Sunteți pe pagina 1din 163
 
11YUSUF AL-QARDAWI
DEFINITI
Halal
(lucrul permis) este lucrul îngãduit, care nu afost oprit ºi a cãrui sãvârºire a fost permisã de cãtreLegiuitor.
Haram
(lucrul interzis) este lucrul a cãrui sãvârºirea fost opritã de cãtre Legiuitor în mod categoric. Cel care încalcã aceastã interdicþie se expune la pedeapsa lui Allah în Viaþa de Apoi ºi chiar la sancþiuni juridice înaceastã lume.
 Makruh
(lucru respingãtor sau nerecomandabil) estelucrul oprit de Legiuitor, însã fãrã stricteþe. Acest lucru sesitueazã pe o treaptã sub ceea ce este interzis (
haram
),iar cel care îl sãvârºeºte nu are parte de pedeapsa pecare o are cel care înfãptuieºte un lucru interzis, însãperseverarea în el ºi nesocotirea lui îl poate îndemna pecel care-l sãvârºeºte ºi la comiterea lucrurilor interzise(
haram
).
 
13YUSUF AL-QARDAWI
CAPITOLUL IPRINCIPIILE ISLAMULUI ÎN LEGÃTURÃ CU CEEA CEESTE PERMIS (HALAL) ªI CU CEEA CE ESTEINTERZIS (HARAM)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurãtor
Chestiunea referitoare la ceea ce este îngãduit sau permis (
halal
) ºi laceea ce este oprit sau interzis (
haram
) s-a numãrat printre chestiunile în legãturãcu care pãgânii din perioada preislamicã s-au aflat în mare rãtãcire ºi în mare încurcãturã ºi ezitare, ajungând socoteaslucrurile oprite a fi îngãduite ºilucrurile îngãduite ºi bune a fi oprite.Aceastã rãtãcire s-a manifestat prin atitudini diametral opuse: pe de oparte, devierea ºi extremismul spre dreapta, pe de altã parte, devierea ºiextremismul spre stânga.La extrema dreaptã se situau brahmanismul hindus aspru, monahismulcreºtin extrem de sever ºi alte doctrine care se întemeiau pe tortura trupului,interzicerea plãcerilor ºi podoabelor create de Allah pentru robii Sãi.Monahismul creºtin a atins apogeul barbariei sale în Evul Mediu; interzicerealucrurilor bune a atins punctul culminant la acei monahi care se numãrau cumiile, dintre care unii socoteau spãlarea picioarelor a fi un pãcat, iar îmbãiereaun lucru ce atrage dupã sine cãinþã ºi mâhnire.La extrema stângã se situa doctrina lui Mazdak, apãrutã în Persia, carechema la îngãduinþa absolutã ºi lãsa oamenilor libertatea de a lua orice, de asocoti orice permis, inclusiv onoarea
1
 ºi relaþiile sacre prin natura lor dintreoameni.Comunitatea arabã din perioada preislamicã a oferit un exemplu clar dedezordine ºi confuzie în ceea ce priveºte criteriile referitoare la lucrurile ºifaptele admise ºi interzise. Membrii acestei comunitãþi au considerat consumareavinului, camãta multiplicatã sau împiedicarea femeilor de a se cãsãtori ca fiind
1
Prin onoare se traduce aici cuvântul arab
'ird 
, prin care se au în vedere, în general, femeile caretrebuie sã fie ocrotite de un bãrbat, ca: mama, fiicele, soþia, surorile etc. (N.T.)
 
15YUSUF AL-QARDAWI
principii juridice din care a fãcut fundamente pe care se bazeazã conceptele depermis (
halal
) ºi oprit (
haram
), readucerea lucrurilor la fãgaºul normal, stabilireaunor criterii juste. Urmarea acestor principii a fost restabilirea dreptãþii ºiechilibrului în legãturã cu ceea ce este permis ºi ceea ce este oprit. ªi astfel,comunitatea musulmanã a devenit o comunitate de mijloc între
 cei rãtãciþi ºicei abãtuþi
la dreapta ºi la stânga, dupã cum a calificat-o Allah Preaînaltul cafiind cea mai bunã comunitate din toate veacurile.
1. LUCRURILE SUNT PERMISE PRIN NATURA LOR
Primul principiu pe care l-a elaborat Islamul a fost: toate lucrurile pe carele-a creat Allah sunt permise prin natura lor, în afarã de cele despre care a fostrelatat un hadis autentic ºi clar ca fiind interzise. ªi astfel, dacã hadisul nu esteautentic sau nu spune într-un mod clar cã un anumit lucru este oprit, acestarãmâne în continuare permis prin natura lui.Teologii musulmani au luat drept dovadã cã natura lucrurilor ºi abinefacerilor este de a fi îngãduite prin niºte versete clare din Coran, aºa cumsunt urmãtoarele vorbe ale lui Allah Preaînaltul:
"El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pãmânt, apoi S-a înãlþat în cer ºi a tocmit cele ºapte ceruri ºi El este Atoateºtiutor"
 
(
 Al-Baqara:
29).
"ªi El v-a supus vouã toate cele care se aflã în ceruri ºi care se aflã pre pãmânt"
 (
 Al-Djathiya:
13).
"Oare nu vedeþi voi cã Allah v-a supus vouã câte sunt în ceruri ºi câte sunt pe pãmânt ºi v-a copleºit pe voi cu binefacerile Sale - atât cele vãzute cât ºi cele ascunse?"
 (
Luqman:
20).Allah Preaslãvitul nu ar fi creat aceste lucruri ºi nu le-ar fi supus omului,dãruindu-i-le, pentru ca apoi sã-l lipseascã de ele, oprindu-i-le. Cum sã fii fãcutacest lucru, de vreme ce le-a creat pentru om, i le-a supus lui ºi l-a binecuvântatcu ele? El nu a interzis decât o micã parte dintre acestea, din motive la care nevom referi în cele ce urmeazã.Pornind de la aceasta, sfera lucrurilor oprite conform legislaþiei islamiceeste foarte restrânsã, în vreme ce sfera celor permise este foarte largã,deoarece textele autentice
1
ºi clare care interzic anumite lucruri sunt foartepuþine la numãr, în vreme ce lucrurile la care nu se face nici o referire precum
1
Expresia "un text autentic" înseamnã un verset coranic sau un hadis autentic.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505