Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. 6. Art. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. 1. I pct. 1.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. respectiv distribuitorii de apă potabilă. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. (1) lit. 1. b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. 5-8 şi 10. Art. paraziţi sau substanţe care. 4. respectiv a municipiului Bucureşti. CAPITOLUL III Monitorizare Art. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. unităţi de asistenţă medicală. 3 din Legea nr. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. . instituţii socioculturale şi cantine. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. 5. 1. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. I pct.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. a).(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. 5. precum: unităţi de învăţământ. 311/2004. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. 2 din Legea nr. . în cazul apei utilizate în industria alimentară. respectiv a municipiului Bucureşti. în cazul apei potabile îmbuteliate. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. 8. . 1. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. direct sau indirect. respectiv a municipiului Bucureşti. c) să respecte prevederile art. dacă acestea se impun.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. . (2). în cazul apei potabile furnizate în acest mod. în conformitate cu anexa nr. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. respectiv distribuitorului. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. care nu sunt incluşi în anexa nr.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. prin număr sau concentraţie. . respectiv a municipiului Bucureşti. 4 alin. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. 311/2004. __________ Partea introductivă de la alin. (1) lit. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. care să afecteze sănătatea umană. 7. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 1B şi 2 din anexa nr. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. b) autorităţile de sănătate publică judeţene. se va proceda astfel: a) producătorii.

4 din Legea nr. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. (2). 4 alin. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. respectiv a municipiului Bucureşti. (5) Abrogat. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. 311/2004. 311/2004. în scopul identificării cauzei. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. îndeosebi a dezinfecţiei. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. 2. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. 6 alin. respectiv a municipiului Bucureşti. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. . se face publică de către Ministerul Sănătăţii. distribuite şi utilizate. 3. respectiv a municipiului Bucureşti. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. . care efectuează monitorizarea calităţii apei. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. Partea I. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. autoritatea de sănătate publică judeţeană. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. 311/2004. (3) Producătorii. dispune informarea consumatorilor. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. . (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. 3. (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. (3) se aplică. 8. pentru industria alimentară. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. 5 din Legea nr. 6 din Legea nr. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. prin sistem public colectiv ori individual. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. conform cerinţelor minime din anexa nr. vor asigura monitorizarea curentă. se aplică prevederile art.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. precum şi de către producătorii. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană.Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. I pct. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti. 3. de control al apei potabile. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. Normele de supraveghere. şi al calităţii apei potabile produse. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. conform anexei nr.Alineatul (6) a fost modificat prin art. respectiv a municipiului Bucureşti. . 1. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. I pct.

mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. 9. nu va depăşi 3 ani. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . cantitatea de apă furnizată zilnic. în termen de 48 de ore de la confirmare. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. 5 alin.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. respectiv a municipiului Bucureşti. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. (3). solicită prelungirea derogării. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin.000 de persoane. (2) sau cu tabelul nr. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. de asemenea. respectiv a municipiului Bucureşti. I pct. 311/2004. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. distribuţie. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. respectiv a municipiului Bucureşti. împreună cu alte autorităţi implicate. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. 10. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. (4). CAPITOLUL V Derogări Art. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. c) zona geografică. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 8 alin. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. în termen de 60 de zile. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. b) parametrul în cauză. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. (5) Prevederile alin. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani. (4). 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. . 2 din anexa nr. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. f) durata derogării. (8) Prevederile alin. 7 din Legea nr. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. îmbuteliere. pentru care derogarea implică un risc special. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. echipamentelor.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. d) schema de monitorizare adecvată. (4) Prevederile alin. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. . respectiv a municipiului Bucureşti. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art.

(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. Informaţia trebuie să fie corectă. respectiv a municipiului Bucureşti. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. art. Raportul judeţean. întocmesc şi publică anual. Pentru persoanele fizice sau juridice. 8 şi art. 5 alin. conform Normelor de supraveghere. (2). CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . privind calitatea apei potabile. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. respectiv a municipiului Bucureşti. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. furnizată la timp şi actualizată. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. o dată la 3 ani. art. împreună cu producătorii. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (2). respectiv a distribuitorului. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. clară. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. 3 alin. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. 5 alin. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. 11. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.000 de persoane. Partea I. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. c) situaţia pe o perioadă de un an. art. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. colective sau individuale. colective sau individuale. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. întocmeşte şi publică. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. Partea I. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. (2). 3 alin. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. 9 alin. (6) şi (7). (2). la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. . respectiv distribuitorii de apă potabilă. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. respectiv al municipiului Bucureşti.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. direct sau indirect. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. (6) şi (7). respectiv de distribuitor. 9 alin. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. art. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. 8 şi art. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile.

care au surse proprii. respectiv distribuitorii de apă. 12. . (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. pe baza acestei evaluări. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. Art. Art. civilă. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. Partea I. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. (7) Ministerul Agriculturii. 141. (4) Producătorii. I pct. 311/2004. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. 142. 1. până la data aderării României la Uniunea Europeană. 14. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. fără a aduce prejudicii notelor 2. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. . Partea I. __________ . La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. nu se sancţionează conform Legii nr. __________ Alineatele (1).(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. care poate decide. (6) Producătorii. pe sau în vecinătatea sursei de apă.Art. (2) şi (4) au fost modificate prin art. Partea I. contravenţională sau penală. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. 8 din Legea nr. __________ Articolul a fost introdus prin art. vor fi controlate. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. 9 din Legea nr. . respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. . calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. exploatate în sistem local. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. al animalelor şi pentru irigaţii. . o altă perioadă de prelungire. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. I pct. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. disciplinară.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. respectiv fântâni. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. (2) Prevederile alin.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. de maximum 3 ani. 311/2004. Art. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. la un interval de 1-3 luni. 13. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. după caz. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. până la data de 31 decembrie 2005. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Partea I.

10 din Legea nr. 9 din Legea nr. . 17. 311/2004. 1 B. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. 16. 11 din Legea nr. Art. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 2. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. __________ Articolul a fost introdus prin art. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. ANEXA Nr. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. . Art. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct.Anexele nr. 2 şi 3. Art. .Articolul a fost introdus prin art. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml .(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 9 din Legea nr. 311/2004. 311/2004.Anexele nr. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. . I pct. Partea I. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. chimici şi indicatori.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. Art. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 143. 15. 311/2004. 1 __________ Anexa nr. I pct.

-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.8) 0.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.1 mg/l Cupru3).4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).

7 . dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. Pentru apa la care se referă art. compuşi înrudiţi (ca de ex. rodendicide.3-cd) piren. (1) lit. concentraţia maximă este 0. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l.030 µg/l. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. erbicide. heptaclor şi heptaclor epoxid. benzo(k)fluorantren. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual.+ -------.9) 0. 2 ) Unde este posibil.Pesticide7). 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. nematocide. printr-o metodă de prelevare adecvată. acaricide. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. a). 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. dieldrin. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. 3.0 mg/l.2. produşii de degradare şi de reacţie. 6 alin. (1) lit. a). astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. benzo(ghi)perilen. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. fungicide. dibromoclormetan. b) şi d). b) şi d). cu respectarea celor menţionate la pct. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. 6 alin. slimicide organice.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. bromoform. fără a compromite dezinfecţia. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------.<= 1. bromdiclormetan. 10 ) Pentru apa la care se referă art. algicide. Pentru aldrin.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. indeno(1.

în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. 6 alin. b) şi d).50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. a).500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- .Pentru apa la care se referă art. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0. (1) lit. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

... unitatea de măsură este număr/250 ml. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice. 8 ) Frecvenţa... ...... 10 ) Exclusiv tritiu....... Frecvenţa...9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0....5 unităţi de pH.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată......... radon şi descendenţii radonului... În situaţia în care este demonstrat.... 1 .10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0.... iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. <= 9.5 unitati de pH pH3). 2 pct. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită. 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an.. valoarea minimă poate fi redusă până la 4. conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale....Oxidabilitate5) 5. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon... potasiu-40........ se poate renunţa la monitorizarea tritiului.6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5. 1. 2 pct...... 1. este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor. 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1... 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată... ca de ex. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr.0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie... 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr......5....000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8)..10 mSv/an de referinta9)... 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă..: criptosporidium.... pe baza unor monitorizări efectuate anterior. 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.. 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă.3...0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6...... valoarea pH-ului poate fi mai mică..000 m3 pe zi. ...3.

metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr.4. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. frecvenţa.3. Partea I.ANEXA Nr. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. 2. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 1. Monitorizarea de control 1. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. 1. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). 2. 1 1. respectiv a municipiului Bucureşti. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. ca de exemplu criptosporidium. . 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene.2. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. 1.1. produsă şi distribuită. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. Monitorizarea de audit 2.1. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. poate completa lista de la pct. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1.

Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. 1.5) | | |zona de aprovizionare1). Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art.3.1.000|3+1 pentru fiecare 10. 2. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. distribuită prin sistem public. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil.000 m3/zi. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10. 5. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză. 6 alin. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă. respectiv a municipiului Bucureşti. a stabilit că.5) | probe/an3). 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.000 <= 10. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. 1 . ca parte din | | |m3/zi. conform Normelor de supraveghere. 3. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit.300 m3/zi.2. pentru o perioadă determinată de către ea. respectiv a municipiului Bucureşti. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi.000 | |m3/zi. 3. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3).2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1.000 <= 100. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. pentru determinarea unui anumit parametru.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3.4). respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.2.000|+ 3 pentru fiecare 1.

SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. ca|1 pentru fiecare 100 m3. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. 6. 11 din Legea nr. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. I pct. 1. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. 3 __________ Anexa nr. cu excepţia situaţiei de la pct.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ANEXA Nr. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. atât cât este posibil. 4. 311/2004. respectiv a municipiului Bucureşti.

1 g 40 mg 15 g 1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA).Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. 2.5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0. precizia. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2. şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 . se corectează pH-ul la 7.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.1.

la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr.Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . folosind permanganat de potasiu.2 unităţi de pH. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări.Carbon organic total . NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). 2.Gust . 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe. cu o acurateţe şi o precizie de 25%. 1. . pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului.2. În prezent. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).Culoare . Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele.Miros . 3.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. cu o acurateţe şi o precizie de 0. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. 1. dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful