Sunteți pe pagina 1din 64

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Reglementări
Aeronautice
Civile
Române

RACR – LPAN P
Licenţierea personalului aeronautic navigant
paraşutist

Ediţia 01/2006
Prezenta reglementare aprobată prin OMTCT nr. _______ / _________ a fost emisă de
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Informaţii referitoare la modul de interpretare a prevederilor prezentei reglementări pot fi


solicitate la:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI DIRECŢIA


GENERALĂ AVIAŢIE CIVILĂ
Bd. Dinicu Golescu nr. 38,
Sector 1, Bucureşti
Tel. / Fax (40 21) 222 55 79

Cererile pentru obţinerea de copii şi amendamente ale prezentei reglementări pot fi


transmise la:

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ


Şos. Bucureşti Ploieşti nr.38-40, Sector 1, Bucureşti
Tel. 40 21 208 15 08
Fax 40 21 208 15 72

AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Bulevardul Lascăr Catargiu Nr. 54
Sector 1, Bucureşti
Tel. / Fax (40 21) 312 36 19
AUTORITATEA AERONAUTICA ROMANIAN CIVIL
CIVILA ROMANA AERONAUTICAL AUTHORITY
Membră JAA JAA Member
Tel: +40.21.208.15.08 AFTN: LRBBYAYA
+40.21.233.40.33 SITA: BUHTOYA
Fax: +40.21.208.15.72 Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr.38-40 www.caa.ro
+40.21.233.40.62 RO-715621, sector 1, Bucharest, e-mail: dir.gen@caa.ro
Romania

APROB
DIRECTOR GENERAL

Cătălin COTRUŢ

REFERAT DE APROBARE
Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în
conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare precum şi în conformitate cu
prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7
decembrie 1944, cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta precum şi
cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, astfel
încât să se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi
dezvoltare a sistemului naţional de reglementări aeronautice civile române.

Reglementarea de aeronautică civilă română RACR LPAN P – Licenţierea personalului


aeronautic navigant paraşutist – a fost elaborată ţinând seama de prevederile specifice
privind activitatea de paraşutism ale organizaţiilor aeronautice internaţionale (inclusiv
Federaţia Aeronautică Internaţională – FAI) şi asigură armonizarea cu standardele
internaţionale.

Prevederile prezentei reglementări introduc cerinţe de licenţiere similare cu cele existente


în Statele Membre ale Uniunii Europene, facilitând astfel recunoaşterea reciprocă la nivel
european a licenţelor de paraşutist.

Proiectul prezentei reglementări a fost elaborat în conformitate cu prevederile


reglementării RACR – 11. Menţionăm că în procesul de elaborare au fost consultaţi atât
Aeroclubul României cât şi principalele organizaţii care desfăşoară activităţi de paraşutism
în România

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul anexat de Ordin al Ministrului


Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind aprobarea primei ediţii a reglementării
RACR LPAN P, pe care o înaintăm spre aprobare.

DIRECTOR DIRECTOR Şef Serviciu


OPERAŢIUNI ZBOR DE SAFETY ŞI CALITATE Licenţe Personal
Aeronautic

Adrian PREDA Mihai DRĂGHICI Cristian OLINESCU

DSC-SSRS 1
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

Consilier Juridic Şef Serviciu


Standardizare Reglementări
şi Safety

Laura Eleonora STOIAN Simion HĂDĂREAN

DSC-SSRS 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR
ŞI TURISMULUI

ORDINUL
Nr. ______ din ___________

pentru aprobarea „Reglementarea Aeronautică Civilă Română,


RACR – LPAN P ,,Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”,
Ediţia 1/2006.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor


şi Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) şi ale art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr.
29/1997 privind Codul aerian, modificată şi completată prin Legea nr. 130/ 2000,
republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405 / 1993 privind înfiinţarea
Autorităţii Aeronautice Civile Române, ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 412 / 2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.567 / 1991 privind organizarea şi funcţionarea
Aeroclubului României, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul

O R D I N:

Art. 1 – Se aprobă „Reglementarea Aeronautică Civilă Română, RACR –


LPAN P ,,Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”, Ediţia 1/2006,
prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3 – Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării.
Art. 4 – În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
reglementări, Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va elabora
procedurile de punere în aplicare a RACR LPAN P.
Art. 5 – Până la nominalizarea de către Regia Autonomă ”Autoritatea
Aeronautică Civilă Română” a organismelor recunoscute conform prevederilor
prezentei reglementări, activitatea de licenţiere a personalului aeronautic navigant
paraşutist va fi efectuată în continuare de către Aeroclubul României în conformitate cu
prevederile OMLPTL nr.1219/2002.
Art. 6 – Direcţia Generală Aviaţie Civilă din cadrul Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

Radu Mircea BERCEANU

*)
Anexa se pune la dispoziţia celor interesaţi de către Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
DIRECTOR GENERAL

Cătălin COTRUŢ

DIRECTOR OPERAŢIUNI DIRECTOR Şef Serviciu


ZBOR DE SAFETY ŞI CALITATE Licenţiere Personal
Aeronautic

Adrian PREDA Mihai DRĂGHICI Cristian OLINESCU

Consilier Juridic Şef Serviciu


Standardizare
Reglementări şi Safety

Laura STOIAN Simion HĂDĂREAN

*)
Anexa se pune la dispoziţia celor interesaţi de către Regia Autonomă ”Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

CUPRINS

RACR – LPAN P

LICENŢIEREA PERSONALULUI AERONAUTIC NAVIGANT PARAŞUTIST

Capitol / Paragraf pagina

Secţiunea Generală i

Cuprins i

Preambul viii

Reguli de amendare ix

Indexul amendamentelor x

Lista paginilor în vigoare xi

Capitolul 1. Definiţii şi Abrevieri 1-1

RACR-LPAN P.1005 Definiţii 1-1

RACR-LPAN P.1010 Abrevieri 1-2

Capitolul 2. Licenţierea paraşutiştilor 2-1

I. Generalităţi 2-1

RACR-LPAN P.2000 Aplicabilitate 2-1

RACR-LPAN P.2005 Certificare 2-1

RACR-LPAN P.2010 Condiţii de conformare 2-2

RACR-LPAN P.2015 Licenţe naţionale de paraşutist 2-2

RACR-LPAN P.2020 Licenţe de paraşutist străine 2-3

RACR-LPAN P.2025 Calificări şi autorizări specifice licenţei


de paraşutist 2-3

Ediţia 01 i 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

RACR-LPAN P.2030 Valabilitate 2-4

RACR-LPAN P.2035 Privilegii 2-5

RACR-LPAN P.2040 Coerciţie 2-5

II. Obţinerea, revalidarea si reînnoirea licenţei de paraşutist


şi calificărilor de clasă 2-6

A. Obţinerea licenţei de paraşutist şi calificărilor de clasă 2-6

RACR-LPAN P.2045 Condiţii generale 2-6

RACR-LPAN P.2050 Condiţii specifice 2-6

RACR-LPAN P.2055 Examinarea teoretică şi examinarea


practică – Licenţa de paraşutist şi
calificarea de clasă 2-7

RACR-LPAN P.2060 Pregătirea teoretică specifică 2-7

RACR-LPAN P.2065 Pregătirea practică specifică 2-9

RACR-LPAN P.2070 Credite acordate 2-10

RACR-LPAN P.2075 Abilităţi 2-11

RACR-LPAN P.2080 Privilegii 2-11

RACR-LPAN P.2085 Valabilitate 2-11

B. Revalidarea licenţei de paraşutist şi a calificărilor de clasă 2-12

RACR-LPAN P.2090 Condiţii generale 2-12

RACR-LPAN P.2095 Condiţii specifice 2-12

RACR-LPAN P.2100 Condiţii echivalente de revalidare a


licenţei de paraşutist şi calificărilor de clasă 2-12

C. Reînnoirea licenţei de paraşutist şi a calificărilor de clasă 2-13

RACR-LPAN P.2105 Condiţii generale 2-13

RACR-LPAN P.2110 Condiţii specifice 2-13

2006 ii Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

RACR-LPAN P.2115 Cursul (programul) pentru reînnoirea


licenţei de paraşutist şi calificărilor de
clasă – Durată şi conţinut 2-13

III. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor


pentru paraşutişti 2-15

A. Obţinerea calificării de instructor 2-15

RACR-LPAN P.2120 Condiţii generale 2-15

RACR-LPAN P.2125 Condiţii specifice 2-15

RACR-LPAN P.2130 Examinarea teoretică şi examinarea


practică – Calificarea de instructor 2-16

RACR-LPAN P.2135 Pregătirea teoretică specifică 2-16

RACR-LPAN P.2140 Pregătirea practică specifică 2-17

RACR-LPAN P.2145 Credite acordate 2-17

RACR-LPAN P.2150 Abilităţi 2-18

RACR-LPAN P.2155 Privilegii 2-18

RACR-LPAN P.2160 Valabilitate 2-18

B. Revalidarea calificării de instructor 2-19

RACR-LPAN P.2165 Condiţii generale 2-19

RACR-LPAN P.2170 Condiţii specifice 2-19

RACR-LPAN P.2175 Condiţii echivalente de revalidare a calificării


de instructor 2-19

C. Reînnoirea calificării de instructor 2-20

RACR-LPAN P.2180 Condiţii generale 2-20

RACR-LPAN P.2185 Condiţii specifice 2-20

RACR-LPAN P.2190 Cursul (programul) pentru reînnoirea


calificării de instructor – Durată şi conţinut 2-21

Ediţia 01 iii 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

IV. Obţinerea revalidarea şi reînnoirea calificării de paraşutist


recepţie şi control 2-22

A. Obţinerea calificării de paraşutist recepţie si control 2-22

RACR-LPAN P.2195 Condiţii generale 2-22

RACR-LPAN P.2200 Condiţii specifice 2-22

RACR-LPAN P.2205 Examinarea teoretică şi examinarea


practică-calificarea de paraşutist
recepţie şi control 2-23

RACR-LPAN P.2210 Pregătirea teoretică specifică 2-23

RACR-LPAN P.2215 Pregătirea practică specifică 2-24

RACR-LPAN P.2220 Credite acordate 2-24

RACR-LPAN P.2225 Abilităţi 2-25

RACR-LPAN P.2230 Privilegii 2-25

RACR-LPAN P.2235 Valabilitate 2-25

B. Revalidarea calificării de recepţie şi control 2-26

RACR-LPAN P.2240 Condiţii generale 2-26

RACR-LPAN P.2245 Condiţii specifice 2-26

RACR-LPAN P.2250 Condiţii echivalente de revalidare a


calificării de recepţie şi control 2-26

C. Reînnoirea calificării de recepţie şi control 2-27

RACR-LPAN P.2255 Condiţii generale 2-27

RACR-LPAN P.2260 Condiţii specifice 2-27

RACR-LPAN P.2265 Cursul (programul) pentru reînnoirea


calificării de recepţie şi control
- Durată şi conţinut 2-27

2006 iv Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

V. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de


paraşutist încercător 2-29

A. Obţinerea calificării de paraşutist încercător 2-29

RACR-LPAN P.2270 Condiţii generale 2-29

RACR-LPAN P.2275 Condiţii specifice 2-29

RACR-LPAN P.2280 Examinarea teoretică şi examinarea


practică – calificarea de paraşutist încercător 2-30

RACR-LPAN P.2285 Pregătirea teoretică specifică 2-30

RACR-LPAN P.2290 Pregătirea practică specifică 2-31

RACR-LPAN P.2295 Credite acordate 2-31

RACR-LPAN P.2300 Abilităţi 2-32

RACR-LPAN P.2305 Privilegii 2-32

RACR-LPAN P.2310 Valabilitate 2-32

B. Revalidarea calificării de încercător 2-33

RACR-LPAN P.2315 Condiţii generale 2-33

RACR-LPAN P.2320 Condiţii specifice 2-33

RACR-LPAN P.2325 Condiţii echivalente de revalidare


a calificării de încercător 2-33

C. Reînnoirea calificării de încercător 2-34

RACR-LPAN P.2330 Condiţii generale 2-34

RACR-LPAN P.2335 Condiţii specifice 2-34

RACR-LPAN P.2340 Cursul (programul) pentru reînnoirea


calificării de încercător – Durată şi conţinut 2-34

Ediţia 01 v 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

VI. Obţinerea şi menţinerea autorizărilor speciale specifice


licenţei de paraşutist 2-35

A. Obţinerea autorizărilor speciale specifice licenţei de paraşutist 2-35

RACR-LPAN P.2345 Condiţii generale 2-35

RACR-LPAN P.2350 Condiţii specifice 2-35

RACR-LPAN P.2355 Abilităţi 2-36

RACR-LPAN P.2360 Privilegii 2-36

RACR-LPAN P.2365 Valabilitate 2-36

B. Menţinerea valabilităţii autorizărilor speciale specifice


licenţei de paraşutist 2-37

RACR-LPAN P.2370 Condiţii generale 2-37

RACR-LPAN P.2375 Condiţii specifice 2-37

RACR-LPAN P.2380 Condiţii echivalente menţinere


a autorizărilor speciale 2-38

VII. Autorizarea examinatorilor care efectuează examinările teoretice


şi practice, la sol şi în zbor / salt, în vederea obţinerii / revalidării /
reînnoirii / validării licenţelor de paraşutist şi a
calificărilor / autorizărilor specifice 2-39

RACR-LPAN P.2385 Condiţii generale 2-39

RACR-LPAN P.2390 Condiţii specifice 2-39

RACR-LPAN P.2395 Abilităţi 2-40

RACR-LPAN P.2400 Privilegii 2-40

RACR-LPAN P.2405 Valabilitatea autorizării de examinator 2-40

RACR-LPAN P.2410 Restricţionarea privilegiilor 2-40

2006 vi Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

VIII. Obţinerea altor calificări / autorizări / certificate / atestate


suplimentare specifice licenţei de paraşutist 2-41

RACR-LPAN P.2415 Alte calificări / autorizări / certificate /


atestate suplimentare 2-41

IX. Validarea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor /


autorizărilor specifice emise de alte autorităţi naţionale
competente străine 2-42

RACR-LPAN P.2420 Condiţii de validare 2-42

RACR-LPAN P.2425 Valabilitatea certificatului de validare 2-42

X. Recunoaşterea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor /


autorizărilor specifice emise de alte autorităţi naţionale
competente străine 2-43

RACR-LPAN P.2430 Condiţii generale 2-43

RACR-LPAN P.2435 Valabilitate 2-43

XI. Organizaţii de pregătire 2-44

RACR-LPAN P.2440 Generalităţi 2-44

RACR-LPAN P.2445 Condiţii de autorizare 2-44

RACR-LPAN P.2450 Tipuri de organizaţii de pregătire autorizate 2-44

RACR-LPAN P.2455 Valabilitatea autorizaţiei 2-44

Ediţia 01 vii 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

PREAMBUL

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este


reglementată prin Codul Aerian, prin actele normative interne din domeniu,
precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă
internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi
acorduri internaţionale la care România este parte.

(2) Reglementările aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în
conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională,
semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu standardele şi practicile
recomandate în anexele la aceasta precum şi cu prevederile convenţiilor şi
acordurilor internaţionale la care România este parte, astfel încât să se asigure
un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a
sistemului naţional de reglementări aeronautice civile.

(3) În conformitate cu prevederile Codului Aerian şi în scopul reglementării


domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
în calitatea sa de autoritate de stat, emite sau asigură prin autorităţi delegate
elaborarea şi/sau emiterea reglementărilor aeronautice civile române, care au un
caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi
conexe.

2006 viii Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

REGULI DE AMENDARE / MODIFICARE

Prevederile prezentei reglementări se pot modifica prin amendare sau prin emiterea unei
ediţii noi.

Următoarele reguli sunt aplicabile:

(1) Amendamentul / ediţia nouă se aprobă numai prin Ordin al Ministrului


Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; şi

(2) După primirea amendamentului aprobat corespunzător, fiecare deţinător al


reglementării va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite; sau

(3) După primirea ediţiei noi aprobate corespunzător, deţinătorul reglementării va


asigura retragerea din uz a ediţiei anterioare.

Ediţia 01 ix 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

INDEXUL AMENDAMENTELOR

Nr. Numărul Data intrării în Numele persoanei Semnătura


crt. amendamentului vigoare care a introdus
amendamentul

2006 x Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Secţiunea Generală

LISTA PAGINILOR ÎN VIGOARE

PAGINA EDIŢIA / DATA


Coperta 01 / 2006
Contracoperta 01 / 2006
i 01 / 2006
ii 01 / 2006
iii 01 / 2006
iv 01 / 2006
v 01 / 2006
vi 01 / 2006
vii 01 / 2006
viii 01 / 2006
ix 01 / 2006
x 01 / 2006
xi 01 / 2006
xii 01 / 2006
1-1 01 / 2006
1-2 01 / 2006
2-1 01 / 2006
2-2 01 / 2006
2-3 01 / 2006
2-4 01 / 2006
2-5 01 / 2006
2-6 01 / 2006
2-7 01 / 2006
2-8 01 / 2006
2-9 01 / 2006
2-10 01 / 2006
2-11 01 / 2006
2-12 01 / 2006
2-13 01 / 2006
2-14 01 / 2006
2-15 01 / 2006
2-16 01 / 2006
2-17 01 / 2006
2-18 01 / 2006
2-19 01 / 2006
2-20 01 / 2006
2-21 01 / 2006
2-22 01 / 2006
2-23 01 / 2006
2-24 01 / 2006

Ediţia 01 xi 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Secţiunea Generală Reglementări Aeronautice Civile Române

2-25 01 / 2006
2-26 01 / 2006
2-27 01 / 2006
2-28 01 / 2006
2-29 01 / 2006
2-30 01 / 2006
2-31 01 / 2006
2-32 01 / 2006
2-33 01 / 2006
2-34 01 / 2006
2-35 01 / 2006
2-36 01 / 2006
2-37 01 / 2006
2-38 01 / 2006
2-39 01 / 2006
2-40 01 / 2006
2-41 01 / 2006
2-42 01 / 2006
2-43 01 / 2006
2-44 01 / 2006

2006 xii Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 1

CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

RACR-LPAN P.1005 Definiţii


Atunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare referitoare la
licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist, ei vor avea următorul înţeles:

1. Autoritate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de


Stat: autoritate de stat în domeniul transporturilor.
2. Autoritate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
certificare:
3. Aprobat aprobat de Autoritatea de certificare
corespunzător:
4. Certificare: recunoaşterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un
echipament, o organizaţie sau o persoană se conformează cerinţelor
aplicabile, precum şi eliberarea unui certificat relevant care atestă
această conformare; certificarea poate avea ca rezultat şi conferirea
unui drept, potrivit reglementarilor în vigoare.
5. Certificat certificat sau fişă medicală tip pe care s-au consemnat rezultatele
medical unei vizite medicale efectuată la unităţile sanitare teritoriale, cu
corespunzător: precizarea aptitudinii de zbor de către un medic examinator autorizat.
6. Organism Persoană juridică care efectuează activităţi de licenţiere în numele
recunoscut: autorităţii de certificare conform Codului Aerian
7. Revalidare: procedeu administrativ, efectuat în interiorul perioadei de valabilitate
a unei calificări / autorizări, prin care se permite deţinătorului
continuarea exercitării privilegiilor calificării / autorizării respective
pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor din
reglementările aplicabile.
8. Reînnoire: procedeu administrativ, efectuat după ce o calificare / autorizare a
expirat, prin care se reînnoiesc privilegiile calificării / autorizării
respective pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii
cerinţelor din reglementările aplicabile.
9. Validare: recunoaşterea unei licenţe emisă de un alt stat, prin emiterea unui
document specific, ca urmare a constatării de către Autoritatea de
certificare a îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse de prezenta
reglementare, în vederea alinierii la privilegiile acordate de o licenţă
similară emisă în România.

Notă: Sunt acceptate ca „certificat medical corespunzător” următoarele documente: un


Certificat Medical Clasa 1 sau Clasa 2, emis în conformitate cu standardele şi practicile
OACI specifice aplicabile sau echivalente, precum şi certificate medicale
recunoscute/echivalate de către un medic examinator autorizat.

Ediţia 01 1-1 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 1 Reglementări Aeronautice Civile Române

Definiţiile utilizate în prezenta reglementare, suplimentar faţă de cele menţionate mai sus,
sunt specificate în Anexa 1 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la
Chicago la 7 decembrie 1944, ediţia 9, iulie 2001.
RACR-LPAN P.1010 Abrevieri
Atunci când următoarele abrevieri sunt folosite în prezenta reglementare referitoare la
licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist, ele vor avea următorul înţeles:

OACI – Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale

CMO – Conţinut Minim Obligatoriu

TPR – Timp de Pregătire Recomandat

LRCL _ Lucru Relativ în Cădere Liberă

LRC _ Lucru Relativ pe Cupolă

IAD/SL _ Instructor pentru Deschidere Asistată/Deschidere Automată

AFF _ Cădere Liberă Accelerată

FAI _ Federaţia Aeronautică Internaţională

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

2006 1-2 Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

CAPITOLUL 2. LICENŢIEREA PARAŞUTIŞTILOR

I. Generalităţi

RACR-LPAN P.2000 Aplicabilitate

(a) Prevederile prezentului capitol se aplică personalului aeronautic navigant care


desfăşoară activităţi de paraşutism (zboruri / salturi);

(b) Prezentul capitol conţine cerinţele specifice aplicabile pentru:

(i) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de paraşutist şi calificărilor de clasă;

(ii) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor;

(iii) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de recepţie şi control;

(iv) obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de încercător;

(v) obţinerea şi menţinerea autorizărilor speciale specifice licenţei de paraşutist;

(vi) autorizarea examinatorilor care organizează şi efectuează examinările teoretice şi


practice, la sol şi în zbor / salt;

(vii) obţinerea altor calificări / autorizări / certificate / atestate suplimentare specifice


licenţei de paraşutist ;

(viii) validarea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor specifice emise de


alte autorităţi străine competente, în vederea desfăşurării activităţilor de
paraşutism;

(ix) recunoaşterea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor specifice


emise de autorităţi competente din alte state;

RACR-LPAN P.2005 Certificare

a) Autoritatea de certificare poate exercita direct sau prin intermediul unor organisme
recunoscute atribuţiile ce îi revin în aplicarea prevederilor prezentei reglementări;
b) Organismele recunoscute care efectuează în numele autorităţii de certificare activităţi
în scopul aplicarii prezentei reglementări trebuie să îndeplinească cel puţin
următoarele condiţii:

(i) să existe separare distinctă, la nivel funcţional, între componenta


organizatorică care efectueaza activităţile mai sus menţionate şi componenta
organizatorică care este implicată în pregătirea paraşutiştilor;

Ediţia 01 2-1 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(ii) personalul implicat în această activitate trebuie să deţină sau să fi deţinut


licenţă şi calificare corespunzătoare.

RACR-LPAN P.2010 Condiţii de conformare

Toate activităţile menţionate în RACR-LPAN P.2000 se desfăşoară numai cu respectarea


strictă a prevederilor specifice aplicabile cuprinse în prezenta reglementare.

RACR-LPAN P.2015 Licenţe naţionale de paraşutist

(a) O persoană este autorizată să acţioneze ca paraşutist în România, numai dacă deţine
o licenţă în termen de valabilitate, emisă de autoritatea de certificare în conformitate cu
cerinţele specificate în prezenta reglementare şi corespunzătoare atribuţiilor pe care
persoana în cauză trebuie să le îndeplinească;

(b) Deţinătorul unei licenţe de paraşutist este obligat să poarte asupra sa licenţa şi
certificatul medical asociat ori de câte ori se află la locul desfăşurării unei activităţi de
paraşutism în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice care-i revin;

(c) Până la obţinerea licenţei de paraşutist, elevul este autorizat să acţioneze ca


paraşutist numai sub autoritatea şi supravegherea paraşutistului instructor cu care îşi
desfăşoară pregătirea practică de zbor / salt conform prevederilor RACR-LPAN
P.2065, dacă:

(i) are vârsta de 18 ani împliniţi, sau

(ii) are vârsta de 16 ani împliniţi cu consimţământul părinţilor sau al


tutorilor;

(iii) este deţinătorul unui certificat medical corespunzător, în termen de


valabilitate;

(iv) salturile / zborurile le desfăşoară astfel încât acestea să nu constituie un


factor de risc asupra traficului aerian.

2006 2-2 Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

RACR-LPAN P.2020 Licenţe străine de paraşutist

(a) O persoană, deţinătoare a unei licenţe de paraşutist emisă de autoritatea naţională


competentă dintr-un alt stat, este autorizată să desfăşoare activităţi de paraşutism în
România, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:

(i) existenţa unei înţelegeri între autorităţile responsabile ale celor doua state sau
(ii) licenţa este recunoscută de autoritatea de certificare
(iii) persoana deţine un certificat de validare emis de autoritatea de certificare, în
termen de valabilitate, care este corespunzător atribuţiilor pe care trebuie să le
îndeplinească.

(b) Deţinătorul certificatului de validare specificat în RACR-LPAN P.2020 (a) este obligat
să îl poarte asupra sa împreună cu licenţa de bază şi certificatul medical asociat, la
locul unde desfăşoară activităţi de paraşutism în România.

RACR-LPAN P.2025 Calificări şi autorizări specifice licenţei de paraşutist

(a) Pentru a avea privilegiul de a opera una din clasele categoriei paraşută, deţinătorul
unei licenţe de paraşutist este obligat să fie calificat pentru clasa respectivă de
paraşută. Aceste calificări asociate se obţin odată cu licenţa de paraşutist şi sunt
următoarele:

(i) Calificări de clasă:


- paraşută rotundă;
- paraşută aripă;

(b) În plus faţă de calificările de clasă, se pot acorda calificări superioare, precum şi
autorizări speciale, după cum urmează:

(i) Calificări superioare:


- instructor;
- recepţie şi control;
- încercător;

Ediţia 01 2-3 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(ii) Autorizări speciale:


- lucru relativ în cădere liberă;
- lucru relativ pe cupolă;
- instructor IAD/SL (instructor-assisted deployment/static line);
- instructor TANDEM;
- instructor AFF (accelerated freefall);
- instructor turn;
- lansare din turnul de paraşutism;
- plior paraşute;

(c) Autoritatea de certificare poate emite şi alte calificări / autorizări / certificate / atestate
suplimentare specifice licenţei de paraşutist, acordate conform RACR-LPAN P.2415 şi
procedurii dezvoltătoare a prezentei reglementări;

(d) Deţinătorul unei licenţe de paraşutist îşi poate exercita privilegiile conferite de
calificările / autorizările / certificatele / atestatele deţinute numai în cazul în care
acestea sunt în termen de valabilitate.

RACR-LPAN P.2030 Valabilitate

(a) Valabilitatea licenţei de paraşutist şi a calificărilor specifice menţionate în RACR-LPAN


P.2025 este de 36 luni de la data examinării teoretice sau de la data expirării dacă au
fost revalidate în perioada de valabilitate, sub rezerva deţinerii unui certificat medical
corespunzător în termen de valabilitate;

(b) Valabilitatea certificatului de validare sau a recunoaşterii efectuate, emis de autoritatea


de certificare, pentru licenţa / calificarea / autorizarea eliberată de o autoritate străină
competentă, nu poate depăşi termenul de valabilitate a licenţei / calificării / autorizării
de bază şi este condiţionată de perioada de valabilitate a certificatului medical deţinut;

(c) Valabilitatea examinărilor teoretice şi a testelor de îndemânare şi competenţă în zbor /


salt este de 12 luni de la data susţinerii acestora, dacă nu este specificat altfel în
cuprinsul prezentei reglementări;

(d) Autoritatea de certificare poate acorda prelungirea cu 90 zile a termenului de


valabilitate a licenţelor / calificărilor / autorizărilor / certificatelor / atestatelor emise în
conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

2006 2-4 Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

RACR-LPAN P.2035 Privilegii

Deţinătorul licenţei de paraşutist, certificatului de validare sau a recunoaşterii efectuate,


emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări are dreptul să exercite
privilegiile specifice în limita calificărilor şi a autorizărilor deţinute.

RACR-LPAN P.2040 Coerciţie

Autoritatea de certificare poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să


suspende sau să revoce orice licenţă de paraşutist, calificare / autorizare / certificare /
atestare specifică, orice validare sau recunoaştere efectuată în conformitate cu prevederile
prezentei reglementări, dacă se constată că solicitantul sau deţinătorul:

- nu a îndeplinit sau nu mai îndeplineşte condiţiile relevante menţionate în prezenta


reglementare;
- a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau
- a fost implicat în acţiuni de natură a afecta siguranţa zborului / saltului.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Ediţia 01 2-5 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

II. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea licenţei de paraşutist şi calificărilor de


clasă

A. Obţinerea licenţei de paraşutist şi calificărilor de clasă

RACR-LPAN P.2045 Condiţii generale

Pentru obţinerea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, solicitantul trebuie să


îndeplinească următoarele condiţii generale:

(a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi sau

(b) să aibă vârsta de 16 ani împliniţi la data începerii pregătirii practice în zbor / salt, cu
consimţământul părinţilor sau tutorelui;

(c) să fie deţinător al unui certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate;

RACR-LPAN P.2050 Condiţii specifice

Pentru obţinerea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, suplimentar faţă de condiţiile


generale specificate în RACR-LPAN P.2045, solicitantul trebuie să:

(a) demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării cererii de


obţinere, un curs (program) de pregătire teoretică specifică, aprobat corespunzător,
desfăşurat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de
instructor;

(b) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de


obţinere, un curs (program) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt,
aprobat corespunzător, desfăşurat sub conducerea şi supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării de instructor;

(c) obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la fiecare din disciplinele menţionate
în RACR-LPAN P.2060 (a), susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN
P, Capitolul 2, VII;
(d) fie declarat „ADMIS” în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor / salt, de
către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII.

2006 2-6 Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

RACR-LPAN P.2055 Examinarea teoretică şi examinarea practică – licenţa de


paraşutist şi calificarea de clasă

(a) Examinarea teoretică şi examinarea practică în vederea obţinerii licenţei de paraşutist


şi a calificării de clasă este organizată de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii
cerinţelor specificate în RACR-LPAN P.2050, respectiv punctele (a) şi (b);
(b) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor / salt;
(c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol
şi în zbor / salt.

RACR-LPAN P.2060 Pregătirea teoretică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de


paraşutist cuprinde următoarele discipline corespunzătoare clasei considerate:

(i) Legislaţie aeronautică şi Reglementări


CMO :
(1) reguli şi reglementări relevante pentru deţinătorul unei licenţe de paraşutist;
TPR : 5 ore;

(ii) Cunoaşterea paraşutei


CMO :
(1) principii de funcţionare şi operare a instalaţiilor, sistemelor, echipamentelor,
instrumentelor şi aparatelor anexă ale unei paraşute;

(2) limitări operaţionale pentru paraşute;

(3) informaţii operaţionale relevante din manualele de zbor / salt (utilizare şi


întreţinere) sau alte documente similare;

(4) operaţiuni de verificare, întreţinere şi reparaţii curente, periodice şi generale ale


paraşutelor;
TPR : 11 ore;

Ediţia 01 2-7 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(iii) Performanţe de zbor / salt şi planificarea zborului / saltului


CMO :
(1) efectele încărcăturii şi distribuţiei maselor asupra caracteristicilor de zbor ale
paraşutei;

(2) aplicarea practică a parametrilor privind lansarea, aterizarea şi alte performanţe


specifice ale paraşutei;

(3) planificarea zborului / saltului;

(4) operaţiuni în zone cu trafic intens;


TPR : 5 ore;

(iv) Performanţe umane


CMO :
(1) performanţe şi limitări umane relevante pentru paraşutist ;
TPR : 2 ore;

(v) Meteorologie
CMO :
(1) elemente de meteorologie aeronautică;

(2) proceduri de obţinere şi utilizare a informaţiilor meteorologice;


TPR : 4 ore;

(vi) Proceduri operaţionale


CMO :
(1) diferite metode de lansare şi proceduri asociate;

(2) proceduri de urgenţă inclusiv măsuri ce trebuie luate pentru a evita condiţiile
meteorologice defavorabile, zonele cu turbulenţă ridicată precum şi alte situaţii
de hazard operaţional;
TPR : 10 ore;

2006 2-8 Ediţia 01


MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(vii) Principii de zbor / salt


CMO :
(1) principiile zborului / saltului aplicabile paraşutelor;

(2) teoria şi tehnica zborului / saltului;


TPR : 5 ore;

(b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de


paraşutist, are o durată minimă recomandată de 42 de ore;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire teoretică specifică primesc un certificat /


atestat corespunzător, într-o formă stabilită de autoritatea de certificare prin procedura
dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2065 Pregătirea practică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt, în vederea
obţinerii licenţei de paraşutist / calificării de clasă asociate, cuprinde minimum 25 de
salturi din care:
(i) minimum 10 salturi executate prin una din metodele:
- automată
- IAD
- AFF (inclusiv TANDEM);
(ii) minimum 15 salturi cu cădere liberă;

(b) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului), solicitantul trebuie să acumuleze


experienţă în operarea paraşutei cel puţin în următoarele domenii:

(i) operaţiuni de verificare a stării tehnice a paraşutelor;

(ii) operaţiuni premergătoare zborului / saltului, inclusiv plierea şi controlul paraşutei;

(iii) tehnici şi proceduri specifice metodei de lansare utilizate, inclusiv limitări


corespunzătoare ale vitezelor de zbor / salt şi semnale utilizate;

(iv) tehnici şi stiluri de cădere liberă;

Ediţia 01 2-9 2006


RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(v) tehnici şi proceduri de deschidere a paraşutelor;

(vi) pilotarea paraşutei folosind repere vizuale;

(vii) pilotarea paraşutei în limitele specifice de operare;

(viii) lansări şi aterizări in condiţii deosebite;

(ix) proceduri de urgenţă;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt,
primesc un certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită de autoritatea de
certificare în procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2070 Credite acordate


(a) Pregătire teoretică

(i) pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist militar în termen de


valabilitate, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din
pregătirea teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de paraşutist;

(ii) pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist în termen de


valabilitate pentru altă clasă de paraşută, autoritatea de certificare poate
credita până la 100% din pregătirea teoretică specifică în vederea obţinerii
licenţei de paraşutist. Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris,
la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a), punctele (ii), (iii), (vi),
(vii), iar baremul de promovare este de 75 %, pentru fiecare disciplină;

(iii) pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist eliberată de o


autoritate străină competentă, autoritatea de certificare poate credita până
la 100% din pregătirea teoretică specifică în vederea obţinerii licenţei de
paraşutist. Solicitantul trebuie să fie examinat teoretic, în scris, în limba
română sau engleză, la disciplinele stabilite de autoritatea de certificare
funcţie de documentele prezentate privind pregătirea teoretică şi practică
deţinută, iar baremul de promovare este 75% pentru fiecare disciplină;

2006 2 - 10 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(b) Pregătire practică în zbor / salt

(i) pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist militar în termen de


valabilitate, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea
practică la sol şi în zbor / salt specifică în vederea obţinerii licenţei de paraşutist.

(ii) un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist în termen de valabilitate pentru


altă clasă de paraşută, trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire
practică în zbor / salt după cum urmează:

- pentru trecerea de la paraşuta rotundă la paraşuta aripă, programul de


pregătire este stabilit de autoritatea de certificare, funcţie de experienţa
personală dovedită şi cuprinde minim 10 salturi;

- pentru trecerea de la paraşuta aripă la paraşuta rotundă, programul de


pregătire este stabilit de autoritatea de certificare, funcţie de experienţa
personală dovedită şi cuprinde minim 5 salturi;

(iii) pentru un solicitant care deţine o licenţă de paraşutist eliberată de o autoritate


străină competentă, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din
pregătirea practică specifică, funcţie de experienţa deţinută, în vederea eliberării
licenţei de paraşutist.

RACR-LPAN P.2075 Abilităţi

Solicitantul, pentru obţinerea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, trebuie să


demonstreze abilitatea de a efectua toate procedurile şi manevrele specificate în RACR-
LPAN P.2065 (b) cu un grad de competenţă corespunzător privilegiilor acordate
deţinătorului acestei licenţe / calificări, operând paraşuta în limitele impuse şi menţinându-i
controlul în orice moment, astfel încât să nu existe dubii asupra finalizării cu succes a
procedurilor sau manevrelor executate.

RACR-LPAN P.2080 Privilegii

Deţinătorul licenţei de paraşutist are dreptul să exercite, în limita calificărilor şi a autorizărilor


deţinute, funcţia de paraşutist comandant al oricărei paraşute.

RACR-LPAN P.2085 Valabilitate


Valabilitatea licenţei de paraşutist şi a calificărilor de clasă este de 36 luni, cu condiţia
respectării prevederilor RACR-LPAN P.2030.

Ediţia 01 2 - 11 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

B. Revalidarea licenţei de paraşutist şi a calificărilor de clasă

RACR-LPAN P.2090 Condiţii generale

Pentru revalidarea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, solicitantul trebuie să


deţină certificatul medical corespunzător în termen de valabilitate.

RACR-LPAN P.2095 Condiţii specifice

Revalidarea licenţei de paraşutist / calificării de clasă se face pentru o perioadă de maxim


36 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi P.2090, dacă solicitantul
demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a prezentei
reglementări, că:

(a) a efectuat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 6 salturi
cu paraşuta din clasa pentru care se solicită revalidarea;

(b) a promovat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, examinarea
teoretică scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i) şi (vi),
susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul
de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2095 (b), un test de verificare a
competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul
2, VII.

RACR-LPAN P.2100 Condiţii echivalente de revalidare a licenţei de paraşutist şi


calificărilor de clasă

(a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte cerinţele RACR-LPAN P.2095 (a), pentru revalidarea
licenţei de paraşutist, este necesar să efectueze, sub supravegherea unui paraşutist
deţinător al calificării de instructor, un program de reantrenare practică, la sol şi în zbor
/ salt, aprobat corespunzător, care trebuie să cuprindă cel puţin 6 salturi cu paraşuta;

(b) Paraşutistul, deţinător al calificării de instructor, sub a cărui supraveghere s-a finalizat
programul de reantrenare practică pentru revalidarea licenţei de paraşutist, eliberează
absolvenţilor un certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura
dezvoltătoare a prezentei reglementări;

(c) Testul de verificare a competenţei în zbor / salt specificat în RACR-LPAN P.2095 (c) se
desfăşoară numai după finalizarea programului de reantrenare practică, la sol şi în zbor /
salt.

2006 2 - 12 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

C. Reînnoirea licenţei de paraşutist şi a calificărilor de clasă

RACR-LPAN P.2105 Condiţii generale

Pentru reînnoirea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, solicitantul trebuie să deţină


certificatul medical corespunzător în termen de valabilitate.

RACR-LPAN P.2110 Condiţii specifice

Reînnoirea licenţei de paraşutist / calificării de clasă solicitate se face pentru o perioadă de


maximum 36 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi P.2105, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a
prezentei reglementări, că:

(a) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist, deţinător al calificării de instructor, un curs (program) de pregătire teoretică
pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, aprobat corespunzător;

(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist, deţinător al calificării de instructor, un curs (program) de reantrenare practică,
la sol şi în zbor / salt, aprobat corespunzător;

(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2110 (a), examinarea teoretică
scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (vi) şi (vii),
susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul
de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(d) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2110 (b) şi (c), un test de
verificare a competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN
P, Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2115 Cursul (programul) pentru reînnoirea licenţei de paraşutist şi


calificărilor de clasă. Durată şi conţinut

(a) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reîmprospătare a cunoştinţelor, pentru


reînnoirea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, sunt stabilite de autoritatea de
certificare, de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere, fără a depăşi însă durata
şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru obţinerea
acestora, conform cerinţelor RACR-LPAN P.2060;

Ediţia 01 2 - 13 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(b) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt,
pentru reînnoirea licenţei de paraşutist / calificării de clasă sunt stabilite de autoritatea de
certificare, de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere şi experienţa în zbor /
salt, cuprinzând minim 3, maxim 6 salturi cu paraşuta;

(c) Paraşutistul, deţinător al calificării de instructor, sub a cărui supraveghere s-a finalizat
cursul (programul) de reîmprospătare a cunoştinţelor sau cel de reantrenare practică,
pentru reînnoirea licenţei de paraşutist / calificării de clasă, eliberează absolvenţilor un
certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a
prezentei reglementări.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

2006 2 - 14 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

III. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de instructor pentru paraşutişti

A. Obţinerea calificării de instructor

RACR-LPAN P.2120 Condiţii generale

Pentru obţinerea calificării de instructor, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii generale:

(a) să aibă vârsta de 22 ani împliniţi;

(b) să fie deţinător al unui Certificat Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în
conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2125 Condiţii specifice

Pentru obţinerea calificării de instructor pentru o clasă de paraşută, suplimentar faţă de


condiţiile generale specificate în RACR-LPAN P.2120, solicitantul trebuie să:

(a) deţină licenţă de paraşutist pentru clasa solicitată, în termen de valabilitate;

(b) aibă o experienţă minimă de 500 salturi în care să fi realizat minim 1 oră de cădere
liberă, să execute complexul de figuri acrobatice, să fie deţinătorul autorizaţiei de plior şi
a uneia din autorizaţiile de LRC sau LRCL;

(c) demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de instructor, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat
corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, organizat de autoritatea de
certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară activităţi de
paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit prin documentele de
aprobare a cursului (programului) respectiv;

(d) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de instructor, un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în zbor / salt,
aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de instructor, organizat de
autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care
desfăşoară activităţi de paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui instructor stabilit
prin documentele de aprobare a cursului (programului) respectiv;

Ediţia 01 2 - 15 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(e) obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în RACR-
LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (iii), (vi) şi (vii), la care se adaugă disciplina
“Metodologia instruirii la sol şi în zbor / salt”, susţinută cu un examinator autorizat
conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII;

(f) fie declarat „ADMIS” în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor / salt, de
către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2130 Examinarea teoretică şi examinarea practică -


Calificarea de instructor

(a) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii calificării de instructor,


este organizată de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN
P.2125 (c) şi (d);

(b) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor / salt;

(c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol


şi în zbor / salt;

RACR-LPAN P.2135 Pregătirea teoretică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


instructor cuprinde:

(i) toate disciplinele, corespunzătoare clasei considerate, specificate în RACR-


LPAN P.2060 (a), având pentru fiecare disciplină acelaşi CMO aprofundat
corespunzător calificării de instructor şi TPR mărit cu 40%;

(ii) disciplina “Metodologia instruirii la sol şi în zbor / salt”

CMO:
(1) tehnici în instruirea aplicată;

(2) conceptele antrenării;

(3) procesul de învăţare;

(4) procesul de predare;

2006 2 - 16 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(5) evaluarea şi testarea elevilor;

(6) conducerea şi derularea programului de antrenament;

(7) performanţe şi limite umane relevante în procesul de instruire în zbor / salt;

(8) riscuri existente în cazul cedării sistemelor şi funcţionării defectuoase a


paraşutei în zbor / salt;
TPR: 30 ore;

(b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


instructor are o durată minimă de 90 de ore;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii


calificării de instructor primesc un certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită
prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2140 Pregătirea practică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt, în vederea
obţinerii calificării de instructor, cuprinde un număr minim de 25 de salturi;

(b) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi


în zbor / salt, în vederea obţinerii calificării de instructor solicitantul trebuie să acumuleze
experienţă cel puţin în următoarele domenii:

(i) practicarea tehnicilor specifice de instruire la sol şi în zbor / salt, inclusiv


recunoaşterea şi corectarea greşelilor comune ale elevilor paraşutişti;

(ii) practicarea tehnicilor de instruire în timpul executării manevrelor şi procedurilor


pentru învăţarea cărora se intenţionează acordarea instruirii în zbor / salt;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt,
în vederea obţinerii calificării de instructor primesc un certificat / atestat corespunzător,
într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2145 Credite acordate


(a) Pregătirea teoretică
(i) pentru un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase de
paraşută sau categorii de aeronave, autoritatea de certificare poate credita
pregătirea teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de instructor
paraşutist;

Ediţia 01 2 - 17 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(ii) un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase de paraşută
sau categorii de aeronave trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele
menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (iii), (vi), (vii) şi RACR-
LPAN P.2135 (a) punctul (ii) sau numai la cele specificate la punctele (ii), (iii), (vi),
(vii) din RACR-LPAN P.2060 (a) şi punctul (ii) din RACR-LPAN P.2135 (a), dacă
calificarea de instructor deţinută este în termen de valabilitate. Baremul de
promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(b) Pregătirea practică la sol şi în zbor / salt


Un solicitant care deţine o calificare de instructor pentru alte clase de paraşută sau
categorii de aeronave trebuie să îndeplinească cerinţele de la RACR-LPAN P.2125 (b) şi
să efectueze un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în zbor / salt, pe clasa de
paraşută solicitată, aprobat corespunzător, care cuprinde un număr minim de 6 salturi;

RACR-LPAN P.2150 Abilităţi

Solicitantul pentru obţinerea calificării de instructor trebuie să demonstreze abilitatea de a


organiza şi desfăşura instruirea teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt, în toate etapele
conexe procesului de instruire.

RACR-LPAN P.2155 Privilegii

Deţinătorul calificării de instructor are dreptul de a organiza şi desfăşura instruirea teoretică


şi practică, la sol şi în zbor / salt, a personalului navigant în vederea obţinerii / revalidării /
reînnoirii / validării licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor specifice până la
nivelul deţinut de el însuşi.

RACR-LPAN P.2160 Valabilitate

Valabilitatea calificării de instructor este de 36 luni cu condiţia respectării prevederilor


RACR-LPAN P.2030 şi condiţia ca licenţa de paraşutist şi calificările / autorizările necesare
să fie în termen de valabilitate.

2006 2 - 18 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

B. Revalidarea calificării de instructor

RACR-LPAN P.2165 Condiţii generale

Pentru revalidarea calificării de instructor, solicitantul trebuie să deţină Certificatul Medical


Clasa 1 sau 2, emis în conformitate cu standardele şi practicile specifice aplicabile OACI, în
termen de valabilitate.

RACR-LPAN P.2170 Condiţii specifice

Revalidarea calificării de instructor pentru clasa de paraşută solicitată se face pentru o


perioadă de maximum 36 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi
P.2165, dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii
dezvoltătoare a prezentei reglementări, că:
(a) a efectuat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii calificării, minimum 10
salturi în calitate de instructor paraşutist, din care minimum 5 salturi în calitate de
instructor pe clasa solicitată;
(b) a promovat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, examinarea
teoretică scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i) şi (vi),
susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul
de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;
(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2170 (b), un test de verificare a
competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul
2, VII.

RACR-LPAN P.2175 Condiţii echivalente de revalidare a calificării de instructor

(a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN P.2170 (a), pentru
revalidarea calificării de instructor este necesar să efectueze, sub supravegherea unui
paraşutist, deţinător al calificării de instructor, un curs (program) de pregătire teoretică
pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, de minim 10 ore, aprobat corespunzător şi un
program de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt, care cuprinde cel puţin 4 salturi
cu paraşuta din clasa pentru care solicită revalidarea;
(b) Paraşutistul, deţinător al calificării de instructor, sub a cărui supraveghere s-a finalizat
programul de pregătire teoretică şi de reantrenare practică pentru validarea calificării de
instructor, eliberează absolvenţilor un certificat / atestat corespunzător, într-o formă
stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări;
(c) Testul de verificare a competenţei în zbor / salt specificat în RACR-LPAN P.2170 (c)
trebuie să se desfăşoare numai după îndeplinirea cerinţelor specificate în RACR-LPAN
P.2175 (a).

Ediţia 01 2 - 19 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

C. Reînnoirea calificării de instructor

RACR-LPAN P.2180 Condiţii generale

Pentru reînnoirea calificării de instructor, solicitantul trebuie să deţină un Certificat Medical


Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi practicile
specifice aplicabile OACI.

RACR-LPAN P.2185 Condiţii specifice

Reînnoirea calificării de instructor pentru clasa de paraşută solicitată se face pentru o


perioadă de maximum 36 de luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi
P.2180, dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii
dezvoltătoare a prezentei reglementări, că:

(a) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist, deţinător al calificării de instructor, un curs (program) de pregătire teoretică
pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, aprobat corespunzător;

(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist, deţinător al calificării de instructor, un curs (program) de reantrenare practică,
la sol şi în zbor / salt, aprobat corespunzător;

(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2185 (a), examinarea teoretică
scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (vi) şi (vii), la
care se adaugă şi punctul (ii) în cazul în care perioada de întrerupere a fost mai mare de
36 de luni, susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII.
Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(d) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2185 (b) şi (c), un test de
verificare a competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN
P, Capitolul 2, VII.

2006 2 - 20 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

RACR-LPAN P.2190 Cursul (programul) pentru reînnoirea calificării de instructor-


Durată şi conţinut

(a) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru


reînnoirea calificării de instructor sunt stabilite de către autoritatea de certificare, de la
caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere, dar nu mai puţin de 30 ore şi fără a
depăşi durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru
obţinerea calificării de instructor conform cerinţelor RACR-LPAN P.2135 (a);

(b) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt,
pentru reînnoirea calificării de instructor sunt stabilite de către autoritatea de certificare,
de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere şi cuprind minimum 4 salturi,
incluzând minim 2 salturi pentru fiecare clasă solicitată pentru reînnoire;

(c) Paraşutistul, deţinător al calificării de instructor, sub a cărui supraveghere s-a finalizat
cursul (programul) de reîmprospătare a cunoştinţelor sau cel de reantrenare practică,
pentru reînnoirea calificării de instructor, eliberează absolvenţilor un certificat / atestat
corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei
reglementări.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Ediţia 01 2 - 21 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

IV. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de paraşutist recepţie şi


control

A. Obţinerea calificării de paraşutist recepţie şi control

RACR-LPAN P.2195 Condiţii generale

Pentru obţinerea calificării de paraşutist recepţie şi control, solicitantul trebuie să


îndeplinească următoarele condiţii generale:

(a) să aibă vârsta de 25 ani împliniţi;

(b) să fie deţinător al unui Certificat Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în
conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2200 Condiţii specifice

Pentru obţinerea calificării de paraşutist recepţie şi control, suplimentar faţă de condiţiile


generale specificate în RACR-LPAN P.2195, solicitantul trebuie să:

(a) deţină licenţa de paraşutist pentru clasa de paraşută solicitată, în termen de


valabilitate, autorizarea de plior şi una din autorizările de LRC sau LRCL;

(b) aibă o experienţă minimă totală de 1000 salturi;

(c) demonstreze că a absolvit , în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de recepţie şi control, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat
corespunzător, specific pentru calificarea de paraşutist recepţie şi control, organizat de
autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română, care desfăşoară
activităţi de paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui paraşutist instructor,
deţinător al calificării de recepţie şi control, stabilit prin documentele de aprobare a
cursului (programului) respectiv;

(d) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de recepţie şi control, un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în
zbor / salt, aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de paraşutist recepţie şi
control, organizat de autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică
română care desfăşoară activităţi de paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui
paraşutist instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control, stabilit prin documentele
de aprobare a cursului (programului) respectiv;

2006 2 - 22 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(e) obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în RACR-
LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (iii), (v), (vi) şi (vii), la care se adaugă disciplina
,,Metode şi proceduri de recepţie şi control’’, susţinută cu un examinator autorizat
conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII;

(f) fie declarat ,,ADMIS’’ în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor / salt, de
către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P,Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2205 Examinarea teoretică şi examinarea practică – calificarea de


paraşutist recepţie şi control

(a) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii calificării de paraşutist


recepţie şi control, este organizată de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii
cerinţelor RACR-LPAN P.2200 (c) şi (d);

(b) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor / salt;

(c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol


şi în zbor / salt;

RACR-LPAN P.2210 Pregătirea teoretică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


paraşutist recepţie şi control cuprinde:

(i) toate disciplinele, corespunzătoare clasei considerate, specificate în RACR-LPAN


P.2060 (a), având pentru fiecare disciplină acelaşi CMO aprofundat corespunzător
calificării de recepţie si control şi acelaşi TPR, exceptând disciplina (v)
‘’meteorologie’’ al cărei TPR este mărit cu 3 ore;

(ii) disciplina ,,Metode şi proceduri de recepţie şi control’’

CMO:
(1) proceduri de organizare şi desfăşurare a controalelor tehnice;

(2) tehnici de pregătire şi verificare la sol;

(3) utilizarea instrumentelor şi echipamentelor necesare zborurilor / salturilor de


control tehnic intern şi oficial;

(4) programe de control tehnic oficial;

(5) metode şi proceduri de recepţie şi control;

Ediţia 01 2 - 23 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(6) tehnici de evaluare a parametrilor în zbor/salt;

(7) simulare proceduri de urgenţă în procesul de recepţie şi control;

(8) performanţe şi limite umane în procesul de recepţie şi control;


TPR: 15 ore;

(b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


recepţie şi control are o durată minimă de 60 ore;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire teoretică specifică in vederea obţinerii


calificării de recepţie şi control primesc un certificat / atestat corespunzător, intr-o formă
stabilită prin procedura dezvoltătoare prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2215 Pregătirea practică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt, in vederea
obţinerii calificării de paraşutist recepţie şi control, cuprinde un număr minim de 10
salturi;

(b) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi


în zbor / salt, în vederea obţinerii calificării de paraşutist recepţie şi control solicitantul
trebuie să acumuleze experienţă cel puţin în următoarele domenii:

(i) practicarea tehnicilor specifice de verificare şi pregătire la sol a echipamentului şi


aparaturii anexe saltului de recepţie şi control;

(ii) practicarea tehnicilor specifice de evaluare / verificare / constatare în zbor / salt a


caracteristicilor şi parametrilor paraşutelor;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt,
în vederea obţinerii calificării de recepţie şi control primesc un certificat / atestat
corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei
reglementări.

RACR-LPAN P.2220 Credite acordate

(a) Pregătirea teoretică

(i) Pentru un solicitant care deţine o calificare de recepţie şi control pentru altă clasă
de paraşută, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea
teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de paraşutist recepţie şi control;

2006 2 - 24 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(ii) Un solicitant care deţine o calificare de recepţie şi control pentru altă clasă de
paraşută trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate în
RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (ii), (vi), (vii) şi în RACR-LPAN P.2210 (a)
punctul (ii) dacă calificarea de recepţie şi control deţinută este în termen de
valabilitate, de către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2,
VII. Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(b) Pregătirea practică la sol şi în zbor / salt

Un solicitant care deţine o calificare de recepţie şi control pentru altă clasă de paraşută
trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în zbor / salt, pe
clasa de paraşută solicitată, aprobat corespunzător, care cuprinde un număr minim de 6
salturi;

RACR-LPAN P.2225 Abilităţi

Solicitantul pentru obţinerea calificării de recepţie şi control trebuie să demonstreze


abilitatea de organizare şi desfăşurare a procedurilor de control şi verificare, pentru
paraşutele din clasa solicitată, la sol şi în zbor / salt, în toate etapele conexe acestora.

RACR-LPAN P.2230 Privilegii

Deţinătorul calificării de recepţie şi control are dreptul de a efectua, paraşutelor din clasa
pentru care deţine calificarea, operaţiunile de control / verificare, la sol şi în zbor / salt în
vederea eliberării / prelungirii valabilităţii / validării / recunoaşterii documentelor legate de
admisibilitatea la zbor / salt şi navigabilitatea acestora.

RACR-LPAN P.2235 Valabilitate

Valabilitatea calificării de recepţie şi control este de 36 luni cu condiţia respectării


prevederilor RACR - LPAN P.2030 şi condiţia ca licenţa de paraşutist şi calificările /
autorizările necesare să fie în termen de valabilitate.

Ediţia 01 2 - 25 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

B. Revalidarea calificării de recepţie şi control

RACR-LPAN P.2240 Condiţii generale

Pentru revalidarea calificării de recepţie şi control, solicitantul trebuie să deţină un Certificat


Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi
practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2245 Condiţii specifice

Revalidarea calificării de recepţie şi control pentru clasa de paraşută solicitată se face


pentru o perioadă de maximum 36 luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2240,
dacă solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a
prezentei reglementări, că:
(a) a efectuat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 5 salturi
de recepţie şi control;
(b) a promovat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, examinarea
teoretică scrisă, la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (vi)
şi RACR-LPAN P.2210 (a), punctul (ii), cu un examinator autorizat conform RACR-
LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare disciplină;
(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2245 (b), un test de verificare
a competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P,
Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2250 Condiţii echivalente de revalidare a calificării de recepţie şi


control

(a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN P.2245 (a),


pentru revalidarea calificării de paraşutist recepţie şi control este necesar să efectueze
cu un paraşutist instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control, un program de
reantrenare practică, la sol şi în zbor/salt, care cuprinde cel puţin 5 salturi cu paraşuta
din clasa pentru care solicită revalidarea;
(b) Paraşutistul instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control, sub a cărui
supraveghere s-a finalizat programul de reantrenare practică pentru revalidarea calificării
de recepţie şi control, eliberează absolvenţilor un certificat / atestat corespunzător, într-o
formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări;
(c) Testul de verificare a competenţei în zbor / salt specificat în RACR-LPAN P.2245 (c)
trebuie să se desfăşoare numai după finalizarea programului de reantrenare practică, la
sol şi în zbor / salt.

2006 2 - 26 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

C. Reînnoirea calificării de recepţie şi control

RACR-LPAN P.2255 Condiţii generale

Pentru reînnoirea calificării de recepţie şi control, solicitantul trebuie să deţină un Certificat


Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi
practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2260 Condiţii specifice

Reînnoirea calificării de recepţie şi control se face pentru o perioadă de maximum 36 de


luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi P.2255, dacă solicitantul
demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a prezentei
reglementări, că:

(a) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control, un curs (program) de
pregătire teoretică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, aprobat corespunzător;

(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control, un program de
reantrenare practică , la sol şi în zbor/salt, aprobat corespunzător;

(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2260 (a), examinarea teoretică
scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (vi), la care
se adaugă punctul (vii) în cazul în care perioada de întrerupere a fost mai mare de 36
de luni şi punctul (ii) din RACR-LPAN P.2210 (a), susţinută cu un examinator autorizat
conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul de promovare este de 75%, pentru
fiecare disciplină;

(d) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2260 (b) şi (c), un test de
verificare a competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN
P, Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2265 Cursul (programul) pentru reînnoirea calificării de recepţie şi


control – Durata şi conţinut

(a) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru


reînnoirea calificării de recepţie şi control sunt stabilite de către autoritatea de certificare,
de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere, fără a depăşi însă durata şi
conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru obţinerea
calificării de recepţie şi control, conform cerinţelor RACR-LPAN P.2210 (a);

Ediţia 01 2 - 27 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(b) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt,
pentru reînnoirea calificării de paraşutist recepţie şi control sunt stabilite de către
autoritatea de certificare, de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere şi cuprinde
minim 5 salturi pentru clasa solicitată;

(c) Paraşutistul instructor, deţinător al calificării de recepţie şi control sub a cărui


supraveghere s-a finalizat cursul (programul) de reîmprospătare a cunoştinţelor sau cel
de reantrenare practică, pentru reînnoirea calificării de recepţie şi control, eliberează
absolvenţilor un certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura
dezvoltătoare a prezentei reglementări.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

2006 2 - 28 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

V. Obţinerea, revalidarea şi reînnoirea calificării de paraşutist încercător

A. Obţinerea calificării de paraşutist încercător

RACR-LPAN P.2270 Condiţii generale

Pentru obţinerea calificării de paraşutist încercător, solicitantul trebuie să îndeplinească


următoarele condiţii generale:

(a) să aibă vârsta de 27 ani împliniţi;

(b) să fie deţinător al unui Certificat Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în
conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2275 Condiţii specifice

Pentru obţinerea calificării de paraşutist încercător, suplimentar faţă de condiţiile generale


specificate în RACR-LPAN P.2270, solicitantul trebuie să:

(a) deţină licenţa de paraşutist şi calificarea de recepţie şi control pentru clasa solicitată în
termen de valabilitate;

(b) aibă o experienţă minimă totală de 1500 salturi;

(c) demonstreze că a absolvit, în ultimele 24 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de încercător, un curs (program) de pregătire teoretică, aprobat
corespunzător, specific pentru calificarea de paraşutist încercător, organizat de
autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară
activităţi de paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui paraşutist instructor deţinător
al calificării de încercător, stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului)
respectiv;

(d) demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere
a calificării de încercător, un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în zbor/salt,
aprobat corespunzător, specific pentru calificarea de paraşutist încercător, organizat de
autoritatea de certificare sau de o persoană fizică sau juridică română care desfăşoară
activităţi de paraşutism şi efectuat sub supravegherea unui paraşutist instructor deţinător
al calificării de încercător, stabilit prin documentele de aprobare a cursului (programului)
respectiv;

Ediţia 01 2 - 29 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(e) obţină minim 75% la examinarea teoretică scrisă la disciplinele menţionate în RACR-
LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (iii), (vi) şi (vii), la care se adaugă disciplina ,,Metode şi
proceduri de încercare’’, susţinută cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P,
Capitolul 2, VII;

(f) fie declarat ,,ADMIS’’ în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor / salt, de
către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2280 Examinarea teoretică şi examinarea practică – calificarea de


paraşutist încercător

(a) Examinarea teoretică şi examinarea practică, în vederea obţinerii calificării de paraşutist


încercător, este organizată de autoritatea de certificare ulterior îndeplinirii cerinţelor
RACR-LPAN P.2275 (c) şi (d);

(b) Examinarea teoretică se desfăşoară înaintea examinării practice, la sol şi în zbor / salt;

(c) Promovarea examinării teoretice condiţionează desfăşurarea examinării practice, la sol


şi în zbor / salt;

RACR-LPAN P.2285 Pregătirea teoretică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


paraşutist încercător cuprinde:

(i) toate disciplinele, corespunzătoare clasei / claselor considerate, specificate în RACR-


LPAN P.2060 (a), având pentru fiecare disciplină acelaşi CMO aprofundat
corespunzător calificării de încercător şi TPR redus cu 50%;

(ii) disciplina ,,Metode şi proceduri de încercare’’

CMO:

(1) proceduri de organizare şi desfăşurare a controalelor tehnice;

(2) tehnici de pregătire şi verificare la sol;

(3) utilizarea instrumentelor şi echipamentelor necesare zborurilor / salturilor de


încercare;

(4) programe de control tehnic oficial;

(5) metode şi proceduri de încercare;

2006 2 - 30 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

(6) tehnici de evaluare a testărilor în zbor / salt;

(7) simulare proceduri de urgenţă în procesul de încercare;

(8) performanţe şi limite umane în procesul de încercare;

TPR: 10 ore

(b) Cursul (programul) de pregătire teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de


încercător are o durată minimă de 30 ore;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire teoretică specifică in vederea obţinerii


calificării de încercător primesc un certificat / atestat corespunzător, într-o formă stabilită
prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2290 Pregătirea practică specifică

(a) Cursul (programul) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt, în vederea
obţinerii calificării de paraşutist încercător, cuprinde un număr minim recomandat de 6
salturi;

(b) Pe parcursul desfăşurării cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi


în zbor / salt, în vederea obţinerii calificării de paraşutist încercător solicitantul trebuie să
acumuleze experienţă cel puţin în următoarele domenii:

(i) practicarea tehnicilor specifice de verificare şi pregătire la sol a echipamentului şi


aparaturii anexe saltului de încercare;

(ii) practicarea tehnicilor specifice de testare / verificare în zbor / salt a caracteristicilor şi


parametrilor paraşutelor;

(c) Absolvenţii cursului (programului) de pregătire practică specifică, la sol şi în zbor / salt,
în vederea obţinerii calificării de încercător primesc un certificat / atestat corespunzător,
într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.

RACR-LPAN P.2295 Credite acordate

(a) Pregătirea teoretică

(i) pentru un solicitant care deţine o calificare de încercător pentru altă clasă de
paraşută, autoritatea de certificare poate credita până la 100% din pregătirea
teoretică specifică în vederea obţinerii calificării de paraşutist încercător;

Ediţia 01 2 - 31 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(ii) un solicitant care deţine o calificare de încercător pentru altă clasă de paraşută
trebuie să fie examinat teoretic, în scris, la disciplinele menţionate în RACR-LPAN
P.2060 (a) punctele (ii), (vi), (vii) şi în RACR-LPAN P.2285 (a) punctul (ii), dacă
calificarea de încercător deţinută este în termen de valabilitate, de către un
examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul de promovare
este de 75%, pentru fiecare disciplină;

(b) Pregătirea practică la sol şi în zbor / salt

Un solicitant care deţine o calificare de încercător pentru altă clasă de paraşută


trebuie să efectueze un curs (program) de pregătire practică, la sol şi în zbor / salt, pe
clasa de paraşută solicitată, aprobat corespunzător, care cuprinde un număr minim de
5 salturi;

RACR-LPAN P.2300 Abilităţi

Solicitantul pentru obţinerea calificării de încercător trebuie să demonstreze abilitatea de


organizare şi desfăşurare a procedurilor de testare / verificare / control / încercare, pentru
paraşutele din clasa solicitată, la sol şi în zbor / salt, în toate etapele conexe acestora.

RACR-LPAN P.2305 Privilegii

Deţinătorul calificării de încercător are dreptul de a efectua, paraşutelor din clasa pentru
care deţine calificarea, operaţiunile de testare / verificare / control / încercare, la sol şi în
zbor / salt, în vederea omologării / eliberării / prelungirii valabilităţii / validării / recunoaşterii
documentelor legate de admisibilitatea la zbor / salt şi navigabilitatea acestora.

RACR-LPAN P.2310 Valabilitate

Valabilitatea calificării de încercător este de 36 luni cu condiţia respectării prevederilor


RACR - LPAN.2030 şi condiţia ca licenţa de paraşutist şi calificările / autorizările necesare
să fie în termen de valabilitate.

2006 2 - 32 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

B. Revalidarea calificării de încercător

RACR-LPAN P.2315 Condiţii generale

Pentru revalidarea calificării de încercător, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele


condiţii generale:

(a) să fie deţinător al unui Certificat Medical Clasa 1 sau 2 , în termen de valabilitate, emis
în conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile.

RACR-LPAN P.2320 Condiţii specifice

Revalidarea calificării de încercător pentru clasa de paraşută solicitată se face pentru o


perioadă de maximum 36 luni, cu respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2315, dacă
solicitantul demonstrează autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a
prezentei reglementări, că:
(a) a efectuat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, minimum 5 salturi
de testare / verificare / control / încercare;
(b) a promovat, în ultimele 12 luni faţă de data expirării valabilităţii licenţei, examinarea
teoretică scrisă, la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (vi) şi
RACR-LPAN P.2285 (a), punctul (ii), susţinută cu un examinator autorizat conform
RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul de promovare este de 75% pentru fiecare
disciplină;
(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2320 (b), un test de verificare a
competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul
2, VII.

RACR-LPAN P.2325 Condiţii echivalente de revalidare a calificării de încercător

(a) Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţia specificată în RACR-LPAN P.2320 (a), pentru
revalidarea calificării de încercător este necesar să efectueze un program de
reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt, cu un paraşutist instructor, deţinător al
calificării de încercător, care cuprinde cel puţin 5 salturi cu paraşuta din clasa pentru
care solicită revalidarea;
(b) Paraşutistul instructor, deţinător al calificării de încercător, sub a cărui supraveghere
s-a finalizat programul de reantrenare practică pentru revalidarea calificării de
încercător, eliberează absolvenţilor un certificat / atestat corespunzător, într-o formă
stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări.
(c) Testul de verificare a competenţei în zbor / salt specificat în RACR-LPAN P.2320 (c)
trebuie să se desfăşoare numai după finalizarea programului de reantrenare practică,
la sol şi în zbor / salt.

Ediţia 01 2 - 33 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

C. Reînnoirea calificării de încercător

RACR-LPAN P.2330 Condiţii generale

Pentru reînnoirea calificării de încercător, solicitantul trebuie să deţină un Certificat Medical


Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi practicile
specifice aplicabile OACI.

RACR-LPAN P.2335 Condiţii specifice

Reînnoirea calificării de încercător se face pentru o perioadă de maximum 36 de luni, cu


respectarea prevederilor RACR-LPAN P.2030 şi P.2330, dacă solicitantul demonstrează,
autorităţii de certificare, conform procedurii dezvoltătoare a prezentei reglementări, că:
(a) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist instructor, deţinător al calificării de încercător, un curs (program) de pregătire
teoretică pentru reîmprospătarea cunoştinţelor, aprobat corespunzător;
(b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, cu un
paraşutist instructor, deţinător al calificării de încercător, un program de reantrenare
practică, la sol şi în zbor / salt, aprobat corespunzător;
(c) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2335 (a), examinarea teoretică
scrisă la disciplinele menţionate în RACR-LPAN P.2060 (a) punctele (i), (ii), (vi), (vii) şi
RACR-LPAN P.2285 (a) punctul (ii), susţinută cu un examinator autorizat conform
RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII. Baremul de promovare este de 75%, pentru fiecare
disciplină;
(d) a promovat, ulterior îndeplinirii cerinţelor RACR-LPAN P.2335 (b) şi (c), un test de
verificare a competenţei în zbor / salt cu un examinator autorizat conform RACR-LPAN
P, Capitolul 2, VII.

RACR-LPAN P.2340 Cursul (programul) pentru reînnoirea calificării de încercător


– Durată şi conţinut

(a) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reîmprospătare a cunoştinţelor pentru


reînnoirea calificării de încercător sunt stabilite de către autoritatea de certificare, de la
caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere, fără a depăşi însă durata şi conţinutul
cursului (programului) de pregătire teoretică specifică pentru obţinerea calificării de
încercător, conform cerinţelor RACR-LPAN P.2285 (a);
(b) Durata şi conţinutul cursului (programului) de reantrenare practică, la sol şi în zbor /
salt, pentru reînnoirea calificării de paraşutist încercător sunt stabilite de către autoritatea
de certificare, de la caz la caz, funcţie de perioada de întrerupere şi cuprind minim 5
salturi pentru clasa solicitată;
(c) Paraşutistul instructor, deţinător al calificării de încercător, sub a cărui supraveghere
s-a finalizat cursul (programul) de reîmprospătare a cunoştinţelor sau cel de reantrenare
practică, pentru reînnoirea calificării de încercător, eliberează absolvenţilor un certificat /
atestat corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei
reglementări.

2006 2 - 34 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

VI. Obţinerea şi menţinerea autorizărilor speciale specifice licenţei de paraşutist

A. Obţinerea autorizărilor speciale specifice licenţei de paraşutist

RACR-LPAN P.2345 Condiţii generale

Pentru obţinerea autorizărilor speciale, solicitantul trebuie să deţină un Certificat Medical


Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi practicile
specifice aplicabile OACI.

RACR-LPAN P.2350 Condiţii specifice

Pentru obţinerea autorizărilor speciale, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în


RACR-LPAN P.2345, solicitantul trebuie să:
(a) deţină licenţă de paraşutist în termen de valabilitate;
(b) efectueze sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor şi
autorizat LRCL, o pregătire specifică teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt, în care
să realizeze exerciţii de lucru relativ acumulând minim 40 minute timp de cădere liberă şi
să participe la formaţie de cel puţin doi paraşutişti, dacă privilegiile licenţei de paraşutist
urmează a fi exercitate în cursul salturilor de lucru relativ în cădere liberă (LRCL);
(c) efectueze sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor şi
autorizat LRC, o pregătire specifică teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt, care să
cuprindă cel puţin 40 salturi de exerciţii de lucru relativ pe cupolă, dacă privilegiile
licenţei de paraşutist urmează a fi exercitate pe timpul salturilor de lucru relativ pe cupolă
(LRC);
(d) efectueze sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor şi
autorizat IAD/SL (INSTRUCTOR-ASSISTED DEPLOYMENT / STATIC LINE) o pregătire
specifică teoretică de minim 10 ore şi practică, la sol şi în zbor / salt, care să cuprindă
minim 10 salturi pentru deschidere asistată/deschidere automată (static / line) şi să
deţină calificarea de instructor cu o vechime practică de instruire de 2 ani, dacă
privilegiile licenţei de paraşutist instructor urmează a fi exercitate în cursul salturilor de
instruire IAD/SL;
(e) efectueze sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor şi
autorizat TANDEM, o pregătire specifică teoretică de minim 15 ore şi practică, la sol şi
în zbor / salt, care să cuprindă minim 25 salturi, să deţină calificarea de instructor, să fie
posesorul licenţei internaţionale FAI ‘’D’’ sau echivalent şi să fi executat 500 salturi cu
paraşuta aripă, dacă privilegiile licenţei de paraşutist instructor urmează a fi exercitate în
cursul salturilor în TANDEM;
(f) efectueze sub supravegherea unui paraşutist deţinător al calificării de instructor şi
autorizat AFF (ACCELERATED FREEFALL), o pregătire specifică teoretică de minim 15
ore şi practică, la sol şi în zbor / salt, care să cuprindă minim 20 salturi, să deţină
calificarea de instructor, să fie posesorul licenţei internaţionale FAI ‘’D’’ sau echivalent şi
să fi realizat minim 6 ore timp de cădere liberă, dacă privilegiile licenţei de paraşutist
instructor urmează a fi exercitate în cursul salturilor AFF;

Ediţia 01 2 - 35 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

(g) efectueze sub supravegherea unui paraşutist, deţinător al calificării de instructor şi


autorizat pentru TURNUL de paraşutism, o pregătire specifică teoretică de minim 10 ore
şi practică, la sol şi în salt, care să cuprindă minim 5 salturi din turn şi să deţină
calificarea de instructor pe clasa de paraşută respectivă, dacă privilegiile licenţei de
paraşutist urmează a fi exercitate în cursul activităţii de instruire la TURN;
(h) efectueze, pentru trecerea la o altă metodă de lansare, sub supravegherea unui
paraşutist, deţinător al calificării de instructor şi autorizat pentru TURNUL de paraşutism,
un curs (program) specific teoretic de minim 15 ore şi practic, la sol şi în salt, care să
cuprindă minim 10 salturi din turnul de paraşutism, dacă privilegiile licenţei de paraşutist
urmează a fi exercitate pentru executarea de salturi din turnul de paraşutism;
(i) efectueze sub supravegherea unui paraşutist, deţinător al calificării de instructor,
autorizat plior, un curs (program) specific, care să cuprindă 70 ore de pregătire teoretică
şi practică (pliaje), dacă privilegiile autorizării de plior urmează a fi exercitate numai
pentru pliajele paraşutelor principale şi să deţină cel puţin una din calificările superioare
de instructor, recepţie şi control sau încercător, dacă privilegiile autorizării de plior
urmează a fi exercitate şi pentru pliajele paraşutelor de rezervă şi de salvare;
(j) fie deţinătorul unui certificat / atestat corespunzător, eliberat într-o formă stabilită prin
procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări, de către paraşutistul deţinător al
calificării de instructor, autorizat corespunzător, sub îndrumarea căruia au fost finalizate
cursurile (programele) de pregătire specificate în RACR-LPAN P.2350 (b), (c), (d), (e),
(f), (g), (h) şi (i);
(k) fie declarat „ADMIS” în urma testului de îndemânare practică, la sol şi în zbor / salt, de
către un examinator autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII, moment din care
este considerat autorizat corespunzător.

RACR-LPAN P.2355 Abilităţi

Solicitantul pentru obţinerea autorizărilor speciale trebuie să demonstreze abilitatea de a


executa toate manevrele / procedurile / tehnicile de lucru specific şi, acolo unde este cazul
şi de a organiza şi desfăşura instruirea specifică teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt,
în toate etapele conexe acesteia.

RACR-LPAN P.2360 Privilegii

Deţinătorul autorizărilor speciale are dreptul de a efectua toate activităţile specifice şi acolo
unde este cazul, de a organiza şi desfăşura instruirea specifică teoretică şi practică, la sol
şi în zbor / salt, până la nivelul calificării / autorizării deţinute de el însuşi.

RACR-LPAN P.2365 Valabilitate

Valabilitatea autorizărilor speciale este condiţionată de valabilitatea licenţei şi de


îndeplinirea cerinţelor specifice menţionate în RACR-LPAN P.2375 (b).

2006 2 - 36 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

B. Menţinerea valabilităţii autorizărilor speciale specifice licenţei de paraşutist

RACR-LPAN P.2370 Condiţii generale

Pentru menţinerea autorizărilor speciale, solicitantul trebuie să deţină un Certificat Medical


Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în conformitate cu standardele şi practicile
specifice aplicabile OACI.

RACR-LPAN P.2375 Condiţii specifice

Suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în RACR-LPAN P.2370, autorizările


speciale specifice licenţei de paraşutist îşi menţin valabilitatea dacă:

(a) licenţa de paraşutist este în termen de valabilitate;


(b) deţinătorul autorizării speciale a efectuat, în cadrul perioadei de valabilitate a licenţei, un
minimum de activitate care constă în:

(i) un număr de 4 salturi specifice în ultimele 24 luni faţă de data expirării valabilităţii
licenţei, pentru autorizările menţionate în RACR-LPAN P.2350 (b) şi (c);

(ii) un număr de 10 salturi anual, în calitate de instructor IAD/SL, pentru autorizarea


menţionată în RACR-LPAN P.2350 (d);

(iii) un număr de 15 salturi în calitate de instructor TANDEM, anual, din care cel puţin
unul în ultimele 90 zile, pentru autorizarea menţionată în RACR-LPAN P.2350 (e);

(iv) un număr de 15 salturi cu elevi, anual, în calitate de instructor AFF, pentru


autorizarea menţionată în RACR-LPAN P.2350 (f);

(v) un număr de 5 salturi specifice, în ultimele 36 de luni faţă de data expirării


valabilităţii licenţei, pentru autorizarea menţionată în RACR-LPAN P.2350 (g) şi
(h);

(vi) un număr de 10 pliaje ale paraşutelor principale şi respectiv 5 pliaje ale


paraşutelor principale, de rezervă şi de salvare, în ultimele 24 de luni faţă de data
expirării valabilităţii licenţei, pentru autorizările menţionate în RACR-LPAN P.2350
(i);

Ediţia 01 2 - 37 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

RACR-LPAN P.2380 Condiţii echivalente de menţinere a autorizărilor speciale

(a) Dacă deţinătorul autorizărilor speciale menţionate in RACR-LPAN P.2375(b) - (i),(ii),(v)


şi (vi) nu îndeplineşte cerinţele specifice pentru menţinerea valabilităţii, este necesar să
efectueze, cu un paraşutist deţinător al calificării de instructor, autorizat corespunzător,
un program de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt, care trebuie să cuprindă cel
puţin 50% din activitatea specifică minimă conform RACR-LPAN P.2375 (b). Deţinătorul
autorizărilor speciale care nu a efectuat minim 50% din cerinţele specifice de menţinere
a valabilităţii, va efectua un program de reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt, de
100% din cerinţele specifice menţionate.

(b) Dacă deţinătorul autorizărilor de instructor TANDEM sau instructor AFF, menţionate în
RACR-LPAN P.2375 (b) – (iii) şi (iv), nu îndeplineşte cerinţele specifice pentru
menţinerea valabilităţii, este necesar să efectueze un curs (program) de reîmprospătare
a cunoştinţelor teoretice, aprobat corespunzător, de minim 15 ore şi un program de
reantrenare practică, la sol şi în zbor / salt, stabilit de către Aeroclubul României, funcţie
de perioada de întrerupere şi care cuprinde minim 3 salturi specifice;

(c) Paraşutistul, deţinător al calificării de instructor, autorizat corespunzător, sub a cărui


supraveghere s-a finalizat programul de reantrenare practică pentru menţinerea
valabilităţii autorizării speciale, eliberează absolvenţilor un certificat / atestat
corespunzător, într-o formă stabilită prin procedura dezvoltătoare a prezentei
reglementări.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

2006 2 - 38 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

VII. Autorizarea examinatorilor care efectuează examinările teoretice şi practice, la


sol şi în zbor / salt, în vederea obţinerii / revalidării / reînnoirii / validării
licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor speciale

RACR-LPAN P.2385 Condiţii generale

Pentru autorizarea ca examinator, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii


generale:

(a) să aibă vârsta de 25 ani împliniţi;

(b) să fie deţinător al unui Certificat Medical Clasa 1 sau 2, în termen de valabilitate, emis în
conformitate cu standardele şi practicile OACI specifice aplicabile;

RACR-LPAN P.2390 Condiţii specifice

Pentru autorizarea ca examinator, suplimentar faţă de condiţiile generale specificate în


RACR-LPAN P.2385, solicitantul trebuie să:

(a) deţină licenţă de paraşutist în termen de valabilitate;

(b) deţină calificarea de instructor în termen de valabilitate şi să-şi fi exercitat privilegiile


aferente acesteia în ultimele 36 de luni fără întrerupere;

(c) deţină o experienţă practică totală de minim 800 salturi;

(d) deţină autorizarea de instructor Tandem de cel puţin 3 ani, să fi executat minim 100 de
salturi în calitate de instructor Tandem şi să deţină acordul fabricii producătoare a
echipamentului tandem utilizat, dacă privilegiile autorizării de examinator urmează a fi
exercitate pentru examinarea instructorilor Tandem;

(e) deţină autorizarea de instructor Tandem de cel puţin 3 ani şi să fi executat minim 300
salturi în calitate de instructor AFF, din care 50 executate în ultimele 12 luni, dacă
privilegiile autorizării de examinator urmează a fi exercitate pentru examinarea
instructorilor AFF;

(f) să fie nominalizat, de către autoritatea de certificare sau de către organismul recunoscut
cu avizul autorităţii de certificare, pe lista examinatorilor autorizaţi, funcţie de pregătirea
şi experienţa individuală, gradul de respectare a reglementărilor aeronautice şi operarea
paraşutei în siguranţă, disponibilitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, etc.

Ediţia 01 2 - 39 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

RACR-LPAN P.2395 Abilităţi

Solicitantul pentru obţinerea autorizării de examinator trebuie să demonstreze abilitatea de


a organiza şi desfăşura examinarea teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt, în toate
etapele conexe procesului de examinare.

RACR-LPAN P.2400 Privilegii

Deţinătorul autorizării de examinator are dreptul de a organiza şi desfăşura examinarea


teoretică şi practică, la sol şi în zbor / salt, a personalului navigant în vederea obţinerii /
revalidării / reînnoirii / validării licenţelor / calificărilor / autorizărilor până la nivelul deţinut de
el însuşi, cu excepţia cazului când este altfel împuternicit de autoritatea de certificare.

RACR-LPAN P.2405 Valabilitatea autorizării de examinator

Autorizarea de examinator este valabilă de la data aprobării listei cu examinatori de către


autoritatea de certificare, cu condiţia ca licenţa de paraşutist şi calificările / autorizările
corespunzătoare să fie în termen de valabilitate conform prevederilor RACR-LPAN P.2030
şi RACR LPAN P.2390. Lista cu examinatori se actualizează de autoritatea de certificare în
funcţie de necesităţi, recomandat anual.

RACR-LPAN P.2410 Restricţionarea privilegiilor

Deţinătorul autorizării de examinator nu poate efectua examinarea teoretică / practică, la sol


şi în zbor / salt, a unui solicitant cu care a efectuat instruirea, cu excepţia cazului în care
este împuternicit special de autoritatea de certificare, în acest sens.

2006 2 - 40 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

VIII. Obţinerea altor calificări / autorizări / certificate / atestate suplimentare


specifice licenţei de paraşutist

RACR-LPAN P.2415 Alte calificări / autorizări / certificate / atestate suplimentare

Autoritatea de certificare poate stabili şi acorda, în funcţie de necesităţi şi alte calificări /


autorizări / certificate / atestate suplimentare specifice licenţei de paraşutist. Aceste calificări
/ autorizări / certificate / atestate suplimentare, precum şi cerinţele specifice de obţinere,
sunt precizate în procedura dezvoltătoare a prezentei reglementări

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Ediţia 01 2 - 41 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

IX. Validarea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor specifice emise


de autorităţi străine competente

RACR-LPAN P.2420 Condiţii de validare

Pentru ca autoritatea de certificare să valideze, conform procedurii dezvoltătoare a


prezentei reglementări, o licenţă de paraşutist sau o calificare / autorizare specifică, emisă
de o autoritate străină competentă, solicitantul trebuie să:

(a) deţină licenţa / calificarea / autorizarea de bază în termen de valabilitate;

(b) promoveze examinarea teoretică scrisă, susţinută în limba română sau engleză,
organizată de un examinator autorizat conform RACR-LPAN.P, Capitol 2, VII.
Disciplinele de examinare sunt stabilite de către autoritatea de certificare, de la caz la
caz, funcţie de documentele privind pregătirea teoretică, prezentate de solicitant şi
experienţa deţinută, iar baremul de promovare este 75% pentru fiecare disciplină;

(c) promoveze examinarea practică, la sol şi în zbor / salt, desfăşurată cu un examinator


autorizat conform RACR-LPAN P, Capitolul 2, VII, funcţie de experienţa în zbor / salt
deţinută;

(d) deţină un certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate;

RACR-LPAN P.2425 Valabilitatea certificatului de validare

Valabilitatea certificatului de validare, emis de autoritatea de certificare, pentru licenţa de


paraşutist sau pentru o calificare / autorizare specifică, emisă de o autoritate străină
competentă, nu poate depăşi termenul de valabilitate al licenţei / calificării / autorizării de
bază şi este condiţionată de perioada de valabilitate a certificatului medical.

2006 2 - 42 Ediţia 01
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, RACR – LPAN P
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Reglementări Aeronautice Civile Române Capitolul 2

X. Recunoaşterea licenţelor de paraşutist şi a calificărilor / autorizărilor specifice


emise de autorităţi străine competente

RACR-LPAN P.2430 Condiţii generale

a) Autoritatea de certificare poate recunoaşte licenţe de paraşutist şi calificări /


autorizări specifice, aflate în termen de valabilitate, emise de autorităţi străine
competente, dacă:

(i) există o înţelegere în acest sens cu autorităţile respective, sau

(ii) cerinţele în baza cărora acestea au fost obţinute se situează, cel puţin, la
nivelul celor din prezenta reglementare.

b) Verificarea acestor licenţe în vederea recunoaşterii conform procedurii dezvoltătoare


a prezentei reglementări, se efectuează de către un instructor paraşutist abilitat
corespunzător.

RACR-LPAN P.2435 Valabilitate

Deţinătorul licenţei, calificării / autorizării recunoscute de autoritatea de certificare îşi poate


exercita privilegiile în termenul de valabilitate al licenţei calificării / autorizării şi certificatului
medical deţinut.

SPAŢIU LĂSAT INTENŢIONAT LIBER

Ediţia 01 2 - 43 2006
RACR – LPAN P MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Capitolul 2 Reglementări Aeronautice Civile Române


________________________________________________________________________

XI. Organizaţii de pregătire

RACR-LPAN P.2440 Generalităţi

Organizaţia de pregătire este o persoană fizică sau juridică, autorizată de către autoritatea
de certificare, care operează într-un mediu corespunzător şi care oferă instruire teoretică şi
practică, la sol şi în zbor, după caz, pe baza unor programe specifice în scopul obţinerii,
revalidării şi reînnoirii licenţelor de paraşutist şi a calificărilor sau autorizărilor
corespunzătoare.

RACR-LPAN P.2445 Condiţii de autorizare

Organizaţia de pregătire care solicită autorizarea va prezenta autorităţii de certificare, spre


aprobare, următoarele documente, după caz:
(a) Manualul operaţional/Procedurile operaţionale corespunzătoare;
(b) Programele de instruire (teoretică şi practică); şi
(c) Sistemul de calitate.

aferente autorizării solicitate.

RACR-LPAN P.2450 Tipuri de organizaţii de pregătire autorizate

Organizaţiile de pregătire pot fi autorizate de către autoritatea de certificare pentru:


(a) pregătire teoretică şi practică, la sol şi în zbor;
(b) pregătire teoretică;
(c) pregătire practică, la sol şi în zbor.

RACR- LPAN P.2455 Valabilitatea autorizaţiei

(a) Autorizarea iniţială se acordă pentru o perioadă de 12 luni;


(b) Autorizările ulterioare se acordă pentru o perioadă de maxim 36 de luni;
(c) Autorizarea va fi modificată, suspendată sau revocată de către autoritatea de certificare
dacă oricare din cerinţele de autorizare sau standardele impuse încetează să mai fie
menţinute la nivelul minim aprobat.

2006 2 - 44 Ediţia 01