Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . dup caz. La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . la art. începând din momentul primei livr ri. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. 13 lit. 8 alin. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. dac este posibil. ajustat . (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare.³ 5. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii.³ 9. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. 13 lit. 8. 13 din ordonan .³ 7. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. (6) din ordonan . la art. pentru atribuirea contractului de achizi ie public . orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului. (1). publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin.³ 6. atunci când. Articolul 11 va avea urm torul cuprins: . La articolul 9 alineatul (2) punctul B. 8 alin. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. (6) din ordonan . În oricare dintre situa iile prev zute la lit. ajustat . b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. a) sau. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. dac este posibil.c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat . í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. atribuite în ultimele 12 luni. b) sau. dup caz.³. începând din momentul primei presta ii. 9. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt.

³ 10. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit.ÄArt. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. 13. inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. dar nu mai mult de 650 de cuvinte. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. literele g) i h). h) propunerea de contract. în situa iile de excep ie prev zute la art. 8 alin. iar.³ 11. cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau.³ 12.³. dup litera f) se introduc dou noi litere. 19 . Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt. La articolul 19. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. în caz de neprezentare. La articolul 17 alineatul (1). (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. 2. articolele 191 i 192. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. 1 . literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. (1).³ 14. referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. 11. dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. alineatul (3). prin aplicarea unei proceduri proprii. (2) În sensul prevederilor alin. 12. La articolul 17 alineatul (1). í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. dup caz. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . (1)í(4) din ordonan . cu urm torul cuprins: ÄArt. II din ordonan . eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului.³ 15.

Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt.³ 16. în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. multiplicat cu 3. care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . 20. în cazul contractelor de lucr ri. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. precum i factorii de evaluare a ofertelor. dup caz. o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public .6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit.(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . 19 . (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar . Art. care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri. ce urmeaz s fie atribuit. în cazul b) 0. ca factori de evaluare a ofertelor. autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. prin cantit i. í (1) Algoritmul de calcul. o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. independen i de participan ii la procedur . autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. suprafe e ori volume fizice. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public .

contractante. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. în mod cumulativ. alineatele (31) i (32). dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate.³ 17. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . 19. dac este cazul. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. La articolul 23. (1) lit. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. dac se îndeplinesc. de a. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului. din motive obiective. litera e) se abrog . autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. Dup producerea înlocuirii.³ 18. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. autoritatea . La articolul 23 alineatul (1). (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. din cauze obiective. urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

.. prin act adi ional.... e) îndeplinirea. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.. capacitate tehnic i econo financiar . în limita nivelului maxim indicat ini ial. Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat .³ 20... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 21. de c tre comisia de evaluare....contractant are dreptul de a indica.. ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona... La articolul 24. .. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate..... examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei.. în vederea 22.. La articolul 26 punctul C.. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor.. respingerea ofertelor necorespunz toare......... evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare.. .. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor... întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public ..... stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i. g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii. d) îndeplinirea....... calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct...... În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar...... (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective.. respingerea ofertelor necorespunz toare..... literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare....... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. literele c). La articolul 25 punctul B... literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.³..... de c tre comisia de evaluare.. d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc. 51 alin. 51 alin......... în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor.... Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei.... un interval minim-maxim..³ «Monitorul Oficial»... înregistrare..

Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. pentru fiecare categorie de produse similare. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. dup caz. corespunz tor situa iei concrete. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. 51 alin. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 12 lit. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. de c tre comisia de evaluare. h) din ordonan . achizi ionate prin cump rare direct . litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul). respingerea ofertelor necorespunz toare.³. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T.³ 25. etapele prev zute la alin. (1). respingerea ofertelor necorespunz toare. lucr ri similare. autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar .³. 23. 26. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul).. cumulat pe parcursul unui an calendaristic. servicii similare sau. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art.b) îndeplinirea. La articolul 29.A. 12 lit. alineatele (3) i (4). d) din ordonan au dreptul de a adapta. (1). examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. c) din ordonan . din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. 5 alin. (1) lit. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat . La articolul 27. (1) lit. derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen .³ .³ 24. nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2.000 euro. de c tre comisia de evaluare. în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. 51 alin.V. a) i b). înregistrare.

o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau.³.³ 30. sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . în caz de neprezentare a respectivului document. (6) Prin excep ie de la prevederile alin. litera b1). aducându-se atingere principiului tratamentului egal. solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin.³ 28. de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. 2 din ordonan . aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. dup caz. dac este cazul. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare. comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. alineatele (5). atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . La articolul 35.³ 31. Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i. cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. dar numai cu acceptul acestuia. Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. La articolul 33 alineatul (2). dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. (5). Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere. (6) i (7). comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. cu privire la evaluarea ofertelor. 29.27. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp.

(6) Atunci când. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. 36. dar numai cu acceptul acestuia. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. dup caz. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. 38. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. va fi respins de c tre comisia de evaluare. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. în cadrul propunerii tehnice. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. (7). atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi. Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. în condi iile alin. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. în consecin . ale tuturor candida ilor selecta i. în scris i. oricum. originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. În sensul prezentului alineat. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor.³ 33. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. executat sau prestat. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. c ajutorul respectiv a fost acordat legal.respectiv.³ 32. detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert . í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei.

con inutul propunerii tehnice. reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. propuneri care sunt. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. 37. în ordinea descresc toare a pre urilor respective. clarific rile/r spunsurile solicitate. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. în mod evident. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. cu excep ia situa iei prev zute la art. cu urm torul cuprins: ÄArt. cu excep ia situa iilor prev zute la art. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. dup caz. 36 alin. e) ofertantul modific . În ordinea descresc toare a punctajului acordat. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. (7). 36 alin.³ 34. pentru fiecare ofert . articolul 42 . a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. 421. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. (3) i (6). nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. sau modific con inutul propunerii financiare. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. dezavantajoase pentru autoritatea contractant . m suri corective de 1 . adoptând potrivit competen elor. prin clarific rile pe care le prezint . în urma acestei evalu ri. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. d) ofertantul nu transmite. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea.

36. iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. la rândul lor. tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale. atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. d) din ordonan . 46. numai în circumstan ele prev zute la art. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. (4) teza a doua. 68 lit. 2 din ordonan . procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc.modificare. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. 48. f r ca acestea s conduc . (2) Prin excep ie de la prevederile alin. în cadrul propunerii financiare. la înc lcarea principiilor enumerate la lit. pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. (3) În sensul prevederilor art. autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. încetare.³ 37. astfel cum sunt acestea prev zute la art. (1). b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . acela i pre . Articolele 43. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. revocare.³ 35. urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 68 din ordonan . anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. 44 i 45 se abrog . a). transparen ei. în mod cumulativ. iar dou sau mai multe oferte con in. b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective.

.. nominalizat în mod expres....... dup caz... în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant ... (6) Dac p r ile convin.... Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.. Alineatele (2).. garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur....... Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0..³ 38............... înainte de semnarea contractului... Autoritatea ..A. ...... ... (2) În cazul în care......... În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante. titluri de stat i altele asemenea).. Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau...... la sediul acesteia........ 40.. precum i cuantumul acesteia.. b) propunerea tehnic i propunerea financiar ...... de o banc din str in tate. garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare...5% din pre ul contractului........ iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa.....V..a) caietul de sarcini...... la o banc agreat de ambele p r i........ (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie. c) graficul de îndeplinire a contractului..... care se prezint în original.³ 39... Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc ...... pe parcursul îndeplinirii contractului..... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.. Alineatul (5) al articolului 50 se abrog . Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului. (4).... d) graficul de pl i........ garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale....... se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini.... prevaleaz prevederile caietului de sarcini.... Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar ......... care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului... (4) Dac p r ile convin..... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei........................ f r T.........

... ........ dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. 51. í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie.... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor. (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii. b) restul de 30% din valoarea garan iei.. Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare. a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate...... (10) i (11).. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei..... precum i despre destina ia lui...³ ..... a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin.. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor... La articolul 50... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.. dup caz...contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat......... la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate...... (8) În cazul contractului de furnizare. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare..³ 42.... iar riscul pentru vicii ascunse este minim........000 euro. constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie.. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare.. la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv. iar riscul pentru vicii ascunse este minim..... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv.. autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei. b) restul de 70% din valoarea garan iei... (1). Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt...... pe baza procesului-verbal de recep ie final . în termen de 14 zile de la data pred rii. alineatele (9).. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare.. cu excep ia serviciilor de proiectare.... Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului... dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei... cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii. (11) În cazul contractelor de lucr ri... (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs . autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei. dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional...³ 41.. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei..

poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . 514. la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. altele decât cele pev zute la art. în situa iile prev zute la art. respectiv. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art. 41 alin. 516. 515. pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. informa ii/clauze speciale în acest sens. a unui coeficient de actualizare. la art. í Pre ul contractului de achizi ie public este. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. în lei. ferm.43. (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. 512. 514 i. determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. de utilaje sau de echipamente. í (1) Prin excep ie de la prevederile art. Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (2) În sensul prezentelor norme. (7) din ordonan . cu urm torul cuprins: . coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. Art. dup caz. luna anterioar . dup caz. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 513. capitolul XIV . în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . Art. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. . Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea. 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. revizuit. anterior datei deschiderii ofertei. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. Art. 511. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . 511. 513. 51 . anterior datei deschiderii ofertei.. de regul .

pe perioada de îndeplinire a contractului. de c tre autorit ile locale. Art. (2) lit. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.Art. 515. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. (2) lit. 517. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. Art. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. se calculeaz conform formulei: în care: . Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. în raport cu pre urile prev zute în ofert . c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. temeinic justificate. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. a). í În situa ii excep ionale. considerate pre uri de referin . coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. 516. 516 alin. 516 alin. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. 1. b). (2) În sensul prezentei hot râri. indiferent de durata de îndeplinire a contractului. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. dup caz. publica i de Institutul Na ional de Statistic . b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . a unor acte administrative.

Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat. í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. 516 alin. c). 4 la prezenta hot râre. 1. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total).³ 44. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . în cazul în care pre ul În cazurile în care. Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. publica i de Institutul Na ional de Statistic . aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. se calculeaz conform formulei: i. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr. Anexa nr. (2) lit. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. 518. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. Art. conform prevederilor ordonan ei. considerat a fi noul pre de referin . autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului.

d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. capitolul XV . 53. (2) Prin excep ie de la prevederile alin. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art. i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. denumit în continuare formular AP. e) dac este cazul. dac este cazul. respectiv.V. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit. c) anun ul i/sau invita ia de participare. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice.³ 46. Art. hot rârile judec tore ti irevocabile. dup caz. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . b) anun ul de inten ie. m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. g) dac este cazul. 52. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei.. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . k) contesta iile primite. 521. 1 la . l) contractul de achizi ie public semnat. f r T. (1).A. m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . a contractului de achizi ie public .ÄArt. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. dup caz. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs . 3. rezolu iile i. în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005.

ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. (4) În calitate de autoritate contractant . Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. c) primirea ulterioar . în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare.mfinante. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. í definirea unei parole de acces. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. Art. Acest nume poate fi schimbat ulterior. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. la cererea autorit ii contractante. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se .ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. pe suport hârtie. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. prin e-mail. astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare. pe suport hârtie. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. 54.

Construc iilor i Turismului. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. (1)í(4). (4) i la art. Anexele nr. (4) Contraven iilor prev zute la alin.000 lei la 30. Art. 55 alin. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . 56. 5í6 se abrog . 53 alin. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. Anexele nr. . aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 54 alin. í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20. (2) Amenzile prev zute la alin. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . serviciilor i lucr rilor. (1). b) ini ierea. Ministerul Transporturilor. (1) se aplic atât persoanelor fizice. 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. 55. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. cât i persoanelor juridice. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. prin sesizare din oficiu. direc ia de specialitate prev zut la alin. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public .000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. Art. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii. construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor.000. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. 180/2002. 48. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. cu modific rile ulterioare. (1).³ 47. art.000.

nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Nr. dup caz. í Hot rârea Guvernului nr. 58. similare. cu modific rile ulterioare. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. . plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. dându-se textelor o nou numerotare. cu modific rile ulterioare. 253 din 7 noiembrie 1995. publicat în Monitorul Oficial al României.³ Art. 60/2001 privind achizi iile publice.³ Art. 1í4 sunt reproduse în facsimil. 5 mai 2005. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. 411. având cel pu in aceia i parametri. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. Partea I. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. II. III. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr. Ionel Popescu Bucure ti.49. 268 din 24 mai 2001. 3. *) Anexele nr. Partea I. nr. í Anexele nr. Partea I. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. (2) În cazul prev zut la alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful