Legislatie romana specifica - Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Legislatie romana specifica - Administratie publica Legislatie romana

specifica - A.N.R.S.C. Legislatie romana specifica - reorganizarea regiilor autonome Legislatie europeana - specifica
Asociatia Romana a Apei http://www.ara.ro/

32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodarie comunala Lege 326 28 iunie 2001 Ordonanta 32 30 ianuarie 2002 Lege 634 2002 Ordin 1069 18 decembrie 2003 Ordonanta 34 2004 .Legislatie romana specifica .Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Tip Document Numarul Data emiterii Detalii Ordin 281 11 aprilie 1997 privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor serviciilor publice de gospodarie comunala privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.

Administratie publica Tip Docu ment Num arul Data emiterii Detalii Lege 215 23 aprilie 2001 legea administratiei publice locale Publicat în Monitorul Oficial al României nr.Legislatie romana specifica . 204 din 23 aprilie 2001 .

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE http://www.R.G.Legislatie romana specifica .php?mn=1&cont=index Tip Document H Numarul Data emiterii Detalii 373 18 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala .anrsc.A.G. 1353 18 noiembrie 2003 . conditiile de suspendare.N.R.S.C.N.ro/main. H.A. de retragere sau de modificare a acestora Ordinul 140 3 februarie 2003 Anexe pentru aprobarea Regulamentului-Cadru si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare H. 1591 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare Ordinul 140 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.S.C.

Legislatie romana specifica . 98/08.07. Partea I nr. Partea I nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicat in Monitorul Oficial.G. nr. Partea I nr. 79 din 31/05/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicata in Monitorul Oficial Partea I.1990 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial. a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1998 Ordonanta de Urgenta nr. 247/03.reorganizarea regiilor autonome Tip Document Lege Numarul Data emiterii Detalii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Publicata in Monitorul Oficial. Lege 207 H 360 2 iulie 1998 O.12. 125/19.06.08. 79 31 mai 2001 O 502 27 august 2001 .1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1997 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale Publicata in Monitorul Oficial.G. în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala. 297 din 07/06/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare. Partea I nr. 366/18. Partea I nr. 556 din 06/09/2001 15 30 7 august 1990 16 iunie1997 12 decembrie 1997 O. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial.

precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. Partea I nr.Legislatie romana specifica . 80 19 august 2004 O.G. 791 din 27/08/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.G. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial. unic pct. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 8 27 februarie 2003 O. pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar O. 1151 din 06/12/2004 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale.G. Partea I nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare.G. 481 din 28/05/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 37 19 mai 2004 O.reorganizarea regiilor autonome Lege 550 14 octombrie 2001 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. pe anul 2005. 1 din Legea nr. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale privind masuri de diminuare a arieratelor din economie Publicat in Monitorul Oficial. 119 24 noiembrie 2004 HG 142 28 februarie 2005 . companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 558/2004) privind stimularea procesului de restructurare. precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.

cuprind cursurile de ap care asigur minim 10 m3/zi i care deservesc mai mult de 50 de persoane. Strategii împotriva polu rii apei . propor ionate i descurajante. Probleme care nu pot fi puse în practic la nivel de stat. în urma a numeroase întâlniri i lu ri de pozi ii au ajuns la concluzia c se impune elaborarea unei directive care s stabileasc o strategie i o politic european unitar în domeniul apelor. Revizuirea impactului asupra mediului din cauza activit ilor umane i analiza economic a folosin elor de ap . Programe de m suri . Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. având în vedere analizele economice conform Anexei III i în particular. dup patru ani de dezbateri. Modul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale i difuze. În anul 2000. Aceast idee nu este nou . Obiective de mediu pentru ape de suprafa . ea a fost enun at în cadrul mai multor întâlniri ale organismelor Uniunii Europene. subterane.Legislatie europeana . Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene consider c "Apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie protejat. Planuri de gospod rire pe bazine . Monitoringul st rii apelor de suprafa a apelor subterane i a ariilor protejate pentru apele de suprafa astfel de programe trebuie s cuprind : volumul i nivelul sau valoarea debitului pân la limita relevant pentru starea ecologic i chimic i poten ialul ecologic. tratat i ap rat ca atare". conform celor prev zute în anexe.este un element pe care se pune un mare accent.Statele membre trebuie s identifice bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor i atribuirea acestora unor Districte.fiecare stat trebuie s asigure stabilirea pentru fiecare district sau parte a unui district a unui program de m suri. Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de ap . pentru apele subterane astfel de programe trebuie s acopere monitorizarea st rii chimice i cantitative.se va stabili o list de substan e prioritare care prezint un risc important pentru mediu. Registrul ariilor protejate . Apa folosit pentru captarea apei potabile . Problemele abordate de Directiv se refer la urm toarele: Coordonarea organiz rilor administrative în cadrul Districtelor bazinelor hidrografice . Raportul Comisiei privind implementarea Directivei Cadru.2000. cu PRINCIPIUL POLUATORUL PLÃTESTE. când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.specifica Tip Document Directiva Numarul 60/2000/EC Detalii privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul apei Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene. Informarea i consultarea publicului . Strategii de prevenire i control a polu rii apelor subterane. A devenit activ din data de 22. în concordan .statele membre trebuie s determine penalit ile aplicabile pentru înc lcarea prevederilor na ionale adoptate conform acestei Directive. dup cel mult 15 ani de la intrarea în vigoare a Directivei. Penalit i . Penalit ile astfel adoptate trebuie s fie eficiente.12.Statele Membre trebuie s in seama de principiul recuper rii cheltuielilor serviciilor de ap inclusiv cheltuielile din punct de vedere al mediului i de resurse. arii protejate . Raportare la Comisiile UE.statele elaboreaz câte un Plan de Gospod rire la nivel de bazin hidrografic pentru fiecare district.obiectivul este "o stare bun " chimic a corpurilor de ap .pentru zonele care necesit protec ie special (anexa 4). . a fost elaborat Directiva 2000/60/EC a Parlamentului i Consiliului European care cuprinde strategia i politica european în domeniul apelor.

Lege nr. 458/2002 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile Publicat in Monitorul Oficial. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002 Legea apelor 107/1996 art 6 alin 2 Art 15 Art 41 . Partea I nr.

ro/legislatie.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului privind siguranþa în exploatare a barajelor NTLH-035 .rocold.Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanþã a lucrãrilor hidrotehnice NTLH-022 . 244/2000 privind siguranþa barajelor Hotãrâri ale Guvernului României HGR 925/1995 .Regulament privind organizarea ºi certificarea corpului de experþi pentru evaluarea stãrii de siguranþã a barajelor ºi lucrãrilor hidrotehnice speciale NTLH-015 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi lacurilor de acumulare NTLH-023 . a execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor HGR 766/1997.Legea protecþiei mediului 466/2001.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale.Legea apelor 137/1995 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor NTLH-036 .Lege privind calitatea în construcþii 107/ 1996 .LEGISLAÞIE ÎN DOMENIUL BARAJELOR http://www.Procedurã de avizare a specialiºtilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranþã a barajelor ºi digurilor din categoriile de importanþã C ºi D NTLH-021 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale NTLH-031 .Îndreptar de proiectare pentru evaluarea acþiunilor în construcþii hidrotehnice .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere ºi coordonare a activitãþii de urmãrire a comportãrii în timp a barajelor NTLH-032 .Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.htm Comitetul Na ional Român al Marilor Baraje (CROMB) Legi 10/1995 .Principii generale de verificare a siguranþei construcþiilor Prescripþii tehnice PE 022-2789 .Regulament de aplicare a HGR 925/1995 Ordine ale Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului NTLH-014 .Încadrarea în clase de importanþã STAS 4068/2-87 -Probabilitãþi anuale ale debitelor ºi volumelor maxime în condiþii normale ºi speciale de exploatare STAS 11100/1 .Prescripþii generale de proiectare a amenajãrilor hidroenergetice H-Ip-32/94 .Regulament de verificare ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor.Regulament privind stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor Ordine ale Ministerului Lucrãrilor Publice 777N/1996 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare.Macrozonarea seismicã a teritoriului României STAS 10100/0-75 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului ºi autorizaþiei de funcþionare în siguranþã a barajelor NTLH-033 . postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-034 . a categoriei de importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor STAS-uri STAS 4273-83 .

ca înãlþime. 10. din Europa. în anul intrãrii în exploatare (1961). ca înãlþime. ca înãlþime. BARAJUL GOZNA (47 m): al 2-lea baraj cu mascã de metal. 6. din Europa. din Europa. 7. mc) 210 465 1230 96 155 340 112 60 124 54 BARAJUL GURA APELOR: al 5-lea baraj de anrocamente. din lume ºi cel mai mare lac de acumulare din România (2. Cele mai înalte zece baraje româneºti Nr. BARAJUL VIDRARU: al 27-lea baraj ºi al 15-lea baraj în arc. 4. în anul intrãrii în exploatare (1953). BARAJUL PORÞILE DE FIER I (60 m): al 6-lea baraj. 9. 1. BARAJUL POIANA UZULUI (82 m): al 9-lea baraj cu contraforþi. 8. . din beton anrocamente anrocamente anrocamente în arc. ca înãlþime. din Europa. din Europa. din beton anrocamente anrocamente în arc. în anul intrãrii în exploatare (1965).Condiþia ca un baraj sã fie considerat mare ºi sã fie inclus în Registrul Mondial al Barajelor este ca acesta sã aibã o înãlþime egalã sau mai mare de 15 m sau volumul acumulãrii pe care o formeazã sã depãºeascã 3 milioane mc de apã (pentru barajele cu înãlþimi cuprinse între 5 ºi 15 m). 2. ca înãlþime. ca înãlþime. ca debit evacuat (22. al 7-lea baraj în arc din lume ºi al 6-lea din Europa. în anul intrãrii în exploatare (1973). 5. Barajul Gura Apelor Vidraru Izvorul Muntelui Poiana Mãrului Siriu Vidra Drãgan Râuºor Cerna Paltinu Râul Râul Mare Argeº Bistriþa Bistra Mãrului Buzãu Lotru Drãgan Râul Târgului Cerna Doftana Înãlþimea (m) 168 166 127 125 122 121 120 120 110 108 Tipul anrocamente în arc. BARAJUL IZVORUL MUNTELUI: al 9-lea baraj de greutate. crt. 3. din beton de greutate. din beton Volumul (mil. ca înãlþime. în anul intrãrii în exploatare (1984). BARAJUL PECINEAGU (105 m): al 8-lea baraj de anrocamente din lume ºi primul în Europa. ca înãlþime. din lume ºi din Europa.300 m 3/s). al 4-lea baraj de greutate.1 miliarde m 3).

5 350 Metoda de analiz SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815/98 5 6 7 8 9 10 Consum chimic de oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal (NH4+) Fosfor total (P) Cianuri totale (CN) Sulfuri i hidrogen sulfurat (S2-) Sulfi i (SO32-) mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 500 30 5 1 1 2 SR ISO 6060/96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 6703/1-98 SR ISO 10530-97 STAS 7661-89 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 300 .NORME LEGISLATIVE In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate.Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Acestea indiferent de unde provin.Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali.002/2002 . Indicatorul de calitate UM Valorile limit admisibile 1 2 3 Temperatura Concentra ia ionilor de hidrogen (pH) Materii în suspensie °C unit pH mg/dm3 40 6. crt. NTPA .Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.5 ± 8. NTPA 002/2002 Nr.011/2002 .001/2002 . NTPA . statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la: NTPA .

5 0.5 STAS 6364-78 .2 1 1 STAS 7795-90 STAS 7987-67 STAS 8314-87 SR 8662/1-96 SR ISO 6633-96 23 Mangan (Mn2+) mg/dm3 2 24 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0.2 20 21 22 Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.3 1.2-96 STAS 8637-79 SR ISO 5961/93 STAS 7884-91 STAS 7884-91 SR ISO 11083-98 19 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.11 12 13 14 15 16 17 18 Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici Detergen i sintetici anion activi Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 600 30 30 25 0.5 STAS 8601-70 STAS 7167-92 SR 7587-96 SR ISO 7875/1.

5 SR ISO 10523-97 °C 35 Metoda de analiz 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 20. SR ISO 677798 pentru apa de mare: STAS 12754-89 6. SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare: STAS 12999-91 STAS 8901/2-71.0 35.0 (37.0) 10.0) STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815-98 5 6 7 8 Consum chimic de oxigen ± metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) Consum chimic oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal Azot total (N) mg/dm3 mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 70. Indicatori fizici 1 Temperatura B.5 ± 8.0 (125.0 (2. Indicatori chimici pH 2 Pentru Fluviul Dun rea 3 Materii în suspensie (MS) mg/dm3 unit i pH 6 5 ± 9.NTPA 001/2002 Nr.0) 2. Indicatori de calitate UM Valorile limit admisibile A.0) SR ISO 6060-96 STAS 8683-70 STAS 7312-83 STAS 8901/1-71. crt.0 (60.0) 10 Azoti i (NO2-) mg/dm3 1.0 (3.0 (15.0 9 Azota i (NO3-) mg/dm3 25.0) .

0 600. SR ISO 7825/2-96 SR ISO 6595-97 STAS 9411-83 STAS 3662-90. SR 7510-97 STAS 7661-89 STAS 8061-70 STAS R 7167-92 SR 7589-96 SR 7277/1-95 SR 7277/2-95 16 Produse petroliere mg/dm3 5.0) 0.3 20.0 (2.1 5.2 - SR EN 1189-99 SR ISO 7825/1-96. SR ISO 1108398 .11 12 13 14 15 Sulfuri i hidrogen sulfurat (H2S) Sulfi i (SO32-) Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.5 0.1 STAS 7884-91.0 SR ISO 10530-97.2 0.0 27 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.0 300 0. SR ISO 596193 STAS 7884-91 SR ISO 9174-98 26 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1. SR ISO 798097 STAS 8637-79 STAS 7852-80.0 0.0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fosfa i (PO43-) Fosfor total (P) Detergen i sintetici Arsen (As+) Aluminiu (Al3+) Calciu (Ca2+) Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 1.5 1.

0 0. SR ISO 6333-96 STAS 6674-77./100 cm 3 nr.1 0.0 0.1 5.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) Mercur (Hg2+) Argint (Ag+) Fluoruri (F-) Molibden (Mo2+) Seleniu (Se2+) Mangan (total ± NTPA nou) (Mn2+) Magneziu (Mg2+) Cobalt (Co2+) Cianuri (totale ± NTPA nou) (CN-) Clor (rezidual ± NTPA nou) liber (Cl2) Cloruri (Cl-) Reziduu filtrat la 105 °C C.0 0.0 SR ISO 6332-96 STAS 7795-80 STAS 7987-67 STAS 8314-87 STAS 8045-79 STAS 8190-68 STAS 8910-71 STAS 11422-84 STAS 12663-88 STAS 8662/1-96.0 2000.2 500.1 0.0 100.05 0.5 0.1 1.5 0.1 0. Indicatori bacteriologici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 5.0 1. SR ISO 7980-97 STAS 8288-69 SR ISO 6703/1-98./100 cm 3 nr. STAS 7685-79 STAS 6364-78 STAS 8663-70 STAS 9187-84 44 45 44 46 Bacterii coliforme totale Bacterii coliforme fecale Streptococi Salmonella nr./100 cm 3 nr./100 cm 3 - - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful