Sunteți pe pagina 1din 2

Sfântul Botez, primul pas în adevărata credinţă

• Autor: Cucu Diana-Elena


• Colegiul National “Gh.Vrănceanu”Bacău
• Profesor îndrumător: Gavriliu Veronica

Botezul este Taina în care, prin cufundarea în apa sfinţită, în numele Sfintei
Treimi, păgânul se curăţeşte de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute
până la Sfântul Botez, nascându-se într-o viaţa spirituală nouă şi devenind
membru al Bisericii lui Hristos.
Fiecare Taină lucrează unirea credincioşilor cu Hristos în măsuri şi moduri
diferite, pentru că toate îl cuprind pe Hristos sacramental, trecut prin toate
stările prin care El şi-a trecut propria umanitate. Un loc aparte îl ocupă însă
Botezul, Mirungerea şi Euharistia, care realizează progresiv încorporarea
oamenilor în Hristos prin Botez şi Mirungere şi apoi în mod deplin prin Sfânta
Euharistie. De fapt, toate Tainele sunt mijloace prin care se întăreşte această
unire cu Iisus Hristos, primind starea Sa de jertfă iar Biserica este o înnoire
continuă a acestei unităţi nelăsându-o să slăbească. În cadrul acestei Taine,
Hristos ne naşte, iar prin Sfântul Duh acelaşi Hristos ne pecetluieşte pentru ziua
răcumpărării, lăsându-ne totuşi să avem încă un trup muritor şi pătimitor, după
ce a scos însă pe căpetenia răutăţii din cămările sufletului.
Prin Botez, Sfântul Duh ne restituie lui Dumnezeu, de data aceasta ca
mădulare ale trupului tainic al Fiului Său, parteneri ai Lui la sfinţirea lumii si fii
dupa har ai Tatălui ceresc. Apa Botezului este făcută baie a renaşterii noastre,
vehicul al energiei dumnezeieşti, semnul văzut al puterii de viaţă făcătoare.
Omul, murind în baia botezului pentru păcat ,este renăscut la viaţa cea nouă în
Hristos, “durerile acestei naşteri purtându-le Duhul Cel Sfânt”. Botezându-se în
această apă ,omul se întâlneşte în ea cu Hristos ,se enipostaziază în El sau se
personalizează deplin încadrându-se în Persoana Lui, şi se umple de energiile
Duhului Sfânt ce iradiază din Hristos. În toţi cei botezaţi “se află Hristos ca
prunc născut fără de păcat din Fecioară, ei fiind într-un anumit grad unificaţi
spiritual in Hristos: “Câţi în Hristos v-aţi botezat,î n Hristos v-aţi şi
îmbrăcat”(Galateni 3:27).
Primind Sfântul Botez, Duhul Sfânt ne restituie înnoiţi Tatălui şi ne redă
adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu care se împlineşte prin participarea reală
la însăşi viaţa Prea Sfintei Treimi. Ea ne împărtăşeşte modul trinitar de existenţă
în care Cele Trei Persoane se conţin Una pe Alta, fară să se confunde, în care
fiecare pătrunde in Celelalte şi toate trei sunt Una.Aceasta o face Dumnezeu
tocmai spre a realiza între noi mădulare aceluiaşi Trup, o comuniune şi o
comunicare după modelul celei existente între Persoanele Sfintei Treimi.Duhul
ne redă libertatea, acea libertate din interior,f ăcând-o roditoare spre fapte bune.
Din momentul Botezului, Duhul Sfânt este “ Cel care realizeaza interioritatea şi
profunzimea infinită a fiecărei Persoane; nu este duhul care se opune materiei, ci
Suflul care pătrunde trupul şi sufletul, Viaţa pe care o caută şi o arată între ei cei
ce se iubesc.
Botezul este Taina prin care se extinde misterul întrupării Cuvântului, adică se
dezvoltă Trupul tainic al lui Hristos, Biserica.”Cei ce se botează devin membri ai
Bisericii şi poartă imprimat de catre Duhul Sfânt în fiinţa lor misterul morţii
pentru păcat şi al renaşterii la o viaţa nouă în Hristos” (Romani,6: 7-11). Apa
Botezului este în mod tainic: mormânt în care stăm împreună cu Hristos trei
zile,l eagăn în care ne naştem împreună cu Fiul lui Dumnezeu la un alt plan de
existenţă şi loc de întâlnire cu întreaga Sfântă Treime în numele Căreia suntem
botezaţi (Matei 28:19). Acum primim demnitatea de fii după har ai lui
Dumnezeu şi de acum avem mai mult ca niciodată, dreptul să-L numim pe
Dumnezeu “Părinte”. (Romani 8:15-17).
Biserica este constituită, deci, din cei botezaţi şi poartă caracterul Botezului,
fiind Trup sacramental în care Iisus Hristos trăieşte în Duhul Lui ,imprimat în
mădularele ei.Prin Botez, Hristos încorporează pe om in Sine, extinzându-Se şi
sălăşluindu-Se în el prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea,Botezul înseamnă o
relaţie personală, particulară între cel ce vine să mărturisească sincer credinţa în
Cel în Treime închinat, în Biserică şi în Taine, şi în Hristos-Săvârşitorul suprem
al Tainei Botezului .