P. 1
referat finante publice

referat finante publice

|Views: 227|Likes:
Published by Ionut Spiridon

More info:

Published by: Ionut Spiridon on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

Academia Fortelor Terestre '' Nicolae B lcescu '' 2010

ANALIZA TEHNICILOR DE A EZARE SI PERCEPEREA VENITURILOR FISCALE DE LA PERSOANELE FIZICE

Coordonator: Lt. col. Elena Flori teanu

Realizat de : Stud. sg. maj. Spiridon Ionu -Daniel

situa ii de criz identice (infla ie. tehnologia infoma iei. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe impozitele i taxele. olcool etc. omaj. Astfel spus cu toate c în practic s-a ajuns s se utilizeze un num r mare de ipozite. activitatea decercetare) . Politica financiar are dou componente: politica fiscal i politica bugetar . Astfel spus politica fiscal nu se bazeaz pe ''standarde'' pe norme universal valabile. deficitul bugetar etc. Politica fiscal se bazeaz pe unele principii valabile numai în anumite situa ii. ceea ce este de neconceput.) stimularea dezvolt rii unor domeni de activitate (ex. iar politica bugetara se exprim prin puterea de a cheltui banii colecta i în folosul comunit ii. tutun.Politica economic a unui stat se bazeaz în mare masur pe politica financiar promovat prin Ministerul Finan elor sau o structur guvernamental similar (ex. In condi iile în care s-ar fi dovedit faptul c ''reducerea impozitelor contribuie la stimularea economisirii i la cre terea economic permanent '' atunci arfi avut loc i vor avea loc reduceri de impozite s-ar ajunge în situa ia ca dup o anumit perioad de timp. sub aspectul stabilirii num rului i nivelului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politic financiar implicit economico-social . Departamentul Federal al Trezoreriei . Ea nu cunoa te ''re ete unice'' universal valabile în orice ar i pentru orice situa ie. promovat de Banca Na ional . valutar i de credit.) nu se pot rezolva cu solu ii aplicate în alt ar i nici chiar cu solu ii aplicate în acea i ar dar în perioade diferite. ni sa reu it în aceste condi ii s se realizeze obiectivele micro i macroeconomice de natura: y y y y y asigur rii veniturilor necesare înf ptuirea principiilor de echitate social i fiscal reducerea evaziunii fiscale. eliminarea contrabandei i ''scoaterea la lumin '' a economiei subterane frânarea consumului de produse i servicii d un toare s n t ii popula iei (droguri. s nu mai existe impozite. agricultura.în SUA) precum i politica monetar . Utilizarea mai multor impozite este o problem complicat .

pretins de autoritatea public de la persoane fizice si morale. accizele. în principal pentru acoperirea cheltuielilor publice.impositum". fara contrapresta ie direct i imediat si cu titlu nerestituibil a unei p r i din veniturile sau averea persoanelor fizice si/sau juridice in vederea acoperirii unor necesit i publice''. obligatorie.impozitul este în statele moderne o presta ie pecuniar pretins cet eniilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general".impozitul reprezint o form de prelevare silit .alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ''ceta enii au obliga ia s contribuie prin impozit si taxe la cheltuielile publice''.Exist ireversibilitatea impozitului''.. cu alte cuvinte banii pl ti i ca impozit nu se vor mai intoarce niciodat la contribuabil. impozitul pe veniturile din dividende. caracterul definit si nerambursabil. Cu alte cuvinte. care semnific obliga ie public ... rezid din legalitatea acestuia.f r obliga ia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si imediat''. Louis Trotabas intelege prin impozite . cu scopuri interven ioniste publice". la dispozitia statului. general .. De-a lungul timpului. impozitul reprezint . din literatura de specialitate am retinut urmatoarele defini ii care certific pozi ia autorilor respectivi in leg tur cu no iunea de impozit: Gaston Jeze consider c ..plata baneasc .. o presta ie pecuniar . Articolul 53. Ioan Talpo sintetizeaz urmatoarea defini ie: .. Din defini iile impozitului se desprind urmatoarele tr s turi fundamentale: caracterul general si obligatoriu.. prevederea silit a impozitului nu presupune o presta ie direct i imediat din partea statului. DEFINIREA NOTIUNILOR DE IMPOZITE SI TAXE Impozitul este cea mai important si totodat cea mai veche resurs financiar .impozit" provine din limba latin . impozitul pe veniturile realizate din activitatile de expertiz contabil . modul in care a fost si este definit impozitul difer in func ie de cum s-a impus si a fost perceput de la o etapa la alta. taxa pe valoarea ad ugata etc. in func ie de capacitatea lor contributiv ". Lucien Mehl si Peirre Beltrane definesc impozitul ca . Etimologic.procedeul de repartizare a crean elor bugetare între cet eni. dup capacitatea lor contributiv i f r o contrapresta ie determinat . cuvâtul . definit i nereciproc efectuat de persoane fizice si juridice pentru sus inerea cheltuielilor publice. si in mod accesoriu.VENITURILE FISCALE Veniturile fiscale cuprind: impozitul pe profit.. impozitul pe veniturile din salarii. impozitul pe dividendele de la societa ile comerciale. in cuantumul si la termenele stabilite prin lege.dar . Asfel. originile sale fiind legate de existeanta statului si a banilor.

venituri din investi ii. pentru serviciile prestate in favoarea acestor de un agent economic. o institutie sau un serviciu de utilitate public . precum i cele de aceeasi natura primite de la Äalte persoane´. persoana fizic rezident .unde intâlnim . Taxele sunt pl i f cute de persoane fizice sau juridice. sub form de utilit i publice pe care le primesc în schimb pl titorii i f r a avea la baza o echivalent . Veniturile neimpozabile sunt veniturile care nu se impun impozit rii din anumite considerente de ordin social. indemniza ii. venituri din cedarea folosin ei bunurilor. În aceasta grup se includ urmatoarele categorii: ajutoare. de c tre stat.f când excep ie îndemniza iile pentru incapacitatea temporar de munc . economic. ajutorul social acordat potrivit legii. bugetul asigur rilor sociale de stat. deoarece acestea sunt asimilate veniturilor de natur salarial . ins de regul nu se pune semnul egalit ii între costul serviciului efectuat de c tre stat sau institu iile sale i suma perceput cu titlu de tax . bugetul fondurilor speciale. venituri care se supun impozit rii.tax '' î i are originea in limba greac . acordate din bugetul de stat. venituri din alte surse.Veniturile impozabile reprezint categoria de venituri supuse impozit rii si includ atât veniturile în bani cât si echivalentul în lei al veniturilor în natur . venituri din salarii. de regul . Spre deosebire de impozit. cuprinzând urm toarele categorii: venituri din activit i independente din care fac parte veniturile comerciale. ajutoare umanitare.taxis'' cu sensul de fixare de impozit.. medicale si sociale.indirect . Sfera de cuprindere a impozitului Sub aspectul sferei de cuprindere a impozitului. venituri din activita i agricole (precizate expres în actele normative în vigoare). Din categoria Äalte persoane´ care pot acorda ajutoare si alte forme de sprijin fac parte printre al ii i: casa de ajutor reciproc a pensionarilor acordate membrilor din contribu iile acestora.. O alt categorie a .mobilizarea impozitelor. ajutorul pentru înc lzirea locuin ei.la buget vizez realizarea unor ac iuni de interes public. Cuvantul .texele dau dreptul platitorului s beneficieze de un contraserviciu direct si imediat. venituri din premii si din jocuri de noroc. politic. venituri din pensii pentru suma ce depa e te un anumit cuantum pe lun (precizat prin ordin al ministrului finan elor publice). organiza ii sindicale. bugetele locale i din alte fonduri publice inclusiv indemniza ia de maternitate si pentru cre terea copilului. veniturile din profesii libere precum si veniturile din drept de proprietate intelectuala. Crucea Ro ie i alte entit i care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale. i alte forme de sprijin cu destina ie special . umanitare. veniturile realizate de contribuabil. Veniturile neimpozabile care sunt cuprinse în aceast categorie sunt multe la num r dintre care pot fi amintite: aloca ia de stat pentru copii. se clasific în dou mari grupe: venituri impozabile si venituri neimpozabile.

Atunci când suportatorul primei de asigurare este o persoan fizic independent . sumele ob inute pentru acestea nu reprezint venituri care se supun impozit rii. numai acestea din urma se supun impozit rii. suma vanzarilor etc. In alte cazuri. iar acest fenomen este cunoscut sub denumirea de repercursiunea impozitelor. care poate fi: veniturile. la impozitele indirecte (TVA. asieta (modul de asezare a impozitului). contravaloarea imobilului mostenit nu constituie venit impozabil. platitorul si suportatorul sunt aceeasi persoana (vezi impozitul pe avere). sume asigurate precum si orice Äalte drepturi´ facând exceptie câstigurile primite de la socie a i de asigur ri.veniturilor neimpozabile reprezint : sumele încasate din asigur ri de orice fel reprezentând desp gubiri pentru pagube suportate. Suportatorul impozitului este persoana care suporta efectiv impozitul din veniturile sale. Evaluarea materiei impozabile poate fi destul de dificila. termenul de plata. obiectul impozabil. acesta din urma transmite presiunea fiscala. ea se evalueaza conform unor norme fixate de catre autoritatea publica sau se face o expertiza fiscala. aceasta se face pe baza declaratiei contribuabilului. cota de impunere. Ca regula absoluta. unitatea de impunere. Obiectul impozabil reprezinta materia supusa impozitarii. Subiectul impozabil numit adesea platitor sau contribuabil este persoana fizica sau juridica obligata la plata unui impozit catre stat. suportatorul impozitului. rente sau alte sume de aceea i natur . În cazul în care veniturile neimpozabile sunt realizate de o persoan fizic al turi de veniturile impozabile. La impozitele directe. De regula. accize) suportatorul difera de platitor si. averea. atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezint venit impozabil pentru persoana fizic beneficiar . sursa impozitului. proprietate personal . Sumele care reprezint Äalte drepturi´ pot fi pl ti e alonate. . Un alt exemplu relevant este acela în care o persoana fizic mo tene te un imobil de locuit pe care îl închiriaza. Ca exemplu dac o persoan fizic î i vinde casa sau autoturismul. în schimb chiria obtinuta reprezinta un venit impozabil din cedarea folosintei bunurilor. de regula. Tehnica asezarii si perceperii fiecarui impozit sau taxe presupune precizarea unui anumit numar de elemente definitorii (comune tuturor tipurilor de impozite sau taxe): y y y y y y y y subiectul impozabil.

Asieta (modul de asezare al impozitului) reprezinta un grup de operatiuni prin intermediul carora se defineste in fiecare caz in parte forma concreta a impozitului si modul in care se aseaza. Cota de impunere reprezinta impozitul ce revine pe unitatea de masura a materiei impozabile. rentele. Spre exemplu. progresive in transe (la salarii). Cotele de impozitare exprimate procentual pot fi: y y y progresive. fie in unitati naturale. fie in unitate monetara pe unitatea de masura a materiei impozabile. pensiile. primele. Termenul de plata este reprezentat de perioada la care este datorat impozitul (la salarii lunar. Fiscalitatea veniturilor In ansamblul impozitelor directe fiscalitatea veniturilor detine o pondere covarsitoare. dividendele din profit obtinute de catre actionari. câstigurile. ale micilor producatori si liberi profesionisti. datorita unui sistem de scutiri sau penalizari). indiferent de forma: salariul. beneficiile întreprinderilor individuale. la venit unitatea de impunere este unitatea monetara (leul). dobânzile la sumele împrumutate. perceperea/incasarea impozitului. fie exprimate procentual fata de valoarea materiei impozabile. Asezarea unui impozit presupune: y y y constatarea si evaluarea materiei impozabile. pentru angajati. stabilirea cuantumului impozitului datorat de catre contribuabil. precum si participatiile acestora la profit. In toate tarile se practica mai multe feluri de cote. la avere avem metri patrati pentru terenuri sau capacitatea cilindrica pentru automobile etc. . Obiectul (materia) impunerii îl constituie venitul. la venituri din chirii trimestrial etc). chiriile. proportionale (la profit) Cota de impunere poate fi aparenta (cea prevazuta de lege) sau reala (care poate fi mai mica sau mai mare decat cea aparenta. arenzile. dar si de avere (sau din venitul procurat de avere) Unitatea de impunere este in fapt unitatea de masura a materiei impozabile exprimata fie in unitati valorice. comisioanele.Sursa impozitului este reprezentata de venit.

defavorizeaza persoanele care realizeaza un singur venit. La impozitele particulare pe venit (analitice). care permite impunerea diferentiata pe grupe de venituri. potrivit legii. de când a fost introdusa impunerea globala a veniturilor persoanelor fizice. fiecare contribuabil plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza în cursul anului fiscal. În finantele publice se mai întâlneste si o impunere mixta. în care se utilizeaza impunerea globala. pentru platitor este mai comoda. dar poate fi si colectiva. în general. comerciale sau veniturile din valori mobiliare (dividende. cheltuielile de productie etc. Sistemul impunerii veniturilor particulare este avantajos în multe privinte: permite impunerea diferentiata a veniturilor obtinute de o anumita persoana fizica. dobânzi. ci numai categoria marilor venituri (stabile si repetabile). Nu se iau în calcul. sunt instituite impozite sintetice (generale pe venit). În primul caz. adaptata specificului materiei impozabile. În România. fiind exceptate: minimul neimpozabil (o suma prag sub care nu se impune). Impunerea veniturilor persoanelor fizice. sau pe camin). în cele mai multe tari. iar în al doilea caz. impozitele particulare au un randament mai scazut. Impozitele analitice nu au în vedere orice venit. Venitul impozabil nu se identifica cu venitul brut realizat de o persoana fizica. practica impunerii separate a veniturilor este în restrângere. . În aceasta varianta. este individuala. tarile dezvoltate nu-l mai folosesc. nu permite cunoasterea situatiei de ansamblu a platitorului. Este întâlnita însa si varianta aplicarii unui impozit unic pe venit. este vorba de impozite analitice (sau particulare pe venit). Sub aspect tehnic. Astazi. dobânzile la unele împrumuturi de stat si la unele instrumente de economisire. sistemul a fost practicat pâna în anul 2000. cotizatiile la asigurarile sociale. în tot mai multe tari.). iar partea ramasa este venit impozabil. Din aceasta din urma sunt efectuate anumite scazaminte. caracteristic perioadei clasice si liberalismului timpuriu. impunerea veniturilor persoanelor fizice poate actiona fie asupra veniturilor particulare provenind din fiecare sursa (este impunere separata). Constituie primul sistem de impunere a veniturilor persoanelor practicat. Fiscalitatea separata a veniturilor persoanelor fizice La impozitele particulare pe venit fiecare persoana fizica plateste atâtea impozite câte venituri realizeaza. dar exista si venituri care se impun separat.de pilda salariile. pierderile de orice fel. pentru ca nu este afectat de efectele progresivitatii impunerii. unele alocatii si indemnizatii cu caracter social (alocatii familiale. prime). implica o activitate mai laborioasa si mai costisitoare pentru stabilirea asietei si încasarea impozitelor. impozitul unic este suma impozitelor calculate pe fiecare grupa de venit (în Anglia sunt denumite celule de venit) dupa reguli si cote de impunere specifice. este mai lejer comparativ cu sistemul impunerii venitului global. nediferentiata. alocatii de la asigurarile sociale. Pentru fisc însa. beneficiile industriale.altele dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. fie asupra venitului global nediferentiat (impunere globala). adica pe un grup (de obicei pe familie. veniturile persoanelor se impun separat. ajutoare de somaj etc. Din aceste motive.

o constituie anul fiscal. reprezentând persoanele rezidente pentru veniturile realizate în tara de origine a acestora. care corespunde anului calendaristic. continând temeiul legal al impozitului. determinarea venitului global net ca diferenta între venitul global brut (anterior) si elementele deductibile fiscal (reprezinta obligatiile personale ale contribuabilului) si abateri cu caracter social. adica sa fi fost încasat de contribuabil. pot fi alcatuite din mai multe venituri. determinarea venitului global.Fiscalitatea globala a veniturilor Impunerea globala a veniturilor este forma caracteristica de impozitare a veniturilor persoanelor în economiile moderne. a mai multor venituri (din surse diverse). Prin aplicarea sa la venitul global net (baza de calcul) se stabileste cuantumul impozitului unic datorat de persoana pentru suma veniturilor sale particulare. semnificând venitul global (de mai sus) din care s-au dedus deficitele ce pot fi imputate asupra sa. care este progresiva pe transe. cota (tariful) de impozit. . la care se aplica deduceri si corective legale. introduse prin reglementari sunt: obiectul impunerii. introducerea sistemului sa nu deregleze fluxurile de venituri adresate de platitori altor sectoare. perioada impozabila. adica subiectii de impozit. sau nu. Continutul sau consta în asezarea unui impozit singur asupra veniturilor însumate (totalul acestora) detinute de o persoana fara considerente privind sursa lor. Un astfel de impozit este numit global sau sintetic. baza de impozitare. determinarea venitului global brut. Evaluarea ei este precedata de delimitarea si determinarea categoriilor de venituri care urmeaza a fi însumate. regimul juridic. fenomenul având nivel redus. implicând atât o educatie financiara adecvata a cetateanului. la rândul lor. veniturile sa nu fie susceptibile de evaziune. constituit din ansamblul veniturilor realizate de persoane. cât si o dotare cu mijloace avansate de control si administrare a impozitelor. Baza de calcul este dintre toate elementele implicate în impunere cel mai laborios si având prin excelenta continut tehnic. de nivel ridicat si stabile. La impunerea globala a veniturilor. de pilda veniturile salariale pot însemna salarii din surse diferite). elementele de aplicare. adica impozitul global (sintetic). contribuabilii. Aceasta marime fiscala este venit impozabil (baza de calcul). semnificând venitul global net stabilit prin cumulul veniturilor particulare. Succesiunea operatiunilor de parcurs este urmatoarea: determinarea veniturilor nete pe fiecare categorie de venituri care intra în sfera impozitului (categoriile de venituri. implementarea sistemului sa genereze spor de randament fiscal comparativ cu impunerea separata a veniturilor. pentru fiecare persoana. dupa particularitatile sistemului fiscal din fiecare tara. Pentru a fi reala mai trebuie sa fie si disponibil. principiile de urmat si destinatia varsamântului. iar disciplina financiara sa fie severa. Conditiile practicarii impunerii globale sunt: existenta. veniturile sa fie cunoscute si declarate. care reprezinta suma tuturor veniturilor nete pe categorii de venituri obtinute de o persoana.

defavorizeaza persoanele care realizeaza venituri din mai multe surse. premii. elevi. diminueaza sustragerea de la plata.Avantajele impunerii globale a veniturilor sunt urmatoarele: permite aplicarea progresivitatii tarifului. venituri din pensii. conform proiectului Codului Fiscal. veniturile veteranilor de razboi. permite observarea ansamblului materiei impozabile a contribuabilului. fiind supuse unui impozit final separat. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare. . De asemenea exista si venituri care nu se impoziteaza. si ca implica volum mare de lucrari pentru întocmirea declaratiilor si pentru control. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.venituri salariale. Fiscalitatea veniturilor persoanelor fizice in Romania În România se practica actualmente si se prevede practicarea în continuare. Vs ± venituri de aceeasi natura. deducerile pentru reabilitarea termica si amenajarea locuintei de domiciliu. venituri din investitii. Dp ± deduceri personale. veniturile din agricultura si silvicultura în conditiile impuse de lege. indemnizatii. face posibila personalizarea impozitului. deci care nu trebuie declarate si nu vor fi impuse. asigurând la ³venituri egale´ ³impozite egale´. ambele în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an. ajutoarele. venituri din cedarea folosintei bunurilor. sunt veniturile din investitii. din cedarea folosintei bunurilor. studenti. prime realizate la concursuri internationale sau desfasurate în România de sportivi. sumele încasate din asigurari cu titlu de compensatie pentru pagubele suportate. Vcfb ± venituri nete din cedarea folosintei bunurilor. antrenori. Venitul anual global impozabil se poate determina dupa relatia: unde: Vai ± venituri nete din activitati independente. precum: bursele. contributii la scheme facultative de pensii si asigurari de sanatate. tehnicieni. a vaduvelor acestora precum si a victimelor regimului comunist. unele venituri fiind excluse de la globalizare. veniturile din premii si câstiguri din jocuri de noroc. din salarii. venituri din activitati agricole. are randament fiscal ridicat. o impunere mixta a veniturilor persoanelor fizice. Vsal ± venituri nete din salarii. Veniturile persoanelor fizice care nu se globalizeaza. cele din pensii. prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu. obtinute din strainatate. venituri din alte surse. . Venitul anual global impozabil este reprezentat de suma veniturilor anuale nete realizate din activitati independente. Impozitul pe venitul global este suma datorata de contribuabil pentru toate veniturile supuse globalizarii realizate în anul fiscal. din care se scad pierderile fiscale . AD ± alte deduceri conform legii. Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul public. deducerile personale. Dezavantajele impunerii sunt ca nu permite diferentierea sarcinii fiscale în functie de natura venitului. din premii si câstiguri din jocuri de noroc. Pf ± pierderi fiscale reportate.

impozitul pe profit se calculeaza trimestrial. de statutul juridic al platitorului. impunerea va fi provizorie. pe baza realizarilor efective. evalueaza baza de impunere si determina obligatia de plata la buget . de instrumentele folosite si de necesitatea alimentarii cu venituri bugetare a bugetelor locale si centrale. se definitiveaza impozitul anual. tehnicile si procedeele de impunere difera în functie de natura impozitului si taxei. URM RIRE IMPOZITELOR I TAXELOR I PERCEPERE A Metodele. Contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat. asa ca impunerea.METODE I TEHNICI DE IMPUNERE. Formele impunerii În cazul în care contribuabilii. Exemplu: calculul TVA si accize. în baza deciziei de impunere anuala. cumulat de la începutul anului. de modul de evaluare a bazei de calcul. identifica singuri obiectul impozabil. Veniturile bugetare sunt constituite prin acte normative cu caracter fiscal. în mod provizoriu si se definitiveaza prin recalculare si regularizare pe baza datelor din bilantul contabil anual. persoane juridice. De exemplu. de asemenea evaluarea bazei de calcul a impozitului sau taxei si determinarea corecta a cuantumului acestora. si definitiva la sfârsitul anului fiscal. pâna la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare. impunerea reprezinta forma de autoimpunere. De asemenea contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sau din cedarea folosintei bunurilor. La sfârstul anului. efectueaza în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului anual datorat. care detin sau realizeaza venituri. urmarirea si perceperea consta în aplicarea corecta si respectarea prevederilor legale. Atunci când evaluarea obiectului impozabil se face în functie de realizarile anuale. . în timpul anului. de fe 313d316d lul obiectului impozabil. Impunerea presupune identificarea tuturor categoriilor de persoane.

Din punctul de vedere al cumularii componentelor bazei de calcul. în cazul în care salariatul realizeaza venituri din mai multe surse. De exemplu. raportul de inspectie fiscala. În functie de modul în care se realizeaza evaluarea obiectului impozabil. impunerrea poate fi partiala sau globala. . au obligatia sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. Toti platitorii. în cazul impunerii dintr-o singura sursa de venit. impozitul e calculeaza pe fiecare sursa. persoane fizice sau juridice. dobânzi.Daca se are în vedere modul de desfasurare a activitatii care genereaza venitul impozabil. în baza caruia se stabileste impozitul sau în cazul veniturilor obtinute închirierea unei locuinte. impunera fiind astfel globala. la data platii veniturilor. Dar. jocuri de noroc). sau în cazul unei gospodarii. Impunerea directa presupune evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal. pe baza delclararii obiectului impozabil de catre contribuabil. impunerea este finala deoarece venitului i se aplica o anumita cota procentual proportionala. impunerea poate fi directa. prcesul verbal. impunerea poate fi individuala sau colectiva. impozitul se stabileste pe o gospodarie care întruneste mai multi membrii ai familiei. cum ar fi în cazul impozitelor pe salarii. impunerea venitului agricol este colectiva deoarece se face pe întreg colectivul asociatiei. Dar. impunerea este individuala. De exemplu. decizia de impunere ± înstiintare de plata. impozitul pe cladiri. în cazul anumitor activitati se prezinta înainte o valoare anticipata a obiectului impozabil. cânde persoanele fizice realizeaza venituri independente. indirecta sau forfetara. În cazul anumitor categorii de venit (dividende. Impunerea indirecta sau forfetara apare în cazul în care evaluarea obiectului impozabil se efectueaza de catre organul fiscal pe baza unor informatii obtinute indirect de la persoane terte. persoana terta este reprezentata de chirias. De exemplu. dar se însumeaza. denumite declaratii fiscale. aceasta este partiala. INSRUMENTELE IMPUNERII Instrumentele impunerii cele mai folosite sunt: declaratia fiscala. De exemplu. pe terenuri sau impozitele din activitati independente comerciale sau profesii libere.

Platitorul este obligat sa depuna declaratia fiscala chiar daca este scutit de plata impozitelor. Declaratia de impunere poate fi initiala sau anuala. Atunci când constatarile efectuate întrunesc elementele constitutive ale unei infractiunii. Urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor se desfasoara de catre aparatul fiscal si are în vedere depistarea contribuabililor platitori. Celelalte declaratii se depun anual. declaratiile anuale privind anumite venituri estimate. salarii. la începutul sau la sfârsitul anului fiscal. declaratia fiscala poate fi anterioara sau ulterioara perioadei respective. De exemplu. De exemplu. Perceperea se realizeaza dupa urmatoarele metode: y y Calcularea si varsarea lor directa Stopajul la surs . Sunt asimilate deciziilor de impunere si deciziile privind rambursarile de TVA.Declaratia fiscala este documentul prin care platitorul informeaza organul fiscal competent cu privire la dobândirea obiectului impozabil de care se va tine seama la determinarea bazei de calcul a impozitului si a cuantumului acestuia. se întocmeste procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala. sunt sesizate oragnele de urmarire penala. supravegherea si îndrumarea permanenta a acestora în scopul achitarii integrale si la termen a obligatiilor ce le revin. taxe. În cazul aplicarii amenzii contraventionale. Perceperea impozitelor si taxelor presupune încasarea efectiva a sumelor datorate si înregistrarea lor la trezoreria publica sau la banci. Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent ori de câte ori se emite baza de impunere. Declaratia pe venit global care se depune dupa încheierea anului fiscal are caracterul unei declaratii de impunere ulterioare. precum si deciziile privind restituirile de impozite. Din punct de vedere al raportarii la perioada impunerii. veniturile realizate din activitati comerciale. Declaratia de impunere initiala se depune la organul fiscal la momentul dobândirii obiectului impozabil. Procesele verbale se întocmesc de catre organele de inspectie fiscala la finalizarea controlului inopinat sau tematic. contributii si alte venituri.

retinerii si virarii la termen a impozitului revine platitorului. uneori urmând si încasarea directa. De exemplu. în mediul rural. În cazul perceperii prin impunere si debitare organul fiscal înscrie debitele datorate si înstiinteaza pe platitori. Anularea timbrului presupune scoaterea acestuia din circula ie si imposibilitatea folosirii ulterioare dup . În cazul aplic rii si anul rii timbrului.y y Impunerea si debitarea Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile Metoda calcularii si varsarii directe presupune determinarea impozitelor si taxelor. plata TVA. Exemplu. aplicarea acestuia. De asemenea. precum si varsarea sumelor datorate bugetului la termenele legale de plata. impozitul din activitati agricole. în cazul impozitelor pe salarii. De exemplu. plata se face anticipat prin aplicarea timbrelor în cazul unor activit i cu caracter juridic. taxele nu mai pot fi restituite. În cazul perceperii prin stopaj la sursa obligatia calcularii. . accizelor si impozitului pe profit.

³Avutia natiunilor´. Editura Economic . All Beck. D. Fiscalitate. Balasa Gabriel. L. Bucuresti. Editura Codecs. (1998) Sistemul fiscal în i pedagogic tiin a finan elor. pag 49 Adam Smith. Metode tehnici fiscale. ³Bugete publice si fiscalitate´. Nica. pag 61 Mosteanu Tatiana. all (2006). Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza. Iasi. Bucure ti Bistriceanu Gh. pag. Finan e publice . Ed. Bucuresti..II. ³Fiscalitate: controverse si solutii´. Editura Academiei Romane. G.-a Editura Didactic Bucure ti Corduneanu C. edi ia a. 2007. 2004 Vintila. Administrarea finan elor publice Universitatea Grigorie N. ³Fiscalitatea in Romania´. serbanescu. Bucuresti. 1965.II Editura i a bugetului. Editura Irecson. Ghid fiscal. (2006) Finan e publice ale României vol. pag 9 Dumitru Andreiu Petre Florescu. Bucuresti. pag 56 ³Impozite sit axe´. pag 25 âtu. 52 Gabriel Stefura. Economica. D. Editura Did. 2007. pag 242244 Brezeanu Petre. Paul Coman. 2004 . ³Fiscalitate´. I Editura Universul Juridic. si Ped. C.I vol. Vasilescu. Fiscalitate de la lege la practica. vol.BIBLIOGRAFIE Vac rel I. Bucuresti. martie 2007. Bucure ti Coordonayor Lucian Voinescu. reglementari Economagazin i aplica ii vol. ³Reforma sistemului fiscal în România´. Editura Pro Maria Andrada Georgescu . Ed. A. Lacrita. 1999. 2005. Editura Bucuresti. nr 3. stefan. 1999. et.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->