Sunteți pe pagina 1din 106
VASILE SOMOGHI MAXIMILIANA PATRASCU CORNEL PATRASCU DUMITRU DOBRINESCU VALENTIN IOAN PROPRIETATI. FIZICE utilizate in calcule termice si fluidodinamice parametrii critici densitatea viscozitatea caldura specificd caldura latent conductivitatea termica puterea caloricé tensiunea superficiala UNIVERSITATEA " PETROL - GAZE" PLOIESTI 1997 SPONSORI » S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A. Ploiesti, B-dul Petrolului, nr. 59 - Prahova, tel. (0)44 - 116512, 147421/177, 255 « S.C. PETROBRAZI S.A. 2011 - Brazi - Prahova, tel. (0)44 - 110452, 143121 + S.C. MAAD INTERNATIONAL S.R.L. Ploiesti, str. Maramures, nr. 12 - Prahova, tel. (0)44 - 110389 Recenzori: Conf. dr. ing. Dumitru Besnea Conf. dr. ing. Ion Bohiltea PREFATA Lucrarea prezintit o culegere de date privind, | proprietatile fizice ale circa 300 de hidrocarburi si a unor substanfe anorganice i materiale solide mai frecvent utilizate in industria chimicd si petrochimicd necesare la calculul “fluido-dinamic si termic al diverselor utilaje. Capitolele prezentate detaliat in cuprinsul lucrarii si autorii acestora sunt: 1. Parametrii critici, prof.dr.ing.Maximiliana Patraseu 2. Densitatea, sef lucr. ing.C, Patragcu 3. Viscozitatea, conf.dr.ing.V. Somoghi si gef lucr.ing. C. Pittragcu 4, Céildura specifica, conf.dr.ing.V. Somoghi 5. Caldura latentd, prof.dr.ing. Maximiliana Pétragcw 6. Conductivitatea termic&, prof.dr.ing. D. Dobrinescu yi con. dr. ing.V.somoghi 7. Puterea caloricd, prof.dr.ing.D.Dobrinescu. 8. Tensiunea superficiald, sef lucr. ing. V. Ioan Coordonarea lucrérii a fost facuté de cétre conf. dr. ing. V. Somoghi. : Pentru toate proprietizile componengilor individuali sunt prezentate relagii generale de calcul,relafii specifice diversilor componenti stabilite prin regresie a cdror constante sunt date tabelar, tabele si grafice, toate functie de starea de referinjé, de temperaturd si presiune. Desi av Jost preferate in general ecuatiile de calcul, acolo unde mu a fost posibil cum este cazul influenfei presiunii,sunt date grafice. Pentru amestecurile cis compozitie cunoscuté se dau relajiile de calcul a proprietigilor medi iar -pentru cele cu compozifia necunoscuté cum sunt fifeiul si fractiunile petroliere, relafii specifice. petroliere, relatii.specifice. Fiecare subcapitol prezinta exemple numerice in care sunt utilizate relatiile prezentate in vederea ilustrarii modului de aplicare si a comparérii rezultatelor. Pentru hidrocarburi, ecuatiile de calcul a diverselor proprietéfi sunt prezentate pe clase si combinatii, in ordinea cresctitoare a numérului de atomi de carbon. Pentru realizarea lucrétrii au fost utilizate cdrti consacrate in domeniu, reviste si numeroase materiale disponibile. Deoarece in cele mai multe cazuri in sursele utilizate, proprietitile si parametrii erau exprimate in sistemul englez de unitati de mésurd, toate au fost transformate in Sistemul International sau unitéji acceptate de acest sistem. ~ Pentru densitate, viscozitate si cdldurd specifica sunt prezentate ecuatii originale prin forma sau constantele specifice obtinute prin prelucrarea datelor disponibile. Apreciem cé& lucrarea are un caracter original fiind prima lucrare in limba roména care prezinta in mod unitar si in sistemul internafional de unitiiti de masura metode de calcul a prncipalelor proprietiiti fizice pentru un aga numar de substante. Lucrarea se adreseaza inginerilor chimisti si petrochimisti care lucreazd in unitati de proiectare, cercetare si productie furnizind datele necesare rezolvirii problemelor de curgere a fluidelor, transfer de caldura gi bilanjuri termice. Datele continue de lucrare pot constitui punctul de plecare in elaborare unor programe complexe de calcul a proprietéitilor componentilor individuali si a amestecurilor de componenti. CUPRINS epdeog 3 5 1. PARAMETRII CRITICT ....... re 1.1 Temperatura critica gi pseudocritic’ 0... 23 1.2 Presiunea critica si pseudocriticd 33 1.3 Volum critic ... 4} ’ Bibliografie ... 42 2, DENSITATEA SUBSTANTELOR .........-----:50: re 44 2.1 Definitii ... 44 2.1 Densitatea lichidelor .... peee eee eeeee ee 0) 2.2.1 Calculul densitatii lichidelor pure, nehidrocarburi 46 2.2.2 Densitatea amestecurilor lichide cette 58 2.23 ‘Coeficientul de dilatare volumicé izobar alichidelor.. 62 2.2.4 Compresibilitatea fractiunilor petroliere lichide ........ 62 2.3 Densitatea gazelor ............ 63 2.3.1 Componenti puri .......... 63 2.32 Calculul densitafii amestecurilor de gaze lh 2.33 Coeficientul de dilatare volumica izobara 72 2.4 Alte date privind densitatea ........ 2.4.1 Densitatea apei gi a aburului . Densitatea apei pentru domeniul 0 - 100°c .. 3 Densitatea apei si aburutui la saturatie 14 Densitatea apei si aburului supraincilzit . 16 2.4.2 Densitatea aerului uscat gi umed .........-.---s 76