MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

programa este construită pe competenţe. În acest scop. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • a folosi creativitatea.” Conform art. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. alin. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. în perioada 16-17 iulie. • a folosi deprinderi specifice. Pentru profesia de educatoare. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. • a comunica eficient. pe baza unei metodologii specifice. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. • a analiza şi a lua decizii. Anual. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe.9. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate.În contextul actual al reformei învăţământului. de educare a afectivităţii. printre altele. • a se autoevalua continuu. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. pedagogia şi psihologia. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. psiho-motorii. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. • a se perfecţiona permanent. • a soluţiona conflicte. • a se adapta la mediul de muncă specific. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. Competenţele vizate sunt: 2 . Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie.

Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. • • 2. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. pentru toate categoriile de activităţi. a tehnicilor de motivaţie. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). 3. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. 4. Standardul ocupaţional. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar.1. tipului şi categoriei de activitate. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. 5. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. a proiectelor didactice. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. orientându-i spre valori autentice. Statutul personalului didactic. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. 6. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. în concordanţă cu obiectivele programei. în scopul reglării demersului didactic. 2.preşcolar) 3 . precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. 7. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic.

Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar.Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . scrierea unor etichete. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică.Sensul cuvintelor . astrologie. deschise. cu alegere multiplă. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 . Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii.Părţile de propoziţie (definiţie. heraldica etc. narative. clasificare) . clasificare.Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific.) 3. cinematografie/fotografie. .didactica textului literar epic şi a textului dramatic. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . geografie. sculptură.Relaţii semantice între cuvinte (sinonime. notiţe. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.). învăţare prin cooperare. publicistic. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. omonime. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării.Părţile de vorbire (definiţie. descriptive. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). mijloace externe) • 4. Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. concrete. felicitări etc. care incită la reflexie. bileţele.Propoziţia şi felul propoziţiilor . Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. antonime. funcţii sintactice) . Tipuri de întrebări (închise. pictură.Familii de cuvinte . paronime) .

jocul didactic. . . lectura după imagini. cu grupuri mici şi individual. fişa de observaţie etc. . . rezumatul. • 6. jocuri. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . interviul. . autoevaluarea.Activităţile de educaţie fizică. dialogul. activităţi alese. activităţi opţionale. Clasificare.Activităţile opţionale. 7. interviul) 5. Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7.Activităţile liber-alese. Construirea mediului educaţional. .) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar.Activităţile de educaţie muzicală. monologul.Activităţile de educarea limbajului.2. lectura educatoarei. Proiectarea activităţii didactice . jocul-exerciţiu.Activităţile practice.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. rimele. caracterizarea. observarea sistematică a comportamentului copiilor. observarea etc.Activităţile de educaţie pentru societate. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. povestirea. . 7.3. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune. .Activităţile artistico-plastice. chestionarul.Convorbirea. forme specifice de organizare. jocul logic. evaluarea sumativă) Metode.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. fişa de evaluare. . lucrarea colectivă. evaluarea continuă. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. . activ – stimulativ – funcţional.Activităţile matematice. .1. portofoliul.Activităţile de cunoaşterea mediului. extinderi). Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . 7.Extinderile.4.

CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară .Otilia Cazimir – “Pentru tine. “Rapsodii de primăvară”.Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. Uite. “Scrisoare”. “Baba Iarnă intră-n sat”. activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8. “Pedeapsa mâţei”. “Hora Unirii” Genul epic . recitative. “O furnică” . în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii. “Iarna”.Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. “Fata babei şi fata moşului”. numărători) Genul liric – lirica cultă .- Variante de proiectare didactică a activităţilor. Delavrancea – “Bunicul”. “Gospodina”. primăvară”.Barbu Şt.Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative .Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” . “Dl.Goe”.Proverbe. Consilierea şi educaţia părinţilor . “Iscoada”. “Povestea lui Harap-Alb”.Vasile Alecsandri – “Primăvara”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Gândăcelul”. “Capra cu trei iezi”. zicători. ghicitori . “La Paşti”. “Ursul păcălit de vulpe”. “Somnoroase păsărele” . “Bubico” .Folclorul copiilor (cântece formulă. “Balada unui greier mic” .Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” .Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”.Colaborarea grădiniţă-familie.Cântecul de leagăn . “Doi fraţi cuminţi” .George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. “La oglindă”.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”.Emil Gârleanu – “Căprioara”. “Tâlharul pedepsit”.Colaborarea grădiniţă-şcoală. “Când stăpânul nu-i acasă” .Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” .Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Greuceanu” . “Scrisoarea III”. “Furnica” . vine Moş Crăciun”. “Sosirea rândunicii” . “Vine ploaia”. . “Povestea gâştelor”.Basme populare • • 6 .Mihai Eminescu – “Revedere”. “Punguţa cu doi bani” . “Bunica” .Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” .

Ion – Gramatica de bază a limbii române.Academiei. Bucureşti. Bucureşti. Vladimir şi Vianu.Barbu Şt.Academiei. Bucureşti. Bucureşti. – Istoria literaturii române de la început până azi. Bucureşti. Ed. Ion – Limba română contemporană. Ed. Ed. Bucureşti. Ed. 1966 *** Îndreptar ortografic. Andrei şi Dragomir.D.Minerva.Eminescu. Tudor – Istoria literaturii române moderne.. 1981 *** Gramatica limbii române. E. II.D.P. Steinu. Bucureşti.P. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). – Istoria literaturii de la origini până în prezent.I. Bucureşti. G. Ed. 2000 7 .. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. E. 1997 Coteanu. Ed. Ed. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari.• Legende populare Genul dramatic . Mioara – Gramatica pentru toţi. ortoepic şi de punctuaţie. V&I Integral.Humanitas. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. 1985 Coteanu. 1982 Cioculescu. Ed. Bucureşti. 1995 Bizdună. Bucureşti. 1993 Barta. Şerban. Ed.a II-a. Bucureşti.Univers. Al.Albatros.PROGnosis. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. 2001 Avram. Ed.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . 1985 Piru. vol.

Ed. Bucureşti. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Bucureşti. 2002 Ionescu. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Ed.Compania. Bucureşti. Bucureşti.Compania. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Ed.. T. Ed.U. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă..V&I Integral.V&I Integral. Silvia şi Matei. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. Ioan (coord. E. Bucureşti.). Bucureşti. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. 2002 Dumitrana. Ed. 2000 Păişi.Compania. Liliana – Laborator preşcolar. – Didactica (manual pentru clasa a X-a. 2000 Gongea. Ed. Radu. Iaşi. şi Landsheere V.V&I Integral. 1998 Cerghit. Ed. 1999. 2001 8 . traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Bucureşti.Breben. G.Radical.Compania. Bucureşti. Craiova.P. 1972 Kolumbus. 2000 Rafailă. şcoli normale). 2003 Voiculescu. Elena. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad.Aramis. Craiova. 2001 Dumitrana. 2001 Cucoş. Georgeta şi Breben. Magdalena – Copilul. Ed. Ed. Ed. Popescu. E. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic.Pro Humanitas.Reprograph. Ed. 2001 Popa.D.Compania. 1995 Dumitrana. Constantin – Pedagogie generală. Ruiu.Aramis. Ed.S.Polirom. Bucureşti.T. 1979 Mitu. Ed. Elisabeta – Pedagogie preşcolară.I şi II. Bucureşti. Cluj-Napoca. Bucureşti. Ed.Dacia. vol. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. familia şi grădiniţa. I.) – Curs de pedagogie. 2000 Preda. L. EDP. Lăzărescu. Bucureşti.. I.Vlăsceanu. Emilia şi Ezechil. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple.B. 1999 Preda. 1998 Landsheere. Ed. Bucureşti. E. 2000 Cerghit. Bucureşti. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară.

Teorie. 1995 Vraşmaş. 2003 9 . cercetări. Bucureşti. aplicaţii. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Ed.Voiculescu. Ed.V&I Integral.Imago. altfel. 2000 *** Documentar metodic.V&I Integral. Ed. Adina.Aramis. Bucureşti. Bucureşti. Sibiu. Bucureşti.Bucureşti. 2002 *** Grădiniţa. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Ed. Ed.V&I Integral. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale.V&I Integral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful