Sunteți pe pagina 1din 6

ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE

Ediţia: 2
DOCUMENT PUBLIC DP – 01
Actualizarea: 0
Exemplar:
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Pag.: 1 / 6

DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI

Întocmit: Stan Emilian Verificat: Pleşca Ştefan Aprobat: Fransua Ecaterina

Semnătura: Semnătura: Semnătura:

Data: 03.04.2009 Data: 03.04.2009 Data: 03.04.2009


Reproducerea prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) sau
utilizarea integrală sau parţială a prezentului document în orice publicaţii este interzisă fără
acordul scris al OICPE.

OICPE Cod F-09; Ed. 2/03.04.2009


ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
Ediţia: 2
DOCUMENT PUBLIC DP – 01
Actualizarea: 0
Exemplar:
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Pag.: 1 / 6

LISTA ACTUALIZĂRILOR ŞI REVIZIILOR

Actualizare / Numele, prenumele, semnătura


Nr. capitolului şi al
Revizie
paginilor actualizate Întocmit Verificat Aprobat
Data aplicării

OICPE Cod F-02; Ed. 2/03.04.2009

OICPE Cod F-09; Ed. 2/03.04.2009


ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DP-01 Pag. 3/6
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Ed. 2/03.04.2009

OICPE funcţionează ca o societate cu răspundere limitată înregistrată la Registrul


Comerţului cu nr. J40/3946/24.03.2009.
OICPE este un organism de certificare produse electrice acreditat RENAR şi notificat la
Bruxeles pentru Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/EC.
OICPE oferă servicii de certificare a produselor în domeniul voluntar şi de evaluare a
conformităţii în domeniul reglementat de Directiva de Joasă Tensiune.
Cadrul legal în care OICPE işi desfăşoară activitatea este cel creat de Legea nr. 608/2001
republicată privind evaluarea conformităţii produselor.
Comercializarea pe piaţa românească a produselor electrice, proiectate pentru utilizare în
anumite limite de tensiune, se poate face numai în cazul în care acestea nu pun în pericol
viaţa, sănătatea sau mediul înconjurător.
Pentru respectarea acestor cerinţe, producătorul (reprezentantul său legal în Romania)
sau importatorul trebuie să facă dovada conformităţii produsului comercializat cu cerinţele
esenţiale de securitate definite în Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/EC şi cu cerinţele
de protecţie din Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/EC.
Evaluarea conformităţii în raport cu cerinţele din standardele armonizate conferă
prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate definite în Directiva de
Joasă Tensiune 2006/95/EC şi cu cerinţele de protecţie din Directiva de Compatibilitate
Electromagnetică 2004/108/EC.
Dovada evaluării conformităţii produsului este Declaraţia de Conformitate dată de producător
(reprezentantul său legal în Romania) sau importator şi marcajul CE aplicat pe produs.
Pentru produsele electrice, cărora li se aplică total sau parţial cerinţele standardelor
armonizate şi a căror aplicare conferă produselor prezumţia de conformitate, Directiva de
Joasă Tensiune 2006/95/EC şi Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 89/336/EEC
prevăd pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele esenţiale de securitate şi cerinţele de
protecţie modulul A (controlul intern al producţiei).
În acest caz, producătorul este răspunzător pentru evaluarea efectuată, emite Declaraţia
de Conformitate şi aplică marcajul CE pe produse pentru a le comercializa.
Apelarea în mod preventiv, de către producător, la un organism notificat conferă o mai
mare încredere în independenţa şi imparţialitatea evaluării conformităţii produsului în
raport cu cerinţele prevăzute de directive.
OICPE oferă producătorilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora şi importatorilor de
produse electrice două proceduri de certificare a produselor şi o procedură de evaluare a
conformităţii în domeniul reglementat de Directiva de Joasă Tensiune:

Schema generală a procesului de certificare/evaluare a produselor este prezentată în


figura următoare:

OICPE Cod F-09/1; Ed. 2/03.04.2009


ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DP-01 Pag. 4/6
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Ed. 2/03.04.2009

Schema generală a procesului de certificare/evaluare a produselor

A. DOMENIUL VOLUNTAR

PC-01 PC-03
PROCEDURA DE PROCEDURA DE
CERTIFICARE PENTRU CERTIFICARE PENTRU
SISTEMUL DE SISTEMUL DE
CERTIFICARE « 1a » CERTIFICARE « 3 »

CERTIFICAT DE
CONFORMITATE
LICENŢĂ PENTRU MARCĂ
- cu cerinţele standardelor DE CONFORMITATE
armonizate

- cu cerinţele Directivei de
Joasă Tensiune

B. DOMENIUL REGLEMENTAT

PE - 01
EVALUAREA CONFORMITĂŢII ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT DE
DIRECTIVA DE JOASĂ TENSIUNE
(ARTICOLUL 8)

RAPORT TEHNIC

OICPE Cod F-09/1; Ed. 2/03.04.2009


ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DP-01 Pag. 5/6
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Ed. 2/03.04.2009

Diferenţa dintre sistemele de certificare 1a şi 3 constă în gradul de credibilitate. Astfel, la


sistemul de certificare 1a, responsabilitatea menţinerii caracteristicilor de securitate la
toate produsele puse pe piaţă revine în totalitate producătorului sau importatorului.
În cazul sistemului de certificare 3, OICPE evaluează capabilitatea producătorului de a
furniza pieţei produse conforme cu cele încercate prin evaluarea producţiei şi prin
examinări ale unor produse prelevate din depozitul de produse finite al producătorului sau
din depozitele de distribuţie a produselor ale reprezentantului autorizat al producătorului
sau importatorului .
În cazul sistemului de certificare 3 evaluarea producţiei se extinde la întreg sistemul de
management al calităţii al producătorului, iar pe produsele certificate se aplică marca de
conformitate R.
Odată cu evaluarea producţiei se efectuează şi examinări asupra produselor prelevate din
depozitul de produse finite al producătorului.
În acest caz, pe durata de certificare a produsului, procesul de fabricaţie la producător
este supravegheat anual de către OICPE prin evaluare şi examinare asupra produselor
prelevate.
Activităţile de evaluare iniţială a producţiei şi de supraveghere conferă acestui sistem de
certificare un nivel sporit de credibilitate.
În domeniul reglementat, OICPE, ca organism competent recunoscut de ME şi notificat
Comisiei Europene, efectuează evaluarea conformitătii cu cerinţele esenţiale de securitate
pe baza procedurii de evaluare aferentă domeniului reglementat.
Procedura PE-01 ”Evaluarea conformităţii în domeniul reglementat de Directiva de Joasă
Tensiune” se efectuează în baza prevederii de la art. 8 din Directiva de Joasă Tensiune
2006/95/EC şi art. 7 din HG nr. 457/2003 republicată.
În domeniul reglementat, solicitarea poate veni direct de la producător, reprezentantul său
autorizat sau importator sau de la autoritatea de recunoaştere/desemnare, care este
Ministerul Economiei sau de la o autoritate de supraveghere a pieţei.

În aceste cazuri, OICPE emite numai un raport tehnic.


Procedura de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat nu se aplică pentru
produsele pentru care producătorul, reprezentantul său autorizat sau importatorul au
efectuat, preventiv, certificarea acestora cu OICPE.

În acest caz, producătorul, reprezentantul său autorizat sau importatorul vor trebui să
apeleze la un alt organism de certificare produse recunoscut/desemnat pentru evaluarea
conformităţii produselor electrice în cauză.

În cele două proceduri de certificare a produselor şi procedura de evaluare,


responsabilitatea privind conformitatea întregii cantităţi de produse puse pe piaţă revine
producătorului, reprezentantului său autorizat sau importatorului.

OICPE Cod F-09/1; Ed. 2/03.04.2009


ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE
DP-01 Pag. 6/6
DESPRE CERTIFICARE ŞI SCOPUL EI
Ed. 2/03.04.2009

Certificatele de conformitate şi licenţele pentru marcă de conformitate emise ca urmare a


evaluării conformităţii în raport cu documentele normative, constituie informaţii suport
suplimentare în Declaraţia de Conformitate întocmită de producător sau importator care
aplică şi marcajul CE.
Certificarea se acordă numai dacă au fost rezolvate toate neconformităţile constatate în
procesul de certificare. Rezolvarea neconformităţilor se consideră finalizată numai după
evaluarea dovezilor şi verificarea eficacităţii acţiunilor întreprinse.
Atât termenul de valabilitate a certificării cât şi programarea supravegherilor se raportează
la data emiterii documentelor de certificare.
Termenul de valabilitate a certificării pentru domeniul voluntar este de doi ani pentru
sistemul de certificare de tip 1a şi de trei ani pentru sistemul de certificare de tip 3, care
conţin supravegheri anuale.
Pentru domeniul reglementat, rapoartele tehnice nu au termen de valabilitate.
La expirarea sau modificarea documentelor de certificare titularul de certificare are
obligaţia să restituie documentele perimate în termen de 30 de zile de la data notificării.

NOTĂ:
Toate informaţiile necesare unei bune desfăşurări a procesului de certificare se găsesc pe
site-ul www.oicpe.ro. sau se pot obţine, la cerere, la adresa de e-mail: oicpe@oicpe.ro.

OICPE Cod F-09/1; Ed. 2/03.04.2009