P. 1
limba_si_literatura_romana_5-8

limba_si_literatura_romana_5-8

|Views: 250|Likes:
Published by iovan eduard

More info:

Published by: iovan eduard on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

Anexa nr………..

la ordinul ministrului educa iei, cercetării

i inovării nr……./ …………….

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASELE a V-a – a VIII-a

Aprobate prin ordin al ministrului Nr._____/ _____________

Bucureşti, 2009
Limba şi literatura română, clasele a V-a – a VIII-a

NOTĂ DE PREZENTARE

Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe obiective – elaborat şi implementat în sistemul românesc de învăţământ la mijlocul anilor 90 – la modelul centrat pe competenţe. Adoptarea noului model de proiectare curriculară este determinată, pe de o parte, de nevoia de a realiza o structură coerentă şi unitară a concepţiei programelor şcolare la nivelul ciclurilor de învăţământ gimnazial şi liceal. Pe de altă parte, acest demers asigură racordarea la dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării şi are în vedere asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe-cheie, îndeosebi a competenţelor de comunicare şi a celor culturale (cunoaşterea culturii locale şi naţionale, participarea la manifestări culturale, precum şi deschiderea interesului spre cultura diversă a Europei), indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. În acest sens, Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC) conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Competenţa digitală, A învăţa să înveţi, Iniţiativă şi antreprenoriat, Sensibilizare şi exprimare culturală. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care urmează să fie formate până la finele şcolarităţii obligatorii, de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale şi vizează atât unele domenii „academice”, precum şi aspecte inter- şi transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare. Pornind de la ideea că un demers de proiectare curriculară trebuie să acorde conceptului de competenţă semnificaţia unui „organizator” în relaţie cu care sunt stabilite finalităţile învăţării, sunt selectate conţinuturile specifice şi sunt organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare, actuala programă şcolară a urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor cheie la următoarele niveluri: formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini; organizarea elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice. Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere. Pe parcursul învăţământului obligatoriu, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba română, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare. Fiind deopotrivă o disciplină din curriculumul naţional şi limbă de şcolarizare, studierea limbii române asigură formarea competenţelor de comunicare necesare în toate domeniile de cunoaştere şi de activitate. Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori şi atitudini enunţate în prezenta programă, din care derivă întreaga structură curriculară (competenţe specifice, conţinuturi ale învăţării). Aceste finalităţi îşi găsesc corespondent, în principal, în domeniul Comunicare în limba maternă, aşa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene (Competenţe cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă, Anexa la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), cât şi în competenţele transversale, menţionate în acelaşi document. Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.
Limba şi literatura română 2

În acest sens, curriculumul de limba şi literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, ca şi pentru învăţământul liceal, se bazează pe modelul comunicativ-funcţional, model ce presupune studiul integrat al limbii, al comunicării şi al textului literar, fiind adecvat nu doar specificului acestui obiect de studiu, ci şi modalităţilor propriu-zise de structurare a competenţei de comunicare a elevilor. În mod concret, dezvoltarea competenţelor de comunicare, adică utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi receptarea mesajelor orale şi scrise, se realizează prin familiarizarea elevilor cu situaţii diverse de comunicare, cu texte literare şi nonliterare adecvate vârstei şcolare. În sensul celor arătate mai sus, dominantele curriculumului de limba şi literatura română pentru gimnaziu sunt: - prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală, descrisă în termeni de cunoştinţe/ achiziţii, deprinderi/ abilităţi şi atitudini; - dezvoltarea progresivă a competenţelor de comunicare în toate cele trei domenii ale disciplinei: Lectură, Elemente de construcţie a comunicării şi Practica raţională şi funcţională a limbii. - echilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi mutarea accentului pe producerea unor mesaje proprii; - adaptarea conţinuturilor la nivelul de vârstă şi la interesele copiilor. Structura curriculumului şcolar are următoarele componente: • Notă de prezentare; • Competenţe generale; • Valori şi atitudini; • Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora; • Conţinuturi; • Sugestii metodologice. Domeniile de conţinuturi specifice disciplinei pentru clasele a V-a - a VIII-a sunt: a. Lectura; b. Practica raţională şi funcţională a limbii; c. Elemente de construcţie a comunicării. Proiectarea activităţii didactice, precum şi elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. Activităţile de învăţare şi strategiile de lucru propuse de cadrele didactice trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. Centrarea pe elev, ca subiect al activităţii instructiv-educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, aşa cum sunt: - utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis şi creativ; - exersarea lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei; - realizarea unor activităţi diverse de receptare şi producere de mesaje orale şi scrise, care să dea posibilitatea tuturor elevilor de a se participa la propria învăţare; - integrarea, în predare-învăţare-evaluare, a elementelor de conţinut din cele trei domenii ale disciplinei (lectură, practica raţională şi funcţională a limbii, elemente de construcţie a comunicării), pentru a le oferi elevilor motivaţii pentru învăţare şi un demers coerent integrator al formării capacităţilor de comunicare.

Conţinuturile marcate prin asterisc (*) reprezintă elemente facultative ale curriculumului şi nu fac obiectul evaluărilor naţionale.

Limba şi literatura română

3

SOCIALE ŞI CIVICE 1. cu scopuri diverse VALORI ŞI ATITUDINI • • • • • Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi. Receptarea mesajului comunicare oral în diferite situaţii de 2.COMPETENŢE GENERALE. responsabilă din punct de vedere social Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală Limba şi literatura română 4 . Receptarea mesajului scris. în scopuri diverse 4. a gustului estetic în domeniul literaturii Stimularea gândirii autonome. în diferite contexte de realizare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. din texte literare şi nonliterare. reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3.

de flexiune.corespondenţa dintre sunet şi literă. . aplicarea principiilor ascultării .indici de iniţiere de către partener a unui dialog. . forma şi scopul clarificării acestora conţinutul cuvintelor.organizarea dialogului simplu. formule de menţinere a descriere dintr-un mesaj oral.vocalele.greşeli de pronunţie. în dialogului. cod.pronunţie corectă şi intonaţie. ale dintr-un mesaj oral.. . adecvat 1. active în manifestarea unui .4 1.dificultăţi în desprinderea informaţiei dintr-un mesaj oral. .*constituenţii textului oral. pronunţarea diftongului.1 Competenţe specifice Conţinuturi asociate identificarea informaţiilor esenţi. narative şi dialogate. idee secundară. sinonime şi antonime.articolul de dicţionar.CLASA A V-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 1.3 1. enunţ şi/ sau a formelor lexicale . Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Competenţe specifice Conţinuturi asociate Limba şi literatura română – Clasa a V-a 5 . dialoguri etc. mesaj. context în diverse situaţii de comunicare. hiatul.cuvânt de bază.grupurile de sunete (diftongul. . schiţe.cuvântul – unitate de bază a vocabularului. incorectitudinii gramaticale a unui . de naraţiune şi de . sesizarea corectitudinii/ . consoanele. semivocalele.).*organizarea propoziţiei şi a frazei.silaba. triftongul). în scopul . canal. identificarea secvenţelor de . sufixe şi prefixe. cuvinte derivate/serii derivative. reclame transmise la radio şi televiziune. în diverse situaţii de comunicare..mesaje orale care evidenţiază elementele specifice situaţiei de comunicare: emiţător.vocabularul limbii române.mesaje orale diverse (înregistrări audio sau video cu înţelegerii sensului global al basme. . . dialog. rădăcină. a triftongului şi a hiatului.idee principală. .5 2. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. receptor. noscute în fluxul vorbirii. de acord. în . la clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice.structura secvenţelor descriptive.*elemente verbale şi nonverbale în comunicarea orală. acestuia monologuri. scopul înţelegerii modului de structurare a acestora sesizarea unităţilor lexicale necu. comportament comunicativ .2 1.

propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. 2. relaţii şi funcţii sintactice.cuvânt de bază.*selectarea cuvintelor.1. . fraza formată din propoziţii matical principale şi propoziţii secundare.formele limbii literare. pronumele personal şi pronumele personal de politeţe (persoană. . adverbul (de loc.dificultăţi pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice (de exemplu: folosirea genului. .rezumarea orală a unor texte narative citite sau ascultate.propoziţii simple şi dezvoltate. câmpuri lexicosemantice. persoană. cuvinte derivate/serii derivative. sufixe şi prefixe.povestire orală. pornind de la cuvinte-cheie. adjectivul (adjective variabile şi invariabile. numeralul (cardinal şi ordinal). a achiziţiilor lexicale noi. complementul. Limba şi literatura română – Clasa a V-a 6 . . sinonime şi antonime.). acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr. . idee secundară). mesaj oral . pornind de la o temă dată. interjecţia. atributul.părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi nominal). propoziţie principală şi corecte din punct de vedere graprepoziţie secundară.formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele ascultate/ textele studiate. . . selectarea elementelor de lexic . forme accentuate şi neaccentuate). acordul cu substantivul.*constituenţii textului oral. moduri personale şi nepersonale). . propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. articolul hotărât şi articolul nehotărât.2. . număr.utilizarea. fraze construite prin coordonare (copulativă şi prin juxtapunere) şi prin subordonare. cazurile substantivului).expunere orală – individual sau în grup – a unui plan simplu şi/sau a unui plan dezvoltat de idei.2 2. acordul în gen etc. . subiectul (exprimat şi neexprimat). în contexte diferite. .stabilirea ideilor în jurul cărora se organizează o temă adecvate situaţiilor de comunicare dată (idee principală. număr.dezvoltarea unei propoziţii simple. .sensul unor cuvinte în diferite contexte. gen. .3 înlănţuirea clară a ideilor într-un . . rădăcină.*organizarea propoziţiei şi a frazei.părţi de vorbire şi categorii gramaticale specifice acestora: verbul (timp. număr. . topica adjectivului). de timp. propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă.formularea ideilor principale şi a celor secundare dintr-un text citit/ascultat. substantivul (gen. alcătuirea unor propoziţii şi fraze . de mod).

interjecţia. nere utilizate într-un text narativ . acordul cu substantivul. . sesizarea corectitudinii utilizării . adverbe provenite din adjective). adjective variabile şi invariabile. pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice. pronumele personal de politeţe). număr. „cine“ povesteşte (naratorul).1 Conţinuturi asociate 3. verbele auxiliare a fi.rolul de emiţător şi rolul de receptor. forme accentuate şi neaccentuate.prezentarea succintă a unor texte literare sau nonliterare. de mod. epitet). texte nonliterare (articolul de dicţionar.întrebările specifice abordării textelor narative: „ce“ se povesteşte (ce se întâmplă. gen. pronumele (pronumele personal: persoană. 3.dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi.exprimarea unor puncte de vedere şi justificarea acestora în funcţie de context. recunoaşterea modurilor de expu.figuri de stil (personificare. adjectivul (adjective propriu-zise şi adjective provenite din verbe la participiu.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi . identificarea expresiilor şi a . cuvintelor noi într-un text literar . persoană.pronunţie corectă şi fluentă în limba română.idei principale. trăsături fizice şi morale ale personajelor). relaţii şi funcţii sintactice. topica adjectivului). . Limba şi literatura română – Clasa a V-a 7 .2. la situaţia de comunicare/ situaţii . cazurile substantivului). care este acţiunea relatată).*acte de vorbire. „cine” ia parte la acţiune (personajele.3 3.4 identificarea ideilor principale . articolul hotărât şi articolul nehotărât. moduri personale şi categoriilor gramaticale învăţate nepersonale). ..*elemente verbale şi nonverbale în comunicarea orală.verbul (timp. idei secundare.opera literară.specii literare: schiţa şi basmul.situaţia de comunicare dialogată. din texte literare şi nonliterare. sau nonliterar repetiţie. număr. 2. texte literare (populare şi culte). comparaţie. enumeraţie. adverbul (de loc. număr. substantivul (substantive comune şi proprii. . organizarea dialogului comunicare simplu. numeralul (cardinal şi ordinal). de timp.sinonime şi antonime. a avea a vrea.5 participarea la diferite situaţii de .*acte de vorbire. în scopuri diverse Competenţe specifice 3. de comunicare diverse . . descriere. . după citirea globală a unui text .2 3. dialog). . Receptarea mesajului scris. reclama). rima în poeziile studiate .conţinutul şi structurarea formală a textului poetic (în strofe şi în versuri). formule elementare de menţinere a dialogului.moduri de expunere (naraţiune.raportul dintre realitate şi literatură. gen.

antonime şi derivate . şi reflexive în scopuri şi în contexte variate . sufixe. elementele componente ale paginii de carte. punctuaţie . tabla de materii.). . schimbarea finalului. semnul exclamării. . ghilimele. virgula. . a unor .biblioteca. linia de dialog. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. figuri de stil) sau la personaje. urmărind un plan . alcătuirea unor propoziţii şi fraze . utilizarea. . . în diferite contexte de realizare. scrierea pe marginea textelor citite). . volumul. prefixe). Limba şi literatura română – Clasa a V-a 8 .note de lectură. valorificarea elementelor nonverbale în interpretarea unor texte studiate. anumită temă. autorul. paranteze) care evidenţiază ideile principale prin raportare la cele secundare. în special pentru clasele cu elevi aparţinând minorităţilor etnice. de lucru cu textul/ cartea .4 redactarea unor lucrări scurte pe o . .dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice studiate. 4. . . elemente de relaţie în frază gramatical. .cuvinte derivate (cuvânt de bază. .articolul de dicţionar.3 4. a perspectivei din care se povesteşte etc.scriere imaginativă (continuarea unor texte.autoevaluare a propriilor texte redactare.3.părţile componente ale unei compuneri.plan de idei pentru un text propriu. adecvate temei date . sinonime. . două puncte. coordonarea semnele ortografice şi de (copulativă şi prin juxtapunere) şi subordonarea.dificultăţi privitoare la categoriile morfologice. folosind corect (conjuncţiile simple şi compuse).câmpuri lexico-semantice.aşezarea corectă a textului în pagină.aprecieri personale referitoare la anumite secvenţe ale textelor studiate (moduri de expunere. redactarea unor texte imaginative . rădăcină.structurarea notiţelor la diferite discipline.scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi întâmplări. cu scopuri diverse Competenţe specifice 4. propoziţia principală şi propoziţia corecte din punct de vedere secundară. cratima).citirea corectă şi fluentă a unui text cunoscut în faţa unui auditoriu divers. fraza. semnul întrebării. despărţirea cuvintelor în silabe. dezvoltarea unei propoziţii simple.compuneri după un suport vizual.transformarea textului dialogat în text narativ. antonime.5 Folosirea unor tehnici/ strategii .1 Conţinuturi asociate 4.propoziţii simple şi dezvoltate.povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.ortografierea grupurilor de litere.sinonime. elemente auxiliare (sublinieri.cartea – obiect cultural: titlul.2 4. în redactare. semnele de punctuaţie (punctul.

.2.2. mesaj.identificarea unei persoane. Epitetul. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare. Formule elementare de menţinere a dialogului.3. cine povesteşte: naratorul. 1. Texte nonliterare: articolul de dicţionar. Comunicarea orală 2.5. Opera literară. mediul familial.formularea de întrebări.3. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. Textul în versuri. Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1. . Se vor selecta 5-7 texte literare de bază. *Se recomandă ca elevii. Textul în proză. 1.1.2.obiect cultural.2.2.exprimarea acordului sau a dezacordului.cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea. Figurile de stil. Organizarea dialogului simplu. de regulă. descrierea. starea.2. . Modurile de expunere: naraţiunea. Aşezarea corectă a textului în pagină. Raportul dintre realitate şi literatură.2.3. Structurarea textului oral Ideea principală.1.1. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative. *Selectarea cuvintelor. forma. Personificarea.). calitatea socială a unei persoane. Rima. 2. Repetiţia. Volumul.2. . receptor.descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte. cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al personajului). Biblioteca. Limba şi literatura română – Clasa a V-a 9 . Titlul. Versul şi strofa. Procesul scrierii Părţile componente ale unei compuneri (actualizare). salutul.2. context.susţinerea unei discuţii directe sau telefonice. Teoria literară 1.CONŢINUTURI 1. Structura operei literare. Textul şi opera. a gusturilor.1.2. desfăşurarea unei acţiuni. Situaţia de comunicare dialogată.Versificaţia. 1.1.3. mediul social al unei persoane. . formativ. a punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană. Enumeraţia. Comunicarea scrisă 2. *Dispunerea şi funcţionarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ). Practica raţională şi funcţională a limbii 2.5 şi 1. inclusiv contemporane). 2. două pagini. 1. Cartea . ocupaţia. Elemente auxiliare în scriere (sublinieri. lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor.1 – 1. dialogul. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române.4. Comparaţia. 2. . Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de: emiţător.1. 1.1. Textul 1.1 – 1. adecvare la vârsta elevilor.3. Lectura 1. *Organizarea propoziţiei şi a frazei.adresarea către o persoană. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoricestetic. calitatea. a unui obiect. 1. destinate studiului aprofundat. reclama. a unui grup de persoane sau de obiecte.2. paranteze etc. ideea secundară.3. Rezumatul oral. Autorul. cod.prezentarea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni. .2. Aşezarea în pagină.iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. 1. să poată realiza următoarele acte de vorbire: . . utilitatea unor obiecte. Tabla de materii.1. Texte literare în proză şi în versuri – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii. Ce se povesteşte: naraţiunea. *Constituenţii textului oral. un orar. canal.2.2. Situaţia de comunicare. un itinerar. Specii obligatorii: schiţa şi basmul.

Elemente de construcţie a comunicării În toate clasele gimnaziului. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că.1. Silaba. două puncte. semnul întrebării. Genul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).Semnele de punctuaţie: punctul. exerciţii de tip analitic (de recunoaştere. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv. triftongul). Noţiuni de fonetică. nu interesează predarea în şi pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale. Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar. Câmpuri lexico-semantice (aplicativ). (actualizare) Articolul. Predicatul verbal. 2. Cazurile substantivului Nominativul. Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM. cratima. Articolul hotărât. Genitivul. Predicatul nominal (verbul copulativ a fi şi numele predicativ). în predarea problemelor noi. Hiatul. mai ales în cazul elementelor de lexic. Forma şi conţinutul. de ordonare. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. 3. Transformarea textului dialogat în text narativ.). Propoziţia şi părţile de propoziţie. 3. viitorul I. pornind de la un text. Verbul. iar nu „limba ca sistem abstract”. perfect simplu. mai-mult-ca-perfectul. de grupare. Se sugerează ca. Dezvoltarea unei propoziţii simple. virgula. Articolul nehotărât. Notiţele. de motivare. Antonimele. Funcţii sintactice: atribut (fără precizarea felului). figuri de stil. ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. în şcoală. 3. modalitatea tradiţională sau de altă natură. a vrea. *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa). Morfosintaxa 3. Acuzativul. Substantivul. Prefixele. de punctuaţie şi de ortoepie. Rădăcina. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice. Cuvântul derivat. exigenţă absolut necesară. Semivocalele.1. Verbele auxiliare: a fi. Timpul. Substantivele comune şi substantivele proprii. Funcţia sintactică: predicatul (actualizare).4. perfect compus. Vocalele.2. de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Limba şi literatura română – Clasa a V-a 10 . Cuvântul de bază. 3. şi nu de la noţiunile teoretice. 3. linia de dialog. Consoanele. în toate cazurile. Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”. se recomandă. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Articolul genitival (posesiv). Modurile personale şi modurile nepersonale (recunoaştere). Numărul. a avea.3. de exemplificare. Timpurile modului indicativ: prezent. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe. Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ. persoana. în variantele ei orală şi scrisă. de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare. 3.2. numărul (actualizare). Lucrarea semestrială. Prepoziţia. moduri de expunere etc. de la o situaţie concretă de comunicare. Propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă. Prepoziţia simplă şi compusă.4. Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar). ediţia a II-a. În acest sens. Sufixele. profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi. Fraza. semnul exclamării. de descriere. Lexicul Vocabularul limbii române. Sinonimele. Aprecieri personale referitoare la textele literare studiate (referitoare la personaje. Funcţii sintactice: complement şi atribut (fără precizarea felului). Contexte de realizare Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare. ghilimelele. normată şi literară. Dativul. de construcţie). de completare. imperfect.2.4.2. Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. Grupurile de sunete (diftongul. Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie. de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare.

3. Limba şi literatura română – Clasa a V-a 11 . Adverbele provenite din adjective. Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal.5. Propoziţia principală. Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale) Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ a fi).5. Subordonarea. Numele predicativ simplu şi multiplu. Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr (actualizare). Funcţiile sintactice: subiect.6. Acordul cu substantivul în gen. Determinanţii substantivului Adjectivul Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu. Adjectivele variabile (formele flexionare) şi invariabile. număr şi caz. complement. Predicatul. Părţile de vorbire neflexibile 3.4.Vocativul. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv. Funcţia sintactică: complement. numeral). 3.3. 3.5. Funcţii sintactice: atribut şi nume predicativ. pronume. de timp. Valorile sintactice şi semantice ale verbului a fi. 3.2. ‫٭‬Formule reverenţioase de adresare. Topica adjectivului. 3.5. numărul. Pronumele Pronumele personal: persoana. 3. Atributul Elementele regente ale atributului. Elementele de relaţie în frază: conjuncţiile (simple şi compuse). Complementul Elementele regente ale complementului (numai verbul). Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere.2.1.3. Subiectul Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). 3. Propoziţia secundară. Adverbul Adverbele de loc. Substituţi ai substantivului 3. de mod.5.4.4.1.4. Interjecţia. Funcţii sintactice: subiect. 3. 3.4.5. atribut. Numeralul Numeralul cardinal.3. Sintaxa frazei.3.5.4. genul (actualizare). 3.4. Sintaxa propoziţiei 3. Numeralul ordinal.4. complement.2. atribut. Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare. Pronumele personal de politeţe.1.4.5.

2 Limba şi literatura română . descriptiv şi diferenţieri între informaţiile informativ.*acte de vorbire.structurarea textului oral (actualizare). sesizarea sensului unităţilor lexi.*elemente verbale şi nonverbale în comunicarea orală. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. a achiziţiilor lexicale noi. în contexte diverse.CLASA A VI-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 1.mesaje orale diverse.structura textului oral de tip narativ.forme lexicale corecte/ incorecte.corectitudinea structurii gramaticale (morfologică şi gramaticale într-un mesaj oral sintactică) în fluxul enunţurilor orale.receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare.ordonarea ideilor în comunicare (actualizare): realizarea într-un monolog (narativ. receptate din surse diverse . . omonime..4 2.utilizarea adecvată. sesizarea abaterilor de la normele . a unor sinonime.arhaisme şi regionalisme.rezumarea orală a unui text dat (actualizare). în contexte diverse. zarea mesajului oral .1 Competenţe specifice Conţinuturi asociate înlănţuirea clară şi corectă a ideilor . serii sinonimice şi antonimice.. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 2. .2 1. . .structura fonematică a cuvântului. oral. subordonare şi abreviere. antonime.1 Competenţe specifice Conţinuturi asociate distingerea între informaţiile esenţi. descriptive şi informative. flexiune) întrun mesaj oral. cale noi în funcţie de context . rolul lor în textele literare studiate.familii lexicale.utilizarea.familia lexicală.3 1. de omonimie în organicontexte.cuvinte compuse prin alăturare. stabilind legături sau . informativ) adăugarea ideilor secundare. orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin descriptiv. câmpuri lexico-semantice.sufixe diminutivale şi sufixe augmentative. active în manifestarea unui . stabilirea sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.abateri de la normele gramaticale (acord. ale şi cele de detaliu dintr-un mesaj . . alcătuirea unor texte orale narative. .organizarea textului dialogat. . sensul omonimelor în context.sensurile şi semnificaţia unor cuvinte în diferite antonimie. . . de . 1. 2. utilizarea relaţiilor de sinonimie. comportament comunicativ adecvat .Clasa a VI-a 12 . aplicarea principiilor ascultării .*acte de vorbire.

de opinie. complementul direct şi complementul indirect). substantivul. . descrierea unui obiect.folosirea corectă.textul dialogat: dialoguri pe diverse teme de interes concretă de dialog sau de monolog pentru elevi. atributul (atributul adjectival. conjuncţia. . menţinerea şi încheierea unui dialog cu diferite comunicare. . surpriză. . interjecţia. de mod.*adecvarea elementelor nonverbale la mesajul transmis. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. .alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. posibilităţile expresive ale limbii vorbite. . informative). poziţii . . pronominal. în funcţie de starea de spirit (bucurie.5 utilizarea categoriilor gramaticale . verbal). supărare). într-un context dat. .exersarea dialogului/monologului de către elevii aparţinând minorităţilor etnice. prepoziţia. atitudine favorabilă progresiei comunicării .comunicare orală cu scop declarat de informare. descriptive.*acte de vorbire (de exemplu: susţinerea unei conversaţii impuse sau propuse. substantival.organizarea replicilor într-un dialog complex. pronumele.propoziţia regentă. complementele necircumstanţiale.părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi nominal).pronunţarea fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.4 2. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate (actualizare şi conţinuturi noi): verbul. manifestând o categorii de interlocutori cunoscuţi.monologul oral (texte narative.Clasa a VI-a 13 . complementul (complementele circumstanţiale de loc. care le-ar putea crea dificultăţi de comunicare participarea la diferite situaţii de .*modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscute. susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.2. acordul predicatului cu subiectul. de timp. în situaţii concrete.organizarea replicilor într-un dialog complex. prezentarea unor impresii. adjectivul. în diverse tipuri de profraze construite prin coordonare şi subordonare.*acte de vorbire (de exemplu: formularea unor propuneri. a intonaţiei. a unei persoane sau a unui loc etc. Limba şi literatura română . utilizând corect limba literară. adaptarea la interlocutor.). numeralul. elementul regent. adaptarea vorbirii la situaţia . .3 2. de luare de atitudine. subiectul (exprimat şi neexprimat). iniţierea. modalităţi de adaptare la interlocutor. adverbul. relaţii şi funcţii sintactice. . învăţate. reglarea tonului.

antiteza).3. expresivitatea formelor arhaice şi regionale.câmpuri lexico-semantice 3. narator.2 3. momentele subiectului.trăsături ale speciilor literare: pastelul.identificarea problemei principale abordate într-un text samblu de cele de detaliu în cadrul literar sau nonliterar (într-o descriere: elementele şi textului citit trăsăturile obiectelor descrise. . tabloul). în context sau cu ajutorul dicţionarelor. personaj. Receptarea mesajului scris. tipuri de rimă (monorima. ştirea identificarea modurilor de expunere . dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. din texte literare şi nonliterare.caracteristicile operelor epice (în proză sau versuri): într-un text epic şi a procedeelor de naraţiunea la persoana a III-a şi la persoana I.3 Limba şi literatura română .diferenţierea între o operă epică şi o operă lirică. timpul şi spaţiul liric în naraţiune. fabula şi doina populară. într-un anunţ sau într-o ştire: ideile esenţiale şi intenţia comunicativă din spatele acestora).explicarea unor expresii şi a unor cuvinte noi unităţilor lexicale în textele citite identificate într-un text citit.mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. . într-o naraţiune: acţiunea. ştirea. rima împerecheată. rima îmbrăţişată) şi măsura versurilor .subiectul operei literare. rolul dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. .texte nonliterare: anunţul. compunerea. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. al prefeţei. . participanţii la acţiune. schimbarea valorii gramaticale).rolul sinonimiei.rolul figurilor de stil învăţate în diferite texte literare. comparaţie.1 Competenţe specifice Conţinuturi asociate diferenţierea elementelor de an. populare şi culte (personificare. . timpul şi spaţiul în care se petrec evenimentele. rima încrucişată. subiectul expresivitate artistică într-un text operei literare. în scopuri diverse 3. enumeraţie. momentele subiectului.texte literare epice şi lirice.*structura cărţii: rolul cuprinsului. timpul şi spaţiul în naraţiune . texte nonliterare: anunţul.. . . modul de reflectare a realităţii în textul nonliterar (prin comparaţie cu modul de reflectare a realităţii în textul literar) sesizarea valorii expresive a .Clasa a VI-a 14 . sensurile cuvintelor în contexte diferite. . repetiţie. postfeţei şi al notelor. epitet. descrierea (portretul literar. autor.

motivarea unei opinii. povestirea unor texte narative/filme văzute etc. câmpurile lexicoexprimarea nuanţată semantice.Clasa a VI-a 15 . cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului). pentru prin schimbarea valorii gramaticale). cuvinte obţinute îmbogăţire a vocabularului. *prezentarea unor informaţii privitoare la realitatea înconjurătoare. substantivul (substantive defective de singular sau de plural. compunere – prin alăturare. coordonarea şi subordonarea. adverbul (gradele de comparaţie. cu scopuri diverse 4. a antonimelor şi a omonimelor adecvate în contexte date.redactarea unor scrisori şi anunţuri.categorii morfologice specifice părţilor de vorbire: sintactice a textelor citite verbul (verbe predicative şi verbe nepredicative – (nonliterare şi literare) copulativele a fi şi a deveni şi auxiliarele. propoziţia regentă.1 Competenţe specifice Conţinuturi asociate redactarea textelor cu destinaţii di. .. pornind de la diverse teme discutate în clasă. prepoziţia (regimul cazual). subiectul (exprimat şi neexprimat).3. funcţii sintactice). numeralul cardinal şi numeralul ordinal. substantivele colective. adjectivul (forme flexionare.. utilizarea unui lexic diversificat. re.utilizarea sinonimelor.2 Limba şi literatura română . . . pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ). articolul demonstrativ. gradele de comparaţie. aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate. fraza. numeralul (valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. complementul 4.utilizarea mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului (derivare cu sufixe şi prefixe. . părţi de propoziţie: predicatul (verbal şi nominal). pronumele (pronumele personal. moduri personale şi nepersonale). elementul regent.rezumatul unui text citit (literar sau nonliterar). de la texte studiate sau fapte/ persoane din realitate.descrierea de tip tablou şi de tip portret. subordonare şi abreviere. acordul predicatului cu subiectul. atributul. interjecţia (interjecţii predicative) felul propoziţiilor. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.structurarea detaliilor în jurul ideii principale. curgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de . funcţii sintactice). funcţii sintactice).relatarea unor fapte/ întâmplări.. compuse. pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. conjuncţia. verse . schimbarea valorii gramaticale). . 4.4 sesizarea organizării morfologice şi . în diferite contexte de realizare.familia lexicală (derivate.

rezumarea textelor narative (pregătire. în propoziţie şi în frază. *Structura cărţii: cuprins. Antiteza. a semnelor semnele ortografice şi de de punctuaţie (punctul. Opera epică. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative. verificare) . Texte literare − populare şi culte − aparţinând diverselor genuri şi specii. rima îmbrăţişată). Măsura.3. virgula. linia de pauză) şi a semnelor ortografice (cratima.2. două pagini.2.3. lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. Descrierea (portretul literar.2. Modurile de expunere. 1. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoricestetic. Texte nonliterare: anunţul. Cartea .3. Teoria literară 1. Versificaţia (actualizare).3 şi 1. Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească. Textul 1. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a. povestirea unui film. aplicarea regulilor fonetice de despărţire în silabe a cuvintelor.2. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române.utilizarea corectă. Structura operei literare. timpul şi spaţiul în naraţiune). Naraţiunea (autor. personaj.aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază. a unei piese de teatru etc. punctul). Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1. .2.Clasa a VI-a 16 .1 – 1. rima încrucişată. formativ.identificarea şi ordonarea secvenţelor narative dintr-un literar sau nonliterar text dat. Specii literare obligatorii: pastelul. alcătuirea rezumatului unui text . redactare.1 – 1.3 4. rima împerecheată. ştirea.2. tabloul).3.1. inclusiv contemporane). Opera lirică. 1. de regulă. ortografierea diftongilor. narator. Se vor selecta 6-8 texte literare de bază.4. adecvare la vârsta elevilor. transformarea textului dialogat în text narativ. . înlănţuirea corectă a frazelor în . Lectura 1.1. 1. Limba şi literatura română . postfaţă. linia punctuaţie de dialog.4. 1. 1. doina populară.rezumarea unui text nonliterar.coordonarea şi subordonarea.obiect cultural. în vederea rezumării acestuia. Tipuri de rimă (monorima. punctul şi virgula.3.1. textul redactat.2. destinate studiului aprofundat. fabula. subiectul operei literare. prefaţă.2. note.3.2. naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. alcătuirea planului de idei. Figurile de stil (actualizare). Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare. Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). momentele subiectului. 1. utilizând corect .

Limba şi literatura română .descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc). *Oferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare. şi nu de la noţiunile teoretice. de ordonare. Povestirea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. a. 2. de completare. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice. Prefixarea. 2. Aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate. de construcţie). mai ales în cazul elementelor de lexic.identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. Comunicarea orală 2.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. Contextele de realizare Relatarea. de grupare. de tip portret. de motivare. Semnele de punctuaţie: punctul şi virgula. Organizarea replicilor într-un dialog complex. ∗Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. acceptarea ori refuzul unei propuneri. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe. Sufixarea. se recomandă. . anunţul). punctul ca semn ortografic.1. ediţia a II-a. Practica raţională şi funcţională a limbii 2. de descriere.2. nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”. exigenţă absolut necesară. 2. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului nonliterar şi literar. Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate. Elemente de construcţie a comunicării În toate clasele gimnaziului. a unei comparaţii. de exemplificare. . Monologul: text narativ. Derivarea (actualizare).2. Adaptarea la interlocutor. text informativ. Procesul scrierii Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. de punctuaţie şi de ortoepie.Clasa a VI-a 17 .2. normată şi literară. exerciţii de tip analitic (de recunoaştere. iar nu „limba ca sistem abstract”. de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare. Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie. text descriptiv. Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM. 3. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. .formularea unei propuneri.2. . profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi. de la o situaţie concretă de comunicare.1. 3. în variantele ei orală şi scrisă. Comunicarea scrisă 2.2.prezentarea unei acţiuni complexe. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular.1. Rezumatul. *Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: . linia de dialog şi linia de pauză. în şcoală. exprimarea unei impresii personale.2. de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. stabilirea unei analogii. modalitatea tradiţională sau de altă natură. Structurarea textului oral Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare).exprimarea gusturilor. Descrierea de tip tablou. Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă. predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”. de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Textul dialogat şi cel monologat. . pornind de la un text. ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. Rezumatul oral (actualizare).1. în toate cazurile. Semnele ortografice: cratima. în prezentarea problemelor noi. Se sugerează ca. În acest sens.1.1.

Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). gura-leului.b. Noţiuni de fonetică (actualizare). Prin compunere prin subordonare se înţelege: 1.5. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare). Pronumele Pronumele personal. Substantive provenite din alte părţi de vorbire. 3. subordonarea atributivă de la 20 la 90. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Limba şi literatura română . închis: roşu închis/deschis. Gura Ocniţei.3.5. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului). de mod. Câmpurile lexico-semantice (aplicativ). încurcă-lume. floare-de-colţ. Timpuri. cazuri şi funcţii sintactice. Subordonarea eterogenă prin care se formează numeralele: a) subordonarea circumstanţială de la 11 la 19: doisprezece (doi „peste“ zece). acid clorhidric. 3. c. condiţional-optativ.4.5. Adverbul (actualizare). Felul propoziţiilor. 3. Regimul cazual.3. Articolul demonstrativ (adjectival). ducă-se pe pustii. Baia de Aramă etc. Adverbe provenite din adjective şi din substantive. 3. 23. Subordonarea atributivă: a) substantiv + adjectiv. Coordonarea şi subordonarea. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. Sinonimele (actualizare).4.). coate-goale. participiu. Compunerea prin alăturare. Antonimele (actualizare).4. Morfosintaxa.. Delta Dunării ş. 3. 3.2.4. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Elementul regent. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Modurile personale: indicativ. 3. semnat de Angela Bidu-Vrănceanu. compuse. Noţiuni de sintaxă (actualizare). Familia lexicală (derivate. conjunctiv. Roşiori de Vede. Arhaismele şi regionalismele.a. Subordonare faţă de un adjectiv. art. pierde-vară. Propoziţia regentă. Neagra Şarului […]. Editura Nemira. Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.4. bună-cuviinţă. Omonimele (omofone şi omografe). având ca rezultat un alt adjectiv: a) adjectiv nume de culoare combinat cu determinanţii deschis. Compunerea. atribut adverbial. Părţile de vorbire neflexionare 3. 4.4.2. Substantivele colective. de timp. Numeralul (actualizare). Substantivul (actualizare). p. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Forme. bine-venit.2. Substituţi ai substantivului 3.4.a. 3. Verbele predicative şi verbele nepredicative: copulative (numai a fi.5. Compunere. imperativ. botgros.. 3.3. unde numerele ca 2. floarea-soarelui. Formele flexionare. a deveni) şi auxiliare. supin.4. 3. galben-verzui. subordonare1 şi abreviere. cazuri şi funcţii sintactice. două adjective nume de culoare: galben-portocaliu. (cf. Substantivele defective de singular sau de plural. 2. Conjuncţia (actualizare). ochiul-boului. clar-văzător. Verbul – (actualizare). ciuboţica cucului. Gradele de comparaţie. Fraza.. Exerciţii de folosire corectă a adverbului.Clasa a VI-a 18 1 . Almaşul-Mare ş. 4 sunt atributele lui zece (22. b) adjectiv + substantiv (în unele formaţii mai vechi): bună-credinţă.3. Modurile nepersonale: infinitiv.1. 3. gerunziu. c) adjectiv verbal precedat de un circumstanţial: bine-credincios.1.2. Gradele de comparaţie. bou de baltă. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). c) substantiv + substantiv în genitiv: Calea Laptelui. d) substantiv + substantiv cu prepoziţie: apă de plumb. 3.4.4.3. rea-voinţă etc. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. Funcţii sintactice. în Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Prepoziţia (actualizare). 3. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. Subordonare completivă (rezultatul unor izolări): fluieră-vânt.4. zgâriebrânză. Funcţii sintactice. Adjective provenite din verbe la participiu.4. rea-credinţă.1. bunăvoinţă. 2001. 124-125). vorbă-lungă. Forme. 24 etc.

Interjecţii predicative.3. 3. Atributul adjectival. de mod.5. Complementul direct. Acordul predicatului cu subiectul. Atributul pronominal. de timp. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Interjecţia (actualizare).4. 3.4. Complementul (actualizare). Complementul indirect.2.Clasa a VI-a 19 .5. 3. 3. 3.5.4. Complementele circumstanţiale. Atributul (actualizare). Atributul substantival. Complementele necircumstanţiale.3.1. Atributul adverbial. Predicatul verbal şi predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi şi a deveni). Complementele circumstanţiale de loc.5. Limba şi literatura română .5.5. Predicatul. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).

*dialog formal şi dialog informal. descriptiv şi informativ.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral Conţinuturi asociate formularea ideii principale. text dialogat). sinonime.CLASA A VII-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Competenţe specifice 2. construirea unui monolog sau a unui dialog. omonimie într-o comunicare orală. sensul cuvântului în context. construirea unor naraţiuni simple. construirea corectă a unor enunţuri din punct de vedere sintactic. *unităţi frazeologice.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze - - Limba şi literatura română . cuvintele polisemantice.5 2. ascultarea argumentelor/ contraargumentelor* formulate într-o discuţie de partenerii de comunicare. dezacorduri gramaticale. utilizarea paronimelor. 1. utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile învăţate. *nume proprii greşit accentuate. omonime. parteneri.2 valorificarea categoriilor semantice învăţate. construirea unor texte orale de tip narativ. relaţionarea ideilor principale cu ideile secundare. mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. antonime.1 Competenţe specifice înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral sesizarea modalităţilor de organizare a secvenţelor textuale ale unui mesaj oral integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii Conţinuturi asociate cuvinte-cheie într-un mesaj oral (text monologat. discuţii de confruntare a opiniilor. utilizarea expresivă a limbii.Clasa a VII-a 20 .3 - - 1. antonimie. rezumarea unui text. situaţie de comunicare). paronime şi cuvintelor polisemantice în contexte diferite. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. descrierea unor obiecte.4 sesizarea abaterilor de la normele limbii literare într-un mesaj ascultat aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat 1. a unor tablouri din natură.2 - 1. în contexte diferite - 2. elementele esenţiale ale dialogului (intenţie. 2. corectarea unor construcţii pleonastice. sensurile unor cuvinte în contexte diferite. modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor. folosirea corectă a accentului. sesizarea relaţiilor de sinonimie. a unor fenomene. nedublarea complementului direct şi indirect. polisemia şi omonimia – asemănări şi deosebiri *unităţi frazeologice construcţii pleonastice şi atracţia paronimică. modalităţi specifice de iniţiere. menţinere şi încheiere a dialogului. împrumuturile.

imnul.5 cooperarea în interacţiunile de grup - 3.1 Competenţe specifice citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare. structuri în textele epice şi lirice. *programul de spectacol. tipuri de ritm). procedee de expresivitate artistică (repetiţia fonetică/ aliteraţia. colecţia*. subsolul de pagină*. formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie. stabilirea de comparaţii sau de analogii). metaforă. 3. versificaţia (tipuri de rimă. *acte de vorbire (de exemplu: susţinerea unei conversaţii. trăsături ale speciilor literare: nuvela. asteriscul*. aparţinând diverselor genuri şi specii). enumeraţie. în scopuri diverse 3. dificultăţi privitoare la utilizarea corectă a pronumelui reflexiv. hiperbolă. formularea unei opinii.Clasa a VII-a .Competenţe specifice 2. *procedee de legare a secvenţelor) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta. *acte de vorbire (prezentarea unor lucrări/ materiale/ activităţi realizate în echipă). din texte literare şi nonliterare. structuri în textele epice (timp. epitet. cartea . 21 Limba şi literatura română . trăsăturile specifice celor două genuri (epic şi liric) în textele literare studiate. repetiţie. demonstrând înţelegerea sensului acestora Conţinuturi asociate diferenţele dintre textele literare şi nonliterare.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog - Conţinuturi asociate adaptarea comportamentului verbal şi nonverbal la o situaţie de comunicare inedită.obiect cultural: *editura. modalităţi de exprimare a preferinţelor şi opiniilor. - - 2. utilizarea elementelor nonverbale într-un dialog. spaţiu. semnificaţiile/ sensul global al unor texte literare (populare şi culte. modalităţi de caracterizare a personajelor. confruntarea opiniilor. *dialogul formal şi informal. piciorul metric.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric - - - * Conţinuturile marcate cu asterisc sunt facultative. Receptarea mesajului scris. comparaţie. la clasele cu elevi ce aparţin minorităţilor etnice. continuarea unui dialog cu început dat. texte nonliterare: mersul trenurilor. antiteză) în textul liric. ritmul.

fişe de lectură. scrierea unor compuneri narative. conjuncţia. numeralul. 4.1 Competenţe specifice exprimarea. adjectivul) şi neflexibile (adverbul. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie - - Limba şi literatura română . în scris. utilizarea sinonimelor în scopul evitării repetiţiilor. ∗prezentarea unor evenimente culturale. în diferite contexte de realizare. omonimie şi polisemie într-un text dat. substantivul. schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea. compunerea. descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor sensul omonimelor şi a paronimelor în diferite contexte. serii derivative. mijloacele de îmbogăţire a vocabularului (derivarea. pronumele. interjecţia). ortografierea unor structuri verbale şi nominale. relaţii şi funcţii sintactice. relaţii de sinonimie. prepoziţia. construirea corectă şi expresivă a unui text din punct de vedere sintactic. cuvinte polisemantice. antonimie. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. substantivul.3 Competenţe specifice sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate. comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a semnificaţiilor titlului unui text. schimbarea semnificaţiei unor cuvinte în funcţie de contextul în care apar. alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată. într-un text citit - - - Conţinuturi asociate categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (actualizare şi conţinuturi noi): verbul. conjuncţia. cu scopuri diverse 4. a propriilor opinii şi atitudini Conţinuturi asociate redactarea nuanţată în raport cu structura şi motivaţiile personale. scrierea îngrijită. pronumele. *unităţi frazeologice. utilizarea adecvată a formelor verbale în raport cu cronologia faptelor relatate. antonime. descriptive. 4. rolul utilizării categoriilor morfologice şi sintactice într-un text. interjecţia. relaţii şi funcţii sintactice.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică - 4. texte destinate prezentării unui auditoriu.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris. numeralul. prepoziţia.Clasa a VII-a 22 . dispunerea în pagină a diverselor texte. utilizarea conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei. informative. raporturi de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi frază. caracterizare de personaj. adverbul. adjectivul. folosirea unor grupuri verbale şi nominale pentru a spori expresivitatea comunicării. structurarea unui text propriu în secvenţe distincte în funcţie de tipul acestuia: rezumat. lizibilă şi corectă părţile de vorbire flexibile (verbul.3 - - 4.3. redactarea unei cereri în diverse scopuri. împrumuturile).

obiect cultural. Texte literare .1.1. Cartea . adecvare la vârstă.4.2. Situaţia de comunicare. Genurile epic şi liric. .formularea de argumente sau contraargumente într-o discuţie.4. Repetiţia fonetică (aliteraţia). Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. compuneri narative. ∗Dialogul formal şi dialogul informal.1. Structurarea textului oral. Versificaţia. Hiperbola.2.aparţinând diverselor genuri şi specii.2 – 1. formativ. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare. CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VII-a.stabilirea de comparaţii sau de analogii. Textul dialogat şi cel monologat. modalităţi de caracterizare a personajelor) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta). construirea unor scurte povestiri. timp.1. Subsolul de pagină*.1. Specii literare obligatorii: nuvela. 1.2. 1. Metafora. .2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric-estetic. Piciorul metric (bisilabic).2. 1.5 şi 1. 1.1. Asteriscul*.prezentarea unor lucrări / materiale / activităţi realizate individual sau în echipă.3. destinate studiului aprofundat. Lectura 1. redactarea unei expuneri pentru prezentarea în public în diverse împrejurări. descriptive şi dialogate.2.2. Editura*.Clasa a VII-a . Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Texte nonliterare: mersul trenurilor. Comunicarea orală 2. *Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: .3. Practica raţională şi funcţională a limbii 2.3. rezumarea textelor epice şi caracterizarea peronajelor. Autorii de manuale sau profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1. inserarea dialogului în compuneri. 1.2. Textul 1. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată (actualizare).3. Rezumatul oral (actualizare). Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor. Se vor selecta 6-8 texte literare de bază. 1. 2. inclusiv contemporane). 2. . Genuri şi specii.susţinerea unei conversaţii (direct sau telefonic).3. * Conţinuturile marcate cu asterisc sunt facultative. . Figurile de stil.2. şi 1.1. Structura operei literare.2. Tipuri de ritm (iambic şi trohaic).2.1. Colecţia*. 1. cu valorificarea categoriilor semantice învăţate. Tipuri de rimă. Ritmul. 23 Limba şi literatura română . Structuri în textele epice (∗procedee de legare a secvenţelor.populare şi culte .3.5 Competenţe specifice folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului - Conţinuturi asociate realizarea unor descrieri prin ordonarea detaliilor în funcţie de propriile percepţii/propria imaginaţie. spaţiu. imnul. Teoria literară 1. *programul de spectacol.formularea unei opinii.

şi nu de la noţiunile teoretice. predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”.4. a însemna. a ieşi. caracterizare de personaj. Valori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ). Compuneri narative. Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă.3. reflexivă (pronumele reflexiv). 3. Noţiuni de fonetică (actualizare). Procesul scrierii. pasivă (complementul de agent).1. premiera unui spectacol de teatru.2. Folosirea corectă a accentului în limba română. Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM. ediţia a II-a. Alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată. Noţiuni de sintaxă Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în frază. 3. a rămâne. Morfosintaxa 3. Categorii semantice (actualizare). Serii derivative (aplicativ). *Prezentarea unui eveniment cultural (lansare de carte. exigenţă absolut necesară. de descriere. de la o situaţie concretă de comunicare. Modurile. de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. *Unităţi frazeologice.2. se recomandă. Pleonasmul. Paronimele. Propoziţia fără subiect. Omonime. Persoana.2. modalitatea tradiţională sau de altă natură. în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. inserarea dialogului în compuneri.2. Comentarea unor secvenţe din textele studiate. În toate clasele gimnaziului. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe. 2.(actualizare) Derivarea (actualizare). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie. Verbele personale şi verbele impersonale. Cuvintele polisemantice. ∗Nume proprii greşit accentuate. de ordonare. Compunerea (actualizare). Timpurile. Diatezele: activă. exerciţii de tip analitic (de recunoaştere. de construcţie). a părea. Alte verbe copulative: a ajunge. de grupare. de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. de punctuaţie şi de ortoepie. Locuţiunea verbală. de completare. 3. ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora. Elemente de construcţie a comunicării 3. Împrumuturile. în toate cazurile. Scrierea 2. rezumatul scris (actualizare). de exemplificare. vernisaj al unei expoziţii. în şcoală. Lexicul Sensul cuvintelor în context. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar. a se face. Contexte şi forme de realizare Fişa de lectură.2. profesorul să actualizeze cunoştinţele asimilate anterior de către elevi având ca bază texte ilustrând limba română contemporană.4. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice. în variantele ei orală şi scrisă. nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”. 3. comentarea semnificaţiilor titlului.2. normată şi literară. Limba şi literatura română . Polisemia şi omonimia: asemănări şi deosebiri. Cererea. Verbul (actualizare). Se sugerează ca.1. Sinonime. În acest sens. Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivarea opţiunilor. festivităţi de premiere etc. Antonime. de motivare. pornind de la un text.1.Clasa a VII-a 24 . Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea (actualizare). mai ales în cazul elementelor de lexic. Numărul (actualizare). descriptive şi informative. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că.). de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare. în prezentarea problemelor noi. Organizarea şi reorganizarea unui text propriu. Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului. iar nu „limba ca sistem abstract”.

Adjectivul pronominal de întărire (exerciţii de acord). Funcţiile sintactice ale numeralului. 3. complement direct. Adverbe fără funcţie sintactică. Substantivul (actualizare).4. Funcţiile sintactice ale substantivului şi ale locuţiunii substantivale (subiect. apoziţional) 3. 3. *nehotărâte.5. atribut substantival genitival. posesiv. la moduri nepersonale (subiect. complement circumstanţial de loc. cazuri şi funcţii sintactice.4.4. 3. atribut adverbial. Forme şi cazuri. nume predicativ.2. nume predicativ). Adverbul (actualizare). 3. Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ. 3.4. de timp şi de mod.3. Adverbele interogative.5. Părţile de vorbire neflexibile.2. Prepoziţia (actualizare). 3.3. Forme. Conjuncţia (actualizare). Forme. predicat nominal). complement direct. Funcţiile sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii adjectivale (atribut adjectival. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ.5. Conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale coordonatoare şi subordonatoare.Clasa a VII-a 25 .4. predicat verbal. complement indirect. Acordul pronumelui relativ. Funcţiile sintactice ale adverbului şi ale locuţiunii adverbiale (complement circumstanţial de mod.1. cazuri şi funcţii sintactice.3. 3. cazuri şi funcţii sintactice. Forme.4. de mod.5. nume predicativ. Locuţiunea adverbială. Numeralul (actualizare). cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele şi adjectivul pronominal relativ.4.4. Pronumele relativ compus ceea ce. ∗Alte tipuri de numerale. Locuţiunea adjectivală. demonstrativ. Pronumele (actualizare) Pronumele personal. de timp. Forme. 3. Funcţii sintactice ale pronumelor (subiect. *Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut în limba română actuală. Adverbele predicative şi locuţiunile adverbiale predicative. de timp. Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât. complement direct. Interjecţia (actualizare) Limba şi literatura română . complemente circumstanţiale de de loc. Substituţi ai substantivului. relative.4. 3. Locuţiunea substantivală. Locuţiunea prepoziţională. complemente circumstanţiale.5. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare). complement indirect. complement indirect.4. Regimul cazual. nume predicativ).Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale la moduri personale (predicat verbal. atribut verbal). prepoziţional.4. de loc.3. atribut pronominal genitival şi atribut pronominal prepoziţional).1.4.2.

conştientizarea poziţiei proprii de intrare sau de ieşire din dialog. sesizarea inventarului de probleme. de cauză. de timp. cuvântul şi contextul. informative. antonimele. identificarea categoriilor gramaticale învăţate. de scop.CLASA A VIII-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE 1. construcţii pleonastice şi atracţia paronimică. dialoguri pe diverse teme. concesivă. complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă. mimică etc.) într-un text oral sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat Conţinuturi asociate cuvinte-cheie într-un mesaj oral. monologul: texte narative. - 1. ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul lucrului în echipă. de timp. *acte de vorbire. subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă. familia de cuvinte. *sufixoidele abateri de la normele limbii literare. de mod. sinonimele. observarea relaţiilor sintactice într-o propoziţie sau într-o frază. ierarhizarea ideilor receptate.1 Competenţe specifice înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral. atributul şi propoziţia subordonată atributivă. neologisme sesizate în mesajele orale ascultate. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 1. receptarea şi reţinerea ideilor şi a argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un monolog. argumentative. condiţională. greşeli lexicale în comunicare. rolul folosirii elementelor nonverbale în comunicare. sintaxa propoziţiei şi a frazei (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă.3 - - vocabularul fundamental şi masa vocabularului. omonimele. în funcţie de intenţionalitatea comunicării. descriptive.2 1. elemente nonverbale care însoţesc mesajele orale. particularităţile vorbirii regionale. propoziţiile circumstanţiale de loc. împrumuturi lexicale. complementele circumstanţiale de loc. sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu cele nonverbale (gest. de scop. de cuvinte într-un dialog. de cauză. 1. 1. de idei. de mod. sensul propriu şi sensul figurat. consecutivă).4 sesizarea particularităţilor lexicogramaticale ale unui mesaj ascultat - *prefixoidele. în cadrul unui discurs oral cotidian sau în cadrul unor replici ale unor personaje într-un spectacol de teatru. mijloacele interne şi externe de îmbogăţire a vocabularului. cuvinte polisemantice.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat - - Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 26 .

*acte de vorbire. rezumarea. fraza.4 2. sensul propriu de bază şi sensurile secundare. argumentarea orală a unor puncte de vedere. enunţul. prezentarea orală pe o temă dată.5 îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului - - Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 27 . menţinerea contactului vizual cu interlocutorii. text descriptiv. structurarea unui dialog pe o temă dată. caracterizarea unui personaj. utilizarea corectă a neologismelor în contexte diverse. *îmbinarea elementelor verbale. nonverbale şi paraverbale în monolog şi dialog. prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă. antonime. dezvoltarea unui enunţ sau a unui cuvânt într-o secvenţă textuală orală. prezentarea unor puncte de vedere personale într-un dialog. prezentarea unor trăsături ale textelor studiate. text argumentativ. cuvinte polisemantice. sens propriu şi sens figurat.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral - 2. cu folosirea unor tehnici variate de captare şi menţinere a atenţiei publicului / interlocutorilor (introducere în temă prin propunerea unei idei surprinzătoare. sinonime. sublinierea ideilor exprimate verbal prin folosirea unor elemente). 2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată Conţinuturi asociate monologul: text narativ. construirea unei expuneri în care să-şi exprime opinia despre un anumit fapt. ilustrative pentru genurile şi speciile studiate.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii - 2.2. *acte de vorbire. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată Competenţe specifice 2. formularea ideilor pornind de la o temă dată. situaţia de comunicare monologată şi dialogată. relaţionarea părţilor de propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze. contragerea unor propoziţii în părţile de propoziţie corespunzătoare sau expansiunea unor părţi de propoziţie în propoziţiile corespunzătoare. text informativ. omonime. în funcţie de situaţia de comunicare. corectarea construcţiilor pleonastice. rolul elementelor de legătură în frază. corectarea greşelilor determinate de atracţia paronimică. prezentarea orală. în funcţie de intenţionalitatea comunicării.

comparaţie. eul liric. texte nonliterare (texte publicitare.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice. *articolul de ziar/ de revistă). elemente de limbă şi de stil în textul literar. enumeraţie. relaţiile dintre personaje. ordinea logică şi cronologică a ideilor / întâmplărilor dintr-un text. ritmul. cuvinte derivate. procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria. pornind de la cerinţe date Conţinuturi asociate structura textelor narative (logica acţiunii. corectitudinea şi expresivitatea părţilor de propoziţie şi a propoziţiilor într-un text dat. moduri de expunere. al regionalismelor şi al neologismelor. spaţiul naraţiunii). 3. strofa. piciorul metric. - - - 3. epitet. din texte literare şi nonliterare. sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat. *scrieri SF. specii literare obligatorii: balada populară. romanul (fragment). comentarea rolului arhaismelor.1 Competenţe specifice dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar. repetiţia fonetică/ aliteraţia.3. *valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar. hiperbolă. metaforă. figurile de stil. liric şi dramatic) în opere literare studiate sau în texte la prima vedere. texte literare (populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii). prefixoidele*. în scopuri diverse 3. a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate - - mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. categorii semantice studiate. repetiţie. rima. antiteză). versul liber*). compuse sau obţinute prin conversiune. exprimânduşi impresiile şi preferinţele - Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 28 .3 identificarea valorilor etice şi culturale într-un text. mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. rolul părţilor de propoziţie şi al propoziţiilor în funcţie de intenţia şi specificul comunicării într-un text dat. familia de cuvinte. elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de ele. cartea-obiect cultural (actualizare). cuvinte şi construcţii incidente. trăsăturile specifice celor trei genuri (epic. versul. versificaţia. versificaţia (măsura. sufixoidele*. structura textelor lirice. opera dramatică: trăsături generale. timpul. Receptarea mesajului scris.

pornind de la diverse teme (dezbateri actuale pe teme de interes pentru elevi.3 redactarea unui text argumentativ Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 29 . Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise.exprimarea în scris a propriilor sentimente. de cauză. elemente de limbă şi de stil. persoană).2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfosintaxă.4. de mod. incidenţă). complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă. atributul şi propoziţia subordonată atributivă. cu ocazia unui eveniment personal. propoziţiile circumstanţiale de loc. comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere. de mod. . dezvoltarea argumentelor. concluzia). propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. rezumare.organizarea planului unei lucrări pe o temă dată. folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie 4. propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă). de scop. versificaţia etc. complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale. evidenţierea trăsăturilor unui obiect (peisaj. de timp. redactări vizând ilustrarea unor trăsături ale genurilor şi ale speciilor studiate. aplicarea cunoştinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă corectă. subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă. părţi de propoziţie şi propoziţii (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. realizarea expresivităţii cu ajutorul semnelor de punctuaţie. de scop.1 Competenţe specifice redactarea diverselor texte. complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă. adaptându-le la situaţia de comunicare concretă Conţinuturi asociate .structurarea textului argumentativ (stabilirea problemei. pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare. de cauză. propoziţia subordonată circumstanţială condiţională.aplicarea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul frazei (coordonare. . fraza. 4. motivarea preferinţelor şi a opiniilor). social sau cultural. figurile de stil. în diferite contexte de realizare. prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere / într-un portret. subordonare. operă de artă.enunţul. de timp. complementele circumstanţiale de loc. cu scopuri diverse 4. *conspectul. caracterizarea unui personaj. .). .

Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor). versul. prin investigarea unor texte literare. . lectură de text şi vizionare de spectacol. inclusiv contemporane). 1. şi 1. Relaţiile dintre personaje. Versificaţia. Lectura 1. Scrierea (actualizare) Comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere. Cartea .3. Actualizarea .5 şi 1.2. 1.obiect cultural (actualizare). Structurarea operei literare. piciorul metric. 1.2.exprimarea sau acceptarea de opinii diferite.2.2. adecvare la vârstă. Eul liric. Practica raţională şi funcţională a limbii 2. 2. Măsura. Genuri şi specii.2. Se vor selecta 5-7 texte literare de bază. Actualizarea. 1. text descriptiv. Autorii de manuale sau profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1. spaţiul naraţiunii).1. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare. 1. liric şi dramatic.3. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric-estetic.a cunoştinţelor referitoare la structura textelor narative (logica acţiunii.4.1. Genurile epic. a structurii textelor lirice. *Conspectul.populare şi culte . Teoria literară 1.prin investigarea unor texte literare . Monologul: text narativ.3 Textul 1. Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 30 . strofa (actualizare). . . Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii române. 1.2.2. ritmul. Rezumatul oral (actualizare). Caracterizarea personajelor. *Scrieri SF. *Se recomandă ca elevii. pe baza unor cerinţe date. Specii literare obligatorii: balada populară.1. ∗Versul liber.3. text informativ. Opera dramatică: trăsături generale.3. 2.1 Texte literare . formativ.exprimarea şi motivarea unei atitudini / reacţii. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. romanul (fragment).2.5. Figurile de stil (actualizare). text argumentativ (argumentarea / susţinerea opiniilor şi a preferinţelor).CONŢINUTURI Unităţile de conţinut care sunt tipărite cu aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VIII-a. *articolul de ziar/ de revistă.1. rima. 1.2.aparţinând diverselor genuri şi specii. Alegoria. timpul. Comunicarea orală Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare).prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă.3. să poată realiza următoarele acte de vorbire: .susţinerea argumentată a unui schimb verbal direct.2 – 1. destinate studiului aprofundat.2 Texte nonliterare: texte publicitare.

de punctuaţie şi de ortoepie. mai ales în cazul elementelor de lexic. Familia de cuvinte (actualizare). Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor. 2 Prefixoid – element formativ asemănător cu prefixele recente. Atributul (actualizare). iar nu „limba ca sistem abstract”. Sufixoidele* (ambele pe bază de aplicaţii)2. ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora. În acest sens. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat. 3. acordul prin atracţie). care. normată şi literară.2. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. 3. în prezentarea problemelor noi. semnate de Angela Bidu-Vrănceanu. 3. Prefixoidele apar în română mai ales în formaţii care au model străin. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că. Cuvintele şi construcţiile incidente. de ordonare. de grupare. Împrumuturile lexicale. Lexicul (actualizare) Vocabularul fundamental şi masa vocabularului.4. Editura Nemira.În toate clasele gimnaziului. Natura elementului regent al propoziţiei subiective. Prefixoidele*. de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorilor. Omonimele. de exemplificare. Punctuaţia lor. Propoziţia subordonată atributivă. de descriere. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice.1. Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM. Enunţul. 401. nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”. Atributul şi propoziţia subordonată atributivă. Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă. 3. în Dicţionar de ştiinţe ale limbii. 3. Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie. Predicatul verbal şi predicatul nominal (actualizare). Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 31 . Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (actualizare). 3. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare).2. Antonimele. Dinamica vocabularului.4. 3.3. Predicatul nominal incomplet. modalitatea tradiţională sau de altă natură. de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare. Pleonasmul. ∗Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar. 3.4. Probleme ale acordului (acordul după înţeles. Propoziţia subordonată predicativă. predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”. Prefixoid şi Sufixoid. Noţiuni de sintaxă.4. Sufixoid – element formativ (prezent în împrumuturi sau în formaţii după model străin) care dă impresia unui sufix şi apare numai în termeni aparţinând limbajelor specializate (cf. Categoriile semantice.3. exerciţii de tip analitic (de recunoaştere. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui relativ care introduce atributiva.4. Complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă. Neologismele. Noţiuni de fonetică (actualizare). Fraza. profesorul să actualizeze cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi. Elemente de construcţie a comunicării 3. de construcţie). de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. ediţia a IIa. dă naştere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului lexical. Sintaxa propoziţiei şi a frazei. art. 519). Cuvântul şi contextul. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe. Paronimele. Subiectul (actualizare). de completare. se recomandă. în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. Sinonimele. Se sugerează ca. 2001.1. având ca bază texte ilustrând limba română contemporană şi situaţii de comunicare reală. Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă.4. Cuvintele polisemantice (actualizare). în variantele ei orală şi scrisă. aşezat înaintea morfemului independent sau a rădăcinii. în şcoală. de motivare. p. exigenţă absolut necesară. în toate cazurile. Propoziţia subordonată subiectivă. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar.

se va avea în vedere la fiecare tip de subordonată efectuarea unor exerciţii de contragere şi de expansiune. de cauză.3. Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţiile circumstanţiale de loc. 3. de timp.4.5. Complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă. 3. de evidenţiere a topicii şi a punctuaţiei. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 32 . de mod.6. de precizare a elementelor introductive. În cazul propoziţiilor subordonate circumstanţiale va fi evidenţiat rolul adverbelor şi al locuţiunilor adverbiale corelative în comunicare. Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă. de timp.4. 3.4.6.4. Complementele circumstanţiale de loc. 3.4. Complementul indirect (actualizare).1.4. În prezentarea elementelor de sintaxă a frazei. Complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale.6.6.Complementul direct (actualizare). de cauză. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă. de scop. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională. 3.6. de scop.4.2. de mod (actualizare). 3.

).. Din necesitatea de orientare a studiului către elev profesorii îşi vor adapta demersurile didactice în funcţie de nevoile reale ale acestuia. sunt vizate competenţe procedurale care să poată fi transferate în contexte diverse (descriere. la domeniile de conţinuturi figurează o serie de recomandări adresate în egală măsură autorilor de manuale şi profesorilor. ascultarea unor mesaje orale transmise pe diferite canale (telefon. colegi. televizor. radio. Diverse tipuri de mesaje orale (înregistrări audio sau video cu basme. rezumare. voice-mail etc. a categoriilor morfologice şi sintactice într-un text etc. a activităţilor didactice de tip formativ şi performativ. dialoguri formale şi informale etc. Se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei să pună accent pe: construcţia progresivă a competenţelor. argumentele şi contraargumentele partenerilor de comunicare. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire.) şi în contexte diverse. coerenţă şi abordări inter. povestire. al comunicării şi al textului literar. dirijat deprofesor. exerciţii de identificare a diferenţelor dintre opera epică şi cea lirică.şi transdisciplinare. În ceea ce priveşte producerea de mesaje scrise şi orale (competenţa generală 2). exerciţii de identificare a structurii textelor epice. exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. pentru formarea unui comportament de ascultător activ. Activităţile de învăţare asociate producerii mesajului oral pot privi: utilizarea şi explicarea orală a semnificaţiei unor cuvinte noi sau categorii semantice în diferite contexte. utilizarea corectă. exerciţii de sesizare a abaterilor de la normele gramaticale etc. actori. exprimarea de opinii şi justificarea acestora în funcţie de context. familii lexicale. care presupun implicare şi interacţiune pentru rezolvarea unor sarcini de învăţare concrete. participarea la discuţii de confruntare a opiniilor etc. texte literare citite/ interpretate de profesor.SUGESTII METODOLOGICE Modelul comunicativ-funcţional presupune studiul integrat al limbii. dar şi spirit critic. flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat. Având în vedere că programa are la bază competenţele generale şi cele specifice. voice-chat. jocuri asociativ-verbale vizând formarea unor cuvinte derivate/serii derivative. comentarea unor Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 33 . caracterizare de personaj. Activităţile de învăţare cu privire la receptarea mesajului scris (competenţa generală 3) pot viza: lectura unor texte diverse. la dicţionar. argumentare etc.. în domeniile de conţinut Practica raţională şi funcţională a limbii şi Elemente de construcţie a comunicării activităţile de învăţare asociate receptării mesajului oral (competenţa generală 1) pot viza: participarea la interacţiuni în care să dovedească înţelegerea replicilor partenerilor de comunicare şi capacitatea de continuare a dialogului. cu scopul de a înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea comenta sensul lor global sau de a exprima opinii. Recomandările cu privire la libertatea profesorilor de a-şi alege textele-suport adecvate pentru evidenţierea noţiunilor cuprinse în domeniul Lectură relevă relaţia dintre programa şcolară . în context. exerciţii de identificare şi de interpretare a unor procedee de expresivitate artistică. atât în selectarea textelor pentru studiu (texte literare . a părţilor de propoziţie. reacţii pe marginea ideilor textului. câmpuri lexicosemantice. înţelegerea semnificaţiei globale a unui text. dintre textele literare şi cele nonliterare etc. monologuri. Pentru fiecare clasă. conţinuturile apar. jocuri de rol vizând exersarea dialogului formal şi informal. toleranţă faţă de opiniile. activităţi de rezolvare a unor sarcini în grup. ce manifestă interes pentru mesajul interlocutorului. Activităţile de învăţare cu privire la producerea mesajului scris (competenţa generală 4) pot viza diverse exerciţii de redactare şi de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de tipul acestuia şi de scopul comunicării (de exemplu: rezumat. drept mijloace de realizare a finalităţilor disciplinei. de recitare a unor poezii.principalul document care ghidează activitatea la clasă . basme etc. identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi clarificarea sensului acestora prin: apelare la contextul lingvistic. comentare. lirice şi dramatice. exerciţii de punere în scenă a unor schiţe. schiţe etc. reclame transmise la radio şi televiziune. caracterizare. cât şi a metodelor activ-participative. folosirea corectă într-un context dat. exerciţii de sesizare a valorii expresive a unităţilor lexico-semantice. în acest context..) vor fi folosite ca suport pentru receptare. Oferim în continuare câteva exemple: Întrucât în gimnaziu accentul se pune pe dezvoltarea competenţei de comunicare. de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării (copulative şi prin juxtapunere) şi a subordonării. cu privire la modalitatea de selecţie a textelor de studiat şi la abordarea funcţională şi aplicativă a „cunoştinţelor gramaticale”.şi manualul şcolar ca instrument de lucru flexibil şi adaptabil nevoilor concrete ale grupului de elevi.aparţinând diverselor genuri şi specii. dar şi texte nonliterare). pe care le consideră adecvate realizării competenţelor generale şi specifice asociate cu fiecare domeniu de conţinut. Este la alegerea profesorului să utilizeze anumite activităţi de învăţare.populare şi culte . aer.

informative. autoevaluarea etc.). argumentative. precum: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor. exerciţii de exprimare în scris a propriilor sentimente cu un anumit prilej. exerciţii morfo-sintactice de exprimare scrisă corectă. exerciţii de aplicare corectă a normelor ortografice şi a semnelor de punctuaţie la nivelul propozitiei şi frazei etc. se recomandă ca profesorii să folosească în mod adecvat scopurilor educaţionale toate tipurile de evaluare: evaluare iniţială. la nivelul evaluării. dar şi o diversitate de metode şi instrumente de evaluare (tradiţionale şi complementare). organizarea planului unei lucrări pe o temă dată. . cerere etc.corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară. descriptive. referatul. exerciţii de utilizare corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile.secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte. Pentru a face învăţarea mai atractivă pentru elevi. scrierea unor compuneri narative. în care să valorifice categoriile semantice învăţate.utilizarea unor metode variate de comunicare a feedback-ului privind performanţele elevilor.recunoaşterea. prezentarea unor trăsături ale genurilor şi ale speciilor studiate. utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere / într-un portret. În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe. Pentru asigurarea unei eficienţe sporite a învăţării. evaluare sumativă. se pot folosi metode şi instrumente complementare de evaluare. povestire. Limba şi literatura română – Clasa a VIII-a 34 . evaluare continuă. Procesul de evaluare va pune accent pe: . se recomandă utilizarea cu preponderenţă a evaluării continue. portofoliul.valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev. descriere. a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite în contexte nonformale sau informale. exerciţii de construire corectă şi expresivă a unui text din punct de vedere sintactic. . formative. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->