Sunteți pe pagina 1din 15

| 

     


   
| 
  
  
| 
  
| 
     

|    

Asociatia Romana a Apei http://www.ara.ro/


| 
     
   


 
  
x 


privind mecanismul de acces la


¦rdin 281 11 aprilie 1997
informatia de gospodarire a apelor

serviciilor publice de gospodarie


Lege 326 28 iunie 2001
comunala

privind organizarea si functionarea


¦rdonanta 32 30 ianuarie 2002 serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare

pentru aprobarea ¦rdonantei


Guvernului nr. 32/2002 privind
Lege 634 2002 organizarea si functionarea
serviciilor publice de alimentare cu
apa si de canalizare

pentru aprobarea Metodologiei cu


¦rdin 1069 18 decembrie 2003 privire la desfasurarea activitatilor
specifice de gospodarire a apelor

pentru modificarea si completarea


unor dispozitii legale privind
¦rdonanta 34 2004
serviciile publice de gospodarie
comunala
| 
  
  

x 


  
 legea administratiei publice locale


Lege 215 23 aprilie 2001
Publicat în Monitorul ¦ficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001
| 
  

¦RI

N
I¦N
L
D RGLMN
R PNR SRVICIIL C¦M NI
R D ILI
I P LIC
http://www.anrsc.ro/main.php?mn=1&cont=index


 
  
x 


privind organizarea si functionarea


utoritatii Nationale de Reglementare pentru
H 373 18 aprilie 2002
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala -
.N.R.S.C.

pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare si functionare a serviciilor


H.G. 1591 18 decembrie 2002
publice de alimentare cu apa si canalizare

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor si a autorizatiilor in


¦rdinul 140 3 februarie 2003 sectorul serviciilor publice de gospodarie comunala, conditiile de suspendare, de
retragere sau de modificare a acestora

¦rdinul 140 3 februarie 2003


nexe

pentru aprobarea Regulamentului-Cadru si Contractului-cadru de delegare a


H.G. 1353 18 noiembrie 2003
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
| 
     

x 

 
  
 


privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale


Lege 15 7 august 1990
Publicata in Monitorul ¦ficial, Partea I nr. 98/08.08.1990

privind reorganizarea regiilor autonome


¦.G. 30 16 iunie1997
Publicata in Monitorul ¦ficial, Partea I nr. 125/19.06.1997
pentru aprobarea ¦rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
12 decembrie
Lege 207 privind reorganizarea regiilor autonome Publicata in Monitorul ¦ficial, Partea I nr.
1997
366/18.12.1997
privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiaza
H 360 2 iulie 1998 de imprumuturi externe de la organismele financiare internationale Publicata in Monitorul
¦ficial, Partea I nr. 247/03.07.1998
¦rdonanta de rgenta nr. 79 din 31/05/2001
¦.G. 79 31 mai 2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicata
in Monitorul ¦ficial Partea I, nr. 297 din 07/06/2001

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de


27 august gospodarie comunala, a prevederilor ¦rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind
¦ 502
2001 întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Publicat in
Monitorul ¦ficial, Partea I nr. 556 din 06/09/2001
| 
     

privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de


14 octombrie servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din
Lege 550
2001 patrimoniul regiilor autonome de interes local (titlul Legii a fost modificat prin art. unic pct. 1 din
Legea nr. 558/2004)

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati


27 februarie nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a
¦.G. 8
2003 societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice
locale
privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
¦.G. 37 19 mai 2004
Publicat in Monitorul ¦ficial, Partea I nr. 481 din 28/05/2004

pentru modificarea ¦rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea


procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii
19 august
¦.G. 80 nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor si regiilor
2004
autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale Publicata in Monitorul ¦ficial
Partea I nr. 791 din 27/08/2004

pentru modificarea si completarea ¦rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind


stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale,
24 noiembrie
¦.G. 119 companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor
2004
comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Publicata in Monitorul ¦ficial, Partea I nr. 1151 din 06/12/2004

privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici
28 februarie
HG 142 monitorizati potrivit prevederilor ¦rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind
2005
întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
|    
x 

 
 


Directiva 60/2000/C privind stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul apei

Parlamentul uropean şi Consiliul niunii uropene, în urma a numeroase întâlniri şi luări de poziţii au ajuns la concluzia că se impune elaborarea unei
directive care să stabilească o strategie şi o politică europeană unitară în domeniul apelor. Parlamentul uropean şi Consiliul niunii uropene consideră că
"
pa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare".
ceastă idee nu este nouă, ea a fost enunţată în
cadrul mai multor întâlniri ale organismelor niunii uropene.

În anul 2000, după patru ani de dezbateri, a fost elaborată  a Parlamentului şi Consiliului uropean care cuprinde strategia şi politica
europeană în domeniul apelor.
devenit activă din data de 22.12.2000, când a fost publicată în Jurnalul ¦ficial al niunii uropene.

Problemele abordate de Directivă se referă la următoarele:


Coordonarea organizărilor administrative în cadrul Districtelor bazinelor hidrografice - Statele membre trebuie să identifice bazinele hidrografice individuale
aflate pe teritoriul lor şi atribuirea acestora unor Districte;
¦biective de mediu pentru ape de suprafaţă, subterane, arii protejate - obiectivul este "o stare bună" chimică a corpurilor de apă, după cel mult 15 ani de la
intrarea în vigoare a Directivei;
Caracteristicile Districtului bazinului hidrografic. Revizuirea impactului asupra mediului din cauza activităţilor umane şi analiza economică a folosinţelor de
apă, conform celor prevăzute în anexe;

pa folosită pentru captarea apei potabile - cuprind cursurile de apă care asigură minim 10 m3/zi şi care deservesc mai mult de 50 de persoane;
Monitoringul stării apelor de suprafaţă a apelor subterane şi a ariilor protejate pentru apele de suprafaţă astfel de programe trebuie să cuprindă: volumul şi
nivelul sau valoarea debitului până la limita relevantă pentru starea ecologică şi chimică şi potenţialul ecologic; pentru apele subterane astfel de programe
trebuie să acopere monitorizarea stării chimice şi cantitative;
Recuperarea cheltuielilor pentru serviciile de apă - Statele Membre trebuie să ţină seama de principiul recuperării cheltuielilor serviciilor de apă inclusiv
cheltuielile din punct de vedere al mediului şi de resurse, având în vedere analizele economice conform
nexei III şi în particular, în concordanţă, cu
PRINCIPI L P¦L
¦R L PLÃS;
Registrul ariilor protejate - pentru zonele care necesită protecţie specială (anexa 4);
Modul combinat de abordare pentru surse de poluare punctuale şi difuze;
Programe de măsuri - fiecare stat trebuie să asigure stabilirea pentru fiecare district sau parte a unui district a unui program de măsuri;
Probleme care nu pot fi puse în practică la nivel de stat;
Planuri de gospodărire pe bazine - statele elaborează câte un Plan de Gospodărire la nivel de bazin hidrografic pentru fiecare district;
Informarea şi consultarea publicului - este un element pe care se pune un mare accent;
Raportare la Comisiile ;
Strategii împotriva poluării apei - se va stabili o listă de substanţe prioritare care prezintă un risc important pentru mediu;
Strategii de prevenire şi control a poluării apelor subterane;
Raportul Comisiei privind implementarea Directivei Cadru;
Penalităţi - statele membre trebuie să determine penalităţile aplicabile pentru încălcarea prevederilor naţionale adoptate conform acestei Directive.
Penalităţile astfel adoptate trebuie să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.
|  
iin 08/07/2002
privind calitatea apei potabile
è icat in Monitor Oficia èartea I nr. 552 iin 29/07/2002

ctul a intrat in vigoare la data de 28 august 2002

Legea apelor 107/1996 art 6 alin 2

rt 15
rt 41
LGISL
I ÎN D¦MNI L 
R
JL¦R

| http://www.rocold.ro/legislatie.htm Comitetul Naţional Român al Marilor araje (CR¦M)


10/1995 - Lege privind calitatea în construcþii
107/ 1996 - Legea apelor
137/1995 - Legea protecþiei mediului
466/2001- Legea pentru aprobarea ¦rdonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranþa barajelor

! "# $ %


# 
HGR 925/1995 - Regulament de verificare ºi expertizare tehnicã de calitate a proiectelor, a execuþiei lucrãrilor ºi a construcþiilor
HGR 766/1997- Regulament privind stabilirea categoriei de importanþã a construcþiilor

& ' | " (


777N/1996 - Regulament de aplicare a HGR 925/1995

& ' ) *( + ' 


NLH-014 - Regulament privind organizarea ºi certificarea corpului de experþi pentru evaluarea stãrii de siguranþã a barajelor ºi lucrãrilor hidrotehnice
speciale
NLH-015 - Procedurã de avizare a specialiºtilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranþã a barajelor ºi digurilor din categoriile de importanþã C ºi D
NLH-021 - Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanþã a lucrãrilor hidrotehnice
NLH-022 - Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi lacurilor de acumulare
NLH-023 - Metodologia privind evaluarea stãrii de siguranþã în exploatare a barajelor ºi digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale
NLH-031 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere ºi coordonare a
activitãþii de urmãrire a comportãrii în timp a barajelor
NLH-032 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului ºi autorizaþiei de funcþionare în siguranþã a
barajelor
NLH-033 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor
NLH-034 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii ºi competenþelor de efectuare a controlului privind siguranþa în
exploatare a barajelor
NLH-035 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor
NLH-036 - ¦rdin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului pentru aprobarea Procedurii de declarare publicã a caracteristicilor generale, a categoriei de
importanþã ºi a gradului de risc asociat barajelor

,)
S
S 4273-83 - Încadrarea în clase de importanþã
S
S 4068/2-87 -Probabilitãþi anuale ale debitelor ºi volumelor maxime în condiþii normale ºi speciale de exploatare
S
S 11100/1 - Macrozonarea seismicã a teritoriului României
S
S 10100/0-75 - Principii generale de verificare a siguranþei construcþiilor

(  + - 
P 022-2789 - Prescripþii generale de proiectare a amenajãrilor hidroenergetice
H-Ip-32/94 - Îndreptar de proiectare pentru evaluarea acþiunilor în construcþii hidrotehnice
Condiþia ca un baraj sã fie considerat mare ºi sã fie inclus în Registrul Mondial al arajelor este ca acesta sã aibã o înãlþime egalã sau mai mare de 15
m sau volumul acumulãrii pe care o formeazã sã depãºeascã 3 milioane mc de apã (pentru barajele cu înãlþimi cuprinse între 5 ºi 15 m).
 
.  / 
# *

0 1/ %# 2 "+


3
4 , 5 
3

4

1. $)  Râul Mare 168 anrocamente 210

2. 5
rgeº 166 în arc, din beton 465

3. 6 '  istriþa 127 de greutate, din beton 1230

4. ( '" istra Mãrului 125 anrocamente 96

5. uzãu 122 anrocamente 155

6. 5 Lotru 121 anrocamente 340

7. " Drãgan 120 în arc, din beton 112

8. %#* Râul ârgului 120 anrocamente 60

9.  Cerna 110 anrocamente 124

10. ( Doftana 108 în arc, din beton 54

1)%)78|$8%))(|&%: al 5-lea baraj de anrocamente, ca înãlþime, din uropa.


1)%)78|56%)%8: al 27-lea baraj ºi al 15-lea baraj în arc, ca înãlþime, din uropa; al 7-lea baraj în arc din lume ºi al 6-lea din uropa, ca înãlþime, în
anul intrãrii în exploatare (1965).
1)%)78|695&%8|'80,|86: al 9-lea baraj de greutate, ca înãlþime, din uropa; al 4-lea baraj de greutate, ca înãlþime, din uropa, în anul intrãrii în
exploatare (1961).
1)%)78|(60)$8 (105 m): al 8-lea baraj de anrocamente din lume ºi primul în uropa, ca înãlþime, în anul intrãrii în exploatare (1984).
1)%)78|(&6)0)898|86 (82 m): al 9-lea baraj cu contraforþi, ca înãlþime, din uropa, în anul intrãrii în exploatare (1973).
1)%)78|(&%:6|;6%6 (60 m): al 6-lea baraj, ca debit evacuat (22.300 m 3/s), din lume ºi cel mai mare lac de acumulare din România (2,1 miliarde
m 3).
1)%)78|$&90) (47 m): al 2-lea baraj cu mascã de metal, ca înãlþime, din lume ºi din uropa, în anul intrãrii în exploatare (1953).
0&%' |$6|),65

In continuare ne propunem sa va prezentam principalele norme ce trebuie indeplinite la deversarea apelor uzate.
cestea indiferent de unde provin, statii
epurare sau separatoare trebuie sa se raporteze la:
NP
- 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali.
NP
- 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.
NP
- 011/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in sol.

0,()
0 6   8'
5 
<
 '  <

1 emperatura °C 40 -

2 Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) unit pH 6,5 ± 8,5 SR IS¦ 10523-97

3 Materii în suspensie mg/dm3 350 S


S 6953-81

S
S 6560-82
4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (C¦5) mg ¦2/dm 3 300
SR IS¦ 5815/98

Consum chimic de oxigen ± metoda cu


5 mg ¦2/dm 3 500 SR IS¦ 6060/96
bicromat de potasiu (CC¦Cr)

6
zot amoniacal (NH4+) mg/dm3 30 S
S 8683-70

7 Fosfor total (P) mg/dm3 5 S


S 10064-75

8 Cianuri totale (CN) mg/dm3 1 SR IS¦ 6703/1-98

9 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-) mg/dm3 1 SR IS¦ 10530-97

10 Sulfiţi (S¦32-) mg/dm3 2 S


S 7661-89
11 Sulfaţi (S¦42-) mg/dm3 600 S
S 8601-70

12 Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5¦H) mg/dm3 30 S


S 7167-92

13 Substanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dm3 30 SR 7587-96

14 Detergenţi sintetici anion activi mg/dm3 25 SR IS¦ 7875/1.2-96

15 Plumb (Pb2+) mg/dm3 0.5 S


S 8637-79

16 Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0.3 SR IS¦ 5961/93

17 Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 - -

18 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1.5 S


S 7884-91

S
S 7884-91
19 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0.2
SR IS¦ 11083-98

20 Cupru (Cu2+) mg/dm3 0.2 S


S 7795-90

21 Nichel (Ni2+) mg/dm3 1 S


S 7987-67

22 Zinc (Zn2+) mg/dm3 1 S


S 8314-87

SR 8662/1-96
23 Mangan (Mn2+) mg/dm3 2
SR IS¦ 6633-96

24 Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0.5 S


S 6364-78
0,()=
Nr. crt. 6   8'
5 
<
 '  <


. Indicatori fizici

1 emperatura °C 35 -

. Indicatori chimici

pH 6,5 ± 8,5
2 unităţi pH SR IS¦ 10523-97
Pentru Fluviul Dunărea 6 5 ± 9,0

3 Materii în suspensie (MS) mg/dm3 35,0 (60,0) S


S 6953-81

S
S 6560-82
4 Consum biochimic de oxigen la 5 zile (C¦5) mg ¦2/dm 3 20,0
SR IS¦ 5815-98

Consum chimic de oxigen ± metoda cu


5 mg/dm3 - -
permanganat de potasiu (CC¦Mn)

Consum chimic oxigen ± metoda cu bicromat


6 mg ¦2/dm 3 70,0 (125,0) SR IS¦ 6060-96
de potasiu (CC¦Cr)

7
zot amoniacal mg/dm3 2,0 (3,0) S
S 8683-70

8
zot total (N) mg/dm3 10,0 (15,0) S
S 7312-83

S
S 8901/1-71; SR IS¦
7890/1-98
9
zotaţi (N¦3-) mg/dm3 25,0 (37,0)
pentru apa de mare: S
S
12999-91
S
S 8901/2-71; SR IS¦ 6777-
98
10
zotiţi (N¦2-) mg/dm3 1,0 (2,0)
pentru apa de mare: S
S
12754-89
11 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (H2S) mg/dm3 0,5 SR IS¦ 10530-97; SR 7510-97

12 Sulfiţi (S¦32-) mg/dm3 1,0 S


S 7661-89

13 Sulfaţi (S¦42-) mg/dm3 600,0 S


S 8061-70

14 Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5¦H) mg/dm3 0,3 S


S R 7167-92

15 Substanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dm3 20,0 SR 7589-96

SR 7277/1-95
16 Produse petroliere mg/dm3 5,0
SR 7277/2-95

17 Fosfaţi (P¦43-) mg/dm3 - -

18 Fosfor total (P) mg/dm3 1,0 (2,0) SR N 1189-99

SR IS¦ 7825/1-96; SR IS¦


19 Detergenţi sintetici mg/dm3 0,5
7825/2-96

20
rsen (
s+) mg/dm3 0,1 SR IS¦ 6595-97

21
luminiu (
l3+) mg/dm3 5,0 S
S 9411-83

S
S 3662-90; SR IS¦ 7980-
22 Calciu (Ca2+) mg/dm3 300
97

23 Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,2 S


S 8637-79

S
S 7852-80; SR IS¦ 5961-
24 Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,2
93

25 Crom trivalent (Cr3+) mg/dm3 - -

S
S 7884-91
26 Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1,0
SR IS¦ 9174-98
S
S 7884-91; SR IS¦ 11083-
27 Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0,1
98
28 Fier total ionic (Fe2+ + Fe3+) mg/dm3 5,0 SR IS¦ 6332-96

29 Cupru (Cu2+) mg/dm3 0,1 S


S 7795-80

30 Nichel (Ni2+) mg/dm3 0,5 S


S 7987-67

31 Zinc (Zn2+) mg/dm3 0,5 S


S 8314-87

32 Mercur (Hg2+) mg/dm3 0,05 S


S 8045-79

33
rgint (
g+) mg/dm3 0,1 S
S 8190-68

34 Fluoruri (F-) mg/dm3 5,0 S


S 8910-71

35 Molibden (Mo2+) mg/dm3 0,1 S


S 11422-84
36 Seleniu (Se2+) mg/dm3 0,1 S
S 12663-88
37 Mangan (total ± NP
nou) (Mn2+) mg/dm3 1,0 S
S 8662/1-96; SR IS¦ 6333-96
38 Magneziu (Mg2+) mg/dm3 100,0 S
S 6674-77; SR IS¦ 7980-97

39 Cobalt (Co2+) mg/dm3 1,0 S


S 8288-69
40 Cianuri (totale ± NP
nou) (CN-) mg/dm3 0,1 SR IS¦ 6703/1-98; S
S 7685-79

41 Clor (rezidual ± NP


nou) liber (Cl2) mg/dm3 0,2 S
S 6364-78

42 Cloruri (Cl-) mg/dm3 500,0 S


S 8663-70

43 Reziduu filtrat la 105 °C mg/dm3 2000,0 S


S 9187-84
C. Indicatori bacteriologici
44 acterii coliforme totale nr./100 cm 3 - -

45 acterii coliforme fecale nr./100 cm 3 - -

44 Streptococi nr./100 cm 3 - -

46 Salmonella nr./100 cm 3 - -