Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. b) sau. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. dup caz. dac este posibil. 13 lit. (6) din ordonan . 8 alin. 13 din ordonan . În oricare dintre situa iile prev zute la lit. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. (6) din ordonan . 13 lit. 8. 9.³ 5. La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii. litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat .c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. (1). cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni.³. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: . la art. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului. ajustat . d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. dup caz. La articolul 9 alineatul (2) punctul B. atribuite în ultimele 12 luni. pentru atribuirea contractului de achizi ie public .³ 6.³ 7. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. atunci când. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. a) sau. la art. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente.³ 9. dac este posibil. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. 8 alin. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. ajustat . începând din momentul primei presta ii. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare. începând din momentul primei livr ri. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert .

³ 15. dup caz. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. La articolul 17 alineatul (1). prin aplicarea unei proceduri proprii.³ 10. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. 8 alin. dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. 11. literele g) i h). în caz de neprezentare.ÄArt. dar nu mai mult de 650 de cuvinte. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. (1)í(4) din ordonan . articolele 191 i 192. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau. în situa iile de excep ie prev zute la art. referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor.³. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. (1). cu urm torul cuprins: ÄArt. (2) În sensul prevederilor alin.³ 14. 19 . La articolul 17 alineatul (1). h) propunerea de contract. dup litera f) se introduc dou noi litere. 13. 12. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. 2. alineatul (3). La articolul 19. organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt. í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 1 . II din ordonan .³ 12. iar.³ 11. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective.

o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar .6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui.³ 16. în cazul contractelor de lucr ri. Art. prin cantit i. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. 20. 19 . (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . multiplicat cu 3. ce urmeaz s fie atribuit. în cazul b) 0. Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. ca factori de evaluare a ofertelor. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. dup caz. independen i de participan ii la procedur . precum i factorii de evaluare a ofertelor. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. suprafe e ori volume fizice. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini. Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. í (1) Algoritmul de calcul. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public .

precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. alineatele (31) i (32). c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. autoritatea . dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. La articolul 23. din cauze obiective. (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie.contractante. de a.³ 18. (1) lit. 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. dac se îndeplinesc. a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Dup producerea înlocuirii. urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. litera e) se abrog .³ 17. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii. din motive obiective. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare. în mod cumulativ. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. dac este cazul. autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. La articolul 23 alineatul (1). încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. 19.

respingerea ofertelor necorespunz toare. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i.... întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public .....³ «Monitorul Oficial».......³.. ... Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat .......... în vederea 22.. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor. La articolul 26 punctul C. respingerea ofertelor necorespunz toare... ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona. 51 alin... 21... (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective...³ 20. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor... ..... examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. La articolul 25 punctul B... evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare... capacitate tehnic i econo financiar .. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective... literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. de c tre comisia de evaluare... Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. e) îndeplinirea.. prin act adi ional... literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar... examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. în limita nivelului maxim indicat ini ial....... g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii. de c tre comisia de evaluare.. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art... calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct..... un interval minim-maxim........contractant are dreptul de a indica.. La articolul 24.. literele c). în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. înregistrare. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor....... 51 alin.. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public .. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art... d) îndeplinirea. d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei....

respingerea ofertelor necorespunz toare. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat . d) din ordonan au dreptul de a adapta. 51 alin.A.V.. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (1). La articolul 29. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. etapele prev zute la alin. cumulat pe parcursul unui an calendaristic. (1) lit. 5 alin. 51 alin. servicii similare sau.³ 25. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul). examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. a) i b). h) din ordonan . litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul).³. derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen . Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. 23. c) din ordonan . 26.³. alineatele (3) i (4). din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. La articolul 27. nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2.³ . (1). 12 lit. achizi ionate prin cump rare direct . în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. respingerea ofertelor necorespunz toare. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar .000 euro. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. înregistrare. 12 lit. înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. de c tre comisia de evaluare. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. de c tre comisia de evaluare.³ 24. dup caz. autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. pentru fiecare categorie de produse similare. lucr ri similare. corespunz tor situa iei concrete.b) îndeplinirea. (1) lit.

acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. (5). cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor.³ 30. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare. (6) i (7). dac este cazul.³ 31. La articolul 33 alineatul (2). pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. alineatele (5). 2 din ordonan . de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. dup caz. Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. 29. comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. în caz de neprezentare a respectivului document. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. litera b1).³. solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. La articolul 35. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau.³ 28.27. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . aducându-se atingere principiului tratamentului egal. cu privire la evaluarea ofertelor. (6) Prin excep ie de la prevederile alin. dar numai cu acceptul acestuia. cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora.

în cadrul propunerii tehnice. va fi respins de c tre comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. oricum. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare.respectiv. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini.³ 32. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . executat sau prestat. dup caz. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. ale tuturor candida ilor selecta i. detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert .³ 33. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. (6) Atunci când. în consecin . (7). atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. în scris i. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. în condi iile alin. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei. dar numai cu acceptul acestuia. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 38. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. 36. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. În sensul prezentului alineat. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare.

³ 34. d) ofertantul nu transmite. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. cu excep ia situa iei prev zute la art. 36 alin. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. dezavantajoase pentru autoritatea contractant . sau modific con inutul propunerii financiare. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. articolul 42 . de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. cu excep ia situa iilor prev zute la art. 421. e) ofertantul modific . m suri corective de 1 . clarific rile/r spunsurile solicitate. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. (3) i (6). cu urm torul cuprins: ÄArt. în mod evident. În ordinea descresc toare a punctajului acordat. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. (7). 36 alin. prin clarific rile pe care le prezint . a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. adoptând potrivit competen elor. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea. În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. con inutul propunerii tehnice. 37. dup caz. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. propuneri care sunt. pentru fiecare ofert . (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. în urma acestei evalu ri. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare.

68 lit. pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. (3) În sensul prevederilor art. atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. transparen ei. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. numai în circumstan ele prev zute la art. în cadrul propunerii financiare. în mod cumulativ. (2) Prin excep ie de la prevederile alin.³ 37.³ 35. 46. acela i pre . 44 i 45 se abrog . 2 din ordonan . tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. 48. 36. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . astfel cum sunt acestea prev zute la art. (4) teza a doua. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. revocare. procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. (1). a). (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. d) din ordonan . b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . 68 din ordonan . iar dou sau mai multe oferte con in. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective. f r ca acestea s conduc . la rândul lor. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . Articolele 43. la înc lcarea principiilor enumerate la lit. urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e.modificare. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. încetare.

.............. nominalizat în mod expres. Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar .... care se prezint în original.... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale.. înainte de semnarea contractului...... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei................ 40...... (2) În cazul în care............ (4). Alineatele (2)..... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei... (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie. la sediul acesteia.... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare. la o banc agreat de ambele p r i... f r T...... În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante........V. c) graficul de îndeplinire a contractului.... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.... b) propunerea tehnic i propunerea financiar . iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa... se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini... pe parcursul îndeplinirii contractului..... titluri de stat i altele asemenea)..... de o banc din str in tate.. (6) Dac p r ile convin. Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0. precum i cuantumul acesteia... care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului..... Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului.. .... d) graficul de pl i...A. Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc .³ 38.....a) caietul de sarcini.... dup caz..................5% din pre ul contractului... prevaleaz prevederile caietului de sarcini.. Autoritatea ... Alineatul (5) al articolului 50 se abrog ..... (4) Dac p r ile convin.......... Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau.... garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur...... în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant ......³ 39................. ....

.... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.000 euro.... dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional....... (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii. Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt.. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie.. b) restul de 30% din valoarea garan iei..contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat. (11) În cazul contractelor de lucr ri....... alineatele (9). (10) i (11). autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare... dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate...... în termen de 14 zile de la data pred rii. iar riscul pentru vicii ascunse este minim. . (1). dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei.... în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor.......³ . í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40. b) restul de 70% din valoarea garan iei. Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului. 51..³ 41. a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate....... Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare... la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate.... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare.. cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii..³ 42.. dup caz.... cu excep ia serviciilor de proiectare. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei...... precum i despre destina ia lui... pe baza procesului-verbal de recep ie final ... iar riscul pentru vicii ascunse este minim........ (8) În cazul contractului de furnizare... autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei.. constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie. La articolul 50..... (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs .... a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin......... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare. la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv...

í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. 514. anterior datei deschiderii ofertei. a unui coeficient de actualizare. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. 512. la art. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol.. de regul . Art. determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: . 515. ferm. de utilaje sau de echipamente. 511. Art. cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. 514 i.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . capitolul XIV . 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . 511. dup caz. . í (1) Prin excep ie de la prevederile art. respectiv. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Art. Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. informa ii/clauze speciale în acest sens. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . revizuit. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . 51 . la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 513. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. altele decât cele pev zute la art. 516. í Pre ul contractului de achizi ie public este. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. 41 alin. (7) din ordonan . anterior datei deschiderii ofertei. 513. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art. luna anterioar . (2) În sensul prezentelor norme. în situa iile prev zute la art. coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. dup caz.43. în lei. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile.

1. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. dup caz. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. considerate pre uri de referin . c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. pe perioada de îndeplinire a contractului. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv .Art. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. 516. (2) lit. în raport cu pre urile prev zute în ofert . temeinic justificate. a unor acte administrative. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. (2) În sensul prezentei hot râri. indiferent de durata de îndeplinire a contractului. publica i de Institutul Na ional de Statistic . 517. (2) lit. 515. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. a). (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. Art. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. Art. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. 516 alin. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. í În situa ii excep ionale. b). se calculeaz conform formulei: în care: . i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. 516 alin. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . de c tre autorit ile locale. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art.

4 la prezenta hot râre. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. considerat a fi noul pre de referin . se calculeaz conform formulei: i. Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. 516 alin. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . conform prevederilor ordonan ei. Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr. în cazul în care pre ul În cazurile în care. (2) lit. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat.³ 44. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . 1. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. Art. publica i de Institutul Na ional de Statistic . la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. 518. Anexa nr. aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. c).

f) decizia de numire a comisiei de evaluare. l) contractul de achizi ie public semnat. nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs .ÄArt.³ 46. Art. denumit în continuare formular AP..A. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. (1). k) contesta iile primite. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . dac este cazul. dup caz. a contractului de achizi ie public . j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . g) dac este cazul. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. rezolu iile i. m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005. dup caz. m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor.V. hot rârile judec tore ti irevocabile. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. capitolul XV . í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. 1 la . 53. 52. e) dac este cazul. 521. c) anun ul i/sau invita ia de participare. precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. respectiv. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit. i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . f r T. b) anun ul de inten ie. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. 3.

(5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. c) primirea ulterioar . prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. í definirea unei parole de acces. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. pe suport hârtie. (4) În calitate de autoritate contractant . la cererea autorit ii contractante. pe suport hârtie. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare.mfinante. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. 54. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. Art. Acest nume poate fi schimbat ulterior. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin. Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. prin e-mail. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005.

54 alin. 55 alin. prin sesizare din oficiu. serviciilor i lucr rilor. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. . art. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. (1). cât i persoanelor juridice. 56. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . (4) i la art. construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. 48.³ 47.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. Art. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20. 53 alin. a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . (1).000. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 55. Construc iilor i Turismului. (4) Contraven iilor prev zute la alin. Art. b) ini ierea. Ministerul Transporturilor. 5í6 se abrog .000. (1) se aplic atât persoanelor fizice. Anexele nr. (1)í(4). cu modific rile ulterioare. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare.000 lei la 30. direc ia de specialitate prev zut la alin. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. Anexele nr. 180/2002. (2) Amenzile prev zute la alin.

Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. Ionel Popescu Bucure ti. 58. . Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. nr. *) Anexele nr. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. í Hot rârea Guvernului nr. cu modific rile ulterioare. 5 mai 2005. publicat în Monitorul Oficial al României. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. í Anexele nr. II. dup caz. având cel pu in aceia i parametri. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. dându-se textelor o nou numerotare. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr.49. cu modific rile ulterioare. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 411. 1í4 sunt reproduse în facsimil. 3. (2) În cazul prev zut la alin. III. Nr.³ Art. 60/2001 privind achizi iile publice. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. 268 din 24 mai 2001. nr. Partea I. similare. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice.³ Art. 253 din 7 noiembrie 1995. Partea I. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful