Sunteți pe pagina 1din 48

SISTEME DE ÎNCĂLZIRE

ŞI ECONOMISIRE
A CĂLDURII
Se distribuie gratuit împreună cu revistele Căminul, Casa Mea, Domus,
Planul casei mele şi cotidianul
septembrie 2010; tiraj: 119.500 exemplare

Marcă înregistrată
CânD REnOvEZI,
aLEgE COnfORTuL!
Cu investiţii reduse, poţi obţine confortul visat, fie că acesta se traduce prin spaţii deschise,
mai bine compartimentate, printr-o izolare termică performantă, care să te ajute să
economiseşti energie, fie prin izolare fonică, pentru a te bucura de linişte la tine acasă.
luarea consumului de energie dintr-o locuinţă şi încadrarea aces-
DE CE SĂ IZOLĂM TERMIC? teia în clasa energetică aferentă. Începând cu anul 2007, CPE
l Izolaţi termic pentru a economisi energie este obligatoriu pentru toate imobilele noi şi în curând va deveni
Izolarea reprezintă cel mai economic mod de reducere a con- obligatoriu şi pentru închirierea sau tranzacţionarea imobilelor
sumului energetic al locuinţelor, pentru că aproximativ 75% din existente.
energia consumată într-o locuinţă este destinată încălzirii. Ale- l Izolaţi termic pentru a proteja mediul înconjurător
geţi soluţii de izolare performante, un mod de punere în operă Prin izolarea locuinţei, se reduce consumul de energie, dar
care să garanteze etanşeitatea pereţilor şi o ventilaţie controlată. şi emisiile de CO2 asociate. Izolarea permite reducerea emisiilor
l Izolaţi termic pentru a da valoare locuinţei dvs. de gaze cu efect de seră şi conservarea resurselor energetice
Certificatul de Performanţă Energetică (CPE) permite eva- (gaz, petrol…).

Soluţia Confort MAXIM propusă de Rigips® şi Isover® pentru izolarea termică a mansardelor vă ajută să reduceţi de 15 ori
consumul de energie pentru încălzire, faţă de o mansardă neizolată.

Pe www.confortsirenovare.ro găsiţi soluţii Soluţiile Confort&Renovare® sunt oferite de:

pentru renovarea întregii locuinţe.


Importanţa
IzolărII
locuInţelor
Termoizolarea asigură o mai bună utilizare a resurselor şi o factură cu până la 50% mai mică,
care se traduce în confort termic şi economii importante. Iar cu toţii ştim în această perioadă
cât de important este să economiseşti.

mportant de reţinut este că 30 - vedere, izolarea locuinţei pare o in- Multe locuinţe din România sunt

I 35% din căldura unei locuinţe se


pierde prin pereţii exteriori. Cu
alte cuvinte, bani aruncaţi de-
geaba pe căldură pe timpul iernii.
Aşadar, indiferent că locuiţi la casă
vestiţie mare şi te face să gândeşti că
dacă până acum s-a putut trăi fără ea,
de ce ar fi nevoie acum să investeşti
câteva zeci de mii de lei, în cazul unui
apartament la bloc. Ei bine, răspunsul
foarte vechi. Potrivit statisticilor, mai
bine de jumătate dintre imobilele
construite înainte de ’89 necesită in-
vestiţii urgente de reabilitare şi mo -
dernizare termotehnică.
sau la bloc, o bună izolaţie termică vă este simplu! Din cauza izolaţiei slabe, „Locuiesc într-un apartament cu
va ajuta să cheltuiţi mai puţin pe timp pe timp de iarnă, locuinţele vechi trei camere într-un bloc din anul
de iarnă şi totodată să vă bucuraţi de pierd multă căldură, iar proprietarii 1977. Toţi vecinii de pe scară am decis
un confort sporit. plătesc facturi la întreţinere foarte să punem bani şi să ne ocupăm de izo-
Avantaje de costuri şi de confort mari. laţia exterioară a blocului. Aparta-
apar şi pe timpul verii. Gândiţi-vă că mentul nostru este pe colţ, iar iarna,
apartamentul sau casa în care locuiţi peretele era sloi, nu puteai să stai lipit
nu se va mai încinge atât de tare, iar de el. Iarna trecută, după ce am rea-
aparatul de aer condiţionat nu va tre- bilitat blocul, s-a văzut o diferenţă
bui să meargă la maximum astfel în- foarte mare. În timpul zilei dădeam
cât să puteţi respira. Vara, un perete drumul la calorifer la minimum, iar
exterior bine izolat menţine interiorul factura la întreţinere ne-a scăzut cu
locuinţei la o temperatură relativ con- aproximativ 30%% faţă de iarna prece-
stantă. Noaptea scade transferul în in- dentă. Izolaţia exterioară pentru trei
teriorul apartamentului a căldurii ce camere situate pe colţ ne-a costat
se acumulează în cursul zilei în an- 4000 lei.”, ne-a declarat Rodica Scar-
velopa blocului, spun specialiştii. lat, proprietara unui apartament din
Mulţi dintre noi încă nu sunt con- Bucureşti.
vinşi de avantajele pe care le aduce o Explicaţia e simplă, spun specialiş-
termoizolare foarte bună. La prima tii în construcţii. Dacă se folosesc ma-
4
teriale de construcţii de calitate, pere- şi eliminarea zonelor de condens, deci de a scoate în evidenţă imperfecţiu-
tele nu va fi afectat de îngheţ, oricât şi a igrasiei. Cu alte cuvinte, aplicarea nile unui perete, nu veţi avea surpriza
de scăzută ar fi temperatura de afară. unui sistem de termoizolare elimină să descoperiţi zone inestetice.”, susţi-
„Termoizolarea înseamnă supra- problemele legate de pereţii ineste- ne Cristi Cocioba, director executiv al
feţe cu planeitate perfectă, reducerea tici, cu linii mai puţin drepte şi alte Băncii de Informaţii în Construcţii,
volumului zidăriei în unele cazuri şi neregularităţi. Când veţi aplica cu- Arhitectură şi Urbanism (BICAU).
implicit extinderea spaţiului util, dar loarea, modalitatea cea mai eficientă Statisticile arată că termoizolarea

Indiferent că locuiţi la casă sau la bloc,


o bună izolaţie termică vă va ajuta să cheltuiţi
mai puţin pe timp de iarnă şi, totodată,
să vă bucuraţi de un confort sporit.

5
poate reduce volumul zidăriei cu pâ-
nă la 30%, pentru că un zid mai sub-
ţire termoizolat este mai eficient decât
un zid gros de 35 cm neizolat, fapt ca-
re înseamnă mai mult spaţiu util în ca-
să pentru aceeaşi suprafaţă construită.
Cele mai folosite materiale termo-
izolante sunt vata minerală şi polisti-
renul. Dacă vata minerală se foloseşte
numai în cazul lucrărilor din interi- structura de rezistenţă a clădirii. Toto- ceea ce, pentru sistemele tradiţionale
orul locuinţelor, polistirenul se poate dată, polistirenul permite refacerea de încălzire creează un grad mare de
folosi cu acelaşi randament atât în in- faţadei şi păstrarea detaliilor arhitec- disconfort.”, apreciază Cristi Cocioba,
terior, cât şi la exterior. turale şi oferă posibilitatea mascării director executiv BICAU.
eventualelor fisuri ale pereţilor.
Polistirenul expandat are diferite
termoizolarea densităţi şi este folosit pentru izolarea izolarea
termică a pereţilor, în timp ce polis- cu vată minerală
cu polistiren tirenul extrudat care are o densitate
Vata minerală este recomandată
Polistirenul este potrivit pentru mai ridicată este recomandat la izo-
larea termică a pereţilor fundaţiilor şi atât la interior, cât şi la exterior. La
hidroizolaţii. Plăcile de polistiren ex-
a pardoselilor. interior, izolarea se poate face cu vată
pandat sau extrudat sunt folosite cu
„Utilizarea polistirenului în izo- bazaltică sau vată de sticlă, caşerată
precădere la izolaţiile de exterioare,
laţii de interior nu este recomandată, cu folie de aluminiu care acţionează
şi asta pentru că sunt rezistente la
deoarece acest tip de material este ca o barieră împotriva vaporilor.
condiţiile meteo (îngheţ/dezgheţ, in-
greu permeabil la vapori şi conduce la Acest mod de termoizolare are însă
filtraţii). Plăcile de polistiren au o
acumulări în interiorul construcţiei, mici neajunsuri pentru că micşorează
greutate redusă care nu afectează
spaţiul interior util, în funcţie de
grosimea recomandată, rezultată din
calculul hidrotermic. Ele se înglobea-
ză în tencuieli uscate de tipul placării
cu gips-carton care poate suporta di-
verse finisaje.
„Produsul specific pentru termo-
sistemul de exterior este pe bază de
vată minerală bazaltică, în care fibra
este pusă transversal pe perete pentru
a avea o rezistenţă mai mare la acţi-
uni mecanice, vata minerală de sticlă
fiind folosită pentru pereţi şi acoperi -
şuri la interior.”, Cristi Cocioba, di-
rector executiv BICAU.
Indiferent de materialul folosit,
este foarte important să se ia în con-
siderare eliminarea punţilor termice
care pot apărea în dreptul îmbinărilor
dintre peretele de zidărie şi structura
din beton armat a construcţiei. În
general, în astfel de cazuri, indiferent
de tipul termoizolaţiei – polistiren sau
vată minerală – se ia în calcul o supli-
mentare a termoizolaţiei, astfel încât
să se obţină aceeaşi rezistenţă termică
peste tot.

Cristina Tamaş
Foto: Arhiva Casa mea
ºi firme colaboratoare

6
10
DE CE GEAMURI
TERMOIZOLANTE?
Din cauza pierderilor de temperatură, cunoscutele geamuri din sticlă obişnuită tind să fie
înlocuite treptat cu geamurile termoizolante care, datorită capacităţii de izolare, oferă mai
mult confort, contribuind totodată şi la scăderea costurilor de întreţinere.

şa-zisele geamuri „termo- se poate stratifica, emaila şi imprima La realizarea tâmplăriei se folo-

A pan” au devenit de ceva


ani o modă în România,
iar interesul pentru ele
este în continuă creştere. Geamul ter-
moizolant (termopan) este un ansam-
şi se poate folosi în geamuri duble
izolate. Pierderile de căldură se reduc
la 10% faţă de cel puţin 40% cât se
pierde prin sticlă normală.
Folosită în componenţa unui
seşte o gamă variată de profile din
lemn, PVC, aluminiu, cu sau fără ba-
rieră termică, cu 3 - 6 camere, într-o
gamă coloristică diversă.

blu format din două sau trei foi de geam termoizolant (geam termopan),
sticlă (trasă sau float) lipite perime- sticla Low-E elimină efectul de geam
PROFILE DIN PVC
tral prin intermediul unor baghete de rece, diminuează considerabil riscul Din punct de vedere al izolării ter-
aluminiu şi al sigilanţilor speciali de apariţiei condensului, neutralizând mice, cel mai bun coeficient de izola-
tip membrană cauciucată. Între cele efectul de vânt (vântul măreşte pier - re îl au profilele PVC, datorită
două foi de geam este introdus prin derile termice). faptului că îmbinările la colţuri sunt
procesul tehnologic un mediu gazos, O foaie de sticlă obişnuită groasă realizate prin sudare şi nu prin strân-
creându-se astfel o unitate monobloc de 4 mm transferă 90% din căldură, gere, dar mai ales datorită inverţiei
ce reduce transmisia termică şi fonică prin urmare, are o pierdere foarte termice specifice maselor plastice.
între mediul interior şi cel exterior. mare, coeficientul de transfer termic Garanţia acestor tipuri de termopane
Ceea ce influenţează izolaţia ter- fiind k = 5,4 WmpK. este de aproximativ 30 ani, sunt mai
mică este grosimea foilor de sticlă Un geam termoizolator format accesibile la preţ şi sunt cele mai po-
(3 - 6 mm), dar şi caracteristicile de din două foi de sticlă, una normală şi pulare pe piaţă.
impact, rezistenţă, securitate. Efica- cealaltă cu depunere Low-E (low emi -
citatea unui produs depinde de grosi- sivity) are coeficientul k = 1,4 WmpK. PROFILE DIN ALUMINIU
mea foii de sticlă, de tipul de geam
(float, Low-E, colorat în masă etc.) şi Deoarece au o rezistenţă în timp
de dimensiunile baghetei. foarte ridicată (garanţie în timp de
Din ce în ce mai mult se foloseşte peste 50 ani) şi oferă o paletă coloris-
sticla tip Low-E, deoarece are exce- tică bogată, profilele de aluminiu sunt
lente calităţi de izolare termică printr-un o soluţie demnă de luat în calcul.
transfer de căldură mult mai redus. Comparativ cu alte sisteme de tâm-
Low-E este o sticlă monolitică cu un plărie, aluminiul asigură cea mai bună
strat funcţional de oxizi metalici de- rezistenţă la acţiunea factorilor de
pus prin procedeul electromagnetic mediu, se întreţine uşor şi nu este ne-
pe una din suprafeţele geamului float. cesară armarea suplimentară. Profile-
Acest strat ridică substanţial propri- le din aluminiu cu barieră termică asigură
etăţile termoizolante ale geamului. Pe o bună izolare termică. Profilele ief-
lângă faptul că reflectă o mare parte tine, fără barieră termică, cu o singură
a radiaţiei termice în interiorul încă - cameră, au în realitate un coeficient
perii, stratul permite pătrunderea ma- foarte slab de izolare termică.
Elena Vîrlan
ximă a energiei solare. Sticla Low-E Foto: arhiva Domus
11
încălzirea prin
caBluri electrice
radiante
Cablurile radiante pot asigura o încălzire complementară a diverselor spaţii, de locuit sau nu,
dar sunt şi numeroase situaţii în care încălzirea se poate face exclusiv prin montarea unor
astfel de sisteme.

Acolo unde se poate turna o şapă 50%% mai mic - deci şi costul lunar al
încălzirea electrică de beton de 7 - 12 cm, se poate face electricităţii pe care o consumaţi.
în pardoseală încălzirea cu acumulare în şapă, de
departe cel mai economic mod. Puteţi
Şapa groasă acumulează căldură pe
timpul nopţii (dar fără a depăşi tem-
Pentru clădirile noi, cea mai bună solicita montarea unui contor cu tarif peratura de confort pe care aţi setat-o)
soluţie este încălzirea directă, în şapă diferenţiat, iar sistemul de încălzire şi o eliberează treptat, în timpul zilei.
de beton. Se foloseşte cablu încălzitor poate fi programat să funcţioneze în- Puterea pentru o astfel de variantă:
cu o putere între 15 - 20W/ml, care se deosebi noaptea, când tariful este cu 125 - 200W/mp.
fixează cu ajutorul benzii pe o plasă
de armare metalică de 4 mm grosime,
aşezată peste un suport izolant din
polistiren extrudat de 2 - 4 cm grosi -
Bine de știut
me. Dimensionarea: de la 60W/mp Componentele principale ale sistemului de încălzire electrică prin pardoseală sunt
pentru încălzire complementară şi cablul sau covoraşul încălzitor, banda de fixare, termostatul digital programabil (cu
până la 100 - 120W/mp pentru încălzi- doi senzori, pentru pardoseală şi ambient). Acestora li se adaugă cablul de ali-
re totală, în imobile bine izolate termic. mentare şi o siguranţă automată N+F 16A, montată în tabloul electric.

12
Cablurile radiante pot încălzi şi
pardoseli din lemn. Acestea se vor
monta la 3 cm sub suprafaţa lem-
noasă, iar puterea lor nu trebuie să
depăşească 10W/ml sau 80 - 100W/mp.
Temperatura pardoselii va fi limitată
la maxim 27°C, ţinerea ei sub control
efectuându-se prin montarea unui
termostat.
Care este preţul pe metru pătrat al
instalaţiilor radiante de încălzire?
Regula generală este că, cu cât
suprafaţa de încălzit este mai mare, cu
atât scade preţul unui sistem radiant
- cele două sunt invers proporţionale.
Deci, în primul rând, contează dimen-
siunile imobilului sau spaţiului ce tre-
buie încălzit. E important dacă
sistemul va fi folosit ca sursă unică de
încălzire sau ca sursă complementară.

încălzirea cu
panouri radiante
Panourile radiante sunt vârful de
lance al tehnologiei de vârf, în dome-
niul încălzirii electrice. Ele pot fi in-
tavan este în mod curent de 7 - 8°C, în
stalate în orice tip de clădire, fie ea
casă de locuit, spital, imobil de biro -
uri, hală industrială sau zootehnică.
acest caz vorbim de o diferenţă de
doar 3°C.
Bine de știut
Acestea sunt plăci cu două feţe: Montarea acestor panouri este ex- Panourile radiante asigură o încălzire
naturală, asemănătoare celei solare.
pasivă şi activă. Prima este tratată cu trem de simplă, putându-se face chiar Radiaţiile infraroşii emise de aceste
materiale superizolatoare, a doua, cu de către beneficiar, fără obţinerea sisteme de încălzire influenţează
granule de ceramică al căror rol este niciunei aprobări. benefic circulaţia sanguină, creând o
să regleze amplitudinea degajării de Când cumpăraţi un panou radiant, stare de bine, asemănătoare celei pe
care o resimţim când facem plajă.
căldură la 7 - 10 m, pe toată suprafaţa. specialistul firmei care vă propune sis-
Principiul de funcţionare este temul vă va calcula şi capacitatea pe
acesta: razele infraroşii emise de pa- care trebuie să o aibă acest aparat
nou se răspândesc în tot spaţiul şi sunt pentru a putea încălzi spaţiul dorit.
absorbite atât de pereţi, cât şi de cor- Acest lucru este trecut chiar în ma-
purile din încăpere. Acestea se încăl - nualul de prezentare al aparatului,
zesc şi, la rândul lor, încălzesc şi aerul deci nu trebuie să vă faceţi probleme
din încăpere, însă fără a crea curenţi din acest punct de vedere.
de aer. Reţineţi, însă! Regula generală
Puterea maximă se atinge rapid, în (valabilă nu doar pentru acest aparat,
maxim 30 minute. Un alt avantaj, de- ci pentru orice sistem de climatizare)
loc de neglijat, este faptul că ele asi- care spune că este de dorit să instalaţi
gură o reducere a consumului de mai multe panouri de putere mai
energie cu până la 60%%. Care este se- mică, poziţionate uniform pe tavan, în exista. De regulă, sunt prevăzute
cretul? Deoarece corpurile sunt locul unuia singur, de putere mai patru orificii de fixare în rama pano -
încălzite înaintea aerului, şi nu invers mare. Se face aşa pentru a disipa mai ului, prin care se introduc patru şu-
- ca în cazul convecţiei - dispar bine căldura, pentru a încălzi cât mai ruburi autofiletate, prinse cu dibluri
pierderile de căldură. uniform spaţiul avut în vedere. de tavan. Conectarea la reţeaua elec-
Spre deosebire de camerele încăl - În privinţa montării aparatului, nu trică este la fel de simplă, prin legarea
zite prin sisteme clasice, în care dife- trebuie să vă faceţi absolut nicio pro- bornelor aparatului cu instalaţia elec-
renţa de temperatură dintre podea şi blemă: lucru mai simplu nu poate trică a casei.

13
neaţa solul este moale şi maleabil!
încălzireA Aleilor Cablurile şi restul componentelor
şi terAselor sistemului sunt proiectate să reziste la
temperaturi cuprinse între -50°C şi
Domeniul de aplicabilitate: alei şi
50°C, precum şi la umiditate ridicată,
trepte pietonale, rampe de acces în iar alimentarea se face la 220V.
garaj, terase circulabile, poduri şi Protecţia la îngheţ a suprafeţor
pasaje etc. circulabile exterioare (alei, terase, căi
Principiul de funcţionare este sim- de rulare, rampe de acces etc.) se
plu. Constă în plasarea unor cabluri poate realiza prin cabluri de 15 -
radiante sub suprafeţele ce trebuie 30W/ml, autoreglabile sau perfor-
protejate de zăpadă, gheaţă sau polei mantele cabluri încălzitoare silico-
şi încălzirea controlată a acestora. nice. Protecţia la îngheţ a scărilor şi
Senzorii transmit microprocesorului treptelor se face utilizând cablu au-
Avantaje atât faptul că temperatura scade sub toreglabil sau, la fel de bine, cablu
limita de îngheţ, cât şi faptul că umi - mono sau bifilar.
l Consum redus de energie, datorită ditatea este crescută. Termostatul Cablurile radiante se pot instala în
termostatului care cuplează şi opreşte ţine sistemul în funcţiune doar cât nisip sau beton, direct sub suprafaţa
sistemul exact atunci când se impune.
l Automatizarea este completă, însă
timp se topeşte zăpada; după ce sen- ce trebuie degivrată. Instalarea în
poate fi cuplată şi pe modul manual, zorul detectează dispariţia umidităţii, nisip se face dacă acesta are o granu-
dacă beneficiarul o doreşte. chiar dacă temperatura este sub laţie de 0,063 – 2 mm. Acest nisip se
l Probabilitatea unor accidente umane limita de îngheţ, sistemul îşi încetează aşază în strat subţire peste sistemul
în zonele alunecoase scade semnifica-
tiv, iar efortul de a întreţine pe timp activitatea. încălzitor, lucru care are meritul de a
de iarnă aleile înzăpezite dispare. Acest sistem poate fi folosit tem- evita deteriorarea instalaţiei. Peste
l Este o soluţie ecologică, deoarece porar şi pentru încălzirea solului în- acest strat de nisip se adaugă beton,
înlătură folosirea sării şi a substanţelor gheţat, când se impune excavarea asfalt sau plăci ceramice, în funcţie de
chimice pentru degrivare.
l Garanţia este de 10 ani, însă durata
acestuia. Cablurile încălzitoare sunt opţiunea beneficiarului. Montajul în
de viaţă a sistemului este estimată la întinse noaptea pe pământ şi acope- beton se face prin poziţionarea cablu-
100 de ani! rite cu o folie termoizolantă, iar dimi- lui electric pe o plasă tip Buzău.
14
locuinţă privată. Cablul se montează
dezgheţarea
acoperişurilor,
aparent (la vedere), în jgheaburi şi
burlane, cu ajutorul unor cleme de
Bine de știut
fixare, fără să fie nevoie de vreo pro- Avantajele sistemului
a jgheaBurilor tecţie suplimentară (în general, gra- de degivrare
dul de protecţie oferit de producător
şi a Burlanelor este IP 67).
Jgheaburile şi burlanele sunt
menţinute fără zăpadă şi gheaţă.
Sistemul folosit în acest caz este Prin folosirea acestor cabluri este Drenarea apelor rezultate se face con-

întocmai precum cel descris anterior. îndepărtată complet posibilitatea for- stant, la debit convenabil, fără „vii-
turile” produse de un dezgheţ rapid. În
Este vorba de cabluri radiante a căror mării ţurţurilor sau a maselor com- acest fel, este evitată deteriorarea sis-
funcţionare este comandată de un mi- pacte, tasate de zăpadă, care ar putea temelor de colectare a apelor pluviale
croprocesor. Senzorii îl informează în cădea pe trotuar sau în interiorul pro- şi a celor rezultate din topirea gheţii,

permanenţă atât asupra temperaturii prietăţii, provocând deseori daune şi se previne formarea ţurţurilor şi este
înlăturată neplăcuta posibilitate ca
aerului, cât şi în privinţa umidităţii lo- uneori accidente grave. faţada construcţiilor să fie afectată.
cale. În general, el este setat să intre Acelaşi tip de cabluri poate fi fo-
în funcţiune în momentul în care tem- losit şi pentru menţinerea unor tem- Cablul folosit pentru protecţia îm-
peratura este cel mult egală celei de peraturi constante în conductele potriva îngheţului şi a depunerilor de
îngheţ, iar umiditatea este crescută. aflate în aer liber. Ele se înfăşoară îm- zăpadă de pe acoperişuri, precum şi
Alimentarea se face la 220V, iar o prejurul conductelor cu risc de îngheţ. pentru dezgheţarea jgheaburilor şi a
putere de 20W pe metru liniar de ca- Luându-se în calcul temperatura mi- burlanelor trebuie să fie prevăzut cu
blu este suficientă, în condiţiile climei nimă pe care o poate suporta agentul protecţie ultravioletă, pentru a putea
din România. transportat prin conducte, sistemul face faţă, în afară de celelalte solici-
Montarea cablurilor este atât de radiant este setat să pornească înainte tări, şi la acţiunea agresivă a razelor
uşoară, încât poate fi executată fără de a se atinge respectiva temperatură solare. Această protecţie este asigu-
nicio problemă chiar de către propri- şi să se oprească singur, când riscul rată de un strat ultim, aplicat pe în-
etarul clădirii, dacă este vorba de o îngheţului a trecut. treaga lungime a conductorului
radiant. Determinarea cablului nece-
sar se face pornind de la măsurarea
exactă a acoperişului, jgheabului,
burlanului etc. ce trebuie degivrate,
dar şi ţinându-se cont de condiţiile
meteo ale regiunii în care este plasată
construcţia ce trebuie degivrată.

Dan Mazilu
Foto: Flomar Electric SRL
şi www.pr.com

15
calitate pentru profesionişti
Sistemele de termoizolaţie exterioară Ceresit
asigură o termoizolaţie excelentă şi de lungă
durată a clădirilor, iar prin aceasta reduc
costurile de energie şi contribuie
la protejarea mediului înconjurător.

de ce să termoizolezi
clădirea?
Căldura migrează dinspre spaţiul cu temperatură mai
mare către cel de temperatură mai scăzută. Iarna, acest
lucru se traduce printr-un transfer al căldurii, din interior
către exteriorul construcţiei. Vara, când spaţiul interior
este răcit de instalaţiile de climatizare, căldura de afară
tinde să pătrundă înăuntru. În ambele cazuri, construcţia
are pierderi estimate la 40%, aproape indiferent dacă
locuieşti la casă sau la bloc. Îţi permiţi să arunci lunar în
vânt jumătate din costul întreţinerii termice a casei? Noi
credem că nu! Un alt motiv ar fi introducerea certificării
energetice a clădirilor, care afectează atât chiria lunară pe www.ceresit.ro
16
Avantajele unei locuinţe izolate termic
Creşte izolaţia pereţilor şi elimină punţile de transfer
termic atât datorită faptului că este un sistem fără
îmbinări, cât şi datorită elementelor special concepute
pentru a termoizola balcoanele şi logiile, pilaştrii,
plintele etc. Greutatea redusă nu afectează structura
clădirii, iar din materialele termoizolatoare se pot
realiza imitaţii de elemente rustice, cadre pentru
ferestre etc. Aplicarea este uşoară, cu implicaţii pozitive
asupra preţului manoperei. În fine, durabilitatea
se măsoară în decenii!

Costuri mai mici la energie


Într-o casă neizolată, destinată unei familii, un procent
de până la 40% din căldura totală se pierde prin pereţi.
Aceste pierderi sunt reduse semnificativ în clădirile
izolate termic, diminuându-se astfel costurile aferente
încălzirii şi răcirii.

Vă puteţi bucura de răcoare vara


şi de căldură iarna
Izolaţia termică oferă temperaturi mai scăzute la
interior în zilele toride de vară şi mai mari în lunile
dificile de toamnă şi iarnă. Pereţii se încălzesc mai greu
vara şi se răcesc tot la fel de greu iarna, contribuind
la senzaţia generală de confort.

Faţada va fi mai frumoasă


care o poţi pretinde, cât şi preţul la care poţi vinde casa.
şi va avea mai mult stil
În sfârşit, nu uita de ecologie: se estimează că 30 - 35%
Aspectul contează întotdeauna. Folosirea tencuielilor
din emisiile de carbon se datorează încălzirii clădirilor.
Evident, cu cât pierzi mai multă căldură, cu atât consumi decorative Ceresit Colours of Nature va contribui în
mai mult combustibil pentru a o înlocui, deci produci mod substanţial la aspectul atrăgător al faţadei, fiind
dioxid de carbon în exces. Ce crezi că vor spune urmaşii disponibile într-o gamă largă de culori, din care,
noştri despre clima pe care le-o creăm acum? în mod sigur, veţi găsi unele pe gustul dumneavoastră.

de ce să alegi sistemul ceresit? Valoarea casei va creşte


În primul rând, ce se înţelege prin „sistem”? În mare, Clădirile izolate termic se evidenţiază prin consumul
ar fi materialul termoizolant, adezivul special cu care redus de energie dovedit prin certificatul energetic.
acesta se lipeşte de suport, amorsa şi tencuiala decorativă. Aplicând materialele Ceresit în procesul de termoizo-
Probabil că nu ştiai, dar e foarte important să optezi pen- laţie, care asigură durabilitatea lucrării, valoarea
tru un sistem achiziţionat de la acelaşi fabricant, şi nu pen- de piaţă a casei dumneavoastră se va mări în mod
tru elemente disparate, cumpărate de la diverşi considerabil.
producători. Doar aşa poţi fi sigur că între diversele ma-
teriale componente ale sistemului există o compatibilitate
fizică şi chimică deplină. Şi totuşi, de ce ai opta pentru
Veţi proteja astfel mediul înconjurător
Ceresit? Fiindcă începând cu 1972, sistemele de termoizo- Încălzirea clădirilor neizolate generează până la 35%%
laţie exterioară de la Ceresit au fost utilizate pentru pro- din emisiile de carbon globale. Într-o locuinţă izolată
tecţia faţadelor şi clădirilor din întreaga lume. Pentru că, termic, veţi utiliza mai puţini combustibili fosili,
în fond, vorbim de calitate Henkel! contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.
Dan Mazilu

17
TIPURI DE
CENTRALE
TERMICE
Confortul termic este foarte important în orice locuinţă, de aceea se impune alegerea celei
mai bune soluţii termice. Există mai multe variante de centrale termice: pe gaz, pe lemn, în
condensaţie. Care sunt diferenţele între acestea şi care soluţie termică este potrivita pentru
casa dumneavoastră? Acestea sunt întrebările la care vom încerca să vă oferim un răspuns!

legerea centralei termice Pentru o bună funcţionare a caza- densaţie, cu cameră etanşă de ardere,

A potrivite este destul de


greu de făcut şi trebuie
luate în calcul mai multe
elemente, precum tipul de locuinţă,
perioada în care casa necesită încăl-
nului, atunci când este utilizat doar
pentru încălzirea apei, este indicat să
fie oprit şi repornit zilnic şi nu va fi
folosit perioade prelungite la capaci-
tate minimă.
cazan de pardoseală, preparare in-
stantanee de apă caldă menajeră sau
cu boiler. Gama de puteri este foarte
variată, aşa că alegerea celei potrivite
pentru locuinţa dumneavoastră este
zire, bugetul de care proprietarul dis- O altă variantă o constituie cen- destul de simplă. Un inconvenient ar
pune. Cazanele pe combustibil solid trala pe gaz. Există centrale termice fi faptul că reţeaua de distribuţie a
sunt acele unităţi termice care produc cu tiraj natural, cu tiraj forţat, în con- gazului nu este foarte bine dezvoltată,
energie termică din arderea lemnului dar acest lucru se poate rezolva prin
sau a cărbunelui. Acestea sunt o vari- instalarea în curte a unui rezervor
antă ideală pentru zonele unde nu propriu de combustibil. Atenţie! Pre-
există o reţea de gaze naturale. Acest ţul este destul de mare. Pentru a se
tip de centrale poate fi instalat doar face economie de gaz metan se reco-
de către specialişti şi este necesară o mandă montarea unui termostat pro-
cameră specială, foarte bine ventilată. gramabil. De asemenea, trebuie să fie
Centrala termică pe combustibil solid efectuat un calcul profesional al nece-
are un mare avantaj: preţul scăzut al sarului termic pentru a şti exact de ce
materiei prime. Există, însă, şi deza- fel de centrală aveţi nevoie. În cazul
vantaje. Unul dintre acestea îl repre - în care optaţi pentru o centrală cu
zintă necesitatea de a alimenta tiraj natural, trebuie să ştiþi că aceasta
centrala frecvent cu lemne sau căr- nu se poate instala decât pe hol, pe
buni. De asemenea, dacă se întrerupe casa scării, în pivniţă sau bucătărie, în
curentul electric în timpul funcţio- spaţii care să aibă un volum minim de
nării centralei, pot să apară probleme 18 mc, cu o fereastră de 0,9 mp.
serioase, deoarece odată aprins com- Specialiştii susţin că în ultima pe-
bustibilul solid în focarul centralei, rioadă s-a constatat o creştere semni-
acesta nu se poate stinge imediat. ficativă a interesului proprietarilor

18
pentru centrale termice care utilizea-
ză curent electric drept combustibil
pentru realizarea energiei termice uti-
lizate la încălzirea clădirilor. Este les-
ne de înţeles acest lucru, dacă ţinem
cont de faptul că preţul gazului creşte
vertiginos. Mai mult, directivele Uni-
unii Europene sunt în favoarea uti-
lizării energiei electrice faţă de orice
altă sursă de energie. Mai mult, la
capitolul avantaje ar trebui trecut fap-
tul că montarea unei astfel de cen-
trale nu necesită lucrări foarte
complexe, deoarece nu trebuie o con-
ductă de gaze şi nici nu prezintă peri-
col de explozie.

Anca Ghiorghiu
Informaţii furnizate de
www.centrale-termice.ro,
Bricostore, Bosch România

19
căldură mare
şi în timpul iernii
Care este centrala termică potrivită locuinţei dumneavoastră? Noi vă oferim câteva soluţii
pentru a vă bucura de confort termic sporit chiar şi în zilele geroase, în care temperaturile
coboară mult sub 0˚C. Chiar dacă afară zăpada scârţie sub picioare, în casă e cald şi bine.

Centrală termică
murală clasică
BIS 24 FF
Preţ recomandat:
2.050 lei
(kit de evacuare
ºi TVA incluse).
ARISTON

Centrală termică
Pigma Chaffoteaux.
Preţ: 2.799,99 lei
Bricostore

Cazan din oţel


cu gazeificare, cu
combustibil solid.
Preţ: 1.450 euro
(fără TVA)
Bosch

Centrală termică
Elite Radiant.
Preţ: 2.279,99 lei
Bricostore
20
Centrală termică
murală cu conden-
sare GENUS
PREMIUM
Preþ recomandat:
5.500 lei - 24 kW;
5.890 lei - 30 Kw;
6.400 lei - 35 KW
(kit de evacuare
ºi TVA incluse).
ARISTON

Centrală termică mu-


rală pe gaz, 3.000 W.
Preţ: 595 euro
(fără TVA)
Bosch

Cazan din oţel


cu gazeificare, cu
combustibil solid.
Preţ: 1.690 euro
(fără TVA)
Bosch

Centrală termică
Baretta.
Preţ: 1.779,99 lei
Bricostore

Excelenţa în confort cu noile microcentrale Riello de la Romstal


Romstal oferă o nouă gamă de centrale murale caracterizate prin simplitate şi ele-
ganţă. Design realizat de faimosul arhitect Matteo Thun. Noua gamă de centrale
murale Riello îndeplineşte criteriile maxime de clasificare a eficienţei energetice fiind
cotate cu 3 stele pentru modele clasice şi cu 4 stele pentru cele în condensaţie.
Centralele Riello beneficiază de un nou schimbător de căldură cu o secţiune de tre-
cere a apei optimizat. Această inovaţie are avantajul de a reduce nivelul depunerilor
obtinând astfel un transfer de căldură sporit. În plus, schimbătorul este realizat inte-
gral din aluminiu asigurând o protecţie maximă împotriva coroziunii.
Au racordurile hidraulice dispuse la o distanţă mai mare faţă de perete astfel încât
să permită montarea facilă a centralelor chiar şi în cazul instalaţiilor deja existente.
Gama Riello este formată din 13 tipuri de centrale cu puteri de până la 100kw, iar
în cazul montării în cascadă se poate ajunge chiar şi la puteri de 360kw. Modelele
clasice sunt disponibile atât în varianta de preparare ACM instant, cu boiler încorpo-
rat sau cu boiler separat.
22
căldura,
tradiţie şi modernism
cu origini norvegiene
P
entru norvegieni, marca
Dovre simbolizează calitate
şi robusteţe. Sobele şi foca -
rele Dovre îşi au originea în
iernile dure din Marele Nord şi astăzi,
după 75 de ani îşi dovedesc în fiecare
zi valoarea lor excepţională.
Gama Dovre cuprinde modele de
sobe şi focare ce beneficiază de avan-
tajul celor mai recente tehnologii în
turnarea fontei, cu rezultate ce ţin nu
numai de calitatea superioară a mate-
rialului, dar şi de stabilitatea produse-
lor şi de designul ce acoperă trecutul,
prezentul şi viitorul luând forme
tradiţionale, clasice sau moderne.
Graţie experienţei îndelungate,
Dovre produce în cea mai mare
turnătorie de fontă din Europa sobe
şi focare ce folosesc combustibili ca:
lemnul, gazul, cărbunii sau uleiul.
Sobele şi focarele pe lemn sunt
echipate cu sisteme de combustie se-
cundară, optimă pentru un randa-
ment crescut şi un ciclu de ardere de
8-10 h cu o încărcătură de 3 - 4 kg lemn.
Ca prim producător de focare
pentru şemineuri ce folosesc princi -
piul convecţiei – preluarea aerului
rece din încăpere prin grilele de ad- rea focarului sau a sobei în sistem de
misie - încălzirea acestuia în contac- „foc continuu”.
tul cu fonta şi transferul înapoi în Vreme îndelungată, părerea gene -
încăpere, Dovre continuă această tra- rală a fost că fonta nu poate fi adapta-
diţie îmbunătăţind tehnica şi îmbogă- tă realizării focarelor şi sobelor
ţind-o cu sistemul de combustie moderne, gama Astroline vine să con-
secundară având ca rezultate: confor- trazică această percepţie prin modele
tul, căldura permanent emisă, folosi - cu design contemporan rafinat, pre-
24
văzute cu suprafeţe vitrate de mari di-
mensiuni şi sisteme anti-afumare a
geamului, având ca rezultat o vedere
spectaculoasă a flăcărilor.
Din respect pentru mediul ambi-
ant, Dovre propune produse ce res-
pectă cele mai exigente norme
europene ecologice şi de randament
în vigoare, fiind supuse în permanen-
ţă testelor specializate, dar şi celei
mai relevante testări, cea a clienţilor
care preferă Dovre.

În România, prin
EDEN TOWER GRUP
Showroom: Sphera
Building Center
Str. Serg. Nuţu Ion
nr. 44, Bucureşti
www.edentower.ro

25
RADIATOARE,
CONVECTOARE,
AEROTERME
Din nefericire, confortul termic oferit de sistemul centralizat de încălzire este adesea la cote
nesatisfăcătoare. Ca urmare, nu de puţine ori suntem nevoiţi să apelăm şi la alte surse de
încălzire pentru a suplimenta necesarul de căldură din incinte.

C
auzele sunt multiple: para- vãzute cu picioare, putând fi mutate
metrii scãzuţi la care funcţio- CONVECTOARE MOBILE uşor dintr-un loc în altul, dar pot fi, de
neazã acesta, proasta Funcţioneazã pe baza unui sistem asemenea, fixate de un perete. Existã şi
dimensionare a corpurilor de relativ simplu: aerul este aspirat prin ventiloconvectoare cu funcţionare pe GPL.
încãlzire, existenţa unor mari suprafeţe partea de la baza aparatului, este în-
vitrate, subsoluri neîncãlzite etc. Ca ur- cãlzit în contact cu o rezistenţã electricã
mare, nu de puţine ori suntem nevoiţi internã, dupã care este evacuat la exte- AEROTERME
sã apelãm şi la alte surse de încãlzire. rior prin partea superioarã. Puterea Spre deosebire de convectoare, ae-
Pe piaţã, existã în prezent o serie de electricã poate fi modulatã în funcţie de rotermele asigurã un flux de aer orizon-
aparate mobile de încãlzire menite sã numãrul de rezistenţe: spre exemplu, tal (din spate în faţã). Aerul este încãlzit
aducã un plus de cãldurã acolo unde între 750 W, 1250 W, pânã la 2000 W. de una sau mai multe rezistenţe. Pentru
este necesar. De menţionat cã ele au ca Compacte ca formã, principalele com- a îmbunãtãţi repartiţia acestuia în încã-
principal scop suplimentarea confortu- ponente ale unui convector sunt: un în- pere şi pentru a evita disconfortul pro-
lui termic oferit de o sursã fixã de cãl- trerupãtor, un termostat (mecanic sau vocat de un flux de aer prea direcţionat,
durã, şi nu încãlzirea propriu-zisã a electronic) şi un dispozitiv de protecţie unele aparate pot pivota sub un unghi
interioarelor. la supraîncãlzire. Aparatele sunt pre- de 120˚. Altele pot fi înclinate spre ex-

Shopping Şemineu
pe lemne
Giuletta
Antracit,
din fontă
Preţ: 3.114 lei
La Nordica-
Italia Madex

Focar A1
Preţ: 1.499,99 lei
Bricostore
Radiator din oţel, tip panel
Preţ: 312,6 lei
Bricostore
26
terior pentru a transmite cãldura şi la W, spre exemplu). Cãldura degajatã de
un nivel superior al camerei (nu numai ApArAte de încălzit aceste aparate este mai puţin uscatã şi
la baza încãperii). Aerotermele pot fi mai agreabilã. Produsã mult mai rapid
utilizate şi pentru încãlzirea bãilor, iar
rAdiAnte – în special în cazul radiatoarelor cu
pe timp de vară, unele modele pot fi Acestea nu vehiculeazã un flux de halogen – cãldura este dirijatã direct
folosite ca ventilatoare. Numai cele mai aer, ci emanã cãldura în mod direct, cãtre utilizator, senzaţia de confort fiind
performante aparate sunt prevãzute cu perceptibil prin intermediul unor rezis- mai accentuatã în cazul în care benefi-
un termostat electronic şi cu filtru de tenţe speciale, tuburi cu halogen, tuburi ciarul se gãseşte în faţa aparatului. Pen-
praf. Cele mai multe modele sunt do- cu cuarţ. Funcţioneazã în mod asemã- tru un confort egal, puterea necesarã
tate cu sistem de întrerupere a curentu- nãtor cu aerotermele şi oferã mai multe (deci şi consumul) este mai micã decât
lui electric în cazul rãsturnãrii aparatului. trepte de putere (400 W, 800 W şi 1 200 a unui convector.

Şemineu pe lemne
Fulvia Palladio
Pergamena Antica
Preţ: 3.149 lei
La Nordica-Italia
Madex

Şemineu pe lemne Carillon, din oţel şi cristal


Preţ: 8.219 lei
La Nordica-Italia Madex
27
RadiatoaRe electRice
cu baie de ulei
Acestea sunt foarte asemãnãtoare
radiatoarelor de încãlzire centralã, nu
numai prin aspectul lor, dar şi prin fap-
tul cã au un agent de încãlzire (în acest
caz, un ulei special) care distribuie cãl-
dura uniform în interiorul corpului de
încãlzit şi care apoi se difuzeazã în ca -
merã. În ciuda puterii constante (în jur
de 3 kW), aceste radiatoare oferã avan-
„Căldura a prins culoare” tajul de a nu prezenta un pericol direct
de ardere. În plus, faptul cã sunt pre-
Ideea de a aşeza culoare pe obiectul care ne dă caldură iarna este cel mai ino- vãzute cu rotile le face uşor manevra-
vator mod de a folosi culoarea în procesul încălzirii. Primii care au folosit culorile bile chiar şi în timpul funcţionãrii.
în mediul ambiental au fost asiaticii, care au dezvoltat acest concept până la nivelul Radiatoarele electrice cu baie de ulei
unei adevărate arte cu ramurile sale: arta decoraţiunii şi a bunăstării – Feng Shui pot funcţiona în continuu, putând fi uti-
şi arta tratării bolilor cu ajutorul culorilor - cromoterapia. Căldura este influenţată lizate şi ca surse principale de încãlzire.
de culori şi culorile sunt întărite de căldură. Astfel, ambele ne pot schimba viaţa şi
sănătatea.
Culoarea ne poate modifica gândurile, trăirile, sentimentele, sănătatea. Ne
poate face să ne odihnim mai bine sau să fim mai energici, ne poate linişti în mo- Şemineul,
mentele critice sau ne poate impulsiona când trebuie să luăm hotărâri categorice.
Ne tratează şi ne bucură privirea. Pentru toate acestea trebuie să fim foarte atenţi o pieSă apaRte
în alegerea culorilor, dar este absolut necesar să le folosim zilnic. Monotonia din Dacă vă doriţi o sursă suplimentară
apartamente sau birouri poate fi înlăturată prin folosirea culorilor necesare scopului de căldură care să vă ajute la încălzirea
pe care îl dorim. locuinţei, dar şi care să confere încăpe-
De exemplu, într-un apartament se poate întocmi o cromogramă corespunză- rii un aer aparte, cu siguranţă trebuie să
toare fiecărui membru al familiei, o cromogramă a apartamentului sau casei res- optaţi pentru un şemineu! Montarea
pective, prin aceasta se determină culorile necesare ambientului. În funcţie de acestuia nu poate fi efectuată decât de
aceasta se poate alege un model pe care se aplică culorile determinate prin cromo- personal specializat şi numai după ce,
gramă, iar acest model colorat se aplică pe calorifer obţinând în acest mod două
în prealabil, a fost efectuat un studiu
efecte benefice în apartamentul respectiv: acela de a încălzi şi de a trata.
pentru a se stabili care este capacitatea
Culorile se pot folosi şi în birouri pentru a crea un ambient prin care angajatorul
potrivită. De cele mai multe ori, şemi-
îşi poate ajuta salariaţii să fie energici, echilibraţi, adaptat pentru fiecare departa-
ment în parte, în funcţie de scopul urmărit pentru biroul respectiv. Pentru detalii neul se proiectează înainte de demara-
în alegerea culorilor se organizează adevărate şedinte de creare a acestor modele, rea construcţiei casei deoarece, în caz
iar în viitor vom încerca să vă dăm exemple de ceea ce se poate crea prin combina- contrar, lucrările sunt foarte complicate.
rea culorilor. Anca Ghiorghiu
Întocmit de: Dr. Cristina Balanescu, medic primar MG,
specialist medicină alternativă la SC CLAR SRL, telefon: 021.665.74.20

Shopping Şemineu pe lemne Gaia,


prevăzut cu cuptor
Preţ: 5.616 lei
La Nordica-Italia Madex

Şemineu pe Şemineu Etna C 9 KW


lemne Asia, din Preţ: 2.899,99 lei lei
piatră vulcanică Bricostore
Preţ: 3.309 lei
La Nordica-Italia
Madex

28
energia solară,
o soluŢie de viitor
Rezervele globale de energie sunt în scădere, aşa că sursele neconvenţionale sunt din ce în ce
mai populare. Ele reprezintă nu numai o variantă economică de obţinere a energiei, dar să nu
uităm, şi una ecologică.

E
nergia termală, eoliană, so-
lară, precum şi pompele de
căldură reprezintă resurse
energetice neconvenţiona-
le ca alternativă pentru cele care au
efecte negative asupra mediului în-
conjurător. Pentru reducerea con-
sumului de combustibili, sunt utilizate
din ce în ce mai mult panourile solare
sau fotovoltaice, cunoscute şi sub de-
numirea de captatoare solare. Având
un randament energetic ridicat, aces-
tea reprezintă în prezent una dintre
cele mai curate surse de energie. Ma-
rele avantaj al utilizării panourilor so-
lare este acela că nu poluează, nu
generează bioxid de carbon, nu con-
tribuie la apariţia fenomenului de ploi
acide, toate acestea datorită faptului
că folosesc puterea (energia) soarelui
pentru a se alimenta.
Principiul de funcţionare se ba-
zează pe conversia radiaţiei solare în
căldură şi utilizarea acesteia pentru
încălzirea apei. Apa caldă obţinută
poate fi utilizată ca atare sub formă
de apă caldă menajeră sau ca agent
termic primar pentru prepararea apei
calde menajere într-un acumulator.
De asemenea, se poate utiliza şi ca
agent termic pentru încălzire. În pri-
vinţa utilizării instalaţiilor solare,
România se găseşte într-o zonă cu o
acoperire solară bună, însă, spre deo -
sebire de ţările occidentale, unde gra-
dul de însorire este mai scăzut, nivelul
prafului este mai ridicat. Statistic vor-
30
bind, numărul de zile din an în care cleară şi, deci, nu conduc la încălzirea
utilizarea energiei solare este posi-
bilă, este de peste 1.000 de ore.
planetei. Printre dezavantaje se pot
enumera costul relativ ridicat şi în-
Bine de știut
În prezent, aceste sisteme sunt treţinerea mai dificilă în zonele care 1. Ce tip de panouri solare se
utilizează pentru prepararea apei
mai complexe. Ele pot capta şi lumina prezintă praf (mai uscate). Eficienţa
calde menajere? Dar pentru
difuză, montându-se de obicei pe la colectoarele solare cu apă caldă încălzirea locuinţei?
acoperişuri sub forma unor baterii de este considerabil mai mare decât la Buderus oferă o gamă variată de panouri
colectori. Mai nou, prezintă şi rame, modulele electrice, adică modulele solare plane şi cu tuburi vidate. Ambele
tipuri se pot utiliza atât pentru prepararea
astfel încât pot fi instalate cu uşurinţă fotovoltaice. Câştigul de energie pe
apei calde menajere, cât şi pentru aportul
în mod asemănător cu ferestrele de metru pătrat de suprafaţă colectoare la încălzirea locuinţei. În general, însă,
mansardă. în funcţie de instalaţie şi radiaţia so- pentru aportul la încălzirea locuinţei se
Instalaţiile solare reprezintă o so- lară poate varia între 700 şi 930 kWh recomandă panourile cu tuburi vidate
care, prin construcţia lor, au un randa-
luţie ce oferă mai multe avantaje: se pe an, astfel atingându-se valori de
ment superior faţă de cele plane, mai
autoîntreţin, nu sunt sensibile la miş- vârf. În funcţie de anotimp se poate ales în perioada rece a anului.
care, au o durată mare de viaţă obţine o economie la energie de până
(aproximativ 30 de ani), au o funcţio- la 80%! 2. Cât costă un sistem solar termic
complet de încălzire a locuinţei?
nare silenţioasă, nu poluează atmos- Text: Ana-Maria Oancea
Peste 90% din instalaţiile solare montate
fera, sunt uşor de instalat, în orice loc Material realizat cu sprijinul firmelor
sunt utilizate exclusiv pentru prepararea
Robert Bosch (www.buderus.ro),
însorit, nu produc gaze şi nici efectul Tondach (www.tondach.ro) de apă caldă menajeră. În acest caz, dacă
de seră, nu utilizează energia nu- şi Romstal (www.romstal.ro) luăm ca exemplu o locuinţă individuală cu
4-5 persoane, atunci investiţia într-un
echipament solar Buderus variază, în
funcţie de sistemul ales, între 3.000 euro
şi 4.000 euro. Mă refer la preţul unui
sistem complet format din: două panouri
solare, accesoriile de montaj în funcţie de
tipul acoperişului, boiler solar bivalent de
300 l, automatizare, staţie de pompare,
vas de expansiune şi alte componente
importante pentru o bună funcţionare.
În cazul în care discutăm de aport solar
la încălzirea locuinţei, preţul poate să
difere în funcţie suprafaţa locuinţei
sau a obiectivului în cauză.

3. Cu cât se reduc costurile pentru


prepararea apei menajere, respectiv
pentru încălzirea locuinţei cu ajutorul
unui sistem de încălzire cu panouri
solare?
În general, la ofertarea echipamentelor
solare se urmăreşte o rată anuală de
acoperire a necesarului. Dacă ne referim
Sistem panouri solare ce cuprinde: la instalaţii solare pentru locuinţe individ-
panou solar plan Kairos Fast CF şi uale, această rată este între 60% şi 70%,
modul Solar Kairos Macc SC 200; iar pentru aport la încălzire, între 20% şi
panou solar KAIROS CF 2.0 - 2 bu0c.; 30%. Se pot obţine şi alte valori, însă
cadru montaj acoperiº 2 panouri KAR- acestea sunt recomandate. La realizarea
IOS CF 2.0; modul solar Kairos MACC 2 investiţiei, beneficiarii pot lua în calcul
aceste procente.
SC 200; kit racorduri hidraulice 1 panou
KAIROS CF 2.0; kit racorduri hidraulice 4. Care este durata de utilizare
1 panou adiþional KAIROS CF 2.0 a unui sistem de panouri solare?
Preţ sistem: 9.510 lei Durata de viaţă a unei instalaţii solare
ARISTON care funcţionează în parametri normali
este între 20 şi 25 de ani.

31
32
energia eoliană:
energie
fără poluare
Producerea energiei electrice din arderea combustibililor fosili a condus la o creştere
alarmantă a poluării. În aceste condiţii, a devenit necesară căutarea de noi strategii pentru
reducerea dependenţei de aceşti combustibili. Energia eoliană se dovedeşte a fi o soluţie
eficientă la problema energetică globală.

D
eşi este încă o sursă mino- - Costul energiei electrice produse
ră de energie, producţia avantaje în centralele eoliene moderne este în
energiei eoliene a crescut - Datorită faptului că nu se ard continuă scădere.
considerabil, ajungându-se combustibili, emisia de substanţe po- - Costurile de scoatere din funcţi-
ca în unele ţări ponderea acesteia în luante şi gaze cu efect de seră este une sunt reduse. În cazul centralelor
consumul total de energie să fie sem- zero. nucleare, aceste costuri pot fi de câ-
nificativă (23%). Energia eoliană este - Producerea de energie eoliană teva ori mai mari decât costurile cen-
o sursă de energie regenerabilă pro- nu implică producerea de deşeuri. tralei. În cazul generatoarelor
dusă de puterea vântului. Vânturile eoliene, costurile de scoatere din
se formează atunci când soarele nu funcţiune, la capătul perioadei nor-
încălzeşte pământul uniform. Energia male de funcţionare, sunt minime.
cinetică din vânt poate fi folosită pen-
tru a roti nişte turbine, care sunt capa -
bile să genereze electricitate. Unele dezavantaje
turbine pot produce 5 MW, necesi - - Resursa energetică este relativ
tând o viteză a vântului de aproxima- limitată şi inconstantă datorită vari-
tiv 5,5 m/s. aţiei vitezei vântului şi a numărului
Energia eoliană este sursa de redus de amplasamente posibile. Pu-
energie cu cea mai rapidă creştere în ţine locuri de pe pământ oferă posi-
ultimii ani, iar turbine noi de vânt se bilitatea producerii de electricitate
construiesc în toată lumea. Iarna, suficientă folosind energia vântului.
când vânturile sunt mai puternice, - Un alt inconvenient este de ordin
procentul de energie produs de tur- vizual, în sensul că au o apariţie ne-
bine creşte considerabil. Se afirmă că plăcută şi sunt gălăgioase. La acestea
potenţialul tehnic mondial al energiei s-ar putea adăuga faptul că sunt nece-
eoliene poate să asigure de cinci ori sare terenuri mari virane pentru in-
mai multă energie decât este con- stalarea turbinelor.
sumată acum. În componenţa unei centrale eo-
33
este transformată în electricitate,
avem de-a face cu un generator ali-
mentat cu vânt/convertor de energie
eoliană, cunoscut sub termenul de
„turbină eoliană”.
Turbinele eoliene au două desti-
naţii majore: includerea într-o cen-
trală eoliană sau furnizarea de
energie locuinţelor izolate. În cazul
locuinţelor, turbinele eoliene sunt
folosite împreună cu panourile solare
şi cu baterii pentru a furniza constant
electricitate în zilele înnorate sau se-
nine, fără vânt.
La eficienţa unei turbine con-
tribuie dimensiunea palelor şi tipul
convertorului. Puterea generată de o
turbină eoliană este direct propor-
ţională cu densitatea aerului, aria
acoperită de o mişcare completă a
palelor rotorului şi pătratul vitezei
vântului. Vântul care trece prin palele
elicei este încetinit şi împrăştiat. În
aceste condiţii, eficienţa maximă
obţinută de o turbină eoliană este de
59%, valoare peste care vântul se în-
toarce în palele turbinei.

MORILE DE VÂNT
Deşi reprezintă o soluţie străve-
che, morile de vânt sunt folosite şi în
prezent pentru producerea energiei
în mod eficient. În lume există peste
douăzeci de producători de mori de
vânt clasice. Aceste mecanisme sunt
numite şi maşini de vânt sau pompe
de vânt. O pompă de vânt obişnuită
are o roată cu diametrul de trei-patru
metri, cu circa 20 de palete. Roata
este montată pe un stâlp, având înăl-
liene intră turbinele eoliene, redre - ţimea medie de opt metri. Pe lângă
soarele de curent, transformatoarele faptul că vântul nu costă nimic, ca
şi corectoarele factorului de putere. sursă energetică, el poate fi cea mai
Amplasarea centralelor eoliene bună alternativă pentru localităţile
trebuie să ţină cont de: valoarea vân- mici, aflate departe de sursele tradi-
tului în regiune, preţul terenului, im- ţionale.
pactul vizual asupra structurilor din În cele mai multe cazuri, morile
vecinătate şi apropierea de reţeaua de vânt sunt aşezate în apropierea
de distribuţie a curentului. râurilor, astfel că rotaţia paletelor
este transformată într-o mişcare de
sus-jos pentru a acţiona pompa.
TURBINELE EOLIENE Deoarece morile de vânt au fost atât
O turbină eoliană este un dispozi- de eficiente şi durabile, designul lor
tiv ce transformă mişcarea cinetică a nu a fost schimbat de sute de ani.
palelor unei elice în energie mecani -
că. Când această energie mecanică Text: Elena Vîrlan
34
energia
geotermală,
Şi pompele
de căldură
Ştiaţi că în doar o jumătate de oră Pământul preia de la Soare tot atâta energie cât consumă
omenirea într-un an întreg? Cu ajutorul pompelor de căldură putem valorifica o parte din
această energie. Acestea, pe lângă faptul că sunt foarte eficiente, asigură o reducere
consistentă a emisiilor de CO2.

in categoria pompelor de energie. Cu cât acest COP are valori Conform studiilor, rezultă că cea

D căldură fac parte pompele


de căldură pământ-apă
(geotermale), cele de căl-
dură apă-apă şi pompele de căldură
aer-apă. Denumirea acestora este de-
mai mari, cu atât este mai bine!
Dacă ar fi să punem într-o ecuaţie
principiul după care funcţionează
pompele de căldură, aceasta ar fi de
forma: 75% energia solului + 25% cu -
mai performantă pompă de căldură
ar fi cea apă-apă, care extrage energia
din apă, de cele mai multe ori dintr-o
baltă, şi o introduce în casă. În aceste
condiţii, în 5-10 ani investiţia iniţială
terminată de mediul din care extrag rent electric = 100% energie termică. se recuperează deplin. Din păcate,
energia, iar cele mai utilizate sunt pentru a putea beneficia de avanta-
pompele geotermale. Pompele geo - jele acestui tip de pompă, trebuie să
termale sunt cele care reuşesc să eli- locuiţi în preajma unei ape. Ca atare,
mine căldura din casă făcând-o cea mai răspândită pompă rămâne
pierdută în pământ în timpul verii, iar cea geotermală.
în timpul iernii o extrage din sol şi o Descrierea tehnică a acesteia este
transferă în locuinţă. Pompa de căl- destul de complexă, însă un prim ele-
dură funcţionează cu ajutorul unor ment important îl constituie buclele
consumatori electrici. Din păcate, de colectare. Acestea sunt din poli-
momentan acest lucru nu poate fi evi- etilenă de înaltă densitate şi pot fi
tat, însă consumul este foarte eficient. instalate orizontal sau vertical. Se op-
În cazul acestor pompe, eficienţa se tează pentru instalarea orizontală în
măsoară prin COP - coeficientul de cazul în care beneficiaţi de un teren
performanţă - care este raportul din- mare. Cea verticală se aplică atunci
tre căldura obţinută şi consumul de când terenul este de dimensiuni re-
36
duse. Se vor face găuri tubulare în pă -
Avantajele pompelor de căldură mânt, lungi de 45-135 de metri, şi în fie-
1. Grija pentru mediu
- aproximativ 75% din energia produsă este care gaură se introduce câte o buclă.
regenerabilă; Una dintre ramuri coboară în adânci-
- menajarea mediului prin evitarea com- me, cealaltă urcă la suprafaţă. În final,
bustibililor clasici; toate buclele verticale sunt conectate la
2. Siguranţa viitorului
- independenţa faţă de preţul gazului sau al una orizontală, de asemenea îngropată,
petrolului; ce face legătura cu pompa propriu-zisă.
3. Flexibilitatea Agentul din bucle ajunge în pompa
- pompele pot fi utilizate atât pentru produc- propriu-zisă, iar aceasta lucrează în
erea de apă caldă, cât şi pentru încălzire;
- sunt uşor de întreţinut. funcţie de necesităţile dumneavoastră.

Principiul de funcţionare:
beneficiile
1. Vaporizator: Căldura extrasă din pământ este cedată pompei de
căldură. Agentul frigorific lichid trece în stare gazoasă.
instalaţiei
2. Compresor: Agentul frigorific sub formă de gaz este comprimat, - căldura din sol încălzeşte casa şi
temperatura acestuia crescând puternic. apa;
3. Condensator: Agentul frigorific cedează căldura către instalaţia de - 75% din energia produsă este din
încălzire, apoi condensează şi devine din nou lichid.
surse regenerabile;
4. Ventilul de expansiune: Presiunea agentului frigorific este redusă
la valoarea iniţială, iar acesta se întoarce la vaporizator. Astfel, cir- - eficienţă ridicată;
cuitul se închide şi ciclul se reia. - este ideală pentru locuinţe de până
la 340 mp;
- nu generează niciun fel de emisii
poluante;
- este silenţioasă şi compactă;
- recomandată pentru încălzirea în
pardoseală.

Text: Anca Ghiorghiu, Dan Mazilu


Material realizat cu sprijinul firmei Bosch
www.bosch.com.ro

37
eco hornet
sinonim cu independenţa energetică
L-am invitat pe dl. Iuliean Hornet, unul dintre cei doi Centralele termice ecoHORNET sunt create după o conce- - 0,03 kg x 20 kw x 24 ore x 365 zile = 5256 kg/an, casă neizolată.
inventatori, să ne vorbească despre această invenţie şi pţie proprie a fraţilor Hornet, în urma căreia s-a realizat: 5)­POLUARE­ATMOSFERICĂ­MINIMĂ = cu o emisie de
despre ce înseamnă independenţa în ceea ce priveşte ­1)­ CENTRALA­ –­ PUFFER (acumulator de căldură) = CO în atmosferă cuprinsă între 200 -300 mg/mc şi cu o
energia termică. odată pusă în funcţiune, centrala ecoHORNET se comportă emisie de particule între 31-38 mg/Nmc pe toată durata
Domnule Hornet, produsele dvs. înteleg că reprezintă ca un acumulator de căldură, cantitatea de 150 - 310 litri funcţionării, putem afirma că ne situăm cu mult sub cea
ceva cu totul diferit de ce există pe piaţa sistemelor de în- agent termic din cazan acumulează căldura produsă, nu mai drastică normă europeană, cea din Germania unde li-
călzire cu peleţi şi, ca orice nou produs inovator, trebuie se răceşte niciodată, rămânând permanent la peste 50˚C. mita maximă la emisiile de CO este de 1000 mg/mc (în-
să treacă prin mai multe teste şi încercări înainte de a i se La comanda de pornire a centralei dată de termostatul cepând cu aprilie 2010), iar cantitatea de particule emise
permite comercializarea pe piaţă. ambiental sau de senzorul de temperatură al boilerului, în atmosferă maxim admisă este de 60 mg/Nmc.
DUMneAVoAStrĂ SUnteŢI AUtorIZAŢI această căldură acumulată este trimisă către calorifere 6)­LIPSA­INTERVENŢIILOR­DE­CURĂŢARE = prin arde-
SĂ ProDUCeŢI? sau boiler, chiar înainte de reaprinderea automată a pe- rea completă a peleţilor folosim întreaga putere calorifică
De mai bine de un an, SC HORNET GRUP SRL produce leţilor. Astfel, se reduce considerabil consumul de peleţi. a acestora obţinând până la 5,2kw/kg. Astfel, se realizează:
în serie în fabrica de lângă Bucureşti: centrale termice, ar- 2)­CENTRALA­-­MOŞTENIRE = geometria cazanului şi - O ardere uscată;
zătoare pentru tuburi radiante (în premieră mondială) şi modul de amplasare a arzătorului nu permit contactul di- - Fără fum în gazele arse;
convectoare cu funcţionare pe peleţi marca ecoHORNET, rect între flacără şi metal, astfel cazanul nu se oxidează, - Fără depuneri de gudron (creozot).
având implementat sistemul de management al calităţii nu se produce deteriorarea acestuia, durata de utilizare Toate acestea fac ca centralele ecoHORNET să nu necesite
conform standardului ISO 9001:2000, implementare cer- fiind atât de îndelungată încât putem afirma că vom lăsa operaţiuni de curăţare. Utilizatorul trebuie doar să eva-
tificată de SRAC-CERT, partener IQ NET-THE INTERNATIO- centrala ecoHORNET spre folosire copiilor şi nepoţilor. În cueze periodic cenuşa rezultată. În urma arderii peleţilor
NAL CERTIFICATION NETWORK. cazan, trebuie să existe în permanenţă agent termic. albi, curaţi, rezultă circa 2 kg cenuşă/tona peleţi, în cazul
Centralele termice ecoHORNET au fost testate de La- 3)­RANDAMENT­DE­EXCEPŢIE = 93% randamentul cen- celor cu impurităţi rezultă circa 3 - 20 kg cenuşă /tona pe-
boratorul de Încercări Sisteme şi Echipamente Termice, tralei şi 98% randamentul arderii situează centralele leţi. Recomandăm să evacuaţi lunar cenuşa, aceasta este
Hidraulice şi Electrice-INSIST din cadrul Universităţii Teh- ecoHORNET printre cele mai eficiente din lume, aşa cum de fapt mineralul conţinut de lemn şi poate fi utilizat ca
nice de Construcţii Bucureşti, singurul laborator din Ro- rezultă din testele efectuate de laboratoare de specialitate îngrăşământ pentru sol. În cazul utilizării peleţilor curaţi,
mânia certificat RENAR, certificare europeană. fiind încadrate în clasa 3, clasă care indică o eficienţă ma- cenuşa se poate evacua şi la intervale mai mari de o lună.
Centralele termice ecoHORNET au fost încadrate în ximă, cu emisii minime şi deplină siguranţă în exploatare. În fiecare an, în perioada de garanţie, echipele de inspe-
urma testelor în clasa 3, clasă care indică o eficienţă 4)­CONSUM­­REDUS­­DE­­COMBUSTIBIL = prin arderea cţie tehnică ale dealerilor noştri vor efectua gratuit revizia
maximă, cu emisii minime şi deplină siguranţă în exploa- completă a peleţilor, randamentul ridicat al centralei, pre- anuală a centralei.
tare. Siguranţa în exploatare din punct de vedere electric cum şi modul de construcţie a cazanului duc la obţinerea 7)­UŞURINŢA­ŞI­SIGURANŢA­ÎN­EXPLOATARE = uşurin-
este certificată de ICPE (Laboratorul de încercări pentru energiei termice cu un consum redus de combustibil, deci ţa în exploatare este asigurată de o automatizare perfor-
certificarea produselor electrice). Certificarea CE nr. cu costuri mai mici în comparaţie cu celelalte sisteme de mantă de ultimă generaţie care controlează în totalitate
044B1-584/EC /21-01-2010 de către ISCIR-CERT, atestă încălzire, astfel: modul de funcţionare. Funcţionarea centralei în sistem
definitiv calitatea produselor ecoHORNET şi creează posi- - cu 20 - 22% mai puţin faţă de centralele pe peleţi consi- ON-OFF se face prin comanda dată de termostatul am-
bilitatea desfacerii fără restricţii şi pe piaţa europeană a derate performante; biental. Reglarea temperaturii revine utilizatorului, iar ce-
acestora. - cu 25 - 30% mai puţin faţă de centralele pe lemne cu ga- lelalte setări sunt făcute de fabrică şi nu pot fi modificate.
Peleţii şi sistemele de încălzire cu peleţi există de zeificare randament de 75 - 80% (umiditate maximă 20%); Utilizatorului îi revine sarcina să alimenteze cu peleţi bun-
prin anii `70. Pe plan mondial, există producători cu tra- - cu 40 - 60% mai puţin faţă de centralele pe gaz, randa- cărul care poate fi dimensionat dupa spaţiul existent şi
diţie în ceea ce priveşte producerea energiei termice uti- mentul acestora fiind de 85 - 87%. alimentat de la 1 - 2 ori/lună până la o singură dată pe an
lizând ca şi combustibil peleţii. Centralele ecoHORNET nu modulează flacăra, lucrează şi ca o ultimă sarcină este aceea de a evacua cenuşa.
SUnt MAI BUne ProDUSeLe permanent la puterea nominală pe toată perioada funcţio- Siguranţa în exploatare este dată de acelaşi sistem per-
ecohornet? nării, până se atinge în încăperi sau în boiler temperatura formant de automatizare care nu permite supraîncălzirea
Sistemele de încălzire ecoHORNET realizează arderea programată, apoi centrala se opreşte complet. La o casă agentului termic la întreruperea curentului electric (nu
completă a peleţilor, în urma arderii neexistând fum în ga- bine izolată, o centrală termică ecoHORNET porneşte între există pericol de suprapresiune şi explozie), extinderea
zele arse, depuneri de cenuşă sau creozot (gudron), utili- 2-4 ori/zi şi funcţionează timp de aproximativ 1 h. Putem focului în afara arzătorului, iar UPS din dotare stabilizează
zatorul devenind un participant activ al diminuării efectului calcula corect consumul de peleţi/an, apă caldă şi căldură curentul electric în cazul zonelor cu fluctuaţii. Mai mult,
de seră şi a încălzirii globale a planetei. Această nouă teh- aplicând formula: în dotarea standard a centralei intră şi un fluxostat ce are
nologie produce o energie termică ecologică, economică, - 0,02 kg x 20 kw x 24 ore x 365 zile = 3504 kg/an, casă rolul de a asigura protecţia centralei în cazul avariilor pe
eficientă, inteligentă şi aduce utilizatorilor reale avantaje. izolată standard; circuit. Centralele ecoHORNET nu necesită supraveghere.

38
După 4 ani de cercetare şi experimentări, cu eforturi financiare
majore, se poate afirma că fraţii Aurel şi Iuliean HORNET au realizat
cea mai modernă tehnologie de producere a energiei termice folosind
biomasa granulară sub formă de peleţi prin implementarea în fabri-
caţie a invenţiei proprii ”Arzător gravitaţional şi procedeu de ardere
a biomasei sub formă de peleţi” «Brevet de invenţie A2008/00996».
dl. Iuliean Hornet, inventator

www.ecohornet.ro
8) FOLOSIREA TUTUROR PELEŢILOR FABRICAŢI ÎN curat! În urma obţinerii certificării CE, am perfectat disti- ideală pentru încălzirea rapidă şi cu costuri foarte mici a
ROMÂNIA = Operaţiune de ecologizare. buţia centralelor ecoHORNET în Germania cu o firmă cu spaţiilor de până la 600 mp (birouri, magazine, showroo-
Centrala termică ecoHORNET funcţionează cu acelaşi ran- tradiţie în ceea ce priveşte comercializarea centralelor pe muri, case de vacanţă etc.) simplu de instalat şi nu nece-
dament de 93% cu peleţii fabricaţi din rumeguş curat de peleţi, firma urmând cât de curând a-şi dezvolta activitatea sită montaj autorizat.
lemn, cât şi cu cei care au în compoziţie tocătură, scoarţă de comercializare a centralelor ecoHORNET şi în Austria. CE PUTEŢI SPUNE CITITORILOR
de copac sau alte reziduuri lemnoase, fără a ţine cont de De curând, a avut loc punerea în funcţiune a primei cen- DESPRE COMBUSTIBILUL UTILIZAT?
cantitatea de siliciu din compoziţia lor sau a altor rezi- trale ecoHORNET vândute în Germania. A fost organizat Combustibilul utilizat de produsele ecoHORNET sunt
duuri. În România, sunt astăzi peste 50 de producători de de către partenerii noştri germani un mic eveniment şi cu peleţii. Materia primă necesară fabricării este practic ine-
peleţi şi peste 40 de cultivatori de salcie energetică, nu- această ocazie am întrebat cumpărătorul de ce a ales toc- puizabilă şi pe lângă resursele naturale existente (răşi-
mărul lor fiind în continuă creştere. mai ecoHORNET, un produs românesc, înaintea altor pro- noase, foioase, resturi vegetale etc.), producătorii români
9) FĂRĂ PROIECT DE INSTALARE, AVIZE SAU AUTO- ducători cu tradiţie. Ne-a răspuns fără nicio ezitare că a au început plantarea pe arii extinse a salciei energetice
RIZAŢII = centralele ecoHORNET sunt autorizate ISCIR- căutat pe toate site-urile din lume centrala termică cu cel de înaltă productivitate. Se cunosc astăzi în România peste
CERT, conform certificatului CE nr044B1-584/EC/ mai bun randament şi cu cea mai mică emisie de noxe şi 50 de producători de peleţi şi peste 40 de cultivatori de
21.01.2010 şi se pot monta fără a fi necesare alte aprobări astfel a ales ecoHORNET, pentru că el este un ecologist salcie energetică.
sau avize. Centralele ecoHORNET se adresează atât utili- convins. DE UNDE CUMPĂR O CENTRALĂ
zatorilor casnici (case, vile, scări de bloc), cât şi marilor CUI SE ADRESEAZĂ CENTRALELE ecoHORNET?
consumatori (pensiuni, hoteluri, şcoli, spitale, sere, unităţi TERMICE ecoHORNET? De la distribuitorul unic sau dealerii autorizaţi de
de creştere a puilor), iar arzătoarele ecoHORNET pot fi uti- Centralele termice ecoHORNET produc energia ter- acesta, accesând site-ul www.ecohornet.ro.
lizate cu succes la încălzirea uscătoarelor, a cuptoarelor mică necesară încălzirii şi producerii apei calde menajere Reţeaua de dealeri este în formare, firmele de profil
– inclusiv a celor de coacere a pâinii, săli de sport, hale atât pentru utilizatorii casnici (case, vile), cât şi pentru pot solicita reprezentare teritorială. La momentul acesta,
industriale, biserici prin aplicarea, pentru prima dată în marii utilizatori (hoteluri, pensiuni, şcoli, spitale, sedii ins- avem aproape în fiecare judeţ cel puţin un distribuitor
lume a arzătorului ecoHORNET la tuburile radiante. Este tituţii, blocuri de apartamente). zonal.
deosebit de avantajoasă instalarea centralelor termice Mai mult, am început dezvoltarea de soluţii extrem
ecoHORNET la scări de bloc, unde costurile cu investiţia de eficiente şi economice pentru consumatorii industriali. S.C. ECOHORNET SRL
sunt mult mai mici decât la montarea unei centrale indivi- Astfel, realizăm pentru unităţile de creştere a puilor, în- Chiajna, str. Italia, nr. 4,
duale pe gaze, şi anume 16 - 20 euro/mp), iar costul în- călzirea prin pardoseală cu centrale termice ecoHORNET Hotel Hornet, apart. 203, Ilfov
călzirii şi producerii apei calde menajere la blocurile pe peleţi. Acesta este un sistem foarte eficient, faţă de în- Mobil : 0745.050.050,
izolate este de 2,5 - 3 euro/mp, la cele neizolate de 3,5 - călzirea clasică se realizează o economie cu costurile de 0740.888.085, 0742.050.055
4 euro/mp/an (pentru 12 luni). încălzire de 4 ori mai mici pe ciclul de creştere, iar costul E-mail : president@ecohornet.ro
10) FĂRĂ COŞ DE FUM = centralele ecoHORNET nu cu investiţia completă este de maxim 35 euro/mp.
necesită montajul unui coş de fum. Centralele ecoHORNET De asemenea, realizăm şi arzătoare pe peleţi pentru
realizează arderea completă, inclusiv a fumului din gazele cuptoare de coacere a pâinii, urmând a implementa siste-
de ardere. Centrala funcţionează cu tiraj forţat, iar eva- mele ecoHORNET şi la cuptoarele de coacere a cărămizilor.
cuarea gazelor arse se realizează cu un kit de evacuare - AŢI INVENTAT ŞI TUBURI RADIANTE?
admisie identic ca la centralele pe gaze. Este însă obliga- Nu, am aplicat arzătorul în premieră la aceste tuburi
torie evacuarea gazelor de ardere la o înălţime superioară (încălzim hale, săli de sport, biserici, piscine, sere etc.).
coamei casei şi aceasta se realizează cu un tub simplu Încălzirea cu tuburi radiante este cea mai eficientă va-
(burlan) cu diametru de 150 mm. riantă pentru spaţiile înalte deoarece se obţine încălzirea
11) FĂRĂ PANOURI SOLARE = consumul de peleţi în pe- obiectelor, a persoanelor aflate în aria de acoperire a ra-
rioada caldă pentru producere apă caldă menajeră este diaţiilor infraroşii transmise de tuburile radiante, identică
atât de mic (circa 60 - 80 euro în 6 luni pentru o familie) cu încălzirea produsă de razele solare, şi nu a unui volum
încât nu se mai justifică investiţia în panouri solare, inves- de aer imens. Arzătoarele ecoHORNET cu peleţi pentru tu-
tiţie ce nu s-ar amortiza niciodată, panourile solare au du- buri radiante oferă acestor mari consumatori posibilitatea
rata medie de funcţionare de aproximativ 10 ani. obţinerii unei energii termice ieftine, ecologice şi eficiente.
MOTTOUL dumneavoastră "NE SCAPĂ CE SUNT CONVECTOARELE?
DE STRES" EXPLICABIL? Convectoarele pe pelete asigură încălzirea spaţiilor
Da! Dormi fără griji, protejezi planeta, viaţa, te simţi de 12 - 600 mp producând aer cald. Acestea sunt soluţia

39
PROGRAMUL
CASA VERDE
Statul alocă subvenţii între 3.000 - 8.000 lei pentru cei care optează pentru sisteme de încăl-
zire ecologice. Condiţiile de bază sunt să fii proprietar al locuinţei şi să nu ai datorii la stat.

rogramul Casa Verde este clasice de încălzire, au fost depuse traţia Fondului pentru Mediu.”, ex-

P derulat de Ministerului Me-


diului şi Pădurilor prin inter-
mediul agenţiilor

lor de case care vor să facă economie


sale
teritoriale şi se adresează proprietari-
6.879 dosare, în valoare de 42.102.364,59
lei, conform unui bilanţ al ministeru-
lui. Suma alocată pentru întreg anul
2010 este de 110.000.000 lei, ceea ce
înseamnă că au mai rămas de cheltuit
plică ministrul.
Actele ce trebuie depuse la dosar:
copie de pe cartea de identitate, copie
de pe documentele care atestă propri-
etatea casei, extras de carte funciară,
de energie. Ajutoarele de stat se dau 67.897.635,41 lei. iar în cazul locuinţelor aflate în con-
în funcţie de complexitatea sistemelor strucţie, copie de pe autorizaţia de
folosite. Astfel, cei care îşi instalează CUM POţi ObţinE construire şi adeverinţă care să ateste
centrale pe bază de peleţi primesc că proprietarul nu are datorii la buge-
3.000 lei, dacă aleg sisteme cu panouri SUbVEnţiA tul de stat sau la bugetul local.
solare beneficiază de 6.000, iar pentru Proprietarii de case care vor să-şi „Procedura de întocmire a dosa-
pompe de căldură au de la stat 8.000 lei. cumpere instalaţii de încălzire sub- rului este extrem de simplă, iar ce-
„Mă bucur că şi Casa Verde pen- venţionate parcurg toţi paşii procedu- tăţenii îşi pot alege singuri firma cu
tru persoane fizice are succes. După rii legale la nivel local. „Pentru a nu care să execute lucrările. În momen-
numai o lună de când a fost lansat plimba oamenii pe drumuri, am inclus tul finalizării lucrărilor, oamenii vin
programul, avem proiecte depuse în în derularea programului agenţiile de cu factura, copia după contractul de
valoare de aproape 50 milioane de lei, protecţie a mediului. Astfel, cei care execuţie, procesul verbal de recepţie
ceea ce reprezintă jumătate din suma sunt interesaţi să acceseze fonduri pot a lucrării şi certificatul de garanţie a
alocată pentru acest an. Sunt judeţe depune cererile la Agenţia de Pro - instalaţiei, iar noi le dăm banii în
unde valoarea proiectelor depuse de- tecţia Mediului din judeţul în care lo- func ţie de tipul de centrală instalată.
păşeşte deja valoarea alocată. După cuiesc, urmând ca aceasta să transmită Trebuie să precizez un lucru impor-
cum ştiţi, fondurile pentru Casa dosarele la Bucureşti, la Adminis- tant pentru că am primit numeroase
Verde au fost împărţite pe judeţe, în
funcţie de numărul de locuitori. Fon-
durile de la Casa Verde reprezintă un
ajutor pentru cetăţeni şi mă bucur că
„În cadrul acestui program, acordăm sume fixe pe
ei folosesc această oportunitate.”, categorii de proiecte. Astfel, pentru centrale pe bază de
afirmă Laszlo Borbely, ministru al peleţi şi pentru panouri solare, suma acordată este
Mediului şi Pădurilor.
Până la data de 6 august 2010, prin 6.000 lei, iar pentru pompe de căldură 8.000 lei.
Programul Casa Verde, privind insta- Din câte am observat, cele mai multe dosare, în jur
larea sistemelor de încălzire care uti-
lizează energie regenerabilă, inclusiv de 90%, sunt depuse pentru panouri solare.”,
înlocuirea sau completarea sistemelor Laszlo Borbely, ministru al Mediului şi Pădurilor.
40
Bine de știut
Top judeţe în funcţie
de numărul dosarelor depuse:
Bihor - 741 dosare
Harghita - 629 dosare
Bucureşti - 318 dosare
Braşov - 310 dosare
Bistriţa Năsăud - 226 dosare
Covasna - 233 dosare
Mureş - 297 dosare
Sălaj - 233 dosare
Sibiu - 276 dosare
Alba - 291 dosare

întrebări în acest sens: sunt eligibile


numai cheltuielile efectuate după
semnarea contractului de finanţare.”,
completează ministru Laszlo Borbely.

de ce un
sistem ecologic?
Energiile regenerabile, bazate pe
surse naturale - peleţi, căldura solară,
puterea vântului etc. sunt mai ieftine
decât cele tradiţionale bazate pe com-
bustibili solizi sau pe gaze naturale.
Altfel spus, facturile lunare la încăl-
zire sunt mai mici. Şi, în plus, aceste
sisteme de încălzire nu poluează me-
diul înconjurător.
Un al treilea avantaj al unui astfel
de sistem ecologic este faptul că el
este mai bine cotat decât unul tradi-
ţional atunci când se realizează un
certificat energetic. De acest califica-
tiv, care poate fi de la A la G, în or-
dine descrescătoare, se va ţine cont la
toate operaţiunile de vânzare şi
cumpărare a unei locuinţe din Româ-
nia, conform legislaţiei europene. Iar
acum, de exemplu, certificatul ener-
getic este obligatoriu la casele şi
apartamentele cumpărate prin pro-
gramul Prima casă 2, fiind eligibile
doar locuinţele cu calificative bune şi
foarte bune, încadrate în clasele A şi
B, din punct de vedere energetic.
Maria Seder Neda
41
Avantajele Plasmelor Termice cu infraroşu
l instalare rapidă, simplă (pe tavan sau pe pereţi), cu costuri re-
duse;
l nu necesită aprobări, întocmire proiect, racordare la reţeaua
de gaze;
l nu există pierderi de căldură ca la sistemele clasice (conducte,
centrale);
l încălzire rapidă, fără consum de oxigen;
l menţine o umiditate a aerului constantă şi optimă;
l sunt igienice, nu antrenează praful în încăperi;
l elimină mirosurile neplăcute (fumul de ţigară);
l purifică aerul (ionizează);
l ocupă mai puţin spaţiu ca alte sisteme;
l nu necesită o încăpere specială, aerisită, sau încăperi de de-
pozitare combustibil, etc;
l pereţii se menţin uscaţi, nu apare igrasie, mucegai;
l sunt estetice;
l sunt securitare;
l nu necesită întreţinere (revizii periodice, piese de schimb, etc);
l randament crescut comparativ cu alte sisteme de încălzire;
l nepoluante, nu există deşeuri toxice, noxe, CO2;
l energia electrică necesară acestui consum mic poate fi pro-
dusă direct într-un sistem local nonpoluant (GREEN ENERGY) şi
astfel se asigură un lanţ energetic propriu cu energie regenerabilă
şi fără eliberare de CO2 (CO2FREE).

Turbinele Eoliene cu Ax Vertical


Envergate (www.Turbine-Eoliene.com.ro)
Turbinele eoliene transformă energia cinetică a vântului în
energie electrică.
Modele disponibile:
ü 400 W excelentă pentru cabane de munte, rulote, am-
barcaţiuni mici, camping.
ü 3, 10, 12 KW pentru utilizare rezidenţială, case (cea de
3 KW este monofazică).
ü 40 KW trifazice pentru destinaţie industrială mică, fă-
bricuţe, ferme, ansambluri rezidenţiale sau pensiuni.
Începând cu 2012, va fi disponibil şi un model de turbină eo-
liană Envergate de 100 KW.

Avantaje
l Pornire la viteză mică 1,5 m/s, captează cele mai mici miş-
cări ale vântului.
l Foarte silenţioase (nivel de zgomot < 43 dB).
l Compacte.
l Foarte elegante, aduc un plus de valoare proprietăţii sau
pensiunii.
l Nu lasă umbre deranjante pe sol ca turbinele cu ax orizontal.
l Înaltă tehnologie elveţiană fabricată după cele mai înalte
standarde.
l Foarte fiabile, fără necesitatea unei mentenanţe continue.

42
Plasma termică cu Infraroşu NANO -
Sistemele (electrice) de încălzire ale viitorului
(www.Plasma-Termică.ro)
Sistemele de încălzire cu infraroşu transmit căldura, sub
formă de radiaţie infraroşu, corpurilor dintr-o încăpere. Corpu-
rile, odată încălzite, devin la rândul lor surse radiante de căldură
şi încălzesc uniform aerul (diferenţa de temperatură fiind de
doar 0,5 – 1 grad Celsius între podea şi plafon). Corpul uman se
încălzeşte astfel înaintea aerului din mediul înconjurător şi tem-
peratura resimţită este cu 3-4 grade mai mare decât cea a aerului
(de exemplu dacă în încăpere sunt 20 grade Celsius corpul uman
resimte în jur de 23-24 grade Celsius).
Altfel spus, sistemul de încălzire al soarelui este modelat în
condiţii de laborator şi adaptat la tehnologia care stă la baza
Plasmelor Termice.
Plasmele termice cu infraroşu sunt nişte panouri radiante în
infraroşu cu suprafaţa de sticlă, foarte puternice şi eficiente.
Elementul generator de căldură este Argintul aplicat pe su-
prafaţa sticlei; nu este folosită nici un alt fel de rezistenţă. Astfel
Plasmele Termice au un puternic efect antibacterian şi de ioni-
zare a aerului din încăpere.
Plasmele Termice se prezintă ca nişte adevărate capodopere,
cu un design modern şi într-o gamă sortimentală variată, satisfă-
când astfel cele mai exigente gusturi. Astfel modelele de plasme
termice pot avea forme clasice de tv-plasmă, pot fi circulare,
dreptunghiulare, ovale, mobile. Pentru băi va propunem uscă-
toarele elegante de prosoape şi oglinzile electrice încălzite.
Eficienţa deosebită a Plasmelor Termice garantează încălzi-
rea rapidă a tuturor spaţiilor, în locul lor fiind necesare 2-3 pa- beNefIcIIle îNcălzIrII cu INfrArOşu
nouri radiante cu infraroşu clasice pentru a produce aceeaşi
căldură. ASuPrA SăNăTăţII
Plasmele Termice se prezintă atât în variante mecanice, doar üreduce tensiunea arterială;
cu buton de pornit/oprit, cât şi în variante electronice cu teleco- üoxigenează ţesuturile;
mandă şi 4 trepte de putere, permiţând funcţionarea atât la pu- üîncălzeşte şi elimină grăsimile şi toxinele din sânge şi astfel uşurează circulaţia sângelui;
tere mare pentru încălzire rapidă cât şi funcţionarea la putere üechilibrează nivelul acidului în organism;
mică pentru menţinerea temperaturii. ünormalizează nivelul colesterolului;
Preţul unei Plasme Termice variază între 270 şi 490 EUR + üprevine creşterea şi dezvoltarea bacteriilor în organism;
ütraversarea în totalitate a corpului uman de frecvenţele biologice ale radiaţiilor infraroşii duce
TVA în funcţie de dimensiunea încăperii în care va fi instalată şi
la stimularea puterii de autovindecare a organismului, întăreşte sistemul imunitar;
de modelul ales. ümenţine un mediu prielnic somnului;
Costurile de exploatare reduse duc la o amortizare rapidă a üare efect anti îmbătrânire, prelungeşte durata de viaţă;
investiţiei. De exemplu pentru încălzirea unei încăperi de maxim ürelaxează şi reduce stresul şi efectele acestuia;
20 mp costurile lunare pe timp de iarnă variază între 50-70 lei în üproduce ameliorări importante ale alergiilor, astmului, reumatismului şi simptomelor menopauzei;
funcţie de gradul de izolare al încăperii. üajută plantele şi organismele să crească mai repede, se utilizează de la nou născuţi la cei maturi.

Priza Termostat (www.Priza-Termostat.ro)


Toate sistemele de încălzire sau răcire nece- mai uşoară decât termostatele clasice deoarece pentru montaj
sită utilizarea unui termostat pentru reglarea nu este necesară intervenţia unui electrician autorizat. În priza
temperaturii ambientale şi pentru optimizarea termostat se introduce aparatul care se doreşte a fi monitorizat
costurilor cu energia. d.p.d.v. al temperaturii ambientale, iar aceasta la rândul ei se in-
Un termostat întrerupe alimentarea cu cu- troduce într-o priză electrică a apartamentului. Priza Termostat
rent electric a aparatului, în momentul în care dispune de un afişaj digital unde se regăsesc toate informaţiile
temperatura mediului ambiant ajunge la tempe- legate de temperatura mediului ambiant, temperatura setată,
ratura setată de utilizator. Priza Termostat are o utilizare mult modul de lucru, starea bateriei.

w w w.Plas m a -Te r m i c a . ro : Te l . : 072 2 . 4 0 9. 8 0 4 ; 075 5 . 8 2 6 . 8 2 6.


43
SISTEME
DE CLIMATIZARE
Rareori se întâmplă să avem în locuinţele noastre confortul termic dorit pe tot parcursul anului.
Pentru a ne rezolva acest inconvenient, căutăm diverse strategii şi apelăm la nenumărate
soluţii. Printre cele mai utilizate sunt ventilatoarele şi aparatele de aer condiţionat.

emperaturile extreme (iarna

T foarte frig şi vara extrem de


cald) îţi aduc un grad ridicat
de disconfort ce te determi -
nă să iei măsuri corespunzătoare. Da-
că locuieşti provizoriu într-un apartament
sau casă, pe timpul verii, un ventilator
îţi va fi de folos. Însă, pe termen lung,
aparatul de aer condiţionat este cea
mai bună opţiune. Oferta este variată,
preţurile diferă considerabil, iar tu nu
ştii pentru ce produs să optezi. În
cumpărarea aparatului de aer condi-
ţionat, trebuie să porneşti de la nece-
sarul de frig al încăperilor, puterea
aparatului şi bugetul tău. Şi asta nu e
totul! Înainte de achiziţionarea apara-
tului, trebuie să porneşti de la nece-
sarul de frig al încăperilor, puterea
aparatului şi buget.

CRITERII DE ALEGERE
- Suprafaţa camerei.
- Clasa energetică: este de la A la
G. Varianta cea mai economică o
reprezintă aparatul cu clasa energe-
tică A. Preţul celor în clasa A este mai
mare, dar se recuperează din facturile
la energia electrică, desigur, mai mici.
- Nivelul de zgomot produs de
aparat. Este de preferat ca nivelul de
zgomot să fie cât mai mic posibil, atât
la unitatea interioară, cât şi la cea ex-
terioară.
- Perioada de garanţie. Aceasta ar
trebui să fie de cel puţin trei ani la

44
Bine de știut
l În cazul în care doriţi ca aparatul de
aer condiţionat să răcească mai multe
camere, îl puteţi monta pe hol.
l Dacă deţineţi un apartament cu
două camere, aveţi posibilitatea să
alegeţi două unităţi interioare şi una
exterioară. Pentru o casă mai mare, se
pot alege mai multe unităţi interioare
şi doar una exterioară.

ventilatoarele
Ventilatorul de tavan reprezintă o
soluţie excelentă de a face aerul să
circule în toată camera. Acest tip de
aparat se montează la o înălţime de
2100 mm deasupra podelei şi la 300
mm distanţă de tavan, astfel încât
aparat şi cinci ani la compresor. De
asemenea, este important şi certifi- cele mai importante aerul să pătrundă în toate colţurile
încăperii.
catul de conformitate (CE), care să detalii tehnice
arate că aparatul corespunde norme-
lor europene. Printre cele mai importante carac-
- Funcţiile suplimentare. Este re- teristici tehnice, se numără sarcina
comandat ca aparatul de aer condiţio- termică (câţi kw rece sau cald asigură
nat să beneficieze şi de funcţiile de echipamentul), puterea consumată
dezumidificare şi de ventilator. (consumul mediu anual kwh), tehno-
- Firma producătoare. logia: Inverter sau On/Off, nivelul de
zgomot. Sistemul de purificare/filtra-
re/dezodorizare a aerului (filtre pen-
caracteristicile tru eliminarea prafului, filtre
antialergic, filtru Plasmă, filtru Nano
încăperilor Carbon, filtre pentru eliminarea
- Orientarea ferestrelor. Pentru mirosurilor, fumului de ţigară) poate
încăperile cu ferestre orientate spre S reprezenta un factor de interes pentru
(S-V) necesarul de frig este mai mare cumpărător. Desigur, mai există şi alţi

images.google.com
decât pentru încăperile orientate spre factori care prezintă importanţă, cum
N (N-E). ar fi direcţionarea fluxului de aer în
- Dimensiunea camerei. Un aparat încăpere, caracteristici ce ţin de de-
cu putere redusă face faţă mai greu sign, flexibilitate în instalare etc.
într-o cameră de mari dimensiuni. De Pentru dimensionarea corectă sunt
asemenea, dacă acea încăpere este importante următoarele caracteristici:
supraîncărcată cu mobilier, (mai ales - dimensiunile încăperii (mc) – Ventilatorul de podea sau cu pi-
în zona în care e montat aparatul) 9000 BTU/h - 15 mp; 12000 BTU/h - cior reprezintă o modalitate simplă şi
aerul va circula mai greu. 30 mp; 18000 BTU/h - 45 mp; 24000 rapidă de a ventila aerul dintr-o
- Numărul de aparate electronice BTU/h - 60 mp. cameră supraîncălzită. Avantajul este
sau electrocasnice care produc căl- - structura peretelui: cel mai bun dat de faptul că se instalează şi
dură (de exemplu, un birou în care se izolator este peretele din lemn (sau manevrează foarte uşor.
găsesc mai multe calculatoare). tip sandvici), urmat de cel de cără- Ventilatorul de masă este soluţia
- Structura pereţilor. midă şi beton. potrivită când vrei să te răcoreşti
Când cumpăraţi, este necesar să - izolaţia - factor de transfer termic. rapid, fără a-i deranja pe ceilalţi din
întrebaţi cât de lung este kitul de - suprafaţa vitrată din suprafaţa cameră. Fiind de mici dimensiuni, se
montaj care echipează aparatul, pre- totală a pereţilor. poate instala pe masă, pe birou sau pe
cum şi care ar fi cheltuielile supli- - orientarea spaţiului (sud - nefa- orice suprafaţă plană.
mentare dacă racordul de condens vorabil pentru răcire, nord - nefavo- Elena Vârlan
este prea mic. rabil pentru încălzire). Foto: arhiva Util
45
încălzitoare
De terase
Cele mai importante tipuri de încălzitoare de terasă sunt
cele care funcţionează prin arderea gazului şi cele bazate
pe consumul energiei electrice. Iată principiul lor de
funcţionare şi principalele elemente care le caracterizează!

Î
ncălzitoarele de terasă pe gaz
sunt aparate termice a căror for-
mă aminteşte, de obicei, de
aceea a unei ciuperci sau a unei
umbrele. Butelia cu gaz este aşezată
la baza aparatului, astfel încât, pe
lângă faptul că asigură combustibilul
necesar arderii, are şi rolul de a con-
feri stabilitate aparatului. Arzătorul
este cea mai înaltă piesă, de regulă
aflată la înălţimea de 2,3 m.
Utilitatea acestor aparate a fost
dovedită atât în spaţiul familial, cât
mai ales în cel public. În numeroase
ţări membre UE, fumatul în spaţiile
publice - precum barurile şi restau-
rantele - a fost interzis cu desăvârşire,
ceea ce a determinat deţinătorii unor
astfel de locuri publice să caute soluţii
prin care fumătorii să nu fie excluşi
din planurile lor de afaceri. În acest
moment, cea mai bună soluţie este
încălzitorul de terasă.
Încălzitoarele cu gaz funcţionează
cu butelii pentru uz casnic. Partea
funcţională a aparatului se numeşte
arzător şi este construită din inox.
Prin arderea gazelor din butelie, apa-
ratul emite raze infraroşii invizibile, minimă la care pot funcţiona aceste Preocupările legate de protecţia
care, la rândul lor, încălzesc corpurile încălzitoare este de -15˚C. Cele mai mediului au îndemnat fabricanţii se-
întâlnite în cale. Raza de acţiune a bune modele au siguranţă în caz de rioşi de încălzitoare de terasă să caute
unui arzător de bună calitate este, în răsturnare, care opreşte alimentarea căi prin care emisia de CO2 să fie din
general, de 4,5 m. Încălzirea uniformă cu gaz când aparatul se înclină cu mai ce în ce mai mică. Astfel, producă-
a spaţiului aflat de jur-împrejur este mult de 40˚. Aceasta anulează peri- torul german Enders a reuşit să
asigurată de reflector: un fel de pălă- colul unui posibil incediu, ce ar fi iz - creeze tehnologia ECO PLUS, ce
rie din aluminiu care orientează bucnit prin aprinderea diverselor asigură diminuarea cu până la 30% a
căldura exclusiv în jos. Temperatura obiecte inflamabile. acestor emisii!
46
Încălzitoarele electrice au apărut
ca o alternativă „curată” la cele ce
funcţionează pe gaz propan sau
butan. Felul în care încălzesc spaţiul
este identic cu cel descris anterior, şi
anume prin emiterea unor raze invizi-
bile, infraroşii, care străbat şi încăl-
zesc corpurile întâlnite în cale, fie
oameni sau obiecte. Diferenţa apare
când e vorba de felul în care se pro-
duc razele infraroşii - prin consumul
unui gaz, ca în descrierea de mai sus,
sau prin consumul energiei electrice,
precum în acest caz. O altă diferenţă
este dată de manevrabilitate. Încălzi-
toarele cu gaz, datorită buteliei, au un
gabarit relativ mare faţă de cele elec-
trice. Cele dintâi sunt, cum am spus-o,
sub forma unei umbrele sau a unei
ciuperci, şi nu pot fi poziţionate altfel
Avantaje
decât pe sol, în poziţie verticală. Acest Sunt foarte uşor de întrebuinţat şi folosesc energie la îndemână: gaz sau curent
lucru reduce din spaţiul util al terasei. electric. În momentul de faţă, reprezintă singura posibilitate prin care se poate sta
Dimpotrivă, încălzitoarele electrice afară, relaxat, când temperatura ambiantă scade până la minus 15˚C (cele pe gaz;
pot fi montate aproape oriunde există cele electrice pot fi folosite la temperaturi chiar şi mai coborâte). Pot fi utilizate în
deplină siguranţă, fără riscul unor incendii - cele pe gaz sunt prevăzute cu un dispo-
o sursă de energie electrică, fie că e zitiv de protecţie, care întrerupe alimentarea dacă aparatul se înclină periculos. Un
vorba de un perete, fie că e vorba de singur aparat garantează încălzirea pe o rază de 4,5 m, deci o terasă de dimensiuni
tavan. Astfel, se face o deloc neglija- mari poate fi încălzită cu doar câteva astfel de instalaţii. Cu o butelie de 11 kg se
bilă economie de spaţiu. asigură căldură timp de 40 h, dacă arzătorul este de bună calitate (consumul este
cuprins între 230 - 930 g/h). Buteliile se găsesc uşor, la benzinării şi la comercianţii
Dan Mazilu
specializaţi. Greutatea proprie a aparatului cu gaz este de 16 - 18 g şi, cum corpul
Foto: firme colaboratoare
este dotat şi cu roţi, poate fi mutat lesne.
www.outdoorheaterstore.com

Adrese utile
În 2010, Medien Holding şi
lAriston Thermo Romania SRL
Str. Giacomo Puccini 8A, Etaj 2, sector 2, 020194 Bucureºti;
România Liberă îţi oferă lunar
tel.: 021/231.95.10, fax: 021/231.94.75;
e-mail: office.ro@aristonthermo.com; www.aristonthermo.ro
SUPLIMENTE TEMATICE
lImportator şi distributor şeminee pe lemne La Nordica-Italia: Le primeşti gratuit împreună cu revistele:
MADEX INTERNATIONAL SRL, Showroom: Bucureşti, Şos. Odăii
Căminul, Domus, Casa Mea, Planul casei mele
nr. 117 – 123, sector 1 (Şoseaua de centură lângă Pod Otopeni);
tel.: 021/352.76.03/04/05; www.mdx.ro; madex@ines.ro ● octombrie: CASA SĂNĂTOASĂ
lBricostore România FOOD & DRINK
Calea Giuleşti, nr. 1-3, Sector 6, Bucureşti, tel.: 021/404.41.11;
● noiembrie: SĂNĂTATE
www.bricostore.ro
lRobert Bosch SRL RENOVAREA, HOBBY ŞI CONFORT
Str. Horia Măcelariu nr. 30-34, 013937, sector 1, Bucureşti; ● decembrie CADOURI PENTRU SĂRBĂTORI
tel.:021/405.75.29; fax: 021/233.13.13; www.bosch.com.ro - ianuarie: CASE DE VEDETE

DIRECTORI DE PUBLICITATE: CORESPONDENÞÃ


COORDONATOR PROIECT: FOTO COPERTĂ: Tondach Andrei Boba, Radu Gãvruº O.P. 33, C.P. 52, Bucureºti
Diana Ionescu
CORECTURÃ: Panseluţa Luchian PUBLICITATE: ADRESA:
RESPONSABIL DE PROIECT ŞI Adriana Alexiuc, Claudiu Stana, Nerva Traian nr.3, Bl. M 101,
GRAFICÃ: Alina Petre ADVERTISING SALES MANAGER: Mihaela Balaban, Petruþa Stoica, et. 8, sector 3, Bucureºti
Viorica Iorgulescu Simona Oþel
REDACTORI: viorica.iorgulescu@medienholding.ro TELEFON: 021-20.28.270
Elena Vârlan, Anca Ghiorghiu, Bogdan Toma
Dan Mazilu, Cristina Tamaş, DIRECTOR DE PRODUCÞIE:
bogdan.toma@medienholding.ro FAX: 021-20.28.269
Maria Seder Neda, Ana-Maria Mihai Voivod
Oancea
MARKETING MANAGER: TIPAR:
Bogdan Mireanu PRELUCRARE IMAGINI: United Print
FOTO: arhiva Casa mea, Domus,
Util, firme colaboratoare Daniel Dragomir, Toni Kiss Tel.: 021-345.52.12

47