P. 1
Alexei Tolstoi -Cheita de aur sau minunatele patanii ale lui Buratino

Alexei Tolstoi -Cheita de aur sau minunatele patanii ale lui Buratino

|Views: 2,088|Likes:
Published by Alexandra Eu

More info:

Published by: Alexandra Eu on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

Dedic oceustd carte

Ludnilei Hliiru;na Tolstoi

PREFATA
de atunci ,,Pinocchio" squ ,,Aaenturile unei pdpugi de lemn" (in limba italiand, pdpuga de lemn se cheamd buratino). Dupd ani gi ani, adeseori le istoriseam prietenilor mei,fetile gi bdieli, minunatele pdlanii ale lui Buratino, ;i cuft7 pierdusem cartea, de fiecare datd poaestea era alta, de f iecare datd ,ntiscoceam tot soiul de pdlanii, care nici mdcar nu erau cuprinse ?.n carte. Acum, dupd atita amai tle uretne, nti-am amintit de oechiul meu prieten Buratino, Si m-am gindit sd ud spun gi aoud, fetile Ei bdiefi, minunata poueste a omuIelului de lemn.
ALEXEI TOLSTOI
Pe aremea ctnd erarn copil

mult, -- enumeae foarte mult am citit o carte: se

ili
iJil

lI

;r\w

ifi{

-)

----r'a_-_:

(ln butuc care scinceste cu g[as omenesc
nrrneresfe

in miini[e du[gheru[ur Gruseppe

De mult, tare de mu11., traia intr-un orAqel de pe malui '\16rlr Mediierane un dulgl'rer biririn, De nr!me Girrseppe, poreclit Nas-Vlnil Intr-o bun6 zi ii n lca Datrlnuiul ln nrina un butuc, intru nitnic dt osebit de bu5lgnil care -ce arttt.tcl iarna in foc si dea cildurl ,,'lot e bine, iri zise Giustlppe. Am s5-nccrc sd scot ceva diil ienrnr:l dsta. O fi el l-.rrn micar pentru-n iricior de masa"., $i mestertr I dllgher i;i aga{i1 pe nas ochelarii lcgalr ctr tlll ca:r::: 11r: sioa ri, la fcl de bitrini ca ;i e1 , invirti butucul in nliini ;i-n cele din urma inceiru s5-l ciopleascd cu bdrdi{a. Cum cioplea el a9a, deodati tin :1las pifigaiat din cale-afari prinse a scinci
:

.)

Giuseppe ldsb sa-i lunece ochelarii pe

-- Vileu, vileu 1... ^&lai lncet, nrai

inr.af fia-ti rnild

I

viriul nasului qi

virc'a prin atelier: nu eta ttimeni... Cerceti sub tejghca -- nimeni...

i;i roti pri

gdsi Cotrobii in co;ul cu tala$ - nu ochii nimic... Scoase capul pe u;a ;i-;i arunca in stradi
,,,\1i s-rt

strada ara

prustie...

prirui isi zise Giuseppe. Cine putea sd scinceascS?'' Apucd iar bdrdila, dar cum lovi butucui, auzi din nou glis;ciorul sub{irel :

fi

Nu-nlelegi cZ mi doarc ? De data aceasta, Giuseppe se -sperie de-a binelea ; pind st ocnelarl i i se aburiri de spaimS. RSscoli cr-r privirea toate ungherele inciperii. se viri pina gi-n vatra gi, risucindu-qi gitul, se uitd prirr de:;chiziitu:a
fro rn u lu

- Valeu, valeu !

i.

Nu era nimeni. ,,Oi ii biut poate ceva ct: nu-nti prie;te 1i de-aia-rni iiuie urechii." se glnor larail ur uselipe. Dar nu | In ziua aceea dozrr nu biuse nirnic... Dlrlti ce se rnai iinilti pulin, Giuseppe lui rindcaua; ii potrir i cu ciocanul partca de dinapoi, in a;a [el ca tbi;ul culiiu]ui sii iasi afari doar at'it cit efa ncvoie -'' nici prca rnult, nici prea pu!in -- l,rilse butrtrLil pe tejghra;i. de-abia trase o dzlti cu rindeaua, cd aLrzi din il!,u: Vileu, vileu ! De ce nu-!i r.ezi de treab;L -., [)e ..c irrii tot .lirr pe;ti ? se tinguia cu deznidejde gl :isr:iorul sLrbtircl. Giuseppe scioi rindeaua din m'ini, sc trrse inapoi, un pas sl lnca un pas, pini cdzu de-a dreptul pc dulumea ; isi diduse sca;na sul acela sub{irtl venea diniuntrul butucriiui de iemn
.

Giuseppe daru{esfe butucul oorbttor prietenulut sau Carlo
tocmai atunci veni ia Giuseppe. Carlo fla5netarLrl, un vechi piieten al siu. Pe vremuri, Carlo colinda c-rra lelr', purtind o piliirie cu borurili' largi, ;i-;i agonisea piinea, ciniind din guri Ei din minunata lui flaq neti. I)ar acurn imbitlinise, era holnar'. iar flaqneta era $l ea de mult

Iata

cI

:.tricatd.

- tJu!la zlua, uruseJrno snrrse el inlrind in

du

lgherie.

Ce

f

aci

acolcl pe du5umea ? -- Ei, am pierdLrl ;i eu un gurubel... Dar da-l incolo ca degeaba-l r:aut, rispunse Giuscppe privind chiorig la butuc. Tu, bitrine, crrm o mai duci ? gindesc in fel gi chip cum si-mi - Rau, rdspunsc Carlo. ci;tig bucata dc piinc... Macar dc m-ai ajuta 5i tu I Sau ccl pulin de

lla

mi-ai da un sfat...

ia-l Si du-1 aca:-.ii... '- Eeel raspunse Carlo abatut 5l oe ulma / 5a zlcem ca ouc uu iucul acas;i: dzrr vezi cd-n odzri{a mea n-am nlcl macar o valra cum st cadr. -- Las-ra stiu eLr cr-r-1,t spr.rn, Carlo... Pune mina pe un cufit,ciop le:,rte din butucul i:'ta o p;lpu;i, inr,at-o si rosteasca tot felul de vorbe iiazlii, fa-o si cintc, :li joacc ;si poart-o prin crrriile oamenilor. O sd ci;tigi asticl dt'strri pcritru <., bucatd cic piinc;i un pihircl de vin. Dcodata, de pe tcjgheaua De cai'e se afla butucul. sc auzi un glas r:ior sublirel 1i vcsei: *- Bravo, bine te-ai mai gindit. l'..as-\:inat. Giuseppe tresari din pr;u de spaimri, dar Carlo rloar se uit,i cu, rio-< in jur'. Dc. unde sd fi venit glasLli?

)irrrtii ma: rr.crr. lacrr Vescl Giuseppe. Si-s; <n n s.e in cin ea lui ,,latd un 1li'ilej si m) d,-'scc.rtoro-. sc de butucu I asta afurisit". Nintirmai u;or: Uite, colo pe iejghca e u n butuc str agnic : ti-l dau tie, Carlo,

-- Iti rnul{umesc. Giuseppe, penlrrr sfal.

Ei, fie

! Di-mi butucul

...=F- -ll x +G\ -\ . {+A IR *ira'++ H fag . I I I I .'f.r+A iuM Jr4..

si 1 dridu zorit prietenului siu.. ld60 I . Carlo cu butucul s.AtLrnci se vede treaba czi m -oi i pocnit sit'rgur in cap Asta nu. cei doi ba1rlni obosira. Asculta.Hairispunse : Carlo .i o Cario locuia tntr-o odiiti pititi sub o scard. f I clc smocurile de pdr alb ce-i cre. Apoi incepurd sd se inghionteascd zdravdn.i le tot dddea ghes: ce gla sciorul Da i! Atinge-l I -in cele din urm5. cl. iar Giuseppe 1l apucd pe Carlo ! I -. ci doar zugrivite pe o bucatd de oinzd veche. s arutar a. Ce zici ? .tea pe dupd urechi. Carlo ciopleste o papu$d de [emn bofeaza Buratino . fie ci butucul slri singur. A9a-a-a ! Care va sd zicd vrei sd te cer{i cu minel striga GiLrsrlnnP Ia rrino mai aproape '_t-t _' Ba vino tu lncoace sd te apuc de nas I Minio. Nas-\/init. prietene ! Butucul dsta te-a lovit. zdu cd nu... spuse Carlo..Sa ne-impacam !. . Giuseppe spuse : sd ne-mplcdm 1. Iarti-mi. Dar iie el bine seama.lti dc rur . vorba e cd il pocni irr. tu m-ai lovit Nu eu. prietene. de-abia-9i mai lrdgeaLr sufletul.l{i ba{i joc de mine ? izbucni Carlo jignit.c. in care nu se gasea nimic altceva decit o vatri frumoasi in peretele din fata rrc.ub braf porni sprc Sc. Ca egti be{it'. /\c llnl insd vad cd egti qi mincinos. Carlo il apuci pe Giuseppe de nasul lui vindt.Gir-rseppe cd nu lua pc Carlo in cap. in timp ascu{it de pe tejghea lipa . qtic oricine. cei doi biitrini incepurA sa sard unul la altul.fica butucuI Ba min{i. imbrzl{igar5 9i se casa..i.. dar nu eu te-am lovit.ii Dar nici vatra cea frumoasd. nici focul din vatrl 9i riici ceaunul ce fierbea pe foc nu erau adevirate.

Dar abia sfirgise de cic plit buzele.. de cer vi uitati aga de ciudat la mine'i Dar pipuga ticea ticea poate pentru ci nu avea incE guri Carlo ciopli obrajii.ori de lemn.. . Cunogteam. birbia.i'i-riri fac.un nas obi.deodatd ochii se deschiserb singuri Ei prrvira Iintn Iaid. tziie. Cc ai . Carlo se apuci apoi sd ciopleascb gura.Carlo intra in oddi{d. apoi fruntea. 9i pe to{i din famiiia asta ii chema Buratino: tatiil . incit Carlo bombini strpdrat Nu e bine a9a. Ei ce bine triiau impreuni ! Nu le oisa de nimic!. umet'ii.. si-l c-iupt-asci 5i sd'1 : tenOs: -- : ! gidile. ins5. Carlo nu didu nici un semn de spaimS.. lung-lung de tot. apoi ciopli nasul . nasul incepu si se lungcasci.i mlinile pipuiii erau gata.Buratino. Dar de-abia siir5i carlo sir ciopleascd ultimul degi:!el. - mai tirziu. copiii tot Buraiino. Dar ti-ai gisit ! Nasul se rot $i sucea gi se risucea gi pinS-n cele din urma rimase un nas asctrfit.irio. ha limbi sub{irici ro.Oare ce nume sd-i dau ? se intreba Carlo Hai si-i zic Buratino Numele dsta o sd-mi poarte noroc. sd creascd 5i a' iunse atit de lung gi de ascu{it. un nas obraznic si curios nevoie mare." Rdsuci butucul cu indeminare si ciopli mai intii pdrul.Ia asculti ! .ii sPuse C. Carlo. e prea lung. gitrtl. ma' ma .i batd joc de el. aspru. lara sa tind seama de toate ispriviler astea. scobi. o f amilie. hi. ci gura se dcschise deodatl .Hi.ie.. care ciuta in fel Ei $i dintre buze rdsiri o 5i chip sa-. trupul . ci la el. . hai ? /cl . .nici rr-atn terminat britr' sa te cioplesc gi ai ii incePut si ni lc tii dc dricii.Buratino. ha.nuit. Ca prin farmec.tr. qi in scurtii vrerne... ba dimpotrivd intrebd prie- Ochi.bdtrinul incerci si-i reteze virlul. . .. mai demult. i'si vazu de treaba: ciopli.. se aqezd pe singurul scaun de linga masa pchioapd Ei.r incepu si-l loveasci ctt pumniSo|ii pcste chelie. pe urmd ochii. ha. ca JSuratit. lua un culit 9i incepu si ciopleasci dintr-insul o papuqa.. dupd ce rdsuci butucul pe toate par{ile.. hi.

ingrijorat. .spuse se adune gi. cind loveau caldarimul.nu prea-mi miroase a bine ! . Carlo ii fdcu apoi doua picioare lungi cu tilpi mari. Buratino vru sd i SC strecoare printre picioare. el ! striga Carlo. . Auzind vorbele astea. fdcu un P3S' inci unul gi hop-hop. . care fugea do Trecitorii rideau. fdri mild. . il tnhi{i de nas si il finu astfel. care za Trecitorii sd cea pe caldarim. atit fi-ai gisit ! Buratino [ugea pc numai ci tdlpile-i de lemn fdceau toc-poc..incepurd poli{istul.. * Ei.i desficu larg picioarele.. rupea pimintul. uitindLr-se ia Buratino.AE ! L-a bdtut Carlo pini i-a scos sufletrrl I spuneau al{ii. La riscruce strajuia un politist uriag.. $i cu asta. netarul asta batrin se preface cE-i om bun numai de ochii lumii. holomanule. puse biie{elul jos. fericitul Carlo gi-l tiri la polifie. clar in fundul sufletului e hain. . o zbu c'hl in stradi. $i se uiti incruntat la Buratino. cu mustifile risucite gi cu o pdldrie in trei col{uri. Buratino se cldtina ce se clStini pe piciorugele-i subtiri. sdri peste prag 9i. ca mort. Cind vazu omule{ul de lemn alergind. toc-poc.Of. pini cind sosi Si tata Carlo.Ei.. spuneau unii. ci-{i ardt eu lie I spuse Carlo gifiind. fugi dupi el. dar poli{istul. ajunse la u95. Se vede insi ci Buratino n-avea nici un chei ca intr-o zi atit de frumoasi si atirne cu picioarele aiari din buzunarul hainei lui rara Carlo. in vizul tuturor oamenilor. poli{istul mustdcios il inhS{i de guler pe ne. Fla. Se risuci ca o zvirlugi. Carlo mergea tirEindu-9i papucii si ofta cu oDlo a : Din nigte surcele. 9i vru sd-l bage pe Buratino in buzunarul hainei. . cizu pe caldarim si rimase intins acolo. -.Sirdcuful de el.. pe dugumea. dibaci. clStinau din czrp. O fi lihnit de foame. poli!istul i. de-a latul. mintuindu-gi treaba. cuprinzind toati strada.ca sd-l inve{e sd umble.Puneli mina peardtindu-l cu degetul pe Buratino. Iar Buratino. privea gi el la tata Carlo. tu ochii lui rotunzi ca de goricel. . of. intoarce-ic ! strada intocmai ca un iepLlre.. agteaptd numai. Carlo.

fopdind. o rtint tca I toaia. Buraiino. dar avea un cipgor ca de licustd. mititele.lemn . Ei. Crri-cri I Buratino zdri atunci o fapturi ca.supra vetrei. Cind strada se mai goli de lume.. Deodata se auzi : . mi-am gdsit beleaua cu bdietelul ista denasul. . migcindu-gi necontenit mLrsticioara' Ei. 9i scirfiia lncetiEor ochii tui bulbucafi. cu toate cd imi pare riu ci pdrdsesc o daita i1 care am locuit mai bine de o sutd de ani. lin ga piciorul mesei.unrea. nu strici sd-fi dau un sfat. care-i acolo ? .nici.. intr-un cuvint. Buratino ridicd lsl roti prir. Nimeni n-o sd mai dea pe via{a ta nici doi bani ! aceastd I2 . .Crri-cri-cri-cri capul Ei-9i Buratino intoarse I roti ochii prin oddifl.de miine chiar sa incepi a te duce la gcoala.Sint eu. deaprivind vesel in jur cu crri-cri . spre cas5. nu mai fugi de acasl farl rost . Stitea acclo pe perete. -. Buratino. Asculti siatul meu ! Altsi minteri sa gtii cd te pindesc primejdii mari qi intimpliri inirico.dtoare. dar inainte de a pleca. ascultd-l pe Carlo.In odai{a asta eu sint srapin I $terge-o de-aici I Bine. apoi sdri in sus qi fugi. incepu si-l ddscdleascd greieralLii' lasi-te de dricii. scurte de tot. of.Ei.. rdspunse ciudata faptura.irea in jur.Eu sint Greierul \Iorbitor. Buratino se trinti pe du. Ce mare nevoie am eu de sfaturile unui greier bdtrtn... gi scurte.rdspunse Greierul \irrbitor.' erau r. rlar tu cine mai eEti ? . Greierul Vorbitor ii dd [ui Buratino un sfat tnfe[epf jungind in oddif a de sub scari.Of. -. ce sd mai ndscocesc ? Sii nu uitdm cd Buratino era in prima zi a vielii lui.re aducea la trup cu un gindac negrul. ca de sticli. Locuiesc -- l'r odditi de mai bine de o sutd de ani.Asa-a $i acum. Girtduril. am si plec.

nu-mi place mai mult ca pdfaniile primejca pe asta nimic dioase ! Chiar miine dis-de-dimineatd o si fug de acasd. . Buratinol Multe lacrimi ai sI tnai r... apuca tttt cirrcan si-l zvirli in capul Greierului Vorbitor.cintlu-. plrdsind oddifa pentru totdeauna. ft {" ----:--:--> rt ( il' {r -_=-*-:=-::='-- ------_: --=4-E -=- II 1i - r pe garduri.Ai sd vezi tu .:J I rYl' iir lr #/il l6 t.i ciinii de coada. Aild de ani I Ei. o szi trag pisicile .i rnustdcioara.l r{ t. $i cite altelc n-o sa mai niscocesc ! Jale mi-e de tine. de pc Atunci Buratino sar i =ctrutt pe masa.De ceee. Batrinul gi infeleptul greierag suspini din adinc Ai. o sd stric cuiburile pdsdrelelor. se vlri sub vatr5. prost.er. o sd necdjesc bdiefagii. ai . ..lumeagindac-fleac. jale..de bdtrin de o sutd Greierul strigi Buratino. o sd mi caiirr .i ! nou Buratino. rispunse ..De-aia ! Pentru cI pe scaun. -. Vorbitor.De ceee ? intrebd din un cap de lemn. ceee". trri.? intrebd Buratino.

i trase la iuleali nasul inapoi . sarmanul Carlo n-avusese ce pregiti pcntrtt cinh.i fumul . giina. Atunci Buratino in{elese c5-i era tare foame. in colul cu talag ziri un orr de giin5. il asezl pc Pervazul icrestrei si cu nasul . Dat nasul lui Buratino. Buratino incepu sd scotoceasca prin toate col{urile -. ..si burtica lui Buratino.burdttno ITtdI t ITIdI Sd Se ptdrdii dtn prictna nechibzutntei sale. Deschise ochii iarfurl? cu htrdinca de griS 5i drrlcea{5 de zmetlra pieri ca qi cum n-ar fi fosi. in dosul pinzei. ontttleltrlc de lt'mn i Prin coaja spartd. dar era atit de acoperiti cu fire de pdianjen.doar. i se ndziri cb in fa{a lrri. ma aSteapid de mult in crtrte. Dinduntrul oului piui un glSscior: . Dar din picate.t ttlt. sari alari un puilor attritt. se aflS o gaind rumenitd.. intit mai ci nu sc prrtea deslrrsi nimic. toate erau zugrivite de sdrmanul Carlo pe o bucati de pinzd veche. Tata Car[o tt face tmbracaminte dtn htrtie colorata f) $I TI cumpara un abecedar DupA intimplarea cu Greierul Vorbitor. El inchise ochii pentru o clipd. Buratino i.cioc-cioc "parse coaja. t:t.. gi vaira gi focul .orii veseli. pcntru cd. gauri ceattnul. Deodatd. in odAila de sub scarA se iacu un gol mare.f amestecati cu dulcca{i de zmeurd. li acum i se ndzfri cd in fa{a lui se aflb c f arfurie cu budinca de gri9.i ceaunul. Pui5orul sdri peste prichiciul ferestrei t4 st. nesfirgit de lun' se. deodatS. __ Rimii cu bine ! Mama mea. fie el si ros de pisici.i. Si goald. dupZ cum v-am mai spus. Se repezi la vatrd gi-.I{i mul{umesc.gaina de pe farfurie se iicu nevizuti ! lnchise din nou ochii. mare de tot.i viri nasul in ceaunul ce fierbea pe foc. Ziua pirca acum lungd. doar o gisi vreo cojiiS de piine sau vreun oscior de qEini. ia-l de trnde nu-i .smoc de puf in loc de coadi .i cu ochi. pe o farfurie. Pe Derete. 11 apuci. lung cum era. Deschise repede ochii -. goald de tot era .i se uita prin gauri. se zbrea ceva care semina cu o ulili.

i apol din col 1i se apropie clc Iluratino. I . irlpodobit de o parte.'rr. of. Il rnirosr. incet soareie asfin{i. ungherul de linga scar b. iidrrl mecind de zor in jurul lui.il{ l. mirosind si scormoninrl talasui crre fosnra Cairta pesemne oul pt cz.strigi Buratino.h p. re-l spirsese B ura tinr. strins gherr lingi focul zugrivit. Cum insi []uratino nrr mirosea a mincare. 1ii''indu-si coaria lrrrgit si srrl. -. iar in oclaif d prinse sa sc inturrece Buratino.ft//4 +-: . . :c strccura pe linai el. t5 in .A\" lq l\l\.1ire Dcodata. Se indrepti lSrii grabl sprc cr."iJ 'llii lt lr iri[i il1 I lil' t\ OI.rSiii cir iiilal qi -sarr iniuntru supa rat.r. rasdri de sub drrlumea Lrrr cap Irale. ririscindu-:i fdra incetare botul negru. sughi{a inceiiEor ! de foame. Apoi se ivi un animal cenuliu cLt niste lSbute scurte. Ie.rl de foame lncet. rnc.*i de alla cu citc pairir iirisoare irrngi r.

Dar vezi. $i aici. tati Carlo. sdripe Buratino dc git. sdri de pe Dervaz pe masa. Ai drepiate. 5i il agezd p. $obolanul . De spaimi. strins intrell dinfi. pregdtindu-se sd-i roadd beregata. dup6 $obolanul pe masd. tati Carlo. inhd{5 -spate el. gobolanul o zbughi ca o nlluci sub scard. gcnurrchi.mi-asii fiu sd-ncep gcoala. eu sint gol-gol uf. pe scaun. Ei. Vietatea aceasta era SuEara. scrase apoi o cepqoari din brzunar. Buratino se sperie de-a binelea de asti datd. scrigni din di nli qi pieri ca o nilucd. ncspus .i o didu gata cit ai clipi. se rrsuci in loc cu o furie silbaticd se anrnca ai a:rupra lui. Iata-mi-s ! rbspunse un glas puternic. lisd din mind coada rece a gobolanului gi-qi fdcu vint tocmai sus. F-lamind crlm era.Ei. ronldind qi plesciind de pllcere. U. scirpinindu-qi bdrbia piroasa. Grc. . Buratino infipse din{ii in cep.qi au si r10 a 0e mine bdiefii la gcoald I fhi ! fdcu Carlo lngindurat. {inindu-1 tragindu-l spre gaura lui de sub scari. Sobolanul dupd el.a se dddu de perete gi tata Carlo intrd in odiitd. $obolanul cel bdtrln 9l rau. de cuminte. o crrra{d Si i-o intinse: . Apoi incepu sd se alintefrecindu-gi cipgorul de obrazul pdros al lui tata Carlo. dar te puteai stipini sE nu-l apuci de coadl ? $i Buratino il apttcii de coadij.ierul Vorbitor spus Bine s-a gindit. tnititelule.Ia de mbninci.. O cuminte. sd vadd daca era teafar. Strabitind odiifa dintr-un salt. Ici sm u lse repede din picior unul din galen{ii lui de lemn qi-l zvirli in gobolanSugara dddu drumul biie{elului de lemn.oarii. mititelule. ridicindu-l pe Buratino de pc jos. numai lemn . Il cerceti cu de-aminuntul.Iata unde te-a dus neascultarea I mormai tata Carlo. Dar dezmeticindu-se qi vdzind ci avea cle-a iace ('u un bdiefel de lemn. t6 . . tirindu-l drrpd el gi pe Buratino. Tata Carlo I atit apucd sd strige Buratino. il trinti pe inapoi pe clulumea. Buratino sdri atunci de pe scaun pe pervaz.dupa cl.

:t-L \ \X< "\\ \:=:\ -<* .$s r.\. / / t\/ t / d-re .

Nici chiar la biie{ii ce inil{au zrner. gi-i croi cu indemlnare o hdinufi caienie Ei pantalona. nici la plScintu{ele umprute cu mac gi miere.-+^ orcplate.Aprinse lampa. mititelu le Tata Carlo se scarpinb tlupi r:eafi. Buratino ar f i vrut din : Tatl Carlo.r\rru-Llzlr at ''- ioatd inima si nu mai fac 5 nizhitii..coali. dupi ctrm \/orbitor.ald sdndtos I .. t8 ino lruse abecedarui intr-o tra istuli 9i fu . Apoi il imbrica pe Buralino cu toate ast('a . cea dintii din via{a lui.oia si se uitet .SA le porti sanltos I Ta ia Carlo. iar dintr-un ciorap.spuse Ru ra tino.-u li nI. nici la cocoleii din zahir-candel.. . Hairra ? Am vindut-o. qi o sd-{i cumpir n1r una. ieqi din odii{d Se intoarse repede. cleiul. Anincindrr-gi pe umerr haina veche. Dintr-un carimb rrechi ii ficu pantofi. nici la turtere dulci. lud foarfecele. cocola{i pe beligoarele lor.. Iath. la . dar crrm sa mi duc la Scoali tiri iui abecedar ' ? tere nrari r-^. ci o mie de haine noi.. citeva petice de hirtie colorati. dar unde {i-e }raina ? poze atrigitoare. insa fard haina In miini tinea o carte r. D5-o-ncolo I Nu era cine stie ce de capul ei ! Lasd ! Tu si fii sindtos ! Bur atino isi viri nasul in miinile bune ale bitrinului Carlo O si inv if... $i-n seara asta.abe . Burat topiind...i de un verde aprins.1. o si cresc. r' cdciulitd o tichic cu cirrcurc. Pe drum nu arunci mdcar o privire nici la dulciurile ingirate pe 1a. ^: .i il sfitu ise 1i Greierr"r I Burattno olnde abecedarul si cumpara un btlet pentru featrul de papust Dis-de-dimineaf a. acum ai 9i abecedar Inr.rl de hirtie nu r.

la - tlzin-Ia'la ' -. Bazilio.coal5".. Drumul sprs gcoald cotea spre tiieapta.la . i'inzdtori de limonadS. pe care 1-ar fi in. La. tocmai atunci igi gdsise sd treacd strada motanul virgat. solda{i. . pe baracS. Cu cit se apropia de -scoala. .Doar nu s-o urni 1c<-rala ditt loc ! lsl zr:. $i o zbughi spfe mare cit il fint'au p lClCare le. postagi. Buratino incepu si se poiicneasczi.Nlediterane .Ti-ti-ti ! {iuia flautul.: biie{a. LingI intrare se ingJrlmidise puzderie de lumr. rnLtzica insa vetlea otn siirrga. carc IilIiiarr in adir rea vintului ce bitea din larq. rle ttnde se allrcil - Ti-ti-tiiil Dz in . didace crr copilali. Acolo vizu o baraci rle pinz5.r cnAatTt-vA t . jrrcau 5i cintau patrLr muzicarr{i. o mltugicd grasi 9i zimbitoare vindea bilete. cu atit se auzea mai deslugit un zvol.Bum ! . sd ascult un p tc 1i pc urmir alerg drept la . Picioarele il drtceatr id rd voia lui spre mare.l de cintec vesel r.i. impodobitd cu steaguri de toate ctl ton le.Bum ! batea toba...Ca un fdcut. Si ma uit numai o dat5.ficat cu plScere de coadd I Dar Buratino igi vdzLr cuminte de drun. pompieri. lovitrcit-sc.i ciieau cu to{ii un afiS mare: i I TEATRU DE pApu$l NUMAI O SINSURA REPREZENTATIE GRABtTt-VA I onAatTr-va. Jos.la -la ! cinta vioa ra l)zirt-rlzin! zbirniiau. Sus. talgerele de alarrla .enind dinspre {irmrrl Mirii .. Btrralino ctt glas tare.i ieti{e.

.__ '/) i t' _{\ .# *n ./ )./.. . ". . W.^.-#/ t {r.q. I : f\ \.{ - I { ' 7t* ( r **r/ lrt o o e ..\ s 4-/ I \ \- ^- \- . .r .) qt 's r_+1 \ ffi- i|iti 7 's fl'{-* '21)}=+ I jt -"a ' i:l \ ' ?u-b <- '#' + .

.. iatd. intr-ati1 de mult 19r dorea si intre la teatru. un bilel in rinrirrl irriii ('ntru slngura repre zentaiie a teatrului de pdpuqi.Tichia poate a{i vrea in schimb tichia rnea atit de driguJA .. poze - Daaa ! Sumedenie de poze n nunat eil ? cle des Lt b t litcrt dc-.. Lua abecedarul si rara Ira gere de inimi ii numird in palmi patru binu{i.fi-ai gi gasit pe a$ si prosteqtil. . cit costl biietul i Bdiatul abia raspunse.Are scnloapa.tutea bdnuli ? Bbiatul tluieri dispre!uitor : cine . vi rog. ... mi-arn u:irar .Patru binu{i..ica grasa sl ztmDltoare si spuse cu glas sublirel DaIi mi..i de a ltu i CautS-fi alt prost I Atunci . . da-mi-l I spuse baiatul.sa-mi imprumuta{i dumneavcastri patru p unga acasa. mult vrea si vad . N-ai .Vezi de ta nu-i buni nici si prinzi mormoloci cu ea. Da{i-mi patru gi eu teatrul de papLr..Patru binu{i o hdinu}i de hirtie ? . Buratino ajunse dintr-o sirituri linga matu. rpus : altul ! Buratino igi simii pini 9i nasul ca rie ghca{d.. . vI rog. printre din{i : .Buratino trase de rnineci un bdielel .\lai bine vez.Taaaaaarelacrimi. '-- .. cumpdrafi-mi cu patru banufi abccedarul nreu I cel nou.. Bine.i.SpuneJi-mi.. Ji-am ma. in glna Buratino printre bdnri{i gi vi dau in sr:hrnrtr hal nuf a asta minunati..Atunci. Nu gtiu daci mi intelcge{i.. omulefule de lemn..

cu mineci lungi.l.. cit ai clipi din ochi.t r. iar din cind in clnd voi primi gi cite una d upd ceaf. FIcu 9i el o pl ecdciune in fa{a prea cinstitului public.. Pierrot Apuci bitul si -l ! Pcntru cd logodnica mea a fugit Ati vazut ? Ndtiriul I 99 . Si de ce nu i.'-. imbrdcat intr-o hiinu{d numai pdt rd{ele. De dupd copacul de carton. aperLl un omule{ de-o gchioapI. spuse I Md numesc Pierrot. voi fi palmuit. Un clopot sund de tlei ori si cortina se ridic5. pe care pluteau doui lcltt'de de Vati cu ciocurile aurite. Vom juca in fata voastrd comedia numitd : ..e insori ? - tivili . r)ro5tulc ? .. tola Dupi ce ficu o Pleciciune ln f^+^ prea cinstitului public..In ttmpuI reprezentaliei. irre it i se scuturd. PaPustle it recunosc pe Buratino Buratino se agez6 in rindul intii ri privi fermecat cortina care aco- perea scena.i lumina intr-un ciob de oglindd. Estc o cornedie plind de haz.. Pe cortina erau zugravi{i crmule!i care juceru. BunI ziua ! Eu sint Arlechin ! \. ii pi lipi doui palme atit de risunitoare..'orbind astfel se intoarse citre Pierrot li. Dea' supra lor atirna un felinar ca o luni. rispttnse Pierrot. bietului de el' toatl oudra de pe fali.Fetit a cu pirul albastru sau treizt'ci. De o parte. I)e i'e scincest i. ve{i vedea BLrnd ziua trist: numaidecit. ca praiul de din{i. . ietile cLr mdSti negre pe obraz.ah.i de alta a scenei micriie sirajuiau copaci cle carton. Sint trist pentru cd vreau sa ma insor..i trei de lovituri in ceaie". oameni bbrbo. Fa{a ii era toali presSratd cu o pudrd albd. intr-o bluzi alba. De duph celdla It copac de carton aparu aii onrulet.Ha-ha-ha se lovi pede ris Arlechin. . avind nas 5i ochi. cLr tichii impodgbite tru stele gi sori care aduceau la infS{iiare cu o placinta. 9i cite alte poze atrigatoare.i. inspSiminlitori. risfringindu-. ca o tabld de . lld vor bat s cu ba{ul..

coada-n dreapta. cu gura ciscati pini la urechi $i-l recunoscu dupi albastru. il imbri fiqard. qi tot felul de cocogafi cu nasuri cit castra vetele. zari pe scaunul din lafi un bdietel de lemn. ciini ldtogi. vino la noi. uite. de aici hop ! pe scend. birbogi inspaimintatori cu tichii pe cap.ti negre. Broasca sufld-n contrabas. il sdrutard.a de lemn. vino la noi. Ha-ha-ha - nasul cel lung gi tichia cu ciucure.. Un pas.. ! strigi Arlechin. filfiindu-qi mineciie lungi De dupd copacii de carton iegira la iveald o mulfime de pipugi. abiaspun : o Daca-i a. i{i I Cum o cheamd pe logodnica ta? spun ? cheami Malvina sau Fetila cu p6- rul ! rise din nou Arlechin . il ciupir5.ndaci bat stra. Ciocu-n stinga. Doi gi.ntc toba. . strigard in cor: . 1l apucari. Ciocu-n stinga. fe tife crr ma.-.. poznagule ! Buratino siri atunci de pe scauri drept pe cuqca suflerului gi.a.Ia uitafi-vi ! E chiar Buratino desetul.Ba bine ci nu. 23 . Se Buratino.Buratino ! Da. Judeca{i gi dumneavoastrS. onorat public. -. cu nast uri in loc de ochi. coada-n dreapta.loacd polca Carabas. privind papu.Dar n-ai se md bafi dacd-fi agtept . ardtindu-l cu Buratino in carne Ei oase ! urld Pierrot. Papugile ndvalirA din toate parlile. da ! E chiar Buratino ! Hai.. .lsta-i polca Barabas. Cine-a vlzut in lumea asta feti{e cu parul albastru ? Dar deodatd. Pdsdrica joacd poLca Pe poiand-n zori.. intorcindu-se spre spectatori.Polca PdsIricii". apropiara cu tolii de luminarile inqirate de-a lungul rampei qi.. Apoi incepuri si cinte in cor ..i pe loc ii didu lui Pierrot trei palme dupi ceafi.

Doctorul in gtiin{e de pipugi.ezi in fa{a vetrei. de parcd n-ar fi fost om. incilciti . aducefi-mi-l aici pe neisprivitul acela de Buratino. rasarird in fafa lui Arlechin gi pierrot.i muie doud degete in gurd gi incercd friptura : i sc pdru ci nu_i incd gata. Apoi cortina cobori.uzunar. intreg Ei doi pui pe deasupra. papugile jucari mai departe pini la sfirqit.reprezenta{iahu.a polcd zic Ei eu ! Spectatorii se arltau adinc mi. necaji{i. I. hu ! urli el la Buratino. ca sI nu-l stinghereasci la mincare. Aga I Va si zic6 ttt tulburi comediei melc fdri pereche $i inhd{indu-l pe Buratino de cama. care se roteau in orbiie qi o gurd gtozav de mare."'oie.n"u tn frigare un iepura. niqte ochi bulbuca{i. In mini [inea un bici cu gapte cozi.i. bitu de trei ori din pa lme.crignea din din{i.ca{i. I Ho.e ameninfd biciul lui cu gapte cozi. din picioare. Cum pe vatri nu erau decit cite'i surcele.i atit de lung5.. Intorcindu-se apoi la pdpu. incit numai privindu-l inghe{ai de frici. Destul ! Nu vd . Virindu-gi citirie crpitul birbii in b. Numai bnie{ii din uliimele binci nu prea se sinchiseau de toate astea qi biteau. il duse in garrleroba tea? Cit ai clipi.drumu-nainte I mai pupafi atita. E ficut clin lemn. ho. din lemn uscat I Am si-t pun pe foc si-mi rumenesc mai repede friptura.nplii la vedere. Ciocu-n sttnga. . coada-n dreapta. rasari din spatele scenei un om atit de :u. silindu-le sd continue repiezenia{ia._lu niorul Carabas-Barabas.toacd polca pdsdrica. Era senior Carabas-Barabas. $i e ueseld mereu. gi . A. se duse in bu_ -. doctor in gtiin{e de pdpuqi. l. trului gi-1 atirnr intr-un cui.i. st5pintri teatrului. senior Carabas_Barabas. 24 . sd infulece ceva. ci se tira pc jos. ci crocodil adevirat. iar un pompier izbucni chiar in hohote dc p lins.. cd doar nu sintefi copil micil L)ati-i Cind hdrmdlaia era in toi. "u De voie. qnl qrr qFl-. O doica prinse si licrimeze. hu. iar spectatorii plecarA care incotro. de ne. Avea o barbi stufoasa. unde se ir*. se a. ho.

\ \ \ / \ \ I \ (- \ r r( r \)"1 \'y'? 40. .

suflind pe nas de te bdga in sperie{i Deodati. sentor Carabas.. iar tigdile ql cratifele zb. in tir Iar cind sfirgea cu strdnuturiler lui ndstru5nice.ngdneau.Ve mininci pielea ? Unde mi-e biciul ? rdctti Barabas. apoi greu mai oprea: strdnuta de cincizeci de ori. In rdstimouri. Geamurile zorndiau. r-atino ios din cui si-l aduserd in bucitdrie -. hap.opti pe furi5 lui Buratino Incearci sd-i vorbe$ti cit timp sirdnuta Hapciu. il didrrra pe Bu' in Ioc sa. incit cenula se ridica virtej in vatra - hap-ciu !. cldtinind din cipifinb 9i tropdind din picioare. Carabas-Barabas trigea. ba chiar si de o stlti de ori $i strdnuti atit de tare.ird. in genunchr. ochii i se ro. Bucdtaria se zgilliia din temelii.. pdpugile se duserd atunci in garderobS. Se vede treaba ca'i intrase prai de cirbune pe niri. izbucni (-arabas-Barabas. cerindu-i indurare pentru Caraba s- Plingind.i apoi strinuta cu zgomot.Barabas ti dd cinci galbeni Iasa sa plece acdsa si'[ Clnd papu..ile il aduseri pe Buratino gi-l lasara 1os..l drda pe Buratino.i curind fa{a toati i se umplu de crefuri. 26 . \-r . tJuralln() lncep( a SA se tinguiasci cu glSscior sub{irel gi ^linrrirol' P""iiu. cind strinuturile se mal domoleall. cap. lingi gratarui vetrei. aerul. hap .. nu gltrIIla. cldtinindu-se in cule.. nasul i se zbirci . hapciu. senior Carabas-Barabas tocmai scormonea cirbunii ctr r'5traiul. pe gura lui larg ciscati . : raminea s leil dt puteri $i se ficea dintr-o dati mai bun. 5C Cind doctorul in qtiinfe de pipuqi incepea si strdnute. Pierrot ii . dind ochii oeste Hap.Arlechin gi Pierrot cdzurl nenorocitul de Buratino.

zgomotos gi cu atita p utere .. senior... hapciu !. dadu din miini .-'itul de mine ! $i Buratino {ipi atit de asculit.Ce! prcstie I se mird Carabas-Barabas.Mii de draci I urlS Carabas-Barabas. iar Buratino se invirt i pe loc ca un titirez. Fie-vi mil5..... Noroc qi sdndtate.Sirmanul meu tata traie.Fdrd mine.ra. . Hapciu !. incit Pierrot zburd la stinga. -..Imi incliipui cum se va sim{i iaici-tiu cind o sd afle ci artt iript cu tine urr iepuraq si doi pui.. Cum o sb-mi f ie mili ! Tre buie sd irig iepuraqul 9i puii ! Treci pe vatrb ! Senior.atita. rog. Hapciu. Aga ! Va sa zlce in odii{a bdtrinului Carlo se gisegte u9i{a aceea. dati-mi drumul ! . senior. dar n-am ficut decit s-o gduresc . Hapciu ! I Multumesc. doar aqa. foc ceau n zugrdvite toate ? bucatd In oddi{a tatalui meu. l. mi-e peste putin{i !.$i. ingbimi Buratino. . .i barba i se resfiri in toate parfile..Am mai incercat eu odat5. . sirrnanul meu tatd se va prapadi curind de foantt 9i de frig. strigi Carabas-Barabas.i . senior.D5-mi pace SI lasi vdicdrelile.. Pirin{ii iii trdiesc ? Eu n-am avut niciodatd mamb. ca sd-l audd vor bind pe Buratino gi viicarelile lui si nu-i mai spargi urechile. .. Eu ii sint singurul sprijin la bbtrinefe.. scnlor: \ alra ll ceaunul de pe foc nu erau adevirate. Ce ma tot incurci-!. Vai.. senior.te incd. strdnutd Carabas-Barabas. nenorocitul de mine. vAzul ... Carlo. incit Carabas-Barabas sim{i in urechi in{epiituri de parci l-ar fi impuns careva cu nigte ace El bitu din picior : ' Nu in!elegi sd-mi dai pace !. nenorc. senior. s5-mi bag nasul in vatri.. mn pe o unde aide pinzitu dricia asta : vatr5. Cum o si gduregti vatra cu nasul ? . TaicS-tIu trdiegte ? .Ylata mea.Ahaa I Carlo e tatdl tiu ! Carabas-Barabas sdri de pe scaun. . Hapciu !. ci doar zugrdvite pe o pinza vcche.. nim6nui nu-i este milS de . Arlechin la dreapta.. n iciodatd. 27 -- Sirdcu{ de mine.De ce ? intrebd Carabas-Barabas.

o lui la goani spre cas5. temindu-se pesemne ci o sd-. Jie.ilor: -' Sn gti{i ci e o taini la mijloc.i inchida gura cu amin. cum o cripa de ziui iusi a ca si. iti cltntnou-se cu v Arlechin 9i Pierrot il tluseri pe Buratino in dorntitorul irdpu5ilor Acolo papu. acestia. Ia lunii sd se-ngriieasc) si nuSpu' ne-i spune-i ca-l rog dea . Cu galbenii strin. pe Iiuratin.. puii I9i strecuri mina pe sub barbd in buzrrnarul de la vestd..i in putnn.Dar Carabas-Barabas.i dezvdluie laina. -pe Bine I spuse el in ceie din urma M-oi rnul{umi cu iepuragul. il am sa ma( 28 . socoti mai nimerit sd-. Buratino tnttlneSte doi cer$etori: motanul fJazt[io si ou[pea ..1i mai cu seama si nLr plcce in ruptul capului din oddita lui.opti pipu.r du-i iui Carlo.eze.'tu1 popii dc foame sau de triq. RItr. i5i daruiesc via!a..rlino nrrce t'ei cinci binuii de aur in buz-unar .i1e incepurd din nou sd-l imbra{i. Acum du-te de ie odihnelte 5i miine.i rispunse.ioi purnnii. \'zi rog si i-a!i afli irr miini bune.. -c5-l salut gi mairepetd el.11tsa Dis-de-dimirtea!i. senior.ri banii Avea tocmai atifia bani de aur citc degete la o mina .cze care mai de care... in care se aflS vatra zugravitd pe o bucati de pinzd veche. sd-l ghion' teascd si iar sa-1 imbra{i. t lc los : credc{i ci barrii pe care nit In arum spre ff casd.it jumitate frip{i. $i ramase a5a o bucatd de vreme.... uitindu-se cu ochii holbafi la focui ce se silngea.i ii intinse lui Buratino: Ba mai mult. scoasc cinci bdnu{i de aur . tropdind gi cintind : .. sa-l sirute.Am si cumpdr pentru tata Carlo o liaini noud. Buratintr lsl numara din rr.r. Va -dat semul{umesc. Ba mai mult. scapat in ir-un lel atit de uimitor de la inspdimintdtoarea moarte care'-l aqtepta $i Buratino le . Buratino.adica cinci.

care mergea loniic-lorltic.i cc.lultime de placintute cu mac ./'>- curnpAr o n. n-alca niri o legiitura cu cel pe care ii intilnise Buratino pe sliircld.Buni ziua. cind dt'oda1d didu cu ochii o e doi cersetori care abia se tiraLr. traraca teatrului r1e pipuli Si ste a gurile filiiitoare pieriser2i in zare. Incotro ala erbbit Acash.\ -" I ''':'=::.--:=i-- ---.- . Buratino. dar vulpea Aiisa ii vorbi smeritd ? bunui meu .- .ahar-candel pc be{i5oare. Motanul acesla. cicii oiir dc-a binei.rcu5ei de z.taia Carlo. in trei labe. deSi era la iel de vdrgat qi purta aceiasi numc. amarlli. Fdcuse o bucaia buna de drum. la : 29 . i)e drumui plin de colb: aceEtia erau vulpea Alisa. cu o zi ntiti-nainti:. Ei motanui Bazilio. Buraiirto didrr si treacd pe linga ei.:a. Bazilio.

Abecedar ? Of . des'f Scindu-9i pumnu I gi ardtindu-i cei cinci Dind cu ochii de bani.bietul Carlo Teamb Nu qtiu daci o sd-l mai afli in via{a mi-e cd s-a prapddit din pricina foamei .. iar motanul cdscd ochii. in copacul de la marginea drumului. le vezi ? icu .Fireqte c-al vrea I Dar cum ? Nimic mai usor Vino cu noi. incepu sd croncdneascS: '. minciuni I Motanul Bazilio sdri ca ars sr. dragul meu Buratino De pildd eu: am invdtat. Buratino. Vulpea spuse De. . - . Bunule. O cioari bitrind se coco{ase pe o creangd uscatd.teptulc 9i prea infeleptule Buratino. pul6ind supdrat printre mustili. in copac..i a frigului. ia spune.ls. Unde ? 1L' . ratino. orbi pini mai adineaori.In 'fara Pro. si mie sd-mi Vulpea suspind gi zise mai smeritl incd : - cumpar un abecedar. ce ai de gind sa faci cu atifia bani? Vreau sI-i cumpir lui tata Carlo o haind nou5. .qi mi s-a pdrui cb ln copac s-a cd!drat un ca{elu9 Acum mergeau tustrei pe drumul praf uit. incit pasirea abia mai putu si-9i ia zborul.rispunse motatlui. se caind vulpea Alisa dind din cap. of . Apoi motanul se prefbcu din nou cd e orb de-a binelea De ce ai ficut una ca asta.tilor Ruratino se gindi pufin: Nul Eu ri-ed cb as iace mal blne sa ma fluc acasa. n-ai vrea s2 a i de zece ori mai mul{i bani decit acuma ? -.Minciuni. vulpea intinse. .iturii dsteia afurisite mi-am pripbdit vederea... Buratino insi nu bdga de seami nimic. motane Bazilio? intrebi mirat Bu Abecedar - ? Ved ca prin sitd. aproape Iard voie. laba. Prea multd invaf aturd strici. Dupi cc' asculti ce asctrlt5. Din pricina invdf. care licdrird deodati ca doui felinare verzi.Dar p-astea bdnuti de faur.. mormdi motanul Bazilio. am tot invd{at gi acum ia uiti-te la mine: am ajuns sd merg in trei - ! ia be. frumosule Buratino. dobori cu laba cioara de pe creangi .qi-i smulse jumatate din coadd.

dn frrrnz. .tt*or[" Buratino..i pbdurice qi prin aceleagi vii. Sb nu dai pe urmi vina pe noi ! spuse vulpea Si nu dai vina pe noi ! mormai Ei motanul $i cind te gindegti cd cei cinci galbeni ar tdi s-ar putea pre face intr-o gramadi de bani. spu se vulp ea .. . strope.. Bazilio. Sapi in cintpul dla o gropi{i. drix".Ehe..tept ! : ! I si ajungern in fara Progtilor I Ospataria . prinire vii.. Dar o sd-ti par?i rau ^x lll(-rl o 5d-[l+: ^ ^ -x -x.. prefecindu-se lignita Nu vezi cA n-avem cu cine sta de vorbi! .i dupa ce merserd cale indelungatd peste cimpuri.Astea-s minciuni. \rulpca se propti in coadi Ei se linse pe bot I n l'ara Alinciuni ! Stai cd te fac eu si in{elegi numaidecit Progtilor este un cimp vrajit. ii acoperi cu pdmint.ti bine cu api gi te culci. pui in grupifb banii de aur.. Or6. mix.)a fie sdndtos cu banii lui '-. Pina dimineafa dirr groapa asta o sI creasci un copi ^ol ci no rirnrrrelp in ln. Vulpea Aiisa spuse suspinind : . du-te ! Doar nu te tragem cu de-a sila dupa noi. prin aceea.Minciuni.. printr-o pidurice de pini.Poftim. r'5 cred. o si atirne bani de aur Ai in{eles? Buratino siri in sus la auzul acest<-rr cuvinte. vi cred ! Abia a. .. ie. presari deasrrpra sare.La tret pe. .Ba nu..)l . nuntit Cimpul nlinunilor.ix. zise el. spui de trei ori.. vulpea Alisa 9i motanul Bazilio coborita dealul :. cind la stinga . Itinciuni FIai. Buratino se opri cu gura cascata. . zise el. n-ajungi in Jara Progtilor cu Lrna cu doua.elul de pe culme gi soarele care se-ndl{ase deasupra lur se vedeau cind la dreapta. | * ^-mbi si motan u L Pdlo tau. i{i toceqti labele.iri la tirmul mdrii qi apoi se indepirtard din nou de firm.striga Buraiino. strimba vulpea din nas. plna s-aJungl.

snuse vu lpea.... . dar 5tii. jupine" lh ii:oti vu lpea. Iar inairrte de masi di-mi niqte peSte crLrd. lntrara in ospitdrie si se alezari lingi vatri. \/ulpea Alisa gi motanul Bazilio sc indopari cu de ioate. unde pe frigiri qi in tigai se prdieau tot felul de bunit:iii. Jupinul mai sd pice jos de uimire. de la mincare. cind auzi ce-i cer de mlncare a cemenea oaspeti de seamI. sd-rni . .. Intr-un cur. ccruri tot ce se vedea acolo pe r.atri .i nilte fici{ei la tigaie. .. inghitind ntincarea cu oase cu toi. gi nrr-si mai lua ochii i:i. rrr uscata. . . dindu-5i ifose. spuse vulpea. Burfile aproape si le plesneasci de piine ce erau.Mie vorbi aduci \rreo gase bLrcifi de caracudi. .cIl Cdtre seara.. cdldtorii rrdzura la o margine de drum o casi un acoperig p u{in aplecat si cu o iirmi deasupra intririi : ospATARtA .N-ar fi riu sd ne odihnim un ceas-doud. Vulpea nu mai contenea sd se lingi pe bot. inclinindu-se adinc. si motanul.toianul Bazilio puse labele pe masi.spuse vulpea. jupine.. glume5te cu dumneata. Iar. ii pofti si intre.. -.int..i motanul. micar o coji-td de piine.1i. iar boturile le strdluceau de atita grdsime.Veselul Ei de5teptrrl Euratinr. 5i motanul. boboclrl ila strica sd pe urmi o pereche de porunibei la irigare 9i.Nu ne-ar strica si ludm o gustiricd.\. ia adu-ne trei de niine. Dd-ne trei cojite de piine . ceva mai grase.Mzlcar o i:oji{i de piine rrscatd. spuse Stipinul le iesi in intimpinare. Lsi smulse tichia de pe capul che$ gi. 32 ti spLrse Briratino. pentru Buratino nu rimase decit o coji{i de piine. Glumegte.i pe dcasuprl ntai dd-ne 9i rnielul ila irumrrs r nri'rlit de colo. crcd ci n-ar prii . de gisci.. mai marun{el.rA rREt PEST|$ORI" vechei. jupine ! mormii r. igi culci hoiul musticio-s pe ele. -.

s-o pornim la drum cu puteri noi. paturile erau goale. .. Buratino se oploEi Ei el intr-un col!.. Nu se vedea nici motanul. senior Buratino. .. nici vulpea. In vis i se ardti un copdcel cu frunze rotunde de aur. pe culcugul ciinelui. Jupinul il l5muri : 5 . l@ 33 ..22 2. ' ---: :. Buratino din frecd la ochi. dar cum intindea mina. jupine ! Vulpea gi motanul se intinserl pe doud paturi moi..Ei. e timpul sisdriscoli culcus si se In ugd ciocinea cineva.i numaidecit incepuri sd sforiie gi si guiere prin somn.. te ! A bitut miezul nop!ii.c..--:-:r-"4 cind o bate miezul nopfii. Nu uita sa ne trezegti.::: I \' -.:: /// kk --f 4"o '--2.Cheita de aur .-z ---.

Buratino se repezi spre ugd..Oi.Plitegte. dar ju- - Buratino este dtacdt de tflhari ln zare apiru deodatd o lumind verzuie Pidurea neagri abia Striga se rdsirea luna.spusele vulpii 9i ale motanului I . pasirca de noapte Striga.. Afari era o bezni groasi. - numele popular al unei specii de bufnlti. Cit face . sau te stripung ca pe .14 . . {N' .Ia fugi mai departe qi auzi cum Striga ii striga din urmS: Buratino Ai griji ci pe drumul dsta miguni tilharii I ! 1 .) desluqea. Striga ii striga mereu nu crezi. drum. astfel nevoit se-i dee unul din cei cinci un gindac care-i galbeni pe Buratino fu al'ea. f pidure. De jur imprejur. Atingindu-i nasul cu aripa ei moale. 9i Buratino didu si i se strecoare printre picioare qi sd fugi.Sd nu crezi. ? -. hit.. au qi au pornit la cinsti{ii domniei-tale prieteni au binevoit si se scoale mai gustat cite o pllcintd rece..Si mai sldbegte-md.te ? ? in 9ol- pinul puse mina pe o frigare. of ! se viiti Buratino.Cu totul cu totul un galben. ba chiar qi smocurile do pdr de pe lingd urechi i se zburlird.nici ocum si trebuie sispus ci domnia ta. nemernicute.. departe. neagrd ca funinginea.Nu-au ldsat nici o vorbd oentru mine Ba nu t Au senior Buratino.i-l privi cu ochii micgora{i : Dar masa de-aseari cine-o plite. si inciudat : sd nu crezi I Buratino se opri cie la mine . Mustd{ile-i stufoase.. dar jupinul cu miinile proptite duri se a.. R. Ei pirdsi tare necijit afurisita ospatdrie. it-rtul dormea..ezd in prag . ca sd mai prindd ceva puteri.pe drumul ce duce spre pierzi porneqti in fugd clipd.Ce vreite-ncrezi tn ? nu . iri s5 ..Prea devreme. Numai deasupra capului lui Buratino se rotea uqor.

qi-l izbird cu capul de pdmint.) cei doi tilhari il prinseri. . Era intr-adevir urmdrit de doua fiin{e carc purtau pe cap nigte saci giurifi in dreptul ochilor.. ldsind in . Dar Buratino incle. Buratino intoarse capul. Buratino izbuti si scape qi se repezi in stufiriq. Tilharii il ridicari cu picioarele in sus. I se piru cd cineva se furigeazi pe urmele O rupse la fugi.. lui. - sd-i zdngine-n gur5. mai mica de staturi. ci o labi de pisici. Se afundd printre rugii de mure plini de {epi.Buratino grdbi pasul. Banii. i .. cu gura {evei largi ca o pilnie.'irlea in mini un cu tit .I{i sucesc gitul tremura atit de tare..Iailte uitd pe Buratino de banii celdlalt de tilharii. fird si facd zgomot. Era gata-gata sa-i deschidh gura. Dar aici strigau tilharii.lirl cap. {lnea un co$cogea pistol. ci banii De fricd.Stai ! ci era speriat deStai Cu toate moarte. unul il amenin{a cu pistolul. vai ! {ipa Buratino si o zbughi iepuregte spre pddurea cea neagra. In gurd 1.ti din{ii gi mai tare. Tilharul cel mic de staturd incerc5 sr-i desclegteze din{ii cu ratul culitului. . Cel care se furiga dupd el. Intre timp. Vai. in aer ca pe o minge. totusi.Pungase ficu cd ! nu pricepe ce anurne voiau de la gi Buratino el rdsufli adinc pe nas. fErd sr scape banii din gur5. ceva mai rdsdritd . Tilharul lipd ca din gurl de garpe. alerga acum tn salturi. Buratino de aur i'ncepuri ! cunl stiteau lucrurile. il mulci de mini. sau viafa . Dar mina nu era mlni.. Una. unde a ascuns I strigarl . in. Buratino insd se smuci Ei. Tilharii il inhafaseri de ceafd 9i-l zgilfiiau fdrd-ncetare.t. Unul apucd picioare. tsuratino priceou. Dar nici asta nu le folosi la nimic. gi-l zvir.Unde-ai ascuns banii guieri cel mic. Viri la iu{eald in guri cei patru galbeni gi se abdtu din dium spre marginea codrului nipiditi de rugi de mure. nemernicule I Te rup in buca{i I . iar celdlalt il scotocea prin buzunare. ? urlS cel lnalt. cealaltd. rdsucindu-se qi lunecind ca o gopirli.

Alungind in virful copacului. inoti pe -sub apd. Astiel ajunse la malul unui lac. gigii lcbada. intocmai ca la teatrul de pipu. Irr urma lui se auzeaLl lu5 spre stinga trosnind ct'engile uscate.'au pc pamint umbrr lungi 5i toali paourea parea vargala. trezindu-se. Buratino siri sprinten in sus. Dar vezi cd amindoi lunecard gi. Buratino i9i facu vint qi siri pe copacul vecin. se ridicl iute in picioare qi incepu sa fugi peste movili{ele acoperite cu mulchi.i o rupsc la frrgi de-i sfiriiau calciiele. prin stuidri5. buf !. Buratino aci dispirea in umbr5. Tilharii nu-l slSbeau de fel. her. Tilharii. Cind ajunse pe malul celilalt. Sub lumirra lunei. Buratino didu drumLri lebedei Ei cdzu jos. sSltind prin iarba ud5. tilharii il ajunserd din nou. numai ci sacii de pe cap ii cam stinghereau. Cu tichia lui albd pe cap.urme-i bucifele din pantalonagi gi din hdinujd ..1 apuce pe Buratino de picioare. .i la suprafa{5 9i apuci lebdda de labe. i1i lua falnic zborul peste lac. in timp ce tilharii erau gata-gata s5-. IatS-l! Nu-i mai riminea decit si se arunce in apd. dupd el.i. [.. cu capul ascuns sub alipi. ! fine-l! . carc dormca lingi mal. Deodati zdri o lebddb alb5.Prinde-l apropiau din ce in ce mai mult.i. Cazurb la pimint In timp ce tilharii gemeau qi-si irecau ceafa dc durer. se prinse de o creangi ce se legina si de aci se c5{ari in copac. drept cdtre luna cea mare care plutea peste dealuri. copacii arun. rdzbi de partea cealalti gi o lua la goand spre pddure. O gi aici didu de miaitin5.. 36 . Tilharii sc ca s5-l descopere pe Buratino. Cind sb intre-n pidure.'. Buratino se aruncd in lac.i{ee. Ce glumi proastilasd-mi labele-n pace I Lebada igi desfacu aripile. Buratino i5i rlSdu drumui din copac . Buratino se avintl spre dreapta acolo locul era mlaqtinos. aci rdsdrca in bdtaia lrrnii.. apoi ie.una se rbsirirrgea strilucind in oglinda apei.

. ..\ V//.?s.r@" € oo t i 0 0 (/ g \fi iN. \\ \\\ \o. ?aPP _.

i drdgalag.. acum nu ne mai scapi ! Cum l-au chinuit pe sdrmanul Buratino ca sd-l sileasci sd deschidi gura e greu de inchipuit.Aha !. luna Ei stelele. Buratino abia igi mai rni. ''_ Ajutor I Siri{i.. intocmai ca o musci amorf itl toamna pe pervazul f erestrei. $i dacd in timpul fugii.. in care jLrca o minge nrici.irgati in felurite culori. asupra lui. Pe obioane erau zugrdvite soarele. Deodatzi. lacul inot .resemne ci cei clin casi dormeau dugi.ilca I)c prag. in bdtaia razelor de luni.Fetifo. oameni buni !. iar cel inalt schelilSi vulpegte. albastre. Din cisuta nu-i rA. Trecuserd cu si Buratino bdiea de zor in usd cu pumnii $i cu picioarele. . Potecile erau presirate cu nisip curat. [.spr-lnse nimeni. tilharii n-ar fi pierdut cufitu I 9i pistolul. pisiceSte. .. Vizindu-l pe Buratino. cu furie.. Deznddijduit. Iati ins. Bzitu in ur5.ca picioarele. 38 Tilharii niviliri .Tilhani i[ sptrtzura pe Buratino de un copac Frint de oboseald. Ridicd miinile. se intinse somnoroasd Ei disparu de la geam. zlri o poianl de toata frumuse{ea. Buratino se cafira de-a bu. De jur imprejurul casr-r!ei cregteau iiori mari. Avea ochii lipifi de somn. ciscind leneEi gurifa. iar in mijlocul ei.l ci din pidure se ivira din nou cei doi tilhali. r.Uf ! Ce prostie ! spuse fetita.iroaie de pe ei.asi-mI dorm I Nici nu pot {ine ochii Ceschiqi. cu pirul numai inele 5i un nisuc cirn .. apa curgea .. printre crengile unui alun. . tilharul cel mic de staturd miorlii uricios. Buratino se prlbugi cu nasul in nisip qi se prefdcu mort. deschide-mi uqa I Niste tilhari aleargi si mi prindd ! . povestea bietului Buratino s-ar fi curmat aici. Bitrr mai tare. Atunci apdru la geam o feti{i drlgu{6.. Dintr-o finiilrA {iqnitoare se inil{a un fir sub{ire de apa. o ciscioard cu patru feresire..

Tilharii se agezard sub copac.eele din urmd.n ?. prietene. pinb -gi R5mii aga atirnat.i cozile ude Ei aEteptind sd le cadi banii de aur din gura biie{elului./ z ----- ( '6:f) (. 1l legard cu o fringhie de picioare.*< 7(' .. titharii se hotdrird sd-l spinzure cu capul in jos..r1/* .. se stirni un vint rece. iar Buratino se legdna ca o surcicS..-' . frunzele stejarului fremdtau.'/.fr :fi*. =---=- I *-''.. intinzindu-. Buraiino rdmase atirnat de o creangi de stejar. Tilharilor li se uri In si tot stea la pindd pe cozile lor ude. Aproape de revdrsatul zorilor.2 . han ladeseard ! spuserd ei cu rdutate porniri si gdseascd vre-un o rdscruce de drumuri.

Vai. brinzh . i1i freca mai intii frumo.i urechile pleo.ile care scirliiau. Broa. In dimineala aceea. $oarecii .i luZ obrdjorii in palme . Colofana gterpelea din piali pentru feti{5 bomboane de ciocolatS. cum deschise ochii. ii aducea franzele. in loc de pudrd. infiEurate in poleiald argintie.tele ii aduceau limonadl in coji de nuc5. Nemaiputind indura purtarea grosolani a stdpinului.polen de pe flori. numai inele. rislri.ise si-si tundi plrul de pe jumdtatea dinddrlt a corpului. gaia prajite. .i florile albastre se acoperiri cu stropi de roui.pisdri vinate. . Artemon. Ietrla cu pdrul albastru il zdri pe Buratino. spinzurat cu capul in jos. se aratd din nou la fereastrS.ii ei ochii adormi!i 9i apoi ii deschise mari. pisirile gi chiar un ele gize o indrlgiseri tare mult poate tocmai pentru cd era o feti!a blindd gi la locul ei. Fluturagii Omizilc aveau griji sd-i aduca pasta pentru curS{itul dintilor Ei unsoare pentru u. vai ! Sub fereastri.VietSIile pddurii aveau grijd si-i aducd toate cele trebuincioase pentru trai. PA40 albastrS. Fetila cu pirrul albastru. Ciinele ei credinc'los. vai. Fetifa asta era cea mai frumoasi pipu. Cirtila ii aducea tot soiul de legume hrinitoare.Fetifa cu parul albastru In . fel de fel de fructe.zaltir. Tocmai sfir. l.5 din teatrul de pipuli al lui carabas-Barabas. printre crengile stejarului de care atirna Buratino se ivi lumina zor\lor. clt ai clipi' cre-dinciosul ei cfine. Bondarii .i bucd{ele de cirnat.tite. Iarba din poianS se fircu mai veide . Rindunelele stirpeau viespile 9i fin{arii care rolau in jurul ca sei.Buratino la otat'a il intoarce pe -sfir$it. Artemon. fugise din teatru gi se aciuise in cdsufa singuratici din poiana Sdlbbticiunile. Uliul .i strigd inspiimintata: . de altlel. lucru pe care-l fdcea zilnic. bdlibanindu-.

-| -.dfTIryW gl (f ..-4wY I W'.\ \ € ffi /at.r'i .tf r. W.( 7 t / / ll/(/E((.l .l/.t-a\ f6 ftf. .<*+ '.

desficindu-9i aripile moi. 9i se inapoie tot atit de rcpede cu vestita dofioroaie Buha. se avinta in goand catre un tuii.ori e viu ori a murit. cu doui de iarba uscatb. Dac5 e mort. se invirteasci zorit in loc. gopti ea. pe laba dinainte purta un ceas de argint. vorbi ca un folnet felcerifa Cilugzirila. Curatd tragerc pe sioari. s5-l aducemfeti{a. Artemonl spuse .Bolnavul e mai mult miinile camort. cu infirmiera Broasci . care semina 1a infi!i9arc cu o agchie uscatd.. 42 . intoarse nasul intr-o parte 9i ridici buza de sus.i-n stinga. -este viu. irezi tot no rodul de furnici gi trimise patru sute dintre ele si roadi fringhia cu care era legat Buratino. Se repezi mai intii spre un furnicar. Artemon prinse De gata gi de I si Buha iEi apropie urechea de picptul lui Buratino. Artemon il prinse pe Buratino qi il duse irr casa. incepu sd-l cerceteze gi ea pe Buratino.opt zeci de grade in jurul decit viu.. iar smocul din virful cozii.tei i se umflara tofi negii.. Broasca il cerceta mult timp pe Buratino Ginditoare.Sint gata gribit ce era. cineva.i fclcerifa cdlugari!a. privi cu ochii ei bulbuca{i in dreapta . zburd in podul intunecos. impodobit cu o frumoa"si fundi neagrd.Sint gata Artemon i. apoi se urcard pe trunchiul stejarului si roaserd fringhia. . fire Felcerifa Cilugari{a. Broa. De furie. pe cartruia ingustii.peCheami pede Buratino. Cu laba ei umeda. rdmas in partea din fa{d.i roti capul cu o sutd gitului.. . ii era pieptdnat cu ingrijire. Bolnavul e mai mult mort .. latrind puternic.i ve lln0 u -s I I coltll a lDt.. Patru sute de furnici destoinice se ingiraril una dupi alta.. .rul buclat. dez- Cu labeie din fa!5. Apoi plescii din gura ei mare 5i zise: viu decit . Daci nll va trdi. spuse Buha Ei. Dupa ce-l culci in pat. aga incit nisipul umed zburi cit colo de sub labelc lui. Trebuie sa-l ludm deacolo sdrdcuful in casi si si chemAm un doctor.. va trii sau . poate fi inviat sau nu poate fi ini'iat.. din pi_ dure..Una din doud.

Da{i-miegti incap5{inat ? Dacd nu bei doctoria. - $gE.umed.turnd untul de ricinnas 9i uiti-teiiinblgi bucificadoi. De . sar I ln beciul .e zah\r in gura. Ei. nu vrea u ! iul IJuralrno. Feti{a i9i frinse drdgdla. te rog din suflet. Unu. aschie uscatd gi se lasi sd cadd afari.. . stringe-te cu degetele de nas 9i inghite ! Nu vreau. pentru orice eventualitate.Buratino.ele ei miini.. caruia tot ce se sfirgea cu bine ii era pe p1ac. trei in pe git. mori. zdren{uit 9i plin de vinatii. nu vreau. mi simt cit se poaie de bine.. Felceri{a Cilugdrila se preldcu. sau fird unt de ricin.Cu uni de ricin. cum si-l doftoricesc ? .Cu unt de ricin !. bine -Atunci feti{a spuse cu glas aspru. gemu : Nu \rreau unt de ricin.. Un goricu! alb. . de om mare ! tavan. apoi de zahdr Ii Dupi ce-nghiji. o mie de urechi qi o mie de ochi scdpdrdtori. . Feti{a cu pdrul albastru se aplecd grijulie deasupra lui : -. siri in fala gurd 9i-l sdrutd. Hai I Stringe-te de . il capefi numaidecit. SI tlrrndu-se De ourta. -.. spuse letifa.Uite zahlrul. oameni buni.Gata. numai zahiruuuuul. rise cu dispre{ Buha din pod' ! intr-o I rsll 0e Atunci nenorocitul de Buratino. inchide ochii. care {inea o bucdficl rJ.Sau cu unt de ricin. Dacd m-asculti. ifi dau o bucS!ici de zahir.Maice mor decit sd beau unt de ricin.lupi geam Cdlugbri{a... pe plapuma.. asta-i tot ! De bucurie. igi prinse coada in din{i gi se invirti sub iereastri ca un virtej cu o mie de labe. tot una e . pe geam. . credinciosul Artemon.arlatanie ! oricdi ea. ordcdi Broasca din beci.

. . Nu minca cLr miinile.. zbenguindu_se. Ii tremurau genele..De-acum am si ma-ngrijesc eu de cregterea ta. ci se ineci si varsa cacaoa pc fa{a dc mas5. sdrind gi lSsa{i-m5 . el apuci ceainicul qi.. pe care erau rinduite tacimuri mici. se gindi Buratino. . Ig. te rog. mititici. Buratino se trezi zdravdn gi voios de parcd nu intimp la se nimic. lugdrea pdsirelele..Spune-mi.a firimituri unui carlbug batrin. Artemon. cd doar pentru mincare -sint linguri si furculi{e. il pizmui in gind . ea alunga necij cleau tirccale. asezati in fa{a mdsu{e. incolo. Prin iarba din jLrrul casei. cu Lrn picior indoit sub el.i spdlase fa{a cu apd proaspdtA. lingindu-9i-le apoi cu o deosebiti plScere Iar cind feti{a sc intoarse Dentru o clipa ca si arunce ci1er. nimeni. in pace. ca p. Feti{a sc uita lint5 la el si spuse cu asprime: .i dea /ui Buralino o crestere a/easii Diminea{a. -. si iugdreasci plsdrelele 14 !. prdjiturile de migdale le indesa intregi in grird gi le inghi{ea pe nemestecate. sorbi toati cacaoa dirrtr-insul.. iti flutuizr. dc supiratd cc erir. fii pe pace ! .Asta-mi lipsea 1".i lasi-l ca oamenii in jos.Birre se mai pricepe Buratino.tc de cregterea ta ? . Sorbi cu atita ldcomie.Fetifa cu paru/ a/bastru incearca sd.ii care-i di- mica.niru pipugi.Tragc piciorul de sub tine.teptindu-l pe Buratino. cine se ingrije. .Din cind in cind tata Carlo. Buratino se asezd la masd. lse A. ducindu_l la guri..o celcuia iitrind la ele...Da' mai Buratino.. Cind se lisau pe ramrrrile copacilor el iqi inal{a capul. Cind apiru il misuri din cap pini in picioare. sub masZ. iar ndsucul cirn 9i obrijorii pudrase cu polen. la urma urmelor. Iqi biea degetele in chiseaua crr dulceafa. Fetila cu pirul albastru il aqtepta in grddina. Ii porunci sd se ageze la masd gi ii turni cacao intr.i se incrunt5.

ele de dinapoi. eiocanitoarea cenusie 9i mo{ata. Buratino igi incordi mintea. In cele din urmd se sfirgi si gustarea asta chinuitoare.Doud. Pisirelele.. Am si-!i fac rost de lumea . .'echi ale feti{ei un costuma. Artemon zburda prin iarbi gi lalra v oios. Ea igi potrivi apoi cutele gi {undifele rochiei. in fala ta Cauti sd nu stai cocogat.:.. -. Am si te-nva{ sd socotegti. pentru a-i rla primele Ieclii de bund purtart.i goarecelc Lizeta injghebari pentru Buratino -din rochiilc r. dar fu totu. fetila. ciripeau vesele. sim{ea acum furnicituri prin tot trupul. Forfecili . pufnind pe nas.ilor.stea atita vreme cuminte la masi. de mai mare dragul. croia. rosti feti{a cu tristete. incnrniindu-se 'lare.o haini cazdrenlele astea de pantalonagi. il lud pe Buratino cle mind si-r duse in casi. Feti{a ii porunci sd-. ii spuse fetila .Sd zicem ce-{i vorbesc.tscunse in buzunarul hdinuiei noi cei patru bani de aur. feti!a fara si-9i piardi rab':larea. fdra sd se teami de el.. el .. -t5 Si trecem la dic- . Cite mere iti mai rdmin ? Dezbraci pe tine. Rida. Rzidasca _ gindacul cel r-oinic.te-te bine. ci ai doud mere in Si sd zicem ci cineva iti cere un mar. - : DouL. Asculti.i gteargd nasul minjit de cacao.Ia ginde. ii sir git de ! (r Habar n-ai si socotegti.me$ter singuratic. ai in buzunar doui mere.ca rdsucea firul de afd cu picioru. vechi ale feti{ei.i lud o bucalicd de creti. -incearci pentru ci cel care mi-a cerut mdrul n-o sa-l capete.Acum alaza-te la masl qi pune miinilc deasupra.i ile nigte Patru croitori : racur cel posomorit. Asculti din nou . cio cdnitoarea. cu ciocul ei lung. spuse buzunar. ci n-am niciunul. si un vint u let vioi adia prin frunziEul copa- Fiind silit si . De ce doud ? Doui.i nevoit si _sg sqhlrnbe.Vorbd si fie. giurea gi cosea. Buratino ii ficu Siret cu ochiul : . iar Lizeta ron{dia afa cind era nevoie Lui Burati'o nu-i prea venea la socoteali si se imbrace cu lucrurik. 'iaci si mi-l ia cu de-a sila. zise . . poreclit Forfecili .

Feti{a iEi impreund miinile. negtiind ce sd facd. Buraiino nu vizuse in viala lui nici toc" Igi a{inti nici cilimari. Esti un neastimpdrat cum n-am mai vizut' Am si te pedepsesc ! - 46 .-j=--:- ochigorii ei senini in tavan Ei-i porunct: Scrie !. ai scris ? Acum cite.ItiiUltrtl .lepura.a rupe !" Ei.i. deznidhjduitS.Scrie !" iar el. 9i de ciudd o podidiri lacrimile.te de-andirdtelea fraza asta iermecatd' Dupd cum se gtie insd... igi viri nasul in cilimard qi cind de pe nas picurd pe o hirtie o patd de cerneala. . -.ul u. Feti{a ii spuse incd o datd : .. il apucd sPaima..

..a. gi plecd sa fugareascd din nou pisdrelele.Mai incet. clitinafi pinzele. din ni. ea. de parci ar fi scrisnit desigur.. Acolo-i fcricire gi veselie. ori e chin ? Nu sta aga. munca trebuia sd fie dusa cu orice pre{ pini la capit. atunci . undc ai . cu capul in jos.cana . acum insi nedreptatea il scotea din fire.. cu fala sprijiniti_n miini. Buratino se alezi pe un ciob de oala.i. amiriti cd fusese nevoiti si se poarte atit de aspru cu biietelul de lemn. cu capul ei de por{eran . Buratino tot bodoganea in maga zia cea intunecoasi : feti. geam . Tre_ clse el prin imprejurdri mai grele decit asta ..ori mirun{i.i trupur um- plut cu vatd. Buratino. du-l pe Buratino in magazia intunecoasi. qi incepu sa pling5. : Credinciosul Artemon aparu in ugi..i il tiri dupi el in magazie..a_1i 'gu segti prietenii qi vLrlpea.neau paianjenii de prin colluri..A. gntit cu dantele. Fetifa se a..Ariemon.Oare nu minca copiii ? Asta-i cregtere aleasi.te cd bietul copil poate nici n-a deschis mdcar abecedarul Ea ii di zor cu calimara. .Asculta. :ineva.a ca si-i bage frica-n oase.Tare-i proastaTocmai asta. zdri un liliac ce spinzura cle tavan. prin intuneric. Ciinele.Tu ce mai vrei ? . Buratino. unde prin unghere pindeau piianjeni mari. .tere aleasd. . nasul tot Buratino i9i ridici una de cerneali. asteapti pina s-o innopta.te din{i.rnci pe patul ei de pipugi.tilor. a. mai mirii ce mai mirii. Dar de vreme ce se apucase sd-i dea o creqtere aleasi.. il apuci pe Burati'o de hainufa . nu speria{i muscu!ifele. doar a.$i feti{a scoase capul pc. -... Agteapt-d sa vini noaptea I motanul - ala se cresc . Nu se ginde.i te duc eu in Jara Pro. fugireste pasirelele. mai incct I fo. Nu ne In magazie se auzi un scirfiit sub{irel..teapta pind se innoptcazi.. lui ce-i pasa ? Liliacul chi{ai din nou: Mai rabdi pu{in.i ardtindu-gi col{ii albi. anina{i cle pinzele lor dese. ascultd.. ! . Il inchise acolo. Ia te uita cine s_a sasit sa-mi dea rnie cre..

Deasupra florilor albastre se rotea fird zgomot liliacul. cu nasul virit sub coadd.i bdielelul abia izbutea sd se strecoare pe sub p5mint. in pivni{).. Nu te cdielti? Biie{elul era insd tare nccdjit.. Artemon.'. cind. adormi. ln cisu{5. 9i sdri in poiand.colotimpul. Paianjenii bodoslnir5 cu rduiate in urma lui. nu-!i pare rdu de ce-aide asta..i. cu pielea aripilor intinsd intre degete:ii seminind mai curind a dricugori. . Feti{a se culcd in pdtucul ei de danteld gi intr-un tirziu. iegi din beci sd-si bdldceascd burtica in bdltoacele in care lumina lune! Treaba ta ll Dlne.. gata-gata si cadi in cursa pusd acolo pentru guzgani .tept in poiand. $i Veni qi noaptea. in afard cu totul altc glnduri ii incol{iserd in minte. printr-o bortd prin care treceau de obicei pisicile. impleticindu-se in firele de pdianjen.Burattno ajunge in Tara Prostt[or Feti{a cu pirul albastru se apropie de uga magaziei si zise: ficut ? . Prin gaura de gobolan. cind in jos. se trezi zburind cu capul in jos. - ! rului.r De ce sd md ciiesc ? Nu mi ciiesc de loc ! Poti sd aqtepti mu Ir O sd stai in magazia asta pind diminea{a. fetifa pleci. prietene. ca pdsdrile. Liliacul agdlat de tavan iEi lud zborul.Ia-te dupd mine.suspinind adinc. in Jara Progtilor . In colgobolan care duce in pivnif d. Liliecii n-au coad5. pendula bdtu miezul nopfii. E Buratino ! Fugi I . Bufniia ascunsi in pod se porni pe ris. . abia sosit din sufragerie. Gura gi-o lin intotdeauna deschis5. afipi qi el. unde biuse tot laptele diti cand. Buratino se tiri in pivnifi. iar Buratino fugi catre colful magaziei. Trecerea se ficea din ce in ce mai ingust5. un garpe de casi. pen! se rdsfringea ca-ntr-o oglindd. . Buratino ! Te duczboard drept. Eu ai sd tul de ie a. ci. iar broasca. din care pricini nu cind in sus. deodatd. fdcut covrig lingd uqa dormito- 48 .Buratino. dupi ce vdrsi lacrimi de durere. cdlcd pe coad. Apoi zburd af ari prin ferestruica podului.gdsegti o gaurl dechi{ai el la urechea biiatr-r1ui..

spre luna roiuncl?i.oare. 1460 49 . In . Pe malr-rl celSlalt.. ! rr !lril<rr Buratino . se agezd jos.abecedar cu poze colorate.fala iu erai ailau motanul Bazilio gi vulpea Alisa. Nidajduiesc ca nu {i-ai pripadit bani5orii.vulpea. de sus. ficu motanul.in r-n nr. . dar in Oragul prostilor nu dormea rnca nlmenl. Buratino se bucura cind didu cu ochii de vechile lui cuno. un pilc de copat-i usca{i.eau ni. inclinate ba incoace... iar vuipea avea coada niclSitd de nirnol. dupel t-l ce-si scuipi in 1a ua. cu crengile frinte.L-am adus !Buratino se priv ali pe un povirniq se rostogoli. ! . In lui se Indriznelule.. . posomorit. . $i vulpea arita cu laba citre un pocl hoclorogit ce se intindea peste albia seacd a unui piriu.i dc acolo. strigi cuiva : .i mai multe clopotni{e strimbe. li[iacul se avintd in vizduh. curala na ln ula gi pornira sd treaci peste podul stricat.c. Iara 7Chei{a de aur a .tin{c. r€ Ca din senin.. se deslu...i cocogei de zahir-candel pe bc{i. inotind prin iarba care-i ajungea pina 1a irrechi. buruienile ude il plesneau fari cru!are peste obrajiori.. 5 rostogoli pini cEzu cu fa{a in niqte fnrnze de brusture. .-+^-:l .buneoragul acela se vind rrestitele haine ciptugite cu blani de iepure. cu gura plina dp nis. printre mormane cle gunoaie. pentru tata Carlo. ba incolo. ai c|zlI pesemne din luna.Tot rbul e spre bine ! spuse vulpea. cu mutra posomoritd. sd-. . drdgu{ule ! \rulpea Alisa ii ajuta baie{elului sa se ridice in picioare 1i. spuse _ l\/Ia prinde mirarea ci te mai vid lriu. lingindu-se pe bot. cu toate ci i se piru oarecum ciudat ci motanul igi purta laba dreapta legati cu o cirp5.hii h olba{i de spa ima.pierde \rremea. Motanul Bazilio mergea in urma lor gontic-sontic..te casu{e pe jumatate ddrimate. Deodati. Numai zgirieturi. tru ca. riiteazule Buratino.i prindi hrana din zbor qi si inghiti de .: +. abia se put ea line de el.. IatI ci ai ajuns in fara Prostilor.i flutura5i de noapte. ingbimii -turte dulci vulpea.. Buratino. Era miezul nop{ii. ci{i poftegti !. Ah.

. mix. dLrcindu-9i 1a bra! soliile. miine in zori po{i sd culegi o grdmadi de bani 9i sa-!i curnperi cu ei tot ce-!i pofte. costelir. Presard sare ! . stropegte bine 1. pagteau iarba przif uita de lingd drum qi-. Vulpea gi rnotanul il duseri pe Buratino pe url maidan plin cu cioburi de oale sparte. ce oftau lihni{i de foame : . motani sdtui. vlzur| cum se plimbau.ix.i zdrenfaro.. cu botul in vint..e.. pantofi rup!i.te inima.i miscau alene ciottrl de coadd: O vaca.. Poli{iqtii hamdiau de zor - Cirrrculi ! Jine drrrtapta I Nu sta pe loooc 1.. P-aici -numai inse noaptea asta se mai poate semirla. Vulpea nu-l slabea o clipa pe BLrratino.Be-e-e-e-e ! cu spinarea pleguvi. care n-ar ii zbur ai chiar de lc-ai fi strivit cu pir ioi 1r llre . 'f Pe ni5te movili{e de noroi se oprise un cird de \'l i) ll Jru rrr u lit e de ici ta Ie pene.. galo.vulpoiul cel gras ... Pe trotuar.s.+ po In schimb.vii99. abia se nrai migcau de S at 'ttuln tr . sc u f i{e..te cu api din baltoaca de colo ..cri ! la locuitorii flaminzi .. I-uindu-gi vorba din gura.. $i dacb semeni. incepurd a glisui care mai de care -' Sapa groapa . cu ochelari de aur pe nas..A-u-u-u.Pune induntru galbenii ! .. in lunlina lunei.. atit de slaba c5-i puteai numzjra coaslele. cu crozile smulse. Muuu-cenica.Pe o uli{a strimbd .se plimba !an{o. $tii. statea cLr capul p lecat jalnic in jos.Acum strope. bra{ la bra{ cu cucca}1a vulpe. drix !" ! - 50 . stiteau smirni buldogi p rliitiIS5Lti. tinind in laba o micsttnica de noapte. Sa ne grzibim.ului -.. {inindLr I mereu dupa ea. Nu uita si spui : .. gnti{i fieru u ri care cu cite o pdlirie in trei colturi si al'ind in j utr rl ri1trrl u cit eo zr Lr C zgardd cu {epi. care pasea rnindri nevoie mare.i murdari rdtaceau ciini iioirifi plini de scaiefi. la raspintii.li bic Giini.. Vulpea Alisa gopti : plimba cei cart atr setttiinat bani pe Clnpul A{irttrnilor.i gaurifi qi cirpe.i. impopo!onate cu - -. iqi spunea ea lnginduratzr. NiEte capre ' . Guvernatorul ora.

t< I l: G.**. A-.<l i . a t I I'r t -s.r a ai . -. t ffi$ r\f-li ' .*. <&' r€t I I .a.u z Ef. #c r 0. 4!*- t.. + 4' f' r.

spuse in qoapta de trei ori .{ ?ii {' '{'' . cap nu ne-a trecut si ne uitam unde-fi ingropl banii.$titi ce: voi s-o Eterge!i de-aici.t'.Doamnedupa cifiva pa1i.. Dar. pitindu-se dupd un morman de gunoi. Lisa!i-mi singur ni.Doamne dumnezeule. adaugi si . Se agezi apoi sd agtepte plnd va cregte copacul. Se preiacura ca se indeparteazd. r'iri in groapi cci patru bani de aur gi ii acoperi cu pamint. sc motanul.'i prirr . mix.tc. '1.'t. darvulnea. o presara deasupra.. trintira 1a pamint. Buratino sapa la iuleala o groapa. 1 Buratino i. drix". Scoase din buzunar un pic de sare.ix. spuse paze. It fY Yr . lud din bdltoaci pu{ina apa gi stropi locul. .i scirpinl nasul plin de cerneall : I .

n-ai vrea si arestam un hot..teptate o mici bfltoac5. intr-o camerd imbicsiti cu fum de !igari. se aruncard asupra lui Buratino. 1 . miriind fdri incetare. trezit din somn. rusindu-se de ei sa-i spund pentru ce. incit..Poltfistii prtnd pe Buratino $t nur'I ingadute sa rosteasca nici o oorbd tn ?[ dpardred sd Vulpea Alisa i. ai acestui oras. Ham mai departe cd un hot primejdios. Buidogul de serviciu sund indiriit.pornirl spre maidan. Buldogul de serviciu porunci ca ho{ul cel primejdios si fie adus fard intirziere la post. Buldogul de serviciu. pe burtd. asteptind cu ribdare ivirea zorilor. Buratino oaoea din picioare. Dar fi-ai gdsit ! El stdtea neclintit pe grimada de gunoi. nu aveau incredere in nimeni.Hot. din rasa Doberman-Pintscher. pentru ce l-au lnnata t? Cu ce se ficuse vinovat ? Dar cei doi deteciivi rispunseri : 53 . de spaimd. Vulpea ii vorbi cu un giascior mai dulce ca mierea Neinfricatule domn politist . In odaie ndvilird numaidecit doi ciini detectivi. fusese vbzul rdlAcind pe un maidan. pe Vulpea il lamuri ! nume Bura- tino. o ? mars ii pagte pe to{i prea cinsti{ii bogd4^^: cetSleni ralJl. care nu dormeau niciodatd . sfordia din rdsputeri un buldog -de serv ic iu. pdtati de cerneald. dintr-un salt. Detectivii rdspunseri scurt : Ham! . cu nasul intins. viu sau mort. Cei din urmd o suta de pagi ti ficurd tirig. sub picioarele vulpii se ivi pe nea. intr-un galop al lor. Ei apoi. ldtri atit de tare. ba se bi nuiau chiar 9i intre ei ci nutresc ginduri rele.. in rala u ner mese. anume scornit. il apucari de subsuori gi il tiriri la post. Atunci Alisa il lisi in paza motanului gi dadu o fugd pind la cel mai apropiat post de poli{ie.i fdcea socotelile ci Buratino se va duce in ceie din urmi la culcare. Acolo. $i zvirlind in laturi picioarele de dinapoi.haimana ? O mare pfimejdiede serviciu.

Sa fie inecat in iaz. lipitori gi larve de gindaci de balta.. detectivii il aduseri pe BLrratino Ia post. incit galbeni din pamint. il zvirlira intr-un iaz adinc si mrrrdar. Vorrbe! O sa afli la post. hlana I'ulpii si cea a motanultti zburi bucdti-buciti. il tirira in goatla mare aiara din oraq 9i. numaidecit ! Detociirrii ri\nnns.a decit o bucii{ica de zahdr 9i citeva firimituri de prajituri cu migdalc.Vulpea gi motanul.Ham! incerca Buratino si le vorbeasca de tata Carlo SI de pa{aZadarnic niile lui. rl frdl ll l^. Si astfel se rostogolira amindoi pe maidan.-<i mdtasea broagtei il acoperi cu paienleniqul ei verde. ciinele se risti 1a Buratino. Afari cu el din orag... urlind furios : Nemernicule. facind parte dreapti. a motanul se trezi cu un singur ban. . Nu mai era nimic de facut. Buratino chzu in api .er. esti de trci ori vinovat: mai intii eqti o haimana.te galbenii. u ^tita inrleminare. farl si mai piardi vreme. motanul igi infipse ghearele in botrrl vulpii. chiar in rroaptea ace'ea. plin cu broalte. $i-n ltrrnina lunii. Buldogul de serviciu se ridici de lingi masa 1i-l scotoci pe Buratino prip bttzunareNegisind nimic altcer. al doilea n-ai acte. se ficuri nevdzu{i din ora9. . Detectivii il ingfdcard la iuteala. Dupd ce-gi JrrpLriri unul al1uia coastele. de pe inaltul podului. Vulpea il cuprinse intre labe. scoasera cei palru flr)cr ll :-^^-1. si. i. iar ea cu trei. Vulpea :-. . Intre timp. in sfirsit. fri{e. ca o minge. De ciudzi. impar{ira..i pe deasupra n-ai nici de ltlcru.

.

in sfrigit tot felul de vietdli atit de mici. af[a ca cei pafru ga[beni i'au fosf furaft si broasca (estoasa Tortila ti darute.rindunica".tte o chei/a de aur Sa nu uitlm ci Buratino era fbcut din lemn gi deci nu se putea ineca. larve care inghit tot ce le iese in cale. infS..E broascd de mare. . ^t+^ . Buratino se rdsuci pe burtici qi incepu sd Pluteascd.te cunoscu{i pentru prostia 1or. cldn{dnind din dinti : 56 . Buratino se citlrf pe o frunzi de nufdr ceva mai mare. cuprinzindu-qi strins genunchii. incit multd vrcme ramase la suprafa{a apei. ordcdi a treia. incit nici nu se pot vedea cu ochii. ordcii aItal. care plescai inciudat cu tdlpile in apa.ird prin a-l plictisi pe Buratino. lipitori. nimereau chiar ele in gura vreunei larve de sindac de balta. Parc-ar fi un soi de caracati{a. intocmai ca gimnaqtii cind f ac .Buratino face cunosfinta cu [ocu[tor[i iazului. care incotro. gindaci de balt5. u.isie. Toate vietitile astea sfir. Ia mai duce{i-vi 1a naiba ! Cd doar nu-s pisica moarti ! Locuitorii iazului se imprdgtiara.i ingina. ordcdi una oln ele.i cautind sa prindi ceva demincare . scildate in razele lunei. cu loate astea se sperie in aga hal.Are nasul ca un cioc de barzb.ise la lumina 5i se aruncd apoi in apa. Ca sd poatd rdsufla in voie.ul verde de mdtasea broaqtei' curind. Se agezi pe ea. se agezaserd sumedenie de broagte gi priveau la Buratino cu ochii lor bulbuca{i 9i guriie cdscate de uimire.urai in pdienjeni. tremurindu-qi grabite periqorii care le {ineau loc de miini gi de picioare . din picaie insa. Lipitorile i se strecurau prin buzunarele hainufei. Un gindac de baltd i se ca{5rl de citeva ori pe nasul care-i ie. indeob.. Pe frunzele late si rotunde ale nufSrului de baltd. celelalte fiin{e mdrunte mi. cu lSbufele dinapoi asemenea unor r. .unau in jurul lui.or. to{i locuitorii iazului se adunard in jurul lui : mormoloci negri 5i burtogi. Mormolocii il gidilau cu buzele lor aspre gi morfoleau cu pldcere ciucurele de la tichia lui.

apoi se cuiundard repede lna dincul iazului. datb in ap5. Mai adineauri. Dupd cite am inieles din cele ce spuneau. scurtd .sta acasd ri minteda silin{a la inviifitura. ca de piatrS. broaqtele se strinseri roati in jurul lui.i-au amdrit qi tremur pe frunza tucurile lor c5lduroase. nu vi fie cu supdrare. am vrut doar sd fac rost de galbeni mai mul{i Carlo. Cind Buratino. Se apropiard de el una dupi alta. ridicindu-si numai capetele cu gura mare $l ochii bulbucafi. dintr-o Atunci toate broaqtele Vilul verde de mitasea broagtei care plutea pe fa{a iazului se cldtind Ei un cap mare. Altfel sint un bdie{el foooarte bun . gi de care nu se mai temea nimeni. Oricine Etie cd broaEtele au singe rece.ii . Banii ti i-a furat vulpea in in{elegere cu motanul./ Chella de ..bdut laptele si dorm in p5. aPoi gustd in sil5. Buratino fu cit pe-aci si se rostogoleascd in apd. Ai face mai bine sd-mi dai J. s-au oprit si bea apd 9i i-am auzit cu urechile mele cum se ldudau cd au dezgroprat banii.Vai de tine. Nttmai Tortilla. fiin{i fdrd cap. 9i rdmasera nemigcate. dar ar fi o mare greseali sd credem ci n-au inimd.. Broagtelor. da{i-mi sd-mbuc ceva!. lunecind spre frunza pe care stdtea Buratino.. ii aduserl un gindac mort. ca de garpe. citeva icre de rac gi vreo doui-trei rddicini plttrezite' Dupi ce-i puseri lui Buratino dinainte toate aceste bundtdti.La ora asta fetilete 9i bdie{a. pentru tata . o buc5licd de namol.. trecind pe lingd iaz. o aripd de libeluld.. broaltele sdrird din nou pe frunzele de nuf-dr. s-au cam incdierat la impir'leald. se ivi din unde. cl5n{dnind din din{i.. increzdtorule. ci broasca {estoasi Tortilla.i lesne increzitor. Xlai bine ai ti-ai necuratul te-a impins si te duci ?n Jara Progtilor. el. Mo{ul de la tichia bdiatului se zburli de fricd. incepu sa-9i depeno firul pd{aniilor lui nenorocite.i cuminte.sc urt d ! I De ce md cerfi aur c.. Se agezard in gir. Buratino duse la nas mincarea ce i-o aduseserd broagtele.. prostufule. numai eu stau aici asta udi. Din strifunduri. Vai de tine.$tii. spuse biie{el cu . Dar nu un Sarpe se ivise din unde. Inspaimintat. infricosdtor.. minte . cu vederca slSbiid din pricina bdtrine{ii. M-apucd ... lfr ? mormdi Buratino.. spuse broasca testoasd.Ce porcdrie ! spusese cufundard greala.

.i si:inci atit de jalnic. ri dre. Ce-o si rnA iac acum ? Vai-vai-vai I intorc la taia Carlo ? Oi. Ei.Of. c:r ett dau o goana pina in fundul iazulLri poate-oi gisi pe-acolo vreun lttcru $or care s5-!i fic de folos.rut szi-ii Broasca lestoasa privi indelung la lttnir. anrinteasca ce\ra. oi.. Tortilla. spuse ea. ajrrtii-l onruleltrl de parce af fi r. Stai aici. dar fie ce-c-r fi. cA pini 5i brr-ra9- --. $i. se lisi incet la Irrrrdul aper. o[. ! Isi freca ochii cu pumnii .rt rbsplati . 58 . din nou prirri indelung 1a lunii.Ant mai ajLrtlrt cLt tldata un om. otnule!ule. oi ! Ctrm o sa ma te lc suspirrarri in cor: pe asta .+==-=: Sl-.i-a facLrt piepteni din carapacele bunicii st buniculLtt meu. s = ==_=:*: o lnina cle aiutor. Dupa ce-gi trase caprri ca de sarpe in carapace.

{inind in guri o chei{d mica.ti.i broas ca lestoasa aparLr. ticu. Zvirli lipitorile din buzunarele hiinu{ei.tilor.tele .f de sufertnfa st Broasca !cstoasi Tortilla nu-i aritasi: insd cum sd iasi din-l'ala Pro. in fa!a lui. Ruratino fugea incotro vedea CU ochii. Atit tin rninfa' ca' trebuie si deschizi cu ea o ugi gi daczi izbute.Dar eu penlruvrut s5-l ajut ! piepteni d supdratd pe oameni pe vrenlea aceea. cd trebuia s-o bage in buzunar. Deodati Buratino zAri ceva mai incolo. cd-gi lacusera ulte acela .tei Tortilla. Tirziu de tot.i-a bunicdi. de aur. ai grijrl sd nu pierzi chei{a ! ( Buratino fuge din f ara Prostllor inti[neSte un toodra. Multe mai povestea omul acela bdrbos despre cheifa asta..si. te-a r'bzut norocul! Lui Buratino inima prinse a-i bate cu putere Ei ochii ii scinteiari. l-I u mai fi am drit ca motanul gi vulpea {i-au furat galbenii. inotind spre mal.. entru ca-sl ficuserd ptepteni din carapacea bunicului vr L'illea aceea.Broa. $i numaidecit dupa asta auzi un lStrat de ciine. Cind broagtele ii ziriri umbra neagrd rdsirind pe mal. Vai. pe care o puse la pieioarclr'lui Buratinc-r.i celorlalte broagte.Buratino. Trecu multd. gi suspind iari.. n-am Eram tare .i aga de tare. scdpat-o in iaz un om cu o barbi atit de lung5. Stelele striluceau pr in f runzi5ul copacilor intuneca!i. valul verde prinse a se cldtina din nou . Luna pieri dup d dealuri. 59 .optira: 'Tortilla. Tortilla suspini.i ce s-a rnai rugat de mine sd-i caut cheifa asta pe fundul iazul. ordciird toate intr-un glas: -. In cale in alf au stinci colfuroase . dar nu mai mi-aduc aminte tot ce spunca. puse acolo cheija gi. multa \"rreme. ca si nu-l impiedice la mers.tie o taind rnare. Prostu{ule iara nrinte . iar in vigduni atirnau nori de cea!5. se aruncd in apa. Ia chei{a asta de aur. Ca prin farmec uiti de toate nenorocirile ce se abituseri asupra lui.i lesne-crezator.. incit apa ficu bisici. un ghemotoc cenugiu. spuse Tortiila.. mul{u mindu-i cuviincios broa.

Zacea inlins.. Buratino izbuti atur-rci sd deslugeascd un omule{ mic de tot. incit stelele pireau cd aleargd iute-iute pe dupd crengile negre...i cizu drept la picioarele lui Buratino.ternu o linigte Buratino fugea acum a. Buratino incepu sd fugd atit de repede. Buratino incepu sa-l zgil{iie gi-l trase de picior. Lipitoarea. hamliau buldogii politigti . iepurele trecu in fuga drumul. ca stelele alergau qi ele ca turbate pe dupl crengile negre.i in fafa lui. fugarind iepurele. | Rdmii cu bine. O lua gi o puse pe nasul omulelului care zdcea fira suilare. Malvina.dio pentru totdeauna ! gemu omu1e{ul Buratino se pleci asupra lui gi vazu cu mirare cd era Pierrot. Mrrr Prinde-1. nici una nici doud. cilare pe spinarea unui iepure . -printre suspine. Pentru a treia oari. Pe lingd el trecurS. dupi el. dldu din cap. se agezl in capul oaselor. murise de-a binelea. Omulelul cel mic. il ciupi de nas. cu capul spinzurindu-i in jos.i \: ir-r +A d*. Deodata.. Pierrot se ridici indatd.iepurelui. apoi se a. in goana mare. crez ind ni'itsrl-I-1 ne r'. pe drum. luind-o spre povirni9. Malvina. Cind ldtratul 9i tropditul se mai indepdrtard. ghemotocul cenusiu risdri iari.i tinindu-l strins de urechi. i$i smulse lipitoarea de pe nas gi gemu : -.|]': i_ deplind. trecura in goani drumul .Rimii cu bine. Buldogii. ca unul ce se despdrfea de via!5. Atunci Buratino se ciutd in buzunar si gasi o lipitoare rdtdciib. Pierrot nu se mi. Ghemotocul cenuglu san speriat de la pimint.a de iute. neinteles' . Buratino se lipi la iufeald de o stincS. gi ingina cu glas pifigdiat .. pufnind zgomotos pe nas. in bluza lui albh cu mineci lungi.ca. buldogii. se prdbusi de pe spinarea iepurelui . atingind cu capul o rimuric5. a. doi buldogi polif igti din Orasul Prostilor..ham ! le erau plini de riutaie gi nu-l bdgardsdrind pe urmele ochii in seamd nici pe Buratino si nici pe omule{ul cel palid. adio pentli totdeauna 1".Vai. De pe porrirniE prinserd sa se pravdleascd pietricele. se vede treaba cd mai trdiesc ! r 6C .

- :.i..t/a o4 q -r€ { 4 r.. '. T ff t# *-f --1 -"-'-t + (t.n {t' {{ -{ f ...:..{ I liI*Y6(o Te+zE ..:{:!ffi f a r+€ -**h ffi3 jffi /'-H\\.rG: -jal...F i j:..'.

. N-am putut rabda 1i am fugit..tsarabas statea gllra sobei si s gea din pipi.i povesteasci ln soapti: .Du-mi chei{ei de aur I aju!i s-o gisesc pe Malvina. Aseard ietisc ana asta m-a lirit intr-o magaz. Buratino.. caci a fdcut jurimint sa ma prirrdi r. BLrratino il apuca pe Pierrot de minecd si il trase intr. pe rrn crrlcuq de irunze tuscate.Ce?mea ? ? Ai vizut-o pe ieti{a ctr pirul albastru ? Ai vizrrt-o pe Malvina ai cules ! O .Buratino ii cuprinse in rniini obrajii albi ca prairrl de din!i. ll sarutd Ei-l intrebi : Cum de ai ajuns aici ? . Daci-mi .Ai ales pindpicioare. fi-ai 9i gasit la cine sd te gindesti ! Tare prost rna i egti ! ii tdie -vorba Buratino. intr-o noapte vintrrl suiera nehrrn .. asemenea Lrnor balonale galbene si m iro s ito a re. cum poti s-o gisegti gtiu aur ) ce u 5i{a $tiu unde se aflS .. NLrmai elr eram treaz.Cum ? strigl fericit chei{a. Pe tnini-' mi.. Senior Carabas.. ca[are pe rcpure Inielegi tu. Acolo. I.iu sau mort.jurul lui. si o pisiloaga. Brr rat ino. De ce fugeai cilare pe icpure ? raspunse Pierrot. Pterrot pooeste. nu pe iepLrrele cenusirr. ascrrnde-mi cit mai repede. intr-o noapte r.. sp(.ie cu piianjeni.i noapte. Senior Carabas-Barabas mi rrrm:rreqte zi . ili voi dezvdlui taina Buratino..riat in fugareau ciinii.\rai.... uilindu-se . Cunogti taina chei{ei de . Pierrot siri in din miini : la ea.In{elegi tu. El a tocmit ciinii poli{iqti din Orasul Prostilor. Pierrot inceprr -. Buratino.Barabas stiitea la gura sobnebun lt aploua galeata.intul suiera SI . In depdrtare se auzi rlin nou latratui ciinilor.tr\or. dind miorliit. Uarabas... Toate pipugile dormeau. Buratino. Cum .1i ()lndeam la fetiia cu pirul albastru.i ploua cu galeata.cu gdleata.te cum a djuns in Tara Pro.i - 62 .trn tufis de mimoze incircat dc flori.

. pot pune pe ceafa o jumatate duztna de lipitori stra5nice. si mi rca-strd..La dracu'! Nu-rni trebuie nici un Iel de lipitori ! Vino 9i usucd-te la ioc pina n-oi mai putea - : ! i1 Ciorpac - urrt'alti de pescuit pegte nrbrunt.anume trebuie.) 63 .'ir bAtind tare in geam. rrsuc lingb ioc. de linga fe.irat.i deschide u9a. ascultind la u$e... Si ce-mi vad ochii !. LAsa{i-ma sa intru.' -Dacd r.5 doare burta.Sinteu. cirlige 1i ace... inclinindu-se de parca arvd fost irint ditr sale. Buratino il ldmuri irrsd prin semnc pe acest prostinac ci era prinrejdios s-o porneascd la drum pe intuneric.it si cam peltic. intr-<-r noapte. iar la cingitoare ii aiirnau clegii.. dorearn foartc mLrlt si viid cum aratii Lrn virrzator de lipitori rlc' leac. r'int ul guiera.i am bagat capul in cameri. Anr tlas incetisor urr col{ dc perdelu{zi . In incapere intra Lrn om lung. Pierrot il rugb fierbinte s5-l duca la . R. Tare ar maifi vrut Buratino sa se laudc ci acea cheita minunata o Ei ai'ea la el in buzunar. sc impiedica itr barba. pcrntru ca tot mai f inea tichia in gura : tl i : Pr )esslessle. Duremar.spuse el. verde. 1N. Dar. Senior Carabas-llarabas se ridica din fotoliu.. Am aflat taina. de. A.. dar ca-l r'a duce la Malvina indata ce se \ra lumina dc ziua.a doare tarr capul -sau r. Din pricina asta ma cautd Carabas-Barabas cu ciinii lui polif igti. Agadar. rispunse un glas de aiarzi.i incre!ita ca un zbirciog. In miini {inea o tinichea qi un ciorpac. ca nu cumva sa-i scape vreo vorbd. Senior Carabas-Bar:rbas bodogiini .Nlalvina.1tit... tocmai adormisem cind am auzit lre cinr:r. fi .ul de mlmoze.aclar.sA deschizi cu ea. vinziitorul de lipitorr de 1t-ac.. urma Pierrot. BLrratino s[)rrsr] cu glas inabu.. injura. Senior Carabas-Balabas mormai : . Degpe agtzr ai mai poe.. crr o ia{a mici . ca de obicei. dacd r. ud leoarca. Intelegi. Purta pe umeri un palton vechi.. in{elegi.Cine 9i-o fi gisit si umble pe o vreme ca asta ?" eu. ili lua tichia de pe cap gi qi-o indesh in gura.i tiuie urechile. Silindu-l pe Pierrot sd se ascundd din nou sub tLrii.

somnul de dupS-masA. cind ai de gind sd isprivegti cu fdridelegea asta ? 64 .Duremar se intoarse cu spatele spre r.atrd. spune. Pldteam unui om sdrman patru banuti pe zi. parcd ar fi fost de gumd.. Apoi iegea la mal. deodata. se impiedicd in barb5. ascultd. Durentar. Ca si vI rdspldtesc pentru gdzduire. broasca Atunei Duremar ii istorisi urmdtoarea iniimplare : .ti1or.Senior.a dracu'! Nu-mi trebuie nici un fel de lipitori ! strigi Carabas-Barabas. nu-mi mai tihnegte Spune.ai bzigat iar spcmie rie{i -la intreaga suflare din minunatul nostru iaz. cdzu peste lnspdimintatul Duremar. . Dupi ce mlnca SI bdu. Toate celelalte nu fac nici doud parale ! eu gtiu o taind foarte spuse din nou Duremar. r4!. in grdi aritarea aceea.Pe vremea aceea md indeietniceam cu nego{u1 lipitorilor pe care !e prindeam intr-un iaz murdar de lingd Oragul Pro. nepre{uitule !estoasi. Senior. gi el se dezbrdca. l. broasca {estoasd.. un cap de qarpe. sdri in plcloare. intra pini la git in apa iazului gi rdminea acolo pini cind lipitorile se prindeau de trupul lui gol. Prea . Duremar incepu sd mdnince sldnina gi.bucati de sl5nin5 vinzarea lipitorilor.. gata-gata sd-l striveascd sub el gi mugi ca un taur: Duremar.i m-am incilzit. din pricina ta ... iar de vi dor cumva oasele. ceru . cind din iaz se ivi. iar eu smulgeam lipitorile prinse pe el .i pu{in tutun de-o {igar5.. . Ia de mininci sldninl si bea un pahar ile vin. Merge prost cu spuse cl llou. acum sint sbtul . o si vI dezrrilui o taind. . spuse el. ln ziua aceea prinsesem o mulfime de lipitori in felul acesta. ca de obicei. Din paltonul lui verde iegird aburi cu miros de nimol. mare.sint gata si din pun pe Pengi un pahar de vin tru o vd sale o duzind din cele mai stralnice lipitori.ce bunule Duremar.i il trimiteam din nou in apa. ne tulburi apa. in timp ce mesteca. spune mal repede fi-a destiinuit Tortilla. pe care mi-a destdinuit-o Tortilla.1 | SE stringea gi i se intindea. Senior Carabas-Barabas trase din pipd qi rdspunse : In lumea asta e o singurd taina pe care vreau s-o cunosc. Carabas-Barabas holbd ochii. La aceste cuvinte.

. tinindu-$i mereu laba ririicirtd in SUS.. Am si mi rog dr.: .iil. 1i Carabas-Barabas in- -ST :lu l.riirs tr.re.i .. Si broasca se cufrrnila iri ailli. Atunci eu incepui s5-mi bat joc rie i. pe scuri.i cirii ca. ( -ind voi sfirsi de 1. rog' ai putea si 65 li. . br'ascd firiil minte l clr ...Ti-ir. schimonosindu-.. nrrmai si punS mirra pe cheit. dacd te irrr.. mi-a spus.i('rdem tinipril.ia uLt t'l 3 decil r_.i atit de tare chipul. l/.Pe irLndul iazului zace o chei!i lerinei:atI. si ma las pdgubag de lipitori pcntru o biati chei{r.'..Cind ? . s-o irrdirplece pc liroasc:. -lri ga Carabas-Birrirbzis..:r c Ilrt .i-si f aca Iumea piepteni dinir-insa.i broiisca les'toasi obiEnuitS.uil -s.Lt . Cunc. ridicindu-. Dar abia rostise Duremar a ces te cuvinte..Osi zirnbesc cil am sit pot mit i irrrbiclor.tt tt..Omui acela sint eu ! Eu ! Ilu I prra-bunule Durenar.sn "' .. n.il. lipitoriit: ri in bait:r r r. Jrrl cli o i a primi nrrnrai acel om care va izbuti si f:rcd ast_ ir:1. r'incle-o (.i. Eu o s:-r tla alez pc maiul ia zulu i.spiai*sti ? poate vrei sd-mi dai carapiicea dr os in care i!i ascunzi capul si picioarelt:. Sa pornint nullt a iciec it in fara Froitiloi.I-lei. mi-am bdtut irr ala hal joc de broasca lcstori:-ri. broa gte. nici nirnerii altrrl nu va cdpata cheila Icrmt'e ati..a.Dindu-rni seama ca aritarea acea.t iirr . de gindacii ilc ltalt.ii: : tri murdara.sr rrn onl care ar fi gata si facS 0rice pe lumc. iesindu-si din lire. de ce n-ai Iuat atunci cheifa de la broasca testoasi ? Asta-i buni ! rdspunse Duremar. cii pind la urmi.. Broasca .....-.. sii rag ca o vacd rdtdcitd de ci readi. sintem gata sa tc rasplatinr.. iiP 3. zicincir -i . festo asi.r glini tif f .i laba din apa : --" Fac jrrr.si sd nu mai calci niciodata pe aici.inrint cd nici trr. incit semdna acum leit cLr r-rn zbirciog fiert zi..lace iazul . geamanian birrin de rpa.ri jumirtaie de nrugte grase. gi zicind ai:estca i1i v'iri eairitui bdrbii inb Llzuitar 1i nIt1q. ii rispunsei fird teami .r : - asta I cepu sd urle cit il tineau puterile: -.att.lr. dc rnolmoloci.ti sd ne lasi in . A n si le igridu iesc un milion ..tcstoasl se inverzi de ciutla lj-nll 5puse.rroasca {cstoasa..oies. incit tot poporul diri iaz ::ii mi roage sa i-o dau lui. l)uremar.

alergir-rd ia zece pa.. Trebuie neapirat sd pun mina pe chei{a asta | $i cind o s-o am.Te rog frumos. risturnind nigte scaune. M'am poticnit gi am cazut pe ceva moale gi cald. Nici nu mai gtiu cind am fost dincolo de fereastrd r. Iepurele suspina gi o pornea din nou. iepura.. . Clzusem in spinarea unui ie pure cenu. Voi cadea in genunchi in fa{a sfirqit cu noi I 66 . .. cu il sirutam pe frurlte: -. nemernicule ! 51 se repezi sh mh prindd gi sd mi zvirle pe foc. o casb.. .Auzindu-i vorbind aga. sd tocmeascd ciini polifigti. Cind norii se imprdgtiarl . am si virs lacrimi de crocodil. dar se irnpiedici din nou in barba 1ui.i luna se ivi pe cer. Se aflii acolo. continud Pierrot.izui.ag cd se duc in oraEul Progtilor.e1 cu clopotirile inclinate care cum se nimerea' Pe drumul ce ducea spre ora.umeaua care se zgudui toata.. De f ricd.i-am si vir cheifa in broascd. prin vii gi prin grddiniCind icpurele obosea gi se agcza si mai rasufle u1l pic.i cind am sdrit gardul. pe Carabas-Barabas gi pr. care are o cameri sub scard.. S-a noase. iugeau Carabas-Barabas Ei vlnzAtorul de lipitori.celei mai prizlrite broscu{e. se intinse cit era uc iung pe du. Tragi cu urechea. Ehe-he ! Asta-i curat ghinion iepuresc ! spuse iepurele' Pun rim5. vintul guiera gi ploaia bdtea cu furie.si l3 lxmina lui r. o pornirlm prin intuneric peste cimpii.sule. vizui la poalele dealului un or5.' O lua ba la dreapta. In bezna de aiar5. iepurele tisni in sus. Buratino. stind pc frunzele vegtede de sub tuligul de mimoze. cizu. -. l{-am prins cu nriinile de nigte urechi lungi. in{elegi. incit am ielit de sub perdea.. undeva.i. vinzatorul de Iipitori. $i astfel. ba la stinga. hai sd mai fugim ni{el.i in urma mea. Incotro ? Nici el nu qtia. migcindu-. Un fulger despicd norul negru de deasupra capului meu ..Sint pierdut!" mi-am zis. O si pltrund in camera de sub scard.i rniniat buza lui spintecata in dou5.m-a apucat o curiozitate atit de mare.. dar eu md !irream strirrs de urechile lui. Senior Carabas-Barabas m-a vkzul. o sd glsesc ugi{a micd pe lingd care to{i trcc fird s-o bage in seam5.iu. md duc in orag.

cu urechile pleogtite. Pierrot igi siirgi povestirea gi Buratiuo il intrebi cu bdgare de seamS: Dar in care . Insd cind vdzu !i.. purtind cite o banderoid neagri pe laba dreapti.In zadar m-am rugat de el.. doi buldogi cirni.tii. rimase fintuit locului. iepurele prinse sI tremure ca o frunzd in bdtaia vintului 9i abia am apucat si-i sir in spinare..S \:d -'. Iepurele igi pierdu curajul. Urmarea o .a-tfi=. intr-o fugi nebund.nind din orag. Virindu-qi nasul intre lSbuie... cd o gi zbughi prin pidure de-i sfiriiau calciieie. am plins gi i-am cdzul la picioare..zul singur. cd doar ai vd.cu cheifa aiacasd o fi camera aia de sub scard Ei uqila care se descuie . Iepurele nu se clintea.

Buratino.Asculta.rti1or-. Ia uiti-tel lr 5 r. dat noui nc.n. Bulatino nu prea avt'a el chef sa se int.t'd tugd Iar"a tnttz{ere tmpreuna cLI ed sf ciinele Artemort (-iitd soareie se indl{a deasul.p s[]re'J'ara Pro:. Nu ne t.cminitor rrnLii capr de pisicd.larca lrastru. iar :-nirositl de lapte iieri la fttijr err parul alitr./ pierr()t sosesc la Malotna.l rlSa Buratino la Buratino . Ciinele Ar1-r'mon ledca pe prisiri 1i miriia din -ind in cind la nou- -i stelcle zrr-rivile ragul acela. in d. fetifa cu p. ddr stnl tteoolft r . dupa ce ini.rei sa ltiit ? Dupa alte cincispri-'zece secrtrtCc. lluratino.r. uitlndLr-te cunt alerga Pierrot.. Iti venea sd te strici de ris. dar ii era loame. cu soarele. luna De rlbloallc. rru alta. .'r'1'11 Je dcparte sd-i sidile nErile od . dar noui ne e totuna.s p rezece secunde. Darpistaovezi sL:Oase tLl ? S! cheita d in bttzunar o ureche. didr-rra cu cchii 1i tle tasu{a ceii llba. . iar rlt'asupra ltri plutea un nourag ITlic. Buradnl si Pieriot ielir5 de sub iufi. poate it-o sit st bucure. ce zici. intreba el 1a fiecare 6'ln qi. De unde vrei si gtirt eu ? In sfirgit.r. Pielrc. impreunh cu liliacul. Un iiricel de fum se inilfa din itLrrn.irul a{bastru. a:. neribdftor.-r al dealuliti.ra virirrlui stinc<. chei{a s e afla doar in fundul iazului.(-arabas-B arabas il-a tnal a\rut cind sh pomeneasci despre asia. dnpa ce Iugise din casa feti{ei cu pilrui albasinr.irti pc srrb nasul lui Pierrot.rocul ista. s-o intilneascb mai repede pe tr'lalvina. Tu ce crezi ? O si sc bucrtre cind m-o itedea ? De rrnde r.i o luzrri la goani peste cimpia pt care biiefelul o stn-rbitttse ctt o noaptt: nai inainte.rt intrebel dilt tlou: Asculti. Ili.

nu i-au zburat inca sticietii din cap ! Spald-te.11 plltn tJurauno --.Baieli. Apoi se a.. Vizind-o pe Malvina. Buratino spuse. Se agezi la mdsrrla de pbpursi care se afla pe cirdruia p resirata cu nisip gi florile albastre prinserd numaidecit sd se legcne. biir.Dacd feti5cana asta c sd se-aput:e iar sa-nti dea cre. ou irrill p()e 7. rEs-'un:t'Pit'rrot $tii. la Malvina. lluratrnr..f-: 1 tln fls. -. ili zicea in gind Buratino.Ai vdzut. iar in cealaltS. l'iu ptiu. {i I arn adus ! N-ai decit sd-i dai lec{ii de buna purtare I'lalvina abia atunci inlelesc ci nu r. ca vrajit. r'c-lri \'azut la niine i1.. Pitrrot incepu sd se bilbiie Rostea cuvintt atit de lipsite de inteles 9i fird nici o leqlturS. -. -. Era sigura ':a guzganr! il tiriserd pe Buratino afard din magazie qi cd-l mincaser5..ters a ieasi.i le ntai rngir aici.: t. iar Artemon 1e scuttrri hlinutele ctr smocttl de : par din virfuI cozii. ca i-ar fi pLrtut cuprindt dintr-o ciaia pe amindoi biicfii in adincul lor.E rnulti \ireme.mormdi tsuratino.ezari la nrasi. ca ii cunl rrimic: nu s-ar fi intintplat '' Uite.. de cinrl eu nu mtri miininc nimir:. fluturagi! se rotiri deasupra lor ca nigte frunzttlile albe 9i galbene 9i. pe cine din lumea ASIA n-ar da ea gata cu meteahna asta a curdleniei.l ii la fintind ! -. totLrgi. Ochi. nu st-ncurca. Malvina fi':u iar ochii nrari Da-a ?l Atur:ri spune -ne st ni)ti I :r D---^l:-^ pt rez it I 69 . Se Lrita. cit sitrt de iericita I gopti ea gi adauga indatd cu glas de .r rninca. Se spalarS.uk:! cLr prdj ituri. Malvina.. incit ntr face .'isa. Tocmai atunci Malvina ieSi din cisutd lntr-o mini tinea ceainicul de portelan.' uiti asa? ii intrcbi ea.Vai." to1 atunci apirurzi Buratino qi Pierrot Malvina fdcu ocliii mari. spilati-vi numaidecit pt' miini pe dinli Artemon' :rnr miire: 1i riu le i'os.. dau pe qit cana cu lapie 1i p-aci !i-er drunttrl". alit de mari.. curl{5-fi dintii.orii ii erau rogii 9i ttmf la{i de plins. Mai bine tl sta linistit si-ai rnirrc. ca 5i cum ar fi fost o prijituri cu migdale In cele din urma fata igi i eli din sirite: l\\i rog. un co. ilt timp LT Pierrot abia sc atingee de prdj ituri. zbr-r.

bilbiin! : te rog . . apdru o broasci. bucafele de zahir si bomboane. rnai repede ! Daca buldogii poli!iqti il aduc aici . pe cdriruia presiratl cu -:^. holba cu ochii Broasca se ql ei bLrlbui:a{i la toata invalmiqeala asta fi aici peste un sfert de spuse din nou: -ora. ie spuse: . i. de.. s-a dus Maluina.si ridicl ochiqorii fru_ moli spre noura. alb.Sa iugim cit sintem pierduti pe Carabas-Barabas.. draga.a. cici el spila rochiile Ma.AjLrnge. Pierrot incepu sd spuni poezia cu un glas atit de stins. i..Cu ia{a spriji'ita in minu!a ei ginga. du -se Dar n-apuci bine s5-gi sfir. ttl)l F{olbindu-9i la ei ochii bulbuca{i. ca aripa unui Ilutura.Oare n-uS putea l/iala-mi de pdpu.i frin.i! \a lv ina se fdcu la la{d albn. . Crezind ca e gata si-qi dea suiletul.. Artemon latrd p utern ic 9i sari la Pierrot.ul care aducea la infdli. pe care iard. i-a povestit lui Carabas-Barabas de-a fir a pdr despre chei{a de aur. pierrot.i n-are rost sd le mai insir rici. Pierrot.Maivina f ugi si-gi schimbe rochia.are cu un cap de pisicd. scumpa A lugit Maluina. Carabas-Barabas si ciinii polifiiti vor .Llalvina didu un !ipbt. cu gindul aiurea. SperiatS. Ar70 .. broasca festoasi Tortilla. p. n-apuci nici i{alvina sa-l arate cit de mult ii plicrrse ci.i nu pricepuse nimic.easca poezia. deodati.I il ingfiica de guler qi-l scuturi pini ce omule{ul ingaimS.Azi-noapte. iegindu-9i din min{i. N-am s-o mai gdsesc! mea . In schirrb. Buratino sbri ca ars qi inceprr s5-si umple buzunarele cu przijituri. Pierrot turna fiertura din ceainic peste ea pi At alvin a se trezi cu rochi{a ei drigu{a plini toati de cacaci. de parcd vorbea din frrndul unei fintini adinci : $i mci-ntreb plingtnd : Da. deznddijduit. gea miinile 9l incelca si se dea cu capLrl de nisipul cle pe cirare. ca to{i poe{ii.ri sd o pdrdsesc?" rriirei. rosti citeva cuvinte f:iri nici un in{eles.

l- .'f t_rlz l-rtt t /a . t(t I t':t 7t r' ('' oi'." .€7.r.l V* n"E \fi 4 n"i l.7.&" & f .z -.I .J t# et t * . T' 71. r:1 // .*.. I :"2 ( *^ -.f. alva-.€' --T-.V *. U.i-=E../'r 1rfi. a r?e * V4# r it t L\ ir# F \Lr.( (r.

\iaiVlna i. Artcmon.i.. O lupta crfncena /a mdr{Jrned Ddourit Senior Carabas-lJzr12[x-s {inea cle zgarda doi ciini poli{i9ti. iegirri din iarba deasd in cirnp deschis. rinii cu t olrtri gura. irnbricati :. Pu. parci inir-adirrs. iar pe I{alvina. pentnr a-i speria rnai tare.Aha ! ricni el.i cie drirm. 1i in urma lol Pierrot. Si cind to{i. nii-c.e d. Carabas-Barirbas cilca greor ciinilor poli{i5ii. Ugile se trinteau.t' . isi strin:. Ferinclu-se de soare. ciinii inrii{i inceouri rnai ir. r\rtt'nron Lr 1€'r rot qi &lair. r\lal virra siltind pe bocceie.i --. cerceta cll luare-amiuie imnreiurimile . 9i slobozi buldogii.uri" Rindurrelelc.temon ducea in dinli bocceiufa cu t<rt ielul de lucruri de-aie gospoddriei. Nri ldtrau gi nu se uitarr la iuqari. la rrarginea pddurii risiri barba incilciti a riri CarabasBarabas.. alerqind p€' ci'mp1ll dc'schis. cu capul impinat de poezii pri.r. currr. inspaimintate si ele.iaste in lc.ina. Apoi se indreptari in pas rtisLrrat spre [3trratino.areir-.}tie frumoa:.c de nrinte'sindtoasa. oAr'l. Ritiha ii rcipa mci-crr tiin buzLrnarul hzrinei sl I sC lil citrca printre picioarr-:.nvl ic [r. pe care groaza ii fintuisc locului.l Iilr!')s .i picr dLr crimpit ul. putcrc. porni in Irrrnlerr lc-. !-Illl'tin. previiziitoi-. supra.$i acunr. - .e in spinarea lui Artemorr doui bor:celu{e in care sc af lau htcrrrriie r:cle mai trebuincioase. adica Buratino pri.i capul I Sa iugim t. v.i rog! Nu va pieidel.i facd vint. ari IInOU-sr din{i coliosi qi mari _. Vribiile gure)e ciripeau speriate prin tuli.i iringea miinile: .r 1crr. dinapoi ca sd-.rt?i sr zrrirle panrintrri r:rr pitir. frica ! 7a . Cinci ii zari pe fugari. atii der mirrrlri crarr rl:. Apoi. ri dea in hohote. I-Lri Pierrot ii poninci si sr'{inii clc corda ciiirclrri. zburau atingind cu aripile pimintul.lcilm intr-c} ror.ind birbategte in irunte. ci in alta parte.. Buratino nu-. plirr de. Doar BLrfni{a din pod. o agczi dca. crr mira stieaSinl la ochi. Pdrea cd totril este pierdut.

ce veghea singuratic pe cimpie.i incepu sd-l scuiure: jos ! Jos cu tine .'eni in fire. alergind in cerc. striga si urla de acolo de sus. dar cu incip5linare. Buratino. Buratino cu miinile. o prlvea ln npctirA nA lvrarvlna. Buldogii sdrird pentru a treia oari asupra lui.Diorr. cu coada tiriE prin iarbi. chiar de sub nasul lor. o porni razna pe cimp. acolo undc sint iebedele Artemon.ini. incepu sd sarir cln o la stinga. Dar Artemon izbuti si se strecoare indeminare printre ei 9i-. pdsdri 9i gindaci ! Au nar. Carabas-Barabas se apropie de pin.. lncreoln-IaI ca nu mal era nlcl 0 nldejde de scdpare. da jos boccelelc.. ia fata de mind $i fugif spre lac. pe urmcle Iui Artemon. fugeau firE grab5. 'l cu minecile lui lungi atirnindu-i jalnic in lC)s. cu picioalO -. Acesta sdri sprinten in sus. lisindu-i si treacd pe sub el. hotiri{i sa puna laba pe el. Dintr-un salt se aruncar.i asupra lui. t4m in loc.\ -. cd{5rat in r. Sdri}i in apararea ncvinova{ilorl. Buldogii se sucird . voi fiare. Artemon. ba aruncindu-se intr-o parte. scoatc-fi ceasul qi . Buldogii cei cirni se infuriard de-a binclea. Siri{i.i o lui la iugd spre lac. il cuprinse ln bra{e.Pierrot. sdltindu-. Pierrot dupd -Artemonea. ciud la dreap ta. viu sau mort. ^Nlalvina siri jos din spinarea lui Artemon ..i asupra lui i\rtemon. Buldogii polili. Buratino fu cel dintii care-qi r. igi scclase ceasul de pe laba $l-$t desficu funda d in viriul cozii. gi se napustiri iard.manii ! Sa- 9i astfel izbuti din nou sd-i jupoaie unuia coastele si celuilalt spinarea. Miriind indirjifi. In timpul ista.irful unui pin cu trunchiul plin de ri.Cheila de arrf . arunci boccelele rlin spinare.ti parcd abia atunci il zirird pe Artemon. crI 1l Ilnea gura : in ri{i in ajutorul omulelilor de lemn. Aratindu-gi col{ii. greoi.i ugor rochi{a.c. coapsa celuilalt.ilit du. ! - i pregitegie-te de lupta I Imbarbdtatd de glasul lui hotarit. strigd el. gi sI scormoneasci pdmintul cu picioa rele dinapoi. ba ldsindu-i si se apropie.D5-te se prinse zdravdn! de o creangd.i infipse col{ii in ciotul de coadd al unuia l .

.. Aqa de tare scutura Carabas-Barabas copacul. un vultur negru. Zburind foarte jos deasupra pdmintului. curind.. plin de ghimpi.. conul greu zburd deodati de pe creangd si. atunci. pic5. Zadarnic cl5nfineau acegtia.. Buratino abia se mai {inea pe creanga zgiltiita virtos. cdscind 5urd.i. incit conurile de pe crengi se cldtinau de mama focului. care rdsuni ca o tobd. Cei dintii le venird in ajutor iistunii.. ajunse in sfirgit in dreptul unui con mai mare Ei incepu s5-i roadd cu dinfii codita de care atirna. $erpii tot trebuiau si moari curind. I ! Siriti Ne-au incol{it dugmanii strigi din nou Buratino. fie sub Artemon 74 in sus. nu-1 sldbeau de fe. ba gi cu din{ii.cd si apoi slri in lSturi. cu picioarele incolli pe celSlalt ciine dintr-o parte.. nimeri dreptin guralui cudinfi mari. Carabas-Barabas se intinse jos cit era de lung. il mu. din din{i: ldstunul doar nu-i muscd: l'ij-j-j I gi gata. Ajutor ! Snri{i in apdrarea unor bdie{a.erpi. $i din nou o pornirS. il izbi puternic cup ieptul..rele. Dacd te pucnegte cumva un con de 5sta. Era vulturul care ii aducea de obicei Malvinei vinat. fugirindu-se prin cimpie in jurul pinului singuratic. ca o cirpd rogie. vai gi amar de tine... Cunr Carabas-Barabas zgilliia pomul din ce in ce mai tare. fdri ve ste. Buratino rupse al doilea con . trecea pe sub botul lor ca un fulger cenugiu ! Din nouragul asemeni unui cap de pisic5. Iqi infipse ghearele in spinarea unui ciine poli{ist .orbi de bdtrine{e.In ajutorul lui Artemon venird nigte broscule care tirau doi .. spintecau aerul drept sub nasul ciinilor.i poc ! il repezi drept in ca pul lui Carabas-Barabas. . miniogi.i nevinovaf i !. tl risturnd. degi zdrobiti 9i mu. De acolo v azu ca Artemon aDta mai alearg5 gi el. il . Conul pinului.cati. desfici ndu-gi larg aripile lui puternice. ciinele poiif ist se prdvdli la pimint. se inil{d in vdzduh cu ciine cu tot $i cind ajunse in inaltul cerului 15si sd-i scape buldogul din gheare. Artemon gi dupd el ciinii politiqti care. este cam de mirimea unui pepertaE galben gi e destul de greu. - o gurd cit o Buratino se tiri de-a lungul crengii. cu limba atirnindu-i din gurd. Urlind inf iordtor. D5-mi cheifa ! urld Carabas-Barabas.

Flutura.ii aurii . aricioaica. cind pe celdlait. . aricioaica. ne{inind seama de mugcdturi gi zgiireturi. cu pliscul lui coroiat. ii ciocdnea in cregtetul capurui cirrd pe unul. Se propti in coadd gi-gi ariti col{ii. se rostogoliri intr-o clipitd ca ni. urmireau doar un singur lucru : dintr-un salt cutezi^ior si ajungd la beregata lui Arsi-i faci de petrecanie. toate fiarele.ia1iie ior tungi. Buldogii.r. Artemon iqi cldmpanea falcile gi ii jupuia pe dugmani cu ghearele. ca si str5nute gi sd dea afari lichiciul cel otravitor al furniciror. Broscu{ele {ineau gata pregati{i cei gcascd intr-o moarte viteieasci. Ariciul. ..ritate de-ale ariciului si ariceii cei mici. bondarii gragi. cu acele lor veninoase.' . fdcufi ghem. crrdbugii de aur gi gindacii mugcdlori. furnicile pdtrundeau in nirire ciiniror. Veneau in zbor.erpi.ii . zumzdind. ii pdtrunse ln giilej. Cirdbu.minge. ca un sfredel. Fdrd sd-9i precupe{eascr via{a. soacra ariciului. ajutorul lui Artemon siri acum Ei o familie de arici : ariciul. improscindu-le cu un lichid usturdtor pe care-l fabricd numai ele._ Gra'e 9i linigtite. soacra ariciului. gi broagtele ii temon pi trat. doud mdtugi nemd. . pisdrile pi gindacii se napustiri asupra nesuferi{ilor ciini poli{i9ti. negri_catifelali. soseau gi ei. . induplecaserd s5-gi sfirgeasci via{a murind vitejegte. tirlndu-se incet. imbricafi in pelerine aurii. Bondarii .i nemdritate ale ariciului gi ariceii cei mici. ceie doud mrtu.u . Atunci garpele batrin gi orb se repezi cu capul drept in botul larg deschis al ci in elu i 5i. din zbor. hotari{i s_o sfir_ . 75 intunecindu-le vederea. Artemon cel cu suflet mare se hotiri sd treaci la Iupta hotdrttoare. Vulturul.te bile 9i-9i infipserd lepii ascu{ifi drept in botur ciiniror vrajmagi.i mugtele roiau ca Lrn nor des prin fa{a ochilor lor. Buldogii se ndpustiri asupra lui 9i to{i trei se rostogoliri ca o o ridicind putredd.i gindacii ii mu5cau de burta. cimpia rdsuna de scherirXit 9i de ld- $i iati cd unul din cei doi ciini igi cisca botul mare. fie in stcmacul unei berze.i birziunii ii in{epau 9i ei.In doi . se apropiau gi bdrzdunii cei haini. fognind din aripi.

Cldtinindu-se pe picioare.a rffih. infepeni{i. se lipise de trunchiul imbibat de rigini. \r 4{ .i lucru se intimpl:i gi cu celalalt ciine.il .'. Buraiino. /.I =-{/ -. se sprijini de trunchiui pinulLri.i4 . ochii i se fdcuserb cit ni. luat de vint.'l tiiltl:l (l ' .\l(frt' w Acela. Viteazul Artemon iegi invingdtor in lupti. inabuEindu-se. Din pricina loviiurii pe care-o primise in cregtet.J /-.it.l/.-zrE ---Za- l. sa-gi smulgd din gura lui cea mare conul cu ghimpi. in gitlejul ciruia pdtrunse cel de al doilea qarpe. vizu atunci cum ca pi- . se zvircoleau acum neputinciogi pe phmint. 76 in virIul pinului. 'tt't.. nrugca{i gi zgiria{i din toate parlile. cocolat drept tul birbii lui Carabas-Barabas.ie cepe. In vremea asta Carabas-Barabas izbuti. Amindoi ciinii. in siir.::'* ! q/("-44 --- \ 1. Vintul ii resfira barba. de ame{eald...

Siri jos gi incepu sd alerge roata in jurul gi. albasire. senior carabas-Barabas.Buratino cobori atunci pe o alti strigd data ! : creanga ! . priveau voioase. pe cea Ce-a patra {inind-o in sus. Pe cimpul de brtaie rimaseri cei doi ciini poli{igti. la feti{a care plingea amarnic. rdmisese . in cleznidejdea ei. recitindu_i poezii : 77 . Din departare. ca s-o caute pe Malvina gi pe pierrot. pe o moviliJd umedd. zburind prin stuf aris.i {ipete dezniddjiluite: Artemon gi Buratino isi vindeau scump pielea. cldtinindu-se.. in trei labe. se lui Carabasdupa bdie- Barba i se incolScea 9i ea treptat in jurul trunchiului. . mi-e frici ! suspina llalvina.rald5" in stufarig. Doctorul in gtiin{e de pdpugi.Mi-e fric5. incleindu-se in rrginS. se auzeaLr ratraturi indirjite . Inconjuri o o in t ln pe$tera Malvina gi Pierrot stdteau . cd nu m-ai prins $i nici n-ai sd md pnnzl vreocopacului. in{esat cu aripi de libelule $i cu lintari usca{i. ciufulit tot. Arte'mon.se pocni cu nasul de copac. Pierrot incerca s-o linigteasci.l f Scindu-i ln ciudd -- Sic. Barabas intinse miinilc sd-l inha{e tel.am nedumerite. .i el pe loc. dar Peste capetele lor se intindea un piienjenig des gi ocrotitor. carabas-Barabas . Buraiino scoase limba la el . gata-gata s5-1 apuce cu degetele lui incovoiatc pe baie{el. acoperindu-gi f ata scrldatd in lacrimi cu o frunzd de brusture. a ciror via{i nu mai pre{uia nici cit o ceap_d degeratb. buimac. moqule.i fugi spre iacul lebedelor. Apol mal alergi dati jurul copacului qi incd o data. Ei cind nu mai avu ce sd se incoldceascd. cu barba lipiti de trunchiul pinului data copacul. dar '.chiopata in urma lui. Pasdri mici..

Omuleiii furd nev o i{i si-i oblojeascd rEnile. Nu-mi pasd nici de vulpe. parci fdrd sd ia seami la bucuria Malvinei gi a lui Pierrot..ina igi frlngea miinile.. feti!o. credinci<. . nici de ciini poli!i9ti. m-am siturat de tine. Vintul adia r-rsor orin stufig. bdiatule I Ntai bine fd-mi rost de o frunzd proaspdtd de brusture.uroaie.se aruncd zdrobitd cu fa{a pe muEchiul verde. hirtinit bini. iar trr. nici de motan. In urma iui gchiopdta Artemon. Venea pesemne Carabas-Barabas.or gi incdrcat cu boccelele.. ocolind lacul ca sd ajungd de cealaltd parte. Stuful fu dat la o parte gi deodatb apiru Buratino. apucd-te de coada lui. Mah.rsul Artemon insd Echiopiteze rdu de tot. pe qi ca celdlalt mal al lacului. Vara-ntre. pe mooilild. zgomotul gi fiPetele din depirtare se stinserd. Deodatd. Sub rdddcinile uriage ale 78 . gi Noi.i cu gura pind la urechi.agd-om sta Singurei.. cu nasul in vint . avea sd-i in. vdicdrindu-se : Se gtii cd Artemon gi Buratino s-au prdpidit' s-au prdpadit. cd asta e ciuruitd toatd qi udd leoarci. nici chiar de Carabas-Barabas ! Ptiu ! Incalecd pe ciine. croindu-gi drum cu coateie' prin stufirig. Mi s-a urit. bdiatule... In sflrqit se auzi zgomot de Pa9i... Tocmai cu mine gi-au gisit sa se misoare ! spuse Buratino.Stam moaililo Cu flori minunate Galbene $i rogii. Hain din fire cum era. tnmiresmate. S-o pornim la drum.f ace pe amindoi qi s5-i bage in buzunarele lui fdrd fund. Cind ajunserl cepn sd schelSiSie sd faci un popas. $i Pierrot se frdminta fdri nici un rost in jurul ei. gi lumea Toatd s-o mira Malvina bdtu lnciudatd din picior. Malvina gi Pierrot nici mdcar nu indrdzneau sd-l intrebe ce se-nt?mplase cu ciinii poli{iqti Ei de ce ntt mai sint urmiri{i de Carabas-Barabas. $i el porni voinicegte peste mu.

Dintr-o cimd.unui pin ce cre$tea pe un delugor pietros. iar apd aduse doar pe fund. Buratino. aEeza{i-vd la mas d I In tot acest timp. sterge-o gi adu apd din lac I Pierrot porni ascultdtor.i lingea cite-o labd qi apoi o intindea Malvinei. dacd ne-ai scdpat purtat bbrbdtegte. omizi. cu buzele strinse.Repede. in zbor.. Deasupra f ocului puse la fiert cacao cu ap5. dddurd de-o pegteri Cirari 0occelerc ln pc$tera gl tot acolo se tiri gi Artemon. ddd u din umeri. broscu{e. gindaci. Nu trecu nici un minut Ei sosiri. pe drum pierdu lnsd capacul ceainrcului. siltind pe burtd. Buratino fdcuse pansamente.. Viieazul ciine i. Pierrot le finea Ei Malvina lega cu ele labele rdnite ale lui Artemon. lui Buratino ii pieri graiul : Na-fi-o bund ! holbd el ochii la fetigcana atit de dirzd. trlalvina ie.Sd nu crezi cumva..i din peEtera gi batLr din palme: --. Dar acum nu se mai putu stdpini gi zise cu glas de om mare: dacd te-ai luptat . care trosnea atit de tare. pleca gi se-ntr.u!5 veche a Malvinei. Dupi ce-l ooloJ lra gi-i puserd termometrul. fluturi mari inclrcafi cu polenul florilor. Artemon adormi liniEtit Buratino spuse: --.i.. fdcu la intrarea ln pegteri un foc mare. se aQezare Pe perefii pegterii. iar mai apoi broscu{ele.Flutura..Mare belea pe capul meu cu binecresculii dqtia I Aduse singur ap5. cb de Carabas-Barabascu ciini gi te-ai poli!i9ti Ei i-ai invins. cu aripioarele desfdcute.rarse cu un bra{ de tulpini{e uscate. Fluturagii. De uimire.Malvina. incii crengile pinului inalt prinseri si se clatine. venird omizile $r grnoaclr ursuzl orn gunoaie.. Malvina ticuse. egii acum scutit si te speli pe miini Ei pe dinti lna inte de masd.. . poticnindu-se gi bolborosind felurite poezii. Buratino spuse : -. apoi tot singur adund vreascuri 9i conuri de pin. tirindu-se. Buratino spuse: -. 79 .Pierrot. fugi de cautd vreascuri pentru foc I Xlalvina se uitd cu d ojand la Buratino.

ea . SA nu cadd tn Gindacii de gunoi rostogoleau in bulgdra. Neastlmpdrala prpdzd o pieptdnd pe . in timp ce-gi aduna firimiturile din poali. drdguto ! $i.Asculti. cisci alene: he-he-he si se indepirtd cdlclnd leginat. ca un ghemotoc pestri!. motul ei cel rosu care i se zburlea de cite ori gdsea ceva de mirare. cu IJtrsLr r<r.i tot gunoiul de pe jos gi-l zvirleau afard din pegterS. Piaptdni-md qi f5-mi buclele ! Uite ce zbirlitd dar . Dupd masd. Ap5ru 9i un bursuc somnoros..use: - 80 . Buratino SI Pierrot. ba chiar gi gitul. ca o ra{5. lislndu-i-se pe nas.O broagte noi. DupS ce le curitd. care semdna cu un purceluq. ii stoarse p_uf ina pastd de dinti. Prinzind intre labe omizile cafenii. aduserd porniri Zece un crap lucios ca oglinda.. sdltind spre lac. Broscu{ele tirird Ei ele crapul-oglindd inapoi in 1ac. O omidd albi . . ca se nu se ?ndbuge. cd-i e1a tot una unde-l duc broa$tele. .Pe cine sd pieptdn ? mine. In loc de oglindd. le stoarse de pasta cafenie gi o lntinse pe incilldmintea omulelilor.. nevrind. care-l tirau oe anproare.Vtalvina gi-i fdcu buclele. drept in fala Malvinei gi. incepurd sd-i toarne ap5 din ceainic pe botigor. vrind. igi spdlard miinile.i grasd se tirl pe fruntea lui Buratino si.. sfirrr !. ! Gata. Lui apoi cu grijd de pe p erets un fluturag 9l presara polenul de pe aripioarele lui pe ndsucul ietif ei. Veni in zbor Ei pupAza -^^l-: I rx voioasd gi neastlmpdratd. si atit de gras gi somnoros. nevrind. Abia atunci le dddu Malvina voie si se ageze la masI. Proptirl crapul in coadi. O altd omide se 9i apuci sd frece dinlii lui Pierrot. ale lui Buratino gi ale lui Pierrot. zburd din pegterd.ca s-o impodobeascd gi ca pdmintul ce s-ar flrimita mincare.Pe sint ! spuse Malvina. Vrind.sp. trebuia sd-9i cure{e dinfii. drdgufo.ochii oglinda unde-i ? bulbuca{i ziserS: Atunci broagtele cu aducem . apoi cu ajutorul cozii lustrui ca oglinda cele trei perechi de ghete : ghetele Malvinei.

ridicindu-gi mhigorii frumoqi spre tavanul peqterii.Sint Se tiri pind o desficu cu din{ii gi scoase o sticlufi cu cerneald. bui sd-ti pun doud duzini din cele mai bune lipitori.. Pe fruntea directorului teatrul ui de pdpugi risirise un cucui rrrare 1i roEu. se auzi un trosnet de crengi gi vocl groase. qi carabas-Barabas. Dar nu se-ndura si-si plriseascd tovari. El mormii: mine tot trebuie pentru scris. Sd continudm lectia.Cbcll! de !t'r . In timpul lutpei. .ii nepu tincioqi gi ciinele bolnav. fine tocul a.i lnclr:iati .c.ter5.. Prin fa{rr: peEterii trecurd Duremar. in boccelu{i ! gemu Artemcn. spre fluturaqi fi. niNi.Ei.Buratino. vinzdtorul de lipiiori de leac. penarul. cotro vedea cu ochii. Va tre. data trecuta ne-am oprit la dictare. Deodatd... prietene.departe. abia tirindu-Ei picioarele. caietul gi chiar un glob pimintesc mititel. Cind totul se sfirgi. bine te-a . Buratino se hotaraste sd afle cu orice pre( de Ia CarabasoBarabas taina cheitei de aur Duremar gi Carabas-Barabas trecurd incet pe lingd pe. in'rildtucitd gi incleiati de trunchiul oinului. vinzdtorul de lipitori se pitise de fricd lnir-un tniiq. da'pe ceafi mai potcovit bdiatul ! spuse Duremar.Ba nu-i la boccea... nasul ii era umflat Ei toatd barba numai smocuri . Oftind gi scuipind intr-una el spunea : N-aveau cind sd fugi prea . ll . . agtepti pind ce Artemon qi Buratino se fdcuri nevdzufi prin iarba deasd. Trebuie sa iie pe aici rlrdeva. Lui Buratino ii venea s-o zbugheascl din peqterd Ei si fugl in -Nu prin pe pddrrre.N-am la adevdrat I ce-mi ici. barba lui Carabas-Barabas.a de strins gi degetele atit de aproape de pe. cu mare greutate. cd o si te murddregti de cerneald I spuse Malvina.cu rdqind. gi abia atunci se apuci sa smulgi. t460 8I .

nu-l ai pe Pierrot ? Eh ! el doar si spund poez ii e bun !. cu glas rdguqit. ori pier cu tofii ! -- Eu vreau totugi sd aflu cu orice pref de in ce loc se afli uqifa pe care trebuic s-o descui cu chei{a de aur. Directorul teatrului de pipuqi qedea 82 ..i neasemuit.. dadu cu ochii de ei. $i lucrul acesta ne va aduce fericirea. qi. cercetind cu de-ambnuntut fiecare tufiE Ei scotocind pe dupd fiecare movilifi. Dupd ugi{a asta cici s-ar gisi un lucru m inunat . s5-l lase oare pe credinciosul ciine singur . nu - Fugarii se pitird in fundul pegterii. Pierrot. Igi croiau cu miinile drum prin iarbd. Curind. la Carabas-Barabas Mi-e fricd si rimin fdrl tine.O sutl de mii de draci ! Hai s-o pornim ctt mai repede po lrrnra nemernicilor dlora ! Caiabas-Barabas Ei Durentar pornira indatd pe urmele fugarilor. aga cum vorbesc de obicei riufdcitorii invechifi in rele. oblojit din cap Ca si i se vindece rinile.i fird ajutor in pegterd ? Ascungi in fundul pegterii. cu briceagul. Dar ce. siri Pierrot.. Ca un leu am s-o apir pe Malvina. sb ascundi intrarea peEterei cu crengi.Carabas-Barabas se puse p? urlete: . lui $i Bravo. Buratino. sd-l hrineasci in somn. mormdi Carabas-Barabas f urios din cale-afar5... Pierrot gi Malvina se slituiri vreme indelungatd in goaptd gi hotdrird sd agtepte zorile. Pe nemernicul de Buraiino am si-l tai bucbtele-bucitele.. .Ce-i de fdcut? Sd fusim? pini-n picioare. Dar Artemon. Tu nu mi - cunogti lncd. Buratino spuse : Nu $l nu ! Ori scapa cu toiii. dar trecu prin minte ci omuletii de lemn s-au adlpostit in peEteri Ei cd pe deasupra au mai aprins gi focul.. ciinele trebuia sd doarmi doudzeci qi lratru de ceasuri in gir. pen tru o mai grabnici tnsdndtogire a lui Artemon. lo Ydzurit fumul ce se indlta la rdddcina bitrinului pin. de mult trebuia si te porti aga ! Buratino o lui la fugd pe urmele lui Carabas-Barabas 9i ale Duremar. mi-e fricd ! scinci Malvina. dormea somn adir.rc..

4 / W f {d W {/2r* {r W .f '!'\ \.

.pr malul riului. lnvirtind la flacdri frigirile 9i cratitele. dar nu se putu sthpini ei-i ciuguli din palmi Senior comandant general. pe sub aripi. 84 co- .a osphtdriei. rdspunse posomorit Carabas-Barabas. hodorog bdtrin.Eu unul aE minca pe loc urr purceluE lntreg qi o ri{ugte.noaptea Urmirirea nemernicilor s-ar putea prelungi pini Duremar. 1De departe se auzea cum ghiordie zgomotos pintecul lui Carabas- li Barabas Ei cum piuie trist stomacul gol al vinzdtorului de lipitori de leac. loftind galdgios glinile la ospif -. tiptil-tiptil. dar ca s5-gi ascundi neqtiinfa.i Duremar. se lnCrepii fan{oE spre ula deschisi a ospitdriei. iar Duremar punea pe cucui o comprese din frunze . bun de supd I tipd stiplnul la -f5cindu-i vint cu piciorul. eu trebuie sa pitrund in ospdtdri* rlar ii-r aqa fel. te rog. sd faci bunitatea si md duci pini la vatrd I Ne-am lnieles ? - Co-co-co-co I De fapt nu in{elesese nimic. pitrunse in bucitdrie. spunea . trebuie neapirat sd ne intremdm. Buratino ll cuprinse de pene. pitinJu-se prin iarbA ca sh nu fie vdzr-rt.Servi{i. scormonea pdmintul cu ghearele. care gdsise pesenne un griunte sau vreo firimifd de piine qi.1-a trei pegti1ori". . cos.t.. prietenii se tirirri spre ospitdria . macn$. Am sd md pitesc dupd minunata dumitale coadd care strilucegte in toate culorile. chiar pind Ia vatra unde trebdluia stdplnul cel -- Co-co-co-co ! cirii gi mai rnindru cocogul. Dar Buratino. Buratino se dddu pe lingi un cocot mare. tlrziu. iar dumneata. lncit stipinui s5 nu bage de seami. chel al ospdtiriei. senior comandant general I ! Cocolul se uitd aspru la biie{eiul de lemn. Piei de-aici.Co-co-co-co Buratino ii intinse pe palmh firimiturile unei prajituri de migdale . $i aga. ajunse acolo lnalnlea tul uaraDasBarabas . pereche de Cu chiu cu vai.ie. gi i se ascunse dupi coadd.Senior. :icuturindu -gi mindru creasta ro. cdci firma se vedea bine de pe delugor. Aproape de u.

Cot-coo-dac deznddijduit.:k . pe linga picir_rarele stipinului gi sc piti dupd un urcior mare de lut. Q) /i7/t i^:41 ii. I Cot-coo-dac I drept in ficu ulifd. inclinlndu-se adinc in fafa Buratino se virl ln ulciorul de lut 9i se ghemui acolo lor 85 . mar.ucf-*\ . In aceeagi clipd. cu un frpil la giinile care dideau semne tle cocogul. Buratino se strecuri.^^t^{ v.t4!.. se auzird glasurile lui carabas-Barabas 5i Dure Stlpinul ospdtariei le ieqi inainte. nT/t @ o" . zburd spaimi.r. . pe furi.6'?:. {in tli (lt( E 714 sl-iui^. gi apoi. -+4t.

Am eu aici doi fldcii dibaci. nu trebuie sd vd ostenili ciutindu-|. Buratino..Minti I Ia sI-l vdd ! $i Duremar lnfulecau acum un purcelug bine e gol. de perefii urciorului.Vinul piciorugulporcirie .Nemernicul ! Aga gi meritd.. cd doar gtia de fuga omuletilor de lemn: Senior. spuse Duremar.Sd-mi iasi buboaie pe limbd gi si md sece junghiul prin gale de vd mint. Nul SI Carabas-Barabas izbi cu pumnul in masd.Am sd-l agez pe Buratino ia aqa in palmd. spuse el lduddros. Urciorul ln 86 . Carabas-Barabas zise cdtre stdpinul hanului : toarna-mi dsta e o din urciorul de . Stipinul ospitdriei ridich atunci urciorul tsuratino se propti nu lunece in jos. . scotocesc ei toatd pidurea 9i vi-l aduc incoace pe Buratino. ca sd se topeascd riqina lipiti de ea. Urciorul e gol . Sugind cu poftd un piciorug de purcel. intdri Duremar. seniore. -. n-ar s strica sd-i punem niscaiva lipitori. iar stlpinul hanului le tot umplea paharele.Daci-i aEa. ! care se afla Burati no fu agezat intre directorul teatrului de pdpugi gi vinzdtorul de lipitori de leac. Dar inainte de asta. ln coaie cu toatd puterea. rdspunse stdpinul. dupd ce se seturd de bdut. la iufeali.Buratino afla tatna cheifei de aur Carabas-Barabas fript. de ell -. igi rdsfird barba la focul din vatrd. am sd-i chem . Peste capul lui Buratino incepuri sd curgd oasele gi resturile din iarfurii. ca sd gi-l risturnd pe masl- -* Vid ceva negru induntru ! striga rdgugit Carabas-Barabas. yi cu palma cealalti o s5-i pocnesc una cd praful o sd se-aleagI. urciorul acela . Carabas-Barabas. .i pini mai sorbili un pahar. Se bigd atunci in vorbd qi stdpinul hanului. .Senior. sd-i sugd tot singele. ia aritd spre mai binein care se pitise urciorul colo ! $i cu de purcel. pune-l pe masS. o si aruncdm in el oasele.$i eu vdd ceva alb. Mai intii si-i iau chei{a de aur.

nenorocitule. i se invinefi Ei gi se . I ci..i ! $i de cum imi aede burba. cum tremurd la u. Iar pe oiala lui Eu Mult aestitul Carabas. MLilt temutul Barabas ! Rege sint peste pdpu.a fac un semn . Am craaasd noduroasd. gi pentru cE se cherchelise incepu sd cinte tdlpile cit 1l finea gura : Prichindelul meu'norod E de lemn gi-i cam nerod. . $i poporul meu de lemn Smirnd std ioacd. Buratino zise atunci din fundul urciorului : . Bani.Cine-a vorbit ? Tu ? . Impletitd-n . stdpin am fost Si eu rdmtn. f mpletitd-n $apte cozi. tn buzunare. nu eu. unde mai pui cd mai trisese gi la misea Fafa zbirci de fric5.Dezviluie taina. Chiar ..i cea mai ardtoasd. spuse Carabas-Barabas... strund. dezviluie taina ! Carabas-Barabas rimase ca trisnit : apoi pocni din filci Ei se holbi la Duremar: '. intinzindu-gi . ca o smochini uscaiil 87 cine zice sd . Se-ncouoaie ca gi iarba.Atunciavea obiceiul dezvilui taina Duremar si creadd in tot felul ? de lucruri tainice.uria$eIin fa{a focului. tn ouzunanu tndte.apte cozi.-Cu glas plingdref. nu glumd Uite ici. Cu craoa.Bine Cheama-fi fl5cdii.sitmi adund.Nu. .i - Ah..

ifa ? guierd glasul... dar nu izbuti nici mdcar sI se-iirilte.. el strdbltu ca o sigeati camera. nu te mai scoli de-aici.. lui Carabas-Barabas tine dintii. Numai sd taci. lii spun. Carabas-Barabas scoase zece bani de aur din buzunarul vestei: spune. se afld pe masl. tipi din nou.i motanul Bazilio..un ochi. 88 t!rclor. Glasul rdspunse : . Duremar lunecl sub masd. prelttng. sd taci t Eopti Carabas-Barabas. Carabas-Barabas incercl s5 sard in sus. zece qalbeni..qh ne mi$clm din loc.Iati banii I $i acum banii de citeva ori gi oftd din greu. li Vulpea.. Uga se afld ln odii{a bitrinrrlui Carlo. dupl ce numird dadu pe din doud cu motanul. de parc5 ar fi..Taina broaqtei {estoase Tortilla.. ascunsi de vatra zugrdvitd. qi el aritl spre vulpea Alisa . iar falca lui Carabas-BaraDe spaim5. Iatd flicdii. ci stipintrl hanului intrl ln camerd. unde-i Buratino ? . Senior Carabas-Barabas ne va d5rui. sdrmaniior de noi. Ceee feeel dee ta-i-i-i-nd r snuse el bilbiindu-se. ieqi in curte qi se ndpusti spre cocosul care cerceta mindtu. iar noi 11 vom preda in schimb pe nemernicul de Buratino. . fird . Ah ia rosti aceste cuvinte. e chiar sub nasul dumitale. senior ! Oameni de nddejde I Pentru bani.it ] lar e sd {i-1 aducd qi pe dracul legat fedele5. care se opriserb fn prag. nenorocitule. glasul tainic din fundul urciorului. Carabas-Barabas apuci urciorul - . ln 5i-l izbi cu furie de podea. dgtia-s t-.suflat vintul prin horn. lntr-o noapte de toamnd..In timp ce se uita la el. has atirna jalnic in jos. Dintre cioburi Ei de sub grdmada de oase sdri Buratino. cind 'cu . Las' c5-fi spun. Vulpea igi scoase de pe cap piliria ei veche qi ficu o tnchinSriune adincd. ^ . Unde se afld ulita. un gindac mort. lnceDu sa-l clan- uezvalule talna I ca de nu. ardiS cu laba cdtre masd: Senior. unde se aflb u. cind cu altul. In timp ce tofi rdrndseseri cu gurile cdscate.

igi desfdcu arioile qi o lud la goand cu picioarele lui pintenate. carne de supd I li strigd Buratino.... Carabas-Barabas. fird sd in{eleagd nici de data asta nimic.-r=e__=: _ ---_=_=__:_ .. Buratino se idsS tirit de el ca lntr-un vlrtej.. doar hdt departe. Cocogul. peste drumuri.Chctlr dc . pe cimpie. 1460 89 . +_:__. 7 a 'l{. luindu-se pe urmele iui Buratino.. cocogul alerga cit ll tineau picioarele. Dar cum tofi qtiau cit e de scurt la minte. l1 .-. nimeni nu-l lud ln seamd. dealuri 9i cimpii. l)ar oricit se uitau. spre pidure.. nu-l zdreau nicdieri. venindu-$i in fire' tlEniri din cas[..-.lt 'i14tr vj tL Tu m-ai dat de gol. Duremar qi stipinul ospltdriei. Acum ia-o la sdndtoasa cit te fin picioarele ! $i Buratino se prinse cu amindcud miinele de coada lui de general.e .... ?.. ridicln' rln-gi ameninfdtor nasul.

arunca!i in cirucior impreund cu boccelele lor si p-aci le-a fost drumul. prietenii tii au fost lega{i.i cheifa de aur. Abia acum igi didu el sear'a cit de 'mult igi iubea prietenii. Lingd capul lui. strdnuti pi{igdiat de trei ori gi spuse: oarb6.Luali-i pe nemernicii d9tia. dar urechi foarte . cu ldbute trandafirii . o movilifi de pamint sfirimicios. Buratino didu in sfirgit drumul cozii lui rdvdgite. pentru tntita oard tn oiala lui. iata . gedeau vulpoiul. in timp ce-qi ficeau datoria I Ridica{i-i 1.. Brr ratino ar fi dat pind . numai si-i mai poat6 vedea. Guvernatorul a poruncit asa : . nicr Artemon ! Pe jos se aflau doar doui zdren{e. In locul acesta s-a oprit un carucior oi. nici Pierrot. Iarba efa Dr azoala de urme de rofi. abia mai fugea. se indlta deodati. Erau minecile camigu{ei lui Pierrot.Sinttras de nigte am In cdrucior bune. $i porni de unul singur.Buratino. prin frunziE." Btiratino igi ingropd fafa in iarbi. 90 . din care iegi o cirtifd catifelati. e cuprins de deznadeide.ul cu mintea scurti obosrse .. I-au zvintat in bdtdi pe cei mai buni politiqti ai mei. Inima lui Buratino prinse sd bati cu deznidejde.tera De jur lmprejur erau imprdgtiate crengi rupte. dar ptnii [a urma toafe se sftrsesc cu bine Coco.ului Progtilor. . cu pliscul cis<'at.Ham !" s-au repezit in pegteri gi am auzit induntru mare hdrmilaie.i detectivii. Le ridicb. "Fdra ind'ia1d ca prieteniimei au fost rdpifi r s-a sfirgit cu ei. fie 9i de-o sutd de ori. guvernatorul Ora..i pe.. sfigiate.Ia-o din loc. Mal vina n-avea decit sd-i dea oricite lectii de bunicuviinli. Pegtera era goali ! Nici Malvina. fdrd zgomot.. Nasul i se infipse adinc in pdmint. generale ! Intoarce-te 1a glinile tale. spre 'locul unde se vedea strdlucind lacul lebedelor. poeziile lui proaste. Sdri de pe delugor SI se uitd sub riddcinile sdunoase. . iar pierrot n-avea decit sd-i spuni.. Iati 9i pinul de pe delugorul pietros. ueleclIYlr au raspuns: .

se pr5. FIrd a sta pe ginduri incepurd si se calere in salturi mari pe urcugul repede. Coada lui. drept in capul Vulpoiulu i-guver n a tor. trecu de lac qi ieEi in cimoia cu iarbi deasii. In spatele lui stdtea vajnicul Vulpoi-guvernator.inat. iar molul i se tira prin praf.lul buratino sa ramlna lnllns pe Jos cu nasu I in pdmlnt ?! El siri cit colo Ei-o lui la lugd pe urmele ro{ilor. Vlntul ll prinse intr-un virtej pe ugurelul Brrratino. el indeplinea slujba de piritor pe lingi guvernator. lat in filci Ei cu ochelari de aur.ctia La ce i-ar Il IOIOSII una gi bun5: trebuia sd-gi scape cu orice chip prietenii. Jos. il aruncl de colocolo. de pe caprE gi. care. oblojit din cap pinl-n picioare.a. zdri iazul murdar in care-qi avea casa Droasca {estoasd Tortilla. dar . ugor ca o rindunicS. cu lina numai zdren{e. Ajunse in sfirgit la prdpastia in care se rostogolise cu doud nopfi mai-nainte. Pe caprl gedea un nrotan gras. numai pielea 9i osu[. In urma cSruciorului pd5eau cei doi clini detectivi DobermanPintscher. DeodatS. luat a. Descrise mai intii o curbd in aer Si at fi nimerit. qi adulmecind deasupra prdpastiei tichia albd a lui Buratino. fira indoial6" in iaz. Pierrot gi Artemon. - z|riri asupra capului gi. in negtire.rt it i era ficut din lemn.a. pentru cI era un fricos le. fird veste. lnainte insd de a fi ajuns ei sus. gi-1 lSsi si cadd tn cdrucior. atirna din cirucior. Fugea mereu. il rdsuci ca pe un titirez. dacS nu s-ar fi amestecat vintLr I cel puternic.i un ticElos. care nu mai avea unde si se ascundd $i nici incotro si fugi. cum . sub ocrotirea mStusii Tortilla. Pe drumul ce ducea cdtre iaz cobora un caruclor lras de douh oi slabe. fugea a. cdzind intre brusturi. igi ridicd miinile de- Motanul vili cel gras cu ochelari de aur. il invirti. Buratino. detectivii iqi ridicari boturile in vint. N-avea nici un piatt. acoperit de mdtasea broaqtei. se preficu . Peste boccele erau culca{i Malvina. se aruncd de pe piscul cel mai inalt in iazul rnurdar. odinioard atit de frumos pieptinatd.

ba chiar tare rumeni. cu boccele cu tot. Primul detectiv. se flcuse nevdzut de parci l-ar fi ?nghifit pa mintul. cu cozile intre picioare. ridicindu-qi botul tn vint.Ai-ai-ai-u-u-u-u-u I Apoi amindoi o luard iar5gi la goand. se invoird si spund cd pe ciru rn sc intimplase o minune gi cd Guvernatoruf fusese ridicat de viu. dar nu putu sd-l sirute din pricini ci bdiatul avea nasul prea lung. . il vdzurl leEinat pe motanul cel gras. Sc. Se tiri apoi pini lingi brusturele unde ziceair Malvina si Pierrot.. dupd cum se gtie. Maivina il imbrS{iEd pe Buratino fdri sd spuna un cuvlnt. gi didu buzna lntr-o vizuind de bursuc. ulle. Iugrr6 in Ora.Vulpoiul-guvernator fricos nevoie mare.ceau omuletii de lemn 9i ciinele oblojit de la cap la coadd. o rupse la fugd pe povirnig. 92 .ul Progtilor. pudra albi i se scuturase de pe fafd gi se vedea acum cd obrajii lui erau la fel ca ai tu. Toate astea se petrecuri insi atit de repede. scheldldiau piini de jale.r. In brusturi zd.i veCeau gratiile de fier ale inchisorii. slobozi un schel5liit prelung de deznidejde. Pierrot gi Arternon chzurd. scotociri peste tot. IJUraIlno i ncepu sd se piplie incetigor: picioarele gi mlinile Ir erau intregi. Dar Vulpoiul-guvernator nu se zdrea niciieri I Tocmai acela pe care detectivii trebuiau sI-l pdzeasc6 mai dihai ca pe lumina ochilor. pentru cd simfeau de pe acunr loviturile de bici pe spinare . Ajungind in fa{a cdruciorului rlsturnat. Dar a nimerit prost cici bursucii.ro cind. nu prea sint bucurogi de astfel de oaspefi gr le fac reoede seama. in ceru . spenale. n-afi fi apucat nici mdcar sI vd numdrafi degetele de la o mlnd. lncit voi. turor. Minecile lui Pierrot erau rupte pind la coate. ie fiplnd. dragi cititori. in ciuda dragostei lui pentru poezii. Malvina. ra sturn ara cdruciorul. gindindrr-se ce minciuni si-ndruge la postul de poliiie. de-a berbeleacul nrintre brusturi. le dezlegd frtnghiile 1i-i puse in libertate. Ciinii Doberman-Pintscher coborird povirniqul ln salturi man. Umili{i din pricina neputin{ei lor. A1 doiiea detectiv flcu la fel. Pentru a-gi scipa pielea.

mi-e rugine.. Cu toate micile ei metehne.S-a luptat ca un leu ll cuprinse apoi pe Pierrot de git qi-l sirutd pe amindoi obralil. n-ar pus ei mina Malvina ti tntdri spusele . O sd les5-mi dai niie Cllnrlc DOlnaV. Daci . a.. Malvina era un tovardq minunat. venifi la mine..a. cum era. Sd fugim I Pe Artemon il vom tiri de coadd dupl noi. Duremar chicotea . la lipitori.ului. copila9i. Destul acum I Nu vd mai pupafi atit. nu seapucarieEti inci prea slSbit. merg eu gi singur.i-l tirirri : ! dupi ei pe povirnig ln sus. Dar nici nu sd urce pina la jumitatea porrirni.fi spuse el cupe mine ln r.Deasti dati insri nu mai aveau nici o nidejde de scdpare. vd clintifi. .oblojit tot. .cheifa de aur. iia nu mi-ar fi pus piedicd. ofta . Vulpea Alisa ii andta . Da{i-mi drumul.Asta-i bund chiar amenintdtor.M-am luptat vitejeqte. igi pterse iute lacrimile gi prinse sd ridd batjocoritor cdtre cei care-i aEteptau sus.i Durcmar. spune poeziile dirt sA murim.a c6 lncepu *A-i ademeneascd pe fugari . Ha-ha-ha I chicoti Carabas.. $i chiar dacA ne esre . Pierrot o strinse pe Malvina la picpt. lui Caraba:Earabas li era greu sd mai coboare pinl in vale. le porunci Buratino.i leneg nevoie mare.u laba pe fugari. ciinele. Iar tu..Nu sd primim moartea cu voiogie. ca pe culme apiruri Carabas-Barabas . iar motanul Bazilio i. cd a.i peria mustatile $i putdia I .dtunca oriasci. mormdi Buratino.Nu. indoindu-gi degetul lui lung ci1 un cirnal . sd rizi cit te-o fine gura.. To{i trei il prinserd pe nenorocitul ciine de coadi . hoiirit se-$i vindd clt mai scump pielea.ecii vecilor. : \"'' .o voce groasa.in iaz..Venifi la mine.. poate. lald cd-mi iese in calc Buratino igi fdcu la iufeali planul cum si scape de primejdia ce se abdtuse iardgi asupra lor. ll VOI .i el in vlrful povirnigului : Senior Carabas-Barabas. tale cele mai proaste.. Pierrot. Gras din cale-afard. Malvina.

vino mai renede la mine.. aici lui Carabas-Barabas zbrrrh o cof Deasupra capului oia n a.. --ac de grdsime joc Ei mdi....inat. Lui Carabas-Barabas ii fdcu vint cu umdrul.... iar Drrremar isi ridici miinile uscate spre cer. -oezi bine ! Carabas-Barabas e un fleac. va spun drept.. iar pe motanul Bazilio il zvirli cit colo. batirrdtr-si <ie Carabas-Barabas..Pierrot nascoci numaidecit o poezie gi o striga in gura mare. Pe vulpea i\lisa o croi pe spinare cu mdciuca. cu un glas cit se poate de neplicut: De uulpe mie mild C-o agteaptd bdful. pocnindu-l cu cizma. Barabas. sinitos ? Hai. Drept rispuns.uiertnd. mai repede. Jinea in miini un ciomag noduros. holul. aici. d5-te jos. butoi dc berc iara berc. I 94 . Cit despre Duremar cel proslottac E un neru. barba plin cu prostie. Hei. Buratino se strimba in fel 5i chip. fiul meu.r ..Buratino. directore la teatrul de pipugi. Carabas-Barabas urli infiordtor. mi-e siLit. nizdrivanule !. se aplecd privind in vale spre locul unde se aflau omulefii de lemn qi strigd bucuros: -.it. niai repede I In virful dealului aplru bitrinul tata Carlo. In tirnpul acesta. ..Aici. Vulpea Alisa zimbi acru . r'ino-ncoace sd scuitt drcnt in ia iumulitd. Eqti teafEr.rind tare: " tr{ai repede. Dupi aceea. cu sprincenele iniruntate gi cu minecile suflecate. iar lui Duremar cu cutul. l)ar deodati trecuri in zbctr: iastunii.Dati-mi voie sd le succsc gitul obraznicikrr astora. Iar de Bazilio. O clipi numai si totul s-ar fi slir. cui mai i-e fricd azi cle tine'?. croncS.

.)r*{ i *..t/ + ./ .*r t _$1:6W..2" iTt_'' r tfl*o t rtt i gfiffi.r*lt I $l't ..ffi ii . .ffi..'": ...*:-tv.A . .. +o-h*ffi. ..r' -/ r l%zev\\ .W ) ! ..fft'j r'-f a t {./ffi./r--n/s {'- 7.:i':.'itli.{t /. ou' '. (.W'Y"..ti#{fr.ffi ryiffi. /r' y.f ) >.** ("''' { .7 . / {'' .ffi&S y-&.'/ lr .b' t{fit #* [r-Y'"'f'a/F hFjry{tr&{ t( -/ ( I ./d -f -.o4 ry. r. tt( .

urcd anevoie pind sLrs. Ehe-he! . Barba ii atirna jalnic" ca un gemotoc de cil{i. Iata Carlo ii lud pe rind in brate. Tata Carlo ii rispunse aspru: Vai de capul tdu I Om bdtrln gi cu cine te-ai lnhiitat ! Cu nigte : ' - 96 . neastimplratilor I $i-i bdgn pe toti in sin. cu capul intre umeri gi cu ochii holba{i. Recunosciiicr. se rostogoli de-a rf*ra. ajrrngind intr-un loc mai povlrnit. Pierrot gi Malvina se cdldrard indatX pe coastd in sus. ridicindu-qi poalele paltonului verde. in picioare. unde dirdu dc Carabas-Baraba s: stdtca {intuit locului. Buratino {isni gi el din sin noi fdrd ciine nu mergem acasi. se opri si *e apleci asupra nenorocitului de ciine. ameninjindu-i cu degetul : .de la mine . Ma/oina. i{la plin de ciudd. Cobori cifiva paqi.Vd ardt eu voud.. Vulpca Alisa se strecurd tiril prin iarba deasd qi de acolo o rupsc ia iusd. Dar deodatd. rbsuflind greu din pricina poverii. nici o vind.-o sd fie cam greu. cu sprlnconele incruntate. din pricina loviturii primite. Duremar. dar acun. credii-rciosttl Artc'mon ridici botul si-i linse nasul lui Carlo. din cind in cind se tot oprea.i el. Ei.. Dar papuqile sint ale mele. bolboros. ii bigd in sperie{i pe nemernici. cobori dealul. cdzind in iaz cu un plesciit asurzitor. rdspunse Carlo.Tatd Carlo.u dcasd. Motanul Bazilio zburase cit colo. bodo ginind intr-una : Eu n-am nici o vind.i Il ridica pe umdr ca pe un sac qi.Buratino SC infoarce TN sf?r. la vreo zece pagi. treaci ! . Dar. Carabas-Barabas rdmase locului.. tndoindu-se de durere. cu capul vlrit lntre umeri. tmpreund cu tdta Car[o.. ca un cauciuc de bicicletd gdurit. Nu isc mai vedea decit virful urechilor. cu un ciomag in mln5.ul vostru. Ei acum plr.O sa-1 duc cum oi putea pc cilelu. Buratino. . Pierrot si Artemon Ivirea neagteptaid a lui Carlo.

ile inapoi ! -. {inindu-se la trcri pagi in urma lui Carlo. iicindu-le pleciciuni 1i arritind cu amindoua miinilc fripturiie ce sfiiiiau pe vatri. pe la spaie. sco{fnci capul din sin.ul de pinzd al teatrului de p5pugi. Asa au mers ei qi au tot mers.Nu omulefii. Carabas-Barabas. nici micar nu se clinti din loc. cu Duremar. cu motanul gi cu vuipea ! Pe cei mici ii asupregti. ce jale ! Oi. Acolo.Vai. l@ 97 . of. iar deasupra pilSriei in trei co[{uri roiau mustele. neclintit. intr-o pia{d pustie.ine iie. de strajd un polifist.ti mai hain d ecit un crocodil.La trci pe. Dupi ce-. r'ai. ii .i.. plictisit 9i de cdlduri.ti. De cdldurd gi plictiseala. cu sufletul la gura sd audi rdspunsul lui Carlo. scrldat de soareie arzitor. dragul nostru cocos ! Carlo se urcd pe un delugor.oii". cerindu-i cu tot dinadinsul sd-l aresteze oe Carlo. aduse de r. Dar tu un director bun qi ttn nm r"rr cnflci t: ^^ fi dat inapoi e. de culoarea nisipului. il urma pa3 cu pa. incoace gi incolo. infelegitoa re.Pune-fi mina pe ho{toropit furat papugile ! Dar poli!istul. Vinde-mi-le mie ! Buraiino. carabas-Barabas sdri atunci la er. de unde putea vedea marea. ncmailuindu-l in seami pc Carabas-Barabas. cocosul cu coada smulsi. ru.. intra in ord9el.'si. statea. doctor de pdpuqi! $i Carlo porni pe drumul ce ducea spre oras.rr c.i tot de acolo ziri orSgelul cel vechi. Carabas-Barabas il apucd deodati pe Carlo de guler. incolo si incoace. Gdinile. brlzdattt ici gi colo de valuri mai intunecate. E1 rlspunse hotirit: I Dacil ai ii fost Lt-d) . 5i acoperi.pungagi cunoscuti de toata lumea... 1n pragul cireia stitea jupinul cel chel.Da-mi pipu.s. pleoapele i se inchiseser5..i uili ca -si se aucli in toati pia lz' ! Mi-a .Pcntru nimic in lume si nu i le dai ! strigi Buratino.ini. tt . --. povestind plin de minie pozna lui Buratino. prin fa{a ugii se inviriea. Trecuri de osplt|ria .i viri barba in buzunar. mustd!ile i se pleogtiserd. bolborosi: de galbeni i{i dau peniru . tot cu capul virit intre umeri.tineau isonul: -. Carabas-Barabas.O sutar\lalvina si Pierrot asteptau pipu.Cbei{a dc a. Nu tr-t dar qi nici nu !i-i vind I Cara-te de-aici I Carlo cobori dealul .

se apropie de casa in care locuia.i il agezi pe pat. o si tnchidd ca pe un cer. mai intii de ciine. Apoi i. iar in buzunar nici o le{caie. cel mai bun prieten al regelui. 98 . Tati Carlo. Eu sint senior Carabas-Barabas. Carlo dddu din caP : Fiule.nind cu bastonul in caldarim.i tmpreuna miinile cu dezn6dejde: -.i. Malvina se porni si plinga in hohote. drdgu{ele mele pangli: toate au rlmas printre brusturi... ia birdi{a Ei smulge pinza aceea gduritd de pe cu{e Derete. te rog.Rochif ele mele I Pantoiiorii rnei cei noi. iar Pierrot. directorul vestitului teatru.. pe fundul ripei 1. igi freca fr untea cu palma. afari de Buratino. bocd. . ingindurat. $i de ce {ipi la mine I zise polifistul. vai ! se caina Carlo.Vai. ciuta s-o impace bdtrinul Carlo. vdzu cA rdnile ii erau aproape vindecate. oftd Artemon.Dar tu cinc eqti ? intrebd alene polifistul. trece{i indatd la sodlat. vai. doctor in gtiin{e dc papu. Am sil ies in strada sd spun poezii . dar cA bietul de el nu se putea miEca din pricini ci era iihnit de foame. tata Carlo.qi sint gata sa mi lupt cu to{i ciinii din oraq ! . pe masa.. cavaler al Nlarelui Ordin..i am sX string de la trecatori o grSmadi de bani. gi-i agezd unul dupl altLtl.. dupd aceea ii scoase din sin pe Buratino.Nu-i nimic. erau abituti.-. EI insd zimbea Eiret $l se tot tnvirtea. mi-e sd nu dormi la Politie . de parcl n-ar fi stat pe masd.. il didu jos de pe umeri pe Artemon . O farfurie cu terci din fdinl de oviz qi un oscior cu maduvl. N-am in casi nici macar o firimi{d de piine. vezi. Mai spre seare dau eu o fugii qi-ti aduc toate boccelele. In timp ce Carabas-Barabas se ciorovdia cu el. Bdie{i. dacd faci una ca asta. Dupi ce desfdcu cu grija pansamentul de pe labele lui Artemon. Malvina spuse numaidecit Tati Carlo. -. nu fi mihnit5. Descuie apoi uga odlifei lui intunecoase de sub scard. pe Malvina gi pe Pierrot. ci pe un titirez' Destut cu viicdreala ! spuse el sdrind jos 9i scofind ceva din buzunar..etor ! te Toti.

-==-- ==-r--Cu nasul in iint. .i imi inchipui ci este un foc adevdrat.si mi .se face parca mai : cald. citre ccaunul din vatri $i catre dira de fum. duoi ce se scir 99 . si pripidim un tabiorr atjt de minunat ? iarna ia el . zugrivite toate pi: bucata de pinzri I'eche. i{i dau cuvintul nteu <le piipu5a ca vei avea c u rin un foc adevarat pe vatri. Rupe pinza.ma uitde ce. Tati Carlo. incit tata Carlo.-:==:--=ai :- :==--"-:--. ci in ceaun fierbc intr-adevir o ciorbi de miel cu usturoi. Buratino vorbea atit de r. fiule.--_-:. un ceaun adevarat de iuci si o ciorbi fierbinte. arata citre vatrd.l hotirii. Carlo se miri Dar .

Era o ri nespus de cilduroasS. tati Carlo. U. innegrit de vreme. Insi carabas-Barabas igi ficu loc cu coatele. ba dimpotrivi rimisese . Pierrot. infesat cu rnusculife moarte. care se deschise incet.Dar asta-i spusepoza lui Buratino Buratino.cel viclean. pina dupa ceafi . pe bitrin u i ! Carabas. Indata se auzi o melodie vioaie . nici $tiam eu. Carabas-Barabas intrd ln goana mare la primarul ora. se afla un pdienjeni. Bdielii fluierau asurzitcr qi zvirleau dupd el cu mere puirede. dupi cun..neti mici Tata Carlo impinse uga. des. Carlo rnituri inceti. spuse Carlo.a asta micu{a gi chei{a ei de aur.aloni /o0 . arestafi-l pe Carlo. numai in pant. Dupi ce scuturare bine praful. un omule! cu un nas lung. Deschide. Carabas-Barabas o lud din nou la fLrgi pe stradi. nu se gindise la aga ceva. la drept vorbind.tim.nind din din{i.. .In numele regelui din Tarabari. scri.. de parca ar f i cintat o f la. scir{iind. lui cle. Viri chei{a in broascd qi o r5suci.or paienjeni. tata Carlo pi chiar flimindul Artemon strigari to!i deodatd: chiar . A/talvina.tele qi ciocanul pi incepu sa desprinda tabloul. risfirata de vint.i grabi{i qi numaldecit il auzir\ pe Carabas-Barabas urlind.i el cu gura cdscate. Tocmai atunci risunarl sub fereastrd niqte pa. Iatd gi cheia ugilei.ului.i clatina din cap ntormiind.Barabas patrunde SCdTA in odarfa cle sub Dupa cum gtirn. iar la mijloc un omule{ czrre juca. cu toate cd. Sa vedem acum ce se ascunde in dosul ei.au fost ficute de mult de un meqter tare priceput. In ceie patru colfuri erau cioplite figuri zimbitoare. qi la ora aceea primarul. in spatele cdruia.i foarte pl5cuti. se agi{a de nasturii qi umbrelele trecatorilor.-sul si abia atuncj dadu cu crchii de o uqd micu{a din lemn de stejar. Ilarba lui.. \rizind ci n-o scoate ia capit. zadarnic cdulase Carabas-Barabas sd-l induplece pe poli{istul cel somnoros sI-l aresleze pe Carlo.

1 % . .i:: 'q.j. r1::: 't) ' }}^ r fr. :'.r-'!!: t u &li' tf i\ - \- C -5 -u2 \'1-" -t \ ') -<F - '@ 3* l-C- t ..i ! I ..1 I . '.\ \'il II II n tll It t f 'l .'I .:.i.. *i'tt . il E il I >*l=*= :< - ril rr. .itl r| .1':.l .\ H- '.

oic.i trandafirii. cei prtru vajnici nnliti<1i naviliri in odaita cle sub scarii. c..r' nirni'iri.|i-l pe acest preacinsti+.au numai fase murdare si pinza pe care efr. El rni'a furat irei din cele nai brrne p2pu.rl 'tlaiiii nu r:l<. linga f intina lisnitoare. Cinimpragiiate iecul cel dulce se stinse. Artr iost batjocorit.Ca si nu nrai lrrngim vorba.li rr r bas-Barabas striqa iirrisi -. ' Cine a crrtezat sir-5i bati joc de un orian ? intrebi primarrrl.r zu gravita v atr a. insrilit de cei patrLi polit iqti. se repezi intr.In nutrtele regeiui din l'arrabari.ufict la locuin{a 1ui Carlr. iar nasul i se pierdea intre iaiciie grase .rre si dea foc .erzi s:i uscatc'. batrinul Ilalnetar Carlo..r:-icliita... Penlru a-si intari sprrsele. orian si procedali cum se cuvinc" ln numc'le legii I Carabas-lJzrrabas. a resta 1i . /Carabas-Barabas se arunc:i in genunchi in fa{a prinrarului . batut. atita s-a jeluit si a 'indrugat la r.scurti.ct.a cadi in papLrcrrl primarului. patru pol iii.tii se opintir:r cu putr:re.diriia de sub scari zacr..i. siisiata $i mt. dirdu porunci celor patru polifisti de sub tc. iiira intirzierc.. Caraba. labliile prrtrede ale ugii zburara din !i!ini 9i in ziing:rnil lsrrri:itor cler : abii..ijn ir eret r:.i sl rcum vrea sa dea foc vt'stitrrlrri nreu ltar. . El coborisc cel Cin urmri 1i ugif a . si incenu a striga: In nrrmelc regclrri riin Tarabari.pe acest hof 5i n''1 rncrnic Lraf llSi: eiir lllt lllitlJ I I : . tedea in gradina.ezafi sub un tei.trtttl. monade.no . intittzindu-si lacrinrile pe ia{ii cu barba lrri . Atunci Carlr- otoliti. -Cel tnat invt'rsrrnat dustnan al nlcu. Ei se racotea cu li- $ase rinduri de barbri avca primarul. Tn spatele lui. incit prinranrl.r'f rasrrflind a ner.-*-Barabas scoase un pumn de galbeni qi i lasa .ru ! E in . In r. pac I se inchise in rurma lui. spcriat din cale afara.i : Urma.un .u r 1o. a. incepu sa urle cit il trnea gufa: 'Sint urr an nenoroi'il. furat. 1a inchisoare. piecirrdu-5i r-errrl trecea preigui uqiiei tirinr:t'ie r.i sa je-fuiasci tot orasui daci nu-l hiigati.ti amiri{i nu mai pridideair t:u rlestupatul sticlelor cu limonadi. spargcfi u9a I Polifi. Naviilirlr in otlrriir: t'!ti:rr trt cli p11 t'in tl (.

netar. qi urmafi de tata Carlo. Pierrot.Bum.. Irlacira ei pilpiitoare arunca pe perete umbre mari. alttrl un cucui in cap. UnuL avea nasul julit. pesemne. bdlir din picioare 9i racni la poli{i. Bezns cit de ne'ntreruptd. Buratino. gi incepu sa loveascd Carabas-Barabas i5i fdcu vint 5i se izbi cu spatele de u5a. Om ajun.rarele. Infuriat peste mdsura.. Pierrot gi Artemon. de piatrS. care se fdcuse nevizut prin perete. cra tra bum in ici. ca iotdeauna. In pdmint tat n-om intra..in Carabas-Barabas se repezi 1a ugifa tainicd ea cu pumnii 5i cu pici. unul pe celSlalt. 105 In iimp ce Carabas-Barabas se tdvdlea ca un turbat... ca si ntt izbucneasca in plins.i puteai sd vezi cind capul ciufulit al lui Artemon. de fric5. insugi necuratul venise in ajutorul bdtrinului fla. . r\lalvina. coborau sub pimint pe scara dreapti. USita nici ca se clinti. Fie scsra cit de-abrupta. urlind gi vaicdrindu-se ca un ttrrbat. Teamd nu mi-e! Ce-or sd-mi taca?. smulgindu-9i .. Carabas-Barabas i1i smulgea barba de ciudd gi se tivilea pe jos. Dar upa ! pornirii intins sd-l goptird I .dar simburele de lumini nu rlzbea si lumineze bezna in care se adincea scara.Nu peAici nu-i lucru curat Ifdcuserd ei gi in numele legii. In oddita pustie de sub scar5. Ce giisesc et tn dosul usi(ei {ainice barba de iurie.ge undeua !. Malvina se ciupea intr-una de urechi. bolborosea tam-nesam poezii de-ale lui: Pe pereli umbre tot joacri. bum. dar totul primarul oraqului cI ingtiinteze ci. spargef i ula asta blestemati I Poli{i9tii se pipiiau de zor. .ti : In numele regeiui din Taraltari. Tata Carlo linea in mind un capdt de luminare. cind mineca lunga a lui Pierrot .

SC

si

Buratino o luase inaintea tovara;ilo r sal, iar tichia lui albi de-abia mai zdrea undeva, in josul scarii. Dnrrdnti sr' uuzi un luicrrt. ccln ca ZLL, rostoqolindu-se . | ., |.|.\|1.' ^| numaidecit dupl asta, glasul plingare + dl lui Buratino rdzbi pina\ I ^l
|
:

la ei

virtej negru.
fip

Ajutor ! Intr-o clipiti, Artemon, uitind ca era rzinit ;i fldnind, se repezi gr risttrrnindu-i pe ,tulalr,'ina ;i pe Pierrot. o porni in jos, pe _sciri, clr ur:
Se auzea cum ii clSnfane din{ii

Sarifi

!

It.

in quri. Pe urmi

larasl izbucni

ur.,

Apoi se asternu Iini;te; doar inirna ,.\talvinei ticiia ca un ceas der.teptitor. O raza mare de lumina scalda dintr-o datd sciriie. ir 1a cira lumindrii din mina lui tata Carlo incepu sd paleasci. strigir - Privi!i, privi{i incoace ! cu tare Buratino. Malvina incepu sd coboare iu{eald scarile, mergind de-a-ndirir-' telea; dupa ea sirea Pierrot, iar cel din urma cobora Carlo, indoit din ;ale ;i pierzindu-si mereu galen{ii pe drum. Jos, acolo unde se sfir;ea scara cea abrupta, ;edea Artemon peo platformi de piatrd ;i se lingea pe bot. La picioarele lui zicea sugru mat guzganul Sulara. Buratino sfi;ie cu amindoud miinile pisla putrezitd care astupa o deschizaturd in peretele de piatrd. De acolo se revdrsa o lumind alba

strd.

Se strecurard cu to!ii prin deschiziturd gi dintr-o data razele soarelui ii izbird drept in och i . Ele cideau din tavan, printr-un ochi de geam rotund. Razele acestea, in care tremurau firicele de praf, dansind necon, tenit, luminau o incipere rotundi cu pere{i de marmurd gdlbuie. In mijlocul ei se afla un teatru de pinu;i nespus de frumos, iar pe cor_ tina stralucea, ;erpuind, un fulger aurit. De amindoui pdr{ile cortinei se indl{au dour turnuri patrate, vopsite in aga fel, incit pirea' cladite din cirimizi mici, ro;ii. Acoperigurile {uguiate, din tabla verde, scinteiau puternic in soare. Pe turnul din stinga se vedea un ceas cu acele de bronz, iar pe
104

/( / i ttl\
/
\

\---

_-1
I

ltt

t

lr
I \

\

: .-' .

,

..-,*_*t

\.__-_*

K.

cadran, in dreptul fiecirrei cifre. erau pictate chipuri zimbitoare de fefetife si ba ie[ i. Pe turnLrl din dreapta se adincea o ierestruici rotunda cu geamuri in multe culori. Deasupra acestei ferestruici, coco{at pe acoperilul din tabla verde' gedea GreierLrl Vorbitor. Cu gurile ciscate de uimire, se oprirA in fa{a acelui teatru minnnat, ;i atttnci greieragrrl grii incet ;i limpede: Ji-am spus eu atunci, Buratino, ca te agteaptd primejdii mari ;i intimpldri inspaimintatoare. Din fericirc, totul s-a sfirlit cu bine. Ar fi putut insd sd se sfirgeasca rdu..' A1a, vezi 1... Greierul Vorbitor avea un glas sfatos, batrinesc 9i pe deasupra parea gi suparat, pentru ci fusese cindva lovit in cap, cu toati virsta lui inaintat-a, de o sutd de ani. 1n ciuda bunita{ii lui inniscute, ntt putuse incd gita obida nemeritatd 9i de aceea nu mai adiriga nirnic: nrilcI din mustdcioare pentru a-gi scutura parci praful de pe ele 9i -rc strecurd incet, lpdeva, intr-o crlpdturi parirsitA, cit mai depatre de zgomottl I lumii. Atunci tata Carlo sptlse Si eu care credearn cd o sd gasim cel pu{in o grimada de aur gi arginiI Cind colo dau peste o jucarie vechc si atita tot... El se apropie apoi de ceasul zidit in trrrrl. bdtu cu unghia pe cadran qi, pentru cd intr-o parte a ceastt lui atirna o cheifa intr-un cui, o
:

iuh

Se auzi un tic-tac puternic 1i acele se miscari. Acui mare se apropie de cifra douisprezece, iar cel mic, de Ease. Inauntrul turnrrlrli se auzi un fi;iit gi un ;uierat, iar ceasul suni tare de lase ori .. Intr-o clipitd, ferestruica cu geamurile colorate din celalalt ttlrn se deschise ii ea; din ea filni o pasire pestri{i, miScindu-se pe un arc si hhiincl din aripi. $i pisarica ciripi de lase ori, chemincl I-a noi I l.a noi I La nr.ri I Lr noi ! I-a noi - la noi I Pasirea se ficu ncvizutS, ferestrttica se inchise 1i incepu sd cinte o ilalneta. Cortina se ridica.. Nimeni, nici chiar tata Car1o, rltt vizuse vreodatd un decor mai
:

;i invirti ceasu1...

irumos.

iniafila o gradina. Prin copSceii cu irunze aurii ;i argintii ,rirliru qr:rrrrr. milcindu-se pe un arc cii o unghie de mare. IJn copdScena
1c6

.l.i cAprioarele iLr gira iir citli-se. gi ilvind in fruirte Llrrulr corrriie. i'ducintl la iniali5are cLr cr riirtrila rtdrgatd. un rirs de cati iea.. r\sa trecu cant un ninut.o? er cJ ..ui ciprioare. ciuguleau merele Prin poienila. Cu gitul intin:.l! +t-i^ n^Lii lt lul nllcl il tal aruncau acunt o cduirLirrra blinda.-. Prin irttuncric. saltindu-se in viriui picioarelor. A. in mers leginat.i mereu trompa 1n care i.r coarilele. ^l Llr ri... Pe fLiirrlalul deccrului apdrurd uisle nori stravezii. ritrd pe rind.*i altceva apdru din laturi.lor. mingc .railr..nL.i infricosator. tinindu-se numai 'in cozi. \JL \esLrieritul crocodil apdru . Veni apoi elef antul.. prictcnul coplilL. Pe o alti lianl se legina o familie de rnaimirtc. Dai Artetnc. Ultimul trecu. de parci un arcuq trecuse peste strunelc unei viori.b.el era podeaua .lo crnm. Graurji antutir. Ridicat pe labele dinapoi..iirca o boniboana de soia.rcii asupra lui cu un latrat. iar copacii dispiruri Drin deschizaturile tainice de srlr c.i L. Deodata soarele se stinse.... trecri.icit un garpe boa adevdrat. Artcmon se arur. paurrii .incircai cu mere.i inapoi de coada.i nrarc decit Lrn bob .a trecura.in banui cA qo rtroritc. ioarte murdar..s1.le hrisc:i.pt si bun ia suf 1et. aninralele silbaticc'. iar ire Linir ciiu eie era incoi. cl.l sl mtrll ia el.. miqcindu-. treceau felLrrite ani ma Ie salbatice. Din trei sarituri. iiiinclu-l cit mai departe de scend.'lilrdau dr-. fiecare din clc rrrr rni-. trecu in iuga i' g.r. impungindu-se ci. scuturindu-se de zor.cenci. apoi un soare rosu risari deasupra pustiului nisipos.-. trecu in goand Ieul cu coama lui stufoasi qi. t:u toate ci nu era mai mare ca un motana. r. ceva cobori de sus . iar irr aer iilfiiau fluturasi atit tie rnici. Cirlr]l ilri arculii irrIipt irrtr-r. Sub copaci se plirnbau pduni care. nrl lmpuilqa iiu il::':\'ill.e -[rt'cLr in )iiiluri : rl . Din dreapta qi din stinga culiselor sc iviri dintr-o data liane aseniarritoare unor Ecrpi. tar tata Carlo cu greu iz-buti sa-l irag. paru totu. pri iea u li vazLi{i. . -. Apcri se auzi ttn sLrnet melodios. Scena lnf5!isa Africa Pe nisipLrl auriu. sacalui rrn Iei cle ciine sdlbatic. in bataia soarelui arzl.i r'2 c. tinjnd intr-o laba o umbrela. ca abi.

copii. cindva toati Italia. Atunci Tata Carlo.i tramvaiul coti pe o straduta lituralnic5. Un jurnalist cu nigte ziare mici ca nigte foi de calendar. Pe balconagele caselor aparuri deodati citeva feti{e.zut? Se vede treaba cd nu plesni de ciudd. Stafi. imphturite in patru.. Iar seara o si juclm la teatru Eu unul si cint din .i ! spuse tata Carlo.Chei{a de aur sau nemaipomenitele p5{anii ale lui Buratino 9i ale prietenilor sdi. Pbpu. milifianul fluieri in urma lui . Malvina si Pierrot nu-gi ntai veneau in fire de incinta{i ce erau. Pe sceni aparu piala unui ora9. ! degeaba m-am murat eu in baltd la mituga Tortilla. ca o jucirie. dar de invSlaturi cind o sb vi apuc afi? intrebi tata Carlo.. Taxatorul sun6. printre casele inalte.te roti mici cit o far ni9 furioari de dulcea{d.. qi am sd gdtesc ciorbd de miel cu usturoi.S-a se ldsd cortina. ciulind urechile.Se aprinseri citeva felinare ca acelea de pe stradd. Ugile caselor se deschiseri indatl 9i din ele ie.i hilete. Artemon asculta. iar dc-o o sI cutrcierim fi flagneta sd inveselesc preacinstitul public.Er-r voi scrie comedia asta in versuri minunate. stribatu piala in fugil Un vinzbtor ambulant impingea prin pia{a cdruciorui lui cu inghetati. ctt nasul in vint. cu miinile biqate in buzunare. Pierrot i." Pun rimdgag ci senior Carabas-Barabas vii : souse lduddros: Ati vb. Buratino. un bdie{el zorit se cd{ard la iu{eali pe tampoane. vatmanul invirti de miner... care se urcarl cu tofii intr-un tramvai mic.. ile rispunserd intr-un gl as: )a invdtim dimineala. spuse Malvina. am sb incerc si joc rolul Ltnei ie tife dt-igu{e.i ireci cu palma f run:ea incre{iti . copila. aga da. cu Pe altl datl fulgerul ei gerpuitor aurit. am si min calul din oras in ora. f Scindu-i semne gribite. de parcd ar fi vrut sa-l intrebe : . c Trecu apoi un biciclist pe o bicicleti cr-r ni. dar omul cu inghefata dddu din miini 9i le spuse: vindut inghe{ata ! . Daca o sa gdsifi ci am gi eu talent. In teatrul ista vom reprezenta noi o comedie $tifi care ? .Ei.Dar eu ce-am si f ac ?" -o to8 ..irri in fuga mare cifiva omule{i. 9i-9i risucea capul incoace sl-ncolo. privind cu ochi strilucitori 1a prietenri sdi. Eu voi vinde inghelata .

de asemenea va imita toate sunetele de care vom avea nevoie. va scrisni din din{i ca crocodilul Ei. Dimineafa nu se r. privipe prea clipi de citeva ori din ochi .tea dinsnre fit a re. .cum iegi. Carabas-Barabas se tiri amdrit in sala de spectacole: sala era goal5 I stra Dracu' si-l ia cinstiiul public ! mormii el ie.i zdren!5ro. va tropdi ca rinocerul. Tu ce vrei sd faci in teatru? . iar la repeti{ii nimeni nu mai r. pe o estradd de scinduri.d.i? In turnul din orag. De trei zile papugile nu mai mincaserd nimic gi cl eveteau inriite. Picioarele 9i miinile pdpugilor prinseseri umezeali. iar prin a coperiqul giurit al teatrului de pdpuqi ploaia pdtrundea cu putere.-^ -. clllld\lqd ldl d -x pt->t. sfiriind. se in.i .oia sd joace.-. !l -). De in jur. dar tu. .apte cozi. In timpul reprezentafiei.r^ \'llltUl Ulllrll \ \' Udlqcl .. stitea un bdie{el cu un nas lr-rng .induse nici un bilet. va rhcni ca leul. Oamenii rideau. Buratino ? intrebard to{i. Ut. -i o cioarS.i mulfi din ei intrau in baracS.Buratino mai spuse : Artemon o sd aibS-n paza lui toate lucrurile qi costumele teatrului qi tot el o sd pdstreze qi cheile de la cSmari. suflind intr-o trompcta rdguliti qi strigind ceva. ascuns in culise.icdscdin gurl o d5.ase. Ei ria de mare ca in ca:r [i nrrlrrt inlra crrcca mai mare uiurl rrtb ilriar .Ciudati mai sinteti ! Cum de nu inlelege{i ? In comedie o sd joc cliiar rolul lui Buratino 9i astfel o s-ajung vestit in lumea-ntreaga I Nou[ teatru de papuy dii prtma reprezentafie Carabas-Barabas Eedea in fa{a vetrei cu inima tare citrinitll..emnele ude abia ardeau.intUl Umed cc b. Afard ploua cu gdleata.uiera ca vintul.i cu tichie pc cap. ^^-. in fa{a unei bardci noi de pinza. Ei. atirnate ca de obicci in cuiele din cimari. blteau din palnre .rr:-^^ fx-x :.^ lllUllllllE.--1. Peste drum de teatrul iui. invirtindu-9i repede coada. Cine sa se ducd la CarabasBarabas sd-i vadd piesele plictisitoare 9i actorii fldminzi . nici chiar sub amenin{area bici ului cu ..1 _l. orologiul biitu ora. Deasupra intrarii.. va ..| .

i: .. Tirindu-se ane\roie.omule{ilor de lemn. i.Srati ! Veti vedea cum i-arn invins pe tlusmanii no.edca Mal \ rla. \''rcau si mi rog cle ci .i scriu piese in rime. izhirii sa f r:gd inainte de a fi prins. ca sa joace prima sceni a comediei.i Reprezenta{ia incepe I iarc se arita curn bietul tata Carlo ciople.. privea in jos cu ochii lui riuticio.. intr-o casu{a de sticii . incretinclu-q. scrilnind clin rtinti ri smulgindu-ii barba. I-)iiremar ardia baraca cca nou5. sufla in trompeta ragusit. Pai chiar plpugile.i toatzr iaia. Tata carlo. Dar al cui o ii te. ini. llLrratino. iard si i treaci micar prin minte ci tocmai asta o sa-i $i fugi pe scdricici in jos.. Acum ledea coco{at intr-ttn copac si. fiindc-am fost iste{i.s.irtca la flasnetb clipea. cu o Iundd f rumoasa in pdrul ei albastru.itu1 de ploaie.irui iista iriLrrisit r De rinili: a rriai risillt aici ? mirii Czirabas-Barabas. Buratino striga: Prima reprezenta!ie rninunatei .i. care intrase tol i. 5i tot eie le joaca.. ltc ..tri.*e sa ic aprind lumi_ Dtr ilor.rlrile *au sa lc matur pr . b. E-he-he ! spuse el acrLr. _qe apropie de Carabas-Barabas. urniiinCu-. porni baraci de pinzi.i. si nu dovcdca -sa lnrpartl bilete celor dornici si vadd o comedie adevir-ata djn viafa -spre noua p rr q retla r.rri bilr. in acluci fericirea. intr-o haina noud de catifea. r'iteji gi nu ne-am p ierdut cr-rmpdtul. Pe estradd.iret din ochi cdtre prea cinstitul public. O aintimplare gi atragdtoarei comedii diri via!a ader.Fulge-singure rui". Nu mai rnerge treaba cu iipitorile de ir:ac. [-a intrarea tcatrului de papusi.i obrajii.ri tare ca intotdeauna.t. carabas-Barabas.a nzr la. care se streciiriise in teatru lSri bilet.. \'reau sd ni duc si cLr la ci.i . a junse in sllr\ rt la teatru si broasca {estoasd Tortilla..te un omule{ de lemn dintr-un butut--. finind in gurd o invita{ie Llrrdl tLcl pe un pergament cu col{ur ile au rite. care mirosea a nimcl m. Motanul Bazilio. Artemon o trigea afard cle coadi pe'ulpea Alisa.i-au deschis teatrul lor de pipu..

i ii smulse cileluqLrl din rnina. il dzrclu pcste cap. In cimaruJa nrt era n imeni. feti{ele cu milti negrc. P ocn din bici. cocoga{ii cu uit nas cit castrat'etele. Dar Artcmon rdsiri ca din pimint si se arunca asupra lui. I-ua biciul cu qapte cozi 1i deschise ula care sA ntai lenevi{i.ile : Arlechinii.toate. dLrcindu-l cu el in baraca. $i Carabas-Barabas rlmase aqa intins in biltoaca. \ra lnVal eLl nunraidecit cunl sar moni{i publicul la Iealrul nteu. catelu. papu5iie fugiseri de la Carabas-Baraba. arapii.i unde se auzeau ropote de aplauze. scnior Car:rb:rs IJaraba-s se nepLrsii in strada.i pustiu.s. Cu rrn Lrrlet salbatic. Toate pipu. Reprezentafia incepu. cu 1 t'\'\ \ . unde rriLrzica cinta vesel. dupb culise. t\ci r'5zu cLrm ultinrii lui actori goneau zori{i nrin baltoace spre teatrLrl cei nou.'la in cimari. toatc. Dar nimeni nu rasDunse. li sc pregltise actorilor flaminzi o riorbi fierbinte de miel. unde rasunarr hohotc voioase de ris .ii . cu usluroi. i'rajitorii cu +l tl_ chii instelate in colluri. sub ploait. unde. Carabas-Barabas izbrrti sa prindl doar un cafelu. Carabas-Barabas se intoarse posomorit' ia teatrul lui gol . dc flanela. cu nasturi in loc de ochi. nemerniciior I mirii el lntrlcosa to r. Doar resturile de sforiceie ntai alirnaLr de cuie. o S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->