"1ClICl: •
ondula\lilClr :;i tcn.lunCII conunul
rcdrcsalA. Se ş u\ lin DI'<d m ':; S·.
acoerlllbli pentru mnnlllJele o-
lectronlCle Implc (klneru. avttIl708·
re, m,niaulUmlllilJP\ eIC.J. 2'.
!le cere In Itncral pentru
toarele ,preamphf,t.;I! It AF.
illr m S e)(e ImpL15 in
uneleaplkalii "
InstrunlCnle preo.:lIlC Clv. J
Valunle dm tabel liS
rotunllte. dlll' ele c,m5
I'os ahKl in .Ie(l('fell
$i • transformator UI Ile<:elllr
14"

-


,
o
U •
'"
o-

E-
"
"
<

:
:
>.
"
'"
§/
l-
e o
il "

o
'Ec-
-
O
w
c-
e"


,
O-

o I
.,.

-

cE
P
.
, ,
'"
U

,
z
<

8,
• •
P
E
E

<
«
!"
.-
-
H
?
r E
i
e_

< o·

-E
0-

:..
0-
U
.. '
.g,
0-
••
1
i


-E
-"
c- e

;::
00
iH


O-e Uc
U
U
l ' U
,

0.8
O."
"

• 000
">lO

O.,
O."
•••
13
'800 '100
-
,.
D.3
024 12 18 1000
"'"
. '"
W
13 02
"
..
..,
1800
a.,.,
18 0,20 0,18 18
" '"
, 000
"'0
.. a,UI 0,12 .. 38
'"
.. ',
1200
"
0.12 0,1
"
., ,,,
.. ...

O'"
0.11 ... o .000 18000
1-
O O,!!!! o, ..
a,'
"
.800 .200
-
,.
o,.,
0,33 12
,. -
18'"
'''''
800
"
o, .. o.,
13 ..
, 000
.""
"'"
,W
"
0,30
0.22
,a
"
.. o
, 800
.800
.. 0,20 0.17 .. 30 330 1000
, 800
"
0,17 0,18
"
..
'" "' -
1 000
38 ... 0,11
"
"
130
JIIO
880
.. 0,10 0,083 ..
"
'OI
t80
...:
410
• •
,.

o 10000
o
',"
1
" "
'000
12000
12
,
0.7
",
"
.""
'800
" 000
"
0,8
O,"
"
'"
, 300
"OI
10000
12W 18 0,7
O"
10
"
, 800
.100 8800
..
O"
...
,.
36
'"
18'" '000
30 O .• 0.28
"
.,
3110
, 000
2000
"
... O., ..
"
800 800 1800
.. 0,1a
"
"
130
'7Q
800
• •
',a
•••
o
20""
!
o 2,7 2 10 13 10000
-
-
12

,.
..
18
, ""
12000
13 U
1,'
"
22
, ""
.""
13""
"W
"
1,'
,
21 27
'200
'000
12000
..
,
0.7 28
"
,..,
3000 8000
,
30 O,. 0,58
34
.,
800
, 000
'000
I
38 0,7
0"
.,
..
600
, ''''
3""
.. O,, 0,35
"
72 300 800
"'"
L
_L
146
Conllruc;lorii IVIIlIII.!i nu vor Ib\

nimic DOU In lreicolu do
all do aceea I rUJlm Il aib6
amabilitatea de • InlMra: filL cu
lnpduinll Incepltorilor hul le pre-
e\dm de acum el ahmentatoarele
firi Iralliformator .Int posibile, dau
rezultate s..tisflcltoare In anumite
condi\ii limitate. .tnl timple ,i se
repede. pe bua unor mia
calcule prealabile: elc trebuie PriVIte
doar QI IOlu\ii provlzorii de alimen-
tare • unor pcolnl care nu
dilpunern pe moment de trandorma-
lor adecnL Priotre factorii eate !lmi-
leul folosirea lor (iaU chiar o conlra-
Indici) mCDlionlm: curenlil de 1It-
dnl Telatlv miei (pentru yalorile UIUl.-
le ale conden .. toarel« llflpolarlu-
bile exiltente): condlp. impUlil con-
lurnatorului de • It-orbi UD curent
d1cace practic CODlt.nt; nICul .porit
do deteriorare I con.um&tofulul: ne-
call,tea unor condenMloare nepo-
larlubile cu tensiuni mari de lucru
ti cu picrdm (carte mici !n dicle<:tric.
Dupl aceutl ICIiTti Introducere
IA anaIlz.lm pc: rind cele doUl .1-
tUllii frecvent InttlntlC In practic&.
t CONSUMATOR DE CURENT
ALTERNATIV
SI con.t.iderlm un cOllllumator r&
l lltiv care le alimenteaza In mod no,,"
mal .. o teMiune alternatIV' jo .. L E.
IblO1'bind UD curent aproKimativ con-
.tant, 1 (le VOI' .ublnteJeae peste tot
valori encac:e. daci nu le fac alte
preoi2!rl). .. echivalentA
etteded R .. ElI. ConwmltoTul poate
fi ahmentat direct ae la re\tl
(U _220 V _ Intercallnd In JCrtC cu
d un condenllior C (fi .. 1) cu capaci-
tatea aatlel calculatA Incit curentul
pnn cln:uiI II libl \'JIlolre& 1.
Notind cu x.- reactan\l capaCllLvl
a condenuloTului ti cu Z impcdan\&
Int.111 a tlTeuliulul .I\cm
Z - - .JlP'+"Xl: - rk-
- j'{:- - R'
de unde, tinind cont de frecven\& re!e-
Iei f-50Hl, deducem:
C __ :;!;I ====
,
31. -yr _ R
1
rellliE CI:; determiDi vlloarea CI{'joci-
tl\u C nCOCllre In rarazi. daei le
ţ In ţ I In ampcri ti R in
ohml.
Calculul ClIc valabil pentru consu-
mltori pUI feziltivi ( .. u. Ia care pu-:
tem ,!e.&JiJII rUdanlele Inductne Ş

TRANSI
CondenUlorul folosil !rebuIC II flt
ncpolarizabll al tensiunea de lucru
dt mII mare (preferabil petle 600
In cazul unei ItrlpullJCTl acactenllte
• con5umatorul esle
aproape .iaur compromis. primind la
borne Intrcap tenl.unc de relea 10
evenlual.l .igueanll hlJuiatl In cir-
CULI POlte .. fie AU !II nu fie efICIentI.
In funclie de .. Nu
riscaJi . deci alimentind ln acelt fel
scumpe
Metoda nu poate fi aplicati In
cazul. consumatonlor pronunl&1 VI·
deof,rwc pt"in ş rezi,.
"'Ici R ş .. tensluMll ţ
nt ... II borndc uJe.. UJltlQd din nou
TIlcul dutruaerli
Ex.".,lu La un aparat ,limentat
de .. re\CII dortm II montllm \In bcIc
indicatOl" de de exemplu
UD bec t,ldonic de 12 V,o.o.s A Pen-
tru E .. 12 V, l-o,O'A ,i R .. 24O n
relltia precedentl nr conduCI: II va·
101.,.. C_o.7J_eF {te pot.lc 1111 c-
-0,68
1 CONSUMATOR DE CLRENT
CONTINUU
Vom consIdera lcum un conluma-
101" rniltlv care le llimenteulln mod
1
R
3
R1

"12on
-)
PR
• 1W . IlO(
c
.f
"
ru .. z >
25\

PR.1PM4·
j
-1f'M8
AL. MARCULIiBCU
normal II. tensIUnea contlnul. E.
lorbmd un curcnt aproximativ con-
liant, l ţ Il echi\'JIlentt
este deci R . E.l Pentru a .limenta
flirt lrlll5fnrmator consumator
ellnl l1\li multe In ţ
de !Irul Cea mII ruplfldlll
esle din fijlUl':l 21rednure In
pUnlC! .. 11(1 ,,,btllare). tIA-
le ra<; ..,tfel Indt R
ti pr'meudi II haroe tensiunea neco-
IIrl, E_
Ten'lunea Iiternallvlla bornele de
mtrarl' ,le te ia U.-(1,3-
I.SH CUrtn!U1 J'fin conden-
UlMul C VI fi Iprodmltlv eaal cu
curentul MnlmUU pr,n R, Idiel I
Putem dea ICOC ci Impedanll totall
a Cift:\litullll Cite Z_U/l. Pentru I
putea preiui fClultatele obllnule an-
!«I(lf. arupul D, - D •. <':r. R It
lu,,",llIule mint..! pTintr-o "Temi echl-
vllentl. R 11,1 1.5).R (R '1 R ,Inl
tellJ.ilJl1\1e la bornele
101\ Oin ţ lmpedan\<'ll(llllt,
1.' • X} ... R t
'<t - 111
1
re "'-1: 2 de unde.
InltlCUind pc Z ,i pe r. relulta

,
nempln
_, Penlru 1
la fi. cur nt
tnlre 10 !'l 11\1\ fi intre 1.2 "O ş
III C' 0.41 V Daci
motIll".l.z:l par d do1.ll condcn-
SIItnLl!cdeQ,41jlr ,\X}V!("
debiltvJ O de 12 V
pentru un eurcnL de I1IrciDi 20 Iti
sa mA fR 600 240 Menlio-
nllm cA II iqLn- Iret-ult ... flt coneo-
147
.
[omanda
ă a unei
pompe
de ă
Ing. GABOR MOLNAR
Montajul prezenlal 10 fisura 1 este
folosit pentru comanda aulomatA a
unei lD vederei 1IlefI'
!lIIera nivelului unti lichid dinlr-un
redpicDI intre dolll niveluri presta·
bililc. Introducerea; ICOalere. lichi-
dului le pot race In douA feluri '0
primul caz lichidul le introduce cu
aJulorul e!ec;tropompei comandate,
iar evacuare. le r.ce In mod nccon-
trolaL tu cd de·a1 doilCi caz. intro-
ducerea Uchidulul este neconlrolatL
Iar eVICUllfeI le r.oc cu tjUIOfll1 pom-
!'Iti. cind nivelul lichidului ajunge la
un pc .. fixat MODllJul prezentat
'ati In ţ teziSlen" de .....
cinA cu valoarea aproximativ Intre
limilele indierote mai IU" deoarece In
caz contre ş in aoI .. u R prea
dioda lener .... prelua lotului
curenl redrual, rildndu·. utrclllll-
Imgerea el Putem miri ti mai mult
valcwca condenlltoruJui C (f Im·
plicit valoarei curentului maxIm de
",rcini) prin utilizarei unei diode
Zena- de putere mai mare (de exem-
plu. lDZI2, de: 4W, CII I
ZM
-
300
In Incheiere racem o preciUire dea-
llebit de importanti pentru conltruc-
IOrii Inoepltori : condensalorul C III
Incarel la ten5iunl Inalte ş rlmlne
Inclrcat fi dupllntreruperea a1imen-
tlrii de la relta. De aceea. atinierea
cu mtna (iaU cu un obicei metalic
ncizolat) a pieselor montljului -
inclusiv a bomcJor dupl
acoatere. din prill - prCZÎnll
lui de eloclroc:utare. Pentru evitarea
accidentelor, dupl Intrerupere. ali·
mtnllrii de II rele. It scurteir-
cuita cu un obicei metalic: prcvhut
eu. miner izolator bornele coDdenSll'
torului C (sau bornele
daci acesla eate 1e0i din Nu·
mIU dupl actaJll mAsuri obhptorie
de Pn:caulX: It pot atinF piesele cu
mln.
De asemenea. la concelarea alimen·
tArii de la relel.lt VI avel. griji ca faza
sa rit ltpll II C.
148
MATERIAL PENTRU
ETANSARE Ă
poate fi folosit in ambele tro-
cerca de la un mod de lucru la altul
ncocsitlnd ţ modirtcln
Fixarea nlvclurilor !imltl III faoe
cu Ijulorul unor sonde formate din
doul Y1rfuri metalIce. introdulCi In
lichid printr·un dop izolalor {fi .. 2}
Dislan\llnlrc virfuri este de 2 .. ' mm,
In ţ de lichIdul din rccipient
(pcnlru lichid mai nuid fi cu ruj.
livitate mai mare dillan\l In:buk II
rit mai miel} Rw.len\l Inlre cele
doul v1rfuri, care in liptll Ik:hklului
et IC foarte mart (de ordinul :r.eci.lor de
In preun\llichidului ljunlC la o
lIl1lf.l
'"
"
"
"
- "
,
1)h
.)
Jl(1N4141
r---.....


...
OI'
..

.,,,
'.
Ă INTRODUCERE

LICHID
Ă
Ă sus
- -
LIMITA JOS
-
ECIPIENT
valoare cuprinsllntre SO 500 kn
Aceutl tchimbatt de este
ltIiuli de cirt:uiluJ electronic fi este
Iraruformatl in comancl1 electrici
pentru. electromotor. OrC\litul e1eo-
Ironic ţ ntrcl : amplifica.
toruJ A} llRI doul ,tiri tllbile. Tro-
cerca dmtr-.o . Ian: In alta ICI faoc tn
fclul ur mltor: aluod ctnd pe ietirile
ampl ifiCiloarelor A
J
fi A
J
DU Clie
semnal (deci ten,iunilc la ş lor
.IDI In jur de 1 V), curentul Circ iDtrl
In borna invet".oare a lui AI esle nul
Drept urmare, tensiunea la iqha
lui VI & mare. conform cc:ualki :
.... '"

"""
})(!tI4141
HOi
I
,
,

-'
+HV
'"
8Cl07
-
,.

.- iOi"; r.
Vo - K.W-I-)
Ond Jell7.orul LlM JOS sesizead
pl'eun\a la iefirea lui A
J
apare
1) leruiunc mare (In jur de + 14
AceastA tensiune produce un curent
prin R" curent care va intra In borna
minUl • Implificatorului A" Rezia-
ţ sint udd alete Incit .... Ioarca
(uunl si. rit lub valoarea lui ,.
(care este luma ţ prin R.
ti R,,) Ca urmare. In SlarN lui A,
nu mlemne nk:i o tthlmbare. CInd
In. w. Ii ţ li LlM
SUs. va apltal curent 4i prin Rl'
udel 1nd11- devine mai mare dedtl
fn acest momenl, lensiunea la ş
Implificatorului A, VI Icldea la 1)
valoare mici {III jur de I V\ Di,piI-
rllia tmsluni:i '- iqiret. lui A, duct
la blocarlll Iranzi,lOtului T 1 prin
urmare. Ia Intreruperea elimlnlrii
leului RL" Electromotorul alimentat
prin contaC1c\e normal tnchit ale
rcleului te pune In ţ tt1ncepe
UIT'JeIUl Iicbidulul (apei) Nivelul
lichid ului Incepe .. IaIdi li dupA un
timp Kfl:torul LIM SUS nu .... mai
fi IC1ionat Tensiunea de la Îceirc:.
lui A
J
dispare (Ii curentul prin R
J
devine nul Totll$i ImplirieatOfUI " ,
dintr-un
burghiu
rupt
Un burghiu rupt nu .. arunci
de reguli. Calitatea deceebitA a
materialul ui din care e.te confec-
1iona! permite utllliarea lui ,1 'n
alte scopuri daca r ... ţ .. II
nu eete eficlentJ.
CCHtda, respectiv partea cUln-
drlc6, .e poate foloel ca ax (Intt-o
balama, de sau CI dorn
pentru materiale neferoaee.
Daci mal exletl o parte profllata,
aceasta ee poate aecuti tranefor-
mlnd burghi ul rupt Intr-un excelent
punctator. Unghiul de aec\l1lre .e
poate face Intr-o plajA largA de la
circa 60° la 120°.
nu"1Î ... tehimt. slarea deoarece.
OI' ind micA la ş curentul
prin R" este mic ş raportul I > 1·
se plstreul. Comularea ... avea 101:
in momentul In can lichidul cobori
sub aenzoruiUM JOS ti. ca urmate,
ş curentul l;to ş am-
.
• unei pc>mpe suplimentare: Circuitul
<.le alarml ş pomfG
IRul In l'unc\iune atunci cind nivelul
apei dq'llJClte o hmll5 maxitolt din
cauza unei defeellulU i ... 1 ...
lan\ul automatizare dClCfl1lnainte
[sau evencual dm aUZI defectlril
I'A72]
4700
IlVzSV
plirlClllorului ", apare dm nou ten-
siune mare, ceea a: In final se trans-
rorml In oprireaali!ll(!ntlrii pompe; de
evacuare. Tranzistoarele T) ti T
J
pentru aliment lrea releului
RLI' atfi timp cit IenZDrul L1M JOS
DU II: 1111 In apA. oprind motorul
(pompa) ehi .. daci a o
dd'eqlune !Il laRlui pnncipal de ac-
ţ "01: .... mI.uri de Pfolectie
este neoesBJt deoarece ţ
pompei fiti apA poate II dud la
di!lrUlerea aceatei.. Amplifi CIIlorul
..... este rOIOl;1 penlru aClionarca unUI
circuit de alarri ş III cu de nevoIe,
ţ .. 'ece la poll ior cu °
pIetri abrazlvl normala.
In timp .. pot realiza mici .. Iurl
de punctatoar. ,1 dornurl cu un
efort ,1 cheltuieli minime.
In figura cu IU .-a raplatantal
burghiul rupt .1 cu .b. translor-
marea prin ascU1lr. Intr-un pune
tatar.
DupA a,cU1Ir. se poate clll su-
perfiCial virful prin Incllzlr. Icurtl
te ro,u ,i cufundare In putin ulei
(ulei dl ma,lnA Ulii).
pomflC!
D.u.:.A ele<:trapompl nle folositi
pentru introducerea Ijehidului III ba-
zin. iar teufFrea aue lk\XOnlrolall.
circuitul prezelltal ... fi folosit cu
urmltal\rele modlflcln.
motorul pompe; It ahme:olca.r.l
prm contactele: normal deacht5C a\e:
rdeulul RI.\.
In locul cireuitului de P1'0lec\ic
ronnat dlll trllJlLl\tOlrtlc T
J
ti TI
piesele: dm JUI' It va rolOii montaJui
pretental In fi,ura 1
Sur. de: ahmtnt.re: esle pru,erlla"
tn fisura 4
PREPARAREA
ARTIFICIILOR
PENTRU
POMUL
DE IARNA
Pentru a realiza artihcll vom pro-
ceda astfel:
- Pulvarlllm4 g alotal de barlu
ti 3 g amidon, pe cara le em.steclm
cu 4 g plhturl fina de fier " 1 g
pulbere de aluminiu.
- Se amesteci comblnalia plnl
la omogenize re perfecll
- Se tran.forma totullntr-o paa-
ti prIn adlugarea unei micI cant!-
tAti de apa caldl.
- Pe .Irme de fier de 0,5 mm
diametru ae depune pa.ta obtin ulA
,1 sa lal6 si •• usuca 24 de ora.
Aprinderea artllicill« astfel r .. -
lizale .. face ş
149
Schema prezentata arata par-
tea electronicA de emisie ş re-
eeplle continuta Inl r- un bloc
de telecomandA pe fir, Datorita
slmplltA1U ş ş reglare,
se poate adapta pe diferi te ti -
puri de jucArii sau dispozitive.
Principiul constl in emit erea.
pe rind, a 3 ţ fiecare
corespunzind unei comenzI. La
receptie fiecare frecvent! pro-
yoac.6 aparr1ia unul semnal la
una din cele 3 Intr6rl.
ţ consta dintr-un
generator Re realizat cu cel e
petru PO'11 Ş dIntr-o
capsul6 COB 400 E. Oscl1atorul
propriu-zis este format din por-
111e P, P
J
, P
l
, Poarta rea-
IIzellza o separare ş o adaptare
cu receptorul. Frecventa f, este
de cea 1 kHz ş este datA de
constanta nq timp R, C
I
_ Frec-
venta 'Jsealege in Jur de 3 kHz
ş este datA de consl anta Rje
l
"
Frecventa h se alege de cea
10 kHz (1) =1/0,7 Rl C
I
) , Atiman-
larea ganeratorulul se poate
face de la o balerie de 4,5 V
Consumul nu ş 3) mA
Receptorul ata In compo-
ţ SI un filtru digital care
"
1
C08400E
,
"
:.\ ro!
".
..
n
''-
15D
'"9, N ANORIAN
indap na$le lun(1ta ck.l celu a
Irece-joa, trec.. us l I re e
banda Cind elll ,tOfU Iransm'
le ţ le ş ta EL
apare un n,vofl logIC ilhi FfftC
'lenta de talelll a celule4 Irec&-
jos se alege in Jur de :2 kHz
AceastA ţ e!le data de
constanta R.C, Dac! se trans-
mit e frecventa ,", la ş EI
va apAr. UI} HITInaJ logic «\»
rn acest cal. ţ de tllere
a celulei CBMr-CBB se f,_ft8--
l a la o ţ ă lnlre
4 ,19 kHz (este dl'lta dfl con t,)n
la R.C,)
Pflnl ru a recepltone In bUlte
condllll f ş rea Q
II Cllcultulut blslilb,1
CBB, Ş Ş Q <1 It UlIUl I
baaculerrt b,st,.bU CBS li
conectat la unei port
«SI» din t:apaula 'htigrat! COB
'08E
Se ţ faptul c3
,mie EE,. E pol hunlza
fiecare o teo<;nH'la dII 1"(:8 34 V
la Un cv ('ni m de '6 ITIA
Allmenlllff't!l recepforu 1
reaiileaz! l;1e la o bale 1-
4.5 V
-
..
1
J
-

H
I
=
, ,
j*[
,
(&1'11

(084121E
r IJI ,
''-

= -.jJ

I 1...1 I I I
(B112
,
\.OB4121E

1

Antenele Ya. alnt cel mai doi
fQlo.ite penln,l r«:ePlla provamelor
de televiziune. DiJIÎnJCUl In aces1
KI1I antene pentru rJeCal'C c.n.a! TV
aplc' ţ atll.emnalul purtl-
tor de informalii video, cit ş cel de
IUDCt.
Elementul principal al unei uteei
de Intcoe a constituie un dlpol Inehb
numit clemenl activ .. u vibrator
(elemeat care I'W)neazi) LUllaimel
dipolului Cite totdeauna de l/2. unde
 reprezinti lunaimea de unda I
mijlocului canalului TV. Aceasta re-
zultl din medii celor doul purtltoare
- de lunet ş de imapne.
Celelalte elemente coII,titueonle ale
UDei llliene Va" It Impart, dupa
pozilia ş rolul lor, In douA etolqori i :
ş directoare.
Renectoarele lin\ pasivc
de tipul dipol deschis, montale ln
spatele dipolului ţ de direqa de
ţ Efectul 101'" eJle de a mAri
d,tilul QI aprolimativ 5,5 dB (de
1,88 ori) Un reflector le Inlla/cUlla o
diltanll de 0.1.5.1. de vlbralor.
Directoarele 11nl elemente puive
ce le monlcul In ra\ll
>

b
N
o
c
Canal
,
,
,


• ,


"
"
12
d
unnirilldu-.e crqtcrea cl,tl.ulul .,
minra. dlroctivitlPI_
tn aC:lleraL diretlOrul un efect
C8,P!'eitiv, dimcnsiunell Il IiiDd mai
mu:' de J./l PraCtic, !le monlem
m.-i multe directoare, crtelul fhlKi
.. iubi! plnI la 5.
Pentru constructor! J)Tel:cntlm da·
!de tchPioe aic &IIleneloc YalP o.:e
mal utIliute, cu 3 clement" cu
ti al 7 demente, pentru primele
12 canale de tcleVUlune din norlNl
OIRT.
,-
80
>
1
I
80
r-

b
'fA G!
3 ELEMENTE

o

L
5 ELE MENTE
1

b c d
ANTENA YAGI CU TREI ELEMENTE
l
R
(mm)
1V (mm) 10 [ ,
-,-
, (
mi b (mm)
'130
,.
,,,.
IlO IlO
'420
, 230
'IlO '25
725
,.
171'
" ..
... ...
"00
1570
, ...
... ...
"55
""
un 47.
.,.
... m IlO ...
""
...
'10
.. ... ...
77G .. ...
'"
..
'40
... ...
37'
""
'10
...
... ... ...
... ... ... ...
'" ..
... ...
'"
'"
Dlametrul 'evll: 1.._20 mm.
YAGI
7 ELEMENTE
e
Ă VAGI CU CINCI ELEMENTE
Canalul
,
• • • •
I
,
I I 10 11 12
i
R
( mm)
. ".
'IlO
, ...
""
, 71.
IlO 11. 710
'40 '10
... ...
V (mm)
'710 '340
"10 '120
151. 730 700 IlO IlO ... ... ...
01 (mm)
2510
"30 '150 '500
""
,'"
IlO ... ...
" .
... ..
02 (mm)
'400 "00 '130 '415
""' ""
IlO ..
"'
IlO ... ...
(mm) '430 '010
'100
, ... , ...
700 ... ...
" .
II.
. "
...
mm)
, ""
, ...
'"
""
IlO
'"
".
...
...
'"
210 250
(mm) 730 ... ...
... ...
'10 21'
...
'10 '10 'IO
250
(mm)
700 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
'" (mm)
'40
02!1 as ... ...
""
...
'"
...
" .
... 340
Dlametrul tevII. ' ... 20 mm
ANTENA VAGI CU $APTE ELEMENTE
Canalul
'.
(mm)
'v
(mm)
'O,
(mm)

... 700 as
,
100
'"
...
I 770 ... ...

'40
.'"
.n
10
'10
... ...
11 lIS • 75 570
12 ... ... ...
Scoate,ea din uz • pungllor din
matarlal plaatlc a.t. cal mal ad ••••
conlaclnl' deteriorArii fundului ._
C.ltWII prin perfor.r. sau de.prln-
derea lipit urii Inllla'"
Recondltlonarea pungllor dete-
rlorata IIIlfel .. poata tace Ilmplu
,1 cu lutlla' ••• flata In orlCI gOI-
podilirle. In ac .. t ICOP, .. taia o
11,1e din partea InferIoara a pungU,
da lAllme egala cu partea deterio-
ratl. ApoI una din letele pungil,
notall In figuri cu cu, ae lala mal
scurt cu 1(1-.12 mm fatl de cealaltl,
respect ly ţ nolall cu eb •. Se
raalrlnge fala eb. peale "1, apl •
• Indu· ... ş cu unghIa A U cu
muchia unei rlgla, •• tfal Incit al
... 1ormele ° Unle de Indolra con-
tinui. Cu un flar d. cllcal cel
incalzit moderal, se va pre .. (pune:
tind) partea rllsfrlnla. Pentru a
evita lipirea talpII 'Jerulul da male-
rl!lIul pllltJc .a ya intercala °
15"

b
,
d

f
'O,
(mm)
'O.
mm)
'04
mm)
'05
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
71 • IlO ...
'"
...
'"
... ... ... .75
IlO ... 02!1
"'
...
.'" . "
... ... ...
... ... 575 SIS
""
... • 70 ... ...
...
... ... ...
5jI)
..
Dlametrul ' evll: .... 20 mm
!
o
7-
'"
...
... ... ...
210 ... 310 250
'"
m ... ". ... 210
210 370
'"
'"
250
250 ... ... ... ...
... ... ... ...
'" ... 335
".
21 •
'"
foaie de .Ianlol ed •.
Temper.tura optimi a fI.rulul
dl cllcat se va det.rmlna practic
prin reglarea dl.pozltlvulul da ter-
moslatar. ,r sa afli In zonl da
Incllzlre minima AU medie.
Procedlnd luminilor, .. poala
rlpara ,1 partel da prinda,. a
pungll .. u ţ later.la.
.'
..-
.'
d

b c
-
Pe bau tchcmei de amplifi cator AF
prezentati Iu revista «Tchniumll IIt.
8/1978 It poate realiza un Îolcrfoo
relativ dmplu cu rezultate fo.rte
bune (fi" I
Pent ru adaptarea inlrlrii la impo-
joul a difllUlrului (A) rolati!
ti pe poli de microCon, le in! roduoe
un Irarulormalor ridicllor QI rapol'"
tul 1 : 10-1 : 20. De uemplu II:
poale uliliza miaul unui ualllfof-.
mator de la dilul:oarele de radiofi·
care, bobinlDd pentru ş 1
<x:a 1000 de apire CuEm 0.1 mm, iar
pentru ş a 11 .. <x:a 6S de
spire CuErn o.S, mm.
Condcn"torul CI ('-50 nF. prin
tl lonare) ette facultativ, el introdu-
clndu-a numa In Cltul unui tdttli!"
Ipreeilbil In dltoral parui\ilor
ţ de liniile de leJlturL MOD-
I fOII conoepul penlru convor-
biri ţ Intre postul ceDtral
(dlrU:rorui A) ti mai mul" ţ
(B l' Bl ele.) .decubili din comuta-
loNi K
J
(pe rtnd. nu
Evident, .chema poate fi completltl
fi cu circuite de .. pel" lumin05 AU
IOnor (becule\e.
1
,
' )
41

Comut.ttorul K, realizeazl tre-
cerea de la «vocbire» la «ucultarc».
EI It atsqIc, tmpreuDl. QI Kl ti OJ
difuzorul A, II postul !;ZIlt raL Leat-
t ura cu fi ecare .. bona". It face prin
doul. fire (cordon bilil.r. ou obIl,.-
toriu
Realajele amplilicatorului .tnt (lele
iodÎclle In articolul ţ adiel:
1) din trimerul ţ It ajuslcui
curentul de repaus prin coloctorul
lui TI" cea 20 mA;
2) din trimcrul R, le ajusteazl
teruiunea mediani In rcpalU (Intre
ţ M $i masi) la 6 V;
3) It repe" reglajul de la
4) lercpetl reglajul de \a pupctul2 ,
S) It ajusleazl trimerul R. pel iN
• obliDe amplirJCatC8. mu.iml nedi ....
torsloDIIJ.. semnalelor IOnOfC .. pli-
eate- la intrare.
Valorikl pieselor DU atnl critice.
Reristoarcle K'O-R.
'1
pol fi ti de
I 013 W Traoziltolrele
T , - 1. pot II $i BDJ39-BDI40 etc ..
dar It vor sorta utfel Incit Il aibl
r.ctorii bela aprol.imativ cp1i (±
Ele le mnolcazl pe radiatoare In
2
0

l, C) r
0
R3 8 013

L- (, ctJ 9°, Rn -
r---'

• . ,

C · R q, O Et'C) •

1,.
d . ID ...


. b
"
-
r- (3 •
=::0 O @ 0 14

0
2-<lN911. 47011
11N411. 81
-;a; B,
B1
A
.l. - --
'153

.
\\
'n locuri iti unda M rec'p\lonaul metrul Intarlor a' 'nfe,ure rll d.
In comll1il «mal gralelt progremel. 4,5 mm
d. t.levlzlune car. ţ
IM c.nalela 6-12, pr.z.ntul ampli-
ficator a.t. da un raal foloa.
)-l2pF
LI
Dlat.n1a Intr. capatel. bobine-
lor eal. de 10 mm. Pentru canalele
10-12, !nft,urlrlle vor av.a cite
• aplre, r.atul paramatrltor rlml-
nlnd acela, l. La bobln." lJ II
priza .. seoata la aplra 1 !nceplnd
din c.pltul «r.ca. a' !nft,urirlt
(cat pua la mut).
R.glaJul .. fac. prin aJullar ..
cond.n .. toarelor trlmer d. 3-12
pF pentru un contra.t maxim al
ImagInII " o cor.eta ţ a
programului IOnor.
)-IZPF
II
Coetlclentul da amplificare •• te
da ordinul a 1)",15 ori pantru °
bande da trec". da ordinul a
10 MHz. Banda ci. trec ..... ate
d. faptul c6
.cordat. alnt ,unlata atit de cll-
cult.1tI da colttctor ale 1'ln1lliilOl'
ralor. cIt ,1 da cala de bazl In
atarI da acaa.la, IrI te,url,na LI ,1
L
J
.Int ,untat. aupUm.nt.r d. cir·
cultul d. ant.nl, r .. pacllv cel da
Inlrar. a telavlzorulul.
,."
3,3pF
"
",f

ANTENA
K.
".
'"' '1 •
Ko
',1
,
...
,
K. K.
'"
KA
P.ntru canal.l. f..-..8, Inll,u11·
rn. l " L
J
,Il) au cite 5 ap'r. din
CO'l duclor CuEm II 0,1-0,8, cu dl'"
2X JF200
'"f
,ttlV
I----P •
R,
68
R,
'fi
B,l
'fi
I
(
0(109
LuminA mODULATA
R
4
1,2
'fi
R"
(5
.m
150n 1,8kO R,)
(,1' R)
3,:1
';f
1Mll
,n
"'
1

, RO
iOO
'>O
Jl
'fi

• OUT
(6
'J

Il( '0$
R,O
( ..
'10
4,7
fi
lll1IWde de ş parte.
Sursa de alimentare trebuie Il fur-
nlUZC ten'lunea continuI. bine fii·
tratl (ucntua! flllabiliutl) de 12 V.
la un c.:urent de IlUnimum 0.3 A
In Incbelere reaounlim ci. probele
Mont'Jul reprezinta un preampll·
flcator pentru aamna'a" d. audio.
fr.c .... nt .. tran,mlM cu aJutorullu-
minII (lumini modulata). EI contin.
tril It-.l. reallz.t. cu tranzl,toara
npn cu ,Ulelu, cu zgomot radui
(BCtOSl, BCt73 etc.). Ca tr.ductor
81 folo .. ,te o fotodlodil «punctl-
form'" cu lupI. car. aalgura °
buni dlrlfCtlvltate In ţ
semnalului lumlnoa.
la 1 .. lre .. poate conecta o
calca tal.fonica ţ ma-
re (2000.1\.) aau un amplificator
aupllmentar (O,5-2W) IMntruaudl-
tia In difuzor.
Schema a foal proJ.ctati pentru
allmenler. Ia 22: V. Ea poate fi
experiment.ta Ind ,1 la tenalunl
mal mici (ta--t8 V), cu modlflciri
cor.apunzilloare.
Pillel. nu au valori crItic., Iar
regIaJ." alnt c.1e obl,nult. d. Ia
praampllflcatoareltl AF.
le fac cu diruZOIrelc A Ji B izolate
fonk: Intrt elc (In tncl.pcri diferite.
cu ş pentru cv:ltarea fe-
nomcnului de microfonie.
-
.. __ n.
NOI SURSE DE ENERGIE
In eont •• tu1 actulI, legat de crlla
urular fConomla
d, energie II d ..... nlt "'"tii d''\ J:lt.
al ,mpa ,..nta delldafa. ,. teh
re I !for ,1 .petlllll,tIIOf ''1l1ltm·
, .. luetor, Itau mll!od.le cele
mi' com,,"" penlf\l ui 11.r. cu
'.nt&. 10 un Pf •• ,"tab ,lnl'Q'11
II0m 1, • I"Calllrtt IOla,. , •
converaltl !olovOII.,,. •• blom'III,
• carburantilor da '"Iocl.llle n do-
me" ul culelo' , • (Il d
Con_Irul _ CIO, •• t.loI' atom ......
parm M UliiurN un .. I de
enarglll 'up.tlCI'A, Cu un "na
mant Incomperabll cu (el al au
ulol corlVMllonale eml pe,ro-
luiui dlclan,.ta pe pllll'l mond'al
In anul ttl73, eo'e ati II con, mat
r .. \(It 'nil mall de coltlb .t ti II.
dlltor,ta 'uta rapid •• parculu'
da IILltoVQh.I.c:",,* ,1 0, II
PENTRU TINBRII

DIN IORICULTURI
Ing T . CANTA
orll'ntat Ct1'CIUjf.1e 1"1 dlff'<1'. 'n-
loeu"lt le"l' ta eu ,1\1 C"!T'bu.1
b II .... tf.l n ,f._, 1 lat,
fnee Iomlurt... II '!\ltfgl" ,Ieel,tc,
... IrlCut le ,."'I,..,,,,,I,r,, '1
utI1l,ar6/1 allor t.O"'bYI!!bll glia
tl p,trol eb1lnll' din cllorbuna (tut-
bA. I g"ll) 'coo ""lano kIC
I,n,
Folollf" ,,..rglll ,Ol,r, prlt!
dl/a.rlle tYIUM ctI CO!WllfI ,d.v •
nit In l,ill1fI'1 'n 10( IT'II.I ',n'.nt8
,n f •• CI' d I!JPllt'v, m.-
t ... ,., 06 ti: '1""11.1 .« •• Ib,',
,fi" O "Conomoc It cO!'!II'uC111 d.
'oeu'!'!le. Ici 'n al,lloal.l. d •••
,1 .pa, iri u.catorH
Eflc'entl utdlrarl .n"g't! .Ol.f,
•• dator. combinI, • 101II'I,lor
p"'ve .Iel I d' l' 8 .plll'.
.. Iect-ve, r,dlat IOf ba,.,. "um.'
pe lur,elo ""flOII-' CI ,,,,Igl,)
cu In.t.III1t11e ,ctlve.
Cu ocazia. .S.lonulul Internallo-
noi al agriculturII, datla,ufal la
ParII 'ni ... It "15 marti' HNI!, una
din ţ ,u con.tiMt-o prolec-
t.1t l)I',vlnd con.IrI .. lr .. d' ca .. ,
d, loculnt. eara ulllll,,16 .I.t.me
mll!' on,rgetlc., prol.ctl dlnu·
tip SOLERGIE (lIg. 1),
ProlecttJl propui de con.truc·
to"! Ir.nc.zl Imbina un an .. mblu
tompl,l, tormat din tr ei II,t.me
opllmlzat.: .Imrle, t.rmlc: cu apa
,1 t.rmlc C\j IIr, .n •• mblu ce
oo.t. fl 1010.lt, pe .c.rt Indu.trl ..
II. In conllruetille d. loeu'nt._
SI.t.mul . I.ct,k (lIg. 1) Mt.
conllliuit dlnlr·un panou d. 110
modul. 1010'loll.lc. (1'11.) de ae W,
cuplet cu un grup .lecVog.n de
.. kVA. En.rgll "" .tocl!lUllntr-<l
baterie de .cumulalo.,. .ub forma
de curent continuu, CIII, •• t. Iran.·
format pentru ullllzlII' In curent
.Iternatlv d' 220 V cu .Jutorul unul
.tallc, de 2.5 kVA,.
SI.t.mul termic cu apl (flg 3)
"te lormat din doua .n.ambluri
de 23 caplaloar •• ola,. cu o lUp"·
ţ totalA da 40 m2, cupl at. cu
'55
un boiler mixt cu gaz. Ansamblul
solar moi are un regulatar diferen-
lial, un circulator de 25 I ş un VIS
de expansi une sub presiune de
12 1.
C6'dul1I furnizatA de dtre cap-
laioalllle lolar ... te stocata !n-
tr-un vas cu apa cu o capacitate
da 2500 r, cu trei schimbAtoare
termice cu aripioara. ţ • • te
Incllzlt! prin pod aII, Iar etajul cu
cllorlf.fe lip «panou •• re, printr.
• ttal .. trei ve .. de ."penslun. da
30 1, ş rob.nete tarmostatlea,
un r-vuletor .. un clrcul.'or.
Sistemul tarnllc cu ..... cu
dublu flux (fig. 4) permite absorb-
ţ u rulul cald din aerA " Introdu-
c.r. lui In schimbAtor, unde •• te
,.Incalzit Cu aerul folosit deja la
IncAlzlr., dupa u,. este Introdul
In 10culnlA. Pentru punar. Jn lurIC-
Ilun .... folole" o vanl cu tfa'
etl " un termoa'at,
rn timpul verII .. ,. nu •• t. fo-
1011tl.
ţ 'n,talat'. de in-
calzire a loculn1ei "te reglata prin
compararea temparalulil e.lelloa·
re cu cea a apel de Indlllre. Apa
.caldt din ţ .Inllarl ..
leglaazl In fu nclle da lamperatura
ape! calda disponibil .. Functio-
nar .. grupului alechogan aale co-
mandata in funcl,a da Incllca' ..
bil lellel.
Sistemul aslgurl func
Ilonal. aP'!lratulil slatamulul da
lncallira (pompa, ventllaloara, re-
gulatol/a), a ţ
lIumlnltll, aparalurW audiovizuala,
Irigldalulul.
In ce. OI prive,. concaplla
I/hitac::lurall. e .. clutat a aa eVIta
posibilitatea de a .. plalde clldura
,1, lolodat&, IImltar .. sau dl ml-
nuar .. nevoilor da energie pentru
156
Incllzl ra, prin loloal rea unei Izolll ri
de csUta. ,1 prin aslguraree unei
ednertK termica. optime. 1n ceea ce
echipamentul manaJer, a ..
clutat a se reduce conaumul da
energie alectrlca la ma.lmum. Foto-
pllele alnt folosite optim In mb ure
In care gru pul electrogan parmlte
dlmenslonar ... Istemulul In lunc-
l le da factorii naturaU. Tehni ca "-
captare, atocara ,1 fol o.lra a . nel-
glel solar ... te H ocla'" cu par-
tlcularllltUa ţ ţ du-
bU, 110latl C1I nlalp (cit,. sart ,1
plrllO Interlorl) " cu un material
clasic la adarlor, geamuri duble,
spalll «tampon. , Izolarea acoperI-
,ului , limitarea deachldarll or cIIt ra

5
.,
portee de nord.
eercellrlle In dlrllC1la utlll zll rll
anarglel solara ellatente In cl nll-
tiili naUmltata la Incalzl , .. loculn-
lelol alnt Impu .. de cerarll. apo-
rlta da combuatlblll con.enlkl nell,
cu pn" din ce ... ce mal ridicat pe
plan mondial.
BIBLIOGRAFII?::
FRMtCE PHOTON, OLDHAM.
f"" VELEY, SOLfRGIE. SOG"
MMEUBLE. .... M,T., tNGEX"'S,
SOGEN, S"'UNIER DUV"'l..,
WEl l.., DANFOSS, WEILAND,
ACOV"' , "'LDEX.
_ •• ......1

1
CONSTRUITI UN

7
22
21
M . FLORESCU
Printre Inventille mal vechi , . re-
descoperita. de criza energetica
88 numiri ,1 gazogenele. Acestea
reprezinta Instalatii pentru tren8-
formarea unui combustibil Bolid
(coce, antraclt, lemn, crengi verzi
etc.) In combustibil gaz09 prin ga-
zelflcare. 1n aceate Instalall1 se
obtine un gaz s!!irac ce poate fi
fol081t pentllJ Inlocuirea combul-
tlbilulul lichid le motoarele cu ar-
dere Interni.
Procesul ele 08z81fle8re cur.rlnde
trei zone de reactia principe. e:
Zona de ardere: C+O, - Co, :
Zone de reducere primari:
C+H
J
O- CO+H
1
: C+2 HaO-
Hz: 2 C+0:z- 2 COj
Zona de raducere aecundarl:
2 C + 01 - 2 CO; ca + HIO ..
C9,;+H,.
tn .fert de aceste feac111 chimice,
mal are loc ,1 o distilare u8cata •
materialului combuatlbll.
ConditIIle pe care trebuia la 1.
Indeplinea_ca ace_t combu_tlbll
_Int:
- conTinut mic de cenu,l, zgurl
, 1 umiditate la ardere:
-lipea de aglutlnare la temp.
raturl Inalte:
_ ţ redua de _ulf pentru
a nu coroda pll1l1e metalice ale
In_tal81lel;
- chimic activ, poro" pentru ca
procesul de reducere Ia tempera-
turllnalte al ae deafl,oara rapid,
cu o densitate mare:
- ţ unlform6:
_ facilitate In procurare.
Func11e de materialul utilizat ,
s:
:'il
<:>
<:>

ţ Iazului este cea arl-
tatii In labe
flelitul ţ plnl la 1000/0
este format din azd'!.
O construc1ie mal simpli ,1 a-
proepe «unlversalb In ceea ce
prlve,te tipurile de combustibil uti-
lizabil este aceea cu «prpc" de
gazellieare descendent». In ac"t
proces, zona de ardere se afli
deasupfll celei de reducere. Avan-
taJele principala sint:
_ gazul ţ nu cuprinde gu-
dron;
_ Inc6rcarea cu combustlblV
proaspat se poate face fArI stin-
gere;
_ construc11a este simplII ,1 co-
modl;
_ acc"ul aerului " face ce
urmare a depreslunll produse de
motor.
Utilizarea gazogenulul este prac-
tici la allmentarea grupurilor elee-
trogene din serIIle pe benzlnl, sI-
tuate In zone Izolate, unde nu dis-
punem de materII prime pentru
r.
roduceree blogazulul, dar avem
a dispolllie material combultlbll
lullelent ,1 Ieftin.
1n flguf1l 1 este prezentati sch.
ma de anlamblu a gazogenulul
de tip Imbert. care prezln16 tacI-
IIt611 maxime In realizare ,1 e.ploa-
tare.
.Combustlbllul se Introduce prin
capacul (1), care se prevede cu
un ventil de ţ (2). Con-
atrucUa clllndrlclii e,te formatii dln-
tr-o ş care are doua scocurl
(3) _ In partea auperloarl aerve,te
la condensaree lurplululul de apl,
Iar In partea Inferloarl permite
un Ichlmb de c61durlli Intre gazul
rezultat. ,1 combuatlbllul din alloz.
Apa le extrage prin lereslrele (4)
, 1 se colecteaza prin tubul Ac (11),
prevAzut cu un robinet (naflgurat
In desen).
1
4
157
-
1
1S I 17
J, ,v,.- .1:- ::h:
(j,' '1'"
19
20
-1- - - -
5
Col.ela'.. getllor 1. lacI cu
col.ctorul (5)1 car. reprezinta o
tlma,1 mltal el ludata ,dea.upr,
unul ,Ir da orlllcii din clm ...
11Ie,loa't.
. I'ul •• t. [n!rodui prlnlr- un arl-
tim dai_vi numlrln Iona d. ardar.
('). ragra,u dabitululllclndu-SI cu
dispozitivul de Inlrar. I lerulul
(10). Pl... principala ,1 etil .".r
dificil "- cuptorul (7),
Cir ... , .. !iz.-zl elin tabla da ţ
1
, '1 cAptu'I'!' cu mat.,lal r.
fllCta r. Canufi •• I"'ICUIIZI prin
gUri de vlzltar. (8), 1.,. combu.tJ-
bUul ,u.IIIII. (dlbunl da tamn)
le Introduc. prin gu"l, (t).
Oimenaiunllll principali, car.
COI\dll10nHzI ţ ... au fOlt
Indlu!. h fIgura 1. In cele ce ur- 10
m .. la vom prnlnta unile data ni,
dlmanatunlll •• cunder. tIInd II
Ilbara ara gir. • conltructorulul
ţ d, 1I'II.1.,lall " ţ
In IlguAi 2 aa. prazan' ... par.
cuptorul (n, ct.I avldan,"r. 01'1-
flCiik3r da admlsla • a.rulul (U),
a clml,ll da .. mot6 (20) " , po-
ull. oratarulul (21).
arc - ARC • .
Modul da ţ ,1 cupto-
rului aal. urmltorul: H r.aUI .. zI
un modal din carton penlru lIacara
"C1luna " .. croII, .. din tabll
da Ol 4 mm groallM llacara
etil In p.rte: .. curbeate acelt ..
Capacul propriu-zia H ludaaza
pe un guler filetat (dlametrul mI-
nIm: 180 mm) .... prav.cla cu
mina,. pentru roti,. (13).
'Ig u.cat
1I1Id uacat

'amn
ll-U "-ti 24' 0,1-0,1 11-15 1200_1300
1.1-11 13-91 '_1,5 .,S ..... ,. 11-11 17.-110
Plrachea gul1trulul flletat H su-
dauA pa conul luperlor al gno-
genului (12). Acelt IllIem parmltl
Inchlder. .Impll ,1 armllica a
capacului d4t IUmantara. In Jurul
conulul (12) .. ludNz.A un ouler
(14), din cornl.- S(lx30x3, cara
permit. .. amblera. capaculuI la
corpul gazooanulul. SllIama al-
m11a,.. M audHI" .tlt la clmata
Intarloarl (15), cit .r la cea axt.
rloarl (111). Alamblar. se f,cI
cu ,uruburl M8, cu Introducerea
unul mlltle k"I Imblnara care II
IIlgu,. etln .. rll.
.......
21
8
, ....
..... ..... ',5-3 1_-1_
7
24
plnl la obllnar .. lormel ,1 apoi
• audaaza eu atanll" Dupei au-
duri.,. raanzHzI orifleliia pentru
aar (23), ct.I un diametru da circa
35 mm. Clptu,lr •• taca cu clrl-
mldl refr.ctara ţ tllatl In
n,1I " tencultl cu .. motl. Se r.
comandl ca aca.ata ţ al
.. faca dup6 audarllll cuptorului
la clma .. Intarloari (15).
la partlMl In'-rloara a cuptorului
•• udaazl orltarul (21), car ... te
prazantlli: In lIoure a Acaate ..
rHIIZlal1 din IlrmA da OL da II mm
diametru prin lud uri pe margln ..
cuptorului (7), eu ochiuri da cirCI!
2Ox20 mm_
In !loura 3 .... pretantat dltaUul
conatructlv ,1 capacului da aiI-
mentara cu combu.tlbH (1). In miJ-
locul capacului M monteazl o
lupapA d4t pra.lune (2) r.prazen-
tatA In ţ actionat, cara H
conatrule,tI .Implu, cu arc fi tiI&,
luprafata da armellzara fiind ra.
Ulatl cu kUngheril Dlmanalunlll
aupapal IInt: dlametrul ortflclu-
lui - !50 mm, diametrul arculul-
3J mll\ oro.lmee arculul-l,5 mm,
numlrul de splre - 11, material
Corpul (caml,na) , 1 conul IU-
perlor .. raallz .. l1 dIn tabll da
Ol da II mm orollma.
In flgu,.. 4 .. prazlntA conltruc-
ţ fereltralor de cond.n. (.). Ac .. •
t. II dllpun pa o .plrall t1 Jurul
clml," Intarloara (15), cu un p"
cIa 100 mm la o dlltan" Intra III
de circa 300 mm, ml.urltA pa clr-
ţ Pentru mUlar.. lor
.. practica o tllaturl cu dalt. da
cirCI! 80-100 mm " .. rabala cu
un ciocan matarlalul lPAI Intarlor,
plnl OI apara o dalchlde,.. da
circa 8--10 mm.
Condenlul " colecteazl prin
ţ (11) da 1/2: prlvlzutl cu
un robinet da tracara obl,nult.
In ligura 5 Iint data unale detllll
aII colKtorului d4t OII (5). Pantru
r .. Uzar .. 11.11 .. practlc6 un numAr
da II orlfld (17) da 35 mm diametru,
dllpu" limettlc In lurul cazanulul.
Ac"te orlflcll • fac numai In
Ş ntarloara (111). In zonl ..
luduIIL doua gulara de 3 mm
oroalme " 90 mm InAltime, la o
ţ Intra aII de 100 mm. Pelle
aClst. gu"" .. ludelll o a trala
cama .. dIn acela,1 material, pen-

In fIgura ti .. prezinta dlspozl-
-
COLECTII
Ş
COLECTIONARI
Autorul acestUi lelicon, Karl Paw-
las, cileazl ,. 281 de colecllonan
din IlO de tAri care se pa,loneaza
pentru 4192 de obiect. diferite,
e! colec1ionlnd pantofi ş
ghete, 11al1l reviste, ilultrate,
timbre, ml.mitll, bancnote, deco-
ralil " arm •.
Printre cel mal Sllma\! hobby$lr
sa numlllr. colecllonafll. Oallulni
oriom,li. deloc IIp''11 de fllntel'8,
rAbdare fii paslun.e,coleclionaril au
de obicei citava tematiC! conllll-
cfete: cutII de chibrituri, monede,
cAr1i, autografe, tablouri, m6rCI ş
tale, minerale etc" etc. Un mal
vechi Le.lcon ţ al co-
ţ d"monSlra ind ca,
pracllc, nu elista lucruri care al nu
poata tace obiectul unGi ţ
Prlnll. cei mal mari colectionari
le numiri medicII, mal ales me-
dicii chirurgi, car. ţ
oblecll ţ de paei_mI.
Printre obiectele unei lIaman ..
colectII ţ de un medic din
Brlansk .. numirI monede, nlll-
cui .. ace da CUIUt, CIIpac.
de metal, bile de ţ un ceaa de
mlnl,o piesa de ,ah Inghl1lll da un
jucltor cere 8 conslalat ci .sle
IAcU'! mat, precum t' Ioan. multe
chef.
NU ARUNCATI
PILELE UZATE
Din pile Ulile se pot rea-
IIla .cule de eKlremi uti-
litate. latl In figura ,(am-
plu/ .. O pili late (dreptun-
ghiularlli) dllY'lMI o daltA de
lemn .au un rlluitOl' pentru
plin ţ p'r\ll
frontale. Unghiul aub care
511 obtin. muchII .ctid. a.t.
de ordmul a A.-
ţ se face ţ pe un
poll,OI" ,1 .. d.s6vlr,e,te
pe o pialrlli Ilnlli cu ap.
Dintr-o pll' b trlunghlu-
lard .. obtine un excelent
,ablr cu trei muchII 11'116-
turTnd dantura. pe o por·
ţ de 20-50 mm de le
1BO
virf, C\j ajutorul unul polll0f.
Ulterior muchIIle ... acut
fin pe o pIatra.
Dintr-o pile rotundl ..
poate face o Icull de trasat
prin ascull,.. c. d' mare
utilitate.
Deoarece cAlir. pllelor
se taca. da reguli. pe o
adincime limitata cor •• pun-
l'toare danturll, poate fi na-
c .. ar. o reclUr .. Acauta
le Iaca Inc.tllnd la ş
Intr-un timp Icurt, part.
activI. ca,.. .. cufunda ul-
terior Intr-o bale de ulei.
A,adar, nu aruncall Pllela
ulltal O
latl, deallial, ş o lista de obiecte
ce ar putea deveni tema unei co-
leclll pentru viitorII amatori al a-
cestui hobby: ş ou,, pipa, aol-
dap de plumb, etichete da bom-
boane, ,ervalele, tlglrl, lama de
rai, bllettr da tramvai, autobul,
trolelbul sau metrou, .uporturl pen-
Iru pahaltl de bera, Icold $1 melci,
chel, fotografii, creioane, .teagurl,
mechete, brlcage, tolla da Invelit
portocate, ,tam pile. Instrumanta
muzicale, lOturi de lah, brlchete,
umbrele, plpu,l, mecanllme mu-
deale. etichete pentru automobile,
ţ de Inmatriculare, 'ologr.
me de film, autografe, calendare,
felinare, lanterne, moatre de pro-
du .. alrmentare, mlngl elc.
b c
-
t'vui •• Intr.r .... rulul 110) EI
se "U'Md d ni -o cutie auda'"
do' mm glotlmt a ţ a,.
af, pe lallr,l. cltllt 4 Oflhcll de
iri CI,. .. audlatl ţ ce
CO'lduc IIrn.trk; .. 8 gtuli
1. lonlol ae ardl" • cuptoruhll.
au::t lud.r ... Iaca au alutonll
unor ht'noUI wa.a gllli
tarea II dllmltrul QIUfl6Of.
Lt Pflrl" a .. tflrlO<lrl Culll _ IU'
dlll • .t ..... de cama .. ('''') ti se
p'lveM cu o IIUIII16 (20). k'I ure
poate cuii" capacul mobil (tII)
w care .. lace ,eglar. admlslal
.. ruiui
GUIIIe de VIII .... plntru 0I0U"
(8) ti CI" pan1rll COTIlDut!'bllUl
lupll",."la. (9) .. lac Ilmlll' con
lorm I'gu. 1
In corpul QI1oo111U III .. Iudea·
II un caplt " l'lvl da t50-
200 mm diametru (25). ca,. .. ti'"
telUl ti .. CIJ IJn capac
II al .I.unjlt (20). "- capac ..
II 0111 o Icoabl de m"'lv,1 (27)
d 1'1 t. 01100 de 12 mm.
I 11\1uII se mal ,emarca
ti odul de ludurl al lunduiui
0111111111. care .. late :.u o u,oa.1
tabil;tere (2.), m.nltA al '1IgU.1
'11 "In\a.
Flgu'18 prellntl datnlll ala gr.·
ta.ului da oprire penlru combustl·
bll.
menlionlm el cale doua
ş nu au conllrlilltele !nI ...
ca" d<Hlt all/8 ala ,palatulUi. Ia
lepellre a'lgu,lndu .. etan,aru
lor dlfel!tl.
Punel. In lunc\luI>I a gllog ..
"1J1ul .. face Ilmplu SI Incarci
.Uolul plin upaf;ul lupallOr cu
drbuM dl tamn aau lemn ulcat,
ln bucl1i de Circa 50)( 40)( 40 mm.
Se !nchl"- complet capacul au-
.,.00' .. deachlde la mlJ.lmum
QUla de Iar Pl'in Clpeeul ce-
"Iu", 1.IIu .. api nde bu trbl-
,III la n'valul g.'talull.l Dupa ca
.... Ipl'm. combu I'bllul ... Incl'll-
de cenu,arul ti se plin
de combustibil (II) clrbuM
de lemn pina la umpltr •. Sa Il'Ichld
(II) tI- .. a"t.apte CirCI 10-
1$ ml"'u-r. pinii Ind ,.d,'" deVine
Itablla. Sot I lI'I,t"'lt' apoi 'cu.uI
alru (p' lat '") ifI .. to-
cearca POfTI '611 IItotoruh.. aw,11(I
ob netul. conda",. Incll .. Dupb
u a pom I 11'1010'" .e IIQIealI
acculll pf'16 c. funcllon ..
,eA deVIIl!! 'Igurii
Motoarele ca ulll11 la 'Cllt 'ilaI
.. transforma 1 rn al II la
onAr. bl gal
Con.tl'\lelra 1 n"'. permite
II ,.r. un moto de
cP ş consum da
'5--4,e rl da ele
.,'"
... cul.l. "'Ichl " ruginite. S.
IndrHl'lta. daci If;te CIIUI, prin
bater. cu ".ounul. dupa carI ..
"Ilb 30 de mlnu. '"lr-o 10lUfil
da to': u.bona! da locllu. Ahrnln-
MII paTitlu rodapa,ta'u I\lglnll,
.. ţ minute 10t,-o 10-
1\4111 daupantl (fERUGINOl. dl
e)tlmplu). dupl cara .. bllle
ti .. u.uca Intr-un timp cII mal
• curt.
.. ,urubu,!!a ,uglnlte. Dad au
plulll" Inlrlatatl cara nu II m.1
dallllc •• In\lQdllC intr-un cu
pul,ln pllu)j lampant. \MIde .. m.n-
I,n pina le deblocaru pluhl.
l
o
l
.
Se daclPMII UltlIlOI. ce mllll IU',
dupa car •. pantru paslrar •. dupa.
uscar •.• ung cu ţ .. lln6
ti • Int/oduc Intr·o culil IIIU
pungI de materlll plaellc.
.tuburU. metaUce de la reler·
v •• de paslA. Se m.nlln citeva
Of' Pfltr·un vIS cu alcool (tehnic)
pentru Indapartar. paltll. Ani ..
,10' • IndepAlillaU! capetele cu
bila penlru ca Iicoolul II poatl
CI/cuII In tub. Tuburrle astlel f.
cupllate 1" pot gltl utllldrl ca
atarI IIU a .. calenll cap ...
Penlru acenta .. laiii la lungimi
convenabila lunclre da grollm ..
II'Iallnalulul ce S8 &Slmble/ll&, nI·
II rlmlnll la IImbale ,_tr.
"'11/11> 1.s---.3 mrn penln. ra,lrln-
glIe
S. ",timpII unlOI' ca p,intr o
.nevllra nudecvata PllrtU IC·
t vi a $urubeln'I'1 II .. rupa .
Dac.a ţ rupti nu .. t. marI.
,urubelnlta .. ascut. din nou,
.. em6nltor proMulul Inll'al. Daci
aca.1 lucru nu mal •• te pOllbll,
.. po.t. Incarca tran.tormar .. II
11'11' o ţ pentru .Iectri-
cleni. SUlubelnlta dllPune IMia'
oe o plrte proflLala, IIl1t1,
auplo cum l' poata vad .. in Ilgu,1
(a). Pr!l'l IlCul'" p, polilor II
"nunt. Ia Iceasta forml, 'HII·
llndu-II o alCulire s,mpll, lub un
unghi de 30'--45° (b). TI,a ,uru-
b41lnlll! II ImbracA Intr-un man$on
Ilo\llor din mad pLastici (din tub
verni', dl e.emplu). O estlel de
IUfubelnl14 't' ghe,le. lunci" da
d men.iun, un loc e_trem de ubl
nlre Iculelll Ollclrul llectnc o
.au eleclron st.
... capltlle d. conducto.,.. .. u
ahm.. Sa pllt,e.,' pentru mici
con •• lunl IIU Ilgllurl cu caracter
macan lc. Sa lolollac ea Ilgurln\1
Impotrlve delurublrll In calul fo-
101lrll de plu '" cra.tate IaU plu-
ti ,utuburi cu gau,l
.. II.
... d.,aurlle de tabll d. mici
dlmanllunl. Se pl,traaza pentru
conflcllona,.. unor pl .. a mici •
de eumplu bilamal., age\6torl,
ţ .tc.
... oblect.le din cauciuc. Bu-
ţ de cem ... auto. molo IIU
minut! da U1 taInic: etc . .. pl ..
lraul pentru a fi utilizate ea .ural
da mllllilal. Din ale .. pot ,eaUza
garnllurl diferita, membranl, IU-
portlJlI, .llment. da Izolare atc.
... patlulele de ţ uute. Se
foloa .. c pan!lfol curatarea
lor oblacte matallce IIU nemeta-
ltee, cu IIIIU f.rl paatl de curlllr.,
Pot fi folo.it. ti penl'u acope,l,I
cu diver. paate. vop .. le, vas ..
lina etc
da mata,laI pl •• Uc.
O pungI I trl catl din mlterlal pl ...
IIC IIU o 10111 mal poate II utilI.
eMllmple: CI mltarlal pro-
laclor Inlr·un VII de fiori din lamn.
Inlre plmlnt ti paratl; penlru pat·
trar. unor de"url manaJera earl
pol I 'ICiclat ••• Ucla, hIrtII, ....
mente m.tatlca.

-
,
o b
".e
-
Captatoarele solare, intr·o ţ pasivi, pot fi
folo.lte ,1 In alte .copuri decit' IncAlzirea IncAperilor.
A.tfel, ele pot fi asociate u.cAtoarelor cu diferite desti·
natII (fructe, produse ceramice, lemn etc.), daci li ..
asigurA un circuit potlivlt al aerului cald. De •• emenea
pot .ta la baza unor ţ de dlstila,e sau In .. bu-
cAtArII.
DISTILATOR
si [UPTOR SOLAR
, O FOLESCU
Distilar. solart repr.zintA una
dtntr. cele mal ieftine apllca!1I al.
energie< solare. Ea poate fi rN11-
zata In Inatalatll orIzontale de tip
bazin, cit 61 In Instaletli Incllnate.
Allmentarlll cu materialul car. tre-
bU18 dIstilat (ep6 tmpuri sau un
mateTla! flrmenlal) se poale face
pe ,arje sau In Ilux continuu.
Instala1la de dlstilars trlbule sa
tie bine .ten,.lzati pentru a se
evita p'erderile de dldurA. EYldent,
Instalatiile> olilontale YOt aY", o
Insorir. mal redusa fata d. cele
Incllnate.
Iata In figura 2. In rezervor .. in·
traduca produsul de dlatltal De-
bitul se r.gl •• 'A cu ajutorul unui
robinet d. pe conducta din partea
de jos a r"eryorulul. Conducta
prezlntll cne'ltl orificll pentru debl-
larN uniformA a prodUlulul d.
dIstilat ln Clpletorul-dlsWator, Vi
traiul poate fi format dm 1-2 stra-
turi de sticla (cu un spattu gol de
cca 2 mm Intre ele), interiorul esla
Inn.grit, iar pe partea da jos a cap-
tatOfulul se ş pInza de sac,
yopslta, de as.men .... In negru.
Cutia captatOrului, dimensionata
(t ,25 m x 2,5 m) .st. a,.
lata tncllnat spre sud (Ia cca 55")
,1 pr.zlnta elem9ntele de d.tallu
din fIgura 3.
Un captator-dtshlator cu alimen-
tare In ,ar;' este prezenltlt In flgu.
rs 4, Alimenlarea H face prQ, p.
ralele laleral opus conductel de
cOlectar., asigurind o u" (le ac-
c .. , car. 88 poate Inchide etan,.
Detaliile conslructiY8 .Int pr.zen-
tate 1n figura 5.
In figura 6 •• te prezentat: un dl.-
Illetor cu elimentare In .. rte, fata
de cele aratate anterior, aceste
prezinta aYanlajul unei •• punen
dubla la radlalilla solar., cu aju-
torul unul slatem de oglinzi. Vltr.-
lui (1) .,t. Inclinat cu 2()1' fata de
orizontall. Acesta aste unghiul op-
Iim P8:nlru a. ay. o condenl./lr
buni- Incllnar .. per.Ulor (3) " (4)
Dlstllatorul cel mal simplu este
formal dIntr-un conla",_ de be-
Ion, cu pereld oro,1 de 0,15 m ti
avind o ţ de .vaporare de
cca 6,25 m' (6 m)( 1 ,o. mI, InAltI.
mile peretilor yor fi ele 0,5 m. res·
pectiv 0.3 m (figura 1). Interiorul
'18 II Innegllt Vltrajul ... format
dintr-un ge.m ele sUetA. care prin
diferenta de Inaltime a plretilor
ya ayea o Incltnare ele 10·21)".
dk>. Il
j 1",1,.,
Pentru alimentar. continua cu
apa sau cu produsul de distilat se
monteaza douA conducte, Iar pen-
Iru colectar. disWalulul o con,
ducta ata,ata igheabului alatural
peretelui d. ţ mal miel.
Principiul da ţ esl.
Ilmplu. T.mperatura ridicati ţ
nuta In InteTlorul ţ prin
efectul de sera. eyapora ape sau
produsul yolatll din materialul de
dlstnat care este introdualn partea
d. jos a InstalalleL Vaporll se con-
d.ns.aza pe peretele Interior al
vitraiult,Ji ti .e preling pe Yilrajul
Inclinat In jOheab .. 1 de colectare,
de unde lichidul.sta eyacuel Tem-
peratura din Interior se VII mentlne
la 78-8O"C.
O l!IllA ţ de distilare cu
alimentare continuA es. pr.,en-
2


l
, "
,,,'
te detarmina oJperlmortlll estte'
ine" sa o. ţ expunerea de
1000/0 I tAvii Innegrttl care contine
materialul de distilat. deci o aapu-
nere completa la InclinaT. nOf-
maia a TazeTOI' de 80are (adicA
toata ralele reflectata d cada pe
evapor.tOful 2). Pereti (3), (4) ,1
VITRA,
SAU PLEXIGLAS
CONDUCTA
DE
ALIMENTARE
, Ţ
Jf ."'"RU
RAMA
DIN
LEMN
(5) 11n1 placa1l cu oglinzi piri,.. dll'l
slielL Peretii IateTal .e IloluZll
termic C\l un strat de vata min.
ral6 de cea 5 crn grollme, sau aH
material Izolator termic aflOll II in-
demina. Alimentar ... f&ee prin-
tr-o up (et&n .. lzata), la unul din
ţ Lungimea dlali·
laloTului V8 fi de 80-100 cm. Oet.
II." con.fructi.,. .!nI praz..,t ••
In figura 7.
SEPARAiOR
REZlOUURI
STRAT ÎNNEGRIT
DE SAC
O alta ţ plltctlcl a Intla-
ţ eoler. pa.ive o reprezinta
cuptorul lolar pentru. bucAtAne.
Este vorba de un captatef aolar'
orizontal, de o 'ormA potriVIta, I'n
care .. pot Introduce vase de ga·
tit. Temperatura Inalta ce se obI In.
In inferiorul clptllorl.,1lul este su-
flele"" .. duc6 la I .. rbere leu la
copt.
Se 1010'''_ o cutII pA!r" din
lemn, cu dimensiuni" 0,5)(0.5 m
(veli fig. 8). Perefll laterlll ,Inl In-
dlnatl la fJ1' 'ata de ortlontall
penlru e permita rlulor d
allflgl bala cuplorulul, farA obata-
cole. ţ ti fundul cutiei (du-
blell) ,!nI Ilolati tMmlo eu un
atnll de Vita mlner.1A 11'0. de
5 cm. ImbinAri" per.Uor ,lnt um-
plu. cu mutlC pantru a minIm.
IItI pllrderile d. cAldurA.
Partea Intarloara este vopsit! In
negru. Se apllc6 doua elraluri de
din II"'" da atlclA Groe de
4-5 mm, 1IIInd Inlra ele un 1101 de
1,S-2 mrn. Ine hlde Ilr.
Izotatot de aer.
Se pol 'oloel 4 OI" cit alum n
eu a.lenorul Inneglil, cu nagru de
lum stiU VOPSIIIO neagrl (metl).
1
PentT\l rldicar. temperalurk ..
procedezi la o In.arlre lupllmen-
tart cu ajutorul unul reflector lor- E
mat din cea 18) de ogllnll plana
pltrata, de 10 cm )( 10 cm, N
tente pe o rama, care, la rindul ei.
poe. .... jurul unul •• orl-
lontal (vezi lig. Q). Un numar da 1
19) ela ogllnll ş pe 5 rinduri
ridici lemperatul'1l OfIleJor la 120-
t3O"C. caldurl auflclflntl pentru 6
fierbere AU pentru copt Distanta
D)"f AT
4
\
BOtm
Intre reflIKlor " cuptor ltItI de
cea 3 m,
Cu ajutorul distllaloarelor loja·
re, constructorul amator 1$1 poate
prepa ... apa distila. neceaat6 acu
ulaloarelor aulo. lo!u1ie! da rl-
cir. a radiatorului autoturlsmulul
sau pentru solu1iile fotografic&.
folosind materiale fermenlatB din
gOlpodl,,, (resturi de fructa. .fe-
cII elc,). se poe. obtine o ţ
1Si!
SUPORT
DIS T ILAT-\-U1Iit'-Jll
(1
(2)
:.... ...
diluat! ela metanol. cara, radlatl.
leii, va Q conc8ntrl\1e suli·
lenta pentru alimentar. moloa-
felor.
-
8
RAZE
DIRECTE
7
.
JGHEAB
DE
COLECTARE •
DIS n.ATIJI UI
RAM
5
Ă lL MN SAU
)
PI..J1t
P O"AI-t
1B3
TERNIUM
,
Intretinerea, depanarea ş ,epararea aparaturii electronice implicA,
pe lingi aparaturi d. "miaurl ,i control, o documentatie tehnici tn
car. schema electricA ocupi un loc prioritar.
Venind In ajutorul tinerilor constructori depanatori amatori, pre-
ă o ă de .cheme electrice, ţ de unele descrie,1 ale
celor mai folosite aparate de radio ,i ca.etofoane In ţ cu
elemente discrete NU circuite integrate.
RecomandAm ca In proce.ul de depanare al. fie utilizate cu precA.
der. instrumente de mi.uri adecvate ,1 generatoare de semnal stan-
dard; orice ţ pot conduce la defectlri mai ţ ale
aparatului supus unei ţ de acest fel.
I
_,It

,
'"
i
r
I
I - 11
,
L
,
---
,
r--

,
"
DANA
I

I
-
,
l
,
l.
• •
It
I
Magnetofonul cu caseta
MC7tZ le DANA .ale un
aparat portabil pentru uz
genera' de.tlnat In'ttO,.trA-
rll Ş redArii de •• mnale so-
nore, avind banda de frec-
venta 80-8000 Hz " 1010-
amd benzI magnetice In ca-
•• tedehpCOMPACT CAS·
SETTE. Aceat tip de c ••• ta.
dupA patentul firmei Phllips.
P51i.' In plezent ce. mar rAs-
I!ldita dm lume.
V'te(a nominala de antr.
nare a benzII. 4,16 emis
Ot'vl/lI'1 de
vllezA 1TIa1,;i3"';'
Slnda de
frec ... a"IA" •. 80-·8000 Hz
Pulerea de ie-
,Ir. (dlator-
"uni mIII.
10"1e) mm. O,7!! W
Alimentare:
- lteterii (!I ba-
terii R14) ." 7,!5 V
- rel_ 220 VI50 Hz
Puleroa ablor.
bita iti; le
relea .. m_x. 8 VA
1&4
· ,
· .
· . ,
· :
: .
· . ,
"'
· .
.
· .
I .
· .
·
: .
· i :
·
• -J
I rrTT'OO-'1f" i
,
I
I r;'
: 1" I
I
, I te
!
,
.; I
li I
r I
.1 •
li I
:
O
l...--_-----'-'-_ ..
o
o
o
o
EXPRES
Exp .... of.r6 posibilitatea
receptiei emisiunilor lta1il-
lor de radio cu modulaUe
de amplitudine In gama d.
unda medII ,1 • emlliunllor
statiilor dl radio cu Inodu-
laUa da frecventa tn gama de
unda ultrascurte.
HOllIRI
130
0lllID
.IT/?4
"'"
..
. _-
,
-
-
-
. .J
Kolibri T 30 Bsta un radioreceptor ce patit. lucra In gen undelor
lungi, medII ,1 ultrascurte.
Primul tranllstOI lucreazl ca ampltfkator de fad1olrecnn1l cu ser-
e.nA r.'OnantA In UUS; urmatorul _iii ••• convertor Butoolcilator (tot
pe UUS).
Etajul cu tranllstorul notat ta T 103 In gama U"dltlaf ullrascurU Iv-
erNzl ca amplificator de frecvenlA Intermediara, Iar In gemele undelor
lungi ,1 medii rolul aau ... ele COIwertor autOOlcilator. Tranll,toarale
T 104 " T .Inl de frecnnlA Int.rmediarl.
CeI.lal. ata;. formead Impreuna ampliflcatorul de aud1ofrecvenla.
Alimentar .. aperatulul .. face cu 6 V_
-
• II,
.,
---7111llZ---
..
ţ
.'1 f:
r. ' .. v
..
....
, '.
, ..
1.
,BS
~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,.
I ~
L __ _
f,
U.l1#J
oaoette ·
f,
II"'" H{'
f,
U,"'
"fi
Nanette functioneaza in ga-
mele UM ,1 UUS, fiind dotat
cu tranzistoare seria AF.
Astfel, AF 124 este ARF in
UUS, AF 125 este convertor
autooscllalor cu ş pe
10.7 MHz, dupa c.!Ire urmeazA
un AF 126 amplificator pe
10,7 MHz In banda UUS sau
convertor·autoo8cHator in UM.
Schema continua cu douA am.
pllflcaloare FI (AF 127 ,i
AF 126), urmind apoi elaJul dis.
crimlnator, respectiv detector.
Ampllflcatorui de lIudiofrac-
'lenta ar. etajUl tlnal cu sime-
trie complementari.
National T ..... reeept!oneezA
semnale cu modulatle de ampli-
tudine din unde medII fi unde
scurte. In etaJul convertor auto-
oscllator este plantat tranzisto-
rul 2 SA103, care poate fi In-
locuit cu AF 124, AF 130 sau
chiar EFT 317. Ampliflcatorul
de ţ Intermediari are
In componenja sa doua Iranzl.
toare 2 SA10l (echivalente
EFT 31; sau EFT 317).
Ampllflcatorui de audiofrac-
'lenta poate utiliza pentru 1&
Oi T
1
tranzistoare EFT353 .
•••••
IlllOlO
o. dimen'luni reduse, recep-
torul Tlccolo lucreazA tn unde
lungi ş unde medII Intr-o sche.-
ma clasicA de superheterodlnA.
Remarcabil este faptul ă uti-
lizInd tranzistoare pnp, monta-
jul lire mlnusul sursei la masa.
Tranllstoarele se pot Inlocui
in felul ă AF 105 cu
EFT 311; AC 127 cu EFT 319:
AC 131 cu EFT 353.
-
... .- .:li;:. . . .... . .
Radioreceptor
Jl:Cntru
P 422
traaDlloarc _
lucrud. ca l.DIp'h-
ficatOf U. QIClla-
l(W fi. reapectlY.
FI. A-
tai lip de tnQ.
PO
l In-
zi_toare ,,!.,..... )17.
lOCUl cu .....-
Datele bobinelnr
aIrrt:l _93 de 'pI"
L !. 240 de
re. I 150 de .pa_
rc, tI: S71 de Jpio
re. • ."" de _1_
re. LI_.n'lI' Of'
re, t.. .. B + 61J11l'e,
L-L-60dc
T ..... " . _10+5
'P
I
, ....... _60 de
tpm:. LI' S de
_rure, L
II
-1
aplrc.
o
o
-
t-;;, .1
I -- ;'l ,
, 'j;
L______ _ __ ~ - - ..
17D
F
Superaon t elte .m ra-
dioreceptor ltelionar preva-
zul cu orgII d. lumini deltl-
net recept10nllnl emisiunIlor
Itelnlor de radiodlfUliun.
cuprln.e In gama d. unde
medII (MA - modulatle de
amphtudln.) ,1 ",Itrucurt.
(MF - modulalie de frec-
ventA).
Prin ata,area orgii da lu·
mln, .. cr ... zA o cotelar.
plllcutalntr. culoar. '1 au-
n.t, conferind audlliilof mu-
zicele o calitate deosebitA.
SANKEI TCR - 7eoH •• te
un radlocaaetofon In conatructia
hibrida - tranzilloare ti clTcui •
• nlegrate.
Part. de receplor lucread In
unde medii (525-1 1105 kH,), unde
acurte (3.G-12 MHz). unde scurte
(12-26 MHz) ,1 UUS (88-108 MHz).
Cesetofonul are o curb6 de rA.
pu,... cuprinsa Intre ~ ş i 12 000 Hz
,1 o putere audio de I e ş i r e dI 3 W
pe o IarclnA de 8.n.
Alimentar .. cu energia 88 pOl.
face de la rataeua da CUfant alter-
natIv sau de la .. baterii da ,,, V.
1 7"
5-&31
S l3t est. un fltUj)tOf .upfIf'h.
terodin! reallz. de Intreprinde, •
• electronic .. , lucrInd In gemele
undelor lungi ş medll
Tranzistorul T, ş umnel
de III antena de ferita ,1, In ş
timp, furnizeazA .emna' de het.
rodlnara, In baza Iranzietorulul T.
gAalndu-se 455 kHz. T, " T, r .. ""
lauA ampliflcatorlA F 1. Dupa d.
lectia cu EFO 106, componenta
de AF es1e aplicatA amphfi"to-
rulul de eudiofrecventA.
0 . 0 . 0
nationa
1-4&1
N.tional T...tIT 8ste COn-
struit pentru receptionarea un·
delor medii ş scurt., bun, ClI-
litate fiind asigurata de un etaj
escllalor separat T,. Tranzisto-
rul T
2
8ste convertor, dupA care
T 1 ,1 T.. formeaza un amplifi-
cator pe 455 kHz.
Etajul de audiofrecvenl6 esle
cu cuplaj prin transformator,
0 . 0 . 0
sab
Saba 336K este un caseto·
fon echipat cu circuite integrate
ce poate lucra pe .. piste.
Nivelul inreglstrAriior ·se poa.
te regla manual sau automat.
Semnalul de ş ,i pre-
magnetizare are un o9c/lat or
cu douii tranzistoare 2SC536.
0 . 0 . 0
-
,JJ",
-
,!l.
/fII
111,,,
IlfI

[5H-501
174
o
o
o
o
o
Aparatul CSK·
501 (Hitachl) este
un radlocasetofon
destinat utlllzl!rll In
autoturisme. Con·
sfrult cu circuite.
mtegrate, aparatul
dispune de un sis·
tem cu micropro-
cesor pentru afi,a-
rea frecventel de
lucru.
Casetofonul ste-
(eafonlc poate citi
casete inreglstrate,
radioreceptoru! a-
vind trei lungimi de
u n d ă : lungI. medii
-
o
o
o
o
o
el UUS. Exist! po-
sibilitatea preacor-
dului pe o frecven.
ta 1" Ul.., pe douA
frecvente in UM ,i
pe trei ţ in
UUS_
Casetofonul ere
la Intrare un pre-
amplifIcator cu cir-
cuitul integrat
BA el. ş
cestul preampllfl-
cetor atac! tranzls-
toruI2SC2001 , apoi
semnalul este am-
plificat In putere de
HA1366.
I
[SH-501

"
, i
------;1.

I
I
I
I
I
I
I
I
• I
I
I
I
, '
-1 ' --
-------,
I

1
1715
o
E v d •• lgn.r
Amenajar •• ţ ţ d •• tudiu .au d. lucru n. acut.,t. d. mult.
ţ car. n. dlmlnuaazA randamentul, ducind la obo ... I' rapidA ,1
disconfort.
ProiectertIIII fui Inseamna.. In fapt,
concentrar.lntr-un spatiu '.8"'11'11
• tuturor obiectelor ,1 ust.nallelof
da CII'" !MI folollm, In corpuri ludl-
elOI dlmen.lonate " plasat ..
Un alt rlper da proiectare late
ilumina,. locului de lucru COI"I-
farm cerintelor de ultimi ori
In figura 1 .. poeti "edea un
complex de studiu "au luCIU lor-
mat din: plan,etl, biblioteci ma-
FIGURA 1
1. eul de lemn (dop)
l. 'aturll. Urt .. Imbini
:J. blat neted
•. echer
176
dulatl, corp CIo.I lertar. ,1 lampi
cu tuburi lIuore.canla, cll'e a.'
guri lIumlnar8(l unllorml din
dreap" ş din IlInp a IntregI!
plan,et ..
OlmanalunUa me ••• 1", dictat.
cit mlrlmea plantelor de d"art ce
vor II executate, nedep.!l,lnd Ina4
125)(80 cm
Ca" douA corpuri de biblioteci
.Inl ţ din panel nu
FIGURA'
1. latunl corpului
PAL plac. CU turnir de bul!. di-
mensiuni" orlentali ... fiind 1(0)(
x80)(25 cm, ţ Interlol'
relor !'cloclu"se dupA "ee •• ltati.
PArtile componente .. decupea-
zA cu ajuTorul unul feraatrlu cu
ţ mici pentru a evita smulgef.
da .,chH din furnlrul cu ca,. "te
plac. panelul nu placa de PAL.
Asamblat. pllrtllor .. faC* prin
lipit. cu aracat gr08 de tlmplirl •.
Z. tund plac-.l $04 mm oro.ime
3. det.1II de Incutrart In zid
3
-
FIGURA 1
" "orpurl ,"bllote"i modula-
..
:. plan""
3.. ".prl
4 .• ".un ra-01etMi
5, "orp "u .e.ta,e
.. lampi eu tuburi 'Iuor •• -
eente
Iar con.olldar. cu cuie a c'6ror
floare turtita II IngroapA tn mata-
rial cu ajutorul unul dorn.
O lucrare mal eleganta ti mai
durabila II obtine asambllnd pir,
Tile componen. cu eule de lemn
Inmuiate In .racel: ş batute ţ
In gauri practicata cu bwrghiul prin
piesele care .. Imbini (flg. 2).
ollten"" optimi Intre cuiele de
lemn .... 11 de &.a cm, iar dlametrul
lor, ca 'ti al gaurilor ti eare _ In-
troduc, nu 'III ş din gro.
l

mee materialului (exemplu; pentru
PAL gra. de 20 mm tp - 10 mm).
Pentru a eviti doplasar. plAcI-
IOf In timpul glurlrll, le vom 'Ila
provizoriu eu doua cuie de fi ... pe
care le extragem dupA termlnar.
operatiei de glurlre. Suprafetele
ce vin In cont.ct, ca ti cuiele de
lemn .. vor unOl cu aracet Ina'
Inte de Imbinar ..
Capetele cUlIlOf de lemn SI f.
IaalA cu o plnzi de ferhtrlu, apoi
SI n8t.tlaac cu r"pllul ti eu glo.-
paplr. oupl lnchel.,_ tuturor la,
l urUor, .palele corpului 88 con.o--
IIdeul cu o foaie' ele plaCaJ cu gro·
.Im .... d. 3-4 mm, care se va. lipi
cu araclt ti ..... consolida cu
cui ,oare lungi ,1 ţ (Wagner).
ln final netetlm CU rindeaua toa-
te canturlle care depa"ac Imbini·
riie " "efulm cu gla.paplr toate
denlvetarlle. RosturUe, ca ,1 mI-
elle datecte pe .uprafata corpului
.. chltuleac atent ti .e "etulese
dupa ulcar .... chitului de ora).
Toa .. canturlle .. p1a.cheat6 cu
benll de furnlr.
Anl.ar. SI va faoa prin vopllr •
• IIIJ furnlrulre fllAculre mat!.
Sulpendar. corpurilor SI face
fie cu eule Impu,eate (HIII), fie pe
buloane Inca.trate In zid.
ln IIgura 3 .lnt aratate locul
unda II glure, •• patele corpului
,1 un detaliu de lnca.trare a bulo-
nulul In zldlrle.
GAuri ... zidului se f8Ce cu un
bUlghlu .plral qJ 10-12 pe cllre II
rotim cu mina In gsurl, In timp ce
aplldm lovituri ele ciocan tn tlle.
luI.
Efectuarell unei gauri Intr·un zid
de beton nu dureaza mal mult dl
minute.
LuAm ţ IpsOl pe capul bulo-
nulul " IIlnlroducem tn gaull!l udl
Ilnlndu-! cu mlOII pIna la prima
fiGURA 6
1. tund "- lamn
1. pl.n,.
" plull1e to •• agon.le M t2J2
4. ple" tab" fie' 2 mm glo·
.Ime
5. picior lemn
.. tIIi lIIe'.U. M tzI2.
-
5
177
7
cS
·::
.. ' ."
.. ' .
. ' .
priza II Ipsoeul ,114 n ta). '"
continuare umplern gaura cu un
mortar de cimant, consolidind ast·
1. Inc .. tralNl .. ş
pe buloa". "Uma dupa trecMeII
• 2il de ore 1'1 .. aslgurt u o plu-
Ut6 ,1 ,.lbA.

Corpul eu .. rtara pe 'lin . ..
SPriJina plan, ... te mtI de
confectionat, pr.f.r1ndu ... adap-
tat. un" pl ... de mobilier de
dlmenliunl apropiate (de •• am-
pll,! o nophera veche .. r ..
conditioneaza ti • ş In
alb).
Oacll .... II1II po,'bllltlltae tie II ,...
cupell!l nl,te Hrtare de la o mobilA
veche (birou. scrin noptlert etc.),
corpul poate fi ţ cu
u,ur/,,1t de catre amelO!" din ac.
lea$l materiala, d mcnalonaree f&.
crndu-•• In func,1e da lertar81e
da ca,.. dispunem (t O 4}.
ConfactlonarM .artarelor In con·
diN dt amator .... mal d lidia ,1
nu o recomandam _It pOI •• Ofl·
lor dt unei. de ttmp Arie buna ş
Inerma11 cu •• pat S"ta 'l1li multor
lucrAri da IC •• t gen.
Materialul necesar eta placa,iul
de fag aau Iei de 8 mm, care ae
Imbina cu cepur Rantro fundul
aartarulUl foloalm pleCAJ da fag cu
grosimea de a. 4 mm
Dupa 'nchalar. pArlitor, ţ
aparenta a sartarulul 88 furniru-
ieate &au le VOP& '1. ş le apllci
butoene .trunlile. '

Celalalt capat al plan,et&l ao
aprl 'nA pe capra de lam care
178
FIGURA 7
1. CO'1t lampi
2. abalUI
.. confectioneaza din ş do
brad cu eoc11un. cii 4)(0 cm.
PI •• ale .. Imbini prin Inclelera
01 con.olid .... cu culo Ingropate,
conlorm f,gurU l Finl •• lul .. I.ca
prin vopsira eau 16culr., dw mult
mei .. paetuos" eate acoperirea
cu benzi de furnlr (Itajer, pal·
lin etc.) e tuturor leturllor fi lAcui-
r. cu PALUX mat Ina"imaa ca-
prei trebuie .6 fie cuprinsa Intr.
7!i ti ti) cm ti ' . alege In ţ
de InIl!\lmee p.,-aoanel care va
lucra la plan,eta (eumplu. pen·
tru lnallimee ct. IXl cm 1ntUlulI ..
caprei ve fi de 75 cm, pentru
1111 cm 1-11) cm).

Scaunul trebuie sa aibl In611i·
m. raglabilA, pentru .-1 ed.pta
diverselor lucrari.
Vom epa" Ia depolltele de I,.
unde gasim numeroase ple-
.. dezafectata, dar cer. noua ne
pot fala"
Ple.ele necasa'e e1nt·
1. un ,urub datlrant M 22/2:
2. douA. plulit. he.agonele M
"",
3. Irel bucati tabla da fier 2 mm
grosim .. cere ee decupeaza fi se
Indoaie ca In fig. 6; .
.c trei eclndurl de brad de 2.5 cm
groslma,
5. un fund rotund din fag cu
35 cm;
8. una flan", metallct conform
figurii ti.
Dupa ce le-em procurat, piesele
ee ajusteeza ,1 ee curata, ler
rlrea placilor metalice, ca ,1 su·
celor doua pluille hUllgo-
(CONTINUARE IN PAG. 112)
SFcn?
HOBBY
CORNELIU OM •• C U
Pentru timpul liber. oamenII IU la
Clle mii variate posibilI-
1l,1 dl dlunClll. E ,i firesc, datoritl
,",nlelor nelimiUtl fi mijloacelor
... arl"tl ari le afli la di,pot.ilia omu-
lui sec:olulul 22. Datoritl lIOilor cu-
ceriri aii Ş II tehnicii. pr.luate
dl fantezia II hlrnic:ia oilll'lenilor .
Ideea d.lmpoliblla dl.plrut. Totul I
pos'bil
O vr.m. a bintuit mod, coleqio-
nl,,1 d. vllti,ii ale trec:utulul Era
un hobby amunnt ,1 palp'tant. Se
ţ orice tlmbr., c""url.
mobll1, lutoenfe. drtl putr.de. ma-
IIn1rll ruelnlte. chiar " clrpe ciuruit.
d. moliI.
A urmat moda In.u,lrU d. limbi
moan. ,1 dl,lec:te d"p'rute latina.
IInKrIU. 1Map., mar .... iroqueu.
"ltIU, Iclt •• traca, etrutu, papuq.a,
.p4Iranto II.ltel •. Rafin'l'i IU flu,it
JI reconstItUie chllr fi citeva dlllec:tl
III omului preistor.c.
A urmat cu mii nlltrulnic:1 din
tolta ţ de • te de(jig
unu; hobby: ţ de hlbrilJ.
Fir"tl, II nIYllul.ltlln'l' " tehnicII
11«Ilulul, nic:lyorbt " II rec:utel la
incrucl,area pl elle naturalli. Hlbrllil
au fost ţ ţ numai pl al. 1"1-
flellll, In Iprubetl ,i Incubator, prin
ţ ,.netICI. prin bomb.r-
darea zie01;lor cu ..,iru,1 purtltori
de Informa,il nee .. arl vIItorului hi-
brid. Erao mindrii a, din labo ... torul
persollJl. JI KDl1 eell mal trisnitl
dlhlnil din ciii mal Incompatlblle
ineruc.tlrl. $1 CI combinaTII n-.u
fost reallntl! CI Ineruellirl splln-
dlde! Grelerul eu furnia, broasa
eu 'IIg, cioara cu plpICalul, ba ehlar
,1 . ,lnllrul eu Irmlurul. Tot toiul
de COreltUrl, una II una· A urmat
apoi .Scandalul Perldl Lampa-
dan li moda .... dt pl aci di fie
Intlrzisl de Comiila Mondiali dl
IJI .... '1lhlei • Timpului Llber_
N-IU fost 1nll necesare mburl adml_
nlst ... tlve: plSu llOaptl. scandalul
1-1 lecuit pe oamlni dl mod. asu.
Sln,url ,I-au lPI" eprubetele, I1-IU
demolat I,bontoarell penollJle,
,I-au lult cordturlll ,1 dlhlnlile ob-
,Inutl. II-'u Ilectroc:utat ,1 Incln.
rit. PUTinII mon,tri care: ,u Klpat
au fost ţ ţ dl un ,rup de
muzeolo,1 gre au desehi. eurlnd °
nouli ţ de culturi, denumltl
dec:ent ,1 pqnie ţ Mondiali
de Hlbrllb.
-
Nu ţ ţ MC:olulU daci
nu vldt.zI ţ m·au asl,urlt
mal multe penalne blne ... oitoan.
Hai .-0 ... Id t' pe asu, mi·am zi$.
ţ le afla Intr·un parc ş
CUJti, buine acoperit •. bor·
ane pe soclurl de bronz, sImple
eprubete, dar ,1 ciul ... a urilfe hal. d.
Iticll li mnal.
Nu era nici un "",Iutor, trotulrul
rulant bizUa linl,tit Ji rar, ... edeam
cite un in,rljitor plictiSIt de munci"
nedumerit d, ma In aceas·
t! I"'tlhll" de C\llturl am ocolitJ
de contempon:nl. Am primIt o cu·
tiu,", la Intrar.: .Ghidul •. Imediat
ce 1; Inceput li turule, ţ ml·a
'pus el nu • azulll mi mir d.lipA
... iziutorilor. ţ este dest/natJ
tnm.nilor d. miin •. Contemporanii
se jenead al·,1 aduci ami nte d. dan·
dahll Perlcl. Lampadnl. Deseabl
am stlrult al aflu ce • cu leandalul
bUl. IftClplllNltl. ţ mpundllll
stereotIp.
$urprl:r." ţ an, ... n,..lt
Enlu peste o mi. d. uponlte.
Un'le mi umpleau de ,rouI ,1 alt."
iml.mul,eau hohote d. ris n..abuil.
P. pUfln.l. ma. lin mInte Totul en.
ca un amestec de co,mar, caricaturi
lurprid Am 'titut prea' multe In
.Iumea d. polmlln •• '1 memoria·ml,
Inclrcatl. a tvlrllt cit colo multe
detalii nesemn,roatl ... e. Am rlmu
cu .. nuIII unul ..... trunch.at d.
III'UIIII, un.1 tlle IftClrate. l. no-
tu. lt\ainte d. I " UIU.
Un .de ... lrlt arheopt.rhl ,..u,1 li
mi .peri. din coh ... ,a lui. Incepu si
Itri,. II mln.: h"cl- liltl o foliii
Apoi tbvrllPl"ll o bart ,1 .. dldu de-.
tumba BrI II Jchlmbe .plaa •. Cu·
rise cu oarKlr. ţ
li mi pr ..... nl el .produsul. a Ion
obtinut dintr·un p.pqal,i un drqon
zburltor.
O cll»ri albi cu sobi " cioc d.
topirll, ce ... a m.1 mare decit o ... acI.
A ..... o ,uri ,1 o dantll" ar. m-ar f1
in Uel MCundtl. $1 prl ... irl
reci. pat1ll,unt. Imi arunca! Noroc
ci "a desplTlau ilIbrel. solid., «1
ar f1 retlStat ,i unul unc. Tocu,i am
rupt-o 1. fu,l. 011'1 m.ra, .,hldul.
mi ,"unp ci IIU • n",oie II fu, UIt
"e duc. trotuarul lcolo unde
trebuI •. Cit prl ..... t. moOltrul ta",
mi III,roZlfe, an. obt,"ut d,ntt--tln
''',ator ,1 un curan.
Acum ţ motlv.l • .anel.lurul.
Iriuli da.tlte. para60_uri ,enetice,
oam.n/i ,j'lu tii: .und. dai ,1 unde
craplt. ş ci au lkatbaltl UI'I ase-
mene, hobby.
VI ţ "posti pe un
ton plln,lrel. Oamenii au flcut o
crld de ţ S-au Intrebat
.da, daci, printr-o alti suml de
paradoxurI ,enetlu, I·ar f1 ţ
UII balaur adevll"ltb:

S.une es'a O baie de clfduft
cu O umiditate relati ... A foar. "a-
lula. CUl10lCUtA din anlretlilata.
Prin c.U141111 el curatlva, Huna
cunoa,ta actualmanta O larg6 r61-
plndira In Intreaga luma, fiind pr.c-
tlcaUl In cala mal dl .... r .. forme de
dolare. Aceasta baie es. reco-
m.ndabllA pantru rllCuparar. fI-
liCit d"pa o stara de apulllre
(lporti ... l, bolnll .... ele.), P«Itru re-
cuperar8111 artlcul.lillor .nchilol.
ta, pentru ra"matilm, depnmarl.
surmenaj psihic ,1 "llc: prin utl-
liz.r811 ei se .slgurA r .... ar. fi
lIChihbrul neuropsl.lIc. prkum "
O bunA rehlcere fideA ş Intelec-
tualA. Oe la Inceput trebuie atrasa.
atanlia .supra opor1unltA\i1 folo-
sirII saunei In diferite boII In forme
.cule (atari alergi ca, )nauflc nta
viscarala. pulmona ..... hipel1enaul'
na) pentru car. este necesar,! con-
sultar. unul medic. 11'1 cele ce
ă se propuna, pentru ce'
Interesall ş cu mijloace de realo·
lar., amenajarea Intr-un aparta-
ment a unei astfel de bai.
un. bAi SAUN,A.
eete urmatoanJ« •
1. O cabina Iroterml cu aparat
Arh. ALEXANDRU NICA
da In\;llzl. II c... bancheta .. d ...
"rita nweluri de clldvra.
2. O cabln do dut CI.I apa ••
" cald&.
3. Un loc dn re aUI ă
Oucrler&ll celor trei
ciupi
Locul d. repeUI .... fi In Im&--
d,eta aprop,are, cu eccei prin lpa-
III IncAlzlte; poate ti o umert cu
un pat ,,,IOllQ Iau banchet6
Iru Odln"1 dupa bala).
Locul da du, ... a ·fi o baie .au
un du, obi, \111 cu un furtun II .....
bit nu un II$1em de dure 1111.
pentru bAi cu apa reca pe tot
C6rJlui reglam la o dur :le 'unc-
I,onaro de 5-10 lecunda,
la Iflr,ItUi bl I lot a d se face
un du, de ă ţ roll apl caldA.
Cabina d. saunA va fi o Ind ..
Jl. e to.arte bine Izolata
ţ Interlo" din lemn
POTOl si h orOICOp'c bll'le ule.
fi '"nlfug. cu DIASll; .cest lemn
ea. capabil IA pina la
J') kg de Iranlp aii .. fi'" u pre-
lInte urme de umld!tate cum ar fi
emnul de plop 'Ichiti. t '. pl,,'III:
esta bun fi pe:nt .,. tle!f' si
pardose 1'1 1C g d ·81 iCI ciI-
1?B
""
Pentru evltal" PIEI denlor Inu-
t! 8 de &Idu a. per tii le II "Ola
peste tot eu et.m I1te lelmOllG-
lente din BeA. pa stiren (lxpan
d t seltele n VA nerala, pitita.
tulit
In desen .'nt d le dml,la pe"
Iru o 10 \11'& OplltM " relaliv VI(I(
do uecutat Temperatur le (nace-
Iare) ,Int d"" hu" pe dllerile
niveluri de caldurA •• tfel:
- le pardohala: t8-WC,
-Ia prima ă 20-30"C:
-Ia • doua JO-4Q"C;
- evenhull la a treia banchetA
4O-00"C, I/lr le tavan p ate ajuno-
pinA le l2I7C
Aceast! lomplrntu! .. obtine
cu un egent Inea zltor de 3-6 WN
$peclQl conceput penll'l. huna cu
fii" de 18 3a' 1" t2O"C
In lipsa II astuia u poate 101011
1) bateriI' de Inclllrlra ele(1lcA for-
matA din S radiatoare de 1 IlOO W
fllaure cu InlrerupMoare s'pAlatll
pentru Il putea obtine' gradnfe
p tril/ta ti debilulYl e810'i, In ,a-
rIIe nordic. fn loculnt1J modes'e ..
folosesc IliGtre 'IU can ce I,..c,o"
loll-un cuptor la lOO"C. postu care
ae p ca .pA eu o I ngura dai lemn
penll\l umld,lAlil
SIUI'\ll .,.. nevoe de a prill iii
191' prouplt la I'Ilvl III perdoselU
s' de o gtlra. de Vlnlilltle cu ci.
petl do Hngl tava".
Dupa loloslre, a.una VI fi mult
Ilmp eerl.1tI pentru Ulc.rea per.
tllor. C ne dor .. te o poale dota Ctl
un generator. Olon (vaz! revis.
tTahn um» nr 711V74)
MODUl. DE FUNCTIONARE
Seu",. Hta prin dalll'll\oe o bille
do c'ldura. uicill • trabu" sa
subliniem ci I'IU este o bile de
eburL Corpul gOI l.tII a.pus '",r-o
II oafllr8 u'u·.ta. si <:lIlda., CIlI1l
1BO
@ ®
UL II
a lVnJlllnlUw L 111 ... 1..)
( 1 ... h OD fU; _1_,,1 .. )

provoaca. o transplraUe ablll'ldenta:
da pildA, flnlllndllzii care o practici
de multA vreme pot suporta lem-
Il.
.,..&turl pl '"" le 12(JDC, In timp c.
ceHall' luroplII'Il rat" luporta pette
OO'c.
Ubl • .IIJo ,151" " ..
.. .
, ....
I •• t
,

-
Pentru a menline 1.11'1 minimum
de umldita" pentru care temper.
tura 8181116 86 tie luportabilA. ee
ş IUfA de cAldurl- pl.
trele &al nisipul fncl'" _ QJ pica.-
turi de apl din cind In cind. dupa
preferintA
1n aauna este, de obicei - la
temperatura de -,0 umi-
ditate de cea 4)' g de apa II , Ilo
de aer, deci eam 13·'''';'' umiditate
comparativ cu o camerl obisnuItA
de locuit, la car. Ia o temperaturA
de 18"C este o umiditate de .s.
000.4, Rezulta deci ca umldi!a!.
mal aclzull (plnl la un anumit
nivel) permite lupol1.,. U'O.,.
• ridicate.
Acea9ta temperaturA, ca ş aeful
uacat provoaca o abundenta Iran ..
ţ care miii poate fi stimulata
prln frecar. corpului C\.I perU taU
bureti UP" sau prin lovlr. pe tot
corpul cu nuielu" din malAc,"
legate anop. ln aces1 fel se Inro-
ş pielea, raactMndu· .. circu-
latie periferici li alngelul. porii ..
d.echld ,1 prin transplralie 18 III-
yorbfNlZt eU mine'. a numeroase
tOllne din corp. Dupa 3 .. mInute
IIft,U.to prerll II
de luda1ie In leunA. II trec. le
du" unde le ş corpul de
JOI In aua 5-10 secund. cu apa
rece, dupl care a. felntra In aauna, 1
pentru o noua ţ de 5-10 mi-
nut ..
Se
bal,
enumlt
dep'"
anumit! perioada d. acomodare.
Dupa aeunA. le an"it. .. tace baii.
rU ... . de le ....

'.'I'unrl de
p ... ţ •
.. a. uloi
" 1 •• JMr ..
D..II....1.JltI_l.1A1Ldl
••
'8'
MASUTA si
SCAU TIP N
,,, general, pentru I r.alim mI)-
biUer elnt necesare tclndul1 de
buni calita .. ti oereCII1'9 ş
tinte. '" celo ce urmeazl va pr.
'InlAm construC1ia simplA I ."..
umblului din IIgulli 1, I'IlIIterltllui
folosit fUnd PAL placat cu turnir
de 35 mm grosime, U'Of dt prelu-
crat Modul da constructie I.te
Ilmilar pentru maai " scaune, dI-
ferind doar dimen.lunll.. Asam-
bl.rlllll .. poate vedN "gu,. 2
fi ati face t'lU"aI prr. lipi,. ce
.racet.
Pentru masa vom tlill doul bu-
cati l:Se t 185'" mm, doua
buc6tl de 1 120. 35 mm, 8 bu-
cAt! de 480)( 120)( 35 mm " 4 bucati
• Ş mm.
Vom tAia prlm.l. doua Itavar"
ca In flgura)..1. Asamblam apoi prin
IIp.t. piesele car. formellA un pl
clar, ca In figura Ş (piciorul ..
.. poate realiza ,1 dintr-o linguri
piesa r. lorma din figura 3-11). MOIl-
tam apoi prin Upire It.vlrla. cu
(tie o plrlchl ele plciOlr .. ca tn
figura 3-111. Lipim apoi ItIVI"'11e
din figura 3-1 peste picioarele asi-
monll1t1t.
Bietul mas. .. rnl,ruz.6 din
mattf\.ll. dlf CU o grOl1-
lTIfI de numai I!J mm. Margln.
blatulul .. ImbrllCl cu hagheto t •
• 0n.1a dupl. dorintA. Blatul te Il
P',ta pesta scheletul .sambla'
R .. tI,ar. scaun.'of urmMzl
ac"''' mod, dar In ordine, pl .. ele
au e: doua bI.IcQ lUx
de CUIAlire ,1 ap un mInimum
de odihnA la orizontali. dIt ZI da
mlnule.
Prin dotar .. UUN! are banchete
la diferite nlyetun cit temperaturA.
pe cara se '1(1 sta In politII! culcai.
acaasta penlf'U 1 1& prelnt!mpina
pericOlul unal congest1! datorate
difaren1el0l mari da temparatura
pe lnll1lftW ,1. de as.menea, ti
aceastl POlll1l se 'tIblln." relaxa-
rea totalA doritA.
ELEMENTE CONSTRUCT IVE
In desenete al.liturate eln! date
detalii de constructie pentl1J I,O--
lattile termice. hidrofuga. precum
,1 detalii de prlnde'e a conslruc-
,Be
mm, douA ouciji
xI2O)(:)5 mm. 8 buclll280xl00x
x35 mm," ţ mm.
Blaturile au dlmanalunlla 1 IZQOx
xl 200 ITW'I'I pentl1J maai " 800x
x8IXJ mm pentl1J scaune.
Scaunelti le ImbracA cu huse ..
perne de 8IIOx8S) mm .sortate ca
model ,i material Cu re.tul
lIerulul.
,Finiear. ee tec. ele pretarin •
cu 1. culoaraelemnulul.
3
lillor din lemn. Se va aY811 In w.
d .... IA nu rAmine pArti metalice
neprotejate pentru a nu favorize
aeCld8flte, datorate metalulul Iter-
bint .. Imbinlr11e din lemn .. yor
faca cu joc pentru II parmlit dU ..
tlltiile posibile " le YOI' leCl cu
"uruburl ClJ cap Inecat.
Operaliile se fac In urmAto.,.
ordine:
- .e curAtA tencuiala de pe pe-
ţ sa lipe,te atratul d. t.rml>-
Ilolalie (poliaUran) cu luacal: sau
bitum topit. le executi zidirII! din
BCA. Se gletu'e,te cu glllt de
Ipaoa, Iar apoi .. aplica 3 atraturl
de Yopa. de ulei IIIU Ylnarom ca
baria'" de Yllpori. Cu dlblun de
lemn Iau plastic In BeA ae face
2
au portul din atinghil pentl1J peretII
din lemn, dupa care .. executi ,i
aceatL Se monteall radlatoar.'"
cu tAYi1I de nialp pe o foile de
azbest ,1 SI alimentallZl fiecare
la cne o prizA cu coreapondenUi
la tabloul de alguranta cu patro ..
ne de 10 A.
Inatalalle aa protajeazA cu tuburi
da plaatic, iar becul din tavan eate
Indicat IA tie In glob Inchia atan ..
1118 L10GfIIAFtE:
cL' A, /:hlte/:tu,. n,.
» t-SW'I170
eHau'a'" - Manual ul u hlt e/:-
t ul ul
Cal K Ua tayl atel eT.hnl um.
t m · t., .
-
IMIIRCOMICIIRIA
MAGNIIOSCOP -IIUVIZOR
11'1 dom.niul audoov!wa'ulul. a-
ţ ma,netoscoapelor a repr.
zentlt o lupi similari ţ
ţ fOr>OJnfului nu a ml(nlto-
fonulU!
Anll.l ulltlo ,ami foarte mari dl
tipllrl de m"netosa»apl pentMl m.
rell pll!»U:. (U toate do pi 1'11'1'1 prltent
nil .. a 11111'11 110 IUindardiure Inter-
ţ rt!flrltolre 1. modlll dl
'n""unre (Ia t'Pllril' (IIrentl SI
foloMK d01l1 apet,'n m'leu. pen-
tru Inre,'Strar .... mnaielor video
ti capt!te flxi pentru .unet ,1 .11\(ro-
mure). '1 dln;n, dtlva sisteme mal
da folositi
- VCA. (videocueui recorder).
cari folosltUi CINti CU bob;". coa-
xiale (SlIprapllse). vitazJ de depla-
Are 14,29 emil: vitezl de aNlllu
(dl rotire a CiJ9ltelor In tnrqi$Crare
video): 8,1 8 mi'; durata de Inre-
'In .... re pentru o ClHtI' 1 ori. La
Iistemui VCR Ion,-play, vltlU dl
depluarl: 6,56 (m/I; vltlU dl Ina-
Ild: 8,18 mI'; dunta dl Inrqinn.e
pentru o CUltAi J ore
La Ilnlmul VCR nu II pot conecta
camera dl luat vld.,l,i nici a«IIO.11
ludlo (microfon AII ill$lrl 111'11. mIII'
netofon).
- 5VR (1lIper Video record.,)
omc E VIDEO
Ing •• TELIAN LQZNEANU
folO5ll$te acela$! tip • CUlte CI li
VCR. v,tlU dl dep1uare: 3.95 em 1.
vlteu dl 1 .... 1,11: 8.18 miI, durau
de'nrIJllu1lre pll'ltru o aqtJ : 04 o'
VHS (v'deo IIoml ')'Stern) rolo
seg. aalllCU doul boblnl CIOplanart
, .. pentru I ui,UIlI inre,iurar. sem
NlI,1or obilc pe blndi. Umbli,
m.,nltOlcopulvt _telnc'inat ' ViIllo
dl depllu'l 2.339 em/I; vlteu de
anlthd: 04,84 m,.. du .... ta dl Inrq'l'
trare pentrll o CJlIIdt: ) o ...
BET AMAX casete e:
doul bob!n. coplln.re, du b;Jtnda
Infltoali mal mult UlmlMlru' decît
r
.f'A
_-L __ O
AL
ADAPTOR
Ă
AMPLIFICATOR
=-=
, , ,
:lE

,
oETEC lE SUNET
6,8KO
,
' L.
VIDEO
CDMUTARf
,
,
____ ..1
T
1
f
'83
J rten\ul VItUl de
f.plaure: 1.813 emi', viteza de
atI,Ud S.83 mI'. 4 r.u. dO! Inre,'''-
er-" petttru o asetl: lor •• ' 1S
",'nUl'
U ac!!Stl 4001 ,Iueme le poate
raconla o amerl d, IUlt "ederi.
d' ti accesorii audl(, Imkrofo". le,k.
I.nl. matnetofon)
PrTlenum In continuare modul d,
racord..,.. a unul "''lMtoICOP la un
'tlnl_ alb nell'\l clasIc, In IInsul
InreaiStriril unor pro,rame. cit ,1
pem"" I loal te ..... lmrul CII
vd" de "'lu,lIure pro,nmul
lnr .. lltrat p. casete
Pentru I et.ctu. o bUN Inrea,nra-
re P' m .. trebuie' d ..
u'ru'" j_ '''''ru de b '.I ..... mr
...... 11&1. lun. fi Ima,lne pe o Imp.
danlJ, mlti. ai .l n, poIlb,litltea
mncrojuhll luneeulu l' Im","" te
" inr.,lul"IUI: al II poul r"la
conu'Ulul IIN.C'" I fi." .... 1 pre-
a ntl lChem. bloc • II!temulul de
InterCOJle.CtII,.. l'III,new.cop-televl-
JOI' b flIUn. 1 tehema dctalgt1
Pentru partta d, lu"et ţ A
• eonu,Ilatorulul K p,""lt. U''lCllr.
•• mna!ulul pretUit de 1, detktOr li
flIllaiul d. \'0111," ţ TV).
Ond !le foIo--.t. III'IMOKIOPUI p4
Inr.,lnr.r. (prin p aluarea semna·
lului d, p' plcloru,,,1 .. ,1 m"ftl de
Iqliturl), comUQtorul It M ,RI 1 ..
aue.,1 ţ •• < Astl.l. in acel .. ,1 timp,
". poaU ascultat, In"l"tn .u"",tul.
Pa ţ MGS com\lUtorul reali-
.tatl, prin apllearla Mtmnalulul pe
plc\o""ul S al mlllel, Ie,ltura Intre:
lau·tI. ITIllInetOlcopulul '1 ţ
"'etr I de "'oh,I'I, ud" redlndu·""
Ml'\nahtl '"rerlltraz Sistemul I!!ue
clule:. folollt curent la Inreli,trlrilfl
audio de la t.I"",J02,re 1 ..
partaJ. '" dea. folos m un circuit ţ
tOr de Impedlntl eehlplt cu un
tnnllstor 8C ])1, lucrind. CI
1.
• emitor. cu o rellnell" d. IIrclni
n emitOr [Upnml. int .... S1 31O.n
Aclltlt ,ul II eoneo:teazl la P'C;O>-
ru,ul 1 III mulel plntru I II put.
efeewa ',,",ll(r_ p, ..,,,net<>
.cop (1Iq'",n •• B • comubltorulul K
p, polip. TV) III timp, IIm-
1'1111.11 "'ldlG "tllP ieat lululu; ul'1T\l·
tor de tip Dlrhlllton, Cu ţ
mltrpl P II rq:11IUi punctul dl
fun.qklnarfl fi clftllul Video. l'll-
tura T
1
tr.bull
d fiI dt m.1 tcurrli PeftlN • evita
ţ Rlllltl"J.<1I
blll SI'. le""'e'$tI la I
de ţ
doriti PI
<on'UUltoruluo K
rea mlJ!netOlcop.
'1.111 ,1 mufel dl
nal V dlO' urW 'C
III nr"Iisttlt
194
FEll[ITIIRI SOnORE
PLIC
Ş
TRU[AlE
PEnTRU
LOAnA
sonORIi
Pentlu a faclhta 10noriUI. fil-
melor de format redui .au adi.·
pOlll("alor r.liz.te da folo ,1 cln ...
amatori am seleclionat,atlmat' ci-
titorl. mal mult. trucaJ. p4 care ,,1
le prezlntlm In continua,., ulmate
de cite" •• taturl procesul
de Inreglatrare • 'Clltora.
Api-cu robInetul u,or deaehll
II poate Imita zgomotul unul riu:
zgomotul unei cad.rl de epa ..
obtine drllnd brusc .pa dintr-un
reclplent In altul.
Alcenlor - bran,atl $1 Intreru·
ţ functionarea unul alplratof.
A .... I.n'l - ralturnatl
dl cartofllntr·un lighean
$1 'apol dlpla .. ţ
Avion de vlnltoar. - ţ
nall un uscato' da par agitind un
carton Intr •• caata ,1 microfon.
aerel cu rama - Inlr--o chiu·
cu apa Introduceti o scIndurA
mica, agitind·o In ritmul Il'Imelor
ş acompanlind 19omotul cu selr
liitul unei batamale.
DAN OPRIiSCU
C.I - 10llili una da alta douA
jUltlat6l' d. nucA ta,a miel "1.1
bateti pe maai cu doua creloanl:
pentru g.lop ţ rllmul.
Clopot - "''''t! u,or cu o ba·
gheta un pahar pre"azut cu picior:
dupa ce efectuat' !nreglstu" ... o
(.copiatI ta o vlted redusa. In
lunct,e d. raportul dlntrl ...
oblln divers. amp1ltvdml
Coliziune - IlIsall sA cada
ciment bucltl CII tabU!.
Corn d. vfnltoa,. _ suflatl
Int(-o Ilie II umpluta pe jumatate
cu apl: In funclie de canlltatee da
apll .. poate diferentia Inllhlme.
lunetulul.
Ellcopte, - puneti o bucalll de
carton Intre paiele unul
In ml,cartl: cartonul, zgo·
motul la modificA.
Foc - frecatl ş doul cutii
goale de chlbrill.trl linga microfon
IIU mototolltl Incet o bucata de
Cllolan, o folie de plastiC .. u bantl
ulate d. magnetofon.
Frine - frecall o ţ de
Itlcll cu metal (tabll).
Furtuni _ dlzumflatl o minge
linga microfon sau scuturat' pu-
ternic o fOlie de tabll.
Impu,clturl - pulernlc
cu o linie pe o mall sau un aceun
de piele.
Inec - lasati o etJeU! goalA
In11·0 Ch.u ....... piini cu apt.
Locomoli .... _ flflGal1 In rItm
doua foi de hirtie
Miuall.rl - aruncall Iilci de
"In&10.r. pe o toba pe care o tO-
v'll CII o bagheta.
Parbriz lPArt - un bie-
cuII lIpro.{'lpe dl microfo!\.
-
In eela ce urme:ul NI descrie ° me-
todl faun .lmpLi ,1 Ieh:lnl d. c0-
ţ sonorl. care Idu(e °
lurpriti pesta tot bine primit' ti
creeul lIultla ţ apropiate.
celui G 'trlmitJt eonspondent--
In plic .,.peditorul ruleulln iurul
IICflsorii pllata AII al un. Ilustr&te'
Q.I text de felltltare ° bunII 4e
band! de mqn.tofon, pe are se
Imprimi m.aju! IOlIOr. Ibnda. du
tul de miel, !IV ocupi mult loc
In plic. In Ithlmb. _id la desU.
ţ se de.a,OIrl da eltr. dp.'
tlnatar ,1 la utulti 1. un mq-
netofon. Ruulu.lul este Utulta-
rea mesalulul sonor. ap turn a fon
Imprimat d. cit ... .,.,..tltor Ibnda
pot.t. fi apoi din nou ,..ti. copiati
ev.ntuli p. alt mllnetolon .. u ase-
talon S-aU flntl cu bandl adnlvl. Ia
apltul unellllte role de bandl. pen·
tru CI felicitarll IOnorili mal poatl
r, ludlatl O Mrll de d.uhl dnt
nl'C;eu ... _
In pr1mul rind. lun,lma. mesalului
vorbit depinde de viteza de rulare
a benvi, de numlrul de Imprl'
mate li. de lun"lfIea
P .. I In p&duN - mc.toto1i11 In
ritm. benZI magnetice vKhl.
P.,I pe dpadl - Itrfng81i In
minii un pech.t de Vita.
Ploaie _ aruncall plettleele pe
luprafata unei tobe nu golit' o
pungI. de uhar tos pe o loale de
hirtie bine Intlnl6.
Ramuri ruple _ chlbri·
1url IIngil microfon.
Tren - frecall ritmic o mon.oA
pe o lo.ie Cit hirtie abr.,lvl sau
Inregietr.U depa.arN unei p.tine
cu rotile pe O pta.ntel1 da lemn,
Trupe tn ,...,. - uuturali In
ritm O cutit de chibrn, rl cu ctt .... a
bala In ea.
Tunet __ ml,call rel*la o foaie
d. tablA.
U" d. automobil - IINtI sa
cada pe oarchet o carte gro .....
Valuri _ agltall cu mln. apa In
bal. eau In chluvetl sau pun811
alice pe o toba pe eera o depla-
eall lent
Voce deformati - vorbiti Intr -o
cutit de tablA (conserwa) sau prin·
tr·un tun da carton NU plasllc.
Voc. Ia telefon - pun811 mi-
Cfofonul Intr-un reclpl80nt cu des-
chidere nud ,1 ... orbl1l.
MUL TIPLICAREA
ZGOMOTELOR
O.ca un zgomot o.recare tre·
buie aii tteompanieze O ţ
m.1 lunga, .. to dificil de repetat
ţ de Mes.ljul trelwia
Impl'lmu cu VlleD da 9.5 (ITI/'. pe
dubii pistl. pa ° bucati da bandA nu
m.1 mare de mulmum 1 m. La vlteu
de 9.5 un/s, 1 m de bandi oferi
poslbilltat .. Imprimlril unul mesal
de (ni 1 O secund. , iar daci .a folosesc:
am bel. Pllte alternate. dUr1lltl este
dublati. O bucati de bandi d. 1 m
lunllme, rulati In lntaflorul un.1
serltori, /'III oferi decit cina Iplre,
pe o Iiilme maxlml de 15 mm, utI •.
pr&c:tic .. poate Introduc. ari nici
un Impediment o bandi tU ° lun,ime
" mai mar •. ViteA de 9.5 em!_ oferi
poslbllltat .. ţ mulme tU orice
m .... tafon ... r face redar ... KeUti
vited fiind 1.,., rispll'\diti_ In- plus.
ehi.,. daci persoana direla li este
falitltatea nu posedl mII-
natoron, In foarta KIIrt timp poate
"'1 un m .. n.tofen cu uemen ..
viteu.
Heulul poate fi mixlt cu muzid,
p.ntru a fi mal atractiv. H'loda tlll
mal Ilmpll constl In Impnmarea
melalulul. odltl cu ludl.rea unul
aparat d. radio, In surdlnl, pentru
QI acompaniam .. ,wl mUIial 1-1 nu
.. mn.lul eonor pen1ru a 11 Inr.
gletrat. O. ac .... daci dilpun811
d. douA magnetofoan., remedlul
tlla Ilmplu. Formali pe un mag-
netofon o bucla Inchid cu banda
d. zgomot 'meglatr.t ,1 o coplall
pe al doilea In tunelle de timpul
dorit.
Acela,1 Ilatem .. folo..,t. pen·
tru " f.ce m'l den. un aunet. de
pentru obIl ner ••• factu-
lUI da multime cu o l inguri voce.
In eeea1 caz In" .vetl n.vol. Ia
Inregi.trarUe 'UCCH'v, ale vocii
de un .parat care permite eupra--
mprealune.
ELIMINAREA SAU
ATENUAREA Ş
SupraimprHlunee nu .e" po.
elblla decit cu condilla c. butonul
d. ,terger. ea nu fie ac110n.t In
timpul celei de-a doua Inreglltrarl
,1 a urmltoarelor. Anum,,, tipuri
de magnetofon au un buton ape--
clal pentru ae •• 1 .fect. O.ca a-
ceata nu .. t. pl'8vlzut din fabrl-
calle. se poale ap.la ia o adap-
Iare limpll prin plasarea unul pa-
tentlometru In serie cu capul de
,tergere. Cind ţ Glte zero,
ş .. ta normali. C!nd cre,t.
ţ •• reduca ,1 efectul de
,telgere. S. m.1 po.t •• pela 1. o
folie aubtlre d. m.t.rl.1 plastiC
care trebUie plaaata Intra capul d.
,terger. ,1 banda. Solulia est.
acoptre
Pentru ce. t-Medl p , • ...,
netofen nu cuetofon, nu • !fII.<.
$1 MI fondul mu:r.lcal
mesajului vortul. Utilizarea u .....
mucer ludlo ar eOMtleul un ad ..... rat
III. peIltru __ enlll prcb'eN
Ilmpli.
Pentru trlmll.rea un'" lir d. hit!-
citiri sonor. la un mare numAr d.
prllUni, poue fi ocrweum
lUtorn&IIuti cu ajutorul a dtwl "'ac·
dintre cve unul net9lral
cu y,teu de ' . .5 CIfl /. fi pbtl duba.
adlct cel cara la edita,..
finali. mesajalor \forblt. p, buc;l\l
dl ban!fl. Sa ,",primi meMjul vorbit.
banda II! KOltt da pe roIl prin
tliarl,11f capetel. ,1 .. IIpac pentru
aalCitul un Inel firi sffl'lll. E uter de
ţ .. cum III pl'Qcedeui In tontl
nUlre, se eupluzl cel\ doul miine-
tofoan. prin caillul de I'KOrd audla
ti, In timp" buda'" tot rap.tI
ciclul de m"'le te !/TIP'''''' pe ahi
roll un ,ir da m"le ce \'Or fi deQ·
,Iti. dupl ce IU fost Imprlmll. pe
ambel. t,... ...

In 16 gr.u aplicabili le caMtofoan.,
UTILIZAREA MAI MUL TO",
PISTE
P. un magnetofon cu mal mI 11.
plate ee pol Int1lgl81" Mparal Jn
comantariu ,1 o muzlcl da fOt'1d
p.ntru a f, redato Ilmuttan. O to-
1.11" mal pulln \Ounotcuta C. pOet,
fi IIIll1zata ou fezU1ta1. buna .fft
Inregia".rea comentariului p. LlI\
m.gnlltofon cu doua piste, • ton
dulul 80nor pa un magnetofon CI"
4 plate, redD.ul8 tac du·e. pe pfto
mul apal1ll . •
Daca nu dl8punem dec.1t d. 1.1"
elngur magnet' Ion cu doua plet.,
am .. tecul acuatlc .. ,...1I1.aJ
1
prin captllrea Ilmuitana In mICro-
fon a vocii com.ntatorulul ş a fort--
dulul 8Onor (da la picup, d. Ia .It
m.gnetofon nu casetofon etc.).
VARIATIA VITEZII
Toll .... 1 care .u un m.gnetoton
cu m81 multe vltet. au Qb .. rvat
.feclele '1llelel Incorect ulliltate
la redara. MocMlclf1l. de timbru ,1
debit Ilnt prea fl\lLrl ""tnI
a fi Ulilitate In d",erea elKtt. S.
poate Introduca un manton da
plastic rotund pe cabeetan fi' la
!nregletrer. pentru reducar .. Inal-
11mll sunetelor la redara. fie la re-
dare pentru mlrirea 1nll11mU .un.
t.lor Inreglatflll. tara man,on_
1S15
PENTRU
TIMPUL
DV. LIBER
KRISTA FILIP
REGULA DE JOC
Jocul. poate practica de 2 ... p..-
Ioane. In fiece,. eanl MagazlCl ..
ş \IT'I numar de 1$ bile, OI"
pntul-maglllie de lUi un Jucator
da drumul unIII bile care rulea/l
In ,.nlul da m Iloc; (locul de ImbI-
na ... II c_or dGtta plici luperlo.-
re). In drumul ei, bila tr«:e prin
fata celor'alte Iret ş
In momanllJ! In cam .. trece prin
d,.plul unul t8nL un alt lucitor
cii drumul unei bile, IIStf. Inci s6
nimereasca f* prima, Impingind-o
In depozit (cutie). Daca prima blili
trece de primul obstacol fara II fi
n;m..-lla, • de ... ,,", ,IOtll celUlla11
juc6tor etc. fiecare bIlA, etl cu
proprie cit ,1 II adv.,..rului, est.
socolltll ca fIInd un punct " tre-
bUI. Introdu" .. cutlll (depolit\1l)
prop/III. Oed fiece", poate
aduna In cutia proprie 15 bile al.
sale plus b Jele parten8fltor de oe-
DATE CONSTRUCTIVE
Pentl'\l ţ .uprafe-
\ .. IMi lOC ,lot necesa .. urmAtoa-
rele piete componente' o pladi de
1aa
bata cu dlmen.iunila de 1200)(
)(800xl0 mm, din placaj: douA
plilci pentru r.lizarea partilor la-
lerale de 12(0)(200)(13 mm. din
PAL $au PFl; doua pl&d (din PAL
tIfIlJ PFl) de 1 ""00)(150)(13 mm,
care .. monteazA la o dlslan1A de
=
-

20 mm pe mijlocul plAcli de baIA:
o ' lpcA de 768)(200)(13 mm (PAL
sau PFL). montate. In partea de lUI,
Ş doua ,ipd de 7tI8 x 50)( '\3 mm
montate la o dlslanl6 tie 5!1 mm
In part. de Ioa a plAd de baza:-

1
-
-
,
douA pl&cl superioare de 60Sx
)(195)(5 mm (placaj) ,1 aha douA
de 550 x 395 x S mm (placai);
6000 mm d. ,Ipcl necesarI reali·
zlril ,.nturUor-magazie, pentru bi-
le, cu dimensiunile da 20)( 111 mm
(din lamn de 8.enll moale); pairu
oprilaar. (piedici) de
x2D mm din lemn ele ••• nt! moale;
patru mIner. de ti' 7Qx2D mm (din
lemn de brad); palN bare metalice
(leavA) Il> 8)(200 mm; patru bucltl
de placaj pentru 8ulllnef. bar.
lor; r •• turi de plec .. din car. se
'lor confectiona cuthlrt penlN CO-
lectar. bilelolj m de bite: adeziv
(clei de oe.e, arace! sau pren.-
du). cuie seu holz,uruburl, vop-
a ... lac Incolor.
Dupa pregAtlr. tuturor ple .. lOf
(rlndelulle $1 ,Ielui'- cu hirtie abra-
zlvI), cit ,1 • materialelor
IN trece le confecllonar. proprlu-
tls! a mesei de Joc. Tn figurile all-
lurete Iint date etapele de mon-
tare ş cIe asamblare. Locurile de
Imblnar. a pieselor se InClelell,
\.ar pentru o ţ mal mare,
dIn loc In loc. se pot bale cuie seu
holz,uruburl. 'nl' .. ga ma" H
vOpS8fI ... u se Ilcuie,l. cu lac
Incolor. Ş ţ pentru
bile ae VOPleac alll nuanta.
Ata cum .. Yade h figurI. lie-
care bill .ale propulaat6 prin ma-
nevrar., mlnerulul IA»1 relpecti'l
prin oplilorul _e-..
mOIAI[
5AHI51
,
VI vom pralanta citeva Inge-
nloaee conatructll de Idai ,ahlat •.
realiza. H ţ
nu fAra a va propune lnaln" o,
ecualle mai pu1in·obl,nult&. ti anu-
me Jucind C\I albul ,1 cadl"" 5 fi-
guri - cele doua tu'" cal, nebun
din flancul damai " da".. -. datl
mat In S mutlrl. Jucind apoi fIri
plalIle elimina. " Itrl calul din
g1. ţ mat In fi mut4rl JucInd
apoi numai cu reg." " plonl
da,1 mat In 1 mullril 8melnlel ...
negrul nu are drept de mutera. Ş
acum lat6 cale 3 problame:
MIII in 3 mutari _ ERCOLE
OEl RIO
ţ d. control' alb: Rh4.
Of4 Na7, r18 (4 piese); negru:
Rg1, OdS, Ta7, o 17, g' 117
(6 Piese)
Mat In 4 mut4rl _ f. KARGE
PodUa de control: alb Rgl.
TaB TI15 Co5, C13, piOnl a3, c2.
ge (8 pl&H); neg'u Rb$. pion! b6,
b7. c3, 5, g3 (7 piese).
Mat In S mutlri _ A. AN-
DERSSEN
POlltl. de control: alb: Re7.
Ob1. 'ba TdB, p ni al, b3 (6 pie-
.e); negru Ra "t:!!. C;5. Nb5,
IOni d2.. _2. 1' .. , gol li ple •• ).
1B7
DIC
o constructie simpli ,1 instruc-
ttVa o conatltuie un MlCromolor
juc6rle. cu rolor In colivie de ve-
varltl. pe cere M pot pron ..
clpllle de functionare I moloer.
lor .slncrone de curant alternativ,
dar c.re poet. aqiona ş dllern.
JucArii
In figura 1 .. vedl o Imagine de
ansamblu a conlln,.c1Ief,. SI obser-
VI o conatruc1. C\< dai po. Ia at ...
tor ,1 cu dou6 InJa,urarl. Ac .. t_
.. realizeazA din doua pach •• OI
tole I a, .. U 011'1 pachete de .IrmA
de fier de 0,3 mm dlarnG11\1 atrln ..
a.tfel Ind ... o ţ de
CCI 1.5 c"r, Pe ac"", pach." ..
bobin .. z6 cu o Izol411e cornpun-
zltoa ... cea 3CX) de IIplre cu .Irml
de 0,35 mm dl,metru.
Capatul dlnlpre rotor al mielti-<
rUor .. _jult_ta cu o pili rolundl,
pentru. obtine la montal8 un Tn-
Iralier minim
Bobinele .. prind pe o pllldl de
tamn cu doul co are tabla
subtl
r
..
Pentru rolor vom realilA dou6
dlacurl din C:UIJfU. In ure vom Ilai
e gauri a. 4 mm simultan In ambe"
dl.curl ,1 perfect echld,ttan" In-
tre ele. Ia ţ milimetri de ma ....
gln .. aentor ..
Intr. aca •• orlflcfl _om inllo-
duce 8 ber1l de cupru de 4 mm dia-
metru. a. lungime nu prea ma'e
(15 mm). care .. aud"ll TrlgTll1l
de discurile de cupru. Intregul an-
Amblu s. f' • .-zl pe un ..... car.
II rindul luI se monteazi CU doua
Iuporturl pe placa :le lemn
(liguI' 2).
MonlaJul electric se face prin
In .. ri.r .. ealor doUl bobina ş
conectar. lirelor II doul born.
Alimantar .. se faQe le 12 Val·
tarnali_.
Dlmen.,u/'ile n«lIrKI critice. con-
ţ e8 poale adepta dupl do-
rintA. cu ţ ca miezuri" sa
1,. tolat. ,1 rotorul din
cupru eudet.
1BS
Din cele doulzeci ti doul de
Itle doul sint Identic .. Cara?
-
IV
Figura 2
B
R
I
C
o
l
A
J
COl'litrui,1 1.11'1 II1'Hlnf1t joc te vii
propu .... un ,,",Imlr Inedit d, dresai-
Uita d_ mawrlale: p1,1(:I d,n
PFl Iplauj dublul d, .SO 200
1.5 I'nm: O placi de Itmn (dl
moale) de SOO SOO S mm, 4 ba·
,het41 de Itmn awind He\,,,n_ de
5 )< 5 mm " IUIl'lm •• d, 450 mm.
rond,t, d, prinderl de cupru. bol'-
mit,nl. ferilerlu, hirtie
abrui ... , cu ,,...1'11.111\1, mar. ,1 miel.
creIOane, ulc. clei d, 1111''U1. lac ro,u
" "IIIru.
R .. lh:a,,' In centrul plic" de
bau li" lensul lun,lmlt) ţ daul -
1. .. 1 la un Inte,v.1 d. 5 mm. ţ
pe .xterlorul "",tor Im.i cite o
baahetl cu IIm,lm •• d. 450 mm. trl-
ţ indo 1011,.11 S mm de I"tlrlorul
b"hetalor. l<pl\. In lun,ul KClltorJ..
tot In .,.tarlOr ,ttlO alti bJ,l"et1,
ţ elemente" pll"1On11e-
lor In mlrlml naturali CII "umlrul
Ind,nt in plan (un pliUlt 1,,,,30 mm
J
):
dllcupatl-1e ,1 d1ipU"el!·I. p. panoul
de lem"; desen'll co"turul pleillor
pe pl'll de bul ,1 ţ orlf'cill.;
ţ toate ţ (u f.rlstrlul:
ţ toale up.nt1I,I. cu ,lupa·
p,r 'rol II apoi cu u"ul Il"; ţ
f"oJn. A intr. cele doui piri! al.
haonelor draorulu' l' fi,un. Sint ...
cel. tSexli plrcl ale pilir", AI.;
prael,a,I' orifiCIIle In loc:ur,le Ind,·
ate; ţ I' crimele d,....
iOrulUI . ip ,n:.,u, ,au ... ţ In
nC'I'\I, compone"tele per·
sonajelor cu niturl II apil, IOterea·
lind rondelele p.ntru ţ
umeri lor,
I
e


-
D
I
1.
; Ţ
+
,A
i
..

1SS
1. TeiliIUnc.a medle pe consu-
mutatul R (fig. II ce valoare are
a) 1 Vib)2V,C)V z:dl .... Tv II.
20 Tensiunca mvcnl de virf
aplicatA dlodel (1Ig. 1) este de
al I Y,I)) 2 V;\:) V d).J"1 v.
lin figura 2 esteprez.ental un
redresar In punte Ce vaJovc are
ICn5lUll("a m,,;dlc R',
.\ ,(!V: b\2,f'1VI.
el V(2n; d) 2 V
4. Valoarea Icnsiunil invcrac
maxime: aplicate (iectrel dlOOc
din !!lura 2 este de'
.J 1 V: b) 2J'rV: el 2 VI .. ;
d) VI •.
1
TIST:
[UnDA lEII _
ElEl ROnllA?
R
H

9. Condcn!l8torul C din fiju-
"f>
al reduce di5touluDlJe . b) crceaz.l
o n:.aclic negati'lA: el mlrqlc
amplificarea. d) mlrqle .tnpe-
ţ de intrare.
10 Doul diode pe un instru-
ment de mAsura ca in figura '1
sînt inrJkale pentru ' al redresa-
rea curcnluhu ,.IIerutiY, b) pro
ICJarca mstrumcntului. el mAri·
rea ţ dl 5Clderea re
ţ a imlrumentului.
190
6
7
5. Tn 6gura 3 Cltc prezentat
un circuit de stabilizare cu dioda
Zener. Ce valoare arc puterea
diJipati de diodl;
al Vilj; b) (Ii-Va/Rs) VI;
e) ViIi-V:'Rs; d) Rslf
o
3
6. Tensiunea la bornele rezis-
torului din figura 4 va fi:
al 1 V; b) 2 V; e) V!2: d) VI •.
7. Dar curentul prin R (fig. 4)
al 2 V!R, b) V/R;e)V/2 R;d)z.ero.
-f:
4
8. Amplificatorul din figura 5
lucreazA tn
al clasa A, b) clasa R. el clasa C.
d) clasa AR.
t
R
Ciutali si rezolv'li acest test
atribuind clte I punct pentru !ie-
care rAspuDs bun.
RcaJizlnd cel ţ 8 puncte,
ţ temtLDk:C ,.k e-
l«:trotehnicA. rezolvind t>
puncte rezultA cA trebuie s4 stu-
dlali mai multe ă de spe-
cialitate.
-
J
O
[
U
R
I
o
I
5
,
R
A
[
,
I
U
E
REVISTA +
NOASTRA
ZAAAZAAA
REVISTA
NOASTRA
E ML UNSA
ADUNATI pINA LA 1 GOlI
o. Ia A la B sint poa1bi!e mal multe
drumuri. Aleg81i drumul marclt da
numerele car., adunate In1re puncta.
A ,1 8, Inlumeu" 1 lXlO.
Car. 8.te profilul cheII?
II
Efectuali adunarea" scAderea Inlocuind literele
cu cifre tinind cont ti cit urmatoare'- 8081111111.
I _ O; L - U; M - Z. Citl1l apoi" urmllorullrlesaj
90 8 ~ 1 0 II) 18&'M 1»1
Punflj ti urcurl numerele <t. Ia e II 13 altfel
ca pe fiecare 'Inle IU!T1II tor IA fie 80
191
Ă
PAGINA 117
1) ,. Celf+! Q.e6 'Ia 1 f:e6 2-
018 mat &au 1 RoS 2. Ob8+)
2. Dh5'" H R:ha 3. NI8 - m_
lI)t Th3!! g2 2. Cdi! .d23. Th3 f.
c:b3 4. c4 - mat
tII) 1. De' 11 d.elD 2. Td4 I Oc3
3. Ta4 .. I N'I!4 4. bol ... D:b4 5.
a:b4 - ",al
PAGINA 110
I d;2-d;3 b." 0;5 b.
6 0;1 b.8 e:;9 10 b.
PAGINA It'!
Il 5 ,1 18
21 0- A
l_Z_M
, - N
3 T
.-,
3) lJ + 189 +
_ 10r0
9
, E
• S 7 R
• L _ U
• V
+461 ... 76 _
5) R _. doua din rIn'"
(URMARE DIN PAG. 17')
nale In care $8 va Infllata tiiB scau-
nUlUI ae tac Intr-un afth., maca·
nle, la tel '1 fliln .. cer. prinda
fundul acaunulul In capAtul de aua
al Iljei !Helate. Diman.lunlle pie-
.. lor ae aleg In hmctle de mat.
rlalul de care dispuneti, forma fi.
nalaa 8CIUnIJIui deducindu-se u$Ot
din figura 6.

lIumlmtrea locu 1.11 de lucru Ira·
1e2
u a •• gurata din ambele p.\r11
ala plan,.'1i ti acest lucru po.tu
fi facut foarte u,or ,1 economic
lolosind un corp de lIumin. cu
doua tuburi luorase.nUt a 40 W
fiecar •.
Allmentar.a lAmp, ••• face In cu-
rem continuu, conform unei sche-
me publicate In reVlI!l1a IITehnium.
nr. H)"Q79. Alimentar. In curent
continuu ImbunAtale,. perametri.
ţ ti lampil ,i elimina efec-
tul strobOlcopic datorll1 ţ
de 50 Hz ei retelei.
lampa le suspenda de tavan cu
doua lire de otel legllte de doua
clrlige ş In diblurl de
temn.
umar
Ţ
TEHNICE
Antlpotu.nt
Punct fix
Ghuflle pentru dlblufl se eKe<:u-
16 cu burghiul ti ciocanul, Incas-
trarea flllclndu-se conform d .. cri ....
tii de mei SU8.
Dist.n1a dintr. lampi fi pl.n' ....
\1 este recomandabil IA lie
bilA.
lampa 10 procura dlJ"l come"
Impreuna cu aba)urul matalic sau
se poate confectiona de catte ama-
tor dintr-un corp vechi de lempl
car. I recondl1'Of"Iam f' caruia
li aplicam un abalur din Sti plex
(flg. 7).
Ilurninaree uniforma II intregii
ş aliminA umbrale, u,urlnd
foarta mult operati le de desen.
,ablafa de c,rcult .. tratorej etc.
-
D
S
U
A
R
eYoClltla de constructor (pa;. 3) • Cupa U.T.C. (pau. 5) • O gazdA
generoasA a tineretuluI. ee .. de culturi. lectorului 1 (pag. 8) • Muzeul
politehnic din 18$1 - centru de ţ IInerei gem ... ţ (pag. 10) •
Mi jloace de 10'Ii1Amint moderne pentru loa1e tipurile de leoll (pag. ,.) •
Bt .... '.r 0.8.1.M. (pag. 16) • QTC de ve 18) al,N .. 0 . Ia
dv. (pag. 20) • '-nlru CficurWa CItIva (pag. 22) • 1983 -
ţ editorialA pentru ti neret (p8fiI. ) . RacloMllltorllm (pag.
33-&4): Radio $1 radloamalorlsm; Radio " literatura; Post receptor CU
doui lAmpi: Reoeptor US; Filt ru digital; Receptor SSB Tn benzile 3.5"
7 MHz: Tr."soelll" aincrodlM Tn 80 m: Generator de semnale etalon;
VFX; EmitAtor 100 mW; P, .. mpfifieatOf dI microfon; Emi1!lor MF lW;
OIRT - CCIR: Amplificator RF 10 W; Amplificator liniar de
50 WI1 .... MHz: Compr.or de dinamiCII; ţ reIIerlIibll: Am-
pli'lcatOf li niar US; Tr.,lcalver US - "T.hnlum" • ubof'atorul elKtro-
n"tulul .."MOf (pag. 65-891: BreYiar AVO; Otlectoscop: Gen.-ator
1 kHz; PreamplifiotltOf cu cf, tg fix; 0-70": Generator AF;
Decodlflcetor pentru tuburile "Dl gllron"; Cronometru dublu pentru ..,h;
Circuit de protectie: Allmentalor reglabil: Detector de temp8l'aturi IImlt. :
Tranzistoare In regim d. aval .... . (pag 90-1(9)' Foto-
grafia de Fotografi a Instantanee: Clarltat. automat. Ia prolec-
1
1e; Tamporlzator analogic de precizie; lamp6 fulger Itrooosooplcl; Cum
oIoelm aparatel. Praktfce; Fixatori - !ananU: Produs. romA",,!1 de uz
1010 . Din mat ... ,. recuperat. (peg. 110-112) ' O noul tln.-efe pentru
utilaj •• hwec:nite; ţ un barometru; Suport; Etaterl: Ptrafulger •
HI-R (peg, 113-134) : T.hnlce Hl-fl; P, eampflflcator oorector: Etal. AF
cu C.I., Egallzor parlmeerlc: Amplificator 16 w: ce ,IIm, dat mal .f. ce
nu ,tim, d.pre ... orga de lu mini; Orga d. lumini; Utlllzar. eficienti! a
dlfuzoarelor: Cltuzear. romAn8fltl; AmpUflcalOl' 100 W: Amplificator pen-
tru sonorlza, • • Auto-Molo (pag. 135-144)· Tendll'l1e ,1 p"'l)«:tlYe In
conetruqla de automobile:; Salonul blclCleiei ,1 motodeletei: Album
moto; AcumullIIoare cu plumb; Clrrul! pentru tnc6rcerea automati a
acumulatoarelor • A ....... (pag 145-154) Redr.Olr. ,1 lran.lorma-
toare mici; Allmentlloar. liri Iransformator; Com."da automatli a unei
pompe de apA; Telecomancli pe 3 canale; Anten. Vagi; Interfon; Amplifi-
cator de antenA penlru can.leI. 6-12: Lumln! modul ... . Noi lurN d.
en_gl • .I .. ntru tinerii din -.,11oJ"uri (peg. 155-1&3): ţ solare:
ţ un gazogen: Ollltlllllor ,1 cuptor lolar • T.hnlum-SefYlc. (peg.
164-175) • (pllg. 178--182) • DJrvertltm .. t (pag. 163-191) :
Interconectarea megnetoscop.televlzor; Fellclt.rl lonore; Trucale p .. tru
coloana sonori: Pentru timpul dv. liber: Mozaic ,ah(st; BrlcolaJ;
ţ e1ectronlci.?; Jocuri dlttractlve; Umor
Almanah r .. Hzal de redaqla rllYislei edltatli de C,C. al UTC
Redactor-.. f Ing. IOAN ALBESCU
Secretar responsabil de ţ Ing. ILIE MIHAescu
Redact()(ul almanahulul: CALIN ST.lNCULESCU
PrllZenta,ea gratlc6-anlltlci ADRIAN MATEESCU
TIParul executat la Combinatul pohgrafic .. Coa Scinteii·' - Bucur"tl
-
lei ti