Sunteți pe pagina 1din 5

Alarma Arta de a tr^i în siguran]^ numărul 3/2009

DETECŢIA PERIMETRALĂ

Ing. Florin MUREŞANU - SC Zmax Impex SRL

Scurtă introducere - importanţa sistemelor de SISTEME DE PROTECŢIE PERIMETRALĂ


securitate
Sistemele de protecţie perimetrală asigură limita-
Dacă ar fi să dăm o definiţie etimologiei noţiunii rea accesului neautorizat într-o zonă protejată.
de “securitate” aceasta îşi are rădăcinile în Imperiul Spre deosebire de sistemele de securitate de in-
Roman, încă din perioada domniei împaratului terior, sistemele de detecţie perimetrală sunt proiec-
Hostilian – anul 250 d.Hr. şi este atribuit zeiţei care tate să opereze în orice tip de mediu extern (variaţii
asigură protecţia şi bunăstarea imperiului care se nu- de temperatură, umiditate, radiaţii solare, curenţi de
mea Securitas – zeiţa siguranţei şi securităţii statului aer) cât şi factori perturbatori (animale sălbatice, feno-
roman. mene naturale tranzitorii, etc).
Transpus în ceea ce noi vrem să realizăm prin pro- Aceste sisteme trebuie să răspundă prompt şi pre-
fesia noastră ar fi “siguranţă în faţa ameninţării”. cis în realizarea detecţiei şi evaluarea stării de alarmă,
Cum putem să realizăm această “siguranţă” şi ce să realizeze întârzierea pătrunderii în spaţiul protejat
este “ameninţarea” pe care trebuie să o estompăm? luându-se măsuri de limitare mecanică a pătrunderii în
spaţiul protejat (garduri, ziduri, etc).
Ameninţarea se poate defini ca orice pericol exte- Pentru o proiectare cât mai corectă a sistemului
rior care, dacă se materializează poate avea ca efect de detecţie perimetrală trebuie să realizăm cum am
consecinţe grave sau chiar dimensiuni catastrofale. amintit şi mai devreme o analiză de risc pe baza căreia
Ameninţarea se poate reduce prin analizarea punc- se stabileste nivelul de protecţie.
telor vulnerabile, care pot fi exploatate de către o Se porneşte de la analizarea evaluărilor pierde-
amenţare. Aşadar înainte de a implementa un sistem rilor potenţiale, acestea putând fi pierderi materiale,
de securitate trebuie să realizăm o analiză de risc în informaţionale ori de altă natură.
funcţie de importanţa obiectivelor pe care dorim să le
protejăm. FACTORII DE RISC ŞI MEDIU
Reducând vulnerabilităţile scădem deci riscul de Analiza factorilor de risc
ameninţare. Nu vom intra în detalii de management al Înainte de a realiza un sistem de detecţie
riscului sau studii de caz deoarece doresc să evidenţiez perimetrală trebuie să fim foarte atenţi la factorii ex-
în acest material necesitatea şi utilitatea actuală a terni şi anume: cine reprezintă ameninţarea. Un exem-
sistemelor de detecţie perimetrală. plu clar putem să luăm o unitate militară care trebuie să
îndeplinească un nivel ridicat de securitate. Se va avea
Clasificarea sistemelor de detecţie la efracţie în în vedere prevenirea şi avertizarea în cazul pătrunderii
funcţie de nivelul de securizare cerut/impus în zona unităţii militare a oricăror persoane neauto-
În funcţie de tipul obiectivelor care trebuiesc pro- rizate şi se vor lua măsuri de siguranţă pentru evitarea
tejate se poate adopta structura sistemului de securi- alarmelor false (de exemplu pătrunderea animalelor
tate. sălbatice în perimetrul monitorizat, protejat) sau a ac-
cesului involuntar prin delimitarea cu garduri sau alte
Structura sistemului de securitate este formată obstacole.
din mai multe subsisteme care fie funcţioneaza inde-
pendent fie sunt interconectate, gestionate şi moni- Analiza factorilor de mediu
torizate de o unitate centrală care la rândul ei este Aici se vor analiza factorii de mediu (clima, carac-
monitorizată de unul sau mai multe dispecerate spe- teristicile si denivelările solului, cursuri de apă, stabili-
cializate în monitorizarea sistemelor de securitate. tatea terenului, etc), iar în funcţie de influenţa aces-
Un sistem integrat de securitate este complex şi tora se vor alege tipurile de senzori potriviţi mediului
reprezintă în linii mari următoarele subsisteme: în care se vor instala.
- Securizare perimetrală; În urma evaluării nivelului de risc se va lua în cal-
- Detecţia şi alarmarea la efracţie; cul folosirea uneia sau a mai multor tehnologii de
- Detecţia şi semnalizarea incediilor; detecţie.
- Comunicaţii de securitate însemnând trans-
miterea semnalelor între echipamente şi a evenimen- Securizarea zonei perimetrale
telor la dispecerat; Funcţiunile sistemului de detecţie perimetrală:
- Sistem de supraveghere video; - Detectarea oricăror încercări de pătrundere în
- Sistem de control al accesului; spaţiul protejat, delimitat;
- Sistem de autoalimentare cu energie electrică - Asigurarea detecţiei pe toată lungimea pe-
(back-up); rimetrului protejat aici incluzând şi metode de moni-

11
numărul 3/2009 Alarma Arta de a tr^i în siguran]^

torizare şi restricţionare pe căile de acces;


- Avertizarea şi semnalizarea pe zone de
detecţie la dispecerat sau/şi operator local, la orice
tentativă de pătrundere în spaţiul protejat;
- Activarea automată a înregistrării de imagini
video preluate de la camerele de supraveghere din
zona în care s-a produs evenimentul;
- Dezactivarea controlată a zonelor de detecţie
perimetrală în locurile de acces legal în perimetru, prin
comanda de dezactivare locală sau din dispecerat;
- Dezactivarea individuală a zonelor de
detecţie perimetrală în cazurile în care ar fi necesară
o intervenţie de mentenanţă sau de remediere a unor
defecţiuni, evitându-se astfel generarea de alarme
false.
Elementele din structura fizică a sistemului de
detecţie perimetrală: - cabluri senzitive;
- Garduri pentru prevenirea pătrunderii acci- - detectori cu infraroşii;
dentale în zona protejată; - detectori cu microunde;
- Elemente de monitorizare şi supraveghere - bariere cu microunde;
video; - bariere cu infraroşii;
- Elemente de iluminare pe timp de noapte - senzori seismici (detectează vibraţiile din sol)
- Elementele sensitive ale sistemului de detecţie
perimetrală (senzori şi bariere cu microunde, bariere Cablul senzitiv se poate defini ca un traductor care
cu infraroşu, senzori seismici, cablu senzitiv, etc). transforma vibraţiile mecanice în impulsuri electromag-
netice. Este recomandată instalarea acestuia direct pe
Tipuri de senzori structura gardului. Atenţie! Gardurile trebuie să aibă
Senzorii pentru detecţia perimetrală sunt de mai o structură flexibilă. Nu este recomandată instalarea
multe tipuri şi anume: cablului senzitiv pe structuri rigide (ex. beton).

Detectori pasivi cu infraroşii

Detectorii pasivi cu tehnologie IR sunt aproximativ


similari cu cei de interior diferenţele fiind doar con-
structive; acestea fiind temperatura de funcţionare cu
plaja de funcţionare cuprinsă între -40 … +600C, lentila
mare şi lob îngust pentru a acoperi zone de până la
100 m.
Pentru a nu genera alarme false se folosesc doi sen-
zori condiţionaţi să genereze alarma în acelaşi timp.

12
Alarma Arta de a tr^i în siguran]^ numărul 3/2009

Detectori cu microunde

Aceste detectoare au incorporat emiţătorul şi re-


ceptorul în aceeaşi carcarsă, nemaifiind necesară ali-
nierea ca şi în cazul barierelor. Avantajul faţă de detec-
torii cu infraroşii de exterior este că aceste detectoare
emit şi prin pereţi şi alte obstacole, însă această calitate
poate crea probleme dacă se doreşte instalarea lor în
interior. Dezavantajul acestora este distanţa destul de
mică de detecţie, aproximativ 20m.

13
numărul 3/2009 Alarma Arta de a tr^i în siguran]^

Bariere cu microunde

Acestea ofera o zonă de detecţie foarte precisă dar


trebuie respectate câteva condiţii de bază pentru a nu
avea parte de alarme false.
- Toleranţa la vegetaţie până la 30cm;
- Toleranţa la zăpadă până la 30 cm;
- Denivelări de planeitate a solului +/- 30cm;
- Precipitaţii (ploaie, zăpadă) 40mm/h;
- Viteza vântului până la 30m/s;
- Zona de circulaţie pietonală să nu fie mai mică
de 1,5m faţă de zona de detecţie;
- Zona de circulaţie rutieră să nu fie mai mică de
3m faţă de zona de detecţie;

Bariere infraroşii

Acest tip de detectori se pot utiliza în zone în-


guste (pe lângă pereţii clădirilor, pe garduri, în inte-
riorul/exteriorul clădirilor pentru a asigura uşile şi
geamurile evitând astfel încercările de intrare prin
efracţie deoarece sistemul declanşează alarma înaintea
pătrunderii în clădire).
Barierele IR se găsesc în multe variante construc-
tive de la 1 până la 8 spoturi IR. Cu cât numărul de spo-
turi este mai mare cu atât înălţimea barierei IR este mai
mare. Spoturile IR se pot alinia liniar sau incucişat.
Tehnologiile noi de fabricare au redus din pro-
blemele cauzate de soare, ceaţă, ploaie prin dublarea
în fiecare corp al bariei cu spoturi de emiţător-receptor
şi reglaj dinamic al semnalului IR emis.

Facilităţi

- Foarte rezistente în condiţiile de mediu extern;


- Nu interferează cu reţele GSM;
- Calibrare automată sau manuală;
- Distanţe mari de detecţie între 25 şi până la
800m;
- Durata mare de viaţă cu medie de peste 8 ani;
- Consum redus de energie;
- Cu noile tehnologii datorită consumului redus de
energie au apărut şi variante cu alimentare exclusiv cu
panouri solare şi transmiterea stărilor detectorilor prin
comunicaţie GSM;
- Temperatura de funcţionare între -40…+650C;
- Pragul tensiunii de alimentare între: 12-27Vcc;

14
Alarma Arta de a tr^i în siguran]^ numărul 3/2009

Prin tehnologia serială RS485 de comunicaţie în-


tre bariere s-a mărit considerabil distanţa de detecţie,
fiind posibilă cascadarea barierelor până la 1600m.

Concluzii

Pentru proiectarea sistemelor de protecţie


Senzori seismici îngropaţi in sol perimetrală trebuie luaţi în considerare factorii de risc,
factorii de mediu şi caracteristicile solului.
Senzorii seismici sunt îngropaţi la o adâncime de În funcţie de aceşti parametrii se delimitează pe-
20-30cm în sol. Senzorii se conectează în serie mărind rimetrul protejat cu unul sau două garduri de protecţie
astfel zona de detecţie, iar intercalaţi cu un dispozi- ce formează o fâşie de protecţie unde se vor instala
tiv logic de control şi comandă se pot realiza detecţii echipamentele.
cu acurateţe fără alarme false. Semnalul de alarmă se Deasemena în funcţie de gradul de risc se selectează
va genera doar dacă de exemplu se detectează vibraţii una sau mai multe tehnologii de detecţie, adecvate
de la cablul senzitiv instalat pe gard, iar apoi dacă se tipului de mediu.
detectează şi vibraţii în sol se generează semnalul de Un rol esenţial în buna funcţionare a sistemelor de
alarmă ca urmare a excaladării gardului iar apoi de- detecţie perimetrală îl constituie pregătirea terenu-
tectarea paşilor în perimetrul supravegheat cu senzori lui, eliminarea şi controlul vegetaţiei din zona de
seismici. detecţie.

15