P. 1
Matematica

Matematica

|Views: 1,108|Likes:
Published by Adriana Simion

More info:

Published by: Adriana Simion on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

Aprobat pentru retipărire prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.

70 din 25 iulie 2006

Autori:
Ion Achiri, doctor, conferenţiar, USM; Valentina Ceapa, specialist principal, MET; Roman Copăceanu, profesor, grad didactic superior; Nicolae Prodan, doctor, conferenţiar, USM; Olga Şpuntenco, profesoară, grad didactic superior.

4

NOTĂ DE PREZENTARE Studiul matematicii în liceu are ca scop să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o integrare profesională optimă. Prezenta propunere de curriculum pentru liceu este în acord cu noua opţiune didactică ce derivă din idealul educaţional conţinut în Legea învăţămîntului, din schimbările de tip economic şi social care afectează inclusiv lumea şcolii, precum şi din necesitatea de a echilibra aceste schimbări prin acţiuni coerente care să nu perturbe sistemul, ci să-l dirijeze pe o linie ascendentă. Învăţămîntul matematic liceal urmăreşte dezvoltarea competenţelor necesare pentru studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi pregătirea personalităţii pentru viaţă şi activitate independentă. Trecerea sistematică de la învăţămîntul instructiv la cel de modelare a capacităţilor intelectului, ca şi noua viziune asupra didacticii disciplinei Matematica au impus necesitatea elaborării prezentului curriculum de matematică pentru liceu ca o continuare a curriculum-ului pentru gimnaziu. Învăţămîntul matematic liceal va scoate în relief valorificarea potenţialului creativ al elevului. Proiectarea Curriculum-ului de matematică a fost ordonată de principiile: − asigurarea continuităţii la nivelul claselor şi ciclurilor; − actualitatea informaţiilor predate şi adaptarea lor la nivelul de vîrstă al elevilor; − diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării; − centrarea pe aspectul formativ;

5

− corelaţia transdisciplinară-interdisciplinară (eşalonarea optimă a conţinuturilor matematice corelate cu disciplinele reale pe arii curriculare, asigurîndu-se coerenţa pe verticală şi orizontală); − delimitarea unui nivel obligatoriu de pregătire matematică a tuturor elevilor şi profilarea posibilităţilor de avansare în învăţare şi de obţinere de noi performanţe. La realizarea acestui document s-a ţinut cont de modelul flexibil şi deschis de proiectare curriculară, care să ofere posibilităţi autentice de opţiune pentru autorii de manuale şi ulterior pentru profesori şi elevi. Acest curriculum are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile fiecărui elev, de a asimila materialul într-un ritm individual, de a-şi transfera cunoştinţele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta. Manualele şcolare elaborate în baza acestui curriculum urmează să fie integrate în concepţia curriculară şi să respecte unele cerinţe specifice, pentru a fi accesibile elevilor, operaţionale şi pentru a îndeplini, prioritar, nu numai o funcţie informativă, ci şi formativă, de învăţare prin studiere şi cercetare independentă, de stimulare, de autoinstruire. Astfel, autorii de manuale vor dezvolta temele şi subtemele curriculumului după criterii logice, operaţionalizînd obiectivele şi conţinutul informativ în sarcini şi situaţii de învăţare, care va oferi puncte de sprijin elevilor în realizarea învăţării independente, active. La elaborarea manualelor autorii vor ţine cont de: − formularea de sarcini de cercetare variată a informaţiilor, conform obiectivelor precizate în curricula şcolară; − alternarea modelelor de organizare a conţinuturilor, ca moduri de antrenare variată a gîndirii, deprinderilor de studiu; − solicitarea de corelaţii frecvente intra- şi interdisciplinare;

6

− punerea elevului în situaţia în care el însuşi să formuleze sarcini adecvate; − oferirea de soluţii/interpretări variate pentru aceeaşi idee; − susţinerea comunicării elev-manual prin utilizarea de limbaje diferite: scris, figurativ, simbolic, grafic, schematic ş. a.; − elaborarea de sarcini rezolvabile prin activitatea în grupuri; − sugerarea unui algoritm de învăţare variată şi ordonată.
CADRU CONCEPTUAL Modelul de învăţare structural-cognitivă impune o paradigmă specifică pentru învăţarea matematicii. Ea vizează formarea de structuri ale gîndirii specifice matematicii. Aceasta prevede predarea de concepte, adică entităţi structurate care cuprind definiţii, teoreme, reguli, dar mai ales un mod de gîndire propriu. Pentru exersarea acestui mod de gîndire se aplică operaţii mentale unor informaţii de studiu de bază. Operaţiile mentale şi informaţiile de studiu respective sînt proiectate în obiectivele-cadru şi cele de referinţă ale curriculumului. O astfel de aplicare se realizează pe nivele de abstractizare, adică se organizează activităţi în plan obiectual (cu obiecte), în plan simbolic (cu simboluri neconvenţionale, apoi cu simboluri convenţionale), în plan verbal şi în plan mental interiorizat. Se fac permanent treceri de la o treaptă de abstractizare la alta. Pornind de la sensul major al paradigmei educaţionale la matematică şi anume, reamplasarea accentului de pe predarea de informaţii, pe formarea de capacităţi, în curriculum sînt conturate cîteva schimbări calitative în raport cu programele tradiţionale: − reorientarea de la abordarea de tip academic a domeniilor matematicii spre prezentarea unor varietăţi de situaţii problematice, pentru a crea deschideri către domeniile matematicii; − micşorarea ponderii de aplicare de algoritm în favoarea folosirii diferitelor strategii în rezolvarea de probleme;

7

− trecerea de la folosirea explorării/investigării numai la nivelul performanţelor superioare spre organizarea unor astfel de activităţi, care ar permite explorarea/investigarea la nivelul noţiunilor de bază; − trecerea de la organizarea activităţilor de învăţare unice pentru toţi elevii la activităţi variate (individuale, în grup etc.) în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărui elev. Prezentul curriculum consemnează oferta educaţională a disciplinei şcolare Matematica pentru parcursul didactic în clasele de liceu. În acest cadru curriculum-ul cuprinde: I. Notă explicativă. II. Cadru conceptual. III. Obiective pe aria curriculară “Matematică şi ştiinţe” IV. Obiective generale ale predării-învăţării matematicii în clasele X-XII. V. Obiective-cadru, obiective de referinţă (pe profiluri: A. profilul real; B. profilul umanist) VI. Conţinuturi (pe profiluri). VII. Sugestii metodologice. VIII. Sugestii de interdisciplinaritate IX. Sugestii pentru evaluare. X. Bibliografie. Scopul studierii matematicii în liceu este înţelegerea mai profundă a conceptelor, a procedurilor de calcul, a terminologiei. În cadrul studierii matematicii vor fi dezvoltate capacităţile de explorare-investigare, interesul şi motivaţia pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate. Învăţarea matematicii în şcoală urmăreşte conştientizarea naturii matematicii, pe de o parte, ca o activitate de rezolvare a problemelor, bazată pe un sistem de capacităţi, cunoştinţe, procedee, iar pe de altă parte, ca disciplină dinamică, strîns legată de viaţa cotidiană, de rolul ei în ştiinţele naturii, în tehnologii şi în ştiinţele sociale.

8

− evidenţiază relaţiile între concepte.Obiective. − asigură claritatea interconexiunilor între elementele aceluiaşi domeniu şi între domenii. dinamica legăturilor. Obiectivele generale sînt clasificate în categorii de cunoaştere. 9 . aplicare şi integrare. Ele derivă din obiectivele pe arie curriculară „Matematica şi ştiinţe". servesc drept finalităţi ale învăţăturii la sfîrşitul ciclului şcolar şi au un grad foarte înalt de generalitate şi de complexitate. curriculum-ul conţine „Obiective generale ale predăriiînvăţării matematicii". de la un ciclu la altul. Obiectivul fundamental al acestei structuri este centrarea pe concept (pe conceptele fundamentale). şi anume. legătura între concepte. ele orientează profesorul în elaborarea obiectivelor operaţionale şi a celor de evaluare. care se structurează prin disciplina şcolară Matematica. succesiunea lor fiind de asemenea ca şi în programele tradiţionale. • modul de structurare a informaţiilor (faţă de cel tradiţional) are un caracter deschis: − realizează cu uşurinţă transferul de cunoştinţe de la un domeniu la altul. evidenţiază punţile de legătură care ajută la înţelegerea şi la fixarea noţiunilor. Structura didactică cognitivă (a se vedea schema de la pagina 6) ilustrează reprezentarea conţinutului disciplinei şcolare Matematica. Pentru realizarea scopului studierii matematicii în şcoală. Structura didactică cognitivă are următoarele caracteristici: • informaţiile care se predau în fiecare an şcolar sînt în esenţă aceleaşi. a obiectivelor de referinţă. • gradele de complexitate ale informaţiilor sînt determinate după criteriile: nivelul de generalizare. Aceste obiective servesc drept surse de elaborare a obiectivelor-cadru. modul cum evoluează sub aspect cognitiv de la clasa I-a la clasa a XII-a. Totodată.

5. A. algoritmi. 1. B.1. timpul.3. particularizarea şi/sau generalizarea rezultatelor unei probleme. Însuşirea unor metode de rezolvare. în cadrul căreia ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sînt afectate de contextul social şi cultural. Conceperea unor probleme din aceeaşi arie sau pe o temă dată. compararea. Interiorizarea unei imagini dinamice asupra ştiinţei. fizică. truse etc. Descrierea. pornind. cantitatea de informaţii etc. chimie. 1. A. reguli. 1. B.OBIECTIVE PE ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Această categorie pedagogică transpune obiectivele transdisciplinare la nivelul unor obiecte de studiu înrudite pentru disciplinele şcolare matematică. B. tensiometru. selectarea. pentru compararea unor obiecte. procedee. Cunoaştere A. 2. 1. B. 1. calculatoare personale. de la situaţie-problemă sau de la un concept dat. formarea obişnuinţei de a lucra cu acestea în contexte variate. 6. înţeleasă ca activitate umană. fapte. denumirea. B. A.. înţelegerea limitelor cunoaşterii ştiinţifice. cilindru gradat. 1. biologie.). Reproducerea. microscop). informatică. definiţii. sinteza. a unor catalizatori etc. specifice unor clase de probleme sau exerciţii. ampermetru. Realizarea unor experimente (concrete. fapte sau mărimi. B. B. pe baza unor categorii. 1. Însuşirea principiilor de utilizare a unor aparate (calculatoare de buzunar. Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei şi a conceptelor sau a modelelor specifice ştiinţelor. Folosirea instrumentelor de măsură şi a aparatelor în situaţii practice simple. Transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru rezolvarea altora. construirea unor definiţii sau concepte pornind de la fapte. Structurarea deprinderilor de lucru cu diferite instrumente de măsură (riglă. B. analiza.1. balanţă. Reformularea unei probleme. cum sînt: aria. Identificarea şi crearea de probleme noi. 3. Tehnica utilizării unor instrumente şi procedee practice. B. viteza. cunoştinţe noţiuni mai simple. 1. clasificarea. mintale sau prin folosirea unor date obţinute pe cale experimentală). 1.2. 4. A.2. temperatura. 10 . eventual. compas. termometru. stabilirea de asemănări şi de deosebiri.3.4. A. ale unor concepte şi modele consacrate. formularea unei probleme echivalente. recunoaşterea unor termeni. Aplicare B. presiunea. volumul.

). 11.1.2. reprezentarea grafică. 7.2. Punerea în practică a unui demers experimental. simplităţii. B. sesizarea limitelor unor căi de rezolvare. Conceperea unui model matematic adecvat conţinutului unei probleme de fizică. fapte.4. biologie. Punerea progresivă în practică a unui demers experimental cunoscut şi înregistrarea datelor obţinute. Integrare C.1. Alegerea şi modificarea eventuală a procedeelor experimentale.2. Utilizarea terminologiei ştiinţifice în situaţii de comunicare.1.1. Prezentarea în scris sau oral a propriilor investigaţii şi a rezultatelor acestora. din punctul de vedere al corectitudinii. idei. 3.2.1. C. metodelor aplicate şi al semnificaţiei rezultatelor. Comunicarea C.1. Susţinerea propriilor idei şi puncte de vedere prin argumentare sau formulare de întrebări.B. 9. Aprecierea critică a unei soluţii. desprinderea unor concluzii sau a unor metode mai generale. care să reprezinte diverse situaţii. C.1. C. înregistrarea datelor obţinute şi interpretarea acestora. Interiorizarea treptată a exigenţelor unei exprimări ştiinţifice. hărţi. în funcţie de scopul şi tematica urmărite. Înregistrarea sistematică a unor date într-o diagramă sau o schemă. pe marginea acestora. B.2. C. C. interpretarea unor astfel de modele.2. Comunicarea în cadrul unei activităţi desfăşurate într-un grup restrîns. B. Identificarea situaţiilor în care este utilă recurgerea la experiment.1. B. angajarea într-o discuţie cu profesorul sau colegii.5. C. chimie. utile în rezolvarea unor probleme. relaţii.1. Imaginarea unor experienţe mentale. prospecte.1. 11 .1. baze de date etc.4. dicţionare. (diferite de cele matematice).3. C. C.1. Imaginaţia şi crearea unui procedeu experimental adecvat unei anumite situaţii.1. Rezolvarea de probleme: C.2.2. 10. înregistrări video. Realizarea eficientă a unor activităţi cu caracter experimental: C.3. Construcţia altor tipuri de modele.1. pentru studiul unor fenomene din ştiinţe. B.2. C. C. diagrame. 8. Întrebuinţarea unor surse secundare (cărţi.6. Încrederea în forţele proprii. C. desprinderea concluziilor. clarităţii. C.12.5. realizarea propriu-zisă a experimentului. tabele. în scopul prezentării lor.1. Compararea soluţiilor unor probleme.

de probabilităţi în diverse contexte. − Interpretarea unor reprezentări. Independenţă în gîndire şi acţiune. algebrice. C. flexibilă. C. − Interpretarea unui rezultat sau demers în diferite forme matematice studiate anterior. − Înţelegerea conceptelor de limită. prelucrarea. colectarea. derivată. relaţiilor.C. funcţiilor. 4. 6. Cunoaştere − Înţelegerea conceptului de număr (prin extinderea progresivă a mulţimii sferei numerelor studiate: de la numere naturale pînă la numere complexe). inclusiv generalizarea lor. desene etc. inclusiv în situaţii reale sau modelate. C. teoremelor. − Intuirea algoritmului după care este construită o succesiune dată ex12 . Comportament ecologic. − Organizarea datelor. spirit de obiectivitate şi toleranţă. a unor relaţii sau situaţii multiple ilustrate de aceeaşi reprezentare. verbale. − Cunoaşterea reprezentărilor uzuale ale entităţilor matematice studiate: concrete. − Înţelegerea conceptelor geometrice: figuri. şirurilor. formulelor. intuirea ideii de dependenţă funcţională. identificarea şi descrierea cu ajutorul unor modele matematice. corpuri. − Folosirea reprezentărilor amintite pentru anticiparea unor rezultate sau evenimente. analiza. integrală. reprezentarea şi interpretarea datelor. − Utilizarea regulilor. Gîndire deschisă. OBIECTIVE GENERALE ALE PREDĂRII – ÎNVĂŢĂRII MATEMATICII ÎN CLASELE X-XII A. creativă. ecuaţiilor şi inecuaţiilor. inclusiv în situaţii reale. − Aplicarea unor noţiuni din teoria mulţimilor de logică matematică. B. − Însuşirea unor metode specifice anumitor clase de probleme. − Explorarea posibilităţilor de construire a unor reprezentări multiple ale aceleiaşi entităţi matematice în diverse contexte. Cooperarea în calitatea de membru al unui grup. Aplicare − Utilizarea terminologiei ştiinţifice în situaţii de comunicare. 7. 5. relaţii (de poziţie şi mişcare în plan şi în spaţiu).. inclusiv în situaţii reale sau modelate. grafice. înregistrarea. − Cunoaşterea conceptelor de măsurare şi măsură. elementelor de combinatorică în diverse contexte. − Efectuarea de estimări şi aproximări.

pornind de la o proprietate sau problemă dată. clarificarea şi rezolvarea unor probleme practice sau situaţii cotidiene şi rolul ei în ştiinţă. încrederii în forţele proprii. tenacităţii. generalizării. Compararea. Încurajarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate. ştiinţe sociale. Transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru rezolvarea altora. Integrare Stimularea curiozităţii. inducţiei sau analogiei pentru alcătuirea sau rezolvarea de probleme noi. 13 .). Utilizarea terminologiei ştiinţifice în formularea şi rezolvarea diverselor probleme. imaginaţiei. al clarităţii şi al semnificaţiei rezultatelor. a regulilor descoperite. Aprecierea activităţii practice. tehnică. ecuaţii. reguli etc. Analiza rezolvării unei probleme din punctul de vedere al corectitudinii. exerciţii. exerciţii verbale etc. Formarea obişnuinţelor de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme uzuale. pentru studiul unor fenomene din ştiinţă. Formarea obişnuinţei unei gîndiri deschise. Înţelegerea avantajelor pe care le oferă matematica în abordarea. Construirea şi interpretarea unor grafice. Manifestarea independenţei în gîndire şi acţiune: dezvoltarea simţului estetic şi critic. Generalizarea şi particularizarea. clasificarea după unul sau mai multe criterii explicite sau implicite. luate simultan. folosirea particularizării. Folosirea celor mai diferite repere pentru precizarea poziţiei unui obiect sau punct. Analiza rezultatelor. a unor entităţi matematice variate (desene. probleme cu text. al simplităţii. creative şi a unui spirit de obiectivitate şi toleranţă. Stimularea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general. Folosirea unor comparaţii şi clarificări pentru descoperirea unor proprietăţi. de a căuta toate soluţiile sau de a stabili unicitatea soluţiilor. Formarea obişnuinţei de a verifica dacă o problemă este sau nu determinată. căutarea de asemănări şi deosebiri.− − − − − − − − − − − − − − − − primată “în cuvinte” sau cu ajutorul unor expresii literare. C. perseverenţei.

clarificarea sau justificarea unor idei. scheme şi grafice ilustrînd situaţii cotidiene. inecuaţii. real. 5. − Justificarea unui rezultat sau demers. 4. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de statistică matematică şi probabilităţi. întreg. şiruri. metode. tabele. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. ilustrarea.− Tendinţa spre realizarea potenţialului intelectual. Utilizarea unor transformări geometrice. Rezolvarea de ecuaţii. complex. Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii. funcţii. Efectuarea operaţiilor cu numere. Adoptarea punctelor de vedere diferite şi orientarea în vederea formării propriei viziuni. − Folosirea unor idei. − Formarea obişnuinţei de a recurge la diverse tipuri de reprezentări pentru clasificarea. algoritmi. recurgînd la argumentări. Reformularea unei probleme echivalente sau înrudite. 14 . din teoria mulţimilor şi combinatorică. OBIECTIVE-CADRU 1. − Imaginarea şi folosirea creativă a reprezentărilor variate pentru depăşirea unor dificultăţi sau ca punct de plecare pentru intuirea. − Angajarea în discuţii critice şi constructive asupra unui subiect matematic. Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. reguli sau metode matematice în abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor situaţii diverse. 6. − Iniţierea şi realizarea creativă a unor investigaţii. − Construirea şi interpretarea unor diagrame. căi de rezolvare etc. 2. Iniţierea în calcul algebric. sisteme şi totalităţi. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică. rezumarea şi prezentarea concluziilor unor experimente. − Interiorizarea treptată a exigenţelor unei exprimări riguroase. 3. raţional. − Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă.

4. 9. Calcul diferenţial. 2. Clasa a XII-a 1. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. Paralelismul şi perpendicularitatea în spaţiu. Recapitulare şi completări. 5. exponenţială. Numere reale. Aplicaţii. 7. Elemente de statistică matematică şi teoria probabilităţilor. Mulţimi. Relaţii şi funcţii. Metoda inducţiei matematice. Binomul lui Newton. Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 5 ore pentru profilul real. Recapitulare şi completări. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. Transformări geometrice în spaţiu. Elemente de combinatorică. logaritmică. 15 . Sisteme de ecuaţii liniare. Determinanţi. Primitiva. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. Polinoame în mulţimea numerelor complexe. 3. Recapitulare finală. 8. 7. Elemente de axiomatica geometriei spaţiale. 4. Inecuaţii. Funcţiile trigonometrice şi funcţiile trigonometrice inverse. 5. 5. Elemente de geometrie analitică.A. 3. Profilul real EŞALONAREA BLOCURILOR DE CONŢINUT PE CLASE Clasa a X-a Recapitulare şi completări. Integrala definită. Sisteme. Integrala nedefinită. 6. Derivate. Recapitulare şi completări. Geometrie în plan. 2. Clasa a Xl-a 1. Totalităţi. Poliedre. 1. 2. Corpuri de rotaţie. Matrice. Limite de şiruri. 6. 4. Limite de funcţii. radical. Elemente de axiomatica geometriei plane. Ecuaţii. Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 5 ore pentru profilul real. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. 3. Elemente de logică. Numere complexe. Funcţia putere. 6.

10. 1. Numere reale Noţiunea de număr natural. Logaritmul unui număr pozitiv. n ∈N. înmulţirea. 1. Proprietăţi. Modulul numerelor reale. 1. Z. Să efectueze trecerea de la o formă de scriere a numerelor reale la alta. real. înmulţiri. Să efectueze calcul rapid cu expresii numerice simple. 16 . Să compare numere reale prin diverse metode. Să efectueze adunări. b b 2 6) a + b ≤ a + b . n≥2. cu logaritmii numerelor pozitive. Să reprezinte geometric numerele reale şi să utilizeze terminologia aferentă noţiunilor de număr. 2) a = − a . 1. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor. Să descompună un număr real dat. Să analizeze diferite estimări deja făcute. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. prin refacerea lor. îmbunătăţind marja de eroare. 1. Z. ridicări la puteri cu exponent număr raţional. Efectuarea operaţiilor cu numere La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 1. 1. Obiective de referinţă. Aproximări şi estimări cu numere reale. 4) a ⋅ b = a ⋅ b .3. Să aproximeze numerele date prin lipsă sau prin adaos. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. R) şi să scrie numere reale. real. folosind diverse forme. Evaluările făcute vor arăta dacă: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I.5. complex. 3) a 2 = a = a 2 . Logaritmarea şi potenţierea expresiilor.6.1. utilizînd operaţiile studiate. 5) a a = . Proprietăţi. împărţiri. raţional. operaţii cu radicali de ordinul n. Să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor matematice. întreg.Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 5 ore pentru profilul real. întreg raţional.2. Mulţimile N. real. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. ridicarea la putere cu exponent raţional. împărţirea. Să recunoască elementele mulţimilor numerice studiate (N. 1. Q. Operaţii cu numere reale (adunarea. 1. b ≠ 0. scăderea. Proprietăţi: 1) a ≥ 0. iraţional. R.7. Q. CLASA A X-A Obiective-cadru.4. scăderi. real. 1.8. extragerea rădăcinilor).9.

teoremă reciprocă. Propoziţia directă.Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii cu ajutorul exemplelor. Să aplice în diverse contexte cuantificatorii existenţial şi universal.2. negaţie. Să formuleze generalizări. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. propoziţia reciprocă. Să efectueze operaţii cu mulţimi. contraexemple. Cuantificatorii exestenţial şi universal. 2. Metoda inducţiei matematice. Relaţia de egalitate. Să utilizeze în diverse contexte relaţiile de incluziune şi egalitate între mulţimi. Să folosească terminologia aferentă teoriei mulţimilor. contraexemplelor. Obiectiv-cadru: II. tabelă de adevăr). Tabelul de adevăr. geometric rezultatele obţinute. echivalenţa. 2. Operaţii cu mulţimi (reuniunea. disjuncţie. relaţia de apartenenţă a elementelor unei mulţimi. concretizări şi să le verifice prin diverse modalităţi (exemple.7. predicatelor. Cardinalul mulţimii finite. conjuncţia. demonstraţie. Proprietăţi fundamentale ale operaţiilor cu mulţimi. condiţii necesare şi suficiente.9. tabelă de adevăr. Să recunoască predicatele şi să determine valoarea lor de adevăr. 2. folosind puteri. formule. Să opereze cu noţiunile: ipoteză. concluzie. produsul cartezian). intersecţia. 2. sintetic. implicaţia şi echivalenţa lor. Operaţii cu propoziţii: negaţia. implicaţia. 2. radicali.8. proprietăţilor operaţiilor algebrice. conjuncţie. Noţiunea de deducţie. 2.5. Noţiunea de propoziţie. diferenţa. proprietăţi. definiţie. implicaţie. Valoarea de adevăr a propoziţiei. condiţii suficiente.1.6. Implicaţia şi echivalenţa predicatelor.11. 2. cuantificator. Condiţii necesare.4. Relaţia de incluziune. Să determine submulţimile unei mulţimi. logaritmi.1. teoremă. teoremă directă. Să folosească estimări şi aproximări pentru verificarea validităţii unor calcule cu numere reale.3. Inducţia matematică Noţiunea de inducţie. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 2. să reprezinte analitic. disjuncţia. Mulţimi Noţiunea de mulţime. operator logic. Elemente de logică matematică. Metoda reducerii la absurd. echivalenţă. Aplicaţii la demonstraţia unor identităţi numerice. 17 . Relaţia de apartenenţă. axiomă. Noţiunea de predicat. 2.

Triunghiul lui Pascal. Ecuaţii şi inecuaţii iraţionale. capabil: totalităţi de ecuaţii (inecuaţii). Sisteme.16. Să utilizeze permutările. 3. Să utilizeze binomul lui Newton şi/sau formula termenului general în situaţii reale sau modelate. unde g(x) = ax+b. Rezolvarea de ecuaţii. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi Ecuaţii şi inecuaţii raţionale.1.13. inecuaţiilor. Să identifice noţiunile de permutări. 3.Ecuaţii iraţionale de tipul: n ţiilor şi inecuaţiilor. Proprietăţi fundamentale. inecuaţii echivalente.b∈R. a. aranjamente. 2.2. Binomul lui Newton Formula termenului general. Ecuaţii şi inecuaţii ce conţin Pn.12. Combinatorica Noţiunea de mulţime ordonată. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării ecua. inecuaţii. combinările. aranjamentele în rezolvarea ecuaţiilor. combinări (fără repetări). Permutări. Să utilizeze în diverse contexte proprietăţile de bază ale operaţiilor cu mulţimi. problemelor simple din viaţă. Să utilizeze terminologia aferentă inducţiei matematice. Noţiunea de factorial. Calcul algebric. C n .15.3. combinări ale elementelor unei mulţimi finite. 2. 3. 2. 2. iraţionale.14. f ( x) = g(x). m m Obiectiv-cadru: III. 2. A n . Să utilizeze proprietăţile coeficienţilor binomiali la rezolvarea diverselor probleme. ecuaţii. 18 .18. Să identifice noţiunea de mulţime ordonată.2. Să aplice metoda inducţiei matematice la demonstraţia identităţilor numerice.11. 2. 3. Proprietăţile fundamentale ale coeficienţilor binomiali. Să folosească estimări şi aproximări pentru verificarea validităţii unor calcule cu mulţimi şi elemente de combinatorică.10. ale expresiilor transcendente simple. 2. aranjamente.17. 2. Să efectueze transformări identice Transformarea expresiilor transcendente. Să aprecieze rigoarea. Să recunoască ecuaţii şi inecuaţii n =2.

< g (x). “≤”. le) de ecuaţii exponenţiale şi logaritmi“≤”. zolvare a ecuaţiilor iraţionale de tipul: k=2. în rezolvarea unor exerciţii şi probleme. m.1. g(x)⋅ 2 k f ( x) = 0. Să recunoască ecuaţiile şi inecuaţiiecuaţii algebrice studiate. conţin necunoscuta sub semnul mo3. f (x) g (x) 3. 3. 3. 3. k=2.5. loga f(x)=loga g(x). Să utilizeze diverse metode de re. le exponenţiale şi logaritmice. unde g(x) = ax+b. 3. ecuaţii exponenţiale de tipul 1-3 ce zolvare a ecuaţiilor. (semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”. Ecuaţii exponenţiale de tipul: (semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”. ce studiate. vare a sistemelor de ecuaţii exponenţia3. k∈N*. loga f(x) ± loga g(x)=loga ϕ(x). Să utilizeze cercul trigonometric dulului.b∈R. k f ( x) ± k g ( x) =. n f ( x) = g(x).12. “≥”) şi reductibile la ele.9. Să recunoască şi să utilizeze identităţile trigonometrice fundamentale şi formulele indicate la conţinuturi în diverse contexte. Să aplice diverse metode de rezol.n∈R. k f ( x ) ± k g ( x ) = ax+b. Ecuaţii şi inecuaţii logaritmice Ecuaţii logaritmice de tipul: 1.2. a≠1 şi/sau a = m x+n.4. Să utilizeze diverse metode de re. “≥”) şi reductibile la ele. k=2. a. a. g(x)⋅ 2 k f ( x) = 0. Inecuaţii iraţionale de tipul: f (x) < g (x). k∈N*.3. 3. 1. 3. 3. 3. ecuaţii logaritmice reductibile la 19 . şi reductibile la ele. a>0. “≥”). k∈N*.k f ( x) ± k g ( x) = ax+b. f (x) Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale g (x)· 2 k f ( x) < 0.6. k∈N* k∈N*. 3. Inecuaţii exponenţiale de tipul: nuturi. k f ( x) ± k g ( x) =. inecuaţii exponenţiale de tipul 1-2 ce le şi logaritmice studiate. k h( x) .11. ecuaţii exponenţiale omogene. 2. 2.10.4. a < a şi reductibile la ele.b∈R. Să rezolve inecuaţii iraţionale de (semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”.7. Să măsoare unghiuri. 3. tipul: “≤”. inecuaţiilor expoconţin necunoscuta sub simbolul nenţiale şi logaritmice indicate la conţimodulului sau parametru. k h( x) . loga f(x)=b. 3. k∈N*. iar n =2. şi reductibile la ele.b∈R. ecuaţii exponenţiale ce se reduc la 3. Să recunoască sistemele (totalităţi.3. k=2. k∈N* g (x)· 2 k f ( x) < 0. inecuaţii exponenţiale ce se reduc la inecuaţii algebrice studiate.8. a.13. Să recunoască ecuaţiile şi inecua4. 3. aplicînd diverse unităţi de măsură. af (x)=ag (x) şi reductibile la ele.

3. b) formulele unghiului dublu sin 2α. Elemente de trigonometrie Măsura unghiului în grade. m. 6. logaf(x) < logag(x). tg (α ± β). 3. tangentei. Să aplice ecuaţiile. 2. Inecuaţii logaritmice de tipul: 1.ţiile trigonometrice. a∈R*+. a>0. inecuaţiile. 6. cos (α ± β). sistemele studiate în diverse domenii. totalităţi. 3. “≤”. ecuaţii logaritmice de tipul 1-5 ce conţin necunoscuta sub semnul modulului. Să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuaţiilor trigonometrice. 4. tg 2α.15. radiani. cosinusului. Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice ce conţin ecuaţii exponenţiale şi/sau logaritmice studiate. Cercul trigonometric. 5. a≠1. 3.14. Să folosească estimări şi aproximări în rezolvări de ecuaţii. inecuaţii logaritmice de tipul logmx+na<b. sisteme.17. Identităţi trigonometrice fundamentale. Identităţile trigonometrice uzuale: a) formulele sumei sin (α ± β). cotangentei pentru unghiuri frecvent utilizate.16. cos 2α şi formulele de 20 . ecuaţii algebrice studiate. Să aplice elemente de trigonometrie în diverse domenii.n∈R. “≥”). Tabelul valorilor sinusului. inecuaţii logaritmice de tipul 1-5 ce conţin necunoscuta sub semnul modulului (semnul “<” poate fi înlocuit cu “>”. inecuaţii. inecuaţii logaritmice reductibile la inecuaţii algebrice studiate. 3. logaf(x) ± logag(x) < loga ϕ(x). 5. Formulele de reducere. logaf(x) < b. ecuaţii logaritmice simple în rezolvarea cărora se utilizează definiţia logaritmului şi/sau proprietăţile acestuia.

Rezolvarea celor mai simple inecuaţii trigonometrice.3. c) formulele sinα ± sinβ. Să reprezinte rezultatele observaţiilor. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de eveniment ataşat unui experiment. 4. 3. Obiectiv-cadru: IV. coduri secrete etc. cosα ± cosβ.) şi informatică (algoritmizarea datelor). ecuaţii trigonometrice fundamentale.4 Să sorteze şi să clasifice obiecte pe baza unor criterii.5. c ∈ R. 4. relaţii prin desene şi tabele şi să extragă informaţii din tabele. 2.2. 4. ecuaţii trigonometrice reductibile la ecuaţii algebrice. Ecuaţii trigonometrice de tipul: 1. Organizarea datelor şi utilizarea unor elemente de statistică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 4. ecuaţii trigonometrice omogene (de grad I. b. 21 . II) şi reductibile la ele.micşorarea gradului. 5. ecuaţii trigonometrice de formă asinx + bcosx + c = 0. Să determine probabilitatea producerii unui eveniment utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile. să formuleze criteriile după care alege o mulţime de obiecte. 4. liste. să clasifice evenimente după diverse criterii. ecuaţii trigonometrice de tipul 1-4 cu selecţia soluţiilor. 4. a. diagrame.1. Să organizeze datele în exemple din cotidian (coduri poştale.

Funcţiile elementare principale: funcţiile de gradul I şi II. 5. 5. Calculul valorilor funcţiilor trigonometrice inverse ale numerelor reale uzuale. Să recunoască proprietăţile funcţiei studiate şi ale graficului ei. teorema Congruenţa şi asemănarea figurilor. Obiectiv-cadru: VI. Funcţiile trigonometrice inverse: definiţii. Proprietăţile şi graficele lor. zerouri. periodicitatea.arccos a. teoremă.4.arcctg a. Să recunoască şi să utilizeze axio. extreme. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de funcţie. exponenţială. arccos (-a) = π . funcţii. logaritmică. funcţia radical. aplicînd Axioma lui Euclid. Să clasifice funcţiile studiate după diverse criterii. funcţiile trigonometrice. graficul funcţiei în diverse contexte. Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii.1. Poziţia relativă a două drepte în plan. 5. funcţia radical.3. Să utilizeze proprietăţile funcţiilor: funcţiile de gradul I şi II. funcţia putere. Funcţii reale Noţiune de funcţie. funcţiile trigonometrice. diverse criterii (axiomă. definiţii. arcctg (-a) = π . mărginire. consecinţă. Linii importante în triunghi.5. 22 .2. Paritatea. Utilizarea unor transformări geometrice. exponenţială. Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice. Noţiunea de funcţie inversabilă. La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi Geometria în plan capabil: 6. logaritmică. proporţionalitatea directă şi inversă. arctg (-a) = . Calculul valorilor funcţiilor trigonometrice ale măsurilor unghiurilor uzuale. Graficul funcţiei. Proprietăţi ale funcţiei referitoare la monotonie.1. teorema directă. funcţia putere. reciprocă). şiruri La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 5. teoreme specifice geome.arctg a.Obiectiv cadru: V. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică. 6. Să clasifice afirmaţii. 5. Teorema lui Thales.Elemente ale sistemului axiomatic al me. Moduri de definire a funcţiei. Compunerea funcţiilor elementare. lemă.2. proporţionalitatea directă şi inversă.geometriei plane. Consecinţe. Să determine existenţa funcţiei inverse avînd dat graficul funcţiei. triei în plan şi spaţiu. proprietăţile: arcsin (-a) = -arcsin a.

Proprietăţi. să deseneze drepte concurente. Poziţia relativă a două plane. drepte ce nu intersectează planul.8. Să aplice în situaţii reale şi/sau modelate elementele de geometrie în plan studiate. Să construiască. teorema lui Pitagora generalizată. − plane paralele în diverse contexte. Plane perpendiculare. 6. utilizînd teorema celor trei perpendiculare şi a relaţiilor metrice în triunghi. Paralelogramul. rombul. Teorema celor trei perpendiculare. Poziţia relativă a dreptelor în spaţiu. Poziţia relativă a dreptei şi planului.11. Ariile figurilor plane studiate. proprietăţi. Triunghiuri circumscrise.6. 6. planelor şi corpurilor în spaţiu. proprietăţi. plane perpendiculare. criteriu. 6. folosind materiale adecvate. Reciprocele. drepte perpendiculare pe plan. paralele în plan şi în spaţiu. criteriu. − proprietăţile figurilor plane în diferite contexte. dreptunghiul. Poligoane regulate. Să recunoască.4. Geometria în spaţiu Elemente ale sistemului axiomatic a geometriei în spaţiu. Patrulatere. Discul. 6. criteriu. Să recunoască şi să utilizeze triunghiurile congruente şi asemenea în diverse contexte. să descrie şi să deseneze drepte perpendiculare. 6.3.6. modele ale unor poziţii relative ale punctelor. să identifice. pătratul.5. proprietăţi. 6. criteriu. neconcurente. de la o dreaptă la un plan. Patrulatere convexe. Relaţiile metrice în triunghiul dreptunghic. Unghi înscris. 6. planelor şi corpurilor în spaţiu. proprietăţi. 13. trapezul şi proprietăţile lor. Să calculeze lungimile unor segmente. Cercul. Să utilizeze criteriile de paralelism ale dreptei cu planul. Inegalităţi în triunghi. Plane paralele.7. Triunghiuri înscrise. Patrulatere inscriptibile. 6. Relaţiile metrice în triunghi: teorema cosinusurilor. Să recunoască şi să utilizeze: − concurenţa dreptelor în plan şi spaţiu studiate în diferite contexte.12. Unghi la centru.9. . dreptelor. dreptelor. 23 Punctele remarcabile ale triunghiului. figurilor în plan şi spaţiu. 6. Poligoane convexe. Să recunoască. figurilor în plan şi spaţiu. Să recunoască şi să descrie poziţii relative ale punctelor. teorema sinusurilor. 6. măsura unor unghiuri. Dreapta perpendiculară pe plan. Poziţia relativă a dreptei şi cercului.10. să deseneze drepte ce intersectează planul. Dreapta paralelă cu planul. Să reprezinte în plan configuraţii geometrice. Să recunoască. Relaţiile metrice în cerc. Distanţa de la un punct la o dreaptă.

dreptelor. Unghiul dintre dreaptă şi plan. Să recunoască şi să utilizeze criteriile de perpendicularitate a două drepte. Să recunoască şi să construiască unghiuri diedre. secţiunea paralelă cu bazele).16. 6. a două plane în diverse contexte. Unghi diedru. arii ale figurilor ce se obţin la secţionarea corpurilor geometrice cu diverse plane (secţiunea diagonală. Să interpreteze reprezentări plane ale configuraţiilor spaţiale. Să recunoască şi să utilizeze relaţiile metrice în triunghi în diverse contexte. Să aplice elementele de trigonometrie studiate în geometrie. perimetre. dreptelor pe plan. 6. secţiunea axială. Secţiuni cu plane în corpuri geometrice (secţiunea diagonală. 6.19.21. să calculeze măsuri de unghiuri în spaţiu. a dreptei şi a planului. 6. 6.17.14. unghiul plan al unui unghi diedru.6. segmentelor. 24 . Să calculeze lungimi de segmente. 6. secţiunea axială. secţiunea paralelă cu bazele).15. segmentelor. să imagineze corespondenţa spaţială a acestora şi să extragă din aceste reprezentări elemente semnificative. Să recunoască figurile geometrice plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul paralelismului şi al perpendicularităţii figurilor. Să recunoască şi să construiască proiecţii ortogonale ale punctelor. 6.18.20. Proiecţii ortogonale a punctelor.

Să calculeze puteri cu exponent natural a lui i.9. 2 ≤ n ≤ 6. Mulţimea C. Reprezentarea geometrică a numerelor complexe. 1. Să transforme numerele complexe reprezentate în forma algebrică în formă trigonometrică şi invers. Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în forma algebrică. Să reprezinte geometric numărul complex dat. întreg. 1. Forma algebrică şi cea trigonometrică a numerelor complexe.5.10. Să utilizeze numere complexe şi reale scrise în diferite forme în diverse contexte.6. Să utilizeze terminologia aferentă noţiunii de număr complex. dintr-un calcul. Să utilizeze formula lui Moivre în calculele respective. 1. Să extragă rădăcina de ordinul n din numere complexe (n∈N*. 1. Să efectueze operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în diferite forme. trigonometrică (înmulţirea. complex şi efectuarea operaţiilor cu numere La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 1. extragerea rădăcinii de ordinul n.2. 1.3. Obiective de referinţă. 25 . real.1. 2 ≤ n ≤ 6). Noţiune de număr complex. raţional.8. 1. 1. ridicarea la putere cu exponent natural.7.4. 1. Să estimeze ordinul de mărime al unui număr real rezultat dintr-o operaţie dată. împărţirea. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. Incluziunile N⊂Z⊂Q⊂R⊂C.CLASA A XI-A Obiective-cadru. Să efectueze operaţiile de înmulţire şi împărţire a numerelor complexe scrise în formă trigonometrică. 1. Evaluările făcute vor arăta dacă: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I. Numere complexe. n ∈N*).

a≠ 0. 2. Să efectueze operaţii studiate cu mulţimi. 2.5.2.1. cu ajutorul exemplelor sau contraexemplelor din matematică. inclusiv omogene.7. Noţiuni generale. Să aprecieze rigoarea. Să recunoască mulţimi finite şi mulţimi infinite.4 . inecuaţii. n ∈N în R şi C. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. m ∈ 1. 2. Să utilizeze relaţiile de incluziune şi egalitate între mulţimi.3. n. sistemelor şi totalităţilor. Să formuleze enunţuri în care intervin operatorii logici şi cuantificatori. Rezolvarea de ecuaţii.8. ax4+bx2+c=0 unde. 2. 2. Obiectiv-cadru: III. Să rezolve ecuaţii de forma ax2+bx+c=0. c∈C. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 3. n ≤ 6.2. 2. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării ecuaţiilor.6.1. Aplicaţii { } .4. Metoda lui Gauss. binoame de grad n. 3. Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii. bipătrate. binoame în C Sisteme de ecuaţii liniare. a. 2. Să aplice elemente de combinatorică şi inducţie matematică în diverse contexte. Să utilizeze terminologia studiată aferentă logicii matematice. Sisteme de m ecuaţii liniare cu n necunoscute. inecuaţiilor.Obiectiv-cadru: II. b. Să facă generalizări şi să le verifice sau să dea un anumit grad de justificare a lor.2. Să formuleze predicţii bazate pe experienţă.9. 26 Ecuaţii de gradul al doilea. Ecuaţii matriciale. 2. din alte discipline. proprietăţile lor. Calcul algebric. Regula lui Cramer. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 2.3.

patru şi termenii lor.3. |C | ≠0.1. patru. Operaţii cu matrice. 3.3.2. 3. Să utilizeze operaţiile cu matrice şi proprietăţile lor în situaţii reale sau modelate. Determinanţi de ordinul doi. Să selecteze din mulţimea datelor culese informaţiile relevante pentru rezolvarea unei probleme. Matrice. metode matriciale). inclusiv omogene prin diverse metode (metoda lui Gauss.5.4. relaţii prin diverse grafice. Organizarea datelor şi utilizarea unor elemente de statistică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 4. diagrame şi să extragă informaţii din tabele. 27 . trei. Matrice inversabilă. Să recunoască şi să rezolve sisteme de ecuaţii liniare.6. A⋅X⋅C=B. 3. 3. Să reprezinte rezultatele observaţiilor.7. Să utilizeze proprietăţile determinanţilor. Să estimeze şansa producerii unui eveniment şi să dea justificări pentru estimarea propusă. 4. Să utilizeze inversa unei matrice în diverse contexte. de ordinul n. Proprietăţi Determinanţi. trei. 3. Calculul inversei unei matrice inversabile de ordin n ≤ 3. Obiectiv-cadru: IV. să calculeze prin diferite metode determinanţii de ordinul doi. Să rezolve ecuaţii matriciale de tipul: AּX=B. diagrame. 4. Să recunoască. dacă | A| ≠0. tabele. inclusiv dezvoltarea lor după linia i (coloana j) în calculul determinanţilor de ordinul patru. regula lui Cramer.9. Calculul determinanţilor de ordinul doi. Să clasifice matricele după diverse criterii studiate şi să utilizeze terminologia aferentă noţiunii de matrice. Noţiune de matrice. Y⋅A= B. liste. grafice. trei.8. proprietăţile fundamentale necesare pentru calculul determinanţilor.3. 3.

generalizări. Funcţii continue. subşiruri de numere reale. 5. Să aplice noţiunile de limite laterale. şiruri La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 5.10. Noţiune de limita unui şir.1.8. punctele de discontinuitate în baza formulei analitice şi pe graficu funcţiile date. Să utilizeze noţiunea de vecinătate a unui punct în R în diverse contexte. Să utilizeze proprietăţile funcţiilor continue pe un interval în diverse contexte. Să prezinte exemple de funcţii care au limită în punctul dat şi care nu au limită în acest punct. limite de funcţii compuse într-un punct.3. Noţiunea de şir. pe un interval în diverse contexte. 5.4.7. Să aplice operaţiile aritmetice la funcţiile continue într-un punct. punct izolat pentru o mulţime. Noţiunea de funcţie continuă într-un punct. 5. 5.2. cîtului a două funcţii. mărginite de numere reale. Funcţie discontinuă într-un punct. Continuitatea la stînga şi continuitatea la dreapta. Calculul limitelor funcţiilor elementare. pe o mulţime.13. Să recunoască noţiunea de derivată. 5.5. pe o mulţime în diverse contexte. produsului. 5. 5. Să utilizeze terminologia aferentă noţiunilor de limită a funcţiilor la determinarea asimptotelor graficului funcţiei. 5. Formula termenului general. 5. Să aplice noţiunile de funcţie continuă. lim⎜1 + ⎟ = e. 5. Limite laterale. necesitatea introducerii ei.6. Să calculeze limite de funcţii elementare studiate într-un punct. Să clasifice după diverse criterii studiate şirurile de numere reale. Asimptotele funcţiilor reale. Operaţii cu funcţii continue. Să aplice limitele remarcabile studiate.14. Şiruri monotone.9. Proprietăţile fundamentale ale funcţiilor continue. 28 . Să determine continuitatea. lim x →0 x →∞ x ⎝ x⎠ lim(1 + x) = e x →0 1 x x Cazuri exceptate de limite cu funcţii. Limita sumei. Limita funcţiei. Să determine punctele de acumulare.12. punctele izolate ale unei mulţimi. funcţii. Recunoaşterea si utilizarea unor relaţii. Noţiunea de vecinătate a unui punct. Să reprezinte prin simboluri sau grafice şiruri. Limite remarcabile sin x ⎛ 1⎞ = 1. funcţie discontinuă într-un punct.Obiectiv-cadru: V. Continuitatea funcţiilor elementare studiate. Şiruri de numere reale. să aprecieze utilitatea ei. inclusiv laterală. 5. 5. 5.11. continuă lateral. Limita funcţiei într-un punct. Punct de acumulare.

Calculul limitelor funcţiei cu ajutorul derivatei. diferenţialelor funcţiilor uzuale. Derivata funcţiei compuse.18. Funcţii derivabile pe o mulţime. Să utilizeze metodele legate de aplicaţiile derivatei ca metode calitativ noi de studiere a funcţiei. Să utilizeze derivata la determinarea intervalelor de monotonie şi a extremelor funcţiei. 5. economie.25. punct de extrem. Să calculeze derivatele literale şi cele de ordin superior ale funcţiilor.15.27. Optimizări.24. 5. n ∈N*. reprezentarea grafică a ei.16. 5. Aplicaţii ale diferenţialei la calculul aproximativ. Să utilizeze în diferite contexte teoremele Fermat.5. Să utilizeze în diverse contexte noţiunea de diferenţială a funcţiei. 5. Diferenţiala funcţiei. să utilizeze în diverse contexte formulele obţinute. extremele funcţiei. Puncte de extrem.23. 5. Să utilizeze noţiunile de grafic concav (convex) pe un interval. Să utilizeze în diverse situaţii regulile de derivare.26. . Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică. Să utilizeze proprietăţile funcţiilor derivabile în situaţii reale sau modelate. 5. Să determine punctele de inflexiune. de rezolvare a problemelor teoretice şi practice. Să aplice noţiunea de derivată în geometrie. Probleme din diverse domenii ce conduc la noţiunea de derivată. 5.21. Interpretarea geometrică şi fizică a derivatei. Calculul derivatelor.20. derivată laterală a unei funcţii într-un punct. Regula lui l΄Hospital.29. . Reguli de derivare. punct de inflexiune. Derivata de ordin n. Lagrange. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de punct critic. la dreapta) într-un punct. fizică. n ≤ 3. interpretarea ei geometrică şi analitică. Să recunoască noţiunea de funcţie monotonă pe un interval în interpretare geometrică. 5.22. 5. economie. pe un interval. Rolle. Lagrange. Să deosebească funcţiile derivabile de cele ce nu posedă derivată (la stînga. Proprietăţile funcţiilor derivabile: teoremele Fermat.28. 5. 5. 5.17. Rolle. 5. Aplicaţii ale derivatelor Aplicaţii ale derivatelor în studiul variaţiei funcţiei. Să utilizeze regula lui l΄Hospital în diverse contexte. convexitate a unei funcţii cu ajutorul derivatei. geometrie. 29 Funcţii derivabile Noţiunea de derivată. Puncte critice. extremele funcţiei. Probleme de maxim şi minim. Tabelul derivatelor funcţiilor elementare. Să utilizeze definiţia derivatei la calculul derivatelor funcţiilor uzuale. intervalele de concavitate.19. 5.

Utilizarea unor elemente de geometrie metrică.8. Arii. Să recunoască corpurile de rotaţie şi să le clasifice după diverse criterii date. Transformări geometrice în spaţiu Transformări izometrice în spaţiu: . 6. asemănarea în diverse contexte.asemănarea.3. 6. Secţiuni în corpurile geometrice (diagonale.1. . 6. Sfera. Corpuri înscrise şi circumscrise. Să aplice derivatele la modelarea matematică a realităţii fizice. Volume 30 . . la rezolvarea unor probleme de maxim şi minim din diverse domenii. paralele cu bazele). Să utilizeze proprietăţile poliedrelor şi ale corpurilor de rotaţie în situaţii reale sau modelate. 6.2. Corpuri de rotaţie Cilindrul. simetria faţă de un punct. La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 6. Să utilizeze terminologia aferentă transformărilor geometrice studiate.translaţia. Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice. Să recunoască şi să utilizeze simetria axială.7. simetria faţă de un plan. Trunchiul de piramidă. Trunchiul de con. 6. a corpurilor geometrice cu diferite plane. perimetre.simetria axială. Să recunoască poliedrele studiate şi să le clasifice după diverse criterii date.4. 6.simetria faţă de un punct. Corpul sferic. măsuri de unghiuri. Să recunoască figurile geometrice plane din cadrul corpurilor spaţiale. Poliedre Prisma. translaţia. Să aplice diferenţiale la efectuarea calcului aproximativ. Să reprezinte diverse proiecţii paralele în plan ale unui corp geometric. . 6.simetria în raport cu un plan. Să calculeze lungimi de segmente. 5. indicate la conţinuturi. 6.5. Să reprezinte secţiunile.30. Conul. Poliedre regulate. axiale.9. Utilizarea unor transformări geometrice.6. . Să clasifice transformările geometrice studiate în spaţii după diverse criterii studiate.5.31.10. 6. Obiectiv-cadru: VI. arii şi volume în corpuri geometrice şi în secţiunile lor cu plane. Piramida.

1. Să refacă o estimare deja făcută îmbunătăţind “marja” de eroare. întreg. măsuri de unghiuri. raţional. Să estimeze lungimi de segmente. 6. 1. Să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor cu numere reale. 1.5. Să estimeze ordinul de mărime al unui număr real rezultat dintr-un calcul. folosind diferite forme echivalente de scriere. Să poziţioneze numere reale pe axa numerelor şi numere complexe în sistemul ortogonal de coordonate în plan. să efectueze treceri de la o formă de scriere la alta. Evaluările făcute vor arăta dacă: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I.6. CLASA A XII-A Obiective-cadru. 31 .12.6. complexe.4. Să reprezinte numere reale. complexe. Să estimeze diferite măsuri în raport cu anumite unităţi de măsură.1. Să efectueze estimări pentru verificarea corectitudinii unor calcule. capabil: 1. 1. complex şi efectuarea operaţiilor cu numere La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi Mulţimi numerice. 1.13. Să utilizeze formulele pentru calcularea ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor geometrice în situaţii reale sau modelate. real. perimetre.2. arii şi volume în corpuri geometrice din situaţii reale sau modelate. 6.3.11. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. Operaţii cu numere. Obiective de referinţă.

Împărţirea la „X-a". 2. Să recunoască polinoame cu coeficienţi complecşi. 32 Polinoame cu coeficienţi complecşi. Să utilizeze terminologia aferentă logicii matematice. metoda inducţiei matematice în diverse contexte. Proprietăţi. 2. Să formuleze enunţuri în care intervin operatorii şi cuantificatorii logici. cu ajutorul exemplelor sau contraexemplelor. 2. 3. Să aplice algoritmul împărţirii polinoamelor. Teorema lui Bezout.Obiectiv-cadru: II. Aplicaţiile logicii matematice la demonstrarea teoremelor şi rezolvarea problemelor.1. Împărţirea polinoamelor. Teorema lui Abel-Ruffini şi teorema .3.2. Valoarea unui polinom.1.6. Calcul algebric. Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii. 3. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 2.8. 2. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 3. Să efectueze operaţiile de adunare şi înmulţire a polinoamelor cu o nedeterminată. Obiectiv-cadru: III. 2. inecuatii.5. Să utilizeze schema lui Horner la împărţirea polinoamelor.7. 3. 2. Să facă generalizări şi să le verifice sau să dea un anumit grad de justificare a lor.9. Operaţii cu polinoame.2. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. Să formuleze predicţii bazate pe experienţă. 2. Rădăcinile polinoamelor. Forma algebrică a polinoamelor. Definiţia polinomului. 2.3. Rezolvarea de ecuaţii. Să utilizeze elemente de combinatorică. Să efectueze operaţii cu mulţimi.4. Aplicaţii ale mulţimilor şi operaţiilor cu mulţimi la rezolvarea de probleme. Schema lui Horner.4. Să utilizeze proprietăţile relaţiei de egalitate şi ale relaţiei de inegalitate în mulţimi numerice. Teorema împărţirii cu rest. Să utilizeze relaţiile de incluziune şi de egalitate între mulţimi.

Reprezentări grafice a seriilor statistice. să clasifice evenimente după diverse criterii. Să calculeze rădăcinile polinomului.7.9.6. Să exploreze modalităţi de a căuta cel mai mic multiplu comun a două polinoame. Aplicaţiile polinoamelor la rezolvarea unor ecuaţii algebrice de gradul n (1≤ n ≤ 4. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de eveniment ataşat unui experiment. incompatibile. Să utilizeze noţiunile de variabilă aleatoare discretă pe exemple concrete. Rădăcinile polinoamelor cu coeficienţii reali. Probabilitatea evenimentului. 3.1. n∈N* ) cu coeficienţii reali. Rădăcini multiple. 4. întregi. 3. populaţie statistică. . inclusiv din cotidian. raţionali. 4.3. Compararea datelor. imposibil. Să determine valoarea unui polinom. 3. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de statistică matematică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 4. 3.5. raţionali.3. Obiectiv-cadru: IV. 4. Ecuaţii reciproce de gradul 3. Relaţiile între rădăcinile şi coeficienţii polinomului (relaţiile lui Viete). Să determine probabilitatea producerii unui eveniment utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile şi să calculeze probabilitatea realizării a fiecărui din n evenimente egal probabile. aplicînd diverse metode. Cel mai mare divizor comun a două polinoame. Eveniment sigur.6. Relaţia de divizibilitate. Să determine valoarea medie a variabilei aleatoare discrete.8. Operaţii cu evenimente. Modul. Frecvenţele absolută şi relativă a evenimentului.2. inclusiv relaţiile Viete. Valoarea medie a variabilei aleatoare discrete. Divizibilitatea polinoamelor. 4. 4. Să recunoască şi să utilizeze corelaţia statistică (pe exemple concrete). Să construiască şi să interpreteze di33 Evenimente. Să aplice algoritmul lui Euclid la calculul celui mai mare divizor comun a două polinoame. 4. lui D' Alembert-Gauss (fără demonstraţie). sondaje (exemple din cotidian).4. aplicînd diverse modalităţi studiate. întregi. Proprietăţile fundamentale ale relaţiei de divizibilitate. mediana serie statistice. Să folosească proprietăţile relaţiei de divizibilitate a polinoamelor în diverse contexte. Unităţi statistice.5. Cel mai mic multiplu comun a două polinoame. Evenimente compatibile. Aplicaţii ale organizării datelor. soluţiile unor ecuaţii algebrice.

Să organizeze datele în exemple din cotidian (coduri poştale. mediana. şiruri La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 5. 5. Să calculeze primitive şi integrale nedefinite aplicînd proprietăţile respective şi tabelul de integrale nedefinite.8.1. Proprietăţile de bază ale integralei nedefinite.9. 5. Să calculeze aria subgraficului funcţiei şi volumul corpului de rotaţie. Să determine modul. . Noţiunea de integrală nedefinită. Noţiunea de integrală definită. aplicînd integrala definită.2. frecvenţa seriei statistice. 4. Să recunoască subgraficul unei funcţii în diverse contexte. funcţii. – metoda de schimbare de variabilă. 5. 4.5. Pproprietăţile fundamentale ale funcţiilor continue care admit primitive.7.9. liste. Obiectiv-cadru: V. 5. coduri secrete etc. Să interpreteze geometric integrala definită a unei funcţii continue cu valori nenegative. 5.3. Tabela de integrale nedefinite ale funcţiilor elementare studiate. 4. Integrala definită. 5. Să calculeze integrale nedefinite şi definite aplicînd: – integrarea prin părţi. diagrame. Să aplice proprietăţile studiate integralelor definite în diverse contexte. Să aplice în diverse contexte noţiunea de integrală nedefinită. tabele şi să extragă informaţiile din tabele. Aplicaţii ale integralei definite la calcularea: − ariei subgraficului funcţiei.) şi informatică (algoritmizarea datelor). Să calculeze integrale definite aplicînd tabelul de integrale. Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii. Formula lui Leibnitz-Newton Proprietăţile fundamentale ale integralelor definite. 34 Primitive Noţiunea de primitivă a funcţiei continue.8. − volumului corpului de rotaţie. 5.4. Să recunoască primitiva unei funcţii continue. Să aplice formula lui LeibnitzNewton la calcularea integralei definite. Subgraficul funcţiei. Să reprezinte rezultatele observaţiilor prin desene. Formula de integrare prin părţi a integralelor nedifinite Metoda de schimbare de variabilă pentru integralele nedefinite de tipul ∫ f(ϕ(x)) ⋅ ϕ΄(x)dx.10.agrame statistice.7.6. pentru integralele nedifinite de tipul ∫ f(ϕ(x)) ⋅ ϕ΄(x)dx 5. Reprezentarea geometrică a integralei definite a unei funcţii cu valori nenegative. 5.

Asimptotele hiperbolei.4. Ecuaţia canonică. . Ecuaţia generală. Să recunoască conicele în situaţii reale sau modelate. Să recunoască şi să construiască dreapta după diferite ecuaţii ale ei. b) determinate de pantă şi un punct. La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 6. să recunoască ecuaţia tangentei la diferite conice. 6. d) în formă generală.11. 6. Tangenta la elipsă.6. 6. Paralelismul şi perpendicularitatea dreptelor.2. Ecuaţia dreptei determinate de: a) două puncte. Distanţa de la un punct la o dreaptă. integrală nedefinită şi integrală definită. Să scrie ecuaţia dreptei: a) determinate de două puncte. Ecuaţia canonică. 6.9. conicelor în diverse contexte. Definiţie. c) prin tăieturi. Recunoaşterea figurilor plane şi a corpurilor geometrice.10.5.1. Să determine poziţia reciprocă a două drepte în plan fiind date ecuaţiile lor. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică. Definiţie. Ecuaţia canonică. Elipsa. Ecuaţia canonică. 35 Dreapta în plan Distanţa dintre două puncte în plan. 5. Coordonatele mijlocului unui segment. Să utilizeze terminologia aferentă dreptelor.12. Tangenta la parabolă. Definiţie. Dreapta în plan. Poziţia reciprocă a două drepte în plan. Conice Cercul.Să descrie poziţiile dreptelor. Să calculeze măsura unghiului dintre două drepte în plan. inclusiv ca intersecţii ale suprafeţei conice cu planul. punctelor în plan. Parabola. Aria unui triunghi. c) prin tăieturi. Unghiul dintre două drepte. Să calculeze distanţa dintre două puncte în plan fiind date coordonatele acestora. 6. 6.5. Obiectiv-cadru: VI. Să scrie.7. Să calculeze distanţa de la un punct la o dreaptă. 6.11. Să determine poziţia reciprocă între dreaptă şi conice prin metoda geometrică şi/sau analitică. b) pantă şi un punct. Să aplice în situaţii reale sau modelate noţiunile de primitivă. Definiţie. 6. coordonatele mijlocului unui segment. Utilizarea unor transformări geometrice. Tangenta la hiperbolă. 6. Să folosească estimări pentru verificarea valorii obţinute a integralei definite.8. d) ecuaţia generală a dreptei.3. 6. Hiperbola.

Funcţiile trigonometrice. 6. 36 . Calcul diferenţial. Recapitulare şi completări. Sisteme de ecuaţii liniare. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. Geometria în plan. logaritmică. Elemente de combinatorică. Sisteme. Integrala nedefinită. 1. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. Ecuaţii. 6. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. Primitiva. Elemente de logică. 4. 4. 2. 9. 4. Binomul lui Newton. 3. Elemente de axiomatica geometriei spaţiale. 2. 3. 5. Determinanţi. Mulţimi. 8. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. Recapitulare şi completări. 2. Totalităţi. Matrice. Clasa a Xl-a Recapitulare şi completări. Elemente de axiomatica geometriei plane. Clasa a XII-a 1. Aplicaţii. Poliedre. Metoda inducţiei matematice. PROFIL UMANIST EŞALONAREA BLOCURILOR DE CONŢINUT PE CLASE Clasa a X-a Recapitulare şi completări. Relaţii şi funcţii. 1. Numere complexe. Inecuaţii. Transformări geometrice în spaţiu.B. Integrala definită. Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 3 ore pentru profilul umanist. Corpuri de rotaţie. Limite de şiruri. radical. Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 3 ore pentru profilul umanist. Funcţia putere. 7. Polinoame în mulţimea numerelor complexe. Numere reale. exponenţială. 7. 3. Limite de funcţii. Derivate. Paralelismul şi perpendicularitatea în spaţiu. 5.

Logaritmul unui număr pozitiv. real. 2) a = − a .8.6. întreg. Proprietăţi: 1) a ≥ 0. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. b b 2 Operaţii cu numere reale (adunarea. complex. 1. scăderi. Obiective de referinţă. Evaluările făcute vor arăta dacă: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I. 5. înmulţirea. Z. dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică. împărţiri. raţional. împărţirea. 5) a a = . real. Z. n=2. ridicări la puteri cu exponent număr raţional. iraţional. Proprietăţi. 3 cu logaritmii numerelor pozitive. 6. CLASA A X-A Obiective-cadru. 1.1. Să efectueze calcul rapid cu expresii numerice simple. Ordinea compartimentelor poate fi schimbată. Să compare numerele reale prin diverse metode.Elemente de statistică matematică şi teoria probabilităţilor. real. întreg. 37 .b ≠ 0. real. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor. Q. Să descompună un număr real dat utilizînd operaţiile studiate. Proprietăţi. 1. 1. Modulul numerelor reale. n∈N. Să recunoască elementele mulţimilor numerice studiatem (N. 1. scăderea. înmulţiri. R.2. Să reprezinte geometric numerele reale şi să utilizeze terminologia aferentă noţiunilor de număr.4. Recapitulare finală. Să facă trecerea de la o formă de scriere a numerelor reale la alta. Să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor matematice. 3) a 2 = a = a 2 . Notă: Repartizarea timpului de predare-învăţare-evaluare se va determina reieşind din 3 ore pentru profilul umanist. Mulţimile N. operaţii cu radicali de ordinul n. 4) a ⋅ b = a ⋅ b .7. folosind diverse forme. extragerea rădăcinilor). Logaritmarea şi potenţierea expresiilor.3. 1. Numere reale Noţiunea de număr natural. Q. Să efectueze adunări. 1. raţional. Efectuarea operaţiilor cu numere La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 1. R) şi să scrie numere reale.5. ridicarea la putere cu exponent raţional.

proprietăţilor operaţiilor algebrice. 2. 2. îmbunătăţind marja de eroare. m Ecuaţii ce conţin Pn. propoziţia reciprocă. Implicaţia şi echivalenţa predicatelor.Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii cu ajutorul exemplelor. teoremă directă. Propoziţia directă. prin refacerea lor.4. radicali.2. diferenţa.1. concretizări şi să le verifice prin diverse modalităţi (exemple. relaţia de apartenenţă a elementelor unei mulţimi. Să aplice în diverse contexte cuantificatorii existenţial şi universal. 2.5. combinări (fără repetări). Să utilizeze în diverse contexte relaţiile de incluziune şi egalitate între mulţimi.3. negaţie. Cardinalul mulţimii finite.6. definiţie. Tabelul de adevăr. Proprietăţi fundamentale. Să folosească terminologia aferentă teoriei mulţimilor. proprietăţi. Combinatorica Noţiunea de mulţime ordonată.10. Relaţia de incluziune. teoremă. Să opereze cu noţiunile: ipoteză. conjuncţia. 1. implicaţia. 2. Operaţii cu mulţimi (reuniunea. Să analizeze diferite estimări deja făcute. implicaţie. Noţiunea de propoziţie. echivalenţă. formule. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. echivalenţa. A m . Noţiunea de predicat. Valoarea de adevăr a propoziţiei. disjuncţia. produsul cartezian). disjuncţie. demonstraţie. concluzie. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 2. Operaţii cu propoziţii: negaţia. 1. tabelă de adevăr). Relaţia de egalitate. C n . Permutări. Cuantificatorii existenţial şi universal. Elemente de logică matematică. n 38 . folosind puteri. Să folosească estimări şi aproximări pentru verificarea validităţii unor calcule cu numere reale. contraexemplelor. tabelă de adevăr. cuantificator.11.1. conjuncţie. contraexemple.9. Relaţia de apartenenţă. Să aproximeze numerele date Aproximări şi estimări cu numere reale prin lipsă sau prin adaos. Obiectiv-cadru: II. logaritmi. aranjamente. Să facă generalizări. intersecţia. Noţiunea de factorial. teoremă reciprocă. operator logic. 2. Mulţimi Noţiunea de mulţime. axiomă.

inecuaţii. 2. 2. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării ecuaţiilor şi inecuaţiilor. aranjamente.Să aprecieze rigoarea.2. Rezolvarea de ecuaţii. g ( x) ⋅ f ( x) = 0 şi reductibile la ele. Transformarea expresiilor transcendente. Obiectiv-cadru: III. Să utilizeze permutările. fundamentale ale coeficienţilor binomiali. aranjamentele în rezolvarea ecuaţiilor. 2.14. Sisteme. totalităţi de ecuaţii (inecuaţii). b ∈ R . Să identifice noţiunile de permutări. problemelor simple din viaţă. Să identifice noţiunea de mulţime ordonată. combinările. 2. sintetic.3. Ecuaţii iraţionale Ecuaţii iraţionale de tipul: 1. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 3. Să utilizeze proprietăţile coeficienţilor binomiali la rezolvarea diverselor probleme.Să efectueze transformări identice ale expresiilor transcendente simple. combinări ale elementelor unei mulţimi finite.7.9.1. Să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuaţiilor iraţionale de tipul: Ecuaţii şi inecuaţii raţionale. 2. 2. nute. 3. a. geometric rezultatele obţi. 39 .Triunghiul lui Pascal. Proprietăţile cu mulţimi. 2.13.2.12.8. Să utilizeze în situaţii reale sau modelate binomul lui Newton şi/sau formula termenului general. Să folosească estimări şi aproximări pentru verificarea validităţii unor calcule cu mulţimi şi elemente de combinatorică. 2.11. Calcul algebric. f ( x) = ax + b. Să efectueze operaţii studiate Formula termenului general. Să determine submulţimile Binomul lui Newton unei mulţimi. 3.10. să reprezinte analitic.

logaf(x)=b. 3. 2.1. tg 2α. tg (α ± β). ecuaţii exponenţiale ce se reduc la ecuaţii algebrice studiate. b) formulele unghiului dublu sin2α. f ( x) = ax + b. Să recunoască ecuaţiile exponenţiale şi logaritmice.4. Să utilizeze diverse metode de rezolvare a ecuaţiilor exponenţiale şi logaritmice indicate la conţinuturi. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de eveniment ataşat unui experiment. Identităţile trigonometrice uzuale: a) formulele sumei sin (α ± β). a>0. Să aplice ecuaţiile. g ( x) ⋅ f ( x) = 0 şi reductibile la ele.12. Să aplice diverse metode de rezolvare a sistemelor de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice studiate. 3. Să recunoască sistemele (totalităţile) de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice studiate.7.11. Obiectiv-cadru: IV. Să folosească estimări şi aproximări în rezolvări de ecuaţii. să clasifice evenimente după diverse criterii. 3. logaf(x)= logag(x). ecuaţii logaritmice simple în rezolvarea cărora se utilizează definiţia logaritmului şi/sau proprietăţile acestuia. 3. 40 . 2. 3. a≠1 4.13. 5. a. aplicînd diverse unităţi de măsură. Ecuaţii logaritmice Ecuaţii logaritmice de tipul: 1. Să utilizeze cercul trigonometric în rezolvarea unor exerciţii şi probleme.5. sistemele studiate în diverse domenii. b ∈ R Ecuaţii exponenţiale Ecuaţii exponenţiale de tipul: 1.1.10. cos (α ± β).9. 3.Să aplice elemente de trigonometrie în diverse domenii. cos2α şi formulele de micşorarea gradului. Să măsoare unghiuri. 3. sisteme. 3. totalităţi. ecuaţii logaritmice reductibile la ecuaţii algebrice studiate.8. Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice Sisteme de ecuaţii exponenţiale şi logaritmice ce conţin ecuaţii exponenţiale şi/sau logaritmice studiate. 3. Organizarea datelor şi utilizarea unor elemente de statistică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 4. inecuaţii. 3. logaf(x) ± logag(x)= loga ϕ(x). 2. inecuaţiile.6. af (x)=ag (x) şi reductibile la ele. Să recunoască şi să utilizeze identităţile trigonometrice fundamentale şi formulele indicate la conţinuturi în diverse contexte. 3.

Utilizarea unor elemente de geometrie metrică.4. Teorema lui Thales. 4.3. Să recunoască proprietăţile studiate funcţiei şi ale graficului ei. Obiectiv-cadru: V.1. . Proprietăţile şi graficele lor. Să sorteze şi să clasifice obiecte pe baza unor criterii. diagrame. şiruri La sftrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 5. extreme. zerouri. relaţii prin desene şi tabele şi să extragă informaţii din tabele. Obiectiv-cadru: VI. Să reprezinte rezultatele observaţiilor. 41 Geometria în plan Poziţia relativă a două drepte în plan. graficul funcţiei în diverse contexte. 4. 5. Graficul funcţiei. Axioma lui Euclid. definiţii. 5. Funcţiile elementare principale: funcţiile de gradul I şi II. logaritmică.3. proporţionalitatea directă şi inversă.5.2. 5. logaritmică. liste. coduri secrete etc. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de funcţie. Să recunoască şi să utilizeze axiome. Să determine probabilitatea producerii unui eveniment utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile. exponenţială. funcţia radical. funcţia radical. funcţia putere. Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice.1. să formuleze Criteriile. Proprietăţi ale funcţiei referitoare la monotonie. teoreme specifice geometriei în plan şi spaţiu. Noţiunea de funcţie inversabilă. după care alege o mulţime de obiecte. funcţii.) şi informatică (algoritmizarea datelor). Paritatea. Să utilizeze proprietăţile funcţiilor: funcţiile de gradul I şi II.4. proporţionalitatea directă şi inversă.2. Să organizeze datele în exemple din cotidian (coduri poştale. Moduri de definire a funcţiei. Să clasifice funcţiile studiate după diverse criterii studiate. Compunerea funcţiilor elementare. Utilizarea unor transformări geometrice La sfîrşitul clasei a X-a elevul va fi capabil: 6. funcţia putere. Recunoaşterea si utilizarea unor relaţii. 4. exponenţială.4. Funcţii reale Noţiune de funcţie.

Să recunoască şi să utilizeze: − concurenţa dreptelor în plan în diferite contexte. 6. teoremă. Triunghiuri circumscrise. figurilor în plan şi spaţiu.10. Plane paralele. proprietăţi. 6. Dreapta perpendiculară pe plan. drepte perpendiculare pe plan. figurilor în plan şi spaţiu. dreptunghiul. − plane paralele în diverse contexte. 6. Să utilizeze criteriile de paralelism ale dreptei cu planul. Să construiască. Să recunoască.5. Să recunoască şi să descrie poziţii relative ale punctelor. trapezul şi proprietăţile lor. să identifice. directa. Dreapta paralelă cu planul. 6. 6. 6. segmentelor. Poziţia relativă a dreptelor în spaţiu. Teorema celor trei perpendiculare. Poziţia relativă a dreptei şi a cercului. Patrulatere. Să clasifice afirmaţii aplicînd diverse criterii (axiomă.3. planelor şi corpurilor în spaţiu. Relaţiile metrice în triunghiul dreptunghic. de la o dreaptă la un plan. Unghi înscris. Unghi la centru.6. Ariile figurilor plane studiate. Plane perpendiculare. să deseneze drepte concurente. Triunghiuri înscrise. criteriu. drepte ce nu intersectează planul. 42 .4. neconcurente. − proprietăţile figurilor plane studiate în diferite contexte. Poligoane regulate. Distanţa de la un punct la o dreaptă.2. proprietăţi. dreptelor. dreptelor pe plan. Paralelogramul.12. planelor şi corpurilor în spaţiu. criteriu. Reciprocele. secţiunea axială. Proiecţii ortogonale a punctelor. Poziţia relativă a două plane. folosind materiale adecvate. Poligoane convexe.11. proprietăţi.6. rombul. Unghiul dintre dreaptă şi plan. Să recunoască. dreptelor. consecinţă. Să recunoască. Patrulatere convexe. pătratul. să descrie şi să deseneze drepte perpendiculare. 6. criteriu. 6. Unghi diedru.7. Geometria în spaţiu Elemente ale sistemului axiomatic a geometriei în spaţiu. Să aplice în situaţii reale şi saumodelate elementele de geometrie în plan studiate. Discul. modele ale unor poziţii relative ale punctelor. plane perpendiculare.8. Secţiuni cu plane în corpuri geometrice (secţiunea diagonală. Proprietăţi. Să reprezinte în plan configuraţii geometrice. Să recunoască şi să utilizeze triunghiurile congruente şi asemenea în diverse contexte.9. Cercul. paralele în plan şi în spaţiu. secţiunea paralelă cu bazele). criteriu. să deseneze drepte ce intersectează planul. 6. proprietăţi. Poziţia relativă a dreptei şi planului. Liniile importante în triunghi. 6. Congruenţa şi asemănarea figurilor. reciproca).

Să calculeze lungimile unor segmente. Să calculeze lungimi de segmente. 6.16.6. dreptelor. Să recunoască şi să utilizeze relaţiile metrice în triunghiul dreptunghic în diverse contexte.19. Să interpreteze reprezentări plane ale configuraţiilor spaţiale. unghiul plan al unui unghi diedru. 6. Să recunoască şi să utilizeze criteriile de perpendicularitate a două drepte. a două plane în diverse contexte. 43 . a dreptei şi a planului. să calculeze măsuri de unghiuri studiate în spaţiu. secţiunea paralelă cu bazele).18. 6. 6.20. 6. secţiunea axială. segmentelor.21. Să aplice elementele de trigonometrie studiate în geometrie.13. utilizînd teorema celor trei perpendiculare şi a relaţiilor metrice în triunghi.15. să imagineze corespondenţa spaţială a acestora şi să extragă din aceste reprezentări elemente semnificative.17. 6. perimetre. Să recunoască şi să construiască unghiuri diedre. 6. arii ale figurilor ce se obţin la secţionarea corpurilor geometrice cu diverse plane (secţiunea diagonală. Să recunoască şi să construiască proiecţii ortogonale ale punctelor. 6. măsura unor unghiuri.14. Să recunoască figurile geometrice plane din cadrul figurilor spaţiale în contextul paralelismului şi al perpendicularităţii figurilor.

Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică. Să formuleze enunţuri în care intervin operatorii logici şi cuantificatori. se contexte.1. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. Să utilizeze numere complexe si reale scrise în diferite forme în diver. din alte discipline. Obiective de referinţă. Mulţimea C. 44 . 2.4. Să calculeze puteri cu exponent natural al lui i. dintr-un calcul. Să utilizeze terminologia aferen. tă noţiunii de număr complex. întreg.5. Să formuleze predicţii bazate pe experienţă.1. Să efectueze operaţii aritmetice cu numere complexe date în forma algebrică.3. 1. 2. real. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 2. 1. Noţiune de număr complex. 1.2. cu ajutorul exemplelor sau contraexemplelor din matematică. Să facă generalizări şi să le verifice sau să dea un anumit grad de justificare a lor.3. 1. Incluziunile N⊂Z⊂Q⊂R⊂C. Forma algeva fi capabil: 1. Evaluările făcute vor arăta dacă: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I. Obiectiv-cadru:II.2.CLASA A XI-A Obiective-cadru. raţional. Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii.brică a numerelor complexe.4. Să estimeze ordinul de mărime al unui număr real rezultat dintr-o operaţie dată.Operaţii aritmetice cu numere complexe scrise în forma algebrică. complex şi efectuarea operaţiilor cu numere La sfirşitul clasei a Xl-a elevul Numere complexe. 2.

Determinanţi de ordinul doi. Să recunoască şi să rezolve sisteme de ecuaţii liniare.8. inecuaţiilor. Obiectiv-cadru: III.7. c∈R. Să rezolve ecuaţii de forma ax2 +bx +c = 0. Să utilizeze relaţiile de incluziune şi egalitate între mulţimi. bipătrate în C Sisteme de ecuaţii liniare. 2. 3} Metoda lui Gauss. regula lui Cramer).1. 2. Proprietăţi Determinanţi.2.6. inclusiv omogene.5. în R şi C. a. 45 . 2. inclusiv omogene. să calculeze prin diferite metode determinanţii de ordinul doi. Calculul determinanţilor de ordinul doi. Noţiune de matrice. m ∈ {1. Sisteme de m ecuaţii liniare cu n necunoscute. ax4+bx2+c=0 unde. 3. Să recunoască mulţimi finite şi mulţimi infinite. trei. Operaţii cu matrice. Să efectueze operaţii cu mulţimi. Să aplice elemente de combinatorică în diverse contexte.9. 2.6. Noţiuni generale. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării ecuaţiilor. 3. 3. Calcul algebric. trei şi termenii lor.5. sistemelor şi totalităţilor. a≠ 0. Să aprecieze rigoarea. proprietăţile lor. Să utilizeze operaţiile cu matrice şi proprietăţile lor în situaţii reale şi/sau modelate. Ecuaţii de gradul al doilea. Să utilizeze terminologia studiată aferentă logicii matematice. inecuaţii. 3.3. trei. Să recunoască.2. 3. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 3. Regula lui Cramer. b. prin diverse metode (metoda lui Gauss. 2.4. Rezolvarea de ecuaţii. Să clasifice matricele după diverse criterii studiate şi să utilizeze terminologia aferentă noţiunii de matrice. n.

46 Limita funcţiei Noţiunea de vecinătate a unui punct. Limita sumei. verticală. limite de funcţii compuse într-un punct. Să recunoască asimptotele funcţiei elementare studiate definită grafic.4.2. Să reprezinte rezultatele observaţiilor. Să utilizeze în diverse situaţii regulile de derivare şi formulele derivatelor funcţiilor elementare studiate. Limite remarcabile: sin x lim = 1. Organizarea datelor şi utilizarea unor elemente de statistică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 4. relaţii prin diverse grafice. diagrame. Să recunoască noţiunea de derivată. diagrame şi să extragă informaţii din tabele. oblică. 5.3.Obiectiv-cadru: IV.1.3. Limita funcţiei într-un punct. grafice. . necesitatea introducerii ei. să aprecieze utilitatea ei. produsului. 4.5. Să calculeze limite de funcţii elementare studiate într-un punct. Să utilizeze noţiunea de vecinătate a unui punct în R în diverse contexte.2. 5. tabele. 5. Recunoaşterea si utilizarea unor relaţii. Calculul limitelor funcţiilor elementare studiate. şiruri La sfîrşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 5. Continuitatea funcţiilor elementare studiate. 5. Să selecteze din mulţimea datelor culese informaţiile relevante pentru rezolvarea unei probleme.1. Să determine intervalele de continuitate a funcţiilor elementare definite grafic. 4. x→∞ ⎝ x⎠ 1 x lim(1 + x) x = e. Noţiunea de funcţie continuă într-un punct. funcţii. cîtului a două funcţii. liste. Obiectiv-cadru: V. 5. x→0 Noţiunea de asimptotă orizontală.6. x→0 x ⎛ 1⎞ lim⎜1 + ⎟ = e. Să estimeze şansa producerii unui eveniment şi să dea justificări pentru estimarea propusă. pe o mulţime.

Derivata funcţiei compuse. Derivata funcţiei Noţiunea de derivată. Piramida. Funcţii derivabile pe o mulţime. Să utilizeze în diferite contexte teorema lui Fermat. Să utilizeze metodele legate de aplicaţiile derivatei ca metode calitativ noi de studiere a funcţiei.simetria axială.5. Să aplice noţiunea de derivată în geometrie. Interpretarea geometrică şi fizică a derivatei. 8. Derivată funcţiei într-un punct.3. Trunchiul de piramidă. Să aplice derivatele la modelarea matematică a realităţii fizice. punct de extrem. Să utilizeze derivata la determinarea intervalelor de monotonie şi a extremelor funcţiei. la rezolvarea unor probleme de maxim şi minim din diverse domenii. fizică. . 5. Puncte de extrem. 9. 6. simetria faţă de un plan în diverse contexte. Să utilizeze proprietăţile funcţiilor derivabile în situaţii reale sau modelate. Recunoaşterea figurilor şi a corpurilor geometrice. Reguli de derivare. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică. 5. Aplicaţii directe ale derivatelor în fizică. Optimizări simple. Poliedre Prisma. Utilizarea unor transformări geometrice La sfirşitul clasei a Xl-a elevul va fi capabil: 6. extremele funcţiei. 7. 5. 5. Să recunoască noţiunea de funcţie monotonă pe un interval în interpretare geometrică. 47 Transformări geometrice în spaţiu Transformări izometrice în spaţiu: . 13. Aplicaţii ale derivatelor în studiul variaţiei funcţiei. geometrie. Să recunoască şi să utilizeze simetria axială. Să utilizeze terminologia aferentă transformărilor geometrice studiate. 5. . Probleme simple de maxim şi minim. Obiectiv-cadru: VI. 5. Reprezentarea grafică a funcţiilor polinomiale şi raţionale simple. extremele funcţiei. Probleme din diverse domenii ce conduc la noţiunea de derivată.2. de rezolvare a problemelor teoretice şi practice. Tabelul derivatelor funcţiilor elementare.simetria în raport cu un plan. 14. 6. Puncte critice. simetria faţă de un punct. 11. 10. 5.1. . 12. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de punct critic. Proprietăţile funcţiilor derivabile: teorema lui Fermat. Să clasifice transformările geometrice studiate în spaţii după diverse criterii.simetria faţă de un punct. Calculul derivatelor funcţiilor uzuale.

Să utilizeze formulele pentru calcularea ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor geometrice în situaţii reale sau modelate.7. perimetre. 6. 6. Să calculeze lungimi de segmente. arii şi volume în corpuri geometrice din situaţii reale sau modelate. să facă treceri de la o formă de scriere la alta. indicate la conţinuturi. Să recunoască figurile geometrice plane din cadrul corpurilor spaţiale. Operaţii cu numere. Să estimeze lungimi de segmente. Obiective de referinţă. Să reprezinte secţiunile.11. Arii. Să reprezinte diverse proiecţii paralele în plan ale unui corp geometric. Evaluările făcute vor arăta dacă: elevul este capabil: Conţinuturi Obiectiv-cadru: I. Volume CLASA A XII-A Obiective-cadru.6. capabil: 1.12. 6. axiale. complexe.4. Să reprezinte numere reale.6. a corpurilor geometrice cu diferite plane. arii şi volume în corpuri geometrice şi în secţiunile lor cu plane. Poliedre regulate. com- plex şi efectuarea operaţiilor cu numere La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi Mulţimi numerice. Înţelegerea noţiunii de număr: natural. Să estimeze diferite măsuri în raport cu anumite unităţi de măsură. Secţiuni în corpurile geometrice (diagonale. 6. 6. raţional.5. 6.9. 48 .8.1. 6. 6. perimetre. paralele cu bazele). real. folosind diferite forme echivalente de scriere. Să recunoască poliedrele şi să clasifice poliedre după diverse criterii studiate.10. Să utilizeze proprietăţile poliedrelor în situaţii reale sau modelate. întreg.

8. complexe. Rezolvarea de ecuaţii.6.5. Obiectiv-cadru: II. Forma algebrică cienţi complecşi. Să recunoască polinoame cu coefi.6. Să utilizeze terminologia aferentă logicii matematice.1. 1. 1. 2. Să formuleze enunţuri în care intervin operatorii şi cuantificatorii logici. Aplicaţiile logicii matematice la demonstraţia teoremelor şi rezolvarea problemelor.7.2.4. 2. 1.Definiţia polinomului. Să utilizeze relaţiile de incluziune şi de egalitate între mulţimi. din teoria mulţimilor şi combinatorică La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 2. 2. Să folosească estimări pentru verificarea corectitudinii unor calcule. Să efectueze operaţii studiate cu mulţimi. a polinoamelor.1. inecuaţii. Operaţii cu polinoame. 49 . Să formuleze predicţii bazate pe experienţă. 2. sisteme şi totalităţi La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi Polinoame cu coeficienţi complecşi. Să utilizeze proprietăţile relaţiei de egalitate şi ale relaţiei de inegalitate în mulţimi numerice. Calcul algebric.3. Să estimeze ordinul de mărime al unui număr real rezultat dintr-un calcul. capabil: 3. Obiectiv-cadru: III. 2. Să utilizeze elemente de combinatorică în diverse contexte. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de logică matematică.5.3. cu ajutorul exemplelor sau contraexemplelor. Aplicaţii ale mulţimilor şi operaţiilor cu mulţimi la rezolvarea de probleme. Să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor cu numere reale. 2. Să poziţioneze numere reale pe axa numerelor. îmbunătăţind “marja” de eroare. Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii.2. Să refacă o estimare deja făcută.4. 2. 1.1.

Operaţii cu evenimente. inclusiv din cotidian. Valoarea unui polinom. 4. Împărţirea la „X-a". Probabilitatea evenimentului. Să utilizeze schema lui Horner la împărţirea polinoamelor.1.4. incompatibile. Să construiască şi să interpreteze diagrame statistice. aplicînd diverse modalităţi. inclusiv relaţiile Viete.5. utilizînd raportul: numărul cazurilor favorabile/numărul cazurilor posibile şi să calculeze probabilitatea realizării a fiecărui din n evenimente egal probabile. Reprezentări grafice a seriilor statistice. Schema lui Horner. Rădăcinile polinoamelor. Să determine probabilitatea producerii unui eveniment.3.2.3. să clasifice evenimente după diverse criterii. Împărţirea polinoamelor. 4. Compararea datelor. n ≤ 3.6. Relaţiile între rădăcinile şi coeficienţii polinomului de gradul 2. Teorema împărţirii cu rest. Obiectiv-cadru: IV. Să determine valoarea medie a variabilei aleatoare discrete. 4. Să efectueze operaţiile de adunare şi înmulţire a polinoamelor cu o nedeterminată. Să determine valoarea unui polinom.5. Evenimente compatibile. Teorema lui Bezout. Să recunoască şi să utilizeze corelaţia statistică (pe exemple concrete). Eveniment sigur. Aplicaţiile polinoamelor la rezolvarea unor ecuaţii algebrice simple de grad 1≤ n ≤ 3.6. Să utilizeze noţiunile de variabilă aleatoare discretă pe exemple concrete. imposibil. Recunoaşterea şi utilizarea unor elemente de statistică matematică şi probabilităţi La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 4. Evenimente. raţionali. 4. Unităţi statistice. n∈N* cu coeficienţii reali. 3. Frecvenţele absolută şi relativă a evenimentului. Valoarea medie a variabilei aleatoare discrete. 4. 3. n ∈N*.2. soluţiile unor ecuaţii algebrice simple de grad n. 3 (relaţiile lui Viete). Modul. populaţie statistică. Să calculeze rădăcinile polinomului. Să aplice algoritmul împărţirii polinoamelor. Să recunoască şi să utilizeze noţiunea de eveniment ataşat unui experiment. sondaje (exemple din cotidian). întregi. mediana serie statistice. aplicînd diverse metode 3.4. 3. Aplicaţii ale organizării datelor.3. 50 .

4. 5. Să calculeze integrale definite.8. Să organizeze datele în exemple din cotidian (coduri poştale. diagrame etc. 4. Primitive Noţiunea de primitivă a funcţiei continue. Noţiunea de integrală nedefinită.4.7. liste.9.7.3. 5. Tabela de integrale nedefinite ale funcţiilor elementare studiate. aplicînd proprietăţile respective şi tabelul de integrale nedefinite. Subgraficul funcţiei. Să calculeze aria subgraficului .9. Să aplice în diverse contexte noţiunea de integrală nedefinită.1. Proprietăţile fundamentale ale funcţiilor continue careadmit primitive.ariei subgraficului funcţiei. integrală nedefinită şi integrală definită. Recunoaşterea şi utilizarea unor relaţii. Să recunoască primitiva unei funcţii continue. frecvenţa seriei statistice. 5.8. 5. Să recunoască subgraficul unei funcţii elementare în diverse contexte. Proprietăţile de bază ale integralei nedefinite. Integrala definită Noţiunea de integrală definită.5. Formula lui Leibnitz-Newton Proprietăţile fundamentale ale integralelor definite. Să aplice în situaţii reale sau modelate noţiunile de primitivă. 5. Să aplice proprietăţile integralelor definite în diverse contexte. 5. Să reprezinte rezultatele observaţiilor prin desene şi tabele şi să extragă informaţiile din tabele. funcţiei aplicînd integrala definită. 5. Să determine modul. mediana. Să interpreteze geometric integrala definită a unei funcţii continue cu valori nenegative.2. Obiectiv-cadru: V. 5. funcţii. coduri secrete etc. Să calculeze primitive şi integrale nedefinite. 4. Reprezentarea geometrică a integralei definite a unei funcţii cu valori nenegative. 51 .10. Aplicaţii ale integralei definite la calcularea: 5. şiruri La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 5.6. Să aplice formula lui LeibnitzNewton la calcularea integralei definite.) şi informatică (algoritmizarea datelor). aplicînd tabelul de integrale.

6. Sfera. lungimi de cercuri.4. Corpuri de rotaţie Cilindrul. Secţiuni în corpurile de rotaţie (axiale. Arii. Să utilizeze proprietăţile corpurilor de rotaţie în situaţii reale sau modelate. Utiliza- rea unor transformări geometrice. volume ale corpurilor de rotaţie.2. arii şi volume în corpurile de rotaţie. Trunchiul de con.1. 6. Să utilizeze formulele pentru calcularea ariilor suprafeţelor şi volumelor corpurilor de rotaţie în situaţii reale sau modelate. 6.5. Corpul sferic. 6. parabolanoţiuni elementare. Să recunoască corpurile de rotaţie şi să le clasifice după diverse criterii.3. Să recunoască în situaţii reale sau modelate conicele. 6. paralele cu bazele în corpurile de rotaţie.Obiectiv-cadru: VI.9. Să estimeze diferite măsuri în raport cu anumite unităţi de măsură. Secţiuni ale suprafeţei conice cu planul: cercul. hiperbola. Să reprezinte secţiunile axiale. Să calculeze lungimi de segmente.8. Să recunoască figurile geometrice plane în cadrul corpurilor de rotaţie. Să estimeze lungimi de segmente. paralele cu bazele). Recunoaşterea figurilor plane şi a corpurilor geometrice. 6. lungimi de cercuri. 6. Utilizarea unor elemente de geometrie metrică La sfîrşitul clasei a XII-a elevul va fi capabil: 6. 52 . 6. arii şi volume în corpuri de rotaţie din situaţii reale sau modelate. Conul.6.7. elipsa.

3. şi informaţiile deja structurate. Accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea de predare-învăţare. imprimate acţiuni de învăţare cu un pronunţat caracter activ şi formativ. tehnicilor. sînt în lista de obiective şi conţinuturi în acest curriculum. în dezvoltarea capacităţilor de a opera cu informaţiile asimilate. Predarea de informaţii şi formarea sau învăţarea de capacităţi mentale specifice matematicii. care să favorizeze învăţarea prin problematizare şi descoperire. pe exersarea funcţiilor şi potenţialului psihofizic al acestora. în situaţii noi. Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învătămîntului este însoţită de reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiveducativă. în principal. pe transformarea elevului în coparticipant al propriei instruiri şi educaţii. În cadrul predării matematicii e necesară crearea unor condiţii favorabile antrenării elevilor pe calea căutărilor. de a judeca şi de a aplica cunoştinţele. Antrenarea aleatorie. operaţiilor mijloacelor pe care le utilizează profesorul pentru a asigura atingerea. procedeelor. Prin metodele de învăţămînt trebuie antrenate procesele intelectuale ale elevilor. prin jocuri didactice (în echipe. acestea asumîndu-şi o intervenţie mai activă şi mai eficientă în cultivarea potenţialului individual. 2. organizate la lecţii. Componentele de bază ale tehnologiei didactice structural-cognitive sînt: 1. Aceste operaţii mentale. concursuri etc). Această activitate are un rol deosebit de important pentru consolidarea structurilor mentale dobîndite de către elevi şi se realizează. Antrenarea sistematică a capacităţilor. 53 . de a investiga şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor sau a situaţiilor-problemă. Prin tehnologie didactică înţelegem ansamblul formelor metodelor. al cercetării. a capacităţilor formate. de către elev a obiectivelor de învăţare propuse.SUGESTII METODOLOGICE Cadrele didactice îşi pot alege metodele şi tehnicile de predare şi îşi pot adapta practicile pedagogice în funcţie de ritmurile de învăţare şi de particularităţile elevilor. adecvate capacităţilor vizate. pe activizarea la maxim a structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor. Aplicarea metodelor centrate pe elev.

a metodelor practice. La fiecare lecţie. tehnica muncii cu fişe etc.O îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informaţie. Ordinea examinării conceptelor. autorilor de manuale pentru a introduce şi a dezvălui un concept sau altul. Pentru utilizarea curriculum-ului se va ţine cont de faptul că nivelul. De exemplu. observaţia proprie. Obiectivele-cadru. experimentul şi lucrul individual. exerciţiul personal. Conţinuturile (temele) se pot repeta în mai multe obiective-cadru. evident. noţiunea de creştere (salt) a(l) funcţiei poate fi examinată. instruirea programată. De exemplu. pentru atingerea obiectivelor referitoare la elemente de construcţie axiomatică ale geometriei se pot utiliza diverse sisteme de axiome.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă. autorilor. Folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii. ordinea impusă de dependenţa logică a conceptelor. 54 . profesorul va avea ca scop să atingă cîteva obiective de referinţă (operaţionalizate de el) ce fac parte din diferite obiective-cadru. întrucît diverse obiective se vor atinge examinînd aceleaşi concepte. dezvăluind un anumit concept. a metodelor si tehnicilor de muncă intelectuală independentă. cele de referinţă. studiind proprietăţile generale ale funcţiilor sau dezvăluind conceptul de derivată a funcţiei. volumul cerinţelor este determinat de obiectivele-cadru şi cele de referinţă. Însuşirea metodelor de studiu. păstrînd. care oferă deschiderea spre autoinstruire. spre învăţare continuă. de informare şi de documentare. Aceeaşi sarcină va avea şi autorul manualului dezvăluind un concept sau altul. asaltul de idei etc. temelor este lăsată în seama profesorilor. conţinuturile dau libertate profesorilor. de grup) de genul discuţiilor.

împreună cu profesorul de fizică. dar probleme. chimie. olimpiade etc. • va organiza. Vor fi propuse spre realizare şi proiecte integrative. • va organiza sistematic. Astfel cadrul didactic: • va ţine cont de posibilităţile oferite de către manualele şcolare la matematică privind realizarea conexiunilor interdisciplinare (probleme integrative. informatică. chimie. În acest aspect profesorul de matematică va utiliza orice posibilitate de a exemplifica aplicaţiile matematicii în fizică. în viaţa cotidiană şi în alte domenii. chimia. Această categorie transpune obiectivele transdisciplinare la nivelul unor obiecte de studii înrudite sau al unor grupe integrate de discipline. • va selecta din culegerile de probleme şi exerciţii şi va propune elevilor probleme cu conţinut interdisciplinar. fizica. şi obiectivele pe aria curriculară “Matimatică şi ştiinţe”. activităţi extracurriculare. în cadrul studierii matematicii. ore integrative.. Realizarea obiectivelor pe arie curriculară va asigura interdisciplinaritatea disciplinelor şcolare matematica. în mod intenţionat. 55 . situaţii-problemă. În cadrul predării-învăţării-evaluării matematicii este necesară crearea unor condiţii favorabile privind transferul cunoştinţelor matematice în diverse domenii. informatica. în cadrul orelor şi în cadrul altor activităţi educaţionale situaţii-probleme cu conţinut interdisciplinar şi/sau aplicativ. prezenţi în probele de evaluare incluse în manual etc. activităţi practice şi lucrări de laborator cu aspect interdisciplinar şi/sau aplicativ. • va selecta din materialele didactice şi metodice probleme integrative şi le va propune elevilor în cadrul diverselor manifestări matematice (ore. prezente în textul manualului.SUGESTII DE INTERDISCIPLINARITATE În curriculum sînt incluse. fizică. inclusiv în cotidian şi în domeniul determinat de aria curriculară. ca metodă de evaluare. chimie etc. Evaluările.). • va realiza. rezolvarea cărora necesită cunoştinţe şi capacităţi integrative. biologie. informatică şi de la alte discipline.). itemi integrativi. vor include în mod obligatoriu şi itemi rezolvarea cărora necesită conexiuni interdisciplinare. În măsura posibilităţilor orele de matematică vor fi asistate de calculator. Activitatea practică şi profesională implică nu probleme separate de matematică. biologia. realizate la matematică. biologie.

Obiectivele de referinţă din curriculum sînt formulate astfel încît servesc şi drept bareme de evaluare. verificări orale. Pentru soluţionarea acestei probleme. Se ştie că la matematică progresul şcolar este posibil numai dacă la momentul oportun sînt lichidate deficienţele în învăţare şi sînt create condiţiile optimale pentru dezvoltarea progresului şcolar. evaluarea prin probe scrise. Caracteristicile specifice ale acestor tehnologii sînt exprimate sintetic în următoarele principii: • evaluarea este un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare. profesorul planifică activitatea de predare-învăţare în funcţie de performanţele elevilor obţinute la începutul ciclului şcolar (anului.SUGESTII DE EVALUARE Noutatea tehnologiilor de evaluare constă în schimbarea mecanismului evaluării care implică trecerea de la verificarea tradiţională de cunoştinţe a elevilor (cu apreciere de note a acestor cunoştinţe) la descrierea şi la evaluarea rezultatelor învăţării în raport cu unul sau mai multe criterii. Ele vizează formarea anumitor capacităţi prin prisma a patru categorii de abilităţi: • cunoaşterea conceptelor. temei de studiu etc). tehnici: observarea comportamentului elevilor în timpul lecţiilor. • determinarea progresului şcolar (randamentul în creştere şi exprimarea aprecierii prin note sau printr-o consemnare). corectarea răspunsurilor. forme. • evaluarea se bazează pe obiectivele generale şi cele de referinţă din curriculum şi pe standardele educaţionale la matematică. printre care obiectivele educaţionale sînt plasate pe primul loc. • cunoaşterea procedurilor decalcul. semestrului. În acest context evaluării îi revine un rol deosebit: de orientare a pro56 . probe practice. • evaluarea conduce elevul la o autoapreciere corectă şi la îmbunătăţirea continuă a performanţelor. antrenarea elevilor în completări. evaluarea asistată de calculator. • sistemul metodologic al evaluării performanţelor elevilor cuprinde îmbinarea diverselor metode. • rezolvarea problemelor ce implică un anumit grad de creativitate. Procesul evaluării pregătirii elevilor constă în: • evidenţierea performanţelor şcolare (rezultatele concrete obţinute în învăţare). testarea capacităţilor cognitive. • rezolvarea problemelor tipice.

discutarea în grup a dificultăţilor întîmpinate. 6. Predarea de către profesor 5. exemple de colocvii etc. Programa de remediere. Aplicarea unor teste formative sau/şi colocvii pentru formarea competenţelor de bază. 3. 8. Aplicare de teste sumative şi/sau colocvii sumative. 7. Planificarea obiectivelor de predare-învăţare 4. Deci. Evaluarea iniţială Determinarea performanţelor şcolare în raport cu obiectivele curriculare. Schema care urmează ilustrează un model posibil de integrare a evaluării în procesul de predare-învăţare şi de exersare integrantă a funcţiilor evaluării: control-formare-stimulare. Observaţie: într-un ghid special vor fi descrise exemple de teste de diferite tipuri.gresului şcolar. evaluarea trebuie să fie concepută ca o parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Învăţare prin cooperare. 9. 57 . Programe îmbunătăţite pentru elevi cu rezultate foarte bune. Programe de compensare. Diagnosticul deficienţilor de învăţare 2. 1.

3. Chişinău. Bucureşti 2002. F. vol. Brînzei. E. Chişinău. Tehnologia Didactică. Craiova 1998. Metodica predării matematicii. 17. 2. biologie în învăţămîntul preuniversitar. Singer. Bucureşti 2003. Evaluarea progresului şcolar: De la teorie la practică. M. 4. 1995. Cartier. 18.P. 1998. 5. Cibotarencu. Bucureşti. Brînzei Metodica predării matematicii. Radu. Piteşti. Crişan. Chişinău. 16. în Valenţele reformei învăţămîntului. 1992. I. Curriculum-ul de bază. 10. I. Guţu. Metodica predării matematicii. Ed. 1993. E. Eficienţa instruirii. A. 2000. Editura CARTIER. Evaluarea rezultatelor şcolare. Lumina. 58 . Grîu. Reciclarea gîndirii. Didactica matematicii. Л. Vîgotschi. Vîrtopeanu. Chişinău. Просвещение. 15. Structuri fundamentale ale gîndirii implicate în învăţarea matematicii (teză de doctorat). 1993. Singer. V. Oprea. Зачеты в системе дифференцированого обучения математике. Tehnologii educaţionale. I. N. Teorie şi practică. Didactica funcţională: Obiective. 1992. Sigma. Ghid metodologic.BIBLIOGRAFIE: 1. Solomon ş.. II (1995). S. I (1992). Opere psihologice alese. Chişinău. A. 8. M. Ghid metodologic. Humanitas Educaţional. evaluare. D. Chişinău. Editura CORINT. R. Strategia reformei conţinutului învăţămîntului la matematică. E.D. 14. Chişinău. 1996. Învăţarea deplină. M. 6. fizică. Guţu. Vol. Денищева. Lumina. A. 1996. Joiţa. III (1997). Bucureşti. vol. Radu. Proiectarea curriculum-ului de bază. 1996. Bucureşti. V. А.D. E.P. 1971. 1998. Chişinău 2003. Documente reglatoare. Stoica. Achiri. N. 1992. Stoica. A. a. 7. Sinteze. Editura Paralela 45. strategii. A. Editura SITECH. 13. 12. Răileanu. Musteaţă. chimie. vol. Didactica nova. V. Pîslaru. Drăguţan. S. A. O. Москва. Bucureşti. Ghid metodologic. E. Райляну и др. Minder. 11. Bunescu. Cîrjan. 9. Chişinău.

59 .

60 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->