Sunteți pe pagina 1din 54

maqueta guia final PORTADA ESPA OL.

qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 1

manual pentru
primii
primii pa[i
pa[i
manual pentru
pentru
pentru imigran]i
imigran]i primii pa[i

manual pentru primii pa[i pentru imigran]i


Toat= inf orma]ia
de baz= pentru a tr=i
pentru imigran]i
\n Com unitatea ta
Toat= inf orma]ia
de baz= pentru a tr=i
\n Com unitatea ta

manual
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 3

Drag= prietene, Drag= prietene,

Ca pre[edint= a Comunit=]ii Madrid [i \n numele tuturor Ai \n mâinile tale primul GHID DE PRIMII PA{I PENTRU
madrilenilor vreau s=-]i urez bun-venit \n comunitatea noastr=. IMIGRAN}I al Comunit=]ii Madrid. |n el vei g=si toat= informa]ia necesar=
pentru a \ntreprinde [i a \ncununa cu succes noua ta via]= \n Comunitatea
Azi, Madridul este una din regiunile cele mai prospere [i dinamice noastr=.
din Europa, o Comunitate care \nfrunt= ziua de mâine cu optimism [i care
ofer= cele mai bune [anse \n viitor [i perspective de progres pentru efortul Aceste pagini cuprind informa]ii [i sfaturi despre drepturile [i
personal. obliga]iile tale. Vei decoperi procedurile administrative necesare pentru a fi
luat \n eviden]=, pentru a solicita asisten]= sanitar=, permisele de reziden]=
|n Madrid nu este \ntrebat nimeni de unde vine, ci unde vrea s= ajung=. {i [i lucru, accesul la locuin]=, sistemul educativ, serviciile sociale [i multe
tocmai secretul succesului Madridului const= \n faptul c= mii de persoane ca altele.
tine, \ntr-o bun= zi, au l=sat \n urm= locul unde s-au n=scut [i au venit la
Madrid pentru a-[i realiza visurile [i iluziile [i a-[i construi un viitor mai bun. |n calitate de Consilier= de Imigra]ie, aspir s= pun la dispozi]ia ta toate
instrumentele care s=-]i permit= s= te sim]i cu fiecare zi mai madrilen. Acest
Astfel, din suma tuturor acestor persoane, a culturii lor, a tradi]iilor lor [i a ghid este un exemplu. Astfel, vom contribui \ntre to]i ca Madridul s= continue
voin]ei lor a ap=rut Madridul de azi. Un ]inut deschis, primitor [i mai ales s= fie o Comunitate deschis= [i primitoare, care permite ca to]i - indiferent
recunosc=tor cu cei care vin s= munceasc=, s= convie]uiasc= [i s= ofere ce de provenien]a noastr=- s= contribuim la progresul [i bun=starea lui.
au mai bun.
Comunitatea Madrid este o regiune unde diferen]a \mbog=]e[te [i ne
Pentru toate acestea, noi vrem s= te ajut=m \n momentele mai dificile, \n deschide orizonturi culturale [i de progres. Sunt sigur= c= aici vei g=si locul
primele zile \n Madrid. {i pentru a te putea ajuta am editat acest ghid. t=u [i fericirea ta. Sper c= acest Ghid s= contribuie \n mod decisiv la acest
lucru.
Un manual simplu, care r=spunde la \ntreb=rile logice care apar când cineva
ajunge recent la Madrid. Un ghid al primilor pa[i care, sper s=-]i fie util
pentru a g=si sprijinul organelor administrative la sosirea la Madrid. Un ghid LUCIA FIGAR DE LACALLE
care vrea ca aspira]iile tale s= se \ndeplineasc= [i vrea ca Madridul s= fie, o Consilier= de Inmigra]ie
dat= mai mult datorit= contribu]iei tale, suma tuturor.

Bine-ai venit!
Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Pre[edinta Comunit=]ii Madrid
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 4

PREZENTARE
Ce este?
"Manualul pentru Primii Pa[i" este un instrument de m`nuire u[oar=
[i de informare complet= despre procedurile administrative [i despre
institu]iile [i mijloacele de care dispune Comunitatea de Madrid \n
materie de imigra]ie.

Pentru cine?
Acest manual este conceput pentru toate acele persoane str=ine care
vin s= tr=iasc= \n Comunitatea noastr= [i pot \ntreprinde \ntr-o
manier= mai sigur= [i planificat= noul lor proiect de via]=.

De ce?
Pentru cel ajuns recent, cunoa[terea realit=]ii cu care se \nt`lne[te
este fundamental= pentru desf=[urarea unei noi etape din via]a sa.
Cu acest ghid de informare util=, \n form= de manual, i se faciliteaz=
o cale de integrare.

Cum?
"Manualul pentru Primii Pa[i" este rodul unei munci exhaustive de
recopilare [i de actualizare a tuturor datelor care apar \n el, cu inten]ia
de a descrie \ntr-o form= simpl= [i practic= serviciile pe care le ofer=
fiecare dintre organismele [i entit=]ile care sunt \nregistrate. Structura
acestui manual faciliteaz= imediat accesul la informa]ii clare, precise
[i actualizate. Datele au fost ordonate g`ndind la "primii pa[i" c`nd se
ajunge \n Comunitatea noastr=, [i astfel structurate pe capitole
(Eviden]a [i Locuin]a, S=n=tatea, Educa]ia, Documentarea [i
Serviciile Sociale [i altele). |n fiecare dintre aceste capitole figureaz=
o scurt= explica]ie a serviciului, a asisten]ei sau a institu]iei despre
care este vorba, \mpreun= cu informa]ia corespunz=toare - telefoane,
adres= [i pagin= web.

Dorin]a noastr=…
Sper=m ca acest "Manual pentru Primii Pa[i" s= serveasc= la
clarificarea multor \ndoieli care apar \n primul moment al ajungerii \n
Comunitatea noastr= [i s= fie de folos pentru cei care \l consult=.
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 5

MANUAL – Primii pa[i ......................................................


– Documentarea, Reziden]a
5

[i Munca \n Spania........................................ 12
PENTRU
– Eviden]a [i Locuin]a ...................................... 20
PRIMII – Serviciile Sociale ........................................... 24
PA{I – S=n=tatea ..................................................... 46
– Educa]ia......................................................... 48
PENTRU – Munca............................................................ 60
IMIGRAN}I – Femeia........................................................... 64
– Tinerii ............................................................. 66
– Familia ........................................................... 68
– Cet=]enia........................................................ 72
– Transportul ..................................................... 76
– Lista Ambasadelor [i a Consulatelor............. 82
– Mini-dic]ionar de baz= ................................... 98
– Cele mai frecvente \ntreb=ri .......................... 100
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 6

PRIMII PA{I
Unde te afli?
Spania este una din ]=rile membre ale Uniunii Europene.
Comunitatea de Madrid este una dintre Comunit=]ile
Autonome \n care este \mp=r]it teritoriul Spaniei. Aceasta
se afl= \n centrul ]=rii. Capitala sa, Madrid este, de
asemenea, capitala Statului.
Comunitatea, la r`ndul ei, este format= din 179 de
municipii. |n fiecare dintre ele exist= o Prim=rie, care are
obliga]ia de a organiza serviciile municipale.

Limba
"Castellana" este limba spaniol= oficial= a Statului.
Celelalte limbi (precum catalana, basca, valensiana sau
galisiana) sunt, de asemenea, limbi oficiale \n Comunit=]ile
Autonome respective conform staturilor lor.

Moneda
Moneda oficial= a Spaniei este euro. |n general, se poate
calcula c= la schimb, un dolar SUA valoareaz= aproximativ
1,35 euro (Ianuarie 2005).

5
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 7

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Inmigra]ia Siguran]=

Te po]i informa gratis despre drepturile tale sau orice fel de formalitate Persoanele care sufer= accidente sau agresiuni \n Spania trebuie, conform
pentru str=ini care te-ar interesa, la propriile servicii ale administra]iei: legii Spaniei, s= denun]e cazul imediat la un Comisariat de Poli]ie.

- Ofrim (Oficiul Regional pentru Imigra]ie - Comunitatea de Madrid) Telefon Informa]ii: 900 150 000 (Linie gratuit= de la orice telefon fix)
 Telefon: 900 210 133 (Linie gratuit= de la orice telefon fix)
De luni p`n= vineri de la orele 9:00 la 19:00. |n majoritatea cazurilor, denun]ul se poate face complet`nd un formular care
este \n mai multe limbi. Dar dac= va fi necesar, [i mai ales \n cazurile mai
- Ministerul de Interne grave, Poli]ia va pune la dispozi]ie un interpret-traduc=tor.

 Telefon: 900 150 000 (Linie gratuit= de la orice telefon fix) Bine\n]eles c= dac= \ntre obiectele care au fost furate este pa[aportul,
 Telefon: 91 493 14 64 / 65 (Asisten]i Sociali) trebuie s= se fac= denun]ul [i s= se anun]e, de asemenea, [i ambasada
 Telefon: 900 150 909 (Linie gratuit= de la orice telefon fix) corespunz=toare.

De asemenea, po]i consulta diferite pagini web [i po]i desc=rca din ele Trebuie s= se [tie c=, \n asemenea cazuri, str=inii care se afl= \n Spania [i
formularele \n mod gratuit: care nu au mijloace economice suficiente, au dreptul la asisten]= juridic=
-Ministerul Muncii [i Protec]iei Sociale: www.mtas.es gratuit=.
-Ministerul de Interne: www.mir.es
ATEN}IE!
Exist=, de asemenea, numeroase ONG-uri [i asocia]ii care, \n mod
profesionist [i gratis, te pot orienta \n cazul t=u (autoriza]ie de munc=, - Serviciul de Asisten]= a Victimelor de Delicte (SAV)
reziden]=, regrupare familial=, etc.).
 C/ Julián Camarillo, 11-3ª planta, 28071 Madrid.
Pe n t r u a l e c u n o a [ t e , p o ] i s u n a l a t e l e f o n u l d e i n f o r m a r e : Metrou: García Noblejas
 Telefon 1: 91 493 14 64 / 65 (Asisten]i Sociali)
 Telefon: 900 210 133 (Linie gratuit= de la orice telefon fix) Telefon 2: 900 150 909 (Linie gratuit= de la orice telefon fix)
- Ofrim (Oficiul Regional pentru Inmigra]ie - Comunitatea de Madrid)

NU UITA!

|n cazul \n care apelezi la un serviciu privat care nu este gratuit, te sf=tuim,


ca \ntotdeauna \nainte de a face orice fel de plat=, s= ceri factura.

6 7
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 8

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Permis de conducere NU UITA!

Certificat de echivalen]= pentru a conduce Alte formalit=]i


Sunt valabile pentru a conduce \n Spania urm=toarele permise de
conducere: Exist= servicii publice, \n Comunitatea de Madrid, la care se poate apela
pentru a solicita informa]ii despre diferitele proceduri sau formalit=]i:
Turi[tii \n Spania
- Informa]ii Comunitatea de Madrid:
Pot conduce \ntotdeauna dac= posed=:
 Permis de Conducere \n vigoare.
 Telefon: 012
www.madrid.org
 Permis Interna]ional de Conducere expediat \n ]ara de origine sau
De luni p`n= vineri: de la orele 8:00 la 22:00
traducerea permisului de conducere \n spaniol=. Aceast= exigen]= nu va fi
S`mb=ta: de la orele 10:00 la 22:00
necesar= pentru permisele emise \n Uniunea European=.
Duminica [i \n zilele de s=rb=tori: de la orele 10:00 la 14:00
Reziden]i \n Spania
Pentru a telefona din afara Madridului: trebuie s= forma]i urm=toarele
Persoanele care vor ob]ine reziden]a \n Spania vor putea conduce cu numere de telefon: 91 580 42 60
documentele descrise anterior, dar numai pe perioada primelor [ase luni de De luni p`n= vineri: de la orele 9:00 la 18:00
la ob]inerea reziden]ei. S`mb=ta: de la orele 9:00 la 13:00
Odat= dep=[it acest termen, vor putea conduce numai cu un permis de Informa]ii Robot, 24 ore: Telefon: 91 580 42 55
conducere spaniol.
Informa]ii Prim=ria Madrid:
Schimbarea permiselor Telefon: 010
}=rile cu care exist= actualmente o conven]ie pentru schimbarea permiselor www.munimadrid.es
de conducere sunt: Andorra, Argentina, Bulgaria, Columbia, Corea de Sud,
Ecuador, Elve]ia, Japonia, Maroc, Perú, [i Uruguay. Pentru a telefona din afara Madridului: trebuie s= forma]i urm=toarele
Permisele din Norvegia, Islanda [i Liechtenstein se consider= permise numere de telefon: 91 540 40 40 / 91 540 40 10
comunitare. De luni p`n= vineri: de la orele 8:00 la 21:00
S`mb=ta: de la orele 9:00 la 14:00 (cu excep]ia lunii august)
Pentru informa]ii mai detaliate [i pentru program=ri:
- Informa]ii Serviciile Sociale Comunitatea de Madrid
- Direc]ia Regional= de Trafic
 C/ Arturo Soria, 143, 28043 Madrid C/ Alcalá, 63 28014 Madrid
Metrou: Arturo Soria Telefon: 91 420 69 04
 Telefon: 91 301 85 00 Metrou: Banco de España, Retiro
Fax: 91 301 84 84
Programare: 902 300 175
www.dgt.es

8 9
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 9

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

 Ofrim (Oficiul Regional pentru Inmigra]ie - Comunitatea de Madrid)


 Telefon: 900 210 133 (Linie gratuit= de la orice telefon fix)

 Urgen]e Teléfono: 112 ........................................................................................................................

Serviciul de Urgen]e al IMSALUD (Instituto Madrileño de Salud) ........................................................................................................................


 Telefon: 061
........................................................................................................................

........................................................................................................................
NU UITA!
........................................................................................................................
Dac= nu vorbe[ti bine limba, mergi \mpreun= cu o rud= sau un prieten care
vorbe[te limba spaniol=. Po]i folosi acest manual pentru a nota toate acele
........................................................................................................................
incertitudini sau informa]ii de care ai nevoie. Dac= nu ai \n]eles ceva, nu
[ov=i! Cere s= ]i se explice mai bine [i noteaz= tot ce poate s=-]i fie de folos.
........................................................................................................................
Dac= ai nevoie de un interpret, exist= ONG-uri care ofer= acest serviciu [i
care ofer= informa]ii pentru imigran]i; po]i suna la Ofrim (Oficiul Regional
........................................................................................................................
pentru Imigra]ie Comunitatea de Madrid), Telefon: 900 210 133 (Linie
gratuit= de la orice telefon fix) [i s= \ntrebi care sunt acestea.
........................................................................................................................

........................................................................................................................
Aten]ie!
........................................................................................................................
COMRADE. Comitetul de Ap=rare al Refugia]ilor, al Exila]ilor [i al
Imigran]ilor din Spania. ........................................................................................................................
 Telefoane: 91 4464608 sau 91 4462733
........................................................................................................................
- Ministerul de Afaceri Externe [i de Cooperare
........................................................................................................................
Biroul de informare adminsitrativ=
Ofer= informa]ii despre Interpre]i Autoriza]i din \ntreaga Spanie ........................................................................................................................
www.mae.es
 C/ Salvador, 3 - 28012. Madrid ........................................................................................................................
 Telefon: 91 379 92 64

10 11
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 10

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Cet=]eni din Statele integrate \n Uniunea European= la


1 mai 2004
Documentarea,
Reziden]a [i Munca Dac= e[ti cet=]ean din Statele care au aderat la Uniunea European= \n mai
2004, precum Cipru, Estonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Letonia, Lituania,
\n Spania Malta, Polonia [i Republica Ceh=, pentru a putea intra [i a r=m`ne \n
Spania ca turist, student, lucr=tor pe cont propiu sau rezident f=r= a presta
Trebuie s= [tii c= dac= te afli pe teritoriul spaniol ai dreptul o activitate lucrativ=, este necesar s= vii doar cu pa[aportul t=u sau cu
[i datoria de a p=stra documentele care acrediteaz= buletinul de identitate na]ional, \n vigoare.
identitatea ta, precum [i cele care acrediteaz= situa]ia ta \n Pentru a realiza orice fel de activitate pe cont propriu: vei fi supus
Spania. acelora[i condi]ii ca [i cet=]enii spanioli.
Pentru a putea intra [i r=m`ne \n Spania ca angajat (cu excep]ia Ciprului
Cet=]enii din ]=rile membre ale Uniunii Europene, [i Maltei, care nu au restric]ii) ]ine cont c=:
Spa]iul Economic European [i Elve]ia – Nu ]i se va cere viz= dac= ai fost contractat pe o perioad= nu mai mare de
180 de zile
Dac= e[ti din vreunele dintre statele descrise \n continuare, ai dreptul s=
intri, s= ie[i, s= circuli [i s= r=m`i liber pe teritoriul spaniol, precum [i s= – |n cazul \n care reziden]a de munc= ca angajat \n Spania va dep=[i cele
ai acces la orice tip de activitate lucrativ=, de munc= sau profesional=, pe 180 de zile:
cont propriu sau ca angajat, s= prestezi [i s= prime[ti servicii: Austria,
– |nainte de a veni \n Spania trebuie s= fi ob]inut o viz= de reziden]= [i de
Belgia, Danemarca, Elve]ia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Marea
lucru la Consulatul spaniol din ]ara de origine sau din ]ara \n care e[ti
Britanie, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Norvegia,
rezident
Olanda, Portugalia [i Suedia .
– Acest tip de viz= ]i se va expedia c`nd angajatorul t=u va fi ob]inut \n
Poate tr=i familia mea cu mine \n Spania? prealabil \n Spania autoriza]ia corespunz=toare.

Da. Rudele tale, indiferent de cet=]enia lor, au dreptul s= locuiasc= \n Spania – Trebuie s= prezin]i cererea de viz= la Consulatul spaniol \n termen de 30
[i s= ob]in= un Document de Identitate pentru Str=ini ca rud= de rezident de zile urm=toare datei \n care i-a fost comunicat= angajatorului numita
comunitar av`nd aceea[i valabilitate ca [i cel care o posed=. Este necesar autoriza]ie.
ca rudele tale s= solicite Documentul de Identitate pentru str=ini
corespunz=tor, \n cazul \n care nu sunt cet=]enii vreunui stat din Uniunea Cet=]eni din ]=rile care nu sunt membre ale Uniunii
European=. Europene

Vei putea s= fii legal \n Spania c\nd te vei afla \ntr-o situa]ie "de [edere"
sau "de reziden]=".

13
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 11

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Ce este [ederea? E nevoie s= ob]in vreo autoriza]ie pentru a lucra?

{ederea \nseamn= r=m`nerea \n Spania pe o durat= inferioar= a 3 luni. Da, este necesar= ob]inerea unei autoriza]ii pentru realizarea oric=rei
Dup= trecerea acestui timp trebuie s= pleci din ]ar=, afar= de cazul c`nd ceri activit=]i de munc= sau profesional=, fie pe cont propriu sau ca angajat.
o prelungire a [ederii sau un permis de reziden]=, lucru pe care-l po]i face Exist= diferite tipuri de autoriza]ii, \n func]ie de modul de munc=, ca angajat,
la Comisariatul de Poli]ie. pe cont propriu sau dac= se solicit= pentru prima oar=.
(A se vedea adresele la capitolul 2.4. de la "Documentul de Identitate pentru
Str=ini"). Ce tip de autoriza]ie de lucru pot ob]ine?

Ce este reziden]a? Ceea ce trebuie [tiut de la \nceput, sunt urm=toarele:


Dac= vrei s= realizezi o activitate lucrativ= ca salariat, po]i solicita o
Te afli \n situa]ia de reziden]= c`nd e[ti titularul unei autoriza]ii pentru a locui Autoriza]ie ini]ial= de reziden]= temporar= [i de lucru ca angajat, [tiind
\n Spania. Aceasta poate fi temporar= sau permanent=. Pentru aceasta c=:
trebuie s= vii cu viza corespunz=toare, expediat= de Consulatul sau
Misiunea Diplomatic= Spaniol= corespunz=toare ]=rii de origine sau a a) Trebuie s= fie solicitat= personal de c=tre angajator, sau \n cazul
ultimei reziden]e. \ntreprinderilor, de c=tre reprezentantul legal al \ntreprinderii
Odat= ce s-a efectuat intrarea \n Spania, va trebui s= solici]i personal, \n
b) Nu te po]i afla \n situa]ie nereglementar= \n Spania \n momentul \n care
termen de o lun=, documentulul de identitate pentru str=ini.
o solici]i
Prima autoriza]ie de reziden]= temporar= va avea o durat= de un an, put`nd
fi renovat=. c) Va putea fi limitat= numai pentru un sector sau activitate [i pentru o
Dispozi]iile stabilesc unele a[a-zise excep]ii, c`nd se va putea acorda o zon= geografic= concret=
autoriza]ie de reziden]= temporar= str=inilor afla]i \n Spania, chiar dac= nu
\ndeplinesc condi]iile cerute la paragraful anterior. d) Valabilitatea ei va fi de un an [i va putea fi renovat=
Dac= vrei s= realizezi o activitate lucrativ= pe cont propriu, po]i solicita
ATEN}IE! personal o Autoriza]ie de reziden]= temporar= [i de lucru pe cont
propriu, [tiind c=:
Se poate solicita la:
a) No te po]i afla \n situa]ie nereglemenatr= \n Spania \n momentul \n care
- Ministerul Administra]iilor Publice. Delega]ia Guvernului \n Madrid o solici]i

Organul unde se proceseaz= cererile de autoriza]ii de reziden]= pentru b) Valabilitatea ei va fi de un an [i va putea fi renovat=
circumstan]e excep]ionale, precum [i regruparea familial=.
 C/ García de Paredes, 65. 28010 Madrid
 Telefon: 91 272 90 00 / 44
Metrou: Rubén Darío

14 15
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 12

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Unde se solicit= Autoriza]ia pentru lucru? NU UITA!


ATEN}IE! Cererea pentru solicitarea Documentului de Identitate pentru Str=ini va
trebui prezentat= \n termen de o lun= de la intrarea ta \n Spania.
- Delega]ia Guvernului \n Madrid. Ministerul Administra]iilor Publice
Departamentul Func]ional de Munc= [i Protec]ie Social= ATEN}IE!
Cererea [i renovarea autoriza]iilor de lucru vor fi procesate \n Regimul
General. Emiterea certificatului de \ntoarcere voluntar=. Birourile pentru Str=ini. Informa]ii Ministerul de Interne
 Telefon: 900 150 000 (Linie gratuit= de la orice telefon fix)
 C/ Bretón de los Herreros, 41. 28003 Madrid.
 Telefon 1: 91 272 94 00 - Brigada Provincial= pentru Str=ini [i Documentare
 Telefon 2: 91 272 96 79 (informa]ii sociale [i de munc=)
Consult=ri despre situa]ia formalit=]ilor dosarului: Telefon: 91 272 96 00 Autoriza]iile de reziden]= temporar=, permanent= [i prin statornicie,
Programare pentru prezentarea cererilor: Telefon: 902 11 11 44 prelungirea [ederii, duplicate, schimb de domiciliu sau certificate, foaie de
Metrou: Alonso Cano \nscriere [i titlu de c=l=torie
 C/ Los Madrazo, 9, 28014 Madrid.
Studen]i Telefon: 91 322 11 55 / 57
Fax: 91 322 11 38
Pentru a locui \n Spania pe motive de studiu:
Metrou: Sevilla
– Trebuie s= ai \n prealabil viza de [edere pentru studii expediat= de c=tre
Ambasada sau Consulatul spaniol din ]ara ta - Comisariatul General pentru Str=ini [i Documentare
Pentru ob]inerea acestui tip de viz= trebuie s= demonstrezi cu acte c= ai
fost admis \ntr-un centru docent sau [tiin]ific, public sau privat recunoscut Permis de rezident comunitar, permis de student [i autoriza]ii pentru
oficial [i c= acesta dispune de medii economice suficiente pentru a \ntoarcere, certificate de rezident, de nerezident
suporta cheltuielile studiilor tale [i s= r=spund= de necesit=]ile tale de C/ General Pardiñas, 90 duplicado, 28006, Madrid
[edere [i de \ntoarcere Telefon 1: 91 322 34 00
– Odat= ajuns \n Spania, trebuie s= solici]i respectivul Document de Telefon 2: 900 150 000
Identitate pentru Str=ini \n termen de o lun= de la intrarea \n ]ar= Fax: 91 322 68 42 / 44
Metrou: Diego de León
Unde pot solicita Documentul de Identitate pentru Str=ini?
- Birouri pentru Str=ini
La Birourile pentru Str=ini sau Comisariatele de Poli]ie corespunz=toare
provinciei unde ai prev=zut stabilirea domiciliului t=u. Va trebui s= justifici: Pentru a solicita [i a solu]iona: Regim general f=r= drept de munc=.
– Act de identitate Documentul pentru comunitari. Documentul pentru Studen]i. Statornicire.
– C= ai pl=tit taxele fiscale legale stabilite NIE. Punerea amprentei. Prelungirea [ederii. Eliberarea [i primirea
– |n func]ie de fiecare caz, c= s-a ob]inut viza corespunz=toare \nainte de a permiselor. Duplicatul permiselor din cauz= de furt, pierdere sau deteriorare.
intra \n Spania Autoriza]ii de \ntoarcere.
16 17
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 13

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Alcalá de Hénares Parla


 C/ Cid Campeador, 1, 28801 - Alcalá de Henares C/ Juan Carlos I, 2. 28980 - Parla
 Telefon: 91 879 63 90 Telefon: 91 699 09 12

Alcobendas - San Sebastian de los Reyes Pozuelo de Alarcón


 Av. de España, 52, 28100 - Alcobendas C/ Camino de las Huertas, 36, 28224 - Pozuelo de Alarcón
 Telefon: 91 659 20 59 Telefon: 91 799 04 82

Alcorcón Torrejón de Ardoz


 C/ Zamora, 10, 28922 - Alcorcón C/ Hilados, 15, 28850 - Torrejón de Ardoz
 Telefon: 91 486 15 77 Telefon: 91 678 17 98

Aranjuez
 C/ San Antonio, 41, 28300 - Aranjuez ATEN}IE!
 Telefon: 91 891 03 77
- Ap=r=torul Poporului
Coslada
 C/ Guadalquivir, 16, 28820 - Coslada
Este o institu]ie \n serviciul cet=]enilor pentru a ap=ra drepturile [i libert=]ile
 Telefon: 91 674 67 50
tale \mpotriva interven]iilor oric=rei Administra]ii.
Toate sesiz=rile prezentate la Ap=r=torului poporului sunt gratuite [i n-ai
Fuenlabrada
nevoie s= fi asistat de nici un avocat sau procuror.
 Av. de los Ángeles, 9, 28940 - Fuenlabrada
 Telefon: 91 492 08 12
 Pº de Eduardo Dato, 31. 28010 Madrid
Pentru pl`ngeri:
Getafe
 Telefon: 900 101 025 (24 ore) (Linie gratuit= de la orice telefon fix)
 C/ Churruca, 6, 28902 - Getafe
Pentru informa]ii despre pl`ngeri: Telefon: 91 432 79 00
 Telefon: 91 695 76 39
Pentru invalizi auditiv: Telefon: 91 432 79 75
Pentru Departamentul de Imigrare [i Afaceri Externe:
Leganés
 Telefon: 91 432 79 00
 Av. de la Universidad, 27, 28911 - Leganés
Metrou: Rubén Darío
 Telefon: 91 481 10 09
www.defensordelpueblo.es
 registro@defensordelpueblo.es
Móstoles
 C/ Huesca, 13, 28934 - Móstoles
 Telefon: 91 648 00 00

18 19
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 14

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Eviden]a Locuin]a
[i Locuin]a |n Comunitatea de Madrid exist= diferite forme de acces la o locuin]=, at`t
\n regim de cump=rare c`t [i de \nchiriere.
Luarea \n eviden]= Trebuie s= [tii c= exist= o legisla]ie care regularizeaz= drepturile [i datoriile
proprietarilor sau ale chiria[ilor. Este foarte important s= cuno[ti aceast=
legisla]ie.
Luarea \n eviden]= este acela[i lucru ca acela de a se
\nregistra sau a se \nscrie \n "Eviden]a Municipal=", un
registru unde figureaz= to]i locuitorii satului sau ai ora[ului
respectiv. Pot s= se \nregistreze at`t cet=]enii spanioli, c`t [i NU UITA!
cei str=ini, indiferent dac= au sau nu regularizat= situa]ia lor
administrativ=. Este bine s= cite[ti cu aten]ie toate condi]iile contractului [i s= nu semnezi
Pentru a fi luat \n eviden]= ai nevoie de datele locuin]ei tale [i de nimic dac= ai \ndoieli, caz \n care ar fi bine s= mergi la serviciile de
un act care s= justifice c=, \ntr-adev=r, la aceast= adres= locuie[ti \ndrumare de la Prim=riile corespunz=toare sau de la asocia]iile de
(se poate justifica, de exemplu, cu contractul de \nchiriere, o chitan]= consumatori, pentru a le clarifica.
de la ap=, de la gaz sau telefon pe numele t=u). Dac= se afl= o Str=inii reziden]i au acces la sistemul public de ajutoare \n materie de
persoan= \n v`rst= luat= \n eviden]= \nainte de tine \n acela[i domiciliu, locuin]= \n acelea[i condi]ii ca [i spaniolii.
aceasta trebuie s=-[i dea aprobarea. Comunitatea de Madrid are diverse servicii destinate a facilita accesul la
prima locuin]=: promovare de locuin]e protejate (v`nzare [i \nchiriere),
NU UITA! promovare de locuin]e pentru integrare social= (\nchiriere), ajutoare
economice pentru cump=rarea sau \nchirierea unei locuin]e protejate,
Este o formalitate care se realizeaz= la prim=rie. cump=rare sau \nchiriere de locuin]e de promovare public=.
Dac= schimbi domiciliul este obligatoriu s= anun]i prim=ria noii localit=]i.
Dac= e[ti str=in din afara comunit=]ii europene f=r= autoriza]ie de
reziden]= permanent=, va trebui s= renovezi la fiecare doi ani.
Este important locul unde e[ti luat \n eviden]= deoarece serviciile publice,
serviciile sociale, centrele [colare, centre medicale etc., sunt organizate
pe zone geografice [i corespund unora sau altora, \n func]ie de locul de
luare \n eviden]=.
Dac= schimbi domiciliul este obligatoriu s= anun]i la noul prim=ria noii
localit=]i [i, pe deasupra, va trebui s= renovezi la fiecare doi ani \n cazul
str=inilor din afara comunit=]ii europene f=r= autoriza]ie de reziden]=
permanent=.
Cere actul doveditor de luare \n eviden]= [i p=straz=-l, deoarece vei avea
nevoie de el pentru a realiza alte formalit=]i.

21
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 15

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

ATEN}IE! NU UITA!

- Direc]ia General= de Arhitectur= [i Locuin]e Comunitatea de Madrid |n caz de dificult=]i \n materie de locuin]= sau g=zduire, te po]i adresa celui
mai apropiat Centru de Servicii Sociale pentru a primi informa]ii [i orientare,
– Serviciul de Informa]ii [i Cereri pentru c= multe Prim=rii dispun de asemenea planuri [i de ajutoare pentru
 C/ Braganza, s/n, 28025 Madrid accesul la o locuin]= (adresele \n urm=torul capitol).
 Teléfon: 91 580 47 69
Metrou: Opañel
De luni p`n= vineri de la orele 9 la 14.

- Biroul de Informa]ii despre Planul de Locuin]e Comunitatea de


Madrid
 C/ Marcelina, 12, 28029 Madrid
 Telefon 1: 91 315 55 88
 Telefon 2: 91 315 74 86
Metrou: Ventilla, Valdeacederas

- Programul de Intermediere de Acces la o Locuin]= pentru Imigran]i

Este un serviciu de mediere pentru toate acele persoane care din diferite
motive (cum ar fi lipsa unui contract de munc= sau a unui [tat de plat=) au
dificult=]i pentru ca un proprietar s= le \nchirieze o locuin]=.
Se ac]ioneaz= \n dou= direc]ii: cu chiria[ii, c=rora li se explic= totul \n
leg=tur= cu \nchiriatul \n Spania (drepturi, obliga]ii, formalit=]i, etc.) [i cu
proprietarii, facilit`nd apropierea de persoanele g=zduite, [i, \n acela[i timp,
amintindu-le obliga]iile pe care le au ace[tia \n calitate de arendatori.
Este un serviciu realizat de c=tre Asocia]ia Provivienda:

 C/ Braganza, s/n, 28025 Madrid


 Telefon: 91 580 47 51
Fax: 91 580 47 53
Metrou: Opañel

22 23
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 16

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Prim=ria Alcorcón
– Centrul de Servicii Sociale
Serviciile Sociale C/ General Dávila, 1-3, 28924 ALCORCÓN
 Telefon: 91 610 66 11
Sunt centre care depind de Prim=rii [i unde te
– Centrul de Servicii Sociale: "El Tejar"
pot informa, orienta [i ajuta s= rezolvi diferitele
 Pza. del Tejar, 4, 28921 ALCORCON
probleme. Dac= ai vreo dificultate personal=, de
 Telefon: 91 664 85 03/04
familie sau social= este foarte important s= te
adresezi mai \nt`i acestor centre.
Prim=ria Algete
La serviciile sociale te pot informa despre resursele din
– Centrul de Servicii Sociale
cartierul t=u [i despre organiza]iile de imigran]i la care po]i
 C/ Limón Verde, 2, 28110 ALGETE
apela.
Po]i apela direct la Centrul de Servicii Sociale aflat \n Telefon: 91 620 49 18
Municipiul \n care e[ti luat \n eviden]=. Dac= nu e[ti luat \n
Prim=ria Aranjuez
eviden]=, po]i s= te adresezi celui mai apropiat Centru de
– Centrul de Servicii Sociale
domiciliul t=u pentru a primi informa]ii.
 C/ Primero de Mayo, 1, 28300 ARANJUEZ
 Telefon: 91 892 15 46
Centre de Servicii Sociale Generale din – Centrul Social "Las Aves"
Comunitatea de Madrid C/ Zorzales, 17, 28300 ARANJUEZ
 Telefon: 91 871 67 64
Prim=ria Alcalá de Henares
– Centrul de Servicii Sociale "Pza. de Navarra" Prim=ria Arganda del Rey
 C/ Sigüenza, s/n, 28804 ALCALÁ DE HENARES – Centrul de Servicii Sociale
 Telefon: 91 879 69 78 C/ Virgen del Pilar, 1, 28500 ARGANDA DEL REY
 Telefon: 91 871 13 44
Prim=ria Alcobendas
– Centrul de Servicii Sociale – Centrul de Servicii Sociale "La Poveda"
 C/ Libertad, 6, 28100 ALCOBENDAS C/ Monte Alegre, 11, 28500 ARGANDA DEL REY
 Telefon: 91 663 70 01 Telefon: 91 870 20 95

25
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 17

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Prim=ria Boadilla del Monte – Centrul de Servicii Sociale


– Centrul de Servicii Sociale C/ Pinto, 10, 28944 FUENLABRADA
 C/ Arco, 4, 28660, BOADILLA DEL MONTE Telefon: 91 697 64 00 /4
 Telefono: 91 632 49 10 / 11
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Colmenar Viejo Pza. de las Artes, 1, 28942 FUENLABRADA
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 604 50 58 / 50
 Ctra. de Hoyo de Manzanares, 20, 28770 COLMENAR VIEJO
 Telefon: 91 846 12 10 Prim=ria Galapagar
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Collado Villalba C/ Juan Fraile 1, 2º, 28260 GALAPAGAR
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 858 54 50 / 69 70
 Pza. del Príncipe de España, s/n, 28400, COLLADO - VILLALBA
 Telefon: 91 850 69 61 Prim=ria Getafe
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Coslada C/ Hospital de San José, 4, 28901 GETAFE
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 681 76 62
 Pza. Mayor, 35, 28820 COSLADA
 Telefon: 91 627 82 98 – Centrul Civic Las Margaritas
 Avda. de las Ciudades, 11, 28903 GETAFE
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 682 33 57
 Avda. Madrid, s/n., 28820 COSLADA
 Telefon: 91 671 63 28 – Centrul Civic Juan de la Cierva
 Pza. de las Provincias, s/n., 28903 GETAFE
– Serviciul de Orientare pentru Persoane Imigrante Telefon: 91 681 25 10
 C/ Pablo Picasso, 8, 28820 COSLADA
 Telefon: 91 594 38 03 – Centrul de Servicii Sociale Sector III
 Avda. Arcas del Agua, 1, 28905 GETAFE
Prim=ria Fuenlabrada Telefon: 91 682 61 11
– Centrul de Servicii Sociale
 Avda. de la Hispanidad, 1 Bis, 28940 FUENLABRADA – Centrul de Servicii Sociale San Isidro
 Telefon: 91 492 28 00 C/ Leoncio Rojas, 18, 28901 GETAFE
 Telefon: 91 683 33 00
– Centrul de Servicii Sociale
 Avda. de Europa, 7, 28943 FUENLABRADA – Centrul de Servicii Sociale Barrio de la Alhóndiga
 Telefon: 91 690 75 46 Pza. Pazos Pría, s/n., 28904 GETAFE
 Telefon: 91 682 00 12

26 27
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 18

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

– Centrul Civic Perales del Río Prim=ria Madrid


 Avda. Francisco Chico Méndes, s/n., 28909 GETAFE
 Telefon: 91 684 70 60
– Serviciul de Informare Telefonic= [i Asisten]= Urgen]e Sociale SITADE
 Telefon: 900 100 333
– Getafe Norte. Centrul de Promovare Comunitar=
 Avda. Rigoberta Menchú, s/n., 28903 GETAFE
Districtul Arganzuela
 Telefon: 91 601 73 90
– Centrul de Servicii Sociale "Casa del Reloj"
 Pº Chopera, 10, 28045 MADRID
– Centrul Cívic el Bercial
 Telefon: 91 588 62 65
 Avda. de Buenos Aires, 2, 28905 GETAFE
 Telefon: 91 681 76 90
Districtul Barajas
– Centrul de Servicii Sociale "Teresa de Calcuta"
Prim=ria La Cabrera
 Pza. del Navío, 4, 28042 MADRID
– Centrul de Servicii Sociale
 Telefon: 91 329 59 20
 Pza. de la Concepción, 1, 28751 LA CABRERA
 Telefon: 91 868 81 54
Districtul Carabanchel
– Centrul de Servicii Sociale "Monseñor Oscar Romero"
Prim=ria Las Rozas Madrid
 C/ Monseñor Oscar Romero, 42, 28025 MADRID
– Centrul de Servicii Sociale
 Telefon: 91 360 29 81
 C/ Comunidad de la Rioja, 2, 28230 LAS ROZAS DE MADRID
 Telefon: 91 637 72 63
Districtul Centro
– Centrul de Servicii Sociale "Puerta de Toledo"
Prim=ria Leganés
 C/ La Paloma, 39, 28005 MADRID
– Centrul de Servicii Sociale
 Telefon: 91 588 50 67 / 8
 C/ Juan Muñoz, 9, 28911 LEGANÉS
 Telefon: 91 248 90 00 / 92 90
Districtul Ciudad Lineal
– Centrul de Servicii Sociale "Luis Vives"
– Centre de Servicii Sociale Zona La Fortuna
 C/ Hermanos García Noblejas, 160, 28037 MADRID
 C/ San Amado, 20 esquina C/Santo Domingo, 21 28917 LEGANES
 Telefon: 91 440 23 60
 Telefon: 91 248 95
Districtul Chamartín
– Centre de Servicii Sociale "Ramiro de Maeztu"
– Centrul de Servicii Sociale "Santa Hortensia"
(Zona Zarzaquemada, Carrascal y Leganés-Norte)
 C/ Santa Hortensia, 15, 28002 MADRID
 C/ Mayorazgo, 25, 28915 LEGANES
 Telefon: 91 510 68 50
 Telefon: 91 248 92 10

28 29
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 19

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Districtul Chamberí Districtul Puente de Vallecas


– Centrul de Servicii Sociale "Galileo" – Centrul de Servicii Sociale "San Diego"
 C/ Fernando el Católico, 35, 28015 MADRID C/ Javier de Miguel, 10, c.v. a Carlos Martín Alvarez, 28018 MADRID
 Telefon: 91 593 85 35 Telefon: 91 757 19 00

Districtul Fuencarral-El Pardo – Centrul de Servicii Sociale "Entrevías"


– Centrul de Servicii Sociale C/ Yuste, 8, 28053 MADRID
 C/ Badalona, 122, 28034 MADRID Telefon: 91 507 92 70
 Telefon: 91 735 55 10 (Centrala)
– Centrul de Servicii Sociale "Pablo Neruda"
Districtul Hortaleza C/ Gerardo Diego 8, 28018 MADRID
– Centrul Servicii Sociale "Concepción Arenal" Telefon: 91 380 68 40
 C/ Javier del Quinto c.v Torquemada, 28043 MADRID
 Telefon: 91 382 15 63 – Centrul de Servicii Sociale "Ramón Pérez de Ayala"
 C/ Ramón Pérez de Ayala, s/n, 28038 MADRID
Districtul Latina Telefon: 91 502 19 11
– Centrul de Servicii Sociale "Camarena"
 C/ Los Yebenes, 241 (Bis), 28047 MADRID Districtul Retiro
 Telefon: 91 719 65 00 – Centrul de Servicii Sociale
 C/ José Martínez de Velasco, 22, 28007 MADRID
Districtul Latina Telefon: 91 557 13 00
– Centrul de Servicii Sociale "Gallur"
 C/ Gallur, s/n, 28047 MADRID Districtul Salamanca
 Telefon: 91 422 03 40 – Centrul de Servicii Sociale "Guindalera"
 C/ Pilar de Zaragoza, 28, 28028 MADRID
Districtul Moncloa-Aravaca Telefon: 91 713 07 01
– Centrul de Servicii Sociale "Dehesa de la Villa"
 C/ Antonio Machado, 22, 28035 MADRID Districtul San Blas
 Telefon: 91 373 02 24 – Centrul de Servicii Sociale "San Blas"
 C/ San Faustino, s/n, 28022 MADRID
Districtul Moratalaz Telefon: 91 371 73 78
– Centrul de Servicii Sociale "Fuente Carrantona"
 C/ Fuente Carrantona, 8, 28030 MADRID Districtul Tetuán
 Telefon: 91 588 74 62 – Centrul de Servicii Sociale "María Zayas"
 Travesía María Zayas, s/n, 28039 MADRID
 Telefon: 91 449 21 40

30 31
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 20

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Districtul Usera Prim=ria Nuevo Baztán


– Centrul de Servicii Sociale "San Filiberto" – Centrul de Servicii Sociale
 C/ San Filiberto, 7, 28026 MADRID C/ Del Prado 9, 28514 NUEVO BAZTÁN
 Telefon: 91 565 60 21 Telefon: 91 872 54 48

Districtul Vicálvaro Prim=ria Parla


– Centrul de Servicii Sociale – Centrul de Servicii Sociale
 Avda. Real, 36 28032 MADRID C/ Ramón y Cajal, 5 posterior, 28980 PARLA
 Telefon: 91 775 31 50 Telefon: 91 698 02 61

Districtul Vallecas Villa – Centrul de Servicii Sociale Zona A


– Centrul de Servicii Sociale C/ Pablo Casal, s/n (MERCA II), 28980 PARLA
 C/ Peña Veiga, s/n, 28031 MADRID Telefon: 91 605 25 61
 Telefon: 91 380 79 46
– Centrul de Servicii Sociale Zona B
Districtul Villaverde C/ Purísima Concepción, 1, 28980 PARLA
– Centrul de Servicii Sociale "Villalonso" Telefon: 91 605 14 74
 C/ Villalonso, 12, 28021 MADRID
 Telefon: 91 588 89 22 Prim=ria Pinto
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Majadahonda C/ Federico García Lorca, 12 (Centrul Municipal), 28320 PINTO
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 248 38 00
 C/ Mieses, 16, 28220 MAJADAHONDA
 Telefon: 91 634 91 29 Prim=ria Pozuelo de Alarcón
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Meco Pza. Padre Vallet, s/n (Vechea prim=rie), 28223 POZUELO DE ALARCÓN
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 452 27 24/25
 Pza. de la Constitución, 1, 28880 MECO
 Telefon: 91 886 00 03 Prim=ria Rivas-Vaciamadrid
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Móstoles C/ Acacias, 122, 28529 RIVAS-VACIAMADRID
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 666 60 49
 Avda. Juan XXIII , 6, 28934 MÓSTOLES
 Telefon: 91 618 51 51 Prim=ria San Fernando de Henares
– Centrul de Servicii Sociale
 Avda. de Irún, s/n, 28830 SAN FERNANDO DE HENARES
 Telefon: 91 674 00 14

32 33
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 21

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Prim=ria San Sebastián de los Reyes Demarcare (Zona Básica) El Molar


– Centrul de Servicii Sociale Zona de activitate: El Molar, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, S. Agustín
 C/ Federico García Lorca, s/n - Urbaniz. Rosa de Luxemburgo, 28700 de Guadalix
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES – Centrul de Servicii Sociale
 Telefon: 91 654 08 22 Pza. Mayor, 1, 28710 EL MOLAR
 Telefon: 91 841 10 65
Prim=ria Torrejón de Ardoz
– Centrul de Servicii Sociale Demarcare (Zona Básica) Navalcarnero
 Avda. Virgen Loreto, 2, 28850 TORREJÓN DE ARDOZ Zona de activitate: Navalcarnero, El Álamo, Sevilla la Nueva, Villamanta,
 Telefon: 91 656 69 12 Villamantilla, Villanueva de Perales
– Centrul de Servicii Sociale
Prim=ria Tres Cantos C/ Libertad, 6, 28600 NAVALCARNERO
– Centrul de Servicii Sociale Telefon: 91 810 12 51 / 56
 Pza. de la Estación, 4, 28760 TRES CANTOS
 Telefon: 91 293 81 91 Demarcare (Zona Básica) Torres de la Alameda
Zona de activitate: Torres de la Alameda, Anchuelo, Corpa, Pezuela de las
Prim=ria Valdemoro Torres, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Villalbilla
– Centrul de Servicii Sociale – Centrul de Servicii Sociale
 C/ Eloy López de Lerena, 20, 28340 VALDEMORO C/ Mayor, 42, 28813 TORRES DE LA ALAMEDA
 Telefon: 91 809 96 39 Telefon: 91 886 82 59

Prim=ria Valdetorres del Jarama Comunitatea "Las Cañadas"


– Centrul de Servicii Sociale Zona de activitate: Miraflores de la Sierra, El Boalo, Manzanares el Real,
 Pza. de la Constitución, 1, 28150 VALDETORRES DEL JARAMA Soto del Real.
 Telefon: 91 841 51 64 – Centrul de Servicii Sociale
 C/ Paloma 2, 28791 SOTO DEL REAL
Prim=ria Villaviciosa de Odón Telefon: 91 847 60 04
– Centrul de Servicii Sociale
 Avda. Príncipe de Asturias, 199, 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN Comunitatea "Los Pinares"
 Telefon: 91 616 38 02 Zona de activitate: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos,
Colmenar de Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa,
Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado
– Centrul de Servicii Sociale
 Ctra. de Avila, 1, 28680 SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
 Telefon: 91 861 09 61 / 28 85

34 35
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 22

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Comunitatea "Sierra Oeste" Comunitatea de Servicii Sociale THAM


Zona de activitate: Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Zona de activitate: Torrelodones, Alpedrete, Hoyo de Manzanares,
Navalagamella, Robledo de Chavela, San Lorenzo de El Escorial, Sta. Mª Moralzarzal
de la Alameda, Valdemaqueda, Valdemorillo y Zarzalejo – Centrul de Servicii Sociale
– Centrul de Servicii Sociale C/ Carlos Picabea, 1 - 3º planta, 28250 TORRELODONES
 C/ Juan de Toledo, 27 - planta baja, 28200 SAN LORENZO DE EL Telefon: 91 856 21 50/ 51
ESCORIAL
 Telefon: 91 896 04 15 Comunitatea de Servicii Sociale [i Consum "La Maliciosa"
Zona de activitate: Guadarrama, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado
Comunitatea de Servicii Sociale 2016 Mediano, Los Molinos y Navacerrada
Zona de activitate: Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo, – Centrul de Servicii Sociale
Fresno de Torote, Fuente El Saz, Paracuellos del Jarama, Ribatejada, Los C/ Cervantes, 1, 28440 GUADARRAMA
Santos de la Humosa, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos- Telefon: 91 854 84 41
Alalpardo, Valdepiélagos
– Centrul de Servicii Sociale Comunitatea de la Est de Madrid MISSEM
 C/ San Juan, 15, 28814 DAGANZO DE ARRIBA Zona de activitate: Ambite, Campo Real, Loeches, Nuevo Baztán, Olmeda
 Telefon: 91 884 53 31 de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo
– Centrul de Servicii Sociale
Comunitatea de Servicii Sociale Sierra Norte C/ El Moral, 25, 28510 CAMPO REAL
Zona de activitate: La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, El Berrueco, Telefon: 91 873 34 14 / 33 38
Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago de Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas
de la Sierra, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Comunitatea Intermunicipal= "Las Vegas"
Gargantilla de Lozoya, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Zona de activitate: Colmenar de Oreja, Chinchón, Ciempozuelos, Morata de
Horcajuelo, Lozoya, Lozoyuela, Madarcos, Montejo de la Sierra, Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia, Villaconejos
Navalafuente, Navarredonda, Patones, Pinilla del Valle, Piñuécar, Prádena – Centrul de Servicii Sociale
del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Rascafría, Redueña, Avda. Generalísimo, 24 - 2ª planta, 28370 CHINCHÓN
Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Telefon: 91 893 50 51
Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada,
Villavieja de Lozoya
– Centrul de Servicii Sociale
 Avda. de Madrid, 32, 28752 LOZOYUELA
 Telefon: 91 869 43 37

36 37
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 23

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Comunitatea Intermunicipal= din Sud-est MISECAM ALTE CENTRE:


Zona de activitate: Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes,
Exist= alte Centre [i servicii orientate \n mod special spre domeniul
Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de Tajo, Villarejo de
imigra]iei [i care depind de Direc]ia general= de Imigrare, Cooperare pentru
Salvanés
Dezvoltare din cadrul Consiliului Imigra]iei al Comunit=]ii de Madrid
– Centrul de Servicii Sociale
 C/ Luis Requesens, 2, 28590 VILLAREJO DE SALVANÉS
 Telefon: 91 874 48 41 ATEN}IE!

Comunitatea Intermunicipal= La Encina Biroul Regional pentru Imigra]ie (OFRIM)


Zona de activitate: Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villanueva Este un Centru al Direc]ia general= de Imigrare, Cooperare pentru
del Pardillo Dezvoltare din cadrul Consiliului Imigra]iei al Comunit=]ii de Madrid
– Centro de Servicios Sociale Te intereseaz= s= cuno[ti mai ales telefonul: 900 210 133. Aici te vor informa
 C/ Molino, 2, 28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA despre drepturi [i datorii, servicii sociale, asocia]ii, diferite ajutoare,
 Telefon: 91 811 76 50 formalit=]i etc.
Este gratuit [i po]i suna de luni p`n= vineri, de la orele 9:00 p`n= la 19:00.
Comunitatea Mejorada/Velilla De asemenea, \n cadrul OFRIM se afl= Observatorul pentru Imigra]ie a
Zona de activitate: Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio c=rui func]iune fundamental= este analizarea permanent= a evolu]iei [i a
– Centro de Servicios Sociale caracteristicilor popula]iei imigrante \n Comunitatea de Madrid.
 Pza. España, 1 (vechiul Edif. al Prim=riei), 28840 MEJORADA DEL CAMPO
 Telefon: 91 679 33 56 {coala de Mediatori Sociali pentru Imigra]ie (EMSI)
Este un serviciu public a c=rui finalitate este contribuirea la deplina integrare
Comunitatea Sud-Vest \n societatea madrilen= a persoanelor [i colectivelor de origine str=in= [i
Zona de activitate: Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la autohton=, prin formarea \n materie de imigra]ie, mediere intercultural= [i
Sagra, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Serranillos del desf=[urarea de activit=]i de sensibilizare care s= genereze atitudini [i valori
Valle, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco \n favoarea convie]uirii interculturale.
– Centrul de Servicii Sociale C/ Jardines, 4 - 28013 Madrid
 C/ Miguel Hernández 8, 28971 GRIÑON Telefon: 91 701 13 45
 Telefon: 91 814 16 22 Fax. 91 701 13 44
Metrou: Sol, Gran Vía

38 39
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 24

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Centre de Asisten]= Social= a Imigran]ilor (CASI) C/ Extremadura, 8


|n Comunitatea de Madrid exist=, de asemena, 19 Centre de Orientare 28944 Fuenlabrada
Social= a Imigran]ilor (CASI) unde ]i se ofer= asisten]= social=, psihologic=, Telefon 91 685 61 11
juridic= [i de munc=. Se realizeaz= de asemenea, activit=]i educative [i Fax: 91 615 81 50
interculturale [i dispun de locuri pentru o g=zduire de emergen]=. Entitate: Comisia Spaniol= de Ajutor pentru Refugiat

CASI Alcalá de Henares CASI Galapagar


Zona de activitate: Alcalá de Henares, Aria Mejorada del Campo (Mejorada Zona de activitate: Zona Galapagar (Galapagar, Colmenarejo), Zona San
del Campo, Velilla de San Antonio), Zona de Campo Real (Ambite, Campo Lorenzo de El Escorial (El Escorial, San Lorenzo de El Escorial,
Real, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo, Valdemorillo, Zarzalejo), Zona Robledo de Chavela (Fresnedillas de la Oliva,
Nuevo Baztán), Zona Torres de la Alameda (Torres de la Alameda, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Navalagamella, Robledo de
Anchuelo, Corpa, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Chavela)
Villalbilla) C/ Mercado, 10
 C/ Entrepeñas, s/n, local 234 - b (Centrul Comercial "Nuevo Alcalá") 28260 Galapagar
28803 Alcalá de Henares Telefon 91 858 71 58
 Telefon: 91 881 68 92 Fax: 91 859 78 37
Fax: 91 877 30 30 Entitate: Mi[carea pentru Pace, Dezarmare [i Libertate
Entitate: Mi[carea pentru Pace, Dezarmare [i Libertate
CASI Getafe
CASI Collado Villalba Zona de activitate: Getafe, Pinto, Aranjuez, Valdemoro [i Aria Las Vegas
Zona de activitate: Collado Villalva, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Aria (Colmenar de Oreja, Chinchón, Ciempozuelos, Morata de Tajuña, San
Guadarrama (Guadarrama, Becerril de la Sierra, Cercedilla, Collado Martín de la Vega, Titulcia, Villaconejos)
Mediano, Los Molinos, Navacerrada) Aria de Torrelodones (Alpedrete, Hoyo C/ Madrid, 71 - 3º D
de Manzanares, Moralzarzal, Torrelodones), Aria Miraflores de la Sierra 28902 Getafe
(Miraflores de la Sierrra, El Boalo, Manzanares el Real, Soto del Real) Telefon 91 683 53 17
 C/ Marqués de Valdavia, 2, semiesquina C/ Juan XXIII Fax: 91 683 49 64
28400 Collado Villalba Entitate: Comisia Spaniol= de Ajutor pentru Refugiat
 Telefon: 91 840 61 14
Fax: 91 840 60 99 CASI Madrid - Centro
Entitate: Crucea Ro[ie Spaniol= din Madrid Zona de activitate: centru
 C/ Casino, 5
CASI Fuenlabrada 28005 Madrid
Zona de activitate: Fuenlabrada, Leganés, Parla y Aria Griñón Telefon 91 539 63 48
(Arroyomolinos, Batres, Casarruebuelos, Cubas de la Sagra, Griñon, Fax: 91 539 63 42
Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Serranillos del Valle, Torrejón de Entitate: Funda]ia CIPIE
la Calzada, Torrejón de Velasco)

40 41
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 25

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

CASI Madrid - Tetuán CASI Madrid - Puente de Vallecas


Zona de activitate: Chamartín, Tetuán [i Hortaleza Zona de activitate: Puente de Vallecas, Villa Vallecas [i Vicálvaro
 C/ Santa Juliana, 7 C/ Martínez de la Riva, 59
28039 Madrid 28053 Madrid
 Telefon 91 398 05 75 Telefon 91 478 42 10
Fax: 91 398 05 76 Fax 91 478 41 78
Entitate: Crucea Ro[ie Spaniol= din Madrid Entitate: Asocia]ia Provivienda

CASI Madrid - Ciudad Lineal CASI Madrid - Usera


Zona de activitate: Ciudad Lineal, San Blas, Barajas Zona de activitate: Usera
 C/ Vital Aza, 83 C/ Manuel Noya, 10
28017 Madrid 28026 Madrid
 Telefon 91 367 99 35 Telefon 91 565 53 73
Fax: 91 367 95 61 Fax: 91 469 10 78
Entitate: La Rueca Entitate: AICODE

CASI Madrid - Chamberí CASI Madrid - Villaverde


Zona de activitate: Chamberí, Fuencarral - El Pardo, Moncloa-Aravaca [i Zona de activitate: Villaverde
Salamanca C/ Francisco del Pino, 19
 C/ Santa Engracia, 151 28021 Madrid
28003 Madrid Telefon 91 797 06 99
 Telefon 91 535 83 70 Fax: 91 505 04 90
Fax: 91 533 86 12 Entitate: Asocia]ia Provivienda
Entitate: Funda]ia CIPIE
CASI Majadahonda
CASI Madrid - Carabanchel Zona de activitate: Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte,
Zona de activitate: Latina [i Carabanchel Aria Las Rozas (Las Rozas, Las Matas), Comunitatea Intermunicipal=
 Avda. de Oporto, 8 Encina (Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo)
28019 Madrid C/ Santa Ana, 17
 Telefon 91 569 84 20 28220 Majadahonda
Fax: 91 560 83 95 Telefon 91 639 86 90
Entitate: Asocia]ia Provivienda Fax: 91 639 86 92
Entitate: Crucea Ro[ie Spaniol= din Madrid

42 43
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 26

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

CASI Móstoles CASI Coslada


Zona de activitate: Alcorcón, Móstoles, Villaviciosa de Odón, Zona de Zona de activitate: Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz,
Navalcarnero (Navalcarnero, El Álamo, Sevilla la Nueva, Villamanta, Zona Paracuellos del Jarama (Paracuellos del Jarama, Ribatejada, Ajalvir,
Villamantilla, Villanueva de los Perales) Aria San Martín de Valdeiglesias Daganzo de Arriba, Fresno del Torote), Zona Camarma de Esteruelas
(Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del (Camarma de Esteruelas, Meco, Valdeavero, Los Santos de la Humosa,
Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Fuente el Saz de Jarama, (Cobeña, Talamanca de Jarama, Valdeolmos-
Real, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado) Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama)
 Avda. Alfonso XII, 95, local 3 Avda. de la Constitución, 27, bj
28938 Móstoles 28820 Coslada
 Telefon 91 685 23 68 Telefon: 91 485 06 93
Fax: 91 685 24 05 Fax: 91 485 06 94
Entitate: Crucea Ro[ie Spaniol= din Madrid Entitate: Crucea Ro[ie Madrid

CASI San Sebastián de los Reyes CASI Arganda


Zona de activitate: San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, La Zona de activitate: Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid, Zona Villarejo de
Cabrera, Zona El Molar (El Molar, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, San Salvanés (Villarejo de Salvanés, Belmonte de tajo, Villamanrique de Tajo,
Agustín de Guadalix), Aria Sierra Norte (La Acebeda, Alameda del Valle, El Estremera, Valdaracete, Brea de Tajo, Zona Perales de Tajuña (Perales de
Atazar, El Berrueco, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago de Lozoya, Tajuña, Tielmes, Valdelicha, Orusco de Tajuña, Carabaña, Valdelaguna)
Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Canencia, Cervera de Buitrago, C/Maestro Miguel Chicote, 7
Garganta de los Montes, Gargantilla de Lozolla [i Pinilla de Buitrago, 28500 Arganda del Rey
Gascones, La Hiruela, Horacajo de la Sierra, Horcajuela de la Sierra, Telefon: 91 871 64 00
Lozoya, Lozoyuela - Navas - Sieteiglesias, Nadarcos, Montejo de la Sierra, Fax: 91 870 23 49
Navalafuente, Navarredonda [i San Manés, Patones, Pinilla del Valle, Entitate: Funda]ia Tomillo
Piñuecar-Gandullas. Prádena del Rincón. Puebla de la Sierra, Puentes
Viejas. Rascafría. Redueña. Robledillo de la Jara. Robregordo. La Serna del CASI Arganzuela
Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Zona de activitate: Arganzuela, Retiro [i Moratalaz
Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya) C/Alejandro Ferrant, 7
 C/ Avda. Somosierra, 12 - Edf.de Cristal-Of.H, 2ª Pl. 28045 Madrid
28700 San Sebastían de los Reyes Telefon: 91 468 40 06
 Telefon: 91 659 02 46 Fax: 91 506 34 84
Fax: 91 653 47 91 Entitate: La Rueca
Entitate: Asocia]ia Comisia Catolic= de Migra]ii

44 45
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 27

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Structura Sistemului Sanitar Public


S=n=tatea Sistemul sanitar este structurat \n felul urm=tor:

Asisten]a Medical= Primar=


Este poarta de intrare la Serviciile de S=n=tate. Curpinde activit=]i \ncep`nd
de la promovare p`n= la prevenirea bolilor.
To]i str=inii care se afl= \n Spania au dreptul la
asisten]= sanitar= public= de urgen]= c`nd este
Asisten]a medical= la urgen]e [i cazuri sanitare fortuite
vorba de contractarea de boli grave sau de accidente,
Se poate presta at`t la Centrul Sanitar, c`t [i la domiciliu t=u, sun`nd la 061
oricare ar fi cauza, [i la continuarea acestei asisten]e
sau 112.
p`n= la ie[irea din spital.
Str=inii care se afl= \n Spania [i sunt lua]i \n eviden]= \n
Asisten]a medical= specializat=
municipiul unde au re[edin]a \n mod obi[nuit, au dreptul la
Totdeauna va fi medicul t=u de familie cel care \]i va da trimitere spre acest
asisten]= sanitar= \n acelea[i condi]ii ca [i spaniolii.
fel de servicii. Cuprinde diferite specialit=]i precum ginecologia sau
Str=inii sub v`rsta de optsprezece ani care se afl= \n Spania au
cardiologia.
dreptul la asisten]a sanitar= \n acelea[i condi]ii ca [i spaniolii.
Femeile str=ine \ns=rcinate care se afl= \n Spania vor avea drept la
asisten]a sanitar= pe durata sarcinii, na[terii [i dup= na[tere. ATEN}IE!

Procedura - Serviciul de Urgen]e Medicale din Madrid SUMMA


 Telefono: 112
Solicitantul sau persoana \mputernicit= va trebui s= solicite Carnetul
- Serviciul de Aten]ie [i Informare a Pacientului
Individual de S=n=tate (TIS) la centrul de s=n=tate de care apar]ine
 Telefon 1 de informare a cet=]eanului: 91 446 91 27
domiciliul s=u sau la Agen]iile sanitare, pentru a putea avea acces la
 Telefon 2: 91 447 02 79
serviciile de Asisten]= Medical= Primar=. Av`nd Carnetul Individual de
Fax: 91 446 22 06
S=n=tate, ]i se va repartiza un medic permanent (sau medic de familie) [i,
 e-mail: cci@salud.madrid.org
dac= e cazul, un medic pediatru la cel mai apropiat Centru de S=n=tate din
Metrou: Alonso Martínez
cartier.
- Reclama]ii, Pl`ngeri [i Sugestii
ATEN}IE! Pº de Recoletos, 14 28071 MADRID
 Telefon: 91 426 90 73/2
Dac= ai nevoie de informa]ii, po]i merge la Centrul de S=n=tate sau s= suni Fax: 91 446 22 06
la telefonul 012. Metrou: Banco de España, Colón
 e-mail: reclamaciones@salud.madrid.org
Metrou: Banco de España, Colon

47
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 28

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Educa]ia Persoanelor Adulte


Educa]ia
Cuprinde diferite activit=]i de formare adresate persoanelor mai mari de 16
ani care nu au terminat studiile de baz=, care nu au nici un titlu sau care vor
s=-[i actualizeze cuno[tin]ele profesionale.
To]i str=inii sub optsprezece ani au dreptul [i Aceast= form= se pred= \n dou= modalit=]i: cursuri la zi [i cursuri la f=r=
obliga]ia la educa]ie \n acelea[i condi]ii ca frecven]=.
spaniolii, adic= accesul la \nv=]=m`ntul general, Cuprinde, \ntre altele, \nv=]=m`ntul educativ elementar, \nv=]=m`ntul
gratuit [i obligatoriu, la ob]inerea titlului academic preg=titor pentru probele de acces la diferitele nivele de \nv=]=m`nt [i limba
corespunz=tor [i accesul la sistemul public de burse [i spaniol= pentru imigran]i.
ajutoare. Acest \nv=]=m`nt cuprinde \nv=]=m`ntul
Elementar (de la v`rsta de 6 p`n= la 12 ani) [i \nv=]=m`ntul ATEN}IE!
Secundar Obligatoriu (p`n= la v`rsta de 16 ani).
|ncorporarea elevilor care provin din sisteme educative str=ine [i
Alcalá de Henares
care au v`rsta de [colarizare obligatorie se va realiza ]in`nd cont
"Don Juan I". C/ Daoiz y Velarde, 28, Alcalá de Henares
de v`rst= [i de competen]a curricular=. Elevii mai mari de 15 ani
 Telefon: 91 881 51 56
care prezint= grave probleme de adaptare la Inv=]=m`ntul Secundar
Obligatoriu se vor putea \ncorpora la programele de ini]iere "{coala Municipal= de Adul]i din Alcalá de Henares"
profesional=. Cei care se \ncorporeaz= la v`rsta de peste 16 ani vor C/ Arcipreste de Hita, Alcalá de Henares, Telefon: 91 881 96 63
realiza studiile lor \n Varianta \nv=]=m`ntului pentru popula]ia adult=. IES "Cardenal Cisneros". C/ Cardenal Sandoval y Rojas, 1, Alcalá de
C`nd ajungi \ntr-un municipiu din Comunitatea de Madrid [i dore[ti ca fiii
Henares, Telefon: 91 881 72 63
t=i s= se \nmatriculeze, te po]i informa la colegiul mai apropiat sau la
Prim=ria de care apar]ii. Alcobendas
Str=inii reziden]i au dreptul la o educa]ie de natur= neobligatorie \n acelea[i "Universitatea Popular= din Alcobendas - CEA". Avda. de España, 8,
condi]ii ca [i spaniolii. Mai concret, au dreptul s= aib= acces la nivelele de Alcobendas, Telefon: 91 661 31 79
educa]ie [i \nv=]=m`nt care nu sunt prev=zute \n paragraful anterior [i la IES "Francisco Giner de los Ríos". Ctra. de Barajas,1, 2, Alcobendas
ob]inerea de titluri care s= corespund= fiec=rui caz, precum [i la sistemul Telefon: 91 652 62 16
public de burse [i ajutoare.
Alcorcón
"Alfar". C/ del Cabo San Vicente, 10, Alcorcón, Telefon: 91 610 29 17
"{coala Municipal= Ramón Maria del Valle Inclán"
C/ del Olímpico Francisco Fernández Ochoa, 4, Alcorcón
 Telefon: 91 643 02 45
IES "El Pinar"
Avda. del Oeste, s/n., Alcorcón , Telefon: 91 643 96 44

49
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 29

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Aranjuez El Molar
"Jose Luis Sampedro". Avda. de Loyola, 23, Aranjuez C/ de la Macarena, 13, El Molar
 Telefon: 91 892 45 85 Telefon: 91 841 20 95

IES "Domenico Scarlatti". C/ de Valeras, 22, Aranjuez Fuenlabrada


 Telefon: 91 891 00 57 "Paulo Freire". C/ de Holanda, 2, Fuenlabrada
 Telefon: 91 608 24 44
Arganda del Rey
"Enrique Tierno Galván". C/ Real, 94, Arganda del Rey Galapagar
Telefon: 91 871 66 68 "La Oreja Verde". C/ Guadarrama, 68, Galapagar

Buitrago de Lozoya Getafe


Pza. de los Hornos, Buitrago de Lozoya "Casa de Cultur=". C/ Guadalajara, 3, Getafe
 Telefon: 91 868 04 87 Telefon: 91 695 97 98

Collado Mediano IES "Altair". Ctra. de Getafe-Leganés, s/n., Getafe


"Sierra de Guadarrama". Pza Mayor, 6, Collado Mediano Telefon: 91 683 16 21

Collado Villalba Griñón


"El Ponton". C/ Asturias, 3, Collado Villalba "Comunitate din Sud-Vest". C/ Miguel Hernández, Griñón
 Telefon: 91 851 77 49 Telefon:91 814 16 09

IES "Jaime Ferrán". C/ Matalpino, 22, Collado Villalba Las Rozas


 Telefon: 91 850 15 71 Avda. Polideportivo, 18, Las Rozas de Madrid
 Telefon: 91 640 98 80
Colmenar Viejo
Pza. de Eulogio Carrasco, Colmenar Viejo Leganés
 Telefon 91 845 86 20 "Rosalía de Castro". C/ Roncal, Leganés
 Telefon: 91 688 08 85
IES "Marqués de Santillana". C/ de la Isla del Rey, 5, Colmenar Viejo
 Telefon: 91 845 21 14 IES "Isaac Albéniz". C/ Maestro, 14, Leganés
 Telefon: 91 680 04 43
Coslada
Avda. de los Principes de España, Coslada
 Telefon: 91 672 62 26

50 51
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 30

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Madrid IES "San Isidro". C/ de Toledo, 39, Madrid


 Telefon 91 365 12 71
Arganzuela
Chamartín
"Arganzuela". Pº de las Acacias, 2, Madrid
IES "Ramiro de Maeztu". C/ de Serrano, 127, Madrid
 Telefon: 91 539 53 95
 Telefon 91 561 78 38
"{coala de Adul]i din Arganzuela". C/ de Alicante, 5, Madrid
Ciudad Lineal
Telefon: 91 588 85 28
"Miguel Blasco Vilatela". C/ de los Hermanos García Noblejas, 70, Madrid
 Telefon 91 754 52 06
Barajas
"{coala de Adul]i din Barajas". C/ de Plus Ultra, 3, Madrid
Fuencarral-El Pardo
 Telefon: 91 588 8109
"Fuencarral". C/ de Braille, 10, Telefon 91 73 414 40
"Jose Luis Sampedro". C/ de Celanova, 2, Telefon 91 378 19 49
Carabanchel
IES "Gregorio Marañón". Avda. de El Ferrol, 43, Telefon 91 731 04 21
"Oporto". Avda. de Oporto, 46, Madrid
 Telefon: 91 560 84 02
Hortaleza
"Dulce Chacón". C/de la Abertura, Telefon 91 763 09 31
"Pan Bendito". C/ del Camino Viejo de Leganés, 188, Madrid
"Hortaleza-Mar Amarillo". C/ del Mar Amarillo, 21, Telefon 91 763 77 90
 Telefon: 91 560 05 90
"Pablo Guzmán". C/ de Andorra, 19, Telefon 91 300 37 25
"Vista Alegre". C/ del General Ricardos, 179, Madrid
Latina
 Telefon: 91 461 88 17
"Nazaret". C/ de Cuart De Poblet, 6, Madrid
IES "Calderón de la Barca". C/ de Antonio de Leyva, 84, Madrid
"{coala Politehnic= Giner". C/ de Maqueda, 8, Madrid
 Telefon: 91 560 83 00
 Telefon 91 518 13 77
Centro
"Divino Maestro". Pº de Extremadura, 165, Madrid
"Distrito Centro". C/ de la Beneficencia, 4, Madrid
"Aluche". C/Ocaña, 35, Madrid
IES "Cardenal Cisneros". C/ de los Reyes, 4, Madrid
 Telefon 91 717 91 00
 Telefon 91 522 48 69
"Cid Campeador" C/ General García Escámez,12, Madrid
IES "Cervantes". C/ de Embajadores, 70, Madrid
 Telefon 91 705 84 02
 Telefon 91 528 50 61

IES "Lope de Vega". C/ de San Bernardo, 70, Madrid


 Telefon 91 532 13 62
52 53
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 31

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Moncloa-Aravaca Tetuán
"Vicente Alexandre". C/ de Martín de los Heros, 68 "Tetuan". C/ de Pinos Alta, 63, Telefon 91 579 14 38
"{coala de Adul]i din Moncloa". Pza. de La Moncloa, 1 IES "Ntra. Sra. de la Almudena". Pza. de la Remonta, 17
 Telefon 91 588 69 30 Telefon 91 571 28 57
"Moncloa". C/ de Juan Álvarez Mendizábal, 20, Telefon 91 559 73 97
Usera
Moratalaz "Daoiz Y Velarde". C/de San Magín, 20, Telefon 91 565 10 55
"Cultural Moratalaz" "{coala Municipal de Adul]i Usera". C/ de la Estafeta, 33
C/ del Corregidor Alonso de Tobar, 7, Telefon 91 437 02 19 Telefon 91 588 72 83
"Orcasitas". C/ de la Oreja, 186, Telefon 91 341 32 51
Puente De Vallecas IES "Pio Baroja". C/ del General Marvá, 24, Telefon 91 569 92 36
"Entrevias". C/ de la Serena, 26, Telefon 91 786 16 72
"La Albufera". C/ de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 23 Vicálvaro
 Telefon 91 478 93 25 "Vicalvaro". C/ del Lago Como, 4, Telefon 91 371 84 92
IES "Arcipreste de Hita". Ronda Sur, 6, Telefon 91 785 85 10
Villa De Vallecas
Retiro "Vallecas". Pza. de Antonio María Segovia, Telefon 91 331 14 33
IES "Isabel La Catolica". C/ de Alfonso XII, 3, Madrid
 Telefon 91 527 78 78 Villaverde
"Los Rosales". C/ de Concepción de la Oliva, 17, Telefon 91 505 20 34
Salamanca "Villaverde". C/ Villalonso, 10, Telefon 91 796 28 20
"Joaquin Sorolla". C/ de Alonso Heredia, 16, Madrid IES "San Cristobal De Los Ángeles". Pza. de Los Pinazo, 7
 Telefon 91 725 60 32 Telefon 91 797 25 84
IES "Beatriz Galindo". C/ de Goya, 10, Madrid
 Telefon 91 431 48 14 Majadahonda
C/ Norias, 29. Majadahonda
San Blas Telefon 91 634 91 32
"Lopez Vicuña". C/ de Hinojal, Telefon 91 320 29 69
"Canillejas". C/ de las Musas, 11, Telefon 91 741 18 60 Móstoles
"Las Rosas". C/ de Arcos de Jalón, 9, Telefon 91 306 58 16 "Agustina de Aragón". C/ Camino de Humanes, 63, Móstoles
IES "Carlos III". C/ de Arcos de Jalón, s/n, Telefon 91 306 38 65 Telefon 91 685 24 66
IES "Francisco de Quevedo". C/ de San Román del Valle, sn
 Telefon 91 306 56 04

54 55
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 32

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Navalcarnero San Martín de la Vega


C/ de la Constitución, 38, Navalcarnero C/ del Maestro Rodrigo, 2, San Martín de la Vega, Telefon 91 894 73 66
 Telefon 91 811 05 60
San Martín de Valdeiglesias
Paracuellos de Jarama C/ de la Fuente, 4, San Martín de Valdeiglesia,
C/ de Santa Ana, 27, Paracuellos de Jarama Telefon 91 861 27 92
 Telefon 91 658 22 53
San Sebastián de los Reyes
Parla Universitatea Popular=. S.S. de los Reyes - CEA. Avda. de Baunatal, 18,
"Ramón y Cajal". C/ Galilea, 11, Parla San Sebastián de los Reyes,
 Telefon 91 698 64 30 Telefon 91 658 89 92

Pinto Torrelaguna
"MAriano José de Larra". Pza. del Raso Rodela, 6, Pinto "Sierra Norte" C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 2, Torrelaguna,
 Telefon 91 691 56 06 Telefon 91 869 45 00
IES "Vicente Aleixandre". C/ Asturias, 20, Pinto, Telefon 91 691 00 12
Torrelodones
Pozuelo de Alarcón "Almaján". Ctra. de Galapagar, 37, Torrelodones
Avda. Juan XXII, 4, Pozuelo de Alarcón, Telefon 91 351 22 69
IES "Gerardo Diego". C/ Irlanda, s/n, Pozuelo de Alarcón Torrejón de Ardoz
 Telefon 91 352 10 03 "El Buen Gobernador". C/ San Fernando, Torrejón de Ardoz,
 Telefon 91 678 00 48
Rivas-Vaciamadrid "Universitatea Popular= din Torrejón de Ardoz". C/ Londres, 3, Torrejón de
C/ de los Picos de Urbión, s/n, Rivas-Vaciamadrid Ardoz, Telefon 91 656 34 11
 Telefon 91 499 05 35 IES "Las Veredillas ". C/ Lisboa, 53, Torrejón de Ardoz,
 Telefon 91 675 30 49
San Fernando de Henares
C/ de la Presa, 2, San Fernando de Henares, Telefon 91 674 16 34 Torres de la Alameda
C/ Mayor, 36, Torres de la Alameda, Telefon 91 885 81 78
San Lorenzo de El Escorial
"Pedro Martínez Gavito". C/ Presilla, 11, San Lorenzo de El Escorial, Valdemoro
 Telefon 91 890 73 05 "Hermanos Correa". C/ de Cuba, Valdemoro, Telefon 91 895 64 88
IES "Juan de Herrera". Ctra. de Guadarrama, s/n, San Lorenzo de El
Escorial, Telefon 91 890 24 70

56 57
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 33

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Villanueva de la Cañada
"La Mesta". C/ Velázquez, 13, Villanueva de la Cañada

Villarejo de Salvanés ........................................................................................................................


C/ de Luis de Requesens, 18, Villarejo de Salvanés
 Telefon 91 874 24 70 ........................................................................................................................

........................................................................................................................
Pentru informa]ii despre recunoa[terea [i convalidarea diplomelor provenite
din sisteme educative str=ine cu cele spaniole, te po]i adresa la: ........................................................................................................................

- Centrul de Informare [i Aten]ie pentru Cet=]eni (Sec]ia de Informare ........................................................................................................................


educativ=)
 C/ Alcalá, 36, 28071 Madrid ........................................................................................................................
 Telefon: 902 21 85 00
Fax: 91 701 86 48 y 91 701 86 00 ........................................................................................................................
Metrou: Sevilla, Banco de España
........................................................................................................................
NU UITA!
........................................................................................................................
De asemenea, exist= Centre de Acces Public la Internet (CAPI´s)
Sunt localuri cu intrarea liber= pentru to]i cet=]enii, unde se \nlesnesc ........................................................................................................................
servicii rela]ionate cu domeniul informaticii, precum accesul la Internet,
po[ta electronic= etc, precum [i alte servicii [i activit=]i de formare, toate ........................................................................................................................
fiind rela]ionate cu partea practic= a m`nuirii computerului [i cunoa[terea
utiliz=rii lui. ........................................................................................................................
Consulta]i adresele la Telefonul: 91 399 74 00
 e-mail: informacion@imade.org ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

58 59
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 34

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Pentru a avea acces la oferta de posturi de munc= este necesar s= se


Munca solicite profesia pentru care exist= aptitudini. La telefonul 900 702 207 vei
primi informa]ii despre Centrele de Ajutor pentru Intermedierea de Lucru
(CAIL) [i Unit=]ile de Intermediere, precum [i despre condi]iile cerute
Dac= ai mai mult de 16 ani, pentru a pentru a te \nscrie ca solicitant de munc= [i care este cel mai apropiat Oficiu
exercita orice fel de activitate lucrativ=, de de Munc= de domiciliul t=u.
munc= sau profesional=, pe cont propriu sau ca
angajat, vei avea nevoie de autoriza]ia ATEN}IE!
administrativ= corespunz=toare.
Punct de Informare [i Aten]ie a Cet=]eanului de la Serviciul Regional de
NU UITA! Munc=. Se ofer= urm=toarele servicii: Informare specializat= despre formare
[i munc=, registrul de solicit=ri, comunica]ii [i \nscrisuri, recep]ia sugestiilor
Este o infrac]iune grav= s= lucrezi \n Spania f=r= a fi ob]inut [i reclama]iilor etc, at`t printr-o aten]ie personalizat=, c`t [i telefonic=.
permisul de munc= sau autoriza]ia administrativ= prealabil=
pentru a lucra, c`nd nu ai o autoriza]ie de reziden]= valabil=. Vía Lusitana, 21 Parter, 28025 MADRID
Lipsa autoriza]iei angajatorului, nu va invalida contractul t=u de Telefon 1: 900 702 207
munc= [i nici nu va fi un obstacol pentru ob]inerea presta]iilor care Telefon 2: 91 580 54 54 / 91 580 54 00
]i-ar putea corespunde. e-mail: informacion.sre@madrid.org
Metrou: Opañel
NU UITA!

Pentru v`nzarea ambulant= este necesar= o autoriza]ie specific=,


precum [i pentru manipularea alimentelor. Exist= norme pentru igiena
elabor=rii, ambal=rii, \nmagazin=rii, transportului, distribuirii, manipul=rii,
v`nz=rii, furniz=rii [i pentru serviciul de m`nc=ruri preparate.

Exist= servicii publice de plasarea a for]elor de munc=, formare etc adresate


persoanelor f=r= munc= [i care \ndeplinesc condi]iile pentru a formaliza un
contract.

61
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 35

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

CONTINGENTE ATEN}IE!

Trebuie s= [tii, de asemenea, c= exist= acorduri cu diferite ]=ri pentru Pentru mai multe informa]ii te po]i adresa ambasadei sau consulatului din
ordonarea fluxurilor migratorii, \n care guvernul spaniol stabile[te un ]ara ta sau la Secretariatul de Stat pentru Imigra]ie [i Emigra]ie.
num=r de posturi de munc= disponibile \n sectoare de activitate determi- Ministerul Muncii [i Protec]iei Sociale.
nate permi]`nd contractarea de muncitori \n ]=rile lor de origine. José Abascal, 39, 28071 Madrid
 Telefon: 91 3637022
Organismele competente din ]=rile cu care s-au semnat acorduri de
ordonare a fluxurilor migratorii sunt:

}ARA ORGANISMUL ........................................................................................................................

ROM~NIA Oficiul pentru Migra]ia For]ei de Munc=, Ministerul ........................................................................................................................


Muncii [i Protec]iei Sociale
COLUMBIA (SENA) Serviciul Na]ional de Ucenicie, Ministerul ........................................................................................................................
Muncii [i Protec]iei Sociale
MAROC Direc]ia de Munc=, Ministerul Muncii, Form=rii ........................................................................................................................
Profesionale, Dezvolt=rii Sociale [i Solidarit=]ii
Marocane (ANAPEC) ........................................................................................................................
POLONIA Departamentul de Cooperare Interna]ional= cu
Str=in=tatea, Ministerul Muncii [i Politicii Sociale ........................................................................................................................
ECUADOR Direc]ia General= de Ajutor al ecuatorienilor a los
Ecuatorianos \n Str=in=tate, Ministerul de Rela]ii ........................................................................................................................
Externe
R. DOMINICAN+ Secretariatul de Stat al Muncii ........................................................................................................................
BULGARIA Agen]ia de munc=, Ministerul Muncii [i Politicii Sociale
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

62 63
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 36

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Centrul de Zi al Femeilor Marocane "Bayti"


Femeia
Este un loc de \nt`lnire [i de schimb de experien]= \n care se ofer= informa]ii
|n diferitele Administra]ii, at`t Public=, sociale, de munc= [i juridice. Desf=[oar= diferite activit=]i culturale [i
Central=, Autonom=, c`t [i Local= se ateliere rela]ionate cu cunoa[terea propriilor aptitudini [i capacit=]i, drepturi
desf=[oar= diferite servicii pentru femei cu scopul [i obliga]ii, s=n=tate, [colarizarea copiilor, cunoa[terea culturii spaniole
de a te ajuta, sf=tui [i orienta \n diferite aspecte care (limba, gastronomia, obiceiuri...). Are un spa]iu de joac= pentru minori, \n
te-ar putea interesa. timp ce femeile particip= la activit=]i.
 C/ Aduana, 9, Madrid
ATEN}IE! Telefon: 91 522 82 86
Metrou: Sol / Gran Vía
Centrul de Informare despre Drepturile Femeii
Centrul de Zi pentru Femeile din America Latin= "Pachamama"
Informeaz= despre organismele unde trebuie s= te adresezi [i
Spa]iu dedicat \nt`lnirilor [i consulta]iilor de orice fel
despre demersurile care trebuie realizate pe teme juridice, orientare
 C/ Lérida, 70, 28020 Madrid
profesional= [i stimulare la munc=, serviciile sociale, s=n=tate [i
 Telefon: 91 571 05 12
planificare familial=, precum [i despre mi[carea asociativ= etc.
Metrou: Estrecho
 Telefon: 91 700 19 10
www.mtas.es/mujer/cidem
Brigada Provincial= a Poli]iei Judiciare
Institutul Femeii
Aten]ie poli]ieneasc= [i asisten]= a victimelor maltratate [i cu agresiuni
Serviciul de Aten]ie Telefonic= 24 hs.
sexuale. Aten]ie prestat= de c=tre func]ionari specializa]i din cadrul Corpului
 Telefon 1: 900 19 10 10 (Linie gratuit= de la un telefon fix)
Na]ional de Poli]ie: 24 de ore pe zi.
 Telefon 2: 900 15 21 52 (femei surde) (Linie gratuit= de la un telefon fix)
 Avda. Doctor Federico Rubio y Gali, 55, Madrid
 Telefon: 91 322 35 55 - Serviciu 24 ore -
Direc]ia General= a Femeii Metrou: Francos Rodríguez

Serviciul de Aten]ie Social= a Femeii [i Cooperare


 C/ Gran Vía, 12 - 1ª planta, 28013, Madrid
 Telefon 1: 91 420 86 20 (Aten]ie Social=)
 Telefon 2: 91 420 85 93 (Aten]ie Juridic=)
Crucea Ro[ie Spaniol= din Madrid
Fax: 91 420 86 23
Metrou: Gran Vía

65
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 37

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Tinerii TIMP LIBER {I PARTICIPARE

Centrul Integral de Tineret, Zona t`n=r= 14-30


Dac= ai \ntre 14 [i 30 de ani trebuie s= [tii c=
exist= diferite servicii publice la care po]i apela:
Este un spa]iu deschis particip=rilor [i un loc de referin]= pentru dezvoltarea
de valori democratice, pentru convie]uire, egalitate, toleran]= [i solidaritate.
ATEN}IE! Ofer= un serviciu care ]ine seama de necesit=]ile de formare [i de petrecere
a timpului liber prin propuneri creative [i la zi.
Direc]ia General= pentru Tineret Ronda del Sur, 143, 28053 Madrid
Centrul Regional de Informare [i Documentare pentru Telefon: 91 507 72 07
Tineret (CRIDJ) Fax: 91 785 02 49
Informeaz= \n mod gratuit despre toate problemele de interes
pentru tineret: educa]ie, munc=, timp liber, cultur=, c=l=torii... LOCUIN}A
 C/ Gran Vía 10, 28013 Madrid.
www.madrid.org/inforjoven, Telefon: 901 510 610 Bursa de Locuin]e pentru Tineri cu Chirie / Ipoteca "T`n=r"
Metrou: Gran Vía
 C/ Braganza, s/n, 28025 Madrid
|n afar= de CRIDJ, mai ai la dispozi]ie, gatuit [i f=r= programare, o re]ea Metrou: Opañel, Plaza Elíptica
ampl= de Centre de Informare pentru Tineret r=sp`ndit= pe tot teritoriul Telefon 1 informa]ii pentru tineri: 91 580 47 56
Comunit=]ii noastre. Aici g=se[ti informa]ii actualizate despre munc=, Telefon 2 infoma]ii pentru proprietari: 91 580 47 57
locuin]a, cursuri, burse, timp liber..., at`t din localitatea ta, precum [i din Fax: 91 580 47 53
cele care apar]in organismelor autonome [i na]ionale. Nu ezita s= \ntrebi la C/ Cruz,18, 28012 Madrid
casa de tineret de care apar]ii, la Prim=rie, la Consiliul de District sau la Telefon: 91 522 42 54
asocia]ia de tineret cea mai apropiat= www.provivienda.org
 e-mail: bvjmadrid@provivienda.org
Asesoríe Juridic=. Centrul Regional de Informare
[i Documentare pentru Tineret
Asesorii Juridice din Re]eaua de Centre de Informare
 C/ Gran Vía, 10, parter, 28013 Madrid pentru Tineri din Comunitatea Madrid
 Telefon: 91 720 11 30
www.madrid.org/inforjoven Registrul Propriet=]ii din Madrid
Metrou: Gran Vía C/ Príncipe de Vergara, 72, 28006 Madrid
 Telefon: 91 411 02 13
Metrou: Diego de León

67
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 38

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Registrul de Concubinaj (RUHE)


Familia
 C/ Gran Vïa, 18 - parter 28013 Madrid
C=s=toria civil= Metrou: Gran Vía
 Telefon 1: 91 720 92 99 (informa]ii generale)
Pentru a \ncheia o c=s=torie civil= \n Telefon 2: 91 720 92 98 (programare)
Comunitatea de Madrid este obligatoriu ca cel www.madrid.org
pu]in unul din parteneri s= fie luat \n eviden]= \n
localitatea unde se va \nregistra c=s=toria. Na[terea
Cererea va fi prezentat= la Starea Civil= unde te vor
informa despre documentele care trebuie prezentate. Termenul pentru a \nscrie o na[tere este de la 24 de ore din momentul \n
care aceasta se produce p`n= la 8 zile.
NU UITA!
NU UITA!
Toatele actele necesare care nu sunt emise de autorit=]ile
spaniole, vor trebui traduse de c=tre un traduc=tor autorizat [i Nici na[terea \n Spania a copiilor din p=rin]i str=ini [i nici \nscrierea na[terii
legalizate. \n Registru nu presupun dob`ndirea cet=]eniei spaniole.
Pentru mai multe informa]ii, te po]i adresa Prim=riei din localitatea ta
sau la Starea Civil= corespunz=toare. ATEN}IE!
Concubinajul - Starea Civil= Unic=

Persoanele care tr=iesc \n cuplu, \ntr-o form= liber=, public= [i notorie, C/ Pradillo, 66, 28002
av`nd o leg=tur= stabil=, cel pu]in pe o perioad= ne\ntrerupt= de Metrou: Alfonso XIII
dou=sprezece luni, exist`nd o rela]ie de afec]iune [i care nu vor s= Telefon: 91 397 37 00
concretizeze aceast= leg=tur= printr-o c=s=torie civil= - cu scopul de a www.mju.es
ob]ine beneficii pe care legea le acord= \n materie de mo[teniri, pensii
compensatorii, alocarea locuin]ei \n caz de desp=r]ire etc -, se vor putea - Starea Civil= Central=
\nscrie \ntr-un Registru cu caracter administrativ, c`nd \n mod voluntar Este organismul unde se \nregistreaz= faptele care se pot \nscrie [i care \i
decid s= se supun= legii. privesc pe cet=]enii spanioli, dar care se petrec \n afara Spaniei. Aici se
Printre alte cerin]e este aceea c= aceast= uniune nu trebuie s= fie \nscris= \nscrie na[terea persoanelor care au primit cet=]enia spaniol=.
\n Registrul din alt= Comunitate Autonom= [i cel pu]in unul din membrii C/Montera 18
cuplului trebuie s= fie luat \n eviden]= [i s= aib= re[edin]a \ntr-un municipiu Metrou: Sol, Gran Vía
din Comunitatea de Madrid. Telefon: 91 701 43 00
www.mju.es

69
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 39

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

St=ri Civile Municipale: Direc]ia General= de Probleme Consulare [i Protejarea


Spaniolilor \n Str=in=tate
Alcalá de Henares: Leganés:
 Telefon: 91 880 12 99 Telefon: 91 330 75 22 Legalizarea Documentelor

Alcobendas: Majadahonda: C/ General Pardiñas, 55, 28071 Madrid


 Telefon: 91 653 93 99 Telefon: 91 634 26 88 Telefon 1: 91 379 16 06
 Telefon 2: 91 379 17 00 (centrala)
Alcorcón: Móstoles: Metrou: Lista, Nuñez de Balboa
 Telefon: 91 612 95 61 Telefon: 91 664 72 99 www.mae.es

Aranjuez: Navalcarnero: - Regruparea familial=


 Telefon: 91 891 18 84 Telefon: 91 811 37 24
Po]i ob]ine regruparea familial= c`nd dispui de autoriza]ia de reziden]= \n
Arganda del Rey: Parla: Spania timp de un an [i ai solicitat autoriza]ia pentru reziden]= pentru cel
 Telefon: 91 871 02 14 Telefon: 91 699 94 38 pu]in \nc= un alt an. Pe deasupra, trebuie s= \ndepline[ti alte condi]ii [i s=
aportezi diverse documente.
Collado-Villalba: S. Lorenzo del Escorial: Rudele pentru care po]i face regruparea familial=:
 Telefon: 91 850 01 26 Telefon: 91 890 27 13 So]ul / so]ia, copiii t=i sau ai so]iei/so]ului, c`nd au mai pu]in de 18 ani sau
sunt dicapacita]i (conform normelor), minorii de 18 ani sau discapacita]i,
Colmenar Viejo: Torrejón de Ardoz: c`nd demonstrezi c= e[ti reprezentantul legal, precum [i ascenden]ii t=i sau
 Telefon: 91 845 02 56 Telefon: 91 656 13 65 ai so]ului/so]iei (c`nd \i ai \n grij=).

Coslada: Torrelaguna: ATEN}IE!


 Telefon: 91 669 50 07 Telefon: 91 843 01 61
Pentru mai multe informa]ii:
Fuenlabrada: Valdemoro: – Ministerul Muncii [i Protec]iei Sociale: Telefon: 900 150 000 (linie
 Telefon: 91 558 01 43 Telefon: 91 895 52 63 gratuit= de la orice telefon fix)
– Ofrim (Oficiul Regional pntru Imigra]ie - Comunitatea de Madrid).
Getafe: Telefon: 900 210 133 (linie gratuit= de la orice telefon fix)
 Telefon: 91 649 94 33

70 71
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 40

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Cine o poate solicita?

Cet=]enia Orice cet=]ean str=in care a avut reziden]a \n Spania pe o durat=


determinat=

Cum?
Cet=]enia este calitatea unei persoane
determinate stabilit= prin leg=tura sau rela]ia care
Pentru acordarea cet=]eniei prin reziden]= este necesar ca aceasta s= fi fost
o une[te cu un anumit Stat. |n cazul cet=]eniei
legal= [i \ntr-o form= continu= [i s= fi durat, cel pu]in, 10 ani.
spaniole, referirea se face la Spania.
|n cazul persoanelor care au ob]inut azil sau refugiu va fi suficient= trecerea
a 5 ani [i se vor cere 2 ani \n cazul na]ionalit=]ilor din ]=rile din America
Tipuri de cet=]enie spaniol= Latin=, Andorra, Filipine, Guinea Ecuatorial=, Portugalia sau al sefardi]ilor.

Cet=]enia poate fi de diferite tipuri, \n func]ie de circumstan]ele Perioada de reziden]= se va reduce \n urm=toarele cazuri:
\n care se dob`nde[te:
– La un an pentru cei n=scu]i \n Spania
Cet=]enia Originar=: – La un an pentru cel care a fost supus \n mod legal unei tutele, gard= sau
sub ocrotirea unei persoane sau unei institu]ii spaniole pe durata a doi ani
Este aceea pe care persoana o dob`nde[te \nc= din momentul consecutivi, inclusiv dac= continu= \n aceast= situa]ie \n momentul
na[terii. realiz=rii cererii
Cine sunt spaniolii de origine? – La un an de reziden]= legal= [i continu= pentru so]ii de spanioli, cu
– N=scu]ii din tat= sau mam= spanioli condi]ia s= nu fi fost desp=r]i]i \n mod legal sau \n fapt
– N=scu]ii \n Spania, c`nd sunt fii de p=rin]i str=ini, dac= unul dintre p=rin]i – La un an pentru cel care n-a exercitat \n termen dreptul s=u la dob`ndirea
s-a n=scut de asemenea \n Spania (excep]ie fac fiii de diploma]i) cet=]eniei prin op]iune
– N=scu]ii \n Spania din p=rin]i str=ini dac= ambii sunt f=r= cet=]enie – La un an pentru v=duvul sau v=duva de spaniol, dac= \n momentul \n care
(apatrizi) sau dac= legisla]ia acestora nu atribuie nici o cet=]enie copilului s-a produs decesul nu erau desp=r]i]i \n fapt sau juridic
– N=scu]ii \n Spania dac= nu se cunoa[te cine au fost p=rin]ii. Sunt – La un an pentru cel n=scut \n str=in=tate, fiu de tat= sau mam=, de bunic
considera]i prezumtivi n=scu]i pe teritoriul spaniol minorii al c=ror prim loc sau bunic= care au avut origine spaniol=
de [edere cunoscut este teritoriul spaniol.
Originarii din America Latin= nu au obliga]ia s= renun]e la na]ionalitatea lor
Cet=]enia prin reziden]=: pentru a o ob]ine pe cea spaniol= deoarece se recunoa[te dreptul de a avea
dubl= cet=]enie.
Este o form= de ob]inerea a cet=]eniei.

73
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 41

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Cet=]enia prin op]iune: Cum se prezint=:

Este o alt= form= de a dob`ndi cet=]enia spaniol=, la care pot opta: Cererea se realizeaz= pe un formular oficial [i se prezint= la Starea Civil=
– To]i acei care sunt sau au fost supu[i autorit=]ii p=rinte[ti a unui spaniol corespunz=toare localit=]ii unde are re[edin]a solicitantul, personal sau prin
– Acei a c=ror tat= sau mam= sunt de origine spaniol= [i sunt n=scu]i \n po[t=.
Spania
– Acei a c=ror dovad= a originii sau determinarea na[terii lor \n Spania se - Ministerul Justi]iei. Direc]ia General= a Registrelor [i a NotAriatului
produce dup= atingerea majoratului St=rile Civile Municipale
– Cei care au fost adopta]i fiind deja majori
 C/ Pradillo, 66 (Starea Civil= Unic=), 28002 Madrid
Exist= un termen pentru a solicita cet=]enia. Telefon 1: 91 397 37 00
Fax. 91 397 37 79
Cet=]enia prin act de naturalizare: Metrou: Alfonso XIII
Página web: www.mju.es
Aceasta este o cale excep]ional= de dob`ndirea cet=]eniei, care trebuie s=
se solicite la Ministerul Justi]iei, cu condi]ia s= existe motive de interes public
sau umanitar, cu caracter excep]ional, care s= justifice acest lucru.

Cet=]enia prin posesie de stat:

Posesiunea sau folosirea continu= a cet=]eniei spaniole timp de cel pu]in 10


ani, cu bun= credin]= [i bazat= pe un titlu \nscris la Starea Civil=, este o
cauz= de consolidare a cet=]eniei, chiar dac= s-a anulat titlul care a dus la
aceasta.

Cet=]enia spaniol= cu valoare de simpl= prezum]ie:

Aceast= posibilitate este prev=zut= pentru acei n=scu]i \n Spania din p=rin]i
str=ini [i care, datorit= legisla]iei na]ionale, nu pot s= transmit= cet=]enia,
astfel c=, dec`t s= r=m`n= apatrizi, legisla]ia spaniol= le confer= cet=]enia
cu valoare de simpl= prezum]ie.

74 75
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 42

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Transportul
Te po]i deplasa \n toate municipiile din Madrid \n Autobuze:
transport public. Ai la dispozi]ie metrou, tren [i
autobuze. Dac= vrei, po]i cump=ra "abonamentul", - |ntreprinderea Municipal= de Transport Madrid. EMT
care este un titlu de c=l=torie care const= \intr-un carnet Telefon: 902 507 850
cu fotografia ta [i un cupon cu valabilitate lunar= sau Página web: www.emtmadrid.es
anual=, pre]ul fiind \n func]ie de zonele de c=l=torie [i de
v`rsta pe care o ai. |]i permite s= realizezi un num=r nelimitat - Informa]ii pentru Comunitatea de Madrid
de c=l=torii \n cadrul Comunit=]ii de Madrid [i \n zone Telefon: 012
determinate din Castilla - La Mancha.

NU UITA!

Acest abonament este intransmisibil.

Dac= nu dore[ti s= cumperi un abonament, po]i cump=ra bilet simplu sau


de 10 c=l=torii.

Pentru a consulta orarul [i traseul:

ATEN}IE!

Trenuri: RENFE

 Telefon: 902 240 202


Página web: www.renfe.es

77
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 43

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

METROUL DIN MADRID

Dup= cum vei constata c`nd ajungi \n Madrid, metroul


este forma cea mai rapid= [i comod= de a c=l=tori prin
ora[. La ora actual= are 12 linii care leag= ora[ul de la
nord la sud.
Orarul serviciului pe durata \ntregului an este de la ora
06:00 diminea]a p`n= la 01:30 noaptea.
Te po]i mi[ca liber prin re]eaua de metrou cu condi]ia
s= nu stai mai mult de trei ore \n incinta lui.

78 79
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:32 PÆgina 44

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

TRENURI DE PROXIMITATE - "CERCANÍAS" PLANUL RE}ELEI DE "CERCANÍAS"

De asemenea, Madrid dispune de o linie de trenuri cu ajutorul c=reia se


poate c=l=tori \n localit=]ile aflate \n afara capitalei.

AUTOBUZE

|n Madrid exist= dou= tipuri de autobuze, autobuzele urbane [i autobuzele


interurbane.

Para a circula prin Madrid-capital= trebuie s= apelezi la AUTOBUZELE


URBANE, care se mai numesc autobuze EMT.

Orarul de serviciu este \ntre orele 06:00 diminea]a [i 23:30 noaptea.


Autobuzele urbane sunt o bun= alternativ= pentru c= deservesc multe zone
din afar= unde nu ajunge metroul.

Pe timpul nop]ii func]ioneaz= un serviciu nocturn, cunoscut sub numele de


"bufni]a" (búho), compus din 24 de linii. Aceste "buhos" au cap=tul de linie
\n diferite zone din Madrid-capital= (Plaza Cibeles, Plaza Castilla, Moncloa,
Príncipe Pío, Legazpi...) [i pleac= de acolo spre diferite destina]ii.

Pre]urile sunt acelea[i ca pentru restul transportului public din capital=.

Re]eaua de AUTOBUZE INTERURBANE din Comunitatea de Madrid


une[te Madrid-capitala cu restul municipiilor. Fuc]ioneaz= la fel ca [i liniile
urbane, de[i frecven]a lor este de obicei mai mic=. De asemenea, pe timpul
nop]ii func]ioneaz= un serviciu nocturn.

80 81
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 45

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

ALBANIA, REPUBLICA ARGENTINA, REPUBLICA


 C/ María de Molina, 64, 5.º B. C/ Pedro de Valdivia, 21
28006 MADRID 28006 MADRID
Lista Tel.: 91 562 69 85 [i 91 561 21 18 Tel.: 91 562 28 00
Fax: 91 561 37 75 Fax: 91 771 05 26
Ambasadelor Metrou: Avenida de América
Sec]ia Consular=:
[i a Consulatelor GERMANIA, REPUBLICA C/ Goya 47- 5º. 28001 MADRID
FEDERAL+ Tel.: 91 402 51 15
 C/ Fortuny, 8. 28010 MADRID Fax: 91 309 19 96
 Tel.: 91 557 90 00 Metrou: Velázquez
Fax: 91 310 21 04
Metrou: Rubén Darío AUSTRALIA
 Pza. del Descubridor Diego de
ANDORRA, PRINCIPAT Ordás, 3. 28003 MADRID
 C/ Alcalá, 73. 28009 MADRID Tel.: 91 441 60 25
 Tel.: 91 431 74 53 Fax: 91 441 53 62
Fax: 91 577 63 41 Metrou: Ríos Rosas
Metrou: Retiro
AUSTRIA, REPUBLICA
Vei g=si aici o list= a Amabasadelor [i a Consulatelor unde te vei ANGOLA, REPUBLICA Pº de la Castellana, 91 - 9º.
putea informa pe probleme de asisten]= sanitar=, jurídic= [i C/ Serrano 64. 28001 MADRID 28046 MADRID
notarial=, precum [i tot ce se refer= la Pa[apoarte, Documente de Tel: 91 435 61 66 / 64 30 Tel.: 91 556 53 15 / 54 03
Identitate, Certificate de antecedente penale (caziere), etc. Fax: 91 577 90 10 Fax: 91 597 35 79
Metrou: Nuñez de Balboa Metrou: Santiago Bernabeu
ARABIA SAUDIT+, REGAT
BANGLADESH, REPUBLICA
 Dr Álvarez Sierra, 3. 28033 MADRID POPULAR+
 Tel.: 91 383 43 00 / 22 29
 C/ Diego de León, 69-2º D.
Fax: 91 302 11 45
28006 MADRID
Sec]ia Consular=: Fax: 91 766 73 38 Tel.: 91 401 99 32 91 / 309 27
35 Fax: 91 402 95 64
ARGELIA, REPUBLICA
DEMOCRATICA {I POPULAR+ Consulatul General Onorific
 C/ General Oraá, 12. 28006 MADRID P.º Infanta Isabel, 5-7º.
 Tel.: 91 562 97 05 28014 MADRID
Fax: 91 562 98 77 Tel.: 91 528 40 47
Metrou: Gregorio Marañón Metrou: Atocha-Renfe

83
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 46

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

BELGIA Probleme Consulare Consulatul General CONGO, REPUBLICA


 Pº de la Castellana, 18-6º. C/ Almagro, 28-6º. 28010 MADRID C/ Rafael Calvo, 18 - 5.º DEMOCRATIC+
28046 MADRID Tel.: 91 702 12 20 28010 MADRID Pº de la Castellana, 255-1ºC.
 Tel.: 91 577 63 00 Fax: 91 700 46 60 Tel.: 91 319 07 63 / 95 59 28046 MADRID
Fax: 91 431 81 66 Metrou: Alonso Martínez Fax: 91 319 32 78 Tel.: 91 733 26 47
Metrou: Colón Metrou: Arturo Soria Fax: 91 323 15 75
BULGARIA, REPUBLICA Metrou: Chamartín
BELIZE, REPUBLICA Travesía de Santa María CHINA, REPUBLICA POPULAR+
Consultul Onorific Magdalena, 15. C/ Arturo Soria, 113. COREA, REPUBLICA
 C/ Talavera nº 9. 28223 MADRID 28016 MADRID 28043 MADRID C/ González Amigó, 15.
 Tel.: 91 352 04 19 Tel.: 91 345 57 61 / 66 51 Tel.: 91 519 42 42 / 36 72 28033 MADRID
Fax: 91 715 76 38 Fax: 91 359 12 01 Fax: 91 519 20 35 Tel.: 91 353 20 00
Metrou: Concha Espina Metrou: Pio XII Metrou: Arturo Sorio Fax: 91 353 20 01

CAPUL VERDE, REPUBLICA Probleme Consulare Consulatul Onorific


BOLIVIA, REPUBLICA
 Avda. Champagnat, 11. C/ Espronceda, 32.
 C/ Velázquez, 26-3ºA. Consulatul General
28043 MADRID 28003 MADRID
28001 MADRID C/ Capitán Haya, 51-4. Hab. 8.
 Tel.: 91 721 62 81 Metrou: Gregorio Marañón
 Tel.: 91 578 08 35 28020 MADRID
Fax 91 721 62 80
Fax: 91 577 39 46 Tel.: 91 570 25 68 COASTA DE FILDE{,
Metrou: Valdeacederas CIPRU, REPUBLICA REPUBLICA
Consulatul General
 C/ Serrano, 23 - 2º-D. C/ Serrano, 154.
 C/ Velázquez, 20-7º 5. CAMERUN, REPUBLICA
28001 MADRID 28006 MADRID
28001 MADRID C/ Rosario Pino, 3.
 Tel.: 91 578 31 14 / 31 17 Tel.: 91 562 69 16 / 91 561 27 99
 Tel.: 91 578 11 43 28020 MADRID
Fax: 91 578 21 89 Fax: 91 562 21 93
Metrou: Velázquez Tel.: 91 571 11 60 Metrou: Colón Metrou: República Argentina
Fax: 91 571 25 04
BOSNIA {I HER}EGOVINA
COLUMBIA COSTA RICA, REPUBLICA
 C/ Lagasca, 24-2º Izda. 28001 MADRID CANADA Pº de la Castellana, 164-17 A.
 C/ General Martínez Campos, 48.
 Tel.: 91 575 08 70 C/ Núñez de Balboa, 35. 28010 MADRID 28046 MADRID
Fax: 91 435 50 56 28001 MADRID Tel.: 91 700 47 70 Tel.: 91 345 96 22
Metrou: Retiro Tel.: 91 423 32 50 Fax: 91 310 28 69 Fax: 91 353 37 09
Fax: 91 423 32 51 Metrou: Cuzco
BRASIL, REPUBLICA Consulatul General
Metrou: Velázquez
FEDERATIV+ C/ Carbonero y Sol, 15. Consulatul General
 C/ Fernando el Santo, 6. CHILE, REPUBLICA 28006 MADRID Tel.: 91 345 96 22 / 95 21
28010 MADRID C/ Lagasca, 88, 6º. Tel.: 91 745 25 90
 Tel.: 91 700 46 50 28001 MADRID Fax: 91 745 04 71
Fax: 91 700 46 60 Tel.: 91 431 91 60 Metrou: Nuevos Ministerios
Metrou: Alonso Martínez Fax: 91 577 55 60
84 85
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 47

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

CROA}IA, REPUBLICA Consulatul General SLOVENIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA


 C/ Claudio Coello, 78-2. C/ General Oraá, 64. 28006 MADRID C/ Hermanos Bécquer, 7-2º. Pº de la Castellana, 15-4º.
28001 MADRID Tel.: 91 562 22 83 28006 MADRID 28046 MADRID
 Tel.: 91 577 68 81 / 69 01 Fax: 91 564 17 44 Tel.: 91 411 68 93 / 67 24 Tel.: 91 319 61 72
Fax: 91 577 69 05 Metrou: Avenida de América Fax: 91 564 60 57 Fax: 91 308 39 01
Metrou: Rubén Darío Metrou: Gregorio Marañón Metrou: Colón
EGIPT, REPUBLICA ARAB+
CUBA, REPUBLICA C/ Velázquez, 69.28006 MADRID STATELE UNITE ALE AMERICII FRAN}A, REPUBLICA
 Pº de la Habana, 194. Tel.: 91 577 63 08 / 09 C/ Serrano, 75. C/ Salustiano Olózaga, 9.
Fax: 91 578 17 32 28006 MADRID 28001MADRID
28036 MADRID
 Tel.: 91 359 25 00
Metrou: Nuñez de Balboa Tel.: 91 587 22 00 Tel.: 91 423 89 00
Fax: 91 359 61 45 Fax: 91 587 23 03 Fax: 91 423 89 01
SALVADOR, REPUBLICA
Metrou: Rubén Darío Metrou: Retiro
Metrou: Pio XII C/ General Oraá, 9-5º dcha.
28006 MADRID ESTONIA, REPUBLICA Consulatul General
Consulatul General
 Tel.: 91 562 80 02 / 68 02 C/ Claudio Coello, 91-1º dcha. C/ Marqués de la Ensenada, 10.
 C/ Conde de Peñalver, 38 - 6º
Fax: 91 563 05 84 28006 MADRID 28004 MADRID
28006 MADRID
Metrou: Gregorio Marañón Tel.: 91 426 16 71 Tel.: 91 700 78 00
 Tel.: 91 401 05 79
Consulatul General Fax: 426 16 72 Fax: 91 700 78 01
Metrou: Lista
 C/ Serrano, 114-3º. Metrou: Nuñez de Balboa Metrou: Colón
DANEMARCA 28006 MADRID GABON, REPUBLICA
FILIPINE
 C/ Claudio Coello, 91-4º. Tel.: 91 561 25 24 C/ General Arrando, 19-Local A.
 C/ Eresma, 2. 28002 MADRID
28006 MADRID Fax: 91 564 42 56 28010 MADRID
 Tel.: 91 782 38 30
 Tel.: 91 431 84 45 Metrou: Gregorio Marañón Tel.: 91 413 82 11 / 82 94
Fax: 91 411 66 06
Fax: 91 431 91 68 Fax: 91 413 11 53
EMIRATELE ARABE UNITE Metrou: República Argentina
Metrou: Nuñez de Balboa Metrou: Rubén Darío
 C/ Capitán Haya, 40. 28020 MADRID Probleme de munc=
Consulatul Onorific Tel.: 91 570 10 03 /02 / 01
 C/ Manuel Luna 4, bajos B. GAMBIA, REPUBLICA
 Carretera de La Coruña, Km. Fax: 91 571 51 76 Consulatul Onorific
28020 MADRID
17,5, Edificio "F. L. Smidth". C/ Alfonso XII, 46-6º Izqda.
SLOVACIA, REPUBLICA Tel.: 91 570 60 04 / 42 32
Las Rozas. 28230 MADRID 28014 MADRID
 C/ Pinar nº 20. 28006 MADRID Fax: 91 570 39 14
 Tel.: 91 634 90 00 Tel.: 91 420 35 17
 Tel.: 91 590 38 61 Metrou: Estrecho
ECUADOR, REPUBLICA Fax: 91 590 38 68 Probleme Consulare GEORGIA
 C/ Velázquez, 114- 2º Dcha. Metrou: Gregorio Marañón C/ Guadalquivir, 6. 28002 MADRID Consulatul Onorific
28006 MADRID Probleme Consulare Tel.: 91 782 38 30 C/ Fuentemilanos 2.
 Tel.: 91 562 72 15-16 Tel.: 91 590 38 67 Fax: 91 411 66 06 28035 MADRID
Fax: 91 745 02 44 Fax: 91 590 38 68 Metrou: República Argentina Tel.: 91 373 00 17
86 87
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 48

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

GHANA, REPUBLICA HONDURAS IRAQ, REPUBLICA Consulatul General


Consulatul Onorific Pº de la Castellana, 164 - 2º dcha. Ronda de Sobradiel, 67 C/ Agustín de Bethencourt, 3.
 C/ Rey Francisco, 9.28008 MADRID 28046 MADRID (Parque Conde de Orgaz). 28003 MADRID
 Tel.: 91 541 96 00 Tel.: 91 579 02 51 28043 MADRID Tel.: 91 534 69 09
Fax: 91 559 11 10 Fax: 91 345 06 65 Tel.: 91 759 12 82 Metrou: Nuevos Ministerios
Metrou: Ventura Rodriguez Metrou: Cuzco Fax: 91 759 31 80
JAMAICA
GRECIA, REPUBLICA ELENICA Probleme Consulare IRLANDA Consulatul General Onorific
 Avda. Doctor Arce, 24. Tel.: 91 359 55 02 Pº de la Castellana, 46-4º. C/ Claudio Coello 37-2º.
28002 MADRID Fax: 91 345 05 13 28046 MADRID 28001 MADRID
 Tel.: 91 564 46 53 UNGARIA, REPUBLICA Tel.: 91 436 40 93 Tel.: 91 426 44 70
Fax: 91 564 46 68 C/ Ángel de Diego Roldán, 21. Fax: 91 435 16 77 Fax: 91 577 37 74
Metrou: Concha Espina 28016 MADRID Metrou: Rubén Darío Metrou: Serrano
Probleme Consulares Tel.: 91 413 70 11 / 41 37 ISLANDA, REPUBLICA JAPONIA
 Tel.: 91 564 46 66 / 7 Fax: 91 413 41 38 Consulatul General Onorific C/ Serrano, 109.
Fax: 91 564 46 97 INDIA, REPUBLICA C/ Pegueritos, 5. 28006 MADRID
 Avda. Pío XII, 30-32. 28035 MADRID Tel.: 91 590 76 00
GUATEMALA, REPUBLICA
28016 MADRID Tel.: 91 375 15 06
 C/ Rafael Salgado, 3-10º dcha. Fax: 91 590 13 21
 Tel.: 902 90 10 10 / 91 131 51 00 Fax: 91 373 92 65
28036 MADRID Probleme Culturale
 Tel.: 91 344 03 47 / 14 17 Fax: 91 345 11 12 ISRAEL Tel.: 91 590 76 12
Fax: 91 458 78 94 Metrou: Pío XII C/ Velázquez, 150-7º. Metrou: Gregorio Marañón
Metrou: Santiago Bernabeu Sec]ia Consular= 28002 MADRID
 Tel.: 91 359 01 47 Tel.: 91 782 95 00 IORDANIA, REGATUL HA{EMIT
GUINEEA ECUATORIALA, Pº General Martínez Campos, 41-5º.
Fax: 91 345 19 00 Fax: 91 782 95 55
REPUBLICA 28010 MADRID
Metrou: República Argentina
 C/ Claudio Coello, 91-5º. INDONEZIA, REPUBLICA Tel.: 91 319 11 00 / 04
28006 MADRID C/ Agastia, 65. ITALIA, REPUBLICA Fax: 91 308 25 36
 Tel.: 91 578 26 16 28043 MADRID C/ Lagasca, 98.
Fax: 91 578 22 63 Tel.: 91 413 02 94 / 05 94 28006 MADRID KAZAKHSTAN, REPUBLICA
Metrou: Nuñez de Balboa Fax: 91 413 89 94 Tel.: 91 423 33 00 C/ Cascanueces, 25.
Fax: 91 575 77 76 28043 MADRID
HAITI, REPUBLICA IRAN, REPUBLICA ISLAMIC+
Metrou: Nuñez de Balboa Tel.: 91 721 62 90
 C/ Marqués del Duero, 3-1º izda. C/ Jerez, 5, Villa "El Altozano"
Fax: 91 721 93 74
28001 MADRID (Chamartín). 28016 MADRID Probleme Culturale
 Tel.: 91 575 26 24 Tel.: 91 345 01 12 / 01 16 C/ Mayor, 86. Sec]ia Consular=
Fax: 91 431 46 00 / 91 578 31 04 Fax: 91 345 11 90 28013 MADRID Tel.: 91 721 62 94
Metrou: Banco de España Metrou: Pío XII Tel.: 91 547 86 03 Fax: 91 300 19 81
88 89
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 49

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

KENYA, REPUBLICA 28020 MADRID MALI, REPUBLICA Sec]ia Consular=


Consulat Onorific Tel.: 91 556 42 88 Consulat Onorific Tel.: 91 369 30 21
 C/ Alberto Alcocer, 26-3. Metrou: Santiago Bernabeu C/ Zurbano, 29-2º Izda. Fax: 91 369 45 23
28036 MADRID 28010 MADRID Metrou: Sevilla
 Tel. 91 458 51 71 LIBIA BIROUL POPULAR DE LA Tel.: 91 310 52 30
MAREA JAMAHIRIE MOLDOVA, REPUBLICA
Fax: 91 458 51 72 Fax: 91 310 52 56
ARAB+, LIBIA POPULAR+ Consulat Onorrific
Metrou: Rubén Darío
KUWEIT SOCIALIST+, C/ San Pedro Nº 5.
 Pº de la Castellana, 141-16B. C/ Pisuerga, 12. MALTA, REPUBLICA 28043 MADRID
28046 MADRID 28002 MADRID Pº de la Castellana, 45-6º dcha. Tel.: 91 388 48 33
 Tel.: 91 579 24 67 Tel.: 91 563 57 53 / 19 29 28046 MADRID Fax: 91 429 33 18
Fax: 91 570 21 09 Fax: 91 564 39 86 Tel.: 91 391 30 61
Metrou: Cuzco MONACO, PRINCIPAT
Fax: 91 391 30 66
Probleme Culturale C/ Villanueva, 12-Entreplanta A.
Metrou: Gregorio Marañón
LESOTHO C/ Rodríguez Marín, 7. 28001 MADRID
Consulat Onorific 28002 MADRID MAROC Tel.: 91 578 20 48 / 91 576 89
 Avda. Pesadilla, 42 - Fuente C/ Serrano, 179. 58 Fax: 91 435 71 32
del Fresno. 28708 San LITUANIA, REPUBLICA 28002 MADRID Metrou: Retiro
Sebastián de los Reyes C/ Fortuny, 19 - 1º izqda. Tel.: 91 563 10 90
28010 MADRID Consulatul General Onorific
 Tel.: 91 623 60 67 Fax: 91 561 78 87
 Tel.: 91 702 21 16 C/ Miguel Angel, 19.
Fax: 91 623 75 61
Fax: 91 310 40 18 Consulatul General 28010 MADRID
Metrou: Nuñez de Balboa
 C/ Leizarán, 31. 28002 MADRID Tel.: 91 319 93 17
LETONIA, REPUBLICA Probleme Consulare: Tel.: 91 561 21 45 Metrou: Gregorio Marañón
 C/ Alfonso XII, 52-1º. Tel.: 91 310 20 75 Metrou: Concha Espina
MOZAMBIC, REPUBLICA
28014 MADRID LUXEMBURG, MARELE DUCAT MAURITANIA, REPUBLICA C/ Goya nº 67-1º Izda.
 Tel.: 91 369 13 62 / 13 83 C/ Claudio Coello, 78-1º. ISLAMIC+ 28001 MADRID
Fax: 91 369 00 20 28001 MADRID C/ Velázquez, 90-3º. Tel.: 91 577 63 82 / 28 23
LIBAN Tel.: 91 435 91 64 28006 MADRID Fax: 91 577 67 05
 Pº de la Castellana, 178-3º Izda. Fax: 91 577 48 26 Tel.: 91 575 70 06-07 Metrou: Goya
28046 MADRID Fax: 91 435 95 31
MALAEZIA NEPAL
 Tel.: 91 345 13 68 / 69 Metrou: Nuñez de Balboa
 Pº de la Castellana, 91-5º Consulat Onorific
Fax: 91 345 56 31
(Edf. Centro 23). MEXIC Pza Mostenses,13.
Metrou: Cuzco
28046 MADRID Carrera de San Jerónimo, 46. 28015 MADRID
LIBERIA, REPUBLICA Tel.: 91 555 06 84 / 07 37 28014 MADRID Tel.: 91 541 87 87
Consulat General Onorific Fax: 91 555 52 08 Tel.: 91 369 28 14 Fax: 91 542 99 49
 C/ Orense, 18 - 3º-2. Metrou: Santiago Bernabeu Fax: 91 420 22 92 Metrou: Plaza de España
90 91
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 50

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

NICARAGUA, REPUBLICA MALTA, ORDIN MILITAR PERU, REPUBLICA Tel.: 91 700 82 00


 Pº de la Castellana, 127-1º B. SUVERAN C/ Príncipe de Vergara, 36-5º Dcha. Fax: 91 700 82 10
28046 MADRID C/ del Prado, 26. 28001 MADRID Metrou: Alonso Martínez
 Tel.: 91 555 55 10 / 13 28014 MADRID Tel.: 91 431 42 42 / 43 15
Fax: 91 555 57 37 Tel.: 91 420 18 57 Fax: 91 577 68 61 Consulat General
Metrou: Cuzco Fax: 91 420 19 42 Metrou: Velázquez Pº de Recoletos, 7-9 4º.
Metrou: Antón Martín 28004 MADRID
NIGER, REPUBLICA Consulat General
Consulat Onorrific }+RILE DE JOS - OLANDA C/ Cristóbal Bordiú, 49. Tel.: 91 524 97 00
 C/ Villanueva 35-37. Avda. Comandante Franco, 32. 28003 MADRID Fax: 91 524 97 30
28001MADRID 28016 MADRID Tel.s: 91 562 56 09 / 91 561 01 Metrou: Retiro
 Tel.: 91 426 29 99 Tel.: 91 353 75 00 / 73 39 76 Fax: 91 562 91 11
Fax: 91 359 21 50 / 91 353 71 95 REPUBLICA CEH+
Fax: 91 577 02 09
Metrou: Pio XII POLONIA, REPUBLICA Avda. Pío XII, 22-24.
Metrou: Retiro
 C/ Guisando, 23 bis. 28016 MADRID
NIGERIA, REPUBLICA FEDERAL PAKISTAN, REPUBLICA 28035 MADRID
ISLAMIC+ Tel.: 91 353 18 80
 C/ Segre, 23. 28002 MADRID Tel.: 91 316 13 65 / 91 373 66 05
 Avda. Pío XII, 11. 28016 MADRID Fax: 91 353 18 85
 Tel.: 91 563 09 11 / 31 44 Fax: 91 373 66 24
Fax: 91 411 67 00 / 91 563 31 44 Tel.: 91 345 89 95 / 89 86 Metrou: Pio XII
Fax: 91 345 81 58 Afaceri Consulares
 Tel.: 91 373 60 49 Afaceri Consulare
NORVEGIA Metrou: Pio XII
Fax: 91 373 66 24 Tel.: 91 353 18 96 / 97
 Pº de la Castellana, 31-9º.
PANAMA, REPUBLICA Fax: 91 353 18 98
28046 MADRID PORTUGALIA, REPUBLICA
 C/ Claudio Coello, 86-1º Dcha.
 Tel.: 91 310 31 16 C/ Pinar, 1. 28006 MADRID
28006 MADRID REPUBLICA DOMINICAN+
Fax: 91 319 09 69 Tel.: 91 782 49 60
 Tel.: 91 576 76 68 / 50 01 Pº de la Castellana, 30-1º Dcha.
Metrou: Rubén Darío Fax: 91 782 49 72
Fax: 91 576 71 61 28046 MADRID
Metrou: Nuñez de Balboa Metrou: Gregorio Marañón
NOUA ZEELAND+ Tel.: 91 431 53 95
 Pza. de la Lealtad, 2-3º. Consulat General Onorific Consulat General Fax: 91 435 81 39
28014 MADRID Tel.: 91 576 50 01 / 76 68 C/ Lagasca, 88-4º Metrou: Rubén Darío
 Tel.: 91 523 02 26 28001 MADRID
Fax: 91 523 01 71 PARAGUAY, REPUBLICA Tel.: 91 577 35 85 Consulat General
 Pº Eduardo Dato, 21-4º Izda. Fax: 91 577 68 02 C/ Castelló, 25-2º E.
OMÁN, SULTANAT 28010 MADRID
28001 MADRID
Consulat Onorific Tel.: 91 308 27 46 / 53 19 REGATUL UNIT AL MARII
 C/ Lígula, 6-2º H. Fax: 91 308 49 05 BRITANII {I IRLANDEI DE NORD Tel.: 91 431 53 21
28036 MADRID Fax Sec]ia Consular=: 91 308 38 36 C/ Fernando el Santo, 16. Fax: 91 576 11 68
 Tel.: 91 458 62 61 / 60 81 Metrou: Rubén Darío 28010 MADRID Metrou: Velázquez
92 93
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 51

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

RWANDA, REPUBLICA SAN MARINO, REPUBLICA SERBIA {I MUNTENEGRU AFRICA DE SUD, REPUBLICA
Consulat Onorific C/ Padre de Jesús Ordóñez, 18 C/ Velázquez, 162. 28002 MADRID C/ Claudio Coello, 91-6º y 7º.
 C/ Infantas, 19-3º Dcha. F. 3º Izda. 28002 MADRID Tel.: 91 563 50 45 28006 MADRID
28004 MADRID Tel.: 91 563 90 00 Fax: 91 563 04 40 Tel.: 91 436 37 80
 Tel.: 91 522 57 17 Fax: 91 563 19 31 Metrou: República Argentina Fax: 91 577 74 14
Metrou: Gran Vía Metrou: Cruz del Rayo Metrou: Nuñez de Balboa
Afaceri Consulare
ROM~NIA Consulat General Onorific Tel. 91 562 60 40 / 91 563 50 45
SUDAN, REPUBLICA
 Avda. de Alfonso XIII, 157. Pº de la Castellana, 13-3º. SEYCHELLES, REPUBLICA Pº de la Castellana, 115-11º Izda.
28016 MADRID 28046 MADRID Consulat Onorific 28046 MADRID
 Tel.: 91 350 44 36 Tel.: 91 319 35 62 C/ Monte Esquinza, 30. Tel.: 91 597 25 16 / 91 417 49 04
Fax:91 345 29 17 28016 MADRID
Metrou: Pío XII SF~NTUL SEDIUL, NUN}IATURA Fax: 91 417 49 03
APOSTOLIC+ Tel.: 91 319 51 89 Metrou: Cuzco
Afaceri Consulare Metrou: Alonso Martínez
 Avda. Pío XII, 46. 28016 MADRID
 C/ Angel de Diego Roldan, 14-16 SUEDIA
 Tel.: 91 766 83 11 SINGAPORE, REPUBLICA
 Tel.: 91 359 78 95 C/ Caracas, 25.
Fax: 91 766 70 85 Consulat General Onorific
Fax:91 345 29 17 28010 MADRID
Metrou: Pio XII C/ Monte Esquinza, 23-2º B.
Metrou: Alfonso XIII Tel.: 91 702 20 00
28010 MADRID
SAO TOMÉ Y PRÍNCIPE, Fax: 91 702 20 40
RUSIA, FEDERA}IE Tel.: 91 310 21 17 / 91 319 42 87
REPUBLICA DEMOCRATIC+
 C/ Velázquez, 155. 28002 MADRID Fax: 91 310 34 72 Sec]ia Consular=:
Consulat Onorific
 Tel.: 91 562 22 64 / 91 411 08 Metrou: Alonso Martínez Fax: 91 702 20 38
07 Fax: 91 562 97 12 C/ Villanueva 35-37.
SIRIA, REPUBLICA ARAB+ Metrou: Rubén Darío
Metrou: República Argentina 28001 MADRID
 Tel.: 91 426 30 14 Pza. Platerías Martínez, 1-1º. ELVE}IA, CONFEDERA}IA
Afaceri Consulare 28014 MADRID
Fax: 91 561 08 92 C/ Núñez de Balboa, 35ª-7º.
 C/ Joaquín Costa, 33. Metrou: Retiro Tel.: 91 420 39 46 / 16 02 28001 MADRID
28002 MADRID Fax: 91 420 26 81
 Tel.: 91 436 39 60
 Tel.: 91 411 29 57 SENEGAL, REPUBLICA Metrou: Antón Martín
 C/ Príncipe de Vergara, 90-1º Fax: 91 436 39 80
Fax: 91 562 78 30
Metrou: República Argentina A y B. 28001 MADRID SRI LANKA, REPUBLICA Metrou: Velázquez
Tel.: 91 745 10 03 / 91 564 28 48 DEMOCRATIC+ SOCIALIST+
SALOMON, INSULELE Consulat General onorific THAILANDA
Metrou: Avenida de America C/ Joaquín Costa, 29.
Consulat Onorific C/ Modesto Lafuente, 53-5º C.
 C/ Pedro de Valdivia, 19 H. Consulat General 28003 MADRID 28002 MADRID
28006 MADRID C/ Ayala nº 99-1º D.28006 MADRID Tel.:91 553 18 32, Tel.: 91 563 29 03 / 79 59
 Tel. 91 782 33 01 Tel.: 91 745 10 03 / 91 564 28 48 Móvil:670 84 39 69 Fax: 91 564 00 33 / 91 562 41 82
Fax: 91 561 53 04 Metrou: Manuel Becerra Metrou: Nuevos Ministerios Metrou: República Argentina
94 95
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 52

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

TOGO, REPUBLICA Tel.: 91 548 22 82 YUGOSLAVIA, FOSTA PALESTINA, DELEGA}IA


Consulat Onorific Metrou: Ventura Rodriguez REPUBLIC+ YUGOSLAV+ A GENERAL+
 Centro Comercial "Costa MACEDONIEI Avda. Pío XII, 20
Blanca", local 10. N-I, Km. 14. UZBEKISTAN, REPUBLICA C/ Capitán Haya, 60-5º 6. (esq. Comandante Franco, 15).
28001 ALCOBENDAS Consulat General Onorific 28020 MADRID 28016 MADRID
 Tel.: 91 650 61 96 Pº de la Rinconada, 13. Tel.: 91 571 72 98 Tel.: 91 345 32 58 / 62
28023 MADRID Fax: 91 571 34 81 Fax: 91 345 42 87
TUNISIA, REPUBLICA Tel.: 91 307 81 91 Metrou: Valdeacederas Metrou: Pío XII
 Avda. Alfonso XIII 64-68.
28016 MADRID VENEZUELA, REPUBLICA Consulat General Onorific BIROUL LIGII STATELOR ARABE
 Tel.: 91 447 35 08 / 35 12 BOLIVARIAN+ C/ Capitán Haya, 60-6º. Pº de la Castellana, 180-6º
Fax: 91 593 84 16 C/ Capitán Haya, 1 28020 MADRID Izda. 28046 MADRID
Metrou: Avenida de la Paz (Edif. Eurocentro, pl. 13). Tel.: 91 570 66 41 Tel.: 91 350 75 16
28020 MADRID Fax: 91 350 79 10
TURCIA, REPUBLICA ZAMBIA, REPUBLICA
 Tel.: 91 598 12 00
 C/ Rafael Calvo, 18-2º A-B. Consulat Onorific
28010 MADRID Fax: 91 597 15 83 C/ Juan Hurtado de Mendoza, 5 Po]i consulta aceste informa]ii \n
 Tel.: 91 319 81 11 / 82 97 Metrou: Santiago Bernabeu 10G. 28036 MADRID pagina web a Ministerului de
Fax: 91 308 66 02 Consulat General Tel.: 91 350 15 32 Afaceri Externe: www.mae.es

UCRAINA C/ General Perón, 26-1º.


 C/ Ronda de la Abubilla, 52. 28020 MADRID
28043 MADRID Tel. : 91 417 50 53
 Tel.: 91 748 93 60 Metrou: Santiago Bernabeu
Fax: 91 388 71 78 VIETNAM, REPUBLICA
Sec]ia Consular=. SOCIALIST+
 Tel.: 91 748 93 78 C/ Arturo Soria, 201-1º A.
Fax: 91 759 03 28 28043 MADRID
 Tel.: 91 510 28 67
URUGUAY, REPUBLICA
Fax: 91 415 70 67
ORIENTAL
Metrou: Arturo Soria
 Pº Pintor Rosales, 32-1º D.
28008 MADRID YEMEN, REPUBLICA
 Tel.: 91 758 04 75 Pº de la Castellana, 114-3º
Fax: 91 542 81 77 esc.1- nº 1. 28046 MADRID
Consulat General Tel.: 91 411 99 50
 Pº Pintor Rosales, 32, 8º. Fax: 91 562 38 65
20008 MADRID Metrou: Nuevos Ministerios
96 97
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 53

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

Mini - dic]ionar Podría ayudarme M-a]i putea ajuta

de baz= Gracias, Muchas gracias Mul]umesc, mii de mul]umiri

Saluturi [i generalit=]i ¿Me puede dar un teléfono de |mi pute]i da un telefon de la


información? informa]ii?
Buenos días Bun= ziua
¿Cuánto cuesta? C`t cost=?
Buenas tardes Bun= ziua (dup=-amiaz=)
Gratis Gratis
Buenas noches Bun= seara
¿Puedo esperar? Pot s= a[tept?
Adiós La revedere
¿A que hora? La ce or=?
No hablo español Nu vorbesc spaniola.
¿Dónde está el centro de Unde este centrul de Servicii
¿Habla Usted ingles, francés, Vorbi]i engleza, franceza, Servicios Sociales? Sociale?
árabe? araba?
¿Qué horario tiene? Ce orar are?
Si / No Da/ Nu
¿Debo pedir cita? Trebuie s= cer programare?
¿Me entiende? M= \n]elege]i?

Discúlpeme, no le he entendido Scuza]i, nu v-am \n]eles. ¿Podría indicarme como? |mi pute]i spune cum…?

Repita lentamente, por favor Repeta]i \ncet, v= rog! ¿En que metro está? La ce metrou (sta]ie de metrou)
este?
Entiendo |n]eleg
Busco trabajo Caut de lucru
Mi nombre es Sunt din
Quiero empadronarme Vreau s= fiu luat \n eviden]=
Soy de Numele meu este
¿Cómo puedo obtener la Tarjeta Cum pot ob]ine Carnetul de
Por favor V= rog Sanitaria? S=n=tate?

99
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 54

Cele mai frecvente


\ntreb=ri

Exist= vreun telefon gratis unde pot s= sun pentru a m= Unde trebuie s= fiu luat \n eviden]=? pag. 20
informa despre probleme de imigrare? pag. 6
Am dreptul la un serviciu de s=n=tate? pag. 46
Unde pot primi sfaturi gratis despre formalit=]ile legate de
str=ini? pag. 6 Unde pot suna c`nd am nevoie de o urgen]= medical=? pag. 47

Exist= vreun telefon de informare despre Comunitatea de Au dreptul copiii mei la educa]ie? pag. 48
Madrid? pag. 9
Unde pot \nv=]a limba spaniol=? pag. 49
Cum \mi pot ob]ine documentele? pag. 12
Exist= vreun loc unde pot avea acces gratis la Internet? pag. 58
Unde m= pot adresa pentru a solicita o prelungire a [ederii sau
documentul de identitate pentru str=ini? pag. 14-17
Mi se pot recunoa[te sau convalida studiile \n aceast= ]ar=? pag. 58
Unde pot solicita Documentul de identitate pentru str=ini?
M= pot c=s=tori \n Spania? pag. 68
pag. 16

Am nevoie de ob]inerea vreunei autoriza]ii pentru a munci? Ce trebuie s= fac dac= fiul meu se na[te \n Spania? pag. 69
pag. 15
Pot cere cet=]enia spaniol=? pag. 72
Pot lucra pe cont propriu? pag. 13
Pot denun]a o agresiune la poli]ie? pag. 7
Cum pot avea informa]ii despre locuri de munc=? pag. 61
La ce telefon pot suna dac= am fost vicitima unei agresiuni? pag. 7
Pot [ofa \n Spania? pag. 8
Unde m= pot adresa dac= am fost victima unei violen]e domestice? pag. 65
Unde m= pot adresa dac= am probleme cu \nchiriatul unui
apartament? pag. 22 Unde se afl= Ambasada ]=rii mele la Madrid? pag. 82

101
maqueta guia final PORTADA ESPA OL.qxd 22/11/2005 18:33 PÆgina 55

MANUAL PENTRU PRIMII PA{I

NOTI}E

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................

102 103

S-ar putea să vă placă și