Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT COMERCIAL DE VANZARE CUMPARARE MARFURI Nr. 158 din data de 11.03.

2010

PREAMBUL

Prezentul contract de vanzare-cumparare marfuri se incheie astazi, 11.03.2010, intre:

> S.C. PREMIUM PORC SRL, societate comerciala de nationalitate romana, cu sediul in localitatea
Golesti, D.J. 205, Km. 1, C277, Jud. Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, sub nr.
J39/630/2006, CUI 18483420, avand contul RO08RZBR0000060007712137 deschis la Raiffeisen Bank,
Sucursala Foc§ani, reprezentata prin Kim Ostergaard, in calitate de administrator, denumita in cele ce
urmeaza VANZATOR

SI

> S.C. PRODINCOM SA - Suceava, jud. Suceava , societate comerciala de nationalitate romana, cu
sediul in Suceava , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/252/29.04.1991, CIF/CUI R0713624,
avand contul R058 RNCB 0234 0478 4202 0001 deschis la Banca Comerciala Romana -Sucursala Suceava
reprezentata prin Linu Doru Ionita , in calitate de administrator, denumita in cele ce urmeaza
CUMPARATOR.

Avand in vedere faptul ca intre partite contractante exista dorinta materializarii unei bune
colaborari in ceea ce priveste raporturite comerciale de vanzare si respectiv cumparare de marfuri, se
incheie prezentul contract de vanzare-cumparare in conditiile si cu clauzete maijos stipulate:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1.1. Obiectul contractului il reprezinta vanzarea de catre Vanzator si cumpararea de catre


Cumparator a unui numar nelimitat de porci gra§i, la structura de greutate cuprinsa intre 90-120 kg viu,
provenita din hibrizi specializati pentru producerea de carne superioara cu genetica DanBred, denumiti
in continuare „marfuri", la preturile agreate de parti, in cantitatile, calitatea si la termenele specificate in
comanda scrisa, exprimata de catre Cumparator.

1.2. Intra sub incindenta acestui contract orice livrare de marfuri de orice fel va avea loc
intre parti pe perioada de derulare a contractului, cu exceptia cazului in care partile au convenit in mod
expres si scris in alt fel.

1.3. Vanzarea va fi insotita de urmatoarele documente:

• aviz de insotire a marfii


• certificat sanitar veterinar emis de medicul veterinar autorizat de Directia Sanitar Veterinara de
la sediul vanzatorului
• proces verbal de cantarire
• formular de mi§care pentru animale vii
• lant alimentar
• factura fiscala, care se va emite in baza de raportului de clasificare al carcaselor, semnat de catre
clasificatorul autorizat de catre Comisia de Clasificare a Carcaselor ales/contractat de catre Cumparator.
1.4. Livrarea marfii se va face numai pe baza de comanda ferma, exprimata in scris de catre
Cumparator si care va cuprinde cantitatea, data livrarii solicitate si pretul negociat intre parti.

II. COMANDA, ACCEPTAREA COMENZIL PREGATIREA SI LIVRAREA

2.1. Cumparatorul, avand in vedere propria necesitate, va formula in scris comanda si


graficul de livrare estimativ. Vanzatorul va confirma primirea comenzii si disponibilitatea de livrare
impreuna cu termenele de aprovizionare estimate.

2.2. Cumparatorul va preciza in comanda daca isi asuma transportul sau solicita prestarea
acestui serviciu de catre vanzator. Termenele de livrare trebuie sa fie convenite in scris in confirmarea
de comanda, confirmare de comanda pe care vanzatorul este obligat sa o transmits cumparatorului in
termen de maxim 2 zile de la primirea comenzii.

2.3. Dupa receptionarea comenzii ferme de livrare, Vanzatorul va pregati marfa pentru
expeditie si o va expedia la locul specificat in comanda. Daca marfurile vor fi ridicate de la sediul
Vanzatorului, situat in Comuna Golesti, Complex Suintest, D.J. 205C, Km. 1, C277, Jud. Vrancea acesta va
notifica pe Cumparator asupra posibilitatii de ridicare marfurilor ce fac obiectul vanzarii si va conveni
data preluarii.

III. PREDAREA -PRELUAREA SI RECEPTIA

3.1. Preluarea bunurilor de catre Cumparator, daca a fost asumata, va fi efectuata la


termenul de livrare convenit in comanda sau in confirmarea de comanda. Daca marfa se livreaza in
avans fata de data fixata, preluarea se va face in termen de maxim 12 ore de la data notificarii.
Amanarea preluarii poate fi convenita de comun acord cu Vanzatorul prin notificare si acceptare in scris .

3.2. La livrare, Vanzatorul va preda, odata cu marfurile, avizele legale de Insofire a marfii,
certificatul sanitar veterinar emis de medicul veterinar autorizat de Direcfia Sanitar Veterinara de la
sediul vanzatorului, procesul verbal de cantarirc, formularul de miscare al animalelor si lantul alimentar.
O copie a facturii se transmite ulterior Cumparatorului, prin fax dupa emiterea raportului de clasificare
al carcaselor.

3.3. In cazul in care marfurile sunt preluate de catre reprezentantul Cumparatorului de la


sediul/ferma Vanzatorului, la preluare se va efectua receptia asupra felului, numarului §i cantitatii
marfurilor vandute.

3.4.Reprezentantul Cumparatorului va prezenta si inmana Vanzatorului o Delegatie sau procura


notariala emisa de administrator din partea Cumparatorului prin care este delegat sa ridice marfurile de
la sediul Vinzatorului.

3.5. Semnarea de catre reprezentantul Cumparatorului a avizului de insotire al marfii face


dovada deplina si descarca pe Vanzator de orice raspundere legata de eventuale lipsuri constatate
cantitativ ulterior preluarii, iar riscurile asupra marfurilor se transmit de la Vanzator la Cumparator.
3.6. Constatarea de lipsuri cantitative sau calitative ale marfurilor vandute, precum si
eventuale refuzuri, se consemneaza intr-un raport de clasificare a carcaselor emis de catre clasificatorul
autorizat ales/contractat de catre Cumparator.

3.7. Refuzul Cumparatorului de ridicare a marfurilor comandate in termenul stabilit in


comanda ferma sau in confirmarea de comanda atrage aplicarea de penalitaji de intarziere raportate la
valoarea produselor in cuantum de 0,55 % pentru fiecare zi de intarziere. i

III. INCARCAREA SI TRANSPORTUL; GARANTII

4.1. Incarcarea prive§te exclusiv marfurile cuprinse in comanda de livrare.

4.2.Daca transportul animalelor se va face cu masjna autorizata a vanzatorului, pe cheltuiala


acestuia, vanzatorul isi rezerva dreptul de a nu incarca mijloacele de transport cu o cantitate de marfuri
mai mare deceit cea prevazuta de normele legale in vigoare cu privire la greutatea maxima admisa pe
drumurile publice.

4.3. Pentru asigurarea biosecuritatii, mijlocul de transport trebuie sa indeplineasca conditiile


minime prevazute de lege. Masjna va fi spalata si dezinfectata inainte de incarcare - operatiuni care se
vor consemna in procesul verbal care se va preda epizootologului de la sediul Cumparatorului / loc de
descarcare. Dupa descarcare masina va fi spalata si dezinfectata la sediul cumparatorului.

4.4. Odata ce marfa a fost comandata si/sau livrata cumparatorul nu mai poate anula
comanda. In caz de nerespectare a celor mai sus mentionate Cumparatorul datoreaza Vanzatorului
daune compensatorii reprezentand 0,55 % din valoarea produselor la care renunta.

4.5. Starea de sanatate a suinelor vii livrate de catre furnizor este atestata de certificatul
sanitar veterinar §i lantul alimentar emise de catre medicul veterinar autorizat de Directia Sanitar
Veterinara de la sediul vanzatorului.

V. PRETUL, VALOAREA CONTRACTULUIMODALITATI DE PLATA SI PLAFON DE CREDIT ARE

5.1. Preturile de vanzare ale produselor contractate sunt preturile stabilite de comun acord
de catre parti, in concordanta cu preturile practicate pe piata libera, si care se regasesc in comanda
scrisa ce face parte integranta din prezentul contract.

5.2. Pretul negociat la fiecare comanda in parte si trecut pe comanda este ferm pe perioada
de derulare a comenzii respective.

5.3. Plata pretului, in cazul in care partile omit sa il specifice in cadrul ofertei/acceptarii
ofertei, nu poate depasj 30 de zile de la data livrarii/receptiei marfii, iar penalitatile vor curge de la data
implinirii acestui termen limita de plata, termen scadent care se va preciza pe factura fiscala emisa de
Vanzator.
5.4. Plata se poate efectua cu fila CEC cu data scadenta in termen de 30 de zile de la livrare,
sau scrisoare de garantie bancara. Alte modalitati de plata pot fi agreate in scris.

5.5. Nici o livrare nu va fi efectuata si nici un lot de marfa nu va fi predat Cumparatorului,


decat pe baza emiterii de catre acesta din urma in favoarea Vanzatorului, la data livrarii, a unui bilet la
ordin/fila CEC, avand ca data a emiterii - data livrarii, ca valoare - valoarea cantitatii de marfuri livrata iar
ca data a scadentei - 30 de zile de la data livrarii.

5.6. Neefectuarea platii in termenul precizat atrage aplicarea de penalizari de intarziere


asupra valorii neachitate in cuantum de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.

5.7. Neachitarea integral sau partial a oricami debit restant da dreptul vanzatorului sa sisteze
orice livrare ulterioara pana la plata integrala de catre Cumparator a facturilor scadente.

5.8.Intarzierea la plata pe o perioada de peste 30 zile da dreptul vanzatorului sa denunte


unilateral contractul si sa perceapa daune interese cumparatorului in conditiile contractului. Denuntarea
se face prin notificare scrisa, fara alte formalitati prealabile sau interventia instantei de judecata.

5.9.Nerespectarea clauzelor privind termenul sau modalitatile de plata atrage dupa sine
renegocierea conditiilor prevazute in prezentul contract.

5.10. Termenul de plata curge de la data livrarii marfurilor de catre Vanzator. In cazul in care
data scadentei cade intr-o zi nelucratoare, plata se va face in urmatoarea zi lucratoare. Daca factura
emisa de catre Vanzator se va comunica Cumparatorului pentru a fi acceptata la plata prin fax, acesta va
desemna un reprezentant legal - cu delegatie sau procura notariala emisa de administrator care va fi
mentionat la rubrica „delegat" de pe factura fiscala cu datele de identitate corespunzatoare, va semna §i
§tampila copia exemplarului primit si o va remite pentru confirmare. Originalul facturii fiscale se va
expedia Cumparatorului prin po§ta/curierat rapid cu confirmare de primire/A.R.

5.11. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile in functie de evolutia preturilor pe
piata libera.

5.12. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a obtine o asigurare de rise la neplata, care sa acopere
integral valoarea creditata. Obtinerea asigurarii de rise la neplata cat si costurile in legatura cu aceasta,
vor fi suportate integral de Vanzator.

VI. TRANSFERUL PROPRTETATII

6.1. Proprietatea asupra bunurilor vandute se transfera cumparatorului la momentul


achitarii integrale a marfii. Pana la acel moment, produsele livrate si neachitate sunt si raman
proprietatea vanzatorului.

6.2. Pana la achitarea integrala a marfii si operarea transferului proprietatii, bunurile


contractate si livrate sunt in custodia si riscul Cumparatorului.

VII. DURATA CONTRACTULUI


7.1. Prezentul contract are valoare de conventie cadru a partilor, se incheie pentru perioada
11 martie 2010 -10 martie 2011, cu prelungire prin tacita reconductiune, la sfarsitul acestei perioade
pentru perioade succesive de 1 an, daca nici una din parti nu aduce la cunostinfa celeilalte intenfia de a
nu-1 mai prelungi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa cu eel pu|in 30 zile
inainte de data expirarii termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract, dar nu inainte de
onorarea tuturor obligatiilor asumate sub incidenta sa.

7.2. Executarea unor livrari si acceptarea acestora dupa expirarea contractului, daca nu s-a
agreat intre parti prelungirea sa, atrage aplicabilitatea celui mai recent dintre contractele anterior
semnate, cu exceptia anexelor/comenzilor in stricta legatura cu preturile si termenii stipulati privind
comenzile deja derulate, opozabile Cumparatorului potrivit continutului acestora, la data efectiva a
livrarii.

VIII. RASPUNDEREA PARTILOR, FORTA MAJORA

8.1. Pentru neexecutarea integrala sau partiala, ori pentru executarea defectuoasa a clauzelor
prezentului contract, partea culpabila datoreaza partii prejudiciate daune interese penalitati de
intarziere in conditiile legii si ale prezentului contract; daunele interese rezultate din intarzierile la plata
si preluare, reglementate in cuprinsul prezentului, sunt prezumate la valoarea negociata nefiind
necesara probatiunea lor.

8.2. Pentru nerespectarea partiala/totala sau pentru executarea defectuoasa a contractului partea
prejudiciata poate solicita rezilierea contractului.

8.3. Denuntarea unilaterala a contractului nu este permisa decat in situatiile reglementate in


cuprinsul sau. Denuntarea unilaterala intempestiva ce excede cadrul contractual este sanctionata
potrivit legii.

8.4. Forta majora si cazul fortuit apara de raspundere partea ce le invoca in condifiile legii.
Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur,
mari inundatii, embargo, greve generale etc. Notificarea evenimentului considerat ca atare trebuie
efectuata in termen de 5 zile de la data ivirii sale si confirmata prin Certificat emis de autoritatea
competenta. Nerespectarea termenelor precizate in cuprinsul prezentului articol atrage decaderea din
dreptul invocarii evenimentului calificat ca atare de lege.

IX. ALTE CLAUZE

9.1. Vanzatorul garanteaza ca are dreptul sa comercializeze marfurile ce fac obiectul


prezentului contract.

9.2. Partile contractante vor pastra confidentialitatea datelor inscrise in prezentul acord,
precum si orice alte informatii legate de activitatea lor de afaceri.

9.3. Contractul de vanzare cumparare incheiat cu acordul partilor reprezinta instrumentul


oficial si legal dintre societatile comerciale partenere in afaceri.

9.4. Litigiile aparute intre parti asupra sau in legatura cu executarea prezentului contract
sunt de competenta instantelor de drept comun din jurisdictia in care se afla sediul social al
vanzatorului, in conditiile dreptului romanesc, in masura in care nu sunt anterior solutionate amiabil de
catre parti.

9.5. In cazul in care una din clauzele prezentului contract devine nula sau inaplicabila,
aceasta va fi inlocuita cu alta care corespunde intentiei partilor, restul clauzelor ramanand valabile.

9.6. Prevederile contractului se completeaza cu dispozitiile codului civil, ale codului


comercial, precum si cu prevederile cuprinse in anexe ce fac parte integranta din acest contract.

9.7.Inregistrarea fiscala la Cumparator a facturilor fiscale trimise ulterior avizului de insotire a


marfurilor, astfel cum au fost emise de Vanzator, face dovada acceptarii integrale a livrarii si preturilor
facturate.

9.8. Imputatia platilor partiale sau intarziate se face conform ordinii de imputare a platilor
reglementata de Codul Civil.

9.9. Prezentul contract se completeaza, in tot ceea ce nu reglementeaza, cu prevederile


dreptului comun roman in materie de comert. Unde contractul reglementeaza, clauzele sale sunt
prevalente asupra oricaror dispozitii legale in limita ordinii publice si a bunelor moravuri.

Contractul de fata se semneaza de catre parti azi 11.03.2010, in 2 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, si este valabil pana la data de 10 martie 2011. Contractul cuprinde un numar de 5 pagini,
formulate si redactate in limba romana.

Pentru cele de mai sus s-a redactat si semnat prezentul contract de catre:

VANZATOR, CUMPARATOR
S.C. PREMIUM PORC SRL, S.C. PRODINCOM S.A.

ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
Kim Ostergard LINU DORU IONITA