P. 1
Hg nr 411 2005

Hg nr 411 2005

|Views: 189|Likes:
Published by dobrenv

More info:

Published by: dobrenv on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2015

pdf

text

original

Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

13 lit. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. la art. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . atribuite în ultimele 12 luni. (6) din ordonan . í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. (1). litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . În oricare dintre situa iile prev zute la lit. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . (6) din ordonan . b) sau. La articolul 9 alineatul (2) punctul B. ajustat . 8 alin. 13 lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. dup caz. 13 din ordonan . 9. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv.³ 5.³. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente.³ 9.³ 6. 8.³ 7. pentru atribuirea contractului de achizi ie public . í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin. 8 alin. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. la art. dup caz. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni. începând din momentul primei livr ri. a) sau. atunci când. începând din momentul primei presta ii. La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii.c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: . dac este posibil. ajustat . în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. dac este posibil. În oricare dintre situa iile prev zute la lit.

se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. dup caz. 12. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. alineatul (3). în caz de neprezentare. literele g) i h). h) propunerea de contract. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. 2. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr.³. iar. 11. Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt.³ 10. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. (1). cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau. articolele 191 i 192. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. 19 . referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. La articolul 17 alineatul (1).³ 15. (1)í(4) din ordonan . prin aplicarea unei proceduri proprii. dar nu mai mult de 650 de cuvinte. II din ordonan . 13. (2) În sensul prevederilor alin. cu urm torul cuprins: ÄArt.³ 14. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. 8 alin. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. La articolul 17 alineatul (1). dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. în situa iile de excep ie prev zute la art. í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. La articolul 19. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. dup litera f) se introduc dou noi litere. 1 .³ 12.³ 11. Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite.ÄArt. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public .

autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . ce urmeaz s fie atribuit. 20. prin cantit i.(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini.6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt.³ 16. precum i factorii de evaluare a ofertelor. în cazul b) 0. Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. în cazul contractelor de lucr ri. ca factori de evaluare a ofertelor. (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. 19 . o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. suprafe e ori volume fizice. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. í (1) Algoritmul de calcul. dup caz. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. Art. multiplicat cu 3. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. independen i de participan ii la procedur .

d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. în mod cumulativ. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie. din cauze obiective. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate.³ 18. 19. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare.³ 17. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. La articolul 23 alineatul (1). urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. dac se îndeplinesc. litera e) se abrog . dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. din motive obiective. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. dac este cazul. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. (1) lit. de a. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. alineatele (31) i (32). a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. autoritatea . (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare.contractante. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. Dup producerea înlocuirii. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. La articolul 23.

... d) îndeplinirea.. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. .... (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i... literele c). evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.... literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar.³ «Monitorul Oficial».. e) îndeplinirea........... de c tre comisia de evaluare. respingerea ofertelor necorespunz toare. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor. ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona........ prin act adi ional.. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. de c tre comisia de evaluare...... înregistrare. .... respingerea ofertelor necorespunz toare.... literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. 51 alin.. capacitate tehnic i econo financiar . 21....... în vederea 22. La articolul 24.. g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii. Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei.. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.. 51 alin... La articolul 26 punctul C. examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct... Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat ...... La articolul 25 punctul B.... un interval minim-maxim...³ 20..... evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei..contractant are dreptul de a indica. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public ..³...... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public .. în limita nivelului maxim indicat ini ial...........

derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen . alineatele (3) i (4).. înregistrare. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. 23. (1). 12 lit. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . lucr ri similare.³ 24. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. pentru fiecare categorie de produse similare.V. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.³ 25. respingerea ofertelor necorespunz toare.³. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. de c tre comisia de evaluare.b) îndeplinirea. nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. (1). întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . h) din ordonan . (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul). examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. corespunz tor situa iei concrete. (1) lit. La articolul 29. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. 51 alin. 5 alin.³. 12 lit. 26. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar . La articolul 27. etapele prev zute la alin. dup caz. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat . a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. c) din ordonan . (1) lit. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant. de c tre comisia de evaluare. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul).³ . 51 alin.000 euro. a) i b). cumulat pe parcursul unui an calendaristic. litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. d) din ordonan au dreptul de a adapta. din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei.A. achizi ionate prin cump rare direct . examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. respingerea ofertelor necorespunz toare. servicii similare sau. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art.

cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . (5).³ 30. comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. 29. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. dac este cazul. Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora. La articolul 33 alineatul (2). dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor.³ 31. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau. La articolul 35. cu privire la evaluarea ofertelor. alineatele (5). cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. aducându-se atingere principiului tratamentului egal. dup caz. (6) i (7). litera b1).³ 28. de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . 2 din ordonan .27. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. în caz de neprezentare a respectivului document.³. dar numai cu acceptul acestuia. atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . (6) Prin excep ie de la prevederile alin. sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.

se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat.³ 33. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. ale tuturor candida ilor selecta i. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. În sensul prezentului alineat. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. oricum. (6) Atunci când. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. va fi respins de c tre comisia de evaluare.³ 32. detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert .respectiv. în cadrul propunerii tehnice. în scris i. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei. în condi iile alin. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. 38. în consecin . Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. (7). Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . dup caz. dar numai cu acceptul acestuia. inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. executat sau prestat. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . 36. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv.

În ordinea descresc toare a punctajului acordat. adoptând potrivit competen elor. în urma acestei evalu ri. d) ofertantul nu transmite. propuneri care sunt. cu excep ia situa iei prev zute la art. 36 alin. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. cu excep ia situa iilor prev zute la art. con inutul propunerii tehnice. a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. cu urm torul cuprins: ÄArt. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. sau modific con inutul propunerii financiare. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. 421. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. articolul 42 . autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. dup caz.³ 34. reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. 37. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. e) ofertantul modific . nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. pentru fiecare ofert . (3) i (6). prin clarific rile pe care le prezint . 36 alin. clarific rile/r spunsurile solicitate. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea. În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . m suri corective de 1 . (7). dezavantajoase pentru autoritatea contractant . în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. în mod evident.

atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. în mod cumulativ. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective. transparen ei. astfel cum sunt acestea prev zute la art. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. (3) În sensul prevederilor art. tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. acela i pre . 46. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. revocare. (1). anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. 44 i 45 se abrog . pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. d) din ordonan . (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. încetare. 2 din ordonan . 68 lit.³ 35. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . 36. numai în circumstan ele prev zute la art. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. (4) teza a doua. (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . a). urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. 48. f r ca acestea s conduc . la rândul lor. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . Articolele 43. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale. în cadrul propunerii financiare. iar dou sau mai multe oferte con in. (2) Prin excep ie de la prevederile alin.modificare.³ 37. la înc lcarea principiilor enumerate la lit. 68 din ordonan .

......... (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie....... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei............. înainte de semnarea contractului.............. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante.. Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau..... nominalizat în mod expres............ Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0. Autoritatea .. se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini. Alineatele (2).. ......... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei... pe parcursul îndeplinirii contractului.. în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant ....... garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur. la o banc agreat de ambele p r i.³ 38.. iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa.... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale.......... d) graficul de pl i.. (2) În cazul în care...... dup caz....A... precum i cuantumul acesteia....... (4) Dac p r ile convin.. care se prezint în original......... la sediul acesteia.. c) graficul de îndeplinire a contractului.. titluri de stat i altele asemenea).... f r T..... prevaleaz prevederile caietului de sarcini..... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului... (4).V.. Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc .....5% din pre ul contractului.a) caietul de sarcini.....³ 39.. Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar . care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului... b) propunerea tehnic i propunerea financiar ....... ......... (6) Dac p r ile convin. Alineatul (5) al articolului 50 se abrog ... de o banc din str in tate.... Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului...... 40................. garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare.....

. (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs . í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40....... La articolul 50. (8) În cazul contractului de furnizare.³ 41.. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor........ a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate.³ ........ iar riscul pentru vicii ascunse este minim....... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv.... (10) i (11).. Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei..... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie..... a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin. dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional... (11) În cazul contractelor de lucr ri. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei... cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii.. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare.. Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului. autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei. alineatele (9). în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor.... constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie...... ... b) restul de 30% din valoarea garan iei........... (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare.... b) restul de 70% din valoarea garan iei.. dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate... (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii.. la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv...000 euro... (1).. dup caz.. pe baza procesului-verbal de recep ie final ... Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare..... la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare... 51... autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei. precum i despre destina ia lui..contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat. în termen de 14 zile de la data pred rii.... iar riscul pentru vicii ascunse este minim. cu excep ia serviciilor de proiectare.³ 42. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei..

în lei. 514. 511. 516. informa ii/clauze speciale în acest sens. capitolul XIV . la art. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. 51 . coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. (7) din ordonan . í Pre ul contractului de achizi ie public este. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. ferm. . 512. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. (2) În sensul prezentelor norme. 515. luna anterioar . pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . anterior datei deschiderii ofertei. de regul . 513. dup caz. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. respectiv. 511. revizuit. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.43. anterior datei deschiderii ofertei. determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. 514 i. indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. în situa iile prev zute la art. Art. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. de utilaje sau de echipamente.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. dup caz. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art.. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . í (1) Prin excep ie de la prevederile art. 41 alin. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. Art. la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. cu urm torul cuprins: . 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. altele decât cele pev zute la art. 513. Art. a unui coeficient de actualizare. Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat.

(2) lit. a). (2) lit. în raport cu pre urile prev zute în ofert . fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. Art. i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. publica i de Institutul Na ional de Statistic . c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. pe perioada de îndeplinire a contractului. Art. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. se calculeaz conform formulei: în care: . 515. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. a unor acte administrative. 516 alin. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . 516.Art. dup caz. í În situa ii excep ionale. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. b). 1. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. 516 alin. de c tre autorit ile locale. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. 517. considerate pre uri de referin . indiferent de durata de îndeplinire a contractului. temeinic justificate. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. (2) În sensul prezentei hot râri.

³ 44. 516 alin. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat. conform prevederilor ordonan ei. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. 518. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. 1. considerat a fi noul pre de referin . Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. în cazul în care pre ul În cazurile în care. Anexa nr.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. se calculeaz conform formulei: i. autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. c). publica i de Institutul Na ional de Statistic . list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr. (2) lit. aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. Art. 4 la prezenta hot râre. la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art.

e) dac este cazul. m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . denumit în continuare formular AP. b) anun ul de inten ie. precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005.ÄArt. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol.V.A. capitolul XV . j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . dup caz. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. (1). nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs .³ 46. i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . 1 la . 52. autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor.. dup caz. Art. 53. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit. dac este cazul. k) contesta iile primite. i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. c) anun ul i/sau invita ia de participare. g) dac este cazul. 521. rezolu iile i. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. hot rârile judec tore ti irevocabile. l) contractul de achizi ie public semnat. 3. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. respectiv. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. f r T. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . a contractului de achizi ie public .

pe suport hârtie. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. (4) În calitate de autoritate contractant . astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. prin e-mail. pe suport hârtie. c) primirea ulterioar . Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. la cererea autorit ii contractante. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin. Acest nume poate fi schimbat ulterior. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. 54. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. Art. í definirea unei parole de acces. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate.mfinante. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice.

(1). 53 alin. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. Construc iilor i Turismului.000. Art. Ministerul Transporturilor. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. cât i persoanelor juridice. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. 55 alin. construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. 5í6 se abrog . (1). . (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. (1) se aplic atât persoanelor fizice. (4) i la art. a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . 56.000. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre.000 lei la 30. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. Anexele nr. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . (2) Amenzile prev zute la alin. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . Art. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. 180/2002. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor.³ 47. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. cu modific rile ulterioare. (4) Contraven iilor prev zute la alin. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. 48. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. art. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. 54 alin. (1)í(4). prin sesizare din oficiu. b) ini ierea. direc ia de specialitate prev zut la alin. Anexele nr. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin. serviciilor i lucr rilor. 55.

1í4 sunt reproduse în facsimil. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. Partea I. 58. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. dându-se textelor o nou numerotare. având cel pu in aceia i parametri. Ionel Popescu Bucure ti. nr. II. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. 3. III. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. *) Anexele nr. 268 din 24 mai 2001. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. 253 din 7 noiembrie 1995. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. í Anexele nr. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. cu modific rile ulterioare. 411. publicat în Monitorul Oficial al României. 5 mai 2005. Partea I. (2) În cazul prev zut la alin. similare.³ Art. Partea I. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. publicat în Monitorul Oficial al României. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. Nr.³ Art. dup caz.49. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. cu modific rile ulterioare. . 60/2001 privind achizi iile publice. í Hot rârea Guvernului nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->