Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

1. . 311/2004.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. .(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. Art. respectiv distribuitorului. 4. instituţii socioculturale şi cantine. respectiv a municipiului Bucureşti. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. (1) lit. 2 din Legea nr. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. Art. direct sau indirect. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. I pct. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. I pct. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. 3 din Legea nr. paraziţi sau substanţe care. respectiv distribuitorii de apă potabilă. 5. 6. se va proceda astfel: a) producătorii. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. în cazul apei utilizate în industria alimentară. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. dacă acestea se impun. 4 alin. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 5. prin număr sau concentraţie. 7. unităţi de asistenţă medicală. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. 5-8 şi 10. CAPITOLUL III Monitorizare Art. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. 1. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. . b) la punctul de curgere a apei din cisternă. respectiv a municipiului Bucureşti. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. în cazul apei potabile îmbuteliate. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. 311/2004. b) autorităţile de sănătate publică judeţene. care nu sunt incluşi în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. . notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. respectiv a municipiului Bucureşti. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. 1. în conformitate cu anexa nr. 1. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. 1. care să afecteze sănătatea umană. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. (2). (1) lit. __________ Partea introductivă de la alin. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. c) să respecte prevederile art. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. precum: unităţi de învăţământ. a). (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. 1B şi 2 din anexa nr. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. 8. respectiv a municipiului Bucureşti. .

care efectuează monitorizarea calităţii apei. se aplică prevederile art. . 3. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. vor asigura monitorizarea curentă. respectiv a municipiului Bucureşti. prin sistem public colectiv ori individual. 6 din Legea nr. îndeosebi a dezinfecţiei. 6 alin. în scopul identificării cauzei.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. respectiv a municipiului Bucureşti. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. conform cerinţelor minime din anexa nr. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. I pct. pentru industria alimentară. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 din Legea nr. 311/2004.Alineatul (51) a fost introdus prin art. 2. de control al apei potabile. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. (5) Abrogat. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. 8. I pct. autoritatea de sănătate publică judeţeană. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. . 1. conform anexei nr. respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. 1. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. 311/2004. 4 din Legea nr. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. distribuite şi utilizate. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. (3) se aplică. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. respectiv a municipiului Bucureşti. (2). (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. dispune informarea consumatorilor. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. I pct. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. 311/2004. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. Normele de supraveghere. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. . (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin.Alineatul (6) a fost modificat prin art.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. (3) Producătorii. 3. respectiv a municipiului Bucureşti. şi al calităţii apei potabile produse. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. . Partea I. respectiv a municipiului Bucureşti. precum şi de către producătorii. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. 4 alin.

respectiv a municipiului Bucureşti. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 9. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (5) Prevederile alin. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. 5 alin. (8) Prevederile alin.000 de persoane. . (2) sau cu tabelul nr. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art. c) zona geografică. 311/2004. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. .(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (3). respectiv a municipiului Bucureşti.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. cantitatea de apă furnizată zilnic.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. în termen de 48 de ore de la confirmare. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. d) schema de monitorizare adecvată. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. f) durata derogării. respectiv a municipiului Bucureşti. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. echipamentelor. respectiv a municipiului Bucureşti. nu va depăşi 3 ani. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. b) parametrul în cauză. (4). luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. pentru care derogarea implică un risc special. 2 din anexa nr. I pct. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. 10. respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. împreună cu alte autorităţi implicate. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. distribuţie. (4). numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. CAPITOLUL V Derogări Art. în termen de 60 de zile. îmbuteliere. de asemenea. 8 alin. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. solicită prelungirea derogării. 7 din Legea nr. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora.

prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. art. conform Normelor de supraveghere. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. respectiv al municipiului Bucureşti. 8 şi art. c) situaţia pe o perioadă de un an. respectiv a distribuitorului. colective sau individuale. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. Partea I. 9 alin. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. Pentru persoanele fizice sau juridice. furnizată la timp şi actualizată. (6) şi (7). CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. 9 alin. direct sau indirect. . 8 şi art. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. 3 alin. respectiv distribuitorii de apă potabilă. o dată la 3 ani. respectiv a municipiului Bucureşti. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. 5 alin. (2). art.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. întocmeşte şi publică. art.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3 alin. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. respectiv de distribuitor. (2). CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. art. respectiv a municipiului Bucureşti. clară. respectiv a municipiului Bucureşti. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. Partea I. 11. întocmesc şi publică anual. colective sau individuale. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. privind calitatea apei potabile. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. (2).000 de persoane. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. (2). informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Raportul judeţean. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (6) şi (7). împreună cu producătorii. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 5 alin. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. Informaţia trebuie să fie corectă.

__________ . puţuri de mică adâncime şi captări de apă. disciplinară. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. Art. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. 1. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. 311/2004. 9 din Legea nr. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. care poate decide. până la data de 31 decembrie 2005. cu modificările şi completările ulterioare. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. exploatate în sistem local. fără a aduce prejudicii notelor 2. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. Partea I. (2) şi (4) au fost modificate prin art. (4) Producătorii. al animalelor şi pentru irigaţii. . pe sau în vecinătatea sursei de apă. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr.Art. contravenţională sau penală. respectiv fântâni. I pct. o altă perioadă de prelungire. 141. în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. care au surse proprii. . va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. Partea I. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. . . 14. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. 12. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. 142.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. de maximum 3 ani. la un interval de 1-3 luni. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. vor fi controlate. după caz. până la data aderării României la Uniunea Europeană. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. nu se sancţionează conform Legii nr. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. civilă. (2) Prevederile alin. (7) Ministerul Agriculturii. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. (6) Producătorii. I pct. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. Art. Art. __________ Alineatele (1). __________ Articolul a fost introdus prin art. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. respectiv distribuitorii de apă. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. Partea I. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. 13. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. 8 din Legea nr. 311/2004.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. pe baza acestei evaluări. . Partea I.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială.

. 311/2004. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 1 __________ Anexa nr. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. 16. 9 din Legea nr. 2 şi 3. 10 din Legea nr. 2. . Partea I. 11 din Legea nr. . Art. 311/2004. Art.Anexele nr.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. 1 B. 9 din Legea nr. 17. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. 143.Anexele nr. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. __________ Articolul a fost introdus prin art. Art.Articolul a fost introdus prin art. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. ANEXA Nr. __________ Articolul a fost modificat prin art. chimici şi indicatori. I pct. Art. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. 311/2004. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . I pct. 15. I pct.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 311/2004. . (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. I pct.

10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.1 mg/l Cupru3).0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.8) 0.0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.

în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.<= 1. indeno(1. benzo(ghi)perilen. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. a). b) şi d).: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. slimicide organice. 2 ) Unde este posibil. a). (1) lit. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă.+ -------. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. algicide. Pentru aldrin. 6 alin. bromoform.030 µg/l. 7 . Pentru apa la care se referă art. compuşi înrudiţi (ca de ex.2. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l.Pesticide7). calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. concentraţia maximă este 0. fără a compromite dezinfecţia. erbicide. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. 10 ) Pentru apa la care se referă art. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 6 alin.9) 0. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. produşii de degradare şi de reacţie. bromdiclormetan. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. benzo(k)fluorantren. heptaclor şi heptaclor epoxid. (1) lit. cu respectarea celor menţionate la pct. rodendicide. nematocide. dieldrin. b) şi d).10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator.0 mg/l. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.3-cd) piren. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. printr-o metodă de prelevare adecvată. 3. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. acaricide. fungicide. dibromoclormetan.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform.

a).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- .Pentru apa la care se referă art. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0. 6 alin. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0.500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala. b) şi d). (1) lit. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM.

10 mSv/an de referinta9).5 unităţi de pH.... <= 9....Oxidabilitate5) 5....0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6.. 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată... pe baza unor monitorizări efectuate anterior. se poate renunţa la monitorizarea tritiului. 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală........... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice.9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr......10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0. 8 ) Frecvenţa. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă....... unitatea de măsură este număr/250 ml.. ca de ex.... În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită. valoarea pH-ului poate fi mai mică.. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale..5. potasiu-40. În situaţia în care este demonstrat.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată... 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an... conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.... valoarea minimă poate fi redusă până la 4..0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie... radon şi descendenţii radonului. 2 pct.000 m3 pe zi...... Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon.. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor....... 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă. 1 .6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5. 10 ) Exclusiv tritiu.. .. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total...3.... iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.... 2 pct.... 1.. 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1. Frecvenţa......3... 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10..5 unitati de pH pH3).. 1..000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8)... ..: criptosporidium.. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr..

1 1. . Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.2.1.4. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. ca de exemplu criptosporidium.1. produsă şi distribuită. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă.3. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 2. Monitorizarea de control 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. Partea I. 1. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. 1. frecvenţa. Monitorizarea de audit 2. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.ANEXA Nr. poate completa lista de la pct. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). 2. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr.

1. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. 3. 3. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100.000|3+1 pentru fiecare 10. a stabilit că. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 1 .2. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. respectiv a municipiului Bucureşti.5) | | |zona de aprovizionare1). pentru determinarea unui anumit parametru. respectiv a municipiului Bucureşti.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.000 m3/zi. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. conform Normelor de supraveghere.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10.300 m3/zi.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1.000|+ 3 pentru fiecare 1. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.000 <= 100. ca parte din | | |m3/zi.000 <= 10.3. 6 alin.1. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză. 5.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. pentru o perioadă determinată de către ea.000 | |m3/zi. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile. distribuită prin sistem public.5) | probe/an3). un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr.4). Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3). 2.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an.

Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. 311/2004.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. 3 __________ Anexa nr. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. cu excepţia situaţiei de la pct. I pct. atât cât este posibil. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . 6. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ANEXA Nr. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. 11 din Legea nr. ca|1 pentru fiecare 100 m3. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. 4.

Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 . Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. precizia. 2.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute.Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.1 g 40 mg 15 g 1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0. se corectează pH-ul la 7.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml.1.

Culoare .2 unităţi de pH. 2.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. cu o acurateţe şi o precizie de 25%. NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat. la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr.Gust . 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. 3.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). În prezent. 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. cu o acurateţe şi o precizie de 0.Carbon organic total . . 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . 1. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele. pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului. 1. folosind permanganat de potasiu. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr.2. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.Miros .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful