Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

8 alin.³ 6. la art.³ 7. la art. La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat .c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. începând din momentul primei livr ri. dac este posibil. ajustat . dup caz. atunci când. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. dac este posibil. litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului.³ 9. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. 13 lit. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare. dup caz. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. 13 din ordonan . cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni. a) sau. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. 8 alin. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. 13 lit. La articolul 9 alineatul (2) punctul B. (1). í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. 8. 9.³ 5. începând din momentul primei presta ii. (6) din ordonan . pentru atribuirea contractului de achizi ie public . atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. ajustat . publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . b) sau. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: .³. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. (6) din ordonan . atribuite în ultimele 12 luni.

în caz de neprezentare. literele g) i h).³ 14. 13. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. La articolul 19. h) propunerea de contract. 11. (2) În sensul prevederilor alin.ÄArt. alineatul (3).³ 10. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. 12. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. La articolul 17 alineatul (1). prin aplicarea unei proceduri proprii.³ 15. (1). articolele 191 i 192. Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. cu urm torul cuprins: ÄArt. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. dar nu mai mult de 650 de cuvinte.³ 12. 19 . Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt. cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau. II din ordonan . dup caz. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. La articolul 17 alineatul (1). în situa iile de excep ie prev zute la art.³ 11.³. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. iar. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. dup litera f) se introduc dou noi litere. eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. 8 alin. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. (1)í(4) din ordonan . í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 2. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. 1 . í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei.

în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 .6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. í (1) Algoritmul de calcul. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini. multiplicat cu 3. (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . dup caz. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. în cazul contractelor de lucr ri. ca factori de evaluare a ofertelor. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. ce urmeaz s fie atribuit. Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. independen i de participan ii la procedur .³ 16. Art. 20. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. prin cantit i. suprafe e ori volume fizice. 19 .(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. precum i factorii de evaluare a ofertelor. în cazul b) 0. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit.

s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. din motive obiective. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate.³ 17. litera e) se abrog . dac se îndeplinesc. autoritatea . în mod cumulativ. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii. alineatele (31) i (32). a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare. La articolul 23. din cauze obiective.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. (1) lit. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie.contractante. d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia.³ 18. 19. Dup producerea înlocuirii. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. dac este cazul. de a. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. La articolul 23 alineatul (1).

întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public ....... (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. un interval minim-maxim.. în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor... examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate....... evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare... calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art.. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor.. 21.. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei. Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei.. ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona........ examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.... ... în vederea 22... stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i.... d) îndeplinirea.³ 20... 51 alin... respingerea ofertelor necorespunz toare.. literele c). .. literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. La articolul 26 punctul C........... respingerea ofertelor necorespunz toare. În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar. g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii. La articolul 25 punctul B.. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public ... La articolul 24.³.. capacitate tehnic i econo financiar . evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare...... d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc....... examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective....... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. prin act adi ional.³ «Monitorul Oficial». de c tre comisia de evaluare.... e) îndeplinirea.... de c tre comisia de evaluare.. literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.contractant are dreptul de a indica. în limita nivelului maxim indicat ini ial... 51 alin. înregistrare...... Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat . (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective..

înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar .³ 25. înregistrare. nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2. achizi ionate prin cump rare direct . etapele prev zute la alin. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art.³. dup caz. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. 12 lit. h) din ordonan . 23. (1). 12 lit.V. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate.³ .³. derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen . examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. lucr ri similare. c) din ordonan . pentru fiecare categorie de produse similare. d) din ordonan au dreptul de a adapta. respingerea ofertelor necorespunz toare. servicii similare sau.A. 5 alin. (1) lit. autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant.b) îndeplinirea. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul). a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. (1) lit. 26. cumulat pe parcursul unui an calendaristic.000 euro. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . alineatele (3) i (4). 51 alin. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. de c tre comisia de evaluare. La articolul 29. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. La articolul 27. 51 alin. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. respingerea ofertelor necorespunz toare. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat . a) i b). de c tre comisia de evaluare. litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. corespunz tor situa iei concrete. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art..³ 24. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. (1). stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul). întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor.

dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. în caz de neprezentare a respectivului document. 2 din ordonan . dup caz. cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. litera b1). cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.27. alineatele (5). Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. dac este cazul.³. aducându-se atingere principiului tratamentului egal. La articolul 35. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau. (6) Prin excep ie de la prevederile alin. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. cu privire la evaluarea ofertelor. (5). comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.³ 30.³ 31.³ 28. La articolul 33 alineatul (2). o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. (6) i (7). (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. dar numai cu acceptul acestuia. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . 29. atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor.

originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.respectiv. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. oricum. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. executat sau prestat. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. 38. dar numai cu acceptul acestuia. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. (7). (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. ale tuturor candida ilor selecta i. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. în cadrul propunerii tehnice. În sensul prezentului alineat. í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . dup caz. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare.³ 32. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv. detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert . Mai întâi se examineaz propunerea tehnic .³ 33. (6) Atunci când. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. în consecin . în scris i. 36. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. în condi iile alin. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. va fi respins de c tre comisia de evaluare.

prin clarific rile pe care le prezint . ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. cu urm torul cuprins: ÄArt. m suri corective de 1 . constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. propuneri care sunt. 36 alin. adoptând potrivit competen elor. evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. în urma acestei evalu ri. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. articolul 42 . 421. 36 alin. dup caz. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. con inutul propunerii tehnice.³ 34.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. 37. sau modific con inutul propunerii financiare. În ordinea descresc toare a punctajului acordat. nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. dezavantajoase pentru autoritatea contractant . În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. clarific rile/r spunsurile solicitate. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (3) i (6). cu excep ia situa iilor prev zute la art. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. d) ofertantul nu transmite. cu excep ia situa iei prev zute la art. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea. pentru fiecare ofert . (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. în mod evident. e) ofertantul modific . (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (7).

urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. la rândul lor. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. (4) teza a doua. anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. (1). procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. Articolele 43. la înc lcarea principiilor enumerate la lit. acela i pre . pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. transparen ei. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. 2 din ordonan .³ 35. iar dou sau mai multe oferte con in. f r ca acestea s conduc . a). 44 i 45 se abrog . autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. 68 din ordonan . atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . 46. astfel cum sunt acestea prev zute la art. numai în circumstan ele prev zute la art. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. 68 lit. încetare. în mod cumulativ. 48.³ 37. 36. Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. în cadrul propunerii financiare. revocare. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . (3) În sensul prevederilor art. d) din ordonan .modificare. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale.

....... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale.V.. prevaleaz prevederile caietului de sarcini..... se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini..... pe parcursul îndeplinirii contractului.............. Alineatul (5) al articolului 50 se abrog .. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante..³ 39... Autoritatea ....... c) graficul de îndeplinire a contractului.. . de o banc din str in tate. nominalizat în mod expres. precum i cuantumul acesteia.............. i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei....... b) propunerea tehnic i propunerea financiar . Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc ......... Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar ..........a) caietul de sarcini.... (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie...... dup caz. Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0.... Alineatele (2)...... 40.. iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa.......A...... .... la sediul acesteia...... care se prezint în original... d) graficul de pl i..... în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant ..........³ 38. garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare.........5% din pre ul contractului.. garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur.... care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului......... Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau...... (2) În cazul în care.. înainte de semnarea contractului.. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului........... (6) Dac p r ile convin..... (4). (4) Dac p r ile convin... f r T.. pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei..... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului. la o banc agreat de ambele p r i.... titluri de stat i altele asemenea)........

.. autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei. la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate... dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional.... b) restul de 30% din valoarea garan iei. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare....... í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40.. ... (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs . (10) i (11).. iar riscul pentru vicii ascunse este minim. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare. dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate........... în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor. precum i despre destina ia lui. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv... La articolul 50... pe baza procesului-verbal de recep ie final .. 51... la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv....contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat. constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor...000 euro.... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie.³ . Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt........³ 41. a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin... b) restul de 70% din valoarea garan iei. iar riscul pentru vicii ascunse este minim....... Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare..... cu excep ia serviciilor de proiectare.... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii. (8) În cazul contractului de furnizare... dup caz.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei..... alineatele (9).. autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei..³ 42.... (1)..... Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.... în termen de 14 zile de la data pred rii. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare. (11) În cazul contractelor de lucr ri...... (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii.......

anterior datei deschiderii ofertei. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. dup caz. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. de regul . determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. ferm. Art. 511. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. dup caz. coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. respectiv. informa ii/clauze speciale în acest sens. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. 514 i. capitolul XIV . 41 alin. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. anterior datei deschiderii ofertei. 514. revizuit. în situa iile prev zute la art. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public .. Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. altele decât cele pev zute la art. luna anterioar . (2) În sensul prezentelor norme. Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. în lei.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 51 . la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. . í (1) Prin excep ie de la prevederile art. 515. 511. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. 516. Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.43. 513. 512. (7) din ordonan . í Pre ul contractului de achizi ie public este. 513. la art. indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. Art. a unui coeficient de actualizare. cu urm torul cuprins: . Art. í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. de utilaje sau de echipamente.

í În situa ii excep ionale. temeinic justificate. 516 alin. (2) În sensul prezentei hot râri.Art. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . publica i de Institutul Na ional de Statistic . în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. dup caz. considerate pre uri de referin . 516 alin. c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. Art. de c tre autorit ile locale. 515. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. indiferent de durata de îndeplinire a contractului. în raport cu pre urile prev zute în ofert . i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. b). a unor acte administrative. (2) lit. se calculeaz conform formulei: în care: . Art. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. (2) lit. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. a). 517. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. 1. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. 516. pe perioada de îndeplinire a contractului. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial.

la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. 518. aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. Anexa nr. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). 4 la prezenta hot râre. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . conform prevederilor ordonan ei. se calculeaz conform formulei: i. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. considerat a fi noul pre de referin . 1. Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. în cazul în care pre ul În cazurile în care. autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . publica i de Institutul Na ional de Statistic . Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³.³ 44. c). (2) lit. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. Art. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. 516 alin.

l) contractul de achizi ie public semnat. 521. 52. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. e) dac este cazul. dup caz. k) contesta iile primite.. precum i hot rârile comisiilor de conciliere i.A. j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . g) dac este cazul. hot rârile judec tore ti irevocabile. 53.³ 46.V. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. rezolu iile i. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. 3. dup caz. i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. dac este cazul. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. 1 la . (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1). i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. c) anun ul i/sau invita ia de participare. denumit în continuare formular AP. autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. f r T. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. respectiv. b) anun ul de inten ie. Art. nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs . în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005. d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. a contractului de achizi ie public . cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit.ÄArt. capitolul XV . m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant .

Acest nume poate fi schimbat ulterior. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line. Art. pe suport hârtie. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. c) primirea ulterioar . í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. (4) În calitate de autoritate contractant . 54.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic.mfinante. pe suport hârtie. Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. la cererea autorit ii contractante. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. prin e-mail. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate. í definirea unei parole de acces. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin. astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare.

a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . (4) i la art. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. cât i persoanelor juridice. (2) Amenzile prev zute la alin. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. 54 alin. Construc iilor i Turismului. 180/2002. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. . construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. 55. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. (1)í(4). (1). Ministerul Transporturilor.³ 47. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii. (1) se aplic atât persoanelor fizice. (1). 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. serviciilor i lucr rilor. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. 55 alin. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20. 56. prin sesizare din oficiu. Anexele nr. 5í6 se abrog .000 lei la 30.000. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. b) ini ierea. cu modific rile ulterioare. Anexele nr. 53 alin. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. direc ia de specialitate prev zut la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr.000.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . Art. art. (4) Contraven iilor prev zute la alin. 48.

nr. Ionel Popescu Bucure ti. í Anexele nr. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. cu modific rile ulterioare. 1í4 sunt reproduse în facsimil. 60/2001 privind achizi iile publice. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. dându-se textelor o nou numerotare. Partea I.³ Art. (2) În cazul prev zut la alin. 5 mai 2005. 58. 3. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. cu modific rile ulterioare. II. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. având cel pu in aceia i parametri. Partea I. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. Nr.³ Art. *) Anexele nr. . nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. dup caz. 253 din 7 noiembrie 1995. III. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. similare. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. 268 din 24 mai 2001.49. 411. Partea I. í Hot rârea Guvernului nr. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful