Sunteți pe pagina 1din 251

Stimate client,

Vă mulţumim pentru că aţi ales marca Fiat şi vă felicităm pentru alegerea unui Fiat SEDICI.
Am conceput acest manual pentru o cunoaştere amănunţită şi o exploatare optimă a noului Fiat SEDICI.
Vă recomandăm citirea sa în întregime înainte de a porni pentru prima oară la drum.
Veţi descoperi informaţii, sfaturi şi avertismente utile referitoare la conducerea autovehiculului dumneavoastră astfel încât
să puteţi beneficia la maxim de calităţile sale tehnologice.

Carnetul de Garanţie anexat prezintă lista serviciilor pe care Fiat le oferă clienţilor săi:
Certificatul de Garanţie cu termenii si condiţiile de păstrare a garanţiei;
Gama de serviciilor adiţionale oferite clienţilor Fiat.

Aşadar, lectură plăcută şi sigură la volanul autovehiculului dumneavoastră!

În acest Manual de Utilizare sunt descrise toate modelele Fiat SEDICI. În consecinţă, vă rugam să luaţi în
considerare doar informaţiile referitoare la nivelul de echipare, versiunea şi motorizarea achiziţionată de
dumneavoastră.

1
PIESE DE SCHIMB ORIGINALE FIAT SI PIESE RECONDIŢIONATE FIAT

PIESE RECONDIŢIONATE
PIESE ORIGINALE FIAT FIAT

Aceste piese garantează fiabilitatea Dacă alegeţi piese originale Fiat Sunt piese de schimb/grupuri
şi calitatea tehnologică necesară (recondiţionate sau nu) veţi beneficia mecanice originale Fiat, utilizate şi
pentru a putea călători în deplină de servicii rapide oferite de personal restituite către Fiat şi apoi
siguranţă. Produse conform specializat şi echipamente cores- recondiţionate pentru a avea
procesului tehnologic utilizat pentru punzătoare. caracteristicile şi fiabilitatea pieselor
piesele existente deja pe de schimb originale noi.
autovehicul, piesele de schimb Piesele de schimb recondiţionate
originale au fost verificate în cadrul a Reţeaua autorizată Fiat utilizează Fiat:
numeroase teste, înainte de a fi piese de schimb originale Fiat şi
produse sau recondiţionate. piese de schimb recondiţionate Fiat. oferă clienţilor Fiat posibilitatea
de a achiziţiona grupuri mecanice
Aşadar, pentru o întreţinere (motoare, cutii de viteze etc) la
corespunzătoare, vă recomandăm preţuri extraordinar de
să utilizaţi piese de schimb originale avantajoase.
Fiat (recondiţionate sau nu). Aceste
piese de schimb sunt disponibile contribuie la protejarea mediului
doar în reţeaua autorizată Fiat. înconjurător şi permit reducerea
casării şi topirii materialelor.

2
LA SERVICE AUTORIZAT – GHID RAPID
Lichid spălare parbriz Jojă verificare nivel ulei motor (galben)
(vezi capitol 8) (vezi capitol 8)

Presiune pneuri (volan pe partea dreaptă)


(vezi plăcuţa de pe montantul parte portieră
şofer)
Capotă motor
(vezi capitol 4)

Ulei motor şi filtru


(vezi capitol 8) Scule înlocuire
roată
(vezi capitol 4)

Roată de rezervă
(vezi capitol 8)

Lichid răcire motor


(vezi capitol 8)
Carburant
Baterie (vezi capitol 1)
(vezi capitol 8)
Presiune pneuri (volan pe partea stângă)
(vezi plăcuţa de pe montantul parte portieră şofer)

GSX: volan pe partea stângă


GDX: volan pe partea dreaptă

3
SIMBOLURI

Nu fumaţi, nu apropiaţi flacără Ţineţi copii la distanţă! Respectaţi procedurile


sau scântei. operative.

Protejaţi-vă ochii! Lichid coroziv. Pericol de explozie.

4
INTRODUCERE IMPORTANT
Vă recomandăm să citiţi şi să
respectaţi instrucţiunile conţinute în
Informaţiile din prezentul manual de
Acest manual este parte integrantă a acest manual. Subiectele asupra
utilizare se referă la datele despre
autovehiculului; prin urmare, acesta cărora trebuie să insistaţi sunt
produs existente în momentul
trebuie păstrat şi, în cazul schimbării evidenţiate de simbolul şi de
publicării. Eventualele discrepanţe
proprietarului, trebuie înmânat noului cuvintele ATENŢIE/IMPORTANT/
între informaţiile conţinute în
proprietar. Vă recomandăm să îl citiţi NOTĂ. Aceste semnificaţii nu vor fi
prezentul manual şi autovehiculul
cu atenţie înainte de a porni pentru aplicate în cazurile în care legislaţia
dumneavoastră se datorează
prima oară la drum şi să îl consultaţi în vigoare le atribuie o semnificaţie
îmbunătăţirilor aduse produselor.
la nevoie deoarece conţine diferită.
informaţii, sfaturi şi avertismente Fiat îşi rezervă dreptul de a aduce
utile pentru utilizarea în deplină modificări, fără notificare prealabilă, Vă recomandăm să acordaţi atenţie
siguranţă şi pentru întreţinerea modelelor descrise fără a avea sporită indicaţiilor evidenţiate de
corespunzătoare a autovehiculului. obligativitatea de a efectua aceste următoarele cuvinte:
modificări şi pe autovehiculele
vândute deja. ATENŢIE
Este posibil ca autovehiculul Indică un pericol
achiziţionat de dumneavoastră să nu potenţial ce poate prejudicia
respecte reglementările din anumite siguranţa pasagerilor sau
ţări. Înainte de înmatricularea poate provoca leziuni mortale.
autovehiculului verificaţi ca toate
reglementările în vigoare să fie IMPORTANT Indică un pericol
respectate. potenţial ce poate cauza daune
autovehiculului.

NOTA Furnizează clarificări


referitoare la operaţiile de întreţinere
sau instrucţiuni.

5
MODIFICĂRI – ATENŢIE
IMPORTANT Instalarea telefoanelor
mobile sau echipamentelor radio
ATENŢIE emisie-recepţie (spre exemplu CB)
pot produce interferenţe cu sistemul
Nu modificaţi auto- de pornire al motorului şi, în
vehiculul. Eventualele modi- consecinţă, funcţionare defectuoasă.
ficări afectează semnificativ Contactaţi o Reprezentanţă Fiat
performanţele şi siguranţa, pentru a vă recomanda dispozitivele
duce la pierderea garanţiei şi corespunzătoare.
are drept rezultat necon-
formitatea autovehiculului cu
În interiorul prezentului manual de cerinţele omologative.
utilizare acest simbol înseamnă
„Greşit” sau „De evitat”.

6
ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM
COMENZI PE TABLOUL DE BORD
CUPRINS PLANŞĂ DE BORD

ALTE COMENZI ŞI DISPOZITIVE

CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI

RECOMANDĂRI LA DEPLASARE

SARCINI ŞI TRACTAREA AUTOVEHICULULUI

ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI

ÎN CAZ DE URGENŢĂ

ÎNTREŢINEREA CAROSERIEI

INFORMAŢII GENERALE

SPECIFICAŢII TEHNICE

ANEXĂ

INDEX

7
8
ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM

ALIMENTARE COMBUSTIBIL ……........................…………. 10


CHEI ………….....................................................……………. 11
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE PORTIERE …….........…………. 12
GEAMURI .............................................................................. 24
OGLINZI RETROVIZOARE ................................................... 27
REGLARE SCAUNE .............................................................. 28
TETIERE REGLABILE (opţional) ........................................... 30
CENTURI DE SIGURANŢĂ ŞI SISTEME SIGURANŢĂ
PENTRU COPII ..................................................................... 31
SISTEME SUPLIMENTARE SIGURANŢĂ
(airbag) (opţional) .................................................................... 47

9
ALIMENTARE COMBUSTIBIL

MOTOARE PE BENZINĂ MOTOARE DIESEL


Folosiţi doar benzină fără plumb cu Folosiţi doar combustibil Diesel care
cifra octanică (RON) mai mare de îndeplineşte cerinţele Specificaţiei
95. Europene EN590, Euro IV. Utilizarea
altor produse poate dăuna în mod
iremediabil motorul şi duce la
pierderea garanţiei.

10
IMPORTANT Pentru autovehiculele
diesel utilizaţi doar motorină ce
îndeplineşte cerinţele Specificaţiei
ATENŢIE
Europene EN590. Utilizarea altor Nu vă apropiaţi cu
produse poate dăuna în mod flacără deschisă sau ţigări
iremediabil motorul şi duce la aprinse de orificiul de alimentare
pierderea garanţiei. În cazul cu combustibil, deoarece prezintă
alimentării accidentale cu un alt tip pericol de incendiu. Nu vă
de combustibil, nu porniţi motorul şi aplecaţi prea aproape de orificiu
pentru a nu respira vapori
goliţi rezervorul. Dacă motorul a rulat dăunători.
chiar şi o perioadă scurtă de timp, pe
lângă rezervor, este necesar să goliţi
şi întregul circuit de alimentare cu Fiat CODE – sistem
combustibil. CHEI electronic blocare motor
IMPORTANT Rezervorul de (Immobilizer) (opţional)
Autovehiculul este furnizat cu două
combustibil este dotat cu un spaţiu Acest sistem, proiectat pentru a
perechi de chei, fiecare pereche
special pentru a permite proteja autovehiculul în cazul
putând deschide/închide toate
combustibilului să-şi mărească tentativelor de furt, se activează
portierele. Se recomandă păstrarea
volumul la temperaturi ridicate. Dacă automat la scoaterea cheii din
unei perechi de chei într-un loc sigur.
rezervorul este prea plin şi este contact.
expus la temperaturi ridicate pot Codul de identificare al cheii este
avea loc pierderi de combustibil. menţionat chiar pe chei sau pe o Motorul poate fi pornit doar cu cheia
Pentru evitarea saturării spaţiului din plăcuţă metalică ce va fi primită originală pe care este memorat
interiorul rezervorului nu mai împreună cu cheile. Se recomandă codul de identificare. Rotind cheia în
continuaţi alimentarea după oprirea păstrarea păstrarea plăcuţei (dacă poziţia „ON” codul de identificare va
automată a pompei sau dacă există) într-un loc sigur. În cazul fi trimis către unitatea de control a
rezervorul este umplut la maxim (în solicitării unor chei suplimentare veţi autovehiculului. Cheile suplilmentare
cazul în care se utilizează sisteme avea nevoie de codul menţionat pe trebuie solicitate la Reprezentanţele
alternative manuale). această plăcuţă. Fiat unde vor fi şi memorate. Nu pot
fi utilizate chei neoriginale.

11
Fiat şi se poate împiedica pornirea
motorului. DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
Este posibil ca motorul să nu PORTIERE
pornească dacă lângă chei au stat
obiecte metalice.
PORTIERE LATERALE
IMPORTANT Cheia electronică este un Pentru a închide o portieră din exteriorul
dispozitiv foarte sensibil. Pentru a evita autovehiculului:
Dacă se aprinde martorul sistemului deteriorarea acesteia:
Immobilizer (1) perntru motorul pe Introduceţi cheia şi rotiţi-o către
Evitaţi loviturile, umiditatea si partea posterioară a autovehiculului,
benzină sau martorul SVS (Service
temperaturile ridicate. Nu expuneţi sau
Vehicle Soon) pentru motorul diesel în
cheile la razele directe ale soarelui
timp ce cheia este în poziţia “ON”, Poziţionaţi butonul de închidere
(spre exemplu: pe planşa de bord).
motorul nu porneşte. portieră, ridicaţi mânerul şi închideţi
NOTĂ Nu apropiaţi obiecte metalice de portiera.
cheia electronică.
Dacă martorul se aprinde, aduceţi cheia Pentru a deschide o portieră anterioară
în poziţia “LOCK” şi apoi din nou la “ON”. IMPORTANT Loviturile puternice pot din exteriorul autovehiculului, introduceţi
Dacă martorul continuă să clipească iar deteriora componentele electronice din cheia şi rotiţi-o către partea anterioară a
cheia este în poziţia “ON”, este interiorul cheii. autovehiculului.
semnalizată o anomalie a cheii sau a Prezentul sistem de blocare a motorului, Pentru a închide o portieră posterioară
sistemului Immobilizer. Contactaţi un modele 5WK49181 şi 5WK49182 (pentru din exteriorul autovehiculului, poziţionaţi
service autorizat FIAT pentru verificarea versiuni pe benzină) sau modele butonul de închidere portieră şi închideţi
sistemului. 5WK49183 şi 5WK49184 (pentru versiuni portiera.
NOTĂ diesel) respecta normativele şi dispoziiile
Pentru a închide o portieră din interiorul
Directivei Europene 1999/5/CE.
În cazul în care aţi pierdut cheia, autovehiculului, poziţionaţi butonul de
contactaţi cât mai curând o închidere către înainte; pentru a o
Reprezentanţă Fiat pentru Semnalizator acustic cheie deschide, poziţionaţi butonul în poziţia
dezactivarea cheii pierdute şi pentru opusă.
electronică (opţional)
a solicita o cheie nouă. NOTĂ Menţineţi, întotdeauna, mânerul
Dacă portiera şoferului este deschisă, un ridicat în timp ce închideţi o portieră
În cazul în care sunteţi în posesia semnalizator acustic va avertiza şoferul
altor vehicule dotate cu cheie anterioară; în caz contrar, portiera nu va
să scoată cheia din contact. fi închisă.
electronică, tineti cheile departe de
dispozitivul de pornire ale vehiculului
Fiat deoarece ar putea exista
interferenţe cu sistemul de blocare

12
ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ Mai mult, este posibilă închiderea sau
deschiderea simultană a tuturor
(opţional) portierelor prin acţionarea a părţii
Este posibilă deschiderea sau închiderea anterioare sau posterioare a butonului,
simultană a tuturor portierelor (inclusiv conform celor indicate în figură.
hayonul) dacă introduceţi cheia în NOTE
portiera şoferului.
Dacă autovehiculul este dotat cu
Pentru a închide simultan toate sistem “Keyless Entry” (ce permite
portierele, introduceţi cheia în accesul în autovehicul fără a folosi
încuietoarea portierei şoferului şi rotiţi-o o cheia), este posibilă închiderea sau
dată către partea posterioară a deschiderea tuturor portierelor
autovehiculului. folsind telecomanda. Vezi paragraf
Pentru a deschide simultan toate “Sistem Keyless Entry” din acest
portierele, introduceţi cheia în capitol.
încuietoarea portierei şoferului şi rotiţi-o
Dacă autovehiculul este dotat cu
de două ori către partea anterioară a
sistem “Keyless Start” (ce permite
autovehiculului.
pornirea motorului fără utilizarea
Pentru a deschide doar portiera şoferului, cheii) este posibilă închiderea sau
introduceţi cheia în încuietoarea portierei deschiderea tuturor portierelor prin
şoferului şi rotiţi-o o singură dată către apăsarea butonului poziâionat pe
partea anterioară a autovehiculului. portieră. Vezi paragraful “Sistem
Keyless Start” din acest capitol.

13
SISTEM DEAD LOCK (opţional)
ATENŢIE
Este un sistem de siguranţă ce împiedică
deschiderea portierelor. Dacă sistemul Dead
Sistemul Dead Lock se activează la Lock este activat, nu este posibilă
rotirea cheii în încuietoarea portierei deschiderea portierelor din
şoferului. interiorul autovehiculului; de
aceea, înainte de a coborî
NOTE
asiguraţi-vă că au coborât toţi
Dacă autovehiculul este dotat cu pasagerii.
sistem “Keyless Entry” este posibilă
activarea sistemului Dead Lock
utilizând telecomanda. Vezi
paragraful “Keyless Entry” din acest NOTE
capitol. Activarea sistemului:
Sistemul Dead Lock nu se activează
Dacă autovehiculul este dotat cu dacă una sau mai multe portiere nu Introduceţi cheia în încuietoarea portierei
sistem “Keyless Start” este posibilă sunt închise corect; de aceea, şoferului şi rotiţi de două ori cheia către
activarea sistemului Dead Lock prin asiguraţi-vă că toate portierele sunt partea posterioară a autovehiculului în
apăsarea butonului poziţionat pe închise înainte de a activa sistemul maxim 3 secunde.
portieră. Vezi capitol “Keyless Start” Dead Lock.
Atunci când sistemul este activat,
din acest capitol.
Sistemul Dead Lock se dezactivează butoanele de deschidere nu sunt active.
automat, permiţând deschiderea
tuturor portierelor, prin rotirea cheii
în poziţia „ON”.

14
SISTEM KEYLESS ENTRY Telecomandă poziţionată lângă
(opţional) aparaturi electrice/electronice (spre
exemplu: PC)
Sistemul Keyless Start cu telecomandă
Sistemul Keyless Start permite model S62J1 şi cheie model TS001 este
efectuarea următoarelor operaţii: conform cu normele şi dispoziţiilor
Deschiderea/închiderea portierelor Directivei Europene 1999/5/CE.
prin acţionarea butonului poziţionat NOTE
pe portieră. Pentru detalii
În cazul unei funcţionări defectuoase
suplimentare, consultaţi paragraful
a telecomenzii nu va fi posibilă
din acest capitol.
deschiderea/închiderea portierelor şi
Pornirea motorului fără utilizarea pornirea motorului; de aceea, trebuie
cheii. Vezi paragraful „Dispozitiv de să vă asiguraţi în permanenţă că
Dezactivarea sistemului: pornire” din capitolul „COMENZI PE partea metalică a cheii este în
Pentru dezactivarea sistemului, TABLOUL DE BORD” şi paragraful interiorul cheii.
introduceţi cheia în încuietoarea portierei „Pornirea motorului” din capitolul
Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna
şoferului şi rotiţi-o de două ori către „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICU-
cheia la dumneavoastră.
partea anterioară a autovehiculului. LULUI”.
În cazul în care pierdeţi
Pentru a deschide doar portiera şoferului, Deschiderea/închiderea portierelor
telecomanda, contactaţi cât mai
introduceţi cheia în încuietoarea portierei prin intermediul butoanelor
repede o Reprezentanţă Fiat pentru
şoferului şi rotiţi-o o singură dată către LOCK/UNLOCK de pe telecomandă.
dezactivarea telecomenzii pierdute.
partea anterioară a autovehiculului. Vezi paragraful „Sistem Keyless
Entry” din acest capitol. Sistemul poate recunoaşte până la
NOTĂ Sistemul Keyless Start ar putea patru telecomenzi/chei. Pentru
prezenta defecţiuni de funcţionare în detalii suplimentare, contactaţi o
următoarele cazuri: Reprezentanţă Fiat.

Semnale provenite de la aparatura Bateriile telecomenzii au o durată de


electronică, centrale electronice sau viaţă de circa doi ani. Totuşi, durata
telefoane mobile aflate în apropiere. variază în funcţie de condiţiile de
utilizare.
Telecomandă aflată în contact cu
obiecte metalice.
Prezenţa, în apropiere, a altor
telecomenzi cu frecvenţă radio.

15
portiere de două ori în maxim 3
secunde.
La blocarea portierelor, semnalizatoarele
vor clipi o dată. O clipire ulterioară a
semnalizatoarelor va semnala activarea
sistemului Dead Lock.

Pentru a poziţiona partea metalică a cheii ATENŢIE


în interiorul telecomenzii, împingeţi cheia
Dacă sistemul Dead
în interiorul telecomenzii până se aude
Lock este activat, nu este posibilă
clicul de fixare.
deschiderea portierelor din
interiorul autovehiculului; de
Deschiderea/închiderea aceea, înainte de a coborî
portierelor cu sistem Keyless asiguraţi-vă că au coborât toţi
Atunci când telecomanda se găseşte în pasagerii.
raza de acţiune, este posibilă
deschiderea sau închiderea portierelor
prin apăsarea butonului (I) poziţionat pe
portiera şoferului, pe portiera pasagerului Deblocarea unei portiere sau a tuturor
anterior sau pe hayon. Pentru a preveni portierelor:
deschiderea accidentală a Pentru a debloca o singură portieră:
portierelor/tentativele de efracţie, este apăsaţi o singură dată butonul
posibilă activarea sistemului Dead Lock. poziţionat pe portieră.
Pentru a scoate cheia din telecomandă, Pentru a bloca portierele sau pentru a Pentru a debloca toate portierele:
împingeţi butonul (A) în direcţia săgeţii şi activa sistemul Dead Lock atunci când apăsaţi din nou butonul poziţionat pe
scoateţi cheia din telecomandă conform portierele sunt deschise: portieră.
celor indicate în figură. Pentru a bloca toate portierele,
apăsaţi o dată butonul poziţionat pe
una dintre portiere.
Pentru a bloca toate portierele
activând sistemul Dead Lock,
apăsaţi butonul poziţionat pe una din

16
La deschiderea unei portiere sau a este posibil ca butoanele
tuturor portierelor: închidere/deschidere portiere să nu
Semnalizatoarele clipesc de două funcţioneze corect dacă în interiorul
ori, si autovehiculului se află o altă
telecomandă.
Plafoniera interioară se va aprinde
pentru circa 15 secunde după care telecomanda poate acţiona unul din
se va stinge, dacă întrerupătorul butoanele de închidere/deschidere
plafonierei interioare este în poziţie portiere doar dacă se află în raza de
centrală. La cuplarea contactului, acţiune. Spre exemplu, dacă
lumina plafonierei se stinge treptat. telecomanda se află în raza de
acţiune a butonului de închidere/
Verificaţi blocarea portierelor după deschidere portiere, telecomanda
acţionarea butonului. Dacă telecomanda se găseşte la circa 80 poate acţiona doar portiera
NOTE cm de mânerele portierele anterioare sau respectivă.
de mânerul hayonului, este posibilă
blocarea portierelor cu ajutorul deschiderea sau închiderea portierelor IMPORTANT Telecomanda este un
butoanelor nu va avea loc în din buton. dispozitiv electronic extrem de sensibil;
următoarele cazuri: pentru a evita deteriorarea dispozitivului:
NOTE
- dacă o portieră este deschisă evitaţi loviturile, umiditatea şi
sau nu este închisă perfect; raza de acţiune a butonului este de temperaturile ridicate. Nu expuneţi
circa 80 cm; de aceea, dacă telecomanda la razele directe ale
- dacă dispozitivul de pornire
telecomanda se află la o distanţă soarelui (spre exemplu, pe planşa
nu este în poziţia LOCK;
mai mare nu va fi posibilă închiderea de bord).
- dacă cheia este în contact. sau deschiderea portierelor din
buton. Nu apropiaţi telecomanda de obiecte
dacă în 30 secunde de la magnetice (spre exemplu, de
deblocarea portierelor din buton, nu raza de acţiune a telecomenzii se televizor).
este deschisă nicio portieră, acestea restrânge sau telecomanda ar putea
vor fi blocate automat. funcţiona defectuos dacă bateria
este descărcată sau dacă există
interferenţe radio.
este posibil ca telecomanda să nu
funcţioneze dacă sunteţi prea
aproape de geam.

17
Dacă telecomanda este în habitaclu,
portiera şoferului sau pasagerului se vor
debloca automat în următoarele cazuri:
portiera şoferului se va debloca
automat daca este deschisă şi apoi
închisă prin rotirea mânerului către
înainte sau prin apăsarea butonului
de blocare/deblocare.
portiera pasagerului se va debloca
automat dacă una dintre portiere (cu
excepţia portierei şoferului) este
deschisă şi apoi închisă prin rotirea
mânerului către înainte sau prin
Funcţie avertizare apăsarea butonului de blocare/ Sistem Keyless Entry (opţional)
deblocare.
Dacă telecomanda nu se află în
autovehicul, un semnalizator acustic se NOTE
(1) Buton LOCK (blocare)
va activa intermitent timp de circa două funcţia de avertizare nu va fi activată
secunde, iar martorul sistemului Keyless atunci când telecomanda se află pe (2) Buton UNLOCK (deblocare)
Start (roşu) de pe tabloul de bord va clipi planşa de bord, în torpedo, în spaţiul Este posibilă închiderea sau deschiderea
în următoarele cazuri: de depozitare din portieră, în tuturor portierelor prin acţionarea
Viteza autovehiculului va depăşi 10 parasolar, pe podeaua habitaclului transmiţătorului cheii sau a telecomenzii.
km/h. etc.
Una sau mai multe portiere au fost Asiguraţi-vă că aveţi întotdeauna
deschise si apoi închise din nou în telecomanda la dumneavoastră.
timp ce dispozitivul de pornire nu se Nu lăsaţi telecomanda pe bord când
afla în poziţia LOCK. părăsiţi autovehiculul.
În momentul în care telecomanda este în
habitaclu (cu excepţia zonei
portbagajului), martorul roşu se va stinge
în câteva secunde.

18
Închidere centralizată cu La blocarea portierelor, semnalizatoarele
vor clipi o dată. O clipire ulterioară a
dispozitiv dead lock (opţional) semnalizatoarelor va semnala activarea
Pentru a preveni deschiderea accidentală sistemului Dead Lock.
a portierelor/tentativele de efracţie,
activaţi dispozitivul de siguranţă Dead
Lock care, o dată activat împiedică La deschiderea unei portiere sau a
acţionarea mânerelor de blocare portiere tuturor portierelor:
laterale. semnalizatoarele clipesc de două
Activarea dispozitivului: ori, si
Pentru a bloca toate portierele, apăsaţi plafoniera interioară se va aprinde
de două ori butonul LOCK (1) în maxim 3 pentru circa 15 secunde după care
secunde. se va stinge, dacă întrerupătorul
plafonierei interioare este în poziţie
Închidere centralizată centrală. La cuplarea contactului,
Pentru blocarea tuturor portierelor, Dezactivarea dispozitivului: lumina plafonierei se stinge treptat.
apăsaţi o dată butonul LOCK (1). pentru a debloca doar portiera Verificaţi blocarea portierelor după
Pentru deblocarea unei singure şoferului, apăsaţi o dată butonul acţionarea butonului LOCK (1).
portiere, apăsaţi o dată butonul UNLOCK (2).
Dacă în 30 secunde de la deblocarea
UNLOCK (2). pentru a debloca alte portiere, portierelor din butonul UNLOCK (2), nu
Pentru deblocarea altor portiere, apăsaţi din nou butonul UNLOCK este deschisă nicio portieră, acestea vor
apăsaţi din nou butonul UNLOCK (2). fi blocate automat.
(2).

ATENŢIE
Dacă sistemul Dead
Lock este activat, nu este posibilă
deschiderea portierelor din
interiorul autovehiculului; de
aceea, înainte de a coborî
asiguraţi-vă că au coborât toţi
pasagerii.

19
NOTE Tip 1
raza de acţiune este de maxim 5 Sistemul Keyless Entry cu transmiţător
metri. Totuşi această distanţă model TS002 şi receptor model R62J1
variază în funcţie de circumstanţe, în sau R51K0 respectă normele şi
special dacă în zonă există reglementările Directivei Europene
interferenţe radio. 1999/5/CE.
nu este posibilă blocarea sau
deblocarea portierelor cu ajutorul
transmiţătorului cheii/telecomenzii în Tip 2
următoarele cazuri: Sistemul Keyless Entry cu telecomandă
- dacă dispozitivul de pornire model S62J1 şi cheie model TS001
nu este în poziţia LOCK sau respectă normele şi reglementările
atunci când cheia este în Directivei Europene 1999/5/CE.
contact, sau Înlocuirea bateriei
- atunci când una dintre IMPORTANT În cazul în care transmiţătorul/
portiere este deschisă sau nu Transmiţătorul/telecomanda este un telecomanda nu funcţionează
este închisă perfect. dispozitiv foarte sensibil. Pentru a evita corespunzător, verificaţi şi eventual
deteriorarea acesteia: înlocuiţi bateria.
În cazul în care aţi pierdut
transmiţătorul cheii/telecomenzii, Evitaţi loviturile, umiditatea si
contactaţi cât mai curând o temperaturile ridicate. Nu expuneţi Înlocuire baterie transmiţător
Reprezentanţă Fiat pentru cheile la razele directe ale soarelui
dezactivarea cheii pierdute şi pentru (spre exemplu: pe planşa de bord). indepartati şurubul (1) şi deschideţi
a solicita o cheie nouă. capacul transmiţătorului.
Nu apropiaţi telecomanda/
transmiţătorul de obiecte magnetice Extrageţi transmiţătorul (2).
(spre exemplu, de televizor).

20
deschideti transmiţătorul introducând Înlocuire baterie telecomandă înlocuiti bateria (1) (litiu de tip
în locaşul (2) o monedă sau vârful CR2032 sau echivalent) respectând
plat al unei şurubelniţe. deschideti telecomanda introducând polaritatea, conform celor indicate în
vârful plat al unei şurubelniţe, figură.
înlocuiti bateria (3) (litiu de tip acoperit de o cârpă moale, în locaşul
CR1620 sau echivalent) respecând special. închideti perfect telecomanda.
polaritatea. Închideţi transmiţătorul şi asigurati-vă că portierele pot fi
reintroduceţi-l în propriul locaş. acţionate din telecomandă. Nu
închideti transmiţătorul şi aruncaţi bateriile pe litiu în deşeurile
reintroduceţi-l în locaş. menajere.
închideti capacul transmiţătorului,
instalaţi şi strângeţi şurubul (1).
asigurati-vă că portierele pot fi
acţionate din transmiţător.
bateriile descărcate trebuie aruncate
în recipiente speciale stabilite prin
lege. Nu aruncaţi bateriile pe litiu în
deşeurile menajere.

21
ATENŢIE ATENŢIE
Dacă sunt înghiţite, Activaţi întotdeauna
bateriile pe litiu pot dăuna grav sistemul de siguranţă copii atunci
sănătăţii. Nu lăsaţi bateriile la când sunt transportaţi copii pe
îndemâna copiilor sau a locurile posterioare.
animalelor domestice. În cazul
ingerarii, consultaţi imediat un
medic.

ATENŢIE
IMPORTANT Bateriile folosite sunt
dăunatoare mediului înconjurător. Ele Închidere de siguranţă pentru După acţionarea dispo-
trebuie aruncate în conformitate cu copii (portiere posterioare) zitivului la ambele portiere
normele în vigoare, în recipiente posterioare, verificaţi dacă sunt
speciale, ori duse la o Reprezentanţă Fiat blocate corespunzător.
care se va ocupa de acestea. Ambele portiere posterioare sunt dotate
cu sistem de închidere de siguranţă
pentru copii, conform celor indicate în
IMPORTANT Transmiţătorul/teleco- figură. Atunci când butonul de blocare
manda sunt dispozitive electrice foarte este în poziţia (1), închiderea de
sensibile. Pentru a evita deteriorarea siguranţă este activată, iar când este în
evitaţi infiltrările de praf, umiditatea sau poziţia (2) nu este activată. Atunci când
deteriorarea componentelor interne. închiderea de siguranţă este activată,
portierele posterioare nu pot fi deschise
din interiorul autovehiculului chiar dacă
celelalte portiere sunt deblocate. Cu
sistemul de închidere de siguranţă
activat, este posibilă doar deschiderea
din exterior a portierelor posterioare.

22
ATENŢIE
Asiguraţi-vă întotdea-
una că hayonul este perfect
închis. Deplasarea cu hayonul
deschis sau închis necores-
punzător poate fi periculoasă,
deoarece în cazul unui accident
pasagerii ar putea fi aruncaţi în
exteriorul autovehiculului.
Închiderea perfectă a hayonului
previne intrarea gazelor de
eşapament în interiorul Deschideţi hayonul prin acţionarea
levierului deschidere de urgenţă (2)
Hayon autovehiculului.
cu ajutorul unei şurubelniţe cu vârf
1) Dispozitiv deschidere hayon plat sau cu ajutorul manivelei de la
Hayonul poate fi deschis/închis prin cric. Pentru a bloca din nou hayonul
acţionarea cheii în încuietoarea portierei Dacă nu este posibilă acţionarea este suficient să îl închideţi.
şoferului. dispozitivului de deschidere hayon (1) din
Pentru a deschide hayonul, apăsaţi şi cauza unei anomalii sau dacă bateria Dacă nu puteţi debloca hayonul,
ţineţi apăsat dispozitivul de deschidere este descărcată, este posibilă contactaţi o Reprezentanţă Fiat.
(1) şi ridicaţi hayonul. deschiderea hayonului din interiorul
autovehiculului. Procedaţi după cum
NOTĂ Dacă hayonul nu este închis
urmează:
perfect, procedaţi după cum urmează:
Rabataţi bancheta posterioară ATENŢIE
Apăsaţi dispozitivul de deschidere
pentru a facilita accesul la hayon,
(1) şi deschideţi uşor hayonul. Nu acţionaţi levierul
conform celor descrise în paragraful
deschidere de urgenţă cu
Închideţi hayonul după câteva „Rabatare banchetă posterioară”
degetele, riscaţi să vă răniţi.
secunde.
Asiguraţi-vă că nu există
Asiguraţi-vă că hayonul este închis.
persoane în spaţiul de deschidere
al hayonului în timp ce deschideţi
hayonul din interior.

23
GEAMURI

GEAMURI CU ACŢIONARE
MANUALĂ (opţional)

Pentru a deschide sau închide geamuri,


acţionaţi mânerul de pe panoul portierei.

GEAMURI ACŢIONATE
ELECTRIC (opţional)

Funcţionează doar dacă contactul este în


poziţia „ON”.

24
Pentru a deschide geamul, apăsaţi
Portieră şofer Portieră pasager partea frontală a butonului. Pentru a
Portiera şoferului este dotată cu Portiera pasagerului este dotată cu închide geamul, ridicaţi partea frontală a
următoarele butoane: buton (1) ce butonul (3) ce acţionează geamul butonului.
acţionează geamul şofer, buton (2) ce portierei pasager.
Geamul şoferului este dotat şi cu funcţie
acţionează geamul pasagerului şi de acţionare automată (utilă la punctele
butoanele (4) şi (5) ce acţionează de taxare de pe autostrăzi sau la „drive-
geamurile posterioare. in”) ce permite deschiderea geamului fără
a menţine butonul acţionat. Apăsaţi
complet butonul şi eliberaţi-l; pentru a
opri deschiderea geamului, ridicaţi uşor
butonul.

25
Geamul şoferului este dotat şi cu un NOTĂ Geamurile portierelor posterioare
buton pentru blocarea geamului pasager. ATENŢIE au fost proiectate pentru a se deschide
Acţionarea butonului previne deschiderea doar în proporţie de 2/3.
/închiderea geamului pasager cu Blocaţi întotdeauna
butoanele (2), (3), (4) sau (5). Apăsaţi din geamurile atunci când sunt copii
nou butonul pentru a restabili la bord. Copii sunt cei mai expuşi
funcţionarea obişnuită. riscurilor leziunilor provocate de
geamuri.
Asiguraţi-vă că pasagerii nu sunt
expuşi riscului producerii de
leziuni (la mâini sau la cap) în
timpul acţiunii geamurilor.
Scoateţi întotdeauna cheia din
contact atunci când părăsiţi
autovehiculului chiar şi pentru
scurt timp. Nu lăsaţi copii
nesupravegheaţi la bord; ar putea
acţiona din greşeală geamurile şi
pot fi răniţi de aceştia.

26
OGLINZI RETROVIZOARE

OGLINDĂ RETROVIZOARE
INTERIOARĂ

Oglinda retrovizoare interioară poate fi


reglată manual astfel încât să poată fi
văzută partea posterioară a
autovehiculului. Pentru a regla oglinda,
aduceţi elementul (1) în poziţie normală
(poziţie de zi), apoi reglaţi manual
acţionând în cele patru puncte până OGLINDĂ RETROVIZOARE
găsiţi poziţia potrivită.
EXTERIOARĂ
Pe timp de noapte, aduceţi elementul (1)
în poziţia de noapte pentru a nu fi
deranjat de farurile autovehiculelor din Reglaţi poziţia oglinzilor retrovizoare
spate. exterioare astfel încât să puteţi vedea
ATENŢIE părţile laterale ale autovehiculului.

Utilizaţi poziţia de
noapte doar dacă este necesar,
ATENŢIE deoarece dacă oglinda este
reglată în această poziţie nu veţi ATENŢIE
În timpul deplasării avea aceeaşi percepţie a
oglinda trebuie să fie reglată în obiectelor. Deoarece oglinzile re-
poziţia normală. trovizoare exterioare sunt curbe,
alterează distanţa şi dimensiunea
obiectelor: de aceea obiectele
apar mai mici si mai departe decât
sunt în realitate

27
REGLARE SCAUNE ATENŢIE
Lărgirea excesivă a
centurilor de siguranţă reduc
eficienţa acestora; de aceea,
ATENŢIE eventualele reglări ale scaunului
trebuie efectuate înainte de
Efectuaţi reglajele doar
fixarea centurilor de siguranţă.
atunci când autovehiculul este
oprit.

OGLINZI RETROVIZOARE CU
ACŢIONARE ELECTRICĂ
ATENŢIE
(opţional)
Butonul ce acţionează oglinzile retro- După ce aţi eliberat
vizoare este poziţionat pe panoul maneta, verificaţi dacă scaunul
portierei şoferului. Reglarea electrică este este fixat corespunzător,
activă doar dacă cheia este în contact în încercând să îl mişcaţi înainte şi
poziţia „ACC” sau „ON”. înapoi. Dacă nu este fixat,
scaunul se poate mişca brusc,
Pentru reglarea oglinzilor, procedaţi după
făcându-l pe şofer să piardă
cum urmează:
controlul autovehiculului.
Cu ajutorul întrerupătorului, selectaţi
oglinda (stângă sau dreaptă) pe care
doriţi să o reglaţi.
Pentru a regla oglinda, apăsaţi
partea exterioară a butonului
acţionând în cele patru sensuri.
După terminarea reglării, aduceţi
butonul în poziţia centrală pentru
evitarea reglării accidentale.

28
REGLARE LONGITUDINALĂ Dacă scaunul şoferului este dotat cu REGLARE SPĂTAR
reglare pe înălţime, ridicaţi sau coborâţi
Maneta de reglare a scaunelor anterioare maneta de reglare localizată pe partea
este localizată sub scaune. Pentru exterioară a scaunului până atingeţi
reglarea scaunului dorit, ridicaţi maneta şi înălţimea dorită. ATENŢIE
mutaţi scaunul înainte sau înapoi.
După efectuarea reglării, verificaţi dacă Pentru a beneficia de
scaunul este fixat corespunzător protecţia maximă a centurilor de
încercând să îl mutaţi înainte sau înapoi. siguranţă, în timpul deplasării,
menţineţi spătarul în poziţie
dreaptă.

Pentru a regla spătarele scaunelor


anterioare, ridicaţi maneta poziţionată pe
partea exterioară a scaunului până
obţineţi poziţia dorită. Apoi, eliberaţi
maneta pentru a bloca spătarul.

29
TETIERE REGLABILE
(opţional)
Tetierele au fost proiectate pentru a
reduce riscul leziunilor în cazul unui
accident. Reglaţi tetierele astfel încât
centrul tetierelor să fie cât mai aproape
de vârful urechilor pasagerului. Dacă, în
cazul pasagerilor foarte înalţi, acest lucru
nu este posibil, reglaţi tetierele în poziţia
maximă (ridicată la maxim).

NOTĂ Pentru a extrage complet tetierele Tetiere anterioare


ar putea fi necesară înclinarea spătarului
ATENŢIE pentru a putea obţine mai mult spaţiu de Pentru a ridica tetierele anterioare,
manevră. ridicaţi până se aude clicul de blocare.
Tetierele au fost Pentru coborârea tetierei, coborâţi
proiectate astfel încât să susţină tetierea acţionând în acelaşi timp
partea din spate a capului şi nu elementul de fixare. Pentru a scoate
gâtul. Doar în această poziţie îşi tetiera (spre exemplu pentru a o spăla,
îndeplinesc funcţia de protecţie. pentru a o înlocui etc.) împingeţi
Efectuaţi reglajele doar atunci elementul de blocare şi scoateţi tetiera.
când autovehiculul este oprit.

30
CENTURI DE SIGURANŢĂ
ŞI SISTEME SIGURANŢĂ
PENTRU COPII

ATENŢIE
Centurile de siguranţă
trebuie purtate în permanenţă.

Tetiere anterioare ATENŢIE


Pentru a ridica tetierele posterioare,
ridicaţi până se aude clicul de blocare. Airbagurile oferă pro-
Pentru coborârea tetierei, coborâţi tecţie suplimentară centurilor de
tetierea acţionând în acelaşi timp siguranţă. Acestea trebuie purtate
elementul de fixare. Pentru a scoate în permanenţă, indiferent dacă
tetiera (spre exemplu pentru a o spăla, autovehiculul este sau nu dotat
pentru a o înlocui etc.) împingeţi cu airbaguri, deoarece oferă cea
elementul de blocare şi scoateţi tetiera. mai bună protecţie în cazul unui
accident, reducând riscul de
În timpul utilizării scaunelor pentru copii,
leziuni grave, chiar mortale.
tetierele trebuie menţinute în poziţie
„extrasă total”.

ATENŢIE
Pasagerii trebuie
transportaţi doar pe locurile
dotate cu centuri de siguranţă. Nu
este permisă transportarea
persoanelor în portbagaj.

31
ATENŢIE ATENŢIE
Pentru fixarea corectă a Nu călătoriţi niciodată
centurilor de siguranţă, procedaţi cu un copil aşezat pe genunchii
după cum urmează: unui pasager, amândoi fiind
- partea inferioară a centurii protejaţi de o singură centură. Nu
trebuie să fie fixată pe bazin, nu interpuneţi obiecte între centură
pe abdomenul pasagerilor. şi corpul pasagerului.
- partea superioară a centurii Verificaţi periodic integritatea
trebuie să treacă pe umărul centurilor de siguranţă şi
pasagerului, nu pe sub braţ. înlocuiţi-le atunci când prezintă
urme de uzură sau tăieturi.
- partea superioară a centurii nu
trebuie să fie fixată pe faţa sau pe
ATENŢIE Înlocuiţi întregul sistem în urma
unui accident, chiar dacă nu
gâtul pasagerului şi nu trebuie să Utilizarea centurilor de există daune aparente.
alunece de pe umăr. siguranţă este obigatorie şi Copii cu o vârstă mai mică de 12
- pentru a beneficia de protecţia pentru femeile însărcinate; este anni trebuie transportaţi pe
maximă a centurii, aceasta nu necesară recomandarea bancheta posterioară în scaune
trebuie să fie răsucită, ci trebuie medicului pentru a conduce. ce dispun de sisteme de
să fie întinsă şi să adere pe corpul Femeile însărcinate trebuie să siguranţă specifice.
pasagerului. poarte centura poziţionată în
partea inferioară conform celor Nou născuţii şi copii foarte mici
indicate în figură. pot fi transportaţi doar în scaune
speciale ce pot fi achiziţionate de
Nu ţineţi în buzunar obiecte pe piaţa locală şi trebuie utilizate
tăioase sau fragile (spre exemplu de fiecare dată. Asiguraţi-vă că
creioane, ochelari etc.) ce ar sistemele de siguranţă respectă
putea produce leziuni în cazul normele de siguranţă în vigoare.
unui accident. Citiţi şi respectaţi instrucţiunile
de instalare furnizate de
Producătorul sistemului de
siguranţă.

32
CENTURI DE SIGURANŢĂ
ATENŢIE
Curăţaţi centurile cu Emergency Locking Retractor
apă şi săpun neutru, evitaţi
contactul cu produse pentru (ELR)
lustruire, vaselina, uleiuri,
produse chimice şi în special cu Centura de siguranţă este dotată cu un
lichidul bateriei. dispozitiv de rulare cu blocare de urgenţă
Dacă partea superioară a centurii (ELR), proiectat pentru blocarea centurii
incomodează gâtul sau faţa in cazul frânărilor bruşte sau a ciocnirilor.
copilului transportat, mutaţi Mecanismul sistemului de rulare intervine
copilul către centrul autove- chiar şi atunci când trageţi brusc de
hiculului. centură; în acest caz, dacă centura se
Pentru a beneficia de protecţia blochează lăsaţi-o liberă şi apoi
maximă a centurilor de siguranţă, repoziţionaţi-o evitând manevrele bruşte.
în timpul deplasării, ţineţi
spătarele în poziţie dreaptă.

ATENŢIE
Este strict interzisă
demontarea sau modificarea
centurilor de siguranţă si a
sistemului de pretensionare.
Orice interventie trebuie efectuata
de personal calificat si autorizat.
Contactaţi întotdeauna o
Reprezentanţă Fiat.

33
Avertizor centuri de siguranţă

Pentru a minimaliza riscul de a aluneca


pe sub centură în cazul unui accident,
fixaţi partea inferioară a centurii diagonal
pe bazin astfel încât partea superioară a
centurii să fie introdusă în cataramă.
Partea superioară a centurii se
adaptează corpului pasagerilor.

Centura trebuie fixată astfel încât spatele NOTĂ Catarama centurii de siguranţă
pasagerului să fie drept, corect sprijinit pe pentru locul posterior central are înscrisul
spătar, menţineţi centura pe bust şi „CENTER” (centrală). Cataramele sunt
bazin, apoi introduceşi clema în cataramă proiectate astfel încât clema centurii să
până când se aude clicul de fixare. poată fi introdusă în catarama
corespunzătoare.

34
3) La terminarea ciclului descris la
punctul 2), martorul sistemului S.B.R.
va rămâne aprins până în momentul
în care centura de siguranţă a
şoferului va fi fixată.
Dacă după fixarea centurii de siguranţă,
şoferul desface centura de siguranţă din
nou, sistemul S.B.R. se va reactiva
începând de la ciclul 1) sau 2) în funcţie
de viteza autovehiculului. Dacă viteza
autovehiculului este mai mică de 15
km/h, sistemul S.B.R. se va reactiva
începând de la ciclul 1), dacă viteza
Pentru a deschide centura de siguranţă, autovehiculului este mai mare de 15
SISTEM S.B.R. (SEAT BELT km/h, sistemul S.B.R. se va reactiva
apăsaţi butonul roşu cu înscrisul
„PRESS” (apăsaţi) poziţionat pe
REMINDER) – SCAUN ŞOFER începând de la ciclul 2).
cataramă şi lasaţi banda centurii să se Sistemul S.B.R. se va dezactiva automat
autoruleze. Autovehiculul este dotat cu sistem S.B.R. la fixarea centurii de siguranţă sau la
(Seat Belt Reminder – sistem avertizare oprirea motorului.
centură de siguranţă nefixată), alcătuit
dintr-un avertizor acustic care, împreună
cu aprinderea martorului pe tabloul de
bord, avertizează şoferul să-şi fixeze
ATENŢIE
centura de siguranţă. Fixaţi întotdeauna
Dacă cheia este în contact, în poziţia centurile de siguranţă, atât cea a
„ON”, iar centura şoferului nu este fixată: şoferului cât şi cea a pasagerilor.
1) Martorul sistemului S.B.R. se aprinde. Deplasarea cu centurile nefixate
sporeşte riscul leziunilor în cazul
2) Atunci când viteza autovehiculului unui accident. Obişnuiţi-vă să
depăşeşte 15 km/h, martorul fixaţi centura de siguranţă înainte
sistemului S.B.R. va clipi iar de a porni motorul.
avertizorul acustic va avertiza timp ce
circa 95 secunde.

35
ATENŢIE
Partea superioară a
centurii trebuie să treacă pe la
jumătatea distanţei dintre umărul
şi gâtul pasagerului. Nu trebuie să
treacă peste faţă sau gât, trebuie
să treacă peste umăr. O reglare
necorespunzătoare a centurii
poate reduce eficienţa în cazul
unui accident.

REGLARE PE ÎNĂLŢIME DISPOZITIV DE PRINDERE


(opţional) (opţional)

Reglaţi înălţimea dispozitivului de Asiguraţi-vă că banda centurii de


prindere astfel încât partea superioară a siguranţă este fixată în dispozitivul de
centurii de siguranţă să treacă pe la prindere astfel încât să nu fie prinsă de
jumătatea distanţei dintre umărul şi gâtul spătar, cataramă sau în ghidajul
pasagerului. Pentru a regla înălţimea scaunului.
dispozitivului de prindere, mutaţi
dispozitivul în sus sau în jos apăsând
butonul de blocare conform celor indicate
în figură. După efectuarea reglării,
asiguraţi-vă că dispozitivul de prindere a
fost blocat corespunzător.

36
ATENŢIE
Înlocuiţi centurile de
siguranţă în cazul funcţionării
necorespunzătoare. Verificaţi
toate componentele centurii de
siguranţă în urma unui accident.
Înlocuiţi întotdeauna întregul
sistem al centurilor de siguranţă
după un accident, chiar dacă nu
există daune aparente. În orice
caz înlocuiţi centurile de TRANSPORTUL COPIILOR ÎN
VERIFICAREA CENTURILOR siguranţă dacă s-a activat
DE SIGURANŢĂ sistemului de pretensionare (şi SIGURANŢĂ
anume, în cazul activării
airbagurilor anteriore). Fiat recomandă utilizarea sistemelor de
Verificaţi periodic integritatea centurilor
de siguranţă pentru a verifica siguranţă pentru transportul copiilor în
funcţionarea corespunzătoare. Verificaţi siguranţă. Pe piaţă există diferite tipuri de
starea centurii, a cataramelor, a clemelor, siguranţă pentru copii; asiguraţi-vă că
a sistemului de autorulare. Înlocuiţi sistemul folosit respectă normele în
centura dacă este deteriorată sau nu vigoare.
ATENŢIE
funcţionează corespunzător.
În niciun caz compo- Toate sistemele de siguranţă pentru copii
nentele centurilor de siguranţă şi sunt prevăzute pentru a fi fixate pe
sistemul de pretensionare nu vor scaunele autovehiculului fie prin
fi modificate sau demontate. intermediul centurilor de siguranţă ale
Orice operaţie trebuie efectuată autovehiculului fie prin intermediul barelor
de personal calificat şi autorizat. de ancorare incorporate în scaun. Fiat
Contactaţi întotdeauna o recomandă transportul copiilor pe
Reprezentanţă Fiat. bancheta posterioară deoarece statisticile
au demonstrat că este cea mai sigură
poziţie.

37
(Ţări extra europene)
Pentru instalarea sistemului de siguranţă
pentru cpoii, vezi cele descrise în
paragraful „Sisteme de siguranţă pentru ATENŢIE
copii Uniunea Europeana” din acest
capitol. Nu poziţionaţi scaunele
pentru copii cu spatele la direcţia
Pe acest model, sistemul de siguranţă
de mers pe scaunul anterior dacă
pentru copii este prevăzut doar pentru
autovehiculul este dotat cu airbag
scaunul posterior stânga, cu excepţia
pasager. Activarea airbagului în
celui de tip ISOFIX grupa 1; pentru copii
cazul unui impact poate cauza
ce cântăresc între 9 şi 18 kg.
leziuni mortale copilului. Partea
NOTĂ Respectaţi normele în vigoare posterioară a scaunului este prea
privind sistemele de siguranţă pentru aproape de zona de umflare a
copii. airbagului.
Dacă trebuie să transportaţi un copil pe
scaunul anterior cu scaunul îndreptat în
direcţia de mers, reglaţi scaunul anterior
cât mai în spate posibil. ATENŢIE
Imaginile sunt doar
indicative pentru montare. Mon-
taţi scaunul conform instruc-
ţiunilor producătorului.

38
ATENŢIE
Nu poziţionaţi scaune
pentru copii pe scaunul anterior
dacă autovehiculul este dotat cu
airbag lateral. Activarea
airbagului în cazul unui impact
poate cauza leziuni grave
copilului.

ATENŢIE
ATENŢIE Dacă sistemul de
La instalarea unui siguranţă nu este ancorat în ATENŢIE
scaun pentru copii pe bancheta interiorul autovehiculului, copilul
ar putea suferi leziuni în cazul Nu poziţionaţi scaunele
posterioară, reglaţi scaunul pentru copii cu spatele la direcţia
anterior cât mai în faţă pentru a unui accident. Respectaţi cu
stricteţe indicaţiile oferite de de mers pe locul posterior central
evita ca picioarele copilului să deoarece în cazul unui accident
atingă spătarului scaunului; în producătorul scaunului.
sau a unui frânări bruşte, cotiera
cazul unui accident acest lucru ar posterioară (opţional) ar putea
putea cauza leziuni în cazul unui coborî accidental cauzând leziuni
accident. copilului.

39
DISPOZITIV SIGURANŢĂ PENTRU COPII (UNIUNEA EUROPEANĂ)
SISTEME SIGURANŢĂ COPII
Tabelul de mai jos indică conformitatea scaunelor pasageri pentru transportul si montarea scaunelor pentru copii. Pentru transportul copiilor sub
12 ani, cu o înălţime mai mică de 1,50 m, folosiţi sistemele de siguranţă ce respectă Regulamentul European CEE-R44 ce reglementează
posibilitatea de montare a copiilor conform tabelului de mai jos.

Conformitatea scaunelor pasageri pentru utilizarea scaunului pentru copii tradiţionale (fixare cu centurile de siguranţă) – Tabel
informativ

Scaun (sau altă poziţie)


Grupă de greutate Pasager Posterior Intermediar Intermediar
Posterior lateral
anterior central extern central
Grupa 0 până la 10 kg X U (doar partea stângă) X ND ND
Grupa 0+ până la 13 kg X U (doar partea stângă) X ND ND
Grupa 1 9 - 18 kg X U (doar partea stângă) * X ND ND
Grupa 2 15 - 25 kg X UF (doar partea stângă) X ND ND
Grupa 3 22 - 36 kg X UF (doar partea stângă) X ND ND
LEGENDĂ
U = adecvat pentru scaune din categoria „Universal” pentru grupele de greutate indicate.
UF = adecvat pentru scaune orientate către sensul de mers din categoria „Universal” pentru grupele de greutate indicate.
L = adecvat pentru sisteme de siguranţă speciale prezentate în tabelul următor. Aceste sisteme pot fi încadrate în categoria „vehicul specific”,
„limitat” sau „semi-universal”
B = scaun integrat pentru grupele de greutate indicate.
X = neadecvat pentru copii ce se încadrează în grupele de greutate indicate.
ND = nu este disponibil.
* Sistemele de prindere ISOFIX pot fi poziţionate atât la dreapta cât şi la dreapta.
NOTĂ „Universal” reprezintă categoria prevăzută în Regulamentul European CEE-R44.

40
Conformitate scaune pasageri pentru utilizarea scaunelor ISOFIX pentru copii – tabel informativ

Grupa de greutate Clasă Ancorare Poziţionare scaun ISOFIX


dimensiune
Pasager Posterior Posterior Intermediar Intermediar Alte scaune
anterior exterior central exterior central
Port bebe F ISO/L1 ND X ND ND ND ND
G ISO/L2 ND X ND ND ND ND
(1) ND ND ND ND ND ND
Grupa 0 până la 10 kg E ISO/R1 ND X ND ND ND ND
(1) ND ND ND ND ND ND
Grupa 0+ până la 13 kg E ISO/R1 ND X ND ND ND ND
D ISO/R2 ND X ND ND ND ND
C ISO/R3 ND X ND ND ND ND
(1) ND ND ND ND ND ND
Grupa 1 9 – 18 kg D ISO/R2 ND X ND ND ND ND
C ISO/R3 ND X ND ND ND ND
B ISO/F2 ND IUF ND ND ND ND
B1 ISO/F2X ND IUF ND ND ND ND
A ISO/F3 ND IL ND ND ND ND
(1) ND ND ND ND ND ND
Grupa 2 15-25 kg (1) ND ND ND ND ND ND
Grupa 3 22-36 kg (1) ND ND ND ND ND ND
(1) pentru sisteme ce nu au înscrisul identificare clasa dimensiune ISOFIX (da la A la G) pentru grupa de greutate, Producătorul autovehiculului va trebui să
indice sistemul iISOFIX specific pentru autovehicul recomandat pentru fiecare poziţie
LEGENDĂ
IUF = adecvat pentru sisteme ISOFIX orientate cu faţa la sensul de mers, categorie universală pentru grupele de greutate indicate. Fiat recomandă RÖMER DUO
plus, disponibil în Lineaccessori Fiat.
IL = adecvat pentru sisteme ISOFIX speciale de categorie „vehicul specific”, „limitat” sau „semi-universal”.
X = poziţie ISOFIX neadecvată pentru sisteme ISOFIX în grupele de greutate şi/sau dimensiune indicate.
ND = nu este disponibil.
NOTĂ „Universal” reprezintă categoria prevăzută în Regulamentul European CEE-R44.

41
INSTALARE CU CENTURI DE INSTALARE CU SISTEM DE
SIGURANŢĂ CU PRINDERE ÎN PRINDERE ISOFIX (disponibil
DOUĂ/TREI PUNCTE (disponibile pentru poziţionarea atât pe partea stângă ATENŢIE
pentru poziţionarea pe partea cât şi pe partea dreaptă a banchetei
posterioare – dispozitiv ISOFIX grupa 1, Respectaţi instrucţiunile
stângă a banchetei posterioare) de montare ale sistemului ISOFIX
greutate între 9 şi 18 kg)
furnizate de Producător. După
IMPORTANT Ridicaţi complet tetiera montare, mişcaţi scaunul în toate
înainte de a monta scaunul pe bancheta Locurile posterioare laterale ale direcţiile (mai ales în faţă) pentru
posterioară. autovehiculului sunt dotate cu sistem de a verifica dacă barele de legătură
prindere inferioare şi bare de legătură sunt perfect blocate în sistemul
pentru montarea unui scaun pentru copil de prindere.
Centură de siguranţă de tip ELR de tip ISOFIX. Sistemul de prindere este
poziţionat între partea inferioară a
spătarului şi pernă.
Dacă autovehiculul este dotat cu sistem
ATENŢIE de prindere superior, respectaţi cu
stricteţe instrucţiunile furnizate de
Montaţi scaunul ATENŢIE Producătorul scaunului referitoare la
respectând instrucţiunile furni- utilizarea acestor prinderi.
zate de Producătorul sistemului. Scaunul ISOFIX trebuie
să fie montat doar pe locurile
posterioare laterale.

42
În general, procedaţi după cum urmează: Pentru a facilita montarea, înclinaţi Aliniaţi manual extremităţile barelor
Ridicaţi complet tetiera posterioară. spătarul către partea posterioară cu sistemul de prindere, conform
(dacă este posibil). celor ilustrate în figură, având grijă
IMPORTANT Înainte de a instala un să nu vă prindeţi degetele.
scaun pentru copii, reglaţi tetiera în Poziţionaţi scaunul pe bancheta
poziţia maximă (ridicată complet). posterioară introducând barele de Împingeţi scaunul în sistemul de
legătură în sistemul de prindere prindere astfel încât extremităţile să
dintre spătar şi perna banchetei intre în sistemul de prindere.
posterioare. Asiguraţi-vă că scaunul este bine
fixat.

43
Prindeţi centura superioară de
prindere în sistemul de prindere şi
blocaţi-o conform instrucţiunilor
furnizate de Producătorul scaunului.
Verificaţi dacă aţi fixat centura în
sistemele sale de prindere şi nu în
cârligele ancorare marfă (opţional).

ATENŢIE
Asiguraţi-vă că nu aţi
Prindeţi partea anterioară a INSTALAREA SCAUNULUI CU prins centura în cârligele
scaunului şi împingeţi scaunul către AJUTORUL CENTURII SUPERI- ancorare marfă (opţional). Fixarea
spătarul banchetei astfel încât să se incorectă reduce acţiunea de
fixeze în bare. Verificaţi prinderea OARE DE PRINDERE reţinere exercitată de centură.
corectă încercând să mişcaţi Unele dispozitive pentru transportul
scaunul în toate direcţiile (mai ales copiilor necesită centură superioară de
în faţă). prindere. Sistemul de prindere al centurii
Ridicaţi spătarul, dacă a fost rabatat superioare se găseşte în partea
anterior. posterioară a spătarul, iar numărul
acestora variază în funcţie de dotarea
Prindeţi centura de prindere autovehiculului.
superioară (dacă există) conform
celor descrise în paragraful următor Pentru montarea scaunului, procedaţi
„Instalarea scaunului cu ajutorul după cum urmează:
centurii superioare de prindere”. Îndepărtaţi capacul portbagajului.
Asiguraţi scaunul de bancheta
posterioară respectând procedura
descrisă anterior.

44
Dacă autovehiculul dumneavoastră este
dotat cu centuri de siguranţă cu sistem
de pretensionare, în partea inferioară a
centurilor de siguranţă anterioare se află
o plăcuţă pe care sunt literele „P” şi/sau
„PRE” conform celor indicate în figură.
Utilizarea centurilor de siguranţă cu
sistem de pretensionare este identică cu
utilizarea centurilor de siguranţă
tradiţionale.
Vă recomandăm să citiţi această secţiune
şi secţiunea ulterioară „Sisteme
suplimentare de siguranţă (airbag)”
pentru a aprofunda cunoaşterea
CENTURI DE SIGURANŢĂ CU sistemelor de siguranţă.
SISTEM DE PRETENSIONARE Acţiunea centurilor de siguranţă cu
(opţional) sistem de pretensionare este
condiţionată de acţiunea SISTEMELOR
SUPLIMENTARE DE SIGURANTĂ
(airbag); senzorii şi centrala electronică
Ghidaţi centura conform celor ATENŢIE de control a airbagurilor gestionează şi
ilustrate în figură. (pentru a ridica
Această secţiune a acţiunea sistemelor de pretensionare.
sau cobori tetiera citiţi paragraful
manualului de utilizare descrie Prin urmare, sistemul de pretensionare
„Tetiere reglabile”).
CENTURILE DE SIGURANŢĂ CU se activează înaintea airbagurilor. Pentru
Asiguraţi-vă că nimic nu împiedică informaţii suplimentare, inclusiv
SISTEM PRETENSIONARE
funcţionarea centurii. întreţinerea centurilor de siguranţă cu
instalate pe autovehiculul dum-
neavoastră. Vă recomandăm să sistem de pretensionare, se face referire
citiţi şi să respectaţi indicaţiile la cele descrise în această secţiune şi la
oferite pentru a reduce riscul de informaţiile secţiunii „Sisteme
leziuni, chiar şi mortale. suplimentare de siguranţă (airbag)”.

45
Sistemul de pretensionare, localizat în Sistemul de pretensionare şi airbagurile Pentru a evita deteriorarea sau activarea
dispozitivul de rulare al ambelor centuri se activează doar în cazul unui impact accidentală a sistemului de
de siguranţă anterioare, îşi exercită frontal violent; nu au fost proiectate pretensionare, verificaţi dacă bateria este
acţiunea în cazul impactului frontal, pentru a se activa în cazul impactului conectată şi dacă contactul este în
retrăgând câţiva centimetri din centurile posterior, lateral, răsturnărilor sau poziţia „LOCK” cu cel puţin 90 secunde
de siguranţă garantând aderenţa perfectă impactului frontal de severitate medie. înainte de efectuarea oricărei intervenţii
a centurilor de siguranţă. Activarea Sistemul de pretensionare poate fi utilizat asupra sistemului electric al
sistemului de pretensionare cauzează o singură dată. După ce a fost activat autovehiculului.
blocarea dispozitivului de rulare. În timpul (airbagurile au fost activate), contactaţi o Cablurile si conectorii sistemului de
intervenţiei pot apărea o uşoară emisie Reprezentanţă Fiat cât mai curând pretensionare au o protecţie de culoare
de fum. Acest fum nu este nociv şi nu posibil. galbenă; nu atingeţi componentele sau
indică începutul unui incendiul în Dacă, la cuplarea contactului în poziţia cablejele sistemului de pretensionare. În
autovehicul. „ON”, martorul „AIRBAG” de pe tabloul cazul distrugerii autovehiculului,
Toţi pasagerii autovehiculului (şofer şi de bord nu clipeşte, se aprinde scurt sau contactaţi o Reprezentanţă Fiat.
pasageri) sunt obligaţi să poarte centurile rămâne aprins timp de peste 10 secunde,
de siguranţă, atât cele tradiţionale cât şi sau se aprinde în timpul deplasării, indică
cele dotate cu sistem de pretensionare, o anomalie a sistemelor de siguranţă
pentru a reduce riscul unor leziuni grave, (sistem de pretensionare sau airbag).
chiar mortale, în cazul unui accident. Contactaţi o Reprezentanţă Fiat cât mai
Centurile de siguranţă trebuie purtate cu curând posibil pentru verificarea
spătarul în poziţie dreaptă. Partea sistemelor.
inferioară a centurii trebuie să fie
poziţionată pe bazin şi nu pe torace. Nu
vă aplecaţi înainte sau lateral. Se face ATENŢIE
referire la paragrafele „Reglare scaune”
şi „Centuri de siguranţă şi sisteme Intervenţiile la sistemul
siguranţă pentru copii”. de pretensionare, la
componentele acestuia sau la
cablaje trebuie efectuate doar de
personal specializat. Intervenţiile
neautorizate pot cauza activarea
accidentală a sistemului de
pretensionare si poate duce la
pierderea garanţiei auto-
vehiculului. Risc de leziuni.

46
SISTEME SUPLIMENTARE
DE SIGURANŢĂ (airbag)
(opţional)

ATENŢIE
Această secţiune a
manualului de utilizare descrie
SISTEMELE SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ (airbag) instalate pe
autovehiculul dumneavoastră. Vă
recomandăm să citiţi şi să
respectaţi indicaţiile oferite
pentru a reduce riscul de leziuni,
chiar şi mortale.

Pe lângă centurile de siguranţă,


autovehiculul este dotat cu un sistem
suplimentar de siguranţă (airbag), alcătuit
din următoarele componente:
5 Sistem de pretensionare
1 Airbag şofer
6 Centrală airbag
2 Airbag pasager
7 Senzor impact frontal
3 Airbag lateral (opţional)
8 Senzor impact lateral (opţional)
4 Airbag tip „cortină” (protecţie cap –
opţional)

47
Dacă, la cuplarea contactului în poziţia
„ON”, martorul „AIRBAG” de pe tabloul
de bord nu clipeşte, rămâne aprins sau
se aprinde în timpul deplasării, acesta
indică o anomalie a sistemelor de
siguranţă (sistem de pretensionare sau AIRBAGURI FRONTALE
airbag). Contactaţi o Reprezentanţă Fiat
cât mai curând posibil pentru verificarea Airbagul şofer este localizat într-un
sistemelor. compartiment special în centrul volanului,
iar airbagul pasager ete localizat în planşa
de bord pe partea pasagerului. Localizarea
fiecărui airbag este identificată prin înscrisul
„SRS AIRBAG” de pe airbag.

ATENŢIE
Nu aplicaţi autocolante
sau alte obiecte pe volan sau pe
capacul airbagului pasager sau
pe bordura laterală a plafonului.
Nu puneţi niciodată obiecte (spre
exemplu, telefoane mobile) pe
planşa de bord pe partea
pasagerului deoarece pot
interfera cu umflarea corectă a
airbagului, cauzând astfel rănirea
gravă.

48
Airbagurile frontale se activează doar în Airbagul NU înlocuieşte centurile de
cazul unui impact frontal violent, nu au
fost proiectate pentru a se activa în cazul
siguranţă. Pentru a beneficia de protecţia ATENŢIE
maximă în cazul unui impact PURTAŢI
impactului posterior, lateral, răsturnărilor ÎNTOTDEAUNA CENTURILE DE Nu poziţionaţi scaunele
sau impactului frontal de severitate SIGURANŢĂ, trebuie să reţineţi că niciun pentru copii cu spatele la direcţia
medie, deoarece nu pot oferi protecţie dispozitiv de siguranţă nu poate preveni de mers pe scaunul anterior dacă
suplimentară în aceste tipuri de impact. toate posibilele leziuni în cazul unui autovehiculul este dotat cu airbag
Reţineţi că în cazul unui impact, airbagul accident. pasager. Activarea airbagului în
se activează doar o singură dată şi este cazul unui impact poate cauza
necesar să purtaţi întotdeauna centurile leziuni mortale copilului. Partea
de siguranţă ce îşi exercitează acţiunea posterioară a scaunului este prea
în toate tipurile de impact. ATENŢIE aproape de zona de umflare a
airbagului.
Airbagul nu substituie
acţiunea centurilor de siguranţă,
ci doar creşte eficacitatea
acestora. Toti pasagerii sunt Dacă trebuie să transportaţi un copil pe
obligaţi să poarte în permanenţă scaunul anterior cu scaunul îndreptat în
centurile de siguranţă, chiar dacă direcţia de mers, reglaţi scaunul anterior
vehiculul este dotat cu airbag, cât mai în spate posibil. Se face trimitere
pentru a reduce riscul producerii la capitolul „Centuri de siguranţă şi
leziunilor, chiar mortale, în cazul sisteme siguranţă pentru copii” din
unui accident. această secţiune.

49
AIRBAGURI LATERALE ŞI
AIRBAG TIP „CORTINĂ”
(protejare cap – opţional)

Airbagurile laterale (opţional) sunt


poziţionate în partea exterioară a
spătarului, în partea cea mai apropiată de
portieră. Localizarea airbagurilor laterale
este identificată prin înscrisul „SRS
AIRBAG” de pe airbag.

Autocolant airbag
Autocolantul este pozţionat pe parasolar.

50
ATENŢIE ATENŢIE ATENŢIE
Nu poziţionaţi scaunele Nu vă sprijiniţi niciodată Nu scoateţi niciodată
pentru copii cu spatele la direcţia capul, braţele şi coatele pe capul, braţele sau coatele pe
de mers pe scaunul anterior dacă portiere, geamuri şi în zona geam.
autovehiculul este dotat cu airbag airbagului tip „cortină” pentru a
pasager. Activarea airbagului în preveni posibile răniri în cursul
cazul unui impact poate cauza fazei de umflare a airbagului.
leziuni mortale copilului.

Airbagurile laterale tip „cortină” (protecţie


cap – opţional) sunt localizate in tapiţeria
plafonului. Poziţionarea airbagurilor
laterale tip „cortină” este identificată prin
înscrisul „SRS AIRBAG” de pe airbag.

51
Totuşi, airbagul NU înlocuieşte centurile
de siguranţă. Pentru a oferi protecţia
maximă în cazul unui accident PURTAŢI
ÎNTOTDEAUNA CENTURILE DE
SIGURANŢĂ şi fiţi conştienţi că nu poate
preveni toate posibilele leziuni în cazul
unui accident.

ATENŢIE
Airbagul nu substituie
Airbagurile laterale şi cele laterale tip acţiunea centurilor de siguranţă, FUNCŢIONAREA SISTEMULUI
„cortină” se activează doar în cazul ci doar creşte eficacitatea AIRBAG
impactului lateral violent, nu au fost acestora. Toti pasagerii sunt
proiectate pentru a se activa în cazul obligaţi să poarte în permanenţă În cazul unui impact frontal, o centrală
impactului frontal, posterior, răsturnărilor centurile de siguranţă, chiar dacă electronică elaborează semnalele de
sau impactului lateral de severitate vehiculul este dotat cu airbag, decelerare bruscă ce provin de la senzori
medie, deoarece nu pot oferi protecţie pentru a reduce riscul producerii şi activează, atunci când este necesar,
suplimentară în aceste tipuri de impact. leziunilor, chiar mortale, în cazul umflarea airbagurilor. Dacă autovehiculul
Reţineţi că în cazul unui impact, airbagul unui accident. este dotat cu airbaguri laterale şi laterale
se activează doar o singură dată şi este tip „cortină”, în cazul unui impat lateral
necesar să purtaţi întotdeauna centurile centrala electronică va elabora semnalele
de siguranţă ce îşi exercitează acţiunea ce provin de la senzori şi atunci când ese
în toate tipurile de impact. necesar, va activ umflarea airbagului.
Gazele folosite pentru umflarea
airbagurilor sunt azot sau argon. Atunci
când perna se umflă protejează capul
(doar airbaguri frontale şi airbaguri
laterale tip „cortină”) şi partea superioară
a corpului. Activarea şi dezactivarea
airbagului este instantanee, nu reduce
vizibilitatea şi nu vă împiedică să ieşiţi din
autovehicul.

52
Airbagurile se activează rapid şi cu forţă
proprie pentru a reduce riscul leziunilor
grave, chiar mortale în cazul unui ATENŢIE
accident. Activarea instantanee a
airbagurilor poate cauza iritarea pielii. Şoferul nu trebuie să se
Activarea airbagurilor produce un zgomot aplece pe volan sau
destul de puternic şi o emisie de praf şi planşa de bord; acelaşi lucru este
fum, ce nu sunt nocive sănătăţii şi nu valabil şi pentru pasager. La
indică începutul unui incendiu. Aveţi grijă autovehiculele dotate cu airbag
că unele componente ale sistemului lateral, pasagerul nu trebuie să se
airbag, după activare, sunt foarte calde. sprijinte sau să doarmă sprijinit
pe portieră. În toate aceste situaţii
pasagerul autovehiculului se află
prea aproape de zona de umflare
Centura de siguranţă ajută la menţinerea a airbagului şi poate suferi leziuni
poziţiei corecte în timpul activării grave.
airbagurilor. Reglaţi scaunul în poziţia Nu aplicaţi autocolante sau alte
cea mai îndepărtată posibil, păstrând obiecte pe volan sau pe planşa de
controlul autovehiculului. Ţineţi spătarul bord în dreptul pasagerului
în poziţie dreaptă. Nu vă aplecaţi pe deoarece pot interfera cu
volan sau pe planşa de bord; acelaşi umflarea corectă a airbagului în
lucru este valabil şi pentru pasager ce nu cazul unui accident cauzând
trebuie să se sprijine sau să doarmă leziuni grave.
sprijinit pe portieră. Se face referire la La autovehiculele dotate cu
paragrafele „Reglare scaune” şi „Centuri airbag lateral, nu acoperiţi
de siguranţă şi sisteme siguranţă pentru spătarul scaunelor anterioare cu
copii”. capitonaje sau huse inadecvate
ce ar putea împiedica umflarea
airbagurilor. Nu poziţionaţi pe
portieră obiecte ce, în timpul
umflării airbagului, pot produce
leziuni.

53
Impacturile de severitate redusă pot Întreţinerea sistemului airbag Intervenţiile de întreţinere a airbagului, a
produce daune autovehiculului fără ca componentelor sau cablajelor trebuie
airbagurile frontale sau laterale să fie efectuate doar de către personalul
activate. Verificaţi funcţionarea corectă a În cazul acitvării airbagurilor, contactaţi o autorizat al Reprezentanţelor autorizate
sistemului airbag la o Reprezentanţă Fiat Reprezentanţă Fiat pentru a înlocui, cât Fiat. Intervenţiile autorizate sau greşite
după un accident, chiar dacă impactul nu mai curând posibil, sistemul airbag şi pot cauza activarea accidentală a
a fost puternic pentru a activa airbagurile. componentele aferente. airbagurilor şi pot duce la funcţionarea
Autovehiculul este dotat cu un modul de Dacă autovehiculul a fost inundat (mai incorectă a sistemului. Risc de leziuni.
diagnosticare modul ce în cazul unui ales în zona şoferului), verificaţi sistemul Pentru a evita deteriorarea sau activarea
accident cu activarea airbagurilor, la o Reprezentanţă Fiat deoarece accidentală a airbagurilor, verificaţi dacă
înregistrează datele referitoare la centrala poate fi deteriorată. bateria este deconectată şi dacă
sistemul airbag, inclusiv senzori. Întreţinerea sau înlocuirea unui airbag contactul este în poziţia „LOCK” (blocat)
necesită proceduri specifice; de aceea, cu cel puţin 90 secunde înainte de
este necesar să contactaţi o efectuarea oricărei intervenţii asupra
Reprezentanţă Fiat. Comunicaţi sistemului electric al autovehiculului.
întotdeauna personalului care efectuează Cablurile si conectorii sistemului airbag
intervenţiile că autovehiculul este dotat au o protecţie de culoare galbenă; nu
cu airbag. atingeţi componentele sistemului airbag.
În cazul distrugerii autovehiculului,
contactaţi o Reprezentanţă Fiat.

54
AVERTISMENTE GENERALE
ATENŢIE ATENŢIE
ATENŢIE Dacă autovehiculul a Airbagul frontal se
fost furat sau a avut loc declanşează la şocuri
Nu călătoriţi niciodată o tentativă de furt, a fost supus mai puternice decât cele ce
având diverse obiecte vandalizării sau inundaţiilor, declanşează sistemul de
pe genunchi, în faţa toracelui sau contactaţi o Reprezentanţă Fiat pretensionare. La impacturi
cu o pipă, creion etc. în gură. În pentru verificarea sistemului cuprinse între aceste două
cazul declanşării airbagului se pot airbag. praguri, este normal, prin urmare,
produce leziuni. să se declanşeze doar sistemul
de pretensionare.

ATENŢIE
Reţineţi că, dacă cheia
este în poziţia ON, chiar
ATENŢIE
dacă motorul nu funcţionează, Nu spălaţi scaunele cu
airbagurile se pot declanşa şi în apă sau abur sub
autovehiculul staţionar, dacă este presiune (manual sau la staţiile de
lovit de un alt autovehicul aflat în spălare automate).
mişcare. De aceea, nu aşezaţi
copiii pe scaunul din faţă nici
chiar dacă autovehiculul
staţionează. Pe de altă parte,
reţineţi că dacă cheia se află în
poziţia LOCK nu se declanşează
niciun sistem de siguranţă
(airbaguri sau sistem de
pretensionare) în caz de impact;
în acest caz, neactivarea nu poate
fi considerată un semn de
defecţiune a sistemului.

55
ATENŢIE
Nu agăţaţi obiecte
rigide de cârligele
pentru haine şi de mânere.

56
COMENZI PE TABLOUL DE BORD

DISPOZITIV PORNIRE ……........................…………. 58


MANETĂ LUMINI ................................................……………. 63
MANETĂ ŞTERGĂTOR/SPĂLĂTOR PARBRIZ .................... 65
MANETĂ ŞTERGĂTOR/SPĂLĂTOR LUNETĂ (opţional) ..... 66
MANETĂ REGLARE VOLAN (opţional) ................................. 67
COMENZI AUDIO PE VOLAN ............................................... 68
AVERTIZOR ACUSTIC .......................................................... 68

57
DISPOZITIV PORNIRE

AUTOVEHICUL FĂRĂ SISTEM


“KEYLESS START” (pornire fără
cheie)
Dispozitivul de pornire are următoarele
patru poziţii:

LOCK
Este poziţia normală de parcare şi
ATENŢIE reprezintă singura poziţie în care cheia
poate fi scoasă din contact.
Nu acţionaţi comenzile
introducând mâna prin volan: vă În această poziţie nu este posibilă
veţi răni. pornirea motorului şi acţionarea volanului
după extragerea cheii din contact.
Cheia trebui împinsă către înainte pentru
a o putea roti în poziţia “LOCK”.
Pentru a dezactiva dispozitivul de blocare
volan trebuie să introduceţi cheia în
contact şi să o rotiţi în sensul acelor de ACC
ceasornic în una din celelelate poziţii. Pot fi activate accesorii precum radio, dar
Dacă nu reuşiţi să deblocaţi volanul, nu şi motorul.
încercaţi să roţiţi uşor volanul spre
dreapta sau stânga în timp mişcaţi şi ON
cheia.
Poziţia normală de funcţionare. Toate
sistemele electrice sunt active.

58
START
ATENŢIE ATENŢIE
Este poziţia în care se porneşte motorul
prin intermediul starterului. Cheia trebuie La coborârea din Este absolut interzisă
eliberată imediat ce motorul porneşte. autovehicul scoateţi întotdeauna orice operaţie de modificare, după
cheia din dispozitivul de pornire achiziţionarea autovehiculului, ce
pentru a evita acţionarea din implică modificarea sistemului de
greseală a comenzilor. Nu uitaţi direcţie (spre exemplu: montare
Reminder cheie contact (opţional)
să trageţi frâna de mână. Dacă antifurt). Acest lucru afectează
Dacă portiera şoferului este deschisă şi autovehiculul este parcat în semnificativ performanţele şi
cheia este încă în contact, se va activa rampă, cuplaţi prima treaptă de siguranţa, duce la pierderea
un avizator acustic, în mod intermitent, viteză, iar dacă autovehiculul este garanţiei şi are drept rezultat
pentru a aminti şoferului să scoată cheia parcat în pantă, cuplaţi neconformitatea autovehiculului
din contact. marşarierul. Nu lăsaţi niciodată cu cerinţele omologative.
copii nesupravegheaţi în
autovehicul.
ATENŢIE
Dacă dispozitivul de
pornire prezintă urme de forţare
(spre exemplu, tentativă de furt),
contactaţi o Reprezentanţă Fiat ATENŢIE
înainte de a începe deplasarea.
Nu scoateţi niciodată
cheia din dispozitivul de pornire
atunci când autovehiculul se
deplasează. Volanul se va bloca
automat la primul viraj. Acest
lucru este valabil şi atunci când
autovehiculul este tractat.

59
Dacă se aprinde martorul roşu al
sistemului „Keyless Start”, este
posibil ca telecomanda să nu se afle
in interiorul autovehiculul sau bateria
telecomenzii să fie descărcată.
Martorul roşu se va stinge la câteva
secunde după introducerea
telecomenzii în autovehicul, cu
excepţia portbagajului.
Atunci când telecomanda se află în
interiorul autovehiculului, cu excepţia
portbagajului, este posibilă rotirea
AUTOVEHICUL CU SISTEM Dacă, pe tabloul de bord, se aprinde contactului fără a utiliza cheia.
“KEYLESS START” martorul albastru al sistemului „Keyless
Start”, este posibilă rotirea contactului.
Atunci când telecomanda se află în Însă, se aprinde martorul roşu, nu este NOTE
interiorul autovehiculului, cu excepţia posibilă rotirea contactului.
portbagajului, este posibilă acţionarea Dacă bateria telecomenzii este
dispozitivului de pornire. NOTĂ descărcată sau dacă există unde
Este posibilă rotirea contactului în electromagnetice, raza de
NOTĂ Apăsaţi contactul pentru a îl funcţionare ar putea fi redusă sau
comuta din poziţia LOCK în poziţia ACC. poziţia „ACC” atunci când se aprinde
telecomanda poate fi inoperantă.
Pentru a reveni în poziţia LOCK din indicatorul albastru al sistemului
poziţia ACC, apăsaţi şi rotiţi simultan „Keyless Start”. Martorul albastru va Dacă telecomanda este prea
contactul în sensul invers acelor de rămâne aprins timp de câteva aproape de fereastră, este posibil ca
ceasornic. secunde şi apoi se va stinge pentru aceasta să nu funcţioneze.
a proteja sistemului. În acest caz,
este necesar să eliberaţi contactul o Dacă telecomanda se află pe planşa
dată şi împingeţi-l din nou. de bord, în interiorul torpedoului, în
spaţiile de depozitare, în parasolar
sau pe podeaua autovehiculului,
este posibil ca rotirea contactului să
nu poată fi efectuată.

60
IMPORTANT Telecomanda este un LOCK (1) ACC (2)
dispozitiv electronic sensibil. Pentru
evitarea deteriorării: Este poziţia normală de parcare şi Pot fi activate accesorii precum radio, dar
reprezintă singura poziţie în care cheia nu şi motorul.
Nu o expuneţi la lovituri, umiditate poate fi scoasă din contact. În această
sau temperaturi ridicate, spre poziţie nu este posibilă pornirea motorului
exemplu lăsându-le pe planşa de şi acţionarea volanului. ON (3)
bord în acţiunea directă a razelor de
soare. Pentru a dezactiva dispozitivul de blocare Poziţia normală de funcţionare. Toate
volan trebuie să introduceţi cheia în sistemele electrice sunt active.
Ţineţi telecomanda departe de contact şi să o rotiţi în sensul acelor de
dispozitivele magnetice precum ceasornic în una din celelelate poziţii.
televiziunea. Dacă nu reuşiţi să deblocaţi volanul,
încercaţi să roţiţi uşor volanul spre START (4)
Este posibilă rotirea contactului dacă dreapta sau stânga în timp mişcaţi şi
cheie este introdusă în contact. Este poziţia în care se porneşte motorul
cheia.
prin intermediul starterului. Cheia trebuie
Dacă se lasă o portieră deschisă cu NOTĂ Pentru a roti contactul în poziţia eliberată imediat ce motorul porneşte.
cheia în poziţia „ACC” pentru o anumită „ACC” este necesar să apăsaţi. Pentru a
perioadă de timp (fără a avea cheia îl readuce în poziţia „LOCK” este necesar
introdusă), este posibil ca motorul să nu să apăsaţi.
pornească atunci când se aduce cheia în
poziţia „START”. În acest caz, închideţi
toate portierele sau readuceţi cheia în
poziţia „LOCK”, apoi reporniţi motorul.
Dispozitivul de pornire are următoarele
patru poziţii:

61
Reminder contact IMPORTANT

(atunci când se utilizează sistemul Nu utilizaţi starterul mai mult de 15


„Keyless Start”) secunde. În ceea ce priveşte
versiunile Diesel nu utilizaţi starterul
Un avertizor acustic se va activa, în mod mai mult de 30 secunde. Dacă
intermitent, pentru a aminti şoferului să motorul nu porneşte, aşteptaţi 15
aducă contactul în poziţia „LOCK” dacă secunde înainte de a încerca din
se găseşte în poziţia „ACC” în momentul nou. Dacă motorul nu porneşte după
în care este deschisă portiera şoferului. câteva tentative, verificaţi nivelul
combustibilului şi sistemul de pornire
sau contactaţi Reprezentanţa Fiat.
Reminder cheie contact
Dacă motorul este oprit, nu lăsaţi
(atunci când se utilizează cheia de contactul în poziţia „ON” pentru a
contact) ATENŢIE evita descărcarea bateriei.

Nu aduceţi niciodată
Dacă portiera şoferului este deschisă şi contactul în poziţia „LOCK” şi nu
cheia este încă în contact, se va activa scoateţi cheia din contact atunci
un avizator acustic, în mod intermitent, când autovehiculul este în
pentru a aminti şoferului să scoată cheia mişcare. Volanul se va bloca, iar
din contact. virarea va fi imposibilă.
Aduceţi întotdeauna contactul în
poziţia „LOCK” şi scoateţi
întotdeauna cheia din contact
înainte de a părăsi autovehiculul,
chiar dacă este vorba despre o
perioadă scurtă. Nu lăsaţi copii
nesupravegheaţi în autovehicul
deoarece ar putea cauza mişcarea
involuntară a autovehiculului sau
pot deschide geamurile electrice.

62
MANETĂ LUMINI

FUNCŢIONARE LUMINI
Pentru a aprinde şi stinge luminile rotiţi
inelul de comandă din extremitatea
manetei. Există trei posibilităţi: în poziţia
„OFF” toate luminile sunt stinse; în poziţia
intermediară se aprind luminile de
parcare, stopuri poziţie, luminile plăcuţei
de înmatriculare şi luminile tabloului de
bord, iar proiectoarele sunt stinse; în a
treia poziţie se aprind proiectoarele şi
toate celelalte lumini. Reminder lumini aprinse Comandă pentru funcţionarea
(opţional) luminilor pe timp de zi (opţional)
Atunci când proiectoarele sunt aprinse,
împingeţi maneta către înainte pentru a Un avertizor acustic se va activa pentru a După pornirea motorului, se vor aprinde
aprinde luminile de drum sau trageţi vă reaminti să stingeţi luminile în cazul în toate luminile. Totuşi, această acţiune
maneta înapoi (către şofer) pentru a care le-aţi uitat aprinse după scoaterea poate fi exclusă atunci când inelul de
aprinde luminile de întâlnire. Atunci când cheii din contact şi deschiderea portierei comandă este în orice poziţie cu excepţia
sunt aprinse luminile de drum, se va şoferului. „OFF”.
aprinde martorul corespunzător de pe
tabloul de bord. Pentru acţionarea
temporară a luminilor de drum, trageţi
maneta către dumneavoastră şi
eliberaţi-o imediat ce aţi terminat
semnalarea.

63
STOPURI CEAŢĂ FUNCŢIONARE SEMNALIZATOARE Semnalizare schimbare bandă
DIRECŢIE
Pentru a aprinde stopurile de ceaţă, rotiţi Uneori, când este necesară schimbarea
inelul de comandă conform celor indicate Atunci când contactul este în poziţia „ON” benzii de circulaţie fiind suficientă o
în figură, cu întrerupătorul în poziţia a este posibilă acţionarea semnalizatorului simplă rotire a volanului, este posibilă
treia. La aprinderea stopurilor se va dreapta sau stânga prin ridicarea sau clipirea semnalizatorului mutând partea
aprinde martorul corespunzător pe coborârea manetei. corespunzătoare a manetei şi ţinând-o în
tabloul de bord. Nu rotiţi inelul stopurilor acea poziţie. După eliberare, maneta va
de ceaţă dacă întrerupătorul stopurilor de reveni în poziţie normală.
ceaţă nu se aflî în a treia poziţie. Semnalizare
NOTĂ La aducerea întrerupătorului Mutaţi maneta în sus sau în jos. După
proiectoarelor în poziţia „OFF”, terminarea acţiunii, semnalizatorul se va
întrerupătorul stopurilor de ceaţă este dezactiva şi maneta va reveni în poziţia
dezactivat automat. normală.

64
MANETĂ ŞTERGĂTOR/
SPĂLĂTOR PARBRIZ

ŞTERGĂTOR PARBRIZ
Pentru acţionarea ştergătorului, mutaţi
maneta în jos într-una din cele trei poziţii
de funcţionare. În „INT” (opţional)
ştergătorul funcţionează în modalitate
intermitentă. Această poziţie este
indicată, în mod special, atunci când
conduceţi pe ploaie sau ceaţă. Poziţia SPĂLĂTOR PARBRIZ
„LO” indică funcţionarea continuă lentă.
Pentru a acţiona jetul lichidului
Poziţia „HI” indică funcţionarea continuă
spălătorului, trageţi maneta către
rapidă. Pentru dezactivarea ştergătorului,
dumneavoastră. Spălătorul se va activa
aduceţi maneta în poziţia „OFF”.
automat cu viteză redusă, dacă nu este
Ridicaţi maneta şi ţineţi-o în poziţia deja activat, şi dacă este dotat cu poziţia
„MIST” pentru activarea ştergătorului cu „INT”.
funcţionare continuă lentă.
IMPORTANT Nu utilizaţi ştergătorul
pentru eliberarea parbrizului de stratul de ATENŢIE
gheaţă sau zăpadă. În aceste condiţii,
Pentru a evita
dacă ştergătorul este supus efortului Dacă maneta este prevăzută cu
îngheţarea parbrizului pe timpul
excesiv chiar şi pentru câteva secunde comandă „INT TIME”, rotiţi-o în faţă sau
iernii, porniţi degivrarea pentru a
se va activa protecţia motorului. Dacă în spate pentru a regla funcţionarea
încălzi parbrizul înainte de a
funcţionarea nu este reluată (chiar şi intermitentă a ştergătoarelor în funcţie de
utiliza spălătorul.
după repornirea autovehiculului cu intervalul dorit.
ajutorul cheii de contact), contactaţi o Nu vărsaţi antigel în rezervorul
Reprezentanţă Fiat. pentru lichid spălare parbriz;
poate compromite vizibilitatea şi
deteriora vopseaua caroseriei.

65
IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea
componentelor sistemului pentru MANETĂ ŞTERGĂTOR/
spălarea parbrizului, respectaţi
următoarele instrucţiuni:
SPĂLĂTOR LUNETĂ
(opţional)
Nu continuaţi activarea manetei
dacă rezervorul lichidului parbriz Pentru a acţiona ştergătorul lunetei, rotiţi
este gol; se riscă deteriorarea inelul corespunzător poziţionat în
motoraşului. extremitatea manetei către înainte, în
poziţia „ON”. Dacă autovehiculul prevede
Nu încercaţi să curăţaţi un parbriz poziţia „INT”, la rotirea inelului către
uscat utilizând ştergătoarele; se înainte în poziţia „INT” ştergătorul lunetei
riscă deteriorarea parbrizului şi a va funcţiona în modalitate intermitentă.
lamelelor ştergătoarelor. Acţionaţi Pentru a dezactiva ştergătorul lunetei,
întotdeauna jetul spălătorului de aduceţi inelul în poziţia „OFF”. IMPORTANT Îndepărtaţi gheaţa sau
parbriz înainte de a acţiona zăpada de pe lunetă şi de pe lamelele
ştergătoarele. Atunci când ştergătorul este în poziţia ştergătorului înainte de a-l utliza. Gheaţa
„OFF”, rotiţi inelul către spate şi ţineţi-l în sau zăpada acumulată poate împiedica
Îndepărtaţi gheaţa sau zăpada de pe această poziţie pentru a acţiona jetul mişcarea lamelelor ştergătorului lunetei
lamelele ştergătoarelor înainte de a spălătorului. deteriorând motoraşul.
le utiliza.
Atunci când ştergătorul este în poziţia
Verificaţi nivelul lichidului în mod „ON”, rotiţi inelul către faţă şi ţineţi-l în
regulat, mai ales pe timpul vremii această poziţie pentru a acţiona jetul
ploioase. spălătorului.
Umpleţi doar 3/4 din rezervorul IMPORTANT Nu folosiţi niciodată
lichidului spălare parbriz în ştergătoarele pentru a îndepărta zăpada
anotimpul rece pentru a permite sau gheaţa de pe parbriz. În astfel de
dilatarea lichidului în cazul în care condiţii, ştergătoarele sunt supuse unui
temperatura scade şi există riscul ca efort excesiv, care duce la oprirea
lichidul să îngheţe. motorului ştergătoarelor de către sistemul
de protecţie şi la blocarea funcţionării
ştergătoarelor timp de câteva secunde.
Dacă ştergătoarele nu reintră în
funcţiune, contactaţi o Reprezentanţă
Fiat.

66
MANETĂ REGLARE ATENŢIE
VOLAN (opţional)
Este absolut interzisă
orice operaţie de modificare, după
achiziţionarea autovehiculului, ce
Maneta de blocare este poziţionată sub implică modificarea sistemului de
coloana de direcţie. Pentru a regla direcţie (spre exemplu: montare
înălţimea volanului, procedaţi după cum antifurt). Acest lucru afectează
urmează: semnificativ performanţele şi
Trageţi maneta de blocare în sus siguranţa, duce la pierderea
pentru a debloca coloana de garanţiei şi are drept rezultat
direcţie. neconformitatea autovehiculului
cu cerinţele omologative.
Reglaţi volanul în funcţie de
înălţimea dorită şi blocaţi coloana de ATENŢIE
direcţie împingând maneta de
blocare în jos. Efectuaţi reglajele doar
atunci când autovehiculul este
Încercaţi să mişcaţi volanul pentru a oprit.
vă asigura că este blocat ATENŢIE
corespunzător.
Nu încercaţi niciodată
să reglaţi înalţimea volanului
atunci când autovehiculul este în
mişcare: puteţi pierde controlul
autovehiculul.

67
COMENZI AUDIO PE AVERTIZOR ACUSTIC
VOLAN (opţional)
Pentru acţionarea avertizorului acustic,
apăsaţi butonul corespunzător de pe
Este disponibilă gestionarea funcţiilor
volan. Avertizorul acustic se va activa
sistemului audio prin intermediul
independent de poziţia contactului.
comenzilor audio de pe volan.
Pentru detalii ulterioare, consultaţi
paragraful „Sistem audio” din capitolul
„PLANŞĂ DE BORD”.

68
PLANŞĂ DE BORD INDICATOR LICHID RĂCIRE MOTOR/MARTOR
TEMPERATURĂ RIDICATĂ LICHID RĂCIRE MOTOR
(versiuni Diesel) ........................................................ 84
COMANDĂ LUMINI AVARIE ..................................... 85
COMANDĂ ESP OFF (opţional) ................................ 85
BUTON 2WD/4WD (opţional) ............................... 86
REGLARE ORIENTARE FARURI .............................. 87
COMANDĂ LUNETĂ TERMICĂ ŞI OGLINZI
RETROVIZOARE EXTERIOARE ELECTRICE ......... 88
BUTON EXCLUDERE ILUMINARE (opţional) ..... 89
BUTON PROIECTOARE CEAŢĂ .............................. 89
BRICHETĂ ŞI SCRUMIERĂ (opţional) ...................... 90
TORPEDO ................................................................. 91
DISPLAY (TIP 1) (opţional) ........................................ 91
PLANŞĂ DE BORD …............…............................…. 70
DISPLAY (TIP 2) (opţional) ........................................ 94
TABLOU DE BORD ................................……………. 71
CEAS (opţional) ......................................................... 98
MARTORI AVERTIZARE ........................................... 72
SISTEM DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE .............. 99
VITEZOMETRU/KILOMETRAJ/KILOMETRAJ
PARŢIAL/REGLARE ILUMINARE INSTRUMENTE SISTEM MANUAL AER CONDIŢIONAT .................. 100
BORD ........................................................................ 81 SISTEM CLIMATIZARE ........................................... 104
TUROMETRU ............................................................ 83 SISTEM AUDIO ....................................................... 109
INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL ........................... 84 CITITOR MP3/WMA (opţional) ................................. 120

69
PL
PLANŞĂ DE BORD

1. Tablou de bord
2. Dispozitiv de pornire
3. Manetă lumini/semnalizatoare şi
reglare intensitate luminoasă
tablou de bord
4. Manetă ştergătoare parbriz
/spălător şi manetă ştergător
lunetă/spălător lunetă (opţional)
5. Comandă lumini avarie
6. Alte comenzi (opţional)
7. Comenzi sistem încălzire
8. Sistem audio (opţional)
9. Brichetă/scrumieră sau spaţiu
depozitare
10. Comandă deschidere capotă
11. Aerator central
12. Aerator lateral
13. Degivrare laterală
14. Torpedo
15. Tablou sigutanţe
16. Airbag (opţional)
17. Display informaţii

70
TABLOU DE BORD

1. Vitezometru
2. Kilometraj/Kilometraj parţial
3. Comandă selectare kilometraj/
kilometraj parţial
4. Turometru
5. Indicator nivel combustibil
6. Indicator lichid răcire motor
7. Martori de avertizare

71
Fiat pentru efectuarea
MARTORI AVERTIZARE Martorul trebuie să se stingă după intervenţiilor necesare; sau
pornirea motorului şi după eliberarea - Tractaţi autovehiculul până la
frânei de mână, dacă nivelul lichidului de cea mai apropiată
frână este corespunzător. Reprezentanţă Fiat pentru
MARTOR SISTEM FRÂNARE efectuarea intervenţiilor
De asemenea, martorul se aprinde
împreună cu martorul ABS în cazul unei necesare.
anomalii a sistemului ABS.
Dacă martorul sistemului de frânare se ATENŢIE
aprinde în timpul deplasării, acest lucru
înseamnă că există defecţiuni ale În cazul în care apare
sistemului de frânare al autovehiculului. una din aceste situaţii, solicitaţi
În acest caz, procedaţi după cum imediat unei Reprezentanţe Fiat
Pentru a verifica dacă acest martor urmează: să verifice sistemul de frânare.
funcţionează, trebuie să efectuaţi
Trageţi pe dreapta şi opriţi-vă cu Dacă martorul sistemului de
următoarele trei operaţii în funcţie de
atenţie. frânare nu se stinge după
specificaţiile tehnice ale autovehiculului:
pornirea motorului şi după
Martorul se aprinde pentru scurt timp eliberarea frânei de mână.
atunci când contactul este în poziţia Dacă martorul sistemului de
„ON” şi/sau „START”. ATENŢIE frânare nu se aprinde la cuplarea
contactului în poziţia „ON” sau
Martorul se aprinde atunci când este Reţineţi că spaţiul de „START”.
trasă frâna de mână, iar contactul frânare s-ar putea mări, de aceea
este în poziţia „ON”. este necesar să călcaţi până la Dacă martorul sistemului de
capăt pedala de frână. frânare în orice moment în timpul
Martorul se aprinde când se verifică funcţionării.
una din condiţiile menţionate
anterior.
Verificaţi funcţioarea frânelor pornind
Martorul se aprinde şi atunci când lichidul si oprind autovehiculul cu atentie pe NOTĂ Deoarece sistemul de frânare este
de frână din rezervor scade sub nivelul marginea drumului. autoreglabil, nivelul lichidului de frână va
minim. - dacă consideraţi că puteţi scădea atunci când plăcuţele de frână
călători în siguranţă, conduceţi sunt uzate. De aceea, completarea
cu grijă şi contactaţi imediat cea lichidului de frână este considerată o
mai apropiată Reprezentanţă operaţie obişnuită de întreţinere.

72
sistemului de frânare rămân aprinşi sau martorul rămâne aprins sau dacă se
se aprind în acelaşi timp în timpul aprinde în timpul deplasării, se
MARTOR AVARIE SISTEM ABS deplasării, pot exista defecţiuni atât la semnalizează o problemă a sistemelor
nivelul funcţiei de control al forţei ESP® (cu excepţia ABS). Verificaţi
posterioare de frânare cât şi în sistemul la o Reprezentanţă Fiat.
funcţionarea sistemului ABS.
NOTĂ Atunci când se deconectează şi
La apariţia uneia dintre aceste situaţii, conectează bateria, funcţiile sistemului
contactaţi o Reprezentanţă Fiat pentru a ESP® sunt dezactivate şi martorului SLIP
verifica sistemul. (patinare) va clipi 1 dată pe secundă.
Pentru detalii suplimentare referitoare la
În cazul unei anomalii a sistemului ABS,
reactivarea sistemelor ESP®, consultaţi
sistemul va funcţiona ca un sistem
„Martor SLIP (patinare)” din capitolul
tradiţional de frânare fără ajutorul ABS.
La rotirea contactului în poziţia “ON”, „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
acest martor se aprinde pentru scurt timp
pentru a putea verifica funcţionarea Pentru alte detalii privind sistemele ESP®
corectă a sistemului. MARTOR SLIP (patinare) consultaţi „ESP® (Electronic Stability
(opţional) Program – sistem electronic de control al
Dacă martorul rămâne aprins sau se stabilităţii)” din capitolul
aprinde în timpul deplasării, acesta „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
semnalează că ar putea exista probleme
la sistemul ABS.
În acest caz:
Trageţi pe dreapta şi opriţi-vă cu
atenţie.
ESP® este o marcă înregistrată a Daimler ATENŢIE
Rotiţi contactul în poziţia „LOCK” şi
apoi reporniţi motorul. – Chrysler AG.
Sistemele ESP®nu
Dacă martorul se aprinse şi se stinge Acest martor clipeşte de 5 ori pe secundă exclud producerea accidentelor.
imediat, sistemul funcţionează atunci când unul din sistemele ESP® (cu Conduceţi întotdeauna cu grijă.
corespunzător. Dacă martorul rămâne excepţia ABS) este activ. Dacă martorul
aprins, sistemul are probleme. clipeşte, conduceţi cu atenţie.

Sistemul ABS este prevăzut cu funcţia de Atunci când contactul este în poziţia
control al forţei posterioare de frânare; „ON”, martorul se aprinde pentru câteva
prin urmare dacă martorul ABS şi cel al secunde pentru a permite verificarea
funcţionării corespunzătoare. Dacă
73
MARTOR ESP (opţional) MARTOR ESP OFF (opţional) Acest martor se aprinde atunci când
(Electronic Stability Program, contactul este în poziţia „ON” şi se stinge
sistem electronic de control al după pornirea motorului. Martorul se
aprinde şi rămâne aprins dacă presiunea
stabilităţii)
uleiului este insuficientă.

ATENŢIE
Atunci când contactul este în poziţia ON, Dacă martorul se
martorul se aprinde pentru câteva aprinde în timpul deplasării, opriţi
secunde pentru a permite verificarea motorul imediat şi contactaţi o
Atunci când contactul este în poziţia ON, funcţionării corespunzătoare. Reprezentanţă Fiat.
martorul se aprinde pentru câteva Atunci când se apasă butonul ESP OFF
secunde pentru a permite verificarea pentru dezactivarea sistemelor ESP® (nu
funcţionării corespunzătoare. Dacă ABS), martorul ESP OFF se aprinde şi
martorul rămâne aprins sau dacă se rămâne aprins.
aprinde în timpul deplasării, se Verificaţi nivelul uleiului şi completaţi,
dacă este necesar. Dacă nivelul uleiului
semnalizează o problemă a sistemelor Pentru alte detalii privind sistemele ESP®
este suficient, verificaţi sistemul de
ESP® (cu excepţia ABS). Verificaţi consultaţi „ESP® (Electronic Stability ungere la o Reprezentanţă Fiat înainte de
sistemul la o Reprezentanţă Fiat. Program – sistem electronic de control al a relua deplasarea.
stabilităţii)” din capitolul
Pentru alte detalii privind sistemele ESP® „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”. Pentru versiuni Diesel
consultaţi „ESP® (Electronic Stability
Program – sistem electronic de control al Dacă martorul clipeşte cu motorul pornit,
stabilităţii)” din capitolul avertizează necesitatea schimbării
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”. MARTOR NIVEL SCĂZUT uleiului motor. Pentru detalii
PRESIUNE ULEI MOTOR suplimentare, contactaţi o Reprezentanţă
Fiat.

74
Acest martor se aprinde atunci când
contactul este în poziţia „ON” şi se stinge MARTOR „AIRBAG” (opţional)
la pornirea motorului. Martorul se aprinde
ATENŢIE şi rămâne aprins dacă există probleme la
sistemul de încărcare baterie. Dacă
Dacă martorul martorul se aprinde în timpul deplasării,
clipeşte, contactaţi cât mai contactaţi imediat o Reprezentanţă Fiat.
curând posibil o Reprezentanţă
Fiat ce va efectua operaţiile de
înlocuire ulei şi stingere martor
de avertizare. Când contactul este în poziţia „ON”,
MARTOR S.B.R. (SEAT BELT acest martor clipeşte sau se aprinde timp
REMINDER) (opţional) de câteva secunde pentru a permite
verificarea funcţionării corespunzătoare.
IMPORTANT Acest martor se aprinde şi rămâne aprins
Dacă lăsaţi motorul pornit atunci dacă este sesizată o anomalie a
când acest martor este aprins, riscaţi sistemului airbag sau a sistemului de
să deterioraţi motorul. pretensionare al centurilor de siguranţă
(opţional).
Pentru a completa nivelul la
momentul oportun, nu vă bazaţi pe
Acest martor se aprinde atunci când ATENŢIE
martor ci verificaţi regulat nivelul
uleiului. şoferul nu îşi fixează centura de
Dacă martorul „AIR
siguranţă.
BAG” nu clipeşte sau nu se
Pentru detalii suplimentare referitoare la aprinde timp de câteva secunde
MARTOR BATERIE DESCĂRCATĂ sistemul S.B.R. consultaţi paragraful când contactul este în poziţia
„Centuri de siguranţă şi sisteme siguranţă „ON”, sau rămâne aprins mai mult
pentru copii” din capitolul „ÎNAINTE DE A de 10 secunde sau se aprinde în
PORNI LA DRUM”. timpul deplasării, acest lucru
înseamnă că sistemul airbag sau
sistemul de pretensionare
(opţional) nu funcţionează
corespunzător. Verificaţi
sistemele la o Reprezentanţă Fiat.

75
MARTOR AVARIE SISTEM MARTOR SVS (Service Vehicle MARTOR AVARIE FIAT CODE
CONTROL MOTOR Soon) (doar pentru versiuni (IMMOBILIZER) (opţional) (doar
Diesel) pentru versiuni pe benzină)

Autovehiculul dumneavoastră cu un
sistem computerizat de diagnosticare a La rotirea cheii în poziţia „ON” acest Acest martor se aprinde când cheia este
emisiilor. Martorul de avertizare de pe martor se aprinde timp de câteva în poziţia „ON” pentru a permite
tabloul de bord indică momentul în care secunde pentru a indica funcţionarea verificarea funcţionării corespunzătoare.
este necesară verificarea sistemului. corespunzătoare. Dacă martorul clipeşte
Acest martor se aprinde atunci când când cheia este în poziţia „ON”, motorul Dacă martorul clipeşte când cheia este în
contactul este în poziţia „ON” sau nu porneşte. poziţia „ON”, motorul nu porneşte.
„START” şi se stinge la pornirea NOTĂ
motorului. NOTĂ
Dacă martorul clipeşte, aduceţi cheia în Dacă martorul clipeşte, aduceţi cheia în
Dacă martorul se aprinde când poziţia „LOCK” şi apoi readuceţi-o în
autovehiculul se deplasează, acesta poziţia „LOCK” şi apoi readuceţi-o în
poziţia „ON”. Dacă martorul continuă să poziţia „ON”. Dacă martorul continuă să
avertizează o anomalie a sistemului de clipească când cheia este în poziţia „ON”
control al emisiilor şi este necesar să clipească când cheia este în poziţia „ON”
este posibil să existe o anomalie a este posibil să existe o anomalie a
duceţi autovehiculul la o Reprezentanţă sistemului Immobilizer. Contactaţi o
Fiat. sistemului Immobilizer. Contactaţi o
Reprezentanţă Fiat pentru verificarea Reprezentanţă Fiat pentru verificarea
IMPORTANT Dacă conduceţi cu martorul sistemului. sistemului.
aprins riscaţi să produceţi daune
permanente sistemului de control al
emisiilor şi, prin urmare, consum ridicat
de combustibil şi manevrabilitate redusă.

76
MARTOR TEMPERATURĂ MARTOR PREZENŢĂ APĂ ÎN MARTOR FILTRU PARTICULE
EXCESIVĂ LICHID RĂCIRE FILTRU COMBUSTIBIL (pentru COLMATAT (pentru versiuni
MOTOR (pentru versiuni pe versiuni Diesel) Diesel)
benzină)

Martorul se aprinde în timpul deplasării Martorul se aprinde în timpul deplasării


Martorul se aprinde în timpul deplasării pentru a indica prezenţa apei în filtrul de pentru a semnala că filtrul particule este
atunci când motorul este supraîncălzit. combustibil. Contactaţi, cât mai curând colmatat. Pentru a permite regenerarea
Consultaţi paragraful „Indicator lichid posibil, o Reprezentanţă Fiat pentru a se recomandă menţinerea
răcire motor/Martor temperatură excesivă efectua operaţia de curăţare. Consultaţi autovehiculului în mers, până la stingerea
lichid răcire motor”. paragraful „Filtru combustibil” din martorului, la o viteză de circa 50 km/h
capitolul „ÎNTREŢINEREA (31 mph) timp de circa 5 minute.
AUTOVEHICULULUI”.
Martorul se va stinge la finalizarea
MARTOR BUJII INCANDESCENTE IMPORTANT Prezenţa apei în circuitul operaţiei de regenerare efectuată cu
(pentru versiuni Diesel) de alimentare poate conduce la autovehiculul în funcţionare.
defecţiuni grave la sistemul de injecţie şi
neregularităţi în funcţionarea motorului. În Pentru detalii suplimentare, consultaţi
cazul în care martorul se aprinde paragraful „Filtru particule” din capitolul
contactaţi, cât mai curând posibil, o „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
Reprezentanţă Fiat pentru operaţia de
curăţare. Dacă avertizarea se face după
alimentarea cu combustibil, este posibil
să fi fost introdusă apă în rezervor: în
acest caz, opriţi imediat motorul şi
La rotirea cheii în contact martorul se
contactaţi o Reprezentanţă Fiat.
aprinde şi se stinge atunci când bujiile au
ajuns la temperatura corectă pentru
pornirea motorului.

77
Atunci când se apasă contactul la un
MARTOR PORTIERE DESCHISE MARTOR AVARIE autovehicul prevăzut cu sistem „Keyless
SERVODIRECŢIE (opţional) Start”, acest martor, de culoare albastră
sau roşie, se va aprinde. Dacă se aprinde
martorul albastru, dispozitivul de pornire
poate fi rotit fără a utiliza cheia; dacă se
aprinde martorul roşu nu este posibilă
rotirea dispozitivului de pornire fără a
folosi cheia. Pentru detalii ulterioare
consultaţi paragraful „Dispozitiv de
Acest martor rămâne aprins până în pornire” din capitolul „COMENZI PE
momentul în care toate portierele sunt Acest martor se aprinde la rotirea TABLOUL DE BORD”.
închise (inclusiv hayonul). contactului în poziţia „ON” şi se stinge la
pornirea motorului.
MARTOR STOPURI CEAŢĂ
Dacă acest martor se aprinde în timp ce
MARTOR NIVEL INSUFICIENT autovehiculul se deplasează înseamnă
(opţional)
COMBUSTIBIL că servodirecţia nu funcţionează
corespunzător; de aceea este necesar să
verificaţi sistemul la o Reprezentanţă
Fiat.
NOTĂ Dacă servodirecţia nu
funcţionează corespunzător, virarea este
posibilă dar este necesar să depuneţi mai
mult efort. Martorul se aprinde când sunt aprinse
Acest martor se aprinde atunci când MARTOR „KEYLESS START” stopurile ceaţă.
trebuie să alimentaţi cu combustibil. (pornire fără cheie) (opţional)
NOTĂ Activarea acestui martor variază în
funcţie de condiţiile de trafic (spre
exemplu în pantă sau în curbă) şi în
funcţie de modul de a conduce.

78
MARTOR SEMNALIZATOARE MARTOR LUMINI DE DRUM MARTOR 4WD AUTO (opţional)

La acţionarea semnalizatorului dreapta Martorul se aprinde când sunt aprinse La rotirea dispozitivului de pornire în
sau stânga, săgeata verse luminile de drum. poziţia „ON”, martorul se aprinde pentru a
corespunzătoare va clipi împreună cu permite verificarea funcţionării. Când
semnalizatorul acţionat. Când se butonul 2WD/4WD se află în modalitatea
acţionează luminile de avarie vor clipi „4WD AUTO” şi contactul este în poziţia
ambele săgeţi. „ON”, acest martor va fi aprins
permanent.
Dacă acest martor şi indicatorul „4WD
LOCK” rămân aprinşi sau se aprind în
acelaşi timp când autovehiculul se
deplasează, se semnalează o defecţiune
a sistemului 4x4; contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

79
Dacă temperatura uleiului componentelor MARTOR 4WD LOCK (opţional) NOTE
sistemului 4x4 este ridicată, acest martor
va clipi. Modalitatea „4WD AUTO” sau La creşterea vitezei autovehiculului,
„4WD LOCK” va trece automat în se va trece automat din modalitatea
modalitatea „2WD – tracţiune simplă” „4WD LOCK” la „4WD AUTO” şi
pentru a evita deteriorarea martorul de avertizare se va aprinde
componentelor 4x4. permanent.

Pentru detalii suplimentare consultaţi La rotirea dispozitivului de pornire în


paragraful „Utilizarea butonului poziţia „OFF” se dezactivează
2WD/4WD” din capitolul La rotirea contactului în poziţia „ON”, modalitatea „4WD LOCK”.
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”. acest martor se aprinde pentru scurt timp
Pentru detalii referitoare la modalitatea
pentru a permite verificarea funcţionării
NOTĂ La repornirea motorului, martorul „4WD LOCK” consultaţi paragraful „Buton
corespunzătoare.
se va opri temporar. 2WD/4WD” din capitolul
Martorul se aprinde când butonul „CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
NOTĂ La creşterea vitezei 2WD/4WD trece din modalitatea „4WD
autovehiculului, se va trece automat din IMPORTANT Nu utilizaţi modalitatea
AUTO” la modalitatea „4WD LOCK”.
modalitatea „4WD LOCK” la „4WD „4WD LOCK” pe suprafeţe dure şi
AUTO” şi martorul de avertizare se va Dacă acest martor şi indicatorul „4WD uscate.
aprinde permanent. AUTO” rămân aprinşi sau se aprind în
acelaşi timp când autovehiculul se
deplasează, se semnalează o defecţiune
a sistemului 4x4; contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

80
VITEZOMETRU/KILOMETRAJ/KILOMETRAJ PARŢIAL/
REGLARE ILUMINARE INSTRUMENTE BORD

1. Vitezometru Kilometraj/Kilometraj parţial (reglare


iluminare martori)
2. Kilometraj/Kilometraj parţial (reglare
iluminare martori) Când se roteşte dispozitivul de pornire în
poziţia „ON”, displayul afişează
3. Selector indicaţii şi manetă reglare informaţiile kilometrajului şi a
iluminare indicatori kilometrajului parţial. Kilometrajul
înregistrează distanţa totală parcursă de
autovehicul. Kilometrajul parţial poate fi
Vitezometru utilizat pentru a măsura distanţa parcursă
în călătorii scurte sau între alimentările cu IMPORTANT Ţineţi cont de informaţiile
Vitezometrul indică viteză autovehiculului combustibil. kilometrajului şi verificaţi planul de
în km/h. întreţinere regulat pentru a vedea ce
intervenţii trebuie efectuate. Uzura
excesivă sau deteriorarea aumitor parţi
ale autovehiculului pot deriva din
nerespectarea planului de întreţinere.

81
Când contactul este în poziţia „ON” şi Atunci când contactul este în poziţia „ON” Pentru a reseta kilometrajul parţial, ţineţi
blocul de lumini este în poziţia „OFF”, pe şi blocul de lumini este în a doua sau a apăsat butonul (3) timp de circa 2
display se vor afişa trei tipuri de treia poziţie şi butonul excludere secunde.
informaţii: kilometraj (A), kilometraj parţial iluminare este în poziţia „OFF”, pe
A (B) şi kilometraj parţial B (C). Apăsaţi display se vor afişa patru tipuri de
rapid butonul (3) pentru a selecta una din informaţii: kilometraj (A), kilometraj parţial
cele trei informaţii. A (B), kilometraj parţial B (C) şi indicare
intensitate iluminare (D). Apăsaţi rapid
butonul (3) pentru a selecta una din cele
patru informaţii. Când se afişează
informaţia (D) se poate regla intensitatea
nivelului de iluminare al instrumentelor de
bord. Consultaţi paragraful „Reglare
iluminare instrumente bord” pentru detalii
privind operaţiile ce trebuie efectuate.
Pentru detalii referitoare la modalitatea
de utilizare a butonului excludere
ilumininare, consultaţi paragraful „Buton
excludere iluminare” din această
secţiune.

82
TUROMETRU

Turometrul afişează turaţiile motorului în


rotaţii pe minut.

ATENŢIE
Nu conduceţi niciodată
cu indicatorul în zona roşie: puteţi
deteriora iremediabil motorul.
Reglare iluminare instrumente de bord
Atunci când pe display se afişează
informaţia referitoare la intensitatea
iluminare (D) este posibilă creşterea sau
reducerea intensităţii luminoase a
instrumentelor de bord.
Pentru a varia intensitatea luminoasă
ţineţi apăsat butonul (3). Indicarea va fi
făcută conform figurii, şi anume
intensitatea luminoasă se va reduce până
la nivelul inferior pentru a creşte apoi
până la nivelul superior.

83
INDICATOR NIVEL INDICATOR LICHID RĂCIRE
COMBUSTIBIL MOTOR/MARTOR
Atunci când contactul este în poziţia
TEMPERATURĂ RIDICATĂ
„ON”, acest indicator furnizează informaţii LICHID RĂCIRE MOTOR
referitoare la cantitatea de combustibil (versiuni Diesel)
din rezervor. „F” înseamnă plin şi „E”
înseamnă gol.
Dacă indicatorul se află în apropierea „E” Cu cheia în poziţia „ON”, termometrul
trebuie să alimentaţi cât mai curând indică temperatura lichidului de răcire
posibil. motor. În condiţii normale, indicatorul
trebuie să fie între „H” şi „C”. Dacă
Dacă martorul nivelul combustibil indicatorul ajunge în poziţia „H” (sau dacă
insuficient (1) se aprinde, trebuie să martorul (1) temperatură excesivă,
alimentaţi cât mai curând posibil. opţional, se aprinde) înseamnă că
motorul este supraîncălzit. Respectaţi
Simbolul (2) indică faptul că buşonul instrucţiunile din secţiunea „ÎN CAZ DE
rezervorului se află pe partea stângă a URGENŢĂ” în cazul supraîncălzirii
autovehiculului. motorului.
NOTĂ Punctul de activare al martorului
nivel combustibil insuficient variază în
funcţie de condiţiile de drum (spre
exemplu în pantă sau în viraje) şi de stilul
de condus deoarece combustibil este în
mişcare în interiorul rezervorului.

84
COMANDĂ LUMINI COMANDĂ ESP OFF
AVARIE (opţional)

Apăsaţi butonul luminilor avarie pentru a ESP® este o marcă înregistrată a Daimler
aprinde luminile de avarie. Toate cele – Chrysler AG.
patru semnalizatoare şi martorii
Butonul ESP OFF se găseşte pe consola
corespunzători vor clipi în acelaşi timp.
centrală. Este posibilă activarea sau
Pentru a stinge luminile, apăsaţi din nou
dezactivarea sistemelor ESP® (fără ABS)
butonul.
cu ajutorul acestui buton.
Folosiţi luminile de avarie pentru a
avertiza ceilalţi participanţi la trafic atunci Pentru a dezactiva sistemele ESP® (fără
când parcaţi autovehiculul în situaţii de ABS), apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
urgenţă sau atunci când autovehiculul „ESP OFF” până când se aprinde
dumneavoastră poate deveni un pericol martorul „ESP OFF”.
pentru trafic.

85
Pentru a activa toate sistemele ESP®, BUTON 2WD/4WD
apăsaţi din nou butonul „ESP OFF”.
Martorul „ESP OFF” se stinge. (opţional)
Pentru alte detalii privind sistemele ESP®
consultaţi „ESP® (Electronic Stability Butonul 2WD/4WD se găseşte pe
Program – sistem electronic de control al consola centrală.
stabilităţii)” din capitolul
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”. Pentru detalii suplimentare consultaţi
paragraful „Utilizarea butonului
2WD/4WD” din capitolul
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.

86
REGLARE ORIENTARE
FARURI (opţional) Condiţii încărcare Poziţie
autovehicul întrerupător
Prin rotirea întrerupătorului este posibilă
reglarea orientării farurilor în funcţie de
încărcarea autovehiculului. Schema din Doar şofer 0
figură evidenţiază poziţiile întrerupătorului
ce corespund diferitelor grade de Şofer + 1 pasager (scaun
0
încărcare a autovehiculului. anterior)
Şofer + 4 pasager, fără
1
sarcină
Şofer + 4 pasager, cu
2
sarcină

Şofer + sarcină maximă 3

87
COMANDĂ LUNETĂ TERMICĂ
ŞI OGLINZI RETROVIZOARE
EXTERIOARE ELECTRICE
(opţional)

Atunci când luneta termică este aburită


este suficient, dacă motorul este pornit,
apăsaţi butonul (1) pentru dezaburirea
lunetei.

Pe oglinda retrovizoare a portierei


şoferului este indicat simbolul (2), ceea
ce înseamnă că oglinzile retrovizoare
exterioare sunt încălzite. La apăsarea
butonului (1) vor fi activate automat atât
oglinzile retrovizoare exterioare cât şi
luneta termică.
Când se activează funcţia de dezaburire,
se va aprinde martorul corespunzător.
Funcţia de dezaburire funcţionează doar
dacă motorul este pornit. Pentru a
dezactiva funcţia de dezaburire, apăsaţi
din nou butonul.
NOTĂ Dispozitivul este temporizat, după
circa 15 minute se dezactivează automat
pentru a proteja bateria.
IMPORTANT Luneta termică şi oglinzile
retrovizoare exterioare încălzite (opţional)
consumă electricitate. Asiguraţi-vă că aţi
dezactivat sistemul după efectuarea
dezaburirii.

88
BUTON EXCLUDERE BUTON PROIECTOARE
ILUMINARE (opţional) CEAŢĂ (opţional)
La acţionarea butonului excludere
iluminare (1), iluminarea displayului
audio, a displayului informaţii şi a Este posibilă aprinderea proiectoarelor
kilometrajului se schimbă conform celor ceaţă prin apăsarea butonului
menţionate în cele ce urmează. corespunzător în timp ce blocul de lumini
este în poziţia a doua şi/sau a treia.
1) Când butonul excludere iluminare Indicatorul butonului se va aprinde la
este în prima poziţie, displayul audio, aprinderea proiectoarelor ceaţă.
displayul informaţii şi kilometrajul sunt
la nivelul maxim de iluminare NOTĂ Utilizarea proiectoarelor de ceaţă
indiferent de acţionarea comutatorului este reglementată de codul rutier al ţării
pentru oprirea iluminării. în care călătoriţi. Respectaţi prevederile
codului rutier.
2) Când butonul este în poziţia a doua
sau a treia:
1. dacă butonul pentru excluderea
iluminării este oprit,
luminozitatea displayului audio şi
a displayului informaţii este
redusă, iar luminozitatea
kilometrajului se schimbă în
funcţie de preferinţe. Pentru
informaţii suplimentare privind
reglarea luminozităţii
kilometrajului, consultaţi
„Verificare iluminare kilometraj” Dacă autovehiculul este dotat cu DRL, la
din această secţiune. fiecare apăsare a butonului excludere
iluminare luminozitatea va oscila între
2. dacă butonul este pornit, nivelul maxim şi cel minim indiferent de
displayul audio, displayul poziţia butonului.
informaţii şi cel al kilometrajului
vor atinge nivelul maxim de
iluminare.

89
BRICHETĂ ŞI
SCRUMIERĂ (opţional)

BRICHETĂ
Bricheta funcţionează atunci când
contactul este în poziţia „ACC” sau „ON”.
Pentru a folosi bricheta, apăsaţi bricheta
şi apoi eliberaţi-o. Se va încălzi automat
şi va reveni la poziţia originală în
momentul în care poate fi utilizată.
IMPORTANT Pentru a evita SCRUMIERĂ (opţional)
deterioararea prizei brichetă, nu o utilizaţi
pentru a alimenta alte accesorii. Priza de Este posibilă introducerea scrumierei în
alimentare a altor accesorii ar putea toate suporturile pahare de pe consola
deteriora mecanismul interior al prizei centrală.
brichetei.

ATENŢIE
Asiguraţi-vă că aţi stins
complet resturile de ţigară înainte
de a închide scrumiera şi nu
depozitaţi hârtii în scrumieră
pentru a evita riscul incendiului.

90
TORPEDO DISPLAY (TIP 1) (opţional)
Pentru a deschide torpedoul, acţionaţi
maneta de deschidere. Pentru a-l
închide, împingeţi capacul până când se 1. Ceas
aude clicul de blocare. 2. Termometru
3. Consum instantaneu combustibil

ATENŢIE
Nu călătoriţi niciodată
cu capacul torpedoului deschis
deoarece în cazul unui accident
poate cauza leziuni.

91
Termometru
Termometrul afişează temperatura
exterioară atunci când contactul este în
poziţia „ON”:
Dacă temperatura exterioară este
apropiată de zero va fi afişat simbolul (c).
NOTĂ Termometrul nu va indica
temperatura exterioară reală atunci când
conduceţi cu viteză redusă sau când
autovehiculul este oprit.

CEAS ŞI TERMOMETRU Consum instantaneu combustibil


Ceas Displayul afişează consumul instantaneu
de combustibil atunci când autovehiculul
Ceasul este afişat atunci când contactul se deplasează. Totuşi, dacă doriţi,
este în poziţia „ACC”. această informaţie poate fi exclusă.
Pentru a seta ceasul, procedaţi după cum
urmează:
NOTĂ Când autovehiculul este oprit, pe
Pentru a regla ora apăsaţi butonul
display se va afişa „--.-“.
„H” (a) în mod repetat pentru a
creşte ora. Pentru a creşte ora rapid
ţineţi apăsat butonul (a) „H” timp de
circa 1 secundă şi menţineţi-l în
această poziţie.
Pentru a regla minutele, apăsaţi
butonul „M” (b) în mod repetat
pentru a creşte minutele. Pentru a
creşte minutele rapid ţineţi apăsat
butonul (b) „M” timp de circa 1
secundă şi menţineţi-l în această
poziţie.
92
Este posibilă activarea modalităţii de
afişare a consumului instantaneu de
combustibil, precum şi anularea afişării
informaţiei. Pentru a activa afişarea
informaţiei, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi butonul „DISP” (d) timp de
cel puţin 2 secunde. Afişarea
consumului instantaneu va începe
să clipească. Când afişarea
consumului este întreruptă, se va
afişa. „--.-”.

Apăsaţi rapid butonul „DISP” (d) MARTOR ANTIFURT


pentru a porni afişarea conform celor
indicate în figură. Acest martor începe să clipească în
momentul în care contactul este în poziţia
Apăsaţi butonul „DISP” (d) timp de „OFF” sau „ACC”. Acest martor este
cel puţin 2 secunde până când proiectat pentru a avertiza persoanele de
afişajul nu mai clipeşte sau până exterior că autovehiculul este protejat de
afişarea „--.-„ dispare prin un sistem de alarmă.
selecţionarea modalităţii „non-
display” (fără vizualizare). Dacă nu
se acţionează butonul timp de 8
secunde, afişarea informaţiei se va
opri automat sau afişarea „--.-” va
dispărea prin selecţionarea modului
„non-display”.

93
DISPLAY (TIP 2) (opţional) CEAS (1)
Ceasul este afişat atunci când contactul
este în poziţia „ACC” sau „ON”.
1. Ceas Pentru a seta ceasul, procedaţi după cum
2. Termometru urmează:

3. Consum combustibil Pentru a regla ora apăsaţi butonul


„H” (a) în mod repetat pentru a
4. Martor profund creşte ora. Pentru a creşte ora rapid
ţineţi apăsat butonul (a) „H” timp de
a. Buton H circa 1 secundă şi menţineţi-l în
b. Buton M această poziţie.

c. Buton DISP Pentru a regla minutele, apăsaţi


butonul „M” (b) în mod repetat
d. Indicator îngheţ pentru a creşte minutele. Pentru a
creşte minutele rapid ţineţi apăsat
butonul (b) „M” timp de circa 1
secundă şi menţineţi-l în această
poziţie.

94
TERMOMETRU (2) CONSUM COMBUSTIBIL (3)
Termometrul afişează temperatura
exterioară atunci când contactul este în
poziţia „ON”: Este posibilă modificarea displayului şi
vizualizarea consumului instantaneu de
Dacă temperatura exterioară este combustibil sau media consumului. Dacă
apropiată de zero va fi afişat simbolul (c). doriţi acest lucru, este posibilă
dezactivarea vizualizării consum
NOTĂ Termometrul nu va indica
combustibil.
temperatura exterioară reală atunci când
conduceţi cu viteză redusă sau când Atunci când contactul este în poziţia
autovehiculul este oprit. „ACC” sau „ON”:
dacă, la ultima utilizare, aţi selectat De fiecare dată când apăsaţi butonul
consumul instantaneu combustibil, „DISP” (c), displayul va afişa informaţiile
pe display se va afişa „--.-”. după cum urmează:

dacă, la ultima utilizare, aţi selectat e. consum instantaneu combustibil


consum mediu combustibil pe
display se va afişa ultima valoare a f. medie consum combustibil
consumului mediu de combustibil. g. nicio vizualizare
Dacă nu resetaţi valoarea
consumului mediu combustibil, pe Pentru a reseta valoarea medie a
display se va afişa valoarea medie a consumului combustibil, ţineţi apăsat
consumului inclusiv media butonul „DISP” (c) timp de cel puţin 2
consumului pentru ultima perioadă secunde. Displayul va afişa „--.-”, apoi din
de utilizare. nou media consumului combustibil după
ce aţi condus autovehiculul o anumită
Pentru detalii suplimentare pentru perioadă de timp.
resetarea displayului, consultaţi
explicaţiile din secţiunea următoare. De asemenea, este posibilă modificarea
unităţii de măsurare a consumului de
carburant. Efectuaţi toate operaţiile
înainte de a porni autovehiculului. Pentru
a schimba displayul, respectaţi
instrucţiunile următoare.

95
NOTĂ
Valoarea consumului de combustibil
afişată pe display este influenţată de
următorii factori:
- condiţii stradale;
- condiţii de trafic;
- modalitate de şofat.
Displayul va trece la stadiul de
iniţializare atunci când se
conectează polul negativ (-) la o
baterie.
Acest display afişează consumul de
aduceţi contactul în poziţia „ACC” combustibil atunci când autovehiculul
sau „ON” în timp ce ţineţi apăsat este în mişcare.
butonul „DISP” (c). Unitatea de
măsurare a consumului combustibil Totuşi, dacă doriţi, este posibilă
va clipi. dezactivarea vizualizării consumului de
carburant.
apăsaţi rapid butonul „DISP” (c)
NOTĂ Dacă autovehiculul nu este în
pentru a schimba modul de afişare.
mişcare, pe display se va afişa „--.-”.
apăsaţi butonul „DISP” (c) timp de
Este posibilă schimbarea unitatea de
cel puţin 2 secunde: unitatea nu va
măsură din „l/100 km” sau „MPG” şi chiar
mai clipi şi displayul va rămâne
poate fi dezactivat displayul. Pentru a
activ. Dacă, timp de 8 secunde, nu
modifica modalitatea de afişare,
se apasă butonul „DISP” (c) unitatea
respectaţi următoarele instrucţiuni.
de măsură nu va mai clipi şi
displayul va rămâne activ.

96
ţineţi apăsat butonul „DISP” (c) timp NOTĂ
de cel puţin 2 secunde. Unitatea de
măsurare a consumului combustibil Valoarea consumului de combustibil
va clipi. Când se dezactivează afişată pe display este influenţată de
vizualizarea consumului combustibil, următorii factori:
pe display se va afişa „--.-”. - condiţii stradale;
apăsaţi rapid butonul „DISP” (c) - condiţii de trafic;
pentru a schimba modul de afişare.
- modalitate de şofat.
Apăsaţi butonul „DISP” (c) timp de
cel puţin 2 secunde: unitatea nu va Displayul va trece la stadiul de
mai clipi sau vizualizarea „--.-” va iniţializare atunci când se
dispărea şi displayul va fi dezactivat. conectează polul negativ (-) la o
Dacă, timp de 8 secunde, nu se baterie.
apasă butonul „DISP” (c) după ce MARTOR ANTIFURT
unitatea de măsură a început să
clipească, aceasta se va opri Acest martor începe să clipească în
automat sau afişarea „--.-” va momentul în care contactul este în poziţia
dispărea şi displayul va fi dezactivat. „OFF” sau „ACC”. Acest martor este
proiectat pentru a avertiza persoanele de
exterior că autovehiculul este protejat de
un sistem de alarmă.

97
CEAS (opţional) MARTOR ANTIFURT (c)
Ceasul este afişat atunci când contactul Acest martor începe să clipească în
este în poziţia „ACC” sau „ON”. Pentru a momentul în care contactul este în poziţia
seta ceasul, procedaţi după cum „OFF” sau „ACC”. Acest martor este
urmează: proiectat pentru a avertiza persoanele de
exterior că autovehiculul este protejat de
Pentru a regla ora apăsaţi butonul un sistem de alarmă.
„H” (a) în mod repetat pentru a
creşte ora. Pentru a creşte ora rapid
ţineţi apăsat butonul (a) „H” timp de
circa 1 secundă şi menţineţi-l în
această poziţie.

Pentru a regla minutele, apăsaţi


butonul „M” (b) în mod repetat
pentru a creşte minutele. Pentru a
creşte minutele rapid ţineţi apăsat
butonul (b) „M” timp de circa 1
secundă şi menţineţi-l în această
poziţie.

98
SISTEM DE VENTILARE
ŞI CLIMATIZARE
Există două tipuri de sisteme de ventilare
şi climatizare, şi anume:
Sistem ventilare şi aer condiţionat cu
acţionare manuală;
Sistem ventialre şi aer condiţionat
automat.

AERATOARE
1. Aerator central parbriz
2. Aeratoare laterale dezaburire
3. Aerator lateral
4. Aerator central
5. Aerator podea

99
SISTEM MANUAL AER
CONDIŢIONAT

DESCRIERE COMENZI

Buton reglare temperatură (1)


Prin rotirea acestui buton se poate seta
temperatura dorită.

Buton reglare viteză ventilator (2)


Prin rotirea acestui buton se poate porni
ventilatorul şi se poate seta viteza.

Buton reglare debit aer (3)


Este utilizat pentru selectarea uneia
AERATOR dintre funcţii.
Când este „deschis”, aerul iese indiferent
de poziţia selectorului debit de aer.

100
Ventilare (a) Funcţie încălzire (c) Funcţie degivrare (e)
Temperatura controlată a aerului este Temperatura controlată a aerului este Temperatura controlată a aerului este
distribuită prin aeratoarele centrale şi distribuită prin aeratoarele din podea şi distribuită prin aeratoarele degivrare
laterale. prin cele laterale, dar este distribuită şi parbriz, prin aeratoarele degivrare
prin aeratoarele pentru degivrare parbriz laterală şi prin aeratoarele laterale.
şi prin cele laterale.

Funcţie bi-zonă (b)


Buton selectare debit aer (4)
Temperatura controlată a aerului este Funcţie încălzire şi degivrare (d)
distribuită prin aeratoarele din podea în Acest buton este utilizat pentru
timp ce prin aeratoarele centrale şi Temperatura controlată a aerului este selectarea unei modalităţi.
laterale este distribuit aer mai rece. Când distribuită prin aeratoarele din podea, prin
butonul pentru reglarea temperaturii (1) aeratoarele degivrare parbriz, prin
este în poziţia RECE sau în poziţia aeratoarele degivrare laterale şi cele
CALD, aerul distribuit prin aeratoarele din laterale.
Aer din exterior (f)
podea şi prin aeratoarele centrale şi Prin selectarea acestei modalităţi,
laterale va avea aceeaşi temperatură. martorul se stinge şi este utilizat aer
exterior.

101
Funcţie recirculare aer (g) În timpul funcţionării sistemului de aer Încălzire normală (utilizare aer din
condiţionat se poate observa o uşoară exterior)
La selectarea acestei modalităţi, martorul creştere a turaţiilor motorului. Aceste
se aprinde, fluxul de aer exterior este schimbări sunt normale, sistemul fiind Selectaţi „ÎNCĂLZIRE” şi „AER DIN
închis şi este recirculat aerul din proiectat astfel încât compresorul să EXTERIOR”, rotiţi butonul reglare
habitaclu. Această modalitate este pornească şi să se oprească pentru a temperatură şi butonul selectare viteză
recomandată pentru evitarea intrării menţine temperatura setată. ventilator în poziţia dorită. Prin creşterea
aerului poluat: spre exemplu atunci când vitezei ventilatorului cu ajutorul butonului
vă aflaţi în tunel sau pe străzi cu praf sau O utilizare limitată a compresorului corespunzător va creşte şi temperatura.
atunci când doriţi că creaţi, rapid, o implică un consum redus de combustibil.
temperatură scăzută în habitaclu.
Modalitatea „AER DIN EXTERIOR” şi Încălzire rapidă (utilizare funcţie
„RECIRCULARE AER” sunt selectate INSTRUCŢIUNI PENTRU recirculare aer)
alternativ de fiecare dată când se apasă FUNCŢIONAREA SISTEMULUI
butonul debit aer. Setările sunt aceleaşi prevăzute pentru
Ventilare naturală încălzirea normală, cu excepţia funcţiei
NOTĂ Evitaţi să lăsaţi funcţia „RECIRCULARE AER” care trebuie să fie
„RECICULARE AER” activată mult timp: Selectaţi „VENTILARE” şi „AER DIN selectată. Utilizând această modalitate de
aerul din habitaclu poate deveni EXTERIOR”, rotiiţi butonul reglare încălzire pentru o perioadă îndelungată,
contaminat. Prin urmare, se recomandă temperatură în poziţia dorită şi butonul aerul din habitaclu poate deveni
ca, din când în când, să selectaţi selectare viteză ventilator în poziţia contaminat şi geamurile se pot aburi. Prin
modalitatea „AER DIN EXTERIOR”. “OFF” pentru a permite aerului din urmare, se recomandă să utilizaţi
exterior să pătrundă în habitaclu. această modalitate doar pentru încălzirea
rapidă a habitaclului şi apoi treceţi la
Buton aer condiţionat (5) modalitatea normală de încălzire.
Ventilare forţată
Pentru a porni sistemul de aer condiţionat
apăsaţi butonul „A/C” şi rotiţi butonul Setările sunt aceleaşi prevăzute pentru
reglare viteză ventilator în orice poziţie cu ventilarea naturală, cu excepţia butonului
excepţia „OFF”. La activarea sistemului selectare viteză ventilator ce nu trebuie
de aer condiţionat se va aprinde şi să fie în poziţia „OFF”.
martorul corespunzător. Pentru a opri
sistemul de aer condiţionat, apăsaţi din
nou butonul „A/C”.

102
Încălzire zonă superioară/inferioară Răcire rapidă (utilizare funcţie
recirculare aer)
Selectaţi „BI-LEVEL” (bi-zonă) şi „AER
DIN EXTERIOR”, rotiţi butonul reglare Setările sunt aceleaşi prevăzute pentru
temperatură şi butonul selectare viteză răcirea normală, cu excepţia funcţiei
ventilator în poziţia dorită. Dacă butonul „RECIRCULARE AER” care trebuie să fie
selectare temperatură nu este complet în selectată împreună cu viteză maximă a
poziţia RECE sau CALD, aerul distribuit ventilatorului.
de aeratoarele centrale şi laterale va fi
mai proaspăt decăt cel distribuit de NOTE
aeratoarele din zona inferioară.
Evitaţi să lăsaţi funcţia
„RECICULARE AER” activată mult
timp: aerul din habitaclu poate
Răcire normală deveni contaminat. Prin urmare, se
recomandă ca, din când în când, să NOTĂ Sistemul de aer condiţionat
Porniţi climatizatorul (buton „A/C”), rotiţi
selectaţi modalitatea „AER DIN dezumidifică aerului, prin folosirea
butonul debit aer în poziţia
EXTERIOR”. acestuia se vor menţine geamurile
„VENTILARE”, rotiţi butonul reglare
temperatură şi butonul selectare viteză uscate, chiar dacă aerul este cald, cu
Dacă autovehiculul a staţionat la
ventilator în poziţia dorită. Prin creşterea ajutorul funcţiilor „DEGIVRARE” sau
soare cu geamurile închise, acesta „ÎNCĂLZIRE ŞI DEGIVRARE”.
vitezei ventilatorului cu ajutorul butonului se va răcori mai repede dacă
corespunzător va creşte debitul de aer deschideţi geamurile şi daţi drumul NOTĂ Dacă aveţi nevoie de nivelul
rece. la sistemul de aer condiţionat cu maxim de degivrare:
Este posibilă setarea butonului atât în butonul reglare debit aer în poziţia
„AER DIN EXTERIOR” şi viteza Selectaţi „DEGIVRARE” şi „AER DIN
poziţia „AER DIN EXTERIOR” cât şi în EXTERIOR”,
poziţia „RECIRCULARE AER” în funcţie maximă a ventilatorului.
de dorinţe. Prin selectarea funcţiei Pornitţi sistemul de aer condiţionat
„RECIRCULARE AER” va creşte „A/C”,
capacitatea de răcire. Dezumidificator
Selectaţi viteza maximă a
Porniţi sistemul de aer condiţionat (buton ventilatorului,
„A/C”), rotiţi butonul debit aer în poziţia
dorită şi selectaţi „AER DIN EXTERIOR”, Setaţi temperatura maximă, şi
setaţi butonul reglare temperatură şi
Reglaţi aeratoarele astfel încât
butonul viteză ventilator în poziţia dorită.
aerului să fie direcţionat cătrea
geamurile laterale.

103
ÎNTREŢINERE NOTĂ Sistemul foloseşte agent de SISTEM CLIMATIZARE
refrigerare HFC-134a cunoscut sub
Dacă nu utilizaţi sistemul de aer numele de „R-134”. Agentul R-134a a
condiţionat o lungă perioadă de timp, înlocuit tipul R-12 în anul 1993 în
spre exemplu pe timpul iernii, riscaţi ca conformitate cu reglementările din DESCRIERE COMENZI
performanţele acestuia vor fi reduce domeniul auto. Sunt disponibile şi alte
atunci când îl reporniţi. Pentru a menţine tipuri de agenţi refrigenranţi, inclusiv R-12
sistemul eficient şi pentru a garanta reciclat, dar în autovehiculul
durata de viaţă a sistemului, este dumneavoastră trebuie să fie utilizat doar Buton reglare temperatură/Buton
necesară verificarea periodică a tipul R-134a. aer condiţionat (1)
sistemului. Porniţi sistemul cel puţin o
dată pe lună timp de un minut cu motorul IMPORTANT Utilizând agentul de Acest buton este utilizat pentru setarea
la ralanti. Astfel agentul refrigerant va refrigerare greşit riscaţi să deterioraţi temperaturii cu ajutorul butonului.
circula favorizând protejarea sistemul de aer condiţionat. Utilizaţi doar
Este utilizat şi pentru pornirea şi oprirea
componentelor interioare. R-134a. Nu amestecaţi şi nu înlocuiţi
sistemului de climatizare prin apăsarea
agentul R-134a cu alte tipuri de agenţi de
Sistemul de aer condiţionat este prevăzut butonului corespunzător. Pentru a porni
refrigerare.
cu filtre de aer. Curăţaţi şi înlocuiţi filtrele sistemul de climatizare, apăsaţi butonul şi
conform planului de întreţinere din martorul corespunzător se va aprinde.
carnetul de garanţie. Se recomandă Pentru a opri sistemul apăsaţi butonul din
efectuarea acestor operaţii în nou; se va stinge şi martorul respectiv.
Reprezentanţele autorizate Fiat deoarece
este necesară demontarea torpedoului.

10 4
AER DIN EXTERIOR
Prin selectarea acestei modalităţi,
martorul (a) se stinge şi este utilizat aer
exterior.

Buton reglare viteză ventilator/


Buton debit aer (2) FUNCŢIE RECIRCULARE AER

Acest buton este utilizat pentru pornirea La selectarea acestei modalităţi, martorul
ventilatorului şi selectaţi viteza dorită. se aprinde, fluxul de aer exterior este
închis şi este recirculat aerul din
Dacă butonul este în poziţia „AUTO”, habitaclu. Această modalitate este
viteza ventilatorului va varia pentru a recomandată pentru evitarea intrării
permite sistemului de climatizare să aerului poluat: spre exemplu atunci când
menţină temperatura dorită. vă aflaţi în tunel sau pe străzi cu praf sau
atunci când doriţi că creaţi, rapid, o
Mai mult, acest buton este utilizat pentru temperatură scăzută în habitaclu.
a selecta modalităţi diferite de
funcţionare. Modalitatea „AER DIN EXTERIOR” şi
„RECIRCULARE AER” sunt selectate
alternativ de fiecare dată când se apasă
butonul debit aer.
NOTĂ Atunci când ambii martori (a) şi (b)
se sting, acest lucru înseamnă că
sistemul este controlat automat.

10 5
Funcţie bi-zonă (d)
Temperatura controlată a aerului este Funcţie încălzire şi degivrare (f)
distribuită prin aeratoarele din podea în
timp ce prin aeratoarele centrale şi Temperatura controlată a aerului este
Buton reglare debit aer (3) laterale este distribuit aer mai rece. Când distribuită prin aeratoarele din podea,
butonul pentru reglarea temperaturii (1) aeratoarele degivrare parbriz, aeratoarele
AUTO (h) este în poziţia RECE sau în poziţia degivrare laterală şi aeratoarele laterale.
CALD, aerul distribuit prin aeratoarele din
Temperatura controlată a aerului va fi
podea şi prin aeratoarele centrale şi
distribuită automat prin toate aeratoarele.
laterale va avea aceeaşi temperatură.

Ventilare (c)
Funcţie încălzire (e)
Temperatura controlată a aerului este
Temperatura controlată a aerului este
distribuită prin aeratoarele centrale şi
distribuită prin aeratoarele din podea şi
laterale.
prin cele laterale, dar este distribuită şi
prin aeratoarele pentru degivrare parbriz
şi prin cele laterale.

10 6
INSTRUCŢIUNI PENTRU
FUNCŢIONAREA SISTEMULUI

Funcţionare automată
Este posibilă setarea sistemului pentru
Funcţie degivrare (e) funcţionare în modalitate complet
automată. Pentru a permite funcţionarea
Temperatura controlată a aerului este automată a sistemului, procedaţi după
distribuită prin aeratoarele degivrare cum urmează.
parbriz, prin aeratoarele degivrare
laterală şi prin aeratoarele laterale. Setaţi temperatura dorită prin rotirea
butonului reglare temperatură (1).
NOTĂ Atunci când butonul reglare debit NOTE
aer (3) este în poziţie „Încălzire şi Rotiţi butonul selectare viteză
Degivrare” (f) sau „Degivrare” (g), ventilator (2) în poziţia „AUTO”. Pentru a seta temperatura potrivită,
0
sistemul de climatizare se va activa porniţi de la o temperatură de 22 C.
Rotiţi buton debit aer (3) în poziţia
automat şi va fi selectată modalitatea „AUTO”. Rotind butonul reglare temperatură
„AER DIN EXTERIOR”. Totuşi, dacă
(1) la maxim sau la minim, sistemul
temperatura exterioară este scăzută, În acest moment buton selectare viteză
de climatizare va funcţiona la nivelul
sistemul de climatizare nu se va activa. ventilator/buton debit aer (2) şi butonul
maxim de răcire sau încălzire şi
flux aer (3) sunt comandate automat
ventilatorul va funcţiona la aceeaşi
pentru a menţine temperatura setată.
viteză.
Butonul (1) poate fi acţionat manual în
Pentru a evita distribuirea aerului
conformitate cu dorinţele dumneavoastră.
rece atunci când afară este foarte
La oprirea sistemului de climatizare, frig şi a aerului cald atunci când
sistemul nu mai poate coborî temperatura afară este cald, sistemul va întârzia
interioară faţă de cea exterioară. activarea ventilatorului până când va
fi disponibil aer cald sau rece.
Pentru a opri sistemul de climatizare,
rotiţi butonul selectare viteză ventilator
(2) în poziţia „OFF”.

107
Dacă aţi lăsaţi autovehiculul în soare
cu geamurile deschise, aerul din
habitaclu se va răcori mai repede
dacă deschideţi toate geamurile.
Chiar şi în modalitate de funcţionare
automată este posibilă setarea
manuală a anumitor funcţii ale
butonului selectare viteză ventilator/
buton debit aer (2) şi a butonului flux
aer (3). Setările selectate manual
vor fi considerate preferenţiale, în
timp ce toate celelalte funcţii vor fi
controlate automat.
Pentru a relua funcţionarea Aveţi grijă să nu acoperiţi senzorul de NOTĂ Dacă doriţi nivelul maxim de
automată a butonului debit aer (2) temperatură habitaclu (F) poziţionat între degivrare:
atunci când butonul selectare viteză volan şi tabloul comenzi al sistemului de
ventilator (2) şi butonul flux aer (3) climatizare, sau senzorul solar (G) Setaţi butonul flux aer la
sunt în poziţie diferită de „AUTO”, poziţionat în partea superioară a planşei „DEGIVRARE” (sistemul de
rotiţi butonul (2) sau (3) într-o altă de bord parte pasager. Aceşti senzori climatizare se va activa automat în
poziţie diferită de „AUTO” şi apoi sunt utilizaţi de sistem în mod automat modalitatea „AER DIN EXTERIOR”),
readuceţi-o din nou în poziţia pentru a regla temperatura. Setaţi butonul selectare viteză
„AUTO”. ventilator la valoarea maximă,

Funcţionare automată Setaţi butonul reglare temperatură la


CALD, şi
Sistemul de climatizare poate fi controlat
manual prin rotirea butoanelor în poziţia Reglaţi aeratoarele laterale astfel
dorită. încât aerul să fie distribuit direct
către geamurile laterale.

108
ÎNTREŢINERE SISTEM AUDIO
Dacă nu utilizaţi sistemul de aer
condiţionat o lungă perioadă de timp,
spre exemplu pe timpul iernii, riscaţi ca
performanţele acestuia vor fi reduce ATENŢIE
atunci când îl reporniţi. Pentru a menţine
Un volum prea ridicat
sistemul eficient şi pentru a garanta
poate reprezenta un pericol
durata de viaţă a sistemului, este
pentru şofer şi pentru ceilalţi
necesară verificarea periodică a
participanţi la trafic. Aşadar, este
sistemului. Porniţi sistemul cel puţin o
necesar să reglaţi volumul astfel
dată pe lună timp de un minut cu motorul
încât să poată fi auzite toate
la ralanti. Astfel agentul refrigerant va
zgomotele din exterior (spre
circula favorizând protejarea
exemplu claxon, ambulanţe,
componentelor interioare.
maşini poliţie etc.) atunci când conduceţi pe teren
NOTĂ Sistemul foloseşte agent de denivelat se pot produce vibraţii ce
refrigerare HFC-134a cunoscut sub pot deteriora sunetul emis.
numele de „R-134”. Agentul R-134a a
înlocuit tipul R-12 în anul 1993 în Aparatul utilizează un mecanism de
conformitate cu reglementările din RADIO FM/MW/LW CU precizie. Chiar dacă apar probleme,
domeniul auto. Sunt disponibile şi alte CITITOR CD ŞI CD CHANGER nu deschideţi niciodată sau nu
tipuri de agenţi refrigenranţi, inclusiv R-12 demontaţi cititorul şi, ocazional,
reciclat, dar în autovehiculul atunci când temperatura din lubrifiaţi parţile rotante. Aduceţi
dumneavoastră trebuie să fie utilizat doar habitaclu este foarte rece şi este aparatul la o Reprezentanţă Fiat.
tipul R-134a. folosit cititorul CD imediat după
pornirea sistemului de încălzire, se
IMPORTANT Utilizând agentul de poate forma condens pe CD sau pe
refrigerare greşit riscaţi să deterioraţi părţile optice ale cititorului şi
sistemul de aer condiţionat. Utilizaţi doar reproducerea ar putea fi
R-134a. Nu amestecaţi şi nu înlocuiţi defectuoasă. Dacă se formează
agentul R-134a cu alte tipuri de agenţi de condens pe CD, ştergeţi-l cu o cârpă
refrigerare. moale. Dacă se formează condens
pe părţile optice ale cititorului, nu îl
utilizaţi cel puţin o oră pentru a
permite dispariţia condensului.

109
PRECAUŢII MANIPULARE CD
Aparatul a fost proiectat pentru
reproducerea CD-urilor che au marca Discurile noi pot fi aspre pe margini.
Pentru a extrage CD-ul din carcasă,
(A). Atunci când utilizaţi astfel de CD-uri, este
apăsaţi în centrul acestuia şi ridicaţi
Niciun alt fel de CD nu poate fi reprodus. discul ţinându-l de margini. posibil ca aparatul să nu funcţioneze sau
sunetul poate avea de suferit. Pentru a
Luaţi CD-ul ţinându-l tot de margini. îndepărta asperităţile (C) de pe marginile
Nu atingeţi niciodată suprafaţa CD-ului. discului folosiţi un creion (B) înainte de a
introduce discul în aparat.

Pentru a îndepărta amprentele şi praful


utilizaţi o cârpă moale şi treceţi-o pe Nu lipiţi etichete pe suprafaţa discului şi
suprafaţa CD-ului începând din centru nu scriveţi cu creion sau pix pe suprafaţa
către circumferinţă. discului.

110
Nu utilizaţi, pentru curăţarea CD-urilor, Nu expuneţi discurile la lumina directă a
solvenţi precum acetonă, spray antistatic soarelui sau la orice altă sursă de
sau diluanţi găsiţi în comerţ. căldură. ASCULTAREA UNUI CD
CD-urile sau CD-ROM-urile fără
marca (A) nu pot fi utilizate.
NOTE
Unele discuri înregistrate anterior în
Nu folosiţi foliile protectoare pentru format CD-R\CD-RW nu pot fi
CD-uri care se găsesc în comerţ sau utilizate.
discuri cu stabilizatori, etc. deoarece
s-ar putea bloca în interiorul
mecanismului distrugând CD-ul.
Nu este garantată funcţionarea
corectă dacă sunt utilizate suporturi
Nu folosiţi discuri foarte zgâriate, CD-R ce nu au fost înscripţionate
deformate sau sparte etc. Utilizarea unor corect.
astfel de discuri implică deteriorarea
sistemului. Aparatul nu este prevăzut pentru
reproducerea CD-RW.
CD-ul trebuie să fie introdus cu
eticheta în sus.
Dacă există deja un CD introdus în
aparat nu va fi posibilă introducerea
unui alt CD. Nu încercaţi să
introduceţi cu forţa un CD în aparat.
Dacă este introdus un CD gol
(neînregistrat), discul va fi refuzat.
11 1
IMPORTANT INFORMAŢII GENERALE
Nu introduceţi niciodată degetele 1. Buton on/off (pornire/oprire) – buton
sau mâna în locaşul CD-ului şi cu reglare volum
atât mai mult obiecte.
2. Buton Mute
Nu introduceţi niciodată un CD ce
prezintă urme de lipici pe etichetă 3. Buton Audio
sau pe un CD închiriat sau un CD pe 4. Buton Up (selectare/căutare în sus)
care se poate observa că eticheta a
fost îndepărtată. Urmele de lipici pot 5. Buton Down (selectare/căutare în jos)
împiedica scoaterea CD-ului şi poate
deteriora sistemul.
Buton On/Off
ANTENĂ RADIO (opţional) Apăsaţi butonul on/off (1) pentru a porni
sistemul.
Antena radio situată în partea anterioară
a acoperişului poate fi pliată şi Apăsaţi din nou butonul on/off (1) pentru
îndepărtată. Pentru a plia antena, a opri sistemul.
prindeţi-o de bază. Pentru a îndepărta
antena, rotiţi-o în sensul invers acelor de
ceasornic. Pentru a remonta antena,
Volum Up/Down
rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic.
Rotiţi butonul reglare volum (1) în sensul
IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea
acelor de ceasornic pentru a creşte
antenei:
volumul.
Îndepăraţi-o înainte de a intra într-o
Rotiţi butonul reglare volum (1) în sensul
spălătorie automată.
invers acelor de ceasornic pentru a
Îndepărtaţi-o sau pliaţi-o atunci când miscşora volumul.
riscaţi să o loviţi; spre exemplu un
loc strâmt în garaj sau la acoperirea
cu o husă. Volum Up/Down
Apăsaţi butonul Mute (2) pentru a aduce
volumul la zero.

112
La fiecare apăsare a butonului audio (3) AVC (Auto Volume Control – control
este posibilă modificarea funcţiilor automat al volumului) (doar pentru
disponibile, după cum urmează: BAS versiunea cu MP3)
(bass), TRE (treble), BAL (balance), FAD (4): AVC OFF / AVC1 / AVC2 /
(fader), AVC (Auto Volume Control – AVC3
control automat al volumului) (doar
pentru versiunea cu MP3). (5): AVC3 / AVC2 / AVC1 / AVC
OFF
Apăsaţi din nou butonul audio (3) şi se
NOTĂ Funcţia AVC (control automat al
vor dezactiva comenzile respective.
volumului) reglează automat volumului în
Apăsaţi butonul Up (4) sau Down (5) funcţie de viteza autovehiculului.
pentru a regla funcţiile selectate:
Apăsaţi din nou butonul mute (2) pentru a BAS (joase) RADIO
relua nivelul volumului.
(4): pentru creşterea sunetelor joase 4. Buton Up
NOTE
(5): pentru a micşora sunetele joase 5. Buton Down
În modalitatea CD, funcţia play este 6. Buton FM/AM
suspendată temporar (funcţie pauză) TRE (înalte)
în loc de funcţia Mute. 7. Buton programare de la [1] la [6]
(4): pentru creşterea sunetelor înalte
Dacă sistemul este oprit sau dacă
(5): pentru a micşora sunetele înalte
este apăsată orice tastă, funcţia Modalitate radio
Mute este dezactivată automat. BAL (balans dreapta/stânga) Dacă apăsaţi butonul FM/AM (6) după
(4): pentru a micşora volumul oprirea sistemului sau în orice altă
difuzorului stâng modalitate decât radio, va fi difuzată
Reglare audio ultimul post ascultat.
(5): pentru a micşora volumul
Prin intermediul acestei comenzi este difuzorului drept
posibilă reglarea următoarelor funcţii:
Bandă
Bass, Treble, Balance, Fader. FAD (balans anterior/posterior)
De fiecare dată când este selectată
Apăsaţi butonul (3) pentru a selecta (4): pentru a micşora volumul modalitatea radio prin butonul FM/AM (6),
funcţia dorită. difuzoarelor anterioare banda se va schimba după cum
(5): pentru a micşora volumul urmează: FM1 / FM2 / LW / MW1 / MW2
difuzoarelor posterioare / (FM1).

113
NOTĂ Dacă funcţia AF este activă,
Căutare manuală căutarea automată va căuta doar Posturile pot fi programate pe FM1,
posturile RDS. FM2, LW, MW1 şi MW2.
Căutarea frecvenţelor se face prin
intermediul butoanelor Up (4) sau Down Se pot memora un număr maxim de
(5). 6 posturi. Dacă nu se găsesc posturi
Programare manuală cu semnal puternic, numărul
(4): Frecvenţă superioară posturilor programate poate fi mai
La apăsarea unei taste de programare mic de şase.
(5): Frecvenţă inferioară (7) numerotate de la [1] la [6] timp de cel
puţin 2 secunde, va fi transmis postul de După programarea staţiilor, va fi
radio ce corespunde butonului selectat. transmis postul ce corespunde tastei
cu numărul [1]. Dacă nu este găsit
NOTE niciun post, sistemul va reveni la
Posturile pot fi programate pe FM1, frecvenţa anterioară.
FM2, LW, MW1 şi MW2. Atunci când posturile sunt
Atunci când posturile sunt reprogramate, datele noi se
reprogramate, datele noi se suprascriu peste cele vechi.
suprascriu peste cele vechi. Dacă funcţia AF este activă, căutarea
automată va căuta doar posturile RDS.

Programare manuală
La apăsarea butonului căutare automată Selectare posturi programate
(8) timp de cel puţin 2 secunde, este La apăsarea unei taste de programare
Căutare automată posibilă programarea automată pe banda (7) numerotate de la [1] la [6] se va
selectată şase posturi cu semnal transmite postul corespunzător tastei.
Dacă se eliberează butonul Up (4) sau puternic.
Down (5) după ce a fost apăsat cel puţin NOTĂ La apăsarea unei taste
1 secundă, căutarea automată va începe NOTE neprogramate, pe display se va afişa „- -”
de la primul post cu semnal.
Programarea automată poate fi
(4): frecvenţă superioară dezactivată prin apăsarea butonului
de căutare automată (8) în timp de
(5): frecvenţă inferioară programarea automată se
desfăşoară.

11 4
RDS (Radio Data System) TA (Traffic Announcement)
1. Buton on/off – buton reglare volum Sistemul caută posturile ce transmit ştiri
din trafic (TP) şi le va considera
4. Buton Up preferenţiale. Posturile ce transmit ştiri
5. Buton Down din trafic se numesc posturi TP.

9. Buton frecvenţă automată (AF)


10. Butoane informaţii trafic (TA) EON (Enhanced Other Network)
11. Buton selectare tip program PTY Informaţiile RDS sunt actualizate
permanent în funcţie de poziţia curentă.
Martorul „EON” rămâne aprins în timp ce
Ce înseamnă sistemul RDS? se recepţionează informaţiile RDS.
REG (Region)
Unele posturi FM transmit date
suplimentare compatibile cu sistemul Este posibilă setarea unei zone în care
RDS. Acest sistem oferă funcţii să fie folosită funcţia AF pentru Recepţie anunţuri urgenţă
avantajoase datorită utilizării acestor selectarea posturilor. Când funcţia REG, Anunţurile de urgenţă sunt transmise şi
date. funcţia AF este operativă doar în zona vizualizate automat.
curentă.
Disponibilitatea serviciului RDS variază în
funcţie de zone, de aceea este important
să luaţi în considerare faptul că AF/REG On/Off
următoarele funcţii ar putea să nu fie PS (Program Service Name)
disponibile în anumite zone. La fiecare apăsare a butonului frecvenţă
În locul frecvenţei, numele postului ce automată (9), AF/REG se schimbă după
emite va apărea. cum urmează:
AF (Alternative Frequency) AF ON/REG OFF / AF ON / AF OFF/
PTY (Program Type) REG OFF / (AF ON/ REG OFF).
Sistemul caută un post care să transmită
acelaşi program dar cu o recepţie mai Martorul „AF” se aprinde când funcţia
Programele pot fi căutate cu ajutorul
bună şi selectează automat acel post. este activată. Şi martorul „REG” se va
PTY.
aprinde când funcţia REG este activă.

11 5
TA On/off PTY Search CITITOR CD
Apăsaţi butonul informaţii trafic (10) Este posibilă căutarea programelor în 4. Buton Up
pentru a activa funcţia TA şi apăsaţi-l din funcţie de tipul acestora.
nou pentru a dezactiva funcţia TA. 5. Buton Down
Apăsaţi butonul selectare tip
Când funcţia TA este activă, se va program (II) pentru a selecta 12. Buton CD
aprinde martorul „TA”. modalitatea PTY. 13. Buton scoatere CD (eject)
Martorul „TP” va rămâne aprins în timp Rotiţi butonul reglare volum (I) 14. Buton repreoducere rapidă (scan)
ce se recepţionează date TP. pentru a selecta tipul de program
dorit. 15. Buton repetare (repeat)
NOTE
Rotind butonul reglare volum (I) în sensul 16. Buton reproducere aleatorie (random)
Dacă se apasă butonul Up (4) sau acelor de ceasornic este posibilă
Down (5) când funcţia TA este navigarea în următoarea ordine. (la
activă, sistemul va căuta automat rotirea butonului în sensul invers acelor
posturi TP (TP SEEK). Modalitate CD
de ceasornic se va proceda în ordine
Dacă nu se recepţionează date în inversă). Este posibilă selectarea modalităţii CD
timp de 20 secunde de la activarea NO PTY / NEWS / AFFAIRS / INFO prin apăsarea butonului CD (12) când
funcţiei TA, căutarea TP SEEK va fi /SPORTS / EDUCATE / DRAMA / sistemul este oprit sau setat pe altă
efectuată automat o singură dată. CULTURE/ SCIENCE / VARIED / POP / modalitate.
ROCK / EASY M / LIGHT M / CLASSICS
/OTHER M / WEATHER / FINANCE NOTE
Dacă nu se recepţionează posturi
TP, sistemul va afişa mesajul /CHILDREN / SOCIAL / RELIGION Modalitatea CD nu poate fi selectată
„NOTHING” (nimic). /PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JAZZ dacă nu este introdus CD în sistem.
/COUNTRY / NATION M / OLDIES
/FOLK M / DOCUMENT / (NEWS) Dacă aţi trecut la modalitatea CD
TA Standby Changer, apăsaţi butonul CD (12).
Apăsaţi butonul Up (4) sau Down (5)
Dacă se recepţionează ştiri din trafic (TP) când este afişat PTY, se va activa
atunci când funcţia TA este activă în căutarea.
modalitatea CD sau CD Changer, NOTĂ Dacă nu se recepţionează tipul de
modalitatea radio va fi selectată automat, program specificat, sistemul va afişa
iar apoi sistemul va reveni la postul mesajul „NOTHING” (nimic), iar apoi
anterior după ascultarea ştirilor din trafic. PTY. La apăsarea butonului Up (4) sau
Down (5) se va căuta din nou programul.

11 6
Fast Forward/Fast Reverse REPEAT Play
Viteza de derulare creşte sau se Pentru repetarea piesei (aceeaşi piesă
diminuează prin apăsarea butonului Up este repetată încontinuu), apăsaţi butonul
(4) sau Down (5). corespunzător (15).
(4): Derulare înainte Pentru dezactivarea funcţiei de repetare,
apăsaţi din nou butonul (15).
(5): Derulare înapoi
Indicatorul „RPT” va rămâne aprins în
NOTE timpul repetării.
Atunci când piesa selectată este în
modalitate REPEAT şi ajunge la
final, va fi reprodusă din nou. RANDOM Play
Introduceţi/extrageţi un CD Dacă opţiunea Fast Forward este Pentru reproducerea aleatorie (piesele
păstrată până la terminarea CD-ului, sunt reproduse aleatoriu), apăsaţi butonul
Înainte de a introduce un CD, asiguraţi-vă se va reveni la prima piesă. corespunzător (16).
că eticheta este îndreptată în sus.
Pentru dezactivarea funcţiei reproducere
Pentru a extrage CD-ul, apăsaţi butonul aleatorie, apăsaţi din nou butonul (16).
eject (13). SCAN Play
Indicatorul „RDM” va rămâne aprins în
NOTĂ Indicatorul „CD IN” rămâne aprins Pentru reproducerea rapidă (sunt redate timpul reproducerii aleatorii.
cât timp CD-ul este în sistem. Aveţi grijă primele 10 secunde din fiecare melodie),
să nu introduceţi un alt CD atunci când apăsaţi butonul corespunzător (14).
indicatorul este „CD IN” aprins.
Pentru a dezactiva reproducerea rapidă,
apăsaţi din nou butonul (14).

Selectare piesă Indicatorul „SCN” va rămâne aprins în


timpul reproducerii.
Este posibilă selectarea piesei dorite prin
apăsarea butonului Up (4) sau Down (5).
(4): Piesă următoare
(5):Piesă anterioară (apăsaţi de două ori)

117
CD CHANGER (magazie CD) Selectare disc următor/precedent
CD Changerul este opţional. Consultaţi Este posibilă selectarea discului dorit prin
Reprezentanţele Fiat pentru detalii apăsarea butonului selectare disc
suplilmentare. următor (17) sau disc precedent (18).
(17) Disc următor
4. Buton Up (18) Disc precedent
5. Buton Down
12. Buton CD Selectare piesă
14. Buton reproducere rapidă (scan) Este posibilă selectarea piesei dorite prin
Modalitate CD Changer apăsarea butonului Up (4) sau Down (5).
15. Buton repetare (repeat)
Este posibilă selectarea CD Changer prin (4): Piesă următoare
16. Buton reproducere aleatorie (random) apăsarea butonului CD (12) atunci când
sistemul este oprit sau setat în altă (5): Piesă precedentă (apăsaţi de două
17. Buton selectare CD următor
modalitate. ori)
18. Buton selectare CD precedent
NOTE
Modalitatea CD Changer nu poate fi
selectată dacă CD Changerul nu
este conectat sau dacă nu este
introdus un CD.
Dacă aţi trecut la modalitatea CD,
apăsaţi din nou butonul CD (12).

118
Indicatorul „D.RPT” va rămâne aprins în
Fast Forward/Fast Reverse DISC SCAN Play timpul reproducerii rapide.
Viteza de derulare creşte sau se Pentru reproducerea rapidă a CD-ului
diminuează prin apăsarea butonului Up (sunt redate primele 10 secunde din
(4) sau Down (5). fiecare disc), apăsaţi butonul RANDOM Play
corespunzător (14) timp de cel puţin 1
(4): Derulare înainte secundă. RANDOM Play
(5): Derulare înapoi Pentru a dezactiva reproducerea rapidă a Pentru reproducerea aleatorie (piesele
CD-ului, apăsaţi din nou butonul (14). sunt reproduse aleatoriu), apăsaţi butonul
NOTE corespunzător (16).
Atunci când piesa selectată este în Indicatorul „D.SCN” va rămâne aprins în
timpul reproducerii rapide. Pentru dezactivarea funcţiei reproducere
modalitate REPEAT şi ajunge la aleatorie, apăsaţi din nou butonul (16).
final, va fi reprodusă din nou.
Indicatorul „RDM” va rămâne aprins în
Dacă opţiunea Fast Forward este REPEAT Play timpul reproducerii aleatorii.
păstrată până la terminarea CD-ului, se
va reveni la prima piesă. REPEAT Play DISC RANDOM Play
Pentru repetarea piesei (aceeaşi piesă Pentru repetarea aleatorie a CD-ului
este repetată încontinuu), apăsaţi butonul (piesele tuturor discurilor sunt reproduse
SCAN Play corespunzător (15). aleator), apăsaţi butonul corespunzător
SCAN Play (16) timp de cel puţin 1 secundă.
Pentru dezactivarea funcţiei de repetare,
Pentru reproducerea rapidă (sunt redate apăsaţi din nou butonul (15). Pentru a dezactiva reproducerea
primele 10 secunde din fiecare melodie), aleatorie a CD-ului, apăsaţi din nou
Indicatorul „RPT” va rămâne aprins în butonul (16).
apăsaţi butonul corespunzător (14). timpul repetării
Pentru a dezactiva reproducerea rapidă, Indicatorul „D.RDM” va rămâne aprins în
DISC REPEAT Play timpul reproducerii aleatorii.
apăsaţi din nou butonul (14).
Pentru repetarea rapidă a CD-ului
Indicatorul „SCN” va rămâne aprins în (acelaşi disc este repetat), apăsaţi
timpul reproducerii. butonul corespunzător (15) timp de cel
puţin 1 secundă.
Pentru a dezactiva repetarea CD-ului,
apăsaţi din nou butonul (15).

119
CITITOR MP3/WMA (opţional) WM A
4. Buton piesă următoare Se recomandă setarea bit rate la „64
kbps sau mai mare” şi „fix”.
5. Buton piesă precedentă
Pentru a permite redarea, nu activaţi
12. Buton CD protecţia fişierelor WMA.
13. Buton eject NOTĂ Nu atribuiţi niciodată extensia
15. Buton repetare „.mp3” sau „.wma” unui fişier ce nu este
în format MP3/WMA. Se va reda un
16. Buton redare aleatorie zgomot ce poate deteriora nu doar
difuzoarele ci şi auzul dumneavoastră.
17. Buton fişier următor
Note privind crearea fişierelor
18. Buton fişier precedent
MP3/WMA
Redarea fişierelor MP3/WMA pe
20. Buton vizualizare text
MP3 şi WMA suport CD
Pentru a obţine o calitate audio Se recomandă evitarea creării unor
Ce sunt formatele MP3 şi ridicată se recomandă utilizarea unei discuri ce conţin atât fişiere CD-DA
WMA? rate ridicate. cât şi fişiere MP3/WMA.

MP3 (MPEG 1/2 Audio Layer-II/III) şi Utlizarea VBR (Variable Bit Rate) nu Dacă pe acelaşi disc se găsesc atât
WMA (Windows Media TM Audio) sunt este recomandată deoarece timpul fişiere CD-DA cât şi fişiere
formate de comprimare audio digital. de redare nu este vizualizat correct MP3/WMA, este posibil ca piesele
Primul este dezvoltat de MPEG (Motion şi redarea poate fi discontinuă. să nu fie reproduse în ordinea
Picture Experts Group) iar al doilea este prevăzută, sau anumite piese pot să
Calitatea redării sunetului variază în nu fie redate.
dezvoltat de Microsoft Corporation. funcţie de modalitatea de codare.
Folosind aceste formate este posibilă Atunci când se memorează date
înregistrarea conţinutului a 10 CD-uri pe MP3 şi WMA pe acelaşi disc, utilizaţi
un singur CD (aceste cifre se referă la foldere diferite pentru fiecare tip de
datele înregistrate pe un CD-R sau CD- MP3 date.
RW de 650 MB la o rată de 128 kbps şi o
frecvenţă de 44,1 kHz). Se recomandă setarea bit rate la Nu înregistraţi fişiere diferite de
„128 kbps sau mai mare” şi „fix”. MP3/WMA şi foldere inutile pe disc.

120
Numele unui fişier MP3/WMA Frecvenţă Modalitate MP3/WMA
trebuie să fie adăugat în funcţie de
indicaţiile paragrafelor următoare, MPEG1 Audio Layer II/III: 44.1 k/48 k/32 Pentru a selecta modalitatea MP3/WMA,
respectând regulile fiecărui sistem. kHz apăsaţi butonu CD (12) cu alimentarea
dezactivată sau când vă aflaţi în altă
Extensiile „.mp3” sau „.wma” trebuie MPEG2 Audio Layer II/III: 22.05 k/24 k/16 modalitate.
să fie acordate fiecărui element în kHz
funcţie de formatul respectiv. NOTĂ

Pot apărea probleme în redarea Modalitatea MP3/WMA nu este


WMA (ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*) selectată dacă nu este introdus
fişierelor MP3/WMA sau în
vizualizarea informaţiilor referitoare Bit rate 32 k – 192 kps niciun disc MP3/WMA.
la fişierele MP3/WMA înregistrate cu Dacă modalitatea a trecut la
anumite tipuri de software de Frecvenţă 44.1 k/48 k/32 kHz
încărcare CD, apăsaţi din nou
înregistrare. * WMA 9 Professional/LossLess/Voice nu butonul CD (12).
Această unitate nu dispune de sunt suportate.
funcţie playlist.
Introducere şi extragere disc
Chiar dacă este suportată Fişiere suportate
Pentru a introduce un disc, asiguraţi-vă
înregistrarea multisession, se ISO 9660 Level 1/Level 2, Extensie Apple că partea cu etichetă este îndreptată în
recomandă închiderea fiecărei a ISO 9660, Joliet, Romeo sus. Pentru a-l extrage, apăsaţi butonul
sesiuni. eject (13).
NOTĂ: martorul CD IN va rămâne aprins
Număr maxim fişiere/foldere atât timp cât în unitate se află un disc. Nu
Formate de compresie MP3
introduceţi un alt disc atât timp cât
Număr maxim fişiere: 511 (fişier +
Bit rate martorul CD IN este aprins.
folder)
MPEG1 Audio Layer II: 64k – 320 kbps
Număr maxim de fişiere într-un
folder: 255
Fişier următor şi anterior
MPEG1 Audio Layer III: 32k – 320 kbps
Este posibilă selectarea fişierului dorit,
MPEG2 Audio Layer II: 64k – 320 kbps Număr maxim sub-foldere: 8
prin apăsarea butonului fişier următor (4)
MPEG2 Audio Layer III: 8k – 320 kbps Număr maxim foldere: 255 (inclusiv sau fişier anterior (5).
folder rădăcină)
(4): fişier următor
(5): fişier anterior (apăsaţi de două ori)
121
Folder următor şi anterior NOTĂ: pentru a derula textul, ţineţi
apăsat butonul vizualizare text (20) timp
Este posibilă selectarea folderului dorit, de cel puţin 2 secunde.
prin apăsarea butonului folder următor
(17) sau folder anterior (18).
(17): folder următor Redare REPEAT (repetare)
Pentru redarea cu repetare, apăsaţi
(18): folder anterior.
butonul repetare (15).
Pentru a întrerupe această modalitate de
Fast Forward/Fast Reverse repetare, apăsaţi din nou butonul
repetare (15).
Viteza de reproducere creşte dacă
Martorul RPT rămâne aprinsîn timpul
butonul (4) sau (5) este apăsat.
modalităţii repetare.
(4): Avansare rapidă Sistemul audio este dotat cu un sistem
de protecţie antifurt prevede un cod de 4
(5): derulare rapidă cifre. După setarea codului de siguranţă,
Redare RANDOM (aleator)
sistemul audio nu va putea fi utilizat fără
NOTĂ Pentru redarea aleatorie, apăsaţi butonul codul de siguranţă după deconectarea
Atunci când piesa aflată în repetare (16). alimentării sau a bateriei.
modalitate REPEAT (repetare) va Pentru a întrerupe această modalitate de
ajunge la final, redarea va reveni la redare, apăsaţi din nou butonul repetare
modalitatea normală. (16). NOTE

Dacă ţineţi apăsat butonul Fast Martorul RDM rămâne aprinsîn timpul Dacă este introdus, de 10 ori, un cod
Forward la finalul discului, se va modalităţii redare aleatorie. de siguranţă greşit, pe display se va
reveni la primul fişier. afişa mesajul „HELP” şi nu va fi
posibilă activarea sistemului audio.
Vizualizare text SISTEM ANTIFURT (SEC) Dacă aţi uitat codul de siguranţă,
De fiecare dată când butonul (20) 1. buton on/off – buton reglare volum contactaţi o Reprezentanţă Fiat.
vizualizare text este apăsat în
modalitatea MP3/WMA, displayul se va 4. buton Up
schimba după cum urmează:
11. Buton selectare tip program
Timp trecut/Nume folder/Nume fişier/ 19. Butoane numerotate de la [1] la [4]
(timp trecut)

122
Setare cod siguranţă utilizator Introducere cod siguranţă utilizator Ştergerea codului siguranţă
Apăsaţi butonul on/off (1) pentru a După setarea codului siguranţă utilizator, Codul de siguranţă memorat poate fi
porni sistemul. pe displayul sistemului se va afişa şters. După ştergere, este posibilă
Ţinând apăsate butoanele (19) mesajul „SEC” pentru a vă invita să setarea unui alt cod de siguranţă. De
numerotate cu [3] şi [4], apăsaţi introduceţi codul după repornirea aceea, este posibilă schimbarea codului
butonul on/off (1) timp de cel puţin 1 sistemului sau în cazul în care a fost ori de câte ori doriţi.
secundă. deconectat sistemul sau a fost
deconectată bateria. Apăsaţi butonul on/off (1) pentru a
Displayul sistemului audio va afişa
porni sistemul.
„SEC”
Sistemul nu va putea fi utilizat dacă nu
este introdus codul în următoarea ordine. Ţinând apăsate butoanele (19)
Ţinând apăsat butonul Up (4),
numerotate cu [3] şi [4], apăsaţi
apăsaţi butonul (19) numerotat cu NOTĂ Displayul nu va afişa mesajul butonul on/off (1) timp de cel puţin 1
[1]. Displayul sistemului audio va „SEC” dacă sistemul este pornit în timp secundă.
afişa „- - - -”. de 20 secunde de la ultima utilizare. Displayul sistemului audio va afişa
Apăsaţi butoanele (19) numerotate „SEC”.
Ţinând apăsat butonul Up (4),
de la [1] la [4] şi introduceţi codul de Ţinând apăsat butonul Up (4),
apăsaţi butonul (19) numerotat cu
siguranţă utilizator. Fiecare tastă apăsaţi butonul (19) numerotat cu
[1].
corespunde unei cifre şi numărul [1].
creşte la fiecare apăsare a Displayul sistemului audio va afişa Displayul sistemului audio va afişa
butonului. „- - - -”. „- - - -”.
Apăsaţi butoanele (19) numerotate
Spre exemplu, pentru a creşte a Apăsaţi butoanele (19) numerotate de la [1] la [4] şi introduceţi codul de
doua cifră de la stânga cu 3 unităţi, de la [1] la [4] şi introduceţi codul de siguranţă utilizator. Fiecare tastă
apăsaţi butonul (19) numerotat cu [2] siguranţă utilizator. Fiecare tastă corespunde unei cifre.
de patru ori. corespunde unei cifre. Introduceţi Introduceţi codul de siguranţă
codul de siguranţă memorat. memora.
Apăsaţi butonul selectare tip
program (11) timp de cel puţin 2 Apăsaţi butonul selectare tip Apăsaţi butonul selectare tip
secunde pentru a introduce codul. program (11) timp de cel puţin 2 program (11) timp de cel puţin 2
Sistemul se va stinge după afişarea secunde pentru a introduce codul. secunde pentru a introduce codul.
mesajului „SEC”.
După setarea codului siguranţă Sistemul se va stinge. Sistemul se va stinge după circa 10
utilizator, acelaşi cod va fi solicitat la secunde după afişarea „- - - -”.
Când veţi reporni sistemul, se va
pornirea sistemului în cazul în care a găsi în modalitatea radio.
fost deconectat sistemul sau a fost
deconectată bateria.
123
TROUBLESHOOTING (soluţionare inconveniente)
Dacă sunt întâlnite anomalii de funcţionare, efectuaţi următoarele operaţii.
Dacă instrucţiunile furnizate în continuare nu sunt suficiente pentru soluţionarea inconvenientului, contactaţi cea mai apropiată Reprezentanţă Fiat pentru
verificarea sistemului.

Inconvenient Cauză posibilă Soluţie posibilă


Dacă veţi folosi un telefon mobil, îndepărtaţi-l
Mult zgomot Un telefon mobil este utilizat în apropiere
de aparat
Dacă displayul sistemului audio afişează
mesajul „SEC”, introduceţi codul de siguranţă
Imposibilitate funcţionare Funcţia de siguranţă este activă utilizato.
Dacă displayul sistemului afişează „HELP”,
contactaţi o Reprezentanţă Fiat.

RADIO
Inconvenient Cauză posibilă Soluţie posibilă
Mult zgomot Postul de radio nu este reglat perfect Reglaţi perfect postul de radio
Nu există posturi de radio care emit pe
Reglarea automată a postului de radio este semnale puternice. Alegeţi, manual, un post de radio.
imposibilă Dacă funcţia AF este activă, sistemul caută Dezactivaţi funcţia AF.
doar posturile RDS.
Este imposibilă programarea posturilor cu
Dacă este activă funcţia AF, vor fi programate
semnale suficient de puternice cu ajutorul
doar posturile RDS
reglării automate

CD
Inconvenient Cauză posibilă Soluţie posibilă
CD-ul este murdar. Curăţaţi CD-ul cu o cârpă moale.
Sunetul se întrerupe sau este zgomotos
CD-ul este defect sau deformat. Înlocuiţi CD-ul cu unul fără defecte.
Introduceţi CD-ul după extragerea celui deja
Este imposibilă introducerea CD-ului Există deja un CD introdus în aparat
introdus apăsând butonul eject (13).

12 4
MESAJE DE EROARE

CD

Display Cauză posibilă Soluţie posibilă


Introduceţi CD-ul cu eticheta îndreptată în
sus.
Verificaţi dacă CD-ul este defect sau
EROARE 1 Este imposibilă citirea CD-ului deformat.
Dacă mesajul ERROR 1 nu dispare chiar şi
după introducerea unui CD normal, contactaţi
o Reprezentanţă Fiat.
Dacă CD-ul este introdus în unitate, apăsaţi
Cititorul dă o eroare ce are o cauză butonul eject (13) pentru a scoate CD-ul.
EROARE 3
necunoscută Dacă nu este posibilă extragerea CD-ului,
contactaţi o Reprezentanţă Fiat.

12 5
COMENZI AUDIO PE VOLAN Pentru a derula rapid posturile cu
frecvenţă puternică, ţineţi apăsat butonul
(opţional) (5).
Pentru a derula rapid posturile cu
Este posibilă controlarea funcţiilor de frecvenţă slabă, ţineţi apăsat butonul (6).
bază a sistemului audio cu ajutorul
Pentru a derula rapid selecţiile unui CD:
comenzilor audio de pe volan. Utilizarea
acestor comenzi este diferită dacă Pentru a trece la piesa următoare a unui
autovehiculul este dotat cu sistem de CD, apăsaţi butonul (5).
navigaţie.
Pentru a selecta piesa anterioară de pe
un CD, apăsaţi butonul (6).
Pentru autovehicule fără sistem
de navigaţie
Pentru autovehicule dotate cu
Pentru a regla volumul: sistem de navigaţie
Creşteţi volumul, apăsând butonul (1). Consultaţi schema următoare pentru
utilizarea comenzilor de pe volan.
Diminuaţi volumul, apăsând butonul (2).
Pentru funcţia Mute, apăsaţi butonul (3).
Pentru a selecta modalitatea, apăsaţi
butonul (4).
De asemenea, este posibilă pornirea
sistemului prin apăsarea butonului (4).
Pentru a schimba postul de radio:
Pentru a trece la următorul post
memorat, apăsaţi scurt butonul (5) (doar
versiunea MP3).
Pentru a selecta postul anterior, apăsaţi
scurt butonul (6) (doar versiunea MP3).

12 6
Modalitate
Buton Funcţionare
Sistem navigaţie Radio Cititor CD

Apăsare scurtă Creşte volumul Creşte volumul Creşte volumul


(1)
Apăsare lungă Creşte rapid volumul Creşte rapid volumul Creşte rapid volumul

Apăsare scurtă Descreşte volumul Descreşte volumul Descreşte volumul


(2)
Apăsare lungă Descreşte rapid volumul Descreşte rapid volumul Descreşte rapid volumul

Apăsare scurtă OK (continuaţi) Programare radio Se trece la piesa 1


(3)
Apăsare lungă Repetare ultimul mesaj Căutare post Căutare piese

Apăsare scurtă Se trece la modalitatea radio sau CD


(4)
Apăsare lungă Se trece la modalitatea sistem navigaţie
Selectare meniu superior sistem Căutare post radio memorat
Apăsare scurtă Se trece la piesa următoare
navigatie cu frecvenţă puternică
(5)
Selectare rapidă meniu superior Căutare post radio cu
Apăsare lungă Derulare rapidă piesă
sistem navigaţie frecvenţă puternică
Selectare meniu inferior sistem Căutare post radio memorat
Apăsare scurtă Revine la piesa anterioară
navigatie cu frecvenţă slabă
(6)
Selectare rapidă meniu inferior Căutare post radio cu
Apăsare lungă Derulare înapoi piesă
sistem navigaţie frecvenţă slabă

127
NOTE

128
ALTE COMENZI ŞI DISPOZITIVE MANETĂ FRÂNĂ DE MÂNĂ ...............................…. 130
PEDALE ................................................……………. 131
SCHIMBĂTOR VITEZE ............................................ 132
BUŞON REZERVOR COMBUSTIBIL ...................... 132
BANCHETĂ POSTERIOARĂ RABATABILĂ ........... 134
PARASOLARE ......................................................... 137
ÎNTRERUPĂTOR LUMINI INTERIOARE ................. 138
LUMINI SPOT (opţional) .......................................... 138
SCAUNE ANTERIOARE CU ÎNCĂLZIRE (opţional) .....139
MÂNERE SUSŢINERE (opţional) ............................ 140
CAPOTĂ MOTOR .................................................... 140
SUPORT PAHARE/SPAŢIU DEPOZITARE (opţional) ...... 142
CÂRLIG REMORCARE ........................................... 143
UNELTE ÎNLOCUIRE ROATĂ .............................. 144
SPAŢIU DEPOZITARE PE SPĂTARUL SCAUNULUI
ANTERIOR (opţional) ............................................... 145
CÂRLIGE ANCORARE BAGAJE (opţional) ............. 145
CAPAC MOBIL PORTBAGAJ (opţional) .................. 146
LUMINĂ PORTBAGAJ ............................................. 146
ANTENĂ RADIO (opţional) ...................................... 147
BARE PORTBAGAJ SAU SISTEM FIXARE BARE
PORTBAGAJ (opţional) ........................................... 147
129
MANETĂ FRÂNĂ DE ATENŢIE
MÂNĂ
Trageţi întotdeauna
frâna de mână înainte de a părăsi
autovehiculul pentru a evita
1. Pentru ridicare mişcarea accidentală a acestuia.
2. Pentru coborâre Înainte de a parca, la
autovehiculele prevăzute cu cutie
3. Pentru coborâre de viteze manuală, asiguraţi-vă că
că aţi cuplat prima treaptă de
viteză sau marşarierul (R), iar la
Frâna de mână este poziţionată între autovehiculele prevăzute cu cutie
scaune. Pentru a trage frâna de mână de viteze automată asiguraţi-vă
trebuie să călcaţi pedala de frână şi să că selectorul treptelor de vitezp
trageţi maneta frânei de mână în sus.
ATENŢIE este în poziţia „P” (parcare).
Pentru a o coborî, călcaţi pedala de Asiguraţi-vă, indiferent de
Nu conduceţi niciodată
frână, trageţi uşor maneta frânei de cuplarea unei trepte de viteză, că
autovehiculul cu frâna de mână
mână, apăsaţi butonul poziţionat la aţi tras frâna de mână.
trasă deoarece frânele
extremitatea manetei şi coborâţi maneta. posterioare se pot supraîncălzi
compromiţându-le eficienţa şi
durata de funcţionare.
Dacă frâna de mână nu poate
menţine autovehiculul sau nu
poate fi eliberată în totalitate,
contactaţi imediat cea mia
apropriată Reprezentanţă Fiat.

130
PEDALE
ATENŢIE Pedală ambreiaj (1)
În anotimpul rece, când Pedala de ambreiaj este utilizată pentru a
parcaţi autovehiculul, trebuie să întrerupe transmisia către roţi atunci când
ţienţi cont de următoarea se porneşte şi se opreşte motorul sau se
procedură: schimbă treptele de viteză. La călcarea
1) Trageţi frâna de mână pedalei se decuplează ambreiajul.
2) La autovehiculele dotate cu IMPORTANT Nu călătoriţi cu piciorul pe
transmisie manuală cuplaţi pedala de ambreiaj deoarece se
prima treaptă de viteze sau intensifică uzura şi se poate reduce în
marşarierul, iar la orice moment capacitatea de frânare a
autovehiculele cu transmisie motorului.
automată aduceţi selectorul în
poziţia „P” (parcare). Pedală frână (2) ATENŢIE
3) Cu motorul oprit, ieşiţi din Nu utilizaţi în
Autovehiculul dumneavoastră este dotat
autovehicul şi blocaţi roţile. permanenţă frânele şi nu ţineţi
cu discuri frână anterioare şi posterioare
4) Coborâţi frâna de mână. sau cu discuri anterioare şi tamburi piciorul în permanenţă pe pedala
Atunci când reintraţi în posteriori. Apăsarea pedalei de frână de frână deoarece frânele se pot
autovehicul, trebuie să trageţi acţionează ambele frâne. supraîncălzi iar capacitatea
întotdeauna frâna de mână şi apoi acestora de frânare se va reduce
Puteţi auzi un scărţâit al frânelor la astfel încât va fi necesar un spaţiu
să îndepărtaţi elementele cu care
utilizare. Acest lucru se întâmplă, în mod mai mare pentru a frâna în
au fost blocate roţile.
normal, în condiţii de temperaturi siguranţă.
scăzute, umiditate, zăpadă etc.

ATENŢIE Pedală acceleraţie (3)


Dacă zgomotul frânelor Această pedală controlează turaţiile
este excesiv şi se aude la fiecare moorului. La apăsarea acestei pedale
utilizare a frânelor, contactaţi o cresc turaţiile motorului si implicit viteza
Reprezentanţă Fiat. autovehiculului.

131
SCHIMBĂTOR VITEZE BUŞON REZERVOR
Autovehiculul dumneavoastră este COMBUSTIBIL
prevăzut cu transmisie manuală. Figura
Buşonul rezervorului combustibil este
evidenţiază geometria schimbătorului de
poziţionat pe partea stângă a
viteze, pentru detalii ulterioare referitoare
autovehiculului. Uşiţa buşonului
la utilizarea acestuia, consultaţi capitolul
rezervorului de combustibil se deschide
„Utilizarea cutiei de viteze” din secţiunea
trăgând de maneta de lângă scaunul
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
şoferului şi se închide prin simpla
închidere a uşitei.

ATENŢIE
Pentru a schimba ATENŢIE
treptele de viteză în mod corect,
Deschideţi buşonul
trebuie să apăsaţi complet pedala
uşor deoarece combustibilul
de ambreiaj. Aşadar, podeaua de
poate fi sub presiune şi poate fi
sub pedale nu trebuie să prezinte
pulverizat în exterior.
obstacole: asiguraţi-vă că nimic
cu interferează cu funcţionarea
corespunzătoare a pedalelor.

IMPORTANT Nu călătoriţi cu mâna ATENŢIE


sprijinită pe schimbătorul de viteze
deoarece efortul exercitat, chiar dacă Combustibilul este
este de slabă intensitate, în timp va extrem de inflamabil. Nu fumaţi în
deteriora elementele interioare ale cutiei timp ce alimentaţi şi asiguraţi-vă
de viteze. că nu există în apropiere flăcări
deschise sau scântei.

132
ATENŢIE
Dacă trebuie înlocuit
buşonul, folosiţi o componentă
originală Fiat. Utilizând un buşon
incorect riscaţi să deterioraţi
funcţionarea sistemului de
alimentare sau a celui de control
emisii.

Buşonul rezervorului combustibil are un


mecanism de înşurubare şi prindere.
Pentru a scoate buşonul, rotiţi-l uşor
în sensul invers acelor de ceasornic
pentru a permite ieşirea presiunii.
Pentru a-l introduce, rotiţi-l în sensul
acelor de ceasornic şi strângeţi până
la auzirea clicului de fixare. Clicul de
fixare indică faptul că buşonul este
închis corect.

133
BANCHETĂ POSTERIOARĂ
RABATABILĂ
Bancheta posterioară a autovehiculului
dumneavoastră poate fi rabatată pentru
mărirea spaţiului din portbagaj.
Pentru a rabata bancheta:
Prindeţi banda centurilor de
siguranţă în locaşurile speciale.
IMPORTANT Când rabataţi spătarul,
asiguraţi-vă că aţi prins banda centurilor
de siguranţă în locaşurile speciale. Aveţi
grijă ca banda centurii de siguranţă să nu
se încurce.

13 4
Desfaceţi banda (2) acţionând după
ATENŢIE cum este ilustrat în figură. ATENŢIE
Atunci când rabataţi Prindeţi banda (2) de tetierele bagajele sau alt tip de
bancheta posterioară aveţi grijă anterioare după cum este ilustrat în încărcătură trebuie să fie aranjate
să nu vă loviţi. figură. în portbagaj când bancheta nu
este rabatată. Dacă este necesar
IMPORTANT Atunci când se fixează să transportaţi lucruri cu
bancheta rabatată cu o centură, reglaţi bancheta rabatată, asiguraţi-vă că
lungimea acesteia pentru a evita aţi fixat bine bagajele pentru a nu
Rabataţi complet spătarul către mişcarea scaunelor. se mişca şi răni pasagerii.
înainte. Bagajele nu trebuie să
depăşească niciodată spătarele
scaunelor.

13 5
Pentru a readuce scaunele în poziţia de Coborâţi scaunul până ajunge în IMPORTANT Când se readuce bancheta
utilizare, procedaţi după cum urmează: poziţia normală. posterioară în poziţia normală de
utilizare, asiguraţi-vă că nu există nimic
Desfaceţi banda prinsă de centură şi care să interfereze cu mecanismul de
fixaţi-o în partea posterioară a fixare.
banchetei. ATENŢIE
Atunci când readuceţi Ridicaţi spătarul până la fixarea
bancheta în poziţia normală de acestuia.
utilizare, aveţi grijă să nu vă
prindeţi degetele în mecanismul
de fixare.
După ce aţi readus bancheta în poziţia
normală, mişcaţi-o pentru a verifica dacă
s-a fixat în mod corespunzător.

13 6
PARASOLARE
Parasolarele pot fi coborâte către parbriz
sau pot fi orientate către geamurile
laterale pentru a împiedica intrarea
invasivă a luminii exterioare.
IMPORTANT Atunci când manevraţi
parasolarele atingând doar partea din
plastic pentru a evita deteriorarea
acestora.

IMPORTANT După fixarea banchetei,


asiguraţi-vă că sunt blocate
corespunzător. Dacă nu sunt fixate
corespunzător, va fi vizibilă banda roşie a
manetei de eliberare.

137
ÎNTRERUPĂTOR LUMINI LUMINI SPOT (opţional)
INTERIOARE
Întrerupătorul are trei poziţii de Apăsaţi întrerupătorul pentru a aprinde
funcţionare, după cum urmează: lumina şi apăsaţi-l din nou pentru a o
stinge.
Lumina se aprinde permanent
indiferent de poziţia portierelor.
Lumina se aprinde la deschiderea
portierelor.
După ce aţi închiderea portierelor,
lumina va rămâne aprinsă timp de
circa 15 secunde şi apoi se va stinge
treptat.Dacă introduceţi cheia în
contact în această perioadă, lumina
se va stinge imediat.
După ce aţi scos cheia din contact,
lumina se va aprinde timp de circa
15 secunde şi apoi se va stinge
treptat.
Lumina va rămâne stinsă şa
deschiderea portierelor.
NOTĂ Numărul portirelor legate la
luminile interioare depinde de
specificaţiile tehnice ale autovehiculului.
Dacă este instalat un întrerupător (din
cauciuc) la deschiderea portierelor, ca în
figură, înseamnă că portiera intervine în
funcţionarea luminilor interioare.

138
SCAUNE ANTERIOARE CU
ÎNCĂLZIRE (opţional)
Atunci când dispozitivul de pornire este în
poziţia „ON”, apăsaţi unul sau ambele
butoane pentru a încălzi scaunul
corespunzător. Martorul de sub
întrerupător se va aprinde la rândul său.
Pentru a dezactiva funcţia de încălzire
apăsaţi din nou butonul. Şi martorul
corespunzător se va stinge.

IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea


ATENŢIE componentelor dispozitivului de încălzire:
Utilizarea incorectă a Nu supuneţi scaunele unor lovituri
funcţiei de încălzire scaune poate fi puternice ca, spre exemplu, copii
periculoasă. Pasagerul poate risca care sar pe scaune.
să se ardă chiar şi la temperaturi
destul de mici dacă poartă pantaloni Nu acoperiţi scaunele cu material
subţiri, fustă mini sau pantaloni izolant ca, spre exemplu, pături sau
scurţi şi lasă activată funcţia pentru perne.
o perioadă lungă de timp.
Evitaţi folosirea funcţiei de încălzire
atunci când pasagerul este:
- persoană cu sensibilităţi la
membrele inferiaore, inclusiv
persoane cu dizabilităţi.
- Copii sau persoane cu pielea
sensibilă.
- Persoane ce dorm, sunt sub
influenţa alcoolului sau alte
substanţe asemănătoare.

139
MÂNERE SUSŢINERE
CAPOTĂ MOTOR
(opţional)
Pentru a deschide capota:
Trageţi de maneta situată pe partea
Mânerele sunt disponibile pentru a
exterioară a planşei de bord parte
favoriza confortul pasagerilor.
şofer. În acest mod, capota se va
IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea deschide uşor.
mânerelor, nu vă agăţaţi de mânere.

140
Apăsaţi maneta de deschidere de
sub capotă conform celor ilustrate în
figură. În timp ce apăsaţi maneta,
ridicaţi capota.

Continuaţi să ridicaţi capota până


este ridicată suficient pentru a
permite blocarea cu bara de
susţinere.

141
SUPORT PAHARE/SPAŢIU
ATENŢIE DEPOZITARE (opţional)
Din motive de siguranţă,
capota trebuie să fie bine închisă. Suportul pahare/spaţiul de depozitare
De aceea, verificaţi întotdeauna sunt localizate pe consola centrală.
închiderea corespunzătoare a
capotei. Dacă în timpul deplasării
vă daţi seama că aceasta nu este
bine închisă, opriţi-vă imediat şi
închideţi capota în mod corect.
ATENŢIE
Nu utilizaţi suportul
pahare/spaţiul de depozitare
pentru băuturi calde sau obiecte
ascuţite sau fragile ce ar putea
sări în timpul unei frânări şi pot
ATENŢIE răni pasagerii.
Poziţionarea incorectă a
tijei de susţinere poate duce la
căderea violentă a capotei.

142
CÂRLIG REMORCARE

Sunt disponibile cârlige de tractare în


partea anterioară (1), posterioară (2) şi
laterală (3) a autovehiculului (opţional) ce
pot fi utilizate în caz de urgenţă.
Pentru a tracta autovehiculul respectaţi
instrucţiunile prezentate în capitolul „ÎN
CAZ DE URGENŢĂ” din secţiunea
„SARCINI ŞI TRACTAREA
AUTOVEHICULULUI”.

Cârlige de transport
ATENŢIE Cârligele (2) şi (3) sunt utilizate pentro
Nu utilizaţi cârlige de pentru transportarea autovehiculului. Se
remorcare pentru a tracta un alt pot deteriora şi rupe dacă sunt utilizate în
autovehicul sau pentru a fi tractat alte scopuri.
normal pe carosabil. Aceste
cârlige sunt folosite doar în
situaţii de urgenţă.

143
UNELTE ÎNLOCUIRE ROATĂ
Cricul, levierul şi mânerul cricului sunt
localizate în portbagaj.
Pentru a scoate roata de rezervă,
deşurubaţi dispozitivul central în sensul
invers acelor de ceasornic şi scoateţi
roata.
Pentru a scoate cricul, rotiţi tija în sensul
invers acelor de ceasornic şi extrăgeţi-l
din locaş.
Pentru a pune cricul în poziţia sa,
introduceţi-l şi rotiţi tija în sensul acelor
de ceasornic până la fixarea cricului.

ATENŢIE
Cricul va fi utilizat doar
pentru înlocuirea roţilor
autovehiculului în a cărui dotare
se află sau pentru modele
similare. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, cum ar fi spre exemplu
ridicarea autovehiculelor de alte ATENŢIE
modele. În niciun caz nu trebuie
utilizat pentru executarea de După utilizarea uneltelor
reparaţii sub autovehicul. poziţionaţi-le în locaşul special
Poziţionarea incorectă a cricului pentru a nu se deplasa în cazul
poate cauza căderea vehiculului unui accident.
de pe cric. Nu utilizaţi cricul
pentru ridicarea unor greutăţi
superioare celor specificate pe
etichetă.
144
SPAŢIU DEPOZITARE PE CÂRLIGE ANCORARE
SPĂTARUL SCAUNULUI BAGAJE (opţional)
ANTERIOR (opţional)
Cele patru cârlige pentru ancorarea
bagajelor sunt localizate pe podeaua
Acest spaţiu de depozitare este proiectat
portbagajului. Se poate prinde o plasă
pentru a păstra obiecte precum mănuşi,
bagaje pentru fixarea bagajelor.
ziare sau reviste.

ATENŢIE
Nu introduceţi obiecte
dure sau fragile în interiorul
spaţiului de depozitare. În cazul
unui accident obiecte precum
sticle etc. pot răni pasagerii de pe
bancheta posterioară.

14 5
CAPAC MOBIL PORTBAGAJ LUMINĂ PORTBAGAJ
(opţional)

La deschiderea portbagajului, când


Datorită acestui capac se ascund privirii lumina din portbagaj este în poziţia „ON”
bagajele sau alte lucruri din portbagaj. (1), aceasta se va aprinde permanent
atât timp cât portbagajul rămâne deschis.
Când lumina din portbagaj este în poziţia
„OFF” (2), aceasta va rămâne stinsă
indiferent de deschiderea sau închiderea
ATENŢIE portbagajului.

Nu ţineţi obiecte pe IMPORTANT Nu lăsaţi portbagajul


capacul mobil al portbagajului în deschis mult timp cu lumina din portbagaj
timpul deplasării: ar putea fi în poziţia „ON”: riscaţi să se descarce
proiectate în faţă şi pot răni bateria.
pasagerii în cazul unui accident
sau a unei frânări bruşte.

14 6
ANTENĂ RADIO (opţional) BARE PORTBAGAJ SAU
SISTEM FIXARE BARE
Antena radio poziţionată în partea PORTBAGAJ (opţional)
anterioară a plafonului poate fi pliată sau Barele portbagaj pot fi folosite pentru
îndepărtată. Pentru a plia antena, apăsaţi montarea portbagajului disponibil ca
la baza acesteia. Pentru a îndepărta dotare opţională la Reprezentanţele Fiat.
antena, rotiţi-o în sensul invers acelor de Dacă folosiţi un portbagaj, respectaţi
ceasornic. Pentru a remonta antena, instrucţiunile prezentate în această
rotiţi-o în sensul acelor de ceasornic. secţiune şi furnizate o dată cu
portbagajul.
Asiguraţi-vă că aţi instalat corect
portbagajul.
IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea
antenei: Pentru a încărca corect bagajele de
diferite tipuri (biciclete, schiuri etc.)
Demontaţi-p înainte de a intra într-o
utilizaţi sistemele de prindere
spălătorie automată.
disponibile în Reprezentanţele Fiat.
Demontaţi-o sau pliaţi-o atunci când Asiguraţi-vă că aţi instalat corect
se riscă deteriorarea sa: spre sistemele conform instrucţiunilor
exemplu într-un garaj nu foarte înalt furnizate. Nu încărcaţi bagaje direct
sau atunci când acoperiţi pe acoperiş deoarece acesta se
autovehiculul pe o prelată de poate deteriora.
protecţie.
Greutatea netă a barelor portbagaj
plus sarcina nu trebuie să
depăşească 50 kg. Mai mult, sarcina
proprie a autovehiculului (cu
încărcare maximă inclusiv şofer,
pasageri, bagaje în portbagaj şi pe
plafon, remorcă) nu trebuie să
depăşească masa maximă
autorizată menţionată în secţiunea
„SPECIFICAŢII TEHNICE”.

147
Montaţi şi fixaţi bine bagajele
conform instrucţiunilor furnizate.
Asiguraţi-vă că aţi aranjat bagajele ATENŢIE
mai grele în partea inferioară şi le-aţi
distribuit în mod uniform. Manevrele bruşte sau
fixarea incorectă a bagajelor pot
Nu transportaţi obiecte prea mari ce
cauza rănirea altor persoane sau
depăşesc lungimea barelor de
deteriorarea altor autovehicule.
protecţie sau lăţimea
autovehiculului. Fixaţi bine bagajele şi evitaţi
manevrele bruşte, virajele strânse
Fixaţi extremitatea anterioară şi şi rapide şi frânarea bruscă.
posterioară o obiectelor lungi (plăci Verificaţi periodic dacă bagajele
de lemn, plăci de surf etc.) de partea sunt fixate corespunzător.
anterioară şi posterioară a Obiectele prea mari, late sau lungi
autovehiculului. Protejaţi părţile pot influenţa aerodinamicitatea
vopsite ale autovehiculului pentru a autovehiculului sau pot fi luate de
evita zgârierea acestora. vânt, reducând controlul
Verificaţi periodic ca barele de autovehiculului. Conduceţi încet
portbagaj să fie bine fixate şi în şi cu grjijă atunci când
perfectă stare. transportaţi astfel de obiecte.

La autovehiculele dotate cu sistem


fixare bare portbagaj, asiguraţi-vă că
acoperiţi sistemul atunci când nu
este folosit.

148
CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI

GAZE DE EVACUARE ........................................…. 150


VERIFICĂRI ZILNICE ...........................……………. 150
CONSUM ULEI MOTOR .......................................... 152
PORNIREA MOTORULUI ........................................ 152
UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE ............................ 156
UTILIZAREA BUTONULUI 2WD/4WD (opţional) ..... 157
SISTEM FRÂNARE .................................................. 160
ESP® (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM - SISTEM
ELECTRONIC DE CONTROL AL STABILITĂŢII
(opţional) .......................................... 162
RODAJ ......................................................................165
CATALIZATOR (opţional) ............................ 165
OPTIMIZARE CONSUM COMBUSTIBIL ................. 166

149
GAZE DE EVACUARE VERIFICĂRI ZILNICE
ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că geamurile, oglinzile,
Evitaţi să respiraţi gaze luminile şi catadioptrii sunt curaţi şi
de evacuare deoarece conţin fără impurităţi.
monoxid de carbon, un gaz Verificaţi vizual următoarele
inodor şi incolor posibil letal. elemente:
Deoarece monoxidul de carbon se - adâncimea căii de rulare
depistează greu, asiguraţi-vă că - uzura neuniformă, deteriorările
respectaţi următoarele - buloare roţi slăbite
instrucţiuni pentru a evita - prezenţă corpuri străine precum
pătrunderea gazelor în interiorul pietre, cuie etc.
autovehiculului. ATENŢIE
Vezi capitolul „Roţi” din secţiunea
Nu lăsaţi motorul pornit în garaj Pentru a permite
„ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI”
sau alte locaţii închise. funcţionarea corectă a sistemului
pentru detalii suplimentare.
Nu parcaţi autovehiculul cu de ventilaţie, menţineţi grila de
motorul pornit pentru mult timp, ventilare din faţa parbrizului
Verificaţi eventualele pierderi de
chiar dacă vă aflaţi în aer liber. liberă.
lichide şi ulei.
Dacă trebuie să rămâneţi în Menţineţi zona din jurul ţevii de
interiorul autovehiculului iar eşapament curată, fără zăpadă NOTĂ Este normală apariţia unor urme
motorul trebuie să rămână pornit, sau alte materiale, pentru a evita de lichid după utilizarea sistemului de aer
mutaţi butonul debit aer în poziţia acumularea de gaze de condiţionat.
„AER DIN EXTERIOR” şi eşapament. Această precauţie
ventilatorul la viteza maximă. este deosebit de importantă în Asiguraţi-vă că aţi închis bine
Evitaţi manevrarea vehiculului cu special în condiţii climaterice capota.
hayonul deschis, asiguraţi-vă că dificile. Verificaţi ca farurile,
aţi închis toate geamurile şi trapa Verificaţi periodic sistemul de semnalizatoarele, stopurile frână şi
(opţional) şi aţi mutat butonul evacuare pentru observarea avertizoarele acustice să
debit aer în poziţia „AER DIN eventualelor pierderi. Dacă funcţioneze corespunzător.
EXTERIOR” şi ventilatorul la observaţi pierderi, contactaţi o
viteza maximă. Reprezentanţă Fiat.

150
O dată pe săptămână sau de fiecare dată
când alimentaţi, efectuaţi următoarele
verificări în compartimentul motor: ATENŢIE
Nivel ulei motor Asiguraţi-vă că este
închisă corespunzător capota
Nivel lichid răcire înainte de a începe deplasarea; în
caz contrar, aceasta s-ar putea
Nivel lichid frână
ridica în timpul deplasării,
Nivel lichid servodirecţie (opţional) împiedicând vizibilitatea şi
existând riscul producere unor
Nivel lichid spălare parbriz accidente.
Nivel electrolit
Reglaţi scaunul şi tetiera (opţional).
Funcţionare închidere capotă
Verificaţi pedala de frână şi frâna de O dată pe lună sau de fiecare dată când
mână. Trageţi maneta de deschidere alimentaţi, verificaţi presiunea pneurilor.
capotă către interiorul habitaclului. Verificaţi şi presiunea roţii de rezervă.
Reglaţi oglinzile retrovizoare. Asiguraţi-vă că nu poate fi deschisă
complet capota fără a acţiona
Asiguraţi-vă că au fost fixate cârligul secundar. Asiguraţi-vă că aţi
centurile de siguranţă. închis corespunzător capota după ce
Verificaţi ca toţi martorii să se aţi controlat funcţionarea corectă a
aprindă atunci când contactul este în cârligului. Se face trimitere la
poziţia “ON” sau “START”. “Cârlige, balamale şi elemente
blocare” din paragraful “ŞASIU ŞI
Verificaţi toate semnalizatoarele. CAROSERIE” din capitolul
“Întreţinerea periodică” din secţiunea
Verificaţi ca MARTORUL SISTEM “ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI”.
FRÂNARE să se stingă la eliberarea
frânei de mână.

151
CONSUM ULEI MOTOR Consum ulei: max. 1.0 litri la 1.000 km PORNIREA MOTORULUI
Atunci când se verifică cantitatea de ulei
Este normal ca motorul să consume ulei consumat, reţineţi că uleuil poate fi diluat
în timpul funcţionării. şi, prin urmare, o evaluare corectă a
ÎNAINTE DE A PORNI MOTORUL
cantităţii efective poate fi dificilă.
Cantitatea de ulei consumat depinde de
vâscozitatea uleiului, de cantitatea de ulei Asiguraţi-vă că aţi tras frâna de
Spre exemplu, dacă autovehiculul este
şi de modul în care este condus mână.
utilizat în mod repetat pe distanţe scurte
autovehiculul. şi se consumă o cantitate normală de Poziţionaţi schimbătorul în poziţia
ulei, este posibil ca pe jojă să nu existe „N” şi apăsaţi pedala de ambreiaj
Consumul de ulei creşte când conduceţi
picături de ulei, chiar după parcurgerea a până la finalul cursei. Menţineţi-o
cu viteză mare, se accelerează şi se
1.000 km. Acest lucru se datorează apăsată până la pornirea motorului.
decelerează frecvent şi când
faptului că uleiul se amestecă treptat cu
autovehiculul este încărcat.
combustibilul şi de aceea poate părea că
Un motor nou consumă mai mult ulei nivelul uleiului a rămas neschimbat.
deoarece pistoanele şi pereţii cilindrilor
ATENŢIE
Trebuie să reţineţi că ingredientele
sunt noi. Motoarele noi ating un nivel Asiguraţi-vă că frâna de
diluate se evaporează atunci când se
normal de consum al uleiului doar după mână este trasă complet şi
conduce cu viteze mari, spre exemplu pe
parcurgerea a 5.000 km. schimbătorul este în poziţia
autostradă, arătând aparent un consum
excesiv de ulei. neutră înainte de a porni motorul.

IMPORTANT La începutul perioadei de


utilizare, se recomandă să nu solicitaţi
motorul pentru a obţine performanţe
maxime (spre exemplu accelerare
excesivă, frânare excesivă etc.)

IMPORTANT Cu motorul oprit nu lăsaţi


cheia în contact pentru a evita
consumarea inutilă a bateriei.

152
PORNIREA MOTORULUI LA
PORNIREA MOTORULUI LA
CALD
RECE (versiuni pe benzină)
Porniţi motorul prin rotirea cheii la poziţia
Fără a apăsa pedala de acceleraţie, „START”. Eliberaţi cheia după pornirea
porniţi motorul rotind cheia în poziţia motorului.
„START”. Eliberaţi cheia după pornirea
motorului.
IMPORTANT PRECAUŢII LA OPRIREA MOTORULUI
CU TURBOCOMPRESOR
Nu acţionaţi motoraşul de pornire
pentru a evita deteriorarea La oprirea motorului după parcurgerea
sistemului de alimentare. unui traseu sinuos sau după ce aţi mers
cu viteză mare, lăsaţi motorul să
Nu efectuaţi operaţia de pornire mai PORNIREA MOTORULUI LA
funcţioneze la ralanti timp ce cel puţin 1
mult de 15 secunde o dată. Dacă RECE (versiuni Diesel) minut (dacă acest lucru nu este interzis)
motorul nu porneşte la prima pentru ca turbocompresorul şi uleiul
încercare, aşteptaţi circa 15 secunde Rotiţi cheia în poziţia „ON” şi aşteptaţi ca
martorul bujiilor incandescente să se motor să se răcească. Această operaţie
înainte de a încerca din nou. este menită să prevină deteriorarea
stingă. Porniţi motorul ducând cheia în
Dacă motorul nu porneşte, aşteptaţi alte poziţia „START”. Eliberaţi cheia după excesivă a uleiului motor ce ar putea
15 secunde, apoi apăsaţi pedala de pornirea motorului. deteriora cuzineţii turbocompresorului.
acceleraţie la 1/3 din cursă şi încercaţi să
porniţi din nou motorul. IMPORTANT
Nu acţionaţi motoraşul de pornire PORNIREA UNUI MOTOR DIESEL
Dacă motorul nu porneşte nici acum, D19AA DUPĂ OPRIREA DATORITĂ
încercaţi să ţineţi pedala de acceleraţie mai mult de 30 secunde. Dacă
motorul nu porneşte, aşteptaţi 15 LIPSEI DE COMBUSTIBIL
apăsată la maxim pe durata operaţiei de
pornire. În acest fel, motorul va porni secunde apoi repetaţi operaţia de Motorul se opreşte atunci când nu mai
dacă este înecat. pornire. Dacă motorul nu porneşte are combustibil. Pentru a reporni motorul,
nici la a treia încercare, contactaţi o opriţi autovehiculul, menţineţi cheia în
Reprezentanţă Fiat. poziţia „ON” timp de circa 5 – 10 secunde
pentru a alimenta motorul cu combustibil,
Dacă autovehiculul a staţionat la
0 apoi efectuaţi procedura de pornire
temperaturi reduse (-20 C), eliberaţi
descrisă anterior.
cheia din poziţia start şi întrerupeţi
operaţia după confirmare creşterii
turaţiilor între 800 şi 1.000 rot/min.

153
FILTRU PARTICULE Oricum este necesar să conduceţi cu
grijă, acordând atenţie condiţiilor de trafic
şi observând limita de viteză stabilită în
codul rutier.
Martor filtru particule înfundat
Martorul se va stinge la terminarea
operaţiei de regenerare efectuată cu
autovehiculul în mers la o viteză de circa
50 km/h (31 mph) timp de circa 5 minute.
IMPORTANT Efectuaţi operaţia de
regenerare atunci când se aprinde
martorul pentru a evita funcţionarea
defectuoasă a autovehiculului datorită
înfundării filtrului particule.
Dacă martorul se aprinde în timpul Autovehicule cu sistem de pornire pe
NOTĂ Eventualul fum alb emis în timpul
deplasării înseamnă că filtrul particule se telecomandă
deplasării depinde de combustibilul
va înfunda; în acest caz, trebuie utilizat şi este datorat regenerării Comutatorul de pornire poate fi activat de
efectuată regenerarea. Pentru a regenera automate a filtrului de particule şi nu pe telecomandă din interiorul
filtrul de particule se recomandă influenţează deplasarea autovehiculului. autovehiculului, cu condiţia ca aceasta să
menţinerea autovehiculului în mers, până nu se găsească în portbagaj. Pentru a
la stingerea martorului, la o viteză de activa comutatorul, apăsaţi înainte
circa 50 km/h (31 mph) timp de circa 5 întrerupătorul.
minute.

NOTĂ
Apăsaţi întrerupătorul pentru a trece din
poziţia „LOCK” în poziţia „ACC”. Pentru a
îl readuce în poziţia „LOCK”, apăsaţi
comutatorul rotindul în sensul invers
acelor de ceasornic.

15 4
Dacă se aprinde martorul roşu al
sistemului, este posibil ca
telecomanda să nu se găsească în ATENŢIE
habitaclu sau ca bateria
Telecomanda este un
telecomenzii să fie descărcată.
dispozitiv electronic extrem de
Martorul roşu se stinge după câteva
sensibil. Pentru a evita
secunde de la aducerea
deteriorarea acesteia, nu o
telecomenzii în habitaclu, cu condiţia
expuneţi la umiditate sau
ca aceasta să nu se găsească în
temperaturi ridicate (spre
portbagaj.
exemplu, nu o lăsaţi pe planşa de
bord în acţiunea directă a razelor
de soare).
Aprinderea martorului albastru de pornire Dacă telecomanda se găseşte în
de pe telecomandă de pe tabloul de bord habitaclu, nu în portbagaj, este posibilă
indică activarea comutatorului. pornirea fără cheie.
Aprinderea martorului roşu indică
Este posibilă pornirea autovehiculului şi
imposibilitatea de a activa comutatorul de
prin introducerea cheii în contact.
pornire. NOTE
Dacă lăsaţi o portieră deschisă şi
Dacă bateria telecomenzii este
comutatorul este în poziţia „ACC” de
descărcată sau există interferenţe
NOTE ceva timp (fără a introduce cheia în
radio, aria de acţionare se poate
contact), este posibil ca motorul să nu
Comutatorul poate fi adus în poziţia restrânge sau se poate ca
pornească la aducerea cheii în poziţia
„ACC” atunci când se aprinde telecomanda să nu mai funcţioneze.
„START”. Dacă motorul nu porneşte,
martorul albastru al sistemului. Dacă telecomanda este prea închideţi toate portierele sau readuceţi
Martorul albastru va rămâne aprins aproape de geam, este posibil să nu comutatorul în poziţia „LOCK”, apoi
timp de câteva secunde, apoi se va funcţioneze. porniţi motorul.
stinge pentru a proteja sistemul. În
acest caz, eliberaţi comutatorul şi Dacă telecomanda se găseşte pe
apoi apăsaţi-l din nou. tabloul de bord, în torpedo, în spaţiul
de depozitare din portieră, în
parasolar sau pe podea, poate dfi
imposibilă acţionarea comutatorului
de pornire.

15 5
UTILIZAREA CUTIEI DE
VITEZE ATENŢIE
Reduceţi viteza şi
CUTIA DE VITEZE MANUALĂ cuplaţi o treaptă inferioară îinaite
de a aborda o pantă lungă sau
Pornirea de pe loc abruptă. Fiind într-o treaptă
inferioară va fi mult mai facilă
Apăsaţi pedala de ambreiaj şi cuplaţi aplicarea frânei de motor. Evitaţi
prima treaptă de viteză. După eliberarea utilizarea frânelor pentru a nu le
frânei de mână, eliberaţi treptat pedala supraîncălzi.
de ambreiaj. Când sesizaţi o modificare a
sunetului motorului, apăsaţi uşor pedala Când abordaţi viraje strânse,
de acceleraţie continuând să ridicaţi reduceţi viteza înainte de a
treptat piciorul de pe pedala de ambreiaj. schimba treapta de viteză.
Schimbările bruşte sau excesive
pot duce la pierderea tracţiunii şi
implicit a controlului vehiculului.
Schimbarea treptelor de viteză
Asiguraţi-vă că aţi oprit complet
Toate treptele de viteză sunt sincronizate autovehiculul înainte de a cupla
pentru a permite o schimbare uşoară şi marşarierul.
silenţioasă. Apăsaţi complet, de fiecare
dată, pedala de ambreiaj înainte de a
schimba treapta de viteză.
Cuplarea marşarierului
ATENŢIE
Pentru autovehiculele dotate cu Versiuni pe benzină: din poziţia neutră
turometru (N), apăsaţi schimbătorul şi în acelaşi Pentru a schimba corect
timp mutaţi-l către dreapta şi apoi înapoi. treptele de viteză, trebuie să
Controlaţi turaţiile motorului pentru a apăsaţi complet pedala de
evita ca acestea să ajungă în zona roşie. Versiuni Diesel: ridicaţi inelul şi în acelaşi
ambreiaj. Aşadar, zona de sub
mutaţi schimbătorul către dreapta şi apoi
pedale trebuie să fie liberă:
înapoi.
asiguraţi-vă că nimic nu
interferează cu acţionarea
pedalelor.

15 6
IMPORTANT Nu conduceţi cu mâna
sprijinită pe schimbătorul de viteze UTILIZAREA BUTONULUI
deoarece efortul exercitat, chiar dacă
este redus, în timp va uza elementele
2WD/4WD (opţional)
interne ale cutiei de viteze. Sistemul 4x4 permite selectarea
modalităţii de a conduce în funcţie de
condiţiile de drum prin intermediul
IMPORTANT butonului 2WD/4WD. Aveţi la dispoziţie
trei poziţii, „2WD” (doar tracţiune
Pentru a evita deteriorarea anterioară), „4WD AUTO” şi „4WD
ambreiajului, nu utilizaţi pedala LOCK”, ce pot fi selectate cu ajutorul
respectivă ca suport pentru picior butonului 2WD/4WD chiar şi atunci când
sau pentru a menţine autovehiculul autovehiculul este în mişcare, cu condiţia
stabil în rampă. Apăsaţi complet ca roţile anterioare să fie drepte.
pedala de ambreiaj în momentul în
care schimbaţi treapta de viteză. Când este selecţionată modalitatea
AUTO, sistemul 4x4 evaluează condiţiile
Atunci când schimbaţi treptele de DESCRIEREA POZIŢIILOR CUTIEI de drum prin intermediul semnalelor ce
viteză sau când plecaţi de pe loc, DE TRANSFER provin de la senzori.
evitaţi ambalarea motorului
deoarece astfel reduceţi durata de 2WD Când este sesizată patinarea roţilor
funcţionare a motorului. anterioare, cuplarea electronică
În această poziţie puterea este optimizează forţa de tracţiune a roţilor
transferată punţii anterioare. Folosiţi posterioare. Această funcţie
această poziţie atunci când condiţiile de îmbunătăţeşte stabilitatea autovehiculului
drum sunt normale (suprafeţe uscate şi în condiţii dificile.
dure).
Chiar şi în condiţii normale de drum pe
suprafeţe pavate, distribuirea cuplului la
4WD AUTO roţile posterioare este redusă favorizând
tracţiunea anterioară, îmbunătăţind
În această poziţie puterea este consumul de combustibil.
transferată atât pe puntea anterioară cât
şi pe cea posterioară la viteză normală,
crescând tracţiunea faţă de cea pe două
roţi. Folosiţi această poziţie când vă
deplasaţi pe suprafeţe alunecoase
(acoperite de gheaţă, zăpadă, noroi etc.).
157
4WD LOCK FUNCŢIONAREA BUTONULUI Din modalitate 4WD AUTO la
2WD/4WD modalitatea 4WD LOCK
În această poziţie este transferată
puterea către roţile anterioare şi Utilizaţi butonul 2WD/4WD în funcţie de Apăsaţi butonul „4WD LOCK” timp de
posterioare la viteză redusă. Utilizaţi următoarea procedură: câteva secunde până la aprinderea
această poziţie atunci când este dificil să martorului „4WD LOCK”.
porniţi autovehiculul în modalitatea „4WD
AUTO” pe suprafeţe acoperite de noroi,
nisip sau zăpadă.
Activarea butonului 2WD/4WD
Butonul 2WD/4WD este activat atunci
când se roteşte cheia în contact.
NOTE
Evitaţi utilizarea autovehiculului în
modalitatea „4WD LOCK” pe Din modalitate 2WD la modalitatea
suprafeţe ude deoarece riscaţi să 4WD Din modalitate 4WD LOCK la
deterioraţi transmisia. modalitatea 4WD AUTO
La poziţionarea butonului 2WD/4WD în
Atunci când viteza autovehiculului poziţia neutră se va aprinde martorul Apăsaţi butonul „4WD LOCK” timp de
creşte, modalitatea „4WD LOCK” „4WD AUTO”. câteva secunde până la aprinderea
este dezactivată automat trecându- martorului „4WD AUTO”.
se la modalitatea „4WD AUTO”.
Din modalitate 4WD LOCK sau
Atunci când contactul este în poziţia 4WD AUTO la modalitatea 2WD
„OFF”, modalitatea „4WD LOCK”
Apăsaţi butonul „2WD” şi se va singe
este dezactivată.
martorul „4WD AUTO” sau „4WD LOCK”.
NOTE
Butonul 2WD/4WD poate fi utilizat
atât atunci vehiculul staţionează cât
şi când este în mers.
Asiguraţi-vă că roţile anterioare sunt
drepte (îndreptate înainte) înainte de
a acţiona butonul 2WD/4WD.

158
timp, martorul „4WD AUTO” se va
În curbe sau la accelerare şi aprinde din nou şi va fi reluată Dacă martorul „4WD AUTO” sau
decelerare, utilizarea butonului modalitatea „4WD AUTO”. „4WD LOCK” rămâne aprins sau se
2WD/4WD sau dezactivarea aprinde în timpul deplasării, pot
modalităţii „4WD AUTO” sau „4WD IMPORTANT exista probleme la sistemul 4x4.
LOCK” poate provoca un şoc ce nu Contactaţi o Reprezentanţă Fiat
este considerat o funcţionare Nu utilizaţi niciodată modalitatea pentru verificarea sistemului.
eronată a sistemului. „4WD LOCK” atunci când vă
deplasaţi pe suprafeţe pavate.
Atunci când conduceţi în modalitatea Evitaţi utilizarea modalităţii „4WD
„4WD LOCK” şi viteza LOCK” pe suprafeţe ude. Utilizarea IMPORTANT Pneurile uzate în mod
autovehiculului creşte, se trece modalităţii „4WD LOCK” în condiţiile neregulat pot compromite funcţionarea
automat la modalitatea „4WD menţionate anterior solicită corectă a butonului 2WD/4WD. Asiguraţi-
AUTO”. transmisia şi riscaţi să produceţi vă că pneurile dumneavoastră respectă
daune. Mai mult, pneurile se planul de întreţinere. Se face trimitere la
Totuşi, chiar dacă reduceţi viteza, consuma mai rapid, precum şi capitolul „Pneuri” din secţiunea
modalitatea nu va reveni automat la combustibilul. „ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI”.
„4WD LOCK”. Pentru a face acest
lucru este necesară apăsarea Reţineţi că autovehiculele 4x4 nu pot
butonului „4WD LOCK” în funcţie de merge chiar peste tot. Respectaţi
conducţiile de drum. următoarele instrucţiuni:
Atunci când conduceţi pe suprafeţe - Nu conduceţi în apă, spre
cu nisip sau apă sau atunci când o exemplu nu traversaţi un râu.
roată iese de pe carosabil, se
observă creşterea diferenţei de - Nu conduceţi în locuri în care
rotaţii între roţile anterioare şi roţile roţile anterioare se învârt în gol,
posterioare (roţile se învârt în gol). spre exemplu pe nisip sau noroi.
Dacă aceste condiţii persistă, se va - Când una dintre roţi este
observa şi o creştere a temperaturii suspendată, spre exemplu în
uleiului în componentele transmisiei. afara carosabilului, evitaţi
În acest caz martorul „4WD AUTO” învârtirea în gol.
va începe să clipească şi se va trece
automat în modalitatea 2WD pentru
a proteja componentele transmisiei;
parcaţi autovehiculul într-un loc sigur
şi lăsaţi motorul să funcţioneze la
ralanti; după o anumită periodă de
159
SISTEM FRÂNARE
ATENŢIE
Spaţiul necesar pentru oprirea totală a Chiar şi fără rezerva de
autovehiculului creşte o dată cu viteza putere în sistemul de frânare este
autovehiculului. Spre exemplu, distanţa posibilă oprirea autovehiculului
necesară la 60 km/h va fi de circa 4 ori apăsând pedala de frână, dar cu
mai mare decât cea necesară la o viteză efort mai mare decât în mod
de 30 km/h. Începeţi să frânaţi atunci obişnuit. Totuşi, spaţiul de
când distanţa faţă de obstacol este mare frânare va fi mai mare.
şi frânaţi treptat.

SERVOFRÂNĂ
ATENŢIE Autovehiculul dumneavoastră este
SISTEM ABS (opţional)
Dacă se infiltrează apă prevăzut cu servofrână. Dacă apare o Sistemul ABS ajută la evitarea patinării
la tamburi, performanţele lipsă de putere datorită unei defecţiuni a roţilor, controlând electronic presiunea de
sistemului de frânare se redus. motorului sau alte defecţiuni, sistemul frânare. Ajută, de asemenea, la
După ce aţi trecut prin apă sau continuă să fie operativ datorită rezervei menţinerea controlului la frânarea pe
după ce aţi spălat anumite de putere şi veţi putea opri complet suprafeţe cu aderenţă redusă sau în
componente, verificaţi frânele autovehiculul călcând pedala de frână o cazul frânării de urgenţă.
conducând cu viteză redusă. singură dată şi ţinând piciorul în această
Dacă frânele nu sunt suficient de poziţie. Rezerva de putere este utilizată Sistemul ABS intră în funcţiune automat,
eficiente ca în mod obişnuit, parţial când este călcată pedala de frână nu trebuie aplicată nicio tehnică specială
uscaţi-le acţionându-le în şi se reduce la fiecare acţionare a pedalei de frânare. Este suficient să apăsaţi
permanenţă în timp ce vă de frână. De aceea, acţionaţi pedala în pedala de frânare fără a o solicita în
deplasaţi cu viteză redusă până la mod fluid şi regulat, evitând apăsarea în permanenţă. Sistemul ABS va intra în
recuperarea eficienţei iniţiale. permanenţă. funcţiune de fiecare dată când se
sesizează o blocare a roţilor. Se poate
sesiza o uşoară pulsare a pedalei la
activarea sistemului ABS.
NOTĂ Sistemul ABS nu funcţionează
dacă viteza autovehiculului este mai mică
de 6 km/h.

160
ATENŢIE ATENŢIE
Pe anumite tipuri de Dacă martorul avarie
suprafeţe (gheaţă, zăpadă etc.) ABS ((1) sau 2)) şi martorul avarie
spaţiul de frânare necesar unui sistem frânare (3) rămân aprinse
autovehicul echipat cu sistem sau se aprind în acelaşi timp pe
ABS poate fi un pic mai mare tabloul de bord în timpul
decât cel necesar unui deplasării, înseamnă că este
autovehicul dotat cu sistem posibil ca funcţia ABS şi cea de
tradiţional de frânare. Un sistem control al forţei posterioare de
obişnuit de frânare permite roţilor 1. martor avarie ABS Tip 1 frânare (funcţionare valvă
ce patinează să „muşte”pietrişul 2. martor avarie ABS Tip 2 proporţionare) să nu intervină. În
sau stratul de zăpadă, scurtând acest caz, roţile posterioare pot
spaţiul de frânare, în timp ce 3. martor avarie sistem frânare patina cu uşurinţă şi, în cel mai
sistemul ABS minimizează efectul rău dintre cazuri, autovehiculul se
rezistenţei. Încercaţi să măriţi poate învârti dacă se frânează pe
spaţiul de frânare atunci când vă suprafeţe alunecoase sau pe
deplasaţi pe acest tip de suprafeţe pavate.
suprafeţe. Contactaţi imediat o
Pe suprafeţe pavate, unii şoferi
ATENŢIE Reprezentanţă Fiat pentru
pot reuşi să reducă uşor spaţiul Dacă martorul avarie verificarea sistemului ABS.
de frânare comparativ cu spaţiul ABS ((1) sau 2)) se aprinde pe Conduceţi cu grijă şi evitaţi, pe
necesar unui autovehicul dotat cu tabloul de bord în timpul cât posibil, frânarea violentă.
sistem ABS. deplasării, înseamnă că există o
În ambele situaţii, sistemul ABS defecţiune a sistemului ABS.
oferă avantajul menţinerii Contactaţi o Reprezentanţă Fiat
direcţiei. Totuşi, reţineţi că pentru verificarea sistemului.
sistemul ABS nu poate compensa Dacă sistemul ABS nu
terenul accidentat, condiţiile funcţionează, frânele vor
atmosferice dificile sau estimarea funcţiona ca cele ale sistemului
greşită a şoferului. Nu vă tradiţional de frânare.
deplasaţi cu viteze prea mari
pentru suprafeţele pe care vă
deplasaţi.
161
CUM FUNCŢIONEAZĂ SISTEMUL ESP® (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM - SISTEM
ABS
ELECTRONIC DE CONTROL AL STABILITĂŢII (opţional)
Un computer monitorizează continuu ESP® este marcă înregistrată a Daimler –
Chrysler AG. ESP® cuprinde următoarele trei sisteme:
viteza roţilor comparativ cu schimbarea
vitezelor roţilor în timpul frânării. Dacă SISTEM CONTROL STABILITATE
ESP® (Electronic Stabiliy Program –
roţile încetinesc brusc, semnalând o
sistem electronic de control al stabilităţii) Sistemul de control al stabilităţii
patinare, computerul va schimba
ajută la menţinerea controlului autovehiculului oferă un control integrat
presiunea de frânare de mai multe ori pe
autovehiculului în curbă dacă subvirează al sistemelor precum frâne cu dispozitiv
secundă pentru a preveni blocarea roţilor.
sau supravirează. Ajută, de asemenea, la antiblocae, control tracţiune, control
Atunci când porniţi autovehiculul după o
menţinerea tracţiunii la accelerarea pe motor etc. Acest sistem controlează
staţionare prelungită puteţi observa un
suprafeţe cu denivelări sau neasfaltate. automat frânele şi motorul pentru a evita
zgomot temporar al motorului: sistemul
Pentru a face acest lucru, reglează patinarea în curbă pe suprafeţe cu
efectuează un test de autoverificare.
puterea motorului şi aplică frânare în mod denivelări sau în cazul unei frânări
selectiv. Mai mult, sistemul ajută la bruşte.
evitarea fenomenului de patinare
controlând presiunea de frânare. SISTEM CONTROL TRACŢIUNE
ATENŢIE
Sistemul de control al tracţiunii ajută
Este posibil ca sistemul ATENŢIE automat la prevenirea învârtirii roţilor
ABS să nu funcţioneze
atunci când autovehiculul este pornit sau
corespunzător dacă sunt utilizate Sistemul ESP® nu
accelerat pe suprafeţe alunecoase.
pneuri diferite de cele specificate optimizează stabilitatea auto-
Sistemul funcţionează doar dacă
în manualul de utilizare. Acest vehiculului în toate situaţiile şi
sesizează că una sau mai multe roţi se
lucru depinde de faptul că controlează întregul sistem de
învârt în gol sau pierd din tracţiune. În
sistemul ABS intervine frânare. Sistemul nu exclude
acest caz, sistemul acţionează frânele
confruntând schimbările de viteză eventualitatea accidentelor,
anterioare şi posterioare şi reduce
ale roţilor. Atunci când se inclusiv cele cauzate de viteza
puterea motorului pentru a limita
înlocuiesc pneurile, asiguraţi-vă excesivă în curbă sau de
patinarea roţilor.
că folosiţi doar tipul şi fenomene de acvaplanare. Doar
specificaţiile menţionate în un mod de a conduce prudent NOTĂ La pornirea motorului sau imediat
manualul de utilizare. poate preveni aceste incidente. după pornirea de pe loc, este posibilă
emiterea unui zgomot uşor timp de
câteva secunde. Acest lucru înseamnă
că sistemul efectuează un autotest.

162
SISTEM ABS În continuare sunt descrise martorii
sistemului ESP®.
ATENŢIE
Sistemul ABS ajută la evitarea
fenomenului de patinare controlând Este posibil ca sistemul MARTOR SLIP (patinare)
electronic presiunea de frânare. Ajută şi ESP® să nu funcţioneze
la menţinerea controlului la virare în cazul corespunzător dacă sunt utilizate
frânărilor bruşte sau pe suprafeţe pneuri diferite de cele specificate
alunecoase. Sistemul ABS intervine în manualul de utilizare. Atunci
automat, nu sunt necesare tehnici când se înlocuiesc pneurile,
speciale de frânare. Apăsaţi pedala de asiguraţi-vă că folosiţi doar tipul
frână în mod normal. Sistemul ABS şi specificaţiile menţionate în
intervine atunci când sesizează că roţile manualul de utilizare.
urmează să se blocheze. Când sistemul Este posibil ca sistemul să nu
ABS funcţionează, este posibil să Atunci când se activează unul din
funcţioneze corect în cazul unei
observaţi o pulsare a pedalei de frână. sistemele ESP®, altul decât ABS,
presiuni diferite de cea
martorul SLIP (patinare) de pe tabloul de
recomandată. Este posibil ca
(Pentru detalii referitoare la sistemul bord va clipi de 5 ori pe secundă.
sistemul să nu funcţioneze corect
ABS, consultaţi „Sistem frânare” din
în cazul utilizării lanţurilor IMPORTANT Dacă martorul SLIP
capitolul „CUNOAŞTEREA
antiderapante sau în cazul (patinare) se aprinde şi rămâne aprins în
AUTOVEHICULULUI”.
folosirii unor pneuri uzate în mod timpul deplasării, poate exista o
NOTĂ Dacă se activează sistemul ABS, excesiv. Înlocuiţi pneurile atunci defecţiune a sistemelor ESP® (nu ABS).
este posibil să auziţi un uşor zgomot când apar semne de uzură Contactaţi o Reprezentanţă Fiat.
şi/sau să simţiţi o pulsare a pedalei de excesivă.
frână. Acest lucru este normal şi indică NOTĂ Atunci când martorul SLIP
Sistemul nu înlocuieşte pneurile
faptul că presiunea lichidului de frână (patinare) se aprinde şi rămâne aprins în
de iarnă sau lanţurile
este controlată în mod corect. timpul deplasării, pentru a indica o
antiderapante în cazul deplasării
pe suprafeţe acoperite de zăpadă. defecţiune a sistemelor ESP® (nu ABS),
sistemul de frânare va funcţiona ca un
sistem obişnuit ABS fără caracteristicile
suplimentare ESP®.

163
NOTĂ ATENŢIE Dacă martorul ESP se aprinde Buton ESP OFF
sau rămâne aprins în timpul deplasării,
Atunci când se decontectează şi apoi se poate exista o defecţiune a sistemelor
reconectează bateria, funcţiile sistemelor ESP® (nu ABS). Verificaţi sistemele la o
ESP® diferite de cele ABS vor fi Reprezentanţă FIAT.
dezactivate şi martorul SLIP va clipi o
dată pe secundă. În acest caz, utilizaţi NOTĂ Atunci când martorul ESP se
procedura următoare pentru reactivarea aprinde sau rămâne aprins în timpul
sistemelor ESP®: deplasării, pentru a indica o defecţiune a
sistemelor ESP® (nu ABS), sistemul de
conduceţi în linie dreaptă evitând frânare va funcţiona ca un sistem obişnuit
patinarea pneurilor la o viteză de ABS fără caracteristicile suplimentare
peste 15 km/h timp de câteva ESP®.
secunde;
martorul SLIP (patinare) se va stinge La apăsarea butonului ESP OFF,
şi sistemele ESP® (nu ABS) vor fi Buton ESP OFF poziţionat în centrul planşei de bord,
reactivate. pentru dezactivarea sistemelor ESP® (nu
Pot fi necesare câteva secunde pentru ca ABS), se aprinde martorul ESP OFF pe
martorul SLIP (patinare) să se stingă, în tabloul de bord.
funcţie de condiţiile de drum. După dezactivarea sistemelor ESP® (nu
ABS), asiguraţi-vă că le-aţi reactivat
înainte de a începe deplasarea normală.
Martor ESP
Atunci când se apasă din nou butonul
În timpul deplasării este necesară ESP OFF, martorul ESP OFF se stinge şi
activarea ESP® pentru a putea beneficia toate sistemele ESP® sunt reactivate.
de avantajelor tuturor sistemelor ESP®.
Poate fi necesară dezactivarea
sistemelor ESP® (nu ABS) dacă Martor ABS/Martor sistem frânare
autovehiculul este blocat în noroi, noroi
Consultaţi „Sistem frânare” din capitolul
sau zăpadă.
„CUNOAŞTEREA AUTOVEHICULULUI”.
La apariţia unor defecţiuni a sistemelor
ESP® (nu ABS), se aprinde martorul ESP
pe tabloul de bord.

16 4
RODAJ CATALIZATOR (opţional –
versiuni pe benzină)
IMPORTANT Performanţele motorului
depind de întreţinerea şi limitările aplicate Scopul catalizatorului este acela de a
în perioada iniţială de utilizare a reduce substanţele poluante emise de
autovehiculului. În mod special, este sistemul de evacuare al autovehiculului.
important să respectaţi următoarele Este interzisă utilizarea combustibilului cu
precauţii în primii 960 km (600 mile). plumb la autovehiculele prevăzute cu
catalizator deoarece dezactivează
După pornirea motorului, încălziţi-l
componentele catalizatorului ce sunt
treptat.
menite să redusă substanţele poluante.
Evitaţi funcţionarea motorului la IMPORTANT Pentru a reduce la minim
Catalizatorul a fost proiectat pentru a posibilitatea de deteriorare a
viteză constantă pentru o perioadă
funcţiona pe întreaga durată de utilizare a catalizatorului sau a altor componente ale
îndelungată. Părţile mobile vor
autovehiculului în condiţii de folosire autovehiculului:
interveni mult mai eficient dacă
normală cu combustibil fără plumb şi nu
viteza variază. Menţineţi motorul întotdeauna în
necesită operaţii speciale de întreţinerer.
După o staţionare lungă, mişcaţi Totuşi, este foarte important ca motorul condiţii optime.
autovehiculul uşor. Evitaţi să funcţioneze corespunzător. În cazul în
care nu porneşte, datorită nefuncţionării În cazul funcţionării defectuoase a
accelerările bruşte. motorului, în special în cazul în care
corespunzătoare a motorului,
Evitaţi frânarea violentă, mai ales în catalizatorul se poate supraîncălzi. Acest nu porneşte sau există alte pierderi
primii 300 km (200 mile). lucru poate cauza o deteriorare ale performanţelor, contactaţi
permanentă a catalizatorului şi a altor imediat o Reprezentanţă Fiat. .
Nu conduceţi încet când este componente ale autovehiculului.
necesară o treaptă superioară de Nu opriţi motorul şi nu întrerupeţi
viteză. procedeul de pornire atunci când
este cuplată o treaptă de viteză şi
Conduceţi cu viteză moderată. autovehiculul este în mişcare.
Nu tractaţi remorci în primii 960 km Nu încercaţi să porniţi motorul prin
(600 mile). împingere sau tractare.

16 5
OPTIMIZARE CONSUM
COMBUSTIBIL
Următoarele instrucţiuni vă vor ajuta să
aveţi un consum redus de combustibil.
Evitaţi funcţionarea motorului la
ralanti
Dacă lăsaţi autovehiculul parcat cu
motorul pornit mai mult de 1 minut, opriţi
motorul şi reporniţi-l mai târziu. Atunci
când încălziţi un motor rece, lăsaţi-l să
Nu lăsaţi motorul să funcţioneze la funcţioneze la ralanti până indicatorul
Menţineţi filtrul de aer curat
ralanti cu bujiile deconectate sau temperaturii ajunge în poziţia „C” (dacă
scoase. nu este înterzisă funcţionarea la ralanti). Un filtru de aer murdar creşte excesiv
În această poziţie motorul este suficient cantitatea de combustibil trimisă la motor
Nu lăsaţi motorul să funcţioneze la de cald pentru ca autovehiculul să se comparativ cu cantitatea de aer furnizată.
ralanti pentru o perioadă îndelungată poată deplasa. Prin urmare se consumă combustibil
de timp dacă observaţi că există deoarece arderea rezultă incompletă.
defecţiuni. Evitaţi pornirile „în trombă”

Nu permiteţi ca nivelul Pornirile „în trombă” de la semafor


combustibilului din rezervor să consumă combustibil şi scurtează durata Menţineţi greutatea la minim
ajungă pe fundul rezervorului. de funcţionare a motorului. Porniţi de pe
loc încet. Cu cât autovehiculul este mai greu, cu
atât mai mult combustibil consumă.
Evitaţi opririle inutile Îndepărtaţi sarcinile şi bagajele inutile.
ATENŢIE Evitaţi decelerarea şi oprirea inutilă.
Încercaţi să menţineţi o viteză moderată
Aveţi grijă când parcaţi şi constantă. Încetinind şi apoi Menţineţi presiunea corectă a pneurilor
şi conduceţi să nu se accelerând se consumă combustibil. Pneurile dezumflate cresc consumul de
supraîncălzească catalizatorului combustibil datorită rezistenţei excesive.
şi alte componente. Nu parcaţi Menţineţi o viteză de croazieră
Menţineţi presiunea din pneuri la valoarea
deasupra materialelor inflamabile Încercaţi să menţineţi o viteză constantă indicată pe eticheta ce se găseşte pe
precum iarbă sau frunze uscate. în funcţie de condiţiile de trafic. portiera şoferului sau pe montantul parte
şofer.

16 6
RECOMANDĂRI LA DEPLASARE

DEPLASAREA CU VITEZĂ RIDICATĂ ..............…. 168


DEPLASAREA ÎN RAMPĂ/PANTĂ .......……………. 168
DEPLASAREA PE TEREN ALUNECOS ................ 169

167
DEPLASAREA CU DEPLASAREA ÎN
VITEZĂ RIDICATĂ RAMPĂ/PANTĂ
Atunci când conduceţi cu viteză,
respectaţi următoarele instrucţiuni:
Spaţiul de oprire creşte progroseiv Când urcaţi pante abrupte,
cu viteză autovehiculului. Începeţi să autovehiculul poate începe să
frânaţi înainte de a ajunge la punctul încetinească manifestând o lipsă de
de oprire pentru a avea suficient putere. În acest caz, cuplaţi o
spaţiu suplimentar de frânare. treaptă inferioară pentru a reda
putere motorului. Schimbaţi treapta
ATENŢIE Atunci când plouă verificaţi aşa rapid pentru a evita pierderea
numitul fenomen de „acvaplanare”, vitezei.
Fixaţi întotdeauna
şi anume pierderea contactului direct
centurile de siguranţă. Chiar dacă Atunci când conduceţi în pantă se
dintre suprafaţa stradală şi pneurile
există airbaguri pentru locurile recomandă utilizarea frânei de
autovehiculelor datorită stratului de
anterioare, şoferul şi toţi motor.
apă format. Virarea sau frânarea
pasagerii trebuie să fie protejaţi şi
atunci când se întâlneşte fenomenul
de centurile de siguranţă.
de acvaplanare poate fi foarte dificilă
Consultaţi „Centuri de siguranţă
şi sisteme siguranţă copii” pentru
şi se poate pierde controlul ATENŢIE
autovehiculului. Reduceţi viteza
instrucţiunile privind utilizarea Nu ţineţi piciorul pe
atunci când carosabilul este ud.
corectă a centurilor de siguranţă. pedala de frână când coborâţi
Nu călătoriţi niciodată sub La viteze mari, autovehiculul poate fi pantele deoarece frânele se pot
influenţa băuturilor alcoolice sau lovit de vântul lateral puternic. supraîncălzi reducându-se astfel
a substanţelor stupefiante Încetiniţi şi fiţi pregătiţi pentru a capacitatea de frânare. Dacă nu
deoarece pot compromite aborda o astfel de situaţie la ieşirea respectaţi această instrucţiune,
capacitatea de a conduce în din pasaje. riscaţi să pierdeţi controlul
siguranţă, sporind riscul autovehiculului.
accidentelor. Evitaţi să conduceţi
în stare de oboseală, iritare sau
stres.

168
DEPLASAREA PE TEREN
ALUNECOS

Atunci când terenul este ud conduceţi


mai încet decât de obicei deoarece roţile
pot patina în cazul frânării. Atunci când
conduceţi pe suprafeţe cu gheaţă,
zăpadă sau noroi, reduceţi viteza şi
evitaţi accelerarea, frânarea sau virarea
bruscă.

MODELE 4X4
IMPORTANT Atunci când coborâţi o Montaţi lanţurile pe pneurile anterioare
Sistemul 4x4 este proiectat pentru a
pantă, nu rotiţi NICIODATĂ contactul în respectând instrucţiunile furnizate de
îmbunătăţi tracţiunea autovehiculului pe
poziţia „OFF” deoarece este posibil să constructor. Strângeţi din nou lanţurile
teren accidentat. Totuşi, sistemul 4x4 nu
deterioraţi sistemul de control emisii. după parcurgerea unui kilometru, dacă
poate garanta tracţiune maximă atunci
când zăpada, noroiul sau nisipul sunt este necesar. Conduceţi încet atunci
abundente, de aceea trebuie să evitaţi să când sunt montate lanţurile
conduceţi cu sistemul 4x4 activat în astfel antiderapante.
de condiţii. IMPORTANT
LANŢURI ANTIDERAPANTE Dacă auziţi că lanţurile lovesc
caroseria, opriţi-vă şi strângeţi-le.
Lanţurile antiderapante trebuie să fie
utilizate dacă este necesară creşterea Dacă autovehiculul dumneavoastră
tracţiunii sau din motive legale. Asiguraţi- este dotat cu capace roţi, îndepăraţi-
vă că folosiţi lanţurile potrivite le înainte de montarea lanţurilor
dimensiunilor pneurilor montate pe pentru a evita deteriorarea
autovehiculul dumneavoastră. Verificaţi capacelor.
dacă există joc suficient între pasajul roţii
şi lanţuri.

169
DACĂ AUTOVEHICULUL RĂMÂNE
BLOCAT
ATENŢIE
Dacă autovehiculul nostru rămâne blocat
în zăpadă, noroi sau nisip, respectaţi Nu utilizaţi pneuri
următoarele instrucţiuni: diferite de cele specificate de Fiat.
Nu utilizaţi pneuri de tip şi
Cuplaţi marşarierul astfel încât să dimensiune diferită, atât pentru
creaţi o oscilare pentru ca vehiculul roţile anterioare cât şi pentru cele
să se deplaseze. Apăsaţi uşor posterioare. Pentru informaţii
pedala de acceleraţie pentru a suplimentare referitoare la
menţine la minim învârtirea în gol a pneurile specificate, consultaţi
roţilor. Luaţi piciorul de pe pedala de eticheta poziţionată pe montantul
acceleraţie când schimbaţi treapta parte şofer.
de viteză. Nu utilizaţi niciodată pneuri cu
IMPORTANT Nu oscilaţi autovehiculul
Nu ambalaţi motorul. O învârtire timp de prea multe minute deoarece dimensiuni mai mari decât cele
excesivă în gol a roţilor poate duce puteţi supraîncălzi motorul şi deteriora specificate sau amortizoare şi
la afundarea roţilor şi va face şi mai cutia de viteze. arcuri speciale pentru a vă înălţa
dificilă deblocarea autovehiculului. autovehiculul deoarece va fi
modificată manevrabilitatea
Dacă autovehiculul vostru rămâne autovehiculului. Mai mult,
blocat după ce aţi încercaţi să îl pneurile prea mari pot atinge
deblocaţi prin oscilare, atunci trebuie ATENŢIE caroseria şi pot compromite
tractat. eficienţa pneurilor.
Pe lângă instrucţiunile
prezentate în această secţiune, După ce aţi trecut prin apă,
trebuie să respectaţi şi verificaţi frânele conducând cu
ATENŢIE următoarele avertizări. viteză redusă pentru a verifica
eficienţa frânelor. Dacă frânele nu
Nu permiteţi nimănui să Verificaţi ca pneurile să fie în sunt eficiente, uscaţi-le prin
stea în apropierea autovehiculului condiţie bună şi să aibă presiunea acţionare până îşi recapătă
şi nu atingeţi o viteză mai mare de specificată. Vezi „Pneuri” din eficienţa.
40 km/h deoarece puteţi răni secţiunea „ÎNTREŢINEREA
persoanele sau obiectele din jur. AUTOVEHICULULUI”.

170
SARCINI ŞI TRACTAREA AUTOVEHICULULUI

ÎNCĂRCAREA AUTOVEHICULULUI ..................…. 172


TRACTAREA UNEI REMORCI .............……………. 172
TRACTAREA AUTOVEHICULULUI ........................ 177

171
ÎNCĂRCAREA TRACTAREA UNEI
AUTOVEHICULULUI ATENŢIE REMORCI
Autovehiculul dumneavoastră Fiat a fost
Evitaţi supraîncărcarea proiectat pentru a transporta persoane şi
Autovehiculul a fost proiectat pentru a autovehiculului. Masa maximă sarcini normale, nu pentru a tracta o
susţine anumite sarcini. Sarcina (masa autovehiculului inclusiv remorcă. Fiat nu recomandă utilizarea
autovehiculului este indicată de masa pagaseri, accesorii, bagaje autovehiculului pentru a tracta o remorcă
proprie a autovehiculului (GVWR) şi de precum şi dispozitivul de tractare) dacă nu există dispoziţii locale privind
masa proprie pe axe (GAWR, anterioară nu trebuie să depăşească capacităţile de tractare. Tractarea unei
şi posterioară) sunt indicate în capitolul niciodată valorile GVWR. Evitaţi remorci poate prejudicia manevrabilitatea
„SPECIFICAŢII TEHNICE”. să distribuiţi bagajele astfel încât, autovehiculului, durata de funcţionare şi
pe o axă, să se depăşească consumul de combustibil.
GVWR – masa maximă admisă cu masele admise.
sarcină maximă (inclusiv pasageri, In anumite ţări există reglementări ce
accesorii, bagaje precum şi dispozitivul permit tractarea unei remorci cu anumite
de tractare). limitări de sarcină (sarcină maximă
GAWR – (anterioară şi posterioară) Masa remorcabilă la înmatriculare sau stabilită
maximă admisă pe o singură axă. prin lege, în funcţie de valoarea care este
ATENŢIE mai mică. Autovehiculele comercializate
Greutatea efectivă a autovehiculului şi în aceste ţări pot fi utilizate pentru a
greutatea pe axele anterioare şi Bagajele trebuie să fie tracta remorci uşoare cu condiţia ca
posterioare pot fi stabilite doar prin distribuite în mod uniform. Pentru greutatea acestora din urmă să nu
cântărirea autovehiculului. Aceste mase a evita rănirea persoanelor sau depăşească valorile maxime menţionate
trebuie să fie confruntate cu valorile deteriorarea autovehiculului, în reglementări.
GVWR şi GAWR (anterioară şi bagajele trebuie să fie fixate astfel
posterioară). Dacă masa autovehiculului Specificaţiile şi recomandările din
încât să nu se mişte în timpul
sau sarcina pe fiecare axă depăşesc această secţiune trebuie respectate în
manevrelor bruşte. Obiectele mai
valorile stabilite, trebuie să eliminaţi din permanenţă dacă autovehiculul
grele trebuie poziţionate la bază şi
bagaje până ajungeţi la valorile stabilite. dumneavoastră Fiat este utilizat pentru a
cât mai în spatele portbagajului.
tracta o remorcă. În acest caz, este foarte
Nu poziţionaţi bagajele unele
important să alegeţi o remorcă şi un
peste altele dacă depăşesc
dispozitiv de tractare compatibile.
spătarul banchetei posterioare.
Contactaţi un specialist.

172
IMPORTANT Tractarea unei remorci LANŢURI DE SIGURANŢĂ LUMINI REMORCARE
sporeşte solicitarea motorului, a
transmisiei şi a sistemului de frânare.
Evitaţi tractarea unei remorci în primii Autovehiculul şi remorca trebuie să fie Verificaţi ca remorca să fie dotată cu
1.000 km. asigurate cu lanţuri de siguranţă. lumini conforme cu reglementările locale.
Lanţurile trebuie să fie încrucişate sub Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a
dispozitivul de tractare astfel încât acesta tuturor luminilor de remorcare înainte de
BARE TRACTARE din urmă să nu intre în contact cu a începe tractarea.
suprafaţa stradală în cazul în care
Utilizaţi doar bare de tractare proiectate remorca se desprinde de bară.
pentru prinderea pe şasiul autovehiculului Respectaţi instrucţiunile constructorului
dumneavoastră precum şi sisteme de pentru prinderea lanţurilor de siguranţă. ATENŢIE
fixare speciale. Lăsaţi un joc suficient pentru a permite
manevrele de virare. Evitaţi ca lanţurile Nu conectaţi luminile de
să intre în contact cu suprafaţa stradală. remorcare direct la sistemul
electric al autovehiculului pentru
ATENŢIE a evita posibila deteriorare a
sistemului.
Evitaţi folosirea barelor
de tractare prinse de axă sau de
ATENŢIE
bara de protecţie. Nu fixaţi lanţurile de
siguranţă de bara de protecţie a
vehiculului. Asiguraţi legăturile SISTEM DE FRÂNARE
astfel încât acestea să nu se
desprindă.

ATENŢIE
În cazul în care sunt
utilizarea frânele remorcii,
respectaţi instrucţiunile furnizate
de producător. Nu îl legaţi la
sistemul de frânare şi alimentare
al autovehiculului.

173
PNEURI OGLINZI RETROVIZOARE Sarcina trebuie să fie distribuită în
remorcă astfel încât greutatea
Verificaţi ca oglinzile retrovizoare ale dispozitivului să echivaleze cu circa 10%
autovehiculului dumneavoastră să din greutatea remorcii şi, în acelaşi timp,
ATENŢIE respecte reglementările locale privind să nu depăşească „sarcina maximă
oglinzile utilizate de autovehiculele verticală pe punctul de prindere al
Dacă trebuie să tractaţi tractate. În caz contrar, montaţi, înainte remorcii”. Este necesară măsurarea
o remorcă, este foarte important de a începe tractarea, oglinzile greutăţii remorcii şi greutatea
ca pneurile autovehiculului şi prevăzute. dispozitivului înainte de a începe
remorcii să fie umflate la tractarea, astfel încât să verificaţi dacă
presiunea stabilită: în special, sarcina este distribuită corect.
pneurile autovehiculului trebuie SARCINA REMORCII/VEHICULULUI
să aibă presiunea staabilită. În
cazul în care presiunea este Pentru a încărca corect autovehiculul şi
stabilită cu sarcină maximă, remorca, trebuie să ştiţi să calculaţi masa ATENŢIE
pneurile trebuie să aibă la această netă a remorcii şi greutatea dispozitivului
valoare. Pneurile remorcii trebuie de tractare. O distribuire greşită a
să aibă presiunea stabilită de greutăţii remorcii poate cauza
Masa remorcii este dată de greutatea instabilitatea autovehiculului.
producătorul remorcii.
remorcii plus sarcina. Este posibilă Asiguraţi-vă ca greutatea
măsurarea greutăţii cu ajutorul unui dispozitivului de tractare să fie
cântar special. echivalentă cu circa 10% din
Greutatea dispozitivului de tractare indică greutatea totală a remorcii şi, în
forţa exercitată pe bara de tractare de acelaşi timp, să nu depăşească
cârligul de tractare, cu remorca cu sarcina maximă verticală pe
sarcină maximă şi cârligul fixat în poziţia punctul de prindere pe remorcă.
maximă de tractare. Această greutate Mai mult, verificaţi ca sarcina să
poate fi măsurată folosind o balanţă fie bine fixată. Nerespectarea
pentru utilizare casnică. acestei dispoziţii poate provoca
accidente.
Greutatea remorcii nu trebuie să
depăşească niciodată „masa maximă
remorcabilă”.

17 4
ATENŢIE ATENŢIE ATENŢIE
Nu supraîncărcaţi remorca Vehicululul se comportă - Dacă remorca dispune
sau autovehiculul. Greutatea totală a diferit în timpul remorcării. de sistem de frânare inerţial,
remorcii nu trebuie să depăşească Respectaţi următoarele precauţii frânarea trebuie să fie treptată
„masa maximă remorcabilă”. pentru a garanta siguranţa pentru a evita şocurile datorate
Greutatea totală a autovehiculului personală a tuturor pasagerilor: blocării roţilor remorcii.
(greutatea vehiculului inclusiv
- Obişnuiţi-vă să întoarceţi, opriţi - Încetiniţi în apropierea curbelor,
pasageri şi accesorii, inclusiv bare de
vehiculul, mergeţi în marşarier menţinând o viteză constantă la
tractare şi cârlig remorcare, sarcină şi
înainte de a ieşi în trafic. Nu abordarea acestora. Decelerarea
dispozitiv de remorcare) nu trebuie să
tractaţi remorcă dacă nu sunteţi sau accelerarea în curbă pot
depăşească valoarea GVWR indicată
siguri că puteţi face acest lucru în cauza pierderea controlului.
în secţiunea „SPECIFICAŢII
deplină siguranţă. Trebuie amintit că diametrul de
TEHNICE”.
- Nu depăşiţi limitele de viteză bracare este mai mare deoarece
prevăzute pentru mijloacele ce roţile remorcii sunt mai aproape
tractează sau 80 km/h (respectiv de interiorul curbei faţă de roţile
INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND vehiculului.
valoarea mai mică).
TRACTAREA REMORCILOR
- Nu conduceţi cu viteză pentru a - Evitaţi accelerările şi frânările
evita instabilitatea remorcii. bruşte. Nu efectuaţi manevre
Încetiniţi imediat ce sesizaţi cel rapide decât în caz de necesitate.
ATENŢIE mai mic semn de instabilitate. - Încetiniţi în cazul vântului
- Reduceţi viteza pe timpul ploii, transversal.
Conectaţi luminile de suprafeţe cu aderenţă redusă - Aveţi grijă în timpul depăşirilor.
remorcare şi prindeţi lanţurile de pentru a evita piederea Ţineţi cont de lungimea remorcii
siguranţă de fiecarea dată când controlului. la schimbarea benzilor,
tractaţi o remorcă. - Acceptaţi ajutor în timpul semnalizând manevrele din timp.
manevrelor din marşarier. - Încetiniţi şi cuplaţi o treaptă
Respectaţi distanţele de siguranţă. inferioară de viteză înainte de a
IMPORTANT Tractarea unei remorci Spaţiul de frânare creşte la tractarea aborda pantele. Este periculos să
implică solicitarea autovehiculului; de unei remorci. Pentru fiecare 16 încercaţi să cuplaţi o treaptă
aceea, acesta din urmă trebuie supus km/h, lăsaţi spaţiu de un vehicul cu inferioară de viteză în timpul
unor intervenţii de întreţinere mai dese. remorcă faţă de vehiculul din faţă. manevrelor de coborâre.
Respectaţi planul de întreţinere din Lăsaţi o distanţă mai mare dacă
carnetul de garanţie. afară plouă.

17 5
ATENŢIE
ATENŢIE
În momentul în care
- Evitaţi solicitarea excesivă a plecaţi de pe loc:
frânelor pentru a nu cauza
supraîncălzirea acestora şi, prin - apăsaţi ambreiajul şi porniţi
urmare, pentru a nu le reduce motorul.
eficienţa. Utilizaţi pe cât posibil - cuplaţi treapta de viteză,
frâna de motor. deblocaţi frâna de mână, apoi
- Tractarea unei remorci îndepărtaţi uşor pietrele.
poate duce la supraîncălzirea - opriţi complet autovehiculul
motorului în timpul zilelor foarte menţinând frâna călcată.
călduroase sau la parcurgerea - rugaţi o altă persoană să
unor distanţe lungi în rampă. ATENŢIE
îndepărteze pietrele.
Aveţi grijă la indicatorului
Respectaţi următoarea
temperaturii motorului. În cazul
procedură atunci când parcaţi un
supraîncălzirii, opriţi într-un loc
vehicul cu remorcă:
sigur. Se face referinţă la
„Supraîncălzirea motorului” din - frânaţi vehiculul în siguranţă.
capitolul „ÎN CAZ DE URGENŢĂ”. - ţinând frâna apăsată, rugaţi o
altă persoană să blocheze roţile
vehiculului şi remorcii.
- eliberaţi uşor frânele până când
pietrele absorb sarcina.
- acţionaţi frâna de mână.
- la vehiculele cu cutie manuală,
cuplaţi marşarierul sau prima
treaptă, apoi opriţi motorul.

17 6
TRACTAREA
AUTOVEHICULULUI
ATENŢIE
Autovehiculul dumneavoastră poate fi Folosiţi întotdeauna
tractat da un alt autovehicul cu condiţia lanţurile de siguranţă în timpul
ca acesta să aibă tracţiune 2WD şi să fie tractării autovehiculului.
utilizată metoda de tractare recomandată.
Metoda de tractare ce trebuie folosită
depinde de datele tehnice ale
autovehiculului dumneavoastră (cutie TABEL INSTRUCŢIUNI PENTRU
manuală sau automată). TRACTARE
Se face referire la tabelul cu instrucţiunile
Sarcină verticală maximă pe punctul pentru tractare pentru a alege metoda
de prindere al remorcii – 50 kg potrivită autovehiculului dumneavoastră, TRACŢIUNE TRANSMISIE
METODĂ
respectând instrucţiunile. Asiguraţi-vă că TRACTARE
utilizaţi dispozitivele adecvate proiectate 2WD MANUALĂ AB
Consolă maximă permisă – 810 mm pentru astfel de situaţii. Viteza în timpul
tractării nu trebuie să depăşească 90 4WD MANUALĂ B
km/h.

ATENŢIE
În timpul tractării
autovehiculului, respectaţi
instrucţiunile pentru a evita
incidentele şi daunele. Respectaţi
dispoziţiile legale referitoare la
iluminare, bare sau cârlige de
tractare.

177
A: AUTOVEHICULE CU 2 ROŢI
MOTRICE (2WD) CU TRANSMISIE
MANUALĂ

Asiguraţi roţile anterioare pe un


suport pentru tractare, respectând
instrucţiunile furnizate de
producător.
Eliberaţi frâna de mână.

178
B: AUTOVEHICULE CU 2 ROŢI
MOTRICE (2WD) CU TRANSMISIE
MANUALĂ
Aduceţi schimbătorul de viteze în
poziţia neutră.
Rotiţi cheia în poziţia „ACC” pentru a
debloca volanul.
Eliberaţi frâna de mână.
IMPORTANT Coloana de direcţie nu este
atât de rezistentă încât să suporte
solicitările transmise de roţile anterioare
în timpul tractării. Deblocaţi întotdeauna
volanul înainte de tractare.
B: AUTOVEHICULE CU 4 ROŢI
MOTRICE (4WD) CU TRANSMISIE
MANUALĂ
Aduceţi butonul 2WD/4WD în
modalitatea „2WD”.
Aduceţi schimbătorul de viteze în
poziţia neutră.
Eliberaţi frâna de mână.
IMPORTANT Coloana de direcţie nu este
atât de rezistentă încât să suporte
solicitările transmise de roţile anterioare
în timpul tractării. Deblocaţi întotdeauna
volanul înainte de tractare.
IMPORTANT Nu tractaţi autovehicululul
4WD utilizând un suport pentru tractare.

179
NOTE

180
ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI

PLAN DE ÎNTREŢINERE ....................................…. 183


CUREA DE TRANSMISIE …………......................... 184
ULEI MOTOR ŞI FILTRU ......................................... 184
ULEI TRANSMISIE .................................................. 188
LICHID RĂCIRE MOTOR ........................................ 190
LICHID SPĂLARE PARBRIZ........................ 193
FILTRU AER ........................................................... 193
BUJII (versiuni pe benzină) ...................................... 194
FILTRU COMBUSTIBIL (versiuni Diesel) ................ 196
SISTEM FRÂNARE .................................................. 197
DIRECŢIE ................................................................ 199
PEDALĂ AMBREIAJ ................................................ 200
PNEURI .................................................................... 200
BATERIE .................................................................. 205
SIGURANŢE ............................................................ 206
ÎNLOCUIRE BECURI ............................................... 212
LAMELE ŞTERGĂTOR PARBRIZ/LUNETĂ ............ 217
SISTEM CLIMATIZARE ........................................... 218

181
ATENŢIE ATENŢIE
- ţineţi mâinile, hainele, - nu staţionaţi şi nu
instrumentele şi obiectele de alt treceţi pe sub autovehicul dacă
gen departe de ventilator şi de acesta este ridicat doar pe cricul
cureaua de transmisie atunci din dotare.
când motorul este pornit. Elicea - aveţi grijă să nu produceţi
se poate activa automat chiar şi scurtcircuite accidentale între
ATENŢIE când autovehiculul staţionează. terminalele pozitive şi negative a
În timpul intervenţiilor, - dacă trebuie efectuate intervenţii bateriei.
aveţi grijă să nu vă răniţi. În tehnice cu motorul pornit, - nu lăsaţi la îndemâna copiilor
continuare sunt prezentate câteva verificaţi ca frâna de mână să fie uleiul uzat, agenţii de răcire şi alte
indicaţii de care trebuie să ţineţi trasă şi schimbătorul în poziţia tipuri de lichide. Aceste lichide
cont: neutră (autovehicule cu trebuie eliminate în conformitate
transmisie manuală). cu reglementările în vigoare.
- verificaţi, pentru a evita
deteriorarea sistemului airbag sau - nu atingeţi cablurile sau alte
a sistemului de pretensionare componente a sistemului de
centuri (sau activarea involuntară pornire în timpul pornirii
a acestora), ca bateria să fie motorului sau atunci când acesta
deconectată iar contactul să fie în din urmă este pornit pentru a evia
poziţia „LOCK” de cel puţin 90 riscul descărcărilor electrice.
secunde înainte de efectuarea - aveţi grijă să nu atingeţi
oricărei intervenţii la sistemul motorului când este cald,
electric. Nu atingeţi componentele colectorul şi conductele de
sistemului airbag, sistemului de evacuare, catalizatorul, radiatorul
prentensionare centuri sau şi conductele lichidului de răcire
cablurile. motor.
Cablurile au bandă sau protecţie - nu fumaţi şi nu produceţi scântei
tubulară de culoare galbenă; şi sau flacără în apropierea
racordurile sunt galbene pentru a combustibilului sau a bateriei.
putea fi identificate cu uşurinţă.

182
PLAN DE ÎNTREŢINERE

Întreţinerea corectă este esenţială pentru


asigurarea unei durate de folosinţă
îndelungate în cele mai bune condiţii.
Trebuie să reţineţi că planul de întreţinere
nu acoperă integral toate cerinţele
autovehiculului şi rămâne necesară
efectuarea unor verificări de rutină
precum verificarea periodică şi
completarea nivelului lichidelor,
verificarea presiunii pneurilor etc.
IMPORTANT Ori de câte ori este
IMPORTANT Operaţiile planului de ATENŢIE necesară înlocuirea unor componente se
întreţinere sunt specificate de către recomandă contactarea unei
Producător în carnetul de garanţie. Întreţinerea vehiculului Reprezentanţe Fiat.
Neefectuarea acestor revizii duce la trebuie efectuată în
pierderea garanţiei. reprezentanţele Fiat.

ATENŢIE
Amortizoarele sunt cu
gaz cu presiune ridicată. Nu
încercaţi, sub nicio formă, să le
demontaţi şi nu le expuneţi la
surse de căldură. Contactaţi o
Reprezentanţă Fiat pentru
aruncarea componentelor.

183
CUREA DE TRANSMISIE ULEI MOTOR ŞI FILTRU

SPECIFICAŢII ULEI MOTOR


ATENŢIE BENZINĂ
Ţineţi mâinile, părul, Verificaţi ca uleiul utilizat să se încadreze
hainele, instrumentele şi obiectele în clasele de calitate API SL, SM sau
de alt tip departe de elice şi de ACEA A3, produs recomandat SELENIA
cureaua de transmisie atunci K SAE 5W-40 clasificare Fiat 9.55535-
când motorul este pornit. M2.

SPECIFICAŢII ULEI MOTOR


Versiuni pe benzină DIESEL
Verificaţi tensionarea corectă a curelei de Verificaţi ca uleiul utilizat să se încadreze
transmisie. Slăbirea excesivă poate în clasele de calitate API CF sau ACEA
cauza încărcarea insuficientă a bateriei, B4, produs recomandat SELENIA WR
supraîncălzirea motorului, acţiunea SAE 5W-40 clasificare Fiat 9.55535-N2.
ineficientă a servodirecţiei şi a sistemului
de climatizare, precum şi o uzură
excesivă a curelei. Apăsând cureaua cu
degetul la jumătatea distanţei dintre role,
aceasta trebuie să se comporte ca în
figură.
Curelele trebuie să fie verificate periodic Versiuni Diesel
pentru a exclude prezenţa daunelor.
Cureaua este întinsă în mod automat.
Dacă este necesară înlocuirea sau
reglarea curelei, contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

18 4
VERIFICARE NIVEL ULEI 1. MIN COMPLETARE NIVEL ULEI
Este important ca uleiul motor să fie 2. MAX Îndepărtaţi capacul, vărsaţi uşor lichid
menţinut la nivel prescris pentru a prin orificiul special astfel încât să aduceţi
garanta o lubrifiere eficientă a motorului. 3. Jojă
nivelul la limita superioară de pe jojă.
Verificarea nivelului uleiului trebuie IMPORTANT Neverificarea periodică a Aveţi grijă să nu turnaţi prea mult ulei. O
efectuată când autovehiculul este pe o nivelului uleiului poate produce daune cantitate mai mare de ulei este
suprafaţă plană. Dacă autovehiculul este motorului datorită lipsei uleiului motor. echivalentă cu lipsa uleiului din sistem.
în pantă rezultatele pot fi eronate. Nivelul După completare, porniţi motorul, lăsaţi-l
trebuie verificat înainte de a porni motorul să funcţioneze la ralanti timp de 1 minut.
sau la cel puţin 5 minute după oprirea Opriţi motorul şi aşteptaţi circa 5 minute,
acestuia. apoi verificaţi din nou nivelul uleiului.
Joja este de culoare galbenă pentru a
putea verifica mai bine nivelul. Trageţi
joja, curaţaţi-o de ulei cu o cârpă curată,
reintroduceţi-o şi trageţi-o din nou. Nivelul
trebuie să se încadreze între limita
inferioară şi cea superioară. Dacă nivelul
se apropie de limita inferioară, adăugaţi
ulei pentru a aduce nivelul la limita
superioară.

18 5
ATENŢIE
Pentru a reduce la
minim expunerea la ulei uzat,
folosiţi haine cu mâneci lungi şi
mânuşi impermeabile (spre
exemplu mănuşi pentru spălarea
vaselor) în timpul schimbului de
ulei. În cazul contactului cu
pielea, clătiţi cu multă apă şi
ÎNLOCUIRE ULEI MOTOR ŞI Cuplu strângere şurub evacuare: săpun.
ÎNLOCUIRE FILTRU Uleiul şi filtrele uzate trebuie să
Versiuni benzină: 50 Nm (5.0 kgm, 36,2 lb-ft) fie reciclate în conformite cu
Goliţi uleiul din rezervor înainte de a se
Versiuni Diesel: 20 Nm (2.0 kgm, 14,4 lb-ft) legislaţia în vigoare.
răci.
Îndepărtaţi capacul.
Poziţionaţi un recipient sub orificiul ATENŢIE
de evacuare. Repoziţionaţi şurubul de evacuare şi
Uleiul motor, atât nou garnitura.
Îndepărtaţi şurubul orificiului de cât şi uzat, este o substanţă
evacuare folosind cheia specială, Strângeţi şurubul la cuplul prescris
nocivă şi periculoasă; de aceea, folosind cheia.
apoi goliţi uleiul motor. nu trebuie păstrat, ca şi filtrele
uzate, la îndemâna copiilor şi
animalelor, pentru a evita
contactul sau înghiţirea NOTĂ (Versiuni Diesel)
ATENŢIE accidentală. La fiecare schimbare a uleiului, trebuie să
Uleiul poate avea o Contactul prelungit şi repetat cu resetaţi sistemul de monitorizare care
temperatură atât de ridicată încât uleiul motor uzat poate provoca semnalează următorul schimb de ulei,
vă puteţi arde când desfaceţi tumori la nivelul pielii. indiferent dacă martorul presiune ulei
capacul. Aşteptaţi răcirea Contactul accidental cu uleiul clipeşte sau nu. Pentru detalii
capacului. uzat poate provoca iritarea pielii. suplimentare privind sistemul, contactaţi
o Reprezentanţă Fiat.

18 6
Versiuni pe benzină Versiuni Diesel 1. Filtru ulei
1. Desfacere 1. Desfacere 2. rotire 3/4
2. Strângere 2. Strângere
Cuplu strângere filtru ulei

ÎNLOCUIRE FILTRU ULEI IMPORTANT Pentru a garanta Versiuni pe benzină: rotire 3/4 sau 14
strângerea corectă a filtrului de ulei, este Nm (1,4 kgm; 10,1 lb-ft)
Rotiţi în sensul invers acelor de importantă identificarea cu precizie a
ceasornic folosind o cheie specială, poziţiei în care garnitura filtrului intră în Versiuni Diesel: 28 Nm (2,8 kgm; 20,2
apoi extrageţi filtrul. contact cu suprafaţa de montare. lb-ft)

Curăţaţi cu o cârpă curată suprafaţa Strângeţi, cu ajutorului unei chei


de contact pe motor unde se va speciale, filtrul (efectuând numărul IMPORTANT Pentru a evita pierderile de
monta filtrul nou. de rotaţii menţionate) din punctul de ulei, verificaţi ca filtrul să fie strâns,
contact cu suprafaţa de montare evitând în acelaşi timp strângerea
Aplicaţi un pic de ulei motor în jurul (sau la valoarea de strângere excesivă.
garniturii de plastic a filtrului nou. prescrisă).
Strângeţi cu mâna filtrul până când
garnitura filtrului intră în contact cu
suprafaţa de montare.

187
Completarea uleiului şi verificarea
pierderilor
ULEI TRANSMISIE
Vărsaţi uleiul prin orificiul de ULEI PENTRU TRANSMISIE MANUALĂ
umplere, apoi puneţi capacul. /ULEI CUTIE TRANSFER (4WD)/ULEI
DIFERENŢIAL POSTERIOR (4WD)
În ceea ce priveşte cantitatea
aproximativă de ulei, se face
trimitere la paragraful “Capacităţi” Dacă trebuie să completaţi uleiul, utilizaţi
din capitolul “SPECIFICAŢII ulei de tipul şi vâscozitatea recomandată,
TEHNICE”. conform celor indicate în graficul următor.
Porniţi motorul, verificând cu atenţie
Se recomandă utilizarea următoarelor Ulei pentru cutie transfer (4WD)
eventualele pierderi în dreptul filtrului
grupuri de ulei:
şi a şurubului de evacuare. Porniţi Ulei diferenţiale posterioare (4WD)
motorul la turaţii diferite timp de cel TUTELA CAR TECHNYX SAE 75W-85 (ulei pentru angrenaje hipoide API GL-
puţin 5 minute. API GL 4 Plus pentru angrenajele 5)
transmisiei manuale.
Opriţi motorul şi aşteptaţi cel puţin 5
minute, apoi verificaţi din nou nivelul Ulei pentru angrenaje hipoide TUTELA
şi, eventual, completaţi. Verificaţi din W90/M-DA SAE 80W-90 API GL 5,
nou eventualele pierderi. pentru angrenajele cutiei de transfer şi a
IMPORTANT diferenţialului posteiror (4WD).

Pentru schimbul de ulei, se


recomandă utilizarea unui filtru
original Fiat. Dacă este achiziţionat
un filtru diferit, verificaţi să fie de
aceeaşi calitate şi să respecte
instrucţiunile producătorului.
Pierderile de ulei în zonele din
apropierea filtrului sau a capacului
indică o montare eronată sau
prezenţa unei garnituri defecte.
Dacă sunt identificate pierderi sau
nu sunteţi siguri că aţi strâns corect
filtrul, contactaţi o Reprezentanţă
Fiat.
188
VERIFICARE NIVEL ULEI
TRANSMISIE
Nivelul uleiului poate fi verificat
respectând următoarea procedură:
Parcaţi autovehiculul pe o suprafaţă
plană, trageţi frâna de mână şi apoi
opriţi motorul.
Desfaceţi capacul (1) sau (2).
Introduceţi degetul în interiorul
orificiului. Nivelul uleiului este corect
dacă ajunge la orificiu. În acest caz,
puneţi la loc capacul.
IMPORTANT La strângerea capacului,
ATENŢIE aplicaţi sigilant Loctite 510 sau alt tip de
În cazul nivelului insuficient,
adăugaţi ulei prin orificiul de umplere După ce aţi condus sigilant echivalent pe filetul capacului
(1) sau (2) până când nivelul uleiului autovehiculul, uleiul poate avea o pentru a evita pierderile de ulei.
ajunge la orificiul de umplere, apoi temperatură atât de ridicată încât
puneţi capacul la loc. să provoace răni. Aşteptaţi
răcirea capacului pentru a-l putea ÎNLOCUIRE ULEI TRANSMISIE
atinge cu mâna, înainte de a
verifica uleiul pentru cutia de Această operaţie necesită proceduri,
Cuplu strângere capac şi nivel (1) şi
viteze. materiale şi instrumente specifice; de
(2) 21 Nm (2,1 kgm; 15,2 lb-ft).
aceea, contactaţi o Reprezentanţă Fiat.

189
LICHID RĂCIRE MOTOR

ALEGERE REFRIGERANT
Pentru a garanta performanţe optime şi
durată lungă de funcţionare a motorului,
se recomandă utilizarea PARAFLU UP.
Acest tip de refrigerant este ideal pentru
sistemul dumneavoastră de răcire
deoarece:
Contribuie la menţinerea unei Verificaţi ca diluarea să fie de 50% şi
temperaturi adecvate a motorului. în niciun caz mai mare de 70%.
IMPORTANT Eventualele daune ale Concentraţii superioare pot cauza
Asigură o protecţie potrivită sistemului de răcire pot fi evitate prin supraîncălzirea.
împotriva îngheţului şi fierberii. respectarea următoarelor instrucţiuni:
Nu utilizaţi refrigerant pur sau doar
Garantează o protecţie optimă Utilizaţi întotdeauna un refrigerant apă.
împotriva coroziunii şi ruginii. de calitate nesilicat pe bază de
etilen-glicol, diluat cu apă distilată şi Nu adăugaţi alţi aditivi sau lichide de
Utilizarea unui refrigerant în concentraţia corespunzătoare. protecţie. Pot să nu fie compatibili cu
necorespunzător poate deteriora sistemul sistemul de răcire.
de răcire al autovehiculului.
Reprezentanţele Fiat vă pot ajuta în Nu amestecaţi diferite tipuri de
alegerea tipului de refrigerant agenţi de refrigerare. Riscaţi uzura
corespunzător. precoce a garniturilor şi/sau
supraîncălzirea şi daune motorului.

VERIFICARE NIVEL
Nivelul refrigerantului trebuie să fie
verificat în funcţie de rezervor şi nu de
radiator. Nivelul refrigerantului cu motorul
rece trebuie să fie cuprins între „FILL” şi
LOW”.
190
COMPLETARE IMPORTANT
ATENŢIE
Amestecul folosit trebuie să conţină
antigel la 50%. Lichidul de răcire a
motorului este nociv sau letal în
ATENŢIE Dacă se prevede că temperatura cazul ingerării sau inhalării. Nu
mediului înconjurătorva coborî sub înghiţiţi antigel sau lichid de
Este foarte periculos să 0
-35 C, concentraţia de antigel
deschideţi capacul rezervorului răcire. În cazul ingerării, nu
trebuie să fie mai mare (până la vomitaţi. Contactaţi imediat un
atunci când temperatura 60%); respectaţi instrucţiunile
refrigerantului este ridicată medic. Evitaţi inhalarea aburilor
specificate pe ambalajul antigelului. calzi; în acest caz, subiectul
deoarece lichidul şi vaporii sub
presiune pot provoca răni. trebuie dus afară. În cazul
Atunci când puneţi capacul la
Aşteptaţi ca temperatura să scadă contactului cu ochii, spălaţi cu
rezervor, aliniaţi săgeata de pe
înainte de a scoate capacul. multă apă şi contactaţi un medic.
capac şi săgeata de pe rezervor.
Spălaţi-vă cu multă apă după ce
Nerespectarea procedurilor poate
aţi umblat cu astfel de substanţe.
cauza pierderi de antigel.
Aceste soluţii pot fi otrăvitoare
chiar şi pentru animale. Din acest
Dacă nivelul refrigerantului se găseşte motiv, nu trebuie lăsate la
sub „LOW”, este necesară completarea. îndemâna copiilor.
Aşteptaţi ca motorul să se răcească,
scoateţi capacul rotindu-l uşor în sensul
invers acelor de ceasornic pentru a
elimina presiunea. Completaţi cu agent
de răcire până nivelul ajunge la „FULL”.
Aveţi grijă să nu depăşească nivelul
maxim.

191
După ce l-aţi umplut, lăsaţi motorul
să funcţioneze la ralanti timp de
circa 2-3 minute, astfel încât să se
elimine aerul din sistemul de răcire.
Opriţi motorul.
Verificaţi din nou nivelul agentului de
răcire din radiator. Dacă nivelul a
coborât, completaţi.
IMPORTANT Agentul de răcire trebuie să
fie înlocuit când autovehiculul este pe o
suprafaţă plană.
ÎNLOCUIRE LICHID
Ridicaţi rezervorul astfel încât să îl
puteţi scoate, apoi goliţi-l complet. Pentru versiuni Diesel
ATENŢIE Desfaceţi capacul de evacuare Se recomandă înlocuirea agentului de
localizat în partea inferioară a răcire la o Reprezentanţă Fiat.
Este periculos să
radiatorului, apoi goliţi agentul de
îndepărtaţi capacul radiatorului
atunci când temperatura apei este răcire într-un recipient special.
ridicată, deoarece poate ieşi lichid Remontaţi rezervorul, umplându-l
fierbinte şi vapori sub presiune.
până atinge limita „FULL”.
Aşteptaţi ca temperatura să scadă
înainte de a scoate capacul. Strângeţi capacul radiatorului.
Umpleţi radiatorul cu agent de
Pentru versiuni pe benzină răcire, apoi puneţi capacul
radiatorului.
Scoateţi, cu motorul rece, capacul
radiatorului rotindu-l uşor către
stânga până se opreşte. Nu apăsaţi
în timp ce rotiţi capacul. Aşteptaţi
evacuarea presiunii, apoi apăsaţi
capacul şi rotiţi în sensul invers
acelor de ceasornic.

192
LICHID SPĂLARE PARBRIZ FILTRU AER
Verificaţi dacă există lichid spălare Un filtru de aer înfundat de praf produce
parbriz în rezervor, completând, dacă o mai mare rezistenţă la aspiraţie,
este cazul, cu TUTELA PROFESSIONAL determinând astfel o putere redusă a
SC 35 eventual diluat cu apă. motorului şi o creştere a consumului de
combustibil.

ATENŢIE
Nu utilizaţi soluţii de
antigel în rezervorul lichidului de
spălare parbriz. Antigelul va
prejudicia vizibilitatea deteriorând şi
părţile vopsite ale caroseriei.
ATENŢIE
Unii aditivi comerciali
pentru spălarea parbrizului sunt
inflamabili. Compartimentul motor
are părţi calde care la contact ar
putea produce un incendiu.
ATENŢIE
Nu călătoriţi cu
rezervorul lichidului de spălare
parbriz gol: acţionarea IMPORTANT Acţionarea motoraşului în
ştergătoarelor este fundamentală lipsa lichidului poate cauza daune.
pentru îmbunătăţirea vizibilităţii.

193
BUJII (versiuni pe benzină)

Bujii cu nichel (obişnuite)


Verificaţi periodic bujiile pentru a depista
eventuala prezenţă a depozitărilor de
carbon. Acumularea de cărbune pe bujii
împiedică producerea unei scântei
puternice.
Eliminaţi depozitările de cărbune cu un fir
sau un ac, apoi reglaţi distanţa dintre
electrozi.
Pentru a avea acces la bujii:
Desfaceţi cele trei şuruburi (1), apoi
îndepărtaţi sistemul filtrului de aer.
Deconectaţi eventual racordul (2)
împingând în acelaşi timp clema de
blocare.
Îndepărtaţi şuruburile.
Extrageţi protecţiile bujiilor.
NOTĂ La montare, verificaţi dacă
Pentru a demonta filtrul de aer, procedaţi racordurile, cablurile, garnitura filtrului de
după cum urmează: aer au fost montate corect.
Deblocaţi clemele laterale sau desfaceţi
şuruburile şi îndepărtaţi filtrul de aer.
Dacă este murdar, înlocuiţi-l cu unul nou.

19 4
IMPORTANT
La montare, bujiile trebuie înfiletate
cu mâna pentru a evita deteriorarea
filetului. Strângeţi cu o cheie
dinamometrică de 25 Nm (2,5 kgm;
18,0 lb-ft). Evitaţi ca substanţele
contaminate să intre în motor prin
orificiile bujiilor în timpul demontării
acestora.
Evitaţi utilizarea bujiilor cu
dimensiuni necorespunzătoare.
„a” – Distanţa dintre electrozi

IMPORTANT K20PR-U11

Dacă deconectaţi cablurile bujiilor, BKR6E-11


acţionaţi luleaua şi nu cablul. În mod
IFR6J11
contrar, puteţi deteriora cablul.
1,0 – 1,1 mm (0,039 – 0,043 inch)
În timpul intervenţiilor asupra bujiilor
cu iridiu/platină (bujii cu electrod IMPORTANT La înlocuirea bujiilor,
central subţire) evitaţi atingerea utilizaţi întotdeauna marca şi tipul
electrodului central deoarece pot fi specificate pentru autovehiculul
deteriorate uşor. dumneavoastră. În ceea ce priveşte
tipurile de bujii, se face referinţa la
capitolul „SPECIFICAŢII TEHNICE”.
Dacă doriţi să folosiţi o marcă de bujii
diferită de cele specificate, contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

19 5
NOTĂ Dacă motorul este dotat cu cablaj FILTRU COMBUSTIBIL
aprindere de tipul cabluri de înaltă
tensiune şi există probleme de aprindere (versiuni Diesel)
a bujiilor (spre exemplu pornirea dificilă a Filtrul de combustibil lucrează ca un
motorului, dă rateuri etc.), cauza trebuie sedimentator.
căutată nu doar la bujii ci şi la cablurile
de pornire ce pot fi deteriorate (în general Dacă martorul filtru combustibil se
la 80.000 km sau 5 ani de utilizare). Dacă aprinde, efectuaţi operaţia de evacuare a
înlocuirea bujiilor nu rezolvă problema, apei procedând după cum urmează:
verificaţi cablul de pornire şi şi sistemul
de pornire la o Reprezentanţă Fiat. Poziţionaţi un recipient sau o cârpă
foarte mare sub orificiul de
evacuare.
Slăbiţi maneta de evacuare (1)
pentru a evacua apa.
Închideţi maneta atunci când în locul
apei începe să iasă combustibil.
Strângeţi maneta de evacuare.

19 6
SISTEM FRÂNARE
LICHID FRÂNĂ ATENŢIE
Verificaţi vizual nivelul lichidului de frână Lichidul de frână este
din rezervor. Verificaţi ca nivelul lichidului nociv sau letal în cazul ingerării, şi
să fie inclus între limitele „MAX” şi „MIN”. periculos în cazul contactului cu
Dacă nivelul este apropiat de nivelul pielea sau ochii. În cazul ingerării,
„MIN” completaţi cu lichid de frână nu vomitaţi. Contactaţi imediat un
TUTELA TOP 4 SAE J1704 sau DOT4 medic. În cazul contactului cu
până atingeţi nivelul „MAX”. ochii, spălaţi cu multă apă şi
contactaţi un medic. Spălaţi-vă cu
multă apă după ce aţi umblat cu
astfel de substanţe. Aceste soluţii
ATENŢIE pot fi otrăvitoare chiar şi pentru
ATENŢIE animale. Din acest motiv, nu
Dacă nu se respectă trebuie lăsate la îndemâna
următoarele instrucţiuni, se pot - Lichidul de frână poate copiilor.
produce leziuni personale sau se dăuna ochilor şi poate deteriora
poate deteriora sistemul de frânare. suprafeţele vopsite. Aveţi grijă
- dacă lichidul de frâne din rezervor atunci când completaţi cu lichid.
coboară sub un anumit nivel se va - Nu utilizaţi lichid de frână diferite
aprinde martorul sistemului de de SAE J1704 sau DOT4. Nu utilizaţi
frânare de pe tabloul de bord (cu lichide recuperate sau lichide
motorul pornit, cu frâna de mâne păstrate în recipiente vechi sau
eliberată). Dacă se aprinde martorul, nesigilate. Este extrem de important
contactaţi imediat o Reprezentanţă ca particulele externe sau alte
Fiat pentru a verifica sistemul de lichide să nu pătrundă în rezervor.
frânare.
- o pierdere rapidă a lichidului indică
o pierdere a sistemului de frânare.
În acest caz, sistemul trebuie
verificat cât mai urgent de o
Reprezentanţă Fiat.

197
Măsuraţi, cu motorul pornit, distanţa
dintre pedala de frână şi pardoseală,
apăsând pedala cu o forţă de circa 30 kg
(60 lbs). Distanţa minimă necesară este
cea specificată. Deoarece sistemul de
frânare este autoreglabil, nu este
necesară reglarea pedalei.
Dacă distanţa dintre pedală şi podea este
mai mică decât distanţa minimă
necesară, verificaţi autovehicululla o
Reprezentanţă Fiat.
NOTĂ Măsurând distanţa dintre pedala
PEDALA DE FRÂNĂ de frână şi podea, nu este necesar să
Verificaţi ca pedala de frână să se ţineţi cont de grosimea covoraşului.
oprească la punctul potrivit şi să nu fie ATENŢIE
„moale” în momentul în care este Dacă sistemul de frânare
apăsată. În caz contrar, verificaţi sistemul semnalează unul sau mai multe din
de frânare la Reprezentanţa Fiat. În caz inconvenientele menţionate mai jos,
de dubii privind cursa pedalei de frână, verificaţi autovehiculul la o
procedaţi după cum urmează: Reprezentanţă Fiat.
- performanţe reduse frânare
- frânare neregulată (frânele nu
Distanţa minimă între pedală şi podea acţionează în mod unform pe toate
(„a”): 40 mm (1,6 in.) roţile).
- cursă excesivă a pedalei.
- rezistenţă frâne
- zgomot excesiv
- pulsarea pedalei (în timpul
frânării).

198
DIRECŢIE

Joc volan („c”): 0 – 30 mm (0.0 – 1.2


in.)
Verificaţi jocul volanului rotindu-l uşor de
la stţnga către dreapta şi măsurând
distanţa mişcării înainte de a opune
rezistenţă. Jocul trebuie să fie cuprins
între valorile specificate.
Verificaţi ca volanul să se rotească uşor
fără bătăi, acţionându-l complet la
FRÂNA DE MÂNĂ dreapta şi la stânga în timp ce conduceţi
uşor într-o zonă deschisă. Dacă jocul nu
se încadrează în valorile specificate sau
0 0
apare orice altă situaţie ieşită din comun,
Dinte de cuplare („b”): 6 - 8 contactaţi o Reprzentanţă Fiat.
Forţă exercitată pe manetă (1): 200 N
(20 kg; 44 lbs)
Verificaţi reglarea corectă a frânei de
mână numărând numărul de clicuri
efectuate de dintele de cuplare trăgând
uşor frâna de mână până la punctul
maxim. Maneta frânei de mână trebuie să
se oprească între dinţii specificaţi, şi roţile
posterioare trebuie să se blocheze. În
cazul unei reglări greşite a frânei de
mână sau dacă frânele opun rezistenţă
după eliberarea frânei de mână, verificaţi
şi/sau reglaţi sistemul la o Reprezentanţă
Fiat.

199
PEDALĂ AMBREIAJ PNEURI
Specificaţiile referitoare la presiunea
pneurilor faţă şi spate pentru
VERIFICARE PEDALĂ ŞI LICHID autovehiculul dumneavoastră sunt
Verificaţi ocazional funcţionarea menţionate de etichetă. Presiunile
corespunzătoare a pedalei de ambreiaj pneurilor faţă şi spate trebuie să
precum şi nivelul lichidului ambreiaj. corespundă cu cele indicate.
Dacă se sesizează rezistenţa Valorile specificate nu sunt valabile
ambreiajului cu pedala călcată maxim, pentru roata de rezervă.
verificaţi ambreiajul la o Reprezentanţă
Fiat. Dacă nivelul lichidului ambreiaj este
apropiat de limita „MIN”, completaţi cu
lichid frână TUTELA TOP 4 SAE J1704 VERIFICARE PNEURI
sau DOT 4 până ajungeţi la nivelul Verificaţi pneurile autovehiculului cel
„MAX”. puţin o dată pe lună, procedând conform
celor descrise în cele ce urmează:
Verificaţi presiunea pneurilor cu
ajutorului unui manometru,
procedând la evantuala corectare a
presiunii. Verificaţi şi presiunea roţii
de rezervă.

200
ATENŢIE ATENŢIE
- presiunea de umflare Lovirea de bordurile
trebuie verificată cu pneurile reci. trotuarelor şi drumurile accidentate
Alrfel, riscaţi să obţineţi valori (pietre) pot afecta pneurile şi pot
greşite. prejudicia geometria roţilor. În acest
- verificaţi ocazional presiunea de scop, verificaţi periodic pneurile şi
umflare, umflând treptat pneurile geometria roţilor la o Reprezentanţă
până obţineţi valoarea prescrisă. Fiat.
- nu umflaţi pneurile la valori prea
mici sau prea mari.
Umflarea la presiune mică poate
determina un comportament pe 1. Indicator uzură cale de rulare Verificaţi ca şuruburile antifurt să nu
strada neregulat sau poate provoca fie slăbite.
alunecarea pneului de pe jantă 2. Referinţă indicator
apărând astfel riscul accidentelor şi Verificaţi să nu existe cuie, pietre
Verificaţi ca profunzimea căii de
deteriorarea pneului sau a jantei. ascuţite sau alte obiecte ascuţite în
rulare să nu fie mai mică de 1,6 mm
Umflarea excesivă poate duce la pneuri.
(0,06 in.). În acest scop, pneurile
explodarea pneului, cu riscul sunt dotate cu indicatoare speciale
producerii de accidente şi leziuni uzură cale de rulare. Atunci când
grave. Mai mult, poate duce la un indicatorii apar pe suprafaţa căii de
comportament neconform pe stradă
rulare, profunzimea reziduală a căii
existând în continuare riscul
de rulare este egală sau mai mică
producerii de accidente.
de 1,6 mm (0,06 in.) şi, din acest
motiv, pneul trebuie înlocuit.
Verificaţi evantuala prezenţă a
uzurii, crăpăturilor şi alte daune.
Pneurile crăpate sau ce prezintă alte
tipuri de defecte trebuie înlocuite.
Dacă pneul prezintă urme de uzură
anormală, contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

201
IMPORTANT Înlocuirea pneurilor
ATENŢIE originale cu pneuri diferite poate
determina înregistrarea eronată a
- autovehiculul este dotat
vitezometrului sau a kilometrajului.
cu pneuri de acelaşi tip şi
dimensiune pentru a garanta o Contactaţi o Reprezentanţă Fiat înainte
virare corespunzătoare şi o de a achiziţiona pneurile diferite de cele
manevrabilitate excelentă. Nu orignale.
folosiţi pneuri diferite. Tipul şi
IMPORTANT La modelele cu tracţiune
dimensiunea pneului trebuie să
integrală (4WD), înlocuirea pneurilor cu
corespundă cu specificaţiile Fiat
referitoare la dotările de serie sau pneuri de dimensiuni diferite sau
opţionale. utilizarea unor mărci diferite pentru cele
patru pneuri poate determina daune
- înlocuirea roţilor şi a pneurilor
transmisiei.
autovehiculului cu alte roţi şi pneuri
disponibile pe piaţă poate determina
ROTIREA PNEURILOR
o uşoară modificare a
caracteristicilor de virare şi a ţinutei Pentru a evita uzura neregulată a
de stradă. pneurilor şi pentru a prelungi durata de
- prin urmare, trebuie utilizate viaţă a acestora, rotiţi pneurile conform
exclusiv roţi şi pneuri aprobate de figurii. Această rotaţie trebuie să fie
Fiat ca dotare de serie sau ca dotare făcută la fiecare 10.000 km (6.000 mile).
opţională. După efectuarea operaţiei, reglaţi
presiunea pneurilor faţă şi spate conform
valorilor menţionate pe etichetă.

202
ATENŢIE ATENŢIE
Roata de rezervă trebuie - calea de rulare se
să fie utilizată doar provizoriu, în deteriorează mai repede decât în
situaţii de urgenţă. Utilizarea cazul pneurilor standard. Înlocuiţi
prelungită poate provoca pneul imediat ce apar semne de
deteriorarea pneului şi pierderea uzură.
controlului autovehiculului. Dacă - dacă trebuie să înlocuiţi pneul roţii
utilizaţi un autovehicul cu roată de de rezervă, folosiţi un pneu ce are
rezervă, trebuie să reţineţi structura şi dimensiunile precizate.
următoarele:
ROATĂ DE REZERVĂ (opţional) - comportamentul pe stradă este
diferit.
1. Indicator uzură cale de rulare
- nu depăşiţi viteza de 80 km/h (50
2. Referinţă indicator mph).
Autovehiculul dumneavoastră este dotat - înlocuiţi cât mai repede posibil
cu roată de rezervă de dimensiuni reduse roata de rezervă cu o roată de
dimensiuni standard.
pentru a economisi spaţiu în portbagaj;
greutatea este redusă pentru a facilita - utilizarea roţii de rezervă reduce
operaţiile de înlocuire în cazul unei pene. garda la sol.
Roata de rezervă trebuie utilizată doar în - presiunea de umplare
situaţii de urgenţă şi doar pentru distanţe recomandată pentru roata de
scurte. Presiunea de umflare a roţii de rezervă este de 4,2 bar (60 psi).
rezervă trebuie să fie verificată cel puţin o - nu montaţi lanţuri antiderapante pe
dată pe lună. Utilizaţi un manometru roata de rezervă. În caz de urgenţă,
portabil, setat la 4,2 bar (60 psi). Verificaţi faceţi astfel încât roata de rezervă
dacă roata de rezervă este fixată în să ia locul uneia din roţile
suportul său. posterioare.

Nu este permisă utilizarea simultană a


două roţi de rezervă pe acelaşi
autovehicul.

203
ATENŢIE
- înainte de a ridica
autovehiculul, cuplaţi marşarierul
(“R”) (vehicule cu transmisie
manuală).
- nu ridicaţi autovehiculul cu
transmisia în punctul neutru („N”).
În caz contrar, instabilitatea cricului
poate produce incidente.

ÎNLOCUIRE ROŢI Cuplu strângere şuruburi antifurt: 85


Îndepărtaţi şuruburile antifurt şi Nm (8,5 kgm; 61,5 lb-ft)
Pentru a înlocui o roată, respectaţi
roata.
procedura următoare:
Montaţi roata nouă şi repoziţionaţi Coborâţi cricul, apoi strângeţi cu o
Extrageţi cricul din autovehicul,
şuruburile antifurt cu extremităţile cheie şuruburile antifurt la valorile de
instrumentele şi roata de rezervă.
conice îndreptate către roată. cuplu specificate, respectând
Desfaceţi şuruburile antifurt fără a le Strângeţi şuruburile cu mâna până ordinea încrucişată ilustrată în
îndepărta complet. când roata este asigurată pe ax. figură.
Ridicaţi autovehiculul pe cric
(respectând instrucţiunile menţionate
în capitolul „ÎN CAZ DE
URGENŢĂ”).

20 4
BATERIE

ATENŢIE
- bateriile dezvoltă
hidrogen inflamabil; de aceea,
La remontarea capacului de roată,
trebuie să fie manevrate sau
verificaţi să fie poziţionat astfel încât să
păstrate departe de flăcări şi scântei
nu acoperiţi sau să nu deterioraţi valva pentru a elimina riscul de explozie.
de umflare. Din acelaşi motiv, este interzis
fumatul în timpul intervenţiilor
efectuate în apropierea bateriei.
CAPAC ROATĂ INTEGRAL - deconectaţi cablul negativ al
(opţional) bateriei înainte de a efectua
verificările sau intervenţiile. Aveţi
1. sau 2. Levier grijă să nu provocaţi scurtcircuite
prin contactul simultan intre
Autovehiculul dumneavoastră este dotat obiectele metalice şi bornele
cu două instrumente (cheie tubulară bateriei autovehiculului.
multiplă şi un levier), dintre care unul are - dacă este necesar să porniţi
extremitatea plată. autovehiculul prin împingere,
respectaţi instrucţiunile respective
Utilizaţi levierului pentru a îndepărta menţionate în capitolul „ÎN CAZ DE
capacul integral, conform celor ilustrate URGENŢĂ” din manual pentru a
în figură. evita leziunile personale sau
deteriorarea autovehiculului sau
bateria.

20 5
SIGURANŢE
Autovehiculul este dotat cu trei tipuri de
siguranţe, conform celor prezentate în
cele de mai jos:
Siguranţă principală
Siguranţa principală prelevă curentul
direct de la baterie.
Siguranţe primare
Între siguranţa principală şi siguranţele
Autovehiculul dumneavoastră este dotat individuale sunt prevăzute trei siguranţe
cu o baterie ce nu necesită întreţinere. utilizate pentru grupurile electrice.
Nu trebuie să adăugaţi apă. În orice caz, ATENŢIE
se recomandă verificarea permanentă a Siguranţe individuale
bateriei, bornelor şi clamei de prindere Sunt prevăzute trei siguranţe pentru Dacă se arde o siguranţă
pentru a sesiza eventuala prezenţă a fiecare circuit electric. principală sau o siguranţă primară,
coroziunii. Urmele de coroziune pot fi verificaţi autovehiculul la o
eliminate cu o perie dură şi amoniac Reprezentanţă Fiat. Utilizaţi doar
diluat cu apă sau bicarbonat de sodiu piese de schimb originale Fiat.
SIGURANŢE ÎN COMPARTIMENTUL Evitaţi soluţiile temporare; în caz
diluat cu apă. După eliminarea urmelor
MOTOR contrar, există riscul producerii de
de coroziune, clătiţi cu apă curată.
daune la circuitul electric sau
Siguranţa principală, siguranţele primare
Indicatorul optic, prezent pe baterie incendii.
şi câteva siguranţe individuale sunt
furnizează informaţii referitoare la stadiul
poziţionate în compartimentul motor.
de încărcare al bateriei.
Dacă se arde siguranţa principală, nu
Dacă autovehiculul staţionează timp de o funcţionează nicio componentă electrică.
lună sau mai mult, deconectaţi cablul Dacă se arde o siguranţă primară, nu
bornei negative a bateriei pentru a evita funcţionează nicio componentă electrică
descărcarea bateriei. a respectivului grup electric. Dacă trebuie
să înlocuiască o siguranţă principală, o
siguranţă primară sau o siguranţă
individuală, se recomandă utilizarea
pieselor de schimb originale Fiat.

20 6
SIGURANŢE ÎN COMPARTIMENTUL MOTOR
Versiuni pe benzină
Siguranţă principală/Siguranţă primară
(1) 80A Toate sarcinile electrice
Geamuri acţionate electric, pornire,
(2) 50A
ştergătoare, motoraş pornire
Stopuri poziţie, lunetă termică, blocare
(3) 50A
portiere, claxon, plafonieră
(4) 80A Încălzitor, compresor aer, servodirecţie

(5) 80A Ventilator radiator, proiectoare ceaţă, faruri

(6) 15A Siguranţă far (dreapta)

(7) 15A Siguranţă far (stânga)

(8) 15A Siguranţă proiector anterior

(9) 60A Siguranţă modul comandă servodirecţie

(10) 40A Siguranţă modul comandă ABS

(11) 30A Siguranţă ventilator radiator

(12) 30A Siguranţă modul comandă ABS

207
Siguranţă principală/Siguranţă primară
(13) 30A Siguranţă motoraş pornire

(14) 30A Siguranţă comutator pornire

(15) 30A Siguranţă ventilator

(16) 20A Siguranţă compresor aer

(17) 15A Siguranţă motoraş clapetă

(18) 15A Siguranţă transmisie automată (opţional)

(19) 15A Siguranţă injecţie combustibil

(20) - Releu transmisie automată (opţional)

(21) - Releu compresor aer

(22) - Releu pompă combustibil

(23) - Releu ventilator compresor

(24) - Releu proiectoare ceaţă

(25) - Releu motoraş clapetă

(26) - F1 MAIN

(27) - Releu motoraş pornire

(28) - Releu ventilator radiator

208
Versiuni Diesel
Siguranţă principală/Siguranţă primară

(1) 80A Bujii

(2) 30A Încălzitor

(3) 140A Toate sarcinile electrice

(4) 50A Lumini

(5) 30A Sub-încălzitor

(6) 30A Sub-încălzitor

(7) 30A Sub-încălzitor

(8) 15A Siguranţă far dreapta

(9) 15A Siguranţă far stânga

(10) 20A Siguranţă proiectoare ceaţă

(11) 50A Pornire

(12) 60A Siguranţă servodirecţie

(13) 40A Siguranţă ABS

(14) 30A Siguranţă ventilator radiator

(15) 30A Siguranţă ABS

(16) 30A Siguranţă motoraş pornire

(17) 50A Pornire

(18) 30A Siguranţă ventilator

209
Siguranţă principală/Siguranţă primară
(19) 10A Siguranţă compresor aer

(20) 20A Siguranţă pompă combustibil

(21) 30A Siguranţă ventilator condensator

(22) 20A Siguranţă injecţie combustibil

(23) - Releu 3 sub-încălzitor

(24) - Releu compresor aer

(25) - Releu pompă combustibil

(26) - Releu ventilator condensator

(27) - Releu proiectoare ceaţă

(28) - Releu 2 sub-încălzitor

(29) - Releu sub-încălzitor

(30) - Releu motoraş pornire

(31) - Releu ventilator radiator

(32) - Releu ventilator radiator

(33) - Releu ventilator radiator

(34) - Încălzitor combustibil

(35) - MAIN injecţie combustibil

(36) 10A EPI

(37) 10A Injecţie combustibil

(38) 15A INJ DVR

210
SIGURANŢE SUB PLANŞA DE BORD
Siguranţă principală/Siguranţă primară
(1) 15A Ştergător lunetă
(2) 15A Bobină aprindere
(3) 10A Lumină marşarier
(4) 10A Instrumente
(5) 15A Accesorii
(6) 15A Accesorii 2
(7) 30A Geamuri acţionate electric
(8) 30A Ştergător parbriz
(9) 10A IG 1 SIG
(10) 15A Airbag
(11) 10A ABS
(12) 10A Stopuri poziţie
(13) 15A Lumină stop
(14) 20A Blocare portiere
(15) 15A Luminp 4WD
(16) 10A ST SIG
(17) 15A Încălzitor scaun
(18) 10A IG 2 SIG
(19) 10A Stopuri ceaţă
(20) 15A Plafonieră
(21) 30A Lunetă termică
(22) 15A Claxon/Lumini avarie
(23) 10A Fiat CODE (Immobilizer)

211
ÎNLOCUIRE BECURI

ATENŢIE
- temperatura becurilor
imediat după stingerea acestora
poate fi atât de mare încât să
producă arderea degetelor. Acest
lucru este valabil cu precădere în
cazul becurilor cu halogen pentru
faruri. Înlocuiţi becurile doar după
răcirea becurilor.
1. Dispozitiv extragere siguranţe - becurile farurilor conţin gaz
ATENŢIE halogen sub presiune. În cazul unui
Siguranţele sunt localizate şi sub planşa impact, aceste bbecuri pot exploda,
de bord, pe partea şoferului. Îndepărtaţi Siguranţele arse trebuie cauzând leziuni; de aceea, trebuie
capacul tabloului de siguranţe ridicându-l. înlocuite întotdeauna cu altele cu manevrate cu foarte multă grijă.
Pentru a îndepărta o siguranţă, folosiţi acelaşi amperaj. Evitaţi soluţiile
dispozitivul extragere siguranţe din improvizate, spre exemplu o foaie
tablou. Amperajul fiecărei siguranţe este de aluminiu sau un fir, pentru
indicat în partea superioară a capacului înlocuirea unei siguranţe arse. Dacă,
după înlocuirea cu o siguranţă IMPORTANT Transpiraţia pielii poate
tablou.
nouă, şi aceasta se arde, înseamnă cauza supraîncălzirea şi explodarea
că există o problemă la circuitul becurilor cu halogen imediat ce sunt
electric. În acest caz, verificaţi aprinse becurile. Se recomandă becul
imediat autovehiculul la o nou cu o cârpă curată.
Reprezentanţă Fiat.
IMPORTANT Înlocuirea frecventă a unui
bec indică faptul că sistemul electric
necesită o verificare, operaţie ce va
trebui efectuată la o Reprezentanţă Fiat.
NOTĂ Verificaţi ca tabloul de siguranţă
să aibă întotdeauna siguranţe de rezervă.

212
LUMINĂ PLAFONIERĂ CENTRALĂ FAR LUMINĂ SEMNALIZATOARE
(opţional)
Deschideţi capota, deconectaţi racordul Deoarece becul este de tip incorporat,
Extrageţi partea transparentă cu o şi îndepărtaţi garnitura de etanşare. este necesară demontarea întregului
şurubelniţă cu capat plat progejat de o grup optic, apăsând cu degetul către
cârpă moale, conform celor indicate în Împingeţi către înainte şi desfaceţi clema dreapta locaşul becului.
figură. Pentru a remonta partea de fixare, apoi extrageţi becul. Montaţi un
transparentă este suficient să o impingeţi bec nou, inversând ordinea operaţiilor de
în locaş. demontare.

Becul poate fi extras trăgându-l pur şi


simplu către exterior. La înlocuire,
verificaţi dacă clemele de contact fixează
bine becul.

213
ALTE LUMINI Bec Pentru a îndepărta un bec din sticlă/metal
dintr-un soclu, împingeţi becul către
Soclu bec 3. Demontare interior şi rotiţi-l în sensul invers acelor de
1. Demontare 4. Montare ceasornic. Pentru a monta un bec nou,
împingeţi către interior şi rotiţi în sensul
2. Montare Există două tipuri de becuri: becuri din acelor de cearnornic.
sticlă (1) şi din sticlă/metal (2).
Pentru a demonta un soclu din propriul Puteţi avea de acces la un singur bec
locaş, rotiţi-l în sensul invers acelor de Pentru a îndepărta şi monta un bec din sau soclu în modul următor.
ceasornic, apoi extrăgeţi-l. Pentru a sticlă (1), este suficient să îl extrageţi sau
remonta soculul becului, împingeţi-l către să îl împingeţi către interior.
interior şi rotiţi în sensul acelor de
ceasornic.

21 4
21 5
Înpingeţi prelungirile în formă de
unghie (3) către interior, apoi
extrageţi soclul (4).
Înlocuiţi becurile.
Pentru a remonta ansamblul,
inversaţi ordinea de demontare.

Pentru a îndepărta locaşul celui de-al Închideţi hayonul, îndepărtaţi grupul


treilea stop frână, respectaţi procedura din locaş (2).
următoare:
Deschideţi hayonul şi îndepăraţi
piuliţele (1), conform celor indicate în
figură.

21 6
LAMELE ŞTERGĂTOR
PARBRIZ/LUNETĂ
Lamelele ştergătoarelor trebuie să fie
înlocuite atunci când sunt deteriorate sau
când lasă urme pe parbriz.
Pentru a monta lamelele noi, respectaţi
următoarea procedură.
IMPORTANT În timpul înlocuirii
lamelelor, braţul ştergătorului nu trebuie
să atingă geamul pentru a nu îl zgâria.
NOTĂ Unele lamele pot fi diferite de cele
descrise în acest capitol în funcţie de
specificaţiile tehnice ale autovehiculului.
În acest caz, contactaţi o Reprezentanţă
Fiat pentru detalii suplimentare
referitoare la procedura de înlocuire.

ATENŢIE
deplasarea cu lamele
deteriorate reprezintă un risc grav
deoarece se reduce vizibilitatea în
condiţii clilmaterice dificile. Înlocuire lamele ştergător
Împingeţi elementul (1) în direcţia
Îndepărtaţi braţul de pe parbriz. braţului ştergătorului (2), apoi
îndepărtaţi rama ştergătorului de pe
braţ, conform celor indicate în figură.

217
SISTEM CLIMATIZARE Activaţi sistemul cel puţin o dată pe lună
timp de un minut, cu motorul la ralanti.
Acest lucru permite recircularea agentului
de răcire şi a uleiului, favorizând în acest
Dacă sistemul de climatizare nu este mod protejarea componentelor interne.
folosit pentru o periodă îndelungată (spre
exemplu în timpul iernii), este posibil ca
performanţele sale să nu fie
corespunzătoare în momentul în care va
fi folosit din nou. Pentru a garanta
performanţe optime şi de lungă durată,
trebuie ca sistemul să fie activat periodic.

Înlocuire lamele ştergător lunetă


Îndepărtaţi braţul ştergătorului de pe
lunetă.
Îndepărtaţi rama ştergătorului de pe
braţ, conform celor indicate în figură.
Culisaţi lamela către exterior,
conform celor indicate în figură..

218
NOTE

219
ÎN CAZ DE URGENŢĂ

RIDICAREA AUTOVEHICULULUI .....................…. 221


PORNIREA DE URGENŢĂ ………......................... 222
TRACTAREA AUTOVEHICULULUI ......................... 224
MOTORAŞUL PORNIRE NU FUNCŢIONEAZĂ ...... 224
MOTORUL ESTE ÎNFUNDAT ................................. 225
MOTORUL SE SUPRAÎNCĂLZEŞTE ...................... 225

220
RIDICAREA
AUTOVEHICULULUI
Poziţionaţi autovehiculul pe o
suprafaţă solidă.
Trageţi frâna de mână

ATENŢIE
- înainte de a ridica
autovehiculul pe cric, cuplaţi
întotdeauna marşarierul (“R”) Poziţionaţi cricul vertical, apoi ridicaţi
(autovehicule cu transmisie autovehiculul rotind mânerul în
manuală). sensul acelor de ceasornic până
- nu ridicaţi autovehiculul când când cricul se fixează în locaşul de
schimbătorul este în poziţia „N” pe caroserie.
(neutră). În caz contrar, se pot
Continuaţi să ridicaţi autovehiculul
produce accidente.
uşor şi în mod uniform până când
pneul se ridică de pe sol. Nu ridicaţi
autovehiculul mai mult decât este
necesar.
Activaţi luminile de avarie dacă
autovehiculul se află în trafic.
Poziţionaţi roata de rezervă în
Blocaţi partea anterioară şi apropierea roţii ridicate, confom
posterioară a roţii diagonal opusă celor indicate în figură, în
roţii cu pană. eventualitatea în care cricul alunecă
din poziţia sa.

221
PORNIREA DE URGENŢĂ
(cu baterie auxiliară)
ATENŢIE
- Cricul trebuie utilizat
exclusive pentru înlocuirea roţilor
ATENŢIE
- Nu ridicaţi autovehiculul pe o
suprafaţă înclinată. - Nu încercaţi să porniţi
- Nu ridicaţi autovehiculul cu motorul dacă bateria este
cricul poziţionat în puncte diferite îngheţată. În mod contrar, bateria
ce cele construite special. poate exploda.
- Verificaţi ca cricul să fie ridicat - efectuând legăturile cablurilor
cel puţin 51 mm înainte de a intra pentru pornire, ţineţi mâinile şi
în contact cu flanşa. Cricul se cablurile departe de role, curele
poate rupe dacă este utilizat sau ventilatoare.
deschis la cel puţin 51 mm. - bateriile dezvoltă hidrogen
- Nu staţionaţi şi nu treceţi pe sub inflamabil; de aceea, trebuie să fie
autovehicul atunci când acesta se manevrate şi păstrate departe de
sprijină pe cric. flăcări sau scântei, pentru a evita
riscul exploziilor. Din acelaşi
- Nu lăsaţi să funcţioneze motorul motiv, este interzis fumatul în
autovehiculului sprijinit pe cris şi timpul intervenţiilor efectuate în
nu lăsaţi pagaserii să rămână în apropierea bateriei.
habitaclu.
- dacă bateria auxiliară folosită
pentru pornire este montată pe un
alt autovehicul, verificaţi ca cele
două autovehicule să nu fie în
contact unul cu celalalt.
- dacă bateria autovehiculului
dumneavoastră se descarcă în
repetate rânduri fără niciun motiv
aparent, contactaţi o
Reprezentanţă Fiat.

222
- Efectuaţi conectarea finală la o
ATENŢIE parte metalică nevopsită, spre
exemplu, cârligul motor (3) al
- Pentru a evita autovehiculului cu bateria
leziunile personale sau descărcată (1).
deteriorarea bateriei, respectaţi
următoarele instrucţiuni pentru
pornirea de urgenţă precum şi
ordinea acestora.
ATENŢIE
În cazul dubiilor, apelaţi la un
serviciu de asistenţă stradală Evitaţi conectarea
calificat. cablului direct la terminalul
negativ (-) al bateriei descărcate
Dezactivaţi toate accesoriile pentru a evita riscul exploziilor.
IMPORTANT Autovehiculul nu trebuie să fie autovehiculului, cu excepţia acelora
pornit prin împingere sau tractare. Această ce sunt necesare din motive de
metodă poate provoca daune permanente siguranţă (spre exemplu, proiectoare
catalizatorului. Pentru pornirea unui sau lumini avarie).
autovehicul cu bateria descărcată, utilizaţi Dacă bateria auxiliară pe care o
cablurile speciale.. Efectuaţi legăturile cablului în modul utilizaţi este montată pe un alt
următor: autovehicul, porniţi motorul
autovehiculului în discuţie. Porniţi
PROCEDURĂ PENTRU PORNIREA DE - conectaţi o extremitate a motorul la viteză moderată.
URGENŢĂ primului cablu la terminalul
pozitiv (+) al bateriei Porniţi motorul autovehiculului cu
Pentru pornirea de urgenţă, utilizaţi descărcate (1). bateria descărcată.
doar o baterie de 12V. Poziţionaţi o
baterie încărcată de 12V lângă - Conectaţi cealaltă extermitate Îndepărtaţi cablurile respectând
autovehicul astfel încât cablurile de la terminalul pozitiv (+) al ordinea inversă conectării.
pornire să ajungă la ambele baterii. bateriei auxiliare (2).
Dacă se utilizează o baterie
- Conectaţi o extremitate a celui
montantă pe un alt autovehicul,
de-al doilea cablu la terminalul
EVITAŢI CA CELE DOUĂ
negativ (-) al bateriei auxiliare
AUTOVEHICULE SĂ NU SE
(2).
ATINGĂ. Trageţi frâna de mână la
ambele autovehicule.
223
TRACTAREA să fie dotat cu un dispozitiv de
blocare realizat pentru tractare. MOTORAŞUL PORNIRE
AUTOVEHICULULUI
IMPORTANT Coloana de direcţie nu este NU FUNCŢIONEAZĂ
Dacă autovehiculul dumneavoastră suficient de rezistentă pentru a suporta
trebuie să fie tractat, contactaţi un solicitările transmise de roţile anterioare Încercaţi să aduceţi contactul în
operator profesional. Reprezentanţele în timpul tractării. Deblocaţi întotdeauna poziţia „START” cu farurile aprinse
Fiat vă pot oferi instrucţiuni detaliate în volanul înainte de tractare. astfel încât să verificaţi starea de
această privinţă. încărcare a bateriei. Dacă farurile îşi
pierd din intensitate sau se sting,
IMPORTANT Pentru a evita deteriorarea înseamnă că bateria este
autovehiculului în timpul tractării, trebuie AUTOVEHICULE CU TRACŢIUNE descărcată sau contactul bornelor
utilizate dispozitive şi proceduri de INTEGRALĂ (4WD) este insuficient. Reîncărcaţi bateria
tractare corespunzătoare. Autovehiculul trebuie să fie tractat într- sau verificaţi eventual contactul
unul din următoarele moduri: dintre borne.

Cu toate roţile pe o platformă. Dacă proiectoarele emit o lumină


AUTOVEHICULE CU DOUĂ ROŢI
intensă ce rămâne ca atare, verificaţi
MOTRICE (2WD) CU TRANSMISIE Cu roţile anterioare şi posterioare siguranţele. Dacă motivul
MANUALĂ ridicate, iar celelalte două sprijinite nefuncţionării motoraşului nu este
Autovehiculele echipate cu transmisie pe un dispozitiv de tractare. evident, se poate presupune că
manuală pot fi tractare într-unul din există o problemă electrică mai
IMPORTANT Tractarea autovehiculului complexă. În acest caz, verificaţi
următoarele moduri: cu toate roţile anterioare şi/sau autovehiculul la o Reprezentanţă
Tractare din partea anterioară, cu posterioare pe sol pot provoca daune la Fiat.
roţile anterioare ridicate şi roţile sistemul de tractare integrală.
posterioare pe sol. Înainte de a
începe tractarea, verificaţi ca frâna
de mână să fie trasă.
Tractare din partea posterioară, cu
roţile posterioare ridicate şi roţile
anterioare pe sol cu condiţia ca
direcţia şi transmisia să fie activă.
Înainte de a începe tractarea,
verificaţi ca schimbătorul să fie în
poziţia neutră şi ca volanul să fie
deblocat (cheie în poziţia „ACC”) şi

22 4
MOTORUL ESTE ÎNFUNDAT MOTORUL SE ATENŢIE
În cazul motorului înfundat, pornirea SUPRAÎNCĂLZEŞTE
În cazul în care ies
poate fi extrem de dificilă. Dacă, totuşi, Se poate întâmpla ca motorul să se aburi, opriţi autovehiculul în loc
reuşiţi să porniţi motorul, apăsaţi pedala supraîncălzească în anumite condiţii sigur şi opriţi imediat motorul
de acceleraţie până la finalul cursei dificile de utilizare. Dacă indicatorul pentru a se răci. Nu deschideţi
menţinând-o în această poziţie până temperaturii lichidului de răcire motor capota. Doar după dispariţia
când motorul porneşte complet. Nu indică supraîncălzirea în timpul aburilor puteţi deschide capota
acţionaţi motoraşul de pornire mai mult deplasării, acţionaţi după cum urmează: pentru a verifica dacă lichidul de
de 15 secunde.
răcire fierbe încă. În acest caz,
Opriţi sistemul de climatizare
aşteptaţi răcirea acestuia şi apoi
(opţional).
porniţi la drum.
Opriţi autovehiculul imediat ce găsiţi
un loc sigur.
Lăsaţi motorul să funcţioneze la
ralanti timp de câteva minute până
când valorile se încadrează în
limitele normale (între „H” şi „C”).

22 5
Dacă indicatorul temperaturii nu coboară
la valorile normale, procedaţi după cum ATENŢIE
urmează:
- Este periculos să
Opriţi motorul şi verificaţi dacă scoateţi capacul radiatorului
cureaua şi rolele pompei de apă nu atunci când temperatura apei este
sunt deteriorate sau slăbite. ridicată deoarece pot ieşi aburi.
Remediaţi anomaliile întâlnite. Capactul trebuie scos doar atunci
când temperatura apei a coborât.
Verificaţi nivelul lichidului de răcire
- pentru a evita rănirea, se
din rezervor. Dacă este sub nivelul
recomandă să ţineţi mâinile,
„LOW”, identificaţi eventualele
uneltele şi hainele departe de
pierderi la radiator, pompă apă şi
elicea sistemului de climatizare
conducte. Dacă identificaţi pierderi Dacă nu sunt identificate pierderi, (opţional). Aceste elice acţionate
ce pot fi cauza supraîncălzirii, nu adăugaţi cu atenţie lichid de răcire în electric pot fi activate automat.
porniţi motorul până când aceste rezervor şi, eventual, în radiator. Se
daune nu sunt remediate. face trimitere la „Lichid răcire motor”
din secţiunea „ÎNTREŢINEREA
AUTOVEHICULULUI”.

22 6
NOTE

227
ÎNTREŢINEREA CAROSERIEI

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA


FENOMENULUI DE COROZIUNE .......................... 229
SPĂLAREA AUTOVEHICULULUI ......................... 231

228
RECOMANDĂRI PENTRU Condiţii de mediu ce faborizează PREVENIREA FENOMENELOR DE
apariţia fenomenului de coroziune COROZIUNE
PREVENIREA FENOMENULUI
DE COROZIUNE Sarea, umiditatea aerului maritim şi
poluarea atmosferică favorizează
Întreţinerea corectă şi regulată a coroziunea părţilor metalice. Spălarea frecventă a autovehiculului
autovehiculului este esenţială pentru
Spălarea frecventă a autovehiculului este
prevenirea fenomenului de coroziune. În Umiditatea ridicată favorizează
modalitatea cea mai bună pentru
continuare sunt prezentate sfaturi pentru formarea ruginei în special atunci
păstrarea în bune condiţii a caroseriei şi
protejarea autovehiculului împotriva când temperatura este aproape de
pentru a preveni formarea ruginei.
coroziunii, sfaturi pe care vă zero.
recomandăm să le citiţi şi să le respectaţi Spălaţi autovehiculul cel puţin o dată
cu atenţie. Prezenţa prelungită a umidităţii în
autovehiculul pe timpul iernii şi la sfârşitul
unele părţi ale autovehiculului poate
iernii. Menţineţi autovehiculul curat şi
favoriza fenomenul de coroziune
uscat.
chiar dacă alte părţi sunt perfect
INFORMAŢII IMPORTANTE PRIVIND uscate. Dacă parcurgeţi suprafeţe pe care a fost
FENOMENUL DE COROZIUNE
distribuită sare trebuie să spălaţi
Temperaturile ridicate vor favoriza autovehiculul cel puţin o dată pe lună în
formarea ruginii în zone ce nu sunt timpul iernii. Dacă autovehiculul este
Principalele cauze ale fenomenului de suficient de ventilate. utilizat în zone maritime, trebuie să
coroziune spălaţi autovehiculul cel puţin o dată pe
Cele menţionate anterior evidenţiază
importanţa menţinerii autovehiculului cât lună.
Acumularea sau prezenţa sării pe
carosabil, impurităţile, umiditatea mai curat şi uscat (mai ales sub Pentru detalii suplimentare referitoare la
sau produsele chimice în suprafeţele caroserie). Se recomandă efectuarea spălarea autovehiculului consultaţi
ce nu sunt uşor accesibile. imediată a retuşurilor necesare paragraful „SpăLarea autovehiculului” din
caroseriei. cadrul acestui capitol.
Abraziuni, zgârieturi şi orice alte
daune ale părţii vopsite cauzate de
incidente uşoare sau de acţiunea
abrazivă a nisipului şi prafului din
atmosferă.

229
Îndepărtarea impurităţilor Curăţarea habitaclului şi a Păstrarea autovehiculului în locaţii
portbagajului acoperite, uscate şi aerisite
Eliminaţi cu atenţie eventualele depuneri
de substanţe precum: sare, bitum, reşină Verificaţi periodic ca sub covoraşe să nu Nu păstraţi autovehiculul într-o locaţie
vegetală, excremente de păsări, poluare fie apă, umiditate sau noroi ce pot duce umedă şi neaerisită. Dacă nu este aerisit,
industrială deoarece dăunează de apariţia ruginei. garajul dumneavoastră poate prezenta
caroseriei. Eventual, utilizaţi un detergent umezeală mai ales dacă spălaţi des
special pentru curăţarea suprafeţelor Verificaţi frecvent aceste zone în cazul în autovehiculul sau dacă parcaţi
vopsite citind cu atenţie instrucţiunile de care utilizaţi autovehicului pe teren autovehiculul când nu este complet
folosire. accidentat sau în condiţii atmosferice cu uscat. Umiditatea prezentă în interiorul
umezeală. garajului, dacă nu este bine aerisită,
Transportaţi eventualele substanţe poate cauza sau accelera procesul de
Retuş vopsea corozive (spre exemplu produse chimice, coroziune.
fertilizante, detergenţi etc.) în recipienţi
Examinaţi cu atenţie caroseria sigilate. Clătiţi şi uscaţi imediat
autovehiculului şi dacă este necesar eventualele pierderi.
retuşaţi imediat vopseaua pentru a evita ATENŢIE
procesele corozive. În cazul zgârieturilor
profunde efectuaţi retuşurile la o Nu aplicaţi produse
Reprezentanţă Fiat. adiţionate anti-coroziune în
apropierea sau pe componentele
sistemului de evacuare (spre
exemplu: catalizator, conducte
evacuare etc.). Temperaturile
ridicate ale acestor componente
pot cauza supraîncălzirea
produselor anti-coroziune: risc de
incendiu.

230
SPĂLAREA Covoraşe din vinilin

AUTOVEHICULULUI Curăţaţi covoraşele din vinilin doar cu


apă sau cu apă şi săpun neutru, freceţi
cu o perie, apoi clătiţi cu apă din
abundenţă şi lăsaţi-le să se usuce la
ATENŢIE umbră.

NU FOLOSIŢI
NICIODATĂ produse inflamabile Corovaşe
precum solvenţi, petrol, benzină,
clor sau detergenţi, agresive Curăţaţi covoraşele folosind un aspirator.
pentru a curăţa caroseria sau Frecaţi petele cu o cârpă umedă şi săpun
părţile interioare ale neutru, apoi clătiţi cu o cârpă umedă şi
autovehiculului. Aceste produse apă. Repetaţi această operaţie până la
Părţi textile
pot cauza leziuni personale sau eliminarea petei; în caz contrar, folosiţi un
daune autovehiculului. Curăţaţi părţile textile folosind un detergent specific pentru curăţarea
aspirator, pentru pete folosiţi săpun covoraşelor auto citind cu atenţie
neutru şi o cârpă moale uscată. Pentru a instrucţiunile de folosire.
elimina săpunul, frecaţi zona cu o cârpă
moală umezită cu apă. Repetaţi această
CURĂŢAREA ELEMENTELOR operaţia până la eliminarea petei; dacă SPĂLAREA CAROSERIEI
INTERIOARE nu înregistraţi rezultate pozitive, folosiţi
un detergent specific pentru curăţarea IMPORTANT Întreţinerea periodică a
Părţi din vinilin caroseriei este extrem de importantă
părţilor textile, citind cu atenţie
Curăţaţi părţile din vinilin cu un burete instrucţiunile de folosire. pentru a menţine luciul părţilor vopsite.
sau cârpă moală umezită într-o soluţie de
apă caldă şi săpun sau detergent neutru,
lăsând soluţia să acţioneze timp de Centuri de siguranţă
câteva minute.
Curăţaţi centurile de siguranţă cu apă şi
Frecaţi apoi suprafaţa cu o cârpă moale săpun neutru. Nu folosiţi detergenţi
curată jpentru a îndepărta murdăria şi puternici, clor sau coloranţi ce pot slăbi
pentru a usca suprafaţa. Repetaţi fibrele centurii.
operaţia dacă este necesar.

231
Pentru o spălare corectă a vehiculului Umeziţi caroseria, treceţi cu un burete
procedaţi după cum urmează, având grijă moale. Nu utilizaţi perii sau bureţi duri ce
să nu parcaţi autovehiculul sub acţiunea ar putea zgâria vopseaua şi părţile din
directă a razelor solare: plastic (capacele de protecţie şi partea
transparentă a farurilor sunt, de cele mai
Spălaţi scutul şi pasajele roată cu jet multe ori, din plastic).
puternic de apă.
IMPORTANT Părâile vopsite sau din
IMPORTANT În timpul operaţiilor de plastic trebuie curăţate cu multă apă;
spălare, nu direcţionaţi jetul de apă pentru a evita deteriorarea acestora nu
0
având o temperatură mai mare de +80 C încercaţi să le curăţaţi fără apă.
pe părţile de plastic. În timpul spălării
motorului nu utilizaţi jet de apă cu Spălaţi caroseria cu o soluţie de
presiune ce ar putea deteriora detergent folosind un burete sau o cârpă
componentele motorului. moale. Clătiţi des buretele sau cârpa în
soluţia de detergent.
ATENŢIE
IMPORTANT Dacă utilizaţi un produs
- Nu spălaţi şi nu ceruiţi special pentru caroserie, citiţi cu atenţie
niciodată vehiculul cu motorul instrucţiunile de folosinţă. Pentru
pornit. curăţarea caroseriei, nu utilizaţi
- Scutul vehiculului şi aripile au detergenţi agresivi.
părţi tăiose. Folosiţi mănuşi şi
cămaşă cu mâneci lungi pentru a
proteja mâinile şi braţele în timpul
operaţiilor de curăţare.
- înainte de a porni, după spălarea
autovehiculului, verificaţi frânele.

232
Clătiţi cu apă curentă.
Lăsaţi autovehiculul să se usuce la
umbră ştergând caroseria cu o piele
de căprioară sau o cârpă moale.
Verificaţi lipsa daunelor părţilor
vopsite, procedaţi la retuşare după
cum urmează:
o Spălaţi punctele afectate şi
lăsaţi să se usuce.
o Agitaţi recipientul ce conţine
vopsea pentru retuş, apoi
aplicaţi-o cu o pensulă.
CERUIREA
o Lăsaţi vopseaua să se usuce
Pentru a spori protecţia şi luciul
complet.
caroseriei, după spălare se recomandă
IMPORTANT Dacă spălaţi autovehiculul efectuarea operaţiilor de ceruire şi
la o spălătorie automată, aveţi grijă la lustruire.
părţile în relief (spre exemplu: spoiler
Utilizaţi doar ceară şi substanţe pentru
etc.). Dacă aveţi dubii, consultaţi
lustruire (polish) de cea mai bună
operatorii staţiei de spălare.
calitate.
Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile
specificate pe etichetele produselor.

233
INFORMAŢII GENERALE

DATE IDENTIFICARE AUTOVEHICUL ................... 235


CONSUM COMBUSTIBIL – EMISII CO2 ................. 236

23 4
DATE IDENTIFICARE
AUTOVEHICUL

Serie şasiu
Seria şasiului şi seria motorului sunt
folosite atât pentru înmatriculare cât şi
pentru identificarea autovehiculului. Vă
recomandăm să comunicaţi aceste date,
ce pot fi găsite ştanţate pe plăcuţă, atunci
când contactaţi o Reprezentanţă Fiat
pentru eventualele intervenţii de
întreţinere sau pentru informaţii. 1. Versiuni benzină
2. Versiuni Diesel

Serie motor
Este ştanţată pe blocul motor conform
celor ilustrate în figură.

23 5
CONSUM COMBUSTIBIL – EMISII CO2

Consumul de combustibil este oferit în conformitate cu directiva 1999/100/CE.


Nivelul emisiilor de CO2 din tabelul următor se referă la consumul combinat conform directivei 1999/100/CE.

1.6 16V 1.9 Multijet

1.6 L 2WD 1.6 L 4WD 1.9 L 2WD 1.9 L 4WD

Ciclu urban (litri/100 km) 8,5 8,9 7,8 8,1


CO2 (g/km) 207 215 206 214
Ciclu extraurban (litri/100 km) 5,8 6,1 5,5 5,7
CO2 (g/km) 141 148 145 150
Ciclu combinat (litri/100 km) 6,8 7,1 6,3 6,6
CO2 (g/km) 165 173 166 174

NOTĂ Datele menţionate în tabel au fost determinate în baza condiţiilor specifice, datele referitoare la consumul autovehiculului dumneavoastră
pot fi, aşadar, diferite.

23 6
NOTE

237
SPECIFICAŢII TEHNICE

MOTOR .................................................................... 239


ALIMENTARE - APRINDERE .................................. 239
COMPONENTE ELECTRICE .................................. 240
BECURI .................................................................... 240
TRANSMISIE ........................................................... 241
SISTEM FRÂNARE .................................................. 241
DIRECŢIE ................................................................ 241
ROŢI ......................................................................... 242
DIMENSIUNI ............................................................ 242
MASE ....................................................................... 243
PERFORMANŢE ...................................................... 243
CAPACITĂŢI FLUIDE............................................... 243

238
SPECIFICAŢII TEHNICE
NOTĂ Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără avertizare prealabilă.

MOTOR 1.6 16v 1.9 Multijet

Cod motor M16A (DOHC) – Euro 4 D19AA – Euro 4 cu filtru DPF


Număr şi dipunere cilindri 4, în linie 4, în linie
Alezaj x cursă 78 x 83 mm (3.07 x 3.27 in.) 82 x 90,4 (3.23 x 3,56 in.)
3 3
Cilindree totală 1586 cm (96.7 cu in.) 1910 cm (116.5 cu in.)
Raport compresie 10,5: 1 18,4: 1
Putere maximă (CEE) kW 79 88
CP 107 120
Regim correspondent rot/min 5600 4000
Cuplu maxim (CEE) kW 145 280
kgm 14,8 28,6
Regim correspondent rot/min 4000 2050
Benzină fără plumb 95 RON Motorină
Combustibl
(specificaţii EN228) (specificaţii EN590)

ALIMENTARE - APRINDERE 1.6 16v 1.9 Multijet


Injecţie directă Multijet
Alimentare Injecţie directă
Tip “Common Rail” cu turbo şi intercooler
Aprindere Electronică compresie

ATENŢIE
Modificările sau reparaţiile la sistemul de alimentare ce nu sunt realizate corespunzător sau ce nu ţin cont de specificaţiile
tehnice ale sistemului pot provoca defecţiuni care conduc la riscul apariţiei de incendii.

239
COMPONENTE ELECTRICE 1.6 16v 1.9 Multijet
12V 36 Ah/20HR, CCA 180A (DIN) sau
Baterie 12V 70Ah/20HR, CCA 450A (DIN)
12V 44Ah/20HR, CCA 210A (DIN)
Iridiu NGK 1FR6J11 -
Bujii
Nichel DENSO K20PR-U11, NGK BKR6E-11 -
Siguranţe Vezi capitolul “ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI”

BECURI Putere Tip


Lumini de drum/întâlnire 12V – 60/55W H4
Proiectoare ceaţă 12V – 55W H11
Semnalizatoare anterioare 12V – 21W PY21W
Semnalizatoare posterioare 12V – 21W P21W
Lumini staţionare 12V – 5W W5W
Stopuri/poziţii 12V – 21/5W P21/5W
Lumini plăcuţă înmatriculare 12V – 5W W5W
Lumini marşarier 12V – 21W P21W
Plafonieră habitaclu 12V – 10W -
Lumină portbagaj 12V – 5W -
Stopuri ceaţă 12V – 21W P21W
Lumini spot 12V – 8W W5W (8W)
Al treilea stop frână 12V – 5W W5W

240
TRANSMISIE Tip
Tracţiune 4WD 4 x 4 cu diferenţial autoblocant cu control electronic
Ambreiaj Monodisc uscat, cu acţionare hidraulică
1.6 16v 5 trepte viteză + marşarier
Cutie de viteze
1.9 Multijet 6 trepte viteză + marşarier

SISTEM FRÂNARE
Faţă Cu disc (Ø 280 mm – 11 inch)
Frâne de serviciu
Spate Cu tambur (Ø 220 mm – 8,65 inch)
Frână de staţionare Controlată de maneta de mână, acţionează asupra frânelor spate
Servofrână 10”

SUSPENSII
Faţă Roţi independente tip Mc Pherson
Spate Bară de torsiune

DIRECŢIE
Tip Electrică, pinion
Diametru bracare (între trotuare) 11 m (433 in.)

241
ROŢI
Pneuri 205/60 R16
Jante 16 x 6J
Vezi valorile presiunii specificate în eticheta aplicată pe montantul
Presiune pneuri
parte şofer
Lanţuri antiderapante Grosime radială: 10 mm (254 in.)
recomandate Grosime axială: 10 mm (254 in.)
Geometrie roţi Convergenţă faţă 1 ± 1 mm (0.0393 ± 0.0393 in.)
2WD - 00 23’ ± 10
Unghi cădere faţă
4WD - 00 10’ ± 10
2WD 30 40’ ± 20
Unghi de fugă
4WD 30 32’ ± 20

1.6 16v 1.9 Multijet


DIMENSIUNI MM (inch)
2WD 4WD 2WD 4WD
Lungime totală 4115 (162) 4115 (162) 4115 (162) 4115 (162)
Lăţime totală 1755 (69.1) 1755 (69.1) 1755 (69.1) 1755 (69.1)
Înălţime totală 1605 (63.2) 1620 (63.8) 1605 (63.2) 1620 (63.8)
Ampatament 2500 (98.4) 2500 (98.4) 2500 (98.4) 2500 (98.4)
Faţă 1500 (59.1) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9)
Ecartament
Spate 1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9) 1495 (58.9)
Gardă la sol 175 (6.9) 190 (7.5) 175 (6.9) 190 (7.5)
Faţă 895 (35.2) 895 (35.2) 895 (35.2) 895 (35.2)
Consolă
Spate 720 (28.3) 720 (28.3) 720 (28.3) 720 (28.3)

Capacitate portbagaj dm
3
270/670 270/670 270/670 270/670

242
MASE kg (lbs) 1.6 16v 1.9 Multijet
Masă proprie (inclusiv roată de rezervă, unelte şi 2WD 1135 – 1185 (2502 – 2612) 1270 – 1320 (2800 – 2910)
accesorii) 4WD 1195 – 1245 (2634 – 2745) 1330 – 1380 (2932 – 3042)
2WD 1650 (3638) 1790 (3946)
Masă totală autorizată (GVWR)
4WD 1670 (3682) 1790 (3946)
2WD 865 (1907) 980 (2160)
Masă totală pe axa anterioară (GAWR)
4WD 870 (1918) 980 (2160)
2WD 850 (1874) 860 (1896)
Masă totală pe axa posterioară (GAWR)
4WD 870 (1918) 860(1896)

PERFORMAŢE 1.6 16v 1.9 Multijet


Viteză maximă ce poate fi atinsă după perioada de rodaj 170 km/h 180 km/h
Unghi de atac 20,30 20,30
Unghi de fugă 31,10 31,10
Unghi de degajare 18,10 18,10

CAPACITĂŢI FLUIDE (valori indicative) 1.6 16v 1.9 Multijet


Sistem răcire motor (inclusiv vasul de expansiune) 7,7 litri 6,5 litri
Rezervor combustibil 50 litri 50 litri
3,9 litri 4,5 litri
Ulei motor
(înlocuire cu filtru ulei) (înlocuire cu filtru ulei)
2WD 2,5 litri 2,5 litri
Ulei cutie viteze
4WD 2,5 litri 2,5 litri
Ulei repartitor 4WD 0,6 litri 0,6 litri
Ulei diferenţial posterior 4WD 0,8 litri 0,8 litri

243
ANEXĂ

DECLARAŢII CONFORMITATE ............................. 247

24 4
24 5
24 6
247
248
249
NOTE

250
NOTE

251

S-ar putea să vă placă și