MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

pedagogia şi psihologia. printre altele. În acest scop. de educare a afectivităţii. alin. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. • a se autoevalua continuu. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară.9. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • a soluţiona conflicte. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. Pentru profesia de educatoare. în perioada 16-17 iulie. pe baza unei metodologii specifice. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. Anual. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. programa este construită pe competenţe. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. • a se perfecţiona permanent. psiho-motorii. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. • a comunica eficient. • a folosi deprinderi specifice. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. • a se adapta la mediul de muncă specific. Competenţele vizate sunt: 2 .” Conform art.În contextul actual al reformei învăţământului. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. • a analiza şi a lua decizii. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. • a folosi creativitatea. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante.

Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. tipului şi categoriei de activitate. în concordanţă cu obiectivele programei. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. pentru toate categoriile de activităţi. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). 3. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. • • 2. a proiectelor didactice. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. Statutul personalului didactic. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. 7. 6. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi.1. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar.preşcolar) 3 . aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. în scopul reglării demersului didactic. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. Standardul ocupaţional. 2. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. a tehnicilor de motivaţie. 5. 4. orientându-i spre valori autentice.

omonime.Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. antonime. Tipuri de întrebări (închise.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. scrierea unor etichete.).) 3. pictură. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). bileţele. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). cinematografie/fotografie. cu alegere multiplă. . funcţii sintactice) . sculptură. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari .Părţile de vorbire (definiţie. felicitări etc. descriptive. clasificare. notiţe.Relaţii semantice între cuvinte (sinonime.Sensul cuvintelor . Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. mijloace externe) • 4. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. paronime) . tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. heraldica etc. narative.Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. publicistic. Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba.Familii de cuvinte .Părţile de propoziţie (definiţie. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar. astrologie. concrete. care incită la reflexie. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată.Propoziţia şi felul propoziţiilor . Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 . clasificare) . geografie. deschise. învăţare prin cooperare.

Activităţile de educaţie fizică. activităţi alese. fişa de observaţie etc. rezumatul. Proiectarea activităţii didactice . 7. jocul logic.Activităţile de educaţie pentru societate.Activităţile artistico-plastice. dialogul. . interviul) 5. jocul didactic.Activităţile opţionale.Activităţile de cunoaşterea mediului. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: .Activităţile liber-alese.Activităţile practice.1. forme specifice de organizare.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea.4. povestirea. extinderi). observarea sistematică a comportamentului copiilor. autoevaluarea.3. jocuri. . . lectura educatoarei.Activităţile matematice. monologul. chestionarul. Construirea mediului educaţional. 7. Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. . evaluarea continuă. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar.Convorbirea. Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . cu grupuri mici şi individual. . caracterizarea.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. portofoliul. lectura după imagini. observarea etc. interviul. .Activităţile de educaţie muzicală. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. . fişa de evaluare.Extinderile. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune.Activităţile de educarea limbajului. Clasificare.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . . • 6. . activităţi opţionale. . lucrarea colectivă. evaluarea sumativă) Metode.2. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. 7. rimele. . tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. jocul-exerciţiu. activ – stimulativ – funcţional.

Proverbe. “Punguţa cu doi bani” . Delavrancea – “Bunicul”. “Doi fraţi cuminţi” .Folclorul copiilor (cântece formulă. “Rapsodii de primăvară”.Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” . “Balada unui greier mic” . “Baba Iarnă intră-n sat”. “Scrisoarea III”.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”. în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii.Barbu Şt.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”. “Furnica” . zicători. “Iscoada”.Colaborarea grădiniţă-şcoală. “Când stăpânul nu-i acasă” . “Ursul păcălit de vulpe”.Colaborarea grădiniţă-familie. “Greuceanu” .Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”.George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. primăvară”. “Iarna”.Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Capra cu trei iezi”. ghicitori . “Dl. “Povestea lui Harap-Alb”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8. “Gândăcelul”. “Hora Unirii” Genul epic .Basme populare • • 6 . “Gospodina”. “Fata babei şi fata moşului”. “Scrisoare”.Mihai Eminescu – “Revedere”.Emil Gârleanu – “Căprioara”. recitative. “Vine ploaia”.- Variante de proiectare didactică a activităţilor. CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară . “Tâlharul pedepsit”.Vasile Alecsandri – “Primăvara”. “Somnoroase păsărele” .Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. numărători) Genul liric – lirica cultă . “Bubico” . .Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . Consilierea şi educaţia părinţilor . “Povestea gâştelor”.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” . vine Moş Crăciun”. Uite. “La Paşti”. “La oglindă”.Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” .Cântecul de leagăn . “Sosirea rândunicii” .Otilia Cazimir – “Pentru tine.Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . “Bunica” . “O furnică” . “Pedeapsa mâţei”.Goe”.

2001 Avram. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). Al. Bucureşti. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. Andrei şi Dragomir. Ion – Limba română contemporană.. vol.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” .Albatros. Ion – Gramatica de bază a limbii române.• Legende populare Genul dramatic . Ed.I.D. 1982 Cioculescu. Ed. Steinu. Bucureşti. Ed. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Ed.Academiei. 1985 Coteanu. – Istoria literaturii române de la început până azi. – Istoria literaturii de la origini până în prezent.PROGnosis. V&I Integral. ortoepic şi de punctuaţie. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. Ed.Eminescu. Şerban. 1966 *** Îndreptar ortografic. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. Bucureşti. Ed. II. 1985 Piru. Bucureşti.Univers. Mioara – Gramatica pentru toţi.Barbu Şt. 1981 *** Gramatica limbii române.Minerva. Bucureşti. 1993 Barta. Ed. 1995 Bizdună.P. Tudor – Istoria literaturii române moderne. 2000 7 . 1997 Coteanu.D. E.Academiei. E. G.P. Ed.. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti. Vladimir şi Vianu.Humanitas.a II-a. Bucureşti.

2001 8 . I. 1995 Dumitrana. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară.Aramis. Ed. Bucureşti. Ed. E. Iaşi.Compania.. Ed. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. 2000 Păişi.Vlăsceanu. Craiova.D.I şi II. Ed. T. 1979 Mitu. E. Bucureşti. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). Ioan (coord. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar.. EDP. 2003 Voiculescu. 1972 Kolumbus. Ed. 2000 Gongea.Radical. Bucureşti. Bucureşti. 1998 Cerghit.). Bucureşti. Popescu. Ed. Constantin – Pedagogie generală. Radu. 1998 Landsheere. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Lăzărescu. 1999. Ed. Bucureşti. L. Bucureşti.P.V&I Integral. Ed. Ed.Polirom. familia şi grădiniţa.Compania. G. Ed. – Didactica (manual pentru clasa a X-a.B. Elisabeta – Pedagogie preşcolară. I. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă.V&I Integral. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Liliana – Laborator preşcolar. Craiova. Bucureşti. Ed. vol. Bucureşti.Compania. Emilia şi Ezechil. 2000 Preda. 2001 Dumitrana. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Elena.Reprograph. E.Compania.T. Ed.U. 2001 Popa. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. 1999 Preda. şcoli normale). Silvia şi Matei.Compania. Magdalena – Copilul. Bucureşti.S. Ed.Breben.) – Curs de pedagogie.V&I Integral. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple. Ed. 2002 Ionescu. Cluj-Napoca. Ruiu. 2000 Cerghit. 2001 Cucoş. Georgeta şi Breben. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei.Pro Humanitas. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. 2002 Dumitrana. Bucureşti.Aramis. şi Landsheere V. 2000 Rafailă. Bucureşti..Dacia.

Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti. Adina. cercetări. Sibiu. Bucureşti.Imago. Ed. altfel.V&I Integral. 2002 *** Grădiniţa. 1995 Vraşmaş.Voiculescu.V&I Integral.Aramis. Ed. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed.V&I Integral. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Ed. 2000 *** Documentar metodic. Teorie. Ed.V&I Integral.Bucureşti. aplicaţii. 2003 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful