Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului.³ 9. 13 lit. 13 lit. începând din momentul primei livr ri. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. ajustat . atribuite în ultimele 12 luni. În oricare dintre situa iile prev zute la lit.c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni.³ 7. pentru atribuirea contractului de achizi ie public . atunci când. la art. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: .³ 5. La articolul 9 alineatul (2) punctul B. a) sau. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. 9. litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . începând din momentul primei presta ii. (6) din ordonan . dup caz. la art. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. 8 alin. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. dac este posibil. dup caz. La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . 8. dac este posibil. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. b) sau. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. (6) din ordonan . 13 din ordonan . 8 alin. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. (1). í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni.³. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. ajustat . cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente.³ 6. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare.

care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . dup caz. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei.³ 11.³ 15. eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. dar nu mai mult de 650 de cuvinte.³ 10. alineatul (3). Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. 1 . h) propunerea de contract. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. (1)í(4) din ordonan . în situa iile de excep ie prev zute la art. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. 13.³ 12. dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau. 11.³.³ 14. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. 12. (1). dup litera f) se introduc dou noi litere. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . 2. (2) În sensul prevederilor alin. La articolul 19. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. La articolul 17 alineatul (1). í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. II din ordonan . autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . articolele 191 i 192. inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. 19 . cu urm torul cuprins: ÄArt. literele g) i h). prin aplicarea unei proceduri proprii. iar. 8 alin. Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt.ÄArt. La articolul 17 alineatul (1). în caz de neprezentare.

a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. 20. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. precum i factorii de evaluare a ofertelor. (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. ca factori de evaluare a ofertelor. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt. prin cantit i.6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. ce urmeaz s fie atribuit. în cazul b) 0. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. suprafe e ori volume fizice. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini.³ 16. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. dup caz. multiplicat cu 3. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. independen i de participan ii la procedur . autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . în cazul contractelor de lucr ri. 19 .(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . í (1) Algoritmul de calcul. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . Art.

autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate.contractante. de a. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate. 19. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . La articolul 23. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. în mod cumulativ. (1) lit. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. dac este cazul. din cauze obiective. autoritatea . 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare.³ 18. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie. (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. din motive obiective. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. Dup producerea înlocuirii. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. dac se îndeplinesc. alineatele (31) i (32). La articolul 23 alineatul (1). litera e) se abrog . precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii.³ 17. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii.

examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.. respingerea ofertelor necorespunz toare... La articolul 25 punctul B.. literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor.. .... de c tre comisia de evaluare. în vederea 22. 51 alin... literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. literele c). capacitate tehnic i econo financiar ....... La articolul 24. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare..... . calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art... examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective..... întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public . g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii... în limita nivelului maxim indicat ini ial..... prin act adi ional....... în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei. d) îndeplinirea.. 21.......... evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.... Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. înregistrare.... d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. 51 alin... ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona. Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat .. un interval minim-maxim.. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i......contractant are dreptul de a indica..... La articolul 26 punctul C....³....³ «Monitorul Oficial»..³ 20.. e) îndeplinirea.. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. de c tre comisia de evaluare.... respingerea ofertelor necorespunz toare.. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public ....... în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei... examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate.. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art..

respingerea ofertelor necorespunz toare. 12 lit. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat .³ 24. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. 26. La articolul 29. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen . examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art.³. h) din ordonan . nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar . 51 alin. respingerea ofertelor necorespunz toare. (1). 5 alin. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. (1) lit.³. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . La articolul 27. etapele prev zute la alin. examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate.³ . a) i b). (1) lit.³ 25. corespunz tor situa iei concrete.000 euro. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. lucr ri similare.. cumulat pe parcursul unui an calendaristic. servicii similare sau. c) din ordonan . (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul).A. alineatele (3) i (4). dup caz. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. achizi ionate prin cump rare direct . (1). pentru fiecare categorie de produse similare.V. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul). autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant.b) îndeplinirea. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 12 lit. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. 23. de c tre comisia de evaluare. de c tre comisia de evaluare. 51 alin. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. înregistrare. d) din ordonan au dreptul de a adapta. litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin.

La articolul 33 alineatul (2). Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. (6) Prin excep ie de la prevederile alin. o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (5). dac este cazul. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor. (6) i (7). dar numai cu acceptul acestuia. dup caz. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. aducându-se atingere principiului tratamentului egal. La articolul 35. de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii.³. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. 2 din ordonan . Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora. sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. litera b1). nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate.³ 30.³ 31. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu privire la evaluarea ofertelor. cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare.³ 28. 29. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. alineatele (5). atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . în caz de neprezentare a respectivului document.27. comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i.

propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini.respectiv. În sensul prezentului alineat. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. în condi iile alin. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. ale tuturor candida ilor selecta i. atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. oricum. în cadrul propunerii tehnice. detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert . înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. (7). a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. executat sau prestat. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . dar numai cu acceptul acestuia.³ 33. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. va fi respins de c tre comisia de evaluare. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 36. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare. în scris i. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public .³ 32. originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. în consecin . dup caz. (6) Atunci când. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. 38. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei.

întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. 36 alin. e) ofertantul modific . m suri corective de 1 . constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. propuneri care sunt. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. d) ofertantul nu transmite. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. în urma acestei evalu ri. cu excep ia situa iilor prev zute la art. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea. pentru fiecare ofert . În ordinea descresc toare a punctajului acordat. cu urm torul cuprins: ÄArt. în mod evident. nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. (3) i (6).³ 34. adoptând potrivit competen elor. prin clarific rile pe care le prezint . f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. 421. sau modific con inutul propunerii financiare. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. 36 alin. articolul 42 . a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. dezavantajoase pentru autoritatea contractant .a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. cu excep ia situa iei prev zute la art. (7). dup caz. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. 37. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. clarific rile/r spunsurile solicitate. con inutul propunerii tehnice. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare.

la înc lcarea principiilor enumerate la lit. Articolele 43. astfel cum sunt acestea prev zute la art. transparen ei. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale.³ 35. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. f r ca acestea s conduc . tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. iar dou sau mai multe oferte con in. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. revocare. 48. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. acela i pre . atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. în mod cumulativ. procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. a). 2 din ordonan . 68 din ordonan .modificare.³ 37. urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. d) din ordonan . 44 i 45 se abrog . Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . 68 lit. (1). încetare. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . (3) În sensul prevederilor art. la rândul lor. b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. numai în circumstan ele prev zute la art. (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. 36. în cadrul propunerii financiare. (4) teza a doua. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective. pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. 46.

5% din pre ul contractului...................... (2) În cazul în care..... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.. Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc ... de o banc din str in tate.. care se prezint în original....... se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale. (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie... la o banc agreat de ambele p r i....................... Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0... (4) Dac p r ile convin.. prevaleaz prevederile caietului de sarcini. 40............ pe parcursul îndeplinirii contractului.. înainte de semnarea contractului.. la sediul acesteia........ Autoritatea .......................A....... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului............. Alineatul (5) al articolului 50 se abrog . în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant .......V.. precum i cuantumul acesteia. ... dup caz..... f r T...... Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau. b) propunerea tehnic i propunerea financiar ....... c) graficul de îndeplinire a contractului........... iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa.... care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului.³ 38.... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.....a) caietul de sarcini.. titluri de stat i altele asemenea)... Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar ... În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante.. nominalizat în mod expres........ . garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur... (6) Dac p r ile convin. Alineatele (2). garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare.³ 39. d) graficul de pl i.. (4)..

. iar riscul pentru vicii ascunse este minim.. b) restul de 70% din valoarea garan iei... dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate.. Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare... la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin.. (1)...... Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului... 51.. constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie.. dup caz. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional.000 euro.... .. autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei.³ . Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt.. (8) În cazul contractului de furnizare.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. (11) În cazul contractelor de lucr ri. precum i despre destina ia lui.... autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei..... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv..... (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs . a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate. în termen de 14 zile de la data pred rii.. alineatele (9).. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie.... pe baza procesului-verbal de recep ie final .³ 41... (10) i (11).³ 42...... în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.... cu excep ia serviciilor de proiectare.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.... (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii...... cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii... la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv.... iar riscul pentru vicii ascunse este minim. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare.... í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40.. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare................ La articolul 50.contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat...... b) restul de 30% din valoarea garan iei.....

a unui coeficient de actualizare. pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: . Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. informa ii/clauze speciale în acest sens.43. (2) În sensul prezentelor norme. í Pre ul contractului de achizi ie public este. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. de regul . luna anterioar . 513. í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. revizuit.. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. anterior datei deschiderii ofertei. Art. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. í (1) Prin excep ie de la prevederile art. 51 . de utilaje sau de echipamente. anterior datei deschiderii ofertei. altele decât cele pev zute la art. capitolul XIV . 513. 41 alin. 515. în situa iile prev zute la art. 511. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. (7) din ordonan . la art. Art. 514 i. . Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. 512. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. Art. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . dup caz. indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. 514. dup caz. 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. în lei.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. 511. respectiv. ferm. determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. 516. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public .

publica i de Institutul Na ional de Statistic . indiferent de durata de îndeplinire a contractului. în raport cu pre urile prev zute în ofert . pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. 516 alin. i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. a unor acte administrative. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. Art. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. 516. (2) În sensul prezentei hot râri. (2) lit. 516 alin. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. b). Art. 517. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. (2) lit. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. 515. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. í În situa ii excep ionale. temeinic justificate. de c tre autorit ile locale. c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . pe perioada de îndeplinire a contractului. dup caz. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. a). se calculeaz conform formulei: în care: .Art. 1. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. considerate pre uri de referin . Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat.

4 la prezenta hot râre. Art. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr. (2) lit. Anexa nr. considerat a fi noul pre de referin . aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. publica i de Institutul Na ional de Statistic . autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. în cazul în care pre ul În cazurile în care. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. 518.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat. í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. 516 alin. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . conform prevederilor ordonan ei. se calculeaz conform formulei: i. Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. 1.³ 44. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . c).

dup caz. f r T. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. Art. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. denumit în continuare formular AP. respectiv. dac este cazul. 521.³ 46. capitolul XV . g) dac este cazul. i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. dup caz. i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . 1 la . autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. 3. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit. k) contesta iile primite. c) anun ul i/sau invita ia de participare. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . b) anun ul de inten ie. 52. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs .ÄArt.. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. e) dac este cazul. m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. (1). rezolu iile i. a contractului de achizi ie public . precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. l) contractul de achizi ie public semnat.V.A. în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005. 53. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . hot rârile judec tore ti irevocabile.

(5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. pe suport hârtie. prin e-mail. Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei.mfinante. astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line. Acest nume poate fi schimbat ulterior. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. 54. pe suport hârtie. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. c) primirea ulterioar . Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate. í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. la cererea autorit ii contractante. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. í definirea unei parole de acces. (4) În calitate de autoritate contractant . i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. Art.

serviciilor i lucr rilor. 53 alin. Anexele nr. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. 5í6 se abrog . (4) Contraven iilor prev zute la alin. . Art. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. Ministerul Transporturilor. Anexele nr. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. direc ia de specialitate prev zut la alin. (1). b) ini ierea. (1).³ 47. (2) Amenzile prev zute la alin.000. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . 55. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii. prin sesizare din oficiu. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin.000 lei la 30. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. 48.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. (4) i la art. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. Art. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. Construc iilor i Turismului. cu modific rile ulterioare.000. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. (1)í(4). 180/2002. (1) se aplic atât persoanelor fizice. 54 alin. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. 56. cât i persoanelor juridice. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20. art. 55 alin.

publicat în Monitorul Oficial al României. nr. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. II. III. publicat în Monitorul Oficial al României. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. Partea I. cu modific rile ulterioare. Partea I. *) Anexele nr.49. 268 din 24 mai 2001. 58. 411. Nr. dându-se textelor o nou numerotare. í Hot rârea Guvernului nr.³ Art. 5 mai 2005. Ionel Popescu Bucure ti. 60/2001 privind achizi iile publice. dup caz. 253 din 7 noiembrie 1995. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. í Anexele nr.³ Art. (2) În cazul prev zut la alin. similare. nr. cu modific rile ulterioare. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. având cel pu in aceia i parametri. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. 3. 1í4 sunt reproduse în facsimil. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. . Partea I.