P. 1
romantismul

romantismul

|Views: 192|Likes:
Published by Alexandra Andrei

More info:

Published by: Alexandra Andrei on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

TO².

²²J5²'1
±vvvcìvi·c vc{inc,ìc v.ì{cì ·onvnìi.nvì :
'(inc .¡vnc ·onvnìi.n, .¡vnc v·ìv novc·nv - vvi.v inìiniìvìc,
.¡i·iìvvìiìvìc, .vìov·c, v.¡i·v;ic .¡·c in{iniì, c_¡·invìc ¡·in ìovìc
ni]ìov.cìc .¡c.i{i.c v·ìci."
'Tcnì·v ninc, ·onvnìi.nvì c.ìc c_¡·c.iv .cv nvi ·c.cnìv, .cv nvi v.ìvvìv
v {·vno.vìvi."
')onvnìi.nvì .c v{ìv in nvnic·v vc v .in;i."
'I·cìvic, vc.i, invinìc vc ìovìc, .v .vnov,ìcn ìovìc v.¡c.ìcìc ·cvìiìv;ii ,i
ìovìc .iìvv;iiìc in .v·c .c v{ìv onvì, ¡c .v·c v·ìi,ìii ì·c.vìvìvi ìcvv
vi.¡·c;viì .vv nv ìcvv .vno..vì."
v¡cnc Icìv.·oi_ (1¯^·1··¯)
c.ìc ·c¡·c:cnìvnìvì nv]o· vì
·onvnìi.nvìvi .ì .vvìv .v
ì·vn.¡vnv in ¡i.ìv·v .ìv·iìc vc .¡i·iì
.i ·c{c·inìcìc ìiìc·v·c .v·c
.v·v.ìc·i:cv:v v.cv.ìv ni..v·c .O
ìv.·v·c ¡·vnviov.v c.ìc '^ov·ìcv ìvi
¸v·vvnv¡vì ':vììincìc o·c vc .ivìv
vìc ·c¡cìvi .vnì iìv.ì·v·cv vnvi
vc:v.ì·v in .v·c .cìc nvi ¡·cìiov.c
ìvnv·i ({cnci,..vì.i,ìo¡vìii) .vnì
vi.ì·v.c .vì o.nii .vi ./ìiìvviniìc
¡c·.onv]cìo· .vnì .onìo·.ionvìc ,iv·
{oìo.i·cv .onì·v.ìcìo· .·onvìi.c ,vc
vnì·v .i ìvninv .c·.c.. ìv c_¡·inv·cv
ì·v¡cvici .v·c v·c ìo..
v¡cnc Icìv.·oi_
·vn.c:vì v¡ènc Icìv.·oi_ c.ìc
.on.ivc·vì v {i ¡i.ìo· ·onvnìi. ¡·in
c_.cìcn;v. Ivììovì .vv '£iìc·ìvìcv
.onvv.ûnv ¡o¡o·vì '·cvnc,ìc
.i¡ov·cv ,i ivcvìvì ·onvnìi. inì·o
o¡c·v .v·c c.ìc .on¡v.v vinì·vn
.û·ìc] vc {o·nc. Icnv c.ìc vvìv vc
·c.oìv;ionv·ii vin 1·¯0 ¡nivv;i vc
.¡i·iìvì £iìc·ìv;ii (·c¡·c:cnìv;i vi.i
vc o {cncic ¡v·ìûnv v·v¡cìvì
{·vn.c:).
/·ìi.ìvì .c ¡ìv.cv:v ncìv{o·i. .v
vn ·c.oìv;ionv· vin .û·ìc], vc,i
.cvcv c.cnincnìcìc .v o vnvniìv
·c:c·.v·c (·c{ìc.ìûnv in{ìvcn;v
ìv·¡nc:v v.v¡·v ·onvnìi.nvìvi).
/.cv.ìv c.ìc ¡·oìvìiì
o¡c·v ·onvnìi.v .cv nvi .vno..vìv
^v.cìvì vin (nio. c.ìc o ¡i.ìv·v vc v¡ènc Icìv.·oi_, ¡i.ìvìv in 1·2!. ¸v·.v vc in.¡i·vic v
ìvììovìvi c.ìc vc nvìv·v i.ìo·i.v.
_c.vìv·cv ìvììovìvi c.ìc ¡·c.cvvìv vc o inì·cv¡v .c·ic vc ..nic. Icìv.·oi_ vo·cìc .v c_¡·inc
.v·v.ìc·vì .vì·cnv·vìo· vì ìcnci i .vvìv invcìvn¡ o vìo·vv·c .ûì nvi v·vnvìi.v v inì·c¡ii
..cnc. (·ccv:v o .on¡o:iic :¡vvviìov·c, in .v·c ·cvcìc .v ì·vn.niìv cnoii vi{c·iìc:
·c.cnnv·cv c_ì·cnv vin ¡·i.i·cv ìv·ìvìvìvi .v ìc¡vìv·v ·oic ¡c .v¡, vi.¡c·v·cv {cncii .v
ìv·ìvn, .v·c .ìv ìv ¡i.iov·cìc ìvi, .v·v.ìc·vì ncniìo. vì .oì·o¡iìo·vìvi oìonvn.
(cì nvi nv·c ¡i.ìo· ·onvnìi.
¡c·nvn v {o.ì (v.¡v· Iv.iv
·icv·i.n (1¯¯!1·!0). Tci.v]cìc vv
.on.ìiìviì novvì .vv {v.o·iì vc v
.c c_¡·inv. / .onìinvì
ì·vn..cnvcnìvìvì inv¡inii .v
ni.ìi.i.nvì ·cìi¡io., in{v;i,ûnv
¡vnûnìvì, nvìv·v .v{c·inv
ì·vn.{o·nv·i ,i nvi vìc. in .iìvv;ii
ìiniìv, .vn v· {i in ìvninv
vininc;ii .vv v vnv·¡vìvi .vv in
.onvi;ii vc .cv;v cì..
(v.¡v· Iv.iv ·icv·i.n
'Tìvìv ncvv:ci"
n ìiìc·vìv·v ·onûnv .c ¡oì ivcnìi{i.v ì·ci cìv¡c: ¡·c·onvnìi.nvì, ·onvnìi.nvì .i
¡o.ì·onvnìi.nvì.
T))O^/)I1¸^+£(·onvnìi.nvì ..·iiìo·iìo· ¡v.o¡ìi.ìi) .v·v.ìc·i:cv:v
¡v.ìvì onvìvi ncviv, vì ìv·¡nc:vìvi. .ìc iviìi., .on.c·.vìo·, .vììi.v ¡v.ivniìc
ncvio.·c. ¸i c.ìc vcv.cncncv c.ìc ¡c·iovvv iniìv·ii ìiìc·vìv·ii ·onvnìi.c {·vn.c:c.
)c¡·c:cnìvnìii ¡·c·onvnìi.nvìvi .vnì: ¸·i¡o·c /ìc_vnv·c..v,(o.ìv.nc )c¡·v::i,
^inviì )o¡vìni.cvnv,(v.iìc /ìc..vnv·i, Iiniì·ic (vnìcni·.
)O^/)I1¸^+£ T)OT)1+Z1¸ (·onvnìi.nvì cninc..ivn) c.ìc inv¡invìi., o·i¡invì,
{cc·i., o.vìì, ¡v.ionvì, in{ìv.v·vì. /·c .v¡v.iìvìcv vc v .·cv vni.c·.v·i inv¡inv·c,
.on¡cn.vìo·ii, vììc·nvìi.c vìc ìvnii ·cvìc.
)c¡·c:cnìvnìvì vni. v {o.ì ^invi ninc..v.
)O^/)I1¸^+£ TO¸I^1)¸(1/) ·cv.ìvvìi:cv:v ìcnc .i ni]ìov.c .ìv.i.c .i
·onvnìi.c, .on{c·invvìc o novv {o·ìv c_¡·c.i.v. ^v·.ncv:v ·cv.ìiiìc ìvnii ìiìc·v·c
·onvnc.ìi ìv v¡o¡cvì vnci ¡c·iovvc ìvìcìvìc vc ^invi ninc..v
)c¡·c:cnìvnìii ·onvnìi.nvìvi ¡o.ìcninc..ivn vv {o.ì: ¸co·¡c (o.ìv., O.ìv.ivn ¸o¡v
/ìc_vnv·v ^v.cvon.[i , ±v·ìv ¸ìc{vnc..v Icìv.·vn.cv.
)onvnìi.ii .v¡·inv ìiniìcìc ,i ìc¡iìc c_¡c·icn;ci .on.·cìc,
o{c·v .on,ìiin;ci ,i inv¡inv;ici vn .ûn¡ ncnv·¡iniì,
v.o·vûnv .¡i·iìvìvi invi.ivvvì, ìiìc·ìvìcv ,i
.v¡v.iìvìcv vnvi ìo. ncin¡·vviì.
'Zv¡·v.inv cvì ¡ocìvìvi, ¡oc:iv .v :v¡·v.i vnvniìvìcv
inì·cv¡v. inì·vvc.v·, ininv onvìvi nv .c ..ninìv, cv
.v ·vnûnc ìoìvcvvnv ininv onvìvi, ìcncìiv v·ìci.
.ovì .ono· vì .cv.vìvi .vv, ¡ocìvì ì·cìvic .v {ic
.vìvv:v v.c.ìviv .¡·c ivcvì." ((. 1v¡o)
I·v.vìv·iìc ¡cnc·vìc vìc ·onvnìi.nvìvi
¸.·iiìo·ii ·onvnìi.i, nc.vìi.{v.v;i
vc ·cvìiìvìcv oìic.ìi.v, in.cv·.v
¸ v o vc¡v,cv..v, .v c.vvc:c vin cv.
1n ¡c·nvncnìv .vvìv·c v vnvi ivcvì ..·iiìo·vì ·onvnìi.
c.vvcv:v vin ¡·c:cnì in ì·c.vì .vv .iiìo·, vin .¡v;ivì .vv
.vno..vì, .¡·c vn .¡v;iv {v·v .onìv·v·i .ìv·c. £iniìv·ii
.ìv.i.c i .c o¡vnc in.ìinv;iv .¡·c ncìiniìvì, vin .on.in¡c·cv
.v c.cn;v onvìvi .c in¡ìinc,ìc in ncnv·¡ini·c. Tcnì·v
..·iiìo·vì ·onvnìi. vvc.v·vì nv .c ¡v.c,ìc .v ¡cnì·v .ìv.i.i in
v.ûnìvì ivcii, .i nvnvi in incn.iìvìcv in{iniìvìvi: '1n noi,
.vv ni.vic·i, c.ìc cìc·niìvìcv .v ìvniìc ci, ì·c.vìvì ,i
.iiìo·vì." ((. 1v¡o)
)onvnìi.nvì ¡vì·vnvc nvi vvûn. in ìvincìc .v{ìcìvìvi, c_¡·inv
.cnìincnìcìc ¡·o{vnvc vìc ..·iiìo·vìvi
'Tocìvì ·v.¡vnvc vc .v{ìcìvì ovncniìo·." ((i.ìo· 1v¡o)
'Toc:iv ì·cìvic .v nc v·vìc nvi ¡v;in ¡c ¡ocì ,i nvi nvìì ¡c on in.v,i."
(£vnv·ìinc)
Toc:iv ì·cìvic '.v ..ovìv ìv ìvninv .ccv .c i .v ·c.cìvì ¡ocìvìvi" ¡·in '¡·i.i·iìc
{v·i,vìc in .vn.ìvv·vì .v{ìcìvìvi."
' ncnvi¡oncniì .v ìo.nvi invvnì·vì ìvv ì·cìvic .v ¡·i.c,ìi .c c v{v·v. T·o{vnvv
,i inìvnc.vìv o¡ìinvv c in vvûn.vì onvìvi. /.oìo c v.cì .ìv·oì..v·
in.¡vinûnìvìo·. (ccv .c .c o¡ìinvc,ìc in
.v{ìcìvì ovncniìo· c nvi vnc;iìo· vc.ûì in .v:vì
vi·c.ì [...]. /¡ìc.ûnvvnc .¡i·iìvì ¡c.ìc v.cì ¡v;, inì·c:v·in
vi.i, vnvc.v in vvûn., .v inì·o ¡·v¡v.ìic, inì·vn .c·. in¡v.ì,
inì·cv¡v incn.iìvìc v ìvnii" ((. 1v¡o)
1nìc·c.vì ¡cnì·v .ì·vìv·iìc vvûn.i vìc .ic;ii .v{ìcìc,ìi
vvv.c ,i in.ìinv;iv .¡·c ncviìv;iv {iìo:o{i.v, ¡·c.vn
,i .vììi.v·cv .i.vìvi.
1nìc·c.vì ¡cnì·v {·vnv.c;cv
,i ¡iìo·c..vì nvìv·ii,
¡cnì·v .vìov·cv ìo.vìv
)onvnìi.ii .on.ivc·v onvì vn
ni.·o.o.no. (vni.c·. ni.),
in .v·c .c o¡ìinvc,ìc
,i .c ·c:vnv
nv.·o.o.no.vì (vni.c·.vì nv·c),
inì·o ¡c·{c.ìv .onvnivnc
.v nvìv·v.
£v·¡inv .vv·vì vc in.¡i·v;ic vì v·ìi.ìvìvi,
·onvnìi.nvì ..ovìc in c.ivcn;v ,i .vìov·cv v·ìi.ìi.v
v .ccv .c nv c.ìc {·vno.
+·ûìvì .c ¡·c:inìv ,i cì in
nvnc·ov.c {o·nc ,i '{ivcìiìvìcv"
{v;v vc nvìv·v in¡vnc
.v·¡·invc·cv c_ì·cncìo· nvìv·ii:
{·vno.v·ûì, o.nivì ·onvnìi.vìvi
{iinv .·cvì ¡cnì·v v vc..o¡c·i
.onì·v.ìcìc.
1nìc·c.vì ¡cnì·v .·cv;iv ¡o¡vìv·v ,i ¡cnì·v
ì·vvi;iiìc nv;ionvìc
)onvnìi.nvìvi i .c vvìo·cv:v
·cvc..o¡c·i·cv ìo¡v;ici {onvvìvi
,i {o·nci o¡c·cìo· {oì.ìo·i.c.
/vìo·vì ·onvnìi. ·cvìi:cv:v ¡c·.onv]c
vin ì·v.vìv·i ¡.ini.c vnìiìcìi.c, vin vìì
,i nc¡·v, .v .cnìincnìc .onì·v.ìvnìc.
)onvnìi.ii i.i nvni{c.ìv ¡·c{c·inìv ¡cnì·v
¡c·.onv]c c_.c¡ìionvìc .v·c .c in¡vn
,{ic ¡·in ¡·vnvov·c .i noììcìc .v{ìcìcv..v,
{ic ¡·in .ìvìcniv ìo· {i:i.v
('(o.o.vìvì vc ìv )oì·c Ivnc) .vv vc.vvcnìv
no·vìv. 1n ìovìc .v:v·iìc ¡c·.onv]cìc .vnì
vìcnì invi.ivvvìi:vìc ,:v¡·v.iìc in
.on¡ìc_iìvìcv .icìii .o.ivìc .i ¡.ini.c ,
in .onìinvv .i vvc.co·i ncv.ìc¡ìvìv ì·vn.{o·nv·c.
'(v ,i .ciìvì;i ovncni, ¡c·.onv]cìc ì·cìvic .v {ic
.on¡ìc_c ,i nvvn;vìc, vì.vìviìc, in vvûn.vì ìo·
vin ìinc ,i ·vv." ((. 1v¡o)
Tc·.onv]vì ·onvnìi. ¡·o.inc vin ìovìc ncviiìc .o.ivìc, c.ìc vn
c·ov c_.c¡;ionvì .v·c v.;ioncv:v in in¡·c]v·v·i c_.c¡;ionvìc
'.·. c....·.. .. ¡. ... ..|¡.. ·. ... ·.·...'
.'...· l....·
^invi ninc..v nv c.ìc vn '·onvnìi. inìv·:ivì",.i
.c in.ìvvc in nv·cìc .v·cnì ·onvnìi. vni.c·.vì
nvni{c.ìvì ìv vi{c·iìc ¡o¡ov·c./.ì{cì, .vnv (i.ìo· 1v¡o
..·ic in 1··¯ '£c¡cnvv .c.oìcìo·",¡ocìvì ·onvn ¡vììi.v
'£v.cv{v·vì",.vìncv .·cvìici .vìc ¡ocìi.c.
T·in ¡·c:cnìv·cv .onviìici ¡cnivìvi .i ¡·in ìiìvni.n,
ninc..v .c .iìvcv:v ¡·inì·c .ci nvi nv·i ·onvnìi.i
vni.c·.vìi,"vììinvì,.·onoìo¡i.".
Tocìvì .vnov.ìc ìiìc·vìv·v ·onvnv,vc ìv o·i¡iniìc ci .i v·c ìo¡vìc in{o·nvìii vc
ìiìc·vìv·v vni.c·.vìv (ìiìc·vìv·v ·onvnìi.v ¡c·nvnv,¡oc:iv iìvìivnv .i .¡vnioìv,nv·ii
·onvnìi.i cn¡ìc:i .i {·vn.c:i,vv· .i ^v·ìo.c .i ¸nv[c.¡cv·c)
^11/1 ^1)¸(+ .cì nvi vc .cvnv
·c¡·c:cnìvìnì vì ·onvnìi.nvìvi ·onvnc..
+ni.c·.vì ¡ocìi. cninc..ivn c.ìc ¡·cv vc c_¡ìo·vì .i vc .i.ìcnvìi:vì.
(·iìc·iiìc in {vn.ìic vc .v·c .c ¡ovìc {v.c o .ìv.i{i.v·c .vnì vi{c·iìc ¡cnì·v .v,
v.v .vn .¡vnc (vìinc..v 'Toc:iv i.i v·c vni.c·.vì ci v.v .vn vn .onìincnì v·c
{vvnv .i {ìo·v ìvi".
1:.ov·cìc vc in.¡i·vìic vìc ¡ocìvìvi vv {o.ì vi.c·.c:niìoìo¡iv,{oì.ìo·vì .i i.ìo·iv
nov.ì·v,{iìo.o{iv ¡·c.iìo· vnìi.i,¡oc:iv .i {iìo.o{iv cv·o¡cvnv, in .¡c.ivì .cv
¡c·nvnv ¡·in .v·c v {iìì·vì inì·c¡vì ìvi .i.ìcn ¡ocìi..
^v·iìc ìcnc vìc .·cvìici cninc..icnc .vnì: ìin¡vì,.o.ni.vì,i.ìo·iv,onvì vc
¡cniv,nvìv·v .i ivìi·cv.
Iin¡vì c.ìc .v¡·vìcnv ¡oc:ici cninc..icnc:"(ic·ncìc ·ovvc in noi" c.ìc oì.c.iv
inì·c¡iiìvi .·cvìii.
±i.vìcnìv ìvi (ìin¡ cìc·nìin¡ c{cnc·) nv.ìc ìcn.ivncv ìi·i.v in {ic.v·c .c·..
(o.ni.vì c.ìc¡·c:cnì .v ìovìc cìcncnìcìc
.vìc:.c·vì,in{iniìvì,.ov·cìc,ìvnv,.ìcìcìc. ¸cnc:v vni.c·.vìv ìv ¡·co.v¡vì ¡c
ninc..v vc {ov·ìc nvììv .·cnc.
1n c¡o.v,¡ci.v]v ¡ocìi. c.ìc .on¡ìc_, .c ..·iv ¡oc:ic vc ncviìvìic {iìo:o{i.v
in.cìvìv vc ivcvì,.cnìincnìvìv .vv oìic.ìi.v,o ¡oc:ic .c .c .v·v.ìc·i:cv:v ¡·in
.vììvì {o·ncìo· .ìv.i.c .vv ·onvnìi.c.
.o.v·cv .¡vìivìvi .o.ni. in inì·cv¡v ìvi nv·cìic ìinc vc in.ìinvìiv ·onvnìi.iìo·
.¡·c ¡·vnvio.,nvìv·v .v¡vìvnv noi .vìcnìc,{iinv .vv·v {i:i.,{vnvvì ¡cnì·v ·c.c·iv
·onvnìi.v('^cìvn.oìic"),vv· .i ¡v·vvi. ìc·c.ì·v('Io·inìv"),¡c·.onv] niìi.(')c.cvc·c")
.vv ·cvìiìvìc ncìv{i:i.v('^vi vn vn .in¡v· vo·").
1.ìo·iv c.ìc ¡·iìc] vc ncviìvìic ·onvnìi.v v.v¡·v .o.icìvìii .onìcn¡o·vnc
vc.vvcnìc ¡·in vnìiìc:v .v .·cnv·iìc ¡ìo·iov.c ,v.v¡·v .onviìici onvìvi vc
¡cniv,v.v¡·v .oìiìvvinii onvìvi .v¡c·io· in {v·v inc.niìvìiìo· .o.ivìc .i v vnci .o.icìvìi
.o·v¡ìc.
Onvì vc ¡cniv c.ìc onvì .v¡c·io· v{ìvì in .vvìv·cv ¡c·nvncnìv v vno· .vìo·i
vì.oìvìc ,·cì·v. in .inc .vv ¡·co.v¡vì vc .ov·ìv ìvnii. /.c.ìv c.ìc .v:vì in nvi nvììc
i¡o.ìv:c (.onvv.vìo· vc o.ìi,vv..vì,¡ocì,inv·v¡o.ìiì,{iìo.o{,inìcìc¡ì). ì ·vnvnc in
c.cnìv ,v.ccv.i {i·c in.cìvìv vc ¡c·{c.ìivnc .i vo·ni.v vc .vnov.ìc·c.
1vìi·cv vc.inc ¡·cìc_ì vc ncviìvìic v.v¡·v .onviìici vnvnc ,c.ìc .v:vì .v
.cnìincnì {vnvvncnìvì .v·c ¡ovìc ·c{v.c vniìvìcv ¡·ino·vivìv v v.c.ìci ìvni,c.ìc
{v.ìo·vì .o.no¡cncìi. .v·c nv.ìc ¡c·nvncnì ìvncv ('¡vn.ìvì vc ni..v·c") .i vc v.ccv
c.ìc in.c¡v·vìiìv vc nvìv·v .i .o.no..
ninc..v .i.cv:v ìv o ivìi·c ivcvìv ,¡v·v,ìoìvìv .v·c .v .onvv.v ìv .vnov.ìc·cv
nv·iìo· ìvinc vìc ìvnii ,ìv vìin¡c·cv vì.oìvìvìvi. (vvìvnv {cnciv ììonvv,.v o.nii nv·i
.i vììv.ì·ii ,¡in¡v.v ,vnco·i .v¡vìni.v,¡ocìvì nv v v.iniìvì {v·v vi..c·nvnvnì vn ivcvì
·onvnìi. , .i .v v¡·o¡ivì .i vc ìi·i.v c·oìi.v ¡o¡vìv·v ,¡ìinv vc ¡·o.¡cìinc,ìi¡.iìv vc
.cnìincnìvìi.nc.
)vìv·v. £v ninc..v ¡vìcn .o·ìi vc o nvìv·v ìc·c.ì·v, ·c¡·c:cnìvìv ¡·in
noìi.c .vn v· {i ìcivì,.o¡v.vì ivìi·ii .i vì vninìi·ii, .vì.vnvì .c c_¡·inv
·v.ìi.iìvìc, o .oìovnv v in{iniìvìvi .c ¡·oic.ìcv:v ivìi·cv ìc·c.ì·v in ¡ìvnvì
.o.ni.. Tìo¡vì c.ìc .o¡v.vì .in¡v·vìvìii, vn ¡·cìc_ì vì ìvncnìvìici ¡ocìvìvi
( ,Tc ìvn¡v ¡ìo¡ii {v·v .oì"). ^v·vì .i .i·c.vì .vnì .cìc vovv .inìoìv·i .c
c_¡·inv .vnvov·cv .i ino.cnìv .o¡iìv·ici. (cì nvi vc. inìvìniì noìi. c.ìc in.v
.cì vì .ov·vìvi. Tvvv·cv v¡v·c in .i:ivncv ¡ocìi.v v·c¡ì ìo. vc ·c{v¡iv, vn
.on{ivcnì,.on¡ìi.c. .ìc vn .¡vìiv vìcn¡o·vì ¡ìin vc ni.ìc·, vc .·v]v .i
.cnni{i.v ìoìovvìv no.ìvì¡iv .o¡iìv·ici vv· .i v ivìi·ii ¡ic·vvìc, v .cnìincnìcìo·
vc ncìvn.oìic. Tvvv·cv .c .on.ìiìvic in i¡o.ìv:v {cniniìvìii, v ivìiìci .c i.i
.ncvnv ivìiìvì (,O, ·vnvi,·vnvi ìv ninc , Ic ivìc.. vìvì vc nvìì"), v·c ni..v·i
ìvnv·c, in ìin¡ .c ¡ocìvì ·c¡·c:inìv cìcncnìvì nv..vìin.
(v ¡i.ìo· vì ìvninii, ninc..v .v·¡·invc ¡ci.v]cìc in vc.cni·cv ìo·, in
]o.v·iìc ìvninii .vv vìc v¡ci. (ci voi v.ì·i vnìinoni.i, .ov·cìc .i ìvnv, vvv. ivci
vi{c·iìc : .¡i·iì, c.cnìv, ìvninv, ivcnìi{i.vìc in .inìoìvì .ov·cìvi .i .v{ìcì,
nvìc·ic, v¡v v.o.ivìc inv¡inii ìvnii. £vnv vc.ìvn.cv:v in .v{ìcìvì ¡ocìvìvi
{vnvvìvì v·nvi. .v o·i¡inc niìi.v.
ìcncnìcìc ¡·ino·vivìc vìc .icìii .v¡vìv vc
v.cncncv i¡o.ìv:c incviìc . o.vì in.cvnnv ¡v.ivnc,
.ivìv, ¡v·i{i.v·c, vv· in v.cìv.i ìin¡ .cnni{i.v .i vv·c·c
.i vc:vnv¡i·c. /¡v .cnni{i.v ¡cnc:v, o¡ìinvi·cv c.ìcìi.v
v ·cvìiìvìii, ¡·c.vn .i ì·c.c·c ìin¡, .onìinviìvìc vv· .i
nov·ìc.
/c·vì ·c¡·c:inìv ìiìc·ìvìc, ì·vn..cnvcnìv .i :ìo·,
iv· ¡vnvnìvì .on.ìiìvic .inìoìvì .ìvìiìiìvìii .i, in
v.cìv.i ìin¡, vì ¡c·i.vìiìiìvìii vnvnc.
¸.·i.ov·cv 1 c.ìc vn ¡ocn {iìo:o{i. .v o .ì·v.ìv·v
·onvnìi.v,, v¡v·vì ¡cnì·v ¡·inv vvìv in ,(on.o·ìi·i
ìiìc·v·c" ìv 1 {cì·vv·ic 1··1. n ìoìvìiìvìcv ci, c.ìc nvi
nvìì o ncviìvic v.v¡·v c_i.ìcnci ¡c ìcnv {o·ìvnv
ìvìiìi. vin ^cncnìo no·i. ninc..v vìo·vcv:v in .vv·vì
nvi ìv·¡ vì ·cìvic onvìvi vc ¡cniv .v ìin¡vì i
.o.icìvìcv oncncv..v in ¡cnc·c, ìcnv nvìc·ii, c.oìvici
i v vnci ¡·c.i:iìiìc .ìûn¡c·i v .i.ìcnvìvi .o.ni..
Tocnvì .c ¡·v¡cv:v ¡c vovv .oo·vonvìc
{vnvvncnìvìc, vv¡v .vn ¡·oììcnvìi.v ¡cnivìvi c.ìc
in{vivìv in vovv i¡o.ìv:c: T·inv, v.ccv vc .v¡cìvìo·,
vv nv.ìc·c vnci ncviìvii {iìo:o{i.c. / vovv, v..cv v
·cìvici onvìvi vc ¡cniv .v .o.icìvìcv i ¡o.ìc·iìvìcv,
.onvv.c ìv .vìi·v. /.cv.ìv vvììv in{viv·c v onvìvi vc
¡cniv c in.vv·vìv vc ¡ci.v]vì ìvnv·, vnvni:vì ¡·in
noìi.vì ¡ocìi. vì .onìcn¡ìvici.
Tocnvì c.ìc vì.vìviì vin .in.i ¡v·i, vin .v·c ¡·inv
¡v·ìc i v .in.cv ·civv noìi.vì .onìcn¡ìvici.
¸.·i.ov·cv 1
n ¡·inv ¡v·ìc noìi.vì .onìcn¡ìvici c.ìc ¡v. .vì :oviv
ìin¡vìvi, ..v·. i·c.c·.iìiì ¡cnì·v on. n o¡o:iic .v onvì, ìvnv
vc.inc :ciìvìcv onni¡·c:cnìv i onni.icnìv v{ìvìv .vì :oviv
cìc·niìvii, vvi.v v ìin¡vìvi vni.c·.vì, {v·v in.c¡vì i .{û·.iì. /.ì{cì
in v.cv.ìv ¡v·ìc, ¡ocìvì inì·ovv.c vovv noìi.c ·onvnìi.c v·v¡i .ici:
noìi.vì ìin¡vìvi ìi.vìcnì. Iin¡vì invi.ivvvì Iov· .cv.o·ni.vì
v·ncv:v ìvn¡v ìin¡vìvi .v·v·c, i ìin¡vì vni.c·.vì ·c¡·c:cnìvì
¡·in noìi.vì ìvnii v vin nov¡ìcv vninìi·ii o .c.icnì·cv¡v ..ovìc.
n ¡v·ìcv v vovv nvvncv:v noìi.vì ìvnii .v v.ì·v ìvìcìv· vì
{v¡ìcìo· nc..ninc .vv noìiìc vìc ovncniìo·. /.cv.ìv ¡v·ìc v ¡ocnvìvi
{v..incv:v ¡·in vcn.iìvìcv ivciìo·, .v¡c.ìiiìo· i noìi.cìo· i v·c cv
in.vi o .ì·v.ìv·v vc .inc .ìvìvìov·c. Tocìvì .·ccv:v inv¡incv
¡ìoìvìv, vc vincn.ivni ìc·c.ì·c, v ¡·i.cìiìcìo· .c .c o{c·v o.nivìvi
.onìcn¡ìvìi. vì ìvnii, ¡cnì·v v o ·c.ì·ûn¡c v¡oi ì·c¡ìvì: vc ìv
¡v.ìiv·i, ìv .ov·i i i:.ov·c ìv v·nv·i, ¡vìvìc i .cìvi i vc vi.i in
.ûìc nii vc .v.c ìin ¡ûì·vn.vi ¡·in {c·cìi,
(ûìc {·vni ¡ìinc vc ¡ûnvv·i, ¡ûnviìov·c ìc ¡·i.cìi :.
¸c v]vn¡c v.ì{cì ìv .vìc¡o·iv onvìvi ¡c .v·c ¡ocìvì iì in{vicv:v inì·o
.c·ic vc i¡o.ìv:c vc ìv ·c¡c ¡ûnv ìv .v·v., vc ìv ¡cniv ¡ûnv ìv nc¡nioì, vc ìv
ìûnv·vì ¡·co.v¡vì vc ìv.ìcìc .vìc i nc¡v.ìo·vì .ci nvnv·v ìo¡viiìc, ¡ûnv
ìv ìvì·ûnvì vv..vì .v·c .c·.cìcv:v nc.onìcniì cni¡ncìc vni.c·.vìvi, ¡cnì·v
v inì·ovv.c vi.i vn vìì noìi. vc o·i¡inc ..no¡cnnvvc·ivnv i vnvnc
ivcnìiìvìcv in {vv no·ii:
' Ici ì·c¡ìc vco.cìiìc ìcvv iciì vin v·nv .o·ii,
Ico¡oì·i.vi .ìv¡ûncìc ·v:v ìv i ¡cnivì no·ii,
£v v.cìvi i· vc ¡vìini vco¡oì·i.v {iinv ·oìi,
ic .ìvìi, {ic ¡vìc·ni.i, {ic ¡cnii o·i nc¡nioìi :.
Iv¡v vn vìì i· vc i¡o.ìv:c, {vv vc .v·c .iìiìo·vì .inìc i·oniv
¡ocìvìvi, v.c.ìv .c o¡·cìc invcìvn¡ ìv .onviiv .iì·cv¡v v onvìvi vc ¡cniv,
¡c .v·c iì ¡vnc in.v in vnìiìc:v .v invi.ivvvìi:v·iìc vnìc·iov·c:
' +..vìi. vv .vn c.ìc, ¡û·ìo.iì i vc nini.,
+ni.c·.vì {v·v nv·¡ini c in vc¡cìvì ìvi ni..
Iv· invinìc vc v v]vn¡c ìv .vìi·v, ninc..v ¡·c:inìv o .o.no¡onic in
¡v·ìcv v ì·civ .v .v·.c, .vn .v vo.cviì, in ..·ic·iìc ìvi )vnì, vv· i in
niìv·iìc vin )i¡(cvv. £vncv .v nv..vì ¡·in ni.v·cv vnvi ¡vn.ì. _i.ìv
vn nv.·o.o.no. i vn ni.·o.o.no.. Ovncnii in vc ìvncv .cv ni.v, ìvncv
.cv nv·c c .i. vì nc{iinci'. Ci vi.i .v i in ¸.·i.ov·cv 111 v¡v· .ci voi ¡oìi vi
vnìiìc:ci, vi.i, ¡·in .v¡v.iìvìcv .v¡cìvìo·vìvi vc v ¡ûnvi .o.no¡oniv, in
o¡o:oic .v nc·.vnìiìi.nvì .i nc..ninv·iv onvìvi .onvn.
(oìoniìc vc ìvni .in vin .v·c .vi vc nvo. in {o·nv vc v·ivc ·oiv·i,
..v¡vìc vin {·ûncìc ìvnini·ii ¡ìvncìcìc .c v·vn.v ·cìcìc in .¡vii, iv· .ìcìcìc
.vv v.cncncv {·vn:cìo· ìovnnv. ±vì·ûnvì vv..vì inì·c.cvc .{û·iìvì ¡·in
·v.i·cv .ov·cìvi i ¡ic·vc·cv {o·ci ìvi vc vì·v.ic ¡ûnv .c Iin¡vì no·ì i
nìinvc ì·v¡vì i vc.inc .c.ini.ic. Iv¡v v.c.ìc ¡ci.v]c .onìcn¡ìvìi.c, ¡ocìvì
ì·c.c ìv ·c{ìc.ic.
Tv·ìcv v ¡vì·v c.ìc .on.v.·vìv ¡o:iici .iì·c¡c v .v¡cìvìo·vìvi vc ¡cniv in,
ìvncv .cncniìo· .vi. Iv· ni.i vi.i ¡·oììcnvìi.v .o.ivìv v ¡cnivìvi nv c vìo·vvìv
vi·c.ì, ¡cnì·v .v vv..vìvì .onìinvv in nov {i·c.. .v .v¡cìc, vc vvìv v.cv.ìv nv ìv
vc.ìinvì ìvniìo· .o.ni.c, .i ìv vc.ìincìc invi.i:iìo· ìvnii ìc·c.ì·c, .v¡cìv·c in .v·c
v¡v·c vin nov ivcnìiìvìcv ovncniìo· .v ci in.i.i .i .v oncni·cv inì·c¡v: +nvì c
in ìoi, ìoì v.ì{cì ¡·c.vn vnv c in ìovìc'. ·vnûnìv·cv .oincìo· nv·vnìc .c
ìo.cìc vc inc_o·vìiìvì vc.ìin vì ìin¡vìvi i·c.c·.iìiì: '
(co .vi ¡c.c .ov·ìci ov·ìc .c .o· ci .vv .c ¡ûnvc.. ....
(v i .ûnìvn .vìv·i ì·c.c ¡c.ìc ì·vivì oncnc....
1vci ..no¡cnnvvc·icnc nvi v¡v· i vi.i. 1n¡o.iìiìiìvìcv .vnov.ìc·ii ¡·o¡·ici
.icìi ¡cnì·v .v .in¡v·v .ìi¡v .i¡v·v vc c_i.ìcnv c .cv ¡·c:cnìv ,ìv.v .on.ivc·v·cv
o¡c·ci onvìvi vc ¡cniv ìv vi..·cìiv ·vv .oiìov·c v in.ivioiìo·:
Ci .ûnv ¡·o¡·iv ìv .ivv .in¡v· no .ìii ¡c vc ·o.ì,
O .vi ìvìv vìii .v¡vì .o ¡vì·vn:v .vn v {o.ì .
Tovìc .·vn ¡cvvnì .v o.nii .ci .c·:vi, ¡c.ìc vn .cv.,
T·inì·c ìonv·i ì·v.viìc vc:vì i cì, vn ì·v.,
/ìi.i.nvì ìinìii ìvìc o .vì ¡vnv ìv .ûnìv·i,
(oììvì ·ivi.vì vin .v·ìci ìo .v{ìv vin o.ncìv·i
Ci ìco .ì·ûn¡cn vovv .i·v·i, v.c:ûnvvìc ìv .ovvv,
n .·o noìv ¡·i:v·iìv .vì o v¡inv nc·ovvv.
£v {cì ¡c.ini.nvì ..no¡cnnvvc·ivn :
' Toìi :ivi o ìvncnì·cv¡v,¡oìi .o .{v·vni.o·i.cvi .¡vnc,
Tc.ìc ìovìc o ìo¡vìv vc ìv·vnv .c vc¡vnc"
¸i vin nov .ìc·¡c·cv vco.cìi·iìo· vinì·c vnìiìiv ¡vìc·ii ¡oìiìi.c(' ^vnv .v·cv
vo·iì ..c¡ì·vì.").i .v¡v.iìvìcv ¡vnvi·ii vìoì.v¡·in:vìov·c ('..i ¡vnvv·i ,(c
vv .v¡·in. ìoì vni.c·.vì.") in ¡c·.¡c.ìi.v no·ìii('.in.v¡ ìinc in ¡vì·v
..vvv·i")
1nv¡incv vno· {vnc·vìii o·¡vni:vìc .v {vì.v .oìcnniìvìc vv vin nov ¡·iìc]
.vìi·i. .v.i c_c·.c:c in.i:iiìc .vìc .v·.v.ìi.c in ·vniìc oncnc.ìi:invi{c·cnìv,ìvvvv
inìc·c.vìv.
Tv·ìcv v(v ¡·c:inìv vo·inv iìv:o·ic v ìvì·ûnvìvi in.vvì .v·c v· .·cv .v
nvncìc .vv .v vvinviv..v in ìin¡ vv¡v vi.¡v·iiv .v {i:i.v. (·cvc .v
o¡c·v .v vc .v.vnì, ¡·in "·c.vnoìinv" ¡o.ìc·iìvii, .v v]vn¡c .v {ic
.iìvìv "in .·o noìv ¡·i:v·iìv .vì o ¡v¡inv .iìvìv".
"Icoi nv·iii :i.cn .incvì ncv nvnc o .vì ¡ov·ìc
¸c.oìii vin ¡v·vn ¡v·v i ìo· vv.c nvi vc¡v·ìc,
Ci vcv ¡v·v·i, ¡·cìvìinvcni, in vn¡nc·vì vno· .·ic·i
Cio· ¡v.i, .v vì ncv nvnc, vvv¡o.ì v ncìc .·ic·i: "
Ic_ìvì in.c¡c .v voìûnvcv..v nvvnc .vìi·i.c ¡·in inìc·ncvivì .v·o·v
vv..vìvì c.ìc nv.ì·vì ¡cnì·v .i.cìc vcv·ìc "
O, .v·nvnc: ii ìv ninìc .ûìcn ìvncvi vv:iì,
(ci ì·c.v ¡c vinvinìc, .ûìc .in¡v· vi .o·ìiì.
T·cv ¡vin. Ic i.i, vc v.oìo vc inv¡inco {ûic,
(·c o vnì·v vc ¡ûnvi·c, o·i vn ¡cìi. vc nû·ìic,
Ci .ûnv ¡·o·¡iv ìv .ivv .in¡v· no ìii ¡c vc ·o.ì,
O .vi ìvìv vìii .v¡vì .o ¡vì·vn:v .vn v {o.ì. "
Icnoìv·cv .·cvici i:.o·ûìc vinì·o ninìc ¡cnivìv .c .v .{û·i ¡·in vìv.vì
ìv ìiììio¡·v{ic, v.oìo vnvc o·i.inc ¡ovìc {i .vìnc·vìiì.
"±v .v .c:i. ¡o.ìc·iìvìcv c.ìc in.v i nvi v·cv¡ìv.
)c¡vìûnv .v ìc v]vn¡v, .·c:i .o· .·cv .v ìc vvni·c.
i .o· v¡ìvvvv vc.i¡v· ìiììio¡·v{iv .vìi·c"
^v·civ i ¡ìo·iv ìvì·ûnvìvi .ìvv nv vov· .vì .cnnvì ncincìc¡c·ii vin
¡v·ìcv ¡o.ìc·iìvii, .i i .vì v.cìv vì no·ii vc¡ìinc. Tc.ini.nvì
..no¡cnnvv·ivn iì in{ìvcncv:v ¡c ninc..v i in .c·.v·iìc : "Toi :ivi o
ìvncnì·cv¡v, ¡oi .o .{v·ûni. o·i.cvi .¡vnc, , Tc.ìc ìovìc o ìo¡vìv vc
v·ûnv .c vc¡vnc. " , vc v.cncncv c.ìc ·cvvv.v in .cvc·c ivccv c¡vìiìvii in
{vv no·ii :
' ^ûnv .v·cvv vo·iì ..c¡ì·vì vni.c·.vìvi i ¡ûnvv·i
(cvv .v¡·in. ìoì vni.c·.vì in.v¡ ìincn ¡vì·v ..ûnvv·i".
(v i·onic ii in.ni¡vic vn ..cnv·iv vì vc.{vv·v·ii {vnc·v·iiiìo· v.c.ìvi on
vc ¡cniv, cìc .o· inì·v.v o noìv vc {vì.v .oìcnniìvìc {iinv in ìon .v nvìv·v
ovncniiìo· .v·c .o· v.i.ìv "1v· vcv.v¡·v ìvìv·o·v .v .o·ìi .·cvn niìiìcì,
)v .ìv.invvìc ¡c ìinc. ìv.ì·vinvv.c ¡c cì ".
Tv·ìcv v(1v ·c.inc ìv noìi.cìc iniivìc: ìin¡vì, ìvninv ìvnii .c
.c¡ncv:v ¡c.ìc {·vnv.ciìc nvìv·ii i ¡c.ìc .ov·ìv oncni·ii c¡vìv in {vv
no·ii.
"Ci ¡c ìoi .cn v.ìv ìvnc .vnì .v¡vi ¡vìc·ii .o·ii
Ico¡oì·i.vi .ìv¡ûncìc ·v:v ìv i ¡cnivì no·ii: "
1n ¸.·i.ov·cv 1 ,^invi ninc..v vìo·vcv:v vin nov ìcnv ·onvnìi.v v
.v¡cìvìo·vìvi ¡cnivì ,vinì·o vììv ¡c·.¡c.ìi.v vc.vì .cv inìvìniìv in
'1n¡v·vì .i ¡·oìcìv·" .vv vc.vì .cv vc.v.v·.iìv in '£v.cv{v·vì"
(on¡ìc_iìvìcv ìcnvìi.v,vì.vìviìv vinì·o .v·ivìv ìc.vìv·v vc noìi.c
·onvnìi.c,c.ìc ¡c·{c.ì .ìv]iìv vc o .on¡o:iìic in¡cnio. .vn¡vniìv ,v.ì{cì
in.vì ¡·v¡v.ìiv vinì·c onvì vc ¡cniv .i onvì .onvn ,¡·c{i¡v·vìv in ¡v·ìcv v
vovv ,vvvn.iìv ¡·in .v¡cìv·cv .o.no¡oni.v vin ¡v·ìcv v ì·civ ,.c
ì·vn.{o·nv ,in ¡v·ìcv v ¡vì·v ,inì·vn noìi. .vìi·i. vì .v·vi .onìinvì
v{c.ìi. ìi·i. c.ìc vnv·v.ivncv .i ì·i.ìcìcv ·onvnìi.v ¡·i.inviìc vc
.on.ìvìv·cv .v ìv.·v·iìc nv ¡oì {i vìì{cì.
±o¡vìiv ìi·i.v v ¡ocnvìvi .c ·c.v·.v vin ìovìc ¡v·ìiìc .i o·i.v·c .iìiìo·
c.ìc vc..vn¡vniì in v noìv·i .c .v vvni·c nvi inìvi ,ivccv .vv c_¡·c.iv ci
.c·ìvìv vìcv.v ,ì·vinv vin ¡ìin .v·ìvìov·cv ninìii .i ininii oncnc.ìi
¡·iìc]viìv vc .cì nvi nv·c vinì·c ¡ocìii no.ì·ii.

£v.cv{v·vì" v {o.ì .on.ivc·vì inìoìvcvvnv .v¡ovo¡c·v
cninc..ivnv .v·c vcnon.ì·cv:v .i inì·v.ni¡cv:v ìovìc .i·ìvìiìc
¡oc:ici ìvi ninc..v,o{c·inv inì·cv¡v nv.v·v v ¡cnivìvi .vv.
Tocnvì c.ìc o .v¡c·ìv vìc¡o·ic v .onviìici onvìvi vc ¡cniv .i
.onìinc o .ì·vìv.iìv ·c¡·c:cnìv·c v ncnìvìiìvìii ·onvnìi.c v
.in¡v·vìvìii .i vc.ìinvìvi .¡c.ivì,vv· .i v ni]ìov.cìo· v·ìi.ìi.c .v·c
vvc·v ìv v.cìv.i .v·cnì ìiìc·v· .
Icncìc .c.vnvv·c inì·c¡c.. .on¡ìc_vì vc .cnni{i.v;ii vì
¡ocnvìvi: nvìv·v ìc·c.ì·v ,i .o.ni.v, ivìi·cv in vvììv i¡o.ìv:v,
¡vnûnìcvnv ,i in¡ìiniìv ,i .cv inì·c vovv cnìiìv;i .c v¡v·;in
vno· ìvni in.on¡vìiìiìc, {·v¡iìiìvìcv ,i c{cnc·iìvìcv .onvi;ici
vnvnc, vc.cni·cv vni.c·.vìv, .vìvìo·iv ìv o·i¡iniìc vni.c·.vìvi,
in ìin¡ ,i .¡v;iv .o.ni..
^oìi.cìc .¡c.i{i.c inv¡inv·vìvi cninc..ivn ;in, in .cv nvi
nv·c ¡v·ìc, vc c.ìcìi.v ·onvnìi.nvìvi: v.¡i·v;iv .¡·c o .ìcv .vv
ìv.cv{v·vì ¡vn in ìvninv .onvi;iv onvìvi vc ¡cniv .v·c vo·c,ìc
.v .v¡·invv .¡i·iìvvì vni.c·.vì, .i.vì {v.o·i:cv:v v..c.vì ìv vn
vìì ìi¡ vc ·cvìiìvìc, in¡c·vì ,i vcnonvì .c ·c¡v.c.. in
ncìvno·{o:v·iìc ìv.cv{v·vìvi in .v.·i{i.ivì ìvi .v¡·cn vc
·cnvn;v·c ìv .onvi;iv vi.inv, {o·ìvnv ìvìiìi. ,i .vniìv.
.vniìvìvn cì onniv .vniìv. .vnì ·c¡c·c vìc c_i.ìcn;ci ìc·c.ì·c,
iv· ìcivì, .ov·vì ¡·oìc.ìo·, ìvnv .v v.ì·v ìvìcìv·, i:.o·vì .on¡vn
nvìv·v .vììvìi.v ¡c {vnvvìvì .v·civ .c ·c{v.c .v¡ìvì vvvni. in
{invì.
¸v·.cìc vc in.¡i·v;ic .vnì vc nvìv·v {oì.ìo·i.v .vv {iìo:o{i.v, .ccv .c ·c¡·c:inìv vn
cìcncnì vì c.ìcìi.iii ·onvnìi.c.
(cìc ·onvnìi.c .vnì ·c¡·c:cnìvìc ¡c vc o ¡v·ìc vc ìv.ncìc ·onûnc,ìi .vìc.c vc .vìvìo·vì
¡c·nvn )i.nv·v )vni..n - ·vnov.v {v·v .o·¡ (ìcnv ivìi·ii in.on¡vìiìiìc) ,i vìvn
¡·vvinv vc vv· (.v vco.cìi·cv .v 1,¡c·ion nv vìc¡c .vìcv ·v:ìvnv·ii, .v.i .onì·v.inc c.cn;ci
.v¡c·iov· v ¡cnivìvi), ¡c vc vììv ¡v·ìc vc niìvì Zìv·vìo·vìvi, .on.ivc·vì vc (vìinc..v vnvì
vinì·c .cìc ¡vì·v niìv·i {vnvvncnìvìc vìc .vììv·ii ·onûnc, .c ·c¡v.c,ìc in ¡·inv ¡v·ìc v
v¡ocnvìvi: £v.cv{v·vì i .c v·vìv {cìci vc in¡v·vì in .i., v·c o in{v;i,v·c ìvninov.v, ii
¡·o.ov.v o .ìv·c vc ncìvn.oìic viv·nv, .c ncìvno·{o:cv:v in ìinc·i .v in{v;i,v·c {·vnov.v.
1n{ìvcn;cìc {iìo:o{ici ìvi /·ìnv· ¸.no¡cnnvvc· ìc¡vìc vc .on.c¡;iv vc.¡·c ¡cniv .c ·c¡v.c..
inì·o noìv;ic v ¡ocìvìvi ¡c nv·¡incv nvnv..·i.vìvi, vin .v·c .c vcvv.c .v ¡cnivì c.ìc, in
.ivvv ¡·i.iìc¡ivìvi ncnv·i·ii, .onvvnnvì ìv nc{c·i.i·c ,i .in¡v·vìvìc, ivcc ¡·cìvvìv vc ìv
{iìo:o{vì ¡c·nvn.
Tocnvì v¡v·;inc in.v vnci ìi·i.i nv..vìc, c.ivcnìc .cì ¡v;in in ¡v.v]cìc .c vc..·iv
inìûìni·cv vinì·c {vìv vc in¡v·vì ,i £v.cv{v·, i¡o.ìv:ic·cv v.ì·vìvi in in¡c· ,i vcnon,
.ncnv·iìc {cìci .vv ..cnv·ivì c·oìi. vin ¡v·ìcv {invìv. )v in vììinvì ·ûnv, .c..cn;c v·vnvìi.c
¡·c.vn vivìo¡vì Icniv·¡1,¡c·ion .vv ·c¡ìi.iìc {invìc vìc .cìvi vin v·nv .o·c.¡vnv
{iìo:o{ici ¡·v.c v ¡ocnvìvi.
Tocnvì c.ìc .ì·v.ìv·vì in ¡vì·v nv·i ìvììov·i ,.on.c¡vìc in nvnic·v ·onvnìi.v ,ìv o
..v·v nv·c v .¡vìivìvi .i ìin¡vìvi.
/nvìi:v ìvììov·iìo· c.ivcn;iv:v noi cìcncnìc ·onvnìi.c.
Ic c_cn¡ìv, ¡·invì ìvììov ¡·c:inìv vìc¡o·i. ìcnv .onvi;ici onvìvi vc ¡cniv
¡o·ninv vc ìv ivìi·cv in.on¡vìiìiìv vinì·c o nv·iìov·c ,i vn v.ì·v, vnìcìc ¡o·ì·cìc
{iinv vìc vno· cnìiìv;i c_.c¡;ionvìc in .iìvv;ii c_.c¡;ionvìc. vìv vc in¡v·vì c.ìc o
i¡o.ìv:v .v¡c·iov·v v vc.ìinvìvi vnvn ¡·in vni.iìvìc, .v.·vìiìvìc (,(vn c {c.iov·v
inì·c .{in;i"), v.¡i·v;iv .¡·c .vnov,ìc·cv vni.c·.vìv (¡·in c.ni.vìcn;v .v ìvnv, .inìoì
vì .vnov,ìc·ii), {iinv ¡·cvc.ìinvìv vnci c_¡c·icn;c vc .vnov,ìc·c (,£v.cv{v·vì
v,ìcv¡ìv", ,v ì·cìvi vc cì in .onn ,/ninìc .v,i vvv.v"),cv c.ìc ¡·cvi.¡v.v ìv .i.v·c,
cìcncnìc .c o in.vv·cv:v inì·o ìi¡oìo¡ic ·onvnìi.v.
(cìc vovv in.o.v;ii vìc {cìci, ¡·in .v·c £v.cv{v·vì c.ìc .ncnvì .v vn vvììv in
.cvc·cv .on.ìiìvi·ii .v¡ìvìvi (,(iv;vni ìvnincv:v:"), .vnì v·nvìc vc vovv
ncìvno·{o:v·i .v..c.i.c vìc £v.cv{v·vìvi, in in¡c· ,i in vcnon.
/.ì{cì, £v.cv{v·vì .v ì·cìvi .v ì·cv.v nvi inìûi ¡·in v.c.ìc vovv .ìvvii in
in.c·.v·cv ìvi vc v ·cnvn;v ìv ncnv·i·c.
£v.cv{v·vì vìc¡c in vnìcìc .v:v·i i¡o.ìv:c ìc·c.ì·c .o.ivìc .v¡c·iov·c (,Tv·cv vn
ìûnv· .oic.ov"), v·c in.cnnc vìc ¡vìc·ii ,in.vnvnvì .v ì·c.ìii", ,(o·ovnvi v·vc ¡v·c"),
in{v;i,v·cv {·vnov.v (,nûnv·v ìûnv·","nûnv·v .ni¡"), .c nv,ìc vin ¡·in.i¡ii
¡·ino·vivìc (.c· ,i nv·c, ·c.¡c.ìi. vc· ,i v¡v) .vv .onì·v·c (.ov·c ,i nov¡ìc, ·c.¡c.ìi.
inìvnc·i. ,i ìvninv), vv· nv v·c vì·iìvìcìc vnvniìv;ii (,vnì·v {c;ci .ì·v.c:ii , vììv
.v vc .cv·v"), .i v¡v·;inc nvi vc¡·vìv vììci ìvni (,.ûnvì ¡ivì¡i", ,nc¡·v ¡ivì¡i", ,vn
no·ì {·vno. .v o.nii .ii").
)c{v:vì {c;ci ·c¡·c:inìv o {o·nv vc .v¡c·io·iìvìc, .v.i cv .on,ìicnìi:cv:v ìiniìcìc
vc.ìinvìvi vnvn ,i i,i v.vnv .ìvìvìvì vc nv·iìov·c. Tc vc vììv ¡v·ìc, noìv·û·cv
£v.cv{v·vìvi vc v .c·c vc:ìc¡v·cv vc ncnv·i·c in nvncìc ivìi·ii ·c¡·c:inìv {o·nv
.v¡·cnv v .v.·i{i.ivìvi.
(cìc nvi ¡·o{vnvc .cnni{i.v;ii ìc¡vìc vc .onvi;iv onvìvi vc ¡cniv .c ·c¡v.c.. in
ìvììovì vì 111ìcv, .v·c v·c vovv .c..cn;c ¡ocìi.c: ¡c vc o ¡v·ìc :ìo·vì ìvi 1,¡c·ion
.vì·c Icniv·¡, .v·viv ii .c·c vc:ìc¡v·cv vc ncnv·i·c, {·v¡ncnì .c .on{i·nv .ìvìvìvì
ìvi ninc..v vc .·cvìo· vì ¡v.ìcìvìvi .o.ni. in ìiìc·vìv·v ·onûnv, iv· ¡c vc vììv ¡v·ìc
viìo¡vì v.c.ìo· vovv ¡c·.onv]c .c v¡·;in o·vinii .cìc.ìc.
^cviìv;iv Icniv·¡vìvi v..cnìvcv:v vnìiìc:v vinì·c vincn.ivniìc c_i.ìcn;ci
ìc·c.ì·c ,i .cìc .o.ni.c, vv· ,i ·cìv;iv vinì·c vc.cni·cv cìc·nv v .o.no.vìvi in .ivvv
c{cnc·iìv;ii ìvnii {cnoncnvìc. ìcncnìcìc .c .on¡vn ìiniìcìc vc.ìinvìvi vnvn .vnì
cnvnc·vìc .v o noìv vi.¡·c;viìov·c: nv·iìo·ii .vnì vcìc·ninv;i in ìin¡ ,i .¡v;iv,
.v¡v,i nv:v·vvìvi (,ci vov· vv .ìcìc .v no·o.") ,i vc,c·ìv.ivnii (,,i ¡·i¡oni·i vc,v·ìc",
,ci nv nvi vov· vv·cv:vn .ûnì , Ic,v·ìc ivcvìv·i"), .¡·c vco.cìi·c vc cìcncnìcìc
.¡v;ivìvi .o.ni., .v·c .v.;in c.niìiì·vì vni.c·.vì.
(vv·vì .v o v,ov·v ìcnìv vc .vì¡v·iìvìc vì inìûìni·ii vinì·c (vìvìin ,i (vìvìinv
vin ìvììovì vì 11ìcv c.ìc inìo.viì vc vnvì nvìv·vì, .vììvìi., {cc·i., inv¡inv·vì
·onvnìi. ·cvninv noìi.c .¡c.i{i.c cninc..icnc: .cv·v, ìvnv, .ov·vì, ìcivì, ìv.vì, .v¡ìvì
c.ìc o ivcc niìo¡ocìi.v .c ·c{v.c ¡v·iìvìcv vvvni.v v ¡c·c.nii ¡·ino·vivìc inì·o
nvìv·v ¡·oìc.ìov·c.
(cv vcv ì·civ in.o.v;ic v {cìci vv·c.vìv £v.cv{v·vìvi nv nvi .i:c:v in.v
ivìi·cv vinì·c vovv cnìiìv;i in.on¡vìiìiìc, .v.i vc vvìv .vc.ìv cv .c
vv·c.cv:v v.ì·vìvi .v vnci .ìcìc vvv.vìov·c vc no·o.
,Tvì·vnvc.iv;v ,i in ¡ûnv
)o·o.vni ìvnincv:v"
+ììincìc ,v.c .c·.v·i ·c¡·c:inìv ·c¡ìi.v {invìv v ìvi 1,¡c·ion, .c
.inìcìi:cv:v v·vnv .v: cì nv .c ¡ovìc in¡ìini v{c.ìi., vc.i nv ¡ovìc v..cvc ìv
.vnov,ìc·cv ìoìvìv. n vnìiìc:v .v vc.ìinvì onvìvi ncvio.·v, .v¡v.
nv:v·vvìvi (,I·vinv in .c·.vì .o.ì·v .ì·ûnì, no·o.vì .v ¡cì·c.c"), onvì vc
¡cniv .c .v.ì·v¡c vc.cni·ii, ·vnûnûnv ìi¡.iì vc v{c.ì, v¡oìini., ·c.cnnvì ((i
cv in ìvncv ncv nv .inì, ncnv·iìo· ,i ·c.c").
/.ì{cì, ¡ocnvì .c in.vv·cv:v in .v·cnìvì ·onvnìi. ¡·in ìcnvìi.v, ¡·in
noìi.c, ¡·.onv]cìc c_.c¡;ionvìc in .iìvv;ii c_.c¡;ionvìc, vnìiìc:cìc ·cvìi·cvì,
ìc·c.ì·v.o.ni., nv..vìin{cninin, ¡·in .invììvnciìvìcv in ¡ìvnvì c_¡·c.ici v
cìcncnìcìo· ¡o¡vìv·c .v .cìc .v.vnìc, ¡·in vnc.ìc.vì vc ¡cnv·i ,i .¡c.ii.
£v.cv{v·vì ·c¡·c:inìv, v.ì{cì, vn ¡vn.ì nv_in vì .·cv;ici cninc..icnc.
Toc:iv 'ìov·c vììv.ì·v", .v .¡c.ic ìiìc·v·v c.ìc iviìv .i v¡v·ìinc ìi·i.ii ¡ci.v¡i.ìc
.i c·oìi.c, .v·c ¡·c:inìv ivìi·cv inì·vn .vv·v ·v.ìi., {iinv iìv.ì·vìc ¡·in inv¡ini
v·ìi.ìi.c .i {i¡v·i vc .ìiì ìvììov·i vin nvìv·v .i ¡vìc·ni.c ì·vi·i inìc·iov·c .v ¡·cviìc.ìic
.cnìincnìc vc v·v¡o.ìc.
Toc:iv ·onvnìi.v 'ìov·c vììv.ì·v" {v.c ¡v·ìc vin ìcnv ivìi·ii .i v nvìv·ii, vv·
.¡·c vo.cìi·c vc vììc ¡oc:ii c·oìi.c v.cv.ìv .·cvìic .v¡·invc .i ivci {iìo:o{i.c.
Icnv ·onvnìi.v ·c{ìc.ìv v.¡i·vìiv ¡ocìvìvi .¡·c ivìi·cv ivcvìv, .¡·c ¡c·{c.ìivnc,
.v·c nv .c ¡ovìc in¡ìini.
1vccv ¡ocìi.v c_¡·inv ì·i.ìcìcv .i nc{c·i.i·cv onvìvi vc ¡cniv ¡cnì·v nc¡vìinìv vc
v vìin¡c vì.oìvìvì ivìi·ii, ¡cnì·v in¡o.iìiìiìvìcv in¡ìini·ii .v¡ìvìvi c·oìi..
Iiììvì ¡oc:ici c.ìc vì.vìviì vin vovv .inìv¡nc '{ìov·c", ·c¡·c:cnìvnv c{cnc·iìvìcv,
vcìi.vìcìcv .i 'vììv.ì·v" .v¡c·vnv in{iniìvì .o.ni. vv· .i v.¡i·vìiv.
Iiììvì c.ìc o ncìv{o·v .inìoì, vn noìi. ·onvnìi. .v·c v¡v·c .i in vììc o¡c·c ìiìc·v·c.
1n ìiìc·vìv·c ¡c·nvnv, in ìi·i.v ìvi )o.vìi. '{ìov·cv vììv.ì·v" .c ncìvno·{o:cv:v in
{cncic ìvvnv .ni¡vì ivìiìci .i ìvììv·vnv ininv c·ovìvi. 1n ìiìc·vìv·v iìvìivnv, in
¡oc:iv ìvi £co¡v·vi, noìi.vì '{ìo·ii vììv.ì·c" .v¡c·cv:v ¡v·iìvìcv ivìi·ii .i .vnvov·cv
ivìiìci. 1v· ìv ninc..v ·c¡·c:inìv .oinìv vv· .i no.ìvì¡iv nc.{v·.iìvìvi .vv {cnciv
ivcvìv.
Ic v.cncncv vììv.ì·vì, .inìoìi:cv:v in{iniìvì, vc¡v·ìv·iìc nv·ii .i vìc .c·vìvi, iv·
{ìov·cv ¡ovìc {i {iinìv .v·c ¡v.ì·cv:v vo·inìcìc.
1n 'ìov·c vììv.ì·v", ninc..v c.o.v vninìi·cv vnci ¡o.c.ìi .c v c.vvì vin .vv:v
.on{v:ici ìv·ìvìvìvi v.v¡·v .viìo· onvìvi vc v {i {c·i.iì.
Tìvnvì {cniniìvìii v·c {o·nv vnvi nonoìo¡, vì.vìviì in ¡·inv ¡v·ìc vinì·vn
·c¡·o., .i v¡oi, in ¡v·ìcv v·nvìov·c vinì·o ¡·o.o.v·c ino.cnìv, vn v.ì vc .cvv.ìic.
)c¡·o.vì c.ìc c_¡·c.iv inìviìici {cnininc, .v·c .inìc in.ì·vinv·cv ìv·ìvìvìvi
.v{vnvv·cv ìvi 'in .ìcìc", 'in no·i" .i '.c·v·i nvììc".
/v.c·ìvì 'iv·" v·vìv ·c¡cìvìiìiìvìcv .on{v:ici ìv·ìvìvìvi v.v¡·v .viìo· onvìvi vc v
{i {c·i.iì (cì .·c:vnv .v v.cv.ìv .ìv·c .c ¡ovìc in¡ìini ¡·in .vnov.ìc·cv ivciìo· {iìo:o{i.c).
(c·.vì 'Ic nv nvi viìv in.vììc" .v¡c·cv:v vo·inìv ino.cnìv v {cìci vc v nv {i viìvìv vc
ìv·ìvìvì ncviìvìi.c. Iin .ì·v.ìv·v 'in :vvv·" ·cic.c invìiìiìvìcv ¡·co.v¡v·iìo· ·c{ìc_i.c,
inì·v.vì .ccv .c vo·cv .v v{ìc nv c·v nc.on¡ìi.vì, .i ¡v· .i ino.cnì.
1n vi..v·.vì {cìci .c ·c¡v.c.. .inìoìv·i vìc .i.iìi:vìiiìo· v¡v.c: .ov·c, .vn¡iiìc v.i·c,
¡i·vnivcìc.
(on{v:iv ìv·ìvìvìvi o vcìc·ninv ¡c {vìv .vì v.c·ìi:c:c v.v¡·v .v¡.vnci in .v·c v·
¡vìcv .v .vvv, .i vnvnc .v nv .vvìc ¡·cv ìv·:iv {c·i.i·cv, ivìi·cv: ')v .vìv in
vc¡v·ìv·c, c·i.i·cv ìv, ivìiìc:"
1niìivìi.v vv·c.vìv vc {vìv '1vi in .ov·vì .v .c·vcvìv", ¡ovìc {i inìc·¡·cìvìv .i .v
¡c o ìc.ìic vc iniìic·c.
Tv.ìcìvì inv¡incv:v vn .vv·v ·onvnìi., {cc·i., in .v·c nvìv·v c ¡c·.oni{i.vìv:
'i:.ov·c ¡ìvn¡", 'o.ni vc ¡vvv·c". )vìv·v c ¡·oìc.ìov·c v .v¡ìvìvi (nvìv·v
c·oìi:vìv), vcvo·c.c ¡·civ nvni{c.ìv·iìc .i .cnìincnìcìc inv·v¡o.ìiìiìo·. Tci.v]vì
vc..·i. c.ìc nv·cì: '¡·v¡v.ìic", '.ìvn.v", 'ìoììv", 'nov¡ìc". Tìvnvì ìc·c.ì·v .c
inìinv .v .cì .o.ni..
To·ì·cìvì {cìci inì·v.ni¡cv:v ivcvìvì vc {·vnv.cìc cninc..ivnv, vi.i .v·.vìc·cìc
{cìci {iinv ·cìic{vìc ¡·in inìc·ncvivì c¡iìcìcìo· .·onvìi.c: 'vcvv· ¡v·vì", '·o.ic .v
nv·vì".
¸c.ìv·iìc ìvnv·c, .ov¡ìcìc, vc.ìv·vìiiìc c·oìi.c, .ncnv·iìc ivìi·ii o¡ìini.ìc v.vnv
.niv· o noìv vc .c.cìiv .c .on.ìiìvic inì·vn ·iìvvì c·oìi. .¡c.i{i. inv¡inv·vìvi ¡ocìi.
cninc..ivn: '¸i nii .¡vncvìvn.i ¡o.c.ìi", ')con vv .v·vìv·i ¡c .vìc".
(c·.vì '(v vn .ìvì¡ cv .ìvn in ìvnv" in{vìi.cv:v vini·cv, in¡v.ìvì ¡c .v·c iì
vv .o·ìcìc {cìci (.v¡vìiìv .v c_¡·inc vvc.v·v·i nv·i in .v.inìc .in¡ìc).
+ììinv .ì·o{v vvv.c ivccv vc.¡v·ìi·ii, v .ìin¡c·ii v·v¡o.ìci, iv· ·c¡cìiìiv '{ìov·c
vììv.ì·v" .v¡c·cv:v vv·c·cv ìv·ìvìvìvi .v v ¡ic·vvì ¡o.c.ìcv vc v·v¡o.ìc,
.vììinicv:v inìcn.iìvìcv ì·vi·ii ¡cnc·vìc vc .onì·v.ìvì vinì·c iìv:ic .i ·cvìiìvìc
v..cnìvvìc vc v.cì 'ìoìv.i".
+ììinvì .c·. 'Ioìv.i.c.ìc ì·i.ì in ìvnc:" ¡·c:inìv o ivcc {iìo:o{i.v (ì·i.ìcìcv
.onviìici vnvnc), .c v .ìv·niì nvnc·ov.c .onì·o.c·.c, ¡oìcni.v ¡v·ìvnvv.c in ]v·vì
ìvi 'ìoìv.i" .vv 'ìoìvì", inì·v.vì nvnv..·i.vì .v ¡ic·vvì. (cì .v·c vc.ivc
.o·c.ìiìvvincv {o·nci c.ìc Tc·¡c.i.iv., cviìo·vì o¡c·cìo· cninc..inc .on¡ìcìc .v·c
v·¡vncnìcv:v {v¡ìvì .v v.c.ì 'ìoìv.i" c.ìc .¡c.i{i. .inìi·ii ¡ocìvìvi.
Toc:iv Ovv(in ncì·v vnìi.) v¡v·ìinc cìv¡ci nv·iìo· .·cvìii .i v {o.ì ¡vììi.vìv in
.oìvnvì Toc:ii,cviìiv ^vio·c..v,1··¯.
)cvìi:vìv ¡c ìi¡v· .ìv.i.i.ì,.v vn ìon cìc¡iv.,¡oc:iv c_¡·inv o ¡·v.v ìvììv·v·c
inìc·iov·v v cvìvi ¡ocìi..
Icnv ¡oc:ici c.ìc vvìv vc .cnìincnìvì c_i.ìcnìivì .v·cì vc{inc.ìc ¡c ninc..v .i
vnvnc ì·i.ìcìcv. /.cv.ìv v·c ¡·vvc vi{c·iìc vc nvni{c.ìv·c .i c.ìc ·c.inìiìv in {invì .v
c.c. c_i.ìcnìivì.
Icnv iìv.ì·cv:v vìiìvvincv .v¡c·iov·v v ¡ocìvìvi ¡·i.inv .vnov.ìc·cv .i nvi vìc.
vvìo.vnov.ìc·cv, ¡·in o¡o:iìiv vinì·c vìiìvvincv .onìcn¡ìvìi.v v ì·c.vìvìvi .i
¡·c:cnìvì ni.ìviìo·, .on.ì·vinv inv¡incv cvìvi ¡ocìi..
Ivììovì .v·c vc..nivc ¡oc:iv .c .v·v.ìc·i:cv:v ¡·inì·o inoìiìiìvìc v inv¡inii
'Tv·v·i ìvnv· ,in{v.v·vì in nvnìvni
O.nii nci nvììvn .i.vìo·i ìv .ìcvvv
¸in¡v·vìvìii.
'¸ìcvvv .in¡v·vìvìii" c.ìc .cnnvì ¡v· vì vni.c·.vìvi .vì·c .v·c ¡·i.c.ìc
ncinì·c·v¡ì ¡ocìvì,o inv¡inc ìi¡i. ·onvnìi.v,vc ·c.on.ìiìvi·c v vniìvìii vinì·c
nv.·o.o.no. .i ni.·o.o.no. ¡ìin 'o.nii .i.vìo·i" vi c·ovìvi.

¸ì·o{v v ì·civ c_¡·inv ¡vìinv vc.o·vìov·c v cvìvi ìi·i. ¡cnì·v {cncic.Ic.i
niìoìo¡iv vnìi.v o{c·v c_cn¡ìc vc .ninv·i {i:i.c ìv .v·c .vnì .v¡v.i c·oii niìi.i )c..v.
.i 1c·.vì, vin ¡·i.inv inì·i¡ii vnci {cnci. £c¡cnvv vin niìoìo¡iv ¡·cv.v ¡o.c.ìc.ìc .vn
1c·.vìc., in.iìvì vc .oìiv .v, Icivni·v, in¡oì·i.v .cnìvv·vìvi )c..v. iì v.ivc .v o
.v¡cvìv oì·v.iìv. (v vììincìc ¡vìc·i, )c..v. o .{vìvic.ìc ¡c Icivni·v .v.i inì·v.c
.oìvì inì·o .vnv.v nvivìv in .vn¡cìc ìvi, .v·c .c vo.cvc.ìc in.cninvì .i in{ìvnvìiì,
v.ì{cì .v 1c·.vìc. nov·c in .ninv·i .vn¡ìiìc. 1n.c·.vnv .v.i ..ovìv .vnv.v vc ¡c
ì·v¡, o .nvì¡c ovvìv .v .v·ncv, .v{c·inìv no·ìii {iinv in¡·o:iìov·c.
/{i·nvìiv .v {o.vì .vv nvì ¡ovìc .ìin¡c '.v ìovìc,v¡cìc nv·ii" vnvnìv
c_i.ìcnìv vnvi ¡·v. vc:c.niìiì·v inìc·io·,nini. nv -ì nvi ¡ovìc .vì.v vc ìv .vn¡ìiìv
v·vc·c .v·c v .v¡·in. .ì·vìv·iìc .cìc nvi vvvn.i vìc {iinìci .vìc.
Tic·:vnv .in¡v·vìvìcv, .v ¡ic·vvì ¡c .inc, .on{c.ivncv vìin¡c noncnìvì
.vìninvnì vì .v{c·inìci, .onìv.ìiv (v·vc·cv) c·oìi.v {iinv ìv v¡o¡cvì .ninv·iìo· in .v·c
¡ocìvì v¡oni:cv:v: Icvì ncv ¡·o¡·iv .i. ni.ìviì nv .vicì
Tcvì ncv ¡·o¡·iv ·v¡, nv ìo¡c.. in {ìv.v·i....
¸ì·o{v v vovv c_¡·inv, ¡·inì·vn o_ino·on, .v{c·inìv vv·c·o. vc vvì.c v
cvìvi ¡ocìi., ¡·o.o.vìv vc v¡v·iìiv .v·¡·in:vìov·c v ivìi·ii ni.ìviìov·c, vcovvìv ìv
·v.v·i.i in .vìcni, .v·ci ì·c:c.ìc ¡cnì·v ¡·inv ov·v .oìv¡ìvìcv no·ìii,
)cnvv·vìov·c, .on.ìicnìi:vnv .v ì·i.ìcìc c{cnc·iìvìcv invìvi, vc.ìinvì in¡ìv.vìiì vì
.onviìici vc nv·iìo·.
¸inìoìvì ¡v.v·ii Tnocni_ ¡·c.v¡vnc .¡c·vnìv
·c.v.ìi¡v·ii vnci .icìii ¡v·i{i.vìov·c ¡·in v·vc·c,
vvi.v ¡·in ivìi·c, cvì ìi·i. inì·cìvnvv.c vv.v v· {i
¡o.iìiìv o ·cnv.ìc·c v .incìvi, v.cnvnvìov·c .v v.ccv
v niìi.ci ¡v.v·i: Toì .v nvi ·cn.iv ìvnino. vin cì .v
Tv.v·cv Tnocni_..
invìvì ¡oc:ici ¡·c:inìv inv¡incv ¡ocìvìvi .v·c
vìvn¡v inv¡incv v·vc·ii .vìc, .v ¡vnv .v¡vì v.c.ìo·
¡vnvv·i nc{v.ìc ('Tiv·vni o.nii ìvììv·vìo·i vin
.vìc") ¡cnì·v v ic.i in ·cvì .i v.i ·c.v¡c·v .onìv·vì
iniìivì:"(ino iv· in .vn nc¡v.v·c ì·i.ìv."
Tocìvì .c ¡ovìc ·c¡v.i ¡c .inc vov· ¡·in
·c.v¡c·v·cv .onìv·vìvi ¡ic·vvì .vnv 'v ic.iì" in ìvnc(
'(v .v ¡oì nv·i ìini.ìiì,¡c ninc,^ic ·cvvnv:")
nvnvi vv.v v..c¡ìv in.ìvìc·cv ininìc·io·vì .vv v
'nc¡v.v·ii ì·i.ìc".
Toc:iv c.ìc ìvììv·vìov·c ¡·in ¡·v.iìvìcv ìonvìvi
¡·in .v·c .c c_¡·inv ·v¡o·ìv·iìc ¡ocìvìvi .v ìvncv ,.v
v·ìv,.v nov·ìcv, .v .inc.
(v in ìovìv ¡oc:iv ·onvnìi.v ivìi·cv .i nvìv·v .vnì ìcnc ¡·c:cnìc in .·cvìiv
cninc..ivnv ')vìv·v c.ìc .in¡v·vì vì.oìvì" v{i·nv ¡ocìvì.
Iovìc vc:iìv:iiìc,vc:vnv¡i·iìc .icìii .vnì vc¡v.iìc ¡·in .onìcn¡ìv·cv nvìv·ii.
ninc..v nv c.ìc vn ¡v.ìcìi.ì vì v.¡c.ìcìo· vc .v¡·v{vìv,vì vc..·ic·iìo· vc nvìv·v,.i
¡c·.c¡c ìoìvì .v ¡v·ìc inìc¡·vìv v vni.c·.vìvi.
'Io·inìv" v {o.ì ¡vììi.vìv in ·c.i.ìv (on.o·ìi·i ìiìc·v·c in 1·¯· vìvìv·i vc
'£v.vì","ìov·cv vììv.ì·v", '¸v·v ¡c vcvì".
Iiììvì ¡oc:ici c_¡·inv .i. vc ivìi·c,o .ncnv·c ìvini.v inì·vn ni·i{i. .oììvc nvìv·v.
'Io·inìv" c.ìc o iviìv ·onvnìi.v ,.c c_¡·inv inìcn.iìvìcv .i.vìvi vc v·v¡o.ìc ivcvìv
,¡c .v·c ¡ocìvì v.¡i·v .v o vìin¡v ¡o.iìiìv .v {c·i.i·c vv.v v.cv.ìv ¡c·{c.ìivnc v .v¡ìvìvi .
v· in¡ìini.
Toc:iv .v¡·invc o .v..c.ivnc vc .in.i ìvììov·i:.ncnv·cv in ni]ìo.vì vnci nvìv·i ìi¡i.
·onvnìi.v,noncnìvì inìvìni·ii, ]o.vì ¡c.ìv·iìo· ìvnv·c,.onnvì .i .i.vì.
T·inv .ì·o{v ¡·c:inìv ìo.vì inìvìni·ii ivìiìiìo·,.vv·vì nvìv·vì,ìoìvì {iinv in.vìviì
inì·o vv·v ¡v· vc..·i¡ìi.v o nvìv·v v ·cvìiìvìii,.in¡v·v nv·.v v ¡·c:cnìci cvìvi ìi·i. {iinv
·cvvìv vc ¡c·.oni{i.v·cv .ov·vìvi, in .¡c.ivì v .c·ìvìvi ,ì·cnv·v".
1vìi·cv c.o.vìv ¡·in .c·ìvì ìv in¡c·vìi. ,.ino" .v .vìov·c vc v¡cì, c_¡·inv
in¡vì.vì vc v inì·v in .¡vìivì oni·i. vì ivìi·ii. (ov·vì .i i:.o·vì in.v{ìc.. .¡vìivì .v¡c·vnv
ìoìovvìv vn .vv·v ·c.ì·vn.,inìin,vn ìo. ¡·o_in ¡cnì·v o iviìv.
1n .ì·o{v v·nvìov·c .cnìincnìcìc .c inìcn.i{i.v, vo·inìv .·c.ìc,iv· ¡·cvoninv·cv
.c·ìcìo· ìv .on]vn.ìi. ,.v vìc·¡i", ,.v .v:i", ,.v ·ivi.", ,.v vc.¡·inv" c_¡·inv vo·inìv vin
.c in .c nvi ¡vìc·ni.v v cvìvi ìi·i. vc v.i inìvìni ivìiìv./ì.cnìv cìcncnìcìo· nvìv·ii
.vììiniv:v ì·vi·cv inì·vn .ìv¡ìiv vìcn¡o·vì .i v.¡vìivì,vcìv.v·cv vc .¡vìiv nvìc·ivì, ìoìvì
.c vc.{v.ov·v inì·vn .vv·v i·cvì, ncnvìc·ivì,.vììiniinv v.ì{cì ncnv·¡ini·cv .cnìincnìvìvi
vc ivìi·c
¸ì·o{v v ì·civ inìcn.i{i.v .iìvvìiv vin .ì·o{v ¡·c.cvcnìv ¡·c:cnìvnv inìvìni·cv
inv·v¡o.ìiìiìo·,{iinv ¡vn.ìvì .vìninvnì, vin .vv·vì ]o.vìvi ìvvi. vì ivìi·ii, invinìc vc
.v·vì, .inìoìvì vnivnii, vì v{c.ìivnii. ìo·iìc vc ìci, ìinc.vno..vìc ¡cnì·v c{c.ìvì ìo·
.vìnvnì, in¡ovoìc.. ¡v·vì {cìci,v.vnv ·oìvì vc vi in.v{ìv .i¡v·vnìv, ¡·oìc.ìic, in.·cvc·c
in ivìiìvì .vv, nvìv·v vc.cninv v.ì{cì vnv .v v·v¡o.ìcv.Tocìvì .·ccv:v in.v vc ìv in.c¡vì
vn .¡vìiv inìin,{c·iì vc o·i.c ¡·i.i·c .ì·vinv, iv· ¡·in ·c¡cìv·cv .v.vnìvìvi .in¡v· .c
.vììiniv:v ìini.ìcv, .i¡v·vnìv vv· .i inìiniìvìcv in .v·c .c v{vnvv inv·v¡o.ìiìii.o·ncìc vc
.iiìo· ¡o¡vìv· ·cìic{cv:v {v¡ìvì .v ivìi·cv c.ìc o ¡·oic.ìic in ¡ìvnvì ¡o.iìiìvìvi, vì
v.¡i·v;ici.
To·ì·cìvì ivìiìci c.ìc .onìv·vì in .ì·o{v v ¡vì·v, {iinv ¡·c:cnìvìv .v o vonnv
vn¡cìi.vìv, {cncic in¡c·,(noìi. inìvìniì .i in .oncìvì ,/{v·vi ìovnnv")¡oc:iv cninc..ivnv
v.cnvnvnvv.c vin v.c.ì ¡vn.ì vc .cvc·c .v .cv ¡cì·v·.ni.ìv.¸¡·c vco.cìi·c vc inv¡incv
ivìiìci in .oncìvì ,/{v·vi ìovnnv"vnvc ,nviniìc ·c.i .i .vììi·i ·cìc.v o vnvniìv
vi.ìvnìv·c, o vìiìvvinc .c·cì·ìvìv,·c.c, in v.c.ì ¡ocn, ìoìvì c.ìc inì·o ¡c·{c.ìv
v·nonic,.cn:vvìiìvìcv v.c.ìciv {iinv .v¡c·vìv ¡·in c¡iìcìvì ,ìv:c vvì.i".(vìo·iìc .c i.i {v.
.iniìiìv ¡·c:cnìv in vìno.{c·v vv ·oìvì vc v in.v{ìcìi c_¡·invnv ¡v·iìvìcv,.in.c·iìvìcv,
.ìv·cv vc v·nonic.
+ììinvì ìvììov .on.ìiìviì vin .ì·o{cìc v .in.cv .i v .v.cv ¡·c:inìv v.cv ì·c.c·c vin
ìvncv nvìc·ivìv v ·cvìiìvìii in ·c.c·ic,inv·v¡o.ìiìii ·vnvnvnv ¡·in v.cv.ì·v ì·c.c·c vin .ivìv
in nov·ìc cìc·n inv·v¡o.ìiìi.
1n .ì·o{v v .in.cv vìiìc·vìiv vin .c·.vì .on .i.v vn .i. {c·i.c .v¡c·cv:v .ìi¡v vc
{c·i.i·c .v¡·cnv ,.ìv·cv vc .i.v·c,ivccv vc .vvc·c in .i., vc vvo·ni·c.¸¡·c vco.cìi·c vc ¡·inv
.ì·o{v, in .v·c nvìv·v c·v ·i¡ivv,.ìv·v, vi.i cv vc.inc vnvnv, .v¡vìv ì·v.vìv·iìc .i
.cnìincnìcìc cvìvi ìi·i..in .v·c inv·v¡o.ìiìii .o· {i vn ìoì, in ¡c·{c.ìv v·noniv .v vn nv·nv·
vì i:.ov·cìo· .i in ·iìnvì vnvi .vnì ¡v·i{i.vìo· in¡vnvnc.on .vn .vnì./¡v·c v.ì{cì niìvì
vnv·o¡invìvi, in .v·c, {cnciv .i ìv·ìvìvì .vnì vn .in¡v· ì·v¡(,in .i ,vn¡) .vììiniinv ìoìovvìv
vo.vvv vnci c_i.ìcnìc vvvìc.
)vìv·v i:oìcv:v, in.vìvic inv·v¡o.ìiìii, {iinv .v o vv·v ¡·oìc.ìov·c,v¡v·vnvvi ¡c
v.c.ìiv vc o·i.c {v.ìo· c_ìc·n,v]vìvnvvi .v .c vc:.vìvic vnvì .cìviìvìì.)vìv·v ì·vn.{i¡v·vìv
¡ovìc {i .oìvìo·vìv .v inì·v·cv in .i..
1n vììinv .ì·o{v v¡v·c noìi.vì .onnvìvi, .ìv·cv vinì·c .ivìv .i nov·ìc,ic.i·cv vin ìin¡
.i inì·v·cv in cìc·niìvìc, .onnvì .inìoìi:cv:vnv vn .cnn vì vnci .ìv·i cv{o·i.c.(ov·vì, vc.inc
.inìoì ¡·oìc.ìo· vì ivìiìiìo·, iv· {v¡ìvì .v v.c.ìv c.ìc ,ìvìvì vc ¡vnvv·i" nv .vììiniv:v vc.vì
ì·c.c·cv ncinì·c·v¡ìv v ìin¡vìvi./ìvnvcnìv {ìo·iìo· vc ìci .v¡c·vìv ¡·in ·c¡cìv·cv ,·vnvv·i
·vnvv·i" ·c¡·c:inìv inì·v·cv in cìc·niìvìc, .vììiniinv {v¡ìvì .v vov· ¡·in ivìi·c ¡oìi ·c:i.ìv in
ìin¡.
(v·v.ìc·vì ·onvnìi. c.ìc iìv.ì·vì in.v vin ìiììv, cvì ìi·i. c_¡·invnvv.i .cnìincnìcìc .i
v.¡i·vìiiìc.Tc.ìc ìoì ¡·cvoninvnv cìcncnìc ·onvnìi.c, vc ìv .¡vìivì c_ì·cn vc inìin .·cvì
¡cnì·v iviìv, ¡vnv ìv cìcncnìcìc .v·c iì .on¡vn: {ìo·iìc vc ìci, .ov·vì, i:.o·vì. ¡c.ìv·iìc ìvnv·c
{vìv vc ¡c·.ovnv ivìiìv, ìovìc vo.cvc.. .cn.iìiìiìvìcv .i nvic.ì·iv .v .v·c, ninc..v ¡·i.c.ìc
ivìi·cv.
Toc:iv ')c.cvc·c" v {o.ì ¡vììi.vìv in ·c.i.ìv '(on.o·ìi·i ìiìc·v·c" ìv 1
o.ìonì·ic, .v ìovìc .v {v.c.c ..·i.v .v .vìi.v vni invinìc.
')c.cvc·c" c.ìc o ncviìvìic {oì.ìo·i.v v.v¡·v ì·c.c·ii ìin¡vìvi, .v·c c.ìc .v:vì ¡·in
.cìc vovv i¡o.ìv:c vìc .vìc, vnvnv .i .o.ni.v. Tcnì·v on ìin¡vì c.ìc ì·c.vìo· iv·
¡cnì·v .ov·v ìin¡vì c.ìc cì·cn.
Icnv ¡oc:ici o .on.ìiìvic .onviìiv ì·v¡i.v v onvìvi nv·iìo· in o¡o:iìic .v nvìv·v
cìc·nv.
1vccv ¡ocìi.v c_¡·inv ncìvn.oìiv .i ì·i.ìcìcv ¡ocìvìvi ¡cnì·v .ivìv ì·c.vìov·c v
onvìvi .i vvni·vìiv ¡cnì·v .c.ni.iv nvìv·ii.
Iiììvì ')c.cvc·c" vìc.ìv vnìi¡viìvìcv ¡oc:ici .i vnvnc ìv.v·iv ·cinìvìni·ii ¡ocìvìvi
.v vn .c.ni ¡·icìcn vc .v·c iv {o.ì vo·, .i .cn.vì vc ì·c.c·c i·c.c·.iìiìv v ìin¡vìvi.
Toc:iv c.ìc .ì·v.ìv·vìv in {o·nv vivìo¡vìv .i¡c vovv ¡ìvnv·i vi.ìin.c:vnvì vnvn
.i .cìvìvìì vì nvìv·ii .
1n ¡ìvnvì vnvn, onvì ii ¡vnc .ov·vìvi o .c·ic vc inì·cìv·i c_i.ìcnìivìc .v·c ìvv
{·vnvnìvì ìovìv .ivìv. /.ì{cì ¡ocìvì vo·c.ìc .v ·cìic{c:c .v·io:iìvìcv onvìvi.
¸c ¡ovìc oì.c·.v o c.oìvìic v .cnìincnìcìo· cvìvi ìi·i. vc ìv ìv.v·iv iniìivìv v
·c¡v.i·ii inìiniìvìii .v nvìv·v, ¡vnv ìv nvnni·cv {invìv v .on.ìvìv·ii cìc·niìvìii
.ov·vìvi, in ìin¡ .c onvì c.ìc ¡ic·iìo·.
Toc:iv ¡ovìc {i in¡v·ìiìv in ¡vì·v .c..cnìc, vovv ·c¡·c:cnìvnv inì·cìv·iìc onvìvi, iv·
.cìcìvììc ·c¡·c:cnìvnv ·v.¡vn.v·iìc .ov·vìvi.
T·inv .c..cnìv c.ìc ·c¡·c:cnìvìv vc ¡·inv .ì·o{v .i in.c¡c ¡·inì·o inì·cìv·cv v·c.vìv
vi·c.ì vc .vì·c cvì ìi·i., .ov·vìvi ¡c·.oni{i.vì.
oìo.inv vininvìi.cìc '.ov·vìvìc", 'v·v¡vìvìc", ¡ocìvì .o·ìc.ìc .ov·vìvi v.cncncv vnci
¡c·.onvc v¡·o¡ivìc, inì·cìvnvvì .c nvi {v.c inì·v.vì nv ìv nvi .v:vì.
T·in .c·.vì '^vììv .·cnc vn inììvì" ¡ocìvì c.ivcnìiv:v vìv c{cnc·iìvìcv .i ·vìv.i·cv
onvìvi in ìvnc .vì .i .ìvìo·ni.iv nvìv·ii.
/ vovv .c..cnìv ¡ocìi.v ·c¡·c:inìv ·v.¡vn.vì .ov·vìvi .i .v¡·invc .cv vcv vovv .ì·o{v.
1n ·v.¡vn.vì v.c.ìviv .on.ìvìvn o .c·ic vc cìcncnìc .v·c .v¡c·cv:v .onìinviìvìcv in nvìv·v.
Iin ·v.¡vn.vì .ov·vìvi ¡c·.oni{i.vì v{ìvn vc c_i.ìcnìv ìvi invi{c·cnì vc vnoìin¡v·i.
)oìvìiv vnoìin¡v·iìo· .c ¡cì·c.c vn vc vn, iv· .ov·vì ·vnvnc v.cìv.i. /.c.ì ìv.·v ·cic.c vin
.c·.v·iìc '1v·nv .i..oìvì v..vìì" .i '(v·v voinv nio v..vìì".
1n v.cv.ìv .c..cnìv .vnì ¡·c:cnìvìc oìi.civ·iìc ovncniìo· in ìin¡vì .cìo· vovv
vnoìin¡v·i vninìiìc: '.i ¡oninv .vnìv·iìc" .cnni{i.vnv .oìinvcìc vc (·v.ivn .i 'in¡ìvnvv.i
.o{ciìc" .cnni{i.vnv .vìc.vì {·v.ìcìo·.
(ov·vì .c vv·c.cv:v onvìvi .v .v¡c·io·iìvìc, c.ivcnìiinv .onìinviìvìcv nvìv·ii.
(cv vcv ì·civ .c..cnìv ìi·i.v c.ìc o .on.ìvìv·c, in .v·c c.ìc .v¡c·vì .on.c¡ìvì {iìo:o{i. vì
ìin¡vìvi '(·cnc ì·c.c, .·cnc .inc". I·c.c·cv i·c.c·.iìiìv v ìin¡vìvi in.cnnvnv ¡cnì·v nvìv·v
o ·c¡cnc·v·c ¡c·nvncnìv, o .onìinvv inìinc·i·c 'Iv vin ìvnv· ¡·c.vn c.ìi, Ioì nc·cv
inìinc·c.ìi".
(o.ì·v.ìiv '·vv·i ìinc" .cnni{i.v ·ivv·iìc ¡c .v·c ì·c.c·cv ìin¡vìvi ìc ìv.v ovncniìo·. /.c.ìcv
·c¡·c:cnìvnv o .v·v.ìc·i.ìi.v v .icìii ì·c.vìov·c v onvìvi.
invìvì ¡oc:ici iìv.ì·cv:v, ¡·in .vìc.v cìcncnìc
.inìoì .v ·oì vc ncìv{o·v,vì.vìvi·cv +ni.c·.vìvi,.v
vììin v·¡vncnì ¡cnì·v {v¡ìvì .v ìin¡vì .ov·vìvi c.ìc
cìc·niìvìcv,in .v·c .c in..·iv:
"^v·cv .i .v ·vv·iìc,
£vncv .v ¡v.ìiv·iìc,
£vnv .i .v .ov·cìc,
(ov·vì .v i:.ov·cìc"
/.c.ìcv .vnì .i ¡·in.i¡vìcìc noìi.c ·onvnìi.c inìvìniìc in
nv]o·iìvìcv .·cvìiiìo· ìi·i.c cninc..icnc.
vì ¡ocìi. .c ¡·oic.ìcv:v in ìin¡vì ì·c.vì,.v .inììoì
vì c{cnc·iìvìii .vìc ¡·in v.cv.ìv ìvnc,iv· .ov·vì .v .cnn
vì .c.ni.ici vni.c·.vìvi.
Toc:iv ,¡i¡onii" v {o.ì ¡vììi.vìv in ·c.i.ìv (on.o·ìi·i ìiìc·v·c in vnvì 1·¯0,
vn in .v·c vv nvi {o.ì ¡vììi.vìc ^vvonv .i .cnc·c .i ^o·ìvv c.ì. (cìc ì·ci ¡oc:ii ivv
vì·v. vìcnìiv ìvi Iiìv ^vio·c..v .v·c, in .ìvvivì Ii·c.ìic novv in ¡oc:iv .i ¡·o:v
·onvnv iì nvnc.ìc ¡c ninc..v ,¡ocì in ìovìv ¡vìc·cv .v.vnìvìvi" .iìvvnvvì vìvìv·i
vc (v.iìc /ìc..vnv·i, .cì nvi vc .cvnv ¡ocì vì ìin¡vìvi.
Toc:iv ,¡i¡onii" c .on.ivc·vìv o v·ìv ¡ocìi.v in .v·c ^. ninc..v i.i c_¡·inv
.on.c¡ìiv vc.¡·c ni.ivncv ¡oc:ici .i v ¡ocìvìvi. Ivnv·vì ¡ocì niìiìcv:v ¡ncì·v o
ìiìc·vìv·v vn¡v]vìv, .v·c .v .ìv]v..v ivcvìv·iìc vc ìinc, {·vno. .i vvc.v· vìc
vnvniìvìii. ¸c inì·c.cvc in ¡oc:ic in{ìvcnìv ¡vìc·ni.v v ivcoìo¡ici ìiìc·v·c v ¡cnc·vìici
¡v.o¡ìi.ìc.
1n ¡oc:ic .c c_¡·inv ivccv .v .vìov·cv o¡c·ci ìiìc·v·c c.ìc vvìv vc invììincv
ivcvìv·iìo· in.o·¡o·vìc .i vc {·vnv.cìcv nc.v]vìvi .o.ivì .i nvìionvì.
(on¡o:iìiv ¡oc:ici c.ìc ·onvnìi.v, v.vnv ìv ìv:v vnìiìc:v ì·c.vì - ¡·c:cnì,
ì·c.vìvì {iinv ¡ìo·i{i.vì .i ¡·c:cnìvì .vìi·i:vì.
1n ¡·inv ¡v·ìc ¡ocìvì cìo¡iv:v .·cvìiv ¡ocìi.v v invinìv.iìo· vc ìv (ni.ninvcvì,
¡ocì nino·, ¡vnv ìv (v.iìc /ìc..vnv·i, iv· in v vovv ¡v·ìc ¡ocìvì .·iìi.v ìi¡.v vc
nc.v], vc in.¡i·vìic .i vc ¡vì·ioìi.n v ¡ocìiìo· .onìcn¡o·vni, .v·c .vnì ¡vì·ioìi nvnvi
in .o·ìv, ììv:vìi, nc.in.c·i .i in.v¡vìiìi .v .·cc:c o¡c·c ìiìc·v·c .v·c .v in{·vnìc
ìin¡vì.
T·invì ìvììov :v¡·v.c.ìc ':iìcìc vcvv· v ..·i¡ìv·cìo· ·onvnc",o vvìcnìi.v i.ìo·ic v
ìiìc·vìv·ii ·onvnc. I·c.vìvì vc.inc noìi. vc ncviìvìic:
"^v .v{vnv .v inì·o nv·c vc .i.v·i vvì.i .i .cninc
¸i in ]v· ¡v·.vni .oìinvv vvì.i .i nvnv·c ¡·inv.c·i"
1n v·nvìov·cìc vovv .ì·o{c .vnì c.ivcnìivìi .vìi.v ..·iiìo·i ¡·c¡v.o¡ìi.ìi nvi ¡vìin
.vno..vìi .v·c vv .onì·iìviì ìv vc:.oììv·cv ìinìii ·onvnc ìiìc·v·c: (ni.ninvcvì ,¡v·v vc
vv·", ^vnvìcvn ,¡ìv. .v vv·c·c", Ivniiì ,.cì ì·i.ì .i ni.", 1vn.v, (v.v·c..v, Iiniì·ic
(vnìcni·, /ìc_vnv·v ±cìvinvn. /.c.ìiv vv ..·i. ,o ìinìv .v vn {v¡v·c vc nic·c".
I·c.vnvvi in ·c.i.ìv ¡c invinìv.i, ¡ocìvì ii ì·vìcv:v .v ¡c ni.ìc ¡c·.onv]c, v.i¡v·vnv
¡·in v.cv.ìv ¡oc:ici o vn¡ìv vc.{v.v·v·c. ¸.·iiìo·ii .vnì ¡·c:cnìvìi inì·o v..cnvcnìv
.vìo·i.v. ninc..v c.o.v ..·iiìo·ii nvi in¡o·ìvnìi, {v.vnv ì·iniìc·c ìv .·cvìiiìc ìo·
·c¡·c:cnìvìi.c. /nìon Tvnn c.ìc c.o.vì ¡·in .v·ìcv ,To.c.ìcv .o·ìii", 1on 1cìivvc
)vvvìc..v c.ìc c.o.vì ¡·in ¡ocnvì ,¸o.io¡oni. /nvìoìivv", (c:v· ±oìiv. ¡·in ¡oc:iv
,(ìv.v.vì", iv· ¸·i¡o·c /ìc_vnv·c..v c.ìc c.o.vì ¡·in ¡oc:iiìc ·onvnìi.c ,^ic:vìì no¡ìii",
,/vio ìv Iv·¡o.i.ìc", ¡·c.vn .i ¡·in ,/nvì 1·!0", cì {iinv .on¡v·vì .v ±,·on. (v.iìc
(v·ìo.v c.ìc c.o.vì ¡·in ,^v·.vì o.ìi·ii ·onvnc", iv· Iiniì·ic ±oìinìincvnv c.ìc c.o.vì
¡·in cìc¡iv ,O {vìv ìvnv·v ¡c ¡vìvì no·ìii", in ìin¡ .c /nv·ci ^v·c.vnv c.ìc c.o.vì ¡·in
¡oc:iv ,+n ·v.vncì", .v·c vììc·io· v vc.cniì innvì nvìionvì vì )onvnici.
1n c.o.v·cv ìvi (o.ìv.nc )c¡·v::i, ¡ocìvì {v.c ì·iniìc·c ìv nv.cìcìc vc in.¡i·vìic
i.ìo·i.v ,¸oìic.[i .i ·onvnii", ,/ìc_vnv·v £v¡v.ncvnvì". £vi (v.iìc /ìc..vnv·i ¡ocìvì ii
v.o·vv ì·ci .ì·o{c, nvninvvì ,·c¡cvì ¡oc:ici", .v .cnn vc ·c.vnov.ìc·c .i ¡·cìv·ic v
¡c·.onvìiìvìii .vìc .·cvìov·c, (. /ìc..vnv·i {iinv .vìncv .cv nvi invììv vìin.v vc
ìiìc·vìv·v ·onvnv ¡vnv ìv ninc..v.
/ìc..vnv·i c.ìc c.o.vì ¡·in ì·iniìc·c ìv .i.ìv·iìc vc ¡oc:ii ,Ioinc" (,(c vin
{·vn:c iìi voinc.ìc"), ,£c¡cnvc" (,(·cncv ìvi ¸ìc{vn .cì ^v·c," Zinì·vì, .onì·v .i ·c¡vì"),
,Tv.ìcìv·i" (,.i.vì v¡cìo· vvvn.c .i vì .ìvn.cìo· .v·vnìc"), ,^v·¡v·iìv·cìc" (,.vv .i.vnv o
vnì·v vvì.c .v vcv·¡inì v·i¡c vììc") , ¡·c.vn .i ìv ·onvnvì ,I·iv·i"(,/.vn ·vvc ¡·inì·c
ìv.·ini .vnv o .vnìv ¡c I·iv·i").
Tv·ìcv v vovv c.ìc o .·iìi.v ìv vv·c.v ..·iiìo·iìo· .onìcn¡o·vni ¡cnì·v
.v¡c·{i.ivìiìvìcv, ìi¡.v vc .in.c·iìvìc .i ..c¡ìi.i.nvì vc .v·c vvv vo.vvv. Icnni.v {oìo.iìv
vc ¡ocì c.ìc .cv v ·c.ni:iìo·ivìvi, ¡·in .v·c cì in.ìiìvic .v¡cìc vc v.v:v·c.
1n ·cvìi:v·cv vnìiìc:ci, ¡ocìvì .c in.ìvvc .i ¡c .inc in .vìc¡o·iv c¡i¡oniiìo·,
.o·ìinv ìv ¡c·.ovnv 1, ¡ìv·vì. ic.v·c vin .cìc · .ì·o{c vìc ¡v·ìii v vovv c.ìc o vnìiìc:v
vinì·c ¡·c:cnì .i ì·c.vì, ¡cnì·v v .vììiniv ¡c vc o ¡v·ìc .v¡c·io·iìvìcv .i ¡·o{vn:incv
¡vnvi·ii invinìv.iìo·, iv· ¡c vc vììv ¡v·ìc .ì·ciìiìvìcv .i {vì.v ìiìc·vìv·v v .onìcn¡o·vniìo·.
Tocìvì ..ovìc in c.ivcnìv ·c¡·c.vì i:ìiìo· vì ìiìc·vìv·ii .onìcn¡o·vnc {vìv vc ìiìc·vìv·v
invinìv.iìo·.
¡i¡onii ·v.ìov·nv o·vincv {i·cv..v v ìin¡vìvi, inìo·.vnvvì ¡c vo. ¡cnì·v .v, vc.i
ì·vic.. in .onìcn¡o·vnciìvìc, ci ·c¡·c:inìv vc {v¡ì ì·c.vìvì ¡·in ¡·v¡v.ìiv .v·c ii vc.¡v·ìc
vc .ivìv, vc ¡o¡o·, ¡·in ininiìc ·c.i, ìi¡.iìc vc .inìi·c, in .onì·v.ì .v invinìv.ii ìo·. 1n
¡cnvììinv .ì·o{v, ¡ocìvì vv o vc{iniìic ncìv{o·i.v {iìo:o{ici .i ¡oc:ici. iìo:o{iv c.ìc
vc{iniìv ncìv{o·i. ,o .v·ìc ì·i.ìv .in.vì.iìv" .v·c .c .on¡ìinv ¡c nv.v·v .c i .c .vvìv vn
.cn.: ' (c c .v¡cìv·cv .v.·v. (onìinv·c nvic.ì·iìv
+no· ìv.·v·i nc_i.ìcnìc, .v·ìc ì·i.ìv .in.vì.iìv,
(c nvi nvìì o in.i{·cv:v .cì .c .·cv v vc..i{·v"
1n vc{ini·cv ¡oc:ici, ninc..v {oìo.c.ìc ì·ci ncìv{o·c. Toc:iv c.ìc o
.·cvìic ¡v·v, vi.inv, c.ìc vn ]o. vc inv¡ini .i .vncìc, vv· .i o ì·vn.{i¡v·v·c v
·cvìvìvi, o inv¡inc ¡o.iìiìv v ¡c·{c.ìivnii.
,(c c ¡oc:iv. 1n¡c· ¡vìiv .v ¡·i.i·i .v·vìc,
(oìv¡ìo. ]o. .v i.ovnc .i .v ¡·v.v·i ì·cnv·vìc,
¸ì·vi vc ¡v·¡v·v .i vv· ¡c.ìc ìv·vnv .cv ¡·cv"
1n .onì·v.ì .v invinìv.ii, c¡i¡onii nv vv inìcìc. ni.ivncv
ì·vn.{o·nvìov·cv v v·ìci, .v ·oìvì ìo· c.ìc vc v ¡·oic.ìv vn ivcvì, vc v in.v{ìv
o¡ìini.n, .¡c·vnìv. Iv.v invinìv.ii .c ni..vv in .{c·v .v¡cìv·iìo· ·c¡inc .v
ni.ìc v.ì·ii ¡c nc.v¡·in.vì .c·vìvi .i ivcvìvì ìo· c·v vc v .·cv ,o vììv ìvnc ¡c v.ìv
ìvnc vc no·oi", c¡i¡onii ·cvv. ìoìvì ìv nini.ni.iv ìo·, ìiniìvnvv.c ìv ivccv .v
ìvncv in .v·c ì·vic.. c.ìc ,.vn c.ìc", cv nv ¡ovìc {i ..ninìvìv .i, .v vìv·c,
¡c·.¡c.ìi.cìc ..ninìv·ii .i ìv¡ìci ¡cnì·v nvi ìinc .vnì :vvv·ni.c.
invìvì ¡oc:ici c.ìc ·cvìi:vì inì·o noìv ¡c.ini.ìv .¡c.i{i.v
¡ocìvìvi,vvìo·vìv vnci ìc¡i {vìvìc({o·ìvnv ìvìiìi. .i .vniìv. .vniìvìvn)in .v·c
onvì .onìcn¡o·vn c.ìc v.o.ivì ¡·c:cnìvìvi 'c¡vi:vì,.{v·.iì,ìi¡.iì vc .c.v v·ìci".
1n ¡oc:iv cninc..ivnv '¡vnvvì oncnc.. c.ìc ¡v·ìvì ¡vnv in vììincìc.i .cìc
nvi invììc inì·cìv·i vìc ìvi .i .inìincnìcìc oncnc.ìi .vnì v·nv·iìc in c.ov·iìc ìo·
.cìc nvi ¡·o{vnvc"(Ivvo· (ivnv)
Tvììi.vìv in ·c.i.ìv (on.o·ìi·i ìiìc·v·c in 1·¯¯, '¸v·nvnvì Iioni." c.ìc o nv.cìv
{iìo.o{i.v .i ·onvnìi.v.
Tc·.onv]vì ¡·in.i¡vì c.ìc vn ¡c·.onv] ·onvnìi., c.ìc vn on ncoìi.nviì, ¡v. in in¡·c]v·v·i
ncoìi.nviìc. Iioni. c.ìc ¡·oìoìi¡vì onvìvi vc ¡cniv, v.cncni ìvi 1,¡c·ion vin '£v.cv{v·vì" .v·c
ì·vic.ìc in ìvnc vv· vc {v¡ì in v{v·v ci. ì c.ìc .v·v.ìc·i:vì ¡c ¡·in.i¡ivì vnìiìc:ci, .onì·vvi.ìiv
vinì·c ¡·o{c.ic .i ¡·co.v¡v·i, ¡·co.v¡v·i .i .onviìiiìc nvìc·ivìc. 1n ìiììv .c c.ivcnìiv:v
.onì·vvi.ìiv vinì·c .¡i·iì .i ì·v¡. ¸v·nvn ·c¡·c:cnìvnv nc{c·i.i·cv ¡c·.onv]vìvi .i
in¡o.iìiìiìvìcv vìin¡c·ii ivcvìvìvi.
/.ìivncv in.c¡c inì·o .cv·v vncvv vc ìovnnv, in ±v.v·c.ìivì .c.oìvìvi vì \1\ìcv. T·in
¡ìoviv vcv.v, vn ìvnv· vc 1· vni .ì·vìvìcv .ì·v:iìc no·oiov.c, in ìin¡ .c ninìcv ii c·v
{·vnvnìvìv vc nv·i inì·cìv·i {iìo.o{i.c. Ivnv·vì, ¡c nvnc Iioni., c·v vn .o¡i.ì .v·v. .i .in¡v·
¡c ìvnc, ¡·co.v¡vì, v.cncncv ìvi vv.ì, vc ¡·oììcnv .vnov.ìc·ii vvc.v·vìvi vì.oìvìc. To·ninv
vc ìv )vnì, Iioni. .on.ivc·v .v ìvncv nv c.ìc vc.vì vn .i., iv· ìin¡vì nv c_i.ìv in nov oìic.ìi.,
.i nvnvi in .on.ìiinìv {ic.v·viv vinì·c noi: 'in {v¡ìv, ìvncv1 .i.vì .v{ìcìvìvi no.ì·v. )v c_i.ìv
ni.i ìin¡, ni.i .¡vìiv, cìc .vnì nvnvi in .v{ìcìvì no.ì·v. I·c.vì .i .iiìo· c in .v{ìcìvì ncv, .v
¡vvv·cv inì·vn .vnìv·c vc ¡ninvv .i in{iniìvì v.cncncv, .v ·c{ìc.ìv·cv .c·vìvi in.ìcìvì inì·vn
.ì·o¡ vc ·ovv."
¸v·nvnvì Iioni.
Iin v.c.ìv ncviìvìic .c nv.ìc inì·cìv·cv: vv.v ì·c.vìvì .i .iiìo·vì c_i.ìv nvnvi in
.v{ìcìvì no.ì·v, nv .v· ¡vìcv ì·vn.¡vnc onvì in vììv ¡c·iovvv vc ìin¡. /.c.ìcv .vnì
¡vnvv·iìc ìvi Iioni. in ìin¡vì v·vnvìvi .¡·c .v.v, in v.cv .cv·v ¡ìoiov.v vc ìovnnv.
Oì.c·.vn v.ì{cì vn cìcncnì vì c.ìcìi.ii ·onvnìi.c: v.¡i·vìiv .¡·c .vnov.ìc·c v c·ovìvi.
Iv¡v vn ..v·ì ¡o¡v. ìv .v{cncv, Iioni. v]vn¡c, vv¡v nic:vì no¡ìii, in .vnc·v ìvi
.v·v.v, v.cv.ìv {iinv vn vc.o· ·onvnìi., in.c·.vnv .v vc..i{·c:c, ìv ìvninv vnci ìvnvnv·i,
ìiìc·cìc vnci .v·ìi .vvvvìc, ¡c .v·c o .vn¡v·v.c vc ìv vnìi.v·vì )i.cn. /ì·v. vc .vncìcìc
vnvi ¡ivn, ìvnv·vì ¡·i.c.ìc ¡c {c·cv.ì·v. 1n ìvninv ìvnii, .ni¡vì .cìci .v·c .vnìv i .c ¡v·c v
{i v.cìv vì vnvi in¡c· .i .c inv·v¡o.ìc.ìc.
I·c:invv.c vin ·c.c·ic, Iioni. ·cvìi:cv:v vn v.ì vc nv¡ic, ¡vnvnv vc¡cìvì in
.cnì·vì vnvi '¡vicn]cni. vc ìinii ·o.ii" vc ¡c o {iìv v .v·ìii, incvivì .c .inìc ì·v. inv¡oi, ¡c
{i·vì ìin¡vìvi, ¡vnv in .·cncv ìvi /ìc_vnv·v .cì ±vn. /.vn, cì c.ìc .vìv¡v·vì Ivn .v·c
vvo·ni.c ¡c vn .vn¡ .i .i.v.c .v c.ìc Iioni.. Iin c_i.ìcnìv vnìc·iov·v ¡v.ì·v.c .v·ìcv vc
v.ì·oìo¡ic .i ¡·co.v¡v·iìc vc nv¡ic ìvvnv ìc.ìii .v in.vìvìvì ¡·o{c.o· )vìcn. Ivn o ivìc.ìc
¡c ^v·iv, {ii.v .¡vìv·vìvi Ivvo· ^c.ìcv.vn, v·v¡o.ìcv vc.cninv vn in¡vì. in v.cnìv·v
vcniv·¡i.v ¡c .v·c o .v ì·vi.
)c{v:vì ·cvìvìvi .i ·c{v¡ivì inì·vn vìì ìin¡, nv¡iv .i .i.vì .on.ìiìvic o vììv .c·ic vc
noìi.c ·onvnìi.c.
Iv.v ¡·inv 'ì·cv¡ìv"{v.c.c .oìo·v·cv inì·vn ìin¡i.ìo·i., .cv vcv vovv, ¡cnì·v
.v·c .c ¡·c¡vìc.ìc Ivn, .v {i inìov·.c·cv in ìin¡vì .i in .¡vìivì o·i¡inv·, v.oìo vnvc
c·v '.v.v"ìvi Ivnnc:cv. Tcnì·v v.cv.ìv, Ivn ¡ov·ìv ìvn¡i vi..vìii .v ¡·o{c.o·vì
.vv, )vìcn, ìoì ¡c ìcnc {iìo.i{i.c. Ioìovvìv, ìvnv·vì .vìv¡v· c.ìc in.vìvì .vn .v
vìiìi:c:c .c.ncv ìvi .v·ìc, .iìinv ìoì ìv v .v¡ìcv ¡v¡inv, ¡cnì·v v v]vn¡c v.oìo vnvc
vo·c.ìc. )vnvi .v, ¡vnvnvv.i inì·cìv·i .v·c vìin¡cvv ìvincìc (·cvìici, Ivn
.v.v·.c.ìc vn ¡v.vì, ¡cnì·v v.c.ìv, )vìcn, .v·c c·v in ·cvìiìvìc ¸vìvnv, iì vì·v¡c vc
¡v·ìcv .v. Iv¡v vììinv inìvìni·c vinì·c Ivn .i )vìcn, .v.v ¡·o{c.o·vìvi .c
ì·vn.{o·nv in ivv, cì in.v.i .v{c·inv o .on.c·ìi·c vcnoni.v .i vvn.vnv vc ìv.v·ic .v
v nvi .v.ìi¡vì vn .v{ìcì. ¸v.v·.inv o novv o¡c·vìic vc nv¡ic, .iìinv in .v·ìc ìoì ìv
¡v¡inv v .v¡ìcv, Ivn i.i .v ·cvvv.c ¡c ¡vnvnì vnì·v, in.oìiìov·cv ìvi in
·cin.v·nv·iìc .i..c.i.c ¡·in .v·c v ì·c.vì, in.c¡vnv .v Zo·ov.ì·v. /.cv.ìv ii ¡·o¡vnc
.v {v.v vn ..ninì: vnì·v .v vc.cni Ivn, ·vnvnvnv ¡c ¡vnvnì, iv· Ivn .c .v
¡·c{v.c in vnì·v, ì·vn.{o·nvnvv.c inì·vn v·ncv vìoì¡vìc·ni. .i vìoì.ìivìo·.
(v v]vìo·vì .v·ìii nv¡i.c, Ivn ¡vnc in v¡ìi.v·c v.c.ì ¡ìvn, ¡c v·nv in¡·cvnv .v
^v·iv, ¡c .v·c o ì·vn.{o·nv.c ìoì in vnì·v, .c inv·cv¡ìv .¡·c £vnv. /.oìo, .ci voi
·c{v. ¡·inv ¡c·c.nc v ìvnii .i ¡·c{v. .¡vìivì .cìcnv· in )vi.
^oìi.vì ìiìc·v· vì vnì·ci, .¡vìivì .cìcnv·, ncìvno·{o:cìc, ivìi·cv .i {o·ìv ìiìvni.v
v ìvi Ivn, .v·c vnvìcv:v .¡vìivì .i ìin¡vì, .on.ìiìvic o vììv .c·ic vc noìi.c
·onvnìi.c.
Tvnv .i ¡vnvnìvì c.ìc ncìvno·{o:vì inì·o nv·¡cv, ¡c .v·c Ivn o v¡vìv
ìv ¡vìvì ^v·ici. +n .in¡v· ¡vn.ì vì v.c.ìvi ¡v·vvi. .on.ìiìvic vn .¡vìiv
inìc·:i., o ¡ov·ìv in.ni.v, vcv.v¡·v .v·civ, inì·vn ì·ivn¡ni, .ì·vìv.cv vn
o.ni vc {o., .ì·v]viì vc .v.inìcìc vnvi ¡·o.c·ì v·vì. /.oìo c·v '.v.v" ìvi
Ivnnc:cv, ¡vn.ìvì :c·o vì ìvnii.
(v:vnv .v ìoì .ccv .c ¡vnvc.ìc i .c in¡ìinc.ìc, Ivn {v.c ¡·c.cvìv vc v
.c inì·cìv vv.v nv c.ìc cì in.v.i Ivnnc:cv. 1nvinìc vc v .c .{v·.i inì·cìv·cv,
c.ìc in.v v·vn.vì ¡c ¡vnvnì (niìvì ìvi £v.i{c·) .i ·cvc.inc Iioni., .v·c
.i.v.c .v c.ìc Ivn. ±oìonv. {iinv, c.ìc .c¡ncvì vc o vììv ^v·ic, {vìv vin
.v.v .c.inv, vc .v·c vc inv·v¡o.ìi.c in .cv·v ¡·cnc·¡vìov·c .vìvìo·ici in .i..
^vi ìv·:iv, v.cv.ìv ii .v vc.cni .oìic. O vììv .c·ic vc noìi.c ·onvnìi.c o
.on.ìiìvic ·c.oììv ìv.i{c·i.v, noìi.vì .vvc·ii, ·cin.v·nv·cv .i .i.vì.
¸{v·.iìvì nv·vìivnii in.cvnnv ·c.cni·cv in ¡ìvnvì ·cvìiìvìii,o ·cvìiìvìc
in.v nvìì inìo¡vìiìv,¡·in c_¡c·icnìv .i.vìvi,¡·in .on]v¡v·cv v.¡i·vìiiìo·
inìinc .v o·vincv ì·v..cnvcnìv ,.v·c v.o·vv vcìv.v·ii inìc·iov·c ¡c·.¡c.ìi.v
.o.ni.v. Ic vi.i ,·cìvìi.iìvìcv vi.ìvnìcìo· .i vincn.ivniìo· .i .cnni{i.vìiv ìo·
c.ìc vi{c·iìv.
£v.·v·cv c.ìc v_vìv ¡c ìcnv ì·c.vìvìvi i.ìo·i. vì .v·vi .inìoì c.ìc ¡cnì·v ¡ocì
^i·.cv .cì ±vì·vn, .i c.ìc vì.vìviìv in .¡i·iì ·onvnìi. ¡c ìv:v vnci .c.c·c vnìiìc:c
vinì·c ì·c.vìvì c·oi. vin .cv.vì vc vv· .i ¡·c:cnìvì vc.v:vì.
1n¡ìcìi·c vc novvìiìvìi v·ìi.ìi.c v¡v·ìinvnv ¡cnv·iìo· ìi·i., c¡i. .i v·vnvìi.,
¸.·i.ov·cv 111 c.ìc vì.vìviìv vin vovv ¡v·ìi. T·inv ¡v·ìc v·c, ìv ·vnvvì ci, in
.on¡oncnìv nvi nvììc ìvììov·i. Tc vn {vnvvì vc {cc·ic, ¡ocìvì in{vìi.cv:v in ¡·invì
ìvììov .i.vì vnvi .vììvn vinì·c v.civ vc v vc.cni .ìv¡vnvì ìvnii. /ìc¡o·i., ¡vìc·cv
oìonvnv in .·c.ìc·c c.ìc {i¡v·vìv ¡·in £vnv ¡·c..ninìvìv in {c.iov·v .i .oìo·vìv ¡c
¡vnvnì. 1nv¡incv .o¡v.vìvi .·c..vnv vin ininv .vììvnvìvi .cnni{i.v in¡ìini·cv
.i.vìvi vc v·v¡o.ìc ìvncv..v vì inìcncicìo·vìvi 1n¡c·ivìvi Oìonvn vìc .v·vi .v.c·i·i
in .·cncv ìvi ±viv:iv v]vn¡ .v vncninìc ìiìc·ìvìcv Iv·ii )onvnc.ìi.Ivììovì c.ìc
o¡c·v vnvi v·ìi:vn .v·c.i vìc¡c ni]ìov.cìc .v ¡·i.c¡c·c .i .v .inìvì nv.v·ii. ¡iìcìc,
ncìv{o·c, .on¡v·vìii, ¡c·.oni{i.v·i, in.c·.ivni, cnvnc·vìii, ·c¡cìiìii .on.v·v ìv
in¡·c.iv vc {vìvìo. o·icnìvì: 1n{ìo·cv .v·v·cv .v vc ¡v.vì ììvnvci ¡·inv.c·i,
nvnv·v {c·nc.v·c, .vììvn vv¡v .vììvn cì.. ^oìi.c .¡c.i{i. ·onvnìi.c: vì .ov·vìvi,
vì .i.vìi, vì ìvnii .i vììcìc .¡o·c.. {v·nc.vì ¡oc:ici.

(v .v·v.ìc· v·vnvìi., .cì vcvì voiìcv ìvììov ii vvv.c in ¡·in ¡ìvn ¡c ^i·.cv .i
±viv:iv, inv¡invìi inì·vn vivìo¡ .v·c ìc in{vìi.cv:v ì·v.vìv·iìc., invi.ivvvìi:vnvvi
¡vìc·ni. in ìc¡vìv·v .v .ccv .c ·c¡·c:inìv. 1n{vìvvì, vi.¡·cìviìo·, vo·iìo· vc noi
.v.c·i·i ±viv:iv ii .c·c .oic.ovvìvi nvnìcvn .v i .c in.ninc. /ncninìv·cv c v·v.ìi.v:
Ic nv ..ninì v ìv .o·ovnv inì·o ·vnv·v vc .¡ini. /ìiì vi¡ìonvì, nv.v·vì in ¡c.ìv·i
.i .v.inìc, .in¡ìv vv¡v .o·ìv, vv¡v ¡o·ì, inìcìc¡ì, vcnn, ..·vìvnv ìv.iv
·c.¡on.vìiìiìvìcv ¡c .v·c o v·c in {vìv i.ìo·ici, vv·, nvi ¡·c.v. vc ìovìc, ¡vì·ioì
in{ìv.v·vì, vonniìo·vì ·onvn .·cv .v c.iìc .v·.v·cv vc .vn¡c, ìv¡ìvnv ¡cnì·v .vv:v
v·cv¡ìv v ìiìc·ìvìii .i invc¡cnvcnìci ìv·ii. ¸ìv¡vn ¡c .inc, ^i·.cv .inìc .v ìoì .c
ni..vn ìv·v v.ìv ii c.ìc vìivì vc nvvc]vc. T·o.cvcvì v·ìi.ìi. voninvnì in v.cv.ìv
¡v·ìc c.ìc vnìiìc:v ¡·in .v·c ¡oìiìi.ii vc c_¡vn.ivnc v ìvi ±viv:iv i .c o¡vn in.v.i·iìc
¡o¡o·vìvi ·onvn, inì·v.ni¡vìc vc vonnvì Iv·ii )onvnc.ìi: .vninìcniv, .inìvì
nv.v·ii, o.¡iìvìiìvìcv.
1n .cnì·vì .cìvi vcvì ì·ciìcv ìvììov, ¡·in c_.cìcnìv vc..·i¡ìi., .c v{ìv ìvìvìiv vc ìv
)o.inc, T·c:cnìvìv inì·vn vvni·vìiì ]o. vì ¡c·.¡c.ìi.cìo·, vc ìv v¡·o¡ivì ìv vc¡v·ìvì,
vc ìv ìc·c.ì·v ìv .o.ni.. Ivììovì vc ìv¡ìv c.ìc voninvì vc ni..v·c, inv¡iniìc .c .v..cv
¡oì·i.iì vnci ìcnni.i vnìi.i¡vnvo ¡c .c v .incnvìo¡·v{ici, vinvni.nvì {iinv ¡·in.i¡vìv
.v·v.ìc·i.ìi.v v v·ìci ¡ocìvìvi in v.c.ì {·v¡ncnì. £v ¡ìv.ìi.i:v·cv ìvììovìvi .onì·iìvic
.i in.¡i·vìcìc inv¡ini vvviìi.c .i .i:vvìc: .ov·vì .ìo.oìi vc :¡onoì, .oi{v·i ìv.iìov·c,
ìvn.i ..vnìcic ìvn¡i in .ov·c, ncniìc .v ·cvcv .v.v·nvì vc ¡c .vn¡vì vc ìvìvìic
Ic_ìvì vc:.vìvic v.vn noi in.v.i·i vìc vonniìo·vìvi ·onvn: ^i·.cv in.v.i nvnv
n ìv¡ìv .i]cìivn¡·o:iìov·c , (v·c .inc, .inc, .inc, .vì.v ìoìvì in ¡i.iov·c....
Ivììvì .v .v·c .c in.ncic ¡v·ìcv inìvi c.ìc vc..·i¡ìi., .i in{vìi.cv:v ovinnv
.iìc]iìo· ìvi ^i·.cv in noncnìvì in.c·v·ii. Tocìvì inì·ovv.c vi.i, in .onì·v.ì .v
ìvnvììvì ..cnci vnìc·iov·c, o noìv iviìi.v, v..cnìvvìv vc ..·i.ov·cv {ivìvi vc vonn,
ì·ini.v v·v¡ci .vìc vc ìv /·¡c. nvi vc¡v·ìc, ..·i.ov·c ¡·cìv.·vìv vc ninc..v vv¡v
o voinv vc .vìvnic .vìcv.v vc cì in.v.i.
1nvinìc vc v in.c¡c .vìi·v ¡oìiìi.v, ¡ocìvì .c inìov·.c in.v o vvìv invv·c·vì .¡·c
.cv.vì vc vv· vc .v·c .cn.·cvni.i·v .·oni.v·ii .i ·v¡.o:ii. ìo¡ivì cnoìionvnì vì
¡ocìvìvi c.ìc in.ninvì .cìo· .v·c vv .ìiìo·iì, ±v.v·vìiìo· .i ^v.vìiniìo·.
1n ¡v·ìcv v vovv v ¡oc:ici, .o.icìvìcv .onìcn¡o·vnv ìvi ninc..v c.ìc .v¡v.v
vnci .·iìi.i nc.·vìvìov·c. Tocìvì .vììi.v .v·.v.nvì .i i·oniv, .vìi·v in.v·.vnvv.c vc
¡vìc·ni.c v..cnìc ¡vn{ìcìv·c. (ìiìo·iìo· ì·c.vìvìvi, ¡·in vnìiìc:v, ìi .c o¡vn
.vììinìvn.ii .i i·o:ii, ¡ìo·iiìc c{cnc·c, ovncnii .c .c ìv¡ìv .v ·cìo·i.cìc .vìiìi,
.c·iìvìiìi v.ìo·i vc .i·.. T·in.i¡vìv ìinìv v vìv.v·iìo· ìvi ninc..v c.ìc ¡oìiìi.ivnvì
ìiìc·vì vì .v·vi ¡o·ì·cì .v·i.vìv·vì ¡·oìc.. c.ìc nv.v·v inì·cv¡v v invi¡nv·ii .i
vc:¡v.ìvìvi nv·cìvi ¡ocì: (c:i .oìo ¡c v·v.ivncv {v·v .v{ìcì, {v·v .v¡cì,
(v ¡·i.i·cn¡v·o.vìv .i ìv {vìv vn{ìvì .i ìv¡cì,
)c¡·v, .o.o.vì .i ìv.on, vn i:.o· vc .i·cììi.v·i [...]
Qvinìc.cnìv vc ni:c·ii vc ìv .·c.ìcì ¡vnvn ìvì¡v.

¸vnì .onvvnnvìc .ini.nvì, {vì.v .i·ìvìc, {vì.vì ¡vì·ioìi.n, .i.ìcniv, in¡o.ìv·v
.cìo· .c .onvv. ìv·v .i .v·o·v ninc..v ìc .onìc.ìv .vìiìvìcv vc ìc¡iviìo·i:
1n .vnv.i .v nvnc.i ìvn¡c .i ¡c .v¡cìc ..v{ic,
)c {v. ìc¡i .i nc ¡vn ìi·v·i, nc .o·ìc.. {iìo:o{ic.
ninc..v nv ii .·vìv ni.i ¡c ìinc·ii ¡ìc.vìi ìv .ìvvii in .ì·vinvìvìc, vnvc .c
vcvvv ¡cì·c.c·iìo·, vc.{·vvìvi, ¡v·v:iìi.nvìvi. /¡o.ì·o{vnvvi ¡c v.c.ìiv, ¡ocìvì
ì·c.c ìv vn ·c.ni:iìo·iv .vìninvnì ¡·in .v·c vc:.vìvic vììc ¡v.vìc vìc
.onìcn¡o·vniìo·: T·cv .vìi v·vìvì v·vnv, .{v.iinv v.cv.ìv ìv·v
T·cv {v.v·vìi ncvnvì no.ì·v vc ·v.inc .i o.v·v
T·cv .vìi ìvìvì ]o. vc ìinìv, vc .ì·vìvni .i oìi.ci
(v .v nv .v·vìcovvìv .c .vnìcìi ni.ìc ni.ci :
1n nvnic·v ·onvnìi.v, .oìvìiv .invc.vìov·c v .o.icìvìii ìvnìviìv vc ìc¡·v
¡oìiìi.v nv ¡ovìc {i vc..o¡c·iìv vc.vì ìoì in ì·c.vì, inì·vn vonn ]v.ìiìiv·, .vn
c.ìc (ìvv Ic¡c. ,.vno..vì in i.ìo·ic ¡·in nv.v·iìc .vìc ·vvi.vìc, .c·invvi .v .inv
.v ·c:oì.c vinì·o .in¡v·v ni,.v·c, vc¡·vvv·cv ,i nc·o:iv ·ivi.vìc ìv ni.cìvì vnvi
¡·in.i¡iv .onvv.vìo·: (vn nv .ii ìv, Ic¡c, vovnnc, .v ¡vninv ninv ¡c ci,
¸vi in¡v·;i in vovv .cìc: in .ninìi;i ,i in ni,ci.

Tocì, ¡·o:vìo· i v·vnvìv·¡ .
/ .ìvvivì in .v.v ¡v·inìcv..v .v .vìv¡v·vì
nv·vnv·ccvn ¸nc·nvn (ivv i ìv ¡cn.ionvì {·vn.c: vì ìvi
(vnin, v¡oi, inì·c 1·¯! i 1·¯^, ìv Tv·i., vnvc .c .on.v.·v
nvi vìc. ìiìc·vìv·ii, vv¡v .iìc.v in.c·.v·i nc·cviìc in
voncnivì ncvi.inci, in .cì ]v·ivi. i .cì in¡inc·c... Iv¡v
inv¡oic·cv in ^oìvo.v, ¡v·ìi.i¡v ìv ìovìc iniivìi.cìc
ìo.v·viìo· .vi vc ¡cnc·vic: vi·c.ìo· vì Icvì·vìvi vin 1vi
in¡·cvnv .v (. )c¡·v::i ,i ^. )o¡vìni.cvnv. / ìvvì ¡v·ìc
ìv ni.v·cv ·c.oìvionv·v vc ìv 1·!· vin ^oìvo.v, ·cvv.ìinv
vnvì vin vo.vncnìcìc ci ¡·o¡·vnvìi.c i v ¡cì·c.vì vn vn vc
c_iì in ·vnv.
(v.iìc /ìc..vnv·i(1·211·^0)
nv¡oivì in v·v, iv ¡v·ìc ìv ìv¡ìcìc ¡cnì·v +ni·cv T·in.i¡vìcìo· ^oìvo.v ,i ^vnìcniv, .c
nvnv·v ¡·inì·c vc.oìvii ìvi /ì. 1. (v:v i c ì·ini. vc v.c.ìv in ·vnv, 1ìvìiv i /n¡ìiv, ¡cnì·v v
vcìc·ninv nv·iìc ¡vìc·i .v ·c.vnov..v {v¡ìvì vvììci .vìc vìc¡c·i.
Ic¡vìvì i nini.ì·v in nvi nvììc ·invv·i, c nini.ì·v vì )onûnici ìv Tv·i. inì·c 1··¯ i 1·^0.
(v ..·iiìo·, v vcìvìvì in 1·!0, .v nv.cìv ±v.ncìi, ¡vììi.vìv in Iv.iv ìiìc·v·v, i .v ¡ic.cìv v·nv:onvì vin
1i·ìvv.
Iv¡v .iìc.v in.c·.v·i in ìinìv {·vn.c:v, .v ¡ocì vc ìinìv ·onûnv v¡v·c ¡cnì·v ¡·inv
vvìv in 1·!¯ in (vìcnvv· ¡cnì·v ¡o¡o·vì ·onûnc... /ìc..vnv·i c vn ..·iiìo· vn¡v]vì, in.¡i·vì vc
nv·iìc ¡·oììcnc vìc c¡o.ii i, in v.cìvi ìin¡, vn v·ìi.ì .vììiì, oì.c·.inv ìvncv in.on]v·vìov·c
{v·v ..c¡ìi.i.n, vv· i {v·v c_v¡c·vìc iìv:ii, ìin:inv in voncnivì c_¡·c.ici .¡·c o .cninv
.ìv.i.iìvìc. Tv.ìcìv·iìc, o ¡v·ìc vin ìc¡cnvc i ¡·o:v ncno·ivìi.ìi.v vv ·c:i.ìvì .v .v..c. ì·c.c·ii
ìin¡vìvi.
/nii vi·c.ìo·vìvìvi ìv Icvì·vì vin 1vi (1·!01·!2) .vnì vn c_cn¡ìv vì .c·io:iìvii i
¡vìc·ii vc nvn.v v ìinv·vìvi ..·iiìo·. n i.ìo·iv inìc·nv v ¡c·.onvìiìvii ìvi /ìc..vnv·i .iìc.v
c.cnincnìc vv ]v.vì vn ·oì vcìc·ninvnì: v·v¡o.ìcv ¡cnì·v ìcnv )c¡·i (.{i·.iìv ì·v¡i. in 1·!¯),
.v·c ìv in.v·v]vì in ·oìvì vc ¡ocì nvionvì, vv· iv vc..ni. i .v·.cìc, .niv· vv.v nv {ov·ìc
¡·o{vnvc vìc ìi·i.nvìvi inìin. /ìc..vnv·i c.ìc .cì nvi .v¡·in:vìo· vinì·c ..·iiìo·ii ¡cnc·vici .vìc,
c_¡·ininvvi nv nvnvi nv:vincìc ¡vì·ioìi.c, .i i vc..o¡c·i·iìc vin .onìincnìvì .icii inìinc i
in.c·.invvi ¡vìc·iìc in v¡·ov¡c ìovìc ¡cnv·iìc i .¡c.iiìc ìiìc·v·c {vnvvncnìvìc. /ìc..vnv·i
.vìvìo·cìc .v vi{c·iìc ¡·iìc]v·i ¡·in ^oìvo.v, ^vnìcniv, ±v.o.inv i I·vn.iì.vniv, in ¡v·ìcv
cv·o¡cvnv v Iv·.ici, in 1ìvìiv, /v.ì·iv, ¸c·nvniv, ·vnv, ¸¡vniv, /n¡ìiv, no·vvì /{·i.ii, vin
¡ìv.c·c ¡c·.onvìv, ¡cnì·v v o in.oi ¡c ìcnv )c¡·i, ¡ìc.vìv in .vvìv·cv vnci .ìinc nvi
{v.o·vìiìc .vnvìvii .vìc :v·vn.invìc, .vv .v in.v·.inv·i o{i.ivìc. ic.v·c vin v.c.ìc .vìvìo·ii,
ìv.v v·nc in .·cviv .v, in ¡·o:v .vv in .c·.v·i i .c ìi¡v·cìc ¡c c.·vnvì c_¡c·icnci oncncìi
.ci vc{incìc ¡c·.onvìiìvìcv ¡vììi.v i inìinv. Ic..o¡c·i·cv ¡oc:ici ¡o¡vìv·c, .v·c v·c ìo. .v
o.v:iv vnci v.cncncv .vìvìo·ii, .v nv·.v ¡·o{vnv vc.ìinvì .vv vc ..·iiìo· i .v v.cv .on.c.inc
in.vì.vìvìiìc v.v¡·v inì·c¡ii vc:.oììv·i v ìiìc·vìv·ii nov.ì·c vin .c.oìvì ì·c.vì i vc nvi ìi·:iv.
T·in ì·vvv.c·iìc in ìinìiìc {·vn.c:v, ¡c·nvnv, cn¡ìc:v vìc ¡oc:iiìo· ¡o¡vìv·c .vv vìc vno·v vin
¡oc:iiìc o·i¡invìc, /ìc..vnv·i .c nvnv·v i ¡·inì·c ¡·inii noì·i ..·iiìo·i novc·ni v .v·o· o¡c·v v
vc.cniì v..c.iìiìv .ì·vinvìvii.
Toc:iiìc, .v·o·v vvìo·vì in.v.i ìcv v.o·vvì, in .on{o·niìvìc .v ¡v.ìvì i .c·incìc c¡o.ii, .vìiìvìcv
¡·in.i¡vìv in .v¡·in.vì o¡c·ci, vv {o.ì .ì·v.ìv·vìc, in .iìc.v .i.ìv·i nvi nvìì .vv nvi ¡vin vniìv·c
.vì v.¡c.ìvì ìcnvìi.ii, vì ¡·in.i¡vìcìo· .v·v.ìc·i.ìi.i .ìiìi.ìi.c i vì c¡o.ii in .v·c vv {o.ì ..·i.c.
T·incìc .vnì .cìc in.¡i·vìc vin ¡oc:iv ¡o¡vìv·v, Ioincìc. /ì voiìcv ¡·v¡ vc ¡oc:ii, £v.·vniov·c,
v¡v·vìc ¡cnì·v ¡·inv vvìv in .oìvnvì vin 1·¯¯, .v¡·invc ¡v·ìcv .cv nvi nv·c v ¡oc:ici c·oìi.c v ìvi
/ìc..vnv·i, }v·nvìvì ¡ocìi. vì v·v¡o.ìci ¡cnì·v ìcnv )c¡·i, £v.·vniov·cìc vcnon.ì·cv:v nvi .v·inv
nv:i.vìiìvìcv .c·.vìvi vìc..vnv·inivn, vc.iì vvc·cnv ìvi ìv ìi·i.v vc .on{c.ivnc, c_¡·c.iv c vc v.ccv
vvc.co·i .ìin¡v.c. (i.ìv·iìc vc ¡oc:ii inìiìvìvìc ¸v.cni·c (1·¯¯) i ^v·¡v·iìv·cìc (1··¯) vv nvìì
nvi ¡vinv vniìvìc vc.iì .cìc ¡·c.cvcnìc. Ic.cnivì vì v¡ìcìcv vì .c.oìvìvi vì \ì\ìcv ·c¡·c:inìv vn
noncnì vc .oìiìv·v in .ivv i .·cviv ìvi /ìc..vnv·i. Tv.ìcìv·iìc, £c¡cnvcìc i O.ìvii noì·i ìv·¡c..
i v¡·o{vnvcv:v, in v.cìvi ìin¡, in.¡i·viv {oì.ìo·i.v, .c .v ·vninc vnv vin .on.ìvnìcìc .·cvici .vìc.
Tv.ìcìv·iìc, ¡oc:ii vc..·i¡ìi.c, v¡v·vìc, in nv·cv ìo· nv]o·iìvìc, nvi inìii in (on.o·ìi·i ìiìc·v·c
·c.on.ìiìvic in .ncic ¡ocìi.v .v..c.ivncv vnoìin¡v·iìo· inì·vn ¡ci.v] ·onûnc...
Tocì ¡·vio. i c.niìiì·vì, vi..·cì, vv· .iì·inv in {vv {·vnv.cii, vìcnì ìv v·noniv
vn.vnììvìvi i {in .i:cìvìo· vc inv¡ini .v·¡·in.c {v¡iìi. in c.vnc..cnv vnoìin¡v·iìo· (1v·nv, ¸vniv,
^vìvì ¸i·cìvìvi), .cn.iìiì ìv {v·nc.vì nvìv·ii ¡cnvinc, vv· i ìv .v¡c.ìiiìc ·v{invìc vìc vnvi oìic.ì vc
v·ìv, /ìc..vnv·i ·c:i.ìv .cì nvi ìinc ì·c.c·ii ìin¡vìvi ìo.nvi in v.cncncv ¡oc:ii in .v·c nvni{c.ìv
.vìiìvìcv ·cvìv v ìvìcnìvìvi .vv, ·v.¡vn:inv ìoìovvìv vnci nc.oi vc v·nonic innv..vìv .v{ìcìvìvi
oncnc...
¸.·i.v ìv ^i·.c.ìi in 1·¯! .i ¡vììi.vìv in .oìvnvì Tv.ìcìv·i .i ìc¡cnvc in 1·¯¯, c.ìc vcvi.vìv
vnci ),[v Tcì·c ¸·vvi.ìcvnv
T·cìv.·cv:v vn ìc_ì {oì.ìo·i. ·c{c·iìo· ìv ncìvno·{o:v vnci ìinc·c ¡·inìc.c in ¡v.v·c ¡cnì·v v
·c.¡in¡c ivìi·cv Zìv·vìo·vìvi. (v .v ..v¡c vc inì·vìi.v·cv ncvo·iìv v {v¡ìv·ii vcnoni.c, {vìv .iv
vìvnvonvì .c.nûnìvì ¡·oìc.ìo· .i .v ì·vn.{o·nvì in {ìov·cv vcnvniìv ·o.niìv·vnvvni.ii
_¡ìi.ûnv ·c¡·c.ivncv ¡c ..v·v ìioìo¡i.v v vnci {iinìc oncnc.ìi inì·vn cìcncnì .c¡cìvì, ìc¡cnvv
.vììv v·c vn .v·v.ìc· cìioìo¡i., .v .i ìv.ncìc ¡·cìv.·vìc vc /ì Ovoìc..v .i inìc¡·vìc in .ì·v.ìv·v
c.cvìvi c·vviì T.cvvo[inc¡cìi[o.
nìinûnv niìvì {oì.ìo·i. ¡·o¡·iv:i. .v .cì vì c·ovìvi .v¡·vnvìv·vì .i nvìc{i., /ìc..vnv·i ìcv
inìc¡·vì in .¡ìcnvivc ìvììov·i vc..·i¡ìi.c viv·nc .i no.ìv·nc, in·vviìc .v .¡c.ìv.vìo.vì nvìv·vì vin
¡v.ìcìv·iìc .vìc.
£c¡cnvv c.ìc ¡·c.cvvìv vc vn noìo, .v·c ·c¡·ovv.c vn {·v¡ncnì vc .ûnìi. ¡o¡o·vì ·c:vnûnv
nv.ìcvì c¡i. vì inìvn¡ìv·ii c_ì·vo·vinv·c. Tocnvì ìc¡cnvv· c.o.v, in ! {·v¡ncnìc .v..c.i.c, .o¡iìv·iv ,
vvoìc..cnìv .i vc.cni·cv .¡c.ìv.vìov.v v vnci {·vnov.c {cìc inì·o .icìvìc vc.ìinvìv .¡vìivìvi .cìc.ì.
·oinv c.ìc o .o¡iìv v·v¡vìv.v v.ûnv vn nvnc ¡·cvc.ìinvì )ûnvvni.v. Tc·{c.ìivncv ì·v.v·v·iìo·
.vìc o {v.c .on¡v·vìiìv .v :ûnìcìvì vc .ov·c .v vììvì vnvi .·in, .v .ì·vìv.i·cv vnci .ìcìc ¡c .c·.
+·.iìov·cv ii ncni.c o .ov·ìv c_.c¡ìionvìv, .v .v ·vnvnc .c.ni. ìûnv·v .i {c·i.iìv, vì·v¡ûnvvi
¡c nvnc·o.ii nv·iìo·i ¡·in {v·nc.cìc ci. 1 .v nvi o{c·iì o ·o.niìv vììv, ìc.vìv vin ·v:cìc ìvnii .i
ì·ovvìv .v .ìcìc in {o·nv vc vììiìc. (·onvìi.v .vììiniv:v .v.ìiìvìcv .i ¡v·iìvìcv no·vìv ¡c .v·c
.o¡iìv ìc ·c.¡c.ìv.
+·.iìov·cv v v.c·ìi:vìo .v {·vnv.cìcv ci .v vì·v¡c .i in.c·.v·cv nvìc{i.v v Zìv·vìo·vìvi vc vi
.v.ìi¡v ivìi·cv .i vc v o vnv¡i ¡·in .invìv·cv vnci v{c.ìivni ·c.i¡·o.c. Zûnv iì vc..·ic .v ¡c o
{v¡ìv·v nc.ìvìo·ni.v, .v¡c·{i.ivìv .i in{ivcìv, .v·c .invìcv:v v·v¡o.ìcv, in.v¡vìiì .o ì·viv..v vc
{v¡ì.
·ovì {vnìv.ìi. ninûnv vov· .onviìiv vnvnv nv v·c ¡·c{c·inìc .cnìincnìvìc, nc .c ¡ovìc vv·vi
vnci ivìi·i vni.c, nv ¡·cìvic.ìc {cniniìvìcv in .inc, .i in .ìvvivì ci ¡·inv·, nc¡·invni·cv. (o¡iìv
v..vììv invcnnv·iìc ¡·oìc.ìov·ci vi.inc .i nv .c ìv.v vn¡iìv vc in{ì.v·vìv vc.ìv·vìic v ¡c·.onv]vìvi
vcnoni.. (v.inìcìc ìvi vc v·v¡o.ìc vnìi.i¡cv:v, ¡·in in¡cìvo:iìvìcv ìo· ·onvnìi.v .i ìo¡vìv {i¡v·vìic
·cìo·i.v, vivìo¡v·iìc c·oìi.c vin (vìin ({iìc vin ¡o.c.ìc).
)c.¡in. vc {vìv .i v.ûnv vn .v·v.ìc· ·v:ìvnvìo·, ¡·c.vn .cì vì :ncvìvi vin ¡o.c.ìc, Zìv·vìo·vì
¡vnvc.ìc noncnìvì ¡·o¡i.c ¡cnì·v vi {v·v {cìci .c .c ..vìvv in ìv. ·o.niìv ¡·oìc.ìov·c.
Tv.ìcìi.ìvì /ìc..vnv·i .c .vvc.ìc in ìc¡cnvcìc .vìc, inv¡inûnv vn .cvv.vìo· ìvììov no.ìv·n.
Tcnì·v ¡·inv ov·v in ìi·i.v ·onvncv..v, vn ¡ocì inv·v:nc.ìc .v ¡i.ìc:c in .v.inìc nvvvì {cninin,
ì·v¡vì {cìci {iinv .on¡v·vì .v o vvììv {cc·ic .i vi.inv in.ûnìv·c. /¡v·iìiv ci vc .i. ì·c:c.ìc
cìcncnìcìc vc nvìv·v ¡c·.oni{i.vìc, .v·c .c .on¡o·ìv .v ni.ìc .i·ìvvìi inv·v¡o.ìiìi. )vìv·v in:c.ì·vìv
.v vì·iìvìc .cn:vvìoncnc.ìi iv ¡v·ìc ìv cv{o·iv c·oìi:vìv.
1c.inv ìv nvì, in{iov·vìv vc vvic·cv no¡ìii c.ìi.vìc, {·vnov.v .o¡iìv .c .onìcn¡ìv .v )v·.i. in
o¡ìinvv v..vìi.v. )cnvi{iinv v¡v·vìv vc nvinv .·v]iìv, ¡·inìc.v i.i ¡ic·vc vni.iìvìcv .i no·o.vì in
ìvnc, in.vì.vnv ¡·oni.ivncv {v.vìv :ûnci ìvnc. (ûnv Zìv·vìo·vì, .i¡v· vc i:ìûnvv v¡·o¡ivìv, v .·vì
.v o .v¡·invv in ì·vìcìc .vìc, {vìv .v ncìvno·{o:vì in.ìvnìvncv inì·o ·ûnvvni.v, ..v¡ûnv
inì·vìi.v·ii {vìvìc. O vvìv .v cv, .c invììv in .ûnì .i .ì·vivì {c·nc.vì vin .v·c vv .v:vì ¡c ¡vnvnì
{ìo·iìc .c .o· ¡v·ìv vc vìvn.i nvncìc ¡v.v·ii : Ovov·cv ¡·inv.c·ci: )o.niìi vc ·ûnvvncìc:
Ic.¡oì(ovv c.ìc o vovv v·vnv i.ìo·i.v n .c·.v·i
·c;invìv vc i.ìo·iv nov.ì·v ìiìc·v·v, ¡·inv {v.c.c )v:.vn,i
(iv·v, vc ±.T. 1v.vcv, ..·i.v ,i ·c¡·c:cnìvìv .v 12 vni
nvinìc, vvi.v n 1··¯. I·vnv i.ìo·i.v Ic.¡oì(ovv vc
(v.iìc /ìc..vnv·i (1·1·1·^0) c.ìc ..·i.v ìn .c·.v·i .i
iìv.ì·cv:v, in nvnic·v ·onvnìi.v, vn c¡i.ov vin i.ìo·iv
^oìvo.ci, ¡cì·c.vì in .c.oìvì vì \(1ìcv Tic.v, .vìinìiìvìvìv
vc v·vnvìv·¡
Ic.¡oì(ovv c.ìc ¡·oìv¡oni.ìvì .i ¡c·.onv]vì c¡onin vì v·vnci ¡·c.vn .i ¡c·.onv]
vìc.ìvì i.ìo·i.. Tc nvncìc .vv vvc.v·vì, ·v.ìiv, c·ovì c.ìc vn ìv·ìvì ¡·c. .v nvìì {v·nc.,
{o.ì nc·.cnv· in v·nvìcìc vc ¡·in /¡v. .i inì·i¡vnì ¡c ìv .v·ìiìc vonnc.ìi, .cniì in ^oìvo.v
.v ..o¡vì vc v o.v¡v ì·onvì ^oìvo.ci. ±vn .vno..vìo· vc ovncni, c_c·.iìv v.v¡·v ìvìv·o·
ìoic·iìo· o vì·v.ìic .¡c.ivìv, .v c_.c¡ìiv ìvi Ion.v, .v·cì ¡·i.c.ìc .v o.ìiìiìvìc.
Ic.¡oì (ovv
To·ì·cìvì no·vì c.ìc vc{iniì vc ¡vìc·ni.c ì·v.vìv·i ·cic.iìc invi·c.ì vin {v¡ìcìc, .o·ìcìc .i
vìiìvvincv ¡·oìv¡oni.ìvìvi .i in nov vi·c.ì ¡·in vvìo.v·v.ìc·i:v·c .i vin o¡iniv .cìo·ìvììc ¡c·.onv]c
£c¡cnvv i.ìo·i.v in .c·.v·i,, c.ìc .ì·v.ìv·vìv in ¯ v.ìc .i 2 ìvììov·i .i v v.vì ¡·cnic·v in o.ìonì·ic
1·¯^, ¡c ..cnv Icvì·vìvi )vìionvì vin ±v.v·c.ìi.
/.ìivncv .c ¡cì·c.c in ^oìvo.v, in ìin¡vì ¡·inci vonnii v ìvi /ìc_vnv·v £v¡v.ncvnv (1¯¯·1¯·1).
1nìcìi¡cnì .i vno·c: vc ¡·o{c.ic, cì .v.c·c.ìc {cnciìc, o{c·inv, .on{o·n .ìvìi.ivniìo·
{ic.v·civ, .ccv .c o ¡vìcv {v.c {c·i.iìv. Iovnnci )v_vnvv, .oìiv ìvi £v¡v.ncvnv, ii vvv.c
onv¡ii .i ii {v.c vv·v·i ..vn¡c, .v .v·c ìivìv {cncic, nc{c·i.iìv, nv c·v oìi.nviìv,
.on.in¡vnvo .niv· .v c.ìc ·vvv .v cv. Iinc·ci /nv, {ii.v ìvi ^oìo., ii o{c·v vn .¡c.ìv.oì vc
.iìc]ic, .v·inv ¡c vn .vì .vììvìi. ¡c.ìc :ivv·iìc .v·ìii.
v¡ìcìc ¡·oìv¡oni.ìvìvi .onìv·cv:v, invi·c.ì, vn ¡c·.onv] ·onvnìi., .oìvìiiìc ¡v.iìc vc
/ìc..vnv·i ¡cnì·v .v¡·v.icìvi·cv ìvi Ic.¡oì in..·iinvv.c in ·onvnìi.nvì c¡o.ii. 1nì·c.v:vnv
in ìv·ìvìvì cnc·¡i. .i .v·v]o. vn ni]ìo. vc v.i .¡o·i in{ìvcnìv .i ¡vìc·cv, ^oìo. ii ¡·oniìc ìvi
Ic.¡oì .v, vv.v v..c¡ìv .vi {ic ¡inc·c, cì .v vncììi ¡cnì·v inìvìv·v·cv ìvi £v¡v.ncvnv .i iì .v
in..vvnv ¡c ì·onvì ^oìvo.ci. ^oìo. nv i:ìvìc.ìc .i Ic.¡oì c.ìc ¡·in. .i in.ni. vin o·vinvì ìvi
£v¡v.ncvnv. (v v]vìo·vì vnvi ncìvn, (ivìv·(ovv, .v·c .c .·cvcv vonniìo· .i ¡c .v·c iì ìv.v
in in.ni.ov·c in ìo.vì .vv, Ic.¡oì ..v¡v ì·v.c.ìiì in nvincìc v.c.ìviv. ¸c ·c{v¡iv:v ìv .v·ìcv
noìiìvìvi ¡oìon £v.[i, v .v·vi .oìic, (v·ninv, ii c·v vnvnìv.
Iv¡v .c nvi invinìc {v.c.c oì·v.iì ìv o.¡vìvì ìvi £v¡v.ncvnv .i ..v¡v.c .v .ivìv
vvìo·iìv vnvi vnìivoì ¡c .v·c iì v.cv v.v¡·v ìvi, Ic.¡oì .c .vì.cv:v .i vinì·vn vìv. vì
ì·ini.iìo· ìvi £v¡v.ncvnv, ]v.vnv {v·.v no·ìii. 1n .cì nvi ¡v· .ìiì ·onvnìi., .oìii vonniìo·vìvi
ìvv ¡v.iì in .v¡civ, ¡c .vìv{vì. .i, .·c:vnv .v c no·ì, .vv inìo·. ìv .v·ìcv vonncv..v. 1n .cìc
vin v·nv, Ic.¡oì iì in.in¡c ¡c £v¡v.ncvnv .i v]vn¡c vonn .v v]vìo·vì ìvi £v.[i, in.v ¡cnì·v
..v·ìv .·cnc, vcov·c.c, ìv.on vc inìo¡vìi·c, nv·c.ìc ìi·v·iìc .i .·cv .v {v.v vin ^oìvo.v o
ìv·v ìvìc·vnv.
ì nv .c nvi .v.vìo·c.ìc .v /nv, iv· (v·ninv ii nv·ìv·i.c.ìc ìvi £v.[i vvvììc·vì, v.v .v
Ic.¡oì v·c voi vv.nvni ¡vìc·ni.i: ¡c ^oìo. .i ¡c £v.[i. 1nì·c¡iv .i v¡c·, .ovv vi.¡vnc vc {o·ìc
ìoic·c.ìi ¡cnì·v v ìv¡ìv in¡oì·i.v ìvi ^oìo., ¡·c.vn .i vc vìivnìc c_ìc·nc .onì·v ìvi £v.[i,
v.ì{cì .v Ic.¡oì v· {i ¡vìvì ·vnvnc vonniìo· in.v nvììv .·cnc. T·vìv.i·cv ìvi c.ìc .vv:vìv vc
{v¡ìvì .v ¡ìvnv·iìc .vìc .vnì ¡·cv inìcìc.ìvvìc ¡cnì·v ^oìvo.v: cì vo·cv .v in{iinìc:c o
+ni.c·.iìvìc ìv (oìnv·i .i .v ¡o·ncv..v o .·v.ivvv in¡oì·i.v ¸cniìvnci: ¸v .ìc·¡cn vniìinìv
vin {·vnìcv .·c.ìincv..v, ¸v ìiìc·vn ±i:vnìv .i ¡vì·iv ¡·c.cv..v:. 1vcvìv·iìc vìo¡i.c .i ì·v{iv vc
v i¡no·v ¡o¡o·vì Vi ì·vviìiv ^oìvo.ci ii vvv. ìvi Ic.¡oì vc.ìinvì. ì .invc ìv·v ìvi c·vinvnv
¡c·nvnvì .i ìvi ¸i¡i.nvnv ¡oìonvì, .·c..vnv v.ì{cì ncnvììvni·iìc noìvo.cniìo· .v·v.iìi vc ìi·v·i
¡·cìc.
Ic.¡oì c.ìc o.vnviì ìv nov·ìc vc .vì·c ìoic·i, in {·vnìc .v Ion.v, {iinv v.v:vì vc ì·vvv·cv
ìv·ii. Ii..v·.vì ¡c .v·cì ·o.ìc.ìc Ic.¡oì in {invì .onìinc, {v·v invoivìv, .on.c¡ìiiìc ¡vì·ioìi.c
1n{ìv.v·vìc vìc ìvi /ìc..vnv·i: (·cìi nov·ìcv ncv.... +.ivcìi.... vv· cv, ì·i.ìv .i.ìinv,, 1.ìo·iv
^oìvo.ci .·cv .o ..vìc.. vco .·inv,, ¸v nv ¡ov·ìc .ìi¡nvìvì in :ivv ·cn.ic·ii, (v v ¡ìvìiì .v
nov·ìcv ¡c Ic.¡oì, vonn vì ìc·ii. (¸.oìvnvv.i .o·ovnvvc¡c .v¡ .i v·vn.vnvo): ^iv·vn. vin .v¡
.o·ovnv:... vin nvnv ..c¡ì·vni ..oì..., ^v nvi .vnì vonn:... v.vnv v.ivcìi ¡c Ic.¡oì:. Ii·vvv
ìvi Ic.¡oì iv in¡·c.ionvì, ¡cnì·v noncnì, ¡c ìoic·i, .v·c vv in.c¡vì .v .o.vic in noìv·v·cv vc vì
v.ivc, vv· (ivìv·(ovv .v ·c¡c:iì .i ìv in]vn¡nivì ¡c ncv.ìc¡ìvìc, {v¡ìv ncìvnvìvi .inìoìi:vnv
vc.ìinvì in¡ìv.vìiì: /i .·vì .v v.i:i ìc¡cv.... ^o·i: £c¡cv ìc v.ivc:.
)onvnìi.nvì v·vnci i.ìo·i.c Ic.¡oì(ovv .c in..·ic in vi·c.ìiiìc ì·v.vìc vc Iv.iv
ìiìc·v·v, vìvì ¡·in in.¡i·v·cv vin i.ìo·iv ìv·ii, .vì .i ¡·in .iìvvìiiìc .¡c.ìv.vìov.c .v·c
.on¡vn .vìic.ìvì¡ic.ci: Ic.¡oì ..v¡v vc oì·v.i·c ìv o.¡vìvì ìvi £v¡v.ncvnv .v vn vnìivoì
¡c .v·cì v.cv nc·cv ìv cì, v¡oi .v·c ¡c.ìc :ivvì .v·ìii ìvi ^oìo. .v vn .vì .vììvìi., ¡c .v·c
nincni nvì ¡vìcv in.vìc.v .i ¡c .v·c iì vv·vi.c £v¡v.ncvnv .v inìcnìiv vc vì v.ivc v.ì{cì,
.c .vì.cv:v vin in.ni.ov·c, ì·v.c.ìinvv.c in nvincìc ìvi (ivìv· .i ..v¡v vc .vìvii ì·ini.i vc
£v¡v.ncvnv v.c:vnvv.c ¡c .vìv{vì. .i ¡·c{v.vnvv.c no·ì. /nìiìc:v vinì·c v.cnìv·ic·vì
Ic.¡oì .i ¡vì·ioìvì Ion.v o·i vinì·c .cvv.vìo·vi .ini. ¡·c. .i ¡v·iìvìcv /nci .c in..·ic ìoì
in ·onvnìi.n.
¸co·¡c (vìinc..v v{i·nv .v Ic.¡oì c.ìc vn c·ov ·onvnìi., ìi¡vì v:v·¡vìo·vìvi
v.cnìv·ic·, in .v·c ¡vì.cv:v ¡vìo.vì ·onvnìi., .v·¡·in. inì·o v·vnvìi.v :ìvìc·c v {i·ii ìvi
.onì·vvi.ìo·ii, inì·c invììv·c .i .vvc·c.
1n v·vnv ìvi /ìc..vnv·i .c .inì in{ìvcnìcìc ·onvnìi.c vìc ìvi (i.ìo· 1v¡o, Ic.¡oì
vninìinv vc )v, ±iv. ¡·c.vn .i v..cnvcnìcìc vvìonìonc vìc ìvi ±o¡vvn Tcì·i.ci.v
1v.vcv.
/ìc.v )v..o .v nv..vì ìv 1¯ nv·ìic 1·1^, ìv (ni.invv,
in {vniìiv vnvi ìoic· vc .iìv .c.nc, vv· .v o .iìvvìic .o.ivìv
·cìvìi. novc.ìv. (o¡iìv·iv .iiìo·vì ..·iiìo· .iv ¡cì·c.vìo ìv
ìv·v, in ni]ìo.vì ìv·vniìo·. (v nvììi vni nvi ìi·:iv, in
/ninìi·i, cì i.i .v vvv.c vninìc vc vn {·vno. .vì
ìv.v·vìcvn, ·v..ni·vì inì·c ¡·vvini .i .o¡v.i ¡c o .vìc v
.ov·iìo· ±i.vìvi, vnvc no.nc¡ii .¡vncvv vc ìv·.i .i ìvìv·iŧ
vc 1ìcvnv (o.in:cvnv, vc {·vìii vin ìvnv, vc ìv¡ìc .i
nv.vìi·i, .v .i vc .iìc]iv .cìo· )o.v.i, vc ·vvì .v·o·v v·viiìc
ìvìv·c.ìi nv .c ¡vìcvv in ±v¡cv. .v ¡·vvv in Iv·v
£c.cv..v..
/ìc.v )v..o
Tc ìv 1·2^ o .vn¡ìiìv c¡ivcnic vc noìc·v iv .c.c·vì {vniìiv: vin ¡vì·v:c.i vc ¡c·.ovnc .c
ìo.vivv inì·o .v.v vv ..v¡vì .v .ivìv nvnvi cì .i ìvìvì .vv. )vnv. o·{vn vc nvnv, /ìc.v
)v..o c ì·ini. vc ¡v·inìcìc .vv ìv .ìvvii in ì.cìiv. Iv¡v .ìvviiìc vin ì.cìiv, i.i .onìinvic
.ìvviiìc ìv 1n.ìiìvìvì ìvi ·vn.vv )v.iì vin .vìvì (c·nic vc ìin¡v ¸cnc.v. Tc ìvn.iìc
in.ìiìvìvìvi ìvi ·vn.vv )v.iì, /ìc.v )v..o ..·ic ¡·incìc .vìc in.c·.v·i ìiìc·v·c.
/i.i, vin .i·.ìv {·v¡cvv, in .v{ìcìvì ìvi vv ¡·in. ·vvv.ini ìv.ìv·ii v·v¡o.ìci ¡cnì·v ¡o¡o·,
¡oc:iv ¡o¡vìv·v o·vìv .i ìinìv .ì·vno.cv..v, v·v¡o.ìc ¡c .v·c o .v ¡v·ìv .ic ìovìv .ivìv.
¸.·iiìo· {v·v vnìiìii .i noìo·icìvìc, /ìc.v )v..o nv ..·i. nvìì. /vc.v·vìv .o.vìic
..·iiìo·i.cv..v .iv ¡v.iìo vnvnc in ¡·o:v ncno·vìi.ìi.v. 1n /ninìi·i c.o.v vnii .o¡iìv·ici .v o
no.ìvì¡ic .c v..vnvc .cn.iìiìiìvìi ·onvnìi.c. Iv· nv·vìivncv, ìo¡vìv in cìcncnìc vc..·i¡ìi.c,
c.ìc vvc.cv inì·c·v¡ìv vc ·c{ìc.ìii {iìo.o{i.c, ¡.inoìo¡i.c .vv .o.ioìo¡i.c, .v·c vc:.vìvic vn
..·iiìo· .vìì, .c ¡·c{i¡v·cv:v in ìiìc·vìv·v ·onvnv v·ìv c.ci.ìvìvi.
^v]o·iìvìcv .cìo·ìvììc ìv.·v·i vv {o.ì ..·i.c in ìinìv {·vn.c:v .i vv v¡v·vì ¡o.ìvn in ì·vvv.c·cv
ìvi /ìc..vnv·i, Ovoìc..v. 1v.ii .i ìo.viìo·ii ìvi in 1·!0 c.ìc vn ìvììov vc c¡o.v vì .o.icìvìii
noìvo.cnc.ìi, Tivì·v Icivìvi .i ¸ìin.v (o·ìvìvi in.cnnv·i vc .vìvìo·ic .inì ¡·cìc_ìc ¡cnì·v
v ¡o.c.ìi vovv ìc¡cnvc ¡o¡vìv·c. /.c.ìc ìv.·v·i, vìiì ¡·in ìcnvìi.v .i .¡i·iìvì ìo·, .iì .i ¡·in ivciìc
c_¡·invìc vi·c.ì .c in.vv·cv:v ¡c vc¡ìin ¡·o¡·vnvìvi Iv.ici ìiìc·v·c.
Iin ¡c·iovvv 1·¯!1·!! ncvv nvi ·vnv. vov· vovv ìv.v·i vìc .vìc:Tvìvìvì ìvi Iv.v (ovv .i
Ic.cìvì .i ¸ìc{vn .cì ^v·c. T·inv, .v·c c.ìc o ..·i.ov·c vv·c.vìv ìvi (./ìc..vnv·i, .vvc.ìc
¡v.ìvì v·ìi.ìi. v ìvi /ìc.v )v..o .i .vno.ìinìcìci vvin.i in voncnivì v·niìc.ìv·ii, ¡c .v·c ìc
v¡ìi.v ìv vc..·ic·cv ¡vìvìvìvi ·vinvì vì vonniìo·vìvi. / vovv c o ¡v·vìcìv ìiìc·v·v inì·c vovv vin
.cìc nvi ·cnv·.vìiìc {i¡v·i vìc i.ìo·ici nov.ì·c, in .v·c vvìo·vì v¡·c.iv:v nc·iìvì v.c.ìo·
¡c·.onvìiìvìi ìc¡cnvv·c..
Tocnvì in ¡·o:v (inìv·cv )onvnici, ..·i. in ìinìv {·vn.c:v .i v¡v·vì nvi inìii
nc.cnnvì, vv· .v o ¡·c.v.inìv·c v ìvi ±vì.c..v, in )onvniv .iiìov·c, ·c.i.ìv ·c.oìvìionv·iìo·
·onvni c_iìvìi ìv Tv·i., iv· v¡oi in ·onvnc.ìc .vì .cnnvìv·v ìvi /ìc.v )v..o, v v.vì nv·c c.ov
in c¡o.v vvìo·iìv nc.v]vìvi .vv ¡vì·ioìi..
1n (·iìi.v .·iìi.ii, in.v.invv.i ivciv .v ìiìc·vìv·v c.ìc c_¡·c.iv .icìii vnci
nvìii, .v.ìinc nc.c.iìvìcv vnci ìiìc·vìv·i in.¡i·vìc vin ·cvìiìvìiìc nvìionvìc, o¡vninvv
.c, .v .i )o¡vìni.cvnv, iniìvìici .i ì·vvv.c·iìo· ¡·ov.ìc. (ccv .c ¡·c.oni:cv:v /ìc.v
)v..o c.ìc in.¡i·vìiv vin ·cvìiìvìiìc .on.·cìc vìc ìv·ii, vin .ivìv ¡o¡o·vìvi, vin i.ìo·iv,
vvìiniiìc, .·cvinìcìc .i .·cvìiv ìvi v·ìi.ìi.v. /.c.ìvi ..o¡ v·nvv .vi .c·.cv..v .i
¡·o¡·iiìc ìv.·v·i.
iinv vnvì vin iniìivìo·ii .·iìi.ii ìiìc·v·c vc ìv noi, /ìc.v )v..o i.i vc{inc.ìc ¡o:iìiv
{vìv vc v.cv.ìv invcìcìni.i·c, v·vìinv .v, ¡cnì·v v vco.cìi o¡c·cìc .vìo·ov.c vc .cìc {vì.c,
vn .·iìi. ì·cìvic .v viìv .vììv·v, c_¡c·icnìv ¡c·.onvìv vc .ivìv .i oìic.ìi.iìvìc. 1n .ìvvivì
Toc:iv ¡o¡o·vìv, inìcncivì ¡c o ìv.vìv .vìc¡c·c ¡·o¡·ic vc ìvìvvc .i voinc, ·cìc.v
.vìov·cv c.ìcìi.v .i vo.vncnìv·v v {oì.ìo·vìvi. /ìc.v )v..o v.v.c.c nv·cìc no·o. .v
vc..o¡c·c o vvc.v·vìv ninvnc ¡ocìi.v ^io·iìv.
¸.·ic·iìc ìcvì·vìc vìc ìvi /ìc.v )v..o nv .vv ¡v.ì·vì, vv· ìiììv·iìc .i .onìinvìvì ìo· .inì
.vno..vìc vin .·oni.iìc v·vnvìi.c .i ..·ic·iìc ncno·vìi.ìi.c.
/ìc.v )v..o v·c nc·iìvì vc v {i .inìcìi:vì in ..·ic·i vc vìiìvvinc ivciìc ¡cnc·vìici
.vìc .i vc v {i iìv.ì·vì .v ìvìcnì, in vncìc ¡·i.inìc, c{o·ìvì ..·iiìo·iìo· ¡v.o¡ìi.ìi ¡cnì·v
vc:.oììv·cv vnci ìiìc·vìv·i ·onvnc o·i¡invìc.
¸·i¡o·c /ìc_vnv·c..v (n. 22 {cì·vv·ic 1·10
Iû·¡o.i.ìc v.2¯ noicnì·ic 1··¯ ±v.v·c.ìi) v {o.ì vn
¡ocì .i {vìvìi.ì ·onûn.
¸v nv..vì ìv Iû·¡o.i.ìc, in vnvì 1·10, in nvnvìvvv
£cnnvìvi, {iinv vì ¡vì·vìcv .o¡iì vì .i.ìic·ni.vìvi ^.
£i_vnv·c..v. )vnûnc o·{vn .i .v·v., vv· vc ni. c
vc.ìc¡ì, .v o ncno·ic c_ì·vo·vinv·v. n.vìv ¡·cv.v .i
{·vn.c:v. /]vn. ìv ±v.v·c.ìi, c.ìc cìc. ìv ¡cn.ionvì
¸{ûnìvì ¸v.v, {iinv .oìc¡ .v 1on ¸ni.v. v.c .vno.ìinìv
.v 1cìivvc. +inc.ìc ¡c ìoìi ¡·in ìvìcnìvì .vv ¡ocìi..
¸·i¡o·c /ìc_vnv·c..v
(v .ìv .i v.v.v ìv 1cìivvc, .v·ci .v ¡vììi.v ¡·inv ¡oc:ic ^ic:vì no¡ìii in (v·ic·vì
)onûnc.., v·nvìv vc cìc¡iv /vio ìv Iû·¡o.i.ìc. O .·cnc, v {o.ì o{iìc·, vv· v vcni.ionvì
(1·¯¯). Iin ¡·i.inv vno· ..·ic·i (/nvì 1·!0 .i £cìvvv .i ¡vii .o·ìvìvi) c.ìc inìcnniìvì. /
o.v¡vì {vn.ìii nv·vnìc. n 1·!· c ·cvv.ìo· vì :iv·vìvi To¡o·vì .v.c·vn. n vììinii 2¯ vc vni
vc .ivìv v {o.ì nv·.vì vc vìicnv·c ninìvìv. / nv·iì .v·v. ìv ±v.v·c.ìi in vnvì 1··¯.
/.ìi.iìvìcv ìiìc·v·v
/ vcìvìvì .v ¡oc:ii ¡vììi.vìc in ,(v·ic·vì )onûnc.." .onvv. vc 1on 1cìivvc )vvvìc..v.
Toc:iv .v v {o.ì in{ìvcnìvìv vc ivciìc .v·c vv ¡·c¡vìiì ·c.oìvìiv vin 1·!·.
Tocìvì ìi·i. ..·ic, nvi inìûi, ncviìvìii ·onvnìi.c, .vì in{ìvcnìv ìvi £vnv·ìinc. Ionvì c.ìc
c_ì·vo·vinv· vc {vnìv.ìi. .i vno·i.ìi.. (cv nvi ·cv.iìv c.ìc +nì·v ìvi ^i·.cv ìv (o:iv ({v.v.c
o .vìvìo·ic in Oììcniv, .v ¡·icìcnvì 1on ¸ni.v). vììinvì {vìvìi.ì vvìcnìi. vin ìiìc·vìv·v
·onûnv, ìv.ûnvvnc .·co !0 vc {vìvìc, in .v·c vvc.v·vì c nv..vì, vin .vv:v .cn:v·ii
vvìo·iìvìiìo· ((ûincìc .i .vìcìvì, ±ovì .i .iìcìvì, I·c¡ìvìcv ìcvìvi, (vì¡cv ìiìc·vìv ..v.).
£vi /ìc_vnv·c..v ii ·c.inc nc·iìvì vc v {i .on.v.·vì in ìiìc·vìv·v ·onûnv .v .¡c.ii ìiìc·v·c
vvìononc c¡i.ìoìv, ncviìvìiv .i .vìi·v. / ì·vvv. vin £vnv·ìinc .i ±,·on.
/¡·c.ic·c .·iìi.v: ,, /ìc_vnv·c..v c.ìc in.onìcn.ìvìiì .cì nvi vc .cvnv {vìvìi.ì vì no.ì·v... (
I. To¡o.i.i)
O¡c·c
` Toc:ii (1·!2)
` ¸v.cni·c .i in¡·c.ii, c¡i.ìoìc .i {vìvìc (1·!¯)
` ^cviìvìii, cìc¡ii, c¡i.ìoìc, .vìi·c .i {vìvìc (1··¯)
` ^cno·ivì (1·!2)
Toc:iv ,+nì·v ìvi ^i·.cv. £v (o:iv iv {o.ì in.¡i·vìv vvìo·vìvi vc ¡o¡v.vì ¡c .v·c
1v {v.vì ìv (o:iv, in 1·!2, .vnv .i:iìcv:v, in¡·cvnv .v 1. ¸ni.v, nvnv.ìi·iìc vin Oììcniv.
(v .i inì·o vììv ncviìvìic ¡c ìcnv ì·c.vìvìvi (, I·c.vìvì. £v ^vnv.ìi·cv Icvìvìvi) ¡·inv ¡v·ìc
v ìiììvìvi invi.v oìic.ìvì c.o.v·ii, iv· .cv vc v vovv .¡vìivì in .v·c v·c ìo. v.cv.ìv.
'+nì·v ìvi ^i·.cv. £v (o:iv ¡ovìc {i in¡v·ìiìv in .in.i .c¡ncnìc: Ic..·ic·cv
ìvììovìvi in.c·v·ii (.ì·o{cìc 1 .i 11), /¡v·iìiv {vnìonci ìvi ^i·.cv .cì ±vì·vn (.ì·o{cìc 111(11),
Ovv in.ninvìv nv·cìvi .oic.ov (.ì·o{cìc (111\11), ^cviìvìiv ¡c ìcnv ·v:ìoivìvi (.ì·o{cìc
\111\1(), )c.cni·cv ìv .vv·vì iniìivì (vììincìc vovv .ì·o{c).
Toc:iv in.c¡c .oìcnn, in v.o·vv·i ¡·cìvn¡i, in .v·c vìiìc·vìiv1 .o.vìci in.ni.c v (vv¡v
.v·c v·ncv:v .on.ovnc nv:vìc .i .v·vc), .·ccv:v .v¡c.ìiv inìov·.c·ii inì·vn ìin¡ ·vnv. vc¡v·ìc,
in inìvnc·c.vì ì·c.vìvìvi:,/ìc ìv·nv·iìo· vnì·c ¡c.ìc ,nvc .ìvv. (vì.vìc"in v.c.ì .vv·v, ,
.o·ìinv .c ·ivi.v ¡c.ìc ncvic.vìi.nc {vnìv.ìi.c ((vìinc..v) vc:.vìvinv inv¡incv ^vnv.ìi·ii
(o:iv vìc .v·ci :ivv·i .vnì vvvìc vc v¡cìc Oììvìvi:,/ìc ìv·nv·iìo· vnì·c ¡c.ìc vnvc .ìvv .vì.vìc,
(vì·c ìv·nvì vin¡oì·i.v .c inìinv, .c ¡·cìvn¡c..,
¸vìc .vìv·iìo· nvnv·c ¡cnc·vìii .¡vnc¡vìc
Zivvì .c.ni vì nvnv.ìi·ci in .vvcnìv iì i:ìc...
+nì·v ìvi ^i·.cv ìv (o:iv
1n .ì·o{v v 11v, nov¡ìcv ic.c ¡v·.v vin vvvn.v·i (,Iinì·o ¡c.ìc·v, vin ·v¡v),
vnì·cnvnv vnì·c cni¡nvìi.c (,Ic ¡c nv.nc, vc ¡c .ìvn.v, .ni¡v·i nc¡·c .c .oìo·), vn
.v{ìv ni.ìc·io. .c ·ivi.v vin ic·ìv·i, ¡·c¡vìinv v¡v·iìiv {vnìonci ìvi ^i·.cv.
1n ¡·incìc vovv .ì·o{c, .vv·vì no.ìv·n, ivccv .v·¡c·ii .·cnii, ni.ìc·vì .i vìno.{c·v
.vnì·v .vnì cìcncnìc ·onvnìi.c.
1n .ì·o{v v 111v, noncnìvì v¡v·iìici {vnìonci c.ìc {i_vì ¡·in ncìv{o·v ,.cv.vì nvìv.i·ci
1n¡·c.iv vc nv·cìic c.ìc vn¡ìi{i.vìv ¡·in inv¡incv o.ìiìo· .ncnvìc vc ¡ìv.vì ìvi ^i·.cv
(,O.ìi·i, ìvìc·i {v·v nvnv· in¡·c]v·vi in.ic:). in v.c.ì vc.o· nvnìcìivn, .v.inìcìc
¡ocìvìvi .vnv ,.v o .ncnv·c vc vvnv·i ((vìinc..v).
1n¡·c.ionvì, ¡ocìvì i .c vv·c.cv:v Oììvìvi ¡cnì·v v v{ìv nvncìc vvnvìvi ic.iì vin
no·nvnì, ¡c .v·c iì v.o.iv:v .v I·vivn .i Ic.cìvì, inìcncicìo·ii ncvnvìvi ·onvnc..,
nvìv·v, ¡c·.oni{i.vìv, ·c¡cìv nvncìc ìvi ^i·.cv, in c.ov·i ¡·cìvn¡iìc ¡vnv ìv Ivnv·c .i
nv·c.
1n {vìv nv·cìci vnì·c v ì·c.vìvìvi, ¡ocìvì .c in.ninv, in nvncìc ¡cnc·vìici .vìc,
vvni·vìiv ìvìv·o· .c .on.c·ìc.ìc in v..cnìc invììc, vc ovv:
,¸v·vìv·c, vnì·v .c.nc: T·iinc.ìcn.ninv.ivnc
Ic ìv {iii )onvnici .v·c ìv o vi .in.ìiì
)oi .cnin ni·v·cv nov.ì·v ìv no·nvnìvìi v vc¡vnc
(cv.v·iìc .cn¡niì ncvnv·i vì ìvv nvnc ìvv n·vniì.
(o¡ìc.iìov·c, ¡c·.onvìiìvìcv ìvi ^i·.cv vniìc.ìc ¡·c:cnìvì, ·cvv.vnvv
ì ìv vc·i:o·iv:
,)oi .iìin ìv¡ìcìc .ov.ì·c .vn ¡·i.in .c.ncv v·nv·v
(c vn v·iv. ovvìv in ·v:ìovic v ¡v·ìvì,
¸·cvìvìcv ci ncv¡v.v, ì·c.c .ìvìvnc nv.v·v.
1n v.c.ìc .c·.v·i, .on¡v·vìiv (.v ¡v·{vn vc i.ìo·ic ncvic.vìv) .i
vnìiìc:v ì·c.vì¡·c:cnì inìv·c.. ivccv nv·cìici .oic.ovvìvi.
+ììincìc vovv .ì·o{c .on.ìiìvic o ·cìvv·c v noìi.vìvi iniìivì.
1nì·ovv.c·cv ìvi ,vv· vv.c·.vìi. (ìv in.c¡vìvì .c..cnìci {invìc) .v¡c·cv:v
o novi{i.v·c v vcìvìiiìo·: v.vn, {io·vì v.ìc¡ìv·ii c.ìc inìo.viì .v o
vìno.{c·v v¡v.vìov·c, .inìcìi:vìv in .v.inìcìc: ,Ioì c ¡·ov:v .i ìv.c·c...
vnì·v inì·v in no·nvnì.
(vìo·iìc ìinv .¡·c nc¡·v, iv· ·incìc vno· .c·.v·i (,.c.nvnì
,no·nvnì) .vnì vc ìonvìiìvìc in.ni.v. )vnvi ìv·nv·iìc nvnv.ìi·ii
(.on¡v·vìc .v ni.ìc {vnìonc ,vc nv·i .cv.v·i) .c .vv in nov¡ìc,
nc¡v.vìov·c ìv .v·¡c·cv .c.oìcìo·, .vìv·iìc Oììvìvi ìo.c.. .c.nivì :iv, inì·
o ,cìc·nv ·cinìov·.c·c ìv ìin¡vì .iìc]ici.
^cviìvìiv i.ìo·i.v .on.ìiìvic in ¡oc:iv ìvi ¸·i¡o·c /ìc_vnv·c..v
vnvì vin ¡vn.ìcìc vc ·c{c·inìv vìc v·ìci .vìc ìi·i.c..ìc vnvì vinì·c .ci nvi
in.cnnvìi ¡·c.v·.o·i vi ·onvnìi.nvìvi ·onvnc...
Tvvì (o·ncv (n. ¯ noicnì·ic 1^2!, ±v.v·c,ìi) c.ìc vn i.ìo·i., .·iìi. ,i ìco·cìi.ivn ìiìc·v·
·onûn vc cìnic c.·civ..v .
.ìc {ivì ìvi £con (on.ìvnìin £v.v, nvi.ì·v ìi¡o¡·v{, ,i vì Oì¡vi. / v·nvì ìi.cvì in
±v.v·c,ìi, ìv £i.cvì .·cic.. vc ±vic;i ,(vììv·v", vnvc iì v·c ¡·o{c.o· ¡c v·vnvìv·¡vì ,i
c.ci.ìvì ^inviì ¸cìv.ìivn. .ìc ìi.cn;ivì in £iìc·c ,i iìo.o{ic vì +ni.c·.iìv;ii vin
±v.v·c,ìi in 1^!·, .c.;iv ¸o.ioìo¡ic. Ic.inc vo.ìo· in {iìoìo¡ic in 1^¯1. / vc;invì {vn.;ii
in¡o·ìvnìc, invinìc vc 1^^0, in (on.iìivì (vììv·ii, in voncnivì .incnvìo¡·v{ici, ,i v {o.ì
.c·.cìvìo· ìv 1n.ìiìvìvì vc 1.ìo·ic ,i Ico·ic £iìc·v·v ,¸. (vìinc..v". Iv¡v 1^^0 v vc.cniì
.c.·cìv· vc .ìvì in ^ini.ìc·vì vv.v;ici )v;ionvìc ,i vc.vn vì v.vììv;ii vc £iìc·c inì·c
1^^0 ,i 1^^¯. ¸¡c.ivìi.ì in ¡c·iovvv ¡·c)onvnìi.nvìvi ·onûnc.. ,i v )onvnìi.nvìvi.
Ico·cìi.ivn ìiìc·v· .v inìc·c.c in :onv ìiìc·vìv·ii .on¡v·vìc ,i v ìco·ici ìiìc·v·c. n ¡·c:cnì
c.ìc ¡·o{c.o· v.o.ivì ìv v.vììvìcv vc £iìc·c vin +ni.c·.iìvìcv ±v.v·c,ìi ,i vnvì vinì·c .ci
nvi in¡o·ìvn;i inìc·¡·c;i vi {cnoncnvìvi ìiìc·v· (.·iìi.v, ìco·iv ,i i.ìo·iv ìiìc·vìv·ii,
.on¡v·vìi.n).
Tvvì (o·ncv
£iìc·vìv·v ·onûnv c in.c.ìi¡vìv vc Tvvì (o·ncv nvi vìc. vin ¡c·.¡c.ìi.v vcìc·nini.nvìvi
vc v.¡c.ì .o.ioìo¡i.. 'Ic ìv /ìc_vnv·c..v ìv ninc..v "(1^··) ·cvnc,ìc .ûìc.v .ìvvii .v·c
v·nv·c.. ·c.v·.cìc iìvnini.ìc vìc ivcoìo¡ici ¡v,o¡ìi.ìc, ìio¡·v{iv ,i .·cv;iv ìvi ¸·i¡o·c
/ìc_vnv·c..v ,i (c:v· ±oììiv., in{ìvcn;cìc ¡v,o¡ìi.nvìvi in .·cv;iv cninc..ivnv, vv· ,i ¡·oììcnc
vìc ì·vvv.c·ii ,i ì·vvv.vìo·iìo· vin .c.oìvì vì \1\ìcv. Tvvì (o·ncv nv c:iìv .v ncviìc:c v.v¡·v
vincn.ivniìo· c¡i.ìcnoìo¡i.c vìc i.ìo·ici ìiìc·v·c, ì·c.ûnv in ·c.i.ìv iìv:iiìc, ,vn.cìc ,i
¡c·.¡c.ìi.cìc ncìovoìo¡i.c vìc v.c.ìci vi..i¡ìinc. )onvnìi.nvì ·onûnc.., niìiìvnì ,i nv;ionvì, c
vi.ìin. vc .cì o..ivcnìvì .v·c c.ìc inìc·io·i:vì, ncìvn.oìi., niniìi.ì. £iìc·vìv·v ·onûnv
¡·cnovc·nv c .ìvvivìv vinì·o vvììv ¡c·.¡c.ìi.v, vin vn¡nivì ,ncnìvìiìv;ii" ,i vì ,.v·cnìvìvi"
ìiìc·v·, vin ¡c·.¡c.ìi.v, .in.·oni.v, v ivcoìo¡ici voninvnìc ,i v viv.·onici
/.ì{cì, ·onvnìi.nvì ·onûnc.. c vnvìi:vì in .onìc_ì cv·o¡cvn, vvìo·vì .ìvìiìinv ì·ci
¡c·iovvc vi.ìin.ìc (·onvnìi.nvì vc ¡ûnv ìv 1·¯0, .cì vc vv¡v 1·¯0 ,i .cì ·v.v·iìcvn), ¡c·iovvc
·cvniìc in ,{onvvì .onvn vì ·onvnìi.nvìvi". /,c:ûnv .vn¡vnv v·cv¡ìv inì·c ¡v·ìi.vìv·iìv;iìc
nv;ionvìc ,i in{ìvcn;cìc .ì·vinc, Tvvì (o·ncv vnvìi:cv:v ¡·c·onvnìi.nvì ·onûnc.. vin
¡c·.¡c.ìi.v .oc_i.ìcn;ci vinì·c iìvnini.n ,i ·onvnìi.n, ·c{v.ûnv, ìoìovvìv, vncìc {iìiv;ii ,i
·cìv;ii inì·c c.cnincnìcìc i.ìo·i.c ,i .·cv;iiìc ìiìc·v·c vìc c¡o.ii. .oìv;iv ·onvnìi.nvìvi
·onûnc.. in ¡c·iovvv 1·¯01·!0 c ·cvvìv in ì·ci vincn.ivni: vincn.ivncv ,ivcii nv;ionvìc", .v
cìcncnì {vnvvncnìvì in .ì·v.ìv·v·cv ·onvnìi.nvìvi ·onûnc.., vincn.ivncv c_¡vn.ivnii
·onvnìi.c ,i .cv v c.ìcìi.ii ·onvnìi.c.
/¡v·i;iv ·onvnìi.nvìvi
ū)onvnìi.nvì, .v ni,.v·c v·ìi.ìi.v, c.ìc ·c:vììvnìv vnci ncv..c¡ìv·i v ·cvìiìv;ii vnìivnìc
nc.vìi.{v.vìov·c, c_¡·c.iv vnvi ·c{v: vc vvv¡ìiìiìiìvìc ìv .·iìc·iiìc .o.ivìc .v·cnìc. 1vcoìo¡i. .o·ìinv,
·onvnìi.nvì c.ìc o ·cv.;ic {v;v vc ìi¡vì vc ¡vnvi·c .v·c v .ìv]iì ìv ¡·c¡vìi·cv ìco·cìi.v v )c.oìv;ici,
{v;v vc ·v;ionvìi.nvì .c.oìvìvi vì \(111ìcv ,i {v;v vc {o·nvìcìc ìiìc·v·c ,i {iìo.o{i.c invì;vìc
¡c ìv:c ·v;ionvìi.ìc: .ìv.i.i.nvì, iìvnini.nvì. [...] /.¡i·v;iv .ìv.i.i.nvìvi .vì·c vni.c·.vìiìvìcv
vnvnv c.ìc o.ìcnìvìi. inìo.viìv vc nvnv·iv vni.iìv;ii.#/· ¡vìcv {i in.o.vìv ,i o vìiìvvinc
¡·c·onvnìi.v in ìiìc·vìv·v ,·c{v¡ivìvi ¡c .v·c ..·iiìo·ii iì .vvìv v.vn in nvìv·v, in ì·c.vì, in ;v·iìc
c_oìi.c.
1n vncìc ;v·i, ¡·c·onvnìi.nvì, .v ¡·vni;cìc ìvi in.c·ìc, c .onìcn¡o·vn .v
1ìvnini.nvì..cnincnìcìc i.ìo·i.c .c vv .onvv. in ·vn;v ìv .cn:v;iv v.cìvi ,nvì vv
.ic.ìc' vv in.c¡vì .v vv·vnv·cv .c.nivìvi ·c¡in, .v v..cn.ivncv ,i .vvc·cv ìvi )v¡oìcon, .v
·c.ìvv·v;iv vinv.ìici vc ±ov·ìon ,i .vìvì ·cv.;ionv· vnì·cnvì vc v.cv.ìv .c v .onvv. ìv {cnoncnvì
cni¡·v;ici ,.o.oìiì vc .c·.cìvìo·ii inìc·c.v;i vc i.ìo·iv .o.ivìv v ·onvnìi.nvìvi (±·vnvc., 1vv.c·)
¡·inì·c {v.ìo·ii noìv·vìo·i in cìvìo·v·cv ,i ·v.¡vnvi·cv noii {o·nvìc. / v·nvì v¡oi ,i·vì ìvn¡ vì
ni,.v·iìo· vc cìiìc·v·c .o.ivìv ,i nv;ionvìv, ·c.oìv;iv ìvi Ivvo· in Iv·v )onvncv..v, ·v..ovìv
Ic.cnì·i,ìiìo· in )v.iv (1^2¯), ·c.oìv;iv vin Toìoniv (1·¯1), ni,.v·cv .nv·ìi.ìv vin /n¡ìiv,
c.cnincnìcìc vnvìvi 1·!·, ¡ìinc vc .ìinvìcnì ¡cnì·v ·onvnìi.nvì ;v·iìo· vin .cnì·vì ,i ·v.v·iìvì
v·o¡ci (/v.ì·iv, +n¡v·iv, Iv·iìc )onvnc).
1n ¸c·nvniv, v¡v·i;iv ·c.i.ìci /ìnvncvn, .onvv.v vc {·v;ii ¸.nìc¡cì (1¯^· 1·00),
ìco·cìi.icnii ·onvnìi.nvìvi ¡c·nvn, ¡ovìc {i .o.oìiìv noncnìvì ini;ivì in i.ìo·iv
ni,.v·ii. 1n /n¡ìiv vvìv v{i·nv·ii .on,ìicnìc v ni,.v·ii c ìc¡vìv vc v¡v·i;iv .oìvnvìvi
±vìvvc ìi·i.c (1¯^·) vvìo·vì ¡oc;iìo· +o·v..o·ìn ,i (oìc·iv¡c, .v ¡·c{v;v ìco·cìi.v v
¡·invìvi vvvv¡vìv in 1·00.
Ic,i in ·vn;v .v..c.vì ni,.v·ii c.ìc v.o.ivì .v ì·ivn{vì v·vnci ·onvnìi.c v ìvi
(i.ìo· 1v¡o 1c·nvni (1·¯0), .vv .v ¡·c{v;v ìco·cìi.v v v.cìviv,i ìv v·vnv (·on.cìì
(1·2¯), ìoìv,i, ìv in.c¡vìvì .c.oìvìvi, ìv.·v·iìc ìco·cìi.c vìc vovnnci vc ¸ìvcì Ic.¡·c
ìiìc·vìv·v (1·00) ,i nvi vìc. Ic.¡·c ¸c·nvniv (1·1¯) {o·nvìcv:v vi.ìin.;iv .ìv.i.
·onvnìi., ¡c .v·c ¸c·nvinc vc ¸ìvcì o ¡·civ vc ìv +iìncìn ¸.nìc¡cì.'
1n 1ìvìiv o ¡oìcni.v vc:ìvn;viìv vc vn v·ìi.oì vì vovnnci vc ¸ìvcì (1·1·) v
.vìninvì .v v¡v·i;iv ·c.i.ìci 1ì (on.iìivìo·c (1·1· 1·1^) in ]v·vì .v·viv .v .ì·vn.
¡·invì ¡·v¡ vc ·onvnìi.i iìvìicni. (·c¡·c:cnìvn;i: ^v:ini, ^vn:oni, £co¡v·vi, o..oìo)
1n )v.iv ¡oc:iv vc.cnì·i.ìv .vìnincv:v .v o¡c·v ìvi Tv,[in, ^i.[ic.i.:, v{ìvì in
cni¡·v;ic ¡·ono.cv:v o ìiìc·vìv·v niìiìvnìv .v ,i Tcìo{{i, no·ì ¡c .vn¡vì vc ìv¡ìv in
1·!·.
,1n Iv·iìc )onvnc ¡·o¡·vnvì nvni{c.ì vì ·c.i.ìci (1·!0), vc,i nv {oìo.c,ìc .v.vnìvì
,·onvnìi.', c_¡·inv o¡;ivncv ìiìc·vìv·ii ·onvnc,ìi v ìin¡vìvi ¡cnì·v ·onvnìi.n, ¡·c.i:cv:v,
vv¡v v.ìi.iìvìcv ¡ocìi.v vc.{v,v·vìv in vc.cnivì vì ¡vì·vìcv vc 1cìivvc, (v·ìo.v, /ìc_vnv·c..v
,i ±oììiv., vv¡v ì·vvv.c·iìc vin ·onvnìi.ii v¡v.cni inì·c¡·in.c, in v.ccv,i ¡c·iovv, vc 1cìivvc,
)c¡·v::i ,i ±oììiv., ì·v.vìv·iìc ¡·inci cìv¡c v ¡v,o¡ìi.nvìvi ·onvnc.., cìv¡v ¡·c¡v,o¡ìi.ìv.'
,_i.ìv o .v..c.ivnc vc cìv¡c in i.ìo·iv ·onvnìi.nvìvi ·onvnc... ìv¡v ¡v,o¡ìi.ìv, v .v·ci
.inìc:v ¡ovìc {i vc.ìv,iìv in ¡·o¡·vnvì Iv.ici ìiìc·v·c (1·!0) c inìc·c.vìv vc ¡·ono.v·cv vnci
ìiìc·vìv·i o·i¡invìc, in.¡i·vìc vin i.ìo·iv, oìi.civ·iìc, ì·vvi;iiìc ¡o¡o·vìvi ·onvn. 1.ìo·i.nvì,
inìc·c.vì vc .v·.v nc·vc·ivnv ¡cnì·v ì·c.vìvì nv;ionvì ,i {oì.ìo· .vnì nvni{c.ìv·i {i·c,ìi inì·vn
noncnì vc v{i·nv·c nv;ionvìv ,i cnvn.i¡v·c .o.ivìv, noncnì .v·c ¡ovìc ]v.ìi{i.v vco¡oì·i.v
vvo¡ìv·cv vno· .¡c.ii ¡cìi.c .ìv.i.c .v .vìi·v ,i {vìvìv .ì·vìv.iì .vììi.vìc vc ¸·. /ìc_vnv·c..v
v¡ìc .v {ic vc {oìo. ,.vv:ci' ,i .v .onì·iìvic ìv cìc.v·cv no·v.v·iìo· ¡vnv ìv invì;incv .c·vìv vc
¡·v.cìc .v·.ini oì,ìc,ìi.'
1n ìiìc·vìv·v ·onvnv .c ¡·ovv.c o ,v·vc·c v cìv¡cìo·, vn vnc.ìc. vì .v·.ìcìo· ìiìc·v·c ,i vì
novcìcìo·.' (.{. Tvvì (o·ncv, O·i¡iniìc ·onvnìi.nvìvi ·onvnc..) (oc_i.ìv, in ìiìc·vìv·v ·onvnv
{o·nvìc ìiìc·v·c vi.c·.c, .vnì ì·vvv.c·i ,i iniìv;ii, in.v ·c.cìv;iv vc..o¡c·i·ii {oì.ìo·vìvi ,.v¡vìv
.v·v.ìc·vì vnci .c·iìvìiìc ·c.vn,c v nv;ivniìo· v{ìvìc .vì voninv;ic .ì·vinv .vv .v·c nv ,ivv
·cvìi:vì in.v vniìvìcv, o .{ivv·c vv·c.vìv v¡·c.o·iìo· ,i o .ncnv·c vv·c.vìv o¡·inv;iìo· vc v
·cnvn;v ìv nincìi.nc, vc v,i ·c.v¡c·v ¡·o¡·ivì ¡cniv .·cvìo· ,i v ìv.·v in {oìo.vì .vv.'
(vìc¡c·cv ìvi /ìc..vnv·i v {o.ì nvìc·ivìi:v·cv in.iìv;ici vv·c.vìv vc )o¡vìni.cvnv
(in{ìvcn;vì vc 1c·vc·) ìv vc..o¡c·i·cv {oì.ìo·vìvi.
1n cìv¡v ¡·c¡v,o¡ìi.ìv, ·onvnìi.nvì ·onvnc.. v·c ¡·cviìc.;ic ¡cnì·v novcìvì iìvìivn.
¸c .onìinvv vi·c.;iv iìvnini.nvìvi (Tcì·v ^vio·, ¸nco·¡nc /.v.ni), 1ìvìiv {iinv ¡vì·iv
.ìv.iìv ¡cnì·v .v v vvì vi·c.;iv vc.ìinvìvi no.ì·v .v nv;ivnc. ,/.c.ì .vìì vì ,.cìci vcv
vovv ¡vì·ii' c_¡ìi.v iìvìicni.nvì ìvi 1cìivvc, nv.i.v ìvi .vn¡vnic vc ì·vvv.c·i vin
ìiìc·vìv·v iìvìivnv, v..cnìcìc ¡vnv ìv vn ¡vn.ì v.cnvnvìov·c .v vìc ìvi ^v::ini vin o¡c·v
ìvi ±vì.c..v, .ìinv ,i .oìivv·iìvìcv .v 1ìvìiv ·i.o·¡incnìvìv in o¡c·v ìvi /ìc..vnv·i.
(v ninc..v, .c ¡·ovv.c in ìiìc·vìv·v nov.ì·v o ¡·o{vnvv v.iniìv·c v ¡oc:ici
·onvnìi.c, .v cìv¡c ¡o·ninv vc ìv ì,·oni.n ,i ¡·oììcnv {vv.ìi.v, v¡oi .v o inìc·io·i:v·c
¡·o¡·c.i.v .v·c ·c.¡in¡c ·cìo·i.v ,i ¡c.ìi.vìv;iv .¡c.ìv.vìov.v.
¸c ¡oì vc.cìv vovv vi·c.;ii ·onvnìi.c, .cv v ·onvnìi.nvìvi ,{cvvvì', (.on.c·.vìo·,
¡v.ci.ì, ,i ·onvnìi.nvì ·c.oìv;ionv·. ,/.cv.ìv vivìc.ìi.v inì·c v {i ,.oìivv·' voninv
·onvnìi.nvì ·onvnc.. in vc.cnivì vì ¡vì·vìcv. ¸i vnvnc .ci voi ìc·ncni nv .c .iìvcv:v
vnìv¡oni.ì: ¡c vc o ¡v·ìc ìv.·ini, vi.¡c·v·c, ,nvì vv .ic.ìc', ¡c vc vììv v{i·nv·cv .vìo·ii
¡o:iìi.c v nv;ivnii, .vììvì c·oiìo· ,i vì niìiìvnìi.nvìvi .cìv;cnc...' (.{. Tvvì (o·ncv,
O·i¡iniìc ·onvnìi.nvìvi ·onvnc.., ^inc·.v, ±v.v·c,ìi, 1^¯2)
1n.vv·v·cv vnvi ..·iìo· inì·vn .in¡v· .v·cnì ìiìc·v· ¡ovìc {i, vvc.co·i,¡·cv vc ·cvìi:vì,
vcov·c.c ¡oì c_i.ìv nvi nvììc in{ìvcn;c ¡c ¡v·.v·.vì v.ìi.iìv;ii .vìc, (i.ìo· 1v¡o v in.c¡vì .v
vn vvc¡ì vì nonv·nici. ,O .iv;v ìvn¡v, o .iìvìiìvìc viniìov·c ivv in¡vvviì .v ¡v·.v·¡v ìovìc
{v:cìc ·onvnìi.nvìvi, .v vninc .cnv.ìv·iìc ·onvnìi.c ìiìc·vìc, .v {o·nvìc:c :¡onoìo. ìco·iv
v·vnci ·ovnnìi.c in o¡o:i;ic .v vc¡v,iìv ì·vvi;ic .ìv.i.v, .v inì·v;i,c:c .v in.on.c..cn;v
.o.ivìi.nvì vìo¡i., .v vc.inv ¡ocìvì .cìo· o·o¡.i;i, ìv .niv·, .v c:iìv·i ,i ·c.cni·i, .v v¡c·c
.vv:v .onvnv·:iìo· in{·vn;i. ¸c vc.¡v·;cv vc:in.oìì vc {ic.v·c cìv¡v .ì·vìvìvìv, .¡vnvnv: ,}vi
¡·vnvi'. ¸i vv.v ivcvìi.nvì {iìo.o{i. ¡c·nvn (.·iìi.i.nvì [vnìivn ,i .on.c¡;iv ¡c.ini.ìv
..no¡cnnvvc·ivnv) v ]v.vì vn ·oì in¡o·ìvnì in {o·nv·cv .¡i·iìvvìv v ìvi ninc..v, c c.ivcnì .v
vvìo·vì ¸.·i.o·iìo· nv ¡ovìc {i nvniì vn ·onvnìi. {cvvvì. [...] O·i.vn, vvc:ivncv ìv vn .i.ìcn
vc ivci ¡oìiìi.c .vv {iìo.o{i.c nv c.ìc in nov nc.vni. v·nvìv vc novi{i.v·i c.ni.vìcnìc in ¡ìvnvì
c.ìcìi..'
)onvnìi.nvì v·c .o.v;iv vni.c·.vìiìv;ii. Iv.v .cnì·vì vc i·vviv;ic vì .ìv.i.i.nvìvi .c
¡v.c,ìc in ·vn;v, vv.v {o.v·cìc iìvnini.nvìvi ìc vc..o¡c·inin /n¡ìiv ,i ·vn;v, ·onvnìi.nvì
c.ìc o c_¡ìo:ic ¡ocìi.v vc nv·c .i¡ov·c nv nvnvi in v·o¡v, vvì {iinv .v ¡v·ìi.i¡v·cv
ìiìc·vìv·ii no·v ,i .vvvnc·i.vnc ìv ·onvnìi.n v inìo¡v;iì ¡vì·inonivì ·onvnìi. .v .·cv;ii vc o
nv·c o·i¡invìiìvìc.
O¡o:i;iv ·onvnìi.nvìvi {v;v vc .ìv.i.i.n nv c_.ìvvc ,nvnc·ov.c ¡o.iìiìiìv;i vc .on.iìic·c
.v v¡v·cn;v ¡v·vvo_vìv, ¡o.iìiìiìv;i ¡c .v·c ìc ·cvìi:cv:v, .{ivvnv .ìv.i{i.v;iiìc, vc.ìvi
·onvnìi.i: ±,·on, o..oìo, £co¡v·vi, /ìc_vnv·c..v. ^o,ìcni·cv .ìv.i.i.nvìvi c vnco·i
inìc¡·vìv c_¡·c.ici ·onvnìi.c.'
)onvnìi.nvì v {o.ì .on.ivc·vì .v o nc¡v·c ìoìvìv v .ìv.i.i.nvìvi, ,i vi.i .c .v.inc v
nvvn;v ,i ì·cìvic .v nc ¡vnvin .v ìv·o.vì v v.vì vovv o·icnìv·i, nvnic·i.nvì ,i ·o.o.ovì, .c v·
¡vìcv .v {i in{ìvcn;vì novì .v·cnì v·ìi.ìi..
Iinoìoniv .ìv.i.i.n ·onvnìi.n v¡v·c {·c..cnì, vn c_cn¡ìv {iinv o¡iniv ìvi ¸ocìnc: ,v
nvnc.. .ìv.i. ìoì .c c .vnvìo. ,i ·onvnìi. .ccv .c c ìoìnv..'
)onvnìi.nvì ·cvc..o¡c·v niìvì. ,Ioìvì .c niìi{i.v in ·onvnìi.n: i.ìo·iv, nvìv·v, .vìc¡o·iiìc
.¡i·iìvìvi ìin¡vì, .¡v;ivì, {iin;v vnvnv (vcnonvì ·onvnìi., ìiìvnvì, ¡cnivì .vnì i¡o.ìv:c
niìi.c)' .(ccv .c .in;cvv ·onvnìi.ii c·v vvc.cv ,o vnvìo¡ic inì·c Ivnnc:cv ,i on, in .vìiìvìcv
ìo· vc .·cvìo·i, (o vnvìo¡ic) inì·c .v.vnìvì ìvi Ivnnc:cv ,i .v.vnìvì ¡ocìvìvi, inì·c ·c.cìv;iv
vi.inv vin niìvì ..·i¡ìv·vì ,i ·c.cìv;iv ¡ocìvìvi .v·c, ¡cnì·v .ci nvi nvì;i vinì·c ·onvnìi.i, c·v
in v.cìv,i ìin¡ o ·c.cìv;ic in nov vi.ìin.ì niìo¡ocìi.v.'
^iìvì nv nvi c.ìc o .·cv;ic .oìc.ìi.v, .i vnv invi.ivvvìv.
vnvvncnìv·cv {iìo.o{i.v v ·onvnìi.nvìvi .c ìv:cv:v ¡c ìco·iv [vnìivnv v ìv.·vìvi in .inc
.v·c nv ¡ovìc {i .vno..vì, onvì nc¡vìvnv vc¡v,i ìvncv {cnoncncìo·. )onvnìi.ii ii v.o·vv ¡ocìvìvi
¡·i.iìc¡ivì .vnov,ìc·ii .v¡·v.cn.iìiìc ,i .v¡·vinìcìc.ìvvìc vìc {o·ncìo· inìv;ici .v·c .vnì ìin¡vì,
.¡v;ivì, .vv:v, .vì.ìvn;v. /¡ìi.v;ic ìv ninc..v: ,)cv.vnv c_i.ìcn;v oìic.ìi.v, {iinv {o·nc vìc
.cn.iìiìiìv;ii o·vonvìov·c in ìvnc, .¡v;ivì ,i ìin¡vì .vnì viìvìvìiìc ,i .onì·v.ìvìiìc vv¡v .oic.
Iioni.ic .c ì·vn.¡o·ìv in c¡o.v ìvi /ìc_vnv·v .cì ±vn, vc.cninv
.vìv¡v·vì Ivn ,i inì·c¡·invc o .vìvìo·ic in ìvnv, vv¡v .c ·cvv.c ¡vnvnìvì ìv vincn.ivniìc vnci
nv·¡cìc, ¡c .v·c o v¡v;v ìv ¡vìvì ivìiìci .vìc.'
1nv¡inv;iv c.ìc .v¡vìiìv .v vni{i.c {o·;cìc .¡i·iìvìvi ,i .v .ìvìiìcv..v .onìv.ìvì .v
niìoìo¡iv. ,¸cnìincnìvì vniìv;ii ¡ic·vvìc ¡ovìc {i ·c.v,ìi¡vì ¡·in nv¡ic .vv .i., ¡·in
.v{vnvv·cv in in.on,ìicnì, in ì·c.vì, in nov¡ìcv .on,ìiin;ci. Ic vi.i in¡o·ìvn;v
.i.vìvi ,i v in.on,ìicnìvìvi in ìiìc·vìv·v ·onvnìi.v.'
¸.no¡cnnvvc· v ¡vììi.vì £vncv .v .oin;v ,i ·c¡·c:cnìv·c in vnvì 1·1^, vv· cv v
{o.ì ·c.on.ivc·vìv vv¡v vnvì 1·¯0. (oin;v c.ìc o {o·;v nvìc{i.v ¡c .v·c vov· v·ìi.ìvì
,ncnv·iìo· ,i ·c.c', vc:inìc·c.vì, vcìv,vì vc inìc·c.c, ncin;cìc. vc .onìcn¡o·vni o
¡ovìc ì·vn..cnvc. ,1nv¡incv ·onvnìi.v v ¡cnivìvi .v invi.ivvvìiìvìc, v .v·vi .onvi;ic
c.ìc .in¡v·vìvìcv ,i vìno·nvìiìvìcv, .v vìincnìvì nv.i. vin ¡vnvi·cv
..no¡cnnvvc·ivnv.'
Iv.v ìiìc·vìv·v {·vn.c:v v .ìvìiìiì ·c¡vìiìc .ìv.i.i.nvìvi, ¡·ono.vì vc o{i.ivìiìv;i
in c¡o.v ·onvnìi.v ,i in ìin¡vì )c.ìvv·v;ici, ·onvnìi.nvì c.ìc vn .v·cnì vvv. vin
¸c·nvniv ,i vin /n¡ìiv vc ·c{v¡iv;ii {·vn.c:i ¡·c.vn ¸c·nvinc vc ¸ìvcì, c_¡vì:vìv vc
)v¡oìcon, .vv (nvìcvvì·ivnv, cni¡·vì in ìin¡vì )c.oìv;ici ,i vì 1n¡c·ivìvi.
(nvìcvvì·ivnv v{i·nv ¸cnivì .·c,ìini.nvìvi v.v¡·v niìoìo¡ici ¡v¡vnc. ^vvvnc vc
¸ìvcì c.ìc vvc¡ìv in{ìvcn;ci c¡o.ii, .o.icìv;ii ,i .ìinvìvìvi v.v¡·v .·cv;iiìo· v·ìi.ìi.c.
1¸IO)1¸^+£
)onvnìi.nvì c.ìc .vì in.ivc;v vnci .i:ivni ìcn¡o·vìc, oìic.ìi.vìv ¡·inì·o
¡c·nvncnìv ì·c.c·c vc ìv vn ìin¡ i.ìo·i. ìv vnvì ·onvnc... (vnv .o·ìc,ìc vc.¡·c
1.ìo·iv +ni.c·.vìv, (v·ì,ìc ..·ic .v ,i.ìo·iv .cìo· in{v¡ìviìc vc on in ìvncv v.cv.ìv
c.ìc, vc {v¡ì, 1.ìo·iv Ovncniìo· ^v·i .v·c .vv nvni{c.ìvì in ìvnc.'
I·v¡cviv .ìv.i.v, vi .v·ci .¡c.ìvìo·i c·vv
v·i.ìo.·v;ii in .vvìv·c vc {v¡ìcnoìiìc
c.ìc inìo.viìv .v v·vnv .vv .v
ncìov·vnv, .v nvìì nvi ¡oì·i.iìv
vnvi ¡vììi. ìv·¡nc: .v· .inc ìv
ìcvì·v .v :iv·vì in ìv:vnv·.
)onvnvì i.ìo·i. c.ìc inì·ovv. in
ìiìc·vìv·v vc ..o;ivnvì +vììc· ¸.oìì
,vc..cnvcnì vì vnci .c.ni {vniìii
..o;icnc ,i ìvn .vno..vìo· vì
{oì.ìo·vìvi ..o;ivn.'
,¸ìin, vv¡v ìc.ìv·v vnvi ·onvn vc +.
¸.oìì .vn ìo.vivv, .vn nvn.vv, .vn
.c inì·v.vv, .vn .c vi.ì·vv ovncnii
vnci c¡o.i.' ¸v¡c.ìiiìc vin ·onvncìc
i.ìo·i.c vv {o.ì {oìo.iìc vc .vì·c
i.ìo·i.i
(/v¡v.ìin Inic··, v ·c.vno..vì .v
..·iinv 1.ìo·iv .v.c·i·ii /n¡ìici vc
.vì·c no·nvn:i v .v{c·iì in{ìvcn;v ìvi
¸.oìì,.v ¡·c.vvc·c in 1.vnnoc), vv· ,i
vc .vì·c vvìo·ii vc ·onvnc vc
no·v.v·i (1v¡o, ¡·inì·c vì;ii).
)v.cìv i.ìo·i.v c.ìc
.vììi.vìv, vc v.cncncv, vc ·onvnìi.i
(/ì. Ovoìc..v, ^inncv (ovv .cì
)vv, Iovnnv (niv]nv). Tocnvì
i.ìo·i. v¡v·c .v ¡·c.vvc·c in o¡c·cìc
¡oc;iìo· ·onvnìi.i, inìc·c.v;i vc
:v¡·v.i·cv vc.cni·ii i.ìo·i.c v
oncni·ii, .vvinvv.c vi.i in{ìvcn;v
vinvni.nvìvi ìvi (i.o ,i 1c·vc· .vv
vivìc.ìi.v nv¡cìivnv.
¸cnv·i ìiìc·v·c
I1TO£O¸1/
Onvì ·onvnìi. c.ìc vn invvv¡ìvìiì,inì·o .o.icìvìcv .c ,iv ¡ic·vvì
vniìvìcv.
,)c{v:vì in .i., in niì, in .o¡iìv·iv invi.ivvìvi .vv v oncni·ii, ..v{vnvv·cv
in :oncìc oì..v·c vìc .on,ìiin;ci vnvnc ·c¡·c:inìv ìoì vìvìcv .vnvìi:v·i ,i
.vììinv·i vìc ·c{v:vìvi vc v v..c¡ìv o ·cvìiìvìc .o.oìiìv vv·c·ov.v.'
(on{ìi.ìvì c.ìc {o·nv vc c_i.ìcn;v v c·ovìvi ·onvnìi., .v·v.ìc·i:vì vc
¸co·¡c (vìinc..v ((ìv.i.i.n, ·onvnìi.n, ìv·o.) v·c¡ì ,vìo¡iv vnvi on .on¡ìcì
vno·nvì, vc:c.niìiì·vì ,i ìoìnv., vvi.v .v .cn.iìiìiìvìcv ,i inìcìc.ìvì c_v.c·ìvìc
ìv nv_invn, ·c:vnvnv ìovìc v.¡c.ìcìc .¡i·iìvvìc vc ìv ì·vìv ìv ¡cniv... c vn
non.ì·v in ìovìc: vn non.ì·v vc {·vnv.c;c .vv vc v·v;cnic... c ìi:v·, vìc·vnì
in.on¡·cncn.iìiì... c vn .cìcnv·... o·v ·onvnìi.v c.ìc 12 nov¡ìcv. )onvnìi.vì
.on.vnv ¡in, o¡iv, o·i ìcv v¡v in £cìc, {inv.v cì v·c nc.oic o·i vc c_.iìvnìc, o·i
vc vnvì¡c:i.c, .v .v .v¡o·ìc o·i .v viìc in{c·nvì .ic;ii.
¸cnivì nv c.ìc o vc..o¡c·i·c v ·onvnìi.nvìvi, vv· in ·cnv,ìc·c ,i ·onvnìi.n
v .vno..vì noncnìc vc .vìninv;ic. 1nv¡incv .onvi;ici nc{c·i.iìc v ¡cnivìvi i,i
v·c .o·¡inìcv in ..·ic·iìc ìvi ¸.no¡cnvvc·, ¡cnì·v .v·c ,¸cnivì, ¡·in inìcìi¡cn;v
.v vno·nvìv, ¡·in .onìcn¡ìv·cv vc:inìc·c.vìv .v·cì ¡vnc in .onìv.ì vi·c.ì .v
ivciìc ¡cnc·vìc, c.ìc ¡·in c_.cìcn;v v¡ì .v .c cìiìc·c:c vc .oin;v vc v ì·vi. 1n
..ninì, vno·nvìiìvìcv ìvi, .v·cì v¡·o¡ic vc :oncìc ncìvnici, ii v.i¡v·v o
c_i.ìcn;v nc{c·i.iìv.'
,)onvnìi.nvì, nvi vìc. in .c·.ivncv ìvi ¡c·nvnv, ,iv {v.vì inv¡incv ¡cnivìvi
in:c.ì·vì .v ¡vìc·i nv¡i.c, v¡ì .v inì·c in .onìv.ì ni.ìi. .v {o·;cìc .v¡·vnvìv·vìc.'
,±ovìv .c.oìvìvi' ¡v·c v {i ¡o·niì vc ìv ,.¡ìccnvì' ìvi ±,·on, ì·vvv. vc {·vn.c:i .v ,nvì
vv .ic.ìc', iv· vc ¡c·nvni ,+cìì..nnc·ì:'... ìcncì·o,ii c·oi vi ¡ocncìo· o·icnìvìc ì,·onicnc
i,i ¡ìinìv ¡·in .vìovncìc ìonvonc:c ncìvn.oìiv oìo.iìv ,i ììv:v·cv ¡·c.o.c, ì·i.ìc;cv .v¡v,
no.ìvì¡iv .c nv .c nvi .·i.ìvìi:cv:v in .·co v.¡i·v;ic vi.ìin.ìv, vc:o·icnìv·cv .v·c
o..iìcv:v inì·c vìvìic ,i .ini.n.'
T·o.inc vc ìv v¡·c.ivncv .i.iìi:v;ici voninvìc vc nvìc·ivìi.n, iv· .oìv;iv c.ìc {v¡v vc
.i.iìi:v;ic, nvi vìc. in nvìv·v.
,^vnv·iv vni.iìv;ii, niìvì .in¡vìv·iìv;ii .c v.o.iv:v ìc.nc .v v..c¡ìv·cv , nvi nvìì .niv·,
.v ¡·c;vi·cv vno·nvìiìv;ii... ,±oìnv.vì', ¡·in vc{ini;ic vn i:oìvì, ¡ovìc .niv· vn non.ì·v,
vc.inc o i¡o.ìv:v .v ¡o.iìiìiìv;i .c {ìvìcv:v vìcn;iv ·onvnìi.iìo· ¡cnì·v .oìiìvvinc ,i
inìiniìvìc. ¸vìic.ìi.iìvìcv ·onvnìi.v .c .on¡ìv.c in ·c¡i.ì·vì .on{c.ivnii, ..·i.ov·cv
vc.cninv vn ]v·nvì .vnv{ìvì... nc.c.v·v onvìvi vni., .i¡v·, inìc·io·i:vì, ¡cnì·v v,i ¡vìcv
c_¡·inv :ìv.ivnvì .vv ncìvn.oìiv.' Ic{ini;iv onvìvi vvìv vc Oìc·nvnn, in ·onvnvì
.on{c.ivnc v ìvi ¸cnvv.ov·:
,Onvì c.ìc o {iin;v .v·c .c v¡iìv ¡cnì·v v ¡v.i .c.v .c .vvìv ,i .c v¡iìv ,i nvi ìv·c
.vnv nv·c nini. vc .vvìvì, .v·c nv .cvc in .ccv .c v oì;invì vc.vì vn ni]ìo. ¡cnì·v v
oì;inc vìì.c.v ,i .v·c, vìvn.i .vnv .c ìv.v·v, nv ¡v.c,ìc in .ccv .c v vo·iì vc.vì vn inìoìv
nov ¡cnì·v v invinìv .¡·c .ccv .c nv vo·cv, .v·c ¡·c{c·v .v nv:viv..v .¡·c .ccv .cì .¡c·ic
vc.vì .v nv v,ìc¡ìc nini., ¡c .v·c
oì.ìv.oìcìc iì inìvìv, ¡c .v·c ¡ìv.c·iìc iì .o¡ìc,c.., .v·c nv ;inc ìv ovinnv vc.vì vv¡v .c v
¡ic·vvìo, ,i .v·c, nc·cv nvnvì vin iìv:ic in iìv:ic, nv v·c, nv ¡ovìc v.cv vc.vì iìv:ii, ,i
nv ¡ovìc vc.vì .v .i.c:c .iv;v.'
£1)1¸^+£
,(v ¸ocìnc, vc:.oììv·cv ¡oc:ici ¡c ìcnc {i_c, ì·vvi;ionvìc, in.cìcv:v.
Tocìvì nv,i nvi c_ìc·io·i:cv:v .cnìincnìcìc .·i.ìvìi:vnvvìc in]v·vì
vnvi noìi. .ìv.i.: {o·ìvnv ìvìiìi., c_c·¡i noncnìvì, .v·¡c vicn, cì..,
v,v .vn {v.cvv ¡vnv ,i .ci nvi nv·i ìi·i.i vi )cnv,ìc·ii (Tcì·v·.v,
¸nv[c.¡cv·c, )on.v·v), .i .onvni.v .cnìincnìcìc in .ìv·c nv..vnvv...
1i¡c·.cn.iìiìiìvìcv .o.oìiìv v.vn .onvi;ic ¡·inv v .·cv;ici ¡ocìi.c
o vnvniìv ìc;ic v .cnìincnìcìo·, .ìv·cv vc ¡c·nvncnìv ìcn.ivnc ,i vc
i·cncvivìiìv no.ìvì¡ic, {v.vììvìcv vc v .·cv ¡ocìi. ·c¡cìvnv v.ìvì
¡cnc:ci, vc v .onvni.v o vìno.{c·v inìc·iov·v .vv niìi.v ¡·in
ni]ìo.i·cv .inìoìv·iìo·, ·c.c¡ìi.iìvìcv {v;v vc v¡cìv·iìc o.vììc vìc vnci
nvìv·i cni¡nvìi.c ìovìc v.c.ìcv .vnì .v.c·i·i ·onvnìi.c {v·v vc .v·c
.cìc nvi noi o·icnìv·i ¡ocìi.c v· {i vc nc.on.c¡vì.'
¸inìoìvì v¡v·c .v ¡·c.vvc·c in ìiìc·vìv·v ·onvnìi.v, iv· niìvì
¡·c.v¡vnc
ncìv{o·v. ,/ .¡vnc .v c_v.ìiìvìc .c .cnni{i.v {ìov·cv vììv.ì·v v ìvi
)o.vìi. ,i
ninc..v, .vnìvì vc v¡v. vì ìvi (oìc·iv¡c, .o·ìvì ìvi Toc, v·nv ¡·c.cv..v v
ìvi
)cvì., c.ni.vìcv:v .v nc.o.oìi·cv cìcncnìvìvi inc¡vi:vìiì ,i inc{vìiì vin
¡oc:iv
·onvnìi.v ,i .v i¡no·v·cv vì·v.;ici .¡i·iìvìvi ·onvnìi. ¡cnì·v {o·ncìc
vc..ni.c.'
)onvnìi.iìo· ìc ·c¡v¡nv ¡oc:iiìc .v {o·nc {i_c, iv· ìcncìc ìo· .vnì inc¡vi:vìiìc ,i
ncnvnc·oìvìiìc, c_i.ìv, ìoìv,i ìcnc in¡o·ìvnìc, ¡·c.vn nvìv·v, ivìi·cv, ninìi·cv, .i.vì
(·onvnìi.ii .vnì ¡·c.v·.o·i vi ncno·ici in.oìvnìv·c v ìvi T·ov.ì, )ov..cvv ·cì·viv ì·c.vìvì
ìv vv:vì vnci {·v:c nv:i.vìc .vv v .cvc·ii vnci ¡ìvnìc v..vìc, (nvìcvvì·ivnv i,i ¡vnc c·ovì
.v ·cncno·c:c in¡·c.ii vin .o¡iìv·ic ìv ,vic·vì nv¡i. vì vnvi .ìv·:). )onvnìi.ii vv
vc.v.v·,iì v·ìv vc v .on.c·ìi vv·c·cv in .oìv¡ìvìc.
)/I+)/
,1n .vv·vì ·onvnìi., nvìv·v c.ìc
.o.oìiìv vn ìoì o·¡vni., voninvìv {inv vc o vniìvìc .vì.ìvn;ivìv, .v·c in¡ìoìcv:v,
¡cnì·v vnii ·onvnìi.i, vi.iniìvìcv ,i vnvnvì.' .ìc o vc¡v,i·c v .on.c¡;ici
nc.vni.i.ìc v ¸c.oìvìvi £vniniìo·, iv· {v:ionv·cv vno· ,cnìiìv;i vi.ìin.ìc ,i .niv·
vnìv¡oni.c: .v{ìcìì·v¡, onnvìv·v, .on,ìicnìin.on,ìicnì, onIvnnc:cv, c ¡·o¡i.c c_¡·inv·ii
.inìoìi.c ,i niìi.c.' .ìc, vìvìv·i vc c_vììv·cv inv¡inv;ici o ]v.ìi{i.v·c v v{i·nv;ici vc.¡·c
vniìvìcv ·onvnìi.nvìvi cv·o¡cvn.
Tvvv·cv, nv·cv, .¡v;iiìc inìc·v.ì·vìc ,vì.vìvic.. .o.no.vì ·onvnìi., ¡vn.ìvì vc ¡ìc.v·c v o·i.v·ci
.i:ivni niìi.c, vì vìiìvviniìo· {iìo.o{i.c .i.ìcnvìi.c .vv .on{v:c. Iinvnv vc voncnivì
{vìvìo.vìvi, nvìv·v vninìc,ìc vnco·i ·onvnìi.iìo· vc.¡·c in.c¡vìv·iìc oì..v·c voninvìc vc
.v.·vìiìvìc ,i nvi ¡v·.ì·cv:v in.v, in ¡·o¡o·;iiìc ci .oìo.vìc, v·ncìc ¡c.ìvìvi .·cv;ivnii.'
+n ¡ci.v] ¡·cviìc.ì c.ìc .cì c_oìi., ¡·cìvvì vc ìv iìvnini,ìi, in.v ,.c·vì nv nvnvi vc nc.oiv
c.v:ivnii, .i ,i vc .cìcv vv¡v c_¡c·icn;c incviìc ,i .ioìcnìc.'
)O(I+))+£
)ov¡ìcv ¡c·niìc ì·vi·cv inìc·iov·v, .on.cnì·v·cv ¡vnvi·ii, ¡oìcn;v·cv
ni.ìc·vìvi, .onvni.v·cv .v vi.iniìvìcv ,c.ìc vnìivn;v ¡·in c_.cìcn;v
{v.o·vìiìv .onvni.v;iiìo· nv¡i.c, cno;iiìo· .o.ni.c, inìvi;ici in{iniìvìvi.
.ìc vnoìin¡vì
.i.vìvi.' ,Iv·v o.nivn.ni. v{v·v, inìvvnì·v .c vc,ìcv¡ìv', ..·ic ninc..v.
)O(/£1¸, 1^)+)1£ (/I) )O/TI ,Iin¡vì ìvninii c.ìc
nv.v·vì,
in ..ninì vonniv no¡;ii c.ìc in{iniìv in ìin¡ ,i .¡v;iv. )ov¡ìcv vc.inc
v.ì{cì vn
¡·cvnìvì vì cìc·niìv;ii.'
,Z11 £+^1)11, Z11 /)I1(1 /+ (I/I £O(+£ )£1¸11
)OTI11 ¸1 / ^O)I11: ()¸I1)1¸^+£. T)I)+
()¸I1)1¸^. ^O/)I/ O ^1¸I1(/ )+)I/.' (oìo·v·cv in
ninv, ¡v;, vìi. c.ìc vn .inìoì vì .v{vnvv·ii in .inc.
,/ìvìv·i vc ìi·i.v c·oìi.v ,i vc ìi·i.v vivìo¡vìvi vinì·c on ,i vi.iniìvìc, .cìc
vovv ìcnc ì·vìvìc (¡ocnvìi:v·cv nvìv·ii ,i cìcncnìvì no.ìv·n ) ·c¡·c:inìv
vvìcìc {vnvvncnìvìc vìc .v{ìcìvìvi ·onvnìi., ni]ìov.c .¡c.i{i.c vc v..c. in
:oncìc ni·v.oìvìvi c_i.ìcn;ivì.'
Ic¡v,i·cv c_¡·c.ici ·onvnìi.c voninvìv vc .v..vvcìc .c·ìvìc vìc ìvi 1v¡o
.v ·cvìi:vì in vi·c.;iv vnci ¡oc:ii v .v.inìcìo·, vv.v vc Inco¡niìc ¸vvìic· in
vi·c.;iv ¡v·nv.ivni.nvìvi in.¡·c vo.ì·inv v·ìci ¡cnì·v v·ìv, .v o ¡oc:ic .v·c c.iìv
ìcnìv;iv ¡·vnvio.vìvi ¡cnì·v v .vììi.v ¡·c;io.vì ,i vc.o·vìi.vì, ìv ·vnvvì ìvi, Toc
,¡·cìvn¡c,ìc in vi·c.;iv vno· {o·nvìc ¡ocìi.c .iìov·c .v .inìoìi.nvì ov.¡i·v;ic
·onvnìi.v. Toc:iv .v.inìcìo· c.ìc, vv¡v {o·nvìv ìvi Toc, ,.·cv;ic ·iìni.v vc
{·vnv.c;c.' ±vvvcìvi·c v {o.ì {v..invì vc ¡o.c.ìi·iìc ìvi Toc ,i v {o.ì vnvì
vinì·c ini;ivìo·ii .inìoìi.nvìvi (.v·c {oìo.c,ìc nvììc vinì·c .v¡c.ìiiìc
·onvnìi.nvìvi), iv· ^vìv·nc v ì·vvv. ¡oc:iv ìvi Toc, ·c:vììvì vì vnvi ì·v.vìiv
vcìiìc·vì ,i v vc..ni. ¡·in ¡oc:iv ìvi .vìcv .vì·c ¡ocìi.iìc ¡o.ì.inìoìi.ìc.
(on.ìv:iv (c·ci (vìin c.ìc v.ccv .v ·onvnìi.nvì v .v.v·.iì o ·c.oìvìic {v·v
¡·c.cvcnì v .cn.iìiìiìvìii, ·c.oìvìic vc vìc .v·ci .on.c.inìc cno·n ¡·cìvn¡iìc in
ìin¡ vv ¡·o{iìvì vc ìv ·onvnìi.n invinìc, ìovìv {o·nvìcìc v·ìi.ìi.c .i ìiìc·v·c.
±1±£1O¸)/1
(c·v (/£1), )O^/)I1¸^+£, viìv·v +ni.c·.,
±v.v·c,ìi, 1^¯¯.
)onvnìi.nvì ·c¡·c:inìv vn vn.vnììv vc
ìcnvinìc inìcìc.ìvvìc .i v·ìi.ìi.c .v·c,vc ìv
.{v·.iìvì .c.oìvìvi vì \(111ìcv .iv ¡·o¡v.
.v ¡·in.i¡iv c.ìcìi. in ìiìc·vìv·v, nv:i.v .i
in ¡i.ìv·v .v¡·cnvìiv .cnìincnìvìvi v.v¡·v
·vìivnii .i inv¡invìici v.v¡·v vnvìi:ci
.·iìi.c
Iin ¡vn.ì vc .cvc·c i.ìo·i.,¡·in
·onvnìi.n .c inìcìc¡c vn .v·cnì ìiìc·v·
cv·o¡cvn,.v·c v¡v·c ìv .{v·.iìvì .c.oìvìvi vì
\(111ìcv in /n¡ìiv .i in ¸c·nvniv ,iv· in
¡·inv ]vnvìvìc v .c.oìvìvi vì\1\ ìcv in
·vnìv. Ic vi.i,.v ·v.¡vnviì in ìovìc
.cìcìvììc ìv·i vìc v·o¡ci.
)onvnìi.nvì inìvìv·v ·c¡vìiìc ·i¡ivc
in¡v.c ìiìc·vìv·ii vc .ìv.i.i.n.
¸v¡vnc ¡cnv·iìc .i .¡c.iiìc ìiìc·v·c
{v:ivnii .i ì·vn.{o·nv·ii.
Tc·.onv]cìc .vnì ìvvìc vin ìovìc
.ì·vìv·iìc .o.ivìc.)onvnìi.ii
nvni{c.ìv in.v ¡·c{c·inìv ¡cnì·v c·oi
c_.c¡ìionvìi .v·c v.ìioncv:v in
.iìvvìii c_.c¡ìionvìc.
)onvnìi.nvì ·cìic{cv:v
.on¡ìc_iìvìcv {iinìci vnvnc,vvv.vnv
in ¡·in¡ìvn .ivìv ci .v{ìcìcv..v

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->