Intel® Teach Program Essentials Course

Şablonul

planului unităŃii de învăŃare

Autorul unităŃii de învăŃare Prenume şi nume: Constantin Judet:

Mihaela

Bucuresti Tehnic Petru Maior

Denumire şcoală: Colegiul Localitate: Bucuresti

Prezentare generală a unităŃii de învăŃare

Titlul planului unităŃii de învăŃare

Transmisii mecanice
Rezumatul unitatăŃii de învăŃare

Unitatea de învăŃare „Transmisii mecanice” face parte din modulul I - Sisteme de transmitere a mişcării. ConŃinutul unităŃii este: 1. Transmisii prin curele 2. Transmisii prin cablu 3. Transmisii prin lanŃuri 4. Transmisii prin roŃi de fricŃiune 5. Transmisii prin roŃi dinŃate Transmiterea mişcării este însoŃită de transmiterea energiei mecanice, deci a forŃelor şi momentelor. Mecanismele mecanice pot fi: cu contact direct, realizat prin roŃi dinŃate, roŃi de fricŃiune, mecanisme cu şurub, mecanisme cu pârghie cu contact indirect, realizat cu elemente intermediare: fire, cabluri, benzi, curele şi lanŃuri. În acest tip de transmisie, distanŃa dintre elementul conducător şi cel condus este relativ mare. Transmisiile prin curele sunt mecanisme pt. transmiterea mişcării de rotaŃie, utilizate atunci când arborele motor nu poate fi legat direct de arborele condus (nu sunt situaŃi cap la cap). Lucrează prin aderenŃa curelei pe periferia roŃii.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 7

© 2000-2007 Intel Corporation. Mişcarea se transmite prin înfăşurarea şi angrenarea lanŃurilor cu roŃile montate pe arbori şi având prelucrată o dantură specială la periferie. Elevii vor fi ajutaŃi cu materiale suport. Prezentarea se va susŃine în laboratorul de informatică al şcolii. Ele sunt compuse din două roŃi cilindrice sau conice. liceu ruta directă Timp aproximativ necesar 25 ore a câte 50 minute. materialele din care sunt executate şi utilizările specifice. la fel ca transmisiile prin curele. Unitatea de învăŃare prezintă alcătuirea şi clasificările acestor tipuri de transmisii. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cablu şi roată. liceu ruta progresivă şi liceu seral Clasa a XI-a. Transmisiile prin cablu lucrează prin aderenŃă. creativitatea. care se rotesc apăsând una pe cealaltă. Transmisiile prin roŃi de fricŃiune sunt cea mai simplă formă de transmitere a mişcării de rotaŃie şi a puterii. comunicarea şi responsabilităŃile în cadrul grupei. Aria tematică tehnologii Clasa Clasa a XII-a. prin care este trecut un cablu. cât şi tenologiile de asamblare ale acestora. Page 2 of 7 . Transmisiile cu roŃi dinŃate. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cele două roŃi.Intel® Teach Program Essentials Course Transmisiile prin cablu sunt compuse din roŃi prevăzute cu un canal practicat pe exterior. All Rights Reserved. sunt cele mai utilizate transmisii mecanice şi sunt folosite pentru transmiterea momentului şi a mişcării de rotaŃie între doi arbori. numite şi angrenaje. în spaŃiul prevăzut cu calculatoare pentru informarea elevilor şi cu acces la internet. funcŃionarea lor. prezentate în format electronic care să stimuleze modul de lucru în echipă. transmiterea mişcării de rotaŃie între arbori paraleli. întreŃinere şi reglare vor fi demonstrate şi exersate în cadrul atelierului şcoală. Transmisiile prin lanŃuri sunt mecanisme pt. Lucrările de asamblare.

Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini si mecanisme CS 13.2.Intel® Teach Program Essentials Course Reperele unităŃii de învăŃare Standarde de performanŃă . II.1. Analizează rolul funcŃional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice CS 13. All Rights Reserved. Sisteme de transmitere a mişcării CS 13. Execută lucrări de reglare şi intreŃinere ale transmisiilor mecanice Obiective operaŃíonale/rezultate aşteptate O1: sa analizeze rolul funcŃional al transmisiilor O2: sa clasifice tipurile constructive de transmisii O3: sa aprecieze avantajele si dezavantajele transmisiilor mecanice O4: sa prezinte domenii de utilizare O5: sa execute operaŃiile de montaj O6: sa aleagă SDV-urile specifice operaŃiilor de montaj O7: sa efectueze lucrări de întreŃinere si reglare a transmisiilor O8: sa respecte normele de protecŃie a mediului si NTSM Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebare esenŃială Întrebările unitatăŃii de învăŃare Întrebări de conŃinut Este importantă mişcarea pentru Univers? I. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Cum realizam mişcările de lucru la maşinile-unelte? Cum se transmit mişcările de la elementul de acŃionare la cel de lucru din alcătuirea sistemelor tehnice? Care este rolul funcŃional al unei transmisii mecanice? Cum se clasifică transmisiile? Care sunt avantajele transmisiilor mecanice? Dar dezavantajele? Care sunt aplicaŃiile transmisiilor mecanice? Cum se montează transmisiile mecanice? Ce SDV-uri trebuie folosite pentru montaj? În ce constau întreŃinerea şi reglarea transmisiilor mecanice? Care sunt normele de protecŃie a muncii specifice montării.obiective de referinŃă/ competenŃe specifice UC 13. . reglării şi utilizării transmisiilor mecanice? Page 3 of 7 © 2000-2007 Intel Corporation.3.

pentru a depista eventualele neclarităŃi în înŃelegerea sarcinilor de lucru şi în însuşirea cunoştinŃelor Folosită pentru observarea abilităŃilor. All Rights Reserved. produsele activităŃii în cadrul proiectului. pe grupe. La începutul evaluării se va utiliza graficul KW-L pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noŃiunile de bază existente în această unitate de învăŃare şi ceea ce trebuie să înveŃe. sarcinilor de lucru ale elevilor. ajungându-se ca în final ea să pună în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveŃe pe parcursul acestei unităŃi de învăŃare Se aplicăn atât la începutul activităŃii. Chestionarea este folosită pe parcursul întregii unităŃi pentru a ajuta elevii să-şi dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior şi pentru a-şi monitoriza permanent învăŃarea Folosit de către elev pentru autoevaluare Se vor efectua în atelierul-şcoală. discută şi îşi evaluează reciproc prezentările Pentru evaluarea finală a proiectului Tehnica întrebărilor Fişe de lucru Chestionarea Jurnal de reflecŃie Lucrări practice de asamblare a transmisiilor ConferinŃe individuale şi de grup Grila de evaluare criterială a proiectului Detalii ale unităŃii de învăŃare © 2000-2007 Intel Corporation. Pe parcursul derulării proiectului această hartă va fi completată. cât şi pe parcursul desfăşurării proiectului. Page 4 of 7 .Intel® Teach Program Essentials Course Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniŃială 2 ore Evaluare formativă 10 ore Evaluare finală 3 ore DiscuŃii asupra evaluării sumative a unităŃii anterioare de învăŃare „Organe de maşini” Tehnica întrebărilor Graficul KW-L Planificarea proiectului Lista de verificare a paginii Wiki Fişe de lucru Rezumate scrise Lucrări practice de asamblare a transmisiilor Chestionare Jurnal de reflecŃie ConferinŃe individuale şi de grup Întâliri de discuŃie cu profesorul Lista de verificare a paginii Wiki Graficul K-W-L Grila de evaluare criterială a proiectului Evaluare – sumar Diagrama “ştiu – vreau să ştiu – am învăŃat”. sub îndrumarea maistrului instructor Elevii îşi prezintă.

wikispaces. . contul grupei pe wiki şi blogul clasei http://xii-m1. dezavantaje. Excel. . materiale. domenii de utilizare şi un cont pe wiki pentru a putea colabora cu membrii grupei în vederea clarificării noŃiunilor teoretice.Intel® Teach Program Essentials Course Aptitudini şi capacităŃi obligatorii Operare cu utilitarele Word.Colectivul clasei va fi împărŃit în 4 grupe a câte 5 elevi. . domenii de utilizare ale transmisiei indicate • întocmirea unei documentaŃii tehnologice minimale a lucrărilor de montaj şi de întreŃinere • însuşirea şi exersarea operaŃiilor de montaj şi a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii pentru transmisia dată (sub îndrumarea maistrului instructor) • fiecare elev va evalua munca colegilor din grupă şi în funcŃie de evaluările colegilor îşi va face apoi autoevaluarea. ”Grupa3_Tansmisia prin roŃi diŃate”. PowerPoint la nivel mediu Navigare şi comunicare pe INTERNET Aptitudini de comunicare Procedee de instruire / Strategii de instruire Pasul 1 . funcŃionarea. în care. . Comentăm răspunsurile cu privire la ce înŃeleg prin mişcare şi la felul în care se transmite aceasta în cadrul sistemelor tehnice (dar constructiv nu distructiv). reprezentarea grafică. avantaje.2 ore . dosarul grupei. Page 5 of 7 .Vor fi postate pe wiki. . va păstra toate documentele realizate.Adresez elevilor întrebarea esenŃială după care aştept reacŃiile lor.Fiecare elev va avea un jurnal în care va nota: definiŃii.Fiecare grupă va întocmi un dosar intitulat ”Grupa1_Tansmisia prin curele”. de asemenea.Ghidez discuŃiile încât să ajungem la întrebările de unitate.Treptat le descopăr întrebările de conŃinut şi rezolvăm pas cu pas fiecare etapă a activităŃii. All Rights Reserved. avantaje.com/ Pasul 2 – 20 ore .Fiecare grupă va avea de efectuat următoarele sarcini • documentare şi sistematizare (prin discuŃii de grup.21classes. iar la nivelul fiecărei grupe fiecare elev va avea o sarcină de îndeplinit. reprezentare grafică. dezavantaje.com/. materiale. respectând structura indicată. . ”Grupa4_Transmisii prin roŃi de fricŃiune”. structura. respectiv ”Grupa2_Tansmisia prin lanŃuri”. tabelele cu informaŃii teoretice şi documentaŃia tehnologică corespunzătoare temei pentru a fi accesate şi utilizate şi de celelalte grupe © 2000-2007 Intel Corporation.Realizarea sarcinilor de lucru .Urmăresc ca prin discuŃiile purtate să ating obiectivele dorite. eterogene ca nivel de cunoştinŃe. funcŃionare. de către fiecare grupă. Va exista. în clasă şi prin Internet) a informaŃiilor privind transmisia mecanică indicată prin temă • completarea unui tabel cu datele privind definiŃia. la https://transmisii-mecanice. structură. .

Video x Videoproiector © 2000-2007 Intel Corporation. de bază. sa nu fie criticat. clar explicate anterior elevul trebuie încurajat sa vorbească. prin marcare.Intel® Teach Program Essentials Course Pasul 3 – 3 ore .Urmează apoi analiza făcută de fiecare grupă a portofoliilor celorlalte grupe şi în final propria analiză în lumina evaluării portofoliului de către celelalte grupe. Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină • • Elevul supradotat • Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăŃare Tehnologie—Hardware (indicaŃi. .Fiecare elev va primi o fişă de evaluare referitoare la toate transmisiile mecanice abordate Adaptare pentru diferenŃierea instruirii • Elevul cu dificultăŃi de învăŃare • • • • elevii care nu au deprinderi de folosire a IT vor primi sprijin suplimentar se evaluează diferenŃiat se dau instrucŃiuni speciale şi precise se alocă timp pentru studiu explicaŃii clare. toate echipamentele necesare) Aparat foto x Computer(e) x Aparat foto digital ConferinŃă x DVD Player x Conexiune Internet Disc laser x Imprimantă x Sistem de proiecŃie x Scanner Televizor Video x Video Camera x Echipament pt. cât şi cuvintele de specialitate.Fiecare grupă va demonstra practic modul în care se montează transmisia mecanică indicată prin temă. All Rights Reserved. folosind cuvinte uzuale. . care să presupună rezolvarea unor probleme formulate astfel încât să evidenŃieze legătura cu viaŃa reală.Fiecare grupă va desemna un purtător de cuvânt care va prezenta portofoliul. Page 6 of 7 . . să fie încurajat elevul va fi angrenat în lucrul în echipă si încurajat să colaboreze cu ceilalŃi Proiecte cu grad de dificultate crescut.

com (6) www. a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale. manual pentru şcoala de arte şi meserii. profilul tehnic. toate echipamentele necesare) x x x x Bază de date/Calcul tabelar Tehnoredactare Software de e-mail Enciclopedie pe CD-ROM x Procesare imagine x Browser de Internet x Multimedia x Creare pagină web x Procesare documente Altele (1) GafiŃeanu. 2002 (7) Ion Moraru ş. Editura Economică Preuniversitaria. 2000. 2007 (8) ∗ ∗ ∗ – Cursuri predate la modulele tehnice. Bucureşti.P.html Resurse Internet (3) http://www. (2) Rădulescu.regielive. Bucureşti © 2000-2007 Intel Corporation. 1983.ro/lectii-discipline-tehnice-tehnologii-13- proiect-transmisii-mecanice-p78970-t1 (4) http://www. ş..21classes. 1993. calificarea tehnician prelucrări mecanice. an şcolar 2009÷2010 (9) ∗ ∗ ∗ -Gills a chaines GC 13. ş. (3) Drobotă. clasa a XII-a. II. angrenaje cilindrice. calificarea profesională: lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri. V. – Pregătire de bază în domeniul mecanicdiscipline tehnice. Editura Sigma.html (2) http://facultate. Bucureşti.didactic. manual pentru licee industriale şi agricole. M.wik. prospect.Organe de maşini şi mecanisme. 2000 (6) Ruxandra Noia ş.Intel® Teach Program Essentials Course Tehnologie— Software (indicaŃi.yahooligans. Editura tehnică. – Organe de maşini şi mecanisme. Ploieşti.a.ro/referate/Transmisii_mecanice2007-01- Resurse suplimentare 31. filiera tehnologică.a. – Organe de maşini. clasa a X-a.e-referate. vol. –Desen tehnic. Materiale tipărite I. ruta progresivă. 1982.a.is (7) www. (5) Ion Ezeanu ş. Page 7 of 7 . A. Editura LVS Crepuscul. –Organe de maşini.transmisii. specializarea mecanică.a. All Rights Reserved. organe de maşini.a. manual pentru clasa a XI-a.a..ro/cursuri/organe_de_masini/angrenaje _transmisii_mecanice-63040. DocumentaŃie tehnică. EDP. ş. clasele a X-a.ro/ (5) www. – Modulul II: Organe de maşini. (4) łurcanu. SDV-uri şi utilaje pentru lucrări de montaj şi întreŃinere a transmisiilor mecanice (1) http://www. . anul I-profesională-Phare. Bucureşti.B. clasa a X-a. prin marcare. Gh.com Alte resurse Vizită de lucru la Intreprinderea Turbomecanica SA Vizită de documentare la Muzeul Tehnicii Dimitrie Leonida. Editura didactică şi pedagogică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful