Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

activitatea decercetare) . Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. valutar i de credit. situa ii de criz identice (infla ie. s nu mai existe impozite. Departamentul Federal al Trezoreriei . In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. tutun.) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat . omaj. olcool etc. promovat de Banca Na ional . Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. deficitul bugetar etc. tehnologia infoma iei.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri.în SUA) precum i politica monetar . iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. ceea ce este de neconceput. agricultura. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar .

caracterul definit si nerambursabil. care semnific obliga ie public . general . modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta.impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general".. si in mod accesoriu.. cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: . cuvâtul .f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c . Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca .VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit.. accizele. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. impozitul reprezint .. in func ie de capacitatea lor contributiv ". impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . Louis Trotabas intelege prin impozite ..impozitul reprezint o form de prelevare silit . impozitul pe veniturile din dividende. impozitul pe veniturile din salarii. in cuantumul si la termenele stabilite prin lege. Cu alte cuvinte.impozit" provine din limba latin . rezid din legalitatea acestuia. o presta ie pecuniar . la dispozitia statului. Articolul 53.. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat . cu scopuri interven ioniste publice".Exist ireversibilitatea impozitului''. originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. De-a lungul timpului.. Asfel. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.dar .impositum". impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale.plata baneasc . obligatorie.procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. taxa pe valoarea ad ugata etc. fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar .. pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. Etimologic..alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu.

de regul .taxis'' cu sensul de fixare de impozit. ajutorul social acordat potrivit legii. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice).f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . venituri din premii si din jocuri de noroc..Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii. Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax .texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. venituri din salarii. acordate din bugetul de stat. bugetul fondurilor speciale. Cuvantul . veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. bugetul asigur rilor sociale de stat. de c tre stat.unde intâlnim . ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. venituri care se supun impozit rii.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. o institutie sau un serviciu de utilitate public . precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. Spre deosebire de impozit. veniturile realizate de contribuabil. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . persoana fizic rezident . pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic. organiza ii sindicale. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. venituri din alte surse.. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. venituri din investi ii. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. politic. i alte forme de sprijin cu destina ie special . Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora. O alt categorie a . venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare).tax '' î i are originea in limba greac . umanitare. economic. medicale si sociale.indirect . se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent .mobilizarea impozitelor. ajutoare umanitare. indemniza ii.

Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. de regula. sursa impozitului. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. De regula. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. In alte cazuri. asieta (modul de asezare a impozitului). suma vanzarilor etc. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. averea. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . suportatorul impozitului. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. Ca regula absoluta. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. proprietate personal . Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. obiectul impozabil. cota de impunere. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . unitatea de impunere. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. termenul de plata. care poate fi: veniturile. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. la impozitele indirecte (TVA. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. acesta din urma transmite presiunea fiscala. . La impozitele directe. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. numai acestea din urma se supun impozit rii. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. rente sau alte sume de aceea i natur . În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. accize) suportatorul difera de platitor si.

câstigurile. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. chiriile. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. . Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. dobânzile la sumele împrumutate. la venituri din chirii trimestrial etc). primele. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). arenzile. rentele. perceperea/incasarea impozitului. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. Spre exemplu. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. beneficiile întreprinderilor individuale. dividendele din profit obtinute de catre actionari. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. pentru angajati. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. indiferent de forma: salariul. comisioanele. fie in unitati naturale.Sursa impozitului este reprezentata de venit. ale micilor producatori si liberi profesionisti. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. pensiile. precum si participatiile acestora la profit. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). progresive in transe (la salarii). la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc.

potrivit legii. adica pe un grup (de obicei pe familie. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. beneficiile industriale. Astazi. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. în tot mai multe tari. nediferentiata. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. Nu se iau în calcul. în general. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). veniturile persoanelor se impun separat. În România. cotizatiile la asigurarile sociale. cheltuielile de productie etc. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. în cele mai multe tari. adaptata specificului materiei impozabile. iar partea ramasa este venit impozabil. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. pentru platitor este mai comoda. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit.de pilda salariile. impozitele particulare au un randament mai scazut. alocatii de la asigurarile sociale. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). . nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. În aceasta varianta. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. dobânzi. pierderile de orice fel. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. este individuala. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. sau pe camin). ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. dar exista si venituri care se impun separat. în care se utilizeaza impunerea globala. În primul caz. La impozitele particulare pe venit (analitice). fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). iar în al doilea caz. Pentru fisc însa. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte.). prime). de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. Sub aspect tehnic. dar poate fi si colectiva. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. Din aceste motive. ajutoare de somaj etc. tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii.

care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. baza de impozitare. determinarea venitului global brut. elementele de aplicare. pentru fiecare persoana. principiile de urmat si destinatia varsamântului. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. pot fi alcatuite din mai multe venituri. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. contribuabilii. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). continând temeiul legal al impozitului. la rândul lor. de nivel ridicat si stabile. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. fenomenul având nivel redus. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. veniturile sa fie cunoscute si declarate. o constituie anul fiscal. a mai multor venituri (din surse diverse). Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. adica subiectii de impozit. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. La impunerea globala a veniturilor. regimul juridic. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. sau nu. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. iar disciplina financiara sa fie severa. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. care corespunde anului calendaristic. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. care este progresiva pe transe. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. . determinarea venitului global. la care se aplica deduceri si corective legale. cota (tariful) de impozit. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. adica impozitul global (sintetic). adica sa fi fost încasat de contribuabil.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). perioada impozabila.

prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. are randament fiscal ridicat. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. veniturile veteranilor de razboi. venituri din cedarea folosintei bunurilor. unele venituri fiind excluse de la globalizare. elevi. Vsal ± venituri nete din salarii. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. studenti. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. venituri din activitati agricole. din care se scad pierderile fiscale . din premii si câstiguri din jocuri de noroc. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. din salarii. deducerile personale. sunt veniturile din investitii. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. Pf ± pierderi fiscale reportate. tehnicieni. din cedarea folosintei bunurilor. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. cele din pensii. conform proiectului Codului Fiscal.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. fiind supuse unui impozit final separat. ajutoarele. .venituri salariale. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. precum: bursele. Vs ± venituri de aceeasi natura. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. AD ± alte deduceri conform legii. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. indemnizatii. Dp ± deduceri personale. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. diminueaza sustragerea de la plata. antrenori. venituri din investitii. . premii. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. venituri din pensii. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. face posibila personalizarea impozitului. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. obtinute din strainatate. venituri din alte surse. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public.

tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. impunerea va fi provizorie. care detin sau realizeaza venituri. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. în timpul anului. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. de statutul juridic al platitorului. Exemplu: calculul TVA si accize. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. La sfârstul anului. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. cumulat de la începutul anului. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. de modul de evaluare a bazei de calcul. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. pe baza realizarilor efective. în baza deciziei de impunere anuala. persoane juridice. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. identifica singuri obiectul impozabil. . pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . se definitiveaza impozitul anual. De exemplu. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. asa ca impunerea.

În cazul anumitor categorii de venit (dividende. indirecta sau forfetara. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. aceasta este partiala. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. prcesul verbal. denumite declaratii fiscale. De exemplu. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. . în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. dar se însumeaza. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. impunerea poate fi individuala sau colectiva. Dar. impunerea este individuala. impunera fiind astfel globala. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. decizia de impunere ± înstiintare de plata. De exemplu. sau în cazul unei gospodarii. la data platii veniturilor. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. raportul de inspectie fiscala.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. dobânzi. jocuri de noroc). De exemplu. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. impunerea poate fi directa. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. impunerrea poate fi partiala sau globala. persoana terta este reprezentata de chirias. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. impozitul pe cladiri. De exemplu. Toti platitorii. persoane fizice sau juridice. Dar. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere.

Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. veniturile realizate din activitati comerciale. Celelalte declaratii se depun anual.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. precum si deciziile privind restituirile de impozite. salarii. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. De exemplu. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. contributii si alte venituri. taxe. De exemplu. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala.

plata TVA. în cazul impozitelor pe salarii. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . accizelor si impozitului pe profit. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. aplicarea acestuia. De exemplu. . taxele nu mai pot fi restituite. De exemplu. Exemplu. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. impozitul din activitati agricole.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. în mediul rural. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. uneori urmând si încasarea directa. De asemenea.

³Fiscalitate: controverse si solutii´. Editura Economic . Bucuresti. 2007. vol. Lacrita. ³Bugete publice si fiscalitate´. D. Bucuresti. L. 1999. nr 3. si Ped. Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza.. Finan e publice . stefan. Balasa Gabriel. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. Ghid fiscal. Vasilescu.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. Ed. Editura Irecson. Fiscalitate de la lege la practica. martie 2007. serbanescu. G. All Beck. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. Iasi. pag. pag 61 Mosteanu Tatiana. pag 49 Adam Smith. Fiscalitate. Paul Coman. I Editura Universul Juridic. 1965. Nica. ³Avutia natiunilor´. pag 25 âtu. Bucure ti Bistriceanu Gh. C. A. 1999. pag 242244 Brezeanu Petre. D.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. Ed. Bucuresti. 2005. 2007. 2004 . 2004 Vintila. Bucuresti. et. (2006) Finan e publice ale României vol. Editura Academiei Romane. Editura Did. ³Reforma sistemului fiscal în România´. ³Fiscalitate´. Bucuresti. Editura Codecs. pag 56 ³Impozite sit axe´. all (2006). Editura Pro Maria Andrada Georgescu . 52 Gabriel Stefura. Economica. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor.I vol. Editura Bucuresti. edi ia a.II. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. ³Fiscalitatea in Romania´. reglementari Economagazin i aplica ii vol.II Editura i a bugetului. Metode tehnici fiscale.