MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. Pentru profesia de educatoare. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. pedagogia şi psihologia. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. • a comunica eficient. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează.În contextul actual al reformei învăţământului. printre altele. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. În acest scop. • a se autoevalua continuu. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. • a analiza şi a lua decizii. • a se adapta la mediul de muncă specific.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. de educare a afectivităţii. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. • a folosi creativitatea. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. psiho-motorii.9. în perioada 16-17 iulie. Competenţele vizate sunt: 2 . deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. pe baza unei metodologii specifice. • a se perfecţiona permanent. • a soluţiona conflicte. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor.” Conform art. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. alin. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. Anual. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. programa este construită pe competenţe. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. • a folosi deprinderi specifice. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară.

aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. 6. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. 7. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). realizarea unor activităţi de învăţare integrată. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. în scopul reglării demersului didactic. 2. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. a proiectelor didactice.1. aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. tipului şi categoriei de activitate. 3. în concordanţă cu obiectivele programei. orientându-i spre valori autentice. 5. • • 2. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. a tehnicilor de motivaţie. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 4. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. Statutul personalului didactic. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. pentru toate categoriile de activităţi. Standardul ocupaţional. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari.preşcolar) 3 . Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar.

astrologie. antonime.Sensul cuvintelor . Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării.Familii de cuvinte . Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 .Relaţii semantice între cuvinte (sinonime. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). publicistic.Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. descriptive. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. care incită la reflexie.). abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. notiţe. Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. funcţii sintactice) . clasificare) . Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar. cinematografie/fotografie. deschise.Părţile de vorbire (definiţie. clasificare. paronime) .Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . pictură. mijloace externe) • 4. Tipuri de întrebări (închise. Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. narative.Părţile de propoziţie (definiţie. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică. geografie. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. scrierea unor etichete. bileţele. heraldica etc. concrete. tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). sculptură. felicitări etc. cu alegere multiplă. învăţare prin cooperare.) 3. omonime. .Propoziţia şi felul propoziţiilor .

Activităţile de educarea limbajului. rimele. 7. cu grupuri mici şi individual.Activităţile de educaţie fizică.4. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. jocul didactic. Proiectarea activităţii didactice .Extinderile. activităţi opţionale. .Activităţile practice. . observarea etc. fişa de evaluare. rezumatul. povestirea. extinderi). jocul-exerciţiu.Activităţile de educaţie muzicală. dialogul.Activităţile artistico-plastice. 7.Activităţile matematice.Activităţile de cunoaşterea mediului. activităţi alese. autoevaluarea. . . Forme de realizare a obiectivelor activităţilor .Activităţile liber-alese. . interviul. lectura educatoarei.1. 7.Activităţile de educaţie pentru societate.3. • 6. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. Clasificare. chestionarul. fişa de observaţie etc. forme specifice de organizare.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar. evaluarea sumativă) Metode. . lucrarea colectivă. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . . monologul. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. caracterizarea. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul.2. interviul) 5. . Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune.Activităţile opţionale.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. . activ – stimulativ – funcţional. Construirea mediului educaţional. lectura după imagini.Convorbirea. portofoliul. . observarea sistematică a comportamentului copiilor.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . . jocuri. jocul logic. evaluarea continuă.

- Variante de proiectare didactică a activităţilor. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . Delavrancea – “Bunicul”.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” .Otilia Cazimir – “Pentru tine.Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Pedeapsa mâţei”. “Iarna”. “Ursul păcălit de vulpe”. Uite.Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” .Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Vine ploaia”. “Sosirea rândunicii” . activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8.Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. “Când stăpânul nu-i acasă” .Goe”.Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” . ghicitori . “Balada unui greier mic” . “Scrisoare”. “O furnică” .Emil Gârleanu – “Căprioara”. “Scrisoarea III”. “Dl. “Hora Unirii” Genul epic . “Baba Iarnă intră-n sat”.Proverbe.Vasile Alecsandri – “Primăvara”.Colaborarea grădiniţă-şcoală. “Gospodina”.Basme populare • • 6 .George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. “La oglindă”. “Bunica” . în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii.Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. Consilierea şi educaţia părinţilor . “Greuceanu” . “Povestea gâştelor”. “Iscoada”. “Furnica” . primăvară”. “Gândăcelul”.Colaborarea grădiniţă-familie.Cântecul de leagăn .Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. “Fata babei şi fata moşului”.Barbu Şt. “Tâlharul pedepsit”. zicători. “Doi fraţi cuminţi” . . CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară .Folclorul copiilor (cântece formulă. “Capra cu trei iezi”. vine Moş Crăciun”. “La Paşti”. “Povestea lui Harap-Alb”.Mihai Eminescu – “Revedere”. numărători) Genul liric – lirica cultă . recitative.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”. “Rapsodii de primăvară”. “Somnoroase păsărele” .Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . “Bubico” . “Punguţa cu doi bani” .Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”.

1985 Coteanu. – Istoria literaturii de la origini până în prezent.Minerva. Steinu.• Legende populare Genul dramatic .P. 1982 Cioculescu.D. E. vol. 2001 Avram. Ed.Eminescu.Barbu Şt. Ed.P. ortoepic şi de punctuaţie.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . Bucureşti.Academiei. 2000 7 . Ed.. Ed. Ed. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). Mioara – Gramatica pentru toţi. Bucureşti.Humanitas.Univers. Şerban.. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. Bucureşti.Albatros. Bucureşti.D. Ion – Limba română contemporană. 1995 Bizdună. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ion – Gramatica de bază a limbii române. Tudor – Istoria literaturii române moderne. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. 1993 Barta. Bucureşti. 1997 Coteanu. 1966 *** Îndreptar ortografic.a II-a. 1981 *** Gramatica limbii române. Bucureşti. Bucureşti. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Bucureşti. Ed. V&I Integral. E.PROGnosis. – Istoria literaturii române de la început până azi. II. G. Ed. 1985 Piru.I. Bucureşti. Ed. Andrei şi Dragomir. Ed. Vladimir şi Vianu. Al. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari.Academiei.

– Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. I. Ed.B.. 1998 Cerghit.P. Elena. 2000 Rafailă. 1979 Mitu. 2003 Voiculescu. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. Radu. Ed.Radical. 2000 Preda. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă.Aramis. 2000 Păişi.Polirom.Dacia.Compania. G.) – Curs de pedagogie. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic.Vlăsceanu.V&I Integral.V&I Integral. Bucureşti. I. familia şi grădiniţa. 2000 Gongea. Bucureşti. Ed. Bucureşti. şcoli normale). Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă.Reprograph. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Bucureşti. Bucureşti. E. E. 1999 Preda. 2000 Cerghit.). Bucureşti. Craiova. Ed. Lăzărescu. Bucureşti.D. Ed. Silvia şi Matei. Bucureşti. Craiova.Compania. 1999. Ed. Bucureşti... Viorica – Copilul şi grădiniţa. Constantin – Pedagogie generală.V&I Integral. şi Landsheere V. T. Ed. Ioan (coord. Ed. Ed. Bucureşti. Ed. Magdalena – Copilul. 2001 Cucoş. Ruiu. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. 2001 Dumitrana. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Popescu. Iaşi. Cluj-Napoca. 2001 Popa. E. 1998 Landsheere. Emilia şi Ezechil. Liliana – Laborator preşcolar. Elisabeta – Pedagogie preşcolară. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Ed. – Didactica (manual pentru clasa a X-a. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei.Compania.I şi II. Ed.S. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. L.Compania.Breben. Bucureşti.Aramis.T.U. 1995 Dumitrana. 2002 Dumitrana. Ed. 2002 Ionescu. Ed. 1972 Kolumbus.Pro Humanitas. 2001 8 . vol. Georgeta şi Breben. EDP. Bucureşti.Compania.

Aramis. Bucureşti. 1995 Vraşmaş. Bucureşti. Ed.V&I Integral.V&I Integral.Voiculescu. Ed. cercetări. 2002 *** Grădiniţa. aplicaţii. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Ed. 2003 9 .V&I Integral. Ed. Bucureşti.Bucureşti. Adina. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. altfel.Imago.V&I Integral. Ed. Sibiu. Teorie. Bucureşti. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Ed. 2000 *** Documentar metodic.