Sunteți pe pagina 1din 17

Materiale oficiale

Acte normative noi

9•
Новые нормативные документы

LEGEA
contabilităţii

Contabilitate
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. cute pe măsura încasării/plăţii mijloacelor băneşti
Capitolul I sau compensării în altă formă;
DISPOZIŢII GENERALE contabilitate de gestiune – sistem de colectare,
prelucrare, pregătire şi transmitere a informa­
Articolul 1. Scopul legii ţiei contabile pentru planificarea, calcularea cos­
Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului turilor, verificarea şi analiza executării bugetelor,
juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru
reglementare a contabilităţii şi raportării financi­ luarea deciziilor manageriale;
are în Republica Moldova. contabilitate financiară – sistem de colectare,
grupare, prelucrare şi sistematizare a informa­
Articolul 2. Domeniul de aplicare
ţiei privind existenţa şi mişcarea activelor, ca­
Prevederile prezentei legi se aplică tuturor per­ pitalului propriu, datoriilor, veniturilor şi chel­
soanelor juridice şi fizice care desfăşoară activi­ tuielilor în expresie valorică pentru întocmirea
tate de întreprinzător, organizaţiilor necomer­ rapoartelor financiare;
ciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avo­ document primar – confirmare documentară
caţilor şi birourilor înfiinţate de aceştia, precum (pe suport de hîrtie sau în formă electronică) care
şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor justifică efectuarea operaţiunii economice, acor­
(organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Repub­ dă dreptul de a o efectua sau certifică producerea
lica Moldova (denumite în cele ce urmează entită­ unui eveniment;
ţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de element (obiect) contabil – active, capitalul
proprietate şi forma juridică de organizare. propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri,
Articolul 3. Noţiunile de bază rezultate financiare şi fapte economice ale en­
(1) În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos tităţii;
semnifică: entitate de interes public – entitate care are im­
audit intern – evaluare independentă a tuturor portanţă semnificativă pentru public datorită do­
aspectelor activităţii entităţii, efectuată în interio­ meniului (tipului) de activitate, mărimii sale sau
rul acesteia şi orientată spre asigurarea conducerii numărului de angajaţi, de clienţi şi reprezintă o
entităţii că sistemul contabil şi cel de control in­ instituţie financiară, un fond de investiţii, o com­
tern sînt adecvate şi eficiente; panie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o
Carte mare – registru generalizator al conturi­ societate comercială, acţiunile căreia se cotează la
lor sintetice întocmit în scopul controlului corec­ Bursa de Valori a Republicii Moldova, precum şi
titudinii înregistrării în conturile contabile şi alte entităţi care deţin o poziţie dominantă pe
întocmirii rapoartelor financiare; piaţă depăşind limitele a două din următoarele
contabilitate – sistem complex de colectare, trei criterii pentru ultimele două perioade conse­
identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, ge­ cutive de gestiune precedente:
neralizare a elementelor contabile şi de raportare – totalul veniturilor – 120 milioane de lei;
financiară; – totalul bilanţului contabil – 60 milioane de lei;
contabilitate de angajamente – bază de contabi­ – numărul mediu scriptic al personalului în pe­
lizare conform căreia elementele contabile sînt re­ rioada de gestiune – 500 de persoane;
cunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent entitate cu răspundere limitată – entitate al că­
de momentul încasării/plăţii mijloacelor băneşti rei capital statutar este divizat în părţi sociale,
sau compensării în altă formă; acţiuni, în conformitate cu actul de constituire, şi
contabilitate de casă – bază de contabilizare ale cărei obligaţii sînt garantate cu activele nete ale
conform căreia elementele contabile sînt recunos­ entităţii; 71
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• entitate cu răspundere nelimitată – entitate ai nomice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea
cărei membri desfăşoară activitate în conformi­ planului de conturi contabile, registrelor contabile
tate cu actul de constituire în numele entităţii şi şi rapoartelor financiare;
răspund pentru obligaţiile ce le revin cu toate sistem contabil simplificat în partidă dublă – sis­
bunurile lor, cu excepţia bunurilor care, conform tem contabil ce prevede reflectarea faptelor eco­
legislaţiei, nu pot fi urmărite; nomice în baza dublei înregistrări, cu aplicarea
evaluare – procedeu de determinare a mărimii variantelor simplificate ale planului de conturi con­
Contabilitate

valorice a elementelor contabile la data recu­ tabile, registrelor contabile şi rapoartelor fi­
noaşterii iniţiale a acestora şi întocmirii rapoar­ nanciare;
telor financiare; sistem contabil în partidă simplă – sistem con­
fapt economic – tranzacţie, operaţiune, eveni­ tabil care prevede reflectarea unilaterală a faptelor
ment care au modificat sau pot modifica acti­ economice, utilizînd înregistrarea în partidă sim­
vele, drepturile şi datoriile, consumurile, chel­ plă conform metodei "intrare-ieşire";
tuielile, veniturile, rezultatele financiare ale en­ sistem de control intern – totalitate a politicilor
tităţii; şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii
inventariere – procedeu de control şi auten­ pentru a asigura desfăşurarea organizată şi efici­
tificare documentară a existenţei elementelor entă a activităţii economice, inclusiv respectarea
contabile care aparţin şi/sau se află în gestiunea strictă a integrităţii activelor, prevenirea şi des­
temporară a entităţii; coperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea
dublă înregistrare – procedeu de înregistrare a şi plenitudinea înregistrărilor contabile, precum şi
unui fapt economic în debitul unui cont şi în cre­
pregătirea oportună a unor informaţii financiare
ditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă;
credibile;
plan de conturi contabile – act normativ care
standarde de contabilitate – Standarde Interna­
stabileşte nomenclatorul sistematizat al conturi­
ţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.), Stan­
lor contabile şi normele metodologice de utiliza­
darde Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) şi Stan­
re a acestora;
darde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul
politică de contabilitate – totalitate a concepte­
Public (S.N.C.S.P.);
lor de bază, caracteristicilor calitative, regulilor,
Standarde Internaţionale de Raportare Finan­
metodelor şi procedeelor, aprobate de conducerea
ciară – standarde şi interpretări, emise de Con­
entităţii, pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea
siliul pentru Standarde Internaţionale de Conta­
rapoartelor financiare;
bilitate, care devin valabile în Republica Moldo­
prag de semnificaţie – caracteristică calitativă şi
va după acceptarea lor de Guvernul Republicii
cantitativă a informaţiei contabile, a cărei omi­
tere sau denaturare influenţează deciziile eco­ Moldova;
nomice luate de utilizatori în baza informaţiei Standarde Naţionale de Contabilitate – stan­
prezentate; darde şi interpretări, bazate pe directivele Uniu­
raport anual – raportul financiar anual, rapor­ nii Europene şi pe S.I.R.F., elaborate şi aprobate de
tul conducerii şi raportul auditorului, în cazul în Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care
care auditul este obligatoriu; stabilesc reguli generale obligatorii privind ţinerea
raport financiar – totalitate sistematizată de in­ contabilităţii şi raportarea financiară;
dicatori ce caracterizează situaţia patrimonială şi Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sec­
financiară, existenţa şi fluxul capitalului prop­ torul Public – standarde şi interpretări, elaborate
riu şi al mijloacelor băneşti ale entităţii pe o peri­ şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republi­
oadă de gestiune; cii Moldova, bazate pe Standardele Internaţionale
registre contabile – registre destinate grupă­ de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.I.C.S.P.),
rii, sistematizării, înregistrării şi generalizării in­ elaborate de Federaţia Internaţională a Contabili­
formaţiei privind existenţa şi mişcarea elemente­ lor şi care stabilesc reguli generale obligatorii pri­
lor contabile reflectate în documentele primare şi vind ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară
centralizatoare; în sectorul public.
sistem contabil complet în partidă dublă – sis­ (2) Noţiunile utilizate în prezenta lege şi nespe­
72 tem contabil care prevede reflectarea faptelor eco­ cificate la alin. (1) sînt definite în standardele
Materiale oficiale
de contabilitate, precum şi în alte acte nor­ Articolul 6. Principii de bază

9•
mative adoptate în conformitate cu art. 11 şi caracteristici calitative
alin. (2) lit. a). (1) Contabilitatea se ţine conform următoare­
Articolul 4. Aplicarea lor principii de bază:
standardelor de contabilitate a) continuitatea activităţii;
b) contabilitatea de angajamente;
(1) Entitatea de interes public ţine conta­
c) permanenţa metodelor;

Contabilitate
bilitatea şi întocmeşte rapoartele financiare con­
d) separarea patrimoniului şi datoriilor;
form S.I.R.F.
e) necompensarea;
(2) Entităţile care aplică sistemul contabil complet
f) consecvenţa prezentării.
în partidă dublă, altele decît instituţiile publice
(2) Informaţia din rapoartele financiare tre­
şi entităţile specificate la alin. (1), ţin contabilitatea
buie să corespundă următoarelor caracteristici ca­
şi întocmesc rapoartele financiare în baza S.I.R.F.
litative:
sau S.N.C. , conform politicii de contabilitate.
a) inteligibilitatea;
(3) Entităţile care aplică sistemul contabil sim­
b) relevanţa;
plificat în partidă dublă ţin contabilitatea şi întoc­
c) credibilitatea;
mesc rapoartele financiare conform S.N.C.
d) comparabilitatea.
(4) Entităţile care aplică sistemul contabil în
(3) Principiile de bază, caracteristicile calitative
partidă simplă ţin contabilitatea conform norme­
specificate în prezentul articol se aplică în confor­
lor aprobate de Ministerul Finanţelor.
mitate cu standardele de contabilitate.
(5) În cazul în care prevederile S.N.C. şi ale
(4) Abateri de la principiile de bază şi/sau de
altor acte normative elaborate şi adoptate în
la caracteristicile calitative specificate în prezentul
conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a) nu sta­
articol pot fi admise în cazuri excepţionale. Orice
bilesc unele reglementări prevăzute în S.I.R.F.,
astfel de abateri, precum şi motivele care le-au de­
entitatea este încurajată să aplice prevederile
terminat, trebuie prezentate în notele explicative
S.I.R.F. pînă la acceptarea lor de Guvernul Re­
împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra
publicii Moldova.
activelor, datoriilor, situaţiei financiare şi a profi­
(6) Instituţiile publice aplică sistemul contabil
tului sau pierderii.
în partidă dublă, ţin contabilitatea şi întocmesc ra­
poartele financiare în baza S.N.C.S.P. şi a norme­ Articolul 7. Obligativitatea
lor aprobate de Ministerul Finanţelor. ţinerii contabilităţii
Articolul 5. Utilizarea datelor (1) Standardele de contabilitate constituie baza
contabile în scopuri fiscale ţinerii contabilităţii şi raportării financiare de că­
tre entităţi şi sînt parte componentă a cadrului ju­
(1) Datele contabile ajustate în conformitate
ridic al Republicii Moldova. Pentru entitate, stan­
cu prevederile Codului fiscal servesc drept bază
dardele de contabilitate sînt obligatorii şi acestea
pentru întocmirea declaraţiilor fiscale.
se selectează în conformitate cu art. 4.
(2) Drept bază pentru determinarea venitului
(2) Entitatea este obligată să ţină contabilitatea
impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profi­
şi să întocmească rapoartele financiare în modul
tul/pierderea) contabil, reflectat în rapoartele de
prevăzut de prezenta lege, de standardele de con­
profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în con­
tabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte
formitate cu cerinţele prezentei legi şi ale standar­
acte normative aprobate în conformitate cu art. 11
delor de contabilitate.
alin. (2) lit. a).
(3) Drept bază pentru determinarea venitu­
lui impozabil al entităţilor care utilizează siste­ Articolul 8. Limba şi moneda
mul contabil în partidă simplă serveşte rezultatul în care se ţine contabilitatea
financiar calculat conform normelor aprobate de (1) Contabilitatea se ţine în limba de stat şi în
Ministerul Finanţelor. monedă naţională. 73
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
(2) Contabilitatea faptelor economice efectu­ Articolul 11. Competenţa
autorităţilor statale privind
9•
ate în valută se ţine atît în monedă naţională, cît
şi în valută străină, potrivit standardelor de con­ reglementarea contabilităţii
tabilitate. (1) Guvernul:
a) asigură aplicarea unei politici unice în domeni­
Capitolul II
ul contabilităţii şi raportării financiare;
REGLEMENTAREA
b) este responsabil de actualizarea oportună a
CONTABILITĂŢII
Contabilitate

S.I.R.F. şi de publicarea lor în conformitate cu


Articolul 9. Reguli generale legea. Standardele şi interpretările care devin
de reglementare a contabilităţii valabile în termenele prevăzute de prezenta le­
Reglementarea contabilităţii cuprinde: ge urmează a fi publicate în Monitorul Oficial al
a) asigurarea normativă şi aplicarea cerinţelor Republicii Moldova şi plasate pe pagina oficia­
unice ale contabilităţii şi raportării financia­ lă a Guvernului în reţeaua Internet, în termen
re pentru entităţi, indiferent de tipul activităţii de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei le­
economice; gi. Această responsabilitate se extinde şi asupra
b) corespunderea prevederilor S.N.C. şi ale standardelor noi sau actualizate după intrarea
S.N.C.S.P. nivelului de dezvoltare economică a în vigoare a prezentei legi;
ţării şi cerinţelor utilizatorilor de rapoarte fi­ c) este responsabil de aducerea prevederilor S.N.C.
nanciare; în concordanţă cu prevederile S.I.R.F. valabile
c) asigurarea condiţiilor necesare pentru apli­ în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a
carea unică a standardelor de contabilitate, in­ prezentei legi;
clusiv a S.I.R.F. ; d) poate delega responsabilităţile stipulate la lit. b)
d) stabilirea normelor contabile şi de raportare fi­ şi c) ale prezentului alineat unui minister sau
nanciară pentru entităţile micului business; consiliu independent pentru standarde de con­
e) stabilirea cerinţelor privind respectarea norme­ tabilitate, ale cărui statut şi componenţă le
lor contabile şi de raportare financiară; aprobă.
f) stabilirea cerinţelor faţă de entităţile care: (2) Ministerul Finanţelor:
– efectuează instruirea profesională continuă a a) elaborează, examinează, aprobă şi publică:
contabililor; – Standarde Naţionale de Contabilitate;
– prestează servicii de ţinere a contabilităţii şi – Standarde Naţionale de Contabilitate pentru
de întocmire a rapoartelor financiare. Sectorul Public;
– comentarii privind aplicarea standardelor
Articolul 10. Organele specificate la liniuţele 1 şi 2 ale prezentei
de reglementare a contabilităţii litere;
Organele de reglementare a contabilităţii – Codul privind conduita profesională a
includ: auditorilor şi contabililor;
a) autorităţi statale – Guvernul, Ministerul Fi­ – regulamente, instrucţiuni, indicaţii metodi­
nanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Comisia ce, reguli şi comentarii;
Naţională a Valorilor Mobiliare, organele cen­ – Planul general de conturi contabile;
trale de specialitate ale administraţiei publice, – modele de documente primare, registre con­
autorităţile administraţiei publice locale, Servi­ tabile, rapoarte financiare şi norme meto­
ciul informaţional al rapoartelor financiare de dologice de întocmire şi utilizare a acestora;
pe lîngă Biroul Naţional de Statistică (denumit b) reprezintă interesele Republicii Moldova în or­
în cele ce urmează Serviciu informaţional al ganizaţiile internaţionale în domeniul contabi­
rapoartelor financiare); lităţii şi raportării financiare;
b) asociaţii profesionale care au drept scop per­ c) creează grupe de lucru pentru elaborarea acte­
fecţionarea şi dezvoltarea contabilităţii în con­ lor normative prevăzute la lit. a) a prezentului
74 diţiile art. 12. alineat;
Materiale oficiale
d) acordă entităţilor ajutor metodologic în aspec­ (7) Sursele de finanţare a grupelor de lucru

9•
tele problematice ale contabilităţii şi raportării pentru elaborarea şi actualizarea actelor norma­
financiare. tive enumerate la alin. (2) lit. a) sînt prevăzu­
(3) Serviciul informaţional al rapoartelor fi­ te distinct în devizul de cheltuieli al Ministeru­
nanciare: lui Finanţelor.
a) colectează, verifică şi generalizează rapoartele
financiare; Articolul 12. Competenţa asociaţiilor

Contabilitate
b) asigură prezentarea informaţiilor din rapoar­ profesionale privind apărarea
tele financiare tuturor categoriilor de utiliza­ drepturilor şi ridicarea nivelului
tori, inclusiv publicului; de calificare al membrilor lor
c) supraveghează respectarea de către entităţi a (1) În scopul apărării drepturilor şi intereselor
actelor normative contabile aferente formei ra­ proprii, contabilii sînt în drept să se asocieze, pe
poartelor financiare şi anuale, a termenelor şi principii benevole, conform legislaţiei cu privire
modului de întocmire şi prezentare a acestora; la organizaţiile necomerciale, în asociaţii profesi­
d) acordă consultaţii şi organizează seminare cu onale şi să se înregistreze în modul stabilit de le­
entităţi în vederea aplicării actelor legislative şi gislaţie.
altor acte normative privind întocmirea şi pre­ (2) Asociaţiile contabililor pot avea structuri
zentarea rapoartelor financiare; regionale.
e) publică rapoartele financiare în ediţie specială (3) Asociaţiile contabililor sînt în drept:
oficială sau pe pagina sa oficială în reţeaua In­ a) să reprezinte interesele profesionale ale mem­
ternet. brilor lor;
(4) Banca Naţională a Moldovei, Comisia Na­ b) să colaboreze cu alte asociaţii şi cu organiza­
ţională a Valorilor Mobiliare, organele centra­ ţiile neguvernamentale de profil din Republica
le de specialitate ale administraţiei publice, au­ Moldova şi din străinătate;
torităţile administraţiei publice locale, precum şi c) să elaboreze şi să propună spre aprobare orga­
alte organe împuternicite de lege pot solicita, su­ nelor competente proiecte de acte normative în
plimentar cerinţelor prevăzute de standardele de domeniul contabilităţii, programe de instruire
contabilitate, rapoarte specifice pentru anumite profesională continuă a contabililor;
scopuri, inclusiv supraveghere prudenţială. Mo­ d) să elaboreze şi să implementeze reguli profesi­
dul şi forma de întocmire şi prezentare a acestor onale proprii în conformitate cu cerinţele legi­
rapoarte se aprobă de Ministerul Finanţelor, iar slaţiei naţionale şi ale Federaţiei Internaţionale
rapoartele aferente instituţiilor financiare se ela­ a Contabililor;
borează şi se aprobă de Banca Naţională a Moldo­ e) să efectueze certificarea contabililor în confor­
vei de comun acord cu Ministerul Finanţelor. mitate cu cerinţele Federaţiei Internaţionale a
(5) Autorităţile menţionate la alin. (4) pot cere Contabililor.
dezvăluiri suplimentare şi prezentări ale raportu­ (4) Asociaţiile contabililor sînt obligate:
lui anual, care nu trebuie să limiteze opţiunile pre­ a) să coordoneze activitatea membrilor lor;
văzute în standardele de contabilitate sau să modi­ b) să asigure supravegherea internă a activităţii
fice interpretările acestora. contabile desfăşurate de membrii lor şi respec­
(6) Organele centrale de specialitate ale admi­ tarea Codului privind conduita profesională
nistraţiei publice şi autorităţile administraţiei pub­ a auditorilor şi contabililor;
lice locale pot să elaboreze, în conformitate cu c) să supravegheze instruirea profesională conti­
standardele de contabilitate şi cu alte acte norma­ nuă a membrilor lor;
tive, norme contabile specifice anumitor ramuri, d) să medieze, cu acordul tuturor părţilor, litigiile
domenii şi sectoare de activitate, cu excepţia nor­ dintre membrii lor;
melor contabile aferente rapoartelor financiare, cu e) să îndeplinească şi alte cerinţe prevăzute de
aprobarea Ministerului Finanţelor. statut. 75
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• Articolul 13. Răspunderea h) să asigure întocmirea şi prezentarea rapoar­
şi drepturile entităţilor privind telor financiare în conformitate cu prezenta
ţinerea contabilităţii lege şi cu standardele de contabilitate.
şi raportarea financiară (3) Persoanele specificate la alin. (1) au
(1) Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi ra­ dreptul:
portarea financiară revine: a) să numească şi să elibereze din funcţie contabi­
a) conducerii (organului executv) – în entitatea lul-şef în baza contractului individual de mun­
Contabilitate

cu răspundere limitată; că, în conformitate cu prevederile Codului


b) partenerilor – în entitatea ai cărei proprietari au muncii;
răspundere nelimitată; b) să constituie secţii (servicii) de contabilitate ca
c) proprietarului – pentru întreprinzătorii indi­ subdiviziuni interioare conduse de contabilul-
viduali; şef (persoana împuternicită) care se subordo­
d) conducătorului entităţii – în entităţile neprevă­ nează nemijlocit conducătorului entităţii;
zute la lit. a) – c). c) să transmită ţinerea contabilităţii unei organi­
(2) Persoanele specificate la alin. (1) sînt obligate: zaţii specializate sau firme de audit în bază con­
a) să organizeze şi să asigure ţinerea contabilităţii tractuală;
în mod continuu din momentul înregistrării pî­ d) să aleagă sistemul şi forma de ţinere a conta­
nă la lichidarea entităţii; bilităţii;
b) să asigure elaborarea şi respectarea politi­ e) să stabilească reguli interne privind documen­
cii de contabilitate în conformitate cu cerinţele tarea faptelor economice şi graficul efectuării
prezentei legi, ale S.l.R.F. şi ale S.N.C.; inventarierii.
c) să asigure elaborarea şi aprobarea: (4) În instituţiile publice contabilul-şef este nu­
– planului de conturi contabile de lucru al en­ mit şi eliberat din funcţie de conducătorul institu­
tităţii; ţiei, cu acordul organului ierarhic superior, iar în
– procedeelor interne privind contabilitatea de organele centrale de specialitate ale administraţiei
gestiune; publice, în autorităţile administraţiei publice loca­
– formularelor documentelor primare şi regi­ le şi în instituţiile publice autonome – cu acordul
strelor contabile în cazul lipsei formularelor Ministerului Finanţelor.
tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesită­ (5) Contabilul-şef al entităţii trebuie să aibă stu­
ţile entităţii; dii superioare sau medii de specialitate de profil.
– regulilor circulaţiei documentelor şi tehno­ (6) În entităţile care aplică sistemul contabil în
logiei de prelucrare a informaţiei contabile; partidă simplă, contabilitatea poate fi ţinută ne­
d) să asigure întocmirea şi prezentarea oportu­ mijlocit de conducătorul entităţii.
nă completă şi corectă a documentelor pri­
mare, a registrelor contabile conform reguli­
Articolul 14. Consiliul consultativ
lor stabilite de Ministerul Finanţelor, precum (1) Pe lîngă Ministerul Finanţelor se instituie
şi integritatea şi păstrarea acestora conform Consiliul consultativ pentru examinarea aspec­
cerinţelor Organului de Stat pentru Suprave­ telor problematice ale contabilităţii şi raportă­
gherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al rii financiare.
Republicii Moldova; (2) Din Consiliul consultativ fac parte repre­
e) să organizeze sistemul de control intern, inclu­ zentanţi ai ramurilor de bază ale economiei na­
siv efectuarea inventarierii; ţionale, ai instituţiilor publice şi mediului acade­
f) să asigure documentarea faptelor economice mic, din care cel puţin 50% deţin titluri ştiinţifice
ale entităţii şi reflectarea acestora în conta­ şi profesionale de specialitate.
bilitate; (3) Regulamentul Consiliului consultativ şi
g) să asigure respectarea actelor normative pre­ componenţa lui nominală se aprobă de Guvern, la
76 văzute la art. 11 alin. (2) lit. a); propunerea Ministerului Finanţelor.
Materiale oficiale
(4) Sursele de finanţare a Consiliului consulta­ depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor neco­

9•
tiv sînt prevăzute distinct în devizul de cheltuieli merciale;
al Ministerului Finanţelor. d) companiile fiduciare;
Articolul 15. Sisteme de ţinere e) entităţile importatoare de mărfuri supuse acci­
a contabilităţii şi de prezentare zelor;
a rapoartelor financiare f) organizaţiile de microfinanţare, asociaţii­
(1) Entităţile cu răspundere limitată şi entităţile le de economii şi împrumut, alte instituţii fi­

Contabilitate
cu răspundere nelimitată organizează şi ţin conta­ nanciare;
bilitatea în baza sistemului contabil: g) casele de schimb valutar şi lombardurile;
a) în partidă simplă, fără prezentarea rapoartelor h) întreprinderile din domeniul jocurilor de
financiare – entităţile, altele decît cele menţio­ noroc.
nate la alin. (2), care nu depăşesc limitele a do­ (3) Entitatea nou-creată aplică unul din siste­
uă din următoarele trei criterii pentru perioada mele de ţinere a contabilităţii în conformitate cu
de gestiune precedentă: datele din planul de afaceri şi cu politica de conta­
– totalul veniturilor din vînzări – cel mult bilitate aprobată.
3 milioane de lei; (4) Entitatea care are dreptul să utilizeze siste­
– valoarea de bilanţ a activelor pe termen mul contabil în partidă simplă poate aplica sis­
lung – cel mult 1 milion de lei; temul simplificat sau complet în partidă dublă,
– numărul mediu scriptic al personalului iar entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul
în perioada de gestiune – cel mult 9 persoa­ simplificat în partidă dublă – sistemul complet în
ne; sau partidă dublă.
b) simplificat în partidă dublă, cu prezentarea (5) Dacă entităţile care aplică sistemul conta­
rapoartelor financiare condensate (simplifica­ bil în partidă simplă sau simplificat în partidă
te) – entităţile, altele decît cele menţionate la dub­lă vor depăşi, în decursul a 2 ani consecuti­
alin. (2), care nu depăşesc limitele a două din vi, limitele criteriilor prevăzute la alin. (1), ele
următoarele trei criterii pentru perioada de ges­ vor fi obligate să schimbe sistemul contabil.
tiune precedentă;
Articolul 16. Politica de contabilitate
– totalul veniturilor din vînzări – cel mult
15 milioane de lei; (1) Entitatea, cu excepţia instituţiilor publice,
– totalul bilanţului contabil – cel mult 6 mili­ elaborează politica de contabilitate de sine stătă­
oane de lei; tor, în baza prezentei legi şi a standardelor de con­
– numărul mediu scriptic al personalului în tabilitate.
perioada de gestiune – cel mult 49 de persoa­ (2) Politica de contabilitate a instituţiilor pub­
ne; sau lice se elaborează de organele centrale de speciali­
c) complet în partidă dublă, cu prezentarea ra­ tate ale administraţiei publice şi de autori­
poartelor financiare complete – entităţile men­ tăţile administraţiei publice locale şi se aprobă de
ţionate la alin. (2) şi alte entităţi care nu cad sub Ministerul Finanţelor.
incidenţa lit. a) şi b) ale prezentului alineat. (3) Elaborarea politicii de contabilitate constă
(2) Indiferent de criteriile specificate la alin. (1), în alegerea unui procedeu din cele propuse în fi­
sistemul complet în partidă dublă, cu prezentarea ecare standard de contabilitate, în fundamentarea
rapoartelor financiare complete, este obligatoriu procedeului ales, ţinîndu-se cont de particularită­
pentru: ţile activităţii entităţii, şi în acceptarea acestuia în
a) instituţiile publice; calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi în­
b) entităţile de interes public; tocmirea rapoartelor financiare.
c) entităţile în al căror capital social cota proprie­ (4) Dacă sistemul de reglementare normativă
tarului (asociatului, participantului, acţiona­ a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a
rului) persoană juridică, ce nu este su­biect contabilităţii referitor la o problemă concretă, en­
al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, titatea este în drept să elaboreze metoda respecti­ 77
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• vă de sine stătător sau cu atragerea firmei de con­ (10) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri
sultanţă. În acest caz, se aplică, în următoarea con­ de venituri, potrivit naturii sau sursei de proveni­
secutivitate, prevederile: enţă a acestora.
a) Cadrului general pentru întocmirea şi prezen­ (11) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor
tarea rapoartelor financiare; bugetului public naţional se ţine de instituţiile
b) S.I.R.F. şi S.N.C., în care se examinează proble­ publice conform planului de conturi contabile şi
me similare; clasificaţiei bugetare a bugetului aprobat.
Contabilitate

c) altor acte normative prevăzute la art. 11 alin. (2) (12) Contabilitatea instituţiilor publice asigu­
lit. a) privind problema respectivă sau o proble­ ră înregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor
efective conform clasificaţiei bugetare a bugetu­
mă analogică.
lui aprobat.
Capitolul III (13) Pentru finanţarea cheltuielilor, în limita
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII devizelor de cheltuieli, instituţiile publice au obli­
gaţia de a organiza şi a ţine evidenţa angajamente­
Articolul 17. Reguli generale privind lor în conformitate cu normele metodologice ela­
contabilitatea elementelor patrimoniale borate şi aprobate de Ministerul Finanţelor.
(1) Deţinerea de către entitate a activelor cu (14) În contabilitate profitul sau pierderea se
orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a determină cu total cumulativ de la începutul pe­
acestora şi a faptelor economice fără documenta­ rioadei de gestiune. Închiderea conturilor de veni­
rea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic. turi şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la finele
(2) Entitatea cu răspundere limitată înregis­ perioadei de gestiune.
trează elementele contabile în baza contabilităţii (15) Repartizarea profitului se înregistrează
de angajamente, iar entitatea cu răspundere neli­ în contabilitate pe destinaţii, conform decizi­
mitată – în baza contabilităţii de casă sau contabi­ ei adunării generale a proprietarilor (asociaţilor,
lităţii de angajamente. participanţilor, acţionarilor) privind repartizarea
(3) Instituţiile publice înregistrează elementele profitului anual, după aprobarea rapoartelor fi­
contabile în baza contabilităţii de casă şi/sau con­ nanciare anuale.
tabilităţii de angajamente. (16) Pierderea contabilă reportată conform
statutului entităţii se acoperă din profitul net al
(4) Contabilitatea activelor pe termen lung se
perioadelor de gestiune curentă şi precedentă,
ţine pe fiecare obiect de evidenţă, în expresie can­
din rezerve şi din capitalul social, din contri­
titativă şi valorică.
buţiile suplimentare ale proprietarilor (asociaţi­
(5) Contabilitatea stocurilor se ţine în expresie
lor, participanţilor, acţionarilor) potrivit hotărîrii
cantitativă şi valorică sau numai în expresie va­
adunării generale a acestora, iar în întreprinderi­
lorică în conformitate cu standardele de conta­
le de stat şi municipale – de organele centrale de
bilitate. specialitate ale administraţiei publice, de autorită­
(6) Înregistrarea iniţială în contabilitate a ele­ ţile administraţiei publice locale.
mentelor de activ se face la valoarea de intrare. (17) La instituţiile publice, rezultatul executării
(7) Creanţele şi datoriile pe termen scurt se în­ bugetare se stabileşte anual prin închiderea contu­
registrează în contabilitate la valoarea nominală, rilor de cheltuieli şi a conturilor de surse din care
iar creanţele şi datoriile pe termen lung – la valoa­ au fost efectuate.
rea scontată, în conformitate cu cerinţele standar­ (18) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli
delor de contabilitate. Contabilitatea creanţelor şi nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorii elemen­
datoriilor se ţine pe categorii, clienţi, furnizori, telor de activ.
alţi debitori şi creditori.
(8) Valoarea acţiunilor sau a altor titluri de va­ Articolul 18. Ciclul contabil
loare, emise şi subscrise, se reflectă distinct în con­ Ciclul contabil al entităţii cuprinde:
tabilitate. a) întocmirea documentelor primare şi centraliza­
(9) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de toare;
78 cheltuieli, potrivit naturii sau destinaţiei acestora. b) evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile;
Materiale oficiale
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile; necesităţile interne ale entităţii respectarea preve­

9•
d) întocmirea registrelor contabile; derilor alin. (6) lit. c) şi d) nu este obligatorie.
e) inventarierea elementelor contabile; (9) Documentele primare primite de entitate
f) întocmirea balanţei de verificare a Cărţii mari şi într-o limbă străină, alta decît cea engleză şi rusă,
a rapoartelor financiare. vor fi traduse în limba de stat, cu expunerea tran­
zacţiei respective.
Articolul 19. Documente primare (10) În funcţie de natura faptelor economice şi

Contabilitate
a tehnologiei de prelucrare a informaţiei, persoa­
(1) Faptele economice se contabilizează în baza
nele prevăzute la art. 13 pot include în documen­
documentelor primare şi centralizatoare.
tele primare elemente suplimentare.
(2) Documentele primare se întocmesc în tim­
(11) Persoanele care întocmesc şi/sau semnea­
pul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este im­
ză documentele primare răspund în conformita­
posibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii
te cu art. 44.
sau după producerea evenimentului. (12) Documentele de casă, bancare şi de decon­
(3) Entitatea utilizează formulare tipizate de tare, datoriile financiare, comerciale şi calculate
documente primare, aprobate de Ministerul Fi­ pot fi semnate unipersonal de conducătorul enti­
nanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă tăţii ori de două persoane cu drept de semnătu­
acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entita­ ră: prima semnătură aparţine conducătorului sau
tea elaborează şi utilizează formulare de docu­ altei persoane împuternicite, a doua – contabilu­
mente, aprobate de conducerea ei cu respecta­ lui-şef sau altei persoane împuternicite. Semnătu­
rea cerinţelor alin. (6). rile pe documentele menţionate, după caz, se con­
(4) Documentele primare întocmite pe suport firmă prin aplicarea ştampilei entităţii respective.
de hîrtie sau în formă electronică au aceeaşi pu­ În lipsa funcţiei de contabil-şef, ambele semnături
tere juridică. pe documentele menţionate se aplică de conducă­
(5) În cazul întocmirii documentului primar în torul entităţii respective sau de alte persoane îm­
formă electronică, entitatea la solicitarea utilizato­ puternicite.
rului, este obligată să imprime copia documentu­ (13) Corectări în documentele primare care
lui pe suport de hîrtie din cont propriu. justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare
(6) Documentele primare întocmite vor conţi­ şi achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor
ne următoarele elemente obligatorii: nu se admit.
a) denumirea şi numărul documentului; (14) Contabilului-şef (şefului serviciului conta­
b) data întocmirii documentului; bil) i se interzice să primească spre executare do­
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al cumente privind faptele economice ce contravin
entităţii în numele căreia este întocmit docu­ actelor legislative şi altor acte normative, infor­
mentul; mînd despre aceasta în scris conducătorul entită­
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al des­ ţii. Astfel de documente se primesc spre executare
tinatarului documentului, iar pentru persoane­ numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale con­
le fizice – codul personal; ducătorului entităţii căruia, ulterior, îi revine răs­
e) conţinutul faptelor economice; punderea pentru aceasta.
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt
exprimate faptele economice; Articolul 20. Documente primare
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, in­ cu regim special
clusiv digitală, a persoanelor responsabile de (1) Formularele tipizate cu regim special se uti­
efectuarea şi înregistrarea faptelor economice. lizează în cazurile:
(7) La întocmirea documentelor primare, a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului
pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai ac­ de proprietate;
tivităţii de întreprinzător, respectarea prevederilor b) prestării serviciilor;
alin. (6) lit. d) nu este obligatorie. c) transportării activelor în cadrul entităţii dezin­
(8) În documentele primare întocmite pentru tegrate din punct de vedere teritorial; 79
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• d) achiziţionării activelor de la furnizori – cetă­ (4) Planul de conturi utilizat de instituţiile pub­
ţeni; lice se elaborează şi se aprobă de Ministerul Fi­
e) transmiterii activelor în leasing, arendă, loca­ nanţelor.
ţiune.
(2) Modul de editare, eliberare, procurare, păs­ Articolul 23. Registre contabile
trare, evidenţă şi utilizare a formularelor tipizate (1) Datele din documentele primare şi centra­
cu regim special se stabileşte de Guvern. lizatoare se înregistrează, se acumulează şi se
Contabilitate

(3) Entitatea care desfăşoară activitate de în­ preluc­rează în registrele contabile.


treprinzător şi dispune de un sistem de im­ (2) Nomenclatorul şi structura registrelor con­
primare automatizat imprimă formulare tipizate tabile se stabilesc de către fiecare entitate de sine
cu regim special de sine stătător, cu acordul Mi­ stătător, pornind de la necesităţile informaţionale
nisterului Finanţelor, conform cerinţelor prevăzu­ proprii ţinîndu-se cont de normele metodologice
te de Guvern. şi cerinţele prevăzute la alin. (4).
(4) Pentru operaţiunile de export-import al ac­ (3) Ministerul Finanţelor stabileşte registre con­
tivelor şi serviciilor, drept documente primare pot tabile obligatorii pentru unele categorii de entităţi,
fi utilizate documentele aplicate în practica inter­ cu excepţia entităţilor care aplică S.I.R.F.
naţională sau cele prevăzute de contract. (4) Registrul contabil va conţine următoarele
(5) Bonurile maşinilor de casă şi control cu me­ elemente obligatorii:
morie fiscală sint recunoscute drept documente a) denumirea registrului;
primare ce confirmă procurarea activelor şi pres­ b) denumirea entităţii care a întocmit registrul;
tarea serviciilor, cu condiţia respectării cerinţelor c) data începerii şi finisării ţinerii registrului
prevăzute la art. 19 alin. (6). şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;
(6) Emiterea mai multor documente primare d) data efectuării faptelor economice, grupate în
pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice. ordine cronologică şi/sau sistemică;
e) etaloanele de evidenţă a faptelor economice;
Articolul 21. Evaluarea f) funcţia, numele, prenumele şi semnăturile
şi recunoaşterea elementelor contabile persoanelor responsabile de întocmirea regi­
Evaluarea şi recunoaşterea elementelor conta­ strului.
bile se efectuează în conformitate cu prevederile (5) Registrele contabile se întocmesc pe suport
S.I.R.F. şi ale actelor normative prevăzute la art. 11. de hîrtie sau în formă electronică. Dacă registrul
contabil este întocmit în formă electronică, enti­
Articolul 22. Conturi contabile tatea, la solicitarea organelor autorizate, este obli­
(1) Entitatea care aplică sistemul contabil în gată să imprime pe cont propriu copia acestuia pe
partidă dublă este obligată să ţină evidenţa acti­ suport de hîrtie.
velor, capitalului propriu, datoriilor, consumu­ (6) Registrele contabile obligatorii sînt: Cartea
rilor, cheltuielilor şi veniturilor în baza conturi­ mare, balanţa de verificare sau alte registre cen­
lor contabile. tralizatoare, care servesc drept bază pentru întoc­
(2) Nomenclatorul grupelor de conturi conta­ mirea rapoartelor financiare.
bile şi metodologia privind utilizarea acestora
sînt stabilite în Planul general de conturi conta­ Articolul 24. Inventarierea
bile, care se elaborează şi se aprobă de Ministerul patrimoniului
Finanţelor. (1) Entitatea are obligaţia să efectueze inven­
(3) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publi­ tarierea generală a elementelor de activ şi pasiv,
ce, în baza Planului general de conturi contabile, cel puţin o dată pe an pe parcursul desfăşură­
elaborează planul de conturi de lucru, totoda­ rii activităţii sale, în cazul reorganizării sau înce­
tă entitatea care aplică S.I.R.F. poate să elabore­ tării activităţii, precum şi în cazurile prevăzute de
ze planul de conturi propriu ce corespunde cerin­ Regulamentul privind inventarierea, aprobat de
80 ţelor S.I.R.F. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei.
Materiale oficiale
(2) Modul şi regulile de efectuare a inventari­ (6) Organizarea şi ţinerea contabilităţii în Tre­

9•
erii se elaborează şi se aprobă de Ministerul Fi­ zoreria de Stat se efectuează potrivit normelor
nanţelor. aprobate de Ministerul Finanţelor.
(3) Regulile specifice de efectuare a inventa­
rierii în ramurile respective se elaborează de or­ Articolul 26. Contabilitatea executării
ganele centrale de specialitate ale administraţiei bugetului asigurărilor sociale
publice şi de autorităţile administraţiei publice lo­ de stat şi a fondurilor asigurării

Contabilitate
cale, precum şi de alte organe autorizate şi se apro­ obligatorii de asistenţă medicală
bă de Ministerul Finanţelor. (1) Contabilitatea executării bugetului asigu­
rărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării
Capitolul IV
obligatorii de asistenţă medicală se organizea­
CONTABILITATEA
ÎN TREZORERIA DE STAT ză şi se ţine de către Casa Naţională de Asigură­
ŞI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE ri Sociale, Compania Naţională de Asigurări în
Medicină şi, respectiv, de către unităţile subordo­
Articolul 25. Contabilitatea
nate lor, potrivit normelor aprobate de Minis­
în Trezoreria de Stat
terul Finanţelor, şi asigură înregistrarea operaţiu­
(1) Contabilitatea în Trezoreria de Stat se orga­
nilor privind veniturile şi cheltuielile efectuate la
nizează în baza contabilităţii de casă şi asigură în­
executarea bugetului asigurărilor sociale de stat
registrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în con­
şi a fondurilor asigurării obligatorii de asisten­
turile de venituri şi cheltuieli, deschise pe bugete şi
ţă medicală, precum şi privind datoriile achi­
pe executori de buget conform clasificaţiei buge­
tate pînă la 31 decembrie, evidenţa transferuri­
tare, precum şi planului de conturi contabile.
lor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatu­
(2) În contabilitatea Trezoreriei de Stat, exe­
lui executării bugetului asigurărilor sociale de
cutorilor de buget li se deschid conturi distincte
stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asis­
pentru evidenţa alocaţiilor aprobate şi repartizate,
tenţă medicală prin închiderea conturilor de veni­
precum şi a cheltuielilor efectuate din:
turi şi cheltuieli.
a) bugetul de stat;
(2) Instituţiile publice finanţate de la bugetul
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
asigurărilor sociale de stat şi de la fondurile asi­
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă gurării obligatorii de asistenţă medicală, ai căror
medicală. conducători au calitatea de executor de buget, or­
(3) Contabilitatea Trezoreriei de Stat furni­ ganizează şi ţin contabilitatea potrivit bugetului
zează informaţii cu privire la derularea execu­ aprobat.
tării bugetare, aprobate anual prin lege pentru fi­
ecare buget, precum şi în limita disponibilităţilor Articolul 27. Contabilitatea
aflate în conturi. în instituţiile publice
(4) În contabilitatea Trezoreriei de Stat se re­ (1) Obiectul principal al contabilităţii institu­
flectă, în conturi distincte, împrumuturile de ţiilor publice îl constituie patrimoniul statului şi
stat interne şi externe primite pentru finanţa­ al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv do­
rea deficitelor bugetare, pentru alte acţiuni pre­ meniul public.
văzute de lege, precum şi pentru plasamentele (2) Evidenţa, în unităţi cantitative sau valorice,
financiare efectuate din contul curent general al după caz, a fondului funciar, a fondului forestier,
Trezoreriei de Stat. a rezervelor de substanţe minerale utile, a celorlal­
(5) Contabilitatea în Trezoreria de Stat se orga­ te resurse naturale ale solului şi subsolului se ţine
nizează în cadrul Trezoreriei Centrale şi al trezo­ de unităţile care administrează, exploatează şi fo­
reriilor teritoriale şi cuprinde operaţiunile privind losesc bunurile respective.
executarea de casă a mijloacelor bugetului public (3) La finalizarea perioadei de gestiune, exe­
naţional. cutarea bugetară se efectuează potrivit normelor 81
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor, c) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti con­
după cum urmează: densat;
a) încheierea executării bugetului de stat – de căt­ d) raportul privind fluxul capitalului propriu con­
re unităţile teritoriale şi centrală ale Trezoreriei densat;
de Stat; e) notele explicative selectate.
b) încheierea executării bugetelor unităţilor ad­ (4) Rapoartele financiare anuale cuprind:
ministrativ-teritoriale – de către executorii a) bilanţul contabil;
Contabilitate

de buget ai bugetelor unităţilor administra­ b) raportul de profit şi pierdere;


tiv-teritoriale; c) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
c) încheierea executării bugetului asigurărilor d) raportul privind fluxul capitalului propriu;
sociale de stat şi a fondurilor asigurării obli­ e) notele explicative, inclusiv anexele la rapoartele
gatorii de asistenţă medicală – de către unităţi­ financiare.
le Casei Naţionale de Asigurări Sociale, res­ (5) Suplimentar la rapoartele financiare, en­
pectiv ale Companiei Naţionale de Asigurări în titatea va prezenta anual raportul conducerii şi
Medicină. raportul auditorului în cazul în care auditul este
(4) Ministerul Finanţelor întocmeşte trimestri­ obligatoriu.
al şi anual raportul consolidat al instituţiilor pub­ (6) Rapoartele financiare se întocmesc în
lice şi al Trezoreriei de Stat, potrivit structurii sta­ conformitate cu prevederile prezentei legi, ale
bilite de acesta, care se aprobă în conformitate cu standardelor de contabilitate şi vor oferi ima­
legislaţia. ginea reală şi fidelă a elementelor contabile ale
(5) Organele centrale de specialitate ale admi­ entităţii.
nistraţiei publice şi autorităţile administraţiei pub­ (7) Dacă în cazuri excepţionale aplicarea unei
lice locale, instituţiile publice autonome, institu­ prevederi a prezentei legi, a standardelor de con­
ţiile din subordinea acestora, ai căror conducători tabilitate contrazice prevederilor alin. (6), se va re­
au calitatea de executor de buget, organizează şi curge la derogare de la prevederea în cauză pentru
ţin contabilitatea veniturilor, precum şi a angaja­ a se oferi imaginea reală şi fidelă în sensul alin. (6).
mentelor şi plăţilor efectuate, potrivit bugetului Orice derogare, motivele şi efectele acesteia asup­
aprobat. ra situaţiei patrimoniale şi financiare ale entităţii
vor fi prezentate în nota explicativă la raportul fi­
Articolul 28. Prezentarea raportului nanciar anual.
executării bugetului public naţional (8) Rapoartele financiare includ indicatorii ac­
tivităţii tuturor filialelor, reprezentanţelor şi sub­
Raportul anual de executare a bugetului public
diviziunilor interioare ale entităţii, indiferent de
naţional se prezintă anual de către Ministerul Fi­
locul amplasării acestora.
nanţelor, spre examinare şi aprobare, Guvernului.
(9) Rapoartele financiare se întocmesc cu uti­
După aprobarea raportului, Guvernul îl prezintă
lizarea datelor inventarierii pentru autentificarea
Parlamentului.
existenţei şi stării activelor şi datoriilor.
(10) Rapoartele financiare reflectă valoarea ele­
Capitolul V. RAPOARTE mentelor aferente perioadelor de gestiune curentă
FINANCIARE şi precedentă. Dacă această valoare nu este com­
Articolul 29. Prevederi generale parabilă, datele perioadei precedente vor fi ajusta­
te. Absenţa comparabilităţii şi orice ajustare vor fi
(1) Entităţile de interes public întocmesc şi pre­
prezentate în notele explicative.
zintă rapoarte financiare semianuale şi anuale.
(2) Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi
a entităţilor menţionate la alin. (1), întocmesc şi Articolul 30. Note explicative
prezintă rapoarte financiare anuale. (1) Pe lîngă cerinţele specifice prevăzute de
(3) Rapoartele financiare semianuale cuprind: standardele de contabilitate, notele explicative
a) bilanţul contabil condensat; cuprind şi următoarele date:
82 b) raportul de profit şi pierdere condensat; a) denumirea şi adresa juridică a entităţii în care
Materiale oficiale
însăşi entitatea raportoare sau o persoană ca­ b) descrierea principalelor riscuri şi incertitudini

9•
re acţionează în nume propriu, dar din par­ cu care se confruntă entitatea şi grupul de en­
tea entităţii, deţine cel puţin 20% din capita­ tităţi;
lul statutar, din părţile sociale deţinute sau c) informaţii privind mediul înconjurător şi opor­
din acţiunile subscrise, din rezervele şi profi­ tunităţile profesionale ale angajaţilor;
tul (pierderea) pentru ultima perioadă de ges­ d) orice eveniment important care a avut loc de la
tiune; finele perioadei de gestiune pînă la prezentarea

Contabilitate
b) denumirea, adresa sediului sau adresa juri­ raportului financiar;
e) perspectivele de dezvoltare a entităţii şi a gru­
dică şi forma juridică de organizare a fiecă­
pului de entităţi;
rei entităţi cu răspundere nelimitată al cărei
f) activităţile entităţii şi ale grupului de entităţi în
membru este entitatea raportoare cu răspun­
sfera cercetării şi dezvoltării;
dere limitată;
g) informaţii privind răscumpărarea părţilor soci­
c) sumele datoriilor cu termenul de prescripţie ex­
ale şi a acţiunilor proprii;
pirat; h) informaţii privind existenţa filialelor entităţii.
d) valoarea activelor gajate pentru acoperirea da­ (2) Raportul conducerii entităţii de interes
toriilor bilanţiere şi extrabilanţiere; pub­lic va cuprinde un capitol privind guvernanţa
e) numărul scriptic mediu al salariaţilor pe par­ corporatistă, care va fi inclus ca un document în
cursul perioadei de gestiune divizaţi pe catego­ raportul conducerii şi va conţine informaţie despre:
rii, mărimea salariilor, contribuţiilor în fondu­ a) codul de guvernanţă corporatistă aplicat de en­
rile de pensii, contribuţiilor de asigurări sociale titate, cu referinţă la sursa şi locul publicării;
de stat obligatorii şi primelor de asigurare obli­ b) gradul cu care entitatea se conformează sau
gatorie de asistenţă medicală; nu prevederilor din codul de guvernanţă cor­
f) suma retribuţiilor acordate pe parcursul poratistă stipulat la lit. a);
perioadei de gestiune membrilor organelor c) sistemele de control intern şi gestiune a riscuri­
administrative, de conducere şi de suprave­ lor entităţii şi ale grupului de entităţi;
ghere şi alte angajamente apărute sau asu­ d) împuternicirile şi drepturile organelor de
mate în legătură cu pensiile membrilor ac­ conducere şi ale proprietarilor (asociaţilor,
tuali sau ale foştilor membri ai acestor or­ participanţilor, acţionarilor) entităţii, precum
şi despre modul de exercitare a acestor împu­
gane, pe categorii;
terniciri şi drepturi;
g) suma avansurilor şi creditelor acordate mem­
e) componenţa, modul de funcţionare şi structura
brilor organelor specificate la lit. f), cu indica­
organelor de conducere ale entităţii.
rea ratelor dobînzii, condiţiilor principale de
acordare a acestora, sumelor rambursate, pre­ Articolul 32. Perioada de gestiune
cum şi a angajamentelor asumate în numele lor
(1) Perioada de gestiune pentru toate entităţile
sub garanţii de orice fel.
care întocmesc şi prezintă rapoarte financiare es­
(2) Dacă aplicarea prevederilor prezentei legi,
te anul calendaristic, care cuprinde perioada de la
ale standardelor de contabilitate nu este suficientă 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia cazu­
pentru a oferi imaginea reală şi fidelă a elemente­ rilor de reorganizare şi lichidare a entităţii şi a en­
lor contabile ale entităţii, nota explicativă va con­ tităţilor ale căror entităţi-mamă aplică altă perioa­
ţine informaţii suplimentare. dă de raportare financiară.
(2) Pentru unele categorii de entităţi, Ministerul
Articolul 31. Raportul conducerii Finanţelor, în funcţie de particularităţile activităţii
(1) Raportul conducerii se prezintă de către en­ acestora, poate stabili o perioadă de gestiune care
titatea care întocmeşte rapoarte financiare proprii nu coincide cu anul calendaristic.
şi consolidate şi va include: (3) Prima perioadă de gestiune se consideră pe­
a) prezentarea reală a dezvoltării şi perfor­ rioada de la data înregistrării de stat a entităţii pî­
manţelor activităţii entităţii şi grupului de nă la 31 decembrie al aceluiaşi an calendaristic. În
entităţi; cazul în care înregistrarea de stat a entităţii are loc 83
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• după 1 octombrie, prima perioadă de gestiune se rioada de la data aprobării bilanţului de reparti­
consideră, de regulă, perioada de la data înregistrării ţie pînă la data înregistrării de stat a entităţilor
de stat pînă la 31 decembrie al anului calendaristic nou-apărute (data efectuării în Registrul de stat
ce urmează după anul înregistrării de stat. al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii
(4) Data întocmirii rapoartelor financiare es­ despre încetarea activităţii entităţii absorbite).
te ultima zi calendaristică a perioadei de gestiu­ (4) Prima perioadă de gestiune pentru entităţile
ne, cu excepţia cazurilor de reorganizare şi lichi­ nou-apărute ca rezultat al reorganizării este perioa­
Contabilitate

dare a entităţii. da de la data înregistrării de stat a acestora pînă la


31 decembrie.
Articolul 33. Rapoarte financiare (5) Entităţile nou-apărute în urma reorganiză­
pentru diferite tipuri de entităţi rii vor întocmi primul raport financiar la data în­
registrării de stat a acestora.
(1) Rapoartele financiare se întocmesc şi se pre­
zintă de entităţile care aplică sistemul simplificat (6) Primul raport financiar se întocmeşte în ba­
sau complet în partidă dublă. za bilanţului de repartiţie şi a datelor despre fap­
(2) Rapoartele financiare ale entităţii care apli­ tele economice care au avut loc în perioada de la
că sistemul contabil complet în partidă dublă, cu data aprobării bilanţului de repartiţie pînă la da­
excepţia instituţiilor publice, cuprind formele ta înregistrării de stat a entităţilor nou-apărute în
prevăzute la art. 29 alin. (3)–(5). urma reorganizării (data efectuării în Registrul de
(3) Rapoartele financiare ale entităţii care apli­ stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii
că sistemul contabil simplificat în partidă dublă despre încetarea activităţii entităţii absorbite).
cuprind bilanţul contabil, raportul de profit şi
pierdere şi notele explicative. Articolul 35. Cerinţe de raportare
(4) Rapoartele financiare ale instituţiilor publice în cazul lichidării entităţii
cuprind formele stabilite de Ministerul Finanţelor. (1) Perioada de gestiune pentru entitatea lichi­
(5) Structura rapoartelor financiare, modul de dată, cu excepţia instituţiilor publice, este perioa­
evaluare şi de recunoaştere a elementelor acestora da de la 1 ianuarie al anului în care în Registrul de
se stabilesc în standardele de contabilitate. stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a fost efec­
tuată înscrierea despre lichidare pînă la data efec­
Articolul 34. Cerinţe de raportare tuării acestei înscrieri.
în cazul reorganizării entităţii (2) Ultimul raport financiar al entităţii lichida­
(1) Ultima perioadă de gestiune pentru entita­ te, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte
tea reorganizată, cu excepţia cazurilor de reorga­ de comisia de lichidare (lichidator) sau de persoa­
nizare prin absorbţie, este perioada de la 1 ianua­ na numită de instanţa de judecată în cazul în care
rie al anului în care a fost efectuată înregistrarea entitatea se lichidează din cauza recunoaşterii in­
de stat a entităţilor nou-apărute pînă la data aces­ solvabilităţii acesteia.
tei înregistrări. La reorganizarea entităţii prin ab­ (3) Ultimul raport financiar al entităţii lichida­
sorbţie, ultima perioadă de gestiune pentru entita­ te, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte
tea care se alipeşte (absorbită) la altă entitate (ab­ la data care precedă data efectuării în Registrul de
sorbantă) este perioada de la 1 ianuarie al anului stat al întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii
în care în Registrul de stat al întreprinderilor şi or­ despre lichidarea entităţii.
ganizaţiilor se efectuează înscrierea privind înce­ (4) Ultimul raport financiar al entităţii lichida­
tarea activităţii entităţii absorbite pînă la efectua­ te, cu excepţia instituţiilor publice, se întocmeşte
rea acestei înscrieri. în baza bilanţului de lichidare aprobat şi a datelor
(2) Entitatea reorganizată întocmeşte ultimul despre faptele economice care au avut loc în
raport financiar la data care precede data înre­ perioada de la data aprobării bilanţului de lichi­
gistrării de stat a entităţilor nou-apărute (la data dare pînă la data efectuării în Registrul de stat al
efectuării în Registrul de stat al întreprinderilor şi întreprinderilor şi organizaţiilor a înscrierii despre
organizaţiilor a înscrierii despre încetarea activită­ lichidarea entităţii.
ţii entităţii absorbite). (5) Ultimul raport financiar al instituţiei publi­
(3) Ultimul raport financiar va include datele ce lichidate se întocmeşte de către comisia de li­
84 despre faptele economice care au avut loc în pe­ chidare instituită în baza deciziei organului cen­
Materiale oficiale
tral de specialitate al administraţiei publice, a au­ profit şi pierdere, raportul consolidat privind flu­

9•
torităţii administraţiei publice locale. Instituţiile xul mijloacelor băneşti, raportul consolidat pri­
publice lichidate întocmesc raportul financiar la vind fluxul capitalului propriu, anexele la raportul
data lichidării (în volumul raportului financiar financiar consolidat şi nota explicativă.
anual) şi îl prezintă organelor centrale de speciali­ (3) Suplimentar la raportul financiar consoli­
tate ale administraţiei publice, autorităţilor admi­ dat, entitatea va prezenta raportul consolidat al
nistraţiei publice locale. conducerii şi raportul auditorului, dacă raportul

Contabilitate
(6) Activele şi pasivele bilanţului contabil al in­ financiar consolidat a fost supus auditului.
stituţiei publice şi întreprinderii de stat se trans­ (4) Rapoartele financiare consolidate se întoc­
mesc, se semnează, se prezintă şi se publică în ace­
mit succesorului în conformitate cu decizia orga­
laşi mod ca şi rapoartele financiare proprii ale en­
nului central de specialitate al administraţiei pub­
tităţilor-mame.
lice, a autorităţii administraţiei publice locale.
(5) Rapoartele financiare consolidate ale insti­
Articolul 36. Semnarea tuţiilor publice se întocmesc, se semnează de către
rapoartelor financiare organele centrale de specialitate ale administraţi­
(1) Rapoartele financiare vor fi semnate pînă ei publice, autorităţile administraţiei publice loca­
le şi se prezintă Ministerului Finanţelor.
la momentul prezentării lor utilizatorilor de către
persoanele ce reprezintă conducerea entităţii, ca­ Articolul 38. Prezentarea
re pot fi: raportului financiar
a) proprietar – în cazul întreprinzătorilor indivi­
(1) Entităţile prezintă rapoartele financiare
duali;
proprietarilor (asociaţilor, participanţilor, acţi­
b) parteneri – în cazul unui parteneriat; onarilor) şi Serviciului informaţional al rapoar­
c) membri ai organului executiv sau, ca alterna­ telor financiare, cu excepţia instituţiilor publice
tivă, preşedintele consiliului executiv, în numele care prezintă rapoartele financiare în conformi­
consiliului executiv, şi preşedintele consiliului tate cu alin. (6) şi (7).
de supraveghere, în numele consiliului de su­ (2) Rapoartele financiare se prezintă şi altor au­
praveghere – la întreprinderile cu răspundere torităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori
limitată şi în organizaţiile necomerciale; interesaţi, în baza acordului cu entitatea.
d) director al filialei – în cazul unei companii străine; (3) Entităţile care aplică sistemul contabil sim­
e) directorul executiv şi membrii consiliului – în plificat sau complet în partidă dublă, cu excepţia
cazul altor entităţi nespecificate la lit. a) – d); entităţilor de interes public şi a instituţiilor publi­
f) conducătorul şi contabilul-şef (şeful serviciului ce, sînt obligate să prezinte:
contabil) – în cazul instituţiei publice. a) rapoarte financiare anuale proprii şi consolida­
(2) Dacă persoanele menţionate la alin. (1): te în termen de 90 de zile următoare anului de
a) nu sînt capabile să semneze rapoartele financi­ gestiune;
are, la acestea se anexează o explicaţie a persoa­ b) rapoartele proprii ale entităţii-mamă şi rapor­
nelor care semnează rapoartele respective; tul consolidat ce reprezintă un raport integral
b) refuză să semneze rapoartele financiare, la aces­ la una şi aceeaşi dată.
(4) Entităţile de interes public sînt obligate să
tea se anexează o obiecţie scrisă şi semnată, cu
prezinte:
indicarea motivului de refuz.
a) rapoarte financiare semianuale proprii pentru
Articolul 37. Rapoarte primul semestru în termen de 30 de zile urmă­
financiare consolidate toare semestrului de gestiune;
(1) Entitatea-mamă, suplimentar la rapoartele b) rapoarte financiare anuale proprii şi consolida­
financiare proprii, întocmeşte raportul financiar te în termen de 120 de zile următoare anului de
consolidat în conformitate cu standardele de con­ gestiune;
tabilitate. c) rapoartele proprii ale entităţii-mamă şi rapor­
(2) Raportul financiar consolidat cuprinde bi­ tul consolidat ce reprezintă un raport integral
lanţul contabil consolidat, raportul consolidat de la una şi aceeaşi dată. 85
Îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû
9• (5) Termenul concret de prezentare a raportu­ (3) Entitatea pentru care auditul intern nu este
lui financiar pentru fiecare entitate se stabileşte de obligatoriu poate crea o structură de audit intern
Serviciul informaţional al rapoartelor financiare. sau antrena în acest scop auditori independenţi.
(6) Instituţiile publice şi celelalte entităţi ai că­
ror conducători au calitatea de executori de buget Articolul 42. Corectarea
depun un exemplar al raportului financiar trime­ erorilor contabile
strial şi anual la organele centrale de specialitate (1) Corectări nestipulate în documentele pri­
ale administraţiei publice, la autorităţile administra­
Contabilitate

mare şi în registrele contabile nu se admit.


ţiei pub­lice locale în termenele stabilite de acestea.
(2) Corectarea înregistrărilor contabile eronate
(7) Organele centrale de specialitate ale admi­
se confirmă prin notă contabilă, cu condiţia res­
nistraţiei publice, autorităţile administraţiei pub­
lice locale şi instituţiile publice autonome ai că­ pectării cerinţelor prevăzute la art. 19 alin. (6).
ror conducători au calitatea de executori de buget (3) În cazul corectării erorilor care generează
depun la Ministerul Finanţelor un exemplar al ra­ pierderi contabile reportate, acestea vor fi acope­
portului financiar trimestrial şi anual potrivit nor­ rite pînă la efectuarea oricărei repartizări de profit.
melor aprobate şi în termenele stabilite de acesta. În notele explicative la rapoartele financiare vor fi
(8) Rapoartele financiare se prezintă pe suport prezentate informaţii suplimentare cu privire la
de hîrtie sau în formă electronică (pe suport mag­ erorile constatate.
netic sau prin reţeaua Internet).
(4) Data corectării erorilor contabile se consi­
(9) Data prezentării rapoartelor financiare se
consideră data expedierii acestora prin poşta elec­ deră data întocmirii notei contabile.
tronică sau data transmiterii efective Serviciului (5) Data comiterii erorii contabile se consideră
informaţional al rapoartelor financiare şi altor or­ data întocmirii documentului primar la care se fa­
gane autorizate în conformitate cu art. 11. ce referire în nota contabilă.
(6) Erorile constatate după aprobarea şi prezen­
Articolul 39. Răspunderea tarea rapoartelor financiare se corectează în con­
pentru întocmirea şi prezentarea
formitate cu standardele de contabilitate.
rapoartelor financiare şi anuale
Persoanele specificate la art. 36 răspund pentru Articolul 43. Păstrarea documentelor
întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi primare, registrelor contabile
a celor anuale la Serviciul informaţional al rapoar­ şi rapoartelor financiare
telor financiare în conformitate cu art. 44. (1) Entitatea este obligată să păstreze pe suport
Articolul 40. Auditul de hîrtie sau în formă electronică documente­
rapoartelor financiare le contabile care includ: documentele primare, regis­
(1) Rapoartele financiare ale entităţilor supuse trele contabile, rapoartele financiare şi alte docu­
auditului obligatoriu vor fi plasate în reţeaua In­ mente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii (de­
ternet pe pagina oficială a entităţii şi a organului numite în cele ce urmează documente contabile).
căruia i se prezintă rapoartele financiare şi vor fi (2) Documentele contabile vor fi sistematizate
puse la dispoziţia utilizatorilor. şi păstrate în termenele şi conform regulilor pre­
(2) Auditul rapoartelor financiare se efectu­ văzute de Organul de Stat pentru Supravegherea
ează în conformitate cu Legea privind activita- şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republi­
tea de audit.
cii Moldova.
Articolul 41. Sistemul de control (3) Răspunderea pentru organizarea păstrării şi
intern şi auditul intern integritatea documentelor contabile o poartă con­
(1) Entitatea este obligată să organizeze un sis­ ducătorul entităţii. În cazul destituirii conducăto­
tem de control intern. Răspunderea pentru or­ rului entităţii sau a persoanei responsabile de păs­
ganizarea şi aplicarea controlului intern o poartă trarea documentelor contabile, aceste documente
persoanele specificate la art. 13 alin. (1). se transmit persoanei nou-numite. Transmiterea
(2) Auditul intern este obligatoriu pentru insti­ se efectuează prin întocmirea unui proces-verbal
tuţiile financiare şi poate fi efectuat de auditorii de predare-pnmire, în prezenţa comisiei, cu indi­
86 interni sau externi independenţi. carea, în compartimentele respective ale acestuia,
Materiale oficiale
a categoriilor concrete şi a termenelor de păstra­ b) va aduce actele sale normative în concordanţă

9•
re a documentelor, precum şi a documentelor ca­ cu prezenta lege;
re lipsesc. c) va iniţia negocierile cu Consiliul pentru Stan­
(4) La păstrarea documentelor contabile, enti­ darde Internaţionale de Contabilitate privind
tăţile sînt obligate să asigure protejarea acestora de acceptarea şi implementarea S.I.R.F. în Repub­
corectări. lica Moldova;
(5) Documentele contabile pot fi ridicate (se­ d) va elabora şi aproba Regulamentul Consiliului

Contabilitate
chestrate) de către organele autorizate. Conducă­ consultativ de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi
torul entităţii sau persoana autorizată de acesta componenţa nominală a acestuia;
sînt obligaţi, în prezenţa reprezentanţilor organe­ e) va completa şi modifica Regulamentul Biroului
lor care ridică (sechestrează) documentele, să facă Naţional de Statistică.
copii de pe acestea, cu indicarea temeiului şi datei
ridicării (sechestrării). Copiile respective se certifică Articolul 47
prin semnăturile persoanelor care au ridicat (se­ (1) Entitatea care va aplica pentru prima da­
chestrat) documentele. Pentru documentele ridi­ tă S.I.R.F. se va călăuzi de prevederile S.I.R.F. 1
cate (sechestrate) se întocmeşte un proces-verbal "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor
care se semnează de reprezentantul organului ce Internaţionale de Raportare Financiară".
ridică (sechestrează) şi de conducătorul entităţii (2) Entitatea de interes public este obligată să
respective sau de persoana autorizată de acesta. aplice S.I.R.F. pentru întocmirea rapoartelor fi­
(6) În cazul pierderii, sustragerii sau distruge­ nanciare începînd cu 1 ianuarie 2009.
rii documentelor contabile, conducătorul entită­ (3) Ministerul Finanţelor, în termen de 3 ani de
ţii este obligat să le restabilească în termen de pî­ la data intrării în vigoare a prezentei legi, va ela­
nă la 3 luni, începînd cu data constatării faptului bora şi aproba:
respectiv. a) S.N.C.S.P. în conformitate cu S.I.C.S.P.;
b) S.N.C. în conformitate cu S.I.R.F.;
Articolul 44. Răspunderea
c) alte acte normative prevăzute la art. 11 alin. (2)
pentru încălcarea prezentei legi
lit. a).
Persoanele vinovate de încălcarea prezentei
legi, care se eschivează de la ţinerea contabilităţii, Articolul 48
aplică incorect standardele de contabilitate, pre­ (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianua­
cum şi cele care falsifică premeditat documente­ rie 2008.
le primare, registrele contabile, rapoartele finan­ (2) De la data intrării în vigoare a prezentei
ciare şi anuale, sînt trase la răspundere disciplina­ legi, se abrogă Legea contabilităţii nr. 426-XIII
ră, materială, administrativă sau penală, după caz, din 4 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii
conform legislaţiei. Moldova, 1995, nr. 28, art. 321; republicată în Mo­
Articolul 45. Acces nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 87–90,
la informaţiile contabile art. 398);
art. VI din Legea nr. 757-XV din 21 decem-
(1) Documentele contabile specificate la art. 43
brie 2001 pentru modificarea şi completarea
alin. (1) sînt considerate proprietate a entităţii.
unor acte legislative (Monitorul Oficial al Repub­
(2) Entitatea prezintă documentele contabile la
cererea organelor autorizate. licii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 58);
art. I din Legea nr. 1276-XV din 25 iulie 2002
Capitolul VI pentru modificarea şi completarea unor acte le-
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII gislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr. 117–119, art 958).
Articolul 46
(1) Guvernul, în termen de 6 luni: Preşedintele Parlamentului Marian LUPU
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind Nr.113-XVI. Chişinău, 27 aprilie 2007.
aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă Monitorul Oficial al Republicii Moldova
cu prezenta lege; nr. 90–93 din 29 iunie 2007, partea I, art. 399 87