Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE PETROL ŞI GAZE

PLOIEŞTI

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ŞI PETROCHIMMIE

SPECIALIZARE: INGINERIA PROTECŢIEI MEDIULUI

LUCRARE LA MONITORIZAREA FACTORILOR


DE MEDIU

Coordonator, Student,

Profesor

2009
1
PLAN DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE
MEDIU
ÎN ORAŞUL PLOIEŞTI

2
Acest plan are ca scop monitorizarea factorilor de mediu, cu scopul îmbunătăţirii
continue a calităţii vieţii în oraşul Ploieşti
Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul legal,
stabilit prin transpunerea cerinţelor din directivele europene şi prin implementarea,
respectarea şi însuşirea acestora la nivel naţional, local şi regăsite în Capitolul 22 –
Protecţia mediului înconjurător şi suplimentar particularizat la specificitatea problemelor de
mediu ale judeţului Prahova, cuprinse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu.
Scopul acestor acţiuni are la bază îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la toate nivelurile,
asigurarea unei dezvoltări durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date.
Oraşul Ploieşti reprezintă reşedinţa judeţului .
Oraşul Ploieşti este situat la 60 km nord de Bucureşti, ocupă o suprafaţă de 5828 ha şi are o
populaţie de aproximativ 232000 locuitori.
Municipiul Ploieşti a fost atestat documentar din anul 1503 şi a fost declarat oraş, în
1601, de către Mihai Viteazul.
Din cele mai vechi timpuri, Ploieştiul s-a dezvoltat datorită poziţiei geografice şi bogăţiei
judeţului, mai cu seamă în ţiţei. Aici petrolul a fost prelucrat pentru întâia dată într-o rafinărie în
1857.
În prezent, municipiul Ploieşti este un centru industrial puternic ce concentrează aproape
toată industria petrolieră, fiind cunoscut ca şi capitală a petrolului.

I. Calitatea aerului

A.Reţeaua manuală

Amplasarea punctelor de monitorizare a calităţii aerului în oraşul Ploieşti

Reţeaua de monitorizare cuprinde un număr de 5 puncte fixe de control :


1 - Gara de sud;
2 - UPG Ploieşti;
3 - Prefectura;
4 - Complex Nord;
5 - Gara de Vest.
Prelevarea se face pe o perioadă de 24 h, în regim manual.
Indicatori urmăriţi : NH3, pulberi sedimentabile.

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Ploiești

Condiţiile meteorologice caracteristice lunii martie, au evidenţiat următoarele aspecte:


- temperatura: media lunii a fost de 4,17 0 C;
- presiunea atmosferică ( barr ): minima lunii a fost 973,6 maxima de 1002,7

Evoluţia calităţii aerului în municipiul Bacău este raportată la STAS 12574/87.

3
NH3 - evoluţie medie lunară / puncte reţea:

NH3 – indicatorul relevant celor


cinci puncte monitorizate, s-a situat
prin valorile medii zilnice sub limita
CMA=0,1 mg/mc, conform STAS
Pulberi
12574/87sedimentabile – evoluţia
şi a PA=0,07 valorilor lunare
mg/mc,
conform Ordinului 756/97

Valorile înregistrate în luna martie s-


au situat sub valoarea
CMA=17g/mp/lună, conform STAS
12574/87, dar şi sub valoarea PA de
11,9 g/mp/lună (Ordin 756/97).

B.Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului

Calitatea aerului în judeţul Prahova este monitorizată prin măsurători continue în trei
staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente.
Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de
informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia
naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările
europene.
Rezultatele înregistrate în luna martie sunt prezentate în tabelele şi graficele de mai jos şi
sunt raportate la valorile limită prevăzute în OM 592/2002.

Staţia Poieşti 1- staţie de tip urban este amplasată în oraşul Ploieşti – parc Prefectură. Acest
tip de staţie:
- evaluează influenţa activităţii umane din zona centrală a municipiului asupra calităţii
aerului;
- raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;
- poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid
de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în suspensie (PM 2,5) şi parametrii meteo
(direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă,
precipitaţii);
- începând cu luna februarie 2009 se monitorizează şi amoniacul.

Tabel B.1. –valori medii lunare, minime şi maxime orare


STAŢIA PLOIEŞTI 1
Poluant UM
Medie lunară Minima Maxima
SO2 μg/mc 8,14 1,47 240,54
NO μg/mc 7,89 0,96 87,84
NO2 μg/mc 15,45 0,5 86,42
4
NOx μg/mc 27,25 6,95 188,88
CO mg/mc 0,23 0,03 1,98
O3 μg/mc 34,94 3,88 71,13
NH3 μg/mc 10,31 0,16 42,64
Benzen μg/mc 1,88 0,08 9,10
PM 2,5 μg/mc 18,0 1,0 92,0

Staţia PLOIEŞTI 2 - staţie de tip industrial, este amplasată în oraşul Ploieşti – cartier Gara
Sud. Staţiile de tip industrial:
- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-SE a municipiului
asupra calităţii aerului;
- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km;
- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
amoniac (NH3), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10) şi
parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii);

Tabel B.2. –valori medii lunare, minime şi maxime orare


STAŢIA PLOIEŞTI 2
Poluant UM
Medie lunară Minima Maxima
SO2 μg/mc 8,51 17,37 207,48
NOx μg/mc 21,87 6,72 145,39
NO μg/mc 5,01 2,08 54,11
NO2 μg/mc 14,20 0,5 87,51
CO mg/mc 0,13 0,01 1,56
O3 μg/mc 40,47 6,10 75,42
PM 10 μg/mc 21,72 0 120
NH3 μg/mc 19,39 7,45 303,86

Staţia PLOIEŞTI 3 - staţie de tip industrial, este amplasată în oraşul Ploieşti – cartier Ploieşti
Nord:
- evaluează influenţa activităţii industriale dezvoltate în partea de E-NE a oraşului
Ploieşti, asupra calităţii aerului;
- raza ariei de reprezentativitate este de 100 m – 1km;
- poluanţii monitorizaţi sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2),
hidrogen sulfurat (H2S), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, pulberi în
suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune,
temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii);

Tabel B.3. –valori medii lunare, minime şi maxime orare


STAŢIA PLOIEŞTI 3
Poluant UM
Medie lunară Minima Maxima
SO2 μg/mc 4,73 1,88 24,99
NOx μg/mc 23,03 12,24 97,99
NO μg/mc 4,32 1,81 22,83
NO2 μg/mc 16,40 6,27 71,97
CO mg/mc 0,11 0 1,32
5
O3 μg/mc 45,91 6,47 90,96
PM 10 μg/mc 27,23 5,54 129,67
Benzen μg/mc 3,90 0,90 32,68
H2S μg/mc 2,93 2,0 3,77

Valorile înregistrate în luna martie 2009 pentru SO2, în urma măsurătorilor pe cele trei
staţii automate s-au situat sub valorile limită admise de către OM 592/2002.

Valorile înregistrate în luna martie 2009 pentru CO, în urma măsurătorilor pe cele trei
staţii automate se situează sub valorile limită admise de către OM 592/2002.
Poluantul CO rezultă din arderea incompletă a combustibililor şi alături de benzen este
considerat ca făcând parte din categoria poluanţilor specifici rezultaţi din trafic.
În urma măsurătorilor pe cele trei staţii automate, pentru indicatorul NO2 au fost
înregistrate depăşiri ale limitei anuale de 40 ug/mc, conform OM 592/2002, în cazul staţiei
PLOIEŞTI-1 în proporţie de 6,89 %( 2 depăşiri din totalul de 29 medii zilnice).
Începând cu luna februarie 2009 indicatorul NH3 este urmărit şi prin măsurătorile
Limita la 8 h=10 mg /mc
efectuate în staţia -1.
Pe parcursul lunii martie nu s-au semnalat depăşiri ale limitei maxime admise de 100
μg/mc NH3, conform STAS 12574/87.
Faţă de pragul de alertă ( 240 μg/mc- medie orară), precum şi faţă de pragul de informare
(180 μg/mc - medie orară), valorile înregistrate în luna martie 2009 de cele trei staţii au fost mici.
De asemenea, concentraţiile de ozon au fost sub obiectivul pe termen lung pentru protecţia
sănătăţii umane şi respectiv valoarea ţintă pentru anul 2010 (120 µ g/mc).
Sursele de provenienţă a benzenului sunt reprezentate în general de motoarele cu ardere
internă, în urma arderilor incomplete (trafic auto), situaţie reprezentativă pentru zona urbană P-
1. În ceea ce priveşte staţia P- 3, staţie de tip industrial, consemnăm că faţă de sursele amintite
mai sus se mai adaugă emisii difuze provenite din evaporarea combustibililor la stocare şi
transfer, din arderea lemnului şi din unele procese industriale, specifice în activităţile
desfăşurate pe platforma industrială Ploieşti.
Valorile înregistrate în luna martie 2009 pentru benzen, în urma măsurătorilor au fost
depăşite în cazul staţiei 3, în conformitate cu valorile limită admise de către OM 592/2002, în
proporţie de 16,12 % ( 5 depăşiri din totalul de 31medii zilnice ).

Pulberile în suspensie PM 10, care constitue fracţia dimensională de interes toxicologic


din aerosuspensia urbană, au depăşit valoarea limită pentru 24 ore ( 50 μg/mc ) prevăzută în
OM 592/2002, în cazul staţiei automate P-2 în proporţie de 6,45 % ( 2 medii zilnice depăşite din
totalul de 31), în cazul măsurătorilor realizate la staţia P-3 depăşirile au fost în proporţie de 6,66
% ( 2 medii zilnice depăşite din totalul de 30).

Datorită dimensiunilor reduse, pulberile PM 2,5 intră în categoria pulberilor respirabile,


care, pot pătrunde şi se pot acumula la nivelul alveolelor pulmonare provocând grave probleme
de sanătate, astmul şi diversele forme de cancer pulmonar fiind cele mai des intâlnite afecţiuni
depistate în zonele cu poluare accentuată cu pulberi.
Prin Directiva 2008/50 se ia ca punct de reper particulele cu diametrul mai mic decat 2,5
micrometri (n.r. - PM 2,5). În aceste condiţii, directiva impune statelor membre ca, până la 1

6
ianuarie 2015, valoarea limită a emisiilor de pulberi în suspensie să fie de cel mult 25 μg/mc ca
medie anuală, iar în 2020 aceasta să scadă până la 20 μg/mc.

Rezultatele măsurătorilor gravimetrice pentru pulberile în suspensie PM 2,5


(staţia P-1 ), PM 10 ( P-2) şi a măsurătorilor realizate prin spectrometrie cu absorbţie atomică
pentru metalele: Pb, Cd, Ni( staţia P-2) sunt prezentate în tabelele şi graficele următoare:

Pulberi în suspensie
PM 2,5 (μg/mc) PM 10(μg/mc)
Luna Media Maxima Minima Media Maxima Minima
lunară zilnică zilnică lunară zilnică zilnică
Ianuarie 29,33 84,77 6,23 27,36 74,08 7,43
februarie 18,31 40,85 5,99 20,39 51,15 8,82

Metale
Pb(μg/mc) Cd( ng/mc) Ni( ng/mc)
Luna Media Maxima Minima Media Maxima Minima Media Maxima Minima
lunară zilnică zilnică lunară zilnică zilnică lunară zilnică zilnică
Ianuarie 0,0078 0,0335 0,0011 0,66 2,25 0,31 2,258 5,15 0,11
februarie 0,006 0,0145 0 0,51 0,77 0,34 1,362 1,93 0,78

În cazul pulberilor în suspensie PM 2,5 se constată că în cursul lunii ianuarie a fost


depăşită limita de 25 ug/mc, conform Directivei 2008/50/EC, valoarea calculată în luna februarie
s-a situat sub această limită.

În cazul măsurătorilor pentru metale, la nici unul dintre indicatori nu s-au depăşit limitele
anuale, impuse de către Ordinul 448/2007.

Calitatea precipitaţilor
Punctul de prelevare al precipitaţiilor este situat la sediul APM Ploieşti.
Nu au fost analizate precipitaţii în luna martie 2009

Poluări accidentale/incidente de mediu

În cursul lunii martie 2009 nu s-au semnalat poluări accidentale/incidente, asupra


factorului de mediu aer.

Coeficient general de poluare aer

În calculul coeficientului general de poluare s-au luat în consideraţie valorile indicatorilor


analizaţi de către Laboratorul APM Ploieşti, din reţeaua manuală de monitorizare a calităţii
Valoarea
aerului. notei de
bonitate pentru aer în
judeţul Prahova în luna
martie 2009 a fost 8.

7
II. Calitatea apei

1.Calitatea apei de suprafaţă

Directiva Cadru a Apei 60/2000 aduce o nouă concepţie asupra abordării calităţii şi
evoluţiei ecositemelor.
În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, s-au identificat, funcţie de calitatea acestora şi a
emisiilor sub incidenţa cărora sunt, surse punctiforme sau difuze asupra lucrărilor de amenajare
tronsoane de râuri ce prezintă risc organic, nutrienţi, substanţe periculoase alterărilor
hidromorfologice.
Calitatea râurilor este stabilită prin “Normativul privind clasificarea calităţii apelor de
suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă“ aprobat prin Ordinul nr. 161
din 16.02.2006.
Principalul râu monitorizat de către Direcţia Apelor Buzău -Dâmboviţa este Prahova.
În luna martie 2009 calitatea apei a fost urmărită în 4 secţiuni de supraveghere:

• P1: din punct de vedere al nutrienţilor apa s-a încadrat în limitele clasei a-II-a de calitate, N-
NH4 (0,4512 mg/l), N-NO2 (0,0377 mg/l), N-NO3 (1,4125 mg/l), Ntot(1,900 mg/l ), P-PO4
(0,0730 mg/l ), P (0,0,0240 mg/l ), apa se încadrează în clasa a-II-a de calitate generală
(bună).
• P2:Aval lac agrement: apa s-a încadrat în limitele clasei a-II- a de calitate generală (bună),
iar din punct de vedere al nutrienţilor apa s-a încadrat în clasa a-II-a de calitate N-NH4
(0,1338 mg/l), N-NO3 (0,8249 mg/l), N-NO2( 0,0340 mg/l), Ntotal (0,990 mg/l), P-PO4
( 0,1480 mg/l ), P ( 0,0480 mg/l ).
• P3: din punct de vedere al nutrienţilor apa s-a încadrat în limitele clasei a-I- a de calitate, N-
NH4 (0,1813 mg/l) N-NO3 ( 1,1029 mg/l ), Ntot ( 1,310 mg/l ), P-PO4 (0,0830 mg/l), P
(0,0270mg/l), apa se încadrează în clasa a -II- a de calitate generală ( bună ).

• P4: apa s-a încadrat în limitele clasei a-II- a de calitate generală (bună), iar din punct de
vedere al substanţelor organice, apa se încadrează în clasa a-II-a de calitate: CCOMn
( 9,1 mg/l ), CCOCr ( 16,8 mg/l), CBO5 ( 5,0 mg/l) ;

8
2. Calitatea apei uzate

Monitorizarea apei uzate realizată de către RAGC Ploieşti a evidenţiat o serie de


operatori economici ( tabelul 2.1.) care pe parcursul lunii martie au înregistrat depăşiri ale limitei
admise la indicatorii analizaţi.

Valoare
Valoare
limită
Operatorul economic Parametri de calitate analizaţi deteminată
admisă
( mg/l)
( mg/l )

SC ANTEL EURO METAL


- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,288 1
SRL PLOIESTI

SC ENA SRL PLOIESTI - sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,09 1


- consum chimic de oxigen- metoda cu K2Cr2O7
508,07 500
S.C. UPETROM S.A.
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,383 1
SC SCANRO CONSULT
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,573 1
SRL PLOIESTI
-consum chimic de oxigen- metoda cu K2Cr2O7
502,21 500
S.C. BILLA ROMANIA S.A.
-azot amoniacal 36,91 30
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,955 1
SC ZIRIDAVA SRL
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,193 1
PLOIESTI
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,379 1
S.C. Conagra S.A.
- cloruri 716,15 500
S.C. Europrod S.A. - sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,764 1
S.C. Sonoma S.R.L. - sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,186 1
- consum chimic de oxigen- metoda cu K2Cr2O7
S.C. BAU CONSTRUCT 519,2 500
S.R.L
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,478 1
- materii în suspensie 531 350
-consum biochimic de oxigen ( CBO5) 306,5 300
- consum chimic de oxigen- metoda cu K2Cr2O7
SPITALUL TBC 724,99 500
- azot amoniacal 38,68 30
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,764 1
- consum chimic de oxigen- metoda cu K2Cr2O7
549,41 500
SPITALUL DE URGENŢĂ
- sulfuri şi hidrogen sulfurat 1,574 1

9
Din datele operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe platforma chimică
Brazi şi care au laboratoare propii şi trimit rezultatele obţinute în urma analizelor la APM Ploieşti
se constată că, în luna martie nu au fost înregistrate depăşiri ale indicatorilor de poluare în
conformitate cu limitele maxime admise în vigoare.

III. CALITATEA SOLULUI

În luma martie au avut loc o serie de incidente asupra factorului de mediu sol.
• În data de 02.03.2009, ora 14:00 s-a produs fisurarea unei conducte cu diametrul de 8
ţoli ce aparţine SN Petrom, sector Gaze Ploieşti Vest. Ca urmare a acestui fapt a fost
afectată o suprafaţă de 1mp ce se află în propietate privată ( grădină ). Situaţia a fost
remediată.
• În data de 31.03.2009, ora 14:30, datorită coroziunii s-a fisurat o conductă cu diametrul
de 12 ţoli ce aparţine SN Petrom zona Ploieşti Sud.. S-au pierdut aproximativ 2000 mc
gaze şi a fost afectată o suprafaţă de teren de 8 mp necesară pentru remediere (drum
public). A fost oprită pomparea în vederea remedierii situaţiei.

IV. MĂSURĂTORI DE ZGOMOT

S-au efectuat măsurători care, au ca scop măsurarea nivelului de zgomot echivalent


( Lech ) şi identificarea surselor generatoare.
Prelucrarea şi raportarea rezultatelor obţinute din măsurători se face la STAS nr.
10009/88. Precizăm că echipamentul din dotare nu asigură o monitorizare continuă şi că, în
general măsurătorile surprind valori cumulate, generate de mai multe surse cu intensităţi diferite.
Rezultatele măsurătorilor de zgomot realizate în luna martie sunt prezentate în tabelul
următor:

Tabel nr. IV.1.


Sesizări
Măsurători zgomot Nr. Maxima Depăşiri Indicator
rezolvate
Locaţie măsurători măsurată(dB) (%) utilizat
(%)
Incinte de şcoli şi
creşe, grădiniţe, spaţii 4 75,6 25,0 - Lech
de joacă pentru copii
Incintă industrială 3 76,8 33,33 - Lech
Zone feroviare 4 75,6 75,0 - Lech
Trafic 6 71,7 66,66 -
Zone locuibile 1 50,6 100 - Lech
Determinări executate
cu Garda de Mediu 3* - - - Lech
Ploieşti
Total 19
* Această valoare nu este adunată la Total fiind regăsită la măsurători incinte industriale şi zone locuibile.
10
VI. GOPPODĂRIREA DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE

S-a solicitat primăriilor din judeţul Prahova transmiterea către APM Ploieşti -
Compartiment Gestiune Deşeuri, de rapoarte privind măsurile întreprinse pentru salubrizarea
localităţii administrate.
În data de 14 martie 2009 s-a desfăşurat Campania naţională de colectare DEEE "Marea
Debarasare", raportându-se la ARPM Ploieşti cantitatea de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice colectată.
S-au finalizat : Capitolul 7 - Deşeuri şi capitolul 8 - Substanţe şi preparate chimice
periculoase din cadrul Raportului anual al calităţii factorilor de mediu în judeţul Ploieşti -
pentru anul 2008.
S-a actualizat inventarul operatorilor economici din judeţul Prahova care desfăşoară
activităţi cu substanţele reglementate prin Regulamentul Parlamentului European si Consiliului
(CE) nr. 2037/2000 privind substanţele care epuizează stratul de ozon.
S-a realizat baza de date privind producerea, importul şi utilizarea anumitor substanţe
chimice şi pesticide.
S-a finalizat baza de date cu ambalajele şi deşeurile de ambalaje în conformitate cu
Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje.
S-a realizat inventarul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de
tratare a vehiculelor scoase din uz (deţin autorizaţie de mediu, autorizaţie tehnică de funcţionare
RAR şi aviz de la Poliţie) şi activitatea de colectare a vehiculelor scoase din uz (deţin autorizaţie
de mediu).
S-a participat la comisia de valorificare/distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condiţiile legale de
comercializare, întrunită la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova.
Lunar se realizează raportarea cantităţilor de deşeuri valorificate/eliminate la nivelul
judeţului Prahova, situaţie ce este finalizată pe data de 20 a fiecărei luni.

Raportare februarie 2009


APM Denumire material Cantitate (tone) Stoc (tone) Stoc
colectată valorificată eliminată anterior
1. Deşeuri municipale 10024.5 10024.54
2. Sticlă 0 0 0
3. PET 58.6 94.45 57.93 93.78
4. PE 10.98 18.96 22.42 30.41
5. Hârtie / carton 293.76 269.888 219.32 195.448
PRAHOVA 6. Uleiuri uzate 0 0 16.83 16.83
7. PCB / PCT (litri) 0 2190 34045 36235
8. Acumulatori auto 29.995 41.585 39.432 51.021
9. Anvelope uzate 53.01 52.77 147.159 146.915
10. Deşeuri lemnoase, din care: 5677.08 6440.4 4385.92 5149.24
11. Rumeguş 1419 1610 1096.48 1287.31
12. Deşeuri spitaliceşti 14.65 14.65

11
VII. PROTECŢIA NATURII ŞI ARII PROTEJATE

1. Continuarea activităţilor referitoare la evaluarea speciilor de carnivore strict protejate, de


interes cinegetic, din fondurile de vânătoare;
2. Studiul documentaţiilor solicitanţilor actelor de reglementare de la APM Ploieşti, pentru
planurile/proiectele/activităţile din vecinătatea sau perimetrul ANP de interes naţional
şi/sau comunitar, verificarea în teren, realizarea hărţilor amplasamentelor în sistem GIS
precum şi emiterea punctelor de vedere privind protecţia naturii şi a biodiversităţii;
3. Participarea la dezbateri publice organizate de către operatorii economici care solicită
acte de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi a căror amplasament este în
vecinătatea sau perimetrul ANP de interes naţional şi/sau comunitar, pe coridorul de
migraţie al păsărilor de interes national şi/sau comunitar;
4. Verificarea condiţiilor de viaţă a animalelor de la Grădina Zoologică Bucov;
5. Solutionarea unei sesizări;
6. Participarea la şedinţe CAT;
7. Participarea la inventarierea terenurilor degradate de pe teritoriul oraşului Ploieşti;
8. Participarea la activităţile de împădurire organizate împreună cu GNM – Comisariatul
Judeţean Prahova;
9. Definitivarea listei cu siturile contaminate şi potenţial contaminate din judeţul Prahova;
10. Răspunsuri la diverse adrese de la instituţii, ONG-uri, operatori economici;

12