P. 1
varsta_prescolara

varsta_prescolara

|Views: 583|Likes:
Published by adela_mldvn

More info:

Published by: adela_mldvn on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

„Cu pãrinþii la ºcoalã“

Vârsta preºcolarã
Ghid pentru pãrinþi

Autori: Domnica Petrovai Adina Botiº Diana Tudose Sorina Constandache Expertizã ºi coordonarea activitãþii de scriere a ghidului: Domnica Petrovai Coordonare Proiect: Georgeta Pãunescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi / Organizaþia Salvaþi Copiii România. - Bucureºti : Speed Promotion, 2008 ISBN 978-973-8942-67-7 343.541:3-053.2

CUPRINS
PARTEA I DISCIPLINAREA COPILULUI DE VÂRSTà PREªCOLARà (2-7 ani) Capitolul 1 Au pãrinþii nevoie de o „ºcoalã a pãrinþilor”? Capitolul 2 Cum învaþã copiii comportamentele sociale ºi emoþionale? Disciplinarea ca formã de învãþare comportamentalã

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

2.1 Cum putem sã construim un context sãnãtos de învãþare a comportamentelor copiilor? Ce este disciplinarea?

2.2 Care sunt cauzele sau ce determinã comportamentul copilului? 2.2.1 Cum influenþeazã genetica comportamentul copilului? Diferenþe individuale în temperamentul ºi reactivitatea emoþionalã a copiilor

2.3 ABC-ul învãþãrii comportamentale

2.2.2 Convingerile, atitudinile ºi reacþiile comportamentale ºi emoþionale ale pãrinþilor ºi educatorilor/ profesorilor influenþeazã ºi determinã comportamentul copilului

3

PARTEA II PROGRAM DE DEZVOLTARE A ABILITÃÞILOR PARENTALE DE DISCIPLINARE POZITIVÃ ªedinþa 1 Introducere ªedinþa 2 Ce ºi cum învaþã copilul în primii 7 ani?

ªedinþa 3 Despre emoþiile copilului ºi managementul emoþional ªedinþa 4 Cum dezvoltãm abilitãþile sociale ale copiilor ªedinþa 5 Bariere în disciplinare

ªedinþa 6 Ce funcþii îndeplinesc comportamentele copiilor? ªedinþa 8-10 Managementul comportamentelor problematice ale copiilor Împãrþirea jucãriilor Disputele ºi agresivitatea Impactul vizionãrii TV asupra dezvoltãrii copiilor ªedinþa 7 Despre furie ºi alte emoþii

Acum mã bucur cã voi ºti cum sã mã relaþionez cu nepotul meu. Ghid pentru pãrinþi „Când am venit la acest workshop eram convins cã cel care trebuie sã se schimbe este copilul meu. avea anumite reacþii de furie ºi pentru cã eu o pedepseam atunci când ea avea o problemã ºi nu ºtia cum sã se descurce. ca adult mi-am schimbat atitudinea ºi comportamentul în relaþia cu copilul meu!“ Mama lui Alex. de 5 ani ºi 3 luni cu dificultãþi comportamentale de hiperactivitate ºi agresivitate „Regret cã nu am învãþat aceste lucruri.MESAJE ALE PÃRINÞILOR CARE AU PARTICIPAT LA WORKSHOP-URILE DE DISCIPLINARE „Comportamentul copilului meu s-a schimbat pentru cã eu. de relaþionare cu ceilalþi ºi cu teama de a vorbi în public Vârsta preºcolarã. cum sã mã comport cu copiii ºi cum sã îi sprijin când eram tânãrã.. Acum ºtiu cum sã o ajut prin faptul cã am înþeles cã ea are nevoie de ajutorul meu pentru a învãþa cum sã facã faþã furiei!“ Tatãl unei fetiþe de 3 ani ºi jumãtate .. M.“ 4 Bunica unui bãieþel de 4 ani ºi 7 luni cu dificultãþi emoþionale. acum îmi dau seama cã eu sunt cel care trebuie sã se schimbe.

PARTEA I DISCIPLINAREA COPILULUI DE VÂRSTÃ PREªCOLARÃ (2-7 ani) .

Problema este cã aceste cunoºtinþe ºi abilitãþi nu sunt înãscute ºi nici nu apar atunci când devii pãrinte. psihologi. cunoºtinþele ºi comportamentele de disciplinare ºi educare a copilului lor. De multe ori. educatori.Capitolul 1 Au pãrinþii nevoie de o „ºcoalã a pãrinþilor“? Rolul de pãrinte implicã foarte multe cunoºtinþe ºi abilitãþi necesare zi de zi. pãrinþii au întrebãri la care nu au rãspunsuri sau observã comportamente ale copilului lor la care nu ºtiu cum sã reacþioneze. de la pãrinþii noºtrii.România ºi a autoarelor. medici. Fiecare dintre noi învãþãm sã fim pãrinþi de la cei din jurul nostru. Cui se adreseazã ghidul? . Numeroase studii ºtiinþifice au identificat acele cunoºtinþe ºi abilitãþi ale pãrinþilor ºi adulþilor din viaþa copilului care sunt necesare ºi esenþiale pentru ca copilul sã se poatã dezvolta sãnãtos atât fizic. din informaþiile pe care le auzim sau le citim. Ghid pentru pãrinþi Ghidul a apãrut la iniþiativa organizaþiei non-guvernamentale Salvaþ Copiii . Ghidul de faþã vã oferã o sintezã a acelor cunoºtinþe ºi abilitãþi ale pãrinþilor esenþiale pentru optimizarea dezvoltãrii cognitive. profesori. Experienþa autoarelor în consultanþa psihologicã ºi educaþionalã oferitã pãrinþilor a stat la baza acestui ghid care sintetizeazã informaþiile esenþiale de care are nevoie un pãrinte pentru a-ºi construi o relaþie sãnãtoasã ºi funcþionalã cu copilul sãu. o resursã cu cele mai relevante informaþii testate ºi validate ºtiinþific despre disciplinarea copilului ºi despre parenting. Uneori însã ceea ce învãþãm interacþionând cu ceilalþi nu este suficient pentru a fi pãrintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta ºi pentru a creºte sãnãtos fizic ºi mental. Cum a fost construit acest ghid? Ghidul se adreseazã tuturor celor care îºi propun sã ofere un spijin pãrinþilor care doresc sã-ºi îmbunãtãþeascã abilitãþile. care au dorit sã ofere tuturor celor care lucreazã cu pãrinþii. sociale ºi emoþionale ale copiilor ºi pentru facilitarea unor relaþii sãnãtoase ºi funcþionale ale pãrinþilor cu copii lor. Acest ghid este construit pentru a oferi un sprijin pãrinþilor care îºi doresc sã ºtie mai multe despre ce ar putea sã facã ei pentru sãnãtatea ºi starea de bine a copilului lor. 6 Vârsta preºcolarã. cât ºi emoþional ºi social.

Atât pãrintele cât ºi profesorul au nevoie de sprijin pentru a învãþa cum sã recþioneze atunci când apare un comportament problematic al copilului ºi cum poate fi ajutat copilul sã îºi modifice acel comportament. profesori. Care sunt modalitãþile de încurajare de cãtre profesioniºti a implicãrii pãrinþilor în educaþia copiilor? . cele mai frecvente probleme care pot apãrea ºi un program de training al pãrinþilor structurat pe 10 sesiuni. Comportamentele copiilor se învaþã în interacþiunea cu alþi copii. prieteni. atunci pãrintele va asocia ºcoala cu ceva negativ. în interacþiunea cu pãrinþii ºi cu profesorii. dacã pãrintele este criticat. colegi. colegi. este necesarã implicarea tuturor celor care interacþioneazã cu copilul – pãrinþi.Ghidul este structurat pe câteva capitole care descriu principiile disciplinãrii copiilului. Copii învaþã comportamentele din interacþiunea cu cei din jurul sãu. Pentru a sprijini copiii în a învãþa atitudini ºi comportamente funcþionale cu scopul menþinerii sãnãtãþii emoþionale ºi sociale a acestora. De ce un training al pãrinþilor? 7 Pentru ca pãrinþilor sã le fie încurajat comportamentul de implicare în programele educaþionale ale ºcolii este necesar ca aceºtia sã perceapã beneficiile acestor întâlniri în ºcoalã ºi sã se simtã confortabil emoþional când interacþioneazã cu profesorii. Aceste sesiuni sunt orientative. schimbarea unui comportament al copilului implicã în fapt ºi schimbarea comportamentelor celor din mediul sãu – pãrinþi. prin modificarea propriului comportament. ameninþãtor la adresa rolului lui de pãrinte. Ghid pentru pãrinþi Atât pãrinþii cât ºi educatorii/ profesorii reprezintã o sursã ºi un context de învãþare esenþial pentru copil. ele pot fi adaptate în funcþie de nevoile ºi de prioritãþile pãrinþilor. Cum este structurat ghidul? Vârsta preºcolarã. judecat. apostrofat în ºcoalã. În consecinþã. atunci va avea tendinþa de evitare a ºcoli deoarece îi creazã un discomfort emoþional care nu îl ajutã sã rezolve problema de comportament a copilului. Similar. profesori. Dacã pãrintele este „chemat” la ºcoalã doar atunci când copilul are probleme de indisciplinã. media.

c) accesul pãrinþilor la informaþiile despre ºcoalã printr-un ziar electronic al ºcolii prin care pãrinþii aflã lunar detalii legate de activitãþile ºi programele extracurriculare ale ºcolii. lunar sau sãptãmânal).8 Vârsta preºcolarã. cu un numãr de 8-10 ºedinþe. planificate la intervale mici de timp (ex. festivitãþi. acest proiect poate fi realizat de cãtre elevi sau consiliul elevilor. Ghid pentru pãrinþi Contactul constant al învãþãtorilor ºi profesorilor cu pãrinþii este unul din mijloacele prin care poate fi încurajat comportamentul de implicare al pãrinþilor. Manualul de faþã vã oferã alternative de conþinuturi ºi activitãþi pe care le puteþi utiliza în cadrul acestor sesiuni de training cu pãrinþii. în care consilierul ºcolii sau câþiva învãþãtori prezintã cãteva probleme frecvente ale copiilor la debutul ºcolii precum ºi recomandãri de gestionare a acestor probleme. pentru a le oferi acestora informaþii despre progresele pe care le-a fãcut copilul lor (NU se recomandã punerea accentului pe probleme sau pe ceea ce Nu ºtie sau NU poate copilul). . Cum putem organiza sesiunile/workshop-urile educaþionale cu pãrinþii? Exemplu: un program de training al pãrinþilor în disciplinare pozitivã. metode de disciplinare a copiilor sau cum valorizãm timpul liber al copilului etc.. f) susþinerea de cãtre ºcoalã a organizãrii unor asociaþii profesori-pãrinþi sau a unor asociaþii de pãrinþi care sã organizeze evenimente care sã susþinã implicare pãrinþilor în viaþa ºcolarã a copilului lor. campanii de strângere de fonduri. cu accent pe aspectele pozitive ºi pe acele abilitãþi ºi comportamente pe care pãrinþii sã le încurajeze la rândul lor. de tipul întâlnirilor cu o anumitã tematicã. b) întâlniri de grup cu pãrinþii care au ca ºi obiectiv prezentarea ºi discutarea unor teme de interes pentru toþi pãrinþii – de exemplu. d) primirea de cãtre pãrinþi a unui raport scris cu progresele copiilor la sfârºitul fiecãrui an ºcolar. Sesiunile cu pãrinþii pot fi punctuale. Modalitãþile prin care pot fi realizate aceste contacte sunt: a) întâlniri individuale cu pãrinþii. Exemplu: un eveniment organizat pentru pãrinþii copiilor din clasa a I începutul ºcolii. e) participarea pãrinþilor la diverse evenimente organizate de ºcoalã. organizate de consilierul ºcoar împreunã cu un profesor. A doua modalitate de organizare se referã la sesiunile structurate cu un anumit numãr de ºedinþe.

Care pot fi temerile sau îngrijorãrile pãrinþilor în legãturã cu aceste întâlniri? 9 . cea mai frecventã convingere este cã „nu sunt un pãrinte bun dacã nu ºtiu sã mã descurc cu copilul meu!”. Cum îi anunþãm? Vârsta preºcolarã. ei pot sã aibã convingerea cã „o sã fie la fel de rãu pentru mine. mã voi simþi umilit ºi neputincios”. Ghid pentru pãrinþi De ce pãrinþii nu participã la aceste întâlniri? Motivele pentru care pãrinþii nu vor participa de la început la aceste întâlniri pot fi multiple: fiind un proiect nou. pãrinþi nu au experienþa unor întâlniri în care ei „învaþã” cum sã fie pãrinþi ºi ar putea sã respingã ideea pentru cã nu îºi dau seama încã cum i-ar putea ajuta aceste întâlniri. socialã sau emoþionalã a copilului.Cum îi motivãm pe pãrinþi sã participe la aceste workshop-uri/ sesiuni educaþionale? Pentru a participa la aceste întâlniri. unii pãrinþi se pot simþi jenaþi sau ruºinaþi vinã ºi sã vorbeascã depre dificultãþile lor. Oferirea unui cadru în care pãrinþii pot gãsi rãspuns la aceste întrebãri este un beneficiu imediat al participãrii într-un astfel de program. unii pãrinþi pot avea convingeri de tipul „nimeni nu îmi poate spune cum sã îmi cresc copilul!”. este nevoie ca pãrinþi sã perceapã beneficiile directe ale sesiunilor. cum sã recþioneze ca pãrinte în anumite situaþii sau cum sã îi ofere copilului un mediu cât mai sãnãtos în care sã se dezvolte. reacþii agresive ale copiilor) sau faptul cã vor învãþa cum sã optimizeze dezvoltarea cognitivã. „nu am nevoie de sfaturi!”. Pãrinþii au propriile lor întrebãri ºi temeri despre cum sã îºi educe copilul: de ce copilul lor are un comportament ºi nu altul. gândindu-se cã un pãrinte trebuie sã ºtie întotdeauna ce sã facã ºi sã fie „perfect”. unii pãrinþi au experienþe negative cu ºcoala ºi asociazã acest program cu respectivele experienþe. cum ar fi de exemplu. faptul cã vor învãþa cum sã îºi rezolve dificultãþile pe care le au în gestionarea anumitor compor tamente ale copiilor (ex.

pentru o prezentare a programului. De exemplu. agresivitate. Acest program nu este suficient pentru pãrinþii ai cãror copii au dificultãþi comportamentale ºi emoþionale moderate. Comportamentul copilului se schimbã dacã pãrinþii participã la aceste workshop-uri? . Aceste sesiuni NU sunt pentru toþi pãrinþii. medicul de familie ºi psihologul clinician. Ghid pentru pãrinþi Schimbarea atitudinilor ºi modului de reacþie a pãrinþilor reprezintã un factor de schimbare a comportamentelor copiilor. depresie) sau comportamentale (ex. anxietate. în acest caz este necesar un program specializat. Altele pot fi modificate prin prezentarea beneficiilor pe care le-ar putea transmite pãrinþii care au participat deja la întâlniri.Unele dintre ele pot fi modificate invitând pãrinþi la ºcoalã sau în cadrul organizaþiei unde se oferã aceste servicii pentru pãrinþi. ADHD) au nevoie de spijin de specialitate oferit de psihiatru. ca profesorii sã aplice instrumente de management comportamental la clasã astfel încât copilul sã aibã acel context de învãþare care sã îl facã funcþional ºi sãnãtos din punct de vedere emoþional ºi social. Este necesar ca ºi copiii sã participe la rândul lor în programe de dezvoltare a abilitãþilor sociale ºi emoþionale într-un cadru organizat. pentru un pãrinte cu un copil cu ADHD (hiperactivitate cu deficit de atenþie) acest program nu este util. Pentru unii pãrinþi va fi suficientã doar lectura unor materiale informative transmise de ºcoalã. Cu siguranþã sunt pãrinþi care au nevoie de un alt tip de sprijin. pãrinþii ai cãror copii au probleme clinice emoþionale (ex. Cine beneficiazã de pe urma acestor întâlniri? 10 Vârsta preºcolarã. uneori mai intensiv. Cum putem sã modificãm aceste temeri sau convingeri? Cine poate participa la aceste întâlniri? Programul se adreseazã tuturor pãrinþilor care doresc sã susþinã dezvoltarea copilului sau ai cãror copii au dificultãþi emoþionale ºi comportamentale minore. ei au nevoie de un program mai specializat pe care îl poate oferi consilierul sau psihologul educaþional specializat în psihologia copilului ºi adolescentului. De asemenea.

sunt identificate de asemenea. Este recomandat ca un program sã aibã un numãr de cel puþin 6-8 sesiuni pentru a putea parcurge tematica de bazã. Tematica de bazã în training-ului pãrinþilor poate fi gãsitã în acest manual. managementul furiei sau a altor emoþii negative intense. elemente de psihologia dezvoltãrii. abilitãþile sociale ºi emoþionale ale copiilor. Ghid pentru pãrinþi 11 .Cum structurãm training-ul cu pãrinþii? Numãrul de întâlniri cu pãrinþii este variabil în funcþie de nevoile acestora. cele mai frecvente nevoi de training ale pãrinþilor: disciplinarea ºi metode de gestionare/ modificare a comportamentelor problematice. Comportamentele copiilor se învaþã din interacþiunea cu pãrinþii ºi educatorii! Ce tematicã alegem? Ce informaþii oferim pãrinþilor? Vârsta preºcolarã.

pãrinþi sau educatori. emoþionale ºi comportamentele sunt modele de învãþare pentru copil! Pentru a sigura însã o învãþare sãnãtoasã.Capitolul 2 Cum învaþã copiii comportamentele sociale ºi emoþionale? Disciplinarea ca formã de învãþare comportamentalã Ce este disciplinarea? 2. În consecinþã. Una dintre erorile cele mai frecvente în relaþia cu copilul. dacã un copil observã un adult care reacþioneazã cînd este furios prin agresiune verbalã sau fizicã. plângem sau ridicãm tonul etc. interpretãm comportamentul copiilor. Ghid pentru pãrinþi Comportamentul copilului este astfel o reflecþie a ceea ce a învãþat pânã în acel moment ºi ne oferã o imagine a abilitãþilor pe care le are ºi a celor care încã au nevoie de un context de învãþare. Copii se nasc cu potenþialul de învãþare de noi comportamente însã au nevoie de un context structurat pentru a învãþa care sunt cele potrivite sau adecvate într-o situaþie sau alta. Implicarea pãrinþilor ºi educatorilor scade riscul învãþãrii neadecvate a comportamentelor noi. Reacþiile noastre ca adulþi. enervaþi sau triºti) precum ºi comportamentele pe care le avem (ex. felul în care reaþionãm . copilul învaþã o modalitate neadecvatã de gestionare a unei emoþii negative.1 Cum putem construi un context sãnãtos de învãþare a comportamentelor copiilor? Disciplinarea este un proces de învãþare a comportamentelor.). . ca adulþi. 12 Comportamentele pãrinþilor ºi educatorilor sunt principala sursã de învãþare comportamentalã a copiilor. este modul în care noi. Vârsta preºcolarã. reprezintã pentru copil un context de învãþare involuntarã. felul în care se comportã când este furios sau supãrat). Semnificaþia pe care o dãm comportamentului copilului. determinã modul în care ne raportãm la o anumitã situaþie. suntem furioºi. este nevoie sã ne propunem voluntar sã asigurãm copilului un context de învãþare adecvat. De exemplu. va învãþa cã acesta este modul firesc de reacþie intr-o astfel de situaþie. Modul în care adultul reacþioneazã într-un anumit context (de exemplu.emoþiile pe care le simþim (ex.

Ghid pentru pãrinþi Cum îl putem ajuta pe pãrinte sã abordeze diferit comportamentul copilului pentru a încerca alternative de gesionare a situaþiei problematice? În primul rând. care îl face neîncrezãtor ºi nesigur. comportamentul copilului este o reflecþie a abilitãþilor pe care le are dezvoltate pânã în acel moment. De exemplu. pãrinþii încearcã sã aplice divese metode de eliminare a comportamentului problemã. Principalul obiectiv al training-ului de discplinare este formarea unei atitudini corecte despre cauza comportamentului copilului. Majoritatea pãrinþilor care solicitã sprijin pentru disciplinarea copilului formuleazã problema în termeni de nevoie „sfaturi” sau soluþii de „corectare” sau „modificare” a unor comportamente ale copiilor.Semnificaþiile pe care le atribuim unui comportament ºi modul în care percepem ºi interpretãm contextul în care apare comportamentul copilului determinã tipul de reacþie emoþionalã ºi comportamentalã pe care îl avem într-un context anume. copilul nu îºi face temele. Percepþia pe care o au pãrinþii despre cauzele comportamentului copilului influenþeazã modul în care ei reacþioneazã pentru a modifica comportamentul. retras etc. Astfel. cum ar fi: copilul nu mãnâncã la ora mesei. poate fi un rezultat al feedback-urilor negative pe care le-a primit pânã în acel moment ºi care au determinat o percepþie negativã despre sine. astfel încât sã nu mai realizeze acel comportament. Percepþia pãrinþilor cu privire la „rezolvarea” problemei comportamentale a copilului este formulatã de obicei astfel: copilul are un comportament problemã ºi trebuie oprit prin pedeapsã fizicã sau apostrofare ºi criticã. copilul vorbeºte urât sau îºi loveºte colegii de joacã. însã de cele mai multe ori fãrã rezultate. Cum percep pãrinþii nevoia de soluþii pentru discplinarea copilului lor? 13 . Vârsta preºcolarã. copilul este timorat. cu persoane necunoscute. comportamentu timorat sau retras al unui copil în situaþii sociale poate avea mai multe semnificaþii: poate fi o manifestare a lipsei lui de abilitãþi de interacþiune socialã sau poate fi o manifestare a tipului lui de reactivitatea neurofiziologicã (temperament) în situaþii noi.

cum ar fi de pild[ faptul cã unii copii au nevoie de mai multã atenþie decât alþii. aceste încercãri ale pãrinþilor pot fi percepute de copil ca adevãrate pedepse. cum ar fi culoarea ochilor sau textura pãrului. Copiii moºtenesc temperamentul de la pãrinþi. ºcoala. În astfel de situaþii pãrinþii trebuie sã înveþe sã facã diferenþa între un comportament problemã ºi temperamentul copilului.2. Uneori pãrinþii sunt îngrijoraþi de aceste comportamente ºi ar vrea sã modifice anumite trãsãturi ale copilului. sã-l facã de exemplu mai curajos. Unele trãsãturi sunt mai uºor de gestionat ºi alte mai dificil. sunt mai activi sau sunt în permanentã explorare a mediului. plâng mai uºor ºi mai des.2 Care sunt cauzele sau ce determinã comportamentul copilului? Diferenþe individuale în temperamentul ºi reactivitatea emoþionalã a copiilor 2. . tot el este responsabil ºi de diferenþele care apar în tendinþa oamenilor de a se comporta într-un anumit fel. cum facem diferenþa între un comportament modificabil ºi unul ce nu poate fi modificat? Adesea observãm cã doi copii care fac parte din aceeaºi familie pot fi foarte diferiþi unul faþã de altul: unul poate sã fie foarte sociabil. au dificultãþi în a învãþa o rutinã comportamentalã cum este somnul sau mâncatul. adicã de tipul de temperament pe care îl avem. Existã comportamente ale copiilor care nu pot fi schimbate? Dacã da. Ghid pentru pãrinþi Copiii moºtenesc de la pãrinþi un bagaj genetic unic care constituie baza dezvoltãrii fizice de mai târziu. contextul familial ºi factorii din afara mediului familiei – comunitatea. ceea ce le influenþeazã comportamentul social ºi cel emoþional.Cea mai frecventã întrebare a pãrinþilor este DE CE? De ce se comportã copilul meu în felul acesta? De ce douã surori sau dai fraþi au comportamente diferite în acelaºi context familial? De ce un copil are comportamente diferite în contexte diferite? De ce copilul se comportã diferit cu persoane diferite? Existã mai mulþi factori care influenþeazã comportamentul copilului ºi al adultului: factorul genetic.1 Cum influenþeazã genetica comportamentul copilului? 14 Vârsta preºcolarã. Aceste diferenþe individuale includ caracteristici fizice. dar ºi caracteristici emoþionale ºi comportamentale. de exemplu: Vreau sã stai ºi tu o datã liniºtit pe scaun”. media. 2. mai dificil de speriat. iar celãlalt mai retras.

dacã copilul are tendinþa de a plânge mai uºor când este supãrat. De exemplu. nemulþumire sau neputinþã în situaþia în care conºtientizeazã cã nu pot modifica un comportament al copilului. Distincþia dintre comportamentul ca manifestare a temperamentului sau reactivitãþii copilului ºi comportamentul ca manifestare a abilitãþilor cognitive.La ora actualã. Aceste douã exemple de atitudini eronate ale pãrinþilor ºi educatorilor pot determina reacþii exagerate ale copilului (ex. sociale ºi emoþioanle pe care le are dezvoltate copilul în acel moment! Cele mai frecvente conflicte ºi divergenþe atât între adulþi cât ºi între pãrinþi ºi copii sau copii ºi educatori apar datoritã acestor diferenþe individuale pe care nu le cunoaºtem. „nu ai motive sã plângi!” sau sã îl pedepseascã pentru reacþia lui. iar acestea NU sunt modificabile. literatura de specialitate prezintã douã dimensiuni ale temperamentului ca fiind relevante din perspectiva dezvoltãrii psihologice: temperamentul inhibat-dezinhibat. aceste tipuri de temperament se manifestã prin comportamente specifice. atunci pãrintelep poate sã nu încerce sã schimbe reacþia copilului prin mesaje de tipul „nu mai plânge!”. negativ. reactivitatea emoþionalã ridicatã-scãzutã. þipã sau vorbeºte urât. nu le acceptãm ca ºi comportamente nemodificabile. Ghid pentru pãrinþi 15 . în orice situaþie. este modul în care pãrinþii reacþioneazã în contextele în care apar comportamentele ce nu pot fi schimbate. este important sã ºtie cã acel comportament este expresia unui tip de temperament ºi în concluzie NU poate fi modificat sau schimbat. Adesea pãrinþii ºi educatorii/ profesorii reacþioneazã cu frustrare. nu le-am sesizat. sau ca fiind intenþionate: „intenþionat vrea sã mã enerveze sau sã mã supere!”. ba mai mult. Vârsta preºcolarã. creºte perioada de timp în care plânge sau chiar intensitatea plânsului) ºi reacþii secundare asociate cu plânsul (ex. Uneori adulþii interpreteazã aceste comportamente ca fiind „lipsã de voinþã sau motivaþie!” – „nu vrea sã se schimbe”. Dacã un pãrinte remarcã un anumit comportament la copil de tipul „plânge prea uºor” sau este „hiperactiv”. se retrage). le interpretãm într-un mod personal. O eroare frecventã care se face este aceea cã uneori pãrinþii vor sã modifice comportamente care sunt expresiaa tipului de temperament sau reactivitate emoþionalã. Comportamentele rezultate din atitudinea adulþilor sunt în fapt comportamente problematice menþinute de reacþia acestora. fiind constante pe parcursul vieþii. Alternativa este însã de a crea acel context în care comportamentul copilului sã nu devinã problematic. Ceea ce însã poate fi modificat.

necunoscute. manifestã puþine iniþiative de interacþiune socialã în situaþii nefamiliare. tensiune la nivelul corzilor vocale atunci când copilul vorbeºte în situaþie de stres moderat. Copiii diferã ºi din punctul de vedere al pragului stimulãrii senzoriale ºi auditive (copii au un nivel diferit de toleranþã la stimulare senzorialã . Acest lucru ne ajutã sã înþelegem mai bine diferenþele între fraþi în termeni de preferinþe sau activitãþi în care se implicã. la ºcoalã ºi în timpul lui liber.mai mic sau mai mare. Descrierea tipului de temperament inhibat ºi dezinhibat compor tamente vigilente atunci când sunt confruntaþi cu situaþii. este necesar ca fiecãrui copil sã îi creem un context diferit de învãþare a comportamentelor ºi sã nu folosim acelaºi tip de metodã de disciplinare pentru toþi copiii. activare EEG la nivelul lobului frontal stâng. manifestând emoþii negative. nivelul de cortizol din salivã. Schwartz. (Fox ºi colab. activare mai mare la nivelul amigdalei drepte ºi stângi în situaþii noi. contexte noi. 2003) . sã ne adaptãm propriul comportamentul la nevoile copilului ºi sã îl spijinim în formarea ºi dezvoltarea acelor abilitãþi ºi competenþe care îl fac funcþional acasã. TEMPERAMENTUL INHIBAT Temperamentul inhibat ºi dezinhibat 16 Vârsta preºcolarã. sunt percepuþi de familie ºi prieteni ca fiind mai „fricoºi” sau „timizi”.Cunoscând temperamentul copilului putem ca adulþi. dilatarea pupilelor în timpul sarcinilor cognitive. În consecinþã. socialbilitate crescutã. 2001. nivel scãzut al fricii. Ele persistã pânã la vârsta adultã (Schwartz. 2003). activare EEG la nivelul lobului frontal drept. manifestã tendinþa spre impulsivitate. frecvenþã ridicatã de implicare în contexte noi. TEMPERAMENTUL DEZINHIBAT Ale diferenþe fiziologice semnificative sunt: rata bãtãilor inimii. pãrinþi ºi educatori/profesori.. comportamente de evitare sau retragere din situaþie. Ghid pentru pãrinþi reacþioneazã în situaþiile noi prin compor tamente de explorare a mediului ºi manifestã emoþii pozitive.

cu foarte puþine stimulãri (sunete. Unii copii au nevoie de un mediu mai liniºtit. fermitate (Maccoby. 2000 apud Bates. Vârsta preºcolarã. comportamente impulsive. Copiii cu temperament inhibat reacþioneazã mai degrabã negativ la comportamentul ferm ºi autoritar al pãrinþilor. Gradul de stimulare senzorialã este un context care trebuie adaptat nevoilor copilului. Fox ºi colab. Un ton cald ºi scãzut faciliteazã de cele mai multe ori un context sãnãtos de relaþionare cu copilul.Copiii aleg activitãþi diferite pentru cã diferã din punctul de vedere al toleranþei lor la stimuli ºi în consecinþã. comparativ cu copiii cu un temperament dezinhibat. în prezenþa anumitor carcteristici de mediu. în timp ce temperamentul inhibat este un factor de risc pentru apariþia anxietãþii ºi depresiei (Schwartz. cât ºi discontinuitãþi în manifestarea temperamentului copilului! Comportamentul pãrinþilor ºi educatorilor/ profesorilor reprezintã un context de schimbare comportamentalã pentru copii! Tonalitatea vocii poate fi adaptatã în funcþie de nevoile copilului sau ale partenerului. Ghid pentru pãrinþi Cum îºi pot adapta adulþii (pãrinþi sau educatori) comportamentul? Ce ne învaþã aceste diferenþe? Gradul de stimulare senzorialã a unui mediu/ context este un alt indicator care relevã nevoile copilului. cuvinte) în timp ce alþii au nevoie de un mediu mai stimulator (mai multe sunete. 1998). se asociazã cu probleme de externalizare. 2001). 2003. mai mult zgomot). zgomote. Un exerciþiu pe care îl pot face pãrinþii este sã observe care este tonalitatea vocii cu care copilul se simte confortabil ºi care este cea care îl inhibã. Cercetãrile din psihologie ne aratã cã o metodã de disciplinare are efecte diferite la copii diferiþi pentru cã aceºtia au nevoi specifice datorate temperamentului diferit. care au nevoie de un context cu reguli clare. ei au nevoie de contexte de învãþare comportamentalã adaptate acestor diferenþe individuale. Cele douã tipuri de temperament reprezintã factori de risc pentru apariþia diferenþiatã a unui tip de simptomatologie: temperamentul dezinhibat. agresive. Un copil poate avea nevoie de o tonalitate mai joasã a vocii comparativ cu un altul – aspect ce se explicã prin aceste diferenþe de prag senzorial. 17 . luminã. stricte.. Cercetãrile atrag însã atenþia faptului cã existã atât continuitãþi.

Diferenþele de reactivitate emoþionalã a copiilor se manifestã prin urmãtorii indicatori comportamentali: timpul de reacþie emoþionalã de la apariþia stimulului. unii copii reacþioneazã emoþional mai rapid decât alþii în anumite contexte/situaþii. mai întâi adunãm jucãriile de pe jos ºi abia apoi pictãm). strategiile de autoreglare a emoþiilor sunt diferite în funcþie de intensitatea emoþiilor. în timp ce alþii au emoþii mai puþin intense. Copiii care au dificultãþi în a-ºi inhiba unele comportamente. Reactivitatea emoþionalã e definitã ca intensitatea la nivel fiziologic cu care o persoanã rãspunde emoþinal la stimulii din jur. În aceeaºi situaþie. De exemplu. Un rol important îl are ºi reactivitatea emoþionalã a copilului. Într-un studiu realizat de Fox ºi Henderson (1999) se obser vã o mai mare continuitate a temperamentului dezinhibat (47%) faþã de temperamentul inhibat (27%). Reactivitatea emoþionalã 18 Vârsta preºcolarã. Acest lucru înseamnã cã temperamentul este moderat de acþiunea factorilor de mediu. în timp ce copiii cu o reacþie emoþionalã moderatã revin mai uºor la starea emoþionalã iniþialã. Copiii cu reactivitate emoþionalã mai scãzutã îºi pot focaliza mai bine atenþia pe o sarcinã ºi sunt mai greu de distras într-o situaþie. Copiii cu reacþii mai puternice au nevoie de un efort mai mare pentru a-ºi regla emoþia (pentru a reveni la starea emoþionalã iniþialã). ceea ce susþine convingerea cã atitudinea ºi comportamentul adulþilor. sunt mai predispuºi spre a dezvolta probleme de comportament ºi a avea dificultãþi în relaþiile sociale. metodele ºi timpul necesar pentru autoreglarea emoþiei – copiii cu reacþii emoþionale mai intense au nevoie de o prioadã mai mare de timp pentru a reveni la starea emoþionalã iniþialã. un copil cu o reactivitatea emoþionalã mai ridicatã va depune un efort sporit pentru a amâna activitatea preferatã (ex. intensitatea reacþiei emoþionale. pãrinþi ºi educatori/ profesori joacã un rol semnificativ în evoluþia dezvoltãrii comportamentale a copiilor. reactivitate care este determinatã la nivel biologic. doi copii pot reacþiona cu intensitãþi diferite ale emoþiei. unii copii sunt mai emoþionaþi decât alþii ºi îºi uitã poezia sau încep sã plângã. Copiii cu o reactivitate emoþionalã mai mare au nevoie de mai mult timp pentru a-ºi interioriza regulile.Existã mai multe studii care confirmã faptul cã temperamentul NU se manifestã întotdeauna în acelaºi tipar comportamental ºi cã existã ºi situaþii de discontinuitate. de exemplu. aceºtia se vor conforma mai uºor cererilor adultului. unii copii manifestã o reacþie emoþionalã mai intensã în timp ce alþii manifestã o reacþie emoþionalã moderatã în acelaºi context/situaþie. Ghid pentru pãrinþi . la o serbare de Crãciun organizatã la grãdiniþã. Cei care au reacþii mai intense au nevoie de un efort mai mare pentru a-ºi inhiba un comportament atunci când li se cere.

dacã e cazul. noi ºi refuzã mâncarea sau obiectele noi. Se comportã impulsiv ºi este uºor de distras. Exploreazã mediul. Introduceþi lucrurile noi în mod treptat. Oferiþi timp suplimentar pentru terminarea unor sarcini.! Pentru pãrinþi: recomandãri de identificare a tipului de temperament al copilului Tip de temperament Puncte tari Puncte slabe Recomandãri pentru pãrinþi Anticipaþi comportamentele de hiperactivitate ºi luaþi mãsuri de protecþie. Nivel scãzut de activare Rareori produce dificultãþi în cadrul unor activitãþi. viguros. Manifestã un tipar impredictibil în ceea ce priveºte mâncatul. cum ar fi sportul sau locuri de joacã special amenajate. Evitaþi sã-l implicaþi în activitãþi statice. Daþi sarcini realiste din punctul de vedere al timpului necesar efectuãrii lor. hiperactiv. Oferiþi copiilor oportunitãþi de manifestare sãnãtoasã a hiperactivitãþii. Utilizaþi distragerea atenþiei. 19 Retragere iniþialã Manifestã Respinge contexte/ persoane precauþie în situaþii riscante. Vârsta preºcolarã. Evitaþi sã forþaþi copilul sã mãnânce sau sã doarmã dacã el nu este pregãtit. Nevoia de structurã ºi regularitate scãzutã Face faþã modificãrile care apar in rutina zilnicã. Lentoare în realizarea sarcinilor. vorbiþi despre ele înainte ºi lãsaþi copilul sã se adapteze în ritmul propriu. În tabelul de mai jos sunt descrise tipurile de comportament identificate prin studii de cercetare ca fiind cele mai frecvente manifestãri ale temperamentului ºi reactivitãþii copilului. Nu are nevoie de un mediu foarte predictibil. introduceþi rutine pentru ora mesei ºi înainte de culcare. Ghid pentru pãrinþi Nivel ridicat de activare Energetic. Evitaþi criticismul faþã de aceastã trãsãturã. . Rãmâne activ chiar ºi în situaþii plictisitoare. dormitul ºi mersul la toaletã. Neliniºtit. Identificaþi pe cât posibil o regularitate în comportamentul copilului ºi þineþi cont de ea. Lasã impresia de indiferenþã. Se “agaþã” de adult ºi acceptã cu dificultate schimbarea. este numit de multe ori “leneº”.

de a sesiza mai uºor nevoile lui. Înþelegeþi cã aceasta este o dispoziþie de temperament. Mai degrabã plânge în loc sã vorbeascã. 20 Vârsta preºcolarã. Puncte tari Intensitate emoþionalã ridicatã Copilul îºi exprimã în permanenþã nevoile faþã de adult. Eliminaþi pe cât posibil elementele de distragere a atenþiei din mediu. daþi copilului feedback ºi oferiþi alternative. . Modelaþi rãspunsuri adecvate. Pare adesea “cu toane”. Oferiþi permanent alternative de exprimare a nevoilor. cereri. scurte ºi simple. Este uºor de distras din sarcinã ºi are nevoie sã i se reaminteascã în permanenþã ce are de fãcut. foarte uºor. Îi ia mult timp sã se adapteze. Învãþaþi sã fiþi toleranþi. Încurajaþi rãspunsurile pozitive ale copilului. Are liniºtit ºi calmat dificultãþi de concentrare.Adaptabilitate scãzutã Tip de temperament Probabilitate micã de a fi afectat de influenþe negative. Neatenþie ºi uºurinþã în distragerea atenþiei Copilul poate fi Nu ascultã. se plânge mult. Dificultãþi în a se adapta la schimbare sau la momentele de tranziþie de la o activitate la alta. Ghid pentru pãrinþi Dispoziþie negativã Tendinþa de a se implica mai mult în viaþa copilului. Pãrinþii pot supraestima nemulþumirile copilului. nu este vina dumneavoastrã ºi nici a copilului. Puncte slabe Recomandãri pentru pãrinþi Stabiliþi un program zilnic predictibil. stabiliþi contactul vizual ºi sumarizaþi lucrurile discutate. Formulaþi sarcini. Expuneþi copilul treptat la schimbare ºi pentru momente scurte de timp. instrucþiuni. Folosiþi tehnici eficiente de comunicare cu el: adresaþi-vã pe nume. pare foarte serios ºi manifestã rareori bucurie în timpul acþiunilor sau activitãþilor. Evitaþi schimbãrile inutile ºi pregãtiþi copilul înainte dacã acestea sunt inerente. Modificaþi cerinþele care aþi observat cã îi intensificã starea negativã. Nu criticaþi modul de exprimare a nevoilor copilului. Intensitatea reacþiei este adesea confundatã cu intensitatea dorinþei.

Neatenþie ºi uºurinþã în distragerea atenþiei (cont.)

Tip de temperament

Puncte tari

Puncte slabe

Recomandãri pentru pãrinþi Oferiþi copilului pauze frecvente. Atunci când este cazul, redirecþionaþi comportamentul copilului fãrã a vã simþi ruºinaþi sau furioºi. Lãudaþi copilul pentru persistenþa în sarcinã ºi finalizarea acesteia. Reduceþi nivelul de stimulare. Anticipaþi problemele posibile ºi pregãtiþi copilul. Respectaþi preferinþele copilului pe cât posibil.

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

Prag senzorial scãzut

Abilitate ridicatã de a identifica schimbãrile din mediu, nuanþele din sentimentele ºi gândurile celorlalþi.

Reacþii exagerate chiar ºi la stimuli (luminã, zgomot, miros, durere) sau evenimente socio-emoþionale obiºnuite.

(Adaptat dupã Bantam, 1999)

Exerciþiu Recomandaþi-le pãrinþilor sã observe comportamentul copilului lor, pentru pãrinþi: timp de o sãptãmânã, în diverse contexte, pentru a sesiza caracteristicile comportamentale, de temperament al copilului. Dupã identificarea unei caracteristici, acolo unde ea se manifestã, recomandaþi pãrinþilor sã noteze punctele tari ºi punctele slabe ale acelui comportament. Pasul urmãtor este ca pãrinþii sã îºi observe propriul comportament în contextele în care copilul manifestã un anumit comportament (din lista de mai jos) ºi CUM trebuie adaptat contextul în acord cu nevoile copilului.

21

Observaþi ºi notaþi caracteristicile temperamentale ale copilului d-voastrã dupã tabelul de mai sus Ex. nivel ridicat de activare „Este tot timpul în miºcare, foarte activ ºi energic”.

Punctele tari identificate

Punctele slabe identificate

Comportamentul d-voastrã în contextul în care se manifestã caracteristica de temperament al copilului Comportamente pozitive: „îi încurajez activitãþile de miºcare/ sportive, apreciez comportamentul lui de explorare ºi curiozitate faþã de activitãþile noi”.

Care este cel mai adecvat context pentru comportamentul copilului d-voastrã? Un mediu mai puþin restrictiv de miºcare ºi de explorare.

Este implicat în multe activitãþi ºi se plictiseºte foarte rar. Are multe preocupãri extraºcolare.

Nu duce la bun sfârºit unele lucrurile pe care le-a început.

22

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

Este uºor de distras de activitãþi/ jocuri noi ºi reacþioneazã impulsiv când îi este restricþionat comportamentul.

Sprijinirea copilului în a finaliza sarcinile începute.

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

................... ................... ................... ...................

Comportamente negative: „mã enervez ºi îl critic când nu duce lucrurile la bun sfârºit ºi uneori mã iritã hiperactivitatea lui ºi îl pedepsesc spunându-i sã stea locului, sã nu se mai miºte...!” ........................ ........................ ........................ ........................

Evitarea criticiilor ºi judecãþilor la adresa comportamentul ui lui hiperactiv.

........................ ........................ ........................ ........................

2.2.2 Convingerile, atitudinile ºi reacþiile comportamentale ºi emoþionale ale pãrinþilor ºi educatorilor/profesorilor influenþeazã ºi determinã comportamentul copilului

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi
23

Aºa cum aþi observat din informaþiile anterioare, caracteristicile genetice ale copilului pot fi într-o micã mãsurã modificate sau schimbate. Ceea ce putem însã schimba este acest al doilea factor care determinã comportamentul copiilor ºi anume ceea ce învaþã copilul din mediul sãu apropiat, din interacþiunea cu pãrinþii, bunicii, educatori ºi profesorii. Înþelegerea modului în care copilul învaþã din mediul sãu, ne ajutã sã alegem atitudinea adecvatã faþã de comportamentele sale.

Convingerile, reacþiile comportamentale ºi emoþionale ale pãrinþilor ºi educatorilor/profesorilor faþã de comportamentul copilului influenþeazã atitudinea acestora în disciplinare. Modul în care pãrinþii reacþioneazã emoþional în raport cu ceea ce face copilul, dar ºi în alte situaþii în care copilul este prezent, reprezintã un context de învãþare pentru copil. Copilul învaþã din modul în care pãrinþii reacþioneazã emoþional în diverse contexte

Învaþã în primul rând modalitatea în care pãrinþii lui fac faþã unor emoþii, pozitive ºi negative (ce face mama sau tata când este bucuros/ã sau vesel/ã) ºi va folosi aceste experienþe în situaþiile în care se confruntã chiar el cu emoþii similare. Deci, reacþiile emoþionale ale pãrinþilor sunt un context de învãþare a modului de gestionare a emoþiilor de cãtre copil. În al doilea rând, reacþiile emoþionale ale pãrinþilor reprezintã pentru copil o sursã de informaþii despre propriul comportament. De exemplu, dacã unul dintre pãrinþi are o anumitã reacþie faþã de comportamentul copilului, aceastã reacþie îl face pe copil sã aibã o anumitã percepþie asupra propriului comportament.

Ce învaþã copilul din aceste reacþii emoþionale?

Când pãrinþii exprimã emoþiile pozitive sau negative într-un mod indirect, atunci acest lucru devine ameninþãtor pentru copil, pentru cã acesta nu mai are certitudinea sau siguranþa unei reacþii ºi

atunci când pãrinþii pedepsesc. în cuvinte. adicã pedeapsa. desenul tãu este cel mai frumos!”. când un pãrinte este mândru de ceea ce a fãcut copilul sãu ºi îºi exprimã emoþia de bucurie indirect. îl îmbrãþiºeazã) ºi nu direct prin cuvinte („Sunt mândru de tine ºi foarte bucuros pentru ceea ce ai fãcut!”). Copiii au nevoie de exprimarea directã. Ghid pentru pãrinþi Sã presupunem cã un copil aruncã cuburile lego pe jos. De exemplu. Cercetãrile aratã cã.„cum ai putut sã faci asta?”. Lorber ºi Leary (2005) au realizat un studiu din care reiese faptul cã starea emoþionalã negativã a mamei. Pãrintele îl vede ºi îi spune sã înceteze. „Pentru mine. comportamentul lui poate avea mai multe cauze: se plictiseºte sau nu ºtie cum sã se joace. afectivitatea negativã între mamã-copil este asociatã puternic cu pedeapsa. dezirabile. „Copilul ar trebui sã mã asculte!”) ceea ce duce la apariþia emoþiilor negative ºi atrage dupã sine folosirea unor metode care sunt congruente cu starea emoþionalã negativã. însã copilul continuã. severe asupra sãnãtãþii emoþionale a copilului ºi asupra imaginiii de sine a acestuia. el poate interpreta gesturile pãrintelui ca indiferenþã sau poate gândi cã nu este suficient de bun pentru a-l face pe pãrintele lui sã fie mândru de el. pentru a stopa comportamentul nedorit al copilului. Afirmaþiile de genul „eºti un prost!”. Copilul manifestã un comportament care vine în contradicþie cu scopul pãrintelul (ex. a aprecierilor pozitive din partea pãrinþilor! „Sunt mândru de ceea ce ai fãcut!”.interpreteazã ceea ce spune sau face pãrintele. „Te iubesc!” 24 Exprimarea emoþiilor negative ale pãrinþilor prin cuvinte urâte adresate copilului este una dintre cele mai dãunãtoare experienþe de viaþã pentru copil. în acel moment în mintea pãrintelui se declanºeazã un ºir de gânduri: „Copilul ãsta nu înþelege sã nu mai trânteascã cuburile! .au consecinþe negative. fãrã resurse ºi lipsit de valoare ºi în consecinþã nu va avea nicio motivaþie sã înveþe comportamente pozitive. „nu eºti bun de nimic!” sau afirmaþiile de învinovãþire . au o stare emoþionalã negativã. Vârsta preºcolarã. printr-un gest de tandreþe (ex. copilul nu ºtie ce simte pãrintele lui faþã de el ºi mai ales nu ºtie ce anume din comportamentul lui sau din ceea ce a fãcut el este perceput de pãrinte ca fiind valoros. Copilul va ajunge sã se perceapã ca fiind incapabil.

gândind astfel. sã îi ofere o altã activitate (Figura nr. Diferenþele constau în prezenþa unor convingeri despre comportamentul . Ghid pentru pãrinþi INTERPRETAREA Ex. are nevoie de ajutorul meu!”.Face asta intenþionat. COMPORTAMENTUL COPILULUI Ex. merge la copil ºi îi smulge cuburile din mânã. el rãmâne calm ºi poate gãsi mai multe alternative: sã îi propunã sã construiascã ceva. iar copilul începe sã plângã. depresie REACÞIE ADECVATÃ Ex. simte treptat cum îi creºte furia. Furie. Îi redirecþionez comportamentul prin oferirea de alternative Figura nr. Dupã pedeapsã pãrintele se poate simþi vinovat în timp ce copilul este trist sau furios deoarece nu înþelege cu ce greºit ºi nici nu a învãþat cum altfel sã se joace. ostilitate. 1). 1. Copilul aruncã cuburile lego pe jos Vârsta preºcolarã. Aceeaºi situaþie ar fi avut alt final dacã pãrintele dãdea o altã interpretare comportamentul copilului: „Copilul se plictiseºte. ca sã mã enerveze!”. Il lovesc ca sã înceteze Copiii manifestã comportamente problematice când aºteptãrile adulþilor (pãrinþi. COMPORTAMENTUL COPILULUI 25 PEDEAPSÃ Ex. Copilul ãsta nu înþelege sã nu mai trânteascã cuburile! Face intenþionat ca sã mã enerveze! EMOÞIA Ex. enervare. el rãmâne doar cu pedeapsa ºi cu emoþiile negative. educatori) sunt nerealiste ºi neadaptate nevoilor ºi abilitãþilor copilului! Cercetãrile au pus în evidenþã diferenþe semnificative în ceea ce priveºte interpretarea la nivel cognitiv pe care o fac pãrinþii care pedepsesc ºi pãrinþii care recurg la metode adecvate de disciplinare.

Ghid pentru pãrinþi Pin urmare. de prevenþie a abuzului sau de dezvoltare a abilitãþilor parentale este esenþialã. „Cum trebuie crescuþi copiii în general”) ºi specifice (ex. comportamentul pãrinþilor este influenþat de aceste convingeri precum ºi de factori situaþionali. interpretatã. ataºament deficitar în relaþia cu copilul (Milner.copiilor (ex. Modul în care pãrinþii gândesc despre cum trebuie crescut ºi educat un copil influenþeazã atitudinea acestora în disciplinarea copilului Modelul procesãrii informaþiei în situaþii de abuz a fost iniþial descris de Crick ºi Dodge (1994). convingeri despre intenþiile copiilor. adulþii dezvoltã convingeri mai mult sau mai puþin sãnãtoase despre cum trebuie crescuþi copiii. abilitãþi scãzute de empatie ºi înþelegere a perspectivei copilului. pãrinþii dezvoltã convingeri mai mult sau mai puþin sãnãtoase despre cum trebuie crescuþi copiii. Informaþiile din sfera cogniþiei sociale. convingeri despre propriile abilitãþi parentale. care vorbesc despre modul în care oamenii interpreteazã situaþiile sociale. pentru a explica modul în care copiii cu comportamente agresive proceseazã informaþia socialã. Cercetãrile aratã cã existã diferenþe la nivelul convingerior între pãrinþii care utilizeazã pedeapsa ºi abuzeazã copiii ºi cei care nu recurg la asfel de metode. aratã cã în urma experienþei personale. 26 Vârsta preºcolarã. Emoþiile asociate au un rol foarte important în ceea ce priveºte modul în care informaþia este perceputã. modelul cel mai influent în acest sens îl reprezintã cel descris de Milner (2002). conferind intervenþiei validitate ºtiinþificã. Integrarea rezultatele acestor cercetãri în programele de training al pãrinþilor. organizatã în memorie ºi accesatã. model descris mai jos. aºteptãri nerealiste privind dezvoltarea copilului. . În cazul pãrinþilor care folosesc abuzul emoþional ºi fizic. cum ar fi nivelul de stres al pãrintelui. Uneori aceste convingeri au ºi o încãrcãturã afectivã . „eu nu sunt responsabil. „Cum trebuie crescut copilul meu”). iar ele pot fi clasificate pe 3 domenii: convigerile despre abilitãþile copiilor. La ora actualã.emoþii trãite în experienþele anterioare de viaþã duc la formarea lor. Apoi el a fost treptat adaptat ºi la situaþia în care pãrintele este cel care manifestã comportamente agresive. copilul e de vinã”). În urma experienþelor personale. convingeri globale (ex. 2003).

Care dintre cele douã persoane a vãzut corect? Rãspunsul este: amândouã. anxietate. „Era clar cã trebuie sã faci ceva rãu. Aceste erori se manifestã în mai multe etape. noi tindem sã interpretãm experinþele zilnice prin prisma lor. De exemplu. congruente cu convingerile „preexistente”. În funcþie de informaþiile sau convingerile care ne sunt activate în minte la un moment dat. atunci când copilul manifestã un comportament problematic. doar te ºtiu eu cum eºti”). faptul cã un copil face comportamentul cerut (ex. sã ne gândim cã mai multe persoane stau ºi privesc norii. pe care adultul le-a interiorizat în urma experienþelor prin care a trecut. Ghid pentru pãrinþi 27 . cum ar fi îmbunãtãþirea comportamentului. deoarece sunt în acord cu aºteptãrile lor (ex. În primul rând. funcþionale. pozitive când pãrintele le remarcã ºi le apreciazã. Odatã formate ele influenþeazã percepþia evenimentelor actuale. convingerile determinã o atenþie redusã asupra comportamentelor funcþionale ale copilului. În ce contexte se manifestã aceste convingeri rigide. „S-a îmbrãcat atunci când i s-a spus”). depresie). O altã persoanã zice „Mie îmi seamãnã mai degrabã cu un câine”. Aceste convingeri se activeazã cu precãdere în situaþii ambigue. la un moment dat una spune „Uite. Copilul învaþã comportamentele funcþionale. de exemplu. Ignorarea acestor comportamente funcþionale duce la creºterea frecvenþei comportamentelor problematice ale copilului. norul acesta seamãnã cu un iepure” ºi toþi ceilalþi identificã elementele în acel nor. aceste convingeri determinã o atenþie selectivã. dar normal în dezvoltare. despre ceea ce însemnã sã fii pãrinte. prezentate în cele ce urmeazã. furie. nesãnãtoase? Primul context este percepþia comportamentului copilului Convingerile rigide despre creºterea copiilor ºi despre cauzele comportamentelor lor au anumite consecinþe în comportamentul pãrinþilor. aceeaºi situaþie poate fi privitã din mai multe perspective.se considerã cã aceste convingeri sunt asociate cu emoþii negative (ex. de exemplu. Vârsta preºcolarã. dar minor sau dacã pãrinþii trãiesc emoþii negative. ostilitate. este mult mai probabil ca pãrintele sã observe necomplianþa copiilor decât comportamentele adecvate. În al doilea rând. pãrintele nu remarcã schimbãri pozitive/ progrese în comportamentul copiilor. Convingerile preexistente sunt gânduri despre copil. adicã focalizarea atenþiei pe anumite comportamente ale copiilor. când copilul manifestã un comportament problematic.

Ei privesc aceste comportamente ca pe niºte trãsãturi interne.. 28 Cercetãrile aratã cã. pãrinþii care abuzeazã copiii adesea. Pãrinþii cu risc ridicat de abuz fizic interpreteazã comportamentul copiilor ca fiind mai grav. devenind opaci la informaþiile incongruente cu aceste convingeri. „Le-a pus altcineva în locul lui”). dacã aceste emoþii au intensitãþi mici. precum ºi un ataºament deficitar în relaþia cu copilul ºi a aºteptãrilor nerealiste privind dezvoltarea normalã a copilului ºi problemele specifice fiecãrei vârste. având însã aceastã reprezentare în minte. În acest sens. 2004). fizic ºi emoþional. . stabile ºi gobale ale copilului ºi sunt predispuºi sã evalueze comportamentul ca fiind motivat de intenþii ostile. dacã certãm ºi criticãm mai des un copil pentru cã nu îºi pune hainele în dulap. De cele mai multe ori.Interpretãrile pe care le dãm realitãþii influenþeazã modul în care ne simþim ºi în care reacþionãm într-un anumit moment. Convingerile devin o grilã prin care noi interpretãm. „citim” realitatea. acea persoanã se comportã aºa. 2003). Ghid pentru pãrinþi Al doilea context este cel al interpretãrii ºi evaluãrii comportamentului copiilor. Vârsta preºcolarã. au convingeri negative despre aceºtia. facem adesea generalizãri cu privire la personalitatea copilului spunând cã este dezordonat. foarte greºit iar copilul ca fiind unicul responsabil. comportamentele lor exprimã mult mai frecvent critici ºi manifestã mai puþine emoþii pozitive (Caspi ºi colab. poþi sã faci mai multe erori în recunoaºterea emoþiilor copilului. dacã spun despre cineva cã este dezordonat. Abilitãþile scãzute de empatie ºi de înþelegere a perspectivei copilului. axatã doar pe comportamentele negative ale copiilor. interpretãm realitatea din jurul nostru în funcþie de convingerile pe care le avem despre respectiva situaþie sau context. afirmaþie care nu are legãturã cu realitatea. cresc probabilitatea utilizãrii pedepsei ºi abuzului (Milner. convingerile rigide ne determinã sã detectãm ºi sã codãm informaþia în mod neadecvat. ºi poþi evalua incorect intensitatea emoþiei. vom tinde sã vedem mai des situaþiile în care copilul nu îºi pune hainele în dulap ºi sã ignorãm momentele sau sã discreditãm situaþiile în care a manifestat comportamentul aºteptat (ex. De exemplu. atenþia pãrinþilor devine selectivã. În al treilea rând. în orice situaþie. asta înseamnã cã tot timpul.

de comportament problematic. cu cât starea emoþionalã negativã este mai intensã. Evaluarea comportamentului copilului ca fiind greºit este un predictor de abuz din partea pãrintelui sau educatorului/profesorului. nu ne putem scoate din minte acel lucru. (2002) privind evaluarea comportamentelor pozitive. De exemplu. Ghid pentru pãrinþi 29 . globale stabile ºi ostile (ex. avem impresia cã toþi ne enerveazã. „Vreau sã mã lase toatã lumea în pace”). se activeazã mai multe gânduri specifice furiei. dar normal în dezvoltare ºi comportament problematice minore. toþi vor ceva de la mine”. pãrintele poate aplica mãsuri destul de severe ºi neadecvate. Cu toþii trecem din când în când prin stãri de furie în urma unui conflict. ci mai degrabã va avea o discuþie cu copilul despre cum ar putea reacþiona diferit. adicã nu facem decât sã ne alimentãm furia (ex.„ copilul nu curãþã masa” ºi acest lucru este evaluat ca fiind greºit ºi se fac atribuiri interne. Evaluarea globalã ºi generalizarea cauzelor unui comportament cresc probabilitatea aplicãrii unor metode neadecvate de disciplinare asupra copilului. deoarece se activeazã convingerile nesãnãtoase. Comportamentul nostru este în concordanþã cu starea emoþionalã. au fãcut mai multe atribuiri externe pentru comportamente pozitive în raport cu comportamentele ambigue ºi negative. iar mamele din lotul de control au fãcut mai multe atribuiri externe (sunt ºi alþi factori care influenþeazã comportamentul) pentru comportament pozitive ºi negative faþã de cele ambigue. niciodatã nu mã ascultã ºi face numai cum vrea el”). experiment în care erau folosite înregistrãri cu copii necunoscuþi. comportamentul nu va fi evaluat ca fiind „rãu” ºi prin urmare nu vor fi luate mãsuri disciplinare de tipul pedepselor fizice. ceea ce Vârsta preºcolarã. Dar dacã apare un comportament minor . Interpretãrile devin cu atât mai distorsionate. un tatã poate sã recunoascã faptul cã. dar datoritã unei convingeri de tipul: „încã nu ºtie cum sã vorbeascã cu unii bãieþi”.Într-un experiment efectuat de Dadds ºi colab. cã toate lucrurile ne ies pe dos ºi suntem mult timp mai irascibili. mai adecvat (nu prin agresivitate) într-o situaþie similarã. mamele cu risc de abuz au evaluat comportamentele copiilor ca fiind greºite în toate scenariile. „Copilul ãsta e încãpãþânat. negative ºi ambigue ale copiilor de cãtre mame. „Azi toþi au ceva cu mine. ca ºi consecinþã. copilul lui sa comportat agresiv la ºcoalã ºi sã perceapã intenþia negativã. Aceste erori se fac în special în situaþii ambigue.

. Al treilea context este integrarea informaþiei ºi selectarea rãspunsului Pãrinþii cu risc ridicat de abuz eºueazã în a integra adecvat informaþia despre copil.. ceea este o reacþie neadecvatã............. De exemplu... cine era prezent...ne facem sã devenim din ce în ce mai furioºi...... ......... cu atât pãrintele ia mai puþin în considerare factorii situaþionali în care a apãrut comportamentul problematic...... „Fratele lui l-a impins”) el nu o ia in considerare atunci când aplicã mãsura disciplinarã (ex.. A doua zi vedem lucrurile dintr-o altã perspectivã ºi certurile de ieri ni se par minore. .. factorii care contribuie la distribuirea responsabilitãþii pentru apariþia comportamentului problematic.... Acest proces este considerat a fi un factor mediator în selecþia rãspunsului... din mai multe perspective................ care a fost comportamentul celorlalþi........ gândurile specifice furiei „se sting” ºi putem gândi situaþia flexibil. Explicaþia este simplã: atunci când avem o anumitã stare emoþionalã.. Comportamentul problematic: ............... separat de convingerile preexistente........................ În urmãtoarea zi........ Ghid pentru pãrinþi Exerciþiu Recomandaþi pãrinþilor sã observe comportamentele copiilor în pentru pãrinþi: contextele în care ele apar ºi apoi sã se gândeascã la alternativele de discplinare sau de reacþie adecvatã faþã de acele comportamente.............. „Îl poate lovi..... Pãrinþii cu risc de abuz au ºi un deficit în generarea de rãspunsuri posibile ºi alegerea rãspunsului.... ridicã tonul sau sã îl criticã pentru cã nu este atent”)..... Cu cât nivelul de stres este mai mare. adicã în mod eronat..... deoarece Andrei nu a fost singurul responsabil pentru acel comportament. Ei au tendinþa de a nu în lua considerare informaþia despre contextual situaþional în care apare compor tamentul copilului. copiii sau partenerul de cuplu........ ne sunt activate gânduri care produc emoþia respectivã iar evenimentele ulterioare vor fi interpretate prin prisma gândurilor deja activate.......... Descrierea contextului în care a apãrut comportamentul Unde a apãrut comportamentul.. 30 Vârsta preºcolarã... dar pentru cã nu integreazã toatã informaþia (ex.... regretãm conflictul cu colegii....................... foarte rigizi ºi sã nu mai evaluãm corect eveniemntele........ când a apãut comportamentul....... cum au reacþionat cei din jur la comportamentul copilului ..... .............. pãrintele poate sã observe cã Andrei a vãrsat paharul cu lapte.........

Pãrintele ar învãþa doar comportamentul. În situaþia de faþã. Procesãrile controlate au loc în sfera conºtienþei. Studiile de psihologie cognitivã aratã cã aceste procesãri sunt automate. pãrinþii vor reduce influenþa procesãrilor automate. necesitã o atenþie susþinutã ºi sunt uºor de modificat. sã þinem cont de informaþiile ºtiinþifice care explicã comportamentul pãrintelui. aspect deficitar la pãrinþii cu risc pentru abuz datoritã aºteptãrilor negative privind complianþa copilului ºi a reacþiilor emoþionale intense care nu permit implementarea unor metode adecvate. cum ar fi explicarea regulilor într-o situaþie. Tipul procesãrii automate sau controlate este influenþat ºi de rãspunsul fiziologic individual la stres. procesãrile conºtiente sunt legate de modul adecvat de interpretare a comportamentului copilului. Dacã procesãrile controlate vor fi folosite în situaþiile legate de copil. folosirea programelor care se bazeazã doar pe dezvoltarea de abilitãþi parentale sunt ineficiente atunci când existã dificultãþi în procesarea informaþiei. Ghid pentru pãrinþi 31 . cu atât este mai probabilã declanºarea procesãrilor automate care atrag aplicarea pedepselor (Dadds. Ele sunt foarte utile în situaþii noi. Pãrinþii cu risc de abuz au mai multe procesãri automate în ceea ce priveºte comportamentul copilului în viaþa de zi cu zi. ambigue care necesitã evaluarea ºi adaptarea permanentã a rãspunsului. vor lua în considerare factorii situaþionali ºi vor genera rãspunsuri adecvate. Al patrulea context este cel de aplicare a alternativei ºi de monitorizare a acesteia Acest stadiu se referã la implementarea rãspunsului. monitorizarea lui ºi abilitatea de a-l modifica dacã este nevoie. cu cât reactivitatea fiziologicã este mai ridicatã la stimulii stresanþi. ducând la activarea compor tamentului.În concluzie. dar nu l-ar aplica în situaþia de disciplinare. în situaþii ambigue sau de stres. iar odatã declanºate merg pânã la capãt. repetarea lor duce la apariþia instantanee a rãspunsului comportamental ºi emoþional. Vârsta preºcolarã. 2003). De aceea e important atunci când construim un program de training pentru pãrinþi.

2.3. ABC-ul învãþãrii comportamentale
Copiii învaþã prin consecinþele comportamentului lor asupra celorlalþi Unul din primele lucruri pe care copiii le învaþã, este faptul cã acþiunile ºi comportamentele lor au efecte ºi consecinþe asupra acþiunilor/ compor tamentelor celorlalþi. Modul în care adulþii reacþioneazã la comportamentul copiilor, le menþine sau nu acestora un anumit comportament. De multe ori se întâmplã ca pãrinþii ºi educatorii/profesorii sã întãreascã involuntar un anumit comportament problematic al copilului. Întãririle accidentale pot fi: atenþia acordatã unui comportament problematic (ex. prin zâmbet sau comunicare verbalã sau non-verbalã cu copilul), întãririle materiale (ex. jucãriile), activitãþile (ex. distragerea atenþiei unui copil printr-un joc) sau alimente (ex. o bomboanã sau ciocolatã). De exemplu, dacã accidental râzi dupã ce copilul a spus un cuvânt vulgar, râsul a întãrit accidental comportamentul verbal al copilului (a spune cuvinte vulgare) ceea ce creºte probabilitatea ca, copilul sã foloseascã din nou cuvântul vulgar dacã doreºte o reacþie din partea pãrintelui. 32 Ignorarea comportamentelor pozitive, dezirabile ale copilului de cãtre pãrinþi ºi educatori/ profesori creºte frecvenþa apariþiei comportamentelor negative, nedezirabile Când învaþã un comportament nou, copii au nevoie de întãriri sau feedback-uri din partea pãrinþilor ºi adulþilor pentru comportamentele pozitive ºi dezirabile pe care le-au realizat. Dacã pãrinþii ºi educatorii/ profesori ignorã comportamentele pozitive ale copiilor, nu fac decât sã întãreascã convingerea copiilor cã ei pot atrage atenþia numai prin comportamente nedezirabile/ negative. Copii, ca ºi adulþii, învaþã NUMAI din feedback-urile pozitive, când pãrinþii ºi educatorii/profesori le spun ce au fãcut bine dintr-o acþiune sau comportament. Este greºitã opinia conform cãreia un comportament se învaþã dacã spunem copiilor ce au greºit! Copiii învaþã observând comportamentul celorlalþi din contextul lor de viaþã - pãrinþi, bunici, fraþi sau surori, alþi copii, educatori/ profesori. Multe din comportamentele sociale ºi emoþionale ale copilului se învaþã prin imitare ºi modelare ºi datoritã faptului cã adeseori adulþii nu verbalizeazã regulile de comportament pentru

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

copil. Astfel, copilul învaþã implicit acele comportamente care nu au fost verbalizate de cãtre adulþi. Aceastã învãþare implicitã este uneori o învãþare eronatã ºi limitativã, care nu îi permite copilului sã cunoascã multe din modalitãþile de comportament în diverse situaþii concrete. De exemplu, dacã copilul nu este învãþat cum sã facã faþã furiei sau frustrãrii într-un mod sãnãtos, el va recurge la acele comportamente pe care le-a învãþat implicit din interacþiunea cu ceilalþi – pãrinþi, educatori/profesori, alþi copii. Comportamentele pãrinþilor ºi educatorilor/profesorilor reprezintã modele de comportament pentru copil. Copiii învaþã privindu-i sau observându-i pe ceilalþi Cele mai frecvente comportamente problematice ale copilului, cum ar fi þipatul, înjuratul, lovitul, sunt rezultatul acestui proces implicit de învãþare: copilul nu ºtie cum sã reacþioneze în diverse situaþii problematice pentru el ºi recurge la acele comportamente pe care le-a observat la ceilalþi. Comportamentele problematice ale copiilor apar ºi ca rezultat al modului de formulare de cãtre pãrinþi ºi educatori/ profesori a instrucþiunilor comportamentale. Modul în care pãrintele sau educatorul/ profesorul formuleazã o instrucþiune influenþeazã compor tamentul copilului. Cele mai frecvente bariere în formularea instrucþiunilor de cãtre pãrinþi sunt: a) instrucþiuni formulate vag: copiii au dificultãþi în a urma instrucþiunile: care nu sunt clare, de felul „Maria, fii cuminte!” sau „George, nu fii obraznic!”; formulate în termeni de întrebare închisã de tipul „Nu ai vrea sã îþi faci temele?”, care îi permite copilul sã aleagã ºi varianta de rãspuns NU; b) prea multe sau prea puþine instrucþiuni: când copilului i se dau prea multe instrucþiuni de felul „Trebuie sã îþi faci curãþenie în camerã ºi sã înveþi!” realizarea lor în termenii doriþi de pãrinte devine dificilã ºi atunci copilului i se dã oportunitatea nefericitã de a face greºeli (fiecare are o percepþie diferitã despre ceea ce înseamnã „curãþenie” ); la polul opus, când copilul nu primeºte decât foarte puþine instrucþiuni, îi este dificil sã îºi structureze singur comportamentul ºi sã înveþe singur comportamentele complexe. c) instrucþiuni prea dificile pentru nivelul lor de dezvoltare cognitivã, socialã ºi emoþionalã: copii au nevoie de instrucþiuni pentru comportamentele pe care ei le pot realiza; când însã aºteptãrile

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi
33

pãrinþilor sunt nerealiste în raport cu nivelul lor de dezvoltare, copiii manifestã comportamente problematice pentru cã nu pot realiza un comportamentul aºteptat; De exemplu, dacã ceri unui adolescent sã ia o decizie fermã cu privire la cariera lui pentru urmãtorii 10 ani, acest lucru îi depãºeºte competenþele ºi îl pune în situaþia de a face promisiuni sau de a lua decizii nerealiste. d) instrucþiunile sunt urmate ºi în funcþie de momentul în care sunt formulate: dacã unui copil obosit ºi aproape adormit i se spune cum ar trebui sã se comporte când merge în vizitã, va fi puþin probabil ca el sã reþinã ceea ce s-a explicat ºi va avea un anumit comportament în vizitã; sau dacã vrei sã ai o discuþie „serioasã” cu adolescentul tãu care tocmai urmãreºte emisiunea lui preferatã, probabilitatea ca el sã îºi reaminteascã ceea ce i-ai spus este foarte micã. e) instrucþiunile sunt urmate ºi în funcþie de modul în care sunt comunicate: modul în care pãrintele exprimã o instrucþiune trebuie sã fie congruent cu ceea ce spune;de exemplu, dacã zâmbeºti atunci când îi spui copilului cã a folosit un cuvând nepotrivit la masã, îi produci confuzie ºi poate sã înþeleagã greºit mesajul. 34

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

A

Comportamentul copiilor apare în prezenþa anumitor factori sau într-un anumit context, denumit ca antecedent (A) ºi are anumite consecinþe care menþin sau nu apariþia comportamentului (C).

Modelul ABC – instrument de modificare comportamentalã pentru pãrinþi

B

C

Figura nr. 2. Modelul ABC (Skinner, 1953)

A - Antecedentele comportamentului sunt elementele contextului spaþio-temporal care apar înainte de realizarea comportamenului ºi cresc probabilitatea apariþiei lui. Antecedentele pot fi situaþii, gânduri, emoþii sau comportamente legate de evenimente, gânduri ºi amintiri din trecut, care se reflectã în situaþia actualã.

atunci când face un comportament. nu mai face asta”). B – Comportamentul copilului ( B de la behaviour. copilul se simte valorizat. cum ar fi refuzul sau accesele de furie în relaþia cu adultul sau cu alþi copii).apar înainte de comportament ºi depãrtate – evenimente întâmplate recent. deºi din punctul de vedere al comportamentul este greºit. ceea ce face. De exemplu. Adulþii sunt cei care atribuie semnificaþii ºi evalueazã comportamentul copilului (ex. Ghid pentru pãrinþi 35 C – Consecinþele comportamentului . simte copilul. De pildã. de multe ori. Consecinþele sunt responsabile de menþinerea în timp a unui comportament! Copiii învaþã foarte rapid principiile funcþionãrii comportamentului uman: dacã fac comportamentul X. astfel. Reacþia adultului (consecinþa) la comportamentul copilului poate fi de douã tipuri: de încurajare a comportamentului copilului sau de descurajare. spune. Antecedentele sunt de douã tipuri: imediate . Deci. este mult mai probabil ca doi fraþi sã se certe atunci când primesc o jucãrie nouã dacã ei nu au învãþat încã sã se joace împreunã cu jucãria.De exemplu. atunci primesc Y sau dacã fac comportamentul X atunci evit Z Aceasta este regula dupã care copiii învaþã comportamente. îºi adunã jucãriile ºi le pune in cutie) ºi este lãudat de cãtre adult. faptul cã eu râd. dacã el este penalizat de cãtre adult sau este ignorat. el va avea tendinþa de a repeta acel comportament. faptul cã un copil este obosit face mai probabilã apariþia unor comportamente problematice.sunt stimulii care apar dupã realizarea comportamentului ºi au rolul de a creºte sau de a scãdea probabilitatea apariþiei unui comportament. dar care influenþeazã comportamentul actual (ex. . dacã un copil face un comportament (ex. el cãutã privirea adultului pentru a vedea daca este aprobat sau nu. ceea ce îl menþine este reacþia mea. ceea ce menþine acel comportament este chiar reacþia adultului la ceea ce spune sau face copilul. deoarece. Vârsta preºcolarã. Cuvintele mele nu au nici o eficienþã în stoparea comportamentului negativ. dar râd ori de câte ori el foloseºte acel cuvânt. în limba engleazã). „Nu e frumos ceea ce faci. copilul va avea tendinþa de a elimina acel comportament din repertoriul lui. Ne putem da seama foarte uºor de influenþa reacþiei adultului asupra comportamentului copilului dacã privim cu atenþie copilul la vârste mici. eu pot sã îi spun unui copil „nu mai spune cuvântul ãsta”.

Mihai pãrãseºte calculatorul ºi îl lasã pe Sergiu sã se joace. Ele pot fi identificate în urma discuþiilor cu pãrinþii sau a observãrii copilului. Încurajarea coportamentului de aºteptare a rândului Încurajarea comportamentu lui agresiv a lui Sergiu Analiza antecedentelor ºi consecinþelor unui comportament este primul pas în modificarea sau învãþarea comportamentalã. Mama îi laudã cã se joacã frumos împreunã. Consecinþele pe termen lung NU modificã comportamentul prezent.Identificarea antecedentelor ºi consecinþelor unui comportament este esenþialã dacã vrem sã îl dezvoltãm sau sã îl eliminãm din repertoriul comportamental al copilului. . pe baza urmãtoarelor întrebãri: Situaþia Antecedente Antecedente depãrtate imediate Comportament Consecinþe Ce se întâmplã imediat dupã? Reacþia adultului ºi a celor din jur Reacþia copilului Efect Ce doi fraþi se joacã S-a întâmplat ceva deosebil în aceastã perioadã ce ar putea influenþa comportamentul? Când apare? Unde apare? Cu cine apare? Când nu apare? Unde nu apare? Cu cine nu apare? Mihai se apropie de calculator ºi îl vede pe Sergiu cã se joacã la el. Mama observã ºi nu spune nimic. Sergiu se apropie de calculator ºi îl vede pe Mihai cã se joacã Mihai îi indicã ceasul care aratã cã e rândul lui acum Sergiu îl loveºte ºi îl împinge pe copil 36 Ce doi fraþi se joacã Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi Sergiu a stat treaz aproape toatã noaptea din cauza unor crize de astm Sergiu îºi încheie activitatea ºi îl lasã pe Mihai. Un comportament se menþine dacã este urmat de întãriri imediate ºi pozitive.

PARTEA a II-a PROGRAM DE DEZVOLTARE A ABILITÃÞILOR PARENTALE DE DISCIPLINARE POZITIVÃ .

ªEDINÞA 1 INTRODUCERE prezentarea participanþilor. cum sã negocieze. identificarea unor convingeri preexistente de bazã. Acestea sunt abilitãþi care îi oferã copilului ceea ce literatura de specialitate numeºte ca fiind rezilienþã sau abilitãþile de protecþie a sãnãtãþii mentale a copilului. prezentarea modului de desfãºurare al întâlnirilor (durata ºi frevenþa întâlnirilor). Acum copiii învaþã cum sã relaþioneze cu ceilalþi. succesul ºcolar/maturitatea ºcolarã. Ghid pentru pãrinþi Vârsta preºcolarã este vârsta la care copiii au cel mai mare potenþial de învãþare ºi la care se pun bazele sãnãtãþii lor mentale. sãnãtatea în general. capacitatea sa de învãþare. 38 Convingerile. resemnificarea comportamentului copilului: factori care influenþeazã comportamentul copilului. Care sunt prioritãþile de educaþie ºi învãþare la vârsta preºcolarã? . cum sã ia decizii. reacþiile comportamentale ºi emoþionale ale pãrinþilor ºi educatorilor/ profesorilor faþã de comportamentul copilului influenþeazã atitudinea acestora în disciplinare. Puteþi oferi informaþiile din capitolul 2 pãrinþilor sub forma unor pliante sau broºuri. Identificarea convingerilor pãrinþilor privind comportamentele copiilor Vârsta preºcolarã. Primii ºapte ani de viaþã reprezintã perioada optimã pentru promovarea sãnãtãþii sociale ºi emoþionale ºi prevenirea tulburãrilor de sãnãtate mintalã. Calitatea educaþiei la aceastã vârstã este doveditã de studiile de specialitate ca fiind cea mai eficace. Aspectele teoretice ale modulului sunt prezentate în capitolul 2 „Cum învaþã copiii comportamentele sociale ºi emoþionale? Disciplinarea ca formã de învãþare comportamentalã. Primul modul sau sesiune are ca ºi obiectiv principal identificarea convingerilor pãrinþilor despre ce este disciplinarea ºi modul în care copiii învaþã comportamentele adecvate ºi neadecvate. Sãnãtatea mentalã s-a demonstrat a fi un parametru esenþial de care se leagã starea de bine a persoanei.”. I. cum sã facã faþã emoþiilor pozitive sau negative.

Experienþele pe care un copil le are pânã la vârsta de trei ani au un impac limitat asupra dezvoltãrii ulterioare. Rethinking the Brain . R. ci la un proces.cu atât mai mult cu cât caracteristicile individuale ale copilului sunt în permanenþã modelate de interacþiunea dintre acesta ºi mediul sãu. ci afecteazã în mod direct dezvoltarea structurilor cerebrale care fac posibilã învãþarea ºi dezvoltarea de abilitãþi. Nu este corect sã vorbim despre copii rezilienþi sau nerezilienþi. ºi nu despre indivizi rezilienþi . Informaþii noi Vârsta preºcolarã. informaþii prezentate în tabelul de mai jos: Modul în care se dezvoltã creierul depinde de moºtenirea geneticã. Existã perioade sau “ferestre de dezvoltare” în care achizitionarea de cunoºtinþe ºi abilitãþi se poate realiza optim. Creierul unui preºcolar este foarte puþin activ în comparaþie cu creierul unui student. Rezilienþa este un proces ºi nu o caracteristicã individualã. Importanþa dobândirii abilitãþilor de bazã în perioada preºcolarã este datã ºi de cercetãrile fãcute în domeniu neuropsihologiei. Dezvoltarea creierului este un proces liniar. Informaþii vechi Modul în care creierul se dezvoltã este rezultatul interacþiunii complexe dintre genele cu care te naºti ºi experienþele de învãþare de-a lungul primilor ani de viaþã. Interacþiunile cu adulþii nu doar creeazã un context. motiv pentru care cel mai corect este sã vorbim despre trasee de dezvoltare caracterizate prin rezilienþã. creierul unui copil este de douã ori mai activ decât cel al unui adult Shore. ci despre copii cu trasee de dezvoltare caracterizate prin rezilienþã. (1997). În jurul vârstei de trei ani. iar factorii de risc acþioneazã cumulativ în declanºarea psihopatologiei dezvoltãrii. Relaþiile securizante cu un adult creeazã un context favorabil dezvoltãrii timpurii ºi învãþãrii. Dezvoltarea creierului nu este un proces liniar. Capacitatea creierului de a învãþa ºi de a se schimba creºte gradat din perioada copilãriei pânã în perioada de viaþã adultã. Ghid pentru pãrinþi 39 Experienþele de pânã la vârsta de trei ani au un impact decisiv asupra arhitecturii creierului (structurilor cerebrale) ºi asupra competenþelor ca adult.Rezilienþa nu se referã la o caracteristicã individualã.

... Comportamentul problematic al copilului Reacþia emoþionalã (cum mã simt când copilul are un anumit comportament) Evaluaþi intensitatea emoþiei pe o scalã de la 1 la 10 (10 este foarte intensã) ........ tristeþe... ............. nemulþumire............... nerealiste ºi nesãnãtoase cu privire la comportamentul copilului........ ......... Uneori pãrintele are nevoie de sprijin suplimentar pentru a-ºi modifica aceste convingeri.............. Ghid pentru pãrinþi ................... În perioada preºcolarã.... Acest exerciþiu îi ajutã pe pãrinþi sã îºi identifice ºi ulterior sã modifice anumite convingeri nefuncþionale......... creierul copilului e de 3 ori mai activ decât creierul unui adolescent. ......... mai ales în contexte în care reacþia emoþionalã a pãrintelui faþã de comportament este una negativã........ ..................... Mai jos vã sunt prezentate o serie de exerciþii dezvoltate pe baza informaþiilor din capitolul 2 pe care le puteþi folosii la sesiunile sau workshop-urile cu pãrinþii... mânie...... 40 Vârsta preºcolarã........ de furie........... Exerciþiu pentru pãrinþi: Recomandaþi pãrinþilor sã observe ºi sã noteze timp de mai multe sãptãmâni convingerile sau gândurile pe care le au despre comportamentele copiilor. Este recomandat ca pentru o sesiune sau workshop de 1 sau 2 ore sã discutaþi cu pãrinþii maxim 2 exerciþii...... Recomandaþi pãrintelui sã consulte un psiholog clinician sau un psihoterapeut care l-ar putea ajuta în acest sens. Ce gândesc despre comportamentul copilului? Care cred cã este cauza comportamentului? De ce cred cã face comportamentul respectiv? ..Pânã la trei ani se realizeazã aproximativ 80% din dezvoltarea creierului.........

................. Ghid pentru pãrinþi 41 Recomandaþi-le pãrinþilor sã noteze cât mai multe din comportamentele copilului................II............... ba mai mult. sau ca fiind intenþionate: „intenþionat vrea sã mã enerveze sau sã mã supere!”..................... necunoscute...... la ora de somn.................)............................... le interpretãm într-un mod personal......................................................................... .................... cum obiºnuieºte sã îºi petreacã timpul liber................................................... Atunci când pãrinþii înþeleg cauzele reale ale comportamentelor copiilor le este mult mai uºor sã aplice metodele de învãþare comportamentalã.............................. Resemnificarea comportamentului copilului: Diferenþe individuale în temperament ºi reactivitate emoþionalã Cele mai frecvente conflicte ºi divergenþe atât între adulþi cât ºi între pãrinþi ºi copii sau copii ºi educatori apar datoritã acestor diferenþe individuale pe care nu le cunoaºtem................... Vârsta preºcolarã...... observându-l timp de o sãptãmânã în cele mai frecvente contexte: care este comportamentul lui la masã.......................... Uneori adulþii interpreteazã aceste comportamente ca fiind „lipsã de voinþã sau motivaþie!” – „nu vrea sã se schimbe”.................................................... ................................ la teme............................................................ la joacã.....................1 „Cum influenþeazã genetica comportamentul copilului? Diferenþe individuale în temperamentul ºi reactivitatea emoþionalã a copiilor”.. .............................. ............................................................ nu le-am sesizat............................................................ Ce comportamente problematice apar? În ce contexte? Existã o modalitate constantã de reacþie a copilului în anumite contexte? Exerciþiu pentru pãrinþi: .. negativ (vezi capitolul 2............ în situaþii noi...........................................2............................ ce activitãþi refuzã sã facã sau nu le face cu plãcere..... ce activitãþi/ jocuri îi plac....................................... Oferiþi-le ca ºi suport teoretic tabelul cu descrierea comportamentelor relaþionate cu temperamentul............................. în situaþii de conflict....... ....................... nu le acceptãm ca ºi comportamente nemodificabile....... Aºa cum se observã din informaþiile din literatura de specialitate primul pas într-un proces de învãþare a discplinãrii este resemnificarea comportamentului copilului................ .......... ................... ..........................

.................................................................................................................................... necunoscute – ºi vorbim de temperament inhibat sau dezinhibat............Ajutaþi pãrinþii sã înveþe sã sesizeze ºi sã observe diferenþele individuale ale copiilor în termeni de comportamente modificabile (ex.................. ............................................. Ghid pentru pãrinþi de temperament al copilului: sã identifice avantajele/ beneficiile ce decurg din faptul ca..................... ....................... necunoscuþi!) .............. Din perspectivã geneticã.................................................. un copil hiperactiv va avea comportamente de explorare a mediului ºi va învãþa multe lucruri noi............. Recomandãri pentru pãrinþi pentru situaþii în care identificã tipul 42 Vârsta preºcolarã......................... comportamentul copilului poate fi descris prin douã dimensiuni: una este comportamentul acestuia faþã de situaþii noi.................................................. ºi alta este reactivitatea emoþionalã. ...................................................................... .................................................. ......................... fiecare tipar de comportament are avantajele ºi beneficiile lui.............................................................................................................. definitã ca intensitatea la nivel fiziologic cu care o persoanã rãspunde emoþional la stimulii din jur.................................................................... nevoia de timp de adaptare la stimuli noi................. ........... ....... ....................................... cum sã îºi exprime furia sau nemulþumirea într-un mod sãnãtos) ºi comportamente nemodificabile (ex........................... sã evite comparaþiile între fraþi în termeni de temperament sau „fel de a fi” al fiecãrui copil.. copilul are un anumit tip de temperament......................................................... comparaþiile nu fac decât sã scadã încrederea copiilor în ei ºi sã-i facã sã se simtã nevaloroºi ºi neiubiþi de cãtre pãrinþi........ de exemplu..........................

.......... 43 Copiii... ... ca ºi adulþii..... dacã gustã cu uºurinþã alimente noi sau dimpotrivã are nevoie de timp pentru a încerca ceva nou) cu scopul identificãrii acelui context senzorial care este adecvat nevoilor copilului.. κi face temele Fãrã stimuli auditivi – nu dã drumul la muzicã în timp de se joacã.......... Comportamentul copilului Contextul descris senzorial Care este nevoia copilului Vârsta preºcolarã.. învaþã NUMAI din feedback-urile pozitive.. în diverse contexte din perspectivã senzorialã: sunete.. timp de o sãptãmânã........ De cele mai multe ori........ .............. Stimulare auditivã scãzutã ... Este greºitã opinia conform cãreia un comportament se învaþã dacã spunem copiilor ce au greºit! . când pãrinþii ºi educatorii/profesori le spun ce au fãcut bine dintr-o acþiune sau comportament......Exerciþiu pentru pãrinþi: Recomandaþi-le pãrinþilor sã noteze comportamentele copilului.... Ghid pentru pãrinþi Se joacã lego în camera lui. luminã.... ascultã muzicã în timp ce îºi face temele....... observându-l. Nevoia de stimulare auditivã................. situaþii sau contexte noi (ex....

..................................................................... Mesaje de apreciere: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ....................................................................................................................................... ........ Progresele în comportamentul copilului: ............................ ...................................................................... pozitive ale copilului.................. ............................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ghid pentru pãrinþi ............................................................ ........................................................................................ Notaþi progresele pe care le-aþi remarcat în comportamentul copilului d-voastrã....................Exerciþiu pentru pãrinþi: Recomandaþi pãrinþilor sã observe ºi sã noteze timp de mai multe sãptãmâni comportamentele funcþionale........................................................................ ............................................................................................. Realizaþi o listã cu mesaje de apreciere pe care i le-aþi putea transmite copilului d-voastrã............................ .... 44 Vârsta preºcolarã............................. ........................................ Comportamente funcþionale: ................................................................................. ................... ........................................................................................................................................................................................................

fizic (ex. acest comportament poate sã aparã pe întreaga perioadã preºcolarã.ªEDINÞA 2 CE ªI CUM ÎNVAÞà COPILUL ÎN PRIMII 7 ANI? Vârsta preºcolarã. dacã mama rezistã primului impuls ºi îi spune “nu-i nimic. Devin semnificative în viaþa copilului acele persoane are le oferã sprijin emoþional. Reacþia pãrintelui la comportamentele problematice ale copilului influenþeazã modul în care copilul îºi formeazã convingerile/teoriile despre relaþiile cu ceilalþi. sã se îmbrace) ºi sunt o prezenþã constantã în viaþa copilului. I. Formarea relaþiei de ataºament depinde de abilitatea mamei ºi tatãlui de a recunoaºte mesajele pe care le transmite copilul ºi de modul în care ei rãspund nevoilor copilului. Ghid pentru pãrinþi despre importanþa relaþiei de ataºament. relaþie care se consolideazã în jurul vârstei de 3 ani. dacã mama îl ceartã lui i se confirmã modelul mental pe care el îl are despre relaþii. un copil cu un ataºament insecurizant poate avea un comportament provocativ ca sã observe reacþia adultului (ex. este necesarã o permanentã observare a comportamentului copilului ºi o încercare de a vedea comportamentul copilului din perspectiva nivelului ºi nevoilor lui de dezvoltare. relaþia de ataºament în activitãþile de zi cu zi. Convingerile despre relaþiile de ataºament – predictor al sãnãtãþii mentale a copilului. De exemplu. poatã sã verse paharul cu lapte pe masã pentru a vedea reacþia mamei. Copiii vor „testa” natura relaþiei de ataºament cu adultul. 45 Putem observa dacã un copil începe sã stabileascã o relaþie de ataºament cu cineva atunci când simte disconfort dacã vede o persoanã strãinã (pânã pe la 2-3 ani) sau când plânge dacã persoana care are grijã de el lipseºte mai mult timp (copilul nu ºtie sigur dacã se va mai întoarce sau nu). Despre importanþa relaþiei de ataºament În primele 18 luni de la naºtere se pun bazele relaþiei de ataºament. Pentru a ne asigura cã rãspundem adecvat nevoilor copilului. cum construiesc un ataºament sãnãtos cu copilul meu. iar în timp el poate sã îºi schimbe teoria despre adulþii din jurul lui. primeºte un rãspuns la care copilul nu se aºtepta. îi ajutã sã meargã singuri. . se mai întâmplã”.

b) copilul începe sã plângã ºi este ignorat. anxios-dependent. Ele pot fi discutate cu pãrinþii cu scopul optimizãrii relaþiei lor cu copiii. “Sunt o persoanã care meritã sã fie iubitã ? Este lumea un loc sigur? Te poþi baza pe oameni ?”). Pentru a înþelege mai bine cum se formeazã aceste relaþii vom face urmãtorul exerciþiu: Exerciþiu pentru pãrinþi: 46 Rugaþi pãrinþii sã identifice care sunt posibilele gânduri pe care ºi le pot forma copiii din urmãtoarele trei situaþii: a) copilul începe sã plângã ºi ori de câte ori copilul plânge. Cum îºi formeazã convingerile despre ei copiii din cele trei situaþii? (dacã sunt importanþi. . copiii îºi formeazã teorii despre relaþiile cu ceilalþi (ex. va fi luat în braþe ºi mângâiat. Copiii pot dezvolta patru tipuri principale de ataºament: securizant. rezistent ºi dezorganizat. alteori e certat. Situaþii Situaþia 1 Situaþia 2 Situaþia 3 Convingeri despre sine (cum se percep copiii) Convingeri despre relaþii (ce cred copiii despre relaþiile cu adulþii) Vârsta preºcolarã. te poþi baza pe ceilalþi”. c) copilul începe sã plângã ºi uneori e luat în braþe. sau uneori este certat. sau „ nu te poþi baza pe nimeni”). valoroºi sau nu) ºi despre convingerile despre încrederea în adult („adulþii sunt de încredere. În urma interacþiunii cu persoanele semnificative din viaþa lor. Ghid pentru pãrinþi Mai jos sunt prezentate caracteristicile celor 4 tipuri de ataºament.Relaþia de ataºament construitã în primii ani de viaþã va constitui baza dezvoltãrii emoþionale ºi sociale a copilului în anii ce urmeazã.

Copiii învaþã sã îºi exprime emoþiile negative din contexte stresante prin reacþii emoþionale ºi comportamentale exagerate (ex. cineva este lângã ei ºi le acordã grijã. învaþã sã perceapã contextul familiei ca fiind unul securizant. plãcut ºi simt cã le pot face faþã. Copiii învaþã sã fie reticenþi în situaþii noi. Copiii învaþã sã percepã relaþiile sociale ca pe un context pozitiv. Ghid pentru pãrinþi Copiii învaþã sã îºi exprime direct nevoile ºi emoþiile. impulsivi). copiii îi cautã. de încredere.) 47 . neliniºtiþi. Învaþã cã este sãnãtos sã îþi exprimi emoþiile. Ataºament anxios-ambivalent sau rezistent Ataºament dezorganizat Comportamentul copilului nu este coerent ºi predictibil în relaþiile cu ceilalþi. Au dificultãþi de stabilire a unor relaþii apropiate. Copiii învaþã sã se simtã confortabili doar atunci când sunt în atenþia sau în apropierea persoanelor semnificative. Ataºament anxios-evitativ Copiii învaþã cã nu se pot baza pe o persoanã ºi evitã uneori persoana semnificativã (pãrintele). nu-mi plãcea aºa de mult de el”. Vârsta preºcolarã. Persoanele din jurul lui nu pot sã anticipeze reacþiile copilului într-o anumitã situaþie.Ataºament securizant Copiii învaþã cã orice s-ar întâmpla. Învaþã sã îºi rezolve doar singuri problemele ºi resimt adesea furie faþã de ceilalþi. Copiii învaþã sã minimalizeze ceea ce simt (“Oricum nu-mi era aºa de bun prieten. Când pãrinþii lipsesc perioade mai lungi de timp. Copiii învaþã sã nu cearã ajutor atunci când au o problemã sau se simt inconfortabil. Copiii învaþã despre ceilalþi cã nu sunt de încredere ºi cã nu meritã sã fie iubiþi.

Copil cu ataºament insecurizant: “Mi-ai vorbit pe un ton mai sever. De asemenea. Relaþia de ataºament ºi relaþiile de zi cu zi Modul de structurare a relaþiei de ataºament va influenþa relaþiile cu ceilalþi din viaþa adultã. Copiii cu ataºament insecurizant se vor simþi mult mai stresaþi deoarece ei nu au aceastã siguranþã. . momente pe care. persoanele care au dezvoltat un ataºament securizant le abordeazã cu încredere. Atunci când copii au stabilit cel puþin o relaþie de ataºament securizant cu o persoanã semnificativã. Copilul cu ataºament insecurizant: “Întotdeauna ceilalþi te dezamãgesc” Copilul cu ataºament securizant: “Oamenii sunt de cele mai multe ori lângã tine la nevoie” Cum se manifestã convingerile formate din relaþia de ataºament? Comportamentul copiilor faþã de ceilalþi reflectã tipul lor de ataºament. Situaþie: Copilul cere ajutorul.II. atunci când întâlnesc persoane noi sau când îºi aleg prietenii. Convingerile copiilor despre relaþii se manifestã în interacþiunile lor cu ceilalþi. 48 Vârsta preºcolarã. O atenþie specialã trebuie acordat comportamentul exagerat de multumire a celorlalþi care este nesãnãtos pentru copil pentru cã menþine ignorarea propriilor nevoi ºi emoþii. Dezvoltarea unui ataºament insecurizant este primul pas în apariþia agresivitãþii ºi a furiei la vârsta preºcolarã. au încredere sã exploreze mediul din jur ºi ºtiu cã se pot retrage oricând simt cã ceva nu este bine ºi cã vor primi sprijin. Pe mãsurã ce copiii cresc. Situaþie: copilul face mizerie ºi este criticat Copilul cu ataºament securizant: “Mi-ai vorbit pe un ton mai sever pentru cã e mizerie ºi nu îþi place mizeria”. relaþiile de ataºament devin foarte importante în momentele stresante din viaþã. Ghid pentru pãrinþi Copiii vor selecta informaþiile din mediu care sunt congruente cu teoriile. Am ºtiut cã nu mã iubeºti” Copiii îºi vor formula aºteptãrile din partea celorlalþi în funcþie de convingerile lor despre relaþii. convingerile lor despre relaþii (cee ce au ei în minte despre relaþii. aceste percepþii despre relaþii devin din ce în ce mai stabile ºi vor influenþa modul în care copiii interpreteazã relaþiile cu cei din jur.

Cum construiesc o relaþie de ataºament sãnãtoasã? Aceste tipuri de ataºament sunt distribuite apoximativ egal în rândul populaþiei.. Tulburãrile de ataºament sunt foarte rare ºi apar la un numãr extrem de mic din populaþie.” Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi III. Copiii cu ataºament insecurizant: “Tot timpul strigi la mine!.. 49 Este important ca pãrinþii sã se implice în activitãþi de joc ºi relaxante cu copiii. Rolul pãrinþilor este acela de a le oferii copiilor un context de viaþã securizant ºi sãnãtos în care copiii sã înveþe cã nevoile lor sunt importante ºi cã ei sunt importanþi ºi valoroºi indiferent de comportamentul lor. Nu sunt bun de nimic!” Copiii cu ataºament securizant: ”Câteodatã strigi la mine. Modul în care ne construim convingerile despre sine ºi despre relaþii constituie factori protectori sau de risc ai sãnãtãþii noastre mentale.Copiii cu ataºament insecurizant cred cã tot timpul trebuie sã se comporte cu atenþie ºi grijã pentru a nu-i supãra pe ceilalþi.” . „Pentru mine eºti cel mai important copil!” „Pentru mine ai desenat cel mai frumos!” „Pentru mine eºti special!” Cum construim un context sãnãtos pentru copil? Recomandãri pentru pãrinþi: „Pentru mine. Mesajul central este cã ei sunt persoane valoroase ºi iubite de cãtre ceilalþi. emoþionale ºi sociale. activitãþi preferate de copii în care ei se simt confortabili ºi pe care ei le aleg. indiferent de comportamentul lor. de obicei asta se întâmplã atunci când eºti obositã. Copiii vorbesc despre ei sau gândesc despre ei în funcþie de tipul de ataºament format. Ele nu reprezintã o boalã sau tulburare. Astfel copilului i transmite mesajul cã este suficient de important pentru ca o persoanã adultã sã petreacã timp cu el. dar în general ne simþim bine împreunã”.. Copilul cu ataºament securizant: “Câteodatã ne mai supãrãm unul pe celãlalt.

îmbrãþiºãri): Te iubesc! – o expresie care oferã confort. Oferirea de laude ºi încurajãri pentru cele mai mici eforturi fãcute de copil sau a unor oportunitãþi de a lua decizii ºi asistarea copilului în realizarea alternativei alese sau îndreptarea atenþiei ºi ascultarea copilului atunci când vrea sã ne vorbeascã sunt contexte care favorizeazã formarea unei relaþii sãnãtoase cu copilul d-voastrã. Dacã membrii familiei tale au folosit afirmaþiile de iubire pentru a controla sau manipula. Astfel. mai ales dacã tu ca ºi adult ºi nu le-ai auzit niciodatã. preferinþelor. În multe familii. exprimaþi clar ce aaºteptaþi de la copil. În alte. Manifestarea unor gesturi care exprimã afecþiunea faþã de copii (atingeri. aceastã propoziþie este încãrcatã de aºteptãri. când prezentaþi sarcinile sau instrucþiunile. propoziþia poate sã parã ca o solicitare decât ca o exprimare a ceea ce simþim necondiþionat. apoi pune-þi jocul video în camera de zi sub televizor”. stabilirea contactului vizual cu copilul de la acelaºi nivel (ridicarea copilului sau coborârea adultului). se exprimã cu dificultate. activitãþilor preferate ale copilului ºi atenþia acordatã acestora prin discuþii pe temele preferate ale copilului sunt mijloace prin care îi trasmitem copilului cã este important ºi valoros pentru noi ºi cã apreciem alegerile pe care le-a fãcut. Daþi instrucþiuni clare ºi logice! De ce mai multe ori. copiii pot sã urmeze maxim douã instrucþiuni date în acelaºi timp: folosiþi cuvinte pe care copilul poate sã le înþeleagã. evitaþi sã da-þi mai multe sarcini în acelaºi timp. Uneori. absolut necesarã între copil ºi pãrinte. aceste cuvinte se spun cu uºurinþã. aºteaptã rãspunsul „si eu te iubesc!”. întrebaþi copilul ce anume i-ar plãcea sã faceþi ºi negociaþi o activitate. astfel copilul se va simþi cu adevãrat impor tant. Exemplu: În loc de: “ Fã-þi curãþenie în camerã!” încercaþi “ ridicã-þi hainele de pe podea ºi pune-le în coº. te poþi simþi inconfortabil în ceea ce priveºte folosirea lor cu proprii tãi copii. când pãrinþii spun “ te iubesc!”. Ghid pentru pãrinþi Abordarea unui ton serios atunci când copilul ne povesteºte ceva important pentru el. 50 Vârsta preºcolarã. Cunoaºterea intereselor. Cum comunicãm eficient cu copilul? Recomandãri pentru pãrinþi .Pentru ca aceste activitãþi sã fie cât mai eficiente.

Evitaþi blamarea copilului ºi centraþi-vã pe corectarea comportamentului. despre preocupãrile sau problemele lui. Comportamentul nonverbal are un foarte mare impact. Stabiliþi contact vizual cu copilul atunci când vã vorbeºte sau îi vorbiþi. Aºezaþi-vã la nivelul copilului! Comunicarea este mult mai eficientã cu copilul când adulþii vorbesc de la acelaºi nivel. comportamentul care este împotriva regulilor familiei. Exemplu: “spalã-þi faþa cu apa!” în loc de “eºti murdar!” Observaþi-vã comunicarea nonverbalã! Cercetãrile aratã cã modul în care o persoana exprimã nonverbal ºi acþioneazã. transmite mai multe informaþii decât ceea ce spune. Ascultã! Toþi avem nevoie sã auzim afirmaþii de iubire de la oamenii de care ne pasã. Vârsta preºcolarã. Poziþionaþi-vã la nivelul copilului (capul pãrintelui sã fie la acelaºi nivel cu al copilului). ideile ºi povestirile sale sunt importante. Staþi aproape de copil atunci când vã vorbeºte sau îi vorbiþi (ex. Oferiþi copilului posibilitatea de a ºti cã punctul lui de vedere. Încurajaþi copilul sã-ºi exprime emoþiile. Poate fi uºor sã presupui cã propriul tãu copil ºtie cã . Prin acþiunile lor puteþi comunica copiilor lor cã sunt crescuþi ºi educaþi cu dragoste. Limbajul nonverbal include: Expresiile faciale Gesturile si poziþia corpului Tonul vocii Miºcarea corpului. compor tamentul pe care doriti sã-l facã în locul comportamentului nepotrivit.Ascultaþi ceea ce vã comunicã copilul copilul! Ascultaþi copilul când acesta vã povesteºte despre ceea ce-i place. Fiþi clar cu copilul în ceea ce priveste: comportamentul cu care nu sunteþi de acord. Ghid pentru pãrinþi 51 Faceþi diferenþa între persoana copilului ºi comportamentul lui! Amintiþi-vã cã scopul identificãrii comportamentului negativ al copilului este de a-l ajuta sã îºi îmbunãtãþeascã comportamentul. Nu întrerupeþi ceea ce vã spune copilul. Participaþi la jocuri alãturi de copii! Zâmbiþi-le cât mai frecvent cu putinþã copiilor! Câteva idei simple te pot ajuta sã foloseºti în mod natural cuvintele care exprimã iubirea.îl tineþi pe genunchi sau în braþe).

începeþi încet (cu paºi mici). de departe cea mai bunã lecþie pentru ei vine de la modelul propriu de iubire necondiþionatã. Vârsta preºcolarã.tu îl iubeºti. Învaþã sã critici comportamentul ºi nu persoana ºi sã þii promisiunile faþã de copil. Dacã el rãspunde. sã nu-ºi þinã promisiunea sau sã-i jigneascã. . dacã ar fi nepoliticos sau nu ºi-ar face patul). “Te iubesc” este o afirmaþie puternicã ºi de foarte multe ori geneazã un rãspuns de iubire de la cel ce-o primeºte. sã-i mintã. În ambele situaþii. Spui pentru cã te simþi bine sã o spui. De asemenea sugereazã cã nu ar exista iubire dacã el nu ar face acel lucru (ex. dar evitã comunicarea faptului cã sentimentele de dragoste faþã de copilul tãu existã datoritã faptului cã el face ceea ce te mulþumeºte pe tine. anexând o aºteptare pentru un rãspuns la afirmaþia “te iubesc”. Un pãrinte a mãrturisit cã a început sã facã exerciþii cu câinele lui pentru câteva zile. Apoi. Dar. fie datoritã faptului cã vã sunt nefamiliare. Asta este important! Dar. Nu þi-ai iubi copilul în orice caz? Poþi fi încã emoþionat ºi fericit în ceea ce priveºte comportamentul. de asemenea. înainte de a-i spune copilului. rãspunsul copiilor a fost puternic pozitiv iar a spune “te iubesc” a devenit un lucru mult mai uºor de fãcut decât înainte. Tu îþi iubeºti copilul ºi probabil cã faci foarte multe lucruri pentru el prin care îþi exprimi iubirea. Dacã vi se pare foarte greu sã rostiþi aceste cuvinte. ªi acestea sunt foarte importante. Nici cu a face anumite lucruri din dragoste. Fãrã aºteptãri! Spui “te iubesc” deoarece doreºti sã spui “te iubesc”. o face probabil pentru a evita vinovãþia sau conflictul mai degrabã. fie datoritã fricii de respingere. Ghid pentru pãrinþi Asta nu înseamnã cã uneori nu ne mai ºi certãm. sã practice ºi sã înveþe. Prin urmare adultul trebuie sã foloseascã aceste momente pentru a-i cultiva copilului un mod de gândire sãnãtos. dã-le ceva timp sã riºte. O mamã a început sã-si exprime iubirea faþa de copii scriindu-le bilete pe care le ascundea în geanta cu pacheþelul de mâncare sau sub pernã. Sentimentele de iubire ºi comportamentele care rezultã pe baza acestor sentimente nu sunt cuvinte de iubire. Asta îþi doreºti cu adevarat? Dacã copiii tãi nu au învãþat încã sã spunã “te iubesc”. este ca un “meci aranjat” atât pentru tine cât ºi pentru cealaltã persoanã. Dar. a simþi iubire pentru cineva nu este acelaºi lucru cu a o exprima. decât sa dea un rãspuns autentic. 52 “Te iubesc când îþi faci patul” sau “te iubesc când eºti politicos” sugereazã cã iubeºti copilul datoritã compor tamentului sau realizãrilor lui. Copilul simte dacã aºteptarea existã. este foarte bine sã le spui cã ai avea nevoie sã auzi câteodatã aceste douã cuvinte. Copiii cu ataºament insecurizant devin foar te vulnerabili în momentele în care cineva ar putea sã-i dezamãgeascã. Spui deoarece tu simþi cã iubeºti persoana cu care vorbeºti.

teamã. de a fi empatic ºi atent la nevoile celorlalþi. Despre rezilienþa emoþionalã Abilitatea copiilor de a-ºi recunoaºte. bucurie. Modul de exprimare ºi manifestare a emoþiilor se învaþã din interacþiunea cu ceilalþi – pãrinþi ºi educatori. managementul emoþiilor copiilor. Cum învaþã copiii despre emoþiile lor? 53 . furie.ªEDINÞA 3 DESPRE EMOÞIILE COPIILOR ªI MANAGEMENTUL EMOÞIONAL Vârsta preºcolarã. un copil învaþã cum sã îºi exteriorizeze furia observând ce face pãrintele când este furios. Manifestarea constantã a emoþiilor pozitive în familie se asociazã cu un nivel ridicat al competenþelor emoþionale la copiii. Cercetãrile din domeniul competenþelor emoþionale ºi sociale aratã cã reacþiile emoþionale ale pãrinþilor sunt un predictor pentru competenþele emoþionale ale copiilor. dacã observã cã pãrintele exprimã ºi el în cuvinte emoþiile. tristeþe. de ceilalþi copii sau de personajele din poveºti ºi desene animate. modelul oferit de adulþi sau ceilalþi copii: de exemplu. I. a stãrii lui de bine emoþionale ºi sociale. Copiii au nevoie sã facã faþã zilnic diverselor emoþii. Exprimarea emoþiilor pozitive faþã de copii este un predictor pentru abilitãþile empatice ale copiilor ºi funcþionarea socialã în clasele primare. un copil învaþã cum sã îºi exprime emoþiile prin modelul oferit de pãrinþi. Ghid pentru pãrinþi despre rezilienþa emoþionalã a copilului. de a-ºi gestiona emoþiile negative ºi de a se adapta sãnãtos la situaþii de stre ºi experienþe neplãcute sau care ãi creazã discomfort. Copiii învaþã exprimarea emoþionalã prin : observarea comportamentelor pãrinþilor sau a celorlalþi copii: de exemplu. Sprijinul copiilor în gestionarea acestor stãri emoþionale este esenþialã pentru starea lor de bine de zi cu zi. un copil învaþã sã-ºi verbalizeze emoþia pe care o simte „sunt bucuros! sau „sunt trist”. Rezilienþa emoþionalã este abilitatea copilului de a face faþã într-un mod sãnãtos emoþiilor de zi cu zi. imitarea comportamentelor celorlalþi: de exemplu. veselie. înþelege. accepta ºi exprima emoþiile într-un mod adecvat (fãrã sã-i rãneascã de ceilalþi) este un bun predictor al sãnãtãþii mentale a copilului.

Recunoaºterea ºi acceptarea emoþiilor 54 Vârsta preºcolarã. Mai jos vã prezentãm descrierea abilitãþilor emoþioanale de bazã pe care pãrinþii le pot dezvolta copiilor: recunoaºterea ºi acceptarea emoþiilor. Este greºitã convingerea cã poþi proteja copiii de emoþiile negative. este esenþial sã îþi accepþi emoþiile diferite cum ar fi emoþiile de bucurie. îi spune:” lasã nu mai fi suparat! ce tot plângi. Ceea ce simþim este determinat de modul în care percepem ºi interpretãm realitatea din jurul nostru! Discutã despre emoþii Discuþiile cu copiii despre emoþii.Modul în care un copil îºi exprimã emoþiile diferã în funcþie de temperamentul ºi de reactivitatea lui emoþionalã. cã exprimarea emoþiilor negative este un semn de slãbiciune ºi nu o normalitate. consecinþele pe care le are exprimarea verbalã a emoþiei: de exemplu. Fãrã emoþii am fi în pericolul de a nu fi capabili de adaptare la mediu. De asemenea. nu spun cum se simt sau nu discutã despre emoþii. Sau unii pãrinþi considerã. „sunt furios”). tristeþe. Învãþaþi copiii cã este normal ºi sãnãtos sã simtã diferite emoþii. într-un mod nesãnãtos pentru copii. exprimarea adecvatã a emoþiilor ºi managementul emoþiilor. un copil poate fi descurajat sã îºi mai exprime emoþiile când pãrintele invalideazã emoþia copilului (de pildã. despre cum pot fi ele recunoscute la propria persoanã sau la ceilalþi. Ghid pentru pãrinþi Exprimã-þi propriile emoþii Când pãrinþii exprimã emoþii în cuvinte într-un mod adecvat („sunt bucuros/ã”. cã te-ai lovit uºor!) sau o ignorã (ex. copiii învaþã cã exprimarea emoþionalã este normalã ºi sãnãtoasã. Abilitãþile de bazã însã sunt aceleaºi pentru toþi copiii. ºi din dorinþa de a-i proteja. „copilul plânge într-un colþ ºi nimeni nu merge la el sã-l întrebe ceva”). formeazã copilului o atitudine sãnãtoasã cu privire la emoþii. teamã. Unii pãrinþi au convingerea cã exprimarea emoþiilor în cuvinte este nesãnãtoasã pentru copii. de supãrare sau tristeþe. „sunt trist”. Emoþiile ne semnalizeazã cã este nevoie sã schimbãm ceva în context sau în convingerea faþã de situaþie. ele exprimã un mod de relaþionare cu contextul prezent. furie ca fiind normale ºi sãnãtoase. 1. Acceptã diferitele emoþii În primul rând. Emoþiile copilului nu sunt bune sau rele. este sãnãtos .

Dacã observaþi cã.). folosirea unor cuvinte urâte sau comportamente agresive (aruncã obiecte. . Ignorarea. care este cauza lor. copiii au nevoie sã ºtie care sunt modalitãþile neadecvate de exprimare a emoþiilor. de ce ne simþim diferit în acceaºi situaþie sau ce putem face pentru a depãºi anumite stãri emoþionale de discomfort. A discuta prea mult despre propriile emoþii negative ºi despre problemele personale. De asemenea. loveºte etc. De exemplu. Cum ar putea fi prevenit acest lucru? Ce poate provoca discomfort sau distres copilului? Atenþie redusã comportamentelor de mulþumire ºi de bucurie ale copilului ºi de adaptare eficientã în situaþii dificile. poveºti în care pesonajele au diferite stãri emoþionale. cum este þipatul.sã discuþi cu copiii despre ceea ce sunt emoþiile. critica sau negarea emoþiei copilului „nu fii trist” sau „nu e frumos sã fii supãrat” îl învaþã în mod eronat cã exprimarea emoþiei este un semn de vulnerabilitate ºi cã ceea ce simte el nu este important sau nu este bine! Vârsta preºcolarã. sparge. încercaþi sã-i descrieþi emoþia: „pari sã fii dezamãgit cã prietena ta nu s-a jucat lego cu tine”. O altã modalitate prin care copiii învaþã sã recunoascã emoþii este sã citiþi cãrþi. 2. Una din convingerile cele mai frecvente ale pãrinþilor despre exprimarea emoþiilor faþã de copii este cã aceasta afecteazã sãnãtatea copiilor. Copiii învaþã sã-ºi exprime emoþiile când sunt încurajaþi sã facã acest lucru. ce cuvinte. Ajutã copilul sã-ºi recunoascã emoþiile Obiºnuiþi sã-l întrebaþi pe copil cum se simte în diferite situaþii sau contexte. Faptul cã-l întrebaþi despre cum se simte este un mesaj cã emoþiile lui sunt importante pentru d-voastrã. modul în care oamenii îºi exprimã emoþiile la evenimente cum ar fi cãsãtoria sau pierderea unei persoane dragi sunt contexte în care copilul învaþã cum sã îºi exprime emoþiile. expresii sau acþiuni sã foloseascã în exprimare. copilul are dificultãþi în a numi emoþia. Ghid pentru pãrinþi 55 Copiii au nevoie sã înveþe cum sã-ºi exprime într-un mod adecvat emoþiile. Exprimarea emoþiilor într-un mod potrivit/ adecvat Modul în care ne exprimãm emoþiile este ºi rezultatul normelor socio-culturale despre emoþii.

Ajutã-l pe copil sã fie atent la emoþiile celorlalþi. þi-ai luat o pauzã ca sã te liniºteºti!” Spune copilul în cuvinte ceea ce apreciezi pentru a ºtii cum este adecvat sã îþi exprimi o emoþie. „Îmi spui cã te simþi bucuroasã când ai fost lãudatã de profesoara de balet pentru cum te-ai miºcat la ora. Spune în cuvinte ceea ce þi-a spus copilul pentru a-i trasmite mesajul cã ai fost atent ºi cã înþelegi ceea ce simte sau a simþit. „sã nu te mai joci cu George pentru cã te-a supãrat”).56 Ajutã copilul sã-ºi exprime verbal emoþiile Întreabã copilul cum se simte în diferite contexte. A insista prea mult în discutarea unor evenimente problematice pentru copil. Acordã atenþie copilului când îþi împãrtãseºte ceea ce simte sau ceea ce a fãcut. „Apreciez faptul cã atunci când te-ai înfuriat. Încurajarea evitãrii cognitive (ex. Atenþie exageratã acordatã modului în care se simte copilul. Astfel. nu?. Opreºte-te din ceea ce faci în acel moment ºi priveºte-l. înjuratul sau folosirea unor porecle urâte) reprezintã pentru pãrinte un context de învãþare a exprimãrii adecvate a emoþiilor. Ghid pentru pãrinþi Învaþã copilul sã recunoascã ºi sã modifice exprimãrile neadecvate ale emoþiilor Exprimãrile neadecvate ale unor emoþii prin comportamente cum ar fi þipatul. sau „Îmi spui cã te-ai întristat când Maria þi-a vorbit urât. scade foarte mult ºansa pãrintelui de a-l ajuta pe copil.” Ignorarea ºi negarea emoþiilor copilului îl poate învãþa cã ceea ce simte nu este important ºi va învãþa sã nu-ºi mai exprime emoþiile. în care s-a simþit supãrat sau întristat. . „Cum crezi cã sa simþit George când a terminat de constuit castelul?” Evitã sã îi spui copilului tãu cum se simte. Vârsta preºcolarã. Exagerarea reacþiei emoþionale asociate cu lovituri sau julituri minore. lovirea altor copii sau folosirea unor cuvinte neadecvate (ex. „nu te mai gândi la asta”) sau comportamentale (ex. Primul pas în modificarea acestor compor tamente este recunoaºterea ºi acceptarea emoþiei care a determinat comportamentul neadecvat: „Observ cã eºti foarte supãrat ºi furios când Matei îþi ia jucãria!”. nu?”. Apreciazã ºi recompenseazã exprimarea adecvatã a emoþiilor Observaþi ºi exprimaþi verbal aprecierea faþã de modul în care copilul îºi exprimã emoþiile. Este falsã ideea cã oamenii au capacitatea de a ghici gândurile sau emoþiile celorlalþi.

Pãrinþii îi pot ajuta pe copii sã aibã o atitudine pozitivã faþã de propria persoanã ºi despre experienþele lor de viaþã. Vorbeºte cu copilul despre ce îl bucurã sau îl face sã se simtã comfortabil. Copiii au nevoie sã îºi formeze o atitudine faþã de propriile abilitãþi ºi competenþe ºi faþã de potenþialul lor de dezvoltare ºi rezolvare a situaþiilor de viaþã ( „Am încredere cã vei reuºi!”).” copilului... Blocarea copiilor în a încerca sau explora situaþii noi le poate forma atitudinea cã viaþa este o ameninþare ºi un pericol. Ghid pentru pãrinþi 57 Creazã contexte care faciliteazã starea de bine a copilului Copilul are nevoie sã se simtã mulþumit de modul în care a rezolvat o situaþie sau de cum a reacþionat într-un anumit context. Vârsta preºcolarã. Atitudinea pozitivã faþã de situaþiile noi le dã copiilor sentimentul de încredere faþã de nou ºi neprevãzut. Dacã copilul observã cã pãrintele þipã atunci când este nemulþumit sau supãrat. Încurajaþi copilul sã aibã iniþiative ºi sã fie creativ în abordarea unor situaþii. îl doare”. Spune de fiecare datã „mulþumesc” sau „apreciez. . Ai nevoie sã te liniºteºti ºi apoi vorbim despre ce doreºti.Al doilea pas este sã îi spui copilului sã se opreascã din ceea ce fac ºi de ce („când îl loveºti pe Matei. atunci este mai probabil ca ºi el sã foloseascã acceeaºi strategie atunci când va fi nemulþumit sau supãrat. Creazã oportunitãþi pentru copil în care se simte competent ºi valoros. „Opreºte-te din þipat. Modul în care copilul reacþioneazã emoþional în diferite situaþii reflectã felul cum interpreteazã el situaþia respectivã ºi convingerile despre propria persoanã.” Modul în care pãrinþii îºi exprimã emoþiile negative reprezintã un model pentru copil. Emoþia exprimatã de copil reflectã convingerile copilului despre el ºi despre situaþie Aºa cum este prezentat în primul capitol. Al treilea pas este sã îi spui copilului ce sã facã îl locul comportamentului neadecvat. emoþiile sunt rezultatul modului în care percepem ºi interpretãm o situaþie sau un context. „Oana este tristã când þipi la ea”). care reprezintã un factor de risc pentru anxietatea copilului.

a face o plimbare. cum sã se relaxeze sau sã se simtã comfortabil. atitudinea pozitivã faþã de sine. Învaþã copilul sã foloseascã rezolvarea de probleme Copiii învaþã cum sã rezolve diversele situaþii obser vând comportamentul pãrinþilor sau al celorlalþi copii. Pãrinþii pot discuta cu copiii despre ce ar putea face ei când se simt stresaþi sau trãiesc emoþii negative. a vorbi cu cineva sau a face exerciþii de relaxare pot fi învãþate ºi exersate de cãtre copii. Ghid pentru pãrinþi Învaþã copilul sã aibã o atitudine pozitivã faþã de propria persoanã Atitudinea pozitivã faþã de sine determinã starea de bine a copilului. aprecierea a ceea ce a realizat ºi discutarea despre cum ar reacþiona sau rezolva diferit problema într-o altã situaþie. Învãþaþi copii sã foloseascã gânduri utile sau funcþionale „Pot sã fac asta!” Gânduri diferite faþã de acceaºi situaþie determinã reacþii emoþionale diferite. relaxarea. Strategii cum sunt: a asculta o muzicã plãcutã. Pãrinþii îi pot ajuta pe copii prin verbalizarea modului în care ei pot sã îºi rezolve diferite situaþii problemã. cãutarea sau solicitarea ajutorului. distragerea atenþiei de la contextul care a declanºat emoþia negativã. Alte abilitãþi sunt cele de rezolvare de probleme. explicarea faptului cã. . Îl putem ajuta pe copil sã îºi formeze o atitudine pozitivã prin mesajele pe care i le comunicãm: aprecierea pozitivã a efortului de a rezolva o situaþie. Recompensaþi copilul atunci când rezolvã în mod adecvat o situaþie problematicã (de exemplu când copilul gãseºte o soluþie de a se juca cu prietenul lui cu aceeaºi jucãrie care iniþial creea dificultãþi). Încurajeazã comportamentul de solicitare a ajutorului de cãtre copil.Adaptarea copiilor în situaþii în care reacþioneazã emoþional negativ este o abilitatea necesarã zi de zi. Managementul emoþiilor 58 Vârsta preºcolarã. gânduri diferite faþã de aceeaºi situaþie determinã reacþii emoþionale diferite. 3. Învaþã copilul strategii de management al stresului Copiii au nevoie sã înveþe ce pot sã facã când sunt stresaþi sau se simt obosiþi. schimbarea atitudinii faþã de situaþie.

Pentru o evaluare acuratã a abilitãþilor puteþi utiliza instrumente validate ºtiinþific (vezi www. Ghid pentru pãrinþi 59 - Exemple de comportamente care reflectã dezvoltarea emoþionalã în perioada de vârstã de 2-7 ani. dacã emoþia resimþitã este una negativã intensã atunci stai un timp în care sã te liniºteºti ºi apoi discutã cu copilul. Emoþiile negative. transmite mesajul cã înþelegi ºi accepþi ceea ce simte. întrebaþi copilul despre ce s-a întâmplat. discutã cu copilul ce alternative are de a face faþã situaþiilor. acordaþi atenþie copilului (opriþi-vã din ceea ce fãceaþi). cum sunt tristeþea. „copilul trânteºte jucãriile atunci când este nemulþumit”) dupã un timp în care copilul s-a liniºtiti sau se simte mai comfortabil „hai sã vedem ce ai putea face atunci când eºti furios în loc sã arunci jucãriile pe jos”. fii atent la reacþia ta emoþionalã faþã de comportamentul copilului. . evitã sã accentuezi. „poate te-ar ajuta sã te plimbi puþin sau sã asculþi muzicã”. întreabã copilul cum se gândeºte sã se adapteze situaþiei „ce crezi cã te ajutã sã te liniºteºti atunci când eºti furios/ã”. ruºinea au un rol esenþial în a semnaliza copilului cã ceva din context. „ce crezi cã te ajutã sã faci atunci când eºti trist/ã sã te simþi mulþumit/ã”. Vârsta preºcolarã. Puteþi utiliza aceastã grilã ca instrument de observare a comportamentului copilului pentru a identifica nivelul lui de dezvoltare emoþionalã. Ceea ce poate deveni problematic este intensitatea ºi durata unei emoþii negative.com pentru un exemplu de astfel de instrument). atitudinea sau din comportamentul lui este necesar sã fie schimbat. teama. sã ignori sau sã negi ceea ce simte copilul. Urmãtorii paºi vã pot ghida în sprijinul oferit copilului: identificaþi comportamentele copilului care pot reflecta o stare emoþionalã negativã. vinovãþia. supãrarea. sumarizeazã ceea ce þi-a spus copilul pentru a te asigura cã ai înþeles ceea ce a spus. rugati-l sã vã descrie contextul în care s-a simþit supãrat sau furios.cognitrom. discutã despre exprimarea neadecvatã a emoþiei atunci când apare (ex. furia. „înþeleg cã te simþi furios sau þi-e teamã”. ascultã ceea ce vrea copilul sã îþi spunã. frica. dã exemple de situaþii când tu ca adult ai avut emoþii similare „ºi eu sunt furioasã atunci când ceilalþi nu ascultã ceea ce spun”.Cum îi ajutãm pe copii sã facã faþã emoþiilor negative? Emoþiile negative fac parte din viaþa noastrã de zi cu zi.

......................................................................................................................... ................................. .................. ....................... ulterior ºi pe baza altor indicii (ex.............................................................. Treptat se simt mai confortabil când sunt separaþi de familie................................. ....................................... ................. vinovãþie......... mândrie)..................... tristeþe......................... Notaþi observaþiile d-voastrã faþã de comportamentul copilului: Exprimã verbal ºi nonverbal emoþiile („sunt bucuros!”............... pãrinþi ºi locuri familiare.................................................. tristeþe.......... Ghid pentru pãrinþi Exprimã emoþii complexe (ruºine....................................... ................................. gesturi)................................................. Asociazã în mod corect cuvintele care denumesc emoþiile de bazã (bucurie...... ............................................. .................................................................................................................. Vârsta preºcolarã.............................................................................................. Manifestã teama de separare (mai ales în contextul unei relaþii de ataºament nesecurizante)............. ......................... ..................... teamã) cât ºi ale celor complexe (ruºine....... ..................................................... ............................................................................................................................................... ................................ furie........................... Apar modificãri frecvente ale dispoziþiei............. tonul vocii................................. ... ........... ................................ 60 Identificã ºi diferenþiazã emoþiile............................. Încep sã simtã furie ºi manifestã agresivitate în comportament............................................................................................................. ....................... mândrie) dupã vârsta de 4 ani......................... „sunt trist”)....................... Recunosc expresiile faciale atât ale emoþiilor de bazã (bucurie.............................................................................. iniþial pe baza expresiilor faciale............................................................... .............................. vinovãþie................................. teamã....... cu expresii faciale corespunzãtoare..............................................................furie).....................................Grilã de observaþie pentru pãrinþi: Abilitãþi emoþionale..............................................................................................

.................................................................... ........ din motive psihologice (interne)....... fac diferenþa între starea emoþionalã ºi manifestarea ei externã....................... ....... ............. Manifestã interes în explorarea emoþiilor celorlalþi............ ................................................................................ Vârsta preºcolarã................................................ .................... .............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ............... Numesc consecinþele emoþiilor în diverse situaþii............................................................................. Începând cu 7 ani................................................................ ....................Manifestã fricã faþã de anumite lucruri...................................... ......... Utilizeazã etichete verbale pentru diverse trãiri emoþionale care se diferentiazã mai greu între ele............................................. ................. Devin conºtienþi de emoþiile lor ºi ale celorlalþi ºi discutã despre ele................................................. Ghid pentru pãrinþi 61 Evalueazã corect majoritatea emoþiilor însã atribuie cauza emoþiilor unor factori externi (nu înþeleg încã faptul cã emoþiile nu sunt cauzate de situaþia de viaþã ci de interpretarea cognitivã a situaþiei)........................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... . copiii spun cã sunt triºti..... Pot categoriza emoþiile în pozitive (bune) ºi negative (rele)............................................................................................. ........................ ................................................................................................................................................................................... ........................................ ................ Înþeleg faptul cã o persoanã poate simþi douã emoþii în acelaºi timp.............. .................................................................................. ............................................................ Dupã 5 ani................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................

....................... Încep sã înþeleagã cã acelaºi eveniment poate fi o sursã de emoþii diferite pentru persoane diferite........................ ........ de interacþiuni sociale......................................................................... .......................................................... ............ distanþarea de sursa de stres............................................................... distragerea atenþiei prin implicarea în alte activitãþi......... .................................................................................................. ............................................................................................................................................... Ghid pentru pãrinþi Dupã 5 ani încep sã aplice singuri strategii eficiente de reglare emoþionalã: identificarea de soluþii.......................................................................................................................... Încep sã înþeleagã emoþiile unei alte persoane (exprimã empatie – în jurul vârstei de 7 ani se definitiveazã)............Încep sã înþeleagã impactul pozitiv ºi/sau negativ al exprimãrii emoþiilor............................. cãutarea privirii adultului.................................. Pot sã îºi elaboreze propriile reguli de reglaj emoþional în diverse situaþii de joc............................................................................ ............................................... raþionalizarea sau minimizarea....................................................................... solicitarea ajutorului adultului................ La 2-4 ani apeleazã la strategii pentru reglarea emoþionalã.......................... ................................................. de tipul: cãutarea suportului fizic prin întinderea braþelor... ....................... ............ ...................................................................... .... .. 62 Vârsta preºcolarã........................................ ................................................................................................................................................................................

trânteºte. strigãtelor. Cum poate observa pãrintele prezenþa acestor comportamente? Utilizeazã cuvinte ºi expresii care denumesc stãri emoþionale – „sunt bucuros”. Denumeºte emoþiile complexe (ruºine. nu þin seama de context sau situaþie. Denumeºte corect emoþiile pe baza expresiilor faciale (feþe desenate. Identificã douã emoþii pe care le-a trãit în acelaºi timp. Verificã periodic prezenþa pãrintelui. loveºte. Cum te simþi – bine/ rãu). κi identificã propriile stãri de furie. Insistã sã doarmã cu pãrintele de care este ataºat ºi se trezeºte în timpul somnului pentru a verifica prezenþa acestuia lângã el (2-4 ani). Îmi bate inima mai tare). Se separã de pãrinþi fãrã dificultate. Asociazã în mod corect termenii emoþiilor de bazã (bucurie. Se mândresc cu realizãrile lor ºi se laudã cu ele (am ajutat la curãþenie. Refuzã sã exploreze lucruri noi fãrã persoana de referinþã. Ghid pentru pãrinþi Emoþiile ºi comportamentul nonverbal Exprimã emoþii complexe 63 Emoþii ºi contexte . Manifestã explozii verbale ºi fizice de genul plânsului. trage copiii de pãr. am fãcut treabã cu mama. tristeþe. Dã exemple de emoþii diferite. Manifestã stãri de furie când este lãsat cu alte persoane. am fãcut un desen frumos. miºcãrilor puternice ale braþelor ºi picioarelor. κi cer scuze pentru greºeli. postura ºi tonul vocii în funcþie de emoþia pe care o exprimã. bucuria este exprimatã prin þopãieli). κi adapteazã mimica. fie prin descrierea a ceea ce se întâmplã cu el (ex. mândrie) trãite de o altã persoanã dupã expresiile faciale. Exprimã regret pentru prietenii lui de la grãdiniþã. Urmãreºte expresii ale feþei ºi comportamentele nonverbale. smulge jucãriile din mâna altor copii. dar numai dupã 4 ani. Identificã ºi diferenþiazã emoþiile pe baza altor indicii decât expresiile faciale (ex. „sunt trist” ºi nu doar în termeni de ” bine” ºi „rãu” (ex. aruncã jucãriile pe jos. Exprimarea verbalã a emoþiilor este nuanþatã de cea nonverbalã (ex. dar numai dupã vârsta de 5 ani. vinovãþie. se simt ruºinaþi dacã sunt certaþi în faþa altor persoane. în situaþii diferite. teamã. etc). Spune cum se simte în anumite contexte: “Când merg la film sunt bucuroasã “. Se simt vinovaþi pentru comportamentele necorespunzãtoare. tonul vocii. simþite de oameni diferiþi. pãpuºi).gesturi). cu expresii faciale corespunzãtoare. Se ruºineazã foarte uºor. Emoþiile în cuvinte Vârsta preºcolarã. furie).II. Comunicã ceea ce simte fie printr-un cuvânt (sunt bucuros). De exemplu.

nu sunt supãrat. Modul în care reacþioneazã în faþa unui copil care plânge este un indicator impor tant pentru nivelul de dezvoltare a abilitãþii emoþionale: nu îl intereseazã. lipirea picioarelor unul de Emoþiile celorlalþi Cauza emoþiilor Emoþiile ºi consecinþele lor 64 Vârsta preºcolarã. Dã exemple de consecinþe pozitive ºi negative ale exprimãrii emoþiilor în anumite situaþii. Acest lucru poate fi observat prin urmãtorele comportamente manifestate: bate obiectul de care s-a lovit. considerã cã sunt supãraþi datoritã unor factori externi (rãnire. Dacã la 2-3 ani se loveºte de un obiect. din motive interne. cum se simt alþi oameni? Foloseºte în rãspunsurile sale cuvinte care exprimã emoþii ce se diferenþiazã greu între ele (ex. eºti supãrat?. Copilul îºi oferã argumente raþionale pentru anularea emoþiei negative.“de ce plânge copilul”. pune întrebãri . Gãseºte soluþii concrete la problemele care determinã apariþia emoþiilor negative. cautã sã vadã ce reacþie are adultul. Dacã este învãþat. este externã (emoþiile sunt cauzate de situaþii ) ºi nu internã (modul în care el intrepreteazã situaþia). La 5 ani majoritatea refuzã sã se descrie ca fiind suparaþi iar cei care o fac. Copilul micºoreazã. merge la copil ºi încearcã sã îl liniºteascã mângâindu-l. solicitã ajutor din partea adultului. loviturã). punerea bãrbiei în piept. Cautã suportul adultului: privirea adultului. desfãºoarã comportamentele specifice ascunderii în carapace: încrucisarea braþelor la piept. Trece cu uºurinþã de la o activitate care îl supãrã la alta.”oricum nu îmi plãcea prea mult jucaria“). Foloseºte plânsul ºi crizele de furie pentru a obþine ceea ce doreºte. copiii spun cã sunt triºti. Pleacã singur din camera unde a avut o disputã cu un alt copil. pentru frica de injecþii . responsabil pentru disconfortul simþit este obiectul ºi nu modul în care el interpreteaza situaþia. Refuzã sã meargã în locuri în care nu s-a simþit bine. Dupã 4 ani. Începând cu 7 ani. minimizeazã impactul evenimentului neplãcut (ex. sunt îngrijorat!). modului în care el se simte.Pune întrebãri despre ce simt. Ghid pentru pãrinþi Managementul emoþiilor . Rezolvã divergenþele care apar în cadrul jocurilor prin solicitarea ajutorului. Dã rãspunsuri din care reiese clar cã atribuirea cauzei. Iniþiazã discuþii cu adulþii pornind atât de la situaþiile proprii cât ºi de la ale celorlalþi. manifestã tendinþa de a substitui emoþia negativã cu un zâmbet sau exprimã emoþii pozitive atunci când nu le simt. Numeºte consecinþele exprimãrii emoþionale într-o anumitã situaþie.“nu poate sã doarã aºa de tare! Sau minimizeazã importanþa unei jucãrii inaccesibile .

te dau la þigani” sau ameninþarea cu pierderea iubirii . Valorizaþi copilului pentru efortul depus în realizarea sarcinilor (accentul cade pe efort ºi nu pe performanþã). Este nerealist ca la acestã vârstã sã vã aºteptaþi de la copilul dumneavoastrã sã decodifice emoþia dupã alþi indicatori comportamentali. nu mai vreau sã aud de tine!” Întrebaþi în mod frecvent copilul cum se simte în diverse situaþii dar ºi cum crede cã se simt ceilalþi oameni.„ mã enerveazã faptul cã ridici tonul la mine”).„dacã nu încetezi. Exemplu: Cum crezi cã se simte copilul pe care l-ai lovit? Încurajaþi copilul sã îºi cearã iertare. Puneþi accent în discuþiile cu copilul pe conºtientizarea comportamentelor necorespunzãtoare. Este capabil sã respecte regulile jocului. Evitaþi etichetãrile (eºti bun. eºti rãu. Tristeþea pãrintelui ar putea fi recunoscutã dupã urmãtoarele semne exterioare – lacrimi. Nu-l forþaþi! Lãudaþi-l atunci când îºi cere iertare. ieºirea din carapace – corpul îºi reia poziþia iniþialã. copilul nu poate identifica tristeþea pãrintelui prin refuzul lui de a vorbi cu cei din jur. De reþinut! Autoevaluarea se bazeazã exclusiv pe evaluãrile pãrinþilor. Vizionaþi împreunã cu copilul filme de desene animate ºi discutaþi despre modul în care se simt personajele. . Vârsta preºcolarã.”dacã mai faci aºa. analizeazã situaþia ºi alege o soluþie de exprimare emoþionalã dintre variantele gândite de el sau identificate cu ajutorul adultului. Ghid pentru pãrinþi 65 De reþinut! Copiii la aceastã vârstã identificã emoþiile dupã semnele faciale exterioare. Sprijiniþi copiii sã realizeze legãturi între acþiuni ºi emoþii. De exemplu.altul. Mesajele transmise de dumneavoastrã sunt interiorizate de copil. evitaþi ameninþãrile cu abandonul . etc). Recompensaþi verbal copilul pentru curajul de a-ºi recunoaºte greºeala ºi transformaþi aceastã greºealã într-o oportunitate de învãþare. Percepeþi evenimentele negative (ex. spune cu voce tare “pot sã mã liniºtesc ºi sã gãsesc o soluþie bunã”. respirã profund de trei ori. Adresaþi copilului întrebãri specifice ºi ajutaþi-l sã îºi interpreteze emoþiile care stau în spatele comportamentelor lui. implementeazã soluþia aleasã. faceþi distincþie între comportamentul ºi persoana copilului (nu copilul vã enerveazã . manifestãrile de furie) ca fiind oportunitãþi de învãþare ºi de reglare emoþionalã ºi nu o catastrofã. colþurile gurii lasate în jos. ci ceea ce face el . Încercaþi sã identificaþi cauza acestor manifestãri. Evitaþi sã certaþi sau sã pedepsiþi copilul.„mã enervezi!”. iar pe baza lor se formeazã sentimentul de adecvare/inadecvare ca persoanã (imaginea ºi stima de sine).

Laudaþi copilul de fiecare datã când îºi exprimã verbal emoþiile negative. mângâieri. spuneþi-i copilului “m-am întors”. puteþi înlãtura furia prin acordarea sprijinului în vederea satisfacerii acestor nevoi. prin folosirea întrebãrilor deschise. Acordaþi timp copilului sã vã rãspundã. mergeþi într-o altã camerã ºi întrebaþi copilul “unde m-am dus? Când vã întoarceþi. În caz contrar copilul s-ar putea simþi respins. Recomandãri practice pentru pãrinþi Multe din trãirile negative ale acestei vârste se modificã foarte repede. tristeþea.66 Vârsta preºcolarã. fãrã sã fie nevoie ca pãrinþii sã facã ceva în acest sens. Ghid pentru pãrinþi • Dacã furia reprezintã o modalitate de comunicare (ca urmare a lipsei de rafinare a limbajului la aceastã vârstã) a necesitãþii satisfacerii unor nevoi (foame. De exemplu. În cazul în care furia este folositã cu scopul de a ºantaja pentru a obþine ceea ce doresc (de exemplu: un copil îºi doreºte un lucru ºi face o crizã de furie în magazin. Orice comportament care ar putea rãni pe cineva trebuie sancþionat imediat. • În cazul furiei care apare ca urmare a unor dezamãgiri – de exemplu ºi-a stricat jucãria preferatã. Încurajaþi copilului sã exprime verbal cum se simte ºi ce doreºte. • Furia care apare ca urmare a frustrãrii generate de situaþia în care cei mici nu obþin ceea ce îºi doresc – de exemplu nu ajung la o jucãrie – va fi eliminatã când copilul va învãþa sã exprime în cuvinte ceea ce doreºte. . ºi-a pierdut jucãria etc. Este recomandat ca refuzul pãrintelui sã fie fãcut calm dar ferm. Nu vã îngrijoraþi! Manifestãrile de furie ºi agresivitate se vor reduce ca frecvenþã pe mãsurã ce copilul achiziþioneazã limbajul ºi învaþã sã exprime verbal emoþiile negative – frica. pãrintele trebuie sã liniºteascã copilul prin îmbrãþiºãri. iar refuzul asociat cu îmbrãþiºarea copilului. îi va cumpãra acel lucru. furia. Este contraindicat sã ignoraþi emoþia copilului sau sã ironizaþi trãirea lui. somn). ca sã evite situaþia jenantã. Consideraþi aceastã etapã ca fiind normalã în dezvoltarea emoþionalã a copilului. Antrenaþi copilul în jucarea unor mici scenete de separare care au rolul de a-i învãþa pe cei mici cã dispariþia adultului important pentru ei este doar temporarã. ºtiind cã pãrintele. Fiþi pregãtiþi sã acþionaþi imediat în situaþiile în care copilul este agresiv cu ceilalþi copii sau se autoagreseazã. comportamentul copilului ignorat.

etc... sã se prezinte ºi daþi-le timp copiilor sã se familiarizeze cu ea. nu te mai iubesc.). cât va sta. Copilul are nevoie sã i se prezinte ºi sã i se reaminteascã scenariul comportamentului de a merge la gradiniþã . ei nu se vor mai juca cu tine”). Evitaþi ameninþãrile care au ca mesaj faptul cã dragostea este condiþionatã de comportamentul copilului.Pregãtiþi copilul pentru intrarea la grãdiniþã. Ghid pentru pãrinþi 67 . Copiii sunt lipsiþi de experienþã ºi au o cunoºtere limitatã a lumii.. pentru ei este adevãrat. citiþi-i o poveste). Asiguraþi-l cã vã veþi întoarce în timp de. Dupã ce vã luaþi la revedere.. Emoþiile noastre în sine nu sunt bune sau rele. acel copil va refuza sã se mai joace cu el.. Pregãtiþi copilul atunci când urmeazã sã plecaþi undeva. Antrenaþi copilul în discutarea emoþiilor altor copii “Cum crezi cã s-a simþit Ionuþ când l-ai lovit cu piciorul?” Vârsta preºcolarã. prin discuþii despre noile sarcini. cu bona.ce va face acolo. Emoþiile noastre sunt fireºti. pentru a preîntâmpina teama de întuneric se poate pune în camera copilului o veioazã cu o luminã difuzã. Invitaþi persoana înainte de a sta cu copiii. Stabiliþi o rutinã pentru momentele în care vã lãsaþi copilul cu alte persoane (cu educatoarea. împreunã cu colegii. te dau la þigani”. Discutaþi cu copilul despre consecinþele exprimãrii neadecvate a emoþiilor negative (ex: „dacã atunci când te înfurii loveºti copiii. este normal sã mã simt furios dar nu este normal sã folosesc furia ca pe o scuzã a faptului cã am lovit pe cineva. accentuînd ideea cã pãrintele va veni sã-l ia. Asiguraþi copilul cã veþi veni sã îl luaþi. ignoraþi protestele ºi nu vã întoarceþi. dacã nu eºti cuminte. Sprijiniþi copilul sã depãºeascã cu bine etapa intrãrii la ºcoalã. Explicaþi copilului diferenþa între emoþii ºi modul lor de manifestare. De exemplu. Un copil de 5 ani poate sã realizeze cã dacã se înfurie pe un coleg de joacã ºi reacþioneazã agresiv. precizându-i ora la care se va întâmpla acest lucru (aveþi grijã sã fiþi punctuali!).. Oferiþi explicaþii simple la toate întrebãrile copilului care au legãturã cu modul în care se simt ceilalþi oameni. Stimulaþi copiii care au nevoie de mai mult sprijin sã îºi ia cu ei jucãria preferatã la ºcoalã ºi sã se joace cu ea. cum trebuie sã se comporte. orice îºi imagineazã. Pregãtiþi copilul înainte de a-l lãsa cu o persoanã nouã (bonã). De exemplu: „dacã mai plângi. Nu plecaþi fãrã sã-i comunicaþi copilului cã veþi pleca. Înainte de culcare petreceþi împreunã cu copilul un anumit timp în camera lui (de exemplu.sau la ora. astfel. vizite la ºcoalã. ºi spuneþi-i ”la revedere” la plecare ºi “am sosit” la venire.

Sprijiniþi copiii sã recunoscã emoþiile celorlalþi (ex. Exemplu: Un copil spune – “Nu pot sã fac desenul! Puteþi sã-i rãspundeþi reflexiv astfel “Îþi este greu?” sau “Pare sã-þi fie greu!” Adresaþi întrebãri deschise: “Cum te simþi atunci când. este normal sã fii furios când te supãrã cineva dar acest lucru nu înseamnã cã trebuie sã loveºti ºi tu la rândul tãu!). este normal sa fii trist când cineva te loveºte. Reacþia copilului este determinatã de atitudinea pãrintelui faþa de situaþie. Dacã copilul spune – “Sunt suparat cã mi sa stricat jucãria!” pãrintele poate interveni sã-i spunã “Era jucãria la care þineai cel mai mult. abia te-ai atins”. ce ai fi simþit? Copilul poate astfel sesiza cã reacþia lui emoþionalã ar fi fost alta – cea de indiferenþã. Ghid pentru pãrinþi . Încercaþi sã identificaþi emoþia copilului ºi sã o transmiteþi acestuia sub formã de afirmaþie sau întrebare. Cum crezi cã s-a simþit Raluca când i-a fost smulsa pãpuºa din mânã? Dar când a venit Oana sã o ajute? Vor mai fi ele prietene?) Încurajaþi permanent copilul sã îºi observe atât propriile emoþii cât ºi pe ale celorlalþi (ex.. dacã copilul spune – “Sunt supãrat cã mi s-a stricat jucãria!” pãrintele poate interveni sãi spunã “Era jucãria la care þineai cel mai mult. într-o situaþie în care copilul cade.. Dar dacã þi s-ar fi stricat jucãria la care nu þineai deloc. ajutându-l sã distingã între emoþii ºi modul lor de manifestare (ex. dacã adultul spune “nu-i nimic. Dar dacã þi sar fi stricat jucãria la care nu þineai deloc.: Eºti bucuroasã cã mergem la film?. ?” În acest mod îi oferiþi copilului posibilitatea sã identifice ºi sã verbalizeze ceea ce simte. punând accent pe consecinþele comportamentale ale acestora în plan social (ex. Discutaþi cu copiii despre emoþiile celorlalte persoane în anumite situaþii sau despre emoþiile personajelor din povesti. sprijiniþi copilul sã înþeleagã cuvintele care exprimã emoþii. De ex. Lãsaþi copilul sã înþeleagã cã toate emoþiile sunt valide ºi acceptabile. Pânã la 7 ani copiii cred cã emoþiile sunt încã cauzate de factori externi sau de reacþiile lor corporale Discutaþi cu copilul toate situaþiile în care are o anumitã reacþie emoþionalã. Vârsta preºcolarã. ce ai fi simþit? Copilul poate astfel sesiza cã reacþia lui emoþionalã ar fi fost alta – cea de indiferenþã. De exemplu. Discutaþi cu copilul toate situaþiile în care apare o anumitã reacþie emoþionalã. Dacã copilul întreabã „de ce plânge bãieþelul acela?” oferiþi-i explicaþii simple referitoare la comportamentul celorlalþi. copilul îºi va continua liniºtit jocul. De exemplu.68 Stimulaþi permanent dezvoltarea vocabularului emoþiilor. dacã pãrintele îi spune “Vai! Ce tare teai lovit! “copilul va începe sã plângã. Cum te-ai simþit când fratele tãu te-a jignit?).

sã foloseascã preferinþa copiilor pentru muzica ca un instrument de reglare emoþionalã (începând cu vîrsta de 3 ani). situþia în care pot fi tristã ºi furioasã în acelaºi timp). exprimarea admiraþiei ºi mulþumirii) este direct legatã de rãspunsul empatic al copilului. situaþia în care cineva primeºte un cadou ºi se emoþioneazã atât de tare. De exemplu. . acel copil va refuza sã se mai joace cu el. Ghid pentru pãrinþi 69 . expresivitatea parentalã pozitivã (recompensarea celorlalþi.sã reacþioneze moderat la emoþiile exprimate de copil pentru a nu intensifica trãirea emoþionalã. În acest sens pãrinþii trebuie : . De exemplu.calm. Reglarea emoþionalã se sprijinã pe învãþarea din experienþa proprie.sã acorde atenþie emoþiilor copilului ºi sã foloseascã acest moment ca o oportunitate de a învãþa copiii sã îºi exprime adecvat emoþia negativã atât verbal cât ºi nonverbal. încât începe sã plângã. Vârsta preºcolarã. . Corectaþi copilului cand foloseºte mesaje formulate la persoana a II-a: “Mã enervezi Matei!” Exprimaþi emoþii în prezenþa copiilor. din observarea comportamentului celorlalþi ºi prin interiorizarea ghidajului oferit de adulþi. care este fericit ºi un învins care este trist.sã îmbrãþiºeze copilul. Discutaþi cu copilul despre consecinþele unei exprimãri emoþionale negative neadecvate. “Cum crezi cã s-a simþit Ionuþ când l-ai lovit cu piciorul?” Utilizaþi mesaje la persoana I: “M-am supãrat când mi-ai vorbit pe un ton ridicat “. relaxare.sã laude orice iniþiativã a copilului de a solicita ajutorul în rezolvarea problemelor cu care se confruntã. când acesta trãieºte o emoþie negativã (acest lucru conduce la liniºtirea copilului). Un copil de 5 ani poate sã realizeze cã dacã se înfurie pe un coleg de joaca ºi reacþioneazã agresiv. acordarea atenþiei. situaþia unui joc de competiþie în care este un învingãtor. Acordaþi sprijin copilului prin discutarea emoþiilor altor copii. . de exemplu. . siguranþã. pãrintele nu trebuie sã fie speriat când copilului îi este fricã.Discutaþi cu copilul pe anumite situaþii în care existã diferenþe evidente între trãirea emoþionalã ºi exprimarea ei externã. îmbrãþiºãri (acestea înlocuiesc emoþia negativã cu una pozitivã . Discutaþi cu copilul pe situaþii concrete (ex.sã evite morala ºi critica în situaþiile în care copilul este supãrat pentru o faptã fãcutã de el ºi sã laude curajul copilului de a spune adevãrul. Emoþiile negative ale copiilor la aceastã vârstã sunt înlãturate prin mângâieri. Discutaþi cu copiii situaþiile în care oameni diferiþi simt emoþii diferite. .

activitãþi recreative). cum ar fi “cã a lucrat foarte îngrijit. pãrintele poate sã aducã în discuþie reclama de la un anumit detergent care face minuni. poate fi învãþat de pãrinte sã îºi regleze emoþia negativã. Lãudaþi orice iniþiativã de a cere ajutor. Rezolvaþi împreunã cu copiii anumite situaþii sociale pentru ai învãþa sã gândeascã ºi sã rezolve probleme. Încurajaþi copilul ori de câte ori a fãcut faþã adecvat unei situaþii. gãsind alte modalitãþi de exprimare a acesteia. sã vã angajaþi sã îl sprijiniþi în depãºirea momentelor de tristeþe sau furie. puteþi sã ghidaþi un copil care este furios sã plece din locul în care trãieºte o emoþie negativã: “crezi cã dacã vom merge în cealaltã camerã. Abia la 3-4 ani copiii îºi dezvoltã capacitatea de autocontrol necesarã aplicãrii acestora în mod spontan. Astfel un copil care este supãrat cã a terminat sarcina ultimul. Stabiliþi o înþelegere cu copilul: sã vã spunã ori de câte ori este supãrat iar dvs. Ajutaþi copiii sã facã faþã experienþelor supãrãtoare. De exemplu copilul învaþã de la pãrinte sã observe într-o situaþie ºi alte aspecte decât cele care i-au produs o emoþie negativã. Copiii învaþã cum sã îºi regleze emoþiile observând ºi imitând modul în care pãrinþii îºi regleazã propriile emoþii. De exemplu. prin reorientarea atenþiei cãtre alte elemente decât cele care i-au produs emoþia negativã. Distanþarea de sursa de stres poate fi aplicatã spontan de copil doar dacã copilul a învãþat de la pãrinte prin ghidajul oferit în anumite situaþii. Preferinþa copiilor pentru muzicã (începând cu vârsta de 3 ani) poate fi folositã ca un instrument de reglare emoþionalã. cã a respectat contururile ºi lucrarea lui este foarte ordonatã”. Faceþi cu copiii exerciþii de distragere a atenþiei atunci când situaþiile le genereazã emoþii negative prin implicarea acestora în alte activitãþi (alte jocuri. sã ne 70 Vârsta preºcolarã. Pentru supãrarea unei fetiþe care ºi-a murdãrit rochia la care þinea cel mai mult. De reþinut! Copiii la aceasta vârstã au nevoie de ghidare din partea adultului în vederea alegerii ºi aplicãrii strategiilor de reglare emoþionalã. verbalizând modul de aplicare a acestora.De reþinut! Nu se recomandã folosirea alimentelor ca strategie de reglare a emoþiilor negative (reprezintã un factor de risc pentru dezvoltarea tulburãrilor de alimentaþie) „sunt plictisit/ã sau trist/ã ºi mãnânc o prãjiturã!”. Ghid pentru pãrinþi . precizându-i ceea ce a fãcut. cum ar fi verbalizarea adecvatã. Învãþaþi copilului sã îºi regleze emoþia negativã. În acest fel copiii le vor interioriza ºi le vor aplica în funcþie de situaþia întâlnitã. arãtândule diferite modalitãþi de reglare emoþionalã.

De exemplu. simþi lacrimile? Învãþaþi copiii sã spunã ”stop” ºi sã se opreascã din activitate imediat ce identificã semnele specifice stãrii de furie (caldurã în obraji etc). Învãþaþi copilul tehnica broscuþei þestoase (este descrisã în paginile anterioare). gesturi). Afiºati ºi reamintiþi copilului regulile pânã ce acesta reuºeºte sã le interiorireze ºi sã se comporte ca atare. Stabiliþi împreunã cu copilul un set de reguli clare care sã ghideze comportamentul copilului în diverse situaþii concrete de viaþã. descrieþi verbal copilului expresiile faciale ºi gesturile: “Ioana. trebuie sã interveniþi ºi sã ajutaþi copilul sã se opreascã. Strategii de neutralizare a emoþiei negative pot fi aplicate spontan de copil doar dacã pãrintele le-a folosit cu copilul astfel încât acesta sã aibã antrenamentul necesar aplicãrii lor.jucãm cu ceilalþi copii. Dacã nu pot sã se opreascã. când observaþi apariþia unui acces de furie. Ajutaþi copilului sã gaseascã soluþii alternative de exprimare emoþionalã. Lãudaþi copilul pentru fiecare etapã realizatã cu succes. Ajutaþi copilului sã analizeze situaþia (sã gândeascã alte soluþii de rezolvare a situaþiei care a dus la declanºarea furiei). Ghid pentru pãrinþi 71 . vei mai fi la fel de furios?” Pentru un copil care nu a învãþat sã plece singur din camerã sau din situaþia care-l supãrã ºi nu cautã o soluþie de liniºtire. îi simþi cum îþi ard de cãldurã? Plângi. obrajii îþi sunt roºii. Învãþaþi copilul sã îºi identifice stãrile de furie pe baza expresiilor emoþionale (expresii faciale. ghidajul din partea pãrintelui este esenþial. Vârsta preºcolarã.

La 2-4 ani manifestã verbal ºi nonverbal afecþiune faþã de ceilalþi. un copil învaþã sã împartã cu ceilalþi jucãriile observând pãrintele care face acest lucru prin imitarea comportamentelor celorlalþi: de exemplu. . prin modelul oferit de adulþi sau ceilalþi copii : de exemplu. Oferã ºi primeºte complimente la 4-5 ani. un copil alege sã se joace cu un copil pentru cã acesta împarte jucãriile cu el. la 3 ani se poat juca cu mai mulþi copii odatã. un copil învaþã sã respecte regulile dacã ºi pãrinþii le respectã. ºi singur la 6-7 ani. Ghid pentru pãrinþi Abilitatile sociale se învaþã prin : observarea adulþilor sau a celorlalþi copii: de exemplu. comportamentului « îl întreb pe Mihai dacã se joacã cu mine » este urmat de consecinþa « se joacã cu mine ºi împarte jucãriile » ceea ce face ca ºi altã datã sã fie interesat sã mergã sã se joace cu Mihai. prin consecinþele pe care un comportament le are: de exemplu. în timp ce la 5 ani deja iniþiazã ºi menþine o conversaþie.. cu ajutorul pãrintelui. un copil învaþã cum sa rezolve conflictele observand ºi imitând comportamentul adulþilor din jurul sãu. La 2-4 ani împarte obiecte cu colegi de grupã dar numai cu ajutor din partea adultului. Despre abilitãþile sociale ale preºcolarului Cum se învaþã abilitãþile sociale în preºcolaritate? 72 Vârsta preºcolarã. I. Între 2-4 ani scade nevoia de apropiere adult-copil.ªEDINÞA 4 CUM DEZVOLTÃM ABILITÃÞILE SOCIALE ALE COPIILOR despre abilitãþile sociale ale preºcolarului ce pot face pãrinþii pentru a facilita dezvoltarea abilitãþilor sociale ale copilului. la 4-5 ani iniþiazã ºi menþine o relaþie cu 2-3 copii deodatã. Învaþã sã asculte activ. Abilitãþi sociale care se vor dezvolta în perioada de vârstã 2-7 ani Se construiesc abilitãþile de interacþiune cu alþi copii: la 2 ani interacþioneazã doar cu un copil odatã. la 4-5 ani împarte obiecte ºi împãrtãºeºte experienþe cu 2-3 colegi iar la 6-7 ani cu întreaga grupã.

Fac spontan complimente adulþilor ºi celorlalþi copii ºi se simt mândri atunci când cineva le face un compliment. uite ce avion am!). foloseºte formule tipice pentru deschiderea unei conversaþii (pe tine cum te cheamã. dacã un copil îi cere jucãria. Coopereaza cu ceilalti cu suport din partea adultului. Le spune pe nume. Respectã regulile aferente unei situaþii sociale cu suport de la adult la 2-4 ani ºi fãrã ajutor dupã 5 ani. Cere informaþii despre un alt eveniment sau obiect de la educatoare sau alþi copii. . Intra des in conflic cu ceilalti deoarece copiii cred ca toti gandesc si simt lucrurile la fel ca ei 2-4 Coopereazã cu ceilalþi în rezolvarea unei sarcini fãrã ajutor din partea adultului la 5-7 ani. Pune întrebãri atunci când i se povesteºte ceva. La 5 ani oferã ºi cere ajutorul atunci când este nevoie. Când are nevoie de ceva formuleazã în mod adecvat o cerere (îmi dai ºi mie te rog maºinuþa) dacã nu primeºte maºinuþa îºi gãseºte altceva de fãcut.Cum observ prezenþa acestor comportamente? Indicatori comportamentali: Descrie modalitãþi de rezolvare a conflictelor la 2-4 ani. îi mângâie. vârsta. Invitã copiii la joacã. modul în care se joacã. pe educatoare. Creºte toleranþa la persoanele necunoscute. atrage atenþia unui copil asupra sa sau asupra unui obiect (ex. creioane colorate). κi manifestã afecþiunea prin faptul cã îi imbrãþiºeazã pe ceilalþi. κi alege prietenii pe considerente de sex. eºti drãguþ”. Stabileºte contactul vizual cu persoana cu care vorbeºte ºi îºi îndreaptã corpul spre ea. Îi dã unui copil jucãrie ca sã se joace cu el. face remarci de genul “îmi place de tine. dã din cap în semn de aprobare/ dezaprobare. iar la 5-7 ani rezolvã conflicte în mod eficient fãrã ajutor din partea adultului. Recunoaºte calitãþile celorlalþi ºi le exprimã verbal. Vârsta preºcolarã. i-o oferã. îi ia de mânã pe copiii de la grupã. Încurajeazã ceilalþi copii sã se joace cu ei sau intrã cu succes într-un grup de copii care deja se joacã. zâmbeºte. Poate sã împartã materiale comune (jucãrii. Ghid pentru pãrinþi 73 Copilul manifestã initiaþiva de a comunica cu cei din jur. Prezintã disconfor t mai scãzut atunci când persoana semnificativã pleacã de lângã el. tu câþi ani ai).

Rãspunde cu umor dacã i se pun porecle sau spune cã îl supãrã ºi îl pe roagã pe celãlalt sã înceteze. compromisul. Cautã ajutor din partea adultului pentru a rezolva conflicte. Ghid pentru pãrinþi Fãrã sã i se reaminteascã îºi cere scuze în 75% din cazuri. Spun când au nevoie de ajutor: „vrei sã-mi arãþi cum sã desenez o casã?”. în 75% din cazuri. Îi oferã sugestii unui alt copil care nu ºtie ce sã facã (ex. negocierea. Se supune dacã educatoarea îi cere sã lase locul unui alt copil. ajutã pe cineva atunci când li se cere explicit acest lucru.: poþi sã construieºti ºi tu un bloc dacã vrei). κi exprimã nevoile ºi dorinþele fãrã a folosi un ton confruntativ sau poruncitor. distragerea atenþiei. Participã la rutinele grupei dacã i se reaminteºte (ex. Acceptã ideile altor copii în cadrul jocului. ªtie sã negocieze ºi sã facã compromisuri într-o situaþie. De exemplu. jucãrii care nu îi aparþin. împarte materiale cu alþi copii. stã la locul de joacã ºi aºteaptã ca ceilalþi copii sã termine jocul cu o anumitã jucãrie pentru a se juca ºi el. ridicã mâna când au nevoie de ajutor.74 Vârsta preºcolarã. îi sugereazã unui copil un schimb de jucãrii: “Dacã eu îþi dau cãruciorul tu îmi dai cãsuþa?” Folosesc mai multe strategii de rezolvare a conflictelor: ignorarea (se face cã nu aude cererea). Face atribuiri nonagresive dacã cineva îl rãneºte.: dupã ce terminaþi de pictat. De exemplu. κi aºteaptã rândul sã se joace cu o jucãrie preferatã. Sugereazã soluþii de rezolvare a conflictelor iar atunci când nu ºtie cere asistenþa pãrintelui. Cere permisiunea de a folosi obiecte. curãþaþi masa). acceptã sã se joace cu o altã jucãrie pânã îi vine rândul sã se joace cu camionul. . Acceptã soluþia datã de pãrinte pentru rezolvarea situaþiei. fãrã a plânge sau smulge jucãria din mâna acelui copil.

este bine sã fie lãsat în pace pentru cã el se va integra în jocul lor doar dacã se va simþi confortabil.zâmbete. Dacã copilul este preocupat sã observe jocul celorlalþi copiii. 75 . Copilul are nevoie sã înveþe din propriile experienþe cum sã interacþioneze cu ceilalþi copii. Ghid pentru pãrinþi Este important ca pãrintele sã ofere suport copilului ºi sã-l înveþe comportamentele specifice de interacþiune. gesturi prin care manifestã interes. înþeleg regulile jocului. Ce pot face pãrinþii pentru a facilita dezvoltarea abilitãþilor sociale ale copilului Cum învãþãm copilul sã interacþioneze cu cei din jur? Câteva recomandãri pentru pãrinþi Vârsta preºcolarã. Aºteptarea unei oportunitãþi de a se implica în joc. Având sprijinul pãrintelui. rareori se întâmplã acest lucru la aceastã vârstã. pãrintele îl va învãþa pe copil cum sã facã faþã acestei situaþii fãrã sã se supere: “nu-i nimic. Implicarea copilului într-un joc paralel. replicile celorlalþi ºi le rãspund) ºi iniþierea unui joc paralel care poate contribui cu succes la desfãºurarea jocului celorlalþi copii (crearea unui alt rol care duce la dezvoltarea jocului celorlalþi). observarea de cãtre copil a jocului celorlalþi copii. Este recomandat ca pãrintele sã urmãreascã cu atenþie modul în care copilul observã jocul celorlalþi. asemãnãtor celui din grupul celorlalþi copii. Strategii de integrare a copiilor în jocul altor copii: Evitaþi sã alegeþi o activitate în locul copilului sau sã îl forþaþi sã se implice în joc. o sã ne jucãm cu altcineva”. Cele mai importante elemente care ajutã la integrarea cu succes a copiilor în jocul altor copii sunt: abilitãþile de comunicare (vorbesc cu cei ce se joacã. copilul doar priveºte jocul celorlalþi copii ºi nu ºtie cum sã iniþieze comunicarea. Dacã refuzul apare totuºi. Dacã se observã însã cã.II. Intervenþia pãrintelui are loc doar dacã copilul respectiv observã în mod constant jocul ºi nu îndrãzneºte sã se integreze în joc. este nevoie de suportul pãrintelui. câti ani are. Folosirea formulei verbale “pot sã ma joc ºi eu?. Deºi copilul care a iniþiat jocul paralel sperã cã ceilalþi copii îi vor accepta jocul ºi îl vor integra în grup. Pãrintele îl va învãþa pe copil sã iniþieze conversaþia cu un alt copil: îl va întreba cum îl cheamã. scad ºansele unui refuz de acceptare în joc. Din aceste considerente aici poate interveni sugestia pãrintelui. Folosirea mesajelor nonverbale .

De exemplu: “Bravo. ai spus foarte frumos mulþumesc. Este nevoie ca regula sã fie reamintitã frecvent copilului pânã ce va fi interiorizatã. Pentru a învãþa copiii modalitãþile de ascultare activã putem introduce regula “Vorbim pe rând“. ai aºteptat în liniºte sã îþi vinã rândul! Ce frumos desenãm noi împreunã!” • Copiii au nevoie de exerciþiu ºi timp pentru a învãþa aceastã abilitate. mesajele pãrinþilor trebuie sã se centreze exclusiv pe comportamentul copilului ºi nu pe persoana lui.Familiarizaþi copilul cu tehnicile ascultãrii active. Bravo. atunci persoana care l-a cerut poate spune “atunci voi mai aºtepta puþin ºi voi colora altceva”. 76 Pãrintele poate implica copilul în activitãþi care presupun folosirea materialelor în comun. îi puteþi spune: “Persoana care este întreruptã se va supãra ºi va vorbi cu altcineva”. Un posibil exemplu ar fi “ºedinþele de familie”. Ghid pentru pãrinþi Cum oferim feedback negativ copilului . încã nu am terminat”. Este important sã se stabileascã regula dupã care se obþine creionul: cine doreºte sã primeascã creionul trebuie sã spunã “îmi dai ºi mie te rog creionul?” • Dacã rãspunsul este “da”. De exemplu – o activitate de desen în care pãrintele ºi copilul trebuie sã foloseascã împreunã aceleaºi. pãrintele îi va explica copilului care sunt consecinþele comportamentului contrar (acela de a-i întrerupe pe ceilalþi când vorbesc) asupra celorlalþi membrii ai familiei. Dacã copilul prezintã probleme în stabilirea contactului vizual pãrintele trebuie sã îi ghideze uºor capul cu mâna pânã când acesta se uitã la el ºi sã-i spunã cã trebuie sã îl priveascã în ochi atunci când vorbeºte. Orice etichetare de genul “Eºti surd? Nu auzi?” atacã persoana copilului ºi îl rãneºte. În plus. sau „Dacã nu vorbim pe rând nu ne mai înþelegem unii cu alþii”. Contactul vizual este foarte important. Creaþi contexte în care sã exersaþi aceste modalitãþi de ascultare activã. Maniera în care pãrintele îºi exprimã nemulþumirea faþã de copil va fi Cum învãþãm copilul sã împartã obiectele/ jucãriile sale cu ceilalþi? Vârsta preºcolarã. Reamintiþi copilului regula ori de câte ori vã întrerupe. • Dacã rãspunsul este “nu. Lãudaþi copilul ori de câte ori a aºteptat ca celãlalt sã termine ceea ce avea de spus. De exemplu. Pentru situaþiile în care nu suntem de acord cu comportamentul copiilor. • Lãudaþi efortul copilului de a aºtepta creionul. persoana care l-a cerut spune „Mulþumesc!” ºi apoi îl primeºte.

5. mi-ar plãcea sã (oferiþi alternative de comportament).. atunci când.(descrieþi modul în care vã afecteazã comportamentul copilului). De exempluã. spune-i lui Petru cum te-ai simþi când te-a fãcut prost? Întreabã-l dacã lui i-ar plãcea sã-i spunã cineva aºa ceva?” Reacþiile cele mai bune care duc la stingerea comportamentelor agresive ale altor copii sunt : . ce fraier!” Dan poate rãspunde în mai multe feluri: . îi puteþi spune: “Îþi mai aminteºti ce a fãcut ursuleþul atunci când a fost necãjit de bursuc?” .. aºa voi învãþa sã-l construiesc ºi mai bine!” . Andrei ºi Alex sunt la grãdiniþã ºi construiesc fiecare câte ceva. 4.ignorã: îºi încruciºeazã braþele ºi priveºte în altã parte. Aceste metode pot fi învãþate ºi prin intermediul poveºtilor în care personajele trec prin situaþii asemãnãtoare.. . Exemplu: Paul. 3.exprimarea emoþionalã. . când copilul este agresat de un alt copil. De exemplu: “Cosmin.preluatã de acesta prin imitaþie ºi se va manifesta în interacþiunile cu ceilalþi copii.ignorarea (nu i se acordã atenþie). Rolul pãrintelui în învãþarea acestor comportamente este esenþial. mã deranjeazã faptul cã nu îmi rãspunzi atunci când te strig. Mi-ar plãcea sã-mi rãspunzi deoarece eu voi rãguºi ºi nu voi mai putea vorbi. Un mesaj corect conþine urmãtoarele aspecte: 1. Îþi mulþumesc! Pãrintele poate interveni în aceastã situaþie învãþându-l pe copilul care a fost þinta atacului cum sã rãspundã.. Vârsta preºcolarã. Andrei spune: „Uite la el.(descrierea comportamentului copilului).rãspunsul cu umor.. Atât modelul personal cât ºi ghidarea învaþã copilul sã facã faþã acestor situaþii din viaþa lor. pentru cã. cel ce provoacã agresiunea nu obþine nici un rezultat.. i se dãrâmã tot castelul din cuburi.(descrierea modului cum vã simþiþi).. 2. Într-o situaþie similarã. Când Dan se apropie de final. îþi mulþumesc! mi-a fost de mare ajutor! (recompensarea comportamentului copilului).cu umor: „Nu-i nimic. reamintiþi-i acestuia cum s-au comportat cele douã personaje din poveste sau din film.. Ghid pentru pãrinþi Cum ajutãm copiii agresaþi de colegii lor 77 Exemplu: Dan. mã simt. .agresiv: „Da? Tu eºti prost ºi urât!” .îºi exprimã emoþiile: „Mã supãrã când îmi vorbeºti aºa”.

................................ ................... copiii vor repeta acele comportamente când au nevoie de atenþie....... Cea mai bunã modalitate de învãþare a unei reguli este testarea ei.. sã formuleze regula într-o formã pozitivã.Copilul urmeazã cererile simple din partea pãrintelui dacã este ajutat ºi i se reaminteºte regula........... Atenþie înseamnã cã adultul îl priveºte sau face o remarcã............................... pe frigider)........................ moralizarea sau pedeapsa sunt tot forme de atenþie.......... Exerciþiu: Identificaþi acele comportament ale copilului cãrora le acordaþi mai multã atenþie.. ........................... Comportamentele sociale sunt învãþate foarte bine atunci când sunt stabilite clar regulile ºi limitele............................... Pãrintele trebuie sã þinã seama în formularea regulilor de urmãtoarele recomandãri: sã creeze nevoia de regulã ºi abia apoi sã ofere regula.... 78 De reþinut! Copiii repetã un comportament care este încurajat prin atenþia Vârsta preºcolarã.... acordatã de adult ºi îl eliminã pe cel descurajat............................. completând tabelul de mai jos: Când ºi pentru ce îl laud? Cu ce frecvenþã? Când ºi pentru ce îl critic? Cu ce frecvenþa? ........ ... sã stabileascã regula ºi consecinþele ei împreunã cu copiii......... Este important sã vã reamintiþi cã regula ghideazã comportamentul copilului..... critica.... ................................. ............ pozitivã sau negativã.... ...... În consecinþã....... Pãrintele trebuie sã verbalizeze regula ori de câte ori este nevoie deoarece capacitatea copiilor de memorare este micã.............. Exprimaþi regulile prin desen pentru a fi reþinute mai bine ºi puneþi-le la un loc vizibil pentru copil (ex.......... Ghid pentru pãrinþi Dacã tendinþa pãrinþilor este de a acorda atenþie comportamentelor negative............ pãrintele trebuie sã se aºtepte ca ea sã fie încãlcatã...

la un moment dat sunã telefonul. în contextul în care comportamentul copilului afecteazã comportamentul pãrintelui la un moment dat. Ghid pentru pãrinþi bariere în disciplinare metode neadecvate de disciplinare vs metode adecvate. sociale sau emoþionale. hiperactivitatea este un comportament normal pentru mulþi copii de vârstã preºcolarã. de exemplu. când este furios – contextul . disciplinarea este un proces de învãþare a comportamentelor funcþionale ale copiilor.pentru cã nu are exersate abilitãþile de management al furie. a abilitãþilor lui de relaþionare cu ceilalþi ºi de management al emoþiilor. de exexmplu copilul „þipã” . În consecinþã. pãrintele merge în camerã ºi rãspunde.comportamentul problematic. în acest moment. 79 . I. convingerii cã „un copil trebuie sa stea cuminte”. dar sunt adulþi care interpreteazã comportamentul copilului ca fiind sfidãtor. copiii construiesc un castel din cuburi. în contextul în care comportamentul copilul este interpretat sau perceput de cãtre adult (pãrinte sau educator) ca fiind problematic. datoritã convingerilor personale. joaca copiilor devine deranjantã. de exemplu: în camerã. Bariere în disciplinare Aºa cum am prezentat în primul capitol. însã din cauza gãlãgiei nu aude cine este la capãtul firului. se amuzã deci fac „gãlãgie”. pãrintele se aflã în bucãtãrie ºi nu vã perturbã joaca copiilor. vorbesc tare.ªEDINÞA 5 BARIERE ÎN DISCIPLINARE Vârsta preºcolarã. comportamentele problematice pot sã aparã în urmãtoarele situaþii: în contextul în care copilul nu are încã învãþate ºi exersate o serie de abilitãþi cognitive.

cel de trei ani insistã sã facã lucrurile singur exact când ne grãbim cel mai tare. O parte din comportamentele care creazã dificultãþi pãrinþilor ºi educatorilor sunt datorate temperamentului ºi reactivitãþii emoþionale a copiilor. Diferenþa între comportamentele datorate temperamentului ºi reactivitãþii copilului ºi comportamentele problematice. Cele mai frecvente sunt: Care sunt cele mai frecvente convingeri care pot influenþa în mod negativ atitudinea pãrinþilor în disciplinare? Ce îi ajutã pe pãrinþi ºi educatori/ profesori sã perceapã cauza realã a comportamentului problematic al unui copil? 80 Diferenþa între comportamentul normal pentru stadiul de dezvoltare al copilului ºi comportamentele problematice. de exemplu devine mult mai retras. mamã!” iar cel de 5 ani. De exemplu. Diferenþa între comportamentul copilului care apare într-un anumit context ºi comportamentul copilului ca o consecinþã a unor abilitãþi sociale ºi emoþionale încã nedezvoltate. Unele dintre comportamentele specifice stadiilor de dezvoltare ale copilului pun greu la încercare rãbdarea pãrinþilor ºi îi pot aduce în situaþia imposibilitãþii gãsirii unui rãspuns. putem observa cã un copil reacþioneazã agresiv doar când Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi . copilul poate avea reacþii problematice. Contextul ne determinã adesea comportamentul. De exemplu. care pot fi dificile pentru pãrinþi. Reacþia neadecvatã a adulþilor poate sã producã comportamente problematice suplimentare. este dificil pentru un pãrinte. „trebuie sã-i mulþumesc întotdeauna pe copii”. când copilul de doi ani rãspunde în mod frecvent cu “Nu”.- „trebuie sã fiu un pãrinte perfect pentru copilul meu”. dupã ce i-ai repetat continuu. „copiii ar trebui sã fie recunoscãtori pentru tot ceea ce fac pãrinþii pentru ei”. datoritã reacþiei pãrinþilor sau educatorilor. refuzã sã îºi strângã hainele de pe jos. de exemplu. Fiecare stadiu de dezvoltare are ºi comportamente ºi reacþii ale copiilor. „o familie perfectã este o familie unde existã întotdeauna armonie ºi nu existã conflicte”. dacã un copil are nevoie de un timp pentru a se adapta situaþiilor noi ºi pãrinþii fac presiuni pentru a se adapta mai rapid. Studiile de specialitate au identificat o serie de convingeri sau atitudini ale pãrinþilor care reprezintã o barierã în aplicarea unor metode corecte de discplinare. cel de 4 ani îi spune “ te urãsc.

..... ... Alternative explicative ale comportamentului ..... .. Una dintre erorile cele mai frecvente ale adulþilor este convingerea cã un comportament se schimbã prin pedeapsã. Vârsta preºcolarã........ Este nerealist sã ne gândim cã putem învãþa un copil sã nu rãspundã agresiv la toate contextele în care este criticat sau etichetat.... .... Schimbarea comportamentului copilului implicã în mod obligatoriu ºi schimbarea comportamentului din context care i-a declanºat reacþia.. 81 II.. Situaþii/ contexte .atunci este criticat (ex......................... Atât pãrinþii cât ºi educatorii/ profesorii observã cã aplicarea pedepsei nu dã rezultatele dorite.... Identificaþi alternative de a gândi/ interpreta comportamentele copiilor........... .... Comportamentul copilului ...... Studiile de specialitate din ultimii 50 de ani aratã faptul cã un comportament se modificã prin aplicarea consecventã a întãririlor pozitive ºi nu prin aplicarea pedepselor.... ......... „nu eºti în stare de nimic”) sau etichetat („prostule”)....................... Pedeapsa stopeazã compor tamentul dar NU produce o modificare în comportament. Mai jos sunt prezentate diferenþiat consecinþele tehnicilor de modificare comportamentalã ºi pedeapsa asupra comportamentului copilului.... Reacþia d-voastrã emoþionalã (pe o scalã de la 1 la 10) ........... acela de schimbare a unui comportament............... Ghid pentru pãrinþi Exerciþiu pentru pãrinþi: Faceþi o listã cu situaþiile ºi comportamentele copiilor faþã de care aveþi uneori reacþii de furie....... Ce gândiþi despre comportamentul copilului? ..................... Metode neadecvate vs metode adecvate de disciplinare Una din erorile cele mai frecvente ale adulþilor este convingerea cã un comportament se schimbã prin pedeapsã.. Comprotamentul lui agresiv este o reacþie la criticã ºi etichetare.. teamã sau vinovãþie........ ....

Disciplinarea este o metodã de învãþare. Ea implicã drepturi egale ºi respect reciproc. Copilului i se oferã posibilitatea de a lua decizii, de a alege singur modul în care doreºte sã se deruleze acþiunea. Astfel el devine responsabil de propriul comportament ºi de consecinþele acestuia. Mama: Dan, ºtiu cã este duminicã dimineaþa ºi urmãreºti la televizor desenele tale favorite, dar eu ºi fraþii tãi încercãm sã dormim, deci te rog sã dai televizorul mai încet sau dacã nu, joacã-te afarã.

Tehnici de modificare comportamentalã

Pedeapsa Pedeapsa se exprimã prin puterea autoritãþii, copilul fiind forþat sã adopte un anumit comportament. De asemenea, pãrintele se va simþi responsabil ºi vinovat pentru compor tamentul copilului. Mama: Dan, opreºte televizorul! Eu ºi fraþii tãi încercãm sã dormim.

În acest caz, cererea de adoptare a comportamentului dorit este formulatã ca un ordin ce trebuie executat, deoarece pãrintele deþine “puterea”. Pedeapsa este arbitrarã, adicã este aplicatã dupã bunul plac al pãrintelui, fãrã sã aibã o legãturã logicã cu un comportament inadecvat. Mama (pe un ton nervos): Maria, þi-am spus de sute de ori sã-þi pãstrezi ordinea în camerã. Nu pot sã aspir covoarele cu toatã mizeria care este pe jos. Poþi uita de filmul la care ai dorit sã mergi sâmbãtã seara.

Disciplinarea este asociatã în mod logic cu comportamentul inadecvat. 82

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

Mama: Maria, voi curãþa azi covoarele. Nu voi putea aspira în camera ta cu toate jucãriile ºi hainele care sunt împrãºtiate pe jos. Dacã nu le aduni, le voi pune în sacoºe ºi le voi duce în pivniþã.

Disciplinarea se adreseazã comportamentului, nu persoanei ºi nu implicã judecata moralã. Aceasta permite copilului acceptarea ideii cã s-a comportat inadecvat ºi dorinþa sã se schimbe. Mihai a împrumutat ciocanul tatãlui fãrã sã cearã permisiunea, iar acum acesta s-a pierdut. Mama a abordat situaþia centrându-se pe compor tament, ºi anume pe modul cum va fi înlocuit ciocanul. Mama: Mihai, cum vei înlocui ciocanul?

Mama: Ai luat ciocanul fãrã permisiunea mea. Nu ºtii cã asta este ca ºi cum ai fura? Sã furi este un lucru greºit, urât. Acum l-ai pierdut. Nu vei mai primi bani dulciuri pânã când ciocanul nu va fi plãtit.

Pedeapsa se adreseazã persoanei, nu comportamentului ºi presupune judecatã moralã. Aceasta poate duce la atitudini sau compor tamente de rãzbunare din partea copilului.

Disciplinarea transmite copilului cã este acceptat ºi iubit, în pofida comportamentului sãu inadecvat. Dan: Mamã, merg sã mã joc fotbal cu copiii! Mama: Poþi sã te duci la fotbal, dupã ce îþi aduni hainele.

Tehnici de modificare comportamentalã

Pedeapsa Pedeapsa ameninþã persoana cu pierderea respectului sau a iubirii. Uneori pãrinþii ºantajeazã copilul în acest fel, fãcându-l sã se simtã respins.

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

Dan ºi-a împrãºtiat jucãriile în toatã casa. S-a plictisit sã stea în casã ºi acum vrea sã se joace fotbal afarã cu copiii. Mama: (pe un ton moralizator): Pentru cã ai fãcut aºa dezordine, mama nu te mai iubeºte! Pedeapsa cere supunere. Ea implicã folosirea forþei, iar copilul învaþã cã poate sã obþinã ceea ce doreºte dacã dominã prin agresivitate.

Disciplinarea permite libera alegere. Mama: Staþi cuminþi la masã cu noi, sau ridicaþi-vã de la masã pânã când vã liniºtiþi.

Disciplinarea stimuleazã ºi comportamentul dorit, nefiind orientatã doar spre comportamentele – problemã. Dan se joacã liniºtit în camerã. Mama observã acest lucru ºi îi spune:

Maria ºi Ana deranjeazã servirea cinei lovindu-se cu picioarele pe sub masã. Mama: Încetaþi cu bãtaia sau veþi merge amândouã la culcare fãrã sã luaþi cina!

83

Pedeapsa poate încuraja compor tamentul indezirabil, în cazul în care este folosit de cãtre copil pentru a atrage atenþia pãrintelui, chiar dacã aceasta presupune ca pãrintele sã îl certe. De câte ori Dan se joacã liniºtit în camera lui, mama îl lasã în pace ºi se ocupã de treburile casnice, fãrã sã-i acorde atenþie. El a observat cã de câte ori face o boacãnã, mama îi dã atenþie. Deodatã, copilul începe sã trânteascã jucãriile pe jos ºi sã facã zgomot. Atunci mama vine în camerã ºi îi spune: Mama: Dan, nu mai face atâta gãlãgie, cã mã doare capul! Am sã-þi iau jucãriile ºi nu le mai primeºti pânã mâine!

Mama: Ce frumos te joci cu jucãriile, Dan! Vreau ºi eu sã mã joc puþin cu tine! (astfel mama îi dã atenþie lui Dan).

De reþinut! Tonul vocii sau starea emoþionalã a pãrintelui când exprimã o conse-

cinþã a comportamentului transformã consecinþa în pedeapsã. De exemplu, reamintirea unei reguli pe un ton ridicat este adesea perceputã de copil ca o pedeapsã. În consecinþã, copilul are o reacþie emoþionalã intensã la tonul ridicat al vocii, care îl face mai puþin atent la ceea ce spune pãrintele.

84

Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi

De exemplu. atunci el va învãþa cã pãrintele îi acordã timp numai atunci când face „prostii” sau „boacãne”. un copil poate învãþa cã atunci când þipã sau trânteºte lucrurile din jur. adecvate. Pentru a identifica care este funcþia comportamentului copilului. Ghid pentru pãrinþi înþelegerea comportamentului copilului stabilirea unei relaþii pozitive cu copilul instrumente de analizã a comportamentelor copiilor. Dacã acest copil nu primeºte suficientã atenþie atunci când face lucruri plãcute. Toate aceste aspecte care þin de relaþia copilului cu pãrintele se stochezã în memoria afectivã ºi se transformã într-un set de convingeri despre sine ºi despre ceilalþi. În exemplu nostru copilul gândeºte cã “pãrintelui nui pasã de mine” pentru ca ulterior sã generalizeze aceastã experienþã ºi sã concluzioneze cã ”nimãnui nu-i pasã de mine!”. îi interzice sã plângã (“nu mai plânge!”) sau îl ameninþã (“dacã mai plângi. Convingerile ºi nevoile copilului – sau ce se aflã în spatele fiecãrui comportament 85 De reþinut! Intenþiile copiilor nu sunt greºite. I. Fiecare dintre noi avem nevoie de atenþie. este nevoie sã-l observãm o perioadã de timp pentru a afla cãrei nevoi rãspunde comportamentul. când pãrintele ignorã în mod repetat tristeþea copilului ºi îl lasã sã plângã fãrã sã facã gesturi care sã-l liniºteascã (sã-l mângâie. Explicarea funcþiilor comportamentelor copilului Comportamentul este un rezultat al unei nevoi. te dau la þigani!”). care renunþã la ceea ce face pentru a fi în preajma lui. dorinþe sau convingeri.ªEDINÞA 6 CE FUNCÞII ÎNDEPLINESC COMPORTAMENTELE COPIILOR Vârsta preºcolarã. primeºte atenþie de la pãrinte. De exemplu. dorinþe sau convingeri a copilului. . Comportamentele problematice ale copiilor sunt o manifestare neadecvatã a unei nevoi. Identificarea a ceea ce determinã comportamentul ne ajutã sã avem o reacþie adecvatã faþã de acel comportament. încrederea copilului în adult se deterioreazã. sã-l ia în braþe). de legãtura cu ceilalþi ºi de sentimentul valorii personale.

Face doar o parte din sarcinã pentru a comunica faptul cã nu a înþeles exerciþiul. Satisfacerea acestor nevoi asigurã funcþionarea optimã a fiecãruia dintre noi. Îl împige pe fratele mai mic pentru a obþine atenþia ºi a nu fi însãrcinat cu activitatea de a-l supraveghea ºi a se juca cu el. colegi etc). de comunicare ºi alte nevoi emoþionale ºi sociale. plictisitoare.Funcþii ale comportamentelor Un comportament poate avea simultan mai multe funcþii. . Exemple 86 Vârsta preºcolarã. Aceste funcþii reprezintã nevoi pe care toþi oamenii le au. laudã. confort emoþional etc). nu pot fi considerate bune sau rele. o carte.beneficii tangibile (accesul la o activitate preferatã. . care neceºitã timp îndelungat.beneficii sociale sau emoþionale (atenþie. nevoia de control. comportamentele care rãspund acestor funcþii pot fi evaluate ºi considerate adecvate/ acceptabile sau neadecvate/ neacceptabile.situaþii neplãcute (interacþiuni cu adulþi.). . ruºine).sarcini aversive sau consecinþe negative (sarcini dificile. Funcþiile pe care orice comportament problematic le poate avea la un moment dat sunt prezentate în tablelul de mai jos. Ghid pentru pãrinþi Funcþia de a evita ceva sau de a scãpa din ceva: . funcþiile pe care comportamenetele le au nu. Funcþii ale comportamentelor Vorbeºte neîntrebat pentru a obþine atenþia pãrintelui. În schimb.). de stimã ºi statut. de valorizare. De aceea. de aprobare.stãri emoþionale negative (fricã. . precum nevoia de apreciere. pot fi evaluate. Iese din camera în care este sunt musafirii ca sã nu fie vãzut plângând pentru cã a fost certat de pãrinþi. criticã etc. intimitate etc. Funcþia de a obþine ºi de a evita simultan Funcþia de a comunica ceva Funcþia de a obþine ceva: .

Cauzele comportamentelor problematice în preºcolaritate Pentru a înþelege cum se dezvoltã comportamentul copiilor. un copil care se agitã. plânge foarte mult. 87 II. De exemplu. Studiile aratã cã Comportamentul copilului este influenþat de caracteristicile sale temperamentale . Toþi aceºti factori influenþeazã dezvoltarea atitudinilor ºi abilitãþilor sociale ºi emoþionale ale copiilor ºi de asemenea. Vârsta preºcolarã. este mult mai dificil de introdus într-o rutinã comportamentalã. care îndeplineºte aceeaºi funcþie. Diferenþa dintre aceste douã compor tamente este cã primul este un comportament evaluat ca adecvat/ acceptabil. Beneficii aduse de cunoaºterea funcþiei comportamentelor pentru disciplinarea pozitivã a copilului Orice comportament se va menþine atât timp cât are o funcþie. Ghid pentru pãrinþi Ca urmare. îi este dificil sã stea într-o activitate. Întãrirea comportamentelor alternative dezirabile este principala metodã de disciplinare eficientã. determinã apariþia problemelor de comportament. în timp ce al doilea este considerat ca fiind neadecvat ºi se doreºte modificarea lui.Exemplu: Ajutorul dat mamei la bucãtãrie sau vorbitul neîntrebat pot servi aceleiaºi funcþii: obþinerea atenþiei din partea pãrintelui. este important sã avem în vedere cele trei mari sfere de influenþã: moºtenirea geneticã. prezintã dificultãþi de adormire. identificarea funcþiei comportamentului care se doreºte a fi schimbat (realizarea analizei funcþionale) permite construirea unei strategii de intervenþie prin care copiii sã înveþe sã facã comportamente adecvate pentru a satisface nevoia lor de atenþie din partea adulþilor ºi care sã înlocuiascã comportamentele neadecvate. dezirabil. mediul familial. indiferent de sancþiunile sau consecinþele negative care îi sunt aplicate. ºi comunitatea în care trãiesc. Copiii care prezinta trãsãturi temperamentale „dificile” au un risc mult mai mare de a dezvolta probleme de comportament. Pentru a reduce sau elimina acest comportament este necesar sã aparã un alt comportament. Sancþiunile sau pedepsele nu pot reduce sau elimina comportamentele în absenþa dezvoltãrii unor modalitãþi alternative de satisfacere a funcþiilor pe care ele le au – comportamente alternative dezirabile.

H. Pentru ca un copil sã dezvolte comportamente problematice este nevoie ºi de alþi factori. factori din contextul de viaþã al persoanei ºi factori psihologici influenþeazã vulnerabilitatea unei persoane pentru a dezvolta tulburãri de sãnãtate mentalã. în cazul apariþiei unei tulburãri de sãnãtate mentalã. Aceste caracteristici pot fi atât puncte tari cât ºi puncte de vulnerabilitate ale persoanei. Dacã factorii de risc nu sunt prezenþi. Barron. F. Studiile aratã cã. *** The stress-vulnerability-coping model of mental illness. deci trãieºte într-un context nesãnãtos. 1987)1 ºi sunt predispuºi sã genereze ºi implicit sã se confrunte cu mult mai multe reacþii negative din partea acestora (Barron & Earls. 505-529. Toþi aceºti factori sunt consideraþi factori de risc. apostrofat. alãturi de alte asemenea elemente ºi protejeazã persoana sau faciliteazã reabilitarea ei.H. (1987) What isi temperament? Four approaches.acei copiii care sunt temperamental mai dificili (prezintã o reactivitate emoþionalã mai ridicatã.mifellowshipaustralia. www. Tulburãrile de sãnãtate mentalã apar ca rezultat al interacþiunii dintre vulnerabilitatea crescutã a unei persoane (datã de factorii de risc) ºi situaþii crescute de stres. este mult mai probabil sã dezvolte comportamente problematice. A. lipsa lor este consideratã un element de protecþie... 25. 1984)2. pot ridica mai multe probleme pãrinþilor (Goldsmith et al. et al. The relation of temperament and social factors to behavior problems in three-year-old children. 88 Vârsta preºcolarã. cum ar fi reacþiile adulþilor din mediul copilului. Modelul a fost propus în anul 1977 de cãtre Zubin ºi Spring ºi pleacã de la premiae cã fiecare persoanã posedã caracteristicile sale biologice.org. psihologice ºi sociale. Ghid pentru pãrinþi O varietate de factori biologici. 23-33. Child Development. Modelul Stress – Vulnerabilitate – Coping3 este paradigma ºtiinþificã care explicã apariþia ºi evoluþia tulburãrilor de sãnãtate mentalã. Mental Illness Fellowship of Australia. certat. & Earls. Dacã un copil este pedepsit. sunt mai greu de liniºtit sau au dificultãþi în a-ºi concentra atenþia o perioadã mai mare de timp). în dezvoltarea problemelor de comportament. Cum putem explica problemele emoþionale ºi comportamentale ale adulþilor ºi copiilor? 1 2 3 Goldsmith.. Journal of child psychology. P. 58.au .(1984). temperamentul are doar un caracter predispozant.

un context abuziv sau sãnãtos...... ... Recomandaþi pãrinþilor sã identifice ce anume ar putea modifica din context pentru a facilita funcþionarea optimã a copilului........ ............... temperamentul sau reactivitatea emoþionalã a copilului Ex........................ Discutaþi cu pãrinþii despre înþelegerea pe care o au dupã acest exerciþiu cu privire la cauzele comportamentelor copiilor....... Vulnerabilitate biologicã sau caracteristici biologice Vulnerabilitate sau caracteristici cognitive... Ghid pentru pãrinþi Ex...............Modelul Stress – Vulnerabilitate – Coping Vulnerabilitate biologicã sau caracteristici biologice Vulnerabilitate sau caracteristici cognitive... caracteristicile cognitive............. sociale ºi emoþionale Stresul sau sursele de stres (contextul de viaþã al copilului) Vârsta preºcolarã.... ............. ...... abuz) Exerciþiu pentru pãrinþi: Rugaþi pãrinþii sã noteze pe modelul Vulnerabilitate – Stres – Coping care sunt caracteristicile biologice sau vulnerabilitãþile biologice ale copilului........... sociale ºi emoþionale ºi sursele de stres ale acestuia... sociale ºi emoþionale Stresul sau sursele de stres (contextul de viaþã al copilului) 89 .................. .......................... . divorþul pãrinþilor....... evenimente traumatice de viaþã (pierderea unui pãrinte................... abilitãþile sociale sau emoþionale ale copilului Ex........

Relaþia dintre stresul din familie ºi temperament este bidirecþionalã. Cooper. 1995)6. lispa complianþei. Crnic. J. . crescând astfel ºi mai mult nivelul de stres (Belsky. Anne.. S. Bowker. Astfel. 24. factorii stresori. Parenting Daily hassles. Coplan. Journal of Clinical Child Psychology. J.90 Certurile zilnice dintre pãrinþi ºi copiii reprezintã un factor predictor pentru problemele comportamentale. (1995)The determinants of coparenting in families with toddler boys: Spousal differences and daily hassles. Robert. J. Early Childhood Research Quarterly 18.& Gable. Robert. dincolo de contribuþia caracteristicilor temperamentale (Coplan. Bowker.2003)5. N. and social adjustment in preschool.& Gable. 66. 376-395. and behavior problems in nonreferred kindergartners. Anne.. Suzanne. Mitts& Catanzaro..(2003). 311-319. Cooper. care conduce la probleme compor tamentale de externalizare (agresivitate).S. pot exacerba orice dificultate existentã între pãrinþi ºi copii.. Aceasta poate conduce la un cerc vicios: temperamentul copilului contribuie la creºterea nivelul de stres din familie. unii copiii rãspund la stres cu probleme de externalizare: hiperactivitate. 1995)4.. hipersensibilitate. cãutarea atenþiei. Child Development.K.... child temperament. Comportamentul copilului depinde de reacþia celor din jur Vârsta preºcolarã. Efectele psihologice ºi comportamentale ale stresului asupra dezvoltãrii copilului pot fi extrem de variate. agresivitate. acei copii care trãiesc acasã într-un mediu stresant. prezintã într-o mãsurã mult mai mare comportamente inadecvate comparativ cu copiii care nu au aceastã experienþã (Creasey. Care sunt efectele mediului stresant de acasã: unii copii pot manifestã probleme de internalizare. M. decât cei cu temperament inhibat. printre care ºi certurile zilnice cu copilul.. incluzând simptome depresive: dependenþa. 4 5 6 Creasey. cele mai multe certuri zilnice cu pãrinþii pornesc de la comportamentul provocator al copiilor.. Belsky. M. iar nivelul de stres are o influenþã negativã asupra comportamentului copilului. Crnic. Ghid pentru pãrinþi Copiii cu temperament dezinhibat (în special cei care nu îºi pot concentra atenþia pe o perioadã mai mare de timp) sunt mult mai vulnerabili la efectele stresului. & Catanzaro. G. (1995) Association among daily hassles. Studiile aratã cã cearta zilnicã cu pãrinþii reprezintã un important factor de stress. S-a constat cã. coping. Copiii cu caracteristici temperamentale mai “dificile” exacerbeazã nivelul de stres parental ºi tot ei sunt cei mai vulnerabili la consecinþele negative ale stresului familial. 629-642. Mitts. În plus. retragere socialã. Suzanne.

... Copiii învaþã repede cã prin compor tamentul lor pot afecta ºi controla comportamentul celorlalþi.. .............................. pãrintele i-o dã în speranþa cã astfel o sã tacã...............prãjituri. ..... Pãrinþii învaþã cã trebuie sã schimbe bebeluºul sau sã îi dea de mâncare atunci când plânge.. îngheþatã..... Recompensarea accidentalã a comportamentelor inadecavate Vârsta preºcolarã..... pãrintele poate observa ce consecinþã imediatã a produs asupra copilului reacþia sa.. Comportamentul problematic al copilului Reacþia pãrintelui – emoþionalã ºi comportamentalã Consecinþa asupra comportamentului copilului ........... Acest mod inadecvat de compor tament este în accidental recompensat de cãtre adulþi....................... Ghid pentru pãrinþi 91 Exercþiu pentru pãrinþi: Rugaþi pãrinþii sã-ºi observe reacþia ºi comportamentul atunci când copilul are un comportament inadecvat.. precum ºi a frecvenþei comportamentului.... dacã copilul plânge cã nu primeºte o jucãrie ºi peste câteva minute. .... De asemenea... Atât comportamentele adecvate cât ºi cele neadecvate sunt influenþate de consecinþele pe care le genereazã............... ..... bebeluºii învaþã repede cã plânsul este o cale eficientã de a le comunica pãrinþilor cã au o problemã........... a zâmbi.. Comportamentul problematic tinde sã continue dacã. implicarea în alte activitãþi (distragerea atenþiei copilului prin implicarea într-un joc)...... ceea ce duce la creºterea frecvenþei cu care apare. .............. care se repetã.. Comportamentul unui copil produce o serie de consecinþe.... De exemplu. .... copilul obþine în acestã manierã ceea ce doreºte.. oferirea de jucãrii..... Un alt obiectiv este observarea consecinþelor pe termen mai lung............... copilul va învãþa cã „ trebuie sã plângi ca sã obþii ceea ce vrei”. De exemplu......... alimente speciale .........Recompense acidentale pot fi: a vorbi cu copilul..

... dacã copilul observã cã pãrintele þipã când este furios.. Observarea ºi imitarea pãrinþilor Vârsta preºcolarã...... 92 Copiii învaþã prin observarea ºi imitarea altora.. adecvate ale copilului..... observ cã Maria face acelaºi lucru.. Ex. Ghid pentru pãrinþi Exercþiu pentru pãrinþi: Rugaþi pãrinþii ca timp de o sãptãmânã sã observe ºi sã identifice acele comportamente proprii...... Comportamentele adecvate beneficiazã de mai puþinã atenþie....... adecvate........... Comportamente precum þipatul.......... copilul meu face acelaºi lucru... þipã când fratele ei îi ia jucãria...................... ... poate pentru cã le considerãm fireºti ºi nu ne creeazã probleme............. ................ Ignorarea comportamentelor dezirabile (adecvate) Ignorarea comportamentelor pozitive.............. atunci când sunt obosit ºi iritat þip dacã mã deranjeazã ceva sau cineva..Uneori avem tendinþa de a ne centra doar pe comportamentele negative ale copiilor ºi de a le acorda astfel foarte multã atenþie. Studiile aratã cã un comportament care nu primeºte atenþie începe sã se manifeste din ce în ce mai puþin...................... similare cu cele ale copiilor Comportamentele disfuncþionale ale pãrinþilor..... ..... este probabil ca ºi copilul sã foloseascã acceaºi strategie. Copiii ai cãror pãrinþi lovesc..... cât ºi pe cele disfuncþionale............. merge în camera lui sã se liniºteascã atunci când este furios.... neadecvate...... vor prelua într-o mare mãsurã acest tip de comportament ºi vor lovi pe cei din jurul sãu...... similare cu cele ale copiilor Ex.. lovirea....... atunci când sunt furios merg în altã camerã sã mã liniºtesc........ ..... Comportamentele funcþionale ale pãrinþilor.... .. duce la manifestarea redusã a acestora (frecvenþa apariþiei lor în viitor scade). De exemplu....... sunt comportamente învãþate... care sunt similare cu ale copilului – atât comportamentele funcþionale..... înjurãturile..

George merge acasã. bunicii râd. dupã ce vorbeºte puþin cu ei George repetã cuvântul obscen. ABC-ul comportamental – instrument de învãþare comportamentalã destinat pãrinþilor ºi educatorilor Aºa cum este descris pe scurt în primul capitol. completati fiºa a doua cu un comportament problematic al copilului d-voastrã. este afarã ºi se joacã cu prietenii lui. Ghid pentru pãrinþi 93 George. unul dintre prieteni spune un cuvânt obscen pe care l-a auzit la televizor. Pentru a înþelege mai bine felul în care acest model ne ajutã sã înþelegem comportamentul copilului. la un moment dat. vom analiza situaþia de mai jos: Vârsta preºcolarã. Fãcând o analizã funcþionalã a acestui comportament observãm urmãtoarele: Exerciþiu pentru pãrinþi: Vã rugãm sã completaþi fiºa de mai jos având în vedere situaþia descrisã mai sus. Ce observaþi? Cum definiþi acum cauza comportamentului? Situaþia Antecedente Antecedente depãrtate imediate Comportament Consecinþe Efect Când apare? Unde apare? Cu cine apare? Când nu „rostirea apare? cuvântului Unde nu obscen” apare? Cu cine nu apare? Ce se întâmplã imediat dupã? . iar ceilalþi încep sã râdã. copilul fuge la el în camerã. unde îi gãseºte pe bunicii lui.III. modelul ABC este un instrument de modificare sau de învãþare comportamentalã extrem de eficient. Ce observãm? Cum ar putea fi modificat eficient comportamentul problematic? Dupã realizarea acestui exerciþiu. iar pãrinþii lui George sunt îngrijoraþi deoarece el foloseºte constant cuvântul obscen doar în prezenþa musafirilor. Au trecut deja 4 sãptãmâni. un bãiat de 4 ani.

Aplicând consecinþele naturale ale unui comportament îl învãþãm pe copil responsabilitatea propriului comportament. sã le acordaþi posibilitatea sã aleagã... Recomandãri pentru pãrinþi 10 paºi cheie în disciplinarea copilului 1. Folosiþi consecinþele naturale ale comportamentului Întrebaþi-vã ce s-ar fi întâmplat dacã nu aþi fi intervenit în situaþie... Unul din scopurile studiului “Environmental Risk Londitudinal Twin Study” a fost de a verifica dacã exprimarea emoþionalã a mamei faþã de copil este un factor de risc în apariþia problemelor de comportament la copii – variabilã confirmatã. îi luãm copilului ºansa de a învãþa din consecinþele propriilor acþiuni... Aplicarea acestei metode se face doar în situaþiile în care sãnãtatea copilului nu este în pericol.” 3. Dacã adulþii intervin când nu este nevoie.. sã îl implicaþi în sarcinile casei sau în ceea ce faceþi.... 2004).. Recompensarea verbalã imediatã ..Situaþia Antecedente Antecedente depãrtate imediate Când apare? Unde apare? Cu cine apare? Când nu apare? . De exemplu. Unde nu apare? Cu cine nu apare? Comportament Ce se întâmplã imediat dupã? Consecinþe Efect 94 Vârsta preºcolarã.. „sunt mândru/ã de tine când îl ajuþi pe fratele tãu.. Ghid pentru pãrinþi Cercetãtorii au observat cã pãrinþii copiilor cu probleme comportamentale exprimã mult mai frecvent critici la adresa lor ºi manifestã mai puþine emoþii pozitive faþã de aceºtia (Caspi ºi colab.îi spun concret în cuvinte: „excelent desen”. Pentru a-i face pe copiii sã se simtã puternici ºi valoroºi puteþi sã le cereþi sfatul. .. 2.... Oferã-i copilului modalitãþi adecvate de a se simþi valoros ºi important.

Pentru a fi eficientã. Orice regulã faþã de care noi nu suntem consecvenþi nu mai are valoare de regulã. Evitaþi folosirea etichetelor cum ar fi „rãu”. moderat dar ferm. Comportamentul este cel care vã afecteazã emoþional sau vã deranjeazã ºi nu copilul. cererilor cu insistenþã. Separaþi comportamentul (faptele) de persoanã Exersaþi în permanenþã acceptarea diferenþei dintre persoanã ºi comportament. dacã copilul stricã intenþionat un obiect ºi tu îl cerþi o perioadã de timp pentru ceea ce a fãcut. 8. acesta va reuºi sã vadã logica acþiunii de disciplinare. 10. Adesea copiii trataþi în acestã manierã ajung sã se simtã copleºiþi. 5. lacrimilor. când copilul nu îºi strânge jucãriile. protestelor. 7. „neascultãtor” etc. Fii blând dar ferm în acelaºi timp Asigurã-te cã atunci când comunici o regulã sau o consecinþã ai un ton adecvat. Copilul tãu va învãþa sã te respecte mai mult. o consecinþã trebuie sã fie în mod logic legatã de comportamentul copilului. În acest caz. nu cumpãrãm bomboane când mergem la magazin). Dacã îi returnezi copilului obiectul stricat ºi în locul lui opreºti o anumitã sumã din banii de buzunar. „obraznic”.4. consecinþele logice sunt eficiente. copilul poate sã aibã resentimente. semnificaþie celor spuse de tine. Folosiþi consecinþele logice ale comportamentului Uneori consecinþele naturale sunt prea îndepãrtate pentru a putea fi folosite. Retragerea din conflict Uneori. consecinþa logicã este cã se poate împiedica sau lovi de ele sau dacã le lasã afarã ele se pot pierde sau se pot strica. nu ceda în faþa rugãminþilor. Acceptã faptul cã situaþia nu poate fi rezolvatã imediat! Mulþi pãrinþi sunt interesaþi sã obþinã cât mai curând controlul asupra situatiei. pentru a acoperi paguba ºi pentru a-i permite copilului sã scape de datorie. Ei cautã o soluþie rapidã ºi eficientã care sã opreascã comportamentul necorespunzãtor al copilului. în situaþii de conflict. Ghid pentru pãrinþi 95 6. De exemplu. . Apreciazã fiecare comportament pozitiv al copilului Exerseazã aprecierea copilului tãu de fiecare datã când acesta face un comportament pozitiv sau de fiecare datã când face progrese sau învãþã un comportament nou. Fii consecvent Dacã ai stabilit o înþelegere cu copilul tãu (ex. dacã tu acorzi importanþã. Vârsta preºcolarã. este eficient sã scoatem copilul din context pentru a se liniºti ºi discutãm despre comportamentul problematic numai dupã ce s-a liniºtit. 9.

sau ce urmeazã sã facã) ºi de limite ºi reguli simple. În mod similar. Contextul ne ajutã sã ne reamintim comportamentul! Copiii au nevoie de rutine ºi de predictibilitate în mediu pentru a avea comportamentele funcþionale! 96 Vârsta preºcolarã. Rutinele sunt de fapt contexte care ne ajutã sã ne reamintim ce avem de fãcut. îl ajutã pe copil sã ia decizii responsabile. Prin consecinþele propriilor lor alegeri. ora de plimbare. aceastã informaþie NU schimbã comportamentul.IV. copiii învaþã cum este potrivit sau adecvat sã reacþioneze într-un context sau altul. Deciziile sunt o context de exersare a responsabilitãþii propriului comportament! Copiii devin responsabili dacã pãrinþii îi sprijinã în luarea ºi asumarea propriilor decizii.ora mesei. Ghid pentru pãrinþi Este nerealist sã aºteptãm de la copii sã facã întotdeauna ceea ce le cerem. ora de culcare. cum ar fi fumatul sau consumul de alcool – deºi ºtim cã fumatul este nesãnãtos. Când copilul „nu vrea”! Pentru a se simþi în siguranþã copiii au nevoie de un mediu structurat prin rutine de comportament . Când devine nesupunerea sau neascultarea o problemã? . de un mediu predictibil (sã ºtie ce urmeazã sã se întâmple. Cum învãþãm preºcolarii sã accepte limitele ºi sã urmeze instrucþiunile? Copiii de vârstã preºcolarã. au nevoie sã ia decizii ºi sã facã propriile alegeri. Implicarea copilului în decizie. prin oferirea de alternative (poþi sã te îmbraci cu X sau cu Y sau poþi sã te joci lego sau sã desenezi). Sã ne gândim de pildã la comportamentele de risc. ºi pentru copil este mai uºor sã îºi reaminteascã ce are de fãcut dacã contextul îi activeazã/ reaminteºte comportamentul. Nesupunerea sau neascultarea este de multe ori o consecinþã a faptului cã de cele mai multe ori adultul este cel care ia decizii în locul copilului: „eu ºtiu mai bine ce are nevoie copilul meu!”. devenind mult mai independenþi. Este ca ºi cum am avea credinþa cã informaþia singurã ne schimbã comportamentul. ªtim cu toþii cã este mai uºor sã lucrãm la birou decât acasã unde de regulã ne relaxãm.

Fiþi foarte specific. poate înþelege cã ceea ce îi spuneþi nu este important sau el nu este important pentru d-voastrã. Dacã apare o problemã de comportament. este timpul sã mergi la culcare! Mergi ºi pune-þi pijamalele. te rog!” Dacã doriþi sã opriþi copilul din ceea ce face. solicitarea adultului poate sã fie formulatã prea general ºi face dificilã respectarea sarcinilor. O altã explicaþie a acestui compor tament de refuz este neimplicarea lui în decizie. stabiliþi contactul vizual (priviþi copilul în ochi ) ºi folosiþi numele copilului pentru a-i capta atenþia. când este posibil. asiguraþti-vã cã îi spuneþi copilului ce poate sã facã în schimb. dacã unui copil i se spune „fã-þi curãþenie în camerã!” aceasta e o sarcinã formulatã prea general pentru un copil de 3-4 ani. Uneori se întâmplã ca.Existã mai multe explicaþii posibile ale acestui comportament. În alte situaþii. Când îi vorbiþi copilului. “Diana. sã-ºi strângã jucãriile dupã ce a terminat jocul). atunci e mai probabil sã respingã ceva vag ºi general. Ghid pentru pãrinþi 97 Fiþi atent la instrucþiunile pe care le daþi. Dacã îi transmite-þi copilului ceva important de la distanþã (strigaþi). Cum îl învãþaþi pe copil sã facã ceea ce spuneþi? Spuneþi copilului “ce are de fãcut”. De exemplu. aplecaþi-vã la nivelul lui. De exemplu. De ce unii copiii refuzã sã facã ceea ce le spun pãrinþii? Vârsta preºcolarã. în proximitatea lui fizicã. actionaþi imediat. De exemplu. Ai putea sã te plimbi cu bicicleta sau sã joci fotbal!” . spuneþi exact ce doriþi sã facã copilul. lãsaþi copilul sã termine activitatea în care este implicat în momentul respectiv sau aºteptaþi o pauzã în activitatea lui pentru a noua solicitare. De exemplu. Când doriþi sã trasaþi copilului o nouã sarcinã. Nu este rezonabil sã vã aºteptaþi întotdeauna la conformarea imediatã. dacã îi spunem copilului „dute ºi îmbracã-te cã plecãm” fãrã sã i se spunã unde merge (nevoia de predictibilitate) ºi ce va face el acolo. Este foarte important sã daþi instrucþiuni clare ºi specifice (sã subliniaþi acele elemente pe care le aºteptaþi sã le facã copilul). Este important ca pãrinþii sã fie consecvenþi în aplicarea consecinþelor sau regulilor de comportament pentru a nu încuraja comportamentul de refuz. opreºte-te cu cãþãratul pe mobilã. care îi dã o stare de nesiguranþã. Daþi instrucþiunile necesare ºi fiþi pregãtiþi sã sprijiniþi copilul cu informaþii suplimentare. Vorbiþi cu copilul aproape de el. fãrã sã fiþi apropape de el ºi sã-l priviþi în ochi copilul. „Dorin. copilul sã refuze ca metodã de a scãpa de sarcinile pe care le are de fãcut (de exemplu.

Fiþi foarte specific. nu mai repetaþi cererea. Ghid pentru pãrinþi . oferindu-i posibilitatea de a avea mai multe opþiuni pentru a alege. 98 Vârsta preºcolarã. repetaþi încã o datã cererea dacã copilul nu s-a conformat dupã 5 secunde. Aproximativ 5 secunde sunt de ajuns. Repetaþi cererea. Dacã i-aþi cerut copilului sã se oprescã dintr-o activitate. “ Eliza. mulþumesc cã ai fãcut ordine când te-am rugat!” Daþi timp copilului sã coopereze.Apreciaþi în cuvinte cooperarea copilului. sã se pregãteascã de culcare). De reþinut! Daþi copilului de vârsta preºcolarã mai multã independenþã. Spuneþi-i copilului cã apreciaþi ceea ce a fãcut. Staþi aproape de copil ºi uitaþi-vã la el. De exemplu. Daþi copilului timp sã înceapã ceea ce i-aþi cerut. Dacã i-aþi cerut copilului sã facã o nouã sarcinã (de ex.

Furia poate apãrea ºi ca urmare a unor pierderi (ex. copiii îºi exprimã prin furie necesitatea satisfacerii unor nevoi (foame. joacã etc). atenþie. copilul manifestã accese de furie în mod frecvent (zilnic) sau în situaþiile în care furia este folositã cu scopul de a „ºantaja” pãrintele pentru a obþine ceea ce îºi doreºte (ex. Cel mai important obiectiv pentru pãrinþi în gestionarea unor astfel de momente este identificarea corectã a cauzei ºi învãþarea copilului cum sã îºi gestioneze într-un mod funcþional accesele de furie. dacã copilului îi este foame. furia se exprimã în episoade scurte de 5-10 min în care copilul are explozii verbale ºi fizice de genul plânsului. ca sã evite situaþia jenantã. Identificând corect cauza.ªEDINÞA 7 DESPRE FURIE ªI ALTE EMOÞII Vârsta preºcolarã. Datoritã posibilitãþilor reduse de a se exprima prin intermediul cuvintelor. Cel mai adesea. pãrinþii pot înlãtura furia copilului prin satisfacerea celor nevoi (ex. Furia este o emoþie normalã în dezvoltarea emoþionalã a copilului Accesele de furie sunt specifice intervalului de vârstã 2-4 ani. ºtiind cã pãrintele. „copilul ºi-a pierdut jucãria preferatã”). ca o etapã în dezvoltarea lor emoþionalã ºi cognitivã. Atât ignorarea emoþiei copilului cât ºi ironizarea lui (ex. I. Ghid pentru pãrinþi de ce au copiii momente de furie cum gestionãm reacþiile de furie ale copiilor. Despre furie Copiii preºcolari manifestã frecvent accese de furie. lasã teatrul!”) afecteazã dezvoltarea emoþionalã a copilului. îi va cumpãra acea jucãrie). i se dã mâncare). ”plângi ca un bebeluº. somn. În aceste momente. când 80% dintre copii manifestã acest comportament. strigãtelor. miºcãrilor puternice ale braþelor ºi picioarelor. copiii încearcã sã-ºi exprime nevoia de independenþã sau o anumitã frustrare. dupã vârsta de 4 ani. copilul îºi doreºte o jucãrie ºi face o crizã de furie în magazin. dar poate dura ºi o orã. Putem vorbi de un comportament problematic când. Când devine problematic acest comportament? 99 De ce au copiii accese de furie? . Copiii folosesc furia ca pe o modalitate de comunicare.

contorsionãri violente ale corpului. Cum învãþãm copilul sã-ºi controleze reacþiile de furie? Þineþi cont de particularitãþile de vârstã. o jucãrie pe care ºi-o doreºte. având valoare de recompensã. II. Când copiii nu au achiziþionat încã limbajul. Dacã veþi reacþiona la crizele lor de furie tot prin furie.sã cearã jucãria “ vreau jucãria de sus”). sã-i cumpere jucãria doritã) pentru a stopa criza de furie sau pentru a evita situaþiile jenante (când criza copilului are loc în public). sã exploreze orice din jurul lor sau sã primeascã ceea ce-ºi doresc. dacã nu ajunge la o jucãrie . urlete.le este dificil sã accepte cã pãrintele nu le cumpãrã jucãria doritã acum). Copiii învaþã de la pãrinþi cum sã-ºi exprime emoþiile (ex. bucuria se exprimã prin râs.O alta cauzã se leagã de faptul cã la aceastã vârstã copiii nu-ºi pot gestiona frustrarea determinatã de realizarea unui comportament nedorit de ei. Ghid pentru pãrinþi Uneori pãrinþii nu au o atitudine consecventã faþa de crizele de furie ale copilului. îmbrãþiºãri. Încercaþi sã rãmâneþi calm în faþa izbucnirilor furioase ale copilului. ei folosesc furia ca un mijloc de comunicare. ceea ce conduce la întãrirea comportamentul nedorit al acestuia. Oferiþi copiilor exemplul personal. ori de câte ori copilul va dori sã obþinã atenþie din partea pãrinþilor. Încercaþi sã învãþaþi copilul sã-ºi exprime nevoile folosind chiar ºi câteva cuvinte (ex. Reacþiile furioase ale pãrinþilor reprezintã un tip de atenþie pe care ei o oferã copilului. tristeþea ºi furia prin plâns. Dificultatea de amânare a recompensei este un context în care apare frecvent furia Se întâmplã ca uneori pãrinþii sã acorde în mod accidental o atenþie mai mare copilului când manifestã stãri de furie. obiecte aruncate. „Crizele de furie” ale copilului pot ajunge sã înfurie ºi chiar sã înspãimânte orice pãrinte. Ei nu înþeleg de ce nu pot întotdeauna sã atingã. Ei pot sã-ºi piardã calmul uneori sau sã cedeze în favoarea copilului (ex. etc). Aceasta înseamnã cã. copiii învaþã prin observare ºi imitare. sã guste. se va comporta în aceastã manierã: þipete. etc). . ei vor învãþa acest model de rãspuns. În aceastã manierã copilul învaþã cum sã acþioneze atunci când doreºte sã obþinã ceva (atenþia pãrintelui. mângâieri. 100 Vârsta preºcolarã. La acestã vârstã. dar cerut de pãrinte (ex.

Ca pãrinþi. supãrare) deoarece în aceeaºi manierã a fost tratat ºi el. sã faceþi cu copiii exerciþii de distragere a atenþiei atunci când situaþiile frustreazã copilul (ex. în prezenþa copilului. Este nevoie sã liniºtiþi copilul prin îmbrãþiºãri ºi mângâieri. copilul poate învãþa sã devinã insensibil la emoþiile altor persoane (tristeþe. puteþi sã-i rãspundeþi: “se pare cã eºti foarte supãrat pe mine!”). Identificaþi corect cauza furiei.ce faceþi când sunteþi nervos) ºi sã le imite. Acordaþi copilului sprijin ºi îndrumare punctualã ºi consecventã pentru dobândirea controlului emoþional. aplecaþi-vã la nivelul lui. puteþi sã îi distrageþi atenþia arãtându-i un joc mult mai interesant sau o altã activitate). Vârsta preºcolarã. Când îi vorbiþi copilului. Copilul are nevoie în acest caz sã se simtã înþeles ºi sprijinit. pentru a-i permite acestuia sã observe comportamentele asociate fiecãrei emoþii (ex. Exprimaþi verbal emoþiile trãite (sunt foarte nervos).). Mergeþi cât mai aproape de copil ºi captaþi-i atenþia. prin obser varea compor tamentului adulþilor ºi prin interiorizarea ghidajului oferit de adulþi. Dacã furia apare ca urmare a unei pierderi (ex. sã lãudaþi orice iniþiativã a copilului de a vã solicita ajutorul. ignorarea este o soluþie eficientã. Încercaþi sã identificaþi emoþia copilului ºi sã i-o traduceþi sub formã de afirmaþie sau întrebare pentru a indentifica cât mai corect modul în care se simte (ex. când copilul este furios cã nu poate primi jucãria de sus. trebuie sã aveþi în vedere urmãtoarele aspecte: sã reacþionaþi moderat la emoþiile copilului (dacã copilul este furios. Situaþiile în care copilul manifestã crize de furie se gestioneazã în funcþie de cauza care le-a declanºat. Ignorarea supãrãrii copilului poate sã conducã în timp la scãderea încrederii în adulþi ºi mai mult decât atât. sã învãþaþi copiii sã se distanþeze de sursa care le-a provocat furia (ex. Ghid pentru pãrinþi 101 . Când cauza furiei este legatã de imposibilitatea de a obþine ceea ce-ºi doreºte. dacã copilul spune: “eºti cea mai rea mamã din lume!”.Încurajaþi copilul sã-ºi exprime verbal emoþia trãitã. ºi-a pierdut jucãria preferatã). crezi cã dacã vei merge într-o altã camerã. stabiliþi contactul vizual (priviþi copilul în ochi) ºi folosiþi numele copilului pentru a-i capta atenþia. ignorarea (neacordarea atenþiei emoþiei copilului) nu este o soluþie. sã te joci cu un alt joc vei mai fi la fel de furios?). Copiii învaþã sã îºi controleze emoþiile prin experienþa proprie. nu trebuie sã vã înfuriaþi ºi dvs.

pânã se liniºteºte. Fiþi atent ca distanþa sã vã permitã sã vedeþi tot timpul ce face. dar ferm îndeplinirea cererii copilului. se trânteºte pe jos) pentru cã nu obþine ceea ce-ºi doreºte. dar nu þi-o pot cumpãra astãzi. Refuzaþi calm. Cum gestionaþi crizele de furie ale copilului folosite cu scopul de a obþine ceea ce vea? 102 Dacã este posibil folosiþi distragerea atenþiei.) ºi nici nu ar fi eficient (va beneficia de atenþia celorlalþi oameni. dacã copilul spune: „vreau sã-mi cumperi pãpuºa de acolo!”. care vor fi “spectatorii” unei noi izbucniri). care plânge cã nu primeºte lucrul dorit de el. Dacã copilul dumneavoastrã are un acces de furie acasã (þipã. De exemplu. Încercaþi sã fiþi specific ºi sã subliniaþi aspectele pozitive din comportamentul copilului. În acest mod asiguraþi copilul de dragostea dumneavoastrã necondiþionatã. De exemplu. În acest caz nu puteþi folosi excluderea (îndepãrtarea copilului din locul unde a avut accesul de furie) deoarece este foarte riscant sã-l lãsaþi singur (stradã. Pentru copiii mai mici de 4-5 ani metoda este foarte eficientã. Lãudaþi copilul dacã a reuºit sã se controleze dupã ce i s-a explicat de ce nu poate face anumite lucruri. maºini.Apreciaþi comportamentul adecvat al copilui într-o situaþie de frustrare. Încercaþi sã redirecþionaþi atenþia copilului spre o altã activitate sau un alt lucru mai interesant (“uite ce balon frumos! hai sã ne jucam cu el!). iar scopul este de a combate comportamentul negativ al copilului ºi nu de a-l rãni sau jigni. Vârsta preºcolarã. rãspundeþi: “îmi pare rãu. Dacã copilul foloºeste criza de furie ca ºantaj emoþional. nu îi acordaþi nici un fel de atenþie (nu-l priviþi. În caz contrar el s-ar putea simþi respins. . Pentru copilul mai mare de 4-5 ani. plânge. îi puteþi spune cã dacã nu înceteazã sã plângã veþi ieºi din magazin. Ghid pentru pãrinþi Folosiþi ignorarea. puteþi folosi consecinþele logice. Dacã episodul are loc într-un loc pubic (ex. Dupã ce episodul s-a terminat nu discutaþi nimic despre cele întâmplate. „avem alte cumpãrãturi de fãcut”). deºi i s-a explicat calm care este motivul pentru care nu se poate (ex. în curând va renunþa sã mai folosescã aceastã tehnicã dacã va constata cã nu primeºte nimic (nici mãcar atenþie). nu-i adresaþi nici un cuvânt). etc. în magazinul cu jucãrii) luaþi distanþã faþã de el. am discutat acasã despre ce vom cumpãra ºi pãpuºa nu este pe listã” ºi asociati rãspunsul cu îmbrãþiºarea copilului. Utilizaþi dacã este posibil consecinþele logice ºi naturale. Staþi liniºtit ºi aºteptaþi pânã când episodul se consumã.

atunci nu vã rãmâne decât sã îl luaþi de mânã (uºor ºi calm). îl puteþi întoarce cu calm la Oferiþi copilului ºansa de a rãspunde adecvat. sã þinã lista de cumpãrãturi. copilul þipã. Dacã copilul acceptã. În acest caz. puteþi încerca sã ieºiþi cu copilul din magazin ºi mergeþi într-un loc unde sã se liniºteascã. lãsaþi copilul sã se liniºteascã 4-5 minute. Este important pentru el sã gãsescã acolo lucruri care sã-l ajute sã se calmeze. Pentru unii copii aceastã consecinþã poate fi o lecþie. Puteþi sã lãsaþi copilul sã citescã o carte sau sã facã un puzzle în camera unde are loc excluderea. intraþi în magazin ºi întrebaþi-l dacã este pregãtit sã continuaþi sã faceþi cumpãrãturile. sã-l scoateþi afarã din magazin (fãrã sã-l târâþi) ºi sã-l duceþi într-un loc unde sã se poatã calma (în maºinã sau într-un loc liniºtit dacã aþi venit la cumpãrãturi cu mijloacele de transport în comun). Dacã copilul încearcã sã reducã timpul de excludere. dar apoi mergeþi direct acasã. Dacã copilul s-a liniºtit. Timpul de excludere trebuie sã fie mic (atâtea minute câþi ani are copilul). acum eºti foarte nervos. Dacã dupã ce reveniþi în magazin izbucneºte într-o nouã crizã de furie. Unii copii se liniºtesc mai greu. Explicaþi calm copilului de ce procedaþi aºa (ex. În cazul în care copilul are accesul de furie în magazin. dacã nici metoda consecinþelor logice nu a funcþionat.Îndepãrtaþi copilul de locul în care a avut accesul de furie (excluderea). se trânteºte pe jos pentru cã fratele refuzã sã îi dea o jucãrie). dupã care vom vorbi). Nu încercaþi sã faceþi acest lucru într-o camerã întuneacoasã sau sã-l închideþi în baie. Mulþumesc! Îmi eºti de mare ajutor). Este posibil sã aºteptaþi ceva timp pânã copilul se calmeazã. vei sta aici 3 minute pânã te calmezi. Mesajul ar putea fi: ”Este normal sã fii supãrat. Nu este recomandat sã folosiþi aceastã tehnicã cu copiii mai mici de trei ani. dându-i sarcini precise (ex. rugaþi-l sã vã ajute. Ghid pentru pãrinþi 103 . dã din picioare. Ni se întâmplã tuturor. deoarece lor le place sã iasã cu pãrinþii la cumpãrãturi iar când au început sã plângã scopul lor nu era sã fie duºi acasã. Dacã aþi aplicat consecinþa ºi aþi ieºit din magazin. Pentru a-i liniºti este nevoie sã îi atingeþi uºor ºi sã vorbiþi calm cu ei. Alegeþi un loc liniºtit unde copilul se poate calma. Lãudaþi-l cât mai specific pentru ajutorul dat (ex. La fel puteþi proceda dacã copilul face o crizã de furie ca urmare a unei dispute cu fratele/ sora sau un alt copil (ex. sã punã cumpãrãturile în coº). Vârsta preºcolarã. ignorarea nu dã rezultate de cele mai multe ori doarece copilul poate obþine atenþia celorlalþi oameni. Eu sunt aici ºi te iubesc!” Ca pãrinte este important sã stiþi cã este în regulã sã spuneþi NU copilului dumneavoastrã ºi este la fel de normal ca el sã se simtã furios.

aplicaþi încã o data excluderea ºi locul de liniºtire mãrind treptat timpul de excludere. este important sã-i oferiþi posibilitatea de a se comporta adecvat. când simte nevoia sã se calmeze. când mergeþi la cumpãrãturi. trataþi în mod egal copiii pentru a nu se simþi nedreptãþiþi. Þineþi cont de starea în care se aflã copiii. daþi-i copilului ºansa de a-ºi corecta comportamentul (ex. nu-i scoateþi în oraº ºi nu cereþi prea mult de la ei când sunt obosiþi Implicaþi copiii în activitãþi separate atunci când sunteþi ocupatã ºi nu-i puteþi supraveghea. Oferiþi copilului ºansa de a rãspunde adecvat. folosind spaþiul respectiv. Faceþi împreunã cu copilul o lista de cumpãrãturi ºi folosiþi-vã de ea pentru a ghida comportamentul copilului. Dupã ce a avut loc excluderea. Identificaþi corect care este cauza comportamentului copilului pentru a avea reacþii adecvate care sã nu influenþeze sãnãtatea lui emoþionalã. Ghid pentru pãrinþi Planificaþi activitãþile în avans. Cum putem preveni crizele de furie? 104 Vârsta preºcolarã. dacã a rãnit pe cineva. În funcþie de situaþie. Fiþi corect. spune-þi copilului ce veþi face acolo ºi care sunt regulile de comportament în acel context. În primul rând discutaþi cu el de ce este nevoie sã se îndepãrteze de locul în care s-a înfuriat (aceasta este o soluþie de liniºtire atât pentru copil cât ºi pentru pãrinte).locul lui reamintindu-i cât timp trebuie sã stea (ai nevoie de o pauzã. dacã a aruncat obiectele pe jos. sã-ºi cearã scuze. sã le ridice). Planificaþi orice activitate cu copiii: de exemplu. dacã copilul s-a calmat. Dacã copilul se întoarce la jocul sãu ºi în interval de 1 orã face o nouã crizã. Încurajaþi ºi lãudaþi comportamentul copilului de a-ºi lua singur o pauzã sau un timp de liniºtire. De reþinut! Accesele de furie reprezintã o etapã normalã din dezvoltarea emoþionala a copilului. trebuie sã stai 3 minute sã te liniºteºti). .

Faceþi exerciþiul ºi pe un context în care d-voastrã aþi trãit un acces de furie.Paºi de succes Oferiþi copiilor exemplul personal! Identificaþi corect cauza furiei! Acordaþi copilului sprijin ºi îndrumare punctualã ºi consecventã pentru dobândirea controlului emoþional! Lãudaþi copilul când a fãcut faþã unei situaþii frustrante! Refuzaþi calm dar ferm îndeplinirea cererii copilului! Dacã este posibil folosiþi distragerea atenþiei! Folosiþi ignorarea când accesele de furie au loc acasã ºi nu pun copilul într-o situaþie riscantã! Utilizaþi dacã este posibil consecinþele logice ºi naturale! Îndepãrtaþi copilul de locul în care a avut accesul de furie (excluderea)! Încurajaþi ºi lãudaþi comportamentul copilul care aplicã singur metoda excluderii când simte nevoia sã se calmeze! Oferiþi copilului ºansa de a-ºi corecta comportamentul! Vârsta preºcolarã. Ghid pentru pãrinþi Exerciþiu pentru pãrinþi: Aplicaþi modelul ABC pentru o situaþie în care v-aþi confruntat cu un moment de furie al copilului d-voastrã. Cum v-aþi gestionat momentul de furie? Dar copilul d-voastrã? Cum îl puteti spijini pe copil sã îºi gestioneze emoþiile de furie? Situaþia Antecedente Antecedente depãrtate imediate Comportament Consecinþe Efect 105 Când apare? Unde apare? Cu cine apare? Când nu un acces apare? de furie Unde nu apare? Cu cine nu apare? Ce se întâmplã imediat dupã? .

Învãþaþi copilul cel mic . I. În mod regulat este indicat sã întrerupeþi ceea ce faceþi. lãsând un spaþiu între ei. Pãrinþii cu doi sau mai mulþi copii se confruntã zilnic cu probleme legate de refuzul copiilor mici de a împãrþi lucrurile cu ceilalþi. Ghid pentru pãrinþi Implicaþi copiii în activitãþi separate când nu puteþi sã-i supravegheaþi. În mod normal copiii au nevoie de timp ºi exerciþiu pentru a învãþa sã se joace cu ceilalþi ºi sã împartã jucãriile cu ei. Abia la 4-5 ani copiii înþeleg cã lucrurile date se înapoiazã ºi pot învãþa abilitatea de a împãrþi lucruri. Este caracteristic pentru copiii mici sã fie posesivi cu lucrurile lor. Când copilul mai mic îi smulge jucãria celuilalt din mânã. sã mergeþi la copii ºi sã-i lãudaþi pentru modul în care se joacã (ex: Bravo! Ce frumos vã jucaþi voi!) Cum prevenim apariþia problemelor legate de lipsa abilitãþii de a împãrþi lucruri cu ceilalþi? Fiþi corect. Copilul nu vrea sã împartã jucãriile sau lucrurile cu ceilalþi Vârsta preºcolarã. cã este mai mic”. Trataþi fiecare copil în mod egal pentru a evita rivalitatea dintre ei. nu permiteþi sã o ia pe principiul “dã-i lui. De cele mai multe ori copiii mici smulg jucãriile din mâna altor copii. dar la început preferã sã se joace mai mult singuri decât cu ceilalþi. Ei nu pot vedea lucrurile din perspectiva celuilalt.ªEDINÞELE MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR 8-10 PROBLEMATICE ALE COPIILOR Împãrþirea jucãriilor Disputele ºi agresivitatea Impactul vizionãrii TV asupra dezvoltãrii copilului. sau în locurile de joacã unde copilul întâlneºte alþi copii de vârsta lui. Problemele apar când în familie sunt doi sau mai mulþi copii. Copiii mai mici de 4-5 ani cred cã ceilalþi gândesc ºi simt totul la fel cã ei. îi împing ca sã câºtige jucãria râvnitã sau pur ºi simplu refuzã sã dea jucãria preferatã dacã le este cerutã. când vin în vizitã alþi copiii. Copiii au nevoie de îndrumare ºi exerciþiu pentru a-ºi forma aceastã abilitate. 106 A împãrþi jucãriile/ lucrurile cu ceilalþi este o importantã abilitate socialã. Când sunteþi ocupat ºi nu puteþi sã supravegheaþi copiii implicaþi-i în activitãþi diferite. În plus copiilor mici le face plãcere sã fie în preajma celorlalþi copii.

Regula de a obþine creionul este: ”Îmi dai te rog creionul?” Pentru rãspunsul DA. Arãtaþi copiilor ce înseamnã sã împartã. puteþi sã le daþi câþiva biscuiþi din porþia dumneavoastrã). ÎNCà NU AM TERMINAT. contruiþi un puzzle. Faceþi exerciþii simple. copil va spune: “atunci voi mai aºteptã puþin ºi între timp pot colora altceva. Explicaþi copiilor care vin în vizitã ºi pãrinþilor lor care sunt regulile de comportament din casa voastrã ºi cereþi vizitatorilor sã respecte regulile (ex.“te rog sã-mi dai jucãria”. când dorim sã ne jucãm cu o jucãrie spunem: „te rog sã-mi dai. Trataþi copiii care vin în vizitã la fel ca pe proprii dumneavoastrã copii.”. îi puteþi învãþa cum sã facã schimbul de creioane. Este foarte important sã trataþi fiecare copil la fel. Staþi aproape de copii ºi lãudaþi-i când coopereaza ºi îºi dau unul altuia materialele.”te rog “ sau printr-o propoziþie . pentru rãspunsul NU. Începeþi cu activitãþi scurte de 2-5 minute ºi gradual mãriþi durata. Cum învãþãm copilul sã împartã jucãriile cu ceilalþi? Implicaþi copiii în activitãþi care presupun folosirea materialelor în comun. sã desenaþi împreunã cu o singurã cutie de culori. Când aveti timp sã vã jucaþi cu copiii.” Este un moment propice pentru a urmãri modul în care copiii fac schimbul de creioane ºi pentru a lãuda fiecare copil pentru efortul depus de a aºtepta creionul (ex: Bravo Corina! Ai aºteptat sã îþi vinã rândul ºi ai spus foarte frumos mulþumesc când ai primit creionul de la George). Problemele pot apãrea când fratele mai mare nu doreºte sã-i dea celui mic din jucãriile lui.. construiþi un bloc). cine smulge jucãria din mânã. implicaþi-i în activitãþi care presupun folosirea în comun a materialelor (ex. va învãþa sã cearã jucãria fie printr-un cuvânt . De exemplu. Dacã fraþii mai mari vor fi nevoiþi tot timpul sã cedeze în faþa celor mai mici (sã le lase jucãriile când aceºtia le smulg din mânã). ne putem juca cu fiecare jucãrie pe rând). toþi copiii se pot juca cu jucãriile din casã. folosind materiale diverse (ex. copilul care a cerut multumeºte ºi primeºte creionul. . ei se vor simþi frustraþi.. nu o primeºte. implicând copiii într-o activitate de desen în care se pot folosi de o singurã cutie de creioane colorate. Fiþi pregatit ca pãrinte sã interveniþi ºi sã vã asiguraþi cã ambii copii împart lucruri unul cu celãlalt. Vârsta preºcolarã.sã formuleze o cerere pentru a lua o jucãrie. Ghid pentru pãrinþi 107 Oferiþi un bun exemplu personal. În funcþie de cât de bine poate sã se exprime verbal.

Când dorim sã ne jucãm cu o jucãrie. Este foarte important sã acþionaþi imediat dacã vedeþi intenþia copilului de a smulge jucãria unui alt copil. Mergeþi spre el ºi imobilizaþi-i mâna. .Ne jucãm pe rând cu jucãriile din casã. Corina! Ai aºteptat sã îþi vinã rândul ºi ai spus foarte frumos mulþumesc când ai primit jucãria de la George” 108 Vârsta preºcolarã. cât timp Corina se joacã cu ea” ºi apoi la ce sã facã “Dã-i mingea înapoi ºi las-o sã termine jocul”. . Pentru copiii mai mari de cinci ani este indicat sã oferiþi explicaþii privind importanþa comportamentului de a împãrþi obiecte cu ceilalþi (ex.Toþi copiii se pot juca cu jucãriile din casã. Ghid pentru pãrinþi Spuneþi copilului ce sã facã. .Cine smulge jucãria din mâna altui copil.. se poate stabili ca regulã generalã. Lãudaþi întotdeauna copilul când împarte lucrurile cu alþii. În cazul copiilor mai mari. spunem: te rog sã-mi dai.. . Dacã copilul smulge sau împinge un alt copil pentru a-i lua o alta jucãrie.. Ce bine ne pare când cineva ne dã o jucãrie! Suntem foarte bucuroºi ºi ne jucãm frumos împreunã! De aceea ºi noi putem sã dãm jucãrii altor persoane). împarte obiectele cu alþi copii sau lasã copiii sã se joace cu jucãriile lui: “Fetelor. Apucaþi mâna copilului ºi reamintiþi-i cã trebuie sã spunã “TE ROG” ºi sã-ºi aºtepte rândul.. nu o primeºte pentru o anumitã perioadã de timp (câteva minute). daþi-le indicaþii clare cu privire la ceea ce sã nu facã: “Marius. sã folosescã formula “te rog sã-mi dai. nu ai voie sã îi smulgi mingea Corinei. peste 4-5 ani. Lãudaþi copilul pentru cã a cerut frumos ºi ºi-a aºteptat rândul.” pentru a obþine ceva ºi se poate exersa cu copilul rãspunsul pentru ambele situaþii: dacã copilul primeºte un rãspuns afirmativ. Puteþi ghida comportamentul copiilor prin reguli simple. ce frumos vã jucaþi împreunã! Ana. eºti draguþã cã ai lasato pe Iulia sã se joace cu cuburile tale!” Acþionaþi imediat când copilul este pe cale sã smulgã jucãria din mânã unui copil. Care sunt reacþiile adecvate când copiii nu vor sã împartã jucãriile cu ceilalþi? Ghidaþi comportamentul copiilor prin reguli.Puteþi folosi aceastã activitate lucrând chiar dumneavoastrã cu copilul la schimbul de creioane. Subliniaþi importanþa acestui comportament social. “Bravo. De exemplu: . Lãudaþi de fiecare datã copilul când îºi aºteptã rândul. va spune “mulþumesc”..

folosiþi ”timpul de liniºtire”. luaþi jucãria de la copilul care a încercat sã smulgã ºi o daþi copilului celuilalt: “Marius ai încercat încã o datã sã smulgi mingea Corinei”. Pur ºi simplu aplicaþi consecinþa. Dacã problema comportamentalã persistã ori se întãmplã din nou la o orã dupã ce copilul a primit înapoi jucãria sau activitatea. Puteþi aºeza copilul pe un scaun.10 minute de întrerupere a unei activitãþi este destul de mult pentru un copil. doar dacã anterior au exersat cu adultul aceastã tehnicã.cinci ani deoarece ei vãd lucrurile doar din perspectiva proprie. Acest ultim rãspuns este foarte greu de dat de cãtre copiii mai mici de patru . consecinþa: “Corina mai primeºte 5 minute în plus sã se joace cu mingea”. aþi mai putea folosi de asemenea locul ºi timpul de liniºtire (excluderea). Ghid pentru pãrinþi 109 Permiteþi copilului sã se întoarcã la activitatea anterioarã. Ei cred cã toþi gândesc ºi simt la fel ca ei. Dacã este necesar folosiþi timpul de liniºtire sau excluderea (scoaterea copilului din situaþie). Spuneþi copilului ce a fãcut greºit: “nu ai aºteptat rândul ºi ai smuls din nou jucãria Corinei ºi în plus ai protestat ºi ai încercat sã te baþi” – ºi care este consecinþa: “acum urmeazã timpul de liniºtire “. Timpul de liniºtire consta în diminuarea atenþiei acordate copilului ºi plasarea lui într-un loc unde sã stea liniºtit pentru o perioada scurtã de timp. la o orã dupã folosirea consecinþei logice. o altã activitate. repetaþi consecinþa logica pe o perioada mai mare de timp cum ar fi imposibilitatea de a mai desfãºura acea activitate sau a se mai juca cu acea jucãrie în cursul zilei respective. reîntoarcerea copilului la activitatea sau jucãria doritã îi oferã oportunitatea de a cere permisiunea de a se juca.dacã copilul cãruia i-a cerut îi spune “nu. Nu discutaþi ºi nu vã argumentaþi poziþia (decizia). încã nu am terminat” copilul va fi învãþat sã rãspundã: “atunci voi mai aºtepta puþin ºi între timp pot face altceva”. Dacã copilul are peste trei ani ºi nu a stat liniºtit puteþi folosi excluderea: „Nu ai stat liniºtit în “timpul de liniºtire acum vei merge la locul de liniºtire”. În plus copilului mic îi este foarte greu sã îºi inhibe dorinþa imediatã de a se juca cu un lucru. Ignoraþi protestele ºi plângerile. Vârsta preºcolarã. Dacã copilul se luptã ºi protesteazã sau smulge din nou jucãria. Anunþaþi-l cã trebuie sã stea tãcut 2-3 minute dupã care poat reveni. . Alegeþi o consecinþa adaptatã situaþiei. Întãriþi instrucþiunile cu consecinþele logice. Ei pot sã-ºi orienteze singuri atenþia spre un alt obiect. Dupã ce timpul a expirat. folosiþi consecinþele logice. de exemplu. Dacã copilul nu face ceea ce i-aþi spus în 5 secunde.

Ghid pentru pãrinþi Sunt momente în care copiii se bat pentru o jucãrie iar dumneavoastrã nu stiþi cum a apãrut problema ºi nici nu aþi precizat cine sã se joacã primul cu ea ºi cine aºteaptã. Dacã copilul a respectat timpul ºi a stat liniºtit în camerã. Pentru copiii mai mari. repetaþi “timpul de liniºtire” ºi excluderea de atâtea ori pânã când copilul dumneavoastrã invaþã sã împartã lucrurile cu alþi copiii ºi îºi aºteaptã rândul. Permiteþi copilului sã se întoarcã la activitatea pe care o desfãºura anterior momentului excluderii. Dacã problema apare din nou. folosind aceastã metoda ºi pe viitor. Cu ei se poate folosi doar timpul de liniºtire. cu ajutorul dumneavoastrã. îºi aºteapã rândul. Trimiteþi copilul într-o altã camerã. Copilul mai mic poate chiar sã-l provoace pe cel mai mare pentru a obþine o reacþie. chiar dacã este supãrat sau furios. Copiii de 2-4 ani nu sunt capabili sã spunã cu exactitate ce s-a întâmplat. cã nu se poate întoarce la activitatea pe care o desfãºura anterior (ex. sã înveþe modalitãþi simple de rezolvare a conflictelor (o abilitate socialã foarte importantã). care sã nu prezinte nici un risc (ex. aceastã disputã poate fi contextul propice în care. 110 Vârsta preºcolarã. Încercaþi sã evitaþi sã daþi copilului mai mic posibilitatea de a se juca primul cu jucãria când acesta protesteazã. Altfel copilul poate invãþa cã protestând foarte tare poate obþine ceea ce vrea. în situaþiile în care problemele apar în absenþa dumneavoasta? . peste patru ani. în dormitorul lui) ºi îi spuneþi sã stea în liniºte timp de câteva minute (numãrul de minute trebuie sã corespundã numãrului de ani ai copilului). Nu este indicat sã se folosesca tehnica excluderii cu copiii mai mici de 3 ani. coopereazã. permiteþi-i sã se întoarcã la ceea ce fãcea înainte de a aplica excluderea.Excluderea presupune scoaterea copilului din situaþia în care s-a petrecut comportamentul problematic. Evitaþi sã-i cereþi copilul mai mare sã spunã ce s-a întâmplat sau ce l-a supãrat pe cel mic. Reamintiþi copilului. sã se joace cu mingea) decât dupã ce expira timpul alocat. Ce alternative aveþi cu copiii care nu vor sã împartã jucãriile cu ceilalþi. Lãudaþi comportamentul copilului dacã împarte jucãriile cu ceilalþi copil. Aceasta este o oportunitate care îi permite copilului sã se comporte adecvat. pentru puþin timp.

. . Robert! Ai aºteptat sã îþi vinã rândul ºi ai spus foarte frumos mulþumesc când ai primit jucãria de la Andrei”. tu aºtepþi sã îþi vinã rândul!” Fiþi atent sã nu favorizaþi pe nici unul dintre copiii. Ionuþ mi-a smuls jucãria din mânã ºi m-a lovit cu piciorul). coopereaza ºi îºi aºteaptã rândul. opriþi-vã! Trebuie sã vã jucaþi pe rând cu jucãriile. . Oferiþi copiiilor contexte cât mai diverse sã exerseze abiliatile sociale (ex sã împartã obiecte/ jucarii cu ceialti. sã coopereze) . Urmãtoarele sugestii pot sã vã ajute sã rezolvaþi problema atunci când copiii se luptã pentru o jucãrie: .Lãudaþi copiii cã impart jucãriile ºi îºi aºtepta rândul: “Bravo. ex: ce frumos vã jucaþi voi împreunã! “Bravo.Ignoraþi protestele (nu adresaþi copiilor nici o privire ºi nici un cuvânt dacã plâng sau protesteazã). sã evite blamarile ºi etichetarile. sã-ºi astepte rândul. Vârsta preºcolarã. Andrei. cum credeþi cã puteþi face sã rezolvaþi cearta dintre voi?) 4.Hotãrâþi cine se joacã primul cu jucãria – ex. tu te joci primul timp de cinci minute! Robert. 3. trebuie sãi învãþaþi pe copii sã vorbeasca despre comportament ºi nu despre persoanã. Lãudaþi copilul pentru cã împarte jucãriile cu celãlalt ºi îºi aºteaptã rândul. pentru a le da ºansa sã se comporte adecvat.Dacã copiii se ceartã din nou de la o jucãrie trebuie sã îi separaþi ºi sã îi trimite-þi pe fiecare în “timpul de liniºtire” sau la locul de liniºtire (excluderea) urmând instrucþiunile descrise anterior.De reþinut! Copiii nu se nasc caritabili ºi altruisti. 2. Ionuþ ºi Mihai. Identificarea alternativelor – cum cred copiii cã ar putea rezolva situaþia (ex. . Descrierea faptelor. o înapoiaþi copiilor ºi îi sprijiniþi sã hotãrascã cine se va juca primul ºi cine va aºtepta. .“Andrei ºi Robert.Dacã problema continuã. Ca pãrinte. fãrã a-i învinovãþi (ex.Mihai cum te-ai simþit atunci când Ionut te-a lovit cu piciorul?) Acest lucru conduce la descarcarea emoþionalã a copilului ºi scade probabilitatea de a recurge la agresivitate. Dupã 5 minute. Lãudaþi copiii pentru cã împart jucãriile. ci devin cu ajutorul ºi ghidarea Dacã conflictul între copii nu se rezolvã rapid. Fiecare trebuie sã primeascã în timp posibilitatea de a se juca primul cu jucãria. Ghid pentru pãrinþi 111 dumneavoastrã.Permiteþi copiilor sã-ºi reia activitatea întreruptã. dupã ce timpul alocat liniºtirii a expirat. opriþi activitatea copiilor ºi exersati cu ei paºii de soluþionare: 1. Exprimarea a ceea ce simt copiii faþã de ceea ce s-a întâmplat (ex. luaþi jucãria disputatã. Robert! Ai aºteptat sã îþi vinã rândul ºi ai spus foarte frumos mulþumesc când ai primit jucãria de la Andrei”.

Paºi de succes 112 Vârsta preºcolarã. Ajutaþi copiii sã hotãrascã cine se va juca primul. împingerea. fãrã sã favorizaþi pe cineva. pentru a avea ºansa sã se comporte adecvat (sã împartã jucãriile cu ceilalþi. Folosiþi “timpul de liniºtire” ºi “excluderea” dacã copilul protesteaza sau refuzã sã împartã. Ajutaþi copiii sã înveþe modalitãþi adecvate de rezolvare a conflictelor. Implicaþi copiii în activitãþi de cooperare. sã îºi astepte rândul). Cel mai mare risc care apare atunci când copiii se bat este cã cineva ar putea fi rãnit. atunci când nu îi puteþi supraveghea. Disputele ºi agresivitatea Cum se manifestã agresivitatea la vârstã preºcolarã? . Oferiþi-le un bun exemplu personal. trasul de pãr. Cele mai frecvente comportamente agresive care apar sunt: lovirea. Lãudaþi comportamentul de împãrþire a materialelor ºi cooperarea. Permiteþi copilului sã se întoarcã la activitatea pe care o desfãºura înainte. Urmãriþi de aproape jocul copiilor ºi interveniþi promt dacã un comportament problematic este pe cale sã se întâmple (ex. care presupun împãrþirea materialelor ºi aºteptarea rândului. Implicaþi copiii în activitãþi separate. Copiii preºcolari au nevoie de ajutor din partea pãrinþilor pentru a învãþa cele mai bune moduri de a se comporta ºi de a-ºi rezolva conflictele. Oferiþi posibilitatea fiecãruia de a se juca primul. cearta pe jucãrii etc. Dacã nu intervenim de timpuriu pentru a-i învãþa pe copii modalitãþi adecvate de soluþionare a problemelor cu care se confruntã ºi a elimina modalitãþile agresive. Folosiþi regulile simple care sã ghideze comportamentul copiilor. II. când puteþi sã-i supravegheati. smulge jucãria din mânã). adresarea de cuvinte nepotrivite. Este un lucru obiºnuit pentru copii sã intre din când în când în conflict ºi sã se certe. consecinþele asupra dezvoltãrii copilului pot fi dezastroase. Ghid pentru pãrinþi Trataþi copiii în mod egal. Folosiþi consecinþele logice dacã copiii nu doresc sã împartã jucãriile ºi nu respecta regulile. smulgerea jucãriei din mânã.

B. Reacþiile agresive devin o problemã în momentul în care copilul foloseºte agresivitatea în mod frecvent cã o modalitate pentru a rezolva problemele cu care se confuntã: a obþine o jucãrie. Lahey. creºte agresivitatea verbala. 7 113 Loeber.(1991) Diagnostic conundrum of oppositional defiant disorder and conduct disorder. dacã copilul observã cã adulþii din jurul sãu se ceartã sau se lovesc. Ghid pentru pãrinþi De ce se bat copiii? Copiii se bat sau devin agresivi datoritã : Frustrãrii sau furiei resimþite atunci când lucrurile nu se întamplã aºa cum vor ei. Când agresivitatea devine o problemã? Vârsta preºcolarã. C.Agresivitatea fizicã face parte din repertoriul comportamental al copilului mic ºi tinde sã scadã între 2-4 ani pe mãsurã ce se dezvoltã limbajul. La vârsta preºcolarã copiii întâmpinã de regulã dificultãþi în împarþirea jucãriilor cu alþi copiii. de exemplu în aceastã manierã îl poate determina pe un copil sã renunþe la o jucãrie sau poate obþine atenþia pãrinþilor. Abia dupã vârsta de 4-5 ani comportamentele agresive înregistreazã o scãdere datoritã progreselor pe care copiii le înregistreazã atât la nivel cognitiv (înþeleg cã ceilalþi privesc lucrurile întru-un mod diferit de al lor) cât ºi la nivel socio-emoþional (pot sã-ºi amâne dorinþa imediatã de a face un lucru dorit de ei ºi sã se implice într-o acþiune nedoritã de el dar cerutã de adult). În plus. ei pur ºi simplu vor sã vadã ce se întamplã. 1991)7. ei crezând cã ceilalþi gândesc ºi simt lucrurile la fel ca ei.. alþi copii sau proprietatea altuia. 100.. 379-390 . comportamentele problematice ale copiilor din preºcolaritate. dorinþei de a obþine ceea ce vor. el va fi mai predispus sã se comporte în acest mod când se va confrunta cu o problemã similarã. faptului cã nu au învãþat alte modalitãþi de rezolvare a conflictelor sau prezintã dificultãþi în ceea ce priveºte exprimarea a ceea ce vor/ ceea ce doresc.B. a obþine atenþie din partea celorlalþi etc. & Thomas. modelului pe care îl observã ºi îl îmitã. Lahey. în special cu fraþii sau surorile. care includ agresivitate faþã de animale. & Thomas. în amânarea dorinþei lor imediate de a se juca cu o jucãrie sau de a face un anumit lucru ºi în înþelegerea perspectivei celorlalþi. pot fi o reflectare a unei tulburãri de comportament care s-a instalat de timpuriu ºi care anticipeazã probleme de conduitã în adolescenþã ºi la vârstã adultã ( Loeber. Journal of Abnormal Psychology. care se manifestã prin certuri de la jucarii ºi obiecte. agresivitatea de regulã declanºând o reacþie puternicã din partea victimei. R. dorinþei de a testa reacþiile celor din jur. geloziei ºi competiþiei.

o bãutura preferatã. de exemplu ”aruncãm mingea de la unul la altul” sau în jocul de creaþie. “de-a magazinul”. Câte turnuri va avea castelul vostru?” Lãudaþi copiii specific: “Mã bucur cã voi trei vã jucaþi atât de bine împreunã” sau “ Astãzi te joci foarte draguþ împreunã cu ceilalþi. De exemplu: împãrþim jucãriile cu ceilalþi.. recompense speciale. Vorbiþi cu copiii ºi întrebaþi-i despre ceea ce fac. în care copilul are posibilitatea de a învãþa comportamente diverse cum ar fi: formulele de salut. va fi foarte greu pentru copil sã înveþe modalitãþi adecvate. Foarte important este ca regulile sã îi spunã copilului “ce sã facã” ºi nu “ce sã nu facã”. Dacã limta nu este clar trasatã. În special la început. când învaþã sã îºi aºtepte rândul. ne aºteptãm rândul. Încurajaþi comportamentul dezirabil (adecvat). acordaþi copiilor. sã ne mângâiem. Implicaþi copilul în activitãþi care sã-l înveþe sã împar tã lucrurile/jucãriile cu ceilalþi.. sã îºi aºtepte rândul etc. cum sã formulez o cerere “vã rog sã-mi daþi. acordaþi-le atenþie. Explicaþi copilului regulile. sã formuleze o cerere. Acestea ar putea fi: o poveste. Când copilul respectã regulile jocului. Spuneþi-le copiilor cât de mulþumiþi sunteþi cã ei se joacã atât de draguþ împreunã. Ghid pentru pãrinþi Alegeþi câteva activitãþi pentru a învãþa copilul sã-ºi aºtepte rândul. sã coopereze în cadrul jocului ºi sã îºi aºtepte rândul. în etapa de învãþare a comportamentului nou. o prãjiturã. paºnice de a se juca cu ceilalþi copii ºi de a-ºi rezova problemele cu care se confruntã. mulþumesc!”. împarte jucãriile cu ceilalþi copii ºi coopereaza cu ei. un joc. Reamintiþi regulile pânã când copilul va putea sã le enunþe singur. Dragoº!” Acordaþi recompense speciale în etapa de învãþare a unui comportament nou. folosim vocea de interior când vorbim unii cu ceilalþi. cu mâinile putem sã ne atingem uºor. De exemplu : “ Aþi construit un turn uriaº împreunã. pãrinþii nu ºtiu sigur cum sã delimiteze încãierarea din joacã de comportamentul dureros (care rãneºte).Uneori. Puteþi exersa în cadul jocurilor cu mingea. Stabiliþi douã sau trei reguli simple care sã ghideze comportamentul copilului în jocul cu ceilalþi ºi discutaþi-le cu copilul. de exemplu. Cum învãþãm copiii sã coopereze cu ceilalþi în cadrul jocului ? 114 Vârsta preºcolarã. . timp de câteva zile. sã coopereze cu alþi copii în cadul jocului.

retrageþi jucãria sau activitatea care este centrul disputei ºi explicaþi copilului de ce aþi acþionat astfel. Pur ºi simplu aplicaþi consecinþa. Alþi copiii au nevoie de ajutorul dumneavoastrã pentru a hotãrî cine se joacã primul cu jucãria: “Fetelor. Dacã în conflict sunt implicaþi mai mulþi copii care nu reuºesc sã cadã de acord în legaturã cu rândul la jucãrie. nu aþi împãrþit maºinuþa. . de exemplu “Nu mai trageþi de pãpuºã! Nu vã loviþi !” Lãudaþi specific copiii care fac ceea ce le cereþi. Acþionaþi imediat. Ignoraþi protestele ºi plângerile. Unii copii pot avea dificultãþi în comunicarea dorinþelor. Nu dezbateþi ºi nici nu vã argumentaþi decizia în faþa copiilor. spune-i Dianei cã trecut rândul ei. acþionaþi cu rapiditate.” De regulã. lãudaþi copilul pentru cã împarte jucãriile cu ceilalþi ºi îºi aºteaptã rândul. De exmplu. luaþi-i jucãria ºi daþi-o celuilalt sã se joace cu ea. Evitaþi sã favorizaþi un copil pe diverse considerente cum ar fi: “lasã-l pe el pentru cã este mai mic!” Dacã soluþia este gãsitã. De exemplu îi puteþi spune “Robert. Dacã problema începe de la un copil care refuzã sã împartã o jucãrie. folosiþi o consecinþã adecvatã situaþiei. Dacã copilul nu face ceea ce i-aþi cerut. Vârsta preºcolarã. 5-10 minute sunt suficiente pentru preºcolari.Ajutaþi copiii sã îºi rezolve problemele. Lãudaþi copilul pentru modul politicos de a se adresa ºi de a spune ceea ce doreºte. Încercaþi sã supravegheaþi în permanenþã copiii ºi sã acþionaþi înainte ca bãtaia sau cearta sã înceapã. Cine se joacã prima?” Lãsaþi pe rând fiecare copil sã înceapã jocul. folosiþi o consecinþã logicã care sã fie adecvatã situaþiei respective. Puteþi sã îi ajutaþi sã exprime ceea ce vor folosind câteva cuvinte. trebuie sã împãrþiþi jucãriile. retrageþi jucãria sau activitatea care a ridicat probleme: “Bãieþi. Ghid pentru pãrinþi Spuneþi copiilor ce sã facã. Când este posibil. Fiþi fermi ºi spuneþi-le sã se opreascã din ceea ce fac: “Gabi ºi Corina stop! ºi ce sã facã în loc “Fiecare îºi aºteptã rândul pentru a þine pãpuºa în braþe!”. Când observaþi orice semn de intrare în conflict. ºi este rândul tãu acum”. Cum gestionãm situaþiile în care copiii se luptã/îºi disputã ceva 115 Folosiþi consecinþele logice. Este contra-recomandat sã spuneþi copilului ce sã nu facã. aºa cã. o voi pune sus timp de 5 min.

Dacã copilul a împins un alt copil datoritã faptului cã se afla în calea lui. Când problema se repetã! Dacã în urmãtoarea orã dupã ce copilul a primit jucãria înapoi. Dacã adultul înþelege faptul cã împingerea unei persoane care îi stã în cale poate sã conducã la o reacþie agresivã din partea acesteia. repetã comportamentul problematic. împinge etc) este nevoie sã acþionaþi cu rapiditate. opreºte-te! Stop!” ºi ce sã facã în schimb: “Þine-þi mâinile departe de Lucian!” Lãudaþi copilul dacã el face ceea ce îi cereþi: “Mulþumesc cã ai fãcut ceea ce þi-am cerut!” Acþionaþi imediat. Adresaþi-vã copilului care agreseazã. pe un ton ferm. 116 Vârsta preºcolarã. Uneori. Cum gestionãm situaþiile în care copiii se comportã agresiv (lovesc un alt copil. Este nevoie sã faceþi aceastã intervenþie deoarece copiii nici nu reuºesc sã facã diferenþa între comportamentele intenþionate ºi cele neintenþionate ºi le gândesc pe toate ca atacuri asupra lui. spunându-i sã se opreascã din ceea ce face: “Mihai. Spuneþi copiilor ce sã facã.retragerea jucãriei pentru tot restul zilei). Dupã expirarea timpului. copiii preºcolari îi împing involuntar pe cei de lângã ei pentru a ajunge la o jucãrie. îl trag de pãr. cooperarea în cadrul jocului etc). trage de pãr. Dacã copilul a împins un alt copil cu intenþie (ex. îl împing)? . repetaþi aplicarea consecinþei logice pentru o perioadã mai mare de timp (ex. atunci puteþi inteveni spunându-i copilului care a fost impins: “a fost din greºealã”. Ghid pentru pãrinþi Identificaþi dacã actul agresiv a fost fãcut cu intenþie sau farã intenþie. returnaþi copiilor jucãria sau activitatea pe care au desfãºurat-o anterior aplicãrii consecinþei. El nu conºtientizeazã cã celãlalt copil s-ar putea supãra ºi ar putea reacþiona agresiv ca urmare a faptului cã s-a simþit împins. Lãudaþi împãrþirea jucãriei ºi aºteptarea rândului punând accent pe beneficiile acestui comportament: “Ce bine ne pare când cineva ne dã o jucãrie! Ce bucuros este Matei cã ai împãrþit jucãria cu el! Bravo! Ai aºteptat foarte frumos rândul! Fiecare copil îºi doreºte sã se joace cu jucãria”.:l-a împins pe celãlalt copil pentru cã nu a vrut sã îi dea jucãria) este nevoie sã reacþionaþi imediat la comportamentul nepotrivit al copilului. ca urmare a faptului cã au o experienþã socialã destul de redusã ºi nu pot anticipa care sunt consecinþele comportamentului lor. le oferiþi copiilor posibilitatea/ ºansa de a practica comportamentul aºteptat (împãrþirea jucãriei.Permiteþi copilului sã se reîntoarcã la activitate. Când observaþi orice semn agresivitate (loveºte. copilul nu poate sã facã acest lucru. Astfel.

daþi-i posibilitatea de a se întoarce la momentul anterior excluderii. chiar dacã copilul pare supãrat sau furios. sã ne mângâiem. poþi sã mergi sã-þi continui activitatea”. Dacã se mai întâmplã vei merge la locul de liniºtire”. Stabiliþi consecinte logice adecvate situaþiei. îºi aºteaptã rândul). Acum vei merge sã te liniºteºti!”. Ajutaþi copiii sã conºtientizeze care sunt consecinþele sociale ale propriilor lor comportamente: “Lucian. Veþi folosi aceastã metoda de mai multe ori. De exmplu. spune când îºi doreste ceva. pânã copilul va ajunge sã înlocuiascã compor tamentele agresive cu cele adecvate. Dacã copilul a fost liniºtit timp de 2 minute la locul de liniºtire. l-ai lovit din nou pe Lucian. Dacã copilul se agitã ºi face crize de furie. Spuneþi copilului ce a fãcut greºit ºi care este consecinþa: “Mihai. Reamintiþi copilului cã poate pãrãsi locul dupã câteva minute (timpul de excludere trebuie sã corespundã vârstei copilului –1 minut pentru fiecare an). îi puteþi spune: “Pentru cã te-ai liniºtit. care nu prezintã riscuri ºi nici nu îi oferã beneficii suplimentare. Oferiþi copilului ºansa de a se comporta adecvat. nu deschideþi usa. unde sã se poatã liniºti (ex. Este nevoie sã îi spuneþi cã va trebui sã stea liniºtit timp de câteva minute. Astfel îi daþi ºansa de a coopera cu ceilalþi ºi de a se comporta adecvat. Ghid pentru pãrinþi 117 Folosiþi locul de liniºtire (excluderea sau time-out). Dacã copilul nu se opreºte ºi agreseazã din nou folosiþi “locul de liniºtire“. . ºi nu-i permiteþi sã iasã din “time-out” decât în momentul în care s-a liniºtit. într-un loc sigur. Este important ca dupã orice aplicare a excluderii. crezi cã el se va mai juca cu tine?” Vârsta preºcolarã. dupã care se poate întoarce la ceea ce fãcea anterior. cum crezi cã te-ai simþi tu dacã cineva te-ar lovi? Dacã îl vei mai lovi pe Lucian. sã ne jucãm”. spune-i lui Mihai cum te-ai simþit când te-a lovit? Mihai.Stabiliþi reguli clare ºi simple care sã ghideze comportamentul copilului în cadrul interacþiunii cu ceilalþi copii. pentru o perioadã scurtã de timp. “Mihai l-ai lovit pe Lucian. cere adecvat o jucãrie. va fi nevoie sã repetaþi excluderea. camera lui). Când a expirat timpul ºi copilul s-a linºtit. În aceastã fazã este nevoie sã duceþi copilul care a lovit. cu mâinile avem voie sã ne atingem uºor. În condiþiile în care copilul recurge din nou la agresivitate pentru a-ºi rezolva problemele. Lãudaþi copilul pentru cã se joacã drãguþ cu alþi copii (împarte jucãriile. sã permiteþi copilului sã-ºi reia activitatea întreruptã pentru a putea sã-l lãudaþi ºi sã-i subliniaþi aspectele pozitive.

care presupun împãrþirea materialelor ºi aºteptarea rândului. cum sã exprime ceea ce vrea. când puteþi sãi supravegheaþi.). Acþionaþi imediat dacã un copil are o manifestare agresivã ºi pe cât posibil înaintea declanºãrii comportamentului agresiv. Folosiþi fiecare situaþie în care copilul se comportã agresiv ca pe o oportunitate de a învãþa copilul alternative de comportament care sã înlocuiascã comportamentele agresive (ex. Lãudaþi compor tamentul de împãrþire a materialelor ºi cooperarea. fãrã sã favorizaþi pe cineva. Agesivitatea fizicã începe sã scadã între 2-4 ani. Paºi de succes 118 Trataþi comportamentele agresive ale copilului preºcolar cu toatã seriozitatea. atunci când nu îi puteþi supraveghea. etc. Oferiþi fiecãrui copil posibilitatea de a se juca primul. cum sã formuleze o cerere. pentru a avea ºansa de a se comporta adecvat (sã împartã jucãriile cu ceilalþi. pentru ca acest lucru sã se întâmple. pe mãsurã ce copilul achiziþioneazã limbajul dar. Oferiþi-le un bun exemplu personal. Fiþi consecvent în aplicarea tehnicilor pânã când comportamentele agresive sunt înlocuite de comportamente adecvate. Urmãriþi de aproape jocul copiilor ºi interveniþi promt dacã un comportament problematic este pe cale sã se întâmple (ex. Permiteþi copilului sã se întoarcã la activitatea pe care o desfãºura înainte. Ajutaþi copiii sã hotãrascã cine se va juca primul. Folosiþi consecvent consecinþele logice dacã copiii nu respectã regulile ºi se comportã agresiv. Implicaþi copiii în activitãþi separate. sã coopereze). Vârsta preºcolarã. Implicaþi copiii în activitãþi de cooperare. este nevoie de sprijinul ºi ghidarea pãrintelui. Folosiþi regulile simple care sã ghideze comportamentul copiilor. având în vedere consecinþele pe care le pot avea la adolescenþã ºi la vârstã adultã. smulge jucãria din mânã).De reþinut! Manifestãrile agresive reprezintã o etapã normalã în dezvoltarea copilului mic. sã îºi astepte rândul. Ghid pentru pãrinþi . Folosiþi locul de liniºtire (excluderea) dacã copilul se comportã agresiv în mod intenþionat.

iar perioada de expunere este mai mare de douã ore. Ghid pentru pãrinþi 119 Studiile aratã cã. în mica copilãrie. s-a constat ºi prezenþa unor slabe abilitãþi sociale. Conform unui studiu realizat pe un eºantion de 2. Televiziunea oferã într-o mãsurã foarte micã aceste oportunitãþi de dezvoltare. sã construiascã. afarã sau în exterior. De câte ori nu ne-am surprins copiii absorbiþi de micul ecran. douã sau mai multe ore.5 ani. Este o activitate pasivã. Pentru cele mai multe familii. Cel mai mare risc pentru probleme comportamentale îl prezintã copiii care s-au uitat la televizor zilnic. sã meargã cu bicicleta. În cazul acestor copii. Vizionarea TV – factor de risc pentru probleme comportamentale Cercetãrile au arãtat cã preºcolarii care au televizor în dormitorul lor. 41% dintre copiii de cinci ani ºi jumãtate aveau televizor în dormitor ºi prezentau astfel de probleme. pe parcursul celorlalþi ani ai preºcolaritãþii.5 ºi 5. de rezolvare a conflictelor etc). sã se joace în nisip. Copilul trebuie sã alerge.707 copiii preºcolari cu vârste cuprinse între 2. prezintã probleme de comportament ºi dificultãþi de adormire.III. emoþionale ºi motrice. pe toatã durata preºcolaritãþii (de la 2 ani ºi jumãtate la cinci ani ºi jumãtate) la emisiuni sau desene animate cu un conþinut violent. pe lângã apariþia problemelor comportamentale. sã sarã. vizionarea pe o perioadã de timp mai mare de 2 ore zilnic. de integrare în joc. sã mai vorbeascã sau sã mai facã altceva! Dezvoltarea copilului de vârstã preºcolarã trebuie stimulatã prin activitãþi cât mai variate. reprezintã una din “jucãriile” pe care copiii o folosesc foarte des. sã asculte poveºti. care nu implicã copilul ºi nici nu-i oferã oportunitãþi de exersare a abilitãþilor sociale. cognitive. uitând sã se mai joace. sã interacþioneze ºi sã se joace cu alþi copii. s-a constatat cã vizionarea TV poate influenþa în mod negativ dezvoltarea copilului mic dacã debuteazã la o vârstã foarte fragedã (la doi ani sau mai micã). variazã în funcþie de vârsta la care are loc vizioarea. În acest sens. Efectele expunerii timpurii (cazul în care copilul se uitã la televizor mai mult de douã ore. timpul alocat vizionãrii sub douã ore zilnic. Vârsta preºcolarã. Când devine o problemã vizionarea TV? . În studiul menþionat anterior. în jurul vârstei de doi ani) pot fi ameliorate semnificativ dacã pãrinþii intervin ºi limiteazã. poate sã conducã la apariþia problemelor de comportament ºi la lipsa dezvoltãrii abilitãþilor sociale (slabe abilitãþi de interacþiune cu ceilalþi copii. sã deseneze. Televiziunea poate fi seducãtoare atât pentru adulþi cât ºi pentru copii. sã asculte muzicã. impactul vizionarii TV asupra comportamentului copilului ºi abilitãþilor lui sociale.

Ghid pentru pãrinþi Controlaþi programele pe care le vizioneazã copiii. Oferiþi copilului posibilitatea de a alege limitat. . La aceastã vârstã este foarte indicat sã selectaþi dvs programele. care se joacã împreunã. Dacã alege cea de-a doua varintã îi puteþi spune “te poþi uita la TV înainte de cinã sau dupã cinã” sau “te poþi uita la televizor dimineaþa dar nu te mai poþi uita seara”. care se ajutã reciproc. timpul sã fie limitat la cel mult douã ore zilnic.Limitaþi ºi controlaþi timpul pe care copilul îl petrece în faþa televizorului. vã uitaþi în mod excesiv. Acest lucru se întâmplã din cauzã cã : . Puteþi sã o denumiþi “Ziua familiei” ºi sã desfaºuraþi cât mai multe activitãþi în care sã cooptaþi toþi membrii familiei.învaþã observând ºi imitând. 2001). Vã puteþi uita mai mult la televizor abia dupã ce copiii s-au culcat.nu pot distinge cu uºurinþã motivele violenþei.nu pot distinge foarte clar între fantastic ºi real. Transformaþi vizionarea TV într-un moment special. . Vizionaþi împreunã cu copiii aceste filme ºi discutaþi compor tamentul personajelor punând accent pe consecinþele lor în plan social. Ce putem face? Oferiþi copilului un bun exemplu. Calea cea mai bunã pentru a combate violenþa de la televizor este sã le asiguraþi copiilor un cãmin unde sã simtã dragoste ºi unde nu existã abuzuri fizice sau verbale. Este recomandat sã nu lasaþi televizorul deschis toata ziua sau sã va îndeletniciþi cu acest tip de activitate. Violenþa din media afecteazã toþi copiii dar cei mai mici sunt cei mai vulnerabili (Bushman.) sau sã se uite cel mult douã ore pe zi (la emisiuni selectate tot de dvs). . dacã dvs. Este contraindicat sã lãsaþi copilul la acestã vârstã sã se uite la ºtiri (care adesea sunt pline de violenþã).sunt mult mai uºor impresionabili. iar pentru copiii mai mari de doi ani. Puteþi sã îi daþi posibilitatea de a alege sã vadã un anumit program (selectat de dvs. 120 Vârsta preºcolarã. Cãutaþi cât mai multe filme adecvate care sã modeleze comportamentul copiilor (filme cu personaje care se împrietenesc. care îºi rezolvã conflictele pe cale paºnicã). Încercaþi sã stabiliþi o zi pe sãptãmânã sau pe lunã când nimeni din familie nu se uitã la televizor. Academia Americana de Pediatrie recomandã ca pentru copiii mai mici de doi ani sã se interzicã vizionarea TV. . Este foarte greu sã convingi copilul cã vizionarea TV nu este o activitate beneficã pentru el. Altfel poate deveni omniprezent.

Controlaþi mediul copilului. astfel încât sã-i puteþi supraveghea. Chiar dacã timpul dvs. Dupã expirarea timpului alocat vizionarii. decât sã se uite la un desen animat. inºirare mãrgele sau paste fãinoase.) ” Stabiliþi consecinþe logice potrivite pentru fiecare situaþie. prezintã probleme de comportament ºi dificultãþi de adormire. Stabiliþi regula “ne uitam la televizor doar în timpul special alocat (menþionaþi momentul. Ghidaþi comportamentul copiilor prin reguli. Dacã copilul încalcã din nou regula în aceeaºi zi. Locul televizorului trebuie sã fie în camera de zi sau în sufragerie. închideþi imediat televizorul. Televizorul este hipnotizant ºi trebuie sã daþi dovadã de multã creativitate pentru a putea concura cu el. consecinþa pentru încãlcarea regulii de a nu deschide televizorul în afara timpului special alocat. se retrage posibilitatea de a mai viziona în ziua respectivã. Numiþi lista “Lucruri de fãcut când sunt plictisit”.Supravegheaþi copilul pentru a vã asigura cã respectã înþelegerile stabilite cu privire la vizionarea TV. jocuri de construcþie. oferiþi-i posibilitatea sã aleagã dintr-o listã mai mare câteva activitãþi care îi plac: picturã. puzzle. ascultat poveste. etc. În cazul în care copilul întâmpinã dificultãþi în identificarea activitãþilor care îi plac. De exmplu. Afiºaþi lista într-un loc unde poate fi cu uºurinþã vizualizatã de cãtre copil (ex.modelaj. Ghid pentru pãrinþi 121 Oferiþi copilului alternative de petrecere a timpului liber. decupare. Câteva sugestii vã pot ajuta în acest sens: Ajutaþi copilul sã facã o listã cu activitãþi care îi plac (folosind desenul). ascultat muzicã. confecþionare obiecte din hârtie. Puneþi cu copiii în scena câteva mici piese de teatru. Stabiliþi cã o searã pe sãptãmânã sã aparþinã familiei. . ar putea fi reducerea timpului de vizionare cu 5-10 min. Copiilor le place mai mult sã se joace împreunã cu pãrinþii. Cercetãrile au arãtat cã preºcolarii care au televizor în dormitorul lor. Învãþaþi-i ghicitori (copiilor le plac foarte mult). Nu vã aºteptaþi ca înþelegerile stabilite cu copiii sã fie urmate în mod automat. carton. Încurajaþi copilul sã consulte lista ori de câte ori se plictiseºte ºi ar dori sã se uite la TV pentru a-ºi alunga plictiseala. colorat. lipire. Stabiliþi o perioadã de vizionare care sã aiba loc când sunteþi acasã. se pare cã el este cheia pentru dezobiºnuirea copiilor de televizor. este preþios. Vârsta preºcolarã. în niciun caz în dormitorul copilului.pe frigider). Învãþaþi copilul cât mai multe jocuri. în funcþie de alegerile fãcute de copil pe variantele date de dvs.

Stabiliþi consecinþe logice potrivite pentru fiecare situaþie. Ghidaþi comportamentul copiilor prin reguli. Oferiþi copilului alternative de petrecere a timpului liber. Limitaþi ºi controlaþi timpul pe care copilul îl petrece în faþa televizorului.cognitive. Sã aplice modelul ABC pentru unul sau douã comportamente problematice ca exerciþiu de modificare comportamentalã. Pentru fiecare comportament în parte rugaþi pãrintele sã noteze: frecvenþa comportamentului (de câte ori apare într-un interval de timp).De reþinut! Vizionarea TV poate fi o activitate extrem de atractivã pentru copii ºi poate umple foarte uºor timpul liber al copilului. emoþionale. Dacã privim lucrurile din perspectiva oportunitãþilor de învãþare ºi a contextelor de care are nevoie copilul la acesta vârstã pentru a-ºi exersa abilitãþile . copilul ãsta e rãu”). Rugaþi pãrinþii sã realizeze o listã cu comportamentele problematice ale copilului lor din perspectiva lui. Locul televizorului trebuie sã fie în camera de zi sau în sufragerie ºi în niciun caz în dormitorul copilului. Sã exerseze aplicarea metodele adecvate de discplinare pentru unul sau douã comportamente. Oferiþi copilului posibilitatea de a alege limitat. 4. 3. “iar vrea sã mã enerveze. 1. Controlaþi mediul copilului. 2. “este prea activ pentru cã este obosit”) ºi convingerile nerealiste sau problematice (ex. Sã identifice reacþiile lor emoþionale ºi convingerile lor despre comportamente. sociale. motrice. intensitatea comportamentului (pe o scalã de la 1 la 10). Vârsta preºcolarã. este un comportament rezultat al temperamentului. Ghid pentru pãrinþi Exerciþii pentru pãrinþi: . Paºi de succes 122 Oferiþi copilului un bun exemplu. Controlaþi programele pe care le vizioneaza copiii. 6. Sã identifice cauza comportamentului – este un comportament normal pentru stadiul lui de dezvoltare. 5. Supravegheaþi copilul pentru a vã asigura cã respectã înþelegerile stabilite cu privire la vizionarea TV. vizionarea TV rãmâne doar o activitate care umple timpul copilului ºi nu-i oferã ºansa de a se dezvolta corespunzator. este un comportamenta rezultat al reactivitãþii lui emoþionale sau este un comportament rezultat în urma unor abilitãþi insuficient învãþate ºi exersate. Sã facã distincþia dintre convingeri realiste (ex. durata comportamentului ºi latenþa (la ce interval de timp a apãrut comportamentul dupã apariþia stimulului activator).

66. 2003. Cooper. The relation of temperament and social factors to behavior problems in three-year-old children. Child Development. F.G. 18. Appraisals. Suzanne. pag. O Leary.A. J. Vol. Nr. Christine. 27. J. Dietz. 73.. 7–20. 22. Vol. pag.S. Henderson. Social information processing in high-risk and physically abusive parents.A. 27. 2000. Parenting and its effect on children: on reading and misreading behavior. E.. A. M. 12. Fox. (2002).1997. Critchley. Anne.5 years: Does Timing of Exposure Matter?” .S. Child Abuse and Neglect.E. pag. 21–45..(2007) Children’s Television Exposure and Behavioral and Social Outcomes at 5. E. Rethinking the Brain. Vol.. child temperament. Journal of child psychology. 24. Mediated Path to Overreactive Discipline: Mothers Experienced Emotions. J. Sanson. T. Fox..(1995)Association among daily hassles. Vol. & Earls... R.Dadds. Issue of Pediatrics. Journal of Applied Development Psychology. Atkinson. N.. p. N. & Catanzaro. 2001. and behavior problems in nonreferred kindergartners. Journal of Clinical Child Psychology.. Child Abuse & Neglect. 629-642. Shore. M. 27. Cynthia S.527-541. 23-33. coping. Science. Journal of Consulting and Clinical Psychology.K. 300. Ann. R.. and social adjustment in preschool.. 24. Milner. Crnic. 27. pag... S. A. Child Abuse & Neglect. 370-388. Mitts. Mullins. Vol. 2005. Attributions.(1984). BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ Vârsta preºcolarã. ºi colab. Ghid pentru pãrinþi 123 .. McAllister. 1-21. Nr. Belsky. Inhibited and Uninhibited Infants „Grown Up”: Adult Amygalar Response to Novelty. & Compas. 376-395. Creasey. N. pag. and Physiological Responses. C E.. R. Is parent disciplinary behavior enduring or situational? A multilevel modeling investigation of individual and contextual influences on power assertive and inductive reasoning behaviors. Does Infancy matter? Predicting Social behavior From Infant Temperament. Parenting Daily hassles. 4. Mistry.A.L. 1529-1542. G. 25. Nr. Infant Behavior and Development. B. J. Disciplining Children: Characteristics Associated with the use of corporal punishment. 2003. R. A. pag. 445-455. 2000. Aucoin. Schwartz.. E.(2003). H. 1999.. Katherine. M.& Gable.. J.. pag. 72. ºi colab. P.. Henderson. Bowker. Children’s and parents’ daily stressful events and psychological symptoms. 591-605. XIV. 1952-1953. (2006). Minkovitz. S. H. R. Frick.F. 1. Child Development. Nr. 311-319. Paul. Maccoby. Banez.. Continuity and Discontinuity of Behavioral Inhibition and Exuberance: Psychophysiological and Behavioral Influences across the First Four Years of Life. G.. Nr.. Journal of Abnormal Child Psychology. Barron. (1995)The determinants of coparenting in families with toddler boys: Spousal differences and daily hassles. S. and behavior in abuse-risk mothers: A laboratory study. (2006) Corporal Punishment and Child Adjustment. J. Journal of Applied Development Psychology. M. Early Childhood Research Quarterly 18.. Annual Review of Psychology. 5. Kamila B. V. affect. (1990).A. Robert. pag. MPH. Coplan. Lorber.... Doug Bodin. Nr. 972-981.

H. N. 1952-1953.. J. ºi colab.. M.. 2000. (1991). 12.. 27.& Framme.. . 4. E. 100. 5. T.. Science. 1999. M. & Smith.. 27. Mediated Path to Overreactive Discipline: Mothers Experienced Emotions. Child Development. pag.C. 793-810. Nr.G. Rodriguez. C E. Schwartz. Child Development. 7–20. pag. R. pag. pag.J. Lahey. A.(1986). XIV. & Thomas. 24. Ghid pentru pãrinþi Dadds.. 2005. 505-529. Forehand.. R. R. Lorber. 1529-1542.A. C. 972-981. (1987) What isi temperament? Four approaches. Social information processing in high-risk and physically abusive parents. O Leary. Smith.. 2003. Marital disharmony and children’s behavior problems: Aspects of poor marriage that affect children adversely.. M. 325-337.. Dietz. Does Infancy matter? Predicting Social behavior From Infant Temperament. 2003. 73... Continuity and Discontinuity of Behavioral Inhibition and Exuberance: Psychophysiological and Behavioral Influences across the First Four Years of Life.. No. C.. Inhibited and Uninhibited Infants „Grown Up”: Adult Amygalar Response to Novelty.A.F.. Loeber. J. Nr.H. Maccoby. 58. Vol.. Vol. Child Abuse & Neglect. E. Richardson. Atkinson. et al. C. McAllister.(1991) Diagnostic conundrum of oppositional defiant disorder and conduct disorder.. (2002). pag. J. pag. Milner. Henderson. N. Stress and Anger as Contextual Factors and Preexisting Cognitive Schemas: Predicting Parental Child Maltreatment Risk.A... Journal of Abnormal Child Psychology. 379-390. and Physiological Responses.A. S.. Nr.14. Vol. 72. M.124 Vârsta preºcolarã. 300. Henderson. 2000. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Child Abuse & Neglect. Child Maltreatment. pag. 445-455.M.L. 21–45. Nr. Parenting and its effect on children: on reading and misreading behavior.S. 2001. Attributions. Annual Review of Psychology. M. Journal of Abnormal Psychology. 4. 22. Appraisals. Vol. Infant Behavior and Development. Disciplining Children: Characteristics Associated with the use of corporal punishment. Nr.H. 2007. M.. K. Nr.B. Fox. R.E.L. 1. affect. pag. R. C.A.. Child Abuse and Neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Strauss. ºi colab. 32. The association between social withdrawal and internalizing problems with children. Goldsmith.. Jenkin. 252-535. 1-21. 12. Vol. Mullins. H.B. Vol. Fox.. and behavior in abuse-risk mothers: A laboratory study.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->