Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

5-8 şi 10. în conformitate cu anexa nr. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme. 5. în cazul apei utilizate în industria alimentară. valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene. în cazul apei potabile îmbuteliate. paraziţi sau substanţe care. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. I pct. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. care nu sunt incluşi în anexa nr. __________ Partea introductivă de la alin. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. prin număr sau concentraţie.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. 311/2004.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. . (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. a). . b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. . b) la punctul de curgere a apei din cisternă. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. 1. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. 1. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. care să afecteze sănătatea umană. 1. respectiv distribuitorului. unităţi de asistenţă medicală. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. respectiv a municipiului Bucureşti. se va proceda astfel: a) producătorii. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. . (2). la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. 5. (1) lit. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. instituţii socioculturale şi cantine. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. 1. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. Art. direct sau indirect. din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. 4 alin. 1. 4. dacă acestea se impun. Art. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. 3 din Legea nr. respectiv a municipiului Bucureşti. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. respectiv distribuitorii de apă potabilă. respectiv a municipiului Bucureşti. b) autorităţile de sănătate publică judeţene. 1B şi 2 din anexa nr. c) să respecte prevederile art. 2 din Legea nr. precum: unităţi de învăţământ. . 311/2004. 7. 6. I pct. (1) lit. respectiv a municipiului Bucureşti. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. 8. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. CAPITOLUL III Monitorizare Art.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. respectiv a municipiului Bucureşti. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie.

inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.Alineatul (6) a fost modificat prin art. (3) Producătorii. precum şi de către producătorii. (3) se aplică. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. respectiv a municipiului Bucureşti. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. respectiv a municipiului Bucureşti. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. conform cerinţelor minime din anexa nr. Normele de supraveghere. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. . care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. conform anexei nr. 3. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. şi al calităţii apei potabile produse. . analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. distribuite şi utilizate. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. I pct. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Partea I. 5 din Legea nr. vor asigura monitorizarea curentă. în scopul identificării cauzei. . Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. 1. 4 alin. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. I pct. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. (2). (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. 4 din Legea nr. 6 alin. 311/2004. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. I pct. se aplică prevederile art.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti. 2. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. de control al apei potabile. (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 3. respectiv a municipiului Bucureşti. 3. 311/2004. distribuitorii şi utilizatorii implicaţi.Alineatul (51) a fost introdus prin art. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 8. (5) Abrogat. respectiv a municipiului Bucureşti. 311/2004. . 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. dispune informarea consumatorilor. 6 din Legea nr. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. prin sistem public colectiv ori individual. îndeosebi a dezinfecţiei. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. autoritatea de sănătate publică judeţeană. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. pentru industria alimentară. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. respectiv a municipiului Bucureşti. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă. care efectuează monitorizarea calităţii apei. 1. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile.

1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. cantitatea de apă furnizată zilnic. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. f) durata derogării.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. îmbuteliere. echipamentelor. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (2) sau cu tabelul nr. b) parametrul în cauză. (4). (8) Prevederile alin. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. solicită prelungirea derogării. d) schema de monitorizare adecvată. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. (5) Prevederile alin. (3). va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. 9. (4) Prevederile alin. . respectiv a municipiului Bucureşti. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . respectiv a municipiului Bucureşti. c) zona geografică. în termen de 60 de zile.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. distribuţie. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. pentru care derogarea implică un risc special. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani.000 de persoane. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. (4). substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art. respectiv a municipiului Bucureşti. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte. I pct. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. împreună cu alte autorităţi implicate. respectiv a municipiului Bucureşti. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani. 7 din Legea nr. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. respectiv a municipiului Bucureşti. 5 alin. nu va depăşi 3 ani. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. 2 din anexa nr. 8 alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. . derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 10. în termen de 48 de ore de la confirmare. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. 311/2004. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. de asemenea. CAPITOLUL V Derogări Art.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. întocmesc şi publică anual. 9 alin. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. Pentru persoanele fizice sau juridice. respectiv a distribuitorului. întocmeşte şi publică. Partea I. furnizată la timp şi actualizată. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. . clară. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. (6) şi (7). respectiv a municipiului Bucureşti. conform Normelor de supraveghere. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 11. 3 alin. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. Partea I. o dată la 3 ani.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. colective sau individuale. respectiv a municipiului Bucureşti. (2). art. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . 5 alin. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. privind calitatea apei potabile. Raportul judeţean. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. (6) şi (7). Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.000 de persoane. art. 3 alin. împreună cu producătorii. 8 şi art. direct sau indirect. art. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. art. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. Informaţia trebuie să fie corectă. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. respectiv distribuitorii de apă potabilă. (2). avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. respectiv de distribuitor. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. c) situaţia pe o perioadă de un an. respectiv al municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă.(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. 9 alin. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. colective sau individuale. 8 şi art. (2). compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. 5 alin. b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. (2). să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an.

cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile alin. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. (7) Ministerul Agriculturii. 311/2004. . Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. 9 din Legea nr. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. nu se sancţionează conform Legii nr. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. __________ Alineatele (1).Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. (6) Producătorii. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. al animalelor şi pentru irigaţii. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. . __________ . . (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. Partea I. fără a aduce prejudicii notelor 2.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. respectiv fântâni. de maximum 3 ani.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. pe baza acestei evaluări. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. la un interval de 1-3 luni. până la data aderării României la Uniunea Europeană. respectiv distribuitorii de apă. .Art. contravenţională sau penală. 141. Partea I. Art. Art. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. Partea I. 1. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. Art. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. 13. o altă perioadă de prelungire. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară. I pct. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. 8 din Legea nr. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. până la data de 31 decembrie 2005. 311/2004. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. pe sau în vecinătatea sursei de apă. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. I pct. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. (2) şi (4) au fost modificate prin art. __________ Articolul a fost introdus prin art. 12. 142. vor fi controlate. 14. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. care poate decide. care au surse proprii. exploatate în sistem local. (4) Producătorii. . în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. disciplinară. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. Partea I. după caz. civilă.

Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.Anexele nr. 15. 1 B. Partea I. I pct. Parametrii de calitate ai apei potabile 1. 143. . coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 311/2004.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. __________ Articolul a fost modificat prin art. Art. ANEXA Nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 2 şi 3. 9 din Legea nr. 1 __________ Anexa nr. __________ Articolul a fost introdus prin art. coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. chimici şi indicatori. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A. Art. 311/2004. . I pct. I pct. Art. 2. Art. 17. .Articolul a fost introdus prin art. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Anexele nr. 9 din Legea nr. 311/2004. . I pct. 11 din Legea nr. 10 din Legea nr. 16. 311/2004.

0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.8) 0.0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.1 mg/l Cupru3).

2 ) Unde este posibil. algicide. fără a compromite dezinfecţia. nematocide. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform. erbicide. bromoform. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Pesticide7). Pentru aldrin. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. slimicide organice. valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. Pentru apa la care se referă art. concentraţia maximă este 0. produşii de degradare şi de reacţie.9) 0. compuşi înrudiţi (ca de ex. heptaclor şi heptaclor epoxid. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.3-cd) piren.+ -------. 7 . a). respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. b) şi d).2. 10 ) Pentru apa la care se referă art. benzo(k)fluorantren. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren. (1) lit. 6 alin. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. 3. bromdiclormetan. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare. benzo(ghi)perilen.030 µg/l. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide.<= 1. 6 alin.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5. cu respectarea celor menţionate la pct. acaricide. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. dibromoclormetan. (1) lit. 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2.0 mg/l. dieldrin. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. b) şi d). 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. rodendicide. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru. a). fungicide. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. indeno(1. printr-o metodă de prelevare adecvată.

50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. b) şi d). (1) lit. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0. Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0.Pentru apa la care se referă art. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- . 6 alin. a).500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia.

..... Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată.5. . 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1... unitatea de măsură este număr/250 ml.... 1. 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată.. se poate renunţa la monitorizarea tritiului.. 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă...000 m3 pe zi...0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6.. .3.. conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile..10 mSv/an de referinta9). 2 pct.... ca de ex... 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă.9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0....3. că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice..... <= 9. valoarea pH-ului poate fi mai mică.. 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10..... Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon...: criptosporidium.. În situaţia în care este demonstrat.Oxidabilitate5) 5........ potasiu-40. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită.. Frecvenţa... iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene..5 unităţi de pH...... 1...5 unitati de pH pH3). 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală.. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. valoarea minimă poate fi redusă până la 4. pe baza unor monitorizări efectuate anterior. 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total..0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie... 1 ....10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0. 10 ) Exclusiv tritiu...... metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr....... radon şi descendenţii radonului...... 8 ) Frecvenţa. 2 pct.6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5.... este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor..000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8)...... 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an..

6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1.1. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 1.3. 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. ca de exemplu criptosporidium.ANEXA Nr. Monitorizarea de control 1. 1 1. . 2. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. respectiv a municipiului Bucureşti. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile.2. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. 1. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. Monitorizarea de audit 2.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. poate completa lista de la pct.1. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.4. Partea I. despre eficienţa tehnologiilor de tratare. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. 1. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 2. frecvenţa. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). produsă şi distribuită.

Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3).000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă. ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100. dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare.000 <= 100. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. 6 alin.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. conform Normelor de supraveghere.000 | |m3/zi. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile.2.1.4).300 m3/zi. 3. 3. a stabilit că. respectiv a municipiului Bucureşti. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10.5) | | |zona de aprovizionare1). pentru determinarea unui anumit parametru. respectiv a municipiului Bucureşti. 5.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.3. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit. un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. ca parte din | | |m3/zi.000 <= 10.000 m3/zi. 2. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 1 . luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.5) | probe/an3).2. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi.000|+ 3 pentru fiecare 1. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. pentru o perioadă determinată de către ea. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25. respectiv a municipiului Bucureşti.000|3+1 pentru fiecare 10. distribuită prin sistem public. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 1.

1. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. cu excepţia situaţiei de la pct. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel. atât cât este posibil. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. 4. 311/2004. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. 3 __________ Anexa nr. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. 11 din Legea nr. 6. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. respectiv a municipiului Bucureşti. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. ca|1 pentru fiecare 100 m3. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ANEXA Nr. I pct.

1.1 g 40 mg 15 g 1. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. precizia. şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1. se corectează pH-ul la 7.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 . Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA).5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml. 2.Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.

această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele.Miros . NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).2 unităţi de pH. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate.2.Gust . 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. 2. 1. la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele. 1. cu o acurateţe şi o precizie de 0. . În prezent. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . cu o acurateţe şi o precizie de 25%. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. 6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului. 3. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.Culoare .Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. folosind permanganat de potasiu.Carbon organic total .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful