MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

pedagogia şi psihologia. În acest scop. • a analiza şi a lua decizii. programa este construită pe competenţe. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară.9. • a se adapta la mediul de muncă specific. • a folosi creativitatea. printre altele. • a face faţă situaţiilor neprevăzute. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. • a se autoevalua continuu. Competenţele vizate sunt: 2 . • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. psiho-motorii. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională. Anual. • a folosi deprinderi specifice. în perioada 16-17 iulie. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional.” Conform art. de educare a afectivităţii. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs.În contextul actual al reformei învăţământului. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. alin. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. • a comunica eficient. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. pe baza unei metodologii specifice. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. Pentru profesia de educatoare. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. • a se perfecţiona permanent. • a soluţiona conflicte. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar.

• • 2. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. în concordanţă cu obiectivele programei. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. 5. Standardul ocupaţional. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar.1. Statutul personalului didactic. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. 3. în scopul reglării demersului didactic. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. 7. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. 6. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. orientându-i spre valori autentice. realizarea unor activităţi de învăţare integrată. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite).preşcolar) 3 . aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. tipului şi categoriei de activitate. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. 4. pentru toate categoriile de activităţi. a proiectelor didactice. a tehnicilor de motivaţie. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. 2. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv.

Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . care incită la reflexie. omonime. deschise. Tipuri de întrebări (închise. sculptură. descriptive.Familii de cuvinte . funcţii sintactice) . geografie.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii. cu alegere multiplă. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 . Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. paronime) . publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. învăţare prin cooperare. felicitări etc. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică. . mijloace externe) • 4. concrete. astrologie.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. pictură. clasificare) .Părţile de propoziţie (definiţie. tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare). clasificare.Părţile de vorbire (definiţie. antonime. notiţe. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. bileţele. heraldica etc.).Relaţii semantice între cuvinte (sinonime.Propoziţia şi felul propoziţiilor .Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar. Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. narative.) 3. publicistic. scrierea unor etichete. cinematografie/fotografie.Sensul cuvintelor . Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea.

. .3.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă.Extinderile. evaluarea continuă. activ – stimulativ – funcţional.Activităţile de educaţie fizică. lectura după imagini. activităţi opţionale.Activităţile opţionale. . Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: .4. autoevaluarea. rezumatul. jocuri. activităţi alese. . interviul) 5. Clasificare. . . portofoliul. observarea etc.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. .Activităţile liber-alese. observarea sistematică a comportamentului copiilor. 7. povestirea. forme specifice de organizare. lectura educatoarei. dialogul. rimele. . 7. jocul logic. Proiectarea activităţii didactice .1. caracterizarea.Activităţile de educarea limbajului.Activităţile matematice. . tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. • 6. lucrarea colectivă.Activităţile practice.Convorbirea.Activităţile de cunoaşterea mediului. fişa de evaluare. evaluarea sumativă) Metode. Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar. extinderi).Activităţile de educaţie muzicală. Construirea mediului educaţional. jocul didactic. interviul. monologul. 7. cu grupuri mici şi individual.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar.Activităţile de educaţie pentru societate.2. . Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . .Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . fişa de observaţie etc. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7. chestionarul.Activităţile artistico-plastice. jocul-exerciţiu. Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială.

Basme populare • • 6 .Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . “Capra cu trei iezi”. “Rapsodii de primăvară”. “Baba Iarnă intră-n sat”. “Gândăcelul”. “Scrisoarea III”.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”.Cântecul de leagăn . “Povestea lui Harap-Alb”. “Punguţa cu doi bani” .George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”.Proverbe. primăvară”.Mihai Eminescu – “Revedere”.Goe”. “Bubico” . “Somnoroase păsărele” . ghicitori . “Iarna”.Folclorul copiilor (cântece formulă. Uite. “Hora Unirii” Genul epic . “Greuceanu” . “Doi fraţi cuminţi” . Delavrancea – “Bunicul”. “Iscoada”. Consilierea şi educaţia părinţilor . “Gospodina”. “La oglindă”.Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. .Tudor Arghezi – “Zdreanţă”. “Ursul păcălit de vulpe”.Barbu Şt. numărători) Genul liric – lirica cultă . “Fata babei şi fata moşului”.Vasile Alecsandri – “Primăvara”. “Dl. vine Moş Crăciun”.Colaborarea grădiniţă-şcoală.- Variante de proiectare didactică a activităţilor.Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară . “Vine ploaia”. în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii. “La Paşti”.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” . recitative.Colaborarea grădiniţă-familie. “Pedeapsa mâţei”. “Balada unui greier mic” .Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” . “Scrisoare”. “O furnică” .Emil Gârleanu – “Căprioara”. “Furnica” . “Povestea gâştelor”. “Tâlharul pedepsit”. “Sosirea rândunicii” .Ion Luca Caragiale – “Vizită”. activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8.Otilia Cazimir – “Pentru tine. zicători.Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” .Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” . “Când stăpânul nu-i acasă” . “Bunica” .

Bucureşti. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. 1997 Coteanu. Bucureşti. Steinu. ortoepic şi de punctuaţie.Humanitas. Ed.Eminescu. Bucureşti. Ion – Gramatica de bază a limbii române.PROGnosis. V&I Integral. 2000 7 .Barbu Şt.I. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . Ion – Limba română contemporană.P. Al. II. 1982 Cioculescu. Tudor – Istoria literaturii române moderne.Academiei.Academiei. Ed. Şerban. Bucureşti. Andrei şi Dragomir.Univers. Ed. 1993 Barta. – Istoria literaturii de la origini până în prezent. 1985 Piru.Albatros.D.• Legende populare Genul dramatic .Minerva. Bucureşti.a II-a. – Istoria literaturii române de la început până azi. Bucureşti. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). Ed.. Ed. Ed. vol. Bucureşti. Bucureşti. 1995 Bizdună. 1985 Coteanu. 1966 *** Îndreptar ortografic. Ed. Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti.. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. 2001 Avram. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. G.P. 1981 *** Gramatica limbii române. Ed. Mioara – Gramatica pentru toţi. Vladimir şi Vianu. E. Bucureşti.D. E.

Magdalena – Copilul. Constantin – Pedagogie generală. E. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple. 2002 Dumitrana.Compania. 2000 Gongea. 2001 Popa. Radu.D. Bucureşti.U. 1979 Mitu. Lăzărescu. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Iaşi.V&I Integral. Ed. Ruiu.P. Ioan (coord. Bucureşti.. Popescu.T. Ed. Ed. Bucureşti. E. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. 1998 Landsheere. 1999 Preda. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. Bucureşti.Radical. Bucureşti.B.V&I Integral.). 1999. Ed.Polirom. Ed. L. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original. Bucureşti. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă. 2000 Păişi. EDP. Ed. Ed. 1995 Dumitrana. I.Vlăsceanu. 2001 8 . Liliana – Laborator preşcolar.V&I Integral. Elisabeta – Pedagogie preşcolară.Aramis. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Ed. 2002 Ionescu.Compania. şcoli normale). Bucureşti.S.Aramis. Silvia şi Matei. Bucureşti.. Ed..) – Curs de pedagogie. Bucureşti. 1972 Kolumbus. Bucureşti. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. Bucureşti. şi Landsheere V.Compania. G. Bucureşti. Bucureşti. T. Ed. I. Ed. 2001 Dumitrana.Reprograph. Ed. Craiova. E.Breben. Bucureşti. 2001 Cucoş.Compania. Ed. familia şi grădiniţa. 2000 Preda. Emilia şi Ezechil.Dacia. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). – Didactica (manual pentru clasa a X-a. Cluj-Napoca. Ed.I şi II. Elena. 2003 Voiculescu.Compania. Georgeta şi Breben. Ed. Viorica – Copilul şi grădiniţa. vol. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar.Pro Humanitas. 2000 Cerghit. 2000 Rafailă. Craiova. 1998 Cerghit.

Voiculescu. 2002 *** Grădiniţa. Adina. 2000 *** Documentar metodic. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor. 1995 Vraşmaş. cercetări.V&I Integral. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Bucureşti. Ed.Bucureşti. Ed. Bucureşti. Ed. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Ed. Bucureşti. aplicaţii. Ed. Sibiu. 2003 9 .V&I Integral. altfel.Aramis.V&I Integral.Imago.V&I Integral. Ed. Bucureşti. Teorie. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful