Intel® Teach Program Essentials Course

Şablonul

planului unităŃii de învăŃare

Autorul unităŃii de învăŃare Prenume şi nume: Constantin Judet:

Mihaela

Bucuresti Tehnic Petru Maior

Denumire şcoală: Colegiul Localitate: Bucuresti

Prezentare generală a unităŃii de învăŃare

Titlul planului unităŃii de învăŃare

Transmisii mecanice
Rezumatul unitatăŃii de învăŃare

Unitatea de învăŃare „Transmisii mecanice” face parte din modulul I - Sisteme de transmitere a mişcării. ConŃinutul unităŃii este: 1. Transmisii prin curele 2. Transmisii prin cablu 3. Transmisii prin lanŃuri 4. Transmisii prin roŃi de fricŃiune 5. Transmisii prin roŃi dinŃate Transmiterea mişcării este însoŃită de transmiterea energiei mecanice, deci a forŃelor şi momentelor. Mecanismele mecanice pot fi: cu contact direct, realizat prin roŃi dinŃate, roŃi de fricŃiune, mecanisme cu şurub, mecanisme cu pârghie cu contact indirect, realizat cu elemente intermediare: fire, cabluri, benzi, curele şi lanŃuri. În acest tip de transmisie, distanŃa dintre elementul conducător şi cel condus este relativ mare. Transmisiile prin curele sunt mecanisme pt. transmiterea mişcării de rotaŃie, utilizate atunci când arborele motor nu poate fi legat direct de arborele condus (nu sunt situaŃi cap la cap). Lucrează prin aderenŃa curelei pe periferia roŃii.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 7

© 2000-2007 Intel Corporation. Transmisiile prin cablu lucrează prin aderenŃă. liceu ruta progresivă şi liceu seral Clasa a XI-a. Prezentarea se va susŃine în laboratorul de informatică al şcolii. Transmisiile prin roŃi de fricŃiune sunt cea mai simplă formă de transmitere a mişcării de rotaŃie şi a puterii. Unitatea de învăŃare prezintă alcătuirea şi clasificările acestor tipuri de transmisii. funcŃionarea lor. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cablu şi roată. cât şi tenologiile de asamblare ale acestora. All Rights Reserved. la fel ca transmisiile prin curele. materialele din care sunt executate şi utilizările specifice. Mişcarea se transmite prin înfăşurarea şi angrenarea lanŃurilor cu roŃile montate pe arbori şi având prelucrată o dantură specială la periferie. Aria tematică tehnologii Clasa Clasa a XII-a. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cele două roŃi. Transmisiile cu roŃi dinŃate. întreŃinere şi reglare vor fi demonstrate şi exersate în cadrul atelierului şcoală. Elevii vor fi ajutaŃi cu materiale suport. în spaŃiul prevăzut cu calculatoare pentru informarea elevilor şi cu acces la internet. Lucrările de asamblare. numite şi angrenaje. comunicarea şi responsabilităŃile în cadrul grupei. liceu ruta directă Timp aproximativ necesar 25 ore a câte 50 minute.Intel® Teach Program Essentials Course Transmisiile prin cablu sunt compuse din roŃi prevăzute cu un canal practicat pe exterior. prin care este trecut un cablu. prezentate în format electronic care să stimuleze modul de lucru în echipă. Page 2 of 7 . Transmisiile prin lanŃuri sunt mecanisme pt. Ele sunt compuse din două roŃi cilindrice sau conice. care se rotesc apăsând una pe cealaltă. creativitatea. transmiterea mişcării de rotaŃie între arbori paraleli. sunt cele mai utilizate transmisii mecanice şi sunt folosite pentru transmiterea momentului şi a mişcării de rotaŃie între doi arbori.

Analizează rolul funcŃional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice CS 13. Execută lucrări de reglare şi intreŃinere ale transmisiilor mecanice Obiective operaŃíonale/rezultate aşteptate O1: sa analizeze rolul funcŃional al transmisiilor O2: sa clasifice tipurile constructive de transmisii O3: sa aprecieze avantajele si dezavantajele transmisiilor mecanice O4: sa prezinte domenii de utilizare O5: sa execute operaŃiile de montaj O6: sa aleagă SDV-urile specifice operaŃiilor de montaj O7: sa efectueze lucrări de întreŃinere si reglare a transmisiilor O8: sa respecte normele de protecŃie a mediului si NTSM Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebare esenŃială Întrebările unitatăŃii de învăŃare Întrebări de conŃinut Este importantă mişcarea pentru Univers? I.2.1. II. All Rights Reserved. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini si mecanisme CS 13.3. reglării şi utilizării transmisiilor mecanice? Page 3 of 7 © 2000-2007 Intel Corporation. Sisteme de transmitere a mişcării CS 13. .Intel® Teach Program Essentials Course Reperele unităŃii de învăŃare Standarde de performanŃă . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Cum realizam mişcările de lucru la maşinile-unelte? Cum se transmit mişcările de la elementul de acŃionare la cel de lucru din alcătuirea sistemelor tehnice? Care este rolul funcŃional al unei transmisii mecanice? Cum se clasifică transmisiile? Care sunt avantajele transmisiilor mecanice? Dar dezavantajele? Care sunt aplicaŃiile transmisiilor mecanice? Cum se montează transmisiile mecanice? Ce SDV-uri trebuie folosite pentru montaj? În ce constau întreŃinerea şi reglarea transmisiilor mecanice? Care sunt normele de protecŃie a muncii specifice montării.obiective de referinŃă/ competenŃe specifice UC 13.

Chestionarea este folosită pe parcursul întregii unităŃi pentru a ajuta elevii să-şi dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior şi pentru a-şi monitoriza permanent învăŃarea Folosit de către elev pentru autoevaluare Se vor efectua în atelierul-şcoală.Intel® Teach Program Essentials Course Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniŃială 2 ore Evaluare formativă 10 ore Evaluare finală 3 ore DiscuŃii asupra evaluării sumative a unităŃii anterioare de învăŃare „Organe de maşini” Tehnica întrebărilor Graficul KW-L Planificarea proiectului Lista de verificare a paginii Wiki Fişe de lucru Rezumate scrise Lucrări practice de asamblare a transmisiilor Chestionare Jurnal de reflecŃie ConferinŃe individuale şi de grup Întâliri de discuŃie cu profesorul Lista de verificare a paginii Wiki Graficul K-W-L Grila de evaluare criterială a proiectului Evaluare – sumar Diagrama “ştiu – vreau să ştiu – am învăŃat”. sarcinilor de lucru ale elevilor. cât şi pe parcursul desfăşurării proiectului. pentru a depista eventualele neclarităŃi în înŃelegerea sarcinilor de lucru şi în însuşirea cunoştinŃelor Folosită pentru observarea abilităŃilor. ajungându-se ca în final ea să pună în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveŃe pe parcursul acestei unităŃi de învăŃare Se aplicăn atât la începutul activităŃii. La începutul evaluării se va utiliza graficul KW-L pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noŃiunile de bază existente în această unitate de învăŃare şi ceea ce trebuie să înveŃe. discută şi îşi evaluează reciproc prezentările Pentru evaluarea finală a proiectului Tehnica întrebărilor Fişe de lucru Chestionarea Jurnal de reflecŃie Lucrări practice de asamblare a transmisiilor ConferinŃe individuale şi de grup Grila de evaluare criterială a proiectului Detalii ale unităŃii de învăŃare © 2000-2007 Intel Corporation. pe grupe. Pe parcursul derulării proiectului această hartă va fi completată. Page 4 of 7 . produsele activităŃii în cadrul proiectului. sub îndrumarea maistrului instructor Elevii îşi prezintă. All Rights Reserved.

2 ore .com/. Comentăm răspunsurile cu privire la ce înŃeleg prin mişcare şi la felul în care se transmite aceasta în cadrul sistemelor tehnice (dar constructiv nu distructiv).Colectivul clasei va fi împărŃit în 4 grupe a câte 5 elevi. funcŃionare. . avantaje.Vor fi postate pe wiki. Va exista. dosarul grupei.Realizarea sarcinilor de lucru . în clasă şi prin Internet) a informaŃiilor privind transmisia mecanică indicată prin temă • completarea unui tabel cu datele privind definiŃia. . la https://transmisii-mecanice.Adresez elevilor întrebarea esenŃială după care aştept reacŃiile lor. tabelele cu informaŃii teoretice şi documentaŃia tehnologică corespunzătoare temei pentru a fi accesate şi utilizate şi de celelalte grupe © 2000-2007 Intel Corporation. PowerPoint la nivel mediu Navigare şi comunicare pe INTERNET Aptitudini de comunicare Procedee de instruire / Strategii de instruire Pasul 1 . .Fiecare grupă va avea de efectuat următoarele sarcini • documentare şi sistematizare (prin discuŃii de grup.Urmăresc ca prin discuŃiile purtate să ating obiectivele dorite. iar la nivelul fiecărei grupe fiecare elev va avea o sarcină de îndeplinit.Fiecare elev va avea un jurnal în care va nota: definiŃii. materiale.Intel® Teach Program Essentials Course Aptitudini şi capacităŃi obligatorii Operare cu utilitarele Word. domenii de utilizare şi un cont pe wiki pentru a putea colabora cu membrii grupei în vederea clarificării noŃiunilor teoretice. avantaje. structură.Fiecare grupă va întocmi un dosar intitulat ”Grupa1_Tansmisia prin curele”. eterogene ca nivel de cunoştinŃe. dezavantaje. materiale.wikispaces. ”Grupa3_Tansmisia prin roŃi diŃate”. de către fiecare grupă. . . domenii de utilizare ale transmisiei indicate • întocmirea unei documentaŃii tehnologice minimale a lucrărilor de montaj şi de întreŃinere • însuşirea şi exersarea operaŃiilor de montaj şi a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii pentru transmisia dată (sub îndrumarea maistrului instructor) • fiecare elev va evalua munca colegilor din grupă şi în funcŃie de evaluările colegilor îşi va face apoi autoevaluarea. funcŃionarea. .com/ Pasul 2 – 20 ore . Page 5 of 7 . structura. ”Grupa4_Transmisii prin roŃi de fricŃiune”. . de asemenea. All Rights Reserved. va păstra toate documentele realizate.21classes.Treptat le descopăr întrebările de conŃinut şi rezolvăm pas cu pas fiecare etapă a activităŃii. respectiv ”Grupa2_Tansmisia prin lanŃuri”. în care. dezavantaje. reprezentarea grafică.Ghidez discuŃiile încât să ajungem la întrebările de unitate. Excel. reprezentare grafică. contul grupei pe wiki şi blogul clasei http://xii-m1. respectând structura indicată.

sa nu fie criticat. . Page 6 of 7 .Intel® Teach Program Essentials Course Pasul 3 – 3 ore . prin marcare. All Rights Reserved. de bază. clar explicate anterior elevul trebuie încurajat sa vorbească. . folosind cuvinte uzuale.Urmează apoi analiza făcută de fiecare grupă a portofoliilor celorlalte grupe şi în final propria analiză în lumina evaluării portofoliului de către celelalte grupe. toate echipamentele necesare) Aparat foto x Computer(e) x Aparat foto digital ConferinŃă x DVD Player x Conexiune Internet Disc laser x Imprimantă x Sistem de proiecŃie x Scanner Televizor Video x Video Camera x Echipament pt. care să presupună rezolvarea unor probleme formulate astfel încât să evidenŃieze legătura cu viaŃa reală.Fiecare grupă va demonstra practic modul în care se montează transmisia mecanică indicată prin temă.Fiecare grupă va desemna un purtător de cuvânt care va prezenta portofoliul. Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină • • Elevul supradotat • Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăŃare Tehnologie—Hardware (indicaŃi. .Fiecare elev va primi o fişă de evaluare referitoare la toate transmisiile mecanice abordate Adaptare pentru diferenŃierea instruirii • Elevul cu dificultăŃi de învăŃare • • • • elevii care nu au deprinderi de folosire a IT vor primi sprijin suplimentar se evaluează diferenŃiat se dau instrucŃiuni speciale şi precise se alocă timp pentru studiu explicaŃii clare. cât şi cuvintele de specialitate. să fie încurajat elevul va fi angrenat în lucrul în echipă si încurajat să colaboreze cu ceilalŃi Proiecte cu grad de dificultate crescut. Video x Videoproiector © 2000-2007 Intel Corporation.

ro/ (5) www. an şcolar 2009÷2010 (9) ∗ ∗ ∗ -Gills a chaines GC 13.yahooligans. manual pentru şcoala de arte şi meserii.a.a. anul I-profesională-Phare. 1993. 2000 (6) Ruxandra Noia ş. angrenaje cilindrice. – Pregătire de bază în domeniul mecanicdiscipline tehnice. a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale. ş. – Organe de maşini. 2000. EDP. (5) Ion Ezeanu ş. M. ş.wik.a.Organe de maşini şi mecanisme.com (6) www. calificarea profesională: lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri.is (7) www.B. (3) Drobotă. toate echipamentele necesare) x x x x Bază de date/Calcul tabelar Tehnoredactare Software de e-mail Enciclopedie pe CD-ROM x Procesare imagine x Browser de Internet x Multimedia x Creare pagină web x Procesare documente Altele (1) GafiŃeanu. Bucureşti © 2000-2007 Intel Corporation. clasa a X-a. II.html (2) http://facultate. prospect. vol. Gh. Editura Sigma. V. –Organe de maşini. 1983. Editura LVS Crepuscul. clasele a X-a.com Alte resurse Vizită de lucru la Intreprinderea Turbomecanica SA Vizită de documentare la Muzeul Tehnicii Dimitrie Leonida.ro/lectii-discipline-tehnice-tehnologii-13- proiect-transmisii-mecanice-p78970-t1 (4) http://www.a. Page 7 of 7 .transmisii. prin marcare.html Resurse Internet (3) http://www. Editura tehnică.21classes. – Organe de maşini şi mecanisme. (2) Rădulescu. calificarea tehnician prelucrări mecanice.. Bucureşti. Ploieşti. 1982.a.regielive. manual pentru licee industriale şi agricole. (4) łurcanu.e-referate.ro/cursuri/organe_de_masini/angrenaje _transmisii_mecanice-63040. – Modulul II: Organe de maşini. manual pentru clasa a XI-a. organe de maşini. 2007 (8) ∗ ∗ ∗ – Cursuri predate la modulele tehnice. ş. specializarea mecanică. A.a.didactic. Bucureşti.Intel® Teach Program Essentials Course Tehnologie— Software (indicaŃi. Editura didactică şi pedagogică. profilul tehnic. –Desen tehnic. 2002 (7) Ion Moraru ş. DocumentaŃie tehnică. clasa a XII-a. . SDV-uri şi utilaje pentru lucrări de montaj şi întreŃinere a transmisiilor mecanice (1) http://www. ruta progresivă. Bucureşti. Materiale tipărite I.ro/referate/Transmisii_mecanice2007-01- Resurse suplimentare 31. All Rights Reserved. filiera tehnologică.. Editura Economică Preuniversitaria.P. clasa a X-a.