Sunteți pe pagina 1din 20

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncǎ are drept scop acordarea de asistenta medicala persoanelor inscrise pe
lista de pacienti asigurati prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE

 chiuveta ,
 cantar adulti,
 cantar sugari,
 canapea de consultatii,
 dulap de medicamente cu geamuri de sticla,
 masa de consultatii pentru sugari,
 masa ginecologica,
 lampa cu picior,
 birou,
 scaune,
 dulap de haine,
 cuier
 taliometru,
 centimetru,
 stetoscop,
 tensiometru,
 ciocanel pentru reflexe,
 trusa de mica chirurgie,
 seringi de unuica folosinta,
 materiale sanitare (comprese,vata,fesi,leucoplast)
 solutii antiseptice (apa oxigenata,rivanol,alcool),
 solutii antiseptice pentru instrumentar(cloramina),
 masuta de instrumente,
 oscilometru,
 ekg,
 ortoscop,
 ecograf,
 glucometru,
 registre de consultatii,registru de gravide ,fise de consultatii,registre de
:tratamente,vaccinari,bolnavi cronici .evidenta consultatii la domiciliu,condica aparat de
urgenta si caiet de evidenta retete cu timbru sec,
 calculator,laptop,imprimanta
 autoturism
 tipizate:retete,certificate prenuptiale,certificate de deces,concedii medicale,adeverinta
medicale,bilete trimitere,internare,carnete de control gravide,formulare de raportare

1
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

Sala de tratamente:
 Canapea,masuta instrumente,recipiente deseuri,frigider pentru pastrarea
vaccinuri,termometru pentru frigider,caiet cu evidenta zilnica a temperaturii

Sala de sterilizare:
 Pupinel sau autoclav
 Caiet de evidenta sterilizarii (se pune zilnic bandeleta) bandelete de test biochimic, numele
persoanei care a efectuat sterilizarea,test biologic lunar efectuat de Sanepid,pe cutii si
casolete trebuie trecuta data si ora sterilizarii.

SARCINA DE MUNCĂ

 Acorda asistenta medicala in specialitatea medicina generala / medicina de familie


 Acorda asistenta medicala de urgenta in limitele competentelor profesionale ce ii revin din
autorizatia de libera practica
 Efectueaza examinari ecografice in baza competentei in ecografie si inscrie rezultatul
examinarii in buletinul tipizat al unitatii
 Prescrie tratamentul adecvat fiecarui pacient, cu respectarea normelor in vigoare
 Respecta confidentialitatea actului medical
 Respecta intimitatea fiecarui pacient
 Respecta programul de lucru si regulamentul de ordine interioara al unitatii.
 asigura în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate
activităţile necesare, în limita domeniului de competenţă a asistenţei medicale primare.
Deasemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în stabilirea diagnosticului;
 Actualizeaza lista proprie cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului
minimal de servicii medicale înscrise ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în
funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi a persoanelor beneficiare ale pachetului minimal
de
servicii medicale, şi să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate - această
actualizare nu se referă la calitatea de asigurat; să actualizeze lista proprie în funcţie de
comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate; să comunice caselor de asigurări
de
sănătate datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale
prevăzute înpachetul minimal de servicii medicale; medicul de familie are obligaţia să anunţe
în scris, în
momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât
medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi casa de asigurări de sănătate, în
maximum15 zile lucrătoare; medicul de familie de la care a plecat asiguratul are obligaţia să
transfere fişamedicală a asiguratului, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile
lucrătoare de lasolicitare şi să păstreze minimum 1 an o copie după fişa medicală a acestuia;
 Înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu
prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a
acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă
părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris, imediat după naşterea copilului;
 Înscrie pe lista proprie gravidele şi lehuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la
prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora ori la
sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară;

2
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

 Nu refuza înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea părinţilor, aparţinătorilor


legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de
furnizare de servicii medicale ori de către primărie, precum şi la sesizarea reprezentanţilor
din
sistemul de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru
copiii
aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;
 Respecta dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului; pentru
asiguraţii incluşi în Programul naţional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei
nominalizaţi prin actele normative în vigoare;
 Respecta dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin
6 luni de la data înscrierii pe lista acestuia; în situaţia în care nu se respectă această
obligaţie, la
sesizarea asiguratului, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract de
furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care
asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea asiguratului de pe listă;
 Solicita asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă
calitatea de asigurat conform prevederilor legale în vigoare;
 Prescrie investigaţii paraclinice numai ca o consecinţă a actului medical propriu;
investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul. Pentru
recomandarea de investigaţii paraclinice trebuie să utilizeze biletele de trimitere pentru
investigaţiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu
regim special, unice pe ţară. Medicul de familie va refuza transcrierea de investigaţii
paraclinice
care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alţi medici.
 Furnizeaza tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele sub forma denumirii comune
internaţionale (DCI), astfel cum acestea sunt prevăzute în Lista denumirilor comune
internaţionalecorespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu şi fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, situaţie în
care medicul prescrie medicamentele necesare pe denumire comercială, şi după caz, în
concordanţă cu diagnosticul, numai ca o consecinţă a actului medical propriu. Pentru
prescrierea medicamentelor şi a unor materiale sanitare trebuie să utilizeze formularul de
prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate, care este formular cu regim special, unic pe ţară. Medicul de
familie va refuza transcrierea de prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără
contribuţia personală a asiguraţilor şi după caz, pentru unele materiale sanitare, care sunt
consecinţe a unor acte medicale prestate de alţi medici. Excepţie fac situaţiile în care
pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare
pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete
pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale
sanitare de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, folosind exclusiv formularul tipizat
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate precum şi situaţiile în care medicul de familie a prescris medicamente
cu şi fără contribuţie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare
comunicată prin scrisoare medicală.

3
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

Pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală prescrise în baza scrisorii medicale
primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescripţie medicală distinctă.
Pentru „Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600
de lei pe lună” medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecinţă a actului
medical
prestat de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza
scrisorii medicale.
 Respecta criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate în conformitate cu
prevederile art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la diagnostic şi tratament;
 Informeza asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului de servicii medicale şi ale
asiguratului, referitoare la actul medical;
 Respecta confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum
şi intimitatea şi demnitatea acestora;
 Factureaza lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea
realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale; factura va fi însoţită de
desfăşurătoarele/documentele justificative privind activităţile realizate, separat pentru
asiguraţi,
pentru persoanele cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse
prejudicii
sau daune sănătăţii de către alte persoane, pentru titulari ai cardului european de asigurări
socialesănătate/ beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului CEE nr.
1408/1971 şi pentru beneficiari ai acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii incheiate de Romania cu alte state, care au
dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format
electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Desfăşurătoarele
se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni
consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv trei luni într-un an, conduce la măsuri mergând
până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
 Raporteaza caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării
activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform
reglementărilor legale în vigoare; începând cu data implementării sistemului de raportare în
timp
real, acesta va fi utilizat de furnizorii de servicii medicale pentru îndeplinirea acestei obligaţii;
 Întocmeste, prin medicii pe care îi reprezintă, formularul de bilet de trimitere către alte
specialităţi sau în vederea internării, care este formular cu regim special, unic pe ţară, atunci
când este cazul şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet în copie rezultatele
investigaţiilor paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost
efectuate, care completează tabloul clinic pentru care se solicită internarea; în situaţia
ataşării la biletul de
trimitere a rezultatelor investigaţiilor paraclinice medicul va menţiona pe biletul de trimitere că
a
anexat rezultatele investigaţiilor paraclinice şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a

4
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

le
prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze;
 Completeaza corect şi la zi formularele privind evidenţele obligatorii cu datele
corespunzătoare activităţii desfăşurate, conform prevederilor legale în vigoare;
 Respecta programul de lucru prevăzut în contract pe care să-l afişeze la loc vizibil şi să-l
comunice caselor de asigurări de sănătate şi direcţiilor de sănătate publică şi să organizeze
preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă;
 Anunţa casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre
condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, anterior
producerii acestora sau cel mai târziu la 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi

îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;
 Respecta prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de
sănătate;
 Nu refuza acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală, în limita
competenţei, ori de câte ori se solicită;
 Acorda servicii medicale asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai
eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în
evidenţă
asiguratul;
 Acorda cu prioritate asistenţă medicală femeii gravide şi sugarilor;
 Afişeaza într-un loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie
contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină
web;
 Elibereaza acte medicale, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a
contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin hotărârea guvernului nr.
1.714/2008;
 Medicul de familie refuză transcrierea oricăror acte medicale cum ar fi concedii medicale,
bilete
de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultaţii de
specialitate sau internare.
 Respecta protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea
tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate conform dispoziţiilor legale;
 Raporteaza casei de asigurări de sănătate serviciile care fac obiectul contractului de
furnizare de servicii medicale; începând cu data implementării sistemului de raportare în timp
real, acesta va fi utilizat de furnizorii de servicii medicale pentru îndeplinirea acestei obligaţii;
acorda asistenţa medicală necesară titularilor cardului european de asigurări sociale de
sănătate emis de unul din statele membre ale uniunii europene, în perioada de valabilitate a
cardului, respectiv beneficiarilor fomularelor europeane emise in baza regulamentului cee nr.
1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor
independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul comunităţii, în
aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate din românia; să acorde asistenţă medicală pacienţilor din alte state cu care românia
a

5
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul


sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;
 Utilizeaza "sistemul informatic unic integrat". În situaţia în care se utilizează un alt sistem
informatic acesta trebuie să fie compatibil cu "sistemul informatic unic integrat", caz în care
furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor;
recomanda dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinenţă urinară ca urmare a
scrisorii medicale de la medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate;
 Acorda serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de
servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.
 Întocmeste bilet de trimitere, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru
serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţi de turism balnear şi
de
recuperare, atunci când este cazul, şi să consemneze în acest bilet sau să ataşeze la bilet, în
copie,rezultatele investigaţiilor efectuate în regim ambulatoriu, precum şi data la care au fost
efectuate,care completează tabloul clinic pentru care se face trimiterea; în situaţia ataşării la
biletul de trimitere a rezultatelor investigaţiilor, medicul va menţiona pe biletul de trimitere că
a anexat rezultatele investigaţiilor şi va informa asiguratul asupra obligativităţii de a le
prezenta medicului căruia urmează să i se adreseze.

MEDIUL DE MUNCĂ
 Executantul îşi desfăşoară activitatea in cadrul cabinetului medical cat si pe teren la domiciliul
pacientilor.
 Cabinetul este dotat conform standardelor impuse de Ministerul Sanatatii .
 Iluminatul este mixt (natural şi artificial).
 Microclimatul corespunzator este asigurat cu ajutorul instalatieie de climatizare.
 Nivelul de zgomot este sub LMA.
 Pavimente, pereti, tavan, suprafete corespunzatoare . Pardoseala este acoperita cu gresie.
 Timpul de lucru este de 8 ore /zi - 5 zile pe saptamana.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI:

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 
FACTORI DE RISC MECANIC
 
1. Lovire de mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseu de la și spre domiciliu si in
timpul deplasarii la domiciliul pacientilor
2. Răsturnare de terminale video, bibliorafturi, materiale obiecte de la cote superioare sau pe
teren la domiciliul pacientilor;
3. Autoblocarea sistemului de frânare sau a mecanismului de direcție in timpul mersului cu
auto, în mers-răsturnare, deviere de la traiectorie, coliziune, deces
4. Obosirea vederii la lucru cu vidioterminalele

6
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

5. Proiectare de cioburi la spargerea, sticlelor de medicamente, eprubetelor,geamurilor,


dulapurilor din sticla,a parbrizului auto
6. Contact direct al epidermei cu suprafețe periculoase (înțepătoare,tăioase,abrazive obiecte
tăioase sau ascuţite la manipularea instrumentarului)

FACTORI DE RISC TERMIC

7. Arsură termică provocată de contactul epidermei cu instrumentarul scos din autoclava de


sterilizare, filtru de cafea etc,
8. Lucrul cu substanțe inflamabile (alcool sanitar,)

FACTORI DE RISC ELECTRIC


 
9. Electrocutare prin atingere directa a echipamentelor electrice aflate normal sub tensiune, datorita
cablurilor deteriorate, izolatii strapunse accidental
10. Electrocutare prin atingere indirecta a unor echipamente electrice aflate accidental sub tensiune si
fără legătura de protecţie

FACTORI DE RISC CHIMIC

11. Lucrul cu substanţe chimice cerneala tuş cartuş imprimantă , substante de lipit, contact direct
risc de iritarea a ochilor prin intrarea în contact cu acestea

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

12. Nedezinfectare, nesterilizare eficienta a instrumentarului - defecţiuni la autoclava


13. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti ,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitate

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA


 
FACTORI DE RISC FIZIC
 
14. Temperatura coborâta sau ridicata a aerului in funcţie de anotimp la deplasări
interior/exterior,cand nu functioneaza instalatia de climatizare;
15. Curenti de aer produsi de instalatia de climatizare(aer conditionat)
16. Alunecarea pe suprafeţe netede (gresie parchet,,mozaic, etc)
17. Intemperii (vânt, ploi, viscol) la deplasări interior/exterior
18. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie)

FACTORI DE RISC BIOLOGIC 

19. Muşcaturi animale, intepaturi de insecte.


20. Incarcatura microbiana
21. Contact cu produse biologice
22. Lucru in mediu insalubru (vizite la domiciliul pacientilor)
23. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti ,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitate

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA


 
CONŢINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA

24. Succesiune greşita sau absenta unor operaţii din procedura de executare a sarcinii de munca.
25. Poziţii de lucru preponderent ortostatică "aşezat" pe scaun, perioade lungi

7
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

SARCINA SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI


 
26. Solicitare fizica - ritm de munca alert -urgente la mai mulţi pacienţi in acelaşi timp.
27. Poziţii de lucru forţate, vicioase la executarea operaţiilor din sarcina de munca
28. Solicitare psihica mare - implicare personala in drama pacienţilor.
29. Solicitare psihica - suprasolicitare datorata numarului mare de pacienti si cazurilor dificile

D . FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACŢIUNI GREŞITE
 
30. Accidentări in afara locului de munca (traseu deplasare la/de la serviciu, deplasare in interesul
serviciului.)
31. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice – medicamente, materiale
32. Cădere, prindere, lovire pe caile de acces - datorita necuratirii corecte a pavimentelor si
suprafeţelor de lucru.
33. Angajarea fără calificarea si autorizarea necesara funcţiei.
34. Purtarea de îmbrăcăminte larga, cu şireturi sau cordoane care pot genera prinderea la mobilier.
35. Prezentarea la serviciu in condiţii psiho-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, sub
influenta băuturilor alcolice sau a stupefiantelor).
36. Neprezentarea la controlul medical periodic.
37. Folosirea organelor de simt (gust, miros) pentru identificarea substanţelor neetichetate.
38. Neetichetarea sau îndepărtarea etichetelor de pe ambalajele substanţelor periculoase.
39. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare si împiedicare pe caile de acces si scări.
40. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita poziţionării defectuoase a cabluri de conectare
ale echipamentelor electrice.
41. Intervenţii la echipamente, prize sau cabluri defecte.
42. Nesupravegherea surselor de foc sau fumatul la locul de munca.
43. Nerespectarea instrucţiunilor producătorului si cele proprii la lucrul cu substanţe periculoase
(inflamabile, explozive).
44. Manipulare necorespunzatoare a maselor transportate (posibilitate lovire, afectarea coloanei
vertebrale).
45. Executare defectuoasa de operaţii.
46. Deplasări, staţionari in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat,
in zona de doborâre a arborilor, de acţiune a motoutilajelor.
47. Pozitionarea incorecta a elementelor sistemului de calcul fara respectarea regulilor
ergonomice

OMISIUNI
 
48. Omiterea operaţiilor care asigura securitatea la locul de munca
49. Nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie (neutilizarea manusilor de protectie,masca etc)

8
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

UNITATEA: : 
NUMĂR P
CMI, BUCUREST
SECŢIA:
DURATA
CABINET MEDICINA DE FAMILIE
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
ECHIPA
LOCUL DE MUNCĂ:  EVALUA
MEDIC MEDIC P
MEDIC M
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE CONSE
FACTORI DE RISC
SISTEMULUI DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC MAX
IDENTIFICAŢI
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZ
0 1 3 4
1. Lovire de mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseu de la și spre
DECES
domiciliu si in timpul deplasarii la domiciliul
pacientilor
2. Răsturnare de terminale video,
bibliorafturi, materiale obiecte de la cote
ITM 3 – 4
superioare sau pe teren la domiciliul
pacientilor;
3. Autoblocarea sistemului de frânare sau a
Factori de risc mecanismului de direcție in timpul mersului
DECES
mecanic cu auto, în mers-răsturnare, deviere de la
  traiectorie, coliziune, deces
4. Obosirea vederii la lucru cu
NEGLIJAB
vidioterminalele
5. Proiectare de cioburi la spargerea, sticlelor de
medicamente, eprubetelor,geamurilor, ÎNV. Gr. III
dulapurilor din sticla,a parbrizului auto
6. Contact direct al epidermei cu suprafețe
periculoase (înțepătoare,tăioase,abrazive
ITM 45-18
obiecte tăioase sau ascuţite la manipularea
Mijloace de producţie instrumentarului)
  7. Arsură termică provocată de contactul
epidermei cu instrumentarul scos din ITM 3 – 4
Factori de risc
autoclava de sterilizare, filtru de cafea etc,
termic
8. Lucrul cu substanțe inflamabile (alcool
ITM 3 – 4
sanitar,)
9. Electrocutare prin atingere directa a
echipamentelor electrice aflate normal sub
DECES
Factori de risc tensiune, datorita cablurilor deteriorate, izolatii
electric strapunse accidental
  10. Electrocutare prin atingere indirecta a unor
echipamente electrice aflate accidental sub DECES
tensiune si fără legătura de protecţie
11. Lucrul cu substanţe chimice cerneala tuş
Factori de risc cartuş imprimantă , substante de lipit, contact
NEGLIJAB
chimic direct risc de iritarea a ochilor prin intrarea în
contact cu acestea
12. Nedezinfectare, nesterilizare eficienta a
ITM 45-18
Factori de risc instrumentarului - defecţiuni la autoclava
biologic 13. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti
ITM 3- 45
,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitati

9
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

14. Temperatura coborâta sau ridicata a aerului in


funcţie de anotimp la deplasări
ITM 3- 45
interior/exterior,cand nu functioneaza instalatia
de climatizare;
15. Curenti de aer produsi de instalatia de
Factori de risc fizic ITM 3-45 z
climatizare(aer conditionat)
 
16. Alunecarea pe suprafeţe netede (gresie
DECES
parchet,,mozaic, etc)
17. Intemperii (vânt, ploi, viscol) la deplasări
ITM 3- 45 z
Mediul de munca interior/exterior
  18. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie) DECES
19. Muşcaturi animale, intepaturi de insecte. DECES
20. Incarcatura microbiana ITM 45-180
21. Contact cu produse biologice DECES
Factori de risc 22. Lucru in mediu insalubru (vizite la domiciliul
biologic  ITM 3- 45zi
pacientilor)

23. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti


ITM 3- 45
,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitati
24. Succesiune greşita sau absenta unor operaţii
din procedura de executare a sarcinii de ÎNV. Gr. III
Conţinut munca.
necorespunzator al
sarcinii de munca 25. Poziţii de lucru preponderent ortostatică
ITM 3-45 z
"aşezat" pe scaun, perioade lungi

26. Solicitare fizica - ritm de munca alert -urgente la


ITM 3-45 z
Sarcina de munca mai mulţi pacienţi in acelaşi timp.
  Sarcina
supradimensionata 27. Poziţii de lucru forţate, vicioase la executarea
ITM 45-18
in raport cu operaţiilor din sarcina de munca
capacitatea
executantului 28. Solicitare psihica mare - implicare personala
  ITM 3 - 45
in drama pacienţilor.
29. Solicitare psihica - suprasolicitare datorata
ITM 3 - 45
numarului mare de pacienti si cazurilor dificile
30. Accidentări in afara locului de munca (traseu
deplasare la/de la serviciu, deplasare in DECES
interesul serviciului.)

31. Ingerare accidentala sau voluntara de


DECES
substante toxice – medicamente, materiale
Acţiuni greşite
Executant
  32. Cădere, prindere, lovire pe caile de acces -
datorita necuratirii corecte a pavimentelor si ITM 45-180
  suprafeţelor de lucru.
33. Angajarea fără calificarea si autorizarea
ITM 45 -18
necesara funcţiei.
34. Purtarea de îmbrăcăminte larga, cu şireturi
sau cordoane care pot genera prinderea la ITM 3 - 45
mobilier.

10
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

35. Prezentarea la serviciu in condiţii psiho-


fiziologice necorespunzatoare (oboseala,
ITM 3 - 45
boala, sub influenta băuturilor alcolice sau a
stupefiantelor).
36. Neprezentarea la controlul medical periodic. ITM 45 -180

37. Folosirea organelor de simt (gust, miros)


DECES
pentru identificarea substanţelor neetichetate.

38. Neetichetarea sau îndepărtarea etichetelor


ITM 45-18
de pe ambalajele substanţelor periculoase.
39. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare si împiedicare pe caile de acces si DECES
scări.
40. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare
datorita poziţionării defectuoase a cabluri de ITM 45-18
conectare ale echipamentelor electrice.
41. Intervenţii la echipamente, prize sau cabluri
DECES
defecte.
42. Nesupravegherea surselor de foc sau fumatul
DECES
la locul de munca.
43. Nerespectarea instrucţiunilor producătorului si
cele proprii la lucrul cu substanţe periculoase ITM 45-18
(inflamabile, explozive).
44. Manipulare necorespunzatoare a maselor
transportate (posibilitate lovire, afectarea ITM 45-18
coloanei vertebrale).
45. Executare defectuoasa de operaţii. ITM 45-18
46. Deplasări, staţionari in zone periculoase: pe
caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor
ITM 45-18
de ridicat, in zona de doborâre a arborilor, de
acţiune a motoutilajelor.
47. Pozitionarea incorecta a elementelor
sistemului de calcul fara respectarea NEGLIJAB
regulilor ergonomice
48. Omiterea operaţiilor care asigura securitatea la
ITM 45-18
locul de munca
Omisiuni
  49. Nepurtarea echipamentelor individuale de
protecţie (neutilizarea manusilor de ITM 45-18
protectie,masca etc)
     

11
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC SUNT: 2.98%


PENTRU POSTUL DE MUNCĂ „ MEDIC DE FAMILIE ”

49
Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) +0(5x5) + 6(4x4) + 30(3x3) + 8(2x2) + 5(1x1) 403
Nrg1 = = =
49 0x7 + 0x6 +0x5 + 6x4 + 30x3 + 8x2 + 5x1 135
ri
i=1

12
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

13
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

5
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC

14
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

F1. Lovire de mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseu de la și spre domiciliu si


in timpul deplasarii la domiciliul pacientilor

F2. Răsturnare de terminale video, bibliorafturi, materiale obiecte de la cote superioare sau
pe teren la domiciliul pacientilor;
F3. Autoblocarea sistemului de frânare sau a mecanismului de direcție in timpul mersului cu
auto, în mers-răsturnare, deviere de la traiectorie, coliziune, deces
F4. Obosirea vederii la lucru cu vidioterminalele
F5. Proiectare de cioburi la spargerea, sticlelor de medicamente, eprubetelor,geamurilor,
dulapurilor din sticla,a parbrizului auto
F6. Contact direct al epidermei cu suprafețe periculoase (înțepătoare,tăioase,abrazive
obiecte tăioase sau ascuţite la manipularea instrumentarului)
F7. Arsură termică provocată de contactul epidermei cu instrumentarul scos din autoclava
de sterilizare, filtru de cafea etc,
F8. Lucrul cu substanțe inflamabile (alcool sanitar,)
F9. Electrocutare prin atingere directa a echipamentelor electrice aflate normal sub tensiune,
datorita cablurilor deteriorate, izolatii strapunse accidental
F10. Electrocutare prin atingere indirecta a unor echipamente electrice aflate accidental sub
tensiune si fără legătura de protecţie
F11. Lucrul cu substanţe chimice cerneala tuş cartuş imprimantă , substante de lipit,
contact direct risc de iritarea a ochilor prin intrarea în contact cu acestea
F12. Nedezinfectare, nesterilizare eficienta a instrumentarului - defecţiuni la autoclava
F13. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti ,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitati
F14. Temperatura coborâta sau ridicata a aerului in funcţie de anotimp la deplasări
interior/exterior,cand nu functioneaza instalatia de climatizare;
F15. Curenti de aer produsi de instalatia de climatizare(aer conditionat)
F16. Alunecarea pe suprafeţe netede (gresie parchet,,mozaic, etc)
F17. Intemperii (vânt, ploi, viscol) la deplasări interior/exterior
F18. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie)
F19. Muşcaturi animale, intepaturi de insecte.
F20. Incarcatura microbiana
F21. Contact cu produse biologice
F22. Lucru in mediu insalubru (vizite la domiciliul pacientilor)
F23. Agresiune verbala sau fizica a unor pacienti ,apartinatori recalcitranti, anxiosi, agitati
F24. Succesiune greşita sau absenta unor operaţii din procedura de executare a sarcinii de
munca.
F25. Poziţii de lucru preponderent ortostatică "aşezat" pe scaun, perioade lungi
F26. Solicitare fizica - ritm de munca alert -urgente la mai mulţi pacienţi in acelaşi timp.
F27. Poziţii de lucru forţate, vicioase la executarea operaţiilor din sarcina de munca
F28. Solicitare psihica mare - implicare personala in drama pacienţilor.
F29. Solicitare psihica - suprasolicitare datorata numarului mare de pacienti si cazurilor dificile
F30. Accidentări in afara locului de munca (traseu deplasare la/de la serviciu, deplasare in
interesul serviciului.)
F31. Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice – medicamente, materiale
F32. Cădere, prindere, lovire pe caile de acces - datorita necuratirii corecte a pavimentelor si
suprafeţelor de lucru.
F33. Angajarea fără calificarea si autorizarea necesara funcţiei.

15
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

F34. Purtarea de îmbrăcăminte larga, cu şireturi sau cordoane care pot genera prinderea la
mobilier.
F35. Prezentarea la serviciu in condiţii psiho-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
sub influenta băuturilor alcolice sau a stupefiantelor).
F36. Neprezentarea la controlul medical periodic.
F37. Folosirea organelor de simt (gust, miros) pentru identificarea substanţelor neetichetate.
F38. Neetichetarea sau îndepărtarea etichetelor de pe ambalajele substanţelor periculoase.
F39. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare si împiedicare pe caile de acces
si scări.
F40. Cădere de la acelaşi nivel prin împiedicare datorita poziţionării defectuoase a cabluri de
conectare ale echipamentelor electrice.
F41. Intervenţii la echipamente, prize sau cabluri defecte.
F42. Nesupravegherea surselor de foc sau fumatul la locul de munca.
F43. Nerespectarea instrucţiunilor producătorului si cele proprii la lucrul cu substanţe
periculoase (inflamabile, explozive).
F44. Manipulare necorespunzatoare a maselor transportate (posibilitate lovire, afectarea
coloanei vertebrale).
F45. Executare defectuoasa de operaţii.
F46. Deplasări, staţionari in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor
de ridicat, in zona de doborâre a arborilor, de acţiune a motoutilajelor.
F47. Pozitionarea incorecta a elementelor sistemului de calcul fara respectarea regulilor
ergonomice
F48. Omiterea operaţiilor care asigura securitatea la locul de munca
F49. Nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie (neutilizarea manusilor de
protectie,masca etc)

16
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE


Loc de munca/Factor de Nivel
Nr.crt. Masuri propuse (Normalizarea masurii)
risc de risc
1 Nedezinfectare, nesterilizare 4  Utilizarea echipamentului individual de protecţie complet
eficienta a instrumentarului,  Efectuarea controlului medical periodic pentru depistarea din timp a eventualelor afecţiuni
defecţiuni la autoclava medicale
 Efectuarea vaccinărilor pentru prevenirea anumitor afecţiuni
 Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile datorate contactului cu agenţi biologici
2 Contact cu produse biologice 4 MASURI ORGANIZATORICE:
 Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate privind stabilirea modalităţilor de
prevenire si control a riscului la contactul cu produse biologice, care sa conţină:
o        precautiuni universale
o        spălarea mâinilor si dezinfectia pielii;
o        folosirea corecta a containerelor pentru deşeuri înţepătoare;
o        materiale si dispozitive de securitate folosite
 Instruire adecvata cu instrucţiunile de securitate specifice;
 Control riguros al modului in care se respecta masurile de securitate
 Efectuarea controlului medical si supravegherea riguroasa a sănătăţii salariaţilor
3 Contact permanent cu agenţi 4 MASURI TEHNICE:
biologici  Respectarea cu stricteţe a procedurilor privind precolectarea, colectarea si manipularea
deşeurilor sanitare;
 Asigurarea condiţiilor igienico sanitare adecvate;dotarea cu prosope din hârtie si săpun
lichid si cu mijloace individuale de protecţie;
 Asigurarea de vaccinuri specifice si a medicamentatiei profilactice specifice.
MASURI ORGANIZATORICE:
 Utilizarea echipamentului individual de protecţie, complet, corect;
 Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate privind aplicarea precautiunilor
universale, pentru prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expuneri profesionale prin
metode eficiente
 Elaborarea si respectarea unei metodologii de supraveghere si control a accidentelor cu
expunere la agenţi biologice pentru personalul sanitar
 Efectuarea unei instruiri adecvate prinvind riscurile la expunerea cu produse biologice
 Efectuarea controlului medical periodic, avandu-se in vedere specifiul mediului de munca;
 Angajarea personalului cu vârsta peste 18 ani si selecţie riguroasa la angajare;

17
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

 Supravegherea permanenta, de către conducătorul locului de munca, a angajaţilor si


adoptarea masurilor ce se impun pentru respectarea cerinţelor de securitate a muncii
4 Nerespectarea instrucţiunilor  4  Dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor
producătorului si cele proprii  Verificarea si înlocuirea mijloacelor de intervenţie in caz de incendiu
la lucrul cu substanţe  Instruirea lucratorilor privind apărarea împotriva incendiilor si evacuarea in caz de
periculoase (inflamabile, incendiu
explozive)  Supraveghere susţinuta a bolnavilor pentru prevenirea incendiilor.
5 Executare defectuoasa de  4 MASURI TEHNICE
operaţii ●     Elaborarea de proceduri operaţionale, care sa stabilească clar masurile de prevenire a
riscurilor produselor biologice si reducerea timpului de lucru.
●     Marcarea si semnalizarea corespunzătoare a zonelor de lucru
MASURI ORGANIZATORICE
●   Pregătire si instruire, profesionala sistematica si corespunzătoare.
●   Supravegherea permanenta ,de către conducători locurilor de munca, a angajaţilor si
adoptarea masurilor ce se impun pentru respectarea cerinţelor de securitate a muncii
●    Controale medicale periodice si interzicerea lucrului in condiţii de oboseala si stress.
●    Organizarea de testări profesionale si de protecţia muncii.
●    Interzicerea consumului de băuturi alcoolice si a medicamentelor halucinogene in timpul
lucrului
6 Omiterea operaţiilor care  4 MASURI TEHNICE:
asigura securitatea la locul ●   Elaborarea de proceduri operaţionale
de munca MASURI ORGANIZATORICE:
●   Revizuirea si /sau intocmitea Normativului Intern de EIP in funcţie de riscurile de la
locurile de munca
●    Elaborarea de instrucţiuni proprii privind manipularea maselor, prevenirea riscurilor de
împiedicare, alunecare, cădere si prevenirea riscurilor prin exp. la produse biologice
●    Instruirea angajaţilor privind consecinţele nerespectarii disciplinei sanitare si a
restricţiilor de securitate neatenie fata de operaţiile executate,
●      Controale medicale periodice si interzicerea lucrului in condiţii de oboseala si stress;
●     Obligativitatea purtării si utilizării corecte a EIP in scopul pentru care a fost acordat
●     Verificarea prin control din partea şefului locului de munca a respectrii interdicţiilor de
prevenire si de securitate a muncii;
7 Nepurtarea echipamentelor  4 MASURI ORGANIZATORICE
individuale de protecţie ●    Dotarea angajaţilor cu EIP corespunzător activităţii;
  ●     Elaborarea listei interne de acordare a EIP adecvat activităţii
●     Instruirea angajaţilor privind consecinţele neutilizarii, utilizării incomplete sau
18
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

utilizarea unor mijloace de protecţie necorespunzatoare;


●    Verificarea prin sondaj a modului in care este utilizat echipamentul de protecţie din
dotare ;
●     Control medical periodic
 

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCA:


 
Nivelul de risc global calculat este %, valoare ce ii încadrează in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
Rezultatul este susţinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 49 factori de risc
identificaţi, 12,24 % ( 6 ) depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putând avea
consecinţe ireversibile asupra executantului. Pentru aceşti factori s-a întocmit fisa de masuri anexata.
In ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 26,5 % sunt factori proprii Mijloace de producţie
 20,40 % sunt factori proprii Mediul de munca
 12,24 % sunt factori proprii Sarcina de munca
 40,81 % sunt factori proprii Executant

19
EVALUAREA FACTORILOR DE RISC CABINET MEDIC DE FAMILIE

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA


Loc de munca: MEDIC DE FAMILIE
Nivel global de risc: 2.98 %

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE
PRODUCTIE
FACTORI DE RISC PROPRII 26,5%
EXECUTANTULUI
40,81%

FACTORI DE RISC PROPRII


MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC PROPRII


20,4 %
SARCINII DE MUNCA
12,24 %

20