Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

tehnologia infoma iei. omaj. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. s nu mai existe impozite. activitatea decercetare) . eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri. situa ii de criz identice (infla ie.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. agricultura. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. olcool etc. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. valutar i de credit.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . ceea ce este de neconceput. promovat de Banca Na ional . Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat . tutun. Departamentul Federal al Trezoreriei . Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar . deficitul bugetar etc.) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex.în SUA) precum i politica monetar .

impozitul pe veniturile din salarii. in cuantumul si la termenele stabilite prin lege. Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca .impositum". Asfel. obligatorie. Articolul 53.. modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. cu scopuri interven ioniste publice". Cu alte cuvinte.impozit" provine din limba latin . impozitul reprezint . originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu.plata baneasc .procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. caracterul definit si nerambursabil. general .. taxa pe valoarea ad ugata etc.. accizele.. cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil.VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c . in func ie de capacitatea lor contributiv ". care semnific obliga ie public .. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.. De-a lungul timpului. Louis Trotabas intelege prin impozite . rezid din legalitatea acestuia. Etimologic.dar . impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale. impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. o presta ie pecuniar . DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar .f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat .alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''.. la dispozitia statului.. pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: .impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". si in mod accesoriu.impozitul reprezint o form de prelevare silit . impozitul pe veniturile din dividende.Exist ireversibilitatea impozitului''.. cuvâtul . definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice.

. persoana fizic rezident . precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. medicale si sociale. Cuvantul . se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . ajutorul social acordat potrivit legii.unde intâlnim . bugetul fondurilor speciale. indemniza ii. Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. i alte forme de sprijin cu destina ie special .indirect . bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii. politic. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice).Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. O alt categorie a .. venituri din premii si din jocuri de noroc. venituri din alte surse.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala.taxis'' cu sensul de fixare de impozit. organiza ii sindicale.tax '' î i are originea in limba greac . acordate din bugetul de stat. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. venituri din investi ii. umanitare. Spre deosebire de impozit. venituri din salarii. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic.mobilizarea impozitelor. o institutie sau un serviciu de utilitate public . ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare).texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat.f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. de regul . veniturile realizate de contribuabil. bugetul asigur rilor sociale de stat. economic. venituri care se supun impozit rii. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. ajutoare umanitare. de c tre stat.

Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . de regula. In alte cazuri. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. Ca regula absoluta. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. proprietate personal . Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. suma vanzarilor etc. numai acestea din urma se supun impozit rii. Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. termenul de plata. În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. La impozitele directe. Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. sursa impozitului. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. asieta (modul de asezare a impozitului). la impozitele indirecte (TVA. acesta din urma transmite presiunea fiscala.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. care poate fi: veniturile. averea. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . unitatea de impunere. obiectul impozabil. cota de impunere. suportatorul impozitului. De regula. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. rente sau alte sume de aceea i natur . . accize) suportatorul difera de platitor si. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor.

fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. ale micilor producatori si liberi profesionisti. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. câstigurile. chiriile. arenzile. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. comisioanele. indiferent de forma: salariul. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. Spre exemplu. beneficiile întreprinderilor individuale. precum si participatiile acestora la profit. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. primele. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. la venituri din chirii trimestrial etc). datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). . rentele. pensiile. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive.Sursa impozitului este reprezentata de venit. Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. dividendele din profit obtinute de catre actionari. progresive in transe (la salarii). dobânzile la sumele împrumutate. perceperea/incasarea impozitului. pentru angajati. fie in unitati naturale. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil.

iar în al doilea caz. pierderile de orice fel. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). alocatii de la asigurarile sociale. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). În aceasta varianta. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. cotizatiile la asigurarile sociale. La impozitele particulare pe venit (analitice). în care se utilizeaza impunerea globala. prime). fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. dar exista si venituri care se impun separat. de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. cheltuielile de productie etc. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. nediferentiata. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. Astazi. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. pentru platitor este mai comoda.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. În primul caz. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. Pentru fisc însa. . Nu se iau în calcul. veniturile persoanelor se impun separat. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000.de pilda salariile. adaptata specificului materiei impozabile. ajutoare de somaj etc. dar poate fi si colectiva. iar partea ramasa este venit impozabil. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. în cele mai multe tari. dobânzi. adica pe un grup (de obicei pe familie. ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. este individuala. impozitele particulare au un randament mai scazut. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. Din aceste motive. în tot mai multe tari. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). în general. sau pe camin).). potrivit legii. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. În România. beneficiile industriale. Sub aspect tehnic. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica.

introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. sau nu. regimul juridic. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. pentru fiecare persoana. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. contribuabilii. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. principiile de urmat si destinatia varsamântului. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). la care se aplica deduceri si corective legale. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. fenomenul având nivel redus. adica subiectii de impozit. care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. o constituie anul fiscal. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. perioada impozabila. a mai multor venituri (din surse diverse). Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. cota (tariful) de impozit. de nivel ridicat si stabile. continând temeiul legal al impozitului. determinarea venitului global brut. adica sa fi fost încasat de contribuabil. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. elementele de aplicare. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. pot fi alcatuite din mai multe venituri. iar disciplina financiara sa fie severa. determinarea venitului global. la rândul lor. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. La impunerea globala a veniturilor. care corespunde anului calendaristic. adica impozitul global (sintetic). Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. veniturile sa fie cunoscute si declarate. baza de impozitare. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. . care este progresiva pe transe.

prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. precum: bursele. din salarii. fiind supuse unui impozit final separat. . din cedarea folosintei bunurilor. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. elevi. venituri din investitii. veniturile veteranilor de razboi.venituri salariale. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. tehnicieni. antrenori. Vsal ± venituri nete din salarii. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. Pf ± pierderi fiscale reportate. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. deducerile personale. unele venituri fiind excluse de la globalizare. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. diminueaza sustragerea de la plata. . face posibila personalizarea impozitului. cele din pensii. premii. indemnizatii. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. din care se scad pierderile fiscale . Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. obtinute din strainatate. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. are randament fiscal ridicat. ajutoarele. venituri din activitati agricole. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. AD ± alte deduceri conform legii. Dp ± deduceri personale. conform proiectului Codului Fiscal. Vs ± venituri de aceeasi natura. venituri din pensii. venituri din alte surse. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. sunt veniturile din investitii. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. venituri din cedarea folosintei bunurilor. studenti.

evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . persoane juridice. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. în timpul anului. cumulat de la începutul anului. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. De exemplu. care detin sau realizeaza venituri. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. se definitiveaza impozitul anual. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. Exemplu: calculul TVA si accize. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. asa ca impunerea. în baza deciziei de impunere anuala. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. de statutul juridic al platitorului.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. La sfârstul anului. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. pe baza realizarilor efective. impunerea va fi provizorie. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. . Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. identifica singuri obiectul impozabil. de modul de evaluare a bazei de calcul.

dobânzi. aceasta este partiala. De exemplu. decizia de impunere ± înstiintare de plata. Dar. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. . în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. impunerrea poate fi partiala sau globala. Toti platitorii. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. la data platii veniturilor. raportul de inspectie fiscala. De exemplu. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. impunerea poate fi individuala sau colectiva. persoana terta este reprezentata de chirias. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. sau în cazul unei gospodarii. denumite declaratii fiscale. persoane fizice sau juridice. Dar. prcesul verbal. impozitul pe cladiri. indirecta sau forfetara. impunera fiind astfel globala. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. impunerea poate fi directa. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. jocuri de noroc). pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. De exemplu. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. impunerea este individuala. De exemplu. dar se însumeaza.

precum si deciziile privind restituirile de impozite. taxe. De exemplu. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. veniturile realizate din activitati comerciale. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. De exemplu. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . Celelalte declaratii se depun anual. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. contributii si alte venituri. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. salarii.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia.

De exemplu. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. uneori urmând si încasarea directa. în mediul rural. impozitul din activitati agricole. accizelor si impozitului pe profit. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. De asemenea. . retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. De exemplu. aplicarea acestuia. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. taxele nu mai pot fi restituite. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. Exemplu. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. în cazul impozitelor pe salarii. plata TVA.

Fiscalitate de la lege la practica. 2007. 2007. et. L. 1965.II. Editura Academiei Romane. Economica. reglementari Economagazin i aplica ii vol. 2005. pag 56 ³Impozite sit axe´. Bucure ti Bistriceanu Gh. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. Vasilescu. Bucuresti. serbanescu. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. I Editura Universul Juridic. ³Reforma sistemului fiscal în România´. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. Bucuresti. Bucuresti. C. A. pag.I vol. stefan. Bucuresti. ³Bugete publice si fiscalitate´. All Beck.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. (2006) Finan e publice ale României vol. Editura Irecson. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. 52 Gabriel Stefura. Paul Coman. 2004 Vintila. Ed. G. ³Avutia natiunilor´. Fiscalitate. ³Fiscalitatea in Romania´. Editura Economic . pag 242244 Brezeanu Petre. Editura Bucuresti.II Editura i a bugetului. 2004 . 1999. all (2006). Ghid fiscal. Finan e publice . edi ia a. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . Ed. Editura Did. Bucuresti. pag 49 Adam Smith. pag 25 âtu. pag 61 Mosteanu Tatiana. Balasa Gabriel. Metode tehnici fiscale. si Ped. D. D. martie 2007.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. Nica. Iasi. Editura Codecs. vol.. Lacrita. Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. nr 3. ³Fiscalitate´. 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful