P. 1
Alexei Tolstoi -Cheita de aur sau minunatele patanii ale lui Buratino

Alexei Tolstoi -Cheita de aur sau minunatele patanii ale lui Buratino

|Views: 2,088|Likes:
Published by Alexandra Eu

More info:

Published by: Alexandra Eu on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

I I I I . {+A IR *ira'++ H fag ....'f.r+A iuM Jr4.=F- -ll x +G\ -\ ..

in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul. cl.Sa ne-impacam !.ub braf porni sprc Sc.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. spuse Carlo..ii Dar nici vatra cea frumoasd.fica butucuI Ba min{i. .tea pe dupd urechi.i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu.. prietene. s arutar a. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Ca egti be{it'.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit.. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt. Nas-\/init. tu m-ai lovit Nu eu. Asculta. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul. Carlo cu butucul s. qtic oricine. ld60 I .c. dar nu eu te-am lovit. imbrzl{igar5 9i se casa. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . zdu cd nu. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino .. fie ci butucul slri singur. Ce zici ? . Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate.. cei doi ba1rlni obosira. vorba e cd il pocni irr. Dar iie el bine seama.lti dc rur . prietene ! Butucul dsta te-a lovit. Iarti-mi. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos.. si 1 dridu zorit prietenului siu.i.Hairispunse : Carlo . ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche.

de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii.. Cc ai .Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . . ha limbi sub{irici ro. e prea lung. ins5. incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a. hi.irio. ma' ma . sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. ci gura se dcschise deodatl . scobi. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei.tr. . ca JSuratit.Ia asculti ! .deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid.Buratino.. tziie. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit... si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile.i batd joc de el.Hi. Cunogteam." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul. .. gitrtl.ie. hi..r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie.i'i-riri fac. birbia. hai ? /cl . lung-lung de tot. apoi ciopli nasul . Ca prin farmec. nasul incepu si se lungcasci. apoi fruntea.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa.ii sPuse C.. ha.nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. Dar abia sfirgise de cic plit buzele. o f amilie. . dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. i'si vazu de treaba: ciopli. Carlo nu didu nici un semn de spaimS. - mai tirziu.un nas obi. Carlo. aspru.nuit. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el..Buratino. mai demult. copiii tot Buraiino.. trupul . ci la el. pe urmd ochii. ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi.ori de lemn. . ha. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. un nas obraznic si curios nevoie mare. umet'ii. Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura.. qi in scurtii vrerne..i mlinile pipuiii erau gata.Carlo intra in oddi{d.

ingrijorat. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. Iar Buratino.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. dibaci. -.spuse se adune gi. O fi lihnit de foame. .nu prea-mi miroase a bine ! . fugi dupi el. . fdri mild. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri.Of. $i se uiti incruntat la Buratino. il tnhi{i de nas si il finu astfel. ajunse la u95. cizu pe caldarim si rimase intins acolo. of. pe dugumea. ca mort.Ei. . holomanule.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. . agteaptd numai. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc. rupea pimintul. cind loveau caldarimul. pini cind sosi Si tata Carlo. * Ei. Cind vazu omule{ul de lemn alergind.ca sd-l inve{e sd umble. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. . 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. Auzind vorbele astea.. sdri peste prag 9i. dar poli{istul. clar in fundul sufletului e hain.i desficu larg picioarele. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop... intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre. el ! striga Carlo. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. . o zbu c'hl in stradi.incepurd poli{istul. de-a latul. La riscruce strajuia un politist uriag. clStinau din czrp. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. Carlo. mintuindu-gi treaba. uitindLr-se ia Buratino. Se risuci ca o zvirlugi.. Fla. . poli!istul i. care fugea do Trecitorii rideau. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. toc-poc..Sirdcuful de el. puse biie{elul jos.. in vizul tuturor oamenilor. spuneau unii. $i cu asta. cuprinzind toati strada.. Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. privea gi el la tata Carlo.

.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. of. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn. nu strici sd-fi dau un sfat. care-i acolo ? . rdspunse ciudata faptura. Buraiino. nu mai fugi de acasl farl rost .. Girtduril.unrea.' erau r. Buratino. dar inainte de a pleca. mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. fopdind.Sint eu.. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. dar avea un cipgor ca de licustd. intr-un cuvint.supra vetrei. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi.Ei. Deodata se auzi : .rdspunse Greierul \irrbitor. Buratino se trinti pe du. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui. am si plec.irea in jur.re aducea la trup cu un gindac negrul. . -.Eu sint Greierul \Iorbitor.Asa-a $i acum.lemn . scurte de tot. apoi sdri in sus qi fugi. migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei. lin ga piciorul mesei. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . o rtint tca I toaia.dtoare. -. Buratino ridicd lsl roti prir. deaprivind vesel in jur cu crri-cri ..Of. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico. Cind strada se mai goli de lume.nici. rlar tu cine mai eEti ? . spre cas5. ca de sticli. Ei. Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari. mititele..Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl. gi scurte. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala. Stitea acclo pe perete. ascultd-l pe Carlo. .

.l r{ t.i ! nou Buratino. o sd stric cuiburile pdsdrelelor.cintlu-. o sd mi caiirr . de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa. Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r.lumeagindac-fleac. -. se vlri sub vatr5.? intrebd Buratino. Vorbitor.i ciinii de coada. rispunse . ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri. . apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. ai . Aild de ani I Ei. jale. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai.:J I rYl' iir lr #/il l6 t.De ceee.De-aia ! Pentru cI pe scaun.de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino.Ai sd vezi tu . trri.i rnustdcioara. prost. plrdsind oddifa pentru totdeauna. .De ceee ? intrebd din un cap de lemn. o sd necdjesc bdiefagii...er. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine... o szi trag pisicile . ceee".

.i se uita prin gauri. nesfirgit de lun' se.cioc-cioc "parse coaja.. Deschise repede ochii -. t:t.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. Deodatd.i trase la iuleali nasul inapoi .i cu ochi. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare. gauri ceattnul.si burtica lui Buratino. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st.i ceaunul.t ttlt. gi vaira gi focul .doar.smoc de puf in loc de coadi .i fumul .i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. El inchise ochii pentru o clipd. Pe Derete. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. Ziua pirca acum lungd. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. se zbrea ceva care semina cu o ulili. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi.orii veseli. goald de tot era . se aflS o gaind rumenitd. Se repezi la vatrd gi-. Buratino i. Dar din picate. lung cum era. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. mare de tot. i se ndziri cb in fa{a lrri. giina. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9.i. Dinduntrul oului piui un glSscior: . deodatS.. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. 11 apuci. . __ Rimii cu bine ! Mama mea. ma aSteapid de mult in crtrte.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. fie el si ros de pisici. dupZ cum v-am mai spus. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. Dat nasul lui Buratino. pcntru cd.I{i mul{umesc. pe o farfurie. Si goald. ia-l de trnde nu-i . sari alari un puilor attritt.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen. sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh. in dosul pinzei. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . in colul cu talag ziri un orr de giin5.

mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale. :c strccura pe linai el. t5 in .r. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare.ft//4 +-: . iidrrl mecind de zor in jurul lui.1ire Dcodata. irlpodobit de o parte. incet soareie asfin{i. Ie. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. -.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI.h p. I .rl de foame lncet. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino. strins gherr lingi focul zugrivit. Il rnirosr. ungherul de linga scar b. re-l spirsese B ura tinr. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte.il{ l.'rr. .rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat. sughi{a inceiiEor ! de foame.A\" lq l\l\. of.strigi Buratino. Se indrepti lSrii grabl sprc cr. rnc.

Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. Vietatea aceasta era SuEara. dup6 $obolanul pe masd. Grc. t6 . ronldind qi plesciind de pllcere. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij. O cuminte. eu sint gol-gol uf.. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. Buratino infipse din{ii in cep. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. sd vadd daca era teafar.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. de cuminte. inhd{5 -spate el. U. il trinti pe inapoi pe clulumea. pe scaun. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. De spaimi. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz. strins intrell dinfi. mititelule.i o didu gata cit ai clipi. $obolanul cel bdtrln 9l rau. Dar vezi. sdripe Buratino dc git. ncspus . sdri de pe Dervaz pe masa. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn. tati Carlo. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus.dupa cl.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. Il cerceti cu de-aminuntul.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. Sobolanul dupd el.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. . tati Carlo. 5i il agezd p. F-lamind crlm era. tnititelule. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. numai lemn . . tirindu-l drrpd el gi pe Buratino.Ei.Ia de mbninci. Strabitind odiifa dintr-un salt. $obolanul . gcnurrchi. $i aici. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd.oarii. o crrra{d Si i-o intinse: . Ei. Ai drepiate.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .\. / / t\/ t / d-re .$s r.

. iar dintr-un ciorap. cea dintii din via{a lui. o si cresc. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi.Aprinse lampa.abe . nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.. dupi ctrm \/orbitor.oia si se uitet . Burat topiind. lud foarfecele. Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a .. ci o mie de haine noi. ^: .-u li nI.. cocola{i pe beligoarele lor. acum ai 9i abecedar Inr. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . Hairra ? Am vindut-o. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. nici la cocoleii din zahir-candel. cleiul. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. $i-n seara asta. qi o sd-{i cumpir n1r una.spuse Ru ra tino. ieqi din odii{d Se intoarse repede.i de un verde aprins.. Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner.. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc. . Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo. insa fard haina In miini tinea o carte r.ald sdndtos I .. dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. citeva petice de hirtie colorati. Iath. Anincindrr-gi pe umerr haina veche.1..i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a.rl de hirtie nu r.. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. la .r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii.-+^ orcplate.coali. nici la turtere dulci. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona.SA le porti sanltos I Ta ia Carlo.

jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i.. sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr.Bum ! batea toba.r cnAatTt-vA t . Sus..i ieti{e. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le.l de cintec vesel r. pompieri.: biie{a.Bum ! .coal5". o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete.Nlediterane . rnLtzica insa vetlea otn siirrga. i'inzdtori de limonadS.enind dinspre {irmrrl Mirii . pe baracS. .Ca un fdcut. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. La.i. Si ma uit numai o dat5. . Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta. Jos.la .la - tlzin-Ia'la ' -. Bazilio. cu atit se auzea mai deslugit un zvol. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq.. talgerele de alarrla . Buratino incepu si se poiicneasczi. solda{i.Ti-ti-ti ! {iuia flautul. postagi.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in ..Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. Btrralino ctt glas tare. lovitrcit-sc. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le. didace crr copilali. Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare. Cu cit se apropia de -scoala.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. Acolo vizu o baraci rle pinz5. pe care 1-ar fi in.

"./.__ '/) i t' _{\ . W..r .-#/ t {r.# *n .^. I : f\ \.q.) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + . ./ ).{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e .\ s 4-/ I \ \- ^- \- . ... .

fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr. iatd. . ..Buratino trase de rnineci un bdielel . un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.. vi rog.\lai bine vez.i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse..Are scnloapa. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati.i... Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu..ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi. vI rog..Taaaaaarelacrimi.. printre din{i : ..tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine . . omulefule de lemn..Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea.Atunci..Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . . rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-... da-mi-l I spuse baiatul. '-- . intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. mult vrea si vad .Patru binu{i. mi-arn u:irar . cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i..Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA .sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa.. Nu gtiu daci mi intelcge{i. N-ai . Ji-am ma.. Bine.SpuneJi-mi.

e insori ? - tivili . BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. Estc o cornedie plind de haz. ca o tabld de . aperLl un omule{ de-o gchioapI. spuse I Md numesc Pierrot. r)ro5tulc ? . 9i cite alte poze atrigatoare. risfringindu-. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin.... . Si de ce nu i. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite.. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public.In ttmpuI reprezentaliei. voi fi palmuit. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. irre it i se scuturd.. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. De o parte. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. De dupd copacul de carton. inspSiminlitori.. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor.. ca praiul de din{i..i lumina intr-un ciob de oglindd. cu mineci lungi. bietului de el' toatl oudra de pe fali.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. . Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta.l. intr-o bluzi alba. oameni bbrbo. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public.'-. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena. I)e i'e scincest i.'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet. cit ai clipi din ochi.t r. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 .i trei de lovituri in ceaie".ah.i. rispttnse Pierrot. avind nas 5i ochi.. lld vor bat s cu ba{ul. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : . ietile cLr mdSti negre pe obraz.

da ! E chiar Buratino ! Hai. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. 23 .Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept .. Apoi incepuri si cinte in cor ... il imbri fiqard. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. -. 1l apucari. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure.. coada-n dreapta.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul. Un pas. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . Broasca sufld-n contrabas. coada-n dreapta.loacd polca Carabas.lsta-i polca Barabas.a.i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi.ntc toba. Judeca{i gi dumneavoastrS. onorat public.-. ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap. . Se Buratino.. Ciocu-n stinga. ! strigi Arlechin. de aici hop ! pe scend.ti negre. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. uite.. vino la noi. il sdrutard. privind papu.Buratino ! Da. ciini ldtogi. fe tife crr ma. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi. apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi. Doi gi. Papugile ndvalirA din toate parlile. . Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori.Ba bine ci nu.ndaci bat stra. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn.a de lemn. cu nast uri in loc de ochi. intorcindu-se spre spectatori.. Ciocu-n stinga. vino la noi. il ciupir5. strigard in cor: .Polca PdsIricii". abiaspun : o Daca-i a.

Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura. In mini [inea un bici cu gapte cozi. ci crocodil adevirat. E ficut clin lemn. ho. silindu-le sd continue repiezenia{ia. se duse in bu_ -. O doica prinse si licrimeze. coada-n dreapta. ci se tira pc jos. "u De voie. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele. se a._lu niorul Carabas-Barabas. I Ho. niqte ochi bulbuca{i.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi.i. bitu de trei ori din pa lme. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins. de ne.i atit de lung5. st5pintri teatrului. senior Carabas_Barabas. Intorcindu-se apoi la pdpu. de parcd n-ar fi fost om.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. Doctorul in gtiin{e de pipugi. unde se ir*. Destul ! Nu vd . sd infulece ceva.i.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi.. I. . 24 . cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. Ciocu-n sttnga.reprezenta{iahu. A. incilciti . doctor in gtiin{e de pdpuqi.drumu-nainte I mai pupafi atita. aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. gi .nplii la vedere. ho.toacd polca pdsdrica. qnl qrr qFl-. iar spectatorii plecarA care incotro. din picioare. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. $i e ueseld mereu.. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. trului gi-1 atirnr intr-un cui. hu ! urli el la Buratino. Era senior Carabas-Barabas. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi. Apoi cortina cobori.n"u tn frigare un iepura.ezi in fa{a vetrei. rasari din spatele scenei un om atit de :u. Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. hu. necaji{i. Avea o barbi stufoasa.crignea din din{i."'oie.uzunar. l. intreg Ei doi pui pe deasupra. papugile jucari mai departe pini la sfirqit.ca{i.

.\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40.

Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino. Geamurile zorndiau. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. iar tigdile ql cratifele zb.ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os. tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. cap. In rdstimouri. pe gura lui larg ciscati . Pierrot ii .. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice. suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati.. cldtinindu-se in cule.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu. hapciu. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.. ochii i se ro. Carabas-Barabas trigea.l drda pe Buratino. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. lingi gratarui vetrei.ird. aerul. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. 26 . pdpugile se duserd atunci in garderobS. \-r . ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare. Bucdtaria se zgilliia din temelii.i apoi strinuta cu zgomot. izbucni (-arabas-Barabas. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. il didrrra pe Bu' in Ioc sa.ngdneau. in genunchr. hap. nasul i se zbirci . dind ochii oeste Hap. sentor Carabas..Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri.. cind strinuturile se mal domoleall.. nu gltrIIla. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. hap . senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul.

i barba i se resfiri in toate parfile. nim6nui nu-i este milS de . Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea. dar n-am ficut decit s-o gduresc . zgomotos gi cu atita p utere . . incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. . . senior.. nenorocitul de mine. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior. Hapciu. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. n iciodatd.ra. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. dati-mi drumul ! ... nenorc.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. Hapciu !.. senior.....$i. Fie-vi mil5. Arlechin la dreapta. 27 -- Sirdcu{ de mine. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . .Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas.Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui.Am mai incercat eu odat5. dadu din miini . incit Pierrot zburd la stinga.. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. Carlo. ..Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun.Sirmanul meu tata traie. l.. ingbimi Buratino... s5-mi bag nasul in vatri. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. -.. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. strigi Carabas-Barabas. senior. strdnutd Carabas-Barabas. Hapciu ! I Multumesc.Fdrd mine. doar aqa.Ylata mea..te incd.-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit. hapciu !. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe. rog.atita.. vAzul . Hapciu !. sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig.i . mi-e peste putin{i !.. senior. Noroc qi sdndtate. ... senior. Ce ma tot incurci-!. Vai.De ce ? intrebd Carabas-Barabas. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche. TaicS-tIu trdiegte ? .Mii de draci I urlS Carabas-Barabas.

.1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.i inchida gura cu amin. sa-l sirute.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina .ioi purnnii. senior.i in putnn.. i5i daruiesc via!a. pe Iiuratin. $i ramase a5a o bucatd de vreme. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune. acestia.r du-i iui Carlo.. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd..11tsa Dis-de-dimirtea!i.eze..Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud.. tropdind gi cintind : .cze care mai de care.i rispunse.rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .opti pipu. in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche.'tu1 popii dc foame sau de triq. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea. socoti mai nimerit sd-. il am sa ma( 28 .i dezvdluie laina. Jie. Ba mai mult...i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. Buratintr lsl numara din rr. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea . Cu galbenii strin. Buratino. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul..it jumitate frip{i.. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine. Va -dat semul{umesc. cum o cripa de ziui iusi a ca si.adica cinci. o lui la goani spre cas5. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu. temindu-se pesemne ci o sd-.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. scoasc cinci bdnu{i de aur . -c5-l salut gi mairepetd el..Dar Carabas-Barabas. RItr.r. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea .i1e incepurd din nou sd-l imbra{i.

cu o zi ntiti-nainti:./'>- curnpAr o n.\ -" I ''':'=::.i cc. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare.taia Carlo.- .--:=i-- ---. amarlli.ahar-candel pc be{i5oare. care mergea loniic-lorltic. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr.lultime de placintute cu mac . i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa.Buni ziua. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. Buratino. Fdcuse o bucaia buna de drum. la : 29 . cicii oiir dc-a binei. Motanul acesla. in trei labe. Incotro ala erbbit Acash.- . Ei motanui Bazilio. Bazilio. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu .rcu5ei de z.:a.

mormdi motanul Bazilio. pul6ind supdrat printre mustili. . vulpea intinse.Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi.iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea.. Vulpea spuse De. dobori cu laba cioara de pe creangi . dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat.Dar p-astea bdnuti de faur. ia spune. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. frumosule Buratino.rispunse motatlui.. of .tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul. des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani.. aproape Iard voie. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. laba.In 'fara Pro. . in copac.qi-i smulse jumatate din coadd. Din pricina invdf. ratino. le vezi ? icu .Minciuni. Buratino insi nu bdga de seami nimic.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. Abecedar ? Of . care licdrird deodati ca doui felinare verzi. Dupi cc' asculti ce asctrlt5. se caind vulpea Alisa dind din cap.i a frigului. . am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei . incepu sd croncdneascS: '. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.ls.. Bunule. iar motanul cdscd ochii. - . orbi pini mai adineaori.qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. Unde ? 1L' .. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. in copacul de la marginea drumului. Prea multd invaf aturd strici. Buratino.

)l .Poftim. zise el.... n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua.i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri.i pbdurice qi prin aceleagi vii.tt*or[" Buratino. i{i toceqti labele.striga Buraiino. r'5 cred. strope. strimba vulpea din nas.)a fie sdndtos cu banii lui '-. Buratino se opri cu gura cascata... | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau.Ehe..La tret pe. nuntit Cimpul nlinunilor.ti bine cu api gi te culci. mix.. vi cred ! Abia a. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x. ie. . prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! . Or6. prin aceea.ix. .Ba nu. spui de trei ori.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln...elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta.Astea-s minciuni. pui in grupifb banii de aur.. Bazilio. cind la stinga . Vulpea Aiisa spuse suspinind : .Minciuni. plna s-aJungl. Itinciuni FIai. du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi. zise el. prinire vii. spu se vulp ea .. Sapi in cintpul dla o gropi{i. presari deasrrpra sare. . printr-o pidurice de pini. drix". o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. . ii acoperi cu pdmint. . Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani.tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria .dn frrrnz.

1i. jupine ! mormii r. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. jupine" lh ii:oti vu lpea. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. Glumegte. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA . dindu-5i ifose.. Jupinul mai sd pice jos de uimire. spuse vulpea.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. . iar boturile le strdluceau de atita grdsime. Intr-un cur. . Dd-ne trei cojite de piine . ii pofti si intre. . mai marun{el. snuse vu lpea.atri .. .cIl Cdtre seara..i motanul.. -. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. . inclinindu-se adinc.N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. si motanul. inghitind ntincarea cu oase cu toi. de gisci.int. ia adu-ne trei de niine.i nilte fici{ei la tigaie. sd-rni .rA rREt PEST|$ORI" vechei.\. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate.. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi..Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. ccruri tot ce se vedea acolo pe r.. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau. gi nrr-si mai lua ochii i:i. -.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd.toianul Bazilio puse labele pe masi. 32 ti spLrse Briratino. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. micar o coji-td de piine. glume5te cu dumneata.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr.spuse vulpea. . crcd ci n-ar prii . jupine. ceva mai grase. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. de la mincare. Iar... rrr uscata. dar 5tii. 5i motanul.. igi culci hoiul musticio-s pe ele.

s-o pornim la drum cu puteri noi. Nu se vedea nici motanul. senior Buratino. . . Nu uita sa ne trezegti.Ei.. pe culcugul ciinelui.... paturile erau goale. dar cum intindea mina. Buratino din frecd la ochi.c. l@ 33 .:: /// kk --f 4"o '--2.-z ---.22 2. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur.::: I \' -. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn.. ' ---: :.Cheita de aur . Jupinul il l5muri : 5 .. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi. te ! A bitut miezul nop!ii. nici vulpea..--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii.

hit.Si mai sldbegte-md.. sau te stripung ca pe .. f pidure...14 .Ce vreite-ncrezi tn ? nu . astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea. ca sd mai prindd ceva puteri..Sd nu crezi. R. nemernicute. ? -. Cit face . Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie.Cu totul cu totul un galben. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. of ! se viiti Buratino. - numele popular al unei specii de bufnlti.. it-rtul dormea. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece. departe. {N' . neagrd ca funinginea.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite.ezd in prag .Plitegte. De jur imprejur.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi.. dar jupinul cu miinile proptite duri se a. .spusele vulpii 9i ale motanului I .Oi. iri s5 . drum.Prea devreme. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .) desluqea.. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine .. pasirca de noapte Striga. Mustd{ile-i stufoase. Afari era o bezni groasi. Striga ii striga mereu nu crezi. Buratino se repezi spre ugd.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino.

Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. ci o labi de pisici. {lnea un co$cogea pistol. Dar aici strigau tilharii. nemernicule I Te rup in buca{i I . I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi. In gurd 1. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. totusi. Tilharul lipd ca din gurl de garpe. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi. cu gura {evei largi ca o pilnie. i . Banii.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. in aer ca pe o minge. il mulci de mini. ? urlS cel lnalt.ti din{ii gi mai tare. Buratino intoarse capul.I{i sucesc gitul tremura atit de tare. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. alerga acum tn salturi.. tsuratino priceou. unul il amenin{a cu pistolul.. Una.. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. mai mica de staturi. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure.. . unde a ascuns I strigarl . fErd sr scape banii din gur5. - sd-i zdngine-n gur5.) cei doi tilhari il prinseri. Buratino insd se smuci Ei. Dar nici asta nu le folosi la nimic. Dar mina nu era mlni. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare. Era gata-gata sa-i deschidh gura. Cel care se furiga dupd el. ceva mai rdsdritd .. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile.Buratino grdbi pasul.'irlea in mini un cu tit . in. cealaltd. fird si facd zgomot. ci banii De fricd. gi-l zvir.t.Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. sau viafa . iar celdlalt il scotocea prin buzunare. . Unul apucd picioare.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli. lui. Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor. qi-l izbird cu capul de pdmint.lirl cap. Vai. ldsind in . Dar Buratino incle. Intre timp.

prin stuidri5. apoi ie.i{ee. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. tilharii il ajunserd din nou. Buratino aci dispirea in umbr5. inoti pe -sub apd. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. 36 .i. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii. Astiel ajunse la malul unui lac. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . Cind sb intre-n pidure.'. carc dormca lingi mal.i. Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei. Tilharii. cu capul ascuns sub alipi. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi. Cu tichia lui albd pe cap. Tilharii nu-l slSbeau de fel. Alungind in virful copacului. [. her. intocmai ca la teatrul de pipu. trezindu-se. Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Buratino se aruncd in lac.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate. Deodati zdri o lebddb alb5. Sub lumirra lunei. buf !. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. O gi aici didu de miaitin5.. i1i lua falnic zborul peste lac.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd . IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. ! fine-l! . copacii arun. sSltind prin iarba ud5. Cind ajunse pe malul celilalt. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. .. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile.. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac.1 apuce pe Buratino de picioare.i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. Buratino siri sprinten in sus. dupd el. gigii lcbada. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos..

.\ V//.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. \\ \\\ \o.. ?aPP _. .?s.

luna Ei stelele. Din cisuta nu-i rA. Deodatzi. cu furie. povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici.. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. apa curgea .Aha !. asupra lui.. in bdtaia razelor de luni. oameni buni !. [. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6.. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit. iar cel inalt schelilSi vulpegte. Potecile erau presirate cu nisip curat.iroaie de pe ei.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. ..resemne ci cei clin casi dormeau dugi. albastre. Bitrr mai tare..l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. Vizindu-l pe Buratino.i drdgalag.irgati in felurite culori.ca picioarele.. r. 38 Tilharii niviliri . Avea ochii lipifi de somn.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita..Fetifo. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. Deznddijduit. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. $i dacd in timpul fugii. Ridicd miinile. Iati ins. o ciscioard cu patru feresire. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. .. ciscind leneEi gurifa. Bzitu in ur5. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele.. Buratino se cafira de-a bu. iar in mijlocul ei. zlri o poianl de toata frumuse{ea.spr-lnse nimeni. tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. pisiceSte. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn . ''_ Ajutor I Siri{i.Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. printre crengile unui alun. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . Buratino abia igi mai rni. . in care jLrca o minge nrici. Pe obioane erau zugrdvite soarele. lacul inot .ilca I)c prag. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul.

Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului.*< 7(' .n ?. intinzindu-.. han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri. pinb -gi R5mii aga atirnat.fr :fi*..eele din urmd.r1/* ..2 . 1l legard cu o fringhie de picioare. se stirni un vint rece. =---=- I *-''. frunzele stejarului fremdtau. Aproape de revdrsatul zorilor. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar./ z ----- ( '6:f) (. prietene.. Tilharii se agezard sub copac. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos. iar Buratino se legdna ca o surcicS..-' .'/.

polen de pe flori. $oarecii .ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. Fetila cu pirrul albastru. bdlibanindu-. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Artemon. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. ii aducea franzele. in loc de pudrd.i strigd inspiimintata: .i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. Ciinele ei credinc'los. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare.i luZ obrdjorii in palme .ile care scirliiau. cum deschise ochii. spinzurat cu capul in jos. brinzh . Bondarii . vai ! Sub fereastri. infiEurate in poleiald argintie. vai. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. In dimineala aceea. PA40 albastrS. Iarba din poianS se fircu mai veide .i urechile pleo. numai inele. i1i freca mai intii frumo. Broa. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului. lucru pe care-l fdcea zilnic. l. gaia prajite. Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. fel de fel de fructe. rislri.tite.zaltir. de altlel.Vai. se aratd din nou la fereastrS. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. Uliul .Fetifa cu parul albastru In .i bucd{ele de cirnat.pisdri vinate. . . Artemon.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. Tocmai sfir.

<*+ '. W.l/. -| -.r'i .( 7 t / / ll/(/E((.\ \ € ffi /at. .tf r.l ..dfTIryW gl (f .t-a\ f6 ftf.-4wY I W'.

va trii sau . Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare. 42 . pe cartruia ingustii. gopti ea. fire Felcerifa Cilugari{a. s5-l aducemfeti{a. spuse Buha Ei. zburd in podul intunecos.Sint gata Artemon i. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. iar smocul din virful cozii. latrind puternic. cu infirmiera Broasci .ori e viu ori a murit. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta .. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino.. Daci nll va trdi.Sint gata gribit ce era.. dez- Cu labeie din fa!5. care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd. Artemonl spuse . vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus. .Bolnavul e mai mult miinile camort.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.Una din doud.rul buclat. Cu laba ei umeda. cu doui de iarba uscatb. Dac5 e mort. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa.. pe laba dinainte purta un ceas de argint.i roti capul cu o sutd gitului. De furie. Dupa ce-l culci in pat.i fclcerifa cdlugari!a. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia...tei i se umflara tofi negii.i-n stinga. . Broa. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd. -este viu. Se repezi mai intii spre un furnicar.. poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta.. Bolnavul e mai mult mort . din pi_ dure. se invirteasci zorit in loc. ii era pieptdnat cu ingrijire. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit .opt zeci de grade in jurul decit viu. Curatd tragerc pe sioari. se avinta in goand catre un tuii. rdmas in partea din fa{d. . cineva.peCheami pede Buratino. desficindu-9i aripile moi. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino.. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui.

ele ei miini.Cu uni de ricin. ordcdi Broasca din beci. gemu : Nu \rreau unt de ricin. Unu.Gata. . zdren{uit 9i plin de vinatii. stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac.Uite zahlrul. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori.umed. inchide ochii. Felceri{a Cilugdrila se preldcu. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari. te rog din suflet.. nu vreau.Buratino. numai zahiruuuuul.. . care {inea o bucdficl rJ. SI tlrrndu-se De ourta. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. pentru orice eventualitate... pe plapuma.e zah\r in gura. De .. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji.. - $gE.Maice mor decit sd beau unt de ricin. Hai I Stringe-te de . Dacd m-asculti. oameni buni. Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. ifi dau o bucS!ici de zahir. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. siri in fala gurd 9i-l sdrutd.lupi geam Cdlugbri{a. cum si-l doftoricesc ? . trei in pe git. Ei. sar I ln beciul .Cu unt de ricin !. credinciosul Artemon.. Feti{a i9i frinse drdgdla. -. mori. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. mi simt cit se poaie de bine. . pe geam. .turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. sau fird unt de ricin.Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria.. de om mare ! tavan. tot una e .arlatanie ! oricdi ea. spuse letifa.Sau cu unt de ricin. nu vrea u ! iul IJuralrno. il capefi numaidecit. Un goricu! alb. asta-i tot ! De bucurie.

lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er.Asta-mi lipsea 1".i se incrunt5. mititici. asezati in fa{a mdsu{e.teptindu-l pe Buratino. Nu minca cLr miinile. el apuci ceainicul qi.i lasi-l ca oamenii in jos. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul.Birre se mai pricepe Buratino.o celcuia iitrind la ele. si iugdreasci plsdrelele 14 !.Da' mai Buratino. .De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. dc supiratd cc erir. Prin iarba din jLrrul casei. Artemon. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare.Tragc piciorul de sub tine. Buratino se asezd la masd. lugdrea pdsirelele.a firimituri unui carlbug batrin.i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. cu Lrn picior indoit sub el.. se gindi Buratino.. zbenguindu_se. ..Spune-mi. pe care erau rinduite tacimuri mici. lse A. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. ea alunga necij cleau tirccale. fii pe pace ! .ii care-i di- mica.. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. ca p.niru pipugi. cine se ingrije. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. iti flutuizr. te rog. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. Ii tremurau genele. -. in pace.. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e.. sdrind gi lSsa{i-m5 . ducindu_l la guri. Ig.. il pizmui in gind ..tc de cregterea ta ? . la urma urmelor. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: . sub masZ. nimeni.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA. Sorbi cu atita ldcomie.Din cind in cind tata Carlo...Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd. incolo. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate. .

pufnind pe nas.ilor.ele de dinapoi. incnrniindu-se 'lare. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic. de mai mare dragul. fetila.'echi ale feti{ei un costuma. ciripeau vesele.te-te bine. giurea gi cosea. vechi ale feti{ei. el . Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . . dar fu totu. Rida.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart. ai in buzunar doui mere. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti. ii spuse fetila . Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. Am si te-nva{ sd socotegti. fdra sd se teami de el..i lud o bucalicd de creti. croia. . Feti{a ii porunci sd-. Am si-!i fac rost de lumea . Asculti. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare. -t5 Si trecem la dic- . zise . Pisirelele. rosti feti{a cu tristete.. cio cdnitoarea. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat. Asculti din nou . Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine.:. iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila.ca rdsucea firul de afd cu picioru.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit.Doud. feti!a fara si-9i piardi rab':larea.stea atita vreme cuminte la masi. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si . sim{ea acum furnicituri prin tot trupul.me$ter singuratic. cu ciocul ei lung.i gteargd nasul minjit de cacao. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. poreclit Forfecili ... - : DouL. De ce doud ? Doui.Ia ginde.Sd zicem ce-{i vorbesc.i nevoit si _sg sqhlrnbe.Vorbd si fie. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. Buratino igi incordi mintea. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete. -. ci n-am niciunul. Forfecili .i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. spuse buzunar.

te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd. Feti{a iEi impreund miinile..Scrie !" iar el. . igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala...lepura. deznidhjduitS. il apucd sPaima. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari.a rupe !" Ei. 9i de ciudd o podidiri lacrimile.i.ul u. Feti{a ii spuse incd o datd : .-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. -.ItiiUltrtl . negtiind ce sd facd. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 .. ai scris ? Acum cite.

il apuci pe Burati'o de hainufa . prin intuneric. doar a. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele. Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. Buratino.teapta pind se innoptcazi...$i feti{a scoase capul pc.rnci pe patul ei de pipugi. Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta .Ariemon. cu capul ei de por{eran . amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn.. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in. de parci ar fi scrisnit desigur. Ciinele. gntit cu dantele.A. atunci ..Tare-i proastaTocmai asta..i te duc eu in Jara Pro. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. acum insi nedreptatea il scotea din fire. nu speria{i muscu!ifele.i il tiri dupi el in magazie.. asteapti pina s-o innopta..tere aleasd.. -.Mai incet. . munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit.a. ascultd. cu fala sprijiniti_n miini. undc ai . du-l pe Buratino in magazia intunecoasi..i trupur um- plut cu vatd. mai incct I fo. qi incepu sa pling5. mai mirii ce mai mirii. Buratino. a. anina{i cle pinzele lor dese. cu capul in jos. . nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali..neau paianjenii de prin colluri..Tu ce mai vrei ? .Asculta.tilor.i... geam .te din{i. clitinafi pinzele. : Credinciosul Artemon aparu in ugi. Acolo-i fcricire gi veselie.cana .Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.. ! .ori mirun{i.a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea. fugireste pasirelele.a ca si-i bage frica-n oase.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. ea.. Il inchise acolo. din ni. zdri un liliac ce spinzura cle tavan..i ardtindu-gi col{ii albi. :ineva. Buratino se alezi pe un ciob de oala. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi. Fetifa se a. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre. . ori e chin ? Nu sta aga. Nu se ginde.

. 9i sdri in poiand. .. iar broasca. din care pricini nu cind in sus. cu nasul virit sub coadd. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului. Buratino se tiri in pivnifi.suspinind adinc. - ! rului. unde biuse tot laptele diti cand. . cind in jos. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. fetifa pleci. se trezi zburind cu capul in jos.i. Liliecii n-au coad5. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. prietene. deodatd. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit.tept in poiand. Prin gaura de gobolan. E Buratino ! Fugi I .'. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. afipi qi el.. in Jara Progtilor . adormi. .i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. un garpe de casi. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani . Artemon. Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 . Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. ln cisu{5. Buratino ! Te duczboard drept. $i Veni qi noaptea.. impleticindu-se in firele de pdianjen. nu-!i pare rdu de ce-aide asta. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. pendula bdtu miezul nopfii.Ia-te dupd mine. In colgobolan care duce in pivnif d. abia sosit din sufragerie.colotimpul. Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. iar Buratino fugi catre colful magaziei. Eu ai sd tul de ie a. ci. in pivni{).. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. cdlcd pe coad. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne.Buratino. ca pdsdrile. cind.

Buratino.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de . IatI ci ai ajuns in fara Prostilor. ba incolo. Deodati. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea.oare..i flutura5i de noapte. inclinate ba incoace. Iara 7Chei{a de aur a .in r-n nr.. posomorit. In . spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. Pe malr-rl celSlalt. printre mormane cle gunoaie. li[iacul se avintd in vizduh. Ah. dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. Era miezul nop{ii.vulpea.. .. ci{i poftegti !.pierde \rremea. iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol. spre luna roiuncl?i.. cu gura plina dp nis.. Numai zgirieturi.. ! rr !lril<rr Buratino . sd-. . inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. tru ca. .tin{c.buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure.abecedar cu poze colorate.eau ni.hii h olba{i de spa ima. ai c|zlI pesemne din luna. riiteazule Buratino. . ficu motanul. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture.i mai multe clopotni{e strimbe. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5. abia se put ea line de el. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic. de sus.c. se agezd jos. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.i cocogei de zahir-candel pe bc{i. ingbimii -turte dulci vulpea. 1460 49 . un pilc de copat-i usca{i. .-+^-:l . ! .. lingindu-se pe bot..i dc acolo. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua.: +. r€ Ca din senin.te casu{e pe jumatate ddrimate. In lui se Indriznelule. se deslu.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. pentru tata Carlo. $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu. cu crengile frinte.. drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. strigi cuiva : .L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. cu mutra posomoritd..

pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-. cu ochelari de aur pe nas.. costelir. Nu uita si spui : . care pasea rnindri nevoie mare.i zdrenfaro... ce oftau lihni{i de foame : . {inindLr I mereu dupa ea..i gaurifi qi cirpe. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre .se plimba !an{o..Acum strope.vulpoiul cel gras . Muuu-cenica.+ po In schimb. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte.cri ! la locuitorii flaminzi .i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi.. in lunlina lunei. galo.. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor. I-uindu-gi vorba din gura..Pe o uli{a strimbd . drix !" ! - 50 . sc u f i{e. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. tinind in laba o micsttnica de noapte.A-u-u-u.. mix. Presard sare ! . vlzur| cum se plimbau. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi.e.. $tii..te cu api din baltoaca de colo . impopo!onate cu - -.. la raspintii.li bic Giini. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.s.. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . NiEte capre ' .te inima. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe.ix.vii99. Pe trotuar. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1. Sa ne grzibim. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele.ului -. statea cLr capul p lecat jalnic in jos. $i dacb semeni.. iqi spunea ea lnginduratzr. Guvernatorul ora. stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti. cu botul in vint. motani sdtui. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr .i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.. 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene.i. cu crozile smulse. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. dLrcindu-9i 1a bra! soliile..Pune induntru galbenii ! ... pantofi rup!i.. stropegte bine 1.

t ffi$ r\f-li ' . <&' r€t I I ..**.r a ai .<l i .u z Ef. a t I I'r t -s.*.a.t< I l: G. -. A-. 4!*- t. + 4' f' r. #c r 0.

adaugi si . Buratino sapa la iuleala o groapa.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici.i scirpinl nasul plin de cerneall : I . Dar.Doamnedupa cifiva pa1i. pitindu-se dupd un morman de gunoi. Se preiacura ca se indeparteazd. lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint. cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.{ ?ii {' '{'' .t'. drix".'t.. .ix.tc.'i prirr . spuse in qoapta de trei ori .Doamne dumnezeule. It fY Yr . Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. '1. trintira 1a pamint. spuse paze. sc motanul. o presara deasupra. Scoase din buzunar un pic de sare. darvulnea. mix. Lisa!i-mi singur ni.. 1 Buratino i.

. Buidogul de serviciu sund indiriit.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. 1 . pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . de spaimd. pdtati de cerneald.Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. nu aveau incredere in nimeni.Hot. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. ai acestui oras. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . Buratino oaoea din picioare. pe burtd. dintr-un salt. incit. In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi.pornirl spre maidan.. ldtri atit de tare. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. miriind fdri incetare. anume scornit. Buldogul de serviciu.. viu sau mort. sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. Ei apoi. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. intr-un galop al lor.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. care nu dormeau niciodatd . fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. Acolo. in rala u ner mese. n-ai vrea si arestam un hot. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. din rasa Doberman-Pintscher. se aruncard asupra lui Buratino. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. cu nasul intins.teptate o mici bfltoac5. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Ham mai departe cd un hot primejdios. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi. trezit din somn.

er. fri{e. Intre timp. rl frdl ll l^.i pe deasupra n-ai nici de ltlcru.. impar{ira. u ^tita inrleminare. farl si mai piardi vreme. ca o minge. plin cu broalte. . Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc. Vorrbe! O sa afli la post. i.Vulpea gi motanul. chiar in rroaptea ace'ea.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. se ficuri nevdzu{i din ora9. Vulpea il cuprinse intre labe. al doilea n-ai acte.te galbenii.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde.. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. facind parte dreapti. a motanul se trezi cu un singur ban. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. de pe inaltul podului. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. $i-n ltrrnina lunii. Sa fie inecat in iaz. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. . motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. . Vulpea :-. iar ea cu trei. incit galbeni din pamint. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. ciinele se risti 1a Buratino. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. Detectivii il ingfdcard la iuteala.. Buratino chzu in api . hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. si. urlind furios : Nemernicule. De ciudzi. lipitori gi larve de gindaci de balta. in sfirsit. Afari cu el din orag. Nu mai era nimic de facut.. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns.

.

Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie.unau in jurul lui. lipitori. celelalte fiin{e mdrunte mi. Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd. infS. care plescai inciudat cu tdlpile in apa. gindaci de balt5.. cu loate astea se sperie in aga hal. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute.or. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara.isie. incit nici nu se pot vedea cu ochii.ird prin a-l plictisi pe Buratino. . cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. ^t+^ .tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. Se agezi pe ea.i cautind sa prindi ceva demincare . din picaie insa. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. Ca sd poatd rdsufla in voie. intocmai ca gimnaqtii cind f ac . cldn{dnind din dinti : 56 . incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . larve care inghit tot ce le iese in cale. ordcdi a treia..ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui.Are nasul ca un cioc de barzb. ordcii aItal. Parc-ar fi un soi de caracati{a.te cunoscu{i pentru prostia 1or.ul verde de mdtasea broaqtei' curind.urai in pdienjeni. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. indeob. ordcdi una oln ele.E broascd de mare. . u.rindunica". scildate in razele lunei. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei.i ingina. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. care incotro. in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. Toate vietitile astea sfir. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. cuprinzindu-qi strins genunchii.

aPoi gustd in sil5.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. da{i-mi sd-mbuc ceva!. Broagtelor. increzdtorule. Inspaimintat.. datb in ap5. ii aduserl un gindac mort. spuse biie{el cu .i lesne increzitor. prostufule. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii.. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. nu vi fie cu supdrare.i cuminte. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . 9i rdmasera nemigcate. el. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. Nttmai Tortilla. broaqtele se strinseri roati in jurul lui. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite. se ivi din unde. M-apucd . numai eu stau aici asta udi. spuse broasca testoasd. cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. Se apropiard de el una dupi alta. s-au cam incdierat la impir'leald..bdut laptele si dorm in p5. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.Vai de tine. infricosdtor. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr... Dar nu un Sarpe se ivise din unde. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c. minte . Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. ci broasca {estoasi Tortilla. Cind Buratino. apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. Ai face mai bine sd-mi dai J. trecind pe lingd iaz. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. Se agezard in gir. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece. ca de piatrS. o buc5licd de namol..sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura.. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. ca de garpe..Ce porcdrie ! spusese cufundard greala.. Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul. scurtd . Din strifunduri. pentru tata . cl5n{dnind din din{i. Vai de tine.ii . lfr ? mormdi Buratino. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau.. o aripd de libeluld. gi de care nu se mai temea nimeni. Mai adineauri..$tii.. fiin{i fdrd cap./ Chella de .La ora asta fetilete 9i bdie{a.

Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. otnule!ule. ri dre. Tortilla. o[. spuse ea.rt rbsplati . $i. 58 .+==-=: Sl-.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. oi.Of.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos. Ei.i si:inci atit de jalnic. dar fie ce-c-r fi. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. ! Isi freca ochii cu pumnii . din nou prirri indelung 1a lunii.. cA pini 5i brr-ra9- --. anrinteasca ce\ra.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta . s = ==_=:*: o lnina cle aiutor.. Stai aici. se lisi incet la Irrrrdul aper.

tei Tortilla. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. gi suspind iari.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca. cd trebuia s-o bage in buzunar. cd-gi lacusera ulte acela . Vai. In cale in alf au stinci colfuroase .. se aruncd in apa. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r. ordciird toate intr-un glas: -. de aur. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. incit apa ficu bisici. Tortilla suspini. Prostu{ule iara nrinte .. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta. un ghemotoc cenugiu.tele . Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. Luna pieri dup d dealuri.f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. Ia chei{a asta de aur.i lesne-crezator. spuse Tortiila. Trecu multd. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. ca si nu-l impiedice la mers. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui.. inotind spre mal. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. ticu. n-am Eram tare .ti. Tirziu de tot..Buratino. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea.tie o taind rnare. multa \"rreme. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute.optira: 'Tortilla. iar in vigduni atirnau nori de cea!5. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo.i-a bunicdi.Broa. {inind in guri o chei{d mica.i aga de tare.i broas ca lestoasa aparLr.si..i celorlalte broagte. in fa!a lui. mul{u mindu-i cuviincios broa.tilor. valul verde prinse a se cldtina din nou . 59 . Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. puse acolo cheija gi.

adio pentli totdeauna 1".Vai. Pe lingd el trecurS.iepurelui. cu capul spinzurindu-i in jos. Omulelul cel mic. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint. il ciupi de nas. atingind cu capul o rimuric5. Pierrot nu se mi. -printre suspine.i cizu drept la picioarele lui Buratino..i in fafa lui. Deodata. Pentru a treia oari.. in goana mare. Mrrr Prinde-1. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. pe drum. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. ghemotocul cenusiu risdri iari. in bluza lui albh cu mineci lungi.i \: ir-r +A d*.ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. cilare pe spinarea unui iepure . trecura in goani drumul .Rimii cu bine. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -. buldogii. | Rdmii cu bine. luind-o spre povirni9. dupi el. murise de-a binelea. fugarind iepurele..|]': i_ deplind.ca. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre.i tinindu-l strins de urechi. nici una nici doud. neinteles' . iepurele trecu in fuga drumul. Buratino se lipi la iufeald de o stincS. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C . ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. ca unul ce se despdrfea de via!5. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. Buldogii. a.. Malvina. Zacea inlins.. Pierrot se ridici indatd. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor.a de iute. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. gi ingina cu glas pifigdiat . pufnind zgomotos pe nas. Lipitoarea.ternu o linigte Buratino fugea acum a. se agezl in capul oaselor. dldu din cap. Buratino incepu sd fugd atit de repede. apoi se a. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . hamliau buldogii politigti .dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Malvina. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele..

..t/a o4 q -r€ { 4 r... - :.i.rG: -jal.{ I liI*Y6(o Te+zE .F i j:.. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t..'.:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\. '.n {t' {{ -{ f ....:.

.. Senior Carabas.Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. ascrrnde-mi cit mai repede.i ploua cu galeata. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate.iu sau mort. Pe tnini-' mi. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor. Buratino.ie cu piianjeni... intr-o noapte r. Acolo..tr\or.cu gdleata.Ai ales pindpicioare. uilindu-se . Cunogti taina chei{ei de . Pterrot pooeste...In{elegi tu. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re.tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi. ili voi dezvdlui taina Buratino.i noapte. NLrmai elr eram treaz. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr.te cum a djuns in Tara Pro.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .i - 62 .... dind miorliit. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino.1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru.intul suiera SI .Cum ? strigl fericit chei{a.i povesteasci ln soapti: . Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz.. Buratino. sp(. nu pe iepLrrele cenusirr. N-am putut rabda 1i am fugit. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn . ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? . Pierrot siri in din miini : la ea. ca[are pe rcpure Inielegi tu.Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. si o pisiloaga. In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.\rai.. Pierrot inceprr -. I. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS . Uarabas.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot.trn tufis de mimoze incircat dc flori. Buratino.riat in fugareau ciinii. Daci-mi . Brr rat ino. Toate pipugile dormeau. Cum ..jurul lui. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi .

i am bagat capul in cameri. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac.) 63 . ca de obicei. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac.. dacd r.. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac. cirlige 1i ace. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric.'ir bAtind tare in geam. Am aflat taina.anume trebuie.1tit.La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.a doare tarr capul -sau r.irat. LAsa{i-ma sa intru. si mi rca-strd. ud leoarca.i deschide u9a. In incapere intra Lrn om lung. Duremar. urma Pierrot. sc impiedica itr barba.i incre!ita ca un zbirciog. rispunse un glas de aiarzi.5 doare burta. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la .sA deschizi cu ea. inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale. rrsuc lingb ioc. R... Intelegi.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. 1N.Nlalvina. Degpe agtzr ai mai poe. tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. intr-<-r noapte. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura..i tiuie urechile. Purta pe umeri un palton vechi. Agadar. Senior Carabas-Balabas mormai : ..ul de mlmoze. injura.. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu.. r'int ul guiera. verde. iar la cingitoare ii aiirnau clegii... dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua.. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu. fi ..it si cam peltic. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini . de linga fe. crr o ia{a mici . Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. A. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice.' -Dacd r. Si ce-mi vad ochii !. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi .spuse el. Dar.. de.Sinteu. in{elegi. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii. ascultind la u$e.. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle..aclar.

1 | SE stringea gi i se intindea. Dupi ce mlnca SI bdu.i m-am incilzit.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. iar de vi dor cumva oasele. gi el se dezbrdca. spuse el. . nu-mi mai tihnegte Spune.somnul de dupS-masA. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol.Senior. Duremar incepu sd mdnince sldnina gi. in timp ce mesteca. se impiedicd in barb5.. spune.. ceru . nepre{uitule !estoasi. . ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. ne tulburi apa. in grdi aritarea aceea. .ti1or. din pricina ta . Merge prost cu spuse cl llou. ca de obicei. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar.. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire.atrd.ce bunule Duremar. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 . mare. un cap de qarpe. o si vI dezrrilui o taind. Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. La aceste cuvinte..a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. sdri in plcloare. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. broasca {estoasd.Duremar se intoarse cu spatele spre r.i pu{in tutun de-o {igar5. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. Durentar. l. parcd ar fi fost de gumd..sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori. deodata.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : . Carabas-Barabas holbd ochii. Apoi iegea la mal. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla.i il trimiteam din nou in apa. Prea . r4!.. acum sint sbtul .Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. Senior. cind din iaz se ivi. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el . ascultd.

incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui.. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi. dc rnolmoloci..ia uLt t'l 3 decil r_. schimonosindu-.-. de gindacii ilc ltalt. n.riirs tr.:r c Ilrt .. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. ( -ind voi sfirsi de 1.si sd nu mai calci niciodata pe aici.i laba din apa : --" Fac jrrr...oies. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.iil.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati. dacd te irrr. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r.. iiP 3..: .. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar.Dindu-rni seama ca aritarea acea. l/.. Broasca .tt tt. Si broasca se cufrrnila iri ailli..a.rroasca {cstoasa.t iirr . festo asi.re.ri jumirtaie de nrugte grase. Cunc.Ti-ir.. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi..i broiisca les'toasi obiEnuitS.il.tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc..uil -s.. cii pind la urmi....att.ti sd ne lasi in . l)uremar. r'incle-o (. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi.i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa. A n si le igridu iesc un milion .ii: : tri murdara. ridicindu-.lr. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte.Lt . ii rispunsei fird teami .. -lri ga Carabas-Birrirbzis. s-o irrdirplece pc liroasc:. .i('rdem tinipril.Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor. broa gte.inrint cd nici trr.I-lei. br'ascd firiil minte l clr .i. nrrmai si punS mirra pe cheit. sintem gata sa tc rasplatinr. rog' ai putea si 65 li.. lipitoriit: ri in bait:r r r...i cirii ca.lace iazul .Cind ? .Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.i .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -. mi-a spus. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1.'.. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri. pe scuri. iesindu-si din lire. Am si mi rog dr.i atit de tare chipul.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:.. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l. geamanian birrin de rpa. zicincir -i . Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i.r glini tif f .sn "' .

Incotro ? Nici el nu qtia.Te rog frumos.si l3 lxmina lui r.' O lua ba la dreapta.m-a apucat o curiozitate atit de mare. iepura.sule. Se aflii acolo. risturnind nigte scaune.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora. o casb. Iepurele suspina gi o pornea din nou. In bezna de aiar5. S-a noase. undeva. De f ricd.i. . hai sd mai fugim ni{el. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori. incit am ielit de sub perdea. cu il sirutam pe frurlte: -. Clzusem in spinarea unui ie pure cenu.Auzindu-i vorbind aga.i-am si vir cheifa in broascd. se intinse cit era uc iung pe du. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. in{elegi. ... Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie. alergir-rd ia zece pa.ag cd se duc in oraEul Progtilor. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald.i luna se ivi pe cer.. vinzatorul de Iipitori. continud Pierrot. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.i cind am sdrit gardul. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am. Tragi cu urechea....Sint pierdut!" mi-am zis. migcindu-.i in urma mea.iu.celei mai prizlrite broscu{e.. ba la stinga. cizu. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. Cind norii se imprdgtiarl .umeaua care se zgudui toata. sd tocmeascd ciini polifigti. $i astfel. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. -. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 .. md duc in orag. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. am si virs lacrimi de crocodil.izui. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu . care are o cameri sub scard. Buratino. O si pltrund in camera de sub scard. pe Carabas-Barabas gi pr. iepurele tisni in sus. o pornirlm prin intuneric peste cimpii.. vizui la poalele dealului un or5.i rniniat buza lui spintecata in dou5. . dar se irnpiedici din nou in barba 1ui. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul.

. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care .S \:d -'.a-tfi=.. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti. Virindu-qi nasul intre lSbuie. intr-o fugi nebund. rimase fintuit locului.. Iepurele igi pierdu curajul...zul singur.nind din orag.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . cd doar ai vd. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare. cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. Insd cind vdzu !i. cu urechile pleogtite. Urmarea o . doi buldogi cirni. Iepurele nu se clintea.tii.In zadar m-am rugat de el. am plins gi i-am cdzul la picioare..

Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. . luna De rlbloallc. dar ii era loame. in d.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. rru alta. dat noui nc.rocul ista. intreba el 1a fiecare 6'ln qi.irti pc srrb nasul lui Pierrot.ra virirrlui stinc<.s p rezece secunde.larca lrastru.n. Ili. Iti venea sd te strici de ris.-r al dealuliti.'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . lluratino. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int. fetifa cu p. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. cu soarele.r. Nu ne t. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn. iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. Buratino. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr. chei{a s e afla doar in fundul iazului..rt intrebel dilt tlou: Asculti.rti1or-. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr. ddr stnl tteoolft r . didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. .l rlSa Buratino la Buratino . Pielrc. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r.cminitor rrnLii capr de pisicd. ce zici.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot.Asculta./ pierr()t sosesc la Malotna.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte.r. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit.irul a{bastru. Ia uiti-tel lr 5 r. impreunh cu liliacul. neribdftor. dar noui ne e totuna. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. poate it-o sit st bucure. a:.p s[]re'J'ara Pro:. dupa ce ini.

ezari la nrasi. alit de mari. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor.. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. incit ntr face . -. r'c-lri \'azut la niine i1.nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te.r rninca. zbr-r.uk:! cLr prdj ituri. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei. totLrgi. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii.. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. Vizind-o pe Malvina. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. un co.l ii la fintind ! -. Malvina. -.11 plltn tJurauno --. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. curl{5-fi dintii. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5. biir. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de .. Ochi.. l'iu ptiu. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog.mormdi tsuratino.' uiti asa? ii intrcbi ea. Se spalarS. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre.f-: 1 tln fls. iar in cealaltS. nu st-ncurca.. ca vrajit.ters a ieasi.Vai. ou irrill p()e 7. la Malvina..i le ntai rngir aici. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan. Se Lrita." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari.Ai vdzut. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 .orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. Buratino spuse.. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri.Baieli. ili zicea in gind Buratino.'isa.: t. lluratrnr. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. Apoi se a. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i.E rnulti \ireme. -..

ca to{i poe{ii. s-a dus Maluina. Ar70 .si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura.. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor . i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. alb. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. i. Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. ca aripa unui Ilutura.i nu pricepuse nimic.ri sd o pdrdsesc?" rriirei.. cu gindul aiurea. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora.. . Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins.Azi-noapte.a. N-am s-o mai gdsesc! mea . pe care iard. i. deodati.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS.i frin. In schirrb. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci.i n-are rost sd le mai insir rici. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. p.. pierrot. SperiatS. apdru o broasci. . Pierrot.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. broasca festoasi Tortilla. iegindu-9i din min{i. cici el spila rochiile Ma. deznddijduit.ul care aducea la infdli..are cu un cap de pisicd. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles.easca poezia. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. pe cdriruia presiratl cu -:^. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da. draga.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas.AjLrnge.Llalvina didu un !ipbt. de. bucafele de zahir si bomboane.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . bilbiin! : te rog . scumpa A lugit Maluina. ie spuse: .

J t# et t * .V *.( (r./'r 1rfi.i-=E.7. I :"2 ( *^ -.I . T' 71.&" & f . U. alva-.€7.*... t(t I t':t 7t r' ('' oi'.r.€' --T-.l V* n"E \fi 4 n"i l. r:1 // ." .l- .f. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.z -.'f t_rlz l-rtt t /a .

parci inir-adirrs. crr mira stieaSinl la ochi.i cie drirm.i rog! Nu va pieidel. r\lal virra siltind pe bocceie. 9i slobozi buldogii. cu capul impinat de poezii pri. o agczi dca. Pu. iar pe I{alvina. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . - . ci in alta parte..ina. inspaimintate si ele.uri" Rindurrelelc. Ugile se trinteau. frica ! 7a . Artcmon.. Pdrea cd totril este pierdut. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis.i --.}tie frumoa:. previiziitoi-. irnbricati :. 1i in urma lol Pierrot. dinapoi ca sd-. currr.i facd vint.i iringea miinile: . ri dea in hohote. oAr'l. zburau atingind cu aripile pimintul.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. putcrc. atii der mirrrlri crarr rl:. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli.c de nrinte'sindtoasa.$i acunr.lcilm intr-c} ror. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair.e d.i capul I Sa iugim t. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri.l Iilr!')s . Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. Ferinclu-se de soare. Si cind to{i. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis.\iaiVlna i. plirr de. nii-c. porni in Irrrnlerr lc-. pe care groaza ii fintuisc locului. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino. pentnr a-i speria rnai tare. v. Cinci ii zari pe fugari..r 1crr. Apoi. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas.Aha ! ricni el. adica Buratino pri.nvl ic [r.i.r.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. !-Illl'tin. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:.iaste in lc.i picr dLr crimpit ul. Buratino nu-. supra. rinii cu t olrtri gura.t' . ciinii inrii{i inceouri rnai ir. isi strin:. Doar BLrfni{a din pod.ind birbategte in irunte.areir-.e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii.

crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. arunci boccelele rlin spinare. Buratino cu miinile. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui.'eni in fire. Dintr-un salt se aruncar. Siri{i. chiar de sub nasul lor.Cheila de arrf . cu coada tiriE prin iarbi. cd{5rat in r. coapsa celuilalt.ilit du. gi se napustiri iard. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon . fugeau firE grab5. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. ce veghea singuratic pe cimpie. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. hotiri{i sa puna laba pe el. striga si urla de acolo de sus. voi fiare. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. pe urmcle Iui Artemon. cu picioalO -. strigd el.irful unui pin cu trunchiul plin de ri. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. alergind in cerc. In timpul ista. Artemon. t4m in loc. Pierrot dupd -Artemonea.. da jos boccelelc. Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Buldogii se sucird . Buldogii polili. o porni razna pe cimp.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. Miriind indirjifi. lisindu-i si treacd pe sub el. dar cu incip5linare.Diorr.. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. Carabas-Barabas se apropie de pin.ini. il cuprinse ln bra{e. ba aruncindu-se intr-o parte.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l . incepu sd sarir cln o la stinga. Acesta sdri sprinten in sus. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare..i asupra lui i\rtemon. ciud la dreap ta. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit.\ -.i asupra lui. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii.i o lui la iugd spre lac. ba ldsindu-i si se apropie. Buratino. Aratindu-gi col{ii.Pierrot.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd. sdltindu-. ia fata de mind $i fugif spre lac.c. viu sau mort. acolo undc sint iebedele Artemon. greoi. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s.i ugor rochi{a. Buratino fu cel dintii care-qi r.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine . scoatc-fi ceasul qi .

i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. il izbi puternic cup ieptul. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi . vai gi amar de tine. conul greu zburd deodati de pe creangd si. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. $erpii tot trebuiau si moari curind.i nevinovaf i !.i.rele. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. pic5.. care rdsuni ca o tobd. cu limba atirnindu-i din gurd. ca o cirpd rogie. nu-1 sldbeau de fe. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint.orbi de bdtrine{e. $i din nou o pornirS. il mu. un vultur negru. atunci. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care... plin de ghimpi. Zadarnic cl5nfineau acegtia.. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el.cati. ba gi cu din{ii.. Conul pinului. curind. degi zdrobiti 9i mu. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte.erpi. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. cdscind 5urd. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul... Zburind foarte jos deasupra pdmintului.. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. . miniogi. fdri ve ste. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. tl risturnd. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist . trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. fie sub Artemon 74 in sus.cd si apoi slri in lSturi. il .. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. Cei dintii le venird in ajutor iistunii. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. Buratino rupse al doilea con . Urlind inf iordtor. Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare.. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare.. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino.

ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. tirlndu-se incet. soacra ariciului. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. zumzdind. fdcufi ghem. aricioaica.minge. induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte.In doi . se apropiau gi bdrzdunii cei haini. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii.ii aurii . toate fiarele. aricioaica.i birziunii ii in{epau 9i ei. ceie doud mrtu. cind pe celdlait. soseau gi ei. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. Veneau in zbor. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. Vulturul. imbricafi in pelerine aurii.' . Cirdbu. Ariciul. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. doud mdtugi nemd. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. gi broagtele ii temon pi trat. Flutura. 75 intunecindu-le vederea._ Gra'e 9i linigtite. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. hotari{i s_o sfir_ . . ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.u . urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. bondarii gragi. fie in stcmacul unei berze.erpi.i gindacii ii mu5cau de burta. din zbor.r.ii . Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. negri_catifelali. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. . Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. Buldogii. . furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor.i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. soacra ariciului. Bondarii . Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele. ii pdtrunse ln giilej. cu pliscul lui coroiat. ca un sfredel.ia1iie ior tungi. cu acele lor veninoase. .. fognind din aripi.

infepeni{i. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. ochii i se fdcuserb cit ni.J /-.I =-{/ -. Buraiino. Amindoi ciinii.il .a rffih.l/.\l(frt' w Acela..'l tiiltl:l (l ' . cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. luat de vint.. 'tt't. 76 in virIul pinului. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. de ame{eald. in siir. Vintul ii resfira barba. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet. inabuEindu-se. se sprijini de trunchiui pinulLri. \r 4{ .it. se lipise de trunchiul imbibat de rigini.-zrE ---Za- l.'.i4 .i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine.ie cepe. vizu atunci cum ca pi- . Cldtinindu-se pe picioare.. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe.::'* ! q/("-44 --- \ 1. /.

i fugi spre iacul lebedelor. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd.am nedumerite. ciufulit tot. Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. Pasdri mici. priveau voioase. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! .i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. dar '. cldtinindu-se. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. zburind prin stuf aris. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. rdmisese . pe o moviliJd umedd. Buraiino scoase limba la el . carabas-Barabas . buimac. Arte'mon. cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic.i el pe loc. recitindu_i poezii : 77 . in cleznidejdea ei..se pocni cu nasul de copac. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. Pierrot incerca s-o linigteasci. . incleindu-se in rrginS. albasire. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data.rald5" in stufarig. se auzeaLr ratraturi indirjite . Doctorul in gtiin{e de pdpugi. senior carabas-Barabas. in trei labe. .chiopata in urma lui. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel. mi-e frici ! suspina llalvina. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului.. moqule. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture.Mi-e fric5. la feti{a care plingea amarnic. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. Din departare. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot.

. Vintul adia r-rsor orin stufig. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. Sub rdddcinile uriage ale 78 . Deodatd.. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot. m-am siturat de tine. pe qi ca celdlalt mal al lacului. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. avea sd-i in. cu nasul in vint . Mi s-a urit. feti!o. Mah. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas.uroaie. tnmiresmate. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. S-o pornim la drum.. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture. $i el porni voinicegte peste mu.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund.agd-om sta Singurei.. Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino. Hain din fire cum era. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. bdiatule. . apucd-te de coada lui. In urma iui gchiopdta Artemon. pe mooilild. nici de ciini poli!i9ti. hirtinit bini. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine..i cu gura pind la urechi. Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. nici de motan.or gi incdrcat cu boccelele. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. iar trr..se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde.. credinci<. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. gi Noi. Venea pesemne Carabas-Barabas.ina igi frlngea miinile. Nu-mi pasd nici de vulpe. Vara-ntre. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior..

Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --.Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5.. Malvina ticuse. Dintr-o cimd. Fluturagii. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd.Flutura. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat .. care trosnea atit de tare. broscu{e. Buratino.Repede. pleca gi se-ntr.Malvina. Buratino fdcuse pansamente. cu buzele strinse. Viieazul ciine i. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. in zbor. omizi. trlalvina ie... . 79 . se aQezare Pe perefii pegterii.i din peEtera gi batLr din palme: --. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.u!5 veche a Malvinei.i.. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor.Pierrot. ddd u din umeri. tirindu-se. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. cu aripioarele desfdcute. gindaci. poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. De uimire. siltind pe burtd. iar apd aduse doar pe fund.. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5.Sd nu crezi cumva. Buratino spuse: -.. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. iar mai apoi broscu{ele. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. Buratino spuse : -.

apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . ca un ghemotoc pestri!. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. nevrind.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si. vrind. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. Buratino SI Pierrot.Vtalvina gi-i fdcu buclele. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. igi spdlard miinile. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. nevrind.. ca o ra{5. care-l tirau oe anproare. In loc de oglindd. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe .. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. DupS ce le curitd. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat.Pe cine sd pieptdn ? mine.Pe sint ! spuse Malvina. ! Gata. . Ap5ru 9i un bursuc somnoros.sp. care semdna cu un purceluq. sfirrr !. Prinzind intre labe omizile cafenii.use: - 80 . . O omidd albi . Vrind.Asculti.. Dupd masd. drept in fala Malvinei gi. lislndu-i-se pe nas.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. trebuia sd-9i cure{e dinfii. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti.O broagte noi.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare. drdgufo. Proptirl crapul in coadi. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. ba chiar gi gitul. ca se nu se ?ndbuge. si atit de gras gi somnoros. ea . sdltind spre lac..ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . drdguto ! $i. cu IJtrsLr r<r. zburd din pegterd. in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda. SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra.

Sd continudm lectia.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. qi carabas-Barabas. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. niNi. In timpul lutpei. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri ... gi abia atunci se apuci sa smulgi. . prietene.ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. abia tirindu-Ei picioarele. t460 8I . caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. Deodatd. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre.N-am la adevdrat I ce-mi ici. bine te-a . da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.cu rdqind. data trecuta ne-am oprit la dictare. .. vinzdtorul de lipiiori de leac.c. cotro vedea cu ochii. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. in boccelu{i ! gemu Artemcn. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. penarul.departe.Cbcll! de !t'r . bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori. Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea .. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. cu mare greutate. fine tocul a. ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii.Ei. Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina. Va tre. ll . barba lui Carabas-Barabas.i lnclr:iati . spre fluturaqi fi.Buratino. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. Cind totul se sfirgi..ter5.Ba nu-i la boccea..

cu glas rdguqit.. s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . Buratino. dormea somn adir. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 . siri Pierrot.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . lui $i Bravo. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. . aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. Dar Artemon. sd-l hrineasci in somn.. Tu nu mi - cunogti lncd. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. mi-e fricd ! scinci Malvina.. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir.. qi. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat .. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5. Dar ce.rc. Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Curind.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !... Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele.. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor.i neasemuit. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. dadu cu ochii de ei. cu briceagul. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile. Pierrot.Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare.

f '!'\ \.4 / W f {d W {/2r* {r W .

sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. Aproape de u.ie. 84 co- . chel al ospdtiriei. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . pitrunse in bucitdrie.1-a trei pegti1ori". spunea . gi i se ascunse dupi coadd. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale .. iar dumneata.i Duremar.pr malul riului.t. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa. loftind galdgios glinile la ospif -.. . Dar Buratino. cos. tiptil-tiptil. Buratino ll cuprinse de pene. $i aga. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare.Servi{i. pereche de Cu chiu cu vai. rdspunse posomorit Carabas-Barabas. Piei de-aici. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. lncit stipinui s5 nu bage de seami. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. scormonea pdmintul cu ghearele. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. prietenii se tirirri spre ospitdria . tlrziu.a osphtdriei. macn$. te rog. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele.Senior.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. trebuie neapirat sd ne intremdm. hodorog bdtrin. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . cdci firma se vedea bine de pe delugor.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. :icuturindu -gi mindru creasta ro. pe sub aripi. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi.

se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. {in tli (lt( E 714 sl-iui^. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 .^^t^{ v. nT/t @ o" . -+4t. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul.Cot-coo-dac deznddijduit.r. Buratino se strecuri.6'?:. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut.t4!. gi apoi. pe furi.ucf-*\ . In aceeagi clipd..:k . . mar. Q) /i7/t i^:41 ii. zburd spaimi.

Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd. am sd-i chem . igi rdsfird barba la focul din vatrd. de perefii urciorului. ln coaie cu toatd puterea.i pini mai sorbili un pahar. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. Am eu aici doi fldcii dibaci.Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. .. de ell -. seniore.Nemernicul ! Aga gi meritd. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. la iufeali.$i eu vdd ceva alb. spuse Duremar. Dar inainte de asta. dupd ce se seturd de bdut. Carabas-Barabas. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de .Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint.Senior. -. . Buratino. pune-l pe masS.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. Urciorul ln 86 . . Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. Sugind cu poftd un piciorug de purcel.Daci-i aEa. urciorul acela . spuse el lduddros. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. sd-i sugd tot singele. intdri Duremar. o si aruncdm in el oasele. Mai intii si-i iau chei{a de aur. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas.. rdspunse stdpinul. Urciorul e gol .Vinul piciorugulporcirie .

-Cu glas plingdref.i - Ah. stdpin am fost Si eu rdmtn. Impletitd-n .a fac un semn . I ci. Se-ncouoaie ca gi iarba. Am craaasd noduroasd. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5. Cu craoa. nenorocitule. nu eu. tn buzunare. Chiar .Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice. i se invinefi Ei gi se . gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod. strund. spuse Carabas-Barabas. intinzindu-gi .Bine Cheama-fi fl5cdii.Cine-a vorbit ? Tu ? .. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu. f mpletitd-n $apte cozi. tn ouzunanu tndte.apte cozi...sitmi adund. .Nu. nu glumd Uite ici. Bani.i cea mai ardtoasd. cum tremurd la u. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . . Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas.. $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd. ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd .Dezviluie taina.i ! $i de cum imi aede burba.uria$eIin fa{a focului..

Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. lui Carabas-Barabas tine dintii.. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani.Taina broaqtei {estoase Tortilla. qi el aritl spre vulpea Alisa . e chiar sub nasul dumitale.suflat vintul prin horn. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo.In timp ce se uita la el. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino.. de parc5 ar fi. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. zece qalbeni. tipi din nou. Senior Carabas-Barabas ne va d5rui.. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino.un ochi.. nu te mai scoli de-aici. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. . ^ . nenorocitule.. dgtia-s t-. se afld pe masl. unde-i Buratino ? ... care se opriserb fn prag. un gindac mort. unde se aflb u.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. prelttng. glasul tainic din fundul urciorului. ascunsi de vatra zugrdvitd. el strdbltu ca o sigeati camera.ifa ? guierd glasul. lntr-o noapte de toamnd. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. sd taci t Eopti Carabas-Barabas.i motanul Bazilio.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. Las' c5-fi spun.. 88 t!rclor. cind cu altul.qh ne mi$clm din loc. ln 5i-l izbi cu furie de podea. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate.. fird . Carabas-Barabas apuci urciorul - . Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. Ah ia rosti aceste cuvinte. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. cind 'cu . Iatd flicdii. sdrmaniior de noi. Unde se afld ulita. li Vulpea. dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte. lii spun. iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Duremar lunecl sub masd. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. Glasul rdspunse : . has atirna jalnic in jos.. Numai sd taci.

. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul. +_:__. spre pidure. dealuri 9i cimpii. l)ar oricit se uitau. 1460 89 . peste drumuri.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol.. nu-l zdreau nicdieri.Chctlr dc . ?. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general. nimeni nu-l lud ln seamd. cocogul alerga cit ll tineau picioarele. l1 . venindu-$i in fire' tlEniri din cas[.-... Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej..-. Duremar qi stipinul ospltdriei..-r=e__=: _ ---_=_=__:_ . igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. doar hdt departe. pe cimpie.. luindu-se pe urmele iui Buratino. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. Cocogul.e . Carabas-Barabas. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic... carne de supd I li strigd Buratino. 7 a 'l{....

" Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. cu pliscul cis<'at. prietenii tii au fost lega{i. In locul acesta s-a oprit un carucior oi..i cheifa de aur. abia mai fugea. din care iegi o cirtifd catifelati. sfigiate.ul cu mintea scurti obosrse .. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli.Sinttras de nigte am In cdrucior bune. cu ldbute trandafirii . . Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. Le ridicb. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde. poeziile lui proaste.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie.. pentru tntita oard tn oiala lui. Guvernatorul a poruncit asa : . generale ! Intoarce-te 1a glinile tale.ului Progtilor. iar pierrot n-avea decit sd-i spuni.Luali-i pe nemernicii d9tia. ueleclIYlr au raspuns: . strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6. nici Pierrot.Ia-o din loc. arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. fie 9i de-o sutd de ori... . 90 . Erau minecile camigu{ei lui Pierrot. guvernatorul Ora. Nasul i se infipse adinc in pdmint. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. gedeau vulpoiul.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. o movilifi de pamint sfirimicios. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1. Lingd capul lui. $i porni de unul singur.i pe. fdrd zgomot. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. numai si-i mai poat6 vedea. nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. prin frunziE. e cuprins de deznadeide. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco. Brr ratino ar fi dat pind . Pegtera era goali ! Nici Malvina. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor.Buratino. se indlta deodati. dar urechi foarte .. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei.i detectivii. iata .

Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. Jos. sub ocrotirea mStusii Tortilla.rt it i era ficut din lemn. luat a.a. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. il invirti. cdzind intre brusturi. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. se pr5.i un ticElos.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. se preficu . ugor ca o rindunicS. fira indoial6" in iaz. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. Buratino. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. - z|riri asupra capului gi. pentru cI era un fricos le. cum . Coada lui. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic. oblojit din cap pinl-n picioare. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. il aruncl de colocolo. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. care. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator. Peste boccele erau culca{i Malvina. odinioard atit de frumos pieptinatd. N-avea nici un piatt.a.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. lat in filci Ei cu ochelari de aur. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. fird veste. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. atirna din cirucior. il rdsuci ca pe un titirez. dar . de pe caprE gi. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. acoperit de mdtasea broaqtei. Pe caprl gedea un nrotan gras. detectivii iqi ridicari boturile in vint. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. in negtire. Pierrot gi Artemon. iar molul i se tira prin praf. cu lina numai zdren{e.inat. fugea a. numai pielea 9i osu[. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. DeodatS. Fugea mereu.

se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie.. Pierrot gi Arternon chzurd. o rupse la fugd pe povirnig. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare .ro cind. il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. ridicindu-qi botul tn vint. dragi cititori. spenale. dupd cum se gtie.ul Progtilor. Malvina. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. Dar a nimerit prost cici bursucii. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. turor. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. cu boccele cu tot. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. Primul detectiv. Iugrr6 in Ora. in ceru . ba chiar tare rumeni. scotociri peste tot. cu cozile intre picioare. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. 92 . A1 doiiea detectiv flcu la fel. Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat.r.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. in ciuda dragostei lui pentru poezii. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. ie fiplnd. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. In brusturi zd. Umili{i din pricina neputin{ei lor.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. Pentru a-gi scipa pielea. . slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. ulle.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. lncit voi. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. scheldldiau piini de jale. Sc. de-a berbeleacul nrintre brusturi.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. ra sturn ara cdruciorul.

merg eu gi singur. Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal .i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. ofta .M-am luptat vitejeqte. Ha-ha-ha I chicoti Carabas.i peria mustatile $i putdia I .i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus.. iia nu mi-ar fi pus piedicd. ciinele. spune poeziile dirt sA murim.. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . nu seapucarieEti inci prea slSbit. $i chiar dacA ne esre . : \"'' . Malvina era un tovardq minunat. copila9i. Cu toate micile ei metehne. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea.Asta-i bund chiar amenintdtor. Gras din cale-afard.a. Duremar chicotea . cum era.Nu sd primim moartea cu voiogie.ecii vecilor.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. tale cele mai proaste.. .u laba pe fugari.Nu. ll VOI . Iar tu.fi spuse el cupe mine ln r. venifi la mine.. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi .ului. Da{i-mi drumul. a. vd clintifi.. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari ..i leneg nevoie mare.oblojit tot. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit.o voce groasa..cheifa de aur.in iaz. mi-e rugine. sd rizi cit te-o fine gura.dtunca oriasci.. cd a. iar motanul Bazilio i. Malvina. Daci .. Vulpea Alisa ii andta . n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. .i Durcmar. mormdi Buratino. O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV.Venifi la mine. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. la lipitori. poate. Pierrot. le porunci Buratino.

. nizdrivanule !. iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer.r . r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd..Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora.. .. barba plin cu prostie..Aici. O clipi numai si totul s-ar fi slir. Buratino se strimba in fel 5i chip. directore la teatrul de pipugi. butoi dc berc iara berc. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. aici. Vulpea Alisa zimbi acru . va spun drept. croncS.. mai repede. Drept rispuns. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca.. iar lui Duremar cu cutul.. fiul meu. cui mai i-e fricd azi cle tine'?. holul. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii. mi-e siLit. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas.. vino mai renede la mine. Barabas. Iar de Bazilio. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. Hei. pocnindu-l cu cizma. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. I 94 . Jinea in miini un ciomag noduros. Carabas-Barabas urli infiordtor. In tirnpul acesta.inat. sinitos ? Hai.it. Eqti teafEr.Buratino. d5-te jos. Dupi aceea. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo.rind tare: " tr{ai repede.Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -. --ac de grdsime joc Ei mdi.. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a..uiertnd..

r*lt I $l't .ffi ii .b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I .r' -/ r l%zev\\ .*r t _$1:6W.. r.{t /... +o-h*ffi./d -f -..ti#{fr.7 ..*:-tv. / {'' .. /r' y. ou' '.'": .)r*{ i *.** ("''' { ./ . tt( . ./r--n/s {'- 7.o4 ry..:i':.ffi... (.t/ + ./ffi.f ) >.'itli..fft'j r'-f a t {.ffi&S y-&..A .W ) ! .'/ lr .W'Y".2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi. . .ffi ryiffi.

din pricina loviturii primite.-o sd fie cam greu. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului.ul vostru. cu capul vlrit lntre umeri.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. tndoindu-se de durere. in picioare. i{la plin de ciudd. Ei. ii bigd in sperie{i pe nemernici. bolboros. rdspunse Carlo. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. Nu isc mai vedea decit virful urechilor.Buratino SC infoarce TN sf?r. urcd anevoie pind sLrs. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . dar acun. la vreo zece pagi. se rostogoli de-a rf*ra. rbsuflind greu din pricina poverii. neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i.u dcasd. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind. Duremar.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. Cobori cifiva paqi. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. Dar deodatd. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. treaci ! . Ei acum plr. Motanul Bazilio zburase cit colo.. Ma/oina. nici o vind. . ridicindu-qi poalele paltonului verde. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. cu un ciomag in mln5. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. cobori dealul. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. Dar papuqile sint ale mele.. Carabas-Barabas rdmase locului. cu sprlnconele incruntate. ameninjindu-i cu degetul : .i el..Vd ardt eu voud.. Ehe-he! . Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo.Tatd Carlo. din cind in cind se tot oprea. Recunosciiicr.de la mine . Buratino. Dar. tmpreund cu tdta Car[o.

pungagi cunoscuti de toata lumea. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. infelegitoa re.ti mai hain d ecit un crocodil. statea. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. intra in ord9el.. ii . iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras.Nu omulefii. Trecuri de osplt|ria .ul de pinzd al teatrului de p5pugi.Da-mi pipu. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru . tot cu capul virit intre umeri.oii".Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul.ti.s. 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel. mustd!ile i se pleogtiserd. l@ 97 .i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi.. de unde putea vedea marea.La trci pe. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) .rr c.i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a .tineau isonul: -.ini. Acolo. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. intr-o pia{d pustie.i viri barba in buzunar. sco{fnci capul din sin. of. tt . plictisit 9i de cdlduri.ile inapoi ! -. prin fa{a ugii se inviriea. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. de strajd un polifist. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor. il urma pa3 cu pa. r'ai..i. aduse de r. cocosul cu coada smulsi. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. Carabas-Barabas. --. ce jale ! Oi. Dupi ce-.Cbei{a dc a. pe la spaie. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo.ine iie. carabas-Barabas sdri atunci la er. povestind plin de minie pozna lui Buratino.Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino. Carabas-Barabas.'si. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul . cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu. De cdldurd gi plictiseala. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. neclintit. cu Duremar.Vai. Asa au mers ei qi au tot mers. ru. Vinde-mi-le mie ! Buraiino.. de culoarea nisipului. Gdinile. incolo si incoace. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. scrldat de soareie arzitor. pleoapele i se inchiseser5. nici micar nu se clinti din loc. 5i acoperi. incoace gi incolo..

Nu-i nimic. igi freca fr untea cu palma.. te rog. iar in buzunar nici o le{caie. Carlo dddu din caP : Fiule. nu fi mihnit5. mi-e sd nu dormi la Politie . cel mai bun prieten al regelui.nind cu bastonul in caldarim. ingindurat. gi-i agezd unul dupl altLtl.. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar. dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. Am sil ies in strada sd spun poezii . 98 . In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. Bdie{i. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi..i il agezi pe pat. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. cavaler al Nlarelui Ordin. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. trece{i indatd la sodlat. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate.-. -. ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete..etor ! te Toti. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea..i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. se apropie de casa in care locuia. bocd..qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . vezi. oftd Artemon. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard.i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul.. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. pe masa. erau abituti. afari de Buratino. Tati Carlo. tata Carlo. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino. doctor in gtiin{e dc papu. vai. . Eu sint senior Carabas-Barabas. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon.Vai. Malvina se porni si plinga in hohote. directorul vestitului teatru.. O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. o si tnchidd ca pe un cer. de parcl n-ar fi stat pe masd. il didu jos de pe umeri pe Artemon .i. mai intii de ciine. dacd faci una ca asta. Apoi i. pe fundul ripei 1.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. pe Malvina gi pe Pierrot. iar Pierrot. vai ! se caina Carlo.

zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. incit tata Carlo. Rupe pinza.ma uitde ce. Carlo se miri Dar . si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . . Buratino vorbea atit de r.-==-- ==-r--Cu nasul in iint. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. fiule. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte.si mi .se face parca mai : cald.--_-:.i imi inchipui ci este un foc adevdrat. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. duoi ce se scir 99 . arata citre vatrd.-:==:--=ai :- :==--"-:--. Tati Carlo.l hotirii.

cu toate cd. de parca ar f i cintat o f la. scri. Viri chei{a in broascd qi o r5suci. nici $tiam eu. infesat cu rnusculife moarte. care se deschise incet. Deschide.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.In numele regelui din Tarabari.aloni /o0 . . se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor.or paienjeni. Carlo rnituri inceti. spuse Carlo. Indata se auzi o melodie vioaie . Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. Dupi ce scuturare bine praful. lui cle. arestafi-l pe Carlo. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.nind din din{i.i clatina din cap ntormiind. un omule! cu un nas lung.tim.i el cu gura cdscate.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. iar la mijloc un omule{ czrre juca.ului. scir{iind. Ilarba lui.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind. innegrit de vreme..Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. pina dupa ceafi . A/talvina. dupi cun.cel viclean. numai in pant.. la drept vorbind. Iatd gi cheia ugilei. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. risfirata de vint. U. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. in spatele cdruia. pe bitrin u i ! Carabas. se afla un pdienjeni. des. Era o ri nespus de cilduroasS.i foarte pl5cuti. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare.neti mici Tata Carlo impinse uga. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. qi la ora aceea primarul. tati Carlo. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar .. nu se gindise la aga ceva. ba dimpotrivi rimisese .a asta micu{a gi chei{a ei de aur.. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei. \rizind ci n-o scoate ia capit. Pierrot. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele.

'.i:: 'q. *i'tt ..i..1 I .:. il E il I >*l=*= :< - ril rr. :'.j.itl r| . .1 % .\ \'il II II n tll It t f 'l .1':..'I .i ! I .l . r1::: 't) ' }}^ r fr.\ H- '.r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t . .

Tn spatele lui.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa . Atunci Carlr- otoliti. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. In r. tedea in gradina. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase . intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . Penlru a-si intari sprrsele.r'f rasrrflind a ner. batrinul Ilalnetar Carlo.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : .r zu gravita v atr a..i : Urma. iiira intirzierc. batut.scurti.|i-l pe acest preacinsti+. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il.. siisiata $i mt.. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -.erzi s:i uscatc'. spcriat din cale afara. furat.ru ! E in .i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar.ijn ir eret r:. insrilit de cei patrLi polit iqti. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r. patru pol iii.trtttl.rre si dea foc .u r 1o. c.r:-icliita. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. monade..au numai fase murdare si pinza pe care efr. a resta 1i .diriia de sub scari zacr.. El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a .oic. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.no .. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse. linga f intina lisnitoare. Caraba. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (.ezafi sub un tei.un .a cadi in papLrcrrl primarului.In nutrtele regeiui din l'arrabari. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.tii se opintir:r cu putr:re. .ct. a. se repezi intr. 1a inchisoare.Ca si nu nrai lrrngim vorba. incit prinranrl.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati. Artr iost batjocorit.i trandafirii. spargcfi u9a I Polifi.rl 'tlaiiii nu r:l<. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii. si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari.ufict la locuin{a 1ui Carlr. pac I se inchise in rurma lui. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii.r' nirni'iri.i. /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului .

ti : In numele regeiui din Taraltari. In oddita pustie de sub scar5. USita nici ca se clinti. Fie scsra cit de-abrupta. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. Infuriat peste mdsura. In pdmint tat n-om intra. coborau sub pimint pe scara dreapti. Pierrot. ca si ntt izbucneasca in plins.. UnuL avea nasul julit. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor.rarele. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. bum.. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?.ge undeua !. Pierrot gi Artemon. care se fdcuse nevizut prin perete.dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara. qi urmafi de tata Carlo.in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. pesemne. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a.netar. de piatrS. unul pe celSlalt. Buratino. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. alttrl un cucui in cap. Malvina se ciupea intr-una de urechi. ca iotdeauna..Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. Om ajun. Bezns cit de ne'ntreruptd. smulgindu-9i .i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon.. . cind mineca lunga a lui Pierrot .. de fric5. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I . 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat. . cra tra bum in ici. r\lalvina. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie.Bum.. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare.

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. A. aninralele silbaticc'. pri iea u li vazLi{i.i infricosator. in bataia soarelui arzl.a trecura. r\sa trecu cant un ninut.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana.*i altceva apdru din laturi. .. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu..iirca o boniboana de soia. .i L. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic.in banui cA qo rtroritc. Artcmon se arur. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. ^l Llr ri. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. Deodata soarele se stinse.s1. impungindu-se ci. paurrii . trecu in iuga i' g. trecri.i inapoi de coada.o? er cJ . iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c. paru totu. in mers leginat. saltindu-se in viriui picioarelor. Ridicat pe labele dinapoi.railr. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. ritrd pe rind...lor. Dai Artetnc.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl ..-.-. Veni apoi elef antul. iiiinclu-l cit mai departe de scend. tinjnd intr-o laba o umbrela.l.. -. Sub copaci se plirnbau pduni care.icit un garpe boa adevdrat. Ultimul trecu.'lilrdau dr-.l sl mtrll ia el. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. ciuguleau merele Prin poienila. mingc .le hrisc:i. ca abi. cl.r coarilele. prictcnul coplilL. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi.lo crnm. Prin irttuncric.incircai cu mere..b.el era podeaua .cenci. \JL \esLrieritul crocodil apdru . fiecare din clc rrrr rni-. ioarte murdar. Graurji antutir. iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici. scuturindu-se de zor. Din trei sarituri.i nrarc decit Lrn bob . Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi.ui ciprioare...pt si bun ia suf 1et. ceva cobori de sus .. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori.nL. tinindu-se numai 'in cozi.i r'2 c.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.rcii asupra lui cu un latrat. r. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill. miqcindu-. Cu gitul intin:. un rirs de cati iea.r.. iar ire Linir ciiu eie era incoi.i mereu trompa 1n care i..

zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public. copii. ca o jucirie. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . Stafi.Ei." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. Eu voi vinde inghelata . f Scindu-i semne gribite. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo. imphturite in patru.. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. Pbpu. am si min calul din oras in ora.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 . copila.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d. aga da.. cu miinile biqate in buzunare. milifianul fluieri in urma lui . Atunci Tata Carlo..Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din . Pierrot i. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie.. Buratino.i ! spuse tata Carlo. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. ctt nasul in vint.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. Pe sceni aparu piala unui ora9.. ciulind urechile.i hilete. Taxatorul sun6. cindva toati Italia..S-a se ldsd cortina. printre casele inalte.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate..irri in fuga mare cifiva omule{i. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. Artemon asculta. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi. vatmanul invirti de miner. spuse Malvina. Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e.

In timpul reprezentafiei.i zdren!5ro.i mulfi din ei intrau in baracS.-. De in jur.d.cum iegi. invirtindu-9i repede coada. . Ei.rr:-^^ fx-x :. Ut. Deasupra intrarii.uiera ca vintul. Buratino ? intrebard to{i.Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . dar tu. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. va . iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere. Peste drum de teatrul iui. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng . se in. . Dimineafa nu se r.induse nici un bilet.emnele ude abia ardeau. Oamenii rideau.| .i cu tichie pc cap.1 _l.i .--1. sfiriind..intUl Umed cc b. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie. va tropdi ca rinocerul.-^ -. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. in fa{a unei bardci noi de pinza.tea dinsnre fit a re.. nici chiar sub amenin{area bici ului cu . iar la repeti{ii nimeni nu mai r. ascuns in culise.^ lllUllllllE. pe o estradd de scinduri. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar . orologiul biitu ora.. blteau din palnre . va rhcni ca leul. ^^-. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali.. privipe prea clipi de citeva ori din ochi . Afard ploua cu gdleata..apte cozi. -i o cioarS.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl . clllld\lqd ldl d -x pt->t.ase.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari.oia sd joace. !l -).icdscdin gurl o d5. de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie.i? In turnul din orag. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. Tu ce vrei sd faci in teatru? .

Tirindu-se ane\roie.i obrajii. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru.edca Mal \ rla..i scriu piese in rime. a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla.. E-he-he ! spuse el acrLr. privea in jos cu ochii lui riuticio. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba.a nzr la....te un omule{ de lemn dintr-un butut--. ca sa joace prima sceni a comediei.i toatzr iaia. \''rcau si mi rog cle ci . care intrase tol i. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.Fulge-singure rui". care mirosea a nimcl m. Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. llLrratino. Pai chiar plpugile. I-)iiremar ardia baraca cca nou5.ri tare ca intotdeauna. carabas-Barabas.iret din ochi cdtre prea cinstitul public.itu1 de ploaie. in acluci fericirea.t. [-a intrarea tcatrului de papusi.irtca la flasnetb clipea.rlrile *au sa lc matur pr . b. incretinclu-q.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei . Tata carlo.i: . izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos... urniiinCu-.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.. porni baraci de pinzi. care se streciiriise in teatru lSri bilet.s. fiindc-am fost iste{i. intr-o casu{a de sticii .i. ini. sufla in trompeta ragusit.omule{ilor de lemn. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. i.rri bilr.i .tri.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople. Pe estradd. \'reau sd ni duc si cLr la ci. intr-o haina noud de catifea..irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas. _qe apropie de Carabas-Barabas.i. Dar al cui o ii te.i-au deschis teatrul lor de pipu. Motanul Bazilio. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r. 5i tot eie le joaca. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa. ltc .

unde rriLrzica cinta vesel. arapii. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou. toatc.'la in cimari. Dar nimeni nu rasDunse. Cu rrn Lrrlet salbatic. cu 1 t'\'\ \ . cu nasturi in loc de ochi. cu usluroi. il dzrclu pcste cap.i unde se auzeau ropote de aplauze. dLrcindu-l cu el in baraca.s.ii . $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada. P ocn din bici. catelu.toate. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. sub ploait.ile : Arlechinii. unde. Reprezentafia incepu. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. feti{ele cu milti negrc. Toate pipu. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri.i ii smulse cileluqLrl din rnina.i pustiu. o S. dupb culise. dc flanela. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. unde rasunarr hohotc voioase de ris . Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. In cimaruJa nrt era n imeni. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->