P. 1
TESTE PSIHOLOGICE

TESTE PSIHOLOGICE

|Views: 2,093|Likes:
Published by Berteanu Roxana

More info:

Published by: Berteanu Roxana on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

Modalit

i de investigare a personalit

ii

Metodologia de investigare a personalit

ii prezint multe diferen e fa

de alte niveluri ale psihismului ii i a identific rii a

în general, specificitate raportat la existen a a peste 50 de defini ii ale personalit

mii de termeni care o definesc (G. W. ALLPORT i H. S. ODBERT g sesc peste 18.000 de termeni în limba englez ).

De aceea, se impune o sistematizare, iar caracteristicile exhaustive ale acestei abord ri sunt greu de respectat.

Probele prin care se realizeaz investigarea personalit ii (în ansamblu, atât la normali, cât i în cadrul bolii) sunt extrem de polimorfe, alc tuite dup criterii care pun accentul pe individualitate; din aceasta decurge dificultatea cuantific rii rezultatelor ob inute, pentru a nu mai sublinia nota de subiectivitate prezent aproape în orice încercare de investigare.

1.

Se apreciaz c exist metode subiective, în care subiectul, pentru a fi cunoscut, este pus s

vorbeasc despre sine. În prezent, psihologii consimt c personalitatea (m car anumite fa ete) se poate investiga i cunoa te cu ajutorul anamnezei, chestionarelor i a scalelor de apreciere.

2.

Exist modalit

i de investigare grupate sub genericul metode obiective

cu ajutorul c rora

se urm re te cunoa terea direct a comportamentului subiectului, a diferitelor lui reac ii perceptibile.

Cercet torii în domeniu, în special psihologii i medicii, fac observa ie direct

i pot ajuta echipa de

cercetare pentru reproducerea unor situa ii de via , cu suficiente limite deja cunoscute.

Pentru mai mult obiectivitate în cunoa terea personalit

ii umane, a conduitelor i activit

ii,

psihologii i medicii au apelat frecvent, în ultimele decenii, la o serie de înregistr ri i m sur tori psihofiziologice. În abordarea structurii complexe a sistemului de personalitate, aceste date sunt recoltate, în special (realizând o not de mai mare individualitate), în condi ii care provoac un conflict ori o situa ie emo ional reprezentativ , caracteristic psihic generic uman sau personal .

Aceste date, uneori doar, crâmpeie, câteodat definitorii pentru comportamentul uman sunt recoltate cu ajutorul electroencefalografiei (EEG), electromiografiei (EMG), electrocardio-grafiei (EKG) etc., fiind rezultatul prelucr rii reflexului psiho-galvanic ori al modific rilor electrice cerebrale, musculare etc.

3.

Metodele proiective sunt constituite din totalitatea tehnicilor prin care subiectului i se solicit de stimuli nestructura i, pe care acesta va tinde s -i interpreteze prin prisma propriilor

r spunsuri fa

tr s turi de personalitate.

În general, r spunsurile subiectului sunt în func ie de sensul sugerat de stimul, de st rile prin care el trece. De asemenea, ele sunt influen ate de particularit cultur ile personalit ii subiectului, de nivel de

i educa ie, nivel de aspira ie, motiva ie, imagine de sine etc.

Pentru o în elegere cât mai profund

i pentru ra iuni de ordin metodologic trebuie s men ion m c

aspectele obiective i subiective din structura psihicului uman se înterp trund, astfel c aceast încercare de clasificare, mai sus prezentat con ine elemente eclectice, de i este mult utilizat .

Exist multiple împ r iri i clasific ri ale tehnicilor proiective; efortul psihologilor de a imagina probe fiind concretizat în mii de dovezi:

a.

tehnicile asociative mai cunoscute i mai des utilizate sunt: experimentul asociativ-verbal i

tehnica RORSCHACH;

b.

tehnici constructive

TAT sau testul aprercep iei tematice, imaginat de Murray i Morgan;

c.

tehnici de completare: prin imagini ± ROSENZWEIG;

prin fraze MICHIGAN, Rotter etc.;

d. tehnici de ordonare: SZONDI (diagnostic pulsional);

e. tehnici expresive: testul arborelui (KOCH); desenul figurii umane.

Cunoscând o mai mare dezvoltare în ultimele dou decenii, scalele de evaluare intesc estimarea cantitativ a comportamentului uman, dovedindu- i utilitatea în aprecierea cvasi-obiectiv a efectelor psihofarmacologice a diferitelor substan e psihotrope.

Acestor scale de evaluare ,,rating scales´ li se adaug recentele procedee Ächeck-list

i lista de

adjective pentru control. De exemplu, o variant în care din 300 de adjective considerate concludente pentru comportamentul uman, subiectul este rugat s sublinieze adjectivele care l-ar caracteriza.

În aceast tehnic , examinatorul (evaluatorul) apreciaz fiecare simptom (psihic ori somatic) cu o cifr , în func ie de intensitatea acestuia. Prelucrarea statistic ob inut din scoruri, la etape anume stabilite de cercet tori, ofer posibilitatea alc tuirii unui profil clinic (în dinamic ) al bolnavului respectiv.

Scalele de evaluare sunt adaptate nosologiei i sindromologiei din clinicile, de exemplu, de psihiatrie. Se vorbe te de scale pentru nevroze, psihoze etc., ori pentru testarea anxiet ii, a depresiei.

Cele mai cunoscute sunt: scalele LORR, HAMILTON, ZUNG, WITTENBORN.

Pentru aprecierea efectelor terapeutice (aspecte comparative, tratamente standard i depôt ori standard i retard etc.), scalele au fost folosite i la noi în ar , pentru unele medicamente cum ar fi: fluanxol, oxipertin , clorpromazin , oxazepam.

Chestionarelesunt modalit i de cercetare, de cunoa tere, prezente în majoritatea disciplinelor ca i în activit ile cotidiene, alc tuite din întreb ri cu un anumit grad de generalitate, dar urm rindu-se o

,,radiografiere´ a st rilor, atitudinilor, intereselor, pozi iilor subiectului. Se în elege c r spunsurile pot fi mai mult sau mai pu in subiective, de aceea se alc tuiesc fie cu r spunsuri închise(ÄDA´, ÄNU´, ÄNU TIU´), fie cu r spunsuri deschise (libere).

Unul dintre chestionarele cunoscute i frecvent utilizate este Chestionarul Cornell (Universitatea Cornell din S.U.A.), alc tuit din 101 întreb ri, la care subiectul este Äfor at´ s r spund cu DA ori NU.

altele privesc aspecte hipocondriace.. comportamentale. falsificând rezultatele). fa de propriile sl biciuni. Urm toarele Scale de validare vor fi succint prezentate: a) Scala . ilustrând capacitatea lui de a. i un bun prognostic pentru bolnav.nu tiu´ (se num r ). L.. indicând atitudinea de ap rare a persoanei. s apar într-o lumin favorabil . A. psihice. Un scor mare arat o posibil lips de aten ie în sortarea enun urilor ori incapacitatea de a da un r spuns corect. Scorul mare arat tendin a de a se realiza un profil normal. dispozi iile afective. O not relativ crescut indic un subiect cu o structur psihastenic . b) Scala L (lie = minciun ) ± Ob inerea de scoruri mari este proprie persoanelor rigide.Întreb rile sondeaz în ansamblu aspecte somatice.?´. F. Rezultatele se apreciaz în func ie de 4 scale de validare: . ÄNU TIU´. d) Scala K ± are un rol corectiv prin m surarea atitudinii persoanei fa de r spunsurile date.i . Inventarul de personalitate multifazic Minnesota (MMPI) este considerat cel mai complet i cel mai r spândit chestionar. psihopate ori cu tendin e interpretative (în special când doresc. Este alc tuit din 550 întreb ri la care subiectul trebuie s se decid pentru unul din r spunsurile: ÄADEV RAT´. 7 întreb ri investigheaz timia. K i 9 scale clinice.. 7 întreb ri sunt referitoare la anxietate i nervozitate. Se ob ine o not care poate varia între 10 i 100. depresiv ori numai inhibat . circulatorii etc. din cele 101 întreb ri: 18 se refer la fric i dificult i adaptative.?´ ± este cea dat de num rul total de r spunsuri la care persoanele r spund prin . în urma efectu rii testului. iar cei cu punctaj peste 23 sunt considera i bolnavi. El indic rezolva propriile probleme. iar altele se refer la tulbur ri gastro-intestinale. ÄNEADEV RAT´. c) Scala F ± apreciaz validitatea întregului test. neîncrederea ori sensibilitatea excesiv . O not prea mare poate invalida testul.

Scala diferen iaz aspectele hipocondriac cenestopate sau tulbur ri organice. Tendin a de homosexualitate este considerat ca prezent când percepem o m rire concomitent a scorurilor la M/F. neîncredere în medic. Scorul ridicat arat tendin e spre acuze somatice lipsite de suport organic. neîncredere în sine. creasc i la subiec ii normali dar blaza i. inactivitate psihic . Identific disprosexie. tr s turi ale personalit ii. a i personalit i psihastenice care se manifest prin depresie. tendin e interpretative. 7. Scala D ± pentru depresie este sensibil la apari ia depresiei i anxiet ii. 6. Scala Hy pentru isterie ± arat inactivitatea psihic . indiferen toxicomanic. suspiciune. 3. 1. poten ial unor capacit i de a folosi experien a proprie. scorul poate s ii. introverti i ori cuprin i de sentimentul inutilit Detecteaz depresiile subiacente i disimulate. 5. Scala Pt psihastenie ± se caracterizeaz prin încercarea de decelare a fobiilor. Scala M/F cu scor mare la b rba i este legat câteodat . 2. sceptici. lipsa fa de normele etico-morale. Scala Pa ± paranoia identific o serie de tr s turi ca: neîncredere. hipersensibilit i. Scala M/F masculinitate-feminitate poate avea un scor mare. 4. tendin elor compulsive. Scala Hs ± pentru hipocondrie m soar interesul individului pentru func ii i caracteristici somatice. egocentrismul. Pd i Pa. Scala indic poten ialitatea histeroid . atitudini sociale de mare naivitate. rela ie terapeutic compromis . Scorul mare la femei indic existen a tendin ei de dominare. în fond. . tendin e narcisice. obsesiilor. lips de inhibi ie. moralitate excesiv .Scale clinice vizeaz . Scala Pd pentru devia ie psihopatic indic superficialitatea st rilor emo ionale. mai mult de anumite tr s turi intelective decât de homosexualitate. agresivitate. ca i tulbur ri func ionale de ordin general. tendin spre perversiuni. ar tând devierea structur rii intereselor în direc ia sexului opus.

dar are unele dezavantaje: este rigid. iritabile. Hy. sim de r spundere. în tensiune. ß Scoruri mari la D. metodele proiective au un grad mai mare de aderen în investigarea conduitelor i tr irilor. Hy.). scoruri mari la Pt. Hs asociate cu valori mari la scala Pt se întâlnesc la alcoolicii vechi cu modific ri biologice i psihice. este permanent un monolog. iar în clinic are mult mai mult succes dialogul. înc rcându-se cu un grad mare de subiectivitate (în mod frecvent subiectul se apreciaz a a cum crede c este. cum i-ar dori uneori s fie etc. ß Psihologii clinicieni au stabilit c scorurile ridicate la D. r spunsurile pot fi u or trucate. ß De asemenea. de i sunt lipsite de ini iativ . Totodat . toleran sc zut la frustrare. comportament delictual. În concluzie. 9. Scala Sch schizofrenie nu este în special ilustrativ pentru personalit i schizoide ori schizofrene. impulsivitate. Permit investigarea conduitei intrinseci. resemnate. dependente. ostilitate. ß Scoruri ridicate la Pd i Ma indic imaturitate. oricât de polimorfe ar fi ele. entuziasm incorigibil. polipragmatism. D i M/F caracterizeaz personalit ile nevrotice. inventarul MMPI relev poten ialul psihopatologic. inhibate. întrucât schizofrenia are o multitudine de forme clinice. Hs caracterizeaz personalit ile pasive. Scala Ma hipomanie ne ajut s identific m persoanele cu structuri de personali-tate ce con in: tumult ideativ.8. ci extrem de complex ± fapt ce constituie pe alt plan un obstacol evident în tentativele de apreciere cantitativ . non-conformism. interpretarea r spunsurilor subiectului nu este univoc (specific al testelor de inteligen ). iar num rul de r spunsuri nu este limitat. agresivitate. . curaj. ß Persoanele cu scoruri ridicate la scala Pt i D pot ob ine rezultate bune în activitatea de rutin . Considerate ca fiind mai potrivite pentru activitatea clinic . subiectul poate face în mod incon tient proiec ie.

se desprind aspecte globale ale personalit abordat sintetic. Galton care a construit prima tehnic proiectiv .detector´ de complexe: la atingerea unor astfel de complexe printr-un cuvânt inductor. tehnica se folose te pentru studiul am nun it în nevroze. st ri depresive (poten ialitatea suicidar ) i în toate bolile cu coeficient psihopatogenetic. Tehnica asociativ-verbal ulterior dezvoltat de Jung. componente ale structurii de personalitate. . acestea furnizeaz datele unui Din cauza imposibilit ii aprecierii (estim rii) cantitative este de preferat s fie catalogate ii drept tehnici i NU teste proiective.Având la baz o concep ie global . aceasta arat c în probele proiective participarea afectiv-imaginativ a subiectului ajut transpunerea în situa ii. a fost ini iat de Fr. Cu ajutorul lor. fapt ce impune un interes mai mic pentru aspectul cantitativ al rezolv rii de probleme. la configura ia universului s u afectiv. sintetic asupra personalit portret descriptiv. ii. care m re te gradul de fidelitate al r spunsurilor în probe. prin analogie. Când materialul adunat cu ajutorul tehnicilor proiective este restructurat.. el presupune c se va produce o tulburare sau o blocare a r spunsurilor. ritmul i amplitudinea respira iei. manifestat prin m rimea timpului de reac ie sau chiar uitarea cuvântului indus. al corectitudinii la probe. observarea modific rilor mimicii) se pot studia reac iile emo ionale. cel mai adesea subiectul d r spunsuri raportate. Dac încerc m o compara ie cu probele cognitive. În testele cognitive abordarea subiectului este de tip analitic. Galton a ordonat o serie de cuvinte-stimul la care subiectul trebuie s r spund cu primul cuvânt care-i vine în minte i a cronometrat timpul de reac ie. În prezent. iar participarea afectiv i disprosexia scad nivelul de eficien al rezultatelor. Jung ar ta c pornind de la aceast tehnic . cu unele supliment ri (înregistr ri RED. Jung utilizeaz testul ca un .

animale. Cotarea se face în raport de num rul total al r spunsurilor (care pot fi globale sau detaliu. activitate intelectual . form . Plan ele sunt cunoscute ca alc tuind tehnica Äpetelor de cerneal ´ alc tuite prin suprapuneri de imagini simetrice. anatomie etc. De o mare importan pentru interpretare este con inutul pe care subiectul îl prezint în r spunsuri: forme umane. 5 dintre ele fiind alb-negru. relatând tot ce î i poate reprezenta în leg tur cu stimulii standard.. se bazeaz pe r spunsurile pe care le d subiectul.B. c. culoare etc. pe rând. imaginat i definitivat de Herman Rorschach în 1921. via emo ional înn scut . . în fa a a 10 plan e. emo ii exteriorizate. 2 cu nuan e de cenu iu i ro u i 3 plan e sunt multicolore. Tehnica Rorschach.) i de timpul necesar pentru toate cele 10 plan e. ca i raportul banalitate/originalitate. plante. Pe baza tehnicii Rorschach sunt descrise (Beck) arii centrale ale personalit ii: a. b.

numai pe baza semnelor (fie ele i patagnomice) nu se pot diagnostica tipuri precise de maladii mentale. în special dup culoare a stimulilor din plan e arat unele . mergând chiar spre cunoa terea detaliat le putem ob ine prin aceast tehnic .. perceperea predilect a am nuntelor de form este o dovad a clarit ii percep iei i un indicator al bog iei intelectuale. având rol important în diagnosticare. ajut la eviden ierea unor tr s turi de personalitate la subiec i normali. Astfel.Plan e din proba Rorschach Tehnica Rorschach. cât i la cei psihici. dar unele indicii. foarte mult utilizat . diferen iere i prognoz psihiclinic . Perceperea.deschideri´ spre zonele de . iar la bolnavi. atât la cei somatici. Dorim s ar t m c .

Testul Z este diferit de Rorschach pentru c este test colectiv. depresii.mai mare sensibilitate afectiv . Test Zulliger (Test Z) Testul Z difer de Testul Rorschach El reprezint în esen dezechilibra i. Se accept c doar testul Rorschach descrie personalitatea.umbr ´ denot prezen a unor tr iri emo ionale negative: anxietate. C. o metod colectiv destinat depist rii subiec ilor patologic neadapta i ori Testul Z . Testul Z nu poate face aceasta în profunzime dar permite descoperirea semnelor tipic patologice. Utilizarea în mod deosebit a spa iilor albe din imaginile plan elor arat înc p ânare. Nu e bine s se fac suprapuneri i analogii între testul Z i Rorschach. dar nu d diagnostice diferen iale . fiind dovada unor elemente ale emo iei interiorizate. perseveren . Cei care au o fire sociabil realizeaz o bun asociere form -culoare (FC+). Via a interioar apare reflectat în r spunsuri care surprind mi carea (K+).trebuie s fie etalonat de psihologi pe popula ie de limb i cultur omogen . Când r spunsurile tip mi care (K) dep esc num rul celor de tip culoare se apreciaz c gândurile predomin asupra ac iunilor. inadecvare. este chiar periculos. arat anomaliile simpto-matice. specific pentru femei.. iar la cele realizate preponderent dup form arat prezen a unor capacit i cognitive deosebite a tendin elor spre sintez etc. ostilitate. realizeaz o bun cunoa tere elementar (banal ) cu exteriorizarea profunzimilor psihice. Cei ce dau r spunsuri construite pe elementul . Predominan a r spunsurilor de tip culoare (C) asupra celor de mi care (K) arat prezen a exagerat a simptomelor somatice i motorii. iar simptomele bolii privesc în special modific rile la nivel cognitiv.

Con inutul acut disforic este generat de anumite interpret ri. Plan a I .estompaj´ i de tip Äclob´ (apud Rorschach). dar . imagini masive i cu margini Äadâncite´. în final a optat pentru 3 plan e. - ele au fost etalonate pe 800 subiec i cu dovedirea validit ii i fidelit ii. R spunsurile pot fi de tip interpretare global .. în Elve ia. fantom etc.. Descrierea testului Plan a I este alc tuit doar cu tonuri de gri închis i deschis. primar . testul lui Zulliger este mai modest. selectând persoanele apte pentru a fi ofi eri - La mul i subiec i normali nu trebuiau aprofundate structurile mentale pentru c unele erau a elaborat un set nou de plan e ca evidente la prima privire ori manifestare. În 1942 Zulliger Rorschach ± preparând i preg tind 600 plan e. imagine de mort. Comparativ cu metoda Rorschach. Apar reac ii la diferite tonuri ± denumite reac ii de .Istoric a ap rut în timpul celui de al doilea r zboi mondial (1942).recunoa te´ normalii i îi selecteaz pe cei pentru examin ri aprofundate Testul Z este considerat c are o mare obiectivitate chiar aplicabilitate i în alte domenii decât în armat . Poate s apar oc la culoarea negru iar subiec ii afirm c plan a ar fi Äsinistr ´.

evocând: numeroase interpret ri ale culorilor. fie statice. Pata ro ie ± interpretarea culorii dar i a mi c rii este frecvent decodificat drept: Ädoi copii care se in în bra e´ Pata alb sugereaz inter-pretare imediat fapt ce demonstreaz prezen a elementului patologic i r spuns tip oc-culoare. oc culoare frecvent.. rare interpret ri de tip ÄG´ (elaborate) ± fapt important pentru structura mental . Interpretarea petelor verzi i brune ± arat o reac ie primar . elemente kinestezice.ciudat ´. Plan a II . iar subiectul care las ro ul la sfâr it îl descrie ca fugind de ro u i ne arat teama de a se implica emo ional a subiectului ± decodoficat drept: Ärefulare afectiv ´. fie de tip mi care.Plan a II ± este colorat divers i considerat . Imaginea din partea inferioar a paginii Brun ± maroniu determin interpret ri nuan ate. interpret ri de tip detaliu. Pentru imaginea verde lateral se ob in interpret ri botanice (de plante) ± determinate de culoarea respectiv .

Ea d loc la r spunsuri pentru surprinderea banalit ii. iar sala s fie dotat cu lumin cât s permit subiec ilor doar s scrie. . în mod analog. în timp ce imaginea r mâne proiectat pe ecran. iar distan a maxim este de 15 m. Distan a fa de ecran a primei plan e este pentru primul rând de subiec i de 2. se face într-o sal pentru 30 subiec i cu vizibilitate egal . Plan a III Administrarea testului De regul . iar pe verso spa iu pentru plan a III. cu plan a III din testul Rorschach ± imagini umane. dat ) i o margine în stânga pentru cota iile psihologice.50 m (standard). Aceast plan important pentru surprinderea mi c rii este Ea sugereaz . Pata ro ie exterioar adesea este interpretat în manier kinestezic .Plan a III ± ofer interpret ri mai dificile ± pentru c este mai complicat . Fiecare subiect prime te o foaie liniat ± care are în partea de sus un spa iu pentru date generale (nume. Foaia este împ r it în 2 p r i: I i II pe prima fa . În sal trebuie s fie întuneric.

pentru o interpretare inspirat de aspectul de Ämas sumbr ´ i compact . dup caz. Localizare R spunsurile tip G i D sunt notate ca în Rorschach. în func ie de banalitatea sau originalitatea interpret rii.. Determinantul Determinantul reprezint form F+ sau F± i se reg se te în statisticile autorului cel pu in de 50 de ori din 100. determinant. ÄClob´-urile i ÄE´-urile pot fi pure sau determinate de form i vor fi notate § Clob sau E . CF sau FC În cazul în care interpretarea se refer la culoare ori este o interpretare a imaginii negre sau gri. iar ÄE´ ± . Determinantul de tip culoare se noteaz exact ca în Rorschach: C. Culorile.Dup mai multe încerc ri a fost fixat la 5 minute timpul necesar pentru r spunsuri. testul putând fi terminat în 20 de minute. Se tie c ÄDd´ este un segment insolit sau foarte limitat. R spunsurile pe care pacientul le face în func ie de percep ia lui sunt notate în func ie de localizare.estompaj´ ± pentru toate celelalte interpret ri provocate de diverse nuan e de gri. o vom nota: ÄClob´ . Determinantul poate s reprezinte mi carea i este desemnat prin ÄK´ cu condi ia s se aplice unei figuri umane care gesticuleaz . Ädbl´ este interpretarea p r ilor albe. iar ´Do´ este o parte din ceea ce subiectul normal vede în general ca pe un tot. Consider m ÄD´ r spunsurile care revin cel pu in o dat la 22 de interpret ri. Notarea r spunsurilor se face pe marginea dreapt . con inut i.

§ F Clob sau FE § Clob F sau EF Banalit i sau originalit i Accept m ca r spunsuri banale pe cele care revin o dat la 4 enun uri. na ional i cultural. mai dificil de stabilit. Numai o lung experien originalit ii i valorii sale. este în func ie de mediul social. În acest caz. i cunoa tere a unei popula ii permite recunoa terea cu certitudine a Tipuri de r spunsuri: - Tip de aprehensiune - Tip de rezonan intim - Formul secundar - Succesiune - Banalitate (ban) - F+% - A% Tipul de aprehensiune reprezint gradul de predominare a unuia sau maximum 2 elemente caracteristice de localizare: G ± D ± DD ± Dbl ± Do Testul Z ± ca test colectiv nu ar trebui administrat grupurilor ce dep esc 10 persoane. ele comport aceea i interpretare a semnifica iei de adaptare social Rorschach. i de participare la gândirea colectiv ca în testul Originalitatea unui r spuns. .

absolvent Politehnic - nivel mental: superior - examen de selec ie a cadrelor. 1 R = 23 Tip de aprehensiune Tip de rezonan intim Formul secundar Succesiune: l sat . medic i doctor în psihologie Simona Trifu de la Institutul Na ional de Expertiz a Capacit ii de Munc . etalonat i validat pe popula ie ii de Vest româneasc . din Bucure ti. Test Z ± Protocol nr. Protocol nr. exemplific m utilitatea probei prin prezentarea analizei a 3 cazuri de persoane investigate cu aceast tehnic . I - tân r. s repereze de la prima vedere punctele litigioase i de a Metoda Zulliger prezentat de noi a fost recent tradus . i Recuperare Autorul i colaboratorii au examinat ini ial rezultatele a 100 de protocoale de b rba i adul i care au dat un total de 1194 r spunsuri. doctor în psihologie ca i a colegei psiholog. gra ie eforturilor sus inute ale colectivului Catedrei de Psihologie a Universit din Timi oara ± coordonate de psiholog IOANA RADULOVICI. În context.nu va fi dificil unui examinator cu experien pune eventual unele întreb ri subiec ilor. 28 de ani.

Celelalte ÄK´ arat o atitudine amuzat . P streaz în acela i timp un bun contact cu realitatea i cu sentimentul practic (12 D). ine cont de detalii f r îns s se lase dominat de ele (5 Dd). Adaptarea social este destul de puternic obiectivat prin r spunsuri de tip . dar datorit i nesigur controlat (F + % 70). cu toate acestea ÄK´ în albul Pl II este tulbur tor. destul de variat i cu numeroase puncte de interes (con inut). Productivitatea este ridicat (R 23) i este cu atât mai eficace cu cât gândirea îi este apt s abordeze probleme de ordin general cu capacitatea de a le elabora i sintetiza (num r i analize ale G). poate un pic secret ..Clob´) gândirea sa a r mas uneori vag Via a interioar i imagina ia sunt destul de bogate i active (4 K de extensie) pentru a prezice acestui i secret . Äpersonajul oribil´ putând reprezenta. ii (.Ban´ (4 Ban). pentru c este perceput în alb. . simpatic în fa a figurii umane. Analiz Subiect introvertit.F+% : 70 A % : 26 Semne patologice: f r .. nu este întotdeauna foarte i nici nu accept idei absurde. tân r o bun productivitate în domeniul profesional. care are o anumit tendin s se replieze asupra lui i s tr iasc o via interioar . Gândirea. Este deci vorba despre un subiect capabil s în eleag ideile i s le realizeze. Subiectul nu formuleaz uneipropensiuni datorat probabil anxiet (F ). imaginativ . fie un personaj de care subiectului îi este team . Se pare c în gândirea sa interioar anxietatea nu este foarte puternic . fie un personaj de care se teme s nu ajung . Comportamentul îi este dirijat mai mult de intelect decât de afectivitate.

respectiv. productive (II. de a cofabula. trimise controlului ra iunii (2 FC). are dificult i pe care ile easc folosind un limbaj abundent i scolastic.Accentul este pus voluntar pe partea pozitiv a vie ii. i ra iune. Agresivitatea este comb tut : ÄK´ ±ul care o indic este incomplet (Kp Pl I). Tendin ele impulsive (C Pl III) sunt refulate dar pot ap rea brusc. de obicei emo iile sunt adaptate. Protocol nr. apt s reu easc într-o carier liberal sau într-un post de r spundere de conducere. În rezumat: un tân r echilibrat intelectual. socializate. ponderat. dinamism. O parte r mâne totu i secret i refulat (E). la tendin capacit ile reale. energie. la reminiscen ele colare.i construiasc is - Acela i lucru se observ i în domeniul afectiv. la num rul relativ mare de G (în care nici unul nu a fost elaborat). dotat cu un control emo ional suficient. Se for eaz s . indic la acest subiect aspira ii cu mult peste Subiectul i-a dat sau a acceptat o sarcin intelectual care îl dep încearc s le dep e te. care nu compenseaz capacit . II - tân r. 2 ± scene ± art ) domin elementele distructive. Elementele constructive. energic i dinamic. licen iat în Litere - nivel mental: bun - tân r intelectual în c utare de lucru. într-o manier nea teptat . 23 de ani. la c utarea unui limbaj. împotriva c rora subiectul lupt prin inteligen i modeleze personalitatea. încredere în via . Aceste tendin e sunt totu i contracarate de o anumit doz de pesimism i de anxietate (Clob i Pl I. Analiz Tr s tura ocant în acest protocol este verbalizarea excesiv care ad ugat la o slab productivitate (Rq). 7 i 10).

2 i III. El nu las s se întrevad în acest protocol nici o emotivitate (OC i OE). subiectul a g sit o compensare mai mult sau mai pu in reu it în via a interioar . verbalism u or i spectacular confirmarea unei pretinse superiorit Protocol nr. puternic . Este preten ios. tributar anturajului. la un subiect aflat înc aproape de pubertate. Sim indu-se sau crezându-se insuficient iubit. Q. Este obligat în permanen s se sprijine pe gândirea ambiant (5 Bau). cu ambi ii excesive i care caut într-un i. dar de care este mândru i foarte satisf cut. În via a interioar i imaginativ . unde i-a construit cu propriile . Din cauza dorin ei de a tr i într-un climat de gândire abstract care nu îi apar ine. probabil familiale. el nu face decât s înfrumuse eze cu cuno tin ele c p tate foarte scolastic o gândire f r originalitate. În rezumat: tân r cu inteligen medie. Neîn elegerea cu privire la propria lui valoare îl împiedic s se mul umeasc cu un post care i s-ar potrivi. 110. ea devine prea slab structurat (I. arat hipertrofia lui ÄEu´ i dorin a de afirmare prin mijloace pseudo-culturale spectaculare.instructive. Analiz Tr s tura caracteristic a acestui protocol este introvertirea pur . î i supraestimeaz cuno tin ele care nu sunt suficient asimilate. Totul se petrece ca i cum dorin a de a Äp rea´ a distrus orice alt form de sensibilitate. Ea indic o repliere pe sine cauzat de nemul umiri i de insatisfac ii din motive afective. care este o banalitate extrem . 2). subiectul a pierdut sensul realit ii i are prea pu in discern mânt în via a practic . III - colar de 17 ani . Contactul cu realul este insuficient (4 D).I. secret . când gândirea sa se dep rteaz de la norm . ÄEu´-ul foarte frecvent.nivel mental: bun.

ata at la realitatea imediat . I Imaginea pe care am v zut-o mi-a sugerat 3 idei diferite. Repliat asupra lui. 4). nu permite previziunea unei productivit i creative (8D). care î i sacrific tendin ele unui scop colar. el nu se simte liber i probabil î i refuleaz adev ratele tendin e în favoarea unui conformism colar care trebuie. Acest efort limiteaz în prezent interesele subiectului (numai 2 categorii de con inut). Subiectul face f r îndoial un efort de adaptare. Subiectul plonjeaz în propriile construc ii imaginare unde î i g se te probabil un amuzament i o form de compensare împotriva unei realit i mai pu in pl cute. fie în realitate (II. men ine acest colar Äîn instan de bacalaureat´ într-o stare de anxietate colar care determin o rigiditate de gândire (F + % 100) care nu îi este în caracter. imaginativ. Pl. dorin a de a face bine. Deta area afectiv care urmeaz este total (OC i OE). alimentat de cuno tin ele dobândite. f r mare anvergur i f r capacitate de elaborare. pu in sensibil i pu in comunicativ. Calitatea ÄK´-urilor. se preocup s fie sau s par ca toat lumea (4 Bau) în ciuda influen ei imagina iei. câteva idei de evaziune fie în spa iu (II. 3) .fantasme o lume mai agreabil decât cea real . 3). bun i adesea de extensie. s -l ajute la ob inerea diplomei. de a nu gre i. las s se întrevad c acest tân r ar putea mai târziu s ating o anumit productivitate. câteva idei autiste (I. Subiectul ar putea fi eficient în domeniul realiz rilor practice sau tehnice. În imaginile observate se constat deta area fa de mediul ambiant (I. Ata area la realitate. Dar gândirea foarte concret . 2). la ora actual emo iile nu joac nici un rol în comportament. nemul umit poate de anturaj sau aflat într-o stare de conflict familial. . crede el. În rezumat: colar preocupat s reu easc . Se remarc în con inut o fantezie destul de bogat .

III Cât despre aceast plan . înconjura i de micii lor servitori comici i interesan i. imaginea unui crab hidos i acoperit de asperit i. partea central (C) îmi d ideea unei frunze. poate i datorit amintirii livre ti pe care o p strez despre bufonii vechilor regi înconjura i de pitici i de fiin e diforme din care ace tia î i f ceau o tem de amuzament. am impresia c nu ne putem face o idee de ansamblu. II În aceast imagine. inând cont de form decupaje.T. a unui fluture de cerneal creat prin juxtapunerea simetric a unor foi de hârtie pliate în dou . cea care mi-a atras aten ia este cea a unei mari pete de cerneal . în afar de culori. dispropor iona i. am fost lovit de asem narea dintre verde (3 i 9) i pe tii din Walt Disney. mi se pare mult mai clar i comprehensibil decât celelalte dou .i bate joc unii de al ii. Aceast idee mi-e sugerat de un fel de cle ti care se ridic deasupra capului i de stalactitele de cerneal care atârn pe p r i. ± Thematic Apperception Test a fost imaginat de Murray i Morgan în 1935 i este . i de Pl. care sunt diferite i caracterizeaz plan a. Partea de sus a acest or figuri m face s m gândesc la p l riile care se purtau la Curte pe vremea lui François I sau Henri al VIII-lea. i surprizele pe care Pl. cu ochii blegi i gigantici. T. În fine. peste care a fi v rsat c limara. sau dintre verde i fauna submarin aceasta le ascunde (fapt ignorat pân acum). Personajele apar unul în fa a celuilalt ca pentru a. individual.În primul rând. pur i simplu.A. Dar. D. Dup aceea.

- relatarea este totdeauna saturat emo ional. Autorii au realizat 30 de fotografii de dimensiuni standard care reprezint una sau mai multe persoane într-o situa ie incert . La terminarea probei se mai adaug o plan alb pentru care subiectul este rugat s alc tuiasc o poveste mizându-se pe exteriorizarea de tip proiectiv a problematicii individuale. prin intermediul unei povestiri st tocmai aceast prezentare neclar a situa iilor i de aici tenta ia subiectului de a se asimila cu poza. prin identificarea for elor care ac ioneaz favorabil sau nefavorabil. poate doar în formele incipiente sau cu . ca i perspectivele eroului. conform cu dinamica vie ii afective a persoanei.A. ca icon inutul. La baza proiec iei i a posibilit ii de identificare a subiectului cu unul din personaje.T. care dau informa ii asupra posibilit ilor cognitive. prin felul cum se termin povestea (cu optimism sau pesimism). bog ia limbajului i a detaliilor etc. nu aduce date suplimentare deosebite în psihoze. organizarea materialului. - de i diferite. pentru c în perioada respectiv aceasta este dominant .). cu imaginea din plan . În afec iunile somatice i în unele st ri reactive de intensitate nevrotic apar urm toarele aspecte: - atitudinea perceptiv a bolnavului este extrem de permeabil fa de influen ele exterioare. imaginile redau adesea acela i aspect al vie ii afective. care aduce date asupra laturii afectiv-emo ionale a personalit ii subiectului. Sunt analizate elementele formale ale povestirii (m rimea raportat la timp.frecvent utilizat. atitudinile fiind redate ambiguu. Elementele de con inut sunt ilustrate prin sesizarea temei de baz . speran a dep T. prin stabilirea eroului cu care se identific subiectul. - rezolvarea favorabil pe care o dau bolnavii situa iilor conflictuale din tablouri se traduce prin irii propriilor dificult i. Totdeauna plan ele se distribuie diferit: 10 sunt pentru femei. 10 pentru b rba i i 10 pentru adolescen i.

T. pentru adul i În bolile vârstei înaintate.A. Plan a T.T. Plan a T. 12. Fig.manifestare clinic discret : - ca o consecin a senza iei de transformare pe care o tr ie te bolnavul. dorind parc s .verifice´ transformarea lui sau autenticitatea realit ii. pentru adolescen i Fig. Sunt prezente .A. - în descrierea imaginilor bolnavul las impresia unei lumi paralele cu alte criterii de apreciere. cu alte sisteme de referin . - alteori. sunt cazuri când el apeleaz frecvent la examinator. bolnavul impune în prim-plan con inutul propriilor lui tr iri. - uneori ideile prevalente sau dominante se impun chiar când nu sunt sugerate de imagini. în mod frecvent ac iunea redat de subiect este amplasat în trecut. pentru c posibilit ile reprezentative sunt mai bine conservate decât cele imaginative.. 13.

În povestirile lor. conferit de E. Varianta pentru copii Format din 24 de imagini precum cele din figurile 14 i 15. b trânii fac apel la cazul individual. Fig. inflexiunile vocii etc. care are o anumit pregnan înc rcarea lor afectiv . Varianta pentru adul i Fig. fapt care delimiteaz subiec ii în mai multe categorii. tehnica solicit subiectului s . R spunsurile sunt apreciate dup : direc ia agresiunii.i exprime spontan atitudinea prin câteva cuvinte sau o fraz (în primele 16 imagini). în situa ii frustrante determinate de un obiect sau personaj. bolnavul cite te r spunsurile pe care le-a dat. In urm toarele 8 situa ii subiectul trebuie s r spund unei acuza ii sau injurii. intropunitivi i impunitivi. clarific eventualele ambiguit i. 14. 15.. Tehnica Rosenzweig (Picture Frustration Study-PF Test) este alc tuit anume pentru a sonda toleran ele i modul de a reac iona la stresul cotidian. iar examinatorul noteaz mimica. Ace tia pot fi: extrapunitivi. chiar protestatare. în care sunt minimum 2 personaje.atitudini b nuitoare. revendicative. respectiv subiec i ce îndreapt reac ia . Dup administrarea probei.

Teoria frustr rii consider c este vorba de un obstacol. ± necesit ii. Din combinarea acestor 3 tipuri cu 3 r spunsuri se ajunge la existen a a 9 factori. spre ei în i i sau nu acord semnifica ie situa iei transmise: Änimeni nu e vinovat´. tipil de reac ie dup trebuin ele frustrate. r spunsuri extrapunitive. 3. Una din persoane spune ceva.agresiv în afar . . dar modul de a r spunde poate fi împ r it în 3 tipuri: 1. Fiecare item este compus din dou pesoane aflate într-un dialog i o situa ie curent de frustra ie. 2. Problema subiectului este de a se a eza în situa ia celui de al 2-lea personaj (din situa ia de frustra ie) care trebuie s r spund ca i cum ar fi implicat în acea situa ie de frustrare în mod real. r spunsuri impunitive. 3. Exist grade diferite de r spuns. exist persisten a ± cerin ei. exist predominarea obstacolului i a tot ce ine de el. r spunsuri intropunitive. În contextul acestor 3 tipuri de r spunsuri se deta eaz trei feluri n care predomin ceva: 1. exist ap rarea eului. Exist perspective principale în reac ia de frustrare care se exprim într-un fel de tipologie ± Rosenzweig a delimitat 3 tipuri de R-uri: a. 2.

b.

tipil de reac ie dup direc ie,

c.

tipil de reac ie dup caracterul mai mult sau mai pu in adecvat al reac iei.

Testul are o anumit grada ie a situa iilor frustrante i eviden iaz destul de satisf c tor toleran a la frustra ie.

Rosenzweig spunea c fiecare om dispune de o anumit capacitate fie de a evita desc rcarea tensiunii; fie de a încerca s - i impun un grad de idiferen fa de situa iile frustrante iar toleran a la

frustrare are atât componente individuale cât i educa ionale i datorit acestui fapt poate exista o ,,amânare´ ra iona fie a satisfacerii unei trebuin e, fie a r spunsului agresiv de satura ie.

Exist subiec i care au toleran a foarte sc zut .

În interpretarea rezultatului testului se mai calculeaz indicele de conformitate la grup i se noteaz cu GCR; are ca scop m surarea conforma iilor r spunsurilor subiec ilor, raportarea acestora la media r spunsurilor popula iei în astfel de situa ii frustrante.

Ele oglindesc gradul de adaptare social a insului.

Testul se poate aplica la:

oameni normali,

dizarmonici,

cazuri cu tr s turi sau tendin e anti-sociale.

Tehnica constituie un mod de selec ionare a bolnavilor pentru psihoterapie. Totodat , ea d indicii asupra rela iilor interpersonale cu medicul, cu psihiatrul chiar privind riscurile interven iilor exploratorii sau terapeutice.

F. Tehnica Szondi, elaborat de Leopold Szondi în 1939, vizeaz explorarea pulsiu-nilor intime ale

individului. Formal, bazându-se pe no iunea de preferin

estetic , proba este alc tuit din 48 i nosologice

fotografii ale unor bolnavi psihici ± 6 serii a câte 8 fotografii, cu reprezentan i din 8 entit recunoscute clinic.

Bolnavul alege din fiecare serie 2 fotografii care-i plac mai mult i 2 care-i displac, în ansamblu va alege 12, considerate simpatice i 12 drept antipatice. Se repet de mai multe ori, la 1-2 zile. Pentru alc tuirea unei poze, unii psihologi solicit antipatic´. i algeri precum: ,,mai pu in simpatic´ ori ,,mai pu in

Alegerile sunt considerate ca reprezentând trebuin e aprobate de persoan , iar respingerile ca trebuin e reprobate, refulate, ele manifestându-se în toate domeniile vie ii omului: profesiune, prietenie, dragoste, boal .

Tehnica este bazat pe o metodologie psihologic original , numit de Szondi Äanaliza destinului´, ce exploreaz Äincon tientul familial´ situat între incon tientul personal al lui Freud i incon tientul colectiv al lui Jung.

Tehnica este destinat investiga iei pulsionale, având preten ia de a formula diagnostice psihiatrice.

În acest sens, Moser (1954) compar pe 40 de cazuri diagnosticul clinic cu rezultatele tehnicii i g se te o coresponden de 86%.

Totu i, Arnold i Kohlmann arat c numai epilepticii au putut fi identifica i, pe baza probei, de alte grupe nosologice.

G. Tehnica arborelui (Koch, 1958). Subiectului i se cere s deseneze un copac oarecare, dar i se interzice s deseneze un brad.

Tehnica sesizeaz stadiile de evolu ie ale personalit modific rilor distorsionate.

ii, dar i distorsiunile ap rute datorit

Se apreciaz c bog ia i fine ea ramifica iilor arat permeabilitatea afectiv , sensibilitate,

impresionabilitate, imagina ie, ca i în elegere vie, dar i pragul senzorio-afectiv coborât, cu un mare poten ial reactiv.

Ramurile desenate împletite, cu aspect de re ea, arat introversie, dar i o personalitate psihastenic , în pendulare obsesional .

A

B

Desenul A ± C t lin.

Desenul B ± Luiza.

În familie au existat probleme diverse afective ori tip social. Desenul neavând r d cini ne arat c minorul nu are nici o leg tur stabil . În acela i timp, la vârsta colarit ii mici este prezent gândirea concret , deci nu apar

Minora a desenat tulpina puternic ± fapt ce ne arat c în viitor va avea mult for i aspira ii

înalte, dar nu- i g se te obiective i feti a se separ de restul lumii.

ci exprim structura personalit ii insului cu multe diferen e chiar în interiorul acestei categorii: unele dau informa ii asupra tr s turilor latente i manifeste. Copilul poate fi nesocializat: înclina ie spre trecut i proiec ie spre viitor conform a ez rii în pagin a copacului. C Despre unele teste proiective în psihodianoza clinic Acestea nu sunt teste strict specifice pentru a m sura strict depresia. în primii ani de via . Desenul C ± Mihai.r d cinile. În perspectiv .. Desenul ne arat probleme în partea prim a copil riei. eviden iind elementele de structur . În acela i timp antepre colaritatea poate fi apreciat ca . iar altele eviden iind doar aspectele actuale (de exemplu Lüscher). nici m car nu sunt teste pentru m surarea afectivit ii în ansamblu. dar adaptarea prezent este dificil . dar exist o nebuloas în prezent. cât i decompens rile prezente. putem s interpret m c minorul realizeaz cu dificultate cunoa terea în genere.bun ´. . Sau. Este vorba i de lips de for (tulpina este desenat foarte sub ire). copilul ar putea deveni un om cu voin .

i mai obiective . rezultatele acestor teste trebuie corelate cu anamneza i mai ales cu alte modalit i de examinare. k0 = astenie. Verde. k + d manifest = asteno-depresie (nevroz astenic + depresie). s5d0 = depresie cu elemente obsesionale. prezent m cele mai frecvente profile ob inute la Lüscher i Szondi.O bun interpretare a acestora poate eviden ia elemente depresive de structur sau decompens ri prezente. Din aceast perspectiv ele pierd ast zi tot mai mult teren în favoarea unor posibilit de evaluare. ß În prim plan Violet + Alb = reprimarea nevoii de rela ie intim . p r d cina + s/e sublatent + k fata = depresie atipic . Maro + Ro u = disconfort anestezic. Pentru exemplificare. m0 = dificult i de contact. care exprim depresia: ß în prim plan Negru + Galben = decizii inconsecvente. ß Negru în prim alegere = psihopatie distimic . Maro + Verde = disconfort anestezic. Galben respinse = scindarea grupului munc . Datorit subiectivit ii mari în aplicare. d1 sublatent = depresie atipic . cât mai ales conceptului de proiec ie* (ce î i p streaz valabilitatea în acest sens) a celui ce interpreteaz . ß Ro u.

percep ie hiperbolizat a st rii de boal . § tremur al vocii. prezen a psihotraumelor. § hipercenzurare. § demobilizare motiva ional ii de munc . § sentimente de inutilitate. sc derea libidoului. idei de suicid. blocaj existen ial. voce stins i monoton . disconfort cenestezic. § reprimarea nevoii de rela ie intim .Analizând examenele psihologice ale unor pacien i. plâns facil. dificult i de contact. § iritabilitate. § hipermnezie i adezivitate la situa iile traumatice. susceptibilitate crescut . irascibilitate. triste e. Acest profil se suprapune numai par ial tabloului depresiei a a cum este actualmente acceptat în literatura de specialitate: § fatigabilitate. cefalee. facies hipomimic. al extremit ilor. i voli ional ce acompaniaz st ri depresive legate de sc derea capacit § fatigabilitatea EU-lui. anxietate. decizii inconsecvente. adezivitate. insomnie. prezent m în continuare tabloul pacientului depresiv cu care se confrunt psihologul i medicul în activitatea din Institutul de Expertiz (date furnizate de Dr. dependen de medicamente. sentimente de incapacitate. § lipsa tenacit ii. § sensibilitate. SIMONA TRIFU). aten ie labil . lamentativitate. § insecuritate emo ional . § inactivism. înclina ie spre dependen . . sc derea toleran ei la frustrare. nelini te pentru dorin ele sale. fragilitate emo ional . elemente func ionale.

probleme de identificare. refugiu în trecut. evaziune în boal . § anxietate de autoculp . § agresivitate mascat . § frustra reduc ie performan ial . dispozi ie pesimist de fond. § intoleran la zgomote. epuizarea for ei nervoase. probleme de identificare. rezerve emo ionale. restric iilor. justificare de sine nerealist . autolimitare. context reactiv. refugiu în singur tate. deprimare. cre terea la stimuloi exteriori. autorepliere. ticuri. § demisie de la obliga iile sociale. § izolare existen ial . nevoie crescut de afectivitate i tandre e. izolare i singur tate. nevoie reprimat de suport social. frustra ii în încerc rile de realizare a securit § elemente pseudo-auto-distructive.§ fenomene demisive. dereglarea raporturilor conjugale. pesimism. perioadei de laten § accentuarea introversiei. tr ire anxioas a a tept rii i ambiguit ii. § insecuritate emo ional . sexualitate pasiv . grimase. resim irea acut a ii. con tientizarea senza iei de vid interior § apatoabulie. neîncredere în for ele proprii. dificultate în luarea deciziilor. § permeabilitate fa de induc iile iatrogene. preocup ri tanatofile. anxietate de fundal. blocaj legat de tr irea situa iilor de ambiguitate. defensivitate. suprasolicitare performan ial . § impresionabilitate. § nelini te interioar . risc de autoagresiune. fric în fa a noului. introversie. . § lipsa ini iativei. sentimente de incurabilitate. contact psihic superficial. privire evitant .

conceput înc din 1940. din punct de vedere psihanalitic ca i capacitatea de a în elege situa iile simbolice. acestuia revenindu-i sarcina de a completa cum crede c este mai bine. Men ion m c la un (aten ie. de intensitate psihotic total nereprezentate. pierderea gratifica iilor. dorin a de a duce lucrurile la bun sfâr it sunt de cele mai multe ori estompate sau.§ agravarea nemotivat a simptomelor. impas existen ial. const într-o serie de mici povestiri (zece în total) pe care subiectul trebuie s le completeze. El const în a-i pune pe copiii mai mari de 3-4 ani s completeze o povestire deja început . În aceast accep ie se înscrie i testul Wartegg. nevoie de comprehensiune. timp pacient depresiv nu sunt folositoare rezultatele probelor de performan de reac ie) întrucât concetrarea aten iei. memorie. . în depresiile grave. De aceea. reac iilor i modific rilor psihopatologice prezente la depresivi ± ne arat complexitatea extraordinar de schimbare. regresie afectiv-comportamental . Teste proiective de completare Una dintre diversele modalit i utilizate de psihologii pentru a facilita mecanismul proiec iei const în a prezenta subiectului o situa ie dezvoltat doar par ial. terse´. este necesar ca examinatorul s posede no iuni clare asupra dezvolt rii personalit ii. Fiecare povestire se refer la o situa ie care corespunde unui stadiu de dezvoltare psihic în conformitate cu teoria psihanalitic în eviden i trebuie s pun eventuala problematic (sau complexele) care ar corespunde fiec rui stadiu de dezvoltare. Solu ia ar fi o abordare integrativ anamneza psihoclinic a psihologului care va efectua i va utiliza probe preferen ial proiective (de personalitate). Acest listing ± veritabil inventar al conduitelor. chiar . QI. atitudine problematizant asupra bolii. Povestiri ce trebuie completate Metoda povestirilor Louisei Duss. Un alt test de completare este cel creat de Louisa Duss. care are forma unei serii de desene de completare. f r a se gândi prea mult timp.. în planul comportamentului uman: uneori u or observabil. dorin a reu it de a fi cooperant. alteori ascuns i nep trunzând în intimitate nici m car cu ajutorul probelor.

dar s de in i capacitatea de a suscita interes chiar din partea unui copil mai mare ca vârst . dorm împreun cu propriul lor copil în cuib. de unul dintre p rin i sau de Un tat i o mam . în a a fel încât s poat fi în elese de un copil de 3 ani. a dus la rezultate pozitive în sensul c r spunsurile la povestiri s-au dovedit a fi discriminatorii i în m sur s prun în eviden problemele afective proprii fiec rui subiect la orice vârst . în trei povestiri Äprotagoni tii´ sunt animale. o înmormântare. p s ri. cu toate c ea îns ia experimentat povestirile i cu adul i ob inând în anumite cazuri r spunsuri spontane i simbolice asem n toare celor ale copiilor. Iat cele zece povestiri ce sunt prezentate subiectului: 1. Cele trei p s ri se trezesc brusc. în care copilul ar fi putut s se recunoasc . sau manifest vreo rezisten în a r spunde. utliizând subiec i între 8 i 22 de ani. Era vorba de adul i înc tineri Äinteligen i. Povestea p s rii ± pentru a se observa ata amentul copilului fa amândoi. Dintr-o dat izbucne te un vânt puternic. condu i mai mult de intui ie decât de ra ionare (ex. dar nu intelectuali´. Pe de alt parte. iar în celelalte subiec ii sunt pu i în situa ii cu totul banale: o petrecere în familie. dar copilul ce urmeaz s fac ? El/Ea tie s zboare un pic. Tat l zboar pe un brad. Pentru aceasta. Când a creat povestirile L.L. o plimbare cu unul dintre p rin i prin p dure. i unde ar fi putut interveni frica de a fi judecat. Duss a pornit de la urm toarea ipotez : dac subiectul d uneia dintre povestiri un r spuns simbolic. Duss a încercat s elimine orice situa ie familiar . cuibul cade pe p mânt. Autoarea afirm c testul nu a fost creat pentru adul i. pe creanga unui copac. ci pentru copii. prea particular . aceasta înseamn c situa ia Äprotagonistului´ povestirii îl stimuleaz s evoce complexul în cauz . cercet rile întreprinse de Passi Tognazzo i Zanettin Ongaro ± 1975 asupra posibilit ii de a aplica ÄMetoda povestirilor´ i la persoane adulte. mama pe un altul. .: arti ti i lucr tori manuali). Povestirile sunt extrem de simple.

dorin a de moarte. Într-o zi cineva îi aduce mamei sale un alt miel mai mic. . Dar acest miel m nânc deja i iarb . c ruia îi este foame. O oaie i mielul ei se afl pe o paji te. tu dute i m nânc ni te iarb proasp t !´. Povestirea elefantului ± este utilizat pentru a se investiga complexul castr rii. sentimentul de vin . i se spune c oaia nu mai are lapte i c mielul trebuie s înceap s m nânce iarb . relatarea se face astfel: ÄCineva dintr-o familie a luat trenul i a plecat foarte departe. Mama i cu tata se iubesc mult i au f cut o petrecere frumoas . Un cortegiu funerar trece pe strad i lumea se întreab cine a murit. Este aniversarea c s toriei mamei i a tat lui. Povestirea anivers rii c s toriei ± pentru a se observa dac subiectul a fost ocat în prezen a p rin ilor s i. Sose te r spunsul: o persoan care locuia în casa de acolo. copilul se ridic i se duce în fundul gr dinii. gelozia fa de unirea p rin ilor. de auto-pedepsire. 4. fapt pentru care aceasta îi d i lui un pic de lapte. În fiecare sear mama îi d lapte bun i cald mielului i acestuia îi place foarte mult. În timpul petrecerii. i atunci îi spune fiului ei: ÄNu am suficient lapte pentru amândoi. Cine este? 5. Înmormântarea ± pentru a investiga atitudinea privind agresivitatea. Povestirea fricii ± folosit pentru a se investiga asupra angoasei i auto-pedepsirii. Dar oaia nu are destul lapte pentru amândoi.2. se va omite etape venirii celuilalt miel. Povestirea mielului ± pentru a se investiga complexul în rc rii i al rivalit ii fraterne. urmând s nu se mai întoarc niciodat acas . Cine s fie? Pentru copiii ce nu în eleg conceptul de moarte. Ce va face mielul? Pentru a se vedea doar dac s-a instalat complexul în rc rii. din ce cauz ? 3. Un b iat spune încet-încet: ÄCât de fric îmi este!´ De ce anume îi este team copilului? 6.

Povestirea anun ului ± în special utilizat pentru a cunoa te dorin ele sau temerile copilului. Ce va face? Mama sa îl roag s i-l dea ei. dac este vorba de o fat ). tare mult. În ce s-a schimbat elefantul? i constat c elefantul s-a schimbat cu i de ce s-a schimbat elefantul? 7. Ce a visat? Modalitatea de aplicare I se explic subiectului c i se vor spune mici povestiri/pove ti. Plimbarea cu tata sau cu mama ± de regul folosit pentru a pune în eviden complexul lui Oedip.Un copil are un mic elefant care-i place foarte mult i care este atât de gra ios cu trompa sa cea lung . care-i place mult. î i g se te tat l/mama cu o înf i are diferit fa de cea obi nuit . Ei vor putea s spun ceea ce le vine în minte. neterminate. mama îi spune: ÄNu începe imediat s . din ce cauz ? 9. Va putea spune tot ceea ce vrea pentru c este ceea ce crede el c este corect. Când se întoarce acas . întorcându-se dintr-o plimbare.i dau!´. Amândoi s-au distrat foarte bine. copilul intr în cas ceva. Un copil se întoarce de la coal /sau de la o plimbare. el poate s i-l dea dac vrea. i oricine . Într-o zi. Un copil a reu it s construiasc ceva pe p mânt (un turn). eventual complexul anal. Povestirea elefantului construit ± relatarea se face pentru a investiga note caracteriale posesive i obsesive. Un b iat/o fat a plecat s fac o plimbare în p dure cu mama (sau cu tat l. ci de fantezie.i faci temele. povestirile vor fi prezentate ca o prob de imagina ie. pentru c nu este vorba de o prob de inteligen . Ce are de spus mama? 10. am o veste s . La cei de vârste mai mari. Un copil se treze te diminea agitat i spune: ÄCe vis urât am avut!´. Visul urât ± imaginat pentru a controla povestirile precedente. i c va trebui s ghiceasc continuarea. I-l va da? 8.

avându-se grij s nu se dea nici o intona ie unor pasaje care-l pot influen a pe copil. pentru c astfel cre te posibilitatea eviden ierii conflictului. De exemplu. 4. Se poveste te în mod direct. este nevoie s se pun întreb ri ulterioare. Refuzul de a r spunde la una dintre povestiri. pentru a formula o judecat mai sigur este bine a se lua în considerare toate r spunsurile. De aceea. Duss spune c pentru povestirea cu mielul nu este necesar s se spun c mielul ultim ajuns este pe punctul s moar de foame. un singur r spuns este suficient pentru a scoate la iveal existen a unei probleme. Dac este vorba de un subiect care are o puternic ostilitate fa de noul venit sau care este foarte ata at de mama. R spunsul optit dat repede. gre eala ar fi i mai mare. deoarece dac un copil este amabil din fire el se va sim i obligat s spun : ÄÎi las laptele s u i se duce s m nânce iarb ´. Aceasta. Deseori r spunsul copilului este prea scurt. 2. Inconvenientul cauzat de dramatizare este valabil pentru toate povestirile.poate avea idei diferite despre acela i lucru. Totu i. deoarece faptul c el tie c via a micului miel depinde de ata amentul s u. pentru a se ob ine toate informa iile ce sunt con inute implicit în primul r spuns dat de subiect. R spuns imediat în a teptare. pentru a se aprofunda r spunsul. În general. autoarea arat c se poate presupune existen a unui complex în prezen a unora dintre urm toarele aspecte în comportamentul subiectului: 1. îi poate crea anxietate din cauza conflictului dintre dorin a de a se debarasa de noul venit i instan a Super-Ego-ului care-i interzice s î i satisfac o astfel de dorin . autoarea L. . Aceast tensiune între Ego i Super-Ego va genera o angoas intens . dar sub banalitatea sa se poate ascunde un conflict neexprimat. Evaluarea În majoritatea cazurilor. 3. Prezervarea complexului în r spunsul la alte povestiri.

Povestirea mielului Va merge s m nânce iarb .5. T cere i rezisten la r spuns. S-a dus s se joace. 2. Duss prezint o list de r spunsuri date de subiec ii s i normali. . Povestirea p s rii Mica pas re va zbura pe o ramur din apropierea cuibului. Subiectul cere s reînceap proba. Va c uta lapte în alt parte (la o alt oaie). L. 3. R spunsuri normale: 1. Va zbura spre mama sa. Va zbura spre tat l s u pentru c este mai puternic. Nu îl/o intereseaz conversa ia. A primit o not proast la coal i s-a dus s se a eze pe o buturug din gr din . ca i liste cu r spunsurile date de subiec ii nevrotici. Va r mâne pe p mânt i va plânge pân ce p rin ii vor veni s -l caute. 6. Povestirea anivers rii c s toriei S-a dus s strâng flori pentru p rin i. de la care putem ob ine r spunsuri de tip patologic.

4. i-a schimbat pielea. Frica de a lua o not proast . Povestirea fricii Frica de a lua o b taie. de aceea lumea se intereseaz . 5. Frica de a-i muri singurul p rinte. Este cineva important. Povestirea elefantului Copilul a v zut o alt juc rie mai frumoas . dar va merge s m nânce iarb . Nu s-a schimbat. îngrijitoarea a v rsat ap pe elefant. i a lui nu-l mai intereseaz . Este o persoan în vârst . bunicul/bunica. 6. Frica de un animal. Povestirea obiectului construit . ci copilul care a crescut i nu-l mai intereseaz s se joace. 7. În tip ce copilul lipsea.Este un pic sup rat. sau un oaspete. Nu elefantul s-a schimbat. Frica de r zboi. Înmormântarea Subiectul va indica o persoan ce a decedat recent în familia sa.

A visat un animal care-l/o mânca. 10. Mama vrea s -i dea sfaturi despre cum s . Mama/tat l a primit o veste proast în timpul absen ei lor. Se va juca cu el i apoi i-l va da mamei. Mama/Tat l a muncit mult i arat obosit /obosit.I-l va da mamei. Povestirea anun ului Mama vrea s -i spun o poveste. 8. Visul urât Nu tiu pentru c eu nu visez. Plimbarea cu tata sau cu mama Mama/Tat l este mul umit /mul umit. Mama a preg tit o mas gustoas . Îl va ar ta tuturor. Este vorba de o mas bun sau de o vizit . R spunsuri patologice . 9. dac i-l va cere. Mama a primit o veste bun .i fac lec iile sau sfaturi despre via (generale). S-au întors prea târziu de la plimbare i tat l/mama era îngrijorat/îngrijorat . A visat un r zboi.

(De ce se sim ea stânjenit?) Pentru c era aniversarea p rin ilor s i. (Cum f ceau zgomot tata i mama?) Se distrau împreun . dar va muri. neavând destul mâncare. A plecat pentru c nu se sim ea în largul s u la aceast petrecere. Copilul se simte izolat. va c dea i va muri. 2. S-a dus în gr din pentru c vroia s stea singur. dar dac va ploua mai tare va muri. se simte în plus. melancolic. gelos pentru c mama sa este atât de iubit de tat l s u. S-a ridicat de la p mânt. (De ce vroia s stea singur?) Pentru c nu vroia s stea în cas . Povestirea p s rii Va r mâne pe p mânt. Pentru c s-a dus s m nânce în gr din . acela era numai pentru tat l s u. un str În în aceast dragoste. (Unde dormi la tine acas ?) În camera p rin ilor mei. . Nu vrea s fac pe ipocritul. Dac încearc s zboare. (De ce anume?) Se gânde te c nu este distractiv ca p rin ii s vorbeasc amândoi i ca el s r mân singur. Povestirea anivers rii c s toriei Copilul s-a dus în gr din pentru c se sim ea stânjenit. insuportabil. tat l i mama f ceau zgomot i copilului nu-i pl cea. Se gânde te c p rin ii se distreaz prea mult i copiii insuficient. Probabil c a v zut un alt copil mai vesel ca el i este nemul umit de ceva.1. Mama i tat l îl vor ascunde într-o tuf . i mama nu vroia s -i dea tort. pentru c înainte a fost r u. Prefera s fie singur.

(Mielul va mânca iarb ?) Da. Povestirea mielului Va merge s caute lapte la o alt doamn . Va încerca s arate c este superior i va bea în grab laptele de la mama. va fi furios pe mama sa. De fiecare dat când cel mic se va apropia îl va lovi cu coarnele pentru a-l face s se supere. Înmormântarea Este fat . Nu va fi foarte mul umit. dar nu va reu i. va mânca. chiar dac a b ut suficient înainte. i va fi sup rat pe mama i pe cel mic. . îi va repro a multe. i nu va ti de ce. îl va împinge i va încerca s -l loveasc cu capul. i c petrecerea este pentru p rin ii s i. dar se va duce s m nânce iarb . dar este foarte sup rat pe mam . 3. pentru a nu p rea c -l intereseaz . dar mai presus de orice se va îndep rta. Cred c va muri. Se va gândi: ÄNu mai are lapte!´. Nu va l sa nimic celuilalt i apoi va merge s pasc iarb . dar se va supune. va pleca departe i nu va mai privi la mama sa.Este foarte simplu: este sup rat c nu se ocup suficient de el. i inima sa va fi neagr de sup rare. Dac se va sup ra va încerca s -l împing pe cel lalt miel într-o tuf cu spini. ba chiar va încerca s . îl va lovi pe cel mic i va pleca s m nânce iarb . Se va sup ra i-l va lovi pe cel mic. Va merge imediat s m nânce iarb spunând: ÄEste dezgust toare!´.i g seasc alta. Va fi gelos. Se va preface c este s tul. Va deveni cu timpul din ce în ce mai plÎn de ura împotriva celuilalt. 4.

un leu. foarte r u. (De ce?) Pentru c nu i-a ascultat p rin ii. .Era un lup. Fiul cel mare. (De ce a murit?) Pentru c era r u i trebuia s moar . (De ce vrea vr jitoarea s -l ucid ?) Pentru c fata/b iatul era uneori bun /bun. (De ce a venit vr jitoarea?) Pentru a-l ucide. (De ce ar vrea ho ul s -l ucid ?) Pentru c acesta i-a strigat vorbe urâte. Povestea elefantului I-au retezat trompa. 5. Povestea fricii Pentru c a venit vr jitoarea. s se piard . Îi este fric de un ho care vrea s -l ucid . Tat l s u. Îi este fric c mama lui îl va lovi pentru c nu a ascultat-o niciodat . pentru c nu-l place pe ho . uneori r u/rea. Îi este fric de erpi. 6. Îi este fric c -l va mânca lupul. poate un copil. (De ce ar vrea lupul s -l m nânce?) Pentru c este un copil foarte. (De ce nu i-a ascultat p rin ii?) Pentru c este sup rat pe mama sa. Îi este fric de diavol. sau poate un copil. (Ce vrea s -i fac Diavolul?) Vrea s -l pun în cazanul cu foc. Tat l. Îi este fric s fie singur. E tat l sau mama unui copil.

Tat l nu a vrut s vin cu ei. (Dac mama i-l va cere. Mama este geloas . nici m car dac îl va cere. ceea ce nu-i va pl cea mamei. (Ce l-a împiedicat s stea cu mama?) Copilul. (Ce a f cut?) A lovit-o!. Povestea obiectului construit Îl va p stra pentru sine. el i-l va da?) Nu. dar nu este mul umit. . Plimbarea cu mama sau cu tata Tata i-a schimbat înf i area pentru c s-a transformat într-un soldat i eu cred c este foarte sup rat pe copilul s u. dar nu-l va ar ta nim nui. 8. Când î i rote te trompa se vede c s-a spart. 7. a r mas s lucreze. Tat l i-a schimbat aspectul pentru c este bolnav. pentru c este al lui i el l-a f cut. e bolnav r u. a r cit. sau dezam git i trist. (De ce?) Pentru c nu a stat cu mama. Nu i-l va da pentru c este foarte frumos. care a luat-o pe mama. (De ce?) Pentru c s-a purtat urât cu mama în p dure. Îl va p stra în camera sa. (Ce se putea întâmpla?) Îi era team c tat l s u s nu încerce s seduc fata. Mamei îi este team de ceea ce au f cut împreun în p dure. (Ce gânde te copilul?) Se face palid i ceva se sparge în el.S-a îmboln vit pe nea teptate i este pe moarte. pentru c lumea este prea proast pentru a-l aprecia. de ceea ce se putea întâmpla. îl va p stra pentru el. I s-a spart un filde . i-a rupt trompa i copilul este furios.

Mama îl va anun a de moartea tat lui s u. A visat c mama sa murise. sau de o boal grea. De asemeni sunt speciali ti care vorbesc despre cre terea gradului de audien al povestirilor la sondarea tensiunilor interne ale unor copii provenind din familii conflictogene. (Cum poate ajunge s fie singur?) Se poate pierde. (De ce a f cut omul asta?) Pentru c b iatul vroia s treac strada s mearg la el. Sunt psihologi care o folosesc în activitatea lor obi nuit iar rezultatele unei atari examin ri ne arat succese în interrela ia psihologului cu pre colarul. Visul urât Pentru c au luat trompa elefantului. Povestea anun ului Mama îi spune c nu trebuie s mearg pe strad . de i con inutul lor arat provenien a str in . (De ce?) Pentru c îl va lovi o ma in . un ho de copii. (De ce?) Pentru c nu ascult niciodat . poate gre i strada sau c dea într-o groap i muri. Îi era mai bine singur. (Ce s-a întâmplat?) A fost lovit de o ma in . Mama vrea s -i spun c nu a fost cuminte i c nu a ascultat-o. C diavolul a venit s -l ia. Am insistat în prezentarea acestei probe pe identificarea tipurilor de complet ri de povestire pe care le poate realiza copilul întrucât. A visat c r m sese singur. (De ce era singur?) A a a vrut el.9. Teste de personalitate i de adaptare . Un om r u l-a ucis cu un cu it mare. A visat c era cineva în camer care vroia s -l ia. 10. Acestora ar trebui s li se aplice proba Koch i eventual DAP ori. la vârsta colar proba Rosenzweig (varianta pentri copii). a fra ilor i a surorilor sale. proba este u or de folosit la pre colari.

(S) sociabilitate. A fost intens folosit în timpul primului r zboi mondial. Are 125 de itemi. tr s turi de autosatisfac ie. pentru depistarea persoanelor cu anomalii psihice din rândul trupelor ce mergeau pe front. A fost elaborat în timpul celui de-al doilea r zboi mondial. . neîncredere excesiv . Chestionarul Cornell Index a fost alc tuit de un grup de psihologi i psihiatri de la Universitatea Cornell. Prima dat a fost aplicat în 1917. Itemii chestionarului au fost centra i pe sentimentele de fric .i extraversie. (V) rigurozitate evident i în aspectul corporal general (musculatura scheletului i prestan . prezen active care îl impun ca lider. rapidit i în activit ile curente. încredere în sine i sociabilitate. modific ri anormale de dispozi ie. Se introduc pe parcursul folosirii testului câteva întreb ri de blocaj. De i are o vechime considerabil . sensibilitate accentuat . R) flexibilitate. pentru b rba i. (I) impulsivitate în luarea i realizarea deciziilor. de asemenea. reac ii psihosomatice etc. Se refer la 7 tr s turi: (A) activism. fiind facil de administrat i interpretat. Proba Bernreuter Personality Inventory are ca obiectiv diagnosticarea de tendin e nevrotice. S. atitudini este uria el este în continuare mult utilizat. R spunsurile nefavorabile la întreb rile de blocaj induc (indiferent de modul de completare la celelalte întreb ri) necesitatea unui examen psihiatric mai complex. în Europa. Woodworth (inventarul multifazic de personalitate). tr s turi de intra. rapiditate. Metoda este util . anxietate. ipohondrie. . complexe prin cei 140 itemi pe care îi formuleaz . A fost folosit preferen ial în Fran a. mai ales.Unul dintre primele teste considerat c investigheaz personalitatea este testul R. cultur .). fapt ce permite alc tuirea unui profil psihologic complex al personalit ii. Chestionarul are 101 atemi. de i complexitatea schimb rilor în societate. autoeficien . (E) stabilitate emo ional . tradi ii. Tr s turile de mai sus au grade de evaluare. însu iri etc. Chestionarul s-a elaborat. mai ales în situa iile de triere a persoanelor cu tulbur ri somato-psihice sau psiho-somatice de urgen . (D) dominan . Chestionarul de personalitate al lui Thurstone are func ii psihodiagnostice.

Scala m soar atitudinile fa popoare. precum: direc ia (exprimat în însu irea de a opta pentru o opinie sau alta). Diferen iaz 5 caracteristici ale atitudinilor. Problema rasismului începe s aib o tendin de democratizare în via a social modern . coeren a (se refer la corela ia dintre atitudinea exprimat zi). Într-o prim faz . i conduita de fiecare Scala Alain Sarton solicit evaluarea s n t fa de prestigiul social i fa ii. Se noteaz cota iile subiectului i apoi se cronometreaz rezolvarea i timpul de reac ie. de munc . subiectul este solicitat s priveasc motivele primei secven e a testului ce i se ofer spre rezolvare i s evalueze dac va putea s rezolve sarcina i în cât timp. Ele reprezint o evaluare a propriilor performan e poten iale i . Rogers. gradul (caracteristicile generaliz rii atitudinii respective). religii i Testul de aspira ii Dembo este un test de atitudini fa de propriile posibilit i i performan e. eficacitatea(spontaneitatea atitudinii care se pune în eviden ). De fapt. I se aduce la cuno tin subiectului rezolvarea din punctul de vedere al corectitudinii i al timpului. nu numai în opinii. este foarte mult folosit. Scala de atitudini a lui O. îmbun t ani. intensitatea (prive te nivelul pân la care atitudinea respectiv este important ). Urmeaz a doua etap similar . cât i aspira iile solicitate.Chestionarul lui C. prin aceast strategie de testare se sondeaz atât performan ele efective. Scala Guttman L. Subiectul trebuie s opteze din 3 variante posibile. apoi a treia. Se refer la probleme de adaptare economic mai complex . Se prezint subiectului mai multe foi cu sarcini spre rezolvare a diferitelor secven e care solicit unele performan e. Scala de atitudini Bogardus a fost efectuat de Emery Bogardus. fa de bani. atitudinile fa de satisfac iile imediate. i din nou restant dup 1982. it de câteva ori în 10 de diferite grupuri. etnii. dar i de manifest ri sociale violente. Scala se refer la analiza atitudinilor fa ierarhic de rasism i solicit aranjarea în ordine i corect a atitudinilor în astfel de probleme. privind i cunoa terea valoriz rii prin monede a pre urilor. Klineberg. denumit ³Money Problem Check list´.

17-20 22.11 12 14 12 11 12 10 1011 11 10 10.9 9 11 9-10 9 8-9 7-8 7-8 8 8 7 6 6 Q3 Q4 18. relativ similare. Zahirnic versiune prelucrat . Chestionarul se remarc prin densitate. Cattell a prezentat 16 factori de personalitate c rora le-a implicat 2 feluri de domina ii factoriale: factori manife ti (con tien i) i factori voala i (incon tien i).ajustarea lor pe parcursul întregului test.9 12 15 12-13 10 8 7 6 4 8-9 8 12-13 10 3 7 7 10-11 7-9 7-8 13. Are 187 de itemi cu r spunsuri la alegere. Etalon 16 P.13-14 15 16 21 14 13 15 12 1314 13 12 13.25-26 20 12 20-21 17-19 18 .15-20 1626 26 20 15. Pentru un profil de personalitate normal dar i în cazul celor cu unele tendin e patologice. Exist 3 variante. Red m notarea folosit de autor.22-24 11 10 I 1820 1517 19 15-16 14-17 18 18-21 14 18 13-14 13 12 11 L 1520 1314 12 . Aspectul acestui test implic o optic multifazic în care este implicat inteligen a. proba este eficient .11 9 14 6 12 9-10 6-8 M N O Q1 Q2 17.14-16 16.16-17 12 9 14-15 11 17 16-17 13 1011 16 14-15 11.F. atitudini i ajut specialistul în completarea diagnostic a unui caz. de sine Men ion m faptul c în literatura psihodiagnostic exist o multitudine de chestionare de interese. de opinii. de tip emo ional. Este un test final care arat mai ales atitudinile fa ale subiectului (apud Ursula chiopu. B i C. Nota A 10 1520 139 14 8 12 7 6 5 11 10 B C E F G H 13 22-26 19-26 19-26 19. în fond. În România a fost tradus versiunea francez de c tre C. A. În testul PF16.22-26 20 17 18-21 16 17 15 15-16 14 13-14 12.11-12 13 11 9-10 10 8 . 2002). Ele eviden iaz .

amabil. B Rezervat. acomodabil. capaciatate de abstractizare. lips de toleran slab). vesel. Sexul ««. docil. deta at. realist. agresiv.2 5-6 6 8-9 6 4-5 0-3 1 2-4 4-5 6-7 0 0-1 0-3 0-5 10. iritabilitate. sigur pe sine. critic. Vârsta ««. gândire corect (lentoare în în elegere sau înv are). dominator. calm.înc p ânat. Stabilitatea emo ional sc zut . taciturn. amabil. autoritar. la frustrare (eu C 0 1 23 4 5 6 7 8 9 10 C Stabil emo ional. expansiv. Prenumele «««««. B.. Mai pu in inteligent. direct. Moderat. plin de via .. tendin spre G 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G Con tiincios. Data «««««.F. entuziast. F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F Impulsiv. sociabil (preponderent ciclotm). versatilitate. hipersensibilitate. echilibrat (eu puternic). Cattell) A Numele «««««««««. rezervat. B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Deschis. rece (preponderent schizotim). cooperant. prudent. Umil. Nep s tor. cu sim ul datoriei i al . oportunist. (R.. perseverent. cald. con-ciliant. f r sim ul datoriei. 10 B Inteligen vie.. cu independen de spirit. E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E Afirmativ.7-8 5 5 6-7 7 6 5 5 7-9 6-7 11 3-4 7-9 5-6 3-4 3-4 4-5 6 3-5 3-4 3-4 5-6 4-5 0-2 0-6 0-4 0-2 0-2 0-3 0-5 0-2 0-2 6-2 0-4 0-3 5 Profil 16 P.

Necontrolat. critic. decis. natural. sociabil. cu rezonan bogat . Conservator. . îi lipse te spiritul practic. neindicat pentru munca în echip . dependent afectiv. suspicios. îndîrîtnic. clarv z tor. Practic. Direct. insensibil. cu gust pentru analiz . Q3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 10 Q3 Controlat. Dur i realist. con tiincios. N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N Subtil. Calm. senin. Timid. capabil s . naiv. sensibil. depresiv. inovator. Q1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1 Deschis spre nou. imatur emo ional. adaptabil L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L Neîncrez tor. bazându-se pe sine. ine la form . pozitivist. lucid. sentiment de infe-rioritate). Q2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q2 Independen personal . în conflict cu M 0 1 23 4 5 6 7 8 9 10 M Imaginativ. timorat.neglijen (supraeu slab). plin de resurse. (exteriorizare dificil . spontan. Dependent de colectiv. vis tor. cu respect pentru conven ii.i p streze sângele rece. pozant moralizator (supraeu puternic). întreprin-z tor. oarecare lips de imagina ie. cooperant. Încrez tor. sentimental. boem. pruden extrem H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H Îndr zne . încrez tor în sine. I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Tandru. respon-sabilit ii. fidel colectivului. O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O Anxios. formalist. cu spirit practic. perspicace. Cere ajutorul i aten ia celorlal i. cu sentimente de culpabilitate.

30 itemi. 40 itemi.I. Nu putem ignora din aceste restrânse prezent ri chestionarul de temperament al lui Gh. Sy = sociabilitate. AC = conformism.42 itemi. impulsiv. Destins. Q4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prudent în raporturile sociale. 1974. C.sine. 38 itemi. 35 itemi. Tensiune energetic ridicat . 12. 2. FE = feminitate. 5. strungar. 28 itemi. SA = de sine. satisf cut. 14. psiholog român care a efectuat modele experimentale i chestionare privind aptitudinile i interesele elevilor pentru diferite profesii ( ofer. un studiu privind ³Sistemul temperamental i diagnosticarea lui´ în Revista de psihologie 3. Slab tensiune energetic . Cs = capacitate de statut. RE = responsabilitate. TO = toleran . GI = impresie bun . SO = socializare. calm. 32 itemi. 17. PY = sim psihologic. FX = flexibilitate. IE = eficien intelectual .P. Integrare slab . Inventarul conceput ini ial la Berkeley ± California. 9. . 3. Inventarul de personalitate California. f r grij pentru conven ii. 22 itemi. 45 itemi. 56 itemi. cu amor propriu. 10 Q4 Tensionat. 10. 4. 18. Zapan (1897-1976). SC = autocontrol. 6. CM = spirit de comunitate. Do = dominan . dimensiunile personalit ii. 54 itemi. 38 itemi. nep s tor.). de asemenea. 11. 44 itemi. SP = prezen acceptan social . dactilograf etc. cu sentimente defrustrare. op iuni valorice i maturitate interrela ional . 16. dep it de evenimente. A publicat. 7. de c tre Gough în 1956 i-a propus folosirea lui în practica diagnostic . 34 itemi. 15. Scalele inventarului utilizate ini ial au fost urm toarele: 1. 8. WB = bun stare personal . 52 itemi. 13. Autorul a împ r it cele 18 scale în 4 grupe de semnifica ii psihologice: 1. AI = realizare prin independen . 2.

Studiul comportamentului i a reactivit ii umane a fost scopul pentru care C. 4. masculinitate-feminitate. factorialist. sensibilitate (5 itemi). 15. starea general a s n t ii (9 itemi). 22. de fapt. 7. 3. personalitate psihopat . În versiunile din deceniile de dup 1960 au fost îmbun t ite alte scale privind sindroame psihice clinice. ii i a tendin elor . nervii cranieni (11 itemi). fobii (29 de itemi). Acest studiu rezult din cunoa terea unor itemi sistematiza i în 26 de rubrici. 17. tendin e sadice i masochiste (7 itemi). politic ± lege ± ordine (46 de itemi).A. organe de secre ie (10 itemi). Exist o serie de variante prescurtate. elaborat de Fahrenberg Selg Hampel (1978). 4. 23. tendin e ale subiectului de a se ar ta într-o lumin neverosimil (15 itemi). Scalele au satura ii în diferite structuri. masculinitate i feminitate (55 itemi). 26. educa ia (12 itemi). La acestea se adaug 9 scale clinice: aspecte hipocondrice. afectivitate ± manie (24 de itemi). Acestea sunt urm toarele: 1. 16. religie (19 itemi).U. simptome neurologice generale (19 itemi). sistemul cardio-respirator (5 itemi).3. paranoia. nivel motiva ional.P. dar i pe vizitatori din S. A fost etalonat ini ial pe 700 de persoane din popula ia Statului Minnesota. 19. 13. mai mult din domeniul afectivit de tulbur ri ce se pot structura. iluzii. 25. idei delirante. sistemul vaso-motor.I. motricitate i coordonare (6 itemi). afectivitate ± depresiune (32 de itemi). grupe sociale de muncitori. pentru ambele sexe. 2. halucina ii. depresii. Testul s-a efectuat pentru a fi aplicat de la 16 la 55 de ani. profesiunea (18 itemi). familia i via a conjugal (28 de itemi). sistemul genito-urinar (5 itemi). 5. psihastenie. limbaj. sistemul gastro-intestinal (11 itemi). sondeaz interrela iile sociale preferate celor anormale. schizofrenie i hipomanie. via a sexual (16 itemi). comportament social (72 de itemi).: 250 de cursan i preg ti i pentru Universitate. 9. isterie. 12. toate posed o semnifica ie i în domeniul normal. 18. 11. Are 12 scale (în total 212 itemi). 10. 24. 8. 21. tendin e interpretative (31 de itemi). 14. 6. moral (33 de itemi). tendin e obsesive i constrângere (15 itemi). care. 20. stilul personal. obiceiuri (19 itemi). dar i bolnavi de TBC i de epilepsie. Chestionarul de personalitate Freiburg este un chestionar multifazic. tulbur ri trofice.

tensiuni. egocentrism. nelini te. conduite i gândire autoritar . anxietate. preferin e de a r mâne în a teptare. reactivitate. Sânge rece. sentimente de gol interior i apatie. cuno tin e i prieteni cât mai mul i. tulbur ri psihosomatice (34 de itemi). conformism.FPI 1 pune în eviden : nervozitate. FPI 4. Emotivitate. FPI 6. tensiune (20 de itemi). tendin e de a fi decep ionat. FPI 2 pune în eviden agresivitate. nevoie intens de schimbare. Depresie. vulgaritate. emo ii ce se manifest fizic i aspecte vegetative. FPI 8. la care se adaug dispozi ii i st ri de agresiune corporal . glume proaste i tendin e spre exaltare. capacitate de a. care poate evolua capacitatea de a rela iona sau pân la exprimarea unui comportament anormal. îngrijor ri. st ri de iritabilitate. sensibilitate crescut la stimuli puternici i meteosensibilitate. tendin e de a fi comunicativ. lips de control. FPI 5. concentrare redus aproape permanent . susceptibil decep ionat cu u urin . tendin e de iritabilitate urmate de agresivitate i furie. momente numeroase de epuizare. ner bdare. toleran sc zut la frustr ri. . atitudini de suspiciune i de neîncredere în ceilal i. instabilitate. Inhibi ie. mai ales în colectivitate. Nepl ceri i trac înainte de unele situa ii. verbal sau imaginar . susceptibilitate. impulsivitate. verbal sau imaginar . tendin e sadice. agresivitate. ca i cum ar trebui s se întâmple ceva periculos. Tendin e de dominare. iritabilitate. insomnii. agresivitate social . calm. frustrare (20 de itemi). agresivitate (20 de itemi). vorb re i prompt în replici. reac ii negative. nemul umire. timiditate i inhibi ie în rela iile curente. activism. vioiciune. nesiguran (228 de itemi). nemul umire. Tendin e de a stabili contacte. încredere în sine (20 de itemi). pesimism i descurajare frecvente. FPI 7. oboseal stagnant . nelini te. Acte de agresiune fizic . proast dispozi ie general . ac iuni i st ri afective adesea violente. dar i tulbur ri i st ri generale proaste. nelini ti. când trebuie s decid ceva (deci amân ). imaturitate afectiv (26 de itemi). întreprinz tor. FPI 3.i impune interesele proprii. tendin e de a se sim i deranjat i pus în încurc turi. Sociabilitate (16 itemi).

uneori înso ite de atitudini dezinvolte. Zapan (1933. FPI 9. tendin e spre medita ii i reverii inutile. Fire deschis . teze pe baza cunoa terii . dar i sentimente de a fi fost gre it FPI M. dar au i tendin e de a domina. Subiectul are comportamente active. întreprinz tor. Pitariu. de Printre testele obiective de personalitate semnal m la noi în ar : Metoda aprecierii obiective a personalit ii. 1938). este optimist. apoi . Masculinitate (26 de itemi). la Universitatea din Cluj. începând cu 1984. nevoie de contacte. cu lips de st pânire. tendin e spre activitate. nesiguran în luarea de decizii.În genere. FPI E. FPI N. uneori apatic. Tendin e de autocritic . plin de griji. 1937-1938. numit întâi de Gh.. Este o scal care are 34 de itemi. nu au trac. Se afirm nu numai dispozi ia labil i proast . cu pu ine nepl ceri organice i. cu sentimente de vinov ie. Prin aceast metodologie..Foaie de observa ie voca ional ´ (metoda FOV. triste e mult i lips de vlag . iritabilitate i vulnerabilitate la frustr ri. iritare i team când este privit. gata de ac iune. dominant agresiv . 1957) i prezentat la Congresul Interna ional de Psihotehnic de la Viena (1937). în genere. uneori. conduite degajate. 1957) se solicit profesorilor i elevilor.rating-method´. recunoa tere deplin i u oar a unor defecte sau sl biciuni generale umane. incapacitate de a duce la bun sfâr it cele propuse. Se refer la sociabilitate. ca dup efectuarea unei probe sau lucr ri.. cu dispozi ie echilibrat .Metod de apreciere obiectiv ´ (MAO. con tiin de sine. E vorba de persoane întreprinz toare care dau tonul. i folosit în România. elaborat de Gh. for de ac iune redus . Extroversie-introversie. i de contact. A implicat un demers original de construc ie i validare prin . Zapan . Este tot o scal suplimentar cu 24 de itemi. autocritic (14 itemi). pl cere de divertisment i varia ie. tensiune permanent . Labilitate emo ional . Aceast Scal FPI a fost tradus c tre H. cunoscut în literatura de specialitate anglo-saxon i folosit în tehnicile de scanare. de multe ori cu dificult în eles i chiar nedrept it.

F. ß clinica de boli psihice (bolnavul schizofrenic. Metoda de apreciere obiectiv prezint un mare interes tiin ific. apoi s enumere pe ultimii 20% care au realizat într-o manier necorespunz toare activitatea dat . rezultate în principalele entit i din: ß clinica de boli interne. maniacal etc. elevul nu va fi în listele de evaluare. care cre te valoarea originalit ii testului. ß clinica de chirurgie. se vor pune în eviden caracteristicile perfec ion rii obiectiviz rii evalu rilor. Deoarece i profesorii sunt implica i în aceast evaluare. dar i cu tehnica interaprecierii de grup. epileptic. în privin a manifest rii copilului de a. Cei medii nu intr în evaluarea nominalizat . mai ales. s -i semnaleze pe primii 20% din colectiv. scoruri. ß clinica de boli infec iose (inclusiv hepatite i SIDA). Bales (apud Ursula chiopu. 2002). dup situa ie ± printre cei mai buni sau printre cei mai slabi.Introduceri´ s exemplific m atitudini. ß patologia dependen ilor de drog (alcoolism i consumatori de droguri ilegale). Testul MAO a fost elaborat înaintea testului sociometric al lui Moreno din 1970 (coreleaz par ial cu acesta). în astfel de cazuri.competen elor colegilor. La sfâr it.i cunoa te obiectiv semenii i pe sine. . elaborat de R. Aprecierea de sine are o importan educativ deosebit . Ace tia ar trebui s fie cei care dup p rerea lor au realizat cel mai bine activitatea respectiv într-o ordine clar . Inten ion m ca în materialul ce va fi o continuare a acestei . fiecare elev se va aprecia i pe sine sau nu.). În loc de încheiere Dorim s subliniem faptul c acest suport de curs va fi completat de un material care va constitui partea a II-a în care vom prezenta rezultatele ilustrative ob inute de subiec i din clinic la unele probe psihodiagnostice etalonate pe popula ie româneasc . ß suferin ele bolnavilor neoplazici..

G. & Finich... 3.protej m´ psihologul de virtuale capcane i posibile erori umane. 48. 5. Casa C r ii de tiin . . 66. DC. Validity în assessing intellectual level and academic achievement. H. Human figure drawings. J. Journal of Clinical Psychology. Cluj-Napoca. Desigur. K. BIBLIOGRAFIE 1. . . 2. W. Journal of Personality Assessment. Washington. Ed.. W. (1992). (1994).). Acestora inten ion m s le complet m prezentarea cu sugestii pentru reu ita unei examin ri psihodiagnostice.Proiectarea testelor de cuno tin e i examenul asistat de calculator´. Pitaner.. Albu. Acklin. gândim la un adaos privind interrela iile sugerate de studiul aptitudinilor în func ie de solicit rile din anumite profesii. (1993). Monica. 114-120. M. Coloseum. Author. aceste note de curs nu pot epuiza vastitatea dac nu infinitatea i complexitatea problematicii pe care psihodiagnosticianul încearc s o cunoasc i s o ierarhizeze.ß patologia b trâne ii (boala Alzheimer).metode i instrumente de evaluare în patologie´. Belter. ClujNapoca. 194-201. Monica (2000). R. Diagnostic and statistical manual of metnal discorders (4 th ed. American Psychiatric Association. De aceea. Totodat apreciem c ar fi de utilitate sugestiile i exemplific rile r spunsurilor la unele forme de terapie mai frecvent utilizate în clinicile din ara noastr i în special din Bucure ti. Personality assessment and managed care. Aikman. Albu.. A. 4. (1996). Cu aceasta sper m s venim în zona de sprijin i de comunicare din domeniul psihodiagnozei clinice i generic s .

PA: Accelerated Development. Validity generalization. B. 13. (1971). S. Schretlen. 37. Ball. J. L. .. Journal of Personality Assessment.. J. 4. San Anatonio: Psychological Corporation. H. J. N. Manual of Beavers Timberlawn Family Evaluation Scale and Family Style Evaluation. 8. 9.Bellak. C..Burke. (1974). Progression of cognitive impairment în Alzheimer¶s disease. 439460). Archer.Bayley. Beavers. L. D. P. Metraux.. H. (1993). P. Journal of the American Geriatrics Society. 10.6. (1991). Psychological Assessment. Duckworth & W. J. L. New York: Grune & Stratton. (1991). Dallas:Southwest Family Institute. W. P. (1984). P. (1993). 12. Anderson (Eds. D. New York: Bruner/ Mazel.. 39. A. R.. Rorschach depression indices with children and adolescents: Concurrent validity findings.Benedict. 15. W. A review and critique of the correlation model. R. 57. R. ed. R. (1995). Child Rorschach responses: Developmental trends from two to ten years (rev.. 7. & Walker.).). în J. & Levy. R. (1992).. & French. Gordon. R. (1985).. 14. M. Personnel Psychology. pp. & Peterson. R. 322-328. MMPI-2: Interpretation manual for counselors and clinicians (4th ed. & Bobholz.. 465476. Anderson. N. Concurrent validity of there WAIS-R short forms în psychiatric inpatients. 11. 93-115.Brown.. R. J. R. Antecedents and consequences of salesperson job satisfaction: Meta-analysis and assessment of causal effects. Jacoby. Rodell.Burns A. The TAT and cât în clinical use (2nd ed. Ethnic and cross-cultural differences on the MMPI-2.). A. Bristol.. Ames. Bayley Scales of Infant Development (2nd Edition) Manual.

. Journal of Social Behavior and Personality. Neculaie. T. 1. R.. (1993). Fifth Edition Champaign. (1993). 25. A.. M. G. Rudic .Cattel. New standardization data on the ryberg child Bihavoir Inventary in: Psihological Assessment´. J. Journal of Personality Assessment. 391-397. 64.. 21. R. 359-364. (1995). Boston: houghton Mifflin..Psohilogical testing and Assessment´ Mayfield Pblishing Company.Metode pentru 26. & Cattell. (1957a). (1952a). Jr. 47. ed. Journal of Consulting Psychology. 283-290. A. (1998).. R. (1971). S.. Cattell. . (1952b). 22. (1990). The personality structure and Dr. pp. 17. Eysenck..Cohen. R. 23. J. & Patterson. B. D. B. 16. 24. B. Factors underlying Wechsler-Bellevue performance of there neuropsychiatric groups. A IV-a.Cattell. R. 451-457.Cohen. cunoa terea personalit ii´. J. PF. (1975b). IL: Institute for Personality and Ability Testing. Abilities: Their structure.. 21.Costa P. 21. E. 1. R. McCrae R. T... Journal of Abnormal andSchool Psychology. R. SUA. & Swerdlin. 153-160.Cohen. 21-50. 272-277. Journal of Consulting Psychology.. Journal of Consulting Psychology.Cohen. California. H. growth.Com nici. 19.Cohen. Cr ciunescu. 16.16. A factor-analytically based rationale for the Wechsler Adult Inteligence Scale. 18. A factor-analytically based rationale for the Wechsler-Bellevue.Burns. K. Teodorescu.Cattell. . Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the Revised NEO Personality Inventory. and action. L. The factorial structure of the WAIS between early adulthood and old age. J. de psihologie. P. t. . no 2. J. A. 20.. tomul 39. (1986). Rev. Conduct problem behaviors în a stratified sample of children and adolescents. nr. E.

31. New York: Wiley. 35. Children¶s drawings as measures of intellectual maturity. J.. American Psychologist.. 32. Vols. Ed. F. J. D. Psychological Assessment. 30.Guilford. R. Measures for clinical practice (2nd ed. & Bradley. CPI manual (3rd ed. vol. C. P. P. Basic foundations (2nd ed. (1994). 37. (1997). 86-94. & Hughes. New York. (1999). G. 33. Palo Alto. New York: McGraw-Hill.). (1986).Fischer.Gough. Free Press.). K. O. 304-312. vol. R. T.. 2. (1997).27. (1967). 28. . CA: Consulting Psychologists Press. 68. D. K. Brace & Jovanovich.. G.Costa. 1091-1102. S. (1994). 2 (1993). H.Cucu-Ciuhan. Geanina (2000).Exner. New York: Harcourt. 29. Journal of Personality Assessment. 3 (1995). 52. J. (1975). C. 6. . 217-235. Stability and change în personality assessment: The Revised NEO Personality Inventory în the year 2000..DiClemente. S. J.Halpern.. 34. E. Bucure ti. (1963). The nature of human intelligence. & Eysenck. Journal of Substance Abuse. H.Geisinger. San Diego: Ed ITS. F. Vol. Cros-cultural normative assessment: Tranlation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. 1±2). The Rorschach: A comprehensive system.Harris. & Corcoran. 1. Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. P. Sylir..Eysenck. Stages of change profiles în outpatient alcoholism treatment. Sex differences în intelligence: Implication for education. (1990). 36. B.Psihologia colarului mic´. & McCrae.

MA: Allyn & Bacon. 42. 39.H vâreanu. (1983). Family Studies Group.Horghidan. C. S. Dacia. W. London: Hospital for Sick Children. EDP. & Miller. Interrater reability of the Structured Clinical Interview for the Positive and Negative Syndrome Scale for schizophrenia. L.Ionescu. Cluj-Napoca. H. 44. Loader. (1951). 6. (1994). Palo Alto.. Human assessment and cultural factors. CA: Consulting Psychologists Press. W. R. 192-195. M. S.. Miron (2001). 41.. a II-a. Plenum. P. Valentina (1998). E. Ed. . Acta Psychiatrica Scandinavica. (Eds. W. Clinical assessment of family health.Lindstrom. A practical guide to CPI interpretation (3rd ed. 293-303. J.. 45. 46. & von Knorring. L. Nedham Heights.McAllister. J.. Assessing adolescent and adult intelligence. New York: Psychological Corporation..Heppner. The Carrer Transitions Inventory: Measuring internal resources în adulthood. 135-145. (1982). .Metode de psihodiagnostic´. A. (1998). Polinu. I. 47.. 89.Irvine.McCrae. (1985). Bucure ti.38. 48. L.). & Berrym J. R.). 43. . (1996).Kinston.Kaufman. & McKinley.. Ia i.Hathaway.Cunoa terea psihologic a persoanei´. R. Journal of Personality and Social Psychology.. Wieselgren. 40. Consensual validation of personality traits: Evidence from self-reports and ratings. (2000). C. . ed. Journal of Career Assessment. New York. The MMPI manual. S. (1990). M. 43.Didactica modern ´.

.Ed.Bazele psihodiagnosticului´.Testarea psihologic a copilului mic´. (1985). W. D. Ed. Rolland. 203-212.Psihologia... H. (1998). S. Margareta (1998). (1995). 59. G. G. S.. & Orzco. Calidity of psychological assessment. Mihaela (2001).Mitrofan.Mitrofan.Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologic ´.. (2001)..Titus Maiorescu´. Ia i. 54.România de Mâine´.Millon. American Psychologist.Psihometria i direc iile ei de dezoltare la început de mileniu´. J. 741-749.P. . (1994). Iolanda (2001). Journal of Cross-Cultural Psychology. T..Minulescu. 50. .49. . S. Bucure ti. Bucure ti.Psihologia în exemple i modele explicative´. Journal of Clinical Psychology. Mihaela (1994). . Poleinu. Del Pilar. Cross-cultural assessment of the five-factor model: The Revised NEO Personality Inventory. R. Bucure ti..Montgomery. T.R. P. 55. 58. T.. M... Garvel Publishing House. N. 50..McCrae. San Antonio: Psychological Corporation.. Costa. Zlate).. Bucure ti. Millon Index of Personality Styles manual. R.Minulescu. Bucure ti. & Parker. 51. Mihaela Press.Mitrofan.E. 41. . în Psihologia la r spântia mileniilor (coord.. 171-188. Mexican American¶s performance on the MMPI as a function of level of acculturation. (1997). 53. 57. 56. 52.teorie i practic în psihodiagnoz ´. Jr.Messick. . Funda iei . . Foc ani. Mihaela (2003). Aliter. Ed.Modrea. N. Universit ii .Minulescu. 29. psihoterapia i consilierea copilului: aboedare experien ial ´. P. Ed.

(1996a). . (1993). D. Toglia. 67. Bucure ti. et. P. New York: Springer-Verlag. I. 71. Ars Docendi..R canu. & Wolfson. .60.. 66. Problems of evaluating interviews of children în sexual abuse cases. Ed. .). 61. . 63.).. Psychometric evaluation of the Reasons for Living Inventory. C. Sincron. 52. Myers. The Rorschach în Contemporary forensic psychology. Gifford. F. New perspectives on the child witness. Perceptual and Motor Skills. 65. Ruxandra (1996). IQ: Knowns and unknowns. Psychological Assessment. (sub.Piotrowski. (1993). tiin i Tehnic ´. V. 154-158. Palo Alto.Naglieri. Medical . Ed. R. 62.. (1993). J. J.Piotrowski. Ia i.29 de teste pentru a te cunoa te´. Ross (Eds.Neculaie. (coord. hits and misses. & Yuille. The Myers-Briggs Type Indicator: Manual.. American Psychologist. Bucure ti. The Halstead Reitan Neuropsychological Test Battery: Theory and clinical interpretation (2nd ed. în S. 5. Psycological Reports. . & D.Radu. red. I. CA: Consulting Psychologists Press.Osman. al. Tucson: Neuropsyhology Press..Psihiatrie´.. J. (1962).). 75-76. 458. T. D. 1341-1342.Soc. A.Psihologie medical i asisten social ´. . Ruxandra (2000)..R canu.. J. C. (1976). C. 82. B.Raskin.. M.Introducere în psihologie aplicat ´.Metodologie psihologic i audiza datelor´.). 78. Ed. Ceci. C. M.. Poliun. Adrian (1998). Cluj-Napoca. . A. Jones. 68. The status of Exner¶s Comprehensive System în contemporary research. 64. 69. (1987). (1996b)..Reitan.Predescu. 70. Bucure ti.

.Scheier M. Aurel (2002). R.Sternberg. 77. C.Spielberger.. Journal of Applied Behavior Analysis. The Rosenzweig Picture Frustration (P-F) Study: Basic Manual. C. construc ie. 75.Scott. Bucure ti. Polirom. Sloan & J. în P.. S. 169-210. H.. 20-40.Spielberger.Russel. & Carver. 79.Stan. 81. (1987). C. aplicare´.. 78. D. (1997). Symposium presented at the Society for Personality Assessment 1998 Midwinter Meeting. (1990). 74. et al. C. 23. Psychological Bulletin. Assessment of cognitive. UCLA Loneliness Scale (Version 3). Manual for the State ± Trait Anxiety Inventory (STAI. . & Iwatam B. 73. Quillen (Chairs). 66. (1983). MMPI-2 prediction of physical symptoms în Gulf War veterans. 475-493. St. Reability.. W.. L. A.Rosenzweig.Metode de Psihodiagnostic´. 30. (1998).. Journal of Management.. et al. emotional and physical functioning în war veterans. (1978). 43. Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized outcome expectancies on heath. Palo Alto.72.Smith. . (1997). EDP. The Clinical Psychologist.. J. 82. Managerial intelligence.Ro ca. and factor structure. (1996).. Antecedent influences on behavior disorders. Ia i. 343-375. R. Louis. & Piotrowski. (1981). Mariana (1972). CA: Consulting. 60-63. Form Y). Journal of Personality.Sloan. MO: Rana House. validity. D.Testul psihologic: evolu ie. 89. G. H. Journal of Personality Assessment. D. 80. 76. 55. February 20. P. 483-505. Clinician¶s attitudes towards computer-based testing. Measuring intelligence with the Goodenongh ± Harris Drawing Test. Psychologists Press.

Homogenity of test validity. (1987a). J. a III-a. 422-424. 17.Cunoa terea personalit ii semenilor´. . M.Zlate. 90. Gh. 74.Zlate. (1992). Ia i. D. ed.Zapan. (1996). Ed.Viglione. 89. Professional Psychology: Research and Practice. Dic ionar de Psihologie.. Jr.. B. Scholastic Testing Service.. I. Bucure ti. Babel. Militar . et. B. Journal of Applied Psychology.83. E. (2002). Funda iei . 68. A. (1999). & Avalio. Is the Rorschach welcome în the courtroom? Journal Personality Assessment. Environmental Medicine. Ursula (1997). . J. 371-374. (1997). 67. Guidelines for administration and scoring / comments on using the Torrance Tests of Creative Thinking. 68. Policon..Zhang. C. Space. 86.Weiner. D. 88. Validity and usefulness of WAIS-R. (1986). 84.Introducere în psihodiagnostic´. 93. . Ed. L-S. 91. & Sciara. E. Bucure ti. 368-372. (1997). Yu. chiopu..Psihologia mecanismelor cognitive´. Ursula (2002).. Ed. M... al. Bensville. Il. . 36-43. K-N. Journal of Personality Assessment. 85. 87. Ed.Torrance. The psychophysiological assessment method for pilot¶s professional reliability. E. Exner.Waldman. (1989)... Bucure ti. 92. L. M. Wang. A.Eul i personalitatea´. chiopu. and WPPSI short forms. . Problems în Rorschach research and what to do about them.. Jr.Humanitas´. J. Aviation. 590-599. Trei. P. WISC-R.Watkins.

in cu vârsta Completare imagini i Asamblare (reprezentand grupa A). cifre.Ra ionament aritmetic. 4. . Corec ia sau deteriorarea psihic în func ie de vârst .I.nu in cu vârsta . Procedeul de calcul este urm torul: 1. calculat pe baza rezultatelor e antionului folosit pentru etalonare se utilizeaz conform tabelului de mai jos: Coeficien ii de deteriorare medie (normal ) la diferite varste (în %) Probe care . psihologul este în situa ia s calculeze nu doar Q. . Vocabular. global. Memorie.Calcularea coeficientului (indicelui) de deteriorare intelectual (QD) {n clinic . rezultatul reperezentand procentul de deteriorare patologic . 3. in / Vârsta . ci i o serie de coeficien i absolut necesari în stabilirea diagnosticului psihologic i medical. . Astfel pe foaia de notare este prev zut de asemenea un spa iu disponibil calcul rii coeficientului de deteriorare.Informa ie.. Cuburi. Dup formula se calculeaz coeficientul de deteriorarea psihometric . Din valoarea deterior rii psihometrice se scade coeficientul de deteriorare în func ie de vârst .. 2. . Se totalizeaz notele standard ale subtestelor care.. Se totalizeaz notele standard ale subtestelor care . Cod (reprezentand grupa B).

la aceast vârst este de 8.5 2 3 3 7 9 11 11 Valori rotunjite 0 l 3 3 8 8 11 13 De exemplu: dac o persoan ob ine la testele care .nu in cu vârsta 29 59 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55- 20-24 25- Valori calculate 0. in cu vârsta i la testele care . eficien intelectual prezent de 98%. i respectiv. iar .nu in cu vârsta un total (în not standard) de 47 vom ob ine valoarea un total de 42..corec ia rezult c ea are un procent de deteriorare (sau pierdere) de 2%.. aplicând formula deterior rii psihometrice egal cu 10%. Alt exemplu: dac persoana este în varst de 42 ani.. un procent de Semnifica ia valorii procentului de deteriorare patologic dat de D. Wechsler este urm toarea: Pân la 10% corespunde unei deterior ri nesemnificative ..probe care .

.între 10-20% corespunde unei deterior ri probabile (medie) peste 21% corespunde unei deterior ri certe. Foaia de notare include de asemenea..Wechsler-Bellevue caracteristici diagnostice i clinice Cu toate c un examen de testare a inteligen ei are ca scop esen ial s dea o m sur valabil a capacit Inteligen i sigur ii intelectuale globale a unui subiect se poate gândi în mod rezonabil c orice Scal de bine cunoscut va furniza ceva mai mult decât un simplu Q. În vederea realiz rii profilului (mai exact a Scatterului) performan elor intelectuale ale unei persoane. aptitudinile sale i incapacit ile sale particulare. Bateria . pe baza rezultatelor ob inute cu Scala Wechsler-Bellevue clasific notele standard o scar de 20 de puncte în urm toarele clase (sau nivele): care se extind pe 0 3 foarte slab 4 7 slab 8 11 mediu 12 15 bine 16 19 foarte bine. sau o .vârst mintal . majoritatea probelor de inteligen . În prezent importan a acestui tip de date auxiliare ce pot fi deduse dintr-o prob de inteligen depind într-o mare m sur de experien a clinic i perspicacitatea personal a examinatorului.I. cele 5 rubrici corespunz toare acestor nivele care dau posibilitatea repartiz rii în final a Scatterului. administrate individual reflect un anumit numar de date privind modul de reac ie al subiectului. Oricum examinarea i prognoza lor depinde la fel de mult de meritele . De fapt. i destul de des anumi i indicatori ai tr s turilor de personalitate. F r îndoial aceast observa ie va r mane întotdeauna mai mult sau mai pu in exact .

intrinseci i de posibilit

ile de diagnosticare ale testelor înse i. Comentariile urm toare trebuie s ne i

conduc la discutarea acelor caracteristici ale Scalei Wechsler-Bellevue a c ror analiz preliminar experien

ulterioar le-au relevat valoarea clinic sau diagnostic . Caracteristica cea mai evident util

a Scalelor Wechsler-Bellevue este împ r irea lor în dou p r i: una Verbal , cealalt de Performan . Valoarea sa a priori const în aceea c ea permite compararea facilit ii unui subiect de a folosi

cuvinte i simboluri cu aptitudinea de a se servi de obiecte i a percepe scheme (patternuri) vizuale. În practic , aceast separare este justificat prin diferen ele între capacit ile asumate i aptitudinile profesionale diverse. În general, func ionarii de birou i profesorii reu esc mai bine la testele verbale, în timp ce lucr torii manuali i muncitorii reu esc mai bine la testele de performan . Aceste coresponden e sunt suficient de ridicate pentru a avea o valoare de orientare profesional , mai ales când este vorba de adolescen i din licee sau din facult i. În afara raportului lor posibil cu aptitudinile profesionale, divergen ele între notele testelor Verbale i cele ale testelor de Performan , mai ales când aceste diferen e sunt importante intereseaz în special pe clinician. Aceasta deoarece

asemenea dezacorduri sunt în mod frecvent asociate cu anumite tipuri de patologie mintal . De fiecare dat când o tulburare mintal produce o schimbare în capacitatea de func ionalitate a individului, în general ,,pierderea care rezult nu este uniform , ci afecteaz mai mult unele aptitudini decat altele.

Acest fapt este frecvent utilizat în mod sumar în psihiatrie i neurologie, unde tulbur rile sau deficien ele specifice sunt considerate ca simptome patognomonice ale diverselor tipuri (clase) de boli. Tulbur rile de gen ,,fuga de idei din psihoza maniaco-depresiv i tulbur rile de memorie din

alcoolismul cronic (psihoza Korsakoff) sunt exemple bine cunoscute. În limitele semnifica iei diagnostice a diferen elor mari dintreaptitudinile verbale i aptitudinile de performan în

ansamblul lor, constatarea general este în majoritatea tulbur rilor mintale, c alterarea func iei este mai mare în domeniul Performan ei decât în domeniul Verbal. Aceast observa ie este valabil pentru toate tipurile de psihoze, maladiile organice ale creierului i într-un anumit grad mai mic dar tot sensibil, în majoritatea psihonevrozelor. Numai dou grupe contrazic aceast constatare general ; cea a personalit ii psihopatice a adolescentului i cea a debilit ii mintale profunde. Cele dou grupe

reu esc mai bine la testele de Performan

decât la testele Verbale. Este interesant de notat c cele

dou grupe: psihopa i adolescen i i debili mintal se deosebesc de celelalte st ri psihopatice prin aceea

c deficien a lor de func ionalitate este datorat mai curând unei ,,lipse unei dezorganiz ri a capacit

decât unei perturb ri sau a

ii de func ionabilitate (apud Wechsler, D., 1954).

În momentul evalu rii diferen elor între notele testelor verbale i testelor de perfor-man în eles s se in seam de variabilitate, chiar pentru indivizi normali.

trebuie bine

Printre indivizii care au un Q.I. destul de apropiat de medie, o varia ie de 8-10 puncte între nota Verbal i nota de Performan , într-un sens sau în cel lalt este în limita normal . La fel ca i totalul, i de nivelul intelectual al individului.

direc ia diferen ei variaz , de asemenea, în func ie de vârst Subiec ii cu o inteligen inteligen

superioar reu esc în genere mai bine la testele verbale i subiec ii cu o (ibidem).

inferioar realizeaz note mai bune la subtestele de performan

O a doua caracteristic a Scalei Wechsler-Bellevue, util din punct de vedere clinic este posibilitatea de a compara între ele i la orice nivel de func ionalitate, diferitele aptitudini mintale testate de aceast Scal . Acest lucru a fost realizat prin faptul c , pe de o parte acela i tip de material este utilizat în întreaga Scal i pe de alt parte, c subtestele izolate ale Scalei au o importan egal în

contribu ia lor la nota global . Compararea notelor subiectului la testele izolate a devenit astfel posibil , la fel ca i cercetarea patternurilor de teste semnificative. Pentru analiza oric rui pattern este necesar s cunoa tem care este nota subtestului pentru oricare not total dat i varia iile acestei

note care se modific odat cu vârsta. Dat fiind faptul c subtestele au fost egalizate între ele, în ceea ce prive te importan a lor, nota medie presupus la un subtest dat în raport cu oricare not total dat poate fi ob inut cu o bun aproxima ie, împ r ind nota total la 10. Astfel c , dac un subiect ob ine not total de 95, media presupus pentru oricare subtest dat este de 9,5. Totu i notele verbale i cele de performan nu contribuie într-o manier identic prin semne egale la nota total ; o

aproximare mai bun , într-un anumit fel se ob ine prin împ r irea sumei totale la punctele testelor verbale i respectiv a testelor de performan prin 5. Astfel pentru un subiect care a ob inut o not

total (este vorba, bineîn eles, de note ponderate) de 95 constituite din note pentru testele verbale i note pentru performan , respectiv, de 50 i 45, mediile presupuse vor fi: pentru testele verbale 10 puncte i pentru testele de performan 9 puncte.

Problema care se pune este cea a definirii notei care variaz într-o manier semnificativ . Aceasta trebuie fie în mod necesar stabilit dup cele dou valid ri: clinic i statistic i nu numai pentru

oricare not dat , ci de asemenea pentru orice combina ie posibil a notelor. Chiar dac datele pentru o analiz atât de complet , ar fi disponibile nu toate etaloanele necesare au fost stabilite. Se poate ajunge la aproxim ri suficiente prin urm toarea metod empiric . Pentru oricare not total a Scalei complete, cuprins între 80-110 aceasta reprezentând o devia ie aproximativ de 1 de la media 95. Persoane între 20 i 35 de ani, având diferen e mai mare de 2 puncte decât nota medie a subtestului va deveni semnificativ .

Exemplu: un subiect care a ob inut o not total de 95 cu reparti ia urm toare:

Comprehensiune ............

11

Clasare imagini ..................................

9

Aritmetic

..............

9

Completare imagini ............................ 6

Informa ii .......................

10

Cuburi

........................................... 11

Memorie imediat a cifrelor

..

7

Asamblare obiecte .........................

10

Similitudini.....................

.

13

Cod ............................................... .

9

T=

50

T = 45

Subiectul nostru manifesta varia ii sau diferen e semnificative la testele: Similitudini, Completare imagini, Memoria imediat a cifrelor.

Pentru subiec ii care au ob inut note totale peste limitele de 80-110, la fiecare test izolat devia ia fa de medie care s defineasc o diferen semnificativ poate fi ob inut în mare, împ r ind nota medie ob ine o not total de 56, în consecin media

a subtestului la 4. De exemplu, subiectul ,,Andrei

Barbu de media subtestului vor fi ob ine o not total de 132 puncte: media subtestelor fiind 13. Totalul diferen ei între nota ob inut i media diferitelor subteste necesar ca un subiect s fie semnificativ este aproape propor ional cu valoarea notei totale a subiectului. urmeaz c pentru acest subiect numai notele par iale cu o devia ie de 3 puncte.semne . sau dimpotriv ..unui subtest este de 5.4 puncte. Un subiect care va reu i prost la cele dou probe va fi de presupus c prezint dou semne de afec iune organic posibil .5 fa semnificative. atunci când dezacordul între Performan i Verbal este foarte mare este de dorit.integrarea semnelor . Astfel. dac o not sc zut la un test de Performan este o not în special mic orat la testul de Cuburi au fost g site ca fiind fiecare caracteristic tulbur rii organice a creierului.. ob inute de subiect.. sau mai mult (corect 3.. disfunc ie mintal sau asociat acestei Scale. Subiectul . În anumite cazuri. dar este o varia ie relativ mic între subtestele care constituie cele dou p r i.num rarea sau . Grupele clinice care ob in în general o not mai ridicat la testele Verbale: maladii organice ale creierului. . i adesea necesar s se trateze separat fiecare parte a probei. Dar este foarte important întotdeauna s not m num rul de cazuri cu note relativ sc zute. Un semn sau simptom este o not slab de test care s-a relevat a fi caracteristic unui tip particular de tulburare mintal . deoarece celelalte st ri prezint de asemenea aceste . din care 1/4 reprezint 1. în distribu ia notelor la teste izolate. Metoda cea mai adaptabil pentru utilizarea clinic este cea care consist în . în ansamblu.2. foarte ridicate. Acest fapt este în special adev rat în anumite cazuri de boli organice care prezint dezacorduri importante între Verbal i Performan . Urmeaz c fiecare din notele sale la un subtest izolat care indic o devia ie mai mare de 1.3) vor fi de asemenea semnificative.6 puncte. Bineîn eles c se poate afirma cu certitudine c acesta va fi în mod necesar o persoan cu o deficien organic .

......... tipului de deteriorare) Cod ............ 0 Asamblare obiecte .......... debili mintal... ........... 0 Completare imagini .. Grupele clinice care ob in în general o not mai ridicat la testele de Performan : dizarmonii (psihopatii) la adolescen ..................................... + + Aranjare imagini ................................ Similitudini ........... 0 la (conf......................... Vocabular ....................... A) MALADIA ORGANICA A CREIERULUI Caracteristicile testului la diverse grupe clinice Informa ie ................... Memoria imediat ............. psihonevroze..................... tipului de deteriorare) Cuburi ...................... + Aritmetic .....psihoz ......+ Comprehensiune ........... la 0 (conf........

Informa ie subtestul Asamblare obiecte este inferior fa plus ..... iar totalul la subtestul Aranjare imagini plus Comprehensiune este inferior totalului ..............................Cuburi .... Nivelul verbal este în general superior Performan ei...... la (conf.... la (conf...Men iune: În maladiile organice suma notelor la probele verbale va fi mic sau net superioar notelor la subtestele de performan ...... Cuburi .............................................................Similitudini slabe........................... tipului de schizofrenie) Aritmetic . Rezultatele la foarte de Cuburi........................................... la 0 Asamblare obiecte ........... 0 la (conf... iar performan ele la . 0 la + Cod ......... B) SCHIZOFRENIE Informa ie . tipului de schizofrenie) Vocabular ... iar variabilitatea inter-teste sc zut ..................... + + Completare imagini ... subtestele p r ii Verbale decât între cele ale p r ii de Performan ................. + la + + Comprehensiune ........... Notele la Vocabular ridicate ca i la Informa ie reprezint în mod categoric un semn patognomic. ..... Variabilitatea inter-teste este marcant i în majoritatea cazurilor este mai mare între din Scala Wechsler-Bellevue. 0 la Memorie imediat ......... 0 la + Similitudini .................... ..... tipului de schizofrenie) Aranjare imagini .............

................................................. + Aritmetic . Completare imagini ...................................... Similitudini ............... + Comprehensiune .......... Observ m c verbalul este în general superior Performan ei...................... la Comprehensie ... Cuburi ....................................... 0 Asamblare obiecte ............... D) Dzarmonii (psihopatii) la ADOLESCEN|I Informa ie ........................................................................................................ 0 la Memorie imediat cifre . 0 la Aritmetic ....... + Vocabular ............. Totalul notelor la Completare imagini plus Cuburi este în general mai mare decât totalul la Aranjare imagini plus Asamblare obiecte...............C) NEVROTICI Informa ie ............... + Aranjare imagini .......... ................... 0 Cod .....................................................

.............................................................. ........... Memorie imediat cifre ................Memorie imediat cifre ............. E) DEBILI MENTALI Informa ie ........ + + Completare imagini ........... + + la + Asamblare obiecte ................... 0 Completare imagini ...................Completare imagini ............... la 0 Vocabular ............ 0 la Men iune....... + Aritmetic ..................... + + la + Cuburi ....................... 0 Vocabular ... Totalul la probele de Performan Totalul la ........Asamblare obiecte ................... ............. + la 0 Aranjare imagini ..................... Variabilitate inter-teste este comparativ limitat .......................Cuburi în general este superior achizi iilor în planul Verbal.................. 0 la Similitudini ...................... ajunge întotdeauna mai mare decât totalul la plus .........Aranjare imagini plus ............. 0 la Comprehensiune ....... + la 0 Cod .................. la 0 .........

. Pe o baz cantitativ simbolurile au aproximativ semnifica ia urm toare: + devia ia 1....... 0 la + Cod .... ... la + Men iune....Aranjare imagini .5 .. .Asamblare obiecte ..... sau .. ..... Notele la .Performan sunt în general superioare nivelului Verbal.........Similitudini Red m semnifica ia simbolurilor utilizate în tabelele noastre: + i + + semnific : ..relativ bun .. {n general.. la entitatea .....5 unit i sub nota medie a subtestului.......relativ slab sau considerabil sub media subiectului la celelalte teste..ridicat sau considerabil peste media notelor celorlalte teste ob inute de subiect... .Asamblare obiecte este marcat de la 0 la ..... 0 înseamn nici o devia ie semnificativ de la media notelor subtestelor r mase.......sc zut i semnific . dar c în anumite cazuri ea poate fi extrem de slab .....maladie organic a creierului . Astfel.. devia ia de 3 sau mai multe unit i sub nota medie a subtestului..... testul de .5 la -1. 0 Asamblare obiecte ...5 unit i de la nota medie a subtestului...2... devia ia de 1..Cuburi ating în general media)... Aceasta semnific în general c nota unui subiect suferind de o tulburare organic nu este proeminent la testul ... inter-teste limitat (de i notele la .. ++ devia ia de 3 sau mai multe unit i peste nota medie a subtestului.........5 unit i peste nota medie a subtestului...5 . simbolul plasat primul indic tendin a general . 0 devia ia de la 1............. + Cuburi ..... dar variabilitatea i .....2.

o pierdere a flexibilit ii mentale. prezint adesea o deteriorare generalizat .. cum ar fi bolnavi paraliza i i indivizii cu arteroscleroz .. În general ei reu esc mai bine . Comentarii 1) Maladii organice ale creierului Categoria aceasta înglobeaz un grup important de sindroame care con ine de la tumori ale creierului pân la alcoolism cronic. adic . Aceasta poate reflecta fie o pierdere a capacit ii de gândire conceptual . Orice nou sarcin de înv at este afectat într-o manier marcant .. reprezint incapacitatea asociat în mod sistematic cu tulbur rile de organizare vizul notele sc zute la testele . În consecin . cu rare excep ii reu esc mai bine la testele Verbale decât la testele de Performan . Dup i . o rigiditate crescut în procesele de gândire. Anumi i subiec i reu esc de asemenea s ob in note mari la testul de Similitudini.Cod .Cod de .. Aceasta explic în principal nota slab a bolnavului organic la testul . Cazurile nu sunt citate ca exemple de diagnostice diferen iale între entit ile unei maladii specifice oarecare. Unele grupuri de cazuri. notele slabe cele mai frecvente sunt ob inute la testele i conform genului de organ atins. dar este înc cea mai specific pentru diagnostic.Memorie imediat invers . fie mai frecvent. în special la cifrele în ordine memorie se reflect într-o not slab la testele de .Cod . de i aceasta nu este în mod necesar performan a cea mai defavorabil afectat .Cuburi ..Toate devia iile sunt exprimate în termeni de unit i ponderate de notare. Simptomele cele mai frecvente ale cazurilor organice ale creierului sunt tulbur rile în sfera motric a vederii.Asamblare obiecte .. Incapacitatea organic de a rezolva testul . la testul de . Nereu ita cea mai mare i cea mai uniform se manifest la testul . ci mai curând ca ilustr ri de dezorganizare a proceselor intelectuale observate în majoritatea cazurilor organice privind creierul f r a ine seama de tip. cazurile de deficien organic ale creierului.Aritmetic i motric ...Cuburi . Deficitul de .reu esc r u la aproape toate testele. cu toate c tulbur rile vizualmotorii joac un rol important în e ecurile sale. deficien e variate ale memoriei i o sc dere a capacit ilor legate de aptitudini de organizare i sintez ..

depinde adesea de orientarea psihiatrului sau de coala c reia îi apar ine. 2) Comentarii privind schizofrenia Schizofrenia în accep ia psihiatrilor germani identificat cu demen a precoce include un grup de afec iuni mai curând decât o singur entitate. Din punct de vedere profesional aceasta se manifest (apare) în faptul c adaptarea profesional a schizofrenului este adesea considerabil inferioar fa de ceea ce s-ar putea a tepta de la individ ce pare dotat la origine. Un caz care într-un spital este diagnosticat ca schizofrenie. Din punct de vedere intelectiv-opera ional efectul cel mai general al proceselor psihotice din grupa schizofreniei este diminuarea eficien ei mintale a subiectului. dar nu prezint o mare variabilitate în ceea ce prive te testele care constituie fiecare parte a scal rii. ea sugereaz totu i ceea ce experien a a demonstrat c schizofrenii pot prezenta între ei o mare varietate. Pe lâng sl birea eficien ei mintale. Pe lâng aceasta. o sc dere a flexibilit ii mentale i o tendin la perseverare. schizofrenul se caracterizeaz prin încetinirea accentuat a gândirii sale. Totu i acest ilogism între cele dou . între leziunea traumatic a creierului în care alter rile sunt inegale. el este în mod constant desemnat ca un individ închis în sine i pu in comunicativ. el reu e te mai bine la testele verbale. poate fi perfect desemnat într-altul ca psihoz maniaco-depresiv sau invers. Aceast pierdere (QP) este pus în eviden prin sc derea notelor ob inute la majoritatea testelor cerând un efort imediat i dirijat. Acest fapt are deseori valoare în diagnosticul diferen ial. De i împ r irea clasic a demen ei precoce în 4 tipuri: catatonic.la testele verbale decât la testele de performan . paranoid. cu aceea i simptomatologie ca imagine general . Aceast superioritate relativ a schizofrenului este de un interes special deoarece în general nu se consider c s-ar manifesta prin capacit i de verbalizare. Luând în considera ie aceast situa ie este evident c orice list simpl de semne nu poate fi suficient de întins . ca de exemplu. i paralizia general în care procesele intelectuale sunt mai mult sau mai pu in alterate într-o manier uniform . din na tere. A a cum s-a remarcat deseori. diagnosticul general al schizofreniei îns i. Din punct de vedere clinic. ori în total contradic ie. hebefrenic i simplu ar fi mai mult teoretic decât real . o singur maladie.

3) Psihopatie sau dizarmonie comportamental Tr s tura izolat cea mai prepon-derent în pattern-ul unui adolescent viitor psihopat este nota sa în mod sistematic ridicat la testele de Performan în compara ie cu cele ob inute la testele Verbale. sau chiar la ambele. Acest e ec nu este datorat unei deficien e de comprehensiune sau de facilitare a limbajului.. dar acestea sunt în general reflectarea unei oarecare capacit i sau incapacit i speciale. Cunoa terea aprofundat a cazului particular permite în general a se da o explica ie acestor constat ri contradictorii. De asemenea.constat ri se explic par ial prin aceea c la testele verbale care cer mai pu in verbalizare decât precizie. Se întâlnesc în mod ocazional excep ii. Dac aceast interpretare este . nu în elege (nu percepe. schizofrenul reu e te mai bine. Aceast constatare este surprinz toare deoarece se presupune c acest test constituie o bun m sur a inteligen ei sociale. nu sesizeaz ) asem n rile obi nuite i diferen ele. se întâlnesc bolnavi care reu esc la unul sau mai multe din aceste teste la care e ecul a fost înregistrat ca o caracteristic a schizofreniei. În sfâr it. El uit detaliile. cum e cazul testului de similitudini exist destule anse ca el s e ueze. o alt caracteristic . iar ideile sale bizare sunt urmare a acestei gre ite interpret ri. în ansamblul s u.. deoarece de la o perioad la alta. dar nu mai pu in important este aceast imposibilitate de a face o predic ie oarecare privind evolu ia schizofreniei. în aceea i manier în care el interpreteaz prost (deformat) realitatea i r spunsurile sale necuviincioase. Atunci când testele cer o anumit verbalizare. O alt caracteristic a schizofrenului este incapacitatea de a se ocupa de situa ii concrete i specifice. Schizofrenul interpreteaz incorect sau r u cuvintele. aceste dificult i reflectându-se adesea în notele sc zute pe care le ob ine la testele .Completare de imagini . ci unei deform ri în procesul de idea ie al bolnavului. Cazurile pe care le prezent m ca ilustr ri sunt tipice în sensul c ele privesc indivizii care prezint majoritatea sau un mare num r de semne caracteristice ale grupului schizofreniei.Similitudini sau . demn de a fi notat este nota ob inut în mod frecvent de psihopat la testul de Completare imagini. dar ocazia unor astfel de excep ii arat c diagnosticul schizofrenului dup semne sau pattern-uri psihometrice nu este o treab prea simpl .

reu e te prost la testele care cer un efort imediat. Ea poate fi datorat în parte unei întârzieri în educa ie (chiul la coal ). b ie i i fete. dar deforma i i în comprehensiunea lor social . prin jovialitate i o îndr zneal (aplomb). tendin a de a reu i destul de prost la Ra ionamentul aritmetic. asociat deseori adolescentului delincvent. deoarece regula are numeroase excep ii. contrastând într-un mod pregnant cu cele ale unui nevrotic. Unele studii arat c s-ar putea ca acest pattern s nu aib aceea i valoare diagnostic în cazul femeilor psihopate. de exemplu) i comportamentul rezultat. Rezultatul este c adesea încremenit exagereaz critica i neregularit ile. El este înclinat s considere fiecare prob ca o sfidare i se nelini te te pentru impresia pe care el ar putea s-o fac asupra examinatorului.. dar trebuie remarcat c nota medie a subtestului de calcul Aritmetic este pentru adolescentul normal (vârst 12-16 ani) în mod sistematic mai sc zut decât nota sa medie la celelalte teste ale Scalei. ceea ce se reflect adesea printr-o not sc zut la testul de Similitudini. Pattern-ul testelor pe care le descriem este sc zut în special la performan ele adolescen ilor de sex masculin psihopa i. El nu se împiedic de contradic ii i când el nu este împiedicat face orice lucru f r cel mai mic efort. dar ei au tendin a de a le aduce. Atitudinea la testul de performan al psihopatului este caracterizat în ansamblul s u. cum ar fi cazul extrem al unor psihopa i care sunt nu numai perver i în comportamentul lor.corect trebuie s se fac o distinc ie între Comprehensiunea (unei situa ii sociale. Totu i o not slab la Informa ii este considerat întotdeauna un semn fidel pe care se poate sprijini psihologul în selectarea cazurilor psihodiagnostice. dar la Performan ele nevroticului . 4) Nevroticii În general nevroticul . trata în propriul lor avantaj. Aceste caracteristici se pot manifesta la oricare test. nota relativ sc zut la testul de Informa ie ar fi o tr s tur comun adolescen ilor psihopa i. într-o manier antisocial . S-ar p rea c exist o diferen important conform sexului. Cu toate c se întâmpl .testul deAsamblare obiecte i Memorie cifre .ele sunt cel mai bine puse în eviden . Psihopa ii au în general comprehensiunea situa iilor. El are. Totu i. Acest idee nu trebuie împins prea departe. de asemenea. Experien a ulterioar a ar tat c aceasta se aplic de asemenea i adultului b rbat psihopat. iar gândirea sa abstract este adesea sub medie.

Aceste trei subteste permit de asemenea diferen ierea cazurilor . efortul s u la acest test se caracterizeaz prin numeroasele sale încerc ri i erori. Se poate ca schizofrenul s reu easc s ob in o not ridicat la unul din aceste subteste. Cu toate c nota la Performan a nevroticului este în general mai sc zut decât nota sa Verbal . {n diferen ierea dintre schizofrenia simpl îndeplinesc cel mai bine rolul de criterii ar putea fi: Calcul Aritmetic. Adesea el e ueaz la o serie u oar de cifre i reu e te la una mai dificil . Dar în general.rar ca nevroticul s asambleze într-un mod absurd piesele. i reflect obi nuita lor inaptitudine de a se conduce în Anxietatea nevrotic se manifest adesea în ezitarea subiectului. Nota sc zut a nevroticului la testul Aranjare de imagini este în mod frecvent asociat deficien ei de adaptare social situa iile sociale. în e ecurile sale nea teptate i în maniera sa de a se înver una contra diverselor întreb ri ale testului. nevroticii supra estimeaz propria lor capacitate intelectual . Bolnavii suferind de nevroze de angoas i de depresie nevrotic pot s fie în mod constant încuraja i. i ele de asemenea. 5) Debilitate mental Debilii mental nu prezint de obicei nici o problem special de diagnostic. la testul de Asamblare obiecte. ob in note slabe la acest test. sau chiar la toate. în ordine inversat decât în ordine direct . în special la isterici i în nevrozele obsesionale. testele care schizofreniile simple. In mod frecvent el poate repeta serii de cifre la fel de lungi (numeroase) sau uneori chiar mai lungi. care. Variabilitatea testului este mai mare la nevrotici decât la subiec ii normali. Succesele sau e ecurile nevroticului la testul de Memorie cifre sunt imprevizibile. Nevroticii care lucreaz într-un birou pot de asemenea ob ine note ridicate la testul Cod. dar mai mic decât la psihotici. în afar de cazul unui prognostic social fa de cel intelectual i într-un num r mic de cazuri când trebuiesc diferen ia i de i debilitatea mintal . dar debilul mental aproape niciodat . Un num r mare din ace tia din urm sunt obseda i de numere i reu esc adesea într-o manier surprinz toare la cele dou teste: Memorie i Aritmetic . Similitudini i Cuburi. excep iile sunt destul de curente. Adeseori absen a unor combina ii absurde este aspectul care distinge (diferen iaz ) nevroticii de cazurile organice.

i în orice caz.semne mai pot fi definitiv patognomonice.. în acest grup de bolnavi.limit (bordeline) de debilitatea mintal definitiv (apud D. Aceste constat ri sunt nu numai diferite de observa iile autorului testului. Totu i..semn . Israel & B. în afara psihopa ilor i debililor mental reu esc mai bine la testele de Performan decât la testele Verbale. contrarii experien ei clinice a celorlal i investigatori atât la Scala Wechsler-Bellevue cât i la celelalte Scale.. H. ca test . problema diagnosticului prin diferen a specific a notelor testului poate fi comparat cu diagnosticul medical efectuat conform semnelor fizice.Cuburi combinat nu . prezen a unuia sau a dou . nu inciden a unui . cu atât este mai mare probabilitatea de a stabili un diagnostic corect pe baza acestui examen.A study of the Sub-test of the Bellevue Inteligence Scale în . Astfel un studiu atent va ar ta c la acelea i teste sunt e ecuri repetate ale diverselor grupuri clinice. dac acestea sunt foarte accentuate. relevate printr-un examen psihometric. De exemplu: toate grupurile clinice. variabilitatea inter-teste la A-B nu este în mod special mare. pp.. dar de asemenea. N: 115. Wechsler.semnele asociate unei tulbur ri mentale definite.. 6) Variabilitatea inter-teste Nota ia mare variabilitate . maladiilor organice i în numeroase psihoze. în timp ce aproape to i indivizii cu tulbur ri mintale reu esc relativ bine la testele de Vocabular i Informa ie. 555-558). în American Journal of Mental Deficiency. Datele privind Scala WB pot fi de un real folos din punct de vedere al diagnosticului diferen ial dac examinatorul este la curent cu problemele statistice i nosologice care prezint toate tablouri asem n toare. Cu cât sunt mai numeroase . testul de Cod.. In consecin .e ec este comun nevrozelor. Sau de asemenea.Border-line and Mental Defective Cases .semne care-i sunt asociate în combina ie determin semnifica ia sa diagnostic . In general.. nu în mod semnificativ mai mare decât cea întâlnit la debilii mental.. {ntr-un studiu mai recent s-a consemnat c .inter-teste îndeosebi când ea se aplic la schizofreni necesit un comentariu special.. dar caracterul celorlalte . Babinski .. De exemplu: o not foarte sc zut la testul .

de i unii autori cred c aceste semne pot absenta. tineri. Noi concluzion m la aceast discu ie asupra materialului psiho-diagnostic care ar putea fi extras din scala Wechsler-Bellevue ad ugând unele note care pot fi numite .Asamblare obiecte este în mod categoric indicativul unei sunt mai afec iuni organice. ß pentru automobil . copii i debili mintal. ß pentru palton .semnele numeroase dar la fel de categorice i în aceste cazuri trebuie s fie luate în considerare indica iile auxiliare. . Dar când ele sunt date în mai multe reprize de un individ cu o inteligen peste normal. De exemplu: debilii mental prezint în mod ocazional distribu iile notelor foarte apropiate de cele întâlnite la psihopa i.radio: se ascult nout ile la radio i se citesc istorisirile în ziar. aceasta este aproape întotdeauna un semn patognomonie în schizofrenie. Uneori .banana este lung .Similitudini care s-a înc p ânat de a cita diferen ele chiar dup rug min i repetate i terminând prin a ob ine o not de zero la acest test: ß pentru portocal .banan : portocala este rotund .biciclet : un automobil are 4 ro i. mediocru sau chiar bun .Similitudini unde în loc de a da asem n rile cerute el citeaz diferen ele total gratuite. fie în con inutul r spunsurilor subiectului.cu o not foarte joas la testul de .. Altul ar fi negativismul care se reflect în tendin a subiectului de a zice sau a face contrariu decât ceea ce i se cere. Iat de exemplu r spunsurile date de un schizofren la testul .indexuri calitative .. Calit ile de persevera ie i de redundan ale defini iilor schizofrenului la testul . Aceste indexuri sunt itemii semnificativi care se relev fie în forma.. Tendin a de a expune diferen ele când i se cer asem n rile se întâlne te de asemenea la subiec ii având capacitate intelectual limitat .. ß pentru câine .rochie: un palton se pune pe o rochie.. bicicleta 2. Aceast dispozi ie se manifest frecvent la r spunsurile subiectului la testul .Vocabular sunt un exemplu..leu: un leu este mai mare. ß pentru ziar .

Ce distan sugereaz este între New York i Paris? Bolnavul r spunde: .2 sau de 3 franci . bolnavul dup mai multe îndemnuri. R spunsul poate fi: . Exemplu: .stricat sau . alcoolul este alb. .ziarradio spunând: unul este f cut pentru nout i. bine.De ce terenul cost mai mult la ora decât la sat? . cât trebuie s primeasc rest?.. R spunsul a fost .. mai curând amuzant. în timp ce la sat sunt mai pu in cerute.. înainte de a r spunde la o problem de aritmetic în final.i schimbe formula (chiar gre it ) i dac din întâmplare reu e te rezultatul obi nuit este ob inerea ca r spuns a unei diferen e în loc de asem nare.se merge mai u or.. Uneori bolnavul persist pur i simplu în a da un r spuns de tip cli eu: . De exemplu: dup ce a r spuns în mod sistematic .Ei. în test se utilizeaz monede de tip franc.. Dac un om cump r de 6 franci timbre i îi d func ionarului o pies de 10 franci... O caracteristic relativ comun schizofrenilor i ocazional anumitor tipuri de psihopa i este r spunsul . Bolnavul: . altul pentru distrac ie ... Iat un exemplu.ß pentru arbore ..de ce se fac pantofii din piele? i la fel uneori de întreb rile testului .. o întrebare pus la întâmplare de examinator poate avea ca efect un r spuns revelator...nu tiu ..O rup .Similitudini .. Astfel: . este un vechi obicei (schizofren). In cazuri similare lui îi este imposibil s .. Astfel.alcool: arborele este de toate culorile. Asemenea r spunsuri sunt cel mai frecvent provocate de întreb rile testului .Comprehensiune . La întrebarea: .poate fi caracteristic Uneori o întrebare pus de subiect poate releva tendin e anormale.Similitudini . Subiectul d la început un r spuns bun sau acceptabil i apoi el îl stric ad ugând ceva f r leg tur sau excentric. Alteori. Sunt 7 zile într-o s pt mân .. La întrebarea: . Un schizofren vrea s tie singur dac este vorba de timbre de . ele nu sunt la fel .nu sunt la fel la primele 4 întreb ri ale testului .ele nu sunt asem n toare. trebuie s treac aproape o s pt mân pentru a i 24 de ore într-o zi: deci înmul ind 24 ajunge de la Paris la New York..Presupunând c ar con ine bani? pentru structuri dizarmonice de personalitate.. î i modific r spunsul de la a 5-a întrebare .contaminat .Ce trebuie s faci când g se ti pe strad o scrisoare? R spunsul a fost: .S-ar putea pune la po t . dar întâi eu a deschid-o pentru a vedea dac nu cuprinde bani . Examinatorul încearc s afli. R spuns a fost: .În ora terenul are mai mare valoare fiindc oamenii au nevoie de mai mult spa iu..

. clasific ri relativ acceptate. de aspectele psihopatologice puternic reprezentate chiar în con inutul testelor. psihologii i medicii din diverse clinici (mai ales din psihiatrie) au încercat s . chiar bine inten iona i în cunoa tere.. exist 20 de grupuri de case într-o mil . doar simpla lor enumerare în c r i i tratate de specialitate nu elimin . Influen a i de multe ori de clinic . i au sugerat ierarhiz ri. .ordoneze³ experien ele câ tigate pe acest plan. de sistematizare. Este lesne de în eles c existând aceste încerc ri de sistematizare.. multiplicând 161 cu 20. Utilizarea unor expresii i concepte cu iz arhaic ne arat c în istoricul Bateriei WechslerBellevue acestea au fost folosite în primele variante alc tuite i administrate aproximativ în perioada 1939-1955. Calculul nu este în întregime just. ne sim im datori s rememor m faptul c finalizarea unor cercet ri. structurarea unor concepte în psihologia i psihiatria jum t ii de secol XX (aproximativ 1945±1965). de apropiere a criteriilor.. Distan a de la Paris la New York este de 3220 mile . a conceptelor teoretice. a testelor. Ori. dar mai important decât u oara eroare de înmul ire este maniera în care subiectul d un r spuns aproape corect.cu 7 se ob ine 161. a metodelor de investigare psihologic i chiar psiho-social sunt din nou într-o dinamic evident iar ansa de a fi ex-haustivi este de domeniul inimaginabilului. Acest r spuns a fost dat de un subiect schizofren care eviden ia în structura psihismului i elemente maniacale. în spitale i care nu au l sat indiferen i pe practicieni.ini iativele³ i . scalelor etc. aceasta face 3220. în func ie de varietate de criterii. ceea ce d num rul de ore din 7 zile sau o s pt mân . Încerc rile de clasificare. eviden ierea beneficiilor aduse de accep ia concep iei psihosomatice pentru interpret rile medicale i psihologice au avut menirea de a . De aceea.deschide³ noi orizonturi în clinici.aventurile³ fascinante ale domersului psihoclinic ale unor psihologi. Probe pentru investigare de tip performan În psihologie i în special în psihodiagnoz s-au utilizat diverse modalit i de clasificare a probelor.

. consum m mai pu in energie i pierdem mai pu in timp.Interconexiunile viului ± ale aspectelor biologice din psihismul uman c rora tot mai acceptate i recunoscute li se adaug cele ale domeniilor socio-profesionale i economice determin multitudinea de aprecieri. Ceea ce ar trebui s se disting relativ u or ar fi nevoia de cunoa tere aprofundat a subiectului uman. criterii. Aceasta m re te eficacitatea p str rii i reproducerii celor înv ate. pentru a reu i s înv înv m is memor m cuno tin ele prezentate în cadrul unui proces de mânt este necesar s avem cât mai viu în minte scopul de a memora materialul respectiv. Revenind sistematic asupra materialului. Pentru motive pragmatice. sperând c le-am inclus implicit pe cele teoretice i ale experien elor nu doar personale. indiferent dac psihologul utilizeaz anamneza psihoclinic . chestionare sau doar unele dintre ele într-o suit organizat în func ie de specificitatea cazului de investigat. ß investigarea performan elor surprinse prin probe de aten ie. am încercat în paginile urm toare s prezent m o posibil schem de urmat în clinic . scale. Astel. probe de performan . Pentru c materialul care nu se reia se uit este nevoie s folosim repeti ia. Repeti ia trebuie s o utiliz m înainte ca textul s fie Ä ters´. de personalitate. de evalu ri i implicit multitudinea de probe. de concep ii. investigarea aspectelor globale de personalitate (prin diverse probe proiective ori combinate probe i scale. S-a constatat experimental c simpla repeti ie nu este suficient pentru memorarea efectiv . memorie i calcularea QI. Aceast ³schem ´ ar putea cuprinde: ß anamneza psihoclinic . Materialul de memorat este necesar s fie în eles i s fie integrat în sistemul cuno tin elor vechi. chestionare recent aprobate în circuitul profesiei de psiholog). clasific ri.

medical i social. în timp. Totodat este cunoscut c se fixeaz mai temeinic cuno tin ele care ne ajut efectiv în munca i activitatea noastr . Aplicarea celor înv ate în practic reprezint o condi ie de baz atât pentru tr inicia. Orice . cerin elor muncii i activit clinic. Este mai u oar . a celei profesionale în domeniul Metode de investigare a func iei mnezice Este important de tiut c : Investigarea capacit ii de stocare nu poate fi f cut decât pe baza unei corecte func ion ri prosexice. cât i pentru exactitatea cuno tin elor. via a. apoi practica. la rezultate slabe. însu ite i aplicate în procesul muncii. concentrarea repeti iilor s-a constatat c duce. Recunoa terea ne d întotdeauna falsa impresie c materialul este re inut. ii didactice. priceperilor i deprinderilor noastre.amnezie izolat posibilit f r alte simptome clinice trebuie s atrag aten ia asupra eventualei i de simulare din partea subiectului. În organizarea repet rii informa iilor trebuie s realiz m o e alonare a repeti iilor în timp pentru consolidarea leg turilor nervoase i pentru sistematizarea componentelor materialului. ca i finalitate practic dac le vom adapta principiilor obiective ale activit particularit ilor individuale. ne cer cuno tin e reproduse.. Toate condi iile. al crea iei etc. Noi trebuie s realiz m o înt rire pozitiv . efectiv . Invers. prin intermediul limbajului. Cel mai util este ca în procesul repet rii s încerc m s reproducem materialul cu frazele i cuvintele noastre proprii. de genul Äpreg tiri în asalt pentru examene´. dar nu suficient pentru reproducere ± iar coala.Când se organizeaz repeti iile perceperea materialului nu trebuie s lase scoar a cerebral indiferent . procedeele de memorare temeinic i sistematic ne vor asigura achizi ii fidele i ii nervoase superioare. . cu incapacitatea reproducerii informa iilor memorate.

iar în al doilea sunt 25. Metoda Viérregge: reprezint o tehnic binecunoscut . Generic. Între cele existente enumer m: A.De obicei. afectiv . O alt variant este proba Äora elor´: i se dau subiectului 6-10 nume de ora e i i se atrage aten ia c trebuie s le re in . . printre care se num r i primele 9. Prima grupare se prezint subiectului timp de 30 de secunde. Concret persoanei de investigat i se repet unele cifre pe care le pronun examinatorul. - memorarea unui paragraf. în care s-a încercat distragerea aten iei printr-un mijloc oarecare. - de orientare. B. acesta este solicitat s le reproduc . Un adult s n tos poate repeta dup primul minut 6-8 cifre i dup al doilea 5-6 cifre. este important de urm rit relatarea subiectului în leg tur cu istoria existen ei sale. - de control mintal (repetarea alfabetului sau num rare în sens invers). Psihologul poate folosi în clinic una sau mai multe tehnici. Apoi se înf i eaz a doua grupare. cuno tin e acumulate. memoria interfer cu elemente de inteligen . metode de cunoa tere a nivelului mnezic al subiectului. Metoda Bernstein: const în prezentarea a dou grupuri de figuri desenate în profil: în primul rând sunt 9 figuri. Se cere repetarea cifrelor dup un minut petrecut în lini te i înc o repetare dup un alt minut. Scala Wechsler pentru memorie (W.) con ine urm toarele probe: - de informa ie general . iar subiectul este îndemnat s recunoasc primele 9 figuri. C. experien cognitiv . Numai solicitarea de a fixa i reproduce cupluri de silabe ne ajut în exprimarea fidel a memoriei brute .S. dup ce i se distrage timp de un minut aten ia.M.

- memorarea perechilor de cuvinte. Proba auditiv-verbal REY exploreaz func ia mnezic reliefând capacitatea de fixare i oar reproducere a ei. sub forma test-retest. Se ine cont de rezultatele etalon rii pe popula ia rii noastre în evaluarea diferen iat a capacit ii de fixare i reproducere în func ie de nivelul cultural. Sunt notate toate cuvintele. Curba Ädublelor´ (cuvinte spuse de 2-3 ori) ofer un indice de impromptitudine. Proba nu se desf oar contra-cronometru.. cu voce tare cele 15 cuvinte ale uneia din cele patru variante Rey. examinatorul pronun clar. De asemenea. stimulii fiind citi i succesiv de examinator. D. se pot efectua medii aritmetice pentru cele cinci etape când proba este folosit n maniera test-retest. PROBA REY (15 CUVINTE) VARIANTA AUDITIV . Proba este foarte utilizat ca metod de psihodiagnoz a memoriei. etalonate pe popula ie româneasc . iar subiectului nu i se impune s redea cuvintele în ordinea stabilit de autor. Proba poate fi folosit în clinic . iar cea a gre elilor un indice al infidelit ii mnezice. atât cele corecte. în industrie. Ea se desf în cinci etape. cât i cele Äduble´ (repetate în cadrul aceleia i reproduceri de 2-3 ori). cele Ägre ite´ (imaginate de subiect). Dup instructajul dat subiectului de a re ine i reproduce cât mai mult i cât mai corect (fidel) din stimulii prezenta i. Opera iunea se repet de cinci ori chiar dac subiectul a redat integral to i stimulii din a treia ori a patra evocare. în coli etc.- memorarea imediat a cifrelor.

2. 7. 5. Merindele (12) erau închise într-o valiz (13) Recunoa tere: Întors din r zboi (1). 15. Stimuli Vioar Copac Cravat unc Valiz Pern Ureche Cu it Scar Câine Banan Unealt Vân tor G leat Câmpie ETAPE Nr. 14. 3. 5. 15. 12. 1. 12. 11. 7. 11. 10. 10. Stimuli Par Fotoliu Crap Dop Tr sur B rbie Lac S pun Hotel Cal Insect Dulap Oal Soldat Broasc REY II ETAPE I II III IV V I II III IV V Figura 1 Recunoa tere: Câinele (1) muzi-cianului (2) orb (3) care cânta la vioar (4) stând pe o pern (5) veche lâng scara (6) podului (7) p zea mâncarea (8) st pânului (9) s u alc tuit din pâine (10) i unc (11). crt. 2. 13.REY I Nr. crt. 9. El lu o tr sur (9) cu un cal (10) dar observ curând c vehiculul (11) era plÎn cu insecte (12) a a c se duse mai întâi la lac (13) i se spal pe tot a ezat în spatele zidului (14) printre bolovani corpul (14) cu s pun (15). 13. Apoi î i scutur hainele . 8. soldatul (2) î i c uta (3) prietenii (4) la barul (5) unui hotel (6) unde se adunau de obicei ca s ciocneasc o oal (7) cu vÎn (8). 6. 4. 1. 14. 6. 3. 8. 9. 4.

unelte (16) vechi. Ajuns acolo se a ez într-un fotoliu. o broasc (28) venit de nu tiu unde începu s sar pe podea (29) i omul (30) nostru amuzat nu. pu ca (26) pe um r (27) i cu itul (28) în mân comand o bere (22). Aici î i puse costumul (19) nou i porni pe câmpie (22). 1. 1. 6. Tobo ar Perdea Curea Cafenea coal Rud Soare I II III IV V I II III IV V . 6.i putu st pâni un hohot (31) de rîs (32). El î i ciuli urechile (20) i. Stimuli crt. El scoase dopul (25) sticlei (26). 2. 2. 3. 4. b u. (24). o por ie de crap (23) i pâine (29) dar f r p l rie (30) i cravat (31) se apropia fluierând un cântec (32).i ar t din ii (21) c ci v zuse departe (16) dar observ c totu i trebuie s le schimbe cu cele curate pe care le avea în dulap (17) i se întoarse acas (18). 3. 7. Deodat . PROBA REY (15 CUVINTE) VARIANTA VIZUAL REY III Nr.(15). 5. REY IV ETAPE Stimuli crt. 4. 7. lâng un copac (23) pe cei doi vesel (20) spre locul (21) unde socotea c se va distra prepelicari (24) ai vân torului (25) care. coji (17) de banane (18) i g le i (19) ruginite. Banc Cioban Vrabie Pantof Cuptor Munte Ochelari ETAPE Nr. 5. cu de minune. mânc totul cu poft i mai ceru o par (27).

.8. El purta. Iarna (14) i-o petrecea pe cuptor (15) a teptând vremea zilelor (16) calde. rudele (29) i îndeosebi fratele (31) mai mic îl urm reau cu aten ie pe micul colar (32). El privea un copil (10) care trece pe osea (11) prin fa a cafenelei (12) de lâng gar (13) îndreptându-se spre coal (14). iar pe mas (35) îl a tepta o stra nic mâncare de pe te (36). Marele aproape de râul (6) ce curgea printre copaci (7) i supraveghea gâscanul (8) i g inile (9). în gr dina (5) sa. legat cu o curea un rost. elul (6) lor de munte (7). ar fi fost o gre eal (37) s dea vrabia (38) din mân (39) pe cioara (40) de pe gard. mantaua (18) i actor (8) jucase rolul (9) unui cioban (10) care cutreiera ara (11) cu oile (12) i pu ca (13) lui. Unul din cei doi (17) spuse c ac iunea (18) piesei (19) este lipsit de interes (20) mai ales c în ultimul tablou ghiozdanul (19) dar sufla f r grij (20) într-o trompet (21) ap rea pe scen (22) un vapor (23) pus acolo f r nici (21) i fâlfâia un steag (22). Gr din apc ran Musta Gâscan Culoare Cas Râu Figura 2 Recunoa tere: Prietenii (1) edeau pe o banc (2) în gr dina (3) public schimbând (4) p reri despre teatrul (5) care vizitase de curând or Recunoa tere: Un b trân ran (1) cu must i (2) lungi edea pe o banc (3) la soare (4). îl strângea un pantof (34). Elevul (15) î i uitase m nu ile (16). 15. 12. 13. 14. Or. 14. apca (17). Autorul (24) nu merit s in un creion (25) în (23) de gât (24) o mic tob (25) vopsit în culori (26) vii mân (26). Burete Tablou Vapor Oaie Pu c Creion Teatru Pe te 8. 12. din cas (27) de dup perdea (28) (28). Cel lalt amic (29) povesti c nu a teptase sfâr itul (30) spectacolului (31) deoarece î i uitase acas (32) ochelarii (33). 10. opera (27) lui merit s fie tears cu buretele dar nu o putea folosi. 15. 13. 10. 11. 9. 9. 11.

doar psihologul stabile te ce variant va folosi. Zlate. Ele pot fi cunoscute i doar dup eforturi de validare i etalonare pot intra în patrimoniul psihodiagnozei clinice din România. Poate fi în eleas ca func ie psihic de orientare i concentrare a activit ii umane asupra unor obiecte sau fenomene. Äcondi ie´. care sunt reflectate la un moment dat mai clar. (1994) arat c psihologii au oscilat în aprecierea aten iei drept Äactivitate´. necesar reflect rii lumii reale. f r . f r nimic special din partea noastr . Ästare´. iluminând obiectele i ajutându-ne s le cunoa tem cât mai adecvat´ (M. ÄAten ia este mai mult decât vigilen crescut . Aten ia este o activitate care face parte integrant din psihismul uman. Tabel cu etaloanele probei de memorie rey (15 cuvinte) Nivel de instruc ie Etapele probei i stimulii re inu i I II 6 8 III 8 10 IV 10 12 V 12 13. Ea reprezint un nivel optimal de desf urare a diverselor forme de reflectare a realit ii.. Äproces´ etc. unii asimilând-o cu Äsetul´. inem s subliniem c fragmente din alte probe sunt utilizate pentru investigarea func iei mnezice la normali i la bolnavi ± din diverse clinici medicale. iar altele nu reu esc aceasta. PROBA REY de ine etaloane pe popula ie româneasc . Sunt obiecte i fenomene care ne atrag aten ia f r un efort con tient. Când are loc o orientare i concentrare neinten ionat . ea const în orientarea selectiv a percep iei. al ii cu Ävigilen a´. Trebuie tiut c exist alte numeroase probe (doar unele etalonate) care sunt interesante i pot tenta orice psiholog. În acela i timp. Zlate M. Ambele se pot utiliza.9 Nivel sc zut de colaritate Nivel mediu i bun de colaritate 4 6 Exemplificarea cu acest tip de probe reprezint un model de folosit pentru c probele au etaloane pe popula ie româneasc . mai precis.Dup cum se observ cu u urin proba are atât o variant de tip reproducere i una de tip reconoa tere. 1994).

efort de voin a activit ii psihice vorbim de aten ia involuntar . plan ele i diagramele din clas nu trebuie s r mân ore în ir pe perete pentru c î i pierd func ionalitatea. particularit ile intrinseci ale obiectelor. dac nu au un caracter neobi nuit. nea teptat al unui obiect sau fenomen. însemn tatea care o prezint obiectele i fenomenele pentru persoana respectiv . de asemenea. caracterul neobi nuit. schimbarea i intermiten a lor. duce la stingerea reflexului de orientare i aten ia nu mai este atras . nu mai atrag aten ia elevilor i studen ilor). scris cu litere mari va atrage obligatoriu aten ia). Cauzele care o provoac sunt în genere grupate în dou categorii: a. nea teptat este. Invers. Intensitatea stimulentului presupune apari ia pe scoar domina celelalte punct excitabile din scoar a unei excita ii puternice care va (o detun tur . . un fulger. calculatoare. provoac reflexul de cursan ilor. Stimulii. Frecvent profesorii cu experien pun întreb ri nea teptate în cadrul expunerii pentru a stimula aten ia ile lor. neînt rite. o condi ie care atrage involuntar aten ia. repetarea unor situa ii identice. Ca s atragem aten ia putem s cre tem ori s reducem intensitatea vorbirii (farurile din porturi se aprind i se sting intermitent. Schimbarea i intermiten a stimulilor ne arat c aten ia involuntar apare la modific ri i nu la stimulare continu . Caracterul neobi nuit. interesele i cuno tin ele omului ca i starea organismului în general i a scoar ei cerebrale în special. Stimulii care au o anumit importan pentru organism (fie pozitiv . fie negativ ) pentru activitatea i preocup rile omului reu esc s atrag aten ia. aero-modelaj. Adolescen ii sunt preocupa i. o reclam luminoas . interesa i de radiofonie. cu toate calit orientare. Particularit ile stimulilor se refer la: intensitatea acestora. b. monoton . o explozie. cibernetic . fapt ce va face ca activitatea lor s se concentreze pe interese utile.

un construct care se instaleaz doar ca urmare a existen ei inten iei noastre i a efortului involuntar. dar nu este suficient pentru buna desf Când trebuie s fim aten i la anumite obiecte ori fenomene timp îndelungat. ea este necesar în procesul de cunoa tere. pentru ob inerea unor rezultate. m rind valoarea de semnalizare a unor stimuli. un om fl mând va reac iona la orice stimulent legat de satisfacerea senza iei de foame i care în alte condi ii poate r mâne neobservat. care prin ele însele nu pot atrage aten ia. insul trebuie s treac peste ceea ce îl distrage. plictisitoare. sarcina pe care o formul m con tient (cu ajutorul cuvântului) este aceea care realizeaz orientarea activit ii de reflectare. actualizând anumite conexiuni i inhibând alte leg turi care nu sunt conexe cu sarcina dat . fie explicit. va fi nevoie de un efort de voin .Starea general a organismului i a scoar ei cerebrale în special poate influen a orientarea aten iei. fie mijlocit). De asemenea. în general. În timpul activit ii umane. apare interesul. Pentru atingerea unui scop. Not m faptul c în anumite împrejur ri efortul de orientare i concentrare a activit ii noastre într-o direc ie necesar se poate realiza i prin intermediul limbajului interior (omul singur î i propune s fie atent. Treptat dificult dep ile ini iale sunt ite. În acest caz. Obi nuit. Acest fel de . satisfac ia i se instaleaz un fel de aten ie de tip involuntar. O dat cu apari ia aten iei voluntare omul se antreneaz pentru men inerea ei. studentul ± începe studiul unei probleme (cu efort voluntar) particip aten ia voluntar . în mod frecvent. cele dou forme de aten ie se pot transforma una în cealalt . În timpul activit ii colare i universitare se poate observa aceast trecere: când un subiect ± elevul. cele dou forme de aten ie se întrep trund prin grade de trecere de la involuntar la momentul con tient. întrucât în procesul muncii. la efort. urare a activit ii umane. al activit ii sunt i unele momente dificile. de scurt durat . Atunci apare aten ia voluntar . trebuie s se concentreze. Aten ia involuntar este. Aten ia voluntar i cea involuntar nu sunt strict delimitate.

Conform descoperirilor lui Lindstrom et al. În general. de i to i cei care au pus întreb rile au completat aceea i scal de rating la încheierea interviului. Lindstrom et al. (1994). ca i punctajele testelor. Interviul ± metod în psihodiagnoza clinic Principiile aplicate pentru a estima fidelitatea i validitatea testelor pot fi. siguran a de inter-evaluare a datelor interviului poate fi m rit când diferitele persoane care pun întreb ri iau în considerare în mod sistematic anumite chestiuni. Eforturile de a cre te fiabilitatea inter-evalu rii . probabil c fidelitatea i validitatea concluziilor diagnosticului realizate pe baza datelor interviului vor cre te. au aflat c interviurile cu grad mai mare de structurare furnizau informa ii de mai mare încredere. de i con inutul celor dou tipuri de interviu era similar. unul structurat i cel lalt nestructurat. când criteriile de diagnosticare sunt clare i specifice. Dac mai multe persoane care efectueaz interviul pun întreb ri aceluia i individ. Într-un studiu care a cercetat diagnosticul schizofreniei prin dou tipuri diferite de interviuri.aten ie este uneori denumit de c tre unii psihologi aten ie postvoluntar . pot fi evaluate pentru a ne reliefa nivelul lor de siguran i validitate. membrii unei familii au fost intervieva i de câ iva psihologi cu scopul de a diagnostica depresia. Dup realizarea unui interviu. Con inutul efectiv al interviului a fost l sat la discre ia persoanelor intervievate. Un mod implic s -i pui pe cei care pun întreb rile s completeze o scal destinat estim rii variabilelor celui intervievat avizate la încheierea interviului. Se noteaz c procesul este posibil i în sens invers. Realizarea scalei de rating dup interviu a îmbun t it siguran a inter-evalu rii. Într-un studiu. Aceste concluzii. (1994). când se face un interviu cu scopul de a stabili un diagnostic. fidelitatea de inter-evaluare pentru datele interviului ar putea fi reprezentat de comprehensiunea care exist între concluziile diferitelor persoane care au pus întreb ri. de asemenea. cel care a pus întreb rile î i formuleaz ni te concluzii despre persoana intervievat . folosite pentru a evalua interviurile. Luarea în considerare în mod sistematic i cu exactitate a variatelor chestiuni ale interviului poate fi dezvoltat în mai multe moduri.

p. incluzând un anumit num r de simptome care trebuie s fie prezente. descrierile erau inconsecvente în anumite detalii i în unele cazuri erau destul de vagi. ea nu are decât o valoare minimal pentru a stabili un diagnostic. De exemplu. De i conceput cu mult timp înainte. de vreme ce suspiciunea poate fi motivat în unele cazuri (American Psychiatric Association. pentru formularea unui diagnostic. De i edi ia anterioar DSM-II (1968) furnizase informa ii descriptive pentru tulbur rile în cauz . publicate în 1980. gelozie. 42). dar. Desigur. 1980). în DSM-IV (American Psychiatric Association. Criteriile de diagnosticare pentru tulburareparanoic . conceptual. dintre care cel pu in trei urmau s fie prezente pentru a pune un diagnostic (American Psychiatric Association. o asemenea descriere poate fi folositoare pentru a face în eleas natura tulbur rii. ca i a tulbur rilor co-existente în . prezen a suspiciunii îns i nu justific diagnosticul. Ca exemplu. 1968. F când un efort de a sus ine fiabilitatea i validitatea diagnosticelor psihiatrice. este similar cu un coeficient de siguran al unei test ri-retest ri. 1994) i poate folosi ca model psihologilor. prezent m descrierea din DSM-II pentru personalitatea paranoic : Tipul de comportament era caracterizat de hipersensibilitate. Aceste caracteristici se amestec adesea cu acea capacitate a pacientului de a men ine rela ii interpersonale satisf c toare. rigiditate. ar tau opt moduri în care suspiciunea ar putea fi înf i at .pentru stabilirea unui diagnostic sunt evidente în a treia revizuire a manualului Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III). 1980) a furnizatinforma ii exacte pentru diagnosticare. gândi i-v la un studiu f cut pentru a m sura siguran a unui interviu semistructurat pentru diagnosticarea alcoolismului. din cauza nonspecificit ii ei i a deschiderii spre interpretare. Evaluând consecven a concluziilor trase din dou interviuri separate de o perioad de timp se realizeaz un coeficient de siguran care. numit DSM-III-R). invidie. de exemplu. cât i într-o revizuire mai recent . DSM-III (American Psychiatric Association. suspiciune nemotivat . clinicienilor pentru adecvarea metodelor lor. Aceast tradi ie de a avea o specificitate m rit în descrierile pentru punerea diagnosticului era evident într-o revizuire interim a DSM-III (publicat în 1987. înfumurare excesiv i tendin a de a da vina pe al ii i de a le atribui motive nereale.

Harris (1994) a conchis c interviul structurat a dat dovad de mai mult acurate e în prezicerea criteriului (comportamentul ulterior al celor elibera i condi ionat) decât testul. . Valabilitatea criteriului pentru concluziile trase pe baza interviurilor este la fel de mult în aten ia psihometricienilor ca i valabilitatea criteriului pentru concluziile trase pe baza datelor testului. poate pentru c oamenii sunt mai dispu i s recunoasc în scris de exemplu consumul ilegal de droguri decât s recunoasc într-un interviu Äface to face´ (McElrath. de asemenea.mod frecvent (precum dependen a de substan . Natura i forma specific oric rui interviu sunt determinate de mul i factori. 1994). voin a sau capacitatea celui intervievat s r spund . un studiu care a comparat acurate e a dou instrumente diferite de evaluare: un test obiectiv i un interviu structurat ± au fost folosite pentru a prezice comportamentul celor elibera i condi ionat. Bucholz i al ii. S-a dovedit c testul scris este mult mai valid. tinzând s se banalizeze interviul bine conceput. testele tip Äcreion-hârtie´ a fost de asemenea comparat cu interviul. Între aspectele psihometrice ale interviului trebuie s ne amintim c un interviu este o interac iune dinamic între doi sau mai mul i oameni. În alt studiu. s aib un rol important în aceast interac iune dinamic . acesta având drept criteriu raportarea cu acurate e a folosirii drogurilor de c tre subiect. Aspecte culturale ale interviului În genere mult utilizat. gândit i adaptat r mâne cu toate criticile aduse un veritabil instrument în mâna psihologului din clinic . constrângeri de timp sau mediul în care se face interviul. decât interviul. Factorii culturali pot. Autorii au g sit c unele tulbur ri (dependen a de substan i depresia) au fost diagnosticate cu o siguran (abuzul de substan mai mare i prin testare/retestare decât alte tulbur ri i tulburare referitoare la personalitate antisocial . 1994). depresia i tulbur rile referitoare la personalitatea antisocial ). calitatea i cantitatea informa iilor despre mediul social. precum trimiterea la persoane calificate pentru interviu. cunoa terea unor elemente ca: natura. M sura în care descoperirile sau concluziile celui care pune întreb ri sunt în acord cu alte rezultate ale testelor sau cu alte dovezi legate de comportament se reflect în valabilitatea concluziilor stabilite pe criterii. din punct de vedere al criteriului. abuzul de substan . În acest context.

poate fi folositor s se cerceteze un num r de probleme legate de cultur . evaluatorul trebuie s sesizeze r spunsurile psihopatologice care pot fi destul de obi nuite într-o anumit cultur . 1972). ar putea fi adecvate întreb ri legate de s n tatea fizic . un test. Rapoartele ar trebui s furnizeze o prezentare foarte detaliat a problemei care exist . 1980). Kleinman & Lyn. afirma iile de implicare a spiritului nu sunt neobi nuite în unele grupuri de americani nativi deprima i (Johnson & Johnson. ca i în alte grupuri (Matchett. Acestea ar putea fi: în ce m sur se simte subiectul diferit de al i oameni i în ce m sur este aceasta o problem ? dac exist conflicte. 1982. De exemplu. 1965). Fie c folose te un interviu. rapoartele de evaluare ar trebui s mearg dincolo de ceea ce se stabile te prin diagnostic. mai ales dac subiectul este dintr-un grup cultural care are tendin a dovedit de a. dar poate fi normal dup standardele culturii celui evaluat. Pentru a avea o valoare maxim . care sunt cele evidente cu privire la motiva ia de asimilare versus încrederea într-o anumit cultur ? În ce m sur subiectul se simte diferit ca individ fa cel mai mult? de grupul cultural cu care el/ea se identific Ce rol joac rasa sau prejudecata ca obstacol în calea adapt rii subiectului? Ce rol joac standardele culturii dominante (precum farmecul fizic) în adaptarea acestui subiect? În ce mod factorii lega i de cultur afecteaz sentimentele de utilitate ale subiectului? Exist un poten ial pentru sentimentul de pierdere cultural sau dezr d cinare i pierdere a mo tenirii native depinzând de eforturile de asimilare? De asemenea. cât i a tipurilor specifice de interven ie recomandate.Când un interviu este f cut în vederea preg tirii pentru consiliere sau psihoterapie. fie c folose te alte instrumente de evaluare cu o persoan supus evalu rii care este diferit cultural. . Concluziile diagnostic rii i judec ile f cute ar trebui s încerce s disting adev ratele probleme psihologice i de comportament de comportamentul care poate fi anormal dup standardele culturii dominante.i exprima tulburarea emo ional prin simptome fizice (Cheung & Lau.

completarea propozi iilor sau frazelor i teste de asociere de cuvinte). Probe psihologice Clinicienii i consilierii au ocazia s foloseasc multe teste diferite în timpul practicii lor i aproape toate testele pe care le-am descris ar putea fi folosite. împreun . de la locul de munc i alte documente necesare. În argoul clinicienilor. Datele astfel strânse pot fi extrem de valoroase în ajutarea terapeutului de a dezvolta un context semnificativ în care s interpreteze datele din alte surse. Bateria de teste psihologice Probabil cuvântul Äbatter´ se refer la un amestec de lichide care con ine un num r de ingrediente. Sintagma folosit pentru a descrie grupul de teste f cute unei persoane este Äbateria de teste´ (Ätest battery´). în evaluarea clinic sau de consiliere. O Äbaterie de teste proiective´ se refer . dac un anumit tip de baterie r mâne f r o alt determinare sau dac speciali tii se refer la o baterie de teste prin o Äbaterie standard´. suplimentar. pentru c ne spune. Toate aceste date sunt combinate într- un efort de sintez pentru a ob ine o în elegere asupra celui evaluat. Oarecum similar ca în eles cu defini ia lui Äbatter´ este una dintre defini iile cuvântului Äbattery´: un sortiment bogat sau o grupare de lucruri asem n toare care sunt folosite împreun . TAT. incluzând introspec ii ale tipurilor de comportament observate[1]. atunci se face referire la un grup . unei persoane evaluate i se fac mai multe teste. O baterie de teste de personalitate se refer la un grup de teste de personalitate. în mod imaginabil. dintr-o varietate de instrumente. Adesea. cu scopul de a aduna informa ii despre un individ. Când evaluatorii psihologi vorbesc despre Äbaterie´ se refer la un grup de teste f cute toate. precum transcrierile unui interviu i rapoartele test rii psihologice. Sursele suplimentare includ fi ele din spital. de i acest termen este mult mai precis.Date despre antecedentele care alc tuiesc fi a Datele biografice i altele necesare despre cel evaluat pot fi ob inute intervievându-l pe acesta i/sau alte persoane importante din via a persoanei respective. c bateria este limitat la tehnici proiective (precum Rorschach. la un grup de teste de personalitate. desenarea de figuri. de la coal . de asemenea.

Fiecare test din Äbateria standard´ îi ofer clinicianului informa ii care merg dincolo de zona precis pe care testul este menit s o exploreze. cel pu in un test de personalitate. Ogdon (1982) este o surs folositoare de studii din literatura de cercetare.de teste care include un test de inteligen . 1994). informa ii despre inteligen i despre func ionarea neurologic pot fi adunate din datele testului de personalitate ( i aici ne referim în mod specific la teste proiective mai degrab decât la un inventar de personalitate). Mai sunt zece tipuri de scale clinice. Insisten a asupra folosirii a o baterie de teste i nu doar un singur test în evaluarea pacien ilor a fost una dintre multele contribu ii ale lui David Rapaport . MCMI-III ofer rezultate pentru 14 tipuri de scale de personalitate. de exemplu. Millon. care dau mostre de interpret ri variate ce pot fi f cute pe baza testelor tipice folosite într-o baterie standard. un test de inteligen poate da informa ii i invers. Teste pentru diagnosticare (actualiz ri) Unele teste sunt în primul rând destinate s fie de ajutor clinicienilor i consilierilor când fac o diagnosticare. cât i despre simptome clinice acute. Inventarul clinic multiaxial Millon (MCMI. 1967). ci i despre personalitate i despre func ionarea neurologic . incluzând scale care m soar anxietatea i depresia i patru indici de valabilitate. nu numai despre inteligen . Asemenea informa ii pot fi . 1983) are 175 de întreb ri de tipul adev rat/fals care ofer rezultate legate de tr s turile unei personalit i durabile. De aceea.. Un asemenea grup de teste a fost dezvoltat printre al ii i de c tre Theodore Millon. care corespund tulbur rilor de personalitate din DSM-IV. Diagnostic Psychological Testing (Rapaport et al. Aceast orientare este reflectat în munca devenit clasic a lui Rapaport în zona evalu rii clinice. Rapaport a argumentat c o testare ar fi incomplet dac nu ar exista Är spunsuri corecte sau incorecte´ la cel pu in unul dintre testele f cute. Inventarul MCMI a fost revizuit de dou ori rezultând MCMI-II (Millon. i un test destinat s detecteze un deficit neurologic. Testele Millon.. El s-a referit la un test de capacitate intelectual . 1987) i MCMI-III (Millon et al. Consecutiv cu folosirea unei baterii de teste care ar putea însemna folosirea mai multor teste proiective.

mai pu in de jum tate din procentul celor care au f cut testul au fost corect clasifica i. include scale de valabilitate i de r spuns ar tând prejudec i. 1993) este o revizuire a Inventarului de personalitate a adolescentului Millon i o revizuire a predecesorului s u. 20 de minute. Marsh et al. 1994. Au fost consemnate (McCann. cât i date legate de personalitate. De i receptat favorabil. Millon (1983) a raportat c scala de abuz de droguri MCMI a clasificat corect 94% din e antionul testat. 1995a). În punctare. scorurile înc neanalizate de pe scale sunt transformate în rezultate de evaluare de baz . mostra de standardizare a inclus 1000 de pacien i. De i autorii lui MCMI-III au avertizat ca acest instrument s nu fie folosit Äcu nici un alt scop. în general.. Cu toate acestea. valabilitatea unora dintre scale a preocupat investigatori independen i. Inventarul clinic pentru adolescen i Millon (MACI. testul pare s fi inspirat unele strategii de interven ie (Retzlaff. De exemplu. Millon et al.. Timpul test rii este un avantaj. Inventarul pentru adolescen i Millon. 5). 1988). psihomotric undeva între un co mar i o enigm ´ (p. Destinat folosirii adolescen ilor din clinic . În versiunile anterioare ale testului. Problema acestui test este c acelea i . cu multe i diferite tulbur ri mintale. în cercetarea independent a unor oameni cunoscu i ca abuzând de alcool i de drog. 1990) temeri cu privire la valabilitatea defavorabil a anumitor scale. b rba i i femei. testul ofer date clinice.folositoare în ajutarea clinicienilor de a pune diagnostice raportate la DSM-IV multiaxial i de a evalua rezultatul în psihoterapie. Pentru c testele MCMI sunt destinate special pentru folosirea cazurilor clinice. decât pentru verificarea diagnosticului sau pentru evaluarea clinic ´ (Millon et al. 534). MCMI-III re ine unele tr s turi din MCMI-II. p. standardele au fost stabilite doar pentru oamenii cu tulbur ri mintale. suprapunerea scalelor i alte chestiuni tehnice i-au determinat pe Haladyner i Reynolds (1991) s caracterizeze versiunea anterioar a testului ca Äo comoar conceptual . i are valoare în luarea deciziei de diagnosticare DSM-IV. pe care speciali tii le-au g sit controversate. procedura de e antionare folosit pentru a identifica subiec i pentru mostra de standardizare. 1990. De exemplu. pentru c adolescen ii vor completa cele 160 de întreb ri ale testului în cca.. mai ales când o persoan supus testului manifest simptome ale unor afec iuni psihiatrice.. iar ratele de identific ri pozitive (de abuz) false au fost de 50% (Bryer et al. care sunt punctajele standard corespunzând datelor cunoscute de preponderen de diagnosticare.

Evaluarea factorilor specifici Mii de teste destinate concentr rii asupra anumitor tr s turi. . 1990. Aici. care. 1981. la rândul lor. MIMPS ofer un index general de adaptare. care poate fi descris ca activ sau pasiv. st ri. 1994) i între 1835% dintre adolescen i (Clarizio. Luat ca un instrument pentru evaluarea personalit ii adulte din gama normal . La baza tuturor acestor teste (1968. exact orientate ± testele menite s evalueze depresia.r spunsuri la cele 160 de întreb ri sunt folosite repetat pentru a ob ine punctaje pe cele 30 de scale ale testului. Depresia clinic este un factor de risc pentru suicid i poate fi chiar cel mai r spândit dintre to i ace ti factori (Silverman. aproximativ nou-venit este Indexul Millon pentru stiluri de personalitate (MIMPS. Între 5-9% dintre femeile adulte. 1986b. Rezultatele testelor Millon pot fi interpretate cu privire la aceste dou dimensiuni ale personalit ii. Acest test computerizat poate oferi date de valoare individual pentru personalul care lucreaz la îndrumare profesional i la programe de dezvoltare pentru angaja i. O dimensiune. Millon et al. atitudini i a altor factori se afl la dispozi ia consilierilor i clinicienilor. 1994). mai pu ine scale i/sau mai pu ine întreb ri per scal « a a încât num rul mic de întreb ri s nu poat fi întins atât de mult´ (Retzlaff). 1961) se afl concep ia lui Millon despre dou dimensiuni primare ale personalit ii. 1986a. 1968). 1989) pot suferi oricând o depresie. pentru edificare. între 2-3% dintre b rba ii adul i (American Psychiatric Association. interese. Millon. majoritatea scalelor con inând 30 sau mai multe chestiuni. În familia testelor Millon. de natur comportamental are leg tur cu modurile de a ob ine satisfac ie i de a evita stresul. ne concentr m pe acela care poate fi unul dintre cele mai folosite instrumente.. 1985). ÄAr trebui ca testul s aib mai multe întreb ri. pot fi interpretate conform categoriilor din DSM-IV. Estim ri/m sur ri ale depresiei. Depresia este una dintre problemele mintale cele mai obi nuite i unul dintre motivele cele mai frecvente pentru spitalizare psihiatric (Dean. Cealalt are leg tur cu un tipar general de a face fa . cât i informa ii despre cele 16 tipuri ale lui Jung.

nici iluziile distonante ale dispozi iei i nici halucina iile. O alt descoperirecheie a fost c Ämai pu in înseamn mai mult´ în detectarea depresiei la oameni. aproape în fiecare zi (a a cum este indicat fie de povestirea subiectiv . ÄPentru c instrumentele scurte cu întreb ri bine selec ionate par s ac ioneze la fel de bine precum cele mai . instrumentele folosite pentru a depista depresia chiar detecteaz o depresie clinic important . Diminuarea evident a interesului sau a pl cerii fa de toate sau aproape fa de toate activit ile aproape toat ziua. Stare deprimant aproape toat ziua. pare tem tor). lua i în calcul.g. Sc dere mare în greutate.g. 1. fie de observa iile f cute de al ii). 2. se simte trist sau pustiit). a a cum este indicat fie de raportul subiectiv (e. Cercet torii au descoperit. aproape în fiecare zi. a a cum se a teapt . sau îngr are (e. în greutate). mic orarea sau cre terea apetitului aproape în fiecare zi. în general. O recenzie literar a valabilit ii i utilit ii clinice a monitoriz rii depresiei a dus la un num r de descoperiri demne de men ionat. Schade et al. cel pu in unul dintre simptome înseamn fie dispozi ie deprimant .Criterii pentru diagnosticarea depresiei Trebuie ca unul sau mai multe dintre urm toarele simptome s fi fost prezenteà în aceea i perioad de dou s pt mâni i s reprezinte o schimbare fa de purtarea anterioar . Observa ie: la copii i adolescen i poate fi o stare de irascibilitate. de asemenea. faptul c nu câ tig în greutate.g. fie de observa iile f cute de al ii (e. Observa ie: Nu include i simptomele care se datoreaz clar unei probleme generale de s n tate. 3. c instrumentele de detectare a depresiei nu aveau specificitate i tindeau s m soare mai mult decât depresia. când nu se ine regim. (1998) a conchis c . Unele probe au sugerat chiar c instrumentele de monitorizare au ac ionat mai bine decât impresiile clinice. O excep ie este când demen a grav coexist cu acea depresie. Observa ie: la copii. o schimbare mai mare de 5% într-o lun . în grup. fie pierderea interesului sau a pl cerii.

1998. London. un studiu de caz din literatura de specialitate. în timp ce unele tipuri de evaluare cer folosirea instrumentelor tradi ionale în moduri netradi ionale. . 1979a.elaborate (pentru descoperirea unui caz). 1976. 60). lungi sau intermediare sunt folosite în zone de specialitate ale practicii clinice. cititorul interesat este trimis la ÄSicially Reinforced Obsessing: Etiology of a Disorder în a Christian Scientist´ (Cohen & Smith. Coyne. conciziunea putând fi o tr s tur -cheie´ (Schade et al. 1976. inclusiv un comentariu al unui reprezentant al bisericii tiin a Cre tin (Stolhes. p. 1977). McLemore & Court. în care autorii sugereaz c expunerea unei femei la tiin a Cre tin a predispus-o la o tulburare obsesiv . 1976. 1976). 1977) ± toate comb tute de Cohen (1977. Articolul a stârnit unele controverse i a provocat un num r de comentarii (de exemplu. Acum este cazul ca psihologii s î i îndrepte aten ia c tre evaluarea clinic în contexte speciale din ce în ce mai complexe i mai greu de diferen iat acei factori determinan i ai unei modific ri comportamentale exterioare sau mai profunde.. 76-83). Unele dintre aceste instrumente pot fi unice pentru un anumit tip de evaluare. pp. [1] De exemplu. Halleck. Instrumentele scurte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->