P. 1
Planul_unitatii_de_invatare

Planul_unitatii_de_invatare

|Views: 128|Likes:
Published by Radu Florin

More info:

Published by: Radu Florin on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

Intel® Teach Program Essentials Course

Şablonul

planului unităŃii de învăŃare

Autorul unităŃii de învăŃare Prenume şi nume: Constantin Judet:

Mihaela

Bucuresti Tehnic Petru Maior

Denumire şcoală: Colegiul Localitate: Bucuresti

Prezentare generală a unităŃii de învăŃare

Titlul planului unităŃii de învăŃare

Transmisii mecanice
Rezumatul unitatăŃii de învăŃare

Unitatea de învăŃare „Transmisii mecanice” face parte din modulul I - Sisteme de transmitere a mişcării. ConŃinutul unităŃii este: 1. Transmisii prin curele 2. Transmisii prin cablu 3. Transmisii prin lanŃuri 4. Transmisii prin roŃi de fricŃiune 5. Transmisii prin roŃi dinŃate Transmiterea mişcării este însoŃită de transmiterea energiei mecanice, deci a forŃelor şi momentelor. Mecanismele mecanice pot fi: cu contact direct, realizat prin roŃi dinŃate, roŃi de fricŃiune, mecanisme cu şurub, mecanisme cu pârghie cu contact indirect, realizat cu elemente intermediare: fire, cabluri, benzi, curele şi lanŃuri. În acest tip de transmisie, distanŃa dintre elementul conducător şi cel condus este relativ mare. Transmisiile prin curele sunt mecanisme pt. transmiterea mişcării de rotaŃie, utilizate atunci când arborele motor nu poate fi legat direct de arborele condus (nu sunt situaŃi cap la cap). Lucrează prin aderenŃa curelei pe periferia roŃii.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 7

creativitatea. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cablu şi roată. Elevii vor fi ajutaŃi cu materiale suport. Prezentarea se va susŃine în laboratorul de informatică al şcolii. Lucrările de asamblare. © 2000-2007 Intel Corporation. Transmisiile prin lanŃuri sunt mecanisme pt.Intel® Teach Program Essentials Course Transmisiile prin cablu sunt compuse din roŃi prevăzute cu un canal practicat pe exterior. Aria tematică tehnologii Clasa Clasa a XII-a. Unitatea de învăŃare prezintă alcătuirea şi clasificările acestor tipuri de transmisii. liceu ruta progresivă şi liceu seral Clasa a XI-a. cât şi tenologiile de asamblare ale acestora. Transmisiile prin cablu lucrează prin aderenŃă. Mişcarea se transmite prin înfăşurarea şi angrenarea lanŃurilor cu roŃile montate pe arbori şi având prelucrată o dantură specială la periferie. numite şi angrenaje. sunt cele mai utilizate transmisii mecanice şi sunt folosite pentru transmiterea momentului şi a mişcării de rotaŃie între doi arbori. Transmisiile prin roŃi de fricŃiune sunt cea mai simplă formă de transmitere a mişcării de rotaŃie şi a puterii. transmiterea mişcării de rotaŃie între arbori paraleli. All Rights Reserved. în spaŃiul prevăzut cu calculatoare pentru informarea elevilor şi cu acces la internet. prezentate în format electronic care să stimuleze modul de lucru în echipă. Transmisiile cu roŃi dinŃate. liceu ruta directă Timp aproximativ necesar 25 ore a câte 50 minute. materialele din care sunt executate şi utilizările specifice. prin care este trecut un cablu. la fel ca transmisiile prin curele. funcŃionarea lor. întreŃinere şi reglare vor fi demonstrate şi exersate în cadrul atelierului şcoală. Transmiterea mişcării are loc datorită forŃei de frecare care ia naştere între cele două roŃi. Ele sunt compuse din două roŃi cilindrice sau conice. comunicarea şi responsabilităŃile în cadrul grupei. Page 2 of 7 . care se rotesc apăsând una pe cealaltă.

Analizează rolul funcŃional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice CS 13. .3. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini si mecanisme CS 13.1. Execută lucrări de reglare şi intreŃinere ale transmisiilor mecanice Obiective operaŃíonale/rezultate aşteptate O1: sa analizeze rolul funcŃional al transmisiilor O2: sa clasifice tipurile constructive de transmisii O3: sa aprecieze avantajele si dezavantajele transmisiilor mecanice O4: sa prezinte domenii de utilizare O5: sa execute operaŃiile de montaj O6: sa aleagă SDV-urile specifice operaŃiilor de montaj O7: sa efectueze lucrări de întreŃinere si reglare a transmisiilor O8: sa respecte normele de protecŃie a mediului si NTSM Intrebări-cheie ale curriculumului Întrebare esenŃială Întrebările unitatăŃii de învăŃare Întrebări de conŃinut Este importantă mişcarea pentru Univers? I. All Rights Reserved.Intel® Teach Program Essentials Course Reperele unităŃii de învăŃare Standarde de performanŃă . Sisteme de transmitere a mişcării CS 13. reglării şi utilizării transmisiilor mecanice? Page 3 of 7 © 2000-2007 Intel Corporation.obiective de referinŃă/ competenŃe specifice UC 13. II.2. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Cum realizam mişcările de lucru la maşinile-unelte? Cum se transmit mişcările de la elementul de acŃionare la cel de lucru din alcătuirea sistemelor tehnice? Care este rolul funcŃional al unei transmisii mecanice? Cum se clasifică transmisiile? Care sunt avantajele transmisiilor mecanice? Dar dezavantajele? Care sunt aplicaŃiile transmisiilor mecanice? Cum se montează transmisiile mecanice? Ce SDV-uri trebuie folosite pentru montaj? În ce constau întreŃinerea şi reglarea transmisiilor mecanice? Care sunt normele de protecŃie a muncii specifice montării.

sarcinilor de lucru ale elevilor. Pe parcursul derulării proiectului această hartă va fi completată. produsele activităŃii în cadrul proiectului. pentru a depista eventualele neclarităŃi în înŃelegerea sarcinilor de lucru şi în însuşirea cunoştinŃelor Folosită pentru observarea abilităŃilor. discută şi îşi evaluează reciproc prezentările Pentru evaluarea finală a proiectului Tehnica întrebărilor Fişe de lucru Chestionarea Jurnal de reflecŃie Lucrări practice de asamblare a transmisiilor ConferinŃe individuale şi de grup Grila de evaluare criterială a proiectului Detalii ale unităŃii de învăŃare © 2000-2007 Intel Corporation. pe grupe. cât şi pe parcursul desfăşurării proiectului.Intel® Teach Program Essentials Course Plan de evaluare Graficul de timp pentru evaluare Evaluare iniŃială 2 ore Evaluare formativă 10 ore Evaluare finală 3 ore DiscuŃii asupra evaluării sumative a unităŃii anterioare de învăŃare „Organe de maşini” Tehnica întrebărilor Graficul KW-L Planificarea proiectului Lista de verificare a paginii Wiki Fişe de lucru Rezumate scrise Lucrări practice de asamblare a transmisiilor Chestionare Jurnal de reflecŃie ConferinŃe individuale şi de grup Întâliri de discuŃie cu profesorul Lista de verificare a paginii Wiki Graficul K-W-L Grila de evaluare criterială a proiectului Evaluare – sumar Diagrama “ştiu – vreau să ştiu – am învăŃat”. sub îndrumarea maistrului instructor Elevii îşi prezintă. All Rights Reserved. Page 4 of 7 . La începutul evaluării se va utiliza graficul KW-L pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noŃiunile de bază existente în această unitate de învăŃare şi ceea ce trebuie să înveŃe. Chestionarea este folosită pe parcursul întregii unităŃi pentru a ajuta elevii să-şi dezvolte deprinderi cognitive de ordin superior şi pentru a-şi monitoriza permanent învăŃarea Folosit de către elev pentru autoevaluare Se vor efectua în atelierul-şcoală. ajungându-se ca în final ea să pună în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveŃe pe parcursul acestei unităŃi de învăŃare Se aplicăn atât la începutul activităŃii.

în clasă şi prin Internet) a informaŃiilor privind transmisia mecanică indicată prin temă • completarea unui tabel cu datele privind definiŃia. de către fiecare grupă. ”Grupa4_Transmisii prin roŃi de fricŃiune”. reprezentarea grafică.Fiecare grupă va avea de efectuat următoarele sarcini • documentare şi sistematizare (prin discuŃii de grup. funcŃionare. PowerPoint la nivel mediu Navigare şi comunicare pe INTERNET Aptitudini de comunicare Procedee de instruire / Strategii de instruire Pasul 1 . Va exista.Fiecare elev va avea un jurnal în care va nota: definiŃii.com/ Pasul 2 – 20 ore .21classes. dosarul grupei. domenii de utilizare ale transmisiei indicate • întocmirea unei documentaŃii tehnologice minimale a lucrărilor de montaj şi de întreŃinere • însuşirea şi exersarea operaŃiilor de montaj şi a lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii pentru transmisia dată (sub îndrumarea maistrului instructor) • fiecare elev va evalua munca colegilor din grupă şi în funcŃie de evaluările colegilor îşi va face apoi autoevaluarea. eterogene ca nivel de cunoştinŃe. All Rights Reserved. . în care. Page 5 of 7 . Excel. .Colectivul clasei va fi împărŃit în 4 grupe a câte 5 elevi. dezavantaje. funcŃionarea. structura. de asemenea.Fiecare grupă va întocmi un dosar intitulat ”Grupa1_Tansmisia prin curele”. . iar la nivelul fiecărei grupe fiecare elev va avea o sarcină de îndeplinit.2 ore . .Ghidez discuŃiile încât să ajungem la întrebările de unitate. .Vor fi postate pe wiki. . dezavantaje. structură.wikispaces.Urmăresc ca prin discuŃiile purtate să ating obiectivele dorite. va păstra toate documentele realizate. materiale. avantaje.Realizarea sarcinilor de lucru . contul grupei pe wiki şi blogul clasei http://xii-m1. ”Grupa3_Tansmisia prin roŃi diŃate”. materiale.com/. avantaje.Adresez elevilor întrebarea esenŃială după care aştept reacŃiile lor. respectând structura indicată. . la https://transmisii-mecanice. Comentăm răspunsurile cu privire la ce înŃeleg prin mişcare şi la felul în care se transmite aceasta în cadrul sistemelor tehnice (dar constructiv nu distructiv). respectiv ”Grupa2_Tansmisia prin lanŃuri”. reprezentare grafică.Intel® Teach Program Essentials Course Aptitudini şi capacităŃi obligatorii Operare cu utilitarele Word. domenii de utilizare şi un cont pe wiki pentru a putea colabora cu membrii grupei în vederea clarificării noŃiunilor teoretice. tabelele cu informaŃii teoretice şi documentaŃia tehnologică corespunzătoare temei pentru a fi accesate şi utilizate şi de celelalte grupe © 2000-2007 Intel Corporation.Treptat le descopăr întrebările de conŃinut şi rezolvăm pas cu pas fiecare etapă a activităŃii.

. cât şi cuvintele de specialitate. . Page 6 of 7 .Fiecare grupă va demonstra practic modul în care se montează transmisia mecanică indicată prin temă. de bază. toate echipamentele necesare) Aparat foto x Computer(e) x Aparat foto digital ConferinŃă x DVD Player x Conexiune Internet Disc laser x Imprimantă x Sistem de proiecŃie x Scanner Televizor Video x Video Camera x Echipament pt. Elevul vorbitor de limbă română ca limbă străină • • Elevul supradotat • Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăŃare Tehnologie—Hardware (indicaŃi.Fiecare grupă va desemna un purtător de cuvânt care va prezenta portofoliul. . clar explicate anterior elevul trebuie încurajat sa vorbească. All Rights Reserved.Intel® Teach Program Essentials Course Pasul 3 – 3 ore . care să presupună rezolvarea unor probleme formulate astfel încât să evidenŃieze legătura cu viaŃa reală. sa nu fie criticat. să fie încurajat elevul va fi angrenat în lucrul în echipă si încurajat să colaboreze cu ceilalŃi Proiecte cu grad de dificultate crescut. prin marcare. Video x Videoproiector © 2000-2007 Intel Corporation. folosind cuvinte uzuale.Urmează apoi analiza făcută de fiecare grupă a portofoliilor celorlalte grupe şi în final propria analiză în lumina evaluării portofoliului de către celelalte grupe.Fiecare elev va primi o fişă de evaluare referitoare la toate transmisiile mecanice abordate Adaptare pentru diferenŃierea instruirii • Elevul cu dificultăŃi de învăŃare • • • • elevii care nu au deprinderi de folosire a IT vor primi sprijin suplimentar se evaluează diferenŃiat se dau instrucŃiuni speciale şi precise se alocă timp pentru studiu explicaŃii clare.

a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale. A. clasa a X-a. SDV-uri şi utilaje pentru lucrări de montaj şi întreŃinere a transmisiilor mecanice (1) http://www. (3) Drobotă. 2000 (6) Ruxandra Noia ş. profilul tehnic. Gh.ro/ (5) www. – Modulul II: Organe de maşini.Organe de maşini şi mecanisme. V.regielive. prospect. Ploieşti.Intel® Teach Program Essentials Course Tehnologie— Software (indicaŃi. (2) Rădulescu. – Pregătire de bază în domeniul mecanicdiscipline tehnice. – Organe de maşini. manual pentru licee industriale şi agricole.a. 1993.is (7) www. vol. toate echipamentele necesare) x x x x Bază de date/Calcul tabelar Tehnoredactare Software de e-mail Enciclopedie pe CD-ROM x Procesare imagine x Browser de Internet x Multimedia x Creare pagină web x Procesare documente Altele (1) GafiŃeanu. EDP. –Organe de maşini. 1982. 2007 (8) ∗ ∗ ∗ – Cursuri predate la modulele tehnice. an şcolar 2009÷2010 (9) ∗ ∗ ∗ -Gills a chaines GC 13.a. 2000.a. Editura Sigma.. Materiale tipărite I.com Alte resurse Vizită de lucru la Intreprinderea Turbomecanica SA Vizită de documentare la Muzeul Tehnicii Dimitrie Leonida. Editura tehnică. specializarea mecanică.wik. II.html Resurse Internet (3) http://www. prin marcare. ş.21classes. manual pentru clasa a XI-a. Editura didactică şi pedagogică. Editura Economică Preuniversitaria.ro/referate/Transmisii_mecanice2007-01- Resurse suplimentare 31.a.. (5) Ion Ezeanu ş.yahooligans.didactic. Editura LVS Crepuscul. – Organe de maşini şi mecanisme.a. M. anul I-profesională-Phare. filiera tehnologică.P. –Desen tehnic. 2002 (7) Ion Moraru ş. clasele a X-a.e-referate.com (6) www. calificarea profesională: lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri. Bucureşti. clasa a X-a. Bucureşti.transmisii. ş. ruta progresivă. organe de maşini. 1983.ro/lectii-discipline-tehnice-tehnologii-13- proiect-transmisii-mecanice-p78970-t1 (4) http://www.B. Bucureşti © 2000-2007 Intel Corporation. manual pentru şcoala de arte şi meserii. All Rights Reserved. .ro/cursuri/organe_de_masini/angrenaje _transmisii_mecanice-63040. ş. Page 7 of 7 . (4) łurcanu. calificarea tehnician prelucrări mecanice. DocumentaŃie tehnică. angrenaje cilindrice. Bucureşti.html (2) http://facultate.a. clasa a XII-a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->