P. 1
LEGISLATIE_APA

LEGISLATIE_APA

|Views: 219|Likes:
Published by Sirbu Alexandru

More info:

Published by: Sirbu Alexandru on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

Legislatie romana specifica - Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Legislatie romana specifica - Administratie publica Legislatie romana

specifica - A.N.R.S.C. Legislatie romana specifica - reorganizarea regiilor autonome Legislatie europeana - specifica
Asociatia Romana a Apei http://www.ara.ro/

Serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare Tip Document Numarul Data emiterii Detalii Ordin 281 11 aprilie 1997 privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor serviciilor publice de gospodarie comunala privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.Legislatie romana specifica . 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodarie comunala Lege 326 28 iunie 2001 Ordonanta 32 30 ianuarie 2002 Lege 634 2002 Ordin 1069 18 decembrie 2003 Ordonanta 34 2004 .

204 din 23 aprilie 2001 .Legislatie romana specifica .Administratie publica Tip Docu ment Num arul Data emiterii Detalii Lege 215 23 aprilie 2001 legea administratiei publice locale Publicat în Monitorul Oficial al României nr.

G.anrsc.A. de retragere sau de modificare a acestora Ordinul 140 3 februarie 2003 Anexe pentru aprobarea Regulamentului-Cadru si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare H. conditiile de suspendare.N.Legislatie romana specifica .S. AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE http://www.R. H.ro/main.N.A.C.php?mn=1&cont=index Tip Document H Numarul Data emiterii Detalii 373 18 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala .C.S. 1591 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare Ordinul 140 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala.G. 1353 18 noiembrie 2003 .R.

07. 79 31 mai 2001 O 502 27 august 2001 . Partea I nr. 98/08. 556 din 06/09/2001 15 30 7 august 1990 16 iunie1997 12 decembrie 1997 O. 366/18.1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.G. 125/19. Partea I nr.12.Legislatie romana specifica . 79 din 31/05/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicata in Monitorul Oficial Partea I.reorganizarea regiilor autonome Tip Document Lege Numarul Data emiterii Detalii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Publicata in Monitorul Oficial.G.1990 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial. Lege 207 H 360 2 iulie 1998 O.1998 Ordonanta de Urgenta nr. 247/03. nr. a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.08.1997 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale Publicata in Monitorul Oficial. 297 din 07/06/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare. Partea I nr. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicat in Monitorul Oficial. Partea I nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul Oficial.06. în domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala. Partea I nr.

reorganizare si privatizare a unor societati nationale. pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. 80 19 august 2004 O. 37 19 mai 2004 O.G. precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art. 8 27 februarie 2003 O. 1151 din 06/12/2004 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale.G. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale privind masuri de diminuare a arieratelor din economie Publicat in Monitorul Oficial. 119 24 noiembrie 2004 HG 142 28 februarie 2005 . Partea I nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare. Partea I nr. 481 din 28/05/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial. 791 din 27/08/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.reorganizarea regiilor autonome Lege 550 14 octombrie 2001 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii. 79/2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar O.Legislatie romana specifica . precum si a societatilor si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 558/2004) privind stimularea procesului de restructurare. companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat. pe anul 2005. reorganizare si privatizare a unor societati nationale.G. reorganizare si privatizare a unor societati nationale.G. 1 din Legea nr. unic pct. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare.

Modul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale i difuze.pentru zonele care necesit protec ie special (anexa 4).obiectivul este "o stare bun " chimic a corpurilor de ap . Probleme care nu pot fi puse în practic la nivel de stat.statele elaboreaz câte un Plan de Gospod rire la nivel de bazin hidrografic pentru fiecare district. Problemele abordate de Directiv se refer la urm toarele: Coordonarea organiz rilor administrative în cadrul Districtelor bazinelor hidrografice . În anul 2000. conform celor prev zute în anexe. în concordan .2000. Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. subterane.12.se va stabili o list de substan e prioritare care prezint un risc important pentru mediu.cuprind cursurile de ap care asigur minim 10 m3/zi i care deservesc mai mult de 50 de persoane.statele membre trebuie s determine penalit ile aplicabile pentru înc lcarea prevederilor na ionale adoptate conform acestei Directive. Strategii împotriva polu rii apei . Strategii de prevenire i control a polu rii apelor subterane. Revizuirea impactului asupra mediului din cauza activit ilor umane i analiza economic a folosin elor de ap . în urma a numeroase întâlniri i lu ri de pozi ii au ajuns la concluzia c se impune elaborarea unei directive care s stabileasc o strategie i o politic european unitar în domeniul apelor. ea a fost enun at în cadrul mai multor întâlniri ale organismelor Uniunii Europene. tratat i ap rat ca atare". Programe de m suri . dup cel mult 15 ani de la intrarea în vigoare a Directivei.Legislatie europeana . Obiective de mediu pentru ape de suprafa . Penalit ile astfel adoptate trebuie s fie eficiente. arii protejate . cu PRINCIPIUL POLUATORUL PLÃTESTE.este un element pe care se pune un mare accent. Penalit i . Planuri de gospod rire pe bazine . Raportul Comisiei privind implementarea Directivei Cadru. A devenit activ din data de 22.specifica Tip Document Directiva Numarul 60/2000/EC Detalii privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul apei Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene. Monitoringul st rii apelor de suprafa a apelor subterane i a ariilor protejate pentru apele de suprafa astfel de programe trebuie s cuprind : volumul i nivelul sau valoarea debitului pân la limita relevant pentru starea ecologic i chimic i poten ialul ecologic.fiecare stat trebuie s asigure stabilirea pentru fiecare district sau parte a unui district a unui program de m suri. Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de ap . Registrul ariilor protejate . . dup patru ani de dezbateri. Aceast idee nu este nou . pentru apele subterane astfel de programe trebuie s acopere monitorizarea st rii chimice i cantitative.Statele membre trebuie s identifice bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor i atribuirea acestora unor Districte.Statele Membre trebuie s in seama de principiul recuper rii cheltuielilor serviciilor de ap inclusiv cheltuielile din punct de vedere al mediului i de resurse. Parlamentul European i Consiliul Uniunii Europene consider c "Apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie protejat. a fost elaborat Directiva 2000/60/EC a Parlamentului i Consiliului European care cuprinde strategia i politica european în domeniul apelor. având în vedere analizele economice conform Anexei III i în particular. Informarea i consultarea publicului . când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Raportare la Comisiile UE. Apa folosit pentru captarea apei potabile . propor ionate i descurajante.

552 din 29/07/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002 Legea apelor 107/1996 art 6 alin 2 Art 15 Art 41 . Partea I nr.Lege nr. 458/2002 din 08/07/2002 privind calitatea apei potabile Publicat in Monitorul Oficial.

Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere ºi coordonare a activitãþii de urmãrire a comportãrii în timp a barajelor NTLH-032 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare.Macrozonarea seismicã a teritoriului României STAS 10100/0-75 . a categoriei de importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor STAS-uri STAS 4273-83 .Legea apelor 137/1995 . 244/2000 privind siguranþa barajelor Hotãrâri ale Guvernului României HGR 925/1995 . postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-034 .Îndreptar de proiectare pentru evaluarea acþiunilor în construcþii hidrotehnice .Prescripþii generale de proiectare a amenajãrilor hidroenergetice H-Ip-32/94 .Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.Legea protecþiei mediului 466/2001.Procedurã de avizare a specialiºtilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranþã a barajelor ºi digurilor din categoriile de importanþã C ºi D NTLH-021 .Regulament privind organizarea ºi certificarea corpului de experþi pentru evaluarea stãrii de siguranþã a barajelor ºi lucrãrilor hidrotehnice speciale NTLH-015 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor NTLH-036 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului privind siguranþa în exploatare a barajelor NTLH-035 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale NTLH-031 .Principii generale de verificare a siguranþei construcþiilor Prescripþii tehnice PE 022-2789 .Regulament de aplicare a HGR 925/1995 Ordine ale Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului NTLH-014 .Lege privind calitatea în construcþii 107/ 1996 .Încadrarea în clase de importanþã STAS 4068/2-87 -Probabilitãþi anuale ale debitelor ºi volumelor maxime în condiþii normale ºi speciale de exploatare STAS 11100/1 .Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi lacurilor de acumulare NTLH-023 .Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale.Regulament privind stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor Ordine ale Ministerului Lucrãrilor Publice 777N/1996 . a execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor HGR 766/1997.Regulament de verificare ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor.ro/legislatie.Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanþã a lucrãrilor hidrotehnice NTLH-022 .htm Comitetul Na ional Român al Marilor Baraje (CROMB) Legi 10/1995 .LEGISLAÞIE ÎN DOMENIUL BARAJELOR http://www.rocold.Ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului ºi autorizaþiei de funcþionare în siguranþã a barajelor NTLH-033 .

Cele mai înalte zece baraje româneºti Nr. 1. din lume ºi din Europa. Barajul Gura Apelor Vidraru Izvorul Muntelui Poiana Mãrului Siriu Vidra Drãgan Râuºor Cerna Paltinu Râul Râul Mare Argeº Bistriþa Bistra Mãrului Buzãu Lotru Drãgan Râul Târgului Cerna Doftana Înãlþimea (m) 168 166 127 125 122 121 120 120 110 108 Tipul anrocamente în arc. crt. ca înãlþime. din Europa. BARAJUL GOZNA (47 m): al 2-lea baraj cu mascã de metal. 4. în anul intrãrii în exploatare (1961). BARAJUL IZVORUL MUNTELUI: al 9-lea baraj de greutate. din Europa.Condiþia ca un baraj sã fie considerat mare ºi sã fie inclus în Registrul Mondial al Barajelor este ca acesta sã aibã o înãlþime egalã sau mai mare de 15 m sau volumul acumulãrii pe care o formeazã sã depãºeascã 3 milioane mc de apã (pentru barajele cu înãlþimi cuprinse între 5 ºi 15 m). din Europa.300 m 3/s). din Europa. 2. din beton de greutate. ca înãlþime. din beton anrocamente anrocamente anrocamente în arc. ca înãlþime. BARAJUL POIANA UZULUI (82 m): al 9-lea baraj cu contraforþi. din beton anrocamente anrocamente în arc. ca înãlþime. din Europa. ca înãlþime. 5. în anul intrãrii în exploatare (1953). din beton Volumul (mil. în anul intrãrii în exploatare (1965). mc) 210 465 1230 96 155 340 112 60 124 54 BARAJUL GURA APELOR: al 5-lea baraj de anrocamente. în anul intrãrii în exploatare (1973). ca debit evacuat (22. ca înãlþime.1 miliarde m 3). BARAJUL PORÞILE DE FIER I (60 m): al 6-lea baraj. ca înãlþime. 8. în anul intrãrii în exploatare (1984). 10. 6. BARAJUL VIDRARU: al 27-lea baraj ºi al 15-lea baraj în arc. ca înãlþime. din lume ºi cel mai mare lac de acumulare din România (2. BARAJUL PECINEAGU (105 m): al 8-lea baraj de anrocamente din lume ºi primul în Europa. 3. 9. 7. al 4-lea baraj de greutate. al 7-lea baraj în arc din lume ºi al 6-lea din Europa. .

Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. NTPA 002/2002 Nr.5 350 Metoda de analiz SR ISO 10523-97 STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815/98 5 6 7 8 9 10 Consum chimic de oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal (NH4+) Fosfor total (P) Cianuri totale (CN) Sulfuri i hidrogen sulfurat (S2-) Sulfi i (SO32-) mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 500 30 5 1 1 2 SR ISO 6060/96 STAS 8683-70 STAS 10064-75 SR ISO 6703/1-98 SR ISO 10530-97 STAS 7661-89 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 300 . statii epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la: NTPA .001/2002 .Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali.002/2002 . Indicatorul de calitate UM Valorile limit admisibile 1 2 3 Temperatura Concentra ia ionilor de hidrogen (pH) Materii în suspensie °C unit pH mg/dm3 40 6.5 ± 8. Acestea indiferent de unde provin. crt.NORME LEGISLATIVE In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate. NTPA .011/2002 . NTPA .

2 1 1 STAS 7795-90 STAS 7987-67 STAS 8314-87 SR 8662/1-96 SR ISO 6633-96 23 Mangan (Mn2+) mg/dm3 2 24 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0.2-96 STAS 8637-79 SR ISO 5961/93 STAS 7884-91 STAS 7884-91 SR ISO 11083-98 19 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.2 20 21 22 Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.5 STAS 6364-78 .5 0.5 STAS 8601-70 STAS 7167-92 SR 7587-96 SR ISO 7875/1.3 1.11 12 13 14 15 16 17 18 Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici Detergen i sintetici anion activi Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 600 30 30 25 0.

5 SR ISO 10523-97 °C 35 Metoda de analiz 4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) mg O2/dm 3 20. Indicatori fizici 1 Temperatura B.0) 10 Azoti i (NO2-) mg/dm3 1. SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare: STAS 12999-91 STAS 8901/2-71.0) STAS 6953-81 STAS 6560-82 SR ISO 5815-98 5 6 7 8 Consum chimic de oxigen ± metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn) Consum chimic oxigen ± metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr) Azot amoniacal Azot total (N) mg/dm3 mg O2/dm 3 mg/dm3 mg/dm3 70.0 (37. Indicatori chimici pH 2 Pentru Fluviul Dun rea 3 Materii în suspensie (MS) mg/dm3 unit i pH 6 5 ± 9.0) .0) SR ISO 6060-96 STAS 8683-70 STAS 7312-83 STAS 8901/1-71.0 (2.0 (15.0 35.0 (3.0 (60.0) 2. SR ISO 677798 pentru apa de mare: STAS 12754-89 6.0) 10. crt.0 (125.NTPA 001/2002 Nr. Indicatori de calitate UM Valorile limit admisibile A.5 ± 8.0 9 Azota i (NO3-) mg/dm3 25.

0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fosfa i (PO43-) Fosfor total (P) Detergen i sintetici Arsen (As+) Aluminiu (Al3+) Calciu (Ca2+) Plumb (Pb2+) Cadmiu (Cd2+) Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 1.0 300 0.3 20. SR ISO 798097 STAS 8637-79 STAS 7852-80.0) 0.1 5. SR ISO 7825/2-96 SR ISO 6595-97 STAS 9411-83 STAS 3662-90. SR 7510-97 STAS 7661-89 STAS 8061-70 STAS R 7167-92 SR 7589-96 SR 7277/1-95 SR 7277/2-95 16 Produse petroliere mg/dm3 5.0 27 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.1 STAS 7884-91.2 0. SR ISO 596193 STAS 7884-91 SR ISO 9174-98 26 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1. SR ISO 1108398 .11 12 13 14 15 Sulfuri i hidrogen sulfurat (H2S) Sulfi i (SO32-) Sulfa i (SO42-) Fenoli antrenabili cu vapori de ap (C6H5OH) Substan e extractibile cu solven i organici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 0.5 0.0 600.0 SR ISO 10530-97.0 0.0 (2.2 - SR EN 1189-99 SR ISO 7825/1-96.5 1.

1 5. STAS 7685-79 STAS 6364-78 STAS 8663-70 STAS 9187-84 44 45 44 46 Bacterii coliforme totale Bacterii coliforme fecale Streptococi Salmonella nr.0 0.1 1.2 500./100 cm 3 nr./100 cm 3 nr.05 0. Indicatori bacteriologici mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 5. SR ISO 6333-96 STAS 6674-77.0 1./100 cm 3 nr.5 0. SR ISO 7980-97 STAS 8288-69 SR ISO 6703/1-98.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) Cupru (Cu2+) Nichel (Ni2+) Zinc (Zn2+) Mercur (Hg2+) Argint (Ag+) Fluoruri (F-) Molibden (Mo2+) Seleniu (Se2+) Mangan (total ± NTPA nou) (Mn2+) Magneziu (Mg2+) Cobalt (Co2+) Cianuri (totale ± NTPA nou) (CN-) Clor (rezidual ± NTPA nou) liber (Cl2) Cloruri (Cl-) Reziduu filtrat la 105 °C C.5 0.1 0.0 2000.1 0.1 0.0 0.0 100./100 cm 3 - - .0 SR ISO 6332-96 STAS 7795-80 STAS 7987-67 STAS 8314-87 STAS 8045-79 STAS 8190-68 STAS 8910-71 STAS 11422-84 STAS 12663-88 STAS 8662/1-96.0 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->