Sunteți pe pagina 1din 1

M INJS'I'E]{UI,

EDtJCA'frEl
DTRECTTTA EnucnTIEgriruvAlnnn
GENERAT,A CEI{CETAI{II
PE TOT PARCURSULVIETII t o "
TINERETULUI
$
,@. q f f ffii 9I SPORTULUI

J'A .!-).u\.zoto
Nkb..8

9Itre Inspectoratul $colar Judefean


In aten{ia d-nei/d-lui inspectorqcolargeneral
d-nei/d-lui inspectorcu activitateaeducativi

in cadrul consfbtuiriicu inspectoriiresponsabilicu activitateaeducativd,Bragov,21 23


septembrie2010, fiecare inspectora primit un set de 50 de posteretipdrite in cadrul campaniei,,$i
copiilor le pasd", iniliatd de SecretariatulGeneral al Guvernului Ei in care Ministerul Educafiei,
Ceicetdrii, Tineretului ;i Sportului este paftener. in cadrul acestei campanii vor fi colectate
materialepentru copiii din Ecolileafectatede inundalii (cdr!i, rechrzite,ghiozdanegi jucarii). Rolul
afiqului este de a stimula spiritul de intrajutorare al copiilor Ei de a-i determina sd facd un gest
caritabil pentru colegii lor victime ale inundaliilor din vara acestuian din Moldova, copiii fiind in
egal[ mdsurSsfttuili nu doar sd d[ruiascdun obiect ci, in cazul in care nu-gi permit acestlucru, sd ii
suslin[ moral pe colegii lor, prin scrisori sau alte gesturi similare. Vd rugdm sd vd asigura{ica
posterelevor fi distribuitein unitdli Ecolaredin jude{ul dvs., cu urmitoarele precizdri:
- in fiecare unitate qcolardva fi delegatun cadru didactic coordonatoral campaniei;acesta
va comunica informaliile legate de campaniecelorlalte cadre didactice din qcoald,iar acestea,la
rdndul lor, le vor comunicaelevilor;
- toate materialelecolectatevor fi depozitatein qcoaldsau in alte spalii adecvatepAndse
vor identifica modalitdlile de transpoftare a acestoracdtre qcolile din localitalile din judelele
BotoEanigi Suceavaafectatede inunda{ii. in acest sensrugdm Ei conducerile Ecolilor sd caute, la
nivelul comunitdtilor locale, posibilitali de transportarea bunurilor colectate cdtre elevii care au
nevoiede ele. in acestsensveli primi in cel mai scurt timp posibil o lista cu qcolileaf-ectate, cu
numdrde elevi qi date de contact;
- in mdsura care veli considera necesar, pute{i implica in cadrul acestui proces
reprezentanliiOrganizaliei Salvali Copiii - Romdnia (in judelele in care existd filiale), care a
desfbquratdejain judelele BotoEaniEi Suceavaacliuni de intrajutorarea familiilor afectate,realizAnd
in acestsenso evaluareprimard a nevoilor concreteale acestora;
- la finalul semestruluiI vd rugdm sd solicitali qcolilor un raport referitor la implementarea
campaniei in frecare unitate Ecolardimplicatd, sd centralizatr acesterapoade qi sd le ?naintali
MEaTS, Direc{iei GeneraleEduca}ie Ei invdlare pe Tot ParcursulVielii, in atenlia d-nei inspector
de specialitateCdtdlinaChendea;
Implicarea copiilor in aceasta campanie este voluntari. Scopul este atdt unul de
ajutorarea elevilor din loialitalile afectatede inundalii, cdt Ei unul educativ,de stimularein rAndul
copiilor in spiritul acorddriide sprijin materialsaumoral pentru cei aflali in nevoie.

Director Geiileial
Liliana PREOTEASA
Director
MihaelaTania SANDU
Inspectorde specialitate
Cdt[lina Chendea
-,--.,2-,/
( / l r * *
" (

Str. CeneralBcrthelc.rt ur'.28-30,Sector


1 , 0 1 0 1 6 8B, u c u l c s l i
'fel:
+.10(0)2140562 21
P1x' +'40(0)2131.155 47
www.edu.ro