Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

respectiv distribuitorului. CAPITOLUL III Monitorizare Art. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. direct sau indirect. dacă acestea se impun. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. . a). pentru prevenirea îmbolnăvirilor. 1B şi 2 din anexa nr. (2). (1) lit. în cazul apei potabile îmbuteliate. 5-8 şi 10. instituţii socioculturale şi cantine. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. Art. 2 din Legea nr. 1. 7. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. . în cazul apei potabile furnizate în acest mod. 1. 6. 311/2004. se va proceda astfel: a) producătorii. 5. I pct. care nu sunt incluşi în anexa nr. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. respectiv distribuitorii de apă potabilă. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. 8. respectiv a municipiului Bucureşti. Art. . b) autorităţile de sănătate publică judeţene. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. . 4. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. __________ Partea introductivă de la alin. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. . c) să respecte prevederile art. prin număr sau concentraţie. care să afecteze sănătatea umană. unităţi de asistenţă medicală. paraziţi sau substanţe care. în conformitate cu anexa nr. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. 1. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. în cazul apei utilizate în industria alimentară. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. 1. (1) lit. respectiv a municipiului Bucureşti. 4 alin. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. 1.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. 311/2004. 5. 3 din Legea nr. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. precum: unităţi de învăţământ.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată.

3. autoritatea de sănătate publică judeţeană. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. 311/2004. 3. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 8. . poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. (2). conform anexei nr. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 4 din Legea nr. 3. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. Partea I. precum şi de către producătorii. (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. dispune informarea consumatorilor. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. (3) se aplică. I pct. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. care efectuează monitorizarea calităţii apei. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. respectiv a municipiului Bucureşti. în scopul identificării cauzei. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. pentru industria alimentară. conform cerinţelor minime din anexa nr. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. respectiv a municipiului Bucureşti. 6 alin. 311/2004. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. 5 din Legea nr. distribuite şi utilizate. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. (3) Producătorii. 311/2004. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. 4 alin. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. de control al apei potabile. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. îndeosebi a dezinfecţiei. se aplică prevederile art. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. prin sistem public colectiv ori individual. . 1. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. . (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.Alineatul (6) a fost modificat prin art. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. . (51) Lista laboratoarelor înregistrate. respectiv a municipiului Bucureşti. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. I pct. 6 din Legea nr. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. Normele de supraveghere.Alineatul (51) a fost introdus prin art. vor asigura monitorizarea curentă. 2. (5) Abrogat. şi al calităţii apei potabile produse. 1.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. I pct.

se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. 311/2004. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. d) schema de monitorizare adecvată. (4) Prevederile alin. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. 10. (4).(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. (3). în termen de 60 de zile. echipamentelor. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. împreună cu alte autorităţi implicate. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art. îmbuteliere. (2) sau cu tabelul nr. nu va depăşi 3 ani. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. . 9. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. (8) Prevederile alin. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. distribuţie. respectiv a municipiului Bucureşti. . pentru care derogarea implică un risc special. c) zona geografică.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. I pct. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei.000 de persoane. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . b) parametrul în cauză. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. 7 din Legea nr. respectiv a municipiului Bucureşti. 2 din anexa nr. 5 alin. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. de asemenea. CAPITOLUL V Derogări Art. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. cantitatea de apă furnizată zilnic. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. (5) Prevederile alin. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. (4). (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. în termen de 48 de ore de la confirmare. solicită prelungirea derogării. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. 8 alin. f) durata derogării.

se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. 3 alin. respectiv de distribuitor. o dată la 3 ani. (6) şi (7). colective sau individuale. întocmeşte şi publică. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. respectiv distribuitorii de apă potabilă. respectiv a distribuitorului. 8 şi art. (6) şi (7).000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. colective sau individuale. respectiv a municipiului Bucureşti. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. direct sau indirect. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. Partea I. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. 3 alin. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.000 de persoane. (2). art. Raportul judeţean. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. 9 alin. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. respectiv a municipiului Bucureşti. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. (2). furnizată la timp şi actualizată. Partea I. art. (2). să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. c) situaţia pe o perioadă de un an. Informaţia trebuie să fie corectă. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. conform Normelor de supraveghere.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . clară. privind calitatea apei potabile. 5 alin. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. art. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. . respectiv al municipiului Bucureşti. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. respectiv a municipiului Bucureşti. 8 şi art. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. art. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 9 alin. 5 alin. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 11. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. (2). împreună cu producătorii. Pentru persoanele fizice sau juridice. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. întocmesc şi publică anual.

vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. pe baza acestei evaluări. pe sau în vecinătatea sursei de apă. Partea I. care poate decide. 12. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. (2) Prevederile alin.Art. exploatate în sistem local. . care au surse proprii. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. __________ Alineatele (1). puţuri de mică adâncime şi captări de apă. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. la un interval de 1-3 luni. respectiv fântâni.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. . 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. . 142. (2) şi (4) au fost modificate prin art. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. vor fi controlate. o altă perioadă de prelungire. Art. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. Partea I. 311/2004. disciplinară. Partea I. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. contravenţională sau penală. I pct. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. civilă. 14. (6) Producătorii. (7) Ministerul Agriculturii. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. 8 din Legea nr. 1. (4) Producătorii. 141. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. cu modificările şi completările ulterioare. 9 din Legea nr. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. Art. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. după caz. . . Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. nu se sancţionează conform Legii nr. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. __________ Articolul a fost introdus prin art. 311/2004. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. I pct. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. Partea I. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. __________ . până la data aderării României la Uniunea Europeană. de maximum 3 ani. respectiv distribuitorii de apă. 13. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. până la data de 31 decembrie 2005. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială. fără a aduce prejudicii notelor 2. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Art.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. al animalelor şi pentru irigaţii.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 15. 9 din Legea nr. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. Art. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . 10 din Legea nr. 311/2004.Anexele nr. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. chimici şi indicatori. I pct. 1 __________ Anexa nr. 1 B. 311/2004. 311/2004. 143. I pct. . Art. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. 311/2004. ANEXA Nr.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. __________ Articolul a fost introdus prin art. 2. I pct.Articolul a fost introdus prin art. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. .Anexele nr. 17. 2 şi 3. . . Art. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. 11 din Legea nr. __________ Articolul a fost modificat prin art. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. 16. Art. 9 din Legea nr. Partea I. I pct.

2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.1 mg/l Cupru3).0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.8) 0.

printr-o metodă de prelevare adecvată. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator.2.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. fungicide. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l. b) şi d). concentraţia maximă este 0. acaricide. nematocide. 10 ) Pentru apa la care se referă art. algicide. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. benzo(ghi)perilen. rodendicide. 6 alin. indeno(1. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren.Pesticide7).0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. cu respectarea celor menţionate la pct. erbicide. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. a).3-cd) piren. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. 6 alin. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. produşii de degradare şi de reacţie. bromoform.0 mg/l. slimicide organice. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. 7 . Pentru aldrin. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. 2 ) Unde este posibil. b) şi d). respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. benzo(k)fluorantren. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. dieldrin. a). Pentru apa la care se referă art. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. dibromoclormetan. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------.+ -------. compuşi înrudiţi (ca de ex. heptaclor şi heptaclor epoxid. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. fără a compromite dezinfecţia. 3. (1) lit.<= 1. bromdiclormetan.9) 0.030 µg/l. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. (1) lit.

minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- . în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0.Pentru apa la care se referă art.500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala. b) şi d). 6 alin. (1) lit. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. a).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

.6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5.....000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8). metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an.. valoarea pH-ului poate fi mai mică. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită. potasiu-40...... 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală.. valoarea minimă poate fi redusă până la 4..... 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10..0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.... ca de ex.5.... 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1..10 mSv/an de referinta9). 10 ) Exclusiv tritiu..... 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă.. În situaţia în care este demonstrat. Frecvenţa. radon şi descendenţii radonului.5 unitati de pH pH3). metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr... Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale.. 2 pct. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă...000 m3 pe zi..: criptosporidium. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor....3.5 unităţi de pH. se poate renunţa la monitorizarea tritiului. 1 . Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon..... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice. 1. pe baza unor monitorizări efectuate anterior...9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0..0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6. ....... iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene....Oxidabilitate5) 5. unitatea de măsură este număr/250 ml..... 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată..... <= 9...... 8 ) Frecvenţa...10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0..3. 2 pct.... ..... 1...1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată........... conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile..

ca de exemplu criptosporidium. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. 1. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. 1. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. respectiv a municipiului Bucureşti. Monitorizarea de control 1. 2.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.1. Monitorizarea de audit 2. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. Partea I. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.1. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. 2.ANEXA Nr. produsă şi distribuită. 1. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.3. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. 1 1. poate completa lista de la pct. . Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile.2. frecvenţa. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. pentru o perioadă determinată de către ea. conform Normelor de supraveghere. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.5) | | |zona de aprovizionare1).000 | |m3/zi. 3.3. 1 . în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. 5. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.5) | probe/an3).000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. a stabilit că.4). distribuită prin sistem public. respectiv a municipiului Bucureşti.000|+ 3 pentru fiecare 1. 6 alin. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3.300 m3/zi. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100.000 <= 100. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3). pentru determinarea unui anumit parametru. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.2.000 m3/zi.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. 1. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare.000 <= 10.000|3+1 pentru fiecare 10. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. ca parte din | | |m3/zi.2. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 2.

I pct. 311/2004. atât cât este posibil. 3 __________ Anexa nr. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. 6. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. 11 din Legea nr. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. 4. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. cu excepţia situaţiei de la pct. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. respectiv a municipiului Bucureşti. 1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. ANEXA Nr. ca|1 pentru fiecare 100 m3. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil.

Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.1 g 40 mg 15 g 1. se corectează pH-ul la 7.1.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. 2.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 . şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml. precizia.

6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. În prezent. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: .Miros . 1. 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului.Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) .Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). 3. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. cu o acurateţe şi o precizie de 0.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. . 1. cu o acurateţe şi o precizie de 25%. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).2. dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.Gust .Carbon organic total . 2.Culoare . folosind permanganat de potasiu. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.2 unităţi de pH. la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful