Sunteți pe pagina 1din 6

TEST GRILĂ

1. Profitul impozabil se determină ca:


a) diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate pentru realizarea
acestora, dintr-un an fiscal;
b) diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora,
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile;
c) diferenţa între veniturile încasate într-un an fiscal şi cheltuielile aferente acestora.

2. Care sunt categoriile de venit supuse impozitului pe venitul anula global?


a) venituri din activităţi independente;
venituri din salarii;
venituri din pensii;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
b) venituri din activităţi independente
venituri din salarii;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
c) venituri din activităţi independente;
venituri din salarii;
venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
venituri din activităţi agricole.

3. Venitul net din salarii se determină prin deducerea din venitul brut din salarii a
cheltuielilor reprezentând:
a) contribuţiile obligatorii datorate, potrivit legii, de salariaţi, precum şi o cotă de 15% din
deducerea personală de bază, acordată cu titlu de cheltuieli profesionale;
b) contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate;
c) contribuţiile obligatorii datorate, potrivit legii, de salariaţi, deducerile personale, precum şi o
cotă de 15% din deducerea personală de bază, acordată cu titlu de cheltuieli profesionale.

4. În baza de impozitare a TVA sunt cuprinse:


a) dobânzile percepute pentru plăţi cu întârziere, vânzări cu plata în rate, operaţiuni de leasing;
b) impozitele, taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, exclusiv TVA;
c) sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului şi care apoi se decontează
acestuia.

5. În ce cazuri plătitorii de venituri de natură salarială au obligaţia să determine venitul


anula impozabil din salarii şi să efectueze regularizarea acestuia?
a) pentru angajaţii permanenţi care au declarat că nu au alte surse de venit;
b) pentru angajaţii permanenţi care au declarat că nu au alte surse de venit care se cuprind în
venitul anula global impozabil;
c) pentru angajaţii permanenţi.

6. Durata de decontare medie a încasării datoriilor clienţilor se face ca raport între:

soldul la 31 decembrie al contului clienţi


a) ----------------------------------------------------- x 365 zile
rulaj anual creditor al contului clienţi

soldul mediu lunar al perioadei al contului clienţi


b) --------------------------------------------------------------
rulaj creditor anual al contului clienţi

1
soldul la 31 decembrie – soldul la 1 ianuarie
c) --------------------------------------------------------- x 100
sold la 31 decembrie

7. Care dintre următoarele documente reprezintă titluri executorii de recuperare a


pagubelor?
a) angajamentul de plată;
b) ordinul de plată;
c) procesul-verbal de constatare a contravenţiilor;
d) procesul-verbal de constatare a diferenţelor stabilite la inventariere;
e) dispoziţia de reţinere din salariu titularului de avans.

8.Care dintre următoarele acte se întocmesc de către organele de control financiar ale
Ministerului Finanţelor Publice:
a) avizul de control;
b) fişa şi registrul de evidenţă a acţiunilor agenţilor economici;
c) proces-verbal de control;
d) notă unilaterală;
e) notă explicativă.

9. Precizaţi care din poziţiile de conturi enumerate, deşi apar în balanţa de verificare cu
sold, nu apar în bilanţ:
a) 101; 129; 212; 281; 512; 490
b) 104; 121; 322; 328; 290; 531
c) 106; 107; 345; 378; 296; 590
d) 308; 281; 348; 590; 391; 290
e) 211; 261; 346; 308; 328; 512

10. Conform tabloului soldurilor intermediare de gestiune, excedentul brut de exploatare este egal cu:
a) valoarea adăugată + marja comercială;
b) valoarea adăugată + subvenţii de exploatare;
c) valoarea adăugată – cheltuieli cu personalul;
d) producţia exerciţiului – impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
e) valoarea adăugată + subvenţii de exploatare – impozite, taxe şi vărsăminte asimilate –
cheltuieli de personal.

11. Fluxul net de trezorerie (de numerar) sau Cash-flow se calculează conform formulei:
a) venituri financiare – cheltuieli financiare;
b) venituri din exploatare – cheltuieli de exploatare;
c) venituri totale – cheltuieli totale;
d) venituri financiare încasate – cheltuieli financiare plătite;
e) venituri încasate – cheltuieli plătite (cumpărări, salarii etc.).

12. Un avans de trezorerie de 5.000.000 lei, acordat prin casă unui salariat, se justifică astfel:
cheltuieli de transport 650.000 lei, diurnă 350.000 lei, piese de schimb cumpărate şi depozitate
2.000.000, plus TVA 380.000 lei, restul restituindu-se la casă. Care sunt înregistrările corecte:
a) 4282 = 531 5.000.000
531 = 4282 1.620.000

b) % = 4282 5.000.000
301 2.000.000
625 1.000.000
531 2.000.000

2
c) % = 542 5.000.000
301 2.000.000
4426 380.000
625 1.000.000
531 1.620.000

d) % = 461 5.000.000
301 2.000.000
625 380.000
4426 1.000.000
531 1.620.000

e) 542 = 5121 5.000.000


% = 542 5.000.000
658 3.380.000
531 1.620.000

13. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la bancă un acreditiv în sumă
de 20.000.000 lei şi din care se plăteşte o factură a acestui furnizor în valoare de 12.000.000
lei. Care sunt înregistrările ce se impun.
a) 5412 = 5121 20.000.000
401 = 5412 12.000.000

b) 5411 = 5121 20.000.000


401 = 5411 12.000.000

c) 5411 = 5121 20.000.000


300 = 5411 12.000.000

d) 5411 = 5121 20.000.000


607 = 5411 12.000.000

e) 5411 = 5121 20.000.000

14. Se livrează produse finite unui client fără întocmirea facturii. Preţul de vânzare
contractat este de 600.000 lei, TVA 19% şi costul de producţie 500.000 lei. Care sunt
înregistrările contabile corecte:
a) 4111 = % 714.000
701 600.000
4427 114.000
b) 4111 = % 714.000
701 600.000
4427 114.000
7111 = 345 500.000
c) 418 = % 714.000
701 600.000
4427 114.000
711 = 345 500.000
d) 418 = % 714.000
701 600.000
4428 114.000
3
e) 418 = % 714.000
701 600.000
4428 114.000
711 = 345 500.000
15. O întreprindere primeşte de la client un avans de 2.380.000 lei, din care TVA 380.000
lei, în vederea prestării unui serviciu. Prestaţia efectuată şi facturată este de 5.000.000 lei,
plus TVA 19%. Care sunt înregistrările contabile şi sumele corecte privind primirea în
bancă a avansului şi decontările facturii de către client:
a) 5121 = % 2.380.000
419 2.000.000
4427 380.000
% = 4111 5.950.000
419 2.000.000
4427 380.000
5121 3.570.000
b) 5121 = 419 2.380.000
419 = 4111 2.380.000
c) 5121 = 419 2.380.000
% = 4111 5.950.000
419 5.000.000
5121 950.000
d) 5121 = 419 2.380.000
5121 = 4111 5.950.000
419 = 5121 2.380.000
e) 5124 = 419 2.380.000
4111 = % 5.950.000
707 5.000.000
4427 950.000
16. La o construcţie specială, închiriată, având valoarea de 100.000.000 lei, chiriaşul a
executat, cu acordul proprietarului, lucrări de modernizare în valoare de 50.000.000 lei. Pe
perioada contractului de închiriere a fost amortizată liniar valoarea de 30.000.000 lei din
această investiţie. Care sunt înregistrările făcute de proprietarul închiriator, la expirarea
contractului de închiriere pentru această investiţie:
a) % = 404 59.500.000
212 50.000.000
4426 9.500.000
6811 = 2812 30.000.000
b) % = 404 23.800.000
212 20.000.000
4426 3.800.000
6811 = 2812 30.000.000
c) % = 404 23.800.000
212 20.000.000
4426 3.800.000
212 = 2812 30.000.000

4
d) % = 404 23.800.000
212 20.000.000
4426 3.800.000
212 = 2812 20.000.000
e) % = 404 23.800.000
212 20.000.000
4426 3.800.000
6811 = 2812 20.000.000
17. Dispuneţi de produse finite în stoc la cost de producţie prestabilit de 4.000.000 lei şi o diferenţă
nefavorabilă între costul prestabilit şi cel efectiv de 10%. Jumătate din aceste produse se transferă
magazinului propriu de desfacere, care ţine evidenţa mărfurilor la preţ de vânzare, inclusiv TVA şi
practică un adaos comercial de 20%. Care sunt înregistrările contabile corecte şi sumele aferente:
a) 371 = % 3.141.600
701 2.200.000
378 440.000
4427 941.600
b) 771 = % 2.200.000
345 2.000.000
348 200.000
371 = % 3.141.600
701 2.200.000
378 440.000
4428 501.600
c) 771 = 345 2.000.000
348 = 771 2.000.000
371 = % 3.141.600
701 2.200.000
378 440.000
4428 501.600
d) 371 = % 941.600
711 -2.200.000
345 2.000.000
348 200.000
378 440.000
4428 501.600
e) 371 = % 3.141.600
345 2.000.000
348 200.000
378 440.000
4428 501.600
18. Între două societăţi comerciale are loc o vânzare-cumpărare de mărfuri la preţul de
3.000.000 lei şi TVA 19%. Întrucât decontarea facturii are loc înaintea termenului stabilit,
furnizorul acordă un scont de 2% la achitarea acesteia. Cum se înregistrează acordarea
scontului la furnizor şi client:
a) 667 = 4111 60.000
401 = 767 60.000
b) 607 = 4111 60.000
401 = 707 60.000
5
c) % = 4111 3.000.000
5121 2.940.000
667 60.000
401 = % 3.000.000
5121 2.940.000
767 60.000

d) % = 4111 3.660.000
5121 3.660.000
667 60.000
401 = % 3.660.000
5121 3.600.000
767 60.000

e) % = 4111 3.000.000
5121 2.940.000
607 60.000
401 = % 3.000.000
5121 2.940.000
707 60.000

19. Are loc vânzarea unor produse finite către o societate comercială din cadrul grupului, în
valoare de 400.000 lei preţul de vânzare şi 19% TVA. Cum se înregistrează această operaţiune.
a) 4111 = % 4.760.000
701 4.000.000
4427 760.000
b) 461 = % 4.760.000
701 4.000.000
4427 760.000
c) 4282 = % 4.760.000
701 4.000.000
4427 760.000
d) 4511 = % 4.760.000
701 4.000.000
4427 760.000
e) 481 = % 4.760.000
701 4.000.000
4427 760.000
20. De la bancă se contractează şi se primeşte un împrumut bancar pe termen scurt în sumă de
5.000.000 lei şi dobânda calculată la acest împrumut în sumă de 600.000 lei. Cum are loc
înregistrarea.
a) 5121 = 5191 5.000.000
666 = 5198 600.000
b) 5124 = 5191 5.000.000
666 = 5198 600.000
c) 5121 = 162 5.000.000
666 = 1682 600.000
d) 5121 = 167 5.000.000
666 = 1687 600.000
e) 5311 = 5191 5.000.000
666 = 5198 600.000
6

S-ar putea să vă placă și