Sunteți pe pagina 1din 18

Infiintarea asociatiilor si fundatiilor

non-profit

1
PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT.....................................................................................................................3
PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE).............................................................................................4
a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea obiectivelor viitoarei fundatii.............4
b) constituirea unui patrimoniu...................................................................................................................................4
c) determinarea organelor de conducere si control.....................................................................................................5
d) redactarea actului constitutiv..................................................................................................................................5
e) redactarea statutului................................................................................................................................................7
f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii...................9
g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta
isi desfasoara activitatea............................................................................................................................................11
h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor. ............................................12

2
PROCEDURA INFIINTARII PE SCURT

Pasul I. Obtinerea dovezii privind disponibilitatea denumirii de la Ministerul Justitiei - Directia


relatii cu publicul si cooperare cu ONG.

In acest sens se depune o cerere, conform modelului din anexa si o taxa in cuantum de 50.000 lei. Taxa se
achita in contul bugetului de stat nr. 20210130 - "Alte venituri de la institutii publice", de catre persoanele
fizice, imputernicite de asociatie, la orice unitate a Trezoreriei Statului sau a Casei de Economii si
Consemnatiuni, indiferent de domiciliu.
Plicul trimis la Ministerul Justitiei pe adresa: Str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucuresti, trebuie sa contina
chitanta in original, si un plic auto-adresat cu tibru. El trebuie trimis recomandat cu confirmare de primire

Pasul II. Redactarea statutului

Pasul III. Autentificarea statutului si a actului constitutiv la Biroul Notarului Public. In acest
moment este necesara dovada privind disponibilitatea denumirii. Recomandam autentificarea in patru
exemplare si legalizarea a doua copii.

Pasul IV. Obitinerea avizului de la Ministerul de Resort


Conform Ordonantei 37/2003

Pasul V. Inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a


carei raza teritoriala isi are sediul.

Actele necesare in vederea inscrierii sunt urmatoarele:

 cerere, conform modelului prevazut in anexa

 actul constitutiv si statutul - un exemplar autentic si doua copii legalizate


 dovada privind disponibilitatea denumirii
 dovada existentei sediului asociatiei
 taxa de timbru, in cuantum de 150.000 lei si timbru judiciar de 1.500 lei.

3
PROCEDURA DE INFIINTARE (DETALII TEHNICE)

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 simplifica intrucatva procedura de constituire a ONG-urilor . in


prezent, infiintarea unui ong presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) asocierea a minimum trei persoane in cazul asociatiilor sau Identificarea


obiectivelor viitoarei fundatii.
Actuala reglementare nu mai pretinde un numar minim de 20 de membri, ci numai de 3.

Desi numarul minim de membri a scazut trebuie observat totusi ca elementul asociativ continua sa fie
definitoriu pentru acest tip de persoana juridica. Reducerea numarului minim de membri de la 20 la 3 se
justifica prin necesitatea practica de a permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai
restranse de persoane, dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii;

Demersurile de constituire a unei fundatii trebuie sa inceapa dinspre scop spre mijloacele necesare
atingerii lui. Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil, obtinerea de profit, in cazul
organizatiilor non-profit obiectivele sunt foarte variate, avand insa intotdeauna caracter nelucrativ.
Fundatiile se deosebesc de asociatii din punctul de vedere al obiectivelor urmarite.

Astfel, asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar
si al unor activitati desfasurate in interesul personal nepatrimonial al membrilor lor. Dimpotriva,
fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul fie el si nepatrimonial - al fondatorilor lor.

Scopul in care se constituie o fundatie trebuie sa fie altruist, determinat, licit si sa aiba un anumit caracter
de permanenta. El poate fi de interes general sau comunitar.

b) constituirea unui patrimoniu.

Activul patrimonial minim pretins de actuala reglementare este egal cu dublul salariului minim
brut pe economie la data constituirii asociatiei.

In conditiile unui salariu minim brut pe economie de 2.500.000 lei/ stabilit prin Hotararea Guvernului nr.
1.105/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, aceasta
presupune un patrimoniu minim de 5.000.000 lei. Limita este fundamental diferita de minimul
patrimoniului fundatiilor (250.000.000 lei), ceea ce se datoreaza imprejurarii ca nu patrimoniul reprezinta
elementul decisiv in constituirea unei asociatii;

4
Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar a caror
valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 101/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 11 februarie 2000/
salariul minim brut pe tara este de 700.000 lei. Ca urmare, constituirea unei fundatii este legala numai
daca se face proba existentei unui patrimoniu minim de 70.000.000 lei. Cum insa Ordonanta Guvernului
nr. 26/2000 va intra in vigoare abia la 1 mai 2000, decurge ca fundatiile constituite pana la acea data
sunt in continuare supuse reglementarilor Legii nr. 21/1924, putand dobandi personalitate juridica si
cu un patrimoniu mai mic.

c) determinarea organelor de conducere si control.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director
si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori. Pentru a dobandi personalitate juridica/ asociatia trebuie sa
se afle detaliat organizata;

Potrivit art. 28 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, organele fundatiei sunt:
A. Consiliul director;
B. Cenzorul sau, dupa caz, Comisia de cenzori.
Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia.
Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate
prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune
a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

d) redactarea actului constitutiv.

Potrivit reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31
ianuarie 2000, dobandirea personalitatii juridice in cazul organizatiilor non-profit este conditionata, intre
altele, de redactarea actelor constitutive in conformitate cu legea.
Practic, aceasta reprezinta primul pas in vederea constituirii unei asociatii, fundatii, sindicat etc.:
determinarea clara a obiectivelor organizatiei si a intinderii drepturilor si obligatiilor celor care o
alcatuiesc.

1. Actul constitutiv al asociatiilor are urmatoarele caractere juridice:


a) are natura contractuala, in sensul ca se incheie intotdeauna intre mai multe parti. El nu poate avea
caracter de act unilateral, deoarece legea impune un numar minim de membri la constitutrea oricarei
asociatii. Au, de asemenea, caracter contractual si actele constitutive ale celorialte organizatii non-pronfit
cu natura asociativa. De fapt/ insasi ideea de asociere presupune un fundament contractual;
b) are caracter solemn. Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede, in art. 6, ca actul constitutiv se
incheie in forma autentica „sub sanctiunea nulitatii absolute".
In opinia noastra, aceasta dispozitie trebuie interpretata in sensul ca, in cazul in care actul nu a fost
autentificat la notariat, asociatia nu va putea dobandi personalitate juridica.
Daca intelegerea dintre parti nu are insa caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea
personalitatii juridice, ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (in virtutea dreptului
constitutional la asociere) - un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat.

5
Ca urmare, credem ca legiuitorul nu ar fi trebuit sa prevada nulitatea absoluta a actului neautentificat
(care in terminologia juridica inseamna lipsirea acestuia de orice efecte), ci doar faptul ca el nu va putea
duce la dobandirea personalitatii juridice;
c) are caracter constitutiv, in sensul ca da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior. Mai
mult, prin efectul inscrierii asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, el va putea fi considerat a fi
constituit o noua entitate juridica, si anume asociatia;
d) se incheie inter vivos (intre vii), adica isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre
autorii lui;
e) are un continut prestabilit de lege.
Art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000 prevede continutul obligatoriu al actului constitutiv al
asociatiilor:
- datele de identificare a. asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
- exprimarea vointei de asociere si a scopului propus ;
- denumirea asociatiei .
Potrivit Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrul federatiilor si
Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial publicat in Monitorul Oficial nr. 214 din
16 mai 2000, dovada disponibilitatii denumirii este eliberata de sectia specializata din Ministerul
Justitiei, in baza unei cereri adresate de catre asociatie. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si
lista cuprinzand denumirile anterioare/ asemanatoare celei rezervate. 0 copie de pe aceasta dovada ramane
in pastrarea sectiei spedalizate din Ministerul Justitiei.
- sediul asociatiei ;
- durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat/ cu indicarea expresa a ter-menului sau, dupa
caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut
pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.
In prezent, salariul minim brut pe economie este de 2.700.000 lei. 0 problema o poate constitui ipoteza in
care, dupa autentificarea actului constitutiv, intervine o hotarare a Guvemului care majoreaza nivelul
salariului minim brut pe economie. Va putea fi inregistrata asociatia in Registrul asociatiilor si fundatiilor/
sau patrimoniul ei va trebui majorat? Optam pentru aceasta a doua solutie, in sensul ca dobandirea
personalitatii juridice depinde de indeplinirea conditiilor legale la data inregistrarii si nu la o data
anterioara. Cu alte cuvinte, „data constituirii", este data dobandirii personalitatii juridice, nu data
autentificarii actului constitutiv;
- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
-persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.
Asociatul sau asociatii imputeniciti vor putea formula cererea de inscriere a asociatiei in Registrul
asociatiilor si fundatiilor.

2. Actul constitutiv al fundatiilor are urmatoarele caractere juridice:


a) are caracter unilateral, si aceasta chiar si in cazul fundatiilor colective.

Intr-adevar, chiar daca sunt mai multi fondatoi , ei exercita aceeasi vointa juridica. Fundatia nu are
caracter asociativ, deci rolul actului constitutiv nu va fi acela al determinarii drepturilor si obligatiilor
reciproce ale partilor, ci destinarea unui patrimoniu unui anumit scop;|
b) are caracter solemn, fiind obligatorie autentificarea sa la notariat. Deoarece legea nu distinge, decurge
ca autentificarea este obligatorie si in cazul fundatiilor testamentare, deci nu s-ar putea constitui o

6
fundatie prin testament olograf. In ceea ce ne priveste, avem rezerve fata de aceasta optiune a
legiuitorului;
c) are caracter constitutiv;
d) se poate incheia inter vivos (intre vii) sau mortis causa (pentru cauza de moarte), dupa cum
producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului;
e) are un continut prestabilit de lege .
Potrivit art. 16 alin. 2 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, actul constitutiv al fundatiei
cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
- datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele si denumirea si, dupa caz,
domiciliul sau sediul acestora;
- scopu/ fundatiei ;
- denimurea fundatiei. Ca si in cazul asociatiilor, va trebui facuta proba disponibilitatii denumirii;
- sediul f undatiei ;
- durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a ter-menului sau, dupa
caz, pe termen nedeterminat;
- patrimoniul initial al fundatiei. Acesta va fi de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la
data constituirii fundatiei, cu exceptia fundatiilor specializate in colectarea de fonduri, care vor putea avea
un patrimoniu de 20 de ori salariul minim brut pe economie;
- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, adimnistrare si control ale fundatiei ori
regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
- persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice,
- semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
Atat actul consntutiv al asociatiei, cat si al fundatiei va putea cuprinde, alaturi de continutul legal
obligatoriu, si alte clauze, corespunzator intereselor semnatarilor. Cererea de inscriere a organizatiei non-
profit in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de actul constitutiv si de statutul acestora.
Asadar, la infiintare, atat in cazul asociatiilor, cat si in cel al fundatiilor, va fi necesara si redactarea
statutului acestora . Principala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca/
in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau
juridice care infiinteaza organizatia (fiind, de altfel, si semnat de catre acestea), statutul determina cadrul
viitoarei activitati a organizatiei.
in mod firesc, se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi, daca asociatii sau fondatorii s-au
inteles, se va trece la formularea statutului.
Nu mai putin, socotim ca ar fi fost preferabila prevederea obligativitatii unui singur act, care sa raspunda
ambelor obiective (dupa cum prevedea, de altfel, legea anterioara). In cazul altor organizatii non-profit,
cum sunt partidele si sindicatele, nu este prevazuta de lege decat necesitatea redactarii statutului.

e) redactarea statutului.

Ca si actul constitutiv, statutul se redacteaza in forma autentica. El va cuprinde aceleasi elemente ca si


actul constitutiv (cu exceptia desemnarii persoanei imputemicite sa desfasoare procedura de dobandire a
personalitafii juridice si a semnaturilor asociafilor) si in plus:
• explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei.
• modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat. Se vor prezenta conditiile aderarii ulterioare
la asociatie ale parasirii voluntare a acesteia si ale excluderii cu caracter de sanctiune. Se enumera
faptele ce se sanctioneaza prin excludere;
• drepturile si obligatiile asociatilor;

7
• categoriile de resurse patrimoniale ale asociatilor.

Potrivit art. 46 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, veniturile asociatiilor pot proveni din:
 cotizatiile membrilor (se prevede cotizatia in cuantum fix sau determinabil; spre exemplu, prin
raportarea la salariul minim brut pe economie sau la rata de schimb leu-dolar) se prevede modul de
percepere a acestor cotizatii si sanctiunea neplatii (eventual penalitati);
 dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
 dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
 venituri realizate din activitati economice directe. Aceste activitati trebuie insa sa aiba caracter
accesoriu si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei;
 donatii/ sponsorizari sau legate. Legatele sunt bunuri sau fractiuni patrimoniale transmise pe cale
succesorala;
 resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 alte surse legale;

• atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;


• destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei. Se prevede procedura transmiterii bunurilor
ramase catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator
scopului asociatiei.

in afara acestor elemente obligatorii, statutul poate cuprinde si alte prevederi, cum ar fi:
• detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice; forma de organizare a acestora; conducere si
decizie economica;
• posibilitatea constituirii de filiale. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000/ filialele au la randul lor
un numar minim de 3 membri si beneficiaza de personalitate juridica distincta de a asociafiei-mama,
care se dobandeste de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor;

Statutul fundatiei va fi, de asemenea, redactat in forma autentica si va cuprinde:


a) elementele cuprinse in actul constitutiv, cu exceptia persoanelor imputemidte sa desfasoare procedura
de dobandire a personalitatii juridice si semnaturile fondatorului sau fondatorilor;
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei. Acestea se vor preciza, indiferent daca fundatia este
tipica sau este specializata in colectarea de fonduri.

Potrivit art. 46 si art. 47 din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000/ veniturile fundatiei pot proveni din
urmatoarele surse:
- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
- dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatii;
- veniturile realizate din activitati economice directe. Aceste activitati trebuie sa aiba caracter accesoriu
si sa fie in stransa legatura cu scopul principal al fundatiei.

d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;


e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si
control, pe parcursul existentei fundatiei;
f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei. In statut nu se va putea prevedea preluarea bunurilor
de catre persoane fizice; de asemenea nu se va putea prevedea preluarea de catre persoana juridica cu

8
scop lucrativ. In nici un caz bunurile nu vor putea reveni la fondator: crearea unei fundatii este un act
gratuit si irevocabil.

Elementele enumerate mai sus se vor cuprinde obligatoriu in statut sub sanctiunea nulitatii absolute. In
plus insa vor putea fi cuprinse si alte elemente cum ar fi, spre exemplu:
- procedura de constituire de filiale.

Filialele, ca structuri teritoriale, au la randul lor alocat cate un patrimoniu si sunt conduse de propriul
Consiliu director, alcatuit din minimum 3 membri.
Filiala este o entitate cu personalitate juridica, care poate incheia acte juridice de administrare si
conservare, in conditii stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei. In vederea dobandirii
personalitatii juridice, dispozitiile privind documentatia necesara si cererea de inscriere in Registrul
asociathlor si fundatiilor de la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul
filiala, se aplica in mod corespunzator;

- procedura de desemnare a lichidatorilor, in cazul lichidarii fundatiei;


- conditiile desfasurarii de activitati economice directe sau ale asocierii in societati comerciale;
- conditiile asocierii in federatii si limitele in care o asemenea decizie poate fi luata etc.

f) prezentarea dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea


denumirii noii asociatii.

Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca


fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a
individualiza persoana juridica.

Decretul nr. 31/1954 prevede, cu privire la denumire, ca „persoana juridica va purta denumirea
stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut. Odata cu inregistrarea sau inscrierea
persoanei juridice, se va trece in registru si denumirea ei".

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:


a) are caracter public;
b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o
alta denumire decat cea cu care s-a constituit;
c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin
denumirea sa;
d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o
ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;
e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire
incalcat.

Facem precizarea ca pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma", care este
specific comerciantilor.

9
Alegerea denumirii este, ca principiu, libera. Cu toate acestea, exista o conditie esentiala la
alegerea denumirii: ea trebuie sa fie disponibila, adica nici o alta organizatie sa nu figureze
in Registrul special cu denumirea respectiva.

Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrul federatiilor si


Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin regle Ordinul
ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000, prevede o serie de
dispozitii obligatorii pentru alegerea denumirii si proba disponibilitatii ei:

0 denumire este susceptibila de a fi apropriata, daca nu apartine unei alte persoane juridice fara
scop patrimonial de acelasi fel - asociatie, fundatie sau federatie - prin inscrierea ei anterioara in
Registrul national. Orice denumire noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Denumirea
persoanei juridice fara scop patrimomal trebuie sa fie in acord cu ordinea publica si cu bunele
moravuri. Verificarea disponibilitatii denumirii consta in verificarea ei de catre directia de
specialitate din cadrul Ministerului Justitiei.

Aceasta verificare va fi solicitata inainte de autentificarea actului constitutiv si a statutului


asociatiei, fundatiei sau, dupa caz, federafiei. Notarul public va refuza autentificarea actului
constitutiv si a statutului in lipsa dovezii privind disponibilitatea denumirii.

Verificarea disponibilitatii denumirii se face pe baza Registrului national si a unei evidente


speciale a denumirilor pentru care a fost eliberata. In plus, este variabila dovada disponibilitatii si
rezervarii. Pana la dovada de constituire a Registrului national , dovada disponibilitatii se
elibereaza pe baza inregistrarilor existente pana la acea data in evidenta Ministerului Justitiei.
In termen de 3 zile de la data primirii cererii, directia de specialitate din cadrul Ministerului
Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data
eliberarii, perioada in care denumirea este rezervata.
Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare,
asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila
dovada disponibilitatii si rezervarii.
0 copie a dovezii de disponibilitate a denumirii se pastreaza in cadrul directiei de specialitate din
cadrul Ministerului Justitiei.
Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari
cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in
toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior
inscrise.
Pe langa obligativitatea alegerii unei denumiri noi, obligatie a carei indeplinire se constata prin
dovada disponibilitatii denumirii acordate de Ministerul Justitiei, o organizatie non-profit trebuie
sa aiba in vedere si alte criterii legale in alegerea denumirii pe care urmeaza sa o poarte. Astfel,
denumirea trebuie sa corespunda caracterului asociatiei.
De exemplu, daca in denumire se regaseste un eveniment istoric sau politic intem sau
intemational, sau numele unei personalitati trebuie sa existe o legatura intre semnificatia
evenimentului, respectiv activitatea personalitatii evocate, si obiectul de activitate al fundatiei
sau asociatiei in discutie.
De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare
cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de
fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

10
In plus fata de aceste conditii, care au fost intotdeauna luate in considerare de catre instante, in
acordarea personalitatii juridice, Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii introduce o
noua conditie.
Incepand cu 1 februarie 2003, este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme
sau
cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati
cu reglementari proprii.
In cazul nerespectarii acestei cerinte, Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii de
disponitate. Cu privire la noua interdictie in ceea ce priveste alegerea denumirii, trebuie facute
urmatoarele precizari:
a) interdictia nu vizeaza si fundatiile, legea interzicand doar in cazul asociatiilor non-profit
alegerea unei denumiri care s-ar putea interfera cu activitatile specific-guvernamentale;
b) la acordarea personalitatii juridice ,nu instantele sunt chemate sa analizeze indeplinirea
acestei cerinte (cum ar fi fost firesc), ci Ministerul Justitiei. Certificatul de disponibilitate atesta
caracterul de noutate al denumirii; drept urmare, nu pare a fi logic sa se conditioneze eliberarea
lui de indeplinire a unei conditii ce nu are legatura cu acesta.
Remarcam, de altfel, ca Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 este gandita, ca nota generala, pentru
a permite o mult mai larga interventie a puterii executive in procedura dobandirii personalitatii
juridice de catre organizatiile non-profit. Pe de o parte, constituirea acestora este conditionata de
avizul ministerului de resort; pe de alta parte, Ministerul Justitiei poate cenzura denumirea aleasa
de viitoarea organizatie.

Initial, se intentionase prevederea expresa a termenilor care nu pot fi utilizati in denumirea unei
organizati non-profit: „institut", „national" si „roman". Organizatiile non-profit au reactionat
imediat, aratand ca simpla utilizare a termenului de „institut" sau de „roman" nu conduce
automat la ideea ca respectiva persoana juridica are caracter guvemamental. De altfel,
pretutindeni in lume functioneaza, de exemplu, institute private de cercetari, care se numesc ca
atare.

Observam ca, in textul final al Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 nu au mai fost expres
enumerati termenii care nu pot fi utilizati in denumirea unei organizatii neguvemamentale, dar
cuvintele enumerate mai sus este bine sa fie evitate.

Mentionam faptul ca organizatiile non-profit care, la data de 1 februarie 2003, aveau deja
personalitate juridica - isi vor mentine actuala denumire, fara a fi obligate la operarea vreunei
modificari.

g) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice


centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.

Ordonanta Guvemului nr. 37/2003 reintroduce obligativitatea avizului ministerului de resort , ce confera
puteri sporite puterii executive in a decide care asociatie trebuie sa se infiinteze si ca:

11
Consideram regretabila aceasta modificare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, deoarece un asemenea
aviz nu se elibereaza pe criterii de legalitate (instanta este cea care apreciaza daca au fost sau nu
respectate prevederile legii), ci pe criterii de oportunitate.

h) formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si


fundatiilor.

Cererea este redactata de unul dintre asociati sau fondator care a primit imputernicire in acest sens prin
actul constitutiv. Cererea de inscriere este insotita de urmatoarele documente:
- actul constitutiv;
- statutul ong;
- actul doveditor al sediului (titlu de proprietate, titlu doveditor al unui alt drept real, contract de comodat
sau alt contract doveditor al unui drept de folosinta, contract de inchiriere, contract de leasing
imobiliar);
- actele doveditoare ale patrimoniului initial (cont deschis la o banca sau expertiza bunurilor aportate).
- avizul ministerului sau organului de specialitate al admimstratiei publice centrale in a carui sfera de
competenta isi desfasoara activitatea.

in termen de 3 zile de la depunerea acestor documente, judecatorul desemnat de presedintele instantei


verifica legalitatea acestora si:
 dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociafiilor si fundatiilor;

ONG-ul devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest registru.

 constata ca cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite citeaza, in camera de
consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris sa remedieze neregularitatile
constatate. Termenul acordat pentru aceasta nu poate nu mai mare de o saptamana.

- Daca la termenul fixat neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul dispune inscrierea in Registrul
asociatiilor si fundatiilor.
- Daca neregularitatile nu au fost inlaturate sau reprezentantul asociatiei lipseste nejustificat, judecatorul
dispune respingerea cererii.

Optiunea judecatorului intr-un sens sau in altul se pronunta in 24 de ore, prin incheiere, si se redacteaza in
scris in maximum 48 de ore de la pronuntare. Aceasta incheiere poate fi atacata numai prin recurs, in
termen de 5 zile de la pronuntare, pentru cei care au fost prezenti, si de la comunicare, pentru cei absenti.

0 ipoteza aparte este aceea in care nelegalitatea semnalata de instanta in analiza documentatiei prezentate
in vederea inscrierii fundatiei consta in nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Constitutie. Potrivit
acestora: organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului
politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei
sunt neconstitutionale". in acest caz, judecatorul delegat va cita si parchetul de pe langa instanta
sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul
asociatiei.

Acesta este singurul caz in care expunerea concluziilor de catre procuror este obligatorie. in urma
abrogarii Legii nr. 21/1924, in toate celelalte ipoteze in care se solicita inscrierea asociatiei in Registru nu
mai este necesara prezenta procurorului.

12
Inscrierea in evidenta fiscala

Potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000, odata cu inscrierea asociatiei in Registrul
asociatiilor si fundatiilor, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica din oficiu organului
financiar in a carui raza teritoriala se afla sediul asociafiei/ pentru evidenta fiscala, cu mentionarea
numarului de inscriere in registru .

La cerere, reprezentantului asociatiei i se va elibera un certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si


fundatiilor, care va cuprinde:
- denumirea ong;
- sediul acestuia;
- durata de functionare;
- numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Acest certificat reprezinta, in relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a ong-ului
(art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvemului nr. 26/2000).

Anexa nr.1

CERERE
pentru acordarea disponibilitatii denumirii

13
1. Solicitantul:
- Numele:
________________________________________________________________________

- Domiciliul
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Categoria de persoana juridica fara scop patrimonial : ASOCIATIE

3. Denumirea a carei verificare se solicita :


_____________________________________________________________

4. Temeiul juridic al cererii:


Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 modificata prin Ordonanta Guvernului nr.37/2003

5. Tariful achitat 50.000 lei, conform chitantei anexate.


_____________________________________________________________

6. Data: _______________________

7. Semnatura solicitantului
_____________________________________________________________

14
Anexa nr.2

Cerere
pentru acordarea avizului prevazut de Ordonanta Guvernului nr.37/2003

1.Persoana imputernicita sa efectueze procedura:


Numele ____________________________________________

Domiciliul ___________________________________________________________

2. Denumirea: ____________________________________________

3. Forma juridica: Asociatie

4. Sediul:
judetul _____________________________ localitatea _________________________ adresa
______________________________________________________

5. Actul constitutiv autentificat de Notar public ______________________________________sub nr.


__________ din ____________

6. Statutul autentificat de Notar public ____________________________________________sub nr.


__________ din ____________

7. Domiciliul ales pentru transmitere raspuns:


______________________________________________________________________
pentru Bucuresti raspunsul se transmite personal

8. Data _________________________

9. Semnatura _________________

15
Anexa nr.3
CERERE DE INSCRIERE
in vederea dobandirii personalitatii juridice

1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:


Numele _________________________________________________
Domiciliul ______________________________________________________________________

2. Asociatii:
- Numele/Denumirea _______________________________
- Domiciliul/Sediul ___________________________________

-Numele/Denumirea ___________________________________
- Domiciliul/Sediul _____________________________________

- Numele/Denumirea ______________________________________
- Domiciliul/Sediul ________________________________________

3. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial


___________________________________________________________________

4. Sediul:
- judetul _________________________________________
- localitatea ______________________________________
- adresa _________________________________________
- telefon _________________________________________
- fax ________________________________
- e-mail _______________________________

5. Patrimoniul initial _________________________________________________________

6. Actul constitutiv autentificat de_________ sub nr.__________ din data de _______________

7. Statutul autentificat de __________________________________


sub nr. ____________ din data de ___________________

8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 modificata prin OG


nr.37/2003

9. Inscrisuri doveditoare :
-statutul autentificat de notar public______________________________________ nr.________
-actul constitutiv autentificat de notar public_______________________________ nr_________
-dovada sediu;
-dovada patrimoniu;
-avizul Ministerului Tineretului si Sportului.

10. Taxa judiciara de timbru ________________ lei, conform _______________________

11. Timbru judiciar ______________________ lei

12. Data ___________________

13. Semnatura _________________________________

16
Anexa nr.4

INSTANTA ..............

CERTIFICAT
de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial

Nr. ........... din data de ............

1. Denumirea ________________________________________
Modificare: ___________________________________________

Judecator, Stampila

2. Sediul _______________________________________________
Modificare:______________________________________________

Judecator, Stampila

3. Durata de functionare ______________________________________


Modificare: _________________________________________________

Judecator, Stampila

4. Numarul si data inscrierii in registrul special _________________________

5. Semnatura si stampila

17
Anexa nr.5

CERERE
pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si / sau statutului

1. Persoana imputernicita pentru efectuarea procedurii:


- Numele/Denumirea ___________________________________________________
- Domiciliul/Sediul _____________________________________________________

2. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial ___________________________

3. Sediul:
- judetul ____________________________________
- localitatea _________________________________
- adresa ____________________________________
- telefon ____________________________________
- fax _______________________________________
- e-mail ____________________________________

4. Modificarea se refera la ____________________________________________________

5. Actul modificator: actul aditional autentificat de _________________ sub nr. ____________


din data de __________________________________

6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanta Guvernului nr. 26/2000

7. Inscrisuri doveditoare:
- Actul aditional _____________ exemplare
- Alte acte ___________________________________________

8. Taxa judiciara de timbru _______________ lei, conform ________________________

9. Timbru judiciar ___________________ lei

10. Data _________________________

11. Semnatura _________________________________

18