Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare.³ 7. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. 13 din ordonan . (6) din ordonan . 13 lit. orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8 alin. b) sau. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. ajustat . începând din momentul primei livr ri. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . atunci când. la art.³ 9. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii.³. (6) din ordonan . dac este posibil. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare.³ 5. í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin.³ 6. 8. (1). În oricare dintre situa iile prev zute la lit. dup caz. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: .c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. atribuite în ultimele 12 luni. pentru atribuirea contractului de achizi ie public . ajustat . La articolul 9 alineatul (2) punctul B. dup caz. la art. 13 lit. 8 alin. 9. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. a) sau. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. începând din momentul primei presta ii. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni. dac este posibil. În oricare dintre situa iile prev zute la lit.

8 alin. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului.³ 11. articolele 191 i 192. cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau. 11. 19 . 2. în caz de neprezentare. (1)í(4) din ordonan .³ 14. cu urm torul cuprins: ÄArt. (1). h) propunerea de contract. inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. La articolul 19. í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.³ 15. iar.ÄArt. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . 1 . La articolul 17 alineatul (1). (2) În sensul prevederilor alin. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . II din ordonan . La articolul 17 alineatul (1). cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. alineatul (3). dup litera f) se introduc dou noi litere. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. 12. prin aplicarea unei proceduri proprii.³ 10. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. în situa iile de excep ie prev zute la art. dar nu mai mult de 650 de cuvinte. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei.³. dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. 13. literele g) i h).³ 12. dup caz. Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt.

(3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . Art. (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt. în cazul contractelor de lucr ri. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. în cazul b) 0. multiplicat cu 3. precum i factorii de evaluare a ofertelor. prin cantit i. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. 20. suprafe e ori volume fizice. în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii.6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . independen i de participan ii la procedur . sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini. a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit.³ 16. í (1) Algoritmul de calcul. 19 . Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. dup caz. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. ca factori de evaluare a ofertelor.(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. ce urmeaz s fie atribuit.

(4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. în mod cumulativ. (1) lit. (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.³ 18. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. La articolul 23 alineatul (1). a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. din motive obiective. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare. autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii. litera e) se abrog . Dup producerea înlocuirii.³ 17. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. dac se îndeplinesc. dac este cazul. alineatele (31) i (32).i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. 19. de a. dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. autoritatea .contractante. din cauze obiective. La articolul 23. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie.

...... stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i. înregistrare... prin act adi ional... literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc... g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii...contractant are dreptul de a indica. 51 alin... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. un interval minim-maxim....... literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc... întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public ....³ 20. d) îndeplinirea. în vederea 22. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art.. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat .. capacitate tehnic i econo financiar .. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective......... În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar.... 21. în limita nivelului maxim indicat ini ial..... respingerea ofertelor necorespunz toare.. La articolul 24. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.. de c tre comisia de evaluare..... în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective... e) îndeplinirea. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. La articolul 25 punctul B... examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective....³..... Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei... respingerea ofertelor necorespunz toare.... literele c).... La articolul 26 punctul C.... în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. . . 51 alin.... întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public .... ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona. d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.³ «Monitorul Oficial»... examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate... de c tre comisia de evaluare....... dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor...

5 alin. examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. corespunz tor situa iei concrete. 23. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. pentru fiecare categorie de produse similare. lucr ri similare. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.³.A. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. cumulat pe parcursul unui an calendaristic. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. înregistrare. etapele prev zute la alin. servicii similare sau. La articolul 27. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar . dup caz.³ 24. derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen . înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. de c tre comisia de evaluare. (1). Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. h) din ordonan . de c tre comisia de evaluare. d) din ordonan au dreptul de a adapta.³ . din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. (1) lit. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.. 12 lit. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta.³. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2. autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant.V. c) din ordonan . 51 alin. alineatele (3) i (4). stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul). 12 lit. La articolul 29. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art.b) îndeplinirea. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (1). a) i b). 51 alin. respingerea ofertelor necorespunz toare. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. achizi ionate prin cump rare direct . întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . respingerea ofertelor necorespunz toare. (1) lit. 26.³ 25. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat .000 euro. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul).

cu privire la evaluarea ofertelor. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. în caz de neprezentare a respectivului document. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. 29.³ 31. o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. alineatele (5).³ 30. dac este cazul. 2 din ordonan . Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. litera b1).³ 28. (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. dup caz. comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. dar numai cu acceptul acestuia. cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare. solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului.27. (6) i (7). sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. aducându-se atingere principiului tratamentului egal. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora.³. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . (6) Prin excep ie de la prevederile alin. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau. sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. La articolul 33 alineatul (2). Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. La articolul 35. (5). va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor. atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c .

în condi iile alin. oricum. în consecin . detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert . comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. În sensul prezentului alineat. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . (7). inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. executat sau prestat. ale tuturor candida ilor selecta i. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. în cadrul propunerii tehnice.³ 32. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 36. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. dup caz. va fi respins de c tre comisia de evaluare.respectiv. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. (6) Atunci când. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. 38. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat.³ 33. în scris i. dar numai cu acceptul acestuia. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv. atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.

evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. articolul 42 . În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. pentru fiecare ofert . g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. dup caz. 421. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. (3) i (6). În ordinea descresc toare a punctajului acordat. în mod evident. cu excep ia situa iei prev zute la art. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. prin clarific rile pe care le prezint . clarific rile/r spunsurile solicitate. m suri corective de 1 . constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. (7). estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. propuneri care sunt. e) ofertantul modific . reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. cu urm torul cuprins: ÄArt. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. 36 alin. cu excep ia situa iilor prev zute la art. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. în urma acestei evalu ri. 37.³ 34. a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. sau modific con inutul propunerii financiare. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. adoptând potrivit competen elor. con inutul propunerii tehnice. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea. nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. d) ofertantul nu transmite. 36 alin. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. dezavantajoase pentru autoritatea contractant .

revocare. pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. acela i pre . Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. transparen ei. 68 din ordonan . 48. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . 36. la rândul lor.³ 37. (3) În sensul prevederilor art. numai în circumstan ele prev zute la art. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective. f r ca acestea s conduc . încetare. (4) teza a doua. 2 din ordonan . (2) Prin excep ie de la prevederile alin. d) din ordonan . tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. 44 i 45 se abrog . în mod cumulativ. la înc lcarea principiilor enumerate la lit. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. astfel cum sunt acestea prev zute la art. atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. 68 lit. (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. în cadrul propunerii financiare. a). urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. (1). anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea.³ 35. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. iar dou sau mai multe oferte con in. Articolele 43. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare.modificare. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. 46.

..V. nominalizat în mod expres.. (4) Dac p r ile convin. pe parcursul îndeplinirii contractului.. (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie...... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale... Alineatele (2). 40... Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau... c) graficul de îndeplinire a contractului. se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini...5% din pre ul contractului... care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului... înainte de semnarea contractului... Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului. la o banc agreat de ambele p r i.. care se prezint în original... (2) În cazul în care...... Autoritatea .... b) propunerea tehnic i propunerea financiar ...³ 39.... Alineatul (5) al articolului 50 se abrog ..... de o banc din str in tate. iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa. f r T........ (6) Dac p r ile convin................ dup caz. în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant .................. Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar .a) caietul de sarcini.....³ 38............ d) graficul de pl i. garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur............A.. ...... titluri de stat i altele asemenea)............ .... prevaleaz prevederile caietului de sarcini.... Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc ......... precum i cuantumul acesteia. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante...... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei... Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0.......... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare............ (4)... la sediul acesteia.............

b) restul de 30% din valoarea garan iei. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.... iar riscul pentru vicii ascunse este minim.. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare.. precum i despre destina ia lui............. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor..³ . autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei.. ...... a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate.. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie. (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs ..... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor.. í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40... 51...³ 41..000 euro. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv. autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei..contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat.... La articolul 50. a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin. alineatele (9).. dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate. cu excep ia serviciilor de proiectare..... (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare.. Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului.... (1)... cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei... (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii... (8) În cazul contractului de furnizare.... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare... la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate........ constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie...³ 42....... dup caz. în termen de 14 zile de la data pred rii...... b) restul de 70% din valoarea garan iei.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.... iar riscul pentru vicii ascunse este minim. la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv. (11) În cazul contractelor de lucr ri... dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional.... (10) i (11).. pe baza procesului-verbal de recep ie final ....

indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. de regul . (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. altele decât cele pev zute la art. revizuit. í (1) Prin excep ie de la prevederile art.43. . pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. 513. a unui coeficient de actualizare. ferm. capitolul XIV . í Pre ul contractului de achizi ie public este. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. 41 alin. cu urm torul cuprins: . cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. 515. 51 . la art. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. respectiv. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. 514. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . 511. coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. (2) În sensul prezentelor norme. determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . Art. Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 513. luna anterioar .. în lei. 511. Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. anterior datei deschiderii ofertei. anterior datei deschiderii ofertei. în situa iile prev zute la art. Art. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . 514 i. 516. í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. informa ii/clauze speciale în acest sens. Art. 512. (7) din ordonan . dup caz. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. dup caz.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. de utilaje sau de echipamente. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art.

ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. 517. c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . a unor acte administrative.Art. (2) În sensul prezentei hot râri. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. Art. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. b). coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. 516 alin. a). coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. (2) lit. temeinic justificate. considerate pre uri de referin . se calculeaz conform formulei: în care: . 515. 516 alin. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. pe perioada de îndeplinire a contractului. dup caz. (2) lit. publica i de Institutul Na ional de Statistic . indiferent de durata de îndeplinire a contractului. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. í În situa ii excep ionale. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. de c tre autorit ile locale. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. 1. în raport cu pre urile prev zute în ofert . 516. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. Art. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului.

la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art.³ 44. í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. 518. 1. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. Art. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. 4 la prezenta hot râre. c). 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. (2) lit. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . 516 alin. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. considerat a fi noul pre de referin . coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. se calculeaz conform formulei: i. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr. Anexa nr. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). publica i de Institutul Na ional de Statistic . în cazul în care pre ul În cazurile în care. conform prevederilor ordonan ei. aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat.

precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. 53. i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. k) contesta iile primite. j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . rezolu iile i. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. (1). denumit în continuare formular AP.. a contractului de achizi ie public . Art.V. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. l) contractul de achizi ie public semnat. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit.A.ÄArt. c) anun ul i/sau invita ia de participare. e) dac este cazul. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. 3. g) dac este cazul. 1 la .³ 46. hot rârile judec tore ti irevocabile. dup caz. b) anun ul de inten ie. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. dac este cazul. capitolul XV . m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs . d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 521. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. f r T. 52. dup caz. respectiv.

í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. prin e-mail. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . 54. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. í definirea unei parole de acces. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. la cererea autorit ii contractante. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line.mfinante. pe suport hârtie. Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. Art. (4) În calitate de autoritate contractant . c) primirea ulterioar . prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. pe suport hârtie. Acest nume poate fi schimbat ulterior. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin.

000 lei la 30. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. 55 alin. 5í6 se abrog . (2) Amenzile prev zute la alin.000. Art.³ 47. prin sesizare din oficiu. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. (1). (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. serviciilor i lucr rilor. (1). 48. (1) se aplic atât persoanelor fizice. (4) Contraven iilor prev zute la alin. b) ini ierea. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. 56. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. Anexele nr. 53 alin. . direc ia de specialitate prev zut la alin. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. art. Construc iilor i Turismului. 180/2002. cu modific rile ulterioare. Anexele nr. cât i persoanelor juridice. Art. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. Ministerul Transporturilor. 54 alin. (4) i la art. 55. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP.000. a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. (1)í(4).transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public .

Partea I. 1í4 sunt reproduse în facsimil. similare. 3. 60/2001 privind achizi iile publice. 5 mai 2005. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. dup caz. III. nr. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. II. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. cu modific rile ulterioare. 411. 268 din 24 mai 2001.³ Art. . 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. dându-se textelor o nou numerotare. í Hot rârea Guvernului nr. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. cu modific rile ulterioare. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr.³ Art. având cel pu in aceia i parametri. Partea I. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. 253 din 7 noiembrie 1995. Ionel Popescu Bucure ti. va fi republicat în Monitorul Oficial al României.49. í Anexele nr. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. (2) În cazul prev zut la alin. 58. Partea I. *) Anexele nr.