P. 1
LEGISLATIE_APA

LEGISLATIE_APA

|Views: 219|Likes:
Published by Sirbu Alexandru

More info:

Published by: Sirbu Alexandru on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

Legislatie romana specifica - Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Legislatie romana specifica - Administratie publica Legislatie romana

specifica - A.N.R.S.C. Legislatie romana specifica - reorganizarea regiilor autonome Legislatie europeana - specifica
Asociatia Romana a Apei http://www.ara.ro/

32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodarie comunala Lege 326 28 iunie 2001 Ordonanta 32 30 ianuarie 2002 Lege 634 2002 Ordin 1069 18 decembrie 2003 Ordonanta 34 2004 .Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Tip Document Numarul Data emiterii Detalii Ordin 281 11 aprilie 1997 privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor serviciilor publice de gospodarie comunala privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.Legislatie romana specifica .

Legislatie romana specifica . 204 din 23 aprilie 2001 .Administratie publica Tip Docu ment Num arul Data emiterii Detalii Lege 215 23 aprilie 2001 legea administratiei publice locale Publicat în Monitorul Oficial al României nr.

S. AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE http://www.php?mn=1&cont=index Tip Document H Numarul Data emiterii Detalii 373 18 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala .Legislatie romana specifica .anrsc.C. 1353 18 noiembrie 2003 .G.N. de retragere sau de modificare a acestora Ordinul 140 3 februarie 2003 Anexe pentru aprobarea Regulamentului-Cadru si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare H.S. H.R.N. conditiile de suspendare.G.ro/main.C.A. 1591 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare Ordinul 140 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.R.A.

79 31 mai 2001 O 502 27 august 2001 . 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial.12. în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala. 297 din 07/06/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare. 98/08. 125/19.Legislatie romana specifica . Lege 207 H 360 2 iulie 1998 O. 366/18. Partea I nr.08.G.1997 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale Publicata in Monitorul Oficial.reorganizarea regiilor autonome Tip Document Lege Numarul Data emiterii Detalii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Publicata in Monitorul Oficial. Partea I nr. Partea I nr.07. nr. 247/03.1990 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicat in Monitorul Oficial. 79 din 31/05/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicata in Monitorul Oficial Partea I. Partea I nr.06.G. a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Partea I nr. 556 din 06/09/2001 15 30 7 august 1990 16 iunie1997 12 decembrie 1997 O.1998 Ordonanta de Urgenta nr.1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.reorganizarea regiilor autonome Lege 550 14 octombrie 2001 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii.G. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale. precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art.G. 1151 din 06/12/2004 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale. Partea I nr. unic pct.G. 8 27 februarie 2003 O. 791 din 27/08/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. 1 din Legea nr. 481 din 28/05/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.Legislatie romana specifica .G. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale privind masuri de diminuare a arieratelor din economie Publicat in Monitorul Oficial. pe anul 2005. precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 558/2004) privind stimularea procesului de restructurare. Partea I nr. 37 19 mai 2004 O. 119 24 noiembrie 2004 HG 142 28 februarie 2005 . 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial. reorganizare si privatizare a unor societati nationale. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 80 19 august 2004 O. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar O.

ea a fost enun at în cadrul mai multor întâlniri ale organismelor Uniunii Europene. Revizuirea impactului asupra mediului din cauza activit ilor umane i analiza economic a folosin elor de ap . Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. A devenit activ din data de 22. când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. tratat i ap rat ca atare". Obiective de mediu pentru ape de suprafa .Legislatie europeana .Statele membre trebuie s identifice bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor i atribuirea acestora unor Districte. arii protejate . Problemele abordate de Directiv se refer la urm toarele: Coordonarea organiz rilor administrative în cadrul Districtelor bazinelor hidrografice . Registrul ariilor protejate .specifica Tip Document Directiva Numarul 60/2000/EC Detalii privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul apei Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene. Informarea i consultarea publicului .este un element pe care se pune un mare accent. Strategii de prevenire i control a polu rii apelor subterane. Planuri de gospod rire pe bazine . pentru apele subterane astfel de programe trebuie s acopere monitorizarea st rii chimice i cantitative.pentru zonele care necesit protec ie special (anexa 4). Raportul Comisiei privind implementarea Directivei Cadru. . Raportare la Comisiile UE.fiecare stat trebuie s asigure stabilirea pentru fiecare district sau parte a unui district a unui program de m suri. Modul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale i difuze.statele membre trebuie s determine penalit ile aplicabile pentru înc lcarea prevederilor na ionale adoptate conform acestei Directive. în urma a numeroase întâlniri i lu ri de pozi ii au ajuns la concluzia c se impune elaborarea unei directive care s stabileasc o strategie i o politic european unitar în domeniul apelor. Aceast idee nu este nou . subterane. Penalit i . Probleme care nu pot fi puse în practic la nivel de stat. Strategii împotriva polu rii apei . Programe de m suri . În anul 2000. dup cel mult 15 ani de la intrarea în vigoare a Directivei.obiectivul este "o stare bun " chimic a corpurilor de ap . în concordan . dup patru ani de dezbateri. Apa folosit pentru captarea apei potabile .12. cu PRINCIPIUL POLUATORUL PLÃTESTE. Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de ap . a fost elaborat Directiva 2000/60/EC a Parlamentului i Consiliului European care cuprinde strategia i politica european în domeniul apelor.2000.statele elaboreaz câte un Plan de Gospod rire la nivel de bazin hidrografic pentru fiecare district. propor ionate i descurajante. Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene consider c "Apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie protejat.cuprind cursurile de ap care asigur minim 10 m3/zi i care deservesc mai mult de 50 de persoane. conform celor prev zute în anexe.Statele Membre trebuie s in seama de principiul recuper rii cheltuielilor serviciilor de ap inclusiv cheltuielile din punct de vedere al mediului i de resurse. având în vedere analizele economice conform Anexei III i în particular. Penalit ile astfel adoptate trebuie s fie eficiente. Monitoringul st rii apelor de suprafa a apelor subterane i a ariilor protejate pentru apele de suprafa astfel de programe trebuie s cuprind : volumul i nivelul sau valoarea debitului pân la limita relevant pentru starea ecologic i chimic i poten ialul ecologic.se va stabili o list de substan e prioritare care prezint un risc important pentru mediu.

Partea I nr. 552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002 Legea apelor 107/1996 art 6 alin 2 Art 15 Art 41 .Lege nr. 458/2002 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile Publicat in Monitorul Oficial.

Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi lacurilor de acumulare NTLH-023 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere ºi coordonare a activitãþii de urmãrire a comportãrii în timp a barajelor NTLH-032 .Regulament privind stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor Ordine ale Ministerului Lucrãrilor Publice 777N/1996 .Macrozonarea seismicã a teritoriului României STAS 10100/0-75 . a execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor HGR 766/1997.Lege privind calitatea în construcþii 107/ 1996 .Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanþã a lucrãrilor hidrotehnice NTLH-022 .rocold.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor NTLH-036 .ro/legislatie.Procedurã de avizare a specialiºtilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranþã a barajelor ºi digurilor din categoriile de importanþã C ºi D NTLH-021 .Legea protecþiei mediului 466/2001.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare. postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-034 .Regulament de verificare ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor.Prescripþii generale de proiectare a amenajãrilor hidroenergetice H-Ip-32/94 . 244/2000 privind siguranþa barajelor Hotãrâri ale Guvernului României HGR 925/1995 .Regulament de aplicare a HGR 925/1995 Ordine ale Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului NTLH-014 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale NTLH-031 .Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului ºi autorizaþiei de funcþionare în siguranþã a barajelor NTLH-033 .LEGISLAÞIE ÎN DOMENIUL BARAJELOR http://www.Legea apelor 137/1995 .Încadrarea în clase de importanþã STAS 4068/2-87 -Probabilitãþi anuale ale debitelor ºi volumelor maxime în condiþii normale ºi speciale de exploatare STAS 11100/1 . a categoriei de importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor STAS-uri STAS 4273-83 .Principii generale de verificare a siguranþei construcþiilor Prescripþii tehnice PE 022-2789 .Îndreptar de proiectare pentru evaluarea acþiunilor în construcþii hidrotehnice .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului privind siguranþa în exploatare a barajelor NTLH-035 .htm Comitetul Na ional Român al Marilor Baraje (CROMB) Legi 10/1995 .Regulament privind organizarea ºi certificarea corpului de experþi pentru evaluarea stãrii de siguranþã a barajelor ºi lucrãrilor hidrotehnice speciale NTLH-015 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale.

din Europa. ca înãlþime. mc) 210 465 1230 96 155 340 112 60 124 54 BARAJUL GURA APELOR: al 5-lea baraj de anrocamente. din lume ºi cel mai mare lac de acumulare din România (2. 10. în anul intrãrii în exploatare (1961). 3. în anul intrãrii în exploatare (1973). al 7-lea baraj în arc din lume ºi al 6-lea din Europa. 7. Cele mai înalte zece baraje româneºti Nr. ca înãlþime. BARAJUL IZVORUL MUNTELUI: al 9-lea baraj de greutate. BARAJUL GOZNA (47 m): al 2-lea baraj cu mascã de metal. ca înãlþime. în anul intrãrii în exploatare (1984). ca înãlþime. 1. BARAJUL PECINEAGU (105 m): al 8-lea baraj de anrocamente din lume ºi primul în Europa. din Europa. 8. BARAJUL VIDRARU: al 27-lea baraj ºi al 15-lea baraj în arc. Barajul Gura Apelor Vidraru Izvorul Muntelui Poiana Mãrului Siriu Vidra Drãgan Râuºor Cerna Paltinu Râul Râul Mare Argeº Bistriþa Bistra Mãrului Buzãu Lotru Drãgan Râul Târgului Cerna Doftana Înãlþimea (m) 168 166 127 125 122 121 120 120 110 108 Tipul anrocamente în arc. . crt. din beton anrocamente anrocamente anrocamente în arc.Condiþia ca un baraj sã fie considerat mare ºi sã fie inclus în Registrul Mondial al Barajelor este ca acesta sã aibã o înãlþime egalã sau mai mare de 15 m sau volumul acumulãrii pe care o formeazã sã depãºeascã 3 milioane mc de apã (pentru barajele cu înãlþimi cuprinse între 5 ºi 15 m). 9.1 miliarde m 3). din Europa. 2.300 m 3/s). din Europa. 5. ca înãlþime. al 4-lea baraj de greutate. BARAJUL POIANA UZULUI (82 m): al 9-lea baraj cu contraforþi. din beton anrocamente anrocamente în arc. 6. în anul intrãrii în exploatare (1965). din beton de greutate. în anul intrãrii în exploatare (1953). ca debit evacuat (22. din beton Volumul (mil. din Europa. BARAJUL PORÞILE DE FIER I (60 m): al 6-lea baraj. 4. din lume ºi din Europa. ca înãlþime. ca înãlþime. ca înãlþime.

crt.002/2002 .5 350 Metoda de analiz SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815/98 5 6 7 8 9 10 Consum chimic de oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal (NH4+) Fosfor total (P) Cianuri totale (CN) Sulfuri i hidrogen sulfurat (S2-) Sulfi i (SO32-) mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 500 30 5 1 1 2 SR ISO 6060/96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 6703/1-98 SR ISO 10530-97 STAS 7661-89 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 300 .Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali. Indicatorul de calitate UM Valorile limit admisibile 1 2 3 Temperatura Concentra ia ionilor de hidrogen (pH) Materii în suspensie °C unit pH mg/dm3 40 6. NTPA .011/2002 .001/2002 .5 ± 8.Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol. Acestea indiferent de unde provin.NORME LEGISLATIVE In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate.Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. NTPA 002/2002 Nr. NTPA . statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la: NTPA .

2-96 STAS 8637-79 SR ISO 5961/93 STAS 7884-91 STAS 7884-91 SR ISO 11083-98 19 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.5 STAS 6364-78 .2 20 21 22 Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.11 12 13 14 15 16 17 18 Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici Detergen i sintetici anion activi Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 600 30 30 25 0.2 1 1 STAS 7795-90 STAS 7987-67 STAS 8314-87 SR 8662/1-96 SR ISO 6633-96 23 Mangan (Mn2+) mg/dm3 2 24 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0.5 0.3 1.5 STAS 8601-70 STAS 7167-92 SR 7587-96 SR ISO 7875/1.

5 SR ISO 10523-97 °C 35 Metoda de analiz 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 20.0 35. SR ISO 677798 pentru apa de mare: STAS 12754-89 6. crt.0) .NTPA 001/2002 Nr. Indicatori chimici pH 2 Pentru Fluviul Dun rea 3 Materii în suspensie (MS) mg/dm3 unit i pH 6 5 ± 9. Indicatori fizici 1 Temperatura B.0 9 Azota i (NO3-) mg/dm3 25.0 (37.0 (125.0) 10 Azoti i (NO2-) mg/dm3 1.0) STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815-98 5 6 7 8 Consum chimic de oxigen ± metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) Consum chimic oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal Azot total (N) mg/dm3 mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 70.0) 2.0 (60.0 (2.0) SR ISO 6060-96 STAS 8683-70 STAS 7312-83 STAS 8901/1-71.0 (3. Indicatori de calitate UM Valorile limit admisibile A. SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare: STAS 12999-91 STAS 8901/2-71.0) 10.0 (15.5 ± 8.

SR ISO 798097 STAS 8637-79 STAS 7852-80. SR 7510-97 STAS 7661-89 STAS 8061-70 STAS R 7167-92 SR 7589-96 SR 7277/1-95 SR 7277/2-95 16 Produse petroliere mg/dm3 5. SR ISO 7825/2-96 SR ISO 6595-97 STAS 9411-83 STAS 3662-90.5 0.2 - SR EN 1189-99 SR ISO 7825/1-96.5 1. SR ISO 1108398 .0) 0.2 0.0 SR ISO 10530-97.0 0. SR ISO 596193 STAS 7884-91 SR ISO 9174-98 26 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1.11 12 13 14 15 Sulfuri i hidrogen sulfurat (H2S) Sulfi i (SO32-) Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fosfa i (PO43-) Fosfor total (P) Detergen i sintetici Arsen (As+) Aluminiu (Al3+) Calciu (Ca2+) Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 1.0 (2.1 STAS 7884-91.0 27 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.1 5.3 20.0 600.0 300 0.

/100 cm 3 nr./100 cm 3 nr.1 5.0 0. SR ISO 6333-96 STAS 6674-77.1 1./100 cm 3 - - .5 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 2000. Indicatori bacteriologici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 5. STAS 7685-79 STAS 6364-78 STAS 8663-70 STAS 9187-84 44 45 44 46 Bacterii coliforme totale Bacterii coliforme fecale Streptococi Salmonella nr.5 0.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) Mercur (Hg2+) Argint (Ag+) Fluoruri (F-) Molibden (Mo2+) Seleniu (Se2+) Mangan (total ± NTPA nou) (Mn2+) Magneziu (Mg2+) Cobalt (Co2+) Cianuri (totale ± NTPA nou) (CN-) Clor (rezidual ± NTPA nou) liber (Cl2) Cloruri (Cl-) Reziduu filtrat la 105 °C C.05 0./100 cm 3 nr.0 SR ISO 6332-96 STAS 7795-80 STAS 7987-67 STAS 8314-87 STAS 8045-79 STAS 8190-68 STAS 8910-71 STAS 11422-84 STAS 12663-88 STAS 8662/1-96.1 0.2 500.0 0.0 100. SR ISO 7980-97 STAS 8288-69 SR ISO 6703/1-98.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->