Sunteți pe pagina 1din 26

30.12.

2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/9

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI


din 20 decembrie 2006 privind menţiunile
nutriţionale şi de sănătate asociate
alimentelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

Având în vedere propunerea Comisiei,


Având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social
European (1),

Hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul (4) Prezentul regulament trebuie aplicat pentru toate
251 din Tratat (2), menţiunile nutriţionale şi de sănătate făcute în
comunicările cu caracter comercial, inclusiv printre
altele, promovarea generală a alimentelor şi campaniile
publicitare precum cele care sunt suportate integral sau
Întrucât: parţial de către autorităţile publice. Acesta nu trebuie
aplicat pentru menţiunile realizate în comunicările care nu
au caracter comercial, precum liniile directoare sau
(1) Un număr tot mai mare de alimente etichetate şi recomandările dietetice făcute de autorităţile şi
promovate în cadrul Comunităţii prezintă menţiuni organismele de sănătate publică sau comunicările cu
nutriţionale şi de sănătate pentru a se asigura un nivel caracter comercial sau necomercial din presă sau din
ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a le cadrul publicaţiilor ştiinţifice. Prezentul regulament
facilita opţiunile, produsele de pe piaţă trebuie să fie trebuie de asemenea aplicat pentru toate mărcile
sigure şi etichetate corespunzător. înregistrate şi alte nume de marcă ce ar putea fi
interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate.

(5) Menţiunile nutriţionale dăunătoare nu sunt incluse în


(2) Diferenţele din cadrul prevederilor naţionale privind domeniul de aplicare a prezentului regulament; Statele
aceste menţiuni pot stânjeni libera circulaţie a Membre care intenţionează să introducă programe
alimentelor şi pot crea condiţii inegale în ceea ce naţionale pentru menţiunile nutriţionale dăunătoare
priveşte concurenţa. Astfel, acestea produc un efect trebuie să prezinte aceste programe Comisiei şi
direct asupra funcţionării pieţei interne. În consecinţă, celorlaltor State Membre conform prevederilor
este necesară adoptarea unor norme comunitare Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a
privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate Consiliului din 22 iunie 1998 prin care se stabileşte o
pentru alimente. procedură privind prezentarea de informaţii în domeniul
standardelor şi reglementărilor tehnice precum şi a
normelor privind serviciile Societăţii Informaţionale
(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea (6) La nivel internaţional, Codex Alimentarius a adoptat în
legislaţiilor Statelor Membre referitoare la 1991 Liniile Directoare Generale referitoare la
etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor menţiuni iar în 1997 a adoptat Liniile Directoare
alimentare (3) conţine prevederi generale referitoare la pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale. În 2004,
etichetare. Directiva 2000/13/CE interzice în general Codex Alimentarius a adoptat un amendament al celor
utilizarea informaţiilor care ar putea induce consumatorii din urmă. Acest amendament priveşte includerea
în eroare sau prin care alimentelor le-ar putea fi atribuite menţiunilor de sănătate în cadrul Liniilor Directoare din
proprietăţi medicale. Prin prezentul regulament se anul 1997. O atenţie deosebită este acordată definiţiilor
urmăreşte completarea principiilor generale ale şi condiţiilor stabilite în Liniile Directoare ale Codexului.
Directivei 2000/13/CE şi stabilirea unor prevederi
specifice privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de 7) Posibilitatea utilizării menţiunii „conţinut redus de grăsime”
pentru grăsimea tartinabilă prevăzută în Regulamentul
sănătate asociate alimentelor care urmează să fie (CE) nr. 2991/94 din 5 decembrie 1994 al Consiliului 1prin
prezentate consumatorilor ca atare. care se stabilesc normele pentru grăsimea tartinabilă ( ) ar
trebui adaptate cât mai curând posibil la prevederile
(1) OJ C 110, 30.4.2004, pag. 18.
prezentului regulament. Între timp, pentru produsele
(2) Opinia Parlamentului European din 26 mai 2005 (OJ C 117 E,
reglementate prin acesta, se va aplica Regulamentul (CE) nr.
18.5.2006, pag. 187), poziţia comună a Consiliului din 8 decembrie
2991/94(4)
2005 (OJ C 80 E, 4.4.2006, pag. 43) şi Poziţia Parlamentului European
din 16 mai 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată). OJ L 204, 21.7.1998, pag. 37 Directivă modificată ultima oară prin
Decizia Consiliului din 12 octombrie 2006. Documentul de Aderare din 2003(5)
3
( ) OJ L 109, 6.5.2000, pag. 29 Directivă modificată ultima oară prin
Directiva 2003/89/CE (OJ L 308, 25.11.2003, pag. 15)
OJ C 316, 9.12.1994, pag. 2
30.12.2006RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/10

(8) Există o gamă largă de nutrienţi şi alte substanţe inclusiv, însă (11) Dezvoltarea profilelor nutriţionale trebuie să aibă în vedere
fără a se limita la acestea: vitamine, minerale inclusiv conţinutul de diferiţi nutrienţi şi substanţe care pot avea un
oligoelemente, aminoacizi, acizi graşi esenţiali, fibre, efect fiziologic şi nutriţional, în special cele precum
diverse plante şi extracte din plante cu efecte nutriţionale grăsimile, grăsimile saturate, acizii graşi de tip trans,
sau fiziologice care ar putea fi prezente în alimente. Prin sarea /sodiul şi zaharurile, al căror consum excesiv nu este
urmare, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a recomandat, precum şi grăsimile polinesaturate şi grăsimile
consumatorilor trebuie stabilite principii generale aplicabile mononesaturate, carbohidraţii disponibili, alţii decât
pentru toate menţiunile realizate în privinţa alimentelor şi zaharurile, vitaminele şi mineralele, proteinele şi fibrele. În
trebuie oferite consumatorilor informaţiile necesare pentru procesul de dezvoltare a profilelor nutriţionale trebuie avute
realizarea unor alegeri în deplină cunoştinţă a faptelor în vedere diferitele categorii de alimente şi rolul acestor
precum şi pentru crearea unor condiţii egale de concurenţă alimente în cadrul regimului alimentar general. Se poate
pentru domeniul alimentar. dovedi necesar să se acorde excepţii pentru cerinţele
privind respectarea profilelor nutriţionale dezvoltate în
cazul anumitor categorii de alimente în funcţie de rolul şi
(9) Alimentele promovate împreună cu menţiuni pot fi percepute importanţa acestora în cadrul unui regim alimentar general.
de către consumatori ca prezentând avantaje nutriţionale, Acestea ar fi reprezentate de sarcini tehnice complexe iar
fiziologice sau alt tip de avantaje pentru sănătate adoptarea măsurilor necesare trebuie încredinţată Comisiei,
comparativ cu alte produse care nu au adăugaţi aceşti avându-se în vedere recomandările Autorităţii Europene
nutrienţi sau alte substanţe. Acest lucru poate încuraja pentru Siguranţa Alimentelor.
consumatorii să facă alegeri care să influenţeze direct
cantitatea totală de nutrienţi individuali sau de alte
substanţe absorbită într-un mod care nu respectă (12) Suplimentele alimentare definite în Directiva 2002/4/CE a
recomandările ştiinţifice. Pentru gestionarea acestui Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002
potenţial efect nedorit, este necesară impunerea anumitor privind aproprierea legislaţiei Statelor Membre referitoare
restricţii cu privire la produsele care prezintă menţiuni. În la suplimentele alimentare (1) sub formă lichidă şi care nu
acest context, factori precum prezenţa anumitor substanţe, conţin mai mult de 1.2 % volum de alcool, nu sunt
de exemplu, conţinutul de alcool al produsului sau profilul considerate băuturi în condiţiile prezentului regulament.
nutriţional al produsului reprezintă criterii adecvate pentru a
stabili dacă produsul trebuie să prezinte sau nu menţiui.
Deşi justificată din motive privind permiterea
consumatorilor de a face alegeri informate, există
posibilitatea ca utilizarea acestor criterii la nivel naţional să (13) Există numeroase menţiuni utilizate în prezent pentru
determine apariţia unor limitări ale comerţului intra- etichetarea şi promovarea alimentelor în anumite State
comunitar, în consecinţă fiind necesară armonizarea Membre făcând referire la substanţe ale căror beneficii nu
acestora la nivelul Comunităţii. au fost demonstrate sau despre care nu există în prezent
suficiente dovezi ştiinţifice. Este necesar să se asigure
faptul că s-a demonstrat că substanţele pentru care se emit
(10) Aplicarea profilelor nutriţionale ca şi criteriu ar avea ca scop menţiuni au efecte nutriţionale sau fiziologice benefice.
evitarea situaţiilor în care menţiunile nutriţionale şi de
sănătate ascund statutul nutriţional al unui produs alimentar,
ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare când aceştia
încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei
alimentaţii echilibrate. Profilele nutriţionale prevăzute în
prezentul regulament ar avea ca unic scop gestionarea (14) Pentru asigurarea faptului că menţiunile emise sunt conforme
condiţiilor în care se emit menţiuni. Acestea ar trebui să se cu realitatea, este necesar ca substanţa care face obiectul
bazeze pe date ştiinţifice generale în legătură cu relaţia menţiunii să fie prezentă în produsul final în cantităţi
dintre alimentaţie şi sănătate. Cu toate acestea, profilele ar suficiente sau să fie absentă sau prezentă în cantităţi reduse
trebui de asemenea să permită dezvoltarea produselor şi ar corespunzător pentru producerea efectului nutriţional sau
trebui să ţină seama de inconstanţa obiceiurilor şi tradiţiilor fiziologic menţionat. De asemenea, este necesar ca
alimentare precum şi de faptul că produsele individuale pot substanţa să poată fi utilizată de organism. Suplimentar,
deţine un rol important în cadrul alimentaţiei generale. dacă este cazul, o cantitate semnificativă din substanţa care
produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat ar trebui
să fie asigurată de o parte din alimentele care se
preconizează că vor fi consumate în mod rezonabil.

(1)OJ L 183, 12.7.2002, pag. 51.


30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/11
RO

(15) Este important ca menţiunile asociate alimentelor să fie conţine prevederi general privind etichetarea. Conform
înţelese de consumatori şi de asemenea, este important ca acestei directive, în cazul existenţei unor menţiuni
aceştia să fie protejaţi împotriva menţiunilor false. Cu toate nutriţionale pe etichete, în prezentări sau publicitate,
acestea, de la adoptarea Directivei Consiliului 84/450/CEE exceptând publicitatea generală, etichetarea nutriţională ar
din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înşelătoare şi trebui să fie obligatorie. În cazul existenţei unei menţiuni
publicitatea comparativă (1), Curtea de Justiţie a nutriţionale pentru zaharuri, hidrocarburile saturate, fibre
Comunităţilor Europene a considerat în deliberările sale în sau sodiu, informaţia transmisă ar trebui să fie cea a Grupei
cazuri implicând publicitatea, că este necesar să se 2 definită în articolul 4, alineatul 1, al Directivei
analizeze efectul acesteia asupra unui consumator tipic 90/496/CEE. Pentru obţinerea unui nivel ridicat de protecţie
virtual. În conformitate cu principiul proporţionalităţii şi a consumatorilor, obligaţia de a furniza informaţiile Grupei
pentru a permite aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie 2 ar trebui aplicată, mutatis mutandis, în cazul în care se
conţinute de acesta, prezentul regulament ia ca referinţă emit menţiuni de sănătate, cu excepţia cazurilor de
consumatorul obişnuit, care, în mod rezonabil, este bine publicitate generală.
informat, atent şi circumspect, în funcţie de elementele de
ordin social, cultural şi lingvistic, conform consideraţiilor
Curţii de Justiţie, însă impune prevederi pentru a preveni
exploatarea consumatorilor care, prin propriile
caracteristici, sunt extrem de vulnerabili la menţiunile
înşelătoare. În cazul în care menţiunile vizează un anumit
grup de consumatori, cum este cazul copiilor, este (20) De asemenea, ar trebui elaborată o listă a menţiunilor
recomandabil să se evalueze efectul menţiunii din punctul nutriţionale acceptate şi a condiţiilor specifice de utilizare a
de vedere al reprezentantului obişnuit al grupului respectiv. acestora pe baza condiţiilor privind utilizarea acestor
Testul consumatorului obişnuit nu este un test statistic. Va menţiuni convenite la nivel naţional şi internaţional şi
fi necesar ca instanţele şi autorităţile naţionale să-şi exercite stabilite în legislaţia comunitară. Orice menţiune despre
propriile resurse de judecată, având în vedere jurisprudenţa care se consideră că prezintă aceeaşi importanţă pentru
Curţii de Justiţie, pentru a stabili reacţia tipică a consumatori ca şi menţiunile nutriţionale incluse în lista
consumatorului obişnuit într-un anumit caz. menţionată anterior, se supune condiţiilor de utilizare
precizate în prezentul regulament. De exemplu, menţiunile
referitoare la adăugarea de vitamine şi minerale, cum sunt:
„cu...”, „... restabilite”, „cu adaos de ....” sau „îmbogăţit
cu ....”, se supun condiţiilor stabilite pentru menţiunea
„sursă de....”. Lista ar trebui actualizată periodic pentru a
(16) Probele ştiinţifice ar trebui să reprezinte principalul aspect corespunde progreselor ştiinţifice şi tehnologice. Mai mult,
care trebuie luat în considerare pentru utilizarea menţiunilor în cazul menţiunilor comparative, este necesar ca produsul
nutriţionale şi de sănătate, iar operatorii din cadrul comparat să fie clar identificat de către consumatorul final.
domeniului alimentar care utilizează astfel de menţiuni
trebuie să le confirme pe acestea.

(17) Menţiunile nutriţionale sau de sănătate nu ar trebui emise (21) Condiţiile pentru menţiuni precum „fără lactoză” sau „fără
dacă acestea nu sunt conforme principiilor nutritive şi de gluten” care vizează un grup de consumatori suferind de
sănătate sau dacă încurajează sau coordonează consumul tulburări specifice ar trebui reglementate de Directiva
excesiv de alimente sau dacă acestea compromit bunele Consiliului nr. 89/398/CE din 3 mai 1989 referitoare la
practici alimentare. apropierea legislaţiei Statelor Membre privind produsele
alimentare pentru uz nutriţional special (3). Mai mult,
această directivă stipulează posibilitatea ca produsele
alimentare pentru consum general să poată indica
oportunitatea utilizării acestora de către respectivele
grupuri de consumatori, dacă sunt îndeplinite condiţiile
(18) Având în vedere imaginea pozitivă asociată alimentelor care pentru emiterea acestor menţiuni. Până în momentul
prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate precum şi elaborării acestor menţiuni la nivel comunitar, Statele
potenţialul efect pe care aceste alimente îl poate avea asupra Membre pot menţine sau adopta măsuri pertinente la nivel
obiceiurilor alimentare sau asupra cantităţii totale de naţional.
nutrienţi absorbită, consumatorul ar trebui să fie în măsură
de a evalua calitatea nutriţională globală a acestora. În (22) Utilizarea menţiunilor de sănătate în cadrul Comunităţii nu
consecinţă, etichetarea nutriţională ar trebui să fie trebuie autorizate decât în urma unei evaluări din punct de
obligatorie şi ar trebui să fie cuprinzătoare pentru toate vedere ştiinţific realizată la cele mai înalte standarde. Pentru
alimentele care prezintă menţiuni. a se asigura evaluarea ştiinţifică armonizată a acestor
menţiuni, aceste evaluări ar trebui desfăşurate de
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor.

(19) Directiva Consiliului nr. 90/496/CEE din 24 septembrie alimentare (2)


1990 privind etichetarea nutriţională a produselor
(1) OJ L 250, 19.9.1984, pag. 17 Directivă modificată ultima oară prin
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ
L 149, 11.6.2005, pag. 22).

(2) OJ 276, 6.10.1990, pag. 40. Directivă modificată ultima oară prin
Directiva Comisiei 2003/120/EC (OJ L 333, 20.12.2003, pag. 51).
(3) OJ L 186, 30.6.1989, pag. 27. Directivă modificată ultima oară prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 a Parlamentului European şi a
Consiliului (OJ L 284, 31.10.2003, pag. 1).
L 404/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006

(23) Există numeroşi factori, alţii decât cei alimentari, care pot (29) În anumite situaţii, numai evaluările ştiinţifice nu pot oferi
influenţa funcţiile psihologice şi comportamentale. toate informaţiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie
Comunicările referitoare la aceste funcţii sunt prin urmare privind evaluarea riscurilor. În consecinţă, trebuie avuţi în
extrem de complexe, iar transmiterea unui mesaj vedere alţi factori legitimi şi importanţi în ceea ce priveşte
cuprinzător, real şi semnificativ în cadrul unei scurte chestiunea respectivă.
menţiuni care să fie utilizată în etichetarea şi promovarea
alimentelor este dificil de realizat. În consecinţă, se
recomandă ca la utilizarea unor menţiuni psihologice şi
comportamentale, acestea să fie demonstrate ştiinţific.

(24) În lumina Directivei Comisiei nr. 96/8/CE din 26 februarie (30) Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a se evita aplicaţii
1996 privind alimentele destinate pentru utilizare în dietele multiple referitoare la menţiuni care au fost deja evaluate,
hipocalorice pentru pierderea în greutate (1) prin care se Comisia ar trebui să elaboreze şi să actualizeze un registru
interzice orice informaţie referitoare la nivelul sau gradul de disponibil publicului şi care să conţină listele acestor
pierdere a greutăţii în urma utilizării acestor alimente, în menţiuni.
etichetarea, prezentarea sau promovarea produselor
reglementate prin respectiva Directivă, se consideră că este
necesar ca această limitare să fie extinsă pentru toate
alimentele.
(31) Pentru încurajarea cercetării şi dezvoltării în industria agro-
alimentară se recomandă protejarea investiţiilor realizate de
către reformatori în cursul acţiunii de colectare a
informaţiilor şi datelor pentru fundamentarea aplicaţiilor
(25) Menţiunile de sănătate, altele decât cele prin care se face înaintate conform prezentului regulament. Totuşi, această
referire la reducerea riscului de îmbolnăvire pe baza unor protecţie ar trebui restricţionată în viitor în scopul de a se
date ştiinţifice aprobate la nivel general, trebuie supuse unui evita reperarea inutilă a studiilor şi a testelor.
alt tip de evaluare şi autorizare. În consecinţă, este
necesară adoptarea la nivelul Comunităţii a unei liste a
acestor menţiuni autorizate, în urma unei consultări a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor.
(32) Având în vedere caracteristicile speciale ale alimentelor
prezentând menţiuni, organismele de monitorizare ar trebui
să dispună de mijloace suplimentare celor utilizate în mod
obişnuit, pentru a se facilita monitorizarea eficientă a
acestor produse.

(26) Pentru adaptarea la progresele ştiinţifice şi tehnologice, lista


menţionată anterior ar trebui revizuită imediat, ori de câte
ori acest lucru este necesar. Aceste revizuiri reprezintă
măsuri tehnice pentru implementare iar adoptarea acestora (33) Pentru a permite operatorilor din domeniul alimentar să se
ar trebui încredinţată Comisiei în scopul simplificării şi adapteze la cerinţele prezentului regulament sunt necesare
accelerării acestei proceduri. măsuri de tranziţie corespunzătoare.

(27) Un regim alimentar variat şi echilibrat reprezintă o premisă (1) OJ L 55, 6.3.1996, pag. 22.
obligatorie pentru o bună sănătate iar produsele individuale
au o importanţă relativă în contextul unui regim alimentar
general. Mai mult, regimul alimentar reprezintă unul dintre
numeroşii factori care influenţează apariţia anumitor boli la
oameni. Alţi factori precum vârsta, predispoziţia genetică,
nivelul de activitate fizică, consumul de tutun sau de alte
droguri, expunerea ambientală şi stresul pot influenţa
apariţia anumitor boli la oameni. Cerinţele specifice de
etichetare ar trebui de asemenea aplicate în ceea ce priveşte
menţiunile emise în legătură cu reducerea riscului de
îmbolnăvire.

(28) Pentru asigurarea faptului că menţiunile de sănătate sunt


reale, clare, sigure şi utile pentru consumator în procesul de
alegere a unui regim alimentar sănătos, formularea şi
modalitatea de prezentare a menţiunilor de sănătate luate în
considerare în Opinia Autorităţii Europeane pentru Siguranţa
Alimentelor şi în procedura ulterioară de autorizare.
(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament şi anume, acela menţionat.
de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce
priveşte menţiunile nutriţionale şi de sănătate, furnizând, în 35) Măsurile necesare pentru implementarea prezentului
acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Hotărârea
nu poate fi atins în mod adecvat de Statele Membre, acest Consiliului nr. 1999/468/CE din 28 iunie 1999 prin care se
lucru realizându-se în mod corespunzător la nivel stabilesc procedurile pentru exercitarea autorităţii de
comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în implementare acordate Comisiei (2),
conformitate cu principiul subsidiarităţii definit în articolul
5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii
definit în articolul menţionat, prezentul regulament nu
depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului (2) OJ L 184, 17.7.1999, pag. 23.
30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/13
RO

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: (c) Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind
calitatea apei destinate consumului uman (2).

CAPITOLUL I
Articolul 2

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII


Definiţii

Articolul 1

1. În sensul prezentului regulament:

Obiect şi domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament armonizează prevederile stabilite prin (a) definiţia pentru „alimente”, „operator în domeniul alimentar”,
legislaţia, reglementările sau acţiunile administrative ale Statelor „plasare pe piaţă” şi „consumator final” precizate în articolul
Membre în legătură cu menţiunile nutriţionale şi de sănătate în 2, articolul 3 alineatul 3, articolul 3 alineatul 8 şi articolul 3
vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne alienatul (18) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al
asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002
consumatorilor. prin care se stabilesc principiile şi prevederile generale ale
legii privind alimentele, se înfiinţează Autoritatea Europeană
pentru Siguranţa Alimentelor şi se stabilesc procedurile pentru
chestiunile implicând siguranţa alimentelor (3), sunt valabile;

2. Prezentul regulament se va aplica menţiunilor nutriţionale şi de (b) definiţia pentru „supliment alimentar” precizată în Directiva
sănătate emise în comunicările comerciale, fie în etichetarea, 2002/46/CE este valabilă;
prezentarea sau promovarea alimentelor care urmează să fie
prezentate consumatorilor finali ca atare, inclusiv alimentele
care sunt plasate pe piaţă neambalate sau sunt furnizate în vrac. (c) definiţiile pentru „etichetare nutriţională”, „proteine”,
„carbohidraţi”, „zaharuri”, „grăsime”, „hidrocarburi saturate”,
„grăsimi mononesaturate”, „grăsimi polinesaturate” şi „fibre”
precizate în Directiva 90/496/CEE sunt valabile;
De asemenea, se va aplica în ceea ce priveşte alimentele destinate
furnizării către restaurante, spitale, şcoli, cantine şi altor asemenea
furnizori de produse alimentare pentru colective.
(d) definiţia pentru „etichetare” precizată în articolul 1 alineatul 3
punctul a din Directiva 2000/13/CE sunt valabile.

3. Mărcile înregistrate, numele de marcă sau numele


2. Sunt valabile de asemenea şi următoarele definiţii:
comerciale care apar pe etichete, în prezentări sau în
promovarea unui aliment, care pot fi interpretate ca menţiuni
nutriţionale şi de sănătate pot fi folosite fără a se supune
procedurilor prevăzute în prezentul regulament, cu condiţia ca 1. „menţiune” semnifică orice mesaj sau reprezentare care nu este
acestea să fie însoţite de menţiuni nutriţionale sau de sănătate obligatorie conform legislaţiei comunitare şi naţionale, inclusiv
asociate emise pe etichete, în prezentare sau promovare care să reprezentarea ilustrată, grafică sau simbolică, sub orice formă,
corespundă prevederilor din prezentul Regulament. prin care se declară, se sugerează sau se insinuează faptul că
respectivul aliment prezintă caracteristici speciale;

4. Prezentul regulament se va aplica fără a aduce atingere,


următoarelor prevederi comunitare: 2. „nutrient” semnifică proteinele, carbohidraţii, grăsimea, fibrele,
sodiul, vitaminele şi mineralele menţionate în anexa Directivei
90/496/CEE şi substanţele care aparţin sau fac parte din aceste
(a) Directiva 89/398/CE şi directivele adoptate în temeiul categorii;
acesteia;

(b) Directiva Consiliului 80/777/CEE din 15 iulie 1980 privind Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003.
apropierea legislaţiei Statelor Membre privind exploatarea şi
comercializarea apelor minerale naturale (1);

(1)OJ L 229, 30.8.1980, pag. 1. Directivă modificată ultima oară prin


3. „alte substanţe” semnifică o substanţă, alta decât un nutrient,
care produce un efect nutriţional sau fiziologic;

(2) OJ 330, 5.12.1998, p. 32. Directivă modificată ultima oară prin


Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003.
(3) OJ L 31, 1.2.2002, pag. 1 Directivă modificată prin Regulamentul (CE)
Nr. 1642/2003 (OJ L 245, 29.9.2003, pag. 4)
L 404/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006
RO

4. „menţiune nutriţională” semnifică orice menţiune prin care se (c) să încurajeze sau să coordoneze consumul excesiv de
declară, se sugerează sau se insinuează faptul că un aliment alimente;
prezintă caracteristici nutriţionale speciale datorită:

(a) energiei (valorii calorice) pe care acesta (d) să declare, să sugereze sau să insinueze faptul că un regim
alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi în general cantitatea
adecvată de nutrienţi; În cazul nutrienţilor pentru care un
(i) o oferă,
regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi o cantitate
suficientă, pot fi adoptate derogări, inclusiv condiţii pentru
(ii) o oferă într-o măsură mai mică sau mai mare sau aplicarea acestora, în conformitate cu procedura menţionată în
articolul 24, alineatul 2, avându-se în vedere condiţiile speciale
existente în Statele Membre;
(iii) nu o oferă; şi /sau

(b) nutrienţilor sau substanţelor pe care acesta


(e) facă referiri la modificarea unor funcţii ale organismului care
ar putea determina apariţia sau ar exploata sentimentul de
(i) le conţine, neîncredere al consumatorilor, textual sau prin reprezentări
ilustrate, grafice sau simbolice.
(ii) le conţine într-o măsură mai mică sau mai mare sau

(iii) nu le conţine;

5. „menţiune de sănătate” semnifică orice menţiune prin care se


declară, se sugerează sau se insinuează faptul că există o Articolul 4
legătură între o categorie de alimente, un aliment sau una dintre
componentele sale şi sănătate;

6. „reducerea riscului de îmbolnăvire ” semnifică orice menţiune Condiţii pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de
de sănătate prin care se declară, se sugerează sau se insinuează sănătate
faptul că prin consumarea unei categorii de alimente, a unui
aliment sau a uneia dintre componentele sale, se reduc factorii
de risc asociaţi apariţiei unei boli la om;

7. „Autoritate” semnifică Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 1. Până la data de 19 ianuarie 2009, Comisia va dezvolta, în
Alimentelor, înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002. conformitate cu procedura menţionată în articolul 24, alineatul 2,
profile nutriţionale specifice şi condiţii, inclusiv excepţii, care să
fie respectate referitor la utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de
sănătate asociate alimentelor şi /sau categoriilor de alimente.

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE Aceste profile nutriţionale dezvoltate pentru alimente şi /sau


anumitor categorii de alimente, precum şi condiţiile pentru
utilizarea menţiunilor nutriţionale sau de sănătate referitor la
profilele nutriţionale respective, vor fi formulate avându-se în
vedere, în special:
Articolul 3

Principii generale pentru toate (a) cantitatea anumitor nutrienţi sau a altor substanţe conţinute de
menţiunile aliment, precum grăsimea, acizii graşi saturaţi, acizii graşi de
tip trans, zaharurile şi sărurile /sodiul;

Menţiunile nutriţionale şi de sănătate pot fi utilizate pentru


etichetarea, prezentarea şi promovarea alimentelor plasate pe piaţă (b) rolul şi importanţa alimentelor (sau a categoriilor de alimente)
în cadrul Comunităţii numai dacă acestea sunt conform în cadrul regimului alimentar al populaţiei în general sau, după
prevederilor prezentului regulament. caz, al anumitor grupuri de risc, inclusiv al copiilor;

Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE şi 84/450/CE, (b) da naştere la îndoieli privind siguranţa şi /sau oportunitatea
utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu va: nutriţională a altor alimente;

(a) fi falsă, ambiguă sau înşelătoare;


(c) compoziţia nutriţională generală a alimentului şi prezenţa
nutrienţilor despre care s-a demonstrat ştiinţific faptul că au
efect asupra sănătăţii.

Profilele nutriţionale vor fi fundamentate pe dovezi ştiinţifice


referitoare la alimentaţie şi nutriţie şi la relaţia acestora cu
sănătatea.
30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/15
RO

În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale, Comisia va solicita Articolul 5


Autorităţii să furnizeze, în timp de 12 luni, o recomandare
ştiinţifică pertinentă, concentrată în special asupra:

(i) stabilirii faptului dacă profilele trebuie dezvoltate pentru Condiţii generale
alimente în general şi /sau pentru categoriile de alimente;

(ii) selecţiei şi analizei nutrienţilor care vor fi luaţi în considerare; 1. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate va fi
aprobată numai cu respectarea următoarelor condiţii:

(iii) selectarea cantităţilor /bazei de referinţă pentru


profile; (a) s-a dovedit că prezenţa, absenţa sau conţinutul redus în cadrul
unui aliment sau al unei categorii de alimente, nutrienţi sau de
alte substanţe pentru care se emite menţiunea prezintă un efect
(iv) abordării privind calcularea profilelor şi nutriţional sau fiziologic benefic, confirmat de datele obţinute
în mod ştiinţific;
(v) testării sistemului propus.

În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale, Comisia va (b) nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite o
organiza consultări cu părţile implicate, în special operatorii din menţiune:
domeniul alimentar şi grupurile de consumatori.

(i) este conţinut de produsul final într-o cantitate importantă,


conform legislaţiei comunitare sau, în lipsa unor astfel de
Profilele nutriţionale şi condiţiile de utilizare a acestora vor fi reglementări, într-o cantitate care va produce efectul
adaptate pentru a corespunde progreselor ştiinţifice importante, în nutriţional sau fiziologic menţionat imediat, conform
conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24, alineatul 2. datelor obţinute în mod ştiinţific; sau

2. Prin acordarea unei derogări de la alineatul 1, menţiunile de (ii) nu este prezent sau este prezent într-o cantitate redusă,
sănătate care fac referire la reducerea grăsimilor, a acizilor graşi care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat
saturaţi, a acizilor graşi de tip trans, a zaharurilor şi a sărurilor imediat, conform datelor obţinute în mod ştiinţific;
/sodiului, vor fi aprobate fără a fi asociate unui profil pentru
nutrientul/nutrienţii pentru care se emite menţiunea, cu condiţia
respectării condiţiilor din prezentul regulament.
(c) unde este cazul, nutrientul sau celelalte substanţe pentru care
se emite menţiunea există într-o formă care poate fi utilizată de
organism;

3. Băuturile care conţin mai mult de 1.2% volum de alcool nu


vor prezenta: (d) cantitatea din produs care se preconizează să fie consumată în
mod rezonabil oferă o cantitate importantă de nutrienţi sau de
alte substanţe la care face referire menţiunea, conform
(a) menţiuni de sănătate; legislaţiei comunitare, sau, în lipsa unor astfel de reglementări,
oferă o cantitate importantă care va produce efectul nutriţional
sau fiziologic menţionat, conform datelor obţinute în mod
(b) menţiuni nutriţionale, altele decât cele referitoare la reducerea ştiinţific;
conţinutul de alcool sau energetic;

4. În lipsa unor reglementări comunitare specifice privind (e) conformarea la condiţiile specifice stabilite în Capitolul III sau
menţiunile nutriţionale referitoare la reducerea sau absenţa în Capitolul IV, după caz.
alcoolului sau conţinutului energetic din băuturile care conţin în
mod obişnuit alcool, pot fi aplicate reglementări naţionale, cu
respectarea prevederilor Tratatului.
2. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate poate fi
aprobată numai dacă se poate preconiza că un consumator obişnuit
înţelege efectele benefice prezentate în menţiune.

5. Alimentele sau categoriile de alimente, altele decât cele


menţionate la alineatul 3, pentru care se vor limita sau se vor
interzice menţiuni nutriţionale sau de sănătate, pot fi stabilite în 3. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se vor emite pentru
conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24, alineatul 2 alimentele gata preparate, în conformitate cu instrucţiunile
şi în lumina probelor ştiinţifice. producătorului.
L 404/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006

Articolul 6 2. Vor fi adoptate amendamente la anexă în conformitate cu


procedurile menţionate în articolul 24, alineatul 2 şi, unde este
cazul, după consultarea Autorităţii.
Fundamentele ştiinţifice pentru
menţiuni

1. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate vor fi bazate şi


fundamentate pe date ştiinţifice aprobate la nivel general. Articolul 9

2. Operatorii din domeniul alimentar care emit menţiuni Menţiuni


nutriţionale sau de sănătate vor justifica utilizarea respectivei comparative
menţiuni.

3. Autorităţile competente ale Statelor Membre pot solicita unui 1. Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE, se pot realiza
operator din domeniul alimentar sau unei persoane care plasează comparaţii numai între alimente aparţinând aceleiaşi categorii,
un produs pe piaţă să prezinte toate elementele şi datele importante avându-se în vedere o gamă de alimente din categoria respectivă.
pentru a dovedi conformarea la regulament. Se va declara diferenţa dintre cantitatea unui nutrient şi /sau
valoarea energetică iar comparaţia va face referire la aceeaşi
cantitate de alimente.

Articolul 7 2. Menţiunile nutriţionale comparative vor realiza o comparaţie


între compoziţia alimentului respectiv şi o gamă de produse din
aceeaşi categorie care nu au o compoziţie care să permită asocierea
Informaţii nutriţionale unei menţiuni, inclusiv alimente aparţinând altor mărci.

Obligaţia şi modalităţile de informare conform Directivei


90/496/EEC se vor aplica, mutatis mutandis, în cazul în care se CAPITOLUL IV
emit menţiuni de sănătate, cu excepţia cazurilor de publicitate
generală. Cu toate acestea, informaţia care va fi furnizată va fi
reprezentată de informaţiile aparţinând Grupei 2, conform MENŢIUNI DE
articolului 4, alineatul 1 al Directivei 90/496/CEE. SĂNĂTATE

Suplimentar, dacă este cazul, cantitatea /cantităţile de substanţă Articolul 10


/substanţe la care face referire o menţiune nutriţională sau de
sănătate şi care nu este inclusă în procesul de etichetare
nutriţională va /vor fi de asemenea declarată /declarate în cadrul Condiţii specifice
aceluiaşi câmp vizual ca şi informaţiile nutriţionale şi pot fi
exprimate conform articolului 6 al Directivei 90/496/CEE.

În cazul suplimentelor alimentare, informaţiile nutriţionale vor fi 1. Menţiunile de sănătate vor fi interzise dacă nu respectă cerinţele
furnizate conform articolului 8 al Directivei 2002/46/CEE. generale din Capitolul II şi cerinţele specifice din prezentul capitol
şi dacă nu sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament
şi incluse în lista menţiunilor autorizate prevăzută în articolele 13
şi 14.

CAPITOLUL III regulament.

INFORMAŢII NUTRIŢIONALE

Articolul 8

Condiţii specifice

1. Menţiunile nutriţionale vor fi acceptate numai dacă sunt incluse


în lista prezentată în anexă şi dacă respectă condiţiile din prezentul
2. Menţiunile de sănătate vor fi permise numai dacă următoarele
informaţii sunt prezente pe etichete sau, în lipsa acestora, în cadrul
prezentărilor şi publicităţii:

(a) o declaraţie prin care este indicată importanţa unui regim


alimentar variat şi echilibrat pentru un mod de viată sănătos;

(b) cantitatea de alimente şi tiparul de consum necesare pentru


obţinerea efectului benefic indicat;

(c) unde este cazul, o declaraţie destinată persoanelor care trebuie


să evite utilizarea alimentelor; şi

(d) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta


riscuri pentru sănătate dacă sunt consumate în exces.
30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/17
RO

3. Referirile la beneficiile generale, nespecifice ale nutrientului sau (b) la funcţiile psihologice şi comportamentale; sau
alimentului referitoare la buna sănătate generală sau la starea de
bine asociată stării de sănătate pot fi realizate numai dacă sunt
însoţite de menţiuni de sănătate specifice, incluse în listele (c) fără a aduce atingere Directivei 96/8/CE, la slăbire sau
prevăzute la articolele 13 şi 14. controlarea greutăţii sau la reducerea senzaţiei de foame sau la
sporirea senzaţiei de saţietate sau la reducerea valorii
energetice a regimului alimentar,
4. Unde este cazul, vor fi adoptate linii directoare pentru
implementarea prezentului articol în conformitate cu procedura
menţionată în articolul 24, alineatul 2 şi, dacă este necesar, în urma care sunt incluse în lista prevăzută la alineatul 3 pot fi emise fără a
consultării cu părţile implicate, în special operatorii din domeniul mai fi supuse procedurii de autorizare stabilite în articolele 15 - 18,
alimentar şi grupurile de consumatori. dacă:

(i) se bazează pe date ştiinţifice aprobate la nivel general ; şi

Articolul 11
(ii) sunt bine înţelese de către consumatorii
obişnuiţi.

Asociaţiile medicale naţionale şi acţiunile caritative asociate


domeniului sănătăţii 2. Statele Membre vor furniza Comisiei listele de menţiuni
precizată în alineatul 1până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu,
iar aceasta va fi însoţită de condiţiile aplicabile acestora şi de
informaţii privind fundamentele ştiinţifice corespunzătoare.
În lipsa unor reglementări comunitare specifice referitoare la
recomandarea sau sponsorizarea de către asociaţiile medicale
naţionale a acţiunilor caritative asociate domeniului sănătăţii, se
pot aplica reglementările naţionale corespunzătoare, în
conformitate cu prevederile Tratatului.

Articolul 12 3. Ulterior consultării Autorităţii, Comisia va adopta la nivelul


Comunităţii, în conformitate cu procedura menţionată în articolul
24, alineatul 2, până la data de 31 ianuarie 2010 cel târziu, o listă a
menţiunilor aprobate menţionate la alineatul 1 precum şi toate
condiţiile necesare pentru utilizarea acestor menţiuni

Restricţii privind utilizarea anumitor menţiuni de 4. Modificările aduse listei menţionate la alienatul 3 pe baza unor
sănătate date ştiinţifice aprobate la nivel general vor fi adoptate în
conformitate cu procedura menţionată în articolul 24, alineatul 2
după consultarea Autorităţii, la iniţiativa Comisiei sau în urma
Următoarele menţiuni de sănătate nu vor fi aprobate: solicitărilor din partea Statelor Membre.

(a) menţiuni prin care se sugerează faptul că sănătatea ar putea


avea de suferit dacă alimentul nu este consumat; 5. Orice completare a menţiunilor incluse în lista precizată la
alineatul 3 pe baza noilor date ştiinţifice obţinute şi /sau care
include o solicitare privind protejarea datelor cu drept de
(b) menţiuni care fac referire la volumul sau ritmul de pierdere în proprietate va fi adoptată conform procedurii menţionate în
greutate; articolele 15 – 18

(c) menţiuni care fac referire la recomandările anumitor medici


Articolul 14
sau profesionişti din domeniul sănătăţii şi ale altor asociaţii
neprecizate în Articolul 11.

Menţiunile referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire


Articolul 13

Menţiuni de sănătate, altele decât cele referitoare la reducerea


riscului de îmbolnăvire

1. Menţiuni de sănătate care descriu sau fac referire la: (a) rolul unui nutrient sau al altei substanţe pentru creşterea,
dezvoltarea şi funcţiile organismului, sau 1. Fără a se ţine seama de prevederile articolului 2, alineatul 1,
punctul b al Directivei 2000/13/CE, menţiunile privind reducerea
riscului de îmbolnăvire pot fi emise dacă includerea acestora în
lista menţiunilor aprobate împreună cu toate condiţiile necesare
pentru utilizarea acestora, a fost autorizată în conformitate cu
procedura menţionată în articolele 15 – 18 din prezentul
Regulament.
L 404/18 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006
RO

2. În afara cerinţelor generale menţionate în prezentul regulament (d) dacă este posibil, o indicare a informaţiei care trebuie
şi a cerinţelor specifice precizate la alineatul 1, în cazul considerată ca fiind protejată prin drepturi de
menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire, prin proprietateînsoţită de justificări care să poată fi verificate;
etichetare, sau în lipsa acesteia, prin prezentare sau promovare se
vor furniza de asemenea declaraţii în legătură cu faptul că boala la
care se face referire prin menţiunea respectivă prezintă numeroşi (e) o copie a altor cercetări ştiinţifice care sunt importante pentru
factori de risc şi că modificarea unui astfel de factor poate sau nu respectiva menţiune;
avea efecte benefice.
(f) o propunere privind formularea menţiunii de sănătate pentru
care se doreşte obţinerea autorizaţiei inclusiv, dacă este cazul,
a condiţiilor specifice de utilizare;

Articolul 15
(g) un rezumat al solicitării.

Solicitare de autorizare 4. Ulterior consultării Autorităţii, Comisia va elabora în


conformitate cu procedura menţionată în articolul 24, alineatul 2
condiţii de implementare pentru aplicarea prezentului articol,
1. Dacă se face referire la prezentul articol, se va înainta o inclusiv reglementări privind pregătirea şi prezentarea solicitării.
solicitare de autorizare conform următoarelor paragrafe:

2. Solicitarea va fi transmisă autorităţii naţionale competente 5. În strânsă colaborare cu Autoritatea, Comisia va face publice
din cadrul Statelor Membre. liniile directoare şi instrumentele tehnice corespunzătoare pentru a
sprijini operatorii din domeniul alimentar, în special IMM-urile, în
procesul de pregătire şi prezentare a solicitărilor de evaluare
(a) Autoritatea naţională competentă:
ştiinţifică.

(i) va confirma în scris primirea solicitării în termen de 14


zile de la primirea acesteia. Confirmarea va preciza data la
care solicitarea a fost primită;

(ii) va informa fără întârziere Autoritatea; şi Articolul 16

(iii) va pune la dispoziţia Autorităţii solicitarea şi orice alte


Opinia Autorităţii:
informaţii suplimentare furnizate de către solicitant;

(b) Autoritatea:
1. Autoritatea va încerca să îşi exprime opinia în termen de 6 luni
de la primirea unei solicitări valabile. Acest termen va fi extins în
(i) va notifica fără întârziere solicitarea celorlalte State cazul în care Autoritatea doreşte ca solicitantul să prezinte mai
Membre şi Comisiei şi va pune la dispoziţia acestora multe informaţii, în conformitate cu prevederile din alineatul 2.
solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de
către solicitant;
2. Autoritatea sau autoritatea naţională competentă prin
(ii) va pune la dispoziţia publicului rezumatul solicitării, intermediul Autorităţii, are dreptul, dacă este cazul, să solicite
conform prevederilor din alineatul 3, punctul g. aplicantului completarea informaţiilor suplimentare care însoţesc
solicitarea într-un anumit termen.
3. Solicitantul va înainta următoarele:

3. Pentru a-şi pregăti opinia, Autoritatea:


(a) numele şi adresa solicitantului;

(b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de (a) va verifica dacă formularea propusă pentru menţiunea de
alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni, precum sănătate este susţinută de date ştiinţifice.
şi caracteristicile speciale ale acestuia;
(b) va analiza dacă formularea menţiunii corespunde criteriilor
(c) o copie a cercetărilor inclusiv, dacă este posibil, a studiilor stabilite în prezentul regulament;
independente analizate de experţi, care au fost realizate în
legătură cu menţiunea, precum şi orice alt material care este în
(c) va oferi consiliere referitor la faptul dacă formularea propusă
măsură de a demonstra faptul că menţiunea de sănătate
pentru menţiunea de sănătate este elocventă şi revelatoare
corespunde criteriilor prevăzute în prezentul regulament.
pentru consumatorii obişnuiţi.
30.12.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/19

4. În cazul în care opinia este favorabilă autorizării respectivei 4. Comisia va informa, fără întârziere solicitantul referitor la
menţiuni de sănătate, cea dintâi va include următoarele detalii: decizia adoptată şi va publica detaliile acestei decizii în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

(a) numele şi adresa solicitantului;

(b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de 5. Menţiunile de sănătate incluse în lista prevăzută în articolele 13
alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni, şi 14 pot fi utilizate, conform condiţiilor aplicabile acestora, de
precum şi caracteristicile speciale ale acestuia; către orice operator din domeniul alimentar, cu respectarea
prevederilor articolului 20.
(c) formularea recomandată pentru menţiunea de sănătate propusă
inclusiv, dacă este cazul, a condiţiilor specifice de utilizare;

(d) dacă este posibil, condiţiile şi restricţiile de utilizare a 6. Acordarea autorizaţiei nu va reduce răspunderea civilă şi penală
alimentului şi /sau orice declaraţie sau avertisment suplimentar a operatorilor din domeniul alimentar în legătură cu respectivul
care ar trebui să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă aliment.
sau în publicitate.

5. Autoritatea va transmite opinia sa Comisiei, celorlalte State


Membre şi solicitantului, inclusiv un raport prezentând evaluarea
realizată privind menţiunea de sănătate şi precizând motivele
pentru această opinie precum şi informaţiile pe care aceasta este
fundamentată. Articolul 18

6. Conform articolului 38, alineatul 1 al Regulamentului (CE) Modificarea, suspendarea sau anularea autorizaţiilor
nr. 178/2002, Autoritatea îşi va face publică opinia.

Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei 1. Aplicantul /utilizatorul unei menţiuni incluse într-una din listele
observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. prevăzute în articolele 13 şi 14 poate solicita modificarea listei
respective. Se va aplica mutatis mutandis procedura menţionată
în articolele 15 – 17.

Articolul 17 2. La iniţiativa sa sau urmare a unei solicitări a Statelor Membre


sau din partea Comisiei, Autoritatea va emite o opinie referitoare la
faptul dacă o menţiune de sănătate inclusă în listele prevăzute în
articolele 13 şi 14 corespunde condiţiilor din prezentul regulament.
Autorizare la nivel comunitar

1. În termen de 3 luni de la primirea opiniei Autorităţii, Comisia va Autoritatea va transmite imediat opinia sa Comisiei, Statelor
prezenta comitetului menţionat în articolul 22, alineatul 2, o Membre şi, unde este cazul, solicitantului iniţial al menţiunii în
decizie preliminară privind listele de menţiuni de sănătate chestiune. Conform articolului 38, alineatul 1 al Regulamentului
aprobate, luând în considerare opinia Autorităţii, prevederi (CE) nr. 178/2002, Autoritatea îşi va face publică opinia.
relevante ale legislaţiei comunitare precum şi alţi factori legitimi
importanţi pentru chestiunea analizată. În cazul în care decizia
preliminară nu corespunde opiniei Autorităţii, Comisia va furniza o
justificare a acestor diferenţe. Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei
observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei.
2. Orice decizie preliminară prin care se modifică lista
menţiunilor de sănătate aprobate va include detaliile precizate în
articolul 16, alineatul 4.

3. Decizia finală privind solicitarea va fi adoptată în Comisia va analiza opinia Autorităţii şi observaţiile primite în
conformitate cu procedura menţionată în articolul 24, alineatul 2. termen cât mai scurt. Dacă este cazul, autorizaţia va fi modificată,
suspendată sau revocată în conformitate cu procedura menţionată
în articolul 17.
L 404/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006

CAPITOLUL V nu a convenit cu primul solicitant ca aceste informaţii şi date să fie


utilizate, dacă:

PREVEDERI GENERALE ŞI FINALE


(a) primul solicitant a declarat că datele ştiinţifice şi alte
informaţii sunt protejate prin drepturi de proprietate la data
Articolul 19 realizării primei solicitări; şi

Registru comunitar (b) primul solicitant a deţinut dreptul exclusiv de referinţă către
datele protejate prin drepturi de proprietate la data realizării
primei solicitări; şi
1. Comisia va înfiinţa şi va menţine un Registru comunitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate emise referitor la alimente, (c) menţiunile de sănătate nu puteau fi autorizate fără prezentarea
denumit în continuare „Registru”. datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul
solicitant.

2. Registrul va conţine următoarele: 2. Până la încheierea perioadei de 7 ani menţionată în alineatul 1,


nici un solicitant ulterior nu va avea dreptul de a face apel al date
(a) menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora stabilite protejate prin drepturi de proprietate de către un prim solicitant
în Anexă; decât dacă se decide de către Comisie dacă o menţiune ar putea fi
sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută în Articolul 14 sau, în
Articolul 13, după caz, fără prezentarea datelor protejate prin
(b) restricţiile adoptate conform Articolului 4, alineatul 5; drepturi de proprietate de către primul solicitant.

(c) menţiunile de sănătate autorizate şi condiţiile pentru aplicabile


acestora prevăzute în Articolul 1 alineatul 3, Articolul 14
alineatul 1, Articolul 18 alineatul 2, Articolul 20, Articolul 23
alineatul 2 , Articolul 26 alineatul 7 şi în măsurile naţionale
menţionate în Articolul 22, alineatul 3; Articolul 21

(d) o listă a menţiunilor de sănătate respinse şi motivele acestei


respingeri.
Prevederi naţionale

Menţiunile de sănătate autorizate pe baza datelor protejate prin


drepturi de proprietate vor fi înregistrate într-o anexă separată la
Registru şi va conţine următoarele informaţii: Fără a aduce atingere Tratatului, în special Articolelor 28 şi 30,
Statele Membre au dreptul de a nu restricţiona sau interzice
comercializarea sau promovarea alimentelor care nu corespund
1. data la care Comisia a autorizat menţiunile de sănătate şi
prezentului regulament plin aplicarea măsurilor naţionale
numele solicitantului originar căruia i s-a acordat autorizaţia;
nearmonizate care reglementează menţiunile emise referitor la
anumite alimente sau la alimente în general.
2. faptul că menţiunile de sănătate au fost autorizate de Comisie
pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate;

3. faptul că utilizarea menţiunilor de sănătate este restricţionată cu


excepţia cazului în care un alt solicitant obţine o autorizaţie
pentru menţiunile respective, fără a face referire la datele Articolul 22
protejate prin drepturi de proprietate deţinute de primul
solicitant.

Procedura naţională
3. Registrul va fi făcut public.

Articolul 20 1. Dacă un Stat Membru consideră că se impune adoptarea unei


noi legislaţii, acesta va informa Comisia şi celelalte State Membre
în privinţa măsurilor considerate şi va oferi justificarea acestora.

Protecţia datelor

1. Datele ştiinţifice şi alte informaţii incluse în solicitarea 2. Comisia va consulta Comitetul Permanent pentru Lanţul
menţionată în Articolul 15, alineatul 2, nu pot fi utilizate în Alimentar şi Sănătatea Animală înfiinţat prin articolul 58, alineatul
beneficiul unui solicitant ulterior pe o perioadă de 7 ani de la data 1 al Regulamentului (CE) nr. 178/2002 (denumit în continuare
autorizării acestora, cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior „Comitet”) dacă cea dintâi consideră că o astfel de consultare
poate fi utilă sau dacă un Stat Membru solicită această consultare
şi va oferi o opinie în legătură cu măsurile preconizate.
30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/21
RO

3. Statul Membru respectiv poate aplica măsurile preconizate la 6 Articolul 25


luni după informarea menţionată la alineatul 1, cu condiţia ca
opinia Comisiei să nu fie negativă.
Monitorizare

În cazul în care opinia Comisiei este negativă, aceasta va stabili, în


conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24, alineatul 2
Pentru facilitarea unei monitorizări eficiente a alimentelor
înainte de expirarea perioadei precizate la primul sub-alineatul al
prezentând menţiunile nutriţionale sau de sănătate, Statele Membre
prezentului alineat dacă măsurile preconizate pot fi sau nu
pot solicita producătorului sau persoanei care plasează aceste
implementate. Comisia poate solicita efectuarea unor anumite
alimente pe piaţa de pe teritoriul său să informeze autoritatea
modificări în ceea ce priveşte măsurile preconizate.
competentă referitor la această plasare pe piaţă prin transmiterea
către aceasta a modelului etichetei utilizate pentru produsul
respectiv.

Articolul 23

Măsuri de protecţie Articolul 26

1. În cazul în care un Stat Membru are motive bine întemeiate Evaluare


pentru a considera că o anumită menţiune nu corespunde
prezentului regulament sau că fundamentele ştiinţifice menţionate
în articolul 6 nu sunt suficiente, Statul Membru respectiv are
dreptul de a suspenda temporar dreptul de utilizare a respectivei Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului până la
menţiuni pe teritoriul său. data de 19 ianuarie 2013 cel târziu, un raport referitor la aplicarea
prezentului regulament, în special referitor la evoluţia pe piaţă a
alimentelor pentru care se emit menţiuni nutriţionale sau de
Acesta va informa celelalte State membre şi Comisia şi va oferi sănătate şi referitor la nivelul de înţelegere de către consumatori a
justificarea suspendării. acestor menţiuni, precum şi o propunere de modificare, dacă este
cazul.

2. În conformitate cu procedurile menţionate în Articolul 24,


alineatul 2 şi, unde este cazul, după obţinerea opiniei Autorităţii,
va fi adoptată o decizie.

Comisia poate iniţia această procedură la propria sa iniţiativă. Articolul 27


Măsuri de tranziţie
3. Statul Membru la care se face referire la Alineatul 1 poate
menţine suspendarea până la primirea deciziei menţionate la
Alineatul 2.
1. Alimentele plasate pe piaţă sau etichetate anterior datei de
punere în aplicare a prezentului regulament care nu sunt conforme
cu prezentul regulament pot fi comercializate până la expirarea
datei de valabilitate a acestora, însă până la data de 31 iulie 2009
Articolul 24 cel târziu. În ceea ce priveşte prevederile Articolului 4, alineatul
1alimentele pot fi comercializat în termen de 12 luni de adoptarea
profilelor nutriţionale respective şi a condiţiilor de utilizare a
acestora.
Procedura Comitetului

1. Comisia va fi sprijinită de Comitet. 2. Produsele care prezentau mărci înregistrate sau nume de marcă
înainte de data de 1 ianuarie 2005 şi care nu corespund prezentului
regulament pot fi comercializate în continuare până la data de 19
2. În momentul în care se face referire la prevederile prezentului ianuarie 2022, după această dată aplicându-se prevederile
alineatul, se vor aplica Articolele 5 şi 7 ale Deciziei 1999/468/CE prezentului regulament.
avându-se în vedere prevederile articolului 8 ale acesteia.

Perioada stabilită în Articolul 5, alineatul 6 al Deciziei 3. Menţiunile nutriţionale utilizate în cadrul unui Stat Membru
1999/468/CE va fi de 3 luni. înainte de data de 1 ianuarie 2005 în conformitate cu prevederile
naţionale aplicabile acestora şi care nu sunt incluse în anexă pot fi
utilizate în continuare până la data de 19 ianuarie 2010 cu
3. Comitetul va adopta regulile de procedură ale acestuia. implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar şi fără a
aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23.
L 404/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006
RO

4. Menţiunile nutriţionale sub formă de reprezentări picturale, (i) Statele Membre vor comunica, până la data de 31 ianuarie
grafice sau simbolice care corespund principiilor generale ale 2008 cel târziu aceste menţiuni însoţite de un raport
prezentului regulament, care nu sunt incluse în anexă şi care sunt privind evaluarea datelor ştiinţifice pentru fundamentarea
utilizate conform condiţiilor şi criteriilor specifice elaborate prin acestor menţiuni;
reglementările şi normele naţionale vor fi supuse următoarelor:
(ii) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24,
(a) Statele Membre vor comunica, până la data de 31 ianuarie
alineatul 2, după consultarea Autorităţii, Comisia va
2008 cel târziu menţiunile nutriţionale şi reglementările şi
adopta o decizie referitoare la utilizarea menţiunilor de
normele aplicabile însoţite de date ştiinţifice specifice pentru
sănătate autorizate în această modalitate.
fundamentarea acestor reglementări şi normele;
(b) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24, Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform
alineatul 2, Comisia va adopta o Decizie referitoare la prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă
utilizarea acestor menţiuni. de 6 luni de la adoptarea Deciziei;
Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei
(b) menţiunile de sănătate care nu au fost supuse unei evaluări şi
proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 12 luni de
autorizări în cadrul unui Stat Membru: aceste menţiuni pot fi
la adoptarea Deciziei.
utilizate în continuare cu condiţia realizării unei solicitări în
5. Menţiunile de sănătate la care se face referire în Articolul 13, conformitate cu prezentul regulament anterior datei de 19
alineatul 1, punctul a, pot fi emise începând cu data intrării în ianuarie 2008; menţiunile de sănătate care nu sunt autorizate
vigoare a prezentului regulament până la adoptarea listei conform prezentei proceduri pot fi utilizate în continuare pe o
menţionate în Articolul 13, alineatul 3, cu implicarea răspunderii perioadă de 6 luni de la adoptarea unei decizii conform
operatorilor din domeniul alimentar cu condiţia ca aceştia să Articolului 17, alineatul 3.
corespundă prezentului regulament şi prevederilor naţionale
aplicabile acestora şi fără a aduce atingere măsurilor menţionate în
articolul 23. Articolul 28
6. Menţiunile de sănătate, altele decât cele la care se face
referire în Articolul 13, alineatul 1, punctul a şi Articolul 14, care Intrare în vigoare
au fost utilizate conform prevederilor naţionale anterior datei de
intrare în vigoare a prezentului regulament, vor fi supuse Prezentul regulament va intra în vigoare în cea de-a douăzecea zi
următoarelor: de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(a) menţiunile de sănătate care au fost supuse unei evaluări şi
autorizări în cadrul unui Stat Membru vor fi autorizate după Acesta se va aplica începând cu 1 iulie 2007.
cum urmează:

Prezentul regulament este pe deplin obligatoriu şi direct aplicabil pentru toate Statele Membre.

Întocmit la Bruxelles, 20 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preşedinte Preşedinte
J. BORRELL FONTELLES J.KORKEAOJA

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
30.12.2006 RO Jurnalul O ficial al U niunii Europene L404/23

ANEXĂ

Menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora

VALOARE ENERGETICĂ MICĂ

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică mică precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 40
kcal (170 kJ)/100 g pentru produsele solide şi mai mult de 20kcal (80 kJ)/100 ml pentru produsele lichide. Pentru
îndulcitorii de masă se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie, prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de
sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ).

VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică redusă precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30%,
precizându-se caracteristica /caracteristicile care determină reducerea valorii energetice totale a alimentului.

VALOARE ENERGETICĂ ZERO

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine valoare energetică zero precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 4
kcal (17 kJ)/ 100 ml. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 0,4 kcal (1,7 kJ)/porţie, prezentând proprietăţi de
îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ).

CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 3 g
de grăsime pentru 100 g de produs solid sau 1,5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid (1,8 g de grăsime pentru
100 ml de lapte semi degresat).

FĂRĂ GRĂSIMI

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi
semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0,5 g de grăsime pentru
100 g sau 100 ml. Cu toate acestea, menţiunile cu formularea „X % fără grăsime ” vor fi interzise.

CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi saturate precum şi orice menţiune care
poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor
graşi de tip trans nu depăşeşte 1,5 g pentru 100 g pentru produsele solide sau 0,75g /100 ml pentru produsele lichide; în
niciunul dintre aceste cazuri totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu trebuie să ofere mai mult de 10%
din valoarea energetică.

FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de
tip trans nu depăşeşte 0,1 g de grăsimi saturate pentru 100 g sau 100 ml.

CONŢINUT REDUS DE ZAHĂR

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de zahăr şi orice menţiune care poate prezenta
aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 5 g de zahăr
pentru 100 g de produs solid sau 2,5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid.

FĂRĂ ZAHĂR

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta
aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0,5 g de
zahăr pentru 100 g sau 100 ml.
L 404/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12.2006

FĂRĂ ADAOS DE ZAHĂR

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine adaos de zahăr precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine adaos de
monozaharide sau dizaharide sau orice alt aliment utilizat pentru proprietăţile sale de îndulcire. Dacă zaharurile sunt
prezente în mod natural în alimente, pe etichetă trebuie să fie prezentă următoarea menţiune: „CONŢINE ZAHARURI
NATURALE”.

CONŢINUT REDUS DE SARURI/SODIU

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care
poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult
de 0,12 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. Pentru ape, altele decât apele naturale
minerale reglementate prin Directiva 80/777/CEE, această valoare nu trebuie să depăşească 2 mg de sodiu pentru 100 ml.

CONŢINUT FOARTE REDUS DE SARURI/SODIU

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut foarte redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune
care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine
mai mult de 0,04 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. Această menţiune nu va fi
utilizată pentru apele minerale naturale şi pentru alte ape.

FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine sodiu sau sare precum şi orice menţiune care poate prezenta
aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0,005 g de sodiu sau
valoarea echivalentă de sare pentru 100 g.

SURSĂ DE FIBRE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi
semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 3 g de fibre pentru 100 g de
produs solid sau cel puţin 1,5 g de fibre pentru 100 kcal.

BOGAT ÎN FIBRE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi
semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 6 g de fibre pentru 100 g de
produs solid sau cel puţin 3 g de fibre pentru 100 kcal.

SURSĂ DE PROTEINE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta
aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 12 % din valoarea energetică a
alimentului respectiv.

BOGAT ÎN PROTEINE

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta
aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 20 % din valoarea energetică a
alimentului respectiv.

SURSĂ DE (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR)

O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care
poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul conţine cel puţin cantitatea
importantă menţionată în anexa Directivei 90/496/CEE sau cantitatea prevăzută prin derogările aprobate la articolul 7 din
Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de
vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente (1).

(1) A se consulta pagina 26 a prezentului Jurnal Oficial


30.12.2006 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/25
RO

BOGAT ÎN (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR)


O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care
poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin dublul
valorii pentru „sursă de (DENUMIREA VITAMINELOR) şi /sau (DENUMIREA MINERALELOR)”.

CONŢINUT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A ALTOR SUBSTANŢE)


O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are conţinut de nutrienţi sau de alte substanţe pentru care nu au fost
stabilite condiţii specifice în cadrul prezentului regulament, precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi
semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde tuturor prevederilor aplicabile prin
prezentul regulament, în special prin Articolul 5. Pentru vitamine şi minerale se vor aplica condiţiile pentru
menţiunea „sursă de”.

CONŢINUT RIDICAT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI)


O menţiune prin care se indică faptul că a fost crescut conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi, alţii decât vitaminele şi
mineralele, precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă
produsul respectiv corespunde condiţiilor pentru menţiunea „sursă de” iar conţinutul este crescut cu cel puţin 30%
comparativ cu cel al unui produs similar.

CONŢINUT REDUS DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI)


O menţiune prin care se indică faptul că a fost redus conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi, precum şi orice menţiune
care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai în cazul în care conţinutul este scăzut cu
cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar, cu excepţia micronutrienţilor, pentru care este acceptată
o reducere de 10% comparativ cu valoarea stabilită în Directiva Consiliului nr. 90/496/CEE şi a sodiului, sau a
valorii echivalente pentru sare, pentru care este acceptată o diferenţă de 25%.

DEGRESAT/LIGHT
O menţiune prin care se indică faptul că un produs este „degresat” sau „uşor” precum şi orice menţiune care poate
prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori vor respecta aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru termenul „conţinut
redus de”; menţiunea va fi de asemenea însoţită de o prezentare a caracteristicii /caracteristicilor care determină caracterul
„uşor” sau „degresat ’’ al produsului.

ÎN MOD NATURAL / NATURAL


Când un produs corespunde în mod natural condiţiei /condiţiilor stabilite în anexă pentru utilizarea unei menţiuni de
sănătate, termenul „în mod natural /natural” poate fi utilizat pentru a preceda menţiunea.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................