Lucrare practicà

La inIormaticá

Tema : Elaborarea programelor de rezolvare a
ecuaiilor algebrice prin metoda biseciei si a
coardelor .A elaborat
Elevul(a) clasei a ...

Chiinàu 20..

Scopul lucrarii:

$á separe toate rádácinele reale ale ecuaiilor F(x)÷0, unde y÷F(x)
Iuncie real cu valori reale

2. $á precizeze rádácina obinutá cu exactitate eps÷0,0000, cu aiutorul
metodei biseciei }i a coardelor


3. oncluzia


cuaiile: F1:÷
F2:÷METODA BISECTIEI
Una dintre cele mai simple metode de determinarea a unei solutiei
a ecuatiei I(x)÷0 este metoda bisectiei Metoda presupune determinare
punctului de miiloc al segmentului |a,b|, apoi calculul valorii
I(c) Dácá I(c)÷0, atunci c este solutia exactá a ecuatiei In caz
contrar , solutia este cáutatá pe unul dintre segmente |a,c| si
|c,b|a va apartine segmentul pentru care semnul Iunctiei in
extremitati este diIerit


F1:÷

!rogram bisectia;
uses crt;
var a,b,c:real;
i,n:integer;
Iunction I(x:real):real;
begin I:÷;end;
begin
clrscr;
a:÷0;b:÷;n:÷8;
Ior i:÷ to n do
begin c:÷(b¹a)/2;
writeln(`i÷`, i:3,`x÷`, c:0:8,`I(x)÷` , I(c):2:8);
iI I(c)÷0 then break
else iI I(c)*I(a)~0 then a:÷c else b:÷c;
end;
end


1oaia neagrà:


F2:÷

!rogram !2;
Uses crt;
Var a,b,c:real;
i,n:integer;
Iunction I(x:real):real;
begin I:÷;end;
begin
clrscr;
a:÷0;b:÷;n:÷2;
Ior i:÷ to ndo
begin c:÷(b¹a)/2;
writeln (`i÷`, i:3,` x÷` ,c:0:8,` I(x)÷` ,I(c):2:8);
iI I(c)÷0 then break
else iI I(c)*I(a)~0 then a:÷c else b:÷c;
end;
end

1oaia negrà:Metoda coardelor
Metoda coardelor constá in divizarea segmentului in párti proportionale,
proportia Iiind datá de punctul de intersectie al coardei care uneste
extremitátile segmentului cu axa Ox Aceasta metoda presupune alegerea
in calitate de aproximare a solutiei punctul determinat de interesectia
dreptei ce trece prin punctele (a,I(a)) si (b,I(b)) cu axa Ox !entru
realizarea metodei se stabileste extremitatea 0 a segmentului |a,b| prin care
se va duce o serie de coarde Aceasta extremitate este determinatá de
conditia : I(e)*I¨(e)~0
ealaltá extremitate a segmentului |a,b| se considerá aproximarea iniialá
asolutieiF1:÷

!rogram coardelor;
var a,b,c,e,x:real;
i,n:integer;
Iunction I(x:real):real;
begin I:÷;end;
begin a:÷;b:÷ 5;n:÷ 0;
¦determinarea extremitatii Iixe e si a aproximarii initiale x0}
c:÷a-(I(a))/(I(b)-I(a))*(b-a);
II I(c)*I(a)~0 then begin e:÷b ; x:÷a; end
lse begin e:÷a; x:÷b; end;
¦calculul iterativ al solutiei}
For i:÷ to n do
begin x:÷ (x-I(x))/(I(e)-I(x))*(e-x);
writeln (x:0:8,` `,I(x):2:8);
end;
end

1oaia negrà:F2:÷

!rogram !3;
Var a,b,e,c,x: real ;
n,i :integer;

Iunction I(x:real ):real;
begin I:÷;end;
begin a:÷;b:÷ 5;c:÷ 0;
¦determinarea extremitatii Iixe e si a aproximarii initiale x0}
c:÷a-(I(a))/(I(b)-I(a))*(b-a);
II I(c)*I(a)~0 then begin e:÷b ; x:÷a; end
lse begin e:÷a; x:÷b; end;
¦calculul iterativ al solutiei}
For i:÷ to n do
begin x:÷ (x-I(x))/(I(e)-I(x))*(e-x);
writeln (x:0:8,` `,I(x):2:8);
end; end

1oaia negrà:


Concluzia:
În urma înIaptuirii acestei lucrári practice am analizat metoda
Bisectiei si metoda oardelor Iolosind Turbo !ascalAm studiat
modul de cautare si aIisare s Iiecarei metode,observînd asemeneasi
deosebirea acestoraAsemánarea constá în restrîngerea domeniului
de deIinitie,astIel încit Iunctia sá aibá rádácina în noul bomeniu de
deIinitiesi rezultatele sunt aproximativ identice
Faptul ca sirul aproximárilor succesive prin metoda oardelor
converge cátre solutia exactá implicá urmátoarea concluzie:eroarea
solutiei calculate va Ii invers proportionalá cunumarul de iteratii
eIectuate
Metoda Bisectiei este una dintre cele mai sinmple metode de
determinare a unei solutii a ecuatiei F(x)÷0,ea pesupune
determinarea punctului de muiloc(c) alunui segment(|a,b|), apoi
calculul valorii Iunctiei în acest punct(F(c))