Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

olcool etc. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. ceea ce este de neconceput. activitatea decercetare) .Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. s nu mai existe impozite. valutar i de credit. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . Departamentul Federal al Trezoreriei . Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii.) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. deficitul bugetar etc. situa ii de criz identice (infla ie. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat . agricultura. tehnologia infoma iei. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar . Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. omaj. promovat de Banca Na ional . Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. tutun. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri.în SUA) precum i politica monetar .

in func ie de capacitatea lor contributiv ". pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. Etimologic. originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat .dar .. obligatorie. Articolul 53. Louis Trotabas intelege prin impozite .. taxa pe valoarea ad ugata etc. cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil.. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale.Exist ireversibilitatea impozitului''. impozitul pe veniturile din dividende. accizele.procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. Asfel.. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: .. general ..impositum".impozitul reprezint o form de prelevare silit . în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice..alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''. si in mod accesoriu. care semnific obliga ie public . in cuantumul si la termenele stabilite prin lege.impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . impozitul reprezint . o presta ie pecuniar . modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta.plata baneasc .impozit" provine din limba latin . DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar . Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca . caracterul definit si nerambursabil. cuvâtul . la dispozitia statului. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. Cu alte cuvinte. rezid din legalitatea acestuia.. cu scopuri interven ioniste publice". din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c .f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. impozitul pe veniturile din salarii. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. De-a lungul timpului. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu..VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''.

deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii.tax '' î i are originea in limba greac .. Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. indemniza ii. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. i alte forme de sprijin cu destina ie special . ajutorul social acordat potrivit legii. venituri din investi ii. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic. se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . organiza ii sindicale. ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . o institutie sau un serviciu de utilitate public . Cuvantul . Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale.unde intâlnim . ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. umanitare.texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. bugetul fondurilor speciale. venituri din premii si din jocuri de noroc.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur .f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . acordate din bugetul de stat.indirect . În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. medicale si sociale. de c tre stat.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. economic.mobilizarea impozitelor. venituri care se supun impozit rii. O alt categorie a . veniturile realizate de contribuabil. persoana fizic rezident . venituri din salarii. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. politic. venituri din alte surse. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice..taxis'' cu sensul de fixare de impozit. ajutoare umanitare. de regul . Spre deosebire de impozit. bugetul asigur rilor sociale de stat. venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare).

averea. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. unitatea de impunere. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . cota de impunere.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. sursa impozitului. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. Ca regula absoluta. obiectul impozabil. rente sau alte sume de aceea i natur . iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. termenul de plata. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. acesta din urma transmite presiunea fiscala. Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). . Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. asieta (modul de asezare a impozitului). In alte cazuri. În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. numai acestea din urma se supun impozit rii. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. suportatorul impozitului. la impozitele indirecte (TVA. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. suma vanzarilor etc. accize) suportatorul difera de platitor si. care poate fi: veniturile. De regula. proprietate personal . de regula. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. La impozitele directe.

comisioanele. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. pensiile. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. dividendele din profit obtinute de catre actionari. precum si participatiile acestora la profit. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). fie in unitati naturale. la venituri din chirii trimestrial etc). ale micilor producatori si liberi profesionisti. câstigurile. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. primele. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. arenzile. perceperea/incasarea impozitului. Spre exemplu. pentru angajati. beneficiile întreprinderilor individuale. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile.Sursa impozitului este reprezentata de venit. chiriile. dobânzile la sumele împrumutate. progresive in transe (la salarii). Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. . indiferent de forma: salariul. rentele. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote.

veniturile persoanelor se impun separat. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. dobânzi. dar poate fi si colectiva. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. în cele mai multe tari. La impozitele particulare pe venit (analitice). Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). impozitele particulare au un randament mai scazut. sau pe camin). beneficiile industriale. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. adica pe un grup (de obicei pe familie. pentru platitor este mai comoda. tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. Pentru fisc însa. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). iar partea ramasa este venit impozabil.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. ajutoare de somaj etc. cheltuielile de productie etc. în general. În aceasta varianta. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. adaptata specificului materiei impozabile. nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. cotizatiile la asigurarile sociale. nediferentiata. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. potrivit legii. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. în tot mai multe tari. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). prime). de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). Impozitele analitice nu au în vedere orice venit.de pilda salariile. În România. este individuala. Sub aspect tehnic. Nu se iau în calcul. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. în care se utilizeaza impunerea globala. În primul caz. iar în al doilea caz. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. Astazi. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. Din aceste motive. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. dar exista si venituri care se impun separat. alocatii de la asigurarile sociale. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat.). pierderile de orice fel. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. .

elementele de aplicare. la care se aplica deduceri si corective legale. cota (tariful) de impozit. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. pentru fiecare persoana. de nivel ridicat si stabile. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. perioada impozabila. principiile de urmat si destinatia varsamântului. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. o constituie anul fiscal. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). fenomenul având nivel redus. iar disciplina financiara sa fie severa. . determinarea venitului global brut. sau nu. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. adica impozitul global (sintetic). care este progresiva pe transe. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. determinarea venitului global. baza de impozitare. care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. pot fi alcatuite din mai multe venituri. adica sa fi fost încasat de contribuabil. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). regimul juridic. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. La impunerea globala a veniturilor. a mai multor venituri (din surse diverse). adica subiectii de impozit. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. continând temeiul legal al impozitului. la rândul lor. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. veniturile sa fie cunoscute si declarate. contribuabilii. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. care corespunde anului calendaristic. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil.

tehnicieni. ajutoarele. unele venituri fiind excluse de la globalizare. antrenori. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. elevi. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. precum: bursele. venituri din pensii. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. din salarii. Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. AD ± alte deduceri conform legii.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. premii. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. veniturile veteranilor de razboi. Dp ± deduceri personale. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. deducerile personale. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. conform proiectului Codului Fiscal. din cedarea folosintei bunurilor. are randament fiscal ridicat. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. face posibila personalizarea impozitului. venituri din alte surse. sunt veniturile din investitii. studenti. . Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. cele din pensii. Vs ± venituri de aceeasi natura. fiind supuse unui impozit final separat. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. Vsal ± venituri nete din salarii. diminueaza sustragerea de la plata. venituri din cedarea folosintei bunurilor. venituri din investitii. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. Pf ± pierderi fiscale reportate. din care se scad pierderile fiscale . Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. . permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. indemnizatii.venituri salariale. obtinute din strainatate. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. venituri din activitati agricole.

si definitiva la sfârsitul anului fiscal. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. în baza deciziei de impunere anuala. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. în timpul anului. . de modul de evaluare a bazei de calcul. care detin sau realizeaza venituri. asa ca impunerea. identifica singuri obiectul impozabil. Exemplu: calculul TVA si accize. persoane juridice. La sfârstul anului. pe baza realizarilor efective. se definitiveaza impozitul anual. De exemplu. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. de statutul juridic al platitorului. cumulat de la începutul anului. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. impunerea va fi provizorie.

jocuri de noroc). la data platii veniturilor. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. impunerea poate fi directa. Dar. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. persoane fizice sau juridice. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. raportul de inspectie fiscala. prcesul verbal. Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. dobânzi. aceasta este partiala. decizia de impunere ± înstiintare de plata. dar se însumeaza. . indirecta sau forfetara. impunerea este individuala. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. De exemplu. persoana terta este reprezentata de chirias. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. De exemplu. De exemplu. impunerea poate fi individuala sau colectiva. impunera fiind astfel globala. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. impunerrea poate fi partiala sau globala. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. denumite declaratii fiscale. impozitul pe cladiri. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. Dar. De exemplu. sau în cazul unei gospodarii. Toti platitorii.

salarii. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . De exemplu. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. Celelalte declaratii se depun anual. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. veniturile realizate din activitati comerciale. precum si deciziile privind restituirile de impozite. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. taxe. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. contributii si alte venituri.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. De exemplu. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate.

De exemplu.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. în mediul rural. De asemenea. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . uneori urmând si încasarea directa. De exemplu. accizelor si impozitului pe profit. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. taxele nu mai pot fi restituite. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. în cazul impozitelor pe salarii. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. plata TVA. impozitul din activitati agricole. aplicarea acestuia. Exemplu. .

Editura Economic . Bucuresti. stefan. 2004 . 2004 Vintila. I Editura Universul Juridic. Metode tehnici fiscale. A. Nica. Editura Bucuresti.. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. Paul Coman. ³Reforma sistemului fiscal în România´. 2005.II. ³Avutia natiunilor´. Bucuresti. Bucuresti. et. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . ³Fiscalitate´. 2007. 1999. L. 2007. Editura Academiei Romane. Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. si Ped. Finan e publice . Ghid fiscal. Fiscalitate de la lege la practica. serbanescu. Bucuresti. Fiscalitate. reglementari Economagazin i aplica ii vol. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. (2006) Finan e publice ale României vol. Iasi. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. D. D. 52 Gabriel Stefura. edi ia a. 1999. nr 3. pag 56 ³Impozite sit axe´. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. vol. Editura Irecson.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. Vasilescu. Ed. 1965. Lacrita. Bucuresti.I vol. martie 2007. pag. pag 61 Mosteanu Tatiana. All Beck.II Editura i a bugetului.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. pag 49 Adam Smith. Editura Codecs. Ed. Editura Did. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. all (2006). Balasa Gabriel. pag 242244 Brezeanu Petre. Bucure ti Bistriceanu Gh. Economica. pag 25 âtu. G. C. ³Bugete publice si fiscalitate´. ³Fiscalitatea in Romania´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful