Sunteți pe pagina 1din 16

Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002

Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002


.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor
împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi
sanogenă.
Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte
scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau
este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau
comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul
Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că
apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită.
c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri
casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea
consumatorilor.
2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi
dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de
distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea
sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
__________
Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004.

Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:


a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee
administrative referitoare la produsele farmaceutice.
(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:
a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară
satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le
este destinată;
b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi
sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei
activităţi comerciale sau publice.
(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în
vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în
care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate,
populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere,
inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
CAPITOLUL II
Condiţii de calitate

Art. 4. - (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:
a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un
pericol potenţial pentru sănătatea umană;
b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;
c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 10.
(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale
a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru
obţinerea apei potabile.
Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa
nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării
calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.
(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr.
1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile
de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul
acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 311/2004.

Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt
în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:
a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de
distribuţie;
b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;
c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;
d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară.
(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile
stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a
modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv
distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ,
unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine.
(3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:
a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de
remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau
de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de
sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu
privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.
__________
Partea introductivă de la alin. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 311/2004.

CAPITOLUL III
Monitorizare

Art. 7. - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de
sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea
monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile.
(12) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi
controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se
conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică.
(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei
potabile, conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.
(3) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin
îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control
al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare,
îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.
(4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de
supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să
fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr.
3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.
(51) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către
Ministerul Sănătăţii.
(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că
rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate
informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.
(7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei
monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme,
care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru
sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau
microorganism în cauză.
__________
Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. I pct. 4 din Legea nr. 311/2004.
- Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 311/2004.
- Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 311/2004.

CAPITOLUL IV
Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare

Art. 8. - (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este analizată imediat de
către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de
către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei.
(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu
întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar
autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a
măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii
a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.
(3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau
restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor,
dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile
necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi
primesc toate recomandările ce se impun.
(4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu alte instituţii şi
servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama
de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în
utilizarea acesteia.
(5) Abrogat.
(6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1,
autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această
neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare
pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.
(7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv
a municipiului Bucureşti, dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor
parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.
__________
Alineatul (8) a fost abrogat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 311/2004.

CAPITOLUL V
Derogări

Art. 9. - (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba, la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi
aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele
de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai
scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, solicită prelungirea derogării, se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei
şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul
de 3 ani.
(2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă
care, de asemenea, nu va depăşi 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi
Familiei, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.
(3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele:
a) motivele derogării;
b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin
derogare;
c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe
asupra întreprinderilor producătoare de alimente;
d) schema de monitorizare adecvată;
e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare, ce va include un calendar al activităţilor şi o
estimare a costului de evaluare a situaţiei;
f) durata derogării.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate
în conformitate cu art. 8 alin. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. În această
situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte, împreună cu alte autorităţi implicate, numai o valoare maxim
admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei.
(5) Prevederile alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată
pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de
30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.
(6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs
la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile
de gestionare a acestora, în termen de 48 de ore de la confirmare. Autoritatea de sănătate publică judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de
asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile, pentru care derogarea implică un risc special. Aceste obligaţii nu se
vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (4), cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul.
(7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia derogărilor
prevăzute la alin. (4), va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări
referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în
medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin.
(3).
(8) Prevederile alin. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

CAPITOLUL VI
Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor,
substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă

Art. 10. - (1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport
sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului
pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să
diminueze protecţia sănătăţii.
(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora, în termen de 180 de zile de
la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor şi
substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.
(3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle
sau alte recipiente.
(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea
prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

CAPITOLUL VII
Informarea şi raportarea

Art. 11. - (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să asigure
disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele
efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile
competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi
actualizată.
(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Institutul de Sănătate Publică
Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde
cel puţin:
a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de
apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;
b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an;
c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2),
art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).
(3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate
Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare
a calităţii apei potabile.
(4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.
(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile
care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi
monitorizare a calităţii apei potabile.
(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele
privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră
acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot
obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.
(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător,
respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a
producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei
potabile.
(8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii,
respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, Raportul judeţean, respectiv al municipiului
Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:
a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în
medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;
b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2),
art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7);
c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

CAPITOLUL VIII
Contravenţii şi sancţiuni
Art. 12. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate
a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se
sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de
igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, decât în situaţia în care nu au fost respectate
planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la
parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare,
incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de
apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi.
(2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit
a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie
2005.
(3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit
al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la
prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data
aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie.
(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate
prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile
necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de
conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în
termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
__________
Alineatele (1), (2) şi (4) au fost modificate prin art. I pct. 8 din Legea nr. 311/2004.

Art. 14. - (1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă
a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de
prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei,
care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care poate decide, pe baza acestei
evaluări, o altă perioadă de prelungire, de maximum 3 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.
Art. 141. - (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi
captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de
apă şi analize de laborator.
(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat,
va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.
(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va
interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 311/2004.

Art. 142. - Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa
de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea
acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 311/2004.

Art. 143. - Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul
sursei de apă.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 311/2004.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 311/2004.

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 17. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA Nr. 1
__________
Anexa nr. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 11 din Legea nr. 311/2004.

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile


Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.
2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor
1 A, 1 B, 2 şi 3.

Tabel 1 A
Parametrii microbiologici

--------------------------------------------------------------------------
Parametru Valoare admisa
(numar/100ml)
--------------------------------------------------------------------------
Escherichia coli (E. coli) 0
--------------------------------------------------------------------------
Enterococi 0
--------------------------------------------------------------------------

Tabel 1 B
Parametrii microbiologici pentru apa comercializată
în sticle sau alte recipiente

--------------------------------------------------------------------------
Parametru Valoare admisa
--------------------------------------------------------------------------
Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml
--------------------------------------------------------------------------
Enterococi 0/250 ml
--------------------------------------------------------------------------
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
--------------------------------------------------------------------------
Numar de colonii la 220C 100/ml
--------------------------------------------------------------------------
Numar de colonii la 370C 20/ml
--------------------------------------------------------------------------

Tabel 2
Parametrii chimici

--------------------------------------------------------------------------
Parametru Valoare Unitate
CMA de masura
--------------------------------------------------------------------------
Acrilamida1) 0,10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Arsen 10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Benzen 1,0 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Benz(a)piren 0,01 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Bor 1,0 mg/l
--------------------------------------------------------------------------
Bromati2) 10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Cadmiu 5,0 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Clorura de vinil1) 0,50 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Cianuri totale 50 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Cianuri libere 10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Crom total 50 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Cupru3),4) 0,1 mg/l
--------------------------------------------------------------------------
Dicloretan 3,0 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Epiclorhidrina1) 0,10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Fluor 1,2 mg/l
--------------------------------------------------------------------------
Hidrocarburi policiclice aromatice5) 0,10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Mercur 1,0 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Nichel3) 20 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Nitrati6) 50 mg/l
--------------------------------------------------------------------------
Nitriti6) 0,50 mg/l
--------------------------------------------------------------------------
Pesticide7),8) 0,10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Pesticide7),9) 0,50 µg/l
Total
--------------------------------------------------------------------------
Plumb3),10) 10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Seleniu 10 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Stibiu 5,0 µg/l
--------------------------------------------------------------------------
Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l
(suma concentratiilor compusilor
specificati)
--------------------------------------------------------------------------
Trihalometani11) 100 µg/l
Total
(suma concentratiilor compusilor
specificati)
--------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
1
) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind
concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.
2
) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei.
Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în
maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare
de 25 µg/l.
3
) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare
adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator.
Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte
asupra sănătăţii.
4
) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu
respectarea celor menţionate la pct. 3.
5
) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.
6
) Se va aplica următoarea formulă:

[nitrat] [nitrit]
-------- + -------- <= 1,
50 3

în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.


7
) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide,
slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de ex.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de
degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.
8
) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid,
concentraţia maximă este 0,030 µg/l.
9
) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii
de monitorizare.
10
) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în
maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l.
11
) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.
Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în
maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l
pentru concentraţia totală a THM.

Tabel 3
Parametrii indicatori

--------------------------------------------------------------------------------
Parametru Valoare Unitate
CMA de masura
--------------------------------------------------------------------------------
Aluminiu 200 µg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Amoniu 0,50 mg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Bacterii coliforme1) 0 numar/100 ml
--------------------------------------------------------------------------------
Carbon organic total Nici o modificare
(COT)2) anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Cloruri3) 250 mg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Clostridium perfringens 0 numar/100 ml
(specia, inclusiv sporii)4)
--------------------------------------------------------------------------------
Clor rezidual liber 0,50 mg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Conductivitate3) 2.500 µS cm-1 la 200C
--------------------------------------------------------------------------------
Culoare Acceptabila
consumatorilor si
nici o modificare
anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Duritate totala, minim 5 grade germane
--------------------------------------------------------------------------------
Fier 200 µg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Gust Acceptabil
consumatorilor si
nici o modificare
anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Mangan 50 µg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Miros Acceptabil
consumatorilor si
nici o modificare
anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Numar de colonii Nici o modificare
la 220C anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Numar de colonii Nici o modificare
la 370C anormala
--------------------------------------------------------------------------------
Oxidabilitate5) 5,0 mg O2/l
--------------------------------------------------------------------------------
pH3),6) >= 6,5; <= 9,5 unitati de pH
--------------------------------------------------------------------------------
Sodiu 200 mg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Sulfat3) 250 mg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Sulfuri si hidrogen 100 µg/l
sulfurat
--------------------------------------------------------------------------------
Turbiditate7) <= 5 UNT
--------------------------------------------------------------------------------
Zinc 5.000 µg/l
--------------------------------------------------------------------------------
Tritiu8),9) 100 Bq/l
--------------------------------------------------------------------------------
Doza efectiva totala 0,10 mSv/an
de referinta9),10)
--------------------------------------------------------------------------------
Activitatea alfa 0,1 Bq/l
globala11)
--------------------------------------------------------------------------------
Activitatea beta 1 Bq/l
globala11)
--------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
1
) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.
2
) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000
m3 pe zi.
3
) Apa nu trebuie să fie agresivă.
4
) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în
care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.
5
) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.
6
) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa
îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai
mică.
7
) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de
turbiditate) înainte de dezinfecţie.
8
) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
9
) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă
potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu
există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor
monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare
valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.
10
) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru
monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.
11
) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii
alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii
specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

...................................................................................
.........
ANEXA Nr. 2

MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT

1. Monitorizarea de control
1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi
microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe
tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de
vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.
1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:
Aluminiu1)
Amoniu
Bacterii coliforme
Culoare
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
Conductivitate
Clorul rezidual liber2)
Clostridium perfringens3)
Escherichia coli
Fier1), 4)
Gust
Miros
Nitriţi5)
Oxidabilitate6)
Pseudomonas aeruginosa7)
Sulfuri şi hidrogen sulfurat8)
Turbiditate
Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C)

NOTĂ:
1
) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.
2
) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.
3
) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în
care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.
4
) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.
5
) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.
6
) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.
7
) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.
8
) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

1.3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile
de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvenţa, metodele şi localizările cele
mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în considerare prevederile importante
existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de
monitorizare.
1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate completa lista de la pct.
1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.
2. Monitorizarea de audit
2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi
parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.
2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, în care
autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a stabilit că, pentru o perioadă
determinată de către ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar
putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.
2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei
potabile.
3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau
folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.
3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa
potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de
aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se
poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în
cauză.

Tabel 1A*)

+--------------------------+------------------------+--------------------------+
|Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit |
| sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3),5) |
|zona de aprovizionare1),2)| probe/an3),4),5) | |
| m3 | | |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+
6 6
|<= 100 | ) | ) |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+
|> 100 <= 1.000| 4 | 1 |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+
|> 1.000 <= 10.000| |1 + 1 pentru fiecare |
| | 4 |3.300 m3/zi, ca parte din |
| | |volumul total |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+
|> 10.000 <= 100.000|+ 3 pentru fiecare 1.000|3+1 pentru fiecare 10.000 |
| |m3/zi, ca parte din |m3/zi, ca parte din |
| |volumul total |volumul total |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+
|> 100.000 | | 10+1 pentru fiecare |
| | | 25.000 m3/zi, ca parte |
| | | din volumul total |
+--------------------------+------------------------+--------------------------+

___________
*) Tabelul 1A este reprodus în facsimil.

NOTĂ:
1
) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una
sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.
2
) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe
de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă
produs sau distribuit, luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.
3
) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe
va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
4
) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă:
a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante
şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei.
Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din
numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.
5
) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu.
6
) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti.

4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.
Tabel 1B*)

+-----------------------+-------------------------+----------------------------+
| Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit |
| imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de |
| (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an |
| medie anuala) | prelevat pe an | |
| mc | | |
+-----------------------+-------------------------+----------------------------+
| <= 10 | 1 | 1 |
+-----------------------+-------------------------+----------------------------+
| > 10 <= 60| 12 | 1 |
+-----------------------+-------------------------+----------------------------+
| |1 pentru fiecare 5 m3, ca|1 pentru fiecare 100 m3, ca |
| > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total |
+-----------------------+-------------------------+----------------------------+

___________
*) Tabelul 1B este reprodus în facsimil.

ANEXA Nr. 3
__________
Anexa nr. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 11 din Legea nr. 311/2004.

SPECIFICAŢII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat
controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul
Sănătăţii pentru acest domeniu.
1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:
Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)
Enterococi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)
Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222)
Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222)
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)
Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru
21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de
hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.
NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este:

Mediu de baza
Triptoza 30 g
Extract de drojdie 20 g
Sucroza 5 g
Hidroclorit de L-cisteina 1 g
MgSO4 • 7H2O 0,1 g
Rosu de bromcresol 40 mg
Agar 15 g
Apa 1.000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15
minute. Se răceşte şi se adaugă:

D-cicloserina 400 mg
Polimixina-B sulfat 25 mg
Indosil-beta-D-glucozid 60 mg
0,5% solutie sterilizata si
filtrata de difosfat de fenoftaleina 20 ml
4,5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:


2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea
parametrului (CMA).Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea,
precizia, şi limita de detecţie:

--------------------------------------------------------------------------------
Acuratetea Precizia Limita de detectie
Parametru % % %
din CMA1) din CMA2) din CMA3)
--------------------------------------------------------------------------------
Acrilamida^a)
Aluminiu 10 10 10
Amoniu 10 10 10
Arsen 10 10 10
Benzen 25 25 25
Benz(a)piren 25 25 25
Bor 10 10 10
Bromati 10 10 10
Cadmiu 10 10 10
Cloruri 10 10 10
Clorura de vinil^a)
Conductivitate 10 10 10
Crom 10 10 10
Cianuri totale 10 10 10
Cianuri libere 10 10 10
Cupru4) 10 10 10
1,2-dicloreten 25 25 10
Epiclorhidrina^a)
Fluor 10 10 10
Hidrocarburi policiclice
aromatice5) 25 25 25
Mangan 10 10 10
Mercur 10 10 10
Nichel 10 10 10
Nitrati 10 10 10
Nitriti 10 10 10
Oxidabilitate6) 25 25 25
Pesticide7) 25 25 25
Plumb 10 10 10
Seleniu 10 10 10
Sodiu 10 10 10
Stibiu 25 25 25
Sulfat 10 10 10
Tetracloretan8) 25 25 10
Tricloretena8) 25 25 10
Trihalometani5) - Total 25 25 10

a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.


NOTĂ:
1
) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare
de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).
2
) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o
valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).
3
) Limita de detecţie este considerată a fi:
a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă
simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau
b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.
4
) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.
5
) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea
parametrilor din anexa nr. 1.
6
) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.
7
) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În
prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv
de realizat.
8
) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea
parametrilor din anexa nr. 1.
2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu
CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.
3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:
- Carbon organic total
- Culoare
- Gust
- Miros
- Turbiditate*)
__________
*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin
concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%.