MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII
- educatoare-

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004
1

• a analiza şi a lua decizii.” Conform art. programa este astfel structurată încât să integreze domeniul limbii şi literaturii române cu cel al literaturii pentru copii şi cu ştiinţele conexe: metodica. standardul ocupaţional face următoarea descriere: “Educatoarea instruieşte şi educă prin joc. vizând practici specifice procesului de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preşcolar.9. • a se perfecţiona permanent. Competenţele vizate sunt: 2 . • a folosi deprinderi specifice. sprijină şi promovează dezvoltarea copiilor de vârstă preşcolară. • a soluţiona conflicte. urmărind obiective cognitive şi de limbaj. • a comunica eficient. ale educaţiei estetice şi ale educaţiei pentru societate. expresie a luptei cu inerţia şi a manifestării libere a competenţei profesionale. Menirea educatoarei este de a facilita fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal de evoluţie. programa este construită pe competenţe. Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează. oferindu-i suport pentru integrarea în viaţa socială şi activitatea şcolară. • a se adapta la mediul de muncă specific. deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de muncă. • a folosi creativitatea. În acest scop. • orientarea pregătirii pe dimensiunea socio-educaţională şi managerială. • cultivarea creativităţii individuale şi de grup în procesul didactic. Corelând obiectivele generale cu descrierea din standardul ocupaţional. printre altele. Competenţa profesională este îmbinarea armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor. de educare a afectivităţii. • actualizarea şi aprofundarea cunoştinţelor de metodică a specialităţii. psiho-motorii. pe baza unei metodologii specifice. A fi competent într-o ocupaţie înseamnă: • a aplica cunoştinţe de specialitate. concursul naţional pentru ocuparea posturilor şi catedrelor didactice vacante. posturile şi catedrele didactice vacante se ocupă prin concurs. • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe. Obiectivele generale ale programei vor viza: • aprofundarea cunoştinţelor de bază din specialitate şi aplicarea acestora în contexte variate. • a se autoevalua continuu. în perioada 16-17 iulie. alin. • a face faţă situaţiilor neprevăzute.În contextul actual al reformei învăţământului. Anual. Pentru profesia de educatoare. cadrul didactic se află în faţa unei reale provocări. psihologie şi didactică în vederea ocupării posturilor vacante cu cadre didactice care să răspundă standardului ocupaţional specific. accentuând componenta comunicării în relaţia educaţională.(2) din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic. Programa de concurs pentru postul de educatoare are ca scop corelarea şi actualizarea conţinutului didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie. pedagogia şi psihologia.

corelarea conţinuturilor şi a activităţilor pe verticală şi pe orizontală. 5. Fişa psihopedagogică a copilului Realizarea unei planificări eficiente: coerenţa demersului. conform principiilor şi metodelor interacţiunii educaţionale. DOMENII DE COMPETENŢĂ 1. selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau comportamentelor vizate. Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare a planului pentru învăţământul preşcolar. orientându-i spre valori autentice. Statutul personalului didactic. identificarea şi rezolvarea problemelor apărute în procesul didactic. corespondenţa conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu obiectivele/comportamentele stabilite). precum şi participarea activă a acestora la propria formare şi dezvoltare. Regulamentul de funcţionare şi organizare a învăţământului preşcolar. 4. identificarea şi selectarea conţinuturilor adecvate vârstei preşcolare.1. Documentele educatoarei • • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice: Legea învăţământului. operarea eficientă cu conceptele domeniului psihopedagogic în procesul de elaborare a planificărilor calendaristice. realizarea unor activităţi de învăţare integrată.preşcolar) 3 . aplicarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de copii. Caietul de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei (planificarea calendaristică şi planificarea tematică). 2. 3. Standardul ocupaţional. Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a documentelor de evidenţă a activităţii educatoarei: Catalogul grupei. a proiectelor didactice. 7. aplicând strategii didactice optime şi adecvate nivelului de vârstă. pentru toate categoriile de activităţi. a programelor pentru activităţile opţionale sau pentru extinderi şi a planificării activităţilor în cadrul acestor activităţi. Scrisori metodice pentru aplicarea programei instructiv-educative în grădiniţa de copii. tipului şi categoriei de activitate. în concordanţă cu obiectivele programei. prin favorizarea obţinerii succesului în învăţare. aplicarea unor forme de management al grupei în funcţie de activitatea proiectată. stimulând creativitatea şi flexibilitatea în gândire a copiilor preşcolari. • • 2. a tehnicilor de motivaţie. 6. Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentelor de curriculum specific: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Didactica comunicării (elemente de comunicare orală şi scrisă în înv. în scopul reglării demersului didactic.

mijloace externe) • 4.Propoziţia şi felul propoziţiilor . Abordarea textului nonliterar (ştiinţific. astrologie. cinematografie/fotografie. descriptive. cu alegere multiplă. ghidarea copiilor preşcolari spre receptarea şi înţelegerea adecvată a textului literar specific). Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe. Rolul educatoarei în conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care facilitează comunicarea. heraldica etc. precum şi didactica poeziei (concepte de teorie literară specifice. deschise. paronime) .Părţile de vorbire (definiţie. publicistic. bileţele. clasificare. Didactica oralului • Strategii de învăţare şi exersare a ascultării active la preşcolari 4 .Relaţii semantice între cuvinte (sinonime. omonime. antonime. publicitar) din perspectiva caracteristicilor stilurilor funcţionale şi a funcţiilor comunicării. Soluţii de prevenire şi depăşire a blocajelor în comunicare (tehnici de ascultare activă. clasificare) . . narative. care incită la reflexie. Accentul) Strategii de abordare a noţiunilor de morfologie şi sintaxă cu copiii preşcolari . funcţii sintactice) . scrierea unor etichete.) 3. Didactica limbii române • • Strategii de abordare a noţiunilor de fonetică şi fonologie cu copiii preşcolari (Silaba. Tipuri de întrebări (închise. pictură. sculptură. geografie.Fraza şi felul propoziţiilor în frază Strategii de abordare a noţiunilor de vocabular cu copiii preşcolari . tehnici nonverbale şi de exprimare a sentimentelor etc. felicitări etc.didactica textului literar epic şi a textului dramatic. învăţare prin cooperare. abstracte) şi adecvarea acestora la tema abordată. scrierea de litere/cifre Abordarea limbajelor diferitelor arte/ştiinţe din perspectiva codurilor specifice ale acestora (muzică.• • • • • • • Abordarea textului literar destinat copiilor de vârstă preşcolară (didactica lecturii.Familii de cuvinte .Îmbogăţirea vocabularului (mijloace interne. Abordarea textului scris şi a comunicării scrise în învăţământul preşcolar rolul instrumentelor de comunicare scrisă în stimularea interesului pentru lectură şi în pregătirea preşcolarului pentru etapa de citit-scris din clasa I sesizarea unor diferenţe între scrisul de mână şi scrisul de tipar. concrete.Sensul cuvintelor .). modalităţi de receptare şi înţelegere eficientă a textului literar şi a diferenţelor sesizabile la această vârstă între genurile literare).Părţile de propoziţie (definiţie. notiţe.

Managementul clasei • • • Organizarea activităţilor didactice în grădiniţa de copii (activităţi comune. portofoliul. • 6. Proiectarea activităţii didactice .Activităţile de educarea limbajului. tehnici şi instrumente tradiţionale şi alternative de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (proiectul. jocul-exerciţiu.) Rolul educatoarei în procesul de evaluare a copilului preşcolar. evaluarea continuă. . caracterizarea. Clasificare. observarea sistematică a comportamentului copiilor. . extinderi). activ – stimulativ – funcţional. observarea etc.Activităţile de educaţie muzicală. evaluarea sumativă) Metode. 7. jocul logic. Forme de realizare a obiectivelor activităţilor . forme specifice de organizare. . fişa de observaţie etc. . . lectura educatoarei.Activităţile matematice. rimele.Activităţile de cunoaşterea mediului. din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii Gestionarea situaţiilor conflictuale din învăţământul preşcolar. jocul didactic.Activităţile artistico-plastice. lucrarea colectivă. autoevaluarea.Activităţile de educaţie pentru societate. .Activităţile de educaţie fizică.• Strategii de învăţare şi exersare a alcătuirii diverselor tipuri de discurs oral în perioada preşcolarităţii (povestirea. Didactica desfăşurării principalelor categorii de activităţi instructiv-educative: . . . . 7. interviul. Didactica activităţilor instructiv-educative Curriculum şi proiectare didactică 7. .3. jocuri. interviul) 5.Extinderile. activităţi opţionale.Organizarea activităţilor cu grupa întreagă.Activităţile liber-alese. cu grupuri mici şi individual. Evaluarea • • Tipuri de evaluare folosite în învăţământul preşcolar (evaluarea iniţială. monologul.Activităţile practice. rezumatul. lectura după imagini. povestirea. activităţi alese. fişa de evaluare.Cerinţe ale unei proiectări eficiente 5 . Construirea mediului educaţional. dialogul. .Convorbirea. chestionarul.2. Jocul – principala formă de activitate în grădiniţa de copii 7.1.Activităţile opţionale. 7.4.

“Rapsodii de primăvară”.Emil Gârleanu – “Căprioara”. “La oglindă”.Mihai Eminescu – “Revedere”. “Povestea gâştelor”. “Balada unui greier mic” .Mihail Sadoveanu – “Dumbrava minunată” . “Bubico” . “Vine ploaia”. “Iscoada”.Otilia Cazimir – “Pentru tine. vine Moş Crăciun”.Tudor Arghezi – “Zdreanţă”.- Variante de proiectare didactică a activităţilor. “Fata babei şi fata moşului”.Basme populare • • 6 .Goe”. “O furnică” .Ioan Slavici – “Doi feţi cu stea în frunte” . “Sosirea rândunicii” .Cântecul de leagăn . “Povestea lui Harap-Alb”. “Scrisoare”.Ion Creangă – “Amintiri din copilărie”. numărători) Genul liric – lirica cultă . “Furnica” . Colaborarea grădiniţei cu alte medii educative . “Greuceanu” . “Când stăpânul nu-i acasă” . primăvară”.Colaborarea grădiniţă-familie.Folclorul copiilor (cântece formulă. activităţi bazate pe inteligenţe multiple) Etapele proiectării didactice Structura proiectului de activitate didactică 8.Petre Dulfu – “Isprăvile lui Păcală” . “Hora Unirii” Genul epic . “Tâlharul pedepsit”.Petre Ispirescu – “Prâslea-cel-voinic”. “Ursul păcălit de vulpe”.Proverbe.Colaborarea grădiniţă-şcoală. “Iarna”.Ion Alexandru Brătescu Voineşti – “Puiul” .Vasile Alecsandri – “Primăvara”. CONŢINUTURI pentru domeniul literatura română • Genul liric – lirica populară . “Capra cu trei iezi”. “Punguţa cu doi bani” . ghicitori . “Gospodina”. Consilierea şi educaţia părinţilor . “Somnoroase păsărele” . în viziune integrată (metoda proiectelor la vârstele timpurii.George Coşbuc – “Iarna pe uliţă”. “Gândăcelul”. recitative.Elena Farago – “Căţeluşul şchiop”. zicători. “Pedeapsa mâţei”. Uite. “Scrisoarea III”.George Topârceanu – “Rapsodii de toamnă”. “Doi fraţi cuminţi” . “Dl. “La Paşti”.Colaborarea grădiniţei cu alte instituţii/persoane din comunitate. .Ion Luca Caragiale – “Vizită”. “Baba Iarnă intră-n sat”. “Bunica” . Delavrancea – “Bunicul”.Barbu Şt.

2001 Avram. Ed.D. Ed. E. Maria şi Alexandrina Neagu – Texte pentru educaţia limbajului la preşcolari. Bucureşti. Bucureşti. Mioara – Gramatica pentru toţi.P. Bucureşti. Steinu..Minerva. Bucureşti. Ed. Ed. Delevrancea – “Apus de soare” BIBLIOGRAFIE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Călinescu. 1981 *** Gramatica limbii române. Andrei şi Dragomir.Ion Luca Caragiale – “O scrisoare pierdută” . ortoepic şi de punctuaţie.Humanitas. II. Bucureşti. 1993 Barta.Academiei.Academiei. Bucureşti. vol. Bucureşti. Ed. 1982 Manualele de literatură română (clasele IX-XII) pentru şcoli normale METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Barbu. Bucureşti.a II-a. Tudor – Istoria literaturii române moderne. 1995 Bizdună. Ed. Ed. E. 1985 Piru. Ion – Limba română contemporană. Ed. – Istoria literaturii române de la început până azi. Bucureşti. Bucureşti. Petrică – Deprinderi motrice la preşcolari. Bucureşti. 1985 Coteanu.. V&I Integral.Albatros.Barbu Şt.• Legende populare Genul dramatic .Eminescu. 1997 Coteanu. Ed. Ion – Gramatica de bază a limbii române. Vladimir şi Vianu. – Istoria literaturii de la origini până în prezent.PROGnosis.Univers.D.P. Hristu şi colaboratorii – Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale clasa a XI-a). G. Al. Ed.I. 1982 Cioculescu. 1966 *** Îndreptar ortografic. Şerban. 2000 7 .

şi Landsheere V. Magdalena – Copilul. şcoli normale). Ruiu. Bucureşti. familia şi grădiniţa.Compania.) – Curs de pedagogie. Bucureşti.Aramis.I şi II. Ed.Reprograph. Liliana – Laborator preşcolar. Ed.Radical.T. Bucureşti. Emilia şi Ezechil. vol. E. Florica – Metodica activităţilor de educare a limbajului. Bucureşti. Ioan (coord.V&I Integral.S.Aramis. Miron – Clasic şi modern în organizarea lecţiei. Bucureşti. Silvia – Activităţi bazate pe inteligenţe Multiple. E. 1998 Cerghit.P. Bucureşti. Ed. L. 1995 Dumitrana. 2002 Ionescu. Craiova. 1998 Landsheere. I. Ed. Valerica – Activităţile de educaţie plastică în grădiniţă. Bucureşti. 2000 Gongea. Constantin – Pedagogie generală.Breben. Magdalena – Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Bucureşti.Dacia. Elena – Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. 2001 Cucoş..Compania. 2000 Rafailă.Compania.. 2001 8 .V&I Integral.Polirom. – Didactica preşcolară (“It is tomorrow yet?” – titlu original.Vlăsceanu. Ed. 2003 Voiculescu. 2000 Cerghit. Ed.Compania. I. Bucureşti.B. Ed. Bucureşti.. Ed. – Didactica (manual pentru clasa a X-a. Iaşi. traducere în limba română de Magdalena Dumitrana). Bucureşti. Ed. T. 1972 Kolumbus. 2001 Dumitrana. Radu. Bucureşti.Pro Humanitas. Popescu. Ed. Silvia şi Matei. Ed.V&I Integral. Cluj-Napoca. 2000 Preda. Ed.U. Bucureşti. Elena. – Definirea obiectivelor educaţionale (trad. Viorica – Copilul şi grădiniţa. Georgeta şi Breben. Magdalena – Activităţile matematice în grădiniţă – ghid practic. Elena – Cunoaşterea mediului – ghid pentru învăţământul preşcolar. 2000 Păişi. Elisabeta – Pedagogie preşcolară. 2001 Popa.). Lăzărescu.Compania. Bucureşti. 1999 Preda. Ed. Ed.D. Craiova. E. 1979 Mitu. G. Ed. 1999. EDP. 2002 Dumitrana. Viorica – Educaţia pentru ştiinţă.

Ed. Adina. Teorie. Ed.Imago. Ed.V&I Integral.V&I Integral. altfel. Bucureşti.Bucureşti.Voiculescu.V&I Integral. Bucureşti. Florea – Elaborarea obiectivelor educaţionale. Sibiu. Ed. Ecaterina – Consilierea şi educaţia părinţilor.V&I Integral. 2003 9 . 1995 Vraşmaş. 2000 *** Documentar metodic. 2002 *** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.Aramis. Bucureşti. aplicaţii. Bucureşti. Ed. 2002 *** Grădiniţa. cercetări. 2001 *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii. Ed.