P. 1
Rudolf Steiner - A PATRA DIMENSIUNE - Matematică şi adevăr

Rudolf Steiner - A PATRA DIMENSIUNE - Matematică şi adevăr

|Views: 279|Likes:
Published by eraceanu7731

More info:

Published by: eraceanu7731 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

Biblioteca antroposofic

Corecturi

C utare Index GA Lucr ri Online Urm toarea

Rudolf Steiner Rudolf Steiner - A PATRA DIMENSIUNE Matematic i adev r
GA 324a
ase conferin e inute la Berlin între 24 martie i 7 lunle 1905 Dou conferin e inute la Berlin la 7 noiembrie 1905 i 22 octombrie 1908 R spunsuri la întreb ri puse între 1904 i 1922 Traducere din limba englez de Florin SECO AN Confruntare cu textul german de biolog dr. Petre PAPACOSTEA Nr. bibliografic 324a Traducerea s-a f cut dup The fourth dimension. Sacred geometry, alchemy and mathematics Anthroposophic Press, 2001 Titlul în original: Die vierte Dimension. Mathematik und Wirklichkeit © Toate drepturile pentru traducerea în limba român sunt rezervate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC Bucure ti 2008

1

COLEC IA INI IERI Seria Biblioteca antroposofic Coordonatorul colec iei: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA Redactor: MARIA STANCIU Tehnoredactor: MIHAELA TUDOR Coperta: SILVIU IORDACHE

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a României STEINER, RUDOLF A patra dimensiune Matematic i adev r : ase conferin e inute la Berlin între 24 martie i 7 iunie 1905, Dou conferin e inute la Berlin la 7 noiembrie 1905 i 22 octombrie 1908, R spunsuri la întreb ri puse între 1904 i 1922 / Rudolf Steiner ; trad. din lib. eng.: Florin Secosan ; confruntare cu textul german: Petre Papacostea. - Bucure ti : Univers Enciclopedic, 2008 ISBN 978-973-637-167-7 I. Secogan, Florin (trad.) II. Papacostea, Petre 141.332

Societatea antroposofic din România Strada Vi inilor nr. 17, sector 2, Bucure ti Tel.: 021 323 20 57 www.antroposofie.ro email: romantrop@yahoo.com

ISBN 978-973-637-167-7

COPERTA IV În acest ciclu de conferin e Rudolf Steiner pune în discu ie valoarea spa iului tridimensional imaginat ca fiind construit pe trei axe, x, y, z, perpendiculare fiecare pe celelalte dou . El consider acest spa iu un produs al abstractiz rii i-l nume te spa iu rigid. El crede c acest concept nu ne permite s în elegem realitatea vie, atât la nivel cosmic cât i al indivizilor lumii vii. Prin cre terea sa antigravita ional , planta ne permite s constat m existen a unei a patra dimensiuni, animalul are cinci dimensiuni, iar omul ase dimensiuni.
2

Rudolf Steiner dezv luie numeroase aspecte ce nu pot s nu trezeasc interesul cititorului pentru lucruri care, în majoritatea cazurilor, nu fac parte din preocup rile obi nuite ale acestuia. Explica ia const în logica impecabil a discursului. Acest fapt se explic prin competen a cu care unific punctele de vedere matematice cu cel interior spiritual al celei de a patra dimensiuni i prin bog ia surselor de specialitate citate. Noi nu putem în elege spa iul tridimensional decât descoperind continuu c el este str b tut de manifest rile pluralidimensionalit ii. biolog dr. PETRE PAPACOSTEA

CUPRINS
Treptele adev rului (biolog dr. Petre Papacostea) În leg tur cu publicarea conferin elor lui Rudolf Steiner. Despre aceast edi ie. Prefa la edi ia englez (David Booth)

Table of Contents
Biblioteca antroposofic .................................................................................................................................................. 1 Rudolf Steiner ................................................................................................................................................................. 1 Rudolf Steiner - A PATRA DIMENSIUNE - Matematic i adev r ............................................................................ 1

GA 324a ...................................................................................................................................................................... 1 CUPRINS ................................................................................................................................................................ 3 Partea I Conferin e despre a patra dimensiune................................................................................................................. 6 PARTEA I - Conferin e despre a patra dimensiune........................................................................................................... 10 CONFERIN A I ............................................................................................................................................................ 10 CONFERIN A a II-a ...................................................................................................................................................... 17 CONFERIN A a III-a ..................................................................................................................................................... 22 3

.......................Întreb ri i r spunsuri.......... 77 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 77) ........................................................ 113 Conferin a a III-a Berlin............................................... 97 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ......................................... 66 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 26 ) ....................................................................................................................... 105 Conferin a I Berlin............................................................................................................................................................................................................................. 103 NOTE PARTEA I .................................................................................................................................................................................................... 95 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 144) .... 29 CONFERIN A a IV-a.................................... 63 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ................................................................................................................. 68 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 35) ........... 36 CONFERIN A a VI-a......................................................................................................................................................................................... 115 Conferin a a IV-a Berlin..................................................................................................................................... 66 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 21 ) ................................................................. 69 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 47) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 68 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 34) .................................................................................................... 50 DESPRE SPA IUL MULTIDIMENSIONAL ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 64 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 18 ) ............................................................................................................................................................................ 116 4 ............................................................ 43 SPA IUL CVADRIDIMENSIONAL............................. 90 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 125) ............................................................................. 31 martie 1905....................................................................................................................................................... 80 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 82) .... 105 Conferin a a II-a Berlin.............................................................. 67 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 31) ................................................................................................................................................... 24 mai 1905 ................................................................................................... 62 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 6 ) .................................................................................................................................................................................................................................................. 65 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 20 ) ........... 74 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 72) .................... 56 PARTEA a II-a Întreb ri i r spunsuri (1904-1922) ....................................................................... 30 CONFERIN A a V-a.............................................................................................................................................. 63 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 11 ) ............................................................................. 73 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 54) ......................................................................................................................... 24 martie 1905 ........................................................................................................................................................................................................ 85 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 118) ......................... 91 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 139) ............................................................................................................................ 81 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 95) ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 62 ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 3 ) ............. 17 mai 1905 .........

.................................................... 11 martie 1920 ................................................................................................... 127 Nürnberg........................ 28 iunie 1908 ......................... 12 aprilie 1922 .............................................................................................. 137 Stuttgart.............................................................................................................. 1919 .................................................................................................................................................................................................................................................... 31 martie 1920 ................... 144 Stuttgart............................ 127 Düsseldorf............................... 156 LUCR RI CITATE ÎN NOTE ............. 15 ianuarie 1921 .................................... 25 noiembrie 1912 .... 128 Basel......... 29 decembrie 1922 ................................................................................................................ 7 martie 1920 ... 154 Haga.................................................................................. 7 iunie 1905 ......................................................................................................................................... 2 noiembrie 1910 .................................................................................................................................................................................. 155 BIBLIOGRAFIE .............................................................. 150 Dornach...................................................................................................................................... 142 Stuttgart................................. 15 octombrie 1920.................................................... 154 Dornach............................................................................................................. 26 august 1921 .... 11 martie 1920 ........................................................................................ 129 Berlin................................................................................... 31 mai 1905 .................................................................... 13 februarie 1913 .................................................................................................................................................................. 7 martie 1920 ............................................... 127 Berlin...................................................... 151 Dornach............................... 142 Stuttgart......................................................................................................................................Conferin a a V-a Berlin................................................................................................................................................................................................................................. 30 martie 1920 .. 141 Stuttgart............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 octombrie 1911 .......................................................................... 128 Berlin... 130 Stuttgart... 127 Stuttgart........ 7 aprilie 1921........ 22 octombrie 1908 .............................................................................................. 138 Stuttgart................. 130 Stuttgart........... 128 Düsseldorf.......... 156 5 ........ 21 aprilie 1909 ...................................................................................................................................................................... 2 septembrie 1906 ......................................................................... 130 Stuttgart...................................................................................... 129 München........................................................ 27 noiembrie 1913 ..... 129 Berlin........................................ 117 Conferin a a VI-a Berlin.................................. 123 NOTE PARTEA a II-a ..................................................................................................................................... 22 aprilie 1909 ................................................

ÄBucle³ în spa iu ca procese i for e naturale reale. 31 martie 1905 ² Gânduri despre spa iul cvadridimensional în conexiune cu opera lui Hinton. aceast opera ie nu poate fi efectuat în cazul cubului. Trecerea de la dimensiuni inferioare la dimensiuni superioare prin mi care. CONFERIN A a III-a ² Berlin. Taina alchimic i adev rata vedere a spa iului cvadridimensional. CONFERIN A a IV-a ² Berlin. Cubul i opusul s u. 24 martie 1905 ² Gândirea matematic i realitatea. Lumea astral . Înjum t irea num rului de fe e ale unui octaedru d na tere unui tetraedru. Dimensiuni pozitive i negative: Lumea astral este cvadridimensional . un dodecaedru rombic este proiec ia unui tessarakt în spa iul tridimensional. Abilitatea de a radia ca dimensiune suplimentar . P tratul fizic i cel mental. Pragul. un punct radiind lumin în afar este opusul unei sfere radiind întuneric spre centru. de asemenea. Mi carea sau timpul ca expresie i manifestare a vie ii. Cubul în planul fizic i în cel mental. 17 mai 1905 ² Studierea spa iului cvadridimensional ca preg tire pentru în elegerea lumii astrale i a altor forme de existen superioar . Omul ca fiin cvadridimensional . modelele lui Oskar Simony. pecetea i ceara de pecetluire. Simetria în oglind . în stadiile timpurii ale evolu iei el era tridimensional. adic în ordine invers sau ca propriile lor imagini în oglind . Atribute caracteristice ale lumii astrale: numerele. Legarea figurilor bi i tridimensionale prin forma iuni curbate: p tratul curbat i cubul curbat. 31 mai 1905 ² Desf urarea cubului conduce la o nou analogie pentru reprezentarea tridimensional a tessarakt-ului (cubul cvadridimensional). acesta este semnifica ia mai adânc a doctrinei transmigra iei sufletelor. ca tr ire astral a panoramei evolu iei viitoare. de exemplu. A patra dimensiune ca o posibilitate conceptual i ca realitate. Substan a astral . Desf urarea i reprezentarea în culori a celor trei dimensiuni ale cubului. Rela ii simetrice. tessarakt-ul. Via a uman ca o stagnare a dou curente venind dinspre trecut i viitor. Inversarea acestei opera ii prin curbarea unei figuri tridimensionale poate da na tere unei figuri cvadridimensionale. include întrebarea: Vrei s intri? Kamaloka reveleaz natura animal nepurificat a fiin ei umane. Analogii ale lumii exterioare cu senza ia interioar : curbarea unor segmente de dreapt tot mai mari în cercuri.Partea I Conferin e despre a patra dimensiune CONFERIN A I ² Berlin. CONFERIN A a V-a ² Berlin. CONFERIN A a II-a ² Berlin. Aplica ia acesteia la p trat i cub. Propriet ile geometrice ale dodecaedrului rombic comparate cu cele ale cubului i ale tetraedrului/octaedrului. Desf urarea tessarakt-ului prin compara ie cu desf urarea cubului. Periferia este centrul. Moralitatea apare. cu referire la Hinton. Vizualizarea meditativ a mercurului i sulfului. Alegoria pe terii a lui Platon ca imagine a rela iei dintre realitatea cvadridimensional i spa iul tridimensional. Analogia ca metod pentru elaborarea unei reprezent ri mentale a figurilor cvadridimensionale. Cubul obi nuit este rezultatul aplatiz rii unui cub curbat. Construc ia dimensiunilor. Reprezentarea celei de a treia dimensiuni în plan prin mi carea unui p trat bicolor printr-o a treia culoare. cea de 6 . Vitalizarea reprezent rii spa iului. Punct i periferie. P tratul fizic ca o stagnare a dou perechi de curente opuse. mi carea Lunii i a P mântului în jurul Soarelui. Dimensiunile spa iului. Cubul pol opus spa iului tridimensional. 24 mai 1905 ² Exerci ii de reprezentare a forma iunilor tridimensionale în dou dimensiuni. Transferarea acestei opera ii la reprezentarea unei figuri cvadridimensionale. Animalul ca stagnare a celor dou curente opuse al plantei i al omului. CONFERIN A a VI-a ² Berlin. 7 iunie 1905 ² Un hexagon este proiec ia unui cub în spa iul bidimensional. în forme inversate sau imagini-oglind . figurile spa iale i perioadele de timp trebuie s fie citite simetric. Axele cubului i ale dodecaedrului rombic.

A cincea dimensiune care rezult din întâlnirea dintre fiin e cvadridimensionale se manifest în cea de a treia dimensiune ca activitate extrasenzorial . aptitudinea senzorial se na te la animale ca expresie a celei de a cincea dimensiuni. 22 aprilie 1909 ² Lucrul cu concepte geometrice de baz treze te facult i clarv z toare. DÜSSELDORF. timpul i activitatea senzorial . devine o linie dreapt . Via a î i reveleaz a patra dimensiune prin cre tere. Lumea astral este cvadridimensional . Distrugerea celei de a patra dimensiuni a lucrurilor vii conduce la imaginea sa tridimensional static . În realitate.a patra dimensiune. Vizualizarea unui cerc care se extinde pentru a deveni o linie dreapt . O linie dreapt con inut în sine (proiectiv ) ca exemplu de rela ii spa iale astrale. nu este limitat. SPA IUL CVADRIDIMENSIONAL ² Berlin. Rela ia ierarhiilor i a Treimii cu spa iul. Spa iul este de sine st t tor. Ceea ce a experimentat Moise pe muntele Sinai este un exemplu de fiin cvadridimensional real cu dou dimensiuni obi nuite. mi carea i dezvoltarea ca expresii ale celei de a patra dimensiuni la plante. Dezvoltarea abilit ilor spirituale prin munc interioar intensiv . plus dou dimensiuni superioare. Respingerea unui argument materialist. un dodecaedru rombic este proiec ia unui tessarakt. Vitalizarea concep iei noastre despre spa iu. Importan a recentei geometrii proiective sintetice pentru o concepere corect a spa iului. Numerele nu au nicio rela ie sau au o rela ie neutr cu spa iul. Ce este o suprafa plan ? O simpl tranzi ie prin calcul la dimensiunile superioare nu conduce la realitate. în timp ce lucrurile vii au frontiere sferice (celulele). 22 octombrie 1908 ² Matematicienii nu pot face mai mult decât s discute despre posibilitatea spa iului multidimensional. spa iul exist ca o crea ie a Treimii. Fiin ele umane au ase dimensiuni. 7 . DESPRE SPA IUL MULTIDIMENSIONAL ² Berlin. Un hexagon este proiec ia unui cub. în contrast cu spa iul fizic. BASEL. Dispari iile i reapari iile repetate indic existen a unei a patra dimensiuni. crescând continuu. Transformarea unui cerc într-o linie dreapt . 1 octombrie 1911 ² Lumina posed interioritatea ca a patra dimensiune. 2 noiembrie 1910 ² Plante. 21 aprilie 1909 ² Spa iul în perspectiv esoteric . cinci i respectiv ase dimensiuni. El se comport ca o linie dreapt proiectiv con inut în sine. 2 septembrie 1906 ² Educa ie ocult înseamn a lucra asupra corpului nostru astral i asupra corpului eteric. Compara ie cu un cerc care. Încercarea de a în elege spa iul de exemplu. Spa iul astral este con inut în sine. Chiar i pentru ierarhii. Timpul ca rezultat al interac iunii unor fiin e inferioare cu altele superioare. Cele trei dimensiuni ale cubului. R suciri în curbe închise ale unor benzi de hârtie ca un exemplu de înnodare a unor dimensiuni. Timpul. BERLIN. Desf urarea celor opt cuburi ale tessarakt-ului. l imea i în l imea. 28 iunie 1908 ² Spa iul astral. Desf urarea frontierelor unui p trat i ale unui cub. infinitul pe baza numerelor conduce la confuzie. Partea a II-a Întreb ri i r spunsuri (1904-1922) STUTTGART. Con tien a de sine este proiec ia celei de a asea dimensiuni în lumea fizic tridimensional . Dac însu i timpul devine viu. lungimea. DÜSSELDORF. NÜRNBERG. mi c rile Lunii i P mântului în jurul Soarelui sunt i ele înnodate. cu analogiile prezentate aici. Cristalele au plane ca frontiere. Tranzi ia la realitate. animale i fiin e umane ca fiin e cu patru. 7 noiembrie 1905 ² Crearea dimensiunilor prin mi care.

13 februarie 1913 ² Semnifica ia ocult a Sec iunii de aur. Extinderea geometriei fluide printr-un factor de intensitate cu ajutorul culorilor. Exemplul unei linii drepte proiective. Simbolizarea spectrului culorilor. Eterul nu este de imaginat în termeni materiali. 30 martie 1920 ² Fenomenologia ca sistematizare a fenomenelor.MÜNCHEN. de asemenea. Timpul imanent al sistemelor totale. Matematicienii pot formula idei teoretice despre aceste dimensiuni. Problema absolutiz rii procedurilor aritmetice. materie ponderabil i imponderabil . În mecanic timpul este o abstrac ie. 8 . Geometrie inerent mobil sau fluid . 27 noiembrie 1913 ² În via a de dup moarte. STUTTGART. Perspectiva cromatic . Vederea stereoscopic ca interac iune echilibrat între ochiul stâng i cel drept. Fiin a uman ca o stare de echilibru între suprasensibil i subsensibil. 7 martie 1920 ² Viteza luminii i propagarea undelor luminoase. numerele superimaginare adev rata fiin a Eului. Necesitatea de a putea concepe numere negative i imaginare f r ajutorul geometriei. trebuie s substituim numerele pozitive prin numere negative în formulele matematice. numerele negative realit i extraspa iale eterice. Discu ii despre formula vitezei. Nu trebuie s supraestim m matematica. Conceptul de Ädoar calculabil³ în matematic . viteza. Pe m sur ce se r spânde te în spa iu lumina nu este pierdut în infinit ci este supus unei legi a elasticit ii. STUTTGART. Teoria culorilor a lui Goethe. dar nevoia pentru control mecanic exclude fiin ele i conduce la multe realiz ri tehnice pe socoteala progresului cunoa terii. Dac vrem s trecem dincolo de domeniul vie ii trebuie s introducem m rimi imaginare care ar putea oferi o ie ire din incapacitatea actual de a controla natura numai tehnic. 1919 ² R spunsuri scrise la întreb ri despre matematic . apar ine experien ei noastre l untrice. DORNACH. Dimensiuni superioare. Extinderea perspectivei noastre cere. Descoperirea geometriei neeuclidiene arat c formulele matematice. Nevoia de a clarifica conceptul de experien . Durata vie ii unui organism i m rimea sa nu sunt relative sau arbitrare. STUTTGART. STUTTGART. spa iul i timpul sunt total diferite. Teoria relativit tii trebuie contracarat de o teorie a caracterului absolut al sistemelor totale. numerele imaginare domeniul astral. Timpul este dependent de procesele dezvolt rii l untrice. Fenomenologia real este preocupat de fiin e. BERLIN. Metodele mecanice de m surare nu sunt aplicabile luminii. 11 martie 1920 ² Domeniul matematicii i geometriei sunt st ri intermediare între un arhetip i imaginea sa în planul fizic. ca i concluziile fenomenologice. 7 martie 1920 ² Energia stocat într-o mas (conform teoriei lui Einstein) poate fi utilizat tehnologic dac poate fi controlat . Unele subiecte de la frontierele matematicii sunt importante. 11 martie 1920 ² Numerele pozitive i negative ca realit i. Realitatea superioar este într-adev r multidimensional dar am avea nevoie de o matematic mai bun pentru a o fundamenta corect. Numerele pozitive realit i fizice. 31 martie 1920 ² Extinderea matematicii. extinderea câmpului matematicii. adic a cunoa terii fiin ei umane. numai viteza este real . mai degrab decât timpul. DORNACH. Rela ia unei axiome cu corela iile geometrice este comparabil cu rela ia unui fenomen arhetipal cu fenomenele derivate. BERLIN. Sistemele de numere pe suprafe e curbe. Probleme privitoare 1a teoria relativit ii a lui Einstein din perspectiva tiin ei spiritului. Formula lui Einstein E = mc2 este un tip de energie poten ial . cer verific ri empirice în realitate. aceast vedere vitalizat este centrul dinamic al organelor asimetrice. Fiin a uman ca imagine fizic a lumilor spirituale. Când intr m pe t râmul eteric. STUTTGART. 25 noiembrie 1912 ² Problema realit ii dimensiunilor superioare. Divizorii lui zero trebuie inclu i.

Prin geometria sintetic noi dezvolt m treptat un mod de a manipula spa iul bazat pe realitate. În domeniul eteric apar mi c ri de glisare i r zuire. avem nevoie de o intensificare a adev ratei abord ri tiin ifice. Conceptele metageometriei (geometrie neeuclidian ). iar P mântul i celelalte planete îl urmeaz . exist intensit i diferite în direc ii diferite. Pozi ia antroposofic nu precede fenomenele dar se bazeaz în mod corespunz tor pe ele. Lucrurile arat altfel atunci când facem tranzi ia la domeniul eteric. Trebuie ad ugat direc ia radiar i centripet a efectului. DORNACH. Soarele se mi c pe o spiral iar P mântul îl urmeaz . Soarele se mi c de-a lungul unei linii spiralate. Sec iunea include întregul trecut p mântese al persoanei. Teoria relativit ii a lui Einstein este absolut corect i de net g duit cu privire la spa iul tridimensional perceput. Gauss. dimensiunile spa iale se pot schimba între ele. Pentru a în elege corpul fizic ca fiind un corp spa ial i corpul for elor formative ca fiind un corp temporal trebuie s separ m conceptele de spa iu i timp. Hermann Keyserling ofer numai înveli uri goale de cuvinte. DORNACH. Teoria relativit ii este logic dar str in de realitate. 12 aprilie 1922 ² Generalizarea sistemului de axe de coordonate la un nivel abstract conduce la spa ii cu patru. Concluziile celor mai multe modele ale sistemului solar sunt unilaterale i rezult din perpective foarte specifice. cinci i în cele din urm cu n dimensiuni. Cea de a treia lege a lui Copernic a fost omis . Pentru a ob ine un concept de spa iu care corespunde realit ii trebuie s începem cu experien a uman . În viitor. a a c r mân doar dou dimensiuni. unde grani ele dintre obiect i subiect sunt de asemenea eliminate. ca un exemplu. Consecin ele metageometriei con in un cerc vicios. Perspective care depind de via a noastr sufleteasc . Timpul ca a patra dimensiune este bazat pe o în elegere abstract a spa iului. Teoria relativit ii conduce 1a abstrac iuni. A patra dimensiune o neag de fapt pe a treia. În teoria multimilor numerele sunt dizolvate iar noi plutim în abstrac iuni. Cea de a treia lege a lui Copernic i corec iile lui Bessel. Formulele matematice trebuie verificate pe baza realit ii. cea de a cincea dimensiune o neag pe a doua i astfel r mânem cu o dimensiune. Totu i validitatea sa înceteaz atunci când intr m în domeniul spiritual. 26 august 1921 ² Un scurt rezumat al cercet rii tiin ifice spirituale despre mi carea spiralat a P mântului i Soarelui. Organismul temporal 9 . În realitate. În spa iul real dimensiunile nu se pot schimba între ele. ÄMai târziu³ i Ämai devreme³ sunt legate în mod organic i nu superficial. Mâinile împreunate la tinere e devin mâini care binecuvânteaz la b trâne e. Pentru a explica forma unei flori trebuie s a ez m originea sistemului de coordonate într-o sfer infinit de mare i s ne mi c m centripetal. Teoria c ldurii. Prin vederea interioar noi ajungem la absolut. spa iul lui Riemann sau al altor geometrii este abstract.DORNACH. Imagina ia conduce la vizualizare bidimensional . dar aceste concepte nu se potrivesc unul cu cel lalt. Timpul este m surat de obicei numai în unit i spa iale. Spa iul fix este o abstrac ie derivat din spa iul real. Gândirea matematic c reia îi lipse te sim ul realit ii conduce la ireal. ca i rela iile spa iale. C ldura de contact i cea radiant ca pozitiv i negativ . 7 aprilie 1921 ² În matematic . Teoria relativit ii evalueaz totul din perpectiva observatorului i nu poate fi comb tut aici din aceast perspectiv . La un anumit moment în via a uman apare o sec iune temporal a vie ii sufletului. Corpul eteric ocup spa iul total. Nu acesta este cazul în experien a adev rat a timpului care apare odat cu vederea imaginativ . Oswald Spengler dezvolt în mod curajos concepte bazate pe realitate. Teoria lui Einstein este bazat pe experimente gândite. În realitate se schimb numai direc ia din care privim de pe P mânt spre Soare. Nevoia de a distinge între m rginire i infinitate (Riemann). tiin a trebuie s includ fiin a uman . HAGA. inspira ia la vizualizare unidimensional . Hinton i tessarakt-ul. Spa iul matematic fie spa iul euclidian. dac e s reflecte realitatea. Spa iul i timpul sunt abstrac ii. Toate celelalte mi c ri sunt mult mai complicate. doar viteza este real . 15 octombrie 1920 ² Cea de a treia lege a lui Copernic este în mod nejustificat ignorat . 15 ianuarie 1921 ² Studiul fenomenelor ca baz a extinderii antroposofice a cunoa terii. STUTTGART. Concep ia lui Kant despre spa iu este anulat de matematic . Hiperbola. În Declinul Occidentului. Derivarea dimensiunii adâncimii care nu se poate schimba cu nicio alt dimensiune. La fel.

Tranzi ia de la o sfer la un plan proiectiv. iar pentru spa iul vizual sunt negative. nu sunt reversibile. Diferen a integralelor este aproape zero.este revelat în întregime doar imagina iei dar putem ob ine o idee despre el studiind procesele temporale în via a noastr sufleteasc . explicând spa iul tactil i vizual în termenii ecua iilor diferen iale. Ostwald spune c procesele organice. Dou dimensiuni devin reale în lumea imaginativ . Trebuie s ne d m seama c la fiecare pas pe care îl fac matematicienii trebuie s fie con tien i de efectul pe care acesta îl are asupra întregului curs al ra ionamentului. Timpul real nu este o a patra dimensiune a a cum este în continuumul spa io-temporal a lui Einstein. Întâi trebuie s fim l muri i asupra a ceea ce în elegem prin dimensiuni. Cea mai bun cale pentru a ob ine claritate este de a verifica dimensionalitatea diferitelor obiecte geometrice. 10 . Spa iul cvadridimensional are de-a face cu o realitate care dep e te cu mult realitatea senzorial obi nuit . de asemenea. Note ‡ Partea I Note ‡ Partea a II-a Bibliografie PARTEA I . Analogul s u în geometria proiectiv este planul limit al spa iului tridimensional. Variabilele pentru spa iul tactil sunt pozitive. Trebuie s distingem între realitatea spa iului cvadridimensional i posibilitatea de a gândi despre el. Când intr m în acest domeniu trebuie s ne transforrn m gândirea i s ne familiariz m cu modul în care gândesc matematicienii. spre deosebire de procesele mecanice. ea este bidimensional . 24 martie 1905 Pentru c voi începe prin a discuta aspecte elementare ale celei de a patra dimensiuni. Calcule adi ionale scot la iveal ecua iile pentru acustic . Când ne ocup m de matematic trebuie s realiz m. Totu i acesta nu poate fi aplicat spa iului euclidian. pe când într-o ma in elementul temporal este doar o func ie a spa iului. Lumea timpului este de fapt lumea planului timpului. o dimensiune în lumea inspirat . dar abordarea lor în detalii de mai mare profunzime ar cere o real cunoa tere a conceptelor superioare ale matematicii. În fiin a uman elementul temporal este o realitate. Este dificil s se foloseasc matematica pentru a întrevedea realitatea. Sarcini concrete pentru matematicieni: a în elege realitatea în termeni matematici de exemplu. ceea ce ve i auzi ast zi v va putea dezam gi. [Ei pot ajunge la concluzii doar plecând de la ceea ce poate fi sau nu gândit. DORNACH.] Subiectele cu care vom avea de-a face sunt la început simple. A dori pentru început s v înzestrez cu concepte foarte generale i elementare. Trebuie s înv m s ne restric ion m calculele la domeniul realit ii concrete. 29 decembrie 1922 ² Matematica este un produs al spiritului uman. Perspectiva culorilor este un alt analog al lumii imaginative.Conferin e despre a patra dimensiune CONFERIN A I Berlin. care trebuie integrate conform cu metoda lui Lagrange. Lumea intuitiv este asemenea punctului (nuldimensional ). dar se pot complica atunci când abord m conceptul celei de a patra dimensiuni. c în i i matematicienii nu pot face m car un singur pas în realitatea celei de a patra dimensiuni. Acesta joac un rol în ceea ce este numit observator în lumea imaginativ .

Un plan are dou dimensiuni. de exemplu un cerc (figura 3). A i B (figura 2). în l ime. Mai exist înc câteva concepte de care avem nevoie. S presupunem c vrem s facem ca punctele A i B s se suprapun . el poate fi numai gândit. dou puncte finale. Nu are absolut nicio extindere. Când mi ca i un corp solid (de exemplu. Linia dreapt are o dimensiune. Pentru a uni aceste dou puncte trebuie s p r sim linia dreapt adic prima dimensiune i s intr m în a doua dimensiune. l ime i adâncime (figura 1). un cub) prin spa iu. Ce se întâmpl atunci? Este imposibil s facem ca punctele A i B s se suprapun dac r mânem în dreapta unidimensional . Cel mai simplu obiect geometric este punctul. 11 . S consider m un segment de linie dreapt . Are dou limite. lungime i l ime. El este fixarea unei pozi ii în spa iu. Prima dimensiune este dat de o linie. Când facem s -i coincid capetele. Nul pute i face s p r seasc spa iul tridimensional mi cându-l. ea p r se te prima dimensiune i devine un plan. rezultatul este tot un corp tridimensional. Rezultatul este un corp solid cu trei dimensiuni.care apoi ne vor conduce la considera ii care au fost f cute prima dat de mari matematicieni ca Bolyai. Când mi c m un plan el p r se te aceste dou dimensiuni. Pentru a face asta trebuie s îndoim segmentul. Când mi c m o linie care nu are grosime. Nu are nicio dimensiune. planul. lungimea. Gauss i Riemann ( Nota 1 ). segmentul devine o curb închis .

Putem oare imagina o opera ie asem n toare cu un obiect care are deja el însu i trei dimensiuni? Gândi iv la dou cuburi congruente ca limite ale unui corp tridimensional. 12 . p r sind prima dimensiune. trebuie s intra i în a treia dimensiune. trebuie s ne mi c m în a treia dimensiune pentru a face ca cele dou capete s coincid (figura 4). Pute i relua acest proces cu o suprafa dreptunghiular dar numai dac nu r mâne i în cele dou dimensiuni. Aceast opera ie este îndeplinit în acela i mod ca cea precedent în care am adus la suprapunere cele dou puncte. Pentru a transforma dreptunghiul într-un cilindru sau tub. Pute i face ca unul din cuburi s alunece în cel lalt. ar fi s întoarcem unul din cuburi i apoi s -l facem s coincid cu cel lalt (figura 5). care este a ezat în plan. În cazul unui dreptunghi. care este geometric identic dar ale c rui fe e ro ie i albastr sunt inversate. Singurul mod de a face acest cub s coincid cu cel lalt.Un segment de linie dreapt poate fi transformat într-un cerc numai p r sind prima dimensiune. Acum imagina i-v c un cub este ro u pe o fa i albastru pe fa a opus .

de exemplu. O m nu dreapt sau stâng pot fi trase pe mâna stâng . percep ia culorii ro ii.S consider m un alt obiect tridimensional. este imposibil s ajungem în interior f r s str pungem suprafa a sferei sau f r s p r sim a treia dimensiune ( Nota 6 ). Nu pute i pune m nu a stâng pe mâna dreapt . F r ochi nu am percepe-o. pute i vedea cum de fapt m nu ile apar in una alteia. Nu am putea percepe culoarea ro ie dac nu am avea ochi sau sunetul soneriei dac nu am avea urechi. A a cum am avut nevoie s p r sim cea de a doua dimensiune i s intr m în a treia pentru a face tranzi ia de la p trat la cub. Dar dac v imagina i o pereche de m nu i care sunt imagini simetrice una alteia în oglind i apoi lua i în considerare segmentul de linie dreapt cu capetele sale A i B. Acestea sunt posibilit i conceptuale. Aici avem un cerc i. în afara lui. Acela i lucru este adev rat pentru cele dou jum t i simetrice ale pielii unei persoane ( Nota 2 ). Cum dobândim cuno tin e despre obiecte prin sim uri? Vedem o culoare. în cazul sferei. dar sunt de semnifica ie practic pentru epistemologie. În construirea adâncimii. un punct P (figura 6). a treia dimensiune a spa iului perceput. Cum pot fi f cute s coincid dou obiecte tridimensionale care sunt simetrice una alteia? Numai p r sind a treia dimensiune a a cum am p r sit prima i a doua dimensiune în exemplele precedente. cu alte cuvinte. respectiv dreapt numai trecându-le prin spa iul cvadridimensional ( Nota 3 ). Mai departe ne putem întreba dac culoarea ro ie exist i în cazul în care nu exist senza ia. în mod special cu privire la problema epistemologic a obiectivit ii con inuturilor percep iei. contopim cele dou imagini ( Nota 4 ). ci doar mi care spa ial care intr în ochi i este preluat apoi de nervul optic i transmis la creier unde apare. i acum s consider m unul din exemplele lui Zollner ( Nota 5 ). Ele formeaz o singur figur tridimensional cu o suprafa limit (planul oglind ) în mijloc. Toate senza iile noastre depind de tiparele de mi care care sunt transformate de aparatul nostru fizico13 . Cum putem aduce punctul P în interiorul cercului f r s t iem circumferinta? Nu putem face asta dac r mânem în plan. noi suprapunem (tragem) imaginea ochiului drept peste cea a ochiului stâng. Întâi trebuie s în elegem clar cum percepem de fapt. trebuie de asemenea s p r sim a doua dimensiune în acest exemplu. La fel. Fizicienii ne spun c ceea ce se afl afar în spa iu nu este culoare.

Nu o ve i g si de asemenea nici studiind ochiul însu i. ca subiec i. pentru corpul exterior? A a cum o reprezentare de culoare poate fi Äcreat ³ prin mi care. S ne întoarcem la segmentul de dreapt cu capetele sale A i B.psihic. Organizarea noastr corporal poate induce impresia mi c rii chiar atunci când. form i de toate celelalte calit i percepute senzorial. Dac senza iile Äsubiective³ cum este culoarea. Pentru a face aceste puncte s coincid trebuie s ne mi c m dincolo de prima dimensiune i s îndoim segmentul (figura 7). Oriunde v uita i g si i procese vibra ionale i procese nervoase. Ce este deci materia? Dac dezbr c m materia de culoare. în acest caz. Pentru a explica senza iile care apar în noi trebuie s presupunem c lumea exterioar exist . nici în creier. 14 . dar trebuie s ne întreb m cum anume ajung diferite aspecte ale acestei lumi în untrul nostru sub forma reprezent rilor? Este necesar s formul m aceast întrebare într-un mod diferit. Lumea exterioar dispare cornplet. la fel trebuie c utate senza iile Äobiective³. obiectul respectiv nu se mi c . ea nu mai exist . Ce mai r m ne. nicidecum culoarea ro ie. Aceast stare de lucruri creeaz grave dificult i pentru epistemologie ( Nota 9 ). în realitate. Ro ul exist numai atunci când noi. Este pe obiectul pe care îl percepem sau este un proces vibra ional? O mul ime de mi c ri care î i au originea în afara noastr intr în ochi i se continu în creier. S presupunem c lipim 12 instantanee ale unui cal în mi care pe suprafa a interioar a unui cilindru echipat cu 12 fante (cr p turi) între aceste imagini. primare. nu mai r mâne nimic. mi care. cum intr ele în noi? Unde este punctul în care exteriorul este transformat în interior? Dac dezbr c m lumea exterioar de tot con inutul percep iilor senzoriale. de form i mi care. S consider m câteva analogii care sunt necesare pentru descoperirea leg turii dintre lumea exterioar i senza iile interioare. sunetul. Presupunând c toate calit ile obiectelor exist în afara noastr . c ldura i mirosul care apar în con tien a individualit ilor ca un rezultat al stimulilor mediului trebuie c utate în untrul nostru. Dac privim dintr-o parte la cilindrul rotitor. o s avem impresia c vedem mereu acela i cal i c picioarele sale se mi c ( Nota 8 ). Schopenhauer a propus defini ia ÄLumea este reprezentarea noastr ³ ( Nota 7 ). Este prin urmare imposibil s vorbim despre cum ajunge ro ul s întâlneasc ochiul sau sunetul do diez urechea? Întrebarea este: Ce este o reprezentare de acest tip. Ea nu se afl nici în afara noastr . unde se na te ea? Aceste întreb ri abund peste tot în filosofia secolului al XIX-lea. În acest mod ceea ce noi numim mi care se dizolv în nimic. Chestiunea devine i mai complicat dac ne întreb m unde este localizat acea unic calitate pe care noi o numim ro u. la fel i percep ia mi c rii poate ap rea în noi prin ceva care nu se mi c . intercept m aceste mi c ri. Epistemologia începe s semene cu baronul Münchhausen care încerca s se in suspendat în aer inându-se de propriul p r ( Nota 10 ).

În mod asem n tor. atunci când umbl m pe P mânt el apare ca fiind o suprafa plan . cercul rezultat este mic. Când trece prin limita inferioar A. dar dac curb m segmente mai lungi în cercuri. Dac segmentul original este scurt.S ne imagin m acum c facem s coincid aceste puncte în a a fel încât s se întâlneasc sub linia original . 15 . temperatura începe s creasc (figura 9). cercul chiar coincide cu o linie dreapt ( Nota 11 ). Putem trece apoi prin punctele suprapuse i s ne întoarcem la punctul de la care am plecat. În locul unei linii s ne imagin m o situa ie pe care o putem asocia cu realitatea. S ne imagin m c punctul C devine tot mai rece pe m sur ce se mi c de-a lungul circumferin ei cercului i se îndep rteaz de punctul de plecare. Dac ne imagin m cele dou jum t i ale segmentului extinzându-se în infinit. Acum putem s ne imaginam c dac ne mi c m i mai departe de-a lungul liniei drepte în cele din urm vom trece prin infinit i ne vom întoarce din cealalt parte. o linie dreapt poate fi interpretat ca un cerc al c rui diametru este infinit. de i este rotund. Curbura cre te încet pân când nu mai putem distinge cu ochiul liber circumferin a cercului de o linie dreapt (figura 8). punctul unde se întâlnesc capetele se mi c tot mai departe de linia original pân când ajunge la distan a infinit . Astfel. B i începe c l toria de întoarcere pe cealalt parte.

c ldura descre te ini ial i apoi cre te din nou. Pentru a face asta avem nevoie s d m via ideii noastre de spa iu. ele nu apar în spa iul cvadridimensional ( Nota 15 ). Astfel ajungem. în sfâr it. Lua i. Un set de circumstan e îl determin pe cel lalt. t ind-o apoi în lungul mijlocului panglicii. V zând în acest fel leg tura dintre lumea exterioar i impresiile noastre ne d m seama c imaginile simetrice în oglind sunt ca i m nu ile dreapta i stânga. Oskar Simony a încercat s foloseasc modele pentru a descrie forma iuni spa iale vitalizate ( Nota 14 ). rezult un nod ( Nota 16 ). atunci i acestea pot fi f cute s coincid numai cu ajutorul unei noi dimensiuni. fiind înc într-a treia. pe drumul de întoarcere punctul C întâlne te condi ii care sunt opuse celor întâlnite în prima jum tate a c l toriei. va rezulta un singur inel r sucit care nu se va separa. Dac r sucim o panglic cu 180° înainte de a-i lipi capetele. i apoi avem Soarele care se mi c rapid prin spa iu. A a cum am v zut. t ind-o. spre exemplu. Ceara re ine o impresie fidel a pece ii. Pentru a le face s coincid cu o mi care continu avem nevoie de o nou dimensiune a spa iului. dar nu are loc niciun transfer de substan ( Nota 13 ). Tendin a de înc lzire continu pân când este atins temperatura ini ial . În sprijinul celor spuse despre rela ia lor putem folosi i metafora pece ii i cerei. Procesul r mâne acela i indiferent cât de mare este cercul. putem s ne mi c m pas cu pas de la spa iile cu nicio dimensiune pân la imaginarea unui spa iu cvadridimensional. Oricine care gânde te la procese naturale tie c asemenea r suciri au loc în natur . În realitate. i la linia care se extinde în infinit temperatura descre te într-o parte i cre te în cealalt . mi carea P mântului în jurul Soarelui i mi carea Lunii în jurul P mântului. a a încât Luna mai face o mi care 16 . Pecetea las o impresie exact . o copie a ei îns i în cear chiar dac nu r mâne în contact cu ceara i nu exist transfer de substan între ele. S încerc m câteva exerci ii de gândire practic . procesul care se mi c spre dreapta nu are nimic de-a face cu procesul care se întoarce dinspre stânga. Numai acolo unde suntem uni i cu lumea exterioar i cu impresiile interioare putem descoperi ce au ele în comun. Aici avem dou activit i mutual dependente. adic o spiral în jurul elipsei P mântului. Dac rela ia dintre lumea exterioar i impresiile interne este analog cu rela ia dintre figurile care sunt imagini în oglind .Astfel. Spa iul cvadridimensional poate fi recunoscut cel mai u or cu ajutorul imaginilor-oglind sau a rela iilor de simetrie. i acum s punem în leg tur obiectele lumii exterioare cu starea de r cire. Atât cât prive te observa ia senzorial . Leg tura dintre lumea exterioar i senza iile noastre interioare este similar . la ceva care este real dar transcende spa iul tridimensional. iar senza iile noastre interne cu starea de înc lzire. De i lumea exterioar i senza iile noastre interne nu se afl în leg tur în mod direct prin nimic perceptibil cu sim urile. Ce în elegem prin rela ii de simetrie? Atunci când punem în leg tur figuri spa iale apar anumite complica ii: Aceste complica ii apar in numai spa iului tridimensional. Spunem c Luna descrie un cerc în jurul P mântului. Dac t iem un inel cilindric de-a lungul liniei mediane ob inem dou inele. ele sunt legate i dependente una de alta în acela i fel ca i procesele pe care tocmai le-am descris. dac avem o panglic r sucit cu 720°. i totu i cele dou sunt mutual dependente ( Nota 12 ). Pentru a stabili o conexiune între lumea exterioar i impresiile interioare trebuie s trecem printr-o a patra dimensiune. Acesta este un exemplu despre cum putem aduce via a i mi carea în lume i începem s în elegem lumea într-un sens mai înalt. Dac vom r suci o panglic cu 360° înainte de a-i lipi capetele se vor separa dou inele care trec unul prin interiorul celuilalt. i. dar dac ne uit m mai atent ne d m seama c de fapt descrie o linie care este r sucit în jurul orbitei P mântului. de i la început numai la nivelul gândirii. toate forma iunile spa iale r sucite posed asemenea for e. Ne putem închipui imagini-oglind plutind într-o mare în care pot fi f cute s coincid . Curbele cu noduri i panglicile bidimensionale ofer o alt metod de a studia calit ile unice ale spa iului tridimensional empiric a a cum se raporteaz la spa iul cvadridimensional. Numai aspectul esen ial este transmis.

ultima dat am început prin a lua în considerare dimensiunea zero i am ajuns la spa iul multidimensional. Dar nu este la fel de simplu cu imaginile-oglind de mai jos (figura 11). Pentru c putem delimita fiin ele exterioare tridimensionale i putem manipula spa ii tridimensionale trebuie s fim fiin e cvadridimensionale ( Nota 17 ). punctele sunt singura op iune. A a cum v aminti i. Astfel. Punctul nu are nicio dimensiune. O fiin bidimensional ar fi capabil s întâlneasc numai linii. Dac tragem concluzia just . O fiin tridimensional . i astfel s disting numai fiin e unidimensionale. Indiferent cum încerc s inserez partea ro ie în cea albastr nu pot s le fac s coincid r mânând în interiorul planului. Pur i simplu îl inserez pe cel ro u în cel albastru rotindu-l (este vorba de o rota ie în jurul centrului cercului care face ca unul din semicercuri sa Äalunece³ peste cel lalt) (figura 10). 31 martie 1905 Ast zi voi discuta aspecte elementare ale ideii de spa iu multidimensional cu referire particular la Charles Hinton. i 17 . Cum se raporteaz aceste concepte spa iale unul la cel lalt? Imagina i-v c sunte i o fiin care se poate mi ca numai de-a lungul unei linii drepte.spiralat în jurul Soarelui. un om foarte în elept ( Nota 18 ). Ce fel de imagini spa iale pot avea asemenea fiin e? Asemenea fiin e ar fi capabile s perceap numai puncte i nu propria lor dimensiune deoarece. o fiin care poate percepe trei dimensiuni trebuie s fie cvadridimensional . a a cum o fiin unidimensional poate percepe numai puncte. Exist un mod de a realiza acest lucru p r sind planul. CONFERIN A a II-a Berlin. suprafa a dou dimensiuni iar corpul solid are trei dimensiuni. Fiin a uman poate percepe trei dimensiuni. cum ar fi un cub. ar percepe numai fiin e bidimensionale. dac ar încerca s deseneze ceva în interiorul unei linii. o fiin bidimensional numai o dimensiune i o fiin a tridimensional numai dou dimensiuni. dreapta are o singur dimensiune. liniile de for care se extind în spa iu sunt foarte complexe. Trebuie s realiz m c avem de-a face cu concepte spa iale complicate pe care le putem în elege numai dac nu încerc m s le fix m. Ce în elegem printr-o rela ie de simetrie? Cum pot s fac s coincid dou figuri plane simetrice una fa de alta. ci le permitem s r mân fluide. este. trebuie s spunem c . A a cum un cub poate percepe numai dou dimensiuni i nu propria tridimensionalitate. adic a doua dimensiune. S recapitul m ceea ce am discutat ast zi. Da i-mi voie s recapitulez pe scurt ideile despre spa iile bidimensionale i tridimensionale. de asemenea. adev rat c fiin ele umane nu pot percepe a patra dimensiune în care tr im. a a cum sunt aceste figuri ro ie i albastr ? Acest lucru este relativ u or de f cut cu dou semicercuri.

cu alte cuvinte dac a ez m figura albastr peste cea ro ie rotind-o prin spa iu în jurul axei de simetrie. Situa ia este similar cu cea a perechii de m nu i. Trebuie s p trundem în cea de a patra dimensiune. Luna descrie un cerc care se r suce te în jurul orbitei P mântului în jurul Soarelui. Cum se raporteaz figurile spa iale de diferite dimensiuni una la cealalt ? Imagina i-v c sunte i o linie dreapt . Dac vrem s în elegem natura spa iului trebuie s -l concepem la început ca fiind imobil iar apoi s -i permitem s devin din nou fluid. O fiin bidimensional ar întâlni numai linii. ar percepe fiin e bidimensionale dar nu i propria tridimensionalitate. adic Luna descrie o spiral în jurul unui cerc. Fiin ele umane pot percepe propria lor tridimensionalitate. Nu putem s le facem s coincid f r s p r sim spa iul tridimensional. Ave i doar o dimensiune i v pute i mi ca numai de-a lungul unei linii. Ultima dat am spus c dac vrem s ob inem o idee despre a patra dimensiune trebuie s permitem rela iilor spa iale s r mân fluide pentru a produce circumstan e similare cu cele prezente când facem tranzi ia de la a doua la a treia dimensiune: Am creat figuri spa iale încol cite reciproc din panglici de hârtie i am v zut c aceasta aduce anumite complica ii. O fiin tridimensional cum este un cub. Aceste mi c ri includ for e i for ele sunt de asemenea împletite. adic ar percepe numai fiin e unidimensionale. Este ca i când parcurgem tot drumul pân la zero unde g sim esen a vie a unui punct. l ime i adâncime.folosind a treia dimensiune. Un punct este zero dimensional. Astfel un cub are trei dimensiuni: în l ime. A a cum am spus mai devreme. Dac asemenea fiin e ar exista care ar fi ideea lor despre spa iu? Ele nu ar fi în stare s perceap propria lor unidimensionalitate. de exemplu. Dac tragem concluzia 18 . în mod special în cazul mi c rilor împletite ale obiectelor materiale. Oriunde ar merge ar fi în stare s . Rela iile corpurilor cere ti se aseam n cu panglicile r sucite ale lui Simony pe care le-am v zut ultima oar . o suprafa este bidimensional i un obiect solid este tridimensional. o linie este unidimensional . Asta nu este doar un joc deoarece asemenea încol ciri reciproce apar peste tot în natur . rezultând foarte complicate linii de for care se extind în spa iu. S vizualiz m din nou cum sunt construite dimensiunile. trebuie s realiz m c avem de-a face cu concepte spa iale complicate pe care le putem în elege numai dac nu le permitem s devin rigide.i imagineze numai puncte deoarece sunt tot ceea ce putem desena în timp ce r mânem în interiorul liniei drepte. Luna mai face înc o mi care spiralat în jurul lui. Din cauza mi c rii Soarelui însu i. Lua i de pild mi carea P mântului în jurul Soarelui în conexiune cu mi carea Lunii în jurul P mântului.

Faptul c putem delimita fiin ele exterioare în trei dimensiuni i putem manipula spa iile tridimensionale înseamn c noi în ine trebuie s fim cvadridimensionali. Dac vrem s facem ca aceast figur s coincid cu cubul original trebuie s trecem prin a patra dimensiune. într-a treia. au dobândit cea de a patra dimensiune i prin urmare au putut experimenta via a în trei dimensiuni. În starea astral în timpul perioadelor timpurii ale evolu iei fiin elor umane ei erau doar vis tori. Singurele imagini care ap reau în con tien a noastr erau doar imagini de vis ( Nota 20 ). neîntrerupt a imaginii cu originalul trebuie s presupunem c exist o a treia dimensiune pe lâng prima i a doua. Atunci când vizualiz m un obiect. Când fiin ele umane au devenit fiin e materiale. Dac a i vizualiza doar în dou dimensiuni v-a i confrunta doar cu o imagine de vis. la lumea material . Un cub din afara mea îmi apare ca o reprezentare în interiorul meu (figura 12). noi extindem capacitatea noastr pentru imagini mentale direct asupra obiectelor exterioare prin intermediul spa iului cvadridimensional. Cum ar ar ta lucrurile din cealalt parte. Acestea fiind spuse am definit trecerea de la astral la fizic. A a cum un cub ar fi în stare s perceap numai dou dimensiuni i nu propria tridimensionalitate este clar c nu putem percepe cea de a patra dimensiune în care tr im. Structura unic a aparatului nostru senzorial ne permite s ne facem reprezent ri care s coincid cu obiectele exterioare. o fiin care percepe trei dimensiuni trebuie s fie cvadridimensional . Mai târziu oamenii au f cut trecerea de la stadiul astral la cel al spa iului fizic. 19 . A a cum un proces de oglindire bidimensional trebuie s treac prin a treia dimensiune. Raportând reprezentarile noastre la obiectele exterioare trecem prin a patra dimensiune suprapunând reprezentarea peste obiectul exterior.corect trebuie s realiz m c dac o fiin unidimensional poate percepe numai puncte. S ne întoarcem la discu ia noastr despre imaginile în oglind (figura 11). Procesul de reflectare indic dincolo de a doua dimensiune. fizice. Ideea mea despre cub se raporteaz la cubul însu i ca imaginea oglindit la original. Nu a i avea nicio idee c un obiect real exist în lumea exterioar . Pentru a în elege rela ia direct . aparatul nostru senzorial trebuie s fie cvadridimensional pentru a fi în stare s stabileascâ o leg tur direct între reprezentare i un obiect exterior ( Nota 19 ). înainte de aceast tranzi ie oamenii astrali erau fiin e tridimensionale. o fiin bidimensional numai linii drepte i o fiin tridimensional numai suprafe e. Astfel vede i c fiin a uman trebuie s fie cvadridimensional . S consider m acum rela ia dintre spa iul exterior i percep ia interioar . Aceast linie vertical reprezint o sec iune în oglind . tridimensional . Oglinda reflect o imagine a figurii din partea stâng . de aceea ele nu i-au putut extinde reprezent rile bidimensionale la lumea obiectiv . Aparatul nostru senzorial schi eaz o reprezentare a cubului. Plutim în marea celei de a patra dimensiuni ca ghea a în ap . la existen a material în termeni matematici.

Adev ratul opus al unui punct care radiaz lumina este un spa iu infinit care nu este întunecat în mod pasiv. un punct a a cum este el înf i at aici nu este pasiv. i acum s consider m cazul opus. lumina se întoarce din infinit. În realitate. Care ar fi opusul unui asemenea punct? A a cum opus unei linii care merge de la dreapta la stânga este o linie mergând de la stânga la dreapta. A a cum am explicat în conferin a precedent .dac am putea ajunge în interiorul lor i le-am privi de acolo? Pentru a face asta ar trebui s trecem prin a patra dimensiune. Dar luat împreun cu reflec ia în lumea fizic este totu i cvadridimensional . ci radiaz lumina în toate direc iile (figura 13). un punct care radiaz lumina are. Sursa întunericului i sursa luminii sunt opuse. La fel. un opus. Aceast sfer este opus unui punct care radiaz lumina. un punct mi cându-se pe o linie nu dispare în infinit ci se întoarce din cealalt parte (figura 15). de asemenea. ci care inund spa iul cu înuneric din toate direc iile. ca întuneric. Trebuie s înv m s în elegem diferen a dintre un punct i o sfer . Lumea astral îns i nu este o lume cu patru dimensiuni. când un punct radiaz lumina în toate direc iile. o sfer infinit de mare care radiaz întuneric înspre înauntru din toate p r ile (figura 14). tim c o linie dreapt care dispare în infinit se întoarce la acela i punct din cealalt parte. Imagina iv o sfer gigantic . Considera i punctul ca pe o surs de întuneric. Opusul s u este atunci un spa iu care radiaz lumina spre interior din toate direc iile. 20 . Rela ia lumii noastre fizice cu lumea astral este cvadridimensional . Când suntem în stare s privim lumea astral i cea fizic simultan atunci exist m în spa iul cvadridimensional.

A a cum p tratul de mai sus este compus din patru subp trate ne imagin m un cub compus din opt subcuburi (figura 17). un punct care se extinde sau radiaz nu dispare în infinit ci se întoarce din infinit sub forma unei sfere. Rezultatul este o alt dimensiune.În mod analog. l ime i adâncime. moarte. Reprezent rile noastre sunt moarte. Astfel avem aici cele trei dimensiuni ale lungimii. nu abstracte. imaginea sa opus adic spa iul infinit în culoarea complementar corespunz toare. Nu putem evita polarit ile atunci când încerc m s ne imagin m lumea în termenii for elor dinamice. Capacitatea de a radia în diferite direc ii este o capacitate tridimensional . el are reprezent ri vii. Ocultistul trebuie s ias din sine intrând în lucruri. Ocultistul are nu numai simple existen e în sine. Trebuie s ne imagin m cubul ca fiind format din spa iul infinit plus opusul s u. ti i c un p trat este bidimensional. în timp ce lucrurile în lume sunt vii. l imii i a capacit ii de a radia. Spa iul s l luie te în punct. capacitatea de a radia. l ime i adâncime. Atunci când ne reprezent m o stea care radiaz lumin trebuie s ne reprezent m. care trebuie ad ugat la în l ime. Care este opusul unui cub? Nimic altceva decât totalitatea spa iului infinit minus partea ocupat de cub. Noi nu tr im cu reprezent rile noastre în lucrurile însele. Punctul este opusul spa iului. Când facem astfel de exerci ii ne putem antrena gândirea i câ tiga încredere în modul de a ne putea reprezenta dimensiuni. La început cubul are trei dimensiuni: în l ime. restul spa iului este verde deoarece culoarea ro ie este culoarea complementar pentru verde. i cu un cub. de asemenea. de asemenea. Numai polarit ile ne dau acces la via a inerent obiectelor. Sfera este opusul unui punct. Când oculti tii vizualizeaz un cub ro u. Ceea ce am f cut aici cu o suprafa poate fi f cut. 21 . Un p trat compus din dou p trate ro ii i dou albastre (figura 16) este o suprafa care în diferite direc ii radiaz în moduri diferite. În plus trebuie s distingem o anumit capacitate de a radia lumina în fiecare subcub.

Dac fiecare din cele opt subcuburi are o capacitate diferit de a radia. Va fi necesar s ne referim la aspectele men ionate în ultimele dou conferin e. de la sfâr it spre început. Da i-mi voie s schi ez pe scurt aceast diferen pentru a v ar ta cât de mare este ea. Trebuie s te obi nuie ti s cite ti fiecare num r în mod simetric. F r a face un studiu aprofundat al teosofiei i al subiectelor esoterice. de asemenea. A a cum titi. când observi evenimente astrale trebuie s fii capabil s le cite ti de-a-ndoaselea. este extrem de dificil s se formeze vreo idee despre natura foarte diferit a obiectelor i fiin elor pe care le întâlnim în a a-numita lume astral . fiul este primul i abia 22 . Pot doar sugera caracterul acestor fenomene care pot ap rea întru totul grote ti dac nu ai nicio idee despre ceea ce se întâmpl . Aceasta este cerin a de baz . Studen ii în tiin e esoterice care sunt obi nui i s citeasc numerele numai a a cum sunt citite ele aici în lumea fizic nu vor fi în stare s . A aplica aceast regul la figurile spa iale sau numere este u or. Data viitoare când ne vom întâlni vom înv a cum s ne imagin m spa iile multidimensionale. În cel mai simplu exemplu pe care l-am men ionat. Dup asta a dori s dezvolt câteva concepte de baz în a a fel încât în ultimele dou conferin e s fim în stare s folosim modelele domnului Shouten pentru a reuni în totalitate rela iile geometrice i perspectivele teosofice practice ( Nota 22 ). motivul pentru care am încercat s ne reprezent m posibilitatea spa iului cvadridimensional a fost acela de a ob ine cel pu in o idee despre a a-numitul domeniu astral i despre unele forme de existen superioare. intrepretate simetric aceasta înseamn c evenimente mai vechi apar primele iar cele mai recente apar mai târziu. Am indicat deja c a intra în lumea astral este la început derutant pentru studen ii în esoterism. ca imaginea sa oglindit . cel pu in la un nivel teoretic. trebuie s înv m s citim toate numerele în ordine invers . atunci. CONFERIN A a III-a Berlin. dac am doar un cub cu capacitatea sa unilateral de a radia i vreau s ob in un cub care s radieze în toate direc iile.i g seasc drumul prin labirintul domeniului astral. dublându-l cu opu ii s i trebuie deci s -l compun din 16 cuburi ( Nota 21 ). dar devine mult mai complicat când începem s avem de-a face cu rela ii temporale care trebuie. trebuie s -i adaug câte unul în toate direc iile. Astfel. În domeniul astral. În lumea astral . un num r ca 467 trebuie citit 764. 17 mai 1905 Ast zi voi continua cu subiectul dificil pe care am început s -l explor m.

În lumea astral . Dac ave i un gând de r zbunare. V pute i imagina cât de mult difer aici cxplica iile evenimentelor fa de explica iile noastre obi nuite în lumea fizic . spre exemplu. dar rareori este în eles corect. Gândirea teosofic corect v permite s v da i seama c în accast epoc via a dumneavoastr exterioar i corpul fizic nu sunt altceva decât rezultatul sau intersec ia a doua curente care converg venind din direc ii opuse. i moralitatea apare în form inversat sau ca imaginea sa în oglind . c vedem un animal s lbatic apropiindu-se de noi în domeniul astral. ordinea este invers . i apoi g ina. Cronos i Zeus simbolizeaz cele trei lumi. În realitate. acesta va putea ap rea în form exterioar . totul în lumea astral radiaz dinspre noi. Problema devine i mai complex când consider m moralitatea în planul astral. triste e. ci devorat. Imagina i-v . Trebuie s interpret m tot ceea ce pare a se apropia de noi în lumea astral ca radiind din noi în ine (figura 18). În lumea fizic . Aceasta este o imagine a patru încarn ri succesive.apoi tat l. Uranus reprezint lumea cereasc sau Devachanul. durere etc. oul este primul. Mitologia greac ofer o alegorie fermec toare. din spa iul infinit. Rezultatul este format din dou curente împletite care se unesc în fiecare din aceste puncte (figura 19). Imagina i-v un curent venind dinspre trecut i unul venind dinspre viitor. s construim periferia ca elementul central. Acolo vechiul se na te din ceea ce este nou. Se spune despre Cronos c i-a înghi it copiii ( Nota 23 ). În domeniul astral. descendentul nu este n scut. Vine înapoi spre noi din toate p r ile ca de la periferie. Cei trei zei Uranus. ordinea este diferit na terea se întâmpl prima i înseamn c ceva nou se na te din ceva vechi. ne confrunt m doar cu ceea ce propriul corp astral trimite în afar . Animalul s lbatic ne ucide. elementele patern i matern apar ca înghi ind fiul sau fiica. Interpret m lumea astral corect i descoperim adev rul ei numai dac suntem în stare s aducem periferia în centru. În domeniul astral. În realitate. Cronos lumea astral i Zeus lumea fizic . animalul s lbatic este ceva care exist în noi în ine. În realitate. chinuindu-ne ca Înger al mor ii. El bântuie în foarte diferite curente de cercetare oculte. Cel ce a atins un anumit nivel de dezvoltare esoteric trebuie s înve e s vad în lumea exterioar astral i tot ce este înc predispus în el prin karm : bucurii. Lumea astral pare s vin spre dumneavoastr din toate p r ile. în fiecare încarnare întâlnim ceva venind dintr-o direc ie i ceva venind din 23 . de exemplu. dar de fapt trebuie s v-o imagina i ca radiind dinspre dumneavoastr în afar în toate direc iile. Ceea ce vine ca sugrum tor este o calitate înr d cinat în propriile noastre dorin e. În fiecare din aceste puncte curentul ro u i cel albastru interac ioneaz . Acum imagina i-v patru puncte diferite unde cele dou curente se unesc. Imagina i-v un curent ro u curgând dintr-o direc ie i unul albastru curgând din cealalt direc ie. În acest punct a dori s v fac cuno tin cu un concept care este foarte important în educa ia esoteric . Acest lucru nu trebuie conceput ca în plan fizic. care tr ie te în propriul nostru corp astral i care ne sugrum . Acesta este fenomenul cum îi apare cuiva care este obi nuit s foloseasc interpret rile evenimentelor externe.

dou curente curg împreun pentru a forma via a dumneavoastr . Fiecare fiin uman este confluenta a dou curente de acest fel. Tot ceea ce ne r mâne de experimentat în via a noastr apare sub forma de fenomene astrale care face o impresie uria asupra noastr . Pentru a ob ine o reprezentare a acestei st ri de lucruri imagina i-v în felul urm tor: a a cum sunte i ast zi aici ave i o anumit sum de experien e. sau al leg turii dintre corpul eteric i cel astral. Sunte i sus inu i de trecut. Imagina i-v c acel curent care vine spre dumneavoastr din viitor v aduce experien ele pe care le ve i avea între ast zi i mâine. Când studentul atinge acest prag apare o întrebare: Vrei s experimentezi toate acestea în cel mai scurt timp posibil? Aceasta este problema pentru candida ii la ini iere. Aceast priveli te face o puternic impresie asupra fiec rui elev. Nimic nu este mai tulbur tor decât aceast viziune însp imânt toare. Propriul nostru viitor este dincolo de prag. suma acestor evenimente va fi diferit .cealalt direc ie. în timp ce al ii simt c trebuie s intre. iar cel lalt dinspre prezent c tre viitor. În orice punct din timp. în timp ce viitorul vine s v întâlneasc . Ace ti oameni descriu atunci apari ii 24 . Un important nivel în educa ia esoteric este atins când studen ii experimenteaz panorama astral a tot ceea ce au înc de întâlnit pân la mijlocul celei de a asea raser d cin . Acest fenomen care este cunoscut ca întâlnirea cu P zitorul pragului nu este altceva decât întâlnirea cu via a noastr viitoare. Acum imagina i-v c experien ele pe care le ve i poseda mâine sunt deja acolo. Imagina i-v c elevii esoterismului ating acest punct în dezvoltarea lor atunci când se presupune c v d în lumea astral . Pe m sur ce medita i la aceast întrebare întregul vostru viitor va ap rea într-un singur moment în panorama exterioar caracteristic viziunii astrale. studen ii ocultismului experimenteaz toate fenomenele exterioare pe care le vor întâlni din viitorul apropiat pân la a asea ras r d cin . Calea li se deschide. ap rând o interfa oriunde se întâlnesc. Este bine de tiut despre ea în cazul în care lumea astral apare brusc ca rezultat al unui eveniment patologic cum ar fi pierderea leg turii dintre corpul fizic i cel eteric. A i putea spune c întotdeauna un curent c l tore te spre dumneavoastr i c pe cel lalt curent îl aduce i cu dumneavostr . care este limita încarn rilor noastre. O alt particularitate a lumii evenimentelor astrale este aceea c la început ea este de neîn eles pentru cel c ruia aceast lume îi este revelat dintr-o dat printr-un eveniment neprev zut. În acela i timp. Unii decid s nu intre în domeniul astral. La acest punct al dezvolt rii esoterice care este cunoscut ca pragul sau ca momentul deciziei ne experiment m pe noi în ine împreun cu tot ceea ce avem înc de tr it. Sim urile lor sunt deschise i ei percep toate experien ele lor viitoare pân la sfâr itul acestei perioade ca fenomene exterioare înconjurându-i în lumea astral . F r excep ii. Asemenea evenimente pot revela o viziune a lumii astrale oamenilor care sunt complet nepreg ti i pentru aceasta. A le con tientiza ar fi ca i când a i vedea o panoram a evenimentelor venind înspre dumneavoastr în spa iu. Unul curge dinspre viitor c tre prezent. mâine.

i mai poate satisface dorin ele i poftele. Gândi i-v la cet eanul obi nuit actual care nu a devenit cineva important în via i nu a f cut niciun efort particular pentru dezvoltarea sa religioas . 25 . Pentru a satisface aceast dorin sunt necesare papilele gustative. spre exemplu. aici. În lumea astral . i anume cu ideea de p trat.i tr iasc via a lor p mânteasc în a a fel încât s nu ia forme animale dup moarte. Aceast doctrin care ne înva c ar trebui s tr im în a a fel încât s nu ne încarn m în animale nu se aplic la via a fizic . r zbe te în forma ei proprie. Am v zut c atunci când intr m în domeniul astral al numerelor. cum ar fi. Trebuie s ne facem obiceiul de a citi invers. care nu pot fi satisf cute decât mi cându-se într-un corp fizic. Voi desena fiecare latur a sa în alt culoare. ci numai la via a superioar .pe care nu le pot interpreta pentru c nu tiu c trebuie s le citeasc în ordine invers . De aceea în corpul astral o individualitate este o reflexie a nevoilor i a pasiunilor lui sau ale ei. De exemplu. p streaz totu i în corpul lor astral toate elementele care l-au legat de lumea fizic i care pot fi satisf cute numai printr-un corp fizic. individualit ile recent dezîncarnate care posed înc toate pasiunile. impulsurile.. Poate c ei nu au respins religia teoretic. Atâta vreme cât o fiin uman este încarnat întrun corp fizic. Pentru c aceste fiin e astrale pot s fac uz de alte corpuri este periculos s permitem mediumurilor s intre în trans f r prezen a unui clarv z tor care poate îndep rta r ul. unde cei care mor f r s . Ce con ine corpul s u astral? Nu con ine nimic altceva decât ceea ce poate fi satisiacut prin organismul fizic. Acest fapt este sursa unei în elegeri gre ite în privin a doctrinei transmigra iei sufletelor predat de preo ii i înv torii egipteni i indieni.i purifice întâi corpul astral trebuie s . nevoile i pasiunile iau forme animale. dorin ele i poftele nu sunt o priveli te pl cut . c trebuie s se dezve e de ele. dorin a de a se bucura de o mâncare gustoas . în Kamaloka. Înc avem nevoia de a ne bucura de mâncarea gustoas etc. Ne g sim în aceast situa ie dac murim înainte de a trece printr-o cur ire i purificare astrale. Imagina i-v un p trat a a cum sunte i obi nui i s -l vede i (figura 20). Asemenea oameni. Sau individualitatea respectiv poate tânji dup alte pl ceri. cineva care în timpul vie ii are un caracter de pisic apare în form de pisic în Kamaloka. forma unui leu exprim unele pasiuni. al timpului i al moralit ii avem de-a face cu o imagine în oglind complet a tot ceea ce facem i gândim în mod obi nuit. Când corpul material nu mai exist .i lase dorin ele deoparte. în timp ce un tigru exprim alte pasiuni. ei nu tiu c un animal care îi atac trebuie interpretat ca o reflec ie a unei însu iri interne. dar în practic au aruncat-o pe fereastr . A dori s încep cu una foarte simpl . Cel mai u or este s înv m s citim invers când ne ocup m de idei matematice elementare ca acelea sugerate în conferin a precedent . Se inten iona numai s se încurajeze oamenii s . În lumea fizic . noi aproxim m natura animalelor prin pasiunile noastre. S presupunem c asemenea nevoi persist tr ind în corpul astral dup ce corpul fizic nu mai exist . De exemplu. forma corpului astral se conformeaz mai mult sau mai pu in celei a corpului fizic uman. Este interesant s ne d m seama c fiecare form animal este expresia unei pasiuni sau nevoi. Corpul astral este eliberat numai dup ce a înv at c nu. În Kamaloka. A permite individualit ilor s apar în Kamaloka în form uman este scopul doctrinei transmigra iei sufletelor. poftelor i pasiunilor este valorificat . În Kamaloka for ele astrale i pasiunile unei persoane apar într-o mare varietate de forme animale. În discu iile care urmeaz vom deveni din ce în ce mai familiari cu aceste idei. dar aceste nevoi sunt imposibil de satisf cut. în planul fizic. Nu a fost un element vital în via a lor. natura animal a nevoilor. iar pisica altele. în Kamaloka. În lumea astral . Ele cauzeaz suferin e teribile în Kamaloka. de i nu mai sunt în posesia corpurilor fizic i eteric. îndemânare care ne va fi necesar când intr m în domeniul astral. Elevii care nu reu esc s în eleag adev rata înv tur au doar o idee absurd despre aceast doctrin .

dou linii care se intersecteaz . Curentele de for sunt.A a arat un p trat în lumea fizic . dar vreau s v dau cel pu in o idee despre cum ar ar ta în planul mental. Este format din dou axe perpendiculare sau. Contrapartea fizic este construit desenând linii perpendiculare pe fiecare din aceste axe. Acum voi desena un p trat a a cum arat în Devachan. provocând o stagnare reciproc . 26 . Echivalentul mental al unui p trat este ceva care aproximeaz o cruce (figura 21). a adar. Un p trat apare în lumea fizic când ne imagin m c aceste dou tipuri de curente sau for e unul venind din untru iar cel lalt venind din afar se întâlnese. S ne imagin m aceste axe perpendiculare ca fiind curente sau for e ce lucreaz înspre afar din punctul lor de intersec ie. Contrapartea fizic a unui p trat mental poate fi cel mai bine reprezentat ca stagnare a dou curente care se intersecteaz . limitate prin stagn ri. Este imposibil s desen m precis aceast figur . iar pe aceste curente contraconcurente lucrând din afar spre în untru (figura 22). dac vre i.

Domnul Shouten a f cut un model. Un cub are trei axe perpendiculare i trei direc ii diferite la suprafe ele sale. Imagina i-v c limitele for elor stagnante constau din suprafe e perpendiculare în loc de linii perpendiculare i presupune i c ave i trei în loc de dou axe perpendiculare. Pute i concepe ce complicat structur mental ar fi aceasta. Rezult complica ii mult mai mari. rezultatul va fi imaginea obiectului în Devachan. În cazul unui cub avem trei extensii sau trei axe. Pute i s v da i seama deja de complexitatea monumental a încerc rii de a g si contrapartea mental a altor figuri. unul de fiecare parte. Acest p trat este cel mai simplu exemplu posibil. În acest punct v pute i probabil. la nivelul mental. pot fi imaginate numai dac ne gândim la o anumit opozi ie. în acela i fel. Încerca i s v imagina i o form uman i contrapartea sa mental cu toate diferitele ei activit i i forme. Tocmai a i definit un cub. Cartea mea Teosofia d o idee aproximativ despre cum ar trebui s arate contrap r ile mentale ( Nota 24 )). Cu alte obiecte decât p tratul acest proces este. contrapartea mental a oric rui obiect fizic. Pute i construi. Exemplele pe care le-am folosit sunt simple. Trebuie s ne imagin m c stagnarea are loc în aceste trei direc ii-suprafe e (figura 23). Un cub este o figur m rginit de ase p trate. Cele trei direc ii ale axelor i cele ase suprafe e. În acest punct trebuie s în elege i clar c fiecare suprafa a unui cub. Dou planuri. Oricine care gânde te cât de cât la acest subiect trebuie s concluzioneze c pentru a imagina aceste figuri trebuie întâi s ajungem la un anumit concept al opozi iei dintre activitate i contraactivitate sau stagnare. Dac pentru orice obiect fizic dat pute i construi un corespondent care s se raporteze la obiect la fel ca cele dou linii perpendiculare la p trat. Spa iul curge spre exterior pornind 27 . Imagina i-v una din aceste direc ii axiale. Trebuie s ne implic m aici acest concept al opozi iei. rezult din întâlnirea a dou curente. ar tând cele ase p trate ce m rginesc cubul. Avem din nou dou figuri care sunt complementare una alteia. Pute i s v imagina i curente curgând înspre afar din punctul central. dar ocupându-ne de asemenea concepte geometrice vom înv a cum s construim a a cum trebuie oponentele mentale ale unor obiecte mult mai complicate. desigur. de asemenea. imagina corespondentul cubului la nivel mental. Acum în loc de p trat s ne imagin m un cub. ca i via a uman descris mai devreme. aceast activitate ne va ar ta pân la un anumit punct calea spre o cunoa tere superioar . mult mai complicat. Cubul este foarte asem n tor cu p tratul. În locul celor patru linii m rgina e ale p tratului imagina i-v ase suprafe e formând frontierele.Aceast imagine descrie cum orice lucru din planul mental se raporteaz la tot ce exist în planul fizic. sunt perpendiculare pe fiecare ax . ca i cele dou axe i patru laturi ale p tratului.

Aceasta v va da o perspectiv asupra aplica iilor practice ale teosofiei teoretice superioare. Aceasta ne d o reprezentare vie a naturii cubului. În arpele verde i frumosul crin Goethe vorbe te despre Ätaina revelat ³ una din cele mai adev rate i în elepte fraze rostite vreodat ( Nota 25 ). S ne imagin m acum aceste curente în dou culori diferite. Natura con ine într-adev r taine nev zute dar tangibile. frunzele.din punctul central i spre acest punct din cealalt direc ie dinspre infinit. Noi trebuie s concepem cubul ca rezultatul a ase curente care se întrep trund. Dac v-a i putea imagina cele ase direc ii i data viitoare vom discuta despre cum s cultiv m asemenea imagini mentale i apoi a i elimina prima i ultima. ar r mâne patru. Orice direclie în spa iu trebuie s fie interpretat ca dou curente care se opun i orice form fizic trebuie imaginat ca rezultatul lor. S numim aceste ase curente sau direc ii a. unul ro u i altul albastru. incluzând multe procese de inversiune. Acesta nu este un joc. Imagina i-v întreaga plant inversat cu r d cina sa devenind cap uman. ÄCapul³ plantei. sus/jos i dreapta/stânga. ca stagnare. Când v gândi i la totalitatea interac iunilor lor ave i de-a face mai degrab cu ase decât cu trei curente: înainte/înapoi. Problema se complic mai departe prin faptul c exist dou tipuri de curente. aproape de Soare. A dori s v dau înc un exemplu din lumea natural despre un concept care include o asemenea pereche de for e opuse i ne arat unul din cele mai profunde taine ale evolu iei lumii. florile i fructul. Geometrul obi nuit descrie cubul ca fiind delimitat de ase p trate. De-a lungul epocilor. Formele fizice apar ca un rezultat al ac iunilor opuse ale acestor dimensiuni. Studiul teosofic al lumii trebuie s lucreze cu o geometrie superioar care transcende geometria obi nuit . 28 . a adar ca rezultat al unei mi c ri i a invers rii ei. a unei coac ion ri a unor for e opuse. d. S compar m fiin a uman cu planta. Un cub este intersectarea a trei curente ce interac ioneaz . Indic spre o tain profund . În momentul întâlnirii lor ele. Da i-mi voie s descriu unul din ele. se afl în p mânt iar organele sale de reproducere se dezvolt deasupra solului. Aceasta poate fi numit modul cast de reproducere. V rog s observa i c aceste patru care r mân sunt acelea pe care le pute i percepe când privi i numai lumea astral . de i pare a fi a a. Care parte a plantei este în p mânt? Este r d cina. b. unul mi cându-se dinspre un punct în afar iar cel lalt mi cându-se dinspre infinit înspre în untru. oculti tii au folosit trei linii pentru a simboliza acest fenomen (figura 24). c. Am încercat s v ofer unele idei despre cele trei dimensiuni obi nuite i despre cele trei dimensiuni adi ionale i opuse. e i f. r d cina sa. care exist între lumea fizic i cea mental . În partea superioar planta dezvolt tulpina. Dac înl tura i o dimensiune la nivelul fizic i una la nivelul mental r mâne i cu cele patru dimensiuni care reprezint lumea astral . Sunt de fapt ase direc ii. Animalul ocup o pozi ie median . Ave i astfel în fiin a uman cu capul deasupra i organele reproductive jos planta inversat . curg împreun pentru a forma o suprafa . a i f. Rezultatul invers rii plantei este o fiin uman . Astfel putem vedea suprafa a unui cub ca întâlnirea a dou curente opuse într-o suprafa .

Cei care au deja organe de percep ie pentru aceast lume care trebuie cuprins cu for vor recunoa te ce trebuie s vedem în cele trei regnuri. a c ror rela ie este cea a imaginilor în oglind . Un cub apare atunci când trei axe sunt t iate de suprafe e. în timp ce animalul se insereaz pe sine între un curent ascendent i unul descendent. De vreme ce tr ie te în aceste trei regnuri. reprezentând stagnarea care apare între ele. Între aceste dou lumi. corespunde animalului trei linii care formeaz o cruce. dac ve i concepe cele trei regnuri ca fiind stagn ri reciproce. înc tu at de crucea P mântului ( Nota 26 ). Întreb ri i r spunsuri Ce înseamn s ne imagin m ase curente i apoi s elimin m dou i a a mai departe? 29 . Un p trat formeaz grani a unui cub tridimensional. atunci ve i descoperi care este pozi ia regnului plantelor fa de cel al animalelor i cea a regnului animalelor fa de cel al oamenilor. Fiecare regn inferior serve te pentru cel imediat superior ca hran . F când aceast afirma ie ini iez un ir de gânduri pe care le ve i vedea reap rând mai târziu într-un mod foarte ciudat sub o cu totul alt form . La fel. Kamaloka sau sfera astral este plasat între Devachan i lumea fizic . în rela iile dintre ele. cealalt reprezint fiin a uman i o a treia linie. am v zut c un p trat apare atunci când dou axe sunt t iate de linii. sufletul lumii este legat de crucea pe care ele o formeaz . Data viitoare vom vedea ce figur rezult când un cub formeaz grani a unei figuri cvadridimensionale. Planta i fiin a uman reprezint dou curente complementare i divergente dar i interactive. opus . Ac iunea real const în întâlnirea a dou curente opuse. complementare. Acest fapt arunc lumin asupra modului complet diferit al înrudirii dintre om i plant i a celei a omului cu animalul. animal i om rezultatul este o cruce. Animalul ocup pozi ia orizontal adic el intersecteaz ceea ce avem noi oamenii în comun cu plantele. A a cum ti i. apare o stagnare Kamaloka a c rei expresie exterioar este regnul animalelor. Dac v imagina i sufletul P mântului ca plant . Dac interpreta i regnul animal ca izvorând dintr-o stagnare. În concluzie. Animalul st perpendicular pe direc ia celorlalte dou .O linie simbolizeaz planta. Aici g si i o extensie a conceptului stagn rii. Pute i s v imagina i patru axe t iate de ceva? Cubul este grani a figurii spa iale care apare când patru axe sunt t iate. care sunt curente interpenetrate. Platon vorbe te despre un suflet universal care este crucificat pe corpul P mântului.

A dori s folosesc metoda domnului Hinton pentru a demonstra pe cât posibil pe în elesul tuturor solu ia la problema reprezent rii spa iului cvadridimensional în trei dimensiuni ( Nota 27 ). în l imea i l imea. venind din infinit. lucru care ar fi foarte greu de f cut dac nu am folosi ca imagine a acestui spa iu o analogie. Putem lua un cub i s -l desfacem în a a fel încât cele ase p trate s se r spândeasc în plan (figura 25). iar celelalte trei în direc ie opus . ob inem un spa iu tridimensional. trei dintre ele lucreaz din centru spre exterior în direc iile definite de cele trei axe. 30 . Cubul este o figur tridimensional pentru c are în l ime.Cele ase curente trebuie imaginate ca de dou ori trei. Da i-mi voie s încep prin a ar ta cum poate fi introdus spa iul tridimensional în spa iul bidimensional. Pentru a lega elementul nefamiliar al spa iului cvadridimensional de ceva pe care îl cunoa tem trebuie s aducem un obiect cvadridimensional în trei dimensiuni a a cum am adus un obiect tridimensional în dou dimensiuni. mi-a putea imagina suprafe ele care delimiteaz cubul ca fiind întinse într-o form de cruce. Dac numim aceste dou tipuri. S încerc m s aducem un cub în spa iul bidimensional. CONFERIN A a IV-a Berlin. Problema cu care ne confrunt m este cum s indic m o figur cvadridimensional aici în spa iul tridimensional care este singurul tip de spa iu accesibil nou la început. pozitiv i negativ. rezultatul este urm torul: +a +b +c a b c Pentru a intra în t râmul astral trebuie s elimin m un întreg cuplu. Astfel pentru fiecare direc ie axial exista dou tipuri unul mergând din untru spre înafar iar cel lalt mi cându-se spre interior din afar . 24 mai 1905 Într-o conferin anterioar am încercat s dezvolt o idee schematic despre spa iul cvadridimensional. Ad ugând adâncimea la dimensiunile sale. adic în plan. În acest fel. l ime i adâncime. i acum s încerc m s înf i m într-un mod intuitiv o figur tridimensional pe aceast tabl . spre exemplu +a i a. Tabla noastr este o suprafa bidimensional .

cea de a treia dimensiune. Uita i-v la aceste dou p trate. pe tabla vertical unde p tratul 2 este ro u înseamn în l imea iar albastru adâncimea. s ad ugam verde (liniile întrerupte) pentru l ime. l ime i adâncime le numim ro u (punctat). Pentru p tratele 1 i 3 voi face o pereche de laturi ro ii (liniile punctate) i alta albastr (liniile continue). Pute i explica ad ugarea celei de a treia dimensiuni spunând c albastrul i ro ul au fost mutate prin verde.Aceste ase p trate formeaz din nou un cub dac le ridic iar în a a fel încât p tratele 1 i 3. Imagina i-v c o 31 . Reprezentându-v aceste muchii colorate v da i seama c avem transformate cele trei dimensiuni în trei culori. Acum imagina i-v întreg cubul desf urat din nou. în a a fel încât seturile de laturi opuse s fie de aceea i culoare. verde (întrerupt) i albastru (linie întreag ). Nu putem folosi aceast metod în mod direct atunci când vrem s desen m a patra dimensiune în spa iul tridimensional. adic de la stânga la dreapta în figura 26. Cele dou dimensiuni ale lor sunt reprezentate de dou culori. ro u i albastru. Când vi le imagina i nedesf cute g si i c laturile lor sunt ro ii i verzi. Mutarea prin verde sau dispari ia în dimensiunea celei de a treia culori reprezint tranzi ia prin cea de a treia dimensiune. 5 i 6 s fie în pozi ii opuse. Pentru aceasta vom avea nevoie de o alt analogie. 1 i 3. Folosind în mod consecvent ro u pentru în l ime i albastru pentru adâncime. Voi colora laturile celor ase p trate în mod diferit. În loc de în l ime. 2 i 4. Vom avea nevoie s utiliz m culori. P tratul 5 are laturile albastre i verzi i tot a a p tratul 6. Aceasta este o cale simpl de a transfera figuri tridimensionale în plan. Aceste trei culori înlocuiesc i reprezint cele trei dimensiuni ale spa iului. Pentru noi. Au mai r mas p tratele 2 i 4. Voi colora de asemenea toate muchiile orizontale ale celorlalte p trate cu albastru i cele verticale cu ro u (figura 26). i s complet m cubul nedesf urat.

a a încât ambele muchii (ro ii i albastre) apar colorate. Aici ele sunt în ro u i verde. Cele trei culori corespund celor trei dimensiuni ale spa iului. P tratele ro ii-verzi nu au laturi albastre. a a cum am construit p tratele noastre din linii de dou culori. a a c ele dispar în albastru. p tratul dispare dintr-o parte i scufundându-se într-o culoare diferit care-l coloreaz pân când apare de cealalt parte în culoarea sa original . în leg tur cu mi carea tranzi iei trebuie s lu m dou dimensiuni deodat deoarece fiecare din aceste p trate din rândurile superior i inferior este f cut din dou culori i dispare în culoarea care nu le con ine. în timp ce p tratele verzi-albastre trec prin ro u. cele trei culori a ezate la unghiuri drepte una fa de cealalt sunt reprezent ri simetrice ale cubului nostru. alb. Muchia verde devine albastr -verde i muchia ro ie cap t o nuan tulbure. P tratul prin care trec celelalte este colorat în albastru i cele dou care trec prin el înainte i dup ce ele fac tranzi ia sunt desenate flancându-l. mutându-l pe unul dintre ele prin ro u. A a cum vede i. 32 . Astfel. în a a fel încât s facem ca fiecare cub s dispar prin culoarea care lipse te. Într-un pas urm tor. Urm torul pas evident este s ne imagin m cuburi în locul p tratelor i s vizualiz m aceste cuburi ca fiind compuse din p trate cu trei culori (dimensiuni). Aici vede i un alt fel de desf urare a cubului. Pute i face acela i lucru cu cele dou p trate albastre-ro ii. putem astfel construi cubul nostru din p trate bidimensionale adic bicolore care trec printr-o a treia dimensiune sau culoare ( Nota 28 ). Pentru a vizualiza schimb rile prin care trec cele trei perechi de suprafe e ale cubului ne imagin m c ele trec prin verde. ele înseamn pur i simplu c celelalte dou culori dispar într-o a treia. permi ând unui p trat ro u-verde s se mi te printr-un spa iu albastru. P tratele ro ii-albastre trec prin verde. Avem pur i simplu patru cuburi de tranzi ie colorate diferit albastru. În locul acestor linii colorate imagina i-v p trate i în loc de spa iu gol imagina i-v p trate peste tot. Celelalte trei p trate din rândul din mijloc reprezint tranzi ii. ro u respectiv albastru. Dac vrem s proced m a a cum am f cut cu p tratele trebuie s ad ug m o a patra culoare. Astfel. Ambele muchii reapar în propriile lor culori numai acolo unde verdele înceteaz . Din cele nou p trate aranjate aici numai ase irul superior i irul inferior formeaz suprafa a cubului însu i (figura 27). 5 i 6. i într-al treilea pas cele dou p trate ro ii-albastre trec prin cel verde. p tratele albastre-verzi trec prin p tratul ro u. A putea face acela i lucru cu p tratele 2 i 4.cea verde coloreaz p tratele ro ii i albastre. Pur i simplu am folosit culori pentru cele trei direc ii. Atunci pot desena întreaga figur în înc un fel (figura 27). Facem ca aceste culori s dispar în a treia culoare pentru a reap rea în cealalt parte. În fiecare caz.

în ultima figur (figura 28. A a cum am f cut ca un p trat s treac prin alt p trat trebuie acum s facem ca un cub s treac printr-un alt cub de culoarea pe care el nu o are. Fiecare din cuburile acestei figuri are trei culori i trece printr-o a patra.1). Astfel. adic fiecare cub trebuie s dispar în culoarea care îi lipse te i s reapar în cealalt parte în culorile sale originale. La fel avem nevoie de opt cuburi pentru a forma limitele figurii analoge cvadridimensionale. Într-o parte el se scufund într-a patra culoare i reapare în culoarea sa original (figura 28. cubul alb-ro u-verde trece printr-unul albastru. Sensul pe care-l are înlocuirea dimensiunilor cu culori este acela c atât timp cât r mânem la cele trei dimensiuni noi nu le putem aduce pur i simplu într-un plan bidimensional. În loc de p trate trecând prin p trate avem acum cuburi trecând prin cuburi. Hinton a folosit aceast metod pentru a rezolva problema reprezent rii figurilor cvadridimensionale în trei dimensiuni. Proced m la fel cu patru dimensiuni atunci când folosim patru culori pentru a crea o imagine în spa iul tridimensional. Astfel avem aici o culoare sau dimensiune care este legat de dou cuburi ale c ror suprafe e au trei culori diferite. i.2).3). acest lucru devine posibil. Aceste patru cuburi se raporteaz unul la celalalt în acela i fel ca cele trei p trate în exemplul precedent. Un tessarakt cere un total de 12 cuburi care se raporteaz unul la cel lalt în acela i fel ca i cele nou p trate în plan. Folosind îns trei culori. Am folosit culori pentru a reprezenta cele patru direc ii încorporate de figura evadridimensional . Modelele domnului Schouten folosesc astfel de cuburi colorate ( Nota 29 ). 33 .verde i ro u în loc de trei p trate de tranzi ie. Similar. trebuie s facem acum cubul verde-albastru-ro u s treac prin cubul alb (figura 28. Cubul albastru-ro u-alb trece prin cel verde (figura 28. cubul albastru-verdealb trebuie s treac prin dimensiunea ro ie. În cazul unui cub am avut nevoie de trei p trate adi ionale care semnific dispari ia prin dimensiunea r mas .4). Acesta este unul din modurile de a v introduce în acest subiect altfel complicat. Avem nevoie de ase p trate pentru a delimita limitele unui cub ( Nota 30 ). De fiecare dat când am ales o nou culoare am ad ugat o nou dimensiune. Am f cut acum cu un cub ceea ce am f cut cu cele ase p trate în exemplul anterior. tessarakt-ul ( Nota 31 ).

Am demonstrat cel pu in cum putem. nu ve i vedea transpus p tratul 5. Figura tridimensional care rezult este analog cu structura în form de cruce f cut din p trate i este echivalentul ei în spa iul tridimensional. Zona din interior râmâne invizibil (figura 29). noi fiin ele umane. fiindc pute i vedea doar în dou dimensiuni. a dori s v fac con tien i de a a-numitul mister alchimic. pentru c o adev rat vedere a spa iului cvadridimensional este înrudit cu ceea ce alchimi tii numesc transformare. Acum. În aceast situa ie am plasat cinci p trate. Pute i merge de jur împrejur dar. Pentru c v pute i întreba cum câ tig m o idee despre spa iul cvadridimensional real. în loc s lu m cinci din cele ase p trate ale cubului s facem acela i lucru cu apte din cele opt cuburi care formeaz limitele tessarakt-ului. Dac am putea înf ura aceste figuri a a cum putem face cu cele ase p trate desf urate ale cubului. Nu poate fi v zut de nicio fiin capabil s vad numai în trei dimensiuni (figura 30).Mai departe a vrea s desf or cubul din nou i s -l a ez în plan. [Prima variant de text:] Dac vrem s ob inem o adev rat vedere a spa iului cvadridimensional trebuie s facem exercitii foarte precise. Îl voi desena pe tabl . în ciuda faptului c percepem doar în trei dimensiuni. este invizibil din orice parte am privi. Pentru moment ignora i p tratul de la baz din figura 25 i imagina i-v c pute i vedea doar în dou dimensiuni adic pute i vedea numai ceea ce pute i întâlni în suprafa a tablei. A ezarea celor apte cuburi este analog cu aceea a suprafe elor cubului desf urate în planul tablei. în a a fel încât unul dintre ele este în mijloc. dar acum avem cuburi în loc de p trate. desf urând figura noastr cvadridimensional în spa iu. ca unul dintre p trate. vizualiza spa iul cvadridimensional. Al aptelea cub. Am ar tat cum prin tranzi iile prin culori se poate forma o reprezentare a acestui proces ( Nota 32 ). am putea s ne mut m din a treia dimensiune în cea de a patra dimensiune. Mai întâi trebuie s ne form m o foarte clar i profund viziune i nu 34 .

Din aceast cauz . Apa p truns pe de-a-ntregul de lumin este ceea ce alchimi tii au numit mercur. Aceste lumi sunt adev rate în modul în care vi le-am prezentat prin aceste referiri aluzive. Este un lucru care necesit participarea l untric a fiin ei umane. concentrând puterea sentimentului într-un anume fel. Ca un al doilea exerci iu trebuie s ne cre m o viziune a naturii luminii. Este dificil s obtinem asemenea viziuni care cer meditatii de lung durat . oarecum ca în chimie. mercurul apare ca amestecul acestei lumini cu viziunea noastr despre ap . Al doilea element apare când cultiv m o viziune a aerului. lumin i foc. puterea aerului cu puterea focului produs prin sentiment ob ine i Äaer de foc³. aer. Prin medita ie dobândim contrapartea interioar a luminii exterioare. în ambian . În tradi ia alchimic . Când combina i. ajungem s tim de unde i cum apare lumina. Apoi. c ci lumina i sentimentul (focul) sunt obiective. 35 . Prezen a acestui aer de foc într-un element lichid este materia astral despre care Biblia spune: Ä i Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor³ ( Nota 34 ). Duhul activ a lui Dumnezeu este tunet. Multe fenomene presupus astrale sunt simple proiec ii ale aspectelor lumii astrale în spa iul fizic. De i lumina ne este familiar . yoginii sau studen ii în esoterism dobândesc capacitatea de a produce lumin . Omul trebuie s fac el însu i ceva pentru a atinge aceste lumi. Cei care mediteaz cu adev rat asupra conceptelor pure. care pot gândi liber de senzorialitate fac acest lucru. Ea const din patru tipuri de for e: ap . prin obiectivare activ . ceea ce este astral este pe jum tate subiectiv (adic este dat subiectului în mod pasiv). Rezultatul este ceea ce este numit aici Duhul lui Dumnezeu. Acest aer plus foc d ceea ce alchimi tii numeau sulf sau aer de foc str lucitor. Trebuie s ne scufund m în natura apei cu mare precizie. pe jum tate ap i aer. noi în ine suntem în stare s producem ceva ca lumina. aerul. din ceea ce este dat. ca fiind dat subiectului. Dup ce ne-am trezit capacitatea de a crea lumina din munca noastr cu concepte pure. Numai o parte din ceea ce este astral poate fi g sit în exterior. Întregul mediu înconjur tor le apare ca lumin curg toare. În Devachan nu mai exist decât un element în totalitate subiectiv. a a cum înainte am cultivat o viziune a apei. Al treilea element apare când extragem puterea p mântului i o combin m apoi cu for ele spirituale ale sunetului. acest aer de foc este men ionat în Faust-ul lui Goethe ( Nota 33 ). Cealalt parte trebuie s fie ad ugat prin activitate proprie. Apele biblice nu sunt ape obi nuite. Lu m în posesie puterea acestei ape p trunse de lumin . în domeniul astral g sim un element care trebuie s fie creat mai întâi de fiin ele umane. Din aceast cauz . de fapt. A adar. A a cum poate ti i. ci ceea se nume te. reprezentare simbolic a lumilor superioare. a lumii devachanice. Tot ceea ce facem aici este numai simbol. Printr-un proces spiritual . pe care au cultivat-o. Din aceast cauz este numit i tunet. Duhul lui Dumnezeu plute te. o component este extras dintr-un element existent. mercurul nu este pur i simplu argintul viu obi nuit. extragem puterea aerului. a adar. adic produse în mod activ de c tre subiect. Spa iul astral arat foarte diferit de lumea noastr . În limbajul alchimiei. ap plus lumin este egal cu mercur. Trebuie s ne târâm în untrul naturii apei. cu viziunea luminii. Restul este ob inut din for e ale conceptelor i ale sentimentelor. în astral g sim substan subiectiv-obiectiv . Ceea ce se afl în aceste lumi superioare poate fi atins numai prin noi posibilit i de vedere. p mânt plus sunet. care este unul dintre elementele lumii astrale. Studen ii în esoterism trebuie s Äcombine alchimic³ viziunea apei. deasupra substantei astrale. Adic ceea ce sunt în realitate. l sând aceste concepte s lucreze asupra sufletelor lor în timpul medita iei. o cunoa tem numai în forma în care o primim de afar . aprinde i prin sentiment focul. focul sau c ldura. irul acestor patru for e este revelat viziunii astrale ca fiind cele patru dimensiuni ale spa iului astral.o reprezentare a ceea ce numim ap . lumina se na te din concepte. Dup cum vede i. Prin medita ie. materie astral . în timp ce noi în ine îl producem pe cel lalt.

Trebuie s ne afund m noi în ine în natura apei cu cea mai mare precizie. rezultând ase p trate ale c ror laturi. Putem face asta l sând ca aceste concepte s lucreze cu adev rat asupra sufletelor noastre în timpul medita iei i având o gândire liber de senzorialitate. Cealalt parte este ob inut prin obiectivizare din for ele conceptuale i cele emo ionale. materia astral este jum tate subiectiv . Ceea ce se afl în lumile superioare poate fi atins numai dezvoltând în noi în ine noi c i de percep ie. numai o parte a substan ei astrale poate fi ob inut din mediul înconjur tor. A a cum pute i vedea. Trebuie s ne târâm în untrul apei. Am substituit dimensiunile cu culori. care este unul dintre elementele lumii astrale. puterea apei p truns de lumin . Este ceea ce apare atunci când extragem puterea p mântului i o combin m cu sunetul. 31 mai 1905 Ultima dat am încercat s ob inem reprezentarea unei forma iuni spa iale cvadridimensionale reducând-o la trei dimensiuni. Apoi trebuie s cre m o viziune a naturii luminii. Apoi trebuie s combin m ca într-un proces chimic reprezent rile ob inute despre ap cu cea despre lumin . Apoi am desfa urat cubul în a a fel încât toate suprafe ele s-au a ezat în plan. Apa total p truns de lumin este ceea ce alchimi tii au numit mercurius. ci ceea ce numim substan astral care const din patru tipuri de for e: ap . Întregul nostru mediu înconjur tor ne este revelat ca lumin curg toare. ca s spunem a a. Al treilea element este ÄDumnezeul-Spirit³. Mai întâi am convertit o figur tridimensional într-una bidimensional . Asemenea viziuni nu pot fi atinse de la sine.[A doua variant (Vegelahn):] Dac vrem s dobândim o percep ie adev rat a spa iului cvadridimensional trebuie s facem exerci ii specifice. Fiin ele umane trebuie s fie active pentru a atinge aceste lumi. ap plus lumin egal mercur. Prin medita ie ob inem contraimaginea interioar a luminii exterioare. o tim numai în forma în care o percepem din exterior. Mai întâi trebuie s cultiv m o viziune clar i profund a apei. Acest mercur alchimic nu este argintul viu obi nuit. adic p mânt combinat cu sunet. Lu m apoi în posesie mercurul. acolo nu exist niciun fel de obiectivitate. lumin i foc. În Devachan am g si numai un element complet subiectiv. Înv m de unde vine lumina. Aceste patru for e constituie cele patru dimensiuni ale spa iului astral. a a încât devenim noi în ine în stare s producem lumina. construind imaginea noastr prin folosirea a trei culori pentru a reprezenta cele trei dimensiuni ale cubului. Elementul lichid este în adev r materia la care se face referire în afirma ia biblic : ÄDuhul (Spiritul) lui Dumnezeu plutea deasupra apelor³ ( Nota 35 ). Tot ceea ce facem aici este o simpl reprezentare simbolic a lumii Devachanului. a adar. Un element este. Pe acesta aer plus foc alchimi tii îl numeau sulf sau aer de foc str lucitor. În limbajul alchimiei. Al doilea element apare când ne facem o reprezentare vie a aerului i apoi extragem puterea aerului printrun proces spiritual. 36 . au reprezentat cele trei dimensiuni în spa iul bidimensional. aer. diferit colorate. ÄApele³ biblice nu sunt ape obi nuite. Trebuie întâi s ne trezim propria noastr capacitate de a crea mercur din conceptul luminii. în timp ce pe cel lalt îl producem noi în ine. extras. combinându-l cu sentimentul în interiorul nostru aprindem astfel conceptul c ldurii sau al focului. CONFERIN A a V-a Berlin. De i lumina ne este familiar .

adic a disp rut în a patra dimensiune sau culoare. cubul din ase p trate. Apoi ne-am imaginat un cub cu trei culori de suprafa diferite în mod analog cu p tratul nostru cu dou culori de muchie. Vom începe din nou prin a reduce trei dimensiuni la dou pentru a preg ti reducerea a patru dimensiuni la trei. în timp ce p tratele 3 i 4 trebuie s fie coborâte (figura 32). a a cum se vede în figura 31) vor coincide. În conformitate cu analogia lui Hinton. A a cum vede i.Apoi ne-am imaginat c transfer m fiecare p trat în cea de a treia dimensiune. Ambele grupuri sunt a ezate în acela i plan. Pentru a reprezenta p trate într-o singur dimensiune am folosit dou culori diferite pentru laturile lor perechi. Înf i area unei figuri cvadridimensionale în spa iul tridimensional cere o a patra culoare. am împ r it cubul în dou sisteme a trei p trate fiecare. Fiecare asemenea cub s-a mi cat printr-un cub de a patra culoare. Astfel am folosit culori pentru a încerca s înf i m cubul tridimensional în dou dimensiuni. Hinton nume te aceast figur cvadridimensional tessarakt. Ne-am imaginat toate suprafe ele p trate mi cându-se prin i fiind colorate de p tratele de tranzi ie. dar în loc de a l sa toate p tratele ata ate atunci când le desf ur m în plan le vom aranja diferit. a a cum este ar tat în figura 31. Trebuie s ne imagin m construind cubul din ase p trate. Pentru a reface cubul trebuie s plasez un grup deasupra celuilalt a a încât p tratul 6 s stea deasupra p tratului 5. Atunci. dar pentru 37 . Odat ce p tratul 5 este în pozi ie trebuie s ridic p tratele 1 i 2. Sarcina noastr de a pune aceste opt cuburi împreun într-un singur Äcub³ nu este simpl . Aceste linii care sunt r spândite în spa iul bidimensional coincid atunci când facem tranzi ia spre spa iul tridimensional. perechile corespunz toare segmentelor liniare adic cele de aceea i culoare (aici cu acela i num r i fel de liniu e. mi cându-l printr-o cea colorat i permi ându-i s reapar în cealalt parte. Trebuie s în elegem unde este a ezat fiecare grup când reasambl m cubul. Acum a vrea s v dau o alt analogie. iar domeniul cvadridimensional ar trebui s fie alc tuit atunci din opt cuburi ( Nota 36 ). am f cut ca fiecare cub limit s se mi te prin a patra culoare i s reapar în cealalt parte în culoarea sa original . pentru a reprezenta un cub în dou dimensiuni am folosit trei culori. P tratul const din patru laturi.

Prin desfacerea unui cub în spa iul bidimensional a rezultat un grup de ase p trate. rezult un sistem de opt cuburi (figura 34). Îmbin rii p tratelor i suprapunerii muchiilor în spa iul tridimensional le corespund îmbinarea cuburilor i suprapunerea suprafe elor lor în spa iul cvadridimensional. cubul interior care era înconjurat de celelalte ase cuburi ( Nota 37 ). F când opera ia corespunz toare cu un tessarakt. Am transferat reflec iile noastre privitoare la spa iul tridimensional asupra celui cvadridimensional. Când fac cu un tessarakt ceea ce am f cut cu un cub trebuie s respect aceea i lege. Metoda celor opt cuburi este foarte ingenioas . Astfel. Prin desf urarea unui tessarakt în spa iul tridimensional rezult suprafe e corespunz toare ale cuburilor respective care vor coincide mai târziu. La fel. Trebuie s manevr m cele patru cuburi în spa iul tridimensional la fel cum am manevrat p tratele în spa iul bidimensional. Trebuie s folosim analogia rela iei unei figuri tridimensionale cu contrapartea sa bidimensional pentru a descoperi rela ia unei figuri cvadridimensionale cu contrapartea sa tridimensional .aceasta trebuie s -l facem pe fiecare s treac prin a patra dimensiune. Ceva similar se întâmpl cu suprafe ele diferitelor cuburi ale tessarakt-ului. În mod similar. suprafa a stâng a cubului 1 coincide cu suprafa a frontal a cubului 3 i suprafa a inferioar a cubului 1 coincide cu suprafa a frontal a cubului 6. Prin desf urarea cubului în spa iul bidimensional au rezultat linii corespondente care s-au suprapus când am reconstruit cubul. 38 . În cazul unui cub desf urat aveam dou grupuri de trei p trate. Când opera ia este complet cubul care r mâne este cubul 7. Coresponden e similare exist i în cazul celorlalte suprafe e. într-un tessarakt suprafa a orizontal superioar a cubului 1 se afl în acela i plan cu suprafa a frontal a cubului 5 când ne mi c m în cea de a patra dimensiune. Privi i îndeaproape la ceea ce am f cut aici. suprafa a dreapt a cubului 1 coincide cu suprafa a frontal a cubului 4. prin desf urarea unui tessarakt în spa iul tridimensional rezult dou grupuri a câte patru cuburi care arat ca în figura 33.

(Nota traduc torului: se refer probabil la fe e p trate care se intersecteaz sub unghiuri drepte pentru c altminteri se poate ob ine în cel mai general caz un paralelipiped dreptunghic. Dup cum am v zut într-una din figurile din conferin a precedent (figura 29). Altfel decât prin asemenea analogii este aproape imposibil s d m vreo sugestie despre felul în care trebuie s concepem o figur cvadridimensional . dou se intersecteaz de-a lungul lui AB i dou de-a lungul lui EB. Toate aceste analogii servesc pentru a ne preg ti pentru a patra dimensiune. întrucât nimic din concep ia noastr obi nuit asupra spa iului nu ne for eaz s ad ug m alte dimensiuni la cele familiare nou . Vede i.A a cum vede i. 39 . Urmând exemplul lui Hinton. acum fiind vorba îns de suprafe e triunghiulare. Când suprafe ele se intersecteaz sub unghiuri drepte. este vorba înc o dat de g sirea analogiilor dintre a treia i a patra dimensiune. contrapartea sa în cea de a patra dimensiune. Avem un octaedru care are opt fe e triunghiulare care formeaz între ele unghiuri obtuze (figura 35). tot a a cum un al cincilea p trat înconjurat de alte patru r mâne invizibil pentru cel care poate vedea numai în dou dimensiuni. a a cum se întâmpl în cub. Într-un tessarakt acest al aptelea cub corespunde cu un al optulea cub. A dori s vorbesc despre un alt fel de reprezentare a corpurilor cvadridimensionale în spa iul tridimensional care ar putea s v fac s în elege i mai bine care este de fapt problema. cu al aptelea cub în acest caz. aceste muchii sunt intersec iile dintre dou suprafe e.) F când ca suprafe ele s se intersecteze sub unghiuri diferite construim alte figuri geometrice ( Nota 38 ). am putea folosi culori i gândi cuburile puse laolalt în a a fel încât s coincid culorile corespunz toare. Singura diferen dintre un octaedru i un cub este unghiul format de dou fe e al turate. la fel se întâmpl . De exemplu. El r mâne ascuns vederii tridimensionale. a a cum se întâmpl aici se formeaz un octaedru. (Nota traduc torului: cred c este valabil din nou aceea i observa ie. figura care se formeaz trebuie s fie un cub.) Când ele se intersecteaz sub unghiuri obtuze. V rog s v imagina i aceast figur i apoi s urmari i împreun cu mine urm torul ir de gânduri.

jum tate de octaedru din cauz c jum tate din suprafe ele octaedrului se intersecteaz . sunt extinse în mod similar. ceea ce este numit jum tate de figur este mai degrab rezultatul înjum t irii num rului de suprafe e decât al împ r irii figurii originale în dou . Aceasta este foarte u or de vizualizat în cazul unui octaedru ( Nota 39 ). de asemenea. i anume se intersecteaz potrivit unei duble simetrii. ve i ob ine întotdeauna un cub. din spatele figurii. un tetraedru. Din acest fenomen se poate trage o important concluzie. Aceste fire 40 . de asemenea. este extins în toate direc iile i c suprafa a inferioar . Dac v imagina i un cub înjum t it în acela i fel f când ca una din suprafe e s se intersecteze cu o alt suprafa . Octaedrul original este intersec ia acestor dou tetraedre. dar mai întâi a dori s folosesc un alt exemplu ( Nota 40 ).S ne imagin m mai departe un mod diferit de a face suprafe ele unui octaedru s se intersecteze. Avem. Avem un dodecaedru rombic (figura 37). Jum tate de cub este întotdeauna un alt cub. EBC. suprafe ele sale se intersecteaz sub anumite unghiuri. sunt eliminate. Din cele opt suprafe e originale r mân doar patru i acestea patru formeaz un tetraedru care poate fi numit. A a cum vede i. ele formeaz . un sistem de patru fire le voi numi fire axiale care se îndreapt în diferite direc ii. i suprafe ele ADF i EDC. EAD i DCF. cum este AEB. ABF. adic sunt diagonale care unesc col uri opuse ale dodecaedrului rombic. Când aceste suprafe e sunt extinse celelalte patru suprafe e originale ale octaedrului. BCF. de asemenea. Nu este jum tate de octaedru în sensul c acesta se taie în dou prin mijloc. Imagina i-v c una din aceste suprafe e. În stereometrie sau în cristalografia geometric . Când sunt extinse celelalte suprafe e ale octaedrului pân când se intersecteaz . Aceste suprafe e extinse trebuie de asemenea s se intersecteze.

a a cum se arat în figura 38. Dac v imagina i întregul 41 . Din aceast cauz . Forma care r mâne este un octaedru. De exemplu. un cub individual este contrapartea întregului spa iu ( Nota 45 ). Continu m s t iem por iuni din ce în ce mai mari. L sa i-m s v ar t ce vreau s spun. de asemenea. pân când sec iunile se intersecteaz pe muchiile tetraedrului. Acest lucru este adev rat. Pentru acest scop s lu m un tetraedru i s -i t iem unul dintre vârfuri. i acum haide i s observ m cum se raporteaz un octaedru la un tetraedru. ori de câte ori folosim termenul cub pentru a desemna cubul teoretic vorbim despre cub ca fiind contrapartea spa iului tridimensional. F când ca axele s se intersecteze sub alte unghiuri se ob ine o alt forma iune geometric . axele unui dodecaedru rombic se intersecteaz sub unghiuri care nu sunt drepte. Ceea ce am f cut cu un tetraedru nu poate fi f cut cu un cub ( Nota 44 ). Inserarea de plane perpendiculare pe aceste axe produce întotdeauna un cub (figura 39). A a cum tetraedrul este contrapartea unui octaedru prelungind jum tate din fe ele octaedrului pân când se intersecteaz .reprezint sistemul de axe ale dodecaedrului rombic similar cu sistemul de axe pe care vi-l pute i imagina în cub ( Nota 41 ). îns numai pentru un cub. Imagina i-v întregul spa iu al Universului ca fiind structurat de trei axe perpendiculare una pe cealalt . Obtinem un cub atunci când într-un sistem de trei axe perpendiculare se pun în eviden suprafe e de intersectare prin aceea c în fiecare din aceste axe apar stagn ri. T ind vârfurile sub unghiuri corespunz toare am transformat o figur spa ial m rginit de patru plane într-o figur cu opt fe e. Rela ia este clar aparent dac transform m treptat un octaedru într-un tetraedru. Un cub are propriet i cu totul speciale prin aceea c este contrapartea spa iului tridimensional. Atunci când se înjum t e te num rul suprafe elor unui dodecaedru rombic se ob ine. o forma iune spa ial complet diferit ( Nota 43 ). Înjum t ind un cub ob inem tot un cub ( Nota 42 ).

în loc de cercuri. Cubul este polar fa de întregul spa iu. a a cum cercurile au devenit liniile care definesc un p trat. Cu timpul. Dar dac cercul a devenit atât de mare încât formeaz o linie dreapt . De aceea cubul este un caz particular al intersec iei a ase sfere. S presupunem c în loc de un spa iu tridimensional m rginit de plane bidimensionale avem un spa iu m rginit de ase sfere care sunt figuri tridimensionale. Atât timp cât cele patru forma iuni care definesc p tratul sunt cercuri ele sunt bidimensionale. Acum imagina i-v c aceste cercuri devin tot mai mari. Cubul fizic este figura geometric care corespunde efectiv întregului spa iu. Acum. Încep prin a defini un spa iu bidimensional cu ajutorul a patru cercuri secante. Imagina i-v c sferele devin tot mai mari. 42 . S consider m un p trat care este marginit de figuri bidimensionale. exact ca i cercurile. adic figuri bidimensionale. Atunci în loc de patru cercuri avem patru linii drepte care se întretaie i un p trat. mi cându-se numai prin prima dimensiune. Acest cub este rezultatul a ase sfere care au devenit plate. orice punct de pe cerc poate ajunge la orice alt punct. atunci cubul este negativ. cercurile se vor transforma în linii drepte (figura 40). În cele din urm . Odat ce devin linii drepte ele sunt unidimensionale. Un cub poate fi imaginat ca rezultat al aplatiz rii a ase sfere secante. adic razele lor cresc tot mereu i centrele devin tot mai dep rtate. Atunci când v da i seama clar c aceste ase sfere se aplatizeaz în plane corespunzând p tratelor pe care le-am folosit mai devreme pentru a defini cubul adic atunci când vizualiza i o figur sferic fiind transformat într-una plat ob ine i cea mai simpl figur spa ial .spa iu ca fiind pozitiv. a a cum p tratul este un caz special al intersect rii a patru cercuri. imagina i-v ase sfere formând ceva asem n tor cu o mur (figura 41). Putem spune c un punct de pe un cerc trebuie s treac prin a doua dimensiune pentru a ajunge la un alt punct de pe cerc. aceste sfere devin planele care definesc un cub.

Un sistem triaxial este inerent în spa iul nostru tridimensional. Desigur. Noi am v zut c în spa iul bidimensional un p trat are patru laturi. La trecerea spre tridimensional. Astfel am putea spune c fiecare dimensiune a spa iului ia na tere prin sacrificarea dimensiunii imediat superioare. fiecare dimensiune obi nuit a spa iului a ap rut prin pierderea dimensiunii superioare urm toare. Astfel. nimeni dintre cei ce nu vor s foloseasc analogii ca cele prezentate în conferin ele anterioare nu va fi apt s ob in o imagine mental a spa iului cvadridimensional. fiecare element al spa iului poate fi de asemenea curbat din nou. Astfel spa iul cvadridimensonal poate fi imaginat ca spa iu tridimensional curbat ( Nota 46 ). Ele intr în a doua dimensiune sacrificând dimensiunea adâncimii. o forma iune bidimensional devine tridimensional . care are ase fe e p trate (figura 42). Pentru con tien a uman moartea nu este nimic mai mult decât curbarea tridimensionalului în cvadrimensional. de i eu de fapt a vrea s prezint mai detaliat un sistem complicat. Apoi. curbând o figur tridimensional se ob ine o figur cvadridimensional . el a devenit plat. Fiecare din cele trei axe perpendiculare a sacrificat dimensiunea urm toare pentru a deveni dreapt . i-au sacrificat astfel o dimensiune. Acum a vrea s dezvolt o imagine real (proiec ie paralel ) a unui tessarakt. Se cere un nou mod de a dezvolta gânduri. dac ne mi c m într-o direc ie. Tot ceea ce pot face este s v indic cele trei c r i temeinice i pline de p trundere ale sale ( Nota 47 ). 7 iunie 1905 Ast zi trebuie s încheiem aceste conferin e despre a patra dimensiune a spa iului. CONFERIN A a VI-a Berlin. a adar. g sim un exemplu special de spa iu cvadridimensional. Dac avem o form tridimensional cu limite bidimensionale i astfel reducem formele tridimensionale la dou dimensiuni. trebuie s concluziona i din aceasta c dac consider m spa iul tridimensional trebuie s gândim la fiecare direc ie ca fiind versiunea plat a unui cerc infinit. spa iul tridimensional prin îndreptarea fiec reia din cele trei direc ii axiale. în final. Ar trebui s fac cunoscute multe alte modele ale lui Hinton. ne-am întoarce în cele din urm la punctul ini ial din direc ia opus .Planele care definesc un cub se dezvolt din figuri tridimensionale (sferele) prin aceea c o dimensiune este înl turat din fiecare din cele ase sfere. În aceast curbare pute i g si forme spa iale care reveleaz aceast tranzi ie de la neviu la viu. În acest fel ob inem. Inversând procesul. În acest punct putem face tranzi ia de la neviu la viu. În privin a corpului fizic luat în sine. Corespondentul s u în spa iul tridimensional este cubul. i. 43 . lucrurile stau invers: moartea este aplatizarea a patru dimensiuni în trei. Aceste suprafe e apar ca fiind dezdoite prin reducerea dimensiunilor lor de la trei la dou . Atunci ar rezulta urm torul ir de gânduri: când curba i o forma iune unidimensional figura care rezult este bidimensional .

Dac v imagina i cubul ca fiind transparent pute i observa c în proiec ia sa pe un plan cele trei fe e anterioare coincid cu cele trei fe e posterioare în aceea i suprafa . Voi construi acum o proiec ie diferit a unui tessarakt ( Nota 48 ). Gândind cubul în aceast pozi ie vede i numai aceste trei fe e anterioare. Pentru c aceast proiec ie scurteaz laturile cubului i modific unghiurile. proiec ia unui tessarakt în trei dimensiuni const din opt cuburi care se întrep trund. rezultatul este din nou o umbr hexagonal . Astfel am creat o imagine a cubului tridimensional în spa iul bidimensional. trebuie s ne imagin m cele ase fe e p trate ale cubului ca fiind p trate deformate. celelalte trei fe e sunt ascunse în spatele lor. Dac face i apoi abstrac ie de a treia dimensiune. Putem astfel fixa umbra cu creta pe tabl (figura 43). Pentru a ob ine o proiec ie pe care o putern aplica unui tessarakt v rog imagina i-v cubul din fa a dumneavoastr pozi ionat în a a fel încât punctul din fa A acoper punctul din spate C. Am v zut cum pot coincide aceste opt cuburi în spa iul tridimensional. fe ele cubului apar scurtate i unghiurile lui nu mai sunt unghiuri drepte. V zut din aceast perpectiv plan . Da i-mi voie s desenez aceasta pentru dumneavoastr (figura 44).Contrapartea cvadridimensional este tessarakt-ul. care este delimitat de opt cuburi. Imagina i-v un cub inut în a a fel încât lumina s lase o umbr pe tabl . cubul arat ca un hexagon regulat. formând un hexagon. Prin aceasta. 44 . rezultatul este un hexagon. ca fiind romburi ( Nota 49 ). În consecin . A a cum vede i.

Totul în aceast înc pere ar ap rea numai ca umbre bidimensionale pe peretele opus. dar prizonierii v d numai umbrele proiectate pe peretele din fund. desigur.i acum haide i s repet m opera ia de proiec ie pe care am f cut-o cu un cub tridimensional în plan cu o figur cvadridimensional pe care trebuie s-o introducem în spa iul tridimensional. care este în întregime valid . Ca i aceea a tessarakt-ului pe care v-am ar tat-o. De i noi în ine suntem cvadridimensionali. A dori s leg ceea ce tocmai am f cut cu imaginea minunat oferit de Platon i Schopenhauer în alegoria pe terii ( Nota 52 ). ale dodecaedrului rombic (figura 45). Apoi Platon ne spune c situa ia noastr în lume este similar . imagine a realit ii cvadridimensionale. prin proiec ie paralel în cea de a treia dimensiune. Trebuie s introducem. Ace ti oameni i obiecte sunt tridimensionali. putem spune. Îndeplinind aceast opera ie. La început. suntem redu i la a vedea numai umbrele tridimensionale ale lucrurilor în loc de realitatea lor. Aceast afirma ie nu este complet arbitrar . care exist toate în spa iu i nu sunt a ezate în realitate în planul proiec iei. în realitate. Astfel încerca Platon s exemplifice. Dac lua i opt asemenea figuri pute i asambla cele opt cuburi ale tessarakt-ului în a a fel încât. a a cum voi argumenta pe scurt. tot ceea ce putem vedea apare numai în imagini în spa iul tridimensional ( Nota 53 ). Chiar atunci când componentele se întrep trund tot mai r mân patru axe. c corpurile pe care le cunoa tem sunt de fapt cvadridimensionale i c noi vedem numai imaginile-umbr ale lor în spa iul tridimensional. interpenetrându-se. Suntem oameni înl n ui i în pe ter . Tot ceea ce oamenii v d este. o figur cvadridimensional are patru axe. Aceast figur are o ax în plus fa de cubul tridimensional. tessarakt-ul.i întoarc capetele. ea este cvadridimensional . c 45 . Conform cu Platon. forma iunea din opt cuburi. ele s produc cele opt cuburi rombice dublu acoperite ale acestei forma iuni spa iale. Platon ne cere s ne imagin m oameni înl n ui i într-o pe ter . un tessarakt poate fi reprezentat printr-o proiec ie în spa iul tridimensional. trecând prin fa a pe terii. Îmi v d propria mân numai ca pe o imagine-umbr . Proiec ia ce rezult se comport fa de tessarakt ca imaginea-umbr a cubului fa de cub. Astfel. de asemenea. Am ajuns la aceste rela ii prin analogie. v zând doar peretele din fund. Un dodecaedru rombic este o imagine simetric sau o imagine-umbr a unui tessarakt proiectat în spa iul tridimensional ( Nota 51 ). A a cum am ob inut o proiec ie a cubului într-un plan. aceast proiec ie con ine opt cuburi interpenetrate. a a cum este orice altceva. am ob inut la cub trei laturi vizibile i trei invizibile. în vechea Grecie. Acum imagina i-v un cub distorsionat în a a fel încât din el se ob ine un paralelipiped rombic ( Nota 50 ). Evident. care se prezint ca fiind cuburi rombice. a adar. În spatele lor al i oameni car diferite obiecte. astfel încât ei nu pot s . Cred c aceast opera ie este u or de în eles.

Dac nu ar fi timp. O linie dreapt are doar o dimensiune. 46 . a a încât orice segment de cerc devine tot mai plat. în cea de a treia dimensiune. ceva care nu se afl pe perete. lumea nu s-ar schimba niciodat . fiin a. O imagine în oglind este de asemenea neîndoielnic doar imagine. dac a i putea s curba i un cub. dar un cerc are dou . trebuie s-o c ut m în a patra dimensiune. diametrul devine în cele din urm atât de mare încât cercul se transform într-o linie dreapt . ea este totu i în mod esen ial diferit de obiectul real. În realitate. În spa iul tridimensional obiectele pot trece unele pe lâng altele. imaginile de pe perete r mân bidimensionale. Concepem astfel întreaga lume tridimensional ca umbra-proiec ie a unei lumi cvadridimensionale. dar faptul c se schimb sugereaz existen a unei a treia dimensiuni. dar chiar i f r timp sau schimb ri ea ar fi totu i tridimensional . Acum a vrea s v ar t cum trebuie s ob inem conceptul transcenderii celei de a treia dimensiuni. Imagina i-v c avem un cerc care devine tot mai mare. Se schimb . Cauza pentru care lumea se schimb în mod continuu. Cum putem ob ine din nou dintr-o dimensiune o a doua? Prin îndoirea unei linii drepte astfel încât s formeze din nou un cerc. Dintr-o dat umbrele încep s se mi te. devine o sfer .este o simpl specula ie. Astfel schimbarea imaginilor ne-a informat c exist . Singura întrebare este cum trebuie s în elegem realitatea acestei a patra dimensiuni. Imaginea în oglind face acelea i mi c ri ca i originalul. Dac v imagina i suprafa a cercului curbat din nou în spa iu. astfel încât r mâne ceea ce este. Lumea este tridimensional dar. ci este dependent de obiectul real. La fel. ve i descoperi c ea este de fapt imobil . Trebuie s trec dincolo de imagini pentru a descoperi fiin ele. r mânând totu i tridimensional chiar i f r mi care. Dac ne imagin m c acele imagini imaginate a fi substan iale. trebuie s în elegem c este imposibil pentru a patra dimensiune de a intra direct în cea de a treia. nu are abilitatea de a se mi ca ea îns i. în afara celei de a doua dimensiuni. ob ine i mai întâi o cup i în cele din urm . În acest fel putem distinge între imagine i o fiin . În felul acesta. Atâta vreme cât imaginile de pe zid r mân nemi cate nu am niciun motiv s conchid c ceva se întâmpl în afara peretelui. i. lucru pe care imaginile lor umbr nu-l pot face dac vi le imagina i inpenetrabile adic constând din substan . În una din conferin ele mele precedente am încercat s trezese o idee asem n toare în dumneavoastr ( Nota 54 ). i acum s aplic m acest ir de gânduri la lume în general. ele nu pot s treac unele pe lâng altele f r a p r si a doua dimensiune. lumea nu este aceea i în dou momente diferite. de aceea ele nu pot fi fiin e. Nu v pute i imagina c umbrele de pe perete se pot mi ca f r s p r seasc a doua dimensiune. o linie curb cap t o a doua dimensiune i o suprafa curb o a treia dimensiune. Chiar dac v-o imagina i înghe at într-un anumit moment. Îmi dau seama c imaginile-umbr de pe perete nu se pot mi ca ele însele. el ar trebui s se curbeze într-a patra dimensiune. Cum ne putem noi reprezenta c exist vreo realitate în aceste figuri care apar pe perete? Dar imagina i-v acum c sta i aici într-un rând incapabili s v mi ca i. Acum imagina i-v c aceste momente diferite ar disp rea. Motivul schimb rii. A patra dimensiune nu poate s cad pur i simplu în cea de a treia. dac o ve i considera în ea îns i cuprinzând-o în gânduri. Desigur. spunând c numai o fiin poate produce schimbare sau mi care din ea îns i. De i o simpl imagine posed o anumit realitate i atribute specifice. în afara spa iului imaginilor-umbr bidimensionale. Când o imagine se mi c pe perete aceasta arat c în afara peretului ceva a trebuit s induc mi carea în obiectul real. Ea nu poate face aceasta. dar sunte i în acela i timp prezent aici. În acest punct în elege i existen a celei de a patra dimensiuni i justificarea pentru metafora lui Platon. ea este totu i tridimensional . dac continua i s o curba i. V vede i în oglind . o a treia dimensiune. De îndat ce ele încep s se mi te sunt for at s caut sursa mi c rii i s concluzionez c schimbarea î i are sursa în afara zidului. iar rezultatul ar fi un tessarakt sferic ( Nota 55 ). cauza schimb rii trebuie c utat în afara celei de a treia dimensiuni. F r prezen a unui al treilea element adic a unei fiin e active nu pute i ti cu adev rat care sunte i dumneavoastr .

Esen a vie ii este aceea c este construit din suprafe e curbe. tot astfel orice cristal este m rginit de plane. o caracteristic superioar a acesteia. Care este acest factor? Vede i. Ne întreb m: Ce trebuie s apar la o fiin cvadridimensional ? ( Nota 57 ) Trebuie s aib loc o schimbare în cadrul celei de a treia dimensiuni. Cu alte cuvinte.Suprafa a poate fi considerat o forma iune bidimensional curbat . A a cum cristalele sunt construite din sfere plate. Fiecare lucru viu indic spre un element superior în care s l luie te fiin a sa adev rat . Timpul este o imagine sau o proiec ie a celei de a patra dimensiuni. Schimbarea este un aspect esen ial al plantei. Frontiera unei celule este sferic . Nu recunoa tem cu adev rat o plant când o cunoa tem numai în cele trei dimensiuni ale sale. Mineralele în forma lor cristalin sunt întotdeauna m rginite de suprafe e plane. sau plane. Plantula de crin se schimb pentru c timpul are o însemn tate real pentru ea. O fiin pentadimensional este m rginit de fiin e cvadridimensionale. Un octaedru este m rginit de opt triunghiuri. este m rginit de suprafe e plane. O forma iune tridimensional este m rginit de forma iuni bidimensionale. în cele trei dimensiuni spa iale ale lumii fizice. de sfere i celule. Astfel vede i c trebuie s urc m de la fiin e tridimensionale spre fiin e cvadridimensionale i apoi spre fiin e pentadimensionale. desenându-l în diferite momente ve i g si c el r mâne mereu la fel. a vie ii organice. De aceea analogia noastr este pe deplin valid . Dac ne imagin m cele opt fe e ale sale ca fiind sfere. Dup trei sau patru ani cubul va r mâne la fel. Pentru a clarifica cum se raporteaz fiecare dimensiune succesiv la cea precedent . O fiin cvadridimensional adic o fiin vie este m rginit de fiin e tridimensionale. Dar dac curba i întreg spa iul figura rezultat este ceva care se raporteaz la spa iul tridimensional ca sfera la plan ( Nota 56 ). sfera apare în forma unei celule. Dar când ve i desena o plant i ve i compara originalul cu copia dumneavoastr trei s pt mâni mai târziu. tessaraktul sferic. Pentru a o imagina pe cea de a treia v spune i c ea este perpendicular pe cea de a doua i c cea de a doua este perpendicular pe prima. A a cum un cub. Închipui i-v c a i modifica cubul 47 . Când vede i imagini bidimensionale mi cându-se. Când g si i c au loc schimb ri în a treia dimensiune trebuie s trage i concluzia c o a patra dimensiune are un efect asupra fiin elor care sufer schimb ri în interiorul celor trei dimensiuni spa iale ale lor. Timpul este expresia simptomatic a manifest rii vie ii (conceput ca cea de a patra dimensiune) în cele trei dimensiuni ale spa iului fizic. ca obiect tridimensional. Cu alte cuvinte. când ag a i pe perete imagini care sunt bidimensionale ele r mân în general imobile. Diferen a dintre viu i neviu const în caracterul frontierelor lor. în timp ce via a este construit din celule i deci m rginit de suprafe e sferice. i timpul este expresia acestui element superior. Aici avem diferen a dintre viu i neviu. de asemenea. a patra. În natur . Cubul are trei dimensiuni. v rog s v gândi i la urm toarele. trebuie s concluziona i c motivul mi c rii se poate afla numai în afara suprafe ei zidului adic a treia dimensiune a spa iului este cea care impulsioneaz schimbarea. i anume celulele. ceea ce înseamn c schimbarea trebuie s fie cauzat de un factor care exist în afara celei de a treia dimensiuni i este o expresie a celei de a patra dimensiuni. Este caracteristic pentru cele trei dimensiuni c ele sunt perpendiculare una pe cealalt . via a este construit din celule sau sfere curbate împreun . dac ave i un cub i face i o copie a lui. cea mai mic fiin vie. Dac Äcurba i³ un cub care este tridimensional rezultatul este o forma iune cvdaridimensional . Plantele se schimb continuu. O plant î i schimb singur forma. toate fiin ele pentru care timpul are o însemn tate interioar sunt imagini ale fiin elor cvadridimensionale. ob inem ceva viu alc tuit din opt articole (celule). de tessarakt-uri sferice. Un cub r mâne neschimbat. Noi mai putem concepe. Esen a unui cristal este aceea a delimit rii sale prin suprafe e plane. în timp ce o forma iune aflat pe un nivel i mai înalt de existen ar fi delimitat de structuri cvadridimensionale. a treia dimensiune ca ap rând din dimensiunea urm toare. originalul se va fi schimbat. forma sa se schimb numai când îl sparge i.

care este perpendicular pe a patra dimensiune. la sfera astral . Trebuie s fim în stare s vedem noua dimensiune ca ad ugarea unei linii în care dou curente de for e sunt neutralizate. i rezultatul este o figur tridimensional . dar putem folosi înc o dat o analogie pentru a ne face o idee despre ea. în timp. Astfel în eleg fiecare dimensiune ca un curent de for e polare cu o component pozitiv i una negativ . cea de a patra dimensiune. Acest nou element are grani ele sale în afara acestor dimensiuni. capacitatea de a informa o fiin despre cealalt . turnând-o în ghips. Desigur. ar trebui s urca i la a asea dimensiune. Ne putem imagina dimensiunea ca venind sau dinspre dreapta sau dinspre stânga. trebuie s urca i la a cincea dimensiune. De i în mod incon tient în cea mai mare parte. O astfel de modificare se poate face i ea corespunde exact schimb rilor pe care le sufer o fiin tridimensional când se dezvolt de-a lungul timpului trecând în cea de a patra dimensiune. a a cum a f cut Hinton. omul proemineaz în aceste sfere spirituale.colorându-i fe ele i a i manipula culorile într-un anumit mod. este con tien a de sine. Dac am continua pe aceea i linie de gândire am g si ca expresie a celei de a asea dimensiuni ceva care. a patra. Ceea ce numim sim ire sau empatie i con tien a de sine sunt proiec ii ale celei de a cincea i a celei de a asea dimensiuni în spa iul tridimensional obi nuit. Când pentru o fiin tridimensional oarecare timpul. aceasta este a cincea lor dimensiune. Atunci trebuie s apar ca rezultat ceva similar cu ceea ce am numit mai înainte stagnarea for elor opuse. factorul timp. Neutralizarea for elor polare componente este noua dimensiune. Când sec iona i o fiin cvadridimensional într-un punct oarecare. Este mult mai dificil s ne imagin m a cincea dimensiune. Dac face i acest lucru unei plante este ca i când a i lua o amprent a plantei. s dezvolt m o reprezentare a celei de a cincea dimensiuni. Când intr în interac iune dou fiin e cvadridimensionale. plasat în lumea tridimensional fizic . Ar fi prea dificil s construim cea de a asea dimensiune în acela i fel. F r ad ugarea celei de a cincea dimensiuni adic f r s intr m pe t râmul sim irii niciodat o fiin nu ar fi capabil s tie ceva despre aspectele altei fiin e. Este ceea ce noi numim empatie sau sim ire. iar dac a i vrea s în elege i o fiin cu con tien de sine. ci ar trebui s urca i la cea de a patra dimensiune. Astfel. Noi am v zut c rela ia dintre a patra dimensiune i a treia este similar cu rela ia dintre a treia i a doua dimensiune. A cincea dimensiune este consecin a unui schimb sau a neutraliz rii ac iunii for elor polare prin care dou fiin e vii care se influen eaz reciproc produc ceva ce nu au în comun nici în cele trei dimensiuni obi nuite ale spa iului. Plantele posed o dimensiune în plus. o fiin uman . nici în cea de a patra dimensiune. Devachanul superior sau sfera Arupa. omul pe care îl întâlnim în prezent este cu adev rat o fiin cu ase dimensiuni. O alt dimensiune este ad ugat numai când v imagina i dou curente opuse sau for e care se întâlnesc i se neutralizeaz într-un punct. S ne imagin m o coliziune între dou fiin e pentru care timpul este plin de însemn tate. Ca fiin tridimensional omul are în comun cu alte fiinte tridimensionale plasticitatea imaginii sale. aspecte aflate în afara timpului i a spa iului. Luând aceasta ca punct de plecare. Întâi trebuie s ne imagin m aspecte pozitive i negative ale celei de a patra dimensiuni despre care tim c este expresia timpului. distruge i fin a. înseamn c îi lua i cea de a patra dimensiune. Devachanul inferior sau sfera Rupa. A i putea spune c aceast dimensiune ar trebui s aib o alt frontier . i acum ajungem la cea de a cincea dimensiune. ca pozitiv în primul caz i negativ în cel de al doilea. Pentru acest motiv nu ve i g si niciodat ultima fiin propriu-zis a plantei în cuprinsul celor trei dimensiuni ale spa iului. este de o importan critic pentru o anumit fiin tridimensional oarecare înseamn c acea fiin trebuie s fie vie. A i fixat aceast imagine distrugându-i cea de a patra dimensiune. Cum apare orice dimensiune? Când desena i o linie nicio dimensiune nu mai apare atâta vreme cât linia continu în aceea i direc ie. Dac îns a i vrea s în elege i o fiin care posed sim ire. Noua dimensiune apare numai ca o expresie a neutraliz rii for elor. a a c deocamdat v voi spune pur i simplu ce este ea. Este recunoa terea aspectului l untric (sufletesc-spiritual) al altei fiin e. Aceast fiin cu ase dimensiuni poate 48 . sim irea trebuie s-o în elegem aici numai ca proiec ie sau expresie a celei de a cincea dimensiuni în lumea fizic . numai acolo poate fi recunoscut adev rata lui natur .

Aceast fiin . ini ia ii fac cuno tin cu alte fiin e. vine spre dumneavoastr i nu pute i ajunge de jur împrejurul ei. pe care le descriu ca mesageri divini care se apropie de ei în fl c ri de foc. a dori s le numesc pentru dumneavoastr . c am ajuns la concluzia real a studiului dimensiunilor. Fiin a suprafa pe care am construit-o astfel este deschis complet într-o direc ie. Ele sunt realit i m re e pe care omul le poate cunoa te luând în st pânire ceea ce am încercat s în elegem prin analogii. chiar dac sustragem a treia dimensiune evenimentelor care erau ini ial tridimensionale. era activ în senza ie i în timp. Când yoghinul (studentul în esoterism) vrea s accead la cunoa terea lumilor superioare. În ambele cazuri substan a este aceea i. timpul el ajunge s ob in o reprezentare pentru o fiin bidimensional în mi care. succesiunea imaginilor adaug dimensiunea timpului. Într-o oglind pute i vedea cel mult o imagine oglindit a dumneavoastr în iv . Concep ia lor se bazeaz pe reprezentarea c lumea este numai o reflec ie a unor factori superiori. Imagina i-l curbându-se pentru a deveni o fiin sim itoare împingând o suprafa bidimensional în fa a lui. Când v imagina i omul ca fiin pur spiritual trebuie s -l gândi i ca posedând numai cele trei dimensiuni superioare: con tien a de sine. cu atât mai mult lucreaz ele asupra spiritului dumneavoastr eliberând capacit i 49 . care seam n cu o fiin uman c reia i s-a luat a treia dimensiune. Descrierea lui Moise primind cele Zece Porunci pe muntele Sinai arat c el a fost abordat de o asemenea fiin i c i-a putut percepe dirnensiunile ( Nota 58 ). a cincea i a asea. Lua i în considerare apa i apa înghe at . Cu cât v d rui i cu mai mult râvn i energie contempl rii unor astfel de analogii. Printr-o asemenea fiin . Înv ând s ignore una din dimensiunile spa iale ale unei plante i s o substituie cu dimensiunea corespondent superioar i anume. În sens asem n tor. spiritual în grupul urm toarelor trei dimensiuni superioare. el trebuie s înlocuiasc treptat reflec iile cu realitatea. cu atât mai mult v scufunda i în ele. sim irea i timpul i c aceste trei dimensiuni sunt reflectate în lumea fizic în cele trei dimensiuni obi nuite.ajunge la o reprezentare chiar i a lumilor superioare numai dac încearc s se descotoroseasc de caracteristica propriu-zis a dimensiunilor inferioare. Rezultatul acestei opera ii este o figur cvdaridimensional ale c rei dimensiuni includ dou din dimensiunile spa iale obi nuite i dou superioare. cele trei dimensiuni ale spa iului nostru fizic sunt reflec ii. i anume timpul i sim irea. Nu pot face mai mult decât s sugerez motivul pentru care cred oamenii c lumea este doar tridimensional . Aceast fiin este o fiin luminoas i nu este nimic altceva decât deschiderea într-o singur direc ie. De fapt. Ce trebuie s mai fac studentul în esoterism pentru ca aceast fiin s nu r mân numai o imagine. lumea noastr material are contrapartea ei polar . O asemenea fiin trebuie s ac ioneze foarte diferit fa de o fiin tridimensional din spa iul nostru. Asemenea fiin e exist într-adev r. ci s corespund unei realit i? Dac ar ignora pur i simplu a treia dimensiune i ar ad uga-o pe a patra rezultatul ar fi ceva imaginar. În consecin . Imaginile abstracte din documentele religioase nu sunt numai simboluri exterioare. se comport i dimensiunile aflate dincolo de aceast grup de dimensiuni ale unor lumi spirituale numai b nuite. adic a patra. De exemplu. la dimensiunile a patra pân la a asea. imagini materiale a trei dimensiuni superioare creatoare cauzale. Urm toarea reprezentare ne va ajuta s ne mi cam mai departe spre un r spuns: filmând o fiin vie. Dac apoi ad ug m sim irea la aceast imagine animat realiz m o opera ie similar cu aceea pe care am descris-o când am curbat o forma iune tridimensional într-una cvadridimensional . V pute i imagina un proces similar pentru cele trei dimensiuni superioare ale fiin ei umane. Ea prezint un aspect bidimensional. dar apa i ghea a au forme cu totul diferite. i acum. când contempl o plant el trebuie s înve e s înlocuiasc dimensiunile inferioare cu cele superioare. polare. Imagina i-v dou dimensiuni spa iale adic un plan i presupune i c acest plan este înzestrat cu mi care.

Când nu numai c a i urmat sugestiile mele dar a i i f cut ca aceast opera ie s devin vie. a a cum o fac studen ii în esoterism. Cum apare o figur tridimensional ? 50 . Aceste trei lumi fizic . lungime i l ime. ve i observa c figurile cvadridimensionale vor începe s apar în visele dumneavoastr . i tessarakt-ului s dezvolte din proiec ia sa dodecaedrul rombic corpul dumneavoastr mental inferior înva s în eleag forma iunile pe care tocmai le-am descris. Lumile i mai înalte Omul SPA IUL CVADRIDIMENSIONAL Berlin. explica iei analogiei dintre un cub i un hexagon i a aceleia dintre un tessarakt i un dodecaedru rombic. Ve i fi atunci în stare s vede i a patra dimensiune în fiecare fiin cvadridimensional . în deplin con tien de veghe. lungimea. astral i cereasc (devachanic ) sunt opusele polare ale acestor dimensiuni. Devachanul pân la Rupa este a cincea dimensiune. Devachanul pân la Arupa este a asea dimensiune ( Nota 59 ). Mineralul Arupa Rupa Planul astral Planul fizic Con tien Sim ire Via Form de sine Con tien Sim ire Via Form de sine Con tien Sim ire Via Form de sine Con tien Sim ire Via Form de sine Planta Animalul cuprind ase dimensiuni. l ime i adâncime. Aceast tabl este un plan. Sfera astral este a patra dimensiune. 7 noiembrie 1905 Spa iul nostru obi nuit are trei dimensiuni lungime. adic . Aceasta se aplic . Un obiect solid se întinde în trei dimensiuni. În acest punct. Ultimul reprezint proiec ia tessarakt-ului în lumea tridimensional fizic . O linie are numai o dimensiune. de exemplu.superioare. are dou dimensiuni. Când privi i aceste figuri ca i când ele ar poseda via proprie adic permi ând cubului s creasc din proiec ia sa hexagonul. nu sunte i departe de a fi ap i de a le aduce în con tien a de veghe.

Când trasez aceste cercuri succesiv mai mari. Lumea este revelat în cele mai subtile gânduri ale sufletului ( Nota 62 ). Nu putem continua îns acest proces pentru a ob ine prin mi care dintr-un obiect tridimensional o forma iune cvadridimensional sau o a patra dimensiune. Trebuie sau s intersect m circumferin a cercului sau dac nu vrem s atingem circumferin a s ridic m moneda în spa iu i s o a ezam în untrul cercului. În cele din urm m mi c într-o direc ie s spunem spre dreapta pân când ating infinitul. din stânga. Putem trasa circumferin a sa i s ne întoarcem la punctul de unde am plecat. în iruirea punctelor sale fiind aceea i ca la cerc. spre exemplu s-au sim it tenta i s aduc lumea spiritual în armonie cu lumea noastr senzorial prin presupunerea c lumea spiritual exist în spa iul cvadridimensional ( Nota 60 ). Pentru a mi ca magic moneda în untrul unui cub sau a unei sfere trebuie s p r sim a treia dimensiune i s trecem prin cea de a patra dimensiune ( Nota 61 ). ceea ce cere s p r sim a doua dimensiune i s intr m în cea de a treia. de vreme ce succesiunea de puncte dintr-o linia dreapt se comport ca un cere. a a cum o linie dreapt nu are sfâr it. S presupunem c cineva ne cere s mi c m o moned din afara cercului în untrul lui (figura 46). Vedem astfel c spa iul nu are cap t. Acum imagina i-v dreapta mi cându-se. merg întotdeauna în jos pe o parte i vin înapoi în sus de cealalt parte înainte de a m întoarce la punctul de plecare. Când un punct se mi c într-o direc ie constant rezult o linie dreapt sau o forma iune unidimensional . S ne imagin m cercul crescând tot mai mare. i acum s ne imagin rn un cerc. în timp ce linia tangent r mâne constant . i anume punctul. în cele din urm va deveni o linie dreapt .Imagina i-v o forma iune f r nicio dimensiune. o figur complet închis aflat într-un plan. Rezultatul este un plan care are lungime i l ime. De vreme ce cercul devine tot mai plat. Am reu it s în eleg în aceast via natura spa iului când am început s studiez geometria modern proiectiv sintetic i s sesizez semnifica ia transform rii cercului în linie dreapt (figura 47). în sfâr it. trebuie s ne 51 . Astfel trebuie s m întorc din infinit de cealalt parte. Cum putem folosi imaginile pentru a dezvolta un concept despre a patra dimensiune? Unii matematicieni i oameni de tiin Zollner. Imagina i-v un cerc. În mod corespunz tor. un plan care se mi c descrie o figur tridimensional . El are zero dimensiuni. i.

Acest concept ne va conduce la conceperea realit ii spa iului ( Nota 63 ). Aceast separa ie a avut loc în acela i fel ca i întrep trundera inelelor noastre de hârtie. T ind de-a lungul prin mijloc acest inel r sucit rezult dou inele întrep trunse care nu pot fi separate f r s -l rupem pe unul din ele. M voi convinge acum de varietatea inerent a spa iului r sucind o bucat dreptunghiular de hârtie de dou ori. Am descris spa iul infinit cu ajutorul cercurilor i sferelor. Pentru a face dou inele s se întrep trund trebuie s -l deschidem pe unul din ele pentru a-l insera pe cel lalt. G sim ace ti doi poli care sunt pur i simplu efecte opuse ale spa iului în toate efectele din lumea natural . orbita P mântului în jurul Soarelui i orbita Lunii în jurul P mântului (figura 48). Dac ne imagin m schimb rile în intensitate ca pozitive i negative. lumina radiant devine din ce în ce mai slab pe m sur ce ne îndep rt m cu lumin i tot mai puternic când ne întoarcem cu ea din infinit. Mai departe s lu m în considerare un p trat. Nu ne vom mai îndoi de posibilitatea de a descoperi o for care lucreaz în interiorul spa iului tridimensional i ne vom da seama c toate fenomenele spa iale sunt bazate pe rela ii reale în spa iu. R sucind pur i simplu panglica am f cut posibil realizarea în cuprinsul celor trei dimensiuni a unei opera iuni care altfel poate fi efectuat numai prin ie irea în a patra dimensiune ( Nota 64 ). A a cum este v zut dintr-un punct fix de pe dreapt . Acest gând conduce la conceptul spa iului ca fiind ceva plin de for i la ideea c for ele active în spa iu nu sunt nimic altceva decât manifest ri ale acestei for e îns i. adic in fix un cap t în timp ce r sucesc cel lalt cap t cu 360°. Luna s-a rupt de P mânt. În cursul evolu iei P mântului. Pot reconstrui cubul ridicând aceste p trate în sus. Un cub const din ase p trate care-i formeaz suprafa a. 52 . Desf urarea unei figuri tridimensionale o transform într-o figur bidimensional . Al aselea p trat este a ezat sus. Imagina i-l mi cându-se prin spa iu pân când formeaz un cub. Pentru c P mântul se mi c în jurul Soarelui. a a cum suprafa a unei sfere este închis în sine. haide i s ne imagin m c purt m o lumin . O astfel de rela ie este împletirea a dou dimensiuni. este realitate cosmic . Acesta nu este doar un joc. Pentru a forma aceast figur în cruce am desf cut cubul în dou dimensiuni. mi cându-le în cea de a treia dimensiune. Fixez apoi cele dou capete ale panglicii cu ace de g m lie. orbita Lunii i cea a P mântului sunt întrep trunse a a cum sunt cele dou inele de hârtie.imagin m extinderea infinit a spa iului ca fiind con inut în sine. Pentru a v da o imagine de ansamblu a cubului pot s a ez cele ase p trate unul lâng cel lat într-un plan (figura 49). Când privim spa iul în acest fel el devine viu în sine. În loc s ne imagin m pe noi în ine îndreptându-ne spre infinit i întorcându-ne neschimba i din cealalt direc ie. Mi carea p tratului trebuie s fie perpendicular pe pozi ia sa ini ial . avem pozitivul într-o parte i negativul în cealalt parte. Avem Soarele.

Pot a eza aceste patru segmente într-o singur dimensiune (figura 50). Am aranjat aceste opt cuburi pentru a forma corespunz torul tridimensional al figurii anterioare. frontierele unui cub sunt p trate. Folosesc cele opt cuburi pentru a crea o figur cvadridimensional în spa iul cvadridimensional. El este bidimensional i este m rginit de segmente de dreapt unidunensionale. S ne uit m la un singur p trat. Laturile care definesc una din dimensiunile p tratului sunt desenate în ro u cu linii continue iar cealalt dimensiune este colorat cu albastru i desenat cu linii punctate.Dup cum vede i. mergem de la ase la opt (num rul cuburilor care formeaz Äfe ele³ unei figuri cvadridimensionale). spre num rul ase (num rul planelor care formeaz fe ele cubului). în planul bidimensional (figura 51). F când un pas mai departe. Asta înseamn c m duc dincolo de num rul patru (num rul laturilor p tratului). care const din ase p trate. În loc s zic lungime i l ime pot vorbi despre dimensiunile ro ie i albastr . Pot reconstrui cubul din ase p trate. Acum imagina i-v c a fi în stare s restrâng aceast forma iune în a a fel încât s o r sucesc în mod corect i s-o asamblez astfel încât cel de al optulea cub s acopere întreaga forma iune. Un cub tridimensional este întotdeauna m rginit de p trate bidimensionale. Hinton nume te aceast 53 .

Dac v imagina i cubul f cut din fire. Astfel. În acest fel pute i proiecta întregul cub în spa iul bidimensional. Frontierele sale constau din opt cuburi. 3.figur tessarakt. a a cum frontierele cubului constau din ase p trate. Ceea ce vede i este o imagine-umbr . 54 . Imaginea-umbr bidimensional a cubului tridimensional const din romburi. 4 i 6. Aceast proiec ie arat ase romburi suprapuse. 2. Deoarece pute i vedea numai obiecte tridimensionale. S ne imagin m o fiin care poate vedea numai în dou dimensiuni. Imagina i-v acum cubul desenat în a a fel încât conturul s u s apar ca un hexagon. dar niciodat p tratul 5. Proiectând aceast figur în spa iul tridimensional trebuie s ob inem patru cuburi deformate oblic (paralelipipede) Care nu se întrep trund: Unul din aceste cuburi deformate oblic ar trebui s fie desenat ca în figura 54. paralelograme echilaterale. pute i vedea i romburile din spate. Acum imagina i-v tessarakt-ul nostru format în spa iul cvadridimensional. Ceva similar vi se întâmpl când privi i obiectul cvadridimensional desf urat. nu ve i putea vedea cubul ascuns din mijloc. Restul este ascuns în spate. cel ha urat din centrul figurii (figura 52). Când prive te la p tratele desf urate ale cubului vede numai p tratele 1. un tessarukt cvadridimensional este m rginit de opt cuburi tridimensionale. o proiec ie a cubului tridimensional în spa iul bidimensional (figura 53).

a dodecaedrului rombic. A a cum în proiec ia rombic a unui cub trei romburi adiacente coincid cu celelalte trei în a a fel încât sunt vizibile numai trei din cele ase fe e ale cubului. La fel suntem i noi în ine umbre ale unor fiin e cvadridimensionale. Ochii pe care îi folosim pentru a vedea 55 . chiar dac nu tessarakt-ul. Putem descrie prin aceasta umbra tridimensional complet a unui tessarakt cu ajutorul a opt cuburi rombice potrivite care se interpenetreaz . Astfel. la fel i în proiec ia tessarakt-ului. Figura spa ial care rezult este un dodecaedru rombic cu patru diagonale spa iale (figura 55). Vom r mâne întotdeauna neputincio i în lumile superioare dac nu dezvolt m facult i care s ne permit s vedem în lumile superioare aici.Opt asemenea cuburi deformate oblic ar trebui îns s se interpenetreze pentru a ob ine o imagine tridimensional complet a tessarakt-ului cvadridimensional în spa iul tridimensional. aceasta va alimenta for e interioare care v vor permite s privi i în spa iul cvadrirnensional real. Imagina i-v o fiin bidimensional str duindu-se în mod repetat s .i reprezinte în rnod viu o asemenea imagine-umbr tridimensional . Când trecem de la planul fizic la cel astral trebuie s ne dezvolt m capacitatea de a forma reprezent ri. numai patru cuburi rombice care nu sunt interpenetrate sunt vizibile ca proiec ii ale celor opt cuburi-frontier ale tessarakt-ului de vreme ce patru cuburi rombice învecinate le acoper complet pe celelalte patru ( Nota 65 ). în lumea con tien ei obi nuite. nu matematic. Dac ve i construi mental rela ia dintre dimensiunea a treia i a patra. putem construi umbra tridimensional a unui corp cvadrimensional.

în a a fel încât s putem fi n scu i în lumile superioare ca v z tori. Timpul este perpendicular pe cele trei dimensiuni i constituie a patra dimensitme. Aceasta a fost soarta multor oameni pe care îi cunoa tem. Când timpul este vitalizat într-o fiin apar abilit ile senzoriale. Dezvoltarea ochilor fizici când ne afl m în pântecul mamei este un exemplu care lumineaz acest proces. Dar cuprinderea subiectului în toat realitatea sa cere o p trundere adânc în esoterism. Avem patru dimensiuni în domeniul eteric (planul astral). Când Devachanul î i proiecteaz umbra sa în spa iul astral rezultatul este corpul nostru astral. Un cub trebuie s fie construit folosind dimensiunile lungimii. cre tere i dezvoltare. Timpul este a patra dimensiune. trebuie s dezvolt m organe suprasenzoriale când suntem înc în pântecul P mântului. rezultatul este cre terea i dezvoltarea. 56 . Lumea astral aruncat ca umbr în spa iul eteric ne confer corpul nostru eteric i a a mai departe ( Nota 66 ). sunt necesare unele cuno tin e matematice. oferind doar un stimul pentru unii dintre dumneavoastr . Ve i g si c gândurile noastre geometrice cu ajutorul c rora am construit cele trei dimensiuni obi nuite continu în via a real . Lumea natural moare când timpul se mi c într-o direc ie i este revitalizat când se mi c în cealalt direc ie. Fiin ele umane posed de asemenea geniu adic viitorul lor. 22 octombrie 1908 Subiectul de ast zi ne va confrunta cu unele dificult i i aceast conferin inut la cerera dumneavoastr trebuie s-o considera i ca fiind un episod dintr-o serie. Un tessarakt trebuie s fie construit folosind acelea i dimensiuni. o asemenea fiin are cinci dimensiuni. Trecutul care a fost prelucrat este curentul care vine din cealalt parte. Cele dou puncte unde se întâlnesc aceste curente sunt na terea i moartea. Când timpul este multiplicat în interiorul unei fiin e în a a fel încât are loc mi carea de sine. intui iile lor care curg spre ele. Deoarece cre te. aici. Când se mi c spa iul tridimensional. El r mâne invizibil în cele trei dimensiuni ale spa iului obi nuit i poate fi perceput numai cu puteri clarv z toare. iar un plan în mi care creeaz o figur tridimensioual . Orice fiin care tr ie te în timp se elibereaz de cele trei dimensiuni obi nuite. Viitorul se îndreapt continuu spre noi pentru a ne întâlni. Astfel izvor sc în dumneavoastr variatele manifest ri ale spiritului. cu ad ugarea unei a patra. sau timpul. Este foarte dificil s vorbim despre dimensiuni superioare deoarece pentru a ne forma prin reprezentare o p rere despre ceva mai mult decât cele trei dimensiuni obi nuite trebuie s intr m în domenii abstracte. în timp ce o fiin uman are ase. La fel. el determin fiin a a a cum a evoluat ea pân în momentul prezent. altfel ajungem la ceva f r fundament. l imii i în l imii. chiar i la un nivel formal. DESPRE SPA IUL MULTIDIMENSIONAL Berlin.în lumea fizic perceptibil prin sim uri se dezvolt când suntem înc în pântec. Ast zi vom fi în stare s ne referim la acest aspect în mod foarte superficial. iar aici trebuie s cuprindem conceptele noastre în mod foarte precis i strict. Dac via a s-ar mi ca numai într-o direc ie nimic nou nu ar ap rea vreodat . o plant iese afar din spa iul tridimensional. cinci dimensiuni în domeniul astral (Devachanul inferior) i ase dimensiuni în Devachanul superior. atât prieteni cât i inamici. rezultatul este fiin a animal sensibil . Un punct în mi care creeaz o linie. o linie în mi care creeaz un plan. În realitate. proiectat în spa iul tridimensional ca mi care. Dac se urm re te o în elegere profund a subiectului. spa iul cvadridimensional. Avem deci. El cre te.

Frontiera sa real are numai lungime i l ime. Ce este o suprafa plan ? În acest punct. S urm m irul gândurilor a numero i matematicieni. i un obiect solid. La un nivel pur tehnic. Astfel noi elimin m întotdeauna o dimensiune pentru a g si limita unei forma iuni geometrice. este imposibil s separ m prin t iere una din fe ele unui cub de cear sub forma unui strat foarte sub ire de cear . ase. care are dou . De exemplu. matematicienii se întreab dac este posibil s mai ad ug m o a patra dimensiune. ob inem un cub. Putem face obiecte solide. Lungimea i la imea fe ei de baz a cubului sunt egale. imaginile spa iale ale cubului. în mod esen ial ei pot discuta numai despre posibilitatea existen ei lor. Se extinde în sus i în jos. care are trei. indiferent de materialul din care sunt f cute. Noi numim spa iul în care ne mi c m tridimensional. a a cum un plan este limita unui corp solid. Dac ar fi a a. A determina dac asemenea spa iu este real sau nu trebuie l sat în seama celor care pot privi în el. limita unei figuri cvadridimensionale ar trebui s fie o figur tridimensional . spre dreapta i spre stânga. Desigur. Astfel ajungem la propozi ia formal : o suprafa plan este frontiera unei figuri tridimensionale c reia îi lipse te o dimensiune. Trebuie îns s ne ocup m de detaliile conceptului de spa iu. Când ridic m aceast suprafa pân când în l imea sa deasupra pozi iei ini iale este aceea i cu lungimea i l imea. Frontiera unei figuri plane este o linie care are doar o dimensiune. Dac elimin m apoi toate aceste materii pe care le con in aceste cuburi r mânem doar cu anumite segmente specifice din spa iu.Conceptul spa iului multidimensional nu este atât de str in matematicienilor pe cât se crede în general ( Nota 67 ). o linie una i un plan dou . S consider m un punct. inclusiv Riemann. lungimea. cei incapabili de abstrac iuni extreme vor începe s se poticneasc . l imea i în l imea. Nu putem ajunge la grani a cubului în acest fel. apte sau chiar n dimensiuni. Un cub are ase asemenea suprafe e plane. care nu are nicio dimensiune. Materialele sunt diferite. dar dac le facem de aceea i m rime fiecare ocup acela i volum în spa iu. dac dorim s dobândim un concept mai precis. i au toate lungime. l ime i în l ime. Aceste segmente de spa iu sunt de aceea i dimensiune pentru toate cuburile. în fa i în spate. Desigur. c noi umbl m prin spa iu i a a mai departe. pentru c am ob ine întotdeauna un strat cu o anumit grosime adic un obiect solid. matematicienii pot trece la considerarea forma iunilor cu cinci. matematicienii pot vorbi despre spa ii pluridimensionale numai într-o m sur foarte limitat . l ime i în l ime. El ne arat în modul cel mai clar ce este lungimea. Cu ajutorul cubului ne putem informa în modul cel mai clar cu privire la detaliile unei forma iuni tridimensionale. Aici avem de-a face numai cu concepte pure care dac sunt precis în elese vor clarifica într-adev r conceptul nostru de spa iu. Matematicienii fac deja calcule implicând opera ii pluridimensionale. Care este limita unui segment de dreapt ? Este un punct care nu are nicio dimensiune. aur i a a mai departe. S ne uit m la cea mai simpl form solid . unde n este un num r întreg pozitiv. care are una. Ce este spa iul? În mod obi nuit noi spunem c spa iul este în jurul nostru. care a f cut în acest domeniu o munc excep ional ( Nota 68 ). adic o figur tridimensional . cubul. iar un obiect solid trei. dar nu are grosime. adic posedând o anumit lungime. defini ia cere cel mai înalt grad de abstractizare. Cel care vrea s aib o reprezentare mai clar despre spa iu trebuie s p trund anumite abstrac iuni. din orice material cear . cum sunt cuburile. argint. Când ne uit m la obiecte le vedem extinzându-se în spa iul tridimensional. Care este atunci frontiera unei suprafe e plane cum este un p trat? Din nou. În acest punct apare o anumit neclaritate atunci când spunem c un punct nu are nicio dimensiune. un plan. Când examin m frontierele unui cub g sim c ele constau în suprafe e plane legate prin laturi de lungimi egale. Putem imagina asemenea spa ii cubice extinzându57 . o linie. L imea a fost eliminat . o linie limita unui plan i un punct limita unei linii.

Simpla gândire nu schimb nimic în asemenea cazuri. S presupunem c adaug un p trat la fiecare din cele existente. Sunt sigur c pute i fi ispiti i de asemenea considera ii matematice. ’ = 2’. A calcula nu schimb întru nimic realitatea. folosirea numerelor pentru a calcula m rimile spa iului poate da na tere la o mare confuzie. rezultând astfel spa iul infinit tridimensional. Vede i cum conceptul spa iului infinit legat de o abordare numeric nu ne d nicio posibilitate de a p trunde mai adânc în realit ile superioare. Prin urmare. Trebuie s fim foarte clari în acest punct. Urm toarea întrebare este dac putem extinde astfel de evalu ri conceptuale. De ce? Va fi suficient s v spun un singur lucru. Pe cât este de adev rat c în primul caz spa iul este infinit. aici noi lucr m potrivit numerelor. dar o infinitate diferit care este exact de dou ori mai mare decât prima (figura 57). 3’ i a a mai departe. dar ele dovedesc doar c este posibil s facem calcule privitor la spa ii cu mai multe dimensiuni. Pentru c aceast figur plan este extins la infinit. Rezultatul este din nou infinitatea.i fac . În acela i fel pot s ajung i la ’ = 3’. Numerele nu au de fapt nicio leg tur cu spa iul. iar calculele numerice sunt simpl gândire. Am r mas cu trei boabe de maz re. Eu pot întinde aceast figur plan spre dou direc ii. trei. la fel de adev rat este c ulterior el este 2’. 58 . de i matematicienii fac astfel de calcule referitoare la dou . care. adic un al doilea rând de infinit de multe p trate. multiplicarea nu poate schimba acest fapt chiar dac multiplic m corect. Calculând c 3x3 = 9 nu vom ob ine nou boabe de maz re. ei pot s . În calculul cu numere. infinitul poate fi folosit la fel de u or ca orice alt num r finit. Matematica nu poate dovedi de fapt c spa iul pluridimensional exist cu adev rat. reprezent ri total gre ite despre ceea ce vre i s spune i. Acum s presupunem c al i oameni aud c zona cuprins între aceste dou linii este infinit de mare. asemenea considera ii includ numai numere. Este permis acest lucru? A a cum v voi ar ta. dac le vorbi i de infinitate.se spre infinit. i nu cu nou . pân când ajungem la o figur plan care se extinde la infinit între dou linii (figura 56). A adar. în anumite condi ii. ace ti oameni se gândesc la infinitate. nu poate demonstra c acest concept este valid în realitate. plecând de la spa iu. Dar. patru sau cinci dimensiuni. m rimea sa este infinit (’). spa iul cu care ne confrunt m este numai tridimensional. matematicianul calculeaz numai în cazul unor astfel de evalu ri. s poat fi extinse la realit i superioare? De fapt. chiar dac am f cut multiplicarea corect. Imagina i-v c ave i o figur p trat . ca i boabele de maz re sau orice alte obiecte. În mod firesc. Obiectul material este numai un segment al acestui spa iu. Dac avem trei boabe de maz re. La fel.

Când punctul iese în afara planului fiin a bidimensional nu-l poate urm ri. Desigur. Nu ar avea nicio idee despre nimic care exist deasupra sau sub ele ( Nota 69 ). Tot ce a fost spus pân acum este cu des vâr ire incontestabil i confirmarea este atât de simpl încât omului. m voi m rgini ast zi numai la explica ii simple. Sau ar putea spune. Matematicienii spun c este într-adev r posibil s gândim c fiin a uman este limitat în acest fel particular. Organizarea lor corporal le-ar for a s r mân în plan. În ultimul caz ar trebui s spunem c fiin a bidimensional p c tuie te împotriva ra iunii. dar de îndat ce se mi c în afara planului el devine invizibil. Este imposibil ca cineva care nu este clarv z tor s-o mai poat percepe. Acela i lucru este adev rat i pentru om. 59 . auzim. a a cum fiin ele bidimensionale ar trebui s deduc existen a celei de a treia dimensiuni. Situa ia acestei concluzii nu este aceea i ca aceea a evalu rii pur formale. Imagina i-v c un punct din plan devine vizibil pentru fiin a respectiv . Desigur. Din punctul de vedere al fiin ei bidimensionale el dispare. Obiectul a disp rut pur i simplu i de fiecare dat când a ap rut a fost creat din nou³. În acest caz. Astfel de fiin e sunt cu totul imaginabile. s-ar putea spune i c acesta poate fi pur i simplu un comentariu. de i chestiunea nu este a a de simpl ca primul exemplu unde am încercat s folosim numere pentru a în elege infinitatea spa iului. a calculului matematic. atunci trebuie s recunoasc c obiectul dispare undeva unde ea nu-l poate vedea. Ar fi capabile s se mi te i s perceap numai spre dreapta i stânga. Pentru aceasta nu este necesar clarvederea. Dac fiin a bidimensional ar fi clarv z toare ar ti din experien c exist o a treia dimensiune i nu ar trebui s -i deduc existen a. fie ve i fi de p rere c sentimentul a disp rut i este creat din nou de fiecare dat când reapare. înainte i înapoi. Fie v spune i c acest sentiment a disp rut într-un spa iu unde nu-l pute i urm ri. Fiin a-suprafa ar putea face dou lucruri. Situa ia noastr în spa iul tridimensional ar putea fi asem n toare. iar apoi a ap rut din nou³. S ne imagin m fiin e capabile s perceap numai în spa iul bidimensional. dar î i poate spune: ÄÎntre timp punctul a fost undeva unde eu nu îl pot vedea³. Haide i s ne furi m în sufletul acestei fiin e bidimensionale. dispare din nou i a a mai departe. Dac nu vrea s presupun c obiectul se dezintegreaz i este recreat în mod repetat. Aici este cerut din nou o abordare mult mai exact . a a încât ar fi incapabile s p r seasc a doua dimensiune. ajungem într-adev r la un punct în care putem s ne în urub m. Este adev rat c poate exista o fiin care s poat percepe numai ceea ce se mi c într-un plan. devine vizibil din nou. Noi fiin ele umane gândim. Apoi acela i sentiment reapare din cauza unui eveniment oarecare. Atât timp cât nu este clarv z tor el este for at s spun : ÄSunt limitat la trei dimensiuni dar de îndat ce observ ceva care dispare i apare periodic sunt îndrept it s spun c este implicat o a patra dimensiune³. Ar trebui s se g seasc ceva în câmpul nostru de observa ie care apare i dispare în mod repetat. Ea ar putea spune: ÄExist o a treia dimensiune în care obiectul a disp rut. sim im în spa iul tridimensional. R spunsul la întrebarea Exist oare ceva care dispare i reapare în mod repetat? este foarte u or de dat. în starea sa actual de orbire. Atât timp cât punctul se mi c în plan el r mâne vizibil. Gândi i-v numai la bucuria care r sare uneori în dumneavoastr i apoi dispare. i acum s presupunem c punctul apare din nou. O asemenea fiin ar fi total incon tient c mai exist ceva sus sau jos.S focaliz m acum alte considerente aduse cu deosebit ascu ime de spirit de matematicieni. Când o comet dispare. ea trece prin spa iul cvadridimensional ( Nota 70 ). ci doar s-o deducem. punctul este vizibil numai din cauz c se afl în plan. nici nu-i va trece prin minte s-o accepte. În mod deliberat. ca fiin a bidimensional v pute i purta în dou feluri. Acum vedem ce trebuie ad ugat unei abord ri matematice a acestei chestiuni. Acum. de asemenea: ÄNumai pro tii pot vorbi despre a treia dimensiune. Organizarea noastr corporal ar putea fi în a a fel adaptat la spa iul tridimensional încât s nu putem percepe a patra dimensiune.

La toate acestea se poate obiecta cel mult ceea ce urmeaz . nu mai r mâne nicio mi care. Vreau s v dau un exemplu c ceva poate disp rea i ap rea în cadrul proceselor materiale. Atât timp cât se mi c moleculele experimentez pl cerea. Dar exist . un sentiment care se bazeaz pe mi carea molecular se spune c poate fi eliminat de o mi care molecular opus . dup cum mi carea pistonului dispare ca rezultat al unei mi c ri opuse. În caz contrar nu ar mai r mâne niciun sentiment i ar rezulta o total absen a sentimentului. A doua mi care nu o poate elimina pe prima f r a se elimina pe sine. Oamenii ar putea pretinde c totul se explic în mod pur materialist. desf ura un cub a ezându-l în ase p trate (figura 59). Atunci îns se admite c exist ceva care se sustrage observa iei noastre directe. c am admis posibilitatea s existe o astfel de lume cvadridimensional . Putem. S continu m. luând în considerare orice obiec ie ce ar putea fi adus de o concep ie materialist . Tot a a niciun sentiment care exist în con tien a mea nu ar putea vreodat s elimine altul f r a se elimina totodat pe sine. Imagina i-v un piston cu aburi în ac iune. umbra unei linii poate fi un punct i umbra-imagine a unui obiect tridimensional este o figur bidimensional . Imagina i-v un segment de dreapt . S-ar mai putea spune cel mult c primul sentiment ar putea fi împins de cel de-al doilea în subcon tient. de asemenea. Acesta este un mod pur geometric de a ne imagina un spa iu cvadridimensional. ne putem întreba dac putem observa un obiect cvadridimensional f r a fi clarv z tori. A i desf urat forma iunile limit ale figurii bidimensionale în a a fel încât ele sunt a ezate într-o dimensiune (figura 58). Proced m la fel cum am procedat cu p tratul (înl turând o dimensiune). Desfacem frontierele unui cub a a încât el este a ezat în plan. Acum imagina i-v cele patru segmente care-l delimiteaz îndreptate pentru a forma o singur linie. Presupunerea c un sentiment poate elimina un altul este de aceea total fals . A adar. Acum s presupunem c noi compens m mi carea sa cu un piston identic. O proiec ie de un anume fel ne pemite s facem asta. oamenii ar putea pretinde c senza ia pl cerii nu este nimic altceva decât o mi care a moleculelor în creier. un mod diferit de a-l vizualiza cu ajutorul geometriei. Mi carea se opre te. Ast zi am vorbit numai despre idei pur matematice f r s lu m în considerare percep ia clarv z toare. Atât timp cât for a ac ioneaz asupra pistonului noi percepem mi carea sa. Mi carea dispare. La fel. Imagina i-v un p trat care are dou dimensiuni. Cineva care ar putea merge prea departe în evalu rile sale ar putea g si c acesta este într-adev r un argument important împotriva ideilor prezentate mai înainte. În 60 . de asemenea. în a a fel încât limitele figurii se reduc la dou puncte. Putem roti o figur plan pân când umbra pe care o arunc devine o linie. Astfel. toate celelalte sunt foarte u or de comb tut. odat ce suntem convin i de existen a unei a patra dimensiuni este firesc s spunem c figurile tridimensionale sunt imaginile-umbr ale figurilor cvadridimensionale. Acum. iar ma ina r mâne nemi cat . Dar haide i s analiz m mai atent aceast obiec ie.Adev rul este c orice gând care dispare în incon tient este dovad c ceva dispare i apoi reapare. lucrând în sens opus. La fel. Pl cerea dispare. face i un lucru corect. Rezultatul este totala absen a mi c rii. S presupunem c un alt factor cauzeaz o mi care opus a moleculelor. am descris limitele unei figuri unidimensionale în multidimensional. Astfel. Voi men iona acum cea mai pertinent obiec ie. Dac v str dui i s obiecta i împotriva unui astfel de gând plauzibil pentru dumneavoastr . Ce se întâmpl când mi carea unui piston este compensat de mi carea celuilalt? Ambele mi c ri dispar.

acest fel putem spune c o linie poate fi descris ca dou puncte, un p trat ca patru segmente iar un cub ca ase p trate. Observa i irul numerelor: dou , patru, ase.

Mai departe lu m opt cuburi. A a cum exemplele precedente constau din frontierele desf urate ale figurilor geometrice, cele opt cuburi formeaz frontierele unei figuri cvadridimensionale (figura 60). Desf urarea acestor frontiere d na tere unei cruci duble care reprezint desf urarea unui corp cvadridimensional. Hinton nume te acest cub cvadridimensional tessarakt.

Acest exerci iu ne d o reprezentare a marginilor unui tessarakt. Ideea noastr despre aceast figur cvadridimensional este comparabil cu reprezentarea unui cub pe care fiin ele bidimensionale ar putea-o avea prin desf urarea frontierelor unui cub.

61

PARTEA a II-a
Întreb ri i r spunsuri (1904-1922)

Nota editorului: În publica ia german original prima întrebare i r spunsul ei sunt din 1904, la Berlin ( Nota 1 ). Nu exist întrebare înregistrat , numai aceea pus de domnul Shouten ( Nota 2 ), iar r spunsul este pur i simplu o replic a lui Steiner c va ine în curând o scurt conferin despre a patra dimensiune.

ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 3 )
Stuttgart 2 septembrie 1906
O întrebare despre lucrarea Eului Eul lucreaz asupra corpului astral, asupra corpului eteric i asupra corpului fizic. Fiecare om lucreaz asupra corpului astral prin autoeduca ie moral . Dar chiar dac o persoan începe procesul ini ierii sau educa iei oculte, r mâne mult munc de f cut asupra corpului astral. Ini ierea marcheaz începutul unei munci mai intensive asupra corpului eteric prin cultivarea sim ului estetic i religios. Ini iatii muncesc con tient asupra corpului eteric. Într-o oarecare m sur con tien a astral este cvadridimensional . Pentru a v da o idee aproximativ despre ea da i-mi voie s spun c orice este mort tinde s r mân în cele trei dimensiuni obi nuite, în timp ce orice este viu trece dincolo de ele în mod continuu. Prin mi carea sa, orice lucru care cre te încorporeaz cea de a patra dimensiune în cele trei dimensiuni ale sale. Dac ceva se mi c în cerc, iar acesta devine ca urmare mereu mai mare, ajungem în cele din urm la o linie dreapt (figura 61).

Dac continu m s ne mi c m de-a lungul acestei linii nu vom mai putea s ne întoarcem la punctul ini ial deoarece spa iul nostru este tridimensional. În spa iul astral care este închis din toate p r ile, ne-am întoarce. În spa iul astral nu exist nicio posibilitate de a ajunge la infinit ( Nota 4 ). Spa iul fizic este deschis pentru a patra dimensiune. În l imea i l imea sunt dou dimensiuni, iar a treia este în l area din i coborârea în dimensiunea a patra ( Nota 5 ). În planul astral domne te o alt geometrie.
62

ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 6 )
Nürnberg 28 iunie 1908
ÎNTREBARE: Întrucât timpul a avut un început, este evident s presupunem c spa iul de asemenea are limite. Care este realitatea de fapt? Aceasta este o întrebare foarte dificil pentru c facult ile necesare pentru a în elege r spunsul nu pot fi dezvoltate de cei mai mul i dintre oamenii de ast zi. Deocamdat va trebui s lua i r spunsul ca pe o simpl comunicare, dar va veni o vreme când el va fi în eles complet. Spa iul lumii fizice, cu cele trei dimensiuni ale sale, când este numai gândit de oameni este un concept iluzoriu. De obicei se crede c spa iul trebuie s fie cumva limitat, b tut în scânduri sau s mearg în infinit. Kant a inaugurat aceste dou concepte ale infinitului i-ale m rginirii spa iului i a ar tat c exist ceva de spus atât pentru cât i contra amândorura ( Nota 7 ). Nu se poate îns judeca atât de simplu. De vreme ce toat materia exist în spa iu i toat materia este o parte condensat a spiritului, devine evident c putem ob ine claritate în problema spa iului numai urcând de la lumea fizic la cea astral . Matematicienii no tri, care nu sunt clarv z tori, au intuit existen a a ceva foarte special legat de acest aspect, i anume: când ne imagin m o linie dreapt în spa iu, se pare c ea ar înainta în ambele direc ii, pân la infinit. Dar de îndat ce am urm ri-o în spa iul astral am vedea c ea este curbat , iar c dac ne mi c m de-a lungul ei într-o direc ie, ne întoarcem din cealalt parte, ca i cum ne-am mi ca pe un cerc ( Nota 8 ). Pe m sur ce cercul devine tot mai mare, timpul necesar pentru a merge de jur împrejur cre te. În cele din urm , cercul devine atât de mare încât orice sec iune dat se va apropia de o linie dreapt i se va g si c exist o diferen foarte mic între circumferin a cercului foarte u or curbat i o linie dreapt . În planul fizic este imposibil s ne întoarcem din cealalt parte, a a cum am face în planul astral. În timp ce direc iile spa iului sunt drepte în lumea fizic , spa iul este curbat în lumea astral . Când intr m pe t râmul astral trebuie s avem de-a face cu rela ii spa iale total diferite ( Nota 9 ). Lucrurile se prezint astfel încât se poate spune c spa iul nu este forma iunea iluzorie, ci o sfer închis în sine ( Nota 10 ). Iar ceea ce omului îi apare ca spa iu fizic este numai o amprent a spa iului închis în sine. Astfel, nu putem spune c spa iul are limite b tute în cuie, ci c spa iul este închis în sine pentru c ne întoarcem mereu la punctul de plecare.

ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 11 )
Düsseldorf 21 aprilie 1909
63

(Nota traduc torului: autorul folose te terminologia din cartea sa tiin a ocult . Între na tere i moarte omul este în spa iu i timp izolat de spiritual. Mai degrab ar trebui s se spun : natura timpului i asupra acestui lucru nu este a a de u or de discutat. Pe masur ce evolu ia continu chiar conceptul de evolu ie ÎNTREB RI I R SPUNSURI Düsseldorf 22 aprilie 1909 64 . Timpul a avut semnifica ie numai de la desp r irea vechii Luni de Soare. Fiin ele spirituale trebuie s ni le imagin m f r spa iu. exact ca viermele sub suprafa a P mântului. El este ca atare ceva creat. a a c putem presupune spa iul. Lucruri subtile intr aici în considera ie. Prin faptul c ele devin diferite ia na tere conceptul de timp i prin faptul c multe grade de evolu ie coac ioneaz . Dar din punct de vedere esoteric. El apar ine lumii noastre. Nu ar exista timp dac toate fiin ele s-ar afla la acela i nivel de dezvoltare. spa iul este ceva creat. Prin coac ionarea dintre o sum de fiin e inferioare i o sum de fiin e superioare ia na tere timpul.) Tot ce este exterior este în spa iu i tot ce este interior se desf oar în timp. Amândou ne m rginesc. Spa iul este semnificativ numai pentru ceea ce se dezvolt în existen a p mânteasc . precum cele ale omului.ÎNTREBARE: Se aplic conceptul tridimensionalit ii la ierarhiile spirituale. de vreme ce vorbim despre zonele lor de influen ? Despre om putem spune c se înf ptuie te fiin a omului în untrul spa iului. Nu trebuie îns s ne imagin m Trinitatea suprem în termeni spa iali pentru c spa iul este de asemenea produsul Trinit ii. Aceast crea ie se afl înaintea activit ilor i ac iunilor celor mai înalte ierarhii. Îns ac iunile ierarhiilor în lumea noastr sunt limitate spa ial. Evolu ia este prezent evolueaz . Nu ar exista timp dac toate fiin ele din Univers s-ar afla pe aceea i treapt de dezvoltare. despre esen a timpului. Timpul Cele mai înalte st ri ale omului sunt atemporale. Activit ile ierarhiilor sunt atemporale. dar cele mai înalte procese spirituale din fiin a uman conduc spre ideea c ele se desf oar în afara timpului. i în cazul Divinit ii. În atemporalitate ne putem imagina grade de evolu ie de acela i fel. nu este de loc u or s se vorbeasc . Ceea ce se mi c în spa iu sunt celelalte ierarhii. În atemporalitate sunt posibile diferite grade de dezvoltare. prin ac iunea lor conjugat devine posibil timpul. spa iul însu i trebuie v zut ca fiind de asemenea ceva produs creativ. ÎNTREBARE: Ce este spa iul? Trebuie s ne imagin m Trinitatea f r spa iu pentru c produsul Trinit ii este deja spa iul. ÎNTREBARE: Se aplic timpul proceselor spirituale? Desigur. Despre conceptul genezei timpului. Este extrem de dificil de vorbit despre geneza timpului deoarece în cuvântul Äa ap rea³ este deja con inut conceptul de timp.

Geometria analitic (cu coordonate) demonstreaz c acela i punct este peste tot pe circumferin punctul infinit dep rtat din dreapta este acela i ca i punctul din stânga. în spa iul astral punctul A ac ioneaz asupra punctului B f r vreo conexiune între ele ( Nota 16 ): Se introduce materialismul în teosofie atunci când se face gre eala de a presupune c . Aici spa iul tridimensional se întoarce la punctul de plecare. De câte ori folosesc teoreme geometrice ele ajung în concepte-grani ( Nota 15 ). în cele din urm . Acest fapt. Ca urmare. Universul este o sfer i ne întoarcem la punctul de unde am plecat ( Nota 14 ). materia devine tot mai pu in dens . De aceea în plante direc ia gravita iei este anulat de a patra dimensiune. astfel seva poate urca în sus. Astfel. Conceptele geometrice de baz trezesc abilit i clarv z toare ( Nota 13 ). Extinde i acum acest concept: multe sfere de activitate (figura 64) în spa iul pluridimensional. Un principiu important al colii platonice este ÄDumnezeu geometrizeaz ³ ( Nota 12 ).Formularea întreb rii nu s-a p strat. În direc ia celei de a patra dimensiuni lucreaz o for de jos în sus. planta se poate mi ca liber într-o direc ie spa ial . dac leg tura fizic dintre cele dou segmente ar lipsi i cele dou p r i s-ar mi ca împreun . care este opus for ei gravita iei. Planta are patru dimensiuni. pentru a ajunge în spiritual. Frunzele se comport indiferent cu privire la cele dou direc ii orizontale. fiind legate numai prin ac iune astral . în combina ie cu direc ia ascendent . Din aceast cauz . 65 . Suntem în stare s vizualiz m spa ului tridimensional. Prin aceasta nu se ajunge în spiritual. Ca un exemplu putem s ne gândim la viespea gogo ilor de ristic cu talie sub ire (figura 63) ( Nota 17 ). d na tere aranjamentului spiralat al frunzelor. ci prin astfel de reprezent ri ca punctul A punctul B se ajunge la reprezent ri ale celei de a patra dimensiuni. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 18 ) Berlin 2 noiembrie 1910 Formularea întreb rii nu a fost p strat .

Ea se extinde în patru direc ii. C ci în lumile superioare predomin rela ii spa iale cu totul diferite. Pentru cel care este familiarizat cu aceste chestiuni adic pentru cel care pune inim i suflet în problem i are. interioritate luminii. unde suntem imediat for a i s ne acomod m cu mai mult de trei dimensiuni. dimensiunile superioare exist numai în reprezentare. Da i-mi voie s -l men ionez pe Simony din Viena ( Nota 23 ). Exist întotdeauna mul i oameni care argumenteaz : ÄCum putem fi siguri c tot ceea ce afirma i nu este bazat pe halucina ii?³ 66 . interioritatea fiind cea de a patra. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 20 ) Basel 1 octombrie 1911 ÎNTREBARE: Ce este electricitatea? Electricitatea este lumin într-o stare submaterial . trei dimensiuni sunt anulate la oameni. nu este nimic mai mult decât o reflec ie a propriilor procese suflete ti. dac vrem s le numim neap rat rela ii spa iale. cuno tin ele matematice necesare multe lucruri se lumineaz . Vederea lor începe de fapt numai când se p trunde în lumea spiritual . ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 21 ) München 25 noiembrie 1912 ÎNTREBARE: S-a ajuns pe calea tiin ei spiritului la ceva în leg tur cu cea de a patra i cu alte dimensiuni superioare? Nu este u or s fac în eles r spunsul la întrebarea dumneavoastr . ele se pot mi ca liber în dou direc ii. C ldura se poate extinde în spa iu în trei direc ii. Dimensiunile a patra pân la a asea sunt opuse celorlalte trei dimensiuni. La început. Din cauz c dou dimensiuni sunt anulate la animale. Cea de a patra i cea de a cincea dimensiune sunt opuse celorlalte dou dimensiuni. perceptibil prin sim uri i în care spa iul are trei dimensiuni. omul posed trei dimensiuni spa iale i se poate mi ca în trei direc ii ( Nota 19 ). Omul pleac de la ce tie din lumea fizic . dar în cazul luminii trebuie s vorbim despre a patra direc ie. adic orice posed înc caracteristicile tridimensionalit ii. Matematicienii î i formeaz .Animalul are cinci dimensiuni. reprezent ri despre o a patra dimensiune i dimensiuni superioare prin faptul c î i pot l rgi analitic reprezent rile despre spa iul tridimensional prin m rimi variabile. Trebuie s atribuim. cel pu in la nivel teoretic. C ci tot ce este reprezentat în imagini. În consecin . de asemenea. De aceea cel pu in în contextul gândirii matematice este posibil s se poat vorbi de multiplicit i superioare ( Nota 22 ). Omul are ase dimensiuni. Tot a a i în leg tur cu timpul. de asemenea. lumina este ea îns i în fiecare punct. Ca urmare. lumina comprimat în cel mai înalt grad posibil.

Întrebarea dumneavoastr ofer o oportunitate pentru a completa cele spuse în cadrul conferin ei. Când imaginile pe care. Aceasta o putem doar observa. De obicei. iar conferin a de ast zi a fost i a a foarte lung . c o linie dreapt . c am avut o iluminare subit privind un atribut foarte important al spa iului astral atunci când cu mul i ani în urm studiam geometria sintetic proiectiv i mecanica analitic la Universitate ( Nota 24 ). punctul infinit dep rtat din stânga este identic cu cel infinit dep rtat din dreapta. se intorc iar i. Goethe a spus c aceast lege este cea mai ascuns i cea mai revelat .Nu se ia în considerare faptul c în domeniul tiin ei spiritului se lucreaz cu fenomene care sunt cu totul altceva decât halucina iile. pentru c nu este niciodat posibil s se spun totul. spa iile pluridimensionale sunt numai generaliz ri deduse din spa iul euclidian tridimensional i nu dezvolt ri din realitate. este în realitate un cerc. Exista aici o rela ie cu conceptul c . Aceasta este atunci tot atât de natural i de la sine în eles ca i tridimensionalitatea în lumea perceptibil prin sim uri. care domin în matematic . Acest lucru îl are în comun cu tiin a spiritului. c reia aceste spa ii deduse nu-i corespund întru totul. Pentru matematicieni. Corela iile cu o lume suprasensibil . cum s-ar spune. atunci ceea ce revine are sens numai dac se abordeaz pluridimensional. i totu i r spunsul la întrebarea dumneavoastr este Äda³. în mod special anumite aspecte de la domeniile de grani ale matematicii. concluziile nu conduc la nimic în cercetarea spiritual . Iat un exemplu pe care îl tiu din propria experien . Trebuie s l s m fenomenele s lucreze asupra noastr . i invers. De aceea geometria obi nuit nu se potrive te pentru aspectele lumii spirituale. aceasta conduce la cunoa terea lumii spirituale. Este nevoie de fapt de o matematic înc mai bun pentru a calcula ceva cu privire la chestiunile cu care are dea face cercet torul spiritual. Matematica este util numai la un nivel formal. ea nu este o posibilitate de a ajunge la realitate. ne întoarcem din cealalt parte ( Nota 25 ). le-am dat pieirii. i anume s indic schimbarea pe care o sufer lucrurile în privin a timpului i spa iului atunci când ajungem în lumea spiritual . ca i reprezent rile matematice despre infinit. în privin a dispunerii punctelor sale. Sec iunea de aur este într-adev r bazat pe o lege ocult . trebuie spus c specula iile despre a patra dimensiune încep atunci s aib valoare real . devin realitate. i anume este 67 . dac nu ne abatem i continu m drumul în linie dreapt suficient de mult. Este important s nu supraestim m matematica atunci când avem de-a face cu lumea suprasensibil . dar ar trebui s nu tragem concluzii de aici. dar matematica poate fi în eleas prin for ele inerente sufletului însu i i are aceea i valablitate pentru orice alt om. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 26 ) Berlin 13 februarie 1913 ÎNTREBARE: Se bazeaz Sec iunea de aur pe legi oculte? Deoarece este fondat pe efectul a ceea ce exist în spa iu. pe o linie dreapt extinzându-se în infinit.

Astfel. care nu este îns format în sine însu i. Putem face tranzi ia de la factorii din formula mi c rii spre circumstan ele lumii spirituale numai dac -i folosim în forma: c = s t pentru c s i t sunt. de vreme ce acolo sunt de fapt numai trei componente ( Nota 30 ). a a cum îi tim. între moarte i o nou na tere. din cauz c nu con inutul este singurul factor important ( Nota 29 ). Pentru ast zi da i-mi voie doar s spun c via a dup moarte înseamn p r sirea rela iilor senzoriale. atunci când vrem s în elegem timpul în lumea spiritual trebuie s vorbim întâi de o cantitate de vitez pe care o are fiin a în cauz . 68 . În compara ie cu acelea ale lumii perceptibile prin sim uri.legea legat intim de constitu ia noastr uman . este motivul pentru care Sec iunea de aur ac ioneaz atât de atr g tor asupra noastr . apoi. cu u oare varia ii care nu trebuie omise. Caracterul de închidere în sine a repeti iei. deoarece timpul pe care îl experiment m acolo este dependent de procesele de evolu ie interioar i din aceast cauz nu poate fi comparat în termeni matematici clari cu perioade de timp din lumea fizic . ve i g si c acela i con inut este adesea repetat. legea repeti iei i a repeti iei variate ( Nota 27. aceste principii sunt interiorizate i variabile. a lumii fizice i intrarea în cu totul alte leg turi cu spa iul i timpul. în timp ce c (sau v pentru vitez ) este un factor care apar ine de fapt domeniului experien elor interioare. noi ca observatori exteriori putem determina ceva despre rela iile temporale. ceva ce apar ine lumii senzoriale. Printr-un fel de compara ie. chiar i în cazul unui obiect anorganic. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 34) Stuttgart 1919 Formularea întreb rii nu s-a p strat. La Sec iunea de aur nu este pur i simplu vorba de o repeti ie. aceea i percep ie a timpului ca i omul încarnat? Conferin a mea din 19 martie 1914 pe tema Între moarte i o nou na tere va oferi mai multe informa ii asupra acestui subiect ( Nota 32 ). de exemplu. Dac analiza i cuvânt rile lui Buddha. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 31) Berlin 27 noiembrie 1913 ÎNTREBARE: Are omul. Asemenea investiga ii ne dau o impresie despre cum este rela ia cu timpul în via a spiritual i în via a sensibil . 28 ). de exemplu. putem descoperi c viteza este de trei ori mai mare în via a din Kamaloka. În teoria relativit ii încep s fie dezvoltate deja alte concepte legate de timp ( Nota 33 ). În lumea spiritual guverneaz alte principii legate de timp. ci de o reg sire în lucrul însu i. prin compara ie.

ci las o urm . deoarece spa iul pe care l-a parcurs corpul nu este p r sit de corp. Când se spune c teoremele matematice sunt valabile a priori. etc. am fi obliga i s mergem pentru m surarea vitezei luminii continuu înapoi la sursa de r spândire a luminii. Ce temei avem de fapt pentru a vorbi despre spa iul absolut? A i spus pe bun dreptate: Considera i c propagarea luminii este infinit de mare i c viteza efectiv de propagare deriv din rezisten a mediului. i nu mai am posibilitatea s aplic metoda obi nuit de m surare atunci când în loc s am de-a face cu materie care las gol spa iul în urma ei am de-a face cu o entitate care nu elibereaz complet spa iul. aceasta se bazeaz pe faptul c omul se afl în acelea i linii de for ca i alte fiin e i c el poate face abstrac ie de tot ce nu este schema spa iului. ci r mâne plin corespunz tor traiectoriei atunci nu am nici o posibilitate s aplic aceast metod de m surare. În acest fel. zboar prin spa iu cu o anumit vitez . Dar dac vorbim despre viteza de propagare a nivelului luminii. pentru c nu putem formula o ecua ie bazat pe diferen ele de pozi ie care ofer . Nu pentru c nu putem m sura diferen ele. ci las urme în spate. o baz pentru calcularea vitezei. un obiect material. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 35) Stuttgart 7 martie 1920 PRIMA ÎNTREBARE: Este corect legea propag rii absolute a luminii? A DOUA ÎNTREBARE: Are vreo realitate relativitatea timpului presupus de Einstein? Presupun c prima dumneavoastr întrebare este dac lumina se propag în spa iul absolut cu vitez constant . În acest caz este imposibil folosirea acestei metode de m surare. Acum v întreb dac în viziunea dumneavoastr este înainte de toate posibil s se vorbeasc despre viteza de propagare a luminii în acela i sens în care vorbim despre viteza de propagare a oric rui alt corp? HERMANN VON BARAVALLE: Categoric nu. ci pentru c viteza propulsiv modific neîncetat obiectul care este împins mai departe. Aceast metod de m surare r mâne valabil numai dac corpul material aflat în mi care p r se te complet punctele de pe linia pe care se mi c . Ar trebui s începem prin a m sura unde începe împr tierea luminii i ar trebui s presupunem în mod ipotetic c lumina continu s se reproduc tot mai mult i mai mult. Astfel. Aceast presupunere nu este 69 . atunci el este la un anumit moment într-un anumit loc i întreaga noastr metod se bazeaz pe faptul c pentru m surarea vitezei iau în considerare diferen a dintre dep rtarea loca iei obiectului fa de punctul de plecare în dou momente de timp succesive.Matematica este suma abstractizat a for elor active în spa iu. Dac nu se identific în mod ipotetic lumina cu un corp oarecare nu putem m sura viteza sa în acela i fel ca aceea a oric rui alt corp. nu putem vorbi în realitate despre propagarea luminii în spa iul absolut deoarece acesta nu exist . În cazul Soarelui. desigur. S presupunem c nu p r se te aceste puncte. de exemplu. nu putem vorbi despre un o desf urare a vitezei a luminii în acela i sens în care vorbim despre viteza unui obiect material. Pentru c presupunem: Dac un corp obi nuit. A a cum ti i. am fi obliga i s mergem înapoi la originea propag rii luminii. ajungem în necesitatea de a nu mai putea vorbi în problema propag rii luminii de altceva decât de viteza nivelului cel mai exterior al luminii.

Numai planul frontal se propag . lumina las întotdeauna o urm i nu pot spune c este transmis cu o anumit vitez . cu o revenire în sens invers a luminii. nu ar trebui s accept fenomenele mecanice. Am de-a face cu o anumit entitate în spa iu care a fost monopolizat de elementul autopropag rii. Lumina este un eveniment în spa iu care las înapoi o urm luminoas . Nu am de-a face cu viteza de propagare în sensul obi nuit. Einstein ajunge întotdeauna la un mod de gândire atât de paradoxal i de abstract. eu v d o eroare fundamental care la Einstein se afl la baz în aceea c el aplic formulele mecanice obi nuite pentru c asta sunt ele la r spândirea luminii i presupune în mod ipotetic c lumina ce se propag poate fi m surat ca orice alt obiect material zburând prin spa iu ( Nota 37). În mod categoric nu pot s continui gândul pentru c sunt for at s întreb ce se întâmpl cu ceasul. ci cu o astfel de întoarcere în sine pe acelea i traiectorii. asemenea formule trebuie s reflecte cum se comport din punct de vedere elastic por iuni din spa iu dintr-un sistem elastic închis de o sfer fix ( Nota 36). coincide cu predic iile teoretice nu verific în mod incontestabil teoria 1ui Einstein ( Nota 39). El nu ia în considerare c lumina care se r spânde te nu const din particule cosmice materiale care se deplaseaz cu vitez . Situa ia este similar într-o oarecare m sura cu exemplul lui Wilhelm Busch pe care l-a i folosit mai devreme. M-am ocupat de teoria lui Einstein numai în trecere i tim cu to ii c deduc iile matematice pot într-adev r coincide cu rezultatele empirice. Dac pot folosi imaginea mi c rii materiale. Este oare acceptabil s aplic m o formul care a fost elaborat pentru alte mi c ri mi c rilor luminii? Nu cumva este implicat reac ia întregului Cosmos? Un sistem al Universului f r lumin este i mai dificil de imaginat f r ca s apar reac ia întregului Univers. Nu am a adar de-a face încontinuu numai într-un anumit loc pe care-l admit într-un spa iu plin de lumin . de exemplu. Cam a a ceva este atunci când Einstein trage concluzii din ceea ce s-ar întampla dac un ceas ar pleca în zbor cu viteza luminii i apoi s-ar întoarce ( Nota 40). cu ceva care se propag de la un punct la altul. Pentru acest motiv. Mi se pare c acestea sunt cele dou erori principale ale lui Einstein. ci e supus unei anumite legi a elasticit ii. iar cealalt dinspre periferie. iar aceast reac ie ac ioneaz foarte diferit de vitezele dintr-un sistem mecanic închis ( Nota 38). ignorând astfel faptul c Cosmosul ca sistem întreg nu poate fi doar o sum de procese mecanice. unde un bra este ridicat cu avânt i aproape c ave i sentimentul ca ve i primi o palm . i apoi v d o a doua eroare care este legat de fapt de prima. de exemplu. ar fi un organism. Dac sunte i obi nui i s v limita i gândirea la realitate nu pute i s duce i la bun sfâr it asemenea gânduri ( Nota 41). În pasajele în care 70 . atunci nu avem de-a face cu o simpl r spândire în sine a luminii. i anume c Einstein aplic la întregul Cosmos principiile care se aplic sistemelor mecanice de puncte care interac ioneaz . Aceasta este problema principal . Pentru c aceste dou aspecte principale sunt fundamentale. iar când trec de la vitezele obi nuite la vitezele luminii trebuie s g sesc formule bazate pe formule de elasticitate. nu pur i simplu devine tot mai mare. deoarece întregul meu corp începe s reac ioneze. Faptul c felul în care lumina stelar trece pe lâng Soare. Dac sistemul Universului.justificat deoarece în momentul când suprafa a de nivel în care se împr tie lumina. în a a fel încât când o m sor (referiri la desen care nu s-a p strat) nu pot pur i simplu s o fac ca i când obiectul a ajuns pân aici nel sând nimic în urma lui. ci cu întâlnirea a dou entit i. Când nu are loc un proces mecanic în mâna mea. A vrea s tiu dac un ceas care zboar cu viteza luminii i apoi se întoarce este un gând real. una dintre ele venind dinspre centru. el nu este determinat în mod esen ial numai de sistemul mecanic închis. astfel încât dac a atins o anumit m rime se întoarce înapoi. astfel c nu pot face altfel decât s pun întrebarea fundamental : Am de fapt de-a face cu viteze în sensul obi nuit atunci când consider transmiterea luminii? Nu tiu dac m-am f cut în eles. Când este transmis . De aceea nu pot folosi formula obi nuit atunci când trec la descrierea comportamentului luminii.

Nu putem s multiplic m mere cu pere. nu trebuie s spun niciodat fa de realitate c Soarele radiaz lumina care dispare la infinit. Lua i cea mai simpl formul . Rezultatul este viteza c. Durata de via a unui organism nu poate fi m surat din exterior. dar acestea sunt abstrac ii. Timpul este ceva ce deduc din numitor. s = c × t. De fapt. Când în elegem aceasta în întregime nu mai putem decât s ne reprezent m c ceea ce numim timp apare ca rezultat al fenomenelor. molecule sau materie care ocup un anume loc din spa iul perceptibil. Nu exist un sistem infinit care s se acopere cu conceptul de r spândire i care s se risipeasc în neant. Ar fi de preluat câte ceva i din teoria elasticit ii. am avea nevoie s începem prin a nu pune la baz ecua iile obi nuite ale mecanicii. Acest lucru îl pot comunica numai ca un fapt. el nu trebuie s presupun c atomii exist f r o vitez imanent . Este de fapt o abstractizare din evenimente. Aici. Astfel. nu-i a a? Trebuie s -l exprim m pe unul în termenii celuilalt. Colaborarea acestui factor pe care l-am abstractizat chiar eu este ceva care coac ioneaz astfel încât ob inem un concept fundamental pentru ceea ce ne apare ca fiind durata de via a unui organism viu. În loc de asta g sim întotdeauna o situa ie comparabil cu cea a undelor sta ionare. Aceasta nu se întâmpl niciodat . Pot fi privite ca realit i a ceea ce avem în fa a noastr numai vitezele. Astfel încât tot ce am în adev r în spa iul empiric trebuie s mi-l închipui ca având o anumit vitez . Altceva este formula c = s/t. Acesta a fost primul meu comentariu. În cazul luminii. Orice organism are o durat de via inerent i specific care apar ine i rezult din toate procesele care au loc în organism. Aici avem un spa iu s de o anumit m rime care-mi este dat relativ la m rimea numarului t.Einstein prezint asemenea gânduri se vede c concluziile sale sunt bazate pe erori fundamentale ca aceea pe care tocmai am men ionat-o. În aceasta formul pot gândi numai despre spa iu ca fiind matematic identic cu c. În formulele matematice timpul poate fi numai un num r. Prin extensie. Putem scrie formula în acest fel numai când presupun c avem de-a face cu un num r neprecizat ( Nota 43). Realitatea i aceasta se aplic numai la sisteme mecanice este viteza imanent a fiec rui corp. Acum. Apoi mai exist înc problema timpului însu i. timpul ca atare nu este o realitate. Orice alte concluzii sunt abstrac iuni. dac fizicianul accept teoria atomic pentru alte motive. Astfel. nu-i a a. Conform cu obi nuita lege a multiplicarii. Aceasta este realitatea situa iei indiferent dac îmi imaginez atomi. cursul ei este imanent. este identic cu c. El devine un element ce coac ioneaz în fenomene i nu trebuie s facem abstrac ie de aceast realitate relativ ( Nota 45). ar fi vorba de timp. trebuie s spunem c noi abstractiz m timpul ca atare. altfel spa iul s trebuic s fie identic cu timpul. Aici este locul în care trebuie s c utam formula i nu în mecanica obi nuit ( Nota 42). ca esen . în domeniul mecanicii. De exemplu. se atinge întotdeauna o anumit sfer de unde procesul se întoarce înapoi. iar distan a parcurs este ceva ce deduc din num r tor. din evenimente i procese. Viteza este o realitate ( Nota 44). Orice entitate care se r spânde te atinge o limit de unde se întoarce ca i când ar fi supus legii care guverneaz corpurile elastice. ci s prelu m i s punem la baz formule de elasticitate. pentru acest s nu se poate ob ine decât ceea ce. timpul nu trece prin toate aceste transform ri. 71 . orice distribu ie sau împr tiere care formeaz un plan frontal nu trebuie s fie imaginat ca o entitate care se extinde i care continu s se r spândeasc la infinit. Când vorbim despre lumin nu avem de-a face niciodat cu ceva care continu s se r spândeasc indefinit în toate direc iile. Exist întotdeauna o frontier unde for a elastic ce se propag este epuizat i se întoarce în sine. ceea ce nu înseamn c realitatea timpului este un num r.

Exist o necesitate interioar care face ca atât m rimea cât i durata vie ii fiin elor reale pe care le întâlnim s aib o anumit dimensiune i o anumit durat a vie ii. ar fi mult mai pertinent s le raport m la propria lor realitate interioar . raportat la celelalte obiecte. Pentru orice alt aspect. un asemenea concept nu poate fi aplicat. Orice totalitate pe care o observ încorporeaz timpul ca pe un factor intrinsec. Omul nu poate fi în mod întâmpl tor mai mare sau mai mic. a a cum un organism viu este o realitate din care nu pot separa o parte. Când fac asemenea evalu ri p c tuiesc împotriva întregului sistem al Universului. În acest punct trebuie s afirm c orice entitate care poate fi considerat o totalitate poart în ea în mod esen ial propriul s u timp. Viteza oric rui proces anorganic sau vital ne trimite la acest timp imanent. ar fi infinit mai mare sau infinit mai mic. Am dep i teoria relativit ii i am ajunge la o teorie a absolutit ii. Pentru acest motiv. în a a fel încât am putea vedea sistemele întregi sau totalit ile. În consecin . anumi i oameni de tiin se întreab cum ar fi via a într-un sistem universal care.Acela i lucru este adev rat i despre m rimea unui organism. Da i-mi voie acum s presupun în mod ipotetic c în universul nostru obi nuit ar exista oameni foarte mici. Este la fel de imposibil s vorbim despre capul uman ca despre o totalitate pentru c îi apar ine i restul corpului. M rimea lor este îns important pentru om pentru c acesta are în sine o anumit m rime imanent . de exemplu. Întrebarea: Este timpul în sine variabil sau nu? nu are con inut real. Asemenea concepte nu sunt înr d cinate în observa iile lumii reale ( Nota 46). m rimea fiin ei umane nu este important . Omul are o anumit m rime. în termenii totalit ii. Am vedea atunci cu adev rat c teoria lui Einstein este ultima expresie a str daniei pentru abstrac iune. în loc de o teorie a relativit ii care presupune întotdeauna c putem raporta un sistem axial de coordonate la un altul. pentru c fiecare sistem are în existen a sa imanent propriul s u timp i propriul s u regim de vitez . pentru c o fiin dotat cu auz. De exemplu. trebuie s in seama dac entitatea pe care o observ este sau nu o totalitate. a prefera s fundamentez o teorie a absolutit ii care s plece de la cercetarea situa iilor în care exist sisteme totale care pot fi tratate în acela i fel în care trat m un organism ca o totalitate. Caii individuali exist în realitatea exterioar a spa iului. dar conceptul de cal cere ceva în plus. Descriem perioade geologice consecutive independent una de alta ca i când ar exista o astfel de realitate. un întreg. un sistem de sine st t tor. Nu este a a. M pot uita la o bucat de obiect anorganic independent de orice altceva. Aceast întrebare este un nonsens. comparat cu al nostru. Astfel. ar trebui s ne întoarcem la un anumit tip de monadism. În acel punct. Privind timpul despre care se presupune c se mi c de la început spre sfâr it este ca i cum s-ar elabora conceptul abstract cal pe baza cailor individuali. Nu putem vorbi. dac s-ar mi ca cu viteza sunetului. despre perioada silurian din evolu ia P mântului ca despre o totalitate pentru c perioada silurian trebuie s fie conceput împreun cu o alt perioad de evolu ie pentru a forma un sistem care este o totalitate. dar nu pot s fac acela i lucru cu o frunz pentru c existen a ei depinde de copac. În loc s raport m procesele noastre la sisteme de coordonate. O perioad este o realitate aflat în leg tur cu întreaga evolu ie a P mântului. Acela i lucru este adev rat i pentru timp. s-ar destr ma. Pentru oricine gânde te în termeni reali. nu m gândesc mult la un timp abstract care ar exista în afara obiectelor. 72 . Aceasta este intrinsec organismului i nu poate fi m surat în rela ie cu nimic altceva. Concluzia potrivit este c asemenea concepte nu sunt valide în felul în care presupunem noi în mod obi nuit. Despre aceasta este vorba. Abstrac iunile sale devin uneori intolerabile când este aplicat pur i simplu i la chestiuni elementare premisa: Cum lucreaz sunetul când eu m mi c cu viteza sunetului? Dac fac a a nu voi auzi desigur niciodat sunete adev rate pentru c sunetul c l tore te cu mine. în schimb gândesc asupra timpului care este inerent fiec rui obiect sau eveniment.

ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 47) Stuttgart 7 martie 1920 ÎNTREBARE: Conform cu teoria lui Einstein. numai viteza. Am fi în stare s punem la lucru for ele gigantice care ar fi eliberate? Nu am fi. dar dac vorbesc despre schimb ri în timp. ceea ce se întâmpl în tuburile vidate. atunci 73 . a adar. în a a fel încât s r mân numai energia sau radia ia? ( Nota 49) Într-o oarecare m sur . i prin vitez p trundem în formula matematic ce se refer la acest fenomen ( Nota 50). dac raportez timpul de care au nevoie doi oameni pentru a face o anumit munc la ceva ce-mi este indicat prin evenimentul apusului Soarelui . eliberarea unor cantit i mari de energie radiant pentru a o utiliza într-un sistem mecanic necesit o substan care s reziste energiei. raportez doi membri ai unui sistem de m rimi la ceva ce apar ine unui alt sistem de m rimi. S eliber m energia este posibil i mult mai u or decât s o folosim. dac ele distrug motorul pe care sunt destinate s -l fac s mearg . ea este eliminat .i tot a a este i când întreb: Este timpul transformabil în sine însu i sau nu? Desigur. ÎNTREBARE: Nu putem lua p × s ca punct de plecare? ( Nota 53) Aici apare dificultatea rezult pur i simplu din faptul c atunci când raportez doi membri ai unui sistem de m rime la ceva care apar ine celuilalt sistem de exemplu. Formula lui Einstein cu masa i energia E = mc2 ar fi atunci doar o deghizare a vechii formule pentru energia poten ial ( Nota 52). Ar fi în mod cert posibil s eliber m energie prin sf râmarea materiei. Întrebarea este: Dac scriu formula E = mc2. în care energia i masa apar simultan. Ar trebui întâi s dezvolt m sisteme mecanice capabile s in în frâu aceast energie. Aspectele teoretice nu prezint dificult i particulare. exist o uria cantitate de energie stocat într-un kilogram de materie. timpul absolut nu ar putea s dea vreo posibilitate s constat schimb ri în el dup felul i modul în care îl gândesc a priori. trebuie s cuprind realitatea timpului. timpul abstract. de fapt. Din punct de vedere pur teoretic. ÎNTREBARE: Ar fi posibil s elimin m masa. R mâne. Singura chestiune este dac avem tehnologia pentru a utiliza aceast energie. R mâne doar un curent de electricitate. Este posibil s se extrag o nou surs de energie prin distrugerea materiei prin spiritualizarea sa? adic Problema pe care o ridica i nu se raporteaz în mod direct la acea parte din teoria lui Einstein pe care am discutat-o ast zi ( Nota 48). Dar aceasta nu-o pot face dac nu iau în considerare sistemele totale care exist în lume imanente legate scurgerii timpului. se ia oare în considerare în mod suficient faptul c masa ca atare este altceva decât energia? Dac doar separ foarte abstract dou lucruri care sunt de fapt unul i acela i? Este aceast formul justificat ? ( Nota 51) Este poate s nu fie nimic altceva decât pur i simplu o energia poten ial .

ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 54) Stuttgart 11 martie 1920 PRIMA ÎNTREBARE: Poate fi desemnat încercarea prezentat . întreb rii domnului dr. Uit m întotdeauna c o concluzie care este valabil în privin a timpului imanent al unui proces înceteaz s mai aib în eles atunci când procesul ajunge la sfâr it. iar apoi s absolutiz m aceste lucruri care se aplic în interiorul unor asemenea sisteme de m rimi. R spunsul nu este u or de formulat din cauz c pentru a face asta trebuie s p r sim într-o foarte mare m sur domeniul a ceea ce poate fi vizualizat. ca i cum ar fi ceva ce nu apar ine unui sistem. a a cum am demonstrat recent în conferin ele de fizic ( Nota 58). Sistemul total îmi permite s p strez conceptele mele în interiorul sistemului i violez sistemul de îndat ce p esc în afara grani elor lui. Aparen a de validitate se produce pentru c ne-am obi nuit s ne raport m la sisteme de m rimi. Când am r spuns. ci care e valabil de sine st t tor. ne d m seama c avem nevoie s ne deplas m de la pozitiv la negativ. Deplasarea face ca ideile noastre s fie conforme cu realitatea atunci când vrem s ob inem reprezent ri corespunz toare adev rului cu privire la anumite rela ii dintre a a-numita materie ponderabil i a anumitele imponderabile. Müller a i v zut c pentru a oferi o leg tur concret pentru un caz matematic a trebuit s m întorc la tranzi ia de la oasele lungi la cele ale capului i cu toate astea exemplul grafic a fost valid ( Nota 56). Dar chiar i când vizualiz m domenii foarte obi nuite apar necesit i care arat cum trebuie s dep im desenele simbolice curente. de a defini hiperimaginarul prin rela ii ale punctelor pe suprafete curbe sau multiplicit i. s întreba i cum era inima acelui om acum 150 de ani sau cum va fi peste 300 de ani de acum înainte. de asemenea. caracterul pentru c eu îl pot aplica. Dar continuând pur i simplu acest proces aritmetic pute i. Când vrem s privim imaginarul ca realitate spiritual ( Nota 57). Astfel nu pot s trec dincolo de organism ca sistem viu tot ce este actual. 74 . De exemplu. în fapt. tuturor membrilor sistemului . Asta este ceea ce fac astronomii când pleac de la starea actual a P mântului. i care aspecte formale în particular necesit o dezvoltare mai departe în sensul tiin ei spiritului? Da i-mi voie s încep cu a doua întrebare. pute i foarte bine calcula urm toarele: dac constata i modific rile inimii umane din cinci în cinci ani pute i apoi deserie starea inimii unei persoane a a cum era acum cinci ani în compara ie cu acum. foarte u or. în sensul sistemelor totale. Ei calculeaz în mod pedant schimb rile peste perioade de timp care au tot atât sens în privin a condi iilor prezente de pe P mânt ca i calculele noastre despre starea inimii umane în 300 de ani. Nu trebuie s presupune i c ceea ce este o abstrac ie spa ial a sistemului solar este valabil i în alt sistem. Cel pu in în acel caz am fost totu i în stare s vizualiz m obiectele i deci tranzi ia de la un obiect la celalalt. ca fiind corespunz toare adev rului? A DOUA ÎNTREBARE: Este posibil s ajungem la o vedere vie a domeniului numerelor imaginare? Exist entit i adev rate la baza acestui domeniu? A TREIA ÎNTREBARE: Care aspecte ale matematicii moderne.acest proces ia în întregul sistem. acum câteva zile ( Nota 55).

în a a fel încât ro ul. aceasta ar putea fi posibil dac realitatea ne-ar for a s ajungem la numerele hiperimaginare care sunt în corela ie cu realitatea hiperempiric ( Nota 63). s ne imagin m existen a a ceva care este atât spa ial cât i nonspa ial. În consecin a aceste calcule sunt lipsite de realitate. pentru a simboliza ro ul se deseneaz o curb cu aceast alur în acest plan. ca fiind negativ ( Nota 61). rela ia numerelor reale cu cele imaginare i rela ia numerelor hiperimaginare cu numerele imaginare i numerele reale. Cineva pe care l-am întâlnit ast zi discuta problema probabilit ii. Acest proces este ca mi carea de-a lungul unei spirale. Problema este pur i simplu cum s folosim conceptul corect în matematica formal . În domeniul realit ii superioare. Dac îns vrem s p im în domeniul astral. Dar este oare posibil ca produsul s fie zero când niciunul dintre cei doi factori nu este zero? Întradev r. st în fa a violetului. Rezultatele calculelor sunt adesea corecte din punct de vedere formal. dar este posibil s fim atunci chiar obliga i s modific m regulile care guverneaz calculele ( Nota 64).Doresc s men ionez doar un exemplu. este oare corect s afirm m c a × b = 0 când numai unul dintre factori este nul? Dac sau a sau b este egal cu zero atunci produsul lor este în mod cert zero. Ar trebui s m mi c în afara planului pentru ro u i înapoia lui pentru violet. o dreapt de la ro u prin verde spre violet ( Nota 59). Un asemenea desen nu cuprinde în simbolizare totu i toate aspectele relevante care sunt cuprinse numai când desen m o dreapt . spa iul i spa iul negativ nu mai sunt de ajuns. unde p r sim spa iul pentru a intra în spirit. pentru a înf i a violetul mergem la tabl i în spatele tablei. mai mult sau mai pu in în acest plan (referire la un desen care nu a fost p strat). A a c oriunde altundeva unde dou specii diferite pot fi reunite într-o uniune care le con ine pe amândou putem. de asemenea. totu i nu corespund realit ii. în loc de mi carea pe un cerc i reîntoarcerea la punctul ini ial. Iar dac apoi p im din spa iul astral spre fiin a adev rat a Eului. Trebuie într-adev r s încerc m s clarific m. în matematic . avem nevoie de un concept care este hiperimaginar în rela ie cu imaginarul. în spectrul obi nuit. o problem care demonstreaz foarte clar marea dificultate de a raporta procedura matematic la realitate. În leg tur cu prima întrebare: În fiin a uman putem distinge numai ceea ce se afl deasupra unui anumit nivel i sub un anumit nivel. Pe un plan putem desena. Din acest motiv nu m-am sim it niciodat familiar cu antipatia academic pentru numerele hiperimaginare. suntem obliga i s descriem domeniul eteric. Este în orice caz imposibil s conchidem din calculele actuale c unii indivizi vor muri exact în anul prezis. Trebuie s ne îndrept m spre un al treilea element care se raporteaz la spa iul pozitiv i negativ în exact acela i fel ca i numerele imaginare la numerele pozitive i cele negative în matematica formal . sunt for at s extind linia aici i s v d desenul devenit o proiec ie a ceea ce de fapt trebuia s desenez. s corect m în unele privin e aspectele formale ale matematicii pentru a le acorda cu asemenea rezultate ale realit ii hiperempirice. pentru a caracteriza violetul ca mi cându-se în domeniul chimic. Ar trebui. Când vrem s ob inem claritate cu privire la anumite fenomene ale realit ii superioare nu este de ajuns s ne deplas m de la aspectul material pozitiv spre cel negativ. Explic acest lucru aproape oric rui om despre care cred c poate avea o 75 . de asemenea. Companiile de asigur ri pot calcula când este probabil s moar o persoan i numerele lor sunt precise când se aplic la grupuri. iar ro ul ie ind în afar spre c ldur ( Nota 60). dac descriem realitatea fizic ca fiind pozitiv . De exemplu. Trebuie s c ut m acest al treilea element. Asta este tot atât de nesatisf c tor ca i a ne mi ca în linie dreapt de la ro u prin verde spre violet. a a cum este v zut de deasupra. pentru c acest concept este cu adev rat necesar atunci când urc m la nivelul Eului i nu poate fi omis decât dac vrem ca formul rile noastre matematice s p r seasc domeniul realit ii ( Nota 62). Atunci când ne mi c m din domeniul spa ial spre cel nonspa ial (simbolizat prin pozitiv i respectiv negativ) trebuie s ne deplas m spre o form superioar de spa ial i nonspa ial. Astfel. Apoi.

aflat în centru ca reprezentatul omenirii. Deasupra nivelului voin ei libere se afl tot ceea ce permite omului s . De aceea vedem c trebuie s poat fi exprimat leg tura dintre fiecare detaliu al fiin ei umane i un fenomen corespondent în macrocosmos. iar elementul suprasensibil. mi c rile cosmice pe care le putem privi. de o func ie de x. în timp ce prin aceast suprafa care. Oricui ajunge la cunoscuta sculptur din lemn a lui Christos. îi explic c într-adev r trebuie s ne imagin m omul pe care îl avem în fa ca fiind într-o stare de echilibru. ca o curb deschis . i care a fost descoperit ca o necesitate.în elegere pentru el. un posibil prim r spuns la provocarea de a descoperi ce corespunde asocierii func iilor corelate care se refer la sisteme de numere de pe suprafe ele a doi paraboloizi de rota ie (unul care este închis dedesubt. Dar în clipa în care a vrea s g sesc numere care s exprime aceast rela ie nu le pot g si în domeniul sistemului de numere care este disponibil în acest plan. cu Lucifer i Ahriman de o parte i de cealalt . Pentru a pune în leg tur omul suprasensibil cu omul subsensibil trebuie s fac apel la ecua ii care con in numere ce apar in unor sisteme aflate pe suprafe e curbe. De exemplu. de vreme ce am fost în mai mic m sur în stare s in pasul cu ea în ultimii ani. Aceasta reprezint felul în care este fiin a uman încorporat în macrocosmos. Drumul pe care l-a i scos ast zi în eviden pentru noi îl consider a fi un început. de la Dornach. Sunt paraboloizi de revolu ie care se complic i prin aceea c punctele. suprafe e care iau na tere atunci când sunt rotite conuri în a a fel încât fiecare punct care se rote te î i schimb continuu viteza ( Nota 65). Avem nevoie. în macrocosmos. ceea ce fiin a uman are în con tien a sa. A trecut o lung perioad de când eram pe deplin con tient de ceea ce se petrece în acest domeniu. Desigur. ceea ce corespunde într-adev r unei situa ii reale. A a cum am descris. Aici este locul aproximativ al deciziilor voin ei umane libere. cu y for ele cosmice care pot fi observate i aici cu z. în loc s . Dac am încerca s g sim în interiorul domeniului acestor figuri plane ceea ce ar da na tere acestei curbe anumite date a desemna cu x o serie de date reprezentând gândurile cosmice pe care le putem observa. a putea spune. care dedesubt formeaz împreun un nod. 76 . Rela iile pe care le descriu constituie un context extrem de dificil. am avea nevoie pur i simplu s g sim numerele de pe aceste suprafe e.i men in fixe raporturile dintre ele. C ci prin aceast suprafa cu form de ghem omul se sustrage macrocosmosului. dac aceast colaborare va fi posibil cândva. aici. i deasupra se despart.i lase for ele s ias afar . pe care anumi i oameni i le-au imaginat. iar cel lalt care este deschis deasupra). Da i-mi voie s ilustrez aceasta în felul urm tor: dac acesta este planul de echilibru (referire la un desen care nu s-a p strat) i îmi imaginez elementul subsensibil din fiin a uman ca o curba închis . iar lucrurile s-au putut schimba. dar calculele formale vor deveni posibile numai când tiin a spiritului va colabora cu matematica. Tot ceea ce este sub acest nivel reune te for ele macrocosmice în a a fel încât el s fie o form specific . Astfel. y i z. fiin a uman este legat ca un fel de microcosmos de macrocosmos. Aceste suprafe e pot fi definite mai precis ca fiind paraboloizi de revolu ie. dac a vrea s ob in ceea ce corespunde întotdeauna în om acestora ar trebui s formez o func ie din datele de mai sus.i are curba ei care se deschide continuu el se încorporeaz în macrocosmos. ale c ror vârfuri se suprapun într-un punct. Înainte de terminarea secolului aveam întotdeauna sentimentul c articolele publicate în domeniul matematicii formale erau teribil de indiferente dac calculele i opera iile lor erau într-adev r posibile sau dac ar fi avut nevoie s fie modificate într-un anumit punct în conformitate cu unele situa ii reale. Fiin a uman reprezint propriu-zis întotdeauna starea de echilibru între suprasensibil i subsensibil. de alt parte este subsensibilul. În leg tur cu viitoarea dezvoltare a matematicii formale trebuie s admit c r mâne mult de f cut i c se i pot face multe. le schimb conform anumitor legi. suprafe ele care servesc scopului meu sunt parabolizi de revolu ie vii în sine. Urm torul meu comentariu poate face o nedreptate matematicii formale. ob in astfel a a ceva. De o parte este suprasensibilul.

Din aceast cauz mi se pare necesar ca înainte de a stabili numere care pot fi doar simbolizate i simbolizare este. i înscrierea de puncte corespondente în anumite domenii ale spa iului matematica formal trebuie s cerceteze cum anume pot fi reprezentate asemenea numere superioare f r ajutorul geometriei ( Nota 67). De i este posibil s r spundem la asemenea întreb ri. Pentru a ajunge undeva. a a cum ne este ea dat în conferin a de acum. Dühring abordeaz num rul ¥ í1 într-un mod similar. f r s m bazez pe ajutorul figurii ( Nota 66). pentru c nu m-am ocupat eu însumi de subiect i nu tiu destul despre el. Ca un exemplu. numere complexe. cu mult timp în urm am încercat s demonstrez. În concep ia lui Dühring operatorul diferen ial este numai o opera ie notat care nu corespunde la nimic altceva ( Nota 71). într-un anume sens. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 72) Stuttgart 11 martie 1920 PRIMA ÎNTREBARE: Întrebarea este dac acest mod de în elegere corespunde adev rului i dac în acest domeniu. A DOUA ÎNTREBARE: Poate fi aceasta o cale i spre a a-numitul domeniu hiperempiric la care putem ajunge prin controlul i intensificarea gândirii noastre? Dac în eleg corect prima dumneavoastr întrebare. Ar trebui s se r spund la întrebarea cum putem s ne imagin m rela ia dintre numerele pozitive i cele negative la un nivel pur elementar. Când trecem îns la celelalte numere numere imaginare. dar numai prin aceea c ie im din spa iul nostru obi nuit. A i v zut cum este posibil aceasta. iar solu ia se afl probabil undeva la mijloc. solu ia lui Gauss i anume de a presupune c diferen a dintre numerele pozitive i cele negative este pur conceptual îmi pare a fi insuficient ( Nota 68). Nu ajungem nic ieri în matematica formal pân când nu sunt rezolvate aceste probleme. Abordarea lui Dühring îmi pare de asemenea unilateral . Nota ia pentru aceast opera ie exist . adic în sensul c eu pot reprezenta o func ie liniar printr-o serie de numere pozitive i negative. dar acest num r nu este nimic mai mult decât o încercare de a îndeplini o opera ie care nu poate fi îndeplinit în realitate. Interpretarea lui Dühring a numerelor negative ca fiind nimic altceva decât sc dere f r desc zut pare a fi la fel de neadecvat ( Nota 69). dori i s ca un stadiu intermediar între arhetip i imagine ( Nota 73). de i nota ia pentru ea exist ( Nota 70). Este vorba de a formula elementul pur aritmetic atât de strict încât s nu se ajung f r voie în domeniul geometriei. dac aceasta ar putea fi o baz pentru metoda de calcul care trebuie pus la baza fizicii. nu e mai pu in adev rat c trebuie s ne întreb m dac o opera ie ca aceasta corespunde vreunei realit i sau este numai ceva ce ne putem imagina. dar nimic nu se schimb . prin conceperea obiectele matematice ca elemente de leg tur între arhetip i copie c ci ceea ce am f cut în domeniul simplu al geometriei ar trebui s poat fi f cut în toate domeniile matematicii . s verific teorema lui Pitagora în termeni pur numerici. ti i dac putem aborda domeniul matematicii 77 . numere hipercomplexe. De i nu pot oferi un r spuns definitiv. i nu este necesar s vorbim despre sisteme de numere într-un anume domeniu spa ial. Când calcul m cu numere atâta vreme cât folosim numere obi nuite ele sunt doar numere. numere hiperimaginare trebuie s vorbim despre domeniul superior al spa iului. Dac am 3 i nimic de sc zut din el r mâne 3.putem întreba ce se întâmpl atunci când o varietate unidimensional este înmul it cu una bidimensional . s-ar putea s fie totu i necesar s definim clar conceptul de Änumai conform calculului³.

deja un fel de stare intermediar între realit ile externe. de i r mâne mult de f cut pentru a face clar întregul concept. s o concepem în acest sens. pe care le putem avea numai sub forma copiilor. pe care îl tr im l untric. în timpurile recente oamenii i-au f cut un obicei din a se refugia în dimensiunile superioare atunci când vor s intre în domeniile superioare ale realit ii. Ar trebui s fim în stare s demonstr m c aceast geometrie fluid are o anumit semnifica ie i pentru natur de exemplu. i deoarece ce sunt scoase din aceasta. în elegând astfel constructele matematice. O proprietate care ce-i drept devine mai mult ideal . aici a vrea s consider m sfere sau panuri când deci ne reprezent m urm torul plan. chiar i modul de abordare spiritual-empiric ar ar ta c atunci când în elegem geometricul noi avem un stadiu intermediar între arhetip i imagine. cel pu in latent. Atrag aten ia c aici mai intervine ceva care trebuie men ionat. care a fost numit aici domeniul legit ilor obiectelor matematice percepute. planul astral. Ele sunt scoase din natura volitiv a entit ii umane. Vede i. s ne-o reprezent m ca fiind con inut . Ar trebui s ne imagin m atunci lungimile celor trei laturi ale sale ca fiind infinit variabile. Adic ar trebui ca toat matematica. cand am mers de la corpul fizic la Eu. i con inutul existen ial nemijlocit. i în special geometria. ci s ni-l reprezent m ca fiind ceva în contextul conceptual. Astfel. Astfel. A a încât r spunsul la întrebarea dumneavoastr este da. aceea de a corespunde unui aspect al legii cristalizarii. De exemplu. în toat realitatea. Oricum exist ceva ce trebuie s mai facem pentru a verifica acest ir de gânduri. se poate spune c omul în experien a sa. încât. Acesta nu a fost cazul întotdeauna în formalismul care este pus la baza reprezent rii noastre despre ocult. a spune. i defini ia noastr ar da un num r infinit de triunghiuri sau un triunghi în curgere. chiar i empiric. Ele sunt astfel. posibilit i ale realit ii în domeniul matematic. Acest mod de a privi lucrurile ar da na tere unei geometrii curg toare ( Nota 75). aceast concep ie este o reprezentare care corespunde realit ii. ci trebuie s le c utam în propriile lor domenii. Ce sunt ele. Forma iunile care apar in spa iului astral a adar vorbesc acum in alt sens decât am discutat mai înainte cu domnul Blümel. Dac domeniile geometrice i matematice sunt stadii intermediare între arhetip i imagine. trebuie s în elegem. Ce este un triunghi? Un triunghi este o suprafa m rginit de linii drepte i având suma unghiurilor sale de 180°. îns ea devin atât de ideale abia în sfera imaginilor. nu ar trebui s ne imagin m un triunghi ca fiind imobil în sine. Nu ajungem la ele pe calea abstractiz rii din reprezent ri empirice. O imagine poate fi de asemenea o combina ie. ar trebui s ni-l reprezent m ca imaginea unei suprafe e bidimensionale. de asemenea. De-a lungul acestei serii de conferin e am sugerat deja cum ajungem la constructele geometrice obi nuite ( Nota 74). atunci este necesar ca ele s aib o anume proprietate pe care imaginile un o au. ci mai întâi constructele matematico-geometrice sunt deja un fel de intui ie. ca s cuprindem în mod corect acest domeniu de mijloc. astfel încât s-o concepem interior mobil . are propriu-zis întotdeauna cel pu in posibilit i de a fi activ. care trebuie s fie prezente ca experien e precise. C ci nu vom putea niciodat combina viu arhetipurile. Dar dac avem o stare intermediar care s fi preluat deja o anumit cantitate de realitate este necesar s putem descoperi pentru aceasta un domeniu specific corespondent al realit ii ca s nu putem combina în mod arbitrar asemenea domenii. Orice imagine cu care ne confrunt m nu corespunde neap rat unui arhetip. 78 .Noi cuprindem domeniile matematicii în primul rând din perspectiv pur empiric-spiritual . Mai de mult oamenii spuneau c avem nevoie s ne reprezent m forma iunile noastre fizice obi nuite ca fiind tridimensionale. construc ia sa i ca fiind o stare intermediar între arhetipurile cu totul fixate i un enorm num r de copii arbitrare. dac vrem s ne gândim în priml rând la domeniile spa ial-geometrice? Sau v gândi i i la domenii aritmetice? ALEXANDER STRAKOSCH: M gândeam la domenii geometrice. nu este necesar s corespund arhetipului s u.

Dac consider m dou dimensiuni. doar prin oferirea culorii noi exprim m trei dimensiuni. încep s pun culori. planul Rupa. Se pot foarte bine lega acestora i alte asemenea considera ii. acest ir de gânduri conduce direct spre un altul. care poate sta acolo în locul celor trei dimensiuni? Odat ce avem o imagine de ansamblu a elementului culorilor putem aranja culorile într-un anume mod. Astfel încât se poate spune la modul grosier: O treime din lumea spiritual la care particip omul î i are expresia în corpul fizic uman. sufletescul. Prin aceasta sunt date tocmai caracteristicile esen iale ale trpescului nostru. Oricine poate recunoa te c albastrul tinde s se retrag în timp ce ro ul i galbenul avanseaz . În dou dimensiuni ajungem s realiz m o imagine a tridimensionalit ii. încerc m urm torul ir de gânduri: Putem diferen ia foarte bine spiritualul. atunci tot ce corespunde formelor bidimensionale poate fi desenat în aceste dou dimensiuni. l-am extinde unidimensional i am ajunge la punct dac ne-am reprezenta planul Arupa ( Nota 76). ci ceva în care realitatea intr în joc. o conexiune matematic extins între triunghiurile ro u i albastru desenate într-un plan? Îmi este într-adev r permis s desenez linii simple care formeaz un triunghi ro u în acela i fel în care desenez un triunghi 79 . Ea este spiritual din noi i prin sine însu i tinde s perceap numai senzorialul. ci intr abia când devie copie. atunci devine a a încât trebuie s spunem: Dou treimi din lumea spiritual la care particip omul are expresia sa în corpul uman. care îl poate ilumina pe primul. care înlocuie te cele trei dimensiuni. nu s le cre tem. trebuie s spunem: Acest spiritual este de fapt prezent extraordinar de filtrat. Atunci când mergem în sus descoperim noul: ceea ce nu a devenit imagine. Dar oricine va admite c astfel c în momentul când în loc s desenez o perspectiv sau ceva asem n tor. Da i-mi voie s adaug înc o observa ie: atunci când consider m dou dimensiuni. ci for e superioare intr i îl vitalizeaz în timpul în care corpul astral i Eul sunt plecate. de asemenea. Atunci când ne mi c m în jos. conform imaginii. Astfel încât pot întreba: Ceea ce exprim culorile în imagine se afl în vreuna din cele trei dimensiuni ale spa iului? Este posibil s suger m ceva în culori. corporalul. atunci când de exemplu. trebuie s spunem: Trei treimi au ajuns la expresie. eu acolo direct în plan. Folosind aspectul intensiv al culorii pentru a exprima aspectul extensiv al tridimensionalit ii. dar mijlocul acestei perceperi este spiritual. noi turtim tridimensionalitatea în dou dimensiuni. i putem fi într-adev r în stare s extindem geometria pentru a încorpora considera ii ca acestea: În matematic putem construi triunghiurile congruente A i B dar nu am putea descoperi. Iar când trecem la corpul fizic.Dac ne-am reprezenta planul urm tor. Suntem subordona i acestui lucru atunci când ne mi c m de sus în jos. arhetipul în coborârea sa tot mai u or las ceva în urm din entitatea sa. Pe m sur ce ne mi c m de sus în jos trebuie s ne imagin m c în progresul de la arhetip la imagine. În acest fel putem spune c pe m sur ce mergem spre reprezent ri tot mai spirituale suntem obliga i s reducem chiar num rul dimensiunilor. Apoi apare întrebarea interesant : Cum devine o imagine combinat prin fantezie o imagine real ? Asta se întâmpl când intr în ea i ceea ce am men ionat. în timp ce elementul spiritual mai cuprinz tor înc nu are o asemenea expresie. întâlnim ceva ce nu este simpl imagine. când trecem la culori. nu ne scoatem pur i simplu corpul astral i Eul afar din corp i corpul este gol de ele. adic realizez imagini din culori. a ajuns la expresie în corpul fizic uman. putem comprima tridimensionalitatea în dou dimensiuni. a ez spa iul. când imit culori. Tot a a de exemplu când ne l s m noaptea corpul fizic i cel eteric în pat. În acest fel. în copie exist i ceva care nu provine numai de la arhetip. Când trecem la sufletesc. pentru a ajunge la aceast geometria fluid . Dar dac ne întreb m ce este acest spiritual într-un om care umbl pe P mânt. Atunci când urm rim spiritualitatea gândirii pân în elementul corporal g sim c ea are o expresie în corpul fizic uman. nu îns ceea ce este în spa iul tridimensional. dac imaginea apar ine entit ii. Chiar gândirea abstract este ceea ce omul datoreaz de fapt spiritului. i în anumite privin e asta facem. Astfel.

Acum imagina i-v cum ar fi afectat abilitatea noastr fizic de a concepe Eul în cazul în care ochii no trii ar fi puternic asimetrici în loc s fie mai mult sau mai pu in simetrici. Aceast concep ie depinde de a fi capabil s atingi o parte a fiin ei cu cealalt . În domeniul opticii. De aceea a fost necesar ca figura central din sculptura de la Dornach. sar ad uga o vedere vie. Ce s-ar întâmpla dac . pentru acest motiv. Kolisko. în mod continuu elementele asimetrice se al tur unul altuia. Este o conducere înapoi a ceea ce este mai complicat la ceea ce este mai simplu. Înainte de orice ar trebui s recunoa tem c ar fi necesar s dezvolt m o fenomenologie corespunz toare. i anume faptul c vederea mea dreapt i cea stâng se încruci eaz . într-un fel. întrebarea: Este posibil s încorpor m un factor de intensitate în geometria noastr în a a fel încât s putem face calcule cu intensit i? Aceasta ar revela întreaga semnifica ie a felului în care lucreaz împreun ochii no tri drept i stâng. astfel. suntem într-adev r prin aceea c în fiecare moment trebuie s ne cre m stare noastr de echilibru între sus i jos. care este stereoscopic . stânga i dreapta. aceast întrebare este atât de cuprinz toare încât r spunsul nu poate fi decât sumar. acest fenomen este acela i ca i atunci când îmi cuprind mâna stâng cu mâna dreapt . s fie înf i at cu o puternic asimetrie pentru a ar ta prin aceasta cum se urc la spirit. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 77) Dornach 30 martie 1920 ÎNTREBARE: Cum va afecta antroposofia evolu ia urm toare a chimiei? Presupunând c noi prelu m tipul de fenomenologie descris de dr. Acest fapt.albastru? Nu ar trebui s spun c atunci când desenez un triunghi ro u i unul albastru în acela i plan cel ro u ar trebui s fie mic numai pentru c este ro u în timp ce cel albastru ar trebui s fie mare pur i simplu pentru c este albastru? Apare. înainte i înapoi. Prin aceasta la vederea dumneavoastr static . fenomenele de baz . O fiin care nu ar putea niciodat s ating o parte a corpului s u cu cealalt parte ar fi fizic incapabil s conceap Eul. Astfel încât. ochiul dumneavoastr stâng ar fi semnificativ mai mic decât cel drept. pân la fundamente unde apar elementele de baz . de exemplu. reprezentantul omului. i ceea ce suntem noi ca oameni. de i nu cuprinde realitatea Eului. Aceast percep ie se realizeaz prin faptul c . s v ofer o reprezentare cum de fapt tot ceea ce este în noi oamenii de exemplu i vederea noastr static stereoscopic este în fond o stare de echilibru care continuu tinde s se abat spre unul sau celal lalt pol. Fenomenologia nu este pur i simplu un ansamblu de fenomene sau rezultate experimentale. ne permite s form m o concep ie corect a Eului. f când ca imaginile stereoscopice stângi i drepte s fie foarte diferite? Ochiul dumneavoastr stâng ar produce o imagine mai mic care ar încerca continuu s se m reasc . Viziunea stereoscopic depinde de faptul c ambii ochi lucreaz impreun . Pot s m experimentez pe mine însumi ca un Eu în spa iu numai din cauza unui fenomen care este u or ascuns de empirismul obi nuit. în timp ce ochiul dumneavoastr drept ar trebui s încerce s reduc m rimea imaginii sale. Aceast vederea cu adev rat vie ar trebui îns s o produce i în momentul în care începe i s urca i spre percep ia imaginativ . 80 . Fenomenologia real este o sistematizare a fenomenelor ca aceea încercat de Goethe în cartea sa Teoria culorilor ( Nota 78).

de i trebuie s presupunem c spa iul are o alt curbur ( Nota 80). Teoretic. A a cum poate ti i. având drept rezultat. mai exact. câmpul matematicii ca atare trebuie s fie extins în mod potrivit dac vrem s cuprindem matematic domenii superioare într-un mod corespunz tor dar numai în mod analog cu matematica. ca cele ale lui Oskar Simony care a studiat subiectul în mare detaliu ( Nota 81). 81 . ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 82) Dornach 31 martie 1920 ÎNTREBARE: Matematica elementar cuprinde formele. un amestec confuz al conceptului experien ei cu alte concepte. Nu se poate dezvolta un concept al experien ei f r s ne imagin m rela ia dintre obiect i subiectul uman. lichidelor i gazelor. depindem de observarea st rii de fapt exterioar a lucrurilor atunci când sistematiz m fenomenele i fenomenele arhetipale.Desigur. Aceast confuzie rezult în parte din amestecarea haotic confuz a no iunii de experien cu alte no iuni. rezultatul este un fenomen derivat i pare c depind de experien a exterioar pentru a-mi sus ine concluzia. c felul în care se prezint experien a este în întregime format în raport cu subiectul uman. Asemenea eforturi arat c dintr-o anumit perspectiv este deja necesar s spunem c concluziile pe care le-am formulat în teoreme matematice sau geometrice au nevoie de verificare empiric la fel de mult ca orice concluzii fenomenologice. Cum v-a i imagina o matematic a domeniilor c ldurii. adic curbura sa este mai mare decât 1. Au fost f cute experien e interesante în acest domeniu. Spa iul nostru obi nuit are o m rime normal i curbura nul . între aceast rela ie subiect-obiect i ceea ce se întampl când demonstrez c suma unghiurilor într-un triunghi este 180° sau când demonstrez empiric teorema lui Pitagora? Exist într-adev r vreo diferent ? De fapt nu exist nicio diferen . de i este r spândit i afirmat în cercuri largi. Vreau numai s men ionez un singur lucru pe care l-am discutat i cu alte ocazii ( Nota 83). de exemplu. sunt con tient c unii oameni cu adev rat inteligen i vor argumenta c o prezentare sofisticat a acestei conexiuni dintre fenomenul calitativ i fenomenul arhetipal nu este comparabil cu felul în care rela iile geometrice complicate sunt derivate în mod matematic din axiome. Pur i simplu imaginându-ne c spa iul se curbeaz mai mult. nu este valid i este pur i simplu rezultatul unei epistemologii incorecte. Când o complic. În aceasta avem deja o indica ie pentru extinderea matematicii ( Nota 84). Tr im dezvoltarea viitoare a matematicii plecând de la aceste axiome ca pe o continuare inerent necesar a proceselor matematice. Ace ti matematicieni au dezvoltat geometrii neeuclidiene care la început s-au juxtapus doar geometriei euclidiene ( Nota 79). pe de alt parte. noi ajungem la afirma ii ca aceasta: Suma celor trei unghiuri ale unui triunghi este mai mare decât 180°. în timp ce. Acest argument. S presupunem c m confrunt cu o imagine arhetipal goethean . suprafe ele i liniile de for ale solidelor. nevoia de a extinde matematica a devenit evident deja în secolul al XIX-lea. gândul geometric c cele trei unghiuri ale unui triunghi însumeaz 380° este într-adev r posibil. i anume c atunci a ap rut necesitatea de a ad uga geometriei euclidiene o geometrie neeuclidian i de a efectua calcule pentru pluridimensionalit i superioare. chimiei i vie ii? Înainte de toate. a a cum reiese cu claritate din studii f cute în secolele al XIX-lea i al XX-lea de matematicieni foarte talenta i care i-au dat seama în cele din urm c matematica se bazeaz pe experien în sensul în care folose te tiin a empiric acest termen. Exist vreo diferen . în principiu. Asta se datoreaz faptului c rela iile geometrice sunt sistematizate pe baza structurii interioare.

Poate fi spus c atunci când nu avem de-a face numai cu aspectele mecanice ale fenomenelor fizicii adic atunci când avem de-a face cu alte domenii decât mecanica o concep ie mecanicist împiedic capacitatea noastr de a recunoa te natura adev rat a lucrurilor. actele i suferin ele ei c ci acestea dau o descriere complet a naturii luminii . i este o fenomenologie veritabil . În acest sens este necesar s scoatem în eviden diferen a radical dintre fenomenologia inten ionat de Goethe. fizicienii în elep i refuza s p trund în natura esential a lucrurilor în cadrul domeniului lor. fizicienii ar trebui s admit c fizica nu are de-a face cu natura esen ial a luminii. Dac cineva construie te 82 . materiale a fizicii nu numai c refuz s investigheze natura esen ial a lucrurilor. ci mai degrab ar trebui s încerc m s devenim familiari cu faptele. nonmatematice despre lume. Aceasta nu are nimic de-a face cu avantajele metodei mecaniciste pentru impulsul nostru de a controla natura ( Nota 88). ponderabil . care poate fi cultivat în goetheanism. i. pe care fizica a dezvoltat-o de-a lungul timpului. Chiar i în domeniul tehnologic putem experimenta foarte u or e ecuri în în elegerea i în controlul naturii. ci are de-a face cu suma total a ceea ce poate da un asemenea domeniu specializat pentru cunoa terea general . Diferen a este pur i simplu c mecanica i fiziologia mecanic sunt aspecte foarte simple i c pot fi abordate în mod foarte simplu i u or de v zut. Dar s ne întreb m în ce m sur a r mas în urm aceast pornire de a controla (sau impuls de cunoa tere) a naturii în alte domenii. pentru c este cel mai simplu. i aceia care coc o filosofe pe baza concep iei conven ionale. În acest punct apare o întrebare: Cum satisfacem nevoia noastr de domina ie atunci când ne mi c m spre domenii superioare. nu exist o alt utilizare mai potrivit a altor dimensiuni superioare decât cele trei dimensiuni euclidiene obi nuite. Concep ia pe care o propun ast zi matematicienii nu creeaz . efectelor chimice i elementelor vie ii. o contrapondere la necunoa terea esen ei masei de c tre fizic . am putut ob ine. o anumit satisfac ie pentru dorin a noastr de domina ie. ci numai cu ceea ce Goethe nume te imaginea luminii. dar afirm chiar c este imposibil s se fac a a ceva. continuând cu chimia i urcând la organic nu este aceea c aceste domenii superioare au de-a face numai cu propriet i calitative. de fapt. progresul cunoa terii a r mas în urm în celelalte domenii. Diferen a dintre tehnologie sau mecanic i domeniile de studii începând cu fizica. Ceea ce în elegea Goethe când spunea c nu ar trebui s vorbim despre fiin a sau natura luminii. În acest domeniu. Astfel. concep ia noastr actual despre P mânt este unilateral din cauz c . mai pu in mecaniciste? Vor veni timpuri în care se va dep i în dominarea naturii domeniul pur mecanicist. i orice sistem ale c rui principii exclud posibilitatea abord rii naturii adev rate a lucrurilor. Rezultatul este o nefericit stare de lucruri. fizica nu este pur i simplu o chestiune de geologie. a spune ca o r zbunare a naturii. ea ofer cel pu in în privin a mecanicii o imagine a adev ratei naturi a fenomenelor. pentru a fi consecven i. Extinderea gândirii matematice în aceste domenii în prezent este cu adev rat extrem de problematic ( Nota 85). În m sura în care fizica este i vrea s fie o fenomenologie. cu siguran . ceea ce nu este câtu i de pu in acela i lucru cu a refuza din principiu cercetarea naturii luminii. Ca rezultat. Cu toate astea matematicienii de ast zi nu sunt înclina i s exploreze puncte de vedere potrivite domeniului c ldurii. Este de la sine în eles c domeniul tehnologiei i mecanicii care a produs cele mai mari triumfuri ale ultimelor câteva secole i bazele sale mecaniciste pentru în elegerea naturii ar trebui s satisfac într-o oarecare m sur pornirea noastr de a st pâni natura. ci indic direct tocmai c o fenomenologie veritabil care este structurat în modul pe care l-am discutat ieri ( Nota 86) ofer în cele din urm o imagine a esen ei în cauz ( Nota 87). Fizicienii refuz s aib de-a face cu natura esen ial a lucrurilor la oricare nivel. cel mai elementar. ne confrunt m cu consecin ele adverse ale concep iei mecaniciste. a adev rului.Când consider m materia obi nuit . Desigur. Tocmai pentru c s-a refuzat de a se ajunge la o astfel de cunoa tere ca cea râvnit în mecanic .

ci din procedeele de dezvoltare a unei fenomenologii. putem trece de la efectele culorii indicate de Goethe spre subiectul larg al în elegerii întregii fiin e umane i apoi spre subiectul i mai larg al în elegerii întregii naturi. În acest caz apare imediat reac ia împotriva controlului inadecvat datorit unei cunoa teri gre ite. Alte concep ii asupra naturii vor putea satisface în cu totul alt mod nevoia noastr de control. care nu poate fi discutat pân în cele mai mici amanunte întro singur or . Ne vom îndep rta de la concep ia mecanicist . dar am b gat sub beton totodat i am distrus mari p r i din acest continent. telegrafe i telefoane i chiar telegrafie f r fir i multipl . Se poate spune cu oarecare siguran c un pod care colapseaz atunci când al treilea tren îl traverseaz trebuie s fi fost construit de cineva motivat nesatisf c tor pentru a în eleage mecanica implicat . fizicianul Planck. dar face de asemenea întregul subiect relevant din punct de vedere uman. Acest aspect distructiv va fi eliminat complet când vom înlocui extinderea patologic a concep iei mecaniciste asupra fenomenelor fizicii cu o concep ie care nu eradicheaz specificul fenomenelor fizice pur i simplu prin în bu irea lor în idei mecaniciste. Ele au ap rut pentru c propun torii ipotezei eterului erau în întregime preocupa i de tendin a care încerca extinderea matematicii pentru a acoperi specificul din fizic . vom sim i de asemenea nevoia de a c uta o adev rat extindere a matematicii îns i. În aceast privin ne-am descurcat foarte bine. Nu putem niciodat s trecem pr pastia dintre concep ia mecanicist despre lume i fiin a uman decât prin aplicarea unei adev rate abord ri fenomenologice ( Nota 89). spre specificul fenomenelor fizice. Dup mult efort. Pe scurt. explorând efectele senzoriale i morale ale culorilor ( Nota 90). Planck a for at fizica s se ab in de la atribuirea de propriet i materiale eterului. ar trebui s fim ceva mai pu in gr bi i în a sublinia importan a nevoii noastre de a controla natura uman pur i simplu numai pentru c concep ia noastr mecanicist asupra naturii s-a dovedit capabil s satisfac aceast nevoie doar în domeniul tehnologiei mecanice. În munca noastr a tiin ei spiritului. În cazul unui doctor al c rui pacient moare nu este atât de u or s constat m o conexiune similar între dorin a practicianului de în elegere i controlul s u asupra naturii. Nu am dezvoltat numai c i ferate. Erorile inerente din ideile i conceptele despre eter nu sunt datorate faptului c am f cut prea pu in în matematic sau altceva de genul sta. În unele privin e ar fi benefic s atragem aten ia oamenilor în mod repetat asupra faptului c o mare parte a decaden ei pe care o tr im ast zi în cultura vestic este legat de satisfacerea nevoii noastre de control numai din perspectiva mecanicist . Noua noastr concep ie. în cele din urm podul se va d râma iar trenul va fi aruncat peste parapet. 83 . Linia dreapt de dezvoltare care a început cu nevoia noastr de control pur tehnologic a condus direct la distrugere. Dovada nu este întotdeauna a a de u or de f cut când controlul este bazat pe domenii mai complicate care nu sunt derivate din aspectele mecanice. a ajuns la aceast fonnulare: Dac vrem s vorbim despre eter în fizic nu trebuie s -i atribuim nicio proprietate material ( Nota 91). Îndat ce ne d m seama c atunci când intr m în domeniul eterului nu mai putem introduce numere obi nuite în formule matematice. Matematica lor era gre it pentru c ei se purtau ca i când ar fi avut de-a face cu materie ponderabil atunci când au introdus numere în formule în care efectele eterului jucau un rol. Trebuie s ne d m seama c în ultimii 30 pân la 50 de ani idei mecaniciste confuze au f cut posibile tot felul de opinii despre a a-numitul eter. Teoria culorilor a lui Goethe nu numai c prezint fenomenele fizice i fiziologice ale culorii. Da i-mi voie s m îndrept din nou c tre ceva ce cred c am men ionat ieri dintr-o perspectiv diferit . pe care l-am men ionat mai devreme într-un alt context. va conduce de asemenea spre o extindere a matematicii bazate pe realitate. Nu trebuie s ni-l imagin m în termeni materiali. Pentru noi este mai u or s spunem c un inginer proiecteaz gre it un pod decât c un doctor a tratat boala i a omorât pacientul. Satisfacerea temeinic a nevoii noastre de control a dus la distrugere.un pod f r o cunoa tere adecvat a legilor mecanicii aplicate c ilor ferate. care în mod indiscutabil a produs explica ii fiziologice foarte bune.

Aceast tehnologie mecanicist a produs desigur mari rezultate pentru dezvoltarea cultural a omenirii. Pe de alta îns oamenii eare vorbesc continuu despre progresul glorios al tiin elor naturale ca un rezultat al calculelor conventionale ale fizicii ar trebui s nu uite c alte domenii au suferit ca rezultat al faptului c ne-am întors privirea complet spre domeniul tehnic. ar trebui s ne întoarcem spre o fiziologie i o fizic care. Când 84 . Fizicianul Planck spune c dac vrem s vorbim despre eter în fizic trebuie cel pu in s ne ab inem de la a-i atribui propriet i materiale. Din aceast cauz teoria relativit tii a lui Einstein sau orice alt teorie a relativit ii ne for eaz s elimin m complet eterul ( Nota 92). În fizic . Foarte mult munc bun a fost f cut în matematica formal pentru a justifica conceptul numerelor imaginare. Pot da aici doar o indica ie scurt . care nu sunt doar numere formale. calitativ i intrinsec. i ca apoi. ci numere cu propriet i derivate nu din materia pozitiv sau negativ . De i putem dezbate ce sunt numerele negative. Acesta este motivul întregii vorbiri despre refuzul de a p trunde în natura esen ial a lucrurilor. s fim nevoi i s trecem de la numere negative la numere imaginare. l-ar satisface mult mai mult decât aplicarea concep iei mecaniciste asupra lumii tehnologiei pe care am glorificat-o atât de mult. Este într-o oarecare m sur mai dificil pentru întregul domeniu al fizicii s progreseze în felul în care a progresat domeniul mecanicii. tiu c am schi at toate acestea foarte pe scurt i le-am rezumat în doar câteva cuvinte. de îndat ce trecem dincolo de via .Exist doar dou lucruri care trebuie f cute în acest sens. cunosc faptul c pe t râmul matematicii a avut loc o dezbatere semnificativ în secolul al XIX-lea între cei care au v zut ceva calitativ în semnele plus i minus i cei care au v zut semnul minus numai ca sc z tor în lipsa unui desc zut negativ ( Nota 94). În realitate nu trebuie s -l elimin m. Aceast dezbatere nu este în mod special important . Desigur. Ar trebui s verific m rezultatele formulelor atunci când dorim s manipul m m rimile în acest fel. atunci când trecem de la numere pozitive la numere negative în fizica formal . a a cum numerele negative sunt opusele numerelor pozitive ( Nota 93). nu pot vorbi de o respingere a cunoa terii naturii esen iale a lucrurilor. spre deosebire de cunoa terea noastr mecanic i mecanicist . domeniul mecanicii poate u or s renun e la natura esen ial a lucrurilor pentru c aceast natur esen ial este disponibil . Aceasta pe de o parte. ci ceva pe care trebuie s -l imagin m ca posedând propriet i care sunt opuse propriet ilor materiei. exist într-adev r o leg tur între matematica formal i anumite domenii ale realit ii. dac ceea ce ofer o fiziologie cu adev rat ra ional i nu pur fizic-mecanicist satisface mai pu in nevoia uman de a controla natura. fiind r spândit peste tot în spa iul din jurul nostru. Ar fi deosebit de regretabil dac încerc rile de a face ideile noastre s aproximeze realitatea sau de a scufunda ideile noastre în realitate ar da gre din cauza reprezent rilor triviale. dar este necesar s observ m c atunci când fizica trece de la efecte ponderabile la efecte eterice ea este for at s ia acela i drum pe care îl lu m în matematica formal atunci când trecem de la numerele pozitive la cele negative. ci din aspectul substan ial care este raportat. extensia pur matematica a irului de numere în zon negativ devine semnificativ pentru realitate chiar înainte de a în elege clar caracterul numerelor negative. dar problema principal este pur i simplu c atunci când trecem la eter trebuie s introducem numere negative în formulele fizicii adic formule matematice care se aplic la fenomene ale fizicii. dar trebuie s v atrag aten ia asupra faptului c este posibil ca pe m sur ce trecem de la materia ponderabil spre for ele vie ii s fim nevoi i s introducem numere negative în formulele noastre tocmai pentru a marca inversarea aspectului cantitativ al materiei. Aceste numere trebuie s fie negative pentru c . de asemenea. nici un negativ pur (a a cum spune Planck). Vede i. atât la aspectul eteric sau materia negativ cât i la aspectul ponderabil sau materia pozitiv în acela i fel în care se raporteaz irul numerelor imaginare la irul numerelor reale pozitive i negative. ceea ce întâlnim în eter nu este nici nimic (a a cum crede Einstein). suntem obliga i la un moment dat s înlocuim numerele imaginare cu numere pozitive i negative. Astfel. În acest punct începem s interac ionam cu numere relevante pentru natur . Pentru a sc pa de decaden a adus de controlul doar tehnic al naturii i de fundamentarea acestuia. De fapt.

la întrebarea despre cum trebuie în eleas extinderea domeniului matematicii la imponderabil. A a cum a spus însu i Copernic. Prima dintre aceste trei legi vorbe te despre mi carea circular anual excentric a P mântului în jurul Soarelui. o explica ie matematic i geometric detaliat ar lua ore dar dac luam în serios cea de a treia lege copernican . ci când p trundem în esen a matematicii îns i. Fiin ele încep numai când nu mai aplic m pur i simplu aceste formule. i care complic schimb rile zilnice care depind de mi carea circular a P mântului în jurul Soarelui. dac includem a treia lege în calculele noastre. iar a treia despre mi carea P mântului în jurul Soarelui în rela ie cu anotimpurile i precesia. nu se realizeaz mi carea 85 . pe care l-am calculat în mi carea zilnic i care d mi carea anual a P mântului. a treia lege a lui Copernic a fost ignorat . Nu este posibil s vorbim despre a treia lege a lui Copernic într-un timp atât de scurt. am fost obliga i s p r sim aceast afirma ie i s repunem în drepturi cea de a treia lege a lui Copernic de mai mult timp ( Nota 98). Pentru a putea introduce în fenomenele care se desf oar între P mânt i celelalte corpuri cere ti posibilitatea unui anumit fel de calcul. Dac lua i în considerare lucrarea de baz a lui Copernic privind mi carea corpurilor cere ti care a zdruncinat într-o anumit m sur vechiul sistem ptolemaic ve i g si c ea cuprinde trei legi ( Nota 96). a doua vorbe te despre mi carea Pamântului în jurul axei sale. i aproape elimin orice asemenea mi care anual ( Nota 97). ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 95) Dornach 15 octombrie 1920 O întrebare despre a treia lege a lui Copernic. Oamenii au preferat presupunerea simpl c P mântul se rote te în jurul axei sale în 24 de ore.fizicienii aleg s gândeasc în termeni pur mecanici. Asta este tot ce pot spune despre aceast lege. Copernic a calculat mai întâi schimb rile zilnice cauzate de mi carea circular a P mântului în jurul Soarelui. este comod s se fac mai întâi abstrac ie de schimb rile care pot fi observate numai în cursul unui an sau peste secole. f r a intra în detalii care ne-ar ine aici pân la miezul nop ii. Acesta este r spunsul. sper. ignorând schimb rile sezoniere. timp în care înainteaz i se mi c în jurul Soarelui în cursul unui an. Aceast solu ie este simpl atâta vreme cât ne crampon m în mod dogmatic de presupunerea copernican c Soarele nu se mi c deloc. Oricum. anuale i de lung durat cuprinse în a treia lege a lui. În orice caz. A vrea s fac numai unele observa ii privind istoria sa. Aceast concep ie este opus celorlalte fenomene. Nu exist nicio fiin dincolo de formulele care sunt folosite ast zi pentru a exprima mecanica în termeni matematici. Pot rezuma acest subiect numai pe scurt a a cum am spus. Pe baza fenomenelor accesibile lui. ea contrabalanseaz factorul con inut în prima lege. Calculând schimb rile zilnice pe baza presupunerilor f cute de Copernic în prima i a doua sa lege se ob ine revolu ia anual a P mântului în jurul Soarelui. Pe m sur ce astronomia a progresat. cum ar fi anotimpurile i precesia care anuleaz de fapt presupunerea c P mântul se rote te în jurul Soarelui. El a conchis apoi c dac consider m schimb rile zilnice i cele dependente de mi carea circular a P mântului în jurul Soarelui asupra pozi iei P mântului în raport cu alte corpuri cere ti se ob ine o anumit concep ie despre mi carea P mântului în jurul Soarelui. c ci a fost efectiv eliminat de succesorii lui Copernic. ei pot refuza u or s în eleag fiin ele. ea nu a luat în considerare în deplin tatea ei aceast a treia lege.

se pot înr d cina numai din cauz c tiin a modem este atât de total înstr inat de realitate încât are de-a face cu tot ceea ce se afl în afara fiin elor umane. ceea ce duce la faptul c alte fenomene neag mi carea anual a P mântului în jurul Soarelui. avem dea face cu mi c ri extrem de complicate.P mântului în jurul Soarelui. aceast lege va trebui reintrodus ( Nota 100). care în mod cert nu corespund realit ii. Formula obi nuita s = v × t (distan a este egal cu produsul dintre vitez descriu o realitate. iar P mântul i celelate planete îl urmeaz . Abia dup ce se vor lua în considerare asemenea fenomene se va obtine o concep ie privind evenimentele i procesele din spa iul cosmic. Prin faptul c trebuie s o facem prima dat cu vizarea P mânt ± Soare. Vreede ( Nota 101). Noi am omis pur i simplu cea de a treia lege din evolu ia postcopernican a astronomiei. Putem spune c atunci când consider m ceea ce vedem în interiorul limitelor unei pietre putem dezvolta o anumit concep ie despre piatr . Când vom ajunge dincolo de asemenea ipoteze. S presupunem acum c în locul pietrei avem un trandafir pe care l-am cules. Deoarece corpurile cere ti nu se supun unor asemenea procese simple. Nu este posibil s atribuim trandafirului o realitate în acela i fel ca pietrei în interiorul limitelor ei. condi iile pentru existen a sa nu mai sunt prezente i el nu mai poate exista. în interiorul limitelor descrise. apar întotdeauna deregl ri i suntem for a i s recurgem la ipoteze ajut toare ( Nota 102). pentru c un trandafir cules nu poate exista ca obiect. i dac revolu ia P mântului ar fi în jurul Soarelui. i cu o alt vizare mi carile elicoidale progresive. Acest subiect nu atrage mult interes pentru c dac ar fi s aplic m astronomiei o abordare fenomenologic adev rat ar trebui s con tientiz m mai întâi c . care se deplaseaz i ar fi oarecum într-un punct Soarele i la un alt cap t P mântul. Gândirea aceasta care se scufund în lucruri i ia în calcul lucrurile trebuie s fie din nou însu it i abia atunci ne vom putea baza pe o form s n toas de astronomie. Dac îl separ de r d cinile sale. Unger ( Nota 103). astronomia va ar ta cu totul altfel. astfel încât avem de-a face cu o linie elicoidal . A gândi într-un mod care corespunde realit ii este o deprindere pe care umanitatea va trebui s o înve e din nou. Suntem for a i s spunem c în timp ce piatra. A a cum a men ionat dr. Idei ca teoria relativit ii ( Nota 104). El trebuie s se dezvolte în leg tur cu altceva. Totul depinde de presupunerile dumneavoastr . Soarele s-ar fi îndep rtat deja de P mânt în timpul acestei revolu ii. a a cum a men ionat deja dr. fiin a uman a fost de fapt eliminat din tiin a de azi care face abstrac ie de elementul uman. Astronomia noastr a fost dezvoltat f r aceast a treia lege. dar cu nimic din ce se întâmpl în interiorul acestora. Vom fi scuti i atunci de abstrac iunile teribile ale unor idei cum este teoria relativit ii. Aceasta se va întâmpla numai când vom progresa spre o form de tiin natural care va implica în mod real fiin a uman i care va înv a s observe fenomenele din fiin a uman . posed o anumit existen real trandafirul nu o posed pentru c el poate exista numai în asociere cu tufa sa. se creeaz aparen a rota iei P mântul în jurul Soarelui ( Nota 99). i timp) este l muritoare. Pentru a face dreptate deplin lui Copernic. Aspectul interesant în toate acestea este faptul c Copernic era mai avansat decât suntem noi cei de azi. ci lucrurile se desf oar astfel încât Soarele se mi c . pute i vedea în ea ceva care duce o existen independent cel pu in într-o oarecare m sur . În realitate este o înaintare a Soarelui. Esen a teoriei relativit ii este bazat pe idei care nu sunt realit i. Iar în construc iile geometrice obi nuite pe care le folosim în încercarea de a descrie aceste mi c ri sunt folosite numai procese geometrice simple. Când 86 . Deci P mântul nu se poate învârti în jurul Soarelui c ci Soarele ar fi ar plecat deja de acolo. pot s scriu doar v = s / t . Dac ave i o piatr a ezat aici (referirea la un desen care nu s-a p strat).

ele reflect realitatea ( Nota 106). pentru c ne înva c nu se poate calcula atât de comod cum se obi nuie te. Oricine are un sim al realit ii nu poate vedea asemenea gânduri pân la cap t. Trebuie s v scufunda i în obiecte i evenimente 87 . Asemenea c i gre ite ne întâmpin frecvent i joac un rol în via a real . de exemplu. dar calculele noastre nu ies la socoteal iar timpii de amiaz nu se potrivesc. de fapt? Aplic m a doua lege copernican . În timpurile recente. Nu trebuie s credem îns c aceste abstractiuni sunt de asemenea realit i. încercând s în eleag natura. împreun cu mine. pe când atât timpul cât i spa iul sunt numai abstrac iuni. noi tr im în fond într-o astronomie teoretic . Ce înseamn când Einstein prezint un întreg complex de gânduri despre cineva care este sigilat într-o cutie i care. aceste chestiuni sunt legate intim cu importante lipsuri ale timpurilor noastre. când începem s facem calcule implicând timpul i spa iul. Un exemplu clasic este ignorarea celei de a treia legi a lui Copernic. Aceast obiec ie poate p rea a fi naiv gânditorilor fanatici cu privire la relativitate. Este mai u or s gândim în termenii spa iului i timpului decât s ne scufund m în calit ile lucrurilor sau s realiz m faptul c orice putem gândi ca fiind real în leg tur cu altceva poate fi gândit ca realitate din aceast cauz (nota editorului: i nu abstract). A a cum am spus mai devreme. Dac con tientiz m implica iile lor depline. putem s facem multe calcule în cadrul abstractului. Dac nu conteaz . iar sufletescul din noi s se mi te în întregime în abstrac iuni. gândim desigur numai în termenii spa iului i ai timpului i ignor m natura trupeasc exterioar a persoanei sau obiectului. A a c introducem corec iile zilnice cunoscute sub denumirea de corec iile lui Bessel ( Nota 107). Oricine a c rui gândire este bazat pe realitate i nu pe abstrac iuni chiar i abstrac iuni în cadrul c rora se poate gândi foarte consecvent trebuie s semnaleze aceste consecinte. a avea de-a face cu abstrac iuni este foarte confortabil pentru c nu avem nevoie s înv m mai întâi s ne scufund m în obiecte i evenimente. c l torind prin spa iu cu vitez mare. se reîntoarce i g se te o nou genera ie de oameni i circumstan e complet diferite? ( Nota 105). un sim al realit ii este uneori mult mai de ajutor decât geniul în lipsa sim ului realit ii pentru c dac ave i un sim al realit ii trebuie s v ine i de realitatea situa iei. Ceea ce ne-am însu it din modul de gândire al matematicii ireale a devenit treptat o piatr de încercare a genialit ii. pentru c i dac toate ideile lui Einstein sunt foarte consecvente din punct de vedere matematic ele sunt literalmente de negândit pentru cineva cu un oarecare sim al realit ii. rezultatul nu ar trebui s fie afectat de aceast schimbare. umanitatea a f cut total abstrac ie de spirit. intr m în domeniul nerealului. în timp ce solul Äalearg ³ sub mine.Putem calcula tot ceea ce este într-un obiect real atunci când cuprindem o realitate cu ajutorul abstractiz rii. Din aceast cauz . Äzboar ³ la suprafa a solului sau este fix . S presupunem c circul m într-o ma in . Este o tortur pentru o persoan care a cultivat o capacitate de a gândi i o dorin de a în elege realitatea s citeasc teoria relativit ii a lui Einstein. Când gândim asupra unei asemenea situa ii. Pentru c este posibil s cuprindem diferite lucruri într-un mod abstract. O d m deoparte pentru c este incomod . Ce facem. Nu este nevoie s crede i ceea ce voi spune acum. Pentru a în elege aspectul principial din spatele acestor probleme trebuie f cut în adev r mai mult. Astfel. i odat ce începem s gândim în termeni nereali nu ne mai putem întoarce la realitate. de ce ar trebui s se opreasc solul dintr-odat din cauza unei minore defec iuni care prive te numai ma ina? Dac nu conteaz cum concepem aceast situa ie. De fapt. care ar fi distrus în timpul experimentului. de i asemenea obiec ii sunt teribil de naive din punctul de vedere al teoreticienilor relativi ti. i avem o pan de cauciuc. C ci noi tr im în prezent în a a fel în ceea ce este principial încât ne putem r t ci în direc ii diferite. A adar. În lumea anorganic numai vitezele sunt realit i. S presupunem c nu conteaz dac gândesc c ma ina. dar pentru adev r ea trebuie totu i luat în considerare. dar nu este mai pu in adev rat. apare necesitatea de a lua în considerare cea de a treia lege copernican adic începem s p trundem în realitate. Domnul Steffen a ar tat ast -sear în mod remarcabil trei asemenea c i într-un anumit domeniu de cunoa tere ( Nota 108). Într-un sens.

Oswald Spengler cunoa te desigur cum s gândeasc i s dezvolte concepte. aceasta pare s nu aib leg tur cu teoria. sculptur i a a mai departe nu se leag între ele. Dac nu ave i sim ul realit ii i folosi i numai formule i metoda matematic pute i calcula în modul cel mai spiritual în spa iu i în timp i pute i s ajunge i la abstrac iuni îngrozitoare. istoric etc. dar conceptele sale se distrug reciproc. pentru c logica se aplic . g sim c conceptele sale sunt foarte pline (referire la un desen care nu sa p strat). M gândesc la teoria modern a mul imilor. Ele formeaz o structur pe care a dori s o compar cu forme ale unor cristale crescute laolalt . tiin ele naturale i arta i trebuie s admitem c for a de dovedire este deosebit de mare. i la matematic . Ele se spulber reciproc i se elimin reciproc.i s tr i i cu ele. dar în realitate are mult de-a face cu ea aceasta se poate corecta de la sine dac este prezentat un mod de gândire s n tos. Mii i mii de exemplare cred c 70 sau 80 de mii au fost deja vândute. demonstra ia lui Spengler a declinului Occidentului este desigur la fel de bun ca orice demonstra ie astronomic i mult mai bun decât orice demonstra ie a teoriei relativit ii. Putem încorpora logica în matematic i rezult forma iuni întru totul coerente în sine care nu sunt neap rat aplicabile la realitate. aceasta înseamn cam de patru sau cinci ori mai mul i oameni care au citit cartea i tim ce influen uria a avut ea asupra gândirii moderne. i anume. V-am prezentat dou opozi ii. Teoria mul imilor face. astfel. Teoria mul imilor desfiin eaz numerele. Nu tot ceea ce gânde te el se îmbin . o carte care încearc s rezume tot ceea ce are de oferit tiin a modern . Ele sunt toate amestecate i se distrug reciproc. Conceptele pe care le dezvolt el despre astronomie. Impulsuri care trebuie s ia na tere din nucleul cel mai l untric al fiin ei umane i care sunt invizibile pentru orice tiin bazat numai pe gândirea contemporan . Spengler prezint tot ceea ce au avut de oferit astronomia. Dup cum ti i. în timp ce citim cartea lui Spengler. Dac avem un sim al realit ii pentru conceptele sale. Am ajuns acum la punctul în care putem ar ta cum stau lucrurile pentru acest mod nedisciplinat de gândire care este lipsit de orice sim al realit ii. el are curajul s trag ultima concluzie despre cum trebuie gândit dac e ti în sensul corect al timpului actual astronom. istoria. Aparent. clasificând entit ile individuale f r leg tur cu calit ile i irul lor ( Nota 109). În leg tur cu aceasta. biologie. Oswald Spengler gânde te în categorii care corespund realit ii. arhitectur . În realitatea concret este imposibil s facem asemenea opera ii. pe de-o parte. gândire care nu este numai logic . dar înotând tot timpul în abstrac iuni. chiar principiul matematic. tiin a spiritului chiar trebuie s pun la punct unele lucruri. Trebuie s admitem c aceast carte nu ne-a ar tat numai declinul civiliza iei moderne. Nimic nu r mâne întreg pentru c 88 . Aici ave i. Dar cum este gândirea lui Spengler? Spre deosebire de teoreticienii relativi ti. Autorul acestei c r i a avut curajul de a formula ultimele consecin e ale gândirii moderne. botanist. pur i simplu pentru c a izvorât din gândirea modern . ci i faptul c poate dovedi evenimente viitoare a a cum se obi nuie te s se dovedeasc în tiin a actual diferite lucruri. În termenii metodelor tiin ei moderne. dovedit cu stricte e. Problema real este nevoia de a dezvolta o gândire s n toas . În aceast carte. de asemenea. faptul c la începutul celui de al treilea mileniu civiliza ia vestic va degenera într-o complet barbarie. de aceia care vor transmite de acum înainte impulsuri complet noi pentru umanitate. pentru c nu mai vede în num r num rul obi nuit. Este foarte important s observ m c treptat ne-am obi nuit s ignor m nevoia de a ne scufunda în realitate. într-un anumit sens. Este vorba de cartea lui Oswald Spengler Declinul Occidentului ( Nota 110). Aceste abstrac iuni pot fi uneori foarte seduc toare. ci doar compar o mul ime obi nuit cu alta. posibil dezvoltarea anumitor teorii ale infinitului. Se poate g si aici. Concluziile sale pot fi ocolite numai de aceia care v d factorii pe care Spengler nu-i vede. Pentru c Spengler gânde te într-adev r în acest fel. care a fost folosit ca baz pentru explicarea infinitului. cu aceea i claritate cu care se poate demonstra a doua lege a termodinamicii ( Nota 111). istoria artei. se leag .

se pulverizeaz . chiar dac contele Keyserling în idealismul s u abstract insist s fac din ele o unitate. Contele Keyserling atac vehement antroposofia. Desigur. Acesta este polul opus. oamenii se las îmbrobodi i de acest gen de discu ii mai ales dac nu pot ei în i i s ofere demonstra ia necesar . corpul senza iei. Vrem s form m un gând. se distruge reciproc.i calea unul în cel lalt. 89 . Spengler este un filosof mult mai bun al tiin elor moderne decât mul i al i filosofi ale c ror concepte nu se distrug reciproc pentru c cei care le formuleaz nu au curajul de a le defini atât de precis. dar nu este nimic acolo care s -i fac pe oameni s în eleag aceste concepte i s se simt confortabil cu ele. de asemenea. ci la ceva care se f râm . în particular. Cel lalt pol este reprezentat de un filosof. de i v fac p rul m ciuc . pe Keyserling cu conceptele sale complet goale. Singurul gând al lui Keyserling care este. Gândul c spiritul trebuie unit cu sufletul pare al naibii de inteligent. cizmele etc. Sunte i constrân i s participa i la toate acestea mai ales dac ave i o oarecare sensibilitate artistic . sunt foarte populare. ca de exemplu vesta. În periodicul Zukunft. rezultând construc ii comice despre care se spune c sunt consecin e filosofice ale diferitelor investiga ii tiin ifice luate izolat. fiin a uman este o unitate i func ioneaz ca atare ( Nota 114). Vorbele sale despre art . un înveli golit de con inut este c spiritul trebuie unit cu sufletul ( Nota 113). toate aceste lucruri formeaz o unitate pe fiin a uman care le poart . a a încât croitorul nu ar trebui s fac jacheta i pantalonii separat i apoi s se mai mearg i la cizmar pentru cizme potrivite. dar de fapt nu este cu nimic mai inteligent decât s spunem c un costum este o unitate i nu ar trebui dezmembrat în componente. de exemplu. Dac privim în mod serios la ceea ce rezult . de cealalt parte. Aceasta este mai cu seam adev rat dac acest gânditor impotent le spune. dar când citi i cartea lui Keysereling v opri i i v sim i i sufoca i dup o pagin pentru c conceptele sale nu au aer în ele ( Nota 115). Vedem ac iuni teribil de distructive când urm rim cu un sim al realit ii dezvoltarea ideilor lui Spengler. Asta este ceea ce mai doream s spun despre acest subiect. m acuz c împart fiin a uman în diferite m dulare corpul eteric. Nu se ajunge la un vârf. c de i în faptele pe care le confirm tiin a spiritului ar putea fi ceva adev rat el nu poate s le verifice i deci nu poate presupune c sunt adev rate. în filosofiile lor. polul care construie te o unitate din conceptele diferitelor domenii. vedem pe Oswald Spengler care are experien în toate tiin ele i este bun cunosc tor a tot ce poate fi elaborat în prezent în tiin din practicile filosofice. În timp ce conceptele lui Spengler sunt suculente. Pentru oricine are un sim al realit ii este o tortur s -l citeasc pe Spengler i s vad toate conceptele sale izbindu-se i distrugându-se reciproc i for ându. Filosofii asocia i cu aceast tendin definesc pedant totul la un asemenea nivel abstract încât toate conceptele pe care le deduc din tiin e individuale pot fi adunate laolalt i unite într-un sistem de un anume tip într-o încercare de a ajunge la un vârf. Keyserling difer de Oswald Spengler prin aceea c niciunul din conceptele sale nu are con inut. Este o unitate. de vreme ce el nu este unul din acei oameni care are intui ii. pantalonii. sufletul senza iei i a a mai departe în timp ce. de fapt. de asemenea popular. Avem pe de o parte pe Oswald Spengler cu conceptele sale care se distrug reciproc i. Desigur. Pentru c . Spengler reprezint un pol în gândirea modern . i a a mai departe ( Nota 116). ale lui Keyserling sunt complet goale.un concept neag întotdeauna un altul. Ele nu se contrazic pentru c sunt de fapt numai înveli uri de vorbe goale. Cartea lui Spengler este o construc ie total neartistic . i anume contele Hermann Keyserling ( Nota 112). ace ti filosofi confund întotdeauna gheara tigrului cu laba pisicii când se refer la tiin în filosofie. de i nu este pream rit în m sura în care este Spengler. ei prefer un scriitor care admite c este incapabil s confirme faptele celui care îi impune un efort pentru a fi în eles. de asemenea. Dar nu are niciun sens s spunem c jacheta i pantalonii i probabil cizmele ar trebui de asemenea reunite într-un singur articol de îmbr c minte.

Iar acelea apar inând domeniului eteric ca venind de la periferie. i aici ceva este putred. Spengler consider Ce-ul a a cum ar trebui considerat. Pute i considera Ce-ul când îl citi i pe Spengler pentru c el are o mul ime de Ce-uri de oferit. adic atunci când rezultatele formulelor corespund i pot fi verificate de realitate. dac încerca i s ave i de-a face cu fenomenele c ldurii inserând pur i simplu semnele pozitive i negative relevante care depind de tipul c ldurii cu care ave i de-a face. c faptele nu corespund formulelor ( Nota 121). aceasta se poate face i f r a lua o pozi ie antroposofic . Nu trebuie s crede i c ceea ce v-am spus în aceste patru conferin e vi le-am spus a a pentru c eu m-am a ezat în pozi ie antroposofic . Trebuie s ne imagin m o for care lucreaz radial în domeniul ponderabil. într-un curs pe care l-am inut aici pentru o audien mai restrâns acum câteva luni ( Nota 119). a a cum se admite ast zi în mod oficial. când trecem la alte imponderabile trebuie s inser m valorile corespondente în mod diferit. În leg tur eu teoria lui Einstein g sim în mod ciudat c au fost f cute experimente. lucrând numai în interiorul unei suprafe e circulare. dar acesta nu con ine Ce-ul. Vom descoperi atunci c ajungem la formule care sunt verificate de fenomene. dar ve i constata. nu crede i? ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 118) Stuttgart 15 ianuarie 1921 O întrebare despre necesitatea pozi iei antroposofice. putem spune c posed un Cum aparent. i ceea ce este pozi ie antroposofic urmeaz numai din faptul c cuprindem cu privirea lucrurile conform cu 90 . Aceasta este calea pe care o poate urma oricine. Dac vre i s în elege i ce se întâmpl când un gaz aflat sub presiune este înc lzit. Goethe ne provoac s consider m cum sunt aranjate ideile. un sentiment pentru ce vrea s spun fraza lui Goethe: ÄConsidera i Ce-ul. de i asta se poate face ( Nota 120).Pân acum a i dezvoltat. Am ar tat cum se observ f r prejudec i fenomenele a a-numitei teorii a c ldurii. Pentru c experimentele nu au confirmat teoria a fost dezvoltat o alt teorie. dar lua i în considerare cu mai mult seriozitate Cum-ul³ ( Nota 117). A dori îns s scot în eviden altceva. Dimpotriv . Particularitatea unor asemenea formule este aceea c ele sunt corecte numai când corespund proceselor pe care le putem observa. ci pentru c ele a a sunt. ve i g si c realitatea confirm formulele ( Nota 123). Mai presus de orice altceva. Aceste experimente sunt elaborate pentru c se presupune c anumite teorii ar fi corecte. îns cu valori negative. organizarea i armonia inerent a ideilor. Dar Goethe tia c o concep ie despre lume depinde de cum vedem întregul în coordonarea. poate. Astfel. chiar dac este neimplicat în antroposofie. nu este suficient s scriem pur i simplu semnul negativ. Dac trecem la alte imponderabile. dar ignor în totalitate Cum-ul. De ce în problema Einstein trebuie s lucr m brusc cu semn inversat atunci când trecem de la ponderabil la eter? Desigur. Trebuie apoi s încerc m s exprim m aceste fenomene în formule matematice. ci trebuie s ad ug m i alte rela ii. referindu-ne la Spengler: Lua i în considerare Ce-ul. conductiv sau radiant . În privin a lui Keyserling. bazat exclusiv pe experimente gândite ( Nota 122). ve i aplica într-un mod artificial formulele lui Clausius i altele. a a cum se procedeaz în multe alte domenii tiin ifice pur i simplu prin studierea fenomenelor. De asta putem spune.

de exemplu. Oponen ii tiin ei spiritului o combat nu pentru c ei în i i sunt prea tiin ifici. dreapta-stânga i înainte-înapoi încât chiar credem c pot fi înlocuite una cu alta. De-a lungul secolului al XIX-lea metageometria a prezentat multe idei contrare acestei reprezent ri a spa iului din geometria euclidian ( Nota 126). Atitudinea antroposofic nu precede lucrurile. Atât de mult nu deosebim dimensiunea sus jos. Lua i. ci ea rezult în urma lor. nicio diferen dac spunem c planul axelor y i x care este perpendicular pe planul format de axele x i z este Äorizontal³ sau Ävertical³. el nu poate s fie decât un progres de a a natur încât s ne conduc i în domeniul spiritual. Presupunem c din orice punct de pe axa x. ci este o chestiune de a urm ri fenomenele într-un mod strict empirie. Ar fi r u pentru ceea ce v-am spus dac ar trebui s plec m de la o atitudine dictat de prejudec i. Suntem de asemenea neinteresa i de m rginirea acestui tip de spa iu. Din perspectiva gândirii conceptuale pure nu exist . i anume. nu numai în domeniul material. la urma urmei. de asemenea. Nu acesta este cazul. Rudolf Steiner spune în concluzie: Pot doar s subliniez mereu c tiin a spiritului orientat antroposofic care se dezvolt aici. de i nu vreau s sus in nimic altceva decât c ea cu toate acestea poate fi întotdeauna cea mai bun . Dac încerc m s recunoa tem i s în elegem obiectele i evenimentele f r p rtinire. suprafa a exterioar a unei sfere. de exemplu. ci pentru c nu sunt tiin ifici îndeajuns. nicio necesitate s presupunem c Änem rginirea³ spa iului i Äinfinitatea³ sunt identice. A vrea numai s amintesc. 91 .ele. la Stuttgart. ci s intensific m un progres adev rat al aspectului tiin ific. de exemplu. nu este o mi care sectant sau de amatori. În termenii spa iului matematic nu exist . Când desena i pe o asemenea suprafa nu întâlni i niciodat limite spa iale care v-ar împiedica s continua i s desena i. Atitudinea antroposofic trebuie s fie atunci ultimul lucru. a a cum vor ar ta investiga iile urm toare ( Nota 124). Atunci când consider m acest spa iu din perspectiva uzual a matematicii noi trat m cele trei dimensiuni ca i când ele ar fi la fel. În ce const aceast diferen ? În orice caz afirmatia nu a fost niciodat formulat astfel: ÄCele trei dimensiuni ale spa iului nu sunt la fel în structura lor³. Dup ce a r spuns altor întreb ri. De i for ele sale sunt înc slabe. ceea ce nu înseamn c în mod obi nuit ni-l imagin m ca fiind nelimitat. Multele neîn elegeri care au ca subiect tiin a spiritului nu sunt rezultatul unui adev rat spirit tiin ific. cum a f cut Riemann diferen a dintre Änem rginirea³ spa iului i Äinfinitatea³ spa iului ( Nota 127). ea se str duie te pentru a fi o tiin real i autentic . În viitor îns trebuie nu s sl bim. Avem mai întâi spa iul matematic pe care ni-l imagin m dac ne facem o reprezentare exact a lui ca fiind format din trei dimensiuni sau direc ii perpendiculare pe care le definim printr-un sistem de coordonate de trei axe perpendiculare. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 125) Dornach 7 aprilie 1921 ÎNTREBARE: S-a spus c cele trei dimensiuni ale spa iului difer în structur . poate urma o atitudine antroposofic . dar aspectul la care probabil v referi i este urm torul. Cu cât va fi testat mai mult tiin a spiritului cu atât mai mult ve i realiza c este adecvat pentru orice metod de testare tiin ific . f r s atingem undeva cap tul. Pur i simplu nu ne interes m de limitele lui. putem continua s ne mi c m de-a lungul axei indefinit.

dac acest concept abstract de spa iu este singurul despre care suntem justifica i s vorbim. atunci este posibil o singur obiec ie i aceast obiec ie este cea care a fost suficient ridicat în geometria lui Riemann sau în alt metageometrie ( Nota 129). dac sunte i interesa i de reprezent ri matematice de acest gen ( Nota 128). Astfel. dar atâta vreme cât r mâne i pe suprafa a sferei nu ve i întâlni o limit care s v for eze s v opri i. Dac ne reprezent m c nu vom fi niciodat împiedicâ i de a prelungi o ax x sau y prin continuarea ad ug rii de segmente. Nici nu poate fi vorba ca defini iile lui Kant s mai poat fi valabile pentru un spa iu care nu este infinit. G si i în lucr rile lui Riemann. aceast proprietate a spa iului vorbe te despre nem rginirea ei i nu despre infinitatea ei. la un nivel pur conceptual. Întrebarea dumneavoastr este îns înr d cinat altundeva. Toate aceste calcule presupun geometria euclidian . tiu c acest concept al spa iului curb pune probleme modului nostru obi nuit de a ne imagina lucrurile.În cele din urm . Aici ajungem la un punct de turnur . Conceptul s u nu se ocup la început de nem rginire sau de infinitate. Ajungem la deriva ii. Pe baza acestor deduc ii i a formelor care rezult putem s întreprindem anumite transpozi ii i apoi s facem reinterpret ri ale spa iului. Acestea sunt argumentele pur matematice împotriva spa iului neutru al geometriei euclidiene. Poate fi la fel de bine curbat i finit. i pe care îl întâlnim în geometria analitic . Anumite reprezent ri din metageometria modem depind de asemenea presupuneri. Nu pot duce acest ir de gânduri pân la cap t c ci el str bate aproape întreaga metageometrie recent . de exemplu. Gauss i ale altora. descoperim c exist un curios cerc vicios în deduc iile metageometriei modeme. Este vorba dac trebuie s ne oprim la aceast abstrac iune Äspa iu³ sau nu. Este acest spa iu singurul despre care putem discuta? Mai bine spus. ve i intersecta desenul precedent. Toate argumentele pe care le-am men ionat pân acum sunt bazate numai pe conceptul nem rginirii. putem distinge nem rginirea de infinitate. curbat în sine ( Nota 131). Mult din ceea ce prezint Kant mai departe în a sa Critic a ra iunii pure teoria paralogismelor. Folosim idei ca aceea a curburii pe care le-am dezvoltat numai cu ajutorul geometriei euclidiene pentru a ajunge la o alt reprezentare care poate conduce la un nou punct de vedere i la o nou 92 . Poate fi pur i simplu nem rginit. putem presupune c este în mod inerent curbat i c putem s ne întoarcem într-un anume fel la punctul ini ial. se bazeaz pe un concept foarte abstract despre spa iu. Aceasta nu înseamn c oricine poate pretinde c o asemenea suprafa este infinit . În acest fel. Aceast distinc ie se poate extinde i la spa iu. Pe baza acestei presupuneri ob inem o anumit curbur . de exemplu. singurul argument posibil împotriva presupunerii c spa iul este curb este acela c ne mi c m la început într-un domeniu al abstrac iunilor pure care este destul de departe de realitate. desigur. atunci când avem de-a face cu sistemul de axe coordonate perpendiculare unele pe altele. este o abstrac ie. dar este nem rginit. în ideea c spa iul pe care-l lu m în calcul. Trecem apoi la anumite reprezent ri derivate ca acelea care se aplic suprafe ei sferei. ca pe o suprafa sferic . Trebuie s distingem între aceste dou concepte. care sunt u or de g sit. Dar ce fel de abstrac ie? La aceast întrebare trebuie r spuns mai întâi. Tot ceea ce se spune presupune geometria euclidian a coordonatelor. pute i spune c suprafa a unei sfere este nem rginit în raport cu capacitatea dumneavoastr de a desena pe ea. Privind situa ia mai îndeaproape. În cursul secolului al XIX-lea acest concept a fost zdruncinat de matematic i interior. Nu este u or s se ridice obiec ii împotriva acestor presupuneri pentru c nu putem conchide c spa iul este infinit din experien a noastr despre el. destule puncte de sprijin pentru a în elege. Faptul ca pot continua s adaug mereu segmente nu înseamn c spa iul este în mod necesar infinit. de exemplu ar bate în retragere dac am fi nevoi i s trecem la conceptul spa iului nem rginit. Dac spa iul este nem rginit dar nu infinit. referitor la con inutul reprezent rii sale ( Nota 130). pornind de la anumite premise matematice. Dar din perspectiv pur matematic-geometric . i anume c ajungem la ele luând ca punct de plecare ideile noastre din geometria euclidian care nu se preocup de vreo limitare a spa iului. Defini iile lui Kant despre spa iu.

Vie uirea primei dimensiuni o avem când ne ridic m la nivelul inspira iei. înainte i înapoi care o face de neconfundat cu orice alt dimensiune. unui proces sufletesc activ. vedem c pân i în leg tur cu vie uirea ei a treia dimensiune prezint o deosebire esen ial fa de celelalte dou dimensiuni. ea ne este dat de percep ia direct . este o abstrac iune ( Nota 133). Apoi. Aceasta are loc într-o anumit m sur când ne ridic m la nivelul imagina iunii. derivând abstrac iuni din abstrac iuni. Astfel. în imagina iune la reprezentarea bidimensional . Aceast percep ie elaborat a adâncimii se bazeaz pe un proces al con tien ei noastre adeseori ignorat. cârd ne ridic m la nivelul inspira iei acela i lucru este adev rat i pentru dimensiunea sus-jos ( Nota 134). adic atunci când înaint m la al treilea m dular al organizarii noastre umane. întrucât este inerent în procesul vederii. Ele sunt acolo ca date. Ca rezultat al propriei noastre experien e noi percepem de fapt numai o dimensiune a spa iului. Modul în care experiment m adâncimea este foarte aproape de grani a dintre con tient i incon tient. printr-o participare a sufletului. Faptul c noi experiment m activ aceast dimensiune o face s fie de neconfundat cu orice alt dimensiune. Numai c aceast percep ie activ a adâncimii este foarte diferit de reprezentarea unui plan. Pentru fiin a uman dimensiunea adâncimii nu poate fi înlocuit cu nicio alt dimensiune. este vorba de a r spunde la întrebarea: Unde corespunde spa iul abstract experien ei noastre? C ci spa iul ca atare. Când ne ridic m apoi la nivelul imagina iunii p r sim ceea ce vie uim în cea de a treia dimensiune trecând. Lucrurile nu stau chiar a a. 93 . ne mi c m într-un domeniu departe de realitate. noi nu tim niciodat c aceste dou dimensiuni iau na tere printr-o activitate proprie. Dar când înv m s acord m aten ie unor asemenea procese tim c activitatea niciodat pe deplin con tient de estimare a adâncimii este cel mult semicon tient sau o treime con tient este mult mai asem n toare unei activit i ra ionale. În acest mod noi cucerim activ o dimensiune a spa iului tridimensional în beneficiul con tien ei noastre obiective. În m sura în care este implicat reprezentarea obi nuit legat de sistemul nostru neurosenzorial. noi vie uim cea de a doua dimensiune. Este de asemenea adev rat c percep ia noastr a bidimensionalit ii adic a lui sus i jos. deci în procesul senzorial al vederii. noi ne elabor m cea de a treia dimensiune. tiind cât de dep rtat este un obiect fa de noi. în timp ce a treia dimensiune apare ca rezultat al unei activit i care de obicei nu devine con tient . cu deconectarea activit ii sistemului neurosenzorial. Aceast activitate ar fi justificat numai dac o realitate empiric ar necesita s ne orient m cu rezultatele ob inute dup reprezent rile acestora. dreapta i stânga. A adar.interpretare a ceea ce am câ tigat din forrnele curbe ( Nota 132). În ce const aspectul s u empiric. chiar dac aceste dou dimensiuni sunt în fa a noastr este asociat cu p r i diferite din creierul nostru. i trebuie s spunem c în timp ce privim pozi ia vertical a omului prin aceasta ne este dat ceva referitor la dimensiunea adâncimii adic . decât orice obiecte privite în plan. tot a a de u or de atins ca la elaborarea în domeniul dimensiunii a treia în reprezentarea obiectiv i având i acum o anumit tr ire a dimensiunii stânga-dreapta. Folosim îns ambii ochi pentru a prelucra dimensiunea adâncimii. i anume dimensiunea adâncimii. a unei extensii în dou dimensiuni. Când ne uit m afar în lume cu ambii ochi. în timp ce a treia dimensiune apare pentru noi în acea parte a creierului a ezat foarte aproape de centrii asocia i cu activitatea ra ional . dar ajunge deocamdat . Noi nu elabor m extinderea unui plan. Din punct de vedere fundamental. Dar când ne adres m direct sistemului ritmic. La acest nivel mai trebuie s elabor m i reprezentarea direc iei stânga-dreapta. Trebuie s lucr m pentru a recunoa te adâncimea. a a cum l-a imaginat Euclid. de fapt. perceptibil? Trebuie s lu m ca punct de plecare experien a noastr uman despre spa iu.

spa iul tripartit. când aplic o anumit intensitate pentru a extinde o dimensiune. Atunci îns când coborâm în noi prin reprezentarea suprasensibil . este ceva ce extragem din noi în ine. dreapta . când se pune atât de mult accentul pe empirism. lua i axa y. a luat na tere reprezentarea abstract a spa iului ( Nota 136). în a a fel în cele trei posibilit i de expansiune total diferite.stânga. Dac am m ri axa x în mod elastic cu o anumit intensitate ar trebui ca i axele y i z s creasc cu aceea i intensitate. dar s accept m o intensitate interioar a celor trei axe. s recunoa tem acest spa iu ca fiind ceea ce duce concomitent i la exprimarea rela iei dintre ac iunile corpurilor cere ti aflate în acest spa iu. au aceast importan numai pentru c lucreaz într-o sfer care este str in realit ii. ceea ce întâlnim în spa iul abstract se dovede te a fi exact. în care trebuie s tr iasc reprezentarea suprasensibil . for a expansiunii trebuie s fie aceea i pentru toate cele trei axe. y i z este aceea i. Consecin ele matematice. Cu alte cuvinte. a a cum este cazul cu spa iul euclidian. încât cu tr irea celor trei axe reale x. De exemplu. Dac ne reprezent m acest lucru. ne raport m foarte frecvent la abstrac iuni f r ca m car s fim con tien i de aceasta. De exemplu.Astfel. y. Abia în timpurile recente. Trebuie s ne imagin m intensitatea expansiunii ei ca fiind mai mare decât cea a axei x care corespunde cu direc ia stânga-dreapta. noi spunem de obicei c galaxia Calea Lactee are forma unei lentile i a a mai departe. care ne este dat prin corpul nostru fizic. trebuie s consider m. ci trei valen e diferite pentru înainte înapoi. În timpurile i culturile mai vechi. rezultatul nu este spa iul abstract cu cele trei dimensiuni diferite având aceea i valoare. Formula care este o expresie abstract a spa iului real trebuie s fim con tien i c i aceast formula este o abstrac ie descrie un elipsoid cu trei axe. z. Dac vrem s r mânem la ceea ce ne spun ecua iile geometriei analitice trebuie. nimeni nu ajunge la o reprezentare ca cea care a devenit a spa iului rigid. Spa iul rigid este o abstractizare a spa iului real care este dezvoltat din fiin a uman i principiul echivalen ei intensit ilor nu se aplic la spa iul real. Acum ni se ofer prilejul de a ne reprezenta acest spa iu triaxial. nu este necesar nici s ni le reprezent m cu aceea i intensitate. În prezent. pentru c toate cuceririle noastre matematice vin din untrul nostru. a dori s numesc acest tip de spa iu Äspa iul rigid³. c axele x. În vremea noastr . Credem 94 . Spa iul cu care suntem obi nui i ast zi este o abstrac iune. Trebuie s ne imagin m c Universul are o configura ie care ar trebui reprezentat tot printr-un elipsoid cu trei axe. conceptul spa iului fix. Mai cu seam configura ia anumitor stele sugereaz c aceast idee este corect . când spa iul euclidian a început s fie tratat prin calcule. intensitatea depinde de propor iile umane care sunt rezultatul intensit ilor expansiunilor spa iale. dac tot r mânem la un fapt pur fizic. Pute i vedea din aceasta c lucruri pe care se construie te ast zi foarte mult. atunci ar trebui s ne reprezent m aceste intensit i ca fiind echivalente. Nu putem spune c spa iul euclidian original a încorporat o idee clar a spa iului rigid cu trei intensit i de expansiune egale i trei linii perpendiculare. fiind considerate de la sine în elese. Aceasta este esen ialul spa iului euclidian. abstractizarea devenind un atribut esen ial al gândirii. În esen . y i z se presupune aceasta pentru orice calcul geometric ni le reprezent m cu aceea i intensitate. Este foarte departe de orice ne poate înv a experien a. Când consider m spa iul real nu mai putem spune c intensitatea expansiunii este aceea i pentru toate cele trei dimensiuni. Trebuie s g sim un alt mod de reprezentare. Din aceast cauz . sus .jos. direc ia sus jos. Cuno tin ele pe care le aveau oamenii în Antichitate erau similare cu cele pe care le-am redezvoltat acum pe baza percep iei suprasensibile. de asemenea. Din aceasta mai rezult i altceva: dac cele trei dimensiuni nu sunt interschimbabile. Nu putem s ne-o imagin m ca o sfer . suntem adeseori mul umi i cu abstrac iunile. Modul în care este tratat spa iul demonstreaz cât de pu in corespunde gândirea modern cu natura. Aceste dimensiuni nu sunt interschimbabile ( Nota 135). c tot ceea ce gândim ca existând în universul tridimensional nu poate fi explicat dac intensitatea expansiunii axelor x. adic toate cele trei dimensiuni ale spa iului euclidian.

Voi începe prin a r spunde la întreb rile dumneavoastr rezumând pur i simplu rezultatele cercet rii de tiin a spiritului ( Nota 140).c avem de-a face cu lucruri reale în lumea real . Cercetatorul spiritual nu întreab pentru fiecare reprezentare dac este logic . ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 139) Dornach 26 august 1921 ÎNTREBARE: S în elegem c Soarele se mi c prin spa iu pe o spiral i c P mântul se mi c de asemenea într-o spiral urm rind Soarele. nu exist un r spuns u or la întreb ri care ating asemenea domenii. Pentru el acesta este factorul decisiv în acceptarea sau respingerea unei reprezent ri. Înainte de toate orice concluzie pe care o tragem privitor la rela iile spa iale din Univers. Sistemul solar ptolemaic a reprezentat o vedere unilateral i la fel toate celelate modele de sistem solar. sunt întotdeauna unilaterale. Nimic nu poate fi mai logic decât teoria relativit ii. Trebuie s ne imagin m c Soarele se mi c prin spa iu pe un drum curb. Dar ele nu sunt numai simboluri. Ele sunt simple idei aruncate de colo-colo. Conceptul de spa iu al lui Riemann este i el cu adev rat logic. El accept o reprezentare când aceasta este conform cu adev rul. În ea îns i aceast teorie este cât se poate de logic pentru c este în eleas numai în cadrul abstrac iunilor logice. Nu poate fi gândit îns pân la concluziile sale pentru c îl abord m cu mijloacele unei gândiri foarte abstracte. Aceasta este deci ceea ce am vrut s spun în leg tura cu întrebarea dumneavoastr . Cealalt întrebare este îns dac reprezent rile ei pot fi realizate. se dovede te a fi o form spiral complicat . F r ele întregul proces ar r mâne ag at în aer ( Nota 138). Ni se spune c aceste idei exist numai ca simboluri. este îns aproape imposibil s explici ceea ce se afl la baza acestui lucru într-un r spuns scurt la întrebare. sunt întotdeauna completate sau modificate prin mi c ri care nu pot fi apreciate din acest punct de vedere. Dac tras m aceast curb destul de departe. O versiune simplificat ar ar ta astfel (figura 65a): 95 . judecate dintr-un anumit punct de vedere. inclusiv modelul copernican. El întreab dac ea corespunde sau nu realit ii. a adar nu se rote te în jurul Soarelui? Ar fi realtiv u or s se discute aceste probleme în detaliu într-o serie mai lung de conferin e. Coresponden a eu realitatea se va folosi ca un criteriu când se va adânci în mod potrivit o reprezentare ca aceea care este o justificare a teoriei relativit ii. Cercet torul spiritului nu întreab pur i simplu dac o idee este logic sau nu. în timp ce pe baza unei concluzii la care s-a ajuns gândirea este întoars cu susul în jos ( Nota 137). Concluziile noastre despre rela iile obiectelor aflate în mi care. Dar vede i cât de mult au nevoie ideile noastre de rectific ri din acest punct de vedere. Este suficient s privi i la reprezent rile prezentate în aceasta ca fiind analoge i ve i descoperi c ele sunt foarte str ine de realitate. A a cum vede i. de i într-o oarecare m sur este numai o dependin a spa iului euclidian. Dup ce am f cut aceast introducere precaut v cer s accepta i un alt rezultat al tiin ei spiritului care ne va ajuta s dezvolt m o concep ie despre rela ia dintre mi carea P mântului i cea a Soarelui. pe baza observa iilor.

Odat privim Soarele dintr-o direc ie. S ge ile indic direc ia de privire. Voi desena acum o alt pozi ie posibil (figura 65b). iar a treia c mi carea P mântului în jurul Soarelui ofer numai o explica ie 96 .P mântul se mi c de-a lungul aceleia i curbe. A a cum am spus. în oarecare m sur . Prima afirm c P mântul se rote te în jurul propriei sale axe. Dac v modela i interior în mod corespunz tor acest lucru. Adev rul este c numai direc ia de privire se rote te. În timp ce avem de-a face cu urm rirea Soarelui de c tre P mânt. urmând Soarele. Asta este ceea ce am vrut s spun din perspectiva tiin ei spiritului. aceast mi care mai este diferen iat i de anumite rela ii care ar necesita mai multe ore ca s fie explicate. Dac lua i în considerare diferitele pozi ii posibile ale P mântului în raport cu Soarele descoperi i c atunci când P mântul este aici un observator ar trebui s priveasc spre dreapta pentru a a vedea Soarele. iar alt dat din direc ia opus . a doua c P mântul se rote te în jurul Soarelui. pân când în cele din urm liniile nu mai pot fi desenate deloc i oricum ies din domeniul spa ial ( Nota 141). C ci trebuie s ne d m seama c pe m sur ce ob inem o perspectiv mai bun asupra mi c rilor Soarelui sistemul copernican pe care-l prezent m colarilor în linii simple devine tot mai complex. Copernic a postulat trei legi. prin faptul c alternativ se prive te dintr-o parte i din cealalt . Din perspectiva istoriei tiin elor naturale a dori s observ c ceea ce uime te în prezent omul la rezultatele cercet rii pe care le-am prezentat mai sus exist deja în concep ia copernican . acest rezumat este rezultatul unor investiga ii de tiin a spiritului de lung durat i se complic i mai mult când lu m în considerare alte relatii. ca i cum P mântul s-ar mi ca în jurul Soarelui pe o orbit circular sau eliptic . ve i în elege u or c aceast urm rire a Soarelui de c tre P mânt se prezint .

adeseori. pentru c a trece în timp este diferit de a ne mi ca de la prima la a doua. ÎNTREB RI I R SPUNSURI ( Nota 144) Haga 12 aprilie 1922 Întrebare despre spa iul pluridimensional. Acest fenomen nu este prezent numai în imagina iune ca un experiment subiectiv . Putem chiar construi atunci corpuri cum este tessarakt-ul lui Hinton. era numai o conven ie f cut pentru u urin a anumitor calcule i c el nu a inten ionat s o afirme ca pe un fapt. Prin principiul elasticit ii ne-am întors la punctul de plecare. la a treia dimensiune spa ial . Putem spune c sistemul axial de coordonate descrie spa iul tridimensional. folosind formulele i calculele astfel încât s lu m în considerare saltul pe care îl facem. dac descriem spa iul real. Ajungem astfel în a patra. ci se realizeaz în felul în care l-am prezentat alalt ieri ( Nota 147). În timp ce irul nostru abstract de gânduri conduce la un regressus in infinitum. dar în dinamic vom ob ine o stare oscilatorie. Când ne ridic m la nivelul percep iei imaginative nu putem pur i simplu s repet m procesul la infint. a cincea etc. ci doar proiec ia adev ratului tessarakt în spa iul tridimensional ( Nota 145). dimensiuni. Dac r mânem la nivelul pur abstract. ceea ce ar conduce la acceptarea acestei a treia legi ( Nota 143). prin admiterea existen ei unei a patra etc. ci prin natura lucrurilor suntem for a i s scriem c. mi carea P mâtului în jurul Soarelui. Acum trecem mai departe pe baza anumitor premise algebrice discut m aceasta numai în mod schematic . Adic ne întoarcem la punct ( Nota 146). noi ignor m în mod consecvent aceast a treia lege i credem c modelul copernican al sistemului solar cuprinde doar primele dou legi. Ast zi. continuând la un nivel abstract procesul care ne conduce de la un plan la spa iul tridimensional. Ceea ce trebuie admis este faptul c P mântul se afl într-o rela ie cu Soarele ( Nota 142).provizorie la un nivel conceptual. La un nivel teoretic putem de asemenea s trecem de la spa iul tridimensional la cea de a patra dimensiune în timp. dimensiune. atunci când încerc m s facem asta ne confrunt m intuitiv cu o problem de elasticitate. într-un spa iu n-dimensional. Dac ar fi s studiem cu adev rat întreaga concep ie copernican am ajunge s accept m aceast concluzie i plecând de la astronomia de calcul. A a se petrec lucrurile în realitate. Vede i cum este. dac presupunem existen a unei a cincea dimensiuni trebuie s folosim pentru ea nota ia b i a pentru a asea. s scriem a patra dimensiune ca fiind +d. Aceast a treia lege dovede te c Copernic era cu adev rat convins c a doua mi care pe care el o descrie. La sfâr tiul acestui proces r mânem doar cu dou dimensiuni în loc de patru. Tessarakt-ul nu este îns un corp real. La un nivel pur teoretic i abstract nu exist nimic de obiectat unor asemenea deduc ii. i în cazul pendulului ne putem imagina la început c el va continua s balanseze indefinit. A patra dimensiune o anuleaz pur i simplu pe a treia i r mân doar dou . La fel. Rafinând îns acest proces putem într-adev r face tranzi ia c tre timp. +b pentru a doua dimensiune i +c pentru a treia dimensiune nu putem. Dac folosim nota iile +a pentru prima dimensiune. ne putem opri în domeniul intelectual atâta vreme cât nu avem nevoie s vizualiz m ceea ce facem. Rezultatul este un spa iu abstract cvadridimensional. evolu ia tiin ific . de fapt. 97 .

Ajungem la aceast suprafa ondulat . Este considerat când ca fiind un fluid. ci trebuie s lu m ca centru al coordonatelor o sfer infinit de mare i apoi coordonatele îndreptându-se numai spre centru ( Nota 148). în prezent. asemenea teorii g sesc foarte pu in în elegere. ar putea contribui la rezolvarea unor probleme de grani . Când îns încerc m s explic m forma florii aceasta nu mai ajunge. În acea conferin am ar tat c . în loc de a pleca din interior spre afar . în timp ce partea din stânga devine convergent . avem de-a face cu o manifestare specific a gravita iei. Atunci trebuie ca în loc s lu m intersec ia axelor ca punct de plecare trebuie s începem cu spa iul infinit care este numai cealalt form pentru punct. De exemplu. rezultând acele mi c ri care sunt mi c ri de alunecare sau de r zuire sau mi c ri presive. Gre eala const în faptul c se pleac de la sistemul de coordonate privit din punctul central. se preseaz din afar . atâta vreme cât. Asemenea considera ii ne 98 . Teoria obi nuit a eterului gre e te în a nu lua în considerare aceast diferen . când ca fiind un gaz. am încercat o dat s introduc acest subiect într-o conferin la societatea matematic a unei universit i ( Nota 149). opusul sistemului obi nuit de coordonate.Atâta într-adev r de-a face. Adic are loc o inversare complet (figura 66b). De îndat ce p trundem îns în eter trebuie s lu m sfera i s construim întregul sistem din afar spre în untru. de îndat ce trecem în domeniul eteric se ob ine un sistem de coordonate care este. În loc s ne im c m centrifugal înspre în afar trebuie s ne mi c m centripetal înspre în untru (figura 66a). s spunem. În loc s se pulverizeze în distan . dac acestea sunt asimptotele unei hiperbole i acestea sunt ramurile ei. Dac teoriile noastre care încep s devin aici foarte realiste ar fi duse pân la cap t. aici avem P mântul i avem în vedere r d cina plantei (figura 66a). care nu pot fi descrise corect luând intresec ia axelor ca punct de plecare al coordonatelor noastre. Aici ne afl m în cadrul dimensionalit ii obi nuite a spa iului. În aceasta se afl cauza pentru care eterul este greu de definit. calitativ vorbind. trebuie s ne imagin m c partea din dreapta se disipeaz . Asemenea chestiuni devin interesante atunci când sunt urm rite matematic trecând în domeniul fizicii. Numai c . A adar.

conduc treptat la o tratare mai concret a spa iului, dar aceast tratare g se te pu in acceptare. Matematicienii analitici puri sunt deseori într-o oarecare m sur ostili unei geometrii sintetice. Geometria sintetic modern ne permite s ie im din matematica pur formal atunci când trebuie în eles aspectul empiric. Atâta vreme cât aplic m numai geometria analitic pur nu putem aborda domeniul realit ii. Geometria analitic ne permite s stabilim numai punctele finale ale coordonatelor, pozi ia lor geometric etc. Atunci când limit m construc iile noastre la linii i cercuri avem nevoie s ne ajut m de o anumit plasticitate, concrete e. Aceasta face ca geometria analitic s fie atât de benefic în a ie i din formal i de a ar ta cum trebuie s concepem elementul matematic în natur ( Nota 150). Întrebare despre teoria relativit ii Discu ia despre teoria relativit ii este f r sfâr it ( Nota 151). Cât timp ne plas m strict pe punctul de vedere al spa iului tridimensional ca spectator al dinamicii Universului, nu poate fi vorba s putem respinge teoria relativit ii. Atât cât prive te percep iile noastre, desigur, nu exist nicio diferen dac sfera, se aplatizeaz sau dac spa iul ca întreg se extinde spre interior în direc ia în care se aplatizeaz sfera. Astfel, atâta vreme cât avem de-a face cu perspectiva spa iului tridimensional, teoria relativit ii a lui Einstein este absolut corect . Aceast teorie a ap rut într-un anumit moment în evolu ia umanit ii i a istoriei tiin ei, atunci când am început s gândim în termeni pur spa iali adic s lu m spa iul euclidian ca punctul nostru de plecare pentru a gândi mai departe i în sensul spa iului neeuclidian ori în sensul teoriei relativit ii. Este imposibil s se resping teoria lui Einstein în cadrul spa iului tridimensional.

Posibilitatea de a discuta respingerea acestei teorii apare numai atunci când descoperim cum s facem trecerea la domeniul eteric adic trecerea de la corpul fizic, corpul spa ial tridimensional la corpul eteric. Corpul eteric este format în direc ie centripetal , nu centrifugal . i atunci tr i i cu corpul dumneavoastr eteric în interiorul întregului spa iu, a spa iului total. Atunci când de exemplu, observa i o distan între punctul A i punctul B, dac o ave i ca tr irea dumneavoastr , atunci lua i distan a de la A la B ca adev rat o dat ca aceasta i alt dat ca cealalt (figura 67a). Când con tientiza i aceast situa ie pute i spune: în momentul în care o am în mine, prima dat sau cealalt dat unul sau altul dintre puncte trebuie s se fi mutat, în termeni absolu i, dar pentru a face aceasta dumneavoastr în iv trebuie s sta i în totalitatea spa iului. Abia în acest punct discu ia devine posibil . Pentru acest motiv sunt convins c toate discu iile noastre privind concepte valabile asupra teoriei relativit ii se vor sfâr i cu întrebarea: P i, de unde ti i acest lucru? Dimpotriv , în momentul în care i trecem la astfel de lucruri, unde ne putem d rui chiar absolutului, adic trecem la vederea interioar , acolo chestiunea începe sa devin în a a fel încât trebuie s spunem: Tocmai în asemenea chestiuni ca teoria relativit ii se v de te c am ajuns la ceea ce Nietzsche nume te punctul de vedere al spectatorului. Acesta în teoria relativit ii este cultivat pân la extrema
99

extrem . i pentru oricine accept acest punct de vedere, teoria relativit ii este valabil . Aici nu este nimic de obiectat. În schimb ea poate fi z d rnicit . Un teoretician relativist fanatic din Stuttgart a explicat o dat de ce nu exist nicio diferen dac mergem într-o direc ie sau în cea opus . Dac in o cutie de chibrituri într-o mân i un chibrit în cealalt rezultatul este acela i, indiferent dac mi c chibritul pe cutie sau cutia pe chibrit. Desigur, în asemenea cazuri teoria relativit ii este absolut corect , dar a fi vrut s -i strig: Te rog, f din nou demonstra ia dup ce fixezi cutia de zid cu un cui! Aceasta nu diminueaz în niciun fel validitatea teoriei relativit ii. Arat doar c , a a cum putem trece din spa iul bidimensional în dimensiunea adâncimii, putem p trunde oriunde în lume în elementul spiritual, i atunci înceteaz teoria relativit ii s fie adev rat , abia atunci. Acesta este motivul pentru care am spus c discu iile asupra teoriei relativit ii tind s mearg la infinit, pentru c strict din punctul punct de vedere al observ rii ea nu poate fi respins . Întotdeauna pot fi aduse contraargumente la contraargumente. Daca te opre ti la pura lume a spectatorului, acolo ca observator stai de fapt întotdeauna în afara a ceea ce observi i trebuie s faci o distinc ie radical între subiect i obiect. De îndat ce v ridica i la niveluri superioare de cunoa tere, aceast subiectivitate i obiectivitate înceteaz . Se mai pot spune înc i alte lucruri. Numai c nu este posibil s se spun totul în cadrul unor astfel de r spunsuri la întreb ri. Dar a dori s prezint cel pu in urm torul lucru pentru stimulare. Atâta vreme cât r mânem în lumea spectatorului, în lumea spa iului, teoria relativit ii este ca atare de necomb tut. Când ie im din lumea spectatorului atunci intr m în lumi unde nu mai suntem doar spectatori, ci unde exist participare, de exemplu la durere. i în clipa când g si i trecerea de la simpla rela ie cu alte fiin e i este de în eles c o teorie a relativit ii este posibil numai în cadrul rela iilor , când ajunge i la ceea ce este intrinsec, a adar avansa i pân la tr irea interioar , în acel moment pentru durere de exemplu, inceteaz posibilitatea de a specula asupra ei, dac este relativ sau nu. Din aceast cauz , nu pute i construi contradic ii i apoi s spune i c deoarece exist o contradic ie situa ia nu este real . În via , contradic iile sunt reale pentru c entit ile vie ii apar in unor sfere diferite, care curg una în alta. De îndat ce trece i la realitate nu mai este permis s spune i: Când stabilesc o contradic ie trebuie s o rezolv. Dac este real , ea nu poate fi rezolvat . Chestiunea este de fapt, c în lumea rela iilor teoria relativit ii în mod firesc a trebuit s rezulte. i dac ar fi vorba numai de a men ine strict punctul de vedere al spectatorului, atunci nu ar fi nimic de obiectat împotriva teoriei relativit ii. De îndat îns ce intr m în ceea ce este intrinsec, în durere i bucurie, teoria relativit ii nu mai st în picioare. ÎNTREBARE: Dr. Steiner, ce în elege i când spune i c corpul fizic este un corp spa ial în timp ce corpul for elor formatoare este un corp temporal? i corpul fizic tr ie te în timp atunci când cre te i se descompune. Da, aceasta este doar neprecis gândit, dac pot s spun a a. Pentru a readuce unei gândiri exacte ar trebui întâi s face i o analiz a conceptului de timp. Gândi i-v numai: A a cum se afl în fa a noastr realitatea socotit în sensul obi nuit, spa iul i timpul sunt între esute. Putem s gândim corpul fizic ca fiind spa ial i corpul for elor formatoare ca fiind temporal numai când separ m spa iul i timpul. În cunoa terea noastr obiectiv obi nuit nu avem de fapt timpul efectiv. A a cum ti i, timpul este m surat în termenii spa iului; asta înseamn c schimb rile în unit ile spa iale sunt mijloacele prin care cunoa tem ceea ce noi numim timp. Dar acum imagina i-v un mod diferit de a m sura timpul. Nu mai m sura i timpul în termenii spa iului atunci când trece i la o experien adev rat a timpului. Aceasta oamenii o fac de cele mai multe ori în mod incon tient. Propriu-zis gândirea noastr este ridicat în con tien prin cunoa tere imaginativ . Ave i îns o adev rat experien a timpului, dac de exemplu, examina i s spunem sufletul vostru la data de 12 aprilie 1922, la 4:04 i eventual tot atâtea secunde. Vede i o sec iune temporal a vie ii sufletului vostru. Cu toate c nu pute i spune c aceast sec iune temporal con ine vreo sec iune spa ial , ea include în primul rând tot trecutul dumneavoastr p mântesc
100

i, dac vre i s -l prezenta i schematic, iar curentul experien ei dumneavoastr curge de la a la b, trebuie s desena i sec iunea AB (figura 67b).

Nu pute i face altceva decât s transpune i întreaga dumneavoastr experien în aceast sec iune, i totu i exist în ea o perspectiv . Pute i spune c evenimentele a ezate mult în urm în timp se formeaz cu mai mic intensitate decât evenimentele mai recente. Totu i, toate aceste evenimente sunt prezente într-o singur sec iune. Astfel încât ob ine i alte conexiuni decât cele ce apar când analiza i timpul. Putem ridica timpul la nivel de reprezentare numai dac nu-l analiz m a a cum facem în fizic , conform cu metodele de a în elege spa iul, ci reflectând doar la via a noastr sufleteasc . V afla i îns în via a dumneavoastr sufleteasc , chiar i dac ave i numai gânduri abstracte, în corpul dumneavoastr temporal. Important este s fim în stare s concepem cu adev rat acest corp temporal ca pe un organism. A a cum ti i, atunci când ave i un deranjament digestiv resim it în stomac, de exemplu, descoperi i c i alte p r i ale organismului spa ial sunt de asemenea afectate. În organismul spa ial, zonele individuale sunt separate spa ial una de cealalt . În organsimul nostru temporal în ciuda faptului c deosebim între mai târziu i mai devreme , timpii diferi i se afl într-o leg tur organic . Eu însumi folosesc uneori urm torul exemplu. S admitem c exist un om foarte b trân care, când acesta vorbe te cu cei mai tineri, în mod special cu copii, cuvintele lui par c rico eaz ; ele nu înseamn nimic pentru copii. i g sim alt om care, atunci când vorbe te cu copiii, vorbele lui par s curg direct în sufletele copiilor. Pentru a g si originea puterii anumitor oameni în vârst de a binecuvânta pe al ii, trebuie s merge i uneori în copil ria lor timpurie. De obicei nu se studiaz probleme ca aceasta pentru c foarte rar este luat în vedere întreaga persoan . Nu este men inut aten ia îndeajuns de mult timp pentru a se observa asemenea lucruri. Observa ia nu se extinde atât de mult. Aceasta trebuie s-o fac antroposofia. Dac merge i înapoi, ve i g si c aceia care posed o putere spiritual neobi nuit de a binecuvânta pe al ii la b trâne e, ale c ror cuvinte se revars ca o binecuvântare în cei tineri au înv at cum s se roage în propria lor copil rie. Eu exprim acest lucru în imagine astfel: mâinile împreun te în copilarie devin mâinile binecuvânt toare ale b trâne ii ( Nota 152). Aici vede i o leg tur între influen a unei persoane asupra altora la b trâne e i sentimentul de pio enie care era prezent în copil ria timpurie a persoanei respective. Calit ile timpurii i târzii sunt legate organic. Exist un num r infinit de asemenea conexiuni în fiecare persoan , dar le vedem numai când în elegem întreaga fiin uman . Ast zi, întreaga noastr via este exterioar acestei realit i. Credem c suntem plini de realitate, dar ne în el m pe noi în ine. În cultura noastr de via de ast zi suntem abstrac ioni ti. Nu acord m aten ie adev ratei realit i i de aceea ignor m calit i ca cele pe care le-am men ionat. Nu acord m de asemenea aten ie faptului c atunci când prezent m copiilor ceva, mai ales în clasele elementare, trebuie s evit m s le d m concepte foarte clar definite. Efectul unor asemenea concepte asupra vie ii de mai târziu este similar celui al leg rii membrelor i a nu le permite acestora s creasc .
101

ÎNTREBARE: Einstein spune c continuumul spa iu-timp este cvadridimensional. Aceasta este diferen a. Dar acesta este un mod abstract de a continua. Acestea sunt reprezent ri reale pentru geometria sintetic . ci el este scos din spa iul tridimensional i este tot atât de bine undeva ca i peste tot. adic . Astfel ajungem. pentru c nu putem ajunge la nicio în elegere a acestuia dac nu tim c în om elementul temporal î i desf oar cursul ca o entitate în sine i c elementul spa ial este guvernat de elementul temporal ca de ceva dinamic. cu toate c este consecvent s vorbi i despre un plan ca limit a spa iului tridimensional. De fapt. dar a dori s tiu ce are de spus antroposofia despre asta. A dori s adaug urm toarele: Este absolut corect c atunci când încerc m s trecem de la cele trei dimensiuni la a patra în mod real i nu abstract trebuie s folosim un semn negativ pentru a descrie a patra dimensiune. dac vrem s folosm o expresie luat din geometrie. calculele obi nuite r mân întotdeauna exterioare proceselor temporale i nu ne permit s le abord m. La ma ini. Aceasta este de o importan fundamental în leg tur cu omul. Dar dac ne gr bim pur i simplu spre abstract ajungem la regressus in infinitum care înseamn existen a tot mai multor dimensiuni. a a cum debitul anuleaz creditul. despre o dreapt ca limit a unui plan nu despre un cerc i despre un punct infinit dep rtat ca limit a unei linii drepte. dar ve i g si o situa ie analog în geometria sintetic . În final. Totu i. iar aceast linie dreapt are doar un punct limit i nu dou ( Nota 154). în timp ce în dispozitivele mecanice elementul temporal este numai o func ie a spa iului. ob ine i momente dintr-un trecut mai îndep rtat dar nu v mi ca i mai departe cu lucrurile. Numai c atunci când spunem c lumea imaginativ se afl într-un plan nu putem raporta acest plan la spa iul tridimensional definindu-i coordonatele. De exemplu. la ceea ce numesc eu un organism. treptat. Cred c Oswald a adar nu un adept al antroposofiei. dac introduce i numere negative în formula de calcul a eclipselor Lunii. care nu trebuie s fie drept i nici s se afle în spa iu.Ceea ce comunic m copiilor trebuie s fie un organism i trebuie s fie mobil. geometria sintetic presupune c spa iul tridimensional este m rginit de un plan. Astfel dezvolt m o idee corect a corpului fizic uman actual numai când suntem în stare s separ m elementul temporal de cel spa ial. la aceasta se ajunge. nu o observare direct a lucrurilor. ci un om care nu este chiar materialist a fost cel care a indicat într-o frumoas discu ie despre acest subiect c spre deosebire de procesele mecanice procesele organice care au loc în timp nu sunt reversibile ( Nota 153). Avem de-a face cu lumea planului timpului. Aceasta este for at s considere grani a tridimensionalit ii dac impunem grani e lumii tridimensionale ca o suprafa plan i nu ca o suprafa sferic . ajungem la o reprezentare a unui organism numai dac realiz m cu claritate c ceea ce în om curge temporal nu se raporteaz la organismul spa ial ci la organismul temporal. elementul temporal este numai o func ie a ceea ce este spa ial. trecerea la a patra dimensiune desfiin eaz pur i simplu pe cea de a treia. Vede i acum c timpul posed o realitate inerent a a cum o pute i prelua i din matematic . V mi ca i numai în sfera spa iului. Atunci când intr m în lumea imaginativ avem în adev r de-a face cu o lume plan . În acest loc ajunge i la necesitatea de a nu putea acoperi integral percep ia cu gândirea dumneavoastr . Când atinge i limita tridimensionalit ii g si i un plan a c rui limit trebuie imaginat ca o linie dreapt i nu ca un cerc. Nu exist alt cale de a ne imagina situa ia. Desigur. Ea trece în ceea ce devine percep ie în lumea imaginativ . Ar putea fi acest lucru interpretat în sensul existen ei unei leg turi între lumea imaginativ i continuumul lui Einstein? Conform cu modul de gândire conven ional ar trebui s conchid c lumea imaginativ ar fi un plan specific în spa iul tridimensional. Aceasta are particularitatea c înceteaz posibilitatea ca ea s mai fie raportat la cea de a treia dimensiune a spa iului. Dac în eleg corect a i spus c a patra dimensiune devine bidimensional în timp ce a patra dimensiune este o a treia dimensiune negativ . Cu excep ia câtorva observa ii. acest lucru este pe deplin posibil numai în cadrul imagina iunii. Este probabil c acest lucru nu este gândit antroposofic. Asta este dificil de imaginat pentru c suntem obi nui i s ne reprezent m lucruri în spa iul 102 . La oameni elementul temporal este ceva real. dar ar trebui s fie posibil s -i confirm m prezen a în orice moment. cele scrise de cel ce pune întrebarea sunt gândite foarte antroposofic. Adic . Aceasta este greu de în eles.

nu pe percep ie. Avem numai un analog pentru lumea imaginativ în art atunci când practic m pictura pornind de la culoare. i pe m sur ce 103 . Dac ar trebui s localizez aceste dimensiuni în spa iu ar trebui s iau o sec iune vertical prin corpul omenesc. Atunci când func iona i în lumea obiectiv cu un bun-sim s n tos. Dar lumea imaginativ nu se afl în spa iul tridimensional. Trebuie s ne d m seama c avem de-a face cu o experien a bidimensionalit ii. A a cum a i putut desprinde din conferin a mea ( Nota 157). totu i este experien a mea. Tocmai aceast deosebire ne poate impulsiona s nu trebuiasc s r mânem la observarea elementului matematic pe de o parte i a lumii fizice de cealalt parte. pentru c lumea imaginativ este totu i altceva decât lumea pictural . atunci când folosim culoarea albastr . De i ideile exprimate în întrebarea dumneavoastr sunt gândite foarte antroposofic. abia acum câteva secole ( Nota 155). Când v mi ca i în lumea imaginativ acestea sunt singurele dimensiuni pe care le purta i cu dumneavoastr . În imagina iune putem vorbi numai despre dimensiunile lui sus-jos i dreapta-stânga.tridimensional. a a cum poate ti i. orientarea dumneavoastr este derivat numai din cele trei dimensiuni ale spa iului. Astfel este posibil s exprim m fenomene tridimensionale chiar dac este disponibil doar o extindere bidimensional . dac vrem s le localiz m în spa iu. Când facem asta lucr m pe o suprafa plan . care este numai un corelat pentru spa iu dar noi avem i perspectiva inerent culorii ( Nota 156). Dumneavoastr nu s l lui i în aceste trei dimensiuni atunci când v afla i în lumea imaginativ . culoarea se retrage. Aceasta este ce a vrea s dau numai pentru ilustrare. Pentru acest motiv nu pot s spun c ele se raporteaz la un sistem de coordonate în spa iu. care se manifest mai întâi ca imagina iune i poate fi exprimat în termeni spa iali numai permi ându-i celei de a treia dimensiuni s fie anulat de negativul s u. Pentru percep ia noastr ele sunt reale. ci altor circumstan e. foarte târziu în pictur . Totu i ambele culori sunt a ezate pe aceea i suprafa . r mâne adev rat c matematica este un produs al spiritului uman sau al fiin ei umane în general. La Dornach s-a pictat dup asemenea principii. În contrast. Nu are sens s vorbim despre cele trei dimensiuni în contextul lumii imaginative. Nu pot s le definesc în termenii geometriei euclidiene. este un lucru nou faptul c noi pict m în perspectiv . În aceste domenii superioare nu putem reveni la spa iul euclidian. ÎNTREB RI I R SPUNSURI Dornach 29 decembrie 1922 A a cum a i dedus din conferin se poate face o deosebire între spa iul tactil i cel vizual. De aceea nici defini iile tridimensionalit ii nu îi sunt aplicabile. i chiar dac lucr m i pe o suprafa curb . ceea ce nu este acceptabil atunci când ne mi c m de la cunoa terea obiectiv în spa iu c tre cunoa terea suprasensibil real . o experien a pe care nu o putem avea în lumea obiectiv . Toate inspira iile se mi c vertical. Continuumul lui Einstein este bazat pe abstrac iune. A patra dimensiune a sa este construit ca un analog la celelalte trei dimensiuni. Intui ia este punctual dar nu poate fi raportat nici ea la un sistem de coordonate. f r unele preciz ri. Ceea ce voi spune va p rea unora foarte îndr zne . În realitate. nu al gândurilor. Prima dimensiune este inerent posturii dumneavoastr verticale. Acolo dumneavoastr s l lui i numai în dou dimensiuni. a doua în direc ia stânga-dreapta i a treia în focalizarea ochilor. Dou dimensiuni sunt o realitate în lumea imaginativ i o singur dimensiune este o realitate în lumea inspira iei. curbura sa nu se datoreaza picturii. situa ia arat astfel. galbenul pare c se îndreapt spre noi atât de tare încât începe s devin agresiv. c pur i simplu lumea imaginativ are o leg tur cu continuumul lui Einstein. Noi lucr m în plan i avem acum nu numai posibilitatea perspectivei grafice perspectiva a ap rut. Din interiorul sentimentului. nu putem spune.

s conturez o problem . numai c în formulele mecanice trebuie inclus gravita ia. Ele se anuleaz reciproc. trecerea de la sfera infinit din geometria proiectiv la plan i abia ve i fi în stare s reconcilia i aceast piatr unghiular a geometriei proiective cu reprezent rile noastre obi nuite despre realitate care sunt bazate pe comportamentul empiric fa de lumea din jurul nostru ( Nota 159). Dumneavoastr vede i. Punerea problemei este urm toarea. pe care va trebui s le trat m în acela i fel în care am tratat ecua iile pentru mi c rile obligatorii din geometria analitic i din mecanica analitic . Aceasta face posibil s stabilim integrale pentru tr irea noastr a spa iului tactil. ceea ce ne d integrale specifice. Iar integralele pentru spa iul tactil îmi amintesc foarte mult numai c ele vor fi mai am nun ite de toate formulele de care am nevoie pentru circumstan ele i rela iile care se refer la geometria analitic i la ceea ce este mecanic în general. Dac vre i s capta i. inclusiv dimensionalitatea pe care o con ine în rela iile gravita ionale. a adar pentru ceea ce vie uim în spa iu tactil. ob in aproximativ zero. Încerca i s trata i ceea ce am dezvoltat teoretic ca fiind spa iul tactil în a a fel încât s trebuiasc s inser m pentru tr irea terestr a omului întreaga tr ire tactil . plus. trebuie s-o concepem acum ca fiind negativ . Când trat m apoi integrarea în acest fel ob inem un rezultat care conduce la alte integrale: œf(x)dy Dar când le scad pe cele dou una din alta. 104 . Vom vedea c atunci când integr m ob inem integrale foarte asem n toare dar de a a fel încât. Înc o dat cre m ecua iile diferen iale. Devine apoi posibil s integr m aceste ecua ii. Solu ia poate reu i numai dac matematicienii încep în mod real s lucreze asupra ei. Trebuie s v mi ca i cu ecua iile integrale în domeniul palp rii reale. Prin aceasta v va deveni evident c pentru palpare dimensiunea vertical are o anume diferen iere. Adic atunci când integrez în raport cu spa iul vizual ob in integrale care le anuleaz pe cele pentru spa iul tactil. S mergem mai departe i s aplic m acela i principiu spa iului vizual. În consecin . acesta trebuie s fie precedat de un semn. Integrând aceste diferen iale se ajunge la diagramele despre care v-am vorbit alalt ieri ( Nota 162). Omul se afl în interiorul gravita iei. a a încât în aceast ecua ie. pentru aceste diagrame. dac am lua în considerare c variabila x a fost pozitiv . în timp ce diferen ialele ne conduc întotdeauna în afara realit ii. i dumneavoastr primi i din diferitele direc ii periferice cu for e centripetale pe care le pute i identifica în spa iul tactil posibilitatea de a elabora ecua ii diferen iale. Despre aceasta a dori s fac unele preciz ri. de exemplu. sarcina noastr i mul i oameni având preg tirea potrivit ar trebui s lucreze intens în acest sens este s încerc m s folosim ideile matematice pentru a cuprinde realitatea în domenii foarte concrete ( Nota 160).ne mi c m mai departe în domenii pur matematice adic în domenii care sunt delimitate în termeni pur matematici ajungem tot mai pu in s cuprindem realitatea ( Nota 158). de exemplu. Acestea trebuie tratate pentru spa iul tactil în acela i fel în care trat m ecua iile pentru mi c rile obligatorii din geometria analitic i mecanica analitic ( Nota 161). din nou adev rul. Da i-mi voie s o formulez schematic astfel: œf(x)dy Rezultatul ar fi integrala pentru tr irile spa iului tactil. dac însemna i variabila cu x. din aceast cauz vede i dificultatea care apare mereu în timpurile moderne când se încearc folosirea matematicii pentru a descrie realitatea. trebuie s o face i a a cum am indicat în acea conferin .

îl consider de la început cum trebuie matematic. numai dac în mod real ceea ce este spa ial la vedere. foarte mult vreme s-a crezut c nu ar fi o axiom i c . A adar nu ar trebui s scriem zero. c dx este un num r imaginar în sens matematic. putem vedea. iar pe de alt parte. în integrale utilizabile care cuprind realitatea. c vederea este întotdeauna for at în necesitatea imperioas opus gravita iei ( Nota 163). 24 martie 1905 1. A i înv at c trebuie s scrie i mecanica în jos pe vertical i vederea în sus pe vertical lumina este egal cu garvita ia negativ . pe de o parte. i anume. NOTE ‡ PARTEA I Conferin a I Berlin. atunci când îl iau pe dx pozitiv aici i negativ acolo. În acest fel ob inem mecanica. acustica. În aceast direc ie lucrând asupra lor i nu numai prin observa ii descriptive. ci trebuie s scriem: dx=œ œ + Dac îmi creez posibilitatea ca prin c ut ri repetate de astfel de integrale i diferen iale s ob in ecua ii diferen iale corespunzând lui dx. Va trebui s demonstr m c în domeniul calculelor ne afl m în realit i întru totul concrete. Unul dintre primii care a tratat problema paralelelor i a conchis c explicarea ei cerea o geometrie neeuclidian . de asemenea. s raport m integralele la mecanic . Nu este pe de-a-ntregul adev rat c diferen a dintre integrale este zero. s-ar 105 . Pentru c pornind de la trivial ridic m construc ii despre vedere i nu consider m c atunci când avem în vedere spa iul vizual trebuie s calcul m cu mi carea vertical inevitabil . Dar ve i vedea c se poate desf ura pe aceast baz . prin aceasta. în timp ce auzul are loc pe orizontal . la optic . este considerat unul din fondatorii geometriei neeuclidiene hiperbolice. ci rezult o diferen ial . Dac se ia în considerare acest lucru devine posibil. al turi de Carl Friedrich Gauss i Nikolai Ivanovici Lobacevski. voi vie ui un rezultat surprinz tor. unica sa publica ie.Ob in integrale pentru spa iul vizual care îmi vor apare foarte utilizabile. a ap rut în 1832 ca o anex la textul matematic scris de tat l lui. Articolul despre acest subiect. Dac îns acum integrez ecua ia diferen ial care rezult . Astfel a i captat cu matematica un adev r interior. (Nota traduc torului: de fapt. matematician ungur. ci prin prelucrare descoperim diferen e între tiin ele naturale moderne i antroposofie. ob ine i formulele acustice i. Carl Friedrich Gauss (1777-1855). vezi Stäckel [1913]. Pute i tr i acest lucru dac rezolva i problema corect. o munc fertil în domeniul matematicii i fizicii la fel cu munca la care m-am referit mai devreme în domeniul filogeneticii ( Nota 165). optica etc. Farkas (Wolfgang) Bólyai (1775-1856). János (Johann) Bólyai (1802-1860). matematician i fizician din Gottingen. Pentru mai multe informa ii despre cei doi Bólyai. prin urmare. Când pune i la punct aceste calcule nu ve i observa numai discrepan e matematica pe de o parte i fizica de cealalt parte ca un rezultat al ecua iilor lui Lagrange ( Nota 164). A studiat problema liniilor paralele i.

Nu exist între ele diferen e ra ionale. pp. Vezi Scholz [1980].) Niciunul dintre studiile sale asupra acestui subiect nu a fost publicat în timpul vie ii lui. în toate p r ile sale. cu mâna mea sau cu urechea mea decât imaginea ei în oglind ? i totu i nu pot înlocui originalul prin ceea ce v d în oglind . cele hiperbolice cum este cea a lui Lobacevski-Bolyai i cele eliptice cum este cea a lui Riemann. Aceast distinc ie a condus la diferen ierea clar dintre topologie i geometria diferen ial . Aceasta a oferit un stimulent pentru cercetare (pe atunci în copil ria ei) în spa ii multidimensionale. adic pe baza a a-numitei geometrii absolute. Pentru o analiz a concep iei lui Kant despre spa iu cu privire la problema dimensiunii. matematician din Gottingen i primul care a descoperit geometria neeuclidian eliptic . Fiecare a a-zis demonstra ie con inea îns . 220227. Wirkungen in die Ferne (Efecte la distan ) [1878a].³ Vezi de asemenea lucr rile lui Kant Lebendige Kräfte (For e vii) [1746]. Immanuel Kant a atras aten ia asupra acestui fenomen în cartea sa Prolegomena [1783]. iar cel de-al doilea exemplu rezult din Äaltoirea³ pe acela i trunchi a postulatului care afirm c printr-un punct exterior unei drepte nu se poate trasa nicio paralel la acea dreapt . 106 . Kant a luat acest fenomen ca o dovad c fiin ele umane sunt capabile de a cuprinde numai percep iile senzoriale ale obiectelor adic aparen ele lor i nu natura lor intrinsec . F poate fi f cut s coincid cu F' printr-o rotire spa ial în jurul axei a. de i evident contrare Äintui iei³ euclidiene. Primul exemplu rezult prin Äaltoirea³ pe trunchiul geometriei absolute a postulatului care afirm c printr-un punct exterior unei drepte se pot trasa cel pu in dou paralele la acea dreapt .putea demonstra pe baza celorlalte axiome. 3. Dac F este o figur în plan i F' figura sa oglindit de cealalt parte a axei a. pot fi f cute s coincid prin mi c ri spa iale continue. § 13: ÄCe poate fi mai asem n tor. sub o form mascat . vezi Zöllner. în timp ce ultima este o consecin a rela iilor numerice. Vezi Reichardt [1976]. În cele din urm . dac originalul este mâna dreapt . Riemann a fost primul care a f cut deosebire între nem rginirea i infinitatea spa iului. adic a structurii geometrice a spa iului (topologia). i totu i sim urile noastre ne înva c ele sunt într-adev r intrinsece deosebite deoarece în ciuda tuturor asem n rilor mâna stâng nu este con inut între acelea i frontiere ca i mâna dreapt (adic nu sunt congruente) iar o m nu care se potrive te pe o mân nu poate fi purtat de cealalt . postulatul paralelelor. Teza sa despre Ipotezele de la baza geometriei a dezvoltat geometria diferen ial prin generalizarea ei în spa iul n-dimensional. Bernhard Riemann (1826-1866). cei trei matematicieni cita i mai sus au ajuns la concluzia c acesta nu se poate demonstra i c înlocuindu-l cu postulate care îl neag se ob in sisteme necontradictorii. a a-numitele geometrii neeuclidiene. Figurile simetrice în oglind care sunt a ezate în acela i plan. imaginea sa în oglind este o mân stâng iar imaginea unei urechi drepte este o ureche stâng i nu poate lua locul originalului ei. Figura 68 arat câteva stadii ale acestei rota ii în proiec ie normal pe plan. 2. i Gegenden im Raum (Domenii în spa iu) [1768]. §§9-11. care sunt deci simetrice fa de o ax . prima este o expresie a rela iilor spa iale. intrinsece. pentru c .

figura tridimensional F pare c pierde o dimensiune trecând prin planul bidimensional a. În aceast proiec ie. aceasta este o perspectiv de ax a i centrul A pe linia de la infinit a planului. (În sensul geometriei proiective. aceast transformare reprezint o proiec ie ortogonal pe axa a. care sunt imagini în oglind fa de planul a.) În proiec ia sa pe plan. Dac suprafa a lui F este desf cut în fe ele corespunz toare. figura rotit prin spa iu pare a pierde o dimensiune trecând prin axa a i devine paralel cu direc ia de proiec ie. 107 . cele dou figuri geometrice tridimensionale F i F'. Printr-o opera ie analog . Observa i c contururile figurilor F i F' pot fi f cute s coincid prin rota ii în plan (adic în jurul unor puncte din plan) numai dac sunt desf cute în segmente de dreapt care sunt rotite în jurul anumitor puncte de pe axa a. Aceast transformare poate fi interpretat ca o proiec ie ortogonal (în spa iul tridimensional) a unei rota ii euclidiene cvadridimensionale în jurul planului a. pot fi transformate una în cealalt printr-o afinitate ortogonal tridimensional cu planul a ca plan al afinit ii (figura 69). acestea pot fi rotite în jurul axelor corespunz toare din planul a pentru a forma suprafa a lui F'.Interpretat ca figur plan .

Bazându- i teoriile pe aceast analogie dintre figurile simetrice bi i tridimensionale, August Ferdinand Möbius a fost, se pare, primul matematician care a conceput posibilitatea unui spa iu cvadridimensional în care figurile simetrice tridimensionale pot fi f cute s coincid f r întreruperea contactului (vezi Calculul baricentric al lui Möbius [1827], §140, not ). Totu i el a respins aceast idee ca fiind Äimposibil de gândit³ i nu a urmat-o mai departe. 4. Faptul c avem doi ochi face posibil percep ia adâncimii; vezi, de asemenea, r spunsurile la întreb rile lui A. Strakosch, 11 martie, 1920, retip rite în acest volum. Despre semnifica ia activit ii independente în perceperea dimensiunii adâncimii vezi întreb rile i r spunsurile din 7 aprilie 1921 (GA 76, retip rit aici) i nota 17 de mai jos. 5. (Johann Karl) Friedrich Zollner (1834-1882), astrofizician din Leipzig, considerat unul dintre fondatorii astrofizicii pentru contribu iile experimentale i teoretice la fotometrie i spectroscopie. Teoria lui despre structura cometelor a deschis direc ii pentru toate cercet rile ulterioare. Cartea sa Despre natura cornetelor Contribu ii la istoria i teoria cunoa terii (1886), ca aproape toate tratatele sale, con ine comentarii filosofice i istorice de mare r sunet, ca i critici polemice ale activit ii tiin ifice a contemporanilor s i. În leg tur cu studiile sale despre Principiile teoriei electrodinamice a rnateriei [1876], Despre efectele la distan [1878a] i Despre natura cometelor [1886], Zöllner a devenit familiar cu studiile contemporane ale geometriei neeuclidiene i multidimensionale. Pân la începutul anilor 1870 el a presupus c numai spa iul curb sau o a patra dimensiune ar putea explica anumite fenomene din fizic . În jurul anului 1875, cercet rile chimistului i fizicianului William Crookes (1832-1919) l-au determinat pe Zöllner s studieze spiritismul. El a dezvoltat ideea c existen a fenomenelor spiritiste s-ar putea explica prin presupunerea existen ei spa iului cvadridimensional i c aceste fenomene au dovedit c spa iul cvadridimensional este o realitate i nu doar o simpl posibilitate conceptual (Zöllner [1878a], pp. 273 i urm.). La scurt timp, Zöllner a început propriile sale studii asupra fenomenelor spiritualiste (vezi [1878b], pp. 752 i urm.; [1878c], pp. 330 i urm.; i în mod special [ 1878d]).
108

Pentru o sintez a experimentelor spiritiste ale lui Zöllner, vezi Luttenberger [1977]; pentru o analiz contemporan a lui Zöllner vezi Manifest rile spiritiste a lui Simony [1884]. Despre spiritism în general vezi Hartmann, Ipoteza spiritelor [1891 ] i Spiritism [1898]. Despre istoria spiritismului, din punctul de vedere al lui Rudolf Steiner, vezi conferin ele lui din 1 februarie i 30 mai 1904 (GA 52) i conferin ele din 10-25 octombrie, 1915 (GA 254). Zöllner a conceput Älucrurile în sine³ ale lui Kant ca fiind obiecte cvadridimensionale reale proiectate în spa iul perceptibil ca obiecte tridimensionale. El a g sit demonstra ia acestui mod de gândire în existen a figurilor tridimensionale simetrice în oglind care de i congruente din punct de vedere matematic nu pot fi f cute s coincid f r a pierde contactul una cu cealalt [în trei dimensiuni] (vezi nota 3): ÄDe fapt, spa iul care poate explica f r contradic ii lumea pe care o vedem trebuie s posede cel pu in patru dimensiuni, f r de care existen a actual a figurilor simetrice nu poate fi niciodat redus la o [singur ] lege³ (Zöllner [1878a], p. 248). Zöllner considera ideile lui Kant ca fiind precursoare ale propriilor sale vederi (vezi nota 2). În eseul citat, Zöllner descrie unele din caracteristicile unice ale tranzi iei de la a treia la a patra dimensiune. Atât considera iile sale teoretice cât i experimentele spiritiste sunt bazate pe aceste caracteristici. El începe cu o discu ie despre noduri în spa iul tridimensional i atrage aten ia asupra faptului c ele pot fi deznodate numai dac Äpor iuni ale corzii dispar temporar din spa iul tridimensional în m sura în care este vorba de fiin e de aceea i dimensionalitate (vezi nota 15). Acela i lucru s-ar întâmpla dac printr-o mi care executat în cea de a patra dimensiune un corp ar fi îndep rtat dintr-un spa iu tridimensional închis i rea ezat în afara acestuia. Astfel pare posibil s anul m a a-numita lege a impenetrabilit ii materiei în spa iul tridimensional într-un mod întru totul analog pentru a îndep rta un obiect din interiorul unei curbe închise con inut într-un plan prin ridicarea obiectului peste linia curbei f r a o atinge³ (Zöllner [1878a], p. 276). Vezi, de asemenea, nota 6. 6. O perpendicular poate fi construit în orice punct al unei suprafe e bidimensionale. Dac un punct P se mi c în sus de-a lungul perpendicularei, se distan eaz de toate punctele suprafe ei f r s - i schimbe proiec ia M pe suprafa . Dac M este centrul unui cerc, în timp ce punctul P se îndep rteaz de suprafa , el r mâne echidistant de toate punctele cercului, de i aceast distan cre te continuu. Dac l s m punctul P s se mi te de-a lungul perpendicularei pân când distan a de la centrul M devine mai mare decât raza cercului i apoi rotim perpendiculara pân când se a az în planul cercului, punctul P se va fi mutat în afara cercului f r a intersecta circumferin a. În mod analog, un punct P aflat în interiorul unei sfere poate ie i din interiorul acesteia f r a-i str bate suprafa a de îndat ce facem apel la cea de a parta dimensiune. Orice punct aflat în spa iul tridimensional poate p r si acest spa iu i poate p trunde în spa iul tridimensional în lungul unei drepte perpendiculare f r a atinge vreun punct din spa iul originar. Dac îndep rt m punctul central al unei sfere din spa iul tridimensional în acest mod, punctul M se va distan a din ce în ce mai mult de toate punctele suprafe ei sferei în mod egal. De îndat ce distan a fa de locul ini ial M este mai mare decât raza sferei punctul a fost scos din sfer i opera ia poate deveni vizibil prin rotirea liniei drepte în lungul c reia s-a deplasat puncul, ajungându-se din nou în spa iul tridimensional. 7. Arthur Schopenhauer (1788-1869): ÄLumea este reprezentarea mea; acesta este un adev r care se aplic oric rei fiin e vii, cunosc toare³ (Lumea ca voin i reprezentare, vol I, §I [1894], p. 29. 8. Rudolf Steiner folose te, de asemenea, acest exemplu în cartea sa Filosofia libert ii (GA 4), capitolul VI, ÄIndividualitatea uman ³, p. 106. Vezi, de asemenea, conferin a sa din 14 ianuarie, 1921 (GA 323, p. 252).
109

9. Rudolf Steiner discut aceste dificult i în detaliu în Filosofia libert ii (GA 4), capitolul IV, ÄLumea ca percep ie³ i în introducerea sa la Lucr rile de tiin e naturale ale lui Goethe (GA 1), capitolul IX, ÄEpistemologia lui Goethe³, i capitolul XVI. 2, ÄFenomenul arhetipal³. 10. Rudolf Steiner folose te, de asemenea, aceast compara ie în conferin a sa din 8 noiembrie 1908 (GA 108) în care investigheaz mai îndeaproape rela ia dintre senza ie, percep ie, reprezentare i no iune. 11. Strict vorbind, aceast afirma ie despre tranzi ia de la cerc la linia dreapt este valabil numai în geometria euclidian . În geometria proiectiv cercul coincide atât cu tangenta care r mâne fix cât i cu dreapta de la infinit (vezi Locher [1937], capitolul IV, în mod special pp. 69 i urm.). Numai atunci când planul euclidian devine plan proiectiv prin încorporarea dreptei de la infinit este posibil s treac prin infinit (vezi, de asemenea, Ziegler [1992], capitolul III). 12. Acest fenomen este legat direct cu faptul geometric c este imposibil s treci prin infinit far s p r se ti domeniul geometriei euclidiene (vezi nota 11). Cu alte cuvinte, punctul pe care ni-l imagin m mi cându-se într-o direc ie nu este transformat în punctul pe care ni-l imagin m întorcându-se înapoi din cealalt parte. Ceea ce leag cele dou por iuni ale liniei drepte pe care le putem imagina senzorial ca fiind legate prin infinit este legitatea pe care o putem în elege, ceea ce le separ este alc tuirea lor reprezentat a fi din puncte. 13. Rudolf Steiner folose te în mod repetat metafora sigiliului, a cerei de sigilat i a amprentei, în leg tur cu considera iile epistemologice, cu privire la rela ia dintre lumea obiectiv i con tien a individual a celui ce cunoa te. Aspectul decisiv al acestei metafore este acela c în ea, ca în domeniul psiho-fizic, transmiterea formei nu este legat de transmiterea substan ei. Vezi, de asemenea, eseul lui Steiner Filosofie i antroposofie (GA 35) i Fundamentele psihologice i pozi ia epistemologic a antroposofiei (GA 35), p. 138. 14. Oskar Simony (1852-1915), matematician i om de tiin din Viena, fiul geografului i cercet torului alpin Friedrich Simony (1812-1896) i profesor la Colegiul de Agrotehnic din 1880 pân în 1913. Studiile sale matematice se refer mai ales la teoria numerelor, topologia experimental a nodurilor i suprafe elor bidimensionale din spa iul tridimensional (vezi Müller [1931] i [1951]). Unele din modelele pe care le men ioneaz Steiner sunt ilustrate în tratatele lui Simony. Implicarea lui Simony în topologie era inspirat de întâlnirile lui cu experimentele spiritiste ale lui Zöllner (vezi nota 5). El s-a sim it înclinat s studieze problemele spa iale puse de descoperirea geometriei neeuclidiene i a celei multidimensionale. Investiga iile sale s-au extins la a include considera ii psihologice i epistemologice (vezi Simony [1883], [1884], [1886]). Simony tia c nu trebuie s se confunde domeniul empiric cu cel al ideilor matematice. Ca matematician, posibilitatea conceptual a spa iului cvadridimensional nu era o problem pentru el, dar nu putea s accepte teza lui Zöllner c toate obiectele în spa iul tridimensional sunt proiec ii ale obiectelor cvadridimensionale care nu sunt senzorial perceptibile. Totu i inten ia sa nu era s resping existen a fenomenelor spiritiste neobi nuite. Dimpotriv , el a sus inut, ca i Zöllner, necesitatea unor investiga ii tiin ifice exacte ale unor asemenea fenomene. El a ar tat, de asemenea, cum fenomenele spiritiste relatate de Zöllner ar putea fi demonstrate folosind metodele tradi ionale ale fizicii i psihologiei sau cel pu in reconciliate cu aceste domenii (Simony, Manifest ri spiritiste [1884]) . El a sim it c era important s se demonstreze c explicarea unor asemenea fenomene nu cerea p r sirea spa iului empiric tridimensional. El a ar tat c ipoteza lui Zöllner despre existen a spa iului cvadridimensional contrazicea experien a noastr obi nuit a spa iului; dac aceast ipotez este corect , obiectele din spa iul tridimensional obi nuit al fizicii sunt imagini-umbr pe care le putem schimba dup voie, f r s avem acces la prototipurile lor (Simony [1881b], §6 i [1884], pp. 20 i urm.). A a cum s-a ar tat, prin exemplul unei umbre proiectat de un obiect tridimensional pe o suprafa nu este posibil nicio schimbare a umbrei f r
110

rotind o sec iune a curbei prin spa iul tridimensional în jurul unei linii drepte a ezat în plan. pp. acest nod nu poate fi dezlegat în 111 .) ÄDac aceste considera ii sunt transferate printr-o analogie la un nod din spa iul tridimensional. Durège [1880] i Hoppe [1880]). (Nota traduc torului: autointersec ia nu poate fi eliminat dac r mânem în plan. la aceast întâlnire i a exprimat opinia c aceasta a inspirat teza lui Zöllner despre existen a spa iului cvadridimensional i a semnifica iei sale în explicarea fenomenelor spiritiste (Klein [1926]. Felix Klein (1848-1925) pare s fi fost primul matematician care a atras aten ia asupra acestui fenomen la începutul anilor 1870. este u or de v zut c un asemenea nod poate fi legat i dezlegat numai prin opera ii în care elementele firului descriu o curb dublu îndoit . f r t iere.accesul direct la obiectul care o arunc . de asemenea. Experimentele topologice ale lui Simony inten ionau s investigheze natura spa iului tridimensional empiric opus spa iului curb sau oric rui spa iu matematic imaginabil: ÄFenomenele investigate aici. f r s fie puse în leg tur cu a a-numita teorie a variet ilor superioare. 169 i urm. pentru a r mâne independent de orice ipotez posibil despre natura spa iului perceput³ ([1883]. Hoppe [1879] folose te un exemplu formulat analitic pentru a dezlega în mod concret un nod simplu tridimensional în spa iul cvadridimensional (vezi. pot fi evitate autointersec iile. În plus. [1881a]. adic fiecare nod dintr-un fir sau o panglic închis poate fi dezlegat pur i simplu prin tragerea firului sau panglicii. 478) discut subiectul doar în termeni generali. o band r sucit la 720° i închis inelar. 15. 963 i urm. în forma de cruce. Cel mai simplu i mai faimos exemplu de acest gen este men ionat de Rudolf Steiner în conferin a sa. cursul dezvolt rii pe care l-am ales eu face de asemenea clar de ce în investigarea diverselor sec iuni de primul i al doilea ordin am evitat s folosesc atât geometria analitic cât i calculul infinitezimal. p. În timp ce Klein ([1876]. El cerceteaz mai întâi desfacerea unui nod bidimensional într-o curb închis (figura 70): f r a t ia curba. dar. El a demonstrat c asemenea suprafe e pot fi t iate în moduri care sau nu le distrug caracterul de închidere sau produc noduri în anumite circumstan e (Simony [1880]. Simony era interesat în mod special de felul în care se dezvolt nodurile în suprafe e inelare curbate i în suprafe e închise neînnodate. 272-274).). de asemenea. de vreme ce apar in domeniului sim urilor. În Efecte la distan ([1878a]. Zöllner demonstreaz desfacerea nodurilor în spa iul cvadridimensional cu ajutorul unei analogii. întret ierea.). Conform unei relat ri a lui Zöllner [1878a]. Ca matematician. În spa iul cvadridimensional nu exist noduri. pp. [1881 b]). Klein s-a referit. pot fi încorporate doar într-o geometrie empiric . Klein a vorbit cu el in timpul unei conferin e tiin ifice despre acest subiect cu pu in timp înainte de a publica un tratat în care discuta în treac t aceast tem . pp.³ F r a fi t iat.

p. 16.³ ÄÎn mod clar. Fiind dat o panglic r sucit cu 360° înainte de a-i fi unite capetele într-un inel. În al doilea caz. aceste fiin e ar fi în stare s lege i s dezlege asemenea noduri cu ajutorul unei opera ii complet analoge cu dezlegarea nodului descris anterior. Desfacerea unui nod în spa iul tridimensional este într-adev r posibil întotdeauna dac sunt permise autoîntret ierea.. În spa iul cvadridimensional r sucirea poate fi desf cut f r vreo suprapunere. Pp. 315). 3 i p.. Echivalen a unei benzi cilindrice ner sucite în spa iul tridimensional i a unei benzi cu o r sucire de 360° în spa iul cvadridimensional rezult din faptul c ambele inele sunt caracterizate de dou muchii care nu se intersecteaz .] Observa iile mele asupra form rii nodului dintr-un fir flexibil în diferite dimensiuni ale spa iului au fost inspirate de comunic rile orale ale lui Felix Klein. în m sura în care o pot percepe fiin ele cu aceea i dimensionalitate. pe când în primul caz ele nu sunt. profesor de matematic din Munchen. ÄDac totu i ar exista printre noi fiin e capabile s fac mi c ri cvadridimensionale cu obiecte materiale. por iuni ale firului trebuie s dispar temporar din spa iul tridimensional. Cu alte cuvinte. r sucirile care sunt multiplu întreg de 360° pot fi desf cute în spa iul cvadridimensional (vezi discu iile de mai jos). 112 . Tot ce trebuie s facem este s rotim o sec iune anume a curbei din planul în jurul planului prin spa iul cvadridimensional (figura 71). sau trecerea printr-a patra dimensiune. de vreme ce ultima face posibile rezultatele autoîntret ierii f r autoîntret iere (vezi Seifert/Threlfall [1934]. aceste muchii curbe sunt r sucite una în jurul celeilalte. transformând inelul r sucit într-un inel ner sucit (vezi tranzi ia de la figura 73 la figura 74).spa iul tridimensional. se ob ine o suprafa care este echivalenta cvadridimensional a unui inel cilindric (figura 72). de i el nu-l men ioneaz explicit în lucr rile sale de topologie. de vreme ce era preocupat în primul rând de calitat ile empirice ale spa iului tridimensional. 273-276).³ (Zöllner [1878a]. [. în opera iile indicate aici. Este de presupus c Simony era con tient de acest fenomen.

78). pe care nu o putem percepe senzorial. matematician i scriitor. 31 martie 1905 18. este dovada unei ac iuni într-o dimensionalitate superioar . Charles Howard Hinton (1853-1907). A patra dimensiune [1904]. Hinton a fost putemic influen at de tat l s u. viziunea static într-un plan sau în spa iu poate fi interpretat ca proiec ia central a obiectelor din plan sau spa iu pe o suprafa .Observa i c aceast operarie nu poate fi f cut asupra a a-numitei benzi Mobius. Dac nu.) 17. Aceast fiin are o impresie indirect a celei de a treia dimensiuni numai dac este în stare s vad dinamic. un inel cilindric încorporând o r sucire de 180° (figura 75). ÄPoate fi argumentat c simetria. un chirurg care a scris i el eseuri. Chiar faptul c fiin ele umane au vedere tridimensional e o dovad a naturii noastre cvadridimensionale. chiar în spa iul cvadridimensional nu poate fi transformat într-un inel ner sucit în niciun fel f r a t ia suprafa a. dar nu ar fi în stare s o experimenteze. Banda Möbius a fost descris pentru prima dat de c tre Möbius [1865]. James Hinton (1822-1875). Conferin a a II-a Berlin. De aceea unei fiin e tridimensionale cu acest tip de vedere toate obiectele i-ar ap rea ca fiind proiectate pe o suprafa . (Acest fenomen are de-a face cu faptul c o asemenea suprafa nu poate fi orientat . §2. vezi Seifert/Threlfall [1934]. Aceast suprafa are doar o singur muchie. sociale sau juridice. p. de i o putem deduce. indiferent de dimensiune. a ceva ce intr de afar în lumea anorganic ³ (Hinton. §11. o asemenea fiin ar fi în stare s deduc c exist a treia dimensiune (a a cum fac oamenii cu vedere monocular pe baza experien ei i a numeroaselor ocazii de compara ie). Charles Howard Hinton (1853-1907) a ajuns i el la concluzia c fiin ele umane trebuie s aib patru sau chiar mai multe dimensiuni. Pe baza geometriei i fizicii. Prin leg tura p rin ilor s i cu Mary 113 . atât în structura lor cât i în diferitele lor moduri de ac iune. Geometric vorbind. incluzând câteva despre arta de a gândi în care respingea orice restric ii artificiale impuse gândirii sau experien ei de reglement ri de comportare religioase. adic dac aparatul s u vizual include dou direc ii de proiectare i dac are abilitatea s le pun de acord. cu privire la fiin ele vii exist dovada. Astfel.

de exemplu. Hinton i-a petrecut resul vie ii studiind problema celei de a patra dimensiuni. în 1886. Mary Ellen. prezentate aici. [1985] i [1988]). Lucr rile sale s-au concentrat asupra populariz rii ideilor despre spa iul cu patru dimensiuni i se ocupau în mod special cu felul în care trebuie dobândit abilitatea de a-l vizualiza. apoi i-a petrecut restul vie ii în Statele Unite. Vezi Rudolf Steiner. capitolul IV: ÄEvolu ia cosmic i fiin a uman ³ 21. Hinton credea c lumea include o extensie material în cea de a patra dimensiune i încerca s demonstreze aceast ipotez prin diverse experien e în psihologie i fizic . Fundamentul geometric al gândurilor lui Steiner. Nu este posibil pur i simplu o reconstruc ie a ceea ce Steiner a vrut sa spun prin aceast analogie i nu exist nimic în lucr rile lui Hinton care s corespund cu acest tip de idea ie. conceptele de Ädeasupra³ i Ädedesubt³ (Casting Out the Self [1886]. el a încercat s se elibereze de toate limit rile subiective impuse ca. cubul cvadridimensional. În leg tur cu asta Hinton a studiat tranzi ia de la a doua la a treia dimensiune în diferite moduri pentru a crea un fundament solid pentru descrierea celei de a patra dimensiuni în spa iul tridimensional perceptibil. Crookes (chimist i fizician) i Zollner apar ineau ambii grupului de cercet tori universitari care încercau. Hinton a fost un scriitor controversat. Hinton a studiat matematica la Oxford i a predat la diverse institu ii înainte de a p r si Anglia i de a pleca în Japonia. v duva matematicianului i logicianului George Boole (1815-1864). 20. În timp ce investiga aceast problem . Steiner recapituleaz gândurile lui Hinton despre acest subiect. 205-229). A tr it în Japonia pân în 1891. 19. C utarea certitudinii i-a provocat în 1875 o serioas criz . retip rit în acest volum. 1905. s foloseasc metodele tiin ifice pentru a aborda spiritismul. rezult când fiecare din 114 .Everest Boole (1832-1916). Figura cvadridimensional corespunz toare. Aceast concep ie a întâlnit rezisten atât din partea materiali tilor care acceptau existen a a doar trei dimensiuni cât i din partea spiriti tilor care preferau s interpreteze a patra dimensiune ca având un caracter pur spiritual (vezi Ballard [1980]). de i cu pu in succes. De i i Hinton folose te culori pentru a ilustra tranzi ia de la a doua la a treia dimensiune i în mod special tranzi ia de la a treia la a patra dimensiune. Vezi explica iile corespunz toare din conferin a precedent . Un cub împ r it în opt cuburi mai mici poate fi construit permi ând fiec rui p trat mic s devin suprafa :a comun a dou cuburi adiacente (figura 17). El a recurs la ideea c numai aranjarea obiectelor în spa iu ar putea conduce la o cunoa tere absolut cert . el a întâlnit problema subdiviz rii imaginii oglindite a dou cuburi i s-a întrebat dac acest fenomen nu s-ar putea dovedi a fi i el determinat în mod subiectiv. În particular el a dezvoltat exerci ii metodice pentru dobândirea unei concep ii consecvente despre spa iul tridimensional. În preocup rile sale cu exerci ii de gândire privind aranjarea cubului divizat în cuburi mai mici. Rezultatul este un p trat mai mare împ r it în patru p trate mai mici (figura 16). adiacente. În conferin a sa din 24 mai. În acest articol. Zollner prezint pe scurt experimentele i opiniile sale despre realitatea celei de a patra dimensiuni. viitoarea sa so ie. iar pentru o vreme a p strat opinia c este posibil în acela i fel i dobândirea unei concep ii nonsenzoriale a spa iului cvadridimensional (vezi O nou er de gândire [1900] i A patra dimensiune [1904]). pp. În acest proces. El a fost respins sau ignorat în cercurile academice. este urm torul: un segment de dreapt împ r it în jum tate poate fi transformat într-un p trat permi ând fiec rei jum t i de segment s fie latura comun a dou p trate mai mici. el le utilizeaz într-un mod foarte diferit. în mod special de teosofi i arti ti avangardi ti (vezi Henderson [1983]. el a descoperit un tratat de Friedrich Zö llner despre a patra dimensiune [1878e] în Quarterly Journal of Science (editat de William Crookes). tiin a ocult în rezumat (GA 13). Hinton a întâlnit-o pe fiica lui Boole. intens citit i foarte respectat de publicul laic.

era membr a Societ ii teosofice i mai târziu a Societ ii antroposofice. a dori s v rog cât se poate de prietene te s -mi trimite i modelele.S. unde a r mas pân în 1943. el ine conferin e s pt mânal despre matematic la Delft i despre electricitate la Rotterdam.T. într-o scrisoare (de asemenea din arhiva Steiner) de la mama lui Schouten c tre Rudolf Steiner. Schouten a studiat matematica de unul singur i a scris cartea Grundlagen der Yektor und Affinoranalysis [ 1914] pe care a prezentat-o ca diserta ie la Universitatea din Delft. modelele folosite pentru conferin a dumneavoastr se afl înc în posesia dumneavoastr . Mi-a spus c î i face un scop din a studia serios tot ceea ce întreprinde în via a lui. Al dumneavoastr sincer. dar el spune c pentru moment nu poate s fac acest lucru cu o con tiin clar pentru c nu a fost în stare s in pasul cu studiile sale teosofice.cele opt cuburi mai mici ale cubului tridimensional este interpretat ca grani a comun a dou cuburi cvadridimensionale. Slav Domnului. La pu in timp dup aceea a fost numit profesor la Delft. H. Aceste conferin e sunt destinate mai multor cercuri. Partea care se refer la aceast conferin este urm toarea: Delft 1 decembrie 1905 Stimate domnule doctor. 1913. i asta pentru c propria lui munc academic cere foarte mult de la el deocamdat . incluzându-l pe cel din Delft. Ca urmare. Cartea lui Schouten. a a încât nu este în stare pentnt moment s reia din nou studiile teosofice. a fost g sit în biblioteca lui Rudolf Steiner. În aceast scrisoare se spune printre altele: ÄAm fost foarte încrez toare c fiul meu. inten ionând s renun e la Societatea teosofic . m-am oprit s v spun la revedere. În arhivele Rudolf Steiner Nachlassverwaltung exist o scrisoare a lui Schouten c tre Steiner. 17 mai 1905 22. Rezultatul este un cub cvadridimensional împ r it în 16 cuburi cvadridimensionale. Pân acum a fost g sit numai o indica ie a leg turii dintre Schouten i Rudolf Steiner. matematician olandez din Delft. cu o dedica ie personal a autorului. Societatea de filosofie din Amsterdam i-a cerut s in o conferin despre conceptele sale de matematic imaterial . Pentru a fi în stare s în eleag teoria general a relativit ii. în acest an. Schouten. Primul manuscris al lucr rii sale a fost trimis la Academia Regal . De vreme ce inten ionez s in câteva conferin e despre a patra dimensiune. este vorba de Jan Arnoldus Schouten (1883-1971). Înainte de a pleca acas în iulie. Conferin a a III-a Berlin. atât el cât i 115 . Schouten i-a practicat profesia pentru câ iva ani la Rotterdam i la Berlin. dar din p cate dumneavoastr era i deja plecat. Schouten M. În plus. va deveni membru al Societ ii antroposofice. datat 4 martie. care a fost fondat cu pu in timp în urm . J. În s pt mâna în care ve i fi la Haga. A. Domnul Schouten dup toate probabilit ile. Mama lui Schouten. Dup ce a studiat ingineria electric la colegiul tehnic din Delft.

i A patra dimensiune [1904]. La fel. r spunse b trânul.Ch. sec iunile 1 i 2. Conferin a a IV-a Berlin. capitolele XI-XIII). Hinton a dezvoltat i popularizat nu una ci mai multe metode de reprezentare a spa iului cu patru dimensiuni în spa iul tridimensional perceptibil. Cronos (a nu fi confundat cu Chronos sau Timpul) este unul din fii lui Uranus i al Geei. 32. probabil datorit diferitelor moduri de a adapta folosirea culorii de c tre Steiner (în mod special albul). 65 i urm. Geea. ÄCare este cea mai important ?³ ÄCea revelat ³. 29. Vezi lista lucr rilor lui Hinton în Bibliografie. Sper c dumneavoastr i fiul meu ve i g si prilejul s v întâlni i. mi carea unui cub cu ase suprafe e în spa iul cvadridimensional creeaz o figur cu opt cuburi formând frontierele sale cubul ini ial i cel final. capitolele I-IV i VII. Platon (427-347 î. S-a c s torit cu sora lui Rhea care a dat na tere la trei fete (Hestia. Die Mytologie der Griechen [ 1966]. a a cum este u or de v zut dintr-o proiec ie paralel a mi c rii cubului în spa iul tridimensional (vezi figura 90). 25. Cele ase suprafe e constau din p tratele de început i de sfâr it. Demetra i Hera) i la doi fii (Poseidon i Zeus). Diferitete transcrieri ale conferin ei difer substan ial în acest loc. dar pare improbabil. El vedea reprezentarea bidimensional a figurilor tridimensionale ca preg tire pentru reprezentarea tridimensional a figurilor cvadridimensionale (vezi O nou er de gândire [1900]. În cursul vie ii sale. plus cele patru produse de laturile în mi care. Vezi Teosofia lui Rudolf Steiner.³ Primul articol al lui Schouten din Verslagen en Mededeelingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen a ap rut în 1917 în volumul 26. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). El a fost remarcat mai mult pentru lucr rile de popularizare ale acestui subiect decât pentru originalitatea sa matematic . un articol din Verhandelingen der Koninglijke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam a ap rut în 1918. Cre tinismul ca fapt mistic (GA 8. 28. plus ase cuburi create prin mi carea fe elor . de Hinton. Nu este evident din contextul conferin ei dac Steiner a inten ionat ca culorile s sugereze atribute specifice ale dimensiunilor corespunz toare. Conversa ii ale unor emigran i germani. 116 .) 24. Aceasta apare evident în proiec ia paralel a acestei mi c ri pe un plan adic în spa iul bidimensional (vezi figura 88). de asemenea. Schouten (vezi scrisoarea din nota 22). Hinton pare s fi atribuit termenul tessarakt figurii cvadridimensionale analog cubului. 23. A patra dimensiune [1904]. partea a II-a. trecându-le de la tabla neagr la hârtia alb . Aceste modele nu s-au g sit printre lucrurile lui Steiner dup moartea sa. r spunse b trânul. con ine aproape acela i ra ionament i figuri identice. Timaeus 36b-37a. 24 mai 1905 27.).A. cu excep ia lui Zeus. Steiner pare s se fi referit la o versiune mult simplificat a unuia dintre sistemele lui Hinton. Ei ar dori s participe la conferin ele dumneavoastr publice. Un cub m rginit de ase suprafe e poate fi creat mi când un p trat cu cele patru laturi ale sale în spa iul tridimensional. 30.so ia lui au asimilat adev rurile despre reîncarnare i karm . I. vol. pp. Probabil ele au fost returnate lui J. 26. Vezi. pe care Rhea l-a încredin at mamei ei. 31. capitolul XII. Cronos i-a devorat pe to i. (Vezi Kerenyi. Hinton a folosit câteva sisteme de culori i distribu ii de culori. Pronun ia tesserakt apare de asemenea în lucr rile sale. în volumul 12. capitolul I.). iar fiut meu crede c i unii din colegii lui ar putea participa dac subiectul li se pare interesant. Basmul: Între timp regele de aur spuse omului cu lampa: ÄCâte taine cuno ti?³ ÄTrei³.

în cazul unui cub desf urat în plan: Pozi ia p tratului 6. partea I. Felicit ri în noua ta carier ! 34. în mod special conferin a din 20 august. direct deasupra p tratului 5. repede noi ne vom ridica. din dreapta i din stânga ale cuburilor 3 respectiv 4 i din fa i din spate ale cuburilor 1 respectiv 2 constituie de asemenea suprafe e ale cubului 8. latura inferioar a p tratului 4 i laturile dreapt i stâng a p tratelor 3 i 1 trebuie v zute ca identice cu laturile p tratului 6. Desf urarea unui cub face s fie u or de observat coinciden a dintre muchiile celui de al aselea p trat i cele ale p tratelor vecine (figura 77). camera de studiu a lui Faust. Faust. În mod corespunz tor. Misterul biblic al Crea iei (GA 122). Vezi Rudolf Steiner. respectiv 6. Pu in aer de foc ce eu voi preg ti U or ne va ridica de la p mânt Deveni i mai u ori. 31 mai 1905 36. Geneza. 1910. Ibidem. scena 4. Suprafe ele de jos i de sus ale cuburilor 5. 35. Dar nu adu o boccea prea mare În timp ce faci acest pas îndr zne . Situa ia descris aici corespunde cu figura 76.33. Geneza 1:2. 37. Vezi nota 30. de Goethe. Latura superioar a p tratului 2. 117 . cuburile 7 i 8 Äcoincid³ i nu pot fi deosebite în spa iul tridimensional prin mijloace directe. versetul 2065: Mefisto: Întindem acum pur i simplu mantia Care ne va purta pe amândoi prin aer. Conferin a a V-a Berlin. nu poate fi descris în mod direct în plan.

Trei asemenea triunghiuri pot forma un vârf de tetraedru. Suprafe ele oric rui poliedru regulat sunt poligoane regulate egale între ele. în a a fel încât s ob inem o list complet a tuturor poliedrelor regulate posibile. S începem cu triunghiurile echilaterale (figura 79). În fiecare din cele cinci poliedre regulate convexe cubul. Astfel. octaedrul.Figura 78 arat situa ia corespunz toare în cazul unui tessarakt. patru formeaz un vârf de octaedru iar cinci formeaz un vârf de icosaedru. ase asemenea triunghiuri se a az într-un plan i nu pot forma un vârf. trebuie doar s investig m câte poligoane se pot învecina în jurul unui punct. Dou triunghiuri echilaterale nu pot forma singure un vârf al poliedrului. dodecaedrul i icosaedrul toate unghiurile diedrelor formate de suprafe ele al turate sunt egale între ele. tetraedrul. adic toate muchiile lor sunt egale între ele i toate unghiurile lor sunt egale între ele. 118 . 38. Valoarea comun a acestor unghiuri diedre este unic pentru fiecare poliedru regulat. Suprafe ele celui de al optulea cub trebuie considerate ca fiind identice cu suprafe ele cuburilor vecine.

Pentru mai multe informa ii vezi Hochstetter/Bisching [ 1868]. Formele hemiedrale sunt poliedre cu jumatate din num rul de fe e ale formelor holoedrale corespondente. Grupul de simetrii a hemiedralelor este redus în mod corespunz tor (subgrupul holoedralelor de ordin 2).. Trei pentagoane regulate formeaz un vârf de dodecaedru.Trei p trate pot forma un vârf de cub. Cristalografii au introdus. În orice caz. la intersec i. Hemiedralele sunt derivate din holoedrale prin prelungirea unora dintre fe ele holoedralelor i prin dispari ia altora. pp. Indiferent ce suprafe e alegem. formele tetradoedrice. 129 i urm. Într-un cub.. 70 i urm. Rudolf Steiner se refer aici la o procedur standard din cristalografia geometric . orice pereche de suprafe e secante se intersecteaz într-un unghi drept. Un grup de simetrii care reprezint toate simetriile elementelor unei clase este numit o holoedrie. prelungindu-le. de asemenea. un tetraedru este o varia ie hemiedral a unui octaedru deoarece are jum tate din num rul de fe e ale acestuia. Cele apte clase de cristale se bazeaz pe cele apte sisteme cristalografice de axe. iar patru hexagoane se suprapun. pp. Deci nu pot exista mai mult decât cele cinci tipuri de poliedre regulate men ionate anterior. 190 i urm. Trei hexagoane se a az într-un plan. prin reducerea num rului de suprafe e nu se mai ob ine un poliedru închis. 40. în timp ce patru se a az în plan. vom ob ine întotdeauna. dar patru asemenea pentagoane s-ar suprapune (figura 80). Ele sunt poliedre simple care pot fi transformate unul în cel lalt prin simetrii care apar in unui singur sistem de cristale. 119 . 39. pp. unghiuri drepte. În acest sens. poliedre cu a patra parte din num rul de fe e ale figurilor holoedrale corespunz toare i cu un grup de simetrii redus în mod corespunz tor (subgrupul de ordinul 4 al holoedrelor). Schoute [ 1905]. într-un cub. i pp. Niggli [1924]. 20 i unn. Poliedrele apar inând acestor grupuri de simetrii sunt numite forme holoedrale.

41. Prin axele cubului se în eleg aici cele trei direc ii perpendiculare care se intersectez în centrul cubului. Cele patru Äaxe³ men ionate în conferin sunt diagonalele dodecaedrului rombic care coincid cu diagonalele cubului. de asemenea. 120 . Înainte de toate sunt construite ase plane diagonale care unesc muchiile cubului dou câte dou (figura 82). O zon sau o asocia ie de zone este un set de cel pu in trei suprafe e care sunt paralele cu o ax zonal . axele celor trei zone ale cubului (figura 81). Un dodecaedru rombic este u or de construit cu ajutorul unui cub. Aceste patru axe sunt numite axele zonale ale dodecaedrului rombic adic fiecare din ele este paralel cu ase suprafe e ale acestei figuri. Aceste patru grupe a câte ase plane sunt numite zonele dodecaedrului rombic. Aceste axe sunt. o pereche de suprafe e este perpendicular pe fiecare ax . Apoi sunt construite în afara cubului simetricele celor ase piramide interioare fa de cele ase fe e ale cubului (figura 83).

distorsiuni care trebuie luate în considerare. 121 . Observa i c Äaxele³ descrise aici reprezint o anume selec ie din cele apte diagonale posibile (segmentele de dreapt care unesc vârfurile opuse dou câte dou ). Trei suprafe e se intersecteaz în fiecare din vârfurile cubului în timp ce patru suprafe e se intersecteaz în fiecare din celelalte vârfuri. Pentru reprezentarea grafic : dodecaedrul rombic. Pe lâng axele descrise în nota precedent . atunci axele trec prin centrele a opt din fe ele dodecaedrului. un dodecaedru rombic nu este un poliedru regulat. Axele zonale trec prin vârfurile unde se întâlnesc trei suprafe e. ca i celelalte figuri geometrice descrise aici. Ad ugând la aceste patru axe cele dou axe orizontale (rotite i ele cu 45°) ale cubului (vezi nota precedent ) rezult un sistem de ase Äaxe³.Deoarece nu toate vârfurile sale sunt la fel. fiecare suprafa a dodecaedrului rombic este perpendicular pe una din ele. un dodecaedru rombic are i axe perpendiculare pe fe ele sale. Aceast proiec ie cauzeaz u oare distorsiuni ale figurilor în cauz . Figura format de aceste suprafe e este un octaedru constând dintre cele patru perechi de suprafe e care sunt perpendiculare pe axele zonale (rotite cu 45°) ale dodecaedrului rombic (figura 85). 42. Dac un dodecaedru rombic este inut fix în timp ce axele sale sunt rotite cu 45° în jurul axelor perpendiculare ale cubului din care provine. este desenat în proiec ie paralel oblic care este cel mai potrivit mod de desen cu mâna pe tabl .

prezentarea lui Steiner pare s fi fost în mod substan ial prescurtat . un octaedru. Înjum t irea num rului suprafe elor cubului nu produce noi unghiuri diedre. conferinta lui Steiner din 31 martie 1905. Aceast afirma ie presupune c t ierile vârfurilor tetraedrului sunt f cute paralel cu suprafe ele existente. Aici i în restul conferin elor. rezultatul este o figur geometric constând din trei axe perpendiculare i trei plane care le con in dou câte dou . Indiferent care trei din cele ase plane sunt selectate. 46. 122 . Atunci când aceast opera ie produce un poliedru închis. de asemenea. rezultatul prelungirii lor în spa iu este o Äfigur ³ care se întinde la infinit. acela este un paralelipiped oblic. fundamentul geometric al fiec rui sistem de coordonate euclidian sau cartezian. Dac cele trei suprafe e alese sunt perpendiculare între ele. în final. T ind succesiv vârfurile unui cub în a a fel încât suprafe ele de sec iune s fie perpendiculare pe diagonalele cubului se ob ine mai întâi un cub-octaedru i. de asemenea. 44. Un dodecaedru rombic poate fi Äînjum t it³ în câteva moduri diferite (figurile 86 i 87). având ca rezultat faptul c diferite perspective se suprapun. 45. O asemenea figur poate fi v zut ca reprezentând spa iul euclidian tridimensional i este.43. Vezi.

Considerând cadrul format de muchiile unui cub. Probabil c se face aceast referire la c r ile lui Hinton Roman e tiin ifice [1886]. [Matematicianul David Cooper comenteaz : În ambele cazuri compara i figuri pline mai degrab decât grani e. respectiv ale unui tessarakt. în spa iul tridimensional. Curbarea unei sfere solide d na tere unei figuri cvadridimensionale (într-un caz special. Discul. O sfer (grani a unei bile) este bidimensional . o suprafa sferic poate fi construit din dou discuri care au fost întâi curbate i ale c rei muchii au fost apoi unite. O nou er de gândire [1900] i A patra dimensiune [ 1904]. Pe de alt parte. În conferin a de fa . unui cub. Aceast sfer tridimensional se raporteaz la spa iul tridimensional a a cum o bil (suprafa a unei sfere obi nuite) se raporteaz la un plan. luând una din diagonale ca direc ie a proiec iei. În acest fel. o emisfer goal pe din untru. 7 iunie 1905 47. bila i bila cvadridimensional sunt topologic echivalente cu p tratul. 123 . Steiner trece la construirea unei proiec ii paralele ortogonale a unui tessarakt în spa iul tridimensional. o proiec ie paralel oblic a cubului pe plan const în general din dou p trate care nu coincid. 49. Într-o asemenea figur elementele care formeaz muchiile i fe ele ei au acela i num r de dimensiuni ca i întreaga figur . Strict vorbind. a a c volumul sferei bidimensionale înseamn bila tridimensional . suprafa a sferic (sfera bidimensional ) i sfera solid (tridimensional ) sunt topologic echivalente cu elementele liniare care definesc grani ele unui p trat. descrierea tessarakt-ului din conferin a precedent (31 mai 1905) nu este o proiec ie.] Conferin a a VI-a Berlin. cuburi curbe i tessarakt-uri curbe. un cerc poate fi construit din dou segmente de dreapt ale c ror capete sunt unite. Curbarea unui disc d na tere unei figuri tridimensionale. o parte dintr-o sfer cvadridimensional ). cubul respectiv tessarakt-ul. În spa iul cvadridimensional se ob ine o sfer tridimensional atunci când sunt unite suprafe ele a dou sfere solide curbate (sfere bidimensionale). Cercul. 48. curbarea potrivit a unui segment de dreapt unidimensional ne d un segment bidimensional de curb sau într-un caz special un arc de cerc. cu laturile paralele împreun cu segmentele care le unesc vârfurile corespunz toare (figura 88: proiec ia paralel oblic a unui cub). Putem numi figurile din aceast a doua serie p trate curbe.La seria p trat-cub-tessarakt putem ad uga o alt serie de figuri geometrice unde planele sau fe ele figurii sunt mai degrab curbate decât drepte sau plate. În mod similar. ci pur i simplu o vedere desf urat .

paralelipipedul rombic al lui Steiner. vârfurile A' i C coincid. 51. care este de fapt un paralelogram cu laturile rgale. Mai devreme. Fiecare din aceste paralelograme se suprapune cu alte dou . imaginea rezultat este un hexagon regulat (figura 89: proiec ia paralel ortogonal a cubului). este un cub oblic adic un paralelipiped ale c rui muchii au toate aceea i lungime. cele trei axe ale cubului. 124 . Asocierile de zon apar inând fiec rei axe adic cele patru fe e ale cubului care sunt paralele cu ea apar ca patru paralelograme sau romburi cu una din muchii coincizând cu axa corespunz toare. dând na tere unui hexagon oblic i diagonalelor sale: Imaginile celor ase fe e individuale ale cubului pot fi reconstruite din acest hexagon desenând toate paralelogramele posibile definite de structura de linii existent . în aceast conferin Steiner numea Äromb³ un p trat distorsionat sau oblic. Când direc ia proiec iei este perpendicular pe planul de proiec ie. Dac vedem tessarakt-ul ca fiind cadrul format din muchiile sale. iar suprafa a hexagonului este acoperit de dou ori de c tre fe ele cubului.Dac este aleas diagonala A'C ca direc ie de proiec ie. de asemenea. rezultatul proiect rii tessaraktului în spa iul tridimensional const din dou cuburi oblice paralele i din segmentele care unesc vârfurile corespunz toare (figura 90: proiec ie paralele oblice ale unui tessarakt). 50. Figura solid corespondent . Observa i c cele trei diagonale ale hexagonului reprezint .

cubul deplasat (oblic) i cele ase paralelipipede care au câte o fa comun cu cubul original i cu cel deplasat. Zöllner atrage aten ia asupra acestei interpret ri a alegoriei pe terii a lui Platon în eseul s u Über Wirkurtgen in die Ferne [1878a]. Aceste paralelipipede includ cubul original.Când proiec ia se face de-a lungul diagonalei A'C. Platon. prin studierea tuturor celor opt paralelipipede ale unui dodecaedru rombic. fiecare paralelipiped incluzând por iuni ale altor trei. Cele trei axe perpendiculare ale cubului sunt totodat axele zonale ale celor trei grupuri a câte patru fe e fiecare. Aceast situa ie nu se schimb în mod fundamental atunci când facem tranzi ia c tre dodecaednrl rombic. 53. cartea 7. 514a-518c. În mod analog. capetele A' i C coincid i se ob ine un dodecaedru rombic cu patru diagonale. 52. A a cum putem descoperi. În prima figur sunt u or de urm rit imaginile celor opt cuburi definite de grani ele tessarakt-ului: ele sunt toate paralelipipedele posibile formate de muchiile structurii existente. Cele patru diagonale ale dodecaedrului rombic care apar în proiec ia tessarakt-ului sunt axele zonale ale celor patru grupuri de ase fete ale dodecaedrului rombic. 260 i urm. cele patru axe ale tessarakt-ului sunt axele zonale ale celor patru grupuri a câte ase celule fiecare (celula fiind oricare din cuburile care formeazl o Äfa ³ a tessarakt-ului). centrul unui cub este transformat în centrul paralelipipedului corespunz tor. În proiec ie paralel . La fel. ca în cazul cubului. Fiecare asemenea grup const din toate cele ase suprafe e care sunt paralele cu o singur ax zonal .) Aceste patru axe sunt în acela i timp i proiec iile celor patru axe ale tessarakt-ului care sunt perpendiculare în spa iul cvadridimensional. (Observa i c într-un dodecaedru rombic axele trec prin vârfuri mai degrab decât prin centrele fe elor. celulele apar inând fiec rei axe sunt u or de g sit: ele sunt cele ase paralelipipede avâud una din muchii ce coincide cu acea ax . cu excep ia c în acest caz toate Äcuburile rombice³ (paralelipipede) se întrep trund în a a fel încât umplu spa iul interior al dodecaednrlui rombic de exact dou ori. axele tessarakt-ului trec prin centrele cuburilor care formeaz Äfe ele³ sale. 125 . Nu a fost înc posibil s stabilim unde folose te Schopenhauer aceast metafor . Republica. pp. În dodecaedrul rombic. Cele trei axe ale unui cub trec prin centrele p tratelor fe elor. cele patru axe trec exact prin centrele acestor paralelipipede.

conferin ele din 19. Devachanul superior i inferior sunt domenii cere ti pe care sufletul le str bate dup moarte. Vezi. Nu ne-a fost posibil s confirm m presupunerea c aceast afirma ie a lui Steiner se refer la concep ia lui Zöllner despre acest subiect. Vezi conferin ele lui Steiner din 24 i 31 martie 1905 precum i notele înso itoare. i de asemenea Exodul 33 i 34. Vezi conferin a din 24 martie 1905. capitolul ÄO lume plan ³. Vezi. Despre problema dimensionalit ii în leg tur cu planurile sau regiunile lumii spiritelor. În literatura teosofic . capitolul III. ci mai degrab echivalentul s u topologic. Lumea plat [1884]. 7 noiembrie 1905 60. 70. 58. 59. 22 i 26 august 1923 (GA 227). 57. 56. Un episod al lumii plate [1907]. r spunsul lui la întreb rile puse de A. însemnând c putem c l tori spre Äinfinit³ în orice direc ie i ne putem întoarce din direc ia opus . vezi. Vezi introducerea la Geometria cu patru dimensiuni [1914]. Vezi nota editorului la Die Grundelemente der Esoterik (GA 93a). explica ia din conferin a sa din 24 martie 1905 i notele înso itoare. Autobiografie. Primele studii matematice asupra problemei spa iului multidimensional dateaz de la mijlocul secolului al XIX-lea. Despre spa iul multidimensional Berlin. 63 i conferin a sa din 3 aprilie 1922 ÄDie Stellung der Anthroposophie in den Wissenschaften³. de asemenea. Un spa iu proiectiv nu are limite sau grani e. Rudolf Steiner se bazeaz pe studiile lui Riemann asupra geometriei variet ilor n-dimensionale. Vezi autobiografia lui Rudolf Steiner. În pasajele care urmeaz . conferin a a V-a. Vezi nota 6. Rudolf Steiner se refer la planul îndep rtat (sau absolut) al spa iului euclidian. Restul textului acestei conferin e încorporeaz fragmente de traduceri citate în eseul lui Haase [1916]. 68. 69. 126 . conferin a lui Rudolf Steiner din 10 aprilie 1912 (GA 136). Teoria lui Zöllner despre comete (vezi Zöllner [1886]) a devenit baza i punctul de plecare pentru teoria modern conven ional despre comete i nu exist nicio indica ie c Zöllner ar fi v zut vreo leg tur între teoria sa despre comete i ideile spiritualiste despre spa iul cvadridimensional. În acest pasaj. care erau bine cunoscute i populare în timpul lor: Abbott. sfera tridimensional în spa iul cvadridimensional care este format prin curbarea i ata area a dou sfere tridimensionale. Vezi nota 1. 20.54. 65. conferin a a V-a. de asemenea. conferin a I. Capitole în cursul vie ii mele (GA 28). Vezi explica iile de la începutul conferin ei precedente (7 iunie 1905) i notele înso itoare. Strakosch la 11 martie 1920. de asemenea. 129-159) i Hinton. Vezi. întreb rile i r spunsurile din 7 aprilie 1921 (GA 76) i 12 aprilie 1922 (GA 82). în Roman e tiin ifice [1886] (pp. 61. 281 i urm. p. 62. Vezi nota 46. în contrast cu cele patru regiuni inferioare sau Rupa. 55. pp. urm toarele c r i. Vezi nota 46. Hinton. 22 octombrie 1908 67. Spa iul Cvadridimensional Berlin. Exodul 19. în Damit der Mensch ganz Mensch werde: Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart (GA 82). 64. cele trei regiuni superioare ale rii spiritului sunt numite regiunile Arupa. de asemenea. Ceea ce pare c în elege Steiner aici prin tessarakt nu este un cub cvadridimensional în sensul îngust. conferin a lui Rudolf Steiner din 17 mai 1905. 66. Vezi Teosofia lui Rudolf Steiner. care a ajutat la clarificarea sensului lui. conferin a I. 63. rezultând un spa iu proiectiv.

28 iunie 1908 6. Pentru el. Totu i obiectul poate fi u or mutat în afara cercului. un obiect aflat în interiorul unei sfere din spa iul tridimensional nu poate fi înl turat f r a str punge sfera. 127 . Nu a fost înc posibil s reconstruim exact ceea ce vrea s spun aceast afirma ie. (Vezi explica iile în conferin a din 24 martie 1905 i notele înso itoare. 7. Jan Arnoldus Schouten (1883-1971). Introducere la orice metafizic viitoare [1783]. §454 i urm. cu excep ia trecerii prin cea de a patra dimensiune. aceasta nu se aplic spa iului astral a c rui structur este înrudit cu aceea a spa iului proiectiv. i anume doar ca imagini mentale (moduri de a privi lucrurile sau fenomenele) ale lucrurilor în sine. pornind de la un punct fix. în orice direc ie pentru ca în cele din urm s ne întoarcem la acela i punct. Aceast sesiune întrebare. prin folosirea celei de a treia dimensiuni. În acest tip de spa iu nu exist limite i nici infinit de neatins. Antinomiile ra iunii pure. Stuttgart.i-r spuns a avut loc în timpul ciclului de conferin e Apocalipsa Sfântului Ioan (GA 104). prin spa iu Rudolf Steiner în elege spa iul ordinar. primul conflict de idei transcendentale . Kant. Afirma iile lui Rudolf Steiner sunt bazate aici pe descoperirea c geometria euclidian este inclus în geometria proiectiv . atunci conflictul ideilor dispare. 4. Kant arat c argumentele pot fi prezentate atât pro cât i contra infinit ii spa iului. inut în fa a sec iei de la Berlin. La fel. adic putem s ne îndrept m.) Nürnberg. 22 octombrie 1908 1. iar direc iile dreapta i stânga sunt separate de infinit (punctul de la infinit). i Critica ra iunii pure (1787). 8. În acest tip de spa iu. Vezi nota 22. 5. Dac ele sunt în elese în sensul în care spune Kant. care este definit de legile geometriei euclidiene. perceptibil. afirma ia poate fi un fragment al unei explica ii cu aproximativ urm torul con inut: în a doua dimensiune un obiect bidimensional aflat în interiorul unui cerc nu poate p r si cercul f r s -i intersecteze circumferin a. infinitul (sau planul de la infinit atunci când acesta este încastrat în spa iul proiectiv) este o frontier impenetrabil . Spa iul proiectiv este închis în sine. O linie dreapt euclidian dispare la infinit în ambele direc ii. Conform lui Steiner.i-r spuns a avut loc în timpul ciclului de conferin e Vor dem Tore der Theosophie (GA 95). Aceast sesiune întrebare. O linie dreapt proiectiv nu are asemenea limite în privin a ordon rii punctelor sale ea este închis ca un cerc. Aparent. 2. Pe baza desenului care a fost p strat (figura 62). Aceste r spunsuri la întreb ri au fost date dup o conferin despre cre tinism (înc nepublicat în edi ia complet a operelor lui Rudolf Steiner). Aceast întrebare sugereaz c problema celei de a patra dimensiuni era de actualitate chiar i în cercul apropiat lui Steiner i c prin conferin ele sale referitoare la a patra dimensiune el voia s trateze problemele de tiin a spiritului legate de aceasta. §50-53.NOTE ‡ PARTEA a II-a Berlin. Idei cosmologice . originea acestei contradic ii const în presupunerea implicit c spa iul i obiectele sale trebuie luate ca date absolute i ca legi obiective ale lucrurilor în sine ( von Dingen an sich ). 2 septembrie 1906 3. conferin a din 17 mai 1905.

Aceast sesiune întrebare. în mod special la subspeciile viespilor de nisip. Din punctul de vedere al geometriei proiective. Düsseldorf. dar exist suficiente dovezi c îi apar ine i c este în armonie cu caractetul s u (Plutarh. se pare c Steiner folose te termenul sfer numai pentru a atrage aten ia asupra caracterului închis în sine al spa iului astral. 13. Niciuna din multele subspecii ale acestor viespi descrise în literatura tiin ific nu se potrive te descrierii lui Rudolf Steiner. dar la câteva din speciile viespilor s p toare de galerii. unul dintre ele include punctul de la infinit al dreptei s. 21 aprilie 1909 11. de asemenea. Vezi. Aici. 14. ( Quaestiones convivales . toate teoremele din geometria euclidian având de-a face cu pozi iile i aranjarea punctelor. În geometria euclidian . 16. Vine de la conversa iile inute la mas . Dou puncte A i B ale unei drepte proiective s împart linia în dou segmente (figura 91). Se poate ca cel care a luat notele s fi auzit gre it numele insectei. Düsseldorf. în sensul unui spa iu proiectiv. Plutarh adaug : Aceast afirma ie nu este de g sit nic ieri în scrierile lui Platon. de asemenea. Textul care a fost p strat este insuficient pentru a stabili dac Steiner atribuie spa iului astral o anumit curb geometric . cartea VIII. îns se consider c numai segmentul care nu con ine punctul de la infinit al liniei drepte leag unul de cel lalt cele dou puncte A i B. Vezi notele la întreb rile i r spunsurile din 2 septembrie 1906 i 28 iunie 1908. Viespea gogoa ei de ristic de pe frunzele de stejar: discu ii similare despre posibilitatea ca p r i individuale ale unui întreg s se poat influen a reciproc f r a fi în contact spa ial se g sesc i în conferin ele lui Rudolf Steiner din 22 octombrie 1906 de la Berlin (în GA 96) i 22 martie 1922 de la Dornach (în GA 222). povestite de Plutarh. 10. 2 noiembrie 1910 128 . exist o por iune de leg tur lung i sub ire între cap i abdomen. care formeaz o sec iune a lucr rii sale Moralia. În sens topologic nu este echivalent nici cu planul proiectiv al unei sfere bidimensionale i nici cu spa iul proiectiv al unei sfere tridimensionale. întrebarea a doua. dreptelor i planelor ( i f r vreo opera ie de m surare) sunt v zute ca fiind cazuri particulare sau cazuri limit ale teoremelor de geometrie proiectiv . 17. În geometria proiectiv se consider c ambele segmente leag punctele A i B unul de cel lalt. eseul lui Rudolf Steiner Matematic i ocultism (1904).9. 15. Este posibil ca Steiner s fi vrut doar s scoat în eviden rela iile structurale de pe o linie dreapt proiectiv i felul în care se comport acestea pe circumferin a unui cerc. Moralia. Termenul geometrie de pozi ie este un nume anacronic al geometriei sintetice proiective. în Filosofie i antroposofie (GA 35). Acolo un participant la conversa ie spune: Dumnezeu face continuu geometrie. Aceast afirma ie nu poate fi g sit în lucr rile lui Platon. Berlin. dac aceast afirma ie poate fi cu adev rat atribuit lui Platon. Stephanus 718c).i-r spuns i urm toarea au avut loc în timpul ciclului de conferin e Ierarhiile spirituale i lumea fizic (GA 110). 22 aprilie 1909 12. O linie dreapt proiectiv închis în sine nu este curbat .

iruri sunt raporturile membrilor succesivi ai seriei lui Fibonacci 1. Aceasta explic termenul diviziune constant . Despre legea repeti iei ca principiu elementar al lumii eterice. 19. 29. Fra Luca Pacioli (c. iar întreb rile i r spunsurile au avut loc dup conferin a din 17 mai 1905. Semnifica ia repeti iilor în cuvânt rile lui Buddha este. men ionate de câteva ori în conferin e. pp. 8. 13 februarie 1913 26. Interven ia lui Hristos eteric în evolu ia P mântului . nr. 2. în Cre tinismul esoteric i conducerea spiritual a omenirii (GA 130). 25 noiembrie 1912 21. 27. Aceast sesiune întrebare. Pentru discu ii ulterioare asupra legii oculte generale a repeti iei i repeti iei cu varia ie vezi tiin a ocult a lui Rudolf Steiner (GA 13). Notele unei sesiuni de întreb ri i r spunsuri dup o conferin public . conferin a I. Aceast scriere era primul studiu complet. men ionat în conferin ele lui Steiner inute în 18 septembrie 1912 (GA 139) i în dup -amiaza zilei de 27 septembrie 1921 (inclus în GA 343). 3. vezi. rezultatul este un ir de segmente astfel încât raportul dintre oricare dou segmente adiacente este Sec iunea de aur. 167-177. inut la Berlin în Casa Arhitec ilor. 5. 1509) folosind desene copiate de la prietenul lui Leonardo. Vezi Rudolf Steiner. Rudolf Steiner se refer aici din nou la studiile lui Bernhard Riemann. concentrat asupra caracteristicilor matematice i estetice ale Sec iunii de aur. conferin a lui Rudolf Steiner din 21 octombrie 1908 (GA 107). 20. 1445-1517).i-r spuns a avut loc dup o conferin despre Wahrheiten der Geistesforschung" care a fost publicat în periodicul Mensch und Welt: Blätter für Anthroposophie. capitolul 4. Notele unei sesiuni întrebare. 22.i-r spuns dup conferin a inut membrilor intitulat Eterizarea sângelui. care a fost influen at de Piero della Francesca (1410-1792) i Leonardo da Vinci (1452-1519). 23. în Anthroposophie-Psychosophie-Pneumatosophie (GA 115). Basel. 1.. a scris Divina proportione (Vene ia.. 28.18. Vezi conferin a lui Rudolf Steiner din 24 martie 1905 (conferin a I) i nota 14. despre Lionardos geistige Grösse am Wendepunkt zur neuren Zeiten (GA 62). Vezi r spunsurile la întreb rile premerg toare i notele înso itoare. de exemplu. Sec iunea de aur (sectio aurea) numit i diviziunea constant rezult din dividerea unui segment de dreapt în dou segmente în a a fel încât raportul dintre segmentul cel mic i cel mare s fie acela i cu cel existent între segmentul cel mare i segmentul întreg. Ad ugiri care au fost f cute la textul german de c tre editorul ini ial pentru a clarifica în elesul sunt bazate pe conferin a lui Rudolf Steiner din 7 iunie 1905. frac iile care aproximeaz aceste frac ii. care joac un rol major în aranjarea frunzelor la plante (phyllotaxis) (vezi Coxeter [1981]. 5. Das Märchen a lui Goethe. München. Autobiografie (GA 28). Berlin. Vezi nota l. Un alt caz al principiului repeti iei i al repeti iei variate în contextul Sec iunii de aur este apari ia Sec iunii de aur în frac iile continue. 1 octombrie 1911 20. Mai mult decât atât. Notele unei sesiuni întrebare. 30. Oskar Simony (1852-1915). 25. capitolul 11). de asemenea. 24. Nu a fost înc publicat în edi ia complet (GA) a operelor lui Rudolf Steiner. Dac continu m s diviz m segmentul conform cu Sec iunea de aur.i-r spuns din timpul unui ciclu de conferin e Psychosophie . unde el ilustreaz acest principiu folosind exemplul cre terii unei plante i scoate în eviden repeti ia cu varia ie în procesul continuu al form rii frunzei. Evolu ia cosmic i fiin a uman . vol. 129 ..

) Nu mai este posibil s stabilim dac Steiner se referea aici indirect la scrieri despre teoria mecanic i elastic a luminii i dac se gândea la o extensie potrivit sau la un suplement la teoriile din vremea sa. pentru mai multe informa ii vezi Klein [1926]. Friedrich Dustmann [1991] arat c acest model de eter îndepline te toate cerin ele pentru o teorie a luminii pe care o prezint Steiner aici i în alte p r i. în conjunc ie cu rezultatul negativ al experien ei deplas rii eterului a lui Albert Michelson (1852-1931) i Edward Morley (1838-1923). 27 noiembrie 1913 31. Dornach. dup 1913. în mod special sec iunea 8. teoria electromagnetic a luminii a lui James Clark Maxwell (1831-1879). formând astfel o punte c tre teoria numerelor hipercomplexe. Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. Georg Herberg (1876-1963) este unul dintre primii ingineri cu doctorat din Germania. pe care Steiner o men ioneaz în r spunsul s u la o întrebare pus de Strakosch la 11 martie 1920. vezi r spunsurile lui Steiner la întreb ri din 31 martie 1920 (Blümel) i din 15 ianuarie 1921 precum i notele inso itoare. 36. În plus. Pân în prezent. Mai târziu. Al doilea curs de tiin e naturale (GA 321). dup o conferin a sa asupra teoriei relativit ii (Stuttgart. nu a fost descoperit nicio transcriere a conferin ei lui Baravalle. Întreb ri i r spunsuri în timpul ciclului de conferin e C ldura la grani a dintre spa iu i anispa iu. Zwischen Tod und Wiedergeburt des Menschen (publicat în GA 63). (Pentru mai multe despre acest subiect vezi Gschwind [1991]. 32. 158-161. care din punct de vedere geometric reprezint un complex liniar. § 15. Acest model î i are originile în investiga iile lui James MacCullagh (1809-1847). baza acestui model de eter cvasielastic este un tensor antisimetric specific. profesor de matematic i fizic la prima coal Waldorf din Stuttgart. O not scris de Rudolf Steiner ca r spuns la o întrebare pus de Georg Herberg. care presupuneau toate existen a unui eter fizic cvasimaterial. 1987. (Despre evolu ia teoriilor eterului i statutul lor la sfâr itul secolului al XIX-lea i începutul secolului al XX-lea. 7 martie 1920 35. Din acest punct de vedere remarcile lui Steiner. Stuttgart.Berlin. nu sunt de interpretat ca o critic la fundamentele tiin ifice ale teoriei speciale a 130 . de aici i din pasajele care urmeaz . Aceste întreb ri au fost puse de Hermann von Baravalle (1898-1973). cu începere din 1913. a înlocuit ideea unui eter cvasimaterial dar a e uat în a-l elimina total din fizic . 192. inut la Berlin în Casa Arhitec ilor (publicat în GA 63). de asemenea. 33. Sommerfeld arat c ecua iile mi c rii acestui corp iau forma ecua iilor electrodinamice ale lui Maxwell pentru spa iul vid.5 i [1986]. pp. Primul curs de tiin e naturale (GA 320). 7 martie 1920). 1919 34. Conferin a lui Rudolf Steiner din 19 martie 1914. Stuttgart. întreb rile i r spunsurile din 7 martie 1920 i notele înso itoare. inginer consultant independent în domeniul c ldurii i economiei de energie la Stuttgart. Un facsimil al acestei note este inclus în volumul Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. Arnold Sommerfeld (1868-1951) discut un model de eter bazat pe ideea unui corp cvasielastic. Întreb ri i r spunsuri dup conferin a public Vom Tode . Ca o completare a acestei sesiuni de întreb ri i r spunsuri vezi. Teoria elasticit ii era unul din ajutoarele folosite de fizicienii secolului al XIX-lea în formularea variatelor lor teorii ale opticii. În volumul II al conferin elor sale despre fizica teoretic [ 1944]. În orice caz. vezi Whittaker [1951-1953]). p. trebuie s inem cont c sugestiile lui Steiner pentru transformarea sau reformularea unei teorii despre eter pentru matematic i fizic nu trebuie imaginate doar în contextul unei fenomenologii pur materiale i energetice a luminii.

acest pasaj va fi citat aici în întregime: O nou direc ie în gândire a fost stimulat de încercarea lui Einstein de a transforma conceptele fundamentale ale fizicii. Timpul devine a patra dimensiune care este similar cu cele trei dimensiuni ale spa iului. fondatorul teoriei speciale a relativit ii i a teoriei generale a gravita iei. Singurul factor cert este abandonat incertitudinii. 131 . în conferin a c tre profesori din 25 septembrie 1919 (GA 300a) i în conferin a din 16 februarie 1924 (GA 235). 1919 (GA 194). Un eveniment petrecut cu un obiect poate fi descris numai ca având loc la o distan spa ial i temporal de alte evenimente. Geometria devine o parte a fizicii. Din aceast perspectiv distan a dintre dou obiecte apar ine obiectelor însele. Pentru a clarifica concep ia de baz a lui Steiner asupra teoriei relativit ii. din contra. iar obiectele trebuie s i se supun . Albert Einstein (1879-1955). Rela iile dintre ele sunt inerente obiectelor. Afirma ii similare despre comportamentul energiei se g sesc în întreb rile i r spunsurile din 12 noiembrie 1917 (GA 73). El admite ceva similar i despre timp. Conform cu aceast concep ie despre spa iu i timp. Singurul pasaj din scrierile lui Steiner adresat teoriei speciale a relativit ii se afl în Enigmele filosofiei (GA 18). Aceast concep ie a fost contracarat de teoria relativit ii introdus de Einstein. 590-593. Teoria relativit ii detroneaz aceast geometrie. se presupunea c spa iul i timpul exist în cantit i fixate.relativit ii a lui Einstein. aceste obiecte i evenimente trebuie s furnizeze matematica. ci mai degrab ca un apel la o completare potrivit a perspectivelor fizicii prin metodele i conceptele tiin ei antroposofice a spiritului (vezi. Numai de la acest punct de vedere se a teapt s ofere explica ii neeronate ale anumitor procese din fizic . distan a i durata nu apar in obiectelor i evenimentelor. Astfel distan ele spa iale i temporale între obiecte aflate în leg tur sunt similare i curg împreun . Cu privire la obiecte se m surau distan e în spa iu. Pân acum fizica a descris fenomenele accesibile ei imaginându-le aranjate în spa iul gol tridimensional i în timpul unidimensional. Numai obiectele exist . o geometrie care poate fi aplicat lumii obiectelor. cu privire la evenimente se m surau durate în timp. Berlin i Princeton. Presupunerea existen ei independente a spa iului face posibil conceperea unei geometrii pentru acel spa iu. Când lu m în considerare faptul c mul i gânditori au acceptat numai acele aspecte ale tiin elor naturale care pot fi prezentate în termeni matematici. fizician la Zürich. pe când presupunerea existen ei unui spa iu independent i a unui timp independent conduce la gânduri contradictorii referitor la aceste procese. o proprietate a obiectului ca oricare alta pe care el o posed . 37. Niciun obiect nu are o pozi ie în spa iu. Aceast geometrie apare în lumea gândurilor pure. Acum. obiecte ale c ror rela ii pot fi descrise în termenii geometriei. în GA 326). ci doar distan e relative fa de alte obiecte. sunt de g sit în conferin a sa din 6 decembrie. iar în afara acestor rela ii nu exist ceea ce noi numim spa iu. În acest caz. în afara obiectelor i evenimentelor i independent de ele. se spune c obiectele naturale i procesele naturale determin rela iile spa iale i temporale. Remarci asem n toare ale lui Steiner privind oscila ia elastic / intoarcerea luminii. de asemenea. ( O anumit distan de la un alt obiect este un atribut. teoria relativit i nu con ine nimic altceva decât anularea oric rei tiin e reale despre natur . Astfel. pp.i-r spuns. Mi carea unui obiect poate fi conceput numai petrecându-se în rela ie cu alte obiecte. conferin a sa din 6 ianuarie 1923. Putem spune c în lume rela iile trebuie s se supun legilor care au fost formulate în gândire înainte ca obiectele s fie observate. se întâmpl la o distan temporal de un alt eveniment. Acest pasaj este de importan fundamental pentru evaluarea tuturor comentariilor lui Steiner despre teoria relativit ii din conferin e i sesiuni de tip întrebare. întrucât aspectul tiin ific al matematicii era considerat înainte a consta în abilitatea sa de a stabili legile spa iului i timpului independent de observa iile asupra naturii. nu mai putem spune c legile geometriei pot fi enun ate înainte ca obiectele s fie observate. Niciun eveniment nu exist la un anumit moment în timp.

Urm toarele conferin e i sesiuni de întreb ri i r spunsuri (Î&R) discut sau men ioneaz teoria relativit ii (TR). fiecare gând despre o realitate esen ial care î i manifest natura în existen este exclus. Lorentz 29 august 1919 25 1919 septembrie 1 martie 3 martie 7 martie 1920 1920 1920 321 321 324a 20-22 57 Î&R Einstein. TR. Einstein TR. Lorentz TR. dar ea ne va conduce în cunoa terea spiritului. 114/115. Semnifica ia teoriei relativit ii const în sublinierea necesit ii de cunoa tere a spiritului care este c utat prin mijloace spirituale i independent de observa iile noastre asupra naturii. vitez 18 164 65 170 176 294 300a 590-593 251-267 657-658 178-181 239 121-123 92-93 Einstein. 1995. Pentru discu ii ulterioare despre probleme specifice privitoare la teoria relativit ii adresate de aceast sesiune de întreb ri i r spunsuri. i Gschwind [1986] i literatura pe care ei o citeaz . Minkovski. Conferin a Anul 27 1913 noiembrie 1914 20 august 1915 15 aprilie 1916 21 august 1916 7 august 1917 GA 324a Pagina Î&R Cuvinte cheie TR. ci doar deasupra i dincolo de natur . Einstein Gravita ie. a patra dimensiune Viteza luminii. Dornach. gravit ie TR. Nu vom sc pa de teoria relativit ii cu privire la lumea fizic .Conform cu acest punct de vedere. În m sura în care noi fiin ele umane ne uit m la noi în ine în contextul obiectelor i proceselor naturale nu vom fi în stare s sc p m de concluziile acestei teorii a relativit ii. Vezi. TR. capitolul VIII. p. Einstein. pe care Einstein a numit-o de asemenea teoria general a relativit ii. nu ne va mai fi permis s c ut m fiin are intrinsec în domeniul naturii. (Baravalle) difrac ia luminii 132 . în regatul spiritului. refrac ia i difrac ia luminii Einstein. Dac totu i experien a noastr despre noi în ine ca fiin e ne p ze te de a ne pierde în pure relativit i ca într-o stare de paralizie sufleteasc . Einstein. 41. Einstein. vezi Unger [1967]. Rudolf Steiner a vorbit în mod repetat despre teoria relativit ii i în mod aparent nu a f cut o deosebire clar între teoria special a relativit ii i teoria general a gravita iei. Flammarion (lumen). TR. Faptul c teoria relativit ii ne for eaz s gândim în acest mod î i arat valoarea în evolu ia concep iei noastre despre lume. Totul este doar raportat la altceva. Lista nu pretinde c este exhaustiv . TR. TR. Planck. Poincare Conceptul de eter al lui Planck. timp Vitez . Einstein. spa iu. de asemenea. ad ugirile la aceast not în Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. nr.

gravita ie. logic (men ionat ) Eter. TR. TR. TR 150-151 110 74 Einstein. Nordstrom 31 martie 1920 18 aprilie 1920 24 aprilie 1920 1 mai 15 mai 1920 1920 Conceptul de eter al lui Planck. materie imponderabil Einstein. Einstein (men ionat) TR. Einstein TR. TR (men ionat ) 133 . Lorentz. TR (men ionat ) Einstein. 51 Einstein. Einstein (men ionat) 12 aprilie 1921 27 iunie 28 iunie 8 iulie 7 august 1921 1921 1921 1921 42-13. gravita ie Einstein (men ionat) 22 1920 septembrie 15 1920 octombrie 15 ianuarie 1921 7 aprilie 1921 324a Î&R TR. TR (men ionat ) 14 1921 octombrie 15 1921 octombrie 4 1921 noimebrie 207 168-169 TR (men ionat ) 208 137 Einstein. 1950 324a 201 201 201 201 300a Î&R 90-91 129-131 163 233 233 27 martie 1920 TR.7 martie 1920 324a Î&R Ecua ia mas -energie. teoria mercurului ! Einstein. Einstein 324a 76/324a 313 250f 205 205 206 339 Î&R Î&R 30 TR. viteza luminii. Mie. vitez . TR TR. TR. mas /energie 24 martie 1920 73a 12-13 edi ie special . Einstein. eter. 1950 73a 45-51 edi ie special . (Herberg) Einstein Einstein. logic Einstein.

astronomie TR. gravita ie TR. gravita ie TR. absoluturi TR. sunet TR (men ionat ) TR. TR. Einstein 16 aprilie 1924 30 aprilie 1924 17 mai 20 iulie 22 iulie 1924 1924 1924 19 august 1924 38. Newton (men ionat) 326 228 228 291 291 113 25-30 52-53 209-210 126-127 TR (men ionat ) TR. lumin TR. Einstein. TR 352 175-191 Einstein. Einstein (men ionat) TR TR (men ionat ). 134 . Einstein. 152 TR (men ionat ) Einstein. propriet i 316 352 25 Î&R. Einstein. Copernic. Einstein 15 1923 septembrie 16 1923 noiembrie 2 ianuarie 1924 20 1924 februarie 27 1924 februarie 1 martie 1924 319 Î&R.31 1921 decembrie 15 martie 1922 12 aprilie 1922 27 1922 decembrie 2 ianuarie 1923 28 iulie 29 iulie 29 iulie 1923 1923 1923 209 186 Einstein (men ionat) 300b 82/324a 326 77 Î&R 68 Einstein (men ionat) TR. astronomie 235 309 300c 353 310 310 311 84-85 64 159-160 248 75-76 116 120-121 TR (men ionat ) TR. Einstein. Einstein. 141 TR.

f r s conteze distan ele pân la Soare sau Pamânt. Un fapt empiric poate s corespund foarte bine concluziilor matematice la care am ajuns i totu i în realitate presupunerile care se aplic pot s nu fie cele ale unei cercet ri tiin ifice matematice. Procedeul const în determinarea cu precizie a pozi iilor acelor stele cu coordonate cere ti apropiate de cele ale Soarelui în timpul în care acesta este eclipsat total de c tre Lun . Totu i obiec ia lui Steiner are mai pu in de-a face cu inacurate ea tehnicilor de m surare ale contemporanilor s i. i anume dac o confirmare experimental cantitativ .39. care au fost mai târziu înlocuite pe m sur ce acest experiment i altele au fost repetate. (Nota traduc torului: cele m surate atunci când Soarele se afla în alt parte a cerului. Devierea de la marginea discului solar. Acest pasaj face clar faptul c critica f cut de Steiner gândurilor lui Einstein nu are de-a face cu fundamentarea lor tiin ific . Aceste coordonate sunt apoi comparate cu coordonatele acelora i stele. sunt rezultatul anumitor presupuneri care trebuie acceptate ca adev rate.75 secunde de arc. De exemplu. pozi ie pe sfera cereasc care este dat de dou coordonate. Trebuie s ad ug m c ceea ce este adev rat în cazul acestui ceas. vol. ci mai degrab cu faptul c ele au fost aplicate contextelor i domeniilor de via a care nu mai pot fi atribuite exclusiv fizicii ca o tiin anorganic . era de aproximativ 1. se aplic de asemenea oric rui sistem închis. De exemplu. 135 . a a cum prezice teoria lui Einstein. S-au ridicat imediat întreb ri dac acurate ea m sur torilor era suficient pentru a confirma teoria lui Einstein. Descoperim apoi c ar t toarele abia dac s-au mi cat în timpul acestei întregi c l torii.. Vezi Einstein. 4. introdus de noi ca reprezentativ pentru toate evenimentele din fzic . pentru tot timpul. de obicei unghiuri. Acelea i efecte se pot datora unor cauze diferite. cât cu o chestiune de principiu. Principiul relativit ii [1911]: Situa ia este cât se poate de comic când ne imagin m f când acest ceas s zboare cu o vitez constant (aproape egal cu c) i într-o direc ie constant . un organism viu pe care îl a ez m într-o cutie i îl supunem aceleia i mi c ri ca a ceasului ar trebui s r mân relativ neschimbat la întoarcerea la punctul ini ial. În comentariile sale asupra scrierilor de tiin e naturale ale lui Goethe. a a încât se întoarce la pozi ia ini ial de unde a fost aruncat în spa iu. Istoria teoriei culorilor. 40. îi d m un impuls în direc ia opus . Dup ce a parcurs o distan mare. timpul lung de c l torie s-ar însuma la doar un moment. faptul c fenomenul interferen ei i refrac iei luminii coincid cu concluziile teoriei ondulatorii a luminii nu înseamn c ultima trebuie s fie adev rat . în partea opus a sferei cere ti. (Nota traduc torului: adic cu pozi ia apropiat de cea a Soarelui. ca oricare altele. Astronomul i fizicianul britanic Arthur Eddington (1882-1944) a condus un test experimental al prezicerii lui Einstein c razele de lumin sunt influen ate de câmpurile gravita ionale (abera ie gravita ional ). dup zbor. Steiner scrie despre aceast problem : Judec ile matematice. a unui model matematic teoretic constituie o garan ie adecvat c modelul este adev rat sau corespunde realit ii. i nu într-un mod ocolit prin folosirea consecin elor pentru a le confirma ( tiin a goethean . în timp ce un organism similar care r mâne în acela i loc ar trebui s dea de mult na tere la noi genera ii. chiar foarte precis . diviziunea 6: Personalitatea lui Newton. Este complet gre it s presupunem c o ipotez trebuie s fie adev rat dac faptele empirice pot fi explicate prin ea. s-au mi cat considerabil. partea I. editat de Rudolf Steiner. Pentru un organism ce se mi c aproximativ cu viteza luminii.) Rezultatul a fost publicat la 6 noiembrie 1919 i proclamat ca un triumf al teoriei lui Einstein. Testul trebuia s m soare schimbarea pozi iei aparente a stelelor fixe apropiate Soarelui în timpul unei eclipse solare.) Dou expedi ii britanice (una dintre ele pe coasta vestic a Africii. în timp ce ar t toarele unui ceas identic care a r mas nemi cat la punctul de plecare. Nu putem trage totu i concluzia opus . Aceasta este o consecin a de net g duit a principiilor de baz pe care ni le impune experien a . iar cealalt în nordul Braziliei) au fost desemnate s fotografieze vecin tatea Soarelui în timpul eclipsei de Soare din 29 mai 1919 i s le compare cu pozi iile cunoscute ale stelelor. iar justificarea pentru presupunerea pe care trebuie s o accept m trebuie demonstrat direct. m surate în timpul în care Soarele se afl . aceasta trebuie s corespund concluziilor acelui rezultat.. GA1d). 41. Dar pentru a aplica aceste presupuneri în mod corect experien ei. s spunem.

Pentru mai multe detalii despre dezbaterea asupra teoriei relativit ii de-a lungul primelor decenii ale secolului al XX-lea. în anumite circumstan e. Die Grundlagen der Relativitätstheorie [1921]. L mmel spune: Cea mai ciudat consecin a acestor noi idei ale teoriei relativit ii este aceasta: distan ele sunt mai scurte pentru observatorii afla i în repaus decât pentru cei care le parcurg. la întreb rile «Cât de lung este aceast distan ?» i «Cât de lung este aceast durat ?» nu se mai poate r spunde în termeni absolu i. când c l torii se întorc. Conform cu teoria. Prin folosirea unui câmp electric ace ti atomi pot atinge viteze de câteva mii de kilometri pe secund (raze canal). Spunem c în conformitate cu teoria relativit ii un ceas care se mi c func ioneaz mai încet decât unul identic care nu este în mi care. La fel. Nu vom fi probabil niciodat în stare s folosim un ceas de buzunar pentru a verifica aceast afirma ie pentru c viteza care poate fi imprimat unui ceas este minuscul în compara ie cu viteza luminii. Aceast intui ie nu mai este doar o remarc filosofic . ci mai degrab de a semnala problema realit ii cantit ilor i 136 . deci mi c ri. dar nu la fiin e vii. sunt oscila ii periodice. ci doar în raport cu anumi i observatori.. Vezi pasajul comparabil în întreb rile i r spunsurile din 15 octombrie 1920.]. Astfel. atunci este inevitabil s conchidem c t este de o dimensiune diferit de cea a lui s i c. 42.).. Totu i natura furnizeaz obiecte care au un caracter asem n tor ceasului i care pot fi f cute s se mi te foarte rapid. despre teoria eterului. exploratorii i-ar putea g si la întoarcere contemporanii de odinioar considerabil îmb trâni i. un fizician i înfocat popularizator al teoriei relativit ii a lui Einstein. care este bazat numai pe considera ii apar inând domeniului fizicii. Dac formula s = c × t este interpretat ca o ecua ie cu cantit i. cu aceea i vitez . 84 i urm. este de a teptat ca influen a mi c rii acestor atomi asupra frecven ei lor de oscila ie s fie similar cu ceea ce am dedus cu privire la ceasurile care se mi c . Aceast concep ie relativ nediscriminatorie este principalul motiv al obiec iilor severe ale lui Steiner la ceea ce el nume te abstrac ionismul i lipsa realit ii în gândirea lui Einstein. deci relativ. i anume atomii care produc liniile spectrale. ei vor afirrna c au petrecut pe drum exact zece ani [.. Totu i Einstein a replicat c în ultim instan toate procesele care au loc în sângele nostru. Einstein nu ezit s extind teoria sa.. dac trimitem ast zi o expedi ie în spa iu. Vezi nota 36. Chestiunea în cauz a devenit cunoscut mai târziu sub numele de paradoxul gemenilor . care trebuie men ionate aici.m. ci o rela ie matematic confirmat . 43. În conferin ele sale de la Societatea de fizic i de la Societatea pentru cercetarea naturii din Zürich.Teoria relativit ii are mai multe concluzii importante pentru fizic .]. Inten ia lui Steiner nu este de a corecta calculul dimensional. c l torind cu jum tate din viteza luminii. dup 11 ½ ani de absen .d. ci c întregul Cosmos se supune acestei teorii. De vreme ce principiul relativit ii se aplic tuturor mi c rilor. el pretinde implicit c teoria relativit ii nu cuprinde doar sisteme apar inând domeniului fizicii în sensul restrâns. Astfel. t nu este în mod cert adimensional i nu asta este ceea ce a vrut s spun Einstein pentru c rezultatul ar fi f r sens în calculul dimensional al fizicii. În cartea sa. Acest autor contesta preten ia lui Einstein i afirma c concluzia se putea aplica la unit ile de m sur i la ceasuri. timpul petrecut pare a fi mai lung pentru un observator aflat «în repaus» decât pentru unul care c l tore te odat cu ceasul [. vezi studiile complete ale lui Hentschel [1990]. În mod clar. Vezi explica ia complet dat de Steiner în conferin a sa din 20 august 1915 (GA 164). Einstein a reluat exemplul de mai sus despre durata unei c l torii spa iale i a conchis c . Astfel. concluzia despre îmb trânirea inegal este de admis! (pp. nervii no tri . În orice caz.a. asupra obiectelor care nu apar in doar acestui domeniu. în timp ce ei în i i c l toriser doar timp de câ iva ani. Faptul c Einstein chiar alege s nu recunoasc vreo diferen semnificativ între diferitele domenii ale realit ii reiese cu claritate dintr-un raport contemporan scris de Rudolf Lämmel (1879-1971). 44.

2. nu poate fi atribuit nicio realitate cantit ii t. conferin a din 6 ianuarie 1923 (GA 326). 51. 137 . Vezi pasajele comparabile din conferin ele sale din 7 august 1917 (GA 176). 46. Cuvântul rota ie din noti ele documentului pare a fi f r sens în acest context i a fost înlocuit de cuvântul radia ie. întreb ri i r spunsuri din 15 octombrie 1920. conferin ele din 20 august 1915 (GA 164). dar în cel mai bun caz anumite justific ri (vezi mai jos) ale formulei E= mc2. A a cum este cazul cu alte formule de baz din fizic . ci unul f r realitate adic este un num r pur f r realitate.calculelor care apar în fizic . În acest punct vezi Introduceri la scrierile de tiin e naturale ale lui Goethe de Rudolf Steiner (GA 1). de i în formule ea trebuie s apar ca având o anumit dimensionalitate. este vorba despre produsul vectorial dintre vectorul vitez i vectorul câmpului magnetic. 28 iunie 1921 (GA 205). 50. Steiner se refer aici la fenomenul conductan ei electrice în gazele rarefiate i în particular la razele catodice adic la fasciculele de electroni de mare vitez emi i de catodul unui tub vidat. conferin a lui Steiner din 2 ianuarie 1920 (GA 320). a doua edi ie l rgit . Felul în care a abordat Steiner întrebarea sugereaz c ea poate apar ine sesiunii precedente de întreb ri i r spunsuri (7 martie 1920) care a avut loc dup conferin a lui Hermann von Baravalle Despre teoria relativit ii. 30 aprilie 1924 (GA 300c). R spunsuri la întreb ri ridicate de Georg Herberg în timpul ciclului de conferin e C ldura la grani a dintre spa iu i anispa iu. Remarcile lui Steiner coincid cu concep ia fizicienilor despre acest subiect. În acest sens. 25 septembrie 1919 (GA 300a). 7 martie 1920 47. Fenomenul originar . 319 pentru c teoria relativit ii nu era men ionat în niciuna din conferin ele lui Steiner de la acea dat sau în conferin a lui Eugen Kolisko despre chimia liber de ipoteze de la aceea i dat . 27 decembrie 1919 i 2 ianuarie 1920 (GA 320). 48. Timpul t nu este un factor adimensional. Vezi urm toarele pasaje despre vitez ca realitate în: întreb ri i r spunsuri din 27 noiembrie 1913. Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. 27 iunie 1921 (GA 250f). Formula amintit in text se refer la valorile absolute ale vectorilor i numai în cazul particular în care electronul intr în câmpul magnetic pe o direc ie perpendicular pe vectorul câmpului magnetic. Este adesea considerat cel mai important rezultat al teoriei speciale a relativit ii. 20 iulie 1924 (GA 310). de asemenea. 6 decembrie 1919. Formula lui Einstein stabile te propor ionalitatea energiei cu materia inert . Energia cinetic mv2 = eU care este atribuit electronilor individuali (cu sarcina electric e) de c tre un câmp electric de voltaj U joac un rol determinant în toate calculele referitoare la razele catodice. 49. capitolul XVI. 45. Al doilea curs de tiin e naturale (GA 321). p. for a K (for a lui Lorentz) cu care este deviat o sarcin e într-un câmp magnetic B depinde de vitez : K = evB (Nota traduc torului: de fapt. i nu la c l toria în avioane sau vehicule asem n toare.) Despre subiectul razelor catodice vezi. nu exist demonstra ii reale. Steiner se refer aici la mi carea neprotejat prin aer. Este improbabil ca întreb rile s fi fost puse la 13 martie 1920 timpul atribuit lor de c tre Hans Schmidt în cartea sa Das Vortragwerk Rudolf Steiners. Dornach 1978. Astfel. Mai mult. Stuttgart. 47. aceast formul este v zut ca un postulat aflat la baza fizicii relativiste. Data acestei sesiuni de întreb ri i r spunsuri nu poate fi stabilit cu precizie pe baza documentelor din arhiva Rudolf Steiner.

de i nu este în mod direct semnificativ pentru calculele din mecanica nonrelativist . Ekin pentru energie cinetic . unde c este viteza luminii. în cazul în care ea a fost corect înregistrat . iar z este în l imea la care se afl corpul în cauz fa de sol).. Stuttgart. gândurile prezentate în nota 40 arat c E = mc2 joac rolul unui fel de energie poten ial (energie de repaus). 11 martie 1920 54. Nu a fost posibil s reconstruim în elesul acestei formule. atunci formula W = p × s reprezint lucrul mecanic W efectuat de o for constant p de-a lungul unei distan e s.. 138 . Întreb rile puse de Ernst Blümel (1884-1952) dup conferin a sa Über das Imaginäre und den Begriff des Unendlichen und Unmöglichen din 11 martie 1920. Acest pasaj în noti e este urm torul: . energie (energia poten ial gravita ional ) . energia de repaus mc2 trebuie ad ugat la energia cinetic obi nuit mv2 (pentru c în cazul limit 0) Aceasta nu schimb cu nimic mecanica nonrelativist pentru c mc2 este o constant care influen eaz numai punctul zero. al scalei energiei. § 15. Dac p este interpretat ca for în sensul de potentia. Ceea ce s-a inten ionat aici este probabil formula pentru energia poten ial U a unui corp de mas m în câmpul gravita ional: U = mgz unde g este constanta gravita ional (nota traduc torului: valoarea accelera iei gravita ionale. Pân in prezent nu a fost g sit nicio stenogram a transcrierilor acestei conferin e. adic 9. iar z este a treia coordonat (nota traduc torului: este vorba de câmpul gravita ional creat de P mânt. rezultatul este Dac v << c termenul r mânând în cazul limit nonrelativistic 0 este mc2 + mv Astfel. Blümel a predat matematica la coala de educa ie continu de la Goetheanum i în prima coal Waldorf de la Stuttgart. conven ional ales. dac e ca mecanica nonrelativist s rezulte din mecanica relativist .g. De fapt. 53.Conform lui Einstein [1917].masa ei energia sunt numai noi deghiz ri ale vechii formule p.81 m/s2). energia cinetic a unui corp cu masa de repaus m mi cându-se cu viteza v este Dac dezvolt m în serie expresia de mai sus. 52.

56. O colec ie de materiale cu privire la un experiment despre curbarea spectrului prin folosirea unui magnet puternic poate fi g sit in Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 57. Pentru discu ii ulterioare despre metamorfoza oaselor lungi în oase ale capului vezi. scriitor ei savant în ebraic i cabalistic a inut o conferin despre Methoden der Mathematik la Stuttgart. 1. pp. calcule care le implic i care sunt f cute conform regulilor stabilite pentru numerele discutate anterior. Vezi îndeosebi conferin ele din 10 i 11 martie 1920. de asemenea. e posibil ca rolul elementului neutru la adunare. Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. conferin ele lui Steiner din 1 septembrie 1919 (GA 293). La început. la 8 martie 1920. adic cu alt adunare. de asemenea. A a cum numerele complexe câ tigau încet recunoa tere. (Nota traduc torului: se tie c factorii unui produs de numere întregi sunt divizori ai num rului rezultat prin înmul ire i c în general dac un produs de numere reale este egal cu zero atunci este obligatoriu ca m car unul dintre factorii produsului s fie egal cu zero. a respins conceptul numerelor hipercomplexe deoarece acestea ar conduce la divizori ai lui zero. Compar pasajele care urmeaz cu conferin ele lui Steiner din 12 i 14 martie 1920 (GA 321). partea B. Exist îns posibilitatea de a dota mul imea numerelor reale sau complexe cu alte legi de compozi ie . Astfel de numere se numesc divizori ai lui zero. Despre istoria descoperirii i rafin rii sistemelor de numere hipercomplexe. Rudolf Steiner vorbe te despre o experien personal în timpul unui curs la Universitatea din Viena. Conform cu cele spus de Steiner. despre matematica numerelor hipercomplexe vezi Ebbinghaus i al ii [1988]. Al doilea curs de tiin e naturale (GA 321). În asemenea cazuri. Conferin e despre fizic : Rudolf Steiner. conferin ele lui Steiner din 12 martie 1920 (GA 321) i 18 ianuarie 1921 (GA 323). În conferin a sa din 11 mai 1917 (GA 174b). Pentru mai multe informa ii asupra dezbaterii sus-men ionate. În timpul unei conferin e inute la 11 mai 1917 (GA 174b). adic ceea ce noi numim zero. 59. vezi Van der Waerden [1985]. analiza vectorial a câ tigat întâietate în aplica iile practice din cauza progresului în fizica teoretic care a înso it dezvoltarea sa. Diferen a de opinie dintre adep ii calculului cu quaternioni. dac cantit ile de acest gen pot fi încorporate în calcule pur aritmetice. un bine-cunoscut matematician al momentului. 58. s fie jucat de alte numere. Totu i aproximativ în acela i timp dezvoltarea algebrei abstracte a dus la descoperirea i clasificarea diferitelor sisteme de numere hipercomplexe. 61. de i numerele nu sunt egale cu zero. 95/96. datând de la William Rowan Hamilton (1805-1865). Rudolf Steiner spune c a devenit con tient de problema matematic a divizorilor lui zero în timpul unei conferin e inute de Leo Königsberger. unde vorbe te despre existen a numerelor hipercomplexe: Presupunând c valabilitatea regulilor de calcul obi nuite pentru toate cantit ile aritmetice r mâne o condi ie care trebuie îndeplinit . vezi Schouten [1914] (introducere) i Crowe [1967]. 10. Aceea i situa ie apare atunci când avem de-a face cu numere exotice i nu numai cu legi de compozi ie exotice. 15 i 17 ianuarie 1921 (GA 323). 63. Acestea i alte sisteme generalizate de numere au multe aplica ii în fizica modern teoretic . 60. 139 . Ernst Müller (1884-1954) matematician.55. 11. 10 aprilie 1920 (GA 201). Vezi explica iile lui Steiner despre eter ei spa iul negativ în conferin ele sale din 8. Aceast afirma ie este aproape de la sine în eleas în cazul numerelor reale. Mai mult. exist cazuri în care noua lege de înmul ire s duc la situa ia bizar în care produsul a dou astfel de numere exotice s fie zero de i fiecare din cei doi factori ai produsului sunt diferi i de zero . 1987. Pân in prezent nu a fost g sit nicio stenogram a conferin ei lui Müller i nici vreo înregistrare a r spunsurilor lui Steiner la întrebarea lui. sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 7 aprilie 1921 (GA 76). Leo Königsberger (1837-1921). vezi Gschwind [1991] i Bibliografia acestei c r i. C ldura la grani a dintre spa iu i anispa iu. numerele hiperimaginare sau hipercomplexe erau doar în sil acceptate de matematicieni. O variant a textului spune: Ro ul conform pozi iei iese în afar . 15 i 18 ianuarie 1921 (GA 323). 10-12. vol.) Königsberger men ioneaz aceast problem în prima conferin din cartea sa Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Funktionen [1874]. Despre realitatea numerelor imaginare vezi. Divizorii lui zero sunt numere generalizate al c ror produs este zero. cu alt înmul ire decât cele cu care suntem noi obi nui i. conferin ele din 8 i 9 aprilie 1922 (GA 82) i întreb rile i r spunsurile din 12 aprilie 1922 (GA 82). i adep ii analizei vectoriale dezvoltat de Oliver Heaviside (1850-1925) i Josiah Gibbs (1839-1903) forma fundalul dezbaterilor la care face Rudolf Steiner aluzie aici. 62.

folosind aceste legi de compozi ie. 1995. înmul irea a dou numere de acela i tip d na tere unui num r de acela i tip. 140 . §8).c+d] (adunarea) [a. Aceast interpretare a stenogramelor ridic problema modului în care s-ar putea face o leg tur între asemenea suprafe e i conurile care se rotesc. 15. Vezi cercet rile lui Gschwind [1991] i lista referin elor pentn lectur ulterioar . 5-7. Paraboloizii de rota ie sunt suprafe e care rezult din rotirea unei parabole în jurul axei sale de simetrie.1] = [ 1.0]*[b. include o introducere la sistemele de numere hipercomplexe (pe care Schouten le nume te sisteme asociative). Dornach. el a demonstrat o rela ie între asemenea suprafe e i numerele hipercomplexe.b] se poate scrie astfel: [a. Apoi s-a observat c asupra numerelor de tipul [x. 1995. Dornach.1]×[0.b]*[c. Într-adev r: [x. Astfel. în conformitate cu regulile pentru expresii pluriparticulate. iar produsul nu poate disp rea (nu poate deveni zero) decât dac unul din factori devine zero. vol.d] = [a+b. Mai târziu. În toate stenogramele pe care le-a primit arhiva termenul paralelepopode a fost t iat i înlocuit cu paraboloizi (scris de mân ).d]=[a·c b·d. De aceea [0.x·0+0·] = [x·y. Lucrarea lui Schouten [1914].b] = [a. 114/115.0] Ca urmare se pot asocia-identifica numerele complexe de tipul [x. În mul imea numerelor reale nu exist niciun num r cu proprietatea c înmul it cu el însu i îl furnizeaz pe 1.0] cu numerele reale x. (Nota traduc torului: în realitate un num r complex este o pereche ordonat de numere reale [a.0]x[0. este identificat cu 1.0] care. unde + este adunarea obi nuit iar ·" este înmul irea obi nuit .) Astfel. 65. În transcrierile dactilografiate apare paralelepopode rota ionale . în virtutea acelea i asocieri. de asemenea cu o dedica ie personal pentru Rudolf Steiner. p. Materiale adi ionale despre acest subiect pot fi g site în Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Pasajul care urmeaz demonstreaz concret c produsul a dou asemenea numere hipercomplexe poate s dispar într-adev r f r ca unul dintre factori s fie egal cu zero. divizorii lui zero sunt men iona i la p.0] = [x·y 0·0.b]×[c.b]. Simony discut problema existen ei divizorilor lui zero chiar la începutul articolului s u care este dedicat construc iei concrete a dou sisteme de numere hipercomplexe.0] noile legi au efectul pe care îl au legile de adunare i înmul ire obi nuite asupra numerelor reale x. Din context pare improbabil ca termenul de mai sus s fi fost inten ionat. ceea ce contrazice regula de baz pentru numere reale dup care un produs nul se poate ob ine numai dac dispare unul dintre factori . 5. pp.1 ] este numit num r imaginar i este notat cu i.b] = a * b×i. i anume.atunci trebuie s conduc la rezultate care s nu contrazic teoremele principale ale aritmeticii care au fost descoperite pentru numere reale i complexe imaginare. F r a aprofunda problema în am nun ime.a·d+b·c] (înmul irea). Gschwind [1991] a avut bune motive s decid i s bazeze pe aceste spuse concluzii importante i fructuoase.0]*[y. Ca urmare: [a. În calcule este folosit aceast form a num rului complex utilizându-se semnul + în loc de *. Material suplimentar cuprinz tor poate fi g sit în Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. i anume: [a. cu o dedica ie personal a autorului.0]×[y. dintre care unul include divizori ai lui zero ([1885]. folosite în mul imea numerelor reale. unde i2 = 1. 114/115. vol.0] = [x+y. Steiner a primit o copie a articolului lui Oskar Simony Über zwei universelle Verallgemeinungen der algebraischen Grundoperationen [1885]. termen care nu exist în matematic i asta se datoreaz une gre eli în transcriere.1]. Pe de alt parte: [0. se poate dovedi cu u urin c orice num r complex [a. Aceste numere se pot compune folosind o lege de adunare i una de înmul ire definite în mod special.0] [x. 64.

capitolele 4. 11 martie 1920. ci doar în rela iile dintre obiectele care sunt enumerate. fiecare num r real întreg reprezint rela ia dintre un membru care a fost ales arbitrar ca fiind începutul i un altul al irului. Algoritmii pentru g sirea tuturor solu iilor acestei ecua ii adic toate tripletele pitagoreice au fost cunoscu i înc din Antichitate. 118 i urm. pp. conferin a lui Rudolf Steiner din 20 ianuarie 1914 (GA 151). de asemenea.m. i U. 175 i urm. Apelul lui Rudolf Steiner pentru stabilirea unei funda ii a aritmeticii i algebrei independent de geometrie fusese reluat la sfâr itul secolului al XIX-lea când tendin a de a aritmetiza matematica a mers uneori prea departe. pp. Eugen Dühring (1833-1921). conferin ele lui Rudolf Steiner din 3 ianuarie 1920 (GA 320). Vezi [1884]. ci indic . o opera ie în care poate fi pus în aplicare sc derea. i c rela ia dintre A i B poate fi considerat aceea i ca cea dintre B i C . Trebuie s distingem cu grij între aceste dou opera ii sau. O discu ie despre gândurile lui Dühring comparate cu alte încerc ri de a trata aceast chestiune pot fi g site în Kowol [ 1990]. Sesiunea de întreb ri i r spunsuri din timpul ciclului de conferin e C ldura la grani a dintre spa iu i anispa iu.. D. pp. de i la început a r mas o problem intern a matematicii. Dühring [ 1884]. vezi. rela ia dintre B i A poate fi descris ca 1. i U.66. 69. 88 i urm. 141 . discu ia în Kowol [1990].. . Al doilea curs de tiin e naturale (GA 321). Pentru discu ii ulterioare despre evolu ia conceptelor geometrice i matematice care apar din natura volitiv a fiin ei umane. filosof i autor de c r i de economie politic .i g seasc drumul s u în manuale i în predarea matematicii. pp. de asemenea. 68. E de presupus c Steiner se refer aici la problema din teoria numerelor de a g si numerele întregi a. vezi. 29 septembrie 1920 (GA 322). capitolele 2-4 i 13. A fost una din cele mai importante realiz ri ale secolului al XX-lea. Vorbind precis. 67. El i-a explicat punctele sale de vedere despre acest subiect în a sa Theoria Residuorum Biquadraticorum [1831]. b i c care sunt solu ii pentru ecua ia a2 + b2 = c2. Conform cu concep ia lui Dühring. de asemenea. Alexander Strakosch (1879-1958). C.a. 16: Caracteristica incisiv a unui num r negativ izolat este aceea c nu rezult doar dintr-o opera ie numeric în care sc derea nu mai poate fi continuat . Asemenea numere sunt cunoscute ca triplete pitagoreice. eseul lui Rudolf Steiner despre Matematic i ocultism din Filosofie i antroposofie (GA 35). Pân acum nu a fost g sit nicio stenogram a acestei conferin e. 12. Este postulat c aceste obiecte sunt aranjate în iruri ca de exemplu A. 14 i 15. Despre rela iile dintre arhetip i imagine în contextul matematicii. B. În acest caz conceptul de opus nu înseamn nimic mai mult decât s invers m membrii într-o rela ie. a pus aceste întreb ri dup ce a inut o conferin despre Figurile matematice ca o verig intermediar între arhetip i copie la Stuttgart. 70. Stuttgart. Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. în a a fel încât amenin a s înlocuiasc geometria. Pentru alte discu ii despre geometria fluid sau mobil . Dühring [ 1884]. 71. de asemenea. 74.: Numerele pozitive i negative pot avea o explica ie numai acolo unde uniunea dintre ceva num rat i opusul s u anuleaz cantitatea. inginer de c i ferate i profesor la prima coal Waldorf din Stuttgart. Despre concep ia lui Dühring asupra numerelor complexe vezi E. de asemenea. vezi Kowol [1990]. Pentru compara ie între vederile lui Gauss i cele ale lui Dühring despre numerele negative. pe care ei o v d ca pe singurul aspect esen ial al numerelor negative. 11 martie 1920 72. aceast condi ie esen ial nu se aplic când sunt implicate substan e (adic obiecte care pot fi imaginate ca fiind de sine st t toare). În conferin a din 5 martie 1920 (GA 321). 75.. 88 i urm. i 122 i urm. aceste dou p r i ale unei opera ii generale. vezi. Vezi E. Carl Friedrich Gauss (1777-1855).d. p. S-a scurs ceva timp înainte ca aceast dezvoltare s . În m sura în care un asemenea ir nu are limite în niciuna dintre direc ii. 73. Vezi. Vezi în mod special cartea scris împreun cu fiul s u Ulrich [1884]. a a încât dac rela ia dintre (sau tranzi ia de la) A i B este +1. dac vre i. 16 martie 1921 (GA 324) i 26 decembrie 1922 (GA 326). care con ine o critic aspr la adresa defini iei lui Gauss a numerelor negative. contrastul sau opozi ia care caracterizeaz numerele negative rezult dintr-o sc dere neefectuat . matematician la Göttingen care a explicat numerele negative ca simple opuse ale numerelor pozitive.

) Despre acest subiect vezi Klein [1927]. 1). Reichardt [1976]. vol. m surarea unui asemenea spa iu este determinat de o func ie de coordonate. 3 ianuarie 1920 (GA 320). 1995. 31 martie 1920 82. capitolul III. întrebarea care geometrie se aplic spa iului pe care îl experiment m a devenit o problem epistemologic pentru tiin e. formula care m soar distan a dintre dou puncte din spa iul respectiv nu mai are aceast form simpl . z1). i anume d2 (A. generalizat în spa iu. În general. Vezi Simony [1888b]. (Nota traduc torului: se refer la m surarea distan ei dintre dou puncte A i B de coordonate (x1. Într-o geometrie eliptic ca aceea a lui Riemann (Riemann [1867]). Kleine Reihe. 81. capitolele VII i VIII. Ca urmare. [1883]. în spa ii sau variet i a c ror geometrie intrinsec nu este cea euclidian . 1 i 7 ianuarie 1921 (GA 323). 78. 22 i 26 august 1923 (GA 227). nr.l. la Dornach. sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 7 aprilie 1921 (GA 76) i 12 aprilie 1922 (GA 82) i conferin ele din 19. 45. Despre rela iile axiomelor. 5 aprilie 1921 (GA 76). Zur Farbenlehre [1810] i Der Versuch als Vermittler von Object und Subject [1823]. Stuttgart. Vezi Rudolf Steiner. 80. capitolul din Goethes Weltanschauung (GA 6) intitulat Die Erscheinung der Farbenwelt . 27 martie 1920 (GA 73a). Vezi Renatus Ziegler. Dornach.B) + (x2 x1)2 + (y2 y1)2 + (z2 z1)2 formul care se ob ine din i se bazeaz pe teorema lui Pitagora. Vezi raportul scurt despre conferin în jurnalul Dreigliederung des sozialen Organismus. Mai mult despre impactul descoperirii geometriilor neeuclidiene în conferin ele lui Rudolf Steiner din 26 august 1910 (GA 125). Pentru mai multe informa ii despre rela ia dintre planele sau regiunile lumii spirituale i dimensiunile superioare. Rela ia spa iilor sau variet ilor cu curbur constant fa de geometriile neeuclidiene a fost descoperit de Eugenio Beltrami (1835-1900) i Bernhard Riemann (1826-1866). §5.z2). Eugen Kolisko (1893-1939) era fizician i a predat la prima coal Waldorf din Stuttgart. aceast func ie nu mai este o sum de p trate. în Arbeitshefte der MathematischAstronomischen Sektion am Goetheanum. capitolele X i XVI. 79. vezi. conferin ele lui Rudolf Steiner din 17 mai i 7 iunie 1905. Ceea ce vrea s se spun în propozi ia anterioar este c . În contrast cu geometria euclidian (teorema lui Pitagora). [1886]. Sesiunea de întreb ri i r spunsuri dup conferin a lui Eugen Kolisko despre Antroposofie i chimie în timpul conferin ei despre Antroposofie i tiin ele specializate inut la Goetheanum din 21 martie pân în 7 aprilie 1920. Stuttgart. Notizen zur Biographie des Mathematikers und Lehrers Ernst Blümel. de asemenea. Introduceri la scrierile de tiin e naturale ale lui Goethe (GA 1).y2. iar suma unghiurilor unui triunghi este întotdeauna mai mare decât 180°. În geometria hiperbolic aceasta este mai mic decât 1 iar suma unghiurilor unui triunghi este întotdeauna mai mic decât 180°. 20 octombrie 1910 (GA 60). 30 martie 1920 77. Descoperirea geometriilor neeuclidiene a ar tat c geometria euclidian nu era singura geometrie imaginabil . Ernst Blümel (1884-1952). Heft 1 (Serii scurte. Despre importan a descoperirii geometriei neeuclidiene în istoria con tien ei vezi Ziegler [ 1987]. fiind de fapt nimic altceva decât o alt form a ei. Klein [1926].76. m sura curburii matricei este mai mare decât 1. capitolul 3C i Scholz [1980]. capitolul 4. Linii fundamentale ale unei teorii a cunoa terii în concep ia goethean despre lume (GA 2). Întreb rile i r spunsurile dup conferin a lui Karl Stockmeyer despre Antroposofie i fizic din timpul conferin ei despre Antroposofie i tiin ele specializate inut la Goetheanum. 20. capitolul 15. Despre istoria acestei descoperiri vezi Bonola/Liebmann [1919]. Pân acum nu s-a g sit nicio stenogram a acestei conferin e. fenomenelor arhetipale i experien vezi Ziegler [1992]. din 21 martie pân în 7 aprilie 1920. în spa iul euclidian tridimensional. 142 . matematician i profesor. Nr. y1. 1919/1920. respectiv (x2. Goethe.

conferin a I. Vezi începutul sesiunii de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920 (întreb rile lui E. sec iunea 6. nota 1. Ernst August Karl Stockmeyer (1886-1963) a fost profesor la prima coal Waldorf din Stuttgart. Eforturile noastre de a descrie caracterul unei persoane sunt toate în van. §758-920. 3 ianuarie 1920 (GA 320). Vezi sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920. Gauss i Riemann. Bernhard Riemann (1826-1866). Vezi întreb rile i r spunsurile din 30 martie 1920 i conferin ele lui Steiner din 27 martie 1920 (GA 73a). În acest sens putem s a tept m de la ele s ne furnizeze concluzii despre lumin . Mai târziu el spune: La fel este cu certitudine corect s afirm m c primul pas spre descoperirea principiului relativit ii al lui Einstein coincide cu întrebarea despre ce fel de rela ie trebuie s existe între for ele naturale de vreme ce este imposibil s se atribuie vreo proprietate eterului luminii adic dac undele de lumin se transmit prin spa iu f r vreo conexiune cu un vehicul material. Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. 45. . conferin a lui Rudolf Steiner din 30 martie 1920 (GA 312) i sesiunea de întreb ri i r spunsuri care a avut loc la aceea i dat .83. vol. 89. au substituit cuvântul Beharrung (perseveren ). 87. Ipoteza unui eter cvasimaterial care servea ca mediu pentru procesele i fenomenele electrice î i avea r d cinile în gândirea lui Isaac Newton (1642-1727) i René Descartes (1596-1650). care apare de multe ori în manuscrisele dactilografiate ale notelor stenografice. care f cea posibil încorporarea unor asemenea procese în teoriile matematice despre fenomenele fizicii. dar dac prezent m toate ac iunile i faptele sale. nr. Goethe. Culorile sunt faptele luminii. Editorii versiunii germane. R spunsul scurt i onest cu privire la aceast întrebare este acela c s-au spus atât de multe despre lumin . Pân acum nu s-a descoperit nicio stenogram a acestei conferin e. Pentru c de fapt încercarea noastr de a exprima natura esen ial a a unui lucru este în van. Köln i Berlin. dar trebuie s le consider m pe amândou ca apar inând Naturii i numai Natura încearc s se reveleze sim ului v zului. tipizeaz aceast tendin . Spusele exacte ale formul rii lui Planck nu au fost g site. 84. Acest tip calitativ de eter a f cut posibil interpretarea proceselor ale c ror mecanisme mult mai precise nu erau în elese. faptele i suferin ele ei. de asemenea. 91. despre Bolyai. oricine vede acest punct 143 88. Vezi. ar fi imposibil s definim ca s nu mai vorbim de a m sura viteza unui corp în raport cu eterul luminii. 86. Blümel) i notele înso itoare. va rezulta o imagine a caracterului ei. În acest caz. culorile i lumina sunt înrudite foarte precis. de asemenea. i atât de des. Planck accentueaz [1910] totu i: Eu cred c nu voi întâmpina vreo opozi ie serioas printre fizicieni dac voi rezuma situa ia dup cum urmeaz : Presupunerea c ecua iile diferen iale simple ale lui Maxwell-Hertz sunt pe deplin valide pentru procesele electrodinamice în eterul pur exclude posibiltatea de a le explica mecanic (p. pe care îl men ioneaz adesea Steiner. cu cuvântul Beherrschung (control). observând c contextul cere semnifica ia de control sau în elegere . Vezi. de asemenea. Nu e nevoie s accentuez c concep ia mecanic asupra naturii este incompatibil cu aceast concep ie. Vezi. c pare discutabil s se repete sau s se adauge ceva la ceea ce s-a spus. Caracteristica principal a ipotezei eterului a secolului al XIX-lea era cuantificabilitatea. Vezi scurtul raport despre conferin din jurnalul Dreigliederung des sozialen Organismus. 37). aici i în alt parte în conferin .1. 1919/1920. începutul sesiunii de întreb ri i r spunsuri din 7 martie 1920 i notele corespunz toare. fizician teoretician din München. Spusele lui Goethe chiar de la începutul Prefe ei la Zur Farbenlehre [1810]: Atunci când se analizeaz subiectul culorilor apare întrebarea foarte natural dac lumina ar trebui discutat în primul rând. Devenim con tien i de efectele unei fiin e i o relatare complet a lor cuprinde probabil întreaga ei natur esen ial . desigur. Astfel. 85. Max Planck (1858-1947). Zur Farbenlehre [1810J. 90.

În lucrarea sa de c p tâi. vol. la Goetheanum. Nicolaus Copernicus (1473-1543) separ mi carea P mântului în trei componente (vezi Copernic [1879]. Copernic o formuleaz în felul urm tor: De vreme ce multe fenomene planetare importante depun m rturie c P mântul se mi c vom descrie aceast mi care în termeni generali. Stuttgart. în contextul conferin elor antroposofice din 26 septembrie pân în 16 octombrie 1920. cu excep ia faptului c Soarele i P mântul schimb locurile. Vezi Kowol [1990]. diurn-nocturn . V rs tor . Dac înclinarea ar fi constant i s-ar mi ca numai punctul central nu ar ap rea nicio schimbare în lungimea zilelor i nop ilor i am avea întotdeauna sau solsti iu de var sau solsti iu de iarn sau un echinox în orice caz un anotimp neschimb tor. Soarele pare c se mi c prin Cancer. i Neugebauer [1983]. Rezultatul acestei mi c ri. cu notele corespunz toare. pp. Stuttgart. capitolul IVB. 92. care se petrece în jurul axei P mântului de la vest la est în acela i fel în care se credea c se mi c P mântul în sens opus. iar a treia mi care este mi carea în declina ie .d. 1543. vol. a treia 144 . aprox. sau [ 1990]. Sesiunea de întreb ri i r spunsuri din timpul unei conversa ii despre tiin a spiritului . în Dornach. 39). De Revolutionibus Orbium Coelestium. 139 i urm. cu a ezarea P mântului în centrul s u. 96.2. 100-170). Ziegler [1976]. Mai mult. Rapoarte ale acestei conferin e de Alexander Strakosch i Günther Wachsmuth au ap rut în acela i periodic (nr.a. pe care unii îl numesc cercul zilelor egale. pe care grecii o numeau nychthemerinon. ca pe o ipotez . ceea ce corespunde unei simple transform ri geometrice.m.a. A doua este mi carea anual a centrului P mântului i sateli ilor s i prin zodiac. anun ul conferin ei care include un program detaliat în periodicul Dreigliederung des sozialen Organismus. nr. 15 octombrie 1920 95. structura de baz a sistemului solar era geocentric . capitolul 3. în jurul Soarelui de la vest la est adic în sens direct . (Vezi Ptolemeu [1962]. Trebuie s presupunem c aceast mi care este tripartit : prima mi care. pp.de vedere ca postulat al fizicii nu se va sim i niciodat confortabil cu teoria relativit ii. a a cum am spus.m. În opera sa de c p tâi. imitând pe greci care l-au numit isemerinos. de zile egale. a a încât atunci când P mântul (centrul lui) se mi c prin Capricorn.d. Vezi. Aceia care sunt mai flexibili în judec ile lor vor întreba totu i unde ne conduce acest principiu (p. Conform lui Ptolemeu (Claudius Ptolemeus. 2.). a doua este mi carea sa pe o orbit excentric în jurul Soarelui. atât argumentele lui Ptolemeu cât i ale lui Copernic sunt în mod esen ial cinematice (Steiner ar fi spus phoronomice ) adic ei nu iau în considerare rela iile for elor. Aceast succesiune define te cercul echinoc ial sau Ecuatorul. Der Kommende Tag Verlag. Almagest. Comentarii asupra dezbaterii din jurul conceptului de numere negative pot fi g site la sfâr itul sesiunii de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920 (Blümel). capitolul 11. capitolul XIX. Teichmann [1983]. Vezi Vreede [1980]. de asemenea. 1. sec iunea 40. între Venus i Marte. este acela c Soarele însu i pare s fac o mi care similar prin zodiac. 1920/1921. 9. nu se schimb nimic esen ial prin trecerea de la sistemul ptolemaic geocentric la sistemul copernican heliocentric. Astfel. Conferin ele introductive ale lui Rudolf Steiner la Grenzen der Naturerkenntnis au fost inute din 27 septembrie pân în 3 octombrie 1920 i au ap rut în GA 322. Leu . este actuala succesiune a zilei i nop ii. 15. I i II. în m sura în care confirm fenomenele. Trebuie s ne imagin m c înclinarea Ecuatorului i axa P mântului variaz în raport cu planul cercului care trece prin centrul semnelor zodiacale. Multe conferin e inute de al i participan i au fost tip rite în Aenimagtisches aus Kunst und Wissenschaft. 16 i 18). Stuttgart. vol. Der Kommende Tag Verlag 1922 (disponibile la libr ria de la Goetheanum) sau în Kultur und Erziehung. Vezi sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920 i notele corespunz toare. Prima mi care este cea a rota iei zilnice a P mântului în jurul axei sale. Compar acest pasaj cu urm toarele de la sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920 (Blümel) i 15 ianuarie 1921. capitolul 3. Van der Waerden [1988]. 93. 1921 (disponibil la libr ria de la Goetheanum).) Cu privire la orbitele planetare care rezult din combina ia mi c rilor circulare. Ptolemeu folose te o construc ie complicat de cercuri concentrice pentru a explica în detaliu mi c rile planetare. 28 i urm. 94.

se petrece anual. nu ar fi posibil nicio schimbare a anotimpurilor pentru c pozi ia P mântului fa de Soare ar fi tot timpul aceea i. În fiecare an Soarele r sare prim vara cu aproximativ patru secunde de arc în spatele pozi iei în care a r s rit în anul precedent. ambele unghiuri. 98. 2. dac ne amintim numai c distan a de la Soare la P mânt. (Nota traduc torului: a a cum am spus într-o not anterioar . i în plus apare u orul exces care explic precesia. pp. datorit mi c rii progresive a centrului P mântului. În loc s fie paralel .) Cu alte cuvinte. Fenomenul este cunoscut sub numele de precesia anotimpurilor. ca i când ar fi imobile. este dat de dou coordonate sferice. 3. publicat în 1514. Mi carea zilnic a P mântului în jurul axei sale. Unul dintre ele se nume te sistem de coordonate ecuatorial. iar al doilea.). Cel târziu în 1783 faptul c Soarele însu i se mi c a fost recunoscut când William Herschel (1783-1822) a descoperit mi carea acestuia (numit mi carea apexului) în direc ia constela iei Hercule. pozi ia unei stele pe sfera cereasc geocentric . 1. (Nota traduc torului: deplasarea la care se face referire este pus astfel pe seama sus-numitei mi c ri în declina ie care face ca cercul ecuatorial s alunece pe cercul eclipticii în sens retrograd. ignorând a doua i a treia mi care) este revolu ia P mântului în jurul Soarelui. i precesia (deplasarea punctului vernal) pe de alt parte. rota ia axei P mântului produs de cea de a doua mi care devine retrograd . În sens geometric sau cinematic. numit de asemenea mai simplu Commentariolus. În pasajele care urmeaz am p strat succesiunea lui Steiner a celor trei legi. în sfera stelelor fixe. fa de punctul vernal adic punctul în care r sare Soarele prim vara . 28 i urm. intersec ia prelungirii axei P mântului cu o linie perpendicular pe planul orbitei excentrice a P mântului (nota traduc torului: se refer la axa conului) este un punct fix al acestei mi c ri . Totu i citatul de mai sus este cel pe care îl folose te i Copernic în discutarea celor trei mi c ri ale P mântului în De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Constitutus Commentariolus.mi care. sau mi carea în declina ie. Exist mai multe sisteme de astfel de coordonate folosite în astronomia de pozi ie. Dac ar exista aceast mi care. Ca rezultat al acestor dou mi c ri opuse dar aproape egale. pp. a treia mi care în ordinea lui Steiner. în timp ce Soarele.) Mi carea în declina ie . ceea ce nu este cazul aici. sau [1990]. sfer imaginat ca având centrul în centrul P mântului i raz arbitrar . mi cându-se în sensul opus mi c rii de revolu ie în jurul Soarelui. servea acestui scop. prima mi care (dac este considerat în izolare. Mi carea anual a P mântului în jurul Soarelui pe o orbit excentric . Rudolf Steiner pare s fi inversat ordinea celor dou legi men ionate de Copernic în De Revolutionibus. adic declina ia. asem n tor latitudinii. r mân îndreptate c tre aproape aceea i zon de cer. (Nota traduc torului: nu este vorba de un con cu vârful în centrul P mântului. pe de o parte. este m surat spre polul nord ceresc [în sens pozitiv] sau spre polul sud ceresc [în sens negativ]. a dep it deja capacitatea noastr de percep ie (Copernic [1879]. Ca urmare.) 145 . primul. dar în sens opus mi c rii punctului central (P mântul). Copernic a trebuit s introduc o alt mi care pentru a explica fenomenul schimb rii anotimpurilor. Observa i c axa P mântului nu r mâne paralel cu ea îns i cu excep ia unui caz special când axa este paralel cu axa rota iei. pare s se mi te prin planul oblic al zodiacului într-un fel care nu este diferit de ceea ce ar face dac P mântul ar fi în centrul sistemului solar. raportat la centrul P mântului ea descrie un con.). asem n tor longitudinii. fa de Ecuatorul ceresc. asemenea unui titirez dezechilibrat.) 97. 12 i urm. Mi carea în declina ie: axa P mântului descrie un con. Prin aceasta. Aceast mi care const în rota ia anual a axei P mântului în sens opus mi c rii în jurul Soarelui. 9 i urm. pp. (Vezi Copernic [1948]. (Vezi Wolf [18911893]. de vreme ce acesta este el însu i în mi care. axa P mântului. §292. format din ascensiunea dreapt i declina ia. fiind m surat spre est de-a lungul Ecuatorului ceresc. i astfel i Ecuatorul cel mai mare cerc-paralel .

2 i 17 ianuarie 1921 (GA 323). conferin ele sale din 24 i 31 martie 1905.) Urm toarea list include marea majoritate a conferin elor i sesiunilor de întreb ri i r spunsuri (Î&R) în care Steiner discut problema mi c rilor Soarelui i P mântului.GA 284/285 Copernic 3 98 124 145 286 159 272 171 181 295 300a 300a 192 261 191 Copernic 3. corec iile lui Bessel i/sau problema mi c rilor spiralate sau pe lemniscat ( ) ale Soarelui i P mântului. pp. Începând cu conferin a sa din 1 septembrie 1906 (GA 95). 349 i urm. Cele din 1 octombrie 1916 (GA 171). Rudolf Steiner a vorbit adesea despre spirala sau mi carea de urub a P mântului în timp ce urm re te mi carea Soarelui. în mod special cea de a treia mi care copernican (Copernic 3). Conferin a Anul GA (Opere complete) 324a 324a 95 Con inutul 24 martie 31 martie 1905 1905 Linia elicoidal Linia elicoidal Copernic 3 1 septembrie 1906 16 septembrie 1907 29 aprilie 7 noiembrie 21 martie 5 mai 13 iulie 20 august 1 octombrie 28 mai 1908 1910 1913 1914 1915 1916 1916 1918 101. Bessel Spirala Copernic 3. Din 1916 încolo el a ad ugat aspectul unei calit i progresive de lemniscat a mi c rii. Bessel 146 Circula ia sangvin Linia elicoidal Circula ia sangvin Copernic 3 i inima i inima Copernic 3. Bessel Copernic 3. el a legat adesea cea de a treia mi care copernican cu propria sa descriere a problemei mi c rilor Soarelui i P mântului. Bessel Copernic 3. 10 aprilie 1920 (GA 201). linia elicoidal 4 septembrie 1919 25 septembrie 1919 26 septembrie 1919 28 septembrie 1919 3 octombrie 3 octombrie 1919 1919 . (Pentru o vedere de ansamblu a acestei probleme vezi Vreede [1980]. Über das Kopernikanische System. de exemplu. Bessel Copernic 3.99. Bessel Copernic 3. vezi.

Menzzer asupra De Revolutionibus. Hagemann [1966]. lemniscata progresiv Lemniscata progresiv Î&R.L. ambele au fost g site în biblioteca lui Steiner iar prima con ine o dedica ie scris de mân a autorului c r ii adresat lui Rudolf Steiner. Copernic 3. Despre acest subiect vezi nota informativ a lui C. conferin a lui Rudolf Steiner din 25 septembrie 1919 (GA 300a) men ioneaz de asemenea opera poetului i autorului Johannes Schlaf (1862-1941). 102. Schmidt [1966]. iar din 1924 primul conduc tor al sec iunii pentru matematic i astronomie a colii de tiin a Spiritului de la Goetheanum. str in lui Copernic. Printre succesorii lui numai câ iva autori se plâng de neglijarea celei de a treia mi c ri copernicane sau chiar o considerau un factor serios. vol. Beweis von der dreifachen Bewegung der Erde (Copernic [1879]. Aceast interpretare. Adams [1989] (capitolul4) i Vanscheidt [1992]. Bessel Copernic 3 . Au fost f cute numeroase încerc ri de a unifica. Bauer [1981. derivat din fizic . orbite planetare lemniscate lemniscat de rotaxie. desigur. Copernic 3 Bessel. Kaiser [1966]. Rudnicki [1984]. În acest context. Dornach. Pentru unele din cele mai semnificative eforturi vezi (în ordine cronologic ): Locher [1942]. Bessel i inima 15 octombrie 1920 2 ianuarie 11 ianuarie 12 ianuarie 17 ianuarie 18 ianuarie 26 august 8 octombrie 5 ianuarie 5 mai 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1923 1924 Î&R. Adic dac P mântul este v zut ca un titirez aproape simetric rotindu-se în câmpul gravita ional al Soarelui atunci. conform legii conserv rii rota iei. Junge [1983]. Hemming/Pinkall [1983]. Elisabeth Vreede (1879-1943).10 aprilie 11 aprilie 18 aprilie 1 mai 2 mai 1920 1920 1920 1920 1920 201 201 201 201 201 324a 323 323 323 323 323 324a 343 220 349 Spirala progresiv Circula ia sangvin . matematician i astronom. 101. ar fi fost. pp. Unger [1981]. Copernic 3 Copernic 3 Copernic 3 Copernic 3 100. Van Bemmelen [1967]. Vetter [1967]. 1988]. dar niciuna nu le-a cuprins cu succes pe toate. într-o interpretare consecvent i la zi. capitolul 11. 1. lemniscat . În timpul 147 .28-31). appendix. Vezi Schlaf [ 1914] i [ 1919]. direc ia L a axei de rota ie a P mântului r mâne fix în spa iu. indica iile împr tiate date de Rudolf Steiner. Hardorp [1983]. Interpretarea mecanic a sistemului solar care a devenit curent de la Newton considera c presupunerea unei a treia mi c ri copernicane este superflu .

controversat înc ast zi. geodez i matematician din Konigsberg. nu este nici m car elipsoid de rota ie. Conform lui Einstein [1917]. pentru a face în eles principiul relativit ii restrânse [speciale]. §18. 106. În timpul acestui congres el a inut ase conferin e (11-16 octombrie 1920) despre opera lui Rudolf Steiner [ 1921 ]. asemenea pozi ii trebuie calculate în termenii unui punct comun în timp. de dragul unui standard obiectiv care poate fi comparat cu alte m sur tori. Analiza lui Bessel asupra pozi iilor a 3 222 de stele. 108. Pentru mai multe detalii despre teoria relativit ii cu privire la pasajul care urmeaz vezi sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 31 martie 1920 i 15 ianuarie 1921. conform lui Steiner întreaga realitate a domeniului unor asemenea fenomene nu poate fi cuprins f r a extinde fizica cu ajutorul tiin ei spiritului. raportul despre aceste conferin e scris de Willz Storrer în Unger [1921]. Carl Unger (1878-1929). (Nota traduc torului: este vorba de exemplul de la care pleac Einstein în cartea sa Teoria relativit ii pe în elesul tuturor. Atât erorile instrumentale cât i influen a atmosferei P mântului (refrac ie) trebuie eliminate atunci când este m surat pozi ia unei stele. Vezi pasajul din Einstein citat în nota 37. Considera ii similare se aplic i în exemplul. Interpretarea sa. citat adesea. la sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 7 martie 1920. Trenul i terasamentul c ii ferate pe care circul acest tren reprezint dou sisteme de referin . aceast afirma ie presupune c exist sisteme iner iale. calculate de James Bradley (1693-1762) la Observatorul 148 . al antroposofiei (vezi conferin ele primului i celui de al doilea curs tiin ific. Totu i. 107. acesta î i m re te viteza pe când în partea îndep rtat de Soare î i încetine te viteza. Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846). în mod special. analizelor sistematice ale erorilor. cu interpretarea timpului propriu unui sistem fizic în contextul teoriei relativit ii. Vreede a inut dou conferin e (la 13 i 14 octombrie 1920) despre Justificarea i limitele matematicii în astronomie [ 1922].) Deoarece înfrânge rezisten a frec rii. astronom. Asta cere o cunoa tere exact a precesiei i nuta iei (o u oar oscila ie a axei P mântului cauzat de Lun nota traduc torului: atrac ia gravita ional exercitat de Lun nu se manifest uniform datorit formei neregulate a P mântului. o ma in care se mi c uniform execut o mi care accelerat . În realitate. de exemplu. i prin reducerea complet a observa iilor. Exemple populare luate din mecanica elementar nu satisfac în mod strict cele mai multe din cerin ele preliminare. Din cauza frec rii. pp. ma ina nu este un sistem neschimbat cu atât mai mult când are un cauciuc dezumflat i viteza îi descre te. având o u oar umfl tur care face ca atrac ia Lunii s îi imprime un tremur numit mi care de nuta ie) i a abera iilor zilnice. datorate instrumentelor i gre elilor de observare. principiul special al relativit ii afirm c legile naturale universale ale fizicii sunt din punct de vedere formal identice pentru dou sisteme de referin supuse unei mi c ri uniforme (sisteme iner iale). anuale i pe termen lung (cauzate de viteza finit a luminii i schimb rile aparente ale pozi iilor astrelor datorate mi c rii P mântului). a a cum subliniaz i Einstein [1917] în conferin a sa. în mod special sec iunile III i IV. a a cum este sistemul de referin ma in . Desigur. 104. Vreede [1922]. 103. al trenului i terasamentului de cale ferat . Despre acest subiect vezi.) Singurele exemple de comportament relativist pe care fizica le consider realiste au loc la nivelul atomic sau subatomic. luând în considerare efectele datorate punctului de observare i ale mi c rii P mântului. deci asemenea exemple e ueaz în a corespunde realit ii chiar din perpectiva fizicii. de exemplu. i 160. Gschwind [1986] i referin ele listate acolo. 138 i urm. Vezi. dr. manufacturier. (Nota traduc torului: aflat pe arcul de orbit apropiat Soarelui. Steiner se refer aici la problema cunoscut mai târziu ca paradoxul gemenilor sau paradoxul ceasurilor . incluzând îmbun t iri ale instrumentelor. GA 320 i GA 321). a adus contribu ii fundamentale la tehnicile i tehnologia observa iilor matematice.acestui congres. de asemenea. inginer i filosof. Mai mult. Astfel. este înrudit cu semnifica ia conceptului de timp în fizic dar mai mult. 105. sistemul de referin P mânt ( ca orice alt sistem rotativ) este un sistem accelerat.

i care este definit i conturat de ele) conceptul universal sau general pe care îl putem ob ine prin abstractizarea din mul ime atât a caracterului elementelor sale cât i a tuturor rela iilor acestor elemente fie între ele. adic dat fiind forma aproape circular a orbitei terestre segmentul determinat de Soare i P mânt.) Aceste paralaxe au constituit prima demonstra ie astronomic a mi c rii anuale a P mântului (despre aceasta i alte demonstra ii ale acestei mi c ri vezi Teichmann [1983]. 204). capitolul 3. pp. primul volum al operei principale a lui Spengler. i care reflect numai ceea ce este comun tuturor mul imilor care sunt echivalente cu S. Steffen a publicat autoreferatul acestor conferin e în colec ia Die Krisis im Leben des Künstlers [ 1922]. Sau [1932] p. În timpul acestei conferin e Steffen a inut dou expuneri (la 14 i 15 octombrie 1920) despre subiectul tiin a spiritului i crizele din via a artistului . s'. Bessel a publicat rezultatele sale în cartea Fundamenta Astronomiae pro Anno 1755 Deducta ex Observationibus Viri Incomparabilis James Bradley in Specula Astronomica Grenovicensi per Annos 1750-1762. Baza acestar studii este aceast defini ie pe care Steiner o parafrazeaz : În eleg prin num r prim sau num r cardinal al unei mul imi S (care const în elemente separate conceptual s. pp. 23 i urm. primul conduc tor al sec iunii pentru arte i litere a colii de tiin a spiritului de la Goetheanum. pp. 114/115. 31 i urm. din 1924 încolo.. A a-numitele formule de reducere ale lui Bessel pentru coordonatele stelelor au de-a face cu influen ele anuale i de lung durat ale precesiei i nuta iei. 1995. Remarcile lui Rudolf Steiner se refer la investiga iile lui Cantor privind diversele niveluri (tipuri) de infinit. (Nota traduc torului: precizarea individuale este necesar deoarece exist i foarte multe stele duble. în Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. la aheliu i periheliu. a devenit o piatr de hotar în observa iile astronomice deoarece a f cut disponibile pentru prima dat pozi ii stelare exacte. Dou mul imi S i T se numesc echivalente când fiecare element al uneia poate fi f cut s corespund în mod clar cu exact un element al celeilalte (Cantor [1890]. Form i actualitate . 1981 i urm. nu a avut c utare în aceea i m sur .. nota de subsol de la p. (Cantor [1932]. 112. Albert Steffen (1884-1963). care a ap rut în 1922. Într-un tratat datat 1884. Acest concept afirm c entropia tinde c tre un maximum în orice proces termodinamic care are loc într-un sistem fizic de sine st t tor (self-contained). fie cu alte obiecte i în mod special ordinea care predomin între elemente.. Este rezumatul elementelor specifice care pot fi unite într-un întreg. Perspective asupra istoriei mondiale . Vezi.din Greenwich. §22 i urm. 149 . cu o dedica ie personal i corecturi de mân . eu în eleg printr-o «varietate» sau «mul ime» un grup de multe elemente care poate fi conceput ca un întreg.. de asemenea. Studii înrudite f cute de Bessel au dat na tere la metode îmbun t ite de determinare a mi c rilor independente ale stelelor fixe i la primul mijloc de determinare a paralaxei stelelor fixe individuale. de exemplu.4). 387). Calculul acestui unghi este necesar deoarece aceea i stea este v zut de pe P mânt în dou pozi ii diferite atunci când el se afl pe orbit în dou pozi ii diametral opuse. 110. A doua lege a termodinamicii este bazat pe conceptul entropiei care a fost prima dat formulat de Rudolf Clausius (1822-1888). publicat în prima sa edi ie în 1918 i ap rut pân în 1920 în 32 de edi ii. (Pentru mai multe despre acest subiect vezi Schmidt [1967]. Paralaxa unei stele singulare este unghiul sub care se vede semiaxa orbitei P mântului. Declinul Occidentului.. 111. nr. Al doilea volum. poet i. eseul intitulat Georg Cantor i Rudolf Steiner . Vezi în mod special eseul cu acela i titlu din partea a II-a.. Cantor d urm toarea defini ie unei mul imi: În general. i anuare de astronomie ca The Astronomical Almanac. Instituti (Konigsberg [1818]). Wolf [18901893]. i Tabulae Regiomantanae Reductionum Observationum Astronomicum ab Anno 1750 usque ad Annum 1850 Computatae (Königsberg [1830]). pp. Dornach. lui Rudolf Steiner.) 109. Cantor a trimis o copie a c r ii lui Lehre vom Transfiniten [1890]. Dornach. Cred c am definit astfel ceva înrudit cu eidos-ul sau ideea lui Platon. Declinul Occidentului a fost publicat în Statele Unite în 1926-1928. Teoria mul imilor a fost întemeiat aproape de unul singur de matematicianul Georg Cantor (18451918). Oswald Spengler (1880-1936) la început matematician i mai târziu scriitor. §609 i §613. a anumitele sisteme binare precum i sisteme multiple. În contextul fizicii.

p. cunoa terea i via a devin una într-o unitate vie. a a încât nici credin a nici cunoa terea abstract nu reprezint autoritatea final . 31. dar credin a. 118. În plus. nr. Pân acum nu a fost g sit eseul scris de Hermann Keyserling pe care îl mentioneaz Steiner. Considerând Ce-ul dar mai ales Cum-ul. Vezi. Vezi. pp. Vezi opera sa ca. Ca fiecare din aceste alte dou elemente inten ia ei este s dea form întregii fiin e umane i s spiritualizeze sufletul uman. au fost inute în Stuttgart în perioada 11-15 ianuarie 1921 i au fost publicate în urm toarele edi ii ale periodicului Gegenwart. 4/5. fizician din Berlin. 293: « coala în elepciunii» trebuie s devin un al treilea element al turi de Biseric (luând termenul în cel mai larg sens neconfesional) i Universitate. de exemplu. 4. pp. 115. Impulsuri ale tiin ei spirituale pentru dezvoltarea fizicii. Rudolf Clausius (1822-1888). Sesiunea de întreb ri i r spunsuri de la sfâr itul celor patru conferin e inute unei audien e academice despre rela ia dintre tiin a spiritului i domeniile specializate ale tiin ei. Steiner se refer aici probabil la revista s pt mânal Die Zukunft editat de Maximilian Harden (volumele 1-118. cofondatorul i conduc orul tiin ific al colii de în elepciune ( Societatea pentru filosofie independent ) din Darmstadt. 145-167. de asemenea. 1-14 martie 1920. 4-5. nr. Würzburg i Bonn. versetul 6 989 i urm. p. discu iile despre Keyserling în periodicul Dreigliederung des Sozialen Organismus. 119. 49-67. 2. 49-64. 5. de asemenea. vol. Cele patru conferin e din acest ciclu. 20-25. care r mâne în urm : Desf oar pergamentele antice. Clausius. superioar . Homunculus spune lui Wagner. vol. în mod special raportul scris de Ernst Uehli (1875-1959) despre conferin a lui Rudolf Steiner din 16 noiembrie 1920. 117. 2.demonstra ia acestei legi este posibil numai pe baza altor ipoteze nedemonstrabile sau postulate. Stuttgart. 97-118. raportul asupra acestei conferin e de Eugen Kolisko (1893-1939) în periodicul Dreigliederung des sozialen Organismus. 120. 116. În timp ce cutreier printr-o buc ic de lume Voi descoperi. filosof. în nr. scena 2. 21 i 22. 257-268. Keyserling. vol. Zürich. Contele Hermann Keyserling (1880-1946). 225-236 i nr. Al doilea curs de tiin e naturale (GA 321). De exemplu. Pân în prezent sursa acestei afirma ii f cut de Keyserling nu a fost descoperit . ea aspir la o sintez între via a sufletului omenesc i spiritul deplin con tient i independent. 114. 2. 2. 1953-1954. nr. pp. actul 2. nr. C ldura la grani a dintre spa iu i anispa iu. în teoria cinetic statistic a gazului datând de la James Clark Maxwell (1831-1879) i Ludwig Boltzman (1844-1906). 15 ianuarie 1921. 1920/1921. Proben über die Beziehungen der Geisteswissenschaft zu den einzelnen Fachwissenschaften. pp. pp. vol. Faust. este considerat unul dintre fondatorii 150 . Das Reisetagebuch eines Philosophen [1919a]. 3. 12 ianuarie 1921. 15 ianuarie 1921 118. Philosophie als Kunst [1920]. Goethe. pp. pp. partea a II-a. nr. 32. de con tien . 8. 33. punctul pe i. f r îndoial . 7. pp. p. împreun cu Ludwig Boltzmann (1844-1906) i James Clark Maxwell (1831-1879). nr. Der Weg der Vollendung: des Grafen Hermann Keyserling philosophischen Schaffen [1919b] i Philosophie als Kunst [1920]. încoronat de « coala în elepciunii» a c rei sarcin ar fi s încorporeze în mod organic cunoa terea academic abstract într-o sintez vie i s transforme pur i simplu «a cunoa te» în «a fi» . Laboratorul . 113. 14 (1952-1953): 11 ianuarie 1921. aceast a doua lege ia forma unei teoreme demonstrabile (a a-numita teorem H a lui Boltzman) bazat pe ipoteza haosului molecular complet. 1892-1922). publicat în periodicul Gegenwart. 14 ianuarie 1921. Comentarii despre Keyserling pot fi g site în conferin a lui Rudolf Steiner din 26 august 1921. nr. Aceste conferin e vor fi publicate în GA 73a. sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 15 ianuarie 1921. 305-317. nr. Stuttgart. 1920-1921. 15. Dup cum a fost poruncit strânge elementele vie ii ci une te-le cu grij unele cu altele. nr. nr. 6.

invita ia la aceast conferin i programul detaliat din Dreigliederung des sozialen Organismus. 2 (1920-1921). contrac ia Lorentz. 124. Rapoartele lui Eugen Kolisko au fost publicate în Die Drei. sau teoria general de asemenea bazat pe lucr rile lui Riemann a spa iilor curbe (variet i cu o metric riemannian ) din care geometria eliptic este doar un caz particular (spa iul cu curbur constant pozitiv ). Experimentul eterului drift condus de Michelson i Morley început în 1881 era menit s determine viteza P mântului în raport cu presupusul eter sta ionar cvasimaterial al fizicii. nr. Conferin a 1 (24 martie. Albert Einstein (1879-1955) a dedus formulele rezultate. Conferin a 1 (24 mar'tie 1905). 122. Certitudinea apodictic a tuturor teoremelor geometrice se bazeaz pe aceast necesitate a priori i pe posibilitatea construc iei lor a priori (CRP. hiperbolic i eliptic . vol. 126. Vezi. Am dori s ad ug m aici c înaintea descoperirii mecanicii cuantice i a statisticii cuantice nu era posibil s se reconcilieze încerc rile diverse de a dezvolta un model mecanic al structurii moleculare a materiei cu ajutorul unor constat ri experimentale. Riemann: vezi nota l. ca. din presupunerile de baz ale teoriei speciale a relativit ii (principiul relativit ii. 1 (1921-1922). vol. Dornach. În a doua jum tate a secolului al XIX-lea. nr. Întreb ri i r spunsuri (disput ) în timpul celei de a doua conferin e antroposofice de la Goetheanum. Metageometria lui Riemann înseamn probabil sau a a-numita geometrie eliptic . B 38). 121. în general geometria spa iilor cu curbur (geometria lui Riemann). 1905). de asemenea. cuprinzând diverse tipuri de geometrie neeuclidian . O explica ie teoretic a acestor constat ri a fost dat de Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) i George Francis Fitzgerald (1851-1901). Astfel. 42 i 43. 127. 128. Metageometria este un termen aproape învechit. capitolul din Enigmele sufletului a lui Rudolf Steiner (GA 21) intitulat Max Dessoir i antroposofia i discu iile despre Hermann Keyseling de la sfâr itul sesiunii precedente de întreb ri i r spunsuri (15 octombrie 1920). în mod special al spectroscopiei.) 123. Conferin ele lui Rudolf Steiner despre Antroposofia i tiin ele specializate au ap rut împreun cu sesiunea de întreb ri i r spunsuri (dispute) în Die befruchtende Wirkung der Anthroposophie auf die Fachwissenschaften (GA 76). (Nota traduc torului: a a-numitele Gedankenexperiment. constan a absolut a vitezei luminii). Gauss: vezi nota 1. care a fost descoperit prima dat de Riemann i este strâns înrudit cu geometria suprafe ei sferice. i geometria spa iilor multidimensionale. Vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 1 i 11 martie 1920 (GA 321). Geometria este o tiin 151 . pp. vol. Kant nu f cea distinc ie între concep ia matematic sau geometric a conceptului despre spa iu i legile spa iului perceput. de exemplu. vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 12 martie 1920 (GA 321) i 8 ianuarie 1921 (GA 323). 2 (1920-1921). 471-478. 7 aprilie 1921 125. 129. de exemplu. A 24). Spa iul este o idee necesar a priori i st la baza tuturor concep iilor exterioare (Critica ra iunii pure = CRP. Întreb rile relevante sunt discutate conform cu metodele matematicii moderne în Dustmann/Pinkall [ 1992]. El l-a interpretat pe ultimul ca o condi ie preliminar subiectiv necesar a percep iei senzoriale. aceste geometrii neeuclidiene includeau geometria proiectiv . Vezi. Editorii celui de al doilea curs de tiin e naturale al lui Steiner (GA 321) arat c diver i autori i-au exprimat preocup rile de a explica termodinamica pe baza mecanicii. din 3-10 aprilie 1921. 130.36. capitolele V i VI.termodinamicii moderne care este bazat pe teoria cinetic a gazului i pe mecanica statistic . Rapoartele lui Willy Stokar despre aceast conferin pot fi g site în periodicul Dreigliederung des sozialen Organismus. Despre formulele pentru c ldura conductiv i radiant i despre explica iile care urmeaz aici. Cartea lui Clausius Die Mecanische Wärmetheorie include tratatul lui asupra teoriei c ldurii [1876-1891]. Einstein a folosit o serie de experimente care exist doar în gândire pentru a deduce i ilustra teoria sa. Despre acest subiect vezi Harman [1982J. La scurt timp dup . Dornach. lucrând independent unul de cel lalt. Rezultatul acestui extrem de precis experiment a fost negativ i a ridicat întreb ri despre validitatea tuturor teoriilor despre lumin i electricitate care erau bazate pe ipoteza unui eter absolut sta ionar.

De exemplu. spa iul are doar trei dimensiuni. Astfel. Despre acest subiect vezi discursul lui Helmholtz în Die Tatsachen in der Wahrnehmung [1878]. indiferent de con inutul ei. legile spa iului perceput coincid cu principiile geometrice care pot fi gândite. În particular. Un paralogism transcendental are totu i un motiv transcendental de a ajunge la o concluzie formal fals . ca fiind calitatea formal a acestuia de a fi afectat de obiecte i prin aceasta de a ob ine reprezentarea direct a acestora. o concluzie gre it de acest gen are motivele sale în natura ra ionamentului uman i poart cu sine o iluzie inevitabil . formele percepute ale spa iului i timpului) nu este posibil a privi direct în constitu ia lucrurilor în sine.) mai degrab decât o discu ie asupra paralogismelor clasice. ini ial. asemenea afirma ii nu se pot constitui i nu pot fi deduse pe baza judec ilor empirice (CRP. este prea mare pentru toate conceptele empirice posibile. de exemplu. ele au l rgit conceptul de spa iu pe baza conceptelor euclidiene fundamentale. a adar numai ca form a sim ului exterior (CRP. B 515). atunci suntem îndrept i i s întreb m: Ce îi determin limitele? (CRP. B 40). unde el proclam insolvabilitatea unor anumite probleme care nu pot fi interpretate din pespectiva sa. propriet lile spa iului (CRP. i anume c noi putem cunoa te numai manifestarea lucrurilor în sine i c în timp ce ra iunea noastr poate ordona aceste manifest ri conform cu principii regulatoare (ca. Dac este finit i limitat. nu f cea distinc ie clar între propriet ile topologice i cele metrice care dateaz doar de la Riemann. Astfel. 132. deoarece. fundamentul din care au fost dezvoltate conceptele neeuclidiene în geometria proiectiv i în geometriile spa]iilor curbate i multidimensionale. spa iul euclidian tridimensional era punctul istoric de plecare i. În contrast. 131. Conceptul lui Kant despre spa iu care se aga de geometria tridimensional euclidian nu poate fi reconciliat cu diversele concepte despre spa iu care s-au dezvoltat pe m sur ce matematica a continuat s se dezvolte . În timpul lui Kant. Kant încearc în discu ia sa despre paralogisme s demonstreze c ele se dizolv numai când este aplicat propria sa concep ie. Discu ia lui Kant despre paralogisme (concluzii false sau în el toare) i antinomiile ra iunii pure constituie marea parte a volumului al doilea. ideile despre m sur tori i spa ii neeuclidiene cu mai mult de trei dimensiuni nu ap ruser înc în matematic . i totu i a priori. Referirea lui Steiner la logica circular are de-a face cu faptul c ob inem doar o aparent generalizare a conceptului de spa iu cât vreme conceptele relevante depind în mod esen ial de un punct de plecare euclidian. i anume în cel de-al patrulea paralogism despre rela ia sufletului cu posibile obiecte din spa iu (CRP. Astfel. Unul dintre primii care a ar tat clar acest lucru din perspectiva fizicii i psihologiei a fost Hermann von Helmholtz (1821-1894). adic de a ob ine intui ia. Desigur. Cum poate mintea s cuprind o concep ie exterioar care precede obiectele însele i în care conceptul ultimului poate fi determinat a priori? Aparent în m sura în care î i are sediul numai în subiect. B 41).care determin sintetic. Problema spa iului joac doar un rol periferic în discu iile lui Kant asupra antinomiilor ra iunii pure. în explica iile sale despre antinomiile gândirii pure . de i nu erau cazuri speciale ale spa iului euclidian. Dialectica transcendental a Criticii ra iunii pure [1787]. a a c el nu a v zut nicio diferen între atributul topologic al nem rginirii i atributele metrice ale infinitului. neschimb rii etc. 152 . Un paralogism logic este falsitatea formal a unei concluzii ra ionale. adic condi ia subiectiv a naturii senzoriale care singur face posibil percep ia noastr exterioar (CRP. B 41). concep ia lui Kant despre spa iu este de importan fundamental în discu ia sa asupra sistemului de idei cosmologice din sec iunea despre antinomiile ra iunii pure. Astfel. În aceste limite. noile fornie de spa iu erau derivate din natur . A a cum face mai târziu în discu iile sale asupra antinomiilor ra iunii pure. Kant a inten ionat s fac prin critica sa despre criteriile paralogismelor ra iunii pure o critic a preten iilor psihologiei ra ionaliste a zilelor lui (incluzând problema preexisten ei sufletului. dac este infinit i f r limite. Kant spune: Acela i lucru este adev rat cu privire la r spunsul dual la întrebarea despre m rimea Cosmosului. Spa iul nu este nimic altceva decât forma tuturor manifest rilor simturilor exterioare. pentru Kant. dac nu cumva insolubil (CRP. B 402). B 42). B 399).

sistemele de coordonate erau folosite în primul rând în conexiune cu figurile geometrice specifice. nu mai exist nicio logic circular implicat în acest proces. Atunci când Steiner a r spuns la aceast întrebare aceste chestiuni nu erau clarificate final nici chiar printre matematicieni. pp. Vezi sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 7 martie 1920 i notele corespunz toare. 17 martie 1921 (GA 324). În orice caz. 136. 39-41 i 161-163). 153 . vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 19 i 26 august 1923 (GA 227. Vezi. 114/115 din Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Totu i. Pân la sfâr itul secolului al XVIII-lea. Geometria analitic în sensul modem a fost formulat definitiv în ultima parte a secolului al XVIII-lea i începutul secolului al XIX-lea de c tre Gaspard Monge (1746-1818) i elevul s u François Lacroix (1765-1843). de asemenea.Evolu ia ulterioar a matematicii a ar tat c ne putem dispensa de fundamentele euclidiene. conceptele matematice. care indic numai care forme spa iale sunt posibile. de asemenea.Ch. geometria tridimensional este înc stereometrie. Vezi. amândoi ace ti matematicieni au folosit adesea axele oblice iar în munca lor sistemul de coordonate nu a jucat înc un rol ca structur independent care poate fi disociat de obiectul geometric în discu ie. În mod esen ial. 1 ianuarie 1923 (GA 326). V zut sistematic. p. Steiner dezvolt .). Aceast concep ie asupra spa iului se concentreaz asupra fundamentelor stereometriei. conferin ele lui Rudolf Steiner din 9 i 10 aprilie 1920 (GA 201). vezi opera de referin a lui Boyer [1956]. în mod special în cartea al XI-a i într-o m sur mai mic . ajungând la geometria euclidian ca la un caz special de varietate tridimensional metric . atâta vreme cât coresponden ele lor cu realitatea nu au fost stabilite. sunt într-adev r abstracte i îndep rtate de realitate în acest sens. Începem cu o varietate topologic care este definit ca liber de coordonate. 138. c legile spa iului pot fi dezvoltate pas cu pas f r a presupune dezvoltarea vreunui concept euclidian. 274283). Vezi discu ia asupra acestei probleme în nota 132 de mai sus. Introducerea implicit a unor asemenea axe ca sistem de referin pentru tratarea algebric a curbelor dateaz de la Pierre de Fermat (1601-1665) i René Descartes (1596-1650). Conceptul de spa iu care dateaz de la Euclid (aprox. Aplicarea sistematic a dou direc ii perpendiculare sau oblice ca sisteme de referin i pentru coordonate i discu ia curbelor algebrice a avut loc prima dat în tratatul lui Isaac Newton (16431727) intitulat Enumeratio Linearum Tertii Ordinis (1676). pp. Dornach. 16 septembrie 1907 (GA 101. Înainte. ideea c cele trei dimensiuni nu se pot schimba între ele. adic calcularea volumelor obiectelor tridimensionale. Cu privire la acest subiect. 26 i 27 decembrie 1922. 133. 8 aprilie 1922 (GA 82). 134. 137. 135. noti ele scrise ale lui Rudolf Steiner i notele de subsol corespunz toare în nr. propor iilor lor interne i rela iilor dintre ele. dar Euclid nu a pus niciun accent pe cub sau pe sistemul înrudit al celor trei axe perpendiculare. conferin ele sale din 17 mai 1905 (GA 324a). În sec iunea despre conceptul lui Goethe despre spa iu din Introduceri la scrierile de tiin e naturale ale lui Goethe (GA 1. 15 ianuarie 1921 (GA 323.) poate fi g sit în cel de-al 13-lea volum al cuprinz toarei sale lucr ri Elementele. primul care a folosit coordonatele negative în mod sistematic pentru a desena curbe în toate cele patru cvadrante ale sistemului de coordonate. acela i lucru era adev rat despre dezvoltarea geometriei analitice bazat pe munca acestor pionieri. inspira iei i intui iei cu dimensiunile spa iului. cu structuri geometrice diferen iale. Newton a fost. dotat cu o metric . 288-295). Vezi. de asemenea. de asemenea. 1995. 49. pp. dar dintr-o perspectiv total diferit . în cartea I. cu privire la structura spa iului real. Despre rela ia imagina iei. pp. iar dac este necesar. 189 i urm. dar în noua geometrie analitic un sistem de coordonate preexistent oferea un reper pentru studiul figurilor geometrice. de asemenea. 320-260 î. care a fost unul dintre cei mai de succes autori de manuale de matematic din secolul al XIX-lea. Geometria analitic a spa iului tridimensional i folosirea corespunz toare a sistemului celor trei axe perpendiculare dateaz de la studiile sistematice asupra suprafe elor f cute de Leonhard Euler (1707-1783). adic studiul propriet ilor geometrice ale obiectelor tridimensionale. Unghiurile drepte i conceptul de perpendicularitate joac un rol important în geometria euclidian . 24 iunie 1922 (GA 213) i sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 12 aprilie 1922 (GA 82 i 324a).

9/10. 143. 14. 1. pp. 1995. Se pare c Steiner se refer aici la conferin a pe care a inut-o în cadrul Societ ii matematice din Basel în iarna lui 1920-1921. 15. Se pare c Rudolf Steiner se refer aici la reducerile lui Bessel. 149. 15. conferin ele lui Rudolf Steiner din 2 mai 1920 (GA 201) i 16 ianuarie 1921 (GA 323). Pentru mai multe detalii despre aceast conferin vezi eseul Über einen matematischen Vortrag Rudolf Steiner in Basel. 1953-1954. vol. pp. vol. Vezi pasajele paralele din conferin ele din 11 ianuarie 1921 (publicate în Gegenwart. îndeosebi p. notele 96 i 97 la sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 15 octombrie 1920. Vezi pasajele similare de la sfâr itul conferin ei lui Rudolf Steiner din 10 ianuarie 1921 (GA 323. Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932). Vezi. 1. 26 august 1921 140. nr. 14. pe care le men ioneaz în sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 15 octombrie 1920. Despre tessarakt vezi conferin a din 31 mai 1905 i notele corespunz toare. au fost publicate în Nachrichten der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. 152. 141. pp. Vezi sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 7 martie 1920 i notele corespunz toare. Sesiunea de întreb ri i r spunsuri de la sfâr itul unei serii de conferin e inute profesorilor universitari la Haga în perioada 7-12 aprilie 1922. nr. 417-428. pp. 8. nr. 4-20. 142. GA 58 i 59. Pentru mai multe despre acest subiect vezi conferin ele din 28 octombrie 1909 i 10 februarie 1910. Aceste conferin e au fost publicate în volumul intitulat Damit der Mensch ganz Mensch werde.) Un program detaliat al conferin ei a fost publicat în jurnalele Dreigliederung des sozialen Organismus. 9 i 10 aprilie 1922 (GA 82). 4-19. Vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 8. nr. nr. 44-63. pp. (Începând cu num ru129 din 1970. în vol. nr.139. 145. teoretician al culorilor i filosof al tiin ei. în vol. conferin a din 23 august 1921. 11. Die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart (GA 82. de asemenea. Întreb ri i r spunsuri (discu ie deschis ) din timpul Cursului de art de la Goetheanum din 21 pân în 27 august 1921. Rezumatele conferin elor lui Rudof Steiner din timpul acestei conferin e. Dornach. 146. Dornach.5 i Das Goetheanum. 353-363. din 21 august 1921. conferin a din 24 august 1921. conferin a din 26 august 1921. Publicarea acestei serii de conferin e este pl nuit în GA 73a. 3. în vol. Copii ale conferin elor au fost publicate prima dat în periodicul Gegenwart. Conferinta introductiv . Pentru mai multe informa ii despre Hinton vezi nota 1 la conferin a din 31 martie 1905. vol. 199200) i începutul conferin ei din 18 ianuarie 1921 (GA 323. 12 aprilie 1922 144. a ap rut în vol. Compara i asta i pasajele care urmeaz cu sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 15 octombrie 1920 i notele corespunz toare. nr. chimist. 1921-1922. nr. Dornach. 151. În conferin a sa Die Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus din 20 septembrie 1895. 65) i 5 aprilie 1921 (GA 76). 14. pp. în contrast con tient cu concep ia 154 . 1962. Vezi notele 135 i 136 i pasajele corespunz toare din sesiunea de întreb ri în r spunsuri din 7 aprilie 1921. care a inclus o pledoarie a propriilor sale concep ii despre lume bazate pe energie. Haga. C li ale tr irilor suflete ti. 2. 49-67. 153. numele acestei publica ii este schimbat cu Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 114/115. pp. de asemenea. Sesiunea de întreb ri i r spunsuri apare aici tip rit pentru prima dat . 150. 147. 1. 1952-1953. în Metamorfozele vie ii suflete ti. 1994). Vezi. în Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 148. 318-320). În aceast conferin Rudolf Steiner enumer aceste legi în ordinea dat de Copemic în capitolul 11 din primul volum al lucr rii sale principale De Revolutionibus Orbium Coelestium. pp. f cute chiar de el.

este pur i simplu o eroare. 20). Mai mult. faptul c succesul este chiar mai pu in posibil cu privire la fenomenul incomparabil mai complex al vie ii organice este o concluzie inevitabil . vol. Vezi conferin ele inute în perioada 26-28 decembrie 1922 (GA 326). nici nu este posibil o asemenea explica ie. Asupra unei perspective a culorii vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 2 iunie 1923 (GA 291) i 19 aprilie 1922 (GA 304. pp. Noua teorie a perspectivei a fost promovat prima dat de arhitectul i savantul Leon Battista Alberti (1401-1472) i de c tre pictorul i matematicianul Piero della Francesca (1416-1492). Concep ia mecanicist nu poate explica de ce se întâmpl asta i din cauza susamintitei însu iri a ecua iilor mecanice. 208) i sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 11 martie 1920. Pân în prezent nu s-a g sit nicio copie a conferin ei lui Blümel. 154. Vezi pasajele paralele din acest volum în conferin a din 24 martie 1905 i întreb rile i r spunsurile din 2 septembrie 1906. 14. e uând pân la urm în fiecare încercare serioas . iar o persoan în vârst într-un adult. Comentarii asupra discu iei care a urmat dup o conferin a lui Ernst Blümel (1884-1952) în Die vier Raumdimensionen im Lichte der Anthroposophie. 29 decembrie 1922 157. Aceea i contradic ie principial se aplic i aici iar preten ia c toate fenomenele naturale pot fi reduse la fenomene mecanice nu poate fi considerat nici m car o ipotez de lucru folositoare. Pentru mai multe informa ii despre realitatea întrev zut prin geometria proiectiv vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 11 ianuarie 1921 (publicate în Gegenwart. Fondatorul perspectivei moderne a fost Filippo Brunelleschi (1377-1446). 1952. 2. Formularea newtonian a mecanicii se dovede te a nu putea fi mânuit în calcularea mi c rilor supuse condi iilor secundare. Ostwald a spus: În timp ce eforturile de a interpreta fenomene familiare din fizic în termeni mecanici par zadarnice. p. O însu ire a tuturor ecua iilor mecanice este aceea c ele permit schimbarea semnului unit ii de timp. Steiner vrea s spun c o linie dreapt proiectiv trebuie vizualizat ca având numai un punct infinit dep rtat ( i nu dou ). 49-67. pp. pl nuit pentru publicare în GA 73a).mecanicist a lui Emil du Bois-Reymond (1818-1896). arhitectul i constructorul cupolei catedralei din Floren a. 155. 156. Astfel. nr. GA 326. Dornach. 159. Underweysung der messung mit dem zirkel und richtscheyt in linien. sesiunea de întreb ri i r spunsuri din 12 aprilie 1922 (GA 324a i 82). Totu i se pare c ceea ce Steiner vrea s indice aici este problema foarte general a mi c rii supuse unor condi ii secundare sau for e de constrângere. adic mi c rile care sunt astfel restric ionate încât exist doar un singur parametru liber pentru mi care. Aceast eroare devine mai vizibil atunci când ne confrunt m cu urm torul fapt. aceast formulare face dificil s fie introduse 155 . Rudolf Steiner indic în foarte multe locuri tranzi ia de la sfer la plan sau de la cerc la linia dreapt . ireversibilitatea fenomenelor naturale dovede te existen a proceselor care nu pot fi descrise prin ecua ii mecanice i prin aceasta am pronun at condamnarea materialismului tiin ific ([1895]. ebnen und ganzen corporen [1525] a avut o importan decisiv asupra regiunii culturale de la nord de Alpi. Despre spa iul tactil i vizual vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 17 martie 1921 (GA 324) i 1 ianuarie 1923 (GA 326). Adic din punct de vedere teoretic procese mecanice perfecte pot s se deruleze înapoi ca i înainte. un fluture s-ar putea transforma înapoi într-o omid . Comentariile suplimentare ale lui Rudolf Steiner din timpul ciclului de conferin e Der Enstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwickelung. Ast zi mi c rile specifice sunt în elese ca posedând doar un singur grad de mi care. 28 iunie 1908 i 25 noiembrie 1912. Un copac ar putea s revin la stadiul de s mân . 158. 161. Cartea lui Albrecht Dürer (1471-1528). 160. 5 aprilie 1921 (GA 76). De aceea într-o lume pur mecanic nu ar exista mai devreme i mai târziu a a cum le cunoa tem în lumea noastr .

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Hans. ofer solu ii elegante pentru ambele probleme. 1788). Herausgegeben von Heinz Herbert Schöffler. 1978). herausgegeben von Renatus Ziegler. 1990. care sunt bazate pe un principiu al calculului mecanic varia ional. Verzeichnis der von Rudolf Steiner gehaltenen Vorträge. 156 . Herausgegeben von Johann Christian Poggendorff. 163. Dornach: Phylosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum. Herausgegeben vom Archiv der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. 165. George [ 1989]. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. KarlHeinz Schlote. New York: Charles Scribner Sons. Almanac. By the Author A. discu ia i aplica iile ecua iilor numite mai târziu dup numele lui Lagrange constituie marea parte a c r ii sale Mécanique analytique (Paris. Dictionary of Scientific Biography. London: Seeley & Co. 1917-1925. Eine anschauliche Einführung in die Liniengeometrie und Imaginärtheorie. 1984.. 1970-1980. Flatland: A Romance of Many Dimensions. Government Printing Service/London: Her Majesty's Stationery Office. Ansprachen. Herausgegeben von Siegrified Gottwald. Adams. Washington: U.) Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum (Mathemtisch-Astronomische Blätter Neue Folge. Das Wirken Rudolf Steiners. Kurse und Zyklen. 1981 ff. Thun/Frankfurt (Main): Harri Deutsch. Square. 1987.coordonate nerectilinii standard pentru mi care. BIBLIOGRAFIE REFERIN E BIBLIOGRAFICE I BIOGRAFICE Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften. 1925-1940. Despre numerele negative vezi conferin ele lui Rudolf Steiner din 7 i 8 ianuarie 1921 (GA 323). Ecualiile Lagrange. 164. erweiterte Auflage. Lexikon bedeutender Mathematiker. Leipzig: Barth. Vezi conferin a lui Rudolf Steiner din 27 decembrie 1922 (GA 326). 6 Teile in 11 Bänden. (Mit erläuternden Anmerkungen und einem Anhang über die Geometrie der elliptischen linearen Kongruenzen. Dornach: Philosophisch Anthroposophischer Verlag am Goetheanum. LUCR RI CITATE ÎN NOTE Abbott. Berlin. Vol. Berlin i Paris. matematician. 162. (Übersichtsbände zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. 1863-1919. Erster Band). Vezi conferin a lui Rudolf Steiner din 28 decembrie 1922 (GA 326). Stuttgart i Dornach. Deducerea. Berlin: Verlag Chemie. The Astronomical. Hans-Joachim Ilgauds. 1950 (2. Edwin [1884]. Band 19). Das Votragswerk Rudolf Steiners. 1-16. Das literarische und künstlerische Werk von Rudolf Steiner. Edited by Charles Coulston Gillispie. Schmidt. fizician i astronom la Turino. Bibliographische Übersicht. Lemniskatische Regelflächen.S.

Braunschweig: Vieweg. 1864-1867. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. [1956]. 1-33. A History of Vector Analysis. Functionsrechnung und zugehörigen Geometrie sowie Principien zur mathematichen Reform. Eugen und Ulrich [1884]. 6/7). 1990). Die Gleichung der vier therarten in Rudolf Steiners zweitem naturwissenschaftlichen Kurs. Functionsrechnung und zugehörigen Geometrie sowie Principien zur mathematichen Reform [1. Mathematisch-Physikalische Korrespondenz (Dornach). Neue Grundmittel und Erfindungen zur Analysis. Bonola. Braunschweig: Vieweg. Lehre vom Transfiniten.S. Band 2: Die mechanische Behandlung der Elektrizität (1879). Band 56. Projective Geometry. History of Analytic Geometry. [1903]. The Live and Thought of Chrales Howard Hinton. Halle/Saale: Pfeffer. Ulrich [1992]. Durège. Band 3: Die kinetische Theorie der Gase (1889-1891). stark erweiterte Auflage der Abhandlungen uber die mechansiche Wärmetheorie. Boyer. Düuhring. [1987]. Friedrich Wilhelm [1991]. S. Über die lemniskatischen Planetenbewegungen. [1935]. Dusmann. Algebra.) Band 1: Entwicklung der Theorie. M. Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts. Leipzig: Reisland. Elemente einer Himmelsorganik. 160. (Zweite. New York: Yeshiva University (Scripta Mathematica. Die thertheorie von MacCullagh. 1887). 157 . Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Hermann [1981]. No. Auflage. Band 82. Planetenbahnen als Rotationslemniskaten. 2. [1988]. Abteilung II. 121. Michael [1967]. Die mechanische Wärmetheorie. 6-16. Dusmann. Dover. soweit sie sich aus den beiden Hauptsätzen ableiten lässt (1876. Notre Dame/Londron: University of Notre Dame Press (Reprint: New York. Wien. S. Virginia (U. Marvin H. Carl B. New York: Dover. Friedrich Wilhelm/Pinkall.) Bauer. Elemente der Naturwissenschaft. 10-35. 1985). Nr. Zwei Bände.A. Gesammelte Abhandlungen aus der Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik. S. Nr. Blacksburg. 1966. Neue Grundmittel und Erfindungen zur Analysis. Roberto/Liebmann. Mathematisch-Physikalische Korrespondenz. Crowe. Über die Hoppe'sche Knotencurve. Coxeter. Heinrich [1954]. S. Leipzig: Fues. Hildesheim: Olms (Nachdruck: Olms. [1980]. (Thesis for the degree of Master of Arts in History. Zweiter Theil: Transradicale Algebra und entsprechende Lösung der allegemeinen auch überviergradigen Gleichungen. Claudius. und Springer. Heft 1. Heinrich [ 1880]. Algebra. Harold S. Theil]. New York: Springer Verlag. Cantor. Georg [1890].Ballard. Stuttgart: Freies Geistesleben. Non-Euclidean Geometry. 135146.). Rudolf [1876-1891].

Das Reich. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. The Conceptual Development of NineteenthCentury Physics. 29-48. Band 15). Zur Naturwissenschaft. Einstein. Der Spiritismus. Albrecht/Pinkall.Ebbinghaus. Hardorp. Raum. 23. 169-178. Gschwind. Ernst [1966]. Hermann [1878]. Zweiter Band. Eine Studie. Die vierte Dimension. 130. S. 1879.Neue Folge. Buch 1. [1823]. Energy. Göttingische gelehrte Anzeigen. Ulrich [ 1983]. Mathematisch-Physikalishche Korrespondenz (Dornach). Hartmann. S. Zahlen. Leipzig: Friedrich. Tübingen: Cotta = Goethes Naturwissenschaftliche Schriften (Herausgegeben von Rudolf Steiner). Dornach: Rudolf Steiner Verlag. Die Bewegungen des Ardkörpers ermittelt nach dem allgemeinen Dopplerprinzip. Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt. Peter Michael [1982]. (Bericht von der Mathematisch-Astronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum. Harman. Mathematisch-Astronomische Bläter . Hagemann. Dornach 12. [Anzeige von] Theoria residuorum biquadraticorum. 71-330. Crown Publishers. 158 . Band II (Göttingen: Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. August 1878). New York: Dover. Berlin: Hirschwald. Freiburg. S. Haase Julius [1916]. Johannes [1983]. Manuskriptdruck im Selbstverlag. Peter [1986]. Auflage. Erster Jahrgang. Heinz Dieter et al. Relativity: The Special and the General Theory. Erster Band. [1955]. Hemming. 1-3. S. [1898]. Leipzig: Haacke. S. Erstes Heft = Goethes Naturweissenschaftliche Schriften (Herausgegeben von Rudolf Steiner). [1991]. Albert [ 1924]. Die Thatsachen in der Wahrnehmung (Rede. Force and Matter. Nr. S. commentatio secunda. Eduard von [1891]. 1975 (GA lb). Band 2. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum (Mathematisch-Astronomische Bläter Neue Folge. Carl Friedrich [1831]. Der lineare Komplex eine überimaginäre Zahl. 1975 (GA lc). Lemniskatisch-Planetarische Bewegungen im Kosmos. Die Geisterhypothese des Spiritismus und seine Phantome. Zeit. Dornach: PhilosophischAnthroposophischer Verlag am Goetheanum (2. Berlin/Heidelberg/New York: Springer. Gauss. Geschwindigkeit. In: Die Erforschung Kosmisch-Irdischer Entsprechungen. Band 3. bis 17. 3-10. [1992]. 1876). Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge History of Science Series). The Principle of Relativity. April 1966). 10-21. Helmholtz. April 1831 = Werke. gehalten zur Stiftungsfeier deer Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 3. Goethe. Auf dem Wege zu Urbildern von Organisationsstrukturen. Johann Wolfgang [1810]. Zur Farbenlehre. Band 4).

and astronomy.423-426. Bemerkungen betreffend die Auflösung eines Knotens in vierter Dimension. 159 . Dieter B. The Fourth Dimension. Band 57). [1982]. Chrles Howard [1883]. Klaus [1997]. Kaiser. 179-203. Band 65. Volume 14. 195-205. 203-230. Band 36. pp. [1985]. 7-9. Stuttgart: Urachhaus. das kopernikanisch-keplershe Planetensystem durch eine multiplikative Grundlage zu erweitern. pp. In: Die Erforschung Kosmisch-Irdischer Entsprechungen. Von M. A New Era of Thought. (Berichte von der Mathematisch-Astronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum. Anton [1868]. S. Stanford University Press. 224. S. Freeman). Auflage). bis 17. S. [1988]. In: Das Geistige in der Kunst: Abstrakte Malerei 1890-1985 (Hrsg. The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art.) Bulletin of the Philosophical Society of Washington. (Palo Alto. Revised reprint: [1904]. Weinheim: Acta Humaniora. [First Series]. [1900]. Ferdinand von/Bisching. Linda Dalrymple [1983]. Band 64. Wilhelm [ 1966]. Gleichung der Curve enes Bandes mit unauflösbarem Knoten nebst Auflösung in vierter Dimension. relativity theory. Wien: Braumüller. The Recognition of the Fourth Dimension. CA). ÄMystik. Beiträge zur Erweiterung der Heilkunst. Archiv der Mathematik und Physik. London: Sonnenschein. Karl Friedrich Zöllner.Henderson. Hoppe. [1886]. Archiv der Mathematik und Physik. Techniker und Mediziner. London: Sonnenschein & Co. April 1966). Hentschel. [1907]. Reprinted in [1886]. Rudolf Steiner eine vergleichende Betrachtung. 1868. [1901]. Hinton. (Read before the Philosophical Society of Washington. London: Sonnenschein. 3-32. Werner [1983]. S. Romantik und die vierte Dimension³. [1904]. November 9. London: Sonnenschein. Princeton: Princeton University Press. Leipzig: Teubner (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler. London: Sonnenschein (2. Herrmann. Reinhold [1879]. Second Series. Tuchmann und J. Dornach 12. The Einstein Tower: an interpretation of dynamic construction. Scientific Romances. In: Die vierte Dimension in der Kunst. 1901. Junge. Theo van Doesburg. S. Heft 5. [1880]. Ideen über Bewegungen im Sonnensystem bei Dr. ÄDie vierte Dimension³ und die Relativitätstheorie in den zwanziger Jahren. 165173. Leitfaden der beschreibenden Krystallographie. Scientific Romances. What is the Fourth Dimension? [London]. Hochstetter. Ein Versuch. [1902]. pp. An Episode of Flatland or How a Plane Folk discovered the Third Dimension.

1966. Immanuel [1746].Kant. [1956-1960]. Klein. Laugwitz. Detlef [ 1999]. Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. K. Leipzig: Teubner. Felix [1876].63-77. Eine historisch-phänomenologische Darstellung. Stuttgart: Freis Geistesleben. Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Functionen. Critique of Pure Reason. Über den Zusammenhang der Flächen. Koenigsberger. Thorn: Lambeck (Nachdruck: Leipzig. 9911000. Development of Mathematics in the Nineteenth Century. Lämmel. München: dtv. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Leo [1874]. Kerenyi. Gerhard [1990]. S. Bernhard Riemann 1826-1866: Turning Points in the Conception of Mathematics. Graf Hermann [1919a]. poulärwissenschaftlich dargestellt. Das Reisetagebuch eines Philosophen. Werke. Band 9. Drei Texte: Commentariolus. 1922). Die Mythologie der Griechen. 2. Darmstadt: Reichl. (Nach den Handschriften herausgegeben. Hrsg. Darmstadt: Reichl. Werke. Beryl Logan. Werke. Band (Berlin: Springer. Rudolf [1921]. 160 . von W. Prolegomena to any Future Metaphysics.) München: Hermann Rinn (Nachdruck: Darmstadt. Math Science Press. II. S. Über die Kreisbewegungen der Weltkörper. Kopernikus. übersetzt und erläutert von Fritz Rossmann. Band I. Erster Theil. Der Weg zur Vollendung. Erster Entwurf seines Weltsystems. Keyserling. Die Grundlagen der Relativitätstheorie Berlin: Springer. [1966]. L. (Übersetzt und mit Anmerkungen von C. Band 1.) Hamburg: Meiner. Band 1. 1974). [1919b]. Ed. Kowol. Mathematische Annalen. [1948]. 7218. New York: St. S. Philosophie als Kunst. Menzzer). [1965]. [1996]. Brief gegen Werner. Darmstadt: Reichl. Weischedel. Von dem ersten Grunde des Unterschieds der Gegenden im Raume. [1768]. S. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Des Grafen Hermann Keyserling philosophishes Schaffen. 476-483 = Gesammelte Mathematische Abhandlungen. [1920]. Nikolaus [1879]. (Übersetzt und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von Hans Günter Zekl. Gleichungen. Das neue Weltbild. 1939). [1979]. Akademische Verlagsgesellschaft. London: Routledge. New York: Springer Verlag. De revolutionibus I. [1990]. Martin's Press.

Locher, Louis [1937], Urphänomene der Geometrie. Zürich: Orell Füssli (Nachdruck: Dornach, Philosophisch-Antroposophischer Verlag am Goetheanum, 1980). [1942], Nachwort. Mathematisch-Astronimische Blätter, Helf 4, S. 100-107. Luttenberger, Franz [1977], Friedrich Zöllner, der Spiritismus and der vierdimensionale Raum. Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, Band 19, Heft 4, S. 195-214. Manning, Henry Parker [ 1914], Geometry of Four Dimensions. New York: Macmillan (Reprint: New York: Dover, 1956). Möbius, August Ferdinand [ 1827], Der barycentrische Calcul. Leipzig = Gesammelte Werke, Band I (Leipzig: Hirzel, 1885), S. 1-388. [1865], Über die Bestimmung des Inhaltes eines Polyeders. Berichte über die Verhandlungen der Königlitthen Sächsisnen Gesellschaft der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Band 17, S. 31-68 = Gesammelte Werke, Band II (Leipzig: Hirzel, 1886), S. 473-512. Müller, Ernst [1931], Oskar Simony und seine topologischen Untersuchungen. In: Mathesis, Stuttgart: Orient-Occident-Verlag, S. 175-226. [1951], Erinnergungen an Oskar Simony. Blätter für Anthroposophie, Band 3, Heft 8, S. 288-292. Neugebauer, Otto [ 1983], Astronomy and History. Selected Essays. New York: Springer. Niggli, Paul [1924], Lehrbuch der Mineralogie. Teil I: Allgemeine Mineralogie. Berlin: Bornträger (2. Auflage). Ostwald, Wilhelm [1895], Die Überwindung des wissenschatlichen Materialismus [Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte zu Lübeck am 20. September 1895). Leipzig: Veit & Co. Planck, Max [1910], Die Stellung der neueren Physik zur mechanischen Naturanschauug (Vortrag, gehalten am 23. September 1910 auf der 82. Versammlung Deutscher Naturforscher und rzte in Königsberg). Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Königsberg, 1910; Teil 1, S. 58-75 = Max Planck, Physikalische Abhandlungen und Vorträge, Band III (Braunschweig: Vieweg, 1958), S. 30-46. Ptolemäus, Claudius [1962-1963], Handbuch derAstronomie, 2 Bände. (Deutsche Übersetzung und erläuternde Anmerkungen von K. Manitius, Vorwort und Berichtigungen von O. Neugebauer.) Leipzg: Teubner. Reichardt, Hans [1976], Gauss und die nichteuklidische Geometrie. Leipzig: Teubner. Riemann, Benahrd [1867], Über die Hypothesen, welcher der Geometrie zugrunde liegen (Habilitationsvortrag vom 10. Juni 1854). Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissensehaften, Göttingen, Band 13, S. 133-152 = B. Riemann, Mathematische Werke (2. Auflage, Leipzig: Teubner, 1892), S. 272-287.
161

Rudnicki, Konrad [1984], Kann das lemniskatische System nicht doch die körperliche Sonnen-PlanetenBewegung beschreiben? Mathematischen-Physikalische Korrespondenz (Dornach), Nr. 133, S. 34-35. Schlaf, Johannes [1914], ProfessorPlassmann und das Sonnenfleckenphänomen. Weiteres zur geozentrischen Feststellung. Hamburg: Hephaestos-Verlag. [1919], Die Erde nicht die Sonne. Mänchen/Wien/Zürich: Dreiländer Verlag.

Schmidt, Thomas [1966], Zur Phänomenologie von Planetenbahnen. In: Die Erforschung KosmischIrdischer Entsprechungen. (Bericht von der Mathematisch-Astronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum, Dornach, 12. bis 17. April 1966), S. 5-6. [1967], Besselsche Korrekturen und dritte kopemikanische Bewegung. In: Die lemniskatischen Bewegungsprinzipien im Sonnensystem und im Blutkreislauf. (Bericht von der MathematischAstronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum, Dornach, 28. M rz bis 2. April 1967), S. 7-8. Scholz, Erhard [1980], Geschichte des Mannigfaltigkeitsbegriffs von Riemann bis Poincaré. Boston/Basel: Birkhäuser. Schopenhauer, Arthur [1894], Arthur Schopenhauers sämtliche Werke in zwölf Bänden, mit Einleitung von Dr. Rudolf Steiner. 2. Band, Stuttgart o. J. (1894). Schoute, Pieter Hendrik [1902], Mehrdimensionale Geometrie, Erster Teil: Die linearen Räume. Leipzig: Göschen (Sammlung Schuberth, Band 35). [1905], Mehrdimensionale Geometrie, Zweiter Teil: Die Palytope. Leipzig: Göschen (Sammlung Schuberth, Band 36). Schouten, Jan Arnoldus [1989], Tensor Analysis for Physicists: New York: Dover. Seifert, Herbert/Threlfall, William Lwipzig: Teubner [1934], Seifert and Threlfall 's Textbook of Topology. Simony, Oskar [1880], Über jene Flächen, welche aus ringförmig geschlossenen, knotenfreien Bändern durch in sich selbst züruckkehrende Lägsschnitte erzeugt werden. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie er Wissenschaften, Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Bteilung II, Band 82, S. 691-697. [1881a], Über jene Gelbilde, welche aus kreuzförmigen Flächen durch paarweise Vereiningung ihrer Enden und gewisse in sich selbst zurückkehrende Schnitte entstehen. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 84, S. 237-257. [1881b], Gemeinfassliche, leich controlirbare Lösung der Aufgabe: In ein ringförmig geschlossenes Band einen Knoten zu machen³ und verwandter merkwürdiger Probleme. Wien: Gerold, 1881 (3. Auflage). [1883], Über eine Reihe neuer mathematischer Erfahrungssätze. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 88, S. 939-974.
162

 

[1884], Über spiritistische Manifestationen vom naturwissenschaftlichen Standpunkte. Wien/Pest/Leipzig: Hartleben. [1885], Über zwei universelle Verallgemeinerungen der algebraischen Grundoperationen. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, MathematischNaturwissenschaftliche Klasse, Abteilung II, Band 91, S. 223-328. [1886], Über die empirische Natur unserer Raumvorstellungen (Vortrag vom 17. Februar 1886). Wien: Verein zur Verbreitung naturwissenschatlicher Kenntnisse. Sommerfeld, Arnold [1956], Thermodynamics and Statistical Mechanics: Lectures on Theoretical Physics. Academic Press. Spengler, Oswald [1996], Decline of the West: Vol: I, Form and Actuality. New York: Random House. [1966], Decline of the West: Vol. II, Perspectives of World History. New York: Random House. Stäckel, Paul [1913], Wolfgang und Johann Bolyai: Geometrische Untersuchungen. Erster Teil: Leben und Schriften der beiden Bolyai; Zweiter Teil: Stücke aus den Schriften der beiden Bolyai. Lepzig und Berlin: Teubner (Urkunden zur Geschichte der nichteuklidischen Geometrie, hrsg. Von F. Engel/P. Stäckel (Teil II). Steffen, Albert [1922], Die Krisis im Leben der Künstlers. Bern: Seldwyla (2. Auflage: 1925). Teichmann, Jürgen [1983], Wandel des Weltbildes. Darmstadt: Wissenschtliche Buchgesellschaft (2. Auflage). Unger, Call [1921], Rudolf Steiners Werk. (Referat über sechs Vorträge von Carl Unger während der Anthroposophischen Hochschulkurse vom 26. September bis 6. Oktober 1920 am Goetheanum in Dornach durch Willy Storrer.) Tribüne (Zürich), 1. Jahrgang 1921, Heft 6/8, S. 32-40. (Gekürzter Abdruck ohne Quellenangabe in: Carl Unger, Schriften, Erster Band [Stuttgart: Freies Geistesleben, 1964]), S.230-243. Unger, Georg, Forming Concepts in Physics. Parker Courtney Press. [1981], Vorbemerkungen zur Arbeit von H. Bauer. Mathematisch-Physikalische Korrespondenz (Dornach), Nr. 121, S. 2-5. Van Bemmelen, Martin [1967], Bewegungsformen von Herz und Kreislauf sind Abbilder von kosmischen Bewegungen. In: Die lemniskatischen Bewegungsprinzipien im Sonnensysem und im Blutkreislauf. (Bericht von der Mathematisch-Astronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum, Dornach, 28. Marz bis 2. April 1967), S. 10-16. Vanscheidt, Ralf [1992], Über einige Konsequenzen der geometrichen Naturbeschreibung. Evidenz 1992/1993. Jahrbuch des Novalis-Hochschulverein, Dortmund. Dornach: Gideon Spicker Verlag. Van der Waerden, Bartel Leenert [1985], A History of Algebra. Berlin/Heidelberg/New York: Springer. [1988], Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
163

99. Dornach.. WA. S. Über die Natur der Cometen. [ 1897]. [1987]. Edrnund Taylor [1951-1953]. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum (2. September bis. April 1878. [1878-1881]. Mathematische Einführung in die Philosophie als Geisteswissenschaft. The Quarterly Journal of Science and Annals of Mining (London). On Space of Four Dimensions. Elemente der Naturwissenschaft. Über die metaphysische Deduction der Naturgesetze. Band 11. Londron/New York: Nelson. A History of the Theories of Aether and Electricity. In: Aenigmatisches aus Kunst und Wissenschaft. Nr. Transcendental Physics. Vreede. Whittaker. Heft 2. (Bericht von der Mathematisch-Astronomischen Hochschulwoche der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum. WA. S. Band 47. [ 1886]. S. Rudolf [1891-1993]. 1.Vetter. [1878b]. 164 . Firedrich [1876]. [1878e]. [1878a]. Band IL1. Die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien und ihre Folgen. 16-288. Kleine Reihe. Volume I: The Classical Theories. S. S. 16. [1995]. Volume II: The Modern Theories 1900-1926. Leipzig: Englemann. S. S. Auflage). WA. Dornach. 892-941. [1980]. Bemerkungen zur Bewusstseinsgeschichte des 10. Band. [ 1878c]. Band I. Gera: Griesbach (3. Die Planetenbewegungen nach tolemäus. 121. [1992]. Anthroposophische Hochschulkurze vom 26. S. Principien einer elektrodynamischen Theorie der Materie. Notizen zur Biographie des Mathematikers und Lehrers Ernst Blümel. In: Die lemniskatischen Bewegungsprinzipien im Sonnensystem und im Blutkreislauf. April 1967). 5-9. Band I/II (Stuttgart: Kommende Tag AG). 227-237. Die Berechtigung der Mathematik in der Astronomie und ihre Grenzen.2. Kessinger Publishing Co. Zur lemniskatischen Sonnen-Erden-Bewegung nach Arbeite von Joachim Schultz. Jahrhunderts. Oktober 1920. 1-26. neu bearbeitete Auflage). Band I-IV Leipzig: Staackmann. Elisabeth [1921]. Marz bis 2. (Arbeitschefte der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum.1173-1193. pp. Wolf. Über Wirkungen in die Ferne. Astronomie und Anthroposophie. 1981. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Erkenntniss. S. 4-7. Mathematik und Geisteswissenschaft. 181-433. 28. 710-732. Nr.3158. Wieder abgedruckt in: MathematischPhysikalische Korrespondenz (Dornach). Mathematisch-Physikalische Korrespondenz (Dornach). Heft 1. [1878d]. WA. Ernst Blümel (1884-1952). Zur Metaphysik des Raumes. Suso [1967]. Wissenschaftliche Abhandlungen (WA).) Zöllner. Thomson's Dämonen und die Schatten Plato's. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum. S. 135-164.

Acas Lucr ri Online Index GA324a Precedenta 165 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->