Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. valutar i de credit. tutun. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. situa ii de criz identice (infla ie. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . olcool etc. tehnologia infoma iei. activitatea decercetare) . Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar . promovat de Banca Na ional .în SUA) precum i politica monetar .) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. ceea ce este de neconceput. Departamentul Federal al Trezoreriei . omaj. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. agricultura. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat . deficitul bugetar etc. s nu mai existe impozite.

. care semnific obliga ie public . Articolul 53.procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. rezid din legalitatea acestuia.VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''.f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''.plata baneasc . DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar . cu scopuri interven ioniste publice".. in cuantumul si la termenele stabilite prin lege. cuvâtul . Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu. Etimologic. taxa pe valoarea ad ugata etc.. caracterul definit si nerambursabil.. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat . cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil..Exist ireversibilitatea impozitului''. modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor.. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: . De-a lungul timpului. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. accizele.impozit" provine din limba latin . impozitul reprezint . si in mod accesoriu.. pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. obligatorie. Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca . la dispozitia statului. din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c .impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". impozitul pe veniturile din salarii. Cu alte cuvinte.. o presta ie pecuniar . in func ie de capacitatea lor contributiv ".impositum". prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului..impozitul reprezint o form de prelevare silit .dar . impozitul pe veniturile din dividende. Asfel. impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . general . fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. Louis Trotabas intelege prin impozite .

acordate din bugetul de stat. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. veniturile realizate de contribuabil. Cuvantul . ajutorul social acordat potrivit legii. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.tax '' î i are originea in limba greac . economic. bugetul asigur rilor sociale de stat. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. O alt categorie a . medicale si sociale. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. persoana fizic rezident . venituri din premii si din jocuri de noroc. i alte forme de sprijin cu destina ie special .. o institutie sau un serviciu de utilitate public . pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic.f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . ajutoare umanitare. venituri din investi ii. politic. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent .texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. venituri din alte surse.taxis'' cu sensul de fixare de impozit.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. Spre deosebire de impozit. venituri din salarii. Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora.unde intâlnim . de regul . indemniza ii. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile. bugetul fondurilor speciale. organiza ii sindicale.indirect . Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. venituri care se supun impozit rii. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. umanitare. de c tre stat..mobilizarea impozitelor. venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare).

accize) suportatorul difera de platitor si. numai acestea din urma se supun impozit rii. de regula. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. obiectul impozabil. care poate fi: veniturile. suportatorul impozitului. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. averea. acesta din urma transmite presiunea fiscala. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. termenul de plata. La impozitele directe. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. proprietate personal . atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . . Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. asieta (modul de asezare a impozitului). rente sau alte sume de aceea i natur . Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. Ca regula absoluta. unitatea de impunere. Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. cota de impunere. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . In alte cazuri. la impozitele indirecte (TVA. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. sursa impozitului. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. De regula. suma vanzarilor etc.

Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. progresive in transe (la salarii). pentru angajati. perceperea/incasarea impozitului. chiriile. beneficiile întreprinderilor individuale. . dividendele din profit obtinute de catre actionari. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. indiferent de forma: salariul. câstigurile. dobânzile la sumele împrumutate. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. precum si participatiile acestora la profit.Sursa impozitului este reprezentata de venit. rentele. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). fie in unitati naturale. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). pensiile. Spre exemplu. arenzile. ale micilor producatori si liberi profesionisti. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. comisioanele. primele. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. la venituri din chirii trimestrial etc). Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza.

Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. La impozitele particulare pe venit (analitice). în general. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. Pentru fisc însa. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). în tot mai multe tari. ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. veniturile persoanelor se impun separat. sau pe camin). tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. Nu se iau în calcul. de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice.). dar poate fi si colectiva. nediferentiata. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. Astazi. impozitele particulare au un randament mai scazut. dobânzi. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. pentru platitor este mai comoda. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). În România. În primul caz. cotizatiile la asigurarile sociale. În aceasta varianta. . alocatii de la asigurarile sociale. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. Din aceste motive. ajutoare de somaj etc. Sub aspect tehnic. prime). în cele mai multe tari. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit).altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. adica pe un grup (de obicei pe familie. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. este individuala. iar partea ramasa este venit impozabil. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. în care se utilizeaza impunerea globala. adaptata specificului materiei impozabile. dar exista si venituri care se impun separat. pierderile de orice fel. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale.de pilda salariile. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. beneficiile industriale. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. iar în al doilea caz. cheltuielile de productie etc. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. potrivit legii.

adica subiectii de impozit. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. care corespunde anului calendaristic. veniturile sa fie cunoscute si declarate. adica sa fi fost încasat de contribuabil. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. adica impozitul global (sintetic). dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. determinarea venitului global. . baza de impozitare. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. regimul juridic. pentru fiecare persoana. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. fenomenul având nivel redus. iar disciplina financiara sa fie severa. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). continând temeiul legal al impozitului. o constituie anul fiscal. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. pot fi alcatuite din mai multe venituri. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. a mai multor venituri (din surse diverse). Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. La impunerea globala a veniturilor. care este progresiva pe transe. care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. de nivel ridicat si stabile. principiile de urmat si destinatia varsamântului. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. la rândul lor.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. cota (tariful) de impozit. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. perioada impozabila. la care se aplica deduceri si corective legale. elementele de aplicare. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. contribuabilii. determinarea venitului global brut. sau nu. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta.

Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. din care se scad pierderile fiscale . Pf ± pierderi fiscale reportate. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. are randament fiscal ridicat. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. ajutoarele. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. veniturile veteranilor de razboi. cele din pensii. antrenori. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. Vsal ± venituri nete din salarii. deducerile personale. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. venituri din alte surse. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. indemnizatii. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. sunt veniturile din investitii. diminueaza sustragerea de la plata. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. venituri din investitii. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. obtinute din strainatate. fiind supuse unui impozit final separat. tehnicieni. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. venituri din pensii. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. conform proiectului Codului Fiscal. . AD ± alte deduceri conform legii. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. face posibila personalizarea impozitului. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. unele venituri fiind excluse de la globalizare. . veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. precum: bursele. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. din cedarea folosintei bunurilor. venituri din activitati agricole. elevi. din salarii. Dp ± deduceri personale. Vs ± venituri de aceeasi natura. venituri din cedarea folosintei bunurilor. premii. studenti. prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist.venituri salariale. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate.

Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. de modul de evaluare a bazei de calcul. La sfârstul anului. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. . se definitiveaza impozitul anual. în timpul anului.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. pe baza realizarilor efective. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. cumulat de la începutul anului. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. persoane juridice. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. de statutul juridic al platitorului. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. în baza deciziei de impunere anuala. De exemplu. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. asa ca impunerea. Exemplu: calculul TVA si accize. care detin sau realizeaza venituri. impunerea va fi provizorie. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. identifica singuri obiectul impozabil.

INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. De exemplu. indirecta sau forfetara. prcesul verbal. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. De exemplu. raportul de inspectie fiscala. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. impozitul pe cladiri.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. . pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. sau în cazul unei gospodarii. De exemplu. denumite declaratii fiscale. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. De exemplu. impunerrea poate fi partiala sau globala. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. dar se însumeaza. impunerea poate fi directa. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. persoane fizice sau juridice. impunera fiind astfel globala. Dar. dobânzi. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. persoana terta este reprezentata de chirias. Dar. aceasta este partiala. Toti platitorii. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. impunerea este individuala. decizia de impunere ± înstiintare de plata. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. impunerea poate fi individuala sau colectiva. la data platii veniturilor. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. jocuri de noroc).

Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. precum si deciziile privind restituirile de impozite. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. salarii. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. contributii si alte venituri. veniturile realizate din activitati comerciale. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. Celelalte declaratii se depun anual. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. De exemplu. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. De exemplu. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . taxe.

plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. De exemplu. uneori urmând si încasarea directa. accizelor si impozitului pe profit. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. plata TVA. De exemplu. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. în cazul impozitelor pe salarii. De asemenea. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. în mediul rural. impozitul din activitati agricole. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. . Exemplu. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . taxele nu mai pot fi restituite.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. aplicarea acestuia.

Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. vol. pag 56 ³Impozite sit axe´. Editura Codecs. Iasi. C. Bucuresti.II Editura i a bugetului. Editura Bucuresti. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . Ghid fiscal. I Editura Universul Juridic.I vol. 2007.II. Finan e publice .. 1999. ³Reforma sistemului fiscal în România´. Bucure ti Bistriceanu Gh. G. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. 1965. 52 Gabriel Stefura. 2004 . nr 3. Balasa Gabriel. 1999. D. Vasilescu. martie 2007. All Beck. 2007. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. Bucuresti. all (2006). ³Avutia natiunilor´. Bucuresti. Editura Irecson. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. pag 242244 Brezeanu Petre. (2006) Finan e publice ale României vol. pag 25 âtu. Paul Coman. et. Editura Economic . D. Economica. Editura Did. pag 49 Adam Smith. Fiscalitate de la lege la practica. reglementari Economagazin i aplica ii vol. Bucuresti. ³Fiscalitate´. ³Fiscalitatea in Romania´. Bucuresti. 2005. L.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. ³Bugete publice si fiscalitate´. Ed. pag 61 Mosteanu Tatiana. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. Lacrita. si Ped. 2004 Vintila. serbanescu. Metode tehnici fiscale. edi ia a. Nica. pag. A. Ed. Fiscalitate. Editura Academiei Romane. stefan. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful