Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 16 oct. 2007


Clasa: a VIII-a C
Obiectul: limba şi literatura română
Subiectul: Lucian Blaga, Izvorul nopţii

Scop: consolidarea deprinderii de a descifra, explora şi interpreta textul liric;

Obiective operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie:


– să explice titlul poeziei;
– să sesizeze corespondenţele între titlu şi text;
– să identifice în poezie elemente specifice genului liric;
– să explice semnificaţiile procedeelor artistice folosite în poezie.

Metode şi procedee: brainstormingul colectiv, conversaţia euristică,


problematizarea, munca individuală, activitatea pe grupe.
Resurse:
-materiale: manual, fişe, volum de poezii
-de timp: 100 min.

Bibliografie:
• Florin Ioniţă (coord.), Limbă. Literatură. Comunicare pentru clasa a VIII-a, Ed.
ART, 2007;
• Ion Pop, Lucian Blaga. Universul iiric, editia a II-a adaugita, Editura Paralela 45,
Colectia “Deschideri”, Seria Universitas”, Pitesti, 1999;
• Alina Pamfil, Limba si literatura romana in gimnaziu. Structuri didactice
deschise, Ed. Paralela 45, 2003
Etape Activitatea profesoarei Activitatea elevilor Observaţii
1.Evocare Se recapitulează printr-un test Rezolvă testul, apoi fiecare
(20 min.) (anexa 1) noţiunile de vocabular corectează lucrarea
revăzute în acest an. colegului de bancă. Activitate
Exerciţiu pregătitor (5-6 min.): Lucrează individual timp de individuală
Elevii sunt solicitaţi să găsească 2 minute, apoi discută în Activitate în
definiţii metaforice pentru perechi (2 min.). perechi
diverse părţi ale corpului uman, Citesc câteva „definiţii”.
după modelul: inima – sipetul
sentimentelor.
Cui credeţi că-i corespunde ...ochilor
definiţia izvorul nopţii? Lucrând în continuare în
perechi, alcătuiesc câmpul
lexical al izvorului (al apei), Activitate în
respectiv al nopţii (al perechi
Elevii sunt conduşi spre întunericului). Fiecare
descoperirea semnificaţiilor apei component al perechii
(sursă a vieţii), respectiv ale lucrează la câte un câmp, iar
întunericului (moarte, dar şi apoi cei 2 fac schimb de
mister). Se constată că, deşi caiete şi fac completări.
aparent cei doi terneni sunt
contradictorii, ei au fost asociaţi
de Lucian Blaga în titlul poeziei Observă contradicţia dintre
Izvorul nopţii, inclusă în vol. titlul poeziei şi al
Poemele luminii. volumului.
2. Realiza-
rea Anunţă tema şi obiectivele
sensului: activităţii.
(50 min.) Realizează lectura model a Activitate
poeziei şi sondează reacţia Completează fişa, apoi individuală
subiectivă a copiilor, prin sarcina citesc 2-3 răspunsuri (3 min.
prevăzută în fişă – anexa 2 (5 +2 min.).
min.).
Le cere să completeze enunţul Recitesc individual poezia,
Citind poezia, am fost surprins/ă exprimându-şi ulterior
de..., referindu-se atât la forma nelămuririle: versurile nu
poeziei, cât şi la conţinutul sunt grupate în strofe, nu au
acesteia . rimă sau ritm, iar măsura lor
Îi provoacă pe elevi să pună variază; poezia e alcătuită
întrebări legate de ce li se pare doar din două enunţuri - o Activitate
ciudat/ surprinzător/ de neînţeles frază amplă şi o concluzie; frontală
în poezie, notând aceste întrebări cuvântul ochii se repetă de
(5 min.). trei ori în mod explicit, iar o
Le reaminteşte că toate dată prin intermediul
elementele care se repetă sunt metaforei din titlu etc.
purtătoare de sens.
Se abordează poezia pe niveluri, Rezolvă sarcinile primite:
elevii primind sarcini de lucru pe 1.Prozodia (ex.2, 3/ pag.9) Activitate pe
grupe (10 min.). 2.Punctuaţia (ex.1, 2/pag. 9) grupe
3.Cuvinte – cheie (ex. 1, 2,
3/ pag. 11)
4.Eul liric (ipostază, mărci,
sentimente)
5. Procedee artistice
Conduce discuţia, astfel încât să (imagini artistice, figuri de
se observe că poezia e construită stil)
ca o adresare directă către
iubită, autorul folosind
invocaţia. Se introduc, de
asemenea, noţiunile de simbol şi
oximoron, se explică titlul
textului (15 min.). Lucrând în perechi, observă
Constatând că procedeele că în Izvorul nopţii există
artistice sunt utilizate pentru referiri la portretul fizic al
desrierea iubitei, le cere elevilor iubitei, că eul liric i se Activitate în
să compare fiinţa feminină din adresează direct, că aici perechi
poezia lui Blaga cu cea din iubita este reală.
Lacul de Mihai Eminescu (5
min).

Observă că sentimentul care se


desprinde din poezie este unul de
calm, linişte sufletească,
împăcare, dată de integrarea ...al iubitei activitate
perfectă în univers. Prin frontală
intermediul cui participă eul liric Iubita împrumută trăsături
la viaţa universului? specifice naturii (ochii ei
Care e relaţia dintre iubită şi sunt izvor), căreia-i
natură? împrumută la rându-i din
frumuseţea ei; iubita şi
natura par a se naşte una din
cealaltă.
Optează pentru o variantă,
Îi solicită pe elevi să aleagă motivându-şi alegerea.
dintre variantele propuse drept Constată că ambele variante
temă a poeziei: poezia e un sunt potrivite pentru a numi Activitate
portret al iubitei sau o declaraţie tema poeziei. individuală
de dragoste? (5 min)
3. Se reiau paşii parcurşi pentru
Reflecţia descoperirea sensurilor poeziei.
(20 min) Se observă dacă întrebările/
nedumeririle iniţiale şi-au găsit
sau nu răspunsul.
Se indică elementele care
dovedesc apartenenţa textului la
genul liric.
Elevii sunt solicitaţi să Alcătuiesc planul, ascultând
alcătuiască, în grupe, un plan de versurile poeziei blagiene în
argumentare a apartenenţei interpretarea muzicală a lui
poeziei la genul liric, plan care Florin Bogardo. Activitate pe
va fi dezvoltat acasă. grupe
ANEXA 1
TEST – VOCABULAR

1. În enunţul Un soare cu dinţi făcea zăpada să strălucească, cuvântul ........................ e folosit cu


sens figurat.
2. Diminutivul substantivului din enunţul Am cumpărat o umbrelă nouă
este ........................................ .
3. Există numai derivate parasintetice în seria: a)înotător, înnodat, desculţ;
b)analfabet, descuiat, strămoş;
c)încercuit, descurajat, inegalitate.
4. În enunţul A ajuns până dincolo de podul de la ieşirea din sat există:
a)un cuvânt derivat cu prefix:
b)un cuvânt compus:
c)un cuvânt derivat şi un cuvânt compus.
5. Valorile morfologice ale cuvintelor subliniate din enunţul Vara a trecut sunt:
a)substantiv comun, prepoziţie simplă;
b)adverb de timp, verb predicativ;
c)substantiv comun, verb auxiliar.
6. Subliniază paronimul utilizat corect:
• Concurenţii s-au alineat/ aliniat la linia de start.
• Nu pot merge azi la şcoală din motive familiare/ familiale.
• Cuvântul omis/ emis de autorii textului este o prepoziţie.
• Misterul tablourilor dispărute a fost eludat/ elucidat.
7. Sunt numai omonime lexicale în seria: a) mare, centru, vin;
b)broască, păr, arc;
c)lin, masă, calcul.
8. Identifică între cuvintele de la exerciţiul 9 două omonime totale.
9. Alcătuieşte enunţuri cu omofonele cei/ ce-i.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.


Se acordă 1 punct din oficiu.

Barem de corectare

1. dinţi – 1p
2. umbreluţă – 1p
3. c) – 1p
4. c ) – 1p
5. c) – 1p
6. s-au aliniat; familiale; omis; elucidat – 0,25x 4= 1p
7. b) – 1p
8. broască, păr – 1p
9. Ex: Ce-i cu tine?
Cei trei muşchetari sunt personajele unui roman. – 0,50x 2= 1p
Din oficiu: 1p

ANEXA 2
Alege unu-două dintre cuvintele care se potrivesc stării tale sufleteşti de după
ascultarea poeziei, motivându-ţi alegerea:
încântare
liniştire
tristeţe pentru
melancolie că
nedumerir
e