P. 1
Dezvoltare Umana. Psihologia varstelor

Dezvoltare Umana. Psihologia varstelor

|Views: 199|Likes:
Published by Nistor Levis Daniel

More info:

Published by: Nistor Levis Daniel on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

Dezvoltare uman .

Psihologia Vârstelor
TEMA 1 PRBLEME INTRODUCTIVE ÎN DOMENIU
1. Defini ie Psihologia Vârstelor este o disciplin ramur a psihologiei , cu un specific aparte. Ea studiaz legile dezvolt rii psihice ale persoanei pe parcursul întregii vie i. Exist i alte psihologii evolutive cum ar fi psihologia copilului, adolescentului, adultului sau

psihologia vârstelor târzii, Psihologia dezvolt rii umane i Zoopsihologia. Psihologia vârstelor acoper toate aceste tipuri de psihologii caracterizându-se prin integralitate. Psihologia vârstelor încearc s ofere un tablou cât mai complet al fiec rui stadiu de vârst dar i s eviden ieze cum se influen eaz progresiv unele pe altele mecanismele psihice dezvoltate în fiecare dintre perioade.

2. Caracteristici Cerceteaz mecanismele dezvolt rii i încearc s elaboreze teorii ale dezvolt rii Caut rela iile dintre ceea ce este ereditar (înn scut) i ceea ce este dobândit (asimilat prin înv are) Este interesat de descoperirea unor noi fenomene i de explicarea lor, pentru a îmbog i acest domeniu al psihologiei Caut legi cu caracter general în ceea ce prive te dezvoltarea psihic . Este o disciplin cu largi aplica ii practice Este în leg tur cu toate celelalte psihologii. Metodele de cercetare folosite sunt acelea i cu ale celorlalte tipuri de psihologie doar c sunt folosite selectiv în func ie de problematica studiat .

3. Principii metodologice Acestea sunt folosite în interpretare i sunt utile când se face o dezbatere pe o anumit tem . Nu exist un punct de vedere comun în ceea ce prive te num rul lor. Unii le restrâng la 2 3 principii iar al ii folosesc mai multe, împrumutând din biologie i fizic .

-

Principiul dezvolt rii i al istorismului. Acesta este un principiu comun tuturor disciplinelor psihologice. Principiul se refer la drumul parcurs de procesele psihice în dezvoltarea lor calitativ i cantitativ . Procesul psihic este o transformare de la structuri

simple la structuri complexe rezultând la fiecare etap de evolu ie un produs. Fiecare etap a dezvolt rii este un rezultat al ac iunilor precedentei i totodat o premis , sau un punct de plecare, pentru apari ia urm toarei etape. Structurile care au fost create nu dispar odat cu apari ia celor noi i se integreaz în ele i li se subordoneaz . Principiul diferen ierii i integr rii. Pornind de la anumite structuri, premise i achizi ii existente se observ evolu ia unor elemente ce se diferen iaz de restul dar care totu i se integreaz în structur Principiul structuralit ii. Componentele psihice sunt organizate ierarhic. Piaget a pus bazele structuralismului genetic în psihologie, el ar tând cum dezvoltarea se bazeaz pe organizare i cum organizarea duce la dezvoltare. Specificitatea fiec rui stadiu de dezvoltare. Stadiile de dezvoltare psihic sunt guvernate de legi generale i particulare.

4. Dinamism psihic i evolu ie uman a. Reperele psihodinamice sunt acele criterii prin care dezvoltarea psihic este împ r it în perioade, cicluri i stadii de dezvoltare. În identificarea acestor repere contribu ii importante au avut speciali tii din domeniul psihologiei copilului. Exemple de astfel de repere psihodinamice sunt: cre terea în în l ime i în greutate, schimbarea i deteriorarea danturii, evolu ia i regresia vie ii sexuale.

Câteva idei din sfera teoriilor evolutive: Arnold Gesell afirm despre dezvoltarea psihic uman c este animat de o for comparabil cu cea nuclear , în sensul c odat declan at nu mai poate fi oprit . Deasemenea vorbind despre comportamentele din timpul vârstei maturiz rii le consider mai importante decât achizi iile ce se produc în perioadele timpurii din via a unui om. El a mai spus despre procesul dezvolt rii c este dictat de mecanismele genetice de i recunoa te c influen în acest proces. i condi iile de mediu au o oarecare

Eduard Claparade spune c pân la vârsta de 12 an la copil se dezvolt planul mentalintelectual. Între 12 i 18 ani se dezvolt planul emo ional-afectiv, cel moral i cel

Sunt trei criterii minimale:   ¡ ipul fundamental de activitate. Perioada copil riei în care copilul este dependent i supus p rin ilor creeaz în jurul Eu-lui o alt structur numit Supraeu. Un genom uman con ine dup unele surse 30 000 de gene. r mâne un nume de referin . în care investe te energii i pe care le dezvolt odat cu trecerea timpului. idealuri) i posibilitatea societ ii de a le satisface. pe instinctul de conservare a vie ii (foame. Piaget. cu prec dere instincte. dar chiar i cu acest neajuns. Sub influen a lumii reale o parte din sine Eu-l sufer o transformare i devine intermediar între cele dou . aspira ii. Oricum. Reperele psihogenetice reprezint caracteristicile stadiilor delimitate dup criteriile acceptate. Freud. Aceasta se refer la anumite activit i spre care copilul se orienteaz . Cele mai frecvente sunt cele de comunicare i sociale (protejare. dar Freud mai aduce o no iune de Eu idealcare define te omul a a cum ar trebuii s fie. ce con ine tot ce este ereditar. Dup altele 35 000 de gene. simpatie. Eu-l define te omul a a cum este. Pachetul de gene este con inut de cei 46 de cromozomi proveni i în egal m sur de la ambii parteneri. dependen . ipul de rela ii ce influen eaz adaptarea i integrarea social . Jean Piaget vine cu o teorie unic în care spune c structurile psihice i rela iile cu mediu se dezvolt pe plan psihologic în mod dinamic. Ereditatea a fost studiat cu mare interes pentru a se vedea cum influen eaz caracteristicile ce definesc tr s turi fizice i psihice ale unei fiin e. În cadrul acestor opozi ii coeren a este dat de tendin a natural spre echilibru. cea biologic . care se exprim prin sexualitate (libido). Un neajuns al teoriei lui este c încheie planul de dezvoltare psihic odat cu încheierea adolescen ei.Teoriile freudiene pun accentul pe energia instinctual . frustrare) Conflictul dintre cerin ele socio-culturale i posibilit ile individului de a le satisface. respingere. Freud a lansat conceptul de Sine. Ace tia î i combin materialul genetic prim procedura numit în termeni de specialitate crossing-over i astfel rezult o celul cu 23 de cromozomi. empatie. sete) i pe instinctul mor ii. Ereditatea Ereditatea este însu irea oric rei materii vi prin care se transmit de la o genera ie la alta factorii ereditari sau genele.social. 5. b. num rul de combina ii este incredibil de . cerin ele subiective ale persoanei (dorin e. Dup aceast vârst omul matur este c l uzit în dezvoltarea sa de aspira iile i idealurile pe care le are.

Ai i este vorba de pozi ia biped . dintr-un domeniu oarecare. componen i ai mediului. Ast zi numim acest proces emigrare iar factorul principal este cel economic. educa ionali. r mâne o întrebare la care cu greu se poate da un r spuns. vorbi. Doar prin clonare au fost ob inute dou organisme cu aceea i informa ie genetic . Dar apartenen a de un loc fizic i o etnie nu este un factor suficient de puternic pentru a re ine individul. S-a observat c unii oameni adopt unele atitudini i practici într-un mod foarte u or (parc ar fi n scu i pentru aceasta). În ceea ce prive te omul to i sunt deacord asupra faptului c dezvoltarea lui psihic depinde de ambii factori: ereditari i ambientali. ompozi ia himi ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ identi ( a tipuri de elemente onstitutive) et .mare. dezvoltarea lor în planul psihologic va fi diferit deoarece fiecare fiin tr ie te o experien de via diferit . 7. Doi er et tori timp de 12 ani au f ut un studiu de re tere în în l ime la 3000 de opii. Genele creeaz pentru reprezentan ii speciei umane o serie de caracteristici generale care definesc fiecare individ. sociali. Ace ti factori. transmit urma ilor lor aceste tr s turi. num rul de membre. u ara teristi ile ei ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Dar tot genele reeaz în fie are persoan un model uni de fiin uman ¢ ¢ proprii: num rul. diferen ele de aspe t fizi dintre persoane et . ediul ¢ ¢ azuri identi e are pentru o perioad s fi avut a ela i indi e de re tere. Mediul mai înglobeaz componenta demografic . rea ia organismului la diferite substan e. culturali i istorici. cu foarte mare lejeritate. i dispozi ia neuronilor. . În ce procente influen eaz fiecare dintre acestea dou . i alte tr s turi specifice. sunt: climatici. Mediul integreaz totalitatea condi iilor de via ce î i aduc aportul al dezvoltarea omului pe toate planurile. Din cele mai vechi timpuri oamenii au c utat locuri mai bune unde ar putea tr ii i dac a fost cazul au p r sit locurile natale i inuturile de ba tin pentru a se muta într-un loc mai fertil. au aceea i cultur . apa it ile ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ intele tuale de a înv a. iar aceasta se poate explica doar prin dotarea lor genetic care le faciliteaz aceast abilitate. Etnii care vorbesc aceea i limb . Sunt persoane care reu esc s înve e lucruri. economici. m rime. Nu ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ £ au g sit ni i m ar dou 6. sau într-o societate care le oferea mai mult siguran . Cultura i tiin a evolueaz spre culmi tot mai înalte i aceasta presupune un nou tip de adaptare a individului (acumularea de cât mai multe informa ii) pentru a face fa exigen elor societ ii în care tr ie te. ci chiar dac ob inem do organisme identice la nivel biologic. nici chiar la nivel teoretic nu exist posibilitatea ca s apar dou fiin e identice. Educa ia Ritmul social este tot mai alert.

Dar odat cu trecerea evenimentului i informa ia respectiv este în cele mai multe cazuri dat uit rii. mânt i programe Mass-Media are un rol aparte în societate prin faptul c prezint informa ii de ultim actualitate.i dezvolte capacit ile intelectuale. S-au creat institu ii de înv graduale care ajut omul s .Astfel a luat amploare sistemul educa ional. Este o diferen mare între informa iile oferite de sistemul de înv mânt i cel oferit de mass-media. Ideile se nasc i mor cu o efemeritate ce nu poate concura cu altceva. .

i admite. 1 an .> 1 an. în acest caz energia psihic este canalizat spre procesele de reten ie i spre eliminare. 2. influen eaz personalitatea individului. Autonomie / ru ine Aceasta este etapa anal la Freud i este o perioad în care copii dezvolt o serie de abilit i fizice i psihice. Copii la acest stadiu încep s . Astfel avem în primele luni de via stadiul oralcând copilul are pl cerea adus de hran . urmeaz un stadiu latent de adormire sexual în care copilul se poate ocupa în lini te de acumularea de cuno tin e. va genera în copil un sentiment de neîncredere. Na tere . el mai aduce în discu ie. . plecând în elaborarea acestuia de la fazele psihosexuale din teoria lui Freud. Cu aceast ocazie apar primele conflicte deoarece nu pot primi tot ce vor i trebuie s înve e de la p rin i anumite reguli. În teoria sa fiecare persoan trece de-a lungul vie ii prin diferite stadii de dezvoltare diferen iate între ele în mod calitativ. Toate celelalte etape ale vie ii sunt doar o reeditare a unor procese din aceast perioad a copil riei. de exemplu spune c primii 5 ani din via sunt cei mai importan i în formare.TEMA 2 Stadialitate èi evolu ie uman Stadiile dezvolt rii psihice Referitor la acest subiect nu to i cercet torii sunt deacord asupra unei singure scheme precise. mama dezvolt în copil un sim mânt de încredere în lumea din jurul s u. stadiul anal(anul II i III de via ). lipsa mame sau chiar neglijen a ei. stadiul falic reprezentat de descoperirea în jurul vârstei de 5-6 ani a pl cerii oferit de organele genitale. stadiul genital caracteristic perioadei de pubertate. În opozi ie cu aceasta. Acordând asisten copilului prin satisfacerea nevoilor sale fizice. La fel ca i Jung. Freud. Erick Erickson este o alt personalitate care vine cu un model al s u de dezvoltare a personalit ii. faptul c factorii istorici. Perioadaîncredere / neîncredere Este perioada definit de Freud ca fiind cea oral i este cea mai lipsit de ajutor a individului. Erickson este de p rere c personalitatea individului se dezvolt pe parcursul întregii vie i. Erickson structureaz evolu ia uman în 8 etape: 1.> 3ani. Comunicarea este mult mai u oare c ceilal i. Aceste stadii corespund concentr rii energiei sexuale în jurul diferitelor p r i ale corpului.i cear drepturile prin anumite dorin e pe care vor s le impun . Se mândresc cu noile capacit i achizi ionate. în special cu procesul de inere i apoi sc parea unui obiect. Fiecare a încercat s compun o schem proprie în func ie de cercet rile efectuate. iar în plus fa de Freud. timp în care rela ia copil p rinte este cea mai strâns . sociali i culturali.

> 35ani.> 11ani. Individul devine productiv pentru el i pentru societate. 6. Activism / inferioritate Stadiul laten elor la Freud. mai ales la partea ce ine de complexul lui Oedip. Ini iativ / vin Analoag etapei falice din teoria lui Freud aceast etap cunoa te o dezvoltare accentuat a unor abilit i mentale i motrice i în acela i timp se dezvolt o preferin pentru p rintele de sex opus iar pentru cel de acela i sex o oarecare rivalitate. 5/6 ani . Tân rul va încerca diferite modele. Perioada în care copilul merge la coal este cea în care acesta cunoa te pl cerea de a împlini unele sarcini cu succes. În aceste 4 stadii prezentate pân acum dependen a fa de p rin i este foarte mare. 18 ani . Rolul p rin ilor în aceast perioad este de a manevra cu grij dezvoltarea copilului. Atât coala cât i casa vor deyvolta acum în copil noi capacit i printre care i aceea de a respecta regulile. 35 ani . devin izola i. Intimitatea nu se rezum la nivelul de sexualitate ci cap t i o latur protectoare de care beneficiaz partenerul. Acceptarea propriei identit i este o perioad dificil i plin de anxiet i (temeri) care trebuie dep ite. Identitate/ confuzie Este o perioad crucial în care se ridic problema identit ii Eu-lui care trebuie rezolvat . Atitudinea i comportamentul inadecvat atât a p rin ilor cât i a profesorilor fa de copil vor na te în acesta un sentiment de inferioritate în ce prive te capacitatea sa de a rezolva anumite sarcini. inhibându-l. pân se va opri asupra uneia care crede c i se potrive te. Intimitate/ izolare Perioad definit ca fiind pasional pentru individ. 7.> 5ani. 12 ani . se leag rela ii cu ceilal i de la nivelele de simpl prietenie la nivelul de intimitate sexual . Abia în urm toarele 4 stadii individul se elibereaz de sub tutela lor luându.> 18ani. pentru a-l suprimam lucru esen ial în punerea bazelor pentru principiile morale. Cei care nu sunt capabili s stabileasc rela ii de diferite grade cu semenii. Este necesar ca la ie irea din adolescen identit ii deoarece acesta-i va da siguran via individul s aib un sim al în alegerile pe care trebuie s le fac în noua perioad de în care intr . Un aspect interesant este cel prin care identitatea proprie fuzioneaz cu identitatea celuilalt (în special în rela ia cu partenerul de via ). Cre tere/ stagnare . Pedepsele în aceast perioad vor genera un sim mânt de vinov ie . 3 ani . Lipsa unei identit i va crea confuzie în anii urm tori. diferite ideologi. 5. individului fiindu-i grea integrarea. 4.3. este caracterizat de ob inerea independen ei fa de p rin i sau alt tip de protector. O cauz a acestor situa ii este teama unora de a nu deveni vulnerabili în fa a semenilor.i treptat via a în mâini.> 55ani.

c a proces ce dureaz toat via a aducându.. unii autori sub influen a teoriei lui Erickson. Aceasta este vârsta când copii pleac fiecare la casele lor i individul ajuns la cap tul eforturilor majore depuse în via .. Abia la pubertate psihicul ia form i con inut.i aportul al dezvoltarea psihicului. Jung este de p rere c între 35-40 de ani omul trece prin a a numita criza de identitate . de angajarea lui Dup cum se observ criteriul lui Super este preg tirea i raportul fa profesional . are timp pentru a privi retrospectiv. Maturizare biologic Tinere ea 25-44 ani. 8. Dac acest comportament nu este manifestat. individul este cuprins de o senza ie de stagnare i împov rare. IntegrareaEu-lui/ depresie Expresia se refer la acceptarea trecutului i a locului pe care l-ai avut în lume. Jung lanseaz conceptul de individuare. gradul de risc pentru depresie este extrem de mare antrenând odat cu ea dezgustul fa de via i dispre ul fa de ceilal i. Jung. un mare psihanalist. Maturitate biologic deplin . 55 ani . În perioada adolescen ei .) Donald Super are o alt împ r ire a cicluri vie i: Copil ria 0-15 ani. Perioada de cre tere i instruire cu ajutorul sistemelor educa ionale Adolescen a 15-25 ani.. Încadrare profesional . Dac persoana î i rememoreaz via a cu un sentiment de frustrare pentru c a rata unele oportunit i. Aceast preocupare nu se limiteaz doar la proprii copii ci cercul este mai extins. filosofie.. celor mai tineri (genera ilor urm toare) în orientarea vie ii.. Perioada copil riei nu are o a a mare importan ca la Freud. Chiar dac o mare parte din problemele vie ii au fost rezolvate. Încadrare profesional la capacitate maxim Vârsta înaintat 65-.În aceast perioad apare nevoia interioar de a acorda sfat. deoarece Jung e de p rere c Egu-l se formeaz odat cu capacitatea copilului de a face diferen a dintre Sine i ceilal i. îndrumare. Tot prin individuare se face i trecerea de la o perioad a vie ii la late (copil rie tinere e).> . sau din alte motive. Maturitatea 44-65 ani. au afirmat c la fete perioada de formare a Eu-lui se prelunge te pân dup c s torie. omul începe s se gândeasc la partea sa interioar (religie. este de p rere c vârsta adult este cea important deoarece omul este modelat atât în func ie de trecutul s u cât i în func ie de viitorul al care aspir . Dezangajare profesional . .

Etapa adult prelungit Ciclul adult este caracterizat de responsabilit ile fa de familie i societate (munc ). .Etapa adult medie . .B trâne ea propriuzis . Vârsta biologic face referire la modul în care organismul se dezvolt biologic.Ciclurile dezvolt rii psihice A. capacit ile psihologice se dezvolt la fiecare persoan într-un anumit ritm specific. Se pun bazele personalit ii. (0 20/25 ani) . Acest tip de vârst difer de la individ la individ.educa ia). În func ie de mul i factori (s amintim aici unul singur .Adolescen a. Ciclul terminal Conceptul de vârst cronologic /biologic /psihologic Vârsta cronologic este dat de sistemul interna ional de m sur a timpului.Tinere ea . Ciclul de cre tere i dezvoltare.Perioada marii b trâne i. B. ca între aceste dou persoane s existe diferen e de timp cronologic). bazele intelectuale i multe deprinderi. Exemple ar putea fi procesul de maturizare sexual sau procesul de îmb trânire. Perioada de la 10 ani la 20 i uneori chiar dup . (se extinde pân la 65 de ani) . Practic dou persoane care s-au n scut la aceea i dat i or au constant aceea i vârst cronologic (facem abstrac ie aici de teoria relativit ii timpului care permite. Este etapa de maxim importan pentru dezvoltarea ulterioar . în anumite condi ii speciale.Copil ria (primii 10 ani). Vârsta psihologic nu este nici ea identic la toate persoanele deoarece ine de capacitatea lor de a se dezvolta pe acest plan.Etapa adult timpurie . Ciclul adult. C. Ciclul vârstei de regresie. (dup 65 de ani).B trâne e timpurie . . Este o perioad în care apare criza de timp .

În a a numita faz germinal . Na terea este format din 4 etape: Dilatarea canalului i angajarea fetusului cu capul înainte pentru a fi expulzat Etapa expulz rii fetusului .Ectoderma -> piele. 2. Na terea este important pentru s n tatea copilului i pentru o mai u oar adaptare în noul mediu. la 3 ore. Acest drum începe dinainte de momentul na terii. sunt 23+23 de cromozomi care con in gene de le ambii p rin i. oxigenare i hidrolizare. Dup cum men ionam în tema 1. oul. dar ajuns în uter procesul de divizare a celulelor este destul de rapid i o parte din celulele se ata eaz de peretele uterului creând linkul dintre mam i viitorul embrion.Endoderma-> organelle interne Tot în aceast perioad foetal . unghii. În perioada intrauterin au loc cele mai intense dezvolt ri. sistem glandular. Psihanali tii consider aceast perioad . se remarc o cre tere intens a f tului i se dezvolt organele de sim . B. se hr ne te din resurse proprii. p r. Na terea Etapa de formare intrauterin a fetusului se termin în 267 280 de zile. circulator. Dar pân s ajung o fiin uman suficient de dezvoltat pentru a se descurca singur în via . Embriologia uman Func ia de reproducere asigur (ca la majoritatea organismelor) perpetuarea speciei umane. Dup momentul fecund rii oului. Prin cordonul ombilical sângele din organismul mamei trece i prin organismul embrionului. A. În a doua etap a perioadei foetale. ca fiind cea mai important pentru evolu ia normal a omului. se dezvolt placenta care are func ie de protec ie a embrionului. specie cunoscut ca fiind cea mai extins pe suprafa a globului terestru. endoderma) din care apoi apar trei tipuri de esuturi . acesta începe s se divid iar apoi s avanseze spre uter.TEMA 3 Debutul vie ii 1. Timp de 2-3 zile. sistem nervos i organe senzoriale . În perioada foetal timpurie se dezvolt cele trei tipuri de membrane (ectoderma.Mezoderma ->sistem muscular. mezoderma. embrionul ajunge s creasc în volum de 8000 de ori i în diametru de 20 de ori. cea tardiv . excretor . este de parcurs un drum anevoios. precum i pe cea a copil riei mici.

îns apar i excep ii de la regul . sau are capul i unul dintre picioare înainte. Pe lâng faptul c au temperamente identice în majoritatea cazurilor. Asem n rile sunt de la cele fizice la cele comportamentale. Pe plan psihologic asem n rile sunt destul de multe. Programul de cre tere este asem n tor. Chiar i amprenta digital poate fi foarte apropiat .- Expulzarea placentei i a membranelor Contract ri i expulz ri ulterioare na terii O na tere normal este cea în care fetusul este angajat cu capul înainte i canalul este4 suficinet de mult dialtat. În primele 3-5 zile greutatea de la na tere scade cu 150-300g. În mod normal este eliberat un singur ovul pentru a fi fecundat de spermatozoid. simt care este starea de spirit a celuilalt sau dac trece prin perioade mai dificile. Cauza orelor multe pe care nou-n scutul le petrece dormind sunt datorate epuiz rii energiei . Dar greutatea trebuie s fie recuperat în primele 14 zile. Sunt dou tipuri de gemeni: Monozigo i. Medicina modern încearc s g seasc solu ii la aceast problem . Sunt cazuri nedorite în care cei doi gemeni sunt siamezi. i sunt cazuri în carere fetusul este pozi ionat transversal. cei doi întrând în diferitele stadii de via cam în aceea i perioad . monozigo ii se bucur de prea pu in cunoscuta leg tur dintre ei în care chair dac sunt la distan e mari unul fa de cel lalt. Ace ti gemeni se dezvolt în placente diferite. Dizigo i. pielea ro iatic i cu pliuri. Activitatea electric a creierului este i ea destul de sc zut . propor ional privind capul este mare în raport cu restul corpului. Primii ani de via Orice nou n scut are caracteristici aproape identice. - Recordul de gemeni este în prezent în num r de 9. Dac na terea nu este posibil pe calle natural se recurge la cezarian . Asem narea este atât de mare încât membrii familiei nu-i pot deosebii unul de altul în primele perioade de via . Are tendin a de a se plia în pozi ia pe care a avut-o în timpul perioade intrauterine. Gemenii. oase mai moi. precum i o dilatare insuficient a canalului. dar capacitatea de a reac iona coordonat la stimuli este aproape nul . ceea ce dovede te c temperamentul poate avea i factori genetici. 3. Dac aceste condi ii nu sunt îndeplinite. Capul prezint 6 por iuni cartilaginoase. care s-au format din aceea i celul ou i sunt biologici aproape identici. care s-au dezvoltat concomitent dar din dou ovule fecundate diferit. Capacitatea senzorial este destul de bine dezvoltat . se poate ajuge la diferite complica ii. dac nu se întâmpl aceasta înseamn c sunt probleme de ordin medical. membrele sunt scurte.

- - - Mi carea Mi c rile cele mai elaborate sunt legate de încercarea de a merge. odat cu . Ulterior sunt dezvoltate gestica mâinilor. Un alt tip de comunicare care se dezvolt în paralel cu cele amintite mai sus este privirea. Eforturile în acest sens sunt consumatoare de energie a a c reprizele de mi care sunt alternate cu reprize de edere i uneori solicit ri de a fi luat în bra e. Obi nuin a cu cur enia va genera un control al excre iei . Comunicarea În prima perioad de la na tere nu exist comunicare aproape deloc. Foamea si setea. Nesatisfacerea acestor trebuin e declan eaz o reac ie de agita ie. Aici putem vorbi despre o nevoie psihologic primar în care copilul pentru a. Copilul încearc s se foloseasc de alte obiecte în acest scop grilajul de la p tu . În paralel cu nevoia de hrana este i cea de eliminare. Dintre ace tia amintim greutatea (exist o formul legat de num rul de luni prin care se calculeaz automat care trebuie s fie greutatea). tensiune i ipete. Copilul manifest o bucurie aparte în interac iunea sa cu mama. tip în care se observ mi c ri scurte ale ochilor. un alt factor este perimetrul craniului i perimetru toracelui.necesare digestiei. La început aceasta este reflex i e exercitat de aproximativ dou ori pe zi i odat dup ce începe s mearg (ne referim aici la scaun). Trebuin ele de baz ale copilului mic Somnul. Pân la vârsta de 1 an copilul doarme aproximativ 80% din timpul celor 24 de ore. zâmbetul ca r spuns la zâmbetul mamei. apoi alimenta ia scade la de 5 6 ori pe zi. Setea este satisf cut prin ap fiart i r cit ceaiuri sau sucuri de fructe. Este satisf cut în mod special de mama care are grij de copil în aceast perioad a trebuin elor. Aceast încercare apare undeva în ultimul trimestru al primului an. copilul devenind sensibil pe acest plan.i satisface i trebuin a de securitate cere prezen a adultului. acest aspec putând t îngrijora tinerele mame care sunt la prima sarcin . La sfâr itul primului an apare o mare dorin de mi care. Nevoia de afec iune. Aceasta. În aceast perioad somnul este de dou tipuri: somn REM. Uneori el întrerupe sesiune de al ptare pentru o perioad scurt în care zâmbe te ca semn al satisfac iei acest tip de reac ie se produce undeva în jurul vârstei de dou luni. E uarea în a parcurge distan e av genera o team de c dere iar copilul abandoneaz pentru o perioad aceast activitate. Primul care apare este zâmbetul în special atunci când sugarul este al ptat. În primele 12 zile bebelu ule este al ptat de 6-8 ori. a eforturilor de a se acomoda în noul mediu i solicitarea intens a sistemului nervos central care prime te un flux de informa ii i impresii despre noul mediu Dezvoltarea general Sunt o serie de parametrii ce trebuie urm ri i pentru a vedea dac dezvoltarea copilului este normal . Calitatea somnului este influen at negativ de factori de mediu (zgomot). Somnul nonREM este adânc i reprezint al doilea tip de somn.

În acest sens leag rela ia foarte apropiat de mam . Consoanele intr în pronun ie ulterior. cea de atingere atunci când este mic. copilul transmite anumite nevoia de i se împlini anumite necesit i. Pe plan vocal. De timpuriu apare complexul de intruziune prin care copilul manifest gelozie fa de o a alt persoan care se interpune în rela ia dintre el i mam . apoi lala iunea (dup 5 luni) ce const în expresii articulate cu repeti ii de silabe. Prin modul cum te prive te. urmeaz cuvinte importante în procesul de comunicare Ca litere pronun ate primele sunt desigur vocalele. Aceste la început sunt imprecis pronun ate dar apoi sunetul lor se clarific tot mau mult.trecerea timpului devine tot mai precis i înc rcat de semnifica ii. . ultima dintre consoanele reproduse cu exactitate fiind R Distan a afectiv Copilul prefer distan a intim . gânguritul este cel care apare primul. Aceste distan intim dispare (dar nu detot) atunci când el începe s mearg solicitând-o doar atunci când vrea în bra e. Ea va fi reluat mult mai târziu în rela ia intim cu partenerul de via .

Se observ o u oar retragere a sa de sub tutela mamei atunci când e vorba de întreprinderea unor activit i de unul singur. precum i metacarpienele devin mai puternice. tr ind atât confortul psihic oferit ce aceasta cât i conflictele care intervin. Copil ia contact cu stilul de via al familiei. Dintre toate organismele se pare c omul are cea mai lung perioade de copil rie. Oasele cutiei craniene i ale coloanei. Date generale Definit ca fiind i etapa antepre colar . În ceea ce prive te dezvoltarea biosomatic se remarc o cre tere intens ce se diminueaz doar spre sfâr itul perioadei. Aceast perioad este una în care copilul încearc s consolideze autonomia pe care a primit-o odat cu puterea de a se deplasa de unul singur. Dup unii autori se pare c 60% din experien a fundamental de via . orarul acesteia. vocalele fiind primele reproduse dar pân la vârsta de trei ani. este acumulat în aceast prim perioad a copil riei. regulile. . cu prec dere de mam . r mâne la fel de legat de adult.TEMA 4 Prima copil rie: de la 1 la 3 ani 1. A a cum mia aminteam în temele anterior prezentate. a deplas rilor sau mânuirea unor obiecte. Aceste activit i sunt din registrul jocurilor. Odat cu acestea i centri nervo i responsabili de anumite activit i sunt stimula i tot mai des centrul vorbirii (ex. aceasta este perioada în care copilul înva limba matern i i se implementeaz aspectele socio-culturale a mediului în care tr ie te. Se observ deasemenea încercarea copilului de a atrage aten ia adul ilor asupra activit ilor sale pe care le face singur. La nivel de sistem nervos se continu dezvoltarea corpului neuronilor prin cre terea num rului de sinapse. copilul înva s vorbeasc destul de fluent i are un vocabular suficient pentru a între ine comunicarea verbal cu adultul. pronun ia începe dificil. Aceast perioad poate fi împ r it în 3 sub-perioade: 12 18 luni perioada în care copilul înva mearg i percep ia mediului înconjur tor devine mai solid 18 28 luni perioada în care copilul înva s vorbeasc Dup 2 ani i jum tate apare o perioad de nervozitate care este contrabalansat . cu interdic iile. În ceea ce prive te planul afectiv. Se dezvolt cele dou emisfere cu circumvolu iunile specifice astfel încât la 3 structura creierului este la fel ca a unui om matur.). Deasemenea aceasta este perioada în care copilul înva s vorbeasc . Denti ia provizorie se completeaz i ea. Devine sensibil cu cei din jur cu care încearc s lege rela ii prin jocuri în care simte nevoia de un partener. el. Pân la trei ani perimetrul toracelui este mai mare cu 2 cm decât cel cranian.

Dezvoltarea mi c rilor este una la fel de activ ca i celelalte procese. Cercet torii în domeniu spun c aici ar fi bazele con tiin ei. Astfel treptat el înva s in în mâne ceva de mâncare i s se serveasc singur. apoi trei i tot a a mai departe. Deoarece limbajul se perfec ioneaz este timpul ca s înve e formulele de polite e i s le aplice. Cunoa terea i înv area Copilul este capabil s în eleag anumite cuvinte de la vârsta deun an. curat sau murdar. la sfâr itul acestei perioade (3 ani) copilul are deja un vocabular de aprox. a a c toate ac iunile sale au în spate a a numitele scheme senzorii-motorii. 2. Num rul orelor de somn scade i cre te cel al orelor de veghe. i este capabil s le repovesteasc în câteva propozi ii. . În aceste condi ii copilul devine agitat dac st într-un loc unde nu se simte stimulat. un nume. din curiozitate. inteligen a parcurge 4 stadii: a) Inteligen a senzoriomotorie. ulterior poate mânca cu furculi a. În pofida acestei st ri de fapt. care se termin de fiecare dat cu bine. fiind atent la fiecare treapt ). r sfoie te c r i i folose te culorile pentru colorat. Dup vârsta de un an. Copilul distruge lucruri (ceea ce de cele mai multe ori este sup r tor pentru adul i). Aproape toate mi c rile sunt imita ii ale celor adulte. Piaget consider inteligen a ca fiind o form superioar de adaptare la situa iile noi problematice care necesit o restructurarea a datelor experien ei de via . impresii despre lucruri (dac este cald. bazate pe acte de reflex. descoperirea lumii pentru el este fascinant . În aceste situa ii copilul interiorizeaz prezen a adultului i se comport ca i cum acesta ar fi lâng el pentru a-l îndruma i pentru a participa la ac iunile copilului. Animat de dorin a de a cunoa te mediul înconjur tor. Deasemenea el descoper c pentru fiecare obiect din lumea real exist un cuvânt. Apari ia primilor din i este un proces care creeaz disconfort i o stare a s n t ii destul de fragil . La 3 ani deja tie s se îmbrace/dezbrace de unele accesorii vestimentare simple. Înva s urce sc rile ajutându-se de bar i le coboar (mai întâi cu spatele. Aproximativ la 2 ani înva s cear la toalet i deasemenea se poate ine o perioad scurt pân ajunge acolo. În teoria lui Piaget.Bioritmurile se modific i ele. Sunt momente totu i în care acesta lipse te. bun sau r u. 100 de cuvinte. etc. Copilul nu dispune nici de gândire nici de afectivitate. suficiente pentru a se face în eles la aceast vârst . Prima dat folose te dou cuvinte. sau rece. 1100 de cuvinte. Este specific vârstei de pân la 2 ani. Aceasta este i perioada când poate pronun a deja aprox. copilul este înv at s formeze propozi ii din mai multe cuvinte.). Tot în jurul acestei vârste copilul trece de la simpla întrebare ce este aceasta? la de ce? Aceasta arat interesul s u major pentru cunoa tere. Din acest mecanism va lua mai târziu na tere con tiin a. În aceast perioad copilul este înso it în cea mai mare parte a timpului de un adult. De la vârsta de 3 ani înainte copilul este deja capabil s asculte povestiri scurte. Treptat acumuleaz termeni noi care îl vor ajuta s exprime în cuvinte starea sa. sub c l uzirea p rintelui.

Întrebat ce face. de percep ie i afective ulterioare. imit o pisic ce trece pe lâng un perete folosind o scoic i o cutie spunând ``miau``. doar aplecând capul pu in într-o parte. în special a mami. adolescentul ajunge s posede capacitatea de a gândi abstract. închizând ochii i inând în mân col ul cear afului ce simbolizeaz perna. la vârsta de 9-10 ani copilul realizeaz conservarea greut ii iar la 12 ani conservarea volumului (corpul scufundat în ap ce disloc un volum identic de lichid). Dezvoltarea vocabularului i structurilor gramaticale elementare este un pas mare pentru dezvoltarea inteligen ei. fa de diferite persoane str ine. Se fac progrese în ceea ce prive te capacitatea de a crea clase de obiecte. a r spuns c ea este o biseric . sau poate faci serieri inând cont de dou dimensiuni m rimea i culoarea unor frunze. acest lucru fiind considerat vârful construc iei intelectuale. Pe la vârsta de 7 ani deja procesul de seriere este mai complex prin faptul c subiectul poate aloca unor omule i de m rimi diferite rucsaci de m rimi diferite. st tea într-o zi nemi cat i f cea un zgomot asurzitor. el a r spuns c nu. Dincolo de aceste stadii este doar o continu specializare i avansare a structurilor create pân acum. Deasemenea acum copilul este capabil s aloce cifrei ca simbol. sau fenomenul de timiditate. Jocurile simbolice cu func ii de asimilare a realului pot lua diferite forme. nu doar în planul real.aceasta este perioada în care se dezvolt sub-structuri cognitive ce vor sta la baza construc iilor intelectuale.Cuprins în grupa de vârst 2-6 ani este o perioad de intens dezvoltare. 3. grupul de element corespunz tor. Copilul este capabil în aceast perioad s foloseasc simbolurile pentru diferite lucruri din realitate. O feti ce a observat i a pus întreb ri despre o clopotni de la ar . d) Stadiul opera ilor formale. ci este ra a moart . Spre finalul acestei perioade. Subiectul se poate desprinde de lumea obiectelor i poate ra iona în lumea interioar a gândurilor. La vârsta de 8 ani copilul deja î i d seama care este cauza i va spune c este aceea i cantitate de ap . Întrebat dac este bolnav. Deasemenea apr sentimente de simpatie. Caracteristic grupei de vârst 12-15 ani. b) Stadiul preopera ional. S-a observat în comportamentul unei feti e c poate simula somnul în pozi ia ezut. Cu alt ocazie un copil ce v zuse o ra jumulit pe masa din buc t rie sta apoi pe canapea nemi cat. c) Stadiul opera ilor concrete. . Ulterior poate pune s doarm o juc rie de plu sau . în func ie de domeniul de activitate al individului. Tot acum este momentul când apar sentimentele de geloziile fa de cei care vor s se interpun în rela ia dintre el i mam . Piaget nume te acest fenomen Joc simbolic. În planul comunic rii exist acum posibilitatea de a crea discursuri i chiar de a emite unele ra ionamente logice proprii. Tot la aceast vârst este descoperit i conservarea substan ei (cocolo ul de argil ). Cuprinde grupa de vârst 6-12 ani. Dezvoltarea afectivit ii i a comunic rii afective Dup 18 luni de via sensibilitatea cu care un copil percepe st rile de spirit ale celorlal i. scoica si cutia fiind simbolurile pisicii i a peretelui. cre te.

dar dup foarte pu in vreme revine pentru a primi în continuare afec iune ca i cum nimic nu s-ar fi întâmplat.La vârsta de 2 ani copilul agreeaz umorul i p c leala. iar dac i se fac complimente surâde. iar ac iunile lui sunt destul de ciudate. iar dup ce o prime te o abandoneaz . Anxietatea este un fenomen prezent la aceast vârst ante-pre colar . Teama de necunoscut sau de persoanele necunoscute. zâmbete). . înt re te i mai mult rela ia dintre copil i mama lui. acest ata ament poate fi manifestat i fa de persoane str ine atunci când mama încurajeaz acest lucru prin promisiuni de genul ie irii la plimbare sau joac . tat l devine modelul admirat de c tre copil. anxietatea de separa ie i chiar anxietatea moral ce se poate definii ca fiind o team de pedeaps sau tr irea sentimentului de vinov ie. dar când este certat sau nu i se îndepline te o dorin el rupe acest ata ament prin gestul de abandon. Ata amentul copilului se manifest nu doar fa de mam ci i fa de o juc rie pe care o poart tot timpul cu el i într-un mod mai selectiv fa de unii membrii ai familiei. Dup vârsta de 2-3 ani. predomin un negativism. Studiile arat c sunt mai multe tipuri de anxietate în copil ria timpurie: anxietatea fa de persoane i situa ii str ine. Imediat dup vârsta de 2 ani se instaleaz o perioade dificil în care copilul este adeseori iritat. Adeseori vrea cu orice pre juc ria altui copil. Copilul prin ata ament cere mult afec iune (mângâieri. Este de remarcat i faptul c acum apar primele accese de generozitate. Adesea el vrea în bra e sau nu accept ca mama s se îndep rteze de el. Tot în jurul vârstei de 2 ani.

Aspectele legate de somn se modific . În ce prive te adaptarea deprinderilor în alimenta ie se observ începerea folosirii tacâmurilor. pielea devine elastic i dens iar esutul adipos se diminueaz . De asemenea mânuirea tacâmurilor poate fi grosolan sau copilul nu ine cont de ceilal i meseni. pietricele. . Dezvoltarea fizic este accentuat . Între trei i patru ani buzunarele copilului sunt relativ goale dar dup ce acesta ajunge la 5 6 ani începe s strâng în ele tot felul de ambalaje colorate. Copilul înva c trebuie s se spele pe mâini înainte i dup mas . S-a observat dorin a copilului de a merge înso it la culcare de un adult.TEMA 5 A doua copil rie: de la 3 la 6 ani În aceast perioad copilul ia contact cu diferite structuri ale societ ii. Cea mai important dintre ele este gr dini a. bomboane. Toate acestea sunt înso ite în interiorul corpului de procese de osificare i secre ii ale glandei tiroide i timusului (glanda responsabil cu cre terea în în l ime). inuta în timpul mesei i rela iile cu ceilal i participan i. Copilul nu dore te s mearg la culcare devreme deoarece a a vede la adul i i din interes pentru alte persoane care sunt prezente în acea cas la un moment dat. vorbindu-se aici despre o psihopatologie alimentar . Gradul de dezvoltare a deprinderilor igienice cre te. de la vesel la plâng cios. Fie copilul are reac ii nedorite la unele alimente (voma este una dintre ele) fie intr într-o stare de nervozitate. Oricum se observ tendin a b ie ilor de a avea o inut îngrijit i la fete cochet ria. Unii dorm dezveli i. în magazine. pe strad . unii au somn zbuciumat iar al ii lini tit. În cadrul acestui program de gr dini sociabilitatea i comunicabilitatea copilului cresc semnificativ. În ceea ce prive te tabieturile legate de îmbr c minte apar preferin e legate de îmbr c mintea sezonier sau chiar varia iile zi / noapte (o anumit pijama în timpul nop ii). Îns i aici sunt varia ii deoarece unii ignor pur i simplu murd ria i nu sunt deranja i de aceasta. Somnul difer de la copil la copil. conduita la toalet . cioburi etc. Aceste lucruri ajut mult la stabilirea unei imagini de sine bune. Caracteristici psihice generale Ca urmare la stimulilor aceast perioad este deosebit în dezvoltarea copilului pe plan psihic. Se mai remarc obsesia pentru dulciuri. al ii acoperi i. acesta tinde spre independen . Un alt fenomen observat este stocarea bolurilor alimentare în cavitatea bucal i imposibilitatea de a le înghi i. Copilul cre te destul de mult în în l ime. De i copilul la trei ani este înc dependent de p rinte în procesul de îmbr care. vizite acas la alte familii. St rile imediat urm toare somnului sunt i ele variate. Prin ie irile sale la gr dini . Sunt cazuri în care aceast adaptare este dificil . în alte cazuri s fie o lumin de veghe i de asemenea unii manifest dorin a de a avea un fetish. observând diversitatea lumii. comportamentul s u se ajusteaz la cerin ele sociale. sp larea pe din i. În primul rând trebuie men ionat faptul c el ia contact cu lumea exterioar familiei i acest lucru se realizeaz în mod deosebit în cadrul gr dini ei.

Acest tip de copii vor lega foarte repede rela ii sociale c ceilal i (copii i cu educatoarea). f r nici o problem . desene animate. în fa sensuri de . este mare.Aceast perioad este împ r it în mod conven ional în alte trei subperioade: Etapa pre colar mic 3 4 ani. Cunoa te noi persoane i comportamentul acestora. nu vorbe te cu nimeni i nu manifest nici un semn de curiozitate fa de noul mediu. 4. Copilul manifest o curiozitate fa de noul mediu dar nu vrea s se despart de adultul înso itor. Jocul este activitatea de baz iar în acesta sunt folosite i investite toate capacit ile i achizi iile copilului. Limbajul se dezvolt ajungând la o rat de 50 de cuvinte noi / lun . aceasta i din dorin a de autonomie. Nervozitate de fond. Adaptare dificil . 6. modelaj. Uneori p rin ii nu mai dau copilul la gr dini în urma observ rii acestor fenomene. Adaptare tensionat continu . Apar de asemenea sentimente de team . Legat de gr dini poate s apar i o oarecare anxietate. - - Adaptarea în institu iile educative . reguli privind respectarea unui orar sau cele legate de adres ri. Dependenta de mam este înc destul de puternic fapt pentru care integrarea în gr dini se face cu o oarecare dificultate. Este prezent o opozi ie spontan fa de adult. Este foarte asem n toare cu prima. 2. Dezvoltarea cognitiv Planul cunoa terii se extinde înafara c minului în care a crescut copilul spre mediile sociale i naturale în care acestea intr . Activitatea creatoare se manifest în activit i ca muzica. c r i cu imagini. Adaptare foarte bun . În acest caz desp r irea de persoana care a adus copilul este foarte bun . fenomen generat i de posibilitatea relativ sc zut de a se exprima sau de a în elege bine anumite lucruri ce i se cer. De asemenea i autonomia cre te i odat cu aceasta dorin a copilului de a atrage aten ia asupra sa. pictura in special activit ile de grup cum sunt scenetele sau cântecele în grup. rela ii foarte slabe cu educatoarea sau ceilal i copii. Chiar i copii cu un grad ridicat de integrare cad într-o perioad de nervozitate datorit oboselii de adaptare. Pân la vârsta de 5 ani copilul î i însu e te reguli de convie uire în societate. 1. antipatie sau nesiguran fa de unele persoane (negativism). Sunt momente de tensiune i re inere tacit a mâinii adultului. Etapa pre colar mijlocie 4 5 ani. Adaptare dificil cu refuz. Adaptare bun . etc. Intervine agresivitatea în refuzul copilului de a se desp r ii de adult Adaptarea la mediul de gr dini este dificil i poate dura de la 4 la 8-10 s pt mâni. 5. doar spiritul de explorare i curiozitatea noului mediu nu este atât de pronun at manifestat . re inere insistent prin plâns i fizic a adultului. Interesul fa de desen. colajul. 3. Sunt prezenteagilitatea i inteligen a dar i o reticen în cazul unor situa ii penibile sau jenante. Perioada pre colar mare 5 6 ani. Aceasta denot spiritul de explorare i curiozitatea pe care copilul o are in ce prive te noul mediu social. Neadaptarea.gr dini a Au fost scoase în eviden 6 tipuri de adaptare ale copilului la mediul educa ional (gr dini ). Copilul refuz cu orice pre s se despart de adult.

La vârsta de 6 ani aceste cifre sunt 2500. jocul de-a vânz torul la pia sau la magazin. iar dup vârsta de 6 ani jocul cu ap i p mânt (tunele. Aptitudini Pentru c copilul este deja capabil de desen. cercul. Printre TOP Games ale acestei perioade se num r i jocul de-a familia. În cre tere copilul simte nevoie de a acumula cât mai mul i termeni ca s poat exprima ceea ce dore te. Adultul are rol de a repara juc riile stricate fie în urma unor crize de nervi. înalt. Jocul are un rol i în descoperirea primelor legi ale naturii cum ar fi gravita ia sau ac ionarea pârghiilor sau legea lui Arhimede. Acum copilul reproduce cu satisfac ie unele cântecele sau poezioare pe care le-a memorat. Dac acest rol este p r sit sau nu respect regulile stabilite copilul în cauz este marginalizat i nu mai este primit în urm toarele jocuri. fie din neîndemânare fie din curiozitate. modelaj.5 ani lucrurile devin mult mai ordonate. activitate prin care el se dezvolt psihic. Legat de exprimare se mai poate spune c în comunicarea cu adultul acesta nu folose te aproape deloc limbajul nonverbal. Este bine de tiut acre este cauza stric rii unei juc rii pentru ca adultul s poat lua m suri corecte în vederea îndrept rii unui comportament neadecvat. Tot dup aceast vârst apar jocurile cu mingea. Comunicarea i formele ei La vârsta de 3 ani copilul are maxim 1000 de cuvinte. Aceasta este o perioad în care pot ap rea diferite disfunc ii ale vorbirii.termeni i denumiri ale obiectelor. r) iar acestea necesit interven ia unui logoped. în care copilul imit situa ii observate de el în cadrul familiei. dup vârsta de 4 . Tot loc de frunte ocup i jocuri ce imit diverse ac iuni sau situa ii din societate jocul de-a medicul i pacientul. turnuri. probleme la pronun area unor sunete ( . pictur . departe. jocul cu p pu i la fete. începe s în eleag sensul diferitelor m rimi ca lung. muzic se poate observa înclina ia acestuia i apoi îndruma pentru dezvoltarea acestor aptitudini care vor determina succesul în via . tricicleta. aproape etc. În ceea ce prive te jocul i arta. spre deosebire de comunicarea cu ceilal i copii de aceea i vârst sau cu copii de vârste mai mici. pictur sau cascultarea unor povestiri el face contact cu partea cultural a universului uman. 1500. colaj. lat. Memoria se dezvolt un rol deosebit avândul limbajul. Prin desen. Omul este . Regulile jocului constau în asumarea i p strarea rolului luat de c tre un copil. fiind considerat neserios. Dup vârsta de 4 ani copilul solicit un partener de joc c ruia îi d indica ii despre cum trebuie s . se poate observa c dac la 3 ani liniile într-un desen sunt imprecis trase.i interpreteze rolul dac este necesar. 2000. De asemenea mari pictori i compozitori s-au f cut remarca i cu talentul lor din aceast etap a pre colarit ii. Prin jocul cu roluri (personaje) copilul î i men ine viu interesul pentru oameni. Aten ia unoa te o cre tere semnificativ de la 5-7 minute la pre colarul mic pân la 20-25 minute la pre colarul mare i chiar aproape de o or (45-50 min) în cadrul activit ilor de joac sau vizionarea unor imagini video. mediu 700-800 sau minim 400. castele de nisip sau dup cum îmi aduc eu aminte f ceam nave din Star Trek si dinozauri). Jocul Este activitatea de baz pentru un copil.

Se dezvolt tot în perioada de 4-5 ani anumite conduite pe care le împrumut de la p rin i. La 6 ani copilul se ab ine s mai plîng atunci când cade i dac este vorba s nu i se satisfac o dorin în mod normal nu mai ac ioneaz virulent. sau cu el foarte slab reprezentat). Se trece foarte u or de la plâns în hohote la râs puternic. . cu prec dere fa de fra ii mai mici se exercit o oarecare invidie care poate persista destul de mult.reprezentat de exemplu intr-o form cefalopodic cu cap i membre (f r trunchi. Acesta este un lucru extrem de benefic deoarece pune bazele asum ri rolurilor sociale pe care el. Dac este vorba de b iat el va ac iona ca tat l. Fa de fra i. copilul poate face structuri tridimensionale cu o rigoare demn de apreciat pentru aceast vârst . încercând s -l imite pe acesta. Dar cu înaintarea în vârst desenele devin tot mai clare. Aranjarea juc riilor în spa iul de joac este mai exigent . ca viitor b rbat trebuie s i le asume. Dar spre vârsta de 45 ani aceste st ri se stabilizeaz i copilul înva conduitele sociale acceptate i în ce prive te acest aspect. de la explozii de afec iune (pozitiv ) la st ri de repulsie i abandon. Afectivitatea La vârsta de 3 ani st rile afective sunt instabile.

frustratii. Realizând temele olare el va fi re ompensat. Asigur opilului un volum minim de ultur . ¤ ¤ ¤ ¤ La sfâr itul lasei a IV-a se onsider ¤ ¤ ¤ Des rierea a estei perioade este entrat pe pro esele de înv are i adaptare la mediul olar. În plan intim ea vine în întâmpinarea dorin ei opilului de a fi a ei mari.TEMA 6 A doua copil rie: de la 6 la 10-11 ani Integrarea în institu ia colar este una dificil pentru individ i este destul de aglomerat . ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ Din dis iplinele ¤ ¤ olare va des operii spre e materii are în lina ie. Via a copilului in aceastî perioada este plina de conflicte. care i-l schimb pentru a putea face fa cerin elor colare. cu aceasta ocazie se observa si sc derea poftei de mâncare. indispensabil tr irii normale în so ietate. luând lo ul jo ului are îns nu dispare. imagina ia i reativitatea. Acest factor modific i programul de cas al copilui. Înv area cap t acum eficien . oala înva i sistemul de autoritate i subordonare fa de el. a est fapt fiind stimulator pentru a reliza performan e mai mari pe viitor. ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - Dezvoltarea biofiziologic : În jurul vârstei de 6-7 ani cre terea se tempereaz . ccoala impune un regim de activitate i un orar destul de precis care trebuie respectat. Astfel un opil poate ajunge hiar meditator pentru eilal i olegi are nu sunt atât de buni la materia respe tiv . Desoper stru turile planurilor so iale i a ierarhiilor. Pot ap rea st ri de somnolen sau irita ie. Ai i se antreneaz memoria. ccoala înva mecanisme i strategii de înv are. Influen a colii asupra copilului: În coal se face alfabetizarea. totu i ea este consioderat i un debut pentru adolescen . Cople itrea cu sarcini este destul de obositoare pentru copil. Aceasta este o unealt indispensabil pentru apropierea copilui de toate celelate discipline care necesit acumularea de informa ii. Faptul un opil este re unos ut a fiind bun la un domeniu adu e o imagine de sine pozitiv . apoi va reveni.Sistemul de re ompense i san iuni arat opilului trebuie s fa un efort pentru a înv a. perioada opil riei ia sfâr it. a est lu ru se îndreapt . Ea este considerat o perioad distinc a vie ii de i e integrat în copil rie. Înv area devine pro esul fundamental de a tivitate. Pân la 10 ani reprodu erea unor informa ii nu sunt fidele dar dup 10 ani. i se mai remarc uneori dificult i în pronun ie. Denti ia provizorie este treptat înlocuit de cea permanent . Cresterea primilor molari poate aduce unele disconforturi in ce priveste alimetarea. ¤¤ ¤ . La aceast vârst copilul are undeva la 20 de Kg (fetele cu pu in mai pu in).

nu cu mare valoare in ele dar cu valoare pentru copil Adeseori p rintii nu inteleg acest valoare pentru copil si fac curatenie prin sertarele lui dar acest lucru provoac sup raare pentru copil Varsta de 7 ani este varsta gumei . Alte particularit i Atrac ia pentru co lec ii de diferite feluri. film. dificult i în exprimare. computer.Devine mai înc rcat de atmosfer i este redat din perspectiv cu imagini suprapuse în diferite planuri În ce prive te înv area. Copilul ns nu devine de la aceast vârst foarte îndemânatic. Cre te în volum musculatura. La fete se osific bazinul. Copilul într în coal cu un vocabular maxim de 2500 de cuvinte i termin la acest ciclu primar cu un total de maxim 4500 de cuvinte. Se dezvolta interesul pentru colectii de timbre. La vârsta de 6 ani copilul este mai sensibil la alergii dar în ceea ce prive te bolile contagioase are imunitatea destul de bun . Copilul nu este mul umit de realizarile sale i revine asupra muncii sale pentru a o perfec iona. Astfel se remarc unii ca fiind cei mai buni la matematic sau la limba român etc Problema copiilor nonconformi ti care nu sunt aprecia i de înv tor. porumbei. plante. ccoala are rolul de a ordona aceste lucruri i de a cizela limbajul cuc are copilul vine de-acas .- - Metabolismul calciului se intensific i au loc procese de osificare accentuate în special în zona toracelui . Cre et interesul pentru lectura. aceasta i datorit vacicurilor care se fac în perioada copil riei. paronime. claviculele i coloana. Se remarc înclina ia spre explorare de locuri necunoscute în vecin tatea casei sau crearea unor locuri speciale în care nu primesc pe oricine. La 8-10 ani apare preferin a i sensibilitatea la anumite mirosuri fine pe care le poate distinge prin sim ul olfactiv. confuzii ntre antonime. tiin ele naturii. La 7 ani creierul cânt re te aprioximativ 1200 de grame iar lobii friontali ocup cam 27% din volumul total de substan cerebral . For a muscular cre te. succesul atrage dup sinte o imagine pun de sine i motiva ia de a continua în procesul de înv are. crearea de noi termeni pentru a înlocuii termenii ne tiu i. În ce ptive te desenul acum acesta este realizat în mod mai complex. - - - - În plan social i afecitv . Sportul joac un rol deosebit în aceste procese ajutând la dezvoltarea organismului în paramentrii optimi. insecte În domeniul creativit ii se remarc spre 10 ani capacitatea copilului de a crea compuneri sau mici descrieri. Problemele legate de limbaj: neîn elegerea unor termeni tii ifici. sinonime. se eviden iaza caracterul stângaci sau dreptaci.

Exist o grab ce caracterizeaz aceast perioad . face repede regulile i fuge repede la joac cu prietenii. (form de socializare). vede cum se comport ele i. vaste. P rin ii ostili i cu autoritate dezvolt în copil sentimente de team benefice în dezvoltarea sa.i face o imagine mai ampl la acest capitol. i supunere care nu sunt . autonomia sa dezvoltându-se lent. Dac copilul este stimulat e capabil s îndeplineasc multe sarcini în familie. Sunt preferate jocurile cu mingea pentru b ie i pe terenuri libere. Vede care este standardul de via a altor familii i care este standardul de via al altor familii. În cel ce-al doilea caz copilul devine dependent de p rinte mai mult timp. Copilul se spal repede. m nânc repede. Pe plan afectiv p rin ii pot fi plini de afectivitate i foarte îng duitori sau plini de afectivitate dar impunând mai multe restric ii.- - - Copilul ia contact cu alte familii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->