Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

se va proceda astfel: a) producătorii. 5. respectiv a municipiului Bucureşti. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. 7. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. a). cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. respectiv distribuitorului. 1. . 1. __________ Partea introductivă de la alin. 3 din Legea nr. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. 8. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. în conformitate cu anexa nr. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. instituţii socioculturale şi cantine. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. respectiv a municipiului Bucureşti. . respectiv a municipiului Bucureşti. 4 alin. 4. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. dacă acestea se impun. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. paraziţi sau substanţe care. 1. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. 5-8 şi 10. unităţi de asistenţă medicală. 1.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. în cazul apei utilizate în industria alimentară. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. respectiv a municipiului Bucureşti. 1. 1B şi 2 din anexa nr. 6. respectiv distribuitorii de apă potabilă. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. 2 din Legea nr. c) să respecte prevederile art. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 311/2004. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. CAPITOLUL III Monitorizare Art. prin număr sau concentraţie. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. în cazul apei potabile îmbuteliate. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. Art. care nu sunt incluşi în anexa nr. precum: unităţi de învăţământ. (2). . îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. (1) lit. I pct.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 311/2004. Art. 5. . . I pct. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. (1) lit. direct sau indirect. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. care să afecteze sănătatea umană.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. b) autorităţile de sănătate publică judeţene.

dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 1. distribuite şi utilizate. Normele de supraveghere. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. 3. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 8. 4 din Legea nr.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. se aplică prevederile art. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. de control al apei potabile. 4 alin. autoritatea de sănătate publică judeţeană. 5 din Legea nr. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. I pct. (5) Abrogat. pentru industria alimentară. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. în scopul identificării cauzei. îndeosebi a dezinfecţiei. I pct. (2). ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. conform anexei nr. şi al calităţii apei potabile produse. prin sistem public colectiv ori individual. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. 311/2004. 311/2004. precum şi de către producătorii. (3) Producătorii. . distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. vor asigura monitorizarea curentă.Alineatul (6) a fost modificat prin art. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. dispune informarea consumatorilor. 3. 3. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. I pct. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 6 alin. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. . respectiv a municipiului Bucureşti. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. conform cerinţelor minime din anexa nr.Alineatul (51) a fost introdus prin art. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 311/2004. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. . Partea I. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. care efectuează monitorizarea calităţii apei. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. .(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. (3) se aplică. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. 2.

în termen de 60 de zile. de asemenea. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (4). asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. f) durata derogării. 2 din anexa nr. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. pentru care derogarea implică un risc special. (3).000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. respectiv a municipiului Bucureşti. 10. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. îmbuteliere. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 5 alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. respectiv a municipiului Bucureşti. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. d) schema de monitorizare adecvată. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei.000 de persoane. . echipamentelor. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. respectiv a municipiului Bucureşti. I pct. solicită prelungirea derogării. . (4).__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. (8) Prevederile alin. distribuţie. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. 7 din Legea nr. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. c) zona geografică. respectiv a municipiului Bucureşti. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. 9. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. (5) Prevederile alin. cantitatea de apă furnizată zilnic. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. CAPITOLUL V Derogări Art. respectiv a municipiului Bucureşti. împreună cu alte autorităţi implicate. (2) sau cu tabelul nr.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 8 alin. în termen de 48 de ore de la confirmare. b) parametrul în cauză. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. (4) Prevederile alin. 311/2004. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. nu va depăşi 3 ani. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora.

Partea I. 9 alin. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. o dată la 3 ani. respectiv de distribuitor. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. (2). altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. 11. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. colective sau individuale. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. împreună cu producătorii. întocmesc şi publică anual.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. art. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. respectiv a distribuitorului. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . privind calitatea apei potabile. Raportul judeţean. 5 alin. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2). direct sau indirect. respectiv al municipiului Bucureşti. întocmeşte şi publică. conform Normelor de supraveghere. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. furnizată la timp şi actualizată.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. art. clară. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. art. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. 8 şi art. respectiv a municipiului Bucureşti. Informaţia trebuie să fie corectă. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. respectiv distribuitorii de apă potabilă. (6) şi (7). c) situaţia pe o perioadă de un an. (2). care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. . prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. (2). colective sau individuale.000 de persoane. 8 şi art. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. respectiv a municipiului Bucureşti. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. Pentru persoanele fizice sau juridice. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. 5 alin. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. Partea I. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3 alin. respectiv a municipiului Bucureşti. 3 alin. art. 9 alin. (6) şi (7).

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială. până la data de 31 decembrie 2005.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 1. civilă. pe baza acestei evaluări. . Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. Art. 142. o altă perioadă de prelungire. I pct. Partea I. 9 din Legea nr. (4) Producătorii.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. la un interval de 1-3 luni. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. .(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. Art. . vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. 14. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. disciplinară. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. al animalelor şi pentru irigaţii. 12. respectiv fântâni.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. I pct. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. după caz. vor fi controlate. 141. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. (6) Producătorii. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 13. (7) Ministerul Agriculturii. care poate decide. Art. nu se sancţionează conform Legii nr. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. pe sau în vecinătatea sursei de apă. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. (2) şi (4) au fost modificate prin art. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. . (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. care au surse proprii. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. __________ Articolul a fost introdus prin art. __________ . 311/2004. . fără a aduce prejudicii notelor 2. cu modificările şi completările ulterioare. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. până la data aderării României la Uniunea Europeană. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. Partea I. __________ Alineatele (1). (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. Partea I. 8 din Legea nr. exploatate în sistem local. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. de maximum 3 ani. contravenţională sau penală. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. respectiv distribuitorii de apă.Art. 311/2004. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. (2) Prevederile alin. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

2 şi 3. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 311/2004. 9 din Legea nr. __________ Articolul a fost modificat prin art. 10 din Legea nr. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. I pct. 143. 311/2004. 1 __________ Anexa nr. I pct. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. . Parametrii de calitate ai apei potabile 1. 1 B. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E.Anexele nr. ANEXA Nr. 11 din Legea nr.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. Art. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. __________ Articolul a fost introdus prin art. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. Art.Anexele nr. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . Partea I. 17. 2. . 311/2004. I pct. Art. 311/2004. . Art. . 15. I pct. 9 din Legea nr. 16.Articolul a fost introdus prin art. chimici şi indicatori.

8) 0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.1 mg/l Cupru3).10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.

b) şi d). dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. a). în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. slimicide organice.Pesticide7). algicide.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. acaricide. rodendicide. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică.0 mg/l. nematocide. bromoform. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. bromdiclormetan. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. benzo(k)fluorantren. 6 alin. compuşi înrudiţi (ca de ex.030 µg/l.2. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. erbicide. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator.3-cd) piren. 3. 6 alin. (1) lit. fungicide. cu respectarea celor menţionate la pct.9) 0. 2 ) Unde este posibil. concentraţia maximă este 0. fără a compromite dezinfecţia. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l. Pentru apa la care se referă art. indeno(1. Pentru aldrin. printr-o metodă de prelevare adecvată. dibromoclormetan. heptaclor şi heptaclor epoxid. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren. benzo(ghi)perilen. produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. b) şi d). 10 ) Pentru apa la care se referă art. (1) lit. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.+ -------.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. dieldrin. 7 . a).<= 1.

500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala. a).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- .Pentru apa la care se referă art. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (1) lit. b) şi d).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0. 6 alin.

.5 unităţi de pH. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită...10 mSv/an de referinta9)... 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată. 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă.. 8 ) Frecvenţa...... pe baza unor monitorizări efectuate anterior...10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0... 2 pct. 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală.000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8)..0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.. 2 pct.. unitatea de măsură este număr/250 ml.........3..5. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon.. 10 ) Exclusiv tritiu. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă.. 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1.....0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie..Oxidabilitate5) 5..000 m3 pe zi.... se poate renunţa la monitorizarea tritiului....... .... Frecvenţa. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor.. În situaţia în care este demonstrat. 1 .. valoarea pH-ului poate fi mai mică.. valoarea minimă poate fi redusă până la 4.: criptosporidium....9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0... Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale...6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5.... conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr..... ca de ex.... 1.. . potasiu-40........ metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr..1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată..3.5 unitati de pH pH3).... 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an....... 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10. 1. <= 9.. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.. radon şi descendenţii radonului.

1.4.2. 1 1. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. Monitorizarea de control 1. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. 2. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. poate completa lista de la pct. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr.3. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.ANEXA Nr. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. Monitorizarea de audit 2. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. . 1. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. produsă şi distribuită. 1. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.1. frecvenţa. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). Partea I. 2.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. 1. ca de exemplu criptosporidium.

000 m3/zi. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.300 m3/zi.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. 2. 3. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză. 3.000 <= 10. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare. 1. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. pentru o perioadă determinată de către ea. pentru determinarea unui anumit parametru. 5. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti.000|+ 3 pentru fiecare 1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1.4). (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. respectiv a municipiului Bucureşti.1. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. ca parte din | | |m3/zi. 1 . ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.000|3+1 pentru fiecare 10. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr.3. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.5) | | |zona de aprovizionare1). respectiv a municipiului Bucureşti. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. conform Normelor de supraveghere. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.5) | probe/an3).2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. respectiv a municipiului Bucureşti. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an.000 <= 100. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3). distribuită prin sistem public. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit.2.000 | |m3/zi. a stabilit că. 6 alin.

3 __________ Anexa nr. 4. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. atât cât este posibil. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. 11 din Legea nr. 311/2004. 1. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. 6. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. ca|1 pentru fiecare 100 m3. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. I pct. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. cu excepţia situaţiei de la pct. respectiv a municipiului Bucureşti. ANEXA Nr. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore.

Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea. şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0. 2.1.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 .1 g 40 mg 15 g 1.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml. se corectează pH-ul la 7. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2. precizia.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA).

8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. cu o acurateţe şi o precizie de 0.Culoare . 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). 3. pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . cu o acurateţe şi o precizie de 25%. În prezent. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. 2. 1.Miros . la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr.Carbon organic total . dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. folosind permanganat de potasiu.Gust . 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid.2. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele. 1. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).2 unităţi de pH. .Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful