ORDIN Nr.

50 din 5 martie 1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MUNCII MINISTERUL SANATATII MINISTERUL MUNCII SI OCROTIRILOR SOCIALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 20 martie 1990 In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sunt necesare.
1

6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinandu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru. In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luandu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pana la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atat la grupa I cat si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cat este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sunt incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atat timpul efectiv lucrat in grupa I, cat si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cat o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexele la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pana in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele
2

Institutele de proiectare si cercetare sunt obligate sa prevada. care isi inceteaza aplicabilitatea. centralele industriale. Totodata. pe baza documentelor existente in unitate. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. ministerele. conform reglementarilor in vigoare. asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Ministrul muncii si ocrotirilor sociale Mihnea Marmeliuc Ministrul sanatatii Dan Enachescu 3 .1969 si pana in prezent. tinand seama de prevederile art. 17. 15.03. 68/1990. inca din faza de proiect. 18.12. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.03. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. 59/1969. de asemenea. astfel incat sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. 11860/1969. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca.01. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepand cu 18. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor.nr. 16. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.1976 si 31. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. Pentru perioada lucrata intre 01. fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Ministerele. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. celelalte organe centrale. 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii. intreprinderile si institutiile sunt obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat.1989 incadrarea in grupele I si II de munca. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. 14.12. 2 si 3 din Decretul-lege nr.1969 si 31. celelalte organe centrale. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.

sortare. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. 4 . ciuruire. precum si a altor asemenea utilaje. macinare.Presedintele Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii Dan Andreescu ANEXA 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. activitatea la uscatorii. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. Fabricarea caramizilor din silica: . utilajelor de turnare. . clasare. . 6. 68/1990 1. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare.maruntirea cuartitei. macinare.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. sfarimare. .activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. precum si a nisipurilor. . Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice.la constructii de tunele. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 3. deschideri. sortarea. 5. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. neferoase. precum si expedierea caramizilor. precum si la cuptoarele de ardere. . 7.manipularea materiei prime. 4. .activitatea la prese. . 2. precum si de centrale electrice subterane. controlul tehnic.in minele de minereuri feroase.la exploatarea argilelor refractare. mori de rambleu. granulare. concentrare. ambalare) in instalatii. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii).in depozite de explozivi din sectorul minier. Activitatea desfasurata in subteran: . cariere. precum si radioactive. cazanelor din centralele electrice. .la explorari. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. fasonarea caramizilor. . granulare. precum si la cercetari miniere. .in minele carbonifere. de galerii.la extractia titeiului prin galerii. de minereuri nemetalifere.polizarea. prepararea materialului. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. 2 din Decretul-lege nr. .

16. prepararea amestecurilor de materiale. sortare. asezarea si etansarea usilor. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. confectionarea sforii din azbest. Dezbaterea. granularea azbestului. 15. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. Operatia de gudronare a lingotierelor. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). Prelucrarea ferodourilor. ambalare. alimentarea cuptoarelor. in hale industriale. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). la utilajele de mai sus. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. incarcarea furnalelor. curatarea canalelor de la furnal. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoarele electrice cu arc. scurgere. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). activitatea prestata la creuzetul furnalelor.Executarea la cald. macinarea si sortarea cuartitei. epurarea gazelor de furnal. distilarea gudroanelor. scoaterea usilor. 18. 14. 19. inclusiv ambalarea). precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. 9. desulfurarea fontei. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. Defibrarea. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). expeditia aglomeratului. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Fabricarea varului pentru carbid. 12. transportul cocsului la stins. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. 20. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. macinarea. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. 17. stingerea si sortarea cocsului. 11. 10. precum si 5 . Cocserie: masina de sarjare. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. a placilor din azbest. malaxarea. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. granularea si expandarea zgurii. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. concasare. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. zidirea cuptoarelor. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). 13. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. filatura de azbest. 8. preincalzitoare de aer.

23. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. in cuptoare electrice. laminarea. Topirea. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Personalul din sectiile productive. sarjarea. 21. "Progresul" Braila. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. 25. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie.epurarea gazelor de furnal. Activitatea din turnatoriile de fonta. 28. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. inclusiv ajustajul. presarea si refularea la cald. 29. 24. 6 . 27. Incalzirea. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. taierea. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. Incalzirea metalului in vederea laminarii. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adanci. Macinarea. Vopsirea la dublul fund al navelor. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci (macarale Tiegler). Rafinarea termica a plumbului. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. Turnatoria nr. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice.U. 26. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. 1 de la I. inclusiv REZ si VOD. a ceruzei si a litargei. Incarcarea cuptoarelor. Metalizarea cu nichel-carbonil. 30. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. precum si ambalarea acestora. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare.G. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sarmei din orasul Campia Turzii. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. inclusiv cupelarea. de la cuptoare la caja. prajirea. 31. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. finisarea si sortarea la cald. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. manual. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Sudura in plumb. scoaterea si transportul platinelor si a pachetelor de tabla. in convertizoare. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Pregatirea gropii de turnare. Incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. aglomerarea. 22. Laminarea metalelor neferoase la cald. otel sau neferoase cu productie industriala continua.

Prajirea. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere.32. 36. precum si granularea cuprului. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. 46. 42. cianura de sodiu. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. convertizarea. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. pastare. 41. anhidridei cromice. conditionarea si ambalarea criptodinului. rafinarea. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. alierea. 44. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. prerafinarea. pregatire placi. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. bicromatilor. a pielariei si a cauciucului. topirea. convertizare). indreptare placi. 43. 40. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. macinarea. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. plumbuire. distilarea zincului in retorte. 7 . topire. Uscarea. aglomerarea. Incuvarea. prajire. 35. 33. dezasamblare. prerafinarea. topirea concentratelor cuproase. Electroliza aluminiului. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Fabricarea oxizilor de mercur. clorura de cianuril. montaj. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. malaxoare. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. uscare placi. 37. Fabricarea si conditionarea produselor organofosforice pe cale industriala. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinand Ministerului Transporturilor: moara. magazii cu semifabricate din plumb. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. topirea minereurilor. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Fabricarea termometrelor cu mercur. turnarea si sudura plumbului. activitatea la peletizoare. circular. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. Fabricarea. prometrinigran). 34. formare placi. rafinarea. 38. asamblare. 39. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. Fabricarea si ambalarea fosgenului. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. 45. precum si a regulatoarelor Dik. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. inclusiv captarea gazelor. atrazin. finisare placi. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan.

impregnarea. manipularea. sulfura de carbon. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. produselor pirotehnice. explozivilor. 8 . Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 63. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. 62. 52. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). presarea si valtuirea produselor carbunoase). magazii. pulberilor negre. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. parafinarea. Curatarea tancurilor petroliere. cloropicrina si hidrogen fosforat. a produselor chimice si petrochimice. toxice si pulverulente. pulberilor fara fum. Fabricarea. celofibra si celofan. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. 56. 49. sortarea. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). prepararea materiei prime (concasarea. materiale explozive si mine. 61. 55. 60. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). 58. de sudura. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. Fabricarea xantatului de sodiu. grafitarea. Fabricarea electrozilor siderurgici. 48. Instalatiile de sudura. conducatori de utilaje portuare). nave. topirea smoalei si a gudronului. cuprarea electrozilor de carbune. in unitatile de productie a explozivilor. prelucrarea electrozilor. 57. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). 51. docheri-mecanizatori. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. 54. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. sortarea si ambalarea electrozilor. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sunt incarcate). transportul nitroglicerinei. bromura de etil. a pulberilor. bromura de metil. a electrozilor pentru arc voltaic. 59. a carbunilor si a minereurilor (docheri. silozuri) cu acid cianhidric. Manipularea marfurilor explozive. produse pirotehnice. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. Gazarea in spatii inchise (mori. Filatura de cord. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 53. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. dozarea.47. calcinarea. 50.

rafinarea fosforului. 67. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. 9 . Ferastruirea mecanica a rocilor. conform Decretului nr. 2 din Decretul-lege nr. 247/1977. spalatoria si uscatoria de bobine. maturatie. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. 72. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. epurarea gazelor. Fabricarea pulberii de aluminiu. filatura de matase artificiala. 68. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. ANEXA 2 GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. 69. wolfram. Personalul de pe platformele de foraj marin. cernere. Combinatul de ingrasaminte Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). dizolvare. precum si slefuirea rocilor in cazul cand aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). precum si forarea sau saparea acestor roci. baia de acid sulfuric. 64. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. 73. sortare. uscare. 65. sculptarea. mangan. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. 75. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. 74. poduri rulante si finisare flux). incarcare minereuri de siliciu. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). vanadiu. bramelor si taglelor. cuptoare electrice. 68/1990 1. nichel si cobalt. elaborarea in cuptoare electrice. gazelor si transportului acestora.descarcarea cuptoarelor de coacere. Fabricarea oxiclorurii cuprice. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. 70. statia de epurare a apelor industriale reziduale. dozare. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. ambalarea si depozitarea acestora. pregatirea. depozitare. 2. Sectia flux de sudura (concasare. turnarea. Fabricarea etilmercaptanului. Cioplirea. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. 71. uscare. 66.

calcinatoare. laboratorul central. Fabricarea bazaltului artificial. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. 10. 8. depozitul de materiale. strunjire. macinare si sfarimare). macinarea. arderea si scoaterea caramizilor. macinare. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. a produselor din portelan si faianta. descarcarea cuptoarelor electrice. 1 al Exploatarii miniere Anina. 10 . gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). 6. incarcareadescarcarea uscatorului si cuptorului tunel. concasarea grosiera si medie. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. arderea si sortarea samotei refractare. cuptoare. concentratoare. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. gaurire). Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. 11. Ciment. in situatia cand aceasta operatie se executa fie manual. 9. incarcarea. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. calcinarea. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Concasarea. precum si a produselor refractare. Preconcasarea. finisarea corpurilor abrazive. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. fie semimecanizat. macinarea si sortarea bauxitei. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. 4. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. asezarea. uscarea. atelierul de metrologie. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. cioplire. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. 7. deferizarea. macinarea. Produse din samota. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Lesierea aluminei. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. Prepararea materiilor prime. filer. a materialelor. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. racitoare. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. uscarea. Torcretare. Granulatoare. cernerea si ambalarea electrocorindonului. din alte materiale refractare si ceramica. utilajelor si podurilor de turnare. retusarea. Macinarea. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. 5.3. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. concasarea. incarcarea. cernere. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiunile aferente procesului tehnologic).

Activitatea in turnatoriile de fonta. amplasate in afara halei turnatoriei. chimice si petrochimice. metalurgice. 17. uscare.12. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. 20. debitarea si gaurirea placilor. Sortarea. 14. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. 18. plumb sau silicat de zirconiu. in cuptoare. taierea si lipirea placilor de mica. 23. intretinerea si repararea utilajelor tehnologice. 22. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. amplasate in afara halei curatatoriei. muncitori si maistri de la exploatarea. Azbociment: malaxare. macinare. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). dozarea sarjei de aglomerat. Sablaj umed. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. otel sau metale neferoase.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. cernere. la rampele si danele din port) . Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. spaltarea. in ateliere separate. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. macaragii. macinare. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. docheri-mecanizatori. 15. holendru. turnarea micanitelor in instalatii turn. in continuare. cerealelor si cimentului. 11 . Glazurarea produselor. 19. Sortarea. Activitatea de exploatare portuara (docheri. Talc: concasare. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. ciuruire. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. 13. 21. masinisti. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. carbunelui. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. dozare la site. macinarea si cernerea micei. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. 16. Prepararea fritei. insacuire. precum si arderea acestor obiecte. Topirea. primitori-predatori produse fluide. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. conducatori de utilaje portuare. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. precum si strunjirea acestor valturi.

la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. 26. fosfatare. precum si operatiile de refulat capul. blindaje pentru aparataj electronic. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. cilindri de locomotive. in boxe. 34. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. Fasonarea. 32. Sudarea sapelor de foraj. sarma ghimpata. 33. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). agrafe. a urmatoarelor produse: cuie. 28. la rece.Polizarea. 31. 27. patentare. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora. stalpi metalici inchisi. Executarea sudurilor in interior la: nave. Trefilarea sarmelor si tragerea barelor si tevilor. suruburi. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 mp/ora. 30. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. tinte. 24. piulite. 29. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 mp sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 mp/ora. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. splinturi. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. patinare cu sulfura). stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). Acoperiri metalice in metal topit. rezervoare. nituri. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Confectionarea prin bataie la rece. caiele. 25. la spite pentru roti si danturarea 12 . stifturi. lanturi. bazine si alte instalatii asemanatoare. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). nipluri. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. cazane. Nituirea. conducte. craituirea. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. Tratarea termo-chimica a otelului. Presatorii la strung "Drukbank". oxidare. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. la masini automate.

Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. prototipuri si mecanica de productie. turbosuflantelor.pilelor. centrala termica. Electroliza plumbului. toronarea sarmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. nituirea lantului Gall. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). protectie dielectrica si lesiere. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. ciocane pneumatice si manuale. 35. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). laboratoarele. curatarea cu peria de sarma. 36. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). motoare a caror putere totala insumata depaseste 2000 CP (activitate continua). litarea. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). atelierele de intretinere electrica si mecanica. spiralarea. malaxarea). 37. cu dispozitive centrifugale. Fabricarea industriala a grundurilor (chiturilor). Turnarea alicelor de plumb (activitatea continua). 40. de mase plastice. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. Curatirea cu lampa de benzina. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. furtunurilor. Danturarea pilelor pe pat de plumb. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. metrologie. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. magazia de materii prime si materiale. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. statia de preparare a electrolitului. 39. Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. de separatori. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. Imbracarea (decojirea) cablurilor. turbocompresoarelor. atelierele de galvanizare. precum si a tuburilor in manta de plumb. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. statia de redresoare. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. cablarea. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe 13 . precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2000 CP sau in cazul cand se probeaza sau se rodeaza concomitent. turbinelor cu abur. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. atelierele de SDV. precum si prepararea si corectarea electrolitului. 38. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. raschetarea. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

pomparea. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. 49. constructii metalice. 43. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. Fabricarea. 42. 46. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. purificare. fabricarea creolinei. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. preparare. 41. cazane. 45. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. stibiului. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. prelucrarea finala). lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). rezervoare. precum si curatarea in interior a cisternelor. stalpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. 44. 50. 48. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. fabricarea ultramarinului. rezervoarelor. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. macinarea si manipularea acestuia. sortarea. poduri metalice (operatii continue). Creuzotarea stalpilor din lemn. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. manipularea mangalului. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. calcinarea cocsului de petrol. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. a acetonei. material rulant.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegandu-se lampi fluorescente tubulare. presare. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Seleniu: extragere. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. a 14 . cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. transportul si prelucrarea produselor petroliere. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. Uscarea. fabricarea pigmentilor anorganici. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. sinterizare. formarea). crezolului si fozocrezolului. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. precum si fabricarea naftenatilor metalici. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. Intretinerea. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. Valorificarea bismutului.constructii navale. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. a acidului acetic. Reducerea bicromatului in tabacarii. cuprului si plumbului. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. precum si a arzatoarelor cu cuart . Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. 47.

a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. acid clorsulfonic. hipoclorit. aldotox. toluen. brichetarea. curatarea canalelor si a decantoarelor. Curatarea tevilor de fum. finisarea si prelucrarea. presarea. acid clorhidric. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). topirea bitumului si evacuarea asfaltului). precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). inclusiv manipularea si insilozarea. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. coacerea. butadiena. Topirea si turnarea bitumului. Prepararea mixturii asfaltice. Instalatii de fabricare pentru: benzen. celule flotatie. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. 51. Fabricarea. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. Fabricarea brichetelor din carbune. 59. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. Extractii cu benzen. diclorbenzen. hexaclorciclohexan. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. epiclorhidrina. Bituminarea prin pulverizare. toluen. ambalare. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. preparare reactivi. Cloroform si cloropicrina: 15 . Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. pensulare si turnare. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. triclorbenzen. divinilbenzen. xilen. monoclorbenzen.diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. odgoanelor. 55. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase. bituminarea prin imersie. acid diclorfenoxiacetic. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. xilen. acid monocloracetic. clorura de etil . garniturilor din canepa. Instalatii de preparare a carbunelui. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime.fabricare. dozarea materiei prime. tricloretilena si tetracloretan. brichetarea cocsului. dibutox: fabricare. clorura de var. gudronarea fringhiilor. Fabricarea carbunelui activ. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). Fabricarea si ambalarea clorului lichid. 57. 56. tetraclorura de carbon. Macinarea. (mase vibratorii. 58. activarea si manipularea mangalului. filtrare concentrate miniere). Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. 52. conditionare. 54. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. precum si de fabricare a bitumului. precum si deshidratarea carbunilor. detoxan. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. toluen clorurat. Fluidizarea lignitului. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. calcinarea. izopropilbenzen. 53.

conditionare. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. inclusiv a hidrazinei. 67. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. carboxilari. nitrari. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. diazotari. conditionare. sulfoclorurari si reduceri. inclusiv impregnarea. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. ambalare. a pastei indigo. condensari de substante organice. precum si schimbatorii de ioni. fenolformaldehidice. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice.fabricare. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. Prepararea. 68. fenolformaldehidice. Ortofenilen diamina . omogenizare si ambalare. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. Instalatia de fabricare a produsului ampora. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. 60. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. vopselelor. Instalatia de fabricare a acidului azotic. butilat. Uscarea. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. ambalare. a tocaturii de carpe. Prepararea acizilor sulfonitrici. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. dazomet. nitrocelulozice. Sinteza substantelor odorante. a celofanului si a pinzei. nitrocelulozice. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Sevin. clorosulfonari. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Fabricarea furfurolului. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. Fabricarea tanantilor sintetici. Metoben . cicloat. a pastei de carbon. conditionarea. 16 . ziran. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. molinat. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. Impregnarea hartiei. 66. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. infiolare si imbuteliere. activitatea permanenta la prepararea pastelor. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. inclusiv macinare. 61. triclorsilan . Captan: fabricare si ambalare. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. 62. 64. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. gliptalice. Fabricarea lacurilor.fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic).fabricare. 65. Obtinerea gazului de gazogen. melaminoformaldehidice. Fabricarea de tiuran. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. ureoformaldehidice. mecloran . denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. Instalatiile de fabricare a acidului formic.fabricare. 63. nitrozari. sulfonari. acetilari. melaminoformaldehidice. amidari. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. ambalare.fabricare. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic).

Fabricare de alfametilstiren. Extracte si tincturi de aconit. 76. granularea cementului de cupru. Fabricarea fosfurii de zinc. beladona. Fabricarea acidului adipic. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. evaporare. stricnina. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza la unitatile de celuloza si hartie. topire si incarcarea topiturii. 72. Dozarea manuala a antioxidantilor. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. sulfatului de cupru. a tripolifosfatului. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. turnare aluminiu. 73. precum si a fluorurilor. Concentrarea. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. sulfit si sulfit neutru de sodiu. 75. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. omogenizare. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Decuprarea cenusii de pirita. sulfatului de fier.69. 82. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hartiei. Produse narcotice. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Fabricarea acidului fosforic. Fabricarea acidului sulfuric. 78. 79. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. 74. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 85. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor de aluminiu. purificare. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. Fabricarea perclorvinilului. oxid de etilena. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Atropina si derivatii sai: fabricare. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. inclusiv sortarea. manipulare si ambalare industriala. Polietilena. 77. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. 80. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. hartie si cartoane "Reconstructia" Piatra-neamt. Fierberea celulozei sulfat. polimerizare. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. 17 . Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. 71. Prepararea lesiilor sulfiti de fierbere a celulozei. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). a superfosfatului. Fabricarea carbonatului de etilena. 70. opiu. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. 83. veratrina: fabricare. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. morfina si derivatii sai: fabricare. modificatori: fabricare. 81. instalatii de compundare. concentrare. a acidului fluorhidric. 84.

90. Spitale cu profil de boli contagioase. precum si cantarida: conditionare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. pana la faza de recoacere a geamului laminat. turnat litere si material de cules. tabletare. scapolia. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. 89. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu.C. Fabricarea vatei de sticla. sarothamnius. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. 93. 94. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. imprimare si lacuire. corodare prin procedee chimice. convalaria. zincografie. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare.Plante medicinale (aconit. 86. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. adonidis.B. prepararea. batucirea si dospirea pastei). Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Transportul surselor radioactive. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. 92. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. fotoculegere. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. culegere mecanica. papaveris. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. beladona. altul decat cel care lucreaza direct in instalatii. colhicum. culegere manuala a literelor. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. omogenizarea. si leptospiroza enzotica bovina. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). 96. corectura si revizie tipografica. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. 97. cu acid fluorhidric. 91. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. tocare. pulverizare. 87. 88. Alimentarea. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). secalae . 95. Industria poligrafica: topirea de aliaj tipografic. fotoreproducere. ambalare. stramonium veratrium. alt personal superior de 18 .cornutum). Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. inclusiv. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. digitala. chelidonium. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. turnat text dupa program. stereotipie. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoria III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. hiosciamus. macinare.

meningoencefalite bacteriene si virale. (toate categoriile de personal). sortarea. 109. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. tularemie. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. 105. fizioterapie si medicina nucleara. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pana la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. autopsie. enterobacterioze. sapunarie). manipularea razaturilor carne-var. febra galbena. Unitati. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. si laboratoare de analize si explorari functionale.B. sacrificarea animalelor bolnave. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. botulism. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale.B. microbiologie. a zdrentelor 19 . yersinioza. rujeoplasmoza. histoplasmoza. personal sanitar mediu si auxiliar). Fabricarea fainei din sange. cabinete de consultatii T. a maculaturii. 108. cadavre. gangrena gazoasa.C. leptospiroze. lysterioza.C. deseuri si produse patologice infectate cu holera. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. Desprafuirea. oase. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. Unitati. virusologie. Unitati T. alt personal superior de specialitate. personal sanitar mediu si auxiliar). hepatite virale. manipularea. medicina legala. pneumocistoza.C. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. tocarea si destramarea cirpelor. a gelatinei si a spodiumului. din laboratoare de diagnostic si control. toxoplasmoza. enteroviroza. ornitoza. bruceloza. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. 98. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. lepra. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. parazitologie.B. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. sectii. 104. rabie. variola rickettsioza.. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. morgi si prosecturi. melaidoza. infectii respiratorii bacteriene si virale. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). 100. alt personal superior de specialitate. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. 103. personal sanitar mediu si personal tehnic). anatomie patologica. serologie. 110. personal sanitar mediu si auxiliar). 99. 101. aminoiaza. tuberculoza. compartimente cu paturi T. 106. microbiologie. pesta. tabacarie. Fabricarea cleiului din oase si piele. personalul sanitar mediu si auxiliar). morva.specialitate. sprituirea si vopsirea pieilor. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. Vidanjarea manuala. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. alt personal superior de specialitate. toxicologie. peste. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). 107. tetanos. culturi si substraturi celulare. 102. sifilis. carne.

Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10 grade C. 112. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. 120. 121. cat si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. depozitare. 124. intretinerea si reparatia caii. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). profilarea. cu acordul Ministerului Transporturilor.F. Operatii de manipulare. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. 118. ajutorii sondorilor sefi. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. tunelului si instalatiilor. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decat cea prevazuta la grupa I). Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. executarea 20 . intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. 114. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. 116. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. 115. Forajul sondelor de titei. 119. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. 111. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. suruburilor portamorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. explozivilor. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). 123. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. ajutorii sondorilor sefi. 117. Fabricarea munitiilor. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate.nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. podarii si sondorii). podarii si sondorii.R. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. dispecer de linie. la revizia. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Exploatarea. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. ciuruirea. Fabricarea munitiilor de manevra. compactarea si riparea caii ferate. 122. 113. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. de festivitati si de lovituri hidraulice.

incercare. 125. prevazute la acest punct. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. receptia si verificarea explozivilor. 129. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. 126. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. 21 . Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decat cele prevazute la grupa I). inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.R. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. cercetari tehnice miniere.experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului.T. Analize fizicochimice ale explozivilor.T. pulberilor. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. 127. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. Personalul (telefonist. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. precum si a produselor pirotehnice. telefonist supraveghetor. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. 130. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. Explozivi minieri: analiza. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. manipulare. sunt similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. Personalul care asigura tratament bolnavilor de SIDA. 128. Experimentarea. institutie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful