P. 1
referat finante publice

referat finante publice

|Views: 228|Likes:
Published by Ionut Spiridon

More info:

Published by: Ionut Spiridon on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat .în SUA) precum i politica monetar . tehnologia infoma iei. Departamentul Federal al Trezoreriei .) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . promovat de Banca Na ional . s nu mai existe impozite. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. deficitul bugetar etc.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. agricultura.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar . olcool etc. tutun. omaj. valutar i de credit. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. activitatea decercetare) . situa ii de criz identice (infla ie. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. ceea ce este de neconceput.

DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar . in cuantumul si la termenele stabilite prin lege. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale..impositum". impozitul pe veniturile din salarii. cuvâtul . Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu. cu scopuri interven ioniste publice". si in mod accesoriu.impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.dar .. obligatorie.plata baneasc .VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. accizele. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c . la dispozitia statului.f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil .Exist ireversibilitatea impozitului''. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: .. modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. Asfel.. Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca .. in func ie de capacitatea lor contributiv ". cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil. Cu alte cuvinte. Articolul 53.alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''. impozitul reprezint . pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. De-a lungul timpului. originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor.. impozitul pe veniturile din dividende. fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. care semnific obliga ie public .. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat .impozit" provine din limba latin . o presta ie pecuniar .. general . Etimologic.. rezid din legalitatea acestuia.impozitul reprezint o form de prelevare silit . caracterul definit si nerambursabil. Louis Trotabas intelege prin impozite .procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. taxa pe valoarea ad ugata etc.

i alte forme de sprijin cu destina ie special . venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare). organiza ii sindicale. O alt categorie a . veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. venituri din cedarea folosin ei bunurilor.mobilizarea impozitelor. o institutie sau un serviciu de utilitate public .taxis'' cu sensul de fixare de impozit. ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . bugetul fondurilor speciale. de regul . persoana fizic rezident . Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii.tax '' î i are originea in limba greac . Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora.indirect . ajutoare umanitare. medicale si sociale. se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile.unde intâlnim . venituri din investi ii. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. bugetul asigur rilor sociale de stat. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). venituri din salarii. ajutorul social acordat potrivit legii.. indemniza ii. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. venituri care se supun impozit rii. venituri din alte surse. acordate din bugetul de stat. pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic.texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului.. politic. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial .f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . umanitare. Spre deosebire de impozit. de c tre stat. ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. veniturile realizate de contribuabil. Cuvantul . economic. venituri din premii si din jocuri de noroc.

. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . la impozitele indirecte (TVA. Ca regula absoluta. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. obiectul impozabil. acesta din urma transmite presiunea fiscala. de regula. In alte cazuri. sursa impozitului. cota de impunere. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. termenul de plata. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. De regula. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. care poate fi: veniturile. proprietate personal . platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). asieta (modul de asezare a impozitului). numai acestea din urma se supun impozit rii.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. suma vanzarilor etc. suportatorul impozitului. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. rente sau alte sume de aceea i natur . În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. averea. Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. accize) suportatorul difera de platitor si. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . unitatea de impunere. Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. La impozitele directe. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii.

fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. pentru angajati. . fie in unitati naturale. progresive in transe (la salarii). Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. comisioanele. arenzile.Sursa impozitului este reprezentata de venit. Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Spre exemplu. dividendele din profit obtinute de catre actionari. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. indiferent de forma: salariul. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. la venituri din chirii trimestrial etc). rentele. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). câstigurile. perceperea/incasarea impozitului. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. chiriile. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. pensiile. ale micilor producatori si liberi profesionisti. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. dobânzile la sumele împrumutate. beneficiile întreprinderilor individuale. primele. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. precum si participatiile acestora la profit.

implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. dar poate fi si colectiva. în care se utilizeaza impunerea globala. tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. pentru platitor este mai comoda. adica pe un grup (de obicei pe familie. La impozitele particulare pe venit (analitice). Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. nediferentiata. Sub aspect tehnic. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. impozitele particulare au un randament mai scazut. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. în cele mai multe tari.). ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. cheltuielile de productie etc. dar exista si venituri care se impun separat. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. este individuala. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. alocatii de la asigurarile sociale. beneficiile industriale. pierderile de orice fel. dobânzi. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. adaptata specificului materiei impozabile. ajutoare de somaj etc. Astazi. Din aceste motive. În România.de pilda salariile. în general. sau pe camin). nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. veniturile persoanelor se impun separat. În primul caz. cotizatiile la asigurarile sociale. Pentru fisc însa. prime). Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. iar partea ramasa este venit impozabil. În aceasta varianta. Nu se iau în calcul. potrivit legii. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. . în tot mai multe tari. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. iar în al doilea caz.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit.

pot fi alcatuite din mai multe venituri. adica sa fi fost încasat de contribuabil. regimul juridic. care corespunde anului calendaristic. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). la care se aplica deduceri si corective legale. de nivel ridicat si stabile. principiile de urmat si destinatia varsamântului. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. perioada impozabila.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. . adica impozitul global (sintetic). care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. fenomenul având nivel redus. baza de impozitare. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. veniturile sa fie cunoscute si declarate. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). pentru fiecare persoana. continând temeiul legal al impozitului. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. determinarea venitului global brut. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. determinarea venitului global. o constituie anul fiscal. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. la rândul lor. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. care este progresiva pe transe. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. a mai multor venituri (din surse diverse). iar disciplina financiara sa fie severa. sau nu. cota (tariful) de impozit. contribuabilii. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. elementele de aplicare. La impunerea globala a veniturilor. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. adica subiectii de impozit.

cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. Vs ± venituri de aceeasi natura. ajutoarele. studenti. are randament fiscal ridicat. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. unele venituri fiind excluse de la globalizare. venituri din alte surse. tehnicieni. venituri din investitii. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. cele din pensii. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. venituri din pensii. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. venituri din activitati agricole. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. Dp ± deduceri personale. venituri din cedarea folosintei bunurilor. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. fiind supuse unui impozit final separat. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. Pf ± pierderi fiscale reportate. elevi. din salarii. veniturile veteranilor de razboi. antrenori. face posibila personalizarea impozitului. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. din care se scad pierderile fiscale . sunt veniturile din investitii. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. precum: bursele. . Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. diminueaza sustragerea de la plata. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. premii. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. deducerile personale. conform proiectului Codului Fiscal. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. Vsal ± venituri nete din salarii.venituri salariale. obtinute din strainatate.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. . o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. indemnizatii. din cedarea folosintei bunurilor. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. AD ± alte deduceri conform legii. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate.

care detin sau realizeaza venituri. De exemplu. pe baza realizarilor efective. La sfârstul anului. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. în timpul anului. . URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. în baza deciziei de impunere anuala. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . impunerea va fi provizorie. Exemplu: calculul TVA si accize. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. de modul de evaluare a bazei de calcul.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. cumulat de la începutul anului. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. identifica singuri obiectul impozabil. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. se definitiveaza impozitul anual. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. persoane juridice. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. de statutul juridic al platitorului. asa ca impunerea.

Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. impunerrea poate fi partiala sau globala. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. Dar. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. denumite declaratii fiscale. impunerea poate fi directa. raportul de inspectie fiscala. dar se însumeaza. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. .Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. Dar. sau în cazul unei gospodarii. jocuri de noroc). în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. De exemplu. aceasta este partiala. la data platii veniturilor. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. De exemplu. impozitul pe cladiri. De exemplu. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. impunera fiind astfel globala. Toti platitorii. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. prcesul verbal. persoane fizice sau juridice. dobânzi. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. De exemplu. impunerea este individuala. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. impunerea poate fi individuala sau colectiva. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. persoana terta este reprezentata de chirias. indirecta sau forfetara. decizia de impunere ± înstiintare de plata. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente.

Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. De exemplu. taxe. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. De exemplu. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. salarii. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. Celelalte declaratii se depun anual. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. contributii si alte venituri. veniturile realizate din activitati comerciale. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. precum si deciziile privind restituirile de impozite. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs .

De exemplu. De exemplu. taxele nu mai pot fi restituite. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . În cazul aplic rii si anul rii timbrului. uneori urmând si încasarea directa. aplicarea acestuia. impozitul din activitati agricole.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. Exemplu. De asemenea. . plata TVA. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. în mediul rural. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. accizelor si impozitului pe profit. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. în cazul impozitelor pe salarii.

Bucuresti. pag 25 âtu. 2004 Vintila. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. A. Ghid fiscal. All Beck. ³Fiscalitate´. C. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. D. si Ped. 2007. 2004 .II Editura i a bugetului. Editura Did. pag 56 ³Impozite sit axe´. 1965. stefan. Editura Academiei Romane. edi ia a. pag 49 Adam Smith. Editura Economic . Bucuresti. Bucuresti. 2007.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. all (2006). Editura Codecs. L. Metode tehnici fiscale. Fiscalitate de la lege la practica. Ed. Lacrita.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. pag. Vasilescu. 2005. reglementari Economagazin i aplica ii vol. serbanescu. G. (2006) Finan e publice ale României vol. pag 242244 Brezeanu Petre.II. ³Bugete publice si fiscalitate´. Paul Coman. Editura Bucuresti. Economica.I vol. Finan e publice . Bucuresti. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. Balasa Gabriel. Nica. Editura Irecson. pag 61 Mosteanu Tatiana. Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. 1999.. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . vol. nr 3. et. 1999. ³Reforma sistemului fiscal în România´. 52 Gabriel Stefura. Ed. D. Iasi. Bucure ti Bistriceanu Gh. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. Fiscalitate. ³Fiscalitatea in Romania´. I Editura Universul Juridic. Bucuresti. ³Avutia natiunilor´. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. martie 2007.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->