Sunteți pe pagina 1din 30

port al prafului prin corrr-ecfie(cx. : sàli dc ol_reratjedin stritalc.

saioarre
de bolrrar-i. incàperi in care se de-.fàçoaràj.to..t. trhnoloqite ljne si
extraii'e etc.). precum gi in incàperile in carcl cerinlele de niorriiare sau
c o 1 1 r 1 t 1 i l ed1c i r r c à l z i r e1 ; r r c ' l ' ' ' r ' 1 i
Proiectareainstalafiilor de încâlzire Prin 1:..:'3li'";;:;:';,,r'i:tÏ: ,.elirninarea

radiatie de temperaturâ troasâgi medie .- 2) lncalzirta _t'rin.rad.ialia dc ?ardoscolà ,.e r-a utjliz-a in cazul incà1rr-
rilor cu lrecesarde càidurà redus,-lipsite al)roâl)e total de nobiiier sau jrr
care temperatura mai ridicatà a pardoselii este cc-r'utàcie 1rodu1 de utiiizar-c
a incàpe-rii (ex.: bài publice, piscine etc.).
3) Incàl:.ir.cafritt radiolic de f crctt se r-a utiljza ca sjsterl co;r1r1enrr1-
tar a1 încâlzirii prin radialie de plaion satr de l.ardosealâ {ca uirnare a
neacoperirii necesarulni de càldurà a1 incàpeliii sau cild este ncccsarà
ridicarea teruireratruii supetficiale a irere!i1Àr-.
p a n o u r i r a t l i a n l c r u ù a J i c cs a l c i rl s c t , . i t r t t i a l i c t( i n c à 1 z i r - e a
. Î n c n . I z i l ' c ca u
prirr racliafie de terrrperaturà rnedie) st i.a ulili-.tz
- î ' c a z u l i n c à p e r i 1 o " l ' s p a l i o a s:ei c . i n à i 1 i * e 1 1 1 a r r/ 1 ; . : - r t c
10'r),
9.1. PRESCRIPTII FRIVIND UTILIZAREA ÎNCÂLZIRII în_ incàperi de producfie in cale nu este adrrrisà deiriasarra
i,articulcloi-
soiide de aer;
FRIN RADIATIE| - it cazal încàperilor sernideschise;
la încàlzirea locurilor de rnuncà din c]àdirilt irrdirstrialt ;rtiucàlzite,
lticàl:iree frin radiutic sc rt,comand.cia fi utitizatd. în u.t'nt'dloarele cu densitàli de un rnnncitor la mai rnult de 50 n: :
situalii .' - în cornbinafie cu i*càlzirea cu aer ca1d. i, caz:.tst.ilc
I în cazr.rlin care irrocesrrltehnologic exclude alte sistetne de încàlzire; iir care e,.te
necesarà compensarea efectultii negatir- al e1e;lentelor dc- constrlclie rrri.
- in cazrrl incàlzirii cu corlrrlri statice a halelor iridustriale, cu muncà
situate la mai pulin de 3 n de locuri Pelinallente c1enruncà usoarà (incài-
usoarà sarl cr1 rnugcà medie, eit locnri de prtllcà stafionare, arnplasate la z i r e a p e ri r n e T r a l à ) .
o distau!à rnai nricà d,'3 rn fa|à de ptrtlii cxtcrioli:
- 1â î'càlzirea îr-rcàperilor'industriaie cr1 procese tehnologi_ce care n11 Se interzice irrgloltatea corpurilol incàlzito:.r-t-jir eleirrcirtelc. -structltnl
d e l e z i s t e r r l àa l e c i à d i r i i o r ' .
impgn încàlzirea centrali gerteralà çi in care trunàrl1 muncitorilor conduce
i"'i-â"*li"t" ,1. ,,, .n,,,i.itot la'rnai Irr!irr de 50 m2, dar cu reparti!ie _La amPlasarea suPraic-felorde incàlziie t;riri raclialir :c r-a ri'lràrj
*"t":*:i"; cornbaterea efectelor negative ale ferestrelor si peretiic,r-cxter;or-i a,sul)l.a
alTzarea punctelor calde drn cadr.l clàdirilor i'dustriale neîn- scirimbului de càldurà a.1 ocupanfilor, lrriiuroritaie:. lor cà-i:-er.rcr.ifrr.;a
càlzite, cu densitatei <1eun rauncitor lâ mai ntult de 50 m2 ; i r r c à-Lau ei ri .
_ în cazri în care, pe baza unei analize tehnico-econornice compara- altgt'rt'a t'croncltt/o^t apctttttlut.lcritttc, a hl;tlti si iltii 1j,t:,:rt.ii!pip?air-
,
tive,'- solulia rezultà mai econonricà; ù/or radiattlc s( La,' ttiya .iir i,;1r.7, urnidloot-tt,...
în cazul în care consumul de energie înglobatà se recupereazé - intensitatea energiei radialte ia nivelul
caprriui ocul;ai;ii.jor-sà rru
prin de energre în exploatare într-o ferioaàà mai micà de 8 ani' l.J \I-ttn? pentru temperaturile interioaic tzuale'.,:trt,rr:use
""onomii 9:pi;*^.:l lrrie
15 gi 22'c (r'alorile rnai nrici côre-spundternncratluijo, ,rr^r'.ia;.o,"
,r.
panourilor radiante);
9.2. ALEGEREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE PRIN ^iimitarea
terrperaturii uredii adrnisrbije neniru radi;irità
1a 25-26"c în cazul incàperilor cu Jocuri fixe dË ,rr,r.â,;.,aido,.caja iir.il.,;r.r"i"a.-
R,ADIATIE lungatà 9i Ja 29'C în cazul incàps1jje1cu fojosintà de scLr:f
;-;,,,..i;

9.3. PANOAE.ÊAANANTS DE TE*TPERAT{JRÀ JOASÀ

Duld fclul si t'oz|lia/or, panourirer:rdiante.seînrpartîn 3 eatetrorii:


1)
, ^Panouri de' t'ercrc., urde tenrpe.atnra rnedie a supralefei incârzi,
toare 0o poate atinge ralori pînà l"
+SS...gO"C.

494 195'
'rpra{elei încâlzi- I't'toul rarl'ianr de fott r.tip(-,.ir(til (iig.9.I, a) are serpeuti'eic dc
J; Dl'tlt;t, untlc te rtrpc-retr'ira rneclie i'càlzire r'ontate î. strurrura dé rezisten!à'a'plan;eu1ui.
2\ Plitoirri Se recomandà ca
scrpentrnele d.e încirlzire sà îie montate cit ma^i
t""'îiupll'î 'reciie a s'praletei încâl- ae iata lnJerioara
-0, ,l;,0Ï:";:,:,,1rii'it -_1111 tÊI.Ptr.turà a plar-";e,lui (s'rpralala_ încàrzitoare), pentru "1rroup" ae ce1àuia
ca-f1uxïl s,r ti.
nu po'ric de1'à-'i 30'C' cedat i'càperii de încàlzit în majoritaie de sus în jos. perrfru--"-."..i.r"e
,itoJr'" -superioarâ
tra's.risia de càrd'rà^spre.. zona
a plarrsl'r'i, i.-p.*.a.
'-1"tit"'
:::.L1 1.,.'"1..(pîslàdin 'atà nii*eralà,r.atà de'sticje,liraiiï" potir-
rlrc-lt-etc.), montat deasupra elementului
""
plaicn
9.3.1. F:'rnoriri ra-cliantecle ctt s,rpetrtint,ltl
cle beton arnat_
, . _ . 5 - ^ 1 , ^ : : 1 , , : . s , r r t r u r . ( g t r t t . ( l i i i t à l : i t o , , r , i r t g l o b . r : ti t , s , . ! L : : ! t , t
t{, }'i:tsiit,/,i ,t f,!nttstultti
,re loate .J.rprn si_le a1t.'ti1,l:ri .le pliu;cÈ,
btocuriceranice
cu s'orLui 1rig.9i, at-;1!rr"o;."
:i,,"::;;'i]f,t"t:;jrt7*T:.".0'"
""' Ë""1,:?,7;ir'ri.,iiii.'2;l,iiJL,, it:ot:!,ttt
ret,ite i;ttt-..tt:r,.À.r1i,r
17,
.r.r 1ris.v.3;
este tornat dintr-urr registru din çear'à d.e 1,!"".. . i", r;".ii.i i!"?ro.l"u
^de_y1 ecran de rablà acoperit cu nn->tLai e" iro.1ari--i.r,r.rcà.
?:]f-i]:,.]à
'-r11'ra-r?.tr. r.càrzrtor.le aparentà, forne-tà din plàci preirLbiieaté
clin lei:tu_
talir pe rarbit, î'chicie spv,fiul de aer. r\,Io'tarta co,rducrÉlor
se- rrori:a
'.-" ii.s
pe rr l.inc1 (1i,9.9.2, a) gi,
.sal1 pe iiouà iîndrui (r1g- AJ.
P ; ;; r o u Ji ' r i t l i u r ! d , : i l , i i o t ' c ; t c r ; t c i l , . , i . , r , . ; t i i e i S . S ) ' a l i 0 , , , _ , . .
r:.:..r:icr
sc 101L--ri.:t li-l ll i : - . l t r . L f - r _- . ; , - . . L , : 1 - : r - . , . lr. r_r<. !r.J, .l i-::i(r :,ri:1ei:-:-, i,-.j.-l

:- b
inglobat in
Fio t) l- ?anoLui ratlimte c1e piaiou' cu elertLentul,incâlzitor
structLlr'l'"",i.ïii' Fig. !).2. pzrnouri
uiuni,::l"l:lllii : ù - r'uiantxtn
railiaDte de plafoD cu eleqerrÙl ii:c.tlzitr I

j:i:'1.,:"_"li*;;:"i,:
,*,::ï-_'1"';il:i:i:::;.,,i:",':,:','.'.*.ïl];ï.; a - I'ariarrtii
r i r u r rI I I i n s p a - l i u d c
cu ul rintl de leri; ô _ r,arirurti
rçr :

cu ,iorii ri:r,iurj

:ï;;i;"'.*;'i'.Lî:---"n;;;";0, i - tencuialô; ric ter,i; 7 - registre din !et,i; Z _ suporti rnetalici: r, _ ecr.!
l;;i:-i'"'i de tablà; I _ jzol{lic teruicà ; 5 _ tcncrriat:i pe ratii!.

* IÉettlôlit dc ir,c;j?irê, ltrdruûitor


32 dc proiectôre
197
496
Iig. 9.3. Parrouri radiante cle
platou cu canale de aer:
4 - \'ariautà cu canale de aer
prelabricate; i, - \'ariantà ctr

r
canale de acr special aruenajate;
/ - canale de
ruente cle rrzisten!à:
aer; ? - ele-
3 -\Lolàlie
T-
tcrrr.ici. / - par,losea)à;

"l-
i - tÈllcuiajâ pe rabit.

*l-
5 r6J
b 5/.

p e u ù r l i r c à l z i t o r c u c a l a ] e d e aer prefabricate, iar iu iigura 9.3, ô uu panou


i n c à l z i t o r c L 1 c â n a 1 e s p e c i a l arneuâjate. Deoarece aceste panouri îDcàlzi-
toârË necesità debite firari de aer si deci canale nari de aer, sînt rnai
}uli]r lolosite.
Panottrilt rûdi&ntc de'plnJr-ttLsus?e)ttlttcse caracterizeazà i)rifl aceea
cà ûlenentul încàizitor se seDarà comDiet de strr-rctura de rezistentà. Îu
t c l t n i c a i n s t a l a t i i l o r d e i n c à l z i i e p r i n r a d i . { l i e d r t e n r l , ( r a 1 u r àj o a > : Ls c i o l o
sesc cL1rez!11tatebune astTel de panouri radiante. Aceste palroilri râdiante
se ereclltà in generai dintr-un registru din !ear'à cu A 7ttz".. ' 3it", pe care
se prinde o lamelà din metal în grosirne de 0,50-1,25 mm, cu roh11de a
1nàiii suprâîata încàlzitoare. Dintre aceste panouri ceie mai iolosite sînt:
Fig. 9.{. Pauonri radiurte cle plafon suspellilate:
f)étiaz, Stramax ;i Frenger.
o - tilt Dér'ia:: b - tiP Slrctuar: c - tlp I-lenger: / - conducte
P : t n u u l v n , l i r t n td e p l n / o n D i r i , t : ( i i g . 9 . - 1 , , 2 )e s t r I o r m a t t . l i r r t r - u Lr e
r grs- rlin rnetal; 2a - lamclà ; .2ô - larnele cu goluri : ? - tencuialà. pe
tru de conducte pre\'àzute cu lamele gi acoperite cu un strat de tencuialâ rabit; -l - sistenre de 1:rildere; i - platrçee de rezistenlar ; d - placd
tle ipsos;7 - izola)ie terrnici.
lc rxbit. Lamela este esecutâtà din tablà de aluminiu in grosinr. dc 0,7-
l.Ù mm, prinsà de conductà, acoperind j/, dinsupraiatâ acesteiâ.Contactul
dirtre tear'à ;i iamelà, precum si cel dintre lamelà gi tencuialà trebuie
sà iie cît mai birre e\ccutat, peutru a psrmite o transnitere de câldurà 9.3.2. Fanonri râdiante cle pardosealà
cit rnai bunà.
Planottl rttd,i,aut de l;lafon tip Strana:t (iig. 9.1, ô) este compus din Puttoul rutlinnt tle plufon tip Frenger (fig. 9.a, c) prezinti aceleasi carac-
acelea;i elemente ca si panoul radiant tip Dériaz, cu singura deosebire cà teristici ca si cele descrise nrai înainte, singurul elernerrt supiimentar il
in locul tencr-rielii se pre\'àd piàci prefabricate din ipsos. De asenL'rrea, constituie larlcla de aluminiu aparentâ, câre cedeezà direct cà1durà in
lrrinderea lamelei (care este cri goluri) de conductà se iace cu ajutorul încàpere.
rinci piese s1.,ecialedin tablà profilatà, realizîndu-se ut coutact nu1113.i ctl Panourt'lc rûdiillltc rle pardosealà sint din puuct dL. \iedere constructiv
jLrmàtate din snpraïala conductei. I,a partea superioarà, laruela cste pre- asenânàtoâre celor de plafon, cu deosebirea cà la celc.prer,àzute cu con'
r"àz'.rtà cu un strat de izolatie termicà. ducte, acestea sînt nloutate la fala exterioarà a pârdoselii, avîud izolalia

498 499
tli iilical lir I r i i t l r r l u i r . r i . i . - l ' J 1l -
,/t trLr rcaii;r:Lie:i 1i11eite11Ii)r-iitttlri
/'1 cît rnai ulrilorlrre i1 prlLl'do,rc-lii,
iu rnrrjoritatea cazurilor se 1)re-
,,.ç r-àcl cleasupr a liecàr'ei corlclucte
d c i r r c à 1 z i re s t t ' a t r r l i i z o l a t o a l e .

Ptt t*t ;tl t'dJ1'(tttt dc ptrdctst u/ri


d ; t i ! C r i t t a l 1t , i i g . 9 . 5 , ( / ) a r c
aceeasi stirictLlrâ ca si cel cic
l ' l î i o l r ( \ ' . l i q . ! ) .l . r r ) , c t l s i l l g i l t ' i r
clcoscbir e cà rcgistlul cl: colt-
d r r ù t c r s 1( - i l ! o l l : : l f s l ) 1 . ' i r f î c - \
terioar:r tr l)i1r(ioselii,i:rr izoialia
,;.: :.,I,:lf, 'r-
cr r Lric111.1 1-':'1 1i.-., i rr ieli o:ii-it.
. .çt4rÆi / th u
C
P citt r'i t I t',: t tl i it t t ! Llt iôtt r il ttst'ttI ti
.i,.,,,î:::ï.ljiï,:,:,;î1,îi:,j,il,u:,,,."ïi
I ' j g . 9 . d . P a r o l r r i r . r r t i . r , . r , ., , ^ - . . - - . . ,
ôr i;:rnou
L ' t !s ! i ' L r /! i ' t t / i i - o l , L t ' t l,,' ' r ; ; t ic t i ( i ' i g .
f .i, Ù,t, rlortl :-'1'c in tlteirtul rc--
1li"]liïi.,i1,:i:ïïiï
rlro't.t ie I.!a peretei:"::,';Ï;:"ni;i'"t:'"i*ï:J
aiu rJo'';
gistrciol cic;i'r'i. lri liartea lor r"t,";.rfTl""''r
sr-rperio;rr.i, irrtzirrlà :rccleasi ca-
1-1'5 trr'L Ll'elt1i1t'ri
lactu.risLicl c!i a,:1 t'l;scris lllei a',c1ouà sulxale;e de ceda,re
.ic-riientina inour:irà -îutre a càldrrrii, adicà au
iii:,irir.. S;t:iliti d.- izol:ltie ter- ciùi*pii", inetalice.
n.c'.. tr:br',i. r':iiel :114s;i Lrroil- ra!,tat!; t:.
g:t: p;;à;;.,.ii,'
i . , ! , 1i , t t t l ( J i t t
: : , i t , i r i c i t - r : i . t s i g r i r - t 1 : Ls u p i a i a f a
.iriili)i'1-:1t'.]-riL cit
-

f e'trri
,t,rt.ïdl
,:.l;:::"i::i#;i,,::^:.:':::*;"':J::it}:,1Éi:* Lt.l",tt s,ttt

plr :.-1os,.1ii L) Lecl''rcer


c'a r''ierdeiil0r
rirrri uniioiirià.
spatele acesioi.:r sc ,rc_r,c_de de càrdurà. a- rrarrrc*riror spre exter ior, în
,,i ,trrL,t de izclalie ternricà
l) ;i i i (,t ! l. t tr;/ i, i ; t.i,i,',': ;,1';i 1-'
5" ;' f 1i
ti'.' j.)tri,!: (Lig. Ù.1, .l i::iir,'.:,t- 9.3.ri. Selit,:il'..iite
\7 Iciosite i:t execiÈûtt,e3
lrrtit:âiot c.'1r,ii clc r-;i.-rolt. Sr rir- i;liisuL.ilûr xa{liânÉe
L V I I I : - : i J t t . : i . . . - .. . . , . , . 1 . , r' l . ' Fôrt;t;t 11tc,ii;,'i,'it
i. o, 'pio"ut.,i
:.pinri;tercr (diantetrrrr coirclircf,:i,.
: : , : . - ! .j . i i : - : : ' ; r i f a a l i ; r r i J c l - ' i r , , r r - l o s e a l i ,: :,;1;a!in .jc :-,:'t' ilstiul, -se disl-zrrt:r c1iÛtre
tcZÊ iii
;i iàçiriea
.i -- ...:i.::r'.ii (';
i
lclii:
- '.:,::::rrr: cr1 :i-'---tr'.!id,: izolalie r:-rrnici in Li:.'p-
i:globele iIr l)ea;l;
ili-i. :i : . , u : r . ; i 1 . .' -., r -i .. ,.i ï,:L,i"",r,i,,]:'ïi;l:. .ocupatr,t.-serpe'truà) rezirirà clin

" .",ii,îm
;;,.f'd;Ï'lr':iii *#trïï.'ii,ffi ;:i1';., bi'ate
t,-11 r',r-or ; a - ' , : : : i : r n t : r a ' , ri 3 l n e l - ' d e c h i m i i 1 i u ,
ir;:.re s';lpri.isli I,il,-ic,;:,11i. Sr.irr-
7 - i a:ri,1.laL. tii:r rr:.ttai; 3 - izol::,tie ternicil ;
.i - ir-r.iliù1.! p; ;'alliI; J - tieji].elta oi rrzis- tr-ri de lzolriie tcrrLrCà b.l i]Io11- -s.iriin..irardosealà,,e periecr ri'o5i:eaz; i"
c-'rri.:; j - (i - orirorrtt,,tttl-Ï .-lt: ;;- 1rr-uÇo
srrrai:r!" psrdosÊlÈi; izolatie
i çirZI lf |,.i i.'. . , : : ç r ' i o . ,il aL cuigerii apei. înainte Lt_;;ai:,pantà in seniul
lÉr jlil:. srill:i]1ent:rrd ; 7 - tiinDiuritil-i {ie ire LaJlt; rje ,r-,o,,tniJ"-=;:,'j,.:l:"."tj_3-
s - i.iueii cl.ln alu:::iliu; t - suiroi.t. .l:lill.']ti f .
C-, r;r.-:rrue c,rac_r
rr ,,r:,.ic.'lo j;.;'';i:;iiï.:r;;,
ce ,i'esi'ne cr-ralrà^la r.i.=i-a""2;'i.rl
Dir*oni:r
serpen_
i,T;;;,:lli"i.,,;"ff"$;
9.3.3. ltrilnouriradiaiite de perei: Ïi;i"i'Ï..,i;';ï:,:îlï ii.diirtre-croirouctc.re
ilX;*rliù,;i;;;i poate, "",ito,,rà sa,r.ariib'à
Lrr eccste pauollri temperttlii-a supratetei lncâlzrtor,re este lurli lliitrJ
::i:.:i'if:;,.1.ïJ',,'.*:
j,;;::X :l: :l';.,,.'...
i' :ii;:;",ï jl
:'ïlï,ti:.ij;,
l1c titl"C. E1e sc pot exectlta din beton seil diu rtletal. Îrr îig,uriJen t
n""t'IT^),rlrrro;.î,ït,o,_
?i,l_Ocu
:],rt 1rr"r.rrt"te cit.e.r.:r
niodiLri dr arnpltLsareir,ser_
PcLitiuri/; r;tdianie d,in bJon sini- coiupLrsedirrtr-o serperr'liit:1ilirr 1-q.:i"-i taner"i" fr"i"rri.;î;';;,.d"se.lct
cir o{cl de t,:" sau 3".r" înglobatà înti-o pl'r"cà d: beton cu srosilll{,1 dc î'càperii.
5U:tit) 11,ir1.
',titr-i
se,per',-,aî,i.;i;;;;i,.::,i,:i*_rl,f;,;::,",::::,iæ.;',:;1.*
-r-rl-i']r
Pttrtturiic îil(lisnlc ditr ti:irt/ i;lit iorllrate diritr-o'serpentillà cllii
d:, u1,'t strrl din rontà, pritrse ire' o piacà nteteiicài ct1 gro$ilrlea di :'i.i;:rottli'lï,ii:'i:;]" "oro.-l â" à,''pr"r"..,',o".rto.s.ir)u,,rii,e
esre
iu0
'i//4 ' ,*. t
4iiL """"",'-,,.,..'rî1-tzz:,--<,
tl lr +- l
tl t.\
ri lI lr.:n
r---:== ll
I-
tF____ t-i
l-ll
I,
lF-_------------{ l-rl
t\.--.-----.---- tr+tl
'--'u
nzammnm z7z7nm
Oeb.
Fig. 9.7. \Iod cle amplasare a
serpentinelor la plafonul sâu par-
I 'tzkt -
,...,.,,.,/nff ,,. 2i\XY-lZZ2Z!ru3
d o s r r L l l ri n c r r p e r i i:
ffiîW
jlrtitttlffiltuin]I,
il|l
l|l rl - serpentinà cu conducte Fig 9.9. Anrplasarea scrpertirelor
iill ilil morrtate in paralel; ù, c, tl, lrr(cr cl trl r t a t e c u c o r r d u c t c c . l i n r r r a _
r-il+

c - serpentine cu conducte l)lastlc : (/ _ scrpçntir)a cu


montate in serie ; ,/ - serpentine rreegali dintre corrtlucte
lul s t-a n çs ae r p e n t f u r à ;
cu couducte duble; g, /a - ser- dubli nrolltxtâ
tnmm
cr, de
*T*-T*' pentine avind distanla rreegalà
dintre contlrrctc: 1 - pe[ete
in spiralir.

interior; E - perete exterior.


,//e' I *. tt I
,|ttlz'ry/w, 'àUlv22a'az,?,'aa
o?24
IIru
il ll
i l t -----------:-)
l FI ll

||t l--------\
l+ il
It _____Jl.
l;L--------1 |'-___.r
lll ----------J
lll-
ll-l l,É lIt--------.------
r-
(_:-
*r**T**'
t+
l+
W wm
tE 9'

'!.!,ïff;'(:'o; î:f3io,::'f^!"PJ:,:'i:;:lî;":,,1:{,::l:!:,.
coroanete
rte-atii,,,ent,,re
cu
dentà,pe'truadaposibilitaiea ; ;";
il ii::i i.i,'â; T i j'.; rï;ul,
racord" sà fie prer,àznt "" "
se recolnandà ca fiecare
" cu organe de închidere. "mll

Irig. 9.8. \ior1 tle arnpl:isare a


pancurilor cu l:rmele :
rr - rnontare in bat:rie ; ô -mol-
1:rre itt si. . . '' n l i n u r ! . - !tull-
tare cu spalii iib.'re : d, - ntc;tt-
tare pe conturul incàperii ; 1 -la- Racorclarea serpentinelor.
liele; ? - conclucte rle ducere; Ïfl^. _?:lO,1:.alimentare ta
j - contlucte rlr irrtorrcerc. Toro",l:r_:.
r - cu apà caldà:
serpeltinâ; 2 _ coloauà
âe alineu-
j - ni;l,, - rr"àî_
: i . ' _ : "./3
ortrl i " Pserperrtinà
.t'ald5;
; j _ robinet
c]e
Dlanevrà.

502
al a .tt,rLtL Lo' il!!t r.LilLtLtt tlf t,)ilrs u.a LU ,purL(Lt ,!]rJ(,.ruLttLr _
9.3.5. Caracteristiciletermice ale panoirrilor rcliantecle ?uHOt[

temperaturà joasà ( l r , : y , , - \ ( t , , ,- i,). 191\


51 LLu.:uul tL:ytn.;cunitut,ct,, cutis tle l,,un,ou !tr.
furteo vtperioarti
Dinrensionaic-:riustaltrfiei de încrilzire prin r-irciiatieirulrune crlriczrsterea
caracteristicilor tcrmice ale panorrriior radiaute: tempcratura :rrcdie 0o
,?
tl , -: x,.7\1,,g- t,). (e.s
a s r r p r a i r l c i i n c à lz i t o e r e , t l r r s u l t e r m i c r r r r i t a r e m i s p r i r r r r r c l i a t i cq , , t l r r r u T DJ uÀ r'ilt'ra'Lr (ia. punoul'atliant scpari dorrà
medii (ineàperi) cu te'''-
tertric unitar emis priu conveclie 4- si flurul terrnic unitar total g' peirùturi interioare difel,itt (tt =_
'f tl) :
Acestt caracteristici ternice ale panourilor au fost clrterrninatt pe \) tmperuttt'v& med'ie 0, ru .f ru'rt',r ,i.rtJ',:riotrti( actit,ti
cale teoreticti, r'eriiic:rte si corectirtc pe crtle erpcrinrentalà pe bazà de ) ct t'ottotLltti:)
rnàsuràtoli. t),,,: ti 1-
! lr,(t,,-' t) - Èr,\t (e6)
'2) '1't
r)t'Ptrul tt.rtt ittt'tl'ie 0,,, îtttrt: t,tytd,Ltcte
..
9.3.5.i. Pauottri latlitnte de pla{on cu condlrcttle inglubate în elt'men*
tele dt construclii 0,,,:. l, * .r,(1,,, - I ) ,- huU-,r,) (t, _ t';). (e7)
'l
)'\ t',tPeru.tt'u'arnc'tl'ieao /' ytrtrrt, stt.ptriotti.tia
Se cc:rsiderà o .i-,orli',lrede platon iircirlzi'ror-cn ctrlcteristi.-ile constlirc- !tittotiui
tir'. d"in iigura 9.I1, in i;rre sînt ilrcrt-rtL corrcititi.'i. iucailzito.r"rc.
i:..'l:rtiilt, 11e c:ili'tii lrr:r,1i'ri ir,iei ale
(e8)
' - " - : - , . 1 : . : l ] ' . ' :: .
J ) i t i l - : . 1, , " j n l -)) Flutriil lL.ritl.!c trttitc.Lri1., atitis t!e .prtnctit /,t
: t - r i r V a i , i : r l : { : :r - - i ; , r r i . i { ; t ,:i ' : i , l i a r . t : belt(a infcriouri:
: .tl I '
[t-l:i-l1jiii'i; ll'';i ii tl ; .: /., i1(1,,; _ t ) _ /t6(l .r,)(t
t
- ti)',. ( 99 )
1) l'. , i : , - , . . : . , , . ' , , , ' . , r ) . . ,i . r ; , - , . 1) ! lti.uul lerntit: uttitat. ,1) ctttis dt
5 , , 1 1 1 ç ,7, r , p n r l , , t s t r p , ti t , , , t , i;
- t,) - hilt - 'ri)U;
Ql,: zt,i'q7", - t;) (e 10)
.l it rL l u l i i / , ' d c , t r t i , î n . n . i , , t ts - c L t t . i o k , sLi t{ r . ; t t i t r . t u ; .tti,o/ e
lotii..
t , ; t i -- ter'pelatr.rrile aerul.i dirr ctle ctouà uledii sr'Pirrate aie
I i)elloul
i!) -./ rrrCialtt
. ) !

i "C ;
t ,,, -- ternitc.ratrrrit rleclie a agentrrlr-ri
J !()!:J!!! tcruric f.C,;
:il - , ai - coelieitrrtii c1e tr:rnsruisie :.. càltluri j lii snpr.,icrtit gr.rrioiil*i
r : t c 1 i a n t ,i i i c c : i i c r . r - a l o r i s î n t d a t . i n t e i t . i l l ! . ) . ' i ; )
{s3)
Ttbtl:i/ 9.1
.\-:rlr;riie coi.Iic.ielrtilor r!t, tiarr:nrisit :r rirltiulii la
strlifirir.lel[' Ira!rùtriui r'ri{l;Jrri
I)erilIil u lemlret,iàidrli
:l t:tediului irriiLilrrt ,i : :?û.{l

f i r l . : ; . I 1 . : l t l t : i t : r : 1 ) r , : l ir r l u i . u,l ir...t.r., f/ ;r : \\' Ll'li.

r.: ll.::t. .i iri-ri,rrr (-il ùort;ir.cte


irL:.1o1;::t.il,-1rtru (iilcj'rrIl;i:lriA
: l)i|rtruiir: rr,iliaùt
L.
I
Pat"urt
lrrct,
ù
I I'u,:otrt ,ic | 1 , , , , , , r , , r t, i "
nt;,irt:ttlà
clrrirr:a.'risticilor tcrtttir': . 1 I l,lulo'; I
à - grosiiÙclr strùttLllii de
r i . l c t i : i i , l ( . L s r i l , r i ! c , , l : ' i i ; c l ci i
!; 9,1 j,1
c - grosiurea stratrtlui cle I0,l
r r r : r t r r j . r l \ L r i ) ( ' , . r l l ( l tll (l :
3'J 9,s 7,6 I I ,t,t
3.t IU . 2 7,9 I l,ti
rl - diarll,trnl esteritrr itl con-
riuctei.
+û Irt,7 s,3 l'l o
.to l 1,Lr 8,6
5'J tr -l 9,1
ôil 122

505
- coclicit-trtu1 ltattial cic tnratirisic aL cà.lch (r lig. 9.11) a1e
I
càrui r-trlori se pot calcula cu relatiile :
t tj t
ù
f l t t t t r t t : o i t { t i n . f i i i o u } . ( i a t p u t t o t t / t L i:
G
€ G
N !
Ê
E
i :
''t ( e1 r ) 5
'd
>x
litlr:,.,itr'
c - 9+j

--g 'o lN-


a4o' E
l.s
- p;t:!rtt - u i r , t S ! !p t t i , , r t )i ,! pattrrttltti ..
i\ vÆ,i F\
i]

a

_=WJF
vZN tf, - ct
I v,/,K\l I o;;
,.o--. ( e.12) ul oc

ilr c..ziti itt.-iL. lrerliprrile u.i


1ix,+ ;li'u

ù i t i c l , x t l o l - l i r . l>i i r 1 t C o t t l p L l s cd i r r r r r a i
b*\ +.\
.!9
E
E
c
f
!o
^a
c+
-t E
ilrrllte stratuii, in insunrarea c1e 1:r uunritor se ia
'*{ = o aa_
r11 Cùl( tll Z-i.l t.. Sl l'CS-
z:
o s
.' r\' -
q
Ë = ir
F9
IlÉcll\') ,û'). : I .a &

t\
c'

- coeticientul a ctir.ui valorirÈ- es1È: = ^,


4

- t 1-(1 \
tlitl.)!-l
l: i
(e.13) 1
l-tl
,t-
2 I -ry ooom
,3",; bD1ap;o; I ur u ! o:P rlJI oqoladuar tl6
CY -+ €€
It-t
,b rDilun ){ulJa+Inxnij '-d

,,,_.n !'.. ' (9.11)


"'- V ,"t .a>
ar

7.,,- este conductivitrttea tÈrrnicà rr materirhtlui clin care este exe- ê


clltat panoui pÉ grosinrea rl a conductelor; 'it
À5 - coeficientul aclinrensional calculat cu tornlrla: --r*ËÊ, c

i\--r-__l-i-Æ+- !
l-

'
hb :

In nomograrlrele diu îigura vr.12se dau caracteristicile ternrice a1e untii


___:b
7-ai l-'

pa11oll radiairt c\ecrltat cr,r !ei-i clirr o!c1 de t,|r" îrrglobate în beton arlltilt,
resPectiv in tencuialà de cinent cn rabi!; Îuncliouîncl cu agent telmic
' (9.15)

+eN'LJ=Ë
\ \ ËNt
--..
--\-'.'\-\,.-j=Ë j ij
Ëf=€
: . J

):x

*:
apà calclà. Groiimea stratulrri de beton, respecti\r a tencuielii de ciment
de snb conclllcte c : 2 crn, iar coeiicientul parlia1 c1etransurisia càldurii \ I I
jue==l v ô

pentru straturile de cleasrlpra condr-rctelor z,a: 0,58 . . .1,11 \\r/m2K. ===.-ïr---t'-t é=


'lemperatura
interioarà a celor douà medii t;:'t;: +18'C.
Relaliile (9.a) ;i (9.9) stabilesc valorile iluxnrilor tenni"o /7 pnliqè de >,5*N. itl
parlorll radiant in zone ectir'à coresplrnzàtoarc su1)ro*1"i- r"if"t";".fr.,
neglijîndu-se îluxurile terrnice cedâte de marginile din alara acestora.
:_-_-____.-.._=]{ù1.
ici
d -

:l
=
Notind clt à- raportul dintre ilu.rul terrnic unitar 4, cedert de suprafe-
lele de m.argine.si flusul termic unitar ?.-cedat cedat de panoul propriu-zis se
s-*l _- i* j
poate scrie cà îluxu1 terrnic urlitar real c1eltanou :
i.l. I 4.ltr i*ô o e:pciu DJrisJôdutrl
* *\- ci
c:
Qp, : (l -l- à)t7p (e.16) i. ,u1a1 :b
l-

ânfi'
j-i" rllùs cr'r t:''l'tl'-:i
iiJic 11r ltL)lr'-jgla!iI.:L Ciin tigr-tra_ c o l l s i c l c r i l r ciln 1 r i , . rrr,..i"ro,,.' t,. :'z!.Ll 9.1
9.1i1 ir l'r1lri Lc lrcLinirtlul -
.ttt-tt
,D al e r t _ r s i r . , . l r .- i ; . , 1 i r , 1 . . , :
l r t ; . u t _ U , l, i S U l : t . , . 1 t l r . _ . , . r r
srli)f:rteta.1 ilcftvc iâf,J1titt 1a s,.ip- : 1 , ( j 2 . r ' , - ' r r l i . ,i ; , = . , . ; , 1 . r r . _ : , . 1 :L i i
0 u r i i i r ' rr r j ; i à " b c t o r i c e _ l L r i : , , ' : . l ; , . :
r.,-,ill'iai :lC,:Sfei:l .:) .;i Crri:;talia / ô r : 1 i , 1 ; 1 ; ' : 1 i i i i r b c i ; , r - c 1 c. . , - . i i r z : - r c u . . , l t \l r , _, l i i
cLnti:
'."J' ; . : l,iij'ii:,;ii';r , , . , : ù , i . i i _ r1J. , 1
conalti,-:.,. d , r l i r i r . , l r . r i i i ir, r i . , . ,- , . )i,S i i - , , ; i {
,

I:-'ii:-\t PLL'i, i)L C.lLCL',1. 9.7. , r , 7I - - - 1 . i , -


==
g.'l .t ,-Lrl i-.it'ta
r S , ' i r , ; l s i r l , ' r ' , i b / i : ; t : : t t i l . t ! i : t .l i q t t r t t
,ic. rL).-.iùi!iirrii aC.till1ùil\',-i:tt:,.-:-!ICÉ
l]
r Cl:!Cuti:t I , . r t i _1- l .r. !.tla)',,:--1.,.,l' : r,i,l.i'fi :-i :
: ' r 1 , ' , : : - I : ' i ' l . i l l r ' t ' ii' -L,'i,/ri rc ' 1l ,l C f l l i n s t t t l U i
I t t ; . i i ' . t l o t ' i ; i r s , i i l r ' ; ' 1 ; , r 1i t t . f r i t i t t t l c a z
- - !'i .- . i;r .,1J,,ll;,r c,L:
* - ' : , , : ,v. = - l U t a \ .W
ô
'
' i ' _ i
i i l

Pr'S3irn-ll l:.2ùLl',1i!l:
Ncnc gi:;ri,i pe,'iij-,j - i . 1 ,,;- i i , , 1: - , . l i : l e - { 9 . 1 ) s i
'5 l t u l ! i
a û
r [r t z u l i : t i ' i ! ! ' r r l , : t; !
l9 S; se ol;iin :
i,::.:r't::ltl
rr., 6 71
Fig. 9.1.3. \:;l:- ^r.,t:ti rj.jltri: 7 .it iL')'.!lit;'tLÛ,. /tL pertea inJ'cri- tr,l-;l(J5 -.')r;.r: -rl i t-
c..l.Lilul ,i s6
f::', r'_.''i . i't!).1. tt ;)'l)iûiiiltl .'
,),,Ir-.r,1,.-
' j) : 2o i ''5'r r. J 7 i t r 5 5 - '
"p
t[).I
u, : i t j , GC .
-1 u . li :
a r c l l i l : r t a t à c - i r' a r o a r e .
u; S,ô l.rlf rl.9c 0 , c a l c , r a t à e s t c -l r l a i , r i c à d c c i t É j , .
i, i:r-'i:ece jirir)i..11c
t.t1r1 r.rLra,ri-aa;.r.rri"i*.a1rro-ti.ri*rl l1;i.C_i_
- .ù- cie crai:,.ac.asirr 'oua
\-3.io.1rr:: r'oeiie ii-tit ulrii dc trar.;iltisic 7r -: S,tl rrriK s-a ales \.;iiû,:r'ça liri ri..
si 0r. _pc_rrtru0" : 16,,t1"F '^. ateg ,,: :
din tabc-t'.ri 9.1, consiclelircl i;.r l l r i r t l à r . I l ) r o : . : i 1 n . i t i c f i , , : { 5 ' C ; rri,K ,,i':o :'10,25 il-J'rà'i
\\- ,,;Ti-Rciuriicl*_s;e
- gr oslrriilr Sîrntilr'ijùr J1 : t),0: r.I .lirr lr..torr i,fn.iar eL1 l. ,î i1;,ll calc'trii c* r:orte'atori
: 1,62 \\-.rnK si 12 : 0,i-i2 n1 c i i n t e u c L i i a i à c i i u 1 l i r r t . 1 r c l e c i n r e n t ' c u
À,- : iJ,93 ï'-'mK : /-r:ô , 5 3 \ \ . , , n r ? K, 2 , , : 2 , 5 J \ \ : . , , r : K . ,
i)! :
l
i:rr iir iiir.,l r-alori1e Jr.ti g,
'l l ) À;- ;i [rj ca fijncl :
72 L io 0p : -10,7'C , ûp : 26,5 .C,
vaiori c;irc sitlt ioerre a|fol]late
2,53 \\",nrrli; de aprosirnatjr,iàcutà.
û,ûi8 U,ILI U,r-lj tl,(l(l:rj
. .^P_eltr-rrcalculul iluxurilor c1c cirltlrrrnÇ
If,),1 l,6l {l -lb 1,16 0,1S gi (9.5), rtzultîncl : u ;i ,!r, se apiicà rvlaliilc 19._l;
1D
- z , ' r , ( t o -, l,) :6,J3 > <0 , 7 J 3 ( 5 5- 2 0 ) : 7 7 2 t w / m 2 ;
eqûijze"Ê z u ' r , ( t n- ,1 , ) :2,55 ( 0,753(55_ 20) : 67,2
bi:'r:n ceiulcr \\,/mr.
C r z r r li l a t e t 1 + l ; :

2 ctn fenru;cl.ù
dir-rnorl':" . Corr,;iderillLl 0, = _lU.C 0 ; , : . 2 6 " C , p e n t r r - r
ce cli'nÊirl' c a l c u i i r l t I. r r â i i u a i l r t r . ,i a r j i z,-) t6; nt st ï \,alorjle
,4, calcnlat cL1 relelia
iO U) uvirà i.aloarea ,:

Fig.9.1{.:ehrrl.l

508
qoG
'ji,ijiirlt'ntru dete.'rina.e.
pr,,ni,rTitr'ù i]' caril.terisrir:iror
rer'rice are
Û-: l, - !,r,(t,,, - t.) - hr! - .r,j(t, l,)_:
l) Tenrt'crrtr,rn suprrrft,rt,.i.
t.rttertoare tt icttt:tticrii
--2{) -'ti1 ;
o , ; 5 3 ( 5 5- 2 0 ) - 0 , ? S ( t- 0 , 7 5 3 () 2 , J- t0), : 4,18"C,
0,:(J, - -1,--1 ( b _ - t' r. / '
/' . --^lr
- j - _ B' ' \9.17)
t
!'t'
-:'
- 'fcttplulurcr
a
t\'ù3 2) ttt,ytrltti d,ut.slbtrlïttl
2
înc/u.s;
: 20 --- ' l:r 0,753(55- 20)+ 0,28(1 - 0,753)(20- 10).1
: 26,7.C. I -"
, a _ ê _ <
'1, -?-.!u:
l,' l5
2- ,D;tt (9.18)
Se constatà cà r-a1ori1ecalculate pentru 0, ;i 0, sînt foarre apropiate 3) Tet;tpcrtriit.t.u tnedl,,
de c:le aprosinate. ct pctttotti;ri t,trt/,t::
;tl;
In t'inal rezultà valorile flururilor de càldurà. calculate conforrn reia-
tii1or t9.9) si (9.i0). -\sttel :
o":I i 1 u ._ - r , ; L ! 1 t - : ] _
1) Flu:vul t|; ccild,uydIo partea in-ferictarci.' 7rt-7 ._ ts) (e.1e)
41 Fiit.t'ii,! ,;r.i.ittic
i : , : z . - - - \ ( t ,-, t i ) - k b ( 1 - r ) U , - i : ) , : inztlttt. ttttis rIt prtu.otr;

: 6 , 5 3 , 0 , 7 5 3( 5 5 - 2 0 ) - 0 , 2 8 ( 1 - 0 , 7 5 3 ) ( 2 0 - 1 0 ) r : 1 6 7 , 5 \ \ r / m 2 4-z(6- '\-': ' /t ,/ '


Itt r L / . t , r t i l . r, i , t , t t t i . ; . . (9.20)
e ' F l u : r u l d e c c i l d , u r tlia p c L r t e t i t t p e r i o t r c i : itittt ttit s_tttt
J'o/os/i ttriittit0t,;.,./t, ttoitil
ii ..
4 i : , a - ' r , ( t , ,- " t , ) - k b ] ' -
' r , )( t , - t , ) . : Û -
[";],;,'i'.îlâ;'':.1':..î,,1..'.1.'"fi:i care. sL-. i,oareco,,.;iirq.1R
: 2 , 5 5 4 0 , 7 5 3 ( 5 5- 2 0 ) - 0 , 2 8 ( 1- 0 , 7 5 3 )( 2 0 - 1 0 ) t : 6 1 , 5\ v / r n 2 . È1"r),
-- -!{rr1-'!rc!LLrrd
ï:'^'1,.1.,^"i
rrltclle a age'tliJtli
.'Ct ; tetnuc (u" =
,, - j-:^.tJcientulparlia1
' - r"qr cle
Lr! transrlisie
L1dItsl11lsle a
gr osirnc so càlclurij pe'tru
9.3.5.2.Ptrnouri radiante de plaion cu conductelenrontiite îm spaliul , srt'at'l de
de aer (fig. 9.15)
I
,-0'--ê
,
!1.11.5.2.
Panouri racliante de plafon cu conductele rnontate in spaliul : : r ft . o _ 1 f z 1 (e.21)
d s . . rr t i i g . J . I r cz, - coeficie,utrrl UC transmisie
La acestc ti1,r111ic1,-lranorrri ct-clarea cic- càldurà c1e1rr r-egistrele cle 1;rin radiatie ;
c o r r c L n c t es e i a c c . p r i n c o u r - e c f i e 1 i ' i a e r u l c l i n s l r i r l i u l i n c h i s , c î t ; i p r i n ,?73- 0r r - ,l7J _ rr,+
c|'t
racirati. 1a ceie douà snlrraiele (p1acn rrietaiicà care acol)i-r.àelernc.ntr-ride -^
Iuù,9^-or (s.22)
r c z t - , t r - n t às t t c u c i i i a l a t ) r . r a b i t ) . e C r -- s , _- L

"t co'ductei,
":, v0

:ffi';i'.fi,,iî,,'ïu.lilii, supraTeleitencu-
a' - coeficientur de
Iii?ï.nî ie -,transnrisic pri'
închis ; se consid"ra co'r,ecfie în spaliul
rer,slenjd,1 o de aer
redusà a aerurui'pentru
"i'"r,râ-1î care :
Plucô mehtrcà z = l,B4 \\r,,11:6,
Spdiu de oer { ._ coeficierrtul
unghiLrlar:
'.J:
?", (2 - p^) ; (g.zs)
+ i
tl.
r'^I^--:1
. l q .^P lcrentului L111ohi
r u l a r ; . . , s e i a u d ri n-nomograma
i_",:i ll: .(-oer
rn f',,---+:-

t r

1'#; #"#ii",":ilîï' 1:î",.ii:


din figura 9.16
:::;;, ;'ÏÏgiii,';"0.T,,;'j:rsi
:: -'-,,,1.!,,.ede pozili
9 . 1 5 . S c h e n r : i p i l r l ô u l i i i i n ( 1 ia r - 1 1, l,r i t !
s n a ! i r LJ e 3 c r f ) , n t r L t ( l c t îu',''.o, :*
'a1orile ;'; "*â'..iIilX,'
lt:r*È:;: ;l,f
"à"ii";"'ii'rii';'ilit'ii"î[-;?,.,1i
J1C

:)tt
F a c t o r i 'A
i ,i' ctuexPres'it'Le:

',"##q a : -!:4- ; E:Y-otLr?'


.t.
; (e.25)
(e.2a)
>0 ' 1-!ffi$ 2 -ç p-d'
eealâ cd 100 cm ;i distanla 4
p este raportui cJittre lâgirnea panoului
ir)
cFu l
dintre douâ !evt'
i""iihi il:'r e1e dinfiguri1e. e,rz,;1?^18,
.::,iÏ,i"ï?îtÏ':Jt*f"tï;
-,""'Ti"ii,"t*;iiî'Ïàï"i"âi'qr'i""Jl,!::f:'"f
::-'::1i*::'iti:îliii
t'ïiii"i"Ë:"*i:"ï":ilfui;Ëil1iÈ*:r;i*"I',i:JJ3'
irinS:'"iilff âi; i".,i grl2,,*orrtut" directpe o'placâde olel cu
"o

a -
": ûc'.:arîndu' de ïI x5: iJ6w/mrr,
ionlucie ';'
ttttlltiulLri 5 ilr Ît:'.le Éç
".liil'rlt
p-:;i
i :4. :'.i'j. Somogra-nr'r .Ët::lî\,t-o^eti''ientilt'r
deconi"ucte ç,,ri'iras,- r;
;î1i:ri l:: i:illi Ïi;^;î"à;" ll,,î,ïl'Ji',,, ''
''i lj:*l ;,lii;''lJl
i{ Ër',i.1 jj; :
,;ii:ï:l:,
if ,Ëij;ï pa'arer': "
ii:li'il,
i,,,,..,' : . L;'ititr ir'
I-/ : !
Pr:nlrtr
"ll:iïi,ii:iî';'i:iJ'ijliil,l''a""...,',,i".'e
arn
Iurll:l
\'rrllllirr t -'"

,lI
ln,, I

il

90 ç5 105
medie
Temperctura a oPei ceide taç ["t1

..,')''-,, ,a-rl 0

E
ul
: TI
I
4: I @

-a T
I

'lr.
^1,
{-
,!
':
*---
radiaut
5.J \"
Fig e rB,a Nomograma::"::iff:;:lJî:îijâ'iîj:ilïi:i'ïJïS:'".::: ::"'panou
pr"r''i-p*tru e-*emplul de calcul 9'2-
J"
Fig. 9.18, b. schema plÏïÏl"ïlîai""i-
ç1 3

lliCrunÀlor de proieclaie
- Insta)atii de lncàiz:re

5i2
7
'ûr i rijruljj'arry
^. / -.1

B-.zt)tr-,Q;
r .TPld (e.2{);(9.2s)
08-
dintre là9imeapanoului egalà
.-tt= dj"tr{ â:t;àtilÏtt cu 100crn si distan}a I
= E
jàî^,.'i-â:'i,"iryà:;'"r.,i"","îlL:i:,.,"ii,T:i
pi".i.ïfr:ïiT:i,', ,;
.! âïi:lX
"ï,i':i::'",î; :Tîïii':1il1,";:'i,,:",';li
ii,,.ïJiî,:fl
tc:ô rîndrrr,de
ijittr-rcle

I.:{. !,.1d. \omograna pentru calculul coefic-ienlilor urghitrlrri çis ;i v:


C t r r b â r ' : - ? c - \ -p c n t r u uti rind de conclucte;
in e5ielrrr : E
ùu;b:I-t : .;i p:ttiu cloui rinduri tle cc'nducte
ùurbr 1ll: : pe:rtru :trsaûlblul crr un ritrd dr' con{1uct( iir |arif,lita s > l;
iriil,rL -Ii': , D.rltru ausaurblul c-u tu rintl rle cortrhrcte iit Iarialtta s-- 1
', perltiu
iiir;a i : alsa:rrblrrl cu ilourl rincluri tle collrLuctù irl r.icil j I

Lny5. l 1: i pentru ansamblu.l cu douà rinciuri t1e corl.iucte pare.ltlt irr


''e:ir::r'l l - ?tl'

l'd,' :rL-
E
.l
i
?cûl
= I
f _-1
i
_I
r3l'1
I'l
)
I
1
rooi
II
85 90 95 ïd0
ïemperctrro[rediê o cpa] 105 fio
cardeicg t'cl
.-
o

1i
A
-+
Y

'
_j_3 _,É:ll ptofiu.deoer
1q..^ I rr
_.;- irgn
rÈnÉuloI Frqbil
ilJUj j l----'-'':

'!rf:1ii't
Fig' 9'18' a Nomograma
Fi:- 9.i;. )i;:rigi,r::-- tlEt-fill':ililla.l c.lr'L,ltj:iiriaji' r 31e n""l::.g:lî,Ït"area caracteristic'or
iljllr.lr termice are unui panou
.r,i.i p,.,'-"'orrfiant ctl c, llrLr-l!'t:ir lliojlt.la. :-Lilcci ile t) Pi'r':i nlrtiilicii' Fig.e.is.r. r"n..i'oiili,ii;',..,i"i,
T:"rll,;l
radiaut

ï::,î ; :1,;r,' ;: :"i* ; ;


)12 - Instalalri de incàizjre.
lnCrrrmàtorde proiectaie
5lg
'Llr]lll]1li cu grosll]1ea
3'1 Tenperatztru ntetl.iea panoului racliant:
qfosilnÊ?] À : I.25 rlr111,resPÈcti\- 1l!' o ll1â-Lrli d'
"à': ï';-. s t r . i t i l i i i i d c a e r r r :5 c n r ' L l e l de al doilea'panoll
Grositn.:r U I' ,: 1 - tt l l -t l7-o'1'Y'-2-lJ
c r ' i O 3 ' - 1 " n r o r l t e t L ' in spaçir't.-19 . l
\ v L . . ' , :
( i i g . 9 . 1 8 ) e s t e e r e c u t a ; " . 1 - " ; " t ' i' p i a c à ""'
otel cr'1grosirrrea o' : 0'75 nrm'
' ; ; &

ar,înd la 1rnr,"" trtr"rro"à--o -din : 7 . 8 7 {36l x 0 , . r 3- 2 0 , 3 3 r


i" - +l8'C' l g + ( g 0l g ) _
i"rrtp"t"t*ile aerultti t,: : 34,6'C
9 , 1 ( 0 , 3+3 l 0 , j B )
Jitt 9'78 1) Fluxul tstnia
EIE:ttPLL'L DE e lLCL-L s 2 Se ,:rr;rsid'';"i2!'tttsttr/ -Jigttt't utt,itat etn.is de panou ;
t r t t v î i t t l d t ; r ' ' i t t l L t i î t t : t r O 3 1') ltt l istrrtt!'t tit I : 15 cttt"
în cur,; sî]tt tttonttû,' rubil drc gro- 9 p : u o ( 6 ,- t , ) : 9 , 1 ( 3 4 , 6 -
.i'nti-r,,n-spntttt d; tt.t c:tt î)/tillittt:'ti. it : Ô cttt' 7'trtcttitlit t'c 1 8 ): 1 S 1 , 1W
0 /mr.
dL, c o . n t l t t t : l i t ' i t ' : i t 1 ' o : 0'93 ''/nK'
sitlt.ctrSr:'l ,5 cttt, ,""
" ; i " ' l c ' ' : J "| "i .l 'd- t"t- t t t t t L nt'die t"" : 80'C' isr 9.3.5.3.Panouri radiante de piafon eu
Ascrttul terntic i t t i l i : ; L t
"i'' "|'" !': - / Jl L- pLe' r a t u r r t lamele (fig. 9.19)
t c i t t l . , r t t t t t ' ,t , , ; t t i " t i ' i i t t i t : ; i a ' t ' Pentru
^ stabilirea earaeteristieilor termiee ale unui panou eu lamele
ItEZOLl'-1RE: se r'olosescurmàtoarelc relatii:
itrttt ioure a ttttcùelii : l) Tentperaturatucd.iea iuprufelei littnele.i;
l) Tetnp'eruttLr,t str'pruJttti
1 -:i,87
-' _ .-1 \\rlm2K;
0r : 1i * (t,, - t ; 1 e h ( ' : ' , ' t ).
: s ' , ' s- i - 1 ir P t ) , 0 1 5 i 0 ' 9+3 l i 9 ' 1 (e.26)
s-a ales din tabe- "'''
'aioarea coeiicient'l'r de transrnisig qp.- 9'1 1!/rn:K 2) Temperatuya meclie a fanoulu.i.,
f.ri-S.f , c o n s i d e r i n d i n p rirnà apro-'iin.ralie 0.' : 50'C;
oo:i,+ (e.27)
.r.: \213-ùc'' - 1273:0,'1 . CfC-': fto.,*0,;
l o s x 1 6 ,- Û . 1 Co

I : 1 7 3- E o l r - 1 9 7 3- : l ô ) 1 'l'5
.:.\, - _ x
-l'5
:6,31 \\r/m3K;
,r:VT, t.-1-j-
(e.28)
'1,Ù
1 9 s > ' , 1 8 t )- 3d) coeiicientii parçiâri de transnrisieîn partea de sus
a panourui xn sînt;
s-a aprosimat 0' : 36"C'
te\rpcratura sllpraletçi interioare a tencr'rielii 11

Pt..ott ;i 0 . : 1 o : 80"C;
s s o / ) . oa Sô,i 7., " s o 7 , 7 .r o l / c p
(e.2e);(s.ga)
o"tn,t : t,t ,'..]t t,,'-Llllt: 0,33\\', mrK; S-eu nni tdilizctl urnt,àtoarelenotatii
A : ",0.!t r <0 0 2 7 sô -- gros,mea stratului
2- 2+ti67 )illll
!-'t de aer, lm.l :
î"
À, - conductivitatea termicà
a aeiului, iwlmK];
pr.rluntLll I : 100''15: 6,67; coelicientirl--c1çconçetli: -:ilÎ^t]i.închise à * grosimea lamelei, frn i ;
c l i a r [ e t r u l esterior al con- "7
de grosime fricà s_a;;";'--li1\\'/rnrK,
s : /i
) o,l /.r - reztstenfele straturijor
componsnte ale elementului de_
dnctei d :27 nn; construclie;
' 6 , 3 1 r " 0 ' 1 3 : 1 0 ' 5 8\ \ i " r n : I i ; ),1 - conductir-itatea termicà
B: zo; tl:7,81 a lamelei, [\[rimKj.
r-11'1'''.ogfâma din.figura 9.20 se
'f s-: a1e; ilin ciiagrania iigruii ^9' 16' in- funclie ^de dau caracteristicile terraice ale unui
coeTiciallttll ungliir-rlar panori. radiarrt cu lamele.
/ d i 1t'2,1 = 5'5' rezultincl
modul de a;€zare à1 tl.,'lror li a" tnpoful
4r : 0,-13.
-{plicir-rdrelalia (9.i7) se ob}ir1e:
-' - :37,!'C'
- ,;t - s o - i Y - . 1 - I { E L ) 1 8 )
t ) - - t ) - r) .+ R , û
'. - t
0 , 3 3+ l u , 5 g
l_

Comparînd tenlperatura 0' rezultatà d-jn


r,-it17tâcà ea se lnscrle în ioieranta admisibilà
caler'il cl1 cel eprorimatâ'
de pinà ia 5ld' r
d'in
L:tÈrilJtti
2) Tent'perttttrLr s'pnliul inchis:

0 . ï t i r p - c t l ,- s;z + ls +-6,62 x , o l ! 1 7x 8 0 : 40,53'C.


Fi$.9.19. Sche'ma panoului rarliant r1e plafon
cu lanele ncnr,,,
t q. . _ e
1s,l
2+6,67 xll,1lx0,027
deterrtrilarea caractetisticilôr terr.rice.
- + |h -f . t' '

^1 t
;.: J
/ ^ i:n I Qn
+uJ i'
-t-1
J
?/):,)i,'i:,,,!,i;r:!:1ii: c,.^în,t _dimens,iunite
{t i
j.l
'l
i1

i 2I-. ; i*,:!jiii:,!;;;;;;;:;^;,,.ff,.',.:,i,,1.
.n:nq)'),,')'",i,,,!,,,10:;,ïîr,(,;.
,,,,,,,|,,,,,":,,|;I,,,f',',,,,,.,,,,,,.,',\.:|,}t,'.tlittl,t,,,,ii.'1i.,i,-;iii,,)'",,,|i",,,,|,.
sr!t.!(,ti/, :'r =',_'ti,!é.,,i,11i,,,,i!,,,:,i,,;r;,,,::,,;
s i , l ,.>....
3 t t 1 , //, -:1,
'r,'.""""',ttr/triutrrti ,
= -_J,r, t,t). a i , t ( , i p , ; . . ;,i':t P ( r t l o t r ) t l u ] ' t)|,,i,r,i,,,1[o;r,!r!:{"rr;
,i,io;r,!r!ï{i,!,
ttsrtlltrl,,,,,;,;;r,r.:1r,,,:,:.i,,,
!,1:i,;:,ii,,,:,;:,:i;i.,
',rdlc,,r.,1..

" ? I t L u r ( t d1 , , " : ""


'11 1t . ^ - - . R E z o L l ' , - l , i 1 1 --. \ l e s î r r . t , . , . pa'ou
_-- +OO.C.
[i;:,ij a i iis,,;;' !i,r.l
1i""-.--\]esîtrcl.
-'n
I
loo.,,
lo.*rT,',
tar cedat "- tp - ],nJ".Jlï ,.,'--t'
l"_Panou â'ôi.:î",ïiiu"
')1 I
"E
I

'1
t: - - ^
lW:
I
de
Srrprafirta de
"00'ii;1;j î,,1;l3,iïiî
I r.treà.lzire
r,rrutà':

J-^ 1-
.J. 1
,,.q+rr':;ilri. ':-"'
.-"
,ô i E.-. I
.l b r)(r_.] rd ù:r,i;;;:ïîïl,l.r
ùi :r,:';ç:
;,r:[r?ï:miirffi îI
#_ôi:';1'é:,ï-:,'â
t+ |
1,,
=1c,)=
\ 0,1: l: ,,,r. 'r*rç tlc, rczirltind
I
x.Jlxl
o ,,,i,ru,àt;''ri,iïrri,
r lr
'-i tïô,*"3,0âï_
.l 1'11
ltl r
ïlrrcut:ri ;,i:T,:,ii+,.1iîlrliri:#llii:.?:i.-i;ei:iil,:,ïîi",
":' î:îiï J'%'éI'ï"u-plï"'
i:'n "'g;" a"1ï,
ù,ti
S,'L:'5F'si?' ri,ind
55 Éû r: .. ?û 1':rri;";iiï;#3irîliïjfiil,;, .1,,,
j.ru*.f;ï$,i,,;;;,,3?
T e n r p e : c i um
d
Lt
t ue c ! eo c p e ; : l i : . :i x ç r o C I
QP': u!:"t: nt,ttt* )i-:6,5
ï
x sx s+
Fruxur x 0.4)
:2s3,e
\v.
tot,,r
.,,*':J,,;l'";,t'
n( s -- ,A( p n -t- (1r,
: q
J00 :25S,g
care acoperàpierderiie : j w > 2 j00 w,
de càrdurà ,".ro"rrl.l
"r"

*n:}i:î'ji:.:;,r"
60 65 70 l5
Temperutlrom e d i eTg o qlei cotCef.tl
b
Fi8.9.20. Nomogramà pentru deter'inarea caracteristicilor
termice are unui pæou radiant
c - lluel ternic cedat de zona i]"rîXir t"r-t" cedat de zona din juul puoulul.
""r,ru,
516

517
9 . 3 . 5 . 4 . f a n o u r i r a d i â n t e de
plafon eu canale de Tabelut g.2
1-rtlolile coelitiellultri
rrcr (fig. 9.22) gr prrutru (urfiere
lu,bulentrl

În cazul în cirre încrilzirea n"::? I F


pirn0ului sc lûce cu ael. cald, este '
rlccesar sii se ctrnoascà : 1-, /-.J-f;æ
< 10{
1) Tcittf;ralu/û uL'rului îjtlr-o
F.ig. 9.?2. Schema panoulLri rarliant cle -pl:rion
scclitt;te tlnlti u cotttilului, Ia clis- ill,;:i3i I i : 1 1l 9 i l l t e / " ' l 1 9 , l r s q l ;
cu canaie de eet-
tanta r de la intrarea în canal: -- rocl ro:/
I I I'rul',ubi r
, r ,-
iu
'.;tC
t
(e.31) 'ii"il:' E.\LltPLt.L
':,:l!:;,ï:,:ii d. c,ridurtiate urLe:
bE c1r1t, . c

'y',',i",
-
ui.,.,
,.1i,=i;:/n:'::,' jy:,i,
\-r" r,/ c

2 ) T t r i t f e r r L t t L i ut n c d i ; n a e y L L l . u îi t t c t u t t l :
î;;;!:;:,:,, ;'1;,ç,;,':'i ,:,i'i i,,',,,i;'
;1' ,0;,,,f;,'0t,,\"I,i!é
i;::',,,,,:,,;":;i:,'.i:1,,i
.oill,Iloo',',',"1,,,",/,,,1,1,,.r,,,,,,i',1,,1,,..,!t).?/c
0 , 3 1 6( / . . . _ 1 )
hrl,
(e.32)
iiIi,,)iii,l,',,',''ii,),:;:,0,:i,,,':.,..1i'i,;,;,;."q:':"';;i":,,;i'
,iii
!;,,',',::,,"' :à"
c,t /,t)tb.y,;/)t,.,
c(1
;'
)
teilt?evrtll.ya nttd,ii
"',',"
i'',l,li i,l
'
r:'f;,i':
,.^,,.o..r,,r:
o',"
' ,t
";:j panou încrît:ito'r
LUt!uttttta)' dr cottfort
cu canate
" cortiiliitot))'A,,,li,i,rll,j,,,;,1!,,:.:,:,,ro de 6i,C.
dîi tncrijire"';r;"":;r1:,
De
("t
P ' t t t o t t l t t iQ , < / " " ç .
3\ Tcttl>crrLiL!i'ir )iltiliè a pattoului /a i>ut'tc'tt ttctit,à R r - 7 t , tt . , RE
REZOL.,IÀ ,.-
..
tl,!.t.\,t,t,,t/
^u,..]/",?;jl'l:,:''';,-.':,', t!,,t .t,r.tt/t1.i
/u ,rr1,
Qo:i,-u 1,"-t,1. (9.33)
"i";l:1,,i';:;"ri:::iil'tli',J'.'""iiiiii"',,',1'!'rfiu
";;i;;;;â;ï li;f,];
..'ï'Ëbô
î.. reltyiile clt ;tt:Li îtLrtttti,-s-du
J'olositunnàtocutlt' ttotalii :
- temperatura aerulni cald la intrarea în canal, i"Cl;
C - d e b i t u l d e a e r , ' n r 3h i ;
b - làtirnea canalului, rn ;
x - lunsimea canalului pîrà îr-itr-o secliune d:..tà, lrnl;
k - coeficientul total cie transrr-risie de Ia aerr:i tlin canal la aerul
din încàpere, i\\'.tn1:]( ;

(e.31)
1 ,a c + s o i , o + l t r ,

so - grosimea stratuiui din care este e\eclltat c a u a l u l , l n l l ;


).o - conductivitatea t e r m i c à a r n a t e r i a i u l u i d i n care este executat
canalul, \\'rmK) , Fig. 9.?3. SclLtrua
4p coelicicntul cl; transmisie al panoulni [\\:/rn{K];
a panolll:r,i,,",ii"",'
çq ,,.,.1
u_iï'uji-iili
z" coelicientul de transnisie prin conr-ecfieIa supralata interioarà r , . - . u c c a l c u l 9 . + .l
.r,._-. a.n,plasar.a
a canalului: y r J , r o _ s ( c l i u i l FJ / â n o u r r l o r i n
lritr c3ntle_
' 'l'li
t-:B.l--'sr'
"
(e.35)
DU'2

coeiicientul B se poate alege in funclie de ternlrcratnra rnedie a aertLlui stclftjtitA I_I


t^, astlel:
50 ;100 ;150 ;200"C;
3,38; 3,11; 2,88; 2,70.
-L
D este dianetrui echir-alent a1 canalul1i 11 : ""u 1^) ; iar coeli- +
a+b I

cienlul e,: f(l1D) si se poate aiege din tabelul 9.2, în iunctie de criteriul
Re1'ao1;1..

518

519
2 t S; c:t/c itlerl.:.i r',:,,.l).iri. tti irl d, a a t ) t i ' a L ' l t cz' crr -,.nula ( 93 5 ; , a l e s î n -
du-se r-iteza aerulttr ';' : 2 rrr s si te!11)ÉrittLlre rnedic a aemllri cald in
canâl I,, : 50'c ;
..1.r,s F ' i g . , 9 . 2 , 1 .S c h e r n ap a n o u l u i
'- ... : ?0s
t .' : B. 3,3S I 1aû1rut (le parciosca)ir. | -1-
Dn,r 0 0 9 7 "-

e r p . n t l u R e < 1 Ù r ; i 1 1 - t; 5 0 .
3 1 C o t . l : i c i t i t t i ti :l t t l , l t ! r u n s t t t i s i ,
L : 1 , 3 1\ \ ' / n r : I i ;
l,/2"; se zu a l,:tp l,'9,3-1
+ 0 , 0 3 i 0 , 8+ l / 1 1 , 5
9.3.5 5. Panour,i radiantr, de piirtlosealil
s-a considÊrât prretcle cà[all11ui sprÈ zo11âactir-à ca liind executat din ifrg. 9 2-i;
tencuialà de cirlent pe rabit cu grosimea so : 3 c1n, care are coelicientul Relaçii1edt caicul ilÊrriu stabir-*a
caracteristiciioi-ter'rice ale uanou_
de condr-rcti','itât.7.u: ti,S \\' ùlK si coeiicientul a1etralsuisie al panoului Iui sint î' generai aceleasi c'-r cere
t.o = 17,ô \\:. rnrK. prezelltare r. rr;,,";;ir" ,"it*,"
plafo. r'a aceste paro.ri, irin rncrti'e u"
Aplicind rclaçia (9.31; ic'zultà: ii.iorogi.. sc iripr.rnc ua r..emperatura
]a sr4;ralata pardoseli'i i[ zone]-
ocLlper€ sJ n,-r clepà;eascà-3C.C.
fl.toda de caicrrj sa r-'ezntrrtiin acest
- Ù ' r r r c: 1 8 + ( 6 5 - 1 8 ) ,o'3i;ro5Ù :31,7"C caz la a cletermina distanta I
t,,:tir(t,,. 1\e c,.uioscînd ca s- < st:cl,.iià",.-"r l-..i ,"-;të:î
11:,;"_*l:,t, ïï.u. .
debitul de aer G : 36i,0 : 0,05 )i 1,8 X 3600 : Ll50ur3,rh,iar / : 6,5 m.
1) Si c:ittt!.ct:ii l . ; i t D ! ' ) ' i . ! : t ! ) . 1i i l . d i è a L û c ) ' t t lt ! i d i t t c L r t t n l: Frrsul I clintre c.rit.llcte ss cl:ter:lirrà
cu rel:rria :
0Jl - dlr'ds -55 --
t": !. '-rLlir: ls -, J8 C. -t;) - tr (t;- t,)
Abl '1,31 x i,8 )< 6,5 ---__==*_-lt I
- 1 , .t . _ , . ) _ (e.36)
Deoarece tcnperatura m.-die a aerr-r1ui clin caual :.llloriruatà a fost { , . ,_. , , ) I
'1
/. : 53'C, rezultîud
l. : 50'C, sc reia c.r-lcuiu1llcntitl nor.là tc1lll,eratr-it.à
a, : 9,28 \\','m:K ;r È : -{,25 \\','n:K. z"; ;;t si È' se calc.leazà
tn r*i"iitiôlît:;."'t cr-rr.1itii1e(9.11),(9.;2),
Recalculincl t',e aseu-ietl:atelrllci.etura de iesire se obliue li, : 54,7'C,
respectir. l. : 59'C. pentru calculeie
U.::::_"i:",'onte uriiizâ. sr .ol'ogralrra din
3; Se cont:r'uà cn calt-rLlul ter,lperatlrrii parlouli-ri: l,e'ra 9.?5
1?"1.t"113.p€ntrr1 nri ccelcrenr de traosrni: Èp:0,5
râ i;".;= a ,.i''ri,i de càldurà1: l"t"] \ii/m2K ai
Rgig?:,.rii "
L).3+" ri lquir, :u,.1,'.,', -i11truieli cu
6,: t, - i (,, -!,) : lS -r fÈ (59- i81 : 33'C. . ---,1: 2U-a -penir..rnfll
iri.J':311.15r'i;
p Il.5

rezuitînd cà ea se iuscric sub cea irnp,usà cle +'10'C.


ii":,';,,.lJ;ïlJ.dlï'lï;,..,
n'lr:l:'''Jiill,.' i",;;,""îî
6 1 S r r ' ,t : . li c . i d t . . i - t . t t t u ' r. /t s : 3 l r r rJil : t . r : r lJ - 1 . ! 1:,r!t . i ! : t t ! r t t ' t . o f ' , t i r e n t'\L'tr pLL L DE ( )LCL'L ç.;. 'Se
pitrd,:rilur r{, ,.ildt't 'i Q,, : ; ttgo II-. co;tsiderà
-f parciosenlt.tztttei .ptscittecont-
ptr,sci din straiur,ilc iilLiic(,i.e
î;r. ligtrn ç iO
Fluxttl de c,ilLtu'ti ctd;t de b,r;tott se câlculeazà cLl reialia: tertnic t"c: 4i"c, i,nedic.a tLgentuhti
iay rentferaiur.ite
Q,,:h,bl(t,-t,) - +,25 i 1,8r 6,5(59- i8) =2039\\r; Se cc,esri sedete;.nt.îne "*r;:?,::-'::::
,tistinta,tiutr, ,ord'rr,l.t;'i,"irijrr''rir;t
medie a pard,oselii 0, :2g.C. ri;rrrfi?;
sarl cu relatia:

Q,: , t - , . b / ( -6 ^ l , ) : 1 1 , 5 x 1 , 8 > i 6 , 5 ( 3 3- 18): 1810 \V' REZALV-JRE. Din nomnoranra .ti- r.i-,.-.
sl ro,: 45"c, rezurtà ui,;r*,ï
Rezultà cà penoul radiant cu câ11a1u1 de dinensirurile stabilite inilial i"rJ :ï",";"'.;.":::lï ;:
prin care circulà un debit de aer cu r-iteza t' - 2 rn's.,si cu o terupera- c à d n r à u n i t a r e Q p : 9 g :"-g,#",
W/m, : l0
u,
;i ai W7mr.
t r " u à i r i i i a l à 1 , , : 6 5 ' C p o a t c a > i g r r r ai r r i r r c à p e r ec o i r d i , t i i l ec e r u l e .

520
527
,>C C(ILCLLLL'(LaU Ll LCL(llLltL gLU0LlL tLL' Lr(!ttstltL5LL' (L L(LI&uttL

L1
f i ^ , t : -
I.r, 7 \t,1).6; Ic, 7.. - l1r;

: : 0,98 gr/m2K.
115,8 2 0 , 0 + i 0 . 0+8 0 , 0 7 l [ i , 9r1 ] 0 , 0 - l1i , 0î
+ 0 , 1 0 / 1 , 6+ l/5,8
Ë i ù
2
- Pentrn Àpa: 0,98 \\i1m:K, din nornograma din iigura 9.25, Ô se oblin
ô o; c o e i i c i e n l i i/ : 0 , 9 1 8 ;1 ,f':1,08, in funclie de care se pot calcula valo-
rile reale a1e fluxr-rrilor termice Llnitare:
q;: 0,918 .'. 98 : 93 \\'iur2 ; ,t; : f',t':1,08 x 10 : 10,8W/m2'
it t/ "fst,:
É Deoarece Îluxul terruic unitar ?" cedat de panou este inferior celui
E r ) c c c s a tr , , l ) c r r t r ua a > i g u r at c m p e r a l u r a f 3 r d o s r l i i 0 , , - - - 2 8 ' C se impune
n L i c s o r a r e ad i s r a n t t i I d i n t r e r o n d u c t . . A 1 - g i n d o n o u â d i s t a n ! à î n t r e c o n -
e
du-cie l:25 cm, se obline din Tigura 9.25,"a lluxul termic g,- 102WlrrÊ.
e
.50 linind seama de coelicientnl I : 0,918, reztltâ cà Î1uru1 iermic real cedât
t0 de panou în noua situatie qp : J-q,: 0,9'18 X 102 : 97 \\'/rn:, asigurînd'r-se
astTel tenrperatura mrdie â liâidoselii 0- : 28"C.

9.3.5.6. Panouri radiàrrte dc perete


Caracteristicile termice a1e panoririlor de tipr-ri celui indicat în figura
9.27 se deterrninà utilizind in geiieral rtlaliile indicate 1a panouriie radiante
cu conductele înglobate în clernentul dc construcfie.

z .l
FluxuiibI i'eln:ræ
l\;'l// n 2 )
- 0.'/) rD qi
JI
z .l
c
t.-
C
t,i
Jln 1-

Ioefrirenlut kpd 1C.


I
b l-
1d
cârilc l']listicilor tellnice
Fi g. 9 -23. \ ourograme peltru d:tel111iqi!ea le
ale" unui panou raÛiant de pn.doseallà :

- termlce a1e panoului; Ù - coeiicientii de 200-lE


a caracteristicil:
corec-tie. -1t Ê-

i_Ë
11 -)^o I lg.
Pidci dln beion 4cn j6
'SV7-,j{
'- --- Betm simrlu 7 cm t-
=- 100{
' (.+,-- r0llCUtlo 0 = J,/q I
^*.'^*
ççF{Zt:+\.--_-l:cl:tre termicôr.cn
.r.r,:.t^:-0etor
ormot. 10cn Tempefoiu.o medie Toqa oper cslde lot I

Fig. 9.27. Nomogramà pentru determinarea caracteristicilor termice


ale uui panou radiant de perete cu conductele înglobate.
c're lrardoseslà c1e ia exetupLul de calcul 9'5
Fig. 9.26. Schema panoului raùiant
523
522
L i t L L l t t L i !!i L ) ) t t i r { t l r t ) i i tttitlii tt pn
tui 6,' se Va aulica 9.4.2. Amp^-sâr€âçi alimentareacu agent termic
i,'.1t:)u
relalia (9.61,iar pcntru calc'.r1uiilusului terrnic {p rc"'tia (9.'9) . a panourilor-radiante
'
9.27,
Pentru c:tltitlil: rtpid: se poate utiliza ;i noÙiogratna diu iigura
pot citi direct flu:iurile termice unitate 8o )t 'lp' preculll si tern- Amplasa.rea pa'ourilor se face astfel î'cît sâ se realizeze o tem.pera-
unde se _
l"' a apei
perâtura nledie 0-, a ilanoului, în ir.rncçie de ternperatrlra ûledie turà cîL mai uniformâ în zona de lucru, Aceasta se realizeazà pri-atr-o
datà' repârtizarc uniformà a. l)auourilor pe secliune orizontalà a încàperii, cu
calde, la u.n tip de panou cle perete de construclie
excepfia zonelor marginale nnde frebnie compensat efectul de'radiafie
,,rl?r':,în care caz.pa'ourile radiante se mo'teazâ ob1ic, dirijate c' parrto
actrr'à càtre interior (fig.
\r16. v9.30).
.uvl.

9.4. PANOURI IIADIANT'E DE TEhqPERATURAMEDIE Aiimentarea cu abnr a ltarrourilor se face în paralel (fig. 9Jf, cij,
rea-ljzirrdu-seuo^ternperaturà
r!4_u.u1uu-s Lc1l1pclaLura medie conslij.ûta
rrlc('tle constantà pe
pe lnIIeaga
întreaga lullgrme
lungi a benzii
Deû211
radiante, iar în cazul alimentàrii cu apà r'ierbinte pànourilé se ieagè. iri
serie, pentru a da posibilitatea relizàrii lcartului de ?ernperaturà certt de
9.4.1. Tipriri de panouri racliante temperatura de regiil (fig. 9.31, ù1.

Pano,-irilecleilredieteinperatrrràsintcot.trpu:edirrtr.unTascicrilde
' ' ' | 1,2,,, Ti:iate pe ua1 ccral]. de tablÉ prer.àzut
!er'i cu diatlreir-,-li3 3,-,
crrborci....,isiizoiattcrrniclailalteasiiperioarà(iig.9.28).Corrductele
sitrcprer.àz''ltt1:c:iedorràca.peteCr'1l1l1dislrib'.Litorclrcoiector,cale
<zô\
tl
I
I I .-
i:,r]-l-- crI), îorile:lzà b:nzi rai-litlltt cr"l ir.rngir-nicor'-sP'-:rlzà- I
I
I
prir1.sr,.,cl:rr-:i
loare cott,i'i::r;;r i. r,lo:rr':j 1iig 9 !9i
L_l
Fig. 9.3û. ?osi):ilitàçi Ce arnplasare a irirnourilcr radiute de tem-
peratu'à medie ;
a -.* dir.ct la plaior ', b - Ia o distaltà dstà de pla{or;
c-hindllimidiferite.

Fig. 9.31. .\lj:rrcutrrc:


irtruur-:ur rldidnt( dc trrIperarura tucdic (u agenli termici:
c-varialtàcuabur;b-\-rrj3nracuapàfierbint<:7-distribuitordeabur;2-pa-
noui; 3 - conducte de abur; -/ - conducte de condens; i gi o - distribuitor çi colectlr
Fi!'.9.11.')
de apà fierbinte; 7 ti I - coaducte de apà fierbiute ducere çi îDtoarcere,
:::iile:
r3flian1s valorile factorului se stabilesc în funclie de temperatura medie t,,:bpi
, -.s. v.,r4Lf,cfrsuclle termice ale panourilc-'
de temperaturà medie 2
çi anurne :

Principaleie caracteristici tern-rice aie unui l)âror1, a;a dr.rpà cLlm s-a
a r à t a t i n S 9 . 3 . 5 , s i n t t e m p e r s t u r r r n c d i - 0 , a 1 - r e u o u l ugi i i l u x u l t e r n r i c
unitar q, cedat, de parou. Re1a1iile de calcril descrise în cazui panourilor
de temperaturà joasà sint aplicabile si in cazul celor de temperaturà
medie.
Considerincl 1.,anou1din îigr,rra 9.32, crrlculul tctrpcraturii meilii a
tu,ltu.lcl.e
panoului din zola activà -se iace cu relatia: _-^,^!,r,,,,.u
vatorlle caracteristicilor.practice fe pol urtiliza nolnograme care dau dtrcct
termice a1e ltanourilor rad"iante.
-'\
1, n , , .{ ', , I Ïn
,norr,.ograma din
tt]^fn1$r:
ligura 9.s3 sîni date 'aloriie iluxului termic unitar
o=!-(1,-,',,1#{,-i) :l (e.37i 1r;,Jrr,{::.l:, ,9"-temperatura
.igi^_"1î ;'iil,
medie /o. a agentutui
t"r;i;- 1:entru
i;;;;..;i.,";'â,$ii;
j *i5"_..':l'';
diametrul A $",,n1::ï:l :ï"""1;J"
"1"": l.rroduse de IAA Alexan<lria
În..nomograùele di' fig'ra g.31 sînt crate caracteristicire
termice ai
Tempcratura medie r paûôului l:r partea superioarà: panouriior radia'te de. temperaturà nedie cu
bordurile laterale--àiri.1ate
în.eciandin,tabtàdjn otel (fit. s.sj, ,J-Jl'î"*
rilOr-t.). i_:?J*"*^":i:"1,"t"
din tablà de aluminiu (fig. 9.3J,à). conducter'"
â""r'l ".ro"
t);:l;- iù?R"
,i
' s1111_
o,t Înglobate [)altia] iu.cranrrl de rablà ""-irr,""i."i
Fluxul termic rtnitar tc(lrrt de pttroit in zonrt it('til'ri :
t i : \ a , p- . 1 , . . ) \ . 0 . .I , i- : r . ( Û . - : . ) . /q ?o) !''
ll5

1n rcltùiile de inai îrtrtinte s-au J'ol,tsit urtntitoartle ttotttti'i 13o

- ta
z, coeiicientul 1-,arlial 11e transnrisie al panoultli :
l?ti
i
'-i - (e.40)
''.\P- ô:'/
-
lt0
ô," - grosinea izolaliei ca condlrctivitatea ter tnrcà ;;
tlt - ïactor:
r00

,,': l'",jf , (e.J1)


s
E, - grosirneâ ccientllni cir cc-'nciuctivitatea terrnicà ),, ; E!
o,, -- Io.iicientr-tl cLetrar:sûrisie irrin'conr-ecfie la panourile radiante
cL1 bordurile dirijate în jos este:
Lp sin ':'
-' -
Z,.r -1
, (9.4?)
L i2p

Fig. 9.3?. Schema pnuoului radiant


(1e t.Epefâturi Eedie pentru ûleter-
nrin.res caracteristicilor termice

Fig. 9 33. caracter.isticile termice are panorrrilor radiante executate de 1.-{.À. Âlexandria.

52ti 527
1m
loo
Yalo,ile coeficierztttrui d,e iransttisiê
110 a.p care se folosesc la stab'irea
caracteristicilor termice a1e panourilor
sis-men!ionate au urmâtoarere
100 valori :

10c0-i110 .-- Îi -
90 1 th
g0o-,g,nn1

sînt date caracteristicire termice


ât" ,ro.ri panou radiant. de tiput celui
indicat în figura 9.34, dar pentru
o g"*à mai r-ariatà de dianetre.
l1
50 1n 80 90 '1ûo110?ù 13ù t4ô 150 160 1?o
Cii,er*rledefenqÈl:ru! it*-ll, I"t i
3
l!t!-1f-f is:i..1;'riinieiicaiù i
-ti,ir* -'r?-'f 1:'r'- ,lço1-
Fit>:u' ;"-,'

a. {r

t2o.li l i

Fig. 9.35 Nomograrlà prntru


deterninarea caracteristicilor
ternice âle unui parou radiaat
de leqperatur+ nedie cu
ecranul clin tablir Ce fier cu grosimea
ô: I,S mn vopsitii
çr conducte cu diauetre de 1,, si lr/,,,.

528 34 - IEstalalii de incàlzire.Indrumator proiectare


de
529
9.5. SCHBME DE INSTALATII DE ÎNCÀLZIRE
FRIN RADIATIE

9.5.1. Instala{ii de incàlzireprin radialie de temperaturà


joasà
Aceste instalafii de încàlzire funclioneazà cu apà caldà, cu circulalia
prin pompe, iolosind în general schernele cu distribufie inferioarà.
-llegtrea scheutr'i d.t: tl'istributie se lace în lunciie de tipul corpnnlor
de încàlzire care trebuie alimentate cu càldurà. Àstfel, în caz-ul în care
clàdirea este încà1zità exciusiv prin radialie cu panouri, se poate adopta
solulia din figura 9.36, a, iar in cazul în care clàdirea este.prer'àzutâ
parlia1 cu radiatoare ;i parlial cu panouri radiante se poate utiliza schema
din Tigura 9.36, ô.
Schema tlin figr'r,ra 9.36, b se pottte folos'i ntuna'i in cttzitl în care sînt
asigurate cond'ili'ile:

Q,'Q,- -\lf llf .QrQr:llnllr: (e.43)


debitele de càldurà iurnizate de panouri, radiatoare
si instalalie (Q, : Qo t Q) ;
ecarturile de temperaturà în cazui incàlzirii cu panouri
racliante ;i radiatoare,
ecartul total de tenrperaturà: 11. : À/o * 5ln.
Sistentul prezintd tlczaz,antajul cà nu perrnite eiectuarea unui reglaj
central calitativ corespunzàtor ambelor sisteme, djn cauza variafiei neega)e
1i a coelicienlilor globali de transmisie a càldurii ai radiatoarelcr ;i ai panou-
I
ri1or.
La. ttmbele scheme se recornandà montarea lrompei de circualie pe
conducta de ducere în raport cu instalalia de incàlzire prin radialic, i)entru
a realiza o suprapresiune în aceastâ instalafie ;i a elimina posibilitatea
pàtmurlerii aeruiui irr i;anouri în timpul ù-rnclionàrii.
Din uceleuçirnotiuc se recamaudd ca fiecore coloand care alimenteazâ
cu apà caldà panourile, sà fie prer'àzute la partea sttperioarà cu lase de
d e z a e irs i r . .
Ptnt;'u osigurureo unui rr'glaj calilat'it se \-a pr€\-edea pe conducta
de ducere un ventil cu 3 cài cu ro1 de amestec a apei calde cu cea râcitâ
care se întoarce clin iustalatie.

9.5.2. Instalaili rie iacâtzireprin ratiiafie de tetnperaturà


medie
i,e*ïjî:ltiî.{iï
,,igs,,6scheme j:,::i:::ï;;
pii':;i""o;';--i \4.odul de alimentare cu agent termic a fosi aràtat ia $ 9.a.2. in
a - \àriârtà ":":i'-:: - pompe d.e circulalie;
r a d i . r L r ct i . ' , , r i ' i t " . i : : , , _ - r " ; ; ï ; ' r ; d i a n r ç ; ' i - . r ' a s ed r r l c z 3 c - p1us, la instalaliile de încàlzire prin radialie de temperaturà medie a1i-
' '":,,,t',Il"u'j'l 7 - radiarôare mentate cn apà fierbintc, pentru asigurarea ecartr-rlui de temperattlrà se
;* *:i;;:;;;.,
pot înseria cu corpuri statice clasice (ra.diatoare,registrc-,aeroterrne etc.),

531
530
21 Calculttl.dc z,iriltcarc, iu care
terrsticilor tcrmice ri se determruà r.alorile reale ale
carac-
condiliita" î", i:':t1::li);,;'",,, ."ai""i", precum si
"àîr"',.t ï:';,ïJi::'

9.6.1.Bazelecalcululuiîncàlziriiprin
radia{ie
9 . 6 .l . l . S r h i r n b u l < k :càldurà
prirt radilrfit
Îrrtre douà sutrral'cteS,
" de ten4:eraturà 7'. gi .S, de temperaLurâ
ln cajc T,,,'1'-, a r c j i l c nrr schirnb T,,
de càldui,ij priu radiafie. Astiel
:
()r, - jr?,-t,('f, -
Tr). (e.ll)

r_"L

Fig. 9.37. Schema teltnologicâ a urci jn5ta13!ii dc incàlzire prin


: 1' 2 - distribuitor çi
ia(lialre dE temperaturâ *Jdit "o apà fierb-irte
- paaoui radiante; J - registre'
cotector api lierbinte; '3

astfel de itlsta-
1-
rrr fio|r:
rro!L-* '9:-lt -' este Drezentatà schenà tehnologicà a u-nei
p a n o u r l L e : radiante
r a c r r a x L c . sînt
)1u,1 uînseriate
Jçrl::r': cu
" : ^ - :
registre'
t ^ " ' - . ' - ^ . + ^.,,;
J'*t'^'to
arii, lu c . l r c ,,
care se presteazà 1rL1ncà
.taairilè ind.ustrialeîncà1zite,încàperile în
t"it-tà de mulcà în zona perelilor
firi.i.r;o"J sar-ruredie +.1*;"* -1,"-"Ï rtir nir-e1 c1e confolt teruric
asigura
c-xteriori (zola perrmetialà), se- poate
piitr 1rt'..'.d.reà dÈ panollri racliante'

9.6. CALCULUL INSTALATIILOR E'E ÎI{CALZIRE


PRIN BADIATIE
prin ra:liaiie sint
Calcrrlele electuate in cazril instalaliilor de ilcàlzire
mai laborioase. Pînà. in prezent nt1 s-â elaborat o metodà
urai ciiiicile ;i
se lolosesc cliverst ûretode
cie caicul statdardizatà,-inia ir, practica cirrentà
1a rezultate acceptallilc''
care 1i1ai n1r-llt sar.l mai prllin àuc
În contiirue.l'c se va prezcnta o rrretodà de c:lcul consideratà ca
în linii generale'proble'relor
-àp-"ia ridicate de siste'ru1 ds încàlzire
,arpriirià
-
prin radialie si care li dirncnsionarea acestor instalafii a dat
azâP" 9'llÏ'^']L.1:.';:1î:t,.'"îÏl?
i.rîr..,i" " .i1.'i abile. \Ieioda se baze eleclll
.priiii. încàlzlte prin radialie' Cercetàrile-st cxl)erullentarlle "u;T
d.e Instalaiii din ICB
càdr.Lrl Cateclr.i a. fr,tfJf^pi diir cadrui-Fâcr.rltà1ii
au condus 1a inibunàtâlirea acester lnetodÉ'
lal ,,:!i!-
lletutla tle c:rlcul cuprinde tlouà ettrpc :
5upr'tl'r1l iil''ilzitoare ;t
), Culrtri ;;clit'i.tt'tr, itr care sq dcttr':liiuà Fig. 9.33. Nouo.{rar,rÀ
r,.n_ .
r L ri r i c à p t i c a , 1 . i ' , à l z i t 1 > l r a l i u tru detern.ir6lga fact'oru_ Ja ir::rti ,ùI t. - (. .\ ] I : t i . .. .. :. :-!L; .^! .' t, ,
n r o d r r lc ' r r r r e c o r . c s l r u * â .<. " i t + a i o t i , " p u > r lul ce teropeiaturà
i._..-..n :.:
toniort etc')' 'i:-'-
de anplasare a panourilor, scllzatia tle
,.

532 ,it?
prin radr"lie:
Coelicientul ele transrnisie ile càlilurà
-(-. 'rr'lr''U1 f.-10qi -66r" (e.45)
r. , - l:
T, _ f .

nolnogralna
valerile factorului de tentperiltrtrà Ô se 1:ot calcula utrlizirld
din Tigura 9.38

9.6.1.?. Coeiicicliii ungliitrlari medii


calcrrla rrtilizind rela}ii ânalitice
\ralort]e acestor coeiicien;i Se pot
iolosild. noûlogralne' punct O
sau
'-"
p."tt" racliaili Llnci stlirralele l-riane iilite 5 asLlllra t111111 0,m1
s-au a supraTetei elenrentelor de cons-
(.rri-ioàioliei pânouri1o"ut1i""i"
eoeiicierltui unghiulrrr rnediu se lloâte
tructle asttpra .op.tr*i'"ottt*iuif'
'.
calcula ctl reialta .
t
- -I
lt 1
arulg ---'"-'
ar b: h:
(s.-16)
?t': S
ligura 9-li9'
sarl se poate Tolosi noÛ1ograûra din
J +5

0,
0,

If oro
q01 I
I o.os
qcos I
\,02

q01
n7 q30sqs ,t
r 45
,J1 n1 ___ q,/h

Fig. 9.,10 Nonograme pentru calculul coeficieqtului


- urghiular mediu q,,
a cazu) a douri suprafe[e
dJ, ll S. : A - _ câzul a douà
suprafele ds; s ; .
i

534
Pentr11 râdiâ]ià ullei supraf.'te plane îiÙite S, zl;uprâ-urrei supraTcle
dS, consicleratà piaral.ià ôu s,-rptaiagaSr, eoe{it'ientul unghiular
"l.r,r"riitr"
se poate calctlla cn relaçia: -""ii;:ï[i ,ilii,1i11,"1
,T'î,àî
::"J:l:r.""?i",1; egale
;i paralele,
rnediu ] i"*:
- -2
- . r . ,- L t - J - i i r . t g- - - 1 - . -:- i r u !t - - 5 ) ; r 9 . 1 ; l 'ttr: --: ,r. ,t
':--\,;- -;' J
a r c r t s- - q - - - , r , t-lT"arctg _
\i \i'-,' rr'-lr lô\ ,j!;
sau se poate roioti Ilonlolirr.rlrJ- d,ilr -iigura. 9'-10, a' - 1 , ,a. :r ' ; rj ' - - . r / r .,.- 1' - /..,,- .
n r. à . i i u i t e S , l s i t l . ' l ; , r i t t q i ; L L l ) r a l q l c
p . r L i r u r . , . L -j 1 l i - r L r n e i . u 1- p, rearLp.. tned lpc lual a a r e1 9 i i ; r'r- - |
pe supralatâ Sr, coeficientll . I a! _ l.: ,,.-,
(e.51)
.1.-.rri"r-" CS, consicl.ratà ]'
sau se lioate iolosi n()mogrâma
ulghitrhrr ttterliu .. loâtq crlcLllâ etl rel111a: clin lignra
ir<r,. r9.J3.
Prrr111 r'acliatia a doui
i, ra i' -ôi / Jr'
11"it,", paralele-.dar plasate
;Y l t r-- t /,,ctsÙ -
'-
i
t'"rq-!-l (9'-lS1
r,1ï:
e a zT,
Lt rn
rr! spati'
>
a c iu r.e
rgÀr\rrr
!dttLl

:i,"i
ca
C a )î,
Iri
t; ; 4,?'";rti;#i iii f;i,,1ii"iiLî,i.:""::i:l:
t;o,,,jt'811t'tt-"^^:l^it].-*,,
l"'-'t r. . ullt \.' -'l
" latiilc
13,cu:ttl ditt figttr,t 9.'1'1,a, considerîud.
cà supralata
iigura.9'-10' b' tulu So radiazà supra-
s' a L- l , r c i r c r i l t e i o l o s i 1 l o 1 n o g r a l l 1 a d i n
peritru r:-,clia!:iL rrnri iupraTele dS, î11 Tormà c1e baudâ îngr.rstir..asnpra
clS, coeTicientul
,.,,..i'.iffi.1"--iiriit. L "ooii,l.tità piraleli cu sllpriliala /a (9\
unghiulàr Iuediu !c lioate calctlia cu rçlal1â:

' 'i.=e'..t;---l-- --'' ditt figtrta 9"14, b, co'siderîncl cà s'prafata


;Y r 2 -: L ( * i \ ' rD s - -- ! - - =.1' ,ul" ?,,.nc1-"I So radiazà supra-
I -- .. i!)
î\\ùj-'.' \.1--r-
v \ {- : - / r r ' - b
ig.lg)
_l
e1t,'b'1.t:
:i . n,"So - çr,rSrl.
i v i , , a . ; i , r S i, Ç (e.53)

',i
!
$ffi;:#,i",
JN- Û:
sau se
c,5
tI -I- --Ti-
lc: -

*0,4 II a.!,
ls:-
,a
c.3 0,3

n,

ol t lo I J 4)

-ot -tortnot rinl I

Fig. .9.{1. )iouogranir plritru calculul coe- .o*o.,.JlJJ.l1lu,, """,,'


Fig,,.r2. tl rtz
ficientriiui unghiitlar necliu oro in cazul a cientulùi unghiular nlediu çr. iIr cazul a douà
supraJ(le .i:=, lt S,, jn -"^t:- LlS, cste iu ior'
-__-____ _ a,/
douâ supraiele
- c'iS"li Sr. in care dS. este
in ioruà de baldà. mi Je brnJa' Fig._9.{3. \ornogranrà pentru calcululcoeficieutului ulghiular rnediu
gr2 rl cazul a doud suprafele S, çi S., finite, eg;rle
;r paralcle.
536
Gaa
0..l0i
016
0,17
0.c8

-{urp)6s2as4
îr diverse situa}i
lta-,
a doual-i, :uprafele
S, ;i S, fjnite 0
paralele.
tlomsgr6nr{
penirucclcr.:lul,o.tic;"ntutiirl"Urriç^
. tl

,,i"n,,ii, ;':,-"i î".J,î:'"ïj:j;:'ï uughiurar


f ?":.i:'tor'i
d

fhite ti perpendi-
rlin -l'igttra. !).J1, c, cousidÉrind cu ri"rrra
cà s.prafata so radiazà , "ulare "li",liru]''
hçu31,,,c,""tt supra_
-1
* s.uprafete
s, tt
rr :i : ' t - - ' / :L ' ' o'".Jt..":l[JtiolTti,;,9"'à {lïre,. perpendicurarc,
?"': l' -1-i .. ', i' ' ; 5 s - -
? . . , ) - \ , ,- (ç,, -;'
ç,a r çt,l)S,
-- ca
i. ."r"ur"urï""r-;"ùiii'"", in figura9.-l'6,
l,_
eoer,erentur dar
- - ( - ? .- ; . unghiularmediu
.' i. ,5 -
t ' , . i - r a . . ,- - ? , . , ) S . , ] . (g.5+) 9'J6, a, considerîrd.ca
1) Crt:ul din.J'igurtz9..1J,d . o, ,,1)r1i'i,Ï'sdoi! fie""' suprafala So este rad,iatd
-l
çs',r : f %1,rSs - i-i,
i
j., t i
",,t, u,.,j o.t ! tLt ;a.;;r: 5.,.;; _-
i r.0.,. ?'" :+ -4,oso-
Lgrca1ço1'15"u
-l; ç*suj. (e.s7)
r?i....jr,)i..i!) ::
I S_;, _
Ççri,,,t,o,1,3.i1",t,f
- l - : 'Y ' t o --i -' r ' b ' ' - -i flgtrra 9.'16,b, considerîrzd,cd suprafata
_ _ -;'11'r'7 ,l'Q@st, e i . , ! ' j , ) t , i? , n , q r l S o - ,,,p,.:jrf."{l.rlin s" esteradiatti d.e
-'f::, Ç;;s ïQ,,t,o,1s * d,,.,r.,s- ?,,.,.,, f S.] I (g.55)
I rrlorilo e'eii''ienlil.rr-_-rrrr..;lriurari. ' , ? t " o r r " r r S " o- Ç ç o l o S o
rnedii parliali care intrà iu re\alrile Çr" : :s " - ' -F.tæis.a -tsF.osol. (e-sa)
,'"-l,l]-:?,:^,T 5L, ;i iU ii1 :r calcuteazâ
ttin {.rsura e._13.
tad.\d\\.i a. ûu..râ S, s;" , . ,S.,
' r r oiinii.
*ogr^,rrr din figura g-46,c, consid,erînd. cd suprafala
. ,^.:,-_).t.) S " a e s t e rad,iatd d,e
u r d ! \ \ r A ç ' . ) r \ \ l n ù , ( ' ( J r l l r ' r e n l u.:u1,rair\e ;i 1-"r1r"rràiJoi.r"
l u r r S h i u l t r t n c t l i u s e p o a t e c a l c t r l a c * r e l a t i a"*:
^s "i l.P
_ r. .a9J)a- 9
l a- o . :5r ,d :

- I
' r r . : - l a T\c i S l L - - 3. .r ù ' . - b ,.,: -),:
:rrctg:
b
I + %,s" - çarsa].
çr.oi':;f, [Ç,.r,,,r,s,, {e.5e)
: .
4, Caittl clin figura 9.46, d, considerîncl c,à sulrafala
4bh \ù2 + b!) d; T ltt.l
-

+h
t- i(/:: ù,: i

1a:+b'?r1bi-l,:)
li!jà2
- -
1b
Irl
102+b2+h2)hz

\e2+ht)(bz+li2) I'
(e.56)
,
de suprafala S":

- l,_
S, este racl,iatd

sau se poate ïolosi nolnogramâ d i n f i g u r a 9 J 5 . ?ca: -


Ji
-pco5a.l'
LP"1oo1Jo6 (e.60)

538
539
b'; y - f:rctorii de tcnrpet'aturà cà1cuiâti din notrtogranla datà îrl
îigtirâ 9.38 1-rentm diferenlele de ternperatrtrà ciirrtre elemerr-
l cl. rlt ( ollstruciii si oltt :
- r-o€-îicienlii nnghiular rnedii calcriiati irentru situâtia îrr care
Q,,
ornnl este în îucàpere ;i schimbà cà'ldurà cu elent€lltele de
_-.----7 ( ù l l s 1r i l i l i i :
0j ,- temperatr"rrile slUlraiete.lor elernentelor de constrttclii care
l1ûllteaZa lncall€rea.

lfernpcratura lnedie de radiafie se Lroate calcula ;i cu relaçia inecliei


Polrderare :
0 :DS,f];1|S;: (e.6s)

S, sint stprafelcle elelneutelor de constmclii care dc-iinescîrlcàp,erea.

9.6.l.l. Et:ulliile tle Lihn! terniic in sptlfii illtillzite ptin r'1rdiâlie

Probleura dimensionàrii nnei iustzrlaçii dc incàlzire prin radiatie în-


seaqrnà a deterrnina màrinrea supraÎe!ei încàlzitoare (1:;anoiiluiradialt)
S, care irnpune cunoagterea-în prealabil a tempÊtaluriior..0, a panourilor
rddiante, i temperaturilor 0, a elemsntelor de construciii care Iimiteazà
E
incàpelea si temperatura t, â aerului din îucâpere (v. $ 9.6).
5. ;i S, tinite ti PerPendiculare' -ttetoda de calcdl adoptatâ în cazul de fa1à este cea care pune în er-i-
Fig- 9.-ld. -lnrPliisaree in t'iir-erscsituaJii a tloLràsuprale!e
dentâ mai bine fenomenul fizic, metodà care se bazeazâ pe scrierea si
J) L a: ttl L l tt t f i g t t r t t 9 . J 6 , c , c ù l t s i L l t : i î t t L lt ù suprufn!a Sn6"esle rttrliatd rezolvarea ecuafiilor de biian! termic.
de srtprtfdla So: Aceste ecualii se referà pe de o parte la schimbul de càlilurà prin radia-
_1
.: -:_
-
lÇ,"r;, "*,)S,]' (9'61i
-? - i,' i tie si convectie intre suprafelele caide çi reci, iar pe de altâ parte la schim-
?!.ù. ! -i?,",-t.,lS,-t? tul'de càlduiâ prin radialie 9i-conveclieîntre om ;i suprafetele care-l încon-
joarà, inclusiv aerul din .încàpere
ct7supritfuttt S,, rslr radirttti tle
6 \ C a : u l ' d i n j'igurtt 9.J6,J, consiLlirîu'l Rezultà cà se pot scrie urmàtoarele ecualii de bilau! telmic :
su\l'ûJLi.I So 1) Ecuali'ile de bilan! tenn'ic q suprafelelor veci care îngrdd'escîncdperea:
-., ' (e.62)
,. =Ç
lui.(961) d,prrQp,tSo(0,- 0r) f a.,S1(/;- 0J : ztS.(01 - l,) ; (9.66,a)
ô , , ' , , r ,s c t r o a t e c a l L ' l l i a c l r o r € 1 t r 1 i e a l 1 a l o a g à
suprafatâ -
- 0r) * a",S,(t;- 0r) : xrsr(O, l,) ;
f t Ë i a 1 i i l . ' d . n r i L . ii n a i n i c : ! 1 1i o s t s c r i s e i n c o n d i l i i l e - î u ^ : , 1 1 " , : d,ô."7gti2sp(gp (9'66, Ô)
â l t à ; r t 1 , r . , i a 1 a S , , d a r i q r l o m e n u l p o r t c : s1 1nÏers,
5, c5tc radiar; cle "Ileit.lÙc
c a l c t r l a t l I l cônsccin!â
in u:trr caz t'oeiit'ielrlrrl tr:lghiular lllodiu ttrlttt:e
iolosind relalra: o , o r , g o r rrs( 0 r - 0 , , )+ x,uSu(t, - 0J : x,,S,,(0,,- l,). (9.66, c)
(e.63)
Çr:)r: ?:t):
2) Emalia d.e'bitan! tevntic a aelillui veceinfiltlttt ;i âncàlzit d'e supra^
9.6.1.3. Tenrpcratrtra de radinlie a incàperii felele reci gi calde d,in' încàlere :
de corlstntctie a,pSp(0r - a , r S r ( 0 ,- t,) : (e.67)
Tentperatunle sui)râielelor interioare a1e eleurerrtelor l,) +
D= l
G,p(t"- t,).
sllrsa râdiantà -si -clt
iiitcl diierite, dcpilzincl de poziçia 1or îu raport cu J
irtstalaliilor de încàl-
e-.iterior'I, pcnrru "rrr.r]rt1f,.o.à pioblenrei î' câlcu1e1e 3) Ecomlia de bitanl ternic a onuhù (cortfort term'ic) în raport ur' tned:ittl
tâà1""., --"'iolosÊste ternper':llula m.edie dc rariialie 0i": t"t'
;".';;;D' : încou.jtudtor:
Ï:r#Ë ;;Ëc'iLr;-i^!iu â"p""aeirtà de coeiicicrtul uughir-rlar.Àstfel
(e.6r) '- *,ç bi"4'"0':2tn' (e.68)

541
5+0
Pttrlytr cakult rnpide çi aproxiut{tiirrrse pot r-rtiliza ecualiilc ilc bilan! Etrpele crrlculului sînf in principal ullrzilo:rr.ele:
termic (9.66 gi (9.67) sub iormà simplilicatà: L) Cttlculul !rtlinttttrrr ;
- se .stabilesc pierdrrile de cirldr-rrà,aliroxirnatir',
apiicincl metoda
, t , 0 . , , , Q r , , , S ; , (- 9 , 0 - ) f e , . , , , S , , ,-( 1 ,0 , ) : 2 5 , , , ( ô , , , - l ) ; (9'70)
ST-{S i907;1-80, 1ârà adaosnl pelltru coûrpellsarea eJe-ctuhii supraiefe_
lor reci ;
a. pSp(02- t,) * t,,,,S,,,(0,,,- l,) : G,p(ti * t,) (e.71) sc irlegt tiptl (tipurile)" c1e panou ;i sc dctcrminà suprafafa(le)
^ _. .
încàlzitoirre.si sc pozifioue:izà
-plinrà in plariul iucàpcrii;
1n rddliitc dc tnai ônqinte s-au J'olosit trtnàtoarcle notalii "
- se
i c iace o . p t u l l a r'erifica12
rdlc u VeIrlICaIe a ccondiliilor
a o 1 1 o l l 1 1 l o r rrealizate
el l,r incàpere, îr-r
|airor t eil ct.it ir11llrsg dc rrorrrrcjc dr igir.na
a, , r-c - coelicienlii de transmisie prin radialie si convecfie;
nrtri;cii
2) Crùculul de xariJi.care
3-; S-, - supraîelelt panotlrilor respectil a elerlentelor de construc- - se stabilesc ternperaturile reale ale supraietelor
calde ;i reci;
tli ; - se calculeazà
1_rierderilereale cie càlc1urà;
ÊH temperaturile medii aie panourilor radiante si ale supra- -- se rccalculeazà s'praîa!a incàlzitoare a panorlrilor
de incàlzire;
feçelor elernentelor c1econstrlrcflc'; - se 'erificà dacà sî't incleplinite condiliile irnpuse
de coniortul
i coeiicientnl r-rrtqhiular ll1eciir"r
; terntl c.
/-j coericienlii partisli cle transmisie r- càldr.rriiirriu elerneutele lletoda are 7z bazâ rur calcul iteratir- si a'Lr're, în cazul în care între
de constrttclii ; talorile preliminate si cele calcr-r1aterezttTtt dilerente rriari. calculul se rera
dc la lrunctul în care interr-ine màrimea stabilità.
LR ternperatrira rezultantà (r" c.lp. 3) ,
C dc'bitrrl de aer rcce iniiltrat. .E-Y,L--Iipli-t
DE CÀI-ccL:Ls,o.Si cet,c sti s(. irli(i/:rr1sc, prut radiatie d,e
tentperatu,rdjocrstl îttcitfr'rilc Ltnci tJ,;.tJivid,, lut tit stttt,tlti irtr-o rigîunc
ctt tentptroturq cfitr'loard t" : 'C.
. l? Partir-rl cu clirrreusiunilesi temper.a_
g.6. 1.5. I'ierderile de càldrrrri in spaliile incirlzite plin radialie turile încàperilor este prezentat in iigura g.17, ct: perelii exteriori din beton
u;or cu zgurà exoandatà cu 8p6 - ?9 cm ii Rrr, : 0,86 [r2K/W ; lerestre
activ care
La ilstalaliilc de incàlzire priri radiafie schinlbr-rldc ciidurâ duble din lernn cu R,.o : 0,-t3 mrKlW; î5i erxterioare dubie dio 1"*n
racliante si.elernenteie.de constrlir^fieduce la modi- gu Êru : 0,43 m,K/W; plalonul între etaje executat din beton armar cu
âre loc iiltrÊ llaitorlrlte
it."; te mpJraturilor acestora âin nnnà ;i inrplicit la modiiicarea pierde- I
: lq cr:r cu,-pardosealà prevàzutà cu linoleum cu 3, :0,S cm, avînd
rilor de càldr-rràale iucàPerii. Rpl :0,33 m2K/W. Temperatura medie a apei calde /,g:50.C.
De aceea,în acest ctrz este necÈsarca la calculul pierderilor de càlclurâ REZOLVÂRE:
a eleme.telor
se ," lirra serrna c1e temperaturile sr-rpraiclelor i.teriorrre
Crrleulul preliminâr
de constrr,rctie
I) Sr_calculeazci,pierdeyilede càltlurd cu metoda STAS lg07/80, rezul_
.^ _
tînd urrnàtoarele valori pentru cele 5 iamere :
- l . ) l - r G , b f t ,- t , ) ' (9'72)
Q ' , , ,: D,z-,S'(0;
t=1 : + S OW ; Q z :6 0 0 W , Q t : 1 0 0 0W ; Q a - 3 0 0 W ; ? s : 3 0 0 W .
Ç'
3ihi' 2) alege l,ipul de
G este debitr-rlde aer rcce infiltrat iu încàpere irr. . 2, .panou radinnt pentru
de ftafon ar. cottd,uctele
înglobate în
elemetttttl de consrrucrii
-(iig. 9.a7,'cm
âJ. . temperarura mediË a apci
/os:45oC çi o distân!à' î:ZO între conductele serpentinei încàIzr-
tgare^se -obline din nomograma din figura g, 12, a, un flux ternic q^:
: 120^^\À/im2(çedat de panou în zona iuferioarà)
9.?. CaLC{JLUL II{STALATIII-OR DE ÎNCÀLZIRE ;i o temperaturà riédie
0a :33'C a panoului radiant.
PRIN }-IADIATIE DE TETIPERATURÀ JOASA
Calculind coelicientul de transmisie parlialà a eàldurii
76 :
I
Jlttoln dt cttltul prtsupunt destilalia,îrcàPerii, caracterls-
cLutoscLttL,:
'termotehnice llzp,+ b r l ) . t- b.l;" . b"'\" I b"/,
ticile ïonsiructlr-e ;i ale eletnentelor de coDstrtlctii, lllodul
co'rbi.at), tipul panoului I
J. ;.;i;it. ipri' irialon, pardosealâ, pereli sÀll : I53\\-/m.K;
încàlzitor si parametrii aPei calde' 1 / 1 0 ,+1 o , o 6 / 1 , 6+ 20 , 0 6 / 0 , 1+1 0 , 0 4 1 0 ,+5 80 , 0 0 3 i t 0 , 1 8
Se cere sup.aîaça incàlzitoare a panouriloi, astJel îrrcît sà se asigure aproximînd temperatura panoului radiant la partea superioarâ 0i : 25'C,
în incàpere coiriortul ternic impns de rrorrnele în vigoare' s-a ales din tabelul 9.1 pentlu ao : 1 0 , 1 \Vlm?K.

542 q4?
-t
8l

I
t
T
*1
I
+
l
I
Êi
I
c -
a

schemà aronometricà pertru stabilirea ecualiilor

Din ac(easi nornogrunrà dirr ligura 9.12, a s-a stabilit si fluxul


de bilan| termic.

t termic S; :3t Wlm..


St uirilicà dac,i z'nloar".rttanpcrataui'i 0, corespuncle cxt cea aproxi-
natà:
ll

A' - r. _x "\(t.g- lo): 18+ x 1 , 4 ( 1 5- 1 8 ): 2 3 , 7 " C .


,0r
Valoarea realà a temper-aturii supraietei superioare a panoului se
înscrie,in tolera_n;a. ae.5i/" .4 s-a calculat cu relàtia (g.13),
folosind totodatà si relalia (9.14).coeiicientù
pe'tru calculul coeficientului'rz.
st'.calculcnzq încàlzitonre pcntnL cele 5 încdper'i, datele fiiod
, 2,upr^a[e1ele
centrallzate in tabelul9 3 çi se ainplaseazàiu
i
lriarrrrlincàpeiilor (fig. g.17, a).
i n-lri.co.rr ",ôv'znn se -obserr'à cà sulrrafetele panouriior incàliitoar" p"itru inlaierlie l0l
î " 1 , = ; . ^ 5 € T n" r ] . ^r-0,58w'h;\
r'i=0,t;r'mr
iL tu/ se pot incadra în spaliui respectir', âsigurînd-;i o distanià rninimà
t il,,0". bff ce'J't
de : 5o crn Tagà dr peretii'încàpeiii. penlru*cercrarie incàperi,'suprafata
T Ld 6ro \'=1,6?!'mn
- l
"j.ær" panourilor radiante este prea mare 1atà de spaliul esisteut, fiind
|

c =?onn beion o.nd


iecesâr
I în acest caz.alegereaunei alte distanle I intre serpentiuelesupraletei
incàl_
T zrtoa.re.Àstlcl lrcutru / .- 19 cm sc obline gr: [70 \\./m:; ,j; : iO W1^t
'b sulualaça'incàiiitoare penrrrr aceste încàperi
?i ^?f ; 19,l"C
(vâtorlle .Recalculind
sint centralizate în tabelul 9.3), se obsen'à câ aceasta se poate am_
exerrplitl t1e calcul 9'17:
-ir,"àp"r;t"
Fig. 9.'tT Elenrente nEcesâre la - panou radiant;
glu.."_,il^:p1liul de -care se .tlisprrne' (.,. 1ig: g.17, a). pentru
a t l p l a s a u r t n t u l s u D r a te!eior incàlzitoate; Ù tui sL IUJ s-a prer"àzut o singurà supr.aiarà irrcàlzitoare Sp :
a- ;;lartul incàpeiiior c u 7,65 m2.

- Instotagii de incàlzire. lndrumâtor de proiectare


544 35
545
lJe aser-nenea, peutru calcLllul suPraielclor reale âle Panollrilor radiante
este necesar sà se tinâ searuâ ;i de influenla lnargilrilor Pallourilor,.adicà
3 : i:fi""tfuffil:1ÏrÏ:l'L 4xf,1a-p^anfurui)
: t;'c'"tâ seoblinepentru
dc. iluxurile temrice cedati dc rnargiuile din aiara acestola. Utilizind
I ;,"1;i1,, yju0,"1"ïtl;'3^
- "';'
'q';-îiX".r^ïi11t ;';^iiii ii "'.a.i#;i.'
"'âi"-..J'"'; T: "ï,,:,i :"ï::,1
nolrlograrna din iigrrra 9.13 se poate calcula Pelitlu liecare Pal)ott Iadiânt
în paite raportul ù, Iuncçie de carc' se pot stabili sr.rPraîete-leîDcàlzitoare n3i,i,1? îotuir,a ca""."J"
i.",TiT3,""l
adniisib'à. ïÏi;
reaie (\-â1oiile an iost centralizate in tabelr.tl 9.3). L1]ii,î,ï,
m:tximà: ";;;i;-l;;".àâ' il'#i,"::l;u.:.i,nî"iii.ï
1-tbelitl 9 i
ctltul'l srpraltlek,r p''ourllor rtditrtte 07;nL'-1'
v ln , r 4 r- ,- rr
É - '- - - 1 , 6 _ - -'- :7-lA
_.$_ __33,c,
rô T
(e.73)
valoare ce corespunde temperaturii rned.ii a panoului ales.

I
300
îS: "J :T:d:
lï, f,',* i1",1
*i',:111:l:_l"1'^{ "ia
ui,
l. ry"o'r ""îr
0,;i ^è"
;'. "r.ir
'i' " io"ap",i laÎn redimensiona-
l:^'i::ff;| cazul îu care
Qr,i\\'l .150 600 1000 3fr0 r luîndulsÉ
I::, u"'Ëâr""r aue dâre (distau!a
a
"
W J n r tl l:0 120 120
(1 7 0 )
l?0
(170)
fer:i ?"1:if:t:'--pauouiui,
/, tenperatùrà medil ug";;;;"; aïiËf
dintre
S,lnr- J /5 J,U 8,3.1 9i

(s . 9 0) (1 , 7 5 ) Caleulul de verificare

Se- deternùnd tentperaturile reale


9 5 .10 ale suprafe!t/or cnldr si rrcr, scriind
ecualiile de bilang teirnic (',. rie. g._17.'
cJ. -l,entru simpliiicarea calculului
se tac urmàtoarele aproxiÀaçii I
ô 0,20 | Q,22 - temperaturile fatetelor
-S_p, 310 .t.20 l s0 interioure a celor 3 pereti iuteriori
se con_
s r d v r à c à a u p r a c t i c a c é l e a g ir . a l o r i :
I
În calculul de dimensionare al supralefelor încàlzitoare nr-r s-a linut 0 7 , 7 -r 0 7 , r .I 0r," : g r . r- '
seama si de aporturile de càlclriràde la pardoseli (TJuxurilede càldurà cedate
de paiourilj radiante moDtâte la niYelui iriferior). In._cazu1-in .care s-âr
supraTeteiusii are aceeasivaloare
ca si supraièlele
îi ,tinlt scanra ;i de acesle ilusirri, sr.rpraieleJcpa:tottrilor.radiarrte..s-arfi n"r"Àrttài,?":"ii:i
ç
In acest caz se pot scrie urrnàtoarele
r e i u s ; i r n a i , n r r i t ( c \ . : p e n t r u i n c à p e r e a /^L ) / , l l t r r u l d e c à l d u r à p r i n r i t d e l a ecuatii de rrila.l teu.ic pentru
plaion'Qor: Q 1'a;S,jl": (1 -r Ô.':':)s,to 1,20:153 \\r ;i cel prirrit suprnlctelereci çi calâe care tirrriteriâï;;p;;;,, l
,
àe ta pard'osealà Qp.i : Sp'a'o: 3'10 30 - 93 \\r este mai rnare decît - pe)?trxl
neccsaml c1ecàldurà al incàlrerii Zr:450 W.
fereaslrn extyiourà ;
Rezultà cà se poate reduce si rnai mult Qno,": Q'n,rt,i- Q,rr,oni
supralaça îIrcàlzitoarc). Q,r,uto* Qi,ro (9.7a,a)
- penltu pcrrlle exlt.yior;
3) S, /r, tt' lt o prittrLi t'tri1i;n)'eu (on-
dttiilu'r tt,tli:,ttt itt itt;,îptrt, ciI urlnare a
poziçiouarii lrertortrilor iadiant. ;i .avîrrd Qpn,,: Q'",ot i Q,pr,rr 1_ Q,ru,ro* Qi,ro (e.74,b)
1n ried.re caracteristicilc constructive ;i - p.n/ril .pcrttt'lt inlcrior;
terrnice ale acesotra. Este uec-c'sarsà se
verilice temperatnra uredie a panoulr'i 0r,' O:
Q'r',rt * Q'p.t,",I
astiel încît ea sà se gàseascàL in limitt-le Q'ro,p, * Q,ro,rr I Qi,pr (9.74,c)
cerute de rtonnele de proteclia tlruncii' lentru partlost,tld.;
Se cousiderir caznl cel nrai deiavorabil' O:
si anume situalia in care onul se gàse9te Q'r;ra I Q'n,,"u* (J'rr,pai
Qrr,ru * Qi,p,,. (e.74,d)
âmplrrsat sr.tb partotr la o înàllime . Jt : j^.:j.-ij,idi"à modul în carese face schinrbr-rt
== t,ZO m de la pardosealà ;i în rnijlocul *ry1"::lt
radialie gi coriveclie. de càldurà prin
acesiuia. Calculîud coeiicientul unghiular
Ecualia de bilant termic a aerului
F i g . 9 . 1 8 . D i a ! { r a m a P e n t r u c a l c u lu i
mediu Ç, cu ajutorul nomogramei din ligura rece inliltrat (v. relalia 9.67) :
ten:puraturii admisibile 9.39 se oblin pentru încàperea 19t' .8 :
z.,1Sp(0p- /,) * d,,rrS,(Op7- t,) + dr;rzrSrr($nr,_
panoului racliant. :-l l,) *
f a . ; p 5 S p 6 ( 0 e , ^- t;) f c.,p,1Sp7(0pn-t,):G,r(ti _ t"). (e.75)
c10
Ecuafia de conlort {ernric (r-. rclatia 9.69)
S."0, - sor 0rr, - 'Spr,gnu + 'S"r07,7+ Jl,J0,'.i 1,'ininci seania tle r-alorile
sLtlrraiefelor elemtntelor de
Sp - .Jr.t - .Sp. -! Spr -l Sr,i
:2/n. (9.76)
IJ;:i'T'';'
;,",,',1'ïl
i;,1,,
r:uIorrlchu :",';i;i
ïi]lliîi :*; Xîili
# ii lj;T,ii:*;
ocuatiilede billnr r"rriri"'io,1'l.rirriL',
coustruclie ;i

E:vplicitînLl tcuttliilt (9.71), duj>à îrtlat:triri st obtitrt


2 ' % i p p p \ ( J o- r i r , ù ) + 2 6 3 2 Ç " r . r - , r , . t s-r , r
7,yp,,Sor(0r.,- t,) : t,r.,rri,,,,-r,Sr(0,- 0r.r)-l- - 0r,r)
*
6[])) I l u , g l t . p , / . r rfD
t p , t _ t J F t ) )+
".,r,r,uio,,n,,Srr(ûp,
+2,16\ti-ono)-(o.r*15):o;
* -
t,r,,,o,rQ"r,,.r,Sr.,(0n, 0oo) * *,.r..rS.o (li - 0n,,) ; (9.77, a) (9.?9,o)
2
7 , p 6 . " S e n ( 0 r u -t " ) : , , p , r o l " , " , , S , . ( 0 ,- 0rr) * o,r,.ur,|rr,"oSrr(0u.- 0.,r)* p - 0 p t : )+ 1 9 , 9 I i p r ; t , t : ( 0 p- r 0 p E )
* 8 , l p . , . r , p r ( 0, tp_ 0 p E )+
. ' 2 2 i p t p r ( b + 5 , 8 8 ( / -. o r r ) -
- 0rr) f (gpu+ rJ): o;
* o,p,,.rsQpu."rrS.r(0.,, e,"uSp6(l; - 0.o) , (9.77,b) e.7g,b)
11,79çp
pr (o 8rr.\ j- S]Çi,,i;pii,gp,t- 0pt)
' o,",r,4r,r, S-,(0,,- 8p,) * o,p,t,pr|r,,. - 0rr)+ ,- + 20,6_lrl,r p1(0pE _ 0pr)
r,Sr,1(0po +
- i - 5 . 9 5 F p a , p(r0 . . 1 )-
- 0rt) i o,,çp 0p/) + 2t'2ei - 0.r) : 0;
* - Opr)-F ( 9 . 2 9 ,c )
"t,p6.p14pu."rS.o(0"u
"r?pe,.1s.l(01.p 5 l , 3 6 a p , p d ( 0 ,- 0 p , , )+ 1 3 6 , 1 3 e - , 1 . , ' d ( 0 p- , i ) o o )
f c - " r S p r ( 1 -, 0 " r ) : 0 ; (g.77, c) + 2 r , r i ç p l : ; p , t ( 1 p . .
_ 0 p , t l+
i 6 . 2 l i r o p , i ( or , t - 0 r , , )+ r ? r , 2 i l _
e,p.ps1ete,tSr(0,- 0ro) * - 0or) *
o,p1.psçrr,e,tSrz(0p, t)rr) : t);
e.7g,.d)
4 , + 3 ( 0 ,* l , ) + . 1 , 1 , 9 ( 0 p_1 t , )
* *,rt,"rgrr,rrSr.(0". - 0".i) * ,,ro,rpro*,Sr, (0o, - 0"u) * + 2 J s ( o F D_ t , ) * ? , r 2 1 0 r , r_ r . )
*
+ 22,17(8P.t _ /;) _ (t; + l5) : o .
f a-r.Sp,,(t,- 0"r) : 0. ( 9 . 6 7 ,d ) (9.79,a)
0 , 0 6 0 p+ 0 , 0 3 0 . , + 0 , 0 9 0 , 7 , F
Se culctùetzti z,ulorilc coeJ'icitntilor 7,1, çi a,; + 0 , 5 9 0 p /+ 0 . 2 5 ( ) p t + r , _ 3 i i :
0. p1g, f)
Calculînd de aseruenei
e' ,,À {-#r)'- (',,,;#'
)', "Ài%'ï'i::l1li"H':,:lïJ'"ïï:
.tre î' parte. c. ,.r,t;To Sl:l:tlttl
Ë'ii.iiî,ii."
nedii
^unghiulari pentru tiecare
7 '. , , :
' '.... .
't;i-Kj
a. : f ,.a
' '" ,
tr-12
(e.78) ";;,i:liii'.'*iiiàii"*
iîiï,:,
6 ecualii st- oblin
"iàiiii'r"trtr'.'
0 , " a: 4 , 8 5 ' C , ï p r : l l , 2 . C ; 0 p : 3 S , . 1o C . ,
obfinîndu-se urmàtoarele valori : 0p.r:2S,5.C, |er:16,2"C;
Lct;" : 1,36 \\'im:K , lpo;,:3,2 \\'im?K; l; : 17,55'C.
n , p r F D: 1 , 5 I a , p ; p r : { , 6 8 } o , r , o r : 4 , 7 7I
",r,r,r:
-1,86;
*:f:ÏlijîÎ.;i::ilf ,:,'ï;','".';;i"ïï",ï;i),",are
--^ -vrLrsar,LLrs durrrtslolle,si ca,cuJale a'terior,
ttnllarea calculului. ceea ce lace posibilà
il,par'rt:1,28; con_
l , 1 l I o , r r , r r : 1 , 5 ; o . , r r . n o : 1 , 1;
",",,,pa: 2) Se calculcozci picrtltrilc yeale dc càldurà;
%p,,pn : 4,30; (toate în \\rr m:K)-
Qn;,: 7,,o,"51.u(0pp
- t") +
1,,o."S.,(g"u - t") + G,o(t,_ t"); (e.80)
Pentru. cnicuhrl ;oeficienlilor dt radiut"it q.r s-(!n uproxintat ,unndtonrele
:
Qn,, 3,2 x I,J5(J,BS* 15) _; 1,36 ;<
aalori pentrtt tt tttp?rdlul,i; 1,80(11,2* lS) 1
opp: f5'C; * l5 x 0,36(18+ 15) : 461 w iafà
opr: +l-l"C j opr: +lG"C; /,: f 18"C; de r/r _ .150w.
3). Se r e . a l c u l e a z às u l , r a i a t a ( I r r d r r o o t *
0. : +33'C, ora: 23"C. d e r i rrr d
d : ll r ii e
i n c â l z i t a r eâ , , . , 1 , , , , , , - ^ , , - , -
r a dd ii aarl r l c o
e rr ddeerriillcc dd "e; -n' :;'l'.*l'-u, r1a. ; - - ^ r - . \
Q;:,, -l^6t- - 3 - l r a rt rt o u l uu ii
ri;-;f1.;,Jliitt".
o nnssii-.
_ coeJicienti'i de transrnilere !rin conuecfit la suprt(ttlci t1u u,,)ttùto&rele
lranotrruitt^ - t23\\r/m2
llËT:Ï'i1 t',ÎjX"'i.-1ï'.?
1,.;'t;";';- "y ;^
;;,\.Ë' ur
aulori : vq,,
;,r23
ligula 9. lg,'-,r) 1ffi' l,:ii"';J"li"'.,X
a"FD: ("i,p. : q,pt : 8 \\'//m2K, d"p : 7,7 W rn2K
I *P''
ç -- Qr,, tdl
:3'07 n| Iatâ de S, : S,to mz
a'ro:10,1 \1r/m2K el5;
calculatà anterior.
548

549
{) St' r,r'r'ilicridatà tstt itttltpliti/ti cortJilil itttptrsti.tlt confortul 1;rntic
ad.icàîlLrs1l trrnric unitar f,^,. prinrit cle caprrl onrului sà lie nrai mic decît
f1nxn1 ternrir- Lrnitar adrnisllttl q1,.",,,,t,,:

tlnr: a , r , i p , , ( O -n 0 . )( 1 - e); (9.81)

peûtru cap se ia 0, : 30. . .32'C, iar coelicieutr-rls liue seama.cleabsorblia


iadialiiloic1e càtre gazele diri incàpere (CO, ;i r-apori de apà)'
I'ulorîlt iirj e cltpiud. cle distanta i panou-orn' Peutrn :

it:2,5 n l J 3 - 0 , 1, h : 5 , 0 In, e:0, 135; h:7,5 m,

; : 0,11r', h - 1 0 , 0n , e : 0 , 1 5 t ) '

âSrlpla capului
ca linrit. adnrisibile ale irrtensitàlii cle raciialie {p;cya;1]
pentru o cllratà lungà de e\furlerr;i pcntrp o alurnità terlperaturà a ael'u-
Îui în încàpere, sc dau nrmàtoarele r-alori : u---:?rqc-!-s

l"l1jl'ul'o
9p'.,4,, !N/*'.
l"la'l'gl"
0r:33,-{"C, 0.:30'C
e:
P e n t r u : r , ^ . . . : 5 , 1\ \ : / m : ,
0,l, t" nii!i"" '
1pt,:0,21; ;i
- _ _ Ë3T^_: -t-
t 1 0 , , : 5 , 7 . ' 0 , 2 1 ( 3 3 , --1 3 0 )( 1 -

rnult sub liurita maximà adimisibilà.


Dupà nretodologia d.eca1cu1inclicatà pentru canlera 101, se procedeazâ
0,1):3,75 \\','nr2,
,l
:rl
1a dimensionarea si celorlalte irrcàperi.
L
9.8. CALCULUL INSTALATIILOR DE INCÀLZIRB
PRIN RADIATIE DE TEIVIPERATURÀ MBDIE Fig. 9.-19_Schenrà pentru calculul. instalaliilor
panour radiante :
de incàlzire cu

a - schemà pentru calculrrl ecualiilor


de bilant t e r r l i c ; ù - s c h e m à
pentru artrplasarea panourilor iu
)Ietodologia dc calcul este in general asernàrtàrtoare cL1 cea descrrsà halà.
joasà'
la instalaçiile d. iucàlzire prin radiatie de tetuperaturà
C:rlculul prelinril:rr, îrr ralc sc detclrnirrà
supl'irIaf:r înc:ilzitoare S, a panoulilor. iutr_o prinà aproxima!ie
radiante, efeôuînd uuuàtoarele
tr;rcl';rtii:
9.8.1. Cazul incàlzirii totale a incàperii prin radiafie
'l!i':!u^"tiij,;'{r;;r;"ro!,;';!i,''ll*"!:u
crildtrrù Q,, a/r inctiplii,
Se considcrà o halà (iig. 9.49, ,T) care ltrtneazà a se încà1zi ptit
radialie ntiliziild ca suraiele îDcàlzitoare partouri radiailte arnplasatela
,r,,rilf
tulni suprafetelor reci. pentru compernsareaefec_

partea superioarà a încàperii.

551
550