Hot rârea Guvernului nr. 411/2005 M. Of. nr.

424 din 19 mai 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOT

RÂRE

privind modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi iile publice i pentru modificarea art. 3 din Hot rârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , Guvernul României adopt prezenta hot râre. Art. I. í Hot rârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi ile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modific rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant publice, de a ine cont de: are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor

a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii; b) gradul de prioritate al necesit ilor prev zute la lit. a); c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilit ii de a ob ine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectific ri a bugetului;³. 2. La articolul 2, dup cuprins: alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm torul

Ä(3) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri în programul anual al achizi iilor publice. În cazul în care modific rile respective au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de asigurarea surselor de finan are.³ 3. Articolul 5 va avea urm torul cuprins:

ÄArt. 5. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a asigura coresponden a produselor, serviciilor i a lucr rilor de construc ii cu sistemul de grupare i codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaboreaz programul anual al achizi iilor publice; b) precizeaz în anun ul de inten ie i în anun ul sau în invita ia de participare produsele, serviciile ori lucr rile pe care urmeaz s le achizi ioneze; c) întocme te documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei; d) precizeaz în anun ul de atribuire produsele, serviciile sau lucr rile pentru care a încheiat contractul de achizi ie public ; e) transmite Ministerului Finan elor Publice i, în cazul contractelor de lucr ri i al contractelor de servicii de proiectare a construc iilor, i Ministerului Transportului, Construc iilor i Turismului informa iile necesare monitoriz rii procesului de achizi ie public . (2) În în elesul prezentelor norme, prin produs se în elege rezultatul unei activit i, concretizat printrun obiect fizic, de orice natur , care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezint produse cu acela i uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (3) În în elesul prezentelor norme, serviciu înseamn rezultatul unei activit i, care nu se concretizeaz printr-un obiect fizic i care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prev zute tipurile de servicii i defalcarea acestora în dou categorii, cuprinse în Lista A i, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezint acele servicii care, în conformitate cu schema de structur a CPSA, sunt grupate, de regul , în aceea i subclas elementar . (4) În în elesul prezentelor norme, prin lucrare se în elege oricare dintre lucr rile de construc ii prev zute în diviziunea 45 din schema de structur a CPSA sau orice combina ie a acestora care conduce la un rezultat menit s îndeplineasc , prin el însu i, o func ie tehnico-economic . Din punct de vedere al asigur rii coresponden ei prev zute la alin. (1) lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i clas . Din punct de vedere al stabilirii cerin elor minime referitoare la experien a ofertan ilor/candida ilor, lucr rile similare reprezint acele lucr ri de construc ii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structur a CPSA, în aceea i subclas . (5) În cazul lucr rilor complexe, care presupun execu ia unui ansamblu diversificat de lucr ri de construc ii, încadrarea în clasa sau, dup caz, în subclasa aferent CPSA este determinat de tipul de lucrare de construc ii cu ponderea valoric cea mai mare.³ 4. Articolul 8 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 8. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea, f r T.V.A., a fiec rui contract de furnizare, de lucr ri sau de servicii, cuprins în programul anual al achizi iilor publice, i: a) de a o eviden ia în programul anual al achizi iilor publice în scopul select rii procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verific transmiterii spre publicare a anun ului de inten ie prev zut la art. 16 din ordonan ; obligativitatea

La articolul 10 litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) dac concursul de solu ii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii. í fie valoarea total a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. b) sau. atunci când. (1). (6) din ordonan . dac este posibil. în m sura în care acestea pot fi anticipate la momentul estim rii. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. la art. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm torul cuprins: ÄArt. dup caz. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: í fie valoarea actualizat a contractelor de furnizare a unor produse similare. ajustat . 13 lit. 13 lit. orice posibile supliment ri sau major ri ale valorii contractului. 8.³. atunci valoarea estimat luat în considerare este cea corespunz toare contractului de achizi ie public respectiv. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente. 8 alin. 13 din ordonan . Articolul 11 va avea urm torul cuprins: . (6) din ordonan . (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculeaz corespunz tor cursului mediu al pie ei valutare. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. 9. dup caz. În oricare dintre situa iile prev zute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. cu modific rile previzibile ce pot surveni în urm toarele 12 luni.³ 7. La articolul 9 alineatul (2) punctul B. a) sau. începând din momentul primei livr ri. 8 alin. litera b) va avea urm torul cuprins: Äb) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat .³ 6. în privin a cantit ilor achizi ionate i valorilor aferente.c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prev zut la art. litera d) va avea urm torul cuprins: Äd) în cazul în care autoritatea contractant î i propune s atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioad dat .³ 9. începând din momentul primei presta ii. í fie valoarea total a contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite în urm toarele 12 luni. la art. ajustat . publicat de Banca Na ional a României în ziua anterioar efectu rii ac iunilor prev zute la alin.³ 5. atribuite în ultimele 12 luni. inten ioneaz s aplice procedura de cerere de ofert . dac este posibil. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea contractului de achizi ie public având în vedere pre urile practicate în mod curent pe pia i luând în considerare. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie s se fac de c tre autoritatea contractant cu scopul de a ob ine o valoare mai mic decât valoarea prev zut la art. La articolul 9 alineatul (2) punctul A. pentru atribuirea contractului de achizi ie public .

iar.ÄArt. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Anun urile prev zute la alin. 2. (1)í(4) din ordonan . (1). dar nu mai mult de 650 de cuvinte.³ 12. organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertan ilor/candida ilor la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . referitoare la modul de prezentare i depunere a ofertei. autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerin e minime referitoare la capacitatea tehnic i cea economico-financiar a ofertan ilor/candida ilor. La articolul 19. c) instruc iuni privind datele limit care trebuie respectate i formalit ile care trebuie îndeplinite. 13. cerin ele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii i în func ie de exigen ele specifice impuse de natura i de complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit.³ 10. Dup articolul 19 se introduc dou noi articole. eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. se va preciza obliga ia ofertan ilor de a numerota i a semna fiecare pagin a ofertei. precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate. í Autoritatea contractant are obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin aplicarea uneia dintre procedurile prev zute la cap. Articolul 12 va avea urm torul cuprins: ÄArt. h) propunerea de contract. autoritatea contractant a hot rât c nu va fi permis completarea ulterioar . în caz de neprezentare. cu urm torul cuprins: Äg) preciz ri cu privire la documentele pentru care. dup caz. articolele 191 i 192.³ 11. dup litera f) se introduc dou noi litere. 12. í Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public se realizeaz dup determinarea valorii estimate a contractului respectiv i se precizeaz în cadrul programului anual al achizi iilor publice. 11.³. în situa iile de excep ie prev zute la art. literele b) i c) vor avea urm torul cuprins: Äb) cerin ele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hot rât s le solicite i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerin elor respective. La articolul 17 alineatul (1). literele g) i h). prin aplicarea unei proceduri proprii. 19 . (2) În sensul prevederilor alin. La articolul 17 alineatul (1). inclusiv cu privire la garan iile solicitate i la perioada impus pentru valabilitatea ofertei. 1 . alineatul (3). cu urm torul cuprins: Ä(3) Autoritatea contractant sau.³ 15.³ 14. 8 alin. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. care ar conduce la o restric ionare artificial a particip rii la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie public . cu urm torul cuprins: ÄArt. II din ordonan . dup alineatul (2) se introduce un nou alineat. í (1) În cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.

a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.6 din valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. Cerin a privind experien a similar poate fi exprimat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei valoric sau. í (1) Algoritmul de calcul. în cazul contractelor de lucr ri. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini. ce urmeaz s fie atribuit. Cerin a privind experien a similar poate fi îndeplinit i prin cumularea valorii mai multor contracte. se precizeaz în mod clar i detaliat în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i. multiplicat cu 3. (4) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri.(3) În cazul în care solicit îndeplinirea unei cerin e minime referitoare la experien a similar . 19 . care pot fi atât angaja i permanen i ai autorit ii 2 . (3) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor. în cazul în care documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a precizat aceast posibilitate. ca factori de evaluare a ofertelor. dup caz. independen i de participan ii la procedur . care vor fi lua i în considerare în cazul aplic rii criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic³. precum i factorii de evaluare a ofertelor. o comisie de evaluare format din cel pu in 3 membri. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a constitui. suprafe e ori volume fizice. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertan ii/candida ii î i dovedesc propria experien similar s dep easc : a) valoarea estimat a contractului de achizi ie public contractelor de furnizare i de servicii. în cazul b) 0. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect: a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar. (4) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . o dat cu ini ierea aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o leg tur direct cu natura i con inutul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit. prin cantit i. Articolul 20 va avea urm torul cuprins: ÄArt. Art. autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum s dep easc valoarea medie anual estimat . (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la eligibilitate sau cerin ele referitoare la capacitatea tehnic i economico-financiar .³ 16. 20.

³ 17. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare. La articolul 23 alineatul (1). d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep îndeplinire a acestuia. în mod cumulativ. atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . dac este cazul.³ 18. (1) lit. c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii. alineatele (31) i (32). (2) Autoritatea contractant desemneaz pre edintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot determina apari ia unui conflict de interese. precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de existen a creditelor bugetare cu aceast destina ie. În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii. 19. din cauze obiective. necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate. de a. urm toarele condi ii: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. precum i nivelul maxim pân la care va fi posibil o astfel de suplimentare. încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie. din motive obiective. litera e) se abrog . 2 i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei de (3 ) În cazul contractelor de achizi ie public al c ror obiect îl reprezint achizi ia de produse/servicii pentru care. autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele semnalate i. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv care î i va exercita atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizi ie public respectiv. b) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii contractante i de c tre ter i. autoritatea . a)íc) sau în orice alt situa ie de natur s determine existen a unui conflict de interese. s-au prev zut posibilitatea de suplimentare a cantit ilor de produse sau servicii deja achizi ionate. Alineatul (3) al articolului 22 va avea urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare constat c se afl în una sau mai multe dintre situa iile prev zute la alin. dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate. cu urm torul cuprins: Ä(31) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial. La articolul 23. (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea. cât i consultan i externi cu experien în domeniul achizi iilor publice i cu o calificare profesional corespunz toare specificului contractului.contractante. dac se îndeplinesc.i îndeplini atribu iile specifice ce rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup producerea înlocuirii.

. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct...... ... înregistrare. 21. d) i g) vor avea urm torul cuprins: Äc) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.. capacitate tehnic i econo financiar . examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective.... literele c). prin act adi ional...contractant are dreptul de a indica.³ «Monitorul Oficial». examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. dar va cuprinde i o clauz suplimentar prin care se va preciza dreptul autorit ii contractante de a opta pentru cre terea cantit ilor. . în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei. Contractul va preciza obliga ia autorit ii contractante de a achizi iona cantitatea minim estimat . un interval minim-maxim......... a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art... în limita nivelului maxim indicat ini ial..... (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor... În aceast situa ie pre ul care urmeaz s fie comparat pentru stabilirea ofertei câ tig toare poate fi pre ul unitar. de c tre comisia de evaluare. literele a) i b) vor avea urm torul cuprins: Äa) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc......... respingerea ofertelor necorespunz toare. La articolul 25 punctul B....... în vederea 22.. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare........ Autoritatea contractant are obliga ia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a op iunii de a achizi iona cantitatea maxim prev zut în anun ul/invita ia de participare i în documenta ia de elaborare i prezentare a ofertei.³. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public ... g) transmiterea anun ului de atribuire c tre Regia Autonom public rii....... examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate... e) îndeplinirea.. La articolul 26 punctul C.... (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proc pentru atribuirea contractului de achizi ie public .. La articolul 24....³ 20.. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i. d) îndeplinirea. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. de c tre comisia de evaluare....... ca nivel al cantit ilor ce urmeaz a se achizi iona.... 51 alin... respingerea ofertelor necorespunz toare. literele d) i e) vor avea urm torul cuprins: Äd) primirea ofertelor i a documentelor care le înso esc.... (1) din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor..... 51 alin... în cazul i în condi iile în care îndeplinirea acestor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborarea i prezen ofertei.

³.V. cu urm torul cuprins: Ä(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. pentru fiecare categorie de produse similare. achizi ionate prin cump rare direct . etapele prev zute la alin. dup caz. c) din ordonan .³ 24. înainte de finalizarea etapelor prev zute la alin. 51 alin. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singur surs este aplicat ca urmare a încadr rii în cazul prev zut la art. examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . d) din ordonan au dreptul de a adapta. 51 alin. de c tre comisia de evaluare.A. calificarea ofertan ilor care îndeplinesc condi iile prev zute la pct. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. alineatele (3) i (4). 12 lit. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. a) i b).. (1). respingerea ofertelor necorespunz toare.b) îndeplinirea. 5 alin.³ . servicii similare sau. (1) lit. evaluarea ofertelor declarate corespunz toare i stabilirea ofertei câ tig toare. 12 lit. 23. respingerea ofertelor necorespunz toare. stabilirea clarific rilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertan i (dac este cazul). autoritatea contractant are dreptul de a solicita viitorului contractant. lucr ri similare. din ordonan : ) ) ) ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate. corespunz tor situa iei concrete. întocmirea i înaintarea c tre conducerea autorit ii contractante a hot rârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii proce pentru atribuirea contractului de achizi ie public . în cazul i în condi iile în care îndeplinirea respectivelor condi ii a fost solicitat în documenta ia pentru elaborar prezentarea ofertei. (1) lit. La articolul 29.³ 25. înregistrare. (1). cumulat pe parcursul unui an calendaristic. Alineatul (2) al articolului 27 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Autorit ile contractante definite conform art. (ii) i excluderea celor care nu îndeplinesc condi iile respective (dac cazul). nu trebuie s dep easc echivalentul în lei a 2.³. litera e) va avea urm torul cuprins: Äe) îndeplinirea. de c tre comisia de evaluare. h) din ordonan . examinarea ofertelor prezentate de c tre ofertan ii califica i i stabilirea clarific rilor necesare cu privire la ofertele respective. atunci contractul atribuit de c tre autoritatea contractant pentru suplimentarea contractului ini ial poate avea i forma unui act adi ional la acesta. 26. (1) din ordonan : ) ) ) ) ) derularea edin ei de deschidere a ofertelor. capacitatea tehnic i capaci economico-financiar .000 euro. a atribu iilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. La articolul 27. examinarea i verificarea îndeplinirii de c tre ofertan i a condi iilor referitoare la eligibilitate. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urm torul cuprins: Ä(2) Valoarea f r T. atunci când achizi ioneaz produse cotate i tranzac ionate la bursa de m rfuri sau atunci când achizi ioneaz produse la un pre considerabil mai sc zut decât cel practicat în mod normal pe pia prin valorificarea unei oportunit i de scurt durat . derularea acelor opera ii strict necesare pentru a face fa situa iei de maxim urgen .

dac este cazul. dup caz. alineatele (5). Alineatul (2) al articolului 31 va avea urm torul cuprins: Ä(2) În oricare dintre cazurile men ionate la alin. La articolul 33 alineatul (2). (6) Prin excep ie de la prevederile alin. cu privire la evaluarea ofertelor. aducându-se atingere principiului tratamentului egal. sau c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i.27. va fi luat de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a ofertelor.³ 28.³ 30. acordând în acest scop un termen rezonabil de timp. dar numai cu acceptul acestuia. pe cei exclu i ca urmare a neîndeplinirii cerin elor minime respective. (5). comisia de evaluare stabile te ofertan ii/candida ii califica i i. Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util ofertan ilor/candida ilor. solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. nu este permis completarea ulterioar i c aceast neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului. dup alineatul (4) se introduc trei noi alineate. cu urm torul cuprins: Ä(5) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnic /capacitatea economico-financiar . La articolul 35. (6) i (7). Alineatul (3) al articolului 35 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Dup verificarea îndeplinirii cerin elor minime privind capacitatea tehnic i capacitatea economico-financiar . Orice decizie cu privire la calificarea ofertan ilor/candida ilor sau. sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis s prezinte mai mult de dou dintre documentele solicitate în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei. atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/ candidatului . dup urm torul cuprins: litera b) se introduce o nou liter . în caz de neprezentare a respectivului document. cu excep ia ofertelor întârziate i a celor care nu fac dovada constituirii garan iei pentru participare.³ 31. litera b1).³. o astfel de omisiune reflectând lipsa inten iei de a se implica cu seriozitate în competi ie. 29. cu Äb1) valoarea sub care nu poate fi respins nici o ofert propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor alocate. atunci când: a) în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei a fost men ionat expres faptul c . comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipse te. Dac ofertantul/candidatul nu accept remedierea acestora. (1) autoritatea contractant are totu i obliga ia de a atribui contractul de achizi ie public prin luarea în considerare a principiilor enun ate la art. (7) Comisia de evaluare are obliga ia de a remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant/candidat. aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc. 2 din ordonan . de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii. Alineatul (3) al articolului 33 va avea urm torul cuprins: pentru singurul motiv c pre ul din Ä(3) Nici o ofert nu poate fi respins în cadrul edin ei de deschidere.

(2) Comisia de evaluare are obliga ia de a verifica conformitatea fiec rei propuneri tehnice i financiare cu cerin ele din documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (6) Atunci când. c ajutorul respectiv a fost acordat legal. ale tuturor candida ilor selecta i. atunci oferta sa va fi considerat necorespunz toare i. (7) În cazul unei oferte care are un pre aparent neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat. dar numai cu acceptul acestuia.³ 32. (5) În raport cu modul în care respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. va fi respins de c tre comisia de evaluare. în consecin . oricum. Articolul 36 va avea urm torul cuprins: ÄArt. îndeosebi cele care se refer la fundamentarea economic a modului de formare a pre ului ofertei. precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor. într-un termen rezonabil fixat de c tre comisia de evaluare. dup caz. Mai întâi se examineaz propunerea tehnic . înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte. în scris i. 36. în cadrul propunerii tehnice. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerin ele prev zute în caietul de sarcini. în condi iile alin. originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerin elor prev zute în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. a c rei corectare nu creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i ofertan i/candida i i nu altereaz sensul i con inutul informa iilor existente ini ial în documentul respectiv.³ 33. Dac ofertantul nu accept remedierea viciilor respective. (4) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile necesare pentru evaluarea fiec rei oferte. atunci oferta respectiv poate fi respins din acest singur motiv numai dac ofertantul nu poate dovedi.respectiv. í (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert în oricare dintre urm toarele cazuri: . (7). Ofertantul nu are dreptul de a condi iona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor de modificarea propunerii financiare. se constat existen a unor omisiuni/neconcordan e a c ror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. solu ii tehnice adoptate sau condi ii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public . detalii i preciz ri pe care le consider semnificative cu privire la ofert . í (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a examina ofertele tuturor ofertan ilor declara i califica i sau. (9) În cazul în care comisia de evaluare constat c o ofert are un pre neobi nuit de sc zut ca urmare a faptului c ofertantul a ob inut un ajutor de stat. (8) Comisia de evaluare trebuie s ia în considerare justific rile primite de la ofertant. inclusiv ob inerea unui eventual ajutor de stat. 38. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de form ale documentelor prezentate de c tre ofertant. propunerea tehnic este considerat ca fiind substan ial corespunz toare în cazul în care estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordan e nu reprezint mai mult de 3% din valoarea pre ului ofertat în cadrul propunerii financiare. În sensul prezentului alineat. prin viciu de form se în elege o eroare/omisiune din cadrul unui document. Articolul 38 va avea urm torul cuprins: ÄArt. comisia de evaluare are obliga ia de a solicita. executat sau prestat. precum i de a verifica r spunsurile care justific pre ul respectiv.

e) ofertantul modific . în ordinea descresc toare a pre urilor respective. 37. În ordinea descresc toare a punctajului acordat. 421. autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. ca urmare a unei solicit ri formulate în situa ia prev zut la art. a clasamentului pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. (3) i (6). (7). 36 alin. constatate în raport cu cerin ele caietului de sarcini. astfel încât s poat fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. cu excep ia situa iilor prev zute la art. evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea.a) propunerea tehnic nu respect cerin ele prev zute în caietul de sarcini. f) oferta con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale. în perioada precizat de c tre comisia de evaluare. adoptând potrivit competen elor. prin clarific rile pe care le prezint . În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii. de a stabili oferta câ tig toare pe baza aplic rii criteriului pentru atribuirea contractului de achizi ie public . comisia de evaluare trebuie s clasamentul pe baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare. (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse i. g) explica iile prezentate de ofertant/candidat. clarific rile/r spunsurile solicitate. 36 alin. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äpre ul cel mai sc zut³. dezavantajoase pentru autoritatea contractant . propuneri care sunt.³ 34. c) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. con inutul propunerii tehnice. în urma acestei evalu ri. Dup articolul 42 se introduce un nou articol. în mod evident. cu urm torul cuprins: ÄArt. í Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau manifestarea concuren ei neloiale. reprezint o valoare egal sau mai mare decât diferen a dintre pre ul prev zut în oferta respectiv i pre ul prev zut în oricare alt ofert considerat corespunz toare de c tre comisia de evaluare. dup caz. m suri corective de 1 . evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor fiec rei oferte i prin întocmirea. estimarea valoric a omisiunilor/neconcordan elor. nu sunt concludente sau nu sunt sus inute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. întocmeasc Punctajul reprezint media punctajelor individuale acordate de c tre fiecare membru al comisiei de evaluare. ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor/neconcordan elor sau condi ioneaz acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare. b) de i propunerea tehnic poate fi considerat cel pu in substan ial corespunz toare. articolul 42 . a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. pentru fiecare ofert . cu excep ia situa iei prev zute la art. sau modific con inutul propunerii financiare. d) ofertantul nu transmite.

í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin atribuirea i încheierea contractului respectiv. (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äoferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic³. urm toarele condi ii: a) în cadrul documenta iei pentru elaborarea i prezentarea ofertei i/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public se constat erori sau omisiuni care au ca efect înc lcarea principiilor liberei concuren e. (1). iar comisia de evaluare a acordat acela i punctaj pentru dou sau mai multe oferte. 68 din ordonan . Articolul 48 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 68 lit.³ 37. atunci autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a solicita ofertan ilor care au oferit cel mai mic pre o nou propunere financiar în plic închis. (4) teza a doua. iar dou sau mai multe oferte con in. procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public se consider a fi afectat în cazul în care se îndeplinesc. 48. caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a c rui nou propunere financiar are pre ul cel mai sc zut. astfel cum sunt acestea prev zute la art. Autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare de c tre comisia de evaluare. í (1) Ca parte integrant a contractului se constituie cel pu in urm toarele documente: i constituie parte integrant a . transparen ei. (2) Prin excep ie de la prevederile alin.modificare. (3) În sensul prevederilor art. tratamentului egal sau utiliz rii eficiente a fondurilor publice. f r ca acestea s conduc . în mod cumulativ. încetare. Articolul 46 va avea urm torul cuprins: ÄArt. 2 din ordonan . numai în circumstan ele prev zute la art. anulare i altele asemenea ale actelor i deciziilor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea. autoritatea contractant are dreptul de a proceda în acela i mod care este prev zut la alin. Articolele 43. 46. revocare. la rândul lor.³ 35. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public este Äpre ul cel mai sc zut³. 36. pe baza aplic rii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. acela i pre . la înc lcarea principiilor enumerate la lit. atunci autoritatea contractant are obliga ia de a încheia contractul de achizi ie public cu ofertantul a c rui ofert are cel mai mic pre . În cazul în care i pre urile ofertate sunt egale. autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public prin anularea acesteia. b) fie de a atribui contractul de achizi ie public unuia dintre ofertan ii care au oferit cel mai mic pre . în cadrul propunerii financiare. a). 44 i 45 se abrog . (6) Oferta care a fost stabilit câ tig toare nu poate fi modificat contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie încheiat. d) din ordonan . b) autoritatea contractant se afl în imposibilitate de a adopta m suri corective.

.... (4).. Alineatul (3) al articolului 49 va avea urm torul cuprins: Ä(3) Garan ia de participare se poate exprima în lei sau într-o valut liber convertibil prin scrisoare de garan ie bancar ...... care se prezint în original............... de o banc din str in tate.³ 39. (6) Dac p r ile convin...... la sediul acesteia..... Suma ini ial care se depune de c tre contractant în contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0....... Autoritatea .. în acest caz contractantul are obliga ia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractant . (4) Dac p r ile convin. 40.... înainte de semnarea contractului.. c) graficul de îndeplinire a contractului.. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia autorit ii contractante....... d) graficul de pl i. (6) i (8) ale articolului 50 vor avea urm torul cuprins: Ä(2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia pentru depunerea i elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garan iei de bun execu ie........ Scrisorile de garan ie bancar vor fi eliberate de o banc din România sau... ... ........................ se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerin elor prev zute în caietul de sarcini......³ 38... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par iale... precum i cuantumul acesteia. b) propunerea tehnic i propunerea financiar . dup caz............ nominalizat în mod expres..... titluri de stat i altele asemenea).....A....... f r T.... Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului....5% din pre ul contractului...... garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur... pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.. care va fi cuprins între 5%í10% din pre ul contractului.. Nu se admit drept garan ie ac iuni ale societ ilor comerciale i amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.. prevaleaz prevederile caietului de sarcini.. pe parcursul îndeplinirii contractului........... Alineatele (2).V.... i se constituie În cazul în care se precizeaz aceast posibilitate în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei..a) caietul de sarcini. la o banc agreat de ambele p r i..... (2) În cazul în care... iar autoritatea contractant are obliga ia de a p stra i contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fa de averea sa........ Alineatul (5) al articolului 50 se abrog ........... Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o anumit banc ... garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin înscrisuri de valoare...........

... dup alineatul (8) se introduc trei noi alineate... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei... Articolul 51 va avea urm torul cuprins: ÄArt.. în termen de 14 zile de la data pred rii.. La articolul 50......... (10) i (11)....³ 41.. autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie final a produselor. (3) În cazul aplic rii procedurii de negociere cu o singur surs .... autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garan iei de participare.. 51. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei de bun execu ie...000 euro...... (1). alineatele (9).. autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita ofertan ilor constituirea garan iei pentru participare.. a c rui valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la alin..... a studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate. iar riscul pentru vicii ascunse este minim......... autoritatea contractant garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a elibera/restitui a) 70% din valoarea garan iei.. (11) În cazul contractelor de lucr ri.... cu urm torul cuprins: Ä(9) În cazul contractului de servicii..³ .. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate. dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i func ional. b) restul de 70% din valoarea garan iei. Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare. dup caz.. pe baza procesului-verbal de recep ie final ............ Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului. (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii. (8) În cazul contractului de furnizare. constituirea garan iei de bun execu ie fiind îns obligatorie.. cu excep ia serviciilor de proiectare. iar riscul pentru vicii ascunse este minim... í (1) În cazul în care valoarea estimat a contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit este mai mic decât echivalentul în lei a 40....contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat... autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul respectiv........ autoritatea contractant elibera/restitui garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz : are obliga ia de a a) 30% din valoarea garan iei. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare. precum i despre destina ia lui....... b) restul de 30% din valoarea garan iei.. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor.... dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei. la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului respectiv......³ 42. ..

la art. de regul . Autoritatea contractant va preciza atât în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. 513. în corela ie cu modul de stabilire a echivalen ei leu-euro prev zut în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Art. termenii de mai jos au urm toarele în elesuri: a) actualizare í aplicarea. anterior datei deschiderii ofertei. í (1) Pre ul contractului de achizi ie public având ca obiect furnizarea de m rfuri fungibile.CAPITOLUL XIV1 Actualizarea i revizuirea pre ului contractului de achizi ie public Art. 513 i a c ror durat este mai mare de 12 luni. precum i pre ul contractului de servicii se pot actualiza în condi iile prev zute la art. a unui coeficient de actualizare. restul r mas de îndeplinit la sfâr itul acestei perioade. í (1) În cazul contractelor de achizi ie public . anterior datei deschiderii ofertei. 51 . dup caz. í Pre ul contractului de achizi ie public este. (2) În sensul prezentelor norme. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/ revizuire a pre ului contractului de achizi ie public . Luna de referin se stabile te ca fiind luna aferent datei prev zute pentru depunerea ofertelor sau. 516. cât i în contractul ce urmeaz s fie încheiat. 511. afectate de apari ia uneia dintre situa iile excep ionale prev zute la art. indiferent de apari ia uneia dintre situa iile de natur excep ional prev zute la art. capitolul XIV . 515.. Aceast dat trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile. (7) din ordonan . 514. 512. revizuit. 41 alin. coeficientul de actualizare se stabile te astfel încât aplicarea acestuia s nu conduc la dep irea pre ului echivalent în euro. . (2) În cazul în care autoritatea contractant decide s accepte actualizarea pre ului contractului de achizi ie public ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje i în cazul contractelor de servicii. Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie s se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile. cu urm torul cuprins: . în situa iile prev zute la art. (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza luna de referin în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) se determin aferent perioadei cuprinse între luna de referin i luna pentru care se realizeaz decontarea.43. în lei. dup caz. í (1) Prin excep ie de la prevederile art. ferm. Dup capitolul XIV ÄGaran ia pentru participare i garan ia de bun execu ie³ se introduce 1 un nou capitol. altele decât cele pev zute la art. informa ii/clauze speciale în acest sens. 514 i. Art. (3) Modul concret de actualizare a pre ului contractului de achizi ie public i/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pre trebuie s fie stabilit înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . de utilaje sau de echipamente. b) revizuire í aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pre ului 6 contractului. poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea r mas a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolu ia indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . Data calendaristic la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizeaz în documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. Art. respectiv. 513. luna anterioar . determinat începând cu momentul intr rii în vigoare a contractului. la contravaloarea presta iei efectuate de c tre contractant în conformitate cu obliga iile contractuale. 511. pre ul contractului de achizi ie public poate fi actualizat i.

Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. în raport cu pre urile prev zute în ofert . (2) În sensul prezentei hot râri. pe perioada de îndeplinire a contractului. Art. í (1) Prin situa ie excep ional se în elege un eveniment care nu putea fi prev zut în momentul încheierii contractului. afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. Justificarea cre terii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. Art. p r ile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pre ului care au suferit modific ri. indiferent de durata de îndeplinire a contractului. i f r a se limita la cele ce urmeaz : a) modific rile legislative sau emiterea. a). 516 alin. ca urmare a unei solicit ri a contractantului care are obliga ia de a justifica solicitarea respectiv . publica i de Institutul Na ional de Statistic . í În situa ii excep ionale. temeinic justificate. în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale p r ilor i care nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului. de c tre autorit ile locale. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. Structura elementelor de pre care pot fi influen ate de eventuale modific ri legislative se prezint de c tre ofertantul declarat câ tig tor înainte de semnarea contractului. 1. în cazul în care pre ul contractului nu a fost actualizat. a unor acte administrative. 516. Revizuirea poate fi aplicat ori de câte ori se constat apari ia unei situa ii excep ionale. (2) lit. í (1) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. c) diminuarea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse. care nu se datoreaz gre elii sau culpei acestora i care are ca efect crearea unei dispropor ii de presta ii între p r i. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mare de 1 i. dup caz. fiind mai presus de controlul p r ilor contractante. coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie s eviden ieze influen a pe care o exercit modificarea legislativ în pre ul ofertat ini ial. peste cre terea indicelui pre urilor de consum (total) comunicat de Institutul Na ional de Statistic . 516 alin. al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului. se calculeaz conform formulei: în care: . (2) lit. pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina revizuirea pre ului contractului.Art. b) cre terea pre urilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili i energie) care influen eaz semnificativ pre ul ofertei. (2) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. 517. 515. considerate pre uri de referin . b).

considerat a fi noul pre de referin . 518. la (3) În cazul apari iei unei situa ii de natura celor prev zute la art. 516 alin.³ 44. conform prevederilor ordonan ei. coeficientul de revizuire se aplic la nivel de pre unitar. coeficientul de revizuire va avea în vedere influen a actualiz rii i se calculeaz conform formulei: Acest coeficient se aplic la pre ul unitar actualizat. 4 la prezenta hot râre. ICAENo í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii de referin la nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert . í Revizuirea pre urilor unitare este posibil numai pentru resursele men ionate în ÄLista resurselor semnificative al c ror pre poate fi revizuit³. autoritatea contractant a acceptat actualizarea pre ului contractului. Art.ICAENd í indicele pre ului produc ei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadreaz activitatea afectat de situa ia considerat excep ional ) aferent lunii pentru care se realizeaz decontarea. în cazul în care pre ul În cazurile în care. Anexa nr. Coeficientul de revizuire se aplic numai dac este mai mic de 1 contractului nu a fost actualizat. (2) lit. aferent perioadei cuprinse între luna de referin nivelul c reia sunt exprimate pre urile din ofert i luna pentru care se realizeaz decontarea. Capitolul XV va avea urm torul cuprins: . Titlul capitolului XV va avea urm torul cuprins: ÄDosarul achizi iei publice³ 45. 4 con ine i un exemplu privind modalitatea concret de revizuire a pre urilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucr ri. 1. IT(d-o) í indicele pre urilor de consum (total). publica i de Institutul Na ional de Statistic . Justificarea diminu rii pre urilor resurselor materiale se realizeaz pe baza evolu iei indicilor pre urilor produc iei industriale pe total í pe activit i (clase) CAEN Rev. Decontarea se realizeaz la nivelul valorii calculate pe baza presta iilor efectuate i a pre urilor unitare astfel revizuite. c). solicitarea aplic rii respectivului coeficient fiind o obliga ie a autorit ii contractante. se calculeaz conform formulei: i. list care devine parte integrant din contractul de achizi ie public respectiv i al c rei format este prev zut în anexa nr.

dac este cazul. j) hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . dup caz. cu urm torul cuprins: ÄCAPITOLUL XV1 Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public Art.A. 53. capitolul XV . (1).³ 46. d) documenta ia pentru elaborarea i prezentarea ofertei. (2) Prin excep ie de la prevederile alin.ÄArt. autoritatea contractant are obliga ia de a completa formularul privind achizi iile publice prev zut în anexa nr. hot rârile judec tore ti irevocabile. 3. autoritatea contractant are obliga ia de a transmite formularul AP c tre Ministerul Finan elor Publice pân la data de 31 iulie 2005. e) dac este cazul. b) anun ul de inten ie.V. g) dac este cazul. h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor. m) anun ul de atribuire a contractului de achizi ie public . 1 la . i de a-l transmite Ministerului Finan elor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizi ie public . 521. 52. dup caz. f) decizia de numire a comisiei de evaluare. k) contesta iile primite. m surile corective adoptate de autoritatea contractant i comunicate ofertan ilor/candida ilor. denumit în continuare formular AP. í Dosarul achizi iei publice trebuie s cuprind cel pu in urm toarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate. l) contractul de achizi ie public semnat. inclusiv clarific rile solicitate de furnizori/executan i/prestatori i r spunsurile aferente transmise de autoritatea contractant . i) lista cuprinzând denumirea/numele i adresa ofertan ilor. nota justificativ privind aplicarea procedurii prin negociere competitiv sau cu o singur surs . f r T. precum i hot rârile comisiilor de conciliere i. Dup capitolul XV se introduce un nou capitol. Art.. respectiv. í Autoritatea contractant are obliga ia de a întocmi dosarul achizi ei publice pentru fiecare contract atribuit. c) anun ul i/sau invita ia de participare. listele cuprinzând denumirea/numele i adresa candida ilor care particip selec ie i hot rârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selec iei. í (1) Pe baza documentelor i informa iilor din dosarul achizi iei publice. rezolu iile i. în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005. a contractului de achizi ie public .

í precizarea codului unic de identificare al autorit ii contractante. în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibil din punct de vedere tehnic. ministerele i celelalte autorit i publice centrale au obliga ia de a transmite formularul AP aferent achizi iilor finan ate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. astfel cum au fost acestea completate în cadrul opera iei de înregistrare. í declararea identit ii prin men ionarea numelui complet al persoanei care este delegat pentru completarea formularului AP i care va reprezenta autoritatea contractant pentru toate tranzac iile generate. Pân la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractant poate transmite formularul AP. 54.(3) Autoritatea contractant transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau. pe suport hârtie. (2) Direc ia de specialitate din cadrul Ministerului Finan elor Publice are obliga ia de a colecta formularele AP trebuie s se . pe suport hârtie. c) primirea ulterioar . í (1) Ministerul Finan elor Publice are obliga ia de a opera solicitarea de înregistrare i de a transmite solicitantului cheia secret de confirmare a contului i instruc iunile de utilizare a aplica iei. (7) cel mai târziu pân la data de 10 iunie 2005. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. în prima faz autoritatea contractant înregistreze. a: í cheii secrete de confirmare a contului de utilizare. (8) Autorit ile contractante prev zute la alin. la cererea autorit ii contractante.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea urm toarelor coordonate: í definirea unui nume de cont de utilizare. í definirea unei parole de acces.mfinante. prin e-mail. prin adres c tre direc ia de specialitate din Ministerul Finan elor Publice. Art. í precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea autoritatea contractant revine integral acesteia. (4) În calitate de autoritate contractant . în scopul complet rii i transmiterii acestuia c tre Ministerul Finan elor Publice. i completitudinea informa iilor transmise de c tre (6) Procedura on-line reprezint utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic. (4) au obliga ia de a solicita înregistrarea prev zut la alin. Acest nume poate fi schimbat ulterior. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completeaz formularul AP i se realizeaz prin utilizarea numelui de cont i a parolei. í instruc iunilor de utilizare a aplica iei. Opera iile necesare în acest scop sunt urm toarele: a) accesarea aplica iei specifice http://app. (7) În vederea utiliz rii procedurii on-line.

56.000. (4) i la art. Construc iilor i Turismului are obliga ia de a constitui i de a actualiza permanent o baz de date care va cuprinde pre urile i evolu ia acestora în domeniul materialelor de construc ii. un exemplar al propunerii financiare declarate câ tig toare. Anexele nr. (3) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre reprezentan i împuternici i ai Cur ii de Conturi i ai Ministerului Finan elor Publice.000. Ministerul Transporturilor. 55 alin. 5í6 se abrog . (3) Prin ordin al ministrului transporturilor. art. (2) Amenzile prev zute la alin. í (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite Ministerului Transporturilor. Art. . (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. 1í4 se înlocuiesc cu anexele nr. direc ia de specialitate prev zut la alin. (1). Art. prin sesizare din oficiu. b) ini ierea. cât i persoanelor juridice. (1)í(4). 1í4*) care fac parte integrant din prezenta hot râre. cu modific rile ulterioare.transmise pe suport hârtie i de a introduce informa iile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public . a unor ac iuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizi ie public de c tre o autoritate contractant . Construc iilor i Turismului. (3) În cazul în care se constat erori de completare a formularului AP. (2) are obliga ia de a transmite autorit ii contractante o notificare prin care se precizeaz erorile constatate i de a solicita remedierea acestora. aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.000 lei la 30. (3) (5) Ministerul Finan elor Publice asigur contractelor de achizi ie public . 48. (1). í (1) Constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 20.000 lei nerespectarea obliga iilor prev zute la art. (4) Contraven iilor prev zute la alin. 180/2002. construc iilor i turismului se pot stabili i alte categorii de informa ii pe care autorit ile contractante urmeaz s le transmit ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice. 55. (1) se aplic atât persoanelor fizice.³ 47. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 54 alin. (4) Autoritatea contractant are obliga ia de a remedia erorile semnalate i de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notific rii prev zute la alin. 53 alin. gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizi ie public vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte i sinteze referitoare la func ionarea sistemului achizi iilor publice i pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modific ri/complet ri ale legisla iei privind achizi iile publice realizate în scopul corect rii i eficientiz rii mecanismului de achizi ie public a produselor. în primele 15 zile ale lunii urm toare încheierii contractului de lucr ri sau de servicii de proiectare a construc iilor. serviciilor i lucr rilor. Anexele nr.

í (1) Institu iile publice pot valorifica bunurile i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. í Hot rârea Guvernului nr. Articolul 58 va avea urm torul cuprins: ÄArt. dându-se textelor o nou numerotare. Ionel Popescu Bucure ti. Partea I. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. va fi republicat în Monitorul Oficial al României. 841/1995 privind procedurile de transmitere f r plat i de valorificare a bunurilor apar inând institu iilor publice. . (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. 60/2001 privind achizi iile publice. plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achizi ioneaz conform prevederilor legisla iei privind achizi iile publice. cu modific rile ulterioare. (2) În cazul prev zut la alin. *) Anexele nr. publicat în Monitorul Oficial al României. II. se modific i va avea urm torul cuprins: ÄArt. cu modific rile ulterioare. 253 din 7 noiembrie 1995. 268 din 24 mai 2001. având cel pu in aceia i parametri. í Articolul 3 din Hot rârea Guvernului nr.³ Art. nr. PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul finan elor publice. Partea I. 58. í Anexele nr. 1í4 fac parte integrant din prezenta hot râre. precum i cu modific rile i complet rile aduse prin prezenta hot râre. III. Partea I. 1í4 sunt reproduse în facsimil.³ Art. Nr. similare. 411. 5 mai 2005.49. nr. 3. dup caz. publicat în Monitorul Oficial al României.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful