MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

• a folosi deprinderi specifice. în perioada 16-17 iulie.În contextul actual al reformei învăţământului. programa este construită pe competenţe. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs.” Conform art. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. • a comunica eficient. • a se autoevalua continuu. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. alin. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. • a analiza şi a lua decizii. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. psiho-motorii. Anual. printre altele. Competenţele vizate sunt: 2 . standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. pe baza unei metodologii specifice. În acest scop. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. • a soluţiona conflicte. de educare a afectivităţii.9. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. • a se perfecţiona permanent. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • a folosi creativitatea. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. • a se adapta la mediul de muncă specific. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. pedagogia şi psihologia. Pentru profesia de educatoare. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate.

Standardul ocupaţional. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. pentru toate categoriile de activităţi. 7. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic.1. orientându-i spre valori autentice. 4. 5. • • 2. Statutul personalului didactic. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare.preşcolar) 3 . Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. 2. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. tipului şi categoriei de activitate. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. a proiectelor didactice. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. 6. a tehnicilor de motivaţie. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. 3. în concordanţă cu obiectivele programei. în scopul reglării demersului didactic. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite).

scrierea unor etichete.didactica textului literar epic şi a textului dramatic.). tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. felicitări etc. concrete. bileţele. cu alegere multiplă. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar.) 3. publicistic. mijloace externe) • 4. clasificare) . sculptură.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii. narative. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 .Sensul cuvintelor . Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă.Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . Tipuri de întrebări (închise. învăţare prin cooperare. notiţe.Părţile de vorbire (definiţie.Relaţii semantice între cuvinte (sinonime. care incită la reflexie. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare).Propoziţia şi felul propoziţiilor . deschise. heraldica etc.Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.Părţile de propoziţie (definiţie. omonime. funcţii sintactice) . Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . geografie. Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. clasificare. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată.Familii de cuvinte . . paronime) . Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. cinematografie/fotografie. descriptive. astrologie. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). antonime. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică. pictură.

Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. . jocul logic. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . . . extinderi).Activităţile opţionale.Activităţile matematice.2.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . . caracterizarea. rezumatul. evaluarea sumativă) Metode. observarea sistematică a comportamentului copiilor.Activităţile de educaţie pentru societate. Proiectarea activităţii didactice . Clasificare.Activităţile de educarea limbajului. chestionarul. fişa de observaţie etc.1. . jocul-exerciţiu. activ – stimulativ – funcţional. 7.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar.Activităţile artistico-plastice. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. 7. cu grupuri mici şi individual. rimele.3.Activităţile de educaţie muzicală. • 6. . jocul didactic. lucrarea colectivă. lectura educatoarei. 7. .Extinderile. activităţi alese. povestirea.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă. activităţi opţionale. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar. jocuri. forme specifice de organizare. portofoliul. lectura după imagini. Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . interviul) 5. . dialogul. autoevaluarea. . Construirea mediului educaţional.Activităţile liber-alese. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. interviul.4. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. observarea etc. .Activităţile de educaţie fizică. monologul.Convorbirea.Activităţile practice. . evaluarea continuă.Activităţile de cunoaşterea mediului. fişa de evaluare.

Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . “Greuceanu” . “La oglindă”.Vasile Alecsandri – “Primăvara”.Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. numărători) Genul liric – lirica cultă .Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Vine ploaia”. ghicitori . “Baba Iarnă intră-n sat”. “Somnoroase păsărele” .Barbu Şt.Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” .George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”. . Delavrancea – “Bunicul”. “O furnică” .Mihai Eminescu – “Revedere”. “Povestea lui Harap-Alb”. Uite.Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” .- Variante de proiectare didactică a activităţilor. “Iscoada”.Goe”. “Dl. “Bunica” .Emil Gârleanu – “Căprioara”. activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8. “Doi fraţi cuminţi” . “Bubico” . Consilierea şi educaţia părinţilor . “Sosirea rândunicii” . “Fata babei şi fata moşului”. “Scrisoare”. “Când stăpânul nu-i acasă” .George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. recitative. CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară . “Furnica” . “Pedeapsa mâţei”. “Punguţa cu doi bani” .Colaborarea grădiniţă-şcoală.Cântecul de leagăn . zicători. “Tâlharul pedepsit”.Colaborarea grădiniţă-familie.Proverbe. “Ursul păcălit de vulpe”. primăvară”. “Capra cu trei iezi”. “Gospodina”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Rapsodii de primăvară”. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . “Iarna”. “Povestea gâştelor”. “Balada unui greier mic” .Basme populare • • 6 .Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”.Folclorul copiilor (cântece formulă.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” . vine Moş Crăciun”. “La Paşti”. “Gândăcelul”.Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”. în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii. “Scrisoarea III”. “Hora Unirii” Genul epic .Otilia Cazimir – “Pentru tine.

Bucureşti. Vladimir şi Vianu. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). Ed.Albatros. E. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Ion – Gramatica de bază a limbii române.Academiei.• Legende populare Genul dramatic .P. Ed. Bucureşti.a II-a. – Istoria literaturii de la origini până în prezent. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. Ed.PROGnosis.I. 1985 Coteanu. Ed.P.D.D. E. Ion – Limba română contemporană.Barbu Şt. V&I Integral. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.Minerva. 1982 Cioculescu. Ed. 1997 Coteanu. Bucureşti. Mioara – Gramatica pentru toţi. II. 1981 *** Gramatica limbii române. 1966 *** Îndreptar ortografic.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . Steinu. Ed. Andrei şi Dragomir.. 1985 Piru.Humanitas. Bucureşti. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. 1993 Barta.Eminescu. – Istoria literaturii române de la început până azi. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. Ed. Ed. Tudor – Istoria literaturii române moderne. Ed. G. 1995 Bizdună. Bucureşti. Şerban. vol. 2000 7 . 2001 Avram. Bucureşti.Academiei. Ed. Bucureşti. Bucureşti. ortoepic şi de punctuaţie. Al.Univers..

Viorica – Educaţia pentru ştiinţă. 1998 Cerghit. 2000 Cerghit.Polirom. Ed. Ed.Radical. Bucureşti. şi Landsheere V. 2000 Gongea.Breben. Bucureşti. Bucureşti. Cluj-Napoca. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Ed.. Ed. Ed.Reprograph. Bucureşti. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Ed. Magdalena – Copilul. Ed.Compania. Iaşi. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar.U. L. Bucureşti.P. 2001 Cucoş. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. EDP. Ioan (coord..D. I. Ed.Dacia. 1998 Landsheere.Aramis.T. Bucureşti. I. 1995 Dumitrana. Elena. Bucureşti. Constantin – Pedagogie generală. 2000 Preda. Emilia şi Ezechil. E. Radu. Popescu.Compania.Compania. Georgeta şi Breben.Pro Humanitas. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. E.Aramis. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Ed. Ed.I şi II. Bucureşti.V&I Integral.Compania. Ruiu.).S.V&I Integral. Ed. Bucureşti. 2001 8 . Elisabeta – Pedagogie preşcolară. Ed. Bucureşti. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. şcoli normale). Lăzărescu. 2001 Popa. 1979 Mitu. Craiova. Bucureşti. G. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. 1972 Kolumbus. vol.B. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana).V&I Integral. 1999 Preda.Compania. Bucureşti.Vlăsceanu. 2000 Păişi. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Ed. Bucureşti. Craiova. Ed. 2002 Dumitrana. 2000 Rafailă.) – Curs de pedagogie. E. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple.. Liliana – Laborator preşcolar. 1999. familia şi grădiniţa. Ed. 2003 Voiculescu. 2002 Ionescu. 2001 Dumitrana. Silvia şi Matei. Bucureşti. T. – Didactica (manual pentru clasa a X-a.

V&I Integral. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii.Voiculescu. 1995 Vraşmaş. Teorie. 2002 *** Grădiniţa. Ed. Ed. Ed. Bucureşti. Bucureşti. 2000 *** Documentar metodic. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Ed. Adina. cercetări. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti.Aramis.V&I Integral.Imago. aplicaţii.Bucureşti.V&I Integral.V&I Integral. Ed. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Bucureşti. altfel. Sibiu. 2003 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful