Sunteți pe pagina 1din 60
BRANDUSA POPA C. ANDREESCU. DANA BODNAR INSTRUMENTE UTILIZATE IN REALIZAREA PREPARATIILOR SI RESTAURARILOR CORONARE EDITURA CERMAPRINT BUCURESTI Conse edits: De Ton MAFTEL (Grafica: Hla MIEAT ‘Tehnoredaciare computerzat: Hans IONESCU © 2002, 2006 “Toate depts asupea acest volum spain Edi CERMA, ISBN 973-9266.28-2 [ Referen: Prof. ANDRELILIESCU Mersru"Tilar al Academie de Stine Metical Profunivde, RODICA LUCA, Sef CasdrsPedodonic Facultatea de Stomstologie UMLE Carat Davis" Busuret ‘CUPRINS cuvanr buanvTE, 5 INLOCDEPREFATK 3 TREFATA ... 3 INTRODUCER 20000 i [INSTRUMENTARUL PENTRU PREPARAREA CAVIERTILOR 1.11113 1. TRUSA DE CONSULTATIE 4 Opting dents i Sond desta 20 Pena denart 2 2, INSTRUMENTELE bE MANK “TRIETOARE “UTiLiZATE IN PREPARAREA CAVITATILOR 35 Claire... 35 Design insucnior 2 i 9 Cates de a 31 Tope de nat na Toor de eo 3 Dill esa a Lingus (seston) Blac 16 Baotou de pag gigivel : ar Ae insrumens itu (sil pile ciplione) 39 3. TEENICIDE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR DE MANK a4 Prizainsrumenelor (pz silo, priza stilwinvers,priza palmar, priza palmer modofiet) 4. ASCUTIREA INSTRUMENTELOR DE MANA “0 ‘Metode teri de atcuire 0 Rell ce webui respectate pena ssf ioscumentelor |... 3 ‘5. INSTRUMENTE DE MANA NETAIETOARE . 35 1 Insrumentele entra obtaratia de amalgam 33 Foloarele prtmalgam 55 Fuloarele de condeast 57 Instumente pent fist (buns) 39 2 Inarumente pentru materiale fionomice | Ce Spon bucals st Spar de cimen é 6INSTRUMENTE ROTATIVE TAIETOARE § ABRAZIVE 6s 1a. Frezele dentareietoare:deschidere, aracteretic claicae «6 Freza seid 7 Freea convert a ren lidricd 3 Freza rou reza wepan, fea par * Mecaniamol deere al rezslor 7 ‘.Insrumenileabraive diamante, caracteristel mod de aejiune 7? Ale instrament abrazive 30 Pete de etbonendam 0 <4 Modil de actue el receor abrasive a 7, INSTRUMENTELE PENTRU PROLUGRARBA $i FINISARDA [RESTAURATIILOR CORONARE, @.Jnsrumente per prelirareeobrotilor dis ama = Instrumente pentru preluerarea obturator dim materiale feionomice $s 8, MATRICELE DENTARE UTILIZATE IN RESTAURARIL2 ‘CORONARE 5% Clie pe care trebuie ite intancase © mace deta =. 89 Masices Ivy 35 Motrice cireslar Tofemire % ‘Matrices Paiodet(Darway) 9: Pease intendentare 2: Auiomatccea 0 Maen rigid : % Matfeleconfecjcnate in eabiet (iaslar). io, ‘Mtrgele detare pearu restaurafile cu materiale faionomice |. 103, 9. UTILIZAREA LASERULUI IN ODONTOLOGIE 407 10. POZITIA PACIENTULUI §I A MEDICULUI IN TIMPUL, ‘WucRULUT [BIBLIOGRAFIA us CUVANT INAINTE Caria dentard contnud 34 fle principale afectime a apratlut dentomavlar de core suferé populatia romdneascd 31 nu mumal.Tnrwcdt mdsure proflactice pertinente 9 coerente sunt incl In faza de organizare, ‘atamentel caraiy va rimdne ce certindine decent nie boon ect medi stomotolog in combatre carietdentare ‘in aceastd perspec, material practic imformatv pe care il ofert preven aparie edioriala a” apreciael editui “Cemma” se tnsrie Ih Dreoeypénie consante ale Cetedre de Odontlogie a Faculatt de Sromatoogie UME “Carl Davila” Bucwrest dea pune la dspsi celor lnceresa nope necesare enoastrtelaillorcorecte de watement cael simple ‘ictrnd linia radtionalé @ acetel catedre faion a stomatologct omnes autor, moditstometolog! jt cadre didaice ew 0 Indlungata 3 Dogatd actuate clined, anon nollor gener de student tine medic In dee contnatip, experenta lor profesional deo vit Tn plus, aceats carte umple um mare gol resin in domentalpreparrt si obanari cain dat fled ttervaad de dproape dove decent care #0 Seurs dela lina publica similar a soli bucueten. Inbinind ormonios treeual eu prezental trait eu tnncirea, material oor cu generate ittoraelintresatinformapa sinc core 1 confer certiudinea executdl wror ace trapeutice modern, de maxis fio Prof. Dr ANDREI ILIESCU Membra Titular at ‘Academie de tinge Medicale Bucuresti, J mai 1399 IN LOC DE PREFATA Progresle mari fate in privints inramentarala stomatologio, @ Imatorallor de rfacere a distractor coronare 3, implicit eben de Iucraimpu cunoasterea acestora pent opiizara acl medical Deyn eratur romind de specioitate a aprat mae publicas nite 14 complteze acumulrte in domeni,lipen ws materi care ed presinte nt lun mod ita cea mal mare parte a tsironentarl wiz in presen Caviilor si obturarea acestora,inclsi cw cele mai moderne materiale de obuuraie. ‘Din acest punct de vedere, rarea “nsrumente ulate i reaiarea preparation si restearatilor coronare™ consuls mara pot pen ire, pec a elo are se ses la incspt de dram in profs Autor ‘ri. andnd avant unelexperenetndeurgate i domente! Odonologe| precum st al indrundri idactie, au reaiat 0 lcrore in cae i euits3 Undine aspecele clinie ce cele thnce feted color wees wx pct de lecare wil in problomatica att de pretentioas # migalowa otratamentul ‘are simple. dnfond ce este mai frumos dest las tora adele experietl care cesta a rand lr poate, eda or rod? Prof. uns dr, RODICA LUCA Faculaien de Siomatologie Bucuresti, ALE “Carol Davlla” Bucurest 3 ma 1999 PREFATA Lucrarea de fat se adreeost cu prioritate student, celor care inceplungu! dram al specalizavt in domeniul erapel odontale care cere ‘malta manualtae dar si multe eunostnt tortie, dovedindwse in inal 0 adevirard art, ‘Am urmarit prin aceasta lerare sé reactualizim nofinile de ba referitoare la insrumentaral necesar pentru realizarea unor preparait ‘oronare dar si a restauratet propriv-zise, incercdnd sit aliniem ‘cunostintelorstudentilor nostri la nivelul celor gecesi unul student fx stomatologie din strdindtat. Acestecunostnt in seama de importantele perfeciondeh survenite in ultiit ant tn tehnica si designul” ‘Preparatilor si restaurailorcoronare edt si in damental realizdrt nor Insotumenteadecrate acest’ cup. ‘Noturite prezentate tn Iucrarereprezina osinecd a datelorculese i prelueate din erature de speclaitate studiatl Tusraile tucrari, 2 au drept scop sd wsureze inelegerea nojiunitr presente sunt In mare majoriate prelucrate din tratatele studiate $i mentonate de noi la bibliografi INTRODUCER Prepares une cvit pent o restaratieprinoburtie su nensratie, Sisae 5 usruienacestora ea lusuren margiailorinniseatior se pot ‘execu num cu instumente speciale, ietoare su abszive su netesae, life ca orm mod de sciae, restate, capabie s permis oindepsare ‘8 meumitor pir de eur det $50 pltrundere propivzsh «iste in facets, Aces instrumeata ucbule se deca cops capbil h pert executis une interven covecte, cu alter cit mai mii le estoy vale ale Aineli, stenfcia de substan deni siaSoust cit mai mic sufi ‘minimal penru pacient De la bun Inceput, aun end se reaizeaato prepara se impan ma rte condi + stabilizes liitlor vitoarlor prepara; + solide cent protects detino-pulars sa parodia magi Procselrcaroaseprecum si perderle de soho drt dent au 0 ‘opogratie foarte varat, iar design pepuratie depinde de lacalzacs lon. Penta fecare tip de prepaajie exist fash element comune de eae Webi 3 tine seamasicare a fost senate nck din 1907 de etre Bask ‘Aviad In vedere fal ef realizar savior exe o operatic chiral In care orice. resell implich 0 piewere de frst vis) sini, medicul somaiolog tebule sf dein cunosnte exact legate de anstomin ditt $10 ‘bund manual, Desi asad materilele adecive an necesid cu sigurozite epliarea rincpilor Ii BIack ts prepaarescaviir, ele rmén ls fe de valle In ‘are ais rises eaiarea woe foxme de contr cavti,legatl direct de loclzaren proves carios, de taindres Ii fn supra 1 profunzime scare umaleste Indep in ‘orlite «dentine! small alee * forme derezsten, are ce dep cop asigare stables esas seins acestei recur dni estat Ia aca masts, “fone de ete, cae sete lasptl meconc l presi gl uanete cei nterhlrnsrtoran peiadeiues acest a avin “foe de convenient, monis s8 ne permits 0 bund observe 9 decele peneu prepares obunre cai, Limite acne webu {3 ime, pet sinpll mot en orce cue pis sence sciesrs ete dent sido nol prepa se recuge lx Sarea pertlor se smal 3 3 agian exer alee Peary rewire ansomich pi fusion a ditt cu mater acadeae tebe indepirate ot pele de sl ochre su neurite ¢veizare dear clt mat cede Un ire acest miele nende> és amalgam 5 Pes reais eile adenve 3 poate pita sna sbi care mete opus or pres clue mat gil, petro ml Tete Spl pe prt ster a materi afore xr preprtepetr acs ip de mater de obturaie ct ai tc Aghios bine expt ‘Nt peste peprres eal pen mate aerve ct mai sles, pent ele neadeie, pon core it mal mare 2 aces {eerumeraal eect uty i ou tates le bie deh ‘st! ramen de a ou doar fn late in waa cUm putea rede eseange numa pt dene al pret tate, er Seinsrmestcl oe ‘Un isuumenat e mask corespncto, bine asus cor fos pecsite pace o preci a mare In elzares net prepa iz, tra sles ecelora care interesezl 0 supra proximal. Asa de exempt {Senalanle 9 ngnle Block pemit 0 Indeprare mal wou adenine Seat ssh pin road redind ttodsS racul one decir: Sccisie4 cameeipulpre sa al wei eupanelaia ce ar puta proce ein polar at mt tu lpia importante. ‘Matic somtlog ome usec fpul orice intervene asp tesa dave deere le un te wa repress trauma pent psn ‘zor x care dein exe rns eg mu oa poetic i metal. Osc sane bias arora sesein ae repercurio’ asus pups dena eon versie atl doar teva guste mente ot evidentiens import eaoater fete gua a isrmentara de mink it al ce ata ‘lates prepara esau ornare INSTRUMENTARUL UTILIZAT PENTRU PREPARAREA ‘CAVITATILOR Tone ehnicile de ler flosite in terepa odontal neces instrumente specie Fert faze de ue des, nor, cel instrument poate fr tieat im stat eliniee eferite Marca variate instramentaralsi specific ‘anoperlortrapetize ale une cari simple duc la necesito ca practcanul ‘Valegh cu rguroatte instrumental cel mai port operate pe cae cfecueazt Ia un moment dat, paiculaitiflor tpografie in care se fsioneazd i acestea necesihindubiabilo cunoastere exact a acess, indisilor fect instrument fm parte, a tehnieilor de wtlizre eorecd a Orice manopers efectustk de medicul stomatolog, de la un simply examen clinic pind ladifentele procedsel operator efectuat in difertle fri ale eit Bucale nee obligatri tsa de eoasulsie compusi din Cel putin wel insiumente obigeori oglinda deatarS, sonda si penss Pers realizarea unor prepara i carla simp, operate dil ce ecesith calf fst due denare si pe supe mic cu vizblitate de frais of prsirt even nevoie de instumentar adecvat care si permit 0 ‘ficient mam i maximd sigur}. Acestnstrumentar se impart tn dows tar eateger insrumentar de mink ations manual care ete de eset cunoscut sb denumizes de rssh Black, ‘nstumentar rotativ, sconat prin evergie mecenicl, sumit i astramentrsbrazi scare poate ea Vlea de rotate dei in funtie de ‘opesia pe eae o exci de clas mtr in cae se actioneazi. ‘Un alt grup de inrirumeste este cel uilizat pentru introducer ‘nse ales petra restnuratie si petra pelucrren acest, insrumente ‘etonae fe manta fe rota. ‘Yom incercs in continues red caracterscile, ical, tenia de Ivor, pen fecare din insumentele sparialtowe scestor grupe mai sus ‘Svinte, nd eam fn expuneea aoasrt de oie part de materiale de 1. TRUSA DE CONSULTATIE [Necesar riche! manopereefctuate a nivel eavti bata contne “alin dent *sondele dena; pes dent, Ophinda dena Succeslcricirei manopereefetuate de meds stomatolog in evita boca depinde In prim rine de winbiliaen pe care cesta 0 are angen dm operator, Operatoral ebuie si vad toate detail cml pe care scones aes neu mu ef posi ators ogi dente ‘Optins deta ente fmt din ogi propre isk Oglnds proprv-ist ete detasbi se Resa la miner pin fnsurebare pout Tnocut ot cite on devine Inui Prin selina peta Oalinda pos fi “plan, aces df imagines real dar are deaventsul om ences ltdenunsricint himina: + concand, care miveste imagines, permite o concenrae nti * una Tumini dar are dezavaniajule& defarneacl imagines it funcie de distaste obec. plate dente pnt adi at mum 4g 5 diametal de 2 524mm sr exis pun op de oping forte mich care st ulate fn el interven chiugicale x de exempla in rec apicale care au deobice uml | 2. ‘Mineral oglinzilor poate fia oe! inosidaal sma dtr-un material plas ur, suena sa ponte needs cu mache zi sau poate sven 0 form Special, anatomoforms ce asigut o pri ml bunk a instromeataaui (a1). gine denture sutirstrumestee care au rauipl iia care ast pot 5 erupste n dou mar categort ™ pot asigurrea viii apa clap operator i anne: “penne inaliareunor2oe sea lor stem pe dict tefetuminaa zoel a aseanse mares el nna Is mire imagine (oglindaconcal) pemtnd aslo Vzibitane aj bond asopra dee. - ssgu protest epertorll paces pia peta mentees ue poco corp operat inrapot ca pci dei’ asl cal bolle ‘rofetoeale, Teafne fesse moi atro anumith poi (limbs, bare, mucoess jugalt) pentra a usura eccestl $i aibiltatea apr empuli operator dina stl tien! unoracidete sau incident nedorit, Pow a Indeplint tate acest rls opinda tebe Tolsith covet, fancied scopul uri dar de cimpal operstor pe cae action (ig. 2 3, 45,6.7.8,9) Mig. 1 - Opin dart ‘in pete 52 em ome ak ‘Asi exe cetui de ogini pens snicS folosinS, ideale entra consulta inal, 8 un Semin depres als pacietulu,coafetonate din ‘material plas dur 9cu un dame une de 20mm, Se pein met de 100 de bucks 7.9 cose hl opi te pe pei i ‘secede ag inno opel ape fn pot entra ca mediculstomatolog 5X aidé vedere asupe uturor detalilor Ampului operator este necesard o acomodare a ochilor acesuia = rentineres distanei corecte tn timpul Iuerlui. La medic tines aces Jura este usr de realizat dr, upd 40 de ani mi dintre operon ports ochelari, Bi au nevoie deo mise a immagini acest Iver eet posible sjuforul ma multor metode. Aste, se pot ataga de ochela lentil sau un 'eleop uni sau binocolarsuu se pot flosileatle de mince din sill ce fe aplicl cu-o banéi pe capol paclentulas. Acesten su aspect anor cochelari gi au avantjul ek ofek im acelgi timp gi protecie petra och (ig 10, 1. m0 op enn cafe el bee repli Sista ea lp unc din fgua 1 st desta de incomod gi scomodarea cdc a elma de luera destal de genie, ex Find ana dn primele lupe folste care az. emura iafaveurea nor lpe fixate tte o bans nj eapului medic dar eu un design mal pica si malt msi wor de suanevrat Deora Tot pears o bund viebilate supra cimpati operator se wile ast fibele opie care sut asa de capul pies contanghi tn combunsie cu lumina tadsonald 9 cu 0 uscre perfec &elpll operator. Aceastt meio ‘permite oimbunsisie a viii supa cémpurio ascunselatunecase _ _ 21 In vedere econstqut corona «uel preparit o29-proxin sub form de mese sterile In eatzmentul medicaments al caralelor radicular et, Sondele dntare ‘Sunt insramente asc, tlzas la diferite manipere de explora sa uconet Aveo clae srent anew mn, © sg 1] 1] ? ? Some pe pe ie ) : Soa are el spares comes es Gon aa gt de dep an pe engin cor aie le, pln sn plan dere, concepace stl ict sb permit explora miro “upafeelor dene, chia $a color ma atin eceesibile operatou. » Usa sondelo aide sunt multiple: | permit explora tiruror supafctlor dentar, a suprafeelor | atrazine, fact, eroziune et: ent determinares deri osu entre; ‘at explorarea inde fn suprafath st protunzime » proceso carioaeprecum sa prepuiil; = permit apreieea gradu de sesbitate demas,» pulps dears inseasibizate chie sau ca rare m evel procesull cris > permit apocieres cali adapt marginale » obturator coro, inorutailr, mieroprotezsor es. folessslacotolul diferieloe cap ale ext vite sau de coutrolal inept tvanla camer pulpare, eepearca erfcilor caller radiculae ete; ‘ern depistarespungilorparodonsle cit st apeeieen ainsi inode or po fuze pent models gi inisarea obtrailor do amalea a nivell Gavi de cts a V-a perm o bund adspare a css nant ingival yf pemite ndepirareaexcosuhi, = bp fos In Mopar excesuti de alga It nivel er marginale a nei cai de clas Te Redim in contiouae kag ale sitorwa din parle de sonde dente recum gi citeva din ual eestor (Fig. 13,1, 15,16 ‘Sondele lei sunt formate dit: = pote Mile, acu Miller ropriv2s ‘cde Miller conice stu cu chi se adapea pia Igurbare a porec spot fun! sau seu. Aseass snd Nlexibillcunosct gi sub demure de fond ens Millor are uretoareetntebuit epstare anor perforai le varus camere palpre; “in odotemetre, petra contol adapirit matricl dentare la nivetl pagal gingival a) oe Face pare lit de oglind sondadentar in tus de consutaie. Este un isiument eu douk bre curbate 9 terminate efit. Dypé forma brflor sive dupa nghil pe care acest formeazh eu compu pease, exist msi retinas de pene dentate, cle mai cunoscute tliat find ea coud -cavirunl ntede in interior: Hl visi seat tn interior, pens dable cot cu visu netede; eu vere mae; = peas in unghi- dep + escui be: 2 pens in balonth et. Redim nig. 17 ceva din acest tir de pense dente. AY ig 17 Cea de pes dete Penseledentare sunt prevmte pe fa exterior eelor dou bre eu ‘sau fort perio pred mii bund a aceoa. Desshieren dite cele oul beat varia. de Ia pens In pensh, inte 10 gi 25 mm. Toate gust onfetiost din oe noida ‘Pensa dental ar omutitudine de fnebuinse din cre rene: rare cfertelor materile cum af: ul, Somprese, ese, ule et, ‘maniplrea noe instrument al stile ace, ene, com de hii ssu de gntapere, pene, nee, beni de conus vplicrea gi Todepivtares unor punsamcote medicamentoase gi inoducerea prin explicate aer solu mediamentoase fn camera palpan *Todepiores excess de amalgam dep fa octal eaitos, eu sjutoral uel bleed vate To ig 18 9 19 exempli At rw Usnrapse te aanororpflor ply, ear o citeva din acest wi, "0a doen ed ee ci Bde enced de nan do pe echo i {hn ig. 20 si 21 prezestim floss opin a pense dante pear inroducerea route de va in sopal tole 2. INSTRUMENTE DE MANA TAIETOARE UTILIZATE IN PREPARAREA CAVITATILOR Primeleinstramente de mia wslizat in prepares covior au pirat mult timp fn ur. La inceput, acest istrumecte aveau un mer are 5 fu si rau realiatedint-o combina aferoar de metal, eau gresie si bostoar simu ntréeaun efeciena lor era ces dvi. Sterlizare seestor strumeate era 0 problems difclls, Mul practi! aveas instrument personae create imaginte de en rspor cu macs apie prepare cavitiee Gu timp, ode ex spain primelor sou legate de_prepsaren cavitilr, ok peeeionares soester, « devent tot mai stingens nevoue ‘vitro une istument standardize Tai Black i fevine meri de ef reat gi duit pena prima dat instrumental de mind ulna penis Scopal major dea tia fesutie dre dena, de unde si denumires de nsrueate ietoue Csiscare Latncput, is ret de Black cupindea un num de 102 struments, umd ere eds lero 96 nstramente, $4 sc universal ast mic de 25 insmument, Elta dent instumentele de min fn funy de rat male Sup fet: nga, ets Sip modal e feos: Fuloar manual, istrument itr, cloplitor et. ipa forma pst ative: ingur, sever, ghee ees tip forma pul mono, bangla, consaungi et. up formule plas pe mer, olosnd ws code se 3-4 ni Fiecare instrament are marcat pe maner un numir de ondine sau ldentificare, care corespinde pozitiel instrumectului ip estalogul fabriaomlu, AlSturi de acest mums de identificare, pe mfoer mai par lke 3 sau 4 ifr cae eaactrizear partea‘ietare a instrumental (fg 2) “Toate insrumentele de mth au o lm de dimensiun vrat (angie, Time, grosime), Grosimes instru este lgnoat, Semniicaia cielor sepa