30.12.

2006

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 404/9

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

Având în vedere propunerea Comisiei, Având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

Hotărând în conformitate cu procedura stabilită în articolul 251 din Tratat (2),

Întrucât:

(1)

Un număr tot mai mare de alimente etichetate şi promovate în cadrul Comunităţii prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate pentru a se asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a le facilita opţiunile, produsele de pe piaţă trebuie să fie sigure şi etichetate corespunzător.

(4) Prezentul regulament trebuie aplicat pentru toate menţiunile nutriţionale şi de sănătate făcute în comunicările cu caracter comercial, inclusiv printre altele, promovarea generală a alimentelor şi campaniile publicitare precum cele care sunt suportate integral sau parţial de către autorităţile publice. Acesta nu trebuie aplicat pentru menţiunile realizate în comunicările care nu au caracter comercial, precum liniile directoare sau recomandările dietetice făcute de autorităţile şi organismele de sănătate publică sau comunicările cu caracter comercial sau necomercial din presă sau din cadrul publicaţiilor ştiinţifice. Prezentul regulament trebuie de asemenea aplicat pentru toate mărcile înregistrate şi alte nume de marcă ce ar putea fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate. (5) Menţiunile nutriţionale dăunătoare nu sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament; Statele Membre care intenţionează să introducă programe naţionale pentru menţiunile nutriţionale dăunătoare trebuie să prezinte aceste programe Comisiei şi celorlaltor State Membre conform prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 prin care se stabileşte o procedură privind prezentarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice precum şi a normelor privind serviciile Societăţii Informaţionale (6) La nivel internaţional, Codex Alimentarius a adoptat în 1991 Liniile Directoare Generale referitoare la menţiuni iar în 1997 a adoptat Liniile Directoare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale. În 2004, Codex Alimentarius a adoptat un amendament al celor din urmă. Acest amendament priveşte includerea menţiunilor de sănătate în cadrul Liniilor Directoare din anul 1997. O atenţie deosebită este acordată definiţiilor şi condiţiilor stabilite în Liniile Directoare ale Codexului. 7) Posibilitatea utilizării menţiunii „conţinut redus de grăsime” pentru grăsimea tartinabilă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2991/94 din 5 decembrie 1994 al Consiliului 1prin care se stabilesc normele pentru grăsimea tartinabilă ( ) ar trebui adaptate cât mai curând posibil la prevederile prezentului regulament. Între timp, pentru produsele reglementate prin acesta, se va aplica Regulamentul (CE) nr. 2991/94(4)
OJ L 204, 21.7.1998, pag. 37 Directivă modificată ultima oară prin Documentul de Aderare din 2003(5)

(2)

Diferenţele din cadrul prevederilor naţionale privind aceste menţiuni pot stânjeni libera circulaţie a alimentelor şi pot crea condiţii inegale în ceea ce priveşte concurenţa. Astfel, acestea produc un efect direct asupra funcţionării pieţei interne. În consecinţă, este necesară adoptarea unor norme comunitare privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate pentru alimente.

(3) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la etichetarea, prezentarea şi promovarea produselor alimentare (3) conţine prevederi generale referitoare la etichetare. Directiva 2000/13/CE interzice în general utilizarea informaţiilor care ar putea induce consumatorii în eroare sau prin care alimentelor le-ar putea fi atribuite proprietăţi medicale. Prin prezentul regulament se urmăreşte completarea principiilor generale ale Directivei 2000/13/CE şi stabilirea unor prevederi specifice privind utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor ca atare.
(1) OJ C 110, 30.4.2004, pag. 18. (2) Opinia Parlamentului European din 26 mai 2005 (OJ C 117 E, 18.5.2006, pag. 187), poziţia comună a Consiliului din 8 decembrie 2005 (OJ C 80 E, 4.4.2006, pag. 43) şi Poziţia Parlamentului European din 16 mai 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată). Decizia Consiliului din 12 octombrie 2006. 3 ( ) OJ L 109, 6.5.2000, pag. 29 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2003/89/CE (OJ L 308, 25.11.2003, pag. 15)

OJ C 316, 9.12.1994, pag. 2

În procesul de dezvoltare a profilelor nutriţionale trebuie avute în vedere diferitele categorii de alimente şi rolul acestor alimente în cadrul regimului alimentar general. proteinele şi fibrele. însă fără a se limita la acestea: vitamine. profilele ar trebui de asemenea să permită dezvoltarea produselor şi ar trebui să ţină seama de inconstanţa obiceiurilor şi tradiţiilor alimentare precum şi de faptul că produsele individuale pot deţine un rol important în cadrul alimentaţiei generale. (1)OJ L 183. (12) Suplimentele alimentare definite în Directiva 2002/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 privind aproprierea legislaţiei Statelor Membre referitoare la suplimentele alimentare (1) sub formă lichidă şi care nu conţin mai mult de 1. o cantitate semnificativă din substanţa care produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat ar trebui să fie asigurată de o parte din alimentele care se preconizează că vor fi consumate în mod rezonabil. (9) Alimentele promovate împreună cu menţiuni pot fi percepute de către consumatori ca prezentând avantaje nutriţionale. nu sunt considerate băuturi în condiţiile prezentului regulament. precum şi grăsimile polinesaturate şi grăsimile mononesaturate. este necesar ca substanţa să poată fi utilizată de organism. Deşi justificată din motive privind permiterea consumatorilor de a face alegeri informate. vitaminele şi mineralele. Este necesar să se asigure faptul că s-a demonstrat că substanţele pentru care se emit menţiuni au efecte nutriţionale sau fiziologice benefice. Se poate dovedi necesar să se acorde excepţii pentru cerinţele privind respectarea profilelor nutriţionale dezvoltate în cazul anumitor categorii de alimente în funcţie de rolul şi importanţa acestora în cadrul unui regim alimentar general. De asemenea. grăsimile saturate. (11) Dezvoltarea profilelor nutriţionale trebuie să aibă în vedere conţinutul de diferiţi nutrienţi şi substanţe care pot avea un efect fiziologic şi nutriţional. Acestea ar trebui să se bazeze pe date ştiinţifice generale în legătură cu relaţia dintre alimentaţie şi sănătate. de exemplu. În acest context. Suplimentar. pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor trebuie stabilite principii generale aplicabile pentru toate menţiunile realizate în privinţa alimentelor şi trebuie oferite consumatorilor informaţiile necesare pentru realizarea unor alegeri în deplină cunoştinţă a faptelor precum şi pentru crearea unor condiţii egale de concurenţă pentru domeniul alimentar. sarea /sodiul şi zaharurile. în consecinţă fiind necesară armonizarea acestora la nivelul Comunităţii. acizii graşi de tip trans. Cu toate acestea. carbohidraţii disponibili. al căror consum excesiv nu este recomandat. Acest lucru poate încuraja consumatorii să facă alegeri care să influenţeze direct cantitatea totală de nutrienţi individuali sau de alte substanţe absorbită într-un mod care nu respectă recomandările ştiinţifice. pag. fiziologice sau alt tip de avantaje pentru sănătate comparativ cu alte produse care nu au adăugaţi aceşti nutrienţi sau alte substanţe. 12. Prin urmare. acizi graşi esenţiali.2002. aminoacizi.12. conţinutul de alcool al produsului sau profilul nutriţional al produsului reprezintă criterii adecvate pentru a stabili dacă produsul trebuie să prezinte sau nu menţiui. diverse plante şi extracte din plante cu efecte nutriţionale sau fiziologice care ar putea fi prezente în alimente. avându-se în vedere recomandările Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. . dacă este cazul. 51. există posibilitatea ca utilizarea acestor criterii la nivel naţional să determine apariţia unor limitări ale comerţului intracomunitar. este necesar ca substanţa care face obiectul menţiunii să fie prezentă în produsul final în cantităţi suficiente sau să fie absentă sau prezentă în cantităţi reduse corespunzător pentru producerea efectului nutriţional sau fiziologic menţionat. Pentru gestionarea acestui potenţial efect nedorit. Acestea ar fi reprezentate de sarcini tehnice complexe iar adoptarea măsurilor necesare trebuie încredinţată Comisiei. minerale inclusiv oligoelemente. Profilele nutriţionale prevăzute în prezentul regulament ar avea ca unic scop gestionarea condiţiilor în care se emit menţiuni. în special cele precum grăsimile. este necesară impunerea anumitor restricţii cu privire la produsele care prezintă menţiuni.7. fibre. (13) Există numeroase menţiuni utilizate în prezent pentru etichetarea şi promovarea alimentelor în anumite State Membre făcând referire la substanţe ale căror beneficii nu au fost demonstrate sau despre care nu există în prezent suficiente dovezi ştiinţifice.2 % volum de alcool.30. ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare când aceştia încearcă să facă alegeri sănătoase în contextul unei alimentaţii echilibrate. (14) Pentru asigurarea faptului că menţiunile emise sunt conforme cu realitatea. alţii decât zaharurile. (10) Aplicarea profilelor nutriţionale ca şi criteriu ar avea ca scop evitarea situaţiilor în care menţiunile nutriţionale şi de sănătate ascund statutul nutriţional al unui produs alimentar.2006RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/10 (8) Există o gamă largă de nutrienţi şi alte substanţe inclusiv. factori precum prezenţa anumitor substanţe.

90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind etichetarea nutriţională a produselor alimentare (2) . 89/398/CE din 3 mai 1989 referitoare la apropierea legislaţiei Statelor Membre privind produsele alimentare pentru uz nutriţional special (3).. În cazul în care menţiunile vizează un anumit grup de consumatori. atent şi circumspect. cum este cazul copiilor. în cazul existenţei unor menţiuni nutriţionale pe etichete. informaţia transmisă ar trebui să fie cea a Grupei 2 definită în articolul 4. însă impune prevederi pentru a preveni exploatarea consumatorilor care. iar operatorii din cadrul domeniului alimentar care utilizează astfel de menţiuni trebuie să le confirme pe acestea. În consecinţă. Testul consumatorului obişnuit nu este un test statistic. restabilite”. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie şi ar trebui să fie cuprinzătoare pentru toate alimentele care prezintă menţiuni... Pentru a se asigura evaluarea ştiinţifică armonizată a acestor menţiuni. (16) Probele ştiinţifice ar trebui să reprezinte principalul aspect care trebuie luat în considerare pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate. Statele Membre pot menţine sau adopta măsuri pertinente la nivel naţional. pentru a stabili reacţia tipică a consumatorului obişnuit într-un anumit caz. mutatis mutandis. Mai mult. (21) Condiţiile pentru menţiuni precum „fără lactoză” sau „fără gluten” care vizează un grup de consumatori suferind de tulburări specifice ar trebui reglementate de Directiva Consiliului nr.. fibre sau sodiu.. în prezentări sau publicitate. Conform acestei directive. În conformitate cu principiul proporţionalităţii şi pentru a permite aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie conţinute de acesta. Va fi necesar ca instanţele şi autorităţile naţionale să-şi exercite propriile resurse de judecată. Cu toate acestea. (20) De asemenea. exceptând publicitatea generală. sunt extrem de vulnerabili la menţiunile înşelătoare..”. se supun condiţiilor stabilite pentru menţiunea „sursă de. (18) Având în vedere imaginea pozitivă asociată alimentelor care prezintă menţiuni nutriţionale şi de sănătate precum şi potenţialul efect pe care aceste alimente îl poate avea asupra obiceiurilor alimentare sau asupra cantităţii totale de nutrienţi absorbită. conform consideraţiilor Curţii de Justiţie. „cu adaos de . de la adoptarea Directivei Consiliului 84/450/CEE din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (1).2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/11 (15) Este important ca menţiunile asociate alimentelor să fie înţelese de consumatori şi de asemenea. al Directivei 90/496/CEE. în cazul menţiunilor comparative.. cu excepţia cazurilor de publicitate generală.. alineatul 1.”. este recomandabil să se evalueze efectul menţiunii din punctul de vedere al reprezentantului obişnuit al grupului respectiv. în mod rezonabil. prezentul regulament ia ca referinţă consumatorul obişnuit.. În cazul existenţei unei menţiuni nutriţionale pentru zaharuri. Până în momentul elaborării acestor menţiuni la nivel comunitar. cultural şi lingvistic. este important ca aceştia să fie protejaţi împotriva menţiunilor false. această directivă stipulează posibilitatea ca produsele alimentare pentru consum general să poată indica oportunitatea utilizării acestora de către respectivele grupuri de consumatori. Orice menţiune despre care se consideră că prezintă aceeaşi importanţă pentru consumatori ca şi menţiunile nutriţionale incluse în lista menţionată anterior. având în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie. (22) Utilizarea menţiunilor de sănătate în cadrul Comunităţii nu trebuie autorizate decât în urma unei evaluări din punct de vedere ştiinţific realizată la cele mai înalte standarde.” sau „îmbogăţit cu . prin propriile caracteristici.. se supune condiţiilor de utilizare precizate în prezentul regulament. este bine informat. Pentru obţinerea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. aceste evaluări ar trebui desfăşurate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. care. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate.”. ar trebui elaborată o listă a menţiunilor nutriţionale acceptate şi a condiţiilor specifice de utilizare a acestora pe baza condiţiilor privind utilizarea acestor menţiuni convenite la nivel naţional şi internaţional şi stabilite în legislaţia comunitară. Mai mult. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea acestor menţiuni. „.30. consumatorul ar trebui să fie în măsură de a evalua calitatea nutriţională globală a acestora.. (19) Directiva Consiliului nr.12. conţine prevederi general privind etichetarea. cum sunt: „cu... este necesar ca produsul comparat să fie clar identificat de către consumatorul final. hidrocarburile saturate. obligaţia de a furniza informaţiile Grupei 2 ar trebui aplicată. menţiunile referitoare la adăugarea de vitamine şi minerale. (17) Menţiunile nutriţionale sau de sănătate nu ar trebui emise dacă acestea nu sunt conforme principiilor nutritive şi de sănătate sau dacă încurajează sau coordonează consumul excesiv de alimente sau dacă acestea compromit bunele practici alimentare. Lista ar trebui actualizată periodic pentru a corespunde progreselor ştiinţifice şi tehnologice. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a considerat în deliberările sale în cazuri implicând publicitatea. De exemplu. etichetarea nutriţională ar trebui să fie obligatorie. în funcţie de elementele de ordin social. că este necesar să se analizeze efectul acesteia asupra unui consumator tipic virtual.

6.10. 51). .1984. pag.10.(1) OJ L 250. pag.2003. pag.2003. pag.9. 17 Directivă modificată ultima oară prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 149. 19. Directivă modificată ultima oară prin Directiva Comisiei 2003/120/EC (OJ L 333. 20.12. 30. 1).1990. 1882/2003 a Parlamentului European şi a Consiliului (OJ L 284. 27. 31. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 11. pag.1989.2005. (2) OJ 276. 40. 22). pag. 6. (3) OJ L 186.6.

se consideră că este necesar ca această limitare să fie extinsă pentru toate alimentele. lista menţionată anterior ar trebui revizuită imediat. pentru a se facilita monitorizarea eficientă a acestor produse. este necesară adoptarea la nivelul Comunităţii a unei liste a acestor menţiuni autorizate. această protecţie ar trebui restricţionată în viitor în scopul de a se evita reperarea inutilă a studiilor şi a testelor.2006 (23) Există numeroşi factori. Aceste revizuiri reprezintă măsuri tehnice pentru implementare iar adoptarea acestora ar trebui încredinţată Comisiei în scopul simplificării şi accelerării acestei proceduri. (32) Având în vedere caracteristicile speciale ale alimentelor prezentând menţiuni. iar transmiterea unui mesaj cuprinzător. clare. ori de câte ori acest lucru este necesar. sigure şi utile pentru consumator în procesul de alegere a unui regim alimentar sănătos. Cerinţele specifice de etichetare ar trebui de asemenea aplicate în ceea ce priveşte menţiunile emise în legătură cu reducerea riscului de îmbolnăvire. prezentarea sau promovarea produselor reglementate prin respectiva Directivă. (31) Pentru încurajarea cercetării şi dezvoltării în industria agroalimentară se recomandă protejarea investiţiilor realizate de către reformatori în cursul acţiunii de colectare a informaţiilor şi datelor pentru fundamentarea aplicaţiilor înaintate conform prezentului regulament. trebuie supuse unui alt tip de evaluare şi autorizare. . (33) Pentru a permite operatorilor din domeniul alimentar să se adapteze la cerinţele prezentului regulament sunt necesare măsuri de tranziţie corespunzătoare. (24) În lumina Directivei Comisiei nr.L 404/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. organismele de monitorizare ar trebui să dispună de mijloace suplimentare celor utilizate în mod obişnuit. (25) Menţiunile de sănătate. nivelul de activitate fizică. consumul de tutun sau de alte droguri. (27) Un regim alimentar variat şi echilibrat reprezintă o premisă obligatorie pentru o bună sănătate iar produsele individuale au o importanţă relativă în contextul unui regim alimentar general. regimul alimentar reprezintă unul dintre numeroşii factori care influenţează apariţia anumitor boli la oameni. în urma unei consultări a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor. formularea şi modalitatea de prezentare a menţiunilor de sănătate luate în considerare în Opinia Autorităţii Europeane pentru Siguranţa Alimentelor şi în procedura ulterioară de autorizare. Comisia ar trebui să elaboreze şi să actualizeze un registru disponibil publicului şi care să conţină listele acestor menţiuni. în etichetarea. (28) Pentru asigurarea faptului că menţiunile de sănătate sunt reale. (26) Pentru adaptarea la progresele ştiinţifice şi tehnologice. Totuşi. (29) În anumite situaţii. expunerea ambientală şi stresul pot influenţa apariţia anumitor boli la oameni. Comunicările referitoare la aceste funcţii sunt prin urmare extrem de complexe. alţii decât cei alimentari. 6. acestea să fie demonstrate ştiinţific. care pot influenţa funcţiile psihologice şi comportamentale.3. pag. numai evaluările ştiinţifice nu pot oferi toate informaţiile pe care ar trebui să se bazeze o decizie privind evaluarea riscurilor. (1) OJ L 55. 96/8/CE din 26 februarie 1996 privind alimentele destinate pentru utilizare în dietele hipocalorice pentru pierderea în greutate (1) prin care se interzice orice informaţie referitoare la nivelul sau gradul de pierdere a greutăţii în urma utilizării acestor alimente. predispoziţia genetică. (30) Pentru asigurarea transparenţei şi pentru a se evita aplicaţii multiple referitoare la menţiuni care au fost deja evaluate. trebuie avuţi în vedere alţi factori legitimi şi importanţi în ceea ce priveşte chestiunea respectivă. Alţi factori precum vârsta.1996. se recomandă ca la utilizarea unor menţiuni psihologice şi comportamentale. real şi semnificativ în cadrul unei scurte menţiuni care să fie utilizată în etichetarea şi promovarea alimentelor este dificil de realizat. 22. În consecinţă. În consecinţă. altele decât cele prin care se face referire la reducerea riscului de îmbolnăvire pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general.12. Mai mult. În consecinţă.

un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. acela de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce priveşte menţiunile nutriţionale şi de sănătate. în acelaşi timp. . 1999/468/CE din 28 iunie 1999 prin care se stabilesc procedurile pentru exercitarea autorităţii de implementare acordate Comisiei (2). prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menţionat. furnizând. nu poate fi atins în mod adecvat de Statele Membre.7. acest lucru realizându-se în mod corespunzător la nivel comunitar. 35) Măsurile necesare pentru implementarea prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Hotărârea Consiliului nr. pag.(34) Deoarece obiectivul prezentului regulament şi anume. (2) OJ L 184. În conformitate cu principiul proporţionalităţii definit în articolul menţionat.1999. 23. 17. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii definit în articolul 5 din Tratat.

„operator în domeniul alimentar”. sodiul. „zaharuri”. prin care se declară. 2. articolul 3 alineatul 3. CAPITOLUL I Articolul 2 OBIECT. 1. „proteine”. şcoli. De asemenea. (b) definiţia pentru „supliment alimentar” precizată în Directiva 2002/46/CE este valabilă. 3. cantine şi altor asemenea furnizori de produse alimentare pentru colective. „grăsimi mononesaturate”. Mărcile înregistrate. vitaminele şi mineralele menţionate în anexa Directivei 90/496/CEE şi substanţele care aparţin sau fac parte din aceste categorii. (d) definiţia pentru „etichetare” precizată în articolul 1 alineatul 3 punctul a din Directiva 2000/13/CE sunt valabile. „carbohidraţi”. pag. spitale. Prezentul regulament se va aplica menţiunilor nutriţionale şi de sănătate emise în comunicările comerciale. „grăsimi polinesaturate” şi „fibre” precizate în Directiva 90/496/CEE sunt valabile. (a) definiţia pentru „alimente”. „menţiune” semnifică orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatorie conform legislaţiei comunitare şi naţionale.12. „plasare pe piaţă” şi „consumator final” precizate în articolul 2. „hidrocarburi saturate”. Prezentul regulament armonizează prevederile stabilite prin legislaţia. 30. sunt valabile. fibrele. în prezentări sau în promovarea unui aliment. (1)OJ L 229. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 prin care se stabilesc principiile şi prevederile generale ale legii privind alimentele. „nutrient” semnifică proteinele. articolul 3 alineatul 8 şi articolul 3 alienatul (18) din Regulamentul (CE) nr.30.1980. se sugerează sau se insinuează faptul că respectivul aliment prezintă caracteristici speciale. 4. DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII Definiţii Articolul 1 1. „grăsime”. prezentarea sau promovarea alimentelor care urmează să fie prezentate consumatorilor finali ca atare. care pot fi interpretate ca menţiuni nutriţionale şi de sănătate pot fi folosite fără a se supune procedurilor prevăzute în prezentul regulament. grăsimea.8. în prezentare sau promovare care să corespundă prevederilor din prezentul Regulament.2006 RO ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/13 (c) Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (2). Prezentul regulament se va aplica fără a aduce atingere. inclusiv alimentele care sunt plasate pe piaţă neambalate sau sunt furnizate în vrac. fie în etichetarea. se înfiinţează Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi se stabilesc procedurile pentru chestiunile implicând siguranţa alimentelor (3). grafică sau simbolică. următoarelor prevederi comunitare: (a) Directiva 89/398/CE şi directivele adoptate în temeiul acesteia. numele de marcă sau numele comerciale care apar pe etichete. se va aplica în ceea ce priveşte alimentele destinate furnizării către restaurante. . Obiect şi domeniu de aplicare În sensul prezentului regulament: 1. Regulamentul (CE) Nr. sub orice formă. 2. carbohidraţii. 1882/2003. Sunt valabile de asemenea şi următoarele definiţii: 1. inclusiv reprezentarea ilustrată. Directivă modificată ultima oară prin 2. (b) Directiva Consiliului 80/777/CEE din 15 iulie 1980 privind apropierea legislaţiei Statelor Membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale (1). cu condiţia ca acestea să fie însoţite de menţiuni nutriţionale sau de sănătate asociate emise pe etichete. reglementările sau acţiunile administrative ale Statelor Membre în legătură cu menţiunile nutriţionale şi de sănătate în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor. (c) definiţiile pentru „etichetare nutriţională”.

1 Directivă modificată prin Regulamentul (CE) Nr. „alte substanţe” semnifică o substanţă. alta decât un nutrient. p.2002. 4) .12.1998.9. 1.3. 29. (3) OJ L 31. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) Nr. pag.2003. 1642/2003 (OJ L 245. 1882/2003. 32. pag.2. 5. care produce un efect nutriţional sau fiziologic. (2) OJ 330.

(b) rolul şi importanţa alimentelor (sau a categoriilor de alimente) în cadrul regimului alimentar al populaţiei în general sau. 178/2002. 5. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate pot fi utilizate pentru etichetarea. Condiţii pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate 7. „Autoritate” semnifică Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. „menţiune de sănătate” semnifică orice menţiune prin care se declară. a unui aliment sau a uneia dintre componentele sale. inclusiv excepţii. inclusiv condiţii pentru aplicarea acestora. Comisia va dezvolta. zaharurile şi sărurile /sodiul. şi /sau (b) nutrienţilor sau substanţelor pe care acesta (i) le conţine. (d) să declare. 1. (c) să încurajeze sau să coordoneze consumul excesiv de alimente. precum grăsimea. Până la data de 19 ianuarie 2009. se reduc factorii de risc asociaţi apariţiei unei boli la om. . Articolul 4 6. al anumitor grupuri de risc. ambiguă sau înşelătoare.12. inclusiv al copiilor.L 404/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. (ii) le conţine într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu le conţine. pot fi adoptate derogări. prezentarea şi promovarea alimentelor plasate pe piaţă în cadrul Comunităţii numai dacă acestea sunt conform prevederilor prezentului regulament.2006 4. În cazul nutrienţilor pentru care un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi o cantitate suficientă. „reducerea riscului de îmbolnăvire ” semnifică orice menţiune de sănătate prin care se declară. acizii graşi saturaţi. alineatul 2. (ii) o oferă într-o măsură mai mică sau mai mare sau (iii) nu o oferă. precum şi condiţiile pentru utilizarea menţiunilor nutriţionale sau de sănătate referitor la profilele nutriţionale respective. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. după caz. utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate nu va: (b) da naştere la îndoieli privind siguranţa şi /sau oportunitatea nutriţională a altor alimente. se sugerează sau se insinuează faptul că există o legătură între o categorie de alimente. textual sau prin reprezentări ilustrate. să sugereze sau să insinueze faptul că un regim alimentar variat şi echilibrat nu poate oferi în general cantitatea adecvată de nutrienţi. CAPITOLUL II PRINCIPII GENERALE Aceste profile nutriţionale dezvoltate pentru alimente şi /sau anumitor categorii de alimente. Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE şi 84/450/CE. avându-se în vedere condiţiile speciale existente în Statele Membre. (a) fi falsă. se sugerează sau se insinuează faptul că prin consumarea unei categorii de alimente. profile nutriţionale specifice şi condiţii. (e) facă referiri la modificarea unor funcţii ale organismului care ar putea determina apariţia sau ar exploata sentimentul de neîncredere al consumatorilor. un aliment sau una dintre componentele sale şi sănătate. înfiinţată prin Regulamentul (CE) nr. în special: Articolul 3 Principii generale pentru toate menţiunile (a) cantitatea anumitor nutrienţi sau a altor substanţe conţinute de aliment. se sugerează sau se insinuează faptul că un aliment prezintă caracteristici nutriţionale speciale datorită: (a) energiei (valorii calorice) pe care acesta (i) o oferă. grafice sau simbolice. care să fie respectate referitor la utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor şi /sau categoriilor de alimente. alineatul 2. acizii graşi de tip trans. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. vor fi formulate avându-se în vedere. „menţiune nutriţională” semnifică orice menţiune prin care se declară.

.(c) compoziţia nutriţională generală a alimentului şi prezenţa nutrienţilor despre care s-a demonstrat ştiinţific faptul că au efect asupra sănătăţii. Profilele nutriţionale vor fi fundamentate pe dovezi ştiinţifice referitoare la alimentaţie şi nutriţie şi la relaţia acestora cu sănătatea.

30. sau. (ii) nu este prezent sau este prezent într-o cantitate redusă. în conformitate cu instrucţiunile producătorului. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. Articolul 5 Condiţii generale 1. vor fi aprobate fără a fi asociate unui profil pentru nutrientul/nutrienţii pentru care se emite menţiunea. concentrată în special asupra: (i) stabilirii faptului dacă profilele trebuie dezvoltate pentru alimente în general şi /sau pentru categoriile de alimente. (b) nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite o menţiune: Profilele nutriţionale şi condiţiile de utilizare a acestora vor fi adaptate pentru a corespunde progreselor ştiinţifice importante. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. (c) unde este cazul. În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. (b) menţiuni nutriţionale. alineatul 2 şi în lumina probelor ştiinţifice. în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori. Comisia va organiza consultări cu părţile implicate.2% volum de alcool nu vor prezenta: (a) menţiuni de sănătate. o recomandare ştiinţifică pertinentă. pot fi aplicate reglementări naţionale. care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat. nutrienţi sau de alte substanţe pentru care se emite menţiunea prezintă un efect nutriţional sau fiziologic benefic. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se vor emite pentru alimentele gata preparate. a acizilor graşi de tip trans. a acizilor graşi saturaţi. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate va fi aprobată numai cu respectarea următoarelor condiţii: (iii) selectarea cantităţilor /bazei de referinţă pentru profile. (iv) abordării privind calcularea profilelor şi (v) testării sistemului propus. alineatul 2. 2. conform legislaţiei comunitare sau. într-o cantitate care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat imediat. în timp de 12 luni. conform datelor obţinute în mod ştiinţific. sau 2. 3.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/15 În procesul de stabilire a profilelor nutriţionale. în lipsa unor astfel de reglementări. . 4. conform legislaţiei comunitare. cu respectarea prevederilor Tratatului. altele decât cele referitoare la reducerea conţinutul de alcool sau energetic. 3. (e) conformarea la condiţiile specifice stabilite în Capitolul III sau în Capitolul IV. Prin acordarea unei derogări de la alineatul 1. pot fi stabilite în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific. (d) cantitatea din produs care se preconizează să fie consumată în mod rezonabil oferă o cantitate importantă de nutrienţi sau de alte substanţe la care face referire menţiunea. (a) s-a dovedit că prezenţa. nutrientul sau celelalte substanţe pentru care se emite menţiunea există într-o formă care poate fi utilizată de organism. în lipsa unor astfel de reglementări. altele decât cele menţionate la alineatul 3.12. (ii) selecţiei şi analizei nutrienţilor care vor fi luaţi în considerare. Băuturile care conţin mai mult de 1. după caz. oferă o cantitate importantă care va produce efectul nutriţional sau fiziologic menţionat. În lipsa unor reglementări comunitare specifice privind menţiunile nutriţionale referitoare la reducerea sau absenţa alcoolului sau conţinutului energetic din băuturile care conţin în mod obişnuit alcool. Alimentele sau categoriile de alimente. pentru care se vor limita sau se vor interzice menţiuni nutriţionale sau de sănătate. menţiunile de sănătate care fac referire la reducerea grăsimilor. 5. Comisia va solicita Autorităţii să furnizeze. absenţa sau conţinutul redus în cadrul unui aliment sau al unei categorii de alimente. a zaharurilor şi a sărurilor /sodiului. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate poate fi aprobată numai dacă se poate preconiza că un consumator obişnuit înţelege efectele benefice prezentate în menţiune. (i) este conţinut de produsul final într-o cantitate importantă. în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. cu condiţia respectării condiţiilor din prezentul regulament.

Autorităţile competente ale Statelor Membre pot solicita unui operator din domeniul alimentar sau unei persoane care plasează un produs pe piaţă să prezinte toate elementele şi datele importante pentru a dovedi conformarea la regulament. unde este cazul. informaţia care va fi furnizată va fi reprezentată de informaţiile aparţinând Grupei 2. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate vor fi bazate şi fundamentate pe date ştiinţifice aprobate la nivel general. Se va declara diferenţa dintre cantitatea unui nutrient şi /sau valoarea energetică iar comparaţia va face referire la aceeaşi cantitate de alimente. Menţiunile nutriţionale vor fi acceptate numai dacă sunt incluse în lista prezentată în anexă şi dacă respectă condiţiile din prezentul . Obligaţia şi modalităţile de informare conform Directivei 90/496/EEC se vor aplica. alineatul 1 al Directivei 90/496/CEE. avându-se în vedere o gamă de alimente din categoria respectivă. inclusiv alimente aparţinând altor mărci. alineatul 2 şi. informaţiile nutriţionale vor fi furnizate conform articolului 8 al Directivei 2002/46/CEE.2006 2. Menţiunile nutriţionale comparative vor realiza o comparaţie între compoziţia alimentului respectiv şi o gamă de produse din aceeaşi categorie care nu au o compoziţie care să permită asocierea unei menţiuni. CAPITOLUL IV MENŢIUNI DE SĂNĂTATE Suplimentar. mutatis mutandis. Menţiuni comparative 3. se pot realiza comparaţii numai între alimente aparţinând aceleiaşi categorii. Articolul 10 Condiţii specifice În cazul suplimentelor alimentare. CAPITOLUL III regulament. Articolul 7 Informaţii nutriţionale 2. în cazul în care se emit menţiuni de sănătate. INFORMAŢII NUTRIŢIONALE Articolul 8 Condiţii specifice 1. cantitatea /cantităţile de substanţă /substanţe la care face referire o menţiune nutriţională sau de sănătate şi care nu este inclusă în procesul de etichetare nutriţională va /vor fi de asemenea declarată /declarate în cadrul aceluiaşi câmp vizual ca şi informaţiile nutriţionale şi pot fi exprimate conform articolului 6 al Directivei 90/496/CEE. 1. Articolul 9 2. după consultarea Autorităţii. 1.L 404/16 RO Articolul 6 Fundamentele ştiinţifice pentru menţiuni Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. cu excepţia cazurilor de publicitate generală.12. 1. Vor fi adoptate amendamente la anexă în conformitate cu procedurile menţionate în articolul 24. Cu toate acestea. Menţiunile de sănătate vor fi interzise dacă nu respectă cerinţele generale din Capitolul II şi cerinţele specifice din prezentul capitol şi dacă nu sunt autorizate în conformitate cu prezentul regulament şi incluse în lista menţiunilor autorizate prevăzută în articolele 13 şi 14. conform articolului 4. Operatorii din domeniul alimentar care emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate vor justifica utilizarea respectivei menţiuni. dacă este cazul. Fără a aduce atingere Directivei 84/450/CEE.

. în cadrul prezentărilor şi publicităţii: (a) o declaraţie prin care este indicată importanţa unui regim alimentar variat şi echilibrat pentru un mod de viată sănătos. şi (d) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate dacă sunt consumate în exces. (b) cantitatea de alimente şi tiparul de consum necesare pentru obţinerea efectului benefic indicat. (c) unde este cazul.2. o declaraţie destinată persoanelor care trebuie să evite utilizarea alimentelor. în lipsa acestora. Menţiunile de sănătate vor fi permise numai dacă următoarele informaţii sunt prezente pe etichete sau.

. dacă: 4. Orice completare a menţiunilor incluse în lista precizată la alineatul 3 pe baza noilor date ştiinţifice obţinute şi /sau care include o solicitare privind protejarea datelor cu drept de proprietate va fi adoptată conform procedurii menţionate în articolele 15 – 18 (c) menţiuni care fac referire la recomandările anumitor medici sau profesionişti din domeniul sănătăţii şi ale altor asociaţii neprecizate în Articolul 11. 5. (b) menţiuni care fac referire la volumul sau ritmul de pierdere în greutate.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/17 3. (i) se bazează pe date ştiinţifice aprobate la nivel general . Statele Membre vor furniza Comisiei listele de menţiuni precizată în alineatul 1până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu. până la data de 31 ianuarie 2010 cel târziu. în conformitate cu prevederile Tratatului. şi Articolul 11 (ii) sunt bine înţelese de către consumatorii obişnuiţi. Modificările aduse listei menţionate la alienatul 3 pe baza unor date ştiinţifice aprobate la nivel general vor fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. 4. care sunt incluse în lista prevăzută la alineatul 3 pot fi emise fără a mai fi supuse procedurii de autorizare stabilite în articolele 15 .18. la slăbire sau controlarea greutăţii sau la reducerea senzaţiei de foame sau la sporirea senzaţiei de saţietate sau la reducerea valorii energetice a regimului alimentar. alineatul 2 şi.12. la iniţiativa Comisiei sau în urma solicitărilor din partea Statelor Membre. Menţiuni de sănătate care descriu sau fac referire la: (a) rolul unui nutrient sau al altei substanţe pentru creşterea. sau (c) fără a aduce atingere Directivei 96/8/CE. se pot aplica reglementările naţionale corespunzătoare. Articolul 12 3. dacă este necesar. vor fi adoptate linii directoare pentru implementarea prezentului articol în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. alineatul 2. iar aceasta va fi însoţită de condiţiile aplicabile acestora şi de informaţii privind fundamentele ştiinţifice corespunzătoare. alineatul 2 după consultarea Autorităţii. Referirile la beneficiile generale. o listă a menţiunilor aprobate menţionate la alineatul 1 precum şi toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestor menţiuni Restricţii privind utilizarea anumitor menţiuni de sănătate Următoarele menţiuni de sănătate nu vor fi aprobate: (a) menţiuni prin care se sugerează faptul că sănătatea ar putea avea de suferit dacă alimentul nu este consumat.30. nespecifice ale nutrientului sau alimentului referitoare la buna sănătate generală sau la starea de bine asociată stării de sănătate pot fi realizate numai dacă sunt însoţite de menţiuni de sănătate specifice. Unde este cazul. în special operatorii din domeniul alimentar şi grupurile de consumatori. (b) la funcţiile psihologice şi comportamentale. altele decât cele referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire 1. incluse în listele prevăzute la articolele 13 şi 14. Comisia va adopta la nivelul Comunităţii. Ulterior consultării Autorităţii. în urma consultării cu părţile implicate. În lipsa unor reglementări comunitare specifice referitoare la recomandarea sau sponsorizarea de către asociaţiile medicale naţionale a acţiunilor caritative asociate domeniului sănătăţii. Asociaţiile medicale naţionale şi acţiunile caritative asociate domeniului sănătăţii 2. în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. Articolul 14 Menţiunile referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire Articolul 13 Menţiuni de sănătate.

Fără a se ţine seama de prevederile articolului 2. . punctul b al Directivei 2000/13/CE. alineatul 1. menţiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire pot fi emise dacă includerea acestora în lista menţiunilor aprobate împreună cu toate condiţiile necesare pentru utilizarea acestora.dezvoltarea şi funcţiile organismului. sau 1. a fost autorizată în conformitate cu procedura menţionată în articolele 15 – 18 din prezentul Regulament.

În strânsă colaborare cu Autoritatea. 3. prin etichetare. şi (iii) va pune la dispoziţia Autorităţii solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. (a) numele şi adresa solicitantului. o indicare a informaţiei care trebuie considerată ca fiind protejată prin drepturi proprietateînsoţită de justificări care să poată fi verificate. a studiilor independente analizate de experţi. sau în lipsa acesteia. se va înainta o solicitare de autorizare conform următoarelor paragrafe: 2. Autoritatea va încerca să îşi exprime opinia în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări valabile. Articolul 16 Opinia Autorităţii: 1. (d) dacă este posibil. inclusiv reglementări privind pregătirea şi prezentarea solicitării. Autoritatea sau autoritatea naţională competentă prin intermediul Autorităţii. Pentru a-şi pregăti opinia. Confirmarea va preciza data la care solicitarea a fost primită. dacă este cazul. . (a) Autoritatea naţională competentă: (i) va confirma în scris primirea solicitării în termen de 14 zile de la primirea acesteia. prin prezentare sau promovare se vor furniza de asemenea declaraţii în legătură cu faptul că boala la care se face referire prin menţiunea respectivă prezintă numeroşi factori de risc şi că modificarea unui astfel de factor poate sau nu avea efecte benefice. În afara cerinţelor generale menţionate în prezentul regulament şi a cerinţelor specifice precizate la alineatul 1. Solicitantul va înainta următoarele: 5. punctul g. de (e) o copie a altor cercetări ştiinţifice care sunt importante pentru respectiva menţiune. 4. care au fost realizate în legătură cu menţiunea.L 404/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. să solicite aplicantului completarea informaţiilor suplimentare care însoţesc solicitarea într-un anumit termen. (b) Autoritatea: (i) va notifica fără întârziere solicitarea celorlalte State Membre şi Comisiei şi va pune la dispoziţia acestora solicitarea şi orice alte informaţii suplimentare furnizate de către solicitant. are dreptul. (ii) va pune la dispoziţia publicului rezumatul solicitării. Ulterior consultării Autorităţii. în cazul menţiunilor privind reducerea riscului de îmbolnăvire. conform prevederilor din alineatul 3. (f) o propunere privind formularea menţiunii de sănătate pentru care se doreşte obţinerea autorizaţiei inclusiv. 2.2006 2. a condiţiilor specifice de utilizare.12. Comisia va elabora în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. în special IMM-urile. (c) o copie a cercetărilor inclusiv. Autoritatea: (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. Acest termen va fi extins în cazul în care Autoritatea doreşte ca solicitantul să prezinte mai multe informaţii. în conformitate cu prevederile din alineatul 2. Articolul 15 (g) un rezumat al solicitării. dacă este posibil. (a) va verifica dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este susţinută de date ştiinţifice. (c) va oferi consiliere referitor la faptul dacă formularea propusă pentru menţiunea de sănătate este elocventă şi revelatoare pentru consumatorii obişnuiţi. alineatul 2 condiţii de implementare pentru aplicarea prezentului articol. Comisia va face publice liniile directoare şi instrumentele tehnice corespunzătoare pentru a sprijini operatorii din domeniul alimentar. precum şi orice alt material care este în măsură de a demonstra faptul că menţiunea de sănătate corespunde criteriilor prevăzute în prezentul regulament. Solicitare de autorizare 1. dacă este cazul. în procesul de pregătire şi prezentare a solicitărilor de evaluare ştiinţifică. (ii) va informa fără întârziere Autoritatea. Solicitarea va fi transmisă autorităţii naţionale competente din cadrul Statelor Membre. (b) va analiza dacă formularea menţiunii corespunde criteriilor stabilite în prezentul regulament. 3. Dacă se face referire la prezentul articol.

Autoritatea îşi va face publică opinia. Autoritatea va transmite imediat opinia sa Comisiei. 1. conform condiţiilor aplicabile acestora. Comisia va furniza o justificare a acestor diferenţe. Aplicantul /utilizatorul unei menţiuni incluse într-una din listele prevăzute în articolele 13 şi 14 poate solicita modificarea listei respective. În cazul în care decizia preliminară nu corespunde opiniei Autorităţii. fără întârziere solicitantul referitor la decizia adoptată şi va publica detaliile acestei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Autoritatea îşi va face publică opinia. celorlalte State Membre şi solicitantului. 1.30. Se va aplica mutatis mutandis procedura menţionată în articolele 15 – 17. cea dintâi va include următoarele detalii: (a) numele şi adresa solicitantului. Orice decizie preliminară prin care se modifică lista menţiunilor de sănătate aprobate va include detaliile precizate în articolul 16. inclusiv un raport prezentând evaluarea realizată privind menţiunea de sănătate şi precizând motivele pentru această opinie precum şi informaţiile pe care aceasta este fundamentată. . alineatul 4. Decizia finală privind solicitarea va fi adoptată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 24. Comisia va informa. autorizaţia va fi modificată. suspendarea sau anularea autorizaţiilor Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. o decizie preliminară privind listele de menţiuni de sănătate aprobate. Comisia va prezenta comitetului menţionat în articolul 22. alineatul 2. 3. alineatul 2. În termen de 3 luni de la primirea opiniei Autorităţii.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/19 4. condiţiile şi restricţiile de utilizare a alimentului şi /sau orice declaraţie sau avertisment suplimentar care ar trebui să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă sau în publicitate. 4. Modificarea. Autoritatea va transmite opinia sa Comisiei. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. solicitantului iniţial al menţiunii în chestiune. Statelor Membre şi. luând în considerare opinia Autorităţii. 6. 5. Acordarea autorizaţiei nu va reduce răspunderea civilă şi penală a operatorilor din domeniul alimentar în legătură cu respectivul aliment.12. (b) nutrientul sau alte substanţe sau alimentul sau categoria de alimente pentru care se doreşte emiterea unei menţiuni. unde este cazul. În cazul în care opinia este favorabilă autorizării respectivei menţiuni de sănătate. Conform articolului 38. Autoritatea va emite o opinie referitoare la faptul dacă o menţiune de sănătate inclusă în listele prevăzute în articolele 13 şi 14 corespunde condiţiilor din prezentul regulament. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. 2. a condiţiilor specifice de utilizare. dacă este cazul. cu respectarea prevederilor articolului 20. Dacă este cazul. Articolul 18 6. Solicitantul sau reprezentanţi ai publicului pot transmite Comisiei observaţii în termen de 30 de zile de la difuzarea opiniei. 5. 178/2002. La iniţiativa sa sau urmare a unei solicitări a Statelor Membre sau din partea Comisiei. suspendată sau revocată în conformitate cu procedura menţionată în articolul 17. (d) dacă este posibil. prevederi relevante ale legislaţiei comunitare precum şi alţi factori legitimi importanţi pentru chestiunea analizată. 178/2002. de către orice operator din domeniul alimentar. (c) formularea recomandată pentru menţiunea de sănătate propusă inclusiv. precum şi caracteristicile speciale ale acestuia. Conform articolului 38. Articolul 17 Autorizare la nivel comunitar 2. Menţiunile de sănătate incluse în lista prevăzută în articolele 13 şi 14 pot fi utilizate. Comisia va analiza opinia Autorităţii şi observaţiile primite în termen cât mai scurt.

2. Articolul 22 Procedura naţională Articolul 20 1. 3. 178/2002 (denumit în continuare „Comitet”) dacă cea dintâi consideră că o astfel de consultare . în Articolul 13. nu pot fi utilizate în beneficiul unui solicitant ulterior pe o perioadă de 7 ani de la data autorizării acestora. alineatul 3. fără a face referire la datele protejate prin drepturi de proprietate deţinute de primul solicitant.L 404/20 RO CAPITOLUL V Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30. nici un solicitant ulterior nu va avea dreptul de a face apel al date protejate prin drepturi de proprietate de către un prim solicitant decât dacă se decide de către Comisie dacă o menţiune ar putea fi sau ar fi putut fi inclusă în lista prevăzută în Articolul 14 sau. dacă: (a) primul solicitant a declarat că datele ştiinţifice şi alte informaţii sunt protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. faptul că utilizarea menţiunilor de sănătate este restricţionată cu excepţia cazului în care un alt solicitant obţine o autorizaţie pentru menţiunile respective. Menţiunile de sănătate autorizate pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate vor fi înregistrate într-o anexă separată la Registru şi va conţine următoarele informaţii: Articolul 21 Prevederi naţionale 1. cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior 2. Datele ştiinţifice şi alte informaţii incluse în solicitarea menţionată în Articolul 15. alineatul 2. Registrul va conţine următoarele: (a) menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora stabilite în Anexă. Articolul 20. 3.2006 nu a convenit cu primul solicitant ca aceste informaţii şi date să fie utilizate. alineatul 1 al Regulamentului (CE) nr. în special Articolelor 28 şi 30. Fără a aduce atingere Tratatului. denumit în continuare „Registru”. Articolul 23 alineatul 2 . faptul că menţiunile de sănătate au fost autorizate de Comisie pe baza datelor protejate prin drepturi de proprietate. fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. Registrul va fi făcut public. acesta va informa Comisia şi celelalte State Membre în privinţa măsurilor considerate şi va oferi justificarea acestora. (c) menţiunile de sănătate autorizate şi condiţiile pentru aplicabile acestora prevăzute în Articolul 1 alineatul 3. Articolul 14 alineatul 1. alineatul 5. după caz. 2. Protecţia datelor 1. Dacă un Stat Membru consideră că se impune adoptarea unei noi legislaţii. (d) o listă a menţiunilor de sănătate respinse şi motivele acestei respingeri. şi (c) menţiunile de sănătate nu puteau fi autorizate fără prezentarea datelor protejate prin drepturi de proprietate de către primul solicitant. şi PREVEDERI GENERALE ŞI FINALE Articolul 19 Registru comunitar (b) primul solicitant a deţinut dreptul exclusiv de referinţă către datele protejate prin drepturi de proprietate la data realizării primei solicitări. (b) restricţiile adoptate conform Articolului 4. data la care Comisia a autorizat menţiunile de sănătate şi numele solicitantului originar căruia i s-a acordat autorizaţia. Până la încheierea perioadei de 7 ani menţionată în alineatul 1. Articolul 26 alineatul 7 şi în măsurile naţionale menţionate în Articolul 22. Statele Membre au dreptul de a nu restricţiona sau interzice comercializarea sau promovarea alimentelor care nu corespund prezentului regulament plin aplicarea măsurilor naţionale nearmonizate care reglementează menţiunile emise referitor la anumite alimente sau la alimente în general. Comisia va înfiinţa şi va menţine un Registru comunitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate emise referitor la alimente.12. Comisia va consulta Comitetul Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătatea Animală înfiinţat prin articolul 58. 2. Articolul 18 alineatul 2. 1.

poate fi utilă sau dacă un Stat Membru solicită această consultare şi va oferi o opinie în legătură cu măsurile preconizate. .

un raport referitor la aplicarea prezentului regulament.30. aceasta va stabili. precum şi o propunere de modificare. Pentru facilitarea unei monitorizări eficiente a alimentelor prezentând menţiunile nutriţionale sau de sănătate. alineatul 2 şi. Articolul 27 Măsuri de tranziţie Articolul 24 1. În conformitate cu procedurile menţionate în Articolul 24. după această dată aplicându-se prevederile prezentului regulament. Statul Membru la care se face referire la Alineatul 1 poate menţine suspendarea până la primirea deciziei menţionate la Alineatul 2. 3. Comisia poate solicita efectuarea unor anumite modificări în ceea ce priveşte măsurile preconizate. În momentul în care se face referire la prevederile prezentului alineatul. 3. cu condiţia ca opinia Comisiei să nu fie negativă. Produsele care prezentau mărci înregistrate sau nume de marcă înainte de data de 1 ianuarie 2005 şi care nu corespund prezentului regulament pot fi comercializate în continuare până la data de 19 ianuarie 2022. Comitetul va adopta regulile de procedură ale acestuia. dacă este cazul. va fi adoptată o decizie. Statul Membru respectiv are dreptul de a suspenda temporar dreptul de utilizare a respectivei menţiuni pe teritoriul său. Statul Membru respectiv poate aplica măsurile preconizate la 6 luni după informarea menţionată la alineatul 1.12. Acesta va informa celelalte State membre şi Comisia şi va oferi justificarea suspendării.2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/21 3. 2. în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24. alineatul 6 al Deciziei 1999/468/CE va fi de 3 luni. Procedura Comitetului 1. alineatul 2 înainte de expirarea perioadei precizate la primul sub-alineatul al prezentului alineat dacă măsurile preconizate pot fi sau nu implementate. În ceea ce priveşte prevederile Articolului 4. Perioada stabilită în Articolul 5. se vor aplica Articolele 5 şi 7 ale Deciziei 1999/468/CE avându-se în vedere prevederile articolului 8 ale acesteia. Articolul 26 Evaluare Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului până la data de 19 ianuarie 2013 cel târziu. unde este cazul. Menţiunile nutriţionale utilizate în cadrul unui Stat Membru înainte de data de 1 ianuarie 2005 în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile acestora şi care nu sunt incluse în anexă pot fi utilizate în continuare până la data de 19 ianuarie 2010 cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar şi fără a . 2. Articolul 25 Monitorizare În cazul în care opinia Comisiei este negativă. Articolul 23 Măsuri de protecţie 1. Statele Membre pot solicita producătorului sau persoanei care plasează aceste alimente pe piaţa de pe teritoriul său să informeze autoritatea competentă referitor la această plasare pe piaţă prin transmiterea către aceasta a modelului etichetei utilizate pentru produsul respectiv. alineatul 1alimentele pot fi comercializat în termen de 12 luni de adoptarea profilelor nutriţionale respective şi a condiţiilor de utilizare a acestora. însă până la data de 31 iulie 2009 cel târziu. după obţinerea opiniei Autorităţii. 2. Comisia va fi sprijinită de Comitet. în special referitor la evoluţia pe piaţă a alimentelor pentru care se emit menţiuni nutriţionale sau de sănătate şi referitor la nivelul de înţelegere de către consumatori a acestor menţiuni. Comisia poate iniţia această procedură la propria sa iniţiativă. 3. În cazul în care un Stat Membru are motive bine întemeiate pentru a considera că o anumită menţiune nu corespunde prezentului regulament sau că fundamentele ştiinţifice menţionate în articolul 6 nu sunt suficiente. Alimentele plasate pe piaţă sau etichetate anterior datei de punere în aplicare a prezentului regulament care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi comercializate până la expirarea datei de valabilitate a acestora.

.aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23.

. Articolul 28 Intrare în vigoare Prezentul regulament va intra în vigoare în cea de-a douăzecea zi de la publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene....12............ grafice sau simbolice care corespund principiilor generale ale prezentului regulament.................. 5.. altele decât cele la care se face referire în Articolul 13... care au fost utilizate conform prevederilor naţionale anterior datei de intrare în vigoare a prezentului regulament....... Menţiunile nutriţionale sub formă de reprezentări picturale........................... alineatul 1........................ care nu sunt incluse în anexă şi care sunt utilizate conform condiţiilor şi criteriilor specifice elaborate prin reglementările şi normele naţionale vor fi supuse următoarelor: (i) Statele Membre vor comunica...................................... Comisia va adopta o Decizie referitoare la utilizarea acestor menţiuni................. alineatul 1..................... cu implicarea răspunderii operatorilor din domeniul alimentar cu condiţia ca aceştia să corespundă prezentului regulament şi prevederilor naţionale aplicabile acestora şi fără a aduce atingere măsurilor menţionate în articolul 23.......................................... până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu aceste menţiuni însoţite de un raport privind evaluarea datelor ştiinţifice pentru fundamentarea acestor menţiuni..................... după consultarea Autorităţii........... vor fi supuse următoarelor: (a) menţiunile de sănătate care au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru vor fi autorizate după cum urmează: Prezentul regulament este pe deplin obligatoriu şi direct aplicabil pentru toate Statele Membre....... Menţiunile de sănătate..... Menţiunile de sănătate la care se face referire în Articolul 13.................... alineatul 2................. (b) menţiunile de sănătate care nu au fost supuse unei evaluări şi autorizări în cadrul unui Stat Membru: aceste menţiuni pot fi utilizate în continuare cu condiţia realizării unei solicitări în conformitate cu prezentul regulament anterior datei de 19 ianuarie 2008........................ (a) Statele Membre vor comunica................................................. până la data de 31 ianuarie 2008 cel târziu menţiunile nutriţionale şi reglementările şi normele aplicabile însoţite de date ştiinţifice specifice pentru fundamentarea acestor reglementări şi normele........ alineatul 3................................................. punctul a şi Articolul 14.................................. Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 12 luni de la adoptarea Deciziei.KORKEAOJA ........ (b) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24........ punctul a................. BORRELL FONTELLES Pentru Consiliu Preşedinte J.......... menţiunile de sănătate care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri pot fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea unei decizii conform Articolului 17......... 6............L 404/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30............2006 4...................... Menţiunile nutriţionale care nu sunt autorizate conform prezentei proceduri vor fi utilizate în continuare pe o perioadă de 6 luni de la adoptarea Deciziei..................................... Întocmit la Bruxelles...................... Acesta se va aplica începând cu 1 iulie 2007..................... (ii) în conformitate cu procedura menţionată în Articolul 24................................... alineatul 3.......... alineatul 2..... pot fi emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament până la adoptarea listei menţionate în Articolul 13....................... ............... Pentru Parlamentul European Preşedinte J..... Comisia va adopta o decizie referitoare la utilizarea menţiunilor de sănătate autorizate în această modalitate........... 20 decembrie 2006.........

5 g pentru 100 g pentru produsele solide sau 0. Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie.30. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 3 g de grăsime pentru 100 g de produs solid sau 1. menţiunile cu formularea „X % fără grăsime ” vor fi interzise. în niciunul dintre aceste cazuri totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu trebuie să ofere mai mult de 10% din valoarea energetică. FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 0. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de grăsimi saturate precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă totalul acizilor graşi saturaţi şi acizilor graşi de tip trans nu depăşeşte 1. FĂRĂ GRĂSIMI O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine grăsimi precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. . Cu toate acestea.4 kcal (1. CONŢINUT REDUS DE ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de zahăr şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 5 g de zahăr pentru 100 g de produs solid sau 2. VALOARE ENERGETICĂ ZERO O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine valoare energetică zero precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 4 kcal (17 kJ)/ 100 ml.75g /100 ml pentru produsele lichide. prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ).8 g de grăsime pentru 100 ml de lapte semi degresat). prezentând proprietăţi de îndulcire echivalente a 6 g de sucroză (aproximativ o linguriţă de sucroză ). Pentru îndulcitorii de masă se aplică limita de 0.1 g de grăsimi saturate pentru 100 g sau 100 ml.5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid. FĂRĂ ZAHĂR O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.5 g de grăsime pentru 100 g sau 100 ml.2006 RO Jurnalul O ficial al U niunii Europene ANEXĂ Menţiunile nutriţionale şi condiţiile aplicabile acestora L404/23 VALOARE ENERGETICĂ MICĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică mică precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g pentru produsele solide şi mai mult de 20kcal (80 kJ)/100 ml pentru produsele lichide.5 g de zahăr pentru 100 g sau 100 ml.12.7 kJ)/porţie. precizându-se caracteristica /caracteristicile care determină reducerea valorii energetice totale a alimentului.5 g de grăsime pentru 100 ml de produs lichid (1. VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ O menţiune prin care se indică faptul că alimentul conţine o valoare energetică redusă precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30%.

(1) A se consulta pagina 26 a prezentului Jurnal Oficial . Această menţiune nu va fi utilizată pentru apele minerale naturale şi pentru alte ape.L 404/24 RO FĂRĂ ADAOS DE ZAHĂR Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 30.12 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. Pentru ape. această valoare nu trebuie să depăşească 2 mg de sodiu pentru 100 ml.2006 O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine adaos de zahăr precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine adaos de monozaharide sau dizaharide sau orice alt aliment utilizat pentru proprietăţile sale de îndulcire. BOGAT ÎN PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 20 % din valoarea energetică a alimentului respectiv. FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul nu conţine sodiu sau sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale şi de alte substanţe la alimente (1). altele decât apele naturale minerale reglementate prin Directiva 80/777/CEE. SURSĂ DE (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul conţine cel puţin cantitatea importantă menţionată în anexa Directivei 90/496/CEE sau cantitatea prevăzută prin derogările aprobate la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.12. pe etichetă trebuie să fie prezentă următoarea menţiune: „CONŢINE ZAHARURI NATURALE”.04 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g sau 100 ml. SURSĂ DE PROTEINE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de proteine precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă proteinele oferă cel puţin 12 % din valoarea energetică a alimentului respectiv.005 g de sodiu sau valoarea echivalentă de sare pentru 100 g.5 g de fibre pentru 100 kcal. SURSĂ DE FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este o sursă de fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 3 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 1. Dacă zaharurile sunt prezente în mod natural în alimente. BOGAT ÎN FIBRE O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în fibre precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 6 g de fibre pentru 100 g de produs solid sau cel puţin 3 g de fibre pentru 100 kcal. CONŢINUT FOARTE REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut foarte redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0. CONŢINUT REDUS DE SARURI/SODIU O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are un conţinut redus de sodiu /sare precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv nu conţine mai mult de 0.

............................................................................................................................................................................. Pentru vitamine şi minerale se vor aplica condiţiile pentru menţiunea „sursă de”............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde condiţiilor pentru menţiunea „sursă de” iar conţinutul este crescut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ pentru care este acceptată o diferenţă de 25%.......................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CONŢINUT RIDICAT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost crescut conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. DEGRESAT/LIGHT O menţiune prin care se indică faptul că un produs este „degresat” sau „uşor” precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori vor respecta aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru termenul „conţinut redus de”............................................................................................................................. ÎN MOD NATURAL / NATURAL Când un produs corespunde în mod natural condiţiei /condiţiilor stabilite în anexă pentru utilizarea unei menţiuni de sănătate.............................................................................................................................. în special prin Articolul 5............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... CONŢINUT DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A ALTOR SUBSTANŢE) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul are conţinut de nutrienţi sau de alte substanţe pentru care nu au fost stabilite condiţii specifice în cadrul prezentului regulament............................ ............................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... CONŢINUT REDUS DE (DENUMIREA NUTRIENTULUI) O menţiune prin care se indică faptul că a fost redus conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ termenul „în mod natural /natural” poate fi utilizat pentru a preceda menţiunea....... precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv corespunde tuturor prevederilor aplicabile prin prezentul regulament.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2006 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404/25 BOGAT ÎN (DENUMIREA VITAMINELOR) ŞI/SAU (DENUMIREA MINERALELOR) O menţiune prin care se indică faptul că alimentul este bogat în vitamine şi /sau minerale precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin dublul valorii pentru „sursă de (DENUMIREA VITAMINELOR) şi /sau (DENUMIREA MINERALELOR)”........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ precum şi orice menţiune care poate prezenta aceeaşi semnificaţie pentru consumatori pot fi emise numai în cazul în care conţinutul este scăzut cu cel puţin 30% comparativ cu cel al unui produs similar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. alţii decât vitaminele şi mineralele....................................................................................................................................... ......12................................................................................................................................................................................................................ cu excepţia micronutrienţilor......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... pentru care este acceptată o reducere de 10% comparativ cu valoarea stabilită în Directiva Consiliului nr...................................................... sau a valorii echivalente pentru sare....................... menţiunea va fi de asemenea însoţită de o prezentare a caracteristicii /caracteristicilor care determină caracterul „uşor” sau „degresat ’’ al produsului...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90/496/CEE şi a sodiului........................................................................................................................................................................................30.......................................................................................................................................................................................