Sunteți pe pagina 1din 16

1

Proiect
Legea cu privire la energia regenerabilă

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Obiectul legii


(1) Prezenta lege creează cadrul juridic de reglementare în domeniul activităţilor
de valorificare a surselor regenerabile de energie.
(2) Prevederile legii se aplică în domeniul energiei produse din următoarele surse
regenerabile de energie: biomasă, cursurile şi acumulările de ape, soarele, vîntul,
mediile cu potenţial termic redus.
(3) Legea reglementează:
a) activitatea de producere a energiei din surse regenerabile de energie şi politica
de utilizare a acesteia în economia naţională;
b) integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic
naţional;
c) monitorizarea şi stimularea valorificării eficiente a surselor regenerabile de
energie;
d) corelarea activităţilor in domeniul valorificării surselor regenerabile de energie
cu cea de protecţie a mediului înconjurător;
e) asigurarea financiară şi realizarea mecanismului economic-financiar de
susţinere a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;
f) certificarea energiei şi combustibilului regenerabile, a mijloacelor şi
dispozitivelor tehnice utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie;
g) asigurarea informaţională in domeniul valorificării surselor regenerabile de
energie, instruirii şi reciclării cadrelor specializate;
h) stimularea investiţiilor privind elaborarea şi implementarea de tehnologii,
mijloace şi dispozitive tehnice, utilizate la valorificarea surselor regenerabile de
energie;
i) colaborarea internaţională în domeniul valorificării surselor regenerabile de
energie.
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică la activităţile de producere a energiei
din resurse energetice tradiţionale.

Art.2. Obiectivele valorificării surselor regenerabile de energie


Obiectivele prvind valorificarea surselor regenerabile:
a) fortificarea siguranţei energetice a Republicii Moldova prin dezvoltarea
sistemelor energetice competitive de producere a energiei din surse regenerabile;
b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;
c) sporirea calităţii mediului înconjurător prin extinderea domeniului de utilizare
a energie regenerabile.
2
Art.3. Cadrul juridic
(1) Activităţile privind valorificarea surselor regenerabile de energie sînt
reglementate de Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi alte acte normative.
(2) Dacă tratatele sau acordurile internaţionale la care Republica Moldova este
parte conţin alte prevederi decît cele stipulate de prezenta lege, se aplică normele
internaţionale.
Art.4. Semnificaţia unor termeni
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
- surse energetice - totalitatea obiectivă a purtătorilor de energie;
- resurse energetice – totalitatea surselor energetice ce se utilizează sau pot fi
utilizate;
- surse regenerabile de energie - surse de energie naturale, ce includ energia
biomasei, solară, eoliană, hidraulică, energia mediilor cu potenţial termic redus,
inclusiv cea geotermică;
- resurse regenerabile de energie – totalitatea surselor regenerabile de energie
ce pot fi valorificate;
- mediu cu potenţial termic redus – ambianţă gazoasă, lichidă, solidă sau
combinată ce conţine energie termică de o intensitate scăzută;
- combustibil tradiţional – combustibil provenit din resurse energetice formate
în rezultatul dezvoltării geologice a planetei, cu o viteză redusă de regenerare, sau
este produs al unor procese chimice, biologice şi fizice şi care în epoca geologică
prezentă se explorează în scopuri energetice;
- energia tradiţională – energia produsă din surse energetice de valorificare
extinsă (surse de provenienţă fosilă, chimică, biologică şi fizică), cu excluderea
energiei regenerabile;
- energie regenerabilă - energia produsă prin valorificarea surselor regenerabile
de energie, inclusiv din combustibil regenerabil;
- combustibil regenerabil - combustibil provenit din surse regenerabile de
energie, în temei, din biomasă;
- politică de stat în domeniul energiei regenerabile - reglementare
administrativă, juridică, organizatorică şi economico-financiară a activităţii in
domeniul valorificării surselor energetice regenerabile;
- reţea de excelenţă – mecanism de realizare a obiectivelor stipulate în
programele de valorificare a surselor regenerabile de energie, ce include potenţial
uman, tehnic şi tehnologic performant;
- incubator inovaţional – formă organizatorică specifică de asociere în scopul
valorificării rezultatelor ştiinţei şi inovării;
- consorţiu (cluster) ştiinţific şi tehnologic – formă organizatorică specifică ce
se constituie în baza contractului de asociere încheiat între o organizaţie din sfera
ştiinţei şi inovării şi/sau instituţie de învăţămînt superior, acreditate, alte organizaţii
necomerciale, pe de o parte şi persoanele juridice şi fizice, inclusiv internaţionale pe
de altă parte în scopul desfăşurării activităţii de valorificare a surselor regenerabile de
energie;
3
- centru interdepartamental tehnico - ştiinţific şi de inovare – formă
organizatorică instituită de către persoanele juridice şi fizice din sectorul de stat şi/sau
privat, şi activează, de regulă, în condiţii de autogestiune;
- reţea (electrică şi/sau termică) - mijloc tehnic de transport şi/sau de distribuţie
a energiei electrice şi termice;
- agent economic din domeniul energiei (rezident) – persoană juridică sau fizică
care desfăşoară activităţi licenţiate privitor la producerea, livrarea, comercializarea,
transportul şi distribuţia, consumul energiei, inclusiv energia şi combustibilul
regenerabile;
- operator de reţea – persoană juridică care prestează servicii de transport şi
distribuţie a energiei;
- indice al eficienţei energetice - mărime specifică sau absolută a consumului
sau a pierderilor de energie, stabilită de actele normative;
- certificat verde – document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie produsă
din surse regenerabile;
- certificat de conformitate - document eliberat în baza regulilor de
certificare şi care demonstrează cu certitudine că energia şi combustibilul
regenerabile, identificate corespunzător, sint conforme cu un standard sau cu un alt
document normativ;
- consumator de energie regenerabilă - persoană juridică sau fizică, care
utilizează mijloace şi dispozitive tehnice, ce funcţionează totalmente sau parţial în
baza energiei produse prin valorificarea surselor regenerabile.

Capitolul II
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Art.5. Surse regenerabile de energie


Sursele regenerabile se clasifică în baza tipurilor de energie valorificată:
a) energia biomasei – energia produselor (solide, lichide şi gazoase), deşeurilor,
rezidiurilor din agricultură, inclusiv a florei şi faunei din teritoriu, a apelor,
nămolurilor şi a altor deşeuri reziduale biodegradabile, precum şi a gazului provenit
de la fermentarea biomasei;
b) energia hidraulică;
c) energia solară;
d) energia eoliană;
e) energia mediilor cu potenţial termic redus, inclusiv energia geotermică.

Art.6. Combustibil regenerabil (biomasa)


(1) Se consideră regenerabil combustibilul provenit din surse regenerabile de
energie sau cel care reprezintă amestec de combustibil regenerabil şi tradiţional în
proporţii stabilite de standardele de stat.
(2) Combustibil regenerabil în stare solidă constituie:
a) lemnele şi deşeurile lemnoase în stare naturală;
b) mangalul;
c) brichete, pilete şi balote obţinite prin presarea biomasei, inclusiv a deşeurilor
4
din sectorul agrar, sectorul silvic, industria forestieră etc.
(3) Combustibil regenerabil în stare lichidă constituie:
a) alcoolul şi soluţiile lui, uleiurile, alte tipuri de combustibil lichid produs din
biomasă sau din produse rezultate din fermentarea şi prelucrarea biomasei;
b) lichide inflamabile, obţinute din deşeuri de producere, inclusiv din erupţii de
gaze, ape uzate, scurgeri şi deşeuri ale activităţilor de producere şi de uz casnic;
c) combustibilul lichid obţinut din petrol şi condensat de gaze petroliere, gaze şi
condensat de gaze din zăcăminte cu destinaţie neindustrială şi zăcăminte epuizate din
sorturi grele de petrol şi bitum natural, dacă acest combustibil nu se atribuie la
combustibilul tradiţional.
(4) Combustibil regenerabil în stare gazoasă constituie:
a) biogazul, gazul generator, alt combustibil gazos obţinut din biomasă, inclusiv
din deşeuri vegetale şi animaliere;
b) gazul obţinut din deşeuri industriale (erupţii de gaze, ape uzate de canalizare
industrială, aruncări de ventilaţie etc.);
c) gazul natural compresat sau lichifiat, gazul petrolier lichifiat, obţinute din
zăcăminte epuizate de gaze şi dacă nu se atribuie la tipurile de combustibil tradiţional.

Art.7. Originea şi identificarea energiei regenerabile


(1) Originea şi autenticitatea energiei şi a combustibilului regenerabile se atestă
prin certificatul de conformitate, eliberat de autorităţile abilitate cu gestionarea în
domeniul energiei regenerabile.
(2) Refuzul de a elibera certificatul de conformitate a energiei şi
combustibilului regenerabile, precum şi abaterile de la modul stabilit de eliberare a
acestui document, pot fi atacate în instanţa de judecată.

Art.8. Mijloace şi dispozitive tehnice ce funcţionează în baza energiei


regenerabile
(1) Mijloacele şi dispozitivele tehnice care consumă, în corespundere cu
standardele şi prescripţiile tehnice, energie regenerabilă sau cel puţin un tip de
combustibil regenerabil, amestecuri ale acestuia cu combustibil tradiţional, se atribuie
la categoria celor ce funcţionează în baza energiei regenerabile.
(2) Capacitatea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice de a funcţiona în baza
energiei şi a combustibilui regenerabile se atestă prin documente eliberate de
producător.
(3) Proprietarul este în drept să reutileze orice mijloc sau dispozitiv tehnic
pentru funcţionarea lui pe bază energiei şi a combustibilului regenerabile, fără a
încălca standardele ecologice şi de securitate.
(4) Reutilarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice în scopul valorificării
surselor regenerabile se atestă prin documente eliberate de organizaţia care a executat
reutilarea şi se confirmă de autoritatea abilitată cu gestionarea în domeniul energiei
regenerabile.

Art.9. Garantarea calităţii energiei regenerabile


5
(1) Calitatea energiei regenerabile se asigură prin stabilirea şi utilizarea unui
asamblu de indici comuni privitor la tehnologia producerii, distribuţiei şi consumului
energiei şi combustibilului regenerabile, precum şi indici privitor la asigurarea
securităţii ecologice, ocrotirea sănătăţii populaţiei şi protecţia muncii în procesul de
valorificare a surselor regenerabile de energie.
(2) Indicii calităţii energiei regenerabile şi a fiecărui tip de combustibil
regenerabil (volumul producerii şi realizării, indici ai producerii şi consumului de
energie pentru diferite mijloace şi dispozitive tehnice, indicii tehnico-economici etc)
se determină de standarde.

Art.10. Standardizarea, certificarea şi asigurarea metrologică în domeniul energiei


regenerabile
(1) Standardizarea în domeniul energiei regenerabile se efectuează prin:
a) includerea indicilor eficienţei de valorificare a surselor regenerabile de energie
în standardele naţionale, precum şi în actele normative privind mijloacele şi
dispozitivele producătoare şi consumatoare de energie şi combustibil regenerabile;
b) elaborarea şi punerea în aplicare a unor standarde şi prescripţii tehnice ce
determină bazele metodologice, organizatorice şi tehnice privind utilizarea eficientă a
energiei şi combustibilului regenerabile;
c) includerea în standardele naţionale a parametrilor de calitate a energiei şi
combustibilului regenerabile, racordate la standardele internaţionale;
d) includerea obligatorie a indicilor de eficienţă energetică în standardele
naţionale privind utilajele, materialele, construcţiile, mijloacele de transport,
dispozitivele şi aparatele de uz casnic, precum şi alte tipuri de produse şi servicii cu
consum de energie, inclusiv energie regenerabilă.
(2) Mijloacele şi dispozitivele tehnice de valorificare a surselor regenerabile de
energie, precum şi proiectele de reconstrucţie a edificiilor, sînt supuse, obligatoriu,
expertizei privind corespunderea cu standardele.
(3) Standardele din domeniul metrologiei se aplică la producerea sau reutilarea
mijloacelor şi dispozitivelor tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie,
la proiectarea şi reconstrucţia edificiilor, cu certificarea acestora.
(4) Standardele pentru energia şi combustibilul regenerabile nu contravin celor
stabilite pentru energia şi combustibilul tradiţionale.

Capitolul III
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

Art.11. Politica de stat în domeniul energiei regenerabile


(1) Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile constau în
fortificarea siguranţei energetice prin sporirea ratei de energie regenerabilă,
dezvoltarea sistemelor energetice competitive şi asigurarea protecţiei mediului
înconjurător.
(2) Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se realizează în cadrul
programelor naţionale, de stat, de ramură şi locale (în continuare – programe).
(3) Principiile politicii de stat în domeniul energiei regenerabile:
6
a) transparenţa tuturor activităţilor şi implicarea largă a potenţialului uman,
ştiinţifico-tehnic şi tehnologic în procesul de valorificare a surselor regenerabile de
energie;
b) selectarea prin concurs şi promovarea celor mai eficiente programe;
c) racordarea cadrului normativ naţional la standardele Uniunii Europene şi
internaţionale;
d) asigurarea protecţiei mediului, securităţii ecologice, ocrotirea sănătăţii
populaţiei şi protecţia muncii la valorificarea surselor regenerabile de energie;
e) garantarea comercializării energiei regenerabile prin aderarea ne-
discriminatorie la reţelele electrice şi termice centralizate;
f) controlul statului privind eficienţa valorificării surselor regenerabile de
energie;
g) stimularea economică, financiară şi morală a procesului de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
h) expertiza obligatorie privind eficienţa energetică a proiectelor de construire /
reconstruire a edificiilor, de producere sau de reutilare a mijloacelor şi dispozitivelor
tehnice;
i) implicarea în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie a
agenţilor economici, sectorului privat, a organismelor obşteşti şi non- guvernamentale;
j) asigurarea accesului ne-discriminatoriu a persoanelor juridice şi fizice la
informaţia privind valorificarea surselor regenerabile de energie;
k) educaţia populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile şi utilizării
energiei lor;
l) susţinerea activităţilor de colaborare internaţională.

Art.12. Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile


Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile includ:
a) fortificarea securităţii energetice a republicii prin valorificarea
potenţialului disponibil al surselor regenerabile de energie;
b) asigurarea către anul 2010 a producerii energiei din surse regenerabile în
volum de circa 6% din cuantumul energiei provenite din surse tradiţionale, cu
atingerea ratei de 15 - 20% către anul 2020;
c) fortificarea securităţii ecologice, ocrotirea sănătăţii populaţiei şi protecţia
muncii la valorificarea surselor regenerabile de energie şi utilizarea eficientă a
combustibilului regenerabil;
d) formarea sistemului de producere, distribuţie, comercializare şi consum
raţional a energiei şi combustibilului regenerabile;
e) promovarea prioritară a procesului de dezvoltare tehnico-ştiinţifică, a
activităţilor economice, ecologice, sociale etc;
f) atragerea investiţiilor şi susţinerea antreprenoriatului;
g) colaborarea tehnico-ştiinţifică internaţională, implementarea
performanţelor ştiinţei şi tehnicii internaţionale din domeniul energiei regenerabile;
h) asigurarea informaţională a activităţii în domeniul valorificării surselor
regenerabile de energie;
i) excluderea condiţiilor de formare a monopolului artificial pe piaţa energiei
7
regenerabile;
j) supravegherea procesului de cultivare şi utilizare a soiurilor de plante modificate
genetic şi destinate producerii combustibilului regenerabil din biomasă, în condiţiile
unui ciclu tehnologic închis.

Capitolul IV
ADMINISTRAREA DE STAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

Art.13. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale


(1) Parlamentul - aprobă politica de stat în domeniul energiei regenerabile.

(2) Guvernul:
a) determină direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul energiei
regenerabile;
b) stabileşte modul de organizare şi administrare a activităţii în domeniul
energiei regenerabile;
c) aprobă programele de stat privind energia regenerabilă şi efectuează controlul
asupra realizării acestora;
e) elaborează şi prezintă Parlamentului proiecte de acte legislative în domeniu;
f) elaborează, examinează şi adoptă acte normative privind valorificarea energiei
regenerabile;
g) aprobă mecanisme şi stimulente de susţinere economico-financiară ale activităţii
în domeniul energiei regenerabile, inclusiv instituie Fondul Naţional pentru Energia
Regenerabilă (FNER);
h) facilitează dezvoltarea industriei în domeniul energiei regenerabile;
i) asigură condiţiile de concurenţă loială în domeniul energiei regenerabile;
j) efectuează controlul asupra gestionării surselor acumulate FNER;
k) instituie Consiliul coordonator privind valorificarea surselor regenerabile de
energie (Consiliul coordonator), care promovează politica statului în acest domeniu.

Art.14. Consiliul coordonator privind valorificarea surselor regenerabile de


energiei
(1) Consiliul coordonator este responsabil pentru promovarea politicii de stat în
domeniul valorificării surselor regenerabile de energie.
(2) Consiliul coordonator:
a) organizează elaborarea planului de acţiuni privind implementarea strategiei de
valorificare a surselor regenerabile de energie;
b) monitorizează realizarea tuturor business- planurilor privind valorificarea
surselor regenerabile de energie;
c) elaborează şi prezintă proiecte de hotărîri ale Guvernului privind valorificarea
surselor regenerabile de energie;
d) coordonează activităţile sectorului de stat şi celui privat privind valorificarea
surselor regenerabile de energiei;
e) iniţiază activităţi de conservare a energiei, cu elaborarea, implementarea şi
instituirea pieţei certificatelor verzi.
8
(3) Consiliul coordonator exercită atribuţiile de comun acord cu Academia de
Ştiinţe a Moldovei şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi organisme
obşteşti.

Art.15. Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)


în domeniul energiei regenerabile
ANRE elaborează tarife ce asigură rambursarea, în termenii stabiliţi, a investiţiilor
efectuate în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie. ANRE îşi
exercită atribuţiile în acest domeniu de comun acord cu Agenţia Naţională pentru
Conservarea Energiei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Art.16. Extinderea competenţei Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei


(ANCE)
(1) ANCE exercită politica statului în domeniul energiei regenerabile.
(2) ANCE îşi îndeplineşte atribuţiile conform Regulamentului şi în corespundere
cu legislaţia în vigoare.
(3) Activitatea ANCE privind valorificarea surselor regenerabile de energie se
finanţează din surse bugetare şi mijloace obţinute de la prestarea serviciilor, inclusiv
din cele ale FNER, precum şi din alte surse legale.

Art.17. Atribuţiile ANCE în domeniul valorificării energiei regenerabile


ANCE:
a) efectuează expertiza de stat şi auditul energetic;
b) elaborează proiecte ale standardelor şi prescripţiilor tehnice privind energia
regenerabilă şi le prezintă Guvernului pentru aprobare;
c) elaborează proiecte ale contractelor privind accesul liber şi nedicriminatoriu la
reţelele electrice şi termice centralizate a producătorilor de energie regenerabilă;
d) perfectează Registrul agenţilor economici din domeniul energiei regenerabile;
e) eliberează licenţa pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul energiei
regenerabile;
f) asigură inventarierea spaţiilor şi terenurilor disponibile pentru valorificarea
surselor regenerabile de energie;
g) asigură formarea şi gestionarea Bazei de date privind procesul de valorificare a
surselor de energie regenerabile;
h)efectuează activitatea informaţională în domeniu;
i) contribuie la implicarea organismelor obşteşti şi tehnico-ştiinţifice în procesul de
valorificare a surselor de energie regenerabile;
j) contribuie la colaborarea internaţionala în domeniu;
k) eliberează certificatul verde şi certificatul de conformitate;
l) exercită alte funcţii prevăzute de Regulamentul ANCE.

Art.18. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT)


(1) Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică este organul
executiv al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ce activează în baza
9
regulamentului aprobat de Asamblee.
(2) Atribuţiile CSŞDT în domeniul energiei regenerabile:
a) constată direcţiile prioritare în valorificarea surselor regenerabile de energie;
b) asigură elaborarea programelor de stat, programelor ştiinţifice şi tehnico-
ştiinţifice internaţionale în domeniul de valorificare a surselor regenerabile de energie,
precum şi a mecanismelor de realizare şi monitorizare a acestora şi le prezentă
Guvernului pentru aprobare;
c) organizează concursuri de proiecte finanţate de la bugetul de stat;
d) organizează, în condiţii de transparenţă, expertiza programelor şi proiectelor
finanţate de la buget în domeniu;
e) iniţiază elaborarea mecanismelor de monitorizare şi stimulare a implementării
rezultatelor programelor de stat şi de formare a pieţelor de produse în domeniul
surselor regenerabile de energie;
f) aprobă Regulamente ale Consorţiulor (clustere) ştiinţifice şi tehnologice
(Consorţiu), Centrelor interdepartamentale tehnico - ştiinţifice şi de inovare (CITŞI)
şi Incubatoarelor inovaţionale privind valorificarea surselor regenerabile de energie şi
contribuie la promovarea activităţii acestora;
g) examinează dările de seamă privind realizarea programelor de stat, a
proiectelor de cercetare şi transfer tehnologic şi estimează nivelul ştiinţific al
cercetărilor, testărilor şi verificărilor efectuate în domeniul surselor regenerabile de
energie;
h) prezintă anual Guvernului informaţia privitor la derularea şi realizarea
programelor de stat din domeniu;
i) aprobă structura, regulamentul şi bugetul FNER, precum şi gestionează Fondul;
j) contribuie la formarea reţelei de excelenţă;
k) exercită alte atribuţii privind valorificarea surselor regenerabile de energie, în
limitele Regulamentului CSŞDT.

Art.19. Raportul dintre stat şi sectorul privat


(1) Statul recunoaşte sectorul privat în calitate de partener echitabil la
valorificarea surselor regenerabile de energie.
(2) Autorităţile administraţiei publice participă, obligatoriu, la estimarea
potenţialului şi procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie, la
inventarierea spaţiilor şi terenurilor disponibile pentru valorificarea surselor
regenerabile de energie, cu prezentarea ulterioară a informaţiei pentru Baza de date.
(3) Facilităţile în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie stabilite
pentru sectorul de stat se aplică, în egală măsură, şi în sectorul privat.

Art.20. Forme organizatorice privind valorificarea energiei regenerabile


(1) Persoanele juridice şi fizice, de rînd cu agenţii economici în domeniul
energiei, au dreptul la asociere în organizaţii obşteşti, instituite în scopul valorificării
eficiente a surselor regenerabile de energie.
(2) Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizează prin diverse forme
organizatorico - economice, în conformitate cu legislaţia. Drept mecanisme de
conlucrare a sectorului de stat şi celui privat se recunosc: Consorţiul (cluster) ştiinţific
10
şi tehnologic, Centrul interdepartamental tehnico - ştiinţific şi de inovare,
Incubatorul inovaţional, precum şi alte structuri legale. Mecanismele pot activa în
condiţii de autogestiune şi pot pretinde la susţineri de la bugetul de stat, de la
organismele naţionale şi internaţionale în formă de granturi donaţii şi sponsorizări etc.
(3) Raporturile dintre agenţii economici din domeniul valorificării energiei
regenerabile se reglementează în baza contractelor bilaterale şi multi-laterale.

Art.21. Consorţiul (cluster) ştiinţific şi tehnologic


(1) Consorţiul este fondat de organizaţii acreditate din sfera ştiinţei şi inovării şi
persoane juridice şi fizice din sectoarele de stat şi privat în scopul valorificării
eficiente a surselor regenerabile de energie.
(2) Consorţiul se instituie printr-un contract de asociare, încheiat între
participanţi, inclusiv de peste hotare.
(3) Contractul de asociare, forma şi conţinutul lui se aprobă prin decizia CSŞDT.

Art.22. Centrul interdepartamental tehnico- ştiinţific şi de inovare (CITŞI)


(1) CITŞI se instituite de către persoane juridice şi fizice din sectoarele de stat
şi/sau privat şi activează în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie.
(2) Fondator al CITŞI poate fi organizaţia acreditată din sfera ştiinţei şi inovării,
cota parte a căreia o reprezintă proprietatea intelectuală.
(3) CITŞI se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului
Dezvoltării Informaţionale şi se introduc în Registrul de Stat.
(4) CITŞI, de comun acord cu alte organizaţii acreditate din sfera ştiinţei şi
inovării, participă sau poate elabora şi promova proiecte de inovare şi transfer
tehnologic, implementează rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi tehnologice.
(5) CITŞI exercită atribuţiile conform regulamentului, aprobat de CSŞDT.

Art.23. Incubatorul inovaţional


(1) Incubatorul inovaţional reprezintă unul din mecanismele internaţionale de
majorare a eficienţei valorificării rezultatelor ştiinţei şi inovării, inclusiv în domeniul
surselor regenerabile de energie.
(2) Subiectul activităţii Incubatorului inovaţional îl constituie inovarea, transferul
tehnologic, instruirea şi perfecţionarea cadrelor.
(3) Forma de organizare a Incubatorului inovaţional include administratorul
incubatorului şi rezidenţii lui, care pot fi persoane juridice şi fizice, inclusiv de peste
hotare. Prioritate la obţinerea statutului de rezident al Incubatorului inovaţional se
acordă Consorţiului (cluster) şi CITŞI, înregistrate conform legislaţiei.
(4) Relaţiile dintre administratorul Incubatorului inovaţional şi rezidenţuii lui se
stabilesc în bază contractuală.

Art. 24. Expertiza de stat şi auditul energetic în domeniul energiei regenerabile


(1) Expertiza de stat se aplică la proiectele:
a) de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale;
b) de alimentare cu energie electrică, termică a localităţilor şi teritoriului;
c) de construcţie şi reconstrucţie a edificiilor;
11
d)de creare şi producere a unor noi materiale şi tehnologii de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
e) normelor şi standardelor în construcţii, altor documente tehnice şi normative
ce reglementează activitatea în domeniul valorificării surselor regenerabile de
energie.
(2) Expertiza de stat şi auditul energetic în domeniul energiei regenerabile sînt
obligatorii pentru toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate. În temeiul
expertizei, ANCE emite avizul privitor la starea curentă şi de perspectivă a
valorificării surselor regenerabile de energie.

Art.25. Asigurarea ştiinţifică a activităţii în domeniul energiei regenerabile


(1) Academia de Ştiinţe a Moldovei asigură activitatea ştiinţifică în domeniul
energiei regenerabile.
(2) Academia de Ştiinţe, în comun cu instituţiile şi organizaţiile cointeresate,
determină, pe bază de concurs, tematica şi coordonează cercetările ştiinţifice, lucrările
experimentale şi de construcţie în domeniul energiei regenerabile.
(3) Activitatea ştiinţifică în domeniul energiei regenerabile are ca obiectiv:
a) elaborarea programelor privind valorificarea surselor regenerabile de energie;
b) implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţiilor din domeniul energiei
regenerabile;
c) includerea în balanţa energetică a statului a cuantumului energiei regenerabile
şi extinderea domeniului de aplicare a surselor regenerabile de energie;
d) crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul valorificării surselor
regenerabile de energie;
e) reducerea cheltuielilor materiale, tehnice, financiare şi de altă natură, a
eforturilor de muncă, la valorificarea surselor regenerabile de energie.
(3) Activitatea ştiinţifică în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie
se finanţează din bugetul de stat sau local, din mijloacele FNER, precum şi din alte
surse legale.

Art.26. Asigurarea informaţională


Asigurarea informaţională a activităţii în domeniul energiei regenerabile se
efectuează prin:
a) instruire;
b) introducerea în instituţiile de învăţământ a programelor didactice obligatorii
privind valorificarea eficientă a surselor regenerabile de energie;
c) transparenţa activităţilor, inclusiv publicitatea, propaganda rezultatelor
performante cu demonstrarea instalaţiilor şi echipamentelor de înaltă eficienţă;
d) crearea unei Baze de date în scopul selectării, sistematizării şi distribuirii
informaţiei privind dezvoltarea procesului de valorificare a surselor regenerabile de
energie;
e) garantarea fluxului de informaţie pentru Baza de date şi utilizatori.

Capitolul V
APORTUL STATULUI ŞI AL SECTORULUI PRIVAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI
12
REGENERABILE
Art.27. Stimularea producerii şi utilizării energiei regenerabile
(1) Măsurile organizatorico – economice orientate la stimularea producerii şi
utilizării energiei regenerabile includ:
a) determinarea priorităţilor în valorificarea surselor regenerabile de energie;
b) elaborarea standardelor de stat în domeniul energiei regenerabile;
c) stabilirea unor mecanisme viabile de funcţionare a pieţei certificatelor verzi;
d) stabilirea normativă a ratei obligatorii de utilizare a energiei regenerabile
pentru agenţii economici;
e) garantarea funcţionării mecanismelor economice şi a stimulentelor prevăzute
de legislaţie privind elaborarea şi implementarea tehnologiilor ecologic pure sau cu
deşeuri reduse şi nepericuloase în procesul de valorificare a surselor regenerabile de
energie, inclusiv erupţii, evacuări de substanţe, ce ar polua mediul înconjurător în
procesul de producere şi utilizare a combustibilului regenerabil;
f) acordarea facilităţilor în domeniile fiscal şi de creditare, stabilite de legislaţie,
pentru persoanele juridice şi fizice care produc sau reutilează mijloace şi dispozitive
tehnice ce funcţionează în baza surselor regenerabile de energie;
g) instituirea unui regim preferenţial pentru investiţii, inclusiv de peste hotare.

(2) Înlesniri financiare:


a) producătorii autohtoni de energie electrică şi termică, de mijloace şi
dispozitive tehnice, autorii tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile de
energie, se scutesc de impozitul pe venit obţinut în urma vânzării utilajelor,
echipamentelor, tehnologiilor, energiei produse în baza surselor regenerabile, precum
şi de plata TVA şi de plată pentru arenda terenurilor, în conformitate cu legislaţia;
b) persoanele juridice şi fizice care implementează mijloace şi dispozitive
tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie beneficiază de subvenţii
prevăzute în Legea bugetului de stat;
c) înlesnirile de la lit.a) şi lit.b) sînt valabile pentru grantele naţionale şi
internaţionale alocate la valorificarea surselor regenerabile de energie, precum şi
pentru contractele de implementare a mijloacelor şi dispozitivilor tehnice destinate
valorificării surselor regenerabile.

Art.28. Aportul sectorului privat


(1) Sectorul privat participă, în condiţii legale, cu activităţi financiare şi materiale la
valorificarea surselor regenerabile de energie.
(2) Activitatea sectorului privat are ca scop implementarea realizărilor ştiinţifice şi
inovaţiilor din domeniul energiei regenerabile în circuitul social-economic.

Art.29. Fondul Naţional pentru Energia Regenerabilă (FNER)


(1) FNER se instituie în scopul contribuirii la finanţarea programelor şi proiectelor
de valorificare a surselor regenerabile de energie.
(2) FNER se gestionează de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică.
13
(3) Mijloacele FNER se constituie din:
a) cuantumul de până la 1% la sută din alocaţiile pentru sectorul energetic,
planificate de la bugetul de stat;
b) mijloacele provenite din comercializarea energiei tradiţionale şi combustibilului
tradiţional, în mărime de pînă la 5%;
c) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice;
d) granturi naţionale şi internaţionale;
e) alte surse legale.

Capitolul VI
MECANISME DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN DOMENIUL ENERGIEI
REGENERABILE

Art.30. Autorizarea activităţilor din domeniul energiei regenerabile


(1) Dreptul agenţilor economici de a produce, comercializa sau consuma energie
electrică, termică şi mecanică provenită din surse regenerabile, se realizează în baza
licenţei eliberată de ANCE.
(2) Licenţa se eliberează pe un termen de 7 ani, în baza:
a) deciziei autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale privind
distribuirea, în bază de concurs, a terenului / spaţiului pentru valorificarea surselor
regenerabile de energie;
b) deciziei autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale privitor la
construcţia /reconstrucţia amplasamentelor necesare pentru producerea energiei
regenerabile;
c) documentaţiei de proiect;
d) planului de afaceri cu determinarea surselor de finanţare;
e) certificatului tehnic al mijloacelor şi dispozitivelor de valorificare a energiei
regenerabile, eliberat de producător şi confirmat de autorităţile abilitate;
f) certificatului de conformitate a energiei şi combustibilului regenerabile.

Art.31. Exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice din domeniul energiei


regenerabile
Cerinţele de exploatare a capacităţilor de producere a energiei regenerabile includ:
a) respectarea standardelor;
b) respectarea cerinţelor tehnologice în producerea, acumularea, transportul şi
consumul de energie şi combustibil regenerabile;
c) supravegherea de stat a exploatării şi funcţionării mijloacelor şi dispozitivelor
tehnice şi a consumului energiei regenerabile;
d) asigurarea racordării indicilor tehnico – economici a mijloacelor şi
dispozitivelor tehnice la cerinţele internaţionale;

Art.32. Condiţii de comercializare a energiei regenerabile


(1) Comercializarea energiei regenerabile se efectuează cu respectarea
14
următoarelor condiţii:
a) comercializarea în baza licenţei şi a certificatului de conformitate;
b) livrarea energiei regenerabile în bază contractuală, la tarife stabilite de ANRE
sau în baza certificatelor verzi distribuite de ANCE;
c) prezentarea anuală în ANCE a informaţiei privind cantitatea de energie
planificată pentru livrare, care se remite şi reţelelor centralizate;
d) producătorul de energie regenerabilă sau combustibil regenerabil este obligat să
restituie cheltuielile suportate de furnizor, distribuitor sau operator în caz de ne-onorare
a obligaţiilor contractuale, inclusiv cele care se referă la certificatul verde ne-utilizat.
(2) Devierile în livrarea energiei regenerabile, provocate de caracterul natural al
surselor regenerabile, nu pot servi drept motiv de neîndeplinire a obligaţiunilor
producătorului faţă de reţeaua centralizată.

Art.33. Tarifele la energia regenerabilă


(1) Tarifele la energia regenerabilă se stabilesc de ANRE, în comun cu ANCE, în
baza metodologiei de recuperare a investiţiilor, în termen de pînă la 7 ani, cu condiţia
că rata prescrisă de rentabilitate să nu depăşească nivelul de 200 % din energetica
tradiţională.
(2) Tarifele se stabilesc anual, în funcţie de tipul şi capacitatea de producere a
energiei regenerabile.
(3) Tarifele la comercializarea energiei, care include componente produse din
surse regenerabile şi din resurse tradiţionale energetice, se stabilesc pentru producător,
ţinînd cont de certificatul verde.
(4) Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie a energiei
regenerabile sunt egale pentru toţi participanţii pe piaţa de energie a Republicii Moldova.
Producătorul de energie din surse regenerabile, conectat direct la reţelele electrice şi
termice centralizate, este scutit de plata pierderilor tehnologice de energie în reţelele
electrice şi termice de transport şi distribuţie; faţă de el nu se aplică componenta tarifului
pentru serviciile de transport.

Art.34. Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici, producători de energie din


surse regenerabile
(1) Agenţii economici, producători de energie electrică şi termică din surse
regenerabile cu utilizarea şi a resurselor energetice tradiţionale, sînt obligaţi să asigure
evidenţa separată a volumului de energie produs.
(2) Agentul economic din domeniul energiei, în comun cu producătorii de energie
din surse regenerabile şi tradiţionale, asigură calitatea energiei transportate şi livrate.
(3) Energia electrică importată, produsă din surse regenerabile, se include în
cuantumul energiei identice naţionale numai dacă ţara exportatoare deţine o prevedere
similară.
(4) Producătorul de energie şi combustibil regenerabile comercializează produsele
în baza certificatului verde şi / sau a contractului de vînzare liberă.
(5) Alte drepturi şi obligaţiuni ale producătorilor se stipulează în contractele de
livrare/vînzare a energiei şi combustibilului regenerabile.
15
Art.35. Relaţiile producătorului de energie din surse regenerabile cu alţi agenţi
economici din domeniul energiei şi operatorii de reţea
(1) Relaţiile producătorului de energie din surse regenerabile cu alţi agenţi
economici din domeniul energiei şi operatorii de reţea se desfăşoară în conformitate cu
regulamentele ANRE şi ANCE.
(2) La procurarea energiei şi combustibilului regenerabile, agentul economic din
domeniul energiei acordă prioritate producătorului autohton. Agentul economic din
domeniul energiei şi operatorii de reţea conectează la reţeaua centralizată sau integrează
în sistem producătorii de energie regenerabilă, în baza contractuală şi fără a periclita
fiabilitatea şi siguranţa reţelelor sau sistemelor. Conectarea producătorilor de energie
electrică şi termică din surse regenerabile la reţelele centralizate este gratuită.
(3) Agentul economic din domeniul energiei şi operatorii de reţea sînt obligaţi să
comercializeze energia regenerabilă în bază de contract sau a certificatului verde, cu
menţinerea balanţei stabilite a volumului de producere şi a calităţii energiei din surse
regenerabile.

Art.36. Protecţia şi securitatea ecologică la valorificarea surselor regenerabile de


energie
Protecţia şi securitatea ecologică la valorificarea surselor regenerabile de energie
se asigură prin respectarea următoarelor cerinţe:
a) monitorizarea ecologică permanentă a teritoriului de valorificare a
surselor regenerabile de energie;
b) preîntîmpinarea accidentelor şi lichidarea consecinţelor acestora la
valorificarea surselor regenerabile de energie prin respectarea strictă a cerinţelor şi
normelor stabilite;
c) crearea condiţiilor de dezvoltare tehnologică, sporirea siguranţei la
exploatarea mijloacelor şi dispozitivelor tehnice, mijloacelor de protecţie individuală şi
colectivă în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;
d) asigurarea condiţiilor de supraveghere continuă a sistemelor de protecţie
utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie, precum şi a sistemelor de
comunicaţii şi informaţii ale reţelelor naţionale;

Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI
REGENERABILE
Art.37. Colaborarea internaţională
(1) Colaborarea internaţională a Republicii Moldova, agenţilor economici în
domeniul energiei, se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională şi normele
dreptului internaţional.
(2) Programele de valorificare a surselor regenerabile de energie derulează în
conformitate cu standardele internaţionale din domeniu.
(3) Direcţiile principale ale colaborării internaţionale în domeniul valorificării
surselor regenerabile de energie:
a) ajustarea cadrului legislativ naţional la prevederile actelor normative internaţionale;
16
b) participarea la proiectele internaţionale;
c) schimbul reciproc de informaţii şi tehnologii cu organizaţii similare din alte ţări
şi cu organisme internaţionale;
d) participarea la seminare, simpozioane şi conferinţe internaţionale în domeniu;
e) pregătirea şi reciclarea cadrelor în baza acordurilor de colaborare;
f) corelarea indicilor de eficienţă energetică prevăzute de standardele naţionale
cu standardele europene şi internaţionale;
g) recunoaşterea mutuală a rezultatelor certificării mijloacelor şi dispozitivelor
tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie privind indicii de eficienţă
energetică.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.38. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Art.39. Guvernul,

a) în termen de 3 luni:
- va elabora şi prezenta Parlamentului propuneri pentru racordarea legislaţiei în
vigoare cu prevederile prezentei legi;
- va ajusta propriile acte normative cu prevederile prezentei legi;

b) în termen de 6 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind racordarea reglementărilor normative
la directivele europene în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie şi
includerea lor în Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană;

c) în termen de 1 an:
- va elabora şi aproba standardele şi prescripţiile tehnice privind valorificarea
surselor regenerabile de energie;

d) începînd cu anul 2007, va include în Legea bugetului de stat propuneri de


stimulare şi susţinere a energiei regenerabile.

Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova M. Lupu