Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

în SUA) precum i politica monetar . situa ii de criz identice (infla ie.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. tehnologia infoma iei. omaj. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. agricultura. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. deficitul bugetar etc. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . ceea ce este de neconceput. Departamentul Federal al Trezoreriei . activitatea decercetare) . valutar i de credit. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. promovat de Banca Na ional . olcool etc. Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar .) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri. tutun. Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat . s nu mai existe impozite. Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie.

. impozitul pe veniturile din salarii. caracterul definit si nerambursabil. Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca . Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: . rezid din legalitatea acestuia. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu. pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor. o presta ie pecuniar . modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta.dar .. Articolul 53.. De-a lungul timpului. Etimologic.. Asfel.VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit. care semnific obliga ie public ..procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni.plata baneasc . cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil.alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''. Cu alte cuvinte. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale. accizele. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului.impositum"..impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general". dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat .f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.impozit" provine din limba latin . si in mod accesoriu.Exist ireversibilitatea impozitului''. impozitul pe veniturile din dividende. din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c . in func ie de capacitatea lor contributiv ". in cuantumul si la termenele stabilite prin lege. taxa pe valoarea ad ugata etc. Louis Trotabas intelege prin impozite . cu scopuri interven ioniste publice". impozitul reprezint . DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar . general .. la dispozitia statului. cuvâtul .impozitul reprezint o form de prelevare silit ... obligatorie.

venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare).texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare.. de c tre stat. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile.mobilizarea impozitelor. persoana fizic rezident . acordate din bugetul de stat. O alt categorie a . cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. ajutoare umanitare. politic. Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. venituri din salarii. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . organiza ii sindicale. bugetul fondurilor speciale. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . o institutie sau un serviciu de utilitate public . Cuvantul . ajutorul pentru înc lzirea locuin ei. venituri din alte surse. i alte forme de sprijin cu destina ie special .. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic. umanitare.f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . economic.indirect .unde intâlnim . Spre deosebire de impozit. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. venituri care se supun impozit rii. medicale si sociale. ajutorul social acordat potrivit legii. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. indemniza ii. venituri din premii si din jocuri de noroc.taxis'' cu sensul de fixare de impozit. de regul . ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . venituri din investi ii.tax '' î i are originea in limba greac . Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora. veniturile realizate de contribuabil.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. bugetul asigur rilor sociale de stat.

în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. proprietate personal . În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). rente sau alte sume de aceea i natur . La impozitele directe. sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri. accize) suportatorul difera de platitor si. Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. la impozitele indirecte (TVA. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. sursa impozitului. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . suma vanzarilor etc. suportatorul impozitului.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. numai acestea din urma se supun impozit rii. termenul de plata. Ca regula absoluta. asieta (modul de asezare a impozitului). unitatea de impunere. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. obiectul impozabil. Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . de regula. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. averea. In alte cazuri. . acesta din urma transmite presiunea fiscala. De regula. care poate fi: veniturile. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. cota de impunere. sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza.

perceperea/incasarea impozitului. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. comisioanele. progresive in transe (la salarii). Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. primele. Spre exemplu. arenzile. fie in unitati naturale. . ale micilor producatori si liberi profesionisti. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. câstigurile. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. pensiile. dividendele din profit obtinute de catre actionari. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari).Sursa impozitului este reprezentata de venit. pentru angajati. Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. precum si participatiile acestora la profit. la venituri din chirii trimestrial etc). indiferent de forma: salariul. rentele. chiriile. Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. beneficiile întreprinderilor individuale. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). dobânzile la sumele împrumutate.

cheltuielile de productie etc. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. Pentru fisc însa. în care se utilizeaza impunerea globala. adica pe un grup (de obicei pe familie. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. dar exista si venituri care se impun separat. impozitele particulare au un randament mai scazut. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. pierderile de orice fel. În aceasta varianta. ajutoare de somaj etc. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. cotizatiile la asigurarile sociale. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). beneficiile industriale. veniturile persoanelor se impun separat. alocatii de la asigurarile sociale. Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. adaptata specificului materiei impozabile. sau pe camin). în cele mai multe tari. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). dar poate fi si colectiva. La impozitele particulare pe venit (analitice). pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). dobânzi. În România. . este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). Astazi. Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. în general.). Sub aspect tehnic. potrivit legii. în tot mai multe tari. iar în al doilea caz. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. este individuala. nediferentiata. implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. Nu se iau în calcul. care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. În primul caz. ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. pentru platitor este mai comoda. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. prime). Din aceste motive. Impunerea veniturilor persoanelor fizice. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu.de pilda salariile. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. iar partea ramasa este venit impozabil. nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului.

introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. cota (tariful) de impozit. care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. determinarea venitului global brut. elementele de aplicare. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. a mai multor venituri (din surse diverse). introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. adica subiectii de impozit. care este progresiva pe transe. fenomenul având nivel redus. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. pot fi alcatuite din mai multe venituri. pentru fiecare persoana. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite).Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. continând temeiul legal al impozitului. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. care corespunde anului calendaristic. iar disciplina financiara sa fie severa. regimul juridic. la rândul lor. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. o constituie anul fiscal. la care se aplica deduceri si corective legale. . La impunerea globala a veniturilor. veniturile sa fie cunoscute si declarate. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. sau nu. determinarea venitului global. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. perioada impozabila. contribuabilii. semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. principiile de urmat si destinatia varsamântului. adica sa fi fost încasat de contribuabil. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. adica impozitul global (sintetic). baza de impozitare. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. de nivel ridicat si stabile. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor.

cele din pensii. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. obtinute din strainatate. indemnizatii. tehnicieni. defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. AD ± alte deduceri conform legii. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. din salarii. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. venituri din pensii. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. conform proiectului Codului Fiscal. face posibila personalizarea impozitului. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. venituri din alte surse. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. unele venituri fiind excluse de la globalizare.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului.venituri salariale. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. ajutoarele. are randament fiscal ridicat. Vsal ± venituri nete din salarii. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. din care se scad pierderile fiscale . elevi. antrenori. din cedarea folosintei bunurilor. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. sunt veniturile din investitii. De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. Pf ± pierderi fiscale reportate. venituri din investitii. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. venituri din activitati agricole. diminueaza sustragerea de la plata. . Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. Dp ± deduceri personale. veniturile veteranilor de razboi. Vs ± venituri de aceeasi natura. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. fiind supuse unui impozit final separat. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. precum: bursele. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. studenti. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. premii. deducerile personale. . venituri din cedarea folosintei bunurilor.

URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. . Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. pe baza realizarilor efective. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane. impunerea va fi provizorie. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. se definitiveaza impozitul anual. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. asa ca impunerea. De exemplu. în timpul anului. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . persoane juridice. La sfârstul anului. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. identifica singuri obiectul impozabil. cumulat de la începutul anului. care detin sau realizeaza venituri. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. Exemplu: calculul TVA si accize. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. de statutul juridic al platitorului.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. de modul de evaluare a bazei de calcul. în baza deciziei de impunere anuala. impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. de fe 313d316d lul obiectului impozabil.

Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. impunerea poate fi directa. aceasta este partiala. Dar. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. indirecta sau forfetara. sau în cazul unei gospodarii. impunera fiind astfel globala. De exemplu. la data platii veniturilor. impunerea este individuala. De exemplu. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. persoane fizice sau juridice. dobânzi. denumite declaratii fiscale. De exemplu. decizia de impunere ± înstiintare de plata. Toti platitorii. impozitul pe cladiri. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. impunerrea poate fi partiala sau globala. De exemplu. raportul de inspectie fiscala. prcesul verbal. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. impunerea poate fi individuala sau colectiva. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. dar se însumeaza. jocuri de noroc). Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. persoana terta este reprezentata de chirias. . în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. Dar. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil.

Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. De exemplu. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. taxe. veniturile realizate din activitati comerciale. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA. salarii. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Celelalte declaratii se depun anual. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. contributii si alte venituri. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. De exemplu. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. precum si deciziile privind restituirile de impozite.

plata TVA. în mediul rural. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. Exemplu. aplicarea acestuia. uneori urmând si încasarea directa. impozitul din activitati agricole. accizelor si impozitului pe profit. taxele nu mai pot fi restituite. .y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. De exemplu. în cazul impozitelor pe salarii. În cazul aplic rii si anul rii timbrului. De exemplu. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . De asemenea.

Economica. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . edi ia a. ³Avutia natiunilor´. D. Ed. ³Fiscalitate´. serbanescu. ³Fiscalitatea in Romania´. Ed. pag 61 Mosteanu Tatiana. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. I Editura Universul Juridic. Bucuresti. martie 2007. vol. 1965. stefan. pag. Nica. all (2006). Bucuresti. Bucuresti.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. Editura Codecs. Fiscalitate de la lege la practica.II Editura i a bugetului. All Beck. ³Reforma sistemului fiscal în România´. Bucuresti. Bucuresti. Vasilescu. 52 Gabriel Stefura. si Ped. 1999. C. Paul Coman. 2007. Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. pag 25 âtu.I vol. Lacrita. G. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. et. Editura Did. pag 56 ³Impozite sit axe´. A. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. Balasa Gabriel. Editura Irecson. Bucure ti Bistriceanu Gh. Finan e publice . pag 49 Adam Smith. Editura Economic . Iasi. 2004 Vintila.II.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. 2004 . 2005. pag 242244 Brezeanu Petre. 1999. Metode tehnici fiscale. (2006) Finan e publice ale României vol. ³Bugete publice si fiscalitate´. Editura Academiei Romane. Ghid fiscal. L. nr 3. Editura Bucuresti.. Fiscalitate. D. 2007. reglementari Economagazin i aplica ii vol. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful