Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

omaj. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. tehnologia infoma iei.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. situa ii de criz identice (infla ie. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. valutar i de credit. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. ceea ce este de neconceput. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. agricultura. tutun. deficitul bugetar etc. s nu mai existe impozite. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social .) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. promovat de Banca Na ional . olcool etc. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat .) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. Departamentul Federal al Trezoreriei . Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar .în SUA) precum i politica monetar . activitatea decercetare) . Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite.

Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca . si in mod accesoriu. impozitul pe veniturile din dividende. obligatorie.impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". impozitul pe veniturile din salarii. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: . modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. general . fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. caracterul definit si nerambursabil. accizele. care semnific obliga ie public .Exist ireversibilitatea impozitului''.. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat . in cuantumul si la termenele stabilite prin lege.alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''..f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. Asfel.impozitul reprezint o form de prelevare silit . originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar . Articolul 53. rezid din legalitatea acestuia. impozitul reprezint .plata baneasc .dar ..impositum".. Cu alte cuvinte.. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice. cu scopuri interven ioniste publice". din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c .impozit" provine din limba latin . Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu.. cuvâtul . impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . taxa pe valoarea ad ugata etc. la dispozitia statului...procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. o presta ie pecuniar . De-a lungul timpului. Etimologic. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. in func ie de capacitatea lor contributiv ". Louis Trotabas intelege prin impozite . cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice..VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale. pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale.

economic. pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic. Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora. i alte forme de sprijin cu destina ie special .taxis'' cu sensul de fixare de impozit. venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare). ajutorul social acordat potrivit legii. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. acordate din bugetul de stat. umanitare. venituri din investi ii. o institutie sau un serviciu de utilitate public .tax '' î i are originea in limba greac . venituri care se supun impozit rii.texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. Spre deosebire de impozit. venituri din premii si din jocuri de noroc.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. medicale si sociale. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . ajutoare umanitare. organiza ii sindicale. persoana fizic rezident . de c tre stat. precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. indemniza ii. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. veniturile realizate de contribuabil. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale.. O alt categorie a . bugetul fondurilor speciale.. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . de regul .indirect . venituri din salarii.mobilizarea impozitelor. se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile.unde intâlnim . venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. bugetul asigur rilor sociale de stat.f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . venituri din alte surse. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii. ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. venituri din cedarea folosin ei bunurilor.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . Cuvantul . politic.

. obiectul impozabil. cota de impunere. accize) suportatorul difera de platitor si. suportatorul impozitului. acesta din urma transmite presiunea fiscala. Ca regula absoluta. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. numai acestea din urma se supun impozit rii. suma vanzarilor etc. averea. termenul de plata. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. La impozitele directe. În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. la impozitele indirecte (TVA. De regula. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). unitatea de impunere. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. de regula. proprietate personal . Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. sursa impozitului. asieta (modul de asezare a impozitului). Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . In alte cazuri. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. rente sau alte sume de aceea i natur . care poate fi: veniturile. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila.

comisioanele.Sursa impozitului este reprezentata de venit. la venituri din chirii trimestrial etc). indiferent de forma: salariul. pentru angajati. câstigurile. primele. . rentele. pensiile. dobânzile la sumele împrumutate. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. fie in unitati naturale. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. progresive in transe (la salarii). Spre exemplu. ale micilor producatori si liberi profesionisti. beneficiile întreprinderilor individuale. arenzile. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. precum si participatiile acestora la profit. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. dividendele din profit obtinute de catre actionari. perceperea/incasarea impozitului. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. chiriile.

sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). iar partea ramasa este venit impozabil. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. în care se utilizeaza impunerea globala.). Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. veniturile persoanelor se impun separat. prime). este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). în cele mai multe tari. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. ajutoare de somaj etc. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). pierderile de orice fel. Astazi. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). alocatii de la asigurarile sociale. În România. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. este individuala. Pentru fisc însa. Din aceste motive. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. în tot mai multe tari. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii.de pilda salariile. adica pe un grup (de obicei pe familie. dar poate fi si colectiva. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. sau pe camin). . adaptata specificului materiei impozabile. pentru platitor este mai comoda. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. În primul caz. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. La impozitele particulare pe venit (analitice). Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). în general. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. În aceasta varianta. cheltuielile de productie etc. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. cotizatiile la asigurarile sociale. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. potrivit legii.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. dobânzi. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. iar în al doilea caz. nediferentiata. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. beneficiile industriale. impozitele particulare au un randament mai scazut. Nu se iau în calcul. dar exista si venituri care se impun separat. Sub aspect tehnic.

veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. cota (tariful) de impozit. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. La impunerea globala a veniturilor. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. la care se aplica deduceri si corective legale. o constituie anul fiscal. veniturile sa fie cunoscute si declarate.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. baza de impozitare. . Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. la rândul lor. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). adica impozitul global (sintetic). a mai multor venituri (din surse diverse). Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. adica subiectii de impozit. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. adica sa fi fost încasat de contribuabil. pot fi alcatuite din mai multe venituri. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. principiile de urmat si destinatia varsamântului. de nivel ridicat si stabile. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. regimul juridic. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. perioada impozabila. continând temeiul legal al impozitului. pentru fiecare persoana. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. contribuabilii. fenomenul având nivel redus. care corespunde anului calendaristic. iar disciplina financiara sa fie severa. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. determinarea venitului global. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. determinarea venitului global brut. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. sau nu. care este progresiva pe transe. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. elementele de aplicare.

prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. venituri din alte surse. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. AD ± alte deduceri conform legii. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. face posibila personalizarea impozitului. are randament fiscal ridicat. obtinute din strainatate. cele din pensii. fiind supuse unui impozit final separat. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public.venituri salariale. deducerile personale. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. . Vs ± venituri de aceeasi natura. premii. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. din cedarea folosintei bunurilor. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. venituri din activitati agricole. Pf ± pierderi fiscale reportate. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. Dp ± deduceri personale. din salarii. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. antrenori. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. venituri din cedarea folosintei bunurilor. tehnicieni. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. venituri din pensii. indemnizatii. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. din care se scad pierderile fiscale . Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. veniturile veteranilor de razboi. studenti. precum: bursele. unele venituri fiind excluse de la globalizare. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. ajutoarele. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. sunt veniturile din investitii. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. Vsal ± venituri nete din salarii. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. . venituri din investitii. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. elevi. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. diminueaza sustragerea de la plata. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. conform proiectului Codului Fiscal.

Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. Exemplu: calculul TVA si accize. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. identifica singuri obiectul impozabil. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. . asa ca impunerea. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. se definitiveaza impozitul anual. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. La sfârstul anului. persoane juridice. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. de statutul juridic al platitorului. de modul de evaluare a bazei de calcul. cumulat de la începutul anului. care detin sau realizeaza venituri. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. în timpul anului. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. impunerea va fi provizorie. în baza deciziei de impunere anuala. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. pe baza realizarilor efective. De exemplu. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele.

Toti platitorii. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. jocuri de noroc). impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. De exemplu. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. . în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. dobânzi. raportul de inspectie fiscala. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. De exemplu. impunerea poate fi directa. decizia de impunere ± înstiintare de plata. De exemplu. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. dar se însumeaza. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. indirecta sau forfetara. aceasta este partiala. sau în cazul unei gospodarii. Dar. persoana terta este reprezentata de chirias. Dar. impozitul pe cladiri. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. impunerea este individuala. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. impunerrea poate fi partiala sau globala. impunerea poate fi individuala sau colectiva. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. impunera fiind astfel globala. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. persoane fizice sau juridice. la data platii veniturilor. De exemplu. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. prcesul verbal. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. denumite declaratii fiscale.

Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. veniturile realizate din activitati comerciale. De exemplu. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. precum si deciziile privind restituirile de impozite. De exemplu. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Celelalte declaratii se depun anual. contributii si alte venituri.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. salarii. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. taxe. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor.

În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. De exemplu. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. . impozitul din activitati agricole. taxele nu mai pot fi restituite. în mediul rural.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. uneori urmând si încasarea directa. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. plata TVA. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. accizelor si impozitului pe profit. De exemplu. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. De asemenea. în cazul impozitelor pe salarii. Exemplu. aplicarea acestuia.

Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. D. Bucuresti. I Editura Universul Juridic. Bucuresti. Fiscalitate. Ed. pag 61 Mosteanu Tatiana. Fiscalitate de la lege la practica. Editura Academiei Romane. ³Fiscalitate´. ³Bugete publice si fiscalitate´. pag 56 ³Impozite sit axe´. pag 25 âtu. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. martie 2007. D. (2006) Finan e publice ale României vol. ³Reforma sistemului fiscal în România´.. stefan. 2007. Iasi. Bucuresti. Lacrita. Economica. et. 2004 . 2007.BIBLIOGRAFIE Vac rel I.I vol. vol. Bucure ti Bistriceanu Gh. pag 242244 Brezeanu Petre.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. ³Avutia natiunilor´. pag.II Editura i a bugetului. all (2006). Editura Pro Maria Andrada Georgescu . Ghid fiscal. Editura Bucuresti. All Beck. 1999. nr 3. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. L. edi ia a. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. 52 Gabriel Stefura. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. 1965. C. Nica. 1999. Finan e publice . (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. Ed. Editura Economic . Editura Codecs. serbanescu. G. Bucuresti. pag 49 Adam Smith. si Ped. A. Paul Coman. Balasa Gabriel. 2004 Vintila. reglementari Economagazin i aplica ii vol. Vasilescu. Metode tehnici fiscale. Bucuresti. 2005. Editura Irecson. Editura Did.II. ³Fiscalitatea in Romania´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful