P. 1
boldesti

boldesti

|Views: 962|Likes:
Published by Selina Seedy

More info:

Published by: Selina Seedy on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2011

pdf

text

original

Cristian Petru Bălan MONOGRAFIA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI

(MELEAGUL VISELOR CE TREBUIE ÎMPLINITE)

1

Coperta: tehnoredactor Cristian Bălan şi prof. Cristian Petru Bălan

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României BĂLAN, CRISTIAN PETRU Monografia oraşului Boldeşti-Scăieni / Cristian Petru Bălan – Ploieşti : Premier, 2007 Bibliogr. Index. ISBN 978-973-740-062-8 908(498 Boldeşti-Scăieni)

© Cristian Petru Bălan

ISBN 978-973-740-062-8

2

Cristian Petru Bălan

MONOGRAFIA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI
(MELEAGUL VISELOR CE TREBUIE ÎMPLINITE)
Edi ia I

Editura Premier Ploieşti -2007
3

Cetă enilor din oraşul Boldeşti-Scăieni, precum şi şo iei mele, Dorina Bălan, împreună cu fetele noastre, Codrina şi Ozana.

4

De sub pulpana lui Sevastos*) (prefa ă)
Monografia lucrată cu atâta sârg şi drag de dl. prof. Cristian Petru Bălan răspunde unei dolean e din cele mai acute, în peisajul accidentat al moralului românesc: constituirea sau consolidarea mândriei na ionale şi în special (sau prin) a celei locale, regionale. Absen a orgoliului şi a sentimentului apartenen ei la o tradi ie şi la o vatră, conjugată cu niscaiva caracteristici păgubaşe, de felul consumismului exacerbat, al exodului spre toate azimuturile, în vederea unui profit material, au făcut ca realizarea unui ,,căr i de identitate” a unei localită i să fie o îndatorire şi un ferment. În Prahova, astfel de monografii de lucru, care tind spre exhaustivitate, s-au realizat şi se vor realiza. Unele sunt lacunare, altele sunt depăşite; perspectiva este tulbure, de multe ori: un amestec de lirism apătos, un ton evocator şi nostalgic desuet, un provincialism şi un ,,propagandism” incongruente cu inuta ştiin ifică exicibilă unor astfel de lucrări. Din mul imea de monografii consacrate comunelor, satelor sau oraşelor din Prahova, re in ca meritorii, literar şi ştiin ific vorbind, pe aceea consacrată comunei Şirna, semnată de prof. Ion Dumitru şi monografia de fa ă a d-lui prof. Cristian Petru Bălan. Nu întâmplător, ambii realizatori sunt şi... literatori. Ion Dumitru este poet şi autor de aforisme, Cristian Petru Bălan este un nume ratificat de critica literară, la capitolul proză şi dramaturgie. S-ar putea spune că, după marea monografie a lui M. Sevastos, din 1937, consacrată Ploieştiului, lucrarea totalizatoare de unghiuri de vedere asupra BoldeştiScăieniului să fie ,,de departe” purtătoarea unei pece i stilistice greu confundabile. Ba, putem să spunem cu îndreptă ire că scriitorul Cristian Petru Bălan îşi limitează atributele personalită ii stilistice, asumându-şi postura mai modestă ca răsfă auctorial a unei hărnicii arhivistice, de scotocire şi dezhumare de documente, de cercetare a memoriei orale sau scrise, de investigare aproape detectivistică a semanticii toponimului Scăieni. Am avut bucuria şi onoarea să cunosc şi autorul, şi omul: coeren a este deplină, surpriza este exclusă. Modestia, franche ea, cultura, interesul na ional şi al celui local, dorin a de a contribui cu o nuan ă şi o câtime la binele material şi la spirul cunoaşterii, măcar în zona în care a trăit atâta timp, îl caracterizează şi îl impune. Cartea se încadrează în tiparul obişnuit al unei monografii de localitate: istoria, topografia, tradi iile, etnicul, lingvistica, folclorul, învă ământul, starea sanitară, cultura, divertismentul, figuri importante din varii domenii, toate acestea şi multe altele sunt avute în vedere. Aici, autorul nu se distinge net de al i realizatori; turnura stilistică, însă, ca şi interesul pentru nişte realită i absolut neglijate (capitolul privind de inu ii politici şi lupta anticomunistă are un puternic impact emo ional), mută lucrarea în sfera literaturii sui-generis, în care documentul, cifrele, mărturiile capătă o pregnan ă neverosimile. Cristian Petru Bălan poate trece cu perfectă legitimitate monografia aceasta în catagrafia scrierilor literare proprii, la capitolul ,,pregnan a literară a documentului” sau ,,monografii literare”, de felul celei a lui Sevastos. Prof. drd. Nicolae Boaru Directorul Bibliotecii Jude ene „N. Iorga”, Ploieşti _________________________
*) Scriitorul Mihai Sevastos (1892-1967) este autorul celei mai bune monografii apărute în România – „Monografia oraşului Ploieşti”.

5

6 .

cultural-artistice. ale cărui moaşte (trupul întreg. decât până la o anumită limită. ales din versurile scrise de unul din cei mai mari sfin i români. deoarece întreaga redactare din paginile ce urmează nu s-a făcut în ară. un gând. toate informa iile trebuind.Cuvânt înainte MOTTO: Scrii un cuvânt. un drum frumos. care era şi un strălucit poet creştin. date statistice şi evaluări judicios estimate despre evolu ia localită ii în viitor. ci ea s-a redactat 7 . Gheorghe Hozevitul din ara Sfântă nu de mult vizitată de mine. prin însemnările ce le facem acum şi prin adevărul lor. Compara ia dintre via a unei persoane şi via a unei aşezări umane nu merge. în general.. neîndoios. nu s-a scris cu o multitudine de documente originale adunate pe o masă. totuşi. ne îndeamnă clar să lăsăm în urmă cuvinte scrise care să creeze “un drum deschis” şi să-i lumineze. politice. cu siguran ă. dar tot ce-ai scris rămâne-n urmă drum deschis spre moarte sau spre paradis.. …………………………………. le vor citi cu interes după dispari ia noastră. luminos. Orice monografie a unei localită i este. Fii credincios cu grijă şi cu teamă. ca şi când ar dormi) se află depus într-o raclă de sticlă. ducând amănuntele prezentării până la actualizări de ultima oră. cum ar fi fost necesar. geografice. tu vei muri. deoarece comunitatea umană este mult mai complexă şi are o existen ă cu mult mai lungă decât via a unui singur om. Ioan Iacob Hozevitul. Desigur. mai ales pentru cele cu caracter istorico-documentar. pe cei de mâine.. căci şi una şi alta trebuie să înceapă cu felul cum a apărut pe lume acea persoană fizică şi acea localitate.. odată vei da seamă! Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Neam (1913-1960) Poate că cititorii acestei prefe e se vor mira că o lucrare monografică a unei localită i începe cu un motto religios. la locul vizat. căci pentru toate. niciuna din ele uşor de făcut. apoi să continue cu descrierea evolu iei lor în timp şi spa iu. Dar nu uita!. economice. un semn. Îndemnul sfântului Iacob Hozevitul este valabil pentru orice fel de scriere. descrierea monografică necesitând o multitudine de date istorice. dar şi în fa a oamenilor. nealterat. găsit perfect. pentru ceea ce spunem în scris sau verbal. care. Dar acest sfânt. cuvântul scris e-un leac sau o otravă. pe documenta ii solide şi sigure la fa a locului. asemănătoare cu biografia unei persoane. în mănăstirea cea mare a Sf. nu dorim ca aceste remarci să pară cumva un preambul facil la lucrarea de fa a şi nici să pară un fel de scuză ieftină pentru provizoratul ei. sociale. oarecum. să laşi în urmă. Ideea versurilor citate este că totdeauna. vom da odată socoteală în fa a lui Dumnezeu. spre-ocară sau spre slavă. bazate pe studii şi cercetări arhivistice minu ioase.

mi-am întrerupt. Nici nu cred că putem fi chiar aşa de optimişti şi de naivi încât să credem că. în genul celei alcătuită între 1934-1937 de scriitorul Mihail Sevastos (1892-1967) pentru municipiul Ploieşti. nu toate datele au putut fi riguros verificate. De asemenea. în viitorul apropiat. până la proba contrarie. dar. s-a ivit posibilitatea inevitabilă să existe şi o anumită marjă de relativită i şi de aproximări subiective a celor consemnate în scris. care. Pentru un atare inconvenient. a acelei lucrări mult aşteptate. o schi ă monografică a unei localită i. Câteva din aceste date . exhaustivă. spre regretul autorului. În fond. de obicei. de fapt. cu note de uşor excurs nostalgic. dată fiind importan a economică specială a oraşul prahovean Boldeşti-Scăieni*). care. cu greu am cutezat să o intitulez monografie. inând cont de faptul că existau deja unele premise şi date culese cu o asemenea nobilă inten ie. Nu încape îndoiala că. În acest sens. care. un studiu cât de cât acceptabil ar fi trebuit să apară încă mai demult. primite din afară. printre paginile acestei căr i care sunt convins că nu ar fi putut apărea fără unele contribu ii cu importante informa ii utile venite din afară. din cauză că am văzut că nimeni nu se apleacă să scrie aşa ceva. ne cerem scuzele de rigoare. iar lucrarea de fa ă s-ar vrea o mică enciclopedie a localită ii Boldeşti-Scăieni. mai mult sau mai pu in importante. un ajutor orientativ imediat şi clar pentru cei interesa i să cunoască aspectele generale ale acestei frumoase şi bogate aşezări de pe valea Teleajenului. dat fiind faptul că. odată cu persoanele care le de ineau. necesar să subliniem acest lucru.au fost deja pierdute sau au dispărut definitiv. şi el strecura. spre a nu mai vorbi şi de alte realită i nesigure şi de nume. nici ele nu au putut fi deloc amintite. undeva în America. cum. se obişnuieşte în asemenea lucrări extrem de preten ioase.departe de fruntariile patriei noastre. de la distan a unde s-a elaborat monografia (din Statele Unite). didacticist şi oarecum sentimental-evocatorii s-a putut. în afară de documenta ia personală culeasă de mine şi de bibliografia men ionată la sfârşitul lucrării. caracterul aleatoriu. oraşul Boldeşti-Scăieni va beneficia de o monografie atât de complexă şi similară cu cea a lui Sevastos. oferindu-ne aceste comunicări esen iale. detaliile ei alcătuind o filă din istoria na ională. De aceea. el a meritat dintotdeauna o descriere amplă. lirice sau dramatice şi am decis să elaborez singur lucrarea monografică de fa ă. în viitorul incert. În acest scop. autorul mul umeşte cu multă căldură tuturor celor care ne-au oferit sprijinul lor dezinteresat. ni s-au părut cele mai credibile. Dar. monografia ploieşteană fiind o lucrare de referin ă excep ională. ca stil. probabil. am folosit câteva informa ii destul de valoroase şi pertinente. am ales pe cele care. 8 . credem. monografia unei comunită i urbane trebuie să devină istoria completă a acelei aşezări. Până la apari ia. de cca 900 de pagini. nădăjduim. scrierile mele epice. pentru o vreme. cu speran a ca eventualele erori din această carte să fie corectate în edi iile viitoare. în baza libertă ii de expresie şi fără să aibă un caracter strict oficial. necesare unei masive monografii. Din totalitatea lor. Nu formulăm aici o superficială disculpă. oricum. spre a motiva anumite omisiuni neinten ionate. unanim apreciată. la urma urmelor. căci mai de grabă i-aş fi zis minimonografie. este. se doreşte a fi. Iar acolo ne lipseau o mul ime de informa ii precise şi elemente fundamentale. De aceea a şi fost reeditată în anul 2001. dar este.să sperăm că nu cele mai importante .

domnului Cornel Filostache. doamnei ing. Buc. fosta directoare a Grupului Şcolar Industrial Boldeşti-Scăieni. ne exprimăm totuşi încrederea că cititorii vor primi cu interes această lucrare de necesar început istoriografic pentru localitatea în discu ie. oferindu-ne bogate note referen iale. domnişoarei Gina Radu. Octavian Pârvu. mi-a adăugat şi din fotografii sale. Membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiin e (cristianbalan1@yahoo. sunt ieşite definitiv din uz. Germania. cu valen e istorico-documentare: d-lui primar al oraşului. preo ilor Simion Gigore.. domnului col. Ion Dumitru. În pofida caracterului oarecum succint . capitolele care dezvoltă datele despre Fabrica de mucava din Scăieni. de la Biblioteca afiliată Casei de cultură orăşeneşti.Astfel. To i cei solicita i să ne ofere informa ii sunt cetă eni remarcabili şi pe deplin onorabili ai oraşului Boldeşti-Scăieni. doamnei bibliotecare Genu a Ilie. deoarece scriind “Scăieni”.al monografiei de fa ă. se aude perfect în pronun are. în prezent. de la Poli ia comunitară orăşenească. în vigoare. fost primar al oraşului. ed.. s-au bazat pe informa iile valoroase primite prin poştă de la domnul prof. prof. de acum un secol şi mai bine. Forma grafică arhaică (Scăeni) se folosea acum 100 de ani. se încalcă în mod grosolan şi abuziv normele elementare ortografice şi ortoepice. 2007 Prof. ale limbii române moderne (conform noului Dic ionar DOOM al Academiei Române. O men iune specială i se cuvine şi editurii “Premier” din Ploieşti care s-a achitat cu rapiditate de imprimarea şi editarea căr ii de fa ă în condi ii grafice deosebite. Georgeta Suditu.şi poate subiectiv . fost director al Întreprinderii de mucava Scăieni. iar acest “i”. ing. deosebit de reuşite. Astăzi scriem şi pronun ăm 9 . În lucrare am folosit şi citate din unele articole jurnalistice publicate de mine în Statele Unite. care au răspuns cu multă promptitudine solicitărilor noastre. Petre Rădu ă. domnului prof.com) _____________________________________________________________ *) Scrierea numelui acestei localită i sub forma “Boldeşti-Scăeni”. Nu în cele din urmă. fără “i”. domnului Ştefan Ionescu. grafie tot mai uzitată oficial în ultimii ani. Violeta Cazacu. 2005). Gheorghe Petre. Constan a Tănase. domnului prof. pentru că. Silvestru Diaconescu. Toma Călinescu care ne-a pus la dispozi ie unele materiale bibliografice şi fotografii originale. Australia sau în România. SUA. studentei Camelia Voinea. dar şi despre schela Boldeşti şi Fabrica de geamuri Scăieni. domnului Ciungradi Silviu. 1 ian. Gheorghe Genel Costache. Dar nu este deloc cazul să revenim la formele grafice vechi. fost director al Clubului Boldeşti. doamnei ing.. care. Valeriu Teodorescu. omis inconştient în varianta mai recent folosită. Cristian Petru Bălan Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Chicago / Glen Ellyn. îi aduc sincere mul umiri d-lui Valeriu Darie. Canada. d-rei înv. este completamente greşită. “Ploeşti”. cantor la Biserica “Sfânta Maria”. căruia îi suntem foarte recunoscător. Univers Enciclopedic. la fel de amabile. Emil Popescu şi d-lui ing. Aceleaşi sincere mul umiri le adresăm următoarelor persoane. domnului înv. după cum se scria chiar şi numele oraşului. la fotografiile mele personale. domnului arhitect Nicolae Moianu. fără “i”.

“Ploieşti” şi “Scăieni”. Vede i explica ii în plus şi la capitolul al III-lea din acest studiu. deoarece limba română este o limbă fonetică. 10 . în grafiere. deoarece ambele substantive proprii sunt supuse. aceloraşi reguli bine stabilite ale limbii române moderne. cu “i”. unde se explică detaliat şi originea numelui “Boldeşti-Scăieni”.

unde autorii spuneau că această localitate este. păduri şi altele”.. p. 2005. în cartea sa „Comentarii şi contribu ii la Dic ionar(ul) istoric al jude ului Prahova”. provenit din cancelaria domnului Mihnea Turcitul. pomet. Era poza unui document scris cu litere vechi chirilice. 1778.. cu capitala la Bucov.222. I-am replicat domnului Georgescu că s-ar putea să existe şi alte documente. Într-o zi. Calivit. Istoricul localită ii: primele men ionări documentare Prin anii 1976-1977 eram foarte des vizitat acasă la Scăieni de domnul Vasile Georgescu. p. încă din 1902.. mărun el de stat. Şi a existat un astfel de cercetător. 129: „Schajeni ou Secujeni”. în cele din urmă turcii tot l-au mazilit). Totdeauna venea înso it de o servietă plină doldora de căr i şi de reviste istorice sau de zapisuri originale sau în copii. din Săcuiani. Trebuie continuate cercetările. apud Ion Jercan. Profesorul. pentru a deveni domn în locul lui Petru Cercel. Guillaume de Bauer. ştii ce este aceasta?” şi îmi dădu fotografia în mână.02.98] ”.CAPITOLUL I. deci Scăienii se afla lângă satul dintre fagi. apoi Scăuiani şi. despre Scăieni (spuneam aceasta gândindumă la un document săsesc ce pomenea de Scăieni încă de prin 1543-44. “Ei bine.1944 la Iaşi). care nu poate fi altceva decât numele vechi al Scăieniului. aflat în fruntea ării Româneşti între anii 1577-1583. Cunoşti alfabetul chirilic?” I-am răspuns că îl cunosc. “Domnule Bălan. deşi. târg. 28 X 1929). Mémoires historique et géographiques sur la Valachie. I-am mărturisit sincer că nu ştiu ce este. a plătit cu mult aur Poarta Otomană. chiar cu mult mai vechi. din Chişinău. Frankfort et Leipsing. “Marele Dic ionar Geografic al României” (1898-1902). Ploieşti. Scăiani. Cetatea Teleajenului la Homorâciu. I. prin absorb ie.acum devenit ploieştean . Ploeşti. tocmai din inima Basarabiei. om de o cuceritoare carismă şi modestie. Primul care a pus semnul egalită ii între Săcueni şi Scăieni a fost generalul Fr. pe slavoneşte. mi-a răspuns el. Avem nevoie de cercetători pasiona i”. pasionat de colec ionarea de documente vechi rare..un 11 . dar nu eram sigur de el). confirma perfect ceea ce men iona. acesta este copia după cel mai vechi document găsit că pomeneşte despre existen a localită ii dumitale. specialist în istorie. iar la 14 aprilie 1591 iată o nouă semnătură pusă pe un act de vânzare de ocini. scrie următoarea explica ie extrem de interesantă: „Săcuieni. În documentul semnat de Mihnea Turcitul este numele unui localnic. Am avut fericirea să descopăr o parte din minunatele studii ale acestui laborios şi foarte talentat profesor . iar “bukov”. 2006. văd că scoate din servietă o fotocopie pe care mi-o arată zâmbind. înseamnă “fag”. Tocilescu. Lahovari şi generalul C. foarte simpatic şi vorbăre . “S-ar putea. Afirma ia regretatului profesor Georgescu. de asta sunt convins. p. venit la Ploieşti. din Scoiani. una dintre cele mai vechi comune din jude ul Prahova. editura Pygmalion. aflat pe atunci în jude ul dispărut Saac. “Atunci uite că aici scrie şi data de 15 ianuarie 1591 (7099) Mihai Viteazul întăreşte lui Ion Logofătul şi fra ilor lui cumpărăturile făcute la Scăieni “din dealul cu vii. într-adevăr. 15851891 (cel care. G.I. desigur. jefuind ara şi trecând la mahomedanism. vamă [=Scăieni. scos în cinci volume de Grigore G. Brătianu. sud Saac. muzeograful şi arheologul ploieştean Octavian Onea (n. 11.”. domnule Bălan. Este vorba de domnul profesor Mihai Apostol (n. un profesor în vârstă. dar deocamdată nu s-au găsit.

Continuând cu aceeaşi râvnă răscolirea documentelor vechi.prin care consfin ea individului Pătul (probabil Pătrul. 12 . în colec ia de “Documente privind Istoria României”. 1950-1960). 32 şi 380.. de asemenea. nepotul preotului Căciulat (şi acesta. alte moşii în Spatnic şi Scăiani. Ed. de către un anume Constandin către Nenciul călugărul. acelaşi Mihnea Turcitul dădea drept de câştig de cauză pentru nişte moşii.întocmit între lunile ianuarie 1590 şi mai 1591 . voievodul Radu Şerban confirmă unui Neagu din Târgşor. al multor studii valoroase. mai exact .“un vad de moară în apa Teleajenului şi un loc de casă la Scăiani”. în mod foarte ciudat.. nu ştim cum a făcut el şi cum s-a învârtit că. primii profitori. Se pare că numitul logofăt “Ion din Târgşor” avea mare trecere pe lângă domnitorii munteni. pp. profesorul găseşte. tot din Scăieni). adăugând observa ia: “Documentele sunt semnificative pentru ilustrarea ac iunilor de acaparare a terenurilor ăranilor moşneni de către profitori. al XVI-lea. VI. probabil.. unanim apreciat. cum zice acel zapis. în volumele cu titlul în limba latină “Documenta Romaniae Historica” (B. 472-473). Men ionez că profesorul Apostol a găsit aceste documente. Buc. şi-a mai întărit zapisul de moştenitor definitiv şi cu iscăliturile domnitorilor Mihai Viteazul (la 4 iulie 1598) şi a lui Nicolae Pătraşcu (la 11 iunie 1600). publicat în 2004 de laboriosul şi foarte talentatul profesor. Scăuianii lui Calivit.distins cărturar şi mare cunoscător al culturii prahovene. cu extrema lui perseveren ă şi acurate e. 1965-1988). din dic ionarul oferit. în dic ionarul său. care căutau să beneficieze de pe urma greută ilor prin care treceau aceştia uneori” (Dic ionarul istoric al jude ului Prahova. urmărind. vol. tot la Scăiani. (Vezi DIR.. sec. Rom. ara Românească. după men iunea din primul document.. Acad.. Ulterior. la data de 15 ianuarie 1591. La 22 mai 1610. pentru a fi şi mai sigur de perenitatea moşiilor dobândite. alături de alte informa ii din acelaşi dic ionar. Editura Academiei Române. cumpărată cam odată cu nişte terenuri din Scăiani şi Călugăreni. sec iunea B. un alt exemplar. V. Din eforturile dumnealui a ieşit acest excep ional “Dic ionar istoric al jude ului Prahova”. (DIR. primul . pag. semnate tot de ticălosul domn trădător Mircea. 11 vol. l-am vizitat la locuin a sa din Ploieşti. lângă Târgşor şi Scăiani. Profesorul Mihai Apostol a înşirat apoi. ara Românească. Vom începe cu două noi acte. 18.) Conform scriptelor. şi anume la 20 august 1585. unui oarecare Ioan. fiindcă. pe rând. de 620 de pagini. 1594-1599. în vara anului 2006. în urma unei judecă i. acelaşi scăienar din primul document.I. Iată-le aici. 422. 3. unde. Buc. ocina de la Găgeni. după îndelungi cercetări. numele localită ii Scăieni/Scăiani în fiecare vraf prăfuit. fundamentale. vândute din cauza foametei sau de “năpaste pentru o dajde la bir”. deoarece patru ani mai târziu. şi alte câteva documente importante pe care domnia sa le-a găsit prin diferite publica ii ale Academiei Române sau în varii surse. şi este o ratificare de terenuri în favoarea logofătului Ion din Târgşor. 143-144. din 28 dec. printre care şi un masiv dic ionar istoric care va rămâne pentru posteritate o adevărată comoară şi capodoperă a genului. autorul. aveam să aflu că fotocopia prezentată mie de profesorul Vasile Georgescu nu era singura care vorbea despre Scăieni. scris greşit) din Târgşor o ocină. apoi ocine şi vii la Rogozeşti. ce constituie zapisul de vânzare al unui pogon de loc şi jumătate de stânjen de ocină. 51. pp. vol. “din Scăiani” (numele arhaic al aşezării). pp. vol.. pp. apar a fi egumenii unor mânăstiri. XVII. Al doilea act este semnat de Mircea Turcitul.

tot la Scăiani. domnitorului. pentru 6 galbeni şi jumătate. fiindcă domnul ării. cum era comisul Lepădat şi Tudor Roşul “ot Scăiani”. ne-au dat sfin ia sa (doar) taleri 9.au de vei vrea nici aşa. Neagu. care mai face un contract de vânzare-cumpărare şi cu Radu Brădea. în sinea lor. sărăci i şi aduşi în sapă de lemn. pentru o sumă de 500 de aspri (DRH. “jupâneasă”. Intimida i şi pravoslavnici fiind. în felul acesta. conform unui document din 13 ianuarie 1696. în scripte. să vii să stai de fa ă ca să văz domnia 13 . nu glumea când îi dădea un ultimatum final într-un stil destul de ritos: “. nu au cedat cu una cu două. care. “boier vechi şi domn creştin” (cum zice cântecul). către un alt jupân. s-a lăsat păcălit. Atunci. nici aşa. s-a găsit o tranzac ie de vânzare a trei pogoane de vie la Scăiani şi a unui iaz de către două persoane.. XXII. el cedează. “bădi ă” sau îşi spuneau direct. printre ele.. cu atât se înmul esc actele oficiale care pomenesc numele Scăieni. “vecine”. scris întro formă sau alta. mai ales că ei abia trăiau de azi pe mâine. căci ei trebuia să fie fiii lui Dumnezeu nu ai lui Mamona.Cu cât se dezvoltă.. Posaca şi Stana. Totuşi. Bunăoară. aflăm că monahii de la mănăstirea Târgşor s-au infiltrat cu o lăcomie câtuşi de pu in canonică. Tudor este amenin at. de frică. domnişoară.317). prietene (domn i se spunea doar lui vodă. acesta fiind al doilea. de-a lungul secolelor.. de domnitorul Constantin Brâncoveanu. iar în intimitate se adresau cu “nene” (“nană”. s-au găsit alte zapisuri. “bade. iar al treilea înscris al lui jupân Sima este o vânzare petrecută între el şi un anume Radu din Gon a i (lângă Blejoi). dânşii cam intuiau că rareori li se va face dreptate. care semnează ca martori de vază. intervenită între localnicul Radu şi jupânul Sima.. pe nume: Ioane.. termen împrumutat din slavonă. declarând că “m-am împăcat cu sfin ia sa neîndurându-se pentru sărăcia noastră.. despre vânzarea unei jumătă i de pogon de vie la Scăiani. Aşa a procedat un anume Ghica. “vecină”. Acest document este important pentru că din el aflăm cum se numeau mul i locuitori din vechiul Scăieni. Mul i au fost. vinde velcomisului Radu o jumătate de pogon de vie şi o jumătate de stânjen de ocină. în Transilvania). de genul domnul. jupân Tudor din Scăiani. amice. unii moşneni scăienari.” La 7 iunie 1692. o sete de avere ce merită condamnată cu asprime. şi să nu se arunce cu mâini hulpave peste pământurile bie ilor localnici şi să-i spolieze an de an. şi lui Dumnezeu). au fost reclama i de monahi că dumnealor nu vor să-şi vândă pământul. 533-534 şi p. câ iva plângându-se deschis chiar domnitorului de lăcomia egumenilor. doamnă. nişte jupâni din Ploieşti zălogesc. mai curajoşi. care cunoştea bine “Scăianul”. iar un oarecare jupân Neagu. trei “cedvăr i” (ciozvârte) de vie în dealul Scăianilor. se folosea mult termenul “jupân”. la 1 august 1692. scriptologia din cancelariile şi divanele domneşti. “ a ă”. tot din Ploieşti.. neavând încotro. ăranii se cam temeau de blestemul şi de acatistele călugărilor. În cel pu in 30 de documente. Pe vremea aceea. for at de împrejurări. cu executarea for ată. Cel mai des se adresau între ei (mai ales în acte) cu apelativele “jupân”.. Oficial. primul din 25 mai 1629. ci s-au judecat vârtos la Divan cu călugării. pp. oamenii nu foloseau între ei apelative ca astăzi. Petre Marie etc. la 6 martie 1640. chiar dacă. documentele dovedesc cu claritate că au încercat. pentru alte două pogoane de vie. la Scăiani. cu so ia lui Maria şi fiul lor. Dar de încercat. Astfel. împreuna cu so ia sa Vişa. Între 1 septembrie 1632-31 august 1633. la fel şi scăienarul Orhat.. la feminin. pentru 10 ughi (galbeni ungureşti).

Nu în elegem însă nicicum de ce. Cam aşa stăteau lucrurile în ara noastră. 80 din Regulamentul Organic. solicită lui vodă titlul de “boier de neam”.. care este tipărit cu litere chirilice (doar par ial. ei îşi lăsau pământurile de izbelişte şi dădeau bir cu fugi ii ori se haiduceau. mai mult în cazul când fostul ăran făcuse ceva foarte util voievodului respectiv. atât din acturile ce a înfă işat la Comisia de catagrafie a Periodicului al 3-lea (. voi trimite domnia mea dă te va aduce treapăd”. Maria. prin actul de la 2 aprilie 1678. dovedindu-şi adevărata însuşire de Boier de Neam. dar să nu crede i că au făcut acest gest din filotimie sau din banii lor. Ca să nu fie aresta i. i-au fost vândute toate viile din Scăiani. un moşnean cu suficientă şcoală pentru vremea aceea şi ginerele lui Manolache Bălăceanu (co-fondatorul falansterului de la Scăieni de la 1835. La fel s-a întâmplat şi cu State. ci boieri .prin care respectivul scăienar. Interesant ni se pare faptul că unii moşneni care acumulaseră mai multe pământuri în zona Scăienului ineau neapărat să nu mai fie considera i ărani boga i. Vlad Postelnicu. jude ul Prahova. de o dona ie făcută dint-o convingere mistică. to i din Scăiani. El este un fel de diplomă. Mircea Iuzbaşa. Aşa ceva se întâmpla destul de rar. Tot dintr-o vreme i s-a dat la mână şi această diplomă încredin ată cu pecetia şi subscrierea 14 . Neagoe Scăianul şi de al ii. În sec. vedem că domnitorul ării i-l acordă. feciorul lui Ivancea din Târgşor. s-a folosit alfabetul latin de tranzi ie). Aşa a procedat birnicul Udrea. căci la 20 februarie 1700.. însăşi o prin esă. Dragomir Savu (Sava). Este vorba. Diploma de înnobilare specifică următoarele: NOI GEORGIE DIMITRIE BIBESKU KU MILA LUI DUMNEZEU DOMN STĂPÂNITOR A TOATĂ ARA ROMÂNEASKĂ. Fruntaşii Scăianului din acele vremuri i-au achitat ei dările lui Udrea. fiica fostului domn Antonie Vodă din Popeşti. printre cele 14 documente vechi ce le de in (v.) volnic din oraş (?!) Scăiani. Stan Sârbul. şi cu aceşti bani l-au făcut solvabil pe acest băjenar dispărut fără urme. Pentru merite deosebite. Dragomir Savu(.. am şi un asemenea act rarisim şi foarte valoros.. titlu ceva mai nobil decât “simplu boier”. În colec ia mea personală (vezi reproducerea în facsimil). datată din iunie 1847 şi are semnătura originală a domnitorului Bibescu Vodă Gheorghe Bibescu (1802-1873). în scrierea numelui său. că neviind. Actul de vânzare a fost semnat de popa Goicea ot Scăiani. Numai domnul ării le putea conferi un asemenea titlu de mare mândrie pentru un fost ăran. cedează fără preten ii mănăstirii Târgşor un pogon şi jumătate de vie din dealul Scăianului. după ce acesta îşi luase lumea în cap să scape de bir. alături de Theodor Diamant). printr-un valoros act de înnobilare.) cât şi din condicile Vistieriei din anul 1828 şi 1831. care de abia o aştepta. prin actul de la 16 noiembrie 1677. încă de pe atunci. probabil. al XVII-lea se pare că unii moşneni din Scăieni sărăciseră în aşa hal că nu-şi mai puteau plăti deloc birul. căci ei au găsit altă solu ie: i-au vândut imediat via fugarului Udrea mânăstirii Târgşor. cu pecete domnească aplicată pe “ceară”.mea cu ce cale ii tu acel pogon de vie. domn al ării Româneşti (1842-1848) .şi încă “boieri de neam” -. şi alte câteva facsimiluri). s-a trecut numele lui în Condica Statului închipuită după Art.

când “r”. Caragiale din Ploieşti. dacă am putut bine descifra scrisul. 1969. în acest caz.. Peste trei 15 .. ca fiind o aşezare vestită pentru vinurile excelente produse acolo. scrisă răsturnat. unde. 1990. transcris de mine. Aşa stând lucrurile. Nicolae Simache. adică Balaca i Colacu dă Piatră. Dat fiind însă faptul că însuşi cuvântul “opat” nu se poate descifra clar sau că este scris greşit. oraş(!). că Scăianiul este. 141-142). vrea să însemne “târg”. Scăienii devenise o localitate foarte cunoscută în ară. vedem că grefierul a caligrafiat şi numit. i Boldeştii din sud Saac. confuzia... în cartea “Contribu ii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor” (Pl. pp. probabil o greşeală. domnitorul Mihai Şu u dispunea ca la Scăieni să-şi aibă sediul un căpitan cu 20 de poteraşi.Domniei Noastre spre a’ i sluji drept aceeaşi dovadă şi a se bucura de privelegiul de Boier de Neam. Şeful Condicei Statului ss/indesc. căci pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino. figurează.. un adălmăşar foarte bogat din partea locului care stăpânea multe terenuri din zonă şi care semnează un zapis.L. litera “m”..” Mai târziu apar în acte şi numele Balaca. chiar mai mare decât cel existent astăzi în oraş. numele derivă fie din antroponimul “Balc” sau “Balea”. în acest act de înnobilare. pe care aş vrea să o lămurim pu in în paranteza ce urmează. o misinterpretare. pentru prima dată în istoria localită ii (încă din 1847). 187. demonstrează însă că satul Balaca se numea în trecut Valea Căpuşeştilor. printre alte localită i ale ării. iar. ss/indesc. evident. din 6 aprilie 1667. (Litera “p”. ss/ Georgie Dimitrie Bibescu (iscălitură originală) Anul 1847 Luna iunie No.S. într-un inventar din 1802 al mănăstirii Târgşor (“trei funioare de moşii. Cât priveşte fostul cătun aflat în prelungirea Scăieniului. Eminescu.. în limba arhaică românească. este litera “ş”. citat). ceea ce astăzi ar echivala cu un mare post de poli ie. Oricum. cuvântul trebuie citit “oraş”. actualul cartier dinspre sud al oraşului Boldeşti-Scăieni. cuvântul “opam”. scrisă împreună cu profesorul George Potra. fie din comprimarea numelui Bălăceanu. persistă!). în alfabetul de tranzi ie. se citea când “p”. iar la 26 septembrie 1791. în 1700. deoarece corect ar fi trebuit scris “opid”=târg. din cauza lui Drăghici Căpuş.. Balaca. apud Mihai Apostol. citit “opat”. prin care se pertractează vânzarea unor vii ce “sunt pre stânjinii noştri de moşie care se trag pre lângă funia Căpuşească.”). Buc.4297. tipărită la Padova. Constantin Bălăceanu-Stolnici în cartea lui “Cele trei săge i” (Ed./ Locul sigiliului domnesc Şeful Vistieriei Domneşti. pag.. Dic . cum sus ine cu tărie astăzi acad. Profesorul meu de istorie de la Liceul I. Dar dacă îl citim numai ca în slavonă. în alfabetul de tranzi ie “m” este litera “t”.. şi Scăienii. Extrem de ciudat ni se pare faptul că. L.

denumit în trecut Valea Căpuşarilor. ridicată înainte de 1737. I. 1897). necunoscute. Viitorul. cu hramul “Sf. Ambele cronici relatează acelaşi eveniment: Udrişte Vistierul. înso it de al i boieri venetici. pag. XXIII. op. Dic . despre Biserica “Sf. căci numele Boldeşti apare cam de pe atunci şi se perpetuează).copaci bătrâni şi seci care au fost tăia i. în 1797 şi refăcută în 1848. chiar mai vechi. cantitativ. de Grigore Filipescu. în 1569. vor fi ucişi de 16 . unde sunt înglobate alte cătunele vecine: Piscul lui Jugă Ursu. în “Bibliografia localită ilor şi monumentelor feudale din România” (vol. în schimb. înso i i de o mică oaste de mercenari. În aceeaşi Bibliografie a lui N. Podul Lat şi Valea Paraginilor (ce nume amărât!). unde există o biserică fondată de familia Cantacuzino. Mitrop. foarte vechi . citat). se pomeneşte din nou despre “viile de la Balaca. cit. cu 268 locuitori”. O componentă a oraşului Boldeşti-Scăieni. Statului. era din lemn şi a fost înăl ată în 1793. numele Seciu apare la 1 septembrie 1632. Numele îi vine de la un deal defrişat cu pomi scorburoşi. Piscul Sub ire. Acestea sunt cele mai vechi documente cunoscute până acum despre Seciu. 1897. 49. publicat de D. pe un zapis pentru biserica din Seciu. A doua oară numele este men ionat într-un zapis din 1546. elaborat de Dimitrie Frunzescu în 1872 (Tip. Apostol. amplasată pe dealul din estul oraşului. Acesta va fi ucis în satul Onceşti. pe Valea Prahovei. Dacă despre Boldeşti nu dispunem de prea multe documente vechi descoperite precum.. Ed. prin care o anume Stana vindea jupanului Neagu trei pogoane de vie la Scăiani (vezi DRH. cu scopul să-l înlăture de la tron pe domnul Mircea Ciobanul. citat de noi ceva mai sus (apud M. Olteniei. Treime” de acolo. sat al comunei Scăieni. Este posibil să existe şi despre Boldeşti alte documente. În scripte. Grigore Teologul”. Frunzescu.). având ca autori pe Paulina Brătescu. Nu există nici un istoric al aşezării. apud M. Ioan Moruzi şi C. citat). ca fiind un mic cătun într-o conglomera ie de cca 660 de locuitori.” La fel îl numeşte şi “Dic ionarul geografic al jude ului Prahova”: “sat al comunei Scăieni. cât şi “Letopise ul cantacuzinesc”. Buc. Colacu dă Piatră şi Boldeşti.. Cercetătorul Nicolae Stoicescu. şi anume. pp. Printre cei lua i prizonieri este şi Udrea Boldescu.decenii. La fel. spune însă că Biserica de la Balaca. plasa Podgoria. date în arendă”. 37). este cartierul Seciu. într-un catastih din 1830. după care va fi îngropat în pronaosul bisericii de la Snagov. info. Dar atât cronicarul Radu Popescu. Alessandrescu (Tip. deci cu patru ani mai de vreme. această componentă a oraşului are avantajul că este men ionată cu mul i ani înaintea Scăieniului. aminteşte de Seciu. Seciu mai este men ionat şi de un “Dic ionar Geografic al Jude ului Prahova”. Se pare că o veche familie de boieri Boldescu exista încă din anii 14901500. în apropiere de satul Gâlmeia a comunei Plopu. Târgovişte. 1872) pomeneşte din nou despre “Balaca. “Dic ionarul topografic şi statistic al României”. deci. deocamdată nedescoperite şi. unde se aminteşte despre “satele din ara Românească ce făceau comer cu Braşovul” (printre sate este pomenit şi “Boldeştii din jude ul Saac”.. s-au găsit despre Scăieni. cartier despre care vom mai discuta şi în alte pagini. Apostol. prima dată într-un registru săsesc din 1503. mai precis. Viitorul. coboară din Transilvania. Şi Dic ionarul din 1872. Stoicescu se aminteşte iarăşi de Seciu. (Tip. Târgovişte. men ionează din nou numele Boldeşti când pomeneşte despre dispari ia tragică a unor boieri originari din această localitate. 613-614. pag. Ei ajung până la Periş unde oastea lui Mircea îi înfrânge. După 23 de ani de la acest eveniment. Dic .

Alexandru, fiul lui Mircea Ciobanu, şi cei trei fra i rămaşi ai săi - Radu Stolnicul din Boldeşti, Barbu şi Crăcea Boldescu - în acelaşi stil medieval, de vendetă necru ătoare. Astfel au pierit cei patru fra i Boldeşti, de la moşia cărora se trage numele micu ului sat de moşneni. (Presupunerea că numele localită ii s-ar trage de la “boldul” dealului alăturat este nefondată şi caducă, precum fantezistă şi for ată este şi cea a aşezării vecine, Scăieni, că ar veni de la “scai” (Cirsium vulgare/Carduus kerneri/ Carduus nutans), deşi acolo scaie ii au fost şi sunt o raritate. To i fra ii omorâ i cu atâta cruzime erau fiii postelnicului Dragomir Boldescu, decedat în 1545, şi ai jupânesei Marga. Din 1582 datează şi un zapis prin care un anume Marin din Boldeşti îşi vindea cuiva ocina. Un alt document, din anul 1630, care pomeneşte de această aşezare este un zapis semnat de mai mul i martori boldeşteni (“Tatul şi Ionaşcu şi Efrim, fiii lui Tatul, şi Talpă şi Micul Tabacul şi Cârstea Gelepul” - gelep=negustor de vite). Documentul este întărit de semnăturile acestor martori în fa a domnitorului Leon Tomşa, fiind un act în favoarea unui oarecare Constandin care cumpărase de la popa Manotă, fiul lui Bobul din Boldeşti o ocină de 900 de stânjeni pe care o plătise cu 1400 aspri. Alte documente datează din 1649, o danie făcută lui Stoica Boldescu din Boldeşti, făcută de Matei Basarab Voievod; o altă danie către mănăstirea Seciu, din 1665, martor fiind Vâlcu Roşu ot Boldeşti. Un alt document este despre Mânăstirea din Târgşor, care în 1784, de inea ocini nu numai la Scăieni, dar şi la Boldeşti. Mai târziu, apar acte doveditoare că la Boldeşti păcura âşnea din pământ afară şi că oamenii o foloseau la unsul carelor, la ars, la unsul oilor râioase pentru a le vindeca (în latineşte, la oaie se zice “pecora” - şi de aici numele de păcură). Existen a petrolului dă naştere la dispute, cum este procesul fra ilor Năstase şi Matache, din anul 1836, contra a 12 boldeşteni care le-ar fi furat păcura (v. Arh. Na . Ph, Procese Trib. în dos. 853/6519/1836. Informa ii apud M. Apostol, op. cit.). Deşi era legat de localitatea vecină Lipăneşti, în 1838 Boldeştiul apare atestat documentar ca o aşezare bine închegată. Aceasta într-un document care precizează că, în decembrie 1837, proprietarii oraşului Ploieşti au venit la moşia Boldeşti pentru a ruga pe clucerul Gh. Boldescu să fie prezident al Maghistratului oraşului. Respectivul clucer, care se pare că avea un conac la Boldeşti, se trăgea din neamul postelnicului Dragomir Boldescu şi era cunoscut ca un adevărat mecena pentru ploieşteni. În anul 1830 el înzestrează aproape 100 de familii nevoiaşe cu locuri de case şi îi ajută la construirea locuin elor (de la gestul lui s-o fi inspirat şi Gigi Becali?), iar în 1831, fondează spitalul ce-i poartă numele. Era primul spital din Ploieşti, pe care clucerul îl dă în supravegherea şi administra ia Eforiei Spitalelor Civile, la 11 iulie 1841. Ploieştenii îl iubeau şi l-au ales de mai multe ori primar. Ca om, clucerul Boldescu era un bărbat plăcut la înfă işare, înalt, cu inută demnă, milos, foarte energic şi întreprinzător - un adevărat părinte pentru to i. A murit în 1847. Când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a pus bazele unei noi unită i administrative mai puternice, numite comune, atunci comunei Boldeşti i se alătură Lipăneştii, Şipotul sau Colacul de Piatră şi Seciul. Mai târziu, Lipăneştiul cu Şipotul se despart de Boldeşti devenind noua comună Lipăneştii de astăzi.

17

CAPITOLUL II. Cadrul geografic, climateric, peisagistic, arheologic şi botano-faunistic al oraşului Boldeşti-Scăieni
Oraşul Boldeşti-Scăieni, spre deosebire de Ploieşti, care este la 178 m altitudine, se află situat într-o zonă colinară pitorească, la o altitudine de 250-300 m fa ă de nivelul mării, pe malul stâng al văii Teleajenului, având o lungime de peste 11 km de la un capăt la altul. Din punct de vedere geomorfologic, este zona de contact a Subcarpa ilor de Curbură cu Câmpia Română care are ca subdiviziune nordică bogata Câmpie piemontană a Ploieştilor, rezultată din acumularea pietrişurilor şi nisipurilor glazurate cu cernoziom. Ele sunt aduse şi depozitate de râul Prahova şi afluen ii săi. Stratul subteran este cunoscut sub numele de zona meopliocenă care, geologic vorbind, este cuprinsă între flişul paleogen în nord şi platforma moiesică în sud. Mişcările neotectonice din zonă au delimitat un perimetru care, în studiile specialiştilor, este amintit sub numele de zona cutelor diaspire, dispuse liniar, în culise, care formează zone structurale majore, paralele cu lan ul carpatic unde sunt cantonate pungi bogate de gaze, petrol şi apă salină. Punctul cel mai jos are altitudinea de 182-200 m, fiind, deci, o câmpie care este înclinată spre nord-sud. Partea nord-estică a acestei câmpii se leagă, prin câteva por iuni, de anticlinalul Boldeşti, printr-o denivelare foarte evidentă (tăpşan), iar prin alte por iuni se produc intrânduri ale câmpiei pe văile dealului. Punctul cel mai înalt îl atinge vârful dealului Hârsa: 408 m (după alte măsurători 406 m). Aşadar, numai în partea axială, anclinalul atinge altitudinea de 406 m, punct situat în apropierea Cramei Seciu. Hotarele de sud-est ale aşezării ating tangen ial paralela de 45o, ceea ce înseamnă că oraşul se află numai cu pu in la nord de această importantă paralelă, inclusă totuşi în marginea ariei lui. Coordonatele geografice sunt: latitudinea de 45o.0333 iar longitudinea: 26o.0333 (mai exact, 45o1, 48 N; 26o 1, 48 E). Relieful, cum spuneam, este predominant colinar (59%), prezentând fenomenul de aşa numita înşeuare, datorită prelungirii subvestice a anclinalului, cele două păr i fiind Dealul Seciului (care este partea masivă a acestui anclinal) şi Dealul Bucovel. Numai 1% din suprafa ă are o altitudine de peste 400 m iar 20% din suprafa ă are o altitudine de cuprinsă între 120-200, respectiv por iunea de câmpie şi de luncă. Boldeşti-Scăieni se învecinează cu şapte localită i: în partea de est cu comuna Plopu, la vest: cu comuna Păuleşti; la nord: cu comuna Măgurele; la sud: cu comuna Bucov; la sud-vest: cu comuna Blejoi: la nord-est: cu comuna Băl eşti şi la nord-vest: cu comuna Lipăneşti şi Găgeni. În partea colinară din stânga Teleajenului se află Dealul Pardalosul, iar de colina împădurită din partea dreaptă oraşul este despăr it de râul Teleajen. Între cele două dealuri care flanchează râul este o distan ă de 4-5 km. Suprafa a localită ii, amplasată pe văile Rogojina, Scârnava şi Vanghele, este de 3338 ha, din care 2012 ha suprafa ă agricolă. Lângă râuri este o lunca de la Iazul Morilor, cu o lă ime variabilă între 1,5-2 km şi cu o înclinare medie de 3-3,5 m pe km. Circa 706 ha sunt zone forestiere. Vreau să men ionez aici că datele oferite de primărie diferă oarecum de cele din studiile geografice, specificând că teritoriul administrativ al
18

oraşului are o suprafa ă de 3489 ha (230 ha agricol, 706 ha pădure şi 479 ha alte terenuri, împăr ite în trei cartiere: Boldeşti, Scăieni, Balaca şi o localitate componentă Seciu). Cred că precizările oferite de biroul de cadastrare al oraşului sunt cele mai corecte. În aria aşezării curg râurile Iazul, Scârnava şi Bălăcu a, acesta din urmă fiind mai mult un râu sec. Oraşul este compus, aşa cum am men ionat, din patru cartiere distincte: Boldeşti şi Scăieni (cartierele mari) şi Balaca cu Seciu (cartierele mici, foste sate). Am privit oraşul din avion şi am comparat imaginea şi cu aceea de pe monitorul calculatoarelor, cu detaliile fotografiate din satelit. Se vede clar că această aşezare prezintă o anumită regularitate, caracterizată printr-o formă alungită, comprimată de-a lungul liniei ferate Ploieşti-Văleni şi de-a lungul unor căi principale, fără multe deriva ii de străzi mici, cea mai lungă fiind Calea Unirii, care uneşte Boldeştiul cu Scăieniul; de asemenea, Şoseaua Ploieşti-Văleni, oarecum paralelă cu râul Teleajen. Scăieniul are ca străzi principale, Strada Bucovului, Strada Victoriei şi Strada Pădurii. Din ele derivă altele, mai scurte. Strada principală din Seciu are şi ea o lungime considerabilă. Densitatea clădirilor este mai mare în cartierul Balaca, în Seciu şi în centrul Boldeştiului. Din vederile aeriene se disting bine blocurile din acest cartier, construite cu mai mult echilibru arhitectonic, comparate cu cele câteva blocuri-cutii, mult mai modeste, din Scăieni, şi aranjate destul de asimetric. Casele mai vechi ale locuitorilor sunt construite fie din paiantă, fie din cărămidă, mai toate încadrându-se în stilul vechi muntenesc. Spre deosebire de casele din Transilvania, în marea lor majoritate acoperite cu iglă, sau de casele din Moldova, acoperite cu şindrilă ori de cele din nordul Dobrogei, acoperite cu stuf, cele mai multe clădiri din acest oraş au acoperişuri de tablă zincată. Majoritatea locuitorilor iubesc frumosul şi plantează flori decorative, plăcut odorizante, în grădinile şi în cur ile (de obicei mici) din fa a locuin elor, în spate având curtea utilitară, cu magazii, şoproane, cote e (pentru păsări şi porci), mici fâne e şi hambare. Cât despre grajduri şi ocoluri pentru vite şi oi, ele s-au împu inat considerabil în anii din urmă şi vor dispărea cu totul, căci în oraşele din Uniunea Europeană nu mai este voie să se crească animale şi păsări de curte, decât dacă se va face vreun amendament sau vreo excep ie specială pentru România de la normele europene stabilite. Aceasta este, deocamdată, realitatea şi va trebui să ne conformăm noilor legi. În schimb, în ultimii 30-40 de ani, s-au înmul it casele lucrate în stil orăşenesc, după planuri alcătuite de arhitec i, iar în ultimii zece ani au apărut o mul ime de clădiri moderne, cu pere i de rigips, în stil occidental, construite cu mult gust, aparent copiate după modele din reviste străine, unele dorind să pară sau să devină mici vile destul de somptuoase. Creşterea numărului lor se accelerează de la un an la altul, mai ales când miliardarii din jude şi chiar din Capitală au cumpărat terenuri pe dealul Seciului, cu frumoase pozi ii de belevedere, locuri, într-adevăr, potrivite pentru vile, în ciuda faptului că acolo se semnalează periodic alunecări imprevizibile de teren, fenomen semicarstic care, mai recent, a apărut chiar şi în vatra de şes a localită ii, cauzând serioase pagube proprietarilor. Având în vedere că re eaua de canalizare publică s-a extins atât în Scăieni, Boldeşti şi Balaca (şi că sunt planuri să se mai extindă), numărul caselor cu veceuri şi băi moderne este în creştere (nu cunosc exact acest număr). Au apărut chiar şi câteva case cu piscine, dar majoritatea gospodăriilor au rămas totuşi cu closete
19

tradi ionale, medievale - “ca la ară” - latrine primitive, “ascunse” în fundul cur ilor, ridicate peste gropi simple sau, în cel mai fericit caz, cu pu uri absorbante care poluează straturile freatice, ceea ce este foarte regretabil şi nu corespunde nicicum standardelor unei ări admisă a se afilia Uniunii Europene. Toată bătălia şi sprijinul autorită ilor locale va trebui concentrată şi la acest capitol, deoarece conducte cu apă şi gaze există cam pe toate străzile, altminteri preten iile de oraş modern nu vor mai putea fi luate serios în considera ie pentru viitorul apropiat. Cetă enii acestui oraş vor trebui cu to ii sprijini i, cu ajutoare de stat, şi chiar obliga i, ca fiecare gospodărie să facă eforturi de a avea băi şi veceuri moderne într-un viitor cât mai apropiat cu putin ă. * Clima oraşului nu mai pare nici ea, conform etichetării vechi, că ar fi de natură “temperat continentală”, cum, la modul general, s-a men ionat în unele lucrări despre clima Ploieştiului. Subliniez aici că niciodată nu s-a scris ceva specific despre clima localită ii Boldeşti-Scăieni. De aceea, voi încerca, pentru prima dată, să fac aici o succintă delimitare şi caracterizare a climatului local, deoarece clima Ploieştiului, deşi, în linii mari, aflându-se pe aceleaşi curbe izoterme, izogeoterme şi izobare, se aseamănă mult cu aceea din oraşul lui vecin de la nord (cu o temperatură medie de 10o-11oC) nu este totuşi identică (temp. medie fiind 9o-10oC în oraşul analizat, în ultimii ani în creştere până la 120C.). Curen ii sunt mai puternici la Ploieşti datorită pozi ionării lui în câmp deschis, pe când Boldeşti-Scăienii stă într-o zonă intercolinară de adăpost, care conferă anumite specificită i particulare, de microclimat colinar, cum ar fi ferirea oraşului de curen ii reci veni i iarna dinspre răsărit, deci un topoclimat de vale favorabil aşezărilor umane. Particularită ile climatice locale se datoresc dispunerii în trepte a reliefului, pozi iei acelui culoar de vale a Teleajenului, versan ii cu expunere solară sudică, sudestică şi chiar sud-vestică în zona despădurită, gradului de împădurire etc. Radia ia solară globală medie este de 123,5 kcal/cm2, depinzând de pozi ia versan ilor. Această zonă este supusă unei permanente mişcări a aerului, producând turbulen e şi reducerea calmului atmosferic, dar prezen a culoarului Teleajenului ajută la omogenizarea valorilor termice. Pe o mică por iune din sud-estul teritoriului se remarcă topoclimatul de câmpie înaltă; la fel în estul localită ii. Acest topoclimat prezintă specificită i şi în ce priveşte insola ia, evapotranspira ia, spulberarea stratului de zăpadă, durata înghe ului, inversiuni de temperatură etc. Predominante aici sunt vânturile de N-E şi S-E, cu o for ă medie de 3,1 m/sec. Predominant iarna este crivă ul, care bate dinspre nord-est spre sud-vest iar vara “fonul”, pe direc ia nord-sud, dar şi brizele de la poalele dealurilor. Precipita iile medii sunt de 600-680 ml, cele mai mici în ianuarie, cea mai ploioasă, de obicei, fiind luna mai, iar mai recent iunie. Spa iul compartimentat pe valea Teleajenului, alcătuit din microdepresiuni şi catene intercolinare despăr itoare, creează o anumită varietate de nuan e ce fac tranzi ia între climatele fierbin i vara (cu izoterme de 20o şi 22oC ale lunii iulie) şi cele viscoloase iarna ale câmpiei ploieştene (cu medii de 0o şi de -2oC ale lunii ianuarie, sus, pe deal şi -1-+10oC, jos, în vale), care continuă, estompat, la nord, climatul din Câmpia Bărăganlui, şi climatul umed adus de curen ii
20

montani pe firul apei Teleajenului, vara, motiv pentru care, mai ales prin iunie-iulie, atunci când este soare la Ploieşti, uneori în Boldeşti-Scăieni plouă toren ial. Făcând abstrac ie de excep iile cu extreme (cele mai ridicate temperaturi fiind 39oC, înregistrată în verile anilor 1960 şi 1973, iar cele mai scăzute de -30oC la 21 ian. 1942), aş putea spune că în această localitate, predominant, în ultimii 20 de ani, a fost un climat continental moderat, cu o umiditate medie de 68% şi o presiune de 760,5 mm coloană de mercur, nicidecum un climat temperat continental. Din păcate, la fel ca în toată Europa şi ca pe tot globul, de aproximativ zece ani încoace, clima s-a modificat vizibil (un factor fiind, neîndoios, şi poluarea industrială a atmosferei, tăierea cu sălbăticie a pădurilor), încât, exagerând faptele, mul i români spun cu convingere că s-a ajuns acum la două anotimpuri vizibile: vară şi iarnă (afirma ie cu care majoritatea meteorologilor nu sunt totuşi de acord, înclinând, mai de grabă, să spună că, datorită defrişărilor sălbatice, a efectului de seră şi de sub iere a stratului calotar suprapolar de ozon - unde se află 90% din tot ozonul din atmosferă -, anotimpurile anului mai degrabă s-au “deplasat” oarecum - vara mai spre toamnă; toamna - mai spre iarnă...) Poluarea cu gazele de eşapament automobilistic şi sub ierea stratului de ozon (O3), aflat la 10-15 km de sol, au contribuit şi ele la modificarea climei, stratul de ozon fiind foarte protectiv împotriva radia iilor ucigaşe ultraviolete de tip B (la Boldeşti-Scăieni gradientul ultravioletelor este 3, deci moderat). În 2006 gaura de ozon de deasupra polului nord s-a lărgit mai mult ca oricând, spărtura având 29,5 km2, fa ă de 29,4 km2 în anul 2000, ea fiind atacată de substan e de clor şi clorofluorcarbona i din aerosoli şi refrigeran i şi ducând la topirea vizibilă a ghe arilor. Dacă mai amintim că zilnic pe suprafa a globului terestru se depozitează din atmosferă 17 milioane de tone de bioxid de carbon, vom în elege şi mai bine ce tragedie ecologică posibilă ne aşteaptă pentru genera iile viitoare. Fenomenul inversiunilor de temperaturi şi de poli magnetici tereştri este încă în studiu. Ca atare, şi în Boldeşti-Scăieni, clima a devenit foarte labilă, cu instabilită i frapante, cu amplitudini relativ mari, cu alternări contrastante (secetă-inunda ii) şi cu elemente noi, în ultima vreme semnalându-se ierni neobişnuit de calde şi secetoase, precum aceasta din ianuarie 2007 (16-18oC!), cu vânturi puternice, cu nori negri turbionari şi furtuni sălbatice, apărute brusc, asemănătoare uneori tornadelor ce pot produce serioase pagube, chiar şi victime omeneşti. Dacă înainte prognoza vremii se putea face pe o perioadă de peste două săptămâni, astăzi este riscant să fie făcută pe mai mult de 8-10 zile, căci apar surprizele imposibil de prevăzut. Liniştitor rămâne totuşi faptul că, după aceste scurte răbufniri, deocamdată rare la noi, climatul revine cât de cât la normal, iar gradientul termic se echilibrează şi el oarecum. De aceea, încă putem spune că Boldeşti-Scăieniul, cu precipita ii, de obicei, satisfăcătoare şi cu o medie de 2000 de ore anuale însorite, are încă o climă relativ sănătoasă şi benefică pentru cetă enii lui, deşi nu ştim dacă va rămâne măcar aşa. Am auzit chiar de un studiu (eu nu l-am văzut) care sus ine că, pentru cardiaci şi astmatici, datorită climei lui, acest oraş ar fi foarte recomandat... Nu pot să confirm, nici să infirm o asemenea aser iune, mai ales că poluarea din acest oraş, în loc să scadă, s-a agravat mult, datorită unei ferme porcine adăpostită în aria lui, despre care voi vorbi în contextul acestui studiu.
21

Gumelni a. a transporta). I-am răspuns că profesorul Dumitru care a descoperit locul. mai exact. am găsit şi eu nişte cioburi. Alte urme s-au găsit pe teritoriul com. un elev. regretatul Nicolae Simache. apreciate de arheologi a fi din epoca neolitică (5500-900 î.” Despre fragmentele ceramice văzute. mai târziu pe profesorul Dumitru. Aşadar. numită astfel după numele unei măguri. Cetatea Teleajenului aflându-se la Scăieni. Domnul Simache mi-a mul umit. la rândul meu. Aşa a descoperit o mul ime de cioburi de vase ceramice pictate cu grafit.* Meritul principal al descoperirii primelor vestigii arheologice din oraşul BoldeştiScăieni îl are. i-a adus nişte interesante statuete şi cioburi de ceramică veche. abunden a uneltelor de silex. Caracteristicile acestei culturi sunt: aşezări pe boturi de deal. în punctul numit “La Pompieri”. care.). găsite pe un teren viran din apropierea şcolii. cu ramifica ia de pe valea Teleajenului. bazată pe cultivarea plantelor iar mai târziu pe creşterea animalelor. ornate în relief. Interesantă este afirma ia profesorului Octavian Onea. Cu ele m-am înfă işat la renumitul profesor de istorie. s-a apucat să scormonească şi după alte mostre. s-au mai descoperit şi alte urme de civiliza ie pretracică (neolitic. a fost locuită cu sute şi mii de ani înaintea civiliza iei de astăzi. tot la Seciu. vecine Lipăneşti. profesorul Ion Dumitru. arsă de Ştefan cel Mare în incursiunile lui în Muntenia. care după ce se consultase cu al i specialişti. mi-a cerut să-i las dumnealui acele piese şi m-a întrebat cine mai ştie de acel loc. mici unelte de silex. le-a atribuit. Latene geto-dacic). de tip Aldeni-Stoicani (sfârşitul mileniului al IV-lea înainte de Hristos). este o cultură caracteristică unei protociviliza ii dezvoltată în epoca neoliticului târziu (cca 2800-1900 î.d. cred că cel mai aproape de adevăr a fost Constantin C. Ulterior. actualul primar al oraşului. II-IV d. Am fost chemat şi subsemnatul la fa a locului şi. cu o mare vamă la Vălenii de Munte. reluând opinia marelui istoric Constantin C. Giurescu. aflată pe traseul unui important drum comercial spre Braşov. Membrii triburilor apar inând acestei culturi aveau o economie autarhică. 22 . Profesorul a realizat imediat că este vorba de o descoperire importantă şi. vase pictate cu grafit etc. Cultura gumelni a. împreună cu elevii. cea de la Bughea şi Gura Vitioarei şi cu întărituri pe dealurile înconjurătoare.. pe atunci director al Muzeului de istorie al jude ului Prahova. Am rămas surprins să-l aud. în cartea citată de noi.) Urmele ei se întind pe o arie mare de răspândire. cred. Hr. aceleiaşi perioade istorice. prin anul 1973. confirmând studiile că zona aceasta apar inuse unei aşezări geto-dacice care se întindea de-a lungul traseului Giurgiu-Bucureşti-TârgşorArdeal. Hr. dar acestea erau din sec. fiecare din argumentele enumerate mai sus contribuind la luminarea acestui adevăr. Pe vremea când domnia sa era profesor de ştiin ele naturii la şcoala din Seciu. apari ia unor unelte de cupru. de Hr. vatra oraşului Boldeşti-Scăieni. (Precizăm că hidronimul Teleajen provine din slavonă “telegi”=a căra. unde s-a descoperit o aşezare tipică. Cristinoiu Vasile. la rândul lui. despre Cetatea Teleajenului scrie următoarele: „Fiindcă noi situăm Târgul Săcuienilor la Scăieni. din Olteni a. profesorul Simache a opinat că apar in culturii gumelni a. M-a rugat să nu mai spunem nimănui despre această descoperire până nu vine o echipă de arheologi trimisă de el. printre care şi faimoasa “Cetatea Teleajen”. Giurescu. mici figurine de lut şi chiar urmele unui cuptor unde se crede că ele au fost arse.

cu aciditate încă ridicată. crucea s-a spart şi crăpătura a fost lipită cu ciment. în loc să renoveze valoroasă biserică istorică. a fost mutată în fa a bisericii de lângă monumentul eroilor. bineîn eles.” Având însă în vedere restric ionările impuse de U. întinsă pe un substrat de soluri cernoziomice. Tot prin acei ani ai copilăriei. a descifrat această inscrip ie. dar cu caracteristicile tipice ale subetajului colinar subcarpatic. credem că nici livezile de pruni nu vor mai avea un viitor prea strălucit. pe dealuri. de diferite specii. aluni şi. În timpul transportului. caişi. * Referindu-ne acum la flora şi fauna localită ii. al cărui nume l-am uitat. copiii joacă fotbal. vişini. apar ine zonei cu floră specifică central europeană.. apoi livezi de pomi fructiferi: meri. locuri dispărute astăzi fără nici o urmă. peri.. copacul cel mai iubit şi mai cultivat. în vizitele lui pe la Scăieni. la şes. piersici. În cur ile oamenilor putem găsi mici culturi de vi ă-de-vie (marile culturi sunt pe dealuri). prunul. Nicolae Moianu). în care se include ambian a locală din acest oraş. gutui. pitindune prin ruinele şi podul bisericii care avea o curte înconjurată de ziduri înalte. la 275 de metri. pe acest fundal de suprafa ă. cireşi. peste groapa lui. lângă şcoala veche de la Scăieni... cât şi pe lângă ruinele pivni elor de lângă palat. Biserica se afla cam vizavi de acea şcoală şi despre ea bătrânii spuneau că era biserica lui Bălăceanu. zarzări... Prin componentele 23 . începe din Boldeşti-Scăieni. probabil de pe vremea “ciumei lui Caragea”... Acum. descendent colateral al Brâncovenilor. căci din el.. sub asfaltul căruia se află zeci de morminte ale vechilor scăienari. Nicolae Iorga. reprezentat de solurile brune. corcoduşi (nume nefolosit de locuitorii din oraş. Comuniştii. cât au media colinelor care circumdează localitatea. Dacă vorbim de speciile silvicole spontane. cu un mic cimitir alături (vezi reproducerea picturii făcută de arh. descriind-o amănun it în “Revista de istorie” pe anul 1936. în mod tradi ional. Se mai cunoşteau destul de bine icoanele lucrate în frescă. arunca i unul peste altul. În curtea bisericii se afla o cruce de piatră datând din anul 1710 care. într-un articol pe care l-am citit atunci când mi l-a adus profesorul Vasile Georgescu. au demolat acele semi-ruini pre ioase şi pe locul unde a fost sfântul lăcaş s-a construit terenul de sport al şcolii..Pe vremea când eram elev prin clasele a III-a a IV-a. îmi amintesc că-mi păşteam caprele şi oile atât printre ruinele palatului lui Petre Bălăceanu. Prunul este predominant. Lângă groapa comună era şi mormântul unui profesor universitar. ulterior. căci ei la corcoduşe le zic tot zarzăre!). am apucat să mă joc de-a v-a i ascunselea cu al i copii de vârsta mea. constatăm că vegeta ia oraşului Boldeşti-Scăieni (la fel fauna) este tipică majorită ii inuturilor deluroase din ara noastră. la fabricarea rachiului în alambicuri artizanale improvizate din gospodăriile particulare. a intrat în această biserică. inclusiv o groapă comună cu zeci de mor i. a fotografiat-o pe afară şi pe dinăuntru. plomba acoperind o parte din inscrip ia cu litere chirilice vechi. nuci (a fost o vreme când nucii au fost masacra i). duzi (rareori moşmoni=Mespilus germanica). Haina vegetală a jude ului Prahova. cu studii la Paris. în această zonă se dezvoltă etajul pădurilor de foioase (nemoral) care coboară din munte până în inuturile deluroase. cu structură grăun oasă şi con inut moderat de humus în orizontul superior.E. Este şi o vorbă mai nouă: “ uica de Văleni. aici se ob in unele din cele mai bune uici din ară.

păzită de câini periculoşi. care viza în primul rând distrugerea rafinăriilor. L). alia ii occidentali bombardând doar cazematele antiaeriene româno-germane de peste linie. prezente cordoane tipice de arbuşti şi tufişuri: alunul (Corylus avellana. numită Tidal Wave. L). stejarul (Quercus robur. acolo era o insulă frumoasă de recreere unde. cătina (Hippophae rhamnoidas. cerul (Quercus cerris. se află în preajma cartierului Seciu. doar ea. ca să nu mai spunem că de acolo se taie şi se fură copacii într-o mare veselie! Ce este de făcut? Să lăsăm oare lucrurile aşa până la dispari ia completă a pădurii acesteia unde nimeni. s-a spus de la bun început că urâ enia lor exterioară s-a luat la întrecere cu zgârcenia de spa iu din interiorul apartamentelor. răspândirea altor esen e. Fagului.). adică relativ preten ioasă sub raport termic. cu 50 de ani în urmă. mai aminteşte că acolo a fost cândva o pădure de fagi). de unde se putea coordona perfect apărarea rafinăriilor petrolifere din Ploieşti. deoarece arealul respectiv era destinat unui spa ios şi frumos parc natural. iar zona de blocuri trebuia să fie cea din spatele grădinii şcolii din Scăieni. la Scăieni. În noul oraş. tufele de măceş (Rosa canina. semi24 . Niciodată avia ia anglo-americană. un excelent punct de observa ie situat la înăl ime. L) ş. socul (Sambucus nigra. pe o scenă. a fost o mare greşeală. o mică pădure de fagi deosebit de frumoşi. în marginea zonelor silvestre din această localitate sunt. a fost completamente defrişată. în pădurile masive de la Seciu şi Scăieni.). au fost introduşi şi câteva esen e de arbori noi. tot interesul!). aflată chiar în mijlocul localită ii. nu a ştiut de această garnizoană secretă şi bine camunflată. Acuma. fireşte. ca umiditate şi fertilitate a solurilor.). de folii. ar arul (Acer platanoides. L). De aceea. Ea devenise un mic orăşel militar. pe timpul celui de al doilea război mondial. L) şi gorunul (Quercus petraea). Ele sunt întinse pe zeci de hectare şi s-au păstrat destul de bine. în vasta ei misiunea de bombardament. sângerul (Cornus sanguinea. ea constituie cea mai tipică forma iune forestieră central-europeană mezofilă. contribuie la microclimatul local şi împiedică. mai ferite de privirile omeneşti. L.a. în amestec chiar şi cu salcâmi (Robinia pseudacacia.. Oricum. Despre acele construc ii cuboide. cu barăci ascunse sub coroanele copacilor. pe alocuri. Dacă ocupan ii germani îngrijeau această pădure foarte bine (aveau. ce să mai vorbim! Din fericire. cele din apropierea fabricii de hârtie. Pădurile de fag sunt umbroase. un posibil arboretum. L. murul (Rubus nigra. paltinul (Acer psudoplatanus. operă criminală a unor cetă eni iresponsabili din preajma ei. distrugerea acelei păduri.). Aici este cazul să mai amintim că cealaltă pădure de la Scăieni. pe alocuri. L. din drumul spre Pleaşa. care au umplut-o de sticle de plastic. care printr-o minune a supravie uit.). L). L. se desfăşurau diverse şi interesante programe artistice. cu aprobarea grăbită a primarului comunist Ilie Gheorghe (poreclit de localnici Molea. de cutii şi de o infinită mizerie menajeră. L). denumire care. L. Nu pot să nu amintesc că. în genere. to i aceşti copaci. Aici. cu arcuri murdare şi cu mirosuri de bălegar respingătoare. cornul (Cornus mas. restul terenului forestier abundând în maldăre pestilen iale de gunoaie şi scârnăvii. L).. niciodată nu a făcut vreo încercare de reîmpădurire? Cu ani în urmă.sale principale. esen ele predominante sunt: fagul (Fagus sylvatica. în zilele noastre ea a devenit lăcaşul unei stâne de oi. căci dura o oră până se iscălea) pentru ca spa iul respectiv să fie destinat construirii unor blocuri (de pe str. improvizate în grabă. marile păduri ale oraşului. fusese sediul unei mari garnizoane germane.

învă ând să îmbogă ească şi mai mult natura şi să o respecte pe deplin. foarte necesar să continuăm plantarea teilor din specia men ionată. impunători şi extrem de folositori? De fapt.).a.). au fost planta i o mul ime de tei din specia Tilia tomentosa. Monumentului. cei mai impozan i. (teiul alb). L.există trei platani uriaşi în curtea ştrandului de la Boldeşti. anuale . Primăverii. ultimii doi aclimatiza i de mine.) etc. deversate pe furiş. Când oare se vor civiliza odată şi oamenii din această categorie. Există şi numeroase plante farmaceutice: muşe el. culturi cerealiere alternative. Victoriei din Scăieni. Cât despre conifere. atunci locuitorii din Sinaia. unii copaci uscându-se din cauza aceasta. au ciuntit şi mai rău copacii afecta i. şi Salix babylonica. Predeal. În mod ciudat şi în ciuda similitudinii numelui. dar şi al ii mai mici -. ar aduce ghinion celor care îi au în curte (unii spun la fel şi despre sălciile pletoase). rămas aproape neschimbat din era ter iară până azi. de fapt. că brazii. plopi/plute (diferite specii de Populus alba. Buşteni etc. Şi de ce nu se iau deloc măsuri contra unor asemenea acte de sălbăticie grosieră? Nu putem încheia această paranteză despre estetic. vegeta ia ierboasă este perenă şi tipică întregii Câmpii ploieştene. tremula. pentru a corecta rupturile de ramuri. de “prietenii naturii”!). totuşi. dintre care nucii. cu frunze bilobate.). În luncile şi zăvoaiele râule elor locale întâlnim sălcii (Salix alba... pe Calea Unirii. neîndoios. (Dovadă că nu de la “scai” îşi trage denumirea)! De-a lungul străzii care uneşte cele două localită i ingeminate. pe Str. tufe de cătină. fără nici o milă. pe ambele flancuri ale căii ferate (pline acum de deşeuri gunoiere. pe Str. arborele ginkgo (Ginkgo-biloba). rostopasca. prin fâne ele şi păşunile de pe izlazuri.. paralele cu linia ferată. niciodată de pe loturile 25 . L). dar şi pe Str. coada calului. la Scăieni am întâlnit rareori. rup. vechea administra ie a CFR a plantat. Dar dacă ar fi să ne luăm după opiniile unor asemenea indivizi retrograzi. din cauză că există încă supersti ia stupidă şi cumplit de retrogradă. de plante agricole de bază. aproape fiecare copac de pe Unirii şi Victoriei a fost vandalizat de culegătorii de flori.grâul şi porumbul. Asemenea semănături nu au lipsit. Între gara Scăieni şi bariera apropiată. pătlagină. înainte de a afirma că este. ele sunt destul de rare în această mică urbe. cu excep ia celor de pe lângă calea ferată. Aceştia. noaptea. catalpa (Catalpa bignonioides). porumbari/porumbeli/poroambe (Prunus spinosa. L. fiecare om. menta/isma. între halta CFR Boldeşti şi gara Scăieni. coada şoricelului. vezi Doamne. plantând arbori decorativi. cca 20 de pini decorativi (Pinus silvestris/nigra. molizii. crengi întregi. la fel. L. transplanta i fiind din America la Scăieni. copaci frumoşi.. dar şi a altor arbori decorativi. De asemenea. scaie i. care nu s-au mul umit niciodată cu recoltarea păr ilor inflorescente. salvia. ar trebui să-şi pustiască toate cur ile tăind brazii aceia frumoşi şi zvel i care conferă originalitatea şi specificul acelor faimoase oraşe montane. L. urzica ş. răchite (Salyx fragilis. L. în fiecare primăvară. brazii şi castanii rămân. în formă de evantai şi sicamorul-platan american (Platanus occidentalis). în fa a bisericii din Scăieni. nefiind agreate. un copac dioic. În schimb. precum platanul (Platanus acerifolia) .exotici. an de an. par ial. iar “îngrijitorii” lor. există o scurtă alee de castani (Aesculus hippocastanum. L. până moare. apoi.). ar trebui să planteze cel pu in zece arbori în via a lui! În zonele limitrofe ale oraşului se fac.. Din păcate. nigra. L. secara şi orzul (mai rar ovăzul şi floarea soarelui). prin zonele de şes ale oraşului.

preda statului cea mai mare parte a produc iei anuale.căpşuni. deşi. L. şasla. dar niciodată imediat după ploi sau cu pu in timp înaintea lor!). printre altele. În anul 1863 a apărut filoxera. cu toate că s-a cerut insistent ca soiul lor să fie treptat abandonat. o parte din terenurile părăsite pot fi văzute. la sfârşitul sezonului agricol. vinete.. mărăcini. Destule terenuri arabile. căci pământ presupunem că au acum cu to ii. iar pe lângă garduri . de fapt sunt şi ele aduse. calitatea solului s-a degradat.un adevărat rai pentru broaşte şi preaferici ii ân ari. in sau cânepă s-au restrâns şi ele. crâmpoşie. datorită faptului că apa era adusă din iazul apropiat. Paralel cu speciile de vi ă de vie nealtoită (Vitis silvestris. “Recompensele” primite nu le ajungeau. pepeni. În mod surprinzător. drept consecin ă. castrave i. încă sunt predominante în acest oraş. a inciden ei razelor solare şi a feririi de curen i reci. Soiurile hibride. bostani. ştevie. bobul (Vicia faba). şi s-a răspândit apoi şi la noi (în 1877). ca în ările occidentale. zmeură etc. L. retrocedate proprietarilor în anii din urmă. bame. La fel de îngrijite erau înainte zecile de hectare de vie ale CAP-urilor şi IAS-ului din Boldeşti-Scăieni care. s-a încercat cultivarea unor largi loturi cu orez (Oryza sativa). Produc ia cea mai mare se ob ine însă pe colinele dealurilor locale. vară de vară. pătrunjel. deseori dovlecei. pentru a-şi compensa lipsa acelor produse. cultivă zarzavat . cauzată de o insectă.. Cu excep ia a doi ani succesivi. Şi pentru că specificul de bază al agriculturii din Boldeşti-Scăieni rămâne tot viticultura. când. la stradă. obicei care continuă şi astăzi. chiar dacă poartă denumiri de-ale noastre: căpşunică.fasole. pir. localnicii preocupându-se îndeosebi de mica sau marea grădină de lângă casă. pline de tor el. şi. nici nu sunt vinuri rezistent în timp. au fost lăsate de aceştia într-o jalnică paragină şi.rezervate numai şi numai acestor recolte specifice. tufe de cartofi (Solanum tuberosum. după Revolu ia din decembrie . galbenă (zghihara) ş. Uneori. după o muncă aspră. unde. terenurile cultivate cu fâne uri şi trifoi. colectiviştii fiind totdeauna frustra i şi nemul umi i pentru cantitatea mică de produse ce le revenea. De aceea.). datorită calită ii solului.). dar explicabil. de pe întinsul lor. Apăruse mai întâi în Fran a. roşii. unii din abunden ă. comparativ cu anii zilelor noastre. fiind destul de preten ioasă şi fără randament economic. după ploi masive. ajungând şi ea într-o tristă degringoladă sau pur şi simplu. datele statistice arată că cca 65% din teritoriul agricol al oraşului este cultivat cu frumoase şi productive vii. acolo ar trebui plantate flori sau iarbă decorativă. pe care mul i le cred autohtone. s-a renun at la orezăria experimentală şi s-a revenit la cultura cerealelor clasice. din păcate. acest tip de ferme colective ob ineau produc ii record. leuştean. spanac. ceea ce nu e bine. mărar. până i s-a găsit antidotul (el fusese descoperit în 1869): altoiul vi ei nobile pe rădăcini de vi ă sălbatică americană. plantă semiacvatică. Ele nici nu dau un vin de prea bună calitate. varză. româneşti. s-au înmul it loturile cu vi ă nobilă (Vitis vinifera. mul i localnici cultivau în fa a por ilor. au devenit băltoace . la marginea de nord-est a cartierului Balaca. L. cu un cernoziom suficient de bun.). normal şi estetic. pălămidă şi de alte bălării. dar cultura orezului.000 ha de vii hibride. ceapă. usturoi. plantă termofilă. pe versan ii spre sud. din păcate. România are 100. cea mai mare suprafa ă de acest gen din lume. 26 . mai recent. pe fâşiile dintre şosea şi gardul dinaintea casei. destul de preten ioasă şi lesne atacată de mană dacă nu este stropită de vreo cinci ori pe an (şi la timp. adusă din SUA. zaibăr (fraga). nu ar fi fost destul de bine între inute şi administrate de fostele CAP-uri şi IAS-uri. Ar fi nedrept să nu recunoaştem că în asemenea zone fertile.89.a.

Toate sunt de o mare varietate. dacă nu prin animale mari. pe sub scoar a copacilor. crâmpoşie. Concord. Această pasiune o am şi aici. melci. Unele sunt folositoare. vechi şi rare. Personal. este departe de a se numi parc. an de an. Şasla muscat (struguri de masă) ş. foarte apreciate în ară şi la export: fetească regală. Mult mai bine arată însă spa iul închis cu garduri înalte de lângă cluburi. ci am intrat la o grădină zoologică. absolut toate pădurile şi câmpiile din împrejurimile acestei localită i. limacşi. iar parcul de lângă cluburile de la Boldeşti. gordin. în America.) care mişună pe pământ. mustoasă etc. prin aer etc. însă vinurile neozeelandeze sunt teribil de bune. altele dăunătoare. pe sub pietre. în sol. am cutreierat singur. trebuie să spunem că în acest oraş nu prea există parcuri. Iubesc natura şi respect crea ia lui Dumnezeu. iar în Australia am drăgălăşit cangurii. în pajişti. La fel şi multe din păsările cerului care mai toate te acceptă să te apropii de ele sau î i mănâncă drept din mână! Nu o dată. La crama Seciu (numită acum “Casa Seciu”) există pivni e largi cu o colec ie completă de soiuri nobile. Din soiurile nobile ies vinuri nobile. fetească neagră. atunci prin nesfârşita lume a vie uitoarelor mărunte (insecte. singurul care ar merita acest nume. căci simulacrul unui teren de jocuri recreative pentru copii. multe inexistente în Europa. rezultate din vi ă nobilă ce nu cunoaşte ce este aceea filoxera. fără excep ie. unde am reuşit să fiu documentat în detalii despre o mul ime de păsări şi de animale locale. Muscat otonel (tămâioasă). ea este totuşi prezentă pretutindeni. căci ea încă nu a pătruns în această ară din emisfera australă.rezistentă la atacul acestei insecte. viile de pe dealurile locale au înlocuit în bună parte soiurile de hibrizi cu vi ă nobilă altoită: Teras. animălu e care ne-au intrat 27 . Este vorba despre curtea ştrandului. Lidia. fluturi de toate culorile etc. de la blocurile din Scăieni. încă din copilărie. spre a cunoaşte cum arată pasărea kiwi. prin băl i. Din fericire. şi am ajuns să cunosc bine şi să recunosc o mul ime de păsări şi animale. unde un particular a dat dovadă de serioasă tragere de inimă pentru a revigora acest spa iu. iepurii sălbatici şi căprioarele ne intră deseori în curte. Ceea ce m-a surprins este că niciodată aceste animale de aici nu fug de mine şi mă lasă să mă apropii de ele la numai câ iva paşi. Cu triste e. Când am vizitat Noua Zeelandă. prin iazuri. făcându-l aşa cum fusese el pe când apar inea Societă ii Astra Română. cu racoonii (ratonii) şi sconcşii. primul obiectiv nu a fost un muzeu. insectelor şi a păsărilor.via a animalelor. ursule ii coala şi prietenoasa şi gălăgioasa pasăre kucabura (kookaburra) care te lasă să o mângâi şi să o hrăneşti din mână. mamiferele din zonă. de pe ambele coline care flanchează valea Teleajenului. este rareori îngrijit ca lumea şi nu mai seamănă aproape deloc cu cel care fusese atunci când era nou. am studiat cu pasiune “lumea celor care nu cuvântă” . Într-o vizită pe care am făcut-o la o fermă viticolă din Noua Zeelandă am intrat într-o cramă de pe un deal ce semăna cu această cramă de la Seciu. larve. protejând-o oriunde ar fi. * Deşi s-ar părea că fauna este pu in vizibilă în peisajul boldeşteano-scăienar şi mai discontinuă decât vegeta ia. prin apa Teleajenului. Isabelle.a. Pentru că în America avem casa într-o pădure. am avut probleme cu veveri ele. La fel animalele mari. Şasla (ceasla) napoleon. viermi. păienjeni în majoritate neveninoşi.

sim indu-se protejate.. cu suita lor de miliardari. unde. în piscina din curte unde nu prea se sinchisesc de prezen a noastră. inclusiv scroafe cu purcei. lacomi de trofee. din iunie 2005. păsărele minuscule venite să soarbă nectarul florilor. să lăsăm atunci poveştile tragice de acest gen şi să vă spun că. se vedeau nevoi i. Iar când te plimbi primăvara pe malurile lacurilor. au fost ucişi 280 de mistre i. mai cu seamă în această binecuvântată zonă prahoveană unde abundă o mul ime de splendide 28 .. Păsările au devenit foarte blânde pentru că.. într-adevăr. deoarece parcă au fost scăpa i cu to ii din maşina timpului. Ei trebuia să trăiască nu astăzi. cu atât de multe victime. români şi străini. într-o zi şi jumătate. existând şanse ca mistre iada să aibă edi ii anuale.) Oare la fel stau lucrurile şi cu lumea necuvântătoarelor din România. din cauză că. 185 de porci mistre i. când oamenii sălbatici. căci pe aceste locuri gâştele sălbatice sunt chiar mai blânde şi mai domestice decât cele crescute prin cur ile noastre din România. animalele. Gâştele canadiene şi ra ele sălbatice ni se coboară pe-aici. mai mult pe tonuri glume e (nu pe porcii ucişi. şi bravii exterminatori ai faunei na ionale nu sau lăsat până nu au spulberat fără milă al i 186 de mistre i (în 2006. nimeni nu le vânează. care au năvălit ca sălbaticii cu armele în mâini să facă ravagii prin pădurile ării noastre şi să încalce orice regulă deontologică din branşa cinegetică! Cred că ar trebui bine studiat de medicii specialişti profilul psihologic al unor asemenea indivizi. în America. dacă iubi i totuşi natura.. Atunci. de exemplu. uneori din zbor. să vâneze ca să poată supravie ui! Dar nici aceia nu omorau în masă animalele sălbatice. De unde această blânde e a lor? Ei bine. păsările. au împuşcat fără milă. într-o nouă hecatombă. întrucât nimeni nu le face niciodată nici un rău. a fost împuşcat din greşeală şi un gonaci. desigur).. întreaga mass-media ar exploda aruncând în aer toată trupa vânătorească. ci acum 8-10..000 de ani. Vara suntem vizita i deseori de colibri (pasărea muscă).. aduna i într-un fel de arc înconjurat cu garduri de sârmă conectate la curent de 220 V şi lipsi i de apărare? Deşi presa i-a criticat. special adus de la Braşov). Aici. dacă s-ar întâmpla o campanie cinegetică de o aşa deşăn ată amploare. indiferent de func iile şi de miliardele lor! Oare ce spun organiza iile de protec ie a animalelor din România şi oare de ce fug de rup pământul păsările şi bietele animale sălbatice de noi românii secolului al XXI-lea. care probabil că le părem ca nişte monştri? Sigur că se ştie de ce. oamenii au instalat hrănitoare şi adăpătoare unde sunt aprovizionate zilnic cu grăun e şi apă proaspătă. doar într-o singură zi. dacă iubi i fauna românească.nepoftite în casă (unde le-am şi fotografiat). cruzime şi dispre fa ă de natură şi de opinia cetă enilor indigna i de nepăsarea acestor măcelari sângeroşi.. ieşi i din peşterile întunecoase. cu unul în plus fa ă de anul precedent. trebuie să fii atent să nu calci pe bobocii cârdurilor de gâşte sălbatice care i se împleticesc printre picioare. Le-a dispărut frica de om. în anii 2006 şi 2007 campania “mistre iadei” s-a repetat. iar pe 14 ianuarie 2007. ave i ocazia să le ocroti i pretutindeni. lor le-a dispărut instinctul de apărare. Şi pentru că şti i bine cu to ii să-mi da i răspunsul corect. ele devenind la fel de blânde ca şi păsările din insula Galapagos de care se mira Darwin că toate i se aşează pe cap şi pe bra e (fiindcă zburătoarele de acolo nu mai văzuseră niciodată oameni. în aproape toate cur ile americane. Ce plăcere macabră la aceşti “vânători-terminatori” care ar trebui să se simtă ruşina i de ce-au făcut ei în cruciadele antiporcine de pe plaiurile mioritice! Câtă laşitate. un fost primministru şi un bancher. la Balc (Bihor).

sticletele. iepuri (Lepus timidus). prigoarea. codobatura. n-ar fi exclus să adăpostească şi aceste animale. râşi (Lynx lynx). fiind foarte întinsă. prepeli a (pitpalacul). Altminteri. mai ales şerpii. pe lângă Teleajen) ş. Doar să le căuta i cu ochii. pescăruşii (ocazional. în secolul trecut. pisica sălbatică (Felis sylvestris. ariciul (Erinaceus europaeus). presa interna ională a semnalat cel pu in cinci cazuri. vulpi (Vulpes vulpes). deosebit de impunător. Toate vietă ile acestea le ave i pretutindeni: sunt prezente atât prin pădurile oraşului Boldeşti-Scăieni. cucuveaua. mierla. Să sperăm. prin pomii de lângă ferestre. mai găzduiesc o mul ime variată de păsări sedentare ori migratoare: vrabia..reprezentante ale ei. cucul. România poate ajunge ca Anglia. auşelul. am găsit o căprioară rănită de braconieri care a murit în mâinile noastre lăsându-ne pe to i cu ochii în lacrimi. sfrânciogul. sturzul. până se termină perioada de ecloziune. pe glob. presura. capântortura. lipitoarea. am întâlnit o splendoare de cerb. şoimul. botgrosul. ciocănitoarea. iar alteori. Uneori animalele se dovedesc mai umane decât mul i oameni. sitarul. şopârle. pitulicea. graurul. la interven ia organiza iilor pentru protec ia naturii. veveri e (Scurus vulgaris fuscoater).a. ciocârlia. că. jderi (Martes artes). prin cur i. în treacăt. prin văi şi pe coline. . grangurul. mistre i (Suus scrofa. precum şi to i arborii din oraş. Proteja i-le. dropiile şi corbii au fost distruşi. guguştiucul (apărut în stoluri venite din Asia Mică. 29 . nu există reptile veninoase! Nu există vipere! De aceea. Pe la rădăcinile copacilor mişună diferite specii de reptile: şerpi. co ofana.nu s-a semnalat niciodată pe-aici vreun urs sau vreun bursuc. care acoperă toată zona de deal şi subdeal din oraşul acesta. gai a. nu prea sperios. Din păcate. Amintesc. ca în poezia lui Labiş “Moartea căprioarei” (caz relatat şi în ziarul “Flamura Prahovei”. încât. animale frumoase şi inteligente. eu n-am auzit de existen a lor. Vă asigur că. cu nişte coarne impresionante. căci nu fac nimănui nici un rău şi toate aceste reptile sunt folositoare. dar pădurea de la Seciu. căci nici urmă de ei pe tărâmurile noastre! Extrem de frumoase sunt trilurile privighetorilor. guşteri. guvernul britanic s-a văzut nevoit să aprobe solicitarea aducerii unor exemplare din import. cântând ziua şi noaptea. silvaticus). eretele. şorecarul. cioara de arătură. pădurile de aici adăpostesc cerbi (Cervus elaphus carpathicus). codroşul. caprimulgul. al căror număr s-a diminuat mult în zona noastră. într-o excursie cu copiii. şopârlele şi şerpii. nu vă pripi i să-i omorâ i.. bufni a.. iubi i-le! Poate că intrarea în marea Uniune Europeană va mai îmblânzi setea de recorduri cinegetice (de distrugere a faunei) dovedită în trecut de unii români fără scrupule. L. au găsit copii mici abandona i pe care i-a adoptat şi i-a crescut cu grijă alăptându-i (şi nu era vorba de legenda cu Romulus şi Remus crescu i de lupoaica romană). lupi (Canis lupus). unde to i lupii fuseseră nimici i. uliul. pentru că distrug mul i dăunători ai agriculturii. un exemplar mare. pi igoiul. de poetul Corneliu Şerban). Frumoasele păduri din jurul nostru. prin preajma caselor dumneavoastră. cât şi în aria imediată.. pe acoperişuri. prin anii 1942-45).). ciuful de pădure.. Într-o pădure din Seciu. Chiar şi lupii. adăpostesc căprioare (Capreolus capreolus). drepneaua. Cel pu in. gaia. De câteva ori. ciocârlanul mo at. în zona noastră.. turturica. Da. cât am stat în ară. ierunca. vor trebui proteja i cu grijă. când vede i guşterii. stăncu a. între începutul lui mai şi finele lui iunie. când lupoaicele. un motiv în plus pentru care ar trebui protejate şi iubite mai mult.

am observat că nu acelaşi lucru se întâmplă cu rândunelele din nordul Americii..în special pentru rândunele . nectarul din floare în floare sau îl sorb din vasele speciale cu sucuri pe care le atârnăm pentru ele în crengile pomilor de lângă ferestre. altfel spus. Fără glasul lor.deoarece to i le lasă să-şi construiască cuiburile oriunde vor ele. fiind buni numai la antrenarea pescarilor amatori pentru a-şi omorî timpul cu undi a care de cele mai multe ori iese goală din apă. caută. mierla. până la apari ia aşa numitei “gropi ecologice” de lângă Teleajen. aceasta din urmă mai pu in sperioasă. după cca şapte zile de tratament. cucul.. când este impulsionat de om. primăverile ar fi. iar lângă iazul din Scăieni am descoperit o lişi ă împuşcată în picior căreia i-am putut vindeca rana. ac ionează spontan şi în localitatea Boldeşti-Scăieni! Nu voi adăuga nimic despre peştii din Teleajen. din America. şi nu le disturbă nicicum scurtul lor sejur la noi. pe care am filmat-o cântând într-un parc din oraşul Tampa.. Aceasta.. mai ales de unii copii. nedepăşit de nici o altă pasăre de pe glob. cinteza şi multe altele. Într-o vară. murind în mâinile mele. dar parcă tot nu poate întrece privighetoarea de la noi! Cu multă bucurie aşteptăm să auzim primăvara cum aceste mici artiste înaripate dau concerte prin codrii din apropiere: privighetoarea. din Florida. ca fluturii. De acolo au apărut în oraş bejanii masive de sute de mii de muşte şi . M-am bucurat însă când am constatat că locuitorii din oraşul Boldeşti-Scăieni dovedesc în fiecare an un adevărat cult şi respect pentru rândunele şi lăstuni . din râule ul Bălăcu a sau din iazurile înconjurătoare. nu ştiu de ce. mai triste şi mai searbăde. Ce păcat! În tunelul de pe dealul de lângă biserica din Boldeşti am descoperit o mare colonie de lilieci (Pipistrellus pipistrelus. L). Singura pasăre ce le poate imita destul de bine trilurile complexe este pasărea Mocking bird. Numărul rândunelelor şi al lăstunilor scăzuse îngrijorător pe plaiurile noastre prahovene. în grajduri. ştiind că muştele sunt hrana lor de bază. de iubite şi protejate de toată lumea.odată cu înmul irea muştelor.culmea ironiei! . pe verande.le-am înregistrat cântecele şi am descoperit că erau două specii distincte de privighetori: Luscinia megarhynchos şi Luscinia luscinia sau filomela. pupăza. zbârnâind din aripi ca nişte mini-elicoptere şi stând pe loc în aer. De multe ori am avut impresia că aceste fiin e gingaşe nu sunt îndeajuns de cunoscute. În mod surprinzător. Cu excep ia mierlei. unde se depozitează zilnic gunoaiele din tot jude ul. pe câmp. grangurul. eliberând-o în acelaşi iaz. Amândouă speciile au un repertoriu minunat. s-au înmul it brusc şi numărul rândunelelor. spre deosebire de alte păsări. sub streşinile caselor.. precum cele din Europa. Este partea bună a unei păr i rele sau. deoarece nu prezintă nici un fel de importan ă economică. aceste primadone înaripate nu există în America. i-am dat drumul. unitate nedorită şi blestemată de localnici. cu siguran ă. care. o consecin ă pozitiva care confirmă că lan ul trofic. 30 . dar ea nu a mai putut fi salvată. Mult mai blânde mi se par aici în Statele Unite micu ele păsări colibri care.. la orele de dirigen ie. am dat peste o barză şezând ca pe cuib . În grădina şcolii din Scăieni am găsit un şoim rănit la o aripă pe care l-am tratat şi când a putut zbura. unde se pot aborda subiecte interesante legate de frumuse ea şi protec ia naturii.şi aceasta era rănită -. Şcolile cred că ar putea face acest serviciu. nu sunt atât de apropiate fa ă de om.

în incinta bibliotecii Casei de cultură. iam făcut şi un bust după schi ele mele. busturile au dispărut fără urmă. apoi. prin copiere. deosebit de toate celelalte. la Clubul Boldeşti. dar speram că măcar vreunul din preajma lui tot îmi va da vreun răspuns sau altul. Acest tânăr. schi ându-l în mai multe variante. Păi n-ai ştiut până acum că orice propunere de genul acesta. o istorie aparte. Zis şi făcut: scrisoarea. că nu ştiam ce vor să facă ăştia cu mine. Inspirat de ideea lui Diamant.. în care vrând-nevrând. un tovarăş. să o aprobăm dacă merită înaintată sau nu?” Cam speriat. Înfiin area oraşului Boldeşti-Scăieni. Când am sosit acolo. După modelul primului bust. deloc cunoscută de locuitorii lui. mai întâi trebuia să treacă pe la noi. Dar într-o bună zi. visa ca necunoscutul Scăieni să devină un model pentru lumea întreagă. înainte de a fi trimisă preşedintelui ării.. eventual o nouă capitală a ării. am trimis-o recomandată prin poştă. Îl vedea ca pe un oraş românesc modern. de la început. Citisem tot ce am găsit despre falansterul de la Scăieni şi aflasem că un utopist cu foarte multe inten ii bune.căci nu i s-a găsit niciodată vreo fotografie -. Despre numele acestui oraş Înfiin area oraşului Boldeşti-Scăieni are o geneză specială. prin care eram chemat de urgen ă la Comitetul regional de partid de la Ploieşti.. cam cum trebuia el să arate. au trecut vreo trei luni de tăcere şi îmi cam luasem orice speran ă că îl voi mai primi în vreun fel. cu toate că nimeni nu ştia cum arăta acest visător formidabil . Pozele lor au apărut în câteva ziare şi reviste din ară şi străinătate. solicitat pentru o audien ă urgentă.. încă unul şi multă vreme busturile acestea au fost plimbate prin mai multe locuri: în hol la primărie. fără să am certitudinea că Ceauşescu o va citi vreodată personal sau că îmi va răspunde cumva. dar după plecarea mea din ară. prin unirea dintre comunele Scăieni şi Boldeşti. Voi trata acest subiect într-un capitol special. sugerându-i marelui şef ca noua localitate să se numească “Oraşul Diamant”. şi la fel de visător ca şi el. la Şcoala Scăieni. mă trezesc pe neaşteptate cu un telefon acasă. mi-am cerut scuze şi i-am mărturisit sincer că nu aveam cunoştin ă de 31 . cineva cu func ie mare.. m-am grăbit să-i scriu preşedintelui ării de atunci. o scrisoare prin care îi propuneam să aprobe înfiin area unei noi comunită i urbane. de îndrăzneşti să-i dai sfaturi tovarăşului secretar general Nicolae Ceauşescu ce să facă şi cum să conducă ara?! Fiindcă te-ai apucat să-i scrii şi să-l sfătuieşti prosteşte să.. odată redactată.. m-a poftit în biroul său având un plic şi o hârtie în mână. s-a luptat să înfiin eze acolo o societate agronomică egalitară. m-am trezit. pe care eu îl îndrăgisem. m-am apucat imediat să-i imaginez eu un portret.. Am uitat cine era acest sus-pus. cam încruntat şi cu ton dojenitor. dictatorului Nicolae Ceauşescu. în orice caz. care voia să fie model pentru noua societate românească. implicat. pricepându-mă la sculptură. tovarăşe profesor. Teodor Diamant (1810-1841). După expedierea ei.i aprobe înfiin area unui oraş. Am fost foarte entuziasmat de ideea lui şi.CAPITOLUL III. care mi-a vorbit cam aşa: “Cine eşti dumneata. Falansterul de la Scăieni (ini iat în 1835). ca şi macheta casei lui Eminescu de la Ipoteşti pe care o lucrasem pentru Şcoala Scăieni. am mai turnat. după o aşa “crimă” gravă.

Aleea 32 . de cunoscător al ambelor localită i. prin Hotărârea Consiliului de Miniştri (HCM) numărul 1116. alcătuit din contopirea comunelor Boldeşti şi Scăieni. Petroliştilor şi Str. s-a înfiin at noul oraş Boldeşti-Scăieni. nume de plante şi animale. Viilor.i mai zbârnâie prin cap vreo idee de genul acesta. dar restul va trebui să le refaci!” “Dar cine mi le-a respins?” am întrebat eu. Petroliştilor. să încerc să pun nume tuturor străzilor din oraş. dar am convingerea că. Vasile Alecsandri. noul primar. fiind vorba de două comune industrializate. Aurică Marinescu.. Str. Str. că străzilor din oraşele nou înfiin ate să nu li se da nicicum nume de personalită i. etc..a. Str. Cireşilor. Str. Nisipurilor... după noua împăr ire administrativă a ării.această procedură.” Scena aceasta se petrecea prin toamna anului 1966. Păcii. C-tin Brâncuşi. Str. că s-a întâmplat ceva. Str. Nu a trecut nici o lună şi primarul mă anun ă să vin de urgen ă la biroul lui. iar doi ani mai târziu. Luceafărului. să vii mai întâi cu ea la mine şi să nu le mai adresezi direct tovarăşului preşedinte sau la comitetul central unde se primesc sute de scrisori pe zi. tovarăşa Ceauşescu. când regiunile şi raioanele actuale vor fi înlocuite de jude e. “Ce-ai făcut? Că propunerile tale n-au fost bune. în iunie 1968. Primăverii. în calitate de profesor de istorie şi de română. Teodor Diamant. va trebui să-şi păstreze denumirile vechi.” Nota specifica destul de clar. Nu am relatat acest amănunt cu preten ia că. decât numai după ce se va trece în curând la o nouă împăr ire administrativă a ării noastre. Petroliştilr. Zorelelor. Falansterului. Pe la ora unu noaptea toate străzile fuseseră botezate. pe undeva prin hâr oagele de arhivă ale fostelor comitete raionale şi regionale de partid trebuie să mai existe răspunsul fostului dictator la propunerea făcută de mine. Dimitrie Anghel (care locuise un timp la fratele său din Scăieni). A doua zi. din iunie 1968. Şi a mai spus că nu vă apărea nici un oraş nou în ară.. chiar şi fără sugestia mea ele puteau fi transformate oricând într-o unitate urbană. în ordine alfabetică. ing. dar că nu este deloc de acord cu numele pe care i l-ai recomandat. numai datorită mie s-ar fi înfiin at acest oraş. m-a invitat în biroul său de la primărie şi m-a rugat ca. Aşa că să ai răbdare până atunci şi dacă.. nume de substantive comune ş. adică cu acela de Oraşul Diamant. Strada Victoriei.. Str. După înfiin area oraşului. Uite aici şi o notă cu îndrumări şi sfaturi cum ar fi trebuit să procedezi. atribuindu-le nume din ce în ce mai răsunătoare: Calea Unirii. Aleea Clubului. i leau respins! Din toate numele puse de tine. “Ai însă norocul că tovarăşul preşedinte a fost răbdător cu sfaturile ce i le-ai recomandat cu prea mare îndrăzneală şi i-a răspuns cu omenie că a ordonat să se ină cont de sugestia dumitale.. Monumentului. deoarece. m-am trântit pe burtă peste schi a străzilor şi am început să scriu cu creionul. Industriei. în persoană! Ea se ocupă cu aprobarea denumirii de străzi din noile oraşe. Str. Am luat din nou harta cu mine şi a doua zi m-am prezentat cu ea la primărie. Îmi pare rău. la care se adăugau şi satele Seciu şi Balaca. Str. apoi mam apucat să le bat la maşină pe o listă... Str. numai patru i-au fost acceptate: Calea Unirii. Mi-a dat să iau cu mine o hartă mare cu planul urbei celei noi şi m-a rugat ca în termen de două zile treaba să fie gata. compus din două comune. primăria a trimis lista mea la Bucureşti. Nucilor. ci numai denumiri inspirate din tradi ia locală. am întins harta pe podea. ci eventualul oraş.. Str. Ajuns acasă. Victoriei. Mihai Eminescu. Charles Fourier (mentorul lui Diamant).i că. cu toate străzile rebotezate: Str. George Enescu etc. “Închipuieşte. Str. Manolache Bălăceanu. Str.

chiar dacă l-am încadrat. Seciului. Vestului. Nordului. Zorilor. continuând-o. Izvoarelor. în ordine alfabetică (în total. mi-a scris de mână o declara ie. Intrarea Serei. Livezilor... Poduri. Morii. Intrarea Levăn ica. Stejarului. Bucegi. Nisipurilor. fiindcă aşa mi se spunea când eram copil. Sondelor.. da. Liliacului. Boldeşti. Gâlmeia. Fântânei. Pădurii. fiindcă toate numele străzilor mi-au fost aprobate. pe timpul cât s-a aflat dânsul la conducerea primăriei oraşului Boldeşti-Scăieni. nimeni nu mi-a corectat-o): pur şi simplu. Fagurilor. Industriei. Cristian Puiu Bălan a stabilit nomenclatura stradală a oraşului. Viilor. Nucilor. Bucovului. dl. am comis o greşeală foarte gravă (şi. Intrarea Pie ii. din păcate. Crinilor. cred că va merge!” a opinat primarul. 5. Teleajenului. din 8 noiembrie 2006). etc. L-am întrebat de ce mi-a zis “Puiu”. dând denumire tuturor străzilor din oraş”. “Asta. că revenirea la numele “Scăeni” este o greşeală imensă pe care. Nu cred că am omis vreuna.. dând şi acolo nume de străzi. Străzile= Stadionului. Grădinilor. mi-a răspuns el. Nu de mult. Intrarea Canalului.. Calea Petroliştilor. să deschidem la pagina 707. Monumentului. Păcii. Primăverii. Dealului. Podgoriei. Intrarea Soarelui. Şi. Victoriei.Fabricii etc. Armoniei. prin care confirmă faptul că.. Gladiolei. Falansterului. va fi în grija altei/altor persoane să îi găsească un nume. Ludu. noul 33 . deoarece acesta este un nume de alint. Peste nişte ani. Balaca. Secuiului. Coloniei. * De la neacceptarea unuia din numele meu. Realitatea este că îmi place numele “Cristian” şi niciodată nu mi-a plăcut sămi zică lumea “Puiu”. Poligonului. a scris: “Profesorul Cristian Petru Bălan este cel care “a năşit” toate străzile din Boldeşti-Scăieni. Străzile= Albinei. Dealul Frumos. dar se pare că sunt condamnat să nu scap cu una cu două de acest diminutiv galinaceu care uneori mă deranjează. ziarul “România liberă” din Capitală (nr. mai stâlcită: numele oraşului! Mă zbat de câ iva ani să demonstrez. am uitat să dau nume de străzi în cartierul Seciu. folosit doar în familie şi între prieteni. Şi a mers. Calea Ploieşti. 84 de străzi): Aleea Clăbucetului. Intrarea Ogrăzii. Nouă. Sticlari. (Vezi facsimilul după manuscrisul original). Intrarea Bălăcu a. Florilor. “Dl. Cocorilor. Gării. a sosit timpul să trec la o altă neacceptare. semnată cu numele lui. spunându-i “Cartierul Seciu”! Cred că va trebui să-mi cer permisiunea să mi se aprobe să botez şi acest cartier. “Pe mine mă cheamă Cristian Petru Bălan!” “Lasă-l aşa. Perilor. Prunilor. totuşi. ing. la pag. căci aşa te ştie toată lumea”. Zorelelor. Ghioceilor. Strada Necunoscuta.” Vă comunic mai jos toate denumirile străzilor din oraşul Boldeşti-Scăieni. Aurică Marinescu. Aleea Clubului. Ogoarelor. Intrarea Pirului. primul primar al noului oraş. Fundătura Toamnei. Aleea Fabricii. 5073. Unirii. cu argumentele cele mai logice şi ştiin ifice. la modul general. Colinei. trebuie să-mi fac aici o autocritică. conform tradi iilor locale. Gloriei. cartier destul de mare şi important. De fapt. Fagului. Crizantemelor.. Străzile= Câmpiei. Mărgăritarului. Atârna i. după ce mă voi consulta cu domnul primar şi localnicii. Străzile= Izlazului. Trandafirilor. „Cartier Seciu”. Petroliştilor. Şoseaua Ploieşti-Văleni. Calea Unirii. Cireşului. iar dacă se va construi vreo stradă nouă. ni s-ar putea imputa că suntem analfabe i! Dar mai înainte de a apela la argumentele de bază. Panselei. Distilăriei.

Nici un text vechi din sec. Iar cuvântul Scăieni am văzut că apar ine prin excelen ă acestui fond istoric vechi. Poieni. precum că acest nume provine de la locurile pline de scaie i. motivând. prin Monitorul Oficial. (Oricum explica ia etimologică. care dictează normele obligatorii ale limbii române literare. de la aceeaşi pagină. Scăuieni. La fel de convingătoare sunt exemplele lexicale oferite de cel mai actual şi mai citat dic ionar modern. nu rezistă aceleia. ar fi lingvişti atoateştiutori şi to i mai pricepu i decât doctorii în filologie?! Eminescu şi Caragiale le-ar spune cu indignare: pune i mâna 34 . fie de la mai sigurul “secui/săcui” (români ardeleni alunga i de secui şi aşeza i pe aceste plaiuri prahovene). Ortopeic şi Morfologic al Limbii Române.cit. 3. cel din edi ia a II-a. conform regulei nr. Mălăieşti.. Buc. la regula scrierii cu “-ie” înainte de consoane se încadrează şi alte denumiri geografice cu diftongi în “ie”: Bordeieni. Litera Interna ional. Scăuiani şi Scăuieni. Ed. “Noul dic ionar universal al limbii române” (Ed.) Revenind însă la toponimiile de mai sus . foarte greşit numele acestui oraş. XLVI). a lansat pentru prima oară acest exemplu din lexicul românesc. se scria şi se pronun a numai cu “i”. subliniez adjectivul “obligatorii”. Or. în absolut toate variantele. Aşa stând lucrurile.. ci acei transilvăneni băjenari proveni i.. Buc. fie că plecăm de la for at-presupusul etimon “scai”. care este vocală sau semivocală de bază în evolu ia şi componen a tuturor variantelor arhaice ale toponimului: Scoiani.. Dic ionarul Ortografic. Buc.Dic onar DOOM. în Op. numele vechi al localită ii. de parcă to i care îl folosesc acolo. Ploieşti. ambele substantive se termină în vocala “i” şi acest “i” din rădăcina cuvântului trebuie păstrat în toate derivatele substantivului respectiv.. ci “Scăiani” şi “Scăieni”! Forma “Scăeni” a apărut şi s-a răspândit după anul 1902. care sus ine că numele vechi Scăuieni ar proveni din Săcuieni. din zona Ardealului în Prahova.. iar. dar există substantivul masculin “scăiecior”. etimologic vorbind. Scăiani. scriu foarte. în func ie de pronun ia literară şi de etimologie” (Sublinierea Academiei. “Dic ionarul explicativ al limbii române (DEX)”. se scrie “e” sau “ie”. al XVIIlea sau al XVIII-lea nu a scris vreodata “Scăeani” sau “Scăeni”. Negoieşti etc. deoarece se respectă perfect normele ortografice de care vorbeam. de obicei. noi to i pronun ăm clar vocala “i” în Scă-ieni. nu “scăecior”. până s-a modernizat în Scăieni.. însă destul de asemănător cu numele localită ii care ne interesează şi care vedem că este scris cu “i” la mijloc. Scăuiani.. 1998. mai sigure. apărut acum câteva luni. cit. Secuieni. al Academiei Române. din punct de vedere literar. prin unele căr i.. Cine le scrie fără “ie” greşeşte! Fiindcă DOOM-ul Academiei Române precizează clar: “La început de cuvânt şi de silabă după vocală. XLVI). ziare şi dic ionare. vă rog să încerca i a pronun a aceste patru nume înlocuind din fiecare variantă pe “i” de la mijloc cu vocala “e” şi ve i vedea că nici unul nu se poate pronun a astfel! Greşesc eu cu ceva? Dacă nu. un cuvânt mai rar. Univers enciclopedic. pag. 2006) care mai aduce şi alte cuvinte asemănătoare: “scăier”. care spune: “Se scrie “ie” şi se pronun ă “ie” în cuvinte din fondul vechi” (Op. cu o încăpă ânare de semidoc i. edi ia a II-a revizuită şi adăugită. născută din presupuneri nedocumentate. Scăiani. atunci de ce atâta îndărătnicie perseverentă din partea celor care.Scoiani. “scăişor”. transcriindu-l mecanic. căci. ca şi cei din Măneciu-Ungureni. “scăios”. dar atunci nu existau regulile ortografice şi ortoepice la nivelul celor de astăzi. 2005. pag. Aş fi dorit ca la această pagină să existe substantivul propriu “Scăieni”. Editura Univers Enciclopedic. în documentele citate anterior. că aşa l-au găsit scris pe hăr i. “secuienii” nefiind secui.

pe firma primăriei. Bucuresci. şi când. nu este nicidecum un argument ştiin ific şi nu este nici măcar o scuză inteligentă! Corectarea de la noi trebuie să înceapă şi restul alogenilor ni se va supune şi. deci: BOLDEŞTI-SCĂIENI! Nu putem încheia capitolul fără să vă amintesc că mai există alte două localită i Scăieni. noi astăzi nu mai scriem ca acum 100 de ani. decretate de forul superior al culturii din ara noastră. pe ştampile. nu mai scriem Ploeşti. aici în America.. în toate dic ionarele şi în ziare să se corecteze odată pentru totdeauna această gravă eroare şi să scriem corect româneşte. cerem cu insisten ă ca pe panourile care anun ă intrarea în oraş. greşeala altora care habar nu au de ortografierea corectă a limbii române moderne. “Scăieni” sugerându-le impresia că ar fi vorba de nişte fiin e cereşti. în căr i. iar a imita. Suntem într-un nou mileniu şi ar fi anacronic să mai scriem ca în trecut. prin simple automatisme grafice. acolo unde trebuie! Iar noi. Buzău şi alta în Basarabia. după modelul nostru.. tuturor acestora va trebui să le explicăm cu glas calm şi limpede: oameni buni. ageamiilor! Nu stâlci i limba română şi renun a i la lenea de a mai adăuga o literă necesară în plus. una în jud. conform regulilor obligatorii şi logice ale scrierii fonetice. desigur. puse alăturat. am scris cele două variante ale numelui. când limba nu era evoluată. to i ne vor urma! Iată pentru ce.. în mod demonstrativ. Când. Academia Română. le-am pronun at cu voce tare în fa a vorbitorilor de limba engleză care nu ştiu deloc româneşte. deoarece este asemănătoare cuvântului englezesc “sky” (pronun at “scai”) şi care înseamnă “cer”.pe carte. în numele adevărului ştiin ific şi al limbii române literare corecte. iar locuitorii ei văd că îşi ortografiaza fără greşeală acest substantiv propriu. 35 . to i mi-au spus că prima variantă sună foarte frumos în pronun ie. Scăeni!. pe toate actele oficiale..

mi-a precizat el de două ori în latineşte. deoarece eram un tânăr student de 23 de ani şi tot ce aflasem erau doar nişte informa ii generale care proveneau din cartea scriitorului Ioan Ghica “Scrisori către Vasile Alecsandri”. ca unul care aş şti mai multe despre acest subiect. Tot ce îi povesteam domnului Cojocaru. după ce am studiat această limbă la facultate. scriitorul Ion Ghica. colaboratorul lui Diamant).) În vara anului 1959. Nimic în plus. pe care. şi nu aveam dreptul să mă supăr pe cei doi harnici autori. am citit-o cu nerăbdare de la un cap la altul şi.. i le-am arătat vizitatorului interesat. urme destul de estompate. ca şi ei să trăiască pentru tine. exagerând activitatea şi importan a acelui experiment efemer.” Teodor Diamant (Scrisoarea din 29 iunie 1835 către prietenul său. m-a îmbră işat şi mi-a dat asigurarea că va pomeni şi despre mine în cartea lui. Ei nu au putut-o redacta altfel şi va trebui. pe când eram copil. Dar nu-i nimic. precizând că eu am fost recomandat de primarul de atunci al comunei Scăieni. cu vizita unui domn venit special de la Bucureşti spre a vedea localitatea unde fusese faimosul falanster al lui Teodor Diamant. la Scăieni. La drept vorbind. dar nu prea am în eles ce voia să-mi spună în limba strămoşilor noştri. precum şi din ceea ce mai spicuisem prin “Monografia Ploieştiului” lui Mihai Sevastos. instruieşte-te. scrisă de el împreună cu criticul Zigu Ornea (1930-2001) şi publicată în 1966 la Editura Politică din Bucureşti. iar când a plecat.. înainte de a se despăr i de mine. deoarece. În schimb. Mi-a spus cine este şi ce doreşte. “suum cuique”. deoarece respectivul primar a mărturisit sincer că nu auzise nicum de aşa ceva şi că nu ştia care-i “povestea cu falansterul”. I-am apreciat gestul recunoscător şi inteligen a. într-o duminică. În 1966 am primit cartea celor doi autori chiar din mâna domnului Zigu Ornea care mi-a oferit şi un autograf pe pagina de gardă a acestei interesante lucrări. moderează-te. ulterior predând-o şi în şcoală. în contextul acelor vremuri. m-am trezit acasă. Mai târziu. Iar acesta nu era altul decât Ion Cojocaru.. cunoşteam destul de bine urmele palatului care fusese al lui Petre Bălăceanu (strănepotul lui Manolache Bălăceanu. nici eu nu ştiam prea multe despre acel ciudat experiment. pe atunci. dar cunoşteam şi alte relicve arătate şi mie de unii bătrâni din sat.. atunci când a venit să facă lansarea ei la căminul cultural din Scăieni. Curios. Numai că.. din păcate. o maximă formulată de legislatorul roman Ulpianus. acesta nota de zor într-un carnet. să le acordăm circumstan e atenuante pentru opiniile lor. nici o pomeneală de promisiunea cu “suum cuique” făcută mie. şi rămâne până astăzi cel mai complet şi documentat studiu despre falansterul de la Scăieni. mi-a mul umit. îmi păşteam caprele şi oile. descoperirile ulterioare 36 . viitorul autor al fascinantei căr ii “Falansterul de la Scăieni”. am aflat că “suum cuique” însemna “fiecăruia să i se dea ceea ce i se cuvine”. căci pe-acolo. Falansterul de la Scăieni “Păstrează-te.CAPITOLUL IV.. cu toată bunăvoin a. chiar dacă se conformează cerin elor politice de atunci. cartea a fost bine concepută. trăieşte pentru semenii tăi.

nici Lenin (ba Lenin se zice că notase undeva că se teme oarecum de “burghezia proletară”). dar. dezvoltarea multilaterală a personalită ii umane. nici Engels. nici Marx. Iată. realizată la Scăieni. Exact acest lucru nu l-a putut prevedea nici Fourier.au dat naştere la nişte polemici contradictorii care mergeau de la exaltarea experimentului făcut de Diamant şi Bălăceanu până la negarea completă a existen ei acelui falanster. concordan a dintre interesele individuale şi cele colective. distructive şi criminale. toate s-au dovedit a fi nu numai perisabile. deşi modelul lui Diamant nu era nici Comuna (comunistă) din Paris. înaintea experimentului rusesc din 1917. poate că Engels nu citise cu prea multă aten ie căr ile lui Fourier. nici “Manifestul Partidului Comunist” al lui Karl Marx (apărut în 1848). asistând la prelegerile lui şi citindu-i operele: “Teoria celor patru mişcări şi a destinelor generale” (1808). cum au stat. s-a fundamentat. m-am întrebat care o fi adevărul? A existat sau n-a existat acel falanster? A existat. frizau. asta pentru că el iubea foarte mult dulciurile. el nu era singurul care lansa idei utopiste. de fapt. printr-o efemeră încercare practică.” (În paranteză fie spus. ridicată din drojdia proletariatului. fezabil. făcuse un prim pas românesc spre o societate comunistă. pe un colectivism exacerbat şi exclusivist. Acesta. Aşa stând lucrurile. datorită impunerii lor cu for a şi prin crearea unei aparaturi paramilitare de coerci ie sângeroasă care să le men ină artificial durata şi supravie uirea în avantajul unei noi super-clase dominante. motiv pentru care câ iva cunoscu i de-ai lui l-au declarat nebun. dar nu în parametrii descrişi de cei doi autori şi înfă işa i cu exces de romantism socialist-revolu ionar. de la 1871.iar susnumi ii corifei materialişti negau din principiu 37 . de egoismul şi setea individului de spa iu şi de proprietate privată (pe care numai o profundă educa ie religioasă o poate frâna şi anihila . în aparen e. pentru că prin anii şaizeci era la modă protocronismul na ional. un egalitarism şi un liberalism dezirabil şi. deoarece ar fi aflat că Fourier afirma cu toată seriozitatea şi naivitatea că fourierismul lui va ajunge la o aşa mare dezvoltare tehnică în viitorul îndepărtat. pe care îl cunoscuse personal în Fran a. ulterior. pentru că nici unul din aceştia nu au inut seamă de individualismul firii umane. pe nume Theodor Diamant (1810-1841).. Tratat despre asocia ia domestică şi agricolă” (1822) şi “Noua lume industrială şi societară” (1829). În teorie. încât savan ii falansterieni vor putea transforma toate mările şi oceanele în mări şi oceane de limonadă. ci doar le frunzărise. în realitate. căci odată puse în practică. Nu a trebuit să treacă prea mult timp pentru a se vedea că întregul eşafodaj al învă ăturii lor fusese îmbrăcat în numeroase sofisme seducătoare. rezonabil. ideile formulate de aceşti teoreticieni proto şi procomunişti. fără urme de privatism şi de libertă i reale. ci ideile şi operele filosofice ale socialistului utopic francez Charles Fourier (1772-1837). cei doi autori voiau să demonstreze că un tânăr vizionar şi patriot român. lucrurile.) Oricum. ini ial. prin exacerbări politice dictatoriale. doar la suprafa ă strălucitoare şi doar în căr ile scrise de ei realiste. transformarea muncii într-o societate vitală. În fond. în lumina canoanelor “epocii de aur”. când a putut fi materializat prin revolu ii armate. la urma urmelor. de instinctul lui natural de arivism. chiar foarte periculoase.. Nu ar fi lipsit de importan ă să vedem cum îl percepea Friedrich Engels pe socialistul utopic francez Clarles Fourier pe care îl admira pentru că “mânuia dialectica cu aceeaşi măestrie ca şi contemporanul său Hegel şi a prevăzut just unele trăsături ale viitoarei societă i comuniste: absen a antagonismelor sociale.

Strălucea la matematici superioare. germana. ini iat cu mult entuziasm şi curaj. după căutări şi peregrinări. ob inând o diplomă în acest scop. În 1830. De aceea..p. Odată convins de contrastul dintre teorie şi practică. Un document din Arhivele statului atestă că Diamant s-a născut la Bucureşti în 1810. Opere. Totuşi. vol. din 1828. tineretul francez era destul de atras de ideile filosofice ale celor trei mari socialişti utopici ai vremii. unde. Ini ial. deoarece nu s-a găsit aşa ceva prin arhive.” (Op. englezul Robert Owen (1771-1858) şi doi francezi. se hotărăşte pentru profesiunea istovitoare de inginer hotarnic. dar se pare că nu a ob inut vreo diplomă de absolvire a vreunei facultă i. după ce a înfiin at o mică celulă agraro-industrială proto-comunistă. un fel de c. muncitor. “se ştiu pu ine lucruri despre copilăria şi tinere ea lui Diamant. cu func iunea de vtori vistier.for ele spirituale divine.. cine a fost visătorul Teodor (Theodor/Tudorache) Diamant. inteligent. nu se ştie cu ce ajutoare financiare. la Scăieni.a. cit. în miniatură. probabil. În 1834 se reîntoarce în ară. trăind în limitele inferioare ale normalită ii intelectuale. de Eufrosin Poteca şi ce anume a întreprins el concret prin aceste locuri? Aşa cum spun autorii căr ii “Falansterul de la Scăieni”. în schimb teoriile saint-simoniste şi fourieriste i-au plăcut.. de zădărnicia teoriilor de acest gen. zis Diamandi. specializându-se în studii agronomice şi în cele de economie politică şi socială. I. s-a convins. Buc. După frecventarea unei şcoli greceşti. politică. stăruitor şi plin de devotament”. cu o bursă ob inută de la Aşezămintele mitropolitului Dositei Filiti. cu to ii fiind atei furibunzi). ESPLA. a plecat la studii la şcoala de cade i din Munchen unde se perfec ionează în calcul diferen ial şi integral. Iamandache reuşise să încropească o mică avere. pe lângă latina şi greaca veche. 238). p. italiana şi elina. Voia. 1956. Scriitorul Ion Ghica. Sava. Sub semnul îndoielii a stat până acum până şi data şi locul naşterii sale. Teodor a urmat cursurile şcolii de la Sf.om de frunte. ce voia acest iluminist simpatizat şi sprijinit de Ion Heliade-Rădulescu. Ion Cojocaru şi Zigu Ornea. unde a fost cel dintâi. Buc. de experimentul lui juvenil şi cu totul inedit pentru Europa de răsărit. p. care i-au produs destule necazuri fratelui său Teodor. la fizică şi filosofie iar. în “Scrisori către Vasile Alecsandri” spune că bătrânul Diamandi avea doi copii: Barbu şi Teodor/Tudorache (Theodor). şi nici de ideile lui benevolente notate în scris. Saint-Simon (1760-1825) şi Charles Fourier (1772-1837). conte de 38 . iar mama sa Anastasia. pentru gândirea şi activită ile lui practice viitoare. Dacă ideile britanicului Owen nu-l atrăgeau prea mult. 44. el s-a retras cu discre ie şi s-a concentrat spre alte treburi. printre care o moşioară la Pociovalişte. (Ion Ghica.notează Ghica . un tânăr excep ional înzestrat. ajunge să studieze patru ani la Universitatea din Paris. Tatăl său se numea Iamandache Mehtupciu. în scurt timp. Barbu fusese cam pu in înzestrat de la natură. fiindcă via a practică i-a dezvăluit contrariul. nu putem face abstrac ie de această premieră românească absolută. Perioada şederii la Paris a fost hotărâtoare pentru existen a lui. Pe vremea aceea.. după ce voia să o probeze şi în altă parte. Acesta “era . să se pregătească pentru o carieră didactică şi. dar se pare că tocmai tânărul nostru Diamant a ajuns repede la o concluzie realistă şi. 1966). se merită a vorbi mai pe larg de acest experiment mai mult sau mai pu in naiv. mai ales după insuccesul acestuia de a înfiin a în SUA şi Anglia nişte colonii comuniste. Aşadar. Ed.. vorbea fluent franceza. îl captivaseră iluziile lui Claude Henri de Rouvroy.

Numărul membrilor celulei trebuia să cuprindă între 1500-2000 de persoane. prin paginile ziarului “Curierul românesc”.Saint-Simon. Mai mult decât atât: ideile fourieriste au fost lăudate de Diamant şi românilor. ajutate de muncitori. tipărită la Paris în aprilie 1833. fiecare grupă având 7-9 persoane. cu pregătiri culturale şi profesionale diferite.. iar contradic ia dintre munca fizică şi intelectuală. dar nu avem nici o dovadă scrisă care să confirme o asemenea afilia ie.. spre anumite genuri de activitate. explică superioritatea propunerilor lui Charles Fourier: “El a urmat căi cu totul diferite. între orele amiezii şi ora 4. administra i voi înşivă prin aleşii voştri. la locuin a autorului din Rue de Mauthurins-St. care sus inea că socialismul se va putea instaura cu ajutorul claselor avute (bancherii şi industriaşii). gruparea trebuia să fie organizată pe teritoriul unei dona ii (care.) El nu spune. Ca un post-scriptum al acestei broşuri. ideile speculative ale lui Fourier cu care se împrietenise. sunt rugate să-mi comunice dorin a lor. autorul lansează următoarea invita ie: “Persoanele care ar dori să asiste la conferin ele ce au loc la mine acasă şi al cărui obiect este de a examina procedeele care pot să facă atrăgătoare produc ia. prin discursuri laudative în fa a publicului francez. deci. intrând şi ieşind liber din grupe şi serii. dacă acesta ar fi optat pentru aşa ceva). ca adep ii lui Saint-Simon: aduce i-vă averea voastră. dintre oraş şi sat dispărea. Munca devenea în felul acesta o plăcere. reunindu-se “într-o masă de subscrieri îndestulătoare pentru a opera în cadru complet. ad-libitum.. aşezarea de experiment societar. mijlocie şi săracă. departe de a ataca spiritul de proprietate. După ce critică teoriile utopice ale lui Robert Owen şi Saint-Simon. din combina ia substantivelor “falax=falangă” (forma ie militară din Grecia antică alcătuită din solda i pedeştri înarma i cu lănci) şi “monastere” (mănăstire). Într-o serie urmau să intre 20-24 de grupe. Această broşură se împarte gratuit. Veniturile urmau să se împartă după calitatea muncii (5/12) şi după talent (3/12). Atât Fourier cât şi Diamant considerau că. Jacques. falansterul se împăr ea în serii şi grupe (falange). dreptă ii şi ordinei). tinde să-l răspândească chiar în popor prin regimul ac ionar (. Încă din primele pagini ale broşurii. fiecare asociat putea să-şi dezvolte multilateral aptitudinile şi înclina iile. în final. cu toată convingerea. rămânea însă donatorului. rămâne i în credin a părin ilor voştri!” . metoda sa. Dreptul la muncă era asigurat fiecărui membru/membră. Cert este însă faptul că Theodor Diamant a îmbră işat. adunând 18 până la 1900 de persoane din trei clase: bogată. 18”. dreptă ii şi ordinelor publice să se organizeze într-un cadru complet. de la justice et de l#ordre” (Către prietenii libertă ii. de făcut pentru a da celor ce nu au FĂRĂ A LUA de la cei ce au?”. Iar în concep ia francezului. potrivit aptitudinilor şi înclina iilor lui/ei. o necesitate fiziologică pentru to i membrii societă ii. prin lucrarea “Scrieri economice”. potrivit înclina iilor diferitelor persoane. la răspântiile principalelor străzi din Paris. Preconizând atragerea celor avu i la înfăptuirea acestei noi organizări sociale şi 39 . frecventându-i toate prelegerile şi răspândindu-i-le. iar Ion Ghica chiar sus ine că tânărul român ar fi fost membru marcant al acestei grupări. nr. Neologismul respectiv a fost inventat chiar de Fourier. autorul se întreabă retoric: “Ce este. Diamant cere prietenilor libertă ii. apoi printr-o broşură. “Aux amis de la liberte.” Această celulă social-economică primară a fost numită de Fourier falanster (la fel se numea şi clădirea sediului central al falansterului). el spune: nu încredin a i nimănui averea voastră. Astfel..

trăind. fiind foarte solicitat în procesul de măsurare a multor terenuri agricole. încrezător. preşedintele plenipoten iar al divanurilor ărilor Româneşti. Prioritar. Au fost peste 40 de încercări practice. Tânărul nostru. cu timpul. pe teren. o “cucoană cumsecade”. colerică şi câtuşi de pu in submisivă. De aceea. deci după Scăieni. o igancă focoasă. Boierul avea multe datorii. Edificiul central al acestui complex social era şi el numit tot falanster. Cum era de aşteptat. dacă e să ne 40 . În urma acestor apeluri. între 1833-1835. era să înceapă cât mai repede un experiment românesc şi să găsească un moşier bogat dispus să-i pună la dispozi ie terenul necesar pentru înfiin area unui falanster după re etele lui Fourier. pentru capitalul investit. Teleorman. deschis unor reforme. cam pe 7/19 aprilie. care-i face opt prunci. cu acuze de grave escrocherii.a. dar nimeni nu se grăbea să-l sprijine concret. pe care îl cunoştea mai demult.Conde-surVesgres. lansat la Paris în ziua de 25 aprilie 1833. lansează atunci apeluri către boierii patrio i explicând ce mari foloase le-ar aduce introducerea sistemului falansterian. de organizarea unor falanstere experimentale (prima. aproape nesolvabile.cointeresarea lor. Se născuse în 1807 (era deci cu doi ani mai în vârstă decât Diamant) şi nu era o personalitate de valoarea acestuia. Prin “Curierul românesc” al lui Heliade Rădulescu. dispre uind canoanele şi rigorile conven ionale. deşi se pare că avea ceva cultură. nu le-a sprijinit). îi adresează. De altfel. francezul le-a dezavuat pe amândouă şi. din jud. s-a remarcat ca o fire destul de voluntară. fostă roabă pe moşia sa. toate au eşuat. Pe tronul ării Româneşti venise de curând Al. dar capricioasă. fie ca experimentarea să devină desăvârşită vara aceasta!” Era însă un optimism bazat pe o prea mare grabă şi pe prea multe himere. Avea un şir de procese şi încurcături financiare. locuia în Scăieni. Între timp. ob ine autoriza ia legală de “inginer hotarnic”. Wisconsin Phalanx. North American Phalanx din New Jersey. Balaciul şi Tutăneasa. Pe vremea apari iei lui Diamant la Scăieni. pe lângă alte trei proprietă i mai mici: Tecuciul. Familia şi greută ile familiale. Ghica (1834-1842). Elenca. din motive mai pu in clare.la Scăieni. Texas Phalanx ş. într-o comună nu departe de Paris . Emanoil (Manolache) Bălăceanu. Un răspuns încurajator va găsi însă la un boier. dar cele mai multe în America şi au fost înfiin ate după 1840. domnitorului Ghica şi generalului rus Pavel Dimitrievici Kiseleff (1788-1872). Iată câteva din grupul celor din Statele Unite: Farm Phalanx din Boston. fiind şi ultima experien ă de acest fel realizată în timpul vie ii marelui utopist Fourier. de numele căruia este de asemenea legată întemeierea falansteului. scrisori prin care le solicita slujbe potrivite studiilor sale. se măresc. în care Diamant îşi imagina un om cu vederi progresiste. un venit fără muncă de 4/12 din venitul ei total. Acestea din urmă s-au experimentat atât în Africa. atât Fourier cât şi Diamant prevedeau că falansterul trebuie să asigure. lăsând-o cu un copil (Lucre ia) şi preferând să legalizeze o nouă căsătorie cu Stăncu a Constandineasca. În încheierea manifestului său. câteva promisiuni vagi începuse să primească. el s-a întors în ară la începutul anului 1834. Diamant încheia cu o frază plină de încredere şi de bun augur: “În interesul umanită ii. pentru Diamant. a doua din lume . de salon. de abia întors de la Paris. Manolache Bălăceanu. unde avea o moşie apreciabilă. dar nu a primit nici un răspuns. Printre altele. fiica clucerului Dimitrie Ştefănescu. Bălăceanu se despăr ise de so ia sa.

printre primii falansterieni au fost iganii de pe moşie. fiind mai mare decât jude ele vecine Prahova şi Buzău. Manolache s-a remarcat ini ial. Dar. acolo erau 20 de pogoane de porumb. Mai întâi s-a înfiin at un “pansion”. nu a copiat dogmatic standardele falansteriene ale lui Fourier ci le-a adaptat la condi iile locale din ara noastră şi a cerut lui Bălăceanu să ob ină autoriza ie legală pentru func ionarea lui. ca un tânăr generos. în care se afla datorită ipotecilor ce-i grevau serios bunurile moştenite. muncite de 46 de clăcaşi. făurit din umbre şi lumini. în ciuda faptului că avea talentul să scoată bani şi din piatră seacă. dintre care cei mai mul i “so i” erau străini de Scăieni. punându-i-se nu o dată la îndoială chiar şi cinstea personală pe care. cunoştea destul de bine ideile fourieriste. cum s-a întemeiat şi cum s-a terminat falansterul. 60 pogoane de fânea ă. prin jalbe la ocârmuire.. Teodor Diamant.. dacă vrem să facem generoase concesii. apoi cu însuşi “Tudorache” Diamant. se străduia să o afişeze. păr ile lui tenebroase nu anulează întru totul bunele inten ii ale lui Manolache Bălăceanu care. ci mai mult din instinctive porniri mercantile. luate la un loc. mai ales după ce noul lui prieten.. El s-a construit lent. în continuare.luăm după plângerile lui. înscriindu-l sub numele de “Societatea agronomică şi manufacturieră”. în premieră valahică absolută.. Şi copiii lor veneau la pension. pozi ia aducându-i ceva venituri de tranzit. 10 pogoane de grâu şi 30 de pogoane de vie. în 1836. educa i în forme mixte. Au urmat un alt roi de invita i. îi explicase detaliat avantajele sistemului falansterian. inspira i. de exemplu. Falansterul nu a început brusc. livezi cu 600 de pruni. nobilul Baudet-Dulary). cărora li se spunea “so i”. în pofida acestor încărcături negative. În acel an. Cel care-i recrutase. Copiii. De aceea. aproape 20 de noi membri. rămâne ca un mic mecena în istoria societă ii româneşti din sec. cu 68 de familii în 1831. de vor fi fost sincere. să scape de amenin ările cu ipotecarea moşiei sau gândindu-se la nişte câştiguri materiale imediate şi la echilibrarea bugetului financiar care devenise atât de anemic. Unii cercetători afirmă că a făcut acest gest nu atât dintr-o spontană generozitate. Scăieniul era situat pe vechiul “drum al sării”. zece familii de robi igani (32 de membri: părin ii şi copiii lor). în Fran a. ca urmare a vreunui “decret”. şi încă pe un pre nu tocmai modest. Putem crede acest lucru dacă inem cont că boierul Manolache nu a comis un act de pură filantropie cedând gratuit moşia de la Scăieni (cum făcuse. cel pu in în aparen e. În orice caz. Oricum. Fără să tergiverseze. liberi şi egali în drepturi cu to i românii. Să urmărim. Localitatea Scăieni. ocupându-se de muncile mai uşoare. unii critici mai răutăcioşi ai falansterului diamantin au numit acest prim act de slobozenie “mica iganiadă”. începând de la 5 ani. I: 41 . la Conde-sur-Vesgre. având o valoare de 14. prieten cu amicii inginerului hotarnic. la rândul său. Bălăceanu era considerat ca proprietar al unei moşii care producea un venit anual mediu. probabil după opera “ iganiada” (vol. trebuia să alterneze educa ia prin muncă cu cea prin învă ătură. Se pare că. de fapt. Fondatorul a mai adus acolo 15-16 nou veni i. Însăşi moşia Scăienilor era amenin ată cu confiscarea. declara i. interesat fiind.000 de galbeni în 1873. desfiin at la 1 ianuarie 1845. Bălăceanu şi-a dat consim ământul şi i-a pus la dispozi ie moşia sa din Scăieni pentru un aşa promi ător experiment. ci a arendat-o falansterului. o şcoală gratuită unde primele lec ii le preda însuşi Diamant. al XIX-lea. abia venit din Fran a. fiind pusă sub sechestru. în 1835. într-o continuă penurie jenantă. În Scăieni existau şi 12 moşneni ( ărani liberi. era situată în jude ul Saac sau Săcuieni. cu pământul lor).

4 croitori. deci 6000 de galbeni în total. Gorj. păr ile fiind Manolache Bălăceanu. Pe terenul falansterului se aflau: moara de plute de pe Str. Fourier se pare că s-a bucurat. că noua colonie se ghida după alte legi decât legile ării (8 ore de lucru. minorii fiind predominan i.a. meseriile celor 53 de membri ai falansterului erau următoarele: 17 agricultori. Bucovului de astăzi. căpătase o triplă însărcinare: “secretar. pitar (responsabil cu aprovizionarea cu grâne şi pâine a unui teritoriu) şi director (Stăncu a. ini ial. mai solicitau şi o listă cu membrii falansterului care li se părea o organiza ie cam ciudată şi oarecum suspectă. hanul “din sat”. După recrutarea primului roi de colonişti.. având. aşa încât falansterul 42 . Morii de astăzi. 1 director de studii. jud. mai ales că iganii fuseseră declara i liberi. din Bucureşti erau 21 de “so i”. “so ii” participau cu munca şi talentul personal (lucrători. pentru început. În plus. Focşani. un fel de fond de rulment al coloniei.1875. Contractul prevedea că Manolache Bălăceanu arendează moşia pe 5 ani. a lui Ion Budai-Deleanu (1760-1820). şi “Hanul cel mare”. comisioner şi advocat al fermei agronomice şi manufacturiere de la Scăieni” şi. De asemenea. în timpul liber. fratele lui Manolache. Exista şi o “fabrică” de plase de prins peşte. Din păcate. Majoritatea erau scăienari de origine (28 de so i). în calitate de co-fondator.. Pe lângă mori existau cărciumi. La 20 sept. Nici unul din Ploieşti. mese comune. 8 ore de studiu. Diamant l-a rugat să-i înmâneze arhitectului Mauritze scrisoarea căruia îi cerea favoarea să schi eze proiectul clădirii centrale a falansterului. avea dreptate). 1 fierar. că boierii mâncau laolaltă cu gloata săracilor. nu s-a păstrat acest contract. La 20 sept. fără încunoştiin area autorită ilor. 1 pantofar. că între cele trei liste trimise la orânduire existau unele contradic ii şi discrepan e care păreau şi ele suspecte ş. Divanul jude ului Saac şi “Departamentul trebilor din lăuntru” de la Bucureşti. au cerut informa ii detaliate despre evolu ia societă ii agrare industriale condusă de Bălăceanu. praporcic (sublocotenent). Mehedin i şi jud. Ploieşti-Văleni de astăzi. so ia. muzican i). hanul “de la Movilă”. Kretzulescu. că la pension nu se studia deloc religia (înlocuită cu muzică şi lec ii de dans!). profesori. 1 bucătar. după modelul celui de la Conde.. 7 eleve. cu un pre de 1200 galbeni anual.. Din punct de vedere al stării materiale. II: 1877). 1836 tabelul “so ilor agronomi” număra 53 de membri. în locul unde este acum întreprinderea “Artema Plast”.. de pe Str. pe de altă parte. un singur lucrător. dar s-a găsit un dosar care arată că Ion Bălăceanu. temându-se că Europa de est. de ceea ce face elevul său la Scăieni. cu caracteristici tipic feudale.d.. că existau dormitoare comune. Alte “întreprinderi” nu existau decât în măre ele planuri ale fondatorului. nu poate îndeplini toate condi iile economice necesare pentru concretizarea teoriilor lui (şi. 7 elevi. câte unul din Piteşti. ulterior a rămas totuşi indiferent. Proiectul trebuia să fie trimis de la Paris la Scăieni prin N. situat pe Şos. vol. că sistemul de reparti ie părea prea egalitar. pe de o parte. s-a încheiat un contract. 4 profesori.m. Diamant nu a putut recruta mai mult de 80 de “so i agronomi”. 1 mentoră la pension şi 3 îngrijitoare la pension. Când scriitorul Ion Ghica a plecat la Paris. cu brutărie şi curte de dejugat boii. depunând. în parte. 8 ore de odihnă). din care 32 de sex masculin şi 21 de sex feminin. poet. 1836. În pofida marilor eforturi făcute. era loc iitoarea lui) şi grupul coloniştilor .socoti i arendaşi. “so ii agronomi” participau la comunitatea falansteriană atât cu capitaluri proprii. după câteva luni. cât şi cu bani. 4 secretari de cancelarie (“scriitori”).

până în prezent. nu s-au găsit documente convingătoare care să confirme sau să infirme aceste supozi ii. “so ii” de vază ai acelei societă i declară că programul a fost respectat în acest ritm doar. apoi s-au înmul it. situa ia s-a deteriorat brusc. pe ultimele liste ale membrilor acelei “Societă i agronomice şi manufacturiere” numele lui Diamant nici nu mai apare deloc. zece din cei mai de 43 . la pu ină vreme după întemeierea lui. Adevărul este că. deoarece. după cum era de aşteptat. fiind tot mai rar văzut prin Scăieni. Rămas singur la cârma micii sale societă i falansteriene. dovadă unele acte de vânzare-cumpărare găsite prin arhive. fie cu aceea de societate agricolă manufacturieră. Nu se mai respecta nici timpul de odihnă al “so ilor” membri.după cum spuneau ei . şi nu numai lor. Bălăceanu făcea cam ce voia acolo. au mers bine sau binişor. Unii spun că prietenia dintre cei doi ar fi continuat. precum se crezuse. treburile falansterului se pare că. (Atunci. deşi într-o scrisoare reprodusă de noi mai jos. chiar şi duminica.“prin silă” şi excesiv. ca dovadă că. totuşi. Sunt. pare-se. într-adevăr. Diamant fusese inima şi sufletul falansterului.. Diamant. totuşi. dar chiar şi nouă. recomandate stăruitor de Diamant. În această privin ă opiniile cercetătorilor diferă. chiar dacă a rupt-o cu Scăienii. mai ales în cele din anul 1836. ne-am lăudat prea mult cu acest falanster ce începuse. Se evita chiar şi denumirea de falanster. Spre a nu intra în conflict direct cu ei. astăzi. Numai în primele luni ale anului 1835. iganca Stăncu a Constandineasca. Cert este că activită ile societă ii falansteriene intraseră într-o degringoladă evidentă şi că nu mai semănau cu cele din primele luni de la înfiin are.. “înlocuitoarea de director” a fermei. Imediat după plecarea lui. Nimic imposibil. cerere care. Dacă. el a trecut printr-o rapidă perioadă de slăbire a interesului pentru organiza ia pe care a creat-o. nemul umirile şi plângerile acestora nu au întârziat să apară.ceea ce membrilor le-a redus mult din entuziasm. toată responsabilitatea fiind lăsată pe mâna so iei sale. care. una din cauzele depărtării lui Diamant de opera ce-o ini iase. ajungând până la o distan are de ea aproape totală. să devină fantomatic). într-un memoriu din 1841. Manolache Bălăceanu. evita să dea ochi cu nemul umi ii şi cu autorită ile. se ştie că inginerul activase acolo concret. o fiin ă. chiar dacă inginerul nu mai colabora cu pitarul Manolache. dimpotrivă. atunci. a rămas şi ea fără nici un răspuns. desigur. în primele luni. Comportamentul ciudat al lui Bălăceanu ar putea fi. directorul “so ietă ii”. “vreo lună” şi încă nici atunci în toate promisiunile fundamentate. cere să fie ajutat să înfiin eze un nou falanster cu colonişti rromi. ca şi so ul ei. De aceea. conform documentelor de arhivă. Aşa stând lucrurile. nu a părăsit însă niciodată convingerile sale fourieriste. aceştia muncind . pentru bani pu ini sau pentru nimic. în arhive. nici nu mai erau respectate (dacă vor fi fost respectate vreodată pe deplin!). deşi coloniştii trăiau mai mult din propriile produse pe care le vindeau şi în afara teritoriului. între cei doi ar fi existat divergen e şi certuri serioase care i-au dus până la procese în tribunal sau la o ruptură definitivă. regulile de aur fourieriste. încât. undeva pe lângă Iaşi. după mai pu in de opt luni de la înfiin are. încă din faşă. ea fiind înlocuită fie cu numele de fermă agricolă. Acest lucru ne determină să dăm o anumită crezare opiniilor că între cei doi încetase orice legătură. numai nişte presupuneri. al ii spun că. la început. iată. adresat Consiliului administrativ al Moldovei.nu avea nicidecum un caracter autarhic. “ci numai în unele din ele” . destul de descurcărea ă şi autoritară.

facem următoarele noastre arătări către Măria Voastră că.) Această scrisoare a unor oameni profund înşela i în speran ele lor.. încât socotim că cei mai scumpi să înşela de punea bani şi cei mai în elep i săraci de făcea ceea ce am făcutără. în locul raiului pământesc” promis. ns. învinuind de mare înşelăciune pe Emanoil Bălăceanu şi chiar pe Theodor Diamant pe care. pentru că. Bălăceanu fiind “cel mai înşelător. adresată domnitorului Ghica. a ni să da moşia Scăienii nouă ca la nişte tovar i. pentru o so ietate de cinci ani. moşii şi alte negu ătorii. că în loc de iconomia so ială am învă atără ca un sfert de pâine să-l iconomisim o zi sau două. 7233/1836. ei au ajuns la “veacul cel mai întunecat. 44 . noastră!). domnul ării Româneşti.) Iar în cele după urmă ajunserăm ca de silă să ne facem cei mai sfin i. a lucra orice fabrică. Bucureşti.seamă so i agronomi dau de grabă jalbă direct către Alexandru Ghica. din care reiese foarte limpede şi fără urme de îndoială. f. Agia Bucureşti. cu folosirea unor cuvinte aspre de dojană şi frustrare. hrană.. moşia d-lui prapo(r)cic Manoil Bălăceanu.a) ne spunea atâtea făgăduieli. “nici nu l-au văzutără pe-acolo!”. (Subl.) căci ni le citea şi dedeam ştraf. Teodor Diamandi matematica. în întregime. lunga jalbă. deoarece “în locul veacului de aur”. menit să diminueze mult mitul atât de lăudat al falansterului fourierist de la Scăieni (v.000 lei împăr i i pă vite. slobozenia care este cea mai plăcută tutulor şi altele multe. păduri.. noastră. rude sau protectorii noştri (.) şi nici că să pomenesc pe la noi acele învă ături. nu după cum scrie. ns. întrucât a introdus şi o cenzură severă în coresponden a “so ilor” care se plângeau că “n-avem voie (nici) d-a scri ceva tainic pe la părin i. nr. acesta fiind totdeauna dispărut. Ne făgăduia că vom găsi veacul de aur.. cei ceia ce cu numire am fostără so i agronomi şi manofacturieri la Scăieni. 41 şi 52. într-acest chip: a ni să da de către d. Teodor Diamant.. copie): Prea-Înăl ate Doamne. împreună şi cu voia stăpânirii. extrem de importantă şi revelatorie. întocmită într-un stil patetic. al ii stăpânii şi al ii alt enteresuri şi făcând contracturi cu d-lui. întărite prin comisie. pusă alături de alte documente asemănătoare. arh.) Care aceste toate s-au urmat vreo lună. au ajuns “mai rău decât păcătoşii din iad”. lucru cu totul despot”. D. Asemenea plângeri. Citez. plăcerile lumii. zicem că nici nu l-am văzutără (subl. a celor zece falansterieni de frunte. în loc de matematică. care nu-l putuse găsi pe cel reclamat. că afară de cele ce este în contracturi ne spune că are peste 500. îmbrăcăminte. original din Arhivele Statului. ci numai unele din ele. raiul pământesc şi câştigul cel mai mare. iar nu prin silă (subl.. a ni să da lăcaş. mai viclean şi mai despot”. lăsându-ne unii şcoalele. respectând limba veche a originalului de atunci. agricultură. nici toate. că promisiunile şi realizările falansteriene ale lui Diamant şi Bălăceanu nu au existat în realitate decât mai mult pe hârtie. şi chiar din gura d-lui (T. (Subl. limba fran ozească şi alte ştiin e.. economia so ială. n. din ziua de 9 decembrie 1836. de a face orice printr-a noastră bunăvoie. (Citate luate din textul de mai jos. Prea-Plecată Jalbă Noi. poate fi considerată un document fundamental care subliniază că triste ea şi disperarea celor ce ajunseseră să trăiască într-un fel de lagăr este un adevăr incontestabil. doc. în loc de lec iile d. mai fuseseră înaintate şi ocârmuirii de la Bucov a jude ului Saac.

pentru că îi pusese “sechestru nepravilnic”. care nici iganii nu putea să le sufere. în loc de îmbrăcăminte şi încăl ăminte. vedeam că în curte n-are mai mult decât vreo câ iva boi. vedeam că n-avem voie d-a scri ceva tainic pe la părin i. gropi. vaci. Gheorghe Cârjanovschi. care ei sunt mor i. dar şi cu propriul său frate. Domnitorul dă ordin să se cerceteze cazul. mai rău decât păcătoşii în iad. Manoil Popovici. a-i săpa pu uri.a număra cele opt ceasuri pă zi care era de lucru spre dare de mâncare. că ne punea dă-i făceam caraula ziua şi noaptea câte două ceasuri descul i. şan uri. care el este învă at. În locul plăcerilor lumii. pleca i ne rugăm Înăl imii Voastre ca. Care neputând a suferi ne-am cerusără contracturile şi răvaşurile de drum şi. În locul veacului de aur. N. în loc de fabrică. ploaie. nedându-ni-le. oi şi capre. Gheorghe Mihalovici. în loc de arenda moşii Scăieni. a hainelor şi a încăl ămintelor fieştecărui. pentru că nu i-a dat niciodată adeverin e de hârtiile primite etc.. fieştecare scria p-acasă de ni să trimitea. în loc de lăcaş. făcându-i-să secfestru banii ce prisosesc. ns. care ni s-au şi dat. Petre Popescu. Costache Papadonat. am făcutără cunoscut cinstitii ocârmuiri a jude ului Saac spre jalbă a ni să da slobozenie spre venire la Bucureşti spre căutarea drepturilor noastre cu d-lui. vedeam că cu sila ne punea şi. am văzutără că este secvestruită. căci mai primise o jalbă similară şi de la un alt grup care părăsiseră foarte nemul umi i colonia. iar noi vii. prin ger. în tribunal. care nu lucra opt ceasuri pă zi. 1836. Ion Bălăceanu. ticăloşiile omenirii. şi alte reguli ale d-lui.) căci ni le citea şi dedeam ştraf. care şi acelea sunt ale iganilor. ca nişte vinova i la arest. Tudor Zaplan. În loc de slobozenie. etc. în favoarea căruia se făcuse sechestrul. în loc de agricultură. slobozindu-ni-să contracturile şi răvaşurile dă drum.) că în loc de negu ătoriile. în locul raiului pământesc. iar noi nu. strălucindu-ne adesea înnaintea ochilor bunătatea sentementurile cele nobile ce Dumnezeu i le-a insuflat cu cea mai mare putere sfântă. pentru despăgubire pierderea de vreme. dar şi Bălăceanu găseşte cuvinte meşteşugite să se apere de învinuiri şi să se plângă de neloialitatea colaboratorilor. nu i se da de mâncare. lucru cu totul despot”. în loc de hrană. dechemvrie 9 Şi suntem prea pleca i şi supuşi slugi ai Înăl imii Voastre: Toma Constandin Caton. ns. dezbrăca i. Costache Anastasiu. de abuzurile şi ilegalită ile săvârşite de judecătoria Săcuieni. mai viclean şi mai despot: (subl. Iar pentru cele ce ne punea şi ne făgăduia. în loc de a face orice printr-a noastră bunăvoire. Domnitorul Ghica îl cunoştea însă bine de-acuma pe 45 . rude sau protectorii noştri (subl. ajuserăm cu to i unindune supt comanda unia şi astfel scoteam. buturugi şi alte nesufrite lucruri. El ajunsese la numeroase certuri cu injurii şi procese nu numai cu inamicul lui de-o via ă. Ioan Constandin. în loc de limba fran ozească este numai pentru cei începători. Erbaru. a-i cură i pădurea de mărăcini. şi suntem prea încredin a i că ni să va împlini această rugăciune. am văzutără că este cel mai înşelător. veacul cel mai întunecat. De aceea. Costache Constandin. Şi ce mâncare: mai rea decât a unui sărac ăran.

în sărăcie şi aproape uitat. foarte 46 . multe făcute fie călare. Cert este că Alexandru Ghica vodă nu-l avea deloc la inimă pe pitar.că este hotărât să mă omoare” şi că a trecut peste el cu încă două slugi călări. Ghica. prin cinci-şase jude e. oricum le abandonase. dar cel mai mult era deranjat de existen a societă ii agronomice de la Scăieni. ci pentru desele conflicte avute cu foştii “so i agronomi” ori cu Tudor Zaplan. din ordin domnesc. nici arestat şi nici surghiunit. Aşa că nu a fost tratat ca un criminal şi nu i s-au ridicat func iile de sublocotenent şi de pitar. Va fi înmormântat la un cimitir din Câmpina.acuză Sava . datorită firii sale carismatice şi a cunoştin elor sale enciclopedice. din numeroasele reclama ii venite contra lui. dar nu la Mărgineni. dar care impuneau dese. obositoare şi continui deplasări pe teren. în ziua de 13 sau 15 august 1841. dar când s-a întors în libertate. Se ştie că tânărul inginer era o fire foarte dinamică şi întreprinzătoare.pitarul şi praporcicul Bălăceanu. ci la Vieroşu. având dreptul să fie vizitat de familie. Todeauna. iar în 1836 îl găsim peste măsură de implicat şi de solicitat cu îndeletnicirile hotarnice. el murind departe de prieteni. prin care acesta îl reclama pe Bălăceanu că-l înjurase. căci sănătatea i se deteriorase rapid. treptat. cu fratele său Ion. se sim ea deja slăbit. Mai auzise şi de plângerea lui Sava Rădulescu adresată Agiei (poli ei) din jud. pentru activitatea sa de la falanster. că-l tăvălise pe jos călcându-l cu calul. la numai 32 de ani. era înconjurat de admiratori. “Striga . Bălcescu ori poetul maghiar Petofi Sandor. cum spune I. dar la fel ca Mozart. via a aceea trepidantă. Saac din 25 iulie 1829. pe când era sănătos. deoarece nu există absolut nici un document care să arate că inginerul ar fi fost vreodată arestat şi surghiunit. încă din 1835. fiind decis să o lichideze fără urme. Nici Manolache Bălăceanu nu a avut o soartă mai bună. luate din informa ii de a treia mână. De altfel. care îi ofereau totuşi un câştig sigur. într-adevăr. fie pe jos. suprasolicitările zilnice şi drumurile lungi şi obositoare l-au slăbit foarte mult iar sănătatea i se şubrezise vizibil. motive pentru care Agia de la Bucov l-a arestat. Din motivele arătate mai sus. după plecarea lui Diamant. va contracta o tuberculoză galopantă şi boala îl va răpune foarte tânăr. el a început să se desprindă treptat. aruncându-l în cele din urmă într-un iaz unde a stat gol-golu pe o ploaie cu furtună o noapte întreagă. Totuşi. Acolo mai mult s-a odihnit. trebuia să muncească excesiv. Pentru a-şi putea men ine existen a. cu Obşteasca epitropie. Hăr uit de atâtea procese. nu se ştie deloc unde îi este mormântul. între 1841-1842. Diamant şi Bălăceanu au fost aresta i şi trimişi în surghiun şi că. ne inând cont de condi iile vremii. el trebuia mereu să se înfă işeze cu explica ii scrise sau verbale în fa a autorită ilor. Diamant nu a fost nici judecat. de pe urma unei astfel de deplasări prin ploaie. de falansterul pe care îl crease cu atâta entuziasm. Scriitorul Ion Ghica ne povesteşte că. chiar dacă ea nu mai exista decât doar cu numele. au fost elibera i. a fost trimis în surghiun la o mănăstire. Cu certitudine. din porunca domnitorului. Bălăceanu. El lucrase mai mult pentru binele şi folosul mul imii şi de aceea lui nu i se poate nega deloc patriotismul şi sacrificiul dezinteresat. din clemen a unor necunoscu i. trăind într-o continuă tensiune. De data aceasta ceea ce descrie vechiul prieten al lui Diamant sunt nişte zvonuri fără temei. după un timp. nu atât din cauza fostei lui func ii de director al coloniei ori a ideilor fourieriste pe care. dar cu un trup fragil.

plasa Podgoria. prieteni. metamorfozându-se într-un milostiv şi bun creştin. Nicăieri rapoartele subocârmuirii sau ocârmuirii jude ene nu pomenesc despre nesupuneri îndârjite. Pe 10 sau 11 aprilie. primul grup de 10 “so i agronomi”. menite să exalte gloria revolu ionară a bie ilor falansterişti. ei au supravegheat lichidarea treptată a coloniei şi au depus eforturi. Dar există informa ii scrise că încă din a doua jumătate a lunii noiembrie. Prin aceste danii testamentare. 47 . care consemnează că în vizita făcută de el la Scăieni în 1849.. Subocârmuitorul Podeanu. proprietarul moşii. aleşii satului Scăieni m-au întâmpinat cu raportul lor prin care face cunoscut că d. De aceea. probabil pe o cau iune bine plătită. Nu după mult timp.. miercuri la 15 aprilie 1842. pentru rude. ci pe rând. la nici un an de la dispari ia lui Teodor Diamant. boala înaintase rapid şi pitarul se sim ea extrem de slăbit.. la cabinetul medicului.probabil. pe măsură ce îşi lichidau obliga iile. el se grăbeşte să-şi întocmească un testament explicit. La 4 decembrie 1836. Aşa că informa iile ob inute de Ştefan Greceanu. presim ind ce va urma. dar rigorile cercetării ştiin ifice ne spun clar că o aşa minune nu s-a întâmplat nicidecum în realitate. care ne surprinde cât de generos a putut să devină. poprit temporar la sediul agiei din Bucov). au părăsit falansterul. (pe când Bălăceanu fusese. printre care şi unii igani săraci. Ca şi mentorul său Diamant.) a încetat din via ă. oferind cu larghe e daruri în bani şi terenuri. pentru soacră-sa şi numeroşilor lui urmaşi. pitar Manolache Bălăceanu. În toată colonia nu existau decât şase flinte primitive şi numai câ iva bărba i care ştiau să le folosească. pentru a-i convinge pe colonişti să plece. Manolache Bălăceanu... directorul este eliberat. după aproape 14 ani de la dizolvarea falanstrului. auzise zvonul că falansterienii ar fi rezistat eroic cu armele în mâini “să-şi apere colonia de furia doroban ilor”. participase. praporgicul lasă impresia că a vrut să-şi mai ispăşească parcă din păcatele lumeşti. din pricina aceleiaşi boli ca şi a lui Diamant. Astfel falansterul a fost ocupat zilnic. alertat de starea-i agravată. dă cu şareta o fugă până la un doctor din Ploieşti. pentru a-i convinge pe colonişti să renun e la activită ile lor de acolo. fostul director al coloniei. inmormântându-l la schitul Ghighiu” (cum ceruse în testament). deşi nu plecau to i odată. doroban ii şi func ionarii civili ai subocârmuirii Podgoria s-au aflat continuu la Scăieni. numele rămânându-i pentru eternitate legat de experimentul acela social la care. Încă de la începutul primăverii anului 1842. a constatat că dezertase şi al doilea grup de foşti falansterieni (cam pe 17 sau 30 decembrie). Şi au reuşit. Practic. cu urcuşuri şi coborâşuri. spre a ne apărea ca bravi români şi mari patrio i! Poate ar fi fost frumos dacă ar fi fost astfel. mai cu vorba bună. Soarta falansterului fusese însă dinainte pecetluită. mai cu amenin ări şi cu for a. iar acolo. Din ele deducem că Bălăceanu mai putea fi socotit totuşi un boier destul de înstărit. cu o zi înainte. ce să afla cu lăcuin a în satul pomenit (. s-a stins la o vârstă foarte tânără. înso it de un ajutor. despre manifestări ostile de rezisten ă armată. cărora le împarte o mul ime de bunuri din restul averii ce-i mai rămăsese după sechestru. pentru prea iubita-i so ie. şi când s-a întors. încetează din via ă în ziua de 12 aprilie 1842. sosind şi alte întăriri care nu s-au retras până ce ultimii colonişti nu s-au întors la localită ile de unde au fost aduşi. sunt pur şi simplu nişte specula ii fanteziste. trimite de grabă următorul anun către ocârmuirea Saac: “Ieri. Totdeauna militarii au raportat că “so ii” erau supuşi şi ascultători..

iar Teodor Diamant primul socialist român. ducând la evoluarea treptată a autocra iei lui Bălăceanu. sunt şi vor fi oriunde sortite unui eşec sigur. schi ându-le pe hârtie şi în final m-am oprit la una care gândeam că trebuie să semene cât de cât cu eroul care a fost şi. Evident. de cca 1. febr. Apăruse lupta pentru putere între micii şi marii lideri. Şi ele s-au găsit. pe cât de inedite şi originale. ucişi de ger înainte de a apuca să înflorească. în mare. Mai era nevoie doar de recrutarea unor for e creatoare. căpătase aliura unui mic şi odios lagăr de concentrare şi demonstrând în mic ceea ce.. 1985.. fără să o putem acuza totuşi de ateism. Aceasta este lec ia oferită de faimosul experiment de la Scăieni despre care îndrăznesc să spun că a însemnat mai mult decât o furtună într-un pahar cu apă. apăruseră deja mari sau mici frecuşuri. nu puteau să nu ispitească şi să nu inspire pe creatorii de artă din ara noastră. copiind şi o dublură după el).50 m înăl ime.Falansterul de la Scăieni rămâne. Toate au părut ca nişte boboci frumoşi de trandafiri. Lipsite însă de orice binecuvântare. de un ghidaj spiritual divin. dar ma determinat să încerc eu primul a-i reconstitui tridimensional chipul (vezi poza bustului respectiv pe care mi-a reprodus-o şi revista “Magazin istoric” Nr. ele lăsau destul loc liber fabula iilor şi specula iilor “revolu ionare”. Această machetă le-a servit ca model celor doi sculptori. fără excep ie. Figura tânărului Teodor Diamant m-a atras fără să mă fascineze excesiv. conform mărturiei membrilor ei. ajutându-i pe cei doi 48 . la pag. puzderie de reclama ii scrise sau verbale făcute la ocârmuirea locală. În asemenea situa ii discordia nu se lasă prea mult aşteptată. Acolo artiştii m-au chemat şi pe mine ca să modelăm statuia împreună şi am urcat cu ei pe o schelă specială. Este adevărat că falansterul acesta a fost for at să-şi înceteze activitatea înainte de a se împlini acolo toate planurile idilice ale marelui nostru visător fourierist. neîndoios un suflet altruist. de aprox. bunele inten ii ale speciei umane s-au dovedit din nou că nu puteau evolua altfel. 25). (Diamant a trebuit să plece). Chiar în cele aproape 20 de luni de existen ă fragilă a micii celule comunitare de la Scăieni. în sânul ei. 2. atunci când au lucrat o machetă în ipsos. Dar mi-am imaginat mai multe ipostaze ale fizionomiei lui. până ce colonia. mai mare. originală şi destul de interesantă în istoria ării noastre.. mai ales că prin incertitudinea unor fapte şi amănunte exacte. dornici să creeze o statuie impunătoare a lui Diamant. începând cu mine însumi. dar precum afirmam mai la început. Ecaterina Tudorache şi Ştefan Macovei.. au demonstrat toate autocra iile despotice ale tuturor statelor comuniste din lume. o pagină inedită. Nu se cunoaşte absolut nici o fotografie sau portret al acestui mare utopist român. STATUILE LUI DIAMANT ŞI FILMUL ARTISTIC DESPRE FALANSTER Asemenea evenimente istorice. totuşi. pe atât de nebuloase. 4 m. iar cel mai spa ios loc pentru modelarea ei din lut (prima fază înainte de a o transfera în ipsos) a fost o hală de la fabrica de sticlă “Prahova” din Ploieşti. toate aceste experimente lipsite de un crez pios. i-am sculptat primul bust (ulterior. falansterul de la Scăieni era o grupare în care nu se practica religia. un patriot cinstit şi plin de multă noble e. mari sau mici nedreptă i şi neîn elegeri. ca atare. De la “reconstituirea” mea s-au inspirat doi foarte talenta i sculptori ploieşteni..

totul accelerându-se şi convergând spre o aprigă luptă armată finală. fiindcă se prefăcea că nu prea avea habar de falanster.. Acolo meşterii pietrari au copiat-o cu mult talent pe cea din ipsos. imprimându-i filmului un anumit dinamism.c. Mihai Mălaimare. unde era o tabără de sculptură.. pseudonimul lui Nicolae Răcănel). pe de o parte. din piatră. Premiera produc iei a avut loc în sala mare a Clubului din Boldeşti. după un scenariu scris de redactorul şef-adjunct al ziarului oficial al c. unul din cei mai harnici şi talenta i regizori şi actori români din acei ani. Cu fa a spre public ş. lucrând o replică a ei mare. George Mihăi ă. O evocare mai impresionantă decât statuia lui Teodor Diamant avea să fie însă un film artistic despre el şi despre experimentul lui de la Scăieni.r. se zice că tovul Dumitru Popescu.maeştri să termine impunătorul proiect. cum îi ziceam noi. care respecta în mod tipic “realismul socialist”. împreună cu Florian Avramescu şi Nicolae Drăgan . “carne şi oase”. la Cluj-Napoca). trebuind să-i lămurească despre implicarea lor în această colectivitate în care vor domni egalitatea. Agentul straniu. dintre doroban i şi tovarăşii din ferma independentă.r. Savel Ştiopu a îmbogă it cu elemente noi scenariul literar atunci când l-a transpus în scenariu regizoral. la care s-a muncit zile întregi. care era 49 .şi aşa mai departe. oraş înflorit.. 1926.c. care se canonea cu “aprobărili” aflate atunci pe mâna lui de mare mahăr al c. dar spectatorul are norocul să vadă măestria regizorului şi jocul impecabil al unor actori de mare elită: Liviu Ciulei.. a trebuit distrusă.scenografia: Ladislau Lobancz şi M.c. Muncă zadarnică! S-a ob inut în schimb aprobarea pentru o variantă mai mică.). zis “dumnezeu”. al p.. macheta a fost dusă ca model la pietrarii de la Mânăstirea Ciolanu. montajul Viorica Petrovici şi sub regia lui Savel Ştiopul (n. Bucureşti. frumosul efort al sculptorilor a fost zadarnic. pe de altă parte. Elena Albu. Doamna Tudorache. în anul 1979. “Scânteia”. conflictul dintre Diamant.. doi mari eroi revolu ionari . fericirea etc. Ultima noapte a copilăriei. după care statuia respectivă a fost adusă şi instalată în curtea Casei de cultură din oraşul Boldeşti-Scăieni. Corneliu Revent. Buzău. trebuia scos cu pregnan ă în prim plan.. Eniko Szilagy. Filmul a fost realizat în studiourile de la Buftea. în care tânărul inginer putea fi văzut în.. Flăcăul şi focul. filma i de operatorul Ion Anton. dar inegală ca for e. cu jertfe din partea patrio ilor scăienari care sângerează şi mor pentru libertate. ar fi refuzat aprobarea fondurilor pentru statuie.. apărându-şi mica lor republică falansteriană. În acest scop. muzica Hary Maiorovici. înfă işându-ni-l pe Diamant ca pe tânărul Lenin care explica ăranilor din Scăieni necesitatea unei agriculturi colective. “tanti Tity”. Dragoş şi colegii lui au creat un scenariu plat. Andrei Finti şi Fabian Gavriliu. Julieta Szonyi. Demetriade. Fireşte că filmul divaghează aiurea pe această temă patriotardă fantezistă. totul terminându-se cu arestarea lui Diamant şi a lui Bălăceanu. 1938. Adrian Pintea (în rolul lui Diamant). Când lucrarea a fost gata. cu lacrimi în ochi mi-a spus că uriaşa statuie. Romulus Mărgineanu. care are prea pu in de a face cu realitatea istorică. şi care răspundea de cultură. Muşchetarii în vacan ă. Anotimpuri. poetul Nicolae Dragoş (n. Aproape de soare. ajutat de Bălăceanu. sculptată în piatră albă de calcar.a. al p. dacă socotim cele 19 filme regizate de el (Proprietarii de stele. în consecin ă. Desigur. şi autorită ile militare feudale. N. Ultimele zile ale verii.c. şi să-i combată pe cei ce nu-i în elegeau ideile. mârâind cam în acest fel: “Păi ce le trebuie la ăia de la Scăieni o statuie de bronz atât de mare şi de costisitoare pentru Diamantul lor?” Şi.

totuşi. ceva mai jos. a fost meritoriu şi. scenariştii... poate. cu versuri de ocazie. La întoarcere.a insistat regizorul. domnule Bălan. Desigur. după cum ar fi dorit domnul Ştiopul. regizorul Savel Ştiopul şi operatorul Ion Anton.” După acea explica ie justificativă. cât trebuia să aibă toată pelicula. aşa că ceea ce a i văzut pe ecran este doar ce a mai rămas după cenzură. “Dar. destul de conven ionale . cu dublu în eles. fiindcă acest al treilea film al domniei sale. în ordinea lucrării. bănuind că..aşa şi pe dincolo . filmul are . au fost pofti i la mine acasă. secven ele accelerate putând astfel să-l obosească.prea multe aluzii politice.. regizorul m-a întrebat dacă doresc să-mi spun părerea sinceră despre filmul lui. festiviste. spectatorul neavând suficient timp să-şi fixeze bine imaginile. dar în loc de vreo cuvântare. După premieră. mai toate scenele mi-au fost cenzurate. cu o zi înainte. am putea revedea “Falansterul”. pe care l-am citit la premiera filmului. Anton a abuzat de filmări foarte scurte. care a fost aplaudat de to i actorii.. se afla lângă mine tovarăşul.. a fost OK!” Au râs amândoi şi nu mi-au dat dreptate. la masă. Poate că astăzi ar trebui căutate rolele cu secven ele eliminate şi. fiindcă. naive. În sfârşit.căci... foarte bun.. Primarul le-a inut un scurt discurs laudativ şi am fost invitat şi eu să iau cuvântul. totuşi. La sfârşitul proiec iei. Aceste versuri. că întotdeauna trebuie să fim mai circumspec i în cinematografia de astăzi. oricum. muult de tot şi că a fost foaarte bun. Regizorul. În rest. câte am pătimit eu pentru filmul ăsta.. un tânăr foarte simpatic. dacă nu întâmpina acele ciopâr iri şi piedici stupide. iată aici poemul “Teodor Diamant”. mi-au fost tăiate cele mai interesante secven e. în schimb şi-au exprimat părerea de rău că studiourile de la Buftea nu le-au oferit suficiente mijloace de transport să se poată deplasa la Scăieni. dar îmi amintesc că i-am răspuns cam aşa: “În primul rând nu am fost de acord cu faptul că filmările nu au fost făcute la Scăieni şi cu faptul că dl. nici nu cred că s-ar fi putut altfel. le-am citit poemul “Teodor Diamant”. publicul i-a aplaudat în picioare pe realizatorii acestei pelicule. zău că mi-a i plânge de milă! În primul rând. “vede i. date fiind împrejurările politice. cu ce nu a i fost de acord din toată munca mea? Ce considera i că ar mai fi trebuit să fac?” .. ca să termin cu povestea falansterului de la Scăieni. Acolo s-au făcut toate filmările exterioare pentru filmul “Falansterul”.. care mereu se plângea că.. (şi mi-a spus un nume pe care l-am uitat) de la Ministerul de Interne.. să se facă un nou montaj. aveam mai multe. “Dacă a i şti. în vara anului 1980. iar după masă domnul Ştiopul m-a rugat să merg cu dumnealor şi să le arat locurile unde au fost clădirile falansterului. Din 2 ore şi 40 de minute. am în eles mai bine pentru ce criticii de film iau acordat “Falansterului” numai două stele şi jumătate şi nu cinci. operatorul şi to i actorii au fost invita i pe scenă unde au primit laude şi multe buchete de flori. care durau numai câteva secunde pe ecran. precum majoritatea filmelor maestrului Savel Ştiopul.. declarându-l.. Mai aproape (şi mai ieftin) le-a venit localitatea Ciocăneşti-Ilfov. aş avea oarecari rezerve.. filmul mi-a plăcut. dacă nu au fost distruse. scris în grabă.arhiplină. şi proiec ia a durat 161 de minute într-o atmosferă deosebit de festivă. fireşte. la proiec ie. Cred că nu am fost prea sincer când am declarat cu emfază că filmul mi-a plăcut. erau scrise în spiritul epocii de-atunci: 50 . din vara anului 1980.. Îl voi reproduce şi eu aici.

prin veacuri. Unde studiul şi cultura pot pe to i ca să-i ridice. “N-ar putea fi libertate. Dar răspunsul lor fu aprig: te-au trimis în deportare! Tu ai învă at o ară cum să iasă din cenuşe. be i de fericire.. Fiecare-aveam de toate... Cuib de vise glorioase.. ce-n vremuri de restrişte şi-asupriri revoltătoare Ai sim it durerea gloatei plănuind a ei salvare.. roade mândre de-nfră ire. cu mare să clădi i un Falanster. Să le dai o lege nouă peste capul stăpânirii? Tu le-ai spus că-n locul urii. Întinzând modelu-acesta peste-a ării largi poieni Şi-ndemnând pe Bălăceanu să renun e-a fi boier. visul deveni-mplinire... Ca să. i-au legat la mâini cătuşe. trupul i-a crescut gigant. Unde munca ta primeşte cea mai dreaptă răsplătire! Unde robul de-altă dată este liber şi ferice.să schimbăm a noastră via ă! Şi-ai pornit marea schimbare şi-am ajuns cei mai din fa ă: Fiecare trăiam liberi. Şi-au pornit să te întrebe cu ce drept faci tu dreptate? Cu ce drept aduni mul imea de prin târguri. disciplină sau dreptate Fără grijă pentru oameni şi pu ină demnitate!” Astfel tu scriai în cartea “Către-amicii libertă ii”.TEODOR DIAMANT Tu.le-ai zis mul imii . Luptător pentru dreptate. Trupul tău firav de muncă n-a putut să mai reziste Şi te-ai stins plin de durere înecat în lacrimi triste.. Ei. L-ai convins cu mic. Căci necazurilor vremii le-ai opus o jertfă vie. Chiar dacă se stinse visul ca oricare utopie. de prin sate. Sabie şi DIAMANT! 51 .. Visător al libertă ii. mândri. pe culmile cetă ii. . Asta nu plăcu acelor de la strâmba cârmuială Care pentru orice bine î i cereau dur socoteală. ca unică răsplată. pentru elul ei fierbinte. al egalită ii sfinte. Îi înve i pe to i românii arta de cooperare. glorios acum păşeşti.i sprijine Comuna Libertă ii din Scăieni. Între file de istorii.. îi înve i legea iubirii. Unde ai chemat norodul sus.Hai. Prima rază socialistă peste plaiuri româneşti... veni i . Iată însă că. Iară numele i-e Fulger.

În graba retragerii lor. în primul război. după câteva zile. pături.. jefuind tot ce au putut zări în jurul lor: piese de mobilier militar. se zice că un ostaş german (al ii spun că era vorba de un rus). prea târziu şi fireşte că nu au mai găsit nimic. evi metalice. Bătrânii spun că nem ii. mica uzină producătoare de curent electric. solda ii germani. cum s-ar spune. Despre alte acte de bravadă nici că am mai auzit. s-au autorecompensat din plin pentru anii de ocupa ie nedorită. cele mai avantajate fiind unele fete (astăzi babe. nu a mai rămas acolo absolut nici o scândură din faimoasele barăci. în cazul că mai trăiesc). când au părăsit “orăşelul” din pădure. în schimb. un soldat fruntaş. iar când restul consătenilor au aflat vestea plecării nem ilor... dar. au primit cadouri frumoase de la ofi erii şi solda ii germani cu care se împrieteniseră. au lăsat acolo tot ce nu puteau să care. pe atunci.. biciclete. Pu ini localnici au beneficiat însă de pe urma acestei retrageri nocturne. absolut nici o urmă. Un asemenea cadou a fost şi o feti ă. tacâmuri. ca în alte locuri. de un cetă ean din Scăieni. Localnicii de pe aceste meleaguri au fost ceva mai norocoşi. dar care.. unele lăzi cu conserve. uică şi produse alimentare de bază. dar nu avem date că s-ar fi semnalat victime dintre cetă enii acestor aşezări şi nici jafuri ori furturi masive de animale. Cam aşa se întâmplă uneori în războaie.. până în clipa retragerii. Aşa au făcut. căci nu s-au semnalat femei violate sau vreo persoană care să fie ucisă de ocupan i. cearşafuri. ceva mai brutali. Alexandrescu-Toie.CAPITOLUL V.. în primul rând cei din apropiere. materiale de construc ie. Dacă în Primul război mondial (1916-198) zonele industriale de aici erau de abia la începutul formării lor şi ceva mai ferite de ochii agresorilor. pe măsură ce sovieticii înaintau vijelios pe frontul Iaşi-Chişinău. arătând ca o doamnă bine. ar fi fost împuşcat. Dimpotrivă. ocupan ii cerând sau luând cu for a în primul rând vin. au venit şi ei grămadă să ia câte ceva de pe-acolo.. mai târziu. dacă materialiceşte aşezările de aici au pierdut mai pu in. Localită ile au fost jefuite de trupele străine care au trecut pe-acolo. coproduc ie româno-germană. deşi au trecut nişte ani buni peste via a ei. unelte agricole şi de atelier etc. desigur!) au beneficiat din plin de pleaşca de “cadouri” găsite gratis. Localită ile Boldeşti şi Scăieni în timpul celor două războaie mondiale La fel ca mai toate localită ile din România. au avut un comportament foarte civilizat fa ă de localnici. aşa că unii cetă eni (nu to i. ruşii. şi aceste aşezări au cunoscut consecin ele dezastruoase ale celor două războaie mondiale. care erau adăposti i în barăcile de la unitatea militară de la pădurea Scăieni. fără a maltrata însă grav pe locuitori. Aceştia din urmă au fost. care ar fi încercat să deschidă focul asupra unor localnici.. piese de veselă.. se ştie. nem ii şi austro-ungarii iar. (numărul locuin elor era şi el insignificativ). colaci de sârmă. neexistând puncte strategice demne de luat în seamă şi care să atragă în mod special aten ia for elor militare inamice. aflat pe atunci în serviciul militar. într-adevăr. foarte strângători şi. care mai trăieşte şi astăzi în acest oraş. pe rând.. totul la repezeală încât. în această conflagra ie localită ile 52 . în curtea bisericii vechi. Românii noştri s-au dovedit. în al doilea conflict mondial.

toate bombele fiind lansate orbeşte. Restul bombelor au căzut pe câmpul din spatele fabricii de mucava. care alimentau maşina de război nazistă. ceea ce a produs imense pagube civile. luate împreună). ci numai obiectivele militare şi petroliere. chiar în mijlocul străzii. bombele avia iei anglo-americane au atins de câteva ori şi această zonă.exagerat spus “la metru pătrat” . cu care am intrat în vorbă. unde a făcut o groapă mare. obiective la fel de bine învăluite în cea ă ori împânzită de baloane captive. a vorbit preşedintele român.a căzut pe casa familiei Petrescu (zisă şi Fasolică). Era în ziua de mar i 21 iulie 1998. deci “pe ghicite”. La masa noastră. de fapt. aici s-au înregistrat mul i militari căzu i pe câmpul de luptă. “Eşti american de origine 53 . Bombardierele americane B-29 nu urmăreau întreprinderile industriale civile (fabrica de geamuri şi de mucava).Boldeşti. (zona prioritară fiind. mul i eroi (vezi. la o distan ă de vreo 40 m în fa a monumentului eroilor. . De aceea. avia ia americană nu a putut distinge de sus această zonă de interes secundar. doar eu şi so ia mea Dorina eram români. fiind clădirea “Liceului Sfin ii Petru şi Pavel . Au existat. rafinăriile din Ploieşti. câteva atingând cazematele betonate ale artileriei germane antiaeriene. când ex-preşedintele României Emil Constantinescu a vizitat America.)”.o bomba incendiară . dacă Scăieniul nu ar fi fost bine acoperit cu o întinsă şi densă pătură de cea ă artificială lansată din containere speciale. o bombă a afectat pu in şi rambleul căii ferate PloieştiVăleni (CFPV) pe care. motiv pentru care avia ia aliată s-a văzut nevoită să aplice tactica bombardării “în covor”. decisă de Pentagon. casele din jur etc). Halele centrale. numărul acestora fiind destul de mare (şi cam tot atât de mul i răni i). fără să le distrugă însă. afectate grav.P.P. distrugeri de clădiri în nici una din localită ile men ionate. Poate că distrugerile ar fi fost chiar mai mari. Mă aflam şi eu printre ceilal i invita i. deci. deci. erau plimbate câteva vagoane-platformă blindate. O altă bombă a căzut în gol. Uriaşa sală a recep iei era plină de mese rotunde. se va repeta aidoma şi la bombardarea rafinăriilor şi a oraşului Câmpina. Cred că nu ar fi rău să închei acest capitol cu o mică istorioară. la capitolul despre monumente. celelalte şase persoane fiind americani. totuşi. În schimb. Cazul. În primul război mondial nu s-au semnalat. care făcea parte din opera ia americană Tidal Wave. cu diferite gustări alese şi băuturi. Spre ele s-au lansat câteva bombe. Această bombă a şocat mult construc ia marii biserici din apropiere. fiind invitat şi în metropola Chicago. De asemenea. de pe strada Distilăriei. cât era totalul popula iei acestor mici sate de atunci. Doar una singură . unde primăria oraşului i-a oferit o frumoasă masă de gală la care au participat numeroşi oameni de afacere şi veterani de război americani.. nici una în Boldeşti. În dreapta mea stătea un domn în vârstă de vreo 85 de ani. toate căzând în Scăieni. Scăieni. fără să o distrugă complet şi fără să facă victime. cu rol de a proteja toate punctele strategice. printre altele. în cel de al doilea Război mondial. Seciu şi Balaca au suferit unele din pierderile umane cele mai mari mai exact. cu distrugeri în centrul oraşului şi cu multe victime umane. apar inând nem ilor şi având montate pe ele afeturi mobile de tunuri antiaeriene. când sunau alarmele.. numele lor). După prezentarea făcută de primarul oraşului. dacă stăm să-l raportăm la numărul mic al popula iei locale din acei ani (cam 1990 locuitori. pe Strada monumentului. urmat de mai mul i invita i oficiali. care au atins sta ia de dezbenzinare şi rezervoarele de petrol din apropiere.L. fiecare masă având câte opt invita i. deja zguduită bine şi de cutremurul din 1940.

fiindcă artileria germano-română ne-a distrus multe avioane. pe jos. dovadă cu moşul nu avea nici o batistă la el. am continuat eu discu ia. Chiar eu am fotografiat cum bombele noastre au atins rafinăria Vega. pe undeva. m-a strâns prieteneşte de mână privindu-mă cu simpatie şi mi-a spus: “Ai dreptate. Eram pilot pe vremea aceea. Pe unde erai tu atunci? Te născuseşti?” “Da. “He. când eu v-am bombardat oraşul. căci americanii nu poartă niciodată batiste prin buzunarele lor. şi am aruncat zeci de tone de bombe la Ploieşti.. făcu moşul de lângă mine.” “Şi tu ai fost norocos.) Bătrânul a râs din nou. he. (În engleză.. dar in bine minte bombardamentul vostru din 1 august 1943.. my friend. dar nu cred că ai auzit vreodată de acest oraş”. i-am replicat eu la fel de bine dispus. indiferent de vârstă. războaiele sunt ceva cumplit. acolo.” Şi după ce a ciocnit paharul cu mine..română?” m-a întrebat el.... Totul se vedea a fi numai fum şi flăcări. n-ai mai fi stat acum la masă cu mine. “Şi de unde eşti?” “Din Ploieşti. nu prea departe de locurile în flăcări... Haide-acum să ciocnim un pahar împreună.. “Da. iar atunci. o pierdere grozavă. căci eram şi eu pe-acolo.. să ştii că am pierdut o mul ime de colegi şi de prieteni apropia i de-ai mei. şi-a şters emo ionat o lacrimă cu şerve elul de pe masă. eram mic. să uităm ce-a fost atunci şi să închinăm pentru fră ia şi pacea dintre oameni. că dacă te-atingeam. mă născusem. i-am răspuns. Bătrânul a început să râdă. chiar din primul raid. A fost o pierdere reciprocă. 54 . în raidul de-asupra Ploieştiului. Ce interesant! Dar să ştii că ai fost foarte norocos.. n-ai mai fi stat nici tu acum la masă cu mine”. jos. oamenii vorbesc între ei cu “tu”. i-am răspuns. he! Cum să nu aud. că dacă noi te-atingeam cu sutele de tunuri de jos. sunt român-american”.” “E-hei. băiete.

având în vedere că în România există câteva comune largi.8558 locuitori. vârsta medie feminină. această durată a crescut cu 2. 2005) repară greşeala primului dic ionar şi îi consacră noului oraş un număr de şase rânduri. per total . Din 1997. În general. creşterile în timp sunt relativ lente. la bărba i. deşi eu nu sunt de acord că de vină.CAPITOLUL VI. la femei. ci abia pomeneşte fugitiv despre falansterul din Scăieni. ori popula ia este în scădere. Consecin a? Deteriorarea structurii pe vârste a popula iei. Din informa ii neverificate. 1910 . se pare că cifra demografică reală se învârte cam în jurul aceluiaşi număr final comunicat în 2002. 1960 . iar în 2004. cu un spor de nativitate destul de mic: 3.207 locuitori. ar fi colesterolul. a început să crească.491 locuitori. Alarmantă a devenit însă mortalitatea infantilă din ultimii ani .10. Ori este vorba de o greşeală.se prezintă cam în felul următor: în 1838 . şi mortalitatea a crescut la vârstele mature active: între 34-60 ani. 1965 . 70% din longevitatea i-o conferă zestrea genetică şi numai 30% stilul de via ă). mi-am pus o întrebare firească: unde au dispărut 219 oameni în numai doi ani? Cam mul i pentru un oraş mic! După cum se vede.272 (conform aceluiaşi MDE.5%.8980 locuitori. apar mai pu ini cetă eni: 11. fie temporar. cu pensii destul de limitate în ara noastră.5 la bărba i şi cu 1. 1975 9816 locuitori. La fel. între 1988-1990.. dar având în vedere că numărul elevilor din primele clase elementare ale şcolilor de pe raza oraşului este în stagnare sau chiar în scădere. cu un număr de locuitori chiar mai mare decât acest oraş prahovean.11. 1999) nici nu men ionează Boldeştiul. în anul 2004. oraşul Boldeşti-Scăieni se prezintă cu o popula ie relativ mică.2022 locuitori. în realitate. ceea ce plasează România în categoria ărilor din lumea a treia.. Buc.272. căci. nume scris însă corect. Cartier.8988 locuitori.65. acum ar exista un număr de cca 100 de locuitori din Boldeşti-Scăieni care au părăsit ara fie definitiv. combinată cu scăderea natalită ii.. Popula ia oraşului Boldeşti-Scăieni. Enciclopedică şi Ed. durata medie de via ă în România a scăzut uşor până în 1997. totul pe fondul unei insuficiente asigurări sociale. dar de fiecare dată numărul persoanelor de sex feminin depăşea cu pu in pe cel de sex masculin. creşterea numărului de bătrâni care vor trebui sus inu i de persoanele active.19 ani (cam mică pentru “sexul tare”. Univers Enciclopedic. Mergând înapoi pe scara anilor şi adunând cifrele demografice din ambele oraşe . Dar.situa ia. la recensământul popula iei din 2002 (voi da mai jos rezultatul detaliat) .65 ani. Mi-aş permite să divaghez pu in pe această temă a longevită ii în ara noastră.1900 locuitori. din păcate. Creşterea duratei de via ă.6 la femei. nu ştiu de ce. duce implicit la îmbătrânirea demografică. în 55 . cum spun unii.prima cauză fiind bolile respiratorii . Având în vedere că am folosit cifrele oficiale.ea ajungând la 17 la mie. De aici am aflat şi numărul total al locuitorilor acestei localită i: 11. în 1890 . apoi. În 2006 nu dispunem deloc de date statistice. 72. iar al ii alcoolul. Poli ia locală Ca orice oraş apărut mai tânăr pe harta ării noastre.. “Dic ionarul enciclopedic ilustrat” din 1999 (Ed. comparativ cu cea masculină .. neputându-ne compara cu nici unul din statele Uniunii Europene. în 1970 . “Micul dic ionar enciclopedic-MDE” (Ed.după hrisoavele deatunci: un efectiv de aproape 200 de familii. citat mai sus). şi 45-54 ani. 1980 .

căutarea unor locuri de muncă “mai propice”. electricieni.. iar România nu face. sondori. strungari. Seciu şi Balaca era în exclusivitate agricultura/viticultura şi creşterea vitelor. iar recenzorii le-au respectat op iunea). din Asia şi Africa. Israel. Spania. de alogenii veni i din Orientul Mijlociu. “Steaua Română” şi “Româno-Americana”. în sensul că şi oraşul acesta îşi va reduce popula ia la jumătate sau chiar mai mult. sudori. fiind determinată de cauze economice. plecate din acest oraş. căci numărul acestora vedem că deja este în creştere amenin ătoare în întreaga Europa.. 56 . şoferi pentru maşinile de transport greu. din păcate. Austria. Există. Nu de in date statistice despre numărul şomerilor şi al celor trecu i “în disponibilitate” (pe termene limitate) de Întreprinderea de geamuri Scăieni ori de la Întreprinderea de mucava. de către societă ile “Astra Română”. deoarece. atunci. acest proces şi probabil că îl va accelera şi îl va încuraja. fiindcă despre ele se discută zilnic prin mass-media din ară care ne alertează în mod serios că numărul căsătoriilor şi al noilor născu i s-a redus îngrijorător în ultimii ani. consecin a fiind micşorarea treptată a indicelui demografic na ional.a. ea înscriindu-se în contextul general al dinamicii demografice din România contemporană. mecanici. după 1880 începe concesiunea masivă a terenurilor petrolifere din zonă. fenomen ce ar putea avea consecin e economice destul de neplăcute. Este ştiut că situa ia nu este specifică doar acestei localită i. N. pericolul ca golul lăsat de plecare tineretului prin alte păr i ale lumii să fie umplut. desigur. sociale. Problema cea mai serioasă a locuitorilor din acest oraş este însă micşorarea numărului de locuri de muncă. Numărul lor este în creştere anuală. Păşirea în Uniunea Europeană va facilita. nu se întâmplă totdeauna conform frumoaselor speran e ini iale. La nivel de ară. în aceeaşi perioadă de timp. Când a început extrac ia petroliferă. numărul iganilor din localitatea în discu ie pare ceva mai mare. fierari-betonişti. în ările occidentale. de fapt o nouă formă. şi care lucrează în prezent în Italia. migra ia pur şi simplu a explodat! Astfel. De asemenea. desigur. Portugalia. avem persoane cu vârste sub 40 de ani (câteva au şi peste această vârstă). Fran a. treptattreptat. în contextul privatizării şi al reducerii serviciilor de la fostele mari întreprinderi locale.: După alte informa ii. voalată. Acest lucru s-ar reflecta şi asupra indicelui demografic local. ceea ce. visul tineretului de azi a devenit emigrarea în alte ări. România va ajunge să aibă cca 15-16 milioane de locuitori. dar unii dintre ei au insistat să fie înregistra i ca români de către comisiile de recensământ. din punct de vedere demografic. instalatori. politice interne şi chiar interna ionale. Nu stau să analizez aici nici una din cauze. Germania. principala ocupa ie a locuitorilor localită ilor Boldeşti. unde speră să trăiască o via ă mai decentă. suntem pândi i de fenomenul îmbătrânirii popula iei şi al creşterii numărului de pensionari. Dacă lucrurile vor continua aşa. este în creştere şi numărul locuitorilor de etnie rromă din Boldeşti-Scăieni (unde există acum cca 550 de rromi care totuşi se exceptează de la “regula” scăderii numărului de nou-născu i români. poate deveni adevărat că peste 50 de ani. mul i bărba i din aceste comune şi sate au devenit muncitori petrolişti. de concediere definitivă. excep ie. mul i fiind de religie islamică. ceea ce înseamnă că. Siria şi chiar prin regiunile petrolifere ale Kazahstanului. în plus. Scăieni. până la finele secolului al XIX-lea. cu un câştig mai bun. Anglia. Dacă în secolele trecute. în realitate. în viitor.

majoritatea fiind persoane foarte tinere. asisten i medicali. ocupate acum de specialişti în construc ii. zidari. raportat la totalul popula iei. dar în acest oraş el nu există. Totdeauna s-a sim it în acest oraş nevoia de mai mul i mecanici auto. va spulbera cam 70% din firmele mici şi mijlocii. a crescut şi numărul femeilor angajate ca func ionare pe la birourile schelei Boldeşti.532. chiar dacă la Casa Seciu se găsesc nişte camere de dormit cu pre inaccesibil pentru muritorii de rând. nu indivizi neautoriza i. deoarece boldeştenii şi scăienarii au început să facă naveta şi spre întreprinderile petrolifere din Ploieşti. dar şi de apicultori. medici. Acest număr a evoluat însă în mod considerabil spre sfârşitul secolului al XX-lea şi la începutul secolului nostru. ingineri petrolişti. în televiziunea cu cablu etc. de instalatori tehnico-sanitari. iar după construirea celorlalte întreprinderi. elevi în cursurile superioare.montatori de sonde (primele sonde având turle de lemn). care să-i găzduiască peste noapte. zootehnişti. Ini ial. dacă vre i. din sec ia de la “Pagini aurii”. toate datele demografice ob inute în urma recensământului din 2002. electronişti. totalul popula iei din Boldeşti-Scăieni a fost de 11.798.949. Văleni de Munte=13. nici vorbă de aşa ceva… Tot mai mul i vizitatori caută adesea un hotel. Mizil=15. După 1940.276. după limba maternă şi după religie: 57 . să existe un atelier de repara ii auto sau de aparate electronice. contabili. cizmari. care făcea destul de bine fa ă problemelor de sănătate ale localnicilor. ei erau pu ini. spre uzina de la Plopeni şi sondele de la Hârsa. mai mult de jumătate din locuitorii de aici lucrau în aceste întreprinderi. pescui i de ocazie. ofi eri de diferite grade. fie din cartea de telefoane. numărul celor cuprinşi în munca industrială s-a mărit. Iată. după structura etnică. a fost în mod nejustificat desfiin at şi înlocuit cu o casă de bătrâni care nu era o prioritate absolut necesară pentru cel mai mic oraş din jude . cu numărul de locuitori din toate celelalte oraşe ale jude ului Prahova. specialişti în mecanică fină. jude ul cu cele mai multe aşezări urbane din ară. computerişti.202 loc.254. de specialişti în deservirea popula iei prin servicii publice. Boldeşti-Scăieni=11. dogari şi frizeri.E. al ii de un serviciu local de taximetrie (se pare că. Dar nici astăzi serviciile utilitare locale nu satisfac cerin ele popula iei şi nici nu sunt suficiente numeric. croitori. Pleaşa şi Băicoi. locuitorii apelau şi apelează încă la cei din zonele învecinate pe care îi găsesc fie prin recomandări venite de la ter e persoane. telefonişti. în sfârşit. restul func ionarilor. în toate întreprinderile locale şi în CFR. Dacă. arhitec i. numărul intelectualilor era încă destul de mic.918. Sinaia=11. aici. S-a comis de asemenea o mare greşeală că spitalul local. Paralel. specialişti designeri. În orice caz. De aceea. În anii dictaturii comuniste. mai jos.869. Urla i=11.. programatori. Deşi se zice că intrarea în U. Breaza=17. totuşi. la birourile fermelor agricole. vom avea în curând acest serviciu deservit de 5 taxiuri). mul i ar dori.491 locuitori. Băicoi=19. profesori. socotindu-i pe cei câ iva învă ători. nu este rău să comparăm această cifră (recensământul din acelaşi an). studen i şi. tâmplari.491 de locuitori. Unii vizitatori întreabă de o cură ătorie chimică. După aproape patru decenii de urbanizare. exploatarea petrolului s-a intensificat iar numărul celor cuprinşi în această industrie a crescut. alte persoane întreabă de o librărie papetărie ori de un modern salon de coafură şi cosmetică. când au apărut profesii şi servicii cu profiluri noi. care să fie solicita i la astfel de interven ii. la recensământul din 2002. totuşi. Le prezint în ordinea descrescândă: Câmpina=38. Comarnic=13.

constatăm că nu au pătruns deloc noile culte de provenien ă americană.07 0. spre deosebire de alte oraşe din ară.0 0. Aşadar. germani.01 0.7 0.02 0. croa i. 11112 22 3 71 7 7 29 2 200 22 6 2 6 2 PROCENTAJ (%) 96. sârbi.0 0.06 0. De asemenea. bulgari.7 0. chinezi sau ceangăi.05 0.01 0. în această localitate.ETNIA români maghiari rromi ruşi armeni turci greci italieni alte etnii Total LIMBA MATERNĂ română maghiară rusă armeni turcă Nr.0 1.02 0. tătari.2 0.87 0. polonezi. cehi. evrei.6 0.02 Nr. spre deosebire de municipiul Ploieşti. în Boldeşti-Scăieni.0 STRUCTURA DUPĂ RELIGIE: ortodoxă romano-catolică reformată penticostală greco-catolică baptistă adventistă de ziua a şaptea musulmană creştină după Evanghelie evanghelică evanghelică de confesiune augustană altele fără religie atei Men ionăm că în fişele de recensământ nu au fost înregistrate persoanele aflate atunci în tranzit. slovaci. “Martorii lui Iehova” (iehoviştii) şi nici cei din Biserica lui Iisus Hristos a Sfin ilor din Zilele de pe urmă 58 .1 0.0 0.01 0.0 0. cetă enii care apar in de alte localită i şi care fac naveta având servicii în Boldeşti-Scăieni ori militarii în termen de la importanta unitate de pompieri a oraşului. 10922 10 550 1 2 2 1 1 2 11491 Nr.1 0.09 2. 11476 7 1 2 2 PROCENTAJ (%) 95.02 PROCENTAJ (%) 99.0 0.0 0.02 0.01 0. nu există ucrainieni.

Comisarul şef al Poli iei orăşeneşti . Rezisten a localnicilor se datorează şi meritului bisericilor istorice. subordonată Ministerului Administra iei şi Internelor.este un compartiment în cadrul aparatului de specialitate al primăriilor orăşeneşti. Ea a fost înfiin ată la 1 mai 2005 şi este subordonată direct primarului. ale celor ortodoxe şi catolice. de serviciul de eviden ă persoane (de care răspunde cel mai vechi func ionar al poli iei din acest oraş. comisar şef. Poli ia orăşenească de ine. în ciuda propagandei lor asidue în care aceste culte marginale au investit mul i bani pentru a face noi prozeli i. în orice caz. într-adevăr. credem. câteva accidente. catolice. a fost aruncată prin cam toate col urile ării noastre. de pildă. ajutorarea persoanelor amenin ate etc. După Revolu ia din 1989 s-au înfiin at două feluri de poli ii pe teritoriul ării: poli ia orăşenească şi cea comunitară. dotat cu aparatura necesară.(mormonii). Poli ia orăşenească.Poli ia comunitară . Gloriei nr. Tache Gheorghe) ş. de asemenea. lăudabilă care se explică şi datorită intercolaborării dintre poli ia orăşenească şi cea comunitară (cum ar fi patrulele mixte formate din agen ii ambelor poli ii). ultragii.locată pe str.este Emil Dumitrescu. prof. controlul circula iei. ei sunt buni creştini! Diminuarea actelor infrac ionale din oraş poate proba cu destulă certitudine o asemenea realitate. Boldeştenii şi scăienarii nu au putut fi prinşi în plasa lor care. de subinspectori. iar cea de a doua . De atari probleme se ocupă. unele scandaluri familiale sau pe la cârciumi.când cetă eanul ănău Pavel a fost ucis într-un conflict cu ciobanii din Seciu -. ajutat de ofi eri agen i. Şeful acestui serviciu în oraşul Boldeşti-Scăieni este col. coroborat cu cel al bisericilor protestante şi neoprotestante care activează în deplină libertate şi egalitate pe aria acestei aşezări străvechi. În 2006 erau 15 asemenea func ionari publici. că sunt buni creştini. Revăzând datele ultimului recensământ. având subordona i 10 angaja i de poli ie comunitară. protestante şi neoprotestante. cum ar fi protec ia mediului. apar inând religiilor ortodoxe. dar acest număr nu rămâne întoteauna fix. dreptul de control şi de re inere a persoanelor suspecte şi trimiterea lor rapidă în instan ă. Din fericire. evaziuni fiscale). toate aceste structuri noi fiind copiate după actualele structuri ale Uniunii Europene la care ne-am aliniat şi în acest domeniu al protec iei cetă enilor. stări conflictuale. siguran a publică. care patrulează frecvent pe toată suprafa a oraşului). constatăm că din cei înregistra i în categoria persoanelor religioase. să ne bucurăm sincer dacă este aşa şi dacă dovedesc că. până acum.a. în ultimii ani. mai pu ine numeric decât în celelalte oraşe ale jude ului Prahova. un număr de 11487 cetă eni declară că ei cred cu to ii în Dumnezeu. în situa ii de încălcări grave ale normelor civice etc. Ea poate. aplica sanc iuni contraven ionale în cazuri de nerespectarea protec iei mediului. Petre Rădu ă. îndemnând oamenii să vină la Dumnezeu. În baza spiritului ecumenic. Atribu iile acestei poli ii îi conferă dreptul de control pe linie de ordine publică. Ion Dumitru. 5 . Prima este subordonată Inspectoratului Jude ean de Poli ie. pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăieni nu a fost înregistrat decât un număr redus de incidente grave (o crimă . furturi. o situa ie. POLI IA. în primul rând. cură enia oraşului. în schimb. pentru nerespectarea vitezei legale a conducătorilor auto (serviciu facilitat şi de dotarea recentă cu un automobil nou de poli ie. dreptul de a aplica amenzi şi de ridicarea carnetelor de şofer.. asisten ă imediată în caz de accidente de transport. şi are aceeaşi adresă cu primăria. de comisia de proximitate. 59 . are atribu ii mai largi: eviden a popula iei.

În zona barierei de lângă gară ar trebui puse fie semnale de STOP. fie semne de reducere a vitezei. 60 . precum şi o zebră de reducere a pietonilor. mai cu seama pe strada Bucovului (chiar prin fa a sediului poli iei) unde autovehiculele trec cu peste 70 km/h.O problemă alertantă pentru acest oraş este viteza excesivă a maşinilor.

monografie sociologică”. faimosul “pansion” al lui Diamant. învă ase carte pe lângă şcoala mănăstirii Menedic (Vintilă Vodă) . în care mă îndemna să-i iau exemplul său personal şi să scriu o monografie a oraşului Boldeşti-Scăieni. după cum reiese şi din articolele publicate de el în “Curierul românesc”. Treime” din Seciu. Capitolele programei lui şcolare surprind prin amplitudinea şi modernitatea lor cvasirevolu ionară pentru acele timpuri.CAPITOLUL VII. de asemenea. Acelaşi lucru îl făcea şi dascălul bisericii “Sf. sunt aduse acolo elemente cu o anumită pregătire intelectuală. domnia sa. am în eles că avea un profil predominant industrial-agricol. Ed. Aşadar. pag. oficiind cu numele de 61 . în primăvara anului 1582. func iona ca un nou tip de şcoală rurală. Va avea exponate din istoria oraşului şi din istoria petrolului. căruia directorul Bălăceanu voia să-i dea o mare extindere pentru anii viitori. ridicată înainte de 1737. viitorul cătun Balaca.. 36. înfiin at în 1835. Am arătat. func iona o şcoală condusă de dascălul Arion care. I-VIII din Boldeşti. încă din secolele trecute. ar fi existat un dascăl care preda scrisul şi cititul slovelor pentru copiii lui Grigore Filipescu şi ai unor moşneni din sat. între 1797-1840. din capitolele precedente. (Op. Aceste principii. educa ia şi instruc ia ocupau un loc prioritar. 1971). care. având în vedere că. la rândul lui. unul din cei mai harnici autori români de monografii. În acest scop. cit. pe lângă biserica satului. în organizarea falansterului conceput de harnicul inginer.. cel pu in ca plan teoretic de învă ământ. Buc. ŞCOLILE ORAŞULUI Am văzut. aflat lângă Şcoala nr. ea era superioară tuturor şcolilor de pe teritoriile româneşti existente atunci. motiv pentru care voi insista mai pe larg pentru prezentarea acestei şcoli. şi pedagogică. dar documentele cele mai sigure şi mai complexe sunt cele ale şcolii din Scăieni înfiin ată de Teodor Diamant în cadrul falansterului său. did. 1 cl. că a existat o veche şi frumoasă tradi ie de culturalizare în istoria localită ilor ingeminate care. în “Istoria învă ământului din ara Românească”. nu au dus lipsă de mici unită i şcolare. la Boldeşti. pe lângă unele elemente inovative inedite. au stat la baza procesului de instruire în comunitatea asocia ionistă de la Scăieni care avea un cadru bine fundamentat de desfăşurare. Cultura în oraşul Boldeşti-Scăieni MUZEUL ORAŞULUI Este un muzeu în devenire. notează că. cu autograf. privind organizarea învă ământului pe căi noi. Se bănuieşte că şi la Valea Căpuşeştilor. că. care a avut amabilitatea să-mi ofere în 1976. un studiu de peste 360 pag.Buzău. neîntâlnit în nici o altă şcoală din ara Românească. Profesorul Gheorghe Pârnu ă. unde activitatea instructivă era armonios combinată cu cea practică. fondată de familia Cantacuzino. intitulat “Rucăr .

4) Toma Constandin: desenul. pentru rezultatele ei pozitive. sunt men iona i doi copilaşi. matematica şi ingineria (“inginerlâcul”!). deschizând o pagină de aur în istoria învă ământului românesc. care are 4 anişori. teoria şi practica agricolă. după vizita din 14 septembrie 1836 la şcoala falansterului. precum revistele “Curierul românesc” şi “Muzeul Na ional”. muzica (vocală şi instrumentală). la propunerea lui Diamant. Elevii sunt înscrişi contra unei minime contribu ii băneşti. asigura cerin ele planului de învă ământ la următoarele obiecte: limba română. numărul redus de copii permi ându-le cadrelor didactice să se ocupe separat de fiecare elev în parte. 2) Nicolae Marcu Diilă: aritmetica. împletitul. despre şcoala de la Scăieni se auzise în toată ara. introduseseră sistemul “învă ăturii împrumutate” şi anume metoda lancasteriană (a instruirii reciproce între şcolari). în raportul său către Vornicia din lăuntru a ării Româneşti.. La început. desen. festivă şi de destindere liniştitoare.) iar elevii cei mai îndemânatici instruiau şi pe ceilal i. conchide că seriozitatea învă ăturii în pension este incontestabilă.profesori care. ceea ce era un act esen ialmente democratic şi umanitar pentru acea perioadă. nu numai nou. delegatul ocârmuirii jude ului Saac. În lipsa inginerului. Borănescu. fiica lui Bălăceanu din prima căsătorie. orice s-ar spune. un impuls nobil şi un model educa ional armonios. nu să-l for eze pe elev să înve e ceea ce lui nu-i place. cu care localnicii zilelor noastre vor trebui totdeauna să se mândrească. o anumită meserie (croitoria. şi o feti ă Herselia Manoleasca. De altfel. Datorită lui Teodor Diamant putem spune că oraşul Boldeşti-Scăieni a primit o tradi ie încurajatoare. Este un program semiacademic ambi ios. demnă de urmat. matematica şi franceza. evident fourieristă. de ex. 3) Costache Şerbănescu: geografia. în final. întrucât în acele clase copiii românilor stăteau în bănci cu copiii de igani. elevii urmând să capete cunoştin e generale de economie politică şi “so ială”. băie elul Aurelian Manoil. Orele de învă ătură alternau cu activită ile practice: grădinărit. Programa didactică. în fiecare zi copiii erau văzu i şi auzi i cântând şi jucând (probabil dansuri na ionale). Exemplul şcolii falansteriene de la Scăieni era. legatul căr ilor. teoria şi practica “militărească”. limba franceză. asemănător şcolilor gimnaziale pariziene. desenul. de 5 ani). mai ales în cercurile intelectuale şi a fost citată. la Scăieni au predat al i patru profesori. limba franceză (clasa I) şi muzica vocală.. caligrafia română şi caligrafia franceză (care diferă de cea română prin frecventele semne duble pentru un acelaşi sunet). caligrafie. În această privin ă. atunci profesorii decideau să-i încurajeze în acea preferin ă. nu se poate contesta faptul că dascălii de astăzi din acest oraş nu s-ar 62 . dispare misterios din activitatea falansterului. după care trece la alte coordonări şi. educa ia şcolară începând de la vârsta fragedă de 4 ani. limba franceză (clasa a II-a) şi mentor la pension. limba franceză. brodatul. Dacă elevii preferau un obiect mai mult decât altul. fiind învă a i să se respecte şi să se iubească unii pe al ii. Pentru că la acea şcoală se studia şi muzica. în felul lui. în cele trei clase ale şcolii erau 14 elevi. (de ex. după cum urmează: 1) Ioan Vretos: limba română (clasa I). aritmetică. catehismul şi secretar al societă ii.. ceea ce crea totdeauna o atmosferă veselă. muzică etc. în publica iile vremii. dar şi unic pe ară. care se angajase să predea economia socială. unde învă a şi Lucre ia. În cadrul pensionului se afla şi o clasă de fete. Teodor Diamant a participat ca profesor numai în primele luni. jocurile.

în Ploieşti şi în Seciu. având gradele I şi II. spre a elibera terenul pentru noul local.. Paşii următori. în 1836. În anul şcolar 2006/2007 ea era frecventată de un număr de 715 elevi. să urmărim. 22 sunt titulari). pe rând. cea “dinspre igănie”. vom vedea că urmaşii lui Diamant.d. şi o clădire mai mare. Acolo func ionase. Acele clase erau obligatorii pentru to i. ambele din Chicago . 63 . Boldeşti şi Scăieni! Pentru că le-am cunoscut bine pe toate trei. originar din Scăieni. unde func iona ca învă ător Anghel Popescu. pentru clasele I-IV (aceasta s-a desfiin at). În 1944-48. atât la Boldeşti. Boldeştiul mai avea o altă şcoală mai mică. 1 cu cl. Reformele ulterioare ale învă ământului de la începutul secolului al XX-lea au introdus treptat învă ământul obligatoriu de şapte clase. unele c. “Şcoala nr. Poate nu aş fi ajuns niciodată să predau în învă ământul universitar american . se construieşte la Boldeşti o şcoală nouă.. Acolo veneau ca elevi copiii din Seciu sau din Scăieni (eu presupun că foştii elevi ai lui Teodor Diamant. numai că în timp ce clădirea şcolii din Scăieni a fost complet demolată. după ce falansterul a fost desfiin at cu doi ani mai înainte. şcolile aveau numai primele patru clase. aflăm că la Boldeşti o şcoală publică îşi începe activitatea prin 1838. cu câ iva ani în urmă. de ieri şi de astăzi. La început. Cutremurul din 1977 le-a avariat pe amândouă. Moianu are domiciliu dublu. ŞCOALA DIN BOLDEŞTI Din documentele găsite până acum. după planurile arhitectului ploieştean Mihai (Mişu) Rădulescu. La ora actuală. Dacă prin anii ‘50 elevii de ciclul doi din Boldeşti veneau să înve e la Scăieni. cel care proiectase şi clădirea şcolii din Scăieni. 13 de gimnaziu şi 42 de cadre didactice (din 28 de profesori. nu numai şcoala generală. lângă care. Ca mul i foşti colegi de la şcolile acestui oraş. a fost grija autorită ilor locale de a construi şcoli în fiecare sector şi de a recruta popula ie şcolară după nişte recensăminte repetate. De aceea. Directoarea acestei şcoli este profesoara de chimie Petcu Ioana. l-au continuat în mod onorabil şi creativ. Astăzi astăzi dl. s-a adăugat o clădire etajată impunătoare.. începând cu şcoala din Seciu.dacă nu aveam experien a şcolilor româneşti din Seciu. dar şi liceul. părăsită şi pustie. dar nu erau identice. în aşteptarea vreunui cumpărător. pe măsură ce numărul locuitorilor din aceste localită i creştea. şi eu am trecut pe la toate din ele. I-VIII din Boldeşti-Scăieni” este cea mai mare şcoală din oraş. 8-12. în rândurile ce urmează. Clădirile celor două şcoli semănau foarte mult. apoi de opt clase. cât şi la Scăieni. cea de la Scăieni fiind imaginea din oglindă (adică inversată) a şcolii din Boldeşti. cu patru decenii în urmă.la “Truman College” şi la “Berlitz University”. Copiii din Balaca erau repartiza i la şcoala din Pleaşa). Podgoriei nr. clădirea vechii şcoli de la Boldeşti a rămas în picioare. o şcoală frumoasă şi modernă.fi conformat întru totul acestui deziderat. apoi şi la Seciu. apoi cu cea din Boldeşti şi sfârşind cu cea din Scăieni. acum lucrurile s-au cam inversat.. construită după planurile talentatului arhitect şi pictor Nicolae Moianu. evolu ia din aceste şcoli şi să începem cu şcolile de la Boldeşti. având 14 clase de învă ământ primar (jumătate din efectiv). pe str. fiind vorba de un domeniu fundamental şi vital educa iei na ionale.

2006/07. Popa Cristina Latină: Enache Larisa Istorie: Alionte Constan a. muzicală: Cârcioiu Martya Biologie: Radu Victoria. Maestrul mecanic al şcolii este Ciulei Florin. Neagu Ana Profesori: Limba română: Enache Larisa. în ordinea claselor: I A: inst. Constantin Olga Georgeta IV D: inst. institutori şi învă ători. Jercan Angelica II C: inst. Săncescu Gheorghe I C: înv. Popa Irina. tehnologică: Teodorescu Junona. Mânzală Iuliana. Bucur Diana. Posea Tatiana II A: inst. Ni ă Angela Matematică: Bilciurescu Ion. Simionescu Leon Informatică: Ianculescu Mădălina Franceză: Stan Anca. Brînzea Mădălina Engleză: Toma Mirela. Tudor Gheorghe Ed. 64 . Panaete Cristina Cultură civică şi consiliere: Nica Raluca Ed. Adet Gabriela IV A: înv. Stroe-Bibescu Camelia I B: înv.Reproduc mai jos toate cadrele didactice din anul şc. când s-a redactat cartea de fa ă. şi încep cu personalul de la clasele I-IV. Bilciurescu Florina II B: inst. Tudor Lucica IV C: înv. Vasile Silvia III B: inst. Tatu Dumitru Chimie: Petcu Ioana (director) Fizică: Stănescu Daniela. Licu Vera II D: inst. Georgeta Suditu IV B: înv. fizică şi sport: Radu Petre. Necula Ofelia. Dobre Florentina Ed. Sava Oana III A: înv. Dinu Daniela Elena III C: înv. Coman Carmen Ed. plastică: Olaru Mioara Religie: Soare Alina. Diaconescu Steliana. Stan Fabiola Geografie: Manolache Cristian. Iancu Valentina (director adjunct).

prof. apoi de acolo s-a mutat la nr. prof. rusă +Dănilă Larisa. biologie Hanganu Maria. îşi vor aminti cu multă stimă de bravii lor învă ători şi profesori (cei trecu i în nefiin ă au înaintea numelui o cruciuli ă). cu sinceră acribie. 1. de l. pe str. apă caldă. Nu putem încheia descrierea şcolilor din Boldeşti fără a detalia. “dinspre igănie”. Ambele grădini e continuă activitatea grădini elor vechi unde educatoare erau Cătălin şi Adriana Năstase. l. Dumitrescu Elena. română-istorie Bălan Cristian Petru. l..GRĂDINI ELE DIN BOLDEŞTI Prima. Grădini a cu Program Normal nr.. l. se află pe Calea Unirii. Toate cele şase grădini e din oraş au fost modernizate recent şi arondate la grădini a nr. 20 de copii (educatoare: Petrescu Rozalia). prof. sport. Podgoriei nr. +Cătălin Anton. română Draga şi so ul ei Dorohoi. prof. 4. ist. Ciocârdaru Gabriela. Cei care au parcurs această şcoală sau care au studiat la liceul seral din Boldeşti. Arcanu Vasilica. de la numărul 116. înv. Prima grădini ă s-a schimbat de la o adresă la alta. în continuare. învă ători şi profesori. Ionescu Mioara. Arcanu Dumitru (director 1966-1976). Vasile Mircea. +înv. prof. prof. şi grupa mare-pregătitoare. după cum urmează: înv. fiind găzduită într-o sală de clasă. +Iordache Maria. prof. deveni i la maturitate cetă eni valoroşi. Calea Unirii. prof. înv. în subordonarea căreia se află patru alte educatoare: Brujban Valeria. 4. mat. 4 are ca directoare pe ed. prof. Ivaşcu Daniela şi Săvulescu Lumini a. Rădulescu Georgeta. Farcaş Minerva. pe aceeaşi stradă. +înv. Ionescu Mândru a. +Seiciu Ecaterina. Să urmărim. sport Vălimăreanu Nicolae. prof. română Popa Azisa. în lăcaşul fostei şcoli. 4. prof. +Dănilă Ion. ieşi i la pensie. şi prof. cu 25 de copii (educatoare Grosu Elena şi Popescu Ioana Andreea). 60 şi iarăşi a revenit la nr. geogr. înv. prof. totdeauna mândri că au avut asemenea dascăli. română Leontieş Viorica. de biologie-chimie +Ionescu Constan a (directoare adjunctă între 1961-65). unde adresa era comună cu cea a şcolii primare de acolo. prof. Diaconescu Silvestru (director între anii 1959-60 şi 1961-65). prof. centrale termice proprii. mat. prof. mobilier nou şi grupuri sanitare în interior. educând sute şi sute de copii. română Pârvulescu Constan a. l. înv. 65 . Tănăsescu Floarea. geogr. Grădini a are două grupe: grupa mică-mijlocie. o necesară retrospectivă asupra unei foarte valoroase genera ii de cadre didactice boldeştene. înv. Grădini a nr. prof. mat. prof. ist. istorie Filote Eugenia. înv. mat. care au făcut mare cinste acestei localită i. Arieşeanu Ion. biologie Munteanu-Draghini Margareta. prof. ajunşi acum la a doua tinere e sau respectabili pensionari. înv. +Emilia Dincă. +Nichita Constantin (director de şcoală elementară din 1945 până în 1959). l. Pe u Cristina. înv. Diaconescu Constan a. Grădini a nr. Dinu Maria. cum se prezintă şcolile din sectorul vecin. iar a doua. prof. Ne bucurăm să auzim că şi noua echipă boldeşteană de cadre didactice se arată la fel de devotată nobilei cauze educa ionale a tinerii genera ii studioase din Boldeşti. 116. având ferestre termopane.

având două odăi e. care dorea ca la Scăieni să existe o asemenea şcoală 66 . cea din 1864. Neavând clădire proprie. foarte lăudat mai ales pentru ini iativa de a înfiin a o grădină a şcolii super-model. în 1962 s-a ajuns la 18. şcoala de la Balaca func iona într-un local particular. Mai spre zilele noastre. o prispă. înfiin ată în 1932. învă ător la şcoala din Scăieni a fost Dumitru Mihăilescu. veneau şi copiii din Balaca. Aici. În curtea şcolii a fost construită locuin a directorului. Bălan.ŞCOLILE DIN SCĂIENI În fosta comună Scăieni. Astfel putem spune că s-a împlinit visul lui Teodor Diamant. mărit. tot cu patru clase. În anul 1949 se înfiin ează clasele a 6-a şi a 7-a. adăugându-se şi o locuin ă pentru director. Din nenorocire. a modernizat localul) şi şcoala din Scăieni. pe baza planurilor arhitectului Mişu Rădulescu. Vasilescu Constantin (care. Peste trei ani. pe cât a putut. se va construi un local de şcoală. dispărută în 1836. apoi a înv. Prin reforma din 1948. aflată sub direc ia învă ătorului Ion Frecău eanu. în anul 1861 apare în documente că era o şcoli ă improvizată care func iona într-o casă particulară. la care predau 16 cadre didactice. s-au mai adăugat încă trei săli de clasă. În anul 1960 s-au mai construit două săli de clasă. de data aceasta. neavând nimic comun cu preten ioasa şcoală-pension din cadrul falansterului. în anii următori. de asemenea. unde nu existau decât şcoli cu ciclu elementar. Bătrânul Mihăilescu a fos mutat abuziv de boierul Petre Bălăceanu la o şcoală dintr-un sat din Bărăgan spre a-şi aduce în locul lui o rubedenie. la aproape o jumătate de mie de elevi. Presupun că se afla cam tot pe locul actualei şcoli din Scăieni. s-a început un nou local care a fost definitivat între anii 1944-1948. în 1956. iar în anul 1967 numărul elevilor care frecventau şcoala de la Scăieni a atins apogeul. reflectând. din 1956. Cât priveşte şcoala de la Scăieni. creşterea nivelului cultural-material al sătenilor din fosta comună Scăieni. prin contribu ia voluntară a localnicilor. Tănase Bălan. grajd şi şopron în spate. învă au înainte numai 200 de elevi. care a urmat înv. În locul şcolii avariate. un dascăl gospodar. ea s-a mai lărgit. când a fost numit ca director prof. într-un fel. Dacă în trecut erau numai 7 cadre didactice. Fireşte. şcoala de la Scăieni devine de 7 ani. existau două şcoli: una în satul Balaca. după cutremur. atingând un număr total de 280 de elevi. iar în 1967 la 22 de învă ători şi profesori. pe vremea când era director (între 1928-1945) învă ătorul Tănase Nicolae. cea zidită în 1864. Acea şcoală era înzestrată cu material didactic suficient şi încadrată cu cadre didactice corespunzătoare. În cele două şcoli existente. această construc ie a fost complet dărâmată de cutremurul din 1940. Înaintea lui. în 1864. În 1962 însă numărul copiilor de la această unitate şcolară s-a dublat. până ce dânsul a ieşit la pensie. ajungând la 425. de limba rusă Platon Go onoga. sub direc ia prof. Seciu şi Pleaşa. La această şcoli ă era învă ător Iancu Gheorghe. Nicolae Nedelcu. primind în clasa a Va elevi din comunele Scăieni. Boldeşti. însăşi numărul cadrelor didactice a trebuit. când această şcoală a devenit una dintre institu iile de învă ământ rural cu numărul cel mai mare de elevi. din jude ul Prahova. în 1963. Tot prin asemenea contribu ii. ajungând la 480 de elevi. În 1945 această şcoală se găsea sub direc ia profesorului de română Tănase I. unde func iona cu patru clase. bunicul învă ătorului Emil Popescu.

Din fericire. echivalează cu o crimă strigătoare la cer. deoarece construc ia. dar pentru că. că s-a inut cont de materialul critic ce lam publicat în presa americană şi că prima clădire de şcoală antiseismică din România va fi începută în curând la Scăieni. când clădirea “consolidată” la suprafa ă devenise total nefolosibilă. de ziarist american şi de corespondent al posturilor de radio “Vocea Americii” şi “Europa Liberă”.l. profitam de mass-media americană din spatele meu. chiar la un seism de gradul 3. după acea perioadă de vârf. înso it de fotografii cu clădirea afectată. ara mea. devenise liberă. am luat de grabă primul avion şi am sosit de la Chicago la Scăieni unde am fotografiat şi filmat clădirea în întregime şubrezită. şi am amenin at că voi difuza filmul pe unul din canalele mari TV americane. Cu toate acestea. dar nu puteam să tac. întărind-o cu bare de o el şi cu console de fier exterioare. am cerut ca şcoala veche să fie imediat demolată şi înlocuită cu o clădire având schelet metalic. ştiam că ar fi fost construită cu 67 . a suferit alte mari slăbiri de structură la un alt puternic cutremur.f. în curtea şcolii. alta guvernului şi alta Ministerului Educa iei.) O scrisoare detaliată am trimis-o preşedintelui ării de atunci. tot se mai învă a. fiindcă era şcoala unde învă asem eu ca elev şi unde slujisem ca profesor şi eram foarte indignat că până atunci nimeni din cei sus-puşi nu se sinchisise nici măcar să dea un răspuns. d-lui ministru Marga. apoi şi la cel din 1990. numărul elevilor a început să scadă. o construc ie modernă anti-seismică. din care eu fusesem silit să emigrez ilegal în Austria. de care se vor face grav vinova i atât responsabilii locali cât şi cei de la minister. nu puteau cuprinde pe to i elevii. inclusiv ministrul educa iei însuşi. într-o parte a ei.program finan at de Banca Mondială.5 R. cel din 1986. ce se poate prăbuşi oricând peste copii şi peste cadrele didactice. treptat. ea fiind tot prima inclusă în Proiectul de reabilitare al şcolilor . (Anexez faximilul cu acest articol. am făcut reportaje speciale despre acest subiect. apoi în America. mi s-a răspuns încurajator. treptat. de crainic la un post de televiziune din Chicago. Din păcate.. se deciseseră să facă o altă nouă repara ie. întrucât clasele anexe.mare. ea fiind oricând dispusă a difuza filmul ce-l făcusem. lângă un WC primitiv. Eram sigur că dacă mesajul-protest al meu nu îi va speria de tot pe liderii din ară. prezentând clasele cu pere ii crăpa i şi tavanurile sparte. ajungându-se astăzi la 315 şcolari (în 2007). Ion Iliescu. care îmi dădea un anumit curaj şi autoritate. construite de p. tot îi va impresiona în vreun fel şi că ei vor da ascultare acestui puternic semnal de alarmă venit din America. inclusiv cu sprijinul Consiliului Local Boldeşti-Scăieni. la care arhitectul Grecu mai adăugase cinci săli de clasă. fără asemenea presiuni din afară. el a mai avut darul să întărească plângerile părin ilor şi ale cadrelor didactice adresate anterior Ministerului Învă ământului în acelaşi scop. Am sunat din America la telefon pe cei de la minister care cunoşteau de acuma articolul meu. am publicat un articol de-al meu. după Revolu ie. De aceea nu puteam să rămân pasiv şi să nu accelerez această urgen ă care. s-a procedat la repararea superficială a clădirii. dar ele nu au servit la nimic. Autorită ile. în lipsă acută de bani. Neexistând fonduri pentru construc ia unui nou local. în care insistam asupra faptului că a continua să fie folosită această clădire şubredă. într-un ziar american de mare tiraj. În plus. Poate că par lipsit de modestie că amintesc acest amănunt aici. În noua mea calitate. Pe de altă parte. În scrisoarea mea şi în articol.. Seismul din 4 martie 1977 a zguduit puternic structurile clădirii.

arhivă. Altminteri ea arată ca o pereche de pantaloni noi şi elegan i. arătând cumplit de dezolată. un laborator de fizică-chimie.09. grup sanitar cu veceuri moderne.1980). Go onoga Platon (01. frumos şi rezistent.09. a II-a). 2 cu clasele I-VIII. Pase Ramona (înv. vreodată. I). călca i frumos. I). Pantelimonescu Silviu Paul (01. biroul secretariatului şi cabinetul pentru director. Din cei aprox. dotată de minister cu toate facilită ile necesare. dar nu la eventualele tornade care. căci este o dolean ă cu totul fezabilă local: gardul din spatele şcolii. confec ionat tot din metal. lăsând să se vadă o goliciune ruşinoasă.toate paralele .şi opt pentru clasele VVIII. ci şi spatele şcolii.07. doi sau cu mai mul i ani mai târziu. la dungă. Clădirea va rezista la cutremure de gr. are un total de 315 elevi. I-IV. ceea ce. tit. elevii şcolii de la Scăieni s-au mutat într-un local nou. Dan Manuela (înv. un tânăr harnic.09. dar rup i şi decupa i complet în spate. Construc ia şcolii s-a demarat însă imediat şi în februarie 2003.1980-01.1991-01. tit. iar pentru ea nu mai pot apela din nou la Ministerul Educa iei. Mai exact.. Diaconescu Steliana (01. desigur. 200 m de gard vechi au mai rămas cca 20 m. Noul local de şcoală. pentru că restul scândurilor s-au furat. Boldeşti-Scăieni”). bun organizator şi respectat de colegii lui.09. de la o vreme. la cl. Înaintea directorului Co ac.12. Manea Florica (înv.. un cabinet de limbi străine. Acolo va fi nevoie în curând de un gard nou.un an. şcoala de la Scăieni (care poartă numele de “Şcoala nr. Enescu Veronica (înv. aparatură modernă de încălzire centrală (în spa iul special de la demisol). totuşi. con ine opt săli de clasă.02.1945-01. deservite de peste 20 de cadre didactice. Directorul şcolii este. Actuala conducere a şcolii mi-a mul umit pentru acest sprijin şi totdeauna când vin în ara de unde am plecat cu peste 20 de ani în urmă.1990-01. Co ac Leonard (01. 4 profesori suplinitori.1999). la cl. Iată numele învă ătorilor de la cl. cu încălzire centrală.09..2001-până în prezent: 2007).1963. supl.1991). un hol mare luminos. o clădire frumoasă (eu o visam chiar şi mai frumoasă!) şi modernă. în fa ă. Grigorescu Elena (01. la cl. Colinei nr. În prezent (în 2007). supl. de matematică Leonard Co ac.1999-01.07.12. chiar dacă cineva. Dinu Maria (01. Ea a fost proiectată de arhitectul ploieştean Ni ă Savu care a fost destul de inspirat. dacă se poate..09.09. o mare nemul umire încă a rămas. care predau în anul şcolar 2006-2007: Dinică Lelia (înv. 7. prof. 40. str. la cl.02. repartiza i în 16 clase: opt pentru clasele I-IV . Iar eu vizitez cu emo ie şi plăcere această frumoasă şi îngrijită construc ie. precum împrejmuirea solidă de la fa ada noii institu ii. cu un etaj. Apostu Steliana (01. se cam rătăcesc şi prin România. Fiindcă nu numai fa ada trebuie să fie frumoasă.196301.2001). cancelaria spa ioasă a cadrelor didactice.1990). va face abstrac ie sau va nega interven iile mele din afară pentru existen a ei.5 R. Daniela Bică. func ia de director au mai avut-o profesorii: Bălan Tănase (01.09. sunt 8 învă ători şi 13 profesori titulari. a II-a). la cl. De asemenea secretara şcolii. spa ii suficiente pentru bibliotecă. cu pere i exteriori metalici. sunt bine primit acolo. din 2001 până în prezent. supl. fiindcă sunt sigur că oricare ar fi fost în locul meu ar fi procedat la fel.2001-01. nu mă deranjează. inclusiv cu multe calculatoare. de existen a căreia mă bucur sincer.09. 68 . iar curtea a rămas practic fără gard. Şi.2001).

tit. 2” (cu 54 de copii preşcolari. Pi a Claudia.. Tudor Gheorghe (ed. am ieşit la altă pensie. de cadrele didactice respective. ceea ce. 3” (la Balaca. cinci la număr. fizică). Diaconescu Steliana (matematică). de foştii colegi. Cu această ocazie s-a putut vedea cât de mult au fost aprecia i şi iubi i colegii care. să vin special din America şi pentru care le mul umesc încă o dată pe această cale. va rămâne întipărit nu numai în amintirea sărbători ilor. engleză). Sava Aurica şi Drăghici Marioara (la şc. cu 30 de copii. Panaete Cristina (istorie). având ca educatoare pe Popa Adriana şi Toma Ana).a III-a). ca un original şi impresionant eveniment. Popescu Eugenia. încadrată cu educatoarele Bucuroiu Claudia şi Dumitru Camelia) şi “Grădini a nr. deloc uşoară. Manolache Cristina (geografie). a IV-a) şi Şerban Diana (înv. doi paznici de noapte: Tomescu Mihai şi Dima Grigore. Vasilescu Georgeta. to i aceştia fiind deosebit de aprecia i. Doroftei Floare (chimie). organizându-mi-se o festivitate asemănătoare cu cea din România. cu o asemenea sărbătorire emo ionantă. “Grădini a nr. predau următorii profesori: Dinu Ion (l. supl. cât şi de to i locuitorii oraşului Boldeşti-Scăieni care. pleacă în. urmată de muzică şi dans. to i colegii organizându-i o zi festivă. Soare Alina (religie). este minunatul obicei de a sărbători pe fiecare cadru didactic atunci când iese la pensie. o depune d-ra secretară a şcolii Bică Daniela. Trebuie să mărturisesc cititorilor acestei căr i că şi subsemnatul. precum şi profesorii Apostu Steliana. română). la cl. a III-a).. şi acolo. în Statele Unite. În anul şcolar 2006/2007. atunci când. desfăşurată de-a lungul unui lung şir de ani. cu discursuri emo ionante. învă ătorii Vasilescu Titel. o adevărată sărbătoare de suflet. concedii de odihnă nelimitate. încetă enită de ani de zile la şcoala din Scăieni. franceză). în 2003. Ioni ă Elena. 5” (în clădirea creşei. Manolescu Ana (l. În Scăieni se află şi trei GRĂDINI E: “Grădini a nr. 69 . Popescu Emil Petre. anul editării acestei căr i. Stan Ioana. după ce şi-au făcut pe deplin datoria de dascăli. cu multe flori şi cu o bogată masă românească tradi ională. Ciucă Laura (biologie). am fost onorat de colegii mei de la Şcoala Scăieni. O muncă deosebit de responsabilă. desen). ca nişte cadre didactice de excep ie. patru îngrijitoare: Puiu Victoria. dar desfăşurată cu devo iune şi cu înalt profesionism. Grigorescu Elena (l. Teodorescu Junona (educa ie tehnologică). Ilie Lenu a. Pantelimonescu Silviu Paul (matematică). atât de foştii elevi. română). Toboş Magdalena (l. supl. Cârcioiu Marta (pens. supl. de părin ii lor. cu siguran ă. apreciată de to i ceilal i foşti directori şi de cel prezent. cu 45 de copii. Vasilescu Maria (înv. Dacă este să vorbim de corpul tehnic. care se lasă deseori cu lacrimi. a IV-a). dar şi a tuturor cadrelor didactice participante. educatoare fiind Pătraşcu Elena şi Voica Cristina). O tradi ie frumoasă. şcoala are un specialist fochist: David Florica. Balaca). Chivu Luciana (înv. muzică). pe rând. Este un nobil gest de recunoaştere colectivă. la cl.. în 1999. eu am avut avantajul şi fericirea de a mai fi fost încă o dată sărbătorit şi de colegii mei americani. la rândul meu. Olaru Mioara (pens. pe deplin meritat. supl. În plus. Aşa au fost sărbători i. poartă o deosebită stimă tuturor cadrelor didactice. la cl. Tănăsescu Florica şi Dinu Maria.. pentru care am fost invitat. Co ac Leonard (matematică). a unei munci la catedră plină de multă dăruire şi sacrificiu. tot prin tradi ie. indiferent dacă sunt în activitate sau ieşite la pensie.

De aceea. Popescu Maria (istorie). de locuitori ceru i). preot înv. +Margareta Bălan. Matei Paul (istorie). Dumitrescu Ana (l. un dascăl care învă a pe câ iva copilaşi să 70 . Carpin Dumitru (matematică).. fost director al şcolii). am trecut o micu ă cruciuli ă. +Dincă Emilia (chimie). lăsând o frumoasă amintire atât în inimile foştilor elevi cât şi ale colegilor din aceeaşi institu ie. ofi eri superiori. Diaconescu Silvestru (geografie şi director între anii 1979-1980). profesori. ŞCOALA DE LA SECIU Am văzut că localitatea Seciu.Cu triste e.. +Ioan Vlaiculescu. +Dubeanu Marta (geografie). unde fusesem numit director la Şcoala generală nr. Ioni ă Elena (ed. +Tănase Nicolae. cărora foştilor copii de atunci. română).. 17 cu cl. Pârvulescu Constan a (l. Constan a Diaconescu. +Brezeanu Elvira. Cristian Petru Bălan (română. că şi această şcoală a avut norocul să se bucure de o serie superior calificată de învă ători şi profesori de elită. Ionescu Doina (chimie). spre a aminti genera iilor care vin. care de câteva ori a încercat fără succes să devină comună independentă (nu îndeplinea nr. Păunescu Aurora (l. +Nedelcu Nicolae. geografie). apoi al i profesori: +Leon Lavric (l. Vasiliu Aura (l. scriitori etc. Stroescu Petre (istorie). rusă). +Adriana Filcescu. rusă). Popişteanu Nicolae (matematică). Suditu Georgeta. mă văd obligat să precizez că unele foste cadre didactice din listele ce urmează. +Tănăsescu Constantin (rusă. +Go onoga Platon (l. Să trecem acum în revistă. Miroiu Florica. O prestigioasă muncă au depus-o. Minea Florica. to i aceştia fiindumi şi mie profesori. Treime”. fizică). română). Florica FlorescuŞaghy (fizică. I-X din acelaşi municipiu. Ei sunt rezultatul strădaniei unor învă ători ca: +Damian Ion. română). rusă. Pavel Elisabeta şi Darie Elena. fizica). Voicu Elena. chimie. au trecut în lumea de dincolo. ar merita. +Georgescu Galina (matematică). ed. Melchior Dumitru (chimie). în continuare. +Stoica Veronica şi a unor profesori ca +Nicolae Rotaru (deşi cu studii juridice. Victoria Simionescu (istorie. Ştefan Ioana. deoarece o notabilă parte a acestor foşti elevi au ajuns oameni de mare valoare în ara noastră: medici. biologie). ridicată înainte de 1737. avea. ingineri. pot să mă adaug şi pe mine.. pe lângă biserica “Sf. profesori universitari. în dreptul numelui lor. Marinescu Veronica (biologie). oameni de artă şi cultură. franceză şi latină). +Iulia Dinescu. la cererea mea de transfer. Stan Fabiola (matematică). +Leti ia Axente (l. să fie adăugat aici. Cerchizan Marieta. Adam-Nica Vasilica (supl. +Nica. 3 (1966-1971) apoi profesor titular la Şcoala nr. Dumitru Constan a (matematică). după ce. secretarii şcolii de atunci: Cucu Florin. Spre a-i cunoaşte care sunt. Tănase Natalia (şt. +Casieru Valeria (franceză). naturii). +Lidia Bagrov (l. română). astăzi oameni maturi.. +Juncu Maria (franceză). deocamdată fără cruciuli ă. lideri politici. +Brandabur Ecaterina. Pi a Claudia (biologie). Catrinoiu Silvia (geografie). română). La urmă. +Tănase Bălan. am revenit la Scăieni de la Ploieşti. rusă. un capitol cu totul special în istoricul şcolii de la Scăieni. le-a fost de un imens folos în via ă. Gaşpar Remus (matematică). un excelent profesor de matematică). Codescu Tudorina (istorie). +Bobe Nicolae (istorie). emigrată din Rusia sovietică în România de frica bolşevicilor). în urmă cu patru decenii. Popescu Maria.

Popescu Emil. actualul primar al oraşului. de geografie Diaconescu Silvestru. am fost numi i primii profesori la Seciu (eu predam matematica. Pe acolo au trecut înv. Teodorescu Lucica.pe ploi. care a pus şcoala la punct. un deal noroios. scaune). este numit director prof. La clasele primare fusese director învă ătorul +Dănilă Ion care preda împreună cu învă ătoarea + Avramescu şi înv. s-a dovedit acolo un foarte bun gospodar. din direc ii diferite. În 1980 (până în 1985). iar de la data de 1 mai 1986 până în prezent (2007). mai ales în prolifica perioadă a “ceauşeilor”. lung de patru km . încât existen a acestei şcoli a început să fie deja pusă sub semnul întrebării. un suiş extenuant şi deloc plăcut. pentru etanşarea claselor şi reducerea consumului de combustibil în timpul iernii. magazie ş. Munteanu Margareta. un an de zile. care era. pentru prima dată. am fost găzdui i. După pensionarea dumnealui. Într-un fel. de matematică 71 . venit de la Reghin. Părin ii ne-au ajutat să cărăm din pădure. câ i erau prin anii 1978-82. Documentele din arhivă arată însă că şcoala propriu zisă a început să existe acolo în anul 1906. un copac lung. chiar de la debut. Între timp şi numărul cadrelor didactice crescuse. În 2006 s-au primit investi ii noi pentru un grup sanitar în incinta clădirii. l-am transformat într-un stâlp ce sus inea sârmele de curent electric şi astfel “şcoli a” a fost electrificată. iar d-ra Munteanu biologia şi alte obiecte). dat fiind că de la 240 elevi. vine ca director prof. intervenind cât s-a putut pentru îmbogă irea inventarului ei şi în vederea înfrumuse ării şcolii. câ iva ani la rând. pe acele meleaguri. de biologie Dumitru Ion. pe care.. Dănilă Ion. de asemenea.. urcând. De atunci până în 1960 nu au existat decât două săli de clasă. prin cioplire şi fasonare.scrie şi să citească. româna şi sportul. Au fost înlocuite ferestrele vechi cu ferestre noi.. De asemenea s-a procurat mobilier didactic nou în toate clasele (bănci. având cinci săli de clasă. în ciuda multor dificultă i cărora a trebuit să le facă cu greu fa ă. şcoala Seciu devenise. în micu a casă parohială de lângă biserica satului. În prezent se definitivează lucrările la încălzirea centrală. bibliotecă. apă curentă. cifrele s-au tot micşorat. inclusiv apă caldă. în 1972. într-o odaie modestă. de la Boldeşti a primit func ia de director. ciclul gimnazial. dar după aceea. abrupt. în incinta clădirii. înv. cancelarie.. tip termopan. viscol sau ger. de biologie Pop Simion. cu clasa a V-a. care continuă dotarea şcolii. El a fost director până la pensionare. cu noi a început să se fundamenteze.. Dar aveam două mari avantaje: acest soi de alpinism ne crease o excelentă condi ie fizică şi. Amândoi veneam pe jos. prof. dulapuri. numărul copiilor a crescut. din 1972 până în 1980. poarta de intrare (şi de stagiatură) pentru cadrele didactice care voiau să ocupe mai târziu catedre la şcolile din Boldeşti sau Scăieni. prof. în 1991 s-au făcut repara ii capitale. când se ajunsese la două genera ii cu clase paralele. eu. În 1986 s-a dat în folosin ă şcoala nouă. introducându-se. când se construieşte un local cu patru săli de clasă (pentru clasele I-IV). unde lucram cu vreo 16 copii. de matematică Valeriu Teodorescu care. arşi ă. de fapt. la ora actuală şcoala Seciu mai are doar 95 de elevi (40 la clasele I-IV şi 55 la clasele V-VIII). eram foarte tineri.a. măsu e. la care. La început. împreună cu prof. ceea ce nu echivala nicicum cu o şcoală. De o şcoală nouă nu se poate vorbi până în 1964. În 1960 a fost numit ca director prof. cu boii lui moş Du ă. Fiindcă nu mai exista deloc spa iu pentru clasa a V-a în clădirea şcolii primare. În 1960. dar clădirea s-a construit în 1910.

Du u Viorica. Altminteri. română). în anul şcolar 2006/2007.. simultane a II-a şi a IV-a).. Brânzea Mădălina (l. Lupu Daniela (l. Deci. fără copii.Arcanu Valeria. GRĂDINI A DE LA SECIU În afară de această şcoală. În prezent. netitulare).. română Vaida Gavril cu so ia dumnealui Vaida Maria. titulari fiind Isbăşoiu Adriana (cu clasele simultane I şi a III-a) şi Dumitru Victor (cu cl. temporare. care era învă ătoare. din anii 1986-1992. Această grădini ă. la ciclul întâi. care face zilnic naveta cu autobuzul. Dar şi numărul preşcolarilor a scăzut într-o propor ie alarmantă! Dacă popula ia şcolară va scădea în acelaşi ritm. şcoala de la Seciu va ajunge de unde a plecat: cu unul sau două grupuri mici de copii învă ând într-o odaie de patru pere i. 6) care. Bucovului nr. prof. la rândul lui. avea înainte două grupe. de l. (Educatoaredirectoare dintre anii 1968-2000. s-a ajuns la numai două posturi de învă ători. În toamna anului 1962 se deschide oficial Grupul Şcolar Materiale de 72 . muzicală). por ile deschise ale frumoasei şcoli din Seciu aşteaptă de geaba. Ştefănescu Lauren iu (religie). Profesorii de la şcoala Seciu. nişte eforturi fizice mai mari. sunt: Isbăşoiu Georgeta (l. în prezent. Dumitru Ion. să mai schimbe ceva. Prin Ordinul 367 al Ministerului Educa iei şi Cercetării din 28 iunie 1962 s-a înfiin at această şcoală ai cărei absolven i urmau să devină şamotori şi operatori în fabricarea geamului. fizică şi ed. dat fiind scăderea numărului de copii. fosta mea elevă. Teodorescu Junona (ed. Cum numărul copiilor a continuat să scadă. din anul 1992 până astăzi. după cum urmează. Dar cine ştie.. Munteanu-Draghini Margareta. subsemnatul. Teodorescu Valeriu (matematică). care func ionează în clădirea fostului cămin cultural local. de matematică Mândrilă Elisabeta... franceză). venind din Ploieştiori. Manolache Cristian (geografie). ceea ce a impus să se lucreze cu clase simultane). Directoare şi educatoare este o proaspătă absolventă a Liceului pedagogic din Ploieşti. tehnologică). Ion Damaris. dar în prezent a rămas numai cu o singură grupă. prof. s-a pensionat din anul 2000). poate că tinerii căsători i se vor răzgândi şi vor face. această şcoală a rămas cu numai doi învă ători. între timp. are un bogat şi fructuos istoric. Ciucă Laura (biologie). prof. did. destul de bine dotată. Teodorescu Margareta (ed. iar cadrele didactice vor intra în şomaj sau vor merge să culeagă căpşuni în Spania. apoi prof. rămăseseră doar trei posturi de învă ători. de 24 de copii. engleză). Tudor Otilia (istorie). la Şcoala cu clasele I-VIII de la Seciu mai sunt doar 13 cadre didactice. şi al ii (c. unde este găzduit şi dispensarul teritorial. copiii preşcolari din Seciu frecventează cu to ii grădini a de acolo. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIA STICLEI BOLDEŞTI-SCĂIENI Este cunoscut şi sub numele vechi de “Liceul Boldeşti-Scăieni” (str. (Dar mai întâi trebuie să amintesc că. Institu ia demarase numai cu două săli de clasă şi o bibliotecă iar elevii din afara localită ii aveau asigurată cazarea gratuită.

Corpul profesoral era format în vremea aceea din: directorul şcolii prof. În anul 1972. Anul următor. în toamna anului 2006. adjunct.000 de volume. În anul 1976 Liceul Industrial şi-a schimbat din nou titulatura în Grup Şcolar pentru industria materialelor de construc ii. titulatură care a fost men inută până în 1990. 1966.director adjunct.director. Bidulescu Constantin . în majoritate copiii muncitorilor Fabricii de Geamuri Scăieni. Vă prezentăm mai jos conducerea liceului/gr.director adjunct.director. Brebeanu Elena . 4 laboratoare (fizică. deoarece era nevoie urgentă de asemenea cadre la fabrică. Şcoala are în dotare 8 săli de clasă. Necula Gheorghe .1983-1986: Micu Silvia . cu următoarele profile: electrotehnică.director adjunct. . În primăvara anului 1963 s-a deschis şantierul pentru o nouă clădire a şcolii. Burt Vladimir şi Gheorghe Gheorghe. Norme profesori în anul şcolar 2006-2007: 38. şcoala a beneficiat de munca 73 . sa demarat construc ia unui nou corp de clădire cu 6 săli de clasă. s-a amenajat şi un frumos teren de sport. la care se adaugă şi trei ingineri din fabrică: Brebeanu Elena.director. de română Bălan Tănase. Grupul Şcolar a primit titulatura de Liceu Industrial cu profil chimie.1997-1999: Necula Gheorghe . şcolarizează un număr de 650 de elevi care înva ă în 20 de clase. Paralel. prof. ca director şi pe Brebeanu Elena ca director adjunct. se înfiin ează şi o clasă de maiştri-operatori în industria materialelor de construc ie (curs seral).director. Bidulescu Constantin . bibliotecă.1999-2004: Tănase Constan a . ca nou director al Grupului Şcolar a fost numit ing. ingineri-7.Construc ie care avea un număr de 60 de elevi. termenul de predare la cheie fiind octombrie 2007. corpul de clădire cu ateliere şcoală şi laboratoare s-a deteriorat vizibil şi. Sperăm să fie ultima schimbare de titluri. o sală de sport şi o bogată bibliotecă. cu 30.dir. când a devenit Grupul Şcolar Industria Sticlei Boldeşti-Scăieni. o cantină şcolară cu 200 de locuri.director adjunct. Conform tradi iei. Din cauza cutremurelor din anii 1989-1990. În acelaşi an.director.şi anume una cu profilul “lăcătuş mecanic de între inere” şi cea de a doua cu profilul “repara ii în industria geamurilor şi electricieni pentru instala ii electrice”.1986-1997: Necula Gheorghe . un internat şcolar cu 100 de locuri. maiştri-5. . Grupul Şcolar Industria Sticlei Boldeşti-Scăieni. un atelier mecanico-electric. numărul de profesori este de 22. având spa iu insuficient. un cămin şcolar cu 260 de locuri de cazare. şc. Simionescu Lucian . avându-i la conducere pe Vasiliu Traian. Tănase Constan a .director adjunct. şcoala a dat şi prima promo ie de absolven i.dir. Alexandru Gheorghe . . birouri. maiştri instructori Stanciu Ion şi Ioni ă C-tin.2004-2007: Tănase Constan a . Vasiliu Traian. ecologie şi protec ia mediului. Sunt create două clase . . mecanică şi materiale de construc ie. gra ie eforturilor regretatului profesor de educa ie fizică Pop Emil. În anul 1964 se numeşte în func ia de director adjunct doamna inginer Brebeanu Elena. În 1965 existau 7 săli de clasă. cancelarie. în meseria de operatori în fabricarea şi prelucrarea geamului.director. În anul şcolar 2006-2007.1982-1983: Bodan Aurelia . În prezent. între anii 1972-2007: . adjunct.1972-1982: Vasiliu Traian . La finele anului 1971.5.director. de matematică Enescu Ion. informatică şi electrotehnică). laboratoare. . chimie. .

specialişti în servicii logistice.asiduă a multor cadre didactice care au depus un efort sus inut pentru educarea tinerilor. 2. să nu fi avut niciodată în liceu nota la purtare sub 8. Pârvulescu Constan a (prof. să nu prezinte semne particulare evidente. Bălan Cristian Petru (prof. dar admiterea se face pe bază de concursuri anuale sus inute pe un număr limitat de locuri. +Micu Silvia (prof. l. Această institu ie este subordonată direct Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi pregăteşte maiştri şi subofi eri militari în specialitatea auto pentru toate structurile Ministerului Afacerilor de Interne. franceză-română). biol. fiz. ofi eri superiori.). remunerarea este deosebit de convenabilă. so ia să nu aibă cetă enie străină sau să fie apatridă etc. sticlar). cu laboratoare. Bodan Aurelia (ing. 2006). există o mare şcoală care func ionează ca institu ie de învă ământ postliceal. 74 . l. Lec iile se desfăşoară în clase şi pe teren şi au un complex caracter tehnico-practic. Sunt concursuri destul de preten ioase. Dumitru Elisabeta (prof. departe. rom. sticlar). pompe. să nu apar ină nici unui partid politic. să fie foarte sănătoşi.70 m. +Pop Emil (prof. pe malul stâng al Teleajenului. Samoilă Doina (ing. nu se primesc decât candida ii care pot îndeplini cumulativ o serie de condi ii cum ar fi: să aibă vârsta până la 25 de ani. l. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFI ERI POMPIERI “PAUL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI-SCĂIENI Pu ini locuitori ai oraşului Boldeşti-Scăieni ştiu că pe aria localită ii lor.). Numele i s-a dat de la bravul erou român Paul Zăgănescu. Bidulescu Constantin (prof. Actuala genera ie: Necula Gheorghe (prof. ap i medical. având un poligon adecvat pentru excerci ii. având regim de colegiu tehnic militar. “academie militară” care formează maiştri militari auto. Este o mică. Comanda şcolii este exercitată în prezent de dl. tehn. predau studen ilor cursuri de un înalt nivel tehnic. rom. Gheorghe Gheorghe (ing. sticlar şi textilist). La concursul din anul acesta şcolar au fost repartizate 100 de locuri pentru subofi erii pompieri şi 25 de locuri pentru maiştri militari auto (la 5 aug. sport). Şcoala este foarte solicitată de mul i candida i care au absolvit liceul. Anton Mariana (prof. mat. servan i pompieri. dar serioasă. cu grad de subofi eri pompieri. cu durata de 2 ani.). pe strada Poligonului nr. arme şi motoare moderne. cursuri de zi. engleză). mat. Sandu Cristina (consilier educativ).). undeva. Din vechea genera ie. maşini. indiferent de locul reparti iei. din punct de vedere fizic şi psihologic.). Şcoala este excelent dotată cu tot materialul didactic necesar.). după absolvire. sticlar). Horia Luciana (prof. +Vasiliu Traian (ing. şi înăl imea de minimum 1.). colonel Ion Ungureanu. unde cei mai buni specialişti în branşa pompieristică din ară. mat. Având în vedere că. Brebeanu Elena (ing. sticlar). vestitul luptător din Dealul Spirii care a comandat armata de pompieri împotriva unei unită i militare turceşti venită să înăbuşe revolu ia bucureştenilor de la 1848. amintim (cei deceda i au o cruciuli ă înainte): +Enescu Ion (prof. Tănase Constan a (ing.).

). iar artiştii amatori din Scăieni sus ineau la fel de frumoase programe artistice la Boldeşti. iar Clubul de acolo devenise un centru cultural nu numai local. Să încercăm să evocăm.la matematică un test grilă. asisten a medicală.A. trigonometrie. categoria B şi C.. Din acest punct de vedere.C. acum 55-60 de ani. au avut o îndelungată tradi ie culturală. este fiica societă ii petrolifere anglo-olandeze Royal Dutch Shell. CASE DE CULTURĂ Atât Boldeştii cât şi Scăienii. Nici Căminul cultural de la Scăieni. deşi nu dispunea de fonduri de la vreo societate petroliferă. la fizică. pe rând. flotări. aşadar. era o adevărată întrecere între aceste două localită i şi deseori nu ştiai pe care din ele să le admiri mai mult.la matematică un test grilă. grada ii primesc o diplomă cu care. La absolvire. la fizică. din fapte concrete sau din amintiri. activitatea acestor două dinamice (pe atunci. din algebră. dacă doresc. alergări de rezisten ă pe 1000 m plat ş. fizică moleculară şi termodinamică. Nici Seciu nu se lăsa mai prejos. Încă din anul întâi. verificarea aptitudinilor fizice (alergare 50 m plat. din mecanică. Pentru maiştri militari auto . Desigur. desfăşurată în frumoase şi solide clădiri speciale. pot continua studiile militare pentru a deveni ofi eri. dar începuse să fie cunoscut în toată ara.) Bineîn eles că participă numai candida ii care au promovat etapa întâi. deci. examinarea medicală.a. electricitate şi magnetism. iar reparti ia este asigurată pe baza mediilor socotite în ordine descrescândă. CLUBURI. la algebră şi geometrie. înfiin ată la Londra în anul 1907 iar astăzi cu sedii la Londra şi Haga. şcoala poate fi sunată la tel: 0244/12. geometrie. dar pe care. de-a lungul deceniilor. sărituri în lungime de pe loc.. deşi eram copil pe vremea aceea. şcolarizarea. din secolul trecut.cuprinde testarea psihologică. iar studen ii beneficiază de o soldă lunară şi alte beneficii. Astra Română S. din care nu lipseau numeroase serate de dans.eliminatorie . la rândul ei. nu se lăsa mai prejos. schela Boldeşti. Pe parcursul celor doi ani de studii. echipele artistice de la Boldeşti sus ineau frumoase programe artistice la Scăieni. în primul rând ca martorul ocular care le urmăream îndeaproape pe amândouă.Examenul de admitere se desfăşoară în două etape: Etapa I . numindu-se simplu 75 . CĂMINE CULTURALE. care. avea posibilită i materiale destul de mari. fizică moleculară şi termodinamică. eu o cunosc destul de bine. CLUBUL BOLDEŞTI Clubul Schelei Boldeşti a fost un produs al societă ii S. transportul toate acestea sunt gratuite. nu astăzi!) foruri culturale locale şi să începem cu. din mecanică. căci şi acolo exista un cămin cultural unde exista o frumoasă activitate. electricitate şi magnetism. to i studen ii capătă carnete de conducere auto. text pe grilă. Pentru informa ii suplimentare.50. Deşi erau localită i separate. tot test grilă. care se afla în apogeul produc iei. Vă rog să re ine i amănuntul că vorbesc de o perioadă trecută. cazarea.21. Etapa a II-a: sus inerea lucrărilor scrise (pentru subofi eri pompieri .

cea mai mare din toate distilăriile petrochimice de acolo. conferin e. întreprinzătorul industriaş român Ioan Niculescu Bazar. prezentate fie de artiştii locali fie de artiştii invita i din ară. un mare teren de fotbal. cu capital străin. dar la clubul mic din Boldeşti se puteau vedea filmele cele mai noi care deseori rulau înaintea premierelor din cinematografele ploieştene. 76 . Toate erau destinate ca locuin e pentru inginerii şi func ionarii schelei. filme etc. în stil occidental. având în mijloc un havuz cu apă âşnind din nişte avionaşe “cu reac ie” în mişcare rotitoare. cele mai multe. s-au ridicat frumoase şi rezistente case. În 1936 existau 16 rafinării în Ploieşti şi astfel oraşul acesta a devenit primul oraş petrolifer al Europei. în timp ce zeci de tineri dansau cumin i tangouri. în curtea căruia au plantat esen e rare de arbori. după planurile unor arhitec i români şi străini.. lângă grătarele cu mititei şi lângă mesele cu bere. la cluburi aveau loc dese spectacolo artistice. săli de repeti ie. rafinăria Astra Română S.. s-a mai construit o clădire a unui nou club. sovietice. Pentru a le face via a şi mai plăcută salaria ilor. fireşte. de asemenea cu case tip. la etaj o bibliotecă.Shell. pe strada Zorilor (astăzi inclusă în sectorul Boldeşti) şi pe strada Distilăriei. Xenia şi Venus. servicii sanitare. se ineau serbări şcolare. societatea Astra le-a construit un frumos club. ca şi astăzi. baluri. nun i. pentru că a înglobat societă ile petrolifere mai mici Sospero. cele de pe Zorilor fiind mult mai elegante. cu participarea unor solişti vesti i. după anul 1950. o sală de popice. Acest club este înconjurat de un mic parc. Pe când eram copil. cu o scenă modernă care era bine venită.importantul sediu al Schelei Boldeşti. pe iarba din curtea clubului. ambele la Scăieni. tip microvile. garderobă. acolo am văzut cele mai bune filme americane. cândva plin de flori diverse şi bine îngrijit.. o branşă românească a lui Royal Dutch. mult mai mare. pe terasa şi spa iul liber de lângă ştrand. pentru adul i şi înotători. subsoluri cu instala ii de încălzire centrală. În anul 1880. cânta o romantică orchestră. clădiri foarte moderne pentru vremea aceea. unul de voley şi. În unele seri de vară. în nop ile cu lună plină şi cu lumina stinsă. şedin e. până peste miezul nop ii. alăturat. sub cerul liber. două terenuri de tenis. Pe vremea când nu apăruseră încă televizoarele. fiindcă aşa era atunci. cât şi propaganda comunistă dirijată de culturnici. au adăugat un ştrand mic pentru copii şi altul mare. rafinăria Astra fiind.) Aceste două construc ii . în Boldeşti şi Scăieni nu existau alte distrac ii. proiectate de inginerul Barboni (avioanele au zburat astăzi la ceruri. Ceva mai înainte.au constituit baza materială sau mai bine zis motorul. de spa iul lor slujindu-se atât programele culturale ale schelei Boldeşti. s-a construit un nucleu al unui proiectat centru petrolifer . Ea se consolidase mult. italiene şi. A. în anul 1938. ca Maria Tănase sau Maria Lătăre u. fundalul şi inima tuturor activită ilor culturale ale Boldeştiului. altfel spus. la Ploieşti. pe actuala Alee a Clubului din Boldeşti. Acolo. Considerându-se că sala mică a clubului nu mai putea face fa ă tuturor solicitărilor.în special Clubul mic . Aşa se organizau pe atunci acele originale baluri. o sală de ping-pong. având o scenă pentru spectacole. franceze. de-a lungul a câtorva zeci de ani. societatea Astra Română cumpărase terenuri petrolifere pe actuala rază a oraşului Boldeşti-Scăieni unde. plus două mici colonii. sus inute afară. Existând o asemenea bază materială. Pe scena clubului mare au dat spectacol numeroase ansambluri vestite din ară. precum orchestra Radio. Clădirea clubului adăpostea o frumoasă sală pentru proiec ii cinematografice. a înfiin at.

iar altă dată Ansamblul Armatei. nişte versuri simple.. odată venit la Boldeşti din Turnu Măgurele. acest talentat muzician. a putut să înve e pe tinerii recruta i de dumnealui în orchestre. care pomenea şi de Scăieni. profesorul şi compozitorul Ion Cucu Bănă eanu. preferata solda ilor germani şi americani pe timpul celui de-al doilea război mondial. compusă de Norbert Schultze în 1938. Nu ştiu prin ce metode miraculoase. autorul piesei simfonice “Fiat lux!”.” Însă pe atunci to i boldeştenii o ştiau. căci fusese lansată de actri a americană de origine germană Marlene Dietrich (dar. cu totul altfel). to i elevii domnului Cucu Bănă eanu ştiau să cânte foarte bine la instrumentele acelea noi şi strălucitoare comandate de el la Bucureşti şi plătite cu bani grei de schelă. Cucu Bănă eanu era gata să fie împuşcat cu pistolul.. un cor militar de 80 de persoane.. care bătea să spargă toba.. care umbla tot timpul în mână cu o cutie specială construită pentru cele două nedespăr ite viori ale lui. pe când slujea ca militar în primul război mondial (în noaptea de 12 nov.” autorul a localizat-o în româneşte. interpretul la tuba şi la bombardonul lui uriaş de alamă. pentru boldeşteni şi scăienari. dirijat de col. Dinu Stelian. Îmi amintesc şi de o mare orchestră şi cor studen esc american din seria “Ambasadorii prieteniei”. în mai pu in de un an de zile. marea activitate muzicală a clubului Boldeşti a încetat. trompetistul Puiu Păun (Virgil Păunescu). în ritmuri de marş. din celebrele versuri germane ale poetului Hans Leip: “Vor der Kaserne/Vor den grossen Tor/ Stad eine Lanterne/ Und steht sie noch davor. care era şi scriitor./ Aproape de Ploieşti. uşor de memorat. Şi când te gândeşti că. numai în câteva luni. la fel. de un ofi er francez care-l crezuse spion! După ce studentul în muzică i-a vorbit ofi erului în 77 . Aproape zilnic se putea auzi fanfara (mai to i din fanfară erau simpli muncitori!) răsunând puternic. Cea mai strălucită perioadă a clubului s-a datorat activită ii unui artist deosebit de talentat şi devotat culturii boldeştene. autorul unui roman de aventuri turistice şi al unei piese de teatru despre petroliştii boldeşteni.. Atmosfera Boldeştiului era mereu plină de muzică. Tot de neuitat este şi activitatea tehnică a inginerului Barbone şi mai ales aceea a inginerului Corneliu Axente. unde se născuse.zic . la sediul Societă ii Steaua Română din Scăieni. Între anii 1952-1966... şi fost profesor de muzică la Alexandria. Clubul Boldeşti a avut mare noroc cu achizi ionarea acestui profesor inimos. Neuita i rămân pianistul polonez emigrant Paşuk. nu ştiu cum . pe deal./ E-o localitate/ Numită Boldeşti!/ Şi-n via a nu-i mai bine/ Să trăieşti/ Ca la Scăieni/ Şi la Boldeşti! . acest minunat profesor.că.etc. El scrisese şi “Imnul Boldeştiului”. Nae Tomescu sau toboşarul orchestrei. urmărită de cârduri de copii şi de lumea curioasă ieşită pe la por i! Vibrau toate geamurile caselor pe lângă care trecea voioasa bandă cu alămuri strălucind în soare! Ea cânta pe stradă. prezentată la Club şi la Teatrul de Stat din Ploieşti. Când profesorul Bănă eanu a fost solicitat de Casa Centrală a Armatei din Capitală ca instructor al cercului de muzică militară. Jean Pandele. la serbări şi chiar şi la unele înmormântări. de la schela Boldeşti. mai to i habar neavând înainte de muzică. a înfiin at o mare fanfară şi o mică orchestră simfonică alcătuită din 14 instrumentişti. el fiind şi un talentat acordeonist. unde subsemnatul am tradus în engleză discursul primarului Aurică Marinescu.. fiul unui mecanic. din care eu mai re in doar prima strofă: “Undeva departe. cântate pe celebra melodie germană “Lili Marlene” (sau “Lanterna”). pe malul Dunării. “Lumină din adâncuri”. 1918).

în ciuda presiunilor ce veneau de la forurile superioare.franceză . de la schelă. pluşate. cucuvelele. Titi Iosif şi Corneliu Filostache. care prin subterfugii inteligente. lasă impresia că sunt din nou acceptabil de îngrijite şi încăpute pe mâini bune. au invitat artişti de seamă din ară. ultimul conducând clubul douăzeci de ani (1973-93) . mai recent. să men ină în ritm dinamic activitatea clubului. înăuntru! Dar. unde a apărut şi un mic bar. Îmi amintesc şi acuma o haioasă butadă lansată de unul dintre ei: “Via a este scurtă.. în bună parte. iar a trecut la schelă. au organizat cercuri de studii. cu excep ia unor seri de discotecă ceea ce nu echivalează 100% cu no iunea de cultură . a avut totuşi norocul să revină pu in la via ă. uneori au fost strecurate la club şi câteva filme americane interzise în ară.. curtea ştrandului.a. pentru că primăria nu avea bani să-l refacă. s-au dovedit a fi destul de nonconformişti. existând anumite planificări rigide şi obligatorii şi un control sever al oricărei activită i culturale căreia i se trasa un anumit plan de îndeplinit. Ca şi înainte.. câte ceva din faimoasa activitate a Clubului de la Boldeşti. cu scaune noi. şi pentru că noi n-o putem lungi. În ciuda acestui control riguros. Ciucă şi Mihăilă. Chiar şi astăzi. Men ionăm numele acestor directori care. al directorilor.şi el muzician -. cu solişti talenta i. deşi nu totdeauna condi iile erau propice. avea obloane grele de fier cu multe lacăte la uşi. s-au achitat cu brio de responsabilitatea lor cetă enească. dar. într-adevăr. s-ar putea organiza acolo concursuri de înot cu premii. Ionel (Popa) Costache. (Plusurile acestea nu ne împiedică să în elegem pentru ce oare micu ul ştrand destinat copiilor a fost desfiin at. el avea geamurile sparte. cu brigăzi artistice. Când l-am văzut ultima dată. când plouă afară. Este şi meritul conducerii clubului de atunci.Boldeştiul trăieşte mai mult cu aceste nostalgice. au reuşit. oameni buni. le plouă. interpretând în spirit mai pragmatic ordinele şi conferindu-le adesea un specific local destul de liberal: Şandru Ion. de muzică ploieştean Leonida Brezeanu în fa a unui public avid de noută i artistice şi tehnice. deşi interioarele modificate nu mai slujesc scopului prioritar cu care demarase ini ial. înregistrate pe primele videocasete şi prezentate la un videorecorder de prof. clubul trecuse în grija primăriei apoi.. i se imprima de sus un caracter propagandistic standardizat şi axat pe principiile găunoase ale “educa iei culturale socialiste”. fiindcă amatori se găsesc imediat. cu o echipă de teatru şi de dansuri populare ş. frumoase şi apuse amintiri. pe cât le-a stat în putin ă. s-au străduit să men ină vie flacăra culturii locale şi ştim că. Păcat de ultimele dotări. peste care. mul i îşi amintesc cu zâmbetul pe buze. amândoi s-au împrietenit şi au rămas prieteni până la sfârşitul vie ii.000 de volume.. de scenetele şi textele comice lansate cu mult umor de artişii locali deveni i populari. realizări cu care nu o dată sau distins la concursurile locale şi jude ene. haide i so facem lată!” Am fi dorit ca şi în zilele noastre să mai existe.. pere ii exteriori au devenit veceuri publice iar înăuntru cântă. Gheorghiu Nicolae. Directorii clubului care au urmat la Boldeşti au căutat. cu o bibliotecă de peste 62. apoi iar 78 .. precum şi terenurile de sport. făcute de schelă.) Cu totul tragică a devenit însă soarta clubului nou. Dacă Clubul mic. măcar pe sfert. o echipă reprezentativă de tenis şi de voley.perioadă în care institu ia s-a impus şi s-a mândrit cu armonioasele ei coruri. cu tarafe de muzică populară. în vara anului 2006.

când este folosită ca sediu de votare. nici nu prea se mai sinchiseşte nimeni să mai intre în acea clădire .. nu mai vezi localnicii intrând zilnic. sala mare a institu iei mai prinde oleacă via ă. hore. spectacole de teatru. Dar numele acesta. bănuiesc că am găsit 79 .a. El a fost botezat de două ori: întâi a căpătat numele de Căminul cultural “Constantin Brâncoveanu”. nu pot să dau nici un răspuns la această întrebare. fiindcă altminteri se demolează singur. Spa iul abandonat a devenit un jalnic adăpost pentru lilieci şi cucuvele. Părea o firmă cu nume mai revolu ionar.şi cam atât.terminate adesea cu bătăi de pomină. pleacă .d. Şi ar fi păcat. ce vremuri pline de via ă mai erau! În zilele noastre e pace. Oamenii votează. La început i se spunea Căminul cultural Scăieni. motiv pentru care am şi pictat chipul poetului na ional pe frontispiciul clădirii. nici club şi. eu propusesem să i se spună “Casa de cultură “Mihai Eminescu”. în ultima vreme. între doi flăcăi. sângeroase şi spectaculoase. baluri. bătăi ca-n filme. fiind şi el prea lung.. au cerut să i se schimbe numele în Căminul cultural “Horia. în perioadele electorale. Înainte. stârnite de bălăcenii cu itari.. la Scăieni.la primărie şi. la drept vorbind. nun i. Acum doar o dată la câ iva ani. Proiectată în 1939 de acelaşi harnic arhitect Mişu Rădulescu. decât doar copiii şi unele persoanele mature care.. clubul nou a rămas o clădire părăsită şi pustie în care predomină mirosul de mucegai şi putreziciune. însă văd că astăzi nimeni nu-i mai zice nici casă de cultură. şi Casa de cultură Scăieni (str. Cloşca şi Crişan”. tot gândindu-mă şi gândindu-mă. Cu peste două decenii în urmă. tapisate. aveau loc săptămânal. mult frecventatele baluri . nimeni nu-i zicea aşa şi. Casa de cultură din Scăieni s-a născut cu un alt nume. în sala aceea goală. nici cămin cultural. de fapt. unde nu se întâmplă totuşi mai nimic. pe care rareori a stat cineva! Nu mai vezi acolo filme. degradându-se pe zi ce trece şi făcându-l să pară mai vechi decât vechiul club. denumirea a fost definitiv uitată. 5) are o istorioară a ei specială.că ce să facă acolo. merg doar la bibliotecă. cine ştie.ah! vestitele baluri de la Scăieni . cu care uneori colabora şi făcea fructuoase schimburi de experien ă. pentru vreo codană care îi privea cu indiferen ă peamândoi pentru că ea iubea pe un al treilea ş.. poate. Să încercăm a o reconstitui. dar cum comuniştii auziseră că acesta fusese “boier vechi şi domn creştin” şi cum analfabe ia lor habar nu aveau de istorie.m. de altfel.. păcat de scaunele acelea noi. de un bleu imaculat. E linişte. E-hei. pe uşile clădirii. fiindcă stă mai mult închisă? Păcat de noul acoperiş de tablă zincată ce l-a înlocuit pe cel de iglă spartă. ca altă dată. decât să trăiesc cu speran a că.. datorită litigiului dintre cele două foste stăpâne. singura institu ie care o duce acolo binemersi. din America.. filme. poate va veni şi pentru clubul nou o zi bună de renaştere.. în câ iva ani.. CASA DE CULTURĂ SCĂIENI Cândva rivala dar şi prietena Clubului Boldeşti. conferin e. foarte frumos modernizată în anii trecu i. Bucovului nr. Nu ştiu pe cine să dau vina că se întâmplă aşa ceva şi. Oare a cui o fi vina că a ajuns în acest hal? De aici. datorită harnicei bibliotecare şefe care ştie cum să-şi atragă cititorii. care transpusese de pe planşetă pe teren schi a şcolilor vechi din Scăieni şi Boldeşti. Pustiu. la cămin.

dansatoare la bară. este foarte puternic informativă şi foarte diversă.. sport. care era pasionat de politică anticomunistă ca şi mine. la munte. nea Lisandru Fati.i face capul plin. Imnul de Stat al SUA. pârcălăbiile. cluburile. la deal şi la vale . să fim serioşi. cea na ională.la oraş.. până. în casă la mine. medelniceriile şi hătmăniile. cea de pe sateli i. După ce intram. căci nu oricine îşi permitea să aibă radio în casă şi nici dumnealui nu avea cu cine să discute politică.. pentru a vă povesti şi altceva ceva despre acest Cămin cultural de la Scăieni. răsuceam de două ori cheia în uşă. pe antene. şi deodată. tehnicolor. de frică să nu ne surprindă cineva că ascultăm clandestin pe imperialişti. cu so ul ei. şi State Anthem. nea Lisandru mă chema să mergem amândoi în cabina de proiec ie unde se afla aparatul de radio al căminului. Doamne fereşte. politicieni corup i. filme lacrimogene.. ne aşezam amândoi în jurul mesei pe care se afla aparatul.. În camerele de la etaj ale căminului cultural. Mi se înfiora de emo ie pielea pe mine şi-mi dădeau lacrimile când auzeam acest cântec armonios şi impunător. etc. infiltrânduse clipă de clipă pe sub pielea şi pe sub pleoapele noastre . “cine cu cine”. Pe la orele 19. îi zâce 80 . cinematografele. nea Lisandru nu prea ştia să prindă posturile de radio “Vocea Americii” şi “BBC Londra”. în general. însă tot nu am găsit adevăra ii vinova ii fiindcă. seară de seară. nu mai sunt luate cu asalt ca ieri.... lângă aparatul de proiec ie. dar când ieşi afară în lume .. butonam ni eluş. programe de TV? Poate că glumesc şi exagerez un pic când acuz televiziunea română şi din toată lumea cu pu ină mali ie. şi o găseşti peste tot . când eu însumi am organizat.. pentru scurt timp. lideri de partide în conflicte interminabile. de te ame eşte.” Amândoi aşteptam cu sufletul la gură vestea cea mare “cu debarcatul paraşutiştilor americani în România”. ui i deodată totul şi sim i că ai sufletul gol.şi dai de greută ile diurne.cea pe cablu. pentru câ iva ani de zile. aici în America. căminele culturale şi casele de cultură de astăzi. Cine ştie? Or fi şi ele pe cale de dispari ie. eu proiectam filmele şi schimbam rolele. un ardelean în vârstă. În fiecare seară. sculă rară pe vremurile acelea. unde când lipsea operatorul Mielu Soroiu. folosit ca semnal de începere a emisiunilor în limba română. Fati Floarea. vibrând pe sticla monitoarelor TV etc. Era să strig: jos televiziunea! dar. fiindcă cine mai poate trăi astăzi fără ea.. fiindcă. multina ională. apelând la mine. intrând în casă la tine. iar Nea Lisandru îşi aprindea tacticos o igară. cu intrare pe la balcon. un elev în clasa a VII-a la şcoala din comună.oriunde! Ce mai: ea se face că te informează la minut. cu fundurile semi-goale. la prieteni. că te culturalizează. frate. cu nişte ani în urmă. ne întâlneam tainic amândoi în cabină. ştiri senza ionale de ultimă oră.vinovatul principal: televizorul! Da. la ară. cu telenovele. după care vocea continua: “Transmitem ştirile. Columbia The Gem of The Ocean”. În plus. cu canale multiple. de pe etc. din difuzoare răsuna vocea frumoasă a Emanuelei Cerbu: “America vorbeşte României!” Şi imediat începea extraordinar de frumosul marş american “O. având numeroase tentacule tentante. precum au dispărut vătăşiile.. “Îi zâce bine. manelu e „na ionale” rromâneşti. din toată ara. Ea a distrus casele de cultură. fete frumoase..unde î i serveşte.. conform unor legi istorice necunoscute. fost cândva. interna ională. televizorul sau televiziunea .. scandaluri faimoase.... ca în locul lor să nu apară vreun “The Romanian Manele’s Club” sau chiar Ministerul Na ional al Manelelor! Din această cauză nici nu îndrăznesc să învinuiesc pe cineva şi încerc să vă propun a ne întoarce încă pu in... locuia familia femeii de serviciu de la această institu ie. totul la nas: filme de aventuri.

Că de vreo două ori am ascultat şi eu. peste câteva zile.. Glinka..” Apoi i-a completat că mai este totdeauna şi un copil cu el (adică eu). primi i cu aclama ii. boaa-lăă! Huo. un tovarăş de la Secu şi l-a căutat pe nea Lisandru acasă (el era plecat la serviciu). pe rând. că fiecare era imitat de unii din sală cu behăituri de oi. care abia începuse de vreo douăzeci de minute. Puiule. în fa a unei săli arhipline de ărani colectivişti şi de lucrători de la IAS. la care participa şi Ilie Moromete. Radio Bucureşti.. De ce să nasculte?” “Şi ce ascultă. Nici n-au început bine să solfegieze ariile lor. Tot aşa. da?” “A.mă întreba nea Lisandru. nu. “Când om scăpa de eştia?” . că o să-i facă praf pe ruşi cu bomba aia atomică a lor dacă mai fură din România” . fă. apăruseră pe-acolo câ iva cântăre i de muzică populară de la Radiodifuziune. plin de mari speran e. “Vin.bine. neînvă ate cu muzică “grea”. Flory i-a răspuns cu toată naivitatea de copil apolitic: “Sigur că ascultă.. başi. vin americanii au ba în ăst an?” . baritoni. cu alai mare. condensatorul mobil a fost blocat numai pe radio Bucureşti şi nu se mai puteau asculta alte posturi de radio.. la acel cămin şi o aleasă trupă de cântăre i de seamă de la Opera de stat din Bucureşti soprane. iacă aici la radio de la căminul nostru. În schimb. pe care a întrebat-o dacă taică-su ascultă la aparatul de radio. cum să nu vină. fără să ştim a fixa vreo dată apropiată. la paaie!” Altul striga: “zi-ne.. din Capitală. Dar au venit pe naiba. l-a rugat să nu mai asculte. după ce... nici nu bănuiam pe-atunci că voi ajunge să transmit şi eu ştiri de la microfonul acestui iubit post de radio din Washington. şi de mari comentatori politicieni. Tipul i-a mul umit zâmbind şi a plecat satisfăcut. câ iva imitau nechezatul iepelor iar unul a strigat tare: “niiiee. muzică. A doua zi. nu pe artişti). Când o soprană cu un bust voluminos şi-a înăl at glasul în cascade cristaline.. şi-o sârbă. neinvitat. dar se pare că nu era un om chiar rău. a venit.. Tata ascultă numai Vocea Americii şi Londra. prin anii 60. to i numai un zâmbet . nu. cu câteva săptămâni înainte. s-a legitimat şi a reprodus ce a mărturisit feti a lui din naivitate sau din prostie.. de vreo 12-13 ani.înso i i de o miniorchestră simfonică şi încep. păpuşico? Radio Moscova. aduşi cu sila direct de la sapă. numai ce vine. fiindcă americanii ăia vorbesc bine româneşte.mă întreba câteodată deznădăjduit.. fiindcă l-a chemat pe tatăl fetei. Subsemnatul. ărănească!” Sala. cu discu ii asemănătoare cu ale eroilor lui Marin Preda din Poiana lui Ioacan. plini de aceleaşi vagi speran e nobile.. A fost o unică experien ă pentru bie ii noştri solişti de operă. iată că. Ravel.a. băi fra ilor.. Massenet ş. Nu ştiu cine a fost anchetatorul acela. când l-a adus înapoi. d-aia de-a noastră. pentru culturalizare. Vorbea şoptind misterios. spre a ne da vreun răspuns.aproba bătrânelul de lângă mine seria de critici la adresa regimului comunist al lui Gheorghiu Dej. în două autobuze. Însă operatorul Mielu Soroiu a deblocat cu dibăcie condensatorul şi noi ne-am reluat meseria de pasiona i ascultători-amatori.. arii din opere celebre: Verdi.îi răspundeam eu cu naivitate şi cu mare încredere în zeii de peste ocean care nici nu ştiau dacă România este o ară sau o marcă de maşini. într-o duminică. ca să li se prezinte în premieră pentru urechile lor. că nu-i voie aşa ceva şi i-a cerut aparatul. Ceaikovski. murea de râs şi îi încuraja aplaudându-i (desigur.. Chiar aşe-i!” . unde a găsit-o singură pe Flory. să se producă pe scenă. cu urechile lipite de difuzorul lăsat în surdină. to i râdeau. cu mugete de boi şi deseori era întrerupt. nene Lisandre. s81 . Spectacolul. feti a lui cea mare. c-a trebuit să vin eu la ei. coborându-le lungi şi în trepte cu tremolo. “Ce zici. şi-o doină!” iar către cei din orchestră: “cânta i-ne. în loc să-i potolească pe bădăranii prost-crescu i.

surorile Tan a şi Nu a Mihăilescu. . mul i ani. A fost ceva original. Elena Stoicescu. după aceea. ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureşti Rodion Dumbadze. chiar şi un dans igănesc. Drept răsplată. plină de multă lume (şi de securişti în civil). cu simularea unei bătăi între două tabere de “ igani” danstori care foloseau copiii mici ca “proiectile” unii contra altora. Vasile Crăciun. în mare rumoare şi cu un total fiasco pentru bie ii oaspe i. a urmat un măre spectacol de gală. Cam aşa arăta educa ia socialistă a unor indivizi din acele vremuri. ambele instruite şi dirijate de acelaşi profesor. fiind dat ca model.. două din încăperile institu iei au servit. pentru această mare ruşine. fra ii Titus şi Coca Beuca. s-a dansat “Căluşarii”. Puiu Popa. “Ca la uşa cortului”. au venit la spectacolul special oferit de “zilele prieteniei cu Uniunea Sovietică”. Cloşca şi Crişan” din Scăieni a fost lăudat şi răs-lăudat. S-au prezentat cu succes piese de teatru. viitorul primar al oraşului şi al ii. un alt cor de fete. Iar foştii spectatori i-au huiduit până s-au urcat în autobuze şi au plecat acasă la Bucureşti cu coada între picioare. un dans comic de imens succes. am amintit că în sediul acestui cămin cultural se adăpostise conducerea prefecturii jude ene iar în perioada când şcoala de la Scăieni era în construc ie. Într-o sală decorată festiv. Atunci Căminul cultural “Horia. viitorul inginer Gheorghe Gheorghe care era şi acordeonistul echipelor de dans. Pentru că acest cămin a fost dat ca exemplu în presa centrală. care probabil că speraseră mult în vreo şuşanea copioasă în provincie. la care au participat redactorii şefi de la ziarele Scânteia şi România liberă.. Mielu Soroiu. cu protagonişti din comună. un inginer vecin cu această institu ie. la care lumea aplauda entuziasmată. echipele artistice ale căminului cultural de la Scăieni au beneficiat de transport absolut gratuit cu camioane (rareori cu autobuze) în tot jude ul. George Moroianu. To i cântăre ii au coborât indigna i de pe scenă (careva din ei chiar a protestat cu voce tare) şi au plecat umili i. Pionierii le-au oferit flori. regretatul Paul Svistovici82 . în fine.de data aceasta era o audien ă foarte disciplinată şi receptivă -. câ iva ani la rând. o echipă de dansuri na ionale. până seara târziu. S-a cântat “Katiuşa”. în urma reclama iilor primite. după orele de şcoală. A urmat o ancheta de două zile. lucrând zilnic la cămin.a întrerupt brusc. Lenu a Matei. În timpul războiului. iar jurnalul cu activitatea acestui cămin a rulat zile întregi la toate cinematografele din ară... spunându-se că indivizii cu pricina nu erau scăienari. Echipele de coruri şi dansuri au participat la concursuri pe jude şi au ocupat de fiecare dată locul întâi. a primit zeci de elogii şi diplome. ca săli de clasă. unde îşi prezenta frumosul şi bogatul lor repertoriu. înso it de to i membrii ambasadei lui. unii cu lacrimi în ochi. înso i i de o echipă de cineaşti de la jurnalul de actualită i a studiourilor cinematografice “Alexandru Sahia” din Bucureşti. în care excelau actorii amatori: Cornel Tănase (tatăl marii artiste de film Carmen Tănase). conducerea căminului a fost imediat schimbată şi ca director al institu iei a fost numit prof. deschis cu imnurile de stat ale celor două “ ări surori”. în costume ruseşti. două echipe de teatru. apoi “Kazaciok”. o aşa numită “brigadă de agita ie” şi de recitatori. cu steaguri roşii şi tricolore. Atunci a luat fiin ă un mare cor mixt. Până să se aducă aparate de proiec ie la cabina cinematografică. pe patru voci. Totul era filmat. Drept urmare. de română Tănase Bălan care a condus căminul cultural timp de peste două decenii. iar altă săli ă ca oficiu poştal. dar nimeni nu i-a găsit vreodată pe acei vinova i anonimi.

800 de volume şi trei periodice la care este abonată. “Balaurul” (Krasivaia Vassilisa). o frumoasă şi bogată bibliotecă. cântă şi dansează” (Vesiolîie rebiata).biblioteca. mai ales când doi îndrăgosti i se sărutau pe ecran. ea a continuat activitatea Bibliotecii Comunale Scăieni.. în prezent pensionară.02. Doamna Eugenia Ilie este mama a două fete studioase şi realizate profesional: Ilie (Rada) Andreea. După ieşirea prof. “Prin esa mofturoasă”. Numărul curent de utilizatori activi este de 1550. a înfiin at un al doilea Cenaclu Literar. Ciudatul nume se datorează faptului că unii dintre membrii fondatori erau deja membri ai cenaclului bucureştean “String”. Daniela Matei. redactor şef la Editura RAO. amintesc amănuntul că pe scena acestui cămin cultural şi-a făcut debutul marea interpretă Irina Loghin care. 13. După vreo 15 ani. după care a fost numită Eugenia Ilie (n. s-a înfiin at un prim cenaclu literar. 20. era o frumoasă fetişcană angajată la Fabrica de geamuri Scăieni. la data de 21 oct. Tănase Bălan la pensie. 24. Prahova).Simionescu. începând cu anul 1968. acum bibliotecară-şefă. director al Casei de cultură a fost numit Gheorghe Tudor. la ini iativa doamnei Ilie. în prezent studentă în Canda la Departamentul de matematică al Universită ii Carolina.09..1979).a. De fapt. la adresa: http://memebers. scene foarte pudice. cu masterat în Comunicări şi rela ii publice. 83 . BIBLIOTECA DE PE LÂNGĂ CASA DE CULTURĂ SCĂIENI Ca şi Clubul de la Boldeşti. când a luat fiin ă oraşul. Atunci mai to i tinerii din sală îşi uguiau buzele. a binevoit să ne proiecteze. Existen a acestui cerc literar destul de activ este atestată şi de un site pe Internet al cenaclurilor din România. care a continuat cu mult succes activitatea institu iei.1981). “Copiii căpitanului Grant” ş. între 19781981. ac iuni specifice. 1995. ulterior rebotezat “Casa de cultură Scăieni”. cu nume englezesc: “Satelit String” (string=pe româneşte “instrument cu coarde/coarda/struna/sfoara” satelitului). căminul cultural Scăieni. ajutată temporar de Andreea Cristina Călin (care este şi inginer energetician) şi de Iulia Stârceanu. mult mai productiv. International Publishing Company. Universitatea Bucureşti. Cornelia Stan şi prof. men inându-i faima de care se bucura. Ilie (Bednarovschin) Angela-Georgiana (n. pe teren. “Primăvara”. (n. În afară de serviciile oferite publicului . imitând şi amplificând cu mari intensificări sonore sunetul intim al sărutărilor eroilor de pe ecran. Şi ca să închei istorioara de fa ă. Dar şi pentru cei mari era o delectare.. În anul 2007 biblioteca are un fond de carte de 20. Dar în sală imita iile acustice se prelungeau până la aproape un minut. licen iată a Facultă ii de Litere Bucureşti. Atunci era bibliotecară Valeria Paraschivescu.. câteva filme ruseşti care ne-au delectat mult pe noi copiii: comedia “Toată lumea râde.împrumuturi. Cristian Petru Bălan. Universitatea Bucureşti. Pentru majoritatea dintre noi acelea erau primele filme pe care le vedeam vreodată în via a noastră. care nu durau mai mult de 2-3 secunde. cifra mărindu-se în fiecare lună. sec ia româno-franceza. pe atunci.com/-quasaris/cntact/dreapta. absolventă a Facultă ii de Matematică. a găzduit de-a lungul anilor.1954 la Teişani. de popularizarea a căr ii şi a bibliotecii .06. sora poetului Corneliu Şerban. la care participau elevele Daniela Zeca (viitoarea directoare TVR Cultural).tripod.htm. cu aparatul lui personal.

asp?cautare=&categ=7.ro/dictionare/sf. cele mai reuşite crea ii literare ale membrilor cenaclului au fost publicate în Fazinul “Satelit String”. lăcaş situat pe un deal. de Robert David. care a decedat de curând la Scăieni în vârstă de 101 ani. Îmi amintesc bine de acest orfelinat pentru că mergeam acolo deseori să mă joc cu unii dintre copii. asisten ă medicală şi o echipă de personal adecvat: bucătari. Efectivul maxim de copii înscrişi a fost de 52. de o cantină.În perioada 1995-2004.. ca un nou Mecena. mai ales că fanzinul respectiv. editat de Bibliotecă. de o sală de studiu.antologie de texte. “ArtPanorama” ş. îndeosebi din Moldova lovită de marea secetă. a fost o foarte frumoasă şi altruistă ini iativă. toate aflate în interiorul unui fost mare conac boieresc (clădirea există şi astăzi. “Cronica Română”. un copil orfan din Ceptura.nemira. îngrijitori şi educatori. ca într-o nouă familie. Vezi: http://www. înconjurat de câteva pogoane de vii cu vi ă nobilă şi cu livezi de pomi fructiferi. Director al orfelinatului a fost viitorul profesor Silviu Diaconescu. Ea a fost fondată în vara anului 1945. Ei dispuneau de dormitoare luminoase şi curate. “O zona-zoster pentru îngeri” . Domnia sa a făcut tot posibilul ca to i copiii veni i acolo să se simtă bine. precum fra ii Lozneanu şi fra ii Tameş. CASA DE COPII ORFANI DIN SCĂIENI Pentru cei care vor căuta adresa acestui orfelinat. un anume Sergiu Kogălniceanu care. la timpul acela. cu to ii ofi eri cu grade înalte în fosta securitate. Dăncescu. 44). în anul 1947. Când familia mea s-a mutat de la Ceptura de Jos (Prahova) la Scăieni. în toamna anului 1945. în volume de poezie sau proză.poezie. în decembrie 1999. Părin ii mei i-au îndeplinit dorin a şi lui Dăncescu i-a plăcut foarte mult noul lui domiciliu şi anturaj. de Silviu Nicolae şi “Prezen a aripei” . cu titlurile: “Turnurile Gemene” . apărut la Editura Nemira. 84 . despre care am mai vorbit la capitolul despre şcoli. Nu ştiu dacă această Casă de copii de la Scăieni a purtat sau nu vreodată acest nume. şi au apărut cu sprijinul Funda iei Pentru Tineret Bucureşti. spălătorese. cu mese şi bănci. lenjerie. precum “Magazin”. cu to ii frecventând Şcoala generală de la Scăieni. prin testament. dar. so ia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.a. Dintre acei copii unii erau foarte dota i din punct de vedere intelectual şi au ajuns departe. intervenind pe lângă autorită i să li se ofere îmbrăcăminte şi hrană bună. Acolo copiii prestau şi mici activită i agricole. venită din sufletul unui descendent al lui Mihail Kogălnceanu. care are ca autor pe Dan Mihai Pavelescu. pe str. vă spun de la bun început că el nu mai există. şi-a donat toată averea şi casa pentru a fi dăruite unei case de copii orfani ce trebuia să poarte numele “Elena Doamna”. Numerele con in proză scurtă şi poezie. “Satelit String”. Este o activitate a bibliotecii care merită toate laudele. Primul administrator al acestei Case a fost Ion Munteanu. Numeroase teste apărute în acest fanzin au fost republicate în reviste literare centrale.proză. “Anticipa ia”. s-a rugat să-l luăm cu noi şi să-l ducem la orfelinatul respectiv. adunând copii orfani între 7-15 ani din toată ara. este men ionat în dic ionarul de proză ştiin ificofantastică numit “Dic ionar SF”. Viilor la nr. de Angela Ilie (5 poezii).

traduse din limba rusă. maimu ica. conform aceluiaşi recensământ. conf. căci era interzis să cerşească sau să primească ceva de la oamenii din sat. şi-a pitit în sân un pui de cioară care mai avea pu in până să zboare şi l-a crescut în taină mai bine de un an de zile. după planurile arhitectului Ioan Socolescu. Din cauza 85 . Coca./ Dar să nu uităm pisica!/ Dar. Din păcate.7%. De asemenea... veneam şi priveam cu aten ie zidurile cu acele picturi destul de şterse şi scrijelate. În anii următori. căci am văzut cât de mult se pot ataşa fa ă de noi oamenii. la Buzău.428. aceşti copii au fost folosi i ca primii “vânători” care se că ărau prin copaci.Hai la drum! Hai la drum!/ Haide i să pornim acum!/ Luăm şi cocoşelul./ Papagalul. marea majoritate a popula iei este de religie ortodoxă (86. unde func ionam ca profesor. femeile ieşeau pe la por i şi privindu-i îşi ştergeau lacrimile de la ochi de mila lor sau le dădeau câte ceva. în drum spre şcoală. de unde trânteau la pământ toate cuiburile ciorilor. iar în Boldeşti-Scăieni: 96.. şi. acei copii înşira i în coloane. dar de atunci iubesc şi eu ciorile. mai milos. recensământului din 2002). dar nu ştiam că fuseseră pictate de Pârvu Mutu. clădirea fostei Case de copii a devenit sediul Întreprinderii de Stat. trecea spre şcoală cântând sau când ei se întorceau de la şcoală. îi răspundea cu aceeaşi dragoste./ Merge şi că elul. devenită foarte blândă. să nu uităm pisica. cioara se desprindea de cârd şi cobora imediat pe bra ele sale. mereu numai cântând şi cântând. O arunca în sus.7%. Să le prezentăm pe rând: BISERICA “SF. ea a fost foarte grav avariată de cutremurul din 1940. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu Cocu a lui. aflată chiar lângă şcoala veche din Boldeşti.806. dar când o striga “Cocaa!”. la o popula ie de 11112 locuitori. zbura şi se amesteca cu alte ciori. Ea avea o turlă centrală şi două turle mai mici în fa ă. În anul 1938 se începuse construirea unei noi biserici. orfelinatul a fost desfiin at iar copiii au fost muta i la un alt orfelinat mai mare. Pe Coca o iubea foarte mult şi pasărea.Pe vremea aceea venise ordin să fie distruse toate cuiburile de ciori. iar seismul din 1977 a anihilat-o complet. cântând destul de frumos.. Unul dintre copii. IAS Boldeşti iar în prezent locuin ă particulară. În acest oraş sunt trei biserici ortodoxe şi trei neoprotestante. melodii pe care eu le ştiu de la ei şi acum. Îmi amintesc că. dar copiii refuzau. despre care se spunea cu sunt “mari dăunători ai culturilor agricole”. pictată de vestitul zugrav de icoane Pârvu Mutu şi cercetată de Nicolae Iorga.” De fiecare dată când coloana. îmi amintesc cum. fel de fel de cântece. că “de-aia n-au oamenii ce să mănânce”. BISERICILE DIN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI În România. în recrea ii.. În noiembrie 1955. precum era vesela compozi ie a lui Mihail Leontievici Starokadomsky “Drume ii veseli”: “. disciplina i. drept urmare. cu pui şi cu ouă cu tot.. a mai fost o biserică veche în Boldeşti. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL” DIN BOLDEŞTI Până în anul 1949... formată din aceşti copilaşi orfani. deseori. Mi l-a dat şi mie în mână spunând că i-a pus numele mamei lui decedate. din totalul popula iei de 18. în majoritate. mergeau totdeauna pe drum. declarată monument istoric.

de părintele secretar al Patriarhiei să particip la marele prânz al invita ilor de onoare care a avut loc la Casa Seciu şi să stau de vobă cu P. Deasupra intrării în pronaos şi a unor uşi duble. Aşadar. Pictura a fost executată de MARIAN RONDELLI. din ini iativa preotului Ioan Popescu şi a preotului foarte popular.devenind un factor care amplifică vibra iile teluriene locale până la 8 grade pe scara Rihter. Arhiepiscop al minoritarei Biserici Ortodoxe a Finlandei şi cu Î. la marele cutremur din 4 martie 1977. John. motiv pentru care. Constantin Bercaru. La 22 mai 1994. PREOT ILIE T. Arh.F. se află pisania bisericii care consemnează acest eveniment în următoarele cuvinte: “Cu vrerea Tatălui. împreună cu Î. în fruntea unui sobor de preo i condus de P.S. lăcaşul a fost târnosit de Prea Fericitul Părinte Teoctist Arăpaşu. frumos sculptate. care mi-a oferit o lucrare teologică publicată de P. fiind invitat. dar se pare că terenul foarte labil de la poalele dealului care se termină sus. PĂRINTE TEOCTIST. Sub îndrumarea harnicului preot Octavian Pârvu. Mihăi ă al Târgoviştei. cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh. s-a primit aprobarea de construc ie a unei noi biserici care a fost terminată în 1992. am fost cu so ia mea Dorina Bălan la serviciul religios de sfin ire a bisericii. Sa în acel 86 . Vasile şi de un număr mare de preo i. în locul altei biserici care a fost complet distrusă de cutremurul din 1977. ca ziarist american. între anii 1985-1990. asistat de protoiereul Ilie T. apreciat şi sprijinit de enoriaşi. şi această biserică a fost totalmente distrusă. Fondurile pentru lucrare au fost suportate de enoriaşii parohiei.P. pe cei ce trec pragul Casei Tale! Donată de AUREL IONESCU ŞI NELI DĂSCĂLESCU din Ploieşti”.F. Binecuvântează.C. precum şi de ajutoare importante venite din partea Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. a fost construită biserica cu hramul Sf. la Seciu. în stil neobizantin. după mari insisten e. în 1949. Doamne.S. Această biserică a fost clădită cu ajutorul enoriaşilor. ziua 22.însăşi masivitatea acelui deal este săltată prin trepida ii de undele seismice .războiului. s-a întocmit un deviz pentru o nouă biserică. lucrările au fost întrerupte şi reluate în anul 1946. inclusiv pictura care a fost executată de pictorul Marian Roncelli. Patriarh Teoctist. În 1994. era stringentă nevoie de un alt proiect şi trebuia de urgen ă început un alt nou lăcaş. Târnosirea bisericii a fost săvârşită de P. În anul 1984. Peste unsprezece ani. biserica aceasta a fost sfin ită de Prea Fericitul Patriarh Justinian Marina. pe o placă de marmoră. în luna mai.P. prin stăruin a consiliului parohial şi a preotului PÎRVU OCTAVIAN. cu dona iile Sfintei Arhiepiscopii. Mihail şi Gavril. în ziua de 22 mai 1994. pe baza unui plan al arhitec ilor Mihai (Mişu) Rădulescu şi Vasile Grecu. .F. VASILE.

alta din cărămidă. îmi spusese că autorul căr ii îi fusese diriginte la liceul din Roman şi că mă ajută să reeditez eu excep ionala-i trilogie cristologică.F. primarul comunei. Am mai vorbit despre ea la capitolul despre şcoala Scăieni. Construc ia. cu o funda ie puternică şi pe un soclu înalt. în acest scop trimi ăndu-mă să iau imediat legătura cu P. cu echipa constructorilor ei. apărută în America. De aici.F. despre necesitatea republicării trilogiei “Fiul Omului. aflată pe moşia Scăieni şi dăruită falansterului. scriitorul aromân Sterie Diamandi (1897-1981). (Vezi fotografia inedită. până sus. în 1993. din 1938.F. Sale Teoctist care m-a asigurat că este întru totul de acord cu propunerea mea. şi tot căutam cu al i copii vestitul tunel. la fa a locului. BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN SCĂIENI Prima biserică solidă în Scăieni. dar nu am dat niciodată de urmele lui. nu este deloc simplu să rezolvi unele probleme care pot fi finalizate numai printr-o prezen ă continuă acolo. a fost începută în 1936. care mi-a declarat că iubeşte America şi cunoaşte bine metropola lângă care locuiesc. arsă în 1715. la cavoul unde îi fusese depus sarcofagul. i-am oferit cartea pe care-o scrisesem cu un an înainte. că s-ar putea să o reedităm în curând. Documentele păstrate ne arată însă că în Scăieni au mai existat înainte şi alte trei biserici: una din bârne. Patriarh Justin. cu bani oferi i de Schela Boldeşti şi de primăria condusă de Ilie Răspop. Chicago.F Justin. Pe când eram copil. devenită parohie. P. a acestei bisericii. din America. Sterie Diamandi. Fiul lui Dumnezeu” (Via a lui Iisus). cum mă rugase cu limbă de moarte distinsul şi regretatul autor aromân. scrisă de un prieten al meu. încercările mele de a reeditat trilogia lui Diamandi au mai întâmpinat câteva piedici birocratice şi nici acum nu am putut-o reedita. La rândul meu. Arhiepiscop al Kareliei şi Finlandei. “Adormirea Maicii Domnului”. spa ioasă. care este scriitor şi erudit teolog. din oraşul Kuopio. în parcul Patriarhiei din Capitală. a durat trei ani.an. m-a sfătuit să am răbdare. Iar a treia a fost distrusă de cutremurul din 1882 şi rezidită de Bălăceanu.. “Via a lui Iisus în secven e cronologice”.. constructorul halelor şi a catedralei din Ploieşti. dar din nou distrusă de cutremurul din 10 noiembrie 1940. Părintele Anania. Noua biserică.) Sfântul lăcaş 87 . şi s-a ridicat pe un loc de împroprietărire căpătat în 1923. Este o construc ie masivă. dar cu ziduri nu prea bine consolidate. Patriarh mi l-a prezentat pe P. Finlanda. care-mi citise înainte în ziarul “Tribuna” din Sibiu necrologul scris de mine pentru prof.S. traducător al Bibliei. ar fi existat un tunel secret care apoi se continua pe sub deal. apoi “Sfântul Nicolae şi Sfântul Spiridon”. În convorbirea mea cu P. purtând hramul “Adormirea Maicii Domnului”. a luat fiin ă în 1864. la Editura “Holy Cross” din San Francisco. pe atunci director al BOR. proiectată de arhitectul Toma Socolescu. P.S. P. Aceste amănunte i le-am etalat atunci P. între 1936-38. Teoctist i-am relatat convorbirea pe care o avusesem în 1981 cu predecesorul lui. astăzi dispărut. Arhiepiscop Valeriu Anania. ridicată de familia lui Bălăceanu. Bătrânii îmi povesteau că de sub biserica lui Bălăceanu până la conacul lui.F. Totuşi. îmi păşteam oi ele pe lângă acel cavou. mutat ulterior la un cimitir din Bucureşti. zidită din ini iativa domnitorul Constantin Brâncoveanu. John. largă.

Pe atunci. mai grea decât puteau zidurile să suporte masivitatea ei. şi pe necesită ile utilitare. Preotul Ioan Vlaiculescu (n. dar Mânzală nu l-a ascultat. evident. cel care a făcut şi schi a pentru capela cimitirului. În cădere. mai mult decât stricase cutremurul însuşi. de tablă zincată. fiind şi învă ător. basarabean de origine. în fa ă (de 36 m înăl ime. din propria-i ini iativă. a opinat că există pericolul ca turla cea înaltă să cadă peste oameni şi. cutremurul din 1940 a apucat-o întreagă. 88 . Oricum. Ca exterior. când s-a înlocuit acoperişul greu de iglă cu unul mai uşor. par ial. S-a mers. apoi turlă cubică din fa ă. Gazele şi lumina s-au introdus abia în 1974. Au existat opinii că acolo este mai mult mâna lui Grigorescu decât a ucenicului său. Între anii 1960-65. Acum biserica a căpătat trei turle. de pe pronaos. Vineri” din Capitală) a slujit atât la Scăieni cât şi la Balaca între 1913-1952. venit de la Chi orani.1957 la Bucureşti. Cu banii de la enoriaşi şi de la stat. în spate. Sf. reprezentându-i pe Iisus şi pe Fecioara Maria. a adus un tractor de la schelă. 17. Mânzală. pe partea economică. Prahova. Construc ia. fără să se priceapă la construc ii. sa. Înainte biserica aceasta avea numai două turle: una înaltă. în 1952 a fost numit ca preot paroh părintele Babi Gh. înmormântat la cimitirul „Sf. Cam din acea perioadă durează şi casa parohială de pe strada Colinei. în anul 1941. întreaga construc ie. a suferit estetic. 9. scurtată şi ea şi lucrată tot din materiale uşoare. căci a fost impusă această solicitare. de la biserica cu picturi în frescă de la 1796). au fost cerute şi trimise la Mănăstirea Sinaia. nu de 46 m. ini ial). de asemenea largă şi masivă. ca provizorat. din păcate. părintele Babi reface acoperişul. dispărându-i acel echilibru arhitectonic pe care-l avusese la început. Poate că ar fi trebuit să se insiste pentru păstrarea lor la Scăieni. Prahova. m. iar primarul de atunci. şi. cum pe la sate nu găseşti alta asemănătoare. cât fusese cea veche. A urmat un şir de ani de reparări treptate. după un nou plan. căci stilul este grigorescian. În interior nu s-a apucat a fi pictată. pe urgen a pragmatică de a fi dată cât mai repede în folosin ă.1889. pictate în 1855 de zugravul Afanasir care a lucrat înainte cu marele Nicolae Grigorescu. La fel turla din spate. Biserica a avut şi pre ioase căr i de cult care. Icoanele actuale sunt valoroase şi provin de la trei biserici vechi (2 icoane pe lemn şi 6 icoane mari. Vlad (Vladimir). cu ajutorul enoriaşilor. noua biserică apărea frumoasă şi impunătoare.era acoperit cu iglă şi la ridicarea lui au contribuit şi cetă enii din fosta comună Scăieni. adăugând două turle mai mici şi mai uşoare. preot paroh era Ioan Vlaiculescu care îl sfătuise pe primar să găsească altă solu ie de demolare. După ce părintele Vlaiculescu s-a pensionat. dar mai cu seamă turlele (cel mai mult turla din spate) s-au şubrezit mult. a construit şi casa parorhială în 1934. Cele mai pre ioase sunt două icoane pe lemn. turla a stricat naosul. până a ieşit la pensie. Ambele turlişoare aveau acum un schelet de lemn.09. Să nu uităm că fosta conducere comunistă era ostilă bisericii şi nu voia să sprijine lăcaşele de cult. La cutremur însă. în comuna Opări i. La finele anului 1951.05. a fost tencuită exterior. pare-se. renovarea era gata. desigur. între 1952-1959. totul depinzând de fondurile insuficiente. a legat nişte lan uri de turlă şi a tras-o jos. Ele sunt înregistrate la patrimoniu. aşa cum o proiectase arhitectul Socolescu. folosindu-se icoanele adăugate pe pere i şi vechea catapeteasmă. care servea şi de clopotni ă.

”. refăcându-se destul de bine frontonul bisericii. pentru că oraşul se află într-o zonă seismică destul de activă. sumă care. 1986 şi la cel din mai 1990. 37).). ist. ar mai trebui cel pu in încă un miliard şi jumătate de lei vechi. estimativă. de fiecare dată trebuind luate de la capăt noi şi noi repara ii. în anii 1986. estimativ. p. semnat în 2004. BISERICA “SFIN II ÎMPĂRA I CONSTANTIN ŞI ELENA” DIN BALACA La Valea Căpuşeştilor sau Valea Căpuşanilor. De asemenea. pentru gard şi. O ştire mai completă ne-o oferă Nicolae Stoicescu. 1990. după renovarea ei din 1850. trebuia terminat in vara anului 2007. La 22 noiembrie 1936.). Până ce Sf. Părintele Babi avusese talenta i cantori la strană. cum se numea înainte Balaca.Ceea ce s-a reparat cu multă migală şi cu mari sacrificii financiare a avut de suferit din nou la cutremurul din 4 martie 1977. că avea hramul “Sf. dar trebuie spus că mai sunt necesari bani pentru noul mobilier. 1897. Dimitrie Frunzescu. Deşi s-au ob inut o parte din fondurile necesare. profitând de iarna primăvăratecă. pentru consolidare. fondată de familia Cantacuzino. 89 . a trebuit înhisă. Buzău. învelită cu tablă actuala “Sfin ii Împăra i”. Încă din 1996 până azi. a intervenit pentru un nou deviz de repara ii şi consolidare. în 1840. de Mihai Apostol. mai mult ca sigur că nu este totuşi suficientă. “Dic . serviciile religioase au loc în capela cimitirului de la Scăieni. al jud. op. aflată acum în lucru la un mare meşter din Nehoiu. unele de o periculoasă profunzime.. Oltenia. Mitrop. vol. 1987.a. 1972. 1988. Parianu Vasile şi Darie Chiril. pentru încălzirea centrală. continuă. precum regreta ii Drăgoi Ioan. ajutat de consilieri ca Zârnea Ion. 1971. vecinul bisericii. La ultimele cutremure. Grigore Teologul” şi că era din lemn. când. geogr. În 1927 s-a ridicat o biserică de cărămidă şi vârghii de stejar. preotul paroh Vlad Babi s-a pensionat (la fel dăscăli a. cit. din care totuşi s-au achitat mai mult de jumătate. lucrările. Târgovişte. apud “Dic . Un sprijin deosebit primeşte preotul acestei biserici de la dascălul Ştefan Ionescu şi de la consiliul parohial (epitrop fiind Costache Anghel. I. “Dic . PH. sora Maria Leucă). la cutremurul din 30 aug. în special. Tip. Ed. În anul 1993. biserică va fi reparată complet. p. fiind în stare de ruină. noul preot paroh este Constantin Banu care. Prahova”. al jud. în valoare. Statului. preotul Ioan Vlaiculescu a târnosit-o. de Grigore Filipescu (vezi. până în 1914. în “Bibliografia localită ilor şi monumentelor feudale din România”. exista o biserică a satului. în 2007. atât ea cât şi clopotni a. în 1797. Costul întregii lucrări s-a ridicat la 3 miliarde şi jumătate de lei vechi. (toate inf. catapeteasmă care costă 600 de milioane de lei. fostul diriginte al poştei din Scăieni. Viitorul. în 1995. de 600 de milioane lei vechi. contractul. Se pare că această biserică a durat un timp.. şi refăcută. 49. În prezent. Predescu Costache ş. topografic şi statistic al României”. Profesorul Stoicescu specifică faptul că acea biserică era chiar mai veche. Buc. Tipogr. pentru splendida catapeteasmă de stejar sculptat. biserica s-a ales cu alte noi fisuri. Din 1993. adică din anul 1793.

părintele Simion. până în 1976. cu picturi noi. până astăzi. Astra Română şi enoriaşii. Întrucât. Cutremurele din 1986 şi 1990 avariază iarăşi grav clădirea. Vasile Cazacu. Însă din 1976. Facultatea de Teologie din Capitală. desigur. bisericile care depind de alte biserici nu au mare putere de ini iativă locală. imediat după absolvire fiind numit preot paroh în com. sărăcu ă cum era. aici: Preotul Grigore Simion s-a născut la 4 martie 1946. în dreptul intrării la biserică. Vladimir Babi. I. Între 1961-66 a urmat Seminarul Teologic la Bucureşti. Teleorman. am putut sta de vorbă cu mai mul i enoriaşi de la Balaca. filială la biserica din Blejoi unde preot slujitor este Nicolae Marinescu. Buc. cum îi defineşte preotul paroh. miau confirmat că părintele Simion a avut în permanen ă sprijinul familiei. a reuşit să devină un puternic centru religios local. Fabrica de Mucava. Ilie T. masă din altar (aflată în incinta micului Monument al eroilor din parohia Balaca). Lăcaşul însuşi şi-a schimbat repede înfă işarea. sa face repara ii capitale la clădirea damagiată de cutremurul din 1977. mare. Împăra i” devine filială. De obicei.C. Cărbuneşti din jud. mai ales în momentele când sănătatea îi era amenin ată. căr i de Te-Deumuri pe anul 1879. men ionând că ar merita chiar mai multe laude. biserica este resfin ită de către Vasile Târgovişteanu. Atunci s-a adus şi mobilier nou. trebuia să se facă o nouă resfin ire a bisericii. În 1977 a construit o modernă casă parohială. Crucea Răstignirii. cu acea ocazie. iar de la 1 ianuarie 1975. În 1979 Sf. Mai putem men iona faptul că în 1975 biserica “Sf. iar între 1966-1970. din cărămidă. Prahova. făcând necesară o altă repara ie totală. Aceasta a avut loc în ziua de 4 iunie 2006. cu un gard lung de 350 m. această biserică din Balaca devine parohie de sine stătătoare. pentru un an de zile. Împăra i” devine. de către P. episcop-vicar al Sf.incluzând-o în parohia bisericii de la Scăieni unde “Sf. “Minuna ii enoriaşii bălăceni”. Sunt obiecte de valoare care trebuie în continuare bine conservate. Cazania din 1892. în frescă. iar sponsori au fost Primăria oraşului. toartele Cristelni ei de aramă din 1863 şi un anafornic. având toate facilită ile. nu ar fi realizat ceea ce 90 . datând din 1850. Ultimii preo i din satul Balaca au fost: Ioan Vlaiculescu. Sf. părintele paroh Simion Grigore. Din biserica veche se păstrează până în prezent: Sf. Schela Boldeşti. iar în ziua de 21 mai 1985. realizate de pictorul Marian Rondelli. De asemenea. cu “Naşterea Domnului”. trimis de patriarhul Justin Moisescu. Cum se obişnuieşte după asemenea renovări. o icoană de la 1850. fost Vlaşca. care a oferit 62 de milioane şi Prefectura Prahova 100 milioane. s-a pus serios pe treabă şi fosta biserică anexă. cu cele 8 ha de teren care. Mineiul pe luna octombrie 1892 şi Apostolul pe anul 1899 (ambele la Tipografia Căr ilor Bisericeşti.). din aceeaşi perioadă. acelaşi maestru care pictase şi biserica din Boldeşti. vol. Împăra i” a devenit parohie. Arhiepiscopii a Bucureştilor şi un sobor de preo i. Mai întâi preotul a făcut o solidă şi elegantă împrejmuire a cur ii parohiale. protopop fiind acolo P. nu s-au mai restituit la Balaca. Clopotni a ei veche a trebuit demolată şi construită alta. jud. pe scurt. la Câmpenii de Videle.S. Vasile. în 2007. sa crede că fără preoteasa MarianaGeorgeta. Alexandru Ionescu. Sebastian Ilfoveanu. dar după ce “Sf. din Bucureşti. protoieria Vălenii de Munte. până astăzi. Am fost de fa ă la acest eveniment. Costul a fost. O pot face. între anii 19992003. aceştia m-au rugat să consemnez câteva date despre preotul lor. foarte iubit şi sprijinit de parohieni. fără fiii lor Lăcrămioara şi Justinian şi fără poporeni.

lipsa bol ilor şi a turlei.1808. acum găsindu-se de cuviin ă să se stremute în fa a de afară în 1862.” Având în vedere propor iile reduse ale acestui monument. sub păstorirea preotului Iordache Vlădescu. iunie 16. şi că a fost dărâmată de marele seism din 26 oct. de Edit. a fost ridicată prin sec. Despre vechimea bisericii ne vorbeşte şi pisania aşezată în pridvorul bisericii. Cu toate acestea. în care se arată că lăcaşul în forma actuală a fost terminat la 2 iunie 1808. în “Bibliografia” sa (I. Datorită vechimii ei. s-au degajat arcadele pridvorului de zidăria făcută în 91 .vestita Casa Seciu . 2). s-a făcut un nou acoperiş. Kir Ioachim Mărgineanu . de către egumenul mânăstirii Mărgineni. BISERICA “SFÂNTA TREIME” DIN SECIU În toponomastica ării Româneşti numele Seciu apare de pe la 1567. de osârdie cu silin a şi cu cheltuiala Părintelui Arhimandrit şi egumen. Textul pisaniei este următorul: “Acest titlu a fost la uşa bisericii de când s-au ridicat de la marele cutremur. zidită pe culmea cea mai înaltă a Dealului Frums. Împăra i” din Balaca.fiecare vizitator poate admira. 2436 arhitectură). cu ocazia acelor repara ii. într-o pozi ie pitorească. cu turlă de lemn deasupra pridvorului deschis. demolându-se acoperişul şi zidăria până deasupra ferestrelor. credem că zidirea din temelie de către egumenul Ioachim se reduce la o restaurare generală a bisericii pe fostele ziduri şi exact pe aceeaşi temelie. publ. înăl ată prin 1829. În 1928. fiind ruinată cu totul şi sortită distrugerii. Stoicescu. care a fost adăugată mai târziu din scândură. împreună cu Casa Ruşescu de la nr. Am avea serioase bănuieli că această biserică a fost un schit al puternicii mânăstiri Vornicul Mărgineanul. învelit cu tablă galvanizată şi. vol.n-ar face rău dacă ar mai merge câteva sute de metri. Cine urcă la Crama de la Seciu . O nouă repara ie s-a efectuat în 1926. Deoarece numărul locuitorilor crescuse. leat 1802 octombrie 14. slavo-române”. amintită de noi mai înainte. mi se spune că au mai rămas încă multe lucruri frumoase de făcut. s-au consolidat zidurile. care a donat mobilierul şi icoanele praznicare ce se păstrează şi acum. Academiei Române în 1981). Această sfântă şi Dumnezeiască biserică ce se prăznuieşte sub hramul Sfintei Treime. Să rămânem optimişti. să vadă bisericu a de acolo. sub formă de navă. 1802 şi refăcută în 1808. men ionat de DERS (“Dic ionarul Elementelor Româneşti din doc. Treime”. s-a înfăptuit o repara ie generală. Profesorul N. ne informează că biserica “Sf. În anul 1862 biserica a fost restaurată şi zugrăvită. dar înainte de 1737. 67 din Seciu. biserica a fost declarată “monument de arhitectură” (cuprinsă în “Lista monumentelor” din 1956 la nr. care poseda numeroase vii pe dealul acela şi din soborul căreia probabil că făcea parte şi ctitorul. câştigându-se în lungime cca 4 m. bisericu a a trebuit lărgită prin zidirea arcadelor pronaosului şi suprimarea zidului despăr itor dintre pronaos şi naos. la parohia “Sf. vornicul Kir Ioachim Mărgineanul. dărâmându-se până jos de marele cutremur. Iunie 8. Ion Ghi ă. al XVIII-lea. sprijinit de contribu ia enoriaşilor şi a unui proprietar de vii. s-au ridicat din te(melie) în zilele prea înăl atului Domn Io Constantin Alexandru Ipsilante Vvd şi ale Prea Sfin iei Sale Părintelui Mitropolit al Ungro-Vlahiei (fără nume). la recomandarea Comisiei Monumentelor Istorice.

Lăcaşul dispune de instala ie electrică şi de gaze. tipărită la Snagov de către mitropolitul Antim Ivireanul şi un număr de căr i de ritual din sec.7%). mai există şi un număr de cca 200 creştini evanghelişti (1. fecioara cea sfântă de la Parepa. Aceste biserici au însă un statut legal de func ionare. denumi i simplu “pocăi i”. lăcaşul este pardosit cu dale de piatră cioplită. ca preot paroh. a slujit cu mare vrednicie şi cinste. precum o Evanghelie în limba română. Înăl imea până la acoperiş este de 6 m. deasupra cortegiului mortuar. fără abside laterale. care a fost pictată în tempera. până în ultimele clipe ale vie ii sale când.2%). Pe jos. este mai solidă decât înainte şi mai bine propor ionată. BISERICILE CREŞTINE DUPĂ EVANGHELIE În oraşul Boldeşti-Scăieni.963 de credincioşi în 1992 (0.anul 1862. conform recensământului din anul 2002. îndeosebi la arcadele pridvorului şi la zidul naosului dinspre sud. respectat şi iubit de to i locuitorii din Seciu. la care a asistat toată comunitatea de atunci. căci avea mare rol în consolidare. alte picturi mai deosebite nu există. s-a refăcut zidul despăr itor între pridvor şi naos. minune ce i-a făcut până şi pe atei să îngenunche înfiora i (v. În interior nu are bol i. în ziua de 29 august 1935. În ară. fiind un cult minoritar. de asemenea. a apărut. în miezul zilei. încă din anul 1948. sa a fost plâns de întreaga comunitate. afară. pe cerul senin. din 11 ianuarie 1948. cel care a restaurat şi picturile lui Nicolae Grigorescu de la mănăstirea Zamfira. în afară de cei 11112 ortodocşi (96. căreia. Cu excep ia a două Icoane Împărăteşti. redându-i forma ini ială din 1808. dar. care s-au organizat în biserici specifice (case de rugăciuni). Ele au fost însă reparate între 194243. desigur un termen folosit mai mult în 92 . la sfârşitul căr ii). cu forma ini ială de navă. mari vizitatori în acest oraş. fiind din cărămidă presată. având o lungime de 18 metri şi o lă ime de 6 metri. Întrucât există destul de multă confuzie în cultura religioasă a multor persoane despre românii creştini care nu frecventează bisericile ortodoxe sau catolice. minune care s-a repetat şi la înmormântarea ei. împreună cu zidurile şi tencuielele căzute atunci. nepotul celebrei Maria Petre. o uriaşă cruce de lumină a cărei imagine a fost transmisă în direct de televiziunea română. de pictorul C-tin Călinescu. al XVIII-lea şi al XIX-lea. părintele Stelian Dinescu. când. pentru minute întregi. În prezent.7%). În schimb. Înaintea preotului Gheorghe Petre. Clădirea bisericii de astăzi pare modestă. i s-a arătat Dumnezeu într-o mare minune. Marele seism din noiembrie 1940 a adus din nou mari stricăciuni. format din sute de oameni şi al soborului de preo i. pe soclu tot de cărămidă presată. donate în 1808 de ctitorul bisericii Ioachim Mărgineanul şi pictate de Fotache Zugravul. biserica este păstorită cu multă osârdie şi dragoste de Dumnezeu şi de oameni de către părintele paroh Gheorghe Petre. se păstrează nişte căr i de cult valoroase. reprezentând pe Mântuitorul Iisus Hristos Arhiereu şi Sfânta Fecioară cu pruncul. plafonul vechi de scândură a fost înlocuit cu altul din şipcă tencuită. Sf. în 1955. Cultul Creştin după Evanghelie avea un total de 49. mai precis. plecând la cele veşnice.

Deseori catolicii sus ineau că ei sunt adevăra ii ortodocşi.unul vorbea latina. Patriarhul Constantinopolui convoacă unilateral Sf. la mica în elegere. în cadrul unui fel de congres bisericesc. îl trânteşte pe Sfânta Masă din Biserica Sfânta Sofia. apăruseră doi episcopi. pe delega ia romană. şi nu de la amândoi odată. să aduc câteva simple precizări pe care le consider strict necesare pentru cunoştin ele generale ale fiecăruia. Sinod unde. cardinalul Humbert compune din capul lui un act de excomunicare (blestem cu anatemizare şi nerecunoaştere definitivă) a Patriarhului bizantin şi a Bisericii de răsărit şi în ziua de 16 iulie 1054. Biserica ortodoxă română sprijină ecumenismul. Mai sunt multe de reparat.sens pejorativ. am aflat că există o Asocia ie Ecumenică a Bisericilor din România. altul greaca.. În urma acestei rupturi. În ciuda faptului că Humbert a fost primit cu toate onorurile cuvenite. refuzând categoric să vină la Sinod.. care-i ura pe “câinii de greci”. ci în primul rând de la Dumnezeu. adică universală. în excomunicarea lui. De la cuvântul “filioque” . Patriarhul Bizan ului. (Împăcarea şi colaborarea dintre toate bisericile creştine se numeşte ecumenism. la Constantinopole o delega ie papală în frunte cu Humbert.. fără nervi. care şi-a zis catolică. drept “primus inter pares”= primul între egali. Recent. iar mişcarea ecumenică este activă. pe la începutul lui ianuarie 1054. Scânteia discordiei a fost pornită de la întrebarea: de la cine emană Duhul Sfânt? Teologii din Roma răspundeau că atât de la Tatăl. cu sediul la Bucureşti. problema lui “filioque”. un cardinal german nervos şi înfumurat.biserica primară . numit Sinod.. în rândurile ce urmează. Dar. adică neschimbată în idei. de la această mică scânteie. după cum îi numea el. E drept că s-au făcut câteva încercări lăudabile de a se reuni cele două biserici. la cea mai importantă şi mai recentă întâlnire dintre ele reuşindu-se ca excomunicarările reciproce să fie definitiv anulate. Atunci Papa Leon al IX-lea. să discute cu Mihail Cerularie. biserică a lumii întregi. Atunci. În fapt. fiindcă bizantinii din Constantinopole sus ineau că Sfântul Duh provine numai “de la Tatăl prin Fiul”.dar o dată cu apari ia Imperiului Bizantin al împăratului Constantin cel Mare. La început. excomunică şi el pe to i: pe cardinalul Humbert. sunt mai multe puncte de vedere teologice care îi despart. şi biserica ortodoxă. pe care nu le voi analiza aici. În plus. voi căuta. la 24 iulie 1054. la rândul lor. a pornit un adevărat război de învinuiri reciproce. biserică de dreaptă credin ă.. Patriarhul cere cu calmitate să se discute această problemă în comun.. idee care este o piedică mare în fa a ecumenismului.. nu exista decât o singură biserică creştină .. trimite. dintr-un condei. unul la Roma şi altul la Constantinopole . iar ortodocşii că ei pot fi considera i adevăra ii catolici. în ciuda faptului că fiecare biserică sus ine că numai credin a ei este cea adevărată. dar rupturile totuşi nu s-au sudat. Biblia începuse să fie interpretată diferit în cele două jumătă i ale fostului Imperiu Roman. pe numele real Bruno Hugonis (1049-1054). dacă a văzut că teologii greci şi Cerularie nu vor să cedeze. 93 . după regretabilul “divor ”. fireşte. numită AIDROM... fiindcă aşa spune şi Biblia. cuvânt care se traduce: de la Fiul). au apărut două mari biserici: biserica occidentală. Să urmărim pe îndelete firul faptelor istorice spre afla cum s-a ajuns la asemenea biserici. Humbert îl învinuia pe Cerularie că nu vrea să-l recunoască pe papă. pe papa Leon al IX-lea şi întreaga Biserică romană. Catolicii nu vor să participe. cât şi de la Fiul (în latină filioque. Acest act de excomunicare reciprocă poartă numele de Marea Schismă.

indiferent de denomina iune!) În cadrul bisericii catolice au apărut proteste contra multor practici catolice (indulgen e. în realitate. cel mai vehement fiind al preotului catolic german Martin Luther (1483-1546). De aceea neoprotestan ii îşi zic că sunt adevărate culte evanghelice . po i fi cu adevărat pocăit. iar cele 95 de teze marchează începutul Reformei. Aceştia au afirmat că Luther însuşi nu a mers până la capăt cu eliminarea greşelilor catolicismului. era. ortodoxă şi catolică. Există mul i factori comuni.a.). gărzi militare preo eşti etc. taxe mari. căci ea nu este decât “Maria” şi nu este sfântă. papa se lăfăia în palate bogate. La mine în America ei nu se numesc aşa. ci nişte oameni mai credincioşi. de o nouă mişcare reformistă.d. chiar şi luteranismul) să se debaraseze total de balastul dogmelor şi al tradi iilor nefolositoare. care nu ştie prea bine să deosebească o religie creştină de alta. şi să se revină la creştinismul primar de pe timpul apostolilor şi al lui Iisus. ci Plymouth Brethren (Fra ii din Plymouth). Imediat. de asemenea. Aşa a apărut neoprotestantismul care cere ca religiile istorice creştine (ortodoxia şi catolicismul. un predicator notabil care şi-a răspândit noua lui religie în 94 . ci chiar şi ortodox ori catolic. cu condi ia să respec i întru totul poruncile lui Dumnezeu). Germanii fac zid de fier în jurul profesorului şi majoritatea germanilor renun ă la catolicism îmbră işând noua religie protestantă. în orice biserică. accentul punându-se pe studiul Noului Testament. comparându-l defavorabil pe papa de la Vatican cu Iisus Hristos: papa purta coroană de aur. care era şi profesor de teologie la Universitatea Wittenberg (1513). Omul de rând.m. le spune tuturor acestora: “pocăi i”. la rândul lui. traducătorul Bibliei din latină în germană (1534) şi părintele limbii germane moderne. dar şi unele diferen e între ele. decât numai Iisus este singurul mijlocitor. numită religie protestantă. Aşa s-a născut biserica luterană. lansată de John Nelson Darby (1800-1882). de dată mai recentă. devenită mişcare social-politică şi teologică întinsă pe tot veacul al XVI-lea. dar şi diferen e. el a afişat pe uşa Bisericii Catolice apar inând Castelului din Wittenberg (catedrala catolică din oraş) cele 95 de teze antipapale care au dat naştere la o nouă religie creştină. să nu se mai ia în considerare Sfânta Fecioară. Iisus coroană de spini. bule papale. fiindcă protesta împotriva multor precepte catolice. să nu se mai ia în considera ie altă carte decât numai Biblia care trebuie explicată amănun it tuturor oamenilor. nu numai dacă eşti protestant sau neoprotestant. (deşi. capitol cu capitol. să nu ne mai rugăm la ei. penticostalii. Vaticanul îl excomunică şi îl cheamă pe Luther la Roma să fie judecat şi ars pe rug. precum nici sfin ii nu sunt sfin i. Anglia. creştinii după evanghelie şi adventiştii. căci ei nu pot intermedia între oamenii planetei şi Dumnezeu. Iisus ducea o via ă de om simplu şi sărac ş. că a fost prea blând cu catolicii. Luter declanşează o puternică mişcare anticatolică de masă. unele fiind de esen ă păgână. în anul 1830. În anul 1517. Ei s-au angajat să facă acest lucru şi să desăvârşească ceea ce Luther nu a terminat de făcut. majoritatea reprezentan ilor ei provenind din neoliberalii protestan i sau chiar catolici din Statele Unite sau Anglia. Dar şi Luther a fost criticat. Există şi multe asemănări cu bisericile istorice. Cele mai răspândite culte evanghelice din România sunt: baptiştii. În Boldeşti-Scăieni sunt cca 200 de creştini după evanghelie.evanghelişti.propăvăduirea Evangheliei este o obliga ie pentru toate cultele. inchizi ie. pe cele patru evanghelii. fiindcă această religie neoprotestantă s-a născut în oraşul Plymouth.

. Pastor: Viorel Oprişan. cimitirele sunt bine îngrijite. Scăieni. Doctrina lor evanghelică sus ine că există un singur botez (la maturitate). În timpul primului război mondial.la Boldeşti. CIMITIRELE Există patru mari cimitire în acest oraş . desigur cu unele excep ii. la finele mileniului. dintre care 10 sunt copii. Atunci când este sâmbăta mor ilor. cu sediul în Boldeşti. Numărul total al membrilor este de 50 de credincioşi. la a doua venire în via ă a Domnului.m. după care se mută la Bucureşti unde dă numele cultului “Creştini după evanghelie”. La orele de religie de la Şcoala Scăieni. Balaca şi Seciu -. dar numărul deceda ilor înmormânta i în ele este cu mult mai mare şi destul de greu de stabilit. Germania.numită “a fra ilor rromi”. noaptea. 1800 de morminte. ară unde el a stat patru ani. a celor în via ă. 20 de tineri şi 40 de copii. când to i iudeii se vor converti la creştinism ş. În general. În Boldeşti-Scăieni există un cult al mor ilor şi un respect pentru aminitirea celor dragi pleca i dintre noi. pentru motivul ca acelaşi mormânt a fost uneori folosit de mai mul i membri ai familiei. adunarea are 90 de membri. patru judecă i dumnezeieşti (în cer. aproape toate mrmintele sunt luminate cu candele şi lumânări. În cadrul cimitirelor există şi spa ii rezervate persoanelor decedate apar inând cultelor neoprotestante. ceea ce dă un aspect civilizat acestor spa ii cu locuri de veci. la Iaşi. Casa de rugăciuni a fost construită în 1989 şi are statut de func ionare din anul 1991.Fran a. Nu de in prea multe amănunte despre ea. Panselei nr. 1. iar din anul 1997 numărul membrilor s-a dublat. cu sediul în Boldeşti. într-un local care a suferit trei modificări ale construc iei. 5. multe familii fac eforturi deosebite şi îşi construiesc mici cavouri betonate. în spatele haltei CFR. În ultimii ani. În prezent. Anglia. cu cruci de marmoră. o judecată a păcătoşilor. La a doua venire. str. în zona “Nisipurilor”. În oraşul nostru sunt trei biserici de acest fel: 1) BISERICA CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE NR. Elve ia şi în Statele Unite. 3. considerând numărul de cruci. de-a lungul anilor. a îngerilor trădători). Lalelelor. pentru cei cura i sufleteşte. când va începe mileniul şi când se vor despăr i oile de capre. 95 . În România cultul evanghelic a fost adus din Elve ia de Grigorie Constantinescu.a. pe str. Cartea lui “Memoriu sau scurtă expunere a doctrinei Creştinilor după Evanghelie” s-a răspândit în toată ara şi numărul membrilor acestei biserici a crescut. tot cu vreo 40 de membri. profesoară de religie pentru elevii evanghelişti este d-ra Vasile Cezarina. va fi o adevărată înviere din mor i. În anul 1957 erau 74 de membri şi prieteni simpatizan i. cu sediul în Balaca. 2. Nucilor. Ei nu au ierarhii religioase şi oricine crede că poate exprima cuvântul lui Dumnezeu poate fi predicator.d. 2) BISERICA CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE NR. Primii membri ai acestei biserici au fost: Toma Cobzaru şi Antonescu Gheorghe. 3) BISERICA CREŞTINĂ DUPĂ EVANGHELIE NR. str. ultima fiind cea din 1977. cu un număr de aprox. Constantinescu întemeiază prima casă de rugăciuni evanghelistă. dacă ne referim la fiecare mormânt în parte. după cutremur.

care mai târziu am aflat că erau membri ai CC. După vizită. Într-o zi însă. ia loc şi tu. care pe-aici îşi aveau raiul ascuns unde chefuiau şi se destrăbălau zile şi nop i fără să-i ştie nimeni. curios fiind. o inscrip ie mare. prin anumite locuri de pe marginea drumului. şi a devenit unul din principalele puncte turistice ale României. Dacă te iei după aceste indicatoare. Ajuns sus. cu săge i indicatoare. a început să fie cunoscută ca un important punct turistic căruia i se fac frumoase reclame. pe care scrie DRUMUL VINULUI. puteam să o vizitez “pe şest”. lângă fântâna arteziană. ajungi cu siguran ă la aşa numita Casa Seciu... cu nume schimbat. M-am întors şi am urcat în vârful picioarelor nişte scări în căutarea toaletelor. tot oraşul Boldeşti-Scăieni. “Boborul” de rând era proscris. când şi când. Mi s-a aprobat. miniştri etc. inut aproape ca un loc secret de marii potenta i comunişti de la cârma ării. cunoscută înainte şi sub denumirea de Crama Seciu. pentru câteva minute. dar şi pe alte şosele din preajma Ploieştiului. dar şi întregul municipiu Ploieşti. pe locul unei crame mai vechi apar inând boierului Ra iu. va avea ocazia să citească.. aici lân’ă mine. fiindcă eu aveam nevoie de o urgen ă. însă cu condi ia să vedem numai curtea exterioară care adăpostea şi o mică grădină zoologică (printre altele. to’aşu. de unul singur. de unde se poate vedea toată valea Teleajenului. am deschis binişor uşa fără să mai ciocăn. această splendidă şi masivă construc ie care este o fericită îmbinare a celui mai tradi ional stil românesc de culă boierească. Fiind localnic şi având foşti elevi care lucrau pe-acolo. Înainte vreme. am cerut să mi se aprobe vizitarea ei cu elevii de la o clasă unde eram diriginte. iar străinii coboară de acolo entuziasma i.. numai cu interven ii serioase puteai să ai acces la interioarele ei. apoi am ieşit în parcul din fa ă. impresionează nu numai prin pozi ia ei pitorească “la cumpăna de dealuri”.. şi aceştia pe jumătate dezbrăca i.. Proiectată în 1965 aproape de cota 400 de arhitectul Ion Bocianu. dar abia după Revolu ie Crama Seciu. bre?” “Este tovarăşul profesor care-a pictat pe cămin tabloul admirat de dumneavoastră” .. însă unul din ei m-a văzut şi a strigat cu voce împleticită: “Ce vrea ăsta? De ce n-a i zăvorât uşa. Ea m-a tras de mână înăuntru şi mi-a şoptit: “Ăştia sunt be i mor i şi ascultă de noi făcând tot ce le spunem. apoi Întreprinderii Agricole de Stat IAS Valea Călugărească.i-a răspuns o cadână blondă şi a sărit din bra ele lui lângă mine.. Casa Seciu a fost construită între 1970-75. prim-secretari de partid. ului i şi ame i i. le-am spus copiilor să mă aştepte pu in afară. am auzit muzică şi veselie în dreptul unei camere unde. cu saloane. Actuala Casa Seciu este astăzi recomandată întregii lumi spre a-i cunoaşte splendorile. larga panoramă a câmpiilor muntene submontane şi Masivul mun ilor Caraiman (numai dacă este timp frumos) cu crucea din vârful lor. Haide. Ce crede i că am văzut înăuntru? O sfântă orgie cu fete frumoase goale-puşcă săltând în bra ele unor “tovarăşi” în vârstă. de modernă pivnicerie şi de vilă occidentală terasată.CASA SECIU Cine călătoreşte pe şoseaua Ploieşti-Văleni.. doar sala mare. Deosebit de inspiratul arhitect Boceanu a lăsat în urmă o adevărată capodoperă arhitectonică care merită a fi cunoscută de to i românii. Am vrut să închid încetişor uşa la loc. înconjurată de vii nobile. la uşă. sta i pu in cu noi!” “Hai. cu fazani şi căprioare pentru sacrificiu) şi. că avem mâncare căcălău şi 96 .

dom’ diriginte?” .. fără a mai fi nevoie de noi tergiversări diplomatice. şi-au găsit repede dezlegarea tuturor limbilor şi aprobarea cea mai simplă şi mai rapidă. am refuzat. altă dată terifia i de exploziile policrome. fă deşteapto? Tovarăşii care ne conduc ara!” “Eu cred că ai dreptate” .mi-a răspuns o elevă. neputând fi nicicum semnate şi rezolvate la Bucureşti. fiindcă acest complex turistic. au devenit acum publice. Casă Seciu.” Desigur. de vară. Numeroase tarafuri faimoase cântă la Casa Seciu. iar cu bubuiturile lor s-a obişnuit acum toată comunitatea din vale fără să se mai sperie de ele nici măcar câinii din jur. iar pe un coleg de-al lor l-am auzit şoptindu-i celui de lângă el: “Mamăă... revelioane etc. există un salon clasic.. Din acest răspuns se vede că regimul super-comunist ascu ise destul de bine spiritul critic până şi la nivelul min ii copiilor. Cănd am ieşit. care cu o zi-două înainte păreau imposibile. că i-am întrebat de ce-au venit după mine. ci aici la parter. după faimoasele degustări stropite cu licorile derutante de pe-aici. Fetească Albă. cu salon de degustare şi cramă de vinifica ie cu o vastă colec ie de vinuri: Riesling. Există. manifestând multiple ezitări. căci asemenea amănunte nu se uită uşor. însă mă grăbeam.. fiindcă tata a făcut pe-aici nişte repara ii şi ne-a spus că ăştia urcă la cramă în fiecare săptămână de la Bucureşti şi se îmbată ca porcii”. Gruia. botezeuri..leam răspuns eu . Pe la Seciu a trecut o listă întreagă de mari personalită i. cu expuneri de trofee şi de blănuri de animale sălbatice întinse pe pere i şi cu vânat naturalizat.” Vreau să vă asigur că scena descrisă şi reconstituită aici cu destulă acurate e nu este nicicum o poveste plăsmuită. oameni de ştiin ă şi artă de peste hotare. iar locurile proscrise la care atunci aveau acces gratuit numai grangurii de la partid.să-mi spui dac-ai mai băut v’o’dată vinuri d-astea. surpriză! Jumătate de clasă urcase tiptil după mine şi au văzut şi ei. întâlniri de promo ie. a intervenit un alt băiat. terase acoperite ori terase libere.” Nu era nicidecum un vin fenomenal.m-a întrebat o colegă de-a ei. fără să insist prea mult pe acest subiect cam delicat. fiindcă străinii se codeau.. cu ambasadori.. onomastice. făcând pe naiva. Aproape săptămânal cerul de deasupra cramei este luminat noaptea de focuri feerice de artificii. pe care vi le voi aminti la finalul acestei căr i. de 400 de locuri (dar cu posibilită i de extindere la 600 de locuri). “Aşa-i.i-am confirmat şi eu opinia. al cărui proprietar este dl. cu o impresionantă ofertă gastronomică.. deschise spre partea de vest şi sud-est. prin scurtele deschizături ale uşii. ştiind că mă aşteaptă copiii afară. contează în zilele noastre ca un mare restaurant de lux. desigur contra-cost. Aici au loc mereu diverse festivită i: întâlniri oficiale cu şefi de state. crâmpeie din scena fierbinte dinăuntru. “Păi aveam şi noi nevoie de un veceu şi ne-am luat după dumneavoastră” . dom’ profesor. Aici se in nun i.. şi dispunând de 30 de locuri de cazare. Elevele mele râdeau pe înfundate cu mâna la gură.” Fireşte. în acest complex. după care tipul m-a pupat şi m-a pus pe liber. “Dar cine erau ăia dinăuntru. fiind compartimentat în patru saloane. sub forma unei elegante galerii lungi. Multe tranzac ii comerciale interna ionale şi aranjamente între firmele româneşti şi străine. saloane cu specific vânătoresc-pescăresc. “Văd că voi şti i mai multe decât mine .dar uita i că veceurile nu sunt la etaj. I-a răspuns în locul meu unul din colegii ei de clasă: “Păi cine să fie. Fetească 97 . ci văzută aievea. aniversări. dar nu m-au lăsat să ies până n-am gustat dintr-un pahar de-al lor. condi ionări sau chiar serioase re ineri. ce â e avea gacica de după uşă!.

Oare va trebui să-l scriu din nou şi. cu toate casele de pe el. dispunându-se injectarea. Societatea ROVIT S.. Desigur. din hol şi din sala mare. Valea Călugărească exportă vinuri româneşti până aici la mine în America. realiza i în stil rustic. fiindcă ea a făcut relativ cu succes fa ă marilor seisme din 1977. după nişte ploi interminabile. dar şi cu vinuri şi lichioruri de import. Valea Călugărească. toate acestea organizate pe 12 ferme şi un combinat de vinifica ie. până la decora iunile interioare. cele pentru vinuri albe 51% (Riesling. construc ia începuse să dea semne că ar vrea să o ieie binişor din loc.. Ceea ce conferă un plus de frumuse e în ochii tuturor vizitatorilor acestei faimoase Case Seciu este. împletită cu cercetarea. pe atât de vulnerabilă s-a dovedit a fi întreaga lui clădire. Scăieni şi Seciu. a permis stabilirea unei structuri de soiuri corespunzătoare cerin elor din anul 2007. Cunosc bine familia Chiva. crama fiind dependentă de această societate. “Opere de artă din Boldeşti-Scăieni”. Prahova. Cu peste treizeci de ani în urmă. a devenit. în genere. vinuri produse de SC ROVIT SA. Fetească Neagră şi Pinot Noir) ocupă 38% din suprafa a plantată cu vi ă de vie.A. fără îndoială. La Valea se realizează 35. conf.000 hl sunt destinate exportului. Saugvinon Blanc. va fi străbătut în numai câteva minute gra ie unor viitoare telecabine. Autorii lor sunt Vasile Chiva. dacă nu cumva chiar mai insidios. la vale. Pinot Gris etc. soirile pentru vinuri roşii (Cabernet Saugvinon. prezen a minunatelor sculpturi în lemn existente acolo. (Notă: precizez că ambele denumiri de “Saugvinon” şi “Sauvignon” sunt corecte. Astfel. nici clădirea cramei nu a scăpat de această amenin are.Neagră. Încă de la intrare. Merlot. proverbial din acest punct de vedere. deoarece la fratele regretatului Vasile Chiva am stat eu în gazdă pe vremea când func ionam ca profesor în com. dar dacă nici atunci. de oenologie. pornind de la verandă şi de la stâlpii de lemn de afară. Saugvinon şi Pinot Gris) iar soiurile pentru masă 11%..vinificarea primară. stabilit în Scăieni. de cimenturi speciale. Anual se pot prelucra până în 5000 t de struguri.. Construc ia are însă un inamic tot atât de temut ca şi seismele.000 hl vin (socotind şi pe cel de la crama Seciu) din care 10. Mă refer la alunecarea de teren. Cabernet.. Pe cât este de frumos complexul Casa Seciu. experien a dobândită de-a lungul anilor. învechirea şi îmbutelierea lor. mare meşter lemnar din comuna Aluniş şi fiul său Petre Chiva. Dealul Seciului. Iată că nu s-a realizat această dolean ă. Voi reveni cu alte amănunte despre aceste splendide sculpturi la capitolul de mai jos. umplând magazinele de băuturi cu vinuri româneşti. dic . care urcă aproape o oră de mers pe jos până sus la crama Seciu. fermentarea. sub fundamentul vestic şi protejarea 98 . şi asta nu neapărat din cauza cutremurelor. sub presiune. 117 ha livadă intensivă de măr şi prun. toate lucrate pe teme cinegetice. Fetească Albă. 1989 şi 1990. ele te întâmpină. Bertea. de pe marginea scărilor. Imediat s-au adus exper i şi s-au început prospec iuni serioase de salvare.) La subsolul cramei se efectuează întreaga gamă tehnologică . separarea şi asamblarea vinurilor în partiz.. scriam că drumul lung şi obositor pe care îl fac oamenii din Boldeşti şi Scăieni. parte din ei din Boldeşti.. ROVIT exploatează o suprafa ă de 800 ha luată în arendă de la proprietari individuali. să înlocuiesc anul 2000 cu 2050? Zău că l-aş face. suprafa ă cultivată numai cu vi ă de vie nobilă. Într-un articol publicat de mine cu patruzeci de ani în urmă într-o revistă din Bucureşti şi intitulat “Ploieştiul în anul 2000”. decalând timpul. La viile apar inând Casei Seciu.

executate în frescă de pictorul Marian Rondelli. care. ucenicul lui Nicolae Grigorescu. căprioare şi berbeci. unde Petre chiar şi acum este angajat într-o serie de noi lucrări. clădire cândva etajată înainte de cutremurul din 1940 (str. Sculpturile lor au fost executate între anii 1969-70-75 în lemn de stejar şi. cel care a restaurat şi pictura lui Nicolae Grigorescu de la Mânăstirea Zamfira. pictori de biserici. La fel. Petroliştilor. în crama de jos. ar putea avea consecin e negative incalculabile dacă s-ar materializa. La Scăieni am arătat că destul de pre ioase sunt cele două icoane. cum spuneam. Nimeni nu doreşte să i se întâmple vreun dezastru acestei frumoase clădiri de pe raza localită ii. Armoniei nr. Tot dumnealor. consider acest gest o 99 . Iisus şi Fecioara cu Pruncul. spre a se evita orice surpriză nedorită care. Călinescu. pictate de Fotache Zugravul a căror importan ă este mai mult istorică decât artistică. care a oprit această alunecare periculoasă. cu siluete hieratice similare. veveri e. Arhitectul Moianu a considerat că foarte valoros a fost şi originalul complex de clădiri din Boldeşti de lângă halta CFR. 1). Să sperăm însă că nu se va petrece niciodată un asemenea eveniment prejudicios care depinde mai mult de mâna lui Dumnezeu decât de mâna omului. Reliefurile sculptate au fost acoperite cu un strat conservant lucios şi se păstrează destul de bine până astăzi. pictura din 1955 restaurată de pictorul C. o lucrare de elită a arhitectului Mişu Rădulescu. de beton armat. a Halelor Centrale din Ploieşti şi a Catedralei Sf. dar vizibilă şi la suprafa ă. au sculptat frumos butoaiele de 10 şi 50 de decalitri. iar la biserica din Seciu cele două Icoane Împărăteşti (Iisus şi Fecioara cu Pruncul). pictate în 1855 de Afanasir. pentru a se putea preveni şi interveni la timp. sunt făcute pe tematică cinegetice (de vânătoare) înfă işând destul de bine forme de vulturi.întregii funda iei labile cu o centură adâncă. În Scăieni există doi fra i gemeni. Ioan din acelaşi municipiu. Am amintit mai sus de sculpturile în lemn ale meşterilor Vasile Chiva şi fiul său Petre Chiva. făcute la Casa Seciu. de pe str. Despre ele am mai vorbit în paginile precedente. în caz că va fi iarăşi nevoie. Ca şi dumnealui. 1). însă nu în bisericile locale. deoarece complexul turistic Casa Seciu a fost şi este mândria oraşului Boldeşti-Scăieni. Boldeşti-Scăieni nu se prea poate lăuda cu nişte opere măre e de artă pe care să le găseşti în vreun dic ionar de artă românesc sau interna ional. Monumentului nr. din in iativa unor capete stupide şi nepricepute la valorile culturale autentice ale ării noastre. casa învă ătorului Emil Popescu. ambele executate de arhitectul Toma Socolescu. cu ornamente de frunze de vi ă şi ciorchini de strugure. desigur. În bisericile din Boldeşti şi Balaca sunt picturile în stil neobizantin. iconari greu de egalat. cu lucrări deosebit de frumoase. în loc să fie renovată. ale căror picturi în frescă vor rămâne să fie admirate pentru zeci de genera ii în numeroase biserici pe care aceşti pictori cu mâini de aur le-au pictat prin alte localită i. Ea este şi va fi în continuare monitorizată şi măsurată an de an. a fost demolată fără pic de discernământ. LUCRĂRI DE ARTĂ DIN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI Spre deosebire de celelalte oraşe din jude ul Prahova. Tot la capitolul lucrări de artă aş mai putea aminti casa inginerului Toma Călinescu (str. autorul Bisericii din Scăieni. fra ii Emil şi Ionu Stoica. cu noi consolidări la adâncime.

Cei înscrişi pe latura din dreapta statuii: EROII DIN SCĂIENI MOR I ÎN RĂZBOIUL DIN 1916-1919: Nicolae Stelian caporal Părăginaru Vasile soldat Ioan Ioan “ 100 Năstase Constantin soldat Grigore Ştefan “ Costache Ioan “ . De asemenea. care prezintă un soldat turnat în bronz. am întărit cu vopsea neagră toate literele săpate în marmoră. MONUMENTUL EROILOR DIN SCĂIENI (1916-1919) Se află la jumătatea străzii Monumentului şi a fost ridicat acolo în anul 1939 de primăria fostei comune Scăieni care. IORDĂNESCU.5 m. PATRIA RECUNOSCĂTOARE. am adăugat eu numele sculptorului: I. COMUNA RECUNOSCÂTOARE. Pentru înfăptuirea acestei lucrări. înalt. pentru a se şti autorul lucrării.. primise de la guvern recomandarea ca to i eroii căzu i pentru apărarea patriei să fie cinsti i prin ridicarea unor monumente ad-hoc.. destinată pentru flori. sub picioarele vulturului.adevărată crimă. Să citim numele acestor eroi. Probabil că ho ul avea nevoie de ea să-şi facă harakiri. Dar nu despre arhitectură vreau să vă vorbesc acum ci despre monumente sculpturale din oraş şi despre câteva picturi aflate pe teritoriul acestei aşezări. preferându-se varianta a doua. stând în picioare. continuat în spate de o coloană ce se îngustează. aflat în pozi ie de repaos şi având o privirea mândră. lucrată din acelaşi material. simbolul vitejiei. cu arma inută strâns în ambele mâini. direc ionată pu in spre un orizont ridicat. sunt scrişi anii Primului Război Mondial: 1916-1910.. deoarece vopseaua originală dispăruse complet şi se citeau foarte greu numele eroilor. unde distingem soclul de la baza monumentului cu cele patru trepte în retragere descrescendă piramidală. Ostaşul apare răsucit pu in spre stânga. La picioarele ostaşului a fost depusă o cască militară. tot metalică. în vârful căreia se află un vultur. Fondurile au fost oferite de prefectura jude eană şi de la fosta perceptură locală. Deasupra statuii. Sub statuie scrie: EROILOR DIN SCĂIENI. pe coloană. având 4 m lungime. în spa iul grădinii. Sub picioarele statuii stă scris cu litere mari: EROILOR DIN SCÂIENI. circumrondată de un soclu de ciment pe care se află montat un solid grilaj metalic. cu un diametru de 4. Men ionez că baioneta de bronz de la puşcă i-a fost furată şi nu a mai fost înlocuită. cu aripile desfăcute. mai ieftină. cu o poartă de acces. compozi ie turnată din ciment. iar sub casca militară. Culorile tricolorului le-am adăugat eu cu peste trei decenii în urmă şi se păstrează intacte. s-a apelat la unul din cei mai cunoscu i autori specializa i în astfel de monumente militare. Pe laturile din dreapta şi stânga soldatului sunt scrişi vitejii eroi din Scăieni căzu i în primul război mondial. sculptorul Ion Iordănescu din Bucureşti. Întregul monument este înconjurat de o grădini ă rotundă. postat pe un soclu crem de marmoră.. Cu prima variantă a monumentului (vezi fotografia). ca toate primăriile din ară. primăria locală nu a fost de acord. aşezată pe tricolor şi pe o ramură de stejar.

de Ziua Eroilor. când oricine vede că abia dacă mai pridideşte cineva să adauge la acest vechi monument o coroni ă anemică de flori. “ Anghel Niculae “ Gheorghe Andronic soldat Ni ă Gheorghe “ Dobre Nicolae “ Sbrancea Dumitru “ Nicolae Dumitru “ Andrei Ioan “ Dumitrescu I. şi această frumoasă sărbătorire s-a mutat la Boldeşti. fiind căsătorită cu ing. la fel ca în restul priorită ilor. Despre autorul acestui frumos monument. 10. care a locuit în Scăieni. Astfel ştim că Ioan (Mielu) Iordănescu s-a născut la Bucureşti. Mioara Parianu. a primit multe comenzi. slujbe religioase pentru pomenirea acestor bravi fii ai comunei şi ai ării noastre. experien ă care l-a decis să abordeze cu pasiune subiecte glorioase. la 18 iulie 1881.trei băie i şi patru fete . specializându-se în monumente de acest gen. A luptat pe front în primul război mondial. înfiin at chiar de el. Pentru câ iva ani. Erau frumoase şi impresionante programe artistice adecvate comemorărilor respective. fiind cel mai mare din cei şapte fra i . celelalte zeci de coroane mergând “dincolo”.) Ca mai toate celelalte facilită i şi merite uitate. datorită aprecierilor. unde.. Când s-a întors din război. Păcii nr. (Vezi foto. O dovadă în plus se poate constata şi de Ziua Eroilor. 101 .. De la dumnealor am ob inut fotografiile cu autorul sculpturii pe care le public aici ca documente absolut inedite. Alexandru Parianu care locuia pe str. a participat la câteva galerii expozi ionale de sculptură. decât că l-am cunoscut pe fratele lui şi pe nepoata sa. iar studiile de artă le-a făcut la Paris şi Neapole. sculptorul Ioan Iordănescu. în dreptul acestui monument.Dumitru Gheorghe Tomescu Nicolae Stan Tudor Ilie Constantin Pleaşcă Iancu Ilie Tănase “ “ “ “ “ “ Anghel Ioan Dinescu Toma Georgescu Toma Iliescu Ioan Tomescu Gheorghe Mihăilescu Ioan “ “ “ “ “ “ Cei înscrişi pe latura din stânga statuii: EROII DIN SCĂIENI MOR I ÎN RĂZBOIUL DIN 1916-1919: Ioni ă Dumitrache caporal Stan Gheorghe soldat Dumitrache Dumitru “ Darie Constantin “ Andrei Nicolae “ Oprea Constantin “ Du u Ion “ Ion Radu “ Năstase Alex. dar avute cândva de sectorul Scăieni.în timp ce Scăienii a devenit anexa vitregită a localită ii componente. nu vă pot spune prea multe. pare-se. în Italia. născută Iordănescu. pentru că. Petre “ Mihăilescu Constantin “ Gheorghe Anghel “ Până să se inaugureze Monumentul Eroilor din Boldeşti. Liceul l-a urmat la Bucureşti. a fost preşedintele Sindicatului Artelor Frumoase. cu tematică militară. vorba bănă enilor: “Boldeştiul este fruncea!” .fiul unui feroviar care a avut ambi ia ca to i copiii lui să studieze. aveau loc solemne parăzi militare.

având în vedere că Iordănescu era un sculptor de mare talent şi chiar fost preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din acea perioadă. George Dumitru. A. nu s-a publicat nimic altceva decât. nu s-a omis să fie neapărat trecute şi numele unor consilieri. Unii locuitori ai oraşului opinează că monumentul este prea mare şi că estompează perspectiva pie ii. în revista Muzeului Na ional de Istorie din Bucureşti. el rămâne. în fa a primăriei. cu siguran ă. ridicată de curând în plin centru oraşului. la îmbogă irea cu noi pagini a Istoriei artelor plastice din România. Până astăzi. în afară de bravii eroi ai fostei comune Boldeşti. fireşte. din Pia a Regală. ştim mai multe. Sculptorul a decedat în Capitală. pentru scurt timp. Credem că biografia sculptorului i s-ar putea. Numele sculptorului George Dumitru lipseşte cu desăvârşire! Pe vremea când mă aflam în ară. de la Bucureşti să existe şi alte detalii biografice care să ne ajute în astfel de reconstituiri. marele Constantin Brâncuşi! Prietenia cu Brâncuşi este ceva sigur. dar şi al altor monumente. Indiferent dacă monumentul din Boldeşti place sau nu unora sau altora dintre privitorii lui. pentru a aborda un subiect inedit de cercetare care ar contribui. a devenit chiar preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România şi directorul unei reviste de artă la care colabora şi prietenul lui. cred. cel mai mare sculptor de monumente militare din ară. autor al monumentelor eroilor din Râmnicul Vâlcea şi Azuga.adică al autorului monumentului . printre care şi acesta din Scăieni. de la moartea lui. Am văzut macheta monumentului încă din atelierul sculptorului şi aceea nu diferea prea mult de lucrarea de pe teren. la 26 decembrie 1950 (informa ia cu anul 1949 se pare a fi greşită). nu îi plăcea să noteze sau să comunice prea multe date asupra persoanei proprii şi poate de aceea nu se cunosc suficiente informa ii biografice despre acest minunat artist. dar tocmai cel mai important nume . Probabil că în arhivele U. un tânăr şi talentat sculptor ploieştean. o scurtă informa ie a lui Virgiliu Teodorescu. am fost totuşi indignat să constat că pe plăcile lui de marmoră albă. Gala i ş. în acel loc plănuiam să lucrez eu un monument dedicat petroliştilor care să fie reprezentat de doi sondori lucrând la “masa Rotary” de la gura sondei. mai ales că este executată după proiectul fostului profesor de desen de la şcolile din Scăieni şi Boldeşti. P. lucrări pe care le-am văzut cât de frumoase şi impunătoare sunt. 102 . Fiind o fire modestă. reconstitui cu suficiente alte amănunte inedite şi mai credem că artistul ar merita un album cu toate impresionantele sale sculpturi. Curios este faptul că despre acest original artist..şi. ceea ce ne surprinde. Cu prilejul publicării căr ii de fa ă. conform unor alte informa ii.a. a doua zi de Crăciun. în anul 2000. iată că ofer criticilor de artă interesa i o asemenea nobilă invita ie.a fost omis! Rareori se întâmplă o aşa colosală greşeală. nelipsind nici unul. dar cei mai mul i s-au obişnuit deja cu amplasamentul lui acolo şi îl găsesc bine venit. dar se pare că ideea de a plasa acolo un monument al eroilor este chiar mai bine venită. alături de aceşti mari viteji. neconfirmate. al monumentului închinat lui Costache Negri. MONUMENTUL EROILOR DIN BOLDEŞTI Despre această lucrare.

ce sus ine un mare suport cuboidal al celor patru plăci largi de marmoră: trei cu inscrip ii de nume de eroi pe ele şi cea de a patra . pentru aten ionarea vehiculelor care trebuie să facă sens giratoriu în jurul acestui mare amplasament central. Coloana verticală prismatică. Ion Cap. cu parade militare în ritm de fanfară. Bilciurescu Ion Sold. cu invita i de onoare. Pe laturile medii ale monumentului sunt aminti i un număr de 109 de eroi. au loc festivită i solemne. perceput astfel numai dacă este privit de sus.şi atunci el va surâde în lume.placa frontală . Bălănescu Gh.. În fiecare an. Simion Dumitru Sold. La mijlocul plăcii sunt versurile marelui Nichita Stănescu: “Nu-l uita i pe cel căzut în război.” Nichita Stănescu Pe latura fundamentului. oricum. cu scurte programe artistice. dinspre stânga privitorului. Striga i-l din când în când pe nume. de pe fundament. mărginită de o largă bordură ovală. Mâinea Stelia Sold. înaltă de peste 6 m. de Ziua Eroilor. pe războaie şi pe localită i. organizate de primăria oraşului.. grupa i pe cele trei plăci. cu muchii fasonate. cu floricele multicolore. Ca şi când ar fi viu printre noi . pe care se poate urca pe cele şase trepte. este o solidă piesă geometrică nonfigurativă. Bălănescu Pricopie Sold. Stan Dumitru Sold. vopsită totdeauna bicolor (albroşu). În vârful coloanei. trebuia pus). în jurul monumentului. Moise Constantin Sold. Tatu Chivu 103 . terminat abrupt. cum ar fi dintr-un elicopter.cu versuri închinate eroilor. de culoare neagră.. se află inscrip ia cu consilierii. Dinu Gheorghe Cap. Mâinea Năsse Sold. El a fost lucrat în întregime din marmoră albă de Ruşchi a şi din plăci aplicate (unele deja s-au dezlipit!). În fa a celor şase trepte este o alee pavată cu dale albe. Pe placa frontală din dreptul scărilor este scris cu litere metalice aurii: CINSTIRE EROILOR DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI (lipseşte semnul exclamării care. cu discursuri comemorative. Platforma cea mare. cu ocazia cărora se depun numeroase coroane de flori pe platforma lui. având trei elemente distincte: 1. Întregul monument este înconjurat de o mică grădină verde. Fundamentul rotund. Ca prezentare. Marin Năstase Sold. există un modelaj în formă de treflă. după cum urmează (toate titlurile mari sunt scrise cu litere de metal aurii): EROII CĂZU I ÎN RĂZBOIUL DIN 1916-1919 BOLDEŞTI-SECIU Serg. 2. Savu Gheorghe Sold. din pozi ie perpendiculară. Stroe Ion Sold. fără accesări de coborâre. fost director al Direc iei de Patrimoniu din oraş. scrise de poetul ploieştean Nichita Stănescu. Matei Petr Sold.. aplicate pe laturile de la baza coloanei. Cruci propriu-zise sunt cele patru. uşor tăiat descendent spre vest. 3.Acest Monument al eroilor boldeşteni a fost propus să fie ridicat din ini iativa fostului primar Vasile Enache şi a lui Cristu Vlăsceanu. Partea din spate a fundamentului este mărginită de un parapet de marmoră. Ea ar putea fi aplicată în altă parte şi nu direct pe monument. Tabără Stelian Sold.

Tănăsescu Stelian Sold. Ion Gheorghe (2) Sold. Vasilescu Vasile Sold. Darie Frt. Iancu Gheorghe Sold. Petricioiu Constantin Sold. Dragomir Iacob Sold. Moraru I. Sburlea Vasile Sold. Furtună Stelian Frt. Iancu Gheorghe Sold. Cârcioiu Stan Sold. Vasilescu Zaharia Sold. Vasile Gheorghe Sold. Nicolae Sold. Marin Grigore Sold. Vlad Tudor EROII CĂZU I ÎN RĂZBOIUL 1941-1945 SCĂIENI BALACA Slt. Bârla Ioan Sold. Dogaru Nicolae Sold. Gheorghe Sold. Vianu D. Ceapă Marin Sold. Păpuşe S. Ioni ă Gheorghe Sold. Bocioacă C. Vasilescu Constantin Sold. Bociu Gheorghe Sold. Ioni ă Ioan Sold. Darie I. Stroe Petre Sold. Manolache Ion Sold. Diaconu Ion Sold. Ion Sold. Gu ă Nicolae Sold. Samoilă Gheorghe Sold. Nicolae Ion Sold. Popescu I. Constantin Sold. Tomescu N. ănău Ioan Sold. Manea Tănase Sold. Toma Vasile Sold. Constantin Vasile Sold. Petre Sold. Toma Petre Sold. Manea Barbu Sold. Constantin I. Manea Ion Sold. Ştefan Vasile Sold. Savu Iancu Sold. Barbu Gheorghe Sold. Ilie Constantin Sold. Stănescu Atanase Sold. Ion Constantin Sold. M. Gheorghe Cap. Vlad Ştefan Sold. Nae Gheorghe Sold. Vişan Gheorghe Sold. Neagu E. Vasile Vasile Sold. Iancu Gheorghe Lazăr Sold. Bălănescu Petre Sold. I. ănău Gheorghe Sold. Tănase Sold. Tudoran Vasile Sold. Stroe Tănase Sold. Georgescu Nicolae Sold. Ion Sold. Manolache Gheorghe Sold. Ghinea Dumitru Sold. Tănase Ştefan Sold. Dodan Anton-Lazăr EROII CĂZU I ÎN RĂZBOIUL DIN 1941-1945 BOLDEŞTI-SECIU Cap. Ioan Sold. Toma Năstase Sold. Soare N. Păpuşe Ion Sold. Oprea Alexandru Sold. Stârceanu T. Constantin Sold. Pi a Dumitru Sold. Săndulescu Stelian Sold. Rotaru Eftimie Sold. Tomescu Gheorghe Frt. Prică Nicolae Sold. Tănăsescu Ion Sold. Gavrilă Zevedei Sold. D. Vişan Constantin 104 . Dumitru Tudor Sold. Măceaşă Tudor Sold. Dinu Neculai Sold. Stârceanu N. Radu Sold.Sold. Pârvu Alexandru Sold. Gheorghe Lt. Ioni ă Gheorghe Sold. Ştefan D. Moraru Vasile Cap. Dinescu Gh. Ioni ă Savu Sold. Bilciurescu Stan Sold. Ion Srg. Moraru Alecu Sold. Ioftor Constantin Sold. Pi a Alexandru Sold. Bratu Florea Sold. I. uică Constantin Sold. Marin Gheorghe Sold. Ni ă Ion Sold. Zăbet Constntin Sold. Ion Gheorghe (1) Sold. D.

. 105 . ÎNTRE ANII 1835-1836. comemorativă. După Revolu ie. socotindu-i şi pe eroii nota i pe Monumentul de la Scăieni. într-un exces de zel. Aşadar. Însă persoanele care nu cunosc istorie. Identică. nu trebuie să se grăbească a lua măsuri decizionale pripite care frizează mai mult decât stupiditate.20 m care sus ine statuia de 2. pe fa ada Casei de cultură. ÎNCERCARE DE EXPERIMENTARE A CONCEP IEI SOCIALIST-UTOPICE. în ambele războaie mondiale. la Revolu ie. când s-au împlinit 130 de ani de la întemeierea falansterului.. în oraşul Boldeşti-Scăieni. atitudine de care nu s-a lepădat nici atunci când. era şi statuia mare de cca 4. inspirată după bustul realizat de Cristian Petru Bălan. consider că acea inscrip ie ar trebui repusă imediat în locul unde a fost. Monumentul este amplasat în curtea Casei de cultură. deşi nu avea absolut nimic comunist în mesajul ei. cu franjuri. Pe soclul statuii este o placă metalică pe care scrie: TEODOR DIAMANT.5-5 m. care urma a fi turnată în bronz. rezultă că au fost 172 de eroi căzu i pentru patrie. pe strada Bucovului nr. Tânărul inginer stă în picioare şi are capul întors spre partea stângă. 3. SOCIETATEA AGRONOMICĂ ŞI MANUFACTURIERĂ FALANSTEUL DE LA SCĂIENI. Dumitru Popescu. În pumnul drept ine strâns un sul cu manuscrisul său “Către amicii libertă ii” (cu planul falansterului) iar mâna stângă are palma întinsă aşezată pe o carte deschisă pusă pe o măsu ă-suport.. Macheta lucrării. eu aş fi fost primul care aş fi cerut scoaterea ei. ÎNTEMEIETORUL FALANSTERULUI DE LA SCĂIENI (1835-1836) În 1966. cel ce. s-a fixat o altă placă de maromoră. Iată care era con inutul ei: ÎN ACEASTĂ COMUNĂ A FIIN AT. folosit la tabăra de sculptură de la Măgura. nefondat din punct de vedere al adevărului istoric. iar finisările au fost realizate de pietrarii de la tabăra de sculptură din localitatea Măgura. cu multă arogan ă. în dreapta portretului actual al lui Eminescu. placa aceea a fost scoasă fără rost. în privin a detaliilor de compozi e.. Dacă ar fi avut un asemenea con inut. Dumnezeu să-i aibă în paza Lui! STATUIA LUI TEODOR DIAMANT Am oferit destule amănunte despre această statuie atunci când am vorbit despre Falansterul de la Scăieni. Lucrarea este realizată în calcar dens. cu chipul reconstituit al lui Teodor Diamant.5 m se află un soclu de marmoră înalt de 2. carte ce nu poate fi alta decât opera lui Charles Fourier din care s-a inspirat. CREA IA INGINERULUI TEODOR DIAMANT (1810-1841). Pe o platformă lungă de 4. în spatele gării Scăieni. a ajuns după gratii. se află acum la Biblioteca de la Casa de Cultură Scăieni. îşi zicea “dumnezeu”.În total. Autorii lucrării sunt Ecaterina Tudorache şi Ştefan Macovei.40 m a tânărului Diamant având o mică pelerină pe spate şi papion la gât. dar cu fonduri respinse brutal de slugoiul lui Ceauşescu. Buzău.

. STATUIA “RUPĂTORUL DE GEAM” Autorul ei este profesorul Cristian Petru Bălan.G. care se încadrează perfect în micu ul parc verde unde a fost aşezată. damigene şi borcane cam de mult timp. cam de aceeaşi lungime cu soclul. la cuptoare etc. după ce dispozitivul automat de tăiere cu diamant la vârf. încă roşie. cândva cea mai mare întreprindere cu acest profil din ară.” “Dacă este aşa. suflând într-o eavă metalică . mi s-a confesat atunci directorul fabricii... la baza plăcii fierbin i. Ei bine. la sec ia “geam tras”. În calitate de autor al lucrării. aceasta este o lucrare destul de frumoasă. Poate va trebui să ne gândim la o scenă de muncă mai reprezentativă pentru tehnologia de astăzi. şi acolo. precum fabrica noastră de la Scăieni. unde mi s-a făcut tentanta propunere de a lucra o statuie care să reprezinte simbolic activitatea principală a lucrătorilor din acea întreprindere. atunci haide i să mergem împreună amândoi prin sec iile fabricii şi să alegem ceva care să vă placă.. lucrătorul (“rupătorul de geam”). În primăvara anului 1981 am fost invitat de directorul din acea perioadă al Fabricii de Geamuri din Scăieni. din maşina de tras geam pe verticală. Lucrarea “Rupătorul de geam” a costat atunci o sumă destul de mare de bani. conferindu-i multă elegan ă şi personalitate. “Domnule profesor. Luată în ansamblu.. Cu triste e vă spun că niciodată nu i s-au pus jerbe de flori la picioarele statuii lui Diamant.. imediat ce ieşea foaia uriaşă de geam. foarte maleabilă şi foarte fierbinte.I. în biroul dumnealui. apoi îi 106 . uşor curbat. asupra unui muncitor cu mănuşi de azbest în mâini care. confec ionată din o el inox şi amplasată în curtea Întreprinderii de Geamuri Scăieni (I.. Constantin Olteanu. mi-a răspuns directorul Olteanu. alerga ca o suveică de la o latură la alta.S.această întreprindere din industria sticlei româneşti..aşa cum şti i că se suflă şi se modelează sticla topită. de artă. deşi opinez că junele visător ar fi meritat această aten ie din partea autorită ilor sau a localnicilor. Am pornit de la sec ia amestec de materie primă. Nu demult m-am întors dintr-o vizită făcută în Fran a la o întreprindere din industria sticlei. iar statuia este o lucrare realizată în stil modern.” Şi am pornit imediat să cutreierăm sec ie după sec ie.” “Sunt perfect de acord cu propunerea dumneavoastră şi o accept cu plăcere. de învă ătură etc. fie măcar şi pentru motivul că le-au scos pentru totdeauna numele Scăieniului din anonimat. numai că la această fabrică ştiu că nu se mai lucrează sticle. poarta principală.). am văzut statuia unui muncitor care se afla în procesul de fabricare a unui borcan sau a unei sticle. În spatele ei. . 1. se află un fundal masiv şi înalt. i-am răspuns eu directorului. o apuca zdravăn de sus. la atelierele mecanice. dl.G.. costul ei fiind plătit din bugetul fabricii. pe care sunt înfă işate scene dinamice într-un basorelief amintind basoreliefurile antice grecoromane şi reprezentând activitatea membrilor falansterieni: scene de muncă agraroindustrială.. simplu . ceva în genul ăsta aş vrea să avem şi noi. ing. Privirea mi s-a oprit.Dar să revenim la statuia lui Teodor Diamant. cu bra ele deschise şi o zgâl âia o dată scurt. în dreptul Por ii nr. îmi permit să evoc pu in istoricul genezei ei.S. la intrare. Aşa se numea. de calcar cioplit. care aştepta în picioare să ajungă placa uriaşă în dreptul lui.

iar din maşina respectivă să iasă o folie uriaşă de geam care.. dom’ director: am ales! . A privit-o curios. o siluetă zveltă de metal. dl. mergeau imediat la retopit. Acestea.S. atunci eu n-o mai lucrez. a fost prinsă între mâinile “Rupătorului”. era scris numele meu şi al membrilor echipei care m-au ajutat să o ridicăm. fiindcă mă va plăti.. cu care m-am în eles perfect cum să transpunem tiparele mele de carton (bra e lungi. pe convaierul moale şi nu se spărgea. am croit exact modelul mare al statuii actuale din inox. grea fiind. de mărimea unei căr i. deşi din 40-50 de asemenea căderi. la distan ă. picioare lungi) în plăci groase de o el inox. cădea lin. Apoi.dădea drumul să cadă liber pe banda rulantă cea lungă. care apoi au fost sudate şi şlefuite în fa a mea. pe care. Pentru că lucrarea a plăcut tuturor salaria ilor întreprinderii. exact cum era aceea din fabrică. odată ruptă şi uşor împinsă. Voi încerca să transpun acest moment de lucru într-o sculptură modernă. director Olteanu a comandat nişte plăci metalice spre a fi ataşate cu inscrip ii pe postament. m-am dus la fabrica de mucava din oraşul nostru. La atelierul de tinchigerie al fabricii au fost aleşi cinci dintre meşterii cei mai buni de acolo. A fost de acord. Priveam cu uimire cum foaia aceea uriaşă de sticlă. În zilele următoare. trup. Pe una din ele (pe cea din latura dreaptă a privitorului).m-am decis eu. m-am apucat să fac nişte schi e. din bucă i de carton. tăiate după modelul meu. Pe acelaşi postament. până la sec ia de asamblare. după ce a fost adusă cu grijă din depozit. I-am răspuns că vreau să o fac gratis. Aşa s-a născut acest “Rupător de geam” .G. în câteva zile. “Gata. cu centură la mijloc. cu o cască de o el pe cap. o lucrare înaltă de peste trei metri. cap. ca o paraşută. încrustat cu pietre late de râu. după ce am vopsit-o în bronz argintiu. care. folosind o foarfecă şi pelicanol. am procedat exact ca maiştrii croitori. iar acest convaier o purta încet. a aprobat-o cu un zâmbet şi mi-a spus să-mi continui lucrarea. desigur.o statuie modernă.” Odată ajuns acasă. am cerut să se monteze şi o maşină de tras geam. după cum urmează: RUPĂTORUL DE GEAM AUTOR: PROF. că dacă este vorba de bani. meşterii urmând pas cu pas toate sfaturile primite. strălucind ca oglinda în razele soarelui. de unde am cumpărat nişte postere mari de carton din care. până am asamblat o mică statuietă. iam dus-o directorului. ÎN ANUL 1981 DE ECHIPA FORMATĂ DIN: PETRE ILIE C-TIN STANCU ION ZAMFIR ION MOLDOVAN ION OBIELOIU MAISTRU ŞEF ECHIPĂ TINICHIGIU TINICHIGIU SUDOR 107 . unele se mai spărgeau totuşi. a trebuit transportată cu macaraua şi montată pe marele postament de beton de la Poarta 1. CRISTIAN PETRU BĂLAN ACEASTĂ STATUIE A FOST EXECUTATĂ ÎN ATELIERELE I. după cum şi eu urmam sfaturile lor.

în apropiere şi cu fa a la calea ferată. dar. în parcul din fa a fabricii. în această carte.: NOBLE EA. cum sunt cele din oraşele amintite.d. lupoaica originală era o sculptură de bronz etruscă datând din anii 500480 î.Hr. la Timişoara în pia a Operei şi la Cluj. adusă din Italia.. costă câteva zeci de mii de dolari 108 . Este dorin a mea expresă pe care o las cu limbă de moarte comunită ii.. remontându-i-se şi geamul spart care se afla între bra ele modelului de o el. pe un soclu mai înalt.. SE IDENTIFICĂ CU PROFESIA DE RUPĂTOR.. De fapt. expusă într-un loc public.G. tovarăşii de atunci. REZULTATĂ DIN ABNEGA IE. apoi şi pe bietul meu “Rupător”. Dar eu ineam neapărat să existe una şi în localitatea noastră.Pe placa din fa ă este notat un frumos text compus de inginerul Constantin Olteanu. vestita lupoaică alăptând pe copiii legendari Romulus şi Remus. şi pentru că o asemenea copie. după douăzeci şi şase de ani. precum şi în alte ări. Şi aşa răzuit a rămas până astăzi. ării întregi. fiind din o el greu. Olteanu şi. doresc să fie demontată şi scoasă din locul unde se află acum dosită după copaci şi mutată. geamul dintre bra ele lui a fost şi el făcut ăndări. pentru că pe mine nu puteau să se răzbune direct. Iată de ce. din o el inoxidabil. Aşa s-a împlinit dorin a directorului C. astăzi acoperit de tufişuri şi de crăcile unor arbori. încât de abia se mai vede. Dar pe acesta. s-au răzbunat cumplit pe operele mele. Această statuie mai are replici asemănătoare la Bucureşti.. iar gemenii au fost adăuga i (lucra i) mai mult ca sigur de sculptorul şi pictorul italian Antonio del Pollaiuolo (1432-1498). în Pia a Romană. LUPOAICA ROMANĂ DE LA SCĂIENI (“LUPA CAPITOLINA” CU ROMULUS ŞI REMUS) Pu in ştiu că celebrul simbol al Romei. la un loc vizibil. în centru. încă mai există acel “Rupător de geam”. încerc să cer cu insisten ă nu numai ca plăcu a cu numele meu şters să fie refăcută cum a fost concepută (adăugându-i-se şi numele directorului C-tin Olteanu pe ea. iar numele meu a fost răzuit cu ură de pe placa unde era scris. fără ca nimeni să intervină pentru. pentru că fabrica a trecut într-un regim nou de proprietate. deoarece peste 90% din locuitorii oraşului nici nu ştiu de existen a statuii. existentă la Muzeul Pallazo dei Conservatori de pe Capitoliul din capitala Italiei. nu au putut să-l distrugă. repunerea lui în drepturi. După inaugurarea statuii. începând cu cele două busturi “Teodor Diamant”. directorul de atunci al I. a avut o copie identică şi la Scăieni. pentru că această lucrare este făcută cadou nu numai fabricii dar şi tuturor cetă enilor din oraşul Boldeşti-Scăien. EFORT ŞI RISC. această statuie. căci dumnealui a fost cel care a ini iat-o). După “fuga” mea din ară în America. să fie în rezonan ă cu legenda întemeierii Romei. MOTIV PENTRU CARE O RESPECTĂM ŞI O OMAGIEM. pe care le-au făcut bucă i. În schimb. înconjura i de trei din echipa de lucru.S. am făcut o fotografie (anexată aici) în care directorul şi cu mine ne aflăm la mijloc.

Gheorghe Bârjoveanu. peronul gării era plin de navetişti şi s-ar fi putut întâmpla o nenorocire. În plus. Chiar atunci. n-a fost să fie. o aşteptam sus. Arăta superb şi era prea frumoasă spre a supravie ui şi a se lua la întrecere cu surorile ei din Roma. dar trebuie să vă spunem că lupoaica 109 . încât după retragerea cablurilor şi a macaralei. Tot drăgălaşul de Gheorghi ă Bârjoveanu m-a ajutat. căci românii noştri ştiu să facă haz de necaz în orice situa ie: “Domnule profesor. un moldovean sufletist.. care sunau ca nişte condolean e. Bucureşti. Platforma de metal a sculpturii. că ărat pe o scară înaltă.sus pe acoperişul capelei de la cimitirul din Scăieni.. ci după cum vrea Domnul. Unul capul lupoaicei. Adevărul este că am comis un abuz instalând o lucrare de artă fără să cer vreo aprobare. dar nu am făcut decât două poze cu lupoaica şi nici una cu frumosul vultur. Cel mai vizibil şi mai ferit spa iu pentru postarea statuii “Lupa capitolina” era o coloană înaltă de 10 m din fa a pergolei de cărămidă de pe peronul gării.stând pe o roată de tren (acesta a fost şi motivul pentru care şeful gării mi-a aprobat postarea celor două sculpturi acolo. care răspundea şi de circula ia auto pe teritoriu.27. iar statuia era grea de peste 200 kg şi de abia patru oameni o puteau transporta.una. în acelaşi timp fiind sigur că odată instalată. cu aceeaşi macara. altul pe Romulus. la ora 21. majestuos. Ei au văzut-o acolo timp de aproape doi ani. Mie îmi rămăsese doar capul îngerului. Când a fost gata.. Când grupul statuar a ajuns în dreptul meu.Vulturul Feroviarilor . lucrasem şi pentru cealaltă coloană ceva specific CFR-ului. să instalez o altă sculptură .. fiindcă nu este după cum vrea omul. Voi vorbi imediat şi despre această sculptură la care ineam foarte mult. Ştiam însă că nu voi ob ine niciodată aşa ceva. rotind-o până s-a potrivit pe capătul plat al coloanei. El mi-a adus de nu ştiu unde o macara cu bra lung şi trei oameni să mă ajute. şi anume un vultur mare.. Cutremurul din 4 martie 1977 le-a nimicit într-o clipă pe toate trei! Ambele coloane s-au rupt de la bază şi ambele sculpturi s-au fragmentat în bucă i. iar la câteva minute după cutremur.) Am fost anun at că cineva de la televiziune le filmase. Deoarece ştiu că şi alte persoane au fotografiat aceste două sculpturi. Aşa s-a şi întâmplat. a fost legată de bra ul macaralei iar eu. Acest loc era peronul gării din Scăieni pe unde treceau zilnic numeroase trenuri pline de călători şi navetişti.. dar am şi expus-o în public în locul de unde putea fi văzută cel mai bine de mii şi mii de oameni (vezi fotografia).. au luat piesele găsite. lucrată la IFLGS ca şi scheletul lupoaicei. eu sunt omul surprizelor şi voiam să fac locuitorilor o frumoasă surpriză. Dar.. unele spuse chiar pe un ton mucalit. am decis să o sculptez eu gratis şi nu numai că am realizat-o la aceeaşi scară cu originalul. Timişoara sau Cluj! Multe lucruri frumoase sunt perisabile. dar şi acela a dispărut. Dar pentru că erau două coloane. m-am rugat de mul i să mă ajute să o urc acolo sus. iar ajutorul a venit de la cine nici nu mă aşteptam. lumea venea pe rând la poarta mea să-mi dea în serie veştile triste. altul pe Remus. maj. Această persoană a fost un mili ian de la postul de mili ie din Scăieni. lupoaica parcă fusese pusă acolo de când lumea. nimeni nu o va mai putea da jos din pozi ia unde o că ărasem. cu aripile desfăcute . am răsucit cu ambele mâini platforma agă ată cu cabluri de o el.. Şi eu le-am filmat cu un aparat de amatori de 8 mm.un înger de aproape o jumătate de tonă . m-aş bucura să-mi trimită cineva şi mie o copie.. regretatul serg. ne pare rău. dar nimeni nu mă ajuta. Cei care se aflau prin apropierea coloanelor căzute.

unde şi cum le lucram eu pe toate? La capătul autobuzului local.. Singura grijă este ca ele să nu fie trântite cu putere ori lovite cu duritate.şi le mul umesc şi acum dacă mai trăiesc. de culoare maronie închisă.dumneavoastră s-a sinucis la cutremur”. dar uneori şi cu bicicleta şi astfel îmbinam munca intelectuală de la catedră cu cea fizică din atelier.” Ce puteam face? Le răspundeam prin aceeaşi întrebare: “A căzut vreo statuie de-a mea pe cineva?” To i răspundeau că nu: “Ei. pe amândoi fra ii îi chema Nicolae!).. fie pentru că era prea moale şi umplutura modelată cădea.. îi răspund: în Egipt. În fond. după o re etă secretă ce o aveam de la un sculptor iugoslav. începuseră să mă îndrăgească şi-mi admirau munca.” Dar vorba vine. deci la fel cu cea de la Roma! De asemenea.. îmbrăcat în caolin. Acolo aveam materia primă . atunci este bine. prin fa a capelei. care făcea cursa Blejoi-Boldeşti...slavă Domnului! Să fim noi sănătoşi. cot la cot cu “pământarii” care. 110 . mă ghidam şi după nişte fotografii mărite ale originalului. caolin de cea mai bună calitate şi un ditamai cuptorul (subteran) în care încăpea o şarjă de până la peste 1000 de plăci pentru sobele de teracotă.. Pentru cine se întreabă dacă o sculptură de caolin ars poate avea aceeaşi durabilitate cu cea de bronz adevărat.. la locul de întoarcere de la grajduri. de obicei cu autobuzul. la înăl ime.” “Îngerul de la cimitir a căzut la doi metri de o babă. motiv pentru care în Germania se pot vedea asemenea statui expuse în aer liber... luate din diferite unghiuri. responsabilii fabricii. iar când am scos-o era o frumoasă lupoaică lucioasă de teracotă. spre a nu mai aminti de faptul intempestiv că o conductă urâtă şi uriaşă barează. indiferent de intemperii. Lupoaica am construit-o pe un schelet gros de o el. Când lucrarea a fost gata.. ca meşterul Manole. Eu lucram zilnic. dădeam fuga la fabrică. şi m-am jurat să nu mă las până ce lupoaica mare nu va ieşit perfect asemănătoare cu cea mică. întrucât adevărul este că nu am mai putut face altele de aceeaşi anvergură. imitând culoarea închisă a bronzului învechit. văzându-mă sculptând. Sau: “Vulturul ce l-a i sculptat la gară a fost ajutat de cutremur să-şi ia zborul la ceruri. După orele de curs de la şcoală. care făceau zilnic naveta tocmai de la Periş. exact locul unde aş putea repune un alt înger în locul celui pierdut. fie pentru că materialul crăpa. care şi acuma se închină şi îşi scuipă în sân că a scăpat.pământ de teracotă cât pofteam. c-o să facem altele. fiindcă altminteri aş fi avut vie ile unor oameni pe conştiin ă. deoarece nici fondurile. în igănie. Ei mi-au permis să folosesc spa iul lor . Căci statui .. A ars mai mult de 24 de ore.. am lăsat-o cam o lună să se usuce. nici condi iile nu-mi mai permiteau aşa ceva. Eu aveam un bibelou mic cu “lupa capitolina” (statueta lupoaicei) drept model. am coborât-o cu frânghii la cuptor. apoi am dat-o cu smal umed de teracotă iar după uscarea completă. Când s-a răcit. am dat-o cu două straturi de bronz ce nu se mai cură ă niciodată. China şi Japonia asemenea sculpturi au rezistat mii de ani. dacă este expusă în aer liber. era o fabrică de teracotă şi la acea fabrică mă împrietenisem cu fra ii Badea Nicolae (da. în punctul “grajdurile comunale”. să reiau lucrarea de la început. De câteva ori a trebuit..

. să nu vă apropia i de pere i şi să vă ine i respira ia pentru 7-8 secunde şi să nu ave i nimic de nailon pe dumneavoastră. To i se bucurau.” Şi a intrat. Drept bază de sus inere era un drug gros de lemn care. mai în glumă. Totul este să păşi i pe placa rece pusă de mine acum. după coacere.adică sus.. sta i liniştit. o sculptură frumoasă reprezentând un înger înalt de 1. însă nu din cauza modelului viu. Ca model. Îmi părea rău şi o iubeam. de smal alb. fiindcă era cea mai mare statuie de por elan din ară. n-o mai lua i pe asta drept model pentru înger. şeful atelierului m-a invitat să intru în cuptor. aveam nevoie. căci nu este prima dată când intru să văd cum s-a copt marfa. într-adevăr.. Acolo a ars 48 de ore la peste 600 de grade Celsius. Pe urmă mi-a explicat maestrul cum stă treaba: “Temperatura este. După ce s-a oprit coacerea. desigur. cu ajutorul lui. Unii “colegi” de atelier îmi spuneau. el a fost transportat pe baloturi de paie la capela cimitirului. îmi venea să plâng şi am sărit repede în groapa de lângă cuptor. dar adevărat!” Când îngerul s-a răcit.i prăjească pielea ca flacăra sau ca apa opărită. în final. l-am tras zece inşi afară cu frânghiile.ÎNGERUL JUDECĂ II La acelaşi atelier am lucrat din caolin şi “Îngerul Judecă ii”. eu vă spun că se poate. de jos: “Dom profesor. (Vezi fotografiile). dar am ieşit repede fără să mi se întâmple nimic. sculptura rămânând cu un gol prin mijloc. singurul care a 111 .l-am întrebat. Îngerul la care v-a i chinuit atâta s-a crăpat la jumătate.. am sărbătorit evenimentul cu un mic chef. din Scăieni. că uite: este o splendoare de înger! Este de un alb care vă ia ochii! Dar nu-l atinge i că vă arde rău!” Exact aşa era şi i-am îmbră işat pe amândoi.65 m. mi-au slujit nişte schi e de-ale mele.deşi. dar şi o fată care lucra la acea fabrică. aflată lângă strada principală şi l-am instalat pe acoperişul ei. l-am glazurat cu alb şi vreo şapte inşi l-am lăsat încet cu frânghiile în cuptor. dar statuia a rezistat peste un an de zile şi a ajuns acolo unde voiam . s-au desfăcut uşile uriaşului cuptor şi primul care a coborât să-l vadă a fost meşterul Badea Nicu.) În aceeaşi zi. nenorocire! Jale maree!. pe capela cimitirului . Incredibil. însă ea nu este flacără să te ardă şi dogoarea nu are timp să. După ce îngerul s-a uscat. Atâta se poate sta. Sta i liniştit. A doua zi. În fiecare seară visam că opera mea s-a făcut bucă i. lângă ei. că o să se facă ăndări imediat după ce îl scoate i afară din cuptor.. cu aripile lipite de corp şi cu o trompetă lungă până la pământ.. tot s-a făcut ăndări. Amândoi au început să râdă: “O. (Deci tot a fost bun la ceva!) Ca să iasă un înger de por elan alb. s-a transformat în cenuşă. l-am putut procura. ci din cauza cutremurului.. Aveam mari emo ii. Pere ii dogorau şi am sim it că mor. în două!” Auzind asta. Cam asta era explica ia că se poate rezista câteva secunde la peste 500 de grade Celsius într-un cuptor încins la roşu. Badea Niculae.. mai în serios: “Dom’ profesor. după care am făcut cu to ii o poză în jurul lui.. “Se poate intra într-un cuptor de 500 grade Celsius?” . Apoi am intrat şi eu pentru 4-5 secunde.. unde îi îngropasem baza sculpturii. (Vezi poza. unele poze cu îngeri. foarte mare . Când am ieşit sus. au avut dreptate..” Într-un fel.. şi amândoi au strigat de acolo. Nici măcar părul nu mi s-a pârlit.excesiv de fierbinte. Pe soclul de beton. pe care numai la o fabrică de por elan din Bucureşti. apoi fratele lui. unde lucra maistrul Diaconu Ovidiu (Videl). “Dacă vă zice cineva că nu se poate. glazurată cu smal alb! Din ea n-a mai rămas decât soclul de ciment şi un ciot găunos în care anual îşi fac păsările cerului cuib.

M-am lăsat păgubaş să-i mai anchetez acolo. de căpitanul Cursaru. era scris: “Dedicat feti ei mele. cu posturile de radio străine ş. Anul 1975”. Unii chiar se închinau în dreptul lui. BUSTUL LUI TEODOR DIAMANT În 1971 am sculptat un bust al lui Teodor Diamant. După emigrarea mea ilegală din ară. Cine vrea 112 . mai grave. am revenit şi am vrut să stau de vorbă cu ambii colonei Dumitru. nimeni nu-l mai băga în seamă. Era anul când se născuse Codrina.. că şi unul şi celălalt s-au dus după. Imediat ce “binevoitorii” m-au pârât la organe pentru isprăvile făcute. prima noastră feti ă. păstrându-le numele.a. au fost realizate din ghips dentar (vezi pozele). după Revolu ie. Cercul amenin ărilor se strângea în jurul meu şi într-o împrejurare mi s-a turnat otravă într-o ceaşcă de cafea (pe care nu o băusem toată. Când şi când. Când. 2004). ştiind că judecata mea ar fi fost mai mică şi mai nedreaptă decât aceea la care au fost ei supuşi imediat după trecerea Styxului. poate prea dure. rudele şi cunoscu ii mei apropia i au fost minu ios ancheta i.” După momentele pasagere de laudă şi felicitări. de legături secrete cu străinătatea. Maria Petre. Codrina Maria Tatiana. Atunci am luat decizia să scap din gura lupului. şeful Securită ii Prahova. tovarăşii de la partid şi de la Inspectoratul de învă ământ s-au sesizat şi m-au chemat la ordine să le dau explica ii cum un profesor care pictează icoane şi sculptează îngeri mai poate să facă şi educa ia comunistă a elevilor? Inspectorii şcolari mă urmăreau şi ei. Vorba lui Goethe: “Un curcubeu care stă mai mult de un sfert de oră pe cer. de natură politică. reconstituite din imagina ia mea.. Ambele busturi. (dar şi la Catedrala din Ploieşti. epuizat din librării într-o singură săptămână. nu mai este privit de nimeni..vorba lui Caragiale altul la şcoală. am avut expusă. Cornel Păltânea. Fecioara de la Parepa. şeful SRI Prahova. deci. to i prietenii. în fa a altarului. De to i aceştia mi-am bătut şi eu joc în romanul “Oaspe ii din Elizeu”. Lupoaică şi după Vulturul meu de la gară. localnicii se obişnuiseră foarte repede cu el. (Despre Fecioara de la Parepa am dat amănunte care pot fi găsite la pagina unde descriu biserica de la Seciu.. care răspundea de sectorul Boldeşti-Scăieni. dispari ia ei tot nu i-a potolit pe cei care se porniseră contra mea.. să-i caut la cimitir. multă lume a venit să-mi privească “Îngerul Judecă ii”. trebuind. Pe lângă acuza iile cu operele religioase mi s-au adus şi altele. dar în urma căreia inima mi-a fost grav afectată pentru ani de zile). timp de peste două decenii. o sculptură reprezentând macheta Sfântului Mormânt. sta iile de televiziune transmit filmul cu ea şi cu crucea uriaşă apărută pe cerul senin la înmormântarea ei. Deşi cutremurul îmi distrusese această sculptură. de colonelul Pescaru şi de colonelul Ion Dumitru. au sosit însă şi momente mai dure. Am fost anchetat în serie şi ore întregi de colonelul de securitate Dumitru. căci anchetele la sediul securită ii din Ploieşti şi amenin ările abia începuseră şi se înmul eau în progresie geometrică. Dar după câteva săptămâni. apărut în Editura Eminescu (Bucureşti. căci nu voiam să fie idolatrizat.. şi naşei sale. ceea ce mi-a displăcut.rămas intact. am aflat de la fostul col. după modelul căruia am făcut un tipar spre a mai turna încă unul.. ceea ce nu era departe de adevăr. Unul era la primărie .) În primele zile.

pe la Casa de cultură din Scăieni.Mihai Eminescu”. de Studiourile Cinematografice Buftea. cu o daltă. Sub acest tablou de pe fa ada Casei de cultură am copiat iscălitura mărită a poetului. 1975.i doresc eu ie. Acest gest m-a ambi ionat şi mai mult. Alte reproduceri cu sculptura mea apăruseră în “Magazinul istoric” Nr. În 1991. la fel de misterios a dispărut şi macheta casei lui Mihai Eminescu. (V. 25. am spart tencuiala până la cărămidă. specificându-se că este cel mai mare portret al lui Eminescu din ară. pe care am aplicat-o în locul portretului distrus. la vârsta de 19 ani. Iar când. şi într-o revistă americană care vorbea despre socialismul utopic (nu de in această revistă). îl înfă işa pe Luceafăr. Chicago. ci trei asemenea portrete pe această institu ie din oraşul Boldeşti-Scăieni. după fotografia de la Praga şi reproducerea acestui portret a apărut pe coperta căr ii mele “Geniu sublim .o poate vedea după ce îl anun ă pe preot. prima poză color a fost făcută de un italian care a trecut prin Scăieni. creând un spa iu oval unde urma să lucrez portretul. 32). mare viitor! Imaginea picturii respective a fost transmisă de mai multe ori la TVR şi reprodusă prin diferite publica ii. inclusiv în acelaşi “Magazin istoric” citat mai sus (la pag. pozele. căci i s-a schimbat locul).i mare.i doresc eu ie. ara mea de dor? Bra ele. iar sub iscălitură prima strofă din poezia “Ce. Aşa o fi. după ce. m-am întors în vizită în ară. improvizată de pe care am şi căzut odată. Un bust se spune că a fost distrus din cauză că autorul fugise din România şi despre celălalt că fusese distrus de unul din cutremure. Primul portret a fost pictat în vara anului 1974. stând că ărat pe o schelă înaltă. scris în 1965/66 şi achizi ionat. dulce Românie”: Ce. PORTRETUL LUI MIHAI EMINESCU DE PE CASA DE CULTURĂ Mai corect era să fi scris: “Portretele lui Mihai Eminescu de pe Casa de Cultură”. prin contract oficial. Cert este că nu a mai rămas nici unul. decât amintirea lor frumoasă în aceste fotografii pe care le public în monografia de fa ă. Deşi a rezistat perfect timp de 26 de ani. La trecutu. Pe pieptul 113 . singurul de acest fel expus pe un zid exterior. pe la Clubul Boldeşti. pentru aceleaşi motive pentru care mi s-au distrus şi busturile lui Diamant. unde este reprodus scenariul meu de film cu acelaşi nume. Portretul. apoi a fost spart cu dalta şi distrus din ini iative criminale. în 1996).i nervoase arma de tărie. în 1967 (scenariu publicat la Western Publishing. 2 (95). pe o pânză cauciucată. n-am mai găsit nici urmă de ele. dulce Românie. după Revolu ie. am lucrat în America un alt portret Eminescu. ara mea de glorii. căci pe vremea aceea fotografiile color erau o raritate la noi). (vezi poza) realizată de mine după casa de la Ipoteşti a poetului. fiindcă nu a fost numai unul. la pag. tabloul mai întâi a fost văruit. Spa iul a fost retencuit de mine cu ciment fin peste care am pictat în ulei portretul. Aşa cum au dispărut busturile. De la primărie au mai fost plimbate.

RĂSPOP (1888-1952) CTITOR AL ACESTUI LĂCAŞ DE CULTURĂ. Dar în aceşti doi ani şi-a dovedit o hărnicie fără seamăn. Acest al treilea portret este ceva mai mare decât primele două. PORTRETUL PRIMARULUI ILIE RĂSPOP (1888-1952) Ilie Răspop era un intelectual de vază. CRISTIAN BĂLAN. nu bate deloc soarele şi nu i se alterează coloratura. Ultima pictură seamănă cel mai mult cu primul portret care a fost distrus inten ionat.i doresc eu ie”. tot pe o pânză cauciucată. Portretul a fost dezvelit cu o frumoasă festivitate. am scris următoarele: ILIE B. Dispensarul veterinar. a extins liniile de apă în comună şi a construit un trotuar modern de la gară până la şcoală. pictate cu uleiurile cele mai scumpe şi mai rezistente la intemperii. AL MONUMENTULUI EROILOR ŞI AL ALTOR REALIZĂRI EDILITARE ÎNFĂPTUITE CA PRIMAR AL SCĂIENIULUI. DIN 1938 PÂNĂ ÎN 1940. pentru că locuitorii l-au respectat şi iubit. având diametrul ovalului de 2. Şi acest tablou a fost filmat şi transmis de un post local de televiziune. După plecarea mea din ară. DISPENSARULUI VETERINAR. citate din “Ce.) 114 . înconjurată de luceferi. Baia comunală. CÂND A FOST ÎNLĂTURAT DE LEGIONARI. în 1978. mai ales că în locul ferit unde se află.35 m. căci. Maria Albulescu. lucrat în America. înlocuindu-l cu cel de-al treilea portret. păstrându-şi neschimbat culorile.. În anul 2000 am scos acest tablou şi l-am făcut cadou Editurii Eminescu din Bucureşti. locuitori ai oraşului şi un grup de pionieri. strănepotul lui Octavian Goga şi a venit la Scăieni ca primar pentru scurt timp. i-am pictat acest portret pe care l-am aşezat deasupra uşii principale de intrare în Casa de cultură de la Scăieni. şi ele scrise pe acelaşi tip de pânze. şi acest tablou a fost dat cu var. Sub noul tablou exista aceeaşi frumoasă semnătura mărită a lui Eminescu şi. cu întreaga familie. Pentru aceste merite.. Mă bucur să constat că nuan ele culorilor s-au păstrat destul de bine până la apari ia acestei căr i. la care a participat fiica dumnealui. Biserica nouă. de aceea. Sub tabloul rotund cu portretul. între 1938-1940. în culorile tricolore. am considerat că ar trebui men ionat şi cinstit în vreun fel şi. Vin muscalii de-a călare.Luceafărului se află harta României Mari. din ini iativa lui. a extins electrificarea comunei şi gazeificarea ei. s-au construit Căminul cultural. Monumentul Eroilor. Îndrăgi-i-ar ciorile Şi spânzurătorile. alături de un fragment din poezia “Doină” : Din Hotin şi pân’ la mare. însă i-am păstrat iscălitura şi cele două citate de la al doilea portret. dar l-am recondi ionat. şi în prezent el arată destul de bine. sub ea. AL BĂII COMUNALE. CINSTE LUI ! (PORTRET EXECUTAT ÎN ANUL 1978 DE PROF.

Fecioară Maria. dacă vre i o icoană simbolică. pe Sfin ii Apostoli Petru şi Pavel. Acest tablou a fost sfin it în Biserica ortodoxă Română “Naşterea Domnului”. Petru ine în mâini cheile raiului şi Cartea Vie ii. nevoie să se roage pentru ara noastră. (V. Părintele m-a rugat să-l înlocuiesc cu o Sf. În nişele din dreapta şi stânga tabloului i-am pictat. cauciucată. Fondul este un cer plin de stele luminoase. aşadar. Sub mâna dreaptă se află Sfânta Fecioară Maria cu mâinile îmbinate pentru rugăciune. galben. să-i împlinesc dorin a acestui preot respectat de comunitate şi de aceea. am pictat şi aplicat Sf. Pavel un citat din scrierile lui notate în limba greacă: “Harul Domnului nostru 115 . căci Iisus pentru păcătoşi S-a jertfit. scris cu litere ebraice. îmbinând elementele clasice ale picturilor religioase occidentale cu cele răsăritene. Contrar unor opinii lipsite total de informare. Icoană a Mântuitorului. pe o pânză foarte scumpă. din Chicago. cu adevărat. Vestmintele Mântuitorului sunt tricolore: roşu. fiindcă s-a îmbolnăvit grav şi nu după mult timp a decedat. În mâna-I dreaptă Iisus ine Soarele. în care personajul central este Sf. pe Fiul. este o compozi ie mai modernă. în care. în stil neobizantin. cu ochii albaştri cum spun to i vizionarii care L-au văzut. Aceasta am lucrat-o în America. pentru a fi pictate. sângele Lui se scurge pe harta ării noastre şi cine are ochi de văzut în elege ce simbol adânc este acesta. Peste Mun ii Carpa i. De aceea. expus ploilor şi razelor solare. albastru. Predominant însă este tabloul central.Duh. doi mai mici şi al i patru îngeraşi pe norii din col ul stâng. sus. Icoană cu Mântuitorul pe frontonul capelei. privindu-Şi Fiul cu ochii în lacrimi. cum era odată) are deasupra coroana de spini. Sfânta Precista ine în mâna stângă Biblia.PICTURILE RELIGIOASE DE PE CAPELA CIMITIRULUI SCĂIENI Această capelă cu clopotni ă datează din acelaşi an cu biserica nouă. în anul 2000. În tablou. în anul 1980. sub ei scena raiului. încadrată de doi îngeri mai mari. iar în partea stângă scene terifiante din iad. având titlul grecesc IISUS PANTOCRATOR (Iisus Atoatecreator). simbolul suferin elor noastre istorice încă nesfârşite. pe cei 12 apostoli şi un sobor de îngeri. reprezentând “Judecata supremă”. în aprilie 2000. cel de sus. s-a degradat însă repede şi a trebuit să-l dau jos. pe Sf. Preotul Babi mi-a mul umit şi l-a sfin it. Proiectantul a lăsat nişte spa ii libere speciale. aplicată şi ea pe capelă. Sf.f.foarte bine (măcar de-ar fi aşa!). Deci n-am făcut acest gest din propria-mi ini iativă precum celelalte lucrări de artă. am executat pe un panou de p. iar un înger ine tot în mâna stângă Noul Testament. care in o eşarfă scrisă în latină: Sfântă Maria.l. de preotul Simion Pavel. Fecioară Maria cu Pruncul în bra e. Trebuia. a cărei hartă (cu România Mare. pe hartă este crucea cu Iisus răstignit. dar preotul nu a mai apucat să o vadă. am pictat în America un alt tablou religios. fostul preot Vlad Babi a fost acela care m-a rugat să pictez acele spa ii. iar dacă vreunul a spus că acest chip seamănă cu mine . la Scăieni. Tabloul. poza) Sub mâna stângă a Mântuitorului am pictat un om păcătos. înfă işam pe Tatăl Ceresc. Sf. în anul 2001. o primă pictură. în stânga Luna. sub formă de nişe ovale. după cum se vede. iar Sf. înfă işându-L pe Mântuitorul nostru cu bra ele rănite întinse ca să ne binecuvânteze. cu tunelul de lumină ce duce spre Eden. în vara aceluiaşi an. Am inut foarte mult să pictez un Iisus frumos. roagă-te pentru România! Şi este. fiind lucrată după planul arhitectului Toma Socolescu. În octombrie-decembrie 2000. Acest tablou. în planul ceresc. mai pu in pregnante.

am scris. care nici nu ar vrea să audă să lucreze ceva gratis în România. deci litere mobile. tinerii din sat sau chiar membrii familiei lui. bătrâni şi tineri. după cum se vede şi în reproducerea anexată. să transcriu trei citate fundamentale din Biblie. ori de câte ori le privesc. După decorarea acesteia cu picturi religioase şi cu citate din Biblie. Între marele tablou de sus şi compozi ia alegorică de jos.Iisus Hristos să fie cu voi cu to i!” Când am lucrat la compozi ia religioasă alegorică. cu dragostea caldă fa ă de oamenii de acolo. şi-a ales ca model. Chiar dacă există critici care. cu dorul fa ă de locurile natale. inventat de mine. rele. ceva. fa ă de conorăşenii mei şi poate că am investit sume serioase în realizarea lor. să critici şi să jigneşti. dar mult mai greu să înlocuieşti lucrări ca ale mele . am mers şi după exemplul marelui Nicolae Grigorescu care. Este tare uşor să bârfeşti. folosit şi cu sute de ani în urmă de to i pictorii iconari din Europa. şi cât de greu ob ii aprobările patrimoniului american. Eu nu am preten ia că sunt artist profesionist şi nu am cerut niciodată vreun leu sau vreo altă recompensă pentru vreuna din picturile şi sculpturile mele expuse public. să li se imprime în minte şi să le memoreze. cum or fi . pe ramele aplicate ale tabloului meu votiv. sunt scrise nişte explica ii pe care le transcriu mai jos aşa cum au fost afişate: DETALII DESPRE FA ADA CIMITIRULUI “ETERNITATEA” DIN SCĂIENI: “Capela cimitirului “Eternitatea” din oraşul Boldeşti-Scăieni s-a realizat după planurile marelui arhitect român Toma Socolescu. pentru un motiv sau altul. când trec prin dreptul ei. atunci când zugrăvea sfin ii de la Mânăstirea Zamfira. de câteva ori şi de mul i martori: înainte fa ada acestei capele de la cimitir părea goală.şi el mi-a fost confirmat. în spa iul liber din jurul micu ei nişe ovale.cu lucrările altuia. fără să apelez vreodată la sponsori. de vamele foarte severe în ultimul timp. salutul lui Iisus adresat ucenicilor când le-a apărut după înviere: PACE VOUĂ ! . Criticii mei nici nu-şi pot imagina câtă energie trebuie investită ca să lucrezi asemenea tablouri şi ei nici măcar nu ştiu cu ce eforturi fizice şi financiare sau cu ce riscuri deosebit de mari po i trece. în mentalitatea şi-n sufletul unor oameni. din cauza terorismului.. Nu cred că am comis o blasfemie când am urmat acelaşi procedeu clasic. cel care a proiectat şi clădirea bisericii “Sfin ii Împăra i 116 . mai elevate. dar de un lucru am fost sigur .folosind un sistem de litere. Pentru a încheia descrierea acestor icoane. nu pot fi de acord cu munca mea. înainte de a te urca cu ele în avioane. multă lume. Am considerat necesar ca în spa iul curb de deasupra icoanei cu Iisus. 24. să se familiarizeze cu ele. trebuie să specific aici că în col ul din stânga lor. mohorâtă şi nimeni nu se închina când trecea pe lângă ea.la faptul evident că ceva. pustie. măcar la acest lucru să se gândească .. s-a schimbat în urma efortului ce lam depus în această direc ie. din Luca. dimpotrivă: le-am lucrat cu tot sufletul. mai ales dacă este şi artist profesionist. se închină cu evlavie. nişte versete de aur.bune. foarte chi ibuşar atunci când vrei să ieşi cu orice lucrări de artă peste grani ă. Nu ştiu dacă bunele mele inten ii au contribuit cât de cât la educa ia religioasă a localnicilor. din vest în est. cu scopul ca oamenii. în spa iul de sub icoană şi în cel de deasupra compozi iei alegorice.36. cu fluturaşi metalici mobili care tremură la cea mai mică adiere a vântului. îndeosebi a copiilor.

Fa ada capelei a fost împodobită cu şase lucrări artistice de inspira ie religioasă (două din ele dispărute). a fost distrusă de cutremurul din 4 martie 1977.Constantin şi Elena” din localitate.65 m şi grea de 450 kg. o compozi ie picturală complexă şi alegorică. aceste picturi au fost expuse în câteva biserici româneşti şi americane din SUA (ortodoxe. împreună cu alte sculpturi ale aceluiaşi autor(“Lupoaica romană”. aşezate pe două coloane de10 m înăl ime. Expunerea lor în exterior 117 . de profesorul Cristian Petru Bălan (cunoscut de localnici sub numele de Puiu Bălan). catedrala “Sf. fiind văzute de milioane de americani şi întrunind aprecierile lor unanime. În locul unde era intrarea principală a fost postată “PREABINECUVÂNTATA ŞI SFÂNTA FECIOARĂ MARIA. Statele Unite ale Americii. pe peronul gării Scăieni şi bustul lui Teodor Diamant). împreună cu Tatăl. Ioan” din Ploieşti. din caolin glazurat cu smal ceramic alb. ÎN NUMELE POPULA IEI DIN ÎNTREAGA ROMÂNIE. înaltă de 1. REGINA ROMÂNIEI. lăudate şi descrise pe larg pentru simbolistica lor originală. catolice.dec. pe rând. Sub bra ele întinse ale Mântuitorului se află Fecioara Maria şi o figură umană cu mâinile împreunate pentru rugăciune.fusese aşezată sculptura “ÎNGERUL JUDECA II”. (Aceasta s-a furat. dar. Sf. în mici detalii: 1. ele au fost reproduse în culori de mai multe publica ii americane şi româneşti. şi care s-a degradat din cauza intemperiilor. pictată în ulei şi culori acrilice. Fecioară Maria a fost postată pe un soclu. Sculptorul inten ionează să reediteze “Îngerul Judecă ii” dacă autorită ile locale decid înlăturarea conductei rămasă în prezent fără nici o folosin ă şi care opturează fa ada cimitirului în dauna esteticii acestei localită i. Ea a înlocuit vechea pictură “JUDECATA DE APOI”. deasupra hăr ii României Întregite. DE ASEMENEA. probabil pentru că persoana care luase icoana citise avertizarea de mai jos). Mai înainte de a fi aduse în ară. ca şi precedentele. executată în America în aprilie 2000 şi lipită pe zid. Ca şi icoanele alăturate lor. aduse în România în vara aceluiaşi an şi lipite. SF. dată fiind rezisten a culorilor bazate pe uleiuri extrafine şi polimeri.. lucrată tot de Cristian Petru Bălan. Lucrarea. executate gratuit. Apostoli au fost lucrate în acrilic şi ulei. Ea are ca figură centrală pe Sfânta Fecioară. Între tablouri. din Scăieni. SF. toate aceste lucrări. În mijlocul hăr ii se află Crucifixul. Iisus sus ine în mâinile Sale Soarele şi Luna. aceste lucrări pe pânză ar fi durat cca 5-600 de ani. în tabloul de jos. executată în America şi lucrată în acrilic şi ulei (oct. Pentru acest motiv. de-a lungul anilor. Vă prezentăm. Celelalte icoane sunt: 4.doar soclul a mai rămas .în nişa din stânga fa adei. 5. 3. ca simbol al suferin elor neamului nostru în aceşti 2000 de ani. a fost returnată şi relipită. făcută în ară cu 25 de ani în urmă de acelaşi autor pe o placă de pefele. pe zid. picturile cu Sf.. De asemenea. concepută în 1975 la Boldeşti. iar sângele lui Iisus se revarsă peste Mun ii Carpa i. “Halele Centrale” din acelaşi municipiu şi multe alte construc ii arhitectonice din ară. intitulată “IISUS PANTOCRATOR” (Iisus Atoatecreator. APOSTOL PAVEL . APOSOL PETRU . pictorul a citat. Dacă ar fi fost expuse în interiorul vreunei biserici ori al vreunui muzeu. Împăratul lumii). peste care se află o coroană de spini. “Vulturul feroviarilor”. renumite prin frumuse ea lor. 2. Preafericita Mamă a lui Iisus. în America. Un îngeraş oferă Madonei trei flori de culoarea tricolorului na ional. 2000). în prezent cetă ean american domiciliat în Chicago-Glen Ellyn.în nişa din dreapta fa adei cimitirului. AUTORUL A DECIS CĂ ACESTE PICTURI SUNT DEDICATE ANIVERSĂRII A 2000 DE ANI DE LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS. în aprilie 2001. În nişa ovală de sub curbura acoperişului se află o lucrare pe pânză. pe zid ori pe pânză. spre a ne aminti că Mântuitorul S-a jertfit şi pentru noi românii. CU PRUNCUL IISUS ÎN BRA E”. înconjurată de îngeri şi îmbrăcată în tricolorul românesc. câteva versete de aur din Biblie. Pe soclul de sus . DEDICA IE FĂCUTĂ ÎN NUMELE LOCUITORILOR ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI ŞI. simbolizând că. protestante ori neoprotestante) şi prezentate în câteva programe ale posturilor de televiziune americane. este Creatorul Universului.

CA ORICINE CREDE ÎN EL SĂ NU PIARĂ. 2. 11. CĂ L-A DAT PE UNICUL SĂU FIU. Bine ar fi ca ori de câte ori trecem pe-aici şi vedem versetele de aur biblice. cu jurăminte sacre în fa a lui Dumnezeu. pentru sfârşirea suferin elor ării noastre iubite. asemenea indivizi nelegiui i vor avea cumplit de suferit toată via a lor. pentru noi. să le citim cu evlavie. consemnate între cele două tablouri. nici un profanator de icoane nu a rămas nepedepsit. zăpezilor.28) 3.16) Fie ca aceste sfinte icoane să ne aducă îndurarea Preabunului Părinte Ceresc pe care. să încercăm a le memora şi să înăl ăm atunci în gândul nostru o scurtă rugăciune către Dumnezeu. face ca perenitatea culorilor să fie redusă substan ial. căci procedând astfel. Boldeşti-Scăieni. cutremurelor ori din cauza poluării atmosferice. Iată cele trei versete de aur de pe fa ada acestei capele: 1. pentru familiile noastre. dedicându-I-le. a vânturilor. protec ia divinită ii. vor fi. 11. dar în primul rând de cele divine. ploilor. sub bătaia razelor soarelui.amin!” Atâta despre singurele opere de artă afişate public în oraşul Boldeşti-Scăieni.25). la maximum 15-20 de ani. Fără excep ie. ŞI EU VĂ VOI DA ODIHNĂ! (Matei. şi întreaga Românie! Fie ca mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu să ne protejeze cu milă şi dărnicie pe to i acum şi pururea şi în vecii vecilor . existând totuşi posibilitatea reconstituirii lor ulterioare. pentru sufletele celor pe care-i îndrăgim. CINE CREDE ÎN MINE CHIAR DACĂ AR FI MURIT VA TRĂI ! ŞI ORICINE TRĂIEŞTE ŞI CREDE ÎN MINE NU VA MURI ÎN VECI! (Ioan. fără excep ie. atât ei cât şi familiile lor. aspru pedepsi i nu numai de legile omeneşti. garantându-le virtualilor răufăcători că. pentru prietenii noştri. Îl rugăm să ne apere de rău localitatea noastră. 118 . VENI I LA MINE TO I CEI TRUDI I ŞI ÎMPOVĂRA I. ATÂT DE MULT A IUBIT DUMNEZEU LUMEA. picturile de fa ă nu pot fi garantate mai mult. Avertizăm pe cei ce vor tenta să le profaneze că. fiind tablouri votive. Fără recondi ionări. CI SĂ AIBĂ VIA Ă VEŞNICĂ! (Ioan. sfin ite de preo i. vom sim i şi mai deplin harul şi măre ia ajutorului ceresc. Este un foarte cunoscut şi temut legământ al Bisericilor ortodoxe şi catolice din întreaga lume. mai rău decât i-ar urmări cel mai rău blestem. 3.însă. EU SUNT ÎNVIEREA ŞI VIA A.

Acolo tinerii se cunoşteau şi dacă se plăceau. horele şi balurile aveau loc aproape săptămânal. în deficitul celor populare. În trecut. dintre care cele mai multe au dispărut pentru totdeauna. La un moment dat. cât şi din cele nordice. Desigur. balurile. Aş vrea să încep cu descrierea celui mai de neuitat eveniment din via a oamenilor. la părin ii tinerilor. horele se ineau ziua în bătătura lor ori în salonul cârciumii. Atât la Boldeşti cât şi la Scăieni. petrecerile continuau la claca de porumb. al XIX-lea . Pe vremea când erau cârciumi. au diminuat vizibil tradi iile locale. rela iile lor se extindeau şi la rela iile dintre cele două familii. tinerii cereau consim ământul părin ilor şi numai după aprobarea lor hotărârea se definitiva. unele cu con inut ironic. Fetele se supuneau cel mai mult deciziei parentale. cu satele aferente ambelor foste comune.. Dar la hore şi sârbe. sârba. prilejul de întâlnire al tinerilor erau horele. nu avem dreptul să omitem acele tradi iile populare şi să nu le descriem măcar în linii generale cum au fost. 119 . mai ales că ecoul unora dintre ele încă se mai păstrează prin diferite familii. cu atât se adoptă obiceiuri cu un grad mai mare de universalitate. În restul săptămânii. se alegeau naşii. apăru i atât din localită ile sudice ale ării. În trecut.CAPITOLUL VIII. Tradi ii locale. jude ul Prahova se poate lăuda că a fost binecuvântat cu o paletă bogată şi diversă de asemenea moşteniri pre ioase. obiceiuri păstrate din bătrâni Oraşul Boldeşti-Scăieni se află într-o zonă a ării noastre cu un bogat patrimoniu cultural. ci se compunea din grupuri de origini sociale şi etnografice foarte variate din punctul de vedere al obiceiurilor. acceptate de toată lumea. jianul. strigau comenzi şi âpurituri. începea perioada de logodnă. ca şi astăzi. se întocmea foaia de zestre şi se stabilea nunta (cam la 2-4 săptămâni viitoare). nu neapărat cu gândul să se stabilească definitiv aici. începând de pe la prânz până la lăsarea amurgului.valsuri şi tangouri.. cu bogate tradi ii etnice şi cu frumoase obiceiuri păstrate din bătrâni. Ceremonia logodnei avea loc cu o masă de petrecere la una din casele tinerilor şi la ceremonie participau mai multe rubedenii şi prieteni. polca şi. Dacă se decideau pentru unirea vie ilor. urbanizarea şi industrializarea rapidă a acestei localită i. Lăutarii cântau: brâul. Vom în elege mai bine toate aceste tradi ii dacă ne vom referi la principalele momente ale vie ii sociale de pe teritoriul oraşului pe care îl analizăm. nun ile. Chiar dacă s-a întâmplat aşa ceva. precum şi afluxul continuu de nou veni i din alte zone. după culesul viilor etc. numărul băştinaşilor a început a fi depăşit de cel al “veneticilor”. care este căsătoria. încât popula ia aceasta nouă nu era deloc unitară.uneori şi fetele . foaia de zestre era semnată de ambele familii şi uneori legiferată şi la tribunal. mai pregnantă în zonele de deal şi de munte. schimbarea rapidă a nivelului de cultură. formând un adevărat mozaic în care noii veni i au fost nevoi i să renun e la obiceiurile din locurile natale şi să adopte altele noi. slujbele religioase. În general. Cu cât oraşele sunt mai noi. La mijlocul şi sfârşitul secolului al XX-lea apar dansurile occidentale. Cu această ocazie. al deprinderilor şi al concep iilor de via ă. se schimbau inelele. ardeleanca. de obicei sâmbăta sau duminicile după amiaza. accelerat de mass-media modernă. Când părin ii erau de acord. flăcăii . adică obiceiurile locale. începând de la finele sec.chiuiau. breaza.

Balaca şi Seciu .) Înainte vreme ospă ul de nuntă era mai sărac decât astăzi varză.. principala aten ie acordându-i-se noului născut. în general. ca la reclame. La salon. gulie. cu nelipsitele sarmale. le punea verighetele şi pirostriile de încununare. cu faimoasa ciorba de potroace. bani . Spre diminea ă. începea convoiul nuntaşilor care mergeau pe stradă chiuind cu lăutarii după ei.. Petrecerea nun ii. De aceea. Mai târziu. carne de oaie. La nuntă toată lumea se prindea în horă. Astăzi mesele de nuntă sunt foarte să ioase. Botezul era un alt prilej de mare sărbătorire în familie. iar viitoarea mireasă împăr ea bomboane în acelaşi scop pe la prietenele ei. li se spune. aceia care dăruiau pu in se sim eau umili i de cei care se umflau în pene că au oferit cel mai mult. era atrăgător. dansul ortodox ritual. păstrat de la evrei. moaşele îngrijeau femeile gravide şi gospodăria lor înainte de naştere şi câteva zile din perioada de lăuzie a tinerelor mămici.obiceiul acesta văd că există şi în America şi fata care îl prindea prima se zice că va fi următoarea mireasă (aici trebuie să vă spun că. prin tradi ie. un gest mai civilizat. a părin ilor acestora. rareori se mai strigă darul de nuntă. în mijlocul căreia se învârteau multe perechi de nuntaşi. lăsa i acolo mai multe zile. căci la botez sunt chema i numeroşi invita i pentru o petrecerea de bucurie organizată în acest scop. însă astăzi nu se mai respectă neapărat 120 .. Momentul ofertei darului. împreună cu părin ii copiilor. naşii. moaşe. pasămite. la fel ca în America. oale. naşii de nuntă deveneau şi naşii de botez. tatăl sau fratele ginerelui mergea pe la casele oamenilor cu plosca sau sticla de vin făcând invita ii verbale pentru nuntă. plicul cu bani. Tot cu bradul în frunte. urmau domnişoarele şi cavalerii de onoare. Naşterea pruncilor era şi ea un eveniment deosebit de important al ambelor familii. Unul din flăcăii de onoare purta bradul cu care începea dansul “nuneasca”. cu participarea tinerilor.avea moaşa sau moaşele ei. cu tortul miresei şi.Căsătoria civilă era următorul pas şi se oficia la primărie. cu sărutări pe obraji (rareori pe gură). după care urma “Isaia dăn uieşte”. Cu o zi-două înaintea nun ii. vin să menească viitorul copilului. la Boldeşti-Scăieni. Este. cu opriri. de obicei. în zilele noastre. diverse. Fiecare localitate Boldeşti. Scăieni. în care se prindeau de mână mirii.rareori sarmale. De obicei. În asemenea situa ii. inea de sâmbătă până mar ea. În aceste localită i. desigur. fiindcă. fără să se facă discriminări între întâiul născut şi ultimul. a rudelor şi prietenilor. miresei sau persoanei apropiate lor care adună darurile. după miri. aceasta arunca peste cap buchetul de flori . cu strigături. începuse să devină jenant. tipic românesc şi de nelipsit. uneori. preotul. având o batistă şi poleială în vârf. uică vin . iar darul de nuntă . este înmânat discret mirelui. În por ile tinerilor se prindeau brazi. În aria aceasta de jude nu a existat niciodată credin a că la noul născut apar ursitoarele care..se striga în gura mare de unul din lăutari. fiindcă gravidele merg la maternitate unde naşterile sunt supravegheate de medicii obstetricieni şi de asistentele lor (cărora.. spre ziuă. buchetul aruncat de mireasă zbura drept spre mine şi era gata să-mi pice mie în cap.. dar partea cea mai solemnă era cununia religioasă de la biserică unde preotul le citea din Biblie. deşi moaşele erau foarte empirice şi fără studii comparabile cu cele ale asistentelor de la maternitate). obligându-mă să-l prind din zbor şi săl arunc înapoi miresei. aflat ca invitat la o nuntă cu asemenea obiceiuri. Astăzi nimeni nu le mai caută.crati e. până la dezbrăcatul miresei. fripturi. acest tip arhaic de invita ii au fost înlocuit de invita iile tipărite. Dansul “Perini a”.

sub pretextul că. pentru că aceste confesiuni religioase consideră că botezul trebuie făcut numai la vârsta maturită ii. Există încă înrădăcinată credin a că numele dat copilului ascunde o for ă magică şi determinantă a norocului în restul vie ii lui. La doi. predominante. cu lungi vaiete şi sfâşietoare cuvinte rostite cu voce tare printre lacrimi fierbin i. în plus. ale budiştilor sau ale altor confesiuni care. Melania ş. în trecut.. bisericile ortodoxe sau catolice nu mai au voie să tragă deloc clopotele. (iar la igani: Mercedes. deci şi în oraşul nostru. cum S-a botezat şi Iisus.. Totuşi. nu au o educa ie teologică.. oferind iarăşi ocazia de o nouă petrecere în familie. de clopot. deoarece nou născu ii nici nu ştiu că sunt boteza i iar naşii copiilor mici nu fac nicicum o educa ie religioasă finului lor. Diamanta etc.a. Constan a. propunere discutată înainte cu părin ii noului născut. se sim eau. ofensate de dangătul clopotelor creştine! Sperăm să nu se importe şi în România legi din acestea. când minorii. . Cristian. mai frumoasă. s-a extins moda ca pruncule ul să aibă mai mul i naşi (doi-trei!). iar pentru a-i împăca pe to i. după achitarea taxei. aşa este “corect din punct de vedere politic”. Mai nou. în America. iar la fete Maria. al părin ilor. Elisabeta. oameni cât mai boga i şi mai influen i în societate. bine aleşi şi. în majoritatea cazurilor. avea acest rol de ini iator al vie ii creştine şi. Madonna ş. în gura mare. clopotul se auzea imediat sunând.a. Doliul însă se poartă mult timp. În acest oraş. Naşul. Eduard etc. naşii aveau datoria să le facă educa ia religioasă a finilor lor până la maturitate. trei ani copilului i se taie mo ul. când tinerii vin ei singuri să ceară botezul. Georgeta.. Monica. în elegeau semnifica ia botezului. copilul primea câte două-trei nume: al naşului.. Andreea. Elvis. Cu cât fiin a era mai tânăra. dacă se poate. Andrei. cum deja 121 . pentru motivul că mortul sau familia lui nu şi-a achitat taxele la biserică. iar uneori fără îmbrăcăminte cernită. nici pentru mor i. într-adevăr. sau cu cât moartea a survenit mai surprinzătoare. Gheorghe. obicei care a început să dispară în familiile de intelectuali cu preten ie. Constantin. Astăzi predomină numele Alexandru (Alex). Petre. cu seria derivatelor diminutive.). Înainte vreme. Nicolae. ca să nu mai vorbim de moda importării numelor după eroii din filmele americane sau după denumirile unor actori şi cântăre i celebri: Mannix. moartea unei fiin e dragi este percepută ca o tragedie supremă. cu atât jalea expandată sonor este mai mare. fiindcă ei înşişi. Prin aceste păr i nu au existat bocitoare plătite care se prefac că plâng. cei rămaşi în urmă neputându-se ab ine să nu-şi strige durerea până la ceruri. în urma vreunei tragedii fulgerătoare. sacadate. fiindcă aşa au cerut comunită ile evreilor. vezi Doamne. ale musulmanilor. Înmormântarea. la băie i. Copiii apar inând cultelor neoprotestante nu au naşi. Alina. avea un mare rol şi în alegerea numelui noului născut. deveni i majori. în secolele trecute. Este evenimentul cel mai trist din via a oricărei familii de români. Cristina. s-au semnalat unele cazuri când vreun preot local nu a permis să se tragă clopotul pentru vreo persoană decedată. al vreunui prieten cu nume frumos. (Aici. Biserica are obliga ia să anun e comunită ii dispari ia unei persoane prin dangăte rare. fără tragice exteriorizări. printre altele. Ioana. în România. Nicoleta şi derivatele (apocoristicele) lor. erau numele Ion. Dolărel. Daniela. mai cutremurătoare şi mai nesfârşită. Dumitru şi Vasile. păstrând. fără ca familia decedatului să plătească această obliga ie. dreptul să-i pună pruncului numele ce-l poartă el sau so ia lui.această obliga ie.respectiv Alexandra. nici pentru sărbători. Dacă în occident plânsul la mort este făcut în surdină.

obicei dispărut (uneori căciula este înlocuită cu o pălărie. iar în urma lor coloana lungă formată din rude. sosesc preotul cu dascălul. Preotul face slujba citind “stâlpii”. bărba ii mor i în localitatea aceasta . insistă să se scoată şi icoanele din şcoli. participan ii la funeralii merg la casa mortului unde are loc un mare parastas şi unde se fac danii pentru cei săraci care mul umesc totdeauna numai în limba slavonă: “Bog da prosti! (Bogdaproste)”=Dumnezeu să.erau îngropa i cu aşa numita “căciulă de mort”. cosciugul transportat “pe pat”. apoi îl îmbracă cu veşmintele cele mai bune şi îl aşează. cât este moale. cădelni ează şi recită versete pentru pomenirea mortului. asistat de rude. Mortul este inut trei zile.cu excep ia tinerilor şi copiilor . Tot ele bărbieresc mortul. iar crucea este pusă spre apus. la casa decedatului.. plata celor “9 vămi” prin care trece sufletul spre rai. în ginere. i se scot osemintele acelui decedat spre a fi puse într-un sac alb ce va fi stropit cu vin sfin it şi pus apoi la capul cosciugului. purtătorii de coroane. to i mor ii vor învia)..) Imediat după ce se constata decesul. După ce cosciugul a fost lăsat pe fundul gropii.. de dragul “corectitudinii politice”. Dacă cu ani înainte a fost înmormântat altcineva. Groapa se sapă în ziua înmormântării. iar femeilor li se pune o basma). Salutul în casa mortului şi la parastas nu mai este “bună ziua” sau “bună seara”. Foarfeca. moment în care se sparge oala cu care s-a turnat apa folosită la scăldat. apoi crucea cu numele decedatului/decedatei scris pe ea. protestante şi unele religii neoprotestante. ordinea cortegiului funerar la Boldeşti-Scăieni este următoarea: în frunte . cu omul care duce steagul bisericii şi cu cel care duce crucea. cu capul spre răsărit. Dacă era vas metalic. preotul şi dascălul. în timp ce o rudă aruncă pe margine bani sau bomboane învelite în poleială.i dea milă!”. astăzi devansată spre orele 12-13. În cosciug li se mai pune. Până la biserică.cer acum unii români care. o icoană. punându-i câteva monede pe pleoape şi le lasă aşa mai mult de o oră. aşezat pe o pernă. Ora înmormântării era 14-15. ci “Dumnezeu să-l/s-o ierte!” (Neoprotestan ii nu 122 . dacă este flăcău. deseori flori frumoase. în căru a cu boi sau cai. pentru.. iar când slujba s-a terminat. vecini sau prieteni. femeile cu coşul în care se află coliva şi colacii. când. (uneori cu dricul iar astăzi cu vreo maşină de la vreo întreprindere). După aceea. după care îi închide ochii. sfeşnicul cu lumânări arzând. pe o masă ori direct în cosciugul pregătit cu pânze albe. dacă este bărbat. pieptenul şi briciul folosite erau puse în cosciug şi rămâneau acolo definitiv. sau piaptănă persoana. 5-6 covrigi şi bani. deci la capul mortului. o îmbracă în mireasă. Se aprind în jur câteva lumânări. iar dacă este fată tânără. catolice. aranjându-i părul. prieteni şi oameni din localitate. mortul este scos din casă cu picioarele înainte. preotul aruncă cu sapa sau cu lopata primii bulgări de pământ şi rosteşte: “Se pecetluieşte acest mormânt până la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos!” (când.steagul bisericii. cu apă caldă şi săpun (apa aceea era aruncată după casă). Există obiceiul să se lege mortul sub bărbie cu o faşă spre a nu rămâne cu gura deschisă. potrivit religiei ortodoxe. Mortul este totdeauna îngropat cu fa a spre răsărit. La răspântii preotul se opreşte. atunci se sparge un pahar sau o cană de faian ă. cineva străin de familie trebuie să scalde mortul. cu mâinile încrucişate pe piept. dacă este femeie. Atunci încep funeraliile propriu-zise. Copiii şi săracii le caută. Între anii 1920-1930. În Boldeşti-Scăieni există femei specializate în asemenea opera ii pe care acestea le fac în urma unei plă i oarecare. nop ile făcându-se priveghi în jurul lui. şapcă sau bască.

/ Da i cu apă rece/ Ploile să-nece!”. dansau în bătăturile oamenilor. la fel cum s-a întâmplat în multe ări din occident.folosesc acest salut. din actualul oraş. ortodocşii şi catolicii aduc argumente că Dumnezeu poate ierta oamenii şi după ce au murit. care. iar în ultimii ani. Rugăciunile celor vii nu-i mai pot ajuta cu nimic pe cei pleca i dintre noi şi de aceea.. uimi i şi încânta i de frumuse ea lor. în săptămâna brânzei. Astăzi numărul acestora nu a dispărut de tot. de trei. cântând şi strigând: “Paparudă-rudă/ Vino de ne udă/ Cu găleata plină/ Ploile să vină. şase. deja au dispărut.) Doliul durează şase săptămâni.. practicate primăvara. timp în care nu se fac nun i în familie. În schimb. care era însă estival. nici nu avem de ce să regretăm că pier fără urme asemenea obiceiuri păgâne ca Joia furnicilor.. în vreme de secetă. ele fiind zadarnice. cronologie care este respectată cu stricte e la Boldeşti-Scăieni. În acelaşi timp. împreună cu 123 . nouă ani. Atunci gospodarii râdeau şi aruncau pe ele cofi e cu apă făcându-le ciuciulete. Creatorul luând în considerare numai zestrea morală a vie ii oamenilor. uneori cu extindere până la 40 de zile. practicat de igănci tinere. deoarece ei spun că Dumnezeu nu-l mai iartă pe mort. cred. vara sau toamna. am rămâne. SĂRBĂTORILE DE PESTE AN Dacă am putea să dăm timpul înapoi cu nişte decenii şi să urmărim ca într-un film cum respectau bătrânii noştri. Este greu să în elegem altă semnifica ie subsidiară a ei şi. ci îl iartă numai în func ie de credin a şi faptele lui săvârşite atunci când era viu. se învârteau şi băteau din palme invocând ploile. rugăciunile pentru mor i trebuie făcute. sufletul fiind viu şi etern.cu ce credin ă şi valori morale au adunat în sufletul lor. Până acum 55-60 de ani se mai practica aşa numita Joia furnicilor. ea înso ea cortegiul mortuar cântând “Marşul funebru” de Fryderyk (Frederic) Chopin (1810-1849). de şase săptămâni. Şi obiceiul “Paparudelor” a dispărut. probabil că ele vor dispărea de tot. bărba ii nu se bărbieresc nouă zile. cu acelea pleacă să se înfă işeze la înalta Judecată a lui Hristos. dinainte de postul Paştelui. s-a diluat şi simplificat. con inutul lor s-a superficializat. După înmormântare urmează un serial de pomeni comemorative: de 9 zile.. la unele funeralii. cu colindele sau cu moş ajunul. semidezbrăcate. sărbătorile de peste an. după care le ofereau bani. la schela Boldeşti. Ion Cucu Bănă eanu. de trei săptămâni. Altfel spus . când cei din casă mâncau brânza pe gunoi ca să nu vină furnicile în casă. dar s-a împu inat considerabil. acoperite doar cu frunze de bozii. doar pe perioada cât aceştia au trăit o adevărată via ă creştină. Deci. afirmând că rugăciunile celor vii pentru cei deceda i nu sunt ascultate de Dumnezeu. la drept vorbind. celelalte se practică din ce în ce mai rar şi se observă că nici nu sunt încurajate de cineva priceput spre a fi revitalizate. Dimpotrivă. se numea “Paparudele”. Pe vremea când. după ce a murit. Vechile sărbători agrare. cu excep ia protestan ilor şi neoprotestan ilor care nu fac parastase şi pomeni. fiindcă înaintea Lui nu există diferen ă între vii şi mor i. exista fanfara condusă de prof. Aşa stând lucrurile. dacă nu vor exista condi ii să fie continuate. cunosc un cadru didactic din oraş care se opunea cu vehemen ă şi-i certa pe elevii care mergeau cu steaua. în afară de mersul cu pluguşorul. Un alt obicei profan. neoprotestan ii nici nu le mai fac.

am auzit că. pe care unii. cu acest colind merg doar copiii mai mici. To i aveau traiste făcute din şervete agă ate după gât. ar vrea acum să o extindă şi să o facă românească. Cu adevărat românească este doar “măr işorul” . numit “Brezaia”. Col urile erau unite între ele cu un rând sau două de sârme cu fluturaşi de poleială sau hârtie creponată de diferite culori. prin Boldeşti. Chirescu. cu care ne mândrim pretutindeni. de pe la orele 16 la 17. ci evident slavonă. băie ii mai mari. Timotei Popovici. pentru prezentarea unor colinde populare româneşti prelucrate şi devenite comori na ionale şi perle ale muzicii universale. Poate va rămâne. în compara ie cu dragobetele. Ion Vidu ş. Kiriac. C-tin Brăiloiu. Dracula. adânc consolidate în conştiin a na ională şi continuă să aibă o mare valoare moral-creştină şi.). lilieci negri etc.şi primeau în schimb de la oameni mere. Nu odată se întâmplau conflicte între colindătorii “stelişti”. totodată. covrigi. dar şi pentru compozitori de muzică corală ca Ioan D. purtând bâte să se apere de câini.” Este o tradi ie infinit mai frumoasă decât colindele americane cu “Halloween”-ul (13 oct.1 martie. mai mare priză la tineri. Cucu. fete şi băie i. Ei bine. atât flăcăii. tradi iile legate de sărbătorile religioase şi cele din preajma Anului Nou. desigur. cât şi copiii mai mici. Mergeau numai băie ii mai mari. mai ales dacă era toată lumea acasă. dacă ne gândim numai la exemplul corului “Madrigal”. avea cinci-şase col uri. intrau să colinde pe străzile colindătorilor din cartierul lor. turte. o deosebită valoare artistică. sus inută de o coadă. apreciat în toată lumea. prin zona noastră ar fi existat şi o sărbătoare. când li se alăturau şi fete de 16-17 ani. cu nume slavon “glavovreatenie”. Cu “Steaua” se colinda prin localitate timp de trei săptămâni: de la Sfântul Nicolae până la Crăciun. când copiii veni i din altă parte a satului. nu este românească. Aceştia îi somau pe intruşi: “Închină steaua!” ceea ce însemna: ceda i-ne terenul şi pleca i pe străzile voastre (aceasta 124 . Vasile Alecsandri sau George Coşbuc.a. şi încep să colinde din casă în casă rostind doar trei cuvinte: “Treat or trick!” = Ne trata i sau vă speriem! . Razele stelei erau fixate pe o sită plasată în centru iar pe sită se lipea o iconi ă cu scena Nativită ii. biscui i. în schelete de mor i. G. Steaua. colaci./ La un an. Gh. cu sănătate. Scăieni. Până prin 1916. De fapt. unde existau două personaje comice Moşul şi Brezaia. Paul Constantinescu. nume nu prea frumos./ Sănătoşi să vă găsim.după care primesc dulciuri. se strângeau băie i cu armata făcută şi o luau de la un capăt la altul al satului cu “Bună diminea a”. Se formau cete mari de colindători şi erau primi i cu mare bucurie. Colindele religioase româneşti au constituit o inepuizabilă sursă de inspira ie nu numai pentru poe i ca Mihai Eminescu. poate nu. Mergeau de la ora 6 până la 9 dimine a. a îndrăgosti ilor (în ziua de 3 martie/24 februarie). Putere mai mare de rezisten ă au avut. văd că are sărbătoarea anglo-americană a îndrăgosti ilor. D. apoi seara. În ultima vreme.un alt obicei profan./ Şi la anu-o să venim. seara. în diavoli. Ele sunt străvechi.. nuci sau bani. for ând lucrurile. Fără să am vreo confirmare sigură. Ei ziceau doar atâta: Bună diminea a la Moş Ajun! . organiza i pe mici cete. dar românii o pronun au greşit românizândo în “dragobete”. făcute din carton acoperit cu poleială. Viitorul va decide. de origine slavă. sunt frumoase.. care a prins deja rădăcini extensibile în România. când copiii vecinilor mei se îmbracă în strigoi. Balaca şi Seciu. “Ziua Sfântului Valentin” (Valentine’ Day). în care îşi puneau darurile primite. repartizate pe străzi şi cartiere care cântă: “Bună diminea a la Moş Ajun!/ Am venit şi noi o dată. de iarnă.

. purtând în mâini farfurioare cu grâu încol it. Acestea nu erau “ganguri” de tip occidental. cu “Sorcova” mergeau copiii cei mai mici. Pe când era prof. colinde şcolare cu elevii şcolii Scăieni. de 1 ianuarie../ Să ne mul umeşti!/ La anul şi la mul i ani!. grâu de vară/ Deie Domnul să răsară!”) sau când iganii mergeau cu “Vasilică” (a nu se confunda cu “Vasilca”!). după ce puneai bani. 125 . la rând). Cel mai spectaculos din toate tradi iile sfârşitului de an şi ale debutului în noul an era. am pornit să colindăm cu “Irozii” prin Scăieni.. de la Crăciun până la Sfântul Vasile. desigur. Prin anii ‘40 s-au abandonat colindele cu “Vasilca” (în care se specializaseră doar iganii ce purtau pe-o tavă un cap de porc) şi “Iordănitorii” (practicat de Sf. Baltazar. reuşise să ia câ iva prizonieri dintre cei din vale (joseni) şi să-i închidă într-o mică peşteră artificială din vălceaua aflată în spatele casei lui Sorescu şi nu i-a eliberat până ceilal i nu au eliberat pe un prizonier de-al lor. Tot în ajunul Crăciunului se mergea cu “Cântecele”.) am făcut o mică echipă de teatru. Până în anii ‘40. “Astă seară-i seară mare” ş. la şcoala din Scăieni. atunci aceştia refuzau să se predea şi răspundeau imediat cu violen ă distrugându-le steaua. dar ar fi devenit un fel de ganguri dacă nu interveneau autorită ile să-i potolească. cârna i pentru frigare şi bani). prin toată comuna. un asemenea conflict luase o aşa mare amploare încât s-a transformat într-un război în miniatură între “suseni” şi “joseni”. Tănase Bălan director. veni i din partea şcolii. Cu “Irozii” noştri noi am avut atunci mari succese pe la casele oamenilor... eu. străbătută de grupuri mari de copii./ Dă-ne un covrig. Pruncul. Melhior (cei trei crai de la Răsărit) ori Moşul. dintre care unul purta frigarea şi altul căldăruşa de la biserică.deoarece gazdele refuzau să primească trei-patru şiruri de colindători. se luau la bătaie şi le rupeau steaua. bine organiza i de un băiat Ruli Sorescu. îndeosebi în seara de revelion şi a doua zi diminea a. care mergeau cu to ii să colinde gratuit. bine răsplăti i şi întreba i ai cui suntem. câ iva ani la rând. la Scăieni. Dinu Constantin şi Costache Vasile ş. “Florile mărului”. menind a recolte bune: “Grâu de toamnă. împreună cu al i copii (Popescu Emil. Gaşpar. aruncau cu boabe pe prispa gospodarilor. Dacă ceata adversă nu voia. ne-am îmbrăcat în costume speciale şi. De aici se ajungeau la procese între părin ii copiilor implica i în dispută. când scăienarii de pe deal. pe care.i aducă noroc.a. “Cântecele” se terminau invariabil cu: “Dragă domnişoară. fiecare având cunoscutele roluri de teatru popular: Irod împărat. până s-au împiciorogănat comuniştii la putere. conflict prelungit până spre vară.a./ Că murim de frig!/ Ori eşti ocupată/ Ori eşti supărată/ De nu vrei să ieşi. de grupuri de 20-30 de flăcăi la un loc. dracul băgându-şi coada şi dând altă turnură unei frumoase tradi ii creştine. Ion. (copiii întrebau: “Primi i cu cânticili?”) şi când erau accepta i. Deseori prichindeii erau înso i i de părin i. mai mari şi mai puternici. Prin anii 1944-45. el a organizat. Un an.. doi mai târziu. iar dacă intruşii erau mai mul i. ei prezentau derivate de colinde: “Nouă azi ne-a răsărit”. Beregoi Ion. inând în bra e primii miei născu i. în urma unei bătălii cu pietre. după care cântam “Steaua sus răsare” urmată de fragmente din alte colinde şi eram chiar aplauda i.” În diminea a Anului Nou se mergea cu “Grâuşorul” (când colindătorii. cu steaua în frunte. “Pluguşorul”. primind carne. îi mângâiai să. a cărei vechime este cam egală cu cea a poporului român./ Ieşi pu in afară. unde interpretam această mică scenetă pseudobiblică în versuri.

Scăieni. Când pluguşorul nostru s-a terminat. la care participau doar 2-3 băie i (un urător cu clopo elul în mână şi 1-2 băie i care pocneau cu biciul).. eram un pluguşor “oficial”. Pe to i oamenii am reuşit atunci să-i scoatem afară din case. în plus. tras de boi. se sim eau obliga i să ne dea bani mai mul i ca de obicei. Sfânta Marie. la abatorul din Ploieşti. Crăciunul. pentru motivul că nu prea mai existau animale de trac iune. şi-au luat pe rând rămas bun de la boule i. dar nici al i boi cu patru picioare nu mai existau în toată localitatea. amândoi fiind parcă rup i din picturile lui N. Acela a fost. de fapt. dar veneau urători cu plugul tras de cai din comunele vecine şi erau bine primi i. Acum putem vorbi liber despre obiceiurile de la aceste sărbători creştine mari: Paştile. căci de atunci până astăzi nici că s-a mai văzut aşa ceva. pe prispe. înarma i cu zeci de zurgălăi. având un brad montat pe un plug tras de cai sau boi. pe vremea cât eram profesor la Scăieni. Aceasta era în ajunul Anului Nou 1973. cu to ii împreuna. fete şi băie i. m-am gândit să organizez şi eu cel mai mare pluguşor din câte au fost vreodată pe-acolo. Văzând cât de impresionant este “Plugul mare”. Urările nu se spuneau de unul singur. într-o zi geroasă şi fără zăpadă. Tot din seria obiceiurilor locale fac parte şi respectarea sărbătorilor religioase mari. ce impusese după sine oprelişti religioase severe. erau programate să fie tăiate în ziua de 3 ianuarie. Şi.. peste care. mângâindu-i cu drag.. poleindu-le la vârf cu poleială aurie!. deoarece cu to ii ştiam că aceste animale bătrâne şi nevinovate. fiindcă . înainte de a merge acasă. le făcuserăm copitele cu cremă şi le vopsiserăm coarnele cu lac.A. În oraşul nostru acest obicei avea două variante: “Pluguşorul mic”. mai ales că noi le împodobisem jugul cu flori roşii de hârtie şi cu cetine de brad. şi ultimul mare pluguşor din istoria oraşului nostru şi din seria “Plugului mare”. mul i copii.. (Vezi pozele anexate). vrând-nevrând. şi de un plug nou cu brad împodobit cu ghirlande. Doamne. Balaca sau Seciu urători cu “Plugul mare”. Şi. fiindcă nu mai văzuse nimeni pe aceste plaiuri un aşa pitoresc tămbălău. la fel de puternic. Grigorescu. trăgând plugul în pas solemn.. iar cei care ne primeau. improvizate din putini mari. suna prelung tulnicul meu pe care-l adusesem din ara Mo ilor. am făcut rost de o pereche de boi mari şi frumoşi. ci de un cor întreg.. Cred că măcelarii şi parlagiii de la abator nu mai văzuseră în via a lor boi aduşi la tăiere cu cornele poleite în culori de aur şi cu copitele date cu cremă.. cu buhaiul. din comuna lui Avram Iancu. după o jumătate de secol de ateism furibund.de! .. Mai aveam şi două buhaiuri urlătoare.un gest suprem de mul umire şi de adio. unde aceşti boi cumin i fuseseră deja vându i.P. cu alai mare. sărutându-i pe ochi. 126 . îmbrăcându-ne absolut to i în frumoase costume na ionale. de la C. Rareori se mai vedea prin Boldeşti. Lumea se mira. cu multe talăngi şi cu mul i mânuitori de bice pocnitoare cu pleasnă de borangic în vârf. când am umplut străzile de pocnete ca de pistoale şi de hăulituri. poate şi ale dacilor. ca în dramele antice greceşti. la care participau un grup mare de flăcăi. pe la por i.începuturile trebuind căutate în sărbătorile agrare ale romanilor. care au fost puternic reînvigorate astăzi. Apoi am pornit pe străzi. lăcrimând şi îmbră işându-le gâtul ros de jug . care munciseră ani mul i trăgând poveri grele. ce boi frumoşi şi blânzi mai erau aceia. a doua variantă fiind “Plugul mare”. cu bicele şi cu zurgălăi. Şi l-am realizat! Am pregătit o clasă întreagă pentru acest spectacol... Scăieni.şi noi eram foarte mul i. to i făceau ochii mari. Eram pluguşorul şcolii! Nimeni nu ne-a ignorat.

peste cinci zile. Unii ştiu şi acum să le încondeize cu frumoase linii geometrice.şase săptămâni. fra i. când poporenii fac pomeni. nu dădeau numai prilejul consumării porcului afumat din podul casei. Sfântul Ioan. Prin 1900-1910 străchinile de pământ în care se mânca “de dulce”. Sfântul Vasile. cere ca săptămânal să existe două zile de post . de Izvorul Tămăduirii. oamenii din localitate. copii. La acelaşi regim de purificare şi odihnă erau supuse şi lingurile de lemn. Cârciumi similare erau atât la Boldeşti cât şi la Balaca. Postul Sfin ilor Apostoli Petru şi Pavel . velin ele. Vinerea după Paşti. era nea Istrate care venea cu dulapul cu policioare pe care în unii ani îl instala şi prin Boldeşti. de sărbătorirea Sf. Copiii plăteau cu un ou patru ture. sâmbăta moşilor. De Paşti. prieteni. cuvânt slavon care înseamnă Buna Vestire. La Scăieni.miercurea şi vinerea. rude. ea era dată la câini şi la porci. pe care unii bătrâni le respectă. rugându-se pentru sufletele lor să li se ierte păcatele. Anul Nou. Ultima a fost uitată şi nici acum nu am aflat de unde îi vine numele şi care îi era specificul. cu nealterată cuvioşenie. respectat în cel pu in prima şi ultima săptămână din cele şapte.şi tot ele. dar şi libertatea pentru celebrarea nun ilor şi a botezurilor. Aşa numita “Săptămână a brânzei” constituia un antrenament pentru postul cel mare. a fost şi a rămas obiceiul să se consume peşte. dacă nu aveau bani. să asculte tarafe de muzică populară. de exemplu. În trecut. se duc la biserică.Drăgaicele şi Marinele. tacâmuri de post . Seara. respectând cu sfin enie tradi ia. saricele. ce nu putea fi consumată. la cimitire să cure e mormintele. Existau mai multe posturi peste an şi majoritatea locuitorilor le respectau cu sfin enie. părin i.bunici.tacâmurile cele cuvioase şi curate. În calendarul posturilor. sătenii mai cu dare de mână mergeau la cârciuma lui Niculescu din Scăieni. în preajma Rusaliilor. Petru. obicei care a renăscut în ultimii ani: postul Sfintei Marii. brânză şi cozonaci şi plecau la Mânăstirea Ghighiu unde se rugau şi luau apă sfin ită. Biserica Ortodoxă Română. scurteicile şi tot avutul pe care l-ar putea ataca moliile . De Blagoveştenie.o săptămână. lungi de şase-şapte săptămâni. care este o biserică de rit greco-ortodox. până în zilele noastre. să pună flori. luau cu ei ouă roşii. În oraşul nostru to i localnicii îi respectă pe cei pleca i în veşnicie . După Revolu ie. un cozonac umplut cu nucă şi un pahar de vin. Tot atunci gospodinele care se pregăteau. În toate familiile se înroşesc ouă. Cum se ştie. Obiceiul era (şi se mai respectă) ca înainte de Paşti şi de Crăciun să se lase sec. Sfântul Nicolae. de Sfintele Paşti. toată lumea le respectă parcă şi mai mult.Sfântul Gheorge. căci avusese în ele carne şi grăsime. mai existau două sărbători respectate . să aprindă lumânări şi candele la mormintele celor dragi. a căror amintire este evocată de ziua mor ilor. îndeosebi cei ce-şi sărbătoresc patronimul şi nu mai pu in femeile evlavioase şi bătrânii. dăruiau 127 .care erau folosit numai pe întreaga perioadă a postului. Există un respectat cult al mor ilor. naşterea Sf. erau şi câteva zile permisive (de har i).şapte săptămâni. Dacă rămânea mâncare de dulce în surplus. se spălau bine cu apă caldă şi leşie şi erau urcate pe toată perioada postului în pod. scoteau la aer scoar ele. Ioan Botezătorul) se ineau bâlciuri şi târguri pe la Mizil şi prin alte păr i. “Câşlegile”. cu dezlegare la peşte. Din pod se coborau altele nefolosite . surori. postul Paştelui . De Drăgaică (24 iunie. fiecare vrea să aibă pe masă un miel făcut la cuptor. postul Crăciunului . care dura două săptămâni. unde căpăta culoarea de rugină şi gust deosebit.

fasole prăjită cu sosuri şi rântaşuri). Se consumă multă carne de pasăre (de curte sau din comer ). probabil că le considerăm nu numai inutile. încercând să strice această datină pe care noi.săracilor. dar şi de vită. Toate gospodinele ştiu să gătească sarmale în foi de varză şi de vi ă. de nuc sau de vi ă de vie peste care se aşezau colaci. secretul gustului. În celelalte zile. cu prispe lungi. mai cu seamă în preajma sărbătorilor.. cu tindă şi o cameră în dreapta şi alta în stânga. castrave i. mai ales.vegeta. mai rar cu sare de lămâie. Primăvara mul i preferă mâncarea de urzici şi ştevie cu usturoi. Tradi ia portului românesc. mesele mari încep cu servirea unui păhăru . şi alte produse de trufandale. ci de-a dreptul stupide. vândute la magazine . Peştele este din ce în ce mai solicitat. nu atât de ordin practic ori religios. cu borş. o plantă cu dungi albe la mijloc.în special oale de pământ. La fripturile de porc nu s-a renun at şi chiar este un exces în consumarea cărnii de porc.care. S-au răspândit mult ingredientele industriale şi prafuri preparate/semipreparate. portul na ional muntenesc a dispărut întru totul încă de acum o sută de ani din acest oraş. dar nici în fotografii nu le-am mai găsit. nu atât pentru ciorbe cât. Cât despre casele vechi.. Femeile tinere legau alte plante: muşcate. Au mai rămas doar câteva din acest tip. oamenii cu telefoane mobile la ureche şi cu acces la internet. Auzeam pe anumi i bătrâni că bunicii lor mai purtau opinci. moderne. fiecare gospodărie îşi cumpăra un număr de vase . în afară de faptul că se prepară rapid. 128 . uneori orez gătit de post. foarte gustoase (ele sunt predominante). Arta culinară s-a diversificat şi ea. a locuin elor şi a artei culinare: Din păcate. iar de coada acestor vase femeile în vârstă legau fire de “iarba mare”. “Profesioniştii” depăşesc adesea acest număr de păhăru e. de fapt pahare serioase. Prin tradi ie. în special iarna. două de vin. au dezavantajul că con in multă sare. În respectivele vase se turna apă curată. exces de E-uri conservante şi colesterol. De “moşi”. pe care o intercalau printre buche ele de rosmarin şi calomfir. mâncarea de cartofi. în zilele de post predomină mâncarea de fasole (ciorbă. două de uică şi se încheie cu un păhăru . Pe capacele vaselor se aşezau frunze late de tei. acrite cu fructe. de 1 litru fiecare . majoritatea au fost demolate şi înlocuite cu construc ii noi. cozonaci şi o diversitate de prăjituri. Femeile bătrâne poartă şi astăzi broboade ori şaluri de culoare închisă peste cap. majoritatea gospodinelor ştiu să pregătească diferite tipuri de ciorbe. ceea ce denotă caracterul de noble e al vechilor români. chiar şi torturi. borş instant . orez cu lapte. cojoace şi zăbunuri. Femeile bătrâne făceau mare scandal dacă vreo localnică se abătea de la tradi ie. varză tocată. pui. cu gust excelent. Cam toate gospodinele ştiu să prepare “salata Beuf”. căci vechile datini opreau pe cei habotnici să mănânce din aceste produse înainte de a împăr i.numărul oalelor fiind egal cu numărul strămoşilor din arborele genealogic care se mai putea reconstitui. Dar poate că pe vremurile acelea îşi aveau şi ele rostul lor. Până şi căciulile din piei de oaie au devenit o raritate. iahnie. cioareci şi zeghe munteneşti lungi. Multe familii preferă supe în loc de borşuri sau alternează cele două feluri. păsat sau prăjituri făcute din grâu îndulcit cu miere sau cu zahăr. cireşe. pentru a fi prăjit pe grătar sau în tigaie. Şi “moşii” erau onora i cu frumoase acte altruiste de binefacere fa ă de cei nevoiaşi. trandafiri şi scânteioare. şi dau gust mâncărurilor. de tip muntenesc. cât de natură disciplinatorie pentru nevolnicul spirit.

maternitate şi farmacie. a şcolilor. sportivă etc. după un scenariu scris de mine. Fiind prima naştere a so iei mele Dorina. înfiin at în 1953. Schaffer . Nu pot să nu-i trec numele în această carte. un cabinet dentar şi două farmacii. Codrina Maria Tatiana. de sport Radu Petre. Valeria Pop.radiolog. am lucrat. când avea peste 50 de paturi. Să le descriem. Vălimăreanu. La fel de aprecia i şi iubi i medici au fost Tiberiu Negru iu. Încă de acum şapte decenii. pe rând. medicii respectivi au fost ajuta i de numeroşi asisten i dintre care unii au lucrat pentru perioade prea scurte şi nu-i putem men iona. Cleofira Mihalcea. dr. Asisten a medicală Schela Boldeşti şi Fabrica de geamuri Scăieni au impus necesitatea unei asisten e medicale serioase în aceste două localită i industriale. a fost mai dificilă şi atât mama cât şi copilul au fost cu înalt profesionalism ajutate ca naşterea să se termine cu succes. de o foarte apreciată asistentă (moaşă). Ion Vianu. iar la Scăieni existau două dispensare. To i salaria ii de la schelă şi de la alte întreprinderi îi apreciau. Aurelian Rădulescu . la ini iativa profesorului de ed. Puiu Huidovici. unul al comunei şi altul în clădirea Fabricii de geamuri. Sandu Ralea. ca toate naşterile primipare. care era atunci angajată la acest spital.CAPITOLUL IX. artistică. am fost desemnat eu să surprind activitatea acestui spital şi mi s-a permis să filmez o opera ie de fibrom 129 . mai ales că. în ziua de 12 ianuarie 1975. ORL. fizică Nicolae Vălimăreanu. pusă în slujba vie ii oamenilor.medic chirurg. Iulia Tudorache-Blebea şi Aurelia Damian. Corneliu Comăni ă şi Alexandru Dinescu. sec ie de boli interne. a apărut şi un mare cabinet medical particular. În anul 1967. împreună cu dumnealui şi cu prof. autosanitară de salvare. Numele acestor medici nu ar trebui niciodată uitate: Ion Marghescu . oftalmologie. După unirea celor două comune. radiologie. La maternitatea din acest spital. scene din activitatea întreprinderilor de atunci. s-a născut feti a mea. Dinu Disescu .medic oftalmolog. un film sonor despre oraşul Boldeşti-Scăieni. Printre altele. şi-a datorat existen a Schelei Boldeşti şi a avut o perioadă maximă de eflorescen ă între anii 1966-1983. Mihaela Voiculescu (stomatolog). Ion Râmniceanu. sală modernă de opera ie. Pe când alte comune nu aveau nici un serviciu medical. scene din via a socială. cum nici o comună din jude nu avea aşa ceva. la Boldeşti deja se înfiin ase un spital.specialist ORL. în 1989. regretata Antoaneta Lazăr. iar la interne pe Cecilia Petrescu. amintim pe Silvia Darie-Mănăstireanu (la ORL). În nobila lor activitate. Acolo au lucrat medici de elită care au recondi ionat sănătatea a mii de oameni şi au salvat sute de vie i. chirurgie. în toată cariera ei.medic internist. Stelian Ambruş . servicii de urgen ă. Dintre asisten ii care au profesat acolo mai mul i ani în şir. fostul primar Ilie Răspop a înfiin at şi un dispensar veterinar la Scăieni. Filmul dura aproape două ore de proiec ie şi noi prezentasem. pe scurt: SPITALUL BOLDEŞTI Spitalul Boldeşti. dânsa nu avut nici o pierdere a vie ii vreunui nou-născut. cu excelente montaje şi developări tehnice făcute de prof.

păstrat acolo într-un dulap. Unitatea dispune de 30 de paturi. pe Calea Unirii. care depinde acum de conducerea oraşului. Totuşi. Ar fi fost un documentar de excep ie care ar fi întărit cu multe imagini capitolele acestei monografii. în ară sau în străinătate. şi este dotat cu tot utilajul necesar unui dispensar modern. eventual privatizat. terminată nu demult. Acest spital. cineva care să-l ia în custodie.chiar aşa stând lucrurile . Primăria şi popula ia oraşului ar trebui să se adreseze guvernului şi să ceară cu insisten ă acest lucru. iar clădirea să redevină ceea ce a fost: “Spitalul oraşului Boldeşti-Scăieni”. Din păcate. este creat după modelul unită ilor spitaliere din occident care îngrijesc persoanele în vârsta. uşile lui au fost închise. bătrânii sunt trata i cu cea mai mare grijă. creând condi ii excelente pentru pacien ii interna i acolo. UNITATEA DE AJUTOR MEDICO-SANITARĂ (UAMS) SAU SPITALUL DE RECUPERARE SOCIALĂ BOLDEŞTI-SCĂIENI Directorul acestui spital de recuperare (UAMS).. pentru care s-ar găsi imediat.uterin pe care medicul Ion Marghescu a făcut-o unei paciente. Până în ultima clipă. De fapt.. în locul lui a apărut o nouă unitate medicală care se numeşte acum. Georgeta Buxbaum. nu pot să ştiu ce s-a întâmplat şi cine a decis ca acest minunat spital să fie desfiin at. timp de aproape o jumătate de oră şi am realizat câtă precizie şi măestrie dovedise acest regretat chirurg.. întrun incendiu care a avut loc în laboratorul şcolii de sus. de trei luni. Georgeta Arnăutu şi dr. Aici sunt interna i pacien ii bătrâni de la Spitalul jude ean din Ploieşti care nu pot fi inu i acolo mai mult de trei zile. De aici. totuşi . ci de un spa iu mult mai mic. de o cantină cu bucătărie modernă şi de saloane curate şi bine încălzite. este medicul Leonard Tudoran care a pus la punct noua institu ie. 130 .. Pentru o perioadă necesară unor repara ii capitale. dar nu cu mult timp în urmă. căutat de pacien ii veni i de la Bucureşti după el. a femeilor gravide şi a copiilor. reprofilat. Doctorul Tudoran este ajutat de încă două colege. a luat foc şi s-a pierdut. DISPENSARUL BOLDEŞTI Se află într-o clădire nouă. Am filmat toată scena.pentru cei câ iva bătrâni nu era deloc nevoie de o clădire atât de mare. cam to i aceşti bătrâni se află într-o stare critică sau chiar irecuperabilă şi aici sunt aduşi pentru o ultimă încercare de a le prelungi via a sau de a sfârşi în condi ii profund umanitare. A fost în grija direc iei patrimoniului de a înfiin a şi dota acest nou dispensar. întregul film. din America. dr. iar la Boldeşti pot fi interna i doar pentru un timp de asemenea limitat. cu program pentru deservirea adul ilor. plătind o taxă modică. Ministerul Sănătă ii ar trebui să creeze de urgen ă un asemenea spa iu.

. dar a apucat totuşi să tragă autoturismul pe dreapta. având şi un modern cabinet stomatologic la etajul propriei locuin e. fiindcă dumnealui. Notez cazul respectiv în această carte. medic internist. care nu suportă amânări. la ora aceea. prin natura lui. Doina Enescu. este vorba de via a oamenilor. La înfiin are. Doru Şoneriu. * Cu mult regret consemnez aici un act care s-a dovedit a fi în afara oricăror principii deontologice. Victoria Roşu şi regretata Mariana Albulescu. cabinetul particular fiind zilnic solicitat. Cu cabinete medicale individuale mai figurează dr. sec. AL I MEDICI DIN ORAŞ: Dr. pe care am aflat că îl chema Ciorobea. întrucât podul de la Blejoi este închis şi aflat pentru o oră în repara ii. este medic Şoneriu Dorin. o doctori ă solicitată non-stop de mul i pacien i din oraş şi din afara oraşului. Maria Dancău. care sunt şi medici de familie. Există şi doi medici stomatologi: Constantin Dinu. şi că nici o salvare nu poate veni. fără nici o plăcere. (Cine doreşte mai multe amănunte poate verifica acest caz stând de vorbă cu familia respectivului. Doctorul Alin Scarlat. I-am explicat că este o foarte mare urgen ă. dispărută la o vârsta foarte tânără. şi Daniela Călinescu. la mijloc. pentru ca astfel de greşeli să nu se mai repete niciodată pe viitor în Boldeşti-Scăieni. La dispensarul din Scăieni. Am întrebat-o pe so ie dacă dânsul băuse cumva ceva înainte de a-i veni rău. dr. dar nu a mai vrut să-mi răspundă. Am sunat imediat pe medicul la care mă refer. Nimeni nu se afla atunci în jur. cu real regret şi cu sinceră triste e. Mi-a spus că nu şi că nu i-a mai fost niciodată rău. aproape fără via ă. i s-a făcut dintr-o dată rău. m-am recomandat. Carmen Buzatu şi dr. mai ales când. Maria Cristescu. dar tot nu putea vorbi. Elvira Manoliu. în prezent. medic internist. chiar în fa a casei mele. nu are timp de aşa ceva. Am încercat să-l resuscitez de grabă şi.. acolo au func ionat ca medici: dr. căci nu vrem să jignim pe nimeni. care este uşor de găsit. Asistent principal era Gheorghe Pi a. Ana-Maria Streianu (toate patru medici pediatru) şi dr. a deschis ochii. în localul fostei primării din vechea comună Scăieni. Respectivul medic mi-a trântit telefonul în nas. căci îl aşteaptă nişte pacien i. Viorica Lupu.. Colinei 41. Mi-a spus. dr. după vreo zece minute. Carmen Nemerovschi şi dr. foarte căutat şi de pacien ii din oraş dar şi din alte jude e. Colaboatoarea dispensarului era moaşa Niculina Vâlsănoiu. că este pentru prima oară când îl vede leşinând în halul acesta. detaşat ulterior într-o func ie superioară. cu cabinet particular excelent dotat tehnic. să chem salvarea de la Ploieşti. explicându-i că este un caz foarte grav. dr. după care el s-a prăbuşit cu fa a la pământ. de asemenea. Georgeta Buxbaum. Aşa l-am găsit şi eu.. fără să dăm vreun nume. la Sanepid. 131 . am găsit întins la pământ pe un cetă ean din Scăieni. ci să corectăm unele atitudini. pe lângă Direc ia de Sănătate Prahova.) Lângă el se afla so ia lui care striga cu disperare după ajutor. încălcând flagrant. Am întrebat-o ce s-a întâmplat şi mi-a spus că so ului ei. L-am sunat din nou lung.DISPENSARUL SCĂIENI Se află în sectorul Scăieni. str. dr. Iată despre ce este vorba: în rarele mele reveniri în România. La acest dispensar au func ionat şi trei asistente medicale: Valeria Pahon u. pe când conducea maşina spre casă. Jurământul Hipocratic depus de medici la absolvirea facultă ii.

Ana Atena Nicola. (ia spus numele). că so ia lui plângea şi că era extrem de supărată pe doctorul în care îşi pusese toată speran a şi care a refuzat categoric să îl ajute. sperăm. a func ionat vechiul Spital veterinar. Dispensarul acesta are şi o anexă unde sunt adăposti i şi relativ bine îngriji i circa 20 de câini vagabonzi care. Locuitorii re in cu recunoştin ă numele lor: dr. Lucica Puşcaşu. Bloc 21 A. Atâta ştiu. Ştefan Georgescu. toate explica iile necesare pentru felul cum trebuie administrate medicamentele respective. Am anun at Salvarea de la Ploieşti şi nu a venit nici după două ore. Maria Roşca. Pentru că a doua zi m-am întors în America. Această farmacie este deservită de şase salariate: Georgeta uică. dr. dirigintă farmacistă. fiecare în parte. În prezent. Eliade Rădulescu. Eugen Popa. asistentă principală şi alte două asistente. primind. pe care l-am lăsat totuşi în stare gravă. Sper că mai trăieşte.. I-am făcut respira ie artificială şi presopunctură. într-o perfectă cură enie şi ordine. Dan Drugea. farmacistă. împreună cu so ia lui. În trecut. Ambele farmacii sunt riguros controlate de forurile superioare şi găsite totdeauna bine îngrijite. DISPENSARUL SANITAR VETERINAR BOLDEŞTI-SCĂIENI În clădirea de pe Calea Unirii nr.Apelând la un trecător. dr. Răspop. dispensarul apar ine dr. După vreo oră a deschis ochii şi a vorbit cu greu spunând că îi este foarte rău şi să chem pe medicul. care era şi centru de reproduc ie bovină şi unde cetă enii din împrejurimi apelau pentru vindecarea păsărilor şi animalelor bolnave. “Cum de pot exista asemenea doctori. 132 . nu am putut afla ce s-a mai întâmplat cu cetă eanul respectiv. Lucian Nicola şi locată la adresa: Calea Unirii. unul asocia ii şi din fondatorii ei fiind dl. în situa ii de maximă urgen e. nu există scuze! FARMACIILE DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI Există două farmacii în acest oraş. proprietara farmaciei. construită de primarul fostei comune Scăieni. Ilie B. domnule profesor?” m-a întrebat printre sughi uri de plâns biata femeie. cea mai veche. Georgiana Dinu şi Florentina Iordache.. Maria Tănase. 1993. So ia mi-a mul umit şi am rugat pe mai mul i cetă eni să-l transporte acasă la el. La fel mă întreb şi eu acum: cum de pot exista asemenea doctori. dispensarul era deservit de medici veterinari şi asisten i veterinari foarte bine pregăti i. aprovizionate cu cele mai noi produse farmaceutice româneşti şi străine. căci nu era departe de mine. şi farmacia “Ermia”. 2. l-am luat pe dl. Ciorobea pe sus şi l-am adus la mine în casă. Maria Voinea. Livia Protopopescu. aşteaptă să fie adopta i de cineva şi nu ucişi fără milă. amândouă pe aceeaşi stradă din Boldeşti: Farmacia “Elixir”. la blocuri. Emilia Heroiu. înfiin ată în 1979 de dr. unde to i cetă enii sunt trata i cu multă deferen ă. pentru medicii care practică cu nonşalan ă asemenea refuzuri. pe binecuvântatul spa iu mioritic unde vrem să-i convingem pe to i că suntem oamenii cei mai buni la suflet? Oricum. foarte dezamăgită şi speriată de soarta so ului ei. iar dintre asisten i: Georgeta Anton. fra ii mei români. înfiin ată la 7 dec.

în acel an. elaborate după preten iile şi gusturile clien ilor din Uniunea Europeană. noduri. Până în 1989. căutând locuri de desfacere. deci directorul ei. nu numai în toată ara. pentru produsele ei finite. ceea ce nu era pu in.a. Din 1972 până astăzi. se află cooperativa meşteşugărească “Arta Metalului”. prese metalice de ştan are. din prima zi a acestei fabrici de bijuterii lucrate din fier şi o el. Cooperativa îşi deschisese câteva debuşee bănoase prin toată Europa. exportul nu ocupa mai mult de 20-30%. dar şi alte ări. timp de 35 de ani. părintele şi sufletul acestei valoroase întreprinderi locale a fost inginerul Ion Nicolae (n.a. a început să crească de la 45% până la 85%. prese de amputizare ş. mergând prin toată Europa. 133 . partenerii principali de export fiind Germania (care. care au facilitat conducerii cooperativei “Arta Metalului” să participe la un Europarteneriat. 17 IV 1947). unde avea majoritatea contractelor de export. Dumnealui se preocupa serios de bunul mers al întreprinderii lui. după acest an. Diverse COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ “ARTA METALULUI” Pe strada Gloriei nr. forje manuale. Aceste fructuoase ac iuni au adus cooperativei venituri de milioane de dolari. toate fiind de înaltă calitate.piese de fier forjat. a importat. Fran a. cândva. şi pu in după acest an. confec ii metalice. ciocane pneumatice. Cu toate acestea. corpul TESA (care cuprindea 8% din salaria i) ş. până recent. piese de feronerie). atât numărul salaria ilor s-a redus (astăzi având doar 100). dar cooperativa are ca zi oficială de naştere prima zi a Anului Nou 1979. an de an. care s-a aflat în func ia de preşedintele al respectivei cooperative tehnice. folosind recuzita din marile ei ateliere: forje mecanice.CAPITOLUL X. În anul preajma anului 2000. Din păcate. dar în primul rând în străinătate. timp de 35 de ani. forjori. Olanda. numărul angaja ilor ajunsese între 200 şi 230. coturi şi curbe forjate. Atunci aveau loc ac iuni ini iate de Camera de Comer a României.şi mai produce încă . Italia. această cooperativă a ajuns o întreprindere serioasă şi vestită. feronerii. “Arta Metalului” a produs . 2 bis. Pe data de 3 ianuarie. Trebuie însă recunoscut faptul că adevăratul creator. au intrat pe poartă şi au ocupat locurile de muncă din ateliere şi birouri un număr de 150 de oameni: fierari. chiar şi piese de bronz. însă. prezentând partenerilor săi cataloage cu piesele metalice lucrate la Scăieni şi semnând contracte pentru vânzarea acestor lucrări deosebit de frumoase. pentru stimularea exportului. piese turnate din aluminiu sub presiune şi. cât şi al produc iei . Toate acestea treceau prin mâinile iscusite ale unor adevăra i artişti în modelarea la cald a metalelor. sudori. aparate de sudură.care a ajuns doar la jumătate din ceea ce se fabrica şi exporta în anii de vârf. există suficiente şanse şi speran e ca “Arta Metalului” să treacă într-o etapă nouă de produc ie şi să supravie uiască. în ziua pensionării lui. Investi ii pentru înfiin area ei s-au făcut încă din anul 1972. în anul 2007. Suedia.

27 ha.000 sunt la Ecoferm Boldeşti-Scăieni). Dar tocmai aceasta este problema. sesizări în legătură cu mirosurile emanate de crescătoria de porci.000 de porci (din care vreo 9. ing. Oare aşa să fie? Când vorbim de ecologie. este suficient să dăm citate alternative din cele trei articole. semnat de Mihnea-Petru Pârvu. din redac ia ziarului .500 de oameni din oraş. cu articolul “BoldeştiScăieni . mirosul fecalelor fermentate ajunge până în centrul oraşului. are autoriza ie provizorie (subl. să se în eleagă că în localiatea respectivă ceva. noastră) de mediu. că o fermă uriaşă. la primărie. ceva rău se întâmplă . care spune că reclama iile sunt reale: „Şi noi.) Când este foarte cald.dar ce mirosuri: duhori sufocante. 2006). De ce oare? Pentru a răspunde la această întrebare. primul proprietar al acestui teren şi prieten cu savantul Nicolae Iorga.C.scrie ziarul “România liberă” .. semnat de ziarista Gabriela Ioni ă. din California (numărul 480. primim. sute de familii trăiesc într-o cocină”. din Ploieşti. Aria de 16. acest ultim cuvânt dorind să spună că este o fermă care respectă regulile ECOlogice. a fost luată de Cristim de la proprietarul ei. este de la bun început un meci pierdut pentru bie ii locuitori care fac reclama ii disperate pretutindeni. cooperativa şi-a redus vizibil ritmul dar.. (. în special vara. 2006). din 27 sept.cu primarul oraşului. a început din nou să dea iarăşi semne că va redeveni ceea ce a fost. Firma Ecoferm. din 7 oct. “Meridianul românesc”. Inginerul Călinescu şi acum se află în litigiu cu crescătoria de porci. sub noua conducere. plus 200 de vaci lactante . de condi ii ecologice.oameni şi porci: oraşul cu “aromă” de hazna”. cum spuneam. crescătorie de porci şi vite. dintre fiin ele vii şi mediul ambiant. agronom August Călinescu. Nu întâmplător aceste trei articole lasă. “Am luat şi noi legătura . precum citează ziarele. crescătoria are un nume mai nobil: Ferma S. C. Dumitru Ion. zilnic. fiul marelui ing.După plecarea directorului Ion Nicolae. Până la finalizarea acestui proiect. pe durata căruia societatea este obligată să cumpere utilaje performante cu care să transporte dejec iile animalelor. impecabile.. încă din titluri...raportând numărul mare al animalelor la cei numai 11. ECOFERM. I-am sesizat pe cei de la 134 . sim ite puternic. alcătuită din 40. De fapt. cu articolul “La Boldeşti-Scăieni. din 8 nov. respectat până la divinizare. nu putem face nimic. am înaintea mea trei ziare mari care abordează acelaşi subiect: cel mai mare ziar american de limba română.şi ziarul “Prahova”. ne imaginăm nişte legături curate. ocupată de fermă. trebuind să le îndure zilnic mirosurile . 2006). “Ecofermul” fiind o sec ie a marelui producător de mezeluri CRIS-TIM. ECOFERM BOLDEŞTI-SCĂIENI (CRESCĂTORIA DE PORCI ŞI DE VITE “CRIS TIM”) Când scriu despre această crescătorie. sec ie a societă ii Cris-Tim. deoarece se află în program de modernizare. ziarul “România liberă” (numărul 5073. unde s-a publicat articolul “Cetă enii străini numesc oraşul prahovean Boldeşti-Scăieni “cel mai împu it oraş din Europa!”. (numărul 4839.şi anume un rău cauzat de o crescătorie imensă de porci situată în intravilanul oraşului Boldeşti-Scăieni. FERMA S. Toma Călinescu.

” . supranumită simplu “porcii partidului” . nu ar putea opri miasma dejec iilor porcine. Gheorghe şi Ştefan Pahon u.de fecale de porc) n-a îmbolnăvit pe nimeni şi nu va îmbolnăvi pe nimeni.) Deoarece ferma de astăzi este despăr ită de casele locuitorilor din oraş doar de o şosea. nu avem autoriza ie de la Mediu . sunt primele asfixiate. deoarece sistemul respirator al 135 .Ecoferm”.privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. dar în martie 2007 mirosurile veneau la fel ca şi mai înainte. adăugând: “În asentiment cu profesorul sunt şi fostul primar al urbei. spre seară. . conducerea de la Bucureşti a desfiin at-o. oricât de performante. Tehnic vorbind. încât te apucă leşinul. zi şi noapte. locuin ele lor.” La ancheta făcută de ziarul România liberă. A făcut tot ce s-a putut. ing. cu cele mai bune filtre pe care le-a găsit.. “Pe timpul comunismului . Jean Popescu. În ara Românească mai sunt ferme care miros. dar actele normative ale O.spune franc inginerul zootehnist. Garda de Mediu ne-a amendat cu 35 de milioane pentru mirosuri. după o scurtă func ionare. scrie cu indignare: “Încercând să luăm legătura telefonică cu reprezentan ii acestei ferme. arată că aerosolii proveni i de la asemenea dejec ii pot fi foarte nocivi. mirosurile nu se vor mai sim i.U. zootenist Petru Şiman. poate cu 5-6 procente mai reduse! Crescătoria şi-a înlocuit filtrele anemice. care nu opreau nicidecum mirosurile fetide. intensitatea e maximă”. şi nu în arealul citadin! Singura solu ie este ca şi Ecofermul să se mute în altă parte şi să rămână în locul fermei sec ia de fabricat mezeluri foarte bune care exista înainte şi pe care. 84/2006.” Ferma a promis că imediat după la 1 ianuarie 2007.r. Am încheiat citatul din ziarul “România liberă”. ing. şeful fermei promite solemn şi se scuză cu cinism: “Pe cuvântul meu de onoare că de la vară n-o să mai miroase. a declarat despre miros (citez din ziar): “Nici mie nu-mi place. şeful fermei de la Boldeşti-Scăieni. sub semnătura lui Cristian Petru Bălan . aflate la numai câteva zeci de metri de imensa cocină. Ştefan Popescu: “Noi am dat amenzi de fiecare dată când am fost în control la această fermă. Ziarul de la Bucureşti mi-a citat şi cuvintele mele de indignare. de mirosul fecalelor de porci. 152/2005 .G Nr. Ziarul “Prahova” aminteşte declara ia comisarului-şef al Gărzii de Mediu Prahova. şi doctori a Emilia Herescu. Luăm măsuri. fiindcă se ştie: nici un filtru şi nici o lagună din lume. da’ nu s-a auzit de atâta scandal ca pentru ferma asta.popular. de la cotidianul “Prahova”.r. şi a construit o lagună modernă pentru dejec ii. când se va termina modernizarea.” Ziarista Gabriela Ioni ă. unul din medicii veterinari care fac analizele la animalele de la Ecoferm: Vara. mai mult chiar că nu se mai poate.scrie ziarul american “Meridianul românesc”.care totuşi nu mirosea atât de insistent iar uneori deloc (. iar rezultatul este aproape nul. Vom efectua încă unul săptămâna aceasta în urma căruia cei de aici vor fi din nou sanc iona i. una dintre angajate ne-a spus că “nu are voie să spună nimic” şi ne-a închis telefonul în nas. Gheorghe T. Niciodată acest miros (n. departe de fermă. La fel. Petru Şiman.” Mai departe. şi al i doi viceprimari. miros atât de îngrozitor. Plătim taxe şi impozite de un miliard şi jumătate pe an şi sigur că miroase pu in.acolo se aflase o fermă mică de porcine apar inând “Gospodăriei locale a Comitetului Jude ean p..c. aprobată prin Legea Nr. În acest moment. motiv pentru care în orice ară din lume asemenea mari crescătorii se amplasează la distan e de 20-30 km departe de orice localitate.” Şeful fermei. afirmase că mirosul fetid care asfixiază oraşul nu a îmbolnăvit pe nimeni.

altă dată cu aer curat. Probabil că fondatorii fermei nu au prevăzut cât de puternică va fi reac ia şi rezisten a localnicilor din acest oraş. au.fiin ei umane. Aici este şi ferma cu pricina din Boldeşti-Scăieni. din care se vând 100 t/zi. 140. Mirosul sesizat de glandele olfactive nu s-ar sim i dacă nu ar proveni din emisiunile secundare ale H2S în condi iile incuba iei vii micoorganice care se formează din contact cu aerul şi cu solul cald. azot amoniacal. 5. pe care l-au botezat CRIS-TIM (de la Cristina + Timiş). care va deservi 1800 de magazine din Bucureşti. în cartierul Militari din Bucureşti. care are 4 ferme pentru creşterea porcilor. chiar dacă au fost din capul locului bine inten iona i. localizată la Filipeştii de Pădure.000$. CRISTIM 2 PROD. un oraş cu rapidă dezvoltare teritorială. prin 15 magazine Cristim. S. streptococi fecali (enterococi). “RECUNOŞTIN A” PRODCOM IMPEX. Cristina Timiş.000. de cca. împreună cu so ul ei Radu Timiş. slăbesc sistemul imunitar. Societatea are peste 1500 de angaja i. Nu este o simplă întâmplare că cele mai multe cazuri de îmbolnăviri se numără în familiile din vecinătatea fermei. Nr. jumătate printr-o finan are Sparad. sulfuri şi hidrogen sulfurat pur. o fermă piscicolă şi unele de culturi vegetale. iar hidrogenul sulfurat atacă lent şi alveolele pulmonare. bacterii coliforme. preşedintele grupului Cris-Tim. 4. Paisprezece ani mai târziu. Dar timpul nu este pierdut să-şi corecteze greşeala de rea amplasare. 2. bovinelor. 10 metri pătra i. inhalând zilnic emisiile azotului amoniacal. Zn. jud. o societate imobiliară şi de construc ii. hidrocarburi de petrol .C. chiar când concentra ia lui este în cantită i mai mici. Radu Timiş ajunge să conducă una din cele mai mari companii specializată în prelucrarea şi comercializarea cărnii (18% din mezelurile româneşti) şi în care declara că a investit tot profitul ob inut. proveni i de la spălarea cote elor. escherichia coli. din care două în Capitală. Dâmbovi a. pe o suprafa ă de 200 ha.. Centrul de Logistică de la Mogoşoaia. relativ tânărul om de afaceri Radu Timiş (42 de ani) ar merita sincer felicitat şi de locuitorii din Boldeşti-Scăieni (acum supăra i pe el) pentru iscusin a. Muntenia. de asemenea. în anul 1992. Cifra anuală a Cristimului depăşeşte acum 100. dacă ar fi ales alt loc. Dacă nu ar fi comis imensa greşeală de a amplasa ferma lui pe aria unui oraş frumos. aveau un micu chioşc alimentar. ECOFERM. SENSCONSTRUCT. cu peste 1500 de angaja i care lucrează în patru fabrici de mezeluri. Astăzi adresa societă ii este Bd. detergen i sintetici biodegradabili şi nebiodegradabili. Cu. livrând 150 de tone produse pe zi. sulfa i şi sulfi i. Dar cine sunt fondatorii acestei ferme? “Cris-Timul (sau Cristimul). CO. cum se scrie în ultimul timp. Dar trebuie adăugat că aerosolii din dejec ii mai con in fosfor total. talentul şi ambi ia de a porni o afacere cu mezeluri de la zero şi de a ajunge în scurt timp primul mezelar din ară. fiind sus inută în prezent de toate companiile membre ale sale şi anume: 1. 3. de aerosoli purta i de vânt la mari distan e.toate sub formă de materie în suspensie.. este o afacere de familie”. Aşa declară Radu Timiş. Bucureştii Noi. Italia şi Grecia. ovinelor. 136 . cu o depozitare de 120 t/zi. Bucureşti. fără a fi păgubit nici dumnealui nici localnicii. La Filipeşti a investit peste 2 milioane de euro. deteriorându-i grav echilibrul ecologic prin amplasarea cu ghinion (pentru localnici) a unei ferme “ecologice”.

“Ca să supravie uieşti pe această pia ă. care o aveau deja înregistrată. Dacă nu ai brand. pentru mărirea produc iei de lapte. trebuie să fii agresiv.compania a ajuns la o afacere de peste 200 milioane de euro pe an. în afară de greşeala cu alegerea oraşului Boldeşti-Scăieni. Chopin. Fără brand. deci cam a IX-a parte din averea sa. Cristim. Şi totuşi. S-ar crea şi noi locuri de muncă pentru cetă enii disponibiliza i din acest oraş. Penalizarea a fost de 7 milioane de euro. Radu Timiş a mai comis o greşeală tot atât de mare. Cristimul a produs 150 t de mezeluri pe zi în 2006. Dar să nu vă imagina i că acest Cristim nu mai are de înfruntat concuren i serioşi pe pia a românească. Ne-a convins că este în stare. vegetale. ultima sus inută de compania miliardară americană SMITHFIELD FOOD. când a lansat o marcă “Salamul săsesc” fără să o înregistreze.” Cu asemenea ambi ii. Oricum. Destul de mult ! Din cauză ca Uniunea Europeană. cremwurşti. diverse . Aceştia sunt ALDIS-Călăraşi. deşi poate că nu ei o inventaseră. având cel mai modern laborator fizico-chimic din România pentru analizele zilnice ale tuturor şarjelor. şi să facă în acel loc o modernă fabrică de produse lactate. ceea ce i-a atras o penalizare după conflictul cu CAMPOFRIO şi ANGST.000-560. le reproducem şi în monografia de fa ă: Anul 2004 Suprafa a fermei: 65 ha Bovine: 98 capete Porcine 6259 capete Salaria i permanen i 145 Anul 2005 86 ha 121 capete 7259 capete 144 Men ionăm că vacile de aici sunt aduse din Fran a (la inaugurarea instalării lor în grajdurile moderne de la Scăieni a fost prezent însuşi ministrul francez al agriculturii) şi mai men ionăm. dând la o parte o mul ime de concuren i mai mici. preşedintele S. sperând să ajungă la 200 t/zi în 2007 şi 300 t/zi în 2010.Reclamele făcute de Cristim arată că această societate comercială fabrică cele mai bune produse de parizere. ANGST RO. ca loc pentru creşterea porcilor. i-am sugera d-lui Timiş. de asemenea.. mezeluri fiert-afumate. Vânzând aceste produse în cantitate de 540. cârna i. dar şi să reînfiin eze sec ia de salamuri. nu însemni nimic. l-ar putea obliga să închidă ferma de porci şi vite de la Scăieni. Vivaldi). Ploieşti-Vălenii de Munte nr. vacile sunt tratate non-stop. USA. produse carnate cruduscate.000 t/an . un asemenea transfer de animale ar costa mult mai pu in decât pierderea celor 7 milioane de euro şi i-ar aduce un mare câştig. pateuri. să mute porcii (nu vitele) de pe aria oraşului Boldeşti-Scăieni. şunci. Pentru că de inem câteva date mai vechi despre ECOFERM SRL de la BoldeştiScăieni (Şos. CAROLI şi CAMPOFRIO. că în timpul zilei.prin tehnologiile cele mai avansate. nu ai putere de negociere cu supermarketurile şi nu po i vinde. 16). fapt cu totul 137 .C. pentru că nu te ba i cu firmele locale.. ci pe o pia ă europeană. de care este mare nevoie în jude ul Prahova. muzică clasică (Mozart. în urma unei monitorizări solicitate de cetă enii din Boldeşti-Scăieni. cu. declara Radu Timiş.

la 2275 capete (din care 2178 porcine şi 97 bovine).0%. demonstrând hărnicia şi ambi ia familiei Timiş.. Cristim Boldeşti-Scăieni a acoperit pierderile.000 t. fireşte că sunt altele.3% din sprijinul financiar acordat jude ului.. de la 1956 de capete (din care porcine 1878 şi bovine 78. Consiliul Jude ean Prahova a aprobat realizarea a patru rampe ecologice de deşeuri menajere în acest jude . Chiar dacă patronul afirmă.pierderea subven iilor din cifra de afaceri/UVM a ajuns la un nivel rezonabil de 16. nu numai că S.890 mii RON. a fost 236. Ecoferm/Cristim.8%. Dar cum anul 2007.7% fa ă de -53% cum fusese în anul 2004. înregistrat în anul 2006. Datorită rezultatelor înregistrate în 2005 . Porcii de acolo nu sunt servi i cu muzică. fără să putem intra în cifrele de afaceri exacte din anii 2006-2007. plin de optimism: “Am această firmă pentru 100 de ani . fiindcă fac ei şi aşa destulă muzică atunci când le este foame. În anul 2004 ferma a beneficiat de ajutor financiar de la bugetul de stat. junici şi porci .trei-patru genera i după mine” . pentru o popula ie de 580.dar dacă localnicii din oraşul care îi cere să-şi transfere de acolo ferma de porci. Astfel. Din aceste sume. găzduită pe ghimpii de la Boldeşti-Scăieni. urmând ca anual să primească 78. fa ă de nivelul 66. nu vor fi asculta i.000 din rural.şi îi dorim succes şi o perpetuare chiar mai lungă de un secol . Avem însă convingerea că şi acelea demonstrează tot un progres satisfăcător şi că cifrele men ionate de mine aici au fost întru totul reale.000 de locuitori. va deservi toate localită ile din sudul jude ului.465. dar s-a reuşit chiar să se ob ină un profit net de 223.2001. care. după cum urmează: 1.IX. Redresarea activită ii în 2005-2006 a fost determinată de aplicarea unor politici manageriale performante. Pre net al fermei.6 mii RON şi o rată a profitului de 1. extinsă la 800.000 sunt de la oraşe şi 260.000 de capete (nu avem date statistice). în sumă de 1.C. De asemenea.198 mii RON (5. 1.000 tone de deşeuri. este “anul porcului”. în 2005.iar 844 mii RON au fost subven ii pentru laptele livrat la procesare. în calendarul chinezesc. Rampa ecologică de la Boldeşti-Scăieni.1 RON fa ă de 1.000 de tone .6 mii RON. din care 320. prin intermedierea a 10 sta ii de transfer. În 2005 a primit mai mult: 2.C.care. 55/19.224 mii RON profit net . suprafa a furajeră a crescut de la 65 ha la 86 ha.real şi cu rezultate vizibil eficiente. cu o capacitate totală de înmagazinare de 750. ale căror decizii au condus la creşterea numărului de animale. Alături de cele de la Bucureşti-Rudeni138 . pe când cifra de afaceri/UVM a fost 5.741. să rămânem cu to ii optimişti! RAMPA ECOLOGICĂ DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI Prin Hotărârea Nr.253 mii RON au fost subven ii pentru produc ia marfă pentru tineretul bovin. După cum vede i. plânsetele lor vor ajunge până la ceruri şi nu se ştie cu ce feed-back divin se pot întoarce toate suspinele şi lacrimile lor. care aduce numai surprize şi mari schimbări. adică 5. am arătat aici şi faptele rele şi faptele bune ale faimoasei ferme S. la finele anului 2004).7% din sprijinul total acordat jude ului Prahova). Astăzi se pare că porcinile fermei depăşesc 10.2 RON în anul 2004.

am dat peste o documenta ie a S. În pofida protestelor vehemente făcute de locuitorii acestui oraş. rampa a fost inaugurată oficial. Citind-o cu aten ie.900 m.5 ha. 2 km. 3. Prahova. Gheorghe Gheorghe şi al ii. Ca materiale de depozitare. pe aria sectorului Scăieni. deşeuri industriale asimilate.C. au făcut prospectul. cu capacitate mică. cu o depozitare anual de cca.000 de locuitori. mai multe ca în alte jude e ale ării. când s-a specificat că limita de depozitare a deşeurilor în acest loc este de 78.Chitila. în prezen a autorită ilor jude ene şi locale. de la înfiin are până în prezent. Trebuie să men ionez că groapa ecologică nu are incineratoare cu module ecologice de deşeuri nepericuloase. Pe teritoriul jude ului Prahova au fost identificate 106 depozite menajere neamenajate. acolo se transportă deşeuri menajere şi asimilate. implicit se va extinde şi spre această zonă. rampa din BoldeştiScăieni este unul din cele mai mari depozite de gunoi din ară. 2. nefăcută deloc public. ecologică (aici autorită ile cred că au abuzat prea mult de acest termen. 400.P. în termeni 139 . ini iate de Rodica Popescu. groapa ecologică de la Scăieni.c.868 t/an.3 milioane tone de deşeuri. din care numai municipiul Ploieşti.. Toma Călinescu. Transportul spre rampă se face pe o cale de acces de cca. plăcându-le terenul. Deşi ni s-au dat asigurări ferme că această rampă nu aduce nici un fel de prejudiciu mediului şi popula iei. vedem că s-au depozitat 80. singur a depozitat 75. Astfel. cu o capacitate de 19.. gra ie pozi iei favorabile pentru propunătorii care. balotare şi împachetare a deşeurilor. pe o suprafa ă de 48.345 t/an. deoarece el a devenit un adjectiv eufemistic acoperitor şi destul de relativ în atari discu ii). Cercetând mai amănun it aceste afirma ii. în viitor. Rampa de la Vălenii de Munte. la aproape 3 km sud de oraşul care.M.L. care a fost înaintată la conducerea A. Această societate administrează. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.000 t. în jude ul Prahova se produc anual cca. Consiliul Jude ean Prahova a apelat la Societatea comercială S. în medie. am descoperit şi cealaltă fa ă a “adevărului ecologic”. 3.. deoarece a fost solicitată insistent de această conducere. Rampa de la Băneşti. dar. IRIDEX. anual. cu o capacitate de 10. însă cele mai multe transporturi gunoiere vin de la distan ă. de cel de la Costineşti şi de cel din rada portului Constan a. În medie.R. fiind întru totul foarte. Pentru proiectul lucrării de depozitare şi pentru construirea rampei ecologice. destinată deşeurilor industriale. întinsă pe câteva ha. documenta ia IRIDEXULUI înaintată AMP-ului. deoarece rampa se află în apropierea râului Teleajen.C. defavorabile însă pentru localnici. 4. care nu putea fi deloc ascuns specialiştilor ecologişti de la Protec ia Mediului. este nevoită să recunoască. Proprietarii investi iei spuneau că rampa. pe un drum agricol asfaltat. în scopul realizării unui impact minim asupra factorilor de mediu.c. O aten ie deosebită i s-a acordat marii rampe ecologice de la Boldeşti-Scăieni. în luna septembrie 2001. Jean Popescu.. Ea deserveşte 49. pare-se chiar mai mare decât acestea.000 m. a fost dotată cu instala ii moderne de compactare. Rampa de la Băicoi. zise fără noxe toxice.000 metri cubi pe an. deşeuri stradale şi inerte.

Din lecturarea ei. la urma urmelor. acestea sosesc deseori acolo. ridicate în plin câmp. nu mai poate recunoaşte locul acela. depăşindu-se cantitatea tonajului depozitat anual. a încasat bani pe nişte transporturi fictive spre această rampă. căci orice rampă. dar s-au făcut şi abuzuri.principalii constituen i ai gazului rezultat de depozitarea deşeurilor menajere.destul de cinsti i. Când s-a ajuns la acest punct. întrucât rampa este supra-alimentată. a lui William Brânză. Orice deşeuri poluante ar trebui transportate doar de o societate autorizată pentru activită i cu deşeurile ambalate şi etichetate. Au trecut mai bine de cinci ani de când există această rampă şi. ele trebuind să fie aduse de la Termo Brazi. cu intensificarea vânturilor turbionare. vara. escavatoare şi compresoare muncesc câ iva ani cărând milioane de tone de pământ şi roci. Cel mai mare din toate a fost un transport fictiv. o ară care este nu numai cea mai mare producătoare de excelente bunuri materiale.. Conform Studiului de Impact. între timp. atunci migrarea şi depozitarea acestuia pot prezenta o serie de riscuri majore. WILLIS S. pe care le deversează şi compresează în straturi peste fosta rampă. degajări de mirosuri neplăcute. Potrivit aceleiaşi documenta ii. Pozi ionat fiind nu departe de firul râului Teleajen. pericol de explozie. dar şi compuşi toxici. că nici o rampă ecologică din lume nu poate oferi garan ii de acurate e de sută la sută. tot se va umple peste poate. în aceeaşi documenta ie. Aşa apar nişte mari dealuri artificiale. fără putin a de a fi descoperite. afectarea componen ei biologice a solului prin reducerea concentra iei de oxigen. şi luând în considera ie schimbarea climaterică pe glob. dar şi de gunoaie grosiere de tot felul (inclusiv morale).R.. apele uzate pot contacta pânza freatică şi râul din apropiere. şi dacă cineva a stat în apropiere şi se întoarce după un număr de ani.L. mascate bine printre deşeurile menajere. există un real pericol de explozie prin posibila apari ie a acumulării de gaze ce contribuie la efectul mondial de seră. cantitatea cea mai mare de noxe se elimină în primii cinci ani (presupunând că nu s-ar depozita zilnic alte deşeuri). am aflat că depozitul degajă în zonă emisii continui de metan şi bioxid de carbon . de fapt. uneori extrem de puternice în România. Deoarece eu trăiesc în America. Printre acestea. am văzut cum procedează americanii cu aceste aşa-zise rampe ecologice după ce acestea se umplu până la refuz. s-a văzut că nu se respectă clauzele de func ionare. deşeurile reciclabile sunt adesea amestecate cu cele nereciclabile. Uneori se toarnă şi beton. zonă străbătută continuu de curen i puternici de aer. De asemenea. Deşi rampa nu este destinată deşeurilor industriale. păgubind statul cu sute de mii de euro. de aici încolo încep marile transporturi spre ea: zi şi noapte. deoarece ajunge plin de coline frumoase şi împădurite cu diferite esen e de 140 . mai recunosc deschis că în cazul în care gazul nu este evacuat deja gata controlat din depozit. iar deşeurile toxice sunt uneori strecurate iresponsabil printre cele netoxice. Din păcate. sute de camioane basculante. pericol de incendiu prin autoaprindere. deşeurile infectate pot fi zburate de vânt de pe rampă dacă baloturile nu sunt bine fixate în folie. documenta ia în discu ie nu arată cum se pot combate mirosurile infecte degajate de această groapă ecologică şi care ajung aduse uneori de vânt până în oraş.C.. întrucât. produşi de microorganismele prezente în depozitele de servire în condi ii anaerobe. până ce aceasta este îngropată totalmente sub o pătură groasă de cel pu in 50 de metri de pământ. Specialiştii angaja i la IRIDEX par oameni cinsti i. când S.

şef era regretatul maistru Nică Petre. din profunzimea lor. creând probleme în sezonul cald. se află o firmă veche de şase decenii. pe arii întinse.închirieri de materiale tubulare şi instala ii de foraj. Cum am mai arătat şi în altă parte. la Boldeşti-Scăieni gazele şi odorurile nu pot fi puse sub nici un capac şi ele zburdă libere în afară. iradieri şi mirosuri insuportabile. a utilajului petrolifer ( evi. Compania afirmă că se află în căutare de noi bra e de muncă în domeniul transporturilor agabaritice. Până să existe rampa. dar şi roiuri nesfârşite de muşte. 141 .transportarea lor la adresa solicitată. care înainte era scârbos.reparări de materiale tubulare de instala ii de foraj. Gloriei nr. pot izbucni gaze toxice periculoase. la fa a locului. urât mirositor şi cu totul dezolant. zburătoarele de acest fel pot colporta diferi i germeni patogeni. Dar . Aceste păsări se pot vedea tot mai des vizitând rampa de gunoi.” Dintr-un loc de simplă depozitare. . cunoscută înainte sub numele de Baza Tubulară. prin interven ia mâinii umane. BAT-ul a devenit astăzi unul din cele mai importante servicii de transport agabaritic din ară şi depozit de materiale petrochimice.comercializarea diferitelor tipuri de eavă polietilenă. . roci şi beton. . devine. . Peisajul. să nu se construiască locuin e pe aceste coline sau la poalele lor şi să nu se foreze în aceste locuri. În mod inexplicabil. Deopotrivă. Deocamdată. dar un studiu ştiin ific. multe venind infectate. materiale de construc ie sonde).copaci şi cu brâuri de flori. Nu in neapărat să sperii lumea şi să fac o conexiune hazardantă între existen a acestei mari rampe ecologice şi creşterea mortalită ii. firmă care astăzi se numeşte “BAT Service S. . . 4.aten ie! Totdeauna la poalele acelui deal există nişte pancarde cu avertismente scrise. inclusiv gripa aviară care a apărut în Balaca. mortalitatea a crescut în Boldeşti-Scăieni în perioada 2002-2006.sisteme de siguran ă şi protec ie pentru industria de petrol-gaze. BOLDEŞTI-SCĂIENI În Scăieni. prin anii ‘60. Totul s-ar putea să fie o simplă coinciden ă. Compania răspunde la telefonul 244-210-810 şi primeşte zilnic comenzi ferme pentru: . unde.. comparativ cu localită ile mai îndepărtate aflate împrejur. nu ar fi rău să fie înfăptuit. închise acolo ca într-o cutie.oferte de scule şi instrumente de foraj de exploatare.instalări de materiale tubulare şi instala ii de foraj. specificând clar şi sub amenin area legii. erau muşte pu ine în zonă. un loc cu adevărat frumos şi demn de admirat. nu numai mirosurile dau năvală de la rampa noastră. în special vara. BAT SERVICE S. în primul rând pentru liniştirea popula iei din acest oraş asaltat de mirosuri. pe Str..A. . S-a observat că pescăruşii şi ciorile au şi ele o mare predilec ie pentru gunoaie.A. iar ciorile şi-au găsit un adevărat rai în întreaga zonă urbană. sub un capac gros de pământ. deoarece.sisteme de conduce şi pompe. Acum ele s-au înmul it.

apar inând statului şi fiind administrat de o fermă avicolă din Băicoi. un modern şi spa ios depozit de congelare de unde carnea sortată şi împachetată lua drumul exportului în propor ie de 60%. O parte din piep i şi pulpe mergeau la sec ia de afumat. Banca Transilvaniei le-a sărit imediat în ajutor cu împrumuturi noi. 89 a fost reînnoită la 19 mai 2005 prin Societatea Civilă a avoca ilor Radu. cu o autoriza ie integrată de mediu legală şi cu autoriza ia ANPC . se emana un miros greu. Este drept că libanezii au mai modernizat pu in abatorul. transformându-se în îngrăşăminte concentrate pentru animale. localnicii se plâng în continuare şi sunt foarte nemul umi i. încât nu se mai poate fura nimic (sau cel pu in aşa se pretinde).. în special pui de găină până la un an. la sec ia de coacere şi pulverizare. la poarta abatorului. la un capital social ini ial de 4. În prezent se lucrează cu un personal mai redus decât înainte şi nu totdeauna se fac tăieri.000 RON..C. Din cauza aceasta. Pentru nimic în lume nu în elegem de ce. Anexat abatorului.Autoriza ia Na ională pentru Protec ia Consumatorilor. de-a dreptul insuportabil. Produsele de bază ale AGRISOLULUI de la Scăieni sunt: carcase cu pui congela i. AGRISOL-ul s-a asociat cu trei businessmani libanezi. exportul preferen ial fiind ările arabe. Abatorul devenise foarte productiv şi aducea un serios venit ării. se afla. primii având obliga ia să găsească distribuitori ale produselor abatorului în străinătate.928.ABATORUL DE PĂSĂRI S. sfârşind la sec iile de eviscerare şi împachetare. există totuşi zile când mirosul de la sec ia de concentrate (miros gre os de găina ars!) se simte când şi când pe aceeaşi arie pe care era prezent zilnic şi mai înainte. Cele cca 80 de muncitoare de la abator. De la această sec ie. produse derivate de pui şi furaje concentrate. Charbel Elias Laoun (probabil fra i) şi Sarkis Elias Sarkis. Decizia de asociere nr. lângă steagul românesc şi al Uniunii Europene. fâlfâie acum biruitor şi steagul libanez. foarte căutate pe pia ă. deşi controlate la ieşire. şi încă mai există. câştigul de pe produse se împarte între beneficiarii libanezi şi statul român. domnii Youssef Tainos Laoun. care se răspândea zilnic peste tot sectorul Scăieni şi cartierul Balaca (la Boldeşti nu se sim ea decât rareori). Tărăcilă. păsări sau pentru crescătoriile de peşti. fiindcă au fost eutanasiate păsări foarte sănătoase. care erau trimise apoi la sec ia de cură are mecanică a penelor. “AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL” În urmă cu 45 de ani s-a înfiin at un abator de păsări la Scăieni. Deşi s-au introdus filtre noi şi mai moderne decât cele vechi. Cifra de afaceri a AGRISOLULUI a crescut de la 10 milioane de euro în 1999 la peste 25 milioane în 2005. mai ales când ei au auzit şi 142 . într-o perioadă când era criză mare de carne pe pia ă. Astfel. dar de data aceasta. găseau metodele cele mai subtile să scoată ilegal pe poartă bucă i de carne pentru propriile familii sau pentru vânzare. Exista o sec ie de sacrificare a păsărilor pe bandă. Viscerele şi fulgii nu se aruncau ci mergeau la etaj. Sacrificiile au fost cu totul oprite atunci când la Scăieni şi Balaca s-au semnalat focare de febră aviară H5N1 şi când au fost sacrificate toate păsările din zonă ale cetă enilor care declarau furioşi că nimicirea lor este inutilă. El avea câteva mii de tăieri de păsări pe zi. după Revolu ie. unde se măcinau deşeurile organice calcinate. Controalele actuale la poarta abatorului sunt deosebit de severe. unde se fabricau sortimentele “Picarom”.

244-211. capital social 500 RON. S. Str. TECAR-SAN (Şos. făcând necesare eforturi să nu colapseze. TECAR-SAN. cifra de afaceri era de 500.C.000 euro. că promit să devină companii serioase. Recent. în 2004. au apărut. cifră de afaceri 1-2 milioane euro. Ploieşti-Văleni nr. 38.R. PRODSIG. AGRISOL INTERNATIONAL RO. cu tendin e de extindere şi de aceea trebuie să le acordăm încredere şi să le dorim succes. capital social 5000 RON. aceiaşi indici financiari. PRODSIG cooperează cu LUX MOB. BAZA DE APOVIZIONARE FLOREŞTI În Boldeşti-Scăieni. Liliacului nr. INVEST MANAGEMENT. aceeaşi firmă cu AGRISOL. în 1995. în schimb. se află în Scăieni. Bucovului nr.000 euro. Ploieşti-Văleni). întrucât ele contribuie la consolidarea economiei locale. 79). cu val uri. ele ar merita sprijinite de bănci. în majoritate. INVEST MANAGEMENT (Str. 23). capital social 200 RON. câteva firme noi şi este de prevăzut ca numărul lor să crească în viitor. în 1992 pornise cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro. 143 . Morii 38). cu excep ia vechii Baze de Aprovizionare Floreşti. Dacă vor rezista concuren ei. apar inând d-nei Caty Pahon u. în acelaşi loc).793. nu putem să spunem altceva decât că. MORILE DIN ORAŞ: Există două mori. Este o moară mică. Gloriei). cifra de afaceri 500. la poarta abatorului s-a înfiin at şi un magazin de vânzare a cărnii de pasăre. A doua moară se află pe Calea Unirii. care a dispărut deja. în 2003. încurajate de forurile locale.067 RON. DANCOR COM. DANCOR COM (Str.. cea mai mare şi mai veche dintre ele. tel. cifra de afaceri era de 500. urmărite cu aten ie şi descrise într-un material special de studiu economic. Aceasta a fost cumpărată recent de un cetă ean turc.zvonul că această societate ar inten iona să construiască în apropiere şi o mare crescătorie de ra e.000 euro. ROM FOR (Str. cu capital american. Voi men iona fugitiv indicatorii lor financiari de evolu ie şi rezisten ă. FIRMELE MICI DIN ORAŞ: ROM FOR. care apar inea trustului de panifica ie Ploieşti şi care lucrează angro (en gros).acestea erau peste drum de gară sau Fabrica de pâine (dar se va redeschide curând o alta nouă. capitalul social fiind de 2. în 2001. una etajată. Deocamdată. GAFTOS PRODUCTION (Str. Ele au diferite profiluri şi câteva se luptă cu greută i inerente începutului în business.. Multe zvonuri însă ar putea fi neadevărate. LUX MOB (Şos. după intrarea ării noastre în Uniunea Europeană. capital social 200 RON. pe şoseaua Ploieşti – Văleni. lângă dispensarul veterinar. Sediul central al S. LUX MOB. 19).L. care sunt defini i de cifra de afaceri şi de capitalul lor social. GAFTOS.821. Morii nr. au demarat bine. din cifrele de afaceri şi din capitalul lor social afişat. cu pre de abator. întărind şi profilul industrial al oraşului Boldeşti-Scăieni. cum au dispărut varni ele şi Sticlăria .

la ieşirea acestei căr i din tipografie. în viitor. 144 . fiindcă ei sunt arăta i aici doar cu un simplu scop orientativ şi comparativ pentru evolu iile viitoare ale acestor mici companii locale care. indicii respectivi vor fi deja depăşi i. ar putea deveni cu adevărat mari.Se în elege că.

I de ştiin ele naturii. Stăncescu Petru a. Marinescu Florin. Petcu Paul Dorian (n. Pe parcursul mandatului său. Mirea Mihai. 215 din 23 aprilie 2001 . legalită ii şi consultării cetă enilor în probleme locale de interes deosebit. În România există şi func ia de vice-primar. Ei au fost aleşi din reprezentan ii a cinci partide politice. exercitând. Isbăşoiu Constantin. Este profesor gradul I. Vlăsceanu Cristu. profesoară gr. la fel ca primăria oraşului Glen Ellyn. Din partea P. în 2004. a fost şi continuă să fie foarte apreciat de alegătorii care i-au acordat această încredere. promo ia 1965. Primarul oraşului Boldeşti-Scăieni se numeşte Ion Dumitru (n. Gheorghe Nicolae. a X-a la Liceul de Administra ie şi Turism din Ploieşti. şi un nepot. Tănase Răzvan Ionu . pentru spiritul său gospodăresc şi pentru comportamentul lui deosebit de politicos fa ă de to i cetă enii. Vasilescu Alin Alexandru.: Enache Vasile. de ştiin ele naturii. cu o vechime de 41 de ani în învă ământ.ârlea. unde locuiesc. Au o fiică. în condi iile prevăzute de lege. cu o mare majoritate de voturi. Este căsătorit cu profesoara Dumitru Elisabeta (n. se întemeiază pe principiile autonomiei locale. 31 martie 1942). după cum urmează: Din partea PARTIDULUI LIBERAL: Bi ă Paul. Consiliul local şi primarul func ionează ca autorită i administrative autonome şi rezolvă toate treburile publice din oraş. Posedă un patrimoniu şi are ini iativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale. prof.CAPITOLUL XI. Stârceanu Anca. administra iei publice locale. : Lupu Viorel. Primăria oraşului Boldeşti-Scăieni În baza legii nr. În activitatea sa.a administra iei publice locale . din Blaj. Administra ia publică a oraşului Boldeşti-Scăieni. descentralizării serviciilor publice.oraşul Boldeşti-Scăieni este unitate administrativ-teritorială cu distinsă personalitate juridică. pentru orice problemă importantă.02. Popescu Ion. autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. fiul unui muncitor petrolist. 15.1962). 10 mai 1940. La Primăria din Boldeşti-Scăieni. în condi iile legii. Samoilă Nicolae.M. statul Illinois.S. Din partea PARTIDULUI DEMOCRAT: Marinescu Ion. alcătuit din 17 membri care pot aproba sau nu unele decizii locale. fostă colegă de grupă la aceeaşi universitate. eligibilită ii autorită ilor. absolvent al Facultă ii de biologie-geografie din cadrul Universită ii Babeş-Bolyai din Cluj. Dinu Nelu. profesor de fizică. cu Consiliul Local al Primăriei din Boldeşti-Scăieni. la fel ca oraşele americane din jurul meu. primarul se consultă periodic. în Boldeşti).D.R. Profesorul Ion Dumitru a candidat la func ia de primar din partea Partidului Conservator (fost Partidul Umanist) şi a fost ales. Stăncescu Gheorghe. Din partea PARTIDULUI CONSERVATOR: Bibescu Ion. absolventă a Colegiului de Institutori. Alina-Paula. elev cl. Din partea P. sec ia engleză. iar ca 145 . vice-primar este dl.

0244-211. contabilitate este d-na Elena Ionescu. Mar i: dl.ro. în care să precizeze motivul solicitării audien ei. Adresa primăriei este str. Podgorie nr. Noile organe de conducere ale jude ului Prahova l-au numit ca primar interimar pe un specialist în economie. guvernul a decis ca primăriile să fie degrevate de multitudinea de sarcini care le împiedicau să se descurce bine pentru rezolvarea lor. 21. Ultimii patru primari ai oraşului Boldeşti-Scăieni. post comunistă şi post ceauşistă.1363. Dumitru Ion (2004-până în prezent). în condi ii în care oraşul trăia o nouă epocă de libertate. Popescu P.secretar este d-na Marinescu Florina Neli (n. Jean. BoldeştiScăieni. prof. înainte de Revolu ie. Ciungradi Silviu (1979-1981). Enache Vasile (1996-2004).287. Petcu Paul Dorian. Dar era nevoie de primar şi trebuia numit cineva care să nu fi fost membru de partid şi să aibă studii superioare. DIREC IA DE PATRIMONIU A ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI După revolu ie. Miercuri: dl. pentru că era o perioada politică postrevolu ionară încă în fierbere. înregistrări ale căsătoriei. 105300. Cu dumnealui începe seria nouă de primari. Rela iile cu publicul sunt de luni până vineri.30-16. aceasta trebuie să depună o cerere la Registratura Primăriei. înregistrări ale decesului (în termen de 3 zile de la decesul unei persoane). între orele 8. primarul oraşului. Gheorghe Dumitru (1981-1988). După Revolu ie. Secretară este Georgescu Liliana. au fost următoarele persoane (în paranteză sunt nota i anii cât au func ionat în această func ie): Marinescu Aurică (1968-1979).30. dl. Petcu Paul Dorian.275. iar dactilograf-arhivar Moraru Mihaela. 2. iar programul de audien e este afişat după cum urmează: Luni: d-na Marinescu Florina Neli. care nu fusese membru de partid.1947). Pentru ca o persoană să poată fi înscrisă în programul de audien e. viceprimar. cod. cu o veche experien ă în această solicitantă branşă. Prin hotărârea de descentralizare a serviciilor publice a primăriilor. 0244-211.09. nu s-au mai inut alegeri. iar telefon/fax: 0244-211. Bengea Nicolae (1988-1989). să specifice numele. s-au înfiin at direc iile de patrimoniu 146 . absolventă a Facultă ii de Drept Bucureşti. secretara oraşului. din Scăieni. cu studii superioare. următorii fiind aleşi prin vot democratic: Popescu Jean (1991-1992). adresa şi telefonul sau să se adreseze pe e-mailul primăriei: pbs@opticnet. Moroianu Gheorghe (1994-1996). Iată pe to i primarii acestei noi perioade. viceprimar. căci împrejurările nu permiteau aşa ceva. prof. Joi: dl. La primăria oraşului se fac înregistrări pentru naşterea copiilor (termenul fiind 15 zile după naşterea lor). Dobre Valeriu (1992-1994). prof. Dumitru Ion. Şef serviciu financiar.

aflat în spatele statuii lui Teodor Diamant. în anul 1938. toaletarea plantelor. asfaltări de drumuri.şi ele . în privin a iluminatului public. Câteva persoane s-au accidentat sau erau să se accidenteze grav şi să cadă în gurile de canal de unde s-au furat capacele de metal şi care mult timp au rămas deschise fără ca să fie înlocuite imediat cu altele. pe lângă blocuri. al UAMS-ului (Unită ii de Ajutor Medico-Sanitară).54 la număr . Contabil-şef este Mariana Nedelcu. Conducta porneşte de la punctul de evacuare a refulărilor termice. pentru care vedem că patrimoniul nu mişcă nici un pai şi nu se zbate nici un pic este demontarea totală a monstruoasei conducte aeriene. procurarea şi distribuirea materialelor de cură enie. unele străzi mai lăturalnice şi chiar parcurile Agrisol. Cristu Vlăsceanu. o expertă în domeniu. ci o mul ime de alte capitole legate de gospodărire: drenări de canale. există o armată întreagă de salaria i . Moraru Mariana ş. În oraşul Boldeşti-Scăieni sediul acestei direc ii se află pe str. Referent contabil. La fel. pasămite. se pare că direc ia de patrimoniu a lăsat în părăsire marele parc de lângă Clubul Boldeşti. Albert Sebastian Nicolae. Actualul director al institu iei. al bibliotecii. nu a fost niciodată nimănui de nici un folos.nimeni nu le poate contesta . care. al Casei de cultură. reglarea noilor contracte de salubritate şi încă multe. trebuia să încălzească blocurile. al grădini elor. astăzi nu există nici o diferen ă dintre străzile Capitalei şi cele din Boldeşti-Scăieni. continuă cu succes activitatea predecesorilor dumnealui şi rezultatele muncii patrimoniale se văd atunci când parcurgi străzile oraşului. alimentarea cu apă.. un uriaş şi 147 . de câteva decenii. S-au făcut numeroase lucrări concrete în acest oraş . urâ eşte cumplit sectorul Scăieni. cotind prin fa a cimitirului şi luând-o paralel cu Calea Victoriei. pe acolo pe unde ea a fost fără cap montată. În acest scop. dl. Şi ce urâtă este! Acea conductă nu a func ionat niciodată. procurarea de investi ii pentru bunul mers al şcolilor din oraş. lungă de cca 2 km. Alexandru Viorica şi Ilie Rodica. multe altele. deşi au mai rămas încă multe lucruri de pus la punct. cu capace de beton căci pe acestea ştim că nu le mai fură nimeni. contactul permanent cu primăria locală. de a fi renovat vechea clădire a băii transformând-o în frumosul sediu al patrimoniului. şi merge aşa pe nişte străzi. a următorului director. Dacă în urmă cu nişte ani. Dar nu numai problema luminii pe străzi stă în grija patrimoniului. măturarea străzilor şi a trotuarelor. 3. dl. dl.a. construită de primarul Ilie Răspop. eventual.sunt deplorabile! Dar problema cea mai urgentă şi cea mai gravă. Este meritul primului director al patrimoniului local. Dar a cedat de la primele probe. numit în func ie în iunie 2004. în clădirea fostei băi comunale. care a continuat modernizarea şi dotarea birourilor cu toată recuzita necesară. Cu toate acestea. Enache Vasile. încă de la înfiin are. ici-colo abia zăreai câte un bec la stâlpii de pe stradă. Voicu Filofteia. până la intrarea în Boldeşti unde. a însemnat un ruşinos. De asemenea. având o solidă experien ă şi lucrând cu alte două specialiste în contabilitate. de la cuptoarele de topit sticlă. împreună cu alte salariate de la partea tehnică. Trotuarele .care se îngrijesc de estetica şi cură enia localită ii. Direc ia patrimoniului s-a înfiin at în anul 2001 şi principala sarcină a acestei importante institu ii este gospodărirea oraşului. dimpotrivă. este Iosif Elena. plantări de arbuşti şi de flori cu plante aduse din serele proprii de lângă clubul Boldeşti.local. Bucovului nr. Lângă biroul direc iei sunt birourile tehnico-administrative.

fiecare jude . conducta va trebui demontată imediat. trebuie să descriem pu in stema impusă aleatoriu. iar deasupra scutului să aşezăm o coroană cu creneluri (care ar fi semnul noble ei poporului nostru). o asemenea scuză este stupită! De aceea.. era o stemă logică. Prin tradi ie şi prin lege.) Din demontarea ei. în paragrafele de mai jos. 148 .. deasupra stemei trebuie să apară un singur crenel. STEMA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI ESTE JUMĂTATE DIN STEMA A. dar pentru nimic în lume nimeni nu pricepe ce caută oare turnul de cetate. deşi s-ar mai putea cizela şi aceasta vreun pic.şi anume o formă de scut cu simboluri pe el.. dar ştim că n-am avut.. E nevoie să chemăm pe americani ori pe ruşi să o demonteze? iganii din Boldeşti. Dar heraldiştii români au vrut să aplice forme STAS ca în tradi iile regimului trecut şi au spus: haide să le dăm tuturor stemelor româneşti un contur comun . Pentru a în elege mai bine în ce constă acea gravitate. Direc ia patrimoniului ar avea bani să mai înfiin eze încă două-trei parcuri în oraş. unde fiecare stat şi oraş îşi poate alege liber forma stemei. Dacă este vorba de o comună. a stemelor).. care să spună ceva despre istoria. că este o problemă de imagine foarte gravă. Urmări i imaginile. fără standardizări impuse prin reguli din afară.S. dacă este vorba de un oraş.L.G. De aceea. când pe stema jude elor Suceava.. fiecare oraş trebuie să aibă o stemă. care într-adevăr spune ceva... Fiecare desen dintr-un blazon sau dintr-o stemă trebuie să simbolizeze ceva..-ULUI!! O altă mare ruşine a localită ii este dizgra ioasa stemă a oraşului BoldeştiScăieni. din vânzarea fierului vechi... aşa scrie într-un contract (comunist!) că nu avem voie să. frumuse ea şi bogă iile acelor locuri. a i văzut? eu nici n-am reprodus-o pe coperta căr ii mele. Cluj-Napoca ori pe cea a municipiului Târgovişte apar nişte turnuri de cetate cu creneluri. un simbol grafic. în elegem cu to ii că simbolizează industria petroliferă şi bogă ia faunistică a jude ului. pe stema oraşului Boldeşti-Scăieni?. specialişti în demontat fiare. dacă este municipiu.costisitor rateu tehnic al epocii Ceauşescu. Ei bine. până nu expiră contractu’.. o distilerie de petrol şi o capră neagră.. coroana să aibă trei creneluri. se în elege că acolo au fost nişte cetă i. ci am folosit o stemă mai veche.R.U. bogată în simboluri şi chiar frumuşică. nişte relicve medievale. semănând cu o coroană şi ornată cu creneluri.. nu ca aici in SUA.. Heraldiştii noştri însă au cugetat altfel. poate cu mult mai gravă decât aceea cu conducta monstruoasă despre care am scris mai sus. Oricum. Scuza că. Am avut noi vreodată vreo cetate istorică pe aceste meleaguri? Poate n-ar fi fost rău. cu orice risc! (Este un subiect copios de reportaj TVR pe toate canalele de televiziune.M. să vede i. pe stema jude ului Prahova. Ei s-au gândit la un fel de standardizare a stemelor. Cei care proiectează stemele localită ilor (membrii Comisiei Na ionale de Heraldică) se presupune că ar avea cunoştin e solide în domeniul lor (heraldica este o disciplină auxiliară a istoriei care se ocupa cu studiul blazoanelor. dacă le-am spune doar atâta: şo pe ea!. ŞI DIN STEMA COMUNISTĂ A C. Atunci care este problema cu stema nouă? Vă voi convinge. De ex.. când vedem o sondă.. ar putea-o face să dispară în numai câteva ore.

care avea ca bază a stemei mâinile strânse tovărăşeşte pe un fond roşu.G. inclusiv pentru scăienari! Nu sunt heraldist de profesie.U..R.M. tot cenuşiu. pe un fond.şapte creneluri. cu notele muzicale şi cu textele imnurilor pe care le-am tradus toate în româneşte. prin “colosala” lui importan ă istorică. iar ei ne-au trântit o ciumăfaie de scai.. iar dacă este jude . ci şi de păr i de steme comuniste.. Cred că toate persoanele mai în vârstă îşi amintesc detaliat şi cu scârbă de acele blestemate blazoane ale regimului dictatorial. măria sa scaiul ocupă.S.gata! . cu frunzele de laur. înnobilat şi el cu o coroni ă de petale roşii pe cap. chiar pe cel de bază. în limbaj simbolic. absolut intacte. ci de la “Săcuieni”. Ei bine. Aşadar. un sfert din stema oraşului.respectiv. însăşi stema ării trebuia să aibă coroane cu creneluri . Dar ce are de a face noble ea coroanei cu scaiul? Cele două no iuni se bat cap în cap.. veni i aici din zona secuilor şi stabili i pe aceste meleaguri. nu din punct de vedere profesionist.. s-au găsit nişte “min i 149 . nu cu ghimpii. domnilor.L. au fost heraldişti cei care au desenat stema cu pricina trebuia să ştie că. dar m-am ocupat cu heraldica. În plus. pe celălalt sfert al blazonului.R.M. căci secuienii nu erau secui. ca de foc. pe cel de jos. se pot face transplantări nu numai de organe sau de păr i de organe. pe scurt. imaginile celor două mâini strânse tovărăşeşte pe fond roşu .P.L. este prea mult.şi le-au transplantat. este. la baza (!) stemei oraşului nostru. fiindcă noble ea se împacă minunat cu imaginea florilor suave: cu crinii. ci românii alunga i din Ardeal. scaiul. fiecare doreşte să avem un oraş de oameni nobili. ci în calitate de profesor de istorie şi de pasionat amator. fiindcă nu putem admite aşa ceva! Noi nu mai avem nevoie de simboluri comuniste. în stema comunistă mâinile îmbinate strâns simbolizând prietenia “fră ească şi de nezdruncinat” dintre poporul român şi “marele frate sovietic”. asta să fie clar..G.. Conform acestui principiu. nu alta.dacă într-adevăr. Aceleaşi mâini tovărăşeşti se puteau vedea şi pe stema sindicatelor comuniste din fosta R. Cine o fi aprobat această inep ie? Probabil cineva din comisia de heraldică jude eană.R.U. crezând că .S. Iată pentru ce va trebui să protestăm şi să respingem cu hotărâre această stemă blasfematoare pentru noul oraş. tocmai la noi. care nici pe departe nu vine de la “scai”. şi ale C.atunci să i se pună cinci creneluri. se înfiin ase la Bucureşti “Asocia ia Română de Legături cu Uniunea Sovietică”.. iar în acea carte există şi mici explica ii heraldice. Heraldiştii .şi uite că nu are! Dar fie: să rămână oraşul nostru încoronoat cu trei creneluri. exact cele două mâini din stema aprobată anii trecu i pentru BoldeştiScăieni.. .. Pe timpul când “Republica Populară Română” devenise o jecmănită colonie rusească.. Imaginile dintre stemele comuniste şi stema oraşului nostru sunt absolut identice! Ce vre i mai mult? Toate fostele ări comuniste se feresc. Sunt printre pu inii care posedă o mare colec ie de steme şi de steaguri din toate ările lumii şi am aproape gata o carte în care am colec ionat imnurile de stat ale tuturor ărilor din lume. “Confedera ia Generală a Muncii” (1945-1953). hopa. de simbolurile care le-au nenorocit existen a şi. simbolul sărăciei. genialii creatori ai stemei au furat pur şi simplu păr ile de jos ale stemelor comuniste ale asocia iei staliniste A. Însă greşeala cea mai mare este că. ci unul plin de epi mari. Î i vine să plângi (de în epăturile lui). căci treacă-meargă.cu asta au şi explicat ştiin ifico-băbeşte numele de “Scăieni”. A. şi nu orice scai. veninoşi şi lipicioşi. la Boldeşti-Scăieni.-ului . în orice parte a lumii. ciulinele de scai. cu trandafirii.adică pe stema C.

am expediat o recomandată spre 150 . mai stupidă. Scăieniul avea poşta lui. colete rapide etc.ca şi când noi to i din acest oraş am locui sub un turn cenuşiu de cetate medievală unde. numai cea de la Boldeşti. poşta de la Scăieni (unde coresponden a era şi este imensă. Poate că acest caz trebuia reclamat la Tribunalul Suprem.. colete cu mandate poştale. dar propunerea i-a fost tratată cu indiferen ă.. întradevăr. frumoşii scaie i verzi! Halal blazon! O idee mai ira ională. Hoancă Ecaterina. de falanster . veche de peste 150 de ani iar Boldeştiul poşta lui. fenomen care se întâmplă des producând mari nemul umiri cetă enilor care aşteaptă deseori la cozi lungi. să ne propună o stemă-model! Cu excep ia ciorchinelui de strugure aflat între cele 4 frunze gălbejite din jurul lui. da! . şi specialişti în codul Morse. destul de mare (pe Calea Unirii 54). de sonde. căci făceau nu numai pe poştaşii. reflectând. să recep ioneze şi să distribuie stive zilnice de ziare. fiindcă este departe de a avea un aspect de poştă modernă europeană. func ionari cinsti i. datorită întreprinderilor de acolo) s-a desfiin at şi. fiind adăpostite de case particulare. chiar dacă şi în ziarul Adevărul o ziaristă. La numai câtva timp după înfiin area noului oraş. până ce aceasta s-a mutat la Vălenii de Munte. de pachete. de fabrica de geamuri. Nu pot să-mi explic. spre a decide schimbarea de urgen ă a simbolului noului oraş. cum vă spuneam. cetă enii din unele zone din Scăieni trebuind să meargă pe jos chiar şi 6 km (3 dus şi 3 întors) pentru a putea expedia o simplă recomandată. afla i sub conducerea d-lui diriginte Jipa Ion. La etajul clădirii a func ionat o mare centrală telefonică. nu de geaba a protestat domnul primar Ion Dumitru. să colec ioneze abonamente radio ş. chiar dacă nu dispuneau de clădiri proprii. unele scrisori trimise de mine din America nu au ajuns deloc la destina ia persoanelor din raza acestui oficiu poştal şi nici atunci când. pentru economia ării. în mod vizibil. nici un alt element nu aminteşte de alte bogă ii locale. i-a luat apărarea în articolul despre schimbarea stemei oraşului.a. Atunci ei munceau zi lumină. OFICIUL POŞTAL DIN BOLDEŞTI SCĂIENI Pe vremea cât erau comune. s-a construit la Boldeşti o clădire specială. colindate de stihiile comunismului. În acest scop. Darie Chiril. în zilele noastre. câteodată chiar şi duminica. la vagonul poştei.luminate cu bec roşu”. Acum cred că s-a în eles clar de ce am reprodus pe coperta căr ii stema ce provenea dintr-o propunere mai veche care este. Georgiana Bratu. devota i întru totul slujbei lor. pentru ce. de industrie. de multe ori până noaptea târziu. la umbra lui. premiul întâi! De altfel. Poşta are în prezent şaptesprezece salaria i. s-a hotărât să existe o singură poştă. cerând să se înlocuiască stema oraşului. nici că se putea imagina. de petrol. iar în acest sens. trebuia să fie şi centralişti-telefonişti la PTTR. dar nicidecum bine împăr ită.autorii acestui blazon al crea iilor neroade ar merita. bogă iile oraşului Boldeşti-Scăieni. dar ei trebuia să expedieze zilnic la tren. cultivăm marea bogă ie a cetă ii. Poate ar mai fi nevoie de un func ionar la ghişeul de primirea taxelor de plată. pentru evitarea aglomera iei. saci de bani. o imagine destul de logică. frumoasă şi corectă. Cunosc bine doar pe dirigin ii poştei din Scăieni: Beuca Traian. de la această poştă. totuşi.

După 1940. nici măcar pe scări (de pe care odată am căzut când trenul abia pornise. vara. care mai animă. Încă nu ştiu pe cine să dau vina. În 1974 s-a demolat gara veche şi s-a construit gara nouă din Scăieni. Caragiale din Ploieşti. fiindcă numărul trenurilor s-a redus drastic. Totuşi. 151 . (de fapt. că nici pe scări sau între tampoane nu aveai loc. a II-a şi cl.V. a III-a. garniturile erau trase de o locomotivă mare. excusioniştii veni i din Bucureşti şi din toată ara. nu aveam unde mă urca.F. fiindcă pe acolo nu-i prea controla “naşul”. am mers eu şi al i copii. A fost un şantier bănos pentru echipele de muncitori aleşi din locuitorii satelor de pe traseul viitoarei linii de tren. ani de-a rândul. Prin anul 1936 s-a construit la Scăieni o gară-tip. s-a făcut şi cocheta haltă de la Boldeşti. în toate direc iile. fiindcă experien e similare am avut şi cu unele oficii poştale din Bucureşti. . Ea depăşea în viteză automotoarele. având trei clase: cl. unde. din oră în oră. fiindcă nu avea bănci. erau nişte simple gherete. pentru motivul că se înmul ise mult numărul navetiştilor.P.-ul a dispărut. Aşa. fabricate la Arad. cum a fost în trecut. un trenule forestier. care atingea 100 km/oră şi pe care localnicii au botezat-o “Nem oaica”. Noroc cu prăvălioara “Artis”. I. a fost decuplată de la re eaua de curent electric şi în interiorul gării s-au folosit lămpi cu gaz). deschisă non-stop pe peron. un tren automotor rapid. HALTA BOLDEŞTI ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN ORAŞ În anul 1908 a fost terminată şi dată în folosin ă calea ferată Ploieşti Sud-Vălenii de Munte. coborau şi luau “trenule ul de plăcere”. Prin 1955 decovilul a fost desfiin at iar rambleul lui a fost transformat în şosea pentru maşini.Calea Ferată Ploieşti Văleni. fiind totuşi norocos că am scăpat doar cu nişte julituri). a unor ac ionari străini şi români. De multe ori.P. decovilul. Era o cale ferată particulară: C.F. ea nu a ajuns nici până astăzi acolo unde am trimis-o.o gară frumoasă. Treptat. şi în asemenea zile eram nevoit să lipsesc de la şcoală. Lipăneşti şi Scăioşi. În locul lor. Oare aşa o fi func ionând toate poştele din România? GARA SCĂIENI. asemănătoare ce cele de la Blejoi. cu lume. după câteva luni acest fragment feroviar a revenit la stat. începută în 1904. ca şi toate gările de pe linia Ploieşti Nord – Văleni. după planurile arhitectului ploieştean Vasile Grecu . dar. (De-a lungul a mai multor luni. Vara călătorii mergeau sus pe vagoane şi mul i nu scoteau bilete. cât de cât. numai pentru ei. numărul trenurilor s-a redus drastic: doar câteva pe zi. pe linie îngustă) care îi transporta până la Cheia. gara Scăieni.Moldova. cl. Cauza? SNCFR-ul este concurat teribil de companiile de autobuze care circulă des. Când C. fiindcă făceam naveta de la Scăieni la Liceul I. importată din Germania. abia inându-mă de bare. Astăzi linia redevenise particulară. Elevilor navetişti li se rezervase un vagon special. cu vagoane vopsite în galben. care făceau curse dus-întors de la Ploieşti-Sud la Mâneciu Pământeni. asimilat de CFR. Patru ani mai târziu. la început. au dispărut şi automotoarele. inclusiv iarna. numit “bou vagon”. pe această linie circula regulat. cât şi halta Boldeşti.V. până în cel mai umil cătun. Atât gara Scăieni. cursele cu automotorul s-au rărit şi în locul automotoarelor s-au introdus trenuri lungi pentru călători. pe scări.L. Uneori trenurile veneau atât de aglomerate. dar astăzi mai mult pustie.

deşi ghereta aceea de lemn nu are darul să contribuie cu nimic la estetica oraşului. Cam toate vând aceleaşi produse: pâine. pe Str. arhitectul a ieşit în balcon şi ăranul i s-a adresat politicos: “Sărut mâna. uleiuri. Când localnicilor li se termină benzina. spre str. există numeroase unită i comerciale mărunte în acest oraş. pe aproape toate străzile principale. stau în picioare. prin toate localită ile. era foarte căutat de oamenii de la ară. are o barieră lângă gară (cea veche. 152 .locul pustiu de acolo. Nu se află sta ii de taximetrie. produse cosmetice mărunte. Era un domn în vârstă. lactate. UNITĂ I UTILITARE ÎN BOLDEŞTI-SCĂIENI În afară de 8-9 bodegu e şi 2 restaurante. Fiind un oraş cu mul i navetişti. a fost în mod nejustificat desfiin ată în urma cu 60 de ani). micobuzele ar trebui înlocuite toate cu autobuze. Ştefan Greceanu. fructe. mai rare fiind sâmbăta şi duminica. la intrarea în Boldeşti. desigur. ei nu mai trebuie să alerge după ea până la sta iile din preajma Ploieştiului. Gara are şi o sta ie de cântărire a vagoanelor. bariera dinspre nord. începând cu anul 1950-1952. peste linie. ouă. având oarecum o înfă işare de femeie bătrână. cinci linii de manevră. În Boldeşti-Scăieni. ci chiar după câteva luni. cam din jumătate în jumătate de oră. Arhitectul Grecu. călătorii suplimentari. citrice etc. covrigi. zarzavaturi. Victoriei.. dând faliment nu după câ iva ani. contrar legilor.. vara . cu pre uri ceva mai mari decât magazinele universale din Ploieşti. igări.înghe ată. func ionari şi copiii petroliştilor. Distileriei. Câteva vând şi produse alimentare: mezeluri. Majoritatea navetiştilor din Boldeşti-Scăieni folosesc microbuzele şi autobuzele care circulă foarte des. Când un ăran i-a sunat la poartă. proiectantul gării. Sta ia CFR Scăieni are două cantoane. De obicei. numărul posesorilor de autoturisme din acest oraş creşte. Din această cauză nu voi aminti aici decât numai pe câteva din ele.. de intare la Baza Floreşti. Soarta lor nu se ştie însă de azi pe mâine .cea mai bună dovadă fiind faptul că unele au dispărut deja. promit că vor mai rezista. căci le proiecta case simple. s-au introdus autobuzele schelei pentru navetişti. consolidându-se. o linie de trimitere spre fabrica de geamuri. Astăzi cursele dintre BoldeştiScăieni şi Ploieşti le fac nişte microbuze speciale care circulă regulat. şi avea o casă cu balcon. Domnul arhitect Grecu este acasă?”. ele sunt aglomerate. An de an. ape minerale. care continua str. o rampă de descărcare şi încă o linie moartă. purta părul tuns castron. sucuri. multe fiind mici prăvălioare sau dughene înfiin ate de persoane cu spirit comercial mai mult sau mai pu in nativ sau de oameni ambi ioşi care au dispus de ceva bani împrumuta i de pe la bănci şi le-au deschis cu mari speran e de afaceri frumoase. Există curse de microbuze şi spre Seciu. banane. cu părul alb. El locuia în Ploieşti. săpunuri. vin şampanizat. care îi acoperea urechile. frumoase şi nu prea costisitoare. cucoană. deoarece s-a înfiin at o mare benzinărie “Petrom” pe şoseaua Ploieşti-Văleni. dulciuri. pe cele care au rezistat timpului sau care. lichioruri.

Unele sunt mai vechi. odată intra i în UE. 21 (sub patronatul d-nei Minea Victoria. UNITĂ I SPECIALE DE DESERVIRE A POPULA IEI Aici trebuie să men ionăm serviciile de distribuire a apei. chioşcurile de ziare. bl. trebuie să stau la o coadă lungă la gaze. acest tip de comer va mai putea continua. ambele în centrul Boldeştiului. în engleză). Există. Nu credem că. din care una. Unirii.cu o gamă foarte diversă de produse alimentare . altele mai noi: Panait SNC (non-stop). SC Ziua Com. de lenjerie. două cofetării în Boldeşti. frizeriile şi alte servicii mărunte. unde aceştia vând. se află magazine de menaj. fructe. chioşcul de ziare Caliope ş. cu un patron turc din Dobrogea. Pe lângă cele din Boldeşti. tânărul Musa Samir. Magazinele cele mai aprovizionate . cu adrese schimbătoare. SC Ulgerox SRL (non-stop).Patronii care se ambi ionează să mai înfiin eze asemenea prăvălioare ar trebui să nu uite de o lege nescrisă a comer ului: cu cât apar mai multe unită i similare în acelaşi loc. Şi pe lângă Fabrica de geamuri Scăieni există două unită i comerciale. clubul de noapte “Night Club”. oraşul nu are o pia ă ca alte oraşe. SC Elysmarc Nicolae SNC (non-stop).a. cu atât mai pu ini clien i vor avea şi cu atât mai mari sunt şansele de a da faliment. altul la complexul comercial “Omnia”. nici de restaurantul-bar “Grădina Parc”. peşte şi fructe. precum şi CEC-ul din Boldeşti. Apari ia lui va însemna scurtarea vie ii micilor magazine din oraş. construirea unui mare complex comercial în acest oraş. str. Ficus SRL. frumos decorat în interior şi cu mâncăruri gustoase. din parcul de lângă clubul Boldeşti.A. unde toate chitan ele de plată ale familiei mele (bill-uri. când îmi plătesc “bill”-urile în România. în viitor. Imita ii mai slabe ale lor se mai află în complexul comercial de la blocurile din Scăieni. gazelor şi luminii din oraş. Din păcate. 27. trei aflate pe Şoseaua Ploieşti-Vălenii de Munte. asemănător cu cele din Ploieşti. cumpărat recent de noul proprietar.sunt ale lui Catrinoiu Gheorghe şi Tronaru Ion (Tron Prod SRL). Agen ii Loto 29-38 Boldeşti. cu birourile lor de încasare a taxelor. în acelaşi spa iu cu gogoşeria). cooperativa de consum şi de credit “Albina”. legume. de la blocurile Scăieni. la lumină sau la birourile de distribuire a apei. din America. şi la 153 . la bodega din Balaca de la răscrucea străzilor Bucovului cu Morii şi încă două. foarte necesare acolo. o unitate care are prăjituri mai bune decât cele produse la cofetăria “Scala” din Bucureşti. Se preconizează. lapte. vara. existând încă destui vânzători ambulan i pe străzile şi pia etele din apropierea blocurilor. Agen ia Loto şi ziare Scăieni de pe str. de asemenea. nu putem face abstrac ie de restaurantul “Sonda” din Boldeşti. concuren a reciprocă fiind una din cauzele anihilărilor reciproce. locuitori al oraşului Glen Ellyn. toate cu vitrine (din păcate sărăcu şi neprofesional amenajate). Din fericire. “Altis” SRL (non-stop). ne sosesc lunar prin poştă (şi tot prin poştă le achităm). Romtelecomul S. care sunt la zi cu aprovizionarea: Magazin de desfacere.. Spre deosebire de noi. Nici Seciu nu duce lipsă de asemenea prăvălii. Bucovului nr. Vostan SRL. Magazin de 38. de carne. Horia Ho oiu. patronat de Tudose Gabriel. Cu toate acestea. cu servicii de internet şi jocuri electronice. bine preparate.

Podgoriei nr. trebuie să mergem la birourile S. veni i de la distan e mari şi care stau mult timp în picioare. deci. adică prin poştă sau prin Internet. str. când te sufoci de cald.R. PLOIEŞTI.F. Vor trebui. pentru lumină la ELECTRICA MUNTENIA NORD S. să-şi achite datoriile la zi. La Televiziunea prin cablu deocamdată este greu de spus unde trebuie făcută plata. se încearcă sistemul american şi sunt convins că nu va trece mult timp până va exista şi în România aceeaşi procedură de plată ca în Statele Unite sau în ările vestice din Uniunea Europeană.E. pentru apă la JOVILA CONSTRUCT S. la rând. dacă se poate. Până atunci. Pie ii nr.1. fiindcă biroul se mută de colo-colo. pentru plata gazelor.. 14. eliminate cât mai rapid aceste situa ii jenante.Boldeşti-Scăieni.D. când te congelezi de frig. căci altminteri acestea cresc.E. mai ales vara este foarte greu. S. Când eşti tânăr.A. 154 . Mai tragic este când întâlneşti acolo bătrâni.L.A. sau iarna. SCDGN Distrigaz sud-est A. pe str. str. chiar anul acesta (2007). Dealului 42. nu este o problemă să stai în picioare la cozi şi să pierzi o jumătate de zi pentru achitarea acestor consumuri.

căci există un contrast izbitor între cele două sectoare ale oraşului. nici boldeştenii. cu toate plaiurile ei. vă declar aici tuturor că. Am făcut totul pentru a dovedi acest lucru. încât nimeni nu îl poate nega. Aş vrea să fiu. oricât aş dori să-l ocolesc. am scris-o şi pentru că sosise de mult 155 .iar în momentul de fa ă sunt cetă ean american care şi-a păstrat cetă enia română şi declar oricui că sunt mândru atât de cetă enia americană. Capitala Culturală a Europei . pe lângă multe altele pe care le-am publicat. Ba pe mul i oaspe i i-am auzit că există sate chiar mai frumoase şi cu un aspect mai urban decât sectorul Scăieni. autor al acestei căr i. De-a lungul paginilor ei se poate vedea clar nu numai pre uirea mea aleasă pentru aceste minunate plaiuri prahovene. mai mult ca de orice altă no iune materială din această lume trecătoare. de la început. pentru toată cultura şi istoria lui mărea ă. ara cea mai avansată a lumii. nu sunt nici scăienar.Sibiul meu fiind. între Boldeşti şi Scăieni. Neîndoios. cu toate luminile şi umbrele ei. nici scăienarii. de fapt.CAPITOLUL XII. în acest an. nu va fi cu putin ă. Contraste dureroase sau discrepan a dintre Boldeşti şi Scăieni Iată că am ajuns să dezbat un capitol destul de delicat al monografiei mele. mi-a reproşat că dispre uiesc locul de unde am plecat. America mi-a deschis toate pun ile spre cunoaştere absolută. S-a afirmat de multe ori că orice monografie dedicată unei localită i este. fiindcă patriotismul local este pretutindeni în vogă. pe care. asfaltată şi nimic mai mult. fiindcă aici este un loc binecuvântat de Dumnezeu unde am învă at şi văzut lucruri atât de minunate şi de utile pe care probabil că în nici un alt loc de pe Terra nu mi le-aş fi putut însuşi. cât şi de nobila cetă enie română. am rămas Român. Conştient de acest adevăr.Scăieniul ca o comună veche. Român. în pofida unui asemenea screamăt periferic. Oare acesta este un motiv care să ne bucure? Oare eu am putut să mă bucur când l-am auzit pe un boldeştean tachinând pe un cetă ean din Scăieni când îi spunea: Scăieniul tău a ajuns veceul Boldeştiului?! De aici era să se işte o bătaie. este tot o dovadă a dragostei mele pentru ara Mamă din care m-am rupt. este ca şi când aş intra în Grădina de Aur a Maicii Domnului. Contrar acuza iei unei cucoane nevrotice şi penale din Scăieni care. cu maşina. vorba papei Ioan Paul al II-lea. după ce a străbătut în goană. bine în eles: subsemnatul. ambele localită i. nici boldeştean. în primul rând. va trage o concluzie logică şi implacabilă: Boldeştiul arată ca un oraş în devenire . cu atât mai mult el sare în ochii oricărui vizitator străin care. eu mi-s foarte mândru mai ales de faptul că sunt. chiar dacă aceste glorii au răsărit din sânge şi din lacrimi amare şi sfinte. Acest lucru este atât de vizibil şi de scandalos. plină de glorii strălucite. în splendoarea căreia locuiesc în deplină libertate de peste două decenii. E sunt sibian . ci pentru tot poporul nostru. încă din primele minute. un capitol necesar al istoriei ării noastre. că indiferent de limbile străine pe care le vorbesc şi în ce ară trăiesc. însă când păşesc pe spa iul mioritic al României. înainte de toate. cunoscându-mă prea pu in. am scris monografia localită ii Boldeşti-Scăieni cu un mare dor şi profund respect fa ă de oamenii ei. Însăşi cartea de fa ă. îndrăgostit nebuneşte de România. că voi fi Român şi voi muri Român.

Sibiu. Ca şi Anteu. unde mă aflu când scriu aceste rânduri.ci o adori pe toată. pentru că în străinătate nu ai toate datele la îndemână ca în ara ta. te înva ă ce este acela dorul de Patria natală. Haide i.. trupul frumuse ea şi măre ia lui.şi. făcându-se un pas fundamental spre 156 .. La fel. toate fiind ca o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos. unde toate elementele sunt armonios alcătuite . cu magazine având vitrine la parter . dând timpul cu nişte ani buni înapoi. Vă mărturisesc că mai mul i prieteni am avut din Boldeşti decât din Scăieni. fiindcă Boldeştiul. între Boldeşti şi Scăieni. iar acesta este motivul pentru care bateriile inimii şi ale sufletului meu se încarcă numai şi numai atunci când vin anual în România. am vrut să văd dacă cineva din exil o poate face iar acela am decis să fiu chiar eu. Via a în exil este o experien ă dureroasă şi complexă care. iubesc cu aceeaşi devo iune şi Boldeştiul. Ploieşti. Atunci când s-a decis urbanizarea localită ilor. în afară de schelă. pornind chiar de la arhitectonica modernă şi de la planul de urbanizare. s-au construit la Boldeşti. Înseamnă că cineva s-a făcut vinovat sau vinova i de părtinire. încă din start. Văzând însă că anii se scurg cu repeziciune şi că nimeni nu are timp să se consacre unui asemenea studiu nu prea simplu de cărat în spinare. Boldeşti.căci aş dori să fie componentele aceluiaşi trup teluric: oraşul Boldeşti-Scăieni. nu pot face nici o diferen iere între Scăieni. ărmurile Mării Negre şi oricare altă parte a României mele. Din păcate.unde capul are frumuse ea şi măre ia lui. şi că in foarte mult la el. să punem mână pe rană . mai zvelte.timpul să o scrie cineva. în primul rând. culmile Carpa ilor.. generând sursa discrepan elor. fără diferen ieri. Era mai mare nevoie să fie mărită artificial popula ia Boldeştiului decât cea a Scăieniului? Nu era nevoie. iar eu nu am ales exilul dintr-o simplă aventură. ci pentru a-mi salva via a amenin ată de monştrii comunişti. în ansamblu. cu apartamente mai spa ioase şi mai moderne. foarte vizibilă. Pe toate le iubesc la fel. vom constata că toată ponderea industrială. îmi dă for a deplină să trăiesc şi să creez. toată puterea financiară era atunci (dar chiar şi acum) localizată exclusiv în Scăieni. numai imaginea unei mâini sau numai col ul de jos . dar construind acolo blocuri mai impunătoare şi cu mai multe etaje. Rezultatul? Privi i numai ce blocuri. căci am pre uit foarte mult Boldeştiul şi oamenii lui.. cuantumul financiar din veniturile întreprinderilor din Scăieni mergea cu părtinită prioritate pentru urbanizarea Boldeştiului. Nu am auzit pe nimeni din exil să mai încerce aşa ceva. Nu ştiu cine a decis această mişcare. şi Scăieniul. şi Balaca . Dar la început nu a fost aşa. deja s-a produs un dezechilibru în ponderea umană. Nu trecuse nici un an de zile.şi compara i-le cu jerpeliturile celor câteva blocuri trântite fără nici o noimă la Scăieni. numai atingerea cu pământul ării mele. Speram că vreun băştinaş din partea locului se va apleca peste pagini să o redacteze. nu avea nici o industrie. de această discrepan ă urbanistică. mai înalte. există o dizarmonie foarte vizibilă şi creată artificial de oameni nepricepu i sau rău inten iona i. de tipul celor din Bucureşti şi Ploieşti. când trăiam în Austria şi încă de acolo dorul de România devenise ucigător..sine ira et studio . încă de la început. Bucureşti. despre care nu po i spune că îi iubeşti numai col ul de sus. cum Creatorul a pus atâta frumuse e în componen a fiecărei păr i a corpului omenesc . şi Seciu. De la miile de kilometri depărtare.tot aşa în componen a unei localită i nu ar trebui să existe dizarmonie. Dar în acelaşi timp.. şi iată de ce. din mitologia grecilor antici.

al celui nordic şi creându-se un decalaj de popula ie. într-o discu ie personală cu d-lui. oameni buni? Datorită acestui fapt. A fost exact invers . majoritatea. desigur.. restaurantele. unică. căci am videoclipuri cu înregistrarea sonoră a discursurilor. decât mirosul de la crescătoria de porci. mai ales dacă analizăm speran ele şi entuziasmul naiv investite de locuitorii din Scăieni. este înjositoare şi pentru mul i extrem de jignitoare. la Boldeşti. farmacia veterinară. însă re inem ideea de părtinire. centrul de plată a luminii. Romtelecomul.care îşi avea înainte primăria ei. vorbeau numai despre. care credeau sincer că dacă se unesc cele două comune într-un oraş mare şi puternic. Emil Constantinescu. lan ul de magazine. fotograful. Dacă Teodor Diamant ar trăi astăzi.. Eu îi cerusem 157 . nu la Scăieni. ar putea continua. fiindcă acolo. Dispensarul cel mai modern s-a construit la Boldeşti.. serviciile ei proprii de plată . Când scăienarii au cerut să li se construiască o poştă nouă.a.. farmaciile. La fosta comună Scăieni . Seciu şi Balaca.. atât unii lideri localnici. continuând pe această cale. sunt convins că ar plânge sau ar chema pe urmaşii falansterienilor pe metereze. Re inem din nou ideea de părtinire. tot eu m-am adresat fostului preşedinte al României.. poşta. muzeul pe care îl va avea oraşul se face la Boldeşti.o amară dezamăgire! Unde mergem.. CEC-ul. Când s-a decis ca să fie încălzite blocurile de la Boldeşti cu energie termică adusă prin conducta de la fabrica de geamuri. spitalul. construindu-se o poştă nouă. banii s-au repartizat imediat pentru o şcoală mare şi modernă la Boldeşti. pentru tot oraşul. centrul de plată al gazelor. poşta ei. şi dacă ne gândim că sutele de milioane de dolari erau produse de marile fabrici din Scăieni şi de sondele (care.. Imensă nedreptate! În câteva ocazii solemne. centrul de plată al televiziunii pe cablu. de la abatorul de păsări şi de la marea groapă ecologică unde tot jude ul îşi varsă deşeurile de gunoi. căci exemplele. unde nu s-a încercat nici măcar o mică deriva ie de branşare spre ele (dar am văzut. scris în stil analfabetic şi în batjocură “Scăeni”!). cofetăriile. la care am asistat în ultimii ani. vor avea şi ei parte de nişte avantaje în plus fa a de cele avute înainte. Când s-a solicitat necesitatea construirii unei şcoli noi la Scăieni. acea energie a fost dirijată imediat tot spre Boldeşti. centrul de plată al apei şi canalizării ş. eu care militasem cu insisten ă pentru formarea acestui oraş.n-au mai rămas absolut nimic. nu la Scăieni. li s-a desfiin at şi poşta veche pe care o aveau. Nu exagerez cu absolut nimic când afirm aşa ceva. cât şi oaspe ii străini invita i să ia cuvântul în fa a unei mari mul imi. la acest mare fiasco făcut în defavoarea sectorului Scăieni... telefoanele. deci “divor ul” dintre ele. un dezechilibru de for e. atunci nedreptatea este strigătoare la cer.urbanizarea sectorului respectiv. benzinărie... sunt: primăria. tot la Boldeşti. Scăienii putând să rămână încă mult timp fără şcoală nouă. cum ar fi Ziua eroilor. deşi conducta trecea numai la câ iva paşi de zidurile blocurilor de la Scăieni. Cui (quid) prodest?=Cui foloseşte? În felul acesta Boldeştiul a devenit capitala cătunizatelor Scăieni. muzeul. “oraşul Boldeşti” şi numai despre “oraşul Boldeşti” (re ine i: nu mai pronun au deloc numele de “Scăieni”. cu cererea să renun ăm la acest experiment. tot pe teritoriul Scăieniului se aflau). dacă nu ar fi fost proteste şi nu s-ar fi tras mari semnale de alarmă. punând serios în discu ie separarea celor două localită i. că instala ia aceasta tot nu a mers). Re inem iarăşi ideea de părtinire nedreaptă . nimic din toate acestea.şi aşa mai departe. însă contribuabile erau tot întreprinderile de la Scăieni.

o cofetărie. sus inut şi de al ii ca mine . ci numai pe trotuare. mi-a fost respinsă. Toma Călinescu. fireşte. nu cârciumi ordinare. statutul de oraş de sine stătător. atâta timp ne îndepărtăm cu vinovă ie de poruncile divine. în toate domeniile rămase în urmă. de înv.) Atunci această localitate îşi poate pierde. total deteriorate. o pia ă. există încă 9 proiecte de constituire a zonelor metropolitane. dacă Terra aceasta va supravie ui cu bine schimbărilor vizibile din natură. cu primăria lui şi cu bugetul lui. Eram. cum era de aşteptat. o altă înfă işare. sectorul Scăieni. fără să găsim solu ia ideală. cu straturi de flori ş. pe care nu se poate merge. modernizând cu prioritate acest sector. care vor asocia toate localită ile din jurul municipiilor. luxoase. 158 . care am trăit şi mai trăim încă o epocă destul de zbuciumată şi plină de multe neajunsuri materiale şi contradic ii. şi mult mai eterogenă în compara ie cu noi cei de la debutul veacului al XXIlea. în afară de Oradea. să existe şi aici o farmacie. poate chiar cartiere reziden iale. categorie absolut majoritară. să se construiască un mare magazin universal sau un mall care să uşureze via a localnicilor. pentru o perioadă de timp. pe o rază de 30 km. de ing.fostului preşedinte să se înfiin eze două oraşe separate. care făceau parte din această categorie a dezamăgi ilor.a. să se înfrumuse eze sectorul prin plantări de noi arbori decorativi. cu cele mai diverse profiluri utilitare. fiecare cu conducerea lui. Având în vedere că. incluse în aria Ploieştiului. deşi poli ia rutieră strigă zilnic prin megafoane pietonilor să nu mai circule pe străzi. cu lac artificial. spre a da posibilitate localită ii Scăieni să-şi revină din decăderea jalnică în care a intrat. cu o arenă în aer liber. Propunerea. să existe sec ii ale serviciilor de plată utilitare. intelectual şi tehnologic. La nivelul tehnologiei viitoare. ajunsă până aici. Iaşi şi Constan a. (Deja. să se refacă trotuarele. după cum preşedintele însuşi a fost respins de cei care au crezut prea mult în promisiunile lui. la poalele pădurii din Scăieni. ajungând să fie două cartiere moderne şi de elită. ele vor căpăta. în viitor. în mod implicit Boldeştiul şi Scăieniul au şanse mari să devină cartierele de nord ale Marelui Municipiu Ploieşti sau Marii Meropole Ploieşti. la ora actuală. din care ne zbatem din răsputeri să ieşim. de familia fostului primar Jean Popescu şi de mul i al ii. Ce rămâne atunci de făcut? În primul rând să se ceară conducerii jude ului Prahova ca reparti ia fondurilor să favorizeze. să se încurajeze înfiin area de noi magazine. Emil Popescu. oricum. care se va dezvolta sub auspiciile epocii respective. conform gusturilor urbanistice specifice acelei perioade. Gheorghe Gheorghe. un restaurant modern şi luxos. inclusiv Ploieştii. să se construiască o poştă şi în Scăieni. în următorii 50-80 de ani. spre câmpul care se termină la Balaca.de ing. fa ă de cum arată acum. Însăşi popula ia care va trăi în acele decenii va deveni mult mai evoluată din punct de vedere material. să se construiască un mare parc.

Prahova). la acordeon şi la orgă electronică. succesorul prof. Puica Bălan. Cu toate acestea. Muzicală. formând câteva orchestre cu ei şi participând la concursuri în care a ob inut totdeauna locul întâi. 19 aprilie 1970.CAPITOLUL XIII. foarte căutat pentru a cânta la diferite ocazii. Miltiade Păun. în domeniul muzicii vocale. a debutat la Televiziunea Română şi la radio încă de la vârsta de 17 ani. trebuie să ne aşteptăm ca numărul artiştilor să fie mic. fost copil de trupă. Artişti. Dimitrii Paşuk. Poienarii Burchii. director la Direc ia Muzicală din Ministerul Culturii. Iosif. Iosif (1911-2003). pe rol de soprană. la capitolul “Personalită i de seamă din BoldeştiScăieni”. Buc. a învă at zeci de copii să cânte bine la aceste instrumente. specialist în predarea lec iilor de mandolină şi chitară. Costache Marian. despre care am vorbit înainte pe larg. A continuat să cânte muzică populară şi muzică uşoară acompaniată de diferite orchestre. Ion Cucu Bănă eanu. secretar literar la Teatrul de Operă şi la Teatrul de Operetă din Bucureşti. 1969). fra ii Bratu (dar poate că mai sunt şi al ii de care eu încă nu am auzit). După pensionare. există câteva persoane care sau făcut cunoscute. Ion (Nelu) Păun. pe plan local sau chiar la nivel de ară. Titi Iosif. Este fratele Ligiei Dună. libretist şi autor al căr ii “Opereta” (Ed. Voi vorbi. unde şi-a sus inut şi masteratul. ale lui Nicolae Ceauşescu date în cinstea preşedintelui Fran ei. A participat la concursuri pe ară şi a ob inut premii şi diplome. Ion Pârvu. 3 oct. instrumentale sau în domeniul muzicologiei. muzicieni S-a spus că. Ovidiu Pascu. prin anul 1958. mai pe larg. intepretând melodii populare. 1949. cântăre i. Ca nimeni altul. Mircea Dumitrache (1925-2006). Charles De Gaulle. Petre Petcu. în 1967 şi 159 . Vasile Pandele. Dumitru A. Dumitru A. excelent interpret la trompetă. Elena Licu. Marin Cioacă. mergând prin toate regiunile ării. sub bagheta unor cunoscu i dirijori şi violonişti ca Ionel Budişteanu.solistă a Teatrului de Operetă “Ion Dacian” din Bucureşti. Jean Pandele. Aş începe cu Miltiade Păun (1928-2002). Ion Nistor. Mircea Dumitrache. Scăieni). atunci când acesta ne-a vizitat ara. A fost chemată să cânte la ospe ele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. profesor de vioară în Germania.n. cum este oraşul Boldeşti-Scăieni. în localită ile cu profil industrial. Puica Bălan (Victoria Pascu . la Berlin. asistent universitar la Conservatorul de Muzică din Bucureşti. despre Miltiade Păun şi cei doi fra i Dună. Cei mai cunoscu i sunt: Ligia Dună. Florentin Dună. Opinia nu este departe de adevăr. Florentin Dună (n. deoarece în acest loc găseşti mai de grabă un număr mare de oameni pasiona i de calcule şi de tehnică decât de artă. membru al unui cuartet german de coarde care a ob inut numeroase premii interna ionale. prezentă în numeroase spectacole transmise de Radioteleviziunea Română. Ligia Dună (n. cu excep ia Moldovei. 19 iunie 1969. dirijor de orchestre şi fanfară.. a lucrat cam toată via a punându-şi întregul talent de interpret la mandolină şi chitară în slujba copiilor. Scăieni .

fără să aibă studii speciale în domeniul muzicii. frate cu Jean Pandele.primul. cu domiciliul în Scăieni şi la Piteşti. De asemenea.Nicu şi Florică . acordeonist iar Florică interpret la mandolină. înregistrată pe casete şi CD-uri cu principalele piese de succes din concertele sus inute cu această mare orchestră prin toată ara şi peste hotare. solistă a Corului armatei din Ploieşti. n. Iosif. a fost deseori solicitat pentru diverse ocazii festive. vechi membru al orchestrei şi fanfarei lui Ion Cucu Bănă eanu. a fost solist al diferitelor orchestre populare sau de muzică uşoară. domiciliată în Balaca. mai mult sau mai pu in cunoscute. Iosif (Titi Iosif. 160 . trompetist de elită în toate orchestrele locale. A fost director al Clubului (1970-75). Ion (Nelu) Păun. A fost şi trompetistul fanfarei lui Cucu Bănă eanu. Ion Pârvu. a fost cel mai bun baterist din tot oraşul. Au prezentat împreună frumoase piese muzicale prezentate deseori în public. un saxofonist apreciat pentru frumoasele piese interpretate cu multă măiestrie la acest instrument. Elena Licu. interpret al preten ioaselor valsuri franceze în acord cromatic. Jean Pandele. având o voce cuceritoare. organizator de orchestre şi de concerte pe raza oraşului Boldeşti-Scăieni. Boldeşti). Ovidiu Pascu (n. cât şi populară. frate cu Miltiade Păun. motiv pentru care a fost solicitat de toate orchestrele locale şi regretat de to i pentru pierderea prematură a acestui talent înnăscut al ritmurilor sonore. dânsul era trompetist în orchestra lui Cucu Bănă eanu. Marian Costache (1947-1996). fiul lui Dumitru A. zis şi Puiu Păun (1932-2006).vezi următorii doi . datorită căreia putea interpreta. 10 martie 1968. 1 apr. A cântat la TVR Prahova. Păcat că vocea ei splendidă nu i-a fost valorificată după cum ar fi meritat. unde prezintă atât piese de muzică uşoară. diferite arii de operă şi operetă din repertoriul clasic universal. La Crama Seciu i-a cântat lui Henri Coandă care a sărutat-o pe frunte după concert. Trebui să men ionez că aceşti trei Păuni . Ilie Păun. unde era toboşarul forma iilor. baterist şi saxofonist în câteva orchestre de pe raza oraşului. fiul d-nei Puica Bălan. acest tânăr cu voce frumoasă ar fi ajuns mai departe. Cristina Panaitescu – solistă vocală cu repertoriu din muzica populară şi uşoară. este în acelaşi timp un deosebit de talentat acordeonist.nu sunt rude între ei. Fra ii Bratu . într-o manieră distinsă. talentat interpret la chitară şi mandolină. Dumitru D. înso it de diferite orchestre. Era o soprană cu o voce de o largă amplitudine. pentru că a moştenit o voce frumoasă. este solist de muzică populară al orchestrei “Doina Argeşului” din Piteşti. Este şi cel mai bun patineur din oraş pe patinele cu role. Dacă ar fi fost sprijinit. domiciliat în Scăieni. cel mai bun interpret la trombon din tot oraşul. Virgil Păunescu. Petre Petcu. alt trompetist solist al fanfarei lui Cucu Bănă eanu. Ion Nistor. 1946). Vasile Pandele.a aplaudat-o. de asemenea.

El a terminat liceul I. Facultatea de Drept din Bucureşti dar şi Institutul de Artă.C. îl cităm printre artiştii din acest oraş fiind un bun actor dramatic angajat la Teatrul Mic.Bogdan Albulescu (n.T. deşi nu este cântăre . Caragiale din Ploieşti.A.L. Teatru şi Cinematografie (I.1978.). la Teatrul Na ional şi la Teatrul Casandra din Bucureşti.03. 22. la Ploieşti). 161 .

în special modernul şi bine îngrijitul stadion de la Boldeşti. Toate aceste terenuri de la Boldeşti există şi astăzi şi sunt din nou bine îngrijite. din păcate. cât şi în prezent. cu câteva decenii în urmă. fără nici un motiv. Şi la Fabrica de mucava era un bazin de înot. Nelu Slăboiu). Atât în trecut.50 m. indiferent de faptul că era veche. Spre fala întregului jude . Pe terenul de fotbal al schelei. cât şi Schela Boldeşti. dar. de la un fost jucător. terenul de fotbal al Fabricii de geamuri. forma iuni întregi ale fotbaliştilor schelei Boldeşti. M-am interesat de numele lor şi. o sală de ping-pong. se construise. cabine vestiare şi un mare ştrand. deoarece atât Fabrica de geamuri Scăieni. sportul rege . în mare.era şi a rămas fotbalul. Fotbaliştii forma i în această zonă nu a fost nevoie să se ridice de pe terenuri improvizate. apoi astupat. jucători în echipa na ională şi mari antrenori . au fost patru manşe. destul de modernă..într-adevăr. acesta din urmă săpat mai adânc şi dotat cu o trambulină înaltă de 3 m. În total. a mai apărat şi după acea perioadă de vârf. părăsit însă de mai mul i ani. are adâncimea de 3. Ambele bazine de înot au fost construite (1940) în pantă: primul are şi trepte de intrare în apă.şi cea mai adulată de public. Cel mai vechi dintre ei a fost Pelinescu Titus.. atât pe timpul războiului. aici sportul preferat . un teren de volei. Despre ei voi oferi amănunte la capitolul “Personalită i de seamă din Boldeşti-Scăieni”.pe Viorel Mateianu şi Valeriu (Vivi) Răchită. împreună cu partenerul lui permanent. portarul echipei . au existat câteva echipe de fotbal cu jucători minuna i pe care ar fi păcat să-i dăm uitării. El a fost transformat. desfiin at. cea mai veche (bătrânii) fiind manşa întâi . recent vândut cu fabrică cu tot. Comparativ cu acesta. într-un bazin de colectare a lichidelor reziduale petroliere. Doar micu ul bazin pentru copilaşii de 4-5 ani a fost desfiin at. În curtea fostei Baze de Aprovizionare Floreşti.20 m. adâncimea maximă fiind 1. sporadic.frecvent pe teren la meciurile dintre anii 1937-1949. numele lor merită să rămână amintite în această carte. sub pretextul că nu avea scurgere. Fiind nişte sportivi de elită. deşi ele nu au fost singurele. cu peste 60 de ani în urmă. Bazinul pentru înotători. incluzând grupuri mai constante sau mai pu in constante de jucători. cam în spatele întreprinderii Arta Metalului şi a Bazei Tubulare din Scăieni. apoi un splendid teren de tenis de câmp. 162 . împăr i i pe mai multe manşe cronologice. acum 65 de ani. aveau echipe în divizia C şi frumoase terenuri proprii de fotbal. în dreptul trambulinei. împăr it în două jumătă i de un baraj separator de ciment: prima jumătate fiind pentru neînotători şi cealaltă jumătate pentru înotători. aflate undeva pe maidane lăturalnice. am putut reconstitui. Baza sportivă a schelei mai cuprindea: o sală de şah (aici repurtau frumoase victorii un mare şahist din Boldeşti. Fără o puternică bază materială sportivă. poate că nu ar fi existat asemenea personalită i sportive de elită. se antrenau zilnic fotbaliştii de la Schela Boldeşti. cât şi după război. o popicărie.CAPITOLUL XIV. regretatul şi simpaticul Ionel Damian. Activitatea sportivă din Boldeşti-Scăieni Terenurile de sport din acest oraş au dat ării doi mari fotbalişti. Pilică Ion (Mânzu). un alt bazin modern de înot. a ajuns să arate pe an ce trece tot mai abandonat.

zis Boly (extr. PILOT DE AVION Desigur. Cetă enii din Boldeşti-Scăieni. zis Paganel Nicu Teodorescu Ică Filipoiu Ion Loghin (frate cu Irina Loghin) Vasile Olteanu Aceştia au fost fotbaliştii din genera ia de aur a sportivilor de la Schela Boldeşti. Câ iva dintre ei au trecut deja în lumea celor drep i. zis Nei MANŞA a IV-a (anii 65-80) Ilie Dragnea (portar) Nicolae (Puiu) Doman Ion Voinea (stoper) Stelică Julea Ion Pilică. admirau deseori o avionetă rapidă care le săgeta deseori cerul. zis Cairo (înaintare) Vasile Vancea Vasile Georgescu (stoper) Victor Iofter (mijlocaş) Jean Boieru (mijlocaş) Nicolae Pilică. zis Mânzu (extr. dreapta) Ion Pilică. zis Mânzu (extremă dr. La 16 ani. zis Gică Constantin Niculae. avea să-i devină so . stângă. însă brevetul l-a luat la 18 ani. inginera Lidia Belea (n. pe o placă comemorativă aplicată înăuntru sau afară. mai târziu. motiv pentru care.. frate cu Boly) MANŞA a III-a (anii 60-65) VIOREL MATEIANU (înaintare) Haralambie Eftimie Constantin ârcovnicu Ion Tănase Vasile Gheorghe. însă de mică visa să fie pilot de avioane. zburându-le peste case şi făcând loopinguri spectaculoase şi mici acroba ii prin aer. astăzi nu mai are 16 ani. Prahova). deoarece numai la acea vârstă se putea primi un brevet de pilot. la Strejnic. pe Clubul mic de la Boldeşti. În carlinga avionului acela se afla Lidia. singură. zis Tanana Gheorghe Anghel.MANŞA I (anii ‘50) MANŞA a II-a (anii ‘60) Titus Pelinescu (portar) Augustin Ghioca.) Ion Stroe. zis Tolo (stoper) Jean Berilă (portar) Nicolae Stroe Ion Marinscu-Pisica (portar) Matei Vlăducă Gheorghe (Ghi ă) Armean (fundaş) Puiu Dragomirescu Gheorghe Teşcula (fundaş) Constantin Diaconu. dar s-ar merita ca numele tuturor să fie men ionate undeva.. LIDIA BELEA. curajoasa feti ă deja pilota perfect avioanele uşoare de sport. 2 mai 1957. a urmat o şcoală de pilotaj. înso ită de instructorul de zbor care. care deseori cobora foarte jos avionul pe deasupra casei părinteşti de lângă pădurea Scăieni. La 20 şi 21 de ani a 163 . O FETI Ă DE 16 ANI DIN SCĂIENI. Slănic.

De aici. 31 m. îndemnând. a continuat să piloteze încă doi ani.390 KHz.. ca să-l putem recep iona. 19 m. 164 . 16 m.ro. la rândul ei. pe 103. Îl felicităm! To i radioamatorii din lume . 41 m şi 49 m.5/145. Sta ia dumnealui are următoarele indicative tehnice: PREFIX INDICATIV CLASA NUME DOMICILIUL CXY YO9CXY a III-a Sandu Doru Boldeşti-Scăieni Ştim că YO9CXY emite/recep ionează. din oraşul Glen Ellyn. membru al Federa iei Române de Radioamatorism care are indicatorul YO9A şi al Federa iei Prahova (ZYO7Z-Repetor).câteva zeci de mii . şi pe alte colege de facultate să-i urmeze exemplul. aşteptând un QSL card de la YO9CXY-Boldeşti-Scăieni. fără să cunoaştem exact derivatele frecven elor (bănuim. dl. îl salut cu un simbolic QSL american din partea sta iei vecine cu mine W9CCU. Ca studentă a Facultă ii de Foraj-extrac ie a Institutului de Petrol şi Gaze din Ploieşti. în func ie de momentele favorabile ale ionosferei. de Radioamatori. specializată şi în comunicări meteo. în spa iile rezervate numai radioamatorilor). în benzile de 13 m. alternativ.hamradio.câştigat toate concursurile de aterizare la punct fix şi a făcut câteva salturi curajoase cu paraşuta.îl pot contacta. pe unde scurte. Sandu Doru. 25 m. FEDERA IA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM (YO9A) În oraşul Boldeşti-Scăieni există şi un radioamator sportiv. dar îl putem repera şi prin www. din America..

SCAIGLASS SRL. întreprinderea respectivă poate ajunge la faliment. s-a redus sim itor.. el a avut o dezvoltare economică uluitor de rapidă. Nu ştim dacă şi calitatea produselor finite. peste o altă perioadă de timp. Chiar şi numele unor întreprinderi s-a schimbat. Un caz special este firma PETROMSERVICE S. toate aceste oraşe. având un vechi statut de urbanizare. pe rând. Fabrica de mucava Scăieni. Poate că nu chiar din această cauză fabrica de geamuri de la Scăieni a cunoscut crize endemice. căci 165 . imediat după Ploieşti şi Câmpina..A. încât numai la doi ani de la înfiin are.iată. 13 la număr. Baza Autotubulară (BAT). Astăzi. Acestea să sperăm că nu. apoi când.A. condusă de oameni destoinici. S. cu excep ia oraşului nostru....A. Evident. S. Abatorul de păsări. Dacă îşi schimbă numele de trei ori. Boldeşti-Scăieni .C. ocupa deja locul al treilea. ARTEMA Plast SRL (din 1996). iar acest miracol s-a putut întâmpla numai datorită faptului că această localitate dispunea şi încă mai dispune. într-o oarecare măsură. iar a unei firme mari de sute de milioane. Vom descrie toate aceste unită i. Deşi Boldeşti-Scăieni era cel mai tânăr din toate. ele sunt: Întreprinderea de Geamuri Scăieni. În oraş existau patru unită i industriale de anvergură şi alte câteva mai mici. loc în care s-a men inut timp de zece ani! Nu a fost acesta un miracol? Sigur că a fost. imediat după Ploieşti şi Câmpina. după care a căpătat nişte nume instabile. TRANSFEROVIAR (??!) S. pentru o perioadă. ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI SCĂIENI (IGS) La început se numea simplu: Fabrica de Geamuri Scăieni (FGS). denumirile finale sunt neinspirate din punctul de vedere al preten iilor de branduri europene. GES S. for a lui economică nu mai este aceeaşi. ca şi sticla produsă acolo. Schela Boldeşti şi Întreprinderea de Foraj şi Lucrări Geologice Speciale (IFLGS). În ordinea tradi iei locale. de o puternică bază industrială. Industria din oraşul Boldeşti-Scăieni Se ştie că jude ul Prahova este jude ul cu cele mai multe oraşe din ară. ca urmare a diminuării puterii ei productive şi de vânzare: SCAIGLAS S. friabile. În America. urmate de Arta Metalului..CAPITOLUL XV. şi ve i vedea de ce. gata a fi din nou schimbate şi fragmentate peste noapte. fiind înfiin at în 1968. i s-a zis Întreprinderea de Geamuri Scăieni (IGS).R. produc ia de sticlă de la această întreprindere fostă de elită. ajunsese cea mai mare fabrică de geamuri din ară. din păcate. Între anii 1970-1980. Se pare că şi în România schimbarea numelor unei firme a început să coste. de pe locul ultim a propulsat pe locul al treilea în ceea ce priveşte ponderea economică.C.c. din cele treisprezece oraşe (12 fiind cu mult mai mari). SCĂIENI. fugitive şi.. Cert este că de când s-a închis sec ia de la Blejoi. s. (“firma mamă” care a cumpărat-o pentru a-i mai adăuga un nume: GES GLASS SRL) şi Dumnezeu ştie ce alte nume noi de “botez” va mai căpăta. ca şi numărul salaria ilor de acolo. schimbarea numelui unei firme mijlocii aduce cheltuieli şi pagube de zeci de milioane de dolari.L. biata fabrică. Firma Ecoferm Cris-Tim şi alte câteva firme mai mici.

000 lei.500. Fabrica de la Scăieni era. p. la Buzău şi Târnăveni. limpezire) care erau comune şi. se montează o a doua maşină de tras geam. Ulterior. ing. această capacitate a crescut progresiv. costr. atelier de prelucrări mecanice. La fel. bineîn eles. deoarece dispunea de bra e de muncă. Documentele de arhivă ne arată că. care avea o capacitate de produc ie de 2000 m. În România mai existau trei fabrici de geamuri: Fabrica de sticlă de la Azuga cu gaz metan. Prin apropiere trecea linia electrică de înaltă tensiune de la posturile TRAFO ale schelei Boldeşti.longevitatea oricărei întreprinderi depinde cel mai mult de valoarea produselor ei şi a mediului de marketing. bineîn eles. becuri electrice din Putna. depozitul de mărfuri. geam tras (de 3 mm grosime) în 24 de ore. fără camere regeneratoare (ardere. aşezat direct pe pământ. atelier de repara ii utilaje. s-a recurs la doi specialişti germani. de unde această materie primă se putea transporta lesne pe calea ferată. ruperea geamului se făcea manual. Capacitatea totală maximă de produc ie proiectată era de 2400-2800 m. şi Fabrica de sticlă Ardeleana. geamuri. Totdeauna a fost nevoie de fabricarea ei.000. erau şi nişte pu uri de joasă adâncime pentru apă industrială.000 lei. dar după 1948 s-a unit cu sec ia de la Blejoi. laborator chimic de analize.000. cam primitive. Fabrica de sticlărie Turda şi Fabrica de geamuri Ploieşti. (Astăzi. 56. unde erau amplasate liniile tehnologice. De-a lungul anilor. depăşind produc ia celorlalte firme similare din ară. capacitatea cuptorului crescând la 1. la nivelul anului 1934. Ei au proiectat cuptorul care avea următorii parametri: L=10 m. lângă care s-a decis să se construiască această fabrică. topire. constituită ca societate anonimă prin actul constitutiv şi prin statutele publicate în Monitorul Oficial nr. numărul salaria ilor. 166 .) Localitatea Scăieni oferea locul optim pentru construirea unei noi şi mari fabrici. Alte fabrici nu existau. sumă destul de rezonabilă.p. cu mari riscuri de accidentare (ele nu au putut fi totdeauna evitate). Fabrica avea hale de produc ie. prima industrie de geamuri românească din Vechiul Regat. că mai există încă două mari fabrici de geamuri. La început. împăr it în 17. nu departe. pe an. în 1938. nu ne-am putea imagina civiliza ia modernă. în anul 1941 capitalul social a ajuns la 60. de gaze bogate de sondă şi se afla nu departe de cariera de nisip fin de la Vălenii de Munte. Peste patru ani. Localitatea Scăieni îndeplinea prin excelen ă toate condi iile să se înfiin eze pe teritoriul ei o asemenea fabrică. În aprilie 1934 a început construc ia primului cuptor de topire şi de tragere a geamului. în compara ie cu complexitatea tehnologiei de astăzi controlată electronic.000 mp/an. neavând personal românesc specializat în industria sticlei. înfiin ată în 1918. dar atunci ele nu se înfiin aseră. din 10 aprilie 1934. iar cererea de geamuri era din ce în ce mai mare.000 de ac iuni nominative a câte 500 de lei fiecare. Sediul societă ii era la Bucureşti. Societatea Anonimă Mediaş. capitalul social fiind fixat la 8. depozitul de materii prime. Fără sticlă. de tip Fourcauld. rampă de cale ferată. rampă auto. Se ştie că sticla este un element de bază al oricărei construc ii şi locuin e omeneşti. tehnic Warteschi. necesitatea de geamuri a fost suplimentată de încă trei fabrici similare mai mici: Fabrica de sticlărie. În 1940 fabrica mai func iona şi cu o linie de încărcat butelii. Kristionsent şi ing. de fapt. fiind înregistrată sub numele de Industria Română de Geamuri Scăieni. Urmare beneficiilor ob inute şi subscrip iei ac ionarilor. geam tras.

având loc conversia primelor maşini de tras geam de pe vechiul procedeu Fourcault pe altul mai avansat. întreprinderea a mai luat o gură de oxigen întăritor şi vedem că încă mai trăieşte. după opinia autorului acestei monografii. Tot în acea perioadă s-a înfiin at şi sec ia de vată de sticlă/vată minerală. din fondul de investi ii s-a realizat o instalare de securizare a geamului cu încălzire mixtă (gaze naturale şi energie electrică). astăzi nu putem obliga nici o firmă din ară. totul depinzând de 167 . cu atât mai pu in cele de peste hotare. Având un buget favorabil. apoi. indiferent de calitatea lui. GES S. când s-au construit încă trei cuptoare cu tragere orizontală. În 1998 s-a trecut la construirea unei linii moderne franceze de geam float. Gra ie geamului securizat.C.care apar inuse fra ilor Vernescu. ările din fostele state comuniste erau obligate să cumpere cantită ile de geam românesc. Ca urmare. cauza. În urma cutremurului din 1977. cât şi implementarea unor noi tehnologii care să se ridice la nivelul celor utilizate în ările avansate ale lumii. spre a scăpa de faliment. apoi şi un hotel. Întrucât. dar după un deceniu deja avea 800. în peioada 1997-1999. urmărind graficele dintre anii 1993-2000. Scăieni de inea 60% din capital. avea 1200 de oameni în produc ie. care se lucra exclusiv pentru export. deci cu risc mai mic de periclitate. să cumpere produsele fabricii de la Scăieni. un cămin pentru nefamilişti. fabrica a putut construi un liceu industrial. în 1965. în perioada 1991-1993.. dar mai ales moral. pe bază de brevet japonez. utilajele erau în cea mai mare parte uzate fizic. accelerând dinamica produc iei fizice la principalele sortimente finisate. prin contractul din cadrul fostului CAER. Prima etapă de refacere a avut loc în anii 1955-1960.. de pildă. La fel în produc ia de “metri pătra i bază”. se impunea necesitatea unor investi ii. de realizarea unei instala ii de producere a geamului prin tehnologia float-glass. s-a sim it necesitatea executării unor serioase lucrări de refacere a capacită ii de produc ie. Ini ial. un club. deşi nu există garan ii absolute de supravi uire continuă. conform acelor contracte. la sortimentul de “geam tras” a scăzut îngrijorător. În 1999 se exporta peste 80% din totalul produc iei. în care S. a trebuit să se caute noi solu ii salvatoare pentru comercializarea produselor de geamuri. de vată de sticlă şi de alte produse de sticlă etc. în trecut. finisat. şi care avea un cuptor de geam colorat. SCAIGLAS-S.L. procedeul Atachi. observăm că dacă la “geam laminat” ea s-a men inut oarecum constantă. vânzarea geamului tras şi laminat mergea strună pentru că. căi de acces asfaltate. o cantină. pentru producerea geamului.R. Astfel a luat fiin ă S. căci este nevoie de aşa ceva. diminuarea cererii de pe pia a interna ională şi contractele nepatriotice ale unor companii româneşti de construc ii cu societă ile occidentale care le condi ionau regimul de finan are numai dacă acceptau să importe geam tras de la firmele lor apusene. De aceea.C. rămas neterminat. Acesta. iar etapa a doua între 1961-1965. despre care am amintit mai sus. şi s-a ajuns la colaborarea cu o firmă americană. chiar dacă costul geamului lor era mai ridicat. Această firmă şi-a concentrat toată aten ia pe producerea şi comercializarea geamului securizat. urmată. Dacă. fiind concuren a. mult mai solicitat pe pia ă decât geamul clasic. prin asimilarea de noi tehnologii pentru tragerea geamului. Deşi dinamica produc iei fizice îşi propunea un ritm ascendent sau măcar constant.A. linie ferată interioară. ar putea deveni acum hotelul oraşului. fabrica pornise numai cu 60 de muncitori.

la rândul lui. care a făcut ca întreprinderea să lucreze uneori la limita de avarie. exista următoarea structură a salaria ilor: TESA Complex SME Aprov. atât pentru posturile din produc ie cât şi pentru personalul TESA.C. Scăieni se confruntă în prezent cu un mediu extern nefavorabil. Furnizorii de materii prime pentru fabrica de la Scăieni sunt S. calcar. Uzina de produse chimice Govora (furnizoarea de sodă calcinată) şi Exploatările miniere din Harghita. Sticloval Vălenii de Munte (furnizoarea de nisip). motiv care a făcut ca o parte din întreprinderile de geam din România. de natură economică. plin de contradic ii antagoniste. demografică.C. CTC. Prin acelaşi proces de şoc trec şi furnizorii de materii prime. În ceea ce priveşte numărul de personal. Braşov şi Hunedoara (furnizoarele de dolomit. Celelalte categorii de salaria i au fost recrutate prin organizarea de interviuri. Societatea S. trecerea la privatizare poate fi un salt dureros. nouă ne lipsea în totalitate experien a dinamicii capitaliste şi a sistemului de privatizări. administra ie. în acest proces de privatizare şi chiar de lichidare. feldspat şi alabastru). desfacere. După aproape o jumătate de secol de comunism..C. De aceea. chiar turbulent. În mod indubitabil. cuprinde un ansamblu de factori.A. GES S. culturală. unii deveni i destul de nefavorabili.mediul de marketing care. S. aparent ireconciliabile. rupând ritmul de coordonare a produc iei. furnizorul noii genera ii de sticlari. socială. politică. perioada de înflorire a Întreprinderii de Geamuri Scăieni a fost ajutată de Grupul Şcolar de Industria Sticlei (liceul industrial) din localitate. inclusiv cea din Scăieni. juridică. laborator 168 102 salaria i 186 193 149 . ecologică. să fie restructurate. redăm mai jos situa ia scriptică la data de 31 mai 1999: Din care la SCĂIENI la sec ia BLEJOI ________________________________________________________________ Total personal 1390 1240 150 Muncitori 1340 1091 150 Personal tehnic 50 149 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------maşinişti 28 28 0 personal CAF 70 70 0 personal de deservire generală 30 30 0 personal cercetare proiectare 4 4 0 ________________________________________________________________ Pe compartimente.

Bucureşti. S. cercet. Covasna. fabrica de la Scăieni. ajungându-se în prezent la peste 50%. datorită concuren ei. deci. MOBREAL S. fiind închise două cuptoare (cuptorul 2 şi cuptorul 3).C. BUCUREŞTI. Braşov. deşi geamul chinezesc este 169 . DAKO DISTRIBUTION S.L.L. STORAD EXIM S. ACHETRANS S.L.C. aceasta este foarte restrânsă.R. Câmpulung-Muşcel. Câmpina.C. În ceea ce priveşte pia a externă.C. ferindu-se să intre în “parohiile” celorlalte fabrici.L. De asemenea. dar urmărind tabelul de mai jos. CRISTAL BRAD S. Târgovişte. s-au sistat angajările. CONSTAN A. dacă atunci numărul salaria ilor scădea într-un ritm relativ lent. Botoşani. Constan a. Astfel. PLOIEŞTI. devenire generală 30 30 33 29 30 ________________________________________________________________ Clien ii fabricii de la Scăieni au contribuit şi ei la ridicarea şi coborârea prestigiului fabricii. proiectare 16 16 5 6 4 pers. evitând. POSEŞTI.Geam laminat 160 Geam tras Blejoi 188 Geam tras Scăieni 246 Prelucrări 42 Geam cristal 83 Confec ii lăzi 41 ________________________________________________________________ Analizând evolu ia în ultimii ani a numărului scriptic de personal. Îmi pare rău că nu dispun de graficul cu personalul fabricii dintre anii 2001 şi 2007.. vindea/vinde produsele ei către firme din Piteşti. tot globul. Oradea etc. S. China comunistă acaparând.R. Găieşti. ca urmare a pensionării masive în condi iile decretelorlege nr. VĂLENII DE MUNTE. ve i deduce că. Fiecare fabrică de geam are zona ei de distribuire. se observă o scădere a acestuia în anul 1997. conflictele comerciale.C. Oneşti. tehn. Brăila. Bacău. 60/190 şi nr. practic.R. numărul acestor clien i micşorându-se în prezent.R.R.L. S. respectiv către clien i ca S. 70/1990. fa ă de ceea ce era atunci: ________________________________________________________________ personal 1995 1997 1998 1999 2000 ________________________________________________________________ TOTAL PERSONAL. S. productiv 101 97 63 61 50 maiştri 49 44 39 36 28 personal CAF 82 83 93 88 70 pers. în ultimii şapte ani reducerea s-a accelerat iar numărul salaria ilor s-a redus cu şi mai mare viteză. Există clien i interni şi clien i externi. Dorohoi. 2154 2037 1842 1450 1390 DIN CARE: muncitori 1925 1811 1648 1389 1208 pers.

dar şi o tehnologie modernă bazată pe mecanisme sofisticate şi comandate electronic. Republica Moldova (Basarabia). de fabricare a sticlei. ca să nu mai vorbim de geamurile aduse din China. spre a nu se întâmpla evenimente posibil catastrofice.928. Un factor frenator în evolu ia acestei fabrici a fost totdeauna concuren a internă.C. cuptoare sigure şi solide pentru folosirea materiei prime în vederea procesului topirii. ci însăşi existen a neafectată a întregului mediu înconjurător. Ungaria. Indonezia. INDIGENA-Republica Moldova. în ultimii ani. În istoria lungă de peste 73 de ani a Fabricii de Geamuri din Scăieni. Bulgaria. Ungaria. dar şi cu enorm de multă energie termică şi electrică. Din totalul efectivului de salaria i 80% aveau studii medii.3 miliarde RON. UMRAMIYETurcia. soldată uneori cu accidente şi sacrificii.) În 1991 cifra de afaceri a fabricii era de 10-26 milioane de euro. neştiind altă meserie decât aceea de sticlari. Singura mare neplăcere întâmplată recent acolo şi în toate sec iile a fost reducerea numărului de salaria i. de grija şi măiestria cărora depinde nu numai siguran a de perfectă func ionare a procesului. Cehia. Serbia. azotul lichid joacă un rol esen ial. asemenea sec ii având un personal supercalificat de dirijare şi supraveghere. avută de o via ă. care lucrează cu devo iune într-un asemenea loc de mare responsabilitate. iar 60% cu vârste între 30-50 de ani. către clien i precum DEMGEXIM-Grecia. la sec ia fluide. Economul Cesărescu. OMEGA PROD COM TÂRNĂVENI (care concura pe sectorul geamului ornament şi geamul armat). structuri adiacente de amestecuri chimice sub presiune în care. GEROM BUZĂU (concura/concurează pe sectorul de geam prelucrat) şi S. că datorită înaltei calificări a personalului. la această fabrică nu se va întâmpla niciodată nimic rău. iar restul angaja ilor prezentau studii superioare de specialitate (numai 10% erau vârstnici. La concuren a lor se adaugă afluxul firmelor străine de geam care vând produsele lor în ara noastră. KEM WOOD-Bulgaria. În 2005 cifra de afaceri a scăzut între 10-20 milioane de euro. VORMICELRepublica Moldova. cu adevărat vital. sunt califica i sticlari. a fost achizi ionată la un pre minim de firma S. trecerea lor pe listele de persoane intrate în şomaj care. cu un capital social de 6.000 RON în 2006 întreprinderea. GOTCEV-Bulgaria. de la d-na operatoare Camelia Voinea. de ex. Am în eles.. PTOP-VICTORIA-Macedonia. Polonia. va fi foarte greu să-şi găsească imediat alt loc de muncă.C. deci marea majoritate. TARDINT-Serbia. în urma unei licita ii. uneori periculos. din Bucureşti.26%. s-a folosit nu numai o mare energie umană. Trans Expedition Feroviar S.categoric mai slab calitativ decât cel de la Scăieni. încă a mai putut exporta produsele de sticlă securizată în ări ca Turcia. Din totalul salaria ilor 77. 1-9 (director general Cristi 170 . Fran a. În asemenea puncte importante s-au construit structuri calculate să reziste şi la seisme de gradul 8 pe scara lui Charles Richter. Coreea de Sud sau Iran. iar capitalul social la 4. Grecia. deseori neloială. cuptoare ultramoderne electrice sau termice cu gaze pentru recoacerea geamului. venind din ări ca Turcia. dar de priceperea acestor tehnicieni operatori depinde nu numai via a colectivului. str. 30% până în 30 de ani.R. nr. mai ieftine dar de cea mai proastă calitate.L. dar este vândut mai ieftin. fiind dificil sa se reprofileze în alte joburi într-un timp scurt. Cu toată această concuren ă în creştere.C. fabrica de la Scăieni. Cităm concuren ii cei mai persisten i din această categorie: S.

Sau . electrică. ÎNTREPRINDEREA DE MUCAVA BOLDEŞTI-SCĂIENI .). Am dori ca noul director al acestei foarte utile întreprinderi.a. Nu ştim dacă din cauza aceasta nu a îndrăznit nimeni să o şteargă. cu semnifica ii muzeistice. ar trebui să zicem “hirtie”..“Trăiască Republica Populară Română. în ziua de 24 august 1889.A..CAHIRO !. după ce a scris-o. însă. comercial) ş. să facă necesare eforturi de a men ine faima de care ea se bucura înainte. cum s-ar spune. Este cea mai veche întreprindere din oraş şi una din cele mai vechi din ară. vizitat de fantome.care zace acolo.Rădulescu. să se ştie ce a fost înainte. pe o suprafa ă de 5 ha.. care lumina noaptea. atunci oricare alta. se înfiin ează. scara s-a rupt şi. cum au fost neuita ii ingineri Mircea Vasiliu. Vasile Dragoş.CAHIRO S. Noii conduceri şi edililor oraşului le mai dăm un sfat: să se uite pe zidul fabricii de lângă linia ferată. Tahir. zugravul a murit pe loc. fabrica de hârtie. Ion Nagy (dir. La un secol după maşina lui Robert. spre a i se atribui locului valori istorice. şi să şteargă odată. pentru genera iile viitoare. Când ascult cel mai mare post de radio egiptean. Astăzi i s-a dat un nume destul de neinspirat. În 1789. 171 . scumpa noastră patrie!” . dar nu rostită pe arăbeşte .. cam greu de pronun at în româneşte. dar au nimerit-o cu oiştea-n gard . dl. lozinca aceea comunistă .Doamnelor şi domnilor.. în căzătură. owneri Vasile Didilă şi Gruia. puteau găsi o alta. Să lăsăm problemele filologice şi să descriem acum această întreprindere. Sayyidati ua sadati assallamu alaykum!”=“Aici CAIRO. adm.. un muzeu al sticlei.. dacă tot nu le plăcea denumirea veche. la Scăieni... o clădire părăsită precum arată acum fosta fabrică de sticlă de la Blejoi sau. fabrica însăşi are şanse serioase să devină o piesă de muzeu. Stelian Grecu. având ca vecini.. dacă nu de-a dreptul arăbesc: CAHIRO!. pentru vecie. din geam vopsit. cum ar fi: FABCARO=fabrica de carton românească FAMURO=fabrica de mucava românească iar dacă şi astea par caraghioase.. în cel mai fericit caz. pe unde trec zilnic trenurile. Mircea Popescu (dir. el începe programul în limba arabă astfel: “Hunaa al-CAHIRO. sub directori deosebit de întreprinzători.alipind for at silabele din alte trei cuvinte: CArtonHÎrtieROmânia (dar hârtie nu se mai scrie cu “î”.poate că se inten ionează să fie păstrată nealterată pe acel zid ca să devină un zid al plângerii pentru cei nostalgici ori. montase deasupra ei o stea roşie. În timp ce o monta.cine ştie . licita ia pentru această fabrică a fost câştigată de un nou patron. ci cu cu “â” .. căci vedem scris CaHIro !) În fine.. fără să fie rudă cu campionul la box) care. În ultimă instan ă. Este... În acest caz. Este o poveste adevărată în legătură cu ea: lozinca a fost scrisă de un zugrav moldovean (se numea Doroftei. la vest. o lozincă cu blestem. sfidând anacronic timpul de peste 60 de ani. poate. Luis Robert construieşte în Fran a prima maşină de fabricat hârtie cu sită esută de cupru. Constantin Olteanu.. domnilor. care avea o respectabilă etate de 118 de ani.iar după numele propus de dv. neatinsă. pacea să fie cu voi!” Cine ar fi crezut vreodată ca fabrica de mucava din Boldeşti-Scăieni să primească numele capitalei Egiptului şi încă în pronun ie arabă? (Fără măcar să aibă în ea vreun capital de la băncile egiptene)? Am în eles că noii stăpâni nu ştiu limba arabă şi că s-au gândit să formeze un nou cuvânt. ca un fel de memento..

la înfiin are. fabrica este cumpărată de ing. La scurt timp. în 1892. în care s-a mutat întreaga instala ie de fabricat hârtie. o va anexa fabricii de la Scăieni . Materia primă. Eforia Spitalelor. apoi al lui Ceauşescu. Documentele arată că din 1969 şi până în 1985. când milioane şi milioane de căr i. la est. numărul de salaria i a crescut de la 800 la 1300. Inginerul Zahareanu mai era proprietar şi al fabricii de pastă celulozică de la Cheia-Mâneciu Ungureni. cazane de abur. de “ardere pe rug” a căr ilor. de textile. de la Petre Bălăceanu. Vă rog să re ine i că această creştere spectaculoasă a produc iei nu se datora atât celulozei ob inută din lemnul pădurilor.000 lei. “LETEA” Bacău şi Fabrica de hârtie de la Câmpulung. De la început..m. înăl ând fabrica pe un câmp cumpărat de la Mauriciu Blank. culori minerale etc). inclusiv cea de la Scăieni. cu avantaje pe 30 de ani. 2422 şi 423 din 1888. la rândul lui. confec ii de carton pentru cca 400 de beneficiari interni şi externi (industria de încăl ăminte. producându-se carton duplex. În timpul primului război mondial întreprinderea nu a putut lucra şi a fost închisă până în 1920..a.000 tone la 23. ateliere pentru repara ii. cum scutite erau şi celelalte fabrici de hârtie şi celuloză existente la acea dată: Fabrica de la Buşteni. În baza legii de protejare a industriei româneşti din 1912. În 1945 fabrica a fost na ionalizată de comunişti. veneau la Scăieni pentru. pe care. este scoasă la licita ie şi va fi cumpărată. fabrica îşi reduce produc ia relansată din plin în 1922. cât miilor de tone de căr i sosite zilnic. începând din anii 1949 până în 1989. trimise la distrugere din ordinul regimului stalinist al lui Gheorghiu Dej. erau paiele. În anii de criză 1933. în baza hotărârii Tribunalului Jude ean Prahova. de inea instala ii de 600.751 lei. alimentară. cartoane perforate. carton suport tapi erie auto. în gara Scăieni (un nou tip de materie primă). Primul proprietar a fost Esra Penhas. clădirea aceasta fiind cu un etaj. hârtie de ambalaj. auto ş. pentru suma de 420. confiscate din biblioteci particulare ori de la toate marile biblioteci publice. reciclat (topit). în 1899. celuloză . proprietar de terenuri. fabrica de la Scăieni are un număr de 120 de lucrători (fa ă de 50 cu cât pornise ini ial).22% din totalul de hârtie pe ară. La finele secolului trecut.toate livrate în ară. De asemenea.000 lei. dar şi în două ări importatoare: Austria şi Germania. Tehener. pivni e. iar produc ia de la 15. de unde veneau camioanele să le încarce pentru topit (abia mai târziu s-a construit o linie ferată care să meargă direct în fabrică). cumpărat de acesta. valoarea produc iei fiind de 400. avea capital imobiliar de 609. nr. Între anii 1935-1973.000 lei. După zece ani de activitate. deveniseră mari 172 . uzate.000 de tone. Zahareanu. moşia lui Bălăceanu. Ele erau aruncate în vagoane fără nici un discernământ. această întreprindere a beneficiat de scutiri de vamă pentru materialele de import (clorură de calciu. hârtie igienică sanitară. A. reprezentând 3. fabrica avea două corpuri de clădire. din care se fabricau 300.000 tone. încât fabricile de hârtie. de ing. capacitate fabricii a crescut la 268. A fost perioada crâncenă de librocid. la jumătate. clădirea de serviciu a patronului (directorului) şi alte instala ii utile producerii de hârtie. şi ani de-a rândul. fabrica de mucava de inea magazii. locuin e pentru muncitori. Ini ial.şoseaua Ploieşti-Vălenii de Munte.000 kg hârtie. la sud.d. şi la nord tot moşia lui Bălăceanu.). prin modernizarea instala iilor sau înlocuirea celor vechi.

dar când le-am dezgropat. făcând cumpărături prin magazinul “Interex” din Ploieşti. învelite bine în cartoane.toate. Astăzi. una din cele mai mari crime anti-culturale din istorie.. când Întreprinderea de mucava Scăieni s-a aflat la apogeul perioadei ei de aur.adică făcută la CAHIRO! Vai. ceea ce a cauzat o involu ie în produc ia de materiale finite.C. iar acele căr i din anii de teroare comunistă. din Grecia (proprietara firmei de băuturi alcoolice). fenomen specific şi la celelalte întreprinderi cu profil similar. dar cei rămaşi la putere în institu iile statului n-au acordat aten ie modernizării fabricii. Din ordinul lui Ceauşescu au sosit zeci de mii de Biblii şi căr i de rugăciune la topit pentru a se fabrica din ele. Istoria literaturii române din 1941 a lui George Călinescu. descărcătorii au fost aleşi numai din persoanele analfabete.abatoare culturale. ce distinsă “onoare” pe biata noastră localitate! 173 . existând o produc ie de zece ori mai mică decât în anul 2000. Calciu Dumitreasa. mai piteau dintre ele şi le vindeau. le-am îngropat. m-am mirat văzând că lumea se înghesuia să cumpere suluri de hârtie de toaletă cu pre redus.. De aceea. Gheorghiu Dej şi ale lui Ceauşescu. Lucian Blaga. în care se mai cunoşteau texte fragmentate din căr ile sfinte! Pe când eram copil. fiindcă. împreună cu mul i colegi de-ai mei de clasă. cunoscut ca mare disident anticomunist care a zăcut două decenii prin închisori. În anul Revolu iei 1989 fabrica aducea 376. cu un personal de 1950 de salaria i.. ALEXANDRION. pe atunci. traduceri din marii clasici ai lumii etc.. De exemplu. Deci. din lipsă de fonduri. se vând acum pe la anticariate cu pre uri fabuloase. unde au fost distruse imense valori. Lăudabile au fost realizările tehnice şi sociale pe timpul când fabrica se afla sub direc ia inginerului Gheorghe Genel Costache. din întreaga lume. irecuperabile. deja putreziseră.. “furam” căr i de la maculatură din vagoanele prost păzite şi astfel reuşisem să-mi fac o bibliotecă aleasă. Opere de V. a trimis la ONU un sul de hârtie igienică fabricat la Scăieni din pagini de Biblii. hârtie igienică! Regretatul părinte Gh. Edi ii întregi de opere de Eminescu. În 2001. roata istoriei s-a întors. în urmă cu un an de zile. opere filosofice. Cei care descărcau vagoanele de maculatură de la fabrică. N-am putut verifica această aser iune.. în condi iile apari iei economiei de pia ă. cu opere de mare valoare. Nu mă pot ab ine să nu amintesc că. . Alecsandri. care au fost procurate cu greu de la maculatura din Scăieni.. nu apăruseră foliile de plastic. Coşbuc.000 lei zilnic. După 1989. o parte. toate acestea erau trimise la topit. pe care scria cu litere mari tipărite: HÂRTIE IGIENICĂ “SCĂIENI” . întreprinderea a fost cumpărată de S. pentru motive minore. de frica raziilor. noua firmă a dispus reducerea activită ii şi a personalului la un număr de 130 de oameni. Goga. să nu ştie ce valori treceau prin mâinile lor! Când s-au pornit cercetările prin case după căr ile luate de oameni de la maculatură. s-au început primele privatizări. Distrugerea a mii de biblioteci întregi din ară a fost un mare “auto da fe”. la maculatură vin vagoane cu “genialele” opere ale lui Gh. având şi o necunoscută cotă-parte de capital românesc despre care pe Internet s-a scris că apar ine unui fost prim-ministru din România. căr ile cu poeziile lui Eminescu erau interzise numai pentru că aveau între filele ei. poezia antirusească “Doina”. etc. Din păcate. toate cele zece Istorii ale României scrise de Iorga.

în 1747. Apostolache. Copăceni. Sondele s-au 174 . după actul na ionalizării comuniste din 11 iunie 1948. pu uri cu adâncime maximă de 300 m. prima sondă fiind ridicată la Păcure i. Sospiro. Între 1921-1940 se cam terminase împăr irea terenurilor petroliere dintre societă i. În anii următori apar pe rând sonde de foraj şi extrac ie la Scăioşi. Cu toate acestea.“Sovrompetrol” (românii îi ziceau “Săvăluămpetrol”) care a găsit straturi şi mai bogate. Tot ea a săpat prima sondă la Boldeşti. în 1813. toate în perimetrul schelei Boldeşti. nu la Boldeşti a început exploatarea petrolului. Forajul adevărat a început abia în 1933. în 1929. unde exploatarea meo ianului s-a extins. De-a lungul anilor. mai mult sarma ianul pe care era profilat majoritatea sondelor. Ea fusese forată la adâncimea de 469 m. nu neapărat de către proprietari. pe suprafa a oraşului Boldeşti-Scăieni. Totodată a apărut şi o concuren ă mare între societă i pentru achizi ionarea terenurilor care au înghi it o sumedenie de parcele de la ărani. în 1836. folosindu-se sisteme noi de pozi ionare a sondelor la suprafa ă. Urziceni. ai fi dat fie de apă sărată fierbinte. cazane cu aburi şi turle de foraj de lemn. Între 1951-1965. găsea zăcământul produs în propor ie de aprox. în 1955. la Mati a.SCHELA PETROLIFERĂ BOLDEŞTI Oriunde ai fi forat terenul înainte. în anul 1901. Predealul Sărari. Româno-Americană. fie de gaze. pe pre uri de nimic. În 1970 s-a dat în exploatare prima sondă de gaze la Sinaia de Mizil. toate trei reale bogă ii. Creditul Minier. în 1676.record pentru Europa . fiindcă zona aceasta este un pământ binecuvântat de Dumnezeu nu numai la suprafa ă. apoi la Podeni. Schela Boldeşti. În general. Între 1900-1920 s-a trecut la exploatarea i eiului prin sonde. s-au descoperit şi extins alte zăcăminte de i ei. dar şi în adâncime. Între 1932-35 s-a exploatat mai mult meo ianul iar între 1952-54. izvoare de suprafa ă) s-au descoperit la Păcure i şi Izeşti. Sovieticii nici nu mai aveau unde să depoziteze petrolul furat din România şi îl pompau la ei. concesionarea terenurilor petrolifere a condus la ob inerea unor câştiguri mari. Fra ii Schumberger au făcut prima investiga ie geologică a unei sonde pe structura Boldeşti. 70%. prin sondele lor. Steaua Română. este un exemplu tipic în acest sens. forând în sarma ian. Când ruşii ne-au cerut să le plătim despăgubirile de război prin bogă iile noastre naturale. Continuarea exploatării meo ianului de către stat. Ea a instalat baterii. Prima societate petroliferă care a achizi ionat terenuri a fost Regatul român (devenită Astra română din 1 ianuarie 1911). Acest lucru vor atrage societă ile nou născute Astra Română. Din arhive aflăm că. Urla i. în noi şi noi localită i: Podeni. să se asigure 20% din totalul de produc ie pe ară. Schela Boldeşti se dezvoltă rapid. direct în pământ. Urla i. cele mai mari terenuri revenind Astrei Române (3318 ha) şi societă ii Sospiro (2181 ha). ei au înfiin at marea societate sovieto-română de petrol . cât mai ales de către misi i şi de tot felul de al i intermediari care au speculat acest domeniu bănos de activitate. Primele pu uri de păcură (de fapt. ajungându-se. Poseşti şi Bărăitaru. În 1933 se forează pentru prima dată în România la 2540 m adâncime . Ceptura. fie de petrol. descoperind meo ianul productiv de aici.în urma forajului rezultând o produc ie de cca 40 vagoane/zi. fra ii Năstase şi Matache se judecau cu 12 locuitori boldeşteni pentru păcură.

era semn că petrolul va trebui scos prin instalarea de pompe canadiene. Mişcarea de rota ie a sapei este ob inută prin intermediul unei garnituri de prăjini încastrate într-o masă rotativă de suprafa ă şi ac ionată . Aici aveau un cuvânt greu de spus specialiştii în carotaj. Desigur. Se spune că există unele studii şi prospec iuni la adâncime. Trebuie să men ionez faptul că. apa era adusă din pu urile de la Recea (care era dedurizată). dar ştim că s-a putut fora la peste 4000 m. Pe teritoriul schelei existau separatoarele care separau apa sărată de i ei. Tot la Scăieni. cu debite maxime de 740 tone/zi de la meotic (sonda 206 RA) şi 450 tone/zi de la sarma ian (702 SRP). pe straturi. După forare se trecea la tubing. şi cu cât devierea este mai mare. pe str. în total se săpaseră 493 de sonde.săpat prin turbină hidraulică. Aceste sape de foraj au gradele cele mai mici de deviere de la linia verticală. şi 2350 m la sarma ian. la Uzina 1 Mai Ploieşti. La început. în forajul cu turbină hidraulică. ac iunea de deblocare şi sfărâmare a rocii se face cu ajutorul unei sape ac ionată de la o sursă de energie de suprafa ă. s-a mers şi mai departe: sonda 94 AR atinsese 3013 m la meo ian. erup ie artificială sau gazlift şi pompaj. În perioada ini ială. căci provocau microseisme artificiale. Turlele de foraj de lemn au fost înlocuite cu cele de metal. În mod normal. Pompele cu noroi (şpülung) se folosesc să micşoreze indicele de frecare şi să răcească coloana. dar s-a ajuns şi la 2530 m. doar una prin turbină electrică. Sondele de i ei de la schela Boldeşti exploatau zăcământul prin trei sisteme diferite: erup ie naturală. şi anume spre axul anticlinalului.prin transmisie . care au dovedit că România ar sta pe o adevărate mare de petrol şi dacă s-ar fora la 10.000 m. căci ele puteau fi extinse şi modernizate. în fond.. sondele au pornit eruptiv. gaura sondei deviază circa 40-60 grade în stânga direc iei pe care ar fi avut-o cu masa rotativă. cu atât forajul durează mai mult. Vom avea nevoie de o asemenea tehnologie de foraj care există în prezent doar în SUA. Continuarea produc iei sondelor prin gazlift se face prin folosirea gazelor de la separatoarele sondelor de i ei. De ce nu au nem ii aceste ape? La schela Boldeşti. după care au fost 175 . La pon ian nu de in date. 167 la sarma ian şi numai 1 la helve ian (cu destina ie la oligogen). cu apa sărată de la alte sonde care era pompată sub presiune de la sta ia de Recuperări din Scăieni. din care: 31 la dacian.de la un motor (care înainte era o maşină cu abur iar acum cu motor diesel). pentru acelea de pe flancul nordic. băi în prezent desfiin ate fără rost. Adâncimea medie a sondelor productive era de 2450 m. apoi la perforări (împuşcături cu explozibil). se înfiin aseră nişte băi cu apă sărată şi caldă de tratament antireumatic. s-ar descoperi pungi largi de petrol cu mai mult i ei decât are acum Irakul.. Şi sondele de la Boldeşti au tendin a naturală de a devia în sens perpendicular pe direc ia straturilor. foarte pre ioase ape geotermale. Uneori împuşcăturile se sim eau şi la suprafa ă. deocamdată secrete. iar mai modern prin metode “secundare” (apă sărată sub super-presiune). Când liftingul de gaze şi i ei înceta. la meo ian. cele de pe flancul sudic cu talpa spre nord şi invers. ulterior. în timpul forării. se produc devieri. Trebuie men ionat ca întreg materialul de foraj folosit la schela Boldeşti era fabricat la noi în ară. Acestea extrag şi mai mult petrol dacă în stratul de adâncime se injectează apă sub presiune de la sondele de injec ie. 293 la meo ian. Distileriei. În forajul rotativ hidraulic Rotary. iar sonda 700 PM la 3032 m. iar la sec ia dezbenzinare era un prim proces de distilare. la sarma ian.

care se în elege că erau pu ini. chiar dacă erau folosi i 1 an . de un grup de câteva societă i cu capital străin. băi.dezbenzinate şi apoi recomprimate în sta iile de compresoare care. după care urma un inginer-şef de exploatare pentru partea tehnică. Oricum. În schela Boldeşti. În ce priveşte gazele de la separatoare. care refulau gazele în trei conducte magistrale de presiuni diferite. func ionari şi ingineri. În 1946 erau 1506 muncitori şi salaria i. Pompajul prin pompele canadiene este acum predominant: peste 75% la sondele de pe raza schelei Boldeşti. bibliotecă ş. Ele au venit cu un personal de conducere şi specialişti din afară. Muncitorilor. Ei au învă at repede să lucreze la sonde. din care 21 aduşi din străinătate. Personalul tehnic-administrativ era obligat să locuiască în schelă. 128 de func ionari administrativi . apoi a fost oprită. 288 sondori de extrac ie. 80 de ani în urmă. cauză pentru care iarna gazele acelea înghe au. Conducerea schelei o avea directorul. 989 total tehnicieni. căci primele echipe de sondori. Dacă înainte aceste gaze aveau o cantitate de apă sub formă de vapori în con inutul lor. li s-au oferit cantine.5 3.2 atm.a. Se sim ea nevoia formării unor cadre de specialişti localnici.R. acestea sunt colectate şi pompate pe o conductă magistrală la sta ia de dezbenzinare de la Scăieni. au urmat şcoli şi. Gazele superflue erau trimise popula iei pentru consum sau fabricilor din Scăieni care le foloseau la centralele lor. dezvoltarea activită ii de foraj-extrac ie s-a început cu aprox. deşi se spera ca acest număr să se dubleze. electricieni. 83 maiştri sondori-şefi şi ajutori. care lucrează la o presiune de 2. care sunt apoi distribuite curate spre ardere fără dificultă i. petrolul este extras prin metoda pompajului. el a început să scadă în primul rând pentru faptul că sec ia de foraj începuse să fie dezactivată.. creându-i-se toate facilită ile. În general. de asemenea.1 an şi 176 . Societatea Astra Română era lidera schelei. dormitoare. Când gazliftingul încetează. Lărgirea şi dezvoltarea schelei a impus formarea de multe categorii de muncitori. Sondele tinere func ionează prin gazlifting între 3 şi 23 de ani (sonda 10 St. se deparafinează cu un cu it răzuitor (şaibăr) adăugat pe tubing şi el merge până la 1000 m adâncime. în 1968 . Pentru comprimarea gazelor existau trei sta ii de compresoare. chiar din cele de la munte. sunt utilizate direct la gazlificare. care lucra în legătură cu o direc ie tehnică în unul din oraşele Câmpina sau Ploieşti şi o direc ie generală la Bucureşti. au devenit maiştri şi brigadieri. astăzi există o sta ie de dehidrolizare a gazelor. dar şi numărul de angaja i la schelă s-a mărit. care a dat o produc ie record de 594. Mai întâi au fost atraşi ăranii muncitori din localitate şi comunele învecinate. tot la Scăieni. Tinerii ingineri erau de la început bine plăti i şi bine primi i. Cu trecerea anilor. prinzând dragoste de sondărit. fostele societă i aveau în schelă o conducere unică pentru foraj şi extrac ie. terenuri sportive.000 de tone de i ei). O parte s-au stabilit la Boldeşti şi astfel atât numărul de locuitori ai aşezării a crescut.în total: 1512 salaria i. în func ie de condi iile social-economice şi statale. Când sondele se înfundă. un club. ajutat de o serie de ingineri şefi de servicii şi un administrator pentru problemele de contabilitate şi cele administrative. tehnicieni. în primul rând locuin e. erau aduşi de la alte schele. atingând presiuni mari. de-a lungul anilor. după care se cură ă prin emulsii con inând detergen i speciali de sondă. maiştri şi maiştri-şefi (“chirovnici” cum li se spunea atunci).3200 muncitori şi salaria i. constructori-montaje etc. În 1932 erau 24 de ingineri. Organizarea tehnică-administrativă a schelei Boldeşti a variat.

Revolu ia a prins schela cu o schemă mai simplificată. sec iile de produc ie lucrând după aceiaşi indicatori de plan ca şi schela. sub el era directorul român care dădea raport lunar scris politrucului sovietic şi supraveghea următoarele departamente: foraj.. La conducerea schelei s-au aflat directori pricepu i şi. Subordonate lor erau aproximativ aceleaşi servicii şi sec ii. precum şi pe baza unui plan de investi ii şi repara ii capitale. schela devenise o întreprindere numai de extrac ie. a fost promovat ca ministru al petrolului. prin rapoarte lunare de comportare. Ştiu însă că ing. De ea răspundea un director rus iar. deci şi de director (nu însă de directorul rus. în mod strict secret. schela a fost fărâmi ată în “oficii”. inginer-şef şi contabil-şef care se considera un fel de director financiar. zahărul etc. în primele clase primare făcute în Ceptura-Prahova. Până în Revolu ie. era subordonat unei direc ii generale la Bucureşti şi Ministerului Petrolului. Muncitorii cumpărau hrană ra ionalizată (pâinea. inclusiv echipe de muncitori pentru între inerea drumurilor de acces la sonde. şef era C-tin Muşat). Cu cartelele roşii (muncă grea. de mai înainte. adică 1948-1956. recuperare secundară. pre de cost. bunuri sociale ş. respectiv la Ploieşti pentru Schela Boldeşti. plan şi fond de for e de muncă. puteau cumpăra mai mult (o pâine întreagă). subordonată trustului de la Ploieşti. Dar. activitatea din schelă era subordonată unui trust cu reşedin ă teritorială centrală pentru mai multe schele. care. comuna lui natală).) vânzându-se pe cartele. După na ionalizarea comunistă de la 11 iunie 1948 şi mai ales în perioada de activitate a Societă ii tâlharilor sovietici de la “Sovrompetrol”. gaze şi compresoare. regretatul Nicolae Metea (colegul meu de bancă. transporturi.şi în acea perioadă. mai exact spus. de func ionar (numai o jumătate de pâine. numai la “extrac ie”. adică sondorii).. Conducerea oficiilor era formată dintr-un colectiv de trei persoane: director. pe când forajul se separase devenind şi el o întreprindere dependentă de acelaşi trust. iar mai presus de to i. uleiul. Vasile Ardeleanu era o fire cam dură. Nu mai ştiu pe al i directori. pentru rezultatele frumoase. buget de venituri şi cheltuieli. 177 . Ele erau formate dintr-un număr de 2-3 brigăzi complexe. atunci când. dar şi inu i sub strictă supraveghere. inginer-şef şi contabil. cu cartelele verzi. răspundea de activitatea lor politică secretarul de partid al schelei. presa i puternic să muncească cu teamă şi dăruire pentru randamente superioare şi mărirea produc iei acestei importante întreprinderi. gaze şi dezbenzinare.a. Conducerea era formată numai dintr-un colectiv format din trei persoane: director. Amintesc numele lor: Ion Stan. de între inere şi interven ie la sonde. plus un număr apreciabil de muncitori califica i şi maiştri în serviciile auxiliare de: mecanică. electrică. transporturi. extrac ie. apoi şeful Biroului 1 (cu documente militare strict-secrete . însă repartiza i de conducerea schelei şi de comitetul de direc ie. Vasile Ardeleanu. din care două corespunzătoare vechii schele. Schela Boldeşti era compusă din cinci sec ii complexe. după modelul dictat de Moscova. categorică şi bătăioasă care. fireşte) era ofi erul de securitate al cărui nume nu trebuia ştiut decât numai de directorul schelei şi de şeful Biroului de Documente Secrete (BDS-Biroul Unu). Corneliu Dan ov. îndruma i zilnic. Pe linie ierarhică. construc ii şi montaje. voind ca lucrurile în petrol să meargă şi mai bine. fixat de trust. la BDS. până primeau aprobarea de a rămâne definitiv în posturi. la rândul lui. nu mai mult!). coordonarea lucrărilor făcându-se pe baza unui plan actual de produc ie. în conducere. era şi geologul-şef.jumătate ca ingineri stagiari.

centrala telefonică şi multe altele. dar au plecat supăra i şi cu coada între picioare că scăienarii şi boldeştenii nu se prea înghesuiau să-i aplaude. probabil pentru motivul că schela nu mai produce petrol ca înainte. chiar dacă în ultimii ani s-au mai forat două-trei sonde. la Scăieni şi la Boldeşti să vadă cum se forează sondele..a.. sec ia de transporturi grele şi uşoare. Poate că s-au grăbit luând o asemenea decizie nu îndeajuns justificată şi peste câ iva ani se va vedea cât de mare a fost greşeala. ci se zice că l-a blestemat pe Ceaşcă să ajungă acolo unde a ajuns. Aşa se face că acum birourile schelei sunt pe jumătate pustii. a accelerat şi sus inut apari ia unor alte întreprinderi în oraş .. de la 3000 la 600. restul sec iilor nu mai clocotesc nici ele de efervescen a impresionantă care era mai înainte. aducându-i aici să o vadă. s-a decis ca Schela Boldeşti să devină o unitate petroliferă subordonată. s-a decis în pripă ca schela să nu mai depindă de ea însăşi ci să aibă un alt pupitru de comandă. Activitatea febrilă a epocilor strălucite de dezvoltare a zăcămintelor de 178 . 1994. Vasile Ardeleanu a intrat în istoria României ca ministrul cu cea mai scurtă domnie: doar 26 de zile.) Astăzi la întreprinderea boldeşteană s-au moştenit toate componentele lăsate în urmă de vechii stăpâni: birourile care erau destul de moderne.s-a dus curajos la Ceauşescu să-i vorbească despre corup ia găsită în minister şi să-i dea sfaturi ce să facă. Şi se vede că a avut gura aurită. urbanizând-o înainte de a fi devenit oficial un oraş. astăzi. culoarele goale. garaje. nici măcar o singură lună .. Doar ing. atelierele mecanice. Câmpina ş. după care a murit subit! (Inginerul Ardeleanu însă nu a murit. la Schela Băicoi. Walter Ulbricht. în anul 1503.fabricile de geamuri. a creat un nou centru cultural. depozite. 692 din 7 oct. cele de repara ii ale utilajelor. varni e (acestea din urmă dispărute). care nu accepta decât sfaturile Leanăi lui. Schela Boldeşti era una dintre cele mai importante unită i petroliere din ară şi din Europa. Schela nu mai are nici sec ie de foraj.m. şeful unită ii... multe uşi închise. pentru acest motiv sau pentru altele ştiute numai de ei.d. Personalul fostei schele este şi el mult mai redus. atelierele electrice. gra ie zăcămintelor sale foarte bogate în i ei şi gaze şi a unui petrol de cea mai bună calitate.la fel ca Papa Pius al III-lea . a devenit furios. Rezultatul? Dictatorul. fiindcă multe for e locale s-au diminuat. Aici a venit Ceauşescu şi consoarta lui. magazii. Ghi ă). Aşa a făcut Gheorghe Gheorghiu-Dej care i-a adus pe Tito şi pe liderul comunist german. privind înfiin area de societă i comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunită i din cadrul Regiei Autonome a Petrolului “Petrom” Bucureşti. se zbate din răsputeri ca rămăşi ele schelei Boldeşti să nu moară de tot şi realizează că este tare greu acest lucru. Astăzi persoane de la cârma ării şi de la Ministerul Petrolului. Astfel ing. În baza Hotărârii guvernului nr. o vizitau şi se mândreau cu această schelă la oaspe ii străini. care răspunde de noul satelit al schelei Băicoi (unde este director ing. de mucava. Florin Marinescu. foştii lideri politici o aveau în centrul aten iei.care a fost papă tot 26 de zile. Din acest motiv. laboratoarele. a ajutat enorm buna func ionare a rafinăriilor de la Ploieşti. l-a dat imediat pe uşă afară şi l-a destituit. dintr-un subsol stors fără milă de aurul negru până la ultimele picături (deşi acest aur nu s-au terminat de tot!). sta ia de pompieri. Ea a îmbunătă it enorm condi iile de via ă ale popula iei locale. fabricile de cărămizi din vecinătate.

A. jucăriile. că el încă mai stă la baza chimiei mondiale a polimerilor şi nu-l văd chiar atât de curând eliminat din cursă. înfiin ată pe scheletul Petro Serv. cu alte motoare conven ionale. motorina. spre a evita să mai poluăm planeta. Poate va veni timpul să forăm şi în Boldeşti la această adâncime. mai ales că în zilele noastre tehnologia mondială face eforturi imense să înlocuiască combustibilul lichid. sus ine că a intrat.. avioanele. trenurile.. Însă ce ne facem. Oricum. vizitată imaginar de Jules Verne în romanul “Călătorie spre centrul pământului”. schela şi-a făcut până acum pe deplin datoria şi se poate retrage încet. ca întreprindere eroină. “Curentul”. peste 60% din obiectele de îmbrăcăminte şi încăl ăminte. Aici în America s-a forat deja la această adâncime şi s-a găsit petrol mult şi foarte bun.i ei de la meo ian şi sarma ian s-a dus de mult. la 10. la data de 02.A. mai ales că. rachetele cosmice. sunt de altă părere. Cotidianul “Curentul”.fără îndoială. al cărui patrimoniu a fost “externalizat” cu dedica ie pe mai nimic către firma “năşită” de către controversatul 179 . al XXI-lea . etc. recent. benzile de magnetofon. avioanele etc. iar lumea modernă nu cred că ar mai putea fi numită modernă fără aceste mase plastice care au devenit a doua natură a omului. pare foarte posibil ca adevăratele straturi explodând de i ei să se afle.02. benzina. Poate că aşa vor sfârşi toate schelele petrolifere din lume. SUCURSALA BOLDEŞTI La nivelul declarativ.. apoi şi alte ziare din Capitală. cu mai pu in entuziasm. kerosenul .cu care încă mai merg automobilele. CD-urile. bunăoară. dar să nu uităm: de petrol nu ne putem despăr i totuşi chiar atât de uşor. toate.. sucursală a SNP Petrom (patronată de Austrian OMW). în posesia unor documente care atestă. Masele plastice domină totul! Doar privi i pu in în jur: telefonul mobil sau fix. doar exploatarea unor sonde vechi. Aici va continua..nu-l vom mai arde. atunci trebuie să ne gândim serios cum să inventăm cel mai bun petrol artificial. şi foarte glorioasă. televizorul. ob inem 99% din masele plastice existente în lume. de asemenea.. înfiin ată în Bucueşti. Poate chiar am făcut o imensă crimă că ne-am bătut joc de el transformându-l în fum. împreună cu oamenii care au deservit-o. vapoarele etc. bine . PetromService S. factorii poluan i de bază ai sec. pixul. filmele. automobilele. Doamne fereşte! Iată de ce încă mai este nevoie de Schela Boldeşti.. tatonând cu febrilitate noi energii alternative.. din pre iosul aur negru. în perspectivă. urmărea micşorarea substan ială a impactului negativ asupra mediului. la pensie. ajunse la un grad înalt de epuizare. O ÎNTREPINDERE PETROLIFERĂ DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI INTRATĂ ÎN GURA MASS-MEDIEI: PETROMSERVICE S. . toate acestea sunt făcute integral din plastic sau au componente indispensabile din mase plastice. deci din petrol! Iată de ce încă mai este nevoie de petrol.cu o altă energie.02. Bine.A. ce urmau a fi disponibiliza i ca urmare a restructurării gigantului petrolier autohton. cum spuneam. microcasetele. Iar dacă nu-l vom găsi. Fiindcă din petrol.000 m profunzime sau mai adânc.. radioul. faptul că Petromservice S. de mult petrol! Din lupta pentru petrol poate lua foc toată planeta. încet. fără tăgadă. a fost gândită ca o entitate închisă care să servească exclusiv interesele salaria ilor din Petrom..

sindicalist miliardar Liviu Luca. fiecare doamnă cu metodele ei. având şi o sec ie de interven ii (Sec ia I). vă rog să privi i carnetul de note al băiatului meu şi să vede i că are numai medii de 8 şi de 9 la principalele obiecte. de la Boldeşti. prof. Nici această întreprindere nu a scăpat de avatarul schimbării numelor .FORADEX. via Petromservice. să vă anun .iar schimbarea numelor în serie îmi aminteşte de un caz real. în complicitate cu directori ai acestei companii. la domnul director de atunci al liceului.. se află în oraşul Boldeşti-Scăieni. un adolescent silitor care avea note bune la aproape toate obiectele.. afla i într-un vizibil conflict de interese. sau Comac Lmtd. sute de milioane de euro au fost vântura i în Cipru. încât mi-a zăpăcit de tot copilul. a venit un părinte extrem de furios. dat fiind faptul că una din sucursalele importante ale Petromservice-ului S. Şi cred că toate astea se întâmplă. Iată întâmplarea: într-o bună zi. alături de cele din Târgovişte. îşi are ca sursă principală de venit SNP PETROM. Până în prezent.G. din Cipru.F. încât a trebuit să-i pun meditator ca să nu mi-l lase iarăşi corigent.. prin tandemul de interese Sorin Ovidiu Vîntu-Liviu Luca.L.şi le-a spus numele la toate trei -. dezvăluie ziarul “Cotidianul”. înainte de a cere o anchetă de la minister. dar la păcătoasa asta de limbă străină din 4 şi din 5 nu mi-l mai scoate. Caragiale”. Piteşti şi Moineşti. pe Aleea Clubului la nr. Andrei Vijoli. spune ziarul.I. care mai de care mai severe. care nu pot fi dezvoltate mai mult într-o monografie precum cea de fa ă.ISEM . fiindcă în fiecare an a avut o altă şi o altă profesoară .IGEX. De aceea. Viilor nr. Pentru a astupa gura presei libere. petrecut pe vremea când eram eu elev la Liceul “I. pe Str. elev la una din clasele a X-a din acel liceu. cauzându-i acesteia mari prejudicii. fără să aducă vreun beneficiu localită ilor respective. Şi de-aia am venit la dumneavoastră. Astfel. era în fiecare an lăsat corigent la unul şi acelaşi obiect (o limbă străină) de trei profesoare la rând.S. cu preten iile ei. au lovit dureros în economia na ională. Caragiale” din Ploieşti actualul Colegiu “I. . sucursala PETROMSERVICE S. Protestul tăticului nemul umit suna cam aşa: “Domnule director. ACEX.L. patronii marii companii se zice că au decis vânzarea acestei companii către aceiaşi stăpâni austrieci ai petrolului românesc. percepută de aceasta ca un canal de exteriorizare şi subtilizare a unor uriaşe profituri ilegale. (Dar vă aminti i când neocomuniştii strigau până răguşeau: “Nu ne vindem ara?”). Afacerea a ajuns.A. Craiova. la urechile Cur ii de Conturi. cu manevre inteligente făcute prin intermediul unor firme străine ca Elbahold Limited. prin documente declarate ferme.în titlu leam amintit şi pe cele vechi . să se plângă de faptul că bietul băiatul lui. Că 180 . stăpânul Petromului. 7. iar în opinia mea. să demonstreze modalitatea prin care PETROMSERVICE-ul lui Luca a reuşit să căpuşeze activitatea SNP PETROM. dar nici nu putea fi ocolită.L. subiectul respectiv ascunde interese nu tocmai ortodoxe. deci către AUSTRIAN OMW.A.şi barem nici măcar nu era vorba de un obiect de bază. Ziarul respectiv încearcă. 3. în 2004. problema nu a fost pe deplin limpezită. Însă toate trei voiau probabil să-l umilească sau să-şi bată joc de el.. probabil în elese între ele să-l tracaseze .

iar ca istorioara aceasta să aibă şi un happyend. şi când predă anul acesta.. Deci.C. numai că atunci când preda la clasa a VIII-a ea purta un nume. gaze. dioxid de carbon. înfiin at în 1939. apoi l-a calmat cu următoarea explica ie: “Stimate domn. revenind în ară cu func ii mari pe la Ministerul Comer ului Exterior. minerale. v-am în eles. Dar este una şi aceeaşi profesoară. căsătorită în fiecare an cu altul. pot fi men ionate: . înregistrată în Registrul Comer ului al Muncipiului Bucureşti cu nr. M-a i în eles?” Tăticul a rămas cu gura căscată şi a plecat resemnat.. aur.. concluzia: tot răul spre bine. apoi în “Întreprinderea Geologică de Explorări” (IGEX). minerit şi alte metode specifice pentru descoperirea de noi rezerve de i ei. De la înfiin are până în prezent... începând din 1970. argint. FORADEXUL de astăzi.. “FORADEX” S. uraniu etc. minereuri de fier. gaze.A. dar o ştia tot liceul şi este absolut adevărată. fără să aibă nimic de a face cu vreun divor .fabricarea în ară. betoanelor uşoare şi greu armate (cca. cum spune i.. vă anun că respectivul elev “persecutat” şi-a însuşit atât de bine limba aceea străină. ape geotermale. Şi să şti i că băiatul dumneavoastră nu a schimbat trei profesoare.de o aşa persecu ie. când preda la a IX-a şi-a luat un alt nume. eu nici că am mai auzit. s-au concretizat prin: ..A. cu precădere pentru lucrări speciale. FORADEX S. destinate forajului geologic şi celui petrolier.. . a sculelor de foraj cu diamante naturale tip “surface set”. societatea s-a numit succesiv: “Întreprinderea de Stat pentru Exploatări Miniere” (ISEM). ape geotermale şi alte resurse minerale (cărbuni. prin lucrări de foraj. La început. Ca realizări tehnice deosebite. Numele actual provine de la Foraj-Exploatări. pe baza licen ei Christensen-SUA.000 de bucă i coroane şi 4000 de bucă i sape).. 140/1864/1504/1991..eviden ierea primului zăcământ de petrol şi gaze din Marea Neagră. A avut aceeaşi şi aceeaşi profesoară în fiecare an.” Directorul l-a ascultat cu aten ie. Istorioara sună a anecdotă.. fiindcă a divor at. apoi în “Întreprinderea pentru Foraje şi Lucrări Geologice Speciale” (IFLGS). prin ini ierea programului “offshore” în România.C. 300. se numea “Administra ia Comercială pentru Prospec iuni şi Explorări Miniere” (ACEX). în anul 1975. fiindcă s-a recăsătorit a treia oară. Până la începutul anului 1991.. obiectivul principal de activitate al societă ii l-a constituit: executarea de prospec iuni şi explorări geologice pe teritoriul României. roci utile etc. are iarăşi un alt nume.. dar nu e nevoie să mai reclama i la minister. mustăcind. iar din 1991 s-a transformat în societate comercială pe ac iuni. renun ând la alte reclama ii. fiindcă acea persoană mi-a fost şi mie profesoară. Rezultatele cercetărilor geologice ale S. încât a mers în ara unde ea se vorbea şi a terminat acolo o facultate tehnică.) cât şi crearea de mijloace tehnice specifice activită ii de foraj. . minerale şi potabile. că rezolv eu problema asta..punerea la punct a tehnologiei şi echipamentului destinat forajului cu diametru mare (de 500 mm şi adâncime de 400 m).. S.descoperirea şi eviden ierea a 850 de zăcăminte exploatabile de petrol. Să vedem acuma ce se întâmplă când schimbi un nume de cinci ori la o întreprindere. 181 .

contribuia zilnic la îndeplinirea contractelor interne şi externe.000 m fora i pentru valorificare apelor geotermale. sintetizare sau PDC etc.000 m de foraje destinate cercetărilor geologice de substan e minerale solide. peste 930. mi-a spus că. mai ales că s-au semnat noi contracte cu ările enumerate mai sus. Activitatea întreprinderii poate fi pe scurt exemplificată prin următoarele mari realizări: descoperirea zăcămintelor de petrol şi gaze de pe platforma continentală a Mării Negre. iar numărul lor este din nou promi ător.000 m în ară şi restul în Grecia şi Tunisia. plină de strunguri.pentru consolidarea unui domeniu strategic al economiei na ionale. destinate ării noastre. FORADEX-ul de la Scăieni este condus de ing. Contabil şef este Lia Petre. prin folosirea celor 365 de sonde realizate în România. Aceştia erau ing. peste 360.C. Men ionăm că o bună parte din aceste realizări s-a făcut cu personalul acestei sec ii de la Scăieni. 400.A. Republicii Moldova şi Kazahstanului. O pierdere de personal dureroasă. al doilea director al fostului IFLGS. dar şi ea a lucrat cu toate for ele umane de care dispunea – cca. Zambia. tot răul spre bine! 182 . Libia. şi veniturile erau mari. . cuptoare şi ateliere mecanice complexe. întreprinderea de la Scăieni a pierdut câteva sute de salaria i buni. peste 3. Tanzania. Tanzania şi Zambia. până la diametru de 4000 mm... Atunci contractele mergeau strună şi echipele IFLGS-ului lucrau simultan în ări ca Marea Britanie. amândoi colaboratori cu direc ia centrala de la Bucureşti unde director general era ing. 600 de salaria i . de asemenea 740. În concluzie. Ghana.executarea prin foraj a suitorilor şi pu urilor de aeraj cu instala ii proiectate şi realizate de societate. sub conducerea unor directori devota i trup şi suflet acestui loc de muncă..000 m în Libia şi Zambia. Peru. zăcămintele de cupru de la Moldova Nouă. Ion Berbecaru. Turkmenia ş. din care 340. zăcămintele de fier de la Ghelar. pe care însă i-a calificat să devină cei mai buni.000 m fora i în domeniul petrolului şi gazelor naturale. Yemen. Germania. cercetarea geologică şi hidrogeologică a zăcămintelor de lignit din Oltenia. De peste şaizeci de ani.000 m fora i în România care au dus la identificarea a peste 100 acvifere de apă exploatabilă. Republica Sud Africană. cca. Iancu Feldman. inclusiv la această unitate. în prezent. Peru.000 m fora i pentru alimentarea cu apă potabilă în România şi cca. cu macarale rulante. Prin efortul lor unit şi calificările superioare ce le au.. 400. sec ia de la Scăieni mai lucrează cu 57 de salaria i. această întreprindere cu hale mari. deoarece sec ia de la Scăieni are o vechime de numai 63 de ani. această echipă mică încearcă să egaleze recordurile şi rezultatele strălucite din anii preceden i. din care a păstrat numai 57. cel al explorării şi exploatării resurselor de substan e minerale. Trebuie să amintesc că. luminoase. Deci. la modul general.a.fabricarea echipamentelor destinate cercetării geologice şi geotermice pentru platformele marine şi pentru substan ele minerale utile solide. Peru. FORADEX S. nu a dispărut şi încă mai lucrează. mec. Grecia.800. După 1991. Algeria. şi până la 400 m adâncime. Violeta Cazacu. etc. până aici. producerea şi comercializarea sapelor şi coroanelor de foraj cu diamante naturale. care este angajată de mul i ani acolo.. realiza i în România. Dan Păduroiu. am vorbit despre S. care fusese mai înainte şeful platformei de foraj marin de la Constan a şi Nicolae Toma. Ing. dar întreprinderea de la Scăieni nu s-a predat. producerea uneltelor de forajare de dimensiuni mari.

patronul companiei. An de an. inginerul Gheorghe Comănescu. 183 . cu litere frumos scrise şi cu imagini comerciale viu colorate. În acest scop. a fost cumpărat un teren pe care s-a construit sediul noii companii. care să-i urmeze nobilul său exemplu. hotărât să-şi mărească numărul de angaja i . din toată Europe de est”. 26. ajungând astăzi una din cele mai importante întreprinderi industriale cu acest profil din România. produc ie. În anul 1996. speră să definitiveze atragerea unui mare grup industrial italian din domeniu. această firmă s-a dezvoltat armonios. ca urmare a asocierii firmei GEMATO cu firma italiană de mase plastice ARTEMA PLAST SRL. de personal calificat şi de un număr în creştere de lucrători. inginerul Gheorghe Comănescu a înfiin at o firmă privată pe care a numit-o GEMATO.şi aceasta cât mai curând. zbătându-se să supravie uiască şi să-şi păstreze salaria ii. unul din seria de numeroase alte produse folosite la ambalarea mărfurilor. cu multă încredere. în bună parte califica i la locul de muncă. l-am văzut pe inginerul Comănescu angajat în discu ii febrile şi prieteneşti cu partenerii lui italieni pe care ştiu că îi vizitează foarte des. primeşte deseori produsele alese în nişte sacoşe foarte elegant decorate. Este o veste foarte bună. diferite alte servicii. în aeroportul din Milano. Ei bine.ARTEMA PLAST SRL. Cine face cumpărături prin marile magazine din ară. Imediat după Revolu ie. în cadrul căreia a abordat diferite activită i: comer . prin noile malluri. acelea sunt sacoşele fabricate la ARTEMA PLAST. în cadrul componentelor ei. iată că pe teritoriul oraşului a apărut şi o întreprindere nouă. A fost un prim pas. Probabil că aceasta a şi fost cauza pentru care. Domeniul de activitate abordat de noua societate este fabricarea ambalajelor flexibile pentru industrie şi în special pentru industria alimentară. în special prin atragerea de noi investitori străini. Firma română. turism. se arată foarte optimist şi încearcă săşi transforme firma în unitatea de profil cea mai mare din ară. M-am bucurat sincer să aud aceste cuvinte din gura unui fost elev de-al meu de elită cu care mă mândresc şi pe care îl văd decis să facă tot ceea ce îi stă în putin ă pentru a dezvolta şi alte activită i în oraşul Boldeşti-Scăieni. mi-a specificat odată. având un design bine gândit şi făcut cu mult gust. BOLDEŞTI-SCĂIENI În timp ce majoritatea întreprinderilor din acest oraş se plâng că întâmpină serioase dificultă i. Nu rămâne decât să-l felicităm călduros pe inginerul Gigi Comănescu şi să ne dorim să avem cât mai mul i oameni ca el. al cărei director fondator. care dispune de un utilaj modern. în oraşul Boldeşti-Scăieni. a înfiin at actuala Societate ARTEMA PLAST SRL. Cooperarea cu firma italiană va permite firmei din Boldeşti-Scăieni să-şi mărească de câteva ori capacitatea de produc ie. un tânăr plin de energie. să diversifice foarte mult gama de produse şi să devină astfel cea mai mare întreprindere cu acest profil din România .“şi de ce nu. El se află pe Şoseaua Ploieşti-Văleni nr.

ca scriitor. Dar scena nu se petrecea undeva prin Mun ii Făgăraşului. Despre eroii partizani şi despre al ii ca ei am scris o carte. am mai scris şi o altă carte. au fost batjocori i.care să lupte cu arma în mână. despre lupta lor temerară. Desigur. rezisten a anticomunistă a fost de două feluri: una pasivă (o rezisten ă în surdină sau chiar ascunsă) şi alta activă (pe fa ă). în 1993. extrem de interesante. cu siguran ă că ele s-ar pierde şi ar fi mare păcat să fie uitate. căci şi tinerii din Scăieni.CAPITOLUL XVI. Chiar dacă eroii mei. schingiui i cu cruzime şi mul i dintre ei ucişi în cumplitele temni e comuniste. după cum. un “Dic ionar al eroilor căzu i victime ale comunismului în România”. pe culmile Făgăraşului. pe care am publicat-o în editura “White Wings”. totuşi. pe faimoşii partizani anticomunişti români din mun i pe care îi aveau ca exemplu. mul i al i eroi cunoscu i şi necunoscu i . Mai înainte de a povesti isprăvile lor. ca partizani ai rezisten ei anticomuniste. ci chiar pe dealurile dimprejurul localită ii. Pentru că nu toată lumea cunoaşte aceste amănunte. asta nu înseamnă că.. dacă se poate. reale şi glorioase din istoria localită ii. Şi nu mi-a trebuit mult timp să-i caut şi să-i găsesc. ca ăranca Elisabeta Rizea ori ca întreaga familie a lui Toma Arnău oiu ori ca mul i. trebuie să specific că. în Mun ii Apuseni ori ai Dobrogei. nu au apucat să lupte prin mun i cu hoardele comuniste înarmate. aleşi chiar din oraşul unde locuiam.PRIMA GREVĂ GENERALĂ MUNCITOREASCĂ DIN ROMÂNIA. colonelul U ă. deci. prin Mun ii Vrancei. imitându-i. Cruciada lor a durat ore întregi. 184 . destul de bine şi de curajos. am relatat amănun it. fiind nişte pagini deosebit de dinamice. Iar după ce i-am gasit. despre schingiuitorii lor “Dic ionarul criminalilor politici comunişti din România”. cât şi urmaşii noştri. se merită a fi ştiute. aproape nişte copii. consider că trebuie neapărat să le ştie toată lumea. într-un fel. De aceea. deoarece ve i vedea că. Şi. până ce curajoşii răzvrăti i au fost prinşi.. tot cu arma în mână au luptat. SUA. în Mun ii Banatului. atunci când au fost prinşi. Astfel. din Glen Ellyn. şi faptele unor eroi locali.. fiind foarte tineri.. Illinos. ÎNSO ITĂ DE UN MARE PROTEST PE STRĂZI. Dacă nu le-aş reaminti. pe care am publicat-o la Chicago. într-adevăr. eu căutam să descriu. în acelaşi an. în Boldeşti-Scăieni. m-am decis să le reproduc şi în monografia de fa ă. atât prin ziarele din ară. Acei partizani eroi. cât şi prin jurnalele americane.. trăgând în mili ieni şi în securişti şi rănindu-i. atât contemporanii. CU 6 ANI ÎNAINTEA GREVEI DE LA 14-15 NOIEMBRIE 1987 DE LA BRAŞOV ! Din localitatea Boldeşti-Scăieni nu s-au ridicat partizani ca generalul Ion Aldea.. la Boldeşti şi Scăieni am avut luptători extrem de curajoşi care să le semene. Rezisten a anticomunistă în Boldeşti-Scăieni . la o scară mai mică. Aveam avantajul că pe aceştia eu îi cunoşteam personal şi am putut sta de vorbă cu to i.14 NOIEMBRIE 1981 . am aflat nemijlocit toate ac iunile de bravură făcute de fiecare în parte. nu au încercat şi ei aşa ceva. ca şi partizanii. tot ce ştiam că au făcut ei. bătându-se cu trupele securită ii criminale şi căzând eroic în aceste lupte.

prin anii 1959-60. pe când luptase pe frontul de est. şeful serviciului salarizare de la Schela Boldeşti. primul din Boldeşti. mai puternici. cum a pă it Gh. care. chiar dacă emisiunile erau bruiate continuu. bine lipite (erau afişate cam pe la 3-4 diminea a) şi cu toată paza. şi specialistul în lucrări de foraj marine. cu Stalin. de foste victime ale comunismului . mai boga i. Petrescu nu a fost singura victimă de acest fel. pe alimente. 1988). cetă enii din această localitate industrială se arătau foarte nemul umi i de via a precară pe care majoritatea popula iei a dus-o timp de o jumătate de secol. vorba de un risc enorm.nu neapărat to i cei afla i la scara guvernamentală . totuşi. Matei Grigore (Mielu Soroiu). la fel ca şi postul de radio clandestin bulgar. Din mun ii Carpa i emitea. el distrusese cinci tancuri ruseşti.. al doilea din Scăieni. Pe la cozi. un post de radio clandestin numit “Radio România Viitoare”. din ordine date de sus. Nici astăzi nu pot spune că cetă enii de acolo sunt mai mul umi i. (Printre cele 270. cât şi sub dictatura lui Ceauşescu. M. Era. Petrescu (1917-2001). au fost ancheta i mai mul i scăienari şi boldeşteni. lupul păru-şi schimbă. atât sub regimul stalinist al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. deoarece.. au învă at să interpreteze perfect rolul de anticomunişti. familiile care aveau aparate de radio riscau şi făceau eforturi să asculte. ridicau vocea şi îndrăzneau câteodată să învinuiască direct conducerea. se afla infiltrată peste tot. voia să facă uitate numele schingiuitorilor.Ca pretutindeni în ară. niciodată nu au fost prinşi cei care riscau să le afişeze. pentru că tot foştii comunişti se pare că îi conduc . dintre care cel mai rău au pă it-o doi prieteni de-ai mei: şeful protec iei muncii de la Schela Boldeşti. s-au aflat şi unele dosare grele ale unor cozi de topor locale . de teamă să nu fie desconspira i.. În urma unor astfel de turnătorii. cu dosarele vechi prelucrate şi falsificate. imediat ce auzeau că unii localnici nemul umi i ac ionau contra statului comunist sau numai că ridicau tonul mai mult decât trebuie. topite la fabrica de mucava din Scăieni. “Radio Paris”.conf. “Europa liberă”. cu ruşii. vecinii fabricii. oamenii erau nervoşi. “Radio Gorianin” din Balcani. mai îndrăzne i şi mai corup i decât erau înainte şi. “Radio Roma” sau chiar “Radio Ankara”. Acum 40-50 de ani. 185 . plini de iluzii şi de speran e.I. Pe timpul lui Dej.însă acum aceşti “foşti” sunt infinit mai şire i. dar năravul ba. promisiunile de libertate făcute în limba română de posturile de radio “Vocea Americii”. cu Dej sau cu Ceauşeştii amândoi. fie prin agen ii ei turnători care. fie direct. mai versa i. Bancurile anticomuniste. făceau deliciul na iunii şi erau pe buzele tuturor. Jean Pandele.mă rog. în plus. înaintau raporturi scrise sau telefonice la securitate şi aceasta trecea pe loc la ac iuni drastice. “Radio Madrid”. 1216 din 2406. securitatea. îşi muta frecven ele din minut în minut.000 de dosare ale membrilor de partid şi turnătorilor securişti vinova i. după amiezile şi seara. se certau între ei pe locuri. fiind vorba de două localită i muncitoreşti cu poten ial mai mare de nesupunere. portretele regelui Mihai I şi ale lui Iuliu Maniu. Puiu şi Nicu Angelescu. Iar aceşti temerari au fost fra ii Mircea. pe unde scurte. “BBC-Londra”. fiind bruiat. Mai târziu.. mereu apăreau pe por ile (pe atunci din lemn) ale Fabricii de Geamuri Scăieni. poli ia secretă politică. ziarului “Ziua” nr. care a fost bătut de securitate numai pentru că un “binevoitor” adusese la securitate un ziar vechi militar care îl lăuda pe Petrescu că. seară de seară.

pe rând. la marginea Scăieniului. N-a trecut mult timp după aceste discu ii şi Jean Pandele s-a trezit la serviciu cu un ofi er de securitate. începând să urle şi să înjure de mama focului. la sediul securită ii din Ploieşti. alături de alte mari crime ale fostei securită i ploieştene. care povestea colegilor ce mai spun posturile de radio “de peste gârlă” şi care îl tot critica pe Ceauşescu. nu a putut ob ine dosarul cu ancheta făcută de fosta securitate tatălui său. atunci când fusese auzit povestindu-le sondorilor despre cum a fost furată Basarabia de ruşi. nici până astăzi nu se ştie cine sabota. Înainte de a muri. mi-a părut rău de frumuse ea lui. deşi încearcă acest lucru de peste 16 ani! Se cunoaşte un singur caz de agent securist pedepsit “de reac ionari” cu moartea. lovindu-l cel mai mult peste testicule. Lazăr. i-a zdrobit degetele. Ştiind că Jean este un foarte bun acordeonist. un tânăr cu musta ă. despre care se spunea că este securist şi că arestase pe nişte muncitori de la întreprinderile de ceramică de la Bucov. Ancheta a durat zile de-a rândul. 186 . a tăbărât cu pumnii şi cu picioarele asupra boldeşteanului. i-a vorbit frumos. eu am publicat un amplu material despre această crimă. aproape toate sondele cu pompă canadiană de pe aria Boldeşti-Scăieni. mirându-mă că acel tânăr putuse să fie atât de rău. prin societatea “Sovrompetrol”. iar articolul l-am expediat familiei. Este vorba despre băiatul poştarului Stănescu. iar la anchetele făcute ore întregi. treceau nişte ore bune în care sondele stagnau şi nu mai scoteau petrol. Mielu s-a îmbolnăvit de un cancer galopant în regiunea anală. După acele anchete dubioase. sub care se afla “Răducu” (aşa se numea în limbaj conspirativ aparatul de iradiat cu doze mari). cu metastaze la penis.t. Ultima oară. Întors în America.c. iar Jean s-a conformat întocmai. de la sediul securită ii din Ploieşti. Nici în momentul de fa ă. Atunci el mi-a povestit cu glasul stins tot ceea ce ceea pă ise. a fost şi el bătut câteva zile de-a rândul. Paul Matei. Aceasta se întâmpla în preajma anului de gra ie 1989. Desigur. toate sondele având acest sistem. chiar foarte politicos. din Pleaşa. securistul Lazăr. Până veneau operatorii de serviciu ca să repornească motorul pompelor. victima murind în chinuri amarnice după ce penisul i-a fost amputat. Când s-a văzut în biroul lui. anul trecut.. frumos şi înalt. În timp ce ruşii ne furau zi şi noapte petrolul. erau zilnic sabotate prin oprirea curentului electric de la şaltărul central al dinamurilor electrice care puneau în mişcare pompele.Jean Pandele a fost turnat la securitate de un secretar u. lam vizitat acasă unde l-am găsit în pat. mi-a spus că Lazăr o duce bine-mersi. fiul său. s-a dus în biroul vecin de unde a venit îmbrăcat cu un halat muncitoresc şi deodată s-a transformat brusc într-o fiară turbată: şia sumecat mânecile şi. încercând să i le rupă. după ce a făcut o sumedenie de declara ii scrise prin care promitea să nu mai spună nimănui că Basarabia este românească. cu o pensie mai mare decât salariul unui profesor universitar! Mielu Soroiu. bătându-l minute întregi fără oprire şi făcându-l lac de sânge. Cu toată paza intensă. când l-am văzut pe Pandele. nederanjat de nimeni. şi l-a rugat cu amabilitate pe Jean să-l ducă înapoi la sediul securită ii cu maşina. s-a scuzat câteva momente. Abia a scăpat cu via ă. pe un câmp dintre Scăieni şi comuna vecină Pleaşa. având înfă işarea unui star cinematografic. Sincer vorbind. a pă it-o şi mai rău. a fost inut pe un scaun special. Securistul a venit îmbrăcat civil. Nu s-a putut afla niciodată cine l-a asasinat.

Prin anii 1978-79, la clubul Schelei petrolifere Boldeşti, sosise prietenul cel mai bun al lui Nicu Ceauşescu, Ion Traian Ştefănescu, să-i muştruluiască pe muncitorii petrolişti că nu merge bine produc ia. Mă aflam şi eu în sală. Ştefănescu, deşi un bun şi foarte inteligent intelectual, bazat pe vocea lui de tunet şi pe faptul că era prim secretar al c.c al u.t.c., ministrul tineretului (ulterior prim secretar la jud. Sălaj şi Dolj), bazat pe marea sa putere politică, folosea fa ă de muncitori un vocabular dur, execrabil, vorbindule de sus, cu arogan ă şi total dispre , neavând nici un respect pentru ei: “Bă, la voi aicea nu se munceşte suficient şi de-aia merge treaba prost în schela voastră!...” În clipa aceea, sutele de muncitori din sala au protestat cu glas tare; unii l-au fluierat, al ii l-au huiduit. Un sondor l-a apostrofat fără frică: “Vă rugăm, tovarăşu’, să ne vorbi i frumos, că noi nu suntem nici “bă” şi nici “voi”... Noi muncim din greu de diminea a până seara la sonde şi vrem să fim respecta i, şi nu ne vorbi i ca unor slugi, cum le vorbeau boierii!” “Aşa-i! Aşa-i!” - îl aprobau to i din sală. Ştefănescu o cam sfeclise şi mitingul nu a putut continua până nu şi-a schimbat stilul de vorbire. Şi eu am fost admonestat verbal de acest ministru pe când făceam practica agricolă cu copiii în viile de la IAS BoldeştiScăieni, la cules de struguri. Din senin, a apărut acolo o maşină neagră sosită pe drumul de acces între vii, din care a coborât acest ştab înso it de primarul din Boldeşti şi de încă doi tovărăşei de la jude , veni i în control să vadă cum muncesc elevii. I.T.Ş. îl întreabă încruntat pe un copil de clasa a V-a: “Câte găle i ai făcut tu, puştiule, de diminea ă până acum?” “Cinci găle i, iar norma este de zece găle i. Aşa ne-a spus tovarăşul diriginte”, a răspuns copilul. “Trebuiau cinsprezece! - i-a dat el răspunsul - Cine-i dirigintele, dumneata?” - mi s-a adresat secretarul mie. “Da, eu le-am spus numărul găle ilor - 8 pentru elevii mici, 12 pentru cei mari. 15-20 găle i este norma pentru studen i. Şi vă rog să privi i de la ce distan ă cară copiii găle ile până la benă. Eu nu pot să le cer mai mult la copiii ăştia mici şi slăbu i”. “Cine-i proful ăsta de-mi răspunde aşa obraznic?” l-a întrebat I.T.Ş. pe primarul Dumitru Puişor. “Este profesorul care l-a pictat pe Eminescu pe Casa de cultură”. Ştefănescu a făcut un gest de mirare şi a plecat fără să salute pe nimeni. Dacă nu era revolu ia, Nicu Ceauşescu, care voia să-l debarce pe taică-su şi să-i ia locul, numindu-l pe bătrân într-o func ie moartă (de secretar general onorific al p.c.r.), Tr. Ştefănescu era propus de Nicu ca vice-prim ministru sau chiar premier în fruntea ării condusă de el, căci fiul dictatorului plănuise cu maică-sa o “lovitură familială de stat”, pentru a deveni el preşedinte. Dar nu i-a mers. La Revolu ie însă, Ştefănescu nu mai ştia unde să se ascundă de frică. În ziua de luni, 18 decembrie 2006, în prezentarea Raportului Comisiei Preziden iale de “Analiza dictaturii comuniste din România” (în aşa-numitul “Raport Tismăneanu”), care condamna cu vehemen ă comunismul, citit în sesiunea Parlamentului de preşedintele Băsescu, Ion Traian Ştefănescu era printre primii cita i pe lista neagră a foştilor mari lideri comunişti, învinui i de crimele din România, dar lui pu in îi mai pasă, fiindcă el şi-a păstrat titlul vechi de profesor universitar, func ionând acum la Academia de Ştiin e Economice, specializat în probleme de drepturile muncii şi ale muncitorilor, fiindcă tare mult îl doare grija fa ă de dragii lui muncitori... Cine-l cunoaşte spune că foloseşte acelaşi vocabular moştenit din trecut. Şi, totuşi, trebuie să men ionez aici şi o faptă bună a lui Tr. Ştefănescu care l-a ajutat pe un prieten de-al meu, scriitorul
187

Nicolae Mihai, să-şi publice un excelent roman respins de toate editurile, pe criterii politice. O tulburare mult mai mare decât cea din sala Clubului, s-a produs în ziua de 14 noiembrie 1981, pe la orele 11 diminea a. În acea zi, to i muncitorii de la Întreprinderea de Foraj şi Lucrări Geologice Speciale (IFLGS) din Scăieni, actualul FORADEX, s-au revoltat spontan şi, uni i, au declarat grevă generală (grevele, se ştie, erau strict interzise pe vremea aceea, fiind socotite crime politice). Mai întâi greviştii s-au strâns în curtea fabricii. Apoi to i muncitorii din uzină, ca la o comandă, au ieşit pe poarta întreprinderii şi au pornit hotărâ i în mare grup pe străzi, strigând curajoşi: “Vrem pâi-ne! Vrem pâi-ne!” Era, de fapt, şi o lozincă mascată de protest, împotriva politicii de opresiune, dar ei ştiau că punând accentul pe lipsa de pâine, protestul lor nu va fi interpretat neapărat ca o mişcare politică, deşi mişcarea avea evidente conota ii politice. De câteva zile, nu se mai găsea aproape deloc pâine pe pia ă şi nu s-a mai adus pâine nici la chioşcul din incinta fabricii. Coloana mare de vreo 270 de muncitori, s-a îndreptat mărşăluind vreo 3 km cu dârzenie, pe şoseaua PloieştiVăleni, apoi pe str. Petroliştilor, scandând cererea lor neîncetat, până ce au ajuns în centrul oraşului, în fa a primăriei. Grupului, format ini ial numai din demonstran ii grevişti, li s-au alăturat numeroşi trecători şi angaja i ai societă ilor din împrejurimi. În final, se adunaseră cca. 1000 de demonstran i. Cu to ii erau foarte decişi să ajungă la primăria oraşului. Informatorii din cadrul primăriei l-au anun at pe primarul Silviu Ciungradi ce avalanşă mare se apropie şi neştiind pe ce traseu au luat-o greviştii, primarul s-a urcat grăbit în maşină, hotărât să plece la Ploieşti pe şoseaua na ională. Pe drum, însă, ghinion! El a dat chiar de masa compactă a demonstran ilor. Maşina i-a fost oprită şi luată pe sus de muncitori. Primarul a ieşit din ea afară. Greviştii nu numai că l-au întors din drum, ci, după ce fugarul a primit câteva ghionturi anonime, a fost pus în fruntea coloanei, fiind obligat să strige alături de demonstran i “Vrem pâine!”, pe tot traseul, până în dreptul primăriei. Ajunşi acolo, a avut loc un consiliu la care au participat primarul, consilierii şi reprezentantul greviştilor, Sandu Stelian. Ca temă de discu ie a fost cauza care a declanşat această grevă. La fel era să pă ească şi plutonierul de mili ie Cremeneanu, care era responsabil pe această zonă, dar el a fost mai norocos, deoarece a putut fugi cu maşina. Între timp, a apărut acolo intempestiv şi... Ion Traian Ştefănescu, împreună cu colonelul Pescaru, şeful adjunct al securită ii din Prahova, cu care începuse să se ciondănească, fiecare pretinzând că reprezintă cuvântul partidului şi că ştie ce decizie să ia. La un moment dat, Pescaru i-a replicat lui Ştefănescu: „Tu să taci, fiindcă noi ştim ce avem de făcut !” Nu ştim cine îi anun ase, căci vestea ajunsese până la Ceauşescu, iar Ştefănescu fusese trimis cu porunca să restabilească imediat ordinea. Cu Pescaru sosiseră o mul ime de al i securişti, în civil, înarma i, care înconjuraseră clădirea primăriei şi pe to i greviştii, decişi să intervină cu for a dacă va fi nevoie. Întregul Inspectorat M. I. de la Ploieşti intrase în alertă şi camioanele cu mili ieni şi securişti erau pregătite să meargă la Boldeşti-Scăieni pentru interven ie. Aşteptau doar un semnal să pornească, dacă va fi nevoie. Delegatul greviştilor, Sandu Stelian a explicat limpede că trebuie să li se acorde mai multă aten ie muncitorilor şi să li se aducă pâine, ca să poată munci.
188

Ştefănescu a telefonat pe loc la Bucureşti şi a primit răspunsul că, pentru a nu agrava situa ia, cererea muncitorilor va trebui pe deplin împlinită. Aşa le-a răspuns şi el primarului şi lui Sandu Stelian. Acesta a ieşit afară, s-a urcat pe o pubelă metalică de gunoi şi s-a adresat colegilor săi, strigându-le că problema a fost rezolvată iar cererea le va fi, în următoarele ore, îndeplinită, rugându-şi colegii să se întoarcă la uzină. Oamenii s-au întors potoli i, mergând agale la locurile de muncă, însă nu au început lucrul până nu au sosit maşinile cu pâine, mezeluri şi carne. Într-adevăr, au venit atunci câteva maşini supraîncărcate şi au descărcat la IFLGS pâinea cea mai bună, pachete întregi de mezeluri şi carne de cea mai bună calitate, chiar mai multă marfă decât puteau cumpăra muncitorii. Concluzia: deci, iată că se putea! De atunci, IFLGS era prima întreprindere din oraş unde se aducea totdeauna marfă, înaintea altor puncte de desfacere. Din păcate, Sandu Stelian a fost ore întregi anchetat la sediul securită ii din Ploieşti, iar dacă nu a fost arestat se datorează faptului că pentru el a intervenit Gheorghe Deliu, vărul său şi ministrul metalurgiei din acea perioadă. Greva a fost, aşadar, o reuşită deplină şi a demonstrat nu numai faptul că “unirea face puterea”, dar şi că regimul comunist se temea serios de furia maselor. Vestea despre greva din Boldeşti-Scăieni şi despre succesul ei s-a răspândit cu repeziciune în toată România, în primul rând, prin posturile de radio occidentale. Evident, succesul ei a încurajat şi pe muncitorii de la Întreprinderea de Autocamioane “Steagul roşu”, de la Braşov, care au ales, nu întâmplător, exact aceeaşi zi - 14 noiembrie 1987. Ea a început la acele uzine în seara zilei de 14 noiembrie, la schimbul al III-a, şi a continuat toată noaptea, când schimbul nu a lucrat deloc, iar diminea a, pe 15 noiembrie, la fel ca la Boldeşti-Scăieni, şi tot pe la orele 11, sutele de muncitori au ieşit în stradă îndreptându-se spre primărie şi spre sediul partidului, strigând lozinci anticomuniste. Uzina fiind mai mare, se în elege că şi numărul demonstran ilor era mult mai mare, dar şi organizarea grevei era mai bună şi cu o listă de mai multe revendicări, predominând nu cele economice ci cele politice. Greva aceea luase, încă de la început, aspectul unei răscoale anticomuniste şi s-a lansat cu ciocniri serioase cu mili ienii şi securiştii, cu devastarea sediului p.c.r., a depozitelor alimentare ale ştabilor (unde s-a văzut ce bunătă i consumau ei), cu ruperea tablourilor lui Ceauşescu şi aruncarea lor pe geam în stradă, deşi revolta s-a terminat cu o mul ime de arestări şi deportări. Cum era de aşteptat, ea a fost înfrântă de masiva interven ie militară securistă, dar a pregătit solid terenul pentru marea revolu ie ce va avea loc peste numai doi ani, când regimul dictatorial a fost aruncat jos de la putere printr-o revolu ie na ională. În lan ul acestor evenimente, muncitorii din oraşul Boldeşti-Scăieni, au aprins prima scânteie, vizibil anticomunistă, fiindcă a fost prima grevă muncitorească din ară, cu o masivă ieşire pe străzi din toată perioada domina iei comuniste. A fost prima treaptă, primul pas revolu ionar spre libertate şi mă mir cum, până la aceste consemnări ale mele, nimeni nu a pus vreodată mână să descrie amănun it această grevă extrem, extrem de importantă în contextul rezisten ei na ionale anticomuniste din România. Nu a fost un fapt comun oarecare, peste care să-l trecem cu uşurin ă şi cu nepăsare la index! Ne-am dovedi nepăsători şi nerecunoscători, am fi demni de condamnat, dacă l-am omite din paginile de istorie ale ării noastre. Până atunci, nu se mai întâmplase aşa ceva în regimul dictatorial din România, chiar dacă mici opriri de la lucru s-au mai
189

produs uneori, ici şi colo, însă acelea au fost numai în interiorul uzinelor. IFLG-esiştii au riscat şi au ieşit vitejeşte în stradă - ini iind o fază nouă, una publică, un pas, într-adevăr, mic, poate nu lipsit de o anumită timiditate, dar care, în viitor, va încuraja enorm, prin reuşita lui, pornirea la luptă cu paşi mai mari şi mai vijelioşi... Acesta este marele merit al grevei de la Scăieni din anul 1981 şi ea va rămâne în istorie! De aceea propun ca în Pia a Petroliştilor din fa a primăriei oraşului să fie pusă o placă comemorativă în care să se specifice greva şi demonstra ia muncitorilor de la IFLGS. Tot pe teritoriul acestei localită i a avut loc şi prima luptă cu arme de foc, nu în mun i, cum luptau partizanii, ci chiar în interiorul localită ii, între trupele securită ii şi o mică gherilă anticomunistă alcătuită de un grup de tineri curajoşi, destul de bine instrui i şi organiza i de un tânăr de 19 ani, Gheorghe C. Nicolae ârlea-Castellano, absolvent al Liceului agricol din Valea Călugărească. Gheorghe Nicolae- ârlea (a nu se confunda cu actualul consilier Gheorghe Nicolae ârlea, o rudă omonimă a lui Castellano) a devenit o figură legendară în Scăieni, prin organizarea a două ac iuni extrem de curajoase, cum nimeni înaintea lui nu a îndrăznit pe susnumitele meleaguri. Să urmărim, pe rând, aceste importante şi palpitante evenimente... În toamna anului 1966, Nicu ârlea-Catellano (n. 10.08.1948) bate la poarta vecinului său Ilie Savu (I.D.), un băie el de 16 ani, firav şi brune el, cu care era bun prieten, spunându-i că vrea să discute amândoi ceva important. Atunci Nicu i-a destăinuit un plan secret ce-l avea mai demult în cap, în legătură cu organizarea unei armate de rezisten ă na ională anticomunistă în mun i, cum fuseseră grupurile de partizani anticomunişti formate imediat după ocuparea ării de către ruşi. “N-ai văzut că bestiile comuniste ne-au luat totul: pământul, boi, cai, oi, vaci, toate vitele, obligându-ne să ne înscriem la colhozurile CAP? Nu se poate să-i lăsăm aşa! Eu cred că formând un mic nucleu militar în mun i, mai târziu vom atrage şi armata ării de partea noastră, căci ne vor ajuta cu siguran ă şi occidentalii - şi ne vom elibera de comunişti!” Era un plan pe cât de eroic, pe atât de infantil, aproape imposibil de materializat, dar în care adolescentul Nicu ârlea credea cu toată convingerea şi vom vedea că o parte din planul lui, primele începuturi “logistice”, vor fi, totuşi, pline de succes, ceea ce îl va stimula şi mai mult să le continue. În plus, Nicu avea o carismă a lui aparte şi o mare putere de convingere. Era un excelent organizator, iar Iliu ă îl asculta încântat, cu gura căscată, fiindcă totul semăna cu un palpitant scenariu din filmele americane de aventuri (ulterior ei îşi aleseseră chiar şi nişte nume conspirative, inspirate din aceste filme, Nicu zicându-şi “Sfântul”, Iliu ă “Fantomas”). Planurile strategice erau gata. Trebuia găsi i restul luptătorilor... “Mai întâi am încercat cu prietenul nostru, Ticu ă Lucian (Manghini ă) (19 ani), să-l atrag în această treabă”, îl încuraja ârlea pe Ilie. “Deşi lui îi plăcea propunerea mea şi era întru totul de acord cu mine, mai târziu însă mi-a mărturisit că nu are curajul să se angajeze la aşa treabă dificilă şi riscantă. Cine nu riscă nu câştigă, iam răspuns eu. Lucian mi-a urat succes şi s-a exprimat că mai indicat ai fi tu decât el... Şi, iată, de aceea am venit acum la tine...” Iliu ă, i-a mul umit pentru încredere, i-a jurat că va fi fidel viitorului grup de luptători şi a acceptat bucuros să-l ajute în acest măre plan secret, care l-ar fi inspirat pe romancierul Constantin Chiri ă să mai scrie un roman pentru tineret, tot aşa de bun ca şi “Cireşarii”.

190

Amândoi au căutat, în continuare, al i alia i ai “Armatei Prahovene de Luptă Contra Comunismului”. Şi i-au găsit. Ei erau: Nicolae Gheorghe, zis Baronul (n. 8.12.1952), vărul lui Nicu (15 ani), Gheorghe Constantin, zis Puişor (n. 17.08.1951), fratele lui Nicu (16 ani) şi Urzică Vasile (1950-2005), care pe atunci avea 17 ani şi jumătate. “Sfântul”, comandantul lor, le-a cerut să jure că vor lupta până la victoria finală şi că nu vor trăda. Planul mai avea şi o altă variantă, în cazul că lupta gherilieră ar fi prematură, grupul va încerca să pună în aplicare un atac de răpire - şi anume băie ii să pândească elicopterul care stropea viile de la IAS, să pătrundă în el şi să-l oblige pe pilot să-i transporte peste hotare, revenind de acolo paraşuta i pentru a organiza grupe anticomuniste de partizani în mun i. Dar şi pentru acest plan era nevoie de arme. Aceasta era o primă necesitate. De aceea “Sfântul” a început instruirea grupului, explicându-le tuturor că îi aşteaptă o misiune grea, dar foarte importantă pentru întreaga ară care, cu siguran ă, că li se va alătura şi îi va sus ine, că micul nucleu va deveni cu timpul o armată mare şi puternică şi că planul este fără riscuri... Cea mai fezabilă variantă nu mai părea aceea cu elicopterul, ci varianta cu urgen a forma iunii de partizani. Ca atare, ei vor trebui să se retragă înarma i în mun i, cam prin locurile pe unde luptaseră înainte partizanii anticomunişti. În vederea acestui lucru, vor fi necesare următoarele: procurarea de arme, de corturi, de rucsacuri, de telefoane fără fir pentru comunicare la distan ă, de conserve alimentare, de îmbrăcăminte de munte şi îmbrăcăminte groasă de iarnă, de pături, medicamente, cutii medicale cu componente de prim-ajutor şi, mai cu seamă, de bani, de cât mai mul i bani. O bună parte din acea recuzită fusese deja procurată. Chiar şi o sumă bună de bani. Necesitatea cea mai urgentă erau însă armele. De unde arme? Nicu ârlea juca fotbal în echipa de juniori a “Petrolului” din Ploieşti şi i-a explicat lui Ilie că el cunoştea perfect sălile stadionului. I-a mai spus că într-una din săli văzuse, cu câteva zile în urmă, depozitul de arme şi că ştie sigur cum se poate ajunge în depozit, fără mari probleme. Planul era să dea o lovitură în sala de arme a stadionului, şi să ia de acolo câte arme şi muni ii va putea căra fiecare. Zis şi făcut... În martie 1967, au pornit-o amândoi la Ploieşti. Pe la orele 8-9 seara, au ajuns la por ile înalte ale stadionului. Închise. Trebuia escaladate. Le-au escaladat cu bine, deşi aveau în spinare rucsacurile îndesate cu lanterne, pături, cleşti, bomfaiere, mini-răngi, şperacle, şurubelni e ş.a. Nicu cunoştea perfect toate interioarele. Nu a fost o mare problemă for area uşii de la sala cu arme. S-a lucrat cu mănuşi să nu lase urme de amprente... Odată acolo, trebuia alese armele cele mai bune. Au luat din ele 5 puşti mari şi 3 pistoale automate. Alte pistoale nu mai erau. Gloan ele se aflau împachetate în cutii de carton, fiecare cutie con inând 50 de cartuşe. Cutiile ar fi fost incomode la transport, aşa că au fost desfăcute şi toate gloan ele deşertate în rucsacuri. Au luat peste 3000 de gloan e, căci atâtea au încăput în rani ele lor. Puştile au fost învelite în pături şi legate peste umăr cu câteva curele, astfel încât păreau că transportă nişte chitare... Pe la ora unu noaptea erau din nou în stradă, după ce au şters urmele şi au închis uşile la loc, să nu se cunoască imediat sustragerea armelor. Nu au făcut nici câ iva paşi, că le-a ieşit înainte un mili ian şi doi elevi de la şcoala de mili ie. Nicu s-a dus curajos spre ei, i-a

191

S-au început cu disperare cercetările. foarte mul umi i de reuşita perfectă a ac iunii lor. Vasile nu a vrut să-i spună. mamă. După aceea. învă ând bine să mânuiască armele. băie ii făceau exerci ii de tragere la intă. ci ascunşi la distan ă mai mare unul de altul... cu voce mai mult plângând: “Vasile. nu s-au putut depista deloc vinova ii. au mers grijulii. dar nici maica-sa nu a vrut să i-o înapoieze. Înainte de a deschide focul. iar în cazul că se va trăgea asupra lor. Când s-a 192 . strigau răspicat: “Preda i-vă. să deschidă şi ei focul din mai multe unghiuri. cu o considerabilă putere de amplificare. şi-a întrebat băiatul de unde are arma. Între timp. Atunci au recurs la o altă stratagemă: au pus-o pe mama lui Vasile să strige. Tatonarea aceasta a durat ore întregi. Mama lui Urzică Vasile a constatat că fiul ei lipseşte foarte des de acasă şi de la şcoală. Au dormit câteva ore. bucuroşi că au scăpat. târziu noaptea. îndreptându-l în toate punctele cardinale. La un semnal. s-au retras cu to ii repede pe dealul plin de numeroase tufişuri. au trecut apoi podul şi şi-au continuat calea pe poteca din lunca paralelă cu linia ferată până la Balaca. dar neexistând urme clare şi nici un fel de amprente. haide. Băie ii.i face nimeni nimic! Coboară şi vino acasă!” Nimeni nu se mişca. tot pe drumuri ocolite. căutând ceva prin casă. pe dealul Seciului. Se apropia ziua plecării spre mun i. Pe la 3-4 diminea a erau la casele lor din Scăieni. mămico.I. numai pe lângă linia ferată şi prin locuri unde să nu întâlnească oameni. în elegându-se între ei să nu stea grămadă. fiindcă sunte i înconjura i de mul i trăgători înarma i şi nu deschide i focul! Nu ave i scăpare! Preda i-vă!”. Când. Spargerea a fost sesizată abia după un mare număr de ore şi dispari ia armelor a declanşat din partea securită ii o deosebită îngrijorare şi o alertă de anvergură. Au repetat apelul de mai multe ori.. prin care. toată încărcătura trebuind bine mascată sub un material transportabil oarecare. în afară de ecourile megafonului. securiştii au folosit un difuzor porta-voce. astfel încât atacan ii să aibă impresia că luptă cu o armată întreagă şi să nu urce la ei.salutat zâmbind şi le-a spus că sunt nişte artişti instrumentişti din alt oraş şi căutau drumul spre Gara de sud. le-au mul umit cu acelaşi zâmbet amabil şi au mers pe drum înainte. că au pus mâna pe capătul firului în povestea cu armele furate de la stadion. dând însă col ul spre Gara de nord. până la pod la Blejoi. Între timp. to i securişti încep să urce şi să descarce focuri de avertisment în aer. Chiar aşa s-a întâmplat. Când băie ii au auzit că pe urma lor s-a trimis un mare număr de securişti. două luni. fiindcă s-a întâmplat ceva neprevăzut. a găsit întâmplător pistolul ascuns. apoi au reluat programul de instruire cu grupul “micii armate de eliberare”. Armele. mili ienii le-au arătat drumul spre gară. Au trecut de bariera de lângă rafinăria Vega şi au mers pe jos. de te predă că nu. într-o zi. până au ajuns acasă. crezând că în felul acesta îi face un mare bine băiatului. Mili ia din Scăieni avea deja semnalmentele de calibru şi de marcă ale armei şi a anun at Inspectoratul jude ean al M. aproape simultan. Dar este o vorbă: socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. cu inimile ticăind. Foarte amabili. nebătător la ochi.. ci a plecat cu ea şi a predat-o mili iei. până la poalele mun ilor. Antrenamentul a durat cca. Acest lucru a schimbat brusc cursul evenimentelor care s-au precipitat în defavoarea virtualilor partizani. în toiul nop ii. înso ite de un câine lup care tot lătra spre direc ia celor ascunşi. cartuşele şi restul echipamentului urmau a fi cărate cu o căru ă trasă de nişte cai procura i ilegal de Puişor. au mai sosit întăriri. Nici un răspuns.

Tot drumul. care au subliniat caracterul de aventură ludică a evenimentelor de pe deal. în care s-a cerut pedeapsa cu moartea pentru Nicolae Gheorghe ârlea. s-au speriat şi au repliat. strigând după ajutor. Vasile. La ochi li se puneau ochelari de tablă. iar partizanii amatori. Puişor. ci au fost aduşi la sediul mili iei aflat vizavi de şcoală. aşa cum îi instruise “Sfântul”. Imediat. sentin ele s-au îndulcit mult: Nicu ârlea a primit 8 ani. mass-media din occident a condamnat cu asprime regimul lui Ceauşescu care condamnă copiii la moarte în procese politice. Au fost condamna i într-un proces politic.un an şi trei luni. Un ofi er a strigat: “Prinde i-i vii sau mor i!” Era o hărmălaie de nedescris. Evident. după ce deschideau focul. a eşuat în mod lamentabil aici. văzând cum stă treaba. “de eliberarea patriei de sub jugul comunist”. au început şi ei să tragă numeroase focuri din toate păr ile. nu au fost bătu i. că acolo sus po i fi împuşcat!” Vasile a ieşit din tufiş cu bra ele ridicate. pe care îl vedea bine. fiindcă părin ii acuza ilor le-au pus ca apărători pe cei mai buni avoca i. zi de zi. Erau muta i de la subsol la etaj cu şuturi în spate şi cu cătuşe la mâini. perioada de deten ie nu a fost uşoară. Pe moment. lupta era inegală. Ca şi când nu ar fi fost de ajuns. Atunci acesta. fiindcă se ascunsese pe lângă Parcul Petrolier 803. încât focurile băie ilor nici nu se mai auzeau. devenind greu de descifrat. Securiştii. fiindcă băie ii. acoperite 193 . îşi schimbau imediat locul. sentin a a fost închisoare între un an şi trei ani. Ancheta de la securitate a durat două săptămâni. Pe Iliu ă l-au găsit mai greu. cărora li se cam terminaseră cartuşele. aceştia s-au întors foarte furioşi şi to i au început să mitralieze numai cu focuri automate. Bătălia a durat vreo două ore. Ilie . După un timp. Totuşi. aceştia. Colegii lui s-au oprit din tragere şi au venit să-l salveze pe rănit. Mai târziu. acuzându-i că sunt criminali şi ucigaşi. folosind o armă SKS. au realizat că nu se pot bate cu nişte profesionişti care erau numeroşi şi foarte bine dota i cu SKS-uri automate. 3 ani şi jumătate. au făcut la fel. După ce ofi erul rănit a fost transportat de colegii lui la vale. De aici începe calvarul lor. căci nu avea răni prea grave. tinerii au fost bătu i. Securistul a fost rănit şi a început să se vaiete. de data aceasta un ofi er. a intit în el şi a tras. Atunci elevii. semn că se predă. trăgând cu ea împrăştiat. securiştii au folosit şi nişte detonan i fumigeni. şi aceasta tocmai când România începuse să se mai reabiliteze oarecum în fa a occidentului. iar ceilal i numai un an. în care erau implica i nişte minori. afla i în recrea ie. care făceau să răsune văile ca nişte canonade de tunuri. Nici unul din ei nu fusese rănit. s-a aflat că ofi erul nu a murit. procesul s-a reluat şi s-a rejudecat la Tribunalul jude ului Prahova. Nu după mult timp. Vasile mamă! Mai trăieşti? Vino jos. i-au văzut pe securişti şi pe mili ieni cum îi urcă pe luptători într-o dubă care a demarat rapid cu ei spre Ploieşti. un fel de grenade.apropiat prea mult de băie i. precum s-au în eles. Rafalele armei automate începuseră să şuiere foarte aproape de ârlea. Apoi din nou s-a auzit prin difuzor vocea plângând a mamei lui Urzică: “Aoleu. care semăna cu o scenă de atac din cel de al doilea război mondial. Paturile din celulă erau din ciment. la început. fiindcă au omorât pe un ofi er de securitate. iar pentru ceilal i. de data aceasta ca un proces de drept comun. fratele sau. ca să-l potolească pe trăgătorul cu armă automată. să nu vadă pe unde merg. fiind minori. Câinele lup lătra continuu spre tufişurile băie ilor. Ceilal i. Planul măre al tinerilor partizani. au pornit iarăşi la deal. Judecata a durat peste şase luni. La securitate stăteau câte doi în celulă (al doilea fiind un fals de inut care îi tot trăgea de limbă pe condamna i). Drept urmare.

să facă ceva împotriva dictaturii! Dar cine? Şi cum? Prin revoltă în masă nu se putea. Nicu ârlea. Bucureşti. publicat la rubrica “Dezvăluiri” a ziarului ploieştean “Telegraful de Prahova”. începând să se rostogolească. unde le fusesem profesor). Străbunicul său.Ascultam şi urmăream în fiecare zi tot ce se întâmpla în jur. afirmând că cineva trebuie să se ridice. (. Interesant este că Gheorghe Nicolae. iar securitatea înăbuşea totul încă din nucleu. în cazul când elicopterul ar fi ajuns în Vest.. acestor tineri li s-a schimbat brusc statutul: din “mari bandi i. Chilia şi Periprava. condi iile nu erau coapte. În a doua campanie anticomunistă. iar tatăl lui Nicu ârlea Castellano este sergentul Gheorghe N. este faimosul „erou de la Grivi a” (Războiul de independen ă 1877) care a smuls steagul turcesc şi a pus în locul lui steagul românesc pe reduta de la Grivi a. din 27 mai 1998. Poarta Albă. fără ca urmăritorii lui să-l mai poată înfrânge. fiind lângă mareşalul Ion Antonescu când acesta a dat ordin: „Români.cu o saltea sub ire. va ieşi întru totul victorios. au devenit “mari eroi. Tinere ea din ei însă i-a făcut să reziste cu bine tuturor încercărilor. între 1902-1918) care a primit numeroase decora ii pentru că a făcut tot frontul 1937-1945.. (. Deva. deşi ştia bine că este urmărit pas cu pas. Întorsăturile vie ii sunt uneori ciudate...un erou care a băgat spaima în comunişti”....ârlea Castellano. pentru că tot nu credeau că nişte copii pot fi atât de bine organiza i. (..) Voi cita. pe risc propriu. luptători pentru libertate”. acum mai maturizat şi cu o fermă experien ă de luptător neînfricat. Dar organizatorul principal fusese tot curajosul Nicu ârlea şi nu eu. trece i Prutul !”. finalizată.. foşti elevi de-ai mei de la şcoala Scăieni. vorbeam cu mama şi cu fratele meu. Nu aveam însă nici o legătură cu această tentativă de highjacking decât dovada că securiştii m-au găsit pe lista alcătuită de acuza i. Văcăreşti.. criminali trădători şi mari duşmani ai poporului şi ai orânduirii socialiste”. am fost şi eu anchetat la sediul securită ii din Ploieşti. consemnat acolo în calitate de traducător. motiv pentru care am publicat despre el mai multe articole în presa americană şi în cea din Românie. şi declanşată cât mai curând. Fortul nr. Constantin. 13 Jilava. Puiu. după ce a scăpat din deten ie. devine avalanşă. ca Nicu ârlea. dacă nu chiar şeful lor din umbră. a început o nouă campanie de luptă anticomunistă. “În 1967 Nicolae Gheorghe ârlea a fost condamnat la temni ă grea. în continuare. bănuit că sunt probabil unul din organizatorii grupului respectiv. Pu ini români au gustat din “dulcea a” bătăilor securiste la o vârsta atât de tânără.) Pe parcursul a cinci ani. cu mai mari izbânzi pentru el şi cu mai puternice lovituri date comunismului.. după ce tinerii au fost prinşi (unii din ei erau copii. lăuda i de to i. Ea ar fi dat aripi nemul umirilor generale ale popula iei.) Singura cale accesibilă era o ac iune individuală. din însemnările acestui erou pe care îl cunosc de pe când era copil: “. Anchetatorii securişti m-au pus să dau mai multe declara ii despre participarea mea la acel grup şi mă vor ancheta de mai multe ori. T. să protesteze. iar după Revolu ie. Veceul se afla în celulă. Personal. ârlea trecuse prin următoarele închisori: Ploieşti. Gala i. deşi semnase o declara ie prin care se angaja ferm că se va cumin i. În încheiere. între vârsta de 19 şi 23 de ani. de data aceasta. care. Grigore Ion. fiind ca un bulgăre mic de zăpadă.. Trebuie spus că atitudinea revolu ionară şi curajoasă de răzvrătit contra nedreptă ii îşi are originea în familie. fiul primarului din Scăieni Gheorghe Ni ă (primar 16 ani. iar mesele erau foarte sărace şi insuficiente. A 194 . am să citez câteva fragmente din articolul: “Nicolae Gheorghe ârlea .

exact în fa a clădirii administrative. El a răspândit manifestele prin toată uzina. care totdeauna se temea de atentate cu bombe. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Nicolae Li oiu. ci un explozibil artizanal. fără să găsească pe nimeni.nişte bombe. al elevilor şi al studen ilor. la Scăieni şi la Mălăieşti. al localită ii Scăieni. stăteau mili ieni înarma i. Nicolae Gheorghe adresase o scrisoare către primul secretar al organiza iei de partid a jude ului Prahova. 17 din Ploieşti. Securitatea intrase în panică şi a început pretutindeni cercetări masive. ar fi făcut stop cardiac auzindu-le. noi am reuşit!” Îndemnul la rezisten ă trebuia făcut prin manifeste. Odată multiplicate. îndeosebi în rândul intelectualilor. începând cu uşa directorului şi până în fiecare sec ie. la Plopeni. Nicu ârlea îi pregătise lui Ceauşescu. spre a-mi dicta un text oarecare. manifestele au fost împăr ite în două: cu distribuirea primei jumătă i a fost însărcinat cumnatul lui Nicu ârlea. Nicu ârlea s-a apucat să elaboreze manifestele. Ceauşescu. Ceauşescu totuşi a venit la Ploieşti. unde locuiam. anun ată în august 1981. Înainte de a transporta bombele în centrul Ploieştiului. Nicu ârlea a cercetat cu aten ie locul unde să le poată amplasa. Auzindu-le. al familiei mele. apoi în oraşul Boldeşti-Scăieni. prin toate gările municipiului Ploieşti. experien e la scară redusă. la Scăieni. la Ploieşti. Textul lor suna: “Români! Lupta i prin toate mijloacele posibile pentru răsturnarea dictaturii comuniste! Jos dictatorul Ceauşescu!” . privind înfricoşat la popula ia care nu-l aclama. pe Valea Vărbilăului şi pe Dealul Mălăieşti. fiind testate pe deal. care trebuia să dovedească prin ceva concret că ara a început să se mişte. apoi alte probe. O parte din ele a fost aruncată de la terasa cofetăriei aflată la ultimul etaj al magazinului “Omnia” din Ploieşti. prin care protesta. Le-a lucrat manual. pe valea Prahovei.şi era semnat “Armata Republicană Prahoveană”. Ilie Câşu. pe suprafa a manifestului. care păzeau să nu se întâmple ceva. un tânăr de 22 de ani. atât ziua cât şi noaptea. nici măcar să rănească. arătând că dictatorul criminal nu are ce căuta în acest oraş şi nici în alte aşezări ale Prahovei. acasă. al Ploieştiului. Bombe artizanale pentru dictator Bombele trecuseră probele de “laborator”. dar. unde era şi sediul partidului. A fost un sacrificiu al meu. figura tricolorul românesc. dar care bubuiau mai tare decât bombele de avion. Securitatea se alertase şi intrase în febra nebună a căutărilor.fost un risc enorm. Pe blocuri şi în balcoane. numită de ploieşteni “Casa Albă”. unde locuia mama. precum şi în diferite trenuri. surpriza surprizelor . din apropierea acestor aşezări. dar a fost o vizită pe fugă. Se luau probe scrise. Cealaltă jumătate a manifestelor a fost răspândită personal de autorul lor. A fost imposibil să fie 195 . materialul exploziv nu provenea de la Uzina Plopeni. al Mălăieştiului. pe valea Teleajenului. pentru apropiata vizită a lui Ceauşescu la Ploieşti. nici de la cea de la Găvănel. centrul Ploieştiului era strajnic păzit de patrule de securişti şi mili ieni. angajat la Uzina Mecanică Plopeni. În ciuda specula iilor. pe care poate numai divinitatea mi-l poate insufla. amprente. cu excep ia grupurilor de securişti puşi să urle lozinci la apari ia delega iei. Tot în acele zile. Atunci mi s-au solicitat şi mie trei probe caligrafice şi de amprente. care nu aveau explozibil să ucidă. din partea ploieştenilor. al Prahovei. făcute în locuri izolate. În diagonală. cu declanşări programate prin ceas. de către nişte ofi eri de securitate care m-au scos din ore afară de la Şcoala nr. bazat pe un mare curaj.

aduse acolo şi montate pentru a-l primi “fierbinte” pe Ceauşescu. Riscul era prea mare şi ar fi intrat cu siguran ă în gura lupului. Trebuiau găsite alte momente, eventual după trecerea delega iei preziden iale din august. Pentru detonare s-au ales datele de 12 şi 15 septembrie, în ajunul începerii anului şcolar, când Ploieştiul forfoteşte de elevi şi de studen i. Exploziile, fiind inofensive, erau menite să ac ioneze psihic, să creeze o atmosferă de protest “sonor”. Fuseseră planificate cinci explozii succesive, una la “Casa Albă” (pe o coloană de sus inere, în formă de Y, între unghiul celor două laturi), una în cartierul Nord al Ploieştiului, una în incinta unei librării centrale, una la Procuratură şi una lângă lozinca “Trăiască PCR” de pe acoperişul Cinemascopului. Practic însă nu s-a putut monta decât bomba de la sediul partidului şi cea de la librărie. Ele au fost instalate personal de Nicu ârlea, fiecare fiind înso ită de un ceas programat să le detoneze la ora prânzului. Bubuiturile au fost infernale şi s-au auzit în tot oraşul. Întregul centru a fost zguduit din temelii şi toate geamurile dimprejur s-au spart, dar nimeni nu a fost rănit. “Nici la bombardarea Ploieştiului de către americani nu s-au auzit aşa puternice bubuituri”, spuneau bătrânii. “Tocmai serveam masa, îmi povestea vărul meu care locuia în centrul oraşului, în blocul de lângă sediul partidului. Când s-a auzit bubuitura, farfuria cu ciorbă a săltat în sus pe suprafa a mesei...” Imediat au apărut securiştii, pompierii, mili ienii, armata. “Era ca şi cum s-a răscolit într-un cuib de viespi. Exploziile veniseră după campania cu afişe. Efectul a fost teribil. Pentru scurt timp, magazinele începuseră să se umple cu bunătă i. S-a vorbit foarte mult în presa străină şi la posturile de radio occidentale, iar lumea a căpătat curaj. Pentru exil, a fost un motiv în plus de a ataca şi mai puternic dictatura comunistă”, notează Nicolae Gheorghe în însemnările sale. Încep arestările Prima victimă a fost Manu Gheorghe, un tânăr de 20 de ani, care lucrase înainte la I.U.P.C. Băicoi, bănuit că ar fi furnizat focoasele, şi care atunci era încorporat în Garda Na ională, la U.M. 02546 din Drumul Taberei. El a fost transportat la sediul Securită ii din Calea Rahovei, unde a fost bătut de ministrul Tudor Postelnicu, ajutat de şeful arestului, col. Vasile Vasile. Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentin a nr. 33, dosarul 127/1982, îl va condamna pe Manu Gheorghe la 8 ani închisoare, în baza articolului 167, aliniatele I, III şi IV din Codul Penal. Evident, Manu era complet nevinovat, dar va executa 64 de luni în Penitenciarele Rahova şi Aiud. Apoi anchetele sau îndreptat cu repeziciune spre Uzinele Metalurgice Plopeni, întrucât aici era o sec ie specială care producea muni ie. În urma cercetărilor de la Plopeni, în ziua de 20 septembrie 1981, a fost ridicat Nicolae Li oiu, cumnatul lui ârlea, care distribuise afişele în toată uzina, şi a fost bătut la sediul Securită ii din Ploieşti de maiorul Ion Traşcu, avansat ulterior la gradul de colonel. Şeful securită ii din Ploieşti era col. Dumitru Popa, care mă va ancheta mai târziu şi pe mine. Tânărul Li oiu (22 de ani) a fost condamnat la 20 de ani deten ie şi a stat după gratii 87 de luni, trecând prin închisorile din Prahova, Aiud şi Jilava. ârlea dispare la timp, dar Li oiu nu a mai putut scăpa de arestare. Doi binevoitori s-au oferit să-l ajute pe Nicu ârlea să fie scos din zona de urmărire, ducându-l într-o noapte la Constan a. Cei doi erau Costel Lucian şi Costel Liviu Ionescu, tatăl şi fiu. Numai pentru simpla încercare de a-l ajuta pe cel urmărit, tatăl şi fiul vor fi aresta i de Securitate, acuza i de gravă complicitate şi condamna i de TMB, în ziua de 14 aprilie 1982, primul la 5 ani închisoare, iar fiul la 20 de ani închisoare. Tatăl a
196

executat 16 luni, iar sentin a dată fiului nu s-a mai aplicat. Pus provizoriu în libertate, pentru a fi capcană de prindere a altor implica i, Costel Liviu Ionescu se întâlneşte în secret cu Nicu ârlea şi, întrucât asupra lor plana pericolul arestării, ambii se decid să părăsească de urgen ă ara, mai ales că autorul bombelor de la Ploieşti fusese deja declarat “inamicul public nr. 1%, căutat febril de securişti şi mili ieni în toată ara, pe toate drumurile, fotografiile lui, fa ă-profil, fiind distribuite pretutindeni. Drumul exilului Cu mare pruden ă, ei ajung până la Drobeta Turnu Severin. Au reuşit apoi să treacă în Iugoslavia, de unde sârbii i-au transportat până la grani a cu Italia, sfătuindu-i să înainteze cel pu in 20 km pe teritoriul acestei ări, apoi să se predea poli iei, ceea ce au şi făcut. La Udine, poli ia i-a înregistrat şi i-a trimis la Roma. Poli ia romană i-a transferat în lagărul de refugia i de la Latina, unde au ajuns pe 21 octombrie 1981. Fiind sigur de acordul azilului, Nicu ârlea s-a grăbit să sune pe cei de acasă şi să le spună unde se află. În mod ironic, urmăritul i-a felicitat pe securişti pentru nereuşita de a-l prinde... Imediat, punctele de pază de la Scăieni şi Mălăieşti ale Securită ii sunt retrase şi urmărirea tinerilor pe teritoriul României încetează. Dar, din acel moment, se declanşează războiul diplomatic între Bucureşti şi Roma. Ceauşescu intervine personal pe lângă guvernul italian, ca tinerii fugari să fie imediat extrăda i, fiind nişte... “ucigaşi de rând şi criminali periculoşi”. El încearcă şi prin Interpol să-i scoată din Italia, dar nu reuşeşte. Atunci îl trimite pe Ştefan Andrei, ministrul de externe, la Roma, să insiste pentru extrădare, sub motivul că italienii apără nişte criminali sângeroşi. De fapt, Nicu ârlea fusese deja condamnat la moarte, în contumacie, de TMB şi, odată adus în ară, ar fi fost executat. Spre a-i oferi o oarecare satisfac ie ministrului de externe de atunci, Nicu ârlea şi Costel Liviu Ionescu sunt, pentru 24 de ore, puşi sub stare de arest şi cerceta i mai amănun it de italieni, dar anchetatorii se lămuresc că au de a face cu refugia i politici autentici şi nicidecum cu criminali de drept comun, refuzând categoric extrădarea lor. Îi eliberează cu condi ia să se prezinte zilnic la Poli ie. În apărarea celor doi fugari au intervenit de urgen ă câ iva reprezentan i ai exilului românesc. Imediat, Costel Liviu Ionescu părăseşte Italia, stabilindu-se în Fran a, iar Nicu ârlea primeşte viza de intrare în America în ziua de 18 februarie 1982. El este scos din lagăr şi trimis la o familie de italieni, capul familiei fiind de profesie detectiv. În ziua de 11 mai 1982, sponsorizat de Biserica Catolică, Nicu ârlea pleacă din Roma cu un avion al Companiei americane TWA şi aterizează la New York, unde stă o lună. Din ofertele făcute de statul american, preferă Dakota de Nord, oraşul Bismark. În America, Nicolae Gheorghe ârlea va continua lupta împotriva comunismului, având legături permanente cu mari personalită i ale exilului, cu posturile de radio anticomuniste, cu presa liberă de aici, căreia îi oferă informa ii detaliate despre rezisten a na ională din patria lăsată în urmă. Devine membru al Uniunii Mondiale a Românilor. Revista “ ara şi Exilul” publică un articol despre bombele de la Ploieşti; la fel ziarul “Micro Magazin”, din New York. Noul venit scrie articole la “Stindardul” din Germania, la “Cuvântul românesc” din Canada; se oferă voluntar în campania de alegere a preşedintelui Ronald Reagan, de la care primeşte mul umiri personale. La Bismark îşi realizează unul din visurile sale, urmând o şcoală de pilotaj. În 1987 părăseşte Bismark-ul, venind în Richmond, Virginia. Apoi urmează cursurile a două şcoli
197

de detectivi, ambele în Washington D.C. În timpul Revolu iei din 1989 din România, a manifestat în fa a Ambasadei române din Washington, alături de părintele Gheorghe Calciu, şi a cerut să lupte ca voluntar pe baricadele anticomuniste. Plecarea în România i-a fost însă refuzată”. Aici se termină citatul din articolul publicat de mine în “Telegraful de Prahova”, precum şi episodul rezisten ei oraşului Boldeşti-Scăieni împotriva comunismului. Dacă fiecare localitate din ară s-ar fi opus dictaturii cum s-au opus cetă enii din această localitate, cu siguran ă că am fi rupt şi mai devreme lan urile asupririi comuniste. La numai câ iva ani după Nicolae Gheorghe ârlea, sim indu-mă zilnic urmărit de Securitatea din Ploieşti, fiind deseori anchetat la sediul ei de pe str. Vasile Lupu nr. 60, apoi chiar otrăvit de agen ii securită ii, am decis să-mi salvez via a şi în ziua de 12 august 1985 am părăsit şi eu ilegal ara, împreună cu so ia. Din Ungaria, falsificând ambele paşapoarte, am trecut în Austria (securitatea şi vameşii maghiari au descoperit falsul pe unul dintre ele - cealaltă falsificare o făcusem perfect - şi ne-au arestat, dar ulterior ne-au eliberat şi ne-au lăsat să trecem). La Viena, primele zile am dormit prin parcuri şi prin gară, apoi ne-am predat poli iei care ne-a internat în lagărul de refugia i de la Traiskirchen, care ne-au inut 21 de zile sub arest, ca suspec i, apoi, constatându-se cine suntem, ne-au detaşat într-o sec ie mai sigură a acelui lagăr, care să ne ferească de spionii şi atacan ii comunişti români ce forfoteau pe lângă lagăr căutând să-i lichideze pe cei nota i pe listele lor. Această sec ie specială se afla ascunsă în oraşul de munte Gloggnitz, NiederOsterreich, de unde, după aproape un an de zile şi după ce am fost chemat personal de ambasadorul american la Viena, am ob inut viza de emigrare în SUA, ca refugia i politici. Cu sponsorizarea vărului meu, prof. dr. George Nicolae şi so ia sa Mariana Lorisa, am venit în SUA, cu compania aviatică PANAM, aterizând la aeroportul “Kennedy” din New York, pe data de 22 aprilie 1985. A doua zi, pe data de 23 aprilie, de la aeroportul “La Guardia”, am decolat spre Chicago unde am ajuns după mai bine de trei ore de zbor. Drumul ne-a fost plătit de Organiza ia Mondială a Bisericilor (The Church World Service). Din Chicago am început demersurile pentru aducerea feti elor noastre, de 10 şi 11 ani, rămase acasă cu bunicul lor, prof. Tănase Bălan. Autorită ile comuniste au refuzat să ni le trimită, iar convorbirile telefonice cu feti ele ne erau întrerupte de fiecare dată de securitate, încă de la primele cuvinte. Când am apelat la unul din vecinii noştri să le comunice copiilor o urgen ă, acesta a răspuns furios: “Ia mai lăsa i-ne în pace, că nu vrem să vă cunoaştem cine sunte i!” şi ne-a închis telefonul. Mai mult decât atât: am fost surprinşi chiar şi de atitudinea unor profesori, foşti colegi de-ai mei de la şcoala Scăieni, unde Codrina şi Ozana erau eleve în clasa a V-a (nu le divulg aici numele acelor dascăli care şi ei aveau copii, spre a nu fi blama i public), deoarece la revederea cu ele ni s-au plâns cât au fost de persecutate şi că, o dată li s-a strigat în fa ă: “copii părăsi i şi lăsa i pe drumuri de părin i trădători şi fugari, care habar nu au de voi!”, obligându-le pe fete să se apere plângând şi să răspundă “cu obrăznicie” că nu este adevărat ce li se spune. Una din ele a fost chiar bătută, încât bunicul lor, prof. Bălan Tănase, fost director al şcolii respective, s-a văzut obligat să vină la şcoală să protesteze şi să le ia apărarea. În final, ele nici nu au mai fost primite la şcoală.

198

Pe de altă parte, securitatea îi ancheta pe prietenii mei de acolo. Spre a ne aduce copiii, am cerut ajutor Crucii Roşii din Austria, Crucii Roşii Americane, organiza iilor interna ionale de protec ia copiilor, dar interven iile lor pe lângă guvernul român nu au fost luate în seamă. Am făcut şi proteste publice în centrul Chicago-ului, însă nici acestea nu ne-au ajutat cu nimic. Ne-am adresat atunci preşedintelui Statelor Unite, Ronald Reagan, arătând că feti ele noastre sunt mici, sunt singure, că bunicul lor este internat în spital şi că nici nu mai au din ce să-şi mai gătească de mâncare, hrană căpătând sporadic, de la unii vecini şi rude, ceea ce era absolut adevărat. Preşedintele american ne-a răspuns, prin so ia sa Nancy Reagan, că vor interveni imediat pentru aducerea lor. Interven ia a fost promptă şi de bun augur, deoarece am primit vestea bună că atât lor, cât şi bunicului lor, li s-a aprobat cererea de reîntregirea familiei. Le-am trimis biletele de avion şi a sosit ziua plecării spre America. Dar securiştii tot securişti diabolici au rămas, căci au recurs la o ultimă răzbunare împotriva mea... Era în ziua de 24 noiembrie 1986, Thanksgiving Day (Ziua mul umirii) şi ne aşteptam feti ele şi bunicul lor la marele aeroport O’Hare din Chicago - o mul ime de peste 40 de persoane, români şi americani, cu multe buchete de flori în mâini, inclusiv reprezentan i ai presei şi televiziunii locale. Cu câteva ore înainte, în timp ce avionul se afla în zbor deasupra Atlanticului, primisem un telefon din România în care aud vocea plângândă a tatălui meu care povestea cum bestiile cu chip de om şi-au bătut joc de el. Mai întâi l-au lăsat să se urce în avion şi tocmai când motoarele porniseră şi aeronava era gata de decolare, un “organ” s-a urcat la bord şi a întrebat cine este domnul Bălan, fiindcă “se găsise ceva în neregulă” şi trebuie să coboare imediat. Codrina şi Ozana au început să plângă şi să ipe: “Nu-l lua i pe bunicu’, nu-l lua i pe bunicu’ !” - o scenă care a mişcat şi intrigat pe to i pasagerii, mul i fiind străini - dar au fost potolite cu vorbe blânde de o stewardesă. Toate asistentele de bord au venit repede la ele să le consoleze, feti ele noastre trecând din clipa aceea sub îngrijirea lor care le-au mai sus inut cât de cât moralul. Totuşi ele au călătorit restul drumului singure şi plângând. După ce avionul decolase cu feti ele noastre, i s-a spus bunicului lor de către securiştii din aeroport că în geamantanul său i se găsise... “corpul delict”: “o carte religioasă interzisă (?!) - romanul “Cămaşa lui Cristos”, de Lloyd C. Douglas, roman celebru, tradus în mai toate limbile lumii, care nu avea absolut nimic subversiv în con inutul lui!! Un motiv mai diabolic, mai stupid, nici că se putuse găsi şi se vedea de la o poştă că era vorba de o răzbunare murdară, de un şantaj criminal făcut nici măcar cu o brumă de inteligen ă. Ajuns acasă, am pus imediat mâna pe telefon şi am sunat la sediul Inspectoratului M.I. din Ploieşti. La şantaj am răspuns prin şantaj... Eram perfect informat că doi dintre liderii securită ii prahovene se urau de moarte din cauza unei func ionare drăgu e de acolo care trăia cu amândoi, căci se certaseră cumplit între ei, cu mâinile pe pistoale. Ca să-i conving că ştiu bine cazul, le-am pronun at numele fiecăruia şi le-am spus că voi divulga acest secret, întâi la Ministerul de Interne, apoi prin radio şi presă - şi asta în cel mai scurt timp - dacă nu i se permite tatălui meu sa ni se alăture. Amenin area a avut efectul trăsnet, fiindcă numai după trei zile bunicul fetelor era cu noi în America. Aici dânsul nu a rămas definitiv, căci după revolu ie s-a întors în ară. Securitatea ne-au mai produs şi alte necazuri (condamnarea noastră la cinci ani închisoare, în contumacie, confiscarea casei, a tuturor bunurilor,
199

perchezi ii la casa din Scăieni etc), dar nici nu-mi mai face plăcerea să mai amintesc de ele şi să insist asupra acestor lucruri urâte şi murdare, pe care numai un regim terorist le putea întreprinde. Iar timpul a trecut repede. Sufleteşte şi materialiceşte, noi ne-am redresat. A trebuit să luăm totul de la început, de la zero... După trei ani de domiciliere în metropola Chicago, din statul Illinois, ne-am mutat în suburbia Wheaton, apoi la vest de Wheaton, la Glen Ellyn, orăşele foarte liniştite, bogate şi splendide, ambele suburbii ale marii metropole. Aici, în liniştitul Glen Ellyn, ne-am cumpărat o casă proprie, situată în frumosul parc-pădure Arboretum, unde locuim şi astăzi şi unde ne-au vizitat o mul ime de prieteni din Boldeşti-Scăieni şi din toată ara. Dumnezeu ne-a ajutat să facem fa ă dificultă ilor inerente începutului şi nu avem cuvinte să-I mul umim.

200

din 4-5 case. însă cu ajutorul dumneavoastră. Dacă editorul care a adunat în “Cartea recordurilor”. al cititorilor.) În final. voi prezenta şi activitatea personalită ilor locale mai în vârstă sau a celor plecate dintre noi şi voi începe această rubrică cu subtitlul: De pe micu a stradă a Păcii din Scăieni au răsărit câteva nume mari În spatele gării Scăieni există o strădu ă care face jonc iunea cu alte două străzi mai mari. faptele cele mai ieşite din comun ar fi cunoscut acest lucru. dar cumin i şi deosebit de studioase. Zorelelor. Bucovului şi str.CAPITOLUL XVII. Este Strada Păcii. dar şi printr-o for ă de muncă creatoare ieşită din comun. prin distinsa profesie pe care o au. Ele au ajuns acum mândria întregului oraş. Rodica şi Lidia). cred că ar fi men ionat această stradă în cartea lui. au răsărit şase persoane minunate. Operele ei artistice vor fi prezentate în lista cetă enilor cu contribu ii de seamă din acest oraş. sper ca edi ia a doua a monografiei să-i cuprindă pe to i. procuroarea Oana Alexandru. ambi ie şi hărnicie. State-Iliescu Veronica. toate trei cu titlul de doctor în ştiin e (Cornelia. foarte aproape una de alta. la capetele ei: str. cum rareori se poate vedea într-o via ă de om. au învă at cu pasiune şi astăzi tot mai multă lume vorbeşte numai laudativ despre ele. Alexandru Parianu. prin titlurile ştiin ifice şi onorifice. veneau când şi când să-l viziteze. Este dreptul lor să creadă altfel. directoarea postului de Televiziune Culturală. dar autorul monografiei de fa ă declară limpede că este foarte greu să împace toate opiniile şi să evalueze la centime toate caracterele umane. toate trei absolvente a două facultă i. Vecinele lui. una dintre ele dovedind un spirit de sacrificiu suprem. Sunt convins că această listă este incompletă. prin întreaga lor activitate depusă de-a lungul anilor în slujba acestei comunită i. 201 . etalându-i în prim-plan pe cei pe care îi cunosc personal. foarte. parcă mai ieri nişte şcolări e nu numai frumoase. după câteva nominări din această primă categorie. fosta lor colegă de şcoală. caracterizate nu numai prin inteligen ă. La urma urmelor. Tot pe această stradă stă o reputată specialistă în restaurări de obiecte istorice de artă şi pictori ă de icoane pe sticlă. (Fireşte. surorile Stan. fiind sigur că înfă işez date a căror realitate este verificabilă. Este vorba de ing. cât şi prin recunoaşterea lor ca personalită i marcante pe plan na ional sau interna ional. Pe această stradă. Persoane de onoare ale oraşului Din oraşul Boldeşti-Scăieni s-au ridicat câteva personalită i care au făcut sau fac în continuare mare onoare localită ii respective. şi destul de mul i au aflat despre fostele ei colege de şcoală generală. dintr-un motiv sau altul şi pot veni cu exemple contestatare. Toate au crescut. unii dintre cititorii căr ii nu vor fi de acord cu includerea unor persoane pe această listă. Deocamdată prezint ceea ce mi s-a adus la cunoştin ă. care în curând va avea şi ea titlul de doctor în drept. precum şi de vecina lor. nimeni nu este perfect în lumea noastră şi nu pot fi excluse nici impresiile ori informa iile aparent corecte. astăzi în vârstă de 77 de ani. Cam to i românii îndrăgosti i de cultură au auzit despre Zeca Daniela-Buzura.

mai ales în apropiere de flăcări. O altă avansare. dar chiar acesta era cel mai periculos punct detonant. dar până să-l închidă fusese deja stropit cu lichid pe pantaloni şi pe mâini. de pe o singură strădu ă. ai Şcolii nr. mai există şi al i foşti elevi ai acestei şcoli. ardea focul de la cuptorul de la sta ia de polimerizare. a continuat studiile la Liceul comercial “Spiru Haret”. Izopetanul era dirijat prin conducte la un catalizator care polimeriza izopetanul în faza întâi de cauciucare (această sta ie se va transfera ulterior la Oneşti). după care. Când s-a înfiin at moderna sta ie de deparafinare. A urmat Facultatea de Tehnologia i eiului. ale rezervoarelor din vecinătate. Când au văzut cum curg ventilele şi că se măreşte jetul. pe la orele 18. Această întreprindere se afla locată în zona Blocurilor Nord de la Ploieşti. ambele din Ploieşti. pe fiecare în parte: Inginerul Alexandru Parianu s-a născut la 13 mai 1929 în comuna Castelul. dintre care cinci sunt fostele mele eleve. De mic s-a mutat la Scăieni. pe scurt. Mai pu in lichid se scurgea din ventilul nr. Vom vedea că. apoi la Liceul “Sfin ii Petru şi Pavel”. inginer tehnolog în petrol. Să-i prezentăm. aşa cum există şi foşti elevi. venită din partea conducerii centrale de la Bucureşti. nişte muncitori îl anun ă alarma i că s-au spart ventilele cu gazul izopetan lichid. să răsară asemenea personalită i dotate cu un aşa mare har de la Dumnezeu. cu câteva minute înainte de ieşirea din tură şi de plecarea acasă. Inginerul a alergat spre el şi la închis. în urma unor inova ii tehnice făcute. 1. Într-o zi nefastă.deoarece rareori se întâmplă ca dintr-un spa iu atât de mic. 1 din Boldeşti. Şi de data aceasta tânărul inginer lucra la un complex de inven ii care reduceau timpul de deparafinarea i eiurilor. uitată de to i. a fost aceea de inspector tehnic la Banca Română de Investi ii. în ziua de 15 august 1959. din jude ul Constan a. Tocmai când voia să fugă spre ventilul al doilea. a fost repartizat din prima zi de serviciu pe o func ie de răspundere. inginerul Parianu a fost numit inginer şef la sec ia de Instala ii de deparafinare la aceeaşi rafinărie. casnică. Dar e greu să ne cunoaştem viitorul. Cel mai mult curgea ventilul nr. devenind. deşi primul merit este în mod categoric al acestor fete.. şi al Elenei. Întrucât la întreprinderea “Petrochim” din Ploieşti era însă mare nevoie de nişte îmbunătă iri tehnice urgente. lângă întreprinderea de detergen i DERO. la fel de merituoşi. în apropiere. a fost avansat ca inginer operator la desalinizarea i eiului din cadrul Rafinăriei Teleajen. la acest subcapitol. Între anii 1940-1944. Se ştia ce urma în minutele următoare: o explozie uriaşă a întregii coloane care ar fi antrenat alte explozii catastrofale. ca diriginte de şantier la Blocul de ulei de la Brazi. 202 . Şi to i aceşti distinşi colocatari ai străzii au fost elevi ai şcolii din Scăieni. în 1955. unde a învă at primele clase primare. Fiind unul din absolven ii eminen i. 2. un gaz extrem de inflamabil. pline de tinere e şi în elepciune. Dacă inginerul Parianu ar fi ştiut peste ce mare necaz va da acceptând acest transfer. cei din jur. fiind fiul lui Vasile Parianu. au rupt-o la fugă. Cel mai mult lichid se scurgea dintr-o coloană principală şi jeturile lui erau împrăştiate cu putere în toate păr ile. cu excep ia a câ iva. ar fi rămas în continuare pe postul de inspector tehnic la bancă. în lan .. cu care mă mândresc împreună cu toate celelalte cadre didactice care le-au educat. inginerul a fost solicitat la acest nou loc de muncă unde multe instala ii nu func ionau bine şi se lucra cu ele defecte. din cauză că. din apropierea cuptorului. muncitor. din cadrul Institutului de Petrol din Bucureşti. când dânsul făcea o verificare de rutină.

ceară de albine topită cu ulei. Ea a fost îngerul lui păzitor şi sufletul de aur care i-a insuflat inginerului dorin a de a supravie ui. Focul i s-a stins. un coleg de serviciu. devenise o rană vie. de la etajul întâi. III şi IV pe toată suprafa a trupului (75%). şi a mai fugit 30 m să oprească pompa care alimenta izopetanul lichid. Chiar aşa ars. Acolo. Mioara Iordănescu. însă avea arsuri de gradele II. mai pu in pe fa ă. cu care am fost prieten de-a lungul întregii lui suferin e. Gra ie lui. la acel spital. fiindcă Sandu era unicul lor copil. Bravul inginer făcuse un gest măre de sacrificiu. filosofie. Când a putut să mişte pu in mâna stângă. Zilnic îi făceau băi cu ceaiuri de plante. pe directoarea unei grădini e din Ploieşti. ştiind că tot va muri. s-a ridicat în pielea goală. descoperă un 203 . artă. au trecut câ iva ani buni şi de atunci Alexandru nu a mai putut fi coborât pe scări afară. Salvarea a sosit după câteva minute. Rareori a putut să fie ridicat şi pus cu dificultate într-un cărucior cu roate. Sandu a putut să-şi întindă picioarele şi să stea în şezut. După câ iva ani. ci întreg oraşul. iar dacă nu chiar tot Ploieştiul. cum le zicem noi astăzi: albuş de ou. a cunoscut-o pe cea de a doua so ie a sa. So ia inginerului. după câ iva ani. s-a speriat şi a fugit . rareori a putut fi scos afară. “Citirea Bibliei şi a rugăciunilor. Durerile şi usturimile îi erau însă cumplite. decât numai de câteva ori. Părin ii sufereau şi ei eroic alături de fiul lor. A urmat o serie de patru opera ii dificile făcute la spitalul din Azuga de marele medic osteolog Gheorghe Meghea. De 49 de ani. numai cu fa a în sus. din nenorocire.a devenit un sfânt. Părin ii inginerului au fost distruşi. l-au ajutat să trăiască” . în care dizolvau antibiotice etc. plină de multă carismă . Poate ar fi avut nevoie de tratament în străinătate. Nu numai toată întreprinderea a fost salvată de la dezastru. iar accidentul lui le-a scurtat mult via a. s-a trântit cu spatele pe iarba şi s-a tăvălit cu flăcările pe el. insuportabile. Îl ungeau zi şi noapte cu “leacuri băbeşti” . când l-a văzut în ce hal arată. încât la cumplitele-i răni fizice i s-au mai adăugat şi alte răni sufleteşti. De-a lungul acestor ani. inginerul-erou stă lungit în pat. matematici superioare etc. dânşii au făcut tot ce au putut să-i aline suferin ele.gazele lichide care îl stropiseră pe corp. ştiin ă. inginerul a citit însă enorm de multă literatură: religie. numai în chilo i. În felul acesta explozia nu a mai avut loc. seu topit cu ceară. Cine stă de vorbă cu el. dar şi scurgerea ventilului care se îndrepta spre cuptor. Medicii de la spital l-au trimis să moară acasă. la Ploieşti.şi dusă a rămas până astăzi. miere. iar trupul i-a rămas chircit în pozi ia de stat cu genunchii ridica i. atunci tot cartierul de nord aflat lângă Petrochim a fost salvat. care a avut prezen ă de spirit să-i tragă repede pantalonii.aşa spuneau părin ii lui. Ani de-a rândul tânărul acesta a urlat de durere. deşi multe plesneau la cea mai mică mişcare. Urlând de durere. dar mijloacele lor materiale sunt extrem de modeste. Cât timp au stat la Scăieni. În cei 49 de ani de suferin ă. mii de vie i s-au aflat atunci în mare pericol fără ca oamenii nici măcar să ştie acest lucru. nepoata sculptorului Ion Iordănescu. Până în ultima lor clipă. De când au părăsit strada Păcii şi sau mutat la bloc. Mioara îşi mai plimba so ul cu căruciorul. beletristică. Pensiile mici nu li se ajung nicicum. oprind instala ia de polimerizare. Sandu Parianu.naturiste. Suferin a l-a apropiat şi mai mult de Dumnezeu. Cel mai curajos a fost inginerul Sturm. inginerul a cerut căr i să citească. Dar trupul lui. însă medicii de la serviciul de salvare nu-i mai dădeau absolut nici o şansă de supravie uire. rănile începuseră să i se cicatrizeze. a devenit nu numai o persoană extrem de în eleaptă. s-au aprins şi inginerul Alexandru Parianu a devenit o tor ă vie.

conducând discu iile în stil peripatetic. Iată pentru ce inginerul Alexandru Parianu s-a remarcat ca o personalitate de onoare şi de frumoasă excep ie în oraşul Boldeşti-Scăieni. dar şi studen ilor de la facultă ile de jurnalism. După cele peste 200 de interviuri luate unei diversită i de mari intelectuali din ară. Este o reală plăcere şi destindere să o urmăreşti pe lectorul universitar dr. care te fascinează când te prinzi cu el în discu iile elevate. care au darul să fascineze atât pe telespectatorul/ascultătorul cel mai exigent. cu care a debutat în 1993. dr. membră a Uniunii Scriitorilor şi a Uniunii Ziariştilor din România. este şi va fi totdeauna un subiect de filme. dăruit de Dumnezeu cu talent şi elocin ă. aceea a interviurilor radiofonice sau de televiziune profund elevate şi deosebit de originale. “N-a fost nimic excep ional. care îi puneau în eviden ă marele său eroism. trecând în revistă principalele genuri ale audio-vizualului. Este o poetă de o rară sensibilitate. am observat că nu s-a bucurat prea mult. Via a lor. Vechea ei pasiune. după cum şi sacrificiul so iei lui. Mioara Parianu. care-mi citea acasă la ea sau la mine din caietul ei de poezii adolescentine. se pare că a trecut din nou pe prim plan. Cartea.11. iar eroismul celor doi ar fi trebuit prezentat întregii ări. oricum. Daniela Zeca-Buzura. scris de poetul Corneliu Şerban în Flamura Prahovei). cu somită ile culturii contemporane de la noi. (unul dintre ele este impresionantul articol “A merge”. Daniela Zeca-Buzura . În prezent. un simbol al demnită ii şi sacrificiului suprem.. să fi fost şi mai mult scos în eviden ă. un erou respectat şi iubit de to i. scrisul. cât şi pe interlocutorul însuşi . cu mult interes. dovedind aceasta prin volumul ei de versuri “Orfeea”.mare în elept. asociat la Catedra de Jurnalism a Universită ii din Bucureşti. Dacă îi spui că a fost un erou.Nici nu-mi vine să cred că feti a aceea micu ă. fără să se intimideze de prestan a lor. de telenovele nesiropoase şi reale. pe care îl urmăresc deseori şi aici în America pe Internet. Pu ini cunosc istoria aceasta. încât a sim it nevoia să elaboreze primul manual de “Jurnalism de televiziune” din istoria României. deşi mi-a mărturisit că romanul i-a plăcut. merita din plin să fi fost făcut cunoscut. este o romancieră care s-a impus prin lansarea.1966). Părerea mea este că enormul său sacrificiu trebuia. oricum. con ine pagini antologice. Am făcut doar ceea ce trebuia făcut”. Daniela este lector univ. pe orice subiect doreşti. 204 . Despre dânsul au apărut câteva articole elogioase prin ziarele locale.dar chiar şi pe oamenii cei mai simpli. Teza de doctorat din anul 2002. a devenit directoarea Televiziunii Culturale Române. un filosof autentic şi un om de o bunătate şi modestie rară. necunoscută înainte. destinată profesioniştilor de televiziune. singurul post serios de TV românesc. însă acest lucru l-a cam deranjat. în anul 2000. 01. “Melonul domnului comisar”. cu ochi frumoşi şi cu voce blândă (n. răspunde el cu simplitate. a romanului ei “Îngeri pe carosabil” şi mai este o excelentă memorialistă. etalându-ne o artă nouă. Când a aflat că a devenit unul din eroii romanului meu “Dincolo de curcubeu”.. a acumulat o experien ă atât de bogată în acest domeniu. A muncit enorm de mult copilul acesta. se supără şi schimbă vorba. a apărut în vara anului 2006 în colec ia “Media” a Editurii Polirom din Bucureşti. până a ajuns în cercurile cele mai rafinate ale elitiştilor români.

precum şi doi flăcăi. desigur. dar şi prestigiul acestei televiziuni care are ca vedete numai personalită i de primă mână ale vie ii culturale din România. m-am bucurat foarte mult. precum Robert Turcescu.. dar comparativ cu “Jurnalismul” Danielei Zeca-Buzura. exerci ii utile şi aplica ii. de abia de acum încolo. în urmă cu câ iva ani. cu un înalt spirit de sacrificiu).. Oricum. Pentru emisiunile sale de televiziune. care era şi căru aş în timpul liber (Stan I. de teamă ca nu cumva. m-a vizitat acasă la Scăieni. Lucia Hossu-Longin. “Librăria pe ro i” ori emisiunea “Ceva de citit”. unul profesor de sport şi ziarist. în care profesionişti ai programelor româneşti de televiziune. locurile copilăriei nu le vom putea smulge niciodată din sufletul nostru. o mamă eroină. celălalt un excelent mecanic auto. venind acasă. De atunci eu nu am mai văzut-o decât pe micile ecrane. Marius Tucă. cu vocea deosebit de caldă şi explicită. ea a ridicat mult ştacheta gustului estetic al românilor. fiul cunoscutului scriitor Augustin Buzura. numele: Cornelia Raicea (n. “Caiete critice”... la fel de inteligen i (Abel şi Daniel).. şi Cornelia se întorceau amândouă în aceeaşi maşină mică spre Scăieni. poate că am să-i pun o întrebare care mă roade: Daniela. Surorile Stan: Din casa modestă a unui muncitor harnic. 14 ian. cât şi prin texte inedite. a făcut-o cunoscută prin sutele de emisiuni de autor. so ia mea.i revedea locurile copilăriei? Dar poate că.. Am survolat cu privirea un manual american similar. Pe când Cornelia era elevă la liceul “Mihai Viteazul” din Ploieşti. Irina Păcuraru ş. Când 205 . căsătorit cu Elena.a.. cu distinsul ei so . “Convorbiri literare”. Aş începe însemnările mele despre ea cu o mică istorioară. Apari ia ei elegantă pe micile ecrane. Şoferul gonea cu o viteză mult peste viteza normală şi deodată o maşină a mili iei o ajunge din urmă şi o opreşte. “Luceafărul”. “Ora”. Dorina. precum “Cafeneaua artelor”. împărtăşesc din experien a lor. să nu mă întrebe şi ea: De ce ai părăsit frumoasa ta ară ducându-te peste mări şi ări? La urma urmelor. la Ploieşti) este cea mai mare dintre fra ii Stan. carnetul. fără să mai treci spre a. de ce i-ai vândut frumoasa ta casă de la Scăieni. Dar oriunde neam duce. de pe strada Păcii nr. 1966. la rândul ei. autoarei i-a fost decernat Premiul Na ional de Televiziune pe anul 1997. care au făcut părin ilor şi localită ii o foarte mare cinste. prin numeroasele emisiuni de radio pe care le-a realizat. reuşind să integreze armonios TVRC în simfonia televiziunilor culturale europene. Când am să o întâlnesc. lucrătorul de la circula ie cerându-i conducătorului prins în culpă. de teorii şi concepte pentru realizarea unor emisiuni TV. de când scăienara noastră este directoarea sta iei TVR Cultural. Mihai Buzura. prin exemple. la acea dată. “Ramuri” etc. Ion. s-au născut cinci copii-minune . distinc ie acordată. fetele şi-au schimbat. moderatorilor Octavian Paler şi Nicolae Manolescu. el mi s-a părut sărac în modalită ile de punere în practică a conceptelor clasice şi moderne.Daniela a devenit cunoscută şi prin seria de articole apărute în publica iile “Viitorul Românesc”.trei fete frumoase. După căsătorie. fiecare am avut motivele noastre personale. astăzi fiecare cu două facultă i şi cu doctorate luate. Eugenia Vodă. acordat de Uniunea Scriitorilor şi Funda ia “Scrisul Românesc”. o să mă răzgândesc şi nu o să-i mai adresez niciodată această întrebare.. 4. Când dânsa.. Să nu uităm că Daniela este încă foarte tânără şi că mai are destul de multe de spus.

combinată cu unele asperită i restrictive venite din direc ii paterne. pe care a absolvit-o cu brio. să publice o serie întreagă de articole de specialitate. ci în primul rând al seriozită ii. În urma unor concursuri preten ioase. şi după aducerea pe lume a două feti e minunate. ca semn că dispune şi de restul celorlalte. grijile dăscăli ei universitare se împart între familie şi facultate. drumul ei nu se va opri aici. inima i se înmoaie şi îi dă şoferului carnetul înapoi spunând: “Ai noroc cu domnişoara asta frumoasă de lângă dumneata. tentată de dragostea pentru motoarele maşinilor. într-un fel de întrecere ambi ioasă la care Cornelia a dat startul. într-un asemenea anturaj. a devenit Senior Lector la Facultatea de Transporturi din cadrul aceleiaşi universită i politehnice şi. După terminarea liceului. care s-ar traduce în româneşte prin “frumuse e şi bunătate”. mi-am pus de câteva ori aceeaşi întrebare: de ce bărba ii când au fete frumoase lângă ei apasă mai tare pe accelerator. Cam aceasta au fost dintotdeauna privirea şi sufletul Corneliei. o caracteristică transmisă genetic tuturor fra ilor ei. căci la caracterul ei blând trebuie adăugat şi surplusul de inteligen ă şi seriozitate. destul de dăunătoare ansamblului auto. al mamei. 2000. Grecii antici aveau despre privirile oamenilor un cuvânt: “kalokagathia”. accelerează totdeauna vitezele. Ia i carnetul înapoi şi mergi cu viteza normală.” Dar jocul poate fi periculos. întrucât a stimulat impulsul voli ional al tuturor copiilor. Alexia-Teodora şi Anastasia-Ioana. A continuat cu masteratul în management. Cornelia s-a înscris la Facultatea de Transporturi. Ioz. Printech. care-l intea cam speriată cu privirile ei albastre. Acest lucru nu a împiedicat-o să participe la congresele interna ionale din Europa sau să colaboreze la Buletinul INFO SIAR (Societatea Inginerilor de Automobile din România). dr. primind diploma de inginer specialist în automobile. căci to i sunt un produs exemplar nu atât al unei atmosfere familiale rigide. ing.mili ianul furios dă cu ochii de frumoasa elevă blondă din maşină. o carte de 206 . ca şi mili ianul din România. după căsătoria cu un campion la tir al României. ing.. Gheorghe Fră ilă. un cunoscut specialist în domeniu. tabele şi date bază pentru MS Office Applications”. Numai aşa se explică felul cum aceste fete au răspuns cu acelaşi sacrificiu sacrificiului făcut de părin i. din cadrul Universită ii Politehnice Bucureşti. desigur. iar răspunsul pe care mi l-am dat ar fi că. ceea ce i-a permis să se înscrie la doctorat. Conducătorul lucrării era prof. specifice mai ales motoarelor diesel. pot fi mult reduse. efortul finalizându-se cu rezultate admirabile. după o stagiatură de asisten ă. cu to ii educa i într-o cură enie de spiritualitate exemplară. Nici o barieră nu îi poate rezista. Rezultatul a fost excelent. C. conducătorii auto vor să-şi mărească prestigiul demonstrând bărbătoşi una din agilită ile lor. Însă la ea era mult mai mult. izvorâtă din modelul viu. dorind să concureze pentru func ia de conferen iar iar mai târziu pentru aceea de profesor universitar. Nu ştiu de ce to i şoferii când au fete frumoase lângă ei. Teza de doctorat se baza pe cercetările originale întreprinse de tânăra ingineră în ateliere şi în laborator. de mucenicie. împreună cu colegul ei. fiindcă altminteri î i luam carnetul. demonstrând practic că asemenea trepida ii. având titlul “Cercetări privind reducerea transmisibilită ii vibra iilor de la motor la cabina autocamionului”. Iulian Raicea. dintr-o dată mutra lui încruntată i se transformă într-un zâmbet larg.” Acuma şi eu. Buc. Edit. De acest lucru putem fi siguri. “Documente. precum şi căr i tehnice de mare căutare pentru specialişti: “Combustibili pentru automobile”. chiar dacă.

dânsa a câştigat 3 granturi şi a avut 11 contracte în care a lucrat. ing. 207 . este greu să în elegem cum această fiin ă tentată să devină un spirit universal. pe care l-a absolvit în 1986. surioara Corneliei şi a Lidiei. Angrenată în atâtea direc ii. Alături de vecinul ei. lubrican i şi materiale speciale pentru automobile pe care îl predă studen ilor ca director de curs. geolog şi asistent universitar. Prin concurs. Acest curs se bucură în continuare de mare succes. între 1998-2002. până în prezent. lucrare unanim apreciată de comisie şi care am dori să fie publicată. Munchen şi Luebek. Nedorind să întrerupă tradi ia lansată de sora ei mai mare. a publicat lucrarea “A model for theoretical studies of the dynam behavior of truck structures”. Se înscrie la doctorat şi ob ine titlul de Doctor în geologie. dorin a de a coborî ştiin a din cer pe pământ şi de a o stăpâni în totalitate. s-a văzut nevoită să le abandoneze din lipsă de timp: Facultatea de Psihologie din Oradea şi Facultatea de Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universită ii Tehnice Cluj-Napoca. specificită ile lor fizice şi chimice. absolvind-o cu teza de licen ă “Iubire şi euharistie” (2002). cu so ul ei Adrian. Alexandru Parianu. aflată acum în America. nu din orgolii. urmează facultatea de Biologie. pregătind scrierea unor căr i care să abordeze şi o tematică aferentă acestor studii.. 14 IV 1967. în final. 2005. urmează Facultatea de istorie şi Filozofie a aceleiaşi universită i. Rodica Puşte (n. Rodica a vrut să mărească numărul lor la patru.computerologie cu elemente introductive şi de bază în MS Word. filiala Cluj. a studiat la Liceul de chimie nr. contaminând acum şi sexul frumos. În engleză. păstrează în sânge. Rodica Puşte este autoarea a 15 lucrări de specialitate publicate în ară şi străinătate şi a fost invitată să participe la cinci şcoli de vară. Între 1994-1995 face masteratul şi devine Master în geologie. Geografie şi geologie. din cadrul Universită ii Bolyai-Babeş din Cluj-Napoca. combustibilii pe care îi descrie şi îi analizează ea în laboratoare aprinzându-i spiritul avid ce se vrea propulsat tot mai sus. specialista Cornelia Raicea nu are astâmpăr. Totdeauna m-am sim it onorat să corespondez cu dânsa prin e-mailuri şi să avem rarissime colocvii când se nimereşte să vizităm amândoi Scăienii de care şi ea şi eu suntem despăr i i pentru mult timp. Rodica este una din eroinele romanului meu “Dincolo de curcubeu”. Între 1996. la aceeaşi facultate clujeană. la fel ca surorile ei. Capacitatea de a demonstra abilită i profesionale şi-a etalat-o la cursul ei de combustibili. Între anii 1989-1984. a mai făcut o facultate de cibernetică şi a mai urmat încă o Facultate de Teologie interconfesională din cadrul Institutului Teologic Ortodox Bucureşti. PH). descriind compozi ia combustibililor. Buc. Deşi avea două facultă i terminate. apărută în Editura MATRIX. După terminarea şcolii generale din Scăieni. pe care le-a urmat în paralel un an (1996-1997). la Budapesta. Evident. Pentru mul i spiritul universal al lui Leonardo da Vinci s-a dovedit o boală care se ia. la două ore şi jumătate de zbor cu avionul de la Chicago. dar pe care. la Ciorani. 4 din Ploieşti. a lucrat pe postul de cercetător principal gradul 3 la Institutul de Geologie din Bucureşti. începând încă două facultă i preten ioase. de la care a cerut concediu fără plată pentru perioada cât va sta în Statele Unite. Germania. ci din setea nestinsă de a şti şi de a ne fi tuturor de folos.

Oana este proprietara celei mai mari săli de fitness din Ploieşti. la Procuratură.Lidia Stan-Ghioltan (n. nu au mai rămas cu nici unul pe acasă. Prahova). 7 aug. În anul 1993 a absolvit Facultatea de Textile-Pielărie din cadrul Universită ii Tehnice “Gh. nu numai pentru motivul că era unicul ei copil. a VII-a la Liceul de informatică şi feti a. dar pentru că era să o piardă. rareori fiind prilejurile când se pot aduna cu to ii împreună. com Ciorani.) este colega de clasă a Lidiei care de mică dorea să ajungă juristă ca mama ei. 11. Deşi afla i departe unii de al ii.. iar acest lucru asigură familiei o bună stabilitate financiară. Facultatea de Drept.12. are un program foarte încărcat.Oana va fi o elevă şi studentă de elită. condi iile de stare pentru adolescen i şi factorii principali de micro sau macro climat”. ceea ce îi uneşte pe to i clipă de clipă este marea nădejde şi credin ă pe care întreaga familie şi-a pus-o în Creatorul Suprem. pe care a absolvit-o în 1993 cu note maxime. Dacă Oana şi-a amânat pu in ob inerea doctoratului în drept. sora cea mai mică din cele trei surori . Oana nu numai că a scăpat. apoi în 2002 a absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universită ii Bolyai-Babeş din Cluj-Napoca. din cinci copii. Maximilian-Alexandru. fiind una din cele mai bune eleve ale şcolii.02. după care s-a înscris la Universitatea din Bucureşti. managerul echipei Petrolul Ploieşti. făcute la Liceul “Mihai Viteazul” din Ploieşti. 208 . Era un copil inteligent. Ca şi colega ei de clasă. Lidioara nu s-a lăsat mai prejos până nu a terminat două facultă i. cealaltă cu profil umanist. Oana Alexandru (n. care îşi iubea feti a ca pe ochii din cap. 28.1969).. aceasta se datorează faptului că. Lidia este inginer-profesor la Colegiul Tehnic Napoca” din Cluj şi apari ia ei la Scăieni este un prilej imens de bucurie pentru bătrânii care. Buc.este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti. A urmat Liceul pedagogic din Ploieşti. dar s-a dezvoltat foarte normal. Gabriela Rădulescu. cu o teză din domeniul ingineriei industriale cu aplica ii practice: “Contribu ii privind studiul confortului în corela ie cu parametri îmbrăcămintei. Ultima func ie . a III-a. pe care l-a absolvit în 1987. a terminat şcoala generală din Scăieni.fenomen ce le-a stimulat pe amândouă . 1968. ambi ios şi de o cumin enie exemplară.cea pe care o de ine şi în prezent . electronist Ghioltan-Stan Sorin Ioan (n. pentru că reuşitele exemplare ale acestei familii binecuvântate se datoresc în primul rând tradi iei familiale şi credin ei de care nici un copil nu s-a dezis. Lidia fiind un model în această privin ă. Căsătorită în capitala Ardealului cu ing. terminat în 1987. iar acasă o aşteaptă so ul ei. una cu profil tehnic. unde studiaseră şi surioarele ei. cu procese dificile care o solicită peste programul de lucru. Asachi” din Iaşi. elevă în cl. În urma unei opera ii extrem de dificile şi riscante la care feti a a fost supusă. to i fiind răspândi i în toate punctele cardinale.ultima.1968. prima . dar tot la fel de.cu un an mai mică decât Rodica. Lidia. cu care se afla în permanentă întrecere . unde i-am fost diriginte. Conform tradi iei lansată de Cornelia şi continuată de sora ei Rodica. La fel de bună s-a dovedit şi în perioada studiilor medii. Doctoratul l-a sus inut anul trecut (2006). Bianca-Amelia. şi cei doi copilaşi. elev în cl. recăpătându-şi puterea de muncă şi voin a de a se depăşi pe sine însăşi.

pe facilită ile acestui tip de lasere şi pe nanotehnologie în general. între lunile martie 2006-februarie 2008. în Italia. Şcoala din Boldeşti se mândreşte. spectroscopie şi fizica nanostructurilor. de pe lângă Institutul de Fizică Atomică din Măgurele. la Universitatea “Blaise Pascal” din oraşul Clermond Ferrand. devenind asistent cercetător la NILPRP-Bucureşti (Institutul Na ional de Fizica Laserelor. companie privatizată în ultimele luni de mandat ale fostului guvern. Caragiale” din Ploieşti. în domeniul structurilor investigate. iar un an mai târziu îşi va sus ine masteratul în ştiin e. pentru post-doctorat. 19 ian.aşa cum Şcoala din Scăieni se mândreşte cu personalită ile descrise mai sus. prin optimizări şi implementări de tehnici noi. din ianuarie 2007. laserii ultrarapizi şi cristalele fotonice. programate pe o perioadă de un an de zile. În prezent accentul este pus mai cu seamă pe creşterea nanostructurii şi pulsurilor de laser ultra-rapide. în domeniul nanostructurilor. Moreni) . Fizicianul atomist. sa înscris la Liceul industrial de la Scăieni. în 1992. fizica nitridelor bazate pe microcavită i. cu numeroase aplica ii în scrierea structurilor fotonice şi ale materialelor semiconductoare. În 2003 îşi ia doctoratul în Fran a. După absolvirea Liceului “I. fizica microcavită ilor. cercetând spectroscopia ultra-rapidă a semiconductorilor nanostructura i. laseri. absolut originale. cuprinzând cercetări foarte avansate. în reuniuni cu specialişti din acest domeniu. incluzând spectroscopia temporal-rezolvată. cu inginerul fizician Marian Zamfirescu. printre al ii. Facultatea de Fizică. Marian Zamfirescu are. Iată că din oraşul Boldeşti-Scăieni se ridică şi un viitor mare savant al microstructurilor atomice. 6 apr. Din 2005 până în prezent este membru al NILPRP cercetând opticile nonlineare. Parte din ele le-a făcut deja cunoscute prin diferite comunicări ştiin ifice. pe care a absolvit-o în 1998. în continuare. baza i pe experien a lui şi pe faptul că fusese unui dintre cei mai buni studen i ai Universită ii din Ploieşti. fizicianul boldeştean este autor/coautor a cca 20 de lucrări ştiin ifice de bază. Între 2003-2005. ruşi. după absolvirea celor opt clase la Şcoala din Boldeşti. sau în colectiv cu al i cercetători români. japonezi britanici etc. pregătită acolo timp de trei ani. planuri frumoase.L. studii ale nanostructurilor fotonice prin laseri ultrarapizi ş. Ea se află sub ac ionariatul companiei austriece OMV. doi ani în Italia. se înscrie la Universitatea Bucureşti. Gabriel. Facultatea de Petrol. specializat în optică. 1975. directorul PETROM-ului din Ploieşti şi fostul purtător de cuvânt oficial al PETROM-ului. dr. francezi. ei s-au orientat la inginerul boldeştean Gabriel Năstase. ci întreaga comunitate din care tânărul doctor fizician s-a ridicat prin eforturi demne de admirat. tratând despre dinamica de recombinare a purtătorilor de sarcină în structurile semiconductoare. Perioada de studii ştiin ifice este mai îndelungată: şase luni la Strasbourg. Dipartamento di Fisica Paolo Scientifico. Universita degli studi di Firenze”. Singur. cu o teză în fizica materialelor. în Fizica Materialelor. 1963) este. italieni. metode optice de nanostructurare. Gabriel Năstase (n.“Instituto Nazionale per la Fisica della Materia. cu care nu numai părin ii şi foştii lui dascăli se pot mândri.Marian Zamfirescu (n. Plasmei şi Radia iilor). iar de acolo reuşise la examenul de admitere 209 . absolvită în anul 1978. microscopia for ei atomice. Inginerul Marian Zamfirescu este autorul unor cercetări vaste şi minu ioase.. microscopia confocală.a. ca urmare a experien ei ştiin ifice din ară şi străinătate. a lucrat la INFM . Întrucât austriecii aveau nevoie de o personalitate competentă.

Astăzi feti a lui este printre cele mai bune suli are din ară (54. “Monografia liceului “Sf. pe func ia de şef al for ei de interven ie. AL I CETĂ ENI DE ONOARE: Stoica Teodorescu (1887-1973): Profesorul Teodorescu s-a născut în Boldeşti şi. fiind prieten cu maestrul său. cu mari puteri decizionale. Dumitru Negoi ă este singurul sportiv din oraşul Boldeşti-Scăieni. Când această func ie a dispărut. şi Alexandru-Dory să devină aruncători şi medalia i. ei au mers pe urmele tatălui campion. Ini ial. devenit unul din marii antrenori români la aruncatul cu suli a. alături de profesorul Nae Vălimăreanu. Gabriel Năstase a fost numit într-o func ie mult mai responsabilă. s-a situat printre primii cinci aruncători. după absolvirea facultă ii. Maria-Nicoleta. Această ultimă monografie a fost publicată în 1940.care. i-am prezis lui Motor că într-o zi va ajunge un mare campion. aceea de director PETROM. Kobe (de aici medalia de aur luată la Universala din Kobe). un mare îndrăgostit de plaiurile acestor locuri. Negoi ă este în mod cert crea ia profesorului Vălimăreanu . analizând căr ile lăsate în urma sa.75 de ani de la înfiin are: 1864-1939”. şi-ar putea croi câteva costume de haine . de la Şcoala nr. purtând parafele unor mari organiza ii sportive din ară şi din străinătate. “Monografia comunei Telega” (1926). Gabriel a solicitat aprobarea unei oferte de 200 milioane lei vechi necesari pentru ridicarea noului Monument al Eroilor din Pia a Petroliştilor. fiind preluată de alte subsec ii. ambii copii fiind antrena i sistematic de tăticul lor. cum ar fi cele din Bucureşti. l-a poreclit “Motor”. “Unitatea geografică şi etnografică a pământului şi poporului românesc” (1925). se mândreşte atât cu numele său. devenind principala verigă de comunicare dintre marea societate privată şi restul colaboratorilor sau chiar dintre ea şi mass-media. al i viitori mari campioni ai României în acest sport frumos şi vechi de câteva mii de ani. Japonia ş. ceea ce s-a adeverit. Iar acest motor a func ionat atât de bine încât. În perioada când era purtătorul de cuvânt al susnumitei companii.a. conchidem că este unul din cercetătorii de bază ai istoriei prahovene. văzând în elevul lui mult dinamism şi multă voin ă. la rândul lui. într-adevăr. Petru şi Pavel” din Ploieşti . De câteva ori am asistat la orele lor de antrenament şi. medaliat cu o medalie de aur. 1 Boldeşti-Scăieni. Oraşul din care a âşnit şi el spre înăl imi precum suli ele lansate din mâinile lui puternice. Lui îi datorăm “Monografia oraşului Câmpina” (1924). a nutrit ambi ia ca şi cei doi copii ai săi. aceasta l-a repartizat la Schela petroliferă Boldeşti. neîndoios. Iugoslavia.bineîn eles. serviciu unde a lucrat până în anul 1980. Propunerea i-a fost aprobată şi suma a ajutat mult la finisarea acestei lucrări. cât şi cu cei doi copii Negoi ă. deşi 210 . Stara Zagora. Dar Dumitru Negoi ă a preferat să-şi decoreze to i pere ii casei cu frumoasele sale diplome. din diplomele câştigate. Cel care şi-a pus tot sufletul în descoperirea şi antrenarea tânărului Negoi ă ca aruncător de suli ă a fost profesorul său de educa ie fizică Nicolae Vălimăreanu. Şi. ing. Ceea ce a impresionat pe mul i a fost faptul că Motor.el însuşi fost campion na ional la aruncatul suli ei .24 m). din hârtia lor care este de cea mai bună calitate.la Facultatea de petrol şi gaze ploieşteană. Din acest an a fost chemat de Societatea Na ională Petrom care l-a recrutat pentru importanta func ie de purtător al ei de cuvânt. Ceea ce ne surprinde este faptul că. iar Alexandru-Dory.

a trăit şi în casa bunicilor de pe strada Podgoriei. în care locuieşte când şi când. Este.1 Boldeşti.boldeştean prin naştere. În acelaşi timp.Asocia ia Prodemocra ia. din Boldeşti. de fapt. ziarist şi bun mânuitor al frazei rostită sau scrisă pe româneşte. Tatăl său era medic expert în medicina legistă. Ca analist politic s-a pronun at pentru corectitudinea şi transparen a finan ării partidelor şi a actualului politic. de asemenea.C. Ca nou ambasador român în America. Cristian este fiul Constan ei Pârvulescu. Sever Voinescu este jurist si ziarist. urmaşii noştri ar şti mai pu in despre aceste localită i. datorită războiului din golf şi amenin ărilor terorismului islamic care sunt îndreptate deopotrivă atât contra Americii cât şi contra României. Are o extensivă experien ă în probleme de afaceri guvernamentale. Sever Voinescu. unul din exper ii în domeniul ştiin elor partidelor sau partidologiei.. după cum eu. capitala Statelor Unite. doctor în politologie. Ne-ar fi fost de mare folos la monografia de fa ă. ambasadorul României la Washington D.. de altfel. dacă nu aş încerca o descriere a Boldeştiul şi Scăieniul vremii mele. Ca politolog. a absolvit Facultatea de Filosofie a Universită ii Bucureşti (1989) şi s-a format la şcoala de politologie franceză. cu localită ile anexe. Din 1999 este preşedintele celui mai mare ONG . Bunica sa era cunoscuta învă ătoare Ioana Mocanu de la Şcoala nr. fost Coordonator al Programului Guvernamental de Afaceri Externe din cadrul IPP (Institutul Politicilor Publice) din Bucureşti. profesorul Teodorescu nu a conceput o monografie despre locul lui natal. profesoară de limba română la şcolile din Boldeşti şi Scăieni. este considerat.. pentru că atât România cât şi Statele Unite trec printr-o perioadă dificilă şi destul de încordată pe plan extern. lângă Casa Seciu. s-a remarcat în presă şi prin multe programe televizate. În copilărie. locuitor al oraşului Boldeşti-Scăieni.. În prezent. de vreme ce are o frumoasă casă în acest oraş. În 1997 s-a retras din practicile juridice interne pentru a deveni consilier în probleme externe de natură europeană pe lângă Secretariatul General al Guvernului Român. remarcându-se în România ca una din vocile importante ale societă ii civile şi unul din liderii de opinie din genera ia tânără care cerea independen a de politic şi democratizarea societă ii în primii ani de după Revolu ie. considerat unul dintre cei mai buni şi carismatici analişti. unde locuia şi mama lui. contra întregii omeniri civilizate.. date fiind neutralitatea şi spiritul său critic lipsit de angajament politic. 9 ianuarie 1965 în Ploieşti) este profesor universitar. este bine cunoscut în calitate de jurnalist la ziarul Cotidianul şi la cel mai prestigios jurnal cultural Dilema Veche. aceasta fiind o cauză a ineficien ei politice. C. activează ca profesor universitar la Şcoala Na ională de Ştiin e Politice şi Administrative unde sus ine cursurile de Politică Comparată şi Institu ionalism 211 . tânărului diplomat Sever Voinescu îi revin câteva misiuni considerate grele.P. A condus multe seminarii şi şcoli de vară privind modificarea Constitu iei şi a legii partidelor. peste 50-100 de ani. În anul 2000 a debutat în cariera diplomatică externă devenind Prim Consul General al României la Chicago unde l-am întâlnit de câteva ori. A devenit un frecvent comentator al vie ii sociale şi politice din România. dar şi pentru diminuarea rolului lor în ceea ce priveşte ini iativele guvernamentale. Cristian Pârvulescu (n. fiindcă suntem sigur că ar fi scris despre Boldeştii vremii lui lucruri pe care noi nu le cunoaştem.

publicist de mare sensibilitate (n. Opera: Lumină întârziată. părin ii se stabilesc la Scăieni. Via a Românească. iar din decembrie 2005 este decanul Facultă ii de Ştiin e Politice. Va debuta la Scrisul bănă ean (1956). Împreună cu al i colegi. Buc.au putut afla nenorocirile acestor părin i harnici şi nevinova i. instructor de brigăzi artistice (1967-68). calitate în care şi-a dovedit toată destoinicia. pentru o scurtă perioadă. Va colabora la multe reviste literare: România literară. Buc. 1974. muncitor la fabrica “Proletarul” din Bacău etc.poet. Tribuna. 2002. Plante gânditoare. A lucrat la Schela Boldeşti pe postul de şef contabil (director economic). Aurică Marinescu: Primul primar al noii localita i s-a născut la Boldeşti în ziua de 3 noiembrie 1930. Cronica etc. pus deoparte. poezii. Va avea servicii de bibliotecar la Bucureşti. Dupa ce a ieşit la pensie. 1967.. Melior. se naşte H. Personal. la Scăieni). roman. Calm. poetul Nicolae Labiş. redactor la o sta ie de radioficare. Diminea a noului venit. To i iubitorii de poezie din România au apreciat frumoasele lui poeme iar cine ia cunoscut familia . iar editorial cu volumul de versuri Lumină întârziată (1967). unde. Horia Gane . poeme. printre al ii. i-a slăbit mult starea de sănătate. Luceafărul. În 1935. 1977. apoi va intra la Facultatea de Limba şi Literatura Română (neterminată) a Universită ii din Bucureşti (1956-1960). după cum merită. într-o familie de muncitori. viitorul poet care îşi va alege pseudonimul Horia Gane. în Transnistria. Jud. Ne bucurăm că Horia Gane este sănătos şi continuă să scrie. Aşteptăm să-l întâlnim odată şi în Boldeşti-Scăieni unde i s-ar face o primire festivă. va fi director la Biblioteca Raională din Urziceni. dispari ia so iei sale. Ateneu. se va angaja ca muncitor la Fabrica de Postav (1951-1953). 1990. 1981. Tot în acel oraş. din care s-a transferat la Liceul “Sfin ii Petru şi Pavel” din Ploieşti. corector la revista Ateneu (1970-74). am mare încredere că drumul ascensiv al lui Cristian Pârvulescu nu se va opri aici. Bacău. 212 . Fani Sigler. A fost primar al comunei Boldeşti din anul 1969. Horia Gane înfiin ează primul cenaclu literar studen esc.tata: Samoil Gutman. la 10 aprilie 1936. Buc. 1986. devenind economist. din Timişoara. versuri. la Şantierul Naval Olteni a. apoi coregraf pentru dansuri na ionale.Politic. poeme. Bucureşti... Buc. antologie de autor. Roşu-Gutman. devine primul primar al noului oraş. Puntea de hârtie. Frageda fire. continuându-şi studiile superioare la Academia de Studii Economice (ASE) la Bucureşti. la Bibl. care era muncitor. la care citeşte. care au suferit cruzimile unei deportări nedrepte din Bucovina de Nord (Gura Humorului). Buc. casnică .. El va urma Şcoala elementară (19451949) şi Şcoala Profesională textile (1950-1952) la Buhuşi.. echivalente studiilor liceale. în anul 1936. regretat de întreaga comunitate. când se unesc comunele Boldeşti cu Scăieni. Cetă enii l-au considerat unul dintre cei mai valoroşi lideri din câ i a avut acest oraş. Buc. În 1968. A studiat Liceul Militar Mânăstrea Dealului. Despre dânsul s-a mai scris în această carte. numai pentru motivul că erau evrei. Mimi. Între 1954-1956 frecventează cursurile Facultă ii Muncitoreşti din Bucureşti. poezii pentru copii. scriitor. iar mama. S-a stins în ziua de 17 septembrie 2005.

Comisarul şef Iulian Bach a pornit-o de la nivelul de simplu ofi er de poli ie economică din cadrul Poli iei oraşului Boldeşti-Scăieni (1985-1990). care trec prin atâtea şcoli. apoi la Teişani. iar între 2001-2005 Adjunct al Inspectoratului şef. fosta lui colegă de facultate şi de grupă. devenind pentru şapte ani Şeful poli iei acestui oraş (1990-1997). prin dispozi ia Şefului I. I so ia sa. Au o fată profesoară.a. Astfel. Ini iativa principală de a se ridica un monument al eroilor în fa a primăriei a venit din partea dumnealui. Este profesor gr. I. curs de Drepturile Omului. 1 Boldeşti-Scăieni unde era profesoară gr. s-a ataşat mult de oamenii şi de via a acestor locuri pe care. comparative.arma poli ie specializarea: investigarea fraudelor (1985). la Şcoala de agen i de poli ie “Vasile Lascăr”. Profesorul Ion Dumitru a candidat la func ia de primar din partea P. după care a absolvit foarte importante cursuri post-universitare (“Drept civil”. Inspector şef al Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Prahova. unde a fost şi director. Bucureşti. promovând examene preten ioase şi urcând toate treptele necesare. de computere. Studiile militare şi civile l-au calificat pentru viitoarele func ii în care a fost promovat. curs de management poli ienesc. cu o vechime de 41 de ani în învă ământ.Ştiin e juridice (1995). dacă vre i. Ar trebui să ne iasă din cap ideea că poli iştii de astăzi. Este căsătorit şi are doi copii. cărora nu li se cerea mai mult decât for a pumnilor. Iulian Gheorghe Bach a absolvit Şcoala de ofi eri activi a M. func ie din care a 213 . .între 1995-96). Prahova. pentru a căpăta asemenea atribu ii. după care a func ionat ca profesor la Seciu. pe strada Falansterului. Balta Doamnei. actualul primar al oraşului. Este domiciliat în Scăieni. ultima fiind actuala pozi ie primită în luna aprilie 2006. cât îi stă în posibilită i.. Înainte de a se pensiona. Alina Paula. profil . Este absolvent al Facultă ii de Biologie Geografie a Universită ii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Desigur. Dumitru Elisabeta Mona (născută la 31 martie 1942 la Blaj. Între 1997-2001 a fost avansat ca Prim-adjunct al Şefului Poli iei Municipale Ploieşti. S-a născut la 4 iunie 1956 în com. a func ionat la Şcoala nr. le ajută. timp de 23 de ani. după ce. şi un nepot Alin Alexandru. în prezent pensionar. de “Analiză tranzac ională”. Prin şcoli şi-a însuşit no iuni de limba rusă şi engleză. Iulian Gheorghe Bach este Comisar şef de poli ie. cu vot majoritar. În primul an după absolvire. A continuat cu Facultatea de Poli ie Academia de Poli ie “Alexandru Ioan Cuza”. de Drept a Universită ii Bucureşti .Ion Dumitru. având numele de domnişoară Sevestrean). În Boldeşti este apreciat de boldeşteni pentru felul cum conduce oraşul iar colaboratorii lui de la primărie spun că adevărata casa a primarului a devenit Primăria unde se zbate să rezolve problemele oraşului care uneori sunt foarte complicate. jud. s-a născut la 10 mai 1940 în Boldeşti. viitorul lider de poli ie s-a distins prin nişte merite. şi de când s-a mutat în această localitate. fusese desemnat pentru îndeplinirea atribu iilor specifice func iei de inspector şef al Poli iei Jude ene Prahova. conform însemnărilor dintr-un proces-verbal.P. cu treptele de grade militare. promo ia 1965. Alte amănunte despre primarul Ion Dumitru pot fi găsite la capitolul despre primăria oraşului Boldeşti-Scăieni.R.I. în martie 2005. Câmpina ş. Conservator (fost Umanist Român) şi a fost ales primar în 2004.G. a fost profesor la şcolile generale din Gornetul Cuib. sunt echivalentul mili ienilor de ieri. la Fac. cu un an înainte. în familia unui muncitor petrolist.

l. Vasile Enache (n. când a devenit tehnician veterinar. între 2005-2007. după Revolu ie.06. în toate realizările din perioada acelui mandat de primariat: construc ii de şcoli. fiind directorul-fondator al Direc iei Patrimoniului din Boldeşti-Scăieni. Este absolvent al IANP Bucureşti. a urmat Facultatea de medicina veterinară din Bucureşti. devine director EGA Metal Ploieşti. Inspectorul Şef este şi coautor în editarea lucrării “Noua legisla ie rutieră completă”. monumentul eroilor de la Boldeşti.medic veterinar şi fost primar al oraşului Boldeşti-Scăieni. pe care le-aş numi mari responsabilită i. profesie similară cu aceea a tatălui său. înfiin area Direc iei patrimoniului (prima de acest fel din ară). Facultatea de economie agrară (1993).fost promovat în postul ocupat în prezent. lucrare de licen ă (1995). Măgurele. mul i cetă eni se consideră atât de liberi încât fac cam ceea ce vor. Între 1990-2001. student an. canalizarea centrului Boldeşti până la Scăieni. a urmat şi un curs postuniversitar de administra ie publică. ob inând majoritatea voturilor. Între 1984-1989. fundamentarea unui muzeu al oraşului. şi au doi băie i: Mirel Mircea Cătălin. prima institu ie de acest fel din ară. 214 . 28. într-o perioadă când. în calitate de Adjunct al Şefului Inspectoratului Şef al Poli iei de Siguran ă Publică din anul 2001 şi până în prezent. Impetuos şi plin de dinamism l-a sus inut în activitate pe primarul Vasile Enache. de Administra ie Publică SNSPA. asisten a socială pusă la punct. nedeschis încă.04. V la Biotehnologie medical-veterinară. 22. şi a lucrării “Timpul de muncă”. viceprimari fiind Cristu Vlăsceanu şi C-tin Năstase. Între 31 decembrie 1989 şi iunie 1996 lucrează ca şef al Gospodăriei agro-zootehnice la UM 0443 Boldeşti. şi Liviu Adrian. Măgurele Prahova) . monumentul ş. Pentru serviciile aduse. Fostul primar este căsătorit cu Mioara Enache. iar din 2001 până în 2004 a desfăşurat o splendidă activitate în cadrul patrimoniului local. Aici îndeplineşte o serie întreagă de activită i. De asemenea. creşa de la Boldeşti. Prahova).c. intea-Băicoi. controlul a şase birouri de poli ie comunală. Cristu Vlăsceanu (n. la SN Petrom Prahova. demararea construc iei şi de şcoli la Boldeşti şi Scăieni. în oraşul Boldeşti-Scăieni au rămas următoarele obiective realizate: modernizarea clădirii primăriei.1954. Serviciului Transporturi. La alegerile pentru postul de primar al oraşului Boldeşti-Scăieni. Şcoala generală a absolvit-o la intea. Serviciului Poli iei Rutiere. După terminarea şcolii generale din com. în 2002. între 1 iunie 1996 şi 1 iunie 2004. ca şef de laborator al oficiului de reproducere. 1958. dispensarul nou de la Boldeşti. În 2004 a terminat o a doua facultate.a. a urmat Liceul Agricol din Râmnicu Sărat. continuând studiile la Liceul din Băicoi. apărută în 2003. din cadrul Universită ii Agricole. a fost ales viceprimar. sec ia veterinară (1973-1977). Atribu iile noului şef sunt: coordonarea activită ii Serviciului Poli iei de Ordine Publică. a primit o Diplomă de Onoare în anul 2001 şi Semnul Onorific “În Serviciul Armatei”. devine primarul oraşului. dispensar. ing. După acel mandat. func ionară la oficiul de gaze. terminat în 2004 la Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti (UPGP). iar unii chiar se întrec să încalce legile. Universitatea Agricolă şi de Medicină Veterinară. În urma activită ii de primar. continuarea asfaltării şi reparării infrastructurii unor străzi ş.

dar câ i ştiu că a fost conceput mai întâi pe planşeta arhitectului Moianu? De asemenea. din acelaşi municipiu. 1941 la Ariceşti Rahtivani. La fel . Deşi amândoi so ii fuseseră repartiza i la Bucureşti. din păcate. 7 aug. va reuşi printre primii la Facultatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. apărută în 1969 lângă monumentul eroilor. jud. este specialistă în ingineria proceselor chimice la Schela Boldeşti. Andrei Mureşanu. deocamdată. duce şi o importantă activitate de cercetare. o mare sală de sport (15 x 30 m) şi o înfă işare impunătoare. După cum vedem. Au doi băie ei.Policlinica “Cina” de pe Str. studen i la Facultatea de Informatică. extrem de cunoscute de milioane de oameni care. 4 alte săli pentru clasele I-IV. mă voi mul umi să amintesc doar pe cele mai apropiate. Cristina Stârceanu din Balaca. ca şi în via a de toate zilele. după o perioadă de lucru în spitalele din Capitală. Sute de mii de cetă eni trec anual prin fa a Gării de Sud şi văd acolo o mare şi frumoasă fântână arteziană. care este o branşă destul de responsabilă a medicinii moderne din zilele noastre. autor de lucrări splendide. Andrei şi Răzvan. prin ară. Scăieni). dar nu ştiam că este opera con-orăşeanului meu. precum şi cartierul Costieni din Râmnicu Sărat. de pe Şoseaua Vestului (construit în 1975). ca medic internist. cinematograful-cineplex “Modern”.09. 4.. admiră frumuse ea şi originalitatea “Hanului Prahova”. iar următorii cinci ani (1999-2004) a fost un timp necesar de specializare în pneumologie. Vă dau numai trei exemple din lucrările lui şi o să vă convinge i că am dreptate. 2 cu clasele I-VIII din Scăieni. Întregul centru al oraşului Mizil este proiectat tot de acest arhitect.Cristina Stoicescu . Este căsătorită cu medicul Dănu Stoicescu. Niculina Voinea (n. care are 12 săli de clasă. putem înşira o lungă listă cu o serie de alte lucrări minunate create de arhitectul din Scăieni. dintre ele.. le folosesc.) Şi tot aşa. În serviciul pe care îl are acum. un model de corectitudine. de la Plopeni (1984215 . admiram şi eu acest bulevard. absolvent al aceleeaşi facultă i. dar cine ştie că autorul ei este arhitectul Moianu. le văd. ing. cu câ iva ani în urmă. din Ploieşti.fosta elevă a Şcolii nr. care a trăit mai toată via a la Scăieni? Zeci de mii de turişti români şi străini. Ea s-a născut la 25 ianuarie 1969 în Ploieşti şi după terminarea Liceului “Mihai Viteazul” (1983-1987). Sora Cristinei. Cristina a revenit la vechea ei specializare din medicina muncii.1959. Voi începe cu marea şi noua şcoală etajată din Boldeşti. însă. când vizitează Satul de Vacan ă de la Mamaia. tânăra doctori ă fiind acolo. dar câ i ştiu oare că modernul bulevard este tot opera lui? (La drept vorbind. fiindcă multe sunt răspândite pe o arie largă. apoi întregul cartier Micro-14 din Buzău. absolventă a Universită ii Politehnice Bucureşti. este actualul şef al sec iei de Medicina muncii de la Spitalul jude ean Prahova din Ploieşti. Sala Polivalentă de 1000 de locuri. Nicolae Moianu (n. zeci şi zeci de mii de oameni circulă sau se plimbă pe frumosul Bulevard CFR din Giurgiu. Prahova) este unul dintre cei mai prolifici arhitec i români din genera ia sa. Reziden iatul a fost făcut între 1994-1998 în medicina muncii. cu două săli. dar numai câ iva se întreabă cine o fi fost autorul lor. 4 laboratoare. mamă a doi copii. mai accesibile. au cerut să fie transfera i la Ploieşti. pe care o va absolvi în 1995.

devenit I. absolvent al Liceului Militar din Predeal. apoi Facultatea de Arhitectură de la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” din Bucureşti (1959-1965). i-am răspuns eu.L. Atunci Nicuşor mi-a dat în mână o pensulă şi tuburi cu ulei. avocata Oana Moianu.. 1970) Despre Ligia am mai vorbit când am prezentat talentele muzicale ivite din acest oraş.ci eleganta vilă din Seciu. Este căsătorit cu o reputată profesoară de franceză. a terminat Liceul de muzică din Bucureşti şi conservatorul “Ciprian Porumbescu”.decedat la 29 iulie 2002 la Scăieni). Ligia Dună (n. mai bine pune mâna şi încearcă să faci şi tu o pictură!” “Nu. Şi l-am “greşit” destul de bine. aceasta fiind locuin a de vară a marelui constructor care locuieşte acum mai mult în Ploieşti. Ca şi sora lui. incendiat cu rele inten ii de nişte criminali mafio i). inten ionează să publice un curs de vioară. 19 apr. Miltiade Păun (n. fiindcă interpreta piese clasice la vioară. cum îi ziceam eu în copilărie.. Mai nou.a. 3 oct. Predă cursuri de vioară în limba germană la o şcoală de muzică din capitala Germaniei. Pentru că am copilărit cu Nicuşor. căci a pictat o serie de minunate tablouri care.1985). Constan a Florica Moianu şi au o fată care a absolvit Facultatea de Ştiin e Juridice din Bucureşti. proiectări de case particulare.nu aceea părintească din Scăieni. patronul casei şi al lui. Prahova . Până acum a avut roluri interpretative. a fost repartizată ca soprană la Teatrul de Operetă “Ion Dacian” din Capitală. Astfel am devenit şi eu pictor . În cartea de fa ă sunt şi reproduceri după picturile acestui distins arhitect român. de Jerry Hems (rolul Irenei Malloy). îmi amintesc cum îl chibi am când el picta. Ea debutase ca pianistă. până într-o zi când mi-a zis-o în fa ă: “Decât să te ui i la mine. însă profesoara ei de canto a descoperit că are o voce de excep ie şi a îndemnat-o să studieze canto. pe care a vândut-o . La toate aş mai putea adăuga şi propria lui casă . dragostea mea”. El locuieşte în Berlin.. După absolvirea Conservatorului de muzică din Bucureşti. ca soprană. “Hello Dolly”. Caragiale” din Ploieşti (1959-1965). arhitectul Moianu era cunoscut şi ca “violonistul Moianu”. 1969) Şi pe fratele Ligiei l-am prezentat la capitolul despre talentele muzicale ridicate din acest oraş. Arhitectul Moianu a făcut acelaşi liceu ca şi mine . Hotel-Park din Băile Govora etc. Hanul Roşu de la Vălenii de Munte (acesta. cimitire ş. Florin Dună (n. Casa de cultură Plopeni (1980). mi-a pus în fa ă o bucată de carton pregătit pentru a fi pictat. printre care Casa Cămărăşiei din Slănic Prahova. a urmat studii de urbanism şi proiecte de arhitectură. că nu pot şi. ar putea alcătui astăzi un frumos album de artă ce ar merita să fie publicat. nu ştiu cum”. în opereta “Farmecul operetei” de Emmerich Kalman şi în “Opereta.P. Până să iasă la pensie. (Institutul de Proiectări Ploieşti). i se mai spunea şi “pictorul Moianu”. fotografiate şi adunate. etc. din păcate. a 216 .Liceul “I. Anul acesta pregăteşte şi alte roluri. de Marius eicu (rolul Barzei Berta). spre a nu mai vorbi de atâtea şi atâtea renovări. 9 iun. apoi a lucrat ca arhitect la DSAPC Ploieşti (1965-1968).P.. şi mi-a răspuns: “Ai să po i!”. în următoarele operete: “Frumoasa din pădurea adormită”.numai datorită lui. Este un foarte talentat violonist. 1928 la Pleaşa. De acolo a ieşit la pensie în anul 2004. dar având înclina ii muzicale. a luat din perete icoana Sfântului Nicolae.

Ilie Du u (n. Ionel Păun. colaborator extern la revista “Muzica”. Are un băiat inginer. devine director la Direc ia de muzică din Ministerul Culturii. Bucureşti. descrisă la capitolul respectiv. inclusiv a foliilor holografice care au . 21. împreună cu Titus Moisescu (Ed. a mai urmat Facultatea de Drept a Universită ii Ecologice Bucureşti. Este căsătorit cu Raicu Angela Iuliana (n. declanşând atacuri bine documentate contra firmelor fantomă. 8 iulie 1936) este inginer. 21. muzicală. cerând intensificarea expertizelor (în special în vânzările la negru de băuturi alcoolice de marcă.mai multe niveluri de securizare. Este doctor în Finan e-bănci.07.08. pe acest fost elev al Şcolii din Scăieni l-am trecut pe lista cetă enilor de onoare. 10. pe acest fost elev al Şcolii din Scăieni l-am trecut pe lista cetă enilor de onoare.05. Tatăl său este cunoscutul portar al echipei de fotbal a Schelei Boldeşti. Nicolae C. Prieten cu marele tenor Ion Dacian care îl va cununa cu Elena Nicolae din Scăieni şi care le-a cântat la nunta ce a avut loc în această localitate. sus inându-şi masteratul în ştiin e economice la ASE – Finan e-bănci şi a devenit director general în cadrul Agen iei Na ionale de Administra ie Fiscală ANAF. fost inspector generaladjunct al Inspectoratului de Învă ământ al Municipiului Bucureşti şi inspector general şef al Sec iei de Învă ământ din Sectorul 1 al Capitalei.1951): Pentru lupta împotriva comunismului. profesor.1961). fiind necesar introducerea obligatorie a controlului şi verificării cu lampa ultravioletă a etichetelor holografice. preşedinte de Antrepozitare Fiscală. Rusu Dragoş (n.06. care locuieşte tot la Scăieni.continuat studiile la Conservatorul din Bucureşti. după absolvirea Facultă ii de Economie Industrială din cadrul ASE (1989). deoarece chiar şi acestea se falsificau. De pe această pozi ie a devenit primul luptător cu re elele mafiote. mai bine zis. A fost oprit acolo ca asistent. 20. director la “Electrecord”. care trebuia să aibă . co-autorul căr ii “Opereta Ghid”. Peste câ iva ani. Costin Pelinescu (n. secretar muzical la agen ia de impresariat artistic ARIA. elevă clasa a II-a. în prezent director în Ministerul Finan elor.sau. a contribuit concret la combaterea acestui flagel care păgubeşte bugetul de stat cu sume de ordinul miliardelor de euro (peste 50% din valoarea bugetului de stat). Sa ocupat cu verificarea produselor impuse accizării. A fost vicepreşedinte şi comisar la Garda Financiară Centrală. 1969). A condus ansambluri româneşti peste hotare. Au doi copii: Andreea – studentă anul I la Universitatea Hiperion şi Corina Teodora. Titus Pelinescu. secretar literar muzical la Operă şi Operetă. Alte amănunte sunt descrise la capitolul despre talentele muzicale ale oraşului. absolventă a ASE 1988.1946): Pentru lupta cu arma în mână împotriva comunismului. Rusu Dragoş. director general al Direc iei Generale de Inspec ie Financiar-Fiscală din cadrul Ministerului Finan elor Publice. descrisă la capitolul respectiv. autor de librete muzicale. Gheorghe ârlea-Castellano (n.1963) este un fost elev al Şcolii din Scăieni care. contra valului de evaziuni fiscale din ară. 217 . a tutunului fin din import prin folosirea banderolelor false netimbrate corespunzător şi fără elemente de siguran ă specifice).

la Inspectoratul Şcolar Bucureşti.destul de tardiv titlul de “maestru al sportului”. chiar dacă în patria sa. ridicând. Abia în preajma decesului. juristul Viorel Mateianu. Universitatea Cluj. S-a spus despre el. V. A continuat cu studii la Institutul Politehnic din Bucureşti (actuala Universitate Politehnică). echipa purtătoare a “felinarului roşu”. După o perioadă de stagiatură ca profesor inginer de tehnologie la Grupul şcolar de construc ii metalurgie. Între 1985-1998 a fost inspector şef la Sectorul 1 Bucureşti. unul din cei mai aprecia i şi respecta i inspectori din învă ământul bucureştean. fiind adesea comparat cu marele brazilian Pele. Prahova. Ca inspector general a fost. a revolu ionat fotbalul românesc prin metode ştiin ifice şi idei de joc personale. care i-au şlefuit talentul până la nivelul de mare vedetă interna ională şi l-au transformat în idolul numărul unu al spectatorilor din întreaga ară. nu se oprea decât în poarta adversarului. între 1954-1970 în alte mari echipe. Viorel jucând ulterior în ambele echipe na ionale . Dar Viorel le-a respins pe toate cu demnitate. După asemenea rezultate. s-a născut la 1 iunie 1938 la Lipăneşti. ca sportiv el s-a născut la echipa de fotbal a schelei Boldeşti. adeseori a fost nedreptă it din invidia unor potenta i. Progresul Finan e-Bănci Bucureşti. venea zilnic pe jos de acasă la terenul de fotbal din Boldeşti şi deseori se recomanda că este fotbalist boldeştean.M. echipa F. în calitate de antrenor de elită. apreciat de to i directorii de licee şi şcoli generale pentru impar ialitatea şi corectitudinea sa exemplară despre care.cea de juniori şi de seniori . s-au scris frumoase articole de laudă. unul dintre fruntaşii la învă ătură pe şcoală. în 1972. pe drept cuvânt. “Vio” era cel mai bun dribleur al fotbalului românesc din toate timpurile. unde a fost şi director. Viorel trăia zilnic în Boldeşti. apoi. Viorel Mateianu: Unul din cei mai mari fotbalişti şi antrenori de fotbal. de-a lungul anilor. dar şi unul dintre cei mai buni antrenori. pe care a adus-o în prima linie din divizia A. succesiv. de-a lungul anilor. în func iile amintite. rapid şi imbatabil în fente zigzagate de tip sud-american. De aici. În şcoala generală a fost colegul meu de clasă. la Progresul CSPS. 1956) şi studiile de drept civil la Facultatea de Drept din Cluj şi Bucureşti. a fost recrutat. între anii 1978-1980. într-un fel nemeritat şi dureros.Şcoala generală a făcut-o la Ploieşti şi la Scăieni iar studiile medii la Liceul “Spiru Haret” din Bucureşti (1954). absolvită în 1966 cu titlul de inginer mecanic. Steaua-CCA. locuri de care îl leagă cele mai frumoase amintiri din copilărie. Are două lucrări publicate în domeniul sociologiei. fostul centru-înaintaş al echipei boldeştene a fost remarcat şi recrutat mai întâi în echipa Petrolului din Ploieşti. Inspectorul general Costin Pelinescu a venit şi continuă să vină deseori în vizită în Boldeşti-Scăieni. Caragiale” la Ploieşti (abs.L. Deşi primele clase le-a făcut în comuna natală. motiv pentru care. că.şi participând în turnee na ionale ori interna ionale. apoi din nou la Progresul Bucureşti. Federa ia Română de Fotbal l-a 218 . odată minge intrată în iureşul paşilor săi. De asemenea. a fost ales ca Preşedinte pe ară a Federa iei Sportive de Înot.C. Maramureş Baia Mare la nivelul unei imbatabile echipe de club european (amintim că la Baia Mare clubul sportiv îi poartă numele. de mai multe ori. după revolu ie. Ca jucător extrem de dinamic. i s-a oferit . a fost nu numai un mare fotbalist român. creându-i o stare psihică ce a contribuit considerabil la îmbolnăvirea lui. manageri ai marilor echipe occidentale i-au oferit sume tentante de sute de mii de dolari încercând să-l achizi ioneze în forma iile lor. apoi Liceul “I.

“împrumutat” pentru trei ani (1970-73) echipei germane TUS Wansee din Berlinul Occidental, unde, de asemenea, Viorel Mateianu a făcut minuni pe teren. Necazurile trăite în relativ scurta sa via ă (moartea unicului fiu care de abia se căsătorise, un prim accident vascular), nu l-au mai ajutat să reziste la al doilea stroke cerebral şi în ziua de 25 nov. 1996, a plecat dintre noi, cu trei ore înaintea meciului echipei “Steaua” în cupa UEFA, pe care o iubea şi voia să o vadă evoluând pe teren. A lăsat în urmă pe iubitoarea lui so ie, jurista Mihaela Mateianu, redactor la ziarul Libertatea, şi doi nepo i, astăzi studen i - Dănu şi Viorel Mateianu-2, care locuiesc la Boldeşti cu Dana, mama lor, profesoară de matematică la şcoala din această localitate. Fiindu-mi bun prieten şi coleg de liceu, am apucat să-l vizitez acasă la Bucureşti, unde ne-am îmbră işat cu emo ie când ne-am revăzut după mai bine de patru decenii. Am scris despre el în ziarele americane, iar acum consemnez trecerea lui prin lume şi în această monografie care este închinată locului pe care Viorel îl iubea atât de mult. Vivi Răchită: (n. 30 mai 1970 la Boldeşti-Scăieni). A fost elev al Şcolii din Scăieni. Alături de Viorel Mateianu, Valeriu Răchită este unul din cei mai de seamă fotbalişti şi antrenori români. Pe undeva, chiar li se aseamănă soarta şi stilul lor de lucru. Ar fi multe punct comune care îi apropie - chiar şi ini ialele de “V” de la “victorie” - dar şi multe diferen e. Dacă Viorel era centru-înaintaş, Vivi era “back”, adică fundaş, despre care mul i au spus, în perioada când a mai evoluat la Steaua, că are ceva din Prodan, cu excep ia unor mici gafe de care fireşte că nu poate scăpa nici un fotbalist. Ob inuse o medie foarte bună (8,48) într-un meci cu Bistri a, cam prin vremea când el juca la Steaua. De fapt, Răchită a fost preferatul spectatorilor cam în toate echipele şi meciurile în care a jucat - şi se poate mândri că are un palmares de jucător formidabil, evoluând în vreo opt echipe bune, în decursul a numai câ iva ani. Dacă ne gândim că a pornit de pe simulacrul de stadion al IGS-ului, de lângă casa lui din Scăieni, şi a ajuns cu repeziciune pe marile stadioane ale ării şi ale Europei, aceasta nu e lucru pu in. Între anii 1990-1996 a jucat la Petrolul; între 1989-1990, 1996-1999, 2002-2005, deci în trei rânduri, ajunsese să fie idolul steliştilor, căci Vivi se dedicase trup şi suflet echipei “Steaua” şi poate că ar fi rămas acolo mai mult timp dacă nu ar fi intrat în conflict cu Gigi Becali. După plecarea de la echipa roş-albaştrilor, a mai perindat pe la Plopeni şi pe la Oneşti, apoi în capitala Turciei, în echipa Ankaragükü, iar din Turcia la Farul Constan a, apoi la echipa Litex, din Bulgaria şi, în sfârşit, la Universitatea Craiova... A jucat ca fundaş şi în echipa na ională. Cele mai mari foloase, Răchită cred că le-a adus echipei ploieştene Petrolul, unde s-a remarcat ca un bun şi devotat antrenor. Din această func ie, s-a retras în mod festiv, în august 2005, când i s-a şi organizat un “meci festiv” special, sus inut în cinstea lui, un meci de retragere, cu participarea forma iilor din anul 1995 ale Petrolului şi Rapidului, finalistele acelui an. Incontestabil, Valeriu Răchită este unul din marii fotbalişti ai ării, motiv pentru care consider că merită să intre pe lista de onoare a oraşului Boldeşti-Scăieni.

219

O PRIMĂ LISTĂ CU CETĂ ENII CARE ŞI-AU ADUS CONTRIBU II DE SEAMĂ ÎN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI, SPRIJININD, PRIN MUNCA LOR ZILNICĂ, RIDICAREA LOCALITĂ II Deoarece această listă este alcătuită de la mare distan ă de ară, fără să existe posibilitatea de a fi întru totul completată cu datele necesare, nici verificată sută la sută, precum autorul şi-ar fi dorit, sunt dator cu nişte explica ii. Mai întâi m-am izbit de criza de spa iu şi de timp, dar şi de imposibilitatea de a intra în contact direct cu o mul ime de locuitori care sunt sigur că meritau să figureze pe ea şi pe care încă nu am putut să-i contactez, deşi am încercat aşa ceva. (Câteva plicuri cu date personale expediate din ară nu au ajuns la mine în America, probabil oprite de SRI, căci au văzut că erau liste care transmiteau date personale din România în America şi, de aceea, aş avea dreptul să spun că acest serviciu de informa ii mi-a făcut un mare deserviciu, deoarece mi-a sabotat lucrarea de fa ă. Credeam că am scăpat de cenzurarea scrisorilor, obicei criminal moştenit de pe vremea dictaturii comuniste. Se vede treaba că mai avem mult până să ne aliniem la cerin ele UE.) De aceea, trebuie să îmi cer scuze de la persoanele apar inând acestei categorii şi care sper să mă în eleagă că, deocamdată, nu figurează aici, nu din rea voin ă, ci din simplul motiv că, în ciuda unor eforturi făcute, până la tipărirea căr ii, cerută urgent de editură, nu am putut afla totuşi numele lor şi celelalte amănunte. De asemenea, însăşi uitarea, uneori, ne joacă feste... Sunt sigur că lista trebuia să fie cu mult mai mare, fiindcă majoritatea cetă enilor şi-au adus obolul la ridicarea localită ii. Cauzele omisiunilor respective rămân, totuşi, motive serioase, vizavi de pre uirea fiecărui locuitor în parte, pentru care îi rog pe cei care lipsesc din această succintă enumerare şi se consideră neîndreptă i i, ştiind că au contribuit cu ceva concret la ridicarea spirituală sau materială a oraşului, să aibă răbdare şi să-mi comunice numele lor pe următoarea adresă: Prof. Cristian Petru Bălan, str. Bucovului nr.19, Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova, cod. 105300 (sau prin e-mail: cristianbalan1@yahoo.com). Observa iile şi adăugirile îmi vor fi comunicate electronic aici, în Statele Unite. În afară de nume, i-aş ruga pe aceşti solicitan i să specifice profesia, domiciliul şi care anume a fost contribu ia lor principală la consolidarea bunului renume al acestei localită i. Dacă explica iile vor fi plauzibile, după verificare, numele lor vor fi cu certitudine incluse în edi ia a doua a acestei monografii. Le mul umesc încă de pe acum cu anticipa ie. Deocamdată, în această primă edi ie, avem informa ii despre următoarele persoane, domiciliate în Boldeşti-Scăieni. Din păcate, câteva sunt decedate (numele însemnate cu o cruciuli ă), dar aceasta nu înseamnă că nu meritau a fi amintite. Toate numele sunt men ionate în ordine alfabetică (oferind şi unele amănunte în cazul că activitatea lor a fost necesar a fi subliniată): Prof. univ. Alecu Ioan-Nicolae (n. 09.07.1945, Bucureşti), fost preşedinte AGA în cadrul S.C. “Agros” Boldeşti-Scăieni, între 1990-1999; +Albulescu Mariana (asist. med., n. 21.12.1953, Ploieşti – m. 19.12.1996), Albulescu Şerban (n. 19.07.1949), electronist, Albulescu Doina (n. 12.05.1955), economistă, Albulescu Bogdan (n. 22.03.1978), actor Teatru Na ional Bucureşti, Albulescu Andreea (n. 31.10.1980), economistă, ing. Ion Nicolae Alexandru, ing. Ion Angelescu, +Margareta Angelescu, ing. +Mircea Angelescu,
220

Nicolae Angelescu, +Petrache (Petre) Angelescu, ing. Petre (Puiu) Angelescu, Georgeta Anton (tehnician veterinar), Gh. Antonescu, Liliana Antonescu, Ion Anton, Silviu Andrei Antonoiu, prof. Steliana Apostu, ing. Vasile Ardeleanu, Daniela Aron (asist. medicală), Valentin Aron, prof. Natalia Atanase, +Corneliu Axente, ing. Ion Baraonici, Titi Bădica, +Ion Bălan, Puica Bălan, ing. geolog Bărbătescu, Coca Beuca, +Traian Beuca, Daniela Bică, C-tin Belea, ing. Lidia Belea-Mitu, ing. Aurel Bilciurescu (preşedintele unei companii de import-export), ing. Doina Bilciurescu (n.1949), ing. Olga Bilciurescu (n.1957), Mariana Bilciurescu, prof. Ana Bi ă, +prof. Ion Bi ă, Paul Bi ă, Stelian Bi ă, +Gheorghe Bîrjoveanu, ing. C-tin Blebea, Ana Bocioacă, Gh. Bratosin, Paulina Bratu, Elena Buiac, Simion Buiac, ing. Valeriu Carp, Marilena Carp, Gheorghe Catrinoiu, Antoanta Cazacu, ing. Violeta Cazacu, Tiberiu Ceauşu, +înv. Gheorghe Cătălin, ing. Gabriel Călinescu, medic stomatolog Daniela Călinescu, Puiu Călinescu, Filofteia Căproiu, Simona Cârcioiu, Stelian Cârcioiu, Cristina Cernat, +Dumitru Cernat, +Emilia Cernat, C-tin Cheşca, Niculina Chiriac, ing. prof. Doina Marina Chiri ă, prof. Constantin Chiri ă, Ion Chivăran, Rodica Chivăran, Cristina Ciobanu, Natalia Ciobanu, Gabriel Cioc, Rodica Cioc, Ciorobea Daniela, farm. Valeria Ciupercă, econ. Cristina Ciulei, Florin Ciulei (n. 15.09.1969), admin. Şc. nr. 1 Boldeşti, Ion Ciulei, Florica Ciulei, Vasile Ciulei (n. 22.04.1941), abs. Fac. Electromecanică, Ciulei Fănică (n. 8.10.1967), sudor, CiuleiGurău Irina (n. 15.01.1963) economistă şi patron de magazin, Ion Constantin, ing. Ciprian Costache, Iulian Costache, Elena-Lumini a Costache, ing. Stelian Croitoru, col. sec. Ion Croitoru, Florin Croitoru, Cucu Croitoru, +Crozzolo Alexandrina, Gheorghe Danciu, +Chiril Darie, Valeriu Darie, prof. Elena Darie, Ion Darie, Mariana Darie, ing. Mihai Darie, Petre Darie, Virginia Darie, Cornel Diaconu, +Elena Diaconu, +Ion Diaconu, Fivi Diaconu, +Ovidiu Diaconu, înv. Constan a Diaconescu, ing. Dan Diaconescu, prof. Dana Diaconescu, prof. Silviu Diaconescu, ing. Ion Dima, prof. +Emilia Dincă, econ. Ion Dincă, prof. Constantin Dinu, prof. Ion Dinu, prof. Maria Dinu, ing. Viorel Dinu, ing. +Nanu Dragu, prof. Mona Dumitru, Gh. Duma, Cristian Petre Dumitrache, Eremia Dună, ing. Gh. Dună, Eugenia Du u-Mihăilescu, ing. Gheorghe Enache, ing. Liana Enache, ing. Enescu Traian, înv. Enescu Veronica, Carol Fechete, Virgil Fechete, Floarea Fechete, Ana Filip, Adrian Filostache, Ioana Filostache, Florea Daniela, Elena Frecău eanu, Teodor Frecău eanu, prof. Eugenia Filote, Ionu Filote, ing. Gheorghe T. Gheorghe, Rosika Gheorghe, Constantin Gheorghe, prof. Tatiana Gheorghe, Alexandra Georgescu, ing. Marian Georgescu, Adriano Valeriu Geotti, Corneliu Geotti, +Maria Go onoga, prof. +Platon Go onoga, +Leon Grigore, +Nicolae Grigore, Marilena Grigore, +Tamara Grigore, econ. +Valerică Hancu, prof. Hanganu Maria, Ecaterina Hoancă, Eugenia Ilie, Gh. Ilie, ing. Mircea Ilie, Benone Ionescu, econ. Elena Ionescu, cant. Ştefan Ionescu, Constantin Iosif, Elena Iosif, C-tin Isbăşoiu, Stelu Ivan, +Antoaneta Lazăr, Maria Leucă, Elena Leucă, Elena Licu, Maria-Lala Licu, Nicolae Licu, înv. Vera Licu, Ion Loghin, înv. Florica Manea, Elena Manole, Ilie Manole, Miruna Manole, Valentin Manole, Aurel Marin, +Constan a Marin, ing. Petre Marinescu (inginer pensionar, fost director a Uzinei de maşini şi utilaje din Giurgiu), Elena Matei, +Grigore Matei, Marian Matei, +Niculina Matei, Paul Matei, C-tin Mateescu, ing. text. Teodora Mateescu, Valeriu Mateescu, Ion Mazilu, Bogdan Metea, ing. Corina Metea-Pătrănescu, Elena Mihai, Cleofira Mihalcea, Cristian Mihalcea, Ing. Aurelian Mihăilescu, ing. +Elena Mihăilescu, ing. Constan a
221

Mihăilescu-Dragu, prof. Dorina Mihăilescu, Victoria Minea, Petre Miti ă, prof. Cireşica Marciu, educ. Elisabeta Marciu, înv. +Ioana Mocanu, Maria Musceleanu, Ştefan Musceleanu, farm. Ileana Munteanu, Ion Munteanu, econ. Maria Munteanu, Aurelia Mureşanu, +Mircea Mureşanu, Musa Samir (proprietar cofetărie), Laura Musa, Elisabeta Nagy, Mihai Năstase, Gheorghe Negu , dr. Nemerovschi Carmen, înv. +Constantin Nichita, Elena Nichita, asist. farmac. Ana Atena Nicola, Lucian Nicola, Gheorghe Nicolae, Bodola Nicolescu, Lizica Nicolescu, C-tin Nicolescu, Puiu Olaru, Valeria Pahon u, Adrian Pantelimonescu, Maria Pantelimonescu, Roxana Pantelimonescu, +Ioan Paraschivescu, Valeria Paraschivescu, Oni iu Eugenia, Vanda Oprea, Ovidiu Pascu, ing. Corina Metea-Pătrânescu, dr. Doru Pârvan, prof. Constan a Pârvulescu, econ. Lia Petre, +Maria Petre, +Nică Petre, Romeo Petricioiu, Ion Pilică, econ. Adrian Petre Popescu, +C-tin Popescu, înv. Eugenia Popescu, ing. prof. Emilia Raluca Popescu, Steliana Popescu, Caius Aurelian Pi a, Eduard Mihai Pi a, asist. med. Gheorghe Pi a, Eugenia Pi a (maistru cofetar cu practică îndelungată în Germania), +Ion Pi a, Eugen Popa, Florica Popa, Ileana Popa, Liviu Popa, Lucica Popa, Manole Popa (fost viceprimar), Marius Popa, Olgu a Popa, +Puiu Popa, econ. +Constantin Popescu, +Paraschiva Popescu, +Petre G. Popescu (fost notar, primar de centru), Mihai Predescu, farm. Livia Protopopescu, Lucia Puşcaşu, Victor Puşcaşu, Aurelia Radu, C-tin Radu, Dr. Luiza Radu, Radu Dumitru (Conu’ Mitică, figură pitorescă a oraşului, prin nota distinsă de elegan ă a vestmintelor sale), prof. Petre Radu, Elisabeta Radu, Eugenia Lelia (Gina) Radu, ing. Gh. Răchită, jurist Gabriela Rădulescu, Georgeta Rădulescu, Ion Rădulescu, Jana Rădulescu, Dorina Rădulescu, col. Mircea Rădulescu, Paul Rădulescu, Relu Rădulescu, Ion Roşca, Lucica Roşca, +Răzvan Roşca, Aurelia Samoilă, Nicolae Savu, Ana Săndulescu, dr. Alin Scarlat, Elena Scărlătescu, Jean Scărlătescu, +Lică Scărlătescu, ing. Elisei Scirenco, Mihaela Scirenco, Pavel Scirenco, ing. Floru Secre eanu, ing. Nelu Slăboiu (Pavel), Silvia Sorescu, prof. Abel I. Stan, Daniel I. Stan, Elena I. Stan, Aurel Stan, prof. Fabiola Stan, ing. Sever Stan, Ioan I. Stan, înv. Ioana Stan, Valentin Stanciu, Ana State, +Gheorghe State, Mariana State, prof. Petre State, Veronica State, înv. Georgeta Suditu, prof. ing. Constan a Tănase (directoarea Liceului industrial Scăieni; v. Liceul), econ. +Corneliu Tănase, +Aurelian Tănăsescu, prof. Florica Tănăsescu, Ilie Tănăsescu, Remus Tănăsescu, +Ilie Teodorescu, dr. Valentin Teodorescu, Elena Teodorescu, C-tin Teodoru, Alexandru Tolomei, Aurică Tomescu, ing. Ion Tomescu, C-tin Tomescu, +Nicolae Tomescu, Petre Tomescu, +Vasile Tomescu, Ioan Tronaru, Gheorghe Tudor (fost director cămin cultural, consilier primărie), Severa Tudor, ing. Florin Turbatu, tehn. oper. Camelia Voinea, Marius Voinea, Mădălina Voinea, ing. Niculina Voinea, econ. Mariana Urdea, +Vasile Urzică, prof. Cezarina Vasile, ing. Dorin Vasile, Lucica Vasile, Petre Vasile, înv. Georgeta Vasilescu, Grigore Vasilescu, înv. Mariana Vasilescu, ing. Sorin Vasilescu, +Niculina Vâlsănoiu, Octavian Vişan, Maria Vodă, Alexandru Zamfirescu, Emil Zamfirescu, Silvia Zamfirescu, Mirela Zeca, +Tănase Zeca, Ion Zîrnea. (Lista va continua, cu corectarea omisiunilor, în edi ia a II-a). FOŞTI PRIMARI ŞI AJUTOARELE LOR : +Tănase Vasilache (v. mai jos: fondatori), +Ilie B. Răspop (v. mai jos: fondatori), +Popa Manole, Maria Musceleanu
222

(fostă secretară şefă a primăriei oraşului, un model de conştiinciozitate), C-tin Năstase, Cristu Vlăsceanu, +Stela Chivăran, Gheorghe T. Gheorghe, (v. mai jos: foşti lideri locali), jurist Dumitru Pi a, Gh. Tudor, Ştefan Pahon u. FOŞTI ŞI ACTUALI LIDERI DE INSTITU II LOCALE ŞI ÎNTREPRINDERI : Col. Petre Rădu ă (n. 01.01.1946 la Valea Sălciei, Buzău). După terminarea Şcolii generale din comuna natală, a urmat Liceul din Râmnicu Sărat şi Şcoala Militară din Bucureşti (1964-1967). Are gradul de colonel. S-a înscris la Universitatea Bucureşti, urmând Facultatea de Drept şi Filosofie (1970-1979) pe care a terminat-o cu titlul de Diplomat în Drept. Este căsătorit cu prof. de matematica Alexandra Rădu ă (n. 15.03.1951, la Râmnicu Sărat), licen iată a Facultă ii de matematică din cadrul Universită ii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Au doi copii: Cristian Rădu ă, sculptor (prezentat la artiştii locali) şi Georgeta Rădu ă, asist. univ. la catedra de matematică a Universită ii Ploieşti, (n. 24.03. 1976), căsătorită cu ing. Valentin Maniu. Georgeta şi Valentin au doi copii. Colonelul Petre Rădu ă a lucrat în cadrul Ministerului de Interne, în fosta mili ie, fiind detaşat la Buzău, Mizil, Văleni şi Boldeşti-Scăieni unde a fost comandantul Postului de mili ie orăşenesc (1973-1985). În prezent, este pensionar, dar, avându-se în vedere înalta sa calificare şi experien ă, a fost numit comandantul Poli iei comunitare din Boldeşti-Scăieni, de la înfiin are (2005) până în prezent. (Vezi. cap. poli ia locală). Trebuie men ionat faptul că atunci când Securitatea a aflat că Petre Rădu ă a avut nişte rela ii mai strânse cu familia mea “fugită în America”, a fost mutat din postul ce-l avea în Boldeşti-Scăieni, la Slănic Prahova. Abia după revolu ie a fost repus în drepturi. Ing. Florin Marinescu (n. 28.12.1954, Ploieşti), actualul şef al “Unită ii Boldeşti”, cum se numeşte reminiscen a fostei şi glorioasei Schele petrolifere Boldeşti care, de la peste 3000 de salaria i, a mai rămas cu vreo 300, se străduieşte, pe cât îi stă în putin ă, să men ină această unitate la linia de plutire. Eradicarea Schelei Boldeşti s-a produs prin Hotărârea nr. 692 din 7 oct. 1994 privind înfiin area de societă i comerciale cu capital integral de stat prin reorganizarea unor subunită i din cadrul Regieiei Autonme a Petrolului “Petrom” Bucureşti. Inginerul Florin Marinescu continuă munca începută de pe când lucra la fosta schelă. Experien a îndelungată îl ajută în acest efort pe care îl duce cu speran a că va fi din nou posibil ca “Unitatea Boldeşti” să redevină ceea ce a fost Schela petroliferă Boldeşti - nicidecum o anexă a Schelei Băicoi. După absolvirea cursurilor elementare la Boldeşti, apoi a claselor V-VIII la Liceul Caragiale din Ploieşti, a urmat Liceul militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza. Nu şi-a ales cariera militară ci a vrut să devină inginer petrolist. De aceea a urmat cursurile Institutului de petrol şi gaze din Ploieşti (1976-1981) pe care le-a absolvit cu titlul de inginer. A lucrat în fosta schelă Boldeşti din 1981 până în prezent, 2007, având mai multe responsabilită i: inginer şef de brigadă, şef de sec ie, şef de produc ie, până la func ia actuală - supervizor interven ii, şef de unitate. Constantin Năstase (n. 24.07.1936, com. Corbii Mari, Dâmbovi a, fosta Tudor Vladimirescu). Sudii elementare şi gimnaziale în comuna natală (cl. I-VI la Corbii Mari, cl. a VII-a la Tudor Vladimirescu). A urmat o şcoală profesională de electricieni la Târgovişte, fiind repartizat la Schela Boldeşti unde a lucrat până în 1955. Din 1955 până
223

Prahova). inginerul a urmat Liceul I. Din 1987 până în 2001. Adriana Năstase (vezi A. după trei ani de şcoală tehnică. în cadrul asocia iei sindicale din Ploieşti. este fiul Paraschivei şi al preotului surghiunit de comunişti. a urmat Facultatea de mecanică.03. G. iar de aici va fi cerut ca director comercial timp de zece ani la Măgurele. 1 Boldeşti-Scăieni. Gheorghe Genel Costache (n. un expert electrician auto şi fost operator de cinematograf (v. 17 la Scăieni). În acel an a fost ales preşedinte de sindicat pe schelă de unde a fost trimis la o şcoală de partid de un an de zile după care este numit instructor teritorial pe fostul raion Ploieşti. asfaltarea a 14 km de străzi. a ajuns la locul întâi pe ară într-un concurs artistic. după cum arată cartea “Preo i ortodocşi în închisorile comuniste”. Ing.06. Mariana (1933-1980) şi Elena (administrator la o grădini ă). fost director al Clubului de la Schela Boldeşti. de asemenea. Teodor Costache.a. fostul director mai are un frate. şeful statului.. Caragiale din Ploieşti (1960). 4. fostul director al Fabricii de mucava Scăieni. Este căsătorit cu educ. El a terminat şcoala generală la Lipăneşti. N. timp în care a fost şi profesor de tehnologie la Liceul industrial din Scăieni. Vasile Enache.10..N. Fac. 30. Ceilal i doi fra i ai lui Genel Costache au decedat: Costache Marian (1946-1996). În 1969 revine la schelă. a lucrat 32 de ani. Cu certificat de muncitor. la această fabrică. de drept administrativ. A fost luat în armată la tancuri. Ploieşti). fiind “băiat de popă”. În afară de două surori. ca şi el. fost secretar al primăriei în perioada când Aurică Marinescu era primar. doctor în economie. A trebuit să se angajeze ca muncitor strungar. apoi ca director comercial la Întreprinderea de aparataje electrice din Ploieşti. devine directorul general al acestei fabrici care acum a fost rebotezată CAHIRO. care. la Uzinele “Steagul Roşu” din Braşov. dotarea lor cu 52 de computere (35 la Boldeşti. După terminarea şcolii generale de la Lipăneşti. 1936-09.). Editura Arhiepiscopiei Alba Iulia (Reîntregirea). construirea monumentului ş. talente muzicale locale) şi Ionel Costache (14. deoarece acea ară nici nu ştia ce sunt acelea cutiile de carton. În această perioadă s-a avut ca sarcină colectivă două obiective principale: construirea şcolii noi de la Scăieni şi a sălii de sport de la Şcoala cu cl. unde a stat mai bine de un an de zile. construindu-le acolo o fabrică de mucava.în 1958 a urmat o şcoală de maiştri. În 1969 se transferă ca diriginte de şantier la Fabrica de mucava din Scăieni. personal de Yumjaaghiin edenbal (1916-1991).1942 la Măgurele. gra ie măiestriei sale actoriceşti. I-VIII nr. pe vremea când era primar dr. aceştia fiind tot strungari. Mai avea colegi 14 fii de preo i. A fost medaliat cu cea mai înaltă medalie a muncii mongolă. Revine la schela Boldeşti de unde va ieşi la pensie în 1995. Va lucra. În prezent este jurist la Ploieşti. la Sibiu. 224 . din cadrul Politehnicii Bucureşti (1968) şi a primit reparti ia la Uzinele de fibre sintetice “Republica” din Săvineşti. lucrând ca maistru la schelă până în 1959. Silviu fusese operator chimist la Brazi. A candidat la alegerile pentru primărie din partea PSD şi va deveni viceprimar între anii 2001-2006.2004).03. Deci. a întâmpinat mari dificultă i cu înscrierea la facultate. în continuare.) şi au doi copii Gabriel şi Mihai (v. Conducerea schelei îl trimite la Academia Ştefan Gheorghiu unde se specializează în probleme economice. absolvent al Liceului seral Boldeşti (1968) şi al unei şcoli de maiştri (1978). absolvent al Liceului industrial Scăieni. liceul seral la Boldeşti şi Universitatea. lângă Piatra Neam . prof. 1949.L. Dar. Silviu Costache (n. de Vasile Manea. Inginerul Costache a fost trimis de trei ori în Mongolia.

Scarlat. sora lui Gabriel. Bucureşti. casa dr. fost ministru al petrolului. acoperind perioada cea mai dificilă. trei la număr. a fost foarte ataşat de scăienarii pe care îi reprezenta şi a fost totdeauna purtătorul lor de cuvânt în primărie. de pe str. Fabrica de pâine de la bariera Rafinăriei Vega ş. în ciuda faptului că a avut ghinionul să fie primar pe timpul grevei de la IFLGS.). au făcut cinste familiei sale Daniela Călinescu (n. Popa Manole (1936-1993) regretatul viceprimar. nu a mai vrut să continue această muncă. Ploieşti.1928. absolvent al Institutului de construc ii. venind cu numeroase ini iative frumoase şi deosebit de utile. lucrând foarte conştiincios şi fiind deosebit de apreciat. luat zilnic cu asalt de pacien i locali sau din afara localită ii. în Canada. a lucrat ca inginer constructor la aşa numita Casa Albă din Ploieşti. Daniela Călinescu de pe str. absolventă a Facultă ii de Medicină din Constan a (1995). Posedă o firmă proprie de instala ii. provenit din Balaca. Alexandru Puiu Călinescu (n. 20.a.AL I CETĂ ENI DE FRUNTE AI LOCALITĂ II: Ing. 22. Mihai Moraru. 1932. Toma Călinescu (n.11. din cauză că a constatat lipsa de cooperare a autorită ilor superioare. în regimul trecut. acceptând până şi “sacrificarea” propriei case pe care a lăsat-o ca mul i ani să fie lăcaşul dispensarului localită ii Scăieni. Este autorul unor frumoase construc ii (casa ing. din fericire. Alexandru.toate din Scăieni. Ciungradi Silviu (primar între 1979-1981). 14.09. când întreaga ară era încă destul de debusolată. având cabinet propriu. Monumentului. nov. mai ales că era primul primar care nu apar inuse fostului partid de la guvernare. Jean (primar între 1991-1992) a fost primul primar al oraşului numit după Revolu ie. până la pensie.1955 Ploieşti) este profesoară la Toronto. Păcii din Scăieni. Ploieşti. casa familiei Vâlcu.06. Bianca-Andreea fiind pianistă la Viena. Ploieşti) este inginer constructor şi proiectant arhitectură. casa dr. Copiii lui. rămâne un primar care era vestit pentru fine ea sa de a sta de vorbă cu cetă enii şi de a le oferi sprijinul solicitat de cei care îşi puteau justifica solicitările. cu care. 10. de pe str. desenator tehnic. a cooperat foarte echitabil. Ing. Monumentului . aşa că a trebuit să se descurce singur. 1929. Gina (n. Econ. facultatea de construc ii. inginer constructor. Liliacului. le-a depăşit cu bine. 225 .04. După un an de zile de primariat. Gabriel Călinescu (n. aşa că nu şi-a mai depus candidatura pentru continuarea mandatului. amândouă absolvente a liceului de muzică. sprijinind orice activitate a autorită ilor dusă în această direc ie. Fra ii inginerului sunt: Mihai Călinescu (n. Inginerul Călinescu este un militant neobosit pentru drepturile cetă eneşti ale locuitorilor din Scăieni.1956. Ploieşti). a lucrat la proiectul clădirilor Omnia. Are două fete. de altfel. După terminarea liceului şi a Institutului de construc ii din Bucureşti (1962-1968). aceasta nu l-a ajutat după cum dorise. inginer constructor. Deşi ceruse sprijin din partea conducerii jude ene. şofer. De aceea lui îi revenise sarcinile cele mai încâlcite pe care. de pe str. 1970 la Scăieni) este medic specialist stomatolog. Popescu P.

va deveni secretar cu probleme de şcolarizare şi pioniereşti.a. ob inând sprijinul schelei în multe probleme gospodăreşti. activitate pe care nu era voie să o desfăşoare decât profesorii califica i. În bună parte. Ing. elaborată pe baza cuvântărilor lui de la Liga Na iunilor pe când era ministru de externe. organiza ia pionierilor s-a rupt de organiza ia uteceului. Dobre Valeriu (primar între 1992-1994) a fost unul dintre primarii care au colaborat îndeaproape cu conducerea schelei Boldeşti. De asemenea. După ce. Altă func ie avută a fost cea de inspector şef al corpului de control al preşedintelui consiliului popular jude ean de atunci. Constantin Dinu are două fete: Dr.S. după terminarea Liceului Sf. unde ing. printr-o în elegere. ing. îndrumându-i şi controlându-i pe fiecare în parte. filos. În ultimii ani. Petru şi Pavel din Ploieşti. a ob inut fonduri şi sprijin direct. timp de 14 ani. Uneori a fost nevoie să se documenteze în străinătate (într-o bibliotecă universitară din Praga) pentru elaborarea materialelor. Între timp. în calitate de analist programator de sistem electronic. a lucrat în informatică. Pe când a făcut armata. doi.02. A ajutat pe cetă eni. a păstrat legătura cu învă ământul. Era văzut zilnic controlând cură enia străzilor şi discutând cu cetă enii să-şi înfrumuse eze fa adele caselor şi cur ilor din partea străzilor. Prof. de unde s-a pensionat în 1996. Caragiale” la Ploieşti (1950-1954). Gheorghe a inventat şi pus în produc ie “sticla spongioasă” şi geamul armat. ceea ce i-a facilitat intrarea în partidul de la putere.1936. Mircea Vasiliu. a fost trimis la un curs pe care l-a terminat cu gradul de locotenent. liceul Nichita Stănescu ş.Moroianu Gheorghe (1993-1996) este al doilea primar provenind din Scăieni şi a căutat să facă totul pentru ridicarea acestui sector al oraşului. În 1963 a absolvit Facultatea de filosofie din cadrul Universită ii Bucureşti. având rela ii la jude mai concrete decât ceilal i predecesori ai lui. Pahon u Ştefan rămâne ca unul dintre cei mai activi viceprimari. Liceul “I. fiind profesor gr. Gheorghe T. 226 . liceul Mihai Viteazul. pentru comportament excep ional. l-a angajat ca inginer la fabrica de geamuri. a urmat Facultatea de mecanică textile din Iaşi (1955). Gheorghe Dumitru (primar între 1981-1988) era unul dintre cei mai tineri primari din jude şi meritul lui principal este că. demonstrând că este o personalitate cu ini iative originale şi practice. profesorul Constantin Dinu este numit şeful unei Comisii de comunicări ştiin ifice pe teme de educa ie şi filosofie. lui i se datorează estetizarea oraşului. În 1989. Constantin Dinu (n. destul de consistent. toate apreciate de un auditoriu format din specialişti. îndeosebi pentru cartierul Balaca pe care l-a ridicat mult. inclusiv pe linie de educare a tineretului. Directorul Î.” Prof. Caragiale.06. func ionând independentă. În 1990 a trecut la catedră. oferindu-le sfaturi şi planuri moderne pentru remodelarea locuin elor. A publicat în revista “Viitorul social” materialul “Critica social-economică a lui Virgil Magiaru. s-a înconjurat de un consiliu comunal în care predomina tineretul şi i-a mobilizat pe to i cu sarcini concrete. predând ore (plata cu ora) de filosofie la liceele din Ploieşti: Liceul I.L. Gheorghe (n. ing. Scăieni) a urmat clasele primare şi gimnaziale la Scăieni. 24. Gheorghe devine preşedintele local al PN CD iar între 1994-1995 devine viceprimar al oraşului.L.G.1931 la Scăieni). sub conducerea Consiliului na ional jude ean.30. Desemnat de conducerea uteceului pe jude . unde ine 31 de comunicări ştiin ifice în fa a unor profesori universitari specialişti.

absolventă a Facultă ii de medicină veterinară din Bucureşti. (V. mai jos.02. Este căsătorit cu Georgeta Vasilescu (n. 1990). a absolvit Facultatea de biochimie şi domiciliază în Italia. Maria Dinu. Bucureşti). profesoară de matematică. Loredana-Irene (n. În 1956 vine ca învă ător şi director al şcolii de la Balaca.L. căruia i-a trecut prin mâini mai multe genera ii de elevi. în 1956. specialist în boli interne (1987-1990). Au avut două fete: Rodica şi Gabriela. Facultatea de metalurgie (abs. A urmat un an ca student la Universitatea Bucureşti.1965. absolvent al Liceului I.01. Liceul industrial tot la Scăieni. 1938. medic şef (1987-2007). 1936.2001). cunoscut mai ales prin buna dispozi ie pe care o împrăştia totdeauna în jurul său.vet. 01. absolvent al Institutului “Maxim Gorki” din Bucureşti. director al Şcolii generale nr. absolvent al Universită ii Româno-Americane.1924-22.01. la Şarânga. absolventă a Şcolii Na ionale de Ştiin e Politice şi Administrative Bucureşti şi Maximilian Mihai. profesor de limba română la Şcoala nr. Bucureşti (1969-1975) fost director medical al Spitalului Sinaia. Ion Dinu (n. 2 Boldeşti-Scăieni despre care procesele verbale ale inspec iilor făcute în acea institu ie consemnează elogios că predă orele de limba română la un înalt nivel profesional. 1970 la Ploieşti). pe str.03. inginer informatician. 18.1916-29. între 1 sept. rusă Platon Go onoga (19. Florin Turbatu (n.08. Valentina Teodorescu a urmat şi dânsa Universitatea Româno-Americană Facultatea de Economie a Turismului şi Universitatea Ploieşti.11.09.C. Lizeta este căsătorită în Italia şi locuieşte acolo cu so ul ei. A fost căsătorit cu Maria Go onoga (n. un foarte solicitat birou.10. Buzău). fiind socotit “fiu de chiabur”. După terminarea Şcolii Normale de 8 clase de la Bârlad şi a Liceului teoretic. 10. 09. Inginerul Florin Turbatu a studiat clasele primare şi gimnaziale la Scăieni. Cealaltă fată. chiar şi atunci când era bolnav. Cristina-Denisa Dinu (n. 227 . absolventă a Liceului pedagogic.11. Facultatea de drept. Bucureşti.06. 7. Medicul Teodorescu Valentin (n. este învă ătoare pensionară. post din care va ieşi la pensie. Focşani).1945). căsătorită cu italianul Imes. ing. pentru îngrădirea cur ii şi dotarea claselor cu materiale didactice noi.1951). învă ătorului Frecău eanu. 15. având şi masteratul în branşă. s-a îngrijit pentru mărirea spa iului şcolii. ca şi sora lui. Înv. de proiectări şi de copiat documente prin sistem xerox. Liliacului nr. fiind mama unui copil de patru ani. Ing. în prezent lucrând în administra ia de stat. 1967). revenind anual la Scăieni. Pe vremea cât a fost director la Şcoala cu cl. în 2001. I.2 Boldeşti-Scăieni. urmându-i. Prof. a fost dat afară din facultate împreună cu numeroşi al i studen i ca şi el. specializată în marketing şi management. 1963 şi 1 iulie 1980. a peregrinat prin şcolile ardelene de lângă Beiuş. Viorica Bălan (n.2005). I-IV din Balaca. la Scăieni). au doi copii: Letitia Gabriela. petrolistă Valentina Teodorescu. învă ătoare gr. absolvent al facultă ii de petrol şi gaze din Ploieşti şi Lizeta Vasilescu (n. Prof. Au doi copii: Sorin Vasilescu (9. Ploieşti). Rodica Dinescu). 18. Căsătorit cu ing. (1947) dar. So ia prof. este învă ătorul cel mai în vârstă din oraş. Conturimob”. C-tin Dinu. absolventă a Facultă ii de informatică. “S. 07.1958) inginer petrolist.11. Constantin (Titel) Vasilescu (n. 1988. a deschis. care a func ionat la şcoala din Scăieni până la pensionare. Ing.1924. frate cu inginerul Gheorghe. 30. Caragiale Ploieşti (1965-1969) şi al Universită ii de Medicină Carol Davila.03. după care a urmat Institutul politehnic din Bucureşti.

19. fostă directoare a Băncii Transilvania Ploieşti. profesor la Academia Militară Bucureşti.. Stelian (n. şi Radu Florian – clasa a XII-a la Liceul de Artă.1946. absolventă a ASE. 11. General rez.1960. 25. Ing. mai cităm pe: Dinu Neacşu (fost deputat în fosta Mare Adunare Na ională). So ii Dima au doi copii studen i: Dragoş şi Bogdan. este directoare la Banca Românească Ploieşti. Pavel (fost judecător la Judecătoria Ploieşti. 8. Ion Jipa (în prezent. de brigadă Teodorescu D. Are 2 copii: Alexandru – student anul III la automatică şi Andre – clasa a IX-a. Ing. Nicolae Ion. Geamuri Scăieni). Băneşti. Dima Ion (n. PH). univ. Facultatea de economie agrară 1994. fondată în 1998. Jean Boeru. Bătrâni. prof. Crengu a Mogoş (n. şeful catedrei de hidraulică. timp de 4 ani. În prezent. alimentarea cu apă a oraşului). de la UPG Ploieşti. Simion Pop. prof. com. Cristian Tomescu (director tehnic la Romtelecom). Ionescu Nicolae-Claudiu (n. prof. Ioan-Liviu Todoran. clasa a V-a. Scăieni). absolventă a ASE. Pârscov. Prof. econ. inginer petrolist pe Platforma Maritimă „Gloria”. agu – Bistri a Năsăud.11. chimist Murăşan Iuliana (n. Din persoanele cu func ii trecute sau actuale. So ii Murăşan au 2 copii: Diana Elena – studentă la Conservator. pe care a condus-o timp de 10 ani. Ploieşti) manager la firma de Protec ie a Mediului. ing.1949. absolventă a aceleeaşi facultă i în 1974. Ing. econ. educ. 15. Ploieşti). fost director al BAT. fostă directoare la Grădini a Boldeşti nr.Facultatea de Contabilitate.1932. proprietaru firmei DANCOR. Teleorman).1956. Ing. 5. Scăieni). născut la 24 iunie 1958. Dan Mogoş (n. C-tin Chiri ă (director al Grupului Şcolar Industrial “1 Mai” Ploieşti). 17 mai 1929 în Boldeşti228 .R. Are 2 copii: Lumini a.05. Segarcea-Vale.11.L. Caragiale Ploieşti (1991) şi a ASE Bucureşti.12. Dima Valeria (n. Universitatea Bucureşti. chimist Murăşan Nicolae (n. 21. Georgeta Necula. PH). 1. facultatea de Muzicologie anul I.1942. Ing. fost director al Şcolii generale nr. Ioan Ionescu (n. ing. Ploieşti.07.1970. Ionescu Mihai (n. 13. dr. fost director al Şcolii Seciu). Ing. PH). Bucureşti. Este inginer la firma personală ArtSoft S. manager la firma Unilever Ploieşti. 20. Boldeşti).1959. Buzău).05.1959. 4. Ing.L. Ilie Mircea (fost director la Jovila Construct. 1970. absolvent al Liceului Pedagogic Ploieşti.09.1932. Ploieşti. Gh. Facultatea de Horticultură. Adriana Năstase. Facultatea Management Industrial. Ing. dirigintele oficiului PTTR). absolventă a Liceului I. 4 (1961-1990). Necula (fost director al Liceului industrial Scăieni. Nică Petre (1930-1992). Ploieşti. ing. 31.1960. 1 Boldeşti-Scăieni. +Ion Ioni ă (fost deputat în MAN pe timpul lui Petru Groza).06. absolvent al Facultă ii de automatică. Ing. Alecse Olteanu (n. Artur State (specialist în fibre optice).1924. Ploieşti).12. fost şef de sec ie la schela Boldeşti. Prof. Scăieni. Ion Nagy (fost director economic al I. şef contabil schela Boldeşti. Ogretin. specializată în Informatică şi Gestiuni. col. Director economic Valeria Todoran (n. So ia d-lui este învă ătoarea Ionescu Mândru a (n. jurist Gh. absolvent al Institutului Agronomic Bucureşti.04. clasa a IX-a şi Cezar. Braşov). Vezi Liceul Scăieni.01. S-a pensionat după 35 de ani de vechime. a suferit persecu ii sub regimul comunist). so ia lui Dan Mogoş.08.

1944. 12. Vlădu de 3 ani şi jumătate. 21. în comuna Şoimari) a urmat Şcoala Pedagogică de 6 ani din Buzău. Eugenia Filote. inginer naval pe vapoare comerciale.07. după care a fost numit învă ător-director la Şcoala cu cl. So ia sa. Prof. Prof. So ii Popescu au trei copii: Popescu Camelia-Anca. absolventă a Universită ii Bucureşti Facultatea de istorie. prof. Împreună cu so ia sa. 1 cu cl. între 1 sept. Silviu Diaconescu (n.09. În 1960. cu gradul didactic I. Prof. În doi ani a alfabetizat complet peste 200 de solda i. I-VIII şi al Liceului seral Boldeşti. inginer specialist în turboreactoare (în unele articole apărute în străinătate s-a scris că a fost asasinat de securitate în fa a uzinei Turbomecanica din Bucureşti unde avea o func ie de răspundere) şi Dan Diaconescu (n. la Podenii Vechi. absolventă a Universită ii Petrol şi Gaze Ploieşti. mul i ani directoare la Liceul Scăieni. căsătorită Bucur (n. lăsat la vatră. distinsa înv. apoi la Şcoala generală din Gornetul Cuib. Eugenia Popescu a fost mul i ani conducătoare de cerc pedagogic şi a colaborat cu articole la revista Tribuna şcolii. personalitate distinsă prin toate ini iativele şi lucrările sale pe plan de învă ământ şi de conducere îndelungată a tuturor şcolilor din oraş (singurul profesor care a fost director la toate şcolile generale din Boldeşti. mat. Prahova). (n. Emilia Raluca Popescu (n. Eugenia-Victori a Popescu (născută Sorescu la 2. specializată în Utilaj Petrolifer (1996). Scăieni şi Seciu. a avut trei copii ingineri: Lioara-Aurelia Bodan. Dumitru Arcanu. Caragiale Ploieşti în 1997 şi a Universită ii 229 . Acolo a fost repartizat ca învă ător la una din şcolile de alfabetizare ale unită ii militare. S-a pensionat la 1 septembrie 2002. 1989. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. fost director al Şcolii nr. Făget. ist. apoi la Şcoala Seciu. 27. Georgeta Nicula. IIV de la şcoala Fundeni. fiind căsătorită cu ing. fostă directoare a Şcolii nr. Prof. Constan a Diaconescu. 30. 27. între 1968-1980. Înv. 1980-8 sept. func ionând ca învă ătoare la Şoimari şi Surani.1967).1948). fost director la Şcoala cu cl.03. Prahova.10. absolventă a Liceului I. lângă Vălenii de Munte.12.1932). 19.07. a func ionat ca profesor suplinitor necalificat la Şcoala generală din comuna Gura Viitoarei.Scăieni) fost loc iitor al şefului Inspectoratului Jud. După absolvirea liceului teoretic a satisfăcut stagiul militar într-un detaşament de muncă DGSM (Direc ia Generală a Serviciului Muncii. fost director la şcolile din Boldeşti.1937.10. 2. 1 cu cl. I-VIII Boldeşti-Scăieni.1946 – m. pentru că era fiu de „chiabur”.1946 în Podenii Vechi).L. Bucur Cristian şi au un copil.09. 2000. până an 1978. a urmat Institutul Pedagogic de doi ani din Buzău.05. Emil Petre Popescu (n. Între 1963-1965. 12. I-IV din Fundeni. înv. respectat de to i cetă enii. unde a excelat cu elevii dumneaei la olimpiadele de română şi matematică. iar cu forma iile şcolare de teatru a ob inut locul al doilea pe jude . motiv pentru care a fost recompensat de conducerea detaşamentului respectiv. Octavian Diaconescu (n. absolvită în 1965. Teleorman în 1970. se transferă la Şcoala generală Scăieni. Învă ătorul Emil Popescu a func ionat peste 30 de ani la Şcoala generală Scăieni de unde s-a pensionat la 1 sept.1947). fostă directoare între anii 1989-2000. Scăieni şi Seciu). Cealaltă fiică este ing. În 1977 ajunge şef-plin al securită ii la Teleorman. fost coleg cu preşedintele Traian Băsescu. În 1968.1921. Este şefă de birou administrativ la Casa de cultură a studen ilor din Ploieşti. după 42 de ani de învă ământ. Scăieni). comuna Scăioşi (Făgetu) Prahova. Înv.

30.04. SUA. Italia. apoi director între 1977-1987. unde a ob inut calificativul foarte bine în fiecare an şi unde i s-a decernat diploma de excelen ă din partea primăriei oraşului Vălenii de Munte pentru elevii ajunşi pe locul I la concursurile pe meserii. Este ing. doctorand în calculatoare.2004). Ungaria.09. specializarea Filaturăesătorie (1998). A absolvit Liceul “I. inginer geolog. la seral şi Institutul politehnic Bucureşti. Florin Georgescu (n. a lucrat în mai multe locuri.10. Din mâinile învă ătorilor Emil Popescu şi Eugenia Popescu. Cristian Petru Bălan în clasele I-III la Şcoala primară din Ceptura de Sus. din 1987 până în 1998. apoi ca tehnician geolog la Schela Modârzău. Rusia etc.Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi. gradul I la Catedra de Industrie Uşoară de la Grupul Şcolar Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte. iar la Bucureşti Şcoala tehnică de chimie (1959). Ing. 30. În oraşul natal.05. sec ia electromecanică (1996). Ultimul copil al învă ătorilor Popescu este Adrian Petre Popescu (n. Facultatea de petrol şi gaze (1996). scriitorii din oraşul Boldeşti-Scăieni) şi Gabriel Nicolae. Facultatea de geologie tehnică. Liceul uzinei “1 Mai” Ploieşti. Colegiul de birotică (2003).12.05. profesor la Bucureşti. Facultatea de Textile-Pielărie. Ploieşti). Ing. 29.1942-m. Nicolae Metea (n. În prezent este angajat ca specialist la Vodafone Ploieşti. industria locală). Moineşti. unde a fost. Şcoala medie tehnică de petrol a absolvit-o la Ploieşti (1955). a lucrat ca tehnician principal la Schela de foraj Zemeş.1969 la Ploieşti). ambii cu gr. Ca inginer petrolist. iar facultatea la Institutul de petrol şi gaze.1947. a urmat aceleaşi şcoli.08. ultima oară la Schela Boldeşti.10. Ceptura de Sus. 10 mai 1980m Ploieşti). la Dallas.01. Ing. 25. 18. Bucureşti. Este căsătorit cu Alexandra (Sanda) Georgescu (n. mai întâi. I. şef şantier. absolvent al Liceului “Mihai Viteazul” şi al Universită ii de petrol Ploieşti. 17. Ing.L. apoi Facultatea de petrol şi gaze. Victor Drăgoi (cercetător fizician la Inst. Texas. 16.1940 la Câmpina) este fostul director tehnic al Uzinei de utilaj petrolifer “1 Mai” din Ploieşti. cu titlul de inginer foraj-extrac ie. profil Chimie-Biologie şi al Universită ii „Valahia” din Târgovişte şi al Universită ii de Petrol şi Gaze Ploieşti. (1961-1966). Este inginer la o firmă de burse de valori Bucureşti . Coleg cu prof. câ iva ajunşi în înalte func ii din conducerea statului. fost director general al Schelei Boldeşti. So ii Georgescu au doi băie i ingineri: CristinFlorin Georgescu (n. absolvent al Liceului Nichita Stănescu. Ion Nicolae (n. directorul tehnic al uzinei. dânsa a terminat Liceul teoretic (1956). 13.2005 la Boldeşti). Scăieni) director/preşedinte al cooperativei Arta Metalului Scăieni timp de 28 de ani. Are doi copii: Silviu Nicolae. Adesea foştii elevi vin să le mul umească pentru felul cum i-a învă at şi educat.1970. Mai întâi a fost şef de sec ie la Uzina “1 Mai” Ploieşti. Prahova . A fost trimis în delega ii în Grecia. absolvent al Facultă ii de filozofie (v. absolventă a fostului 230 . Lucrează ca inginer la Uzina “1 Mai” Ploieşti. La pensie ieşise în 1990. La început.01. A absolvit şcoala generală la Scăieni. A lucrat ca tehnician chimist la Institutul de cercetări şi inginerie tehnologică Ploieşti.m. prof. 1939 la Giurgiu). apoi. Vivian Georgescu (n. Caragiale” din Ploieşti (1956). (Vezi amănunte la cap. după care a urmat Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti (1967). Germania. de Fizică Atomică Măgurele). au ieşit unii din cei mai străluci i intelectuali din oraşul Boldeşti-Scăieni. Căsătorit cu Ana Bocioacă (n. A înfiin at sute de locuri de muncă pentru mul i cetă eni din acest oraş.firma “Confident”.1936.

jud. 1968) din Scăieni. Midia. ingineri. Scăieni).12. Este fiul lui Marian Costache şi al Elenei-Lumini a Costache. Paul Pantelimonescu a fost şi director al Şcolii cu clasele I-VIII nr. Ing.02. econ. Ploieşti). Valeriu Teodorescu (directorul Şcolii Seciu cu cl. 04. electrician auto şi ing. profesori în învă ământul mediu şi universitar. sa este preot la biserica din comuna Blejoi. So ia a func ionat ca tehniciană la primăria oraşului până la pensionare (1967-1997). au devenit cunoscu i cercetători. Luiza Radu (n. A urmat clasele elementare şi gimnaziale la Şcoala nr. companie de investi ii a teritoriilor petrolifere din nordul Albertei. pot fi socoti i printre cei mai buni dascăli de matematică din jude . Ciprian Costache (n. a urmat Facultatea de finan e şi management de la Universitatea “Spiru Haret” din Ploieşti. Este 231 .02. Turcia. V.16. Dânsa a făcut aceleaşi şcoli ca şi fra ii ei. orienta i de aceşti profesori să aprofundeze matematica. Toma din Ploieşti. Prof. la Clinica de stomatologie şi la Centrul de investiga ii radiologice “Maxdent”. Practic. Sorin Dinescu (n. Iulian Costache (20. şi a unei şcoli tehnice de trei ani de drumuri şi poduri. Prahova. 1943). 2 din BoldeştiScăieni între 01. Prof. oct.12.04. Elve ia. 1935.1878. cotate pe locul doi în lume după Arabia Saudită. I-VIII. Colegiul Virgil Magiaru) (1996-2000) şi a Universită ii de Petrol Ploieşti. inspector de specialitate gradul 1 A. cu specializare în Managementul dezvoltării rurale în inginerie economică . A emigrat în Canada (1988) unde lucrează la SNC Lavalin. Luiza este căsătorită cu preotul Cristi Radu. Ciprian face naveta între Scăieni şi Londra de câteva ori pe an. 26 dec. În prezent. după aceleaşi studii ca ale lui Iulian. Facultatea de medicină dentară (2006). absolventă a Liceului economic Ploieşti (în prezent. care a fost preot în Geneva. Prof. So ii Metea au avut doi copii: Bogdan Metea (n. preot de mare har duhovnicesc. apoi. urmarea fiind faptul că mul i din elevii lor. a urmat Universitatea “Titu Maiorescu”.1968). Banias-Siria.07. (n. şefi de institu ii etc. continuată cu un an postuniversitar de Studii aprofundate de inginerie de zăcământ (2005-2006). Stelian Croitoru (n. absolvent al Liceului auto.01. Ploieşti.1973. Scăieni) fost director tehnic adjunct al Schelei Boldeşti.1972. Seciu). trimis acolo cu o bursă de Facultatea de Teologie din Bucureşti . cel de al doilea job. Scăieni). Corina Metea-Pătrănescu (n. Teleajen. Fratele său. lucrează la Compania Wiltelski. implicat în proiectarea rafinăriilor: Piteşti. dacă îi judecăm după rezultatele impresionante ale foştilor lor elevi.1980-01. Fratele ei.1981. Acum sf. 2 Boldeşti-Scăieni şi Liceul industrial din Scăieni. Mircea Bocioacă (n. iar studiile superioare le-a făcut la USAMV (Universitatea de Ştiin e Agricole şi Medicină Veterinară) Bucureşti. la Primăria municipiului Ploieşti. 01. Brazi. Maria Dinu şi Fabiola Stan. 15.Facultatea de Ortodoxie Greco-ortodoxă. lucrând în Capitală. Au locuit amândoi un an la Geneva. Silviu Paul Pantelimonescu (n.Liceu A. Şc. Anatolia.1950) a fost angajat ca maistru militar la Strejnic.func ii de conducere globală. 05.1990. Fra ii Costache au o soră medic stomatolog. Scăieni). Ing. alături de ceilal i colegi ai lui. actualul Colegiu “Mihai Viteazul”. la Bucureşti. ulterior. Ion Bilciurescu. Facultatea de petrol şi gaze (2000-2005). sec ia Grădina zoologică din Parcul Bucov. 1940) a fost mul i ani Şeful Departamentului Termotehnic la IPIP (Institutul de Proiectaăi Petrolifere Ploieşti).07. profesori de matematică. 17 iunie. cu contracte de lucru în Marea Britanie.

Rodica Dinescu (n. la IPIP.1955). care este considerat o capodoperă a 232 . +Lică Dinescu. Marian Dincă (în Noua Zeelandă). de Mecanică. Maria Tănase (n.04. care face cinste oraşului nostru. So ia sa. +Ionescu. Adrian Dinescu (n. Fiul lor. unde era şef colectiv Calculator. +D. Grigore Simion. Cristi Radu. 10 ian. farm. apreciază că „Veronica Iliescu este una din cele mai vechi restauratoare ale muzeului fiind foarte exigentă cu bijuteriile. absolvent al Fac. au înfiin at. 16 aug. 1945. 17 apr. Lucian Nicola (n. TINERI ZIARIŞTI ŞI SCRIITORI : Nicolae Moianu (v. 3 Februarie 1946).Senior Mechanical Specialist. împreună cu so ul ei. specializată în obiecte de podoabă. A avut câteva expozi ii în Bucureşti.) ARTIŞTI PLASTICI. cu to ii împreună. Bucureşti) sculptor profesionist care a domiciliat la Scăieni. prin asociere.. USA (2001) şi lucrează la firma Rockwell Collins Rapids Iowa. tehn. în prezent la TransCanada ca şef instalare sisteme de operare şi alt soft specific la servere care monitorizează acest proces. Institutul Politehnic Bucureşti şi Facultatea Mecanică la Michigan University-Kalamazoo USA (1994) este Manager la Concernul MAGNA Windowmotion Toronto . C. Revista Tribuna României nr.firmă implicată în construirea automobilelor din Detroit USA. Veronica State-Iliescu (n. XVIII ş XIX).1946. la Roma (2006-2007). A fost restauratoare a Muzeului Na ional de Istorie Bucureşti. Bercaru. farm. Studii postuniversitare de arte plastice la Paris iar în prezent în Italia. 1950. PREO II LOCALI: +Ioan Vlaiculescu. C-tin Banu. căsătorită Warner. cu o bursă “Vasile Pârvan” oferită de “Academia di Romania” din Roma. uică Georgeta (n. Malaiezia şi China. inclusiv pentru compania TAROM. Paris şi Roma. A lucrat la Ploieşti alături de so ul ei. Alina Dinescu (n. a terminat Institutul Politehnic Bucureşti.) Cristian Rădu ă (n. Med. 1974). fra ii Stoica (V. a terminat University of Iowa. 7 din 1 aug. Dânsa a restaurat Tezaurul de la Peretu. 1956).-Sc. Mare colec ionară de artă rară. Boldeşti). +Ion Pi a. A absolvit Liceul de arte plastice din Ploieşti şi Universitatea de Arte Plastice din Bucureşti. firmă de soft şi echipamente avia ie. 01. (Vezi biserici. În Canada a lucrat la IBM ca System Implementor. Ploieşti). +Vasile Cazacu. Ea a inut să aibă în expozi ia de restaurări un minunat Crucifix din argint aurit datând din secolul al XII-lea şi descoperit la Dobârca”. absolventă a Şcolii tehnice de farmacie Ploieşti şi a Liceului de farmacie Ploieşti (1969). 1982. cu diferite lucrări de sculptură modernă. facultatea de Electronică. cetă eni de onoare). A ilustrat unele căr i de versuri ale scriitoarei Viorica Rădu ă din Ploieşti. o familie de scăienaro-boldeşteni foarte realizată. 4 oct. Med. Farmacia “Ermia” din oraş care este de mare ajutor popula iei locale prin gama largă de medicamente aflate zilnic în stocul farmaciei. absolventă a Facultă ii de farmacie Bucureşti şi Ana-Atena Nicola (n. Petre. promo ia 1968. 1968). Scăieni). Facultatea de Sculptură (2005). +Vlad Babi. farm. specializată ca restauratoare de artă şi pictor de icoane pe sticlă (reproduceri după icoane vechi din sec. arta în B. 1986. Fiica lor. După cum vedem. valoroasă. absolventă a Facultă ii de farmacie Bucureşti.

economistă şi pictor de icoane pe sticlă. scrie un foarte mişcător articol “Un înger căzut vrea să zboare”. Dragomir. Rodica Vlăsceanu (n. A descoperit că bătrâna Victoria Ghi ă (n. despre care revista Formula As. cu străluciri de diamant. A lucrat pictură şi grafică (portrete. compozi ii şi peisaje) şi a participat la expozi ii colective în saloane de artă din Prahova. Cea mai delicată restaurare pe care Veronica Iliescu a executat-o au fost piesele Traco Getice turnate din argint dublate cu foi e de aur.1973. Silviu Nicolae (n.07. Ariceşti-Zeletin) care avea 110 ani şi 3 luni era cea mai bătrână persoană din România. Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul. Scăieni) poet de mare talent cu capacită i de a deveni o voce dinstinctă în marea poezie modernă românească. 20. 528 (din 15-21 ian. Naşterea Domnului. precum şi lucrări de inspira ie personală. 2004).1934). 1. editura Vinea. Cităm: „Ciopli-voi în copacii minerali / sufletul tău coconi de diamant / Va mirosi în jur a portocali / Când ei (plesnind) vor recita din Kant”. Cristina Ciulei (n. Daniela Neagu este elevă în ultimul an la Liceul Pedagogic din Ploieşti. cu masteratul din 1999.11. I-VIII din Mati a Prahova şi ziarist la Ploieşti.1970).1975. S-a căsătorit la Scăieni cu Florin Ciulei (n. cu maestrul Ovidiu Paştina (n. dar cu inima-i de înger împovărată de apari ia ei nedorită într-o familie cu probleme. Silviu Nicolae a fost sufletul cenaclului literar „String” din Scăieni. la Liceele din Ploieşti şi Bucureşti. 1968. a publicat un prim grupaj de poeme în „Facla literară” (1999) şi a debutat cu volumul de versuri „O zonă Zoster interzisă”. A urmat cursurile Facultă ii de Filozofie din Cadrul Universită ii Bucureşti. 9 iunie 1952. . în stilul tradi ional al vechilor iconari pe sticlă din România. Învierea. Subiecte preferate: Sfântul Petru.Academia de Ştiin e Economice la Bucureşti. după care a urmat Liceul de arte plastice din Ploieşti. Specializare în pictură la Şcoala populară de artă de pe lângă Palatul Culturii din Ploieşti. Deşi doreşte să scrie versuri şi proză. Scăieni-Balaca). ca de pildă „Maica Precista” şi „Cina cea de taină”. fiind o pasionată colec ionară de roci şi de pietre rare. So ia fostului viceprimar Cristu Vlăsceanu. A terminat şcoala generală şi liceul la Piteşti şi ASE. 18 aug. la rubrica “Acasă”. Profesor de sport la Şcoala cu cl. prof. Şcoala generală absolvită la Scăieni.func ionar la Asigurarea Românească între 1936-1943. El a adus inova ii la motoarele cu ardere internă. În prezent. 15 sept. fost Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România. un talent real. Boldeşti-Scăieni) absolvent al Facultă ii de Educa ie Fizică şi Sport din cadrul Universită ii Babeş-Bolyai din Cluj. 2000. 1969). Fratele profesorului Abel Stan este Daniel Stan (n. Ne-am bucura ca ea însăşi să ajungă o piatră rară. copii de pe icoanele din sec. Sfântul Vasile. restauratoarea se ocupă cu pictarea de icoane pe sticlă. Abel Stan (n. 28.03. absolvent al Liceului seral Boldeşti-Scăieni. fost secretar local PN . lucrate în serie. arestat şi dus la Canalul Dunăre233 . nr. visul Danielei este să ajungă inginer geolog. absolvit în 1970.1889. 19.06. REPREZENTAN I AI REZISTEN EI ANTICOMUNISTE DIN BOLDEŞTISCĂIENI: Petrache (Petre) Angelescu (1906-1973) . XVII şi XIX. 20. o fată de o sensibilitate literară deosebită.12. în 1990. Bucureşti.artei metalurgice realizată de marii maeştrii. Cristina a donat la institu ii 15 frumoase icoane pe sticlă. Piteşti).

Popescu (n. ISAR şi IMUT Buzău. Petre Bălăceanu (strănepotul lui Manolache). au avut cele mai multe numiri succesive în această func ie. organizatoare de excursii). Mircea Angelescu (1932-2006). întrerupte. Mielu Soroiu (Grigore Matei). Gheorghe. tratând rezisten a locală anticomunistă. prof. Rodica Popescu (militantă pentru organizarea de proteste contra celor ce au poluat oraşul cu mirosuri infestate la aşa-zisa rampă ecologică. dânsul a avut o misiune destul de dificilă. Ştefan Pahon u. 07. Emil Popescu. al cărui membru era. Despre to i am vorbit la cap. Teodor Diamant (v. Vasile Urzică (1950-2005). Tănase V. prin lege. primarul Tănase V. invocându-se şi poluarea cu miros de cauciuc. opere de artă). Fabrica de anvelope s-a construit atunci la Floreşti (Întreprinderea Banloc). ing. Fiind un om foarte întreprinzător. a 234 . +Ilie B.01. înv. Jean Pandele. aceste mandate de primariat. în parlamentările ei cu primăria locală. Ori de câte ori veneau liberalii. apoi proprietarul unei mici prăvălioare. capit. O tentativă a unei firme germane de a înfiin a o fabrică de cauciuc sintetic la Scăieni a eşuat.1936 Ploieşti). Datorită rezultatelor ob inute. Nicolae Angelescu (n. Gheorghe.19332004). Petre G. Ioan Tronaru (a oferit locuri de muncă în magazinul său din Boldeşti). venea la putere în parlamentul ării. Falansterul).12. pe motiv că propunătorii cereau extensie mare de teren din fosta moşie a lui Bălăceanu. Răspop (v. zis şi Vasilache: (1889-1969) A fost de profesie croitor. Tănase Gheorghe a ini iat săparea a două fântâni în comună. MILITAN II LUPTĂTORI PENTRU DREPTURI LOCALE: O listă care cuprinde localnici bătăioşi pentru drepturi cetă eneşti şi teritoriale. între anii 1930-1936. pentru fondări de noi locuri de muncă. Titel Vasilescu. şef de sec ie care a angajat mul i muncitori). La vârsta de 18 ani a plecat ca voluntar în Războiul de întregire a neamului (1916-1918). Silviu Diaconescu. Codru a Mogoş. unde au supravie uit 300 de solda i din cei 3000 de colegi ai regimentului Doroban i. Nicolae Gheorghe ârlea. înv. la primăria din Scăieni. Gheorghe Genel Costache. Tot organizatoare de excursii mai sunt Puica Bălan. scăienarii l-au ales primar în primele decade ale secolului trecut. ing. Petre (Puiu) Angelescu (131. ing. BĂTRÂNII FONDATORI: Bălăceanu Manolache (v. Dan Mogoş. Falansterul). din Boldeşti (îndeosebi cu pensionarii) şi Aurelia Radu. fost notar al comunei Scăieni şi primar de centru pe mai multe comune. fiind notar timp de 35 de ani. dar readus când ărăniştii redeveneau lideri politici. În acea perioadă de alternan ă. ing.1898). capit. După război. coordonatori şi organizatori de excursii de documentare în locuri istorice: ing. Gheorghe era schimbat cu un primar liberal. trebuia distribuită localnicilor după dispari ia moşierului. Toma Călinescu. sub 12 primari din Scăieni. Petre Popescu a urmat şcoala de notari. capit. de reîmpăr irea marii moşii ce apar inuse lui Petre Bălăceanu şi care. colaborator principal al celui mai bun primar. din Scăieni. Gheorghe T. ing. Ghorghe Petrescu (1917-2001). întreprinderile locale). Nicolae Gheorghe (Bărbosu). Gheorghe Catrinoiu (a oferit locuri de muncă în magazinul său din Boldeşti). fost director comercial la Gara de Sud Ploieşti. tot cu pensionarii sau al i cetă eni dornici de a cunoaşte frumuse ile ării. Întrucât Scăieniul ducea o mare criză de apă. Contează ca unul dintre primarii care.Marea Neagră între 1951-1953. Ilie Răspop. Ion Nicolae. Gheorghe Comănescu (v. depinzând de timpul când PN . Ion Tomescu (şef cadre la schelă. luptând eroic la Mărăşeşti şi Mărăşti. ing. Gheorghe Constantin (Puişor).

03. ca şi fratele lui Constatin Raul Popescu (n. Adriana Filcescu (învă ătoarea mea în clasele III-IV). confiscată de comuniştii locali. Vor avea doi copii: Cornel şi Natalia. ferma transformându-i-o în Gospodăria de partid Prahova. El fusese absolvent al Şcolii medii tehnice din Ploieşti (1952). În 1930 a reuşit la concursul de primari de centru devenind. Scăieni). Caragiale în 1952. Constantin Nichita.09. A condus comisia de unificare a legilor din vechiul regat cu sediul la Braşov. în conflict cu noii proprietari. agronomul Călinescu era un mare îndrăgostit de natură şi un mare fermier. So ii Tănase au fost considera i de localnici întemeietorii noii şcoli elementare din comunna Scăieni. şef la BAUPS Ploieşti (Baza de Aprovizionare de Utilaj Petrolifer). Înv. căsătorit cu înv. univ. devenind tehnician proiectant la Institutul de Proiectări Miniere din Bucureşti. combine. unde va fi şi director. apoi mecanic şef la Întreprinderea Valea Telejeanului din Vălenii de Munte. care va deveni baza Ocolului Agricol Scăieni. de unde s-a pensionat în 1990. T. iar în cele din urmă şef al serviciului de transporturi ICIL Ploieşti. În 1950 a fost dat afară din serviciu de comunişti. Locuia la Scăieni şi era foarte apreciat de prof. unul din primii directori ai şcolii din Boldeşti. absolventă a Şcolii Normale din Arad şi care a predat la Şcoala elementară Scăieni. După absolvirea Liceului I. 19. Băicoi şi intea.fost ales preşedinte al Asocia iei Notarilor din jud. prin legile noi urmând a fi moştenit de fiul său. jud. unde va lupta având gradul de căpitan. August Călinescu (13 oct. apoi va fi luat pe front. Ionescu-Şişeşti (1885-1867). apreciat de inspectorat ca unul din învă ători cei mai buni de pe valea Teleajenului. Prahova şi vicepreşedinte al Asocia iei Notarilor din România. unde a fost coleg de clasă cu Nichita Stănescu şi Eugen Simion (preşedintele Academiei Române). la Homorâciu. pe când inginerul era Şeful Regionalei Agricole din Vălenii de Munte.. Jean Popescu (n. Înv. n.1933. Actuala fermă ECOFARM/CRIS TIM se află pe pământul lui. Boldeşti. se va despăr i de 235 .06. Prahova: tractoare. 14. din motive personale nu a mai putut candida la alegeri. după care a func ionat ca învă ător în Baraolt. în continuare. timp de 6 ani. Nicolae Tănase a absolvit Şcoala Normală din Ploieşti. trioare ş. În 1990. dispărut prematur. Participase ca reprezentant al jude ului la împroprietărirea ăranilor în 1923. actuala Universitate Agricolă.a. Jean Popescu s-a distins ca un activ militant pentru drepturile cetă enilor din oraşul Boldeşti-Scăieni.L. 29. Toma Călinescu. a urmat ASE Bucureşti. Între 1924-1941 va func iona ca învă ător la Şcoala elementară Scăieni. Aceasta va coordona ocolurile agricole subordonate din Valea Călugărească. Prahova. Nicolae Tănase (1905-1979. Pleaşa şi Măgurele. Gh. ajutând şi pe agricultorii din comună. Absolvent de frunte al Şcolii Na ionale de Agricultură Bucureşti-Herăstrău.1993). ing. Covasna. între 1924-1965. Şia construit o fermă-model la Scăieni. a fost numit primar până în 1992 când. Comuniştii l-au declarat chiabur şi i-au confiscat toată averea. primar de centru peste comunele Prahovene Surani. dar care se află. întemeietorul ICAR-ului (Institutul de Cercetări Agronomice din România) şi de savantul Nicolae Iorga (1871-1940). învă ător. batoze. N. Mai târziu şi-a recăpătat casa inându-se cont că fusese erou cu multe decora ii din primul război mondial. Prahova). Inginerul August Călinescu a fost printre primii români care au introdus maşini agricole mecanizate în jud. Lipăneşti. 1978) a fost un mare inginer agronom din jud.m.1934 . devenind economist. 1893-31 oct. Dânsul mai func ionase şi ca şef al Consiliatului Agricol Ialomi a. iar în 1952 a fost alungat cu familia din propria casă.

care s-a străduit să transforme şcoala primară într-o şcoală generală cu clasele I-VIII şi a ob inut fonduri pentru construirea unui nou local de şcoală. cu so ul ei. i s-a datorat crearea grădinii model din anexa şcolii. apoi la Şcoala generală nr. la şcolile din Clopotiva şi Râu de Mori. fiind în fiecare an elev premiant. apoi mai mult în Transilvania. a ob inut titlul de învă ător şi a func ionat în primii ani în Moldova.. prof. fapt pentru ca a fost păstrat ca director până la pensionare. 10 iulie 1934 la Scăieni -m.196 . după care a func ionat ca învă ătoare la Scăieni între 1924-1965. comuna Cârligele. Prof. Scăieni) a făcut Şcoala normală din Arad. Liceul Sf. 3 din Ploieşti. Maria-Doina. urmează Liceul “Despina Doamna” . Născut la 22 aprilie 1911 în satul Blidarele.09. Facultatea de Biologie (1958).1902 în oraşul 236 .exemplu luminos de dascăl autentic”. condusă de subsemnatul. 1982.05. Scăieni). Un an a locuit în Libia.01. la Tripoli. scrie următoarele: “În toamna anului 1945 este numit directorul Şcolii din Scăieni (01. 31. Cornel Tănase (1928-1987). fostul inspector şef al raionului Ploieşti. I. Despre el. Drajna de Sus. până în ultimele clipe ale vie ii. cu aceeaşi blânde e şi prietenie ce i-au fost caracteristice în întreaga via ă. între inându-se prieteneşte. devenind profesoară de biologie.învă ătoarea Adriana Filcescu (n. a devenit profesor de limba română şi istorie. (. Natalia Tănase. Lui N. continuat la Universitatea Bucureşti. La Râu de Mori a fost directorul şcolii până în anul 1938. Natalia (Păpuşa) Atanase (n. care a ob inut rezultate excep ionale cu echipele de coruri. 2005. având doi copii.1963) distinsul învă ător Tănase Bălan. după care a predat la Liceul Pedagogic din Ploieşti (1970-1980) şi la Liceul economic din Ploieşti (1980-1991). Ploieşti) de la Teatrul Odeon Bucureşti. când se mută în comuna Ceptura. 2003). S-a stins din via ă în ziua de 17 martie 1999.D. Petru şi Pavel. lângă Sarmisegetuza. răspunzându-le întotdeauna cu aceeaşi căldură. era fiul lui Ioan D.03. jud..1945-01. Ploieşti.27. apoi Şcoala normală din Focşani. Bălan (1911-1999). mai întâi predând zece ani la Scăieni. după studiile elementare din comuna natală. remarcabila învă ătoare Margareta Bălan (n. + Anton Atanase. la 1 sept. a studiat la fără frecven ă ASE Bucureşti şi a fost numit ca şef al Serviciului de informatică la Coopera ia din Ploieşti.L. apoi Institutul pedagogic de 3 ani. 1963. PH -15. după studiile elementare de la Scăieni. o colegă de la şcoala unde func ionau amândoi ca învă ători. . Şcoala pe care o conducea devenise una dintre cele mai bune din Prahova. Prahova.1961. căsătorită cu ing. jude ul Vrancea. devenit primar la Cârligele. Între timp. vol. Este tatăl marii artiste Carmen Tănase (n.din Ploieşti. după care este numit ca director la şcoala din Scăieni. Aici devine şi directorul căminului cultural.09.05. de matematică Gheorghe Nedelea. Acolo s-a căsătorit cu Margareta Vasilescu. în Drajna de Sus la 15. teatre şi dansuri na ionale. Viitorul dascăl a urmat şcoala primară în satul natal. jude ul Hunedoara. Editura PRINTEURO.T. ajunse la concursuri de mai multe ori la finala pe ară. timp de şapte ani. La absolvirea şcolii. 18. considerată cea mai frumoasă grădină din tot jude ul.05 1982.) So ia domniei sale. în cartea sa “Din istoricul unor şcoli prahovene”. unul dintre eroii devota i care au luptat la Mărăşeşti în primul război mondial. Tănase Bălan a func ionat ca învă ător atât la Ceptura de Jos cât şi la Ceptura de Sus. dar din care astăzi nu a mai rămas nici o urmă. Acolo îi moare unul din copii. sub titlul “Profesorul Tănase Bălan . Învă ătoarea Adriana Filcescu (n. 191-192. în ciuda faptului că în fa a comunită ii dânşii contau ca unii dintre cei mai buni învă ători.D. Ploieşti. cu to i cei care îl vizitau. Tănase I. Bălan. într-o familie de ărani săraci.05.1906-27. la pag.

C. deşi orfană de mamă de la vârsta de 14 ani. devotat întru totul nobilei meserii pe care şi-a ales-o. Constantin Valeria (Busnakowsky). Surorile Constantin. Adriana Angelescu. Mă aflam în Auckland. este şefa unui mare birou din Washington. se stabileşte în Toronto. Econ.boldeşteanca Violeta Zamfirescu . directoare „Muzeului Apelor” din Chicago. recunoscut prin corectitudinea lui destul de drastică şi preten ioasă. Rodica Darie. Fran a şi Floren a. Bucureşti. absolventă a ASE. Dorina Bălan (dr. de unde l-am contactat şi m-a invitat să-l vizitez.. care ia controlat şcoala de mai multe ori. la fel. neam Hubert Bahlmann.s-a căsătorit cu libianul Abdulatif Aljizawi.Bereşti. Ing. După pensionare. stabilită în Italia. (. Violeta Popescu. Codrina Bălan (graduată a Universită ii din Chicago. în Quito. Libia. Familia de ingineri. La fel. ing. căsătorită în Italia. prof. ing. la 15 octombrie 1983. a părin ilor acestora. prof. în Canada. Acolo Adriana a fost ucisă într-un accident de circula ie. căsătorite şi stabilite definitiv în Toronto. de asemenea. Părin ii îndurera i se repatriază. fost coleg de facultate la IPG Ploieşti. din Boldeşti. noi nu ne-am repatriat. Nicolae Angelescu. Italia). Sorin Dinescu. În apropierea vârstei de pensie.) Prin comportarea respectuoasă fa ă de fiecare cetă ean.. ei locuiesc în Calgary. revenind doar în vizite anuale în Boldeşti-Scăieni. Foarte conştiincioasă în muncă. în înv. căsătorită în SUA. Violeta s-a repatriat. VECHII ŞI NOII EMIGRAN I: Violeta Aljizawi . blânde ea şi bunătatea fa ă de to i românii. Lizeta Vasilescu. Gala i). revine când şi când în ară. care ajunsese ing. arhit. Şi-a încheiat via a exemplară la aproape 82 de ani. preotul Marian Dincă. Wellington. vizitează rar oraşul de unde a plecat. fost student la IPG Ploieşti. Canada. Petrică Angelescu şi so ia sa Olimpia Angelescu. Indiana). stabilite în Fran a.” Este consemnarea unui inspector şef. fosta capitală a Noii Zeelande. revine doar în vizită la părin ii din Scăieni. şi-au urmat pe fiica lor. din Scăieni. Canada. Adrian Angelescu. şi-a crescut mai mult dânsa cei şase fra i mai mici. din Scăieni. Liliana Tatu (Bahlmann) s-a căsătorit cu ing. unde va rămâne definitiv. Ecuador. s-a căsătorit în Fran a. D. Tatiana Mihalcea-Cotillard. datorită serviciilor cărora li s-au dedicat acolo cu pasiune. Familia mea a emigrat în SUA: Cristian Petru Bălan şi so ia. frate cu Petrică. îi ajuta întotdeauna pe cei afla i în dificultă i materiale. s-a ostenit nespus pentru instruirea şi educarea elevilor. în cosmetologie estetică).. cu Alain şi locuieşte în Saint Brieuc. prin inteligen a şi calmul proverbial. a emigrat în Germania. Raluca Pascu (Serrano). biologul Loredana Irene Dinu-Imes. Rodica Dinescu. Figura domniei sale de dascăl de elită va rămâne neştearsă în memoria foştilor elevi. talentul său didactic incontestabil. dar promit să revină în ară după pensionare. Ing. a colegilor şi prietenilor. Tănase Bălan şi-a cucerit o bună reputa ie prin toate locurile prin care a muncit. jud. Constantin Liliana (Glasser) şi ing. unde a decedat în urma unui accident. revin doar ca vizitatoare în Boldeşti. din Scăieni. a continuat să func ioneze ca profesoară de muzică la Măneciu-Pământeni. până la terminarea liceelor şi facultă ilor. provincia Alberta. fiind pentru to i un exemplu luminos de dascăl autentic. universitar din Tripoli. Ozana Bălan (cu masterat la Universitatea din Bloomington. a revenit în ară. Boldeştencele Florentina Savu-Aguletti şi Nely Cârcioiu. ara so ului ei. iar fiul lor. s-a stabilit cu familia în capitala Noii Zeelande. în Germania. Mii de oameni i-au apreciat devotamentul fa ă de meseria aleasă. în Scăieni. revin rar să-şi viziteze părin ii din oraşul Boldeşti-Scăieni 237 . fiind foarte apreciată de aceştia. Dr. cu specializări la Sorbona. din Scăieni.

. G. Vasile Brezeanu.această obişnuin ă care le devine cea de a doua natură . pictor Horia Stamatu (1912-1989). Nicolae Grigorescu. artişti etc. cât şi în prezent. nici nu se poate trece pe un alt drum mai scurt spre Văleni decât. Domnitorul ării Româneşti. V-am oferit aceste câteva exemple. Cartojan. poet şi ziarist legionar. I. Horia Patapievci.chiar sau oprit să viziteze faimoasa Cramă Seciu. traversând pe teritoriul Scăieniului şi Boldeştiului. Călinescu. spre sta iunea turistică Cheia şi spre Braşov. Delavrancea. Pănculescu din Vălenii de Munte. mai ales dacă acel loc de muncă este excelent şi le permite să-şi cumpere case în ările de adop iune. Chivu 238 . Valeriu Sârbu (1931). AU VIZITAT LOCALITĂ ILE BOLDEŞTI ŞI SCĂIENI SAU NUMAI AU TRECUT PRIN ELE FĂRĂ SĂ LE VIZITEZE AMĂNUN IT Fiind o zonă foarte bogată şi bine aranjată peisagistic. din multe altele. un loc de pasaj rapid spre Vălenii de Munte.m. noi prieteni . Vlahu ă. miniştri. Gustave Eiffel (1832-1923). în marea majoritate a lor. Tonitza. alteori bucuriile.ş. Ion Ghica (1817-1897). N. Paraschivescu. Al. Xenopol (1847-1920). Şt. de numeroase delega ii străine. N. de asemenea.a. domnul Munteniei. Agârbiceau. în revistă câteva din aceste nume celebre. Gh. francez care a construit Turnul Eiffel. Mihai Viteazul. au trecut: Ştefan cel Mare. localită ile Boldeşti şi Scăieni au fost vizitate de mari oameni de seamă. oameni de artă şi ştiin ă. trupelor lui Gheorghe Rakocsi I. Încă înainte de construirea vilei de la Casa Seciu. pictor. Moses Gaster. ambasadori. de-a lungul timpului. de-a lungul timpurilor. cdt. şefi de state. obişnuindu-se cu noile locuri unde îşi formează noi rela ii. indiferent de pozi ionarea lor politică.le diminuează dorin a de repatriere. Când a venit în vizită la prietenul său ing. ÎN DECURSUL TIMPULUI. Moisil. A. Pe drumul care merge dinspre Ploieşti spre Vălenii de Munte şi spre Ardeal. din actuala aşezare Boldeşti-Scăieni. Octavian Paler. Mareşalul Ion Antonescu (1882-1946). în 1879. I. Ioan Kemeny (principe al Transilvaniei (1661-1662). o mul ime de mari personalită i din ară şi din străinătate. C. chiar dacă ar dori să revină în locurile de baştină.d. gen. Mihail Sadoveanu. actor. ing. Mircea Mali a (n. Regele Carol al II-lea. fiind. Corneliu Vadim Tudor. Andrei Pleşu. obligatoriu. prin cele două localită i. Domnul ării Româneşti al Moldovei şi al Ardealului. Acesta este şi fenomenul care li se întâmplă multor români care şi-au găsit în ultimii ani de lucru în ările din Uniunea Europeană şi decizia lor nu poate fi condamnată. Simionescu. spre a dovedi că persoanele care au părăsit ara. MARI PERSONALITĂ I DIN ARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE CARE. atât în trecut. Vasile Pârvan. Nicolae Manolescu. Uneori necazurile îi cheamă definitiv acasă. M. Să trecem. Gabriel Liiceanu. 1927). Domnul Moldovei (care a distrus Cetatea Teleajenului de pe dealurile din Scăieni). deci.N. R. scriitori. Oscar Han (1891-1976). Constantin Brâncoveanu (1688-1714). sculptor. Dinspre Ploieşti. Al ii nu mai vin deloc. Bogdan Duică. Gh. au trecut sau . Mircea Cărtărescu. N. B. Mavrogheni (1786-1791). s-a oprit să admire peisajul sălbatic pe atunci. D..mai spre zilele noastre .

scriitor.L. D. Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938). istoric. vestit pictor de biserici./ Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele/ Zvârlite de dăn uitorii ce au rămas numa-n dantele.1933). în ziua de 22 sept. lider politic. Nicolae Simache (1905-1972). la vârsta de 73 de ani. Acad. Anghel (1867-1935). colegul de clasă al fostului primar Jean Popescu. se face jos de catifea. Întrucât. D. Nichita Stănescu (1933-1983). Constantin D. Eminescu. cu care am stat multe ore de vorbă la Scăieni şi acasă la dânsul. profesor. Acolo. Gheorghe Zamfir. mareşal. De mică. în livada din fa a casei. 5979 din 13 mai 1971. prefectul jude ului care avea un conac la Scăieni. Anghel celebrul poem “Balul pomilor”. Ioan Socolescu (1856-1924). preşedintele Consiliului de Stat al fostei R. Atunci nepotul Luceafărului a fost adus să viziteze Şcoala de la Scăieni şi Clubul de la Boldeşti unde a vorbit mul imii adunate. Era prieten cu Cristian Petru Bălan cu care se vizita reciproc. Patriarhul Iustin al Bisericii Ortodoxe Române. Gheorghe Eminescu (18891987). Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu. Mateiu Caragiale (1885-1936). poet. primul secretar al partidului comunist român. Despre geneza poeziei “Balul pomilor” am publicat un articol în Flamura Prahovei.Stoica. Walter Ulbricht (1893-1973). Mareşalul Iosip Broz Tito (1892-1980). preşedintele ării. naşa de botez a Codrinei Bălan şi a Ozanei Bălan). Maria Petre (Fecioara de la Parepa. Gheorghe Turda. inventator român. au mai fost vizitate de: Dimitrie Anghel (1872-1914). Germană. D. redau aici câteva date biografice ale Mariei Petre. rez. istoric. Emil Constantinescu. Gheorghe Gheorghiu-Dej. Iată un citat din această gingaşă poezie: “Ce e de spumă sus pe ramuri. fondator al mişcării legionare. care vine anual acasă la prof. Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române. Toma Socolescu (1883-1960). Ştirea o am de la fiica prefectului. care mi-a povestit despre vizita unchiului ei la Scăieni. Ion Dichiseanu şi mul i al ii (vezi numele lor la pozele anexă). care a venit de mai multe ori în vizită la fratele său. Continuăm lista cu vizitatorii de seamă a acestor localită i: Nicolae Iorga (1871-1940). tenorul Ion Dacian. col. Pârvu Mutu (1657-1735). conducătorii socialişti Iosif Nădejde şi Paul Bujor. Eugen Simion (n. era o copilă 239 . Nicolae Furdui Iancu.” În acea grădină am stat mult de vorbă cu acad. nr. Justin Capră. fiul lui I. A cercetat bisericile din Scăieni şi Boldeşti. la Bucureşti. printre multe somită i din ară. Regele Mihai I. preşedintele ării. colaborator al lui Henri Coandă şi vechi prieten al lui Cristian Petru Bălan. Tot în acea grădină veneau adesea prietenii prefectului. A pictat biserica (dispărută) de la Boldeşti. se discută posibilitatea sanctificării în viitor a acestei fiin e deosebite. la nivelul de conducere a Bisericii Ortodoxe Române. Panaitescu-Perpessicius. nepotul de frate al poetului na ional M. Colceag. preşedintele Iugoslaviei. Ion Iliescu. director de muzee prahovene. colegul de clasă al fostului primar Jean Popescu. Localită ile Boldeşti şi Scăieni./ În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. preşedintele Academiei Române. Prahova. Panaitescu Perpessicius (18911971).. Henri Coandă (1886-1972). scriitor. inventator de reputa ie mondială. a scris impetuosul D. com. d-ra Viorica Anghel. prietena mamei mele. Ea s-a născut în satul Parepa-Ruşani. care a cântat la Scăieni. Caragiale. istoric. în majoritate lideri politici de la Bucureşti. 1923 şi a decedat în casa ei în ziua de 5 iunie 1996. arhitect. Bălan. poet clasic român. arhitect. Acad. când el îşi vizitează casa de la Scăieni. om politic. preşedintele fostei RSR şi consoarta lui.

compozitor. a operei “Corina”. Maria putea vindeca bolnavii de cele mai grele boli şi putea prezice evenimente care s-au realizat. prof. luând forma unui tunel plin de mii de îngeri. având mormintele la Scăieni. de muzică la Liceul I. univ.18. profesor de muzică. 29 august 1935. 27. Tatăl şi bunica ei. Carmen 240 . I pentru prof. spunându-i că a ales-o pentru sfânta misiune de a fi un exemplu a credin ei adevărate şi pentru a sfătui pe oameni să se întoarcă la credin ă. Carmen Tănase (n. zi mare de post. care se afla la marginea lacului din spatele casei. Ploieşti). fratele înv. La înmormântarea ei.foarte evlavioasă. trăind la Scăieni. a urmat IATC Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (1980-1984) la clasa Prof. Emil Vasilescu (n. autorul “Simfoniei ploieştene”. de estradă. Olga Tudoreche. a luminat puternic. pe malul lacului. publicist. corală. La început. Din clipa aceea. al lui Eugen Simion. venită la Scăieni în inspec ia de grad. coleg de clasă cu autorul acestei căr i. Ploieşti). dar lumina vorbitoare a atins-o şi copila s-a calmat. Margareta Bălan. Savel Ştiopul. dirijor. la bătrâne e. timp în care s-a strâns în jurul ei o mul ime de lume. I s-a cerut ca în acel loc să se facă o fântână şi o biserică. În acel loc s-au mai petrecu şi alte minuni. Fiin a de lumină i-a vorbit cu un glas blând. prof. George Vasilescu (1904-1983). prieten cu autorul acestei căr i. pian. al lui Toma Caragiu şi al lui C. Maria. “De pe plaiuri prahovene”. iar crucea nu a dispărut decât atunci când Maria Petre a fost aşezată în mormânt. Compune muzică de scenă. 1937). operete.P. coruri mixte. Nicolae Mihai (1932-2001) romancier. lieduri etc. Bălan. 28. apoi director general al Ministerului Telecomunica iilor. actri ă. regizor. Ioan Botezătorul. frate cu înv.1971. poet (n.1907 la Tg. Alte a Sa. A înfiin at Corul Ansamblului CFR. Margareta Bălan. Ploieşti. Corul Sindicatului Învă ământ.06. econ. dintr-un nor care s-a coborât din cer asupra ei. Corneliu Şerban. profesor. Maria s-a speriat. când feti a nu împlinise 12 ani. Vladimir Zamfirescu. Cei care încercau să o atingă erau arunca i de o for ă invizibilă înapoi.10. când. folclorist. după ora prânzului. C-tin Enciu. directorul Bibliotecii Jude ene “N. com. prof. compozitor. Şcoala Normală la Tg. imensă. principele de Hohenzollen. Vasile Nicolescu (1929-1990). o cruce albă. Caragiale Ploieşti (1954-pensionare). de patriarhul Teoctist. Corul Primăriei Ploieşti. Nicolae Boaru. actor. Leonida Vasilescu-Brezeanu (n. într-o zi senină. fiul prof. la sărbătoarea Tăierii capului Sf. “Flori din Prahova” etc. scriitor. Conservatorul de Muzică tot la Tg. dânsa a avut o revela ie copleşitoare. pictor. Toma Caragiu (1925-1977). muzică vocal-simfonică. Mureş. Bujor-m. Zigu Ornea.01. Cristian Petru Bălan. Al i vizitatori ai oraşului: prof. Este unchiul prof.. dirijor al orchestrei populare Flacăra Prahovei Ploieşti. Emil Vasilescu. 01. iar.1961.L. de cameră. inspector general al CFR. autor de căr i de câtece şi coruri “Carte de cântece şi coruri şcolare” (1936). 1927). Mihai Apostol. rămânând aşa câteva ore. ca în gravura lui Gustav Dore din cartea lui Dante “Divina comedie”.01. a apărut o figură de lumină puternică. lui Nichita Sănescu. Matilda CaragiuMario eanu (n. Editează antologii muzicale cu folclor prahovean (“Mândră floare-i Prahova”. şi prolific istoriograf prahovean. poet.1938. a căzut în genunchi. prof. vioară. Teişani). prof. Într-o noapte. A fost vizitată de patriarhul Miron. prof. publicist. colegă cu Oana Pellea şi cu Radu Duda. Mureş (1927). Cristian Petru Bălan. Iorga”. acoperişul mânăstirii construită la locul apari iei. sora lui Toma Caragiu. “Moş Cocoloş” (1940) etc. a apărut deasupra cortegiului de preo i şi de oameni. televizată în direct. coleg de clasă cu autorul căr ii de fa ă. vecinii crezând că arde mânăstirea. univ. compozi ii pt. În ziua de joi.

. 241 . Aceştia . Irina Loghin. Ion Luican. Pu ine orăşele atât de mici au fost vizitate de oameni atât de mari.şi încă mult mai mul i. nedescoperi i de mine.a venit şi a stat de multe ori în această localitate. Maria Lătăre u. Leonard Doroftei. au călcat pe frumoasele meleaguri ale mult căutatului oraş Boldeşti-Scăieni. Maria Tănase. Ion Bogza.. Ştefan Lăzărescu. îl amintim pe marele campion mondial de box la categoria semiuşoară. boxeurul Dan Codescu ş.a. Nelu Hu u. Ileana Sărăroiu. Romica Puceanu. posesorul “Centurii cu diamante”. Ileana Constantinescu. Dintre sportivii care şi-au sărbătorit victoriile la Casa Seciu. adus de colegul său care l-a recrutat de la juniori. Angela Moldovan.

care este şi va rămâne un factor indiscutabil. mi s-au spus de nişte specialişti că erau mult mai bune 242 . Oricum. aflat într-un rapid proces de schimbare. Lăsând la o parte importan a ei economică şi industrială pentru întreaga ară. Pe cât a fost posibil. mai mult sau mai pu in cunoscută. când m-am decis să scriu această monografie. la o concluzie clară: citind paginile respective. cât şi de prezen a în contemporaneitate a noului oraş. Ştiu. alte dimensiuni şi . chiar ca un punct unic. atât de un trecut istoric impresionant. deoarece unele capitole se referă la problemele generale ale ării. importan ă la care a contribuit în primul rând valoarea însăşi a multor cetă eni care au trăit aici. Dumnezeu a aşezat localitatea descrisă de noi într-un loc destul de binecuvântat şi de bogat. realită ile şi oamenii lui vor capătă alte aprecieri. dacă ar exista acest loc frumos în America. de care nici o istorie contemporană nu pomeneşte. vizibil pentru el. să aibă dreptate. cum sunt acele informa ii inedite despre Falansterul de la Scăieni.poate chiar şi o anumită aură strălucitoare. Desigur. vor ajunge. pierdute undeva pe valea Teleajenului.Concluzii Cititorii care survolează cu privirea unele sau altele din capitolele acestei monografii. iar alte capitole m-am străduit să le prezint ca pagini necesare a fi incluse în însăşi Istoria României. este departe de a fi fost valorificat în întregime. la rând. care provin de aici sau care trăiesc aici în zilele noastre. pentru că nu fuseseră făcute cunoscute de nimeni înaintea mea. totuşi. Oamenii au valorificat mai mult sau mai pu in acest uriaş avantaj. prezentat aici într-o lumină nouă.cine ştie . Poate a vrut să mă flateze şi să-mi gâdile pu in patriotismul meu local. suficient de amplificată. m-am străduit să scot în eviden ă cât mai multe din aceste valori. sau cum sunt paginile de revoltă muncitorească din Boldeşti-Scăieni şi de luptă armată cu organele securită ii. dar m-am gândit că s-ar putea. demne de ştiut de fiecare român. fii sigur că s-ar face investi ii colosale şi s-ar scoate din el o perlă. mi-a spus: “Cristian. pe măsură ce avansam în cercetarea documentelor. de o splendoare unică. oraşul Boldeşti-Scăieni va fi în eles şi va fi văzut într-o altă lumină. Aşadar. o sta iune balneoclimaterică de prim rang”. că la intea există nişte băi termale pentru tratarea reumatismului. Nu a fost uşor să le găsesc de la distan a de peste 10. Ei bine. apele termale saline care fuseseră folosite acum cincizeci de ani la băile improvizate de pe strada Distilăriei din Scăieni. de pildă. m-am gândit în primul rând să o redactez mai mult pentru localnici. în multe privin e. din orice jude . ca un punct geografic destul de important pe harta ării noastre . alta decât fusese înfă işat sub interpretările ideologice impuse de regimul comunist.şi. Dintr-o localitate din Prahova. cu numeroase exemple concrete alese din via a zilnică. mi-am dat seama că aş face o greşeală să nu lărgesc mai mult aria descriptivă şi să nu o adresez oricărui cititor din România. cu siguran ă. valoarea localită ii am urmărit să fie percepută şi în întreaga ei complexitate social-istorică. Peisajul natural intercolinar. ea va fi percepută de orice lector interesat. dar. pe spa iul acestei localită i. sau cei care le parcurg cu răbdare cronicărească.000 de kilometri şi după o lipsă din ară de peste 22 de ani. Un american care a venit la mine şi a privit peisagiile locale din jur. s-au petrecut evenimente istorice deosebite. precum ar fi trebuit.

fără să poată interveni nici el cu ceva concret spre a-l anula. încurajează corup ia.aceşti neomafio i .. spre a acumula averi fabuloase. Oraşul devenise o mică citadelă industrială. de-a lungul zecilor de ani. sfidează cu nonşalan ă legile şi.dar iată că ne-au vândut-o în propriul lor folos. ei au devalorizat băncile. crescătoriile de porci. aurul negru de sub pământul lor era folosit mai mult de străini decât de ei. de un organ de presă distribuit gratis fiecărui locuitor. Desigur. situa ia este specifică multor alte aşezări. Dar cineva a avut grijă să desfiin eze acele băi scăienare. Nu mi-a fost teamă să arăt deschis acest lucru în lucrarea de fa ă. ştiri din ară şi de pretutindeni. oraşul Boldeşti-Scăieni nu a scăpat de tentaculele acestei caracati e mafiotice. am putut înfiin a atât o publica ie locală.. Inechitatea acestui contract a fost arătată şi de preşedintele Băsescu. necenzurate. Mateiu Caragiale. Nici de bogă iile subsolului nu s-ar spune că locuitorii boldeşteni şi scăienari ar fi profitat cât trebuie. Un prim pas. “Datoria românească”. a început să moară sub ochii noştri şi că locuitorii lui tineri au plecat deznădăjdui i în bejanie. cât şi un post local de televiziune pentru românii americani. chiar unul destul de urgent. Dumitru Panaitescu Perpessicius. Nici acum nu este târziu să fie repuse în func ie. Nicolae Iorga. “Suflet românesc”. ei au privatizat (vândut) străinilor cele mai valoroase terenuri. procurate necinstit din avutul statului român. vite şi păsări . iar oameni cu spirit practic au ales întinderile de teren locale să ridice pe ele solide întreprinderi. care să mobilizeze popula ia şi să trezească conştiin a oamenilor în orice domeniu economic. Corneliu Şerban. continuă şi astăzi. sărăcindu-ne şi distrugându-ne valorile na ionale. Frumuse ea peisajului local a atras scriitori care l-au vizitat cu inters (poetul Dimitrie Anghel. date lor printr-un contract criminal de un fost premier neocomunist care a fost deja adus în fa a justi iei fără a pă i totuşi mai nimic. În Chicago. ei au vândut bogă iile subsolului companiilor străine. în trecut. realitate deosebit de tristă care vedem neputincioşi că. material şi spiritual . Zigu Ornea. chiar dacă au existat şi câteva cuceri de libertă i evidente. care au mers bine ani 243 . la urma urmelor. ei sfidează masa popula iei sărace care este majoritară şi care spera cu entuziasm că Revolu ia le va aduce frumoasele schimbări visate. Să fim convinşi că se pot găsi şi căi concrete de rezolvare a ei.şi mai puternic curative decât apa din băile de la intea. vă garantăm că s-ar fi putut pava cu marmură trei oraşe de mărimea acestui oraş. Vasile Nicolescu. Ne doare sufletul să vedem şi să spunem acum că toată industria locală din Boldeşti-Scăieni. Dar ei . căci. Nicolae Mihai. cumpără pe justi iari. Nichita Stănescu). toate companiile petrolifere fiind acum în mâna austriecilor. care să difuzeze ştiri locale. prin străinătă uri. Din păcate.tot ce s-a mai putut vinde spre folosul lor. to i la un loc. ar fi ca oraşul Boldeşti-Scăieni să dispună de un ziar propriu. Zilnic creşte numărul miliardarilor răsări i din rândul acestor vampiri hidoşi şi. ca să-şi poată între ine familiile. Grija mare a edililor din prezent şi din viitor este să creeze condi ii care să schimbe radical această situa ie. nu numai acestui oraş .au distrus industria înfloritoare. iată.şi de ea se fac vinova i neocomuniştii care făceau spume la gură strigând cu ipocrizie: “Nu ne vindem ara!” . fermele. Gheorghe Eminescu. încalcă moralitatea creştină. elaborată cu greu şi cu mari sacrificii. baza i pe for a banilor. Dacă numai 5% din pre ul petrolului scos din sondele locale ar fi fost folosit pentru modernizarea localită ii.paralel cu existen a unui post de radio şi de televiziune local.

Ceea ce am dori cu to ii este ca urmaşii urmaşilor noştri să nu uite că aceste genera ii . în speran a că va fi şi va rămâne o carte de referin ă. ştim că Boldeşti-Scăieni va arăta ca un oraş ultramodern. este una de bun augur: EXCELSIOR! .de zile (“Datoria” mai apare şi acum). tehnologia de asemenea.TOT MAI SUS! Cristian Petru Bălan Membru al Uniunii Scriitorilor din România Membru al Academiei de Ştiin e şi Arte Româno-Americană Chicago/Glen Ellyn. Autorul s-a străduit să ofere tuturor cititorilor o mică enciclopedie despre oraşul pe care cu drag l-a descris. 8 martie 2007 244 .au pus bazele fundamentale ale noii cetă i. Tocmai de aceea. Ei vor trebui să fie mândri că am existat şi că am trăit înaintea lor pe aceste blânde meleaguri ale visurilor ce trebuie împlinite. Fără îndoială. Lumea evoluează rapid. el va fi un cartier nordic al viitoarei Metropole Ploieşti. Urarea mea. ea va fi vocea cetă enilor din oraş şi. deoarece eu nu trăiesc acolo. În perspectiva viitorului.numite fără exagerare genera ii de sacrificiu . Las altora mai tineri împlinirea acestui deziderat şi sunt convins că se vor găsi ini iatori. construindu-le o pistă de decolare spre viitor. Trebuie umblat la buget pentru asemenea priorită i şi trebuie apelat insistent chiar şi la bugetul statului. cu totul diferit de felul cum îl cunoaştem noi astăzi. For a massmediei este uriaşă. pentru prezentul şi viitorul Boldeşti-Scăieni. nu putem încheia aceste pagini pe un ton pesimist. în primul rând ea va uni pe to i locuitorii frumoasei aşezări să-i accelereze evolu ia şi lupta pentru drepturile cetă eneşti inalienabile. chiar dacă au mai rămas încă multe de spus. dar dorin a mea de a face aşa ceva şi la BoldeştiScăieni nu este realizabilă. În oraş există destule resurse materiale şi umane ce pot fi valorificate.

were transformed by the discovery of petroleum in the heart of their hills. His latest book. With the onset of petroleum extraction. two towns with rich individual histories. social. through the unification of Boldesti and Scaieni. while the headquarters of the oil extraction operation were located in Boldesti. The two formerly modest towns. and 10 kilometers north of the county seat. a beautiful villa that crowns a hilltop and is home to a winery and restaurant and which attracts hundreds of Romanian and foreign visitors every year. the towns grew quickly and local industry expanded to include a glass factory . and schools. where he has been residing with his wife Dorina and their two daughters for more than twenty years. Ploiesti. the engineer Teodor Diamant (1810-1841)-a young disciple of the French socialist Utopian Charles Fourier (1772-1837) . The accompanying population boom mostly industrial workers .and his friend Manolache Balaceanu (1807-1842) founded an agrarian-industrial Utopian community based on egalitarianism called a phalanstere where the locals worked together for mutual benefit. The author describes the evolution of the city from historical. books of poems and various dictionaries. his published works include novels. plays.led to the construction of new residential buildings. Romania. In Scaieni. viticulture and cattle raising. "The Monograph of Boldesti-Scaieni. A former teacher in both Romania and the United States. cultural and artistic vantage points. 245 . The Scaieni phalanstere lasted only one year." is the first book dedicated exclusively to documenting the history of the city where he spent most of his life before moving to the United States. More recently. economic. stores. It is located 80 kilometers north of Romania's capital.and a paper mill in Scaieni. Bucharest. Boldesti-Scaieni is an agrarian-industrial city of 11. after which it was forcibly dissolved by the authorities of the day. The city officially formed in June 1968.at one time the largest in Romania . located in the picturesque undulating region along the Teleajen River valley where residents practiced agriculture. screenplays. political. the author shows the potential that the city of Boldesti-Scaieni has to become one of the most beautiful and prosperous locations in Romania. The city's main tourist attraction is Crama Seciu. the city's picturesque areas have become a favorite vacation home destination.About this book Author Christian Petru Balan was born in 1936 in Sibiu. In conclusion.485 residents located in Prahova County. as well as a painter and sculptor. with an emphasis on its industrial transformation and its cultural development.

” (Prof. nepotul de frate al marelui poet. Dr. scriitor şi memorialist. este un bun exemplu de tratare literară a unor probleme de conştiin ă cu mijloacele simple ale polemicii de idei. Editura Albatros. până la cea savantă. Rusu. Dumitru Panaitescu-Perpessicius (1891-1971).) “Scris într-o manieră incitantă. fără exces de pedanterie. despre scenariul de film “Geniu sublim . Sincere felicitări. Bucureşti.” (Col.) “Excep ional!” (Marele poet Ion Alexandru (1941-2000) despre romanul “Dincolo de curcubeu”.N. Gheorghe Eminescu (1894-1989). dar admirabil.) “M-am delectat citind scenariul dumitale închinat unchiului meu Mihai Eminesu şi achizi ionat de cinematografia română. Bălan.Despre căr ile scriitorului Cristian Petru Bălan “Sânge spaniol” e. Scriitor şi critic literar despre nuvela “Sânge spaniol”.) “Pentru cine a citit căr ile lui Cristian Petru Bălan . Aurel Sasu în “Dic ionarul scriitorilor români în Statele Unite şi Canada”. chiar surprinzător de perfectă.faptul că el se lansează şi în genul aforistic nu constituie o surpriză. romanul “Dincolo de curcubeu” surprinde şi captează. pocăin ei şi iubiri de neam.Via a lui Mihai Eminescu”.în special excelentul roman “Dincolo de curcubeu” . critic şi istoric literar despre cartea de aforisme”Cioburi de cristal”.. umanismul iubirii. Stilul însuşi e de o viguroasă prioritate. Univ. cu dialoguri şi comentarii subtile. un prea frumos efort şi nu odată m-am surprins minunându-mă de fermitatea cu care povesteşti. erudite.” 246 . cu personaje şi ac iuni oglindite prin alternan ă sau în planuri paralele. 2001.” (Text publicat). L-am citit cu emo ie şi entuziasm. (. cu o tehnică a contrapunctului menită să finalizeze momentele de înaltă tensiune. scris de C..P. Lumii efemere ale veleitarismului şi minciunii i se opune. neîndoios.) “Romanul “Dincolo de curcubeu”.” (M.) Povestea se desfăşoară nu numai nestingherită. amintind întrucâtva de tehnica şi mijloacele de realizare artistică a romanului “Sertarul cu aplauze” de Ana Blandiana. cu un limbaj colorat şi savuros. scrisă la vârsta de 25 de ani. de expresie neaoşă românească. de la prima până la ultima pagină. scris în 1967. de siguran a cu care zugrăveşti tablouri din natură. (Acad.

Enciu este fostul profesor al lui Nichita Stănescu. Toma Caragiu şi Cristian Petru Bălan. Bucureşti . 201. Editura “Danubius”. în primul rând prin modalită i.” (Prof. în cartea “Cititor în exilul creator”. Prof. artist plastic patriotic şi religios cu teme române şi americane.(“George Băjenaru. citind-o cu nesa până la capăt.” (Ioan Dan (1922-2003). mare romancier român. precum şi pasionat OZN-ist. pag. 120. Bucureşti.” (“Istoria literaturii române de azi pe mâine” de Marian Popa.traducător mai ales din limbi romanice. scriitor şi critic literar. Editura Funda ia Luceafărul. Meridianul românesc din 23 mai 2004. Eugen Simion.) “O carte care surprinde cititorii.) 247 . tehnici şi formule artistice mânuite într-un mod cu totul original.) “Rareori mi se întâmplă să iau o carte în mână şi să nu o pot lăsa. este un poet eclectic care se roagă pentru resurec ia virtu ilor na ionale şi pentru înlăturarea răului abătut peste ai săi. 2001..) “Cristian Petru Bălan . critic literar. Constantin Enciu despre romanul „Oaspe ii din Elizeu”.

cercetare de psihosociologie concretă la Boldeşti.. – Dic ionar topografic şi statistic al României. Bucureşti. – Din istoricul unor şcoli prahovene. Frunzescu. Constantin. 5 vol. Nicolae Simache. Tocilescu. edi ia a II-a. de prof. la Hovari gen. – Micul dic ionar enciclopedic. Ploieşti. 1970 (258 pagini). Bucureşti. Ploieşti.R. 1972. editura Univers Enciclopedic. 1872. Stahl. ESPLA. editura Funda iei Regale. feb. 2005. I. de Boncu M. 1999. editura Politică. G. – Industrializare şi urbanizare. – Dic ionar istoric al jude ului Prahova. tip. de Mihai Racheru şi E. de Henri N. de D. de Nicolae Iorga. – Arhivele Na ionale – Direc ia Jude ului Prahova. vol. Bucureşti. sub redac ia prof. – Dic ionarul ortografic. al Academiei Române. de Zigu Ornea şi Ion Cojocaru. Bucureşti. 2006. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM). – Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al jude ului Prahova. 1971. Bucureşti. Brătianu. 1969. 1956.I. Statului Bucureşti.R. Gh.S. 2005. editura Academiei R. Opere vol. Date noi privind industria petrolieră din jude ul prahova în jurul anului 1900. univ. 2004. de Gr. Negulescu. Bucureşti. 1966. – Monografia unui sat. I şi II. 2. de prof. – Contribu ii la istoria petrolului românesc. Traian Herseni. editura Enciclopedică şi editura Univers Enciclopedic. editura Mileniul III. Societatea Culturală Ploieşti. C. I. de Mihai Apostol. editura Printeuro. – Rucăr (monografie). 2005.S. Bucureşti. – Falansterul de la Scăieni. – Comentarii şi contribu ii la Dic ionar(ul) istoric al jude ului Prahova. editura Cartier. I. – Oameni care au fost.. Gherghe Pârnu ă. de prof. – Contribu ii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgovişte. Nedelea. 1985. – Ion Ghica. 248 . vol. – Micul dic ionar enciclopedic MDE.Bibliografie selectivă – Marele dic ionar geografic al României (1898-1902). 1939. – Magazin istoric nr. de Octavian Onea. editura Academiei R. editura Pygmalion.

....63 GRĂDINI ELE DIN BOLDEŞTI ......................................................................................................... ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL” DIN BOLDEŞTI ................. 61 MUZEUL ORAŞULUI................92 CIMITIRELE........... arheologic şi botano-faunistic al oraşului Boldeşti-Scăieni.........65 ŞCOLILE DIN SCĂIENI ....95 CASA SECIU ........... climateric............................ Cultura în oraşul Boldeşti-Scăieni .................................................................................... 36 STATUILE LUI DIAMANT ŞI FILMUL ARTISTIC DESPRE FALANSTER ............................................................................................................................................................................................................................72 ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFI ERI POMPIERI “PAUL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI-SCĂIENI... Înfiin area oraşului Boldeşti-Scăieni............................................................ 7 CAPITOLUL I................................... Popula ia oraşului Boldeşti-Scăieni........................................................................................................................... peisagistic............................. 55 CAPITOLUL VII..........89 BISERICA “SFÂNTA TREIME” DIN SECIU.........................................85 BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN SCĂIENI ....................................................................................... 31 CAPITOLUL IV................................................................91 BISERICILE CREŞTINE DUPĂ EVANGHELIE ............75 CLUBUL BOLDEŞTI ............................. Falansterul de la Scăieni..................................87 BISERICA “SFIN II ÎMPĂRA I CONSTANTIN ŞI ELENA” DIN BALACA.......................................................................................... Localită ile Boldeşti şi Scăieni în timpul celor două războaie mondiale....................................................96 LUCRĂRI DE ARTĂ DIN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI .. 18 CAPITOLUL III................ CASE DE CULTURĂ ...... Despre numele acestui oraş.............84 BISERICILE DIN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI............................................................................................................................................79 BIBLIOTECA DE PE LÂNGĂ CASA DE CULTURĂ SCĂIENI.....................................................72 GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIA STICLEI BOLDEŞTI-SCĂIENI........................................................................................................................................................................................ 5 Cuvânt înainte...............75 CASA DE CULTURĂ SCĂIENI...................................................................................66 ŞCOALA DE LA SECIU .........70 GRĂDINI A DE LA SECIU .................................................. Poli ia locală.......74 CLUBURI...........61 ŞCOLILE ORAŞULUI ........ Istoricul localită ii: primele men ionări documentare...............Cuprins De sub pulpana lui Sevastos*) (prefa ă) ................................. 11 CAPITOLUL II..............................................................................100 MONUMENTUL EROILOR DIN BOLDEŞTI ....................................99 MONUMENTUL EROILOR DIN SCĂIENI (1916-1919).......................................................................................................................................................................................................................................................... Cadrul geografic..................................................................................................................102 249 .................................. CĂMINE CULTURALE.............................................................................48 CAPITOLUL V........................................61 ŞCOALA DIN BOLDEŞTI ..............85 BISERICA “SF........... 52 CAPITOLUL VI..............83 CASA DE COPII ORFANI DIN SCĂIENI ..........................................

............................................114 PICTURILE RELIGIOASE DE PE CAPELA CIMITIRULUI SCĂIENI........153 CAPITOLUL XII....................142 FIRMELE MICI DIN ORAŞ: ROM FOR................................. Contraste dureroase sau discrepan a dintre Boldeşti şi Scăieni........................................133 FERMA S..................C..........................116 CAPITOLUL VIII.................STATUIA LUI TEODOR DIAMANT...........................................112 PORTRETUL LUI MIHAI EMINESCU DE PE CASA DE CULTURĂ .......................................108 ÎNGERUL JUDECĂ II...................................................138 BAT SERVICE S.....................U.......... “AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL” ....... INVEST MANAGEMENT......-ULUI!! .......................... Artişti........ HALTA BOLDEŞTI ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN ORAŞ ......................................... 133 COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ “ARTA METALULUI”........113 PORTRETUL PRIMARULUI ILIE RĂSPOP (1888-1952) .............................................................................................................152 UNITĂ I SPECIALE DE DESERVIRE A POPULA IEI ....................................C.......................130 DISPENSARUL SCĂIENI ...........106 LUPOAICA ROMANĂ DE LA SCĂIENI (“LUPA CAPITOLINA” CU ROMULUS ŞI REMUS) ................................................................................... Activitatea sportivă din Boldeşti-Scăieni....................M.......131 FARMACIILE DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI ....................................................115 DETALII DESPRE FA ADA CIMITIRULUI “ETERNITATEA” DIN SCĂIENI: ........123 CAPITOLUL IX... Primăria oraşului Boldeşti-Scăieni ..................................................................L.....................................105 STATUIA “RUPĂTORUL DE GEAM” ..................... DANCOR COM................................................................................ LUX MOB................................A...............................................................................................................................151 UNITĂ I UTILITARE ÎN BOLDEŞTI-SCĂIENI................................................................................ TECAR-SAN...................................................................................................................................S......... 129 SPITALUL BOLDEŞTI ...................... ECOFERM BOLDEŞTI-SCĂIENI (CRESCĂTORIA DE PORCI ŞI DE VITE “CRIS TIM”) ........................................................................ cântăre i.....143 CAPITOLUL XI............134 RAMPA ECOLOGICĂ DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI..........................................................................................130 DISPENSARUL BOLDEŞTI ....................................132 DISPENSARUL SANITAR VETERINAR BOLDEŞTI-SCĂIENI ................................................... ŞI DIN STEMA COMUNISTĂ A C........................................ 119 SĂRBĂTORILE DE PESTE AN ........................................... PRODSIG.................................... Asisten a medicală.................148 OFICIUL POŞTAL DIN BOLDEŞTI SCĂIENI........................ 145 DIREC IA DE PATRIMONIU A ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI......................... 159 CAPITOLUL XIV...129 UNITATEA DE AJUTOR MEDICO-SANITARĂ (UAMS) SAU SPITALUL DE RECUPERARE SOCIALĂ BOLDEŞTI-SCĂIENI ...................146 STEMA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI ESTE JUMĂTATE DIN STEMA A.................................111 BUSTUL LUI TEODOR DIAMANT..132 CAPITOLUL X..................... Diverse ......... Tradi ii locale........................................................................................... 162 250 ................. BAZA DE APOVIZIONARE FLOREŞTI...................................................................... obiceiuri păstrate din bătrâni ..................................... BOLDEŞTI-SCĂIENI ....................150 GARA SCĂIENI.......R................................ GAFTOS... 155 CAPITOLUL XIII...................G.................141 ABATORUL DE PĂSĂRI S........................................... muzicieni.

....................................G.......232 MARI PERSONALITĂ I DIN ARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE CARE........................................................................................CAPITOLUL XV.... 165 ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI SCĂIENI (IGS) ..............................................180 ARTEMA PLAST SRL.............................184 CAPITOLUL XVII........................165 ÎNTREPRINDEREA DE MUCAVA BOLDEŞTI-SCĂIENI .................... BOLDEŞTI-SCĂIENI .............................................................................. 201 AL I CETĂ ENI DE ONOARE: .. SPRIJININD................................................A.......................ISEM ...FORADEX..................................... .................. RIDICAREA LOCALITĂ II.........I.....................220 FOŞTI PRIMARI ŞI AJUTOARELE LOR .... ..........14 NOIEMBRIE 1981 .........................................................PRIMA GREVĂ GENERALĂ MUNCITOREASCĂ DIN ROMÂNIA.........................183 CAPITOLUL XVI........................................210 O PRIMĂ LISTĂ CU CETĂ ENII CARE ŞI-AU ADUS CONTRIBU II DE SEAMĂ ÎN ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂIENI......CAHIRO S..........................................171 SCHELA PETROLIFERĂ BOLDEŞTI........................................................223 AL I CETĂ ENI DE FRUNTE AI LOCALITĂ II: ..............................S................................................................................................................ Rezisten a anticomunistă în Boldeşti-Scăieni...... Persoane de onoare ale oraşului ........................ 248 Cuprins..........................232 ARTIŞTI PLASTICI. 245 Despre căr ile scriitorului Cristian Petru Bălan......... Industria din oraşul Boldeşti-Scăieni ..F.....................222 FOŞTI ŞI ACTUALI LIDERI DE INSTITU II LOCALE ŞI ÎNTREPRINDERI ....................................................................... 242 About this book ............................. TINERI ZIARIŞTI ŞI SCRIITORI : .. PRIN MUNCA LOR ZILNICĂ........... 184 ............................. AU VIZITAT LOCALITĂ ILE BOLDEŞTI ŞI SCĂIENI SAU NUMAI AU TRECUT PRIN ELE FĂRĂ SĂ LE VIZITEZE AMĂNUN IT ......................................................... CU 6 ANI ÎNAINTEA GREVEI DE LA 14-15 NOIEMBRIE 1987 DE LA BRAŞOV ! .........................................................................IGEX........174 O ÎNTREPINDERE PETROLIFERĂ DIN BOLDEŞTI-SCĂIENI INTRATĂ ÎN GURA MASS-MEDIEI: PETROMSERVICE S..........238 Concluzii .225 PREO II LOCALI.......................... 249 251 .................A. ÎNSO ITĂ DE UN MARE PROTEST PE STRĂZI...............................................................179 ACEX...................................................................................... ÎN DECURSUL TIMPULUI.... 246 Bibliografie selectivă....................L...................... SUCURSALA BOLDEŞTI ..................................

USA. OASPE II DIN ELIZEU (romani) Editura „Eminescu”. Editura Premier. Editura „California".. AMPLIFICĂRILE TĂCERII (poeme). DESPERATION ABOARD (Scenariu de film. Editura „Yellow Bird". 1996 GENIU SUBLIM (Mihai Eminescu) . 1993. Chicago. Bucureşti. Ploieşti. Editura ARA. 1993. 2007. 1994. Chicago. Editura „Liberty". 1993. scrise intre 1955-1981). USA. din copilărie pană la plecarea sa in eternitate. Editura „White Wings". USA. Glen Ellyn. VISURI COSMICE (poeme cosmice). 2006. Editura „Western". San Francisco. 1992. Editura „North America". Studiourile Cinematografice Buftea.Un scenariu de film prezentând via a lui Eminescu. Bucureşti. California.) Editura „Yellow Bird". DIC IONARUL CRIMINALILOR POLITICI COMUNIŞTI DIN ROMÂNIA.) Editat de A. 2003. Chicago. DIC IONARUL PARTIDELOR POLITICE DIN ROMÂNIA. Editura „Holy Cross". 1993. JURNALUL ACADEMIEI ROMÂNO-AMERICANE (ARA).C. 1998. MONOGRAFIA ORAŞULUI BOLDEŞTI-SCĂIENI. Chicago. 1996.R. 1993. Hollywood. Bucureşti. Washington. ZBORUL DESTINULUI (roman) Editura „Eminescu". Editura Premier. Editura „Yellow Bird".B. 2003. Editura „Pheonix". 2004. 406 pag. Chicago. STROPI DE ROUĂ (Colec ie de poezii pentru copii. 1999. Glen Ellyn. NESTINSA LUMINĂ (poeme religioase) Editura „Atlantic World". despre soarta vietnamezilor refugia i. USA. Volum colectiv. UN DIC IONAR AL EROILOR CĂZU I VICTIME ALE COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA. edi ie de lux. 1987.USA. New York. 1993. VAGABOND PE MAPAMOND (Jurnal de călătorii) Editura WINDOWS. TEATRU (Ispită şi virtute şi Neprihănitului Iov). D. 1993. 2006 STINDARDE TRANSPARENTE. în limba engleză.DE ACELAŞI AUTOR: DINCOLO DE CURCUBEU (Roman politic si religios). in 1967. scris in 1965-1966 şi contractat cu Cinematografia Română. Chicago.. VIA A LUI IISUS (Prezentata in secven e istorice şi cronologice). Glen Ellyn. 252 . . CIOBURI DE CRISTAL (4000 de maxime şi cugetări.

consilierilor primăriei din oraşul Boldeşti-Scăieni: Bi ă Paul. Gheorghe Nicolae. Tuturor le aducem calde mul umiri.SUB TIPAR: DIC IONAR ROMÂN-MULTILINGV (Un dic ionar inedit. turcă. Bălan. esperanto. cehă. Enache Vasile. cartea a mai fost sponsorizată de următorii: ing. Stăncescu Gheorghe. având două prezentări făcute de prof. Stârceanu Anca. Emil Popescu. daneză. de la Universitatea Bucureşti şi de prof. Premieră editorială absolută. De asemenea.) LET'S GLORIFY AMERICA! (Poeme patriotice despre America. Tănase Răzvan Ionu . în 26 de limbi moderne: română. Los Angeles. USA. ebraică. în limba engleză). Petre Rădu ă. ID. germană. Marinescu Florin. Aprox. olandeză. Dan Mogoş. idiş. 2003. suedeză. Ioan Tronaru. rusă. Lucian şi Atena Nicola.U.) TRIDIRAME . muzicală.Studiu filologic. Nicolae Castellano. Gheorghi ă Catrinescu. California. Bibescu Ion. indoneziana. italiană. înv. Toma Călinescu. finlandeză.A. japoneză). în frunte cu primarul Ion Dumitru şi viceprimarul Paul Dorian Petcu. norvegiană. 500 pag.. engleză. scris în 1964. Samoilă Nicolae. spaniolă. Gheorghe Comănescu. Mirea Mihai. sârbo-croată. univ. din S. Marinescu Ion. GATA DE TIPAR: EMINESCU ŞI FOLCLORUL . greacă. Editura „International". Lupu Viorel. Dinu Nelu. portugheză. Mihai Zamfir. Isbăşoiu Constantin. maghiară.ârlea. de la Universitatea Bucureşti şi Lisabona. George C. univ. ARA. DIC IONARUL IMNURILOR DE STAT ALE ĂRILOR LUMII (Ed. Stăncescu Petru a. arabă. managerul companiei Artema Plast. col. swahili. ing. 253 .Carte color cu imagini tridimensionale vizibile de pe suprafe e plane. În pregătire: UN BLESTEM NUMIT YALTA (Roman istoric. ing. Portugalia. Popescu Ion. (Editura Academiei Româno-Americană de Ştiin e şi Arte. polonă. SPONSORI Autorul le mul umeşte cu distinsă gratitudine celor care au sponsorizat această monografie. Bucureşti). franceză. Vlăsceanu Cristu. directorul economic Dragoş Rusu din Ministerul Finan elor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->