Legislatie romana specifica - Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Legislatie romana specifica - Administratie publica Legislatie romana

specifica - A.N.R.S.C. Legislatie romana specifica - reorganizarea regiilor autonome Legislatie europeana - specifica
Asociatia Romana a Apei http://www.ara.ro/

Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Tip Document Numarul Data emiterii Detalii Ordin 281 11 aprilie 1997 privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor serviciilor publice de gospodarie comunala privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodarie comunala Lege 326 28 iunie 2001 Ordonanta 32 30 ianuarie 2002 Lege 634 2002 Ordin 1069 18 decembrie 2003 Ordonanta 34 2004 .Legislatie romana specifica .

204 din 23 aprilie 2001 .Legislatie romana specifica .Administratie publica Tip Docu ment Num arul Data emiterii Detalii Lege 215 23 aprilie 2001 legea administratiei publice locale Publicat în Monitorul Oficial al României nr.

C.N. conditiile de suspendare.S.A.Legislatie romana specifica .G.C. H. AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE http://www.anrsc.A.G.R. de retragere sau de modificare a acestora Ordinul 140 3 februarie 2003 Anexe pentru aprobarea Regulamentului-Cadru si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare H.ro/main.php?mn=1&cont=index Tip Document H Numarul Data emiterii Detalii 373 18 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala .S. 1591 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare Ordinul 140 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.N. 1353 18 noiembrie 2003 .R.

30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial. nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr.reorganizarea regiilor autonome Tip Document Lege Numarul Data emiterii Detalii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Publicata in Monitorul Oficial. 366/18. 79 31 mai 2001 O 502 27 august 2001 .G. 556 din 06/09/2001 15 30 7 august 1990 16 iunie1997 12 decembrie 1997 O. 79 din 31/05/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicata in Monitorul Oficial Partea I. 125/19. Partea I nr. Partea I nr.1990 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial.07. 98/08.Legislatie romana specifica .G. a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.06.08. Partea I nr. Lege 207 H 360 2 iulie 1998 O.1998 Ordonanta de Urgenta nr.12. în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala. 297 din 07/06/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.1997 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale Publicata in Monitorul Oficial.1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/03. Partea I nr.

reorganizare si privatizare a unor societati nationale. pe anul 2005.G. unic pct. precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. Partea I nr. 8 27 februarie 2003 O. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial. 119 24 noiembrie 2004 HG 142 28 februarie 2005 . aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale. 481 din 28/05/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37 19 mai 2004 O. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. 80 19 august 2004 O. 791 din 27/08/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 558/2004) privind stimularea procesului de restructurare. Partea I nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale.G. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.G.Legislatie romana specifica . 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar O. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale privind masuri de diminuare a arieratelor din economie Publicat in Monitorul Oficial. 1151 din 06/12/2004 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale.G. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.reorganizarea regiilor autonome Lege 550 14 octombrie 2001 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 1 din Legea nr. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art.

în concordan .Legislatie europeana .cuprind cursurile de ap care asigur minim 10 m3/zi i care deservesc mai mult de 50 de persoane. propor ionate i descurajante. Strategii împotriva polu rii apei . A devenit activ din data de 22. Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene consider c "Apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie protejat. Aceast idee nu este nou . pentru apele subterane astfel de programe trebuie s acopere monitorizarea st rii chimice i cantitative. arii protejate .se va stabili o list de substan e prioritare care prezint un risc important pentru mediu. tratat i ap rat ca atare". Raportare la Comisiile UE. Probleme care nu pot fi puse în practic la nivel de stat. Apa folosit pentru captarea apei potabile . cu PRINCIPIUL POLUATORUL PLÃTESTE. Registrul ariilor protejate . dup patru ani de dezbateri.Statele Membre trebuie s in seama de principiul recuper rii cheltuielilor serviciilor de ap inclusiv cheltuielile din punct de vedere al mediului i de resurse. subterane.statele membre trebuie s determine penalit ile aplicabile pentru înc lcarea prevederilor na ionale adoptate conform acestei Directive. a fost elaborat Directiva 2000/60/EC a Parlamentului i Consiliului European care cuprinde strategia i politica european în domeniul apelor. Raportul Comisiei privind implementarea Directivei Cadru. . conform celor prev zute în anexe. În anul 2000. dup cel mult 15 ani de la intrarea în vigoare a Directivei. ea a fost enun at în cadrul mai multor întâlniri ale organismelor Uniunii Europene.fiecare stat trebuie s asigure stabilirea pentru fiecare district sau parte a unui district a unui program de m suri. Modul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale i difuze. având în vedere analizele economice conform Anexei III i în particular. Problemele abordate de Directiv se refer la urm toarele: Coordonarea organiz rilor administrative în cadrul Districtelor bazinelor hidrografice .2000.Statele membre trebuie s identifice bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor i atribuirea acestora unor Districte.12. Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de ap . Obiective de mediu pentru ape de suprafa . când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Penalit i . Planuri de gospod rire pe bazine .pentru zonele care necesit protec ie special (anexa 4). Penalit ile astfel adoptate trebuie s fie eficiente. Monitoringul st rii apelor de suprafa a apelor subterane i a ariilor protejate pentru apele de suprafa astfel de programe trebuie s cuprind : volumul i nivelul sau valoarea debitului pân la limita relevant pentru starea ecologic i chimic i poten ialul ecologic.obiectivul este "o stare bun " chimic a corpurilor de ap .este un element pe care se pune un mare accent.statele elaboreaz câte un Plan de Gospod rire la nivel de bazin hidrografic pentru fiecare district. Programe de m suri . Revizuirea impactului asupra mediului din cauza activit ilor umane i analiza economic a folosin elor de ap . Strategii de prevenire i control a polu rii apelor subterane. Informarea i consultarea publicului .specifica Tip Document Directiva Numarul 60/2000/EC Detalii privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul apei Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene. Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. în urma a numeroase întâlniri i lu ri de pozi ii au ajuns la concluzia c se impune elaborarea unei directive care s stabileasc o strategie i o politic european unitar în domeniul apelor.

Lege nr. Partea I nr. 458/2002 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile Publicat in Monitorul Oficial. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002 Legea apelor 107/1996 art 6 alin 2 Art 15 Art 41 .

postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-034 .Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanþã a lucrãrilor hidrotehnice NTLH-022 . a categoriei de importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor STAS-uri STAS 4273-83 .LEGISLAÞIE ÎN DOMENIUL BARAJELOR http://www. a execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor HGR 766/1997.Principii generale de verificare a siguranþei construcþiilor Prescripþii tehnice PE 022-2789 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere ºi coordonare a activitãþii de urmãrire a comportãrii în timp a barajelor NTLH-032 .ro/legislatie.htm Comitetul Na ional Român al Marilor Baraje (CROMB) Legi 10/1995 .Lege privind calitatea în construcþii 107/ 1996 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale NTLH-031 .Încadrarea în clase de importanþã STAS 4068/2-87 -Probabilitãþi anuale ale debitelor ºi volumelor maxime în condiþii normale ºi speciale de exploatare STAS 11100/1 .Legea protecþiei mediului 466/2001.Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi lacurilor de acumulare NTLH-023 .Regulament de aplicare a HGR 925/1995 Ordine ale Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului NTLH-014 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare. 244/2000 privind siguranþa barajelor Hotãrâri ale Guvernului României HGR 925/1995 .Regulament de verificare ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului privind siguranþa în exploatare a barajelor NTLH-035 .Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.Prescripþii generale de proiectare a amenajãrilor hidroenergetice H-Ip-32/94 .Legea apelor 137/1995 .Regulament privind stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor Ordine ale Ministerului Lucrãrilor Publice 777N/1996 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor NTLH-036 .Regulament privind organizarea ºi certificarea corpului de experþi pentru evaluarea stãrii de siguranþã a barajelor ºi lucrãrilor hidrotehnice speciale NTLH-015 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului ºi autorizaþiei de funcþionare în siguranþã a barajelor NTLH-033 .rocold.Îndreptar de proiectare pentru evaluarea acþiunilor în construcþii hidrotehnice .Procedurã de avizare a specialiºtilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranþã a barajelor ºi digurilor din categoriile de importanþã C ºi D NTLH-021 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale.Macrozonarea seismicã a teritoriului României STAS 10100/0-75 .

din Europa. din lume ºi din Europa. ca înãlþime. crt. al 7-lea baraj în arc din lume ºi al 6-lea din Europa. în anul intrãrii în exploatare (1953). ca debit evacuat (22. ca înãlþime. 6. din Europa. din Europa. BARAJUL VIDRARU: al 27-lea baraj ºi al 15-lea baraj în arc. 4. din lume ºi cel mai mare lac de acumulare din România (2. ca înãlþime. 7. în anul intrãrii în exploatare (1973). BARAJUL IZVORUL MUNTELUI: al 9-lea baraj de greutate.300 m 3/s). 1. BARAJUL POIANA UZULUI (82 m): al 9-lea baraj cu contraforþi. 2. din Europa. . din Europa. ca înãlþime. 3. ca înãlþime. în anul intrãrii în exploatare (1965). 8. ca înãlþime. 5. în anul intrãrii în exploatare (1984). ca înãlþime. din beton anrocamente anrocamente anrocamente în arc. ca înãlþime.1 miliarde m 3). din beton anrocamente anrocamente în arc. BARAJUL GOZNA (47 m): al 2-lea baraj cu mascã de metal. din beton Volumul (mil. BARAJUL PORÞILE DE FIER I (60 m): al 6-lea baraj. mc) 210 465 1230 96 155 340 112 60 124 54 BARAJUL GURA APELOR: al 5-lea baraj de anrocamente.Condiþia ca un baraj sã fie considerat mare ºi sã fie inclus în Registrul Mondial al Barajelor este ca acesta sã aibã o înãlþime egalã sau mai mare de 15 m sau volumul acumulãrii pe care o formeazã sã depãºeascã 3 milioane mc de apã (pentru barajele cu înãlþimi cuprinse între 5 ºi 15 m). al 4-lea baraj de greutate. BARAJUL PECINEAGU (105 m): al 8-lea baraj de anrocamente din lume ºi primul în Europa. Barajul Gura Apelor Vidraru Izvorul Muntelui Poiana Mãrului Siriu Vidra Drãgan Râuºor Cerna Paltinu Râul Râul Mare Argeº Bistriþa Bistra Mãrului Buzãu Lotru Drãgan Râul Târgului Cerna Doftana Înãlþimea (m) 168 166 127 125 122 121 120 120 110 108 Tipul anrocamente în arc. în anul intrãrii în exploatare (1961). 9. Cele mai înalte zece baraje româneºti Nr. din beton de greutate. 10.

Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la: NTPA .5 350 Metoda de analiz SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815/98 5 6 7 8 9 10 Consum chimic de oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal (NH4+) Fosfor total (P) Cianuri totale (CN) Sulfuri i hidrogen sulfurat (S2-) Sulfi i (SO32-) mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 500 30 5 1 1 2 SR ISO 6060/96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 6703/1-98 SR ISO 10530-97 STAS 7661-89 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 300 . Acestea indiferent de unde provin.Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.NORME LEGISLATIVE In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate. NTPA 002/2002 Nr.002/2002 .Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali. NTPA .5 ± 8.011/2002 . crt. Indicatorul de calitate UM Valorile limit admisibile 1 2 3 Temperatura Concentra ia ionilor de hidrogen (pH) Materii în suspensie °C unit pH mg/dm3 40 6.001/2002 . NTPA .

3 1.2 1 1 STAS 7795-90 STAS 7987-67 STAS 8314-87 SR 8662/1-96 SR ISO 6633-96 23 Mangan (Mn2+) mg/dm3 2 24 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0.5 0.5 STAS 8601-70 STAS 7167-92 SR 7587-96 SR ISO 7875/1.2-96 STAS 8637-79 SR ISO 5961/93 STAS 7884-91 STAS 7884-91 SR ISO 11083-98 19 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.11 12 13 14 15 16 17 18 Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici Detergen i sintetici anion activi Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 600 30 30 25 0.2 20 21 22 Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.5 STAS 6364-78 .

0 (125. crt.0 (37.NTPA 001/2002 Nr.0 (15. Indicatori de calitate UM Valorile limit admisibile A.0) 10.5 ± 8.0 (60. Indicatori chimici pH 2 Pentru Fluviul Dun rea 3 Materii în suspensie (MS) mg/dm3 unit i pH 6 5 ± 9.5 SR ISO 10523-97 °C 35 Metoda de analiz 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 20.0) 10 Azoti i (NO2-) mg/dm3 1. Indicatori fizici 1 Temperatura B. SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare: STAS 12999-91 STAS 8901/2-71.0 (2.0) SR ISO 6060-96 STAS 8683-70 STAS 7312-83 STAS 8901/1-71.0) . SR ISO 677798 pentru apa de mare: STAS 12754-89 6.0) STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815-98 5 6 7 8 Consum chimic de oxigen ± metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) Consum chimic oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal Azot total (N) mg/dm3 mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 70.0 9 Azota i (NO3-) mg/dm3 25.0) 2.0 (3.0 35.

11 12 13 14 15 Sulfuri i hidrogen sulfurat (H2S) Sulfi i (SO32-) Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.0) 0. SR ISO 798097 STAS 8637-79 STAS 7852-80.0 SR ISO 10530-97.0 (2.5 0. SR 7510-97 STAS 7661-89 STAS 8061-70 STAS R 7167-92 SR 7589-96 SR 7277/1-95 SR 7277/2-95 16 Produse petroliere mg/dm3 5.5 1. SR ISO 596193 STAS 7884-91 SR ISO 9174-98 26 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1.2 - SR EN 1189-99 SR ISO 7825/1-96.2 0. SR ISO 7825/2-96 SR ISO 6595-97 STAS 9411-83 STAS 3662-90.3 20.0 27 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0. SR ISO 1108398 .0 300 0.0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fosfa i (PO43-) Fosfor total (P) Detergen i sintetici Arsen (As+) Aluminiu (Al3+) Calciu (Ca2+) Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 1.0 600.1 5.0 0.1 STAS 7884-91.

0 0.1 0./100 cm 3 nr.5 0./100 cm 3 nr. Indicatori bacteriologici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 5.2 500./100 cm 3 - - .0 100.0 2000.1 0.0 SR ISO 6332-96 STAS 7795-80 STAS 7987-67 STAS 8314-87 STAS 8045-79 STAS 8190-68 STAS 8910-71 STAS 11422-84 STAS 12663-88 STAS 8662/1-96.1 1.0 0. SR ISO 7980-97 STAS 8288-69 SR ISO 6703/1-98.1 0./100 cm 3 nr.0 0.0 1. STAS 7685-79 STAS 6364-78 STAS 8663-70 STAS 9187-84 44 45 44 46 Bacterii coliforme totale Bacterii coliforme fecale Streptococi Salmonella nr.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) Mercur (Hg2+) Argint (Ag+) Fluoruri (F-) Molibden (Mo2+) Seleniu (Se2+) Mangan (total ± NTPA nou) (Mn2+) Magneziu (Mg2+) Cobalt (Co2+) Cianuri (totale ± NTPA nou) (CN-) Clor (rezidual ± NTPA nou) liber (Cl2) Cloruri (Cl-) Reziduu filtrat la 105 °C C.05 0. SR ISO 6333-96 STAS 6674-77.1 5.5 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful