Sunteți pe pagina 1din 10

REFERATE GENERALE

11
EVALUAREA LIMFADENOPATIILOR LA COPIL
Prof. Dr. V. Popescu
Clinica de Pediatrie ¿i Neurologie pediatricå,
Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Evaluarea limfadenopatiilor la copil este o problemå comunå de diagnostic în practica pediatricå. Lucrarea trece în revistå cele mai
frecvente cauze de limfadenopatie ¿i prezintå o abordare logicå ¿i sistematicå a diagnosticului diferen¡ial al bolilor benigne ¿i maligne
care se înso¡esc de limfadenopatie. Se trec, de asemenea, în revistå adenopatiile mediastinale cu poten¡ialele complica¡ii amenin¡åtoare
de via¡å pe care le pot determina.
Cuvinte cheie: Limfadenopatii; evaluare; limfadenopatiile mediastinale; copil

ABSTRACT
Assessment of lymphadenopathy in children
The assessment of lymphadenopathy in children is a common diagnostic problem in pediatrics. This article reviews the most common
causes of lymphadenopathy and provides a logical and systematic approach to the differential diagnosis of the benign and malignant
disorders that present with lymphadenopathy. The assessment of the child with a medistinal mass is also reviewed, including the
potentially life-threatening complications that may result.
Key words: Lymphadenopathy; assessment; medistinal mass; children

I. INTRODUCERE inghinale sunt, în mod obi¿nuit întâlni¡i la copiii sånå-


to¿i. În constrast, limfadenopatia supraclavicularå,
Evaluarea copilului cu limfadenopatie este un sce-
care, în mod frecvent, reflectå o patologie mediasti-
nariu clinic comun pentru medicul pediatru. Majori- nalå, trebuie consideratå patologicå la orice grup de
tatea copiilor cu limfadenopatii prezintå adenopatii vârstå, pânå la proba contrarie.
cu evolu¡ie benignå autolimitatå. Cu toate acestea, unii Limfadenopatia localizatå sau regionalå este definitå
copii cu boli sistemice severe sau cu malignitå¡i pot ca o mårire de volum a ganglionilor limfatici în regiuni
så prezinte limfadenopatii ¿i de aceea un diagnostic anatomice alåturate/învecinate. Infec¡iile localizate, în
diferen¡ial este hotårâtor în conducerea unei evaluåri mod caracteristic, determinå limfadenopatie care este
adecvate ¿i în timp util. limitatå în regiunea ganglionilor care dreneazå zona
În aceastå prezentare sunt trecute în revistå cauzele particularå a infec¡iei. De aceea, o în¡elegere de bazå a
obi¿nuite ale limfadenopatiilor la copii. De¿i, diagnos- „modelelor“ de drenaj al ganglionilor limfatici este utilå
ticul este, de obicei, evident dupå efectuarea anamne- în evaluarea unui copil cu limfadenopatie.
zei, examenului fizic ¿i evaluårii ini¡iale a unor teste Ganglionii limfatici cervicali anteriori dreneazå
paraclinice screening, pediatrul trebuie så posede infor- gura ¿i faringele ¿i aproape orice infec¡ie viralå sau
ma¡ii despre cauzele mai pu¡in comune ale limfadeno- bacterianå a tractului respirator superior va determina
patiilor, cu care se poate întâlni în practica zilnicå. mårirea de volum a acestor ganglioni. În mod similar,
Mårirea de volum a unui ganglion limfatic poate dermatita sau infec¡ia scalpului poate determina må-
fi datoratå fie proliferårii limfocitare intrinseci ale rirea de volum a ganglionilor limfatici occipitali sau
ganglionului, fie datoritå unor infec¡ii sau boli limfo- cervicali posteriori.
proliferative, fie datoritå migra¡iei ¿i infiltrårii ¡esutului Limfadenopatia generalizatå este definitå ca måri-
ganglionar cu celule inflamatorii extrinseci sau cu rea de volum a peste douå regiuni neînvecinate ale
celule maligne metastatice. ganglionilor limfatici (Bedros ¿i colab, 1981) ¿i poate,
Regiunile/sediile ganglionilor limfatici sunt clasifi- de asemenea, include ¿i hepatosplenomegalia. Cau-
cate din punct de vedere anatomic dupå cum urmeazå: zele limfadenopatiei generalizate includ infec¡iile siste-
occipital, preauricular, submaxilar ¿i submentonier, mice (care pot fi virale, bacteriene, fungice sau deter-
cervical, supraclavicular, mediastinal, axilar, epitro- minate de protozoare), bolile autoimune, bolile de
chlean, inghinal, iliac, spa¡iul popliteu, abdominal ¿i tezaurizare, reac¡iile la medicamente, bolile sistemului
pelvian. histiocitar (histiocitozele) ¿i bolile neoplazice dise-
În evaluarea limfadenopatiei, distribu¡ia ganglionilor minate.
måri¡i de volum este importantå deoarece ganglionii În tabelul 1 sunt prezentate cauzele comune ale
palpabili în regiunile cervicale anterioare, axilare ¿i limfadenopatiilor.

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006 299


300 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006

Tabelul 1 ma¡ie limfaticå chisticå multilocularå care este rezultatul


Cauzele limfadenopatiilor (Reprodus dupå Twist CJ ¿i
colab, 2002)
unei insuficien¡e a peretului canalelor limfatice pri-
• Infec¡ii mare cu rol în stabilirea drenajului limfei în sistemul
Bacteriene: stafilococul auriu, streptococul piogen venos (Pokorny ¿i colab, 1974). Higroma chisticå se
(grup A), bruceloza, tularemia dezvoltå frecvent în triunghiul posterior al regiunii
Virale: EBV, CMV, HIV, rujeolic, rubeolic
Micobacterii: M. tuberculosis, M. avium-intracellulare,
cervicale stângi ¿i este deseori identificatå la na¿tere,
M. scrofulaceum apårând ca o maså chisticå discretå, moale, nedure-
Protozoare: toxoplasmoza, malaria roaså, care poate fi examinatå prin transiluminare
Fungice: histoplasmoza, coccidiomicoza, (Brown ¿i colab, 1998). De¿i higroma chisticå cre¿te
cryptococcus, aspergiloza
• Boli autoimune în volum, de obicei, la sugar, mårirea rapidå poate fi
Artrita juvenilå idiopaticå uneori consecin¡a unui traumatism, infec¡ii sau he-
Lupusul eritematos sistemic moragii în interiorul chistului.
Boala serului
Anomaliile de tipul chisturilor branhiale de la nivelul
• Boli de tezaurizare
Boala Gaucher regiunii cervicale (în 1/3 medie ¿i inferioarå a marginii
Boala Niemann-Pick anterioare a sternocleidomastoidianului), formate de-a
• Medicamente lungul primului ¿i celui de-al doilea arc branhial, sunt
Fenitoina ¿i alte medicamente
• Vaccinåri prezente ca sinusuri, fistule sau chisturi, urmare a unei
Antivariolicå ¿i altele improprii închideri în cursul vie¡ii embrionare; ele pot fi
• Malignitå¡i unilaterale sau bilaterale ¿i se pot deschide la nivelul
Limfoamele ¿i leucemia tegumentelor adiacente sau pot drena în faringe; deseori
Tumori solide metastatice: neuroblastomul,
carcinomul nazofaringian, rabdomiosarcomul, ele se infecteazå secundar. 10% din aceste anomalii sunt
carcinomul bilaterale. De¿i aceste anomalii congenitale apar, tipic,
tiroidian ¿i altele la sugar, ele pot så se dezvolte pânå la vârsta de copil
• Histiocitoze
Histiocitoza cu celule Langerhans
mare sau chiar de adult. Aceste chisturi pot apårea dacå
Sindroame hemofagocitice deschiderea lor cutanatå este împiedicatå prin obliterarea
Histiocitoza malignå incompletå a fantelor branhiale ¿i pot fi dificil de diag-
Histiocitoza sinuzalå cu limfadenopatie masivå nosticat dacå sunt situate în profunzimea mu¿chiului
• Sindroame imunodeficitare
Boala granulomatoaså cronicå sternocleidomastoidian. Imagistica prin ultrasunete poate
Deficien¡a de adeziune a leucocitelor fi utilå în diferen¡ierea unui chist branhial profund de un
• Diverse ¡esut ganglionar.
Sarcoidoza
Boala Kawasaki
Chisturile canalului tireoglos, cele mai comune
Boala Kikuchi „mase“ cervicale congenitale, sunt reziduuri ectoder-
Boala Castelman male care pot så se dezvolte de-a lungul liniei embrio-
Cat-scratch disease (boala zgârieturii de pisicå) nare de descindere a glandei tiroide, în regiunea liniei
mediane sau paratraheale a regiunii cervicale (Brown
II. ETIOLOGIE ¿i colab, 1998). Aceste chisturi sunt de obicei diagnos-
ticate la copil ¿i se prezintå ca o maså chisticå, discretå,
1. Malforma¡ii congenitale nedureroaså, care poate ascensiona în regiunea cervi-
În evaluarea unui copil cu suspiciune de limfade- calå când copilul înghite sau scoate limba din cavitatea
nopatie localizatå este important ca medicul så aibå bucalå. Loca¡ia „masei“ este, de obicei, suficient de
certitudinea cå „forma¡iunea“ cu aspect de „maså“ caracteristicå pentru a face diagnosticul clar; totu¿i,
este datoratå afectårii unuia sau mai multor ganglioni ganglionii submentonieri pot fi eviden¡i, de asemenea,
limfatici. În diagnosticul diferen¡ial al unei limfadeno- în aceastå regiune. Chistul canalului tireoglos nu se
patii, în special în regiunea cervicalå ¿i cranianå, existå deschide la nivelul tegumentelor adiacente, exceptând
leziuni care pot fi întâlnite la copil, ce pot fi confundate cazurile când se infecteazå dezvoltându-se un canal-
cu o adenopatie. O serie de malforma¡ii congenitale orificiu-sinuzal, cu drenaj extern.
ale craniului ¿i regiunii cervicale se pot prezenta ca Chisturile epidermoide, prezente normal, ca „mase“
„tumefac¡ii“ ce pot fi în mod eronat considerate ca discrete, netede, superficiale, ce con¡in un material
adenopatii, în special dacå, în evolu¡ie, se infecteazå. sebaceu, localizate pe linia medianå a gâtului, adesea,
În cele mai multe cazuri, totu¿i, evaluarea clinicå poate în partea inferioarå, în apropierea ariei suprasternale
fi suficientå pentru a diferen¡ia aceste entitå¡i. Leziunile (Filston, 1989) sunt u¿or de diferen¡iat, la examenul
congenitale sunt în mod tipic „mase“ nedureroase, clinic, de o limfadenopatie. Mai târziu, torticolisul neo-
care sunt evidente de la na¿tere, sau sunt identificate, natal care, în mod tipic, este prezent în cursul primelor
curând dupå na¿tere. Higroma chisticå este o malfor- såptåmâni de via¡å, ca o maså fibroaså în mu¿chiul
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006 301

sternocleidomastoidian, poate fi în mod eronat confun- Copilul care prezintå o limfadenopatie cronicå
dat cu o limfadenopatie sau cu o tumorå. La examenul constituie „o provocare“ pentru medicul pediatru, în
fizic capul copilului este rotit spre partea sånåtoaså ¿i ceea ce prive¿te diagnosticul. Diagnosticul diferen¡ial
înclinat cåtre partea bolnavå. De¿i cauza de bazå a include o serie de posibile etiologii, ce include procese
torticolisului neonatal råmâne neclarå, aceastå entitate reactive la o infec¡ie viralå sau bacterianå, o infec¡ie
poate fi legatå de pozi¡ia in utero a fåtului. Morfopa- micobacterianå atipicå, infec¡ia cu Mycobacterium
tologic, leziunea este o tumorå fibroaså a colagenului, tuberculosis, boala zgârieturii de pisicå (cat scratch
cu fibrobla¿ti care înconjoarå fibrele musculare atro- disease), infec¡ia cu virusul Epstein-Barr sau cu
fiate (Brown ¿i colab, 1998). În mod obi¿nuit, tortico- citomegalovirus, sau mai pu¡in comune, infec¡ii ca
lisul se rezolvå prin terapie fizicå ¿i numai, în cazuri toxoplasmoza, histoplasmoza, actinomicoza, infec¡ia
rare, necesitå corec¡ie chirurgicalå. cu HIV (Brown ¿i colab, 1998). Infec¡ia cu micobac-
terii non-tuberculoase ca Mycobacterium avium-in-
2. Infec¡ii tracellulare ¿i Mycobacterium scrofulaceum, se pre-
În ceea ce prive¿te diagnosticul diferen¡ial al limfo- zintå cel mai frecvent cu tablou de limfadenitå cervi-
denopatiilor, trebuie subliniat cå cea mai comunå calå cronicå, care se dezvoltå gradual în decurs de
cauzå de afectare inflamatorie a ganglionilor limfatici såptåmâni sau luni (Peters ¿i colab, 2000). Ganglionii
la copil o constituie infec¡ia. Etiologia infec¡ioaså poate cel mai frecvent afecta¡i sunt cei din regiunile cervicalå
fi viralå, bacterianå sau micobacterianå. Limfadeno- anterioarå înaltå ¿i submandibularå deoarece agen¡ii
patia cervicalå acutå bilateralå este cel mai frecvent patogeni påtrund prin faringe. Ganglionii limfatici
determinatå de virusuri, care afecteazå tractul respira- infecta¡i devin sensibili, congestiona¡i, durero¿i ¿i cu
tor superior, cum ar fi virusul sinci¡ial respirator, adeno- tegumentele cu aspect „violaceu spålåcit“. Testul intra-
virusurile ¿i virusurile gripale (Peters ¿i colab, 2000). dermic cu PPD este negativ la pacien¡ii cu infec¡ii
Virusurile, care, în mod tipic, sunt o cauzå de limfa- micobacteriene atipice, de¿i o a doua reac¡ie PPD poate
denopatie generalizatå, ca virusul Epstein-Barr (EBV) confirma diagnosticul la pacien¡ii a cåror suspiciune
¿i virusul citomegalic (CMV) pot, de asemenea, så clinicå este crescutå (Brown ¿i colab, 1998). Diagnos-
constituie cauzå de limfadenitå cervicalå acutå bilate- ticul în final este efectuat prin prezen¡a unui tablou
ralå. În unele cazuri, limfadenopatia din mononu- clinic cunoscut ¿i compatibil cu o micobacteriozå,
cleoza infec¡ioaså poate fi dificil de diferen¡iat clinic prezen¡a de bacili la sediul leziunii, regåsi¡i constant
¿i uneori histopatologic de limfomul malign (Segal ¿i la mai multe investiga¡ii succesive ¿i dacå, este posibil,
colab, 1990). Limfadenita supuratå acutå unilateralå, printr-o prelevare biologicå. Testele cutanate la aceste
este, deseori, precedatå de o infec¡ie de tract respirator mycobacterii – numite sensitine – nu au decât un in-
superior, faringitå sau otitå acutå medie ¿i este cel mai teres epidemiologic ¿i nu permit diagnosticul; ele au
frecvent cauzatå de Stafilococul auriu sau de Strep- cel mult o valoare de orientare.
tococul beta hemolitic grup A (Peters ¿i colab, 2000). Limfadenita determinatå de Mycobacterium tuber-
Flora bacterianå anaerobå oralå poate fi, de asemenea, culosis este, de obicei, asociatå cu simptome sistemice
în cauzå, în special dacå existå un istoric anterior de o ale bolii, limfadenopatia fiind de fapt o extensie a
mucozitå oralå sau de un abces dentar. Copiii cu procesului pulmonar primar; adesea sunt implica¡i
limfadenitå bacterianå prezintå, în mod tipic, febrå ¿i ganglionii supraclaviculari.
mårirea de volum unilateralå, a ganglionilor, în aso- O altå cauzå cronicå comunå de limfadenopatie
ciere cu congestie, durere spontanå ¿i la palpare. În este boala zgârieturii de pisicå (cat-scratch disease);
absen¡a unei terapii adecvate se noteazå o mårire infec¡ia este cauzatå de Bartonella henselae, care este
progresivå a ganglionilor afecta¡i, care pot deveni tipic introduså prin tegumente prin zgârieturå sau mu¿-
fluctuen¡i ¿i, uneori, în evolu¡ie se complicå cu o celu- cåturå de pisicå, de¿i un istoric anterior în acest sens
litå. Cele mai multe cazuri de limfadenitå se vor nu este întotdeauna prezent. Sediul inoculårii este cel
rezolva cu o terapie adecvatå cu antibiotice. Cu toate mai comun, la nivelul extremitå¡ilor, care determinå
acestea, dacå ganglionul este fluctuent, punc¡ia gan- o afectare a ganglionilor fie inghinali, epitrohleeni,
glionarå poate fi utilå, atât în scop diagnostic (stabilirea axilari, de¿i zgârietura poate afecta ¿i fa¡a, situa¡ie care
etiologiei prin studiul bacteriologic al aspiratului se înso¡e¿te de o limfadenopatie cervicalå. Limfade-
obi¿nuit prin punc¡ie) cât ¿i în scop terapeutic (cu nopatia poate så se dezvolte dupå såptåmâni de la
instituirea unei terapii cu antibioticul adevcat agentului inocularea primarå ¿i poate persista timp de luni. Simp-
patogen izolat). Dacå fluctuen¡a ganglionului punc¡io- tomele sistemice ca febra ¿i alterarea stårii generale
nat nu se rezolvå, dupå examenul bacteriologic al sunt, în general, u¿oare ¿i apar în mai pu¡in de jumåtate
aspiratului ganglionar, se indicå incizia ¿i drenajul din cazuri (Peters ¿i colab, 2000). Evaluarea diagnos-
chirurgical (Brown, 1998). ticului este tipicå prin serologie pentru detectarea
302 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006

expunerii la Bartonella. Deoarece Bartonella este care scade riscul complica¡iilor cardiace ame-
dificil de cultivat, analiza prin polymerase chain reac- nin¡åtoare de via¡å, ce includ anevrismele arterei coro-
tion (PCR) a materialului ob¡inut prina aspiratul sau nare, tromboza ¿i infarctizarea miocardicå.
biopsia ganglionarå poate fi, de asemenea, efectuat. • Histiocitoza sinuzalå cu limfadenopatie masivå
Majoritatea pacien¡ilor cu cat-scratch disease au o (boala Rosai-Dorfman)
rezolu¡ie spontanå a simptomelor; tratamentul cu Este prezentå la copil ¿i adolescent, se caracteri-
antibiotice este rezervat cazurilor cu o evolu¡ie severå zeazå prin limfadenopatie cervicalå bilateralå masivå,
(Windsor, 2001). de¿i ¿i alte regiuni ganglionare pot fi, de asemenea,
Alte zoonoze care se înso¡esc de limfadenopatie implicate. Sexul masculin este afectat de douå ori mai
includ tularemia, bruceloza ¿i antraxul. Leziunile cuta- frecvent ca sexul feminin ¿i etiologia bolii este necunos-
nate sunt, în mod obi¿nuit, asociate cu aceste cauze cutå. Simptomele sistemice – febra, scåderea în greu-
de limfadenopatie ¿i pot fi utile în evaluarea diagnos- tate – ¿i datele de laborator de inflama¡ie sistemicå
ticului (Popescu V, 1999). (leucocitoza cu neutrofilie, cre¿terea VSH, hiperga-
mmaglobulinemia) sunt prezente (Foucar ¿i colab,
3. Boli benigne, neinfec¡ioase 1990). Aproximativ 10% din pacien¡i prezintå ano-
O serie de boli benigne, neinfec¡ioase, mai pu¡in malii imunologice asociate. Tabloul clinic poate fi
frecvente ca ¿i cauze de limfadenopatie, trebuie luate confundat cu cel din limfoamele maligne, dar biopsia
în discu¡ie în diagnosticul diferen¡ial. ganglionarå este hotårâtoare în diagnostic. Morfopa-
• Boala Kikuchi – limfadenita necrozantå histiociticå tologic, ganglionii limfatici afecta¡i prezintå o expan-
Aceastå entitate este în mod tipic prezentå ca o siune marcatå a sinusurilor cu histiocite, care con¡in
limfadenopatie cervicalå izolatå (Norris ¿i colab, 1996). limfocite fagocitate (Foucar ¿i colab, 1990). Evolu¡ia
Mai pu¡in frecvent, boala Kikuchi se poate prezenta ca clinicå a histiocitozei sinuzale cu masivå limfadeno-
o limfadenopatie generalizatå ¿i poate fi asociatå cu patie poate fi prelungitå, unii pacien¡i având o remi-
implicare multiorganicå ¿i cu simptome sistemice ca siune spontanå, iar al¡ii o evolu¡ie stabilå persistentå
febrå, obosealå, transpira¡ii nocturne, scådere în greutate timp de ani de zile.
¿i dureri musculo-scheletice sau abdominale (Sierra ¿i • Sarcoidoza
colab, 1999). Patogenia bolii Kikuchi nu este cunoscutå, Este o boalå inflamatorie cronicå de etiologie necu-
de¿i o etiologie viralå sau autoimunå a fost sugeratå. noscutå care, în mod tipic, este întâlnitå la adul¡i, dar
Diagnosticul bolii Kikuchi este efectuat prin aspectul care poate fi prezentå, mai pu¡in comun, ¿i la copii.
histologic caracteristic al ganglionilor limfatici biopsia¡i De¿i tabloul clinic poate fi variat, diagnosticul trebuie
¿i trebuie diferen¡iat morfopatologic de alte cauze de så fie luat în considera¡ie în special la copiii americani
limfadenitå necrozantå ce includ infec¡ii (tuberculoza, de origine africanå, care prezintå o limfadenopatie
toxoplasmoza, yersinioza, boala zgârieturii de pisicå), cervicalå bilateralå, discretå, cu aspect de cauciuc
boli autoimune (boala Kawasaki, lupusul eritematos (Bedros ¿i colab, 1981). Limfadenopatia generalizatå
sistemic) ¿i procese neoplazice (Sierra ¿i colab, 1999). poate, de asemenea, fi våzutå, incluzând adenopatia
Istoricul natural al bolii Kikuchi este caracterizat prin hilarå simetricå pe radiografia pulmonarå cu sau fårå
rezolu¡ie spontanå a simptomelor în decurs de 6 luni implicarea parenchimului pulmonar (Shetty ¿i colab,
de la debutul ini¡ial, de¿i la o minoritate de pacien¡i 1998). Manifestårile sistemice includ implicarea ocularå
boala poate recidiva, ¿i rar evolu¡ia poate fi fatalå (Lin cu uveitå sau iritå, leziuni ale tegumentelor, artritå,
SH ¿i colab, 1992). vasculitå, hipergammaglobulinemie ¿i hipercalcemie,
• Boala Kawasaki – sindromul limfo-muco-cutanat cu sau fårå hipercalciurie (Shetty ¿i colab, 1998). Diag-
Este o boalå acutå cu o etiologie neclarå, care nosticul de sarcoidozå este confirmat prin demonstrarea
afecteazå în principal sugarul ¿i copilul mic, prezen- unui granulom necazeificat la biopsia ganglionarå.
tând un tablou clinic de vasculitå acutå sistemicå.
Limfadenopatia este în mod tipic cervicalå, de obicei 4. Boli limfoproliferative ¿i imunologice
cu un singur ganglion mårit de volum, cu un diametru • Boala Castleman (hiperplazia limfoidå angiofo-
mai mare de 1,5 cm, nedureros, nesupurat. Limfade- licularå)
nopatia generalizatå tipicå nu apare. Criteriile de diag- Este o boalå limfoproliferativå cu etiologie necu-
nostic includ febrå, edem indurativ periferic ¿i eritem noscutå, ¿i cu o evolu¡ie clinicå, în general, benignå
al palmelor ¿i plantelor urmat de descuama¡ia vârfului (Castleman ¿i colab, 1956; Parez ¿i colab, 1999). Au
degetelor, conjuctivitå non-purulentå, eritem al fost descrise trei subtipuri histologice: vascular hialinå,
buzelor, limbå zmeurie ¿i rash cutanat în asociere cu plasmocitarå ¿i mixtå. Tabloul clinic al bolii poate fi
limfadenopatie cervicalå (Barron, 1991). Imunoglobu- unicentric, prezentându-se cu un singur sediu al
linele i.v. ¿i aspirina constituie tratamentul de alegere limfadenopatiei, care este, de obicei, mediastinal sau
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006 303

hilar ca localizare sau multicentric, cu limfadenopatie toidå juvenilå cu debut sistemic ¿i lupusul eritematos
¿i organomegalie generalizatå. Pacien¡ii cu boalå sistemic (Bedros ¿i colab, 1981).
multicentricå au, de obicei, simptome sistemice ca • Boli de tezaurizare metabolicå
febrå, scådere în greutate, vårsåturi, diaree ¿i date de Bolile de tezaurizare metabolicå ca boala Gaucher
laborator, care pot include anemia, hipergammaglo- ¿i boala Nieman-Pick pot determina infiltra¡ia histio-
bulinemia, cre¿terea VSH, leucopenia ¿i trombocito- citarå a ganglionilor limfatici, determinând mårirea lor.
penia. O triadå a bolii include simptomele descrise la • Medicamente ¿i imunizåri
pacien¡ii pediatrici cu boalå Castleman: anemia, hiper- Rar, o serie de medicamente ¿i imunizåri au fost
gammaglobulinemia ¿i insuficien¡a procesului de implicate ca fiind cauze de limfadenopatie. Unele anti-
cre¿tere. Boala Castleman este rarå la popula¡ia pe- convulsivante, în special hidantoina, pot determina o
diatricå, dar când este prezentå se manifestå, în mod reac¡ie de hipersensibilizare cu asocierea de limfa-
obi¿nuit, prin tabloul unicentric al subtipului vascular denopatie localizatå (de obicei cervicalå) sau genera-
hialin ¿i are o evolu¡ie mult mai favorabilå decât la lizatå (Bedros ¿i colab, 1981; Segal ¿i colab, 1995).
adul¡i (Parez ¿i colab, 1999). Tabloul clinic ¿i paraclinic al limfadenopatiei asociate
La pacien¡ii asimptomatici prezen¡a unei „mase“ folosirii de medicamente poate include febrå, rash,
mediastinale este frecvent depistatå incidental pe o artralgii ¿i eozinofilie. Histopatologic, ganglionii lim-
radiografie pulmonarå efectuatå pentru alte motive. fatici afecta¡i, prezintå modificåri similare cu cele vå-
De¿i etiologia este necunoscutå, virusul herpes uman zute în infec¡iile virale, cum ar fi mononucleoza infec-
tip 8 a fost implicat ¿i un model particular al expresiei ¡ioaså (Segal ¿i colab, 1995). Cele mai frecvent utilizate
genei interleukin-6 (IL-6) a fost demonstrat a fi asociat vaccinuri nu determinå limfadenopatie; cu toate aces-
cu boala (Leger-Ravet ¿i colab, 1991). Produc¡ia nere- tea, vaccinul antivariolic a fost o cauzå notorie de limfa-
gulatå de IL-6 a fost implicatå în determinarea simpto- denopatie benignå, ce putea mima un limfom (Segal
melor sistemice tipice observate în boala multicentricå. ¿i colab, 1995), având ca rezultat termenul „limfade-
Rezec¡ia completå chirugicalå a limfadenopatiei nitå postvaccinalå“, care a fost folosit pentru descrie-
unicentrice este consideratå curativå, indiferent de rea acestui tablou clinic. Mult mai rar, limfadenopatia
subtipul histologic. La pacien¡ii la care rezec¡ia chirur- a fost citatå dupå imunizarea cu vaccinul anirujeolic
gicalå completå nu este o op¡iune, radioterapia a fost viu atenuat, DTP, vaccinul Salk ¿i vaccinarea anti-
utilizatå cu rezultate promi¡åtoare (Chronovski ¿i febrå tifoidå (Bedros ¿i colab, 1981).
colab, 2001). Pacien¡ii cu boalå multicentricå sunt
trata¡i, în mod tipic, cu o chimioterapie combinatå ¿i 5. Boli maligne
au o mai mare variabilitate a evolu¡iei clinice, unii Malignitå¡ile trebuie întotdeauna så fie luate în
pacien¡i având un bun råspuns la chimioterapie, iar considera¡ie în diagnosticul diferen¡ial al limfadeno-
al¡ii prezentând o evolu¡ie progresivå ¿i eventual fatalå patiei, în situa¡ia unor ganglioni limfatici måri¡i de
(Parez ¿i colab, 1999). volum, ce nu råspund la tratamentul cu antibiotice,
• Histiocitoza cu celule Langerhans ganglioni limfatici care „nelini¿tesc“ clinicianul fie
Este o boalå clonalå cu un spectru clinic larg care datoritå localizårii, dimensiunii sau consisten¡ei lor la
se poate prezenta ca o leziune solitarå osoaså (ex: examenul obiectiv, sau la pacien¡i care prezintå un
granulomul eozinofil), ca o boalå multisistemicå, istoric ¿i un examen fizic concordant cu o boalå siste-
amenin¡åtoare de via¡å (ex: boala Letterer-Siwe) sau micå cronicå. Cele mai comune cauze maligne de
ca o boalå cu severitate intermediarå (ex: boala Hand- limfadenopatie la copii sunt leucemia ¿i limfoamele,
Schuller-Christian) (Popescu V, 1999). Aproximativ urmate de tumorile solide, ca neuroblastomul, rab-
1/3 din pacien¡ii cu histiocitozå cu celule Langerhans domiosarcomul ¿i carcinomul nazofaringian, care pot
au limfadenopatie asociatå. Anatomo-patologic, arhi- så se prezinte ca o boalå metastaticå la nivelul gan-
tectura ganglionului limfatic este men¡inutå, câteodatå glionilor limfatici (Popescu V, 1999). În maladia Hod-
cu hiperplazie folicularå nespecificå, dar sinusurile gkin, limfadenopatia cervicalå sau supraclavicularå
prezintå o marcatå expansiune a celulelor Langerhans, este prezentå la majoritatea pacien¡ilor. Mårirea de
a macrofagelor ¿i eozinofilelor (Segal ¿i colab, 1995). volum a ganglionilor limfatici adesea se dezvoltå gra-
• Boli imunologice de tipul boala granulomatoaså dat în såptåmâni sau luni ¿i la examenul fizic ganglionii
cronicå ¿i deficien¡a de adeziune a leucocitelor sunt, în general, nedurero¿i, discre¡i, fermi ¿i cu consis-
Aceste entitå¡i pot fi, de asemenea, cauze de lim- ten¡å de cauciuc, nu se fixeazå la structurile adiacente
fadenopatie cronicå. ¿i pot atinge dimensiuni considerabile (Bedros ¿i colab,
• Boli autoimune 1981). Simptomele sistemice ca febra, anorexia, scå-
Limfadenopatia poate fi o manifestare clinicå co- derea în greutate, pruritul pot fi prezente la aproximativ
munå la pacien¡ii cu boli autoimune ca artrita reuma- 1/3 din copii; aceste manifeståri apar cel mai frecvent
304 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006

la pacien¡ii cu boalå avansatå. În contrast, pacien¡ii lactat dehidrogenazå (LDH), acid uric, serologie pen-
cu limfom non-Hodgkin se prezintå tipic cu un prodrom tru virusurile Epstein-Barr, citomegalic ¿i pentru infec-
mai scurt, cu mårirea de volum a ganglionilor limfatici ¡ia toxoplasmozicå sau HIV, trebuie luate în discu¡ie.
ce se dezvoltå dincolo de 1-2 såptåmâni ¿i nu se aso- Dacå leucemia este suspectå, trebuie efectuatå o
ciazå cu simptome sistemice. medulogramå; o biopsie ganglionarå nu mai este nece-
Neuroblastomul ce ia na¿tere din regiunea toracicå sarå dacå diagnosticul de leucemie este stabilit prin
superioarå sau din ganglionul limfatic cervical poate examenul aspiratului måduvei osoase.
så se prezinte cu limfadenopatie supra-clavicularå ¿i/ Dacå istoricul ¿i/sau examenul fizic sugereazå o
sau sindrom Horner. Carcinomul nazofaringian poate, limfadenitå bacterianå localizatå, o terapie cu antibio-
de asemenea, så se prezinte cu limfadenopatie cervi- tice care acoperå streptoccul ¿i stafilococul, poate fi
calå datoritå unei boli metastatice, în asociere la simp- prescriså. Un ganglion limfatic fluctuent este foarte
tome cum ar fi congestia nazalå, trismusul sau obstruc- sugestiv pentru o limfadenitå bacterianå; o punc¡ie
¡ia trompei Eustachiene. Limfadenopatia cervicalå poate ganglionarå cu examenul aspiratului ganglionar poate
fi, de asemenea, o manifestare a carcinomului tiroidian. dirija terapia antimicrobianå adecvatå. Când se suspec-
teazå o infec¡ie cu o micobacterie atipicå, excizia
III. EVALUAREA DIAGNOSTICULUI chirurgicalå completå a ganglionului este necesarå
pentru a evita drenajul printr-o fistulå.
UNEI LIMFADENOPATII
O lipså de råspuns la terapia cu antibiotice sau un
Provocarea comunå în stabilirea diagnosticului ¿i ganglion dominant care persistå timp de 6 såptåmâni
diferen¡ierii limfadenopatiilor benigne de cele maligne fårå identificarea etiologiei infec¡ioase, necesitå biopsie
este ini¡ial rezolvatå printr-un istoric amånun¡it ¿i un pentru a exclude o malignitate (Brown ¿i colab, 1998).
examen clinic complet ¿i minu¡ios. Istoricul/anamneza Citologia prin efectuarea unei aspira¡ii cu un ac sub¡ire
trebuie så includå: (FNAC – fine needle aspiration cytology) este o proce-
• durata limfadenopatiei; durå de diagnostic rapidå ¿i simplå care este larg utili-
• simptomele asociate; zatå în screening-ul de maså la adul¡i. Rolul acestei
• istoricul recent de infec¡ie localizatå; proceduri în evaluarea unei limfadenopatii periferice
• prezen¡a unor leziuni cutanate, traumatisme, persistente sau suspecte råmâne controversatå la copii
zgârieturi sau mu¿cåturi de animale ¿i (Twist ¿i Link, 2002). Deoarece majoritatea cazurilor
• medica¡ia utilizatå. de limfadenopatie la copii ¿i adolescen¡i sunt demons-
Examenul fizic trebuie så includå: trate a fi benigne, FNAC prezintå o alternativå atractivå
• sediul limfadenopatiei; la biopsia ganglionarå; aceastå procedurå este neinva-
• dimensiunile ¿i caracteristicile ganglionilor zivå, raportul cost-eficien¡å în stabilirea diagnosticului
limfatici måri¡i de volum; este favorabil; în plus aceastå procedurå nu necesitå
• caracteristici ale unui proces inflamator de bazå anestezie generalå ¿i are o morbiditate micå. Cu toate
(cåldura localå, sensibilitatea/durerea, aspectul acestea, de¿i FNAC poate fi o alternativå la biopsia
eritematos, fluctuant sau ferm); ganglionarå, nu to¡i autorii sunt de acord cu valoarea
• aderen¡a la structurile adiacente. diagnosticå a acestei metode, în special în limfade-
nopatiile maligne.
Alte date fizice valoroase includ evaluarea unor
În ciuda unui diagnostic diferen¡ial larg al limfa-
semne/simptome asociate: hepatosplenomegalie (dacå
denopatiilor, copiii cu o mare probabilitate de a pre-
existå sau nu), echimozelor ¿i pete¿iilor, a semnelor
zenta o boalå severå, pot fi diagnostica¡i precoce, în
sistemice ale bolii. Determinarea dacå limfadenopatia
cursul evaluårii. Colaborarea pediatru-chirurg ¿i morfo-
este acutå sau cronicå, a naturii sale ¿i dacå este locali-
patolog este necesarå pentru a maximiza diagnosticul
zatå sau difuzå constituie, de asemenea, elemente utile
prin asocierea la datele clinice (anamnezå, examen fizic)
în stabilirea diagnosticului.
a unor investiga¡ii paraclinice adeccvate, care uneori
Dacå istoricul ¿i examenul fizic nu sunt sugestive
necesitå ¿i examenul histopatologic. Dacå se suspec-
pentru o malignitate sau o boalå sistemicå, observa¡ia
teazå o malignitate, consultul cu un oncolog pediatru,
clinicå se impune a fi continuatå ¿i completatå cu în cadrul unui examen multidisciplinar, este totdeauna
examene paraclinice. Dacå limfadenopatia persistå sau necesarå.
aspectul clinic se „înråutå¡e¿te“, diagnosticul ini¡ial
trebuie så fie completat prin efectuarea unei hemo-
IV. „MASELE“ MEDIASTINALE
grame complete, VSH, IDR la tuberculinå, radiografie
toracicå (pentru evaluarea unei boli pulmonare sau a În contrast cu observa¡ia cå cele mai multe cazuri
unor adenopatii mediastinale). La un copil cu limfa- de limfadenopatii la copii sunt benigne, majoritatea
denopatie generalizatå, studiile de laborator pentru „maselor“ mediastinale la copii sunt leziuni maligne.
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006 305

„Masele“ mediastinale sunt clasificate dupå locali- poate diferen¡ia diversele structuri (gråsimi, vascu-
zarea lor anatomicå. Mediastinul este arbitrar împår¡it lare, chistice, ¡esuturi moi) (Brown ¿i colab, 1990).
în mai multe compartimente, dupå cum urmeazå: CT-scan cu substan¡å de contrast eviden¡iazå pre-
mediastinul anterior ce con¡ine: timusul, cordul ¿i zen¡a sau absen¡a calcificårilor, determinå gradul de
pericardul anterior, ganglionii limfatici mediastinali omogenitate al „masei“ ca ¿i prezen¡a leziunilor pa-
anteriori ¿i poten¡ial extensia substernalå a tiroidei; renchimului pulmonar sau al leziunilor pleurale sau
mediastinul mijlociu ce con¡ine: majoritatea ganglio- „revårsatelor“ pleurale; CT-scan poate fi utilå ¿i în
nilor limfatici mediastinali, marile vase ¿i traheea; „restrângerea“ diagnosticului diferen¡ial al „maselor“
mediastinul posterior ce con¡ine: aorta descendentå, mediastinale. MRI (magnetic resonace imaging) nu
esofagul, canalul toracic ¿i lan¡ul simpatic (Haller jr. este efectuatå de rutinå în diagnosticul „maselor“
¿i colab, 1969). Diagnosticul diferen¡ial al „maselor“ mediastinale, dar poate fi utilå în evaluarea implicårii
medistinale în raport cu compartimentul anatomic tumorilor neurogenice ale „foramena“ intervertebrale
este prezentat în tabelul 2. ¿i/sau extensia lor intramedularå. Leziunile chistice
Datoritå localizårii tumorilor mediastinale, compre- ¿i structurile vasculare înalte sunt, de asemenea, clar
siunea vascularå vitalå ¿i/sau a structurilor cåilor demonstrate prin MRI (Wright ¿i colab, 2001).
aeriene poate apårea ¿i determina simptome care pot „Masele“ benigne pot fi infec¡iile, chisturile, anoma-
fi amenin¡åtoare de via¡å. Tusea, dispneea ¿i durerea liile congenitale ¿i tumorile benigne.
toracicå sunt cele mai comune simptome, dar ortop- Cauzele infec¡ioase ale „maselor“ mediastinale la
neea este unicul simptom care a fost demonstrat cå se copii sunt relativ neobi¿nuite. Bolile pulmonare cronice
coreleazå cu stenoza severå trahealå (Shamberger ¿i pot determina limfadenopatii mediastinale, dar infec-
colab, 1991). În raport cu dimensiunile ¿i localizarea ¡iile virale ¿i bacteriene acute determinå rar limfadeno-
„masei“ pot så se dezvolte, de asemenea, stridor, disfa- patii mediastinale. Infec¡ia cu Mycobacterium tubercu-
gie, sindromul venei cave superioare cu pletorå facialå losis determinå limfadenopatie hilarå unilateralå la
¿i dilatare venoaså. Invazia directå a nervilor implica¡i peste 80% din pacien¡i. Afectarea bilateralå este destul
poate determina rågu¿ealå, sindrom Horner sau pa- de rarå (Bedros ¿i colab, 1001). Histoplasmoza, coc-
ralizie diafragmaticå (Wright ¿i colab, 2001). cidioidomicoza ¿i sarcoidoza sunt cauze de limfadeno-
În evaluarea unui copil simptomatic, „masele“ patie hilarå bilateralå, adesea cu calcificarea ganglio-
mediastinale sunt depistate prin radiografie toracicå; nilor. „Masele“ benigne care au originea în mediastin
ocazional, „masa“ mediastinalå este depistatå acci- includ: chisturile dermoide, duplica¡iile chistice, tera-
dental când examenul copilului se face pentru o altå toamele mature ¿i gu¿a substernalå. Tumorile de
ra¡iune. Când se suspecteazå o „maså“ mediastinalå, origine mezenchimalå pot så ia na¿tere în mediastin,
examenul indicat de prima alegere este CT-scan, care cel mai frecvent în compartimentul anterior al medias-
Tabelul 2
tinului (Wright ¿i colab, 2001). În aceastå categorie
Localizarea anatomicå a „maselor“ mediastinale sunt lipoamele, hemangiopericitoamele, limfangioa-
Mediastinul anterior mele ¿i hemangioamele. Acstea sunt tumori benigne
Limfomul care sunt tratate prin rezec¡ie chirurgicalå. În mica
Timomul
Tumora malignå cu celule germinative copilårie, timusul normal poate fi destul de mare sau
Teratomul benign hiperplastic ¿i poate fi confundat cu o limfadenopatie
Gu¿a substernalå mediastinalå (în anii 1940-1950, hipertrofia de timus
Hiperplazia timicå
Chistul timic
a organului era „eronat“ diagnosticat radiologic ca
Tumori mezenchimale adenopatie tuberculoaså).
Mediastinul mijlociu Într-un studiu fåcut pe 196 sugari ¿i copii, 55 de
Limfomul
Tuberculoza
cazuri (28%) erau „mase“ benigne ¿i 141 (72%) erau
Sarcoidoza tumori maligne (Grosfeld ¿i colab, 1994). În acest
Histoplasmoza studiu tumorile maligne includeau boala Hodgkin (47
Maladia Castleman
Chistul bronhogenic
cazuri), neuroblastoame (46 cazuri), limfoame non-
Sarcomul Hodgkin (37 cazuri), tumori cu celule germinale (3
Mediastinul posterior cazuri), tumori timice (3 cazuri), histiocitozå malignå
Neuroblastomul (2 cazuri), rabdomiosarcom (1 caz), tumorå neuro-
Ganglioneuromul
Neurofibromul ectodermalå perifericå (1 caz) ¿i sarcom mezenchinal
Tumora neuroectodermalå primitivå (1 caz) (Grosfeld ¿i colab, 1994). Un alt studiu efec-
Sarcomul tuat la Mayo Clinic pe 188 copii cu tumori mediasti-
Tumora cu celule germinative
Schwanomul nale a constatat o similarå distribu¡ie între „masele“
Duplica¡ia chisticå benigne ¿i maligne (King ¿i colab, 1992), în timp ce
306 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006

alte studii pe o cazuisticå mai micå relateazå o propor¡ie 1. Evaluarea diagnosticului „maselor“ mediastinale
mai micå a tumorilor maligne mediastinale (Azarow Abordarea diagnosticului în evaluarea unei „mase“
¿i colab, 1993; Haller jr. ¿i colab, 1969). mediastinale este corelatå cu:
Tumorile cu celule germinale au originea în medias- • localizarea anatomicå a leziunii printr-o tehnicå
tinul anterior ¿i sunt clasificate ca teratoame mature adecvatå;
benigne sau tumori cu celule germinale maligne. CT- • statusul medical al pacientului;
scan este foarte utilå în identificarea manifestårilor • urgen¡a cu care trebuie stabilit diagnosticul.
tipice ale teratoamelor benigne cum ar fi componentele Metodele de ob¡inere a diagnosticului ¡esutului
chistice, gråsimea ¿i calcificårile. implicat la un pacient cu o „maså“ mediastinalå poate
Determinarea sericå a β-HCS (beta-human chorio- include: aspiratul de måduvå osoaså, examenul cito-
nic gonadotropin) ¿i AFP (alphafetoprotein) sunt logic al „fluidelor“ corporale adecvate ca ¿i biopsia
decisive în evaluarea preoperatorie a pacien¡ilor cu efectuatå sub anestezie localå sau generalå. Evaluarea
suspiciune de tumori cu celule germinale, deoarece diagnosticului trebuie fåcutå dupå o secven¡å bine
aproape 90% din pacien¡ii cu o tumorå malignå cu organizatå ce utilizeazå ini¡ial cele mai pu¡in invazive
celule germinale aveau cre¿terea unuia sau ambilor proceduri, låsând în rezervå proceduri care necesitå
markeri ai acestor tumori, care pot fi utili în diagnosti- anestezie generalå numai în acele situa¡ii în care alte
cul celor 2 tipuri de tumori ¿i în supravegherea postope- op¡iuni sunt insuficiente pentru diagnostic. Este im-
ratorie a acestor tumori. portant ca pacientul cu o „maså“ mediastinalå så fie
Timoamele maligne, tumori derivate din celulele trimis de medic la un centru specializat, în domeniu,
epiteliale ale timusului sunt foarte rare la copii dar înainte de se efectua biopsia; de asemenea, medicul
sunt extrem de agresive, având un risc crescut de mor- trebuie så se asigure cå procedura de diagnostic aleaså
talitate (Kaplinsky ¿i colab, 1992; Spigland ¿i colab, este lipsitå de o poten¡ialå complica¡ie, iar materialul
1990), în contrast cu o evolu¡ie ¿i o comportare clinicå ob¡inut prin biopsie este corect ob¡inut, în a¿a fel încât
mai bunå la adul¡i. La copii aceste tumori sunt carac- så poatå fi util pentru studiul citologic.
terizate prin invazie localå ¿i evolu¡ie rapidå a simpto- Pacien¡ii cu limfom cu celule T care prezintå „mase“
melor care pot progresa rapid spre sindromul SVC mediastinale, adesea prezintå ¿i o afectare a måduvei
(superior vena cava syndrome). Provocarea diagnos- osoase, sita¡ie care impune efectuarea punc¡iei-aspira-
ticå pentru morfopatolog este diferen¡ierea între limfo- ¡ie a måduvei osoase pentru a confirma sau infirma
mul limfoblastic al timusului ¿i limfomul limfocitic. metastaza måduvei osoase.
Evolu¡ia depinde de rezec¡ia chirurgicalå primarå a Pacien¡ii care prezintå o maså mediastinalå ante-
acestor tumori, de¿i sunt observate metastaze la rioarå importantå, asociatå cu un revårsat pleural vor
distan¡å precum ¿i existen¡a unui poten¡ial leucemo- beneficia de posibilitatea toracentezei revårsatului
genic (Spingland ¿i colab, 1990). pleural malign, care se efectueazå numai sub anestezie
Cele mai multe limfoame mediastinale apar în localå.
compartimentul mediastinal anterior ¿i mijlociu, având Într-un studiu pe 101 copii cu „mase“ mediastinale
originea în ganglionii limfatici mediastinali. Limfoa- anterioare, 26% aveau în asociere un revårsat pleural,
mele constituie neoplasmele maligne cele mai frec- depistat prin radiografie pulmonarå sau CT-scan
vente cu tablou de „maså“ mediastinalå, boala Hodg- (Chaignaud ¿i colab, 1998); 71% din pacien¡ii cu
kin fiind mai frecventå decât limfomul non-Hodgkin revårsat pleural au fost diagnostica¡i cu limfom limfo-
la copii. Aproape jumåtate din copiii cu boalå Hodg- blastic ¿i 12% din pacien¡ii cu revårsat pleural erau cu
kin se prezintå cu tablou de „maså“ mediastinalå maladie Hodgkin. Toracenteza sub anestezie localå
(Mandell ¿i colab, 1982). este în general bine toleratå ¿i procurå un „material“
În mediastinul posterior, cele mai comune tumori adecvat pentru diagnosticul citologic ¿i imunofeno-
la copii sunt de origine neurogenicå, 50% din ele fiind tipic (Chaignaud ¿i colab, 1998; Pietsch ¿i colab,
maligne (Saenz ¿i colab, 1993). Schwanoamele ¿i 1999). Dacå aspiratul ob¡inut prin punc¡ia måduvii
neurofibroamele au originea în „teaca“/înveli¿ul ner- osoase este normal ¿i „revårsatul“ pleural este fie ne-
vului ¿i sunt de obicei benigne. Tumorile care au accesibil fie nediagnosticat, este necesar de a se ob¡ine,
originea în ganglionul simpatetic al sistemului nervos dacå este posibil, un ganglion limfatic (din afara
autonomic includ neuroblastomul, ganglioneuroblas- mediastinului) pentru biopsie.
tomul ¿i ganglioneuromul, ce reprezintå cele mai co- Limitele FNAC (fine needle aspiration citology
mune tumori ale mediastinului posterior la copii. – aspira¡ia cu un ac fin pentru examenul citologic),
Ocazional, aceste tumori se pot extinde prin „fora- discutate anterior, fac ca aceastå tehnicå så aibe o
mina“ intervertebralå, cu extensie intraspinalå ¿i se utilitate reduså în evaluarea „maselor“ mediastinale
asociazå sau nu cu simpotome neurologice. în pediatrie.
REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006 307

Utilizarea punc¡iei-biopsii percutanate (percuta- heei ¿i bronhiei principale (Goh ¿i colab, 1999; Pra-
neous core-needle biopsy) cu utilizarea unor ace kash ¿i colab, 1988). În pozi¡ie de decubit dorsal,
speciale (Tru-cut needle-14 Fr, 18 Fr-) este utilå pentru induc¡ia anesteziei ¿i paralizia muscularå reduc volu-
ob¡inerea unor „probe“/e¿antioane din ganglionii mul pulmonar, relaxeazå mu¿chiul neted bron¿ic
limfatici (Demharter ¿i colab, 2001) ¿i din „masele“ permi¡ând o compresiune mai mare prin „masa“ ex-
mediastinale (Yang ¿i colab, 1992; Yu ¿i colab, 1991). trinsecå ¿i reduc gradientul de presiune transpleural
Aceastå tehnicå are o acurate¡e mai mare decât FNAC normal care asigurå men¡inerea poten¡ei cåilor aeriene
¿i riscul asociat cu cre¿terea calibrului acului poate fi (Goh ¿i colab, 1999); to¡i ace¿ti factori poten¡eazå
diminuat prin utilizarea ghidajului cu ultra-sunete riscul compresiunii cåilor aeriene la un pacient cu o
(Yang ¿i colab, 1992). Deoarece aceastå procedurå „maså“ mediastinalå. Deoarece aproape jumåtate din
poate fi efectuatå fårå intuba¡ie ¿i anestezie generalå, copiii cu „mase“ mediastinale anterioare prezintå unele
biopsia percutanatå Tru-cut poate fi o modalitate simptome respiratorii la prezentarea la medic (Sham-
particularå utilå în situa¡ia unui pacient cu „maså“ berger ¿i colab, 1991), „provocarea“ pentru stabilirea
mediastinalå anterioarå mare, care prezintå un semni- diagnosticului constå în stabilirea care din copii pot,
ficativ risc pentru obstruc¡ia cåilor aeriene, situa¡ie în fårå risc, så beneficieze de efectuarea biopsiei sub anes-
care în diagnosticul rapid este imperativ. tezie, fårå posibilitatea unei deterioråri clinice acute.
Mediastinoscopia anterioarå, care este mai pu¡in Testarea func¡iei pulmonare prin spirometrie, în pozi-
comun efectuatå la copiii mici ¿i procedura Cham- ¡iile de decubit dorsal ¿i de ortostatism, poate fi utilå
berlain (mediastinotomia anterioarå) sunt metode pentru identificarea pacien¡ilor cu risc pentru com-
pentru ob¡inerea unei mai mari cantitå¡i de ¡esut pentru promiterea func¡iei respiratorii prin utilizarea anesteziei
diagnosticul tumorilor mediastinului anterior la pa- (Goh ¿i colab, 1999). Evaluarea prospectivå prin CT-
cien¡ii pediatrici (Glick ¿i colab, 1999). Toracoscopia scan ¿i prin testele func¡ionale respiratorii la copiii cu
sau toracotomia este în mod tipic utilizatå pentru biop- „mase“ mediastinale demonstreazå cå se pot identifica
sia „maselor“ din mediastinul mijlociu ¿i posterior. copii care prezintå o „stenozå“ trahealå prin compre-
siune (demonstratå prin CT-scan) ¿i cei cu semnificati-
2. Riscul anesteziei vå reducere a ratei fluxului expirator de vârf ¿i a capa-
Copiii cu limfoame mediastinale anterioare pot pre- citå¡ii pulmonare totale, situa¡ii în care copiii nu pot
zenta sindrom al venei cave superioare (SVC syndro- beneficia de anestezie generalå (Goh ¿i colab, 1999;
me – superior vena cava syndrome), obstruc¡ie ¿i Schamberger ¿i colab, 1995).
colaps respirator incipient, iar inducerea unei anestezii Privitor la abordarea chirurgicalå este imperativ ca
generale poate determina obstruc¡ie distalå a cåilor evaluarea copiilor cu „mase“ mediastinale så fie rezul-
aeriene datoritå tubului endotraheal ¿i insuficien¡å tatul cooperårii eforturilor unei echipe formate din
respiratorie. Datoritå localizårii anatomice a „masei“, chirurg, radiolog, pediatru oncolog, anestezist, onco-
pot apårea compresiunea cordului, vaselor mari, tra- log radioterapeut ¿i morfopatolog.

BIBLIOGRAFIE
1. Azarow KS, Pearl RH, Zurchen R et al – Primary mediastinal 10. Filston HC – Common lumps and bumps of the head and neck in
masses. A comparison of adult and pediatric population. J Thorac infants and children. Pediatr Am, 1989, 18, 180-186.
Cardiovasc Surg, 1993, 106, 67-72. 11. Foucar E, Rosai J, Dorfman R – Sinus histiocytosis with massive
2. Barron KS – Kawasaki disease. Epidemiology, late prognosis, and lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): review of the entity.
therapy. Rheum Dis Clin North Am, 1991, 17, 907-919. Semin Dragn Pathol, 1990, 7, 19-73.
3. Bedros AA, Mann JP – Lymphadenopathy in children. Adv Pediatr, 12. Glick RD, Pearse IA, Trippett T et al – Diagnosis of mediastinal
1981, 28, 341-376. masses in pediatrics patients using mediastinoscopy and the
4. Brown K, Aberle DR, Batra P et al – Current use of imaging in the Chamberlain procedure. J Pediatr Surg, 1999, 34, 559-564.
evaluation of primary mediastinal masses. Chest, 1990, 98, 466-473. 13. Goh MH, Liu XY, Goh YS – Anterior mediastinal masses: an
5. Brown RL, Azizkhan RG – Pediatric head and neck lesions. Pediatr anaesthetic challenge. Anaesthesia, 1999, 54, 670-679.
Clin North Am, 1998, 45, 889-905. 14. Grosefeld JL, Skinner MA, Rescorla FJ et al – Mediastinal tumors in
6. Castleman B, Iverson L, Menendez VP – Localized mediastinal children: experience with 196 cases. Ann Surg Oncol, 1994, 1, 121-127.
lymph node hyperplasia. Cancer, 1956, 9, 822-830. 15. Haller Jr JA, Mazur DO, Morgan Jr WW – Diagnosis and
7. Chaignaud BE, Bonsack TA, Kozakewich HP et al – Pleural management of mediastinal masses in children. J Thorac Cardiovasc
effusions in lymphoblastic lymphoma: a diagnostic alternative. Surg, 1969, 58, 385-393.
J Pediatr Surg, 1998, 33, 1353-1357. 16. Kaplinsky C, Mor C, Cohen IJ et al – Childhood malignant
8. Chronowski GH, Ha CS, Wilder RB et al – Treatment of thymoma: clinical, therapeutic and immunohistochemical
unicentric and multicentric Castleman disease and the role of considerations. Pediatr Hematol Oncol, 1992, 9, 261-268.
radiotherapy. Cancer, 2001, 92, 670-676. 17. King RM, Telander RL, Smithson WA et al – Primary mediastinal
9. Demharter J, Muller P, Wagner T et al – Percutaneous core-needle tumors in children. J Pediatr Surg, 1982, 17(5), 512-520.
biopsy of enlarged lymph nodes in the diagnosis and subclassification of 18. Leger-Ravet MB, Peuchmaur M, Devergne O et al – Interleukin-6
malignant lymphoma. Eur Radiol, 2001, 11, 276-283. gene expression in Castleman’s disease. Blood, 1991, 78, 2923-2930.
308 REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LV, NR. 3, AN 2006

19. Lin SH, Ko WS, Lee HS et al – Kikuchi’s disease associated 29. Saenz NC, Schnitzer JJ, Erakles AE et al – Posterior mediastinal
with lupus-like syndrome – a fatal case. J Rheumatol, 1992, masses. J Pediatr Surg, 1993, 28(2), 172-176.
19, 1995-1996. 30. Segal GH, Perkins SL, Kjeldsberg CR – Benign lymphadenopathies
20. Link MP, Donaldson SS – The lymphomas and lymphadenopathy. in children and adolescents. Semin Diagn Pathol, 1995, 12, 288-302.
In: Nathan and Oski’s Hematology on Infancy and Childhood, 5th 31. Shamberger RC, Holzman RS, Griscom NT et al – CT
edition; Nathan DG and Orkin SH, editors, Philadelphia: WB quantitation of tracheal cross-sectional area as guide to the surgical
Saunders Co, 1998, 1323-1358. and anesthetic management of children with anterior mediastinal
21. Mandell GA, Lantieri R, Goodman LR – Tracheobronchial masses. J Pediatr Surg, 1991, 26, 138-142.
compression in Hodgkin lymphoma in children. AJR Am J 32. Shamberger RC, Holzman RS, Griscom NT et al – Prospective
Roentgenol, 1982, 139, 1167-1170. evaluation by computed tomography and pulmonary function tests of
22. Norris AH, Krasinskas AM, Salhani KE et al – Kikuchi-Fujimoto children with mediastinal masses. Surgery, 1995, 118, 468-471.
disease: a benign cause of fever and lymphadenopathy. Am J Med, 33. Shetty Ak, Gedalia A – Sarcoidosis: a pediatric perspective. Clin
1996, 101, 401-405. Pediatr (Phila), 1998, 37, 707-717.
23. Parez N, Bader-Meunier B, Roy CC et al – Pediatric Castleman 34. Sierra ML, Vegas E, Blanco-Gonzaley JE et al – Kikuchi’s disease
disease: report of seven cases and review of the literature. Eur J with multisystemic involvement and adverse reaction to drugs.
Pediatr, 1999, 158, 631-637. Pediatrics, 1999, 104, e 24.
24. Peters TR, Edwards KM – Cervical lymphadenopathy and adenitis. 35. Spigland N, Di Lorenzo M, Youssef S et al – Malignant thymona
Pediatr Rev, 2000, 21, 399-405. in children: a 20-year review. J Pediatr Surg, 1990, 25, 1143-1146.
25. Pietsch JB, Whitlock JA, Ford C et al – Management of pleural 36. Twist CJ, Link MP – Assessment of lymphadenopathy in children.
effusions in children with malignant lymphoma. J Pediatr Surg, 1999, Pediatr Clin North Am, 2002, 49, 1009-1025.
34, 635-638. 37. Windsor JJ – Cat-scratch disease: epidemiology, aetiology and
26. Pokorny WJ, Sherman JO – Mediastinal masses in infants and treatment. Br J Biomed Sci, 2001, 58, 101-110.
children. J Thorac Cardiovasc Surg, 1974, 68, 869-875. 38. Wright CD, Mathisen DJ – Mediastinal tumors: diagnosis and
27. Popescu V – Sindromul adenomegalic. În: Popescu V(sub redac¡ia): treatment. World J Surg, 2001, 25, 204-209.
Algoritm diagnostic ¿i terapeutic în Pediatrie, vol. 1, cap. 55, 566- 39. Yang PC, Lee YC, Yu CJ et al – Ultrasonographically guided biopsy
572, Ed. Amaltea, Bucure¿ti, 1999. of thoracic tumors. A comparison of large-bore cutting biopsy with
28. Prakash UB, Abel MD, Hubmayr RD – Mediastinal mass and fine-needle aspiration. Cancer, 1992, 69, 2553-2560.
tracheal obstruction during general anesthesia. Mayo Clin Proc, 40. Yu CJ, Yang PC, Chang DB et al – Evaluation of ultrasonically
1988,63, 1004-1011. guided biopsies of mediastinal masses. Chest, 1991, 100, 399-405.

S-ar putea să vă placă și