Sunteți pe pagina 1din 44

Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

Instituţia de Învăţămînt Liceul Teoretic „Elimul Nou”

Aprobat

Consiliul Metodic

Plan de activitate
al cabinetului metodic

Catedra Ştiinţe Socio - Umane

pentru anul de studiu 2010 - 2011

- Chişinău 2010 -
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CATEDREI


SOCIO - UMANE

Este cadrul didactic cu experienţă, cunoscut pentru rezultatele bune obţinute


în instruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregătire metodică şi de specialitate.
Va acţiona în unităţile de învăţământ, respectând prevederile Regulamentului al
Instituţiilor de Învăţământ Secundar General.

Obligaţiunile:

 Consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării


didactice şi a planificărilor semestriale.

 Elaborează instrumentele de evaluare şi notare.

 Analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor.


 Organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale.
 Organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examenele
şi concursurile şcolare.
 Evaluează activitatea fiecărui membru al catedrelor metodic şi propune
consiliului administrativ calificativele anuale ale acestora, în baza
unui raport bine structurat.
 Organizează activităţi de formare continuă – acţiuni specifice instituţiei
de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă.
 Efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din
cadrul catedrei, cu precădere la tinerii specialişti noi veniţi în instituţia
de învăţământ.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

 Elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra


activităţii Consiliului Metodic, pe care îl reprezintă în consiliul
profesoral.
 Urmăreşte amenajarea spaţiilor pentru procesul instructiv-educativ,
conform cerinţelor metodice, curricumului pe disciplină şi
particularităţile de vârstă.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

II. RESURSE UMANE

2. 1 Posturi didactice la catedra ştiinţe socio – umane

Numele profesorului Disciplina predată

Condrea Lilia Istoria


Saviţchi Ludmila Geografia
Ursaciuc Adrian Ed. moral-spirituală
Iorgu Mariana Ed. civică

2.2 Distribuţia pe grade didactice la catedra ştiinţe exacte angajat:

Număr personal didactic calificat

Doctor- Masterat Grad Gradul Gradul Tinerii


Doctorand didactic didactic I didactic II specialişti
superior
Condrea
- Lilia - - - -

III. Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii

3. 1 Spaţii de învăţământ
 Săli de clasa – 3
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

IV. STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE

Consiliul de administraţie

Preşedinte

Director

Consiliul profesoral

Centrul metodic Consiliul metodic Grupul de


Metodist Director adjunct creaţie
Mentori
Şefii de catedră

Psiholog

Comisia diriginţilor

Cadrele didactice
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

DIRECTOR

DIRECTOR DIRECTOR
DIRECTOR
ADJUNCT CL ADJUNCT
ADJUNCR PE METODIST PSIHOLOG
PRIMARE ŞI ACTIVITATE
EDUCAŢIE
GRĂDINIIŢĂ METODICĂ

DIRECTOR ADJUNCT CL
PRIMARE ŞI GRĂDINIIŢĂ

PRFECŢIONAREA ŞI
ŞEF DE CATEDRĂ AUTOPERFECŢIONAREA ŞEF DE CATEDRĂ
PARTENERIATE
CLASELE PRIMARE TREAPTA PREŞCOLARĂ

EDUCATORI
CADRE DIDACTICE
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

DIRECTOR ADJUNCT
PE EDUCAŢIE

CONSILIUL
ACTIVITĂŢILE CATEDRA
REPREZENTATIV AL PARTETENERIATE
EXTRACURRICULARE DIRIGINŢILOR
ELEVILOR

PARLAMENTUL
CAPELA
ŞCOLAR

DIRECTOR
ADJUNCT PE
EDUCAŢIA
METODICĂ

ŞEFII DE CATEDRĂ METODIST

PERFECŢIONAREA
ACTVITATEA GRUPUL DE CLUBUL TINERILOR
CADRELOR
METODICĂ CREAŢIE SPECIALIŞTI
DIDACTICE
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

V. COMPETENŢE EDUCAŢIONALE SPECIFICE

o Formarea la elevi a unei Concepţii creştine despre lume şi viaţă, considerată


a fi o reflectare exactă a realităţii

o Dezvoltarea caracterului creştin, formarea convingerilor şi valorilor creştine,


a unei relaţii spirituale individuale

o Formarea capacităţii de a-şi explica mediul înconjurător în termeni biblici


şi ştiinţifici, formarea spiritului de investigaţie şi a curiozităţii ştiinţifice

o Manifestarea preferinţelor pentru muzica creştină, dând expresie adecvată


trăirilor emoţionale, ascultând ori executând muzică

o Manifestarea interesului pentru studiul limbii şi al creaţiei literare, folosirea


limbii rămâne la standarde acceptate în vorbire, scriere, citire

o Cunoaşterea limbii engleze, ruse, germane la nivelul standard acceptat

o Cunoaşterea datelor şi evenimentelor istorice din spaţiul geografic al ţării


noastre

o Stăpânirea conceptelor matematice, a deprinderilor specifice şi a capacităţii


de a folosi conţinutul noţiunilor şi limbajul matematic în activităţile
cotidiene

o Formarea deprinderilor tehnice de bază necesare confecţionării unor obiecte


utile, construcţiei unor utilaje accesibile vârstei

o Formarea deprinderilor necesare practicării culturii fizice, a interesului


pentru sport

o Cultivarea gustului estetic şi a interesului pentru cunoaşterea operelor de artă


Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

VI. COMPETENŢE PRIORITARE

 Adoptarea unei strategii educative, care să asigure o educaţie bună, indiferent de


contingentul de copii şi mediul lor familiar, care va garanta nivelul academic al
elevilor.

 Dezvoltarea creativităţii, antrenarea gândirii deschise, flexibile, creative şi stimularea


independenţei în gândire.

 Formarea unui comportament etico -moral adecvat Concepţiei creştine despre lume.

 Cultivarea sensibilităţii pentru frumos şi educarea artistică a copiilor conform


Cuvântului lui Dumnezeu. Formarea la copii a unei viziuni sincretice creştine asupra
lumii şi a artelor.

 Satisfacerea necesităţilor cognitive şi îmbogăţirea nivelului informaţional al elevilor.

 Aplicarea diferenţiată a strategiilor instructiv-educative.

 Utilizarea în procesul de predare a metodelor activ- participative care să determine


participarea activă a elevilor la propria lor formare.

 Redefinirea rolului elevului ca educat şi educator al propriei persoane, prin centrarea


întregului act educaionalpe formarea şi dezvoltarea competenţelor acestuia, fapt ce va
asigura reuşita academică şi integrarea socială rapidă a absolvenţilor.

 Extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale către elevi şi comunitate.

 Susţinerea şi promovarea diferitor inovaţii şi practici educaţionale.

 Susţinerea şi motivarea activităţii ştiinţifice a corpului profesoral.

 Evaluarea continuă a calităţii procesului educaţional.


Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

VII. OBIECTIVE:
VII 7.1 ORGANIZATORICE

 asigurarea resurselor materiale şi umane;


 organizarea activităţii de proiectare pedagogică;
 întocmirea diagnozei şi prognozei activităţii;
 conceperea şi realizarea la timp a planificării semestriale şi anuale;
 asigurarea cu necesarul de manuale, programe analitice etc.

VII 7.2 PERFECŢIONAREA ŞI SCHIMB DE EXPERIENŢĂ


 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
 realizarea evidenţei perfecţionării cadrelor didactice;
 utilizarea metodelor interactive de lucru şi conceperea de noi
instrumente de predare, învăţare, evaluare în conformitate cu noua
metodologie;
 participarea la şedinţele metodice la nivel de municipiu (republică);
 realizarea unor lucrări de specialitate;
 activităţi demonstrative la catedre: asistenţe, inter-asistenţe, ore
publice;
 participarea la seminare organizate de DGETS şi Ministerul
Învăţământului;
 desfăşurarea seminarelor la catedre;
 activitatea de propagare a experienţei avansate (profesorii-mentori);

VII 7.3 PROCESUL EDUCAŢIONAL


 asigurarea optimizării demersului didactic prin angajarea resurselor
didactice;
 implicarea şi responsabilizarea elevilor;
 asigurarea unui climat învăţării;
 însuşirea la un nivel înalt a cunoştinţelor;
 formarea deprinderilor de studiu şi cercetare ştiinţifică;
 dobândirea încrederii în sine prin construirea unei imagini pozitive
asupra reuşitei profesionale;
 dezvoltarea unei gândiri critice şi creative;
 aplicarea unor teste sumative comune la nivelul unor ani de studiu şi
analiza comparativă a rezultatelor;
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

 urmărirea ritmicităţii notării şi efectuarea unor analize comparative la


etape;
 asigurarea competenţelor necesare pentru reuşita la testarea naţională;
 dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiu şi aplicarea
ştiinţelor în contexte variate;
 stabilirea unor relaţii mai stricte cu viaţă cotidiană în orientarea
cotidiană.

VII 7.4 REFLECTAREA ACTIVITĂŢII ÎN REZULTATELE ELEVILOR


 susţinerea motivaţiei elevilor pentru învăţarea continuă;
 dezvoltarea capacităţii de a comunica, de a gândi independent, de a
lua decizii;
 descoperirea, stimularea aptitudinilor şi intereselor elevilor;
 sporirea motivaţiei elevilor pentru performanţe;

VII 7.5 ACTIVITĂŢI EXTRA-CURRICULARE


 pregătirea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la toate disciplinele;
 pregătirea şi desfăşurarea competiţiilor sportive;
 desfăşurarea săptămânii dedicate limbii române, limbii engleze,
matematicii, muzicii, ecologiei, zilei uşilor deschise.

VII 7.6 STRATEGII


 dezvoltarea materialelor legate de elaborarea curriculară din
perspectiva fiecărui ciclu de învăţământ;
 asigurarea materialului documentar şi a modalităţii didactice;
 elaborarea şi difuzarea programelor de pregătire a elevilor cu
performanţe deosebite;
 acordarea de consultaţii tinerilor specialişti.

VII 7.7 PERFORMANŢE


 participarea la elaborarea programelor analitice şi de cercetare;
 concretizarea activităţii în rezultatele obţinute de elevi la teste şi
concursuri şcolare;
 extinderea parteneriatelor educaţionale cu alte instituţii.

VII 7.8 EVALUAREA


 Stabilirea relaţiilor dintre evaluare şi conţinuturile învăţării;
 aprecierea obiectivă a performanţelor elevilor;
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

 folosirea unor metode variate de evaluare


 depistarea şi educarea aptitudinilor elevilor;
 afirmarea performanţelor maximale ale fiecărui profesor şi elev;
 crearea condiţiilor reale de acces la succes şcolar şi social;
 afirmarea capacităţilor de autoevaluare a elevilor;
 promovarea unor noi concepte, unor noi tehnici şi instrumente de
evaluare a capacităţilor cognitive afectiv-motivaţionale, volitive,
comportamentale, a intereselor, atitudinilor, deprinderilor, priceperilor
şi obişnuinţelor;

VII 7.9 REVIZUIRE


 analiza pe etape şi semestriale (în plan comparativ) cu privire la
parcurgerea sarcinilor din programul propus;
 elaborarea raportului de evaluare a calităţii procesului educaţional
intern;
 adaptarea măsurilor necesare pentru corecţii.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

VIII. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ

Nr. Activităţi Nivelul Termen Responsabil

1. Careul solemn ,,Primul sunet!” Nivel de Septembrie Director


instituţie
- Primirea elevilor în clasa I-a Preşedinte
- Deschiderea oficială a Liceului
Teoretic „ELIMUL NOU”

2. Excursie informativă Pe clase Septembrie Bibliotecar

„În lumea cărţii” Diriginte

3. Sărbătoarea bobocilor Clasele Septembrie Metodist


primare
Directorii adjuncţi

Diriginte cl I-a
Clasele
liceale Diriginţi clasa a X-
a

4. Clasele Octombrie Prof. Ed fizică


primare,
STARTURI VESELE Şefii de catedră la
grădiniţa clasele primare şi
VOINICI alături de părinţi! treapta preşcolară

5. SĂRBĂTOAREA SECERIŞULUI Nivel de Octombrie Directorii adjuncţi


instituţie
„Toamna – bucuria roadelor!” Profesorul de
Muzică
- Concurs de creaţie literar
Diriginte cl. IV,
artistică;
VIII, X-a R,
- Concursul echibanelor;
Educ. Gr medie
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

6. Expoziţia lucrărilor de artă Clasele Noiembrie Profeosr de Ed.


„VERNISAJ AUTOMNAL” primare, art - plast

grădiniţa

7. ZIUA ŞTIINŢEI Clasele Noiembrie Catedra Ştiinţe şi


Tehnologii
„Enigma numerelor” gimnaz.
liceale

8. ZIUA SĂNĂTĂŢII Clasele Noiembrie Directorul adjunct


primare,
„Sănătos şi frumos!” Diriginţii
grădiniţa
Asistenta medicală

9. ZIUA SĂNĂTĂŢII Clasele Decembrie Profesor Biologie,


Asistenta medicală
„Mens sano in corpore sano” gimnaz.
liceale Director adjunct pe
educaţie

10. CONCURS Pe trepte Decembrie Bibliotecar


de instruire
„Cel mai activ cititor”

11. SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI Nivel de Decembrie Directorii adjuncţi


instituţie
„CRĂCIUNUL - între obişnuinţă şi Profesorul de
Muzică
relevanţă”
Diriginte cl. III, VI,
X-a U,

Educ. Gr preg

12. SĂPTĂMÂNA CONCURSURILOR Pe trepte Ianuarie Şefii de catedră


ŞCOLARE de instruire

„Performanţe Plus”

13. ZIUA BUNICILOR Treapta Ianuarie Directorul adjunct


preşcolară
Şef catedr. Preşc
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

14. CONCURS ISTORIC Clasele Februraie Direct. Adj

„Să ne cunoaştem trecutul” gimnaz. Profesor Istorie şi


liceale teologie

15. ZIUA FILOLOGULUI Clasele Februarie Catedra de


Filologie
gimnaz.
Liceale

16. ACTIVITATE LITERAR ARTISTICĂ Treapta Februarie Directorul adjunct


preşcolară
„În ţara poveştilor” Şef catedr. Preşc

17. CONCURS ACADEMIC Treapta Februarie Directorul adjunct


primară
„Taina CUVÂNTULUI” Şef catedr.

18. CONCURSUL COMPETENŢELOR Clasele Martie Direct. Adj


DE VIAŢĂ gimnaz. Profesor de Ed.
liceale Tehnologică
„Armonie! Frumuseţe! Tandreţe!”

19. ZIUA BILIEI Clasele Martie Direct. Adj

gimnaz. Prof de teologie


liceale
„Adevărul postmodernismului”

20. ACTIVITĂŢI PE GRUPE ŞI CLASE Clasele Martie Directorul adjunct


primare,
ZIUA MĂMICILOR Şef catedr
grădiniţa
„Bun venit, la noi în ţară, dragă
PRIMĂVARĂ!”

21. Expoziţia lucrărilor de artă Pe trepte Aprilie Profeosr de Ed.


de instruire art - plast
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

„Paleta Primăverii”

22. Expoziţia lucrărilor de artă Gimnaziu Aprilie Profeosr de Ed.


art - plast
cu expunera lucrărilor în afara Liceu
şcolii

23. FESTIVALUL PASCAL, Nivel de Aprilie Directorii adjuncţi


instituţie
ediţia a IX-a Profesorul de
Muzică
„Cîntăm Domnului Mărire!”
Diriginte cl.I, II, IX,
V,

Educ. Gr mică

24. Ziua TĂTICILOR Clasele Aprilie Directorul adjunct


primare,
Şef catedr
grădiniţa

25. Ziua ECOLOGIEI Pe trepte Mai Profeor de


de instruire geografie.
(activităţi practice)
Profesor de
biologie

Diriginţii

26. STARTURI VESELE Pe trepte Mai Profeor de Sport


de instruire
Diriginţii

27. CONCURS Pe trepte Mai Bibliotecar


de instruire
„Cel mai activ cititor”

28. Întâlnirea cu absolvenţi Nivel de Mai Directorii adjuncţi


instituţie
Diriginte cl a IX-a

29. EXCURSII Pe trepte Mai Diriginţii


de instruire

30. CAREUL SOLEMN Nivel de Mai Directorii adjuncţi


Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

„Bun venit, VACANŢA MARE!” instituţie Diriginte cl a IX-a,


cl –I a
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

IX. SEMINARE ŞTIINŢIFICO - METODICE

Nr.
D/o
Subiectul
Data Responsabil

1. IX. Structura caracterului – baza dezvoltării


personalităţii active şi creatoare în Director
concordanţă cu cerinţele actuale şi de Metodist
perspectivă a societăţii.
Psihologul şcolar

Metodist
2. XI.
Stilul de învăţare – unitate în diversitate Grupul de
creaţie

Director adjunct
3. II. Noi tehnologii de activizare a potenţialului
intellectual al elevului – modalităţi de lucru la Şefii de catedră

clasă. Psihologul şcolar

4. IV.
Director

Metodist
Interdisciplinaritatea în predare – cheia
atingerii cu succes a performanţelor şcolare. Director adjunct

Psihologul şcolar
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

X. CONSILII DE ADMINISTAŢIE

Nr. Data Subiectul Responsabil

d/o

1. VIII Gestionarea de perspectivă a bugetului Director


instituţiei pentru anul şcolar 2010- 2011

Preşedinte
- Retrubuirea personalului angajat în
cadrul instituţiei, conform categoriilor de
salaizare;
Contabil
- Acordaea de reduceri la taxa de
şcolarizare;
- Evaluarea fluctuaţiei elevilor în cadrul
liceului; Asistenta
- Analiza rezultatelor înscrierii elevilor la medicală
liceu;
- Reuşitele înregistrate pe parcursul
verei;
- Estimarea cheltuielilor preconizate
pentu noul an de studii;
- Asiguarea cantinei cu veselă, tacâmuri,
mobilier, detergenţi, dezinfectaţi.
- Starea utilajului tehnologic şi frigorific.

2. IX Evaluarea pregătirii instituţiei de Director


învăţământ către noul an de studii 2010 –
2011
Preşedinte

- Analiza gradului de pregătire a tuturor


subdiviziunilor şcolare către noul an
Directori adjuncţi
şcolar;
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

- Asigurarea unui regim raţional sanitaro Şefii de catedră


– igienic şi de alimentaţie pentru copiii
din instituţie;
- Asiguarea didactică a cabinetului
metodic şi laboratoarelor; Asistenta
- Monitorizarea activităţii bibliotecii medicală
şcolare, asiguarea cu manuale şi
literatură de specialitate;
- Completarea registrelor, document
Bibliotecarul
şcolar;
- Eficienţa serviciului efectuat de către
profesori şi elevi.
3. X Parteneriatul cu părinţii din instituţie şi Director
alte organizaţii nonguverrnamentale,
asociaţii şi instituţii de învăţământ ca
factor motivator în dezvoltarea activităţii Directorii adjuncţi
instituţiei.

Analiza ritmicităţii notării.

Analiza frecvenţei şi disciplinei elevilor.

- Formarea CCF;
- Instituirea Parlamentului Şcolar;
- Colaborarea cu partenerii instituţiei, în
scopul trasăii obiectivelor de
colaborare.
- Calitatea produselor alimentare
preparate, varietatea meniului;

4. XI Calitatea realizării pocesului de predare – învăţare Director adjunct


în clasa I-a, a V-a şi a X-a.

- Debrifarea rezultatelor controalelor


tematice şi individuale; Şefii de catedră
- Evaluarea orelor publice;
- Respectarea regimului de activitate la
blocul alimentar.
- Eficienţa serviciului efectuat de către
profesori şi elevi.

Despre rezultatele controlului tematic Director adjunct


„Realizarea curriculumului şcolar”,
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

5. XII „Aprecierea organoleptică a bucatelor


propuse în meniu la ziua contrrolului”,
Şefii de
„Respectarea cerinţelor sanitaro –
igienice, deridicarea încăperilor”. Catedră
- rezultatul controlului cataloagelor,
portofoliilo cadrelor didactice, a
diriginţilor, caietelor elevilor;
- rezultatele contrrolului calităţii pregătirii
produselor alimentare; Asistenta
- rezultatul controlului cu pivire la medicală
respectarea cerinţelor sanitaro –
igienice;
- oferirea cadourilor pentru copii în urma
progamului de Crăciun;

I Analiza ritmicităţii notării. Director adjunct

6. Analiza frecvenţei şi disciplinei elevilor.

Cu privie la realizarea controlului privind Asistenta


„Corectitudinea perfectării documentaţiei medicală
la blocul alimentar”

- analiza lucrărilo contolului realizat;


- organizarea concursurilor şcolare;
- desfăşurarea zilelor speciale în şcoală;

Director

7. II Organizarea Conferinţei Pedagogilor


Creştini din Republică
Preşedinte
- asiguarea nivelului material pentu
desfăşurarea lucrării conferinţei;
- oganizarea seminarelor instructive
Director adjunct
pentru profesori şi părinţi;
- rezultatele controlului la blocul Asistenta
alimentar, cu privire la corespunderea
medicală
masei produselor preparate;
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

8. III Cu privire la realizarea controalelor


„Respectarea cerinţelor sanitaro – igienice
Director adjunct
la prelucrarea veselei”, „Eficienţa
seviciului realizat de către cadrele Asistenta
didactice şi elevi”. medicală

9. IV Eficientizarea realizării activităţii


profesionale a cadrerlor didactice
Director
- realizarea atribuţiilor cadelor didactice
şi a angajaţilor conform fişei postului; Preşedinte
- asigurarea unui regim raţional sanitaro
Asistenta
– igienic şi de alimentaţie pentru copiii
din instituţie; medicală

V Monitorizarea activităţii subdiviziunilor


instituţiei
10. Director
- rezultatele controalelor cataloagelor;
- organizarea activităţilor extracurriculare
în ultima săptămână din an;
Preşedinte
- returnarea manualelor şi a literaturii la
bibliotecă;
- analiza lucărilor de construcţie a
liceului; Director adjunct
- organizarea şedinţei generale cu
părinţii;
- organizarea întâlnirii cu Absolvenţii;
Asistenta
medicală

11. VI Activitatea echipei manageriale în anul


şcolar 2010 – 2011

- realizarea analizei SWOT pentru anul


şcolar 2010 – 2011;
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

- evaluarea activităţii tuturor


subdiviziunilor şcolare;
- organizarea sărbătorii de graduare a Director
absolvenţilor;
- stabilirea bugetului pentur anul şcolar Preşedinte
2011 – 2012;
Şefii de catedră
- proiecte de perspectivă.
Director adjunct

Asistentamedicală

Bibliotecara
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

XI. CONSILII PROFESORALE

Nr. Responsabil
Data Subiectul
d/o

1. VIII Aprobarea planului complex de activitate


pentru anul de studii 2010- 2011. Director

- Prezentarea analizei activităţii şcolii pe Preşedinte


parcursul anului precedent
- Proiecte de perspectivă
- Aprobarea planului complex de activitate Directori adjuncţi
- Aprobarea planului de atestare a cadrelor
didactice
- Aprobarea orarului lecţiilor şi de activitate
- Aprobarea curriculumurilor la disciplinele
opţionale
- De la şcoală bună, la şcoală de
EXCELENŢĂ

Director
2. X
Calitate în educaţie – premiza aderării la Metodist
standarde europene în sfera academică
Cadrele didactice

Director
3. XII
Evaluarea formativ-sumativă la mijloc de an. Directorii adjuncţi

Şefii de catedră
- Realizarea curriculum-ului disciplinar;
- Analiza rezultatelor; Metodist
- Raport de activitate pe disciplini;
- Raport de activitate pe subdiviziuni – dir Psiholog
adj, asistenta medic, bibliotecar, psiholog
şcolar.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

- Prezentarea aspectului ştiinţific a lucrăii


de autoperfecţionare a cadrelor didactice;
4. II Director

Directori adjuncţi
Atestarea cadrelor didactice

- Prezentarea rapoartelor de autoevaluare;


- Analiza gradului de realizare a planului de
atestare;
- Evaluarea gradului de realizare calitativă
5. III
a activităţii cadrelor didacticepretedente la Director
grade didactice.
Conferinţa Pedagogilor Creştini din Moldova Preşedinte

Directori adjuncţi

6. V

Director
Rezultatele desfăşurării evaluării sumative.
Directori adjuncţi
- Dezvoltarea conţinuturilor educaţiei în
corespundere cu particularităţile Şefii de catedră
individuale ale elevilor;
Cadrele didactice
- Promovarea şi absolvirea;
- Premierea elevilor;
- Analiza activităţii CCF
- Realizarea curriculum-ului şcolar la toate
disciplinele de învăţământ.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

XII. CONSILII METODICE

Nr. Responsabil
Data Subiectul
d/o

1. IX Managementul formării competenţelor la elevi pentru Director adjunct


asigurarea unui învăţământ de calitate:

Metodist

- Prezentarea analizei activităţii colectivului profesoral la


început de an şcolar. Şefii de catedră

- Evaluarea iniţială a cunoştinţelor elevilor la fiecare


treaptă de învăţământ. Psiholog

- Analiza nivelului iniţial al contigentului de elevi (sugestii


pentru proiectarea şi implementarea programului
formării competenţelor elevilor noi).

- Analiza rezultatelor examenului psihologic individual în


clasa I-a

- Asigurarea continuităţii predării (grădiniţă – ciclul primar


- gimnazial)

2. XI Identificarea şi dezvoltarea tehnicilor de evaluare în Director adjunct


procesul didactic

Metodist

- Analiza orelor asistate Şefii de catedră

- Debrifarea gradului de utilizare eficace şi


diversă a tehnicilor de evaluare pe trepte de
învăţământ
- Analiza gradului de realizare a programelor
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

activităţilor extracurriculare.

3. I Dezvoltarea competenţei de gândire critică şi Director adjunct


investigaţională la elevi

Metodist

- Analiza lecţiilor publice asistate; Şefii de catedră

- Debrifarea activităţilor extracurriculare în I


semestru.
Grupul de creaţie
- Evaluarea activităţii cadrelor didactice pe
Psiholog
parcursul sem I.
- Raportul de activitate a şef de catedră, metodist.
- Analiza rezultatelor tezelor semestreale.
- Care este nivelul de dezvoltare a gândirii critice şi
a abilităţilor investigaţionale a elevilor treptei
gimnaziale şi liceale.
- Evaluarea cadrelor didactice
-
4 IV „Interacţiunea dintre dotarea genetică şi mediu Director ajunct

- Tulburări de comportament - modalităţi de


înlăturarea lor. Şefii de catedră
- Analiza lecţiilor publice asistate;
Psiholog

5 V Totalizarea activităţii tuturor subdiviziunilor unităţii Director adjunct


şcolare.

- Debrifarea rezultatelor controalelor tematice şi Cadrele didactice


individuale;
- Evaluarea orelor publice;
Şefii de catedră
- Prezentarea lucrăilo ştiinţifico – practice de
autopefecţionare a cadelor didactice
- Evaluarea cadrelor didactice Metodist
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

IUNIE – AUGUST
Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responsabil
activităţii organizare
d/o

1. Consultaţie cu tinerii specialişti:


Proiectarea de lungă durată.
Grupul de Director
-structura; creaţie adjunct
Asigurarea unei
funcţionalităţii -conceptul disciplinei; Şefii de
optimea a procesului catedră
de învăţământ. -eşalonarea obiectivelor.
Metodist

2. Înaintarea cerinţelor faţă de crearea Consultaţie cu Director


mediului educaţional. tinerii specialişti
Şefii de
catedră

Grupul de
creaţie

Familiarizarea cu 3. Elaborarea planului complex de Şedinţe de lucru Director


noile direcţii ale activitate a şcolii pentru anul de
activităţii instituţiei. învăţământ 2010-2011. Directori adj

Metodist

Psiholog

Şef de cat

4. Pregătirea instituţiei de învăţământ Director


către noul an de învăţământ 2010- Control tematic
Crearea unei 2011. Preşedinte
atmosfere stimulative,
de cooperare, de Direct adj
entuziasm,ologinteres Şef de cat
şi preocupare, de
dezvoltare, de
probleme a propriilor
opinii.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

SEPTEMBRIE

Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil


activităţii organizare
d/o

Implementarea 1. Dezvoltarea profesională a cadrelor Director adj


direcţiilor didactice – agenţi ai schimbării.
Programului de Control individual Şefii de
dezvoltare a selectiv catedră
unităţii şcolare Metodist
Gestionarea
procesului de
dezvoltare a
instituţiei.

. 2. Evaluarea iniţială a cunoştinţelor


elevilor prin tehnici şi instrumente de
Implementarea evaluare a Probe de Metodist
modalităţilor evaluare iniţială
inovative în capacităţilor cognitive, afectiv-
procesul emoţionale. Şefii de
educaţional. catedră

3. Evaluarea pregătirii instituţiei Consiliul de Director


de învăţământ către noul an de administraţie
Preşedinte
studii 2010 – 2011
Cadrele
didactice

Şefii de
catedră

Asistenta
medicală

Bibliotecar
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

OCTOMBRIE
Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil
activităţii organizare
d/o

Promovarea 1. Eficacitatea realizării obiectivelor Lecţie publică Condrea Lilia


angajării cadrelor curriculare la disciplinele:
didactice în Saviţchi
activitatea de Istorie Ludmila
îmbunătăţire a Geografie
pregătirii şi
performanţei
acestora.

Preocuparea 2. Realizarea curriculumului disciplinar”. Control selectiv


autentică şi
profundă pentru Observări, Director
depăşirea convorbiri,
asistări, analize, Dir adj
dificultăţilor şi
teste, anchete
problemelor Şefii de
etc.
elevilor. catedră

3. Lectorat tematic Clubul tinerilor Metodist


specialişti
Corelaţia dintre planificare şi Grupul de
rezultatele scontate. creaţie
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

Repoziţionarea 4. SĂRBĂTOAREA Activitate Directorii


rolului şi SECERIŞULUI extracurriculară la adjuncţi
statutului nivel de instituţie
Profesorul de
cadrelor „Toamna – bucuria roadelor!”
didactice Muzică
- Concurs de creaţie literar Diriginte cl. IV,
artistică; VIII, X-a R,
- Concursul echibanelor;
Educ. Gr
medie

5. Calitate în educaţie – premiza Consiliu


aderării la standarde profesoral
Director
europene în sfera academică
Metodist

Cadrele
didactice

Dezvoltarea şi 6. Consultaţii individuale şi în grup Consultaţii Şeful catedrei


creşterea Ştiinţe Socio –
profesională a Umane
cadrelor
didactice 7. Asistenţe la ore Şeful catedrei
Ştiinţe Socio –
Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

NOIEMBRIE
Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil
activităţii organizare
d/o

1. Eficacitatea utilizării formelor de Control tematic Director


evaluare în cadrul disciplinelor şcolare
Afirmarea unei Director adj
evaluări
ameliorative, a
competenţelor

profesionale, de 2. Eficacitatea procesului de predare- Control Director adj


dezvoltare sau învăţare în clasa a V-a. individual
recuperare, după Şefii de
caz. catedră

Preocuparea 3. Eficacitatea realizării obiectivelor Lecţie publică Ursaciuc


autentică şi curriculare la disciplinele: Adrian
profundă pentru
depăşirea Religia
dificultăţilor şi
problemelor
elevilor.

4. Calitatea realizării pocesului de Consiliu de Director


predare – învăţare în clasa a V-a şi a administraţie
X-a. Director adj

5. Identificarea şi dezvoltarea tehnicilor Consiliu metodic Director


de evaluare în procesul didactic adjunct

Metodist

Şefii de
catedră
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

6. Stilul de învăţare – unitate în Seminar Metodist


diversitate ştiinţifico -
metodic Grupul de
Consultaţii indibiduale creaţie
7.

Dezvoltarea si 8. Asistenţe la ore Şeful catedrei


formarea Ştiinţe Socio
profesională a – Umane
cadrelor
didactice

9. Consultaţii individuale şi în grup Cinsultaţie Şeful catedrei


Ştiinţe Socio
– Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

DECEMBRIE
Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil
activităţii organizare
d/o

Reorganizarea şi 1. Pregătirea intensivă a corpului Şedinţă cu Director


dezvoltarea didactic şi a efectivului de elevi către directorii adjuncţi,
conţinuturilor sesiunea de iarnă. şefii de catedră
educaţiei
corespundere cu
particularităţile
individuale ale
elevilor în

2. Dezvoltarea conţinuturilor educaţiei în Lecţii publice Directori


corespundere cu particularităţile de adjuncţi
Dezvoltarea vârstă
culturii Condrea Lilia
diagnosticale a Orele de diriginţie
pedagogilor.
Istoria

3. Evaluarea sumativ – formativă la Probe de Directori


mijloc de an şcolar evaluare adjuncţi

Şefii de
catedră

4. Clubul tinerilor specialişti Oră metodică Metodist

5. Evaluarea formativ-sumativă Consiliul Director


la mijloc de an profesoral
Directorii
adjuncţi

Şefii de
catedră

Metodist

Psiholog
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

Dezvoltarea şi 6. Consultaţii individuale Consultaţii Şeful catedrei


creşterea Ştiinţe Social -
profesionala a Umane
cadrelor
didactice

7. Asistenţe la ore Şeful catedrei


Ştiinţe Social -
Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

IANUARIE

Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil


activităţii organizare
d/o

Realizarea unui 1. Utilizarea metodelor netradiţionale ce Control tematic Şefii de


echilibru dinamic stimulează dezoltarea gândirii critice şi catedră
între tradiţional şi investigaţionale.
netradiţiona.

2. Dezvoltarea competenţei de gândire Consiliul metodic Director


critică şi investigaţională la elevi adjunct

Metodist

Şefii de
catedră

Grupul de
creaţie

Psiholog

4. SĂPTĂMÂNA Concurs pe trepte Şefii de


CONCURSURILOR ŞCOLARE de instruire, la catedră
nivel de catedre
„Performanţe Plus”

Dezvoltarea şi 5. Consultaţii individuale Consultaţii Şeful catedrei


formarea Ştiinţe Socio
profesională a – Umane
cadrelor
didactice

6. Asistenţe la ore Şeful catedrei


Ştiinţe Socio
– Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

FEBRUARIE

Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil


activităţii organizare
d/o

Realizarea unui 1. „Corelaţia obiectivelor curriculare cu Control Director


învăţământ cele intermediare al instituţiei de generalizator,
diferenţiat învăţământ”. selectiv Şefii de
opţional. catedră

2. Implementarea şi evaluarea Control tematic Director adj


procesului educaţional în contextul
curriculumului perfecţionat. Şefii de
catedră

3. Organizarea Conferinţei Consiliul de Director


Pedagogilor Creştini din administraţie
Preşedinte
Republică

Preocupări 4. Atestarea cadrelor didactice Consiliul Director


pentru coeziunea profesoral
grupului de Directori adj
interes şi a
colectivului şcolii.

Sporirea 5. Noi tehnologii de activizare a Seminar Director


densităţii fiecărei potenţialului intellectual al ştiinţifico - adjunct
ore, creşterea metodic
elevului – modalităţi de lucru Şefii de
conţinutului de
idei, adoptarea la clasă. catedră
unor forme Psihologul
metodologice şcolar
procesului
educaţional.
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

6. CONCURS ACADEMIC Activitate literar Directorul


artistică, treapta adjunct
Promovarea „Taina CUVÂNTULUI” primară
unor relaţii Şef catedr.
profesor-elev

bazate pe 7. Eficacitatea procesului de predare – Lecţii publice Directorul


colaborare, care învăţare – evaluare: adjunct
vor duce la
sporirea Geografia Saviţchii
randamentului Ludmila

rezultatelor
optimizării

Dezvoltarea si 8. Consultaţii individuale şi în grup Consultaţie Şeful catedrei


formarea Ştiinţe Socio –
profesională a Umane
cadrelor
didactice

9. Asistenţe la ore Şeful catedrei


Ştiinţe Socio –
Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

MARTIE

Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil


activităţii organizare
d/o

Aplicarea 1. Conferinţa Pedagogilor Creştini Consiliu Directorul


programelor din Moldova profesoral
flexibile. Preşedinte

Dezvoltarea 2. Probe de evaluare a cunoştinţelor şi Elaborarea Director adj


modelelor – capacităţilor elevilor. testelor,
tehnicilor analize Ursaciuc Adrian
pedagogice şi Educaţia moral – spirituală
transpunerea
lor în practica

3. ACTIVITĂŢI PE GRUPE ŞI Activităţi libere Directorul


CLASE cu character adjunct
creative, treapta
preşcolară şi Şef catedra
ZIUA MĂMICILOR
primară
„Bun venit, la noi în ţară,
dragă PRIMĂVARĂ!”

Dezvoltarea şi 4. Consultaţii individuale şi în grup Consultaţie Şeful catedrei


formarea Ştiinţe Socio –
profesională a Umane
cadrelor
didactice

5. Asistenţe la ore Şeful catedrei


Ştiinţe Socio –
Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

APRILIE

Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil


activităţii organizare
d/o

Acordarea unor 1. „Eficacitatea utilizării formelor de Controlul Directorul


recomandări evaluare în cadrul disciplinelor tematic
menite să şcolare”. Şefii de catedră
contribuie la

perfecţionarea 2. Încadrarea cadrelor noi în activităţi, Control Directorul


–modernizării asistente, convorbiri consultative. individual
procesului selectiv a Şefii de catedră
educaţional. *Cine poate fi pedagog? tineilor
specialişti
Propagarea *Capacităţile şi competenţele unui
unor modele pedagog performant.
eficiente,
*Abilităţi personale –reflecţia,
tactici, tehnici
intuiţia, spiritul creativ.
etc.

3. Interdisciplinaritatea în Seminar Director


predare – cheia atingerii cu ştiinţifico -
metodic Metodist
succes a performanţelor
şcolare. Director adjunct

Psihologul
şcolar

4. Interacţiunea dintre dotarea Consiliu de Director ajunct


genetic şi mediu administraţie

Şefii de catedră

Psiholog

5. Utilizarea noilor tehnologii de Lecţie public Iorgu Mariana


Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

predare – învăţare – evaluare

Ed. civică – cl. X

Dezvoltarea şi 6. Consultaţii individuale şi în grup Consultaţie Şeful catedrei


formarea Ştiinţe Socio –
profesională a Umane
cadrelor
didactice

7. Asistenţe la ore Şeful catedrei


Ştiinţe Socio –
Umane
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

MAI
Obiectivele Nr. Conţinutul activităţii Modul de Responslabil
activităţii organizare
d/o

Expertiza 1. Desfăşurarea evaluării sumative Probe de Director


etapei de evaluare
instituţionali- Director adj
zare a unităţii
şcolare.

2. Analiza gradului de realizare a Director


obiectivelor curriculare şi nivelul
Analiza reuşitei şcolare pe disciplini Controlul Director adj
problematiza-tă cataloagelor
a activităţii Metodist
ştiinţifico – Portofoliilor
psiholog
metodice. Fişe de
caracteristică

Formarea 3. Totalizarea activităţii tuturor Consiliu metodic Director adjunct


concepţiei de subdiviziunilor unităţii şcolare.
dezvoltare Cadrele
pentru viitorii didactice
ani. Şefii de catedră

Metodist

4. Rezultatele desfăşurării Consiliu Director


evaluării sumative. profesoral
Directori
adjuncţi

Şefii de catedră

Cadrele
didactice

5. Ziua ECOLOGIEI (activităţi Profeor de


practice) geografie.

Profesor de
biologie

Diriginţii
Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010

XIII. TEME DE INVESTIGAŢIE

I. PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE

1. Lecţia între rutină şi creativitate


2. Modalităţi de organizare a activităţii didactice
3. Stilul predării
4. Cum să selecteazi metodelor de predare – învăţare – evaluare
5. Metodologia evaluării
6. Tipuri de evaluare
7. Strategii de evaluare
8. Stimularea activităţilor de învăţare prin evaluare
9. Individualizarea procesului de predare – învăţare – evaluare

II. PROIECTARE

1. Semnificaţia prtoiectării lecţiei


2. Tipuri şi variante de lecţie

III. INTEGRARE

1. Integrarea şi adevărul
2. Educaţia creştină şi adevărul
3. Concepţia creştină despre lume şi viaţă
4. Integrarea la nivelul vieţii personale
5. Integrarea la nivelul profesiei
6. Integrarea la nivelul relaţiilor
7. Adevărul de dincolo de sala de clasă

IV. EDUCAŢIA

1. Comportamentul şi disciplina la clasă


Liceul Teoretic „Elimul Nou” 2010