Sunteți pe pagina 1din 84

SUMAR

EvEnimEnt Terex Finlay C-1550 Concasor cu Con: Inovaøie,


fiabilitate ši performanøã........................................................................................ 46
125 de ani Bosch - 125 de ani
cu “Tehnicã pentru o viaøã”.................................................................................... 8
Tehnologii excepøionale ši soluøii unice mEgAtEhnic
pentru echipamentele Komatsu..................................................................... 12 Echipamente tehnologice de executare
În 2011, Ridge Tool construiešte a micropiloøilor.................................................................................................................. 34
un Factory Service de 60.000 de dolari.................................................. 14
The king is back – Case a lansat noua
serie de buldoexcavatoare seria T ............................................................ 16 EchipAmEntE dE lucru
Echipamente pentru demolare cu
jet de apã sub presiune......................................................................................... 48
noutãøi Instalaøii performante pe šenile de concasat
Atlas Copco lanseazã un nou concept ši sortat - construcøie, funcøionare, principii
prin cel mai compact ši mai agil compresor................................... 20 generale de calcul....................................................................................................... 56
Noua macara RT9150E de la Grove – cea mai
puternicã macara mobilã pe pneuri de pe piaøã....................... 24
mAnAgEmEnt tEhnologic
Aspecte privind identificarea resurselor
AdvErtoriAl de creštere a productivitãøii muncii la executarea
Compresoarele de aer portabile CompAir – mecanizatã a lucrãrilor de construcøii..................................................... 72
o nouã soluøie oferitã de TERRA ROMÂNIA..................................... 32

24. noua macara 32. compresoarele 34. Echipamente 56. instalaøii


rt9150E de la grove de aer portabile tehnologice de performante pe
– cea mai puternicã compAir – o nouã executare a šenile de concasat
macara mobilã pe soluøie oferitã de micropiloøilor ši sortat
pneuri de pe piaøã tErrA romÂniA
Extinderea tehnologiilor de Necesitatea obøinerii unor
Începând din toamna CompAir este un furnizor executare a lucrãrilor de cantitãøi tot mai mari de
acestui an, Manitowoc global de renume de construcøii, cu folosirea matreriale de construcøii de
produce un nou model compresoare ši micropiloøilor, în situaøii dintre înaltã calitate extrase din
de macara mobilã pe echipamente auxiliare de cele mai dificile, se dato- cariere ši balastiere a im-
pneuri (de šantier). înaltã performanøã, cu reazã în special dezvoltãrii, pus folosirea unor noi teh-
RT9150E este cel mai costuri reduse de conceperii ši producerii unor nologii în acest domeniu
mare model de macara exploatare pentru o echipamente tehnologice de prin utilizarea unor instalaøii
de acest tip de pe piaøã ... gamã largã de aplicaøii ... forare-injectare performante ... de concasare-sortare ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n martie 2010


publiSher: Viorica Iorgulescu
redactor-šef: Ema Brumãreanu
art-director: Alina Petre
redactor colaborator: Viorica Moraru
conSiliul štiinøific:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu
corecturã texte: Marius Iancu
advertiSing SaleS Manager: Bogdan Toma
Marketing Manager: Cristina Vlãducu
reviSta unelte ši echipaMente este o
publicaøie lunarã a hiparion publishers,

SucceSul depinde de
comunicarea cu dvs. parte a Sc Media gaMMa publiSherS

director general: Adrian Rus


chipa noastrã cautã permanent noi moduri de a vã øine la curent cu director vânzãri publicitate: Radu Gãvruš

e
director vânzãri publicitate grup: Cezar Burlan
ultimele štiri ši informaøii de pe piaøa uneltelor, sculelor, echipamen- director editorial: Diana Ionescu
telor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii. În aceastã idee, de a vã director de producøie: Mihai Voivod
face cât mai accesibile aceste informaøii, se înscrie ši acøiunea noastrã, prelucrare iMagine: Daniel Dragomir
abonaMente: Mariana Gheorghe
aceea de a adãuga pe site-ul www.casamea.ro un capitol special, intitulat Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
“Echipamente”. Acolo gãsiøi cele mai interesante articole ši noutãøile din coreSpondenøã:
domeniu, ši puteøi vizualiza ši citi, în format pdf, în întregime revista, numãr de O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
e-mail: rue@hiparion.com
numãr. Foarte important pentru noi este feedback-ul pe care îl primim – în www.hiparion.com
orice formã ar veni el, fie ca rezultat al prezenøei noastre on line, fie din adreSa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
versiunea tipãritã a revistei – de la dvs., cititorii noštri, de la specialištii implicaøi Tel.: 021-202.82.70,
în domeniu sau de la firmele partenere. Aceastã formã de comunicare, repre- Fax: 021-202.82.69
MeMbru fondator: Cãtãlin Berari
zentatã de feedback-ul primit în urma articolelor apãrute, este o resursã tipar: Mega preSS holdingS S.a.
preøioasã, deoarece ne ajutã sã cunoaštem mai bine punctele de interes ale Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09
distribuøie prin: RAuTAkIRjA ROMANIA
celor pentru care scriem revista, sã luãm pulsul pieøei în domeniu ši sã ne
TuTuN ŠI ZIARE
aliniem acesteia, sã ne ajustãm poziøia în piaøã în funcøie de interesul MILLENIuM PRESS
cititorilor noštri ši, de ce nu, sã ne mãsurãm propriul succes. Acestea sunt HACHETTE DISTRIBuTION
NIMSOC MEDIA
motivele pentru care acum, la primul numãr de revistã pe 2011, voi pleda
TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32
pentru o comunicare cât mai bunã cu dvs., cititorii revistei, pe orice cale ar revista de unelte ši echipamente este
veni ea. Ne puteøi scrie pe adresa redacøiei, trimite mail pe adresa marcã înregistratã
iSSn 1582-4217
rue@hiparion.com, contacta telefonic sau lãsa mesaje pe pagina noastrã de copyright Media gaMMa publiSherS
Facebook. Media gaMMa publiSherS este parte a
grupului de firme
Opiniile dvs. vor fi cu siguranøã apreciate.

Ema Brumãreanu

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau


ilustraøiilor din Revista de unelte ši Echipamente este
posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PuBLISHERS.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
care îši fac publicitate.
E V E N I M E N T

Grupul Bosch revine pe


creštere – vânzãrile vor depãši
50 de miliarde de euro în 2011
Grupul Bosch a revenit pe creštere ši a atins deja nivelul de vânzãri înregistrat în anul
2007, înainte de crizã. conform rezultatelor preliminare, în anul fiscal 2010 furnizorul
global de tehnologie ši servicii a obøinut vânzãri de 47,3 miliarde de euro, cu 24% mai
mult decât în anul anterior (2009: 38,2 miliarde de euro). „Acesta este cel mai ridicat
nivel atins de vânzãrile anuale în istoria de 125 de ani a companiei”, a declarat Franz
Fehrenbach, prešedintele consiliului de administraøie al robert Bosch Gmbh. situaøia
veniturilor Grupului Bosch s-a îmbunãtãøit, de asemenea, semnificativ. Astfel, profitul
înainte de impozitare al companiei a revenit la nivelul øintã de 7- 8 procente din
vânzãrile anului 2010, dupã o pierdere de 1,2 miliarde de euro în anul anterior.

n premierã, vânzãrile din regi- America de Sud, compania a în- cu vederea”, a declarat Fehrenbach.

Î unea Asia-pacific depãšesc


pragul de 10 miliarde de euro
Principalii factori care au determi-
registrat o creštere de 36%. În plus,
vânzãrile din America de Nord au
crescut cu 27%, iar cele din Europa
creštere „de douã cifre” pentru
toate diviziile
nat aceastã creštere a companiei cu 16%, în ciuda nivelului extrem de Anul trecut, simultan cu revenirea
Bosch sunt: revenirea economiei dezamãgitor din anul anterior. Pen- pe domenii ši regiuni, toate cele trei
globale, crešterea acceleratã a tru a-l cita pe Fehrenbach: „În Europa, divizii au înregistrat crešteri semni -
producøiei globale de autovehicule probabil cã nu vom atinge nivelul ficative. Divizia de Tehnologie Auto
ši accentuarea cererii de inginerie anterior crizei, din anul 2007, înainte a înregistrat cea mai mare creštere
mecanicã. În plus, s-a înregistrat un de 2012 sau 2013.” a vânzãrilor, de 29%, pânã la apro-
progres semnificativ în restructu - ximativ 28 de miliarde de euro (anul
rarea zonelor care cauzau pierderi, „continuãm sã beneficiem de anterior: 21,7 miliarde de euro). Ši
iar pragul de rentabilitate a fost crešterea stabilã a pieøelor emer - vânzãrile diviziei de Tehnologie in -
atins din nou în America de Nord. gente din Asia ši America de sud, dustrialã au crescut considerabil.
zone în care extindem prezenøa De la nivelul anterior, de 5,1 miliar-
În regiunea Asia-Pacific, Bosch a companiei de mai muløi ani. Acest de de euro, acestea au crescut cu
obøinut o creštere nominalã a vân- lucru ne-a permis sã menøinem 27%, pânã la 6,5 miliarde de euro.
zãrilor de 42%, faøã de anul ante - nucleul de angajaøi în timpul re - Peste 500 de milioane de euro din
rior, generând, în premierã, vânzãri cesiunii, în europa ši în Germania, aceastã creštere se datoreazã pri-
de peste 10 miliarde de euro. În un lucru care este adeseori trecut mei consolidãri a structurii acøiona-

8 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E V E N I M E N T

Franz Fehrenbach, prešedintele consiliului de administraøie al Robert Bosch GmbH

riatului companiei Aleo Solar AG, angajaøi a crescut cu aproximativ dezvoltare ši capital cresc din
achiziøionatã de Bosch la finalul 1.900, pânã la peste 113.600. „În nou
anului 2009. Divizia Bunurilor de larg cazul în care ritmul de creštere se În 2010, compania Bosch ši-a spo-
consum ši echipamente de con- menøine, Bosch va avea aproxima- rit cheltuielile pentru cercetare ši
strucøii, mai puøin afectatã de re- tiv 300.000 de angajaøi pânã la dezvoltare cu 11 procente. Acestea
cesiune în 2008 ši 2009, a înregis- finalul anului 2011. Cãutãm peste s-au ridicat la aproximativ 4 mili-
trat o creštere semnificativã, de apro- 9.000 de persoane cu studii supe- arde de euro (anul anterior: 3,6 mi-
ximativ 10%, pânã la circa 12,5 mi- rioare, dintre care 1.200 doar în liarde de euro). Aproape jumãtate
liarde de euro (anul anterior: 11,3 de Germania”, a declarat Fehrenbach. din aceastã sumã a fost investitã
miliarde de euro). în produse ši servicii noi, care con-
Numãrul de angajaøi a crescut Toøi angajaøii Bosch primesc un servã resursele ši protejeazã me-
cu aproximativ 12.800 în 2010 bonus aniversar diul înconjurãtor. Cheltuielile de ca-
Pe parcursul anului 2010, numãrul Toøi angajaøii Bosch de pe glob vor pital, de 2,4 miliarde de euro (anul
de angajaøi al Grupului Bosch a primi un bonus de fidelitate, acor- anterior: 1,9 miliarde de euro), au fost
crescut pe plan global cu 4,7%, dat o singurã datã, pentru a marca utilizate pentru proiecte precum
pânã la aproximativ 283.500. La fel cea de-a 125-a aniversare a com - modernizarea fabricii de celule fo-
ca în cazul dezvoltãrii pieøei, cea paniei. Valoarea acestui bonus tovoltaice din Arnstadt, Germania.
mai puternicã creštere a numãrului depinde de vechimea acestora. În Coreea de Sud a fost deschisã
de angajaøi a avut loc în regiunea Suma totalã a bonusului aniversar o unitate de producøie administra-
Asia-Pacific, unde au fost create va ajunge la aproximativ 180 de tã în colaborare cu Samsung SDI,
aproximativ 7.500 de locuri de mun - milioane de euro. pentru a produce acumulatori pen-
cã noi. În Germania, numãrul de Cheltuielile pentru cercetare, tru autovehicule hibride ši electrice;

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 9


E V E N I M E N T

un nou centru de cercetare a fost lului exporturilor, a numãrului de lo- rului companiei, cea de-a 125-a ani-
inaugurat în Singapore ši au fost curi de muncã ši cererii locale mai versare a companiei ši 75 de ani
puse bazele unui nou poligon de mari, Bosch estimeazã crešteri mai de utilizare a tehnologiei diesel pen-
testare multifuncøional în China. mari de 3 procente în Statele Unite tru autoturisme. Vor fi organizate
ale Americii. Cele mai importante numeroase evenimente aniversare
Crešterea pe plan mondial va riscuri prevãzute de companie pe plan mondial, inclusiv aproxi-
continua ši în 2011 sunt consecinøele crizei financiare mativ 200 de evenimente pentru
Pentru 2011, Bosch estimeazã o ši economice, care nu au fost încã angajaøi. În plan economic, com-
continuare a crešterii pe plan glo - surmontate, precum ši fluctuaøia pania se ašteaptã sã înregistreze
bal. Totuši, compania va avea o creš- cursurilor de schimb valutar. ši în 2011 crešteri ale vânzãrilor ši
tere globalã de doar 3,5%. Cel mai „Europa trebuie sã dea acum do- o repetare a rezultatului pozitiv al
puternic impuls va continua sã vinã vadã de solidaritate. Însã, statele tuturor diviziilor. „În 2011, vânzãrile
de pe pieøele emergente, cu creš- membre nu pot primi ajutor necon- Bosch vor depãši în premierã
teri medii mai mari de 6%. Spre de- diøionat”, a declarat Fehrenbach. plafonul de 50 miliarde de euro,
osebire de acestea, economia eu- evident presupunând cã nu apar
ropeanã va crešte cu doar 1-2%, 2011: în anul aniversar, vânzãrile scãderi neašteptate în economia
deši Bosch estimeazã crešteri de vor depãši în premierã cifra de globalã”, a declarat Fehrenbach. n
cel puøin 2% pentru Germania. Com- 50 de miliarde de euro
pania are mare încredere ši în pia- În 2011, Grupul Bosch sãrbãtorešte Pentru mai multe informaøii, acce-
øa din SUA. Datoritã crešterii nive- 150 de ani de la našterea fondato- saøi site-ul www.bosch.com.

Cercetãtori Bosch

10 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E V E N I M E N T

TehnologII excepøIonale šI
SoluøII unIce pentru
echipamentele Komatsu
Komatsu ši subsidiara Sistemul AHS (Autonomous Haulage rea ši accelerarea operaøiunilor ši re-
sa Modular Mining System) cu care pot fi dotate bascu- ducerea la minimum a abuzurilor
lantele mari Komatsu permite efec- asupra echipamentelor. Acest sistem
Systems Inc. (Modular) tuarea operaøiunilor fãrã operatori ši integrat, dezvoltat ši îmbunãtãøit per-
sãrbãtoresc 30 de ani aduce în amplasament avantaje de manent, oferã clienøilor informaøii
neegalat prin posibilitatea realizãrii despre siguranøa în lucru a utilajelor,
de parteneriat în
unui proces continuu de lucru, în despre cum îši pot optimiza modul
oferirea celor mai condiøiile unei productivitãøi excelen- de lucru, despre întreøinerea ši servi -
performante tehnologii te la costuri mult mai mici decât fo - sarea echipamentelor, monitorizând
losind basculantele standard. ši realizând astfel managementul în -
miniere autonome de Modular este ši astãzi Numãrul 1 pe tregii activitãøii.
pe piaøa mondialã. piaøa mondialã, continuând dezvol- Parteneriatul dintre Komatsu ši
tarea acestor tehnologii. Principalele Modular a adus beneficii ambelor
e la înfiinøarea companiei indicatoare care i-au adus acest pãrøi, iar implicarea activã a ambelor

D Modular Mining Systems Inc.,


în 1979, când a dezvoltat ši
primul sistem de management al
succes sunt: crešterea productivitãøii
echipamentelor cu pânã la 32%,
optimizarea transportului, eficientiza -
companii a avut ca rezultat primul ši
singurul sistem comercial autonom
de operare a utilajelor miniere de pe
transporturilor speciale (dupã care a
devenit, în 1996, membrã a Komatsu
Group) ši pânã la dezvoltarea noului
sistem, DISPATCH NextGen, Modular
a rãmas principalul furnizor de soluøii
de management electronic al flotei
de utilaje miniere din lume.
Modular a fost promotorul acestui
unic sistem electronic de operare a
utilajelor miniere ši l-a instalat pentru
prima datã pe astfel de echipamente
în 1980. Succesul acestui sistem nu
s-a lãsat deloc ašteptat ši astfel,
câøiva ani mai târziu, timp în care ši-a
demonstrat permanent performanøe-
le ši avantajele în faøa tot mai multor
clienøi, au fost deschise 11 birouri
regionale în principalele zone minie-
re din întreaga lume.

12 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E V E N I M E N T

piaøã, Autonomous Haulage System viteza de mers sunt transmise de lucru sigur. În plus, AHS permite
(AHS). Echipamentele dotate cu wireless prin calculator de la centrul operaøiuni sigure în condiøii foarte so-
acest sistem sunt operate ši contro- de comandã cãtre utilajele în lucru, licitante, precum aplicaøiile realizate
late în întregime printr-un computer, în timp ce sistemul GPS localizeazã la înãløimi foarte mari sau în zone
dintr-un centru de operare. Toate in- exact poziøia acestora. La încãrcare, parøial populate, cât ši în medii aride,
formaøiile despre utilaje care lucrea- basculantele sunt ghidate automat dešertice. În acelaši timp, optimizând
zã în amplasament, inclusiv cele le- la punctul de încãrcare în funcøie de toate operaøiunile, sistemul reduce
gate de locaøia exactã a acestora ši poziøia exactã a cupei cu material a foarte mult costurile de mentenanøã,
despre statusul operaøional, sunt ve - excavatorului hidraulic sau a încãr- conservând energia ši reducând emi-
rificate prin calculator. Acest sistem cãtorului cu care lucreazã. Folosind siile de CO2.
contribuie astfel la crešterea semnifi- acelaši sistem computerizat se defi - Contul MARCOMROMANIA de pe
cativã a productivitãøii în šantier, un- nešte ši punctul exact de descãrca - www.youtube.com vã oferã filme fas­-
de, altfel, ar fi dificil de furnizat în sigu - re a basculantelor. cinante despre aceste tehnologii ex-
ranøã suficientã forøã de muncã. Privind din perspectiva siguranøei în cepøionale dezvoltate ši folosite pen-
Basculantele Komatsu dotate cu frontul de lucru, sistemul de control tru utilajele Komatsu. n
AHS (Autonomous Haulage System) al flotei de echipamente previne Contact:
au integrate: un sistem GPS de înal - orice coliziune a utilajelor între ele, MARCOM RMC’94 SRL
tã precizie, un sistem de detectare a cât ši a utilajelor cu alte obiecte sau Šos. Drumul Odãii nr. 14 A, Otopeni,
obstacolelor, un sistem wireless de persoane aflate pe traseul lor. În cazul jud. Ilfov
control dezvoltat în parteneriat cu în care pe traseul basculantelor este Tel./fax: 021/352.21.64;
Komatsu Ltd., Komatsu America detectatã mišcare, acestea îši reduc 021/352.21.67
Corp. ši Modular Mining System Inc. viteza automat sau se opresc ime - E-mail: marketing@marcom.ro
Toate informaøiile despre traseul ši diat, sistemul oferind astfel un mediu www.marcom.ro

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 13


E V E N I M E N T

Ridge Tool construiešte un


Factory Service de 60.000 USd
În 2011, Ridge Tool se
dezvoltã ši investešte
60.000 de dolari într-un
Factory Service la
Cluj-Napoca.

pecializatã în realizarea de

S echipamente ši unelte pentru


instalaøii ši conducte, Ridge
Tool dorešte sã dezvolte o locaøie
proprie de mentenanøã ši service.
„De ce un Factory Service marca
Ridge Tool? Pentru cã simøim nevoia
unui spaøiu unde sã putem întreøine de servicii pentru domeniul mente- deøinut de Ridge Tool Company -
ši repara toatã gama de produse nanøei canalizãrilor ši scurgerilor rezi- este lider în producøia de scule de
RIDGID, dar în special echipamen- denøiale ši de infrastructurã. „Vrem sã mânã ši electrice, în portofoliul sãu
tele high tech - camere de video- promovãm acest tip de business în intrând, de asemenea, mašini de
inspecøie SeeSnake, locatoare de rândul firmelor de instalaøii, astfel în- filetat ši pentru curãøat conducte, dar
utilitãøi SeekTech ši dispozitive de cât sã fie clarã capacitatea de câštig ši peste 300 de tipuri de scule utili-
presat fitinguri”, spune Camil Aliman, care reiese din aceastã nišã de pia- zate în domeniul instalaøiilor sanitare,
Area Manager pe România & Ungaria. øã. De altfel, în martie 2011 vom orga- HVAC/R, sectoare industriale, ener-
Anul viitor, cei de la Ridge Tool niza la Cluj primul seminar specia- gie, petrol, utilitãøi publice ši dome-
vor sã susøinã dezvoltarea sectorului lizat în mentenanøa canalizãrilor. Aici niul comercial.
vrem sã livrãm cãtre participanøi o Subsidiarã a Emerson Professional
soluøie completã pentru a începe un Tools™, compania Ridge Tool este
business de acest gen, cu dotãrile prezentã în România din 2005, unde
pentru start up, posibilitãøi de finan - a început activitatea de producøie în
øare, consiliere financiarã ši tehnicã”, anul 2008. Ridge Tool a inaugurat în
adaugã dl. Aliman. urmã cu doi ani, în cadrul Campusu-
Ridge Tool a investit pânã în pre- lui Emerson™ din Cluj-Napoca, pri-
zent peste 1,5 milioane de dolari în mul Centru Regional RIDGID din
utilarea ši dotarea fabricii sale din Europa Centralã ši de Est, incluzând
Cluj-Napoca. Mai exact, în mašini o Unitate de Producøie, un Centru de
unelte cu comandã numericã pentru Training ši Suport Tehnic, un Show-
producøia de mašini de filetat ši ba - room ši un centru de Customer
curi de filetare. RIDGIDA® - brand Service. n

14 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


Š A N T I E R

Un stUdiU privind Originea


Materiei va trimite un fascicul
de raze neutrino din illinois
pânã în Minnesota

16 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


Š A N T I E R

130 de cercetãtori din


peste 30 de instituøii
vor conduce primul
experiment care
investigheazã originea
materiei ši care constã
în trimiterea unui
fascicul de particule
Neutrino printr-un tunel
lung de 810 km, care
face legãtura între
laboratorul din Illinois
ši o pãdure din
Minnesota, aproape de
graniøa canadianã.

ascicolul, care va cãlãtori cu o

F vitezã foarte apropiatã de cea


a luminii, se va opri la centrala
NOvA Far Detector, unde particulele
elementare vor fi studiate într-un
imens tanc cu ulei, special construit
pentru captarea razelor. Proiectul
intitulat NOvA (prescurtarea provine
de la NuMI Off-Axis ve Appearance) a
fost gândit de Departamentul Ame -
rican de Energie. Oamenii de štiinøã
sperã sã facã luminã în problema
antimateriei, pe care unii o leagã de
proprietãøile particulelor elementare
stabile fãrã sarcinã electricã ši cu
masã mai micã decât cea a
electronului, numite neutrini.

Soluøii de cofrare de la Meva


Din motive štiinøifice, centrala NOvA
Far Detector va fi încorporatã într-un

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 17


Š A N T I E R

ere, unde se va lucra o perioadã


lungã de timp, iar suprafeøele nu se
vor deteriora, astfel încât constructo -
rul nu va pierde timp cu înlocuirea lor.

Panourile Imperial sunt susøinute de


ramele STB 450, care au o extensie
de 150 cm în înãløime, faøã de cei
450 cm de bazã. Aceastã extensie
faciliteazã adaptarea la înãløimi dife-
rite, fãrã a se mai dezasambla cofra-
jul. Sistemul de cãøãrare KLK aduce
toate avantajele tehnice ale cofrãrilor
pe suprafeøe mari, iar sistemul de
popi de susøinere Triplex s-a montat
la înãløimi de šase metri. Avantajul
de necontestat al acestui sistem este
rezistenøa ši flexibilitatea modularã.

bloc de beton coborât la 12 m sub specializat în cofrarea suprafeøelor Ziduri de 12 m înãøime pe o singurã
nivelul solului. Incinta detectorului mari, cu profile din oøel rigide la laturã s-au turnat în douã cicluri cu
mãsoarã 3800 mp, are 106 m lungi- torsiune, foarte rezistente, ši care înãløarea cofrajului la 7 m, respectiv
me, 21 m lãøime ši 21 m înãløime. este folosit în Statele Unite în 5 m. Sistemul de cãøãrare KLK a
Structura din beton armat va fi la sistemul metric. susøinut platforme-suport KLK care
rândul ei încastratã în beton, cu tot au urcat zidurile la înãløimi de 2,5 m.
cu dalele orizontale ši pereøi. Acope- Suprafaøa care intrã în contact cu Barele de susøinere au fost ancorate
rišul va fi o construcøie compozitã de betonul este realizatã dintr-un ma- în stâncã pe partea exterioarã a
prefabricate din beton care vor fi în- terial sintetic, alkus, rezistent la raze zidurilor. Întregul sistem de cofrare a
globate la rândul lor într-un ultim strat ultraviolete, impermeabil ši foarte re- fost livrat, montat ši întreøinut de
de beton turnat monolit. zistent la condiøii climaterice extre- MEVA Formwork Systems Inc. din
me. Aceste calitãøi tehnice sunt foar- Springfield, Ohio, USA. n
Turnarea betonului contra rocii – a te importante pentru astfel de šanti -
fost aleasã o soluøie de cofraje pe
o singurã faøã de la MEVA
Dupã stabilizarea fundaøiei a fost
instalat cofrajul Meva pe o singurã
laturã de cãøãrare. Cofrajul folosit se
numešte Imperial ši este special
conceput pentru a suporta sarcini
de încãrcare de 97 kN/m2 la
suprafeøe de cofrare mari, mai exact
3,5 x 2,5 m (sau 12 x 8 ft., conform
unitãøillor de mãsurã americane cu
care sunt inscripøionate). De fapt,
sistemul Imperial este foarte
asemãnãtor cu sistemul Mammut,

18 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

AtlAS CoPCo lAnSeAzã un


nou ConCePt prin cel mai
compact ši mai agil compresor
Atlas Copco lanseazã un nou concept în domeniul compresoarelor de aer prin noul
compresor XAS 27 (27 l/s, 7 bar). XAS 27 este primul compresor din gama
Atlas Copco Portable Air acøionat de un motor pe benzinã. Având cele mai compacte
dimensiuni din gama noastrã de compresoare portabile, acest echipament a fost proiectat
pentru a oferi o versatilitate excepøionalã.

20 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

oul XAS 27 este acøionat de Compresorul XAS 27 este compact ceptul de succes al carcasei din po-

N un motor Honda robust ši


fiabil, ce depãšešte cerinøele
normelor actuale privind emisiile.
ši foarte agil. Cântãrešte puøin peste
200 kg, iar šasiul permite transportul
oriunde este nevoie, fãrã a necesita
lietilenã folosit la linia HardHatTM,
combinat cu oøel zincat pentru o mai
bunã protecøie. Rezervorul de com-
Acesta are o transmisie prin curea ridicare. În consecinøã, poate fi mani- bustibil este integrat în carcasã ši
trapezoidalã, cu un sistem de întin- pulat ši manevrat cu ušurinøã pentru încorporeazã un ventilator electric
dere cu šine. Motorul acøioneazã a se obøine cea mai bunã poziøie de pentru o rãcire eficientã. Mentenanøa
noul element Atlas Copco C55. XAS lucru. XAS 27 este suficient de mic pentru XAS 27 este foarte ušor de
27 constituie, de asemenea, o pre- pentru a încãpea pe ušile comercia - realizat doar prin ridicarea capotei.
mierã absolutã în gama Atlas Copco le sau în ascensoare. Se pot accesa ušor separatorul aer-
Portable Air, fiind primul compresor Compresorul este ušor de operat ši ulei cu filtru ciclonic ši toate celelalte
cu motor pe benzinã. de întreøinut. XAS 27 a preluat con- filtre, pentru o utilizare optimã a com-

Utilizãrile
compresorului XAS 27
Utilizat pentru acøionarea perfora-
toarelor, dãløilor, ciocanelor pneu-
matice sau a sculelor de mânã,
acest compresor ce acøioneazã o
singurã unealtã poate îndeplini pro -
iecte de demolãri, finisaje ši renovãri.

presorului XAS 27, fãrã costuri ridica-


te de service.
De asemenea, existã o versiune pe
cãrucior, în cazul în care este nevoie
de un compresor mai simplificat ši
compact.
XAS 27 oferã o valoare de excepøie
combinatã cu putere, fiabilitate ši
durabilitate. Tot ceea ce vã trebuie
pentru a obøine rezultate!
Portable Air este o divizie a Atlas
Copco Compressor Technique business
area. Aceasta dezvoltã, produce ši
comercializeazã în întreaga lume
compresoare portabile, boostere de
înaltã presiune, generatoare ši pom -
pe submersibile. Produsele sunt ofe-
rite sub mai multe mãrci ši se adre-
seazã unei game largi de industrii,
printre care industria de construcøii,
de minerit, petrol ši gaze, ši dome-
niul de închirieri. Sediul central al
diviziei este situat în Antwerp, Belgia.
Centrele de producøie sunt situate în

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 21


N O U T ã ø I

întreaga lume, principalele fiind în Belgia,


Statele Unite, India, Brazilia ši China.
Atlas Copco este un grup industrial
cu poziøie de lider mondial în dome-
niul compresoarelor, al echipamente-
lor pentru construcøii ši minerit, al
uneltelor de putere ši al sistemelor
de asamblare. Grupul furnizeazã so-
luøii durabile pentru crešterea pro-
ductivitãøii clienøilor prin produse ši
servicii inovatoare. Fondatã în 1873,
compania are sediul central în
Stockholm, Suedia ši are o prezenøã
globalã în peste 170 de øãri. În 2009,
Atlas Copco avea aproximativ 30.000
de angajaøi ši venituri de 64 de mili-
arde de coroane suedeze (6 miliarde
de euro). Aflaøi mai multe la adresa
www.atlascopco.com.
Foto: Atlas Copco
22 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011
N O U T ã ø I

Noua macara rT9150E


dE la GrovE – cea mai
puternicã macara mobilã
pe pneuri de pe piaøã
ncepând din toamna acestui an, structurã a unei automacarale tot- pic ši prelungitorul extensibil. Cu

Î Manitowoc produce un nou mo-


del de macara mobilã pe pneuri
(de šantier). RT9150E este cel mai
teren GMK5130 cu šasiul macaralei
mobile pe pneuri RT9130E. Rezulta-
tul este o macara de capacitate ma-
aceste extensii, înãløimea maximã
posibilã este de 95,3 m, iar sarcina
ridicatã de 1256,5 kg.
mare model de macara de acest tip re pe un šasiu compact ši fiabil. Ši noul model de cabinã a operato-
de pe piaøã, are o capacitate de 135 Aceastã macara oferã clienøilor un rului are un design nou ši inovator,
tone ši este dotatã cu braø telesco - instrument nou de lucru, performant „full-vision”, fiind primul model de
pic de 60 m, cel mai lung braø din ši eficient, mai ales pentru aplicaøiile acest gen dintr-o nouã generaøie de
gama sa. Înãløimea excepøionalã de industriale. cabine cu care vor fi dotate echipa-
lucru devine astfel o caracteristicã Pe piaøã sunt în dezvoltare foarte mentele Grove ši care oferã mai mult
de neegalat a acestui model. multe proiecte de rafinãrii sau cen- confort ši o vizibilitate mai bunã
Noua macara de la Grove poate trale energetice, spre exemplu, unde datoritã geamurilor mai largi, inclusiv
atinge o înãløime maximã la vârf de spaøiul de lucru este în cele mai mul- la uši. Cabina se poate înclina la 20°
95,3 m. Datoritã dimensiunii impresi- te cazuri restrâns; de aceea, šasiul pentru un confort sporit al operato-
onante a braøului, RT9150E poate compact al RT9150E este cel mai rului ši pentru un plus de vizibilitate.
lucra la proiecte care, în mod normal, potrivit pentru astfel de condiøii. Funcøionarea macaralei este moni -
ar fi cerut obligatoriu un prelungitor. Braøul telescopic al macaralei Grove torizatã cu ajutorul a douã sisteme
Noua macara combinã cu succes RT9150E este dotat cu tehnologia computerizate: EKS5 (patent Grove)
tehnologiile Grove dovedite ale auto- TWIN-LOCK, care îl face sã fie mai de limitare a momentului sarcinii ši
macaralelor tot-teren ši cele ale ma - ušor ši sã aibã o capacitate de ridi - ECOS (patent Grove), care urmãresc
caralelor mobile pe pneuri, iar rezul - care mai mare. Un prelungitor exten - funcøionarea tuturor instalaøiilor de
tatul este un nou lider de piaøã, in - sibil de 11 pânã la 18 m oferã raze pe macara. Aceastã dotare, pe lângã
contestabil, pe acest segment. de lucru ši mai mari, la înclinaøii faptul cã monitorizeazã ši gestionea-
Acestea sunt principalele caracteris - diferite faøã de braøul telescopic, zã principalele funcøii ale macaralei,
tici care au atras atenøia clienøilor ši variind între 0 ši 40°. La operarea cu oferã informaøii despre condiøiile de
pe care le-a pus în luminã ši Doyle acest prelungitor, RT9150E poate lucru ale echipamentului, inclusiv
Bryant, Marketing Product Manager atinge o înãløime maximã de 81,4 m, despre nivelul de combustibil, presi-
al Manitowoc cu ocazia lansãrii pro- unde sarcina ridicatã este de 907 kg. unea în instalaøia de frânare, tempe-
dusului la Crane Expo, eveniment or- Pentru a atinge înãløimea maximã, ratura uleiului hidraulic, temperatura
ganizat la Shady Grove, în perioada operatorul are nevoie de douã tron- uleiului de transmisie ši oprirea
3-8 octombrie 2010. soane zãbrelite intermediare ce se motorului.
RT9150E combinã excelenta supra- fixeazã între capul braøului telesco - Motorul Cummins QSC8.3L de 300

24 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

CP îndeplinešte standardele Euro brandurile Potain ši Grove, deøine mente de ridicat pentru industria de
Stage III ši are o transmisie Clark peste 100 de facilitãøi de producøie ši construcøii din întreaga lume, iar ga-
Powershift cu 6 trepte de vitezã service în 27 de øãri din America ši ma sa de macarale acoperã: maca-
pentru mers înainte ši 3 pentru mers Europa. Este recunoscut ca unul din- rale turn ši autoridicãtoare Potain, au-
înapoi. Sistemul de direcøie ši ope- tre cei mai mari furnizori de echipa- tomacarale ši macarale cu braø teles-
rare permite operatorului sã aleagã copic Grove, šenilate cu braø zãbrelit
între 4 moduri de lucru (precum la Manitowoc.
celelalte macarale mobile pe pneuri
Caracteristici tehnice
de la Grove) pentru fiecare aplicaøie
RT9150E Grove Distribuitor autorizat al mãrcilor
Capacitate maximã: 135 t
în parte: operare din faøã, operare din Potain ši Grove, membre ale
Lungime maximã braø: 60 m
lateral, crab sau opøiuni coordonate. Înãløime maximã la vârf: 95,3 m grupului Manitowoc în România -
Grupul Manitowoc, din care fac parte MARCOM RMC’94, Otopeni. n

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 25


N O U T ã ø I

CAsE lAnsEAzã o nouã gAmã


dE buldoExCAvAtoArE
la târgul Internaøional samoter
Case Construction Equipment este gata sã ia cu asalt piaøa de construcøii în urmãtorii 2 ani.
Între anii 2011-2012, compania va reînnoi aproximativ 90% din echipamentele de construcøii,
astfel încât clienøii sã poatã beneficia de o creštere a productivitãøii, reducerea consumului de
combustibil ši a emisiilor poluante.

u aceastã ocazie, clienøii eu - Utilajele Case vor fi dotate cu un sis - încãrcare de 1.2 mc, cu 20% mai

C ropeni vor putea lua parte la


Târgul Internaøional Samoter,
în perioada 2- 6 martie, din Verona,
tem care permite recircularea gaze-
lor de ešapament (CEGR) ši cu al
doilea sistem, care permite reduce-
mult decât modelele precedente,
oferind utilizatorilor performanøe îm-
bunãtãøite ši o productivitate sporitã.
Italia. În cadrul acestei renumite ex- rea cataliticã selectivã (SCR), cu sco-
poziøii, Case Construction Equipment pul de a micšora cu 90% noxele din
Cu un design îmbunãtãøit,
îši va prezenta noua serie T de bul- gazele poluante ši de a aduce cât
buldoexcavatorul beneficiazã de
doexcavatoare, dar ši buldozere. mai aproape de zero nivelul emisiei
dimensiuni de transport mult mai
Totodatã, la standul amenajat de de oxid de azot (Nox). Case a reušit
compacte. Astfel, înãløimea de
Case vor fi expuse motoare noi, mult sã se conformeze noii legislaøii fãrã
transport este redusã cu pânã la 30
mai performante, piesa de rezistentã a prejudicia în vreun fel calitatea
de cm, permiøând operatorilor sã
a anului - buldoexcavatorul 695ST, produselor. Astfel utilajele clienøilor
conducã vehiculul cu ušurinøã pe
precum ši versiunile îmbunãtãøite cu vor beneficia de o putere mãritã ši
distante mari.
motor Tier 4 ale excavatoarelor pe de un consum diminuat de com-
šenile CX250C ši CX350C. bustibil. Ele au fost dezvoltate de
companie, pentru a asigura clienøilor
utilaje mai curate ši mai sãi un nivel sporit de productivitate Buldoexcavatorul 695ST este cel
performante cu respectarea legii în vigoare. mai performant model al gamei ce
dispune de roøi cu dimensiuni iden-
Case Construction Equipment este buldoexcavatoarele 695st tice, precum ši de o cabinã perfect
de asemenea pregãtitã pe deplin ergonomicã, fapt ce conferã opera-
pentru modificãrile pe care legislaøia Echipate cu cele mai puternice mo - torului un confort deosebit în poziøie
le prevede în acest an cu privire la toare existente pe piaøã, gama de de lucru dar ši o vizibilitate sporitã.
emisiile de gaze poluante, propu - buldoexcavatoare, Seria T, consumã Operatorul poate beneficia de noile
nând o linie completã de motoare cu 10% mai puøin carburant faøã de scaune KING CLASS SEAT, aflate în
EPA Tier 4 Interim, disponibile pentru modelele precedente. Aceste utilaje dotarea standard pentru întreaga
o gamã largã de utilaje. dispun acum de o cupã standard de gamã ST

26 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

Buldoexcavatorul 695ST

Scãderea consumului de combus- de 24,7 tone ši CX370C de 36,7 to- de economisire a energiei care re-
tibil cu 10%, crešterea cu 20% a pro- ne, ambele utilaje fiind dotate cu: duc automat turaøia motorului atunci
ductivitãøii încãrcãtorului ši reduce - motor Nivelul 4 Interimar / Etapã III B,
rea cu 30 de cm a înãløimii de trans - sistem de injecøie multiplã, turbo -
port sunt caracteristicile principale ale compresor cu distribuøie variabilã, Modelele din Seria C sunt echipate

buldoexcavatoarelor Case din seria T. dublu sistem pentru recircularea ga - cu instalaøie hidraulicã pentru

zelor de ešapament, filtru de par - acøionarea ciocanului hidraulic ši cu

Performanøe îmbunãtãøite pentru ticule diesel. un circuit hidraulic auxiliar cu debit

excavatoarele din Seria C mare. Mai mult, utilajele au fost

Oferind aceeaši putere nominalã ca reproiectate pentru a accelera viteza

Totodatã în cadrul expoziøiei de la ši predecesoarele lor, ambele utilaje de operare ši pentru a crešte

Verona vor fi prezentate ši primele permit reducerea consumului de performanøa de ridicare.

douã modele de excavatoare pe combustibil cu 10%. Modelele din


šenile din Seria C, respectiv CX250C Seria C sunt dotate cu 5 dispozitive

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 27


N O U T ã ø I

Excavatorul pe šenile CX250C

cînd nu se activeazã comenzile ex- Angajamentul faøã de clienøii raøie de excavatoare pe pneuri, încãr-
cavatorului un anumit timp, reduc Case cãtoare frontale pe pneuri, noi linii de
debitul la pornirea operaøiunii de buldozere, încãrcãtoare cu braø teles-
rotire, opresc automat motorul cînd „Acesta este debutul celui mai am- copic mai moderne ši multe altele.
utilajul nu este folosit un anumit timp biøios program de înlocuire a produ- Cu toate acestea, principalul nostru
ši regleazã automat presiunea hidra - selor pe care industria noastrã l-a în - scop este acela de a satisface toate
ulicã la operaøiunile de sãpare. treprins vreodatã”, susøine Henrik cerinøele clienøilor noštri. Noi, cei de
Starup, viceprešedinte CNH în Europa. la Case, ne luãm angajamentul sã
Utilajele beneficiazã acum de o ca - reînnoim aceste linii de produse, ofe-
binã îmbunãtãøitã, în care accesul „Anul 2011 va marca modernizarea rind productivitate crescutã, consum
este mult mai ušor, ea fiind totodatã excavatoarelor pe šenile, lansarea de redus de combustibil, reducerea e-
echipatã cu un display color multi - noi încãrcãtoare pe pneuri, reîmpros- misiilor poluante ši a costurilor totale
funcøional. În plus, nivelul de zgomot pãtarea gamei de miniexcavatoare ši de exploatare” n
interior a fost redus cu 2dB (A), iar apariøia unei noi generaøii de încãr-
controlul automat al aerului condiøio - cãtoare compacte. În 2012, acestor
nat asigurã operatorului confortul ne - utilaje li se vor alãtura noi modele de Pentru mai multe informaøii, vizitaøi
cesar pe parcursul întregii zile. excavatoare pe šenile, o nouã gene - site-ul: www.casetseries.com

28 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E V E N I M E N T

125 de ani Bosch - 125 de ani


cu “Tehnicã pentru o viaøã”
dublã aniversare la Bosch: în 2011, Grupul Bosch sãrbãtorešte cea de-a 125-a
aniversare de la înfiinøarea firmei, precum ši 150 de ani de la našterea fondatorului
companiei. La data de 15 noiembrie 1886, Robert Bosch a deschis „atelierul de
mecanicã finã ši electrotehnicã” în stuttgart, punând astfel fundaøia a ceea ce va
deveni mai târziu un lider global în furnizarea de tehnologii ši servicii. de atunci, cele
trei sectoare de activitate ale Grupului Bosch – Tehnologie auto, Tehnologie
industrialã ši Bunuri de larg consum ši echipamente pentru construcøii – ši-au
dezvoltat produsele conform sloganului „Tehnicã pentru o viaøã”.

ãscut în data de 23 sep- lungi liste de inovaøii Bosch. Aces- 1906. 88 de ani mai târziu, în 1994,

n tembrie 1861, în Albeck, lân-


gã Ulm, Robert Bosch a fost
un vizionar în domeniul tehnologi-
ta a fost urmat, în 1902, de sistemul
de aprindere cu magnetou la înal-
tã tensiune Bosch. Astfel, succesul
Bosch ši-a deschis filiala regionalã
în România, cu sediul la Bucurešti.

ei, propulsând compania spre suc- comercial a fost asigurat, compa- „Partenerii noštri, precum ši fiecare
cesul internaøional încã din timpul nia fiind propulsatã pe poziøia de li- persoanã care a folosit vreodatã
vieøii sale. Din 1886 ši pânã în pre- der în furnizarea de tehnologie auto. produsele Bosch au jucat un rol
zent, cheia succesului produselor important în povestea succesului de
Bosch a fost gradul ridicat de ino- În prezent, Bosch îši desfãšoarã 125 de ani a companiei”, a declarat
vaøie ši accentul pus pe calitate. A- afacerile prin mai mult de 300 de Franz Fehrenbach, prešedintele
ceste caracteristici i-au permis lui filiale ši companii regionale din consiliului de administraøie al Bosch.
Robert Bosch, fondatorul compani- peste 60 de øãri ši are aproxima-
ei, sã stabileascã o bazã sigurã pe tiv 280.000 de angajaøi pe plan
pieøele internaøionale, chiar de la mondial. O reøea internaøionalã de
finalul secolului 19. ’’Prefer sã pierd vânzãri ši parteneri, care acoperã
bani, decât încrederea clientului’’, aproximativ 150 de øãri, asigurã pre -
era una din devizele lui Robert Bosch, zenøa produselor ši serviciilor com-
iar acum, dupã 125 de ani, aceste paniei pe cele mai importante pieøe
cuvinte constituie unul din princi- care vor înregistra crešteri în viitor.
piile firmei Bosch. Construcøia unui
magnetou de joasã tensiune pen- Firma Bosch a fost reprezentatã
tru motoarele autovehiculelor, în pentru prima datã în România de
anul 1897, a fost începutul unei compania Leonida & co, în anul
1902- primul magnetou la înaltă tensiune Bosch

30 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E V E N I M E N T

de euro investiøi anual în cercetare


ši dezvoltare, Bosch dorešte sã se
concentreze ši pe viitor asupra ino-
vaøiei ši, astfel, sã punã bazele unei
crešteri sustenabile continue.
Referitor la planurile pe termen lung,
Bosch investešte în pieøe promiøã-
toare precum energia regenerabilã
ši electromobilitatea. De asemenea,
aproximativ 50% din bugetul anual
de cercetare ši dezvoltare este de-
dicat exclusiv produselor care con-
servã energia ši resursele. În ace-
laši timp, compania dezvoltã de
câteva decenii inovaøii a cãror uti-
1905 - primii maištri Bosch lizare de zi cu zi permite economi-
sirea unor cantitãøi considerabile
Hermann Scholl, prešedintele adu- sfâršit a unor domenii de activitate, de energie pe plan mondial, în do-
nãrii acøionarilor ši al consiliului de pieøe ši tehnologii noi.” menii precum sistemele de propul-
supraveghere, este de acord ši ada- sie auto, electrocasnice ši sisteme
ugã: „Multe dintre inovaøiile noastre Activitãøile aniversare reflectã de încãlzire, rãcire ši climatizare. n
tehnologice au fost rezultatul inter- trecutul, prezentul ši viitorul
acøiunii fructuoase cu clienøii noštri. companiei Informaøii suplimentare sunt dis-
Spiritul inovaøiei dominã compania Pentru Grupul Bosch, dubla ani- ponibile la adresele de internet
pânã în aceastã zi – o cãutare fãrã versare va fi evenimentul dominant www.bosch.com,
al anului 2011. Compania va sãrbã- www.bosch-presse.de ši
tori cele douã aniversãri pe parcur- www.125bosch.com.
sul întregului an 2011 prin organi-
zarea de numeroase activitãøi des- Module fotovoltaice Bosch
fãšurate pe plan internaøional, in-
clusiv aproximativ 200 de eveni-
mente pentru angajaøi. Prima din-
tre aceste activitãøi este lansarea
unui site aniversar interactiv, care
este deja disponibil online. La adre-
sa www.125.bosch.com, totul se
învârte în jurul „Globului Bosch”,
care încurajeazã vizitatorii sã ex-
ploreze ši sã participe activ. „În tim -
pul anului aniversar dorim sã creãm
o legãturã între trecutul ši viitorul
nostru”, a declarat Uta-Micaela
Dürig, vice-prešedinte senior pen-
tru comunicare la Bosch.
Robert Bosch, anul 1925 Cu 3.800 de patente depuse în fie -
care an ši mai mult de 3,5 miliarde

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 31


A D V E R TO R I A L

CompresoArele De Aer
portAbile CompAir –
o nouã soluøie oferitã de
terrA romÂNiA
CompAir este un furnizor global de renume al compresoarelor ši echipamentelor auxiliare
de înaltã performanøã, cu costuri reduse de exploatare pentru o gamã largã de aplicaøii.
De la compresoare pentru domeniul general al industriei (fãrã ulei), pentru domeniul
construcøiilor sau pentru aplicaøii marine, de înaltã presiune, pânã la compresoare de gaz,
CompAir dispune de o gamã de produse ce include compresoare elicoidale rotative (cu
šurub), fãrã ulei, cu paleøi, piston, ši portabile, produse de tratare a aerului ši servicii care
pot satisface toate cerinøele. Aceastã gamã amplã de produse a fost dezvoltatã ši
perfecøionatã pe parcursul a aproape 200 de ani de experienøã în domeniu.

ompAir a fost achiziøiona - zarea unor compresoare de cea mai fiecare aplicaøie), de la cel mai mic

C tã de Gardner Denver inc.


în 2008 – un producãtor de
renume mondial de compresoare
înaltã eficienøã energeticã, prezente
astãzi pe pieøele internaøionale.
terrA românia Utilaje de Con-
model cu un singur ax, ce acøio-
neazã un dispozitiv pneumatic unic,
pânã la gama de echipamente ino -
de înaltã tehnologie, suflante, pom- strucøii srl este, începând din vatoare Turboscrew. Toate modele-
pe ši alte echipamente de transfer anul 2010, unic importator al le oferã acces ušor pentru operare
al fluidelor. compresoarelor de aer portabil ši întreøinere, ca o caracteristicã stan-
Forøa ši moštenirea CompAir seria C de la CompAir, oferind dard a întregii game, cu panouri de
constau în cei aproape 200 de totodatã pachetul complet de control bine poziøionate ši apãrã-
ani de experienøã pe piaøã. iden- servicii after-sales. toare mobile simple sau uši de ac-
titatea de marcã inovatoare a O largã varietate de utilizatori se ces mari.
CompAir a fost construitã pe ba- bazeazã pe compresoarele CompAir În cadrul Seriei C existã o gamã
za numeroaselor mãrci de renu - Seria C atunci când existã necesi - largã de opøiuni pentru a adapta în
me mondial care au reprezentat tatea unor sisteme de aer compri- detaliu compresorul cerinøelor dum-
standardele acceptate în domeniu. mat portabile. Presiunile variazã, în neavoastrã. Acestea includ: bare de
Bazându-se pe excelenøa tehnicã a funcøie de model, de la 7 la 24 bar remorcare ajustabile, generatoare
acestor mãrci comerciale, CompAir (101 la 350 psi). A/C încorporate la anumite mode-
deøine o gamã completã de soluøii Experienøa CompAir în proiectarea le, filtrare suplimentarã, rãcitoare
pentru aer ši gaz comprimat, con - ši producøia de compresoare porta - secundare încorporate, lubrificator
cepute pentru aplicaøii multiple. bile de înaltã calitate ši eficienøã se pentru unelte, lumini de trafic, role
CompAir s-a situat, de asemenea, întinde pe parcursul a 200 de ani. de furtun pneumatic ši, de aseme-
în fruntea dezvoltãrii sistemelor de Întreaga gamã constã în peste 30 nea, vopsea în culoare personali -
aer comprimat, culminând cu reali - de modele (câte un model pentru zatã ši emblema clienøilor.

32 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


A D V E R TO R I A L

Alte avantaje tehnice prezentate de zatoare; istoric de erori; sisteme de sablare;


seria C sunt: • Temperaturi, presiune ulei, nivel car - • ideale pentru o gamã largã de
• Reglarea debitului stabil în limita burant baterie; reparaøii ši instalaøii (gaz, apã, elec-
unei bande de turaøii de la 1700 – • Condiøii de operare; tricitate, linii de telefonice etc.), re-
2800 rpm, în funcøie de necesarul • Temperatura mediului de la -10°C tehnologizãri, contractanøi de servi-
de aer comprimat; la +45/50°C; cii, pneuri, componente închiriate;
• Turaøia redusã permite economia • Nivel locaøie de operare 1500 m • foraje geotermale;
de carburant ši o duratã de viaøã a.s.l. (45°C); • vopsitorii;
mai mare a motorului; • Opøiuni pentru a rãspunde diferi- • ideale pentru lucrãri municipale,
• Protejarea motorului prin pornirea telor aplicaøii; respectând cele mai stricte norme
în gol a compresorului extinde du- • Rãcitor secundar integrat cu dre- de zgomot.
rata de viaøã a compresorului; naj al condensului, reîncãlzire, filtre
• Panoul de control indicã digital ora de aer comprimat 0.01µm, rolã fur - Pentru orice informaøii detaliate
de operare; tun, finisaj cu vopsea în funcøie de despre produsele CompAir puteøi
• Tastaturã cu folie din plastic, por- dorinøele clientului, lubrificator u- vizita adresa www.compair.com,
nire de la butonul rotativ; nelte, carcasã din plastic… sau ne puteøi contacta la sediul
• Buton principal în interiorul apã- TERRA România Utilaje de
rãtorii împotriva acøionãrii neauto- APLICAØII: Construcøii SRL, Šos. de Centurã
rizate; • Ciocane demolatoare – una sau nr. 11, Comuna Tunari, jud. Ilfov,
• Alarma de monitorizare ši ledul in- douã posturi de lucru, reparaøii de tel: 031 730 7301/2/3,
dicator protejeazã compresorul, drumuri, compactãri; fax: 031 730 7307,
motorul ši funcøionarea corespun- • Foreze, instalaøii de subtraversare, e-mail office@terra-romania.ro.

Gama de compresoare portabile seria C

TIPURI
C200TS-14 pânã
la C270TS-9
TIPURI TIPURI TIPURI TIPURI TIPURI
Presiuni
C20 pânã C35-10 pânã C50-10 pânã C55-14 pânã C85-14 pânã
cuprinse între
la C30 la C50 la C62 la C76 la C140-9
5 ši 14 bar
Presiuni Presiuni Presiuni Presiuni Presiuni
C200TS-14 pânã
cuprinse între cuprinse între cuprinse între cuprinse între cuprinse între
la C270TS-17
5 ši 14 bar 5 ši 10 bar 5 ši 10 bar 5 ši 14 bar 5 ši 14 bar
Presiuni
cuprinse între
13 ši 24 bar

Tip DLT 0206 Tip DLT 0407 Tip DLT 0704 Tip DLT 1303 Tip DLT 2701

Motor Motor Motor Motor Motor


Motor Kubota
Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
D1105; V1505
A2300 A2300T B 3.3 QSB 4.5 QSB 6.7

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 33


M E G AT E H N I C

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
de executare a micropiloøilor
Fig. 1
Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU
Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti
Catedra Mašini de Construcøii

xtinderea tehnologiilor de

E executare a lucrãrilor de
construcøii, cu folosirea mi-
cropiloøilor, în situaøii dintre cele
mai dificile, se datoreazã în special
dezvoltãrii, conceperii ši producerii
unor echipamente tehnologice de
forare-injectare performante (CASA - 029/97 – Ghid practic privind teh- secøiune micã, având diametrul
GRANDE, ECODRILL, KELLER, nologia de execuøie a piloøilor între 100 ši 250 mm, realizaøi cu
KLEMM etc.), capabile sã asigure pentru fundaøie" ši, în special, tehnologii specifice ši utilaje de
materializarea proiectelor în con- "Îndrumãtorul tehnic C 245/93 – gabarit redus. Elementele structu-
diøii de eficienøã ši calitate maxime. Proiectarea ši execuøia minipiloøi- rale portante ale micropiloøilor sunt
Deši tehnologiile ši echipamentele lor foraøi" ši standardul “SR EN capabile sã transfere în mod direct
folosite au implicat investiøii mari, 14199:2006 – Execuøia lucrãrilor sau indirect încãrcãri de la supra -
aceste procedee au intrat ši în geotehnice speciale. Micropiloøi”, structurã cãtre terenul de fundare
portofoliul de lucrãri al unor firme care stabilesc reguli de proiectare ši/sau sã limiteze deformaøiile con -
de construcøii românešti, printre sau cu privire la execuøie, ce pot strucøiei. Astfel, aceštia sunt supuši
care: SC GEOSOND SA, SOPMET influenøa proiectarea sau detaliile la toate tipurile de încãrcãri speci-
SA, STUMP, ZÜBLIN România etc. de construcøie ale lucrãrilor cu fice piloøilor, în general:
În România, tehnologiile cu micro- micropiloøi. • axiale: compresiune sau smulgere;
piloøi au fost folosite în cadrul mai Principiul de bazã constã în reali- • transversale;
multor lucrãri executate ši se folo- zarea acestor piloøi cu echipamen - • provenite din mišcãrile pãmântu-
sesc, de asemenea, la unele lu- te de dimensiuni reduse, ušoare ši lui adiacent: frecarea negativã, um-
crãri în curs de execuøie, la drumuri maniabile, astfel încât utilizarea lor flarea (ridicarea) terenului sau de-
naøionale, poduri ši reabilitãri de sã poatã fi aplicatã pretutindeni plasarea lateralã a terenului, inclu -
fundaøii. În paralel cu extinderea unde tehnicile tradiøionale nu sunt siv acøiunea de origine cinematicã
tehnologiei s-au dezvoltat ši legis - materialmente convenabile, în spa - ce rezultã din deformarea terenului
laøia ši normativele specifice aces - øii reduse, inaccesibile echipamen - ca urmare a propagãrii undelor
tor tipuri de lucrãri. Existã standar- telor tradiøionale pentru piloøi. seismice.
dele din seria 2561 care reglemen - Micropiloøii se realizeazã prin fora -
teazã în detaliu problematica pro- 1. Alcãtuirea ši utilizarea micropiloøilor rea terenului, urmatã de introduce-
iectãrii, execuøiei ši controlului pilo- Micropiloøii sunt elemente de fun- rea armãturii ši turnarea sau injec-
øilor, în general. De asemenea, dare alcãtuite din piloøi cu capaci- tarea corpului pilotului (fig. 1),
existã "Instrucøiunile tehnice GE tate portantã slabã sau medie ši inclusiv cu asigurarea legãturilor

34 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M E G AT E H N I C

dintre structurã ši armãtura aces- rile de terenuri sau materiale (roci, • realizarea de fundaøii de structuri
tora, în cazul utilizãrii lor la lucrãri zidãrie etc.), tubate sau nu, în uscat noi (în special în pãmânturi sau
speciale de fundaøii (fig. 2, docu - sau cu fluid de foraj, dupã necesitãøi; roci foarte eterogene) sau în spaøii
mentare [17]). Materialele folosite • forarea la orice înclinare; restrânse;
sunt: pasta de ciment sau morta- • dezvoltarea unor eforturi de trac - • asigurarea împotriva forøelor de
subpresiune în pãmânturi permea-
bile prin ancorarea radierelor sub-
terane supuse la subpresiuni
(combinarea eforturilor tracøiune/
compresiune);
• ancorarea fundaøiilor stâlpilor elec-
Fig. 2
trici sau pilonilor pentru transmisi-

rul, armãtura metalicã ši fluidele de


foraj (apa sau bentonita).
Alte caracteristici tehnologice prin-
cipale ale micropiloøilor constau în:
• executarea forajelor în toate tipu-

Micropiloøii foraøi se
clasificã în funcøie de
urmãtoarele criterii:
a. dupã modul de preluare a
încãrcãrilor în raport cu terenul
înconjurãtor pot fi:
- încãrcaøi direct, fie prin acøiuni
preponderent verticale (fundaøiile
indirecte la construcøii), fie
preponderent orizontale
(alunecãrile de teren);
- încãrcaøi împreunã cu terenul
din jur, fiind dispuši într-o reøea
spaøialã (se formeazã un bloc
compozit). Fig. 3

b. dupã modul de punere în lucrare


a materialului (pastã øiune sau de compresiune cuprin- uni radio sau de telefonie;
de ciment sau mortar) din se, uzual, între 150 ši 750 kN [13], • fundaøii pentru microcentrale
care este alcãtuit micropilotul:
mobilizate prin tuburi metalice, eoliene;
- tipul A – turnarea se face
gravitaøional; grinzi, šine, bare multiple. Se pot • fundaøii pentru ecrane antizgomot;
- tipul B – pasta de ciment este utiliza chiar oøeluri recuperate • ranforsarea fundaøiilor existente
introdusã în foraj cu presiune
(spre exemplu, šine uzate de cale sau remedieri în subzidiri de
micã de injectare (injectare de
umplere 0,5...1 Mpa); feratã) obøinute la costuri reduse; construcøii;
- tipul C – injectarea se • protejarea armãturii cu lapte de • sprijiniri;
realizeazã cu presiune mare de
1,0...2,0 Mpa;
ciment, mortar sau microbeton, • preluarea eforturilor de tracøiune;
- tipul D – injectarea se puse în lucrare prin turnare (gravi - • preluarea eforturilor de încovoiere
realizeazã în 2 etape (etapa 1 – taøional) sau prin injecøie. în rambleuri etc.
conform tipului C; etapa 2 – la
presiuni de ordinul 2...8 Mpa). Micropiloøii au diverse aplicaøii, • consolidãri ale terenurilor slabe
dintre care se amintesc: pentru a forma o structurã portantã

36 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M E G AT E H N I C

De exemplu, micropiloøii pot fi folo-


siøi pentru consolidarea fundaøiilor
la drumuri (fig. 3, documentare [3])
ši poduri (fig. 4, documentare [3])
sau consolidarea terenurilor slabe
ši stabilizarea versanøilor alunecã-
tori (fig. 5, documentare [3]).
Pentru consolidarea pilelor sau
culeelor de la poduri se utilizeazã
tehnologia de executare a siste-
melor de micropiloøi amplasaøi în
širuri pentru realizarea chesoane-
lor, parcurgându-se urmãtoarele
procese [6]:
• executarea incintei/chesonului
Fig. 4 din širuri de micropiloøi armaøi,
pentru consolidarea fundaøiilor pi-
lelor sau culeelor la poduri avariate
ši/sau de sprijin, respectiv fundãri ziduri de sprijin; sau aflate în pericol, din cauza
indirecte la poduri ši ziduri de sprijin; • îmbunãtãøirea stabilitãøii pantelor spãlãrii sau antrenãrii straturilor de
• ranforsãri sau consolidãri ale ši prevenirea sau remedierea alu- aluviuni necoezive din vecinãtate;
structurilor existente, în scopul necãrilor de teren prin armarea • executarea cãmãšuielii pilei sau
mãririi capacitãøii de transfer în terenului; culeei respective, dupã care se
adâncime a încãrcãrilor, în condiøii • consolidãri în spaøii înguste sau dezgolesc capetele micropiloøilor
acceptabile de tasare prin reduce- restrânse, specifice lucrãrilor în ši se executã radierul din beton
rea tasãrilor ši/sau deplasãrilor, la amplasamente cu condiøii reduse armat;
lucrãrile de reabilitãri de construcøii de acces ši/sau înãløime; • injectarea sub radier, care se face
ši fundaøii; • crearea de incinte etanše (puøuri) dupã aproximativ 7 zile de la
• formarea ši/sau ancorarea unor ši izolarea în lucrãri subterane. betonare.

Fig. 5 2. Consideraøii tehnologice

Etape tehnologice în
realizarea lucrãrilor de
consolidare cu
micropiloøi
(fig. 6, documentare [14]):
- pregãtirea platformei de lucru ši
trasarea lucrãrii;
- executarea forajelor;
- confecøionarea ši introducerea
armãturii în forajele executate;
- turnarea sau injectarea corpului
fiecãrui pilot în parte;
- fixarea micropiloøilor (legarea cu
terenul);
- legarea cu suprastructura.

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 37


M E G AT E H N I C

Fig. 6

a) Pregãtirea platformei de • Trasarea axelor forajelor se va fa - sarea obstacolelor sau ancorarea


lucru ši trasarea lucrãrii [1] ce faøã de un reper fix, prin res- în roci);
Aceastã etapã constã în derularea pectarea distanøelor în plan dintre • cu frezã tubularã cu dinøi dia -
unor activitãøi specifice: širuri, conform proiectului, ši prin mantaøi (traversarea fundaøiilor
• Înainte de începerea lucrãrilor se materializarea axelor cu øãruši. existente).
verificã dacã în amplasamentul b) Executarea forajelor [1] Injecøiile cu suspensii pe bazã de
lucrãrilor se aflã în funcøiune reøele Forarea se face cu utilaje care sã ciment sau de alte materiale, exe-
subterane sau aeriene, conducte asigure diametrul, lungimea ši, cutate la diferite presiuni, permit
sau cabluri de tot felul. În mãsura eventual, înclinarea conform preve - crearea unor bulbi multipli de
în care acestea existã ši sunt derilor din proiect. ancoraj, care mãresc capacitatea
afectate de execuøia lucrãrilor, se Micropiloøii se executã în orice ca - lor portantã.
va proceda la devierea lor înainte tegorie de teren, coeziv-necoeziv, În cazul micropiloøilor pot fi aplica -
de începerea forajelor; deasupra sau sub nivelul hidrosta- te toate cele trei metode de forare:
• Ampriza lucrãrii va fi defrišatã tic, la orice înclinare, inclusiv sub- • forarea umedã cu fluid de foraj
(eventualele rãdãcini de copaci ex - orizontali. Forarea poate fi realizatã (apã, noroi bentonitic, lapte de
trase ši stratul vegetal îndepãrtat); prin diferite metode: ciment);
• Platforma de lucru va fi bine com- • cu frezã melc; • forarea în uscat fãrã tubaj;
pactatã, având rampe de acces. • cu forezã cu cuøit în uscat sau cu • forarea în uscat cu tubaj.
Cota platformei dupã compactare fluid de foraj (spumã biodegrada- Executarea lucrãrilor de foraj poate
trebuie sã corespundã cotei din bilã, amestec bentonitã-ciment); începe numai dupã montarea
proiect; • cu forezã rotopercutantã (traver- instalaøiilor de forat ši auxiliare ši

38 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M E G AT E H N I C

dupã efectuarea probelor tehnolo -


gice (fig. 7, documentare [15]).
Forajele se executã tubat, mai ales
în zone de instabilitate, pentru a
evita eventualele surpãri ale pereøi-
lor acestora. În aceste cazuri, øeava
(tubul metalic) pierdutã poate fi lã-
satã în lucrare pentru a garanta
continuitatea acoperirii armãturilor.
Executarea lucrãrii se va face în
Fig. 8
flux, prin retragerea instalaøiei, evi-
tându-se trecerea peste lucrãri deja dispoziøie de šantier. În situaøia în ši dimensiunile specificate în pro-
executate. care lucrãrile la un foraj sunt între- iect. În cazul în care este necesarã
Forarea cuprinde urmãtoarele ope- rupte temporar (din diferite motive înnãdirea barelor, aceasta se va
raøiuni: nu mai pot fi continuate sau ter- realiza astfel încât legãturile sã fie
• calarea instalaøiei pentru fiecare minate pe durata stabilitã de lucru), amplaste în afara zonei de contact
poziøie de forare; acesta se va umple cu beton cu suprafaøa de alunecare. La
• aprovizionarea numãrului necesar foarte fluid de clasa C6/7.5 ši va fi înnãdirea ši sudarea barelor, prin
de tronsoane de prãjinã; reforat la reluarea activitãøii. suprapunerea acestora ši sudarea
• asigurarea verticalitãøii sau încli- La fiecare foraj realizat se comple- prin cordon dublu de sudurã, se
nãrii prãjinii de foraj (conform teazã fiša acestuia conform vor respecta Instrucøiunile C 28-83.
proiectului). Instrucøiunilor C 245-93. La confecøionarea ši montarea ar-
Pãmântul rezultat din forare va fi Conducerea šantierului este rãs- mãturilor se vor respecta prevede-
evacuat în permanenøã. punzãtoare de pregãtirea ši instrui- rile din "Codul de practicã pentru
Dacã pe parcursul lucrãrilor de rea personalului calificat, înainte de executarea lucrãrilor de beton ši
forare se constatã cã litologia loca - începerea execuøiei. Este interzis a beton armat", indicativ NE 012
lã a terenului prezintã deosebiri im- se lucra cu personal necalificat (partea A).
portante faøã de cea prevãzutã în sau cu calificare necorespunzãtoa- În cazul în care carcasa este con-
sondajele geotehnice, se va înštiin- re, deoarece calitatea lucrãrii de fecøionatã din mai multe bare ši nu
øa proiectantul care va face even- micropiloøi depinde direct de acest poate fi manipulatã prin purtare di-
tualele adaptãri la teren prin lucru. rectã de cãtre operatorii umani,
c) Confecøionarea ši introduce- aceasta va fi prevãzutã la partea
Fig. 7
rea armãturii în forajele superioarã cu un dispozitiv de agã-
executate [1] øare, pentru susøinerea carcasei în
Armãturile metalice sunt constituite timpul manevrãrii ši introducerii ei
din tuburi sau bare, câteodatã în foraj cu ajutorul unei macarale.
chiar ambele simultan. Aceste ar- Dispozitivul de agãøare va fi realizat
mãturi sunt fixate în teren cu mor- în conformitate cu detaliul aferent
tar (lapte) de ciment. Uneori, armã- din proiect.
tura pentru fiecare foraj în parte Carcasa de armãturã va fi curãøatã cu
este constituitã din carcase de oøel peria de sârmã, pentru îndepãrtarea
PC52, cu diametrul din proiect, ruginei, substanøelor grase (de con-
centrate în gaura de foraj prin inter- servare), corpurilor strãine, pãmântului
mediul distanøierilor metalici sau etc., înaintea lansãrii în foraj.
din material plastic. Confecøiona- Protejarea armãturii se face cu
rea se face în ateliere, la diametrele suspensie, mortar sau microbeton

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 39


M E G AT E H N I C

Fig. 9

40 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M E G AT E H N I C

puse în lucrare gravitaøional sau Fig. 10


prin injectare.
Uneori micropiloøii pot constitui
elemente de ancorare pentru
construcøii speciale:
• ancorarea construcøiilor supuse
efectului de subpresiune;
• fundaøii pe piloøi solicitaøi com-
pus la întindere ši compresiune.
În aceste cazuri se pot utiliza “an-
coraje piloøi”, monobarã sau multi-
barã (fig. 8, documentare [16]), pro-
tejate corespunzãtor împotriva
coroziunii.
Micropiloøii ISCHEBECK folosesc
bare Titan autoforante (fig. 9, docu-
mentare [7]) comasându-se astfel
operaøiile de forare cu cele de in-
troducere a armãturii. În acest caz,
barele metalice sunt prevãzute cu
canal axial prin care se injecteazã
laptele de ciment (fig. 10, docu-
mentare [16]), folosindu-se un
adaptor pentru injectare la care se observã pierderi de suspensie în special, privind tipul de ciment
cupleazã pompa de injectare prin foraj, încã din etapa I. Se comple- utilizat.
intermediul unui furtun. teazã apoi suspensia în foraj pânã Pe timpul desfãšurãrii lucrãrilor ši
d) Injectarea propriu-zisã la la cota din proiect printr-o injecøie la terminarea acestora se va face
presiuni joase [1] de umplere. verificarea calitãøii, care are douã
Injectarea suspensiei se face de la Pentru fiecare foraj se va întocmi componente: controlul calitãøii ma-
baza forajului în sus, în general, „Fiša de forare ši injectare”. terialelor ši controlul calitãøii execuøiei.
printr-un tub din material plastic Reøeta suspensiei la betonare prin La controlul calitãøii materialelor se
special, fixat pe armãturã conform injectare diferã de la o firmã de vor avea în vedere urmãtoarele:
detaliilor din proiect (în cazul car- execuøie la alta, în funcøie de teh- • în cazul armãturii, oøelul-beton
caselor sudate) sau introdus direct nologia de execuøie proprie, care utilizat va avea certificat de calitate
în foraj. Injectarea se executã în depinde direct de utilajele folosite. ši va respecta prevederile prevãzu-
una sau douã etape, astfel: Aceastã reøetã se va indica în proce - te de standardele sau normativele
• etapa I: injecøia de umplere a fo- dura operaøionalã aferentã acestui în vigoare;
rajului, fãrã presiune, se face în ca- tip de lucrare, procedura fiind parte • cimentul aprovizionat trebuie sã
zul în care nu se observã pierderi componentã a planului de asigu- aibã certificat de calitate de la
de suspensie în foraj. Aceasta se rare a calitãøii ce trebuie avizat de furnizor;
va efectua concomitent cu extra- cãtre beneficiar, proiectant ši respon - • suspensia de injectare trebuie sã
gerea tubajului de protecøie; sabilul tehnic cu execuøia lucrãrii. aibã rezistenøã la 28 de zile, pe
• etapa II: la 4-5 ore de la injecøia În cazul executãrii injectãrii în tere- cubul cu latura de 7 cm, de mini-
de umplere primarã se executã o nuri cu ape agresive, la alcãtuirea mum 30 MPa (300 daN/cm2), con-
injecøie sub presiune de pânã la 5 reøetelor se vor avea în vedere ši form îndrumãtorului tehnic indica-
bar, care se face în cazul în care se prevederile NE 012 (partea A), în tiv C 245-93.

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 41


M E G AT E H N I C

Controlul calitãøii execuøiei lucrã- pamente au particularitãøi diferite


rilor se va efectua în conformitate în funcøie de firma producãtoare.
cu Normativul C 56-85 (caiet III Forezele KLEMM din seria KR,
cap.4), Îndrumãtorul tehnic C 245- mobile, cu sistem de rulare pe
93 ši Codul de practicã NE 012 šenile, pot fi dotate cu:
(Partea A). • catarge (denumite ši sãgeøi sau
Se vor verifica: masturi) de diferite mãrimi, cu posi-
• adâncimea forajelor; bilitate de aplicare a unor extensii
• dimensiunile ši calitatea armãturii; (pentru mãrirea adâncimii de fora- Fig. 11

• rezistenøa pastei de injectare. re la forajul dintr-o singurã trecere,


La aceste verificãri se încheie în cazul extinderii utilizãrii la apli- între 37 ši 173 kW.
procese verbale de lucrãri ascun - carea tehnologiei de „jet grouting”). • scule ši accesorii de forat pentru
se sau proces verbal de recepøie • capete hidraulice de forare de foraje de ancorare, injecøii ši foraje
calitativã. diferite tipuri: de micropiloøi în tuburi cu diame-
- capete de rotire simple (se- trul exterior maxim de 300 mm.
3. Echipamentele de foraj ria KH) pentru foraj netubat - sisteme de înmagazinare ši
sau tubat în „sistem duplex”, manipulare a prãjinilor ši tu-
La executarea micropi - cu antrenare simultanã în burilor de foraj.
loøilor se utilizeazã acelaši sens, atât a coloanei Aceste echipamente sunt conce-
diverse echipamente de sãpare, cât ši a coloanei pute în douã grupe de aplicaøii
tehnologice specifice de tuburi, având cupluri de tehnologice:
domeniului de lucru pânã la 500 Nm; • Instalaøii pentru forare în spaøii
activitate, precum: - capete de forare simple, ro- limitate;
topercutante, (seria KD) pen- • Instalaøii pentru forare verticale în
• instalaøii de foraj, inclusiv de foraj
geotehnic; tru foraje tubate sau netubate, spaøii libere, nelimitate.
• motocompresoare; utilizate mai ales pentru fora- Pentru forarea în spaøii limitate,
• buldozere sau încãrcãtoare-exca -
vatoare (denumite impropriu buldo-
jele de ancorare. Masele pis- precum incinte închise, sub poduri
excavatoare); tonului sunt cuprinse între 3,5 (fig. 11, documentare [3]), sau în
• generatoare de curent electric; ši 28 t; interiorul unor puøuri de beton, se
• aparate geofizice;
• pompe de noroi ši pentru transfer - capete de forare duble, care utilizeazã mašini de forat KLEMM
fluide sau lucrãri de epuizmente; pot fi compuse din douã cape- special concepute, cu catarge de
• echipamente tehnologice specia- micã înãløime ši cu grupuri hidrau-
te de rotire sau dintr-un cap
le: garnituri pentru foraj, coloane
de urmãrire, tuburi carotiere, de rotire ši unul rotopercutant. lice de putere separate, legate de
ciocane de fund etc; Se folosesc la foraje tubate, mašina de forat prin furtunuri hi-
• diverse echipamente pentru
având o eficienøã mãritã faøã draulice cu lungimea necesarã ši
sudurã: invertoare, agregate
electrice de sudurã sau aparate de „sistemul duplex”, în acest cu comandã de la distanøã.
de sudurã oxiacetilenicã etc; caz sensurile de rotire ale co - În aceastã categorie intrã urmãtoa-
• scule ši unelte: sape de foraj cu
loanei de sãpare ši respectiv rele tipuri dimensionale:
role, lame, coroane cu vidia pentru
tuburi carotiere, sape pentru ale tuburilor fiind diferite; • KR 500-1 (2,2 t; 37 kW; înãløime
ciocane de fund etc. • grupuri hidraulice de putere inte- 1,8 m; lãøime 750 mm);
grate, montate pe šasiul utilajului de • KR 600-1 (2,5 t; 55 kW; înãløime
Instalaøiile de foraj sunt echipa - forat, sau independente, acøionate 2,5 m; lãøime 760 mm);
mentele tehnologice specifice lu - de la distanøã, pentru cazuri în care • KR 701-2 (3,6 t; 55 kW; înãløime
crãrilor de executare propriu-zisã a spaøiul în care se executã forajul 2,2 m; lãøime 750 mm);
micropiloøilor. Deši au principii de este limitat. Puterea furnizatã de • KR 702-2 (4,0 t; 55 kW; înãløime
funcøionare similare, aceste echi - grupurile hidraulice este cuprinsã 2,2 m; lãøime 750 mm);

42 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M E G AT E H N I C

de lucru.
Forezele hidraulice FUTURO (fig.
13, documentare [10]) oferite de
Casagrande sunt echipamente
extrem de versatile, instalate pe
šenile de cauciuc cu apãsarea pe
teren de 7 N/cm2, unele modele
fiind prevãzute, atunci când sunt în
funcøiune, cu patru calaje de
stabilitate (fig. 14, documentare [10]).
Instalaøiile Futuro au catarg reglabil
datoritã cãruia se pot realiza un-
ghiuri diferite. Ca urmare a capaci-
tãøii de a fora peste šenile, aceaste
mašini sunt ideale pentru opera-
Fig. 12 øiuni precum fixarea în sol ši micro-
• KR 704-1E (4,5 t; 45 kW; înãløime gic abordat. Între acestea amintim: piloøi în pereøi adiacenøi, în ampla-
2,5 m; lãøime 750 mm); • echipamente de forat pentru an - samente cu acces limitat, unde
• KR 704 D (5,2 t; 48 kW; înãløime core, atašabile pe braøul excavato- spaøiul de manevrare este restric-
2,2 m; lãøime 750 mm). rului, acøionate de la instalaøia hi- øionat ši necesitã o mašinã flexibilã.
Pentru forarea în spaøii libere, neli- draulicã a acestuia; Pe lângã instalaøiile de forat micro -
mitate, sunt folosite echipamente • sisteme de alimentare cu prãjini piloøi, firma Casagrande produce ši
cu generator purtat (fig. 12, docu- ši tuburi de foraj, dispuse în ma- echipamentele adecvate pentru
mentare [3]). Forajele de micropiloøi gazii speciale, montate pe utilajul prepararea ši vehicularea fluidelor
sunt executate, în special, cu mo- de bazã; necesare pentru turnarea sau in-
delele: KR 708-2 (7 t; 74,5 kW), KR • macarale auxiliare de lucru mon- jectarea corpului pilotului.
709-2 (13 t; 129 kW), KR 712-1 (24 t; tate pe mašina de bazã, pentru Astfel, pentru prepararea laptelui
173 kW) ši KR 714 (28 t; 173 kW). manipularea prãjinilor ši tuburilor de ciment sau a bentonitei sunt
Pe lângã instalaøiile de forat pentru de foraj; disponibile malaxoarele (fig. 15,
micropiloøi, firma KLEMM produce • tuburi ši prãjini de foraj, dispoziti- documentare [10]) care, în cazul
o gamã întreagã de echipamente ve intermediare de adaptare, scule micropiloøilor, acoperã o gamã lar -
de lucru, accesorii ši scule de forat de forat de diferite tipuri, în funcøie gã de fabricaøie, de la 1,5 la 6
necesare oricãrui proces tehnolo- de calitatea terenului ši tehnologia m3/orã, adaptabilã pentru toate
tipurile de šantiere.
Pentru pomparea sau injectarea
fluidelor se pot folosi pompe din
gama TRIDO, disponibile în patru
variante (fig. 16, documentare [10]):
• unitãøi independente, fãrã šasiu
ši fãrã motor (model N);
• unitãøi independente, fãrã šasiu,
cu motor hidraulic (fig. 16 a), pentru
montarea pe foreze (model HYD);
• versiunea electricã cu teleco-
mandã (fig. 16 b), montatã pe o
Fig. 13
sanie (model EL);

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 43


M E G AT E H N I C

execuøia micropiloøilor foraøi;


5. * * * Foraje-micropiloøi,
documentaøie pe http://foraje-
puturideapa.ro
6. * * * Consolidãri infrastructuri
drumuri ši poduri, documentaøie
pe http://www.gilsor.ro
7. * * * Micropiles from Ischebeck
Titan, documentaøie pe
http://www.ischebeck-titan.co.uk
8. * * * Utilaje ši echipamente
pentru foraje de consolidare în
construcøii, documentaøie pe
http://www.tpcom.ro
9. * * * Micropieux, documentaøie
pe http://www.sefi-intrafor.com
Fig. 14
10. * * * Futuro. Foreuse
• versiunea cu motor termic ši cu- oøel tratat. hydraulique, documentaøie
tie de vitezã (fig. 16 c), montatã pe Din cele prezentate în acest articol CASAGRANDE pe
o sanie (model TH). se identificã principalele tipuri de http://www.tecsystem.fr
Pompele sunt echipate cu supape echipamente tehnologice folosite 11. * * * Consolidare DN 56A
de siguranøã care evitã suprapre- pentru lucrãrile de construcøie a între km 63+950 ÷ 66+100.
siunile, manometre cu scale de la micropiloøilor ši domeniile princi- Micropiloøi injectaøi D=150 mm
0 la 60 bar ši clapete cu bile din pale de aplicare ale acestora: tip ISCHEBECK cu bare Titan
• suport structural (ex.: fundaøie 40/16, documentaøie pe
pentru structuri noi, subzidire http://www.geosond.com
pentru fundaøii existente, consoli- 12. * * * Reabilitarea primarã
dare antiseismicã); DN 15 Topliøa – Poiana Largului
• îmbunãtãøirea terenului „in situ” km 275+273 ÷ 244+200,
(stabilizarea taluzurilor ši preîntâm- documentaøie pe
pinarea alunecãrilor de teren, îm- http://www.iptana.ro
bunãtãøirea ši protecøia terenurilor, 13. * * * Micropieux,
reducerea tasãrilor). n documentaøie Franki Foundations
Group Belgium (FFGB)
Fig. 15
BIBLIOGRAFIE 14. * * * Micropieux, documentaøie
1. * * * Lucrãri de consolidare cu pe http://www.sif-groutbor.ch
micropiloøi. Caiet de sarcini 15. * * * Micropieux,
generale, lucrãri de consolidare documentaøie pe
cu micropiloøi, documentaøie pe http://www.sotraisol.com
http://www.scritube.com 16. * * * Gamme de produits
2. * * * Micropiloøi, documentaøie géotechniques DYWIDAG,
pe http://www.studiugeotehnic.ro documentaøie DYWIDAG-
3. * * * Micropiloøi armaøi injectaøi, SYSTEMS INTERNATIONAL
http://www.zublin.ro 17. * * * Fondations spéciales.
4. * * * C 245-93 Îndrumãtor Micro pieux, documentaøie pe
Fig. 16 http://www.pintogc.com
tehnic pentru proiectarea ši

44 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

Terex FiNlAy C-1550


CoNCAsor Cu CoN:
inovaţie, fiabilitate şi
performanţã
Noul concasor cu con Terex Finlay C-1550 reprezintã cea mai avansatã soluøie de
concasare mobilã pe šenile pentru producerea agregatelor de înaltã calitate. Atunci
când forma agregatelor ši capacitatea mare de producøie sunt elemente vitale, Terex®
Finlay C-1550 este soluøia cea mai bunã Noul model Terex încorporeazã performanøa
doveditã a concasarului cu con Terex® 1300 cu transmisie directã, control variabil al
vitezei de concasare ši sistem de descãrcare.

tilajul beneficiazã opøional de a agregatelor, fiind ideal pentru apli-

u un sistem inovator de presor-


tare cu o singurã bandã de
8x5 inch pentru îndepãrtarea parti-
Camera de concasare cu
performanøe dovedite Terex® 1300
prezintã o deschidere maximã de
1.300 mm, fantã de concasare
caøii secundare ši terøiare.

Cu ajutorul transmisiei hidrostatice ši


ajustabilã hidraulic, sistem de
culelor fine, îmbunãtãøind astfel ca- al sistemului electronic de control,
descãrcare ši sistem de deblocare.
pacitatea staøiei de concasare, flexi- operatorul poate selecta una dintre
bilitatea produsului ši reducând uzu-
ra cãmãšii de capitonare.

Materialele rezultate în urma pro-


cesului de presortare pot fi întrebuin-
øate ca strat de bazã pentru con -
strucøia de drumuri.
Gura de alimentare beneficiazã de
sistem de detectare a metalelor ši
sistem de expulzare prin simpla a -
pãsare a unui buton, pentru a proteja
conul ši a reduce timpii morøi alocaøi
îndepãrtãrii metalelor de pe banda
de alimentare.

C-1550 este extrem de eficient din


punctul de vedere al productivitãøii,
beneficiazã de o ratã mare de redu-
cere a materialelor, formã excelentã

46 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


N O U T ã ø I

cele cinci trepte de vitezã pentru con- serie de bare pentru a reduce im- automat al vitezelor asigurã o formã
casare, ceea ce optimizeazã ši pro- pactul asupra benzii de alimentare. constantã a produsului finit;
tejeazã funcøionarea camerei de Buncãrul prezintã o bandã trans- • Sistemul de descãrcare hidraulic
concasare. Sistemul este disponibil portoare cu vitezã variabilã, pentru a cu reajustare automatã protejeazã
cu o gamã variatã de cãmãši, adap- maximiza capacitatea de producøie. camera de concasare ši reduce tim-
tate fiecãrei aplicaøii, sorturi cu gra- pii morøi;
nulaøie medie, granulaøie mare, nisip Caracteristici: • Sistemul de detectare a metalelor
grosier. • Ajustarea hidraulicã CSS cu sis- de pe banda de alimentare cu func-
tem de monitorizare asigurã ušurinøa øia „auto-stop“ împiedicã metalele sã
Buncãrul de alimentare are o capa- în operare; ajungã în conul de concasare ši elimi-
citate de 8 mc ši are încorporate o • Transmisia hidrostaticã cu control nã materialele contaminante din utilaj.

Terex Finlay C-1540 rS


ConCaSor Cu Con: Douã
mašini versatile pe acelaši šasiu
Modelul C-1540 RS oferã versatilita- • Sistem de acøionare hidrostatic; rea impactului;
tea unei staøii de concasare ši de • Sistem electronic de control; • Sistem de descãrcare reglabil
sortare pe un singur šasiu pentru • Vitezã variabilã a benzii de alimen- pentru expulzarea metalelor de pe
aplicaøii secundare ši terøiare. tare pentru blocarea acesteia; banda transportoare;
C-1540 RS trece materialul concasat • Buncãr de alimentare cu capaci- • Granulometrie medie ši o dimensi-
într-un ciur cu dimensiunea de tate de 5 mc, cu bare pentru reduce- une maximã a sorturilor de 160 mm.
3,66x1,52 m. Materialul de dimensi -
uni prea mari este apoi adus în co-
nul concasor pentru a fi concasat
din nou prin intermediul unei benzi
transportoare de recirculare. Materia-
lele fine trec prin ciur ši sunt depozi-
tate cu ajutorul transportorului. O
bandã opøionalã pentru depozitarea
sorturilor de mãrime medie poate fi
montatã pe utilaj.

C-1540 rS

• Camerã de concasare Terex® 1000;


• Sistem de detectare a metalelor
montat pe banda transportoare cu
funcøie “auto stop”;
• Motor Diesel cu rãcire cu apã Cat
C13 Acert cu o putere de 440 CP;

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 47


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

ECHIPAMENTE PENTRU
DEMOLARE cu jet de apã
sub presiune
Prep. univ. Silviu George IONESCU cabluri tractate au fost înlocuite de poduri, piste de aeroport, pereøii
Universitatea Tehnicã de metode de demolare noi, care sã tunelurilor etc.) Metoda este prefe-
Construcøii Bucurešti
asigure o productivitate corespun- rabilã altor echipamente pentru
Catedra de Mašini de Construcøii
zãtoare, sã fie fãcute în mod profe- demolare cum ar fi: ciocane pneu-
sionist, în condiøii de deplinã sigu- matice sau hidraulice manevrate
Noile condiøii de dezvoltare urbanã
ranøã ši de protecøie a mediului ši manual sau chiar freze rutiere (la
ši de construcøii din România ulti-
a clãdirilor învecinate, dar ši a drumuri ši platforme);
milor ani au permis o extindere a
operatorilor. Echipamentele pentru hidrodemolare
orašelor, dar ši o restructurare a lor,
cuprind urmãtoarele componente:
în principal prin apariøia unor con-
Demolarea cu ajutorul echipa- • motor diesel sau electric, în func-
strucøii cu concepte ši utilitãøi noi,
mentelor cu apã sub presiune øie de cerinøele clientului, (putere
dar ši prin retrasarea bulevardelor
Aceastã metodã este destinatã 250-750 kW), cu pompã de apã de
ši a unor strãzi. De cele mai multe
operaøiilor cum ar fi înlãturarea pãr- înaltã presiune (pânã la 2500 bar,
ori au fost necesare lãrgiri ale
øii afectate ši refacerea structurii, cu debite în domeniul 100-350 l/min),
acestora, dar ši crearea de pasaje
pãstrând partea neafectatã a montate într-un container standard
rutiere supra sau subterane pentru
structurii (de exemplu la drumuri, izolat fonic;
asigurarea unei circulaøii auto cât
mai intense ši mai fluente. Aceste
noi condiøii au fãcut necesarã de- Avantajele metodei:
molarea unor clãdiri care nu mai Dislocarea cu jet de apã sub presiune - productivitatea este mult mai mare
înaltã are mai multe avantaje faøã de decât la demolarea manualã cu
corespundeau funcøional, šubrede
alte echipamente utilizate la astfel de ciocane;
din punctul de vedere al rezisten- activitãøi: - pe lângã cerinøa de calitate ridicatã
øei sau amplasate necorespunzã- - nu produce microfisuri în stratul bun a lucrãrii, îndeplinešte ši cerinøele de
de beton; securitate;
tor în raport cu noua trasã stradalã.
- îndepãrteazã doar stratul de beton - tãierea cu ajutorul jetului de apã
Operaøia de demolare de clãdiri degradat, datoritã controlului automat este de pânã la 25 de ori mai rapidã
mai ample ca volum ši cu structurã al parametrilor jetului (presiune, debit, decât demolarea cu ajutorul
unghi de atac), parametri setaøi pe ciocanelor manual
din beton armat este o noutate în baza unor teste iniøiale; - nivel de zgomot, vibraøii ši praf mult
øara noastrã, dar care pe plan - materialul rezultat în urma demolãrii mai puøin decât în cazul utilizãrii de
mondial se practicã în mod obiš - este imediat îndepãrtat de cãtre jet, ciocane demolatoare portabile sau
chiar dacã este situat sub armãturã; freze rutiere;
nuit de zeci de ani. - barele armãturii vor fi curãøate de Prin urmare, în cazul controlului
Apariøia activitãøilor de demolare în coroziune fãrã a se produce vibraøii; automat al parametrilor jetului,
šantierele din øarã a necesitat ši - se realizeazã înlãturarea stratului de hidrodemolarea asigurã o demolare
beton de sub armãturã; selectivã, îndepãrtând doar stratul de
adoptarea de tehnologii ši echipa- - nu produce microfisuri în stratul bun material degradat, iar principalii
mente moderne, specializate pen - de beton, ca în cazul frezelor rutiere; parametri ai echipamentului de
- permite realizarea unei bune demolare sunt monitorizaøi în
tru astfel de lucrãri. Astfel, vechile
suprafeøe de contact între stratul nou permanenøã în vederea optimizãrii
metode de demolare cu cupã de depus ši stratul vechi de beton; procesului.
excavator, cu buldozerul sau prin

48 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

ajutorul jetului de apã care pene- Montarea duzei se realizeazã astfel


treazã în stratul de beton deteriorat, încât sã existe posibilitatea de re-
robotul deplasându-se de-a lungul glare a unghiului de atac (fig. 2,
acestei suprafaøe. Jetul de apã documentare [2]) ši a distanøei între
sparge stratul de beton deteriorat duzã ši suprafaøa de prelucrat (fig.
ši îl înlãturã din calea echipamen- 3, documentare [2]).
tului de lucru. Echipamentul de demolare cu jet
Mašina este dotatã cu un set de de apã are o lãøime de 2600 mm,
duze (fig. 1, documentare [2]) pentru o lungime de 2850 mm, înãløimea
Fig. 1 a se obøine diferiøi parametri ai je- între 1300 ši 1420 mm ši o greutate
tului în funcøie de lucrarea ce tre- de 2000 kg.
buie executatã. Duzele se realizea- Echipamentul se deplaseazã pe
zã din materiale foarte rezistente la šenile, pentru putea a avea o bunã
uzurã. stabilitate, aderenøã ši pentru a tre-
Apa sub presiune este direcøionatã ce cu ušurinøã peste obstacole, el
printr-un furtun de înaltã presiune lucrând într-un mediu neprietenos.
ši ajunge la echipamentul de lucru, Pentru mãrirea stabilitãøii la diferite-
apoi trece printr-o lance ši este le operaøii pe care le realizeazã,
evacuatã printr-o duzã, a cãrei des- cum ar fi lucrul pe verticalã sau
Fig. 2 chidere este în concordanøã cu sub poduri, ecartamentul se mã-
presiunea ši debitul din sistem. rešte de la 1000 mm la 1500 mm.
• šasiu cu mecanism de deplasare Lancea direcøioneazã jetul de apã
pe šenile sau pe pneuri; ši se poate roti sau oscila în func- Echipamentul dispune de urmã-
• instalaøie de apã cu rezervor de øie de tipul de demolare impus. toarele sisteme:
apã, fitru, conducte, vane, aparate Echipamentul de lucru funcøionea- 1. Sistemul Smart Lance
de mãsurã ši control; zã pe mai multe axe, se poatã Este alcãtuit dintr-un calculator cu
• organ de lucru format dintr-un translata, roti sau înclina, ceea ce display ši un sistem de programa-
cap de tãiere cu duzã, ce se depla- face ca poziøionarea sã se poate re care calculeazã cea mai bunã
seazã înainte ši înapoi de-a lungul realiza ušor. cale de control al capului tãietor
unor ghidaje montate pe un cadru; Toate mišcãrile robotului sunt con- pentru maximul de performanøã ši
• carcasã de protecøie pentru evita - trolate manual cu ajutorul unei te- cele mai bune rezultate în funcøie
rea riscurilor de accident, datoritã lecomenzi fãrã fir. Dacã se dorešte, de programul realizat de operator.
jetului sub presiune ši a materialu- telecomanda poate fi conectatã cu Se pot realiza diferite adâncimi de
lui dislocat de jet; cabluri de robot. De la telecoman - sfãrâmare a betonului la o singurã
• mecanism de manevrare a orga- dã operatorul poate seta robotul trecere, dar ši diferite forme geo-
nului de lucru; pe modul automatic, care poate fi metrice.
• instalaøie de comandã ši monito- programabil. Eficienøa jetului crešte cu cât aces-
rizare a procesului de lucru alcãtu - Fig. 3
itã dintr-un soft pentru programarea
echipamentului ši un display;
Echipamentul de tãiere cu apã uti-
lizeazã un sistem automat de con-
trol ce poate fi ušor programat, care
optimizeazã setãrile ši aplicã mini -
mul de forøã necesarã.
Robotul lucreazã selectiv, cu

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 49


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

ta este mai stabil, dar ši datoritã dis-


Fig. 4
tanøei dintre duzã ši punctul de im-
pact, pe de-o parte, ši forma ši con-
figuraøia duzei, pe de altã parte; creš -
te datoritã vitezei de iešire a apei din
duzã, mišcãrii realizate de jetul de
apã ši unghiului de atac al lancei.
2. EDS – Sistem pentru distanøã
egalã
Sistemul EDS a fost dezvoltat pen-
tru crešterea productivitãøii, a cali-
tãøii lucrãrii ši pentru economisirea
de energie. Toate echipamentele
de tãiere cu apã utilizeazã acest
sistem EDS. Jetul de apã pierde ra-
pid putere din momentul în care ie-
se din duzã ši de aceea este ne-

de beton (fig. 3, documentare [2]). faøa de beton, ceea ce permite dis-


Sfãrâmarea betonului deasupra trugerea betonului de sub armãturã.
armãturii este relativ ušoarã, însã la Echipamentul de demolare cu jet
betonul de sub armãturã este mai de apã sub presiune este foarte
greu de ajuns. Cu sistemul EDS, versatil ši poate fi utilizat în diverse
robotul poate înclina capul tãietor activitãøi cum ar fi:
Fig. 5 la unghiuri între 30 ši 45 grade cu a) Echipamente pentru suprafeøe
orizontale (fig. 4, documentare [2]),
la care cadrul cu duzã este montat
direct la mašina de bazã, cu posi-
bilitate de trecere peste obstacole
ši de înclinare transversalã;
b) Echipamente pentru suprafeøe
orizontale ši verticale la înãløimi
pânã la 3 m, la care mecanismul
de manevrare a cadrului cu duzã
este format dintr-un braø ši douã
mecanisme de rotire (rotirea braøu-
lui ši rotirea cutiei cu duza).
În fig. 5 este indicatã poziøia echi-
pamentului la demolarea unei su -
prafeøe orizontale la nivelul supra-
Fig. 6 feøei de sprijin a mašinii, iar în fig. 6
echipamentul este ridicat aproape
voie ca acesta sã fie øinut cât mai verticala, în ambele pãrøi. La orice de înãløimea maximã de lucru,
aproape de suprafaøa de beton. unghi de înclinare a capului tãietor, pentru lucrãri de demolare la un
Acest sistem permite pãstrarea du- sistemul EDS permite pãstrarea tavan. Braøul echipamentului este
zei cât mai aproape de suprafaøa unei distanøe egale între el ši supra - montat pe o coloanã verticalã fixatã

50 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

rigid pe šasiul mašinii ši se poate


roti într-un plan vertical perpendi-
cular pe axa longitudinalã a ma-
šinii. De asemenea, cadrul pe care
culiseazã sania cu duza este mon-
tat la celãlalt capãt al braøului ši se
poate roti faøã de un ax orizontal,
paralel cu axul de rotire a braøului.
c) Echipamente cu ghidaje verti-
cale pentru înãløimi de lucru pânã
la 6 m, inclusiv tavane (fig. 7 ši fig.
8, documentare [2]).
În acest caz, pe šasiul mašinii se
monteazã o coloanã înaltã cu ghi-
daje verticale pe care se deplasea-
zã un suport, prevãzut cu meca-
nism de rotire (care asigurã rotirea
cadrului) pe care culiseazã sania
cu duzã. Ca ši la celelalte variante,
zona de lucru este izolatã cu ajuto-
rul unei carcase de protecøie, care
înlãturã pericolul producerii unor
accidente.
Mašinile moderne pentru demolare Fig. 7 Fig. 8

tuit din 2 bucãøi ce se ašazã în mului de control, fãrã a necesita


jurul unui pilon de orice diametru. mutarea mašinii.
Echipamentul lucreazã pe o parte De asemenea, se mai poate mon-
a pilonului pânã la o distanøã pre- ta pe echipament ši o lance rotati-
stabilitã ši se întoarce spre cealaltã vã, utilizatã atât pentru curãøare ši
Fig. 9 parte a pilonului cu ajutorul siste- pentru a realiza o suprafaøã ade-

cu jet de apã sub presiune au o Fig. 10


construcøie modularã, astfel cã pe
aceeaši mašinã de bazã se pot
monta cele trei variante de echipa -
mente descrise mai sus, asigurân-
du-se un grad ridicat de flexibilitate
în vederea adaptãrii mašinii la dife-
rite condiøii de lucru (fig. 9, docu-
mentare [2]).
Echipamentul de demolare mai
poate fi echipat cu un cap circular
de tãiat (care înlocuiešte echipa -
mentul standard de lucru). Acesta
(fig. 10, documentare [2]) este alcã-

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 51


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Tabelul 1
rentã, necesarã pentru legãtura cu Parametrii Lance rotativã Lance rotativã Lance rotativã
betonul ce urmeazã a fi turnat, cât funcøionali 400-II 1000 bar 400-II 1400 bar 2500-II 2500 bar
ši pentru înlãturarea îmbrãcãminøi-
lor de cauciuc, vopsea ši alte stra - Diametrul
360 mm 360 mm 300 mm
funcøional
turi. Lancea rotativã înlocuiešte lan-
Diametrul
cea standard în capul tãietor ši cu - 400 mm 400 mm 355 mm
maxim
prinde mai multe duze, montate pe
Presiunea
un suport rotitor; este alimentatã cu 1000 bar 1400 bar 2500 bar
maximã a apei
apã sub presiune de la pompa Debitul maxim
mašinii de bazã (fig. 11, documen- al apei - 185 l/min 60 l/min
tare [2]). Lancea rotativã poate fi Turaøia motorului
0 - 800 rpm 0 - 800 rpm 0-1950 rpm
instalatã fie pe o grindã de ghidare, hidraulic
ca în fig. 11, fie pe excavator, încãr- Presiunea
cãtor, macara, monorail etc. maximã a
sistemului 60 bar 60 bar 80 bar
Principalele caracteristici tehnice hidraulic
ale lancei rotative sunt precizate în
Debitul maxim
tabelul 1. al sistemului 40 l/m 40 l/m 20 l/m
Pentru crešterea duratei de funcøio - hidraulic
nare a mašinii trebuie asiguratã o Conexiune
calitate ridicatã a apei prin filtrarea furtunuri de M36x2 DKO M36x2 DKO 9/16 UNF
mare
ei ši reducerea cantitãøii de aer din

Fig. 11

Fig. 12

aceasta. automatã a distanøei între duzã ši pentru distanøã egalã);


Echipamentele pentru demolare suprafaøa de prelucrat, precum ši a • optimizarea regimului de lucru
cu jet de apã se caracterizeazã unghiului de atac; (economie de energie), inclusiv în
prin: • menøinerea distanøei setate de la zona coløurilor (comanda optimã a
• programare automatã pentru co- duzã la suprafaøa de lucru, inde- lancei la coløuri);
manda procesului de lucru; pendent de unghiul de atac selec- • programare pentru demolarea
• au cap de tãiere cu reglarea tat al lancei (sistem EDS - Sistem elementului de construcøie dupã

52 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


BAUER MASCHINEN GROUP
SOLUØII COMPLETE ÎN TEHNOLOGIA FUNDAØIILOR SPECIALE
ÎN CONSTRUCØII

Foraje piloøi
Aplicaøii
speciale

Foraje pereøi diafragmã

Foraje de Foraje
ancorare micropiloøi

Foraje în
cariere

Ciocane
Diesel
- Instalare palplanşe
- Aplicaøii speciale

Ciocane hidraulice

Foraje
- puţuri
- geotehnice
- geotermale

Instalaøii de preparare
a fluidelor de foraj Foraje de subtraversare

TRACTOR PROIECT COMERT Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov,


office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; www.tpcom.ro Tel./Fax: 0268 548147; 0268 406406
E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Principalii parametri ai
mašinilor de demolare
cu jet
Principalii parametri care
influenøeazã procesul de
dislocare a materialului la
mašinile de demolare cu jet sunt:
- presiunea maximã a pompei de
apã;
- debitul pompei de apã;
- diametrul duzei;
- unghiul de înclinare a jetului;
- distanøa de la duzã la suprafaøa
prelucratã;
- diametrul, lungimea ši traseul
conductelor de apã.
- puterea necesarã pentru
acøionarea mašinii;
- forøa reactivã a jetului;
- dimensiunile organului de lucru
ši domeniul de lucru (lãøime,
înãløime);
- masa ši dimensiunile de gabarit
ale mašinii.
Fig. 13 La mašinile moderne de
demolare cu jet se utilizeazã
presiuni de lucru în domeniul
1000 – 2500 bar ši debite de
figuri geometrice (paralelogram, tri-
sute de litri/minut, fiind necesare
unghi, cerc) sau la diferite adâncimi puteri de sute de kW ši
la o singurã trecere, ca în fig. 12 ši obøinându-se viteze ale jetului la
ieširea din duzã de sute de m/s.
13 (documentare [2]).
• au software special pentru hidro-
demolare; vrate cu cilindri hidraulici (fig. 14 ši
• eliminarea senzorilor ši cablurilor 15, documentare [2]).
din partea din faøã a mašinii, unde Mašinile de demolat cu jet pot fi
este apã, noroi, moloz, ulei; dotate ši cu echipamente supli -
• controlul procesului de lucru cu mentare, care permit extinderea
microprocesor (ISC - Intelligent domeniului de utilizare a acestor
Sensing Control); mašini, ca de exemplu: braø pentru
• monitorizarea continuã a motoru- demolarea grinzilor podurilor, co-
lui ši pompei (panou cu nivel rezer - mandã de la distanøã (control ra-
vor, presiune apã, turaøie motor, dio), dispozitive pentru demolarea
Fig. 14
semnalizãri); coloanelor din beton armat, lance
• comunicare bidirecøionalã între rotitoare, lance cu una sau douã
grupul de pompare ši echipamen- duze. n
tul de lucru robotizat.
Sistemul cu capul de tãiere cu jet, Bibliografie:
care reprezintã organul de lucru al 1. Vlãdeanu Al., Echipamente
mašinilor pentru hidrodemolare, pentru demolare, Note de Curs,
poate fi montat pe braøe din mai Bucurešti, 2010
Fig. 15
multe elemente articulate, mane - 2. www.aquajet.se

54 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

INSTALAØII PERFORMANTE
PE ŠENILE DE CONCASAT ŠI
SORTAT: construcøie, funcøionare,
principii generale de calcul
Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu sambluri. În funcøie de masele de asfalt ši de betoane;
Universitatea Tehnicã de componentelor se determinã cen- • funcøionarea lanøului de conca -
Construcøii Bucurešti
trul de greutate al instalaøiei mobi- sare-sortare, reprezentat prin ma -
Facultatea de Utilaj Tehnologic
le, dimensiunea poligonului de šini mobile, care este mai eficientã
sprijin, puterea instalatã, alegerea când instalaøiile care îl compun
1. Introducere
celorlalte subansambluri necesare permit autodeplasarea lor spre
Necesitatea obøinerii unor cantitãøi
(alimentatoare, benzile transpor- frontul de lucru, decât în cazul
tot mai mari de materiale de con-
toare, magneøii de extracøie a ma- transportului de material din frontul
strucøii de înaltã calitate extrase
terialelor feroase etc.), se indicã cri- de exploatare la o staøie de conca-
din cariere ši balastiere a impus fo-
teriile de alegere a benzilor trans- sare-sortare fixã;
losirea unor noi tehnologii în acest
portoare, soluøiile pentru cântãrirea • pentru aceste instalaøii s-au im-
domeniu prin folosirea unor insta-
materialului aflat pe bandã ši ran - pus ši sisteme de acøionare duale,
laøii de concasare-sortare mobile
damentul sortãrii materialului prelucrat. fie pe motor diesel, fie pe motor
foarte performante. În continuare
electric, în funcøie de condiøiile
vom prezenta instalaøii mobile noi,
2. Soluøii moderne pentru insta- concrete de exploatare;
performante, concepute prin utili -
laøii mobile pe šenile de concasat În continuare sunt prezentate
zarea unor componente (mašini
ši sortat agregate minerale [1, 2] instalaøii mobile noi, performante,
de bazã) specifice acestui dome-
La aceste instalaøii se remarcã: pentru concasare, sortare, recicla-
niu, precum: concasoare cu fãlci,
• conceptul de mobilitate al insta- re, foarte utile pentru obøinerea de
cu con, prin impact, ciururi pentru
laøiilor complexe folosite în dome- materiale de calitate superioarã
sortare primarã cu bare sau plãci
niul concasãrii, sortãrii ši spãlãrii pentru construcøii de drumuri, la
perforate, site pentru sortare finalã,
agregatelor; staøiile de betoane ši de asfalt sau
alimentatoare vibrante ši de extrac -
• liniile de concasare-sortare care la lucrãri pentru protecøia mediului.
øie din concasor, precum ši an-
conøin: concasoare primare cu
samblul de benzi transportoare fo -
fãlci ši concasoare secundare sau Componente. Baza pentru toate
losite pe schema tehnologicã de
terøiare cu con, cu reciclarea refu - instalaøiile (de ex. cele fabricate de
repartizare pe sorturi granulometri-
zului de ciur; Kleemann) o constituie produsele
ce a produselor obøinute. Ipotezele
• concasoarele cu con ši cele cu componente unitare folosite atât
preliminare pentru proiectarea
impact, cu ax vertical sau orizontal, pentru utilaje staøionare, cât ši pen -
acestor instalaøii mobile constau în
care asigurã materialului concasat tru utilaje mobile. În fig. 1 sunt pre-
stabilirea schemei tehnologice de
o formã cubicã extrem de aprecia- zentate aceste produse de bazã,
lucru pe baza cãreia sunt alese
tã de constructorii de drumuri care dupã cum urmeazã [1]:
mašinile necesare de concasare-
folosesc acest material la fabricile 1.1 Alimentator cu sertar tip ASCH,
sortare, precum ši celelalte suban -

56 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 1 cu lãøimea de la 600-2200 mm;


1.2 Concasor primar cu fãlci cu os-
cilaøie compusã SStR, cu deschide-
rea la alimentare de la 400-2100 mm;
1.3 Concasor cu fãlci cu oscilaøie
simplã tip KSB, cu deschiderea la
alimentare de la 630-1600 mm;
1.4 Concasor secundar cu impact
1.1 de tip SPH, cu dimensiunea la ali-
mentare de la 600-1000 mm;
1.5 Concasor cu impact pentru re-
ciclarea dešeurilor de tip SHB, cu
deschiderea la alimentare de la
1000-2000 mm;
1.6 Concasor secundar cu fãlci
1.2 1.3 1.4 pentru split, concasor cu fãlci de
spargere SDR, cu deschiderea la
alimentare de la 600-1250 mm;
1.7 Concasor terøiar cu impact,
moarã cu impact pentru nisip tip
SPS, cu deschiderea gurii la ali -
mentare de la 425-825 mm;
1.5 1.6 1.7
1.8 Sisteme de sortare cu vibraøii:
- tip VUB ciur cu regim greu
de lucru, pentru dešeuri din
demolãri;
- tip VUF ciur pentru sortare
finã;
- tip VUFH ciur cu vibraøii de
1.8 1.9 1.10 mare capacitate;
- tip VUL ciur cu structurã
ušoarã;
- tip VUG ciur/sortare grosierã;
- tip VUS ciur cu regim greu
de lucru;
- tip VUSt ciur cu regim greu
de lucru în trepte.
1.11 1.12 1.9 Concasor secundar cu impact
de tip SNH, cu deschiderea la în-
cãrcare de la 1000-2000 mm;
1.10 Concasor primar cu impact de
tip SHH, cu deschiderea la alimen -
tare de la 1200-2200 mm;
1.11 Instalaøie de spãlare agregate
cu douã axe tip WTR, cu capacita-
1.13 1.14 te de la 30-200 m3/h;

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 57


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 2

1.12 Alimentator cu came tip RRL concasare a materialului (piatrã ši schimbat frecvent locul instalaøiilor,
pentru dimensiuni mici la intrare, agregate minerale), astfel încât sã de exemplu la deplasarea odatã
cu lãøimea de la 800-1400 mm; ši tip fie produse agregate de înaltã cali- cu frontul carierei de piatrã sau cu
RRL pentru dimensiuni mari la intrare, tate pentru beton sau asfalt. excavaøiile, când se prelucreazã
cu lãøimea de la 1000-1700 mm; În fig. 2 este prezentatã cuplarea în material din carierã sau când se
1.13 Conveior cu racleøi tip PB 650- serie a trei instalaøii mobile: Kleemann face reciclarea materialelor rezulta-
1600 mm; - un concasor primar cu fãlci Mobi- te din demolãri. Astfel se fac eco-
1.14 Malaxor tip TM cu capacitate cat, un concasor secundar cu con nomii substanøiale de timp ši de
de la 700-1200 t/h. Mobicon ši un concasor terøiar cu bani, dacã instalaøia se deplasea-
impact Mobirex, care la rândul sãu zã cãtre material. De exemplu,
Instalaøii mobile [1, 2, 3]. Datoritã este cuplat cu o staøie de sortare [1]. Kleemann produce peste 40 de
capacitãøii lor de a fi puse rapid în Aceste utilaje au dimensiuni mai tipuri de instalaøii mobile. Datoritã
funcøiune ši flexibilitãøii de mane - mari ši sunt echipate cu šenile construcøiei modulare existã ši alte
vrare în zona šantierului, instalaøiile pentru a se putea deplasa ušor în variante ce satisfac cerinøele clien-
mobile pot fi folosite în mod eco- cariere de piatrã sau în šantiere de øilor, în cazul aplicaøiilor speciale.
nomic pentru o gamã largã de pro- demolare. Instalaøiile din gama Indiferent de sistemul de acøionare
duse, în multe cariere de piatrã ši Mobirex, Mobiscreen, Mobifox, folosit, toate instalaøiile Kleemann
šantiere de demolare. Fiind proiec- Mobicone ši Mobidisc pot fi acum au un generator propriu care este
tate în acest scop, este un fapt manevrate cu ušurinøã în orice loc folosit pentru a alimenta cu ener-
uzual sã se foloseascã sisteme din šantier. Acest lucru poate fi gie benzile transportoare, jgheabu-
mobile de pânã la trei etape de foarte util atunci când trebuie rile vibrante ši sistemele de sortare.

Fig. 3

58 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 4

Plusul de capacitate de energie al inteligent pentru o alimentare opti- Concasoarele cu fãlci de tip Mobi-
acestor generatoare poate fi folosit mã; un concasor cu reglare varia- cat au construcøie modularã ši sunt
pentru alimentarea cu curent a al- bilã ši un motor de mare putere; o posibile diferite configuraøii ale
tor instalaøii, precum conveioare de evacuare fãrã uzuri mari ale con- utilajului, pentru a satisface cerin-
depozitare sau sisteme de sortare, casorului. øele clientului în funcøie de apli-
realizându-se astfel economii. Se Kleemann fabricã o gamã largã de caøie (v. fig. 4).
pot alimenta cu curent electric concasoare cu fãlci între 33 ši 400 t,
scule electrice pentru întreøinere cu o capacitate de producøie ce va- Denumirea folositã pentru conca-
precum: pistoale de impact, com- riazã între 100 ši 1500 t/h. Utilajele sorul cu fãlci MOBICAT MC 110 ZS
presoare, aparate de sudurã sau care cântãresc pânã la 70 de tone (fig. 4) este definitã astfel [2]: MC-
lãmpi [1]. pot fi transportate cu ušurinøã ši MOBICAT; 110 - lãøimea gurii de
sunt folosite uzual pentru carierele alimentare a concasorului, în cm; Z
2.1. Concasoare cu fãlci pe še- de piatrã ši reciclare. Utilajele mai - sortare primarã activã, cu douã
nile Mobicat [2] mari de 100-400 t sunt larg dimen- etaje; R - variantele care au un ali-
Instalaøia Mobicat este folositã sionate ši au motoare electrice pen- mentator vibrant de alimentare cu
pentru minerale naturale, precum tru rocã moale ši rocã durã. grãtar integrat (bare grizzly); S -
ši pentru dešeuri industriale, de la Seria de concasoare cu fãlci sortare finalã în instalaøie.
cele mai slabe la cele mai dure. Mobicat cuprinde modelele: MC Componentele conceptului Mobicat
Concasarea materialului de bazã, 100, MC 110, MC 120, MC 125, MC de concasor mobil cu fãlci pe še-
trebuie sã se facã astfel încât sã 140, MC 160. nile sunt indicate în fig. 5 [2]:
rezulte forma geometricã finalã Aplicaøiile pentru concasoarele cu 1. Buncãrul de alimentare ši ali-
doritã de constructor, distribuøia fãlci Kleemann pentru sfãrâmare mentatorul (fig. 5 a)
granulometricã ši puritatea, astfel de roci naturale ši reciclare sunt in - Echipament:
încât sã se conformeze cu cerin- dicate în graficul din fig. 3 [2]. - buncãr de alimentare, con -
øele severe ale standardelor de Concasoarele Mobicat cu fãlci struit din oøel rezistent la uzurã;
calitate superioarã pentru beton ši sunt cu oscilaøie compusã, folosite - pereøi pliabili ai buncãrului,
asfalt. În consecinøã, procesul de în primul rând pentru concasarea cu acøionare hidraulicã;
concasare implicã ši altceva [2]: primarã a mineralelor, cât ši a re- - vibrator cu motoare electri-
sortare primarã eficientã; control ziduurilor provenite din construcøii. ce, cu frecvenøã reglabilã;

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 59


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

- transmisie prin arbore car - (MC 100/110);


Fig. 5a
danic; - reglare a fantei asistatã hi-
- lagãre cu baie de ulei ši gar- draulic (MC 120, MC 125, MC
nituri labirint. 140, MC 160);
Avantaje: - lagãre cu rulmenøi larg di-
- sortare eficientã a sterilului mensionaøi;
din materialul de la alimenta- - acøionarea reversibilã a con-
re, ceea ce asigurã alimenta- casorului (MC 100/110);
rea corectã a concasorului ši - sondã de nivel a materialu-
evitarea blocãrii acestuia; lui din camera de concasare.
- uzuri reduse ale blindajelor
concasorului;
- alimentator vibrant, capotat - cerinøe reduse privind între-
cu blindaje Hardox inter- øinerea;
schimbabile. - acces facil la sistemul de
Opøional: acøionare;
- extensii pentru buncãrul de - înlocuire rapidã a sitelor,
alimentare, de exemplu pen- folosind platforma de service;
tru încãrcarea cu ajutorul unui - sortare primarã flexibilã, cu
încãrcãtor frontal; o gamã extinsã de variante
- blindaj al buncãrului din de sortare. Fig. 5b
oøel Hardox. 2.2. Sistem de alimentare cu grã-
Avantaje: tar (bare grizzly) (fig. 5 c)
- controlul alimentãrii în func- Echipamente:
øie de sarcina concasorului; - alimentator vibrant cu sistem
- o mai mare eficienøã a între- de sortare primarã integrat;
gii instalaøii cu încãrcare con- - nivel superior opøional cu
tinuã; grãtar sau placã perforatã;
- accesibilitate remarcabilã la - vibrator cu motoare electri-
toate componentele; ce, cu frecvenøã reglabilã.
- rezistenøã mare la uzurã în Avantaje:
Fig. 5c
zonele de descãrcare a - construcøie compactã, adec -
materialului. vatã pentru instalaøiile de reci-
clare ši pentru aplicaøii cu ma -
2. Sortare primarã terial de alimentare curat sau
2.1. Ciur pentru aplicaøii grele cu cu cantitãøi mici de parte finã;
douã etaje (fig. 5 b) - greutate redusã;
Echipament: - sortare primarã flexibilã, da-
- ciur cu douã etaje, cu osci- toritã diverselor variante de
laøie independentã de alimen- echipament.
tator;
- etaj superior, opøional cu 3. Concasor (fig. 5 d)
bare sau cu placã perforatã; Echipament:
- etaj inferior, opøional cu pla- - concasor SStR, cu regim de
sã din sârmã de oøel sau lucru greu;
placã oarbã din cauciuc; - reglare hidraulicã a fantei Fig. 5d

60 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Opøional: - segmente ale cadrului su-


- fãlci speciale pentru granu- date ši pretensionate;
laøie finã sau pietriš de râu; - componente de înaltã calita-
- diferite geometrii pentru din- te pentru deplasarea pe šenile.
øii fãlcii. Avantaje:
Avantaje: - accesibilitate optimã în toa-
- concasor extrem de puternic; te compartimentele utilajului
- forøã mare de compresiune pentru întreøinere, curãøare ši
ši cursã mare; reparaøii; Fig. 5e
- construcøie robustã sudatã, - construcøie care nu se
cu mare regiditate; curbeazã, datoritã grinzilor de
- înlocuirea rapidã a fãlcii susøinere integrate;
concasorului, acces ušor la - distribuøie uniformã a greu-
mecanismul de fixare; tãøii, pentru a se asigura o
- încãrcare regulatã continuã, manevrabilitate optimã ši ca-
datoritã sondei de nivel ši pacitate de a urca pante.
protecøie la suprasarcinã;
- gurã de încãrcare mare, op- 6. Sistemul de acøionare (fig. 5 g)
timizatã pentru dimensiuni Echipament:
mari, datoritã înãløimii de ali- - acøionare diesel-electrico- Fig. 5f

mentare mari; hidraulic;


- deschidere mare sub zona - generator electric de mare
de descãrcare a concasorului. putere pentru acøionarea sis -
temelor electrice;
4. Extractor vibrant ši conveior - motor diesel larg dimensio-
de descãrcare (fig. 5 e) nat, rãcit cu apã cu turbine;
Echipament: - capotaj etanš ši insonorizat
- blindaje Hardox fixate cu care etanšeazã întregul sis-
šuruburi; tem de acøionare;
Fig. 5g
- acøionare cu motoare elec- Opøional:
trice cu variator de frecvenøã; - sisteme speciale de rãcire
- bandã de evacuare latã, cu ši de încãlzire pentru condiøii
vitezã micã. extreme de climã.
Avantaje: Avantaje:
- rezistenøã mare la uzurã; - consum redus de carburant;
- duratã de viaøã mai lungã a - zgomot ši poluare reduse;
benzii principale, datoritã în- - protecøie excelentã împotri-
cãrcãrii cu ajutorul extractoru- va murdãriei ši intemperiilor;
lui vibrant; - accesibilitate optimã pentru
- eficienøã optimã a magnetului, realizarea întreøinerii; Fig. 5h

datoritã vitezei reduse a benzii; - capacitate suplimentarã a


7. Instalaøia electricã, sistemul
- flux continuu al materialului. instalaøiei electrice, astfel în-
de comandã (fig. 5 h)
cât pot fi alimentaøi ši aløi
Echipament:
5. Šasiu (fig. 5 f) consumatori (scule electrice,
- sistem de comandã PLC
Echipament: lãmpi, compresoare etc.).
Siemens cu afišaj LCD pentru
- construcøie deschisã;

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 61


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

- prize de 230 V ši 400 V pen- conveiorul magnetului;


tru alimentarea elementelor - jgheab larg dimensionat,
auxiliare. din oøel inoxidabil, pentru
Opøional: descãrcarea dešeurilor.
- sistem de climatizare pentru Opøional:
condiøii extreme de climã; - comandã „ridicare hidrauli -
- sistem de service de la dis- cã a magnetului” datã prin ra-
tanøã cu modem GSM; diotelecomandã;
- intrare pentru instalaøie sta- - utilajul este pregãtit pentru
øionarã de alimentare electri- montarea ulterioarã a unui
cã cu comutator de selectare magnet.
Fig. 5e
(MR 122 ši MR 170). Avantaje:
Avantaje: - blocajele pot fi eliminate
- protecøie optimã împotriva prin ridicarea magnetului din
prafului ši a umezelii (carcasã radiotelecomandã;
dublã etanšã); - distanøã nominalã mare în-
- comenzi simple logice; tre magnet ši conveiorul de
- diagnozã directã a defecte- descãrcare, ceea ce are ca
lor, erorile fiind afišate pe efect mãrirea siguranøei în ex-
display-ul LCD; ploatare;
- eliminarea rapidã a defecte- - eficienøa mãritã a extracto-
Fig. 5f
lor folosind modemul GSM. rului magnetic, datoritã vitezei
comenzi manuale ši funcøio- reduse a conveiorului de des-
nare automatã; 8. Separator magnetic (opøional) cãrcare.
- dublã carcasã etanšã pen- (fig. 5 i)
tru dulapul electric, izolare fa- Echipament: 9. Unitate de sortare finalã (dis-
øã de vibraøii cu sistem încor - - magnet de mare eficienøã, ponibilã opøional pentru MC 110)
porat de presiune contra pra- alimentat electric, sau mag- (fig. 5 j)
fului; net permanent; Echipament:
- conectori pentru cablul de - mecanism hidraulic de ridi - - ciur de sortare cu un singur
comandã pentru interbloca- care/coborâre; etaj, cu suprafaøã mare de sor-
rea dispozitivelor auxiliare; - motor electric reversibil pe tare;

Fig. 6

62 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 7

- întindere longitudinalã a sitei; Tabelul 1 MC 110R(S) MC 110Z(S)


- poate fi coborât prin acøio-
piatrã naturalã (de ex. calcar, granit,
nare hidraulicã pentru înlocui- Material de prelucrat (x)
bazalt), ceramic, beton, moloz
rea sitei de sortare;
Mãrimea la intrare [mm] pânã la max. 1050x650
- lagãre cu funcøionare în baie
Intrare concasor, lãøime x
de ulei cu etanšare labirint; 1100x700
adâncime [mm]
- bandã extractivã lateralã “refuz”
Capacitatea de încãrcare [t/h] (xx) pânã la aprox. 250 pânã la aprox. 300
pe ciur.
Avantaje: Lungime cu/fãrã sortare L1, L2 [mm] 13600/16500 14450/17370
- timp foarte scurt pentru înlo- Lãøime fãrã conveior lateral [mm] 3000
cuire (decuplare, înlocuire sitã Înãløimea de încãrcare H [mm] 3900 4240
ši cuplarea la utilaj); Masa cu/fãrã sistem de sortare [kg] 45000/49000 50000/54000
- opøional, stocarea refuzului de
ciur sau reintroducerea aces- Notã: toate datele se referã la variante constructive standard, în poziøia de lucru;
(x) - la cerere sunt posibile ši alte materiale de prelucrat;
tuia în buncãrul de alimentare a (xx) - în funcøie de tipul ši compoziøia materialului de prelucrat, de mãrimea
concasorului (circuit închis); încãrcãturii, de tipul de sortare preliminarã ši de granulaøia finalã.
- realizarea de produse cali-
brate (0-32, 0-45, 0-63 etc.); 45-50 t. Modelul MC 110 are cea libertatea de alegere a poziøiei de
- este posibil transportul fãrã mai largã gamã de aplicaøii dintre lucru în raport cu celelalte utilaje.
demontarea sistemului de toate concasoarele cu fãlci [2]. Modelul MC 110R, mai ušor ši mai
sortare. Ciurul vibro-oscilator pentru aplica- simplu de manevrat, are un grãtar
øii grele, cu douã etaje, al versiunii cu bare grizzly integrat. Ca ši MC
Mobicat MC 110 R (fig. 6) [2] Z poate fi echipat cu site de sorta- 100, sistemul MC 110 dispune de
În fig. 6 este prezentat un concasor re diferite, în funcøie de aplicaøie. un moment mare al forøei, acøiona-
mobil cu fãlci pe šenile model MC Astfel, materialul trece prin siste- re hidraulicã reversibilã ši reglarea
110R. Având dimensiunile gurii de mul de presortare: o parte trece complet hidraulicã a fantei de eva-
încãrcare de 1100x700 mm, este prin concasorul pentru reducerea cuare din concasor. În fig. 7 este
normal sã fie folosit mai mult în uzurilor acestuia, restul fiind evacu- prezentatã o vedere a modelului
cariere de piatrã, în comparaøie cu atã cu ajutorul conveiorului de ste- MB 110Z [2].
modelul MC 100. Acest utilaj are ril. Acesta poate fi montat atât în Datele tehnice ale concasorului cu
totuši un gabarit redus, care îl face stânga utilajului, cât ši în dreapta fãlci mobil de tipul MC 110 sunt
ušor de transportat, ši o masã de lui, ceea ce conferã utilizatorului indicate în tabelul 1 [2].

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 63


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Un motor diesel de 266 kW, la care concasor, cât ši pentru motoarele poate fi echipat ši cu o unitate de
pompele hidraulice ši generatorul electrice ale conveioarelor, ale sortare finalã, în vederea producerii
electric se cupleazã cu flanšã, alimentatorului ši ale sistemelor de unei granulaøii calibrate.
furnizeazã atât energia pentru sortare. Opøional, modelul MC 110

Tabelul 2 MC 120 MC 125 MC 140 MC 160


1. Buncãr de alimentare
- capacitate de încãrcare [t/h] 350 660 700 1300
- dimensiuni de alimentare [mm] 1100 x 700 1200 x 900 1300 x 1000 1400 x 1100
- înãløime de încãrcare [mm] 4800 5800 6500 8400
- capacitate buncãr (opøional) [m3] 8 (11) 10 (15) 12 (20) 15 (24)
2. Alimentator vibrator
- lãøime x lungime [mm] 1200 x 3500 1200 x 3500 1350 x 4100 1500 x 4100
- tip alternative (opøional) - alimentator cu racleøi alimentator cu racleøi alimentator cu racleøi
3. Sortare primarã
- tip sistem sortare regim greu - -
cu 2 etaje
- lãøime x lungime [mm] 1200 x 2500 1250 x 3000 1400 x 3500 1500 x 4000
- tip alternative alim. wobble alim. wobble - -
- lãøime x lungime [mm] 1250 x 4000 1250 x 4000 1250 x 6000 1600 x 6000
4. Bandã steril
- lãøime x lungime [mm] 650 x 6000 1000 x 8000 1000 x 8000 1000 x 8000
- înãløime de descãrcare [mm] 3200 4000 4000 4600
5. Concasor cu fãlci
- cu oscililaøie compusã SStR1200 SStR1250 SStR1400 SStR1600
- lãøime x adâncime [mm] 1200 x 800 1250 x 1000 1400 x 1130 1600 x 1250
- masã concasor [kg] 24500 44500 52000 77000
- putere acøionare [kW] 160 200 200 315
- gama de regim fantã [mm] 85 - 160 100 - 250 100 - 250 130 - 300
- productivitatea [t/h] pânã la 350 pânã la 600 pânã la 700 pânã la 1500
6. Extractor vibrant
- lãøime x lungime [mm] 1300 x 2500 1200 x 2600 1400 x 2600 1500 x 2600
7. Transportor principal
- lãøime x lungime [mm] 1400 x 10000 1200 x 12500 1400 x 12500 1600 x 17000
- înãløime de descãrcare [mm] 4000 4000 3850 5400
8. Tren de rulare
- mãrime D7 D8H D8H D9G
9. Generator diesel-electric
- puterea motorului [kW] 273 399 399 460
- generator [ KVA] 400 540 540 700
10. Unitate de sortare finalã
- tip - sistem sortare cu - -
2 etaje
- lãøime x lungime [mm] - 1550 x 4000 - -
- înãløime de descãrcare refuz de ciur - 3200 - -
u - înãløime de descãrcare evacuare - 2900 - -
11. Transport
- înãløime transport [mm] 4050 3600 4200 4200
- lungime transport fãrã (cu)
unitate de sortare [mm] 18200 16600 (23200) 19200 24000
- lãøime idem. [mm] 2980 3200 3650 3700
- masã transport utilaj [kg] 70000 44500 52000 80000

64 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 8

Mobicat MC 120, 125, 140 ši 160 lat, antipraf, presurizat ši cu Mobicat model MC 125 (fig. 8) [2].
[1, 2]. Caracteristicile tehnice ale amortiozare pneumatice. În funcøie de echipãrile sale, mo-
concasoarelor mobile pe šenile cu Opøiuni: delul MC 125 are o greutate între
fãlci MC 120, MC 125, MC 140 ši - extensie buncãr; 110 ši 120 t. Construcøia, conceptul
MC 160 sunt indicate în tabelul 2 [2]. - bandã lateralã eliminare steril; pentru acøionare ši puterea instala-
Echipamentul de bazã: - concasor cu fãlci rabatabil, tã sunt corespunzãtoare pentru
- pereøi rabatabili ai buncãru- acøionare hidraulicã doar la folosirea mašinii în carierele de
lui de alimentare, acøionaøi MC 100R; piatrã.
hidraulic; - separator metale: electro- În fig. 8 este prezentat un conca-
- alimentator vibrant cu reglaj magnet/magnet permanent; sor mobil cu fãlci pe šenile model
în frecvenøã; - sistem de pulverizare anti- MC 125ZS, iar în fig. 9 se prezintã
- senzor optic la intrarea în praf de joasã presiune; o vedere de ansamblu a mašinii
concasor; - capote bandã principalã cu MC 125. Concasorul cu fãlci de 43 t
- telecomandã; aluminiu sau prelate; model SStR 1250x1000 mm, la
- sistem de control PLC cu - sistem de mentenanøã de la modelul MC 125, are un motor de
afišaj LCD; distanøã prin GSM. acøionare cu puterea de 200 kW
- dulap electric dublu capsu- cu ajutorul cãruia este menøinutã

Fig. 9

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 65


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 10

mišcarea masei inerøiale, ce constã dulare a concasoarelor Mobicat, mo- de depozitul de piatrã, pot fi integrate
dintr-un arbore excentric, o falcã mo- delul MC 125 poate fi dotat opøional diferite module ši unitãøi de încãrca-
bilã a concasorului ši un volant. Lun- cu echipamente pentru aplicaøii spe - re, la fel ca ši în cazul modelului MC
gimea fãlcii mobile ši cursa sa sim- ciale, cum ar fi un alimentator cu role 125. Sistemul de sortare masiv, cu o
plã reprezintã o construcøie extrem profilate pentru sortare preliminarã, uti- lungime mai mare de 3 m, cu douã
de durabilã în exploatare, specificã lizat pentru material cu mult pãmânt etaje, este dotat cu o treaptã supli-
acestui tip de concasor. Principiul sau cu aderenøã mare. Aša-numita mentarã pentru o mai bunã sepa-
acøionãrii complet electrice cores- versiune S a modelului MC 125 are o rare a materialului primar. La etajul
punde cu reglementãrile din cariere- unitate de sortare finalã, cu un etaj superior pot fi montate diferite confi -
le de piatrã moderrne. Utilajul se poa- sau douã ši este destinatã pentru a guraøii de bare grizzly, cât ši plãci
te conecta ši la o sursã staøionarã de lucra direct sau indirect cu echipa- perforate, construite din oøel rezistent
curent electric. Motorul diesel al ge- mente precum un concasor secun- la uzurã.
neratorului diesel-electric cu care este dar cu con sau cu impact. Astfel, Dacã zãcãmântul nu este poluat,
echipatã instalaøia mobilã este de produsul concasat, din care se elimi- materialul ce trece de primul etaj de
399 kW ši transferã energia cãtre un nã granulele fine cu ajutorul siste- sortare poate sã by-pass-eze conca-
generator de 540 KVA. În timpul func- mului de sortare, va determina o re- sorul, direct pe banda de evacuare
øionãrii, concasorul Mobicat MC 125 ducere a uzurii concasorului cu con principalã, scãzând astfel uzurile la
genereazã suficientã rezervã de ši crešterea performanøelor acestuia. blindajele concasorului. Acest lucru
putere pentru a alimenta consuma- În fig. 10 sunt prezentate diferite so- se realizeazã prin montarea unei
torii externi (sisteme de sortare cu luøii de alimentatoare: cu bare, cu plãci oarbe din cauciuc la etajul infe -
vibraøii, lãmpi, scule electrice sau com- role ši cu placã vibrantã perforatã [2]. rior al presortatorului. Alternativ, ma-
presoare). Acest model folosešte sis- Mobicat model MC 140 (fig. 11 ši terialul sortat poate fi descãrcat pe o
teme flexibile de conveioare cu ban- 12) [2]. Acest model MC 140 este bandã transportoare montatã lateral,
dã, alimentate de la generatorul elec- folosit pentru aplicaøii de mare capa- care are o lungime de 8 m ši o lãøi -
tric, pentru transportul materialului citate ši dimensiuni mari ale materia - me de 1000 mm ši care poate fi mon-
concasat la o instalaøie de prelucra - lului alimentat, pânã la 1300x1000 tatã pe ambele pãrøi ale concasoru-
re staøionarã. Datoritã construcøiei mo - mm. În funcøie de condiøiile locale ši lui. Conceptul de acøionare complet
electricã, cu opøiunea de intrare de
alimentare de la o instalaøie electricã
staøionarã, permite prelucrarea eco-
nomicã a pietrei naturale compacte
ši abrazive. Chiar ši vârfurile de sar-
cinã create de materialele dure pot fi
preluate de motorul diesel de 400
kW. Concasorul cu fãlci cu oscilaøie
compusã cu masã de 54 t poate fi
folosit pentru aproape toate opera-
Fig. 11 øiile de prelucrare a rocilor naturale.

66 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

În fig. 12 este prezentatã o vedere de


ansamblu a instalaøiei mobile cu
concasor cu fãlci pe šenile model
MC 140 [2].
Reglarea fantei de descãrcare poate
fi realizatã cu ušurinøã folosind sis-
temul de reglaj asistat hidraulic, dar
ši prin alegerea diferitelor geometrii
pentru fãlcile concasorului, obøinân-
Fig. 12
du-se astfel diferite game de pro-
duse. Ši la acest model se folosešte
Fig. 13
un senzor optic montat la intrarea
concasorului, prin care se asigurã o
încãrcare continuã. Opøiunile acestui
model MC 140 constau în folosirea
unui sistem de evacuare cu extrac-
tor vibrant montat sub concasor. Ma-
terialul concasat care se sparge în
bucãøi ascuøite sau care este dur ši
abraziv este preluat de extractorul vi -
brant blindat cu plãci Hardox, rezis-
tente la uzurã.
E C H I PA M E N T E D E L U C R U

tãøii sale, unitatea de încãrcare are un


šasiu separat. În versiunea clasicã,
modelul MC 160 este încãrcat folo-
sind un excavator. La fel ca la toate
utilajele pentru cariere de piatrã din
Fig. 14
seria Mobicat, motoarele electrice
sunt alimentatre de un generator
Fig. 15
electric larg dimensionat. Puterea lui
este datã de un motor diesel de 18 l,
de 500 kW. În cazul variantei MC 160
PRR, greutatea totalã este de 400 t ši
este distribuitã pe douã sisteme de
šenile acøionate hidraulic (fig. 14 ši fig.
15), pe când în varianta MC 160Z
Materialul este deversat pe transpor- în fig. 14 - ansamblul de instalaøii instalaøia are doar un singur sistem
torul cu bandã principal de evacu- alcãtuit dintr-un alimentator pe šeni- de šenile, dupã cum se poate vedea
are, ceea ce asigurã acoperirea uni - le cu o mašinã de concasat pe še - din fig. 13. Rezervele de putere ale
formã a întregii lãøimi a acestuia. Per- nile, model MC 160 PRR. Vederea de modelului MC 160 permit alimentarea
forãrile ši uzura se reduc astfel con- ansamblu a instalaøiei Mobicat MC unor sisteme fiabile de transportoare
siderabil, în special când se produc 160PRR este redatã în fig. 16 [2]. cu bandã. Caracteristicile tehnice ale
granulaøii finale între 0-400 mm [2]. Materialul de prelucrat poate avea modelului MC 160 Z sunt indicate în
Mobicat Model MC 160 (fig. 13 ši dimensiuni de pânã la 1400 x1100 tabelul 2 [2].
14) [2]. Cel mai mare concasor pe mm. Pentru a realiza astfel de capa-
šenile cu fãlci, Mobicat MC 160, are citãøi de producøie se folosesc ca- Mobicat utilaje speciale. Pe lângã
montat un concasor cu oscilaøie com- mioane de mare capacitate (dum- instalaøiile de serie ši utilajele stan-
pusã, cu masa de 77 t. Falca este pere), de 41 t, pentru încãrcarea con- dard, firma Kleemann proiecteazã ši
confecøionatã din douã pãrøi ši are o casorului. Un buncãr cu un volum de construiešte ši concasoare mobile
greutate de 15 t. Este acøionat de un 90 m3 este încãrcat folosind douã cu fãlci pentru aplicaøii speciale [2].
motor electric cu puterea de 315 kW, dumpere de 41 t capacitate fiecare. Având ca bazã modelele existente,
iar capacitatea de concasare este de Un conveior masiv cu plãci cu acøio- sunt proiectate utilaje pentru aplicaøii
pânã la 1000 t/h pentru piatrã durã, nare hidraulicã de mare putere duce speciale, în funcøie de materialul
de exemplu granit, ši de pânã la materialul cãtre sistemul de sortare alimentat (de exemplu: materialul de
1500 t/h pentru calcar. preliminar sau cãtre un separator cu la intrare are mai mult pãmânt sau
În fig. 13 este prezentatã instalaøia came, care se poate folosi în mod op- materialul respectiv este greu de
de concasat MC 160 Z pe šenile, iar øional. Datoritã dimensiunilor ši greu- concasat sau de sortat). Pentru apli-
caøiile cu mai multe etape de conca-
sare, de exemplu pentru prepararea
agregatelor de beton, concasoarele
mobile cu fãlci Mobicat sunt folosite
pentru concasarea primarã. Datoritã
sortãrii primare eficiente ši construc-
øiei robuste, ele prelucreazã chiar ši
material dur sau aderent, astfel cã
instalaøia de prelucrare ulterioarã a
materialului este alimentatã în mod
Fig. 16
optim cu materiale. Specificaøiile

68 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Va urma...
Bibliografie:

1. * * * – Concasoare, sortare ši
reciclare, Kleemann, despre noi,
Wirtgen Group, 2009
2. * * * – Concasoare cu fãlci, pe
šenile, Mobicat, Kleemann, Wirtgen
Group, 2009
3. * * * – Concasoare cu impact, pe
senile, Mobirex, Kleeman, Wirtgen
Group, 2009
Fig. 17
4. * * * – Mobicon MCO, Crawler
pentru instalaøii mobile cu mai multe lucreazã roci naturale cu duri- Mobile Crushing Plants, Mobile
etape de concasare-sortare necesi- tate micã pânã la duritate ma- Crushing Plants, Kleemann, 2009
tã o expertizã proceduralã bine fun- re precum calcarul, dolomita, 5. * * * – Mobiscreen MS 16D;
damentatã. Existenøa modulelor ne- granitul, bazaltul, diabazul, cuar- MS19D, Track-mounted Screening
cesare face posibilã implementarea øul sau gresia, dar ši reziduuri Plants, Kleemann, Wirtgen Group,
tuturor opøiunilor de proiectare ši de la construcøii precum molo- 2008
pentru instalaøii ši componente indi - zul, cãrãmizile ši betonul armat 6. * * * – Mobiscreen MS 15Z; MS
viduale complexe (fig. 16) [ 2]. (v. aplicaøiile pentru aceste 16Z; MS 20D, Mobile Screening
Curbe granulometrice. Graficele concasoare din fig. 3). Plants, Kleeman, Wirtgen Group,
pentru concasare sunt prezentate în 2008
fig. 17. Graficele pentru concasare Gradul de reducere. Gradul maxim 7. * * * – Tehnical Description,
indicã gama în care se poate afla de reducere (raportul dintre granula- Powercrusher PC 10/55 J; PC 12/65
granulaøia doritã. Toate curbele din øia de la intrare ši granulaøia de la J; PC 13/10 IG; PC 16/10 IG, Hartl,
fig. 17 se referã la concasoarele mo- iešire) depinde de proprietãøile fizico- Powercrusher
bile cu fãlci din seria Mobicat [2]. Ca- mecanice ale materialului primar. 8. * * * – Tehnical Description HCS
racteristicile fizice care influenøeazã Rezultã urmãtoarele valori orientative: Gruzzly Screen; HCH37/15-HCSV
aceste curbe sunt descrise mai jos. - pentru pietre de duritate micã 37/15, Hartl, Powercrusher
Materialul primar pânã la moderatã, precum ši 9. Beilich, E.; Becherescu, D.;
- dimensiuni la intrare. Re- pentru dešeurile de la con - Thalep, M., Cuptoare ši utilaje în
comandarea pentru o bunã strucøii, maxim 7:1; industria silicaøilor, Volumul II, Mašini
funcøionare a utilajului este ca - pentru pietre de duritate mo- ši aparate, Editura Didacticã ši
dimensiunea maximã de la deratã pânã la mare, în funcøie Pedagogicã, Bucurešti, 1973
intrare sã nu depãšeascã 80% de rezistenøa la compresiune 10. Sârbu, L., Observaøii asupra con -
din mãrimea specificatã a des- ši de tenacitate, pânã la 5:1; strucøiei, funcøionãrii ši principiilor de
chiderii de la intrare a conca- Depãširea gradului de mãcinare are calcul a instalaøiilor mobile pe
sorului; ca efect reducerea performanøelor šenile de concasat ši sortat agre-
- forøa de compresiune. Se de mãcinare ši crešterea uzurii. gate minerale, Al XVI-lea Simpozion
recomanmdã sã fie folosit con - Concasarea optimã este totdeauna Naøional de Utilaje pentrtu Con -
casorul SStR pentru materiale rezultatul corelãrii perfecte a compo - strucøii, SINUC 2010, Secøiunea II –
minerale cu o rezistenøã la com- nentelor utilajului (alimentatorul, uni - Utilaj Tehnologic, Lucrarea nr. II-10,
presiune de 300 N/mm2; tatea de sortare primarã, concasorul Bucurešti, 16-17, decembrie, 2010,
- tipul de minerale. Conca- cu fãlci, extractorul ši unitatea de Universitatea Tehnicã de Construcøii
soarele cu fãlci, cu oscilaøie sortare finalã), precum ši al abilitãøii Bucurešti, Facultatea de Utilaj
compusã din seria SStR, pre - operatorului [2]. n Tehnologic, p. 19

70 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


STAØII DE BETOANE în CONTAINERE ISO

Nu sunt
Costuri necesare
reduse de trailere
transport speciale!

Timp redus
Asamblare
de
în doar
montare-
12 ore!
demontare

Fãrã
fundaøii de
beton

Preinstalare Înainte de
ši pretestare livrare!

LINTEC
M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA


RESURSELOR DE CREŠTERE A
PRODUCTIVITÃØII MUNCII
la executarea mecanizatã a
lucrãrilor de construcøii
Dr. ing. Ioan PETREA Caracteristica fundamentalã a etapei pe care o
Drd. ing. Carmen NECULA
IRIDEX GROUP CONSTRUCØII BUCUREŠTI
trãim este gãsirea celor mai eficiente cãi de
diminuare a efectelor crizei economice, de
dezvoltare ši perfecøionare continuã a activitãøii productive, cu implicaøii deosebite în
corelaøia angajat - firmã - client - mediu economic naøional, marcatã de accelerarea
procesului de integrare europeanã. Aceasta obligã la organizarea ši coordonarea
muncii de conducere la toate nivelurile, la conceperea ei, cu o metodologie elaboratã
ši compatibilizatã în toate departamentele firmei în care se desfãšoarã.

acã dezvoltarea ši organi-

D zarea este caracteristica de


bazã, atunci misiunea deci-
denøilor ši angajaøilor este de a con-
duce, cunoašte, deøine ši îndrepta
fenomenele apãrute pe direcøii ši la
niveluri bine studiate, în aša fel încât
folosirea resurselor necesare desfã-
šurãrii activitãøii productive sã asigu-
re prosperitate ši dezvoltare în vede-
rea diminuãrii efectelor nedorite.
Perfecøionarea organizãrii ši coor-
donãrii producøiei reprezintã un
proces complex, cu caracter con-
tinuu, care comportã identificarea
de mãsuri ši folosirea de metode ši
tehnici determinate pe baze de stu -
dii ši calcule tehnico-economice ca-
re sã asigure utilizarea maximã a

72 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

de lucrãri, a activitãøilor ce se reali- øilor programate. O a doua condiøie


zeazã în domeniul proceselor teh- care se cere este sã cunoascã
nologice dependente de lucrãri ši a bine atât funcøionarea echipamen-
tipurilor de echipamente tehnolo- telor, cât ši sistemul lor de operare,
gice utilizate. sã aleagã corect tipul de utilaj, des-
Baza teoreticã a activitãøii de ela- pre care trebuie sã afle:
borare a proiectului de mecanizare • Performanøele funcøionale;
a lucrãrilor de construcøii o consti- • Performanøele constructive;
tuie teoria analizei structurii sisteme- • Performanøele tehnologice;
lor, ce folosešte ca instrument de lu - • Performanøele de exploatare.
cru metoda grafurilor de succesiune Specialistul trebuie sã cunoascã
ši interdependenøã a activitãøilor în toate aceste amãnunte pentru a pu-
condiøiilor de producøie ši creštere a reøelele tehnologice. tea realiza corelarea sistemului ac-
productivitãøii muncii. Asigurarea Concepøia sistemicã oferã bazele tivitate-echipament, în ansamblul lu-
evoluøiei unui ansamblu de procese unei elaborãri integrale a proceselor crãrii. Neconcordanøa între parame-
de producøie, procese tehnologice tehnologice analizate, tratând între- trii principali ai sistemului activitate-
cu respectarea normelor de protec- gul ca o entitate unitarã ši nu ca o echipament duce la micšorarea ca-
øia muncii, sincronizarea efectuãrii în simplã alãturare a elementelor com- pacitãøii de lucru ši a eficienøei eco -
timp a diferitelor activitãøi specifice ponente. nomice.
lucrãrilor de construcøii, înlãnøuirea Astfel, prima condiøie care se pu- Formarea raøionalã a sistemului
corespunzãtoare a echipamentelor ne celui ce elaboreazã proiectul de echipamente tehnologice se
tehnologice implicate în procesul de mecanizare este sã štie natura apreciazã cu ajutorul caracteristi-
de mecanizare, folosirea raøionalã a ši complexitatea lucrãrilor, în vede - cilor ši indicatorilor specifici. A-
timpului de lucru, organizarea în rea organizãrii ši stabilirii gamei de ceštia trebuie sã corespundã ce-
condiøii optime a activitãøilor cu ca- echipamente tehnologice pentru rinøelor tehnologice ši economice
racter auxiliar, îmbunãtãøirea mente- executarea mecanizatã a activitã- ale lucrãrilor care se executã.
nabilitãøii, asigurarea resurselor ne-
cesare, achiziøia de echipamente
performante, perfecøionarea activitã -
øii de transport ši depozitare repre-
zintã genuri de acøiuni care trebuie
avute în vedere de manager ši
departamente, justificate din punct
de vedere economic ši tehnic, care
în final sã asigure îmbunãtãøirea
productivitãøii.
Activitatea echipamentelor teh-
nologice pentru construcøii se des-
fãšoarã în foarte multe sectoare ci-
vile ši industriale. În toate aceste
sectoare echipamentele utilizate tre-
buie sã lucreze într-un cadru orga-
nizat care sã asigure o mecanizare
eficientã a lucrãrilor de construcøii.
Organizarea lucrãrilor trebuie sã se
bazeze pe analiza sinteticã a tipului

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 73


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Tabel 1

Indicatorii de bazã cu ajutorul cã-


Caracteristicile
rora se apreciazã eficienøa folo-
echipamentului tehnologic Indicatori principali
sirii echipamentelor tehnologice
pentru construcøii
sunt: timpul de realizare a unei
lucrãri ce implicã mai multe echi- Puterea motorului termic
pamente conform schemelor de
mecanizare ši costul lucrãrii exe- Forøa de tracøiune
cutate.
Viteza de deplasare
Caracteristicile ši indicatorii specifici
Forøe tehnologice specifice
echipamentelor tehnologice pentru
echipamentelor de schimb
construcøii sunt daøi în tabelul 1.
1. Caracteristici funcøionale Viteze tehnologice la mecanisme
Organizarea lucrãrilor de construcøii
nu poate fi îndeplinitã astfel încât sã Presiuni ši debite în acøionarea hidraulicã
asigure creštera productivitãøii decât
Presiunea exercitatã pe teren, sub
analizând deficienøele apãrute în
organele de rulare
procesul de producøie. În cadrul unei
firme, structurile ši comportamentele Rampa maximã de acces
interacøioneazã, nu de puøine ori pro-
Eficacitatea frânelor
vocând disfuncøiuni care se traduc
prin costuri ascunse. Analiza acestor Tipul šasiului ši al sistemului de rulare
costuri permite descoperirea ši eva-
Realizarea direcøiei de deplasare
luarea resurselor de productivitate.
Structurile pot fi: fizice, tehnologi- Mãrimile geometrice de gabarit
ce, organizatorice, mentale, în timp
ce comportamentele sunt: indivi- 2. Parametrii constructivi Raze de viraj
duale, ansamblu de activitãøi, pe
Ampatament
categorii, colective.
Disfuncøiunile se regãsec în: Ecartament
• Organizarea lucrãrilor;
• Comunicare, coordonare, implicare; Masa mašinii ši a echipamentelor
• Managementul timpului;
Forøe realizate la organele active
• Condiøiile de muncã;
Dimensiunile caracteristice ale
• Instruirea adecvatã.
organului de lucru
Cheltuielile ascunse se regãsesc în:
• Pregãtirea personalului; 3. Caracteristici tehnologice Consumul de lubrifianøi
• Calitatea lucrãrilor; ši de exploatare
Consumul orar de combustibil
• Accidente de muncã;
• Productivitatea directã. Durata teoreticã a ciclului de lucru
Analiza timpilor neproductivi, a cos -
turilor ascunse (care nu sunt repe- Productivitatea teoreticã
rate în sistemele cu care este dotatã Cheltuieli de mentenanøã (întreøinere ši
firma, cum ar fi bugetul, costurile de reparaøii)
exploatare, contabilitatea generalã ši Timpul de lucru între douã întreøineri
4. Caracteristici economice
contabilitatea analiticã), permite gã - tehnice
sirea ši evaluarea resurselor de pro- Costul întreøinerilor tehnice raportate la
ductivitate. unitatea de producøie

74 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Detectarea originii timpilor neproduc-


tivi presupune analiza:
Timpilor de execuøie a activitãøilor:
• Timpii ireductibili de execuøie;
• Timpii de execuøie care rezultã din
proiectul corespunzãtor realizat al
lucrãrii, dar ši din ciclurile optime de
lucru ale utilajelor;
• Timpii care rezultã din imperfecøi-
unile specificaøiilor cuprinse în pro-
iectul lucrãrii;
• Timpii rezultaøi din ciclurile neopti-
me ale utilajelor în frontul de lucru;
Timplor de execuøie a lucrãrii:
• Timpii neproductivi rezultaøi din
imperfecøiunile corelãrii echipamet
tehnologic - activitate de execuøie;
Timpului anual de producøie:
• Timpii neproductivi rezultaøi din im-
perfecøiunile strategiei ši manage-
mentului de šantier;
• Timpii neproductivi rezultaøi din com-
portamentul ši pregãtirea operatorilor
de utilaj;
• Timpii neproductivi rezultaøi din pe-
rioadele de întrerupere a activitãøii
šantierului.
Oricare ar fi metoda de analizã apli-
catã, diagnosticele duc la acøiuni de
corectare. Ce se va face cu timpul
rezultat? Acesta poate fi considerat
ca un potenøial, deci trebuie cãutate
direcøii de dezvoltare ale activitãøii fir-
mei care sã foloseascã acest timp • Aplicarea principiilor ši regulilor sim - Existã o percepøie grešitã a unora
câštigat. plificãrii muncii ši legilor economiei care considera cã “a crešte produc-
Determinarea productivitãøii muncii de mišcare; tivitatea” este echivalent cu “a lucra
cu un utilaj într-un front de lucru, in- • Însuširea, în final, a unui nou mod mai repede”, inexactitate pe care o
diferent de operatorul utilajului, ne - de abordare, îmbunãtãøit ši simpli - întâlnim câteodatã în activitatea pro-
cesitã o analizã logicã a unei activi - ficat; ductivã, confundând astfel producti-
tãøi efectuate mecanizat cu un anu - • Mãsurarea fiecãrei faze a ciclului vitatea cu randamentul muncii.
me echipament tehnologic, care de lucru pentru a putea calcula – cu Randamentul se mãsoarã printr-
parcurge cinci etape: ajutorul evaluãrii mišcãrilor ši al coe - un raport între cantitatea lucrãrii
• Analiza foarte detaliatã a procesu- ficienøilor de simultaneitate, ai repa- realizate ši cantitatea de lucrare
lui de lucru ši cuantificarea lui în faze osului, etc. – noul timp total, necesar prevãzutã sau raportul între tim-
elementare; desfãšurãrii procesului, câštigurile pul realizat ši timpul prevãzut.
• Mãsurarea fiecãrei faze elementare; realizate ši rezultatele studiului. Productivitata (producøia normatã ce

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 75


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

trebuie realizatã în unitatea de timp, în timp ce înlocuirea unui operator În consecinøã, managerul trebuie
în condiøiile efective de lucru, valorile nepriceput cu unul mai îndemânatic sã testeze separat productivitatea
acesteia fiind folosite la programa- ši mai rapid în efectuarea comenzi- fiecãrei resurse: capitalul, mate-
rea lucrãrilor executate mecanizat), lor, pãstrând modul de organizare al rialele, timpul ši cunoštinøele, dar
depinde de un sistem de factori (na- frontului de lucru, nu aduce decât o ceea ce conteazã este produc-
turali, umani, tehnici, organizatorici, creštere a randamentului de maxi- tivitatea de ansamblu. n
economici, psihologici), fiind legatã mum 25-30%.
de conceperea frontului de lucru ši Desigur, înøelegerea problematicii ši
alegerea utilajului, ši poate fi crescu- implementarea metodelor avansate
tã prin analizã ši reconceperea sis- de organizare presupun crešterea BIBLIOGRAFIE
temului utilaj-front de lucru, indife- cunoštinøelor lucrãtorilor intelectuali, 1. Gerbier, J., Organizare ši condu -
rent de cine îl deservešte. Dimpotri- perfecøionarea organizãrii lucrãrilor cere, Ed. Politicã, Bucurešti, 1971
vã, randamentul depinde în mod ex- ši a ridicãrii gradului de calificare a 2. Petrea, I., Echipamentele tehnolo-
clusiv de îndemânarea operatorului. operatorilor. Firmele care au în ve- gice performante, productivitatea ši
Practica dovedešte cã atunci când dere asemenea aspecte obøin suc- calitatea ca factori determinanøi în
se trece de la o activitate nestudiatã cese considerabile. Deci ele sunt con- eficientizarea executãrii mecanizate
la o una organizatã din punctul de vinse cã nu e suficient sã ai echi- a lucrãrilor de pãmânt, Revista de
vedere al mecanizãrii acesteia, pro- pamente tehnologice performante Unelte ši Echipamente, Anul X, Nr. 10,
ductivitatea poate crešte foarte mult, pentru crešterea productivitãøii. octombrie 2009

76 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


POZA LUNII
REVIEWS

By its most compact and agile resides in the fact that the operators proven Grove technologies of tout-
compressor, Atlas Copco is may select the machinery depending terrain auto-cranes and of the mobile
launching the newest concept on the specific tasks they must cranes on tyres, the result being a
Atlas Copco is launching a new execute, especially due to the new undeniable market leader for this
concept in the field of air compre- possibility of selection between one segment of machineries.
ssors through the new XAS 27 (27 l/s, of the two transmission types, These are the main characteristics
7 bar) compressor. XAS 27 is the first Powershift and Powershuttle, which which attracted the clients and which
compressor included in the Atlas improve the machinery control and have been underlined by Doyle
Copco Portable Air series, driven by a switch the traction from two wheels to Bryant, Marketing Product Manager
gasoline engine. With the most four wheels. Each of the four types of for Manitowoc during the product
compact sizes among our portable machineries, included in this series, launching at Crane Expo, event
compressor series, this equipment provides a reduced fuel consumption organized at Shady Grove, between
was designed to provide exceptional by 10%, and a loading capacity 3-8 October 2010.
versatility. increased by 20%. Also, these
The new XAS 27 id driven by a robust machineries are 30 de shorter, EFFICIENT SORTING AND
and feasible Honda engine, which making them easier to transport. CRUSHING INSTALLATIONS ON
exceeds the requirements of the RAILS: CONSTRUCTION,
current regulations with regard to the The new RT9150E brand from OPERATION AND GENERAL
emissions. It is designed with Grove – the most powerful mobile CALCULATION PRINCIPLES
trapezoid drive line and a winding crane on tyres on the market
gear with rails. The engine drives the The need to obtain larger quantities
new Atlas Copco C55 element. Also, Starting this fall, Manitowoc is of high quality construction materials,
XAS 27 is an absolute first for the manufacturing a new version of extracted from quarries and pits
entire Atlas Copco Portable Air series mobile crane on tyres (for imposed the use of new
because it is the first gasoline engine construction sites). RT9150E is the technologies in this field by the
based compressor. largest version of such crane existing operation of highly efficient mobile
on the market, with a capacity of 135 sorting-crushing installations. Here are
The king is back- Case has tone and equipped with 60 m the new efficient mobile installations,
launched a new series of T type telescopic bracket, the longest designed by using components
bulldozer – excavators bracket in its series. This exceptional specific for this field (basic
The new T Series comprising four operational height becomes another machineries), like: jaw breakers, cone
Construction King loader-excavator unparalleled characteristic of this crusher, impact crusher, pierced
machineries, manufactured by Case version. plates or rods jugger for primary
Construction Equipment, provide a The new Grove crane may reach a sorting, final sorting separators,
higher operation speed and a better maximum height of 95.3 m at the vibrating feeders, breaker extraction
output at an adjusted fuel consump - peak. Due to the bracket impressive feeders, as well as the bet carrier
tion. Construction King repeats history height, RT9150E may be used in assembly used on the technological
and pushes forward the loader- projects which, usually, would have scheme for Granulometric sorting of
excavator machineries market. required an extension bracket. The the obtained products.
The novelty of T series from Case new crane successfully combines the

80 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011


REVIEWS

TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS equipments like: manually driven crisis effects and of constant
FOR MICRO-PILOTS EXECUTION pneumatic or hydraulic hammers or developing and perfecting the
road cutter (on roads and platforms) manufacture activity, with special
Widening the technologies for implications on the employee –
construction works execution, by Exceptional technologies and company – client – national
using the micro-pilots under the most unique solutions for the Komatsu economic environment relation,
difficult situations, was generated, equipments marked by the speed-up of the
mainly, by the development, design Komatsu and its subsidiary, Modular European integration process. This
and manufacture of efficient drilling- Mining Systems Inc. (Modular), are implies the organization and
injection technological equipments celebrating 30 years of partnership in coordination of the management on
(CASAGRANDE, ECODRILL, KELLER, providing the most efficient all levels, as well as conceiving the
KLEMM etc.), able to ensure the autonomous mining technologies management by a methodology
projects execution at maximum existing on the global market. Since drawn up and harmonized in all the
quality and efficiency standards. the start of the Modular Mining departments of a company.
Although the used technologies and Systems Inc. company, in 1979, when
equipments involved high the first system of special transport Bosch Group gets back on growth
investments, these procedures have management was developed (in 1996 – the sales shall exceed EUR 50
been included in the works portfolio of this company became a member of billiards in 2011
Romanian construction companies, the Komatsu Group) and until the
like: SC GEOSOND SA, SOPMET SA, development of a new system, Bosch Group has come back on
STUMP, ZÜBLIN România etc. In namely DISPATCH NextGen, Modular growth and already reached the level
Romania, the micro-pilots remained the main supplier of of sales recorded in 2007, before the
technologies have been used during electronic management solutions for crisis. According to the preliminary
several executed works and are the mining machineries fleet in the results, during the finacial year 2010
currently used for certain under way world. Modular was the promoter of the global supplier of technology and
works executed on national roads, this unique electronic system for services has obtained sales of over
bridges and foundation rehabilitation. mining machineries operation and EURO 47.3 billiards, by 24% more than
has implemented it on such during the previous year (2009: EURO
PRESSURIZED WATER JET equipments in 1980, for the first time. 38.2 billiards). „This is the highest level
EQUIPMENTS FOR DEMOLITION reached by annual sales in the history
The demolition with pressurized water ASPECTS REGARDING THE of 125 years of the company”, said
jet equipments IDENTIFICATION OF PRODUCTS Franz Fehrenbach, President of the
This method is designed for the FOR LABOR EFFICIENCY INCREASE Robert Bosch GmbH Directors Board.
operations like removal of the affected WHEN UPON THE MECHANIZED The profits of Bosch Group have, also,
part and remedy of the structure, EXECUTION OF THE improved significantly. Thus, the
keeping the un affected part of the CONSTRUCTION WORKS company’s profit before taxing has
structure (for instance, on roads, returned to the target level of 7- 8
bridges, airport tarmac, tunnel walls, The basic characteristic of the phase percentage of the sales for year 2010,
etc.) This method is preferred by we are in is finding the most efficient after a loss of EURO 1.2 billiards
comparison with other demolition ways of downsizing the economic during the pervious year. n

Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011 81


" Talon de abonamenT
Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2011:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
adresã: Strada..............................................nr...... bloc....................
Sc........... etaj.......ap.............................................................................
localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 500 Euro/apariøie;
cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................
unde forØA conteAzÃ!

Macarale
pe camion
AK 620

 Capacitate maximã de ridicare (11,88 t)


 Lungime maximã a braøului (24,20 m)
 Operare rapidã
 Puternic
 Precis
 Robust