Lege nr.

458/2002
din 08/07/2002

privind calitatea apei potabile
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

.
Versiune actualizata la data de 03/07/2004

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită. c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor. 2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. __________ Litera c) de la pct. 1 a fost introdusă prin art. I pct. 1 din Legea nr. 311/2004. Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A. distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană. direct sau indirect. dacă acestea se impun. care nu sunt incluşi în anexa nr. 2 din Legea nr. . din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului. în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. prin număr sau concentraţie. 5. Art. la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. paraziţi sau substanţe care. respectiv a municipiului Bucureşti. în conformitate cu anexa nr. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie. ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. 311/2004. în cazul apei potabile îmbuteliate. c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente. 6. I pct. respectiv a municipiului Bucureşti. notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. respectiv a municipiului Bucureşti.(1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. precum: unităţi de învăţământ. . valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. care să afecteze sănătatea umană. 1. 1B şi 2 din anexa nr. la deteriorarea calităţii reale a apei potabile. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. . unităţi de asistenţă medicală. (1) şi alineatul (3) au fost modificate prin art. 1. (12) Autorităţile de sănătate publică judeţene.(1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător. pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. 8. (11) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri. (1) lit. 1. respectiv a municipiului Bucureşti. instituţii socioculturale şi cantine. CAPITOLUL III Monitorizare Art. simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate. 1.CAPITOLUL II Condiţii de calitate Art. acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. 7. 5-8 şi 10. se va proceda astfel: a) producătorii. ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile. (2). . (1) lit. a). I pct. în cazul apei utilizate în industria alimentară. 3 din Legea nr. b) autorităţile de sănătate publică judeţene. 1. respectiv distribuitorii de apă potabilă. 311/2004. respectiv a municipiului Bucureşti. __________ Partea introductivă de la alin. . Art. cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă. 4.(1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme.(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. respectiv distribuitorului. 4 alin. 5. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. c) să respecte prevederile art.

ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. respectiv a municipiului Bucureşti. (2). distribuitorii şi utilizatorii implicaţi. respectiv a municipiului Bucureşti. prin sistem public colectiv ori individual. (6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. îndeosebi a dezinfecţiei. 311/2004.(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. . 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile. respectiv a municipiului Bucureşti.Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. iar autoritatea de sănătate publică judeţeană. 1. I pct. 3. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere. I pct. se face publică de către Ministerul Sănătăţii. respectiv a municipiului Bucureşti. Normele de supraveghere. __________ Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. (5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. 1. distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă.(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora. 5 din Legea nr. Partea I. 4 alin. . analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. CAPITOLUL IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Art. (7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. precum şi de către producătorii. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. . (4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. 8. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. 6 din Legea nr. conform anexei nr. în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. care efectuează monitorizarea calităţii apei. vor asigura monitorizarea curentă. 3. (3) Producătorii. autoritatea de sănătate publică judeţeană. dispune informarea consumatorilor. şi al calităţii apei potabile produse. dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile. 3. care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană.Alineatul (51) a fost introdus prin art. (51) Lista laboratoarelor înregistrate. în scopul identificării cauzei. împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. respectiv a municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti. 311/2004. poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme. 4 din Legea nr. de control al apei potabile. distribuite şi utilizate. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor. . (6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. pentru industria alimentară. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. (5) Abrogat. 311/2004. conform cerinţelor minime din anexa nr. (3) se aplică. dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. 2. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora. respectiv a municipiului Bucureşti. se aplică prevederile art. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente. conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare. 6 alin.

Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 7 din Legea nr. (7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. cantitatea de apă furnizată zilnic. respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. în termen de 48 de ore de la confirmare. b) parametrul în cauză. împreună cu alte autorităţi implicate. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti. luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. (4). 8 alin. distribuţie. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte.(1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere. CAPITOLUL V Derogări Art. f) durata derogării. . solicită prelungirea derogării. c) zona geografică. 5 alin.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană. inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene. d) schema de monitorizare adecvată. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. (2) sau cu tabelul nr.000 de persoane. (6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora. I pct. (4) Prevederile alin. transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului . e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare. CAPITOLUL VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare. 9. 2 din anexa nr. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. pentru care derogarea implică un risc special. se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. îmbuteliere. numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei. (2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care. respectiv a municipiului Bucureşti. nu va depăşi 3 ani. 10. respectiv a municipiului Bucureşti. . mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. echipamentelor. asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1. va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele: a) motivele derogării. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani.__________ Alineatul (8) a fost abrogat prin art. (3). derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente. respectiv a municipiului Bucureşti. (8) Prevederile alin. (5) Prevederile alin. cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul. ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei. rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare. în termen de 3 luni de la depunerea solicitării. substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Art. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni. (4). 311/2004. consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. cu excepţia derogărilor prevăzute la alin.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile. de asemenea. în termen de 60 de zile.

8 şi art. împreună cu producătorii. respectiv distribuitorii de apă potabilă. respectiv al municipiului Bucureşti. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător. care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă. norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. Partea I. să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă. să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. c) situaţia pe o perioadă de un an. art. Partea I. 9 alin. la cel puţin un birou de relaţii cu publicul. respectiv a distribuitorului.pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă. (2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora. Pentru persoanele fizice sau juridice. furnizată la timp şi actualizată. Raportul judeţean. 8 şi art. se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă. respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse. 5 alin. CAPITOLUL VII Informarea şi raportarea Art. o dată la 3 ani. colective sau individuale. 3 alin. . art. prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. clară. inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane. întocmeşte şi publică. trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. (2). (2). b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. (6) şi (7). 5 alin. compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. Informaţia trebuie să fie corectă. care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă. respectiv a municipiului Bucureşti. (2). art. privind calitatea apei potabile. art.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5. Raportul naţional asupra calităţii apei potabile. avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente. publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an. 11. distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere. altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului. (2).(1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană. conform Normelor de supraveghere. respectiv de distribuitor. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. 3 alin. 9 alin. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.000 de persoane. (6) şi (7). întocmesc şi publică anual. care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1. colective sau individuale. direct sau indirect. CAPITOLUL VIII Contravenţii şi sancţiuni . respectiv a municipiului Bucureşti.

nu se sancţionează conform Legii nr. Partea I. 142. cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. de maximum 3 ani. respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public. decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor.Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. la un interval de 1-3 luni. respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară.Art. prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator.(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural. vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege. contravenţională sau penală. fără a aduce prejudicii notelor 2. 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. respectiv fântâni.(1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. (4) Producătorii. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. . în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. după caz.(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare. 141 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. până la data aderării României la Uniunea Europeană. (6) Producătorii. __________ Articolul a fost introdus prin art. respectiv distribuitorii de apă. __________ . (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. Art. I pct. vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi. Art. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile. care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară. 12. Art. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică. (2) şi (4) au fost modificate prin art. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă. pe sau în vecinătatea sursei de apă. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei. Partea I. I pct. disciplinară. (7) Ministerul Agriculturii. constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat. va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere. 13. . Partea I. . exploatate în sistem local. în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. 141. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate. (2) Prevederile alin. (3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul. care au surse proprii. Partea I. 311/2004. o altă perioadă de prelungire. 14. se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman. 9 din Legea nr. . vor fi controlate. civilă. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător. care poate decide. cu modificările şi completările ulterioare. 1. calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. 8 din Legea nr. Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor. 311/2004. până la data de 31 decembrie 2005. . pe baza acestei evaluări. __________ Alineatele (1). al animalelor şi pentru irigaţii. puţuri de mică adâncime şi captări de apă. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială.

11 din Legea nr. 311/2004. Art. Tabel 1 A Parametrii microbiologici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa (numar/100ml) -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0/250 ml -------------------------------------------------------------------------Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml . 1 B. 1 __________ Anexa nr. 10 din Legea nr.Articolul a fost introdus prin art. .Anexele nr. . coli) 0 -------------------------------------------------------------------------Enterococi 0 -------------------------------------------------------------------------- Tabel 1 B Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare admisa -------------------------------------------------------------------------Escherichia coli (E. Art. 2. Parametrii de calitate ai apei potabile Parametrii de calitate sunt microbiologici. Art. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. 2 şi 3. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. I pct. Parametrii de calitate ai apei potabile 1.Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. __________ Articolul a fost introdus prin art. 311/2004. Art. 143. 16. ANEXA Nr. 311/2004. . 9 din Legea nr. . 9 din Legea nr. chimici şi indicatori. 17. 15. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Anexele nr. __________ Articolul a fost modificat prin art. 311/2004. I pct. Partea I. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. I pct. I pct.

0 µg/l -------------------------------------------------------------------------20 µg/l Nichel3) -------------------------------------------------------------------------Nitrati6) 50 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.2 mg/l -------------------------------------------------------------------------0.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l -------------------------------------------------------------------------- .0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benz(a)piren 0.10 µg/l Epiclorhidrina1) -------------------------------------------------------------------------Fluor 1.10 µg/l Hidrocarburi policiclice aromatice5) -------------------------------------------------------------------------Mercur 1.50 mg/l Nitriti6) -------------------------------------------------------------------------Pesticide7).0 mg/l -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Bromati2) -------------------------------------------------------------------------Cadmiu 5.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.-------------------------------------------------------------------------Numar de colonii la 220C 100/ml -------------------------------------------------------------------------20/ml Numar de colonii la 370C -------------------------------------------------------------------------- Tabel 2 Parametrii chimici -------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------0.01 µg/l -------------------------------------------------------------------------Bor 1.4) -------------------------------------------------------------------------Dicloretan 3.1 mg/l Cupru3).50 µg/l Clorura de vinil1) -------------------------------------------------------------------------Cianuri totale 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------Cianuri libere 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Crom total 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------0.10 µg/l Acrilamida1) -------------------------------------------------------------------------Arsen 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Benzen 1.8) 0.

respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l. 3. a). bromoform.030 µg/l. cu respectarea celor menţionate la pct. b) şi d). valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă. 5 ) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren. indeno(1. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform.<= 1. concentraţia maximă este 0.+ -------. 10 ) Pentru apa la care se referă art. calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 µg/l. ) Prin pesticide se înţelege: insecticide. bromdiclormetan. 6 alin. 9 ) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.50 µg/l Total -------------------------------------------------------------------------10 µg/l Plumb3). 4 ) Pentru cupru se acceptă valoarea 2. heptaclor şi heptaclor epoxid. slimicide organice.0 µg/l -------------------------------------------------------------------------Tetracloretan si Tricloretena 10 µg/l (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------100 µg/l Trihalometani11) Total (suma concentratiilor compusilor specificati) -------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual. erbicide. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.3-cd) piren.9) 0. rodendicide. acaricide. b) şi d). compuşi înrudiţi (ca de ex. 2 ) Unde este posibil. 11 ) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică. produşii de degradare şi de reacţie. benzo(k)fluorantren. 6 ) Se va aplica următoarea formulă: 1 [nitrat] [nitrit] -------. 8 ) Concentraţia se referă la fiecare compus individual.0 mg/l.2. Pentru aldrin. fără a compromite dezinfecţia. 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l. Pentru apa la care se referă art. dieldrin. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei. nematocide. dibromoclormetan.10) -------------------------------------------------------------------------Seleniu 10 µg/l -------------------------------------------------------------------------Stibiu 5.Pesticide7). benzo(ghi)perilen. 6 alin. (1) lit. fungicide. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi. printr-o metodă de prelevare adecvată. a). (1) lit. astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. 7 . 3 ) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului. algicide. dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru.

Pentru apa la care se referă art. respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------0 numar/100 ml Bacterii coliforme1) -------------------------------------------------------------------------------Carbon organic total Nici o modificare anormala (COT)2) -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Cloruri3) -------------------------------------------------------------------------------Clostridium perfringens 0 numar/100 ml (specia. 6 alin. minim 5 grade germane -------------------------------------------------------------------------------Fier 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Gust Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Mangan 50 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Miros Acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 220C -------------------------------------------------------------------------------Numar de colonii Nici o modificare anormala la 370C -------------------------------------------------------------------------------- . Tabel 3 Parametrii indicatori -------------------------------------------------------------------------------Parametru Valoare Unitate CMA de masura -------------------------------------------------------------------------------Aluminiu 200 µg/l -------------------------------------------------------------------------------Amoniu 0. b) şi d). (1) lit. inclusiv sporii)4) -------------------------------------------------------------------------------Clor rezidual liber 0.50 mg/l -------------------------------------------------------------------------------2.500 µS cm-1 la 200C Conductivitate3) -------------------------------------------------------------------------------Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala -------------------------------------------------------------------------------Duritate totala. în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală a THM. a).

Oxidabilitate5) 5....... 10 ) Exclusiv tritiu.... că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice.5 unitati de pH pH3)....: criptosporidium.. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 11 ) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală....... valoarea pH-ului poate fi mai mică. metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr.... 2 pct. 6 ) Pentru apa plată îmbuteliată.1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea beta 1 Bq/l globala11) -------------------------------------------------------------------------------- NOTĂ: ) Pentru apa îmbuteliată.. .... 9 ) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an.. 3 ) Apa nu trebuie să fie agresivă. valoarea minimă poate fi redusă până la 4.. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon.. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. 4 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 7 ) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1. radon şi descendenţii radonului....... 1...0 mg O2/l ------------------------------------------------------------------------------->= 6. Frecvenţa. 2 pct.... 5 ) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.10 mSv/an de referinta9)..9) -------------------------------------------------------------------------------Doza efectiva totala 0.. 1..0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie....5 unităţi de pH.. ca de ex... 2 ) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10..6) -------------------------------------------------------------------------------Sodiu 200 mg/l -------------------------------------------------------------------------------250 mg/l Sulfat3) -------------------------------------------------------------------------------Sulfuri si hidrogen 100 µg/l sulfurat -------------------------------------------------------------------------------<= 5 UNT Turbiditate7) -------------------------------------------------------------------------------Zinc 5..... se poate renunţa la monitorizarea tritiului. pe baza unor monitorizări efectuate anterior.. .. 8 ) Frecvenţa.... unitatea de măsură este număr/250 ml... este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor........... 1 .. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită..... În situaţia în care este demonstrat... potasiu-40.3.000 m3 pe zi....000 µg/l -------------------------------------------------------------------------------100 Bq/l Tritiu8)... <= 9....... Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale.10) -------------------------------------------------------------------------------Activitatea alfa 0..5.3.

2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. 6 ) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT. 5 ) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie. 2.1. 3 ) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă. 2 ) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme. cu accent pe tehnologia de dezinfecţie. Monitorizarea de audit 2. frecvenţa. 4 ) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.1. Monitorizarea de control 1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile. ca de exemplu criptosporidium. 1. 1. despre eficienţa tehnologiilor de tratare.3. . 7 ) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. 4) Gust Miros Nitriţi5) Oxidabilitate6) Pseudomonas aeruginosa7) Sulfuri şi hidrogen sulfurat8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate7) (22°C şi 37°C) NOTĂ: ) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.4. 8 ) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. produsă şi distribuită. respectiv a municipiului Bucureşti. metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene. poate completa lista de la pct. 2 MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT 1. Partea I.2. 1. 2.ANEXA Nr. luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber2) Clostridium perfringens3) Escherichia coli Fier1). 1 1. în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.

4). un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.300 m3/zi. 6 alin.000 <= 10.000 | |m3/zi. pentru determinarea unui anumit parametru. inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.2)| | | | | m3 +--------------------------+------------------------+--------------------------+ 6 6 |<= 100 | ) | ) | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100 <= 1. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. 3. pentru o perioadă determinată de către ea. 3 ) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ca parte din | | |m3/zi.000| |1 + 1 pentru fiecare | | | 4 |3. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare. 3. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. respectiv a municipiului Bucureşti. ca parte din | | | |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 10.000|3+1 pentru fiecare 10. 1.000 <= 100. 4 ) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr.5) | probe/an3). dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. respectiv a municipiului Bucureşti. ca parte | | | | din volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ ___________ *) Tabelul 1A este reprodus în facsimil.000|+ 3 pentru fiecare 1. 5. rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.000 | | 10+1 pentru fiecare | | | | 25.000| 4 | 1 | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 1. 2 ) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit.5) | | |zona de aprovizionare1). ca parte din | |volumul total |volumul total | +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |> 100. 1 .2. distribuită prin sistem public. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. respectiv a municipiului Bucureşti.2. 2.1. conform Normelor de supraveghere. Tabel 1A*) +--------------------------+------------------------+--------------------------+ |Volumul de apa distribuit |Monitorizarea de control| Monitorizarea de audit | | sau produs zilnic intr-o | numarul de |numarul de probe/an3).000 m3/zi. în care autoritatea de sănătate publică judeţeană. NOTĂ: ) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art.3. luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi. respectiv a municipiului Bucureşti. a stabilit că.

1. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B. vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu. 6. 5 ) Punctele şi frecvenţa de prelevare. cu excepţia situaţiei de la pct. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde. Tabel 1B*) +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | Volumul de apa | Monitorizarea de | Monitorizarea de audit | | imbuteliat zilnic | control | numarul de probe de | | (volum exprimat ca | numarul de probe de | prelevat pe an | | medie anuala) | prelevat pe an | | | mc | | | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | <= 10 | 1 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | > 10 <= 60| 12 | 1 | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ | |1 pentru fiecare 5 m3. atât cât este posibil. 3 __________ Anexa nr. SPECIFICAŢII pentru analiza parametrilor Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu. 11 din Legea nr. ca|1 pentru fiecare 100 m3. I pct. 6 ) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană. ANEXA Nr. respectiv a municipiului Bucureşti. 311/2004. ca | | > 60 |parte din volumul total |parte din volumul total | +-----------------------+-------------------------+----------------------------+ ___________ *) Tabelul 1B este reprodus în facsimil. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate: Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±10C pentru 21±3 ore. coli)] (ISO 9308-1) Enterococi (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780) Numărul de colonii la 220C (EN ISO 6222) Numărul de colonii la 370C (EN ISO 6222) Clostridium perfringens (inclusiv sporii) Filtrarea prin membrană. NOTĂ: Compoziţia mediului de agar m-PC este: Mediu de baza Triptoza Extract de drojdie 30 g 20 g . Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel.b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. 4.

5% solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoftaleina 4. Se răceşte şi se adaugă: D-cicloserina Polimixina-B sulfat Indosil-beta-D-glucozid 0.000 ml Se dizolvă ingredientele mediului bazal.5% FeCl3 • 6H2O filtrata si sterilizata 400 mg 25 mg 60 mg 20 ml 2 ml. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). 2. se corectează pH-ul la 7.6 şi se autoclavează la 1210C timp de 15 minute. şi limita de detecţie: -------------------------------------------------------------------------------Acuratetea Precizia Limita de detectie Parametru % % % din CMA2) din CMA3) din CMA1) -------------------------------------------------------------------------------Acrilamida^a) Aluminiu 10 10 10 Amoniu 10 10 10 Arsen 10 10 10 Benzen 25 25 25 Benz(a)piren 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromati 10 10 10 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Clorura de vinil^a) Conductivitate 10 10 10 Crom 10 10 10 Cianuri totale 10 10 10 Cianuri libere 10 10 10 10 10 10 Cupru4) 1. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă: 2.1 g 40 mg 15 g 1. precizia.2-dicloreten 25 25 10 Epiclorhidrina^a) Fluor 10 10 10 Hidrocarburi policiclice 25 25 25 aromatice5) Mangan 10 10 10 Mercur 10 10 10 Nichel 10 10 10 Nitrati 10 10 10 Nitriti 10 10 10 .1.Pentru următorii parametrii caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea.Sucroza Hidroclorit de L-cisteina MgSO4 • 7H2O Rosu de bromcresol Agar Apa 5 g 1 g 0.

6 ) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 1000C în mediu acid. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză: . 2. . folosind permanganat de potasiu. sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.2. 2 ) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725). În prezent. dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.2 unităţi de pH.Oxidabilitate6) Pesticide7) Plumb Seleniu Sodiu Stibiu Sulfat Tetracloretan8) Tricloretena8) Trihalometani5) . 7 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. cu o acurateţe şi o precizie de 25%. pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului.Turbiditate*) __________ *) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA). la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 3 ) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări. cu o acurateţe şi o precizie de 0. 4 ) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.Gust .Total 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 25 25 25 25 25 10 10 10 25 10 10 10 10 a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. 8 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. 1. 3.Culoare . NOTĂ: 1 ) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725). 1. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA. 5 ) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate. la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr.Miros . această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele.Carbon organic total .