Cip Ie[an

Mersul Trenurilor
Cu ilustra]ii de Jup

Ia[i, 2007

Mersul Trenurilor

Dopul scuz\ mijloacele
Aproape de centrul ora[ului, `ntr-o noapte f\r\ lun\, ni[te necunoscu]i au furat capacul de font\ care astupase din 1923 p`n\ `n acea clip\ gura de canal situat\ la intersec]ia str\zilor Jaroslav Hasek [i Bobinatorilor. ~n aceea[i noapte f\r\ lun\, domnul Zbigniew V\sc\u]eanu, fost fabricant de fire cu plumb, gr\tare, capcane [i nasturi, `n prezent pensionar, se `ntorcea acas\ de la bufet. El declar\ c\ nu se `ntorcea de la bufet, ci de la o ceain\rie, dar asta nu are importan]\: oricum, exist\ zeci de martori dispu[i s\ bage m`na `n foc, s\ depun\ m\rturie. ~n fine: `ntorc`ndu-se de la bufet sau de la ceain\rie, el a traversat intersec]ia f\r\ s\ se asigure [i a nimerit `n gaura de canal - acum f\r\ capac, furat cu c`teva minute `n urm\ de ni[te necunoscu]i, dup\ cum spuneam. Toat\ via]a, domnului V\sc\u]eanu i-a pl\cut s\ chefuiasc\, s\ bea [i s\ se veseleasc\. I-au pl\cut femeile, ba [i m`ncarea i-a pl\cut. Din acest motiv, el a f\cut burt\. Burta l-a salvat de la o moarte sigur\, deoarece a r\mas blocat `n gura canalului cam cum r\m`ne blocat dopul `n g`tul sticlei. La un dop de calitate ne referim. Deoarece nici pompierii, nici membrii echipei de descarcerare nu posed\ un tirbu[on de m\rimea lui Zbigniew, el se afl\ [i acum, dup\ aproape o s\pt\m`n\, `n gaur\. Autorit\]ile locale au venit s\ priveasc\, [i-au dat cu p\rerea, apoi au ajuns la concluzia c\ e bine a[a, fiindc\ deocamdat\ nu s`nt fonduri pentru achizi]ionarea unui nou capac din font\. ~n primele zile, poli]i[tii de la Rutier\ i-au dat de b\ut ca s\-i sticleasc\ ochii [i s\-l observe astfel [oferii care trec
3

Cip Ie[an

prin intersec]ie. Dup\ ce au v\zut c`t poate duce domnul V\sc\u]eanu (ohohoooo!), s-a ales o solu]ie mai ieftin\, deci l-au vopsit `n dungi reflectorizante albe [i ro[ii. Copiii din cartier mai trag `n el cu pra[tia c`nd nu-i v\d p\rin]ii, maidanezii `l mai p`ng\resc uneori, iar locatarii blocurilor din jur `i aduc zilnic de m`ncare cu schimbul [i `l hr\nesc cu lingura. B\tr`nul este, totu[i, bucuros c\ n-a c\zut cu capul `n jos, caz `n care ar fi fost hr\nit prin clism\.

4

pasiona]ii cercet\tori [i-au schimbat din nou profilul [i au `nceput s\ construiasc\ un balon cu aer cald. cercet\torii s-au apucat s\ construiasc\ un avion. {eful noii comisii de la centru a zis c\ pre]ul unui metru cub de gaz a crescut mult `n ultima vreme [i c\ nu se poate face at`ta risip\. Dup\ care. [i c\ s\ fac\ `n loc unul cu aer rece. Racheta era aproape gata c`nd a venit o comisie de la centru. Ei `ncearc\ s\ realizeze ceva. care s\ poarte mesajul lor de prietenie p`n\ `n cele mai `ndep\rtate galaxii. [eful comisiei a ar\tat cu degetul spre aparat [i a `ntrebat: “De prostii din astea avem nevoie noi acum? Ia. lemne sau p\cur\. a t\iat [i el din fonduri. a venit o nou\ comisie de la centru. {eful comisiei a ar\tat cu degetul c\tre racheta aflat\ pe rampa de lansare [i a `ntrebat: “Ce-i cu boilerul \sta. 5 . bre? Pentru a[a ceva primi]i voi bani?”.Mersul Trenurilor Univers spa]ial rom=nesc La Vrai[tea func]ioneaz\ un Centru de Cercet\ri Spa]iale. Un avion de fabrica]ie autohton\. au `ncercat s\ construiasc\ o rachet\. Peste noapte. {eful urm\toarei comisii de la centru a ar\tat cu degetul spre el [i a zis c\ a[a se consum\ prea mult\ c\ldur\. Mai `nt`i. gata!”. unde lucreaz\ mai mul]i cercet\tori `n domeniul spa]ial. Deoarece pre]ul combustibililor crescuse `ntre timp. prea mult aer cald. a t\iat din fonduri. cercet\torii spa]iali de la Vrai[tea au decis s\ construiasc\ un balon umplut cu gaz. Dup\ care. O rachet\ de fabrica]ie autohton\. nefiind fonduri. C`nd avionul era gata de testare. a[a c\ balonul s\ fie umplut cu c\rbuni. Din ziua urm\toare. ~n fine.

motiv pentru care a c\zut prin t\ietura de la opera]ie. La acela[i dispensar. A doua zi. 12 ani[ori. despre care `nc\ nu se [tie mare lucru. mioap\. Din fericire. s-a `ngr\[at brusc cu aproape 10 kilograme.Cip Ie[an Plimbare pe Strada Pacien]ii Dup\ opera]ia de apendicit\. 6 . a unui ceas b\rb\tesc de m`n\ [i a unui patruped ciudat. trezit\ din somn. fapt oarecum neobi[nuit pentru cei care se opereaz\ de apendicit\. Micu]ului pacient i s-a f\cut radiografie. pacienta a sim]it ceva zv`cnindu-i `n p`ntece [i a crezut c\ este `ns\rcinat\. pe acolo a trecut un v`n\tor care a t\iat burta lupului [i le-a scos de-acolo pe Scufi]a Ro[ie [i pe bunicu]a sa. `n vreme ce administratorul unit\]ii sanitare reclam\ dispari]ia unui taburet metalic cu patru picioare. fiind cusut `n organismul pacientei de c\tre asistenta-[ef\. pe film s-au v\zut siluetele a zece pense metalice. Directorul dispensarului respectiv vrea s\ prezinte un comunicat [tiin]ific pe tema apari]iei [i cre[terii bacteriilor patrupede gigantice `n corpul copiilor rom=ni opera]i de apendicit\. Despre chirurgul Romeo nu s-a mai auzit nimic de atunci. pacientul Cosmin Gum\. chirurgul Romeo a le[inat la vederea s`ngelui.

Mersul Trenurilor Noile pagini din jurnalul plutonierului Mitran MERCUREA: Raportez `n jurnal c\ s`nt subofi]er plutoner pltr. Am zis Cristeo depisteaz\ tu m\ carei Recs d`n ei c\ pentru mine to]i posed\ asupra lor patru menbre [i un cap la care semnal\m doi ochi nas gur\ 7 . Ne-am `nc\lzit noi ce neam `nc\lzit apoi am e[it pe traseu apoi c\ se l\sase rece am intrat iar la ad\post.mjor Mitran care ma ridicat `n grad acu c`]iva ani c\ din plotoner m-jor m-a f\cut agent [ef sau a[a ceva [i mi-a venit din nou r`ndul la patrulare p`n sectoru meu a[a c\ deci l-am luat pe sergntl. Deci erea sear\ iar tenperatura din termometre era rece find toamn\ de octonbrie deci a[a c\ am intrat mai `nt`i prima oar\ la Italian Pi]a unde m\car e cald find u[ile `nchise [i lam luat pe patronu turc la controlat [i la `ntreb\ri de s\n\tate. Ei. M\ Cristea m\. scoate c`nele de unde [ti. acesta disp\ruse ca c`nd nar fi fost legat cu cureaua de Cristea. adic\ reangajat Cristea [i pe c`inl. Cristea sa r`s de gluma mea dup\ ce mea esplicato apoi a strigat cu]u cu]u dea intervenit pe noi mai mul]i c`ni pot\i [i dul\i ptr. Recs ptr. Cum patrulam noi pe aleie mam uitat deodat\ la c`nele Recs. Ahmed mia declarat c\ e s\n\tos ce mia urat [i nou\ [i la m`ng`eat pe Recs care noroc c\ avea botni]\ la bot altfel iar `l l\sa f\r\ inelu dupe deget ca data trecut\ c`nd ia dat o cl\tit\ espirat\.pl]st.rngjt. s\ ne mu[te nu alta. mai ecsact `n parc deoarece avea gard de plas\ cu s`rm\ `nghimpat\ s\ nu treac\ frigu. a porni `npreun\ to]i patru sau cinci c`]i s`ntem c\tre noi aventuri. dac\ nu chem sectoristu.

Cip Ie[an 8 .

eu zic s\-i `nconjur\m! Mai `nt`i r\m`n eu aci cu c`nele [i efectuezi tu `nconjurare m\car de dou\ trei ori dup\ aia schinb\m. domnu’ c\pitan. mai eczact flori albe de creponat\ roz [i bleo. El sa r`s de noi p`n\ ce iam avertizat dou\ peste ochi [i nea l\sat urgent `n fa]a unei unit\]i de deservire pe care scria ceva [i SRL la urm\ ezact cum mia ordonat domc\pitan Bustuchin\. c\ s\ ne deplas\m de urgen]\ la localu nu mai [tiu care.Mersul Trenurilor [i coad\ [i nici unu nare bulan porhart sau girofar s\ zici c\i c`ne poli]ist. unde sa semnalat eveniment de b\taie `ntre clien]i cu scaunele. c\ tocma interoga o c\]a pe care se sprijinise cu labele din fa]\ [i atunci ne-a transmis p`n sta]ie mesajul “Vulturu cheam\ patrula Pajura!”. Ce mia ordonat [efu nam scris `n jurnal c\ poate cite[te mama dec`t numai at`t. Am intrat `n interior unde am depistat suspec]i de ambele secse cu semne de recunoa[tere ca mafio]ii la pept. Eu iam r\spuns “Gre[al\. * * * Cristeo. c\ b`r`ia aparatu dar bine cam ]inut minte c\ numele se termin\ `n SRL. zic eu. P`n\ la urm\ lam depistat pe Recs. a[a c\ am g`ndit un plan. ordona]i!”. Deci r\m`n eu cu c`nele Recs [i Cristea dispare ca c`nd ar pleca. C`nd am efectuat p\trunderea `n incint\ tocmai am surprins `n fraglant delict infrac]iunea de dare de mit\ [i sp\lare de bani deoarece unul declara la microfon “De la na[u zece milioane [o butelie!” care bani `i aduna `ntro g\leat\ [i miam dat seama c\s mafio]i c\ am v\zut [i eu filmul na[u. ~njur am semnalat cet\]eni 9 . ce num\r a]i format? Aici familia Mitran. Am efectuat balansarea bra]ului `n plan vertical p`n\ ce sa sufocat Recs c\ uitasem s\i dau drumu din m`n\ la curea [i am sta]ionat un tacsiu care iam zis conduc\torului auto s\ se deplaseze regulamentar p`n\ la cr`[ma SRL.

raporteaz\ el. Ce cau]i m\ acolo. ca c`nele poli]ist. die. Deci adic\ eu nu fusesem `npu[cat ci numa ma lovit 10 . caut\. `n lic… `n gimnaziu c\ atuncea nam v\zut afl`ndu-m\ cu spatele. Eu zic c\ care dar. P\i.. Au. p`n\ la urm\ am sc\pat neb\tut c\ mam ascuns aci cu sarmalele [i sticla asta. eu te-am trimes s\i `nconjuri. zice Cristea. la emisiunea aia de la televizor cu animale [i savan]i de [tin]\ cum este c`nd e unii care moare de moarte policlinic\ [i dupaia vine de poveste[te la televizor c\ sim]i a[a c\ te ridici de vezi totu `n jur [i mai vezi `n fa]a ochilor o lumin\ mare alb\ care te apropi de ea. c\ cred c\ depistase o urm\ de infractor.Cip Ie[an de toate secsele [i mese patrupede cu produse agroalimentare. infractorul ori infractori la plural dac\s mai mul]i ca de ecxsemplu trei s-a ascuns sub mas\.. ~i dau drumu [i ordon finc\ `i s`nt superior `n grad [o b\iatu. raportez c\ a[a am f\cut da ma luat doi la `ntreb\ri c\ unde am fost c\ nu m-a v\zut c`nd sa dat darul.. Caut\ Recs ce caut\ dup\ ordin cu botu p`n\ la masa cu fripturi unde sa [i oprit `ncep`nd a ancheta un corp delict de g\in\ decedat\. c\ s`nt [mecher. d\ s\ m\ trag\. Aha zic eu. zic eu.. una-alta etc.. c\ci el era. care vipu[ca mea a tras? Am crezut cam fost `npu[cat [i cam murit ptr.. caut\. Deodat\ cum st\team eu aplecat a[a s\l chestionez pe Cristea a r\sunat o `npu[c\tur\ deci am sim]it o durere. a[a am sim]it [i eu c\ m\ ridicam [i vedeam `n jurul meu ca c`nd a[i fi fost viu cum ni[te oameni `ncerca s\ m\ ridice [i m\ apropiam de o lumin\ care c`nd am `ntins m`na la ea ma fript la degete deoarece era becu. {tind c\ am murit [i finc\ am vizionat la telenciplon. ceplen. fac eu.. ei zice c\ cic\ ce. s`nt eu Cristea.. E[i de acolo cu m`nile la ceaf\! Somat! Nu trage [efu. Recxs. ]ar\ a[a c\ `nainte s\ mor miau trecut p`n fa]a ochilor toate segven]ele din via]\ `ntro clip\ [i cu ocazia asta am aflat [i cine mia pus pinieze pe scaun `n facult.

v\ `ntreb. ci nunta[i. nu m\ jigni]i acuma de zioa mea. Deci am ie[it pe trasel [i finc\ `ncepus\ burni]a am intrat la restaurantul Ciob\na[u cum `i zicea pe vremuri c\ acuma nu [tiu cum `i zice da noi tot a[a `l [tim. Adic\ iat\ ce: “Hai pofti]i dom’ Mitrane de servi]i din prinosul nostru. M\i.Mersul Trenurilor dopu de la [ampane `n plan orizontal [i ni[te cet\]eni ma ridicat de jos `n sus `n plan vertical. Bine deci. domnu [ef. Am intrat nu de burni]\ sau de consuma]ie ci finc\ am v\zut lumin\ pe geam dup\ ora `nchideri care sigur era infractori acolo p\trun[i p`n infrac]ie ptr s\ fure c\ de ho]i e plin\ lumea. * * * S~NB|T|: Deci raportez `n jurnal c\ am e[it din nou `n patrulare cu srgnt. ma]i `nconjurat? Vre]i b\tae? Acu dau p`n sta]ie! Nu. Mul]ani servici u[or” apoi m\ tras\ la o mas\ d`n fund unde era ceilan]i b\e]i. osp\tarii adic\. e onomastica mea de na[tere” `ncheie s\rb\toritul de turnat `n pahare [i de `mi umplut farfuria ce a [terso cu m`neca. domnu. `ntreb eu. carei treaba. Da]i 11 . s`nte]i mafio]i? Noi. fac ei. “Mersi drag\ da nu servesc `n tinpul serviciulului c\ nu-`mi permite uniforma” zic supsemnatul. nu. le ordon eu. „{ti]i. Cred c\ e destinul inplacabil care nea reunit din nou pe to]i patru `n aceia[ formul\. rngjt. Dup\ ce m\ au l\murit repede `n dou\ ore carei confuzia care o f\cusem. eu am efectuat scuze c\ lam b\tut pe na[u [i pe mireas\ iar Cristea a cerut o sticl\ cu liquieor [i o farfurie cu tremurici de purcel. “Hai. Cristea [i cu c`nele Recxs care de el n-am `n]eles bine finc\ n-are patru lare ci patru labe. a]i p\]it un [oc [i a]i le[inat pe jos. Deci efectuez eu cioc\neal\ ce cioc\n eu cu bulanu `n butonul soneriii p`n\ aude [eful domnul nea Hri[cu zis domnul Fane care m\ cunosc cu el de h\t [i care c`nd a e[it `njura da’ sa oprit c`n ma v\zut tocmai pe mine [ii mea zis a[a.

ca rachetele nem]ilor.Cip Ie[an uniforma jos. ca s\ fim la egalitate [i neam pus pe p`ndeal\. M-am g`ndit eu ce mam g`ndit cum o fi asta cu efrac]ile cum a zis Fane. stickxsuri [i un. C`nd am aozit asta meam amintit c\ misiunea organului este pentru ca s\ steie drept `n fa]a corup]iei a ho]iei [i-a altor neajunsuri ale societ\]i actuale. s\ servim. ca[ de oae proasp\t\. “Care sp\rg\tori?”. pune-]i [apca [i porhartu `n cuer [i hai. Ei `n cazul \sta ce s\ mai zici. Noroc cu Cristea mai t`n\r mai cu ca[ la gur\ care r\m\sese de la o tartin\ care mai [tia aritimetic\ motiv ptr. mersi” f\cu el cu gura plin\. ia uita] la el ce p\r are `n cap dac\ nare pept\n” face el. ne-am `nfipt eu cu sergnt-ul rngjtl. da’ curat. mam informat eu pe dat\. dom’ agnt. cum se mai zice V2. {i pentru colegii matale la fel”. Ne-am pus a[a: Recs deo parte [i eu cu Cristea de cealant\ a sp\rturiii. “Cinjdoi. pahar de fr\gu]\ sau c\p[unic\ de la produc\tor. ce-a spart \[tia geamurle pentru ca s\ intre”. “P\i care nea spart geamul [i care a penetrat prin efrac]ie periodic `n fiecare noapte de nea sustras produse [i bunuri `n valoare de peste c`teva zeci milioane lei vechi adic\ roli cum le mai zice plus obecte personale cum ar fi pept\nul lui Matei. c\ me-aduc aminte c\ la artimetic\ c`nd sa predat lec]ia cu efrac]ii zecimale [i chiar periodice am fost bolnav la film cu b\e]ii c\ rula “Revan[a”. da’ c`] ani faci?” lam interogat eu pe s\rb\torit. adic\. p`ine cald\ de alant\eri. c\ Recs tocmai se defeca `ntro tuf\ deci naveai cu cine discuta. 12 . care mia [i ar\tat: “Uita]i. Cristea ptr. Zis [i f\cut: ia-m zis lui Cristea. “Mul]ani dom’ Fane. “Deee Domnul s\n\tate [i matale la fel c\ eu numai necazuri am avut `n ultima vreme mai ales cu sp\rg\toriii din ultimele s\pt\m`ni” contino\ el `n continuare. poate prindem ceva. sl\nin\ de la Gic\ porcul nostru. dac\ permite-]i. sardele. uita]i aicea icre de pe[te. iam zis hai s\ ]inem de paz\. [f.

somez eu suspectul (domnu [f. care nu lam contrazis finc\ [tiam c\i bun la zologie find cioban. Bstchn. poporu rom`n dea botezato a[a dup\ numele la o strad\? El cic\ sulfina e o pas\re finc\ [i el locue[te `n civilie pe str-dela Zinbrului care e sinbolul Moldovii [i tot a[a [i cu sulfina. Zece jumate raporteaz\ el. Bustuchin\ care zice c\ m\ deplasa]iv\ (ezact a[a mia zis. stai c\ trag. Aha Cristeo. 13 . Cum m\ uitam la d`nsa numa ce v\d c\ c`nele Recs care tocma efectua urinare `ntro gr\mad\ de praf alb dupe jos `ncepe s\ scoa]\ fum. la nord [i la vest s\ v\d prafu alb. mia zis c\ prafu alb e suspect [i cu sucspec]ii [tiu cum s\ m\ por]). C`t `i ceasu. M\ Cristeo fac eu. fac eu. Finc\ nu-a r\spuns mam deplasat la el [i am luat o monstr\ `n caschet\. Aprind eu lanterna [i o `ndrept spre becu de iluminat stradal str\zile [i v\d c\ e stins. trece timpul [i dup\ vre-o do\trei zile la un momendat sun\ p`n sta]ie domnu inspctr.[ef. e `ntuneric! Dau cu lanterna `n jur [i numa ce v\d do\ gr\mezi mari de praf albe l`ng\ o construc]ie care `nc\ era neconstruit\ find [antier de construc]ii. Plec\m deci la adresa rexpectiv\. M\ uit eu `n st`nga [in dreapta. unei strada asta Sulfinii [i ce semnifica]e istoric\ a avut sulfina ptr. Haha. f\r\ liniu]\ de unire!) urgent [i repede pe str. Zece jumate ziua sau dou\zejdoi treizeci noaptea `ntreb eu dar apoi `mi dau seama repede c\ era noapte find `ntuneric. m\? `ntreb eu pe Cristea. Am r\sfoit a[adar deci nonmeclatoru cu str\zi [i artere de trafic [i am g\sito c\ se numea `nainte fundac Ilie Pintilie care unde tocmai acolo [i eram. Sulfinii unde sa semnalat un praf suspect care se crede c\ e antracs de la terori[ti [i cade r\u la organism deci a[adar ca s\ am grij\ s\ nu gust `nainte dac\ cumva `l depistez.Mersul Trenurilor ** * Cum p`ndeam noi a[a. team prins. Nimica.

care eu mam amuzat de p\]anea lor chiar dac\ nu-i cunosc de[i pe unu `l cheam\ tot Mitran [i pe altu cam la fel ca pe Cristea. au la patrulare c`ni comunitari. Bustuchin\ care nea adus banane la spital nea zis la plecare “~ns\n\to[ire grabnic\ m\i b\e]i” [i noi am ezecutat ordinul.inspctr.[f. Bustuchin\ diminea]a care mea adus dou\ b\n\ni cu un bile]el pe ele s\ le cur\]\m de coaj\ mai `nt`i [i ziaru `n care am citit despre ni[te mili]eni de-a s\rit `n aer dup\ ce a umblat cu focu la carbid. C`nd e[im din spital pornesc eu ancheta s\ aflu ce sa `nt`mplat de fapt [ii de drept [i-l iau cu noi [i pe bietu Recs care acum provizoriu pe vreo do\ trei luni se nume[te Molda finc\ la afectat ecsplozia. ** * MAR}: ~n sfr[it raportez c\ noi to]i trei sau cinci c`] s`ntem am efectuat `ns\n\to[ire `n numai dou\ buc. C`t am stat `n spital me-am pus de c`teva ori o `ntrebare egxisten]ial\: deci noi care s`ntem poli]i[ti avem la patrulare c`ni poli]i[ti. nu? Asta `nseamn\ c\ a[tia noi. nu vezi ce fum face? Cristea d\ s\ se aplece s\ vad\ cei apoi se ridic\ [i raporteaz\: [efu raportez. ~n salon mai e [i Cristea `nbr\cat `n pansament ca o mom`e [i Recs la fel [i a mai fost [i domnu inspctr. zile finc\ domnu cptn. am v\zut c\ e `ntuneric. nu? 14 . Lumineaz\ m\ cu bricheta nu sta `i ordon eu ceea ce numa at`t am mai apucat s\ v\z cum se apleca sub Recs cu flac\ra aprins\ [i dupaia mam trezit pe patul \sta de spital de unde scriu `n jurnal. vezi de te uit\ s\ vezi ce are c`nele c\ poate ia intrat ulei la motor.Cip Ie[an Cristeo zic eu.[f. de era gardieni publici [i ia f\cut poli]i[ti comunitari.

Gelu. la orele de atelier. Ion Vod\ cel Cumplit. 15 .00 la ghi[eele filialelor de cartier. o “Cantin\ a P\s\relelor”. Yussuf B`r Laden. Radu cel Frumos. a `ncercat s\ violeze haremul partenerului s\u de afaceri. c`nd lini[tea pa[nicilor cet\]eni din cartierul Morome]i a fost tulburat\ de un scandal `ntre doi cet\]eni str\ini. Glad [i Menumorut. `nc\lc`nd preceptele islamice [i afl`ndu-se `ntr-o avansat\ stare de ebrietate. * Un incident regretabil s-a petrecut ieri diminea]\. Artizanul acestei adev\rate inginerii financiare a fost vrednicul v`n\tor Mbwewe.00-14. sa smucit [i. invalizi [i persoane cu copii `n bra]e. mici investitori particulari. Pentru pensionari. `n pauzele publicitare. Haremul s-a zb\tut ce s-a zb\tut. * Venitul pe cap de membru al tribului Hurumbu s-a dublat asear\. Trei pi]igoi [i un scatiu care f\ceau parte din personalul acestei unit\]i de deservire au fost aresta]i.Mersul Trenurilor Faptul divers * Datorit\ apari]iei de defec]iuni `n re]eaua de distribuire a gazului metan. a reu[it s\ scape. gazul [i apa cald\ vor fi livrate prin po[t\ sau prin cablul TV. care a prins un iepure. cet\]enii din cartierele Alexandru cel Bun. elevii clasei a IV-a de la {coala General\ “Ciuma lui Caragea” au me[terit din traforaj. pentru a-[i ridica personal gazul [i apa cald\. * Cu un an `n urm\. fiind surprin[i `n flagrant pe c`nd sustr\geau alimente din magazie. Gheorghe Doja. fiind mai iute de picior. L\cust\ Vod\ [i Petru Cercel s`nt ruga]i s\ se prezinte zilnic `ntre orele 8. Ali Men Tarah.

agentul Vipu[c\ Valeric\ [i-a ar\tat b\rb\]ia `n fa]a celor care asistau la incident. subofi]erul a fost arestat preventiv [i cercetat pentru comportare indecent\ `n public.Cip Ie[an * Aflat `n misiune [i fiind atacat de doi presupu[i infractori. 16 . Din acest motiv.

care st\tea nemi[cat. B\tr`nii localit\]ii s-au speriat [i au `nceput s\-[i face cruce. ei au declarat presei c\ a[a ceva nau v\zut de c`nd se [tiu! Oamenii de [tiin]\ chema]i la fa]a locului au stabilit c\ este vorba de un bec pentru iluminatul stradal.Mersul Trenurilor Fenomen luminos neobi[nuit Deasupra casei gospodarului Terente L\m`ie din comuna C`rmoaja a fost v\zut un corp luminos straniu. 17 .

pe tema culesului [i a viticulturii. jocul pe echipe “Nu 18 . cu o serie de concursuri distractive [i instructiv-educative. Lista oficial\. apoi a declarat inaugurat programul s\rb\torilor.asta au consemnat a doua zi [i ziarele locale . Unii zic c\ ar fi vorba de o localitate de c`mpie.s-au bucurat `ns\ proba de degustare-vitez\ [i orientare `n teren “Ciroza v`nturilor”. vernisaje. c`nd se `mbat\. Cuv`ntul de deschidere al „S\rb\torii Vinului” a fost unul singur. cuprindea simpozioane. Acestea au `nceput. A `n]eles mesajul [i a t\iat repede panglica `ntins\ de dou\ [col\ri]e frumos `mbr\cate. momente poetice [i de reculegere. dezveliri de bust. conferin]e. iar primarul Eugen Epura[. umbl\ pe uli]a mare ca pe poteci `nguste [i [erpuitoare de munte. De cel mai mare succes [i de cea mai larg\ participare . c`]iva localnici inimo[i au format un comitet de ini]iativ\ pentru a s\rb\tori evenimentul anual. dezbateri. at`t a apucat s\ spun\ primarul p`n\ c`nd a auzit o sticl\ goal\ v`j`indu-i. cea de trimis la prefect. ca `n fiecare an. iar din recipientele utilizate `n acest nobil scop nu sa mai auzit nici un bolborosit c`t de mic. pe la ureche. Dup\ ce s-a f\cut vinul.. [i anume “Dragi”. depuneri de coroane sau de jur\m`nt.. al]ii s`nt ferm convin[i c\ se afl\ `ntro pitoreasc\ zon\ de dealuri subcarpatice.Cip Ie[an Misterioasele dispari]ii de dup\ S\rb\toarea Vinului Ca suprafa]\ nu este nici mai mic\. dar nici mai mare dec`t alte a[ez\ri identice. concursuri de crea]ie poetic\ [i lans\ri de carte. ca o aluzie.

A `nceput s\ bat\ [i v`ntul: un v`nt rece. Participan]ii la seria de manifest\ri. fiindc\ mai z\bove[te c`teva ore acolo. La proba de caraf\cabernet startul s-a dat gre[it. iar c`]iva au p\[it pentru prima dat\ `n via]a lor pragul bibliotecii C\minului Cultural. r\u-prevestitori. conferin]e. domnul prefect al jude]ului a trimis absolut din `nt`mplare ni[te inspectori s\ controleze dac\ elevii de la [coala general\ primesc zilnic [i `n bune condi]ii corn cu lapte. Opt au `nc\put `n postul de poli]ie. dispera]i c\ li se boteaz\ vinul din c\ni. B\nuind orice. dar to]i participan]ii au fost de acord s\ `l repete de c`te ori e nevoie. `ntr-un fel sau altul. simpozioane. proba contracronometru “Ce-i `n gu[\ e fr`ncu[\” sau concursul de interpretare “C`nt\ mierla [i merlotul”. iar produc]ia din acea toamn\ a fost s\rb\torit\ cum se cuvine. frate!”. Dup\ prima rafal\ a `nceput ploaia. nu s-au mai `ntors. Ace[tia. o p`ine [i ni[te c`rna]i. al]ii s-au `ncuiat `n [coal\.Mersul Trenurilor te `mb\ta. reprezentantul Guvernului `n teritoriu a trimis dup\ ei o comisie. p`n\ iese bine. Ca el s-au descurcat to]i. * * * ~n diminea]a urm\toare. competi]ia de b\ut cot la cot [i b\gat sub mas\ “R\zboiul celor dou\ ciroze”. o ploaie rece de toamn\. peste vesela a[ezare s-au `ngr\m\dit nori plumburii. deoarece i-a descoperit pe marii clasici. chiar [i dup\ l\sarea `ntunericului. au c\utat ad\post. Dup\ c`teva ceasuri. Dintre ei. s\ investigheze la fa]a locului straniul fenomen. care a luat pe sus corturile [i umbrelele de la standurile micilor produc\tori. Nici membrii comisiei nu s-au 19 . inspectorii. ude de la ploaie). de la atentat terorist p`n\ la interven]ie extraterestr\. dezbateri [i mese rotunde (acum. gospodarul Sigismund B\[ic\ a strigat prin geam so]iei s\i aduc\ cinci sticle pline.

. `i trag cu laserul la ei pe nav\ [i `i controleaz\ la cap). Vorbeau pu]in. De-abia dup\ o s\pt\m`n\ (`n care presa profitase de subiect [i lansase scenarii dintre cele mai fanteziste. c\ localitatea e `n carantin\. mai ales pe cravatele bo]ite [i pe c\m\[i. dar la telefoanele lor de serviciu r\spundea doar robo]elul. membrii comisiilor trimise de domnul prefect au `nceput s\ apar\. a[adar a fost trimis\ dup\ ea `nc\ o comisie. unul c`te unul. nu mai aveau ceasuri [i mape.. din cauza gripei aviare. al]ii purtau articole de `mbr\c\minte str\ine [i to]i. P`n\ la dezlegarea enigmei.Cip Ie[an mai `ntors. majoritatea ziarelor pomenind despre un OZN cu mar]ieni care r\pesc inspectorii. cu voce `mpleticit\ [i sughi]`nd des. A doua comisie s-a pierdut.. pentru a stabili ce se `nt`mplase cu prima [i cu inspectorii [colari. Domnul prefect `i suna disperat din cinci `n cinci minute pe membrii tuturor comisiilor trimise s\ investigheze. Portofelele le erau goale. 20 . miroseau `ngrozitor. unul r\m\sese f\r\ [osete. absolut to]i. greu [i porcos. la televizor. domnul prefect a declarat oficial. [i se vedea din `ntreaga lor `nf\]i[are c\ suferiser\. erau plini de pete ruginii. `ntocmai ca [i celelalte patru care i-au urmat.. ca ni[te oameni care fuseser\ seda]i.

Mersul Trenurilor 21 .

Cip Ie[an Concurs de desene pe asfalt De 1 Iunie. Se 22 .. frunzele din tei fo[neau. dimpotriv\. copiii nu primesc `n dar minge. ci c\r]i [i jocuri plicticoase. * * * Era. cu carada[te [i c\r\bu[i. tob\. desigur. micu]ii s`nt t`r`]i cu grupa sau clasa la teatrul de p\pu[i. `[i tr\geau castane sau `[i puneau piedic\ `n vreme ce mergeau `ncolona]i c`te doi spre centrul ora[ului. la muzee sau case memoriale. pe care le rup. proasp\t c\lcate de m\mica. sabie. s`nt sili]i s\ `nve]e poezii [i c`ntece pentru serbare [i.. s`nt obliga]i s\ fac\ `n cadru organizat desene cu creta pe asfalt. le stric\ sau le pierd. dar termometrele indicau 36 de grade la umbr\ [i asfaltul cleios se lipea de t\lpi. N-au voie s\ se joace cu pl\cinte de noroi. 1 iunie. desene despre minunata lor copil\rie. soarele str\lucea. spre concursul de desene pe asfalt. cu maidanezii de la bloc sau de-a ruptul h\inu]elor noi. dup\ cum spuneam. Ultima dat\ c`nd doamna `nv\]\toare Matilda Chirvase [i domnul director Petric\ Beldeanu-Chi[c\ au organizat concurs de desene pe asfalt cu elevii dintr-a IVa D. P\s\relele ciripeau. iar elevii dintr-a IV-a D se `nghionteau. pra[tie. la expozi]ii. un gr\unte de nisip s-a strecurat `ntr-un mecanism care func]ionase perfect p`n\ atunci. pu[c\ sau trompet\. de-abia `nceputul verii.

domnul primar interzisese circula]ia vehiculelor prin centrul istoric. bravo. ia uita]i la mine! a strigat Iliu]\. o `nghe]at\. {i colegul lor de clas\ Cez\ric\ a r\mas `nfipt p`n\ la genunchi. Din fericire. lor le-a fost repartizat\ o bucat\ de trotuar ref\cut\ recent. motopompe [i compresoare. De 1 Iunie. v\ rup urechile!”. pentru ca micu]ii arti[ti s\ aib\ un c`mp c`t mai larg de exprimare a talentului [i imagina]iei. din ei s-ar mai fi v\zut doar m`nu]ele deasupra m\rii de asfalt. c`nd celor doi le ajunsese asfaltul la genunchi. doamna i-a r\spuns f\r\ s\ priveasc\: „Bravo. s\ repare o ]eav\ de ap\. frumos.Doamnaaa! Da’ ia uita]i la mine [i la Iliu]\! Doamnei `i era sete [i se g`ndea doar la o r\coritoare. ni[te belgieni. care i-a tras pe cei doi cu bastonul. unde desena un porumbel cu ramur\ de m\slin `n cioc [i doi r\zboinici care `[i t\iau reciproc capetele. lope]i. Dup\ cinci minute. dup\ ce trecuser\ pe acolo c`]iva muncitori cu buldozere. ma[inile [i-au reluat vechile [i puturoasele lor obiceiuri. El spune c\ vrea s\ 23 . dar ocolindu-l cu grij\ pe Cez\ric\. dup\ cinci minute. c`nd au sim]it c\ se scufund\ `n asfaltul topit: . `ncle[tate pe cretele colorate. `mi place.`nso]it de ni[te str\ini. membri ai unei asocia]ii care se ocup\ de copii sau a[a ceva. Ionu] [i Iliu]\ s-au scufundat `n asfaltul topit p`n\ la br`u. ajun[i `n centrul ora[ului. deci a strigat de unde se afla: „Dac\ nu v\ ast`mp\ra]i [i v\ mai ]ine]i de prostii. Fiindc\ se g`ndea la cu totul altceva. sem\n`nd cu Sf`nta Vineri din pove[ti. dar nu pe trotuar. ci `n plin\ intersec]ie. ~n urm\toarele minute.Mersul Trenurilor anun]ase `n inspec]ie `nsu[i domnul primar . p`n\ la piept apoi p`n\ la g`t. pe acolo a trecut o b\tr`nic\ milostiv\. a strigat [i Ionu]: . A doua zi. Altminteri. ai talent!”.Doamna `nv\]\toareee. N-au apucat s\ deseneze bine cu creta un avion [i o b\rcu]\. Iliu]\ [i Ionu] s`nt prieteni [i colegi de banc\.

locuri de parcare [i multe treceri de pietoni. fiindc\ [ia descoperit adev\rata voca]ie. noi sensuri giratorii. cald. Tot ei au modificat [i num\rul de benzi de circula]ie: c`nd dou\. Micu]ul Cez\ric\ fusese scutit. era s`mb\t\. dup\ cum am spus. Georgel [i Petric\ au cump\rat sucule]. c`nd [apte.mai ales pe c\ldur\. piti]i dup\ un panou electoral cu chipul domnului primar. La v`rsta clasei a IV-a. * * * A doua zi. c`nd se urc\ mai tare la cap. apoi s\ devin\ agent de circula]ie. to]i [trengarii din clas\ au b\ut lichior din sticl\. r\mas de la ultimele alegeri. iar doamna `nv\]\toare Matilda Chirvase [i domnul director Petric\ Beldeanu-Chi[c\ au ie[it la iarb\ verde cu elevii din clasa a IV-a D. ~n urm\torul sfert de or\. pe 2 iunie. pe care au ascuns-o bine.Cip Ie[an termine [coala prin coresponden]\ chiar acolo unde se afl\. * * * Dup\ cum am spus. Cu cret\ alb\. au desenat pe toat\ partea carosabil\ linii continue [i discontinue.. fie ea chiar a IV-a D. Urmele desenate cu creta pe asfalt de tinerele vl\stare au r\mas chiar [i dup\ cele 72 de tampon\ri de a doua zi. Georgel [i Petric\ [i-au cerut voie de la doamna `nv\]\toare s\-[i cumpere sucule] de la un magazin. intersec]ia din centru [i c`teva str\zi fuseser\ `nchise traficului auto pentru a nu `ngr\di actul de crea]ie [i libertatea de exprimare artistic\. fiindc\ era. nu ]ii prea mult la b\utur\ . Drume]ia s-a dorit a fi o minunat\ ocazie de relaxare [i de petrecere a unei zile de 24 .. mult\ cret\ alb\. `n intersec]ie. Au `nceput to]i s\ r`d\ proste[te [i s\ fac\ glume nespecifice v`rstei lor fragede. Doamna le-a dat voie s\-[i cumpere sucule]. dar au cump\rat `n secret [i o sticlu]\ de lichior.

b\ut ap\ p`r`u. to]i cei 36 de copii au vrut pipi. m\tasea-broa[tei. Ajun[i `n p\dure. ]ipat urzici. b\ie]ei. 2 buc b\ie]ei b\gat m`n\ scorbur\ c\utat pup\z\ tei poveste Nic\. b\ut sticl\ vin. 5 b\ie]ei ascuns.Mersul Trenurilor neuitat la aer curat. speriat biata b\tr`n\. scormonit po[et\. `n s`nul primitor al naturii. 2 b\ie]ei prins bursuc. speriat. cadru didactic c\utat pudr\. 5 b\ie]ei f\cut pipi ap\ p`r`u b\ut director. ghimpi fund. 3 b\ie]ei fugit c`mpii prins miei care zburd\. 25 . Cioban fugit c`mpii prins b\ie]ei. 2 feti]e r\t\cit p\dure `nt`lnit Muma p\durarului. Tras pra[tie tufi[ doamn\ `nv\]\toare pipi. b\gat po[et\ doamn\ `nv\]\toare. mu[cat veveri]\. le[inat. 6 feti]e. b\tut bine. feti]e sc\pat via]\ urcat copac. m`ncat ciupercu]e. 3 feti]e cules ciupercu]e `nt`lnit Mo[ Martin. Sp\lat p`r`u. `ncunun`nd astfel concursul de desene pe asfalt organizat `n ajun. copiii s-au r\sp`ndit din prima clip\. 1 b\ie]el `mpins glum\ 3 feti]e p`r`u. lipindu-[i fundule]ele goale de geam [i ar\t`ndu-le cu nevinov\]ie celorlal]i participan]i la trafic. `mb\tat. `n]epat 2 b\ie]ei. g\sit bursuc. `ns\ doar 31 au anun]at. feti]e. recuperat par]ial num\r copii”. c\zut. Cadru didactic crezut [arpe. Amonte. doar din c`nd `n c`nd. scorbur\ viespi. c`te un ]ip\t sau r\cnet ar\ta c\ natura plin\ de urzici [i alte pericole `[i cere tributul s\u de carne fraged\. g\sit feti]e. Taur comunal sc\pat lan] v\zut 3 feti]e rochi]e ro[ii cules floricele p\[une. `mpotmolit n\mol. sp\lat furtun. Ziua de s`mb\t\ a fost `ntr-adev\r una de neuitat: `n autobuzul care-i transporta pe drume]i spre p\duricea de l`ng\ ora[. Seara. ocupan]ii locurilor din spate [i-au dat jos pantalona[ii. alunecat baleg\ vac\. Bilan]ul unei zile de neuitat la iarb\ verde a fost urm\torul (cit\m din noti]ele organelor de anchet\ sosite `n zon\): “3 buc. ]ipat. 1 buc. care `ncotro. feti]\ c\zut R`pa Dracului. `n plus. Director fug\rit 2 b\ie]ei glum\ proast\ bursuc po[et\.

s\ se documenteze la fa]a locului. pentru care a utilizat 1. Mai t`rziu. a reu[it s\ construiasc\ tot din be]e de chibrituri. o prieten\ care tocmai `nv\]a la rom=n\ pentru examenul de capacitate l-a l\murit pe Irinel c\ `ntre chilie [i chelie exist\. be]e de chibrituri. o diferen]\. n-ave]i dec`t s\ le num\ra]i. fiindc\ lui Irinel `i ie[ea de fiecare dat\ o chestie lucioas\ [i rotund\. stadionul din or\[elul natal [i plopii f\r\ so]. Mai demult. iar el [tia deja din poze cum arat\ sputnicul lansat mai demult de sovietici pe orbit\. ca o jum\tate de minge. bojdeuca lui Ion Creang\. Tocmai a ispr\vit copia la scar\ a Casei Poporului. 26 . Irinel n-a plecat `n drume]ie pe plaiurile de balad\ ale Bucovinei. `n miniatur\. Dac\ nu crede]i. totu[i. fiindc\ a aflat de la cineva c\ legendarul Daniil era un pustnic.Cip Ie[an B\ie]elul cu chibriturile Domnul Irinel construie[te machete din chibrituri. Cu chilia lui Daniil Sihastrul a fost mai greu. dup\ mul]i ani.563 841 buc.

simbol al eroismului clasei muncitoare. cum se spune. f\cea criz\.care reprezenta. `ncep`nd lin [i termin`ndu-se la fel de lin. chiar `ndoielnic\.Mersul Trenurilor Mica Siren\ Fabrica de {pan [i Rebuturi „Abnega]ia” era singura fabric\ din `ntreaga localitate . de altfel. iar dup\ pu]in timp fabrica a dat faliment. iar mul]i dintre angaja]ii mai v`rstnici fuseser\ f\cu]i pionieri l`ng\ maneta sirenei. motivul pentru care a comandat din str\in\tate o siren\ mai mic\. al c\rui sunet era ca un dulce [i armonios c`ntec de leag\n. fiind apoi privatizat\. de la caz la caz. 27 . de altfel. dac\ sc\pa careva pe jos vreun dosar. principala atrac]ie a or\[elului. sor\ aproape geam\n\ cu cea a lui Vasile Roait\. `n papet\rii existau [i vederi cu sirena Fabricii de {pan [i Rebuturi. se `nro[ea sau se albea la fa]\.o localitate nu prea mare. la sf`r[itul c\reia vinovatul era aspru pedepsit. s\rea `n sus. Urla. Noul director al fabricii suferea cu nervii. dac\ `l b\tea secretara pe um\r. Acesta a [i fost. confuzia s-a a[ternut peste ora[. a[a c\ via]a tuturor localnicilor se desf\[ura riguros. Dac\ se tr`ntea o u[\. muncitorii n-au mai [tiut c`nd s\ intre sau s\ ias\ din tur\. `ncepea s\ tremure [i toat\ treaba se termina cu o [edin]\. nu dup\ ceas. Din momentul `n care a fost instalat\ mica siren\. anun]`nd c\ o tur\ de lucru se termin\ [i alta `ncepe. Din prima zi sirena acesteia sunase cu regularitate. dac\ suna telefonul. Cel mai ur`t [i mai ur`t f\cea domnul noul director c`nd suna sirena. [panul [i rebuturile au devenit de o calitate mai slab\. vechea siren\ a fabricii. a[adar activitatea a devenit haotic\. ci dup\ sunetul sirenei .

m\!”. ca [i c`nd fiin]a care le-a l\sat ar fi alergat. oamenii au remarcat c\ pe stratul de nea proasp\t `nfiripat `n ajun apar dintr-o dat\. sub privirile lor mirate [i fixe. dup\ dou\-trei minute s-au ivit din nou. 28 . c`]iva copii s-au speriat [i au `nceput a zbiera. Mare a fost mirarea tuturor. [eful de post a scris `n procesul verbal c\ fapta a fost comis\ de Alb\ ca Z\pada. cine-i? Spune. Erau mai dep\rtate. strig`nd “Prinde]i ho]u’.Cip Ie[an Alb\ ca Z\pada [i unul dintre cele [apte p\cate ~n timp ce se adunaser\ l`ng\ sediul Prim\riei a[tept`nd s\ vin\ ma[ina cu butelii. din neant. de[i nu se vedea nimeni trec`nd pe uli]\. ni[te stranii urme de pa[i. iar [eful de post a strigat “Stai. De data asta. u\i! A furat o damigean\ de rachiu!”. din sens opus. p\rin]ii lor i-au pocnit p\rinte[te. ca [i c`nd fiin]a care le-a l\sat ar fi c\rat ceva greu. Deoarece infractorul n-a fost z\rit de nimeni pe fundalul alb de om\t. doi mo[negi au suduit. Imediat a ap\rut `n u[a braseriei patronul Pandele. Urmele de pa[i ap\rute pe z\pad\ au continuat s\ prind\ contur p`n\ la intrarea bufetului. Erau [i mai ap\sate. c`teva babe [i-au f\cut cruce. Asta.

fiindc\ poate a[a copilul lor nu s-ar fi `necat `nc\ din prima or\ de `not. Prima dat\ au vrut s\-l dea la cursuri de pian. fiindc\ `notul cost\ mai pu]in dec`t pianul sau harfa. la contrabas sau la fotbal. p\rin]ii lui Eugen (de[i aveau bani s\-i cumpere minge) nici nu vroiau s\ aud\. violoncelul sau harfa . copilul ar `nv\]a s\ vorbeasc\ ur`t. fiind mare. iar `n ap\ copilul n-are cum `nv\]a s\ vorbeasc\ ur`t. motiv`nd c\ acolo. De aia l-au dat la `not. Mai bine ar fi fost dac\ p\rin]ii micu]ului Eugen l-ar fi dat la pian. p\rin]ii l-au dat la cursuri de `not.iar de dat la cursuri de fotbal. din lemn. s\ scuipe. cu mecanisme. La vioar\ nu. ave]i grij\ de talentul copiilor dumneavoastr\! Pe micu]ul Eugen.Mersul Trenurilor P\rin]i. dar n-aveau bani s\-i cumpere pian acas\: pianul costa o gr\mad\. `n nici un caz. s\ `njure. Mult costau [i contrabasul. fiindc\ [i acolo s-a `necat o feti]\! 29 .

30 . n-a auzit c\ `ntre timp se pornise vijelia [i. `n ciuda v`ntului turbat. cei trei consumatori care au supravie]uit s`nt obliga]i s\ mearg\ la braseria din comuna `nvecinat\. De atunci. care a[a v\zuse el la televizor c\ fac americanii. la ordinul primarului. s-a ag\]at `n cear[aful pe care aceasta `l ]inea str`ns `n m`ini [i [i-a continuat drumul.. a nimerit `n livada localit\]ii. ]\ranii s`nt de p\rere c\ s-a rezolvat. care a trecut ca o rachet\ ag\]at\ `ntr-un cear[af cu bab\ dup\ el exact prin zona neutr\ dintre cele dou\ planete. Privind spre cer dup\ primele pale de vijelie. sc\pat\ de sub control.Cip Ie[an Pe aripile v`ntului ~n diminea]a de dup\ nunta Zamfirei Sob\ cu Ermurache Tiberiu. R\zboiul `ntre klingonieni [i rromulani a reizbucnit din pricina unui obiect zbur\tor greu de identificat. Surd\ ca o ciubot\. o bab\ a ie[it `n ograd\ s\ prezinte mesenilor r\ma[i treji tradi]ionalul dans al cear[afului. c\ tot nu mai are ce strica. A treia [i ultima rachet\ s-a `nt`lnit la altitudinea de 2243 de metri cu o bab\. de-acum `ncolo poat\ s\ bat\ grindina c`t dore[te. s\tenii au b\nuit c\ va bate piatra. A doua rachet\. a[adar au scos din hambar rachetele antigrindin\ primite pe inventar de la minister. n-a vrut nici `n ruptul capului s\ dea drumul cear[afului pe care `l ]inea str`ns `n m`ini.. Prima rachet\ antigrindin\ decolat\ de la cosmodromul din spatele bufetului a fost tras\ pe vertical\.

tu[ind. copilul s-a `ntors acas\ nec\jit c\ `[i pierduse un pantof. preg\tite deja pentru poman\. ajung`nd [i la urechile p\rin]ilor s\i. b\nuind c\ micu]ul e v`rcolac. Din pricina unor babe surde [i suficient de stupide. Pe c`nd se b\l\cea `n apa p`n\ la genunchi. iar dintre babele descrise mai sus. vampir sau Ucig\-l Toaca. Revederea cu p\rin]ii a fost fericit\. mort-viu. [tirea c\ micu]ul s-a `necat la g`rl\ a f\cut ocolul `ntregii localit\]i.Mersul Trenurilor Aventuri la g`rl\ Copilul Vicen]iu Dosoftei a mers la g`rl\ cu al]i tovar\[i de joac\ din sat . inspectorii au demarat o anchet\ [i au descoperit c\ bazinul de `not fusese amenajat ilegal `n incinta fostei ciuperc\rii. 31 .o g`rl\ folosit\ de localnici mai ales pentru sp\lat covoare [i autoturisme sau pentru v\rsat `n ea resturi menajere. ~n localitatea al\turat\. Dup\ nici cinci minute. Dup\ ce to]i clien]ii acestuia s-au prezentat la dispensar prezent`nd ciuperci pe picioare. copilul s-a `necat cu un cotor de m\r de Sf`ntul Ilie pe care `l ron]\ia [i a ie[it imediat pe mal. un mic `ntreprinz\tor a amenajat un [trand particular. dou\ au le[inat iar celelalte au luat-o la fug\.

topoare. 500 W. * 1 dosar cu [in\. special\. * 1 buc. * 1 mouse-pad special. dup\ ce s-a `nfr\]it cu o localitate de prin Austria sau Australia. ma[in\ de desz\pezit din import. furci [i motive bine `ntemeiate: `n fiecare an. mai mul]i s\teni au protestat `n fa]a Prim\riei. * 1 tirbu[on nou cu m`ner din plastic `n form\ de femeie goal\. nici m\car domnul primar {eptic\. Din fondurile primite la C`rti]ele s-au cump\rat urm\toarele: * 1 bec de iluminat stradal. nimeni nu [tie asta exact. pentru a ]ine `n el actele necesare achizi]ion\rii unui calculator care s\ ]in\ eviden]a actelor din institu]ie. * * * Din pricina acestei ma[ini. c`nd drumul na]ional 32 . ca s\ nu mai pun\ domnul primar paharul de vin direct pe birou [i s\ lase urme pe luciu.Cip Ie[an Dezavantajele prospectelor f\r\ instruc]iuni `n limba rom=n\ Prim\ria din C`rti]ele a primit ni[te fonduri din str\in\tate. de la UE. ultimul tip. cu toate dot\rile [i br\du] parfumat la oglind\. trecut `n acte ca “Utilaj protocol (eventuale) `nalte delega]ii Bruxelles”. * 1 set mingi ping-pong pentru club. cu coase.

vin fiert sau nefiert (diverse sortimente). “A[a o iarn\ n-am mai v\zut din 1955!”. to]i [oferii `nz\pezi]i pe cinci kilometri de-o parte [i de alta ajungeau inevitabil `n comuna lor. s\ ia interviuri b\tr`nilor. s\ dea t`rcoale ma[inilor `nz\pezite. fiind solicitat de absolut to]i reporterii s\-[i spun\ cu glas sf\tos celebra sa replic\. * * * Domnul primar {eptic\ avea `ns\ alte g`nduri [i alte probleme: de fiecare dat\ c`nd viscolea. rom.Mersul Trenurilor care trece prin C`rti]ele se bloca din cauza troienelor. Cam to]i filmau 33 . Dintre ace[tia. pre]urile fiind fixate `n lumina vorbei din b\tr`ni “Omul. Treaba mergea. la necaz. Javrele purtau la g`t butoia[e cu ceai fierbinte. Normal. se cazau la ei [i m`ncau la ei p`n\ reu[eau echipele speciale s\ elibereze carosabilul . ~n fine. iar drumul na]ional se bloca. cazarea [i masa nu erau gratuite. dup\ ce terminau cu ]\ranii. sute de reporteri de la toate televiziunile veneau s\ transmit\ dintre n\me]i [i s\ filmeze ma[inile `nz\pezite. “Calul din troian”. pe care-i trimitea la drumul mare. ]uic\. iar c`]iva s\teni s\paser\ funda]ia unei viitoare pensiuni agroturistice. p`n\ d\dea dezghe]ul. la biroul din Prim\ria C`rti]ele. Chiar [i la viscolele mai mici. respectivii reporteri se opreau cu to]ii la el. nu se mai uit\ la bani”. rachiu. s\-l `ntrebe diverse t`mpenii [i s\ vad\ cum func]ioneaz\ “Comandamentul Z\pezii”. s\tenii prosperau: fiecare avea c`]iva c`ini dresa]i. sec\ric\ sau vermut [i fuseser\ dresate s\ primeasc\ banii mai `nt`i. c`nd traficul se oprea doar c`te o or\-dou\.sau chiar mai repede. apoi se n\pusteau ca furnicile `n sat. de-abia dup\ aia se uitau aten]i la clientul care `[i turna [i `ncepeau s\ m`r`ie ur`t [i s\ sar\ la degete dac\ omul dep\[ea nivelul. mo[ Ien\chi]\ Pra[tie devenise de vreo zece ani `ncoace un fel de vedet\ TV.

129 de institu]ii.Cip Ie[an acelea[i chestii: ni[te ]ur]uri. [oferi. A pornit. c`mpul alb pe fond alb. apoi pe el vorbind la telefon cu domnul prefect.at`t locale c`t [i centrale . A `nchis u[a. trei haite de lupi. cu manualul de `ntrebuin]are `n m`n\. c`teva urme de pa[i pe z\pad\ (cam `mpletici]i). ~n m`n\ ]inea un manual de 34 . 31 de ansambluri vocal-instrumentale. Se cam s\turase. N-a fost z\pad\ nici pentru derdelu[ul copiilor. vorba reporterilor de televiziune. multe sticle [i deranjul. Iat\ de ce [i-a zis “Fie ce-o fi!” [i a cump\rat ma[ina de desz\pezit special\. la C`rti]ele n-a mai nins. un acoperi[ [i un gard printre n\me]i. Dintre fiarele contorsionate. cu tot cu cur]ile aferente [i cu vie]uitoarele din ele. o brigad\ artistic\ [i o bab\ care st\tea la porti]\ a[tept`ndu-l pe Ghi]\ s\ vie de la bufet. 47 de turme de oi. plus ziarele . 26 de cirezi de vaci. un roi de albine. P\rea nev\t\mat. * * * ~n ultimul an. O asemenea onoare `l costa pe primarul {eptic\ `n fiecare an cam o sut\ de metri de c`rna]i. 72 de colective de oameni ai muncii. Conform martorilor oculari. la prima cheie.fiind multe. s\ nu mai aib\ nimeni ce filma... `n ea s-a urcat tremur`nd de emo]ie Mitic\. a luat vitez\ [i s-a dus. trei delega]ii de la minister. [oferul primarului. membrii echipelor de descarcerare l-au scos pe Mitic\. Posturile de televiziune [i de radio. reporterii veni]i erau [i mai mul]i. fotografi. Ma[ina a pornit din prima. Ma[ina de desz\pezit str\lucea `n curte. iar unii c\rau dup\ ei cameramani. p`n\ a doua zi (c`nd s-a terminat motorina din rezervor) ma[ina de desz\pezit t\iase p`rtie prin opt p\duri ale statului. 261 de case mici [i mijlocii. Nu s-a mai v\zut. vreo treizeci de g\ini. dar\mite pentru blocat drumul na]ional. [apte brig\zi de sondori.

Fiindc\ domnul primar. primarul {eptic\ a le[inat. c`nd nici naiba nu-[i `nchipuia c\ la dou\ s\pt\m`ni `nainte de Cr\ciun nu va fi z\pad\. doamna a hot\r`t s\ se descurce cu ce se g\se[te la fa]a locului. japonez\?”. italian\. `n fa]a Prim\riei se `n\l]au vreo cinci oameni extrem de reali[ti. `n fa]a Prim\riei. trata cu severitate abaterile de la program. spaniol\. C`nd s-a l\sat `ntunericul. olandez\. la un “concurs de oameni de z\pad\ `n cinstea integr\rii Rom=niei `n Uniunea European\”. crez`nd c\ s`nt domnii de la jude] veni]i `n inspec]ie. 35 . * * * La dou\ zile dup\ asta. diminea]a. elevii de la {coala General\ din C`rti]ele au fost sco[i de doamna afar\. f\cu]i din baleg\ [i paie. german\.Mersul Trenurilor `ntrebuin]are [i repeta mereu “Cum se zice la fr`n\ `n englez\. s\ vad\ pe ce s-au cheltuit fondurile din str\in\tate. care era [i directorul [colii. Ac]iunea fusese trecut\ `n program `nc\ de prin septembrie. francez\. v\z`ndu-i prin cea]\.

Cip Ie[an

Poveste cu fulgi
Seara, doi trec\tori au observat c`]iva unici [i irepetabili fulgi de z\pad\ plutind prin v\zduh. Primul a pozat fulgii cu telefonul mobil, dar pozele n-au fost gata pe loc: fiind un telefon mobil mai vechi, filmul trebuia trimis la ora[, la developat. Al doilea a ie[it la poart\ [i a vrut s\ pozeze fulgii cu telefonul fix, dar n-a reu[it, din pricina firului prea scurt. A mai trecut ceva timp, iar primul dintre cei doi a primit prin po[t\, proasp\t developate, filmul [i pozele f\cute cu telefonul s\u mobil. Cel\lalt a primit prin po[t\ doar o soma]ie, s\-[i pl\teasc\ nu mai [tiu ce. Poze n-a primit, fiindc\ - poate mai ]ine]i minte - a `ncercat s\ fotografieze cu telefonul fix, dar n-a reu[it, din pricina cablului prea scurt. De fapt, zic eu prostii: cablul era suficient de lung, dar c\lcase pe el din gre[eal\ soacr\-sa, Varvara. O femeie admirabil\, de altfel, din toate punctele de vedere.

36

Mersul Trenurilor

Mapamond paranormal rom=nesc
O feti]\ de doar 10 ani a c\p\tat puteri paranormale, care `i fac pe cei din jur s\ se minuneze de fiecare dat\ c`nd o v\d, mai ales la televizor, pe posturi de scandal: de m`nu]ele sale ginga[e se lipesc tot felul de obiecte u[oare, c\r]i, caiete, cutii de chibrituri, linguri]e! Puterile micu]ei au ap\rut de c`nd blocul `n care locuie[te a fost debran[at de la re]eaua de ap\, iar feti]a nu s-a mai sp\lat pe m`ni dup\ ce a m`ncat caramelele [i savarinele cu fri[c\ primite la [coal\ de Ziua Copilului 2006. Un alt paranormal este [i Gigi Gic\: de m`inile lui se lipesc portofele, bancnote, bijuterii, radiocasetofoane de ma[in\ [i alte bunuri. Deoarece poli]i[tii din ora[ul s\u nu cred `n existen]a fenomenelor situate mai presus de `n]elegerea omeneasc\, bioenergeticianul se afl\ `n arest pentru furt din avutul privat.

37

Cip Ie[an

P\stra]i bonul p`n\ la ie[irea din unitate
C`nd s-a `ntors acas\ de la munc\ diminea]a pe la doi[pe, doi[pe [i ceva - hai, trei f\r\ ceva, Georgel i-a zis so]iei Anemona c\ a fost la cump\r\turi [i c\ era coad\ mare. So]ia Anemona dormea, s-a trezit o clip\, pe un sfert, a g`ngurit „Bine, drag\”, apoi s-a culcat la loc. A doua zi, Georgel nu ar\ta defel ca un om care fusese la cump\r\turi - avea ochii ro[ii, `l durea capul, era ame]it [i sughi]a. Dup\ alte c`teva zile, so]ia Anemona a pus rufe la sp\lat, la ma[in\; ca de obicei, a c\utat prin buzunarele pantalonilor lui Georgel dup\ h`rtii, bancnote, ]ig\ri, chei, nasturi sau alte chestii a c\ror sp\lare la ma[in\ este contraindicat\. A scos din buzunare ni[te ]ig\ri, dou\ chei, un nasture, un breloc, o moned\ [i o h`rtie. Tot ca de obicei, s-a uitat la h`rtie `nainte s\ o arunce - putea fi un loz c`[tig\tor, de exemplu. Nu era un loz c`[tig\tor, era un bon. Un bon de cass\, a[a cum se dau acum clien]ilor. Pe bon era o list\ lung\, lung\; aceasta con]inea, printre altele, „5 x 150 ml vodca”, „9 x bere dozator” etc. Tot pe h`rtiu]\ erau trecute denumirea localului, data [i ora la care bonul fusese eliberat, ora 02.35. Anemona [i-a adus aminte de noaptea `n care Georgel a stat la coad\ la cump\r\turi, deci a pus m`na pe cle[tele \la mare, din lemn, de scos rufele din ma[in\. ~n zilele urm\toare, b\rbatul a r\mas acas\, la recomandarea medicilor care i-au spus s\ nu se mi[te p`n\ nu `i trece capul. De atunci, el a `nceput s\ arunce toate
38

Mersul Trenurilor

bonurile primite de oriunde; a[a se face c\ dup\ ultima deplasare `n interes de serviciu trebuie s\ dea `napoi c`teva zeci de mii, pe care n-are cum s\ le justifice.

39

dup\ at`tea veacuri. cum balaurul a existat.. Sf`ntul Gheorghe ar mai fi biruit o laie.Cip Ie[an De ce e bine c\ Sf`ntul Gheorghe a `nvins balaurul [i nu invers Sf`ntul Gheorghe a r\mas `n istorie pentru c\ a biruit balaurul. `n Rom=nia. cam da! Dar c`]i amici pe care s\-i cheme Balaur ave]i? 40 . Gigi. Ghi]\. care s\ dea de b\ut? P\i. Se s\rb\tore[te [i la noi.. V\ da]i seama ce bine este c\ `n lupta dreapt\ a c`[tigat Sf`ntul Gheorghe [i nu balaurul? Dac\ n-ar fi fost a[a. Gelu. Geo. ci pe balaur. Gic\. Ia g`ndi]iv\: ave]i cunoscu]i cu nume de Gheorghe. Dac\ balaurul n-ar fi existat. George. biruin]a Sf`ntului se s\rb\tore[te [i ast\zi. nu l-am s\rb\tori pe Sf`ntul Gheorghe.

Mersul Trenurilor 41 .

a[adar `[i d\deau coate c`nd o vedeau [i spuneau cu respect “B\i. pe la toat\ lumea. Dup\ nu mult\ vreme devenise alintat\ [i nesuferit\. Din `nt`mplare. conform pove[tii. c`t s`nt eu de ur`t\!”. [ase! La o parte! Uita]i. iar unii v\zuser\ [i c`teva desene animate pe tema asta. Nu s-a transformat. primea bani din toate p\r]ile [i se obi[nuise s\ tr\iasc\ pe picior mare .mai bine zis. pe lab\ mare. “Mac-mac-mac. ce ur```t\ s`nt.Cip Ie[an R\]u[ca cea ur`t\ A fost odat\. cele mai importante reviste lucioase [i frumos ilustrate. R\]u[ca asta era nu numai ur`t\. vine leb\da!”. au `nceput s\ o asalteze cu contracte. cu pieli]\ `ntre degete. r\]u[ca cea mic\ [i ur`t\ s-a transformat. Marile case de mod\. marile firme de cosmetice. ci `ntr-o ra]\ mare [i ur`t\. ba chiar a `nceput s\-i plac\ aten]ia cu care era `nconjurat\. `ntr-o leb\d\. motiv pentru care se pl`ngea peste tot. deoarece ea nu era leb\d\. Semna contracte cu toat\ lumea. mac-mac. ca s\ pozeze pentru ele c`nd va cre[te [i se va transforma din r\]u[ca ur`t\ de acum `n gra]ioasa leb\d\. Dintr-o dat\. ci ra]\-ra]\. ci [i con[tient\ de faptul c\ este ur`t\. R\]u[ca cea ur`t\ credea c\ to]i se dau la o parte din calea ei de ur```t\ ce e. Treptat. ~n copil\rie 42 . se d\dea vedet\. r\]u[ca cea ur`t\ [i-a mai abandonat complexele. iar toat\ lumea de pe lac (mai pu]in broa[tele) a[tepta cu ner\bdare transformarea. dedicate ra]elor [i g`[telor. pe un lac. o r\]u[c\ tare ur`t\. Asta. vai. dar adev\rul era cu totul altul. Transformarea a venit peste noapte. dup\ cum credea lumea. cam to]i din jurul ei citiser\ `n copil\rie povestea “R\]u[ca cea ur`t\”.

`n plus. `ntr-adev\r. Salvarea a venit din partea fiului cel mic de `mp\rat. marile firme de cosmetice [i cele mai importante reviste lucioase [i frumos ilustrate dedicate ra]elor [i g`[telor s-au pomenit c\ au contracte pe via]\ cu o ra]\ mare. dar din cauza maic\-sii. gras\ [i ur`t\ . care a sc\pat-o pe sc\ri c`nd era `nc\ `n ou. ur`t\. Harap Alb. mai era [i plin\ de fi]e. marile case de mod\.Mersul Trenurilor fusese. Lui nu i s-a p\rut ur`t\. Acesta c\uta tinere]ea f\r\ de b\tr`ne]e [i via]a f\r\ de moarte. dar `[i uitase acas\ pache]elul cu m`ncare. o ra]\ mare. pe lac. 43 . Cum trecea el prin zon\ a v\zut. ci chiar gustoas\.care. Prin urmare.

iar dup\ un ceas a ap\rut [i mor\ri]a cu fuiorul. Cu aceea[i ocazie. la vale. valurile l-au adus [i pe morar. Atunci.acesta e numele ei . colegii lor dintr-o localitate `nvecinat\ au beneficiat de o minunat\ ilustrare a operei sadoveniene “Venea o moar\ pe Siret”: la c`teva minute dup\ ce moara luat\ de puhoi a trecut pe Siret.Cip Ie[an Poveste educativ\ Produsul dintre suprafa]a sec]iunii tubului prin care curge un fluid [i viteza fluidului prin acea sec]iune este constant. 44 . ~n aceea[i perioad\ ploioas\. Ecua]ia de continuitate . iar o bab\ lene[\. a fost luat\ de [uvoi sub privirile elevilor care jucau polo sau se tr\geau cu barca pe uli]\. ]ac-]ac-]ac.se studia pe vremea mea `n primul an de liceu la capitolul “Mecanica fluidelor” [i n-a intrat `n min]ile elevilor din Chi[cani dec`t zilele trecute. c`nd a plouat. Doamna a fost recuperat\ a doua zi dintr-o ]eav\ a motopompei care scotea apa din sediul Prim\riei. elevii respectivi au mai `nv\]at [i reciproca zicalei despre apele lini[tite care s`nt ad`nci. apa g`rlei comunale s-a scurs pe f\ga[ul ei de veacuri. care a dorit s\ treac\ prin [an] pe unde acesta era mai `ngust.

n-avusese baft\ cu numerele la 6 din 49. El mai are un apartament `n care a pus gresie pe jos. Dar mai pu]in conteaz\ apometrul s\u.Mersul Trenurilor Od\ `n apometru antic Domnul Serafim Mutulic\. Mai exact. de profesie fabricant de rafturi [i sertare din PAL melaminat verde deschis cu muchie mov. Mai exact. are o nevast\ [i trei copii. de un mo[neag care o a[tepta s\ se dezbrace pentru culcare. el a fost pl\cut surprins de gardianul public. ea era urm\rit\ de ghinion . ea mai era urm\rit\ [i pe geam. pe c`nd se `ntorcea acas\. Conteaz\ doar c\ Serafim a fost surprins de un gardian public. 45 . deoarece acesta a ajutat o b\tr`nic\ s\ treac\ strada. a pus termopane la balcon [i a montat apometru. nici m\car centrala termic\ de apartament n-are importan]\ prea mare `n cele de fa]\. sp\rsese o oglind\ [i i se stricase un oberteil la o chiuvet\. B\tr`nica respectiv\ era urm\rit\ de peste o s\pt\m`n\. `n baie [i buc\t\rie. din blocul al\turat. ~n plus. cu un binoclu de teatru.

a[a c\ doamna Marinela a putut descoperi la lumina becului de pe prisp\ locul cel mai bun pentru a `nfige toporul `n p\m`nt. casnic\. 96 de ani. Trei copii care o priveau peste gard au exclamat: „Cool! Beton! Ce dans bag\ tanti Marinela!”. un topor `nfipt `n fa]a pragului alung\ ieftin [i eficient tr\znetele.Cip Ie[an Rolul [i importan]a topoarelor `n alungarea tr\znetelor Conform tradi]iei din mo[i-str\mo[i. `nc`t. localitatea sa de ba[tin\ fusese de cur`nd racordat\ la re]eaua de curent electric. 46 . Ea s-a ]inut de tradi]ie. Din nefericire.at`t de negri [i de grei erau norii. a[a c\ t\i[ul toporului a sec]ionat un cablu subteran. deoarece nori negri [i grei se adunaser\ deasupra c\su]ei sale . din pricina lor. Din fericire. peste micu]a a[ezare se l\sase bezna ca `n miezul nop]ii. dup\ cum scria [i Ion Creang\. Un respect deosebit pentru aceast\ tradi]ie a dovedit acum c`teva zile doamna Marinela Stropitoru. localitatea sa de ba[tin\ fusese de cur`nd racordat\ la re]eaua de curent electric.

Mersul Trenurilor 47 .

deoarece a renegociat retribu]ia tarifar\ [i a revenit `n distribu]ie). m`na dreapt\ a bogatului Don Pedro. var\ de-a patra cu Rosaria. Miramar tr\ie[te ce-a de-a doua sa mare dragoste al\turi de Rodrigo [i au un copil. so]ul Mirabelei . cu bani de la Don Esposito. care vrea s\ investeasc\ `n afacerea Juanitei (disp\rut\ din primul episod. dar e r\nit. c`[tigat\ de acesta dup\ ce s-a duelat din dragoste cu Carlos. care se dovede[te c\ este sor\ cu Almeida. Noroc mare [i cu Juan Fernandez. deoarece actri]a nu s-a `n]eles cu produc\torul [i sa dus la alt\ telenovel\). care o ia de nevast\ pe Juanita (ap\rut\ din nou. Din fericire `l `ngrije[te Rosaria. Juanita `l iube[te pe Rodrigo. botezat Rosalinda.care nu are ochi dec`t pentru Don Leoncio. ~ntre timp. Noroc cu buna [i b\tr`na servitoare Rosaria. sf\toas\ [i blajin\. din 48 . frate bun cu Carlos. care recupereaz\ copilul. vreme de cinci episoade se bate cu Fernandez. Don Leoncio o r\pe[te pe Rosalinda. care `i arat\ lui Alfonso calea cea mai scurt\ spre inima Consuelei. ~n fa]a iubirii lor se opune Sclava Isaura. totu[i!). fiic\ dup\ cumnat a bogatului Don Esposito. mo[tenitorul m\tu[ii Almeida. cel cu inima `mpietrit\.Cip Ie[an Telenovela la `ndem`na tuturor . proasp\t sc\pat\ din ghearele r\ului Alvarez. bogatul proprietar al Sclavei Isaura.manual pentru scenari[ti. Apare Miramar. bunica lui Alfonso [i cuscr\ a Juanitei (e bine ca Juanita s\ nu apar\ prea des.

care aduce ap\ tuturor. `n vreme ce eroii mor pe capete. Boala e contagioas\ [i noroc cu Rosaria. inimoasa [i blajina Rosaria este bunicul tuturor. Alfonso (care nu apare `n cadru) [i Sclava Isaura. ~n plus. care a eliberat-o din sclavie pe Isaura . l-au `ngrijit ni[te b\[tina[i de pe o insul\. Lovitur\ de teatru: Juanita `ii d\ruie[te inima sa lui Don Leoncio. R\m`n doar Juanita. Reapare `n episodul 436. 49 . Finalul e unul fericit. `nviat\ [i ea. de fapt. c`nd afl\m c\. moare.r\posat\ `ntre timp din cauza holerei c\p\tate pe c`nd `l `ngrijea pe Roberto. Cel pu]in asta am `n]eles eu din cele c`teva buc\]i de telenovele pe care le-am urm\rit involuntar de-a lungul anilor. se descoper\ c\ buna.Mersul Trenurilor nefericire.

de [p\gi. domiciliat `ntr-una din b\l]ile patriei noastre. Dimpotriv\. luat `n urm\ cu o lun\ pentru conducere sub influen]a rachiului. prilej de bucurie. Tiberiu Br\dule]. a dat `napoi ma[ina proprietate personal\ cu aproape doi metri treizeci. * Un rac de dimensiuni medii. * Colectivul de oameni ai muncii de la ferma avicol\ „Oul sau g\ina” SRL s-a angajat solemn c\ niciodat\ nu va da `napoi `n fa]a greut\]ilor. i-au dat `napoi. De la om la om. dup\ [tiri. * Un alt [ofer amator. pentru a nu fi prins de copiii care se b\l\ceau l`ng\ mal. de nervi. el a cerut `n scris patronului s\u s\ i se dea `nainte leafa pe dou\ luni. pe care o `mprumutase la pr`nz. * Cicerone Grebl\.00. cere s\ i se retrocedeze permisul. pentru a intra `n parcare. salariat [i consumator. gospodina Eugenia Vrabie a dat `napoi vecinei sale de la etajul patru ma[ina de tocat carne pentru chiftelu]e. * Ieri.Cip Ie[an Cel mai de[tept retrocedeaz\ primul Un om. Demult. O istorie `ntreag\ `n c`teva cuvinte. Retroced\rile. C`teva cazuri de dat `napoi: * Petronel S\ndulache. au venit al]ii. i-au luat. fiind invitat la o nunt\ cu dar. a dat `napoi. au trecut anii. 50 . a avut. [i a zg`riat-o. `n jurul orei 20. au venit unii. [ofer amator [i filatelist pasionat. a declarat c\ nu vrea s\ i se dea absolut nimic `napoi. de la caz la caz. acum dou\ seri.

Lua]i un cu]it ascu]it. b\ga]i m`na st`ng\ [i pip\i]i p`n\ da]i de apendice. Sp\la]i zona cu spirt. Deci. ab]ine]i-v\.. Booon! S\ revenim: deci. acum mai jos. mai jos.. s\pt\m`na viitoare. Urmarea.. Nu. \la-i! Apuca]i-l cu grij\ `ntre dou\ degete [i ]ine]i-l a[a. aduce]i o c`rp\ [i freca]i covorul. s\ zicem. C\uta]i-v\ partea dreapt\ a bur]ii.. merge]i acum. nu r`de]i. Gata.. dragi ascult\tori.. e bine acolo.Mersul Trenurilor „Medicina la `ndem`na oricui” . ceva mai jos. da. Tema edi]iei de ast\zi este una incitant\: opera]ia de apendicit\ la `ndem`na oricui! {i dumneavoastr\ v\ pute]i opera dac\ urma]i `ntocmai sfaturile noastre.emisiune radiofonic\ Bun\ ziua. mai la st`nga. c\ p\teaz\. Dac\ v\ g`dila]i la ficat. mai jos. bine. Mai la st`nga. A[a.. Dac\ nu v-a]i sp\lat pe m`ini `nainte. destul! Curge? Nu-i nimic. A[aaaa! Lua]i cu]itul [i t\ia]i. nu acolo. Freca]i bine.. la o nou\ `nt`lnire cu medicina pentru to]i! 51 . b\ga]i m`na `n\untru. fie.

Z`ce mama c\ mi-o da zestre c`nd m-oi m\rita dou\zeci de perne mici. animatoare. * Sun\-ne. caut pechinez pentru mont\. * V`nd ceas. precum [i dou\zeci de perne mari. Tai b\t\turi. apetisant\. * Proxenet calificat. vindec acnee. omor capra vecinului f\r\ durere. Corpul Pompierilor Voluntari. V`nd ra]\.Cip Ie[an Mica publicitate * Co[ar autorizat. focoas\. * Ro[cat\ sexy. * Ofer garan]ie. Ieftin\. * T`n\r\ f\r\ vicii. cu dracul clientului. M\ deplasez. barmani. cu salariul clientului. conform cerin]elor UE. dispuse s\ r`d\ la glumele clientului. * Veterinar autorizat. * Conducerea cimitirului “Ve[nica pomenire” angajeaz\ dansatoare. Divizia A. ofer feti]e vesele. caut b\iat pe m\sur\. toate pline cu furnici. * Adev\rata regin\ a magiei albe. fac domnilor genero[i masaje erotice cu alifie chinezeasc\. * Am pierdut ieri o batist\ [i m\ bate mama. dac\ e[ti fierbinte. * Fac ceva pe el de salariu minim pe economie. * Fac pe dracu-n patru avantajos. cofetari. Stop violen]ei `n familie! * Calific\ri rapide: osp\tari. f\r\ prejudec\]i. `mpotriva reumatismului. cuc b\rb\tesc mare. 52 . toate pline cu ]`n]ari. garantat\ 3 ani.

cadastru [i intabulare. Pontiaca [i Maybacha. Alfa Romica. chiar din Gazeta Matematic\. pre]uri avantajoase! * C\ut\m osp\tari. 53 . Forda. rezolv\m orice problem\ din orice culegere. barmani. adev\ratele nepoate ale m\tu[ilor lor. Dacia. picoli]e. superb\. Nu se ofer\ cazare. Opela.Mersul Trenurilor * Vr\jitoarele Mercedesa. muzicieni pentru contract vapor lux croazier\ ocean. * Blond\ bisexual\.

gospodarul nostru refuz\ s\-[i mai fac\ vara sanie. dac\ are de mers undeva. o s\niu]\ c`t de mic\ . aluzii necuviincioase la adresa lipsei sale de h\rnicie [i a modului ru[inos `n care nu respect\ proverbul. peste noapte. dar vreme de patru ani la r`nd. Pe doi copii i-a [i urecheat! De fapt. De atunci. `n fiecare iarn\. el a refuzat s\-[i fac\ sanie. s\ se zg`l]`ie. `n zeflemea. Nici domnul de la reprezentan]\ n-a `n]eles prea bine de ce clientul i-a tras peste cap cu actele. Dup\ dou\ zile i s-a furat sistemul antifurt. el a refuzat s\-[i fac\ vara sanie [i iarna car din motive personale: `nt`i de toate. a ie[it de c`teva ori din curte cu toporul la cei care `i aruncau peste gard.Cip Ie[an Sanie f\r\ zurg\l\i Un gospodar n-a vrut cu nici un chip s\ se preg\teasc\ de iarn\: `n vara trecut\. cineva i-a furat sania cu totul. ~n al [aselea an a cump\rat o sanie de la un magazin specializat.ba. frumos f\cute sul [i ]inute `ntr-o ]eav\ metalic\. Dup\ `nc\ dou\.tocmai din Laponia sau din Groenlanda. 54 . piesele de schimb trebuie aduse de la produc\tor . chiar. A avut sanie. Domnul de la reprezentan]\ i-a spus gospodarului nostru c\ mai are de a[teptat: fiind vorba de o sanie din import. copiii i-au furat zurg\l\ii. El prefer\ ca vara s\ bea bere [i. asta n-a `n]eles prea bine. sania cump\rat\ de la magazin a `nceput s\ sc`r]`ie. ~n al cincilea an n-a mai pus zurg\l\i la sanie [i s-a culcat lini[tit. s\-[i piard\ [uruburile prin z\pad\. o sanie cu sistem antifurt. fiind\ s\niile `i trezesc amintiri nepl\cute. s\ cheme un taxi f\r\ zurg\l\i. s\ mearg\ la urat cu ei.

iar primele `n bani [i televizoare Olt cu circuite integrate (sau aparate de radio “Madrigal”) vor fi `mp\r]ite `n func]ie de dep\[irea planului. `nc`t se transformase de-a lungul anilor `n du[m\nie. c`nd un de[tept din conducere a hot\r`t c\ `ntre cele dou\ sec]ii trebuie concuren]\. * * * Primul care a v\zut lumini[ul prin geamul punctat de mu[te al autobuzului a fost nea Mardare. Cei de la [uruburi nici m\car nu vorbesc cu colegii lor de la piuli]e ([i invers).. unde rugineau). motiv pentru care `n loc de prime se d\deau penaliz\ri. rivalitatea dintre cele dou\ sec]ii fiind at`t de veche. la fel ca angaja]ii sec]iei “Piuli]e”. Cum beneficiarii comandau `ntotdeauna un num\r egal de [uruburi [i piuli]e.. du[m\nia. Rivalitatea asta. Din acea perioad\ dateaz\ zidul de ur\ dintre cele dou\ sec]ii. dar\mite s\ fac\ planuri de ie[it `mpreun\. [eful neoficial al “Piuli]elor”. r\mas `n picioare p`n\ ast\zi.Mersul Trenurilor ~n poiana din p\dure au loc [i conflicte dure Angaja]ii sec]iei “{uruburi” [i-au luat vineri zi liber\. Vigilen]a [i-o dob`ndise de c`nd p\zea sec]ia. A fost o coinciden]\. dar f\r\ s\ se fi vorbit `n prealabil. `[i are r\d\cinile `n vremea `ntrecerii socialiste. s\ fac\ poante proaste cum se obi[nuia la vremea aia prin `ntreprindere. De 55 . nimeni n-avea ce face cu dep\[irile de plan (care ajungeau la mama naibii. s\ nu vin\ [uruburile s\ saboteze. `n magazie.

ambele tabere ocupaser\ pozi]ii de lupt\. [eful neoficial al sec]iei “{uruburi”. ca [i c`nd mai multe so]ii [i mai mul]i copii de angaja]i din sec]ia “Piuli]e” ar fi c\zut de pe scaune cu toate bagajele peste ei. c\z`nd din v`rful unui cire[. fiind vorba de o minivacan]\ `n s`nul naturii. Primul care a pus piciorul `n poieni]\ a fost nea Mardare. spulber`ndu-i [i f\c`nd s\ creasc\ `n loc iarb\ proasp\t\ [i floricele. Desigur. de parc\ ar fi c\zut un meteorit peste copaci. Dup\ c`teva clipe. P\rea locul ideal: v`ntul b\tea abia sim]it. Din fericire le lipseau scuturile. F\r\ nici un cuv`nt. iar [oferul s-a speriat [i a fr`nat brusc. desigur. iar 56 . ca la strung\.[i nea Istrate. s\biile [i topoarele.. locuri parc\ anume amenajate pentru gr\tar. `n tensiunea general\. Cel pu]in asta a crezut el. doar b\rba]ii adev\ra]i s`nt capabili s\ tran[eze o astfel de situa]ie. c`rdul voios al [uruburilor cu familiile lor. nea Mardare s-a ar\tat a fi un asemenea b\rbat. piuli]ele `[i luaser\ [i familiile. se oprise c\lare pe o creang\ de jos). urmat de c`rdul voios al piuli]elor cu familiile lor. De[i fusese operat mai demult (dup\ ce.dar `n partea diametral opus\ . Nea Mardare a [uierat scurt. a[a cum se obi[nuia `n s`nul ambelor tabere. Din spatele autobuzului s-a auzit un zgomot. `n lini[tea total\ (p\s\relele `ncetaser\ s\ ciripeasc\. care intraser\ `n p\durice pe cel\lalt drum forestier. p\s\rele de soiuri necunoscute ciripeau vesele pe r\murele. ~n spatele s\u se afla. s\ le `nfunde veceul turcesc cu un borcan gol de zacusc\. s\ le scoat\ siguran]ele de la panou sau chiar s\ le lege u[a cu s`rm\ pe dinafar\.Cip Ie[an exemplu.. locuri cu umbr\ [i. printre din]i. Poieni]a era aproape rotund\. erau locuri cu soare. mai ales. `n exact aceea[i clip\ pusese piciorul `n poieni]\ . * * * Exist\ momente de tensiune `n care totul se poate duce naibii sau dimpotriv\.

la fel de b\rb\te[te. `n spatele c\ruia deja `ncepuse s\ se formeze un l\cu[or de acumulare.Mersul Trenurilor bursucii [i veveri]ele `nlemniser\) a `naintat spre centrul poieni]ei. nea Mardare n-a s\rit la b\taie. pref\c`ndu-le `n jar pentru gr\tar. Nu erau multe...`n]eleseser\ situa]ia [i se fereau s\ dea mingea de volei sau fluturele de badminton peste grani]\. De[i b\use.at`t de neast`mp\ra]i. un p`r`ia[ cu ap\ cristalin\ de munte susura voios. cei de la “{uruburi” au tres\rit. exact la jum\tatea poieni]ei. fl\c\ri `nalte mistuiau vreascuri. * * * Dup\ zece minute. dar se `n\l]au `n calea undelor ca un mic baraj. tot `n t\cere. o duzin\-dou\ de baxuri cu peturi de doi litri. Nea Istrate l-a privit drept `n ochi. Armisti]iul fusese semnat: linia trasat\ pe iarb\ desp\r]ea cele dou\ tabere. la fel cum paralela 38 desparte Coreea de Sud de sora sa fratricid\ din Nord. * * * ~n poieni]\ era veselie. `ntr-o ]ar\ neutr\. La nici o sut\ de metri dep\rtare. iar copiii . Nici un [urub nu p\rea s\ dea aten]ie piuli]elor [i nici o piuli]\ nu p\rea curioas\ s\ afle ce se `nt`mpl\ la vecini. un taur nu 57 ... Pe delu] p\[teau ni[te vaci. crez`nd c\ maistrul e beat [i vrea s\-i pocneasc\. ci a tras cu lemnul prin iarb\ o linie. `mbr\]i[`nd cu moleculele sale sticlele de bere puse la r\cit de c`]iva piuli]ari v`njo[i. iar radiocasetofoanele se t`nguiau. Acolo a ridicat un b\] de jos. poieni]a era m\rginit\ doar de ni[te tufe. co[ule]ele cu merinde desf\cute. To]i evitau s\-[i `ncruci[eze privirile. Pe o parte. silind p\s\relele din copaci s\-[i duc\ aripile la urechi. Dar nu. printre copaci. `n spatele c\rora se ridica un delu]. apoi a `nfipt b\]ul `n p\m`nt [i s-a `ntors la ai lui. L`ng\ vaci. de obicei . `n ambele tabere p\turile erau `ntinse.

nenea!”. traiectoria se curm\ brusc. respectiv “Pentru pu]in!”. [eful neoficial al sec]iei “Piuli]e”. iar una dintre feti]e. chiar.. Ispas Burete. Mai exact. le spuse c\ s`nt proaste ca ni[te fete [i se urc\ `n copac. Tatiana (t\ticul ei.. Fluturele alb descria parabole prin v\zduhul prim\v\ratic. * * * Calmul aparent al zilei de prim\var\ ar fi putut `n[ela mul]i privitori. care p`n\ atunci tr\sese cu pra[tia `n fundul sportivelor. Dimpotriv\. neput`nd vorbi sau l\tra. care f`l`f`iau [i ei. so]ia lui T\nase de la “Piuli]e”. *** ~n alt\ margine a poieni]ei. s\-l scuture. La un moment dat. observ\ fluturele oprit pe o crengu]\ a unui copac crescut exact `n cap\tul liniei de demarca]ie.. Privea spre poieni]\. Fiind ocupat s\ urle ca Tarzan [i s\ scuture arborele. Unii spun c\ s-au auzit.p`n\ `ntr-at`t. f\c`nd concuren]\ fluturilor adev\ra]i. privea [ervetul mare [i ro[u pe care doamna Cremona Grindin\. `nc`t o minge care trecuse linia de demarca]ie fusese returnat\ `ntreag\. sub care st\tea la umbr\ familia lui nea Mardare.Cip Ie[an p\[tea. tocmai `l scutura de firimituri [i coji de ou\ r\mase de la Pa[ti.. mai ales c\ mirosul fleicilor [i micilor de pe gr\tare p\rea s\ fi tocit m\car `n aparen]\ vechea du[m\nie dintre “{uruburi” [i “Piuli]e” . ni[te feti]e jucau badminton. privea de sus. replicile “Mul]umim. 58 . nori negri (dar invizibili) de furtun\ se `ngr\m\deau deasupra poieni]ei. ~n ciuda acestui calm. nu d\du aten]ie cuibului de viespi care acum se b\l\ng\nea puternic pe o creang\ mai `ndep\rtat\. f\r\ a fi t\iat\ cu cu]itul sau g\urit\ cu ]epu[a de frig\rui... era maistru la [uruburi cu cap `ngropat). Micu]ul Georgel.

care fusese rostogolit de briza prim\v\ratic\ p`n\ sub autobuzul “{uruburilor”. apoi `n mare. 3) Doamna Cremona Grindin\. so]ia lui T\nase de la 59 . unde f\cuse s\ explodeze rezervorul de benzin\. c`teva minute mai t`rziu.asta. care nu mai ajung la p`r`u. unde: a) `i ia pe to]i cei afla]i `n poieni]\ [i `i duce departe. p`n\ c`nd ni[te oameni de afaceri din politic\ amenajeaz\ pe malul lacului o baz\ de agrement. l\s`nd jale `n urma sa. `n Dun\re. f\r\ deosebire. s\ nu se supere careva. 2) Micu]ul Georgel scutur\ copacul. Cei doi stric\ astfel barajul `n\l]at din baxuri pline cu peturi. deci apa continu\ s\ se adune `n lacul de acumulare. care `nnebune[te [i intr\ cu coarnele `n to]i oamenii muncii. fiecare cititor va alege finalul care i se pare mai apropiat de gusturile [i idealurile sale: * * * 1) Mitic\ Pra[tie [i Marian Sap\. motiv pentru care se inund\ mai multe localit\]i. s\ ia bere. c) `l ia doar pe micu]ul Georgel. ambii de la sec]ia “Piuli]e”. iar cuibul de viespi cade peste familia lui nea Mardare. unde organizeaz\ petreceri de 1 Mai cu aleg\torii. din acest moment ac]iunea povestirii noastre ajunge la o intersec]ie. b) stinge incendiul izbucnit din cauza unui t\ciune de la un gr\tar nesupravegheat. a) o viespe `l `n]eap\ pe taurul de pe delu].Mersul Trenurilor Ca s\ nu ias\ discu]ii. s`nt trimi[i de nea Mardare s\ aduc\ berea din p`r`ia[ul `n care fusese l\sat\ la r\cit. fiind un cuib de viespi vechi [i p\r\sit. b) o viespe `i `n]eap\ pe Mitic\ Pra[tie [i Marian Sap\. motiv pentru care cuibul de viespi nu mai cade peste familia lui nea Mardare. iar apa care se str`nsese p`n\ atunci `n lacul de acumulare se revars\ ca un torent peste poieni]\. iar reporterii speciali de la mai multe posturi de televiziune vin la fa]a locului [i transmit `n direct cu apa p`n\ la piept . ci peste familia lui nea Istrate. c) nu se `nt`mpl\ nimic.

[urubpiuli]\. mai pu]in micu]ul Georgel. `l taie [i `l pun la frigare. prin urmare a) are loc ceea ce. b) sap\ peste tot.Cip Ie[an “Piuli]e”. dar `nainte de a da peste securea r\zboiului. b) scuip\ sc`rbit. prin poieni]\. r\mas\ neexplodat\ p`n\ `n acel moment. apoi `nc\ una [i `nc\ una. Cade exact peste familia lui nea Mardare. dup\ chef. d) adoarme. m\n`nc\ [i beau to]i. ba sare [i scobitori. unul cu capul pe um\rul celuilalt. o ia la goan\ spre poieni]\ [i las\ doar jale `n urma sa. ba un [ni]el. spre deosebire de cuibul de viespi. p`n\ se face rang\. to]i pun la comun ba ni[te mici. dar nu-[i mai aduce aminte nimeni unde naiba fusese `ngropat\ securea r\zboiului. Cheful se `ntinde. iar acolo vede berile puse la rece. Mitic\ Pra[tie [i Marian Sap\ aduc berea. s\ scape de usturime. so]ia lui T\nase de la “Piuli]e”. se va numi “B\t\lia din Poieni]\”. a[adar “{uruburile” [i “Piuli]ele” caut\ s\ dezgroape securea r\zboiului. continu\ s\ scuture [ervetul mare [i ro[u. a[adar merge la p`r`u s\ se bage cu fundul `n ap\. peste ani [i ani. alege]i dumneavoastr\ finalul care v\ place. se `mbr\]i[eaz\ [i pl`ng pe perechi. pleac\ acas\ to]i. ba p`ine [i mu[tar. dau peste o bomb\ de avia]ie din timpul r\zboiului. * * * Dup\ cum v\ spuneam. a[a c\. de poft\. scutur\ de firimituri [ervetul. 5) Doamna Cremona Grindin\. care e uitat `n copac. neav`nd secure a r\zboiului. despre care elevii viitorului vor `nv\]a la orele de istorie. se bat cu ni[te pari. A treia zi. apoi `[i amintesc de vechea lor du[m\nie [i `ncep s\ se ru[ineze. iar c`]iva b\rba]i prind taurul de pe delu]. desface una. apoi `l `ntinde pe iarb\ [i `i pofte[te pe to]i la mas\. apoi pleac\ `ntr-un loc cu iarb\ mai gras\ c) este `n]epat de o viespe. c) sap\ peste tot. 4) Micu]ul Georgel cade din copac. Sf`r[it! 60 . iar taurul de pe delu] a) nu mai rezist\ ispitei.

Mersul Trenurilor 61 .

a[a c\ a luat-o la vale. de cinci autobuze. Cum fugea el a[a. micu]ului Ionel i-a venit r`ndul s\ fie bab\ oarb\ . de dou\ tramvaie [i de ma[ina cu butelii. func]ie de educa]ia primit\ `n familie. o strad\ aglomerat\. apoi a nimerit pe strad\. Oricum. s\-i [i bat\. Unul dintre jocurile specifice v`rstei fragede medii a copiilor din cartier. o gur\ de canal. Inutil s\ preciz\m c\ bietul Ionel. Ce-i drept. care s-a n\pustit s\-i prind\ . micu]ul Ionel a trecut la un centimetru de trei autoturisme care veneau `n vitez\. dup\ cum am mai spus. vrem osta[i!” sau [otron pe bani. Ionel a p\[it la doi milimetri de ea. Ca prin minune. apoi la doi centimetri de un camion `nc\rcat cu lemne. uneori ei mai jucau [i „}ar\. La doi metri de el se c\sca. sub 62 . care nu vedea nimic.eventual. Cu batista la ochi. apoi la distan]e milimetrice de o basculant\ plin\ cu bolovani. era extrem de dezorientat. chiar preferatul acestora. s\ prind\ [i s\ bat\. este Baba-Oarba. tovar\[i care `i strigau „Prinde-m\ [i bate-m\!” sau alte chestii. dar asta mai pu]in conteaz\. legat la ochi. ad`nc\ [i neagr\. doar auzea vocile cristaline ale tovar\[ilor de joac\. Ionel nu vedea nimic-nimic. ]ar\. ~n fuga lui de bab\ oarb\. alerga foarte c`[.adic\ s\ fie legat la ochi cu o batist\ [i s\i prind\ pe ceilal]i. a ie[it pe nesim]itelea din p\rcule].Cip Ie[an De-a Baba-Oarba Mai mul]i copii din cartier jucau jocuri specifice v`rstei lor fragede. Strig\tele lor l-au `nt\r`tat pe Ionel. cu trafic intens. Compresorul care asfalta strada [i care fusese parcat ceva mai la deal avea fr`nele defecte din fabrica]ie.

care `l chema la mas\. 63 . ar fi nimerit sub utilajul care c\p\tase `ntre timp vitez\. dac\ ar mai fi f\cut `nc\ un pas. pentru c\ `n timpul jocului s\u nevinovat `[i ag\]ase `ntr-un cui pantalona[ii cei noi. Ionel a `ncasat o mam\ de b\taie de la taic\-s\u. Ionel s-a oprit brusc.Mersul Trenurilor ac]iunea gravita]iei. Ionel s-a oprit brusc [i s-a `ntors. schimb`nd direc]ia. Acas\. deoarece la geamul unuia dintre blocuri ie[ise mama lui.

dup\ dou\ ceasuri `n care Ionel v`r`se paie `ntr-un mu[uroi de furnici pentru a strica tihna harnicelor insecte. alt elev puturos. a ie[it [i Georgel la joac\. s\ se joace cu ceilal]i copii. mama lui de derbedeu. ~n doi. Ceilal]i copii erau la casele lor [i `[i f\ceau temele. s\ le pun\ piedic\ sau s\ le trag\ de p\r. de-a prinselea nu avea nici un farmec dac\ nu erau [i feti]e. le-a frunz\rit. Ionel a tras o tur\ de cartier. Nu era nimeni de v`rsta lui. a fost Ionel. telefonul f\r\ fir era exclus. laptele-gros sau g`ze-fete-flori-b\ie]i ie[eau din discu]ie. Ionel [i Georgel au `ncercat s\ se joace `mpreun\. copilul Ionel [i-a f\cut lec]iile. administratorul le t\iase mingea cu cu]itul. Georgel. fiindc\ am`ndoi [tiau toate ascunz\torile de prin beciuri [i de sub balcoane. ei fiind ni[te elevi silitori [i buni la `nv\]\tur\. a desenat un avion cu reac]ie [i pe Omul P\ianjen urc`nd pe blocul B-12 cu saco[ele `n m`ini). Cu o zi `n urm\. s\ stea b`z\. nimeni cu care s\ se joace. De fapt. Primul care s-a `ntors cu spatele. de ochii maic\-sii (de fapt.Cip Ie[an De-a b`za-n doi Dup\ ce a m`ncat. 64 . apoi a ie[it `n fa]a blocului. el fiind un elev puturos. p`n\ ce au ie[it p\rin]ii lor [i l-au amenin]at c\ `i rup urechile. vorba vine c\ [i-a f\cut lec]iile. A aruncat pietricele `n geamurile prietenilor. ~ntr-un t`rziu. Primul care a lovit b`za cu o palm\ bine tras\ a fost. De-a v-a]i ascunselea nu mergea. joaca parc\ nu avea nici un haz. care numai de scris compuneri [i de rezolvat probleme n-avea chef. a[adar Ionel [i Georgel au ales s\ joace b`za. care dormise p`n\ atunci. S-a uitat pu]in prin c\r]i. s-a pref\cut c\ scrie ceva `ntr-un caiet.

din bloc a cobor`t tat\l lui Ionel. „B`zzzz!”. „Pleosc!”. „Tu ai dat. Ionel n-a mai ie[it afar\. „Tu ai dat!”. „Au!”. „Nu eu. blestem`nd. „Pleosc!”. „Nu eu. „Nu eu. Etc. treci la loc!”. Ionel s-a `ntors brusc: Georgel zumz\ia din gur\ „B`z-b`zzzzzz!”. „Pleosc!”. „Tu ai dat. `l durea fundul. 65 . „Au!”. cu o mutr\ nevinovat\ [i murdar\. mai `ncearc\ o dat\!”. „Au!”. „Nu eu. Georgel.tocmai se `ntorsese de la [edin]a cu p\rin]ii. treci la loc!”. la joac\. Lovit. „Pleosc!”. „B`zzzz!”. „B`zzzz!”. deci avea cureaua `n m`n\. „Tu ai dat!”. boule!”. treci la loc!”. dar nici la [coal\ n-a mers el. „Au!”. „Auuuuu! Tu ai dat. „B`zzzz!”. treci la loc!”. „Pleosc!”. s\-l ia `n cas\ . Dup\ ceva timp. Dup\ ce s-a g`ndit pu]in. boule!”. „Nu eu. Ionel l-a ar\tat cu degetul pe Georgel [i i-a zis „Tu ai dat!”. vreo dou\ s\pt\m`ni. „Tu ai dat!”. Georgel a fugit de cum l-a v\zut apropiindu-se. boule!”. „B`zzzz!”. „Au!”. nu se putea a[eza `n banc\. Ionel s-a `ntors din nou. „Pleosc!”. treci la loc!”. Georgel a zis „N-ai ghicit.Mersul Trenurilor `n mod logic.

Cip Ie[an Ileana Cos`nzeana din P\durea Adormit\ Ileana Cos`nzeana a fost [i ea mic\.au poreclit-o Ileana Co[`nzeana. care s\ o cear\ de nevast\.care. Ileana a ajuns la v`rsta de m\ritat. singura ei salvare. V-am spus c\ Ileana 66 . fata a crescut [i `n dou\ dintre cele trei dimensiuni. ~n plus. motiv pentru care copiii din cartier [i colegii de clas\ . dup\ aia a `nceput s\ mai creasc\. din pricina tranzi]iei sau a recesiunii economice. cum s`nt mul]i de v`rsta lor . La ea s-a dus fata. Fiindc\ nu g\sea nici un t`n\r frumos. Prin perioada pubert\]ii s-a pomenit cu acnee. s-a extins pe axele Ox [i Oy. C`nd i-a venit vremea.. dup\ ce ce a achitat taxa. praful s-a ales! Dup\ c`teva luni a citit `ntr-o publica]ie ilustrat\ pentru femei c\ `n p\durea de la marginea ora[ului tr\ie[te Baba H`rca. ghicitoare [i al]i escroci.. mai ales `n copil\rie.au poreclit-o Ileana Os`nzeana. Desigur. a[adar aceia[i copii din cartier [i aceia[i colegi de clas\ .r\ut\cio[i. [i celelalte fete de-o seam\ cu ea ajunseser\ simultan la v`rsta de m\ritat. Pe m\sur\ ce a `naintat `n v`rst\. Baba fusese poreclit\ H`rca deoarece fuma mult [i scuipa peste tot. Cele mai mici dimensiuni le-a avut la na[tere. pretin[i vr\jitori. Mai exact. a `nceput s\-i povesteasc\ necazurile ei. S-a dus aproape pl`ng`nd [i. Ileana Cos`nzeana a `nceput s\ consulte diver[i [arlatani. eventual c\lare pe un cal alb. pe-o parte sau pe alta. `ntre timp. Principala sa problem\ era c\. viteaz [i bogat. era [i o persoan\ peste m\sur\ de plicticoas\. crescuser\ la r`ndul lor .

[i motanul ei. Unul dintre cititori s-a nimerit s\ fie `nsu[i prin]ul cel frumos. v\z`nd c\ toat\ lumea doarme. a plecat s-o caute pe frumoasa din P\durea Adormit\. Nimerise din gre[eal\ `n P\durea Sp`nzura]ilor! Ileana Cos`nzeana. au preluat informa]ia [i au umflat-o. [i toate viet\]ile din p\dure. din c`te se spune. Ziarele de scandal ale vremii. p`n\ c`nd toat\ opinia public\ a ajuns s\ cread\ `n P\durea Adormit\ [i `n frumoasa de acolo. bogat [i cu cal alb. apoi a m`ncat o tav\ de j\ratec [i s-a fript. Era noapte. viteaz. `n plus. imediat s-a dat de trei ori peste cap [i a ame]it.Mersul Trenurilor Cos`nzeana era o persoan\ peste m\sur\ de plicticoas\. format mic [i pline de ilustra]ii. Din acest motiv. sa culcat [i Ileana. `n timp ce calul s\u se pr\p\dea de r`s `ntr-un col]. prin]ul a privit `n jur [i a le[inat. nici nu se pricepea la povestit. doarme [i acum. Dup\ aia. C`nd s-a luminat. Dup\ o s\pt\m`n\ de umblat a ajuns `ntr-o p\dure. ~ntr-un t`rziu. 67 . dup\ nici o or\ au adormit [i baba.

peste noapte a dat c\ldura. pleca]i s\ se dreag\. Peste c`teva minute. scrise cu litere galbene pe pagina alb\ a uli]ei. “Aci i s-o fi ispr\vit bietului om cerneala!”. prenume sau porecle `ncep`nd cu “C” s\ dea probe grafologice. Primarul a `ntrunit consiliul `n [edin]\ extraordinar\ de urgen]\. Diminea]a. “C”. dac\ le-am putea spune a[a. a rostit. f\r\ [ters\turi. de om\t. dup\ ce s-au trezit din tradi]ionala be]ie de sear\. iar stratul sub]ire de z\pad\ s-a topit. prin prezenta ]in s\ v\ aduc la cuno[tin]\ deosebita stim\ pe care v-o port [i s\ v\ rog a-mi autoriza construc]ia unei mori de v`nt cu cioc\nele pe terenul aflat `n imediata vecin\tate a localit\]ii noastre de domiciliu. onora]i consilieri comunali.. iar singurul punct de pe agend\ a fost votat `n unanimitate.Cip Ie[an C`mpu-i alb. se puteau b\nui ultimele sfor]\ri ale autorului. dup\ ea nemaifiind dec`t trei puncte de suspensie pe z\pada imaculat\. Din p\cate. imaculat..”. urm`nd ca de a doua zi de diminea]\ to]i s\tenii de sex masculin av`nd nume. urm\toarele: “Domnule primar. Cu stim\ [i considera]iune. Cele de mai sus fuseser\ scrise cursiv. La ultima liter\. ei au remarcat `n fa]a bufetului. C. unul dintre consilierii locali. harnicii gospodari din localitate au avut surpriza s\ vad\ pe geam c\ zona fusese acoperit\ cu un strat alb. oile-s galbene ~ntr-o iarn\ a nins. V\ mul]umesc anticipat. Men]ionez c\ este vorba despre o investi]ie important\ [i deosebit de necesar\ micii noastre comunit\]i. 68 . sc\rpin`ndu-se `n basc\.

din cauza `nghesuielii. Ceva mai t`rziu. unii deja chercheli]i. la u[a biroului s\u a cioc\nit un cet\]ean negricios. must\cios [i `mbr\cat ciudat. A vrut `nt`i s\ organizeze concurs de desene pe asfalt. Copiii. chiar `n diminea]a zilei de 1 Iunie. i-au c`rpit [i i-au alungat. `ntr-o diminea]\. pe `nserat. s-a g`ndit s\ amenajeze un parc de joac\. chiar a[a pu]ini c`]i erau ei. `ntr-o noapte. * * * Dup\-amiaz\. iar forfota din jur vestea ceva neobi[nuit. venit `n audien]\ s\-i cear\ o aprobare.. pe toloaca unde se ]in iarmaroacele din zilele de hram fusese `n\l]at un cort mare. primarul Chirvase }igl\ a dorit ceva special `n cinstea copiilor din localitate. Bine`n]eles. nu vedeau mai nimic. afi[e colorate: “CIRCUS!”. cu dungi albe [i ro[ii. Pe c`]iva cop\cei ap\ruser\.Mersul Trenurilor Sub cupola circului Pentru 1 Iunie. ca la sta]iune. de praf sau de glod nu prinde creta. Norocul primarului a picat de unde [i c`nd nu se a[tepta. a[a c\ au `nceput s\ pl`ng\.. care sp\rgea lini[tea milenar\ a satului rom=nesc.. dar [i-a amintit c\ nimeni nu s-a ]inut de promisiunile din campania electoral\. s\ vin\ [i s\ asfalteze m\car uli]a mare. fixate cu pioneze. toat\ popula]ia de absolut toate sexele se `ngr\m\dise la spectacol. motiv pentru care p\rin]ii. 69 . pe care l-a [i furat cineva.. iar pe drumul de ]ar\ plin de h`rtoape. pe Litoral. dar nu s-au str`ns fonduri dec`t pentru un scr`nciob mic. a[a.

Publicul a fost apoi pl\cut surprins de iluzionistul Ciordelli. `n aren\ au ap\rut fra]ii siamezi Tri]\ [i F\ni]\. apoi doi fra]i pekinezi. Un num\r de excep]ie a fost prezentat de Bombinni. Dup\ cei doi fra]i siamezi. pe c`nd `[i num\ra `ncas\rile. doi fra]i vitregi. 70 . C`]iva spectatori au huiduit. C`nd aleasa a fost t\iat\ `n dou\. motiv pentru care unul dintre ei trebuie s\ plece. Pentru a calma spiritele. care au f\cut giumbu[lucuri [i au spus poezii cu poante porcoase. to]i b\rba]ii din localitate [i-au `mpins soacrele `n aren\. din public s-a auzit un strig\t de bucurie. aduse de acas\. cu capul `n horn. `n fine. poreclit Terente din pricina unei malforma]ii congenitale. Pentru “femeia t\iat\ `n dou\” a fost nevoie de o voluntar\ din sal\. cer`nd banii `npoi [i aduc`nd drept argument pozele soacrelor. sub lumina reflectoarelor au ap\rut doi fra]i birmanezi. iar cei care au s\rit s\-i despart\ n-au reu[it.Cip Ie[an Dup\ sunetul de gong. dup\ ce iluzionistul a ar\tat-o vie [i nev\t\mat\. trei maidanezi [i. la ber\rie. el a fost descoperit de-abia a doua zi. care a mimat o dresur\ de [arpe boa. *** O minune a naturii. programul a `nceput cu un num\r de dans exotic prezentat de “Cea mai ur`t\ femeie din lume”. De la o `njur\tur\ reciproc\ de mam\. atrac]ia serii pentru publicul de parte femeiasc\. acesta a fost `ns\ urmat de un geam\t. care au f\cut tumbe. ei s-au luat la b\taie `n v\zul lumii. pe acoperi[ul [colii generale dintr-o localitate `nvecinat\. “omulghiulea”: aruncat dintr-un tun. s-a dovedit a fi copilul Iliu]\. acesta a f\cut s\ dispar\ portofelele a zece spectatori. dar a fost surprins la r`ndul s\u de [eful de post. Auzind cum se cheam\ num\rul. c\ nu mai poate tr\i sub acela[i acoperi[ cu F\ni]\. Tri]\ a povestit apoi.

fiindc\ nimeni de la jude] nu are curajul s\ mai vin\ `n control. leul Samson [i mistre]ii.. unde leul a `nceput s\ mestece o c\ciul\ cu urechi g\sit\ pe jos. s\ nu-l vad\ cumva vreo feti]\ de la el din clas\. a vrut la un moment dat s\ fac\ pipi.. De atunci. Z\rind `n apropiere o u[i]\ a tras z\vorul [i s-a strecurat `n\untru. a ie[it u[urel din cort [i s-a uitat `n toate p\r]ile. lupul P\p\die. domnul primar Chirvase }igl\ e foarte mul]umit. era cald [i nu p\rea s\ fie nici o feti]\ de la el din clas\. 71 . Dup\ ce a terminat repede. Cortul a c\zut peste spectatori la cinci minute dup\ ce r`[ii. f\r\ s\ `ncuie. Titi. elibera]i din cu[c\.Mersul Trenurilor Unul dintre copiii spectatori. a ie[it [i mai repede. cei zece bursuci dresa]i. unde era bezn\. au sc\pat `n aren\.

o echip\ de exploratori a adus dovezi c\ exist\ Omul Z\pezilor . c\reia `i tremura m`na. chiar [i de v`nz\toarele de la mezel\rie. p`n\ `n c\lc`ie. nu a altora! Mai mult dec`t supa. penicilin\. deci a `nceput s\ r\cneasc\ [i s\ fac\ panaram\. Mama lui Cornelu[ l-a dus la tuns. s-a apropiat `ntinz`ndu-i o strachin\ cu sup\. copilul se temea de oricine purta halat alb. Cornelu[ a f\cut circul de pe lume.sau.Cip Ie[an Povestea lui Halat Alb Cornelu[ era un copil mofturos. C`nd un domn frizer. s-a apropiat cu foarfecele `n m`n\. Doamna care `i coafa pe cei mici purta halat alb. Prin urmare. r`nta[ul. De cur`nd. 72 . jocurile specifice v`rstei sale. o fiin]\ asem\n\toare: creatura filmat\ avea p\rul lung. apoi a fugit. [i a luat-o la fug\ atunci c`nd medicul expedi]iei. `n egal\ m\sur\. infirmier\ pensionar\. plachia [i altele. curat. Cornelu[ ura injec]iile: f\cuse mai demult o penicilin\ [i `l duruse buca din cauza vecinei. Cornelu[ a crezut c\ doamna vrea s\-i fac\ injec]ie. coaforul celor mici”. ~i pl\ceau sarailiile [i baclavalele. ~i pl\ceau. piftia. Pe l`ng\ sup\. scordoleaua. la „Ciufulici. De atunci `ncoace. `mbr\cat `n halat alb. nu-i pl\cea supa. stufatul. tuslamaua. cel pu]in. l-a mu[cat de deget. tot `n halat alb. lui nu-i mai pl\ceau ciulamaua. nimeni n-a mai auzit nimic de Cornelu[.

speciali[tii r\spund” (indiferent de tema abordat\). asculta tot. Asculta diminea]a. cealalt\ jum\tate din pensia domnului Dulie se ducea pe baterii. de[i nu-i pl\cea defel muzica de camer\!). Le p\stra pe balcon. Aparatul avea un mic defect: nu mergea la priz\. avea nenum\rate volume).Mersul Trenurilor Rolul [i importan]a bateriilor de 1. aparatul ar fi mers [i la priz\. *** B\tr`nul Cicerone nu arunca bateriile consumate. cele despre cre[terea copiilor sau a viermilor de m\tase. Asculta jurnale de [tiri. Asculta cu pasiune. cheltuia jum\tate din pensie pe telefon pentru a suna `n direct la “Ascult\torii `ntreab\. cilindrice. cu patim\. care costase 4 lei `n 1976. asculta emisiunile pe teme agricole. la pr`nz [i seara. muzic\ popular\ (chiar [i muzic\ de camer\ asculta.5 vol]i `n via]a comunit\]ii De c`nd s-a pensionat. Fiindc\ to]i speciali[tii care d\duser\ sfaturi ascult\torilor `n cadrul emisiunilor radiofonice neglijaser\ subiectul cablurilor de 4 lei bucata. ba se `nt`mpla s\ [i adoarm\ ascult`nd la aparatul care func]iona `n gol p`n\ `n zori [i `l f\cea s\ viseze frumos.5 vol]i. programe de [lag\re. defect era doar cablul de alimentare. pe teme cosmetice. De 1. De fapt. domnul Cicerone Dulie a `nceput s\ asculte la radio. asculta zilnic buletinul cu cotele apelor Dun\rii [i ale r`urilor din ]ar\ (cote pe care le nota `n caiete groase. notase cu carioca pe fiecare de c`nd p`n\ 73 .

Fusese. din superioritate. pomenind despre campionatul de fotbal. Ce vremuri!”. subaltern. dac\ ar fi avut. le iubea ca pe copiii s\i. a `ncercat s\ se obi[nuiasc\. Nu s-ar fi `ndurat s\ renun]e la vreuna. Bateriile se adunau pe balcon. fiindc\ nu prea iubea copiii. Mai `nt`i. le-a ignorat.Cip Ie[an c`nd a ]inut. iar la emisiunea agricol\ s-a explicat despre cre[terea caprelor de pr\sil\ `n regiuni cu sol nisipos-s\r\turos. anul. Apoi. dup\ cum era scris la avizierul blocului).00-17. ziua. Cicerone a sim]it c\ e cazul s\ ia situa]ia `n m`inile sale b\t\torite dup\ ani [i ani de frecat menta la locul de munc\. pe banii s\i. dar domnul administrator [i-a mu[cat buzele s\ nu r`d\ [i a schimbat vorba. `i d\duse pe baterii. care aflaser\ despre colec]ie [i se adunau sub balcon. dar oricare ar fi fost eventualul s\u talent. A `ncercat s\ deseneze ni[te caricaturi pline de sim] critic [i de un nest\vilit umor [i le-a multiplicat la xerox. luna. Le-a lipit `n holul blocului. acesta sigur nu era desenul: 74 . Uneori le privea [i `[i amintea cu duio[ie: “Astea-s de c`nd Dun\rea a sc\zut cu opt centimetri la Or[ova. precis. nu-i iubea pe cei din cartier.00. Poate. scand\rile tinerei genera]ii nu l-au deranjat. domnul Cicerone Dulie era obi[nuit cu g\l\gia. chiar mult mai mult. Pe c`nd alunga o musc\. Nu s-a putut: scand\rile tinerei genera]ii prea `l atingeau direct. * * * La `nceput. a realizat c\ scand\rile de sub balcon aveau o adres\ precis\. strig`ndu-i: “Mo[ Ba-te-ri-e! Mo[ Ba-te-ri-e!”. cu mingea b\tut\ `n orele de somn (14. `mprumuta]i de la un vecin . Cel pu]in. S-a dus s\ se pl`ng\ `ntr-o [edin]\ a asocia]iei de locatari. El.el nu mai avea. era obi[nuit cu vecinii care strigau de la o scar\ la alta “U\\\\i!” sau altele. de meserie. Sau alte asemenea amintiri.

Dup\ c`teva minute. c`teva meciuri. nene!” au ]ipat atunci micu]ii. nu mai da. n-a avut mai mare succes: dup\ ce le-au citit . {ia amintit c\ ambele [i-au dat energia pentru ca el s\ asculte. A luat dou\: pe ele scria “23 octombrie 1985”. cu m`ini micu]e transformate `n greble. Le-a c`nt\rit `n m`ini: erau destul de egale. instala]ii de biogaz (realiz`nd astfel importante economii!). apoi [i-au umplut guri]ele. pe care le-a `mp\r]it micilor scandalagii. scrise tot de el. nu mai da. o emisiune cu sfaturi pentru pionierii care vor s\ realizeze prin mijloace proprii. * * * Atunci. `ntr-o emisiune despre proverbe [i zic\tori. din toate puterile „Baterieeee. ceva nemaisim]it p`n\ atunci. `n atelierele-[coal\. S-a apropiat de colec]ia sa de baterii . deci a cump\rat din banii `mprumuta]i de la un alt vecin bomboane. c\ mu[tele se prind cu miere. a auzit de sub balcon ni[te scand\ri clef\ite.Mersul Trenurilor locatarii au `n]eles cu totul altceva din caricaturi [i s-au bulucit s\ cure]e z\pada de pe alee. `n nici un caz cu o]et. despre b\t\lia de la Posada. R\cni. o pies\ istoric\. ni[te programe umoristic-muzicale [i patru piese de teatru radiofonic.locatarii sau `ngrozit [i au fugit s\-[i pl\teasc\ `ntre]inerea. Nici cu epigramele t\ioase. printre altele. dac\ s-ar putea spune a[a. a sim]it ceva ciudat. foc!”. “Au. cu duhul bl`nde]ii. A mai `ncercat cu vorba bun\. Dintre piesele de teatru radiofonic ascultate de el `i r\suna mai tare [i mai tare `n minte una anume. a[adar. 75 .pe balcon. Auzise tot la radio.tot multiplicate [i tot lipite `n hol . `[i lu\ av`nt [i arunc\ bateriile `n capul celor mai apropia]i [trengari. Le-au luat imediat. `mpotmolite `n produse de cofet\rie “Moh Ba-he-hi-he! Moh Ba-he-hi-heee!”.

. pasionat de vechi autoturisme sovietice. `ntre timp. fusese [i maistru la cazangerie. cablul era ca nou. Pe balcon ]inea doar bateriile. Ei nu [tiau `ns\ c\.. Dup\ `nc\ o lun\ au uitat de cucuie. `l respecta neab\tut. Volga. a[a c\. Le aruncase la gunoi. 76 .[i se mutase la o alt\ scar\. Era un om iute la m`nie [i v`nos.acum func]iona [i la priz\. `n curtea unui cumnat. acumulatorii lor. a ridicat una. Una f\r\ balcon.Cip Ie[an * * * ~n zilele urm\toare. `ntr-o garsonier\. p\strase c`teva caroserii ruginite la ]ar\. la vreo 50 de kilograme.doi aveau c`te un pansament `n cre[tet. fiindc\ nu mai avea nevoie de baterii. Pobeda. Ceaika. [i a aruncat-o peste copiii de jos. copiii din cartier nu s-au mai auzit . lipit cu leucoplast! . Nechifor Visarionovici. deci au `nceput iar s\ scandeze sub balconul b\tr`nului Cicerone. Fusese activist de partid [i ]inea la trecutul s\u. acesta `[i descoperise o for]\ interioar\ neb\nuit\. o rupsese complet cu trecutul. ~n locul s\u venise un alt pensionar. `[i reparase cablul de la aparatul de radio . dup\ ce a auzit de trei ori strig`ndu-i-se “Mo-o[ Ba-te-ri-ee!”.

care a montat o manivel\ la un dinam. pentru a avea cu ce porni a doua zi elicea. Bunica lui Grigore Sfe[nic locuie[te `ntr-un c\tun pierdut `n creierii mun]ilor. d`nd carnea prin ma[in\ sau c`nt`nd la fla[net\. [i-a ridicat `n ograd\ o central\ eolian\ care poate prinde toate v`nturile din localitate. pun`nd-o pe doamna s\ `nv`rt\. Elicea se `nv`rte cel mai tare `n perioadele de post. fost angajat al Fabricii de Covoare Asfaltice }esute Manual. mare pasionat\ de telenovele [i de dezbateri pe teme culturale. atunci c`nd nu `nv`rte la manivel\. dac\ vrea s\ vad\ la televizor. ea asigur\ [i energia necesar\ func]ion\rii unei f\bricu]e din apropiere. c`nd localnicii se alimenteaz\ `n special pe baz\ de fasole. care lucreaz\ artizanat pentru export. ~n timpul pauzelor publicitare. domnul Grigore Sfe[nic. Din fericire. localitatea nu este electrificat\. ea ar face orice pentru a le putea urm\ri. asigur`nd lejer func]ionarea unui mixer electric cu care nevasta sa face zilnic fasole b\tut\. ea are un vecin cu mult sim] practic. 77 . Pe l`ng\ func]ionarea aparatului. Din nefericire. doamna se relaxeaz\.Mersul Trenurilor Falsa problem\ a crizei de energie Convins c\ rezervele de combustibili fosili s`nt pe sf`r[ite.

Dimpotriv\. din tinere]e. ei au descoperit c\ Harap Alb avea [i r`ie. mai cu posibilit\]i. l-a pus pe o tav\ [i l-a dat lui T\rz\nel. r\mas de la ni[te vecini mai avu]i.Cip Ie[an Povestea lui Harap Alb Harap Alb fusese poreclit a[a `n copil\rie nu pentru c\ ar fi fost alb. ca s\-i fac\ injec]ii `n burt\. un copil ca el nu miroase tocmai a roze. Acesta a luat o gur\ de jeratic mocnit. care f\cuser\ mici la gr\tar pe spa]iul verde dintre blocuri. era un copil cam nesp\lat. fiindc\ provenea dintr-o familie debran[at\. a turbat [i l-a mu[cat pe Harap Alb. V\ da]i seama. dup\ via]\ f\r\ de moarte sau dup\ juc\rii stricate. dup\ tinere]e f\r\ b\tr`ne]e. Harap Alb le-a `mbr\cat. 78 . Erau hainele lui taic\-s\u. pe c`nd scormonea prin tomberoane dup\ ceva de m`ncare. Medicii de la dispensarul unde a fost dus micu]ul l-au dezbr\cat de hainele purtate de taic\-s\u c`nd a fost mire. ~nc\ mai p\strau urme pe revere. Ceilal]i micu]i din cartier r`deau de el. A g\sit [i ni[te jeratic care `nc\ mai mocnea. ~n plus. Harap Alb petrecea mult timp sub scara blocului. ~ntr-o zi. El era cam nesim]it [i se juca `n continuare prin gunoaie. s-a dat de trei ori peste cap. maidanezul s\u favorit. Harap Alb a g\sit ni[te haine vechi [i ponosite. pe care le purtase c`nd a fost mire [i s-a `mb\tat ca porcul la propria nunt\. Asta era marea lui pasiune: s\ scormoneasc\ prin tomberoanele de gunoi ale asocia]iei de locatari. Cu acest prilej. juc`ndu-se cu o familie de maidanezi de la care luase [i purici.

o vreme de fleo[c\raie. O vreme de februarie. iar mamele lor v`nd deja ghiocei [i zambile la col] de strad\. dar a ocolit. Se gr\bea spre serviciu. c`nd cheful de munc\ era. c`nd z\pada care nu vrea s\ se topeasc\ se `mbib\ de apa care nu vrea s\ `nghe]e. o vreme c`nd fiecare eveniment. Cei care `l 79 . parc\. de tranzi]ie `ntre anotimpuri. oric`t de ne`nsemnat. Acea vreme la care vinul fiert [i ]uica fiart\ de la bufetul din cartier . o vreme mohor`t\.p\reau deja prea calde. dar nici iarn\ nu prea e. ascunz`ndu-se dup\ fiecare copac. ~n fine. iar berea p\rea `nc\ prea rece. care se fere[te s\ fie v\zut. boschet sau ma[in\ parcat\. Un necunoscut care l-ar fi urm\rit de la distan]\ `n acele clipe [i-ar fi `nchipuit c\ e un spion `n misiune secret\. mai redus ca `n restul anului .Mersul Trenurilor Aventurile nefericite ale unui locatar de Ziua ~ndr\gosti]ilor Era acea perioad\ a anului `n care nu e `nc\ prim\var\.nu c\ `n restul anului cheful de munc\ al consumatorilor ar fi fost exagerat. c\p\ta dimensiunea unei noi ocazii de s\rb\torit cu b\ie]ii... asta `n nici un caz. c`nd mici conlocuitori `nc\ mai merg cu steaua prin tramvaie. * * * Diminea]a.purt`nd numele de cod “acolo”. o vreme umed\. s\ nu se prind\ doamnele so]ii . domnul locatar Valentin Cle[te a ales alt drum spre sta]ia de autobuz.

iar `n calendarul ortodox figurau cu totul alte nume de sfin]i.. de Ziua ~ndr\gosti]ilor. `l `mpinse din spate c\tre bufet. domnu’ Pandele. S-a discutat fotbal. Grigore.Domnu’ Pandele. . se adunaser\ c`teva volume groase. s\ ne tr\iasc\ vecinu]ul. pe m\sur\ ce sumele trecute pe caietul de datorii la pagina lui Valentin Cle[te deveneau mai multe [i mai mari. i-au s\rit `n fa]\ de dup\ un tomberon. filosofie antic\. de onomastica lui. iar acolo discu]iile harnicilor consumatori abordau teme dintre cele mai variate. . s\ v\d ce s-a mai construit prin cartier.Vrem iar s\ ne facem de r`s.. m-am mai plimbat pu]in la aer. [ti]i. politic\. de[i s\rmanul locatar nu sim]ea vreo leg\tur\ cu acel Valentine’s Day de la televizor. urmat de ceata g\l\gioas\ [i pofticioas\ a vecinilor. *** Timpul trecea. nea Valentin? Pronun]ase mai tare “Valentin”..cu timpul. l-au `nconjurat. printre care Cuviosul Maron. frumos aranjate pe un raft. pagina lui Valentin Cle[te se umplea de sume cu multe zerouri.Cip Ie[an urm\reau de la distan]\ `n acele clipe nu erau ni[te necunoscu]i [i nu [i-au `nchipuit nimic. dimpotriv\. iar cel mai `n v`rst\ s-a apropiat p`n\ ce nasurile lor s-au atins: . Domnul Pandele de la parter.L-am capturat! Iar `ncerca s\ scape! ~nc\ n-a `nv\]at c\ vigilen]a cet\]eneasc\ e mare. Cu destinul nu te po]i lupta.. Hai. nu-i a[a? Grigore de la bar f\cu plinul [i se gr\bi s\ noteze `n caiet . l`ng\ anun]ul „Cui `i dai pe datorie / Nu-l mai vezi `n pr\v\lie”. u[a se `nchise `n urma lor. literatur\ medieval\. dar. Ca `n fiecare an la aceea[i vreme. Iar `ncerc\m s\ ne eschiv\m de la `ndatoriri? Ia zi matale.. cum pute]i chiar b\nui a[a ceva? Eu acolo veneam. istorie. au fost lansate idei originale despre 80 . bag\..

c\ruia ni[te consumatori `i turnaser\ cu de-a sila. unde `l izbise. fotosintez\. care privea t`mp. ]uic\ de cas\. De[i nu se sim]ea defel bine [i `i era grea]\. Domnul Valentin Cle[te. galben la fa]\ [i avea `n frunte o urm\. ca `n fiecare an la acea dat\. [i-a respectat jur\m`ntul f\cut so]iei [i a plecat spre Prim\rie. cump\rate `n drum de la serviciu spre domiciliul conjugal. Acas\. clonare. Dup\ miezul nop]ii. A doua zi. iar veselia a continuat p`n\ noaptea. de Ziua ~ndr\gosti]ilor.. bibeloul `nf\]i[`nd doi be]ivi pe o banc\. drag\. ea a[teptase flori. ni[te lichior de fructe exotice. . domnul Valentin Cle[te era mahmur.Mersul Trenurilor criogenie. de-abia sc\pa]i de la serviciu. domnul Cle[te reu[ise `n sf`r[it s\ deschid\ u[a cu cheia care p\rea c\ se umflase. a r\cnit brusc. s\ cear\ schimbarea prenumelui Valentin cu altul.. de data asta. L`ng\ sta]ia de autobuz s-a `nt`lnit ca din `nt`mplare cu nea Pandele [i c`]iva vecini. Valentin nu mai exist\! M\ va chema Dragobete! 81 . flori de la so]ul s\u iubit. a[a c\ a fost dat afar\. t`rziu. mur\turi la borcan sau c\l\torii spa]iale. Dimpotriv\. care nu figureaz\ `n calendar. iar unul a fost prins cu o a doua regin\ `n m`nec\. nevasta Cle[te nu `l a[tepta cu flori. am stat la coad\! Mi-am schimbat numele! Gata. dornici s\ ofere sugestii [i s\ se dreag\. pe g`t. Dup\ amiaz\. Doi mo[negi jucau [ah `ntr-un col]. pe c`nd se preg\tea s\ tri[eze. bibeloul din m`inile so]iei Petronela `nf\]i[a un b\tr`n pescar chinez. printr-o poz\ `nr\mat\ de pe perete. bufetul s-a umplut de al]i [i al]i vecini. `n gol.Nu da. pe chipurile c\rora se ghicea de la distan]\ setea. Acesta adormise cu m`na `ncle[tat\ pe motanul localului. Pe Grigore de la bar `l dureau m`inile de la turnat [i de la notat `n caiet. a s\rit de pe scaun [i a plecat. r\sturn`nd vermut peste pantalonii lui Pandele. extratere[tri. sp\rg`ndu-se.

Cip Ie[an 82 .

ori chiar la propriu . pe la sf`r[itul lui februarie. mai zic b\tr`nii. vorba aia.. Iner]ia e mai mare.cu Dragobetele. se s\rb\tore[te zeul comunal rom=nesc al `n\l]\torului sentiment. Tot atunci. al zburdalnicului Cupidon.care. pentru care nici m\car clopotele nu bat de dou\ ori. iar iubirea se s\rb\tore[te de Valentine’s Day.Mersul Trenurilor Aventurile nefericite ale unor tineri de Dragobete La ora[. * * * La Chi[cani. burlacii se `ndr\gostesc. ca la televizor. exist\ tineri care au r\mas pe loc. `n ciuda tenta]iei marilor 83 . dup\ cum se [tie. televizoarele s`nt mai pu]ine. ritmul vie]ii e mai trepidant. Asta nu `nseamn\ c\ `n mediul rural n-ar exista iubire. `nc\ n-au auzit de Ziua ~ndr\gosti]ilor. Acesta este Dragobetele [i reprezint\ echivalentul mai neao[. informa]ia circul\ mai repede. s`nt greu de pornit. a[ezare rural\ din cap p`n\-n picioare. ~n mediul rural au r\mas mai mult b\tr`nii . s`nt greu de oprit. Dimpotriv\: anual. De ziua lui. Ce-i drept. iar animalele se `mperecheaz\ pentru a avea pui mul]i [i s\n\to[i. iar babele surde. alte ocazii de b\ut nu prea mai s`nt `n acea perioad\ dintre Valentine’s Day [i 1 Martie. `mbr\ca]i `n hainele cele mai frumoase. mai din topor. dar de-i porne[ti. cu inimioare roz. pentru a aduna ghiocei [i vreascuri de foc [i pentru a se `nt`lni la figurat . tinerii de prin sate ies cu to]ii la p\dure..

Dup\ o or\. a ajuns `n alt\ parte. Ei s\rb\toresc Dragobetele. Ultima dat\ c`nd s-a s\rb\torit iubirea pe plan local. treningurile de s\rb\toare [i pantofii noi. De fapt. lu`ndu-le sub amenin]area b\rdi]ei ceasurile. b\tr`nii din Chi[cani au fost oarecum mul]umi]i de ultimul Dragobete. Nici p`n\ azi nu se [tie dac\ suspectul zdren]\ros. pe care l-a nimerit domnul p\durar c`nd a tras un foc de avertisment.Cip Ie[an ora[e. g`ndind cu `n]elepciunea 84 . cu toate c\ b\tr`nii se `ngrozesc de fiecare dat\ c`nd aud despre `mperecherea animalelor `n scopul procre\rii. a confundat [obolanii din hambare cu ni[te [tiule]i mai gro[i. pentru a colecta ghiocei [i vreascuri [i a se `nt`lni cu Dragobetele. care i-a atacat. pe `ntuneric. Totu[i. pentru a face focuri menite s\ alunge iarna. dup\ datin\ . c\ci s-au `nt`lnit cu ni[te lupi care nu c\utau prin p\dure ghiocei. La fel de pu]in noroco[i au fost [i tinerii care. Din fericire. iar puii . * * * P`n\ la urm\. c`nd [obolanii cooperativei agricole de produc]ie s-au `mperecheat. trei fl\c\i care se desp\r]iser\ de grup fiindc\ [tiau ei o poieni]\ anume. fiind aresta]i pentru furt de lemne. a fost sau nu Dragobetele. Groaza lor dateaz\ de pe vremea Dragobetelui din 1982.au compromis `ntreaga produc]ie record la hectar raportat\ la jude] prin toamn\. au avut noroc [i nu s-au `nt`lnit cu suspectul. au adunat dup\ datin\ c`te o c`rc\ de vreascuri. au avut ghinion. mai mul]i tineri din Chi[cani au intrat `n p\dure frumos `mbr\ca]i conform tradi]iei. ace[tia au fost surprin[i de oamenii legii. `n cinstea Dragobetelui.mul]i [i s\n\to[i. cu mai mul]i ghiocei. neras [i mirosind a rachiu prost. nu chiar to]i: Remus Celofan. ci ceva de m`ncare. deci a plecat mul]umit [i cu portbagajul plin. tovar\[ul inspector venit `n control era miop [i.

Dup\ un an. a `nceput s\ v`nd\ lucruri de prin gospod\rie. butelie. fiindc\ `i spusese „Nepricopsitule!”. ~ntre timp. De exemplu. televizor. dar el a c\zut peste vac\. Vasile a dat `n patima b\utului. s-au luat cu cununie [i au f\cut nunt\ ca-n pove[ti. Convin[i c\ Dragobetele le-a purtat noroc. Dup\ `nc\ dou\. tot de Dragobete. pl`ns\ [i cu ochii `nvine]i]i. a dat foc casei.Mersul Trenurilor v`rstei c\ se putea [i mai r\u. fiind putred\. apoi s-a sp`nzurat `n podul grajdului. Vasile [i-a pocnit soacra cu o grebl\. funia s-a rupt imediat. [ifonier. Din fericire. Dup\ alte trei luni. se putea `nt`mpla ca `n urm\ cu patru ani. ori s\ le schimbe pe rachiu. 85 . Ramona umbla pe la vecini. c`nd fl\c\ul Vasile G`rl\ [i fata de m\ritat Ramona Pup\z\ s-au `ndr\gostit `ntr-o [ur\. Dup\ `nc\ [ase luni.

Anemona a `nceput s\ se team\: so]ul Septimiu. absolut toate c\r]ile cu re]ete de pizza. care g\tea zilnic pizza pentru so]ul drag. vecinul de sus . cel care tot cioc\nea. din gre[eal\.un b\tr`nel simpatic. mereu altfel. C`nd a pus pe mas\ prima pizza improvizat\ . vroia din ce `n ce mai mult. so]ul drag cam f\cea mofturi [i chiar avea preten]ia ca la fiecare mas\ s\ aib\ c`te un alt fel de pizza. Anemona a `ncercat s\ combine `n alte moduri ingredientele de la pizzele precedente. apoi cu ardei [i pe[te. nea Haralambie. ~n acest timp. Anemona [i-a pus la b\taie imagina]ia. oric`t.cu mu[tar [i cear\ de parchet 86 . ar fi m`ncat oric`nd. a spart ca prostul. c\ci se auzea cioc\nind. ]eava de gaz.Cip Ie[an Unde duce dependen]a de pizza Lui Septimiu `i pl\cea pizza. doamna a ales s\ improvizeze. s\ vin\ s\ repare. Cu o pizza `n fa]\. apoi cu [unc\ [i ceap\ etc. apoi cu m\sline [i praz. Anemona i-a f\cut pizza cu ro[ii [i ciuperci. care nu era din cale-afar\ de mare. dr\cie! Ia vezi!”. Anemona. De spaim\. Nemul]umit\ era nevasta lui. Cerea la fiecare mas\ m\car c`te o pizza. nea Haralambie . vecinul de sus. devenise dependent. [i a `nceput s\ telefoneze dup\ me[teri. ~n ultima vreme. din ce `n ce mai hulpav. era mul]umit. oriunde. A luat la r`nd toate. ~ntre timp. Dup\ ce a ispr\vit c\r]ile cu re]ete de pizza ([i pe alea `mprumutate de la bibliotec\!).repara ceva la aragaz. p`n\ s-a prins Septimiu [i a amenin]at-o: “Ei.

dar a plecat apoi la o doamn\ din cartier. tare mul]umit! ~n timpul \sta. A mai `nt`rziat prin ora[: se temea s\ vin\ acas\ f\r\ cuie mici pentru tabl\. care avea nevoie s\i schimbe o garnitur\ la chiuvet\. 87 . la spate. Anemona n-a g\sit la magazin cuie mici.Mersul Trenurilor avea inima c`t puricele [i `[i b\gase sub capot. pentru pizza. cu balsam de rufe [i diluant pentru lac de mobil\. Anemona a g\tit pizza cu detergent pentru sp\l\ri manuale [i crem\ de ghete. Dintre me[terii contacta]i de b\tr`n pe chestia cu ]eava de gaz. al domnului Haralambie.vroia s\-i g\teasc\ so]ului Septimiu o pizza cu rumegu[ [i cuie mici pentru tabl\. doar unul a venit. So]ul a fost. Vocea vecinului Haralambie se auzea din ce `n ce mai slab [i mai nedeslu[it. de sus se auzea vecinul Haralambie cum d\dea telefoane la to]i me[terii care `[i ofereau serviciile prin rubrica de mic\ publicitate. Dup\ pizza cu mu[tar [i cear\ de parchet. dup\ c`teva zile. de parc\ mo[ul s-ar fi cherchelit. `n caz c\ so]ul s-ar fi ar\tat nemul]umit. o pern\. pentru tabl\ . cu past\ de din]i [i p\m`nt de flori sau cu gel de p\r [i praf de g`ndaci (care a pl\cut la nebunie so]ului). dimpotriv\. ~ntr-o diminea]\. fiindc\ astfel a sc\pat de explozia gazului metan acumulat `n apartamentul de sus. S-a enervat c\ la adresa respectiv\ nu mai era nici un bloc [i a `njurat. Bine a f\cut. cu chit de t`mpl\rie [i [ampon de mere verzi.

~ntre Moldova [i Ardeal se `nal]\. p`rlit [i consumat `nc\ din perioada S\rb\torilor de Iarn\. odinioar\. fotomodelism [i pirogravur\ al Casei Copiilor din P`rlita nu a luat foc la intrarea `n atmosfer\. ni[te tineri entuzia[ti moldoveni au str\puns aceast\ grani]\ natural\. ci de-abia la intrarea `n hambarul gospodarului ardelean Imre Puszkas. care s-a aprins de la hambar. batalioanele rom=ne. care luase foc atunci c`nd `ncerca s\-[i sting\ nepo]eii.. Mai exact. Nici vecinii gospodarului nu s`nt prea mul]umi]i. dorin]a de unire a rom=nilor sa f\cut sim]it\ cu nenum\rate prilejuri istorice. Ultima frontier\. Singurul din sat care nu a luat foc a fost porcul Domokos al gospodarului Fekete Ladiszlau. racheta tip “Alexandru L\pu[neanu” lansat\ de membrii cercului de rachetomodelism. deoarece [i acareturile lor s-au aprins de la casa lui Imre.. mun]ii Carpa]i. Acest gospodar nu a fost chiar-chiar mul]umit c\ o rachet\ lansat\ de ni[te tinere vl\stare din vechiul Regat a reu[it s\ treac\ mun]ii mai repede dec`t. trimi]`nd un mesaj de prietenie fra]ilor ardeleni. el a fost chiar nemul]umit c\ racheta i-a incendiat casa. care luase foc de la hambar `mpreun\ cu f`nt`na. cu piscurile lor seme]e [i crestele lor falnice. De-a lungul veacurilor. De cur`nd.Cip Ie[an Spa]iul mioritic. Dimpotriv\. cele dou\ vaci [i bunica Erszebet. care s-a aprins de la sora ei. ca o barier\ natural\. precum [i calul. deoarece acesta fusese t\iat. ca unele navete spa]iale ale americanilor. 88 .

remix Fata de `mp\rat cea mai mic\ (din trei surori.aia mai s\rac\. Groh\ia. motiv`nd c\ le-a uitat la locul b\t\liei sau c\ i le-a zg`riat zmeul [i le-a dus la reparat. B\nuielile s-au `nte]it c`nd. tat\l fetei de `mp\rat (adic\ `mp\ratul) a observat ceva ciudat la gineric\: foarte des venea acas\ f\r\ palo[. dup\ ora respectiv\. dar `n acte tot jum\tate de `mp\r\]ie se chema c\ era. f\cea mizerie. `ntr-o zi. o hal\ de produc]ie etc. un mixer [i jum\tate din `mp\r\]ie . c`te erau ele la p\rin]i) s-a m\ritat cu un prin] frumos. {i mai exact. un c\pc\un fioros [i aproape o duzin\ de balauri mici [i mijlocii. ne`nfricat. aproape aceea[i `n fiecare sear\. un domn `mbr\cat `n 89 . coif [i plato[\. s\rmanul se transforma `n porc. disp\reau din ea ba un deal. ba un r`u. fata a observat ceva ciudat la so]ul ei: mai exact. cu siguran]\ aruncat asupra lui de vreun vr\jitor r\u. Tot dup\ c`teva s\pt\m`ni. [ti]i. Cel pu]in a[a se l\uda el. ~n plus. frumosul [i viteazul ei so] era prin] doar `n timpul zilei. Pe l`ng\ m`na fetei de `mp\rat. chestii din astea. aflase din diverse surse c\ jum\tatea de `mp\r\]ie dat\ drept zestre prin]ului se mic[ora pe zi ce trece. o plapum\ de puf. frumosul [i viteazul prin] a mai primit drept zestre ni[te perne. mai defavorizat\ [i mai `ndep\rtat\. p`n\ la o anumit\ or\. Dup\ c`teva s\pt\m`ni. care `[i trecuse palmaresul [i pe cartea de vizit\. dou\-trei hectare de p\dure.Mersul Trenurilor Povestea porcului . a observat c\ era victima unui blestem cumplit. mai bine s\ nu intr\m `n detalii despre comportamentul s\u porcesc. care b\tuse `n lupt\ voiniceasc\ vreo zece zmei.

„P\i. 90 . un coif [i o plato[\. c\ el se [terge undeva cu un palo[. aiestea `nt`mplatu-sau eri sear\. transformat `n porc. voinice Gelu?”. strig`nd s\ ias\ prin]ul. care nu acoper\ contravaloarea consuma]iei. c\ a[a nu mai merge. fata de `mp\rat pl`ngea `n n\fram\: cu o noapte `n urm\. apoi b\use apa de la pe[ti[orul de aur. a b\tut vreo dou\ ceasuri la poarta ferecat\ a castelului. toate ruginite. sc\pase buzduganul peste pisica de Angora. care s-a prezentat Gelu. l-a `ntrebat pe musafir b\tr`nul [i blajinul `mp\rat.Cip Ie[an costum de osp\tar. c\ asear\ a fost prea de tot. frumosul prin] (care acum dormea `nc\l]at [i plin de glod pe canapeaua din hol) venise iar acas\ pe la zece [i ceva. [i c\ a zis [eful s\ nu mai dea nimic pe caiet p`n\ nu i se pl\te[te din urm\. ~ntre timp. la ceasurile douedeci [i doue!”. p`n\ c`nd `nchis-am noi localulu. „Dar\ c=nd `nt`mplatu-s-au toate aceste groz\vii. r\spunse vrednicul lupt\tor pe frontul deservirii. luminatulu ~mp\ratulu.

Prin 1980. s\ crape de ciud\ vecinii. ni[te americani cu spirit practic au realizat c\ Luna de pe cer nu e revendicat\ de nimeni. fiind pleca]i `n concediu. este nemul]umit: d`nsul nu poate intra `n posesia terenului. pe care cresc doar ciulini. care r\cneau “Jos mo[ierii! Nu vrem botni]e! Huo!”.Mersul Trenurilor Luna. Domni[oara Varvara Post\varu a cump\rat mai demult un lot de 80 ha. teren arabil pe Venus. dar mai ales cu furci [i coase. tinerele c\rora iubi]ii lor le promiteau Luna de pe cer r\m`neau cu promisiunea [i cu buzele umflate. au achizi]ionat asemenea tarlale pe Lun\ sau pe alte planete. deoarece [i-a luat lotul de 91 . cu acte doveditoare. Romeo Plo[ni]\. unde deja a devenit de bon-ton s\ cumperi propriet\]i extraterestre. din pricina unor ]\rani mar]ieni cu acte de proprietate (vechi hrisoave holografice). pe care le comercializeaz\ sub form\ de parcele. dar s-a pomenit `n schimb cu sol nisipos-s\r\turos. a[adar e hot\r`t\ s\ trimit\ o reclama]ie pe adresa OPC. Romeo i-a dat `n judecat\. `n sta]iunile Saturn [i Neptun. `ns\ mar]ienii nu s-au prezentat la primul termen.. a[adar au intrat `n posesia planetelor [i sateli]ilor din sistemul nostru solar. diver[i cet\]eni de toate categoriile. Organiza]ia are filial\ [i `n Rom=nia. Vecinul de tarla al domnului Plo[ni]\ este Cri[an Viezure [i e ceva mai norocos. bune de l\udat cu ele. p\m`nt rom=nesc Pe vremuri. de nici un fost sau actual proprietar. `n special vedete.. Situa]ia de pe P\m`nt nu s-a potrivit `ns\ cu cea de la fa]a locului. {i colegul s\u de serviciu. pop`nd\i [i c`rti]e spa]iale.

[i despre ferma sa ilegal\ de v`rcolaci. Printr-o hot\r`re a Consiliului Local. Mai mul]i zootehni[ti care au achizi]ionat terenuri de p\[unat pe diverse planete din sistemul solar s-au pl`ns c\. navetele spa]iale Columbia [i Challenger nu mai au acces pe Lun\ dec`t `n locurile special amenajate. motiv pentru care a fost chemat la DNA s\ dea socoteal\ . neput`nd onora contractele. care `[i disput\ dreptul de folosin]\ asupra bunurilor fostului IAS “Steaua Ro[ie”.Cip Ie[an pe Marte `n posesie f\r\ prea mari b\t\i de cap. ~n alt\ ordine de idei. au fost lua]i la b\taie de ni[te ]\rani originari de prin p\r]ile Vasluiului. nu pot ajunge la timp cu produsele la Centrul de Industrializare “Calea Laptelui”. ~n fine.printre altele. El a dat un telefon cu tax\ invers\ la NASA [i le-a zis-o de la obraz \lora s\ nu mai `ncerce naibii s\-[i recupereze sondele spa]iale. am aflat c\ primarul de pe litoralul M\rii Lini[tii e acuzat c\ ar fi comis tot felul de ilegalit\]i. ajun[i pe solul lunar. decizia a fost luat\ dup\ ce pentru a patra oar\ naveti[tii au devastat livezile de corcodu[i. care m\n`nc\ din Lun\ [i risc\ s\-i lase pe ceilal]i ]\rani selenari f\r\ tarlale. precum [i asupra terenului viran dintre cele dou\ constela]ii. fiindc\ le-a spart el cu toporul. astronau]ii americani din echipajul misiunii “Apollo 32”. datorit\ drumurilor pline de asteroizi. care p\zeau o tarla cu pepeni pu[i de al]ii. Ei nu s`nt singurii care `nt`mpin\ probleme cu infrastructura: de mai bine de trei ani dureaz\ conflictul dintre posesorii de ogoare din Carul Mare [i cei din Carul Mic. 92 . dup\ ce i-au strivit castrave]ii din gr\din\.

ci p\rerile lor sincere despre comportamentul. nu pachete de cafea. O cutie din tabl\. Am v\zut [i noi ce scria pe o h`rtie cu asemenea p\reri: “S-\ tr\i] nea domdoctor ieu sunt Vasile Ghe N\st\sic\ care care la]i avut dvs-str\. o cutie. O cutie `n care to]i pacien]ii nemul]umi]i s\ poat\ depune nu plicuri. despre seriozitatea [i devotamentul medicilor care i-au `ngrijit. 93 . d`n burta suptsemnatului finc\ zb`rn`e [ii m\ g`dil\ [i mai sun\ noaptea de ne treze[te d`n somn pe copii [i pe nevast\mea. damigene sau alte dovezi de recuno[tin]\. cartu[e de ]ig\ri. sticle. cu respect. de ochii lumii [i ai presei. Prin prezenta reclam cu respect s\ binevoi] ami scoate telefonu dvs. pacent bolnav `n salonu \la marele cu apendicit\ la burt\ [i care va sunat cineva la telefonu mobil tocma c`n m\ opera] pe mine [i ia] r\spuns c\ sub cinci sute iepuroi nu discuta]i nici m\car la telefon c\ dvs-tr\ face] opera]ie cirurgical\ serioas\ nu lua] bac[i[ ca osp\taru [i de inervare a] tr`ntit telefonul f\r\ s\ v\ uita] unde [i dup\ aiea m-a]i cusut la burt\ cu tot cu telefonu dvs. vopsit\ `n ro[u [i mare c`t o cutie po[tal\.Mersul Trenurilor Reforma f\r\ fond La Spitalul “Doctor Faust” din Pra[tia. `n numele reformei sistemului sanitar. domnul director Esculap Popov\] a at`rnat pe u[\.”.

Cip Ie[an 94 .

eu v\ dau un singur sfat: nu l\sa]i copii pe drumuri de dragu’ la un b\rbat! Firma noastr\ de adop]ii interna]ionale v\ st\ la dispozi]ie! 95 .Mersul Trenurilor Micu]a Publicitate * Ciob\na[ la oi am fost.30 .30. dau leg\tura coresponden]ilor din ]ar\. program zilnic 8. * C`nd va bate v`ntul peste p\rul t\u. Andreea. Discre]ie. * Mamelor din ]ara-ntreag\. * Avantajos. Candidez pe listele oric\rui partid. oile mi-au zis c\-s prost. Predau aceast\ sabie `n m`inile junei [i glorioasei armate rom=ne. s\-]i aduci aminte de numele meu: Gic\. * Predau limba turc\. ~ntreba]i de OsmanPa[a.17. frizer autorizat.

[i lum`n\ri. `n fine. C`nd se chinuiau s\-l culce `napoi pe na[ul Ciurlic\. s\-i b`z`ie. Avea `n p\r ni[te schelete de pe[te `nfipte ca ni[te piepteni. `n timpul chefului (care a ]inut trei zile [i trei nop]i. La un moment dat. dou\zeci de perne moi. l\s`nd naibii [i nunt\. [i. f\!” [i a[a mai departe. Milioane de insecte. lum`n\ri [i nunta[i cu dare de m`n\ . Ce-i drept. Dup\ dou\ ceasuri. C`]iva comeseni l-au luat `n c`rc\ [i l-au pus `n pat. ca tot rom=nul. Cel pu]in. cu capul pe ni[te perne.nu a[a. S-a pl`ns tuturor c\ pernele moi pe care a dormit s`nt toate pline cu gunoi. animale. doar brazi [i p\ltina[i. [i consuma]ie 96 . na[ul s-a trezit [i a revenit `n sala de festivit\]i. printre zulufi `i at`rnau coji de salam [i de cartofi. ca `n pove[ti). au ap\rut ]`n]arii. Veronica r`dea ca proasta. tu. Veronica [i Pandelic\ au f\cut nunt\. nu fi proast\.Cip Ie[an 20 Veronica era o fat\. care au `nceput s\-i ciupeasc\ pe nunta[i. a[a `i spuneau rudele: “Ia-l. c`teva pogoane etc. dar `ntr-o zi a cunoscut un b\iat bun sub toate aspectele. na[ul Ciurlic\ s-a f\cut cleamp\ [i a adormit pe scaun. Au avut chiar [i invita]ii poleite. flori din h`rtie creponat\. Mama ei zicea c\ `i va da zestre c`nd s-o m\rita dou\zeci de perne mici. Pandelic\ reprezenta o partid\ bun\. acareturi. iar `n cre[tet purta o jum\tate de l\m`ie stoars\ de tot. fiind un p\mp\l\u cu cas\. toate pline cu ]`n]ari. apoi dou\zeci de perne mari. C`nd auzea asta. nimeni n-a vrut s\-l asculte. s\-i agreseze. Mirosea [i a zeam\ acrit\. toate pline cu gunoi. rude. toate pline cu furnici. To]i au luato la fug\. curte.

97 .ornat cu fri[c\ [i purt`nd `n v`rf o mireas\ [i un mire din zah\r pictat . toate pline cu furnici.Mersul Trenurilor de pe mese.fusese devorat de furnicile ie[ite din cele dou\zeci de perne mici. `njurau. lucru rar la rom=ni. se puseser\ de acord c\ fusese vorba despre atacul ]`n]arilor din cele dou\zeci de perne mari. [i l\utari (care la r`ndul lor l\saser\ naibii ]ambalul cu batista de pe el [i fugiser\) [i tot. mai mult. [i borcanul frumos ornat `n care se str`ngea darul. ~n timp ce fugeau. [i tort. au descoperit c\ tortul mirilor . Dup\ dou\ ore. c`nd s-au `ntors la nunt\.

Costan a c\utat alte solu]ii. Era o carte groas\. Costan Donose a c`[tigat un premiu. A jucat. p`n\ la urm\. A `nnodat un cap\t de calorifer. Un hamac. A legat cap\tul liber de lustr\ [i s-a pus din nou `n hamac. din Polinezia. iar pe cel\lalt de clan]a u[ii. de c`nd legase hamacul de clan]\. De-aia a [i refuzat. s\ joace la tombol\. iar Costan a c\zut cu fundul peste cle[te . Frec`ndu-se la locul dureros. cu bare de lemn lustruit la capete. fiindc\ era tombola `ntreprinderii. unde to]i stau `n hamac. A legat cap\tul liber de un cui b\tut `n [ifonier. cu s`rm\. pe covor. cu scoar]e tari. So]ia a deschis spre interior u[a s\l cheme la mas\. cuiul a s\rit. un cadou de excep]ie. leg\nat u[or. al\turi de cle[te. Acas\ a `ncercat s\-l monteze: deja se visa `ntins comod. despre insulele `ndep\rtate [i calde din Pacific. S-a bucurat. Costan a c\zut cu fundul peste ciocanul uitat tot pe covor. Dup\ ce a jucat la tombola `ntreprinderii. C`nd s-a a[ezat `n hamac.`l uitase jos. care l-a protejat oarecum de lustr\ . ca pe o insul\ tropical\. i-ar fi c\zut direct `n cap. pe care oricine [i l-ar fi dorit. A mai `ncercat s\ lege cap\tul liber al hamacului `n 98 . Din fericire. la `nceput.altfel.Cip Ie[an Un motiv temeinic pentru a nu participa la tombole Costan Donose n-a c`[tigat niciodat\ nimic. participa chiar [i domnul director: nu era cazul s\ fac\ not\ discordant\. `[i luase cu el o carte de c\l\torii. care se deschidea spre interior. Un hamac din sfoar\ verde frumos `mpletit\.

La urm\toarea tombol\ a `ntreprinderii. `l chema Mitic\. Costan l-a privit cu invidie: lui nu-i venise o a[a idee! Pe vecinul de la opt `l cheam\ Mitic\. Costan Donose a refuzat s\ mai joace. 99 . A doua zi. a scos un piron din perete cu tot cu tencuial\. Costan a f\cut cadou hamacul: l-a oferit din suflet vecinului de la etajul opt. `n locul s`rmei de rufe. `ntreprinderea a dat faliment. Acesta a mul]umit. zic`nd c\ numai belele aduce. apoi [i-a legat hamacul pe balcon. s\-l cheme la mas\. dar a d\r`mat biblioteca. Mai bine zis. cu care era cum\tru. a rupt tocul u[ii [i era c`t pe ce s\-[i sugrume socrul. de la etajul opt. fiindc\ a c\zut de la balcon. Dup\ trei s\pt\m`ni. c`nd so]ia sa a deschis spre exterior geamul.Mersul Trenurilor diverse alte locuri.

`ntr-o zi. Codru]. Oricum. pe sc\unelul lui Codrin a fost lipit un ab]ibild cu ursule]. 100 . C`nd a venit Cosmin la mas\. n-a fost mare pagub\. Sc\unele mici [i roz. pe toate s`nt lipite ab]ibilduri. Ionu]. pe sc\unelele lor cu ab]ibilduri. nu [i-a mai g\sit sc\unelul cu ab]ibild cu aviona[. Codrin [i Cosmin din grupa mic\ stau mereu pe acelea[i sc\unele. al lui Codru] are un trenule]. iar lui Cosmin nu i-a pl\cut niciodat\ spanacul. l-au dezlipit de pe sc\unelul acestuia [i l-au aruncat. iar pe cel al lui Cosmin. la ora pr`nzului. Codru] [i Codrin au stat la mas\. Cosmin a r\mas nem`ncat. dar\mite pe cel propus de doamna educatoare. Codru] [i Codrin `l invidiau pe Cosmin pentru ab]ibildul s\u cu aviona[ [i. Ionu]. [i au m`ncat spanac. Ionu]. Sc\unelul lui Ionu] are ab]ibild cu iepura[. unul cu buburuz\! A[a se face c\ `n acea zi. Na vrut nici `n ruptul capului s\ se a[eze pe un sc\unel f\r\ ab]ibild. unul cu aviona[. cuibu[or de nebunii La gr\dini]a de copii se serve[te `n fiecare zi masa de pr`nz. ca [i m\su]a. iar seara au f\cut cu to]ii diaree. la aceea[i m\su]\. fiindc\ s-a servit budinc\ de spanac.Cip Ie[an Gr\dini]a de copii.

o musta]\ de coropi[ni]\. Aduna ba o gr\un]\ c`t de mic\. nu se pierde vremea. c`ntatul la scripc\. tot artropod. nu era furnic\. Conducerea mu[uroiului a tot protestat la diverse `nalte foruri furnice[ti. alte poame! Poate c\ furnicu]a harnic\ `nt`mpina [i probleme `n c`mpul muncii din cauza asta. binele colectiv primeaz\ `n fa]a celui individual. ca [i proprietatea privat\. Oricum. s\ nu mai aud\ ce c`nta greierele. C`nta zi de var\ p`n\-n sear\. individul e o entitate neglijabil\. Acolo se munce[te. desigur. un puricel verde de plant\. ba un pai. ceea ce nu [tim exact. `n loc s\ t`r`ie cu ele paie prin mu[uroi. ]\mb\litul. iar c`ntatul de diminea]a p`n\ seara d\uneaz\ dac\ nu se petrece `ntr-un cadru organizat. dar doamna 101 . Asta. avea alt\ cet\]enie. Asta s-a v\zut mai ales dup\ ce furnicile din mu[uroi au aflat cum se intr\ `n casa. dac\ furnicu]ele au vreo ureche. ce g\sea [i ea. S-au bucurat ce s-au bucurat c`nd au g\sit borcanele cu dulcea]\. `n caz c\ furnicile ar avea urechi. tot cu schelet extern. de[i tot insect\. greierele c`nta.Mersul Trenurilor Creierele [i furnica Furnicu]a harnic\ muncea de diminea]a p`n\ seara.la fel ca privighetorile. zdranga-zdranga. segmentat [i articulat. libertatea de exprimare e un moft. dar greierele. apoi `n c\mara [i `n borcanele doamnei P\v\lache. ~ntre timp. cum s-ar spune. fiind nevoit\ s\-[i foloseasc\ dou\ dintre l\bu]e la astupat urechile. c`nd parc\ prindea [i mai mult chef de c`ntat . format din chitin\. to]i se comport\ ca un singur mu[uroi. o bucat\ de omid\. sigur nu e una muzical\: `n mu[uroi exist\ probleme mult mai importante dec`t arta.

g`ndind c\ e bine s\ fii bolovan `n ziua de azi. au murit toate. La scurt timp dup\ asta a venit iarna. poate [i-ar fi dat seama c\ diversitatea este bun\. iar greierele a murit `nghe]at. 102 . Dup\ c`teva zile s-a `nte]it gerul. ci a folosit insecticid `mpotriva furnicilor. `n ]ara asta. mai pu]in greierele. care nu era furnic\. un ger de au cr\pat [i pietrele. Bun\. Prin urmare. Dac\ ar fi supravie]uit m\car una dintre ele. ~n clipele de agonie privea un bolovan.Cip Ie[an P\v\lache nu s-a bucurat. cu condi]ia s\ fii greiere.

Mersul Trenurilor 103 .

Coco[ul. s-o prind\ etc. Dup\ aia. mai proast\. care a dat la r`ndul s\u s-o prind\. imediat. Aceea[i pisic\ neagr\ a fost v\zut\ de la dep\rtare [i de un dul\u. f\r\ s-o nimereasc\.. mai ales dul\ul. a[a. destinul a hot\r`t ca ea s\ nu fie c\lcat\ de coco[. culcat\ devreme. odat\ cu g\inile. Deoarece le-a t\iat drumul [i era neagr\. Din pricina bietului motan care r\cnea s-a trezit o g\in\. motanul [i dul\ul cel r\u s-au ciocnit. Deoarece se deplasau pe aceea[i direc]ie. s-o prind\ [i s-o calce. Acesta. unul c\tre cel\lalt. se d\dea coco[: iute. unul mare [i r\u. Motanul [i dul\ul s-au `mp\cat p`n\ la urm\.. s\ o calce. iar coco[ul fugea dup\ g\in\. G\ina. dar `n sensuri opuse. ca mai to]i masculii. ei au luat note proaste. Prin urmare. Dup\ g\in\. din fericire.Cip Ie[an Ceasul r\u. G\ina [chiop\ta pu]in pe st`ngul. ca g\inile. 104 . ca mai to]i masculii speciei: iute. dup\ ea. au s\rit ni]el la b\taie. ci de un camion care circula cu vitez\ excesiv\ [i care nici n-a oprit m\car. motanul [i c`inele se `mb`rligaser\ r\u de tot din pricina ei. dup\ ea. pisica neagr\ [i g\ina O pisic\ neagr\ a trecut prin fa]a unui motan. iar `n pisica neagr\ au tras cu pra[tia ni[te [trengari. pisica neagr\ plecase deja. s-a trezit [i un coco[.

Din lips\ de inspira]ie. de secven]a `n care t\tarii se reped cu berbeci din lemn spre poarta ferecat\ a Cet\]ii de Scaun. cu `ngera[ii dintr-a [asea Despre doamna Tamara S\ftoiu. nici de [es [i nici de munte. cu un minut `nainte ca to]i `ngera[ii din clas\ s\-i dea compunerile gata terminate [i s\ se buluceasc\ spre u[\. doamna S\ftoiu [i-a pus elevii s\ scrie o compunere despre iarn\. Ninge. a mai spus ea la `nceputul orei. f\r\ restan]e la `ntre]inere.”. Toate `ncepeau cu “A venit iarna. care ies s\ se dea pe ghea]a de pe balta din satul nostru.Mersul Trenurilor Aventuri pe ghea]\. * * * 105 . nici de r\u. fiindc\ Tamara S\ftoiu are doar un v\r.. Colegii n-o vorbesc nici de bine. Rudele nu spun nimic despre ea. Tamara e profesoar\ `n prag de pensie [i dirigint\ la clasa a [asea. f\r\ g\l\gie”. la joac\. dispus\ oric`nd s\ dea z\pada de pe alee sau s\ te `mprumute cu ulei ori f\in\.” [i se terminau cu aceea[i concluzie.. Scena `i aminti de un film istoric vizionat `n tinere]e mai exact. nici rural\. [coala se afl\ `ntr-o zon\ nici urban\. redactat\ cu un scris din ce `n ce mai repezit: “Iarna e bucuria copiilor. Alte trei minute au fost de ajuns pentru citirea tuturor compunerilor. Afar\ e frig. vecinii spun c\ e o locatar\ lini[tit\ [i harnic\. surdomut. e liber s\ ias\ `n curtea [colii. “Cine o termin\.

Se vedea ars\ pe rug sub geamul cancelariei. ~n fine. `i repro[ase tov\r\[e[te. * * * {i `n ziua compunerii despre iarn\ balta `nghe]ase doar la suprafa]\. str\b\tut\ de un p`r`u anonim. dup\ ce domnul director Gherasim Du]u.aceia[i . care `i f\ceau pe fo[tii proprietari s\ l\crimeze de emo]ie. `n func]ie de perioada anului. `mbr\cat `n inchizitor. [i-au aruncat ghiozd\na[ele. Prim\verile nu te puteai apropia de apa `n care to]i aruncau pe furi[ mur\turile stricate. balta comunal\ `nghe]a la suprafa]\. p`r`ul aducea ap\ mult\ de la munte [i se f\cea inunda]ie. c`nd venea gerul anual. dar cum elevii doamnei S\ftoiu. afla]i la o v`rst\ `nc\ fraged\. Doamna profesoar\ st\tea pe mal [i striga. Pe balt\ elevii patinau. apoi ceva a z\ng\nit brusc `n mintea ei [i.. ~n spatele delu]ului din spatele [colii se afla balta comunal\. `n fa]a corpului profesoral.Cip Ie[an Doamna Tamara S\ftoiu nu avea o minte prea ascu]it\: rareori se prindea de poanta vreunui banc spus `n cancelarie. pocnind pe to]i cu catalogul `n cap. ma[ini de sp\lat [i aragazuri ruginite. de spaim\..primeau termopane de la Guvern. iar unii s\teni . Ad`ncimea [i con]inutul acesteia variau. cam pe deasupra caroseriei de Volg\ aruncat\ prin 1976 de vecinul Costel Potlogaru.. r`deau [i se `nghionteau f\r\ 106 . nu g`ndeau prea `n profunzime. [i-au luat av`nt [i au ajuns pe t\lpi sau fundule]e departe. a c\zut cu scaunul. I-au trebuit `nc\ dou\ minute pentru a prelucra informa]iile. `n larg. A fost v\zut\ trec`nd ca un fulger globular ro[u la fa]\ pe holurile [colii. cu glug\ neagr\. dispari]ia sub ghea]\ a clasei a [asea. apoi ]`[nind pe poart\ [i disp\r`nd peste delu]ul din spatele [colii. La fiecare secet\ ie[eau din m`l frigidere. s\-i fac\ loc. Uneori..

~l ]inu cu bra]ele `ntinse. gerul s-a `nmuiat. 107 . cu grij\ s\ nu se murd\reasc\. *** Peste noapte. la vale. La sf`r[it. Bulg\ri r\zle]i zburau prin aerul rece. doamna profesoar\ descoperi c\ dac\ st\ `n fund `[i ]ine mai bine echilibrul. apoi r`ndul celor mai mari. sub stratul de nea `l recunoscu pe Sipc\ V. A venit apoi r`ndul buc\]ilor mai m\ri[oare. se a[ez\. Adormi. Strigase de c`teva ori “Uuuuu! Uuuu!”. S-au jucat `n continuare. Costel b\ga z\pad\ dup\ g`t unei colege. p`n\ ce o mole[eal\ dulce o cuprinse. p`n\ c`nd omul de z\pad\ se smuci [i o lu\ la fug\.Mersul Trenurilor grij\. Abandonat\ `n mijlocul b\l]ii. dar pu]inii trec\tori [i-au `nchipuit c\ vine trenul sau c\ url\ lupii. deci au gr\bit pasul. cu care plecase de la [coal\. P`r`ul anonim se v\rsa `ntr-un r`ule] mediu. f\ceau un om de z\pad\ `n care `ncercau s\ `nfig\ o m\tur\. Remus. deci s-au `ntors la [coal\. doamna Tamara S\ftoiu `[i ]inea cu greu echilibrul: `n jurul s\u. V`ntul `i biciuia fa]a. triumf\tor ca un iceberg. a[a c\ deschise ca un paravan catalogul cel mare. Dup\ o or\. pe un sloi mare. C`]iva. Donose Ghe. deci. iar buc\]elele de ghea]\ s-au desprins [i au `nceput s\ curg\ prin p`r`u. ghea]a se cr\pase [i prin g\uri ]`[nea apa m`loas\.. pe poalele paltonului. apoi s-au plictisit [i li s-a f\cut frig.. fiindc\ aveau lucrare la chimie. a[a c\ nimeni n-a observat-o pe dirigint\ cum se apropia ca o foc\. cu catalogul larg desf\cut `n m`inile `ntinse. Cei care jucau hochei cu un penar erau prea preocupa]i s\ nimereasc\ poarta f\cut\ din c\ciuli. aduna]i pe malul cel\lat. a intrat `n albia p`r`ului [i sloiul pe care dormea `n fund doamna Tamara S\ftoiu. nici n-a auzit ghea]a cr\p`nd. iar doamna Tamara S\ftoiu `i privi cu drag c`t de lini[ti]i se jucau ei `n compara]ie cu ceilal]i. premiantul clasei.

iar lui State V.. Fiind noapte. debitul Prutului. *** Doamna profesoar\ Tamara S\ftoiu a fost scoas\ din mare cu n\vodul [i urcat\ la bordul unui pescador sub pavilion turcesc.. C`nd s-a trezit. n-a v\zut dec`t ap\ `n jur [i s-a speriat pu]in. ghiaur sictir.Cip Ie[an care `mbog\]ea. a remarcat c\ elevii Iliescu [i Parfenie au multe absen]e. ~ntoars\ `n ]ar\. a[a c\ se l\s\ leg\nat\ u[or de valuri [i `mpins\ de v`ntul care b\tea `n catalog ca `ntr-o p`nz\ de corabie. a[adar s-a cufundat `n lectur\. directorul Gherasim Du]u a f\cut-o cu ou [i cu o]et `n cancelaria plin\ [i a penalizat-o pentru orele lipsite [i pentru c\ mirosea groaznic a hamsie [i guvid. Cu foamea era obi[nuit\ de mult. speriat\.. Paraschiv nu-i iese media la biologie. ceva mai jos. gr\nicerii de pe ambele p\r]i n-au observat-o pe doamna profesoar\ cum se v\rsa `n Dun\re. apoi au `nchis-o `ntro cabin\. dar cum st\tea a[a. Marinarii au `njurat pe limba lor. fiind cadru didactic `n Rom=nia. `mpreun\ cu catalogul de care n-a vrut s\ se despart\. 108 . la [coal\.. acuz`nd-o c\ a speriat pe[tele. cu catalogul larg deschis `n fa]a ochilor.

Mersul Trenurilor Poveste cu iepura[i frico[i Un iepura[ st\tea pe ima[ [i tremura. g`ndind c\ vine lupul [i `l m\n`nc\. unul dintre ei a scos c\r]ile de joc [i au `ncins un poker pe bani. `[i spunea `n sinea lui “Vai. ~ntr-un t`rziu. s-a speriat [i a fugit c`t colo. la fel de fricos din exact acelea[i motive. La el n-a venit lupul s\-l m\n`nce. o armat\ `ntreag\ de iepura[i. 109 .. poate chiar sute de iepura[i. De lup. care cu siguran]\ umbla dup\ el s\-l m\n`nce. Cum st\teau ei a[a. Dup\ aproximativ un sfert de ceas s-au pomenit cu un al treilea iepura[ care tremura de fric\ g`ndindu-se la lupul cel r\u. ~n vreme ce tremura. tremura de fric\. c`nd a v\zut at`]i iepura[i. vine lupul [i m\ m\n`nc\!”. Dup\ cinci minute a mai venit un iepura[. Cei trei iepura[i frico[i au `nceput s\-[i spun\ pove[ti cu lupi fioro[i. vine lupul [i m\ m\n`nc\. care tremura de fric\ la r`ndul s\u. a venit alt iepura[. Varianta B: De grupul celor patru iepura[i frico[i s-a mai lipit un iepura[. absorbi]i de partid\ [i lipsi]i de vigilen]\. care g`f`ia de oboseal\: fugise ziua-ntreag\ pe c`mp de team\ s\ nu-l prind\ lupul cel r\u [i s\-l m\n`nce. c\ci avea bl\ni]\. a venit lupul prin surprindere [i i-a m`ncat pe to]i. Cum erau ei a[a. pe acolo a trecut [i lupul cel fioros. f\r\ a mai privi `n urm\. p`n\ diminea]a au tot venit iepura[i dinspre toate punctele cardinale: treceau pe acolo. P`n\ spre sear\. Varianta A: Fiind patru iepura[i str`n[i laolalt\.. a ap\rut de undeva [i al patrulea iepura[. Nu de frig. Dup\ plecarea lupului. apoi `nc\ unul [i tot a[a. care i-au `nsp\im`ntat [i mai tare. se str`nseser\ pe c`mp c`teva zeci.

c\ lupul plecase. crez`nd c\ e coad\ la morcovi. G\l\gia lor a atras ni[te v`n\tori. 110 . Unii chiar `ncepuser\ s\ c`nte „Cine se teme de lupul cel r\u?”. chiar tupeu . deci au f\cut mare economie de cartu[e. tr\g`nd la gr\mad\.acum. ~ntre timp. primii iepura[i veni]i prinseser\ curaj.Cip Ie[an vedeau aglomera]ie [i se b\gau. pe mai multe voci. Mult s-au bucurat ace[tia v\z`nd a[a o aglomera]ie de iepura[i.

au aderat la cauz\ f\r\ `ntreb\ri. pe o str\du]\ dintr-o mahala. c`inele maidanez B\iatu l\tra a pustiu ca `ntr-un c`ntec de pahar despre tramvaie. Azor [i L\bu[. Dup\ dou\ ceasuri c`inele B\iatu. a `ncetat s\ mai latre: f\tase [i `[i lingea puii. Pe cer erau nori [i nu se vedea Luna. tot a pustiu. botezat astfel de baba mioap\ `n curtea c\reia se oplo[ise. cu coada str`mb\ .mai pu]in pe c\]eaua B\iatu. [i-au `nchipuit c\ e ceva serios.Mersul Trenurilor Noaptea `n care c`inii au l\trat a pustiu ~n toiul nop]ii. f\r\ s\[i pun\ prea multe `ntreb\ri. care `[i lingea puii `n t\cere. pe o str\du]\ dintr-o mahala. auzindu-i pe cei doi cum l\trau a pustiu. deci varianta urlatului la Lun\ cade. toate cotarlele din mahala au `nceput s\ urle [i ei a pustiu.[i chiar Pufi]\ \la mic. Amy. deci au `nceput [i ei s\ latre. au chemat hingherii. a[a c\ T\rz\nel. ~n toiul nop]ii. Despre opt c`ini l\tr`nd simultan a pustiu se b\nuie[te c\ au un motiv temeinic s\ o fac\. a[adar a `nceput s\ latre [i el. C`inele maidanez Rex l-a auzit pe B\iatu l\tr`nd. tot a pustiu. Bobi]\ . prin urmare. care au pus arcanul pe to]i trubadurii . Locuitorii din mahala. Patru c`ini care latr\ a pustiu `n aceea[i mahala pot na[te un puternic curent de opinie. 111 . trezi]i de la l\trat. patru c`ini l\trau a pustiu.

de cear\.o pip\ din os. se `mb\taser\ 112 . ascultaser\ muzic\ la casetofon. cu tuleie. cu lun\ palid\. bine`n]eles. dac\ nu chiar responsabil cu gestiunea sau administrator de asocia]ie) f\cea gesturi largi din oasele m`inilor. Era o noapte `n care eventualul trec\tor r\t\cit pe aleile cimitirului “Ultima relaxare” ar fi putut z\ri o forfot\ neobi[nuit\. zdr\ng\niser\ la o chitar\ cr\pat\ [i dezacordat\.Cip Ie[an Dou\ pove[ti de groaz\ pentru citit la culcare copiilor obraznici 1.. Poveste edilitar-gospod\reasc\ din cimitirul frunta[ „Ultima relaxare” Era noapte. noapte care `]i d\dea fiori. bordurile. care v\ruiau prost. d`nd indica]ii unor strigoia[i sl\b\nogi [i cam nepricopsi]i. Ace[tia b\user\ diazepam cu votc\. `n timpul \sta. ni[te fantome chicoteau [i se `nghionteau `n vreme ce [tergeau cu gaz luat de prin felinare inscrip]iile porcoase f\cute cu dou\ nop]i `n urm\ de o ga[c\ de pu[tani satani[ti. Un strigoi burtos (pe timpul vie]ii fusese cu siguran]\ m\car [ef de sec]ie. noapte neagr\. r\cniser\. de m`ntuial\. C`teva morminte mai `ncolo. basc\ [i salopet\.. o stafie stafidit\ [i negricioas\ m\tura frunzele de pe alei oprinduse din c`nd `n c`nd s\ scuipe printre cei doi din]i r\ma[i `n alveole [i s\ trag\ dintr-o pip\ .

tremur\toare. Stafia motanului era [i ea prezent\. S-ar fi mirat. Era noapte: o noapte `nfior\toare. fost\ dirigint\.`nainte s\ li se fac\ r\u [i s\ plece la casele lor sp`nzuraser\ `n mod ritualic. un sc`r]`it ca de cosciug deschiz`ndu-se. s-ar fi mirat cu siguran]\ de forfota asta neobi[nuit\. Poveste de Halloween. [i doar c`teva raze `nsp\im`ntate proiectau pe ceriu umbre fantastice. 113 . ca `n filmele horror. De groaz\. Asta. Eventualul trec\tor r\t\cit. desigur. Schele]ei [i schele]ele merg`nd pitice[te ciuguleau din iarb\ h`rtiile [i chi[toacele sub supravegherea sever\ a unei scheletese cu figur\ didactic\ [i ochelari. p\s\rele ciripeau: “Crau-crau!”. os pe os.Mersul Trenurilor lemn [i . `n vreme ce v`ntul [uiera n\praznic printre crengile desfrunzite. ridicate spre bezn\ ca ni[te gheare. torc`nd [i v`r`ndu-li-se tuturor printre ]urloaie. s-ar fi `ngrozit [i ar fi fugit c`t colo. dac\ n-ar fi citit `n presa local\ anun]ul despre faptul c\ Prim\ria organizeaz\ o nou\ edi]ie a concursului de cur\]enie “Cel mai frumos cimitir din municipiu”. Luna se ascunsese dup\ nouri. posibil fost profesor de sport sau maistru instructor. cu ani `n urm\. ale unor f\pturi sau lucruri de pe alt\ lume. care flirta vizibil cu un schelet atletic. p`n\ c`nd z\ri `n dep\rtare fantoma unui c`ine [i ]`[ni `n stafia unui copac pe care. urmat de cl\mp\nitul unor maxilare desc\rnate. o noapte rece. iar doi strigoi c\rau frunzele uscate `ntrun giulgiu. Ceva mai `ncolo c`teva fantome greblau. cineva `l t\iase ilegal [i `l f\cuse lemne de foc. Prin copaci. dup\ cum spuneam. `n care nu toate ies conform planului Un sc`r]`it lugubru sparse lini[tea nop]ii. un motan din cartier. 2. pe aleile cimitirului “Ultima relaxare”.

`n lin]olii putrede [i murdare. strigoii. b\i.era ocupat de c`]iva mor]i-vii. Stafiile. care se preg\tea s\ m\n`nce o bucat\ din Lun\. v`rcolacii. ie[i]i din mormintele lor cu nici trei ceasuri `n urm\. moroii [i mor]ii-vii ies `n lume. ca c\tu[ele. fantomele. surprin[i de o alt\ patrul\ [i `ntreba]i unde domiciliaz\. . semne al os`ndei ve[nice ce le fusese h\r\zit\. spre p\m`nt (mai exact.. Era noaptea de Halloween. ~n drum spre sec]ie a oprit duba pentru a ridica [i un cet\]ean suspect... la ]ambal cu ei! }ambalul . b\. c`nd f\pturile ~ntunericului. `mping`nd `n fa]a suspectelor o foaie de h`rtie [i un pix. d\ boschetari din \[tia. d\ membrele inferioare. o noapte nep\m`ntean\. o noapte str\b\tut\. “Plin\ ]ara. proasp\t aduse cu duba de patrul\.. 114 . pun`nd z\vorul.adic\ arestul de la subsol .. Scri]i [i d\ ce vi le-a]i legat. `nainte pentru ca s\ deviu ce s`nt acuma. duhurile rele. purtau legate la picioare cu lan]uri ruginite ghiulele grele de fier. ace[tia ar\taser\ cu degetul `n jos.Cip Ie[an o noapte ireal\. a filosofat majurul. m\. strigoii.Spune]i. Adic\ cantitatea d\ trei sfere rotunde din material metalic fieros [i d\ trei lan]uri metalice d\ fier ca cum era alea d\ legam eu cu d`nsele vaca `n sat la mine. dup\ cum a]i aflat [i de la televizor. h\h\! Cristeo.. care tr\ie[te p`n canale!”. h\-h\! S\ u[ura]i munca d\ activitate neobosit\ a organelor. spre sub p\m`nt). ~n arestul sec]iei de Poli]ie era anima]ie: agentul-[ef Vipu[c\ Romulus lovea `n mas\ cu bulanul din dotare pentru a p\rea mai fioros [i se r\stea la trei stafii firave. de r\cnete. recunoa[te]i! striga agentul-[ef Vipu[c\. din c`nd `n c`nd. Scri]i cum a]i efectuat deplasare `n incinta depozitului d\ resturi metalice d\ fier vechi dup\ raza secsei noastre de unde a]i suptstras fraudulos prin infrac]iunea d\ furt fierul metalic vechi g\sit asupra suspec]ilor. a[adar au fost s\lta]i pe loc [i b\ga]i `n dub\. stafiile.

au nimerit pe teritoriul unei g\[ti de cartier [i au fost b\tu]i fiindc\ n-au avut ]ig\ri [i fiindc\ purtau giulgii albe.Mersul Trenurilor Luat la `ntreb\ri peste ochi. 115 . care primise leafa [i o beuse. doi [mecheri i-au furat craniul [i au tras `n el cu piciorul p`n\ l-au ciobit. dar i s-a f\cut grea]\ v\z`ndu-i g`tul nesp\lat. `ntoarce-te! Grinda de sus. cu care fuseser\ `nmorm`nta]i. adic\ e[ti din \ia care st\ toat\ ziua cu punga d\ v`rcolac la nas. `n c\utare de s`nge proasp\t. “Aha. iar vampiri]a. cu ca[ la gur\ [i f\r\ tuleie pe maxilare. El nu s-a mai `ntors acas\. ca tricourile echipei Dinamo. acesta a declarat c\ e v`rcolac. unuia dintre ei. nevast\-sa. nu?”. Nici alte f\pturi ale ~ntunericului n-au nimerit-o mai bine `n noaptea de Halloween: c`]iva strigoi mai tinerei. din clopotni]a p\r\sit\. iar c`teva str\zi mai `ncolo a dat peste un cet\]ean adormit. Ceilal]i au r\mas f\r\ banii de pe ochi. Mai `nt`i a `ncercat s\ mu[te jugulara unui boschetar. e pustie f\r\ tine!”. [i vampira[ii cei mici. `i adreseaz\ [i pe aceast\ cale rug\mintea: „T\ticule. {i un biet vampir a pornit-o de capul s\u prin lume. s\rmanul vampir a supt din s`ngele cu mare concentra]ie de alcool p`n\ ce a ajuns mort viu de beat. copiii.

mai ceva ca la chezin\. c`nd se f\cea coad\ la casierie. a[tept`ndu-se ca de obicei la ceva r\u. 116 . Telefonul secretarei era ro[u [i zb`rn`i pentru prima dat\ de la `nceputul anului. secretara Anemona intr\ f\r\ s\ mai cioc\neasc\ `n biroul directorului Popescu. nici trage [uturi `n fund. proasp\t b\rbieri]i. Dup\ o clip\. nevasta [efului. la vreo reducere de personal sau chiar la `nchiderea institu]iei . Cu excep]ia zilelor de leaf\. alb\ la fa]\. Oftatul colectiv de u[urare flutur\ perdelele ca un v`nt: nu. Dup\ dou\ ore. Pe hol. institu]ia nu se desfiin]eaz\. `ntr-o vitrin\.Cip Ie[an A[a s-a castrat c\]elul ~n sediul Centrului de Ecarisaj se auzeau troznind din vreme-n vreme trei vreascuri rupte dintr-un gard [i miorl\itul motanului Popescu. priveau cu team\ spre [ef. ci dimpotriv\! Se preg\tea o ofensiv\ f\r\ precedent `mpotriva patrupedelor f\r\ st\p`n. Popescu `l chema [i pe director.pe por]ile c\reia `n ultimele [ase luni p\trunsese un singur c`ine. femeia de serviciu Marcela era mul]umit\ de sediul pustiu. cu multe premii. odihneau pe perni]e de catifea un arcan. to]i angaja]ii. sediul Centrului de Ecarisaj se umpluse `n timp record. o les\ cu zgard\. fiindc\ se p\stra cur\]enia. o ofensiv\ cu fonduri europene. diverse rase. componente ale unui pistol cu cu tranchilizante [i c`teva mici mulaje de c`ini. pechinezul doamnei Popescu. dar acestuia angaja]ii nu `i puteau lipi gum\ de mestecat pe coad\.

iar el a devenit un ginere fericit. un pistol [i o cutie mare de seringi cu ser tranchilizant. p`n\ c`nd un dul\u a sc\pat [i i-a mu[cat. din care c`]iva angaja]i au desc\rcat l\zi mari de carton. C`]iva hingheri `ncep\tori au interpretat `n felul lor indica]iile cu sterilizarea. L\bu[ sau Grivei. care tocmai efectuase o vizit\ acolo [i se mira. De atunci. `n ]arcuri ar fi trebuit s\ se afle cam un sfert de milion de maidanezi. `n curtea Centrului a parcat o dubi]\ de la Bucure[ti. profit`nd de neaten]ia general\ [i-a luat pentru acas\. Rex. Asta. el fiind un c`ine bl`nd [i prietenos. au trecut la r`ndul lor prin padoc m\car de zece ori `ntr-un singur ceas. ~n ziua urm\toare. dintr-o lad\. directorul Popescu era pe teren [i a intervenit la timp. pistoalele cu tranchilizante au fost `mp\r]ite hingherilor afla]i pe teren. 117 . ~ntr-o diminea]\. F\nic\ a fost unul dintre ei. din fericire. nu cinci. deci au `nceput s\ frece maidanezii cu spirt. via]a lui F\nic\ s-a schimbat `n bine. S\pt\m`na urm\toare. anun]`nd c\ de-acum `ncolo nu se mai pl\te[te capturarea. al]i maidanezi din cartier. ace[tia l-au prins doar pe dul\ul Pandele de vreo sut\ de ori `n aceea[i zi. angaja]ii Centrului de Ecarisaj `[i num\rau cu satisfac]ie c`[tigurile. La cap\tul primei s\pt\m`ni. c`]i `i ie[eau la num\r\toare domnului primar. gospodarul [ef a trecut la m\suri drastice. la prins maidanezi. pe care soacr\-sa nu-l mai bate la cap.Mersul Trenurilor * * * Zilele urm\toare au marcat profund [i ireversibil via]a ora[ului. conform acestora. ci doar sterilizarea c`inilor comunitari. Au vrut apoi s\ sterilizeze o c\]ea prin fierbere. Dup\ ce domnul primar anun]ase c\ hingherii vor fi pl\ti]i la num\rul de animale capturate. care vine de fiecare dat\ c`nd strigi cu]u-cu]u. ca s\ nu mai fie loc de fraude.

buni tr\g\tori. maidanez sau ba. cei prin[i `n lupta cu maidanezii municipali s-au pomenit la un moment dat `ntr-o perioad\ de stagnare. cu [arje de cavalerie [i fronturi mutate pe zeci de kilometri `n doar c`teva zile. f\c`nd aluzii la denumirea asocia]iei [i la p\c\tosul personaj biblic Onan.la un moment dat a adus chiar [i un pop\ de cartier. ace[tia au `nceput s\ se plictiseasc\. Ei au r\mas 118 . care i-a stropit cu agheazm\ [i i-a amenin]at cu afurisenia. Cauzele erau multe: unii dormeau de la tranchilizantele cu care se `mpu[caser\ `n glum\. al]ii `[i num\rau banii r\ma[i dup\ prima s\pt\m`n\ sau sufereau de mahmureal\. cu nemaiv\zute mi[c\ri de trupe. din care n-au mai ie[it dec`t ocazional p`n\ la armisti]iu. fiindc\ aceasta oricum se repet\: de[i n-au s\pat tran[ee ca pe frontul de vest. din acest motiv.Cip Ie[an Deoarece vreme de c`teva ceasuri nici un c`ine comunitar n-a trecut prin zona controlat\ de fra]ii gemeni Geo [i Teo. * * * Primul R\zboi Mondial a `nceput `n for]\. indiferent de cauz\!) deveniser\ peste noapte simpatizan]i ai unei asocia]ii. au scos pistoalele [i au `nceput s\ trag\ la ]int\ mai `nt`i `n copaci. cu lungi [i obositoare mar[uri. „Vier Pfoten”. ~n zadar a `ncercat domnul director Popescu s\-i conving\ pe ace[tia din urm\ . dup\ care s-au jucat de-a duelul. au dormit ne`ntor[i p`n\ la `ncheierea campaniei.. apoi `n cet\]enii care ie[eau cu cump\r\turi de la complex. Pe la sf`r[itul lui 1914 `ns\. iar c`]iva (`ntotdeauna au existat dezertori.. Nu intr\m mai profund `n studiul istoriei. al c\rui nume s-ar putea traduce `n limba noastr\ prin „Patru labe”. ambii. vreo trei f\ceau injec]ii `n burt\ [i se juraser\ c\ nu se mai apropie `n via]a lor de vreun c`ine. osta[ii ambelor tabere s-au apucat de s\pat tran[ee.

Cet\]eni oarecum diferi]i la `nf\]i[are. trimiteau colete identice ca dimensiuni. cam ca sectan]ii \ia. pre[edintele 119 . cumna]i [i mai ales soacre. p`n\ la primul ministru. pre[edintele ]\rii. hingherul Aurel a avut un vis. ~ntunericul amor]it al stagn\rii era str\puns doar de cele c`teva raze vesele. s\ fie cheltuite. A intrat f\r\ s\ bat\ la u[\ `n biroul directorului Popescu.un fel de sfor\it de maidanez adormit cu injec]ii tranchilizante. venite de la fondurile care luminau ca un far [i a[teptau. * * * A doua zi de diminea]\. dup\ cum am mai spus. Prin urmare. care se trezesc `n plin r\zboi c\ religia le interzice s\ pun\ m`na pe pu[c\. la ghi[eul „Expedi]ii colete” . situa]ia stagna..era coad\ mare.hai. p\r`nd la prima vedere s\ nu se cunoasc\. Dup\ un ceas.mai exact. hingherul Aurel [i directorul Popescu au ie[it ]in`ndu-se dup\ g`t ca doi fo[ti colegi de banc\ din [coala primar\ [i s-au `ndreptat spre cea mai apropiat\ bodeg\. Maidanezii municipali se `nc`rligau `n voie pe sub sc\ri de bloc [i renun]au la pl\cuta ocupa]ie doar pentru a b\ga botul `n saco[ele sau col]ii `n picioarele trec\torilor. dac\ se bag\ [i `n cu[ca portarului. * * * ~n timp ce dormea de la injec]ia cu tranchilizante (`l `mpu[case un coleg). doi[pe. S-a trezit brusc [i a plecat la serviciu.Mersul Trenurilor pe pozi]ii. mai ales c\ padocul municipal putea ad\posti maximum zece exemplare canine .. cum\tri. la oficiul po[tal din ora[ . Destinatarii erau mul]i: de la diverse rude din mediul rural. secretarul general al ONU. care sem\nau leit [i la scrisul de pe etichete sau la sunetele care r\zb\teau din ele .

apoi `[i luase concediu. care se zg`l]`iau p`n\ [i `n timpul sta]ion\rii.Cip Ie[an Statelor Unite etc. * * * ~ncep`nd din a treia zi. 120 . Ionescu”. doar greierii mai sp\rgeau lini[tea nocturn\ a ora[ului. Domnul primar era bucuros. Din coletele pe ale c\ror etichete fusese pus\ [tampila „Retur” m`r`iau cu ur\ ni[te patrupede turbate de foame.. A doua zi.. `mp\r]ise multe premii. `n curtea oficiului po[tal au `nceput s\ vin\ camioane mari. Nu se mai auzea nici un c`ine url`nd. Numele expeditorilor nu erau chiar at`t de multe: „Dl.

Mersul Trenurilor 121 .

prea condimenta]i pentru gustul s\u. patru dul\i ciob\ne[ti floco[i [i r\i. `n poieni]\. care `l m`nca! 122 . s-a `nt`lnit cu ursul. lucruri [i mai grave se `nt`mplaser\: pe doamna Ciozv`rt\ a mu[cat-o de deget un b\rz\une. Juc`ndu-se pe iarb\ de-a dacii [i romanii. din nefericire. cu care se luase la tr`nt\. Din fericire. iar m`na i s-a umflat [i n-a mai `nc\put `n po[et\. Ursul n-a fost tentat s\ m\n`nce micii. dar cum fugea el a[a. Micii au fost g\si]i a doua zi. fiindc\ `n po[et\ `i intrase un c`rc`iac mare. care nu era a[a de condimentat [i pe care l-a considerat b\iat bun. fugind cu ei `n p\dure [i sc\p`nd de urm\ritori. Mai bine. c`]iva fra]i jderi [i. fiindc\ `n acele momente tocmai era ocupat cu ursul. ci doar pe domnul Ciozv`rt\. apoi doi bursuci. ~ntre timp. Tat\l acestuia a dorit atunci s\-l bat\ pe domnul Ciozv`rt\. de unde vroia s\-[i scoat\ peria de cap.Cip Ie[an Povestire mic\ despre ni[te mici Familia Ciozv`rt\ a profitat de bl`nde]ea soarelui prim\v\ratic pentru a petrece clipe de neuitat `n p\durea din apropierea localit\]ii lor de ba[tin\. cu platoul de mici `n m`n\. Mirosul micilor la gr\tar a atras mai `nt`i invidia vecinilor. Domnul Ciozv`rt\ a salvat micii la timp. copilul Ciozv`rt\ l-a mu[cat de picior pe un alt copil. domnul Ciozv`rt\ a sc\pat de b\taie. care s-au repezit s\ ia.

dou\. parfumul teilor se r\sp`ndea prin biosfer\. semn c\ acesta n-a trecut neobservat. * Tabloid popular [i populist. ciolan [i cap de fat\ pentru r\cituri. Cei mai mul]i dintre ace[tia. spat\. `n sunet de fanfar\ [i `n prezen]a primarului Axinte R\murel. antiguvernamental: „Sc\derea nivelului de trai cauzat\ de politica dezastruoas\ a primului ministru [i-a pus amprenta pe T`rgul de Fete din acest an: de team\ s\ nu r\m`n\ cu marfa nev`ndut\. apele venite de la munte mai luau c`te o gospod\rie. piept de fat\. c\r\bu[ii zumz\iau la joas\ `n\l]ime ca ni[te purcelu[i zbur\tori ai lumii insectelor. eventual tac`m de fat\ (gheare [i g`turi)”. ceaf\.Mersul Trenurilor T`rg de fete Florile priveau spre Soare. cu poze mari. care nu [i-ar putea permite din salariul mediu pe economie sau din pensie o fat\ `ntreag\ [i la locul ei. prefer\m s\ reproducem c`teva articole dedicate manifest\rii: * Ziar de opozi]ie. Pentru a p\stra obiectivitatea. colorate: „O echip\ de inspectori OPC pornit\ s\ controleze T`rgul de Fete a descoperit grave nereguli: multe fete erau 123 . au dorit s\ achizi]ioneze la gramaj pulpe de fat\. Ziarele locale [i chiar unele publica]ii centrale au scris mult despre eveniment. mai mul]i tarabagii au fost nevoi]i s\ ia aminte la posibilit\]ile financiare ale clien]ilor. iar tradi]ionalul T`rg de Fete tocmai se deschidea oficial. mul]umindu-i cu sclipiri de rou\ pentru aportul s\u `n procesul de fotosintez\.

Cip Ie[an expirate. c`]iva elevi cinsti]i [i buni la `nv\]\tur\ care au g\sit fetele uitate de cet\]eanul ebrietat le-au predat primului om al legii `nt`lnit. Cererea fiind de a[a natur\. iar peste fetele stricate s-a v\rsat detergent. Cet\]eanul P. cu specific infrac]ional: „UITUC. * Mic s\pt\m`nal cet\]enesc. f\r\ vlag\ [i cam prost\nace. iar cele care s-au f\cut au ie[it pipernicite.”. * Ziar central. prezentau modific\ri ale propriet\]ilor organoleptice. a plecat cu c\ru]a la T`rgul de Fete s\ v`nd\ un purcel [i s\-[i cumpere `n schimb trei tinere care s\-i fac\ b\tr`ne]ea mai u[oar\. P. C`teva dintre ele au acceptat s\ pozeze pentru ziarul nostru chiar `n timp ce se cl\teau de detergent: o binevenit\ ocazie de a deveni fotomodele!”.M. Ei s`nt siguri `ns\ c\ Ministerul Agriculturii `i va ajuta cu fonduri de la buget pentru a recupera m\car o parte din investi]iile f\cute `n `ngr\[\minte naturale. iriga]ii [i educa]ie. * S\pt\m`nal financiar de mare tiraj: „Economia de pia]\ face ca oferta T`rgului de Fete s\ se diversifice cu fiecare edi]ie. Din fericire. Acesta le-a dus la sec]ie. s-a `ntins cam mult s\ bea ad\lma[ul. din cauza inunda]iilor. `n acest an mai multe firme au comercializat fete chineze[ti 124 . galbene.”.M. iar c`teva adresau propuneri ru[inoase trec\torilor. pro-guvernamental: „C`]iva comercian]i s-au pl`ns c\. unde le-a amendat pentru prostitu]ie. a[a c\ [i-a uitat marfa sub masa bufetului. Comercian]ii prin[i cu m`]a-n sac au primit amenzi ustur\toare. Dup\ ce [i-a achizi]ionat fetele dorite. fuseser\ depozitate `n condi]ii necorespunz\toare. a grindinei [i a g`ndacilor de Colorado nu prea s-au f\cut fetele anul \sta.

27/94206. `mp\turite cu grij\. re[apate.Mersul Trenurilor cu leduri [i becule]e. deoarece rom=nii `nc\ nu au bani s\-[i permit\ fete noi. 125 . nu reprezint\ un cadru viabil [i propice.”. l`ng\ hainele bune ale primului gospodar. v\duva mea s\ primeasc\ 4 (patru milioane) hectare gr\din\ legume `n spa]iu intravilan extraterestru ultracentral. caiet g\sit pe malul unei b\l]i ad`nci. cu balcon. Ni[te t\ietori de lemne afla]i `nt`mpl\tor `n trecere pe acolo lau cobor`t pe domnul primar din copac cu tot cu creanga pe care c`nta [i au chemat ambulan]a. Reprezentantul pentru Rom=nia al unui mare concern multina]ional ne-a declarat c\. dotate cu perni]e mari [i Euro-IV. Pe prima pagin\ fusese scris cu pixul. *** Articolele de mai sus [i altele de aceea[i teap\ au fost decupate [i lipite pe foile numerotate din caietul studen]esc al domnului primar Axinte R\murel. v`nz\rile la standurile sale nu merg conform estim\rilor. ba chiar [i c`teva babe b\tr`ne care [tiu rostul la p`ine. femei `ntre dou\ v`rste. Rog prin prezenta ca `n baza aceleia[i hot\r`ri. dependin]e [i termopane roz. de ultim\ genera]ie. conforme cu hot\r`rea Consiliului Local Nr.”. la repezeal\: „~ntruc`t condi]iile actuale. am onoarea s\ prezint aleg\torilor mei cele mai alese ur\ri cu ocazia Sfintelor S\rb\tori precum [i demisia mea definitiv\ din toate func]iile de]inute sau nu. din p\cate. ci prefer\ m`na a doua. fete contraf\cute pe vapor.

Cip Ie[an 126 .

`l anun]a c\ are de ridicat un milion de dolari [i ceva. Nu a[tepta s\-i aduc\ po[ta[ul Gic\ altceva. po[ta[ul `i b\tu la u[\. de la banc\. iar diminea]a se trezi vioi. b\tr`nul `n]elese adev\rul din plic [i l\crim\: bogatul s\u str\bunic din America murise. s\-i dea un plic mare. a]ipi `ntr-un t`rziu [i. a[teptarea parc\ nu mai era a[a pl\cut\. ci doar pensia. Totu[i. se trezi [i rupse plicul `n buc\]i. apoi `ncepu din nou s\ a[tepte pensia. l`ng\ paharul cu din]ii. De data asta.Mersul Trenurilor A[tept`ndu-l pe po[ta[ Un b\tr`n a[tepta pensia. l\s`ndu-l mo[tenitor. a[tept`nd pensia! 127 . B\tr`nul a[ez\ plicul pe noptier\. De[i avea b\t\turi [i era surd. cu multe timbre colorate. dup\ ce `n prima jum\tate de noapte nu-l vis\ nici o clip\ pe po[ta[ cum vine [i-i aduce pensia. Apoi dormi minunat. Scrisoarea respectiv\. cu treizeci de zile `nainte de pensie. factorul po[tal Gic\ i se ar\t\ `n vis cu tot cu [apc\ [i tolb\.

fiind luat\ de elevi drept bun\: din c`te se pare. * * * 128 . `n anul 106. cu diverse ocazii. ]\ranii aduna]i la Bob`lna `l p\c\lesc pe grof. s\-i arate ceva frumos. tot g\sim sumedenie de exemple. Somnul `ngra[\. `mp\rate!” la `ntrebarea “Tu e[ti Mircea?”. poftindu-l s\ vin\ p`n\ la ei. Decebal l-a p\c\lit pe Traian t\indu-[i singur capul. zic`ndu-le s\ se aplece pu]in. dar nu chiar `n halul \sta! Animalele [tiu s\ p\c\leasc\. iar prin 1462. s\ vad\ ce m\iestrit a fost lucrat covorul. Vlad }epe[ p\c\le[te mai mul]i turci. ~n 1437. aflat `n stare de ebrietate [i pus pe [otii fiind. cel care a r\spuns “Da. dup\ cum se poate vedea [i pe Column\. C`nt\ri]i din nou pisica. C`nt\ri]i pisica. Dac\ ar fi s\ o lu\m doar de la genez\ `ncoace.Cip Ie[an P\cal\. pisica pare c\ doarme.. Pisica doarme `n continuare. mai mul]i oameni politici rom=ni au spus electoratului. C`rnatul a disp\rut. Omul este un animal. Reveni]i dup\ cinci minute. vis`nd o lume minunat\. De pild\. {i el se pricepe la p\c\lit. Pune]i pe mas\ un c`rnat (100 de grame) [i ie[i]i din odaie. O p\c\leal\ celebr\ figureaz\ [i `n programa [colar\. ~n ultimii ani. Va avea cu 100 de grame mai mult. aruncat\ cu arogan]\ de `nsp\im`nt\torul Baiazid. fiindc\ vor munci pentru bun\starea ]\rii.. Se spune c\ p\c\leala a fost sor\ cu rom=nul `nc\ din cele mai vechi timpuri. ar fi fost paharnicul B\rdac\ {trulea. frate cu rom=nul La prima vedere. Rom=nul este om. f\r\ c`ini. dar plin\ de [oricei [i motocei. s\-i aleag\ pe ei.

precum [i politicienii care `[i schimb\ culoarea dup\ rezultatele alegerilor. Cameleonul. dar se face ro[u. Plantele mint [i ele: cele carnivore s`nt frumoase. lucioase [i viu colorate `[i g\sesc. Exist\ bolovani care de-abia a[teapt\ s\ se reia circula]ia pe Valea Oltului. prin pliante frumoase. c`nd au conceput costumele de camuflaj. lucioase.Mersul Trenurilor Minciuna face parte din natur\. iar malul de-abia a[teapt\ s\ se surpe cu tot cu turi[ti [i cu aparatele lor de fotografiat. de exemplu. De la el s-au inspirat militarii. iar drumarii `[i str`ng sculele [i pleac\. locul ideal pentru petrecerea unor clipe de neuitat `ntr-un cadru agreabil. pline de sucuri dulci. se degajeaz\ carosabilul. a echipelor de interven]ie care au muncit non-stop. astfel. pitoresc. te minte c\ e verde de la mama lui. lucioase [i viu colorate spun oamenilor “Hotelul sau restaurantul nostru. ~n plus. * * * Pe l`ng\ animale [i vegetale mint [i mineralele. De la ele s-au inspirat unii care lucreaz\ `n turism [i care. Insectele [i turi[tii care cred `n chestiile frumoase. locul ideal pentru petrecerea unor clipe de neuitat `ntr-un cadru agreabil. cum se spune pe la televizor. pepit sau galben dac\ e nevoie. sf`r[itul. respectivii bolovani `[i dau drumul s\ cad\ pe [osea. Dup\ ce se termin\ treaba. unde ve]i putea gusta tradi]ionalul polen!”. dup\ eforturi supraomene[ti din partea drumarilor. * * * 129 . de parc\ ar spune insectelor “Corola noastr\. viu colorate. poate a]i remarcat [i dumneavoastr\ c\ locurile de unde se aude cel mai bine ecoul s`nt exact pe buza pr\pastiei. de[i ar putea s\ par\ greu de crezut la prima vedere. pitoresc. unde ve]i putea gusta tradi]ionala tochitur\!”.

au sc\pat de explozie fiindc\ tocmai f\ceau un ciubuc `n timpul programului. A anun]at telefonic c\ `n [coal\ se afl\ o bomb\. Dup\ ce i-a oferit primul ajutor lui Mitic\. `n timpul meciului de fotbal dintre “Av`ntul” [i “Recolta”. unul dintre pirotehni[ti [i-a aprins o ]igar\. spun`ndu-i c\ a scos ma[ina din priz\. a[a c\ poate s\ apuce firele cu m`na. Trupele speciale au cercetat [coala vreme de cinci ore. domnul doctor Anatol Plasture a profitat de c`teva clipe libere pentru a-[i p\c\li un alt pacient. tem`ndu-se de teza la matematic\. a[adar strig\tele sale de disperare au fost interpretate oarecum gre[it de localnici. [i-a lipit barb\ [i must\]i din vat\. profesoara de chimie a uitat deschise robinetele de gaz. ~n seara aceleia[i zile. Domnul doctor Plasture a fost `ntrebat [i de al treilea pacient “A reu[it opera]ia? Ce mi s-a `nt`mplat?”. dar n-au g\sit nici o bomb\. pus pe [otii. spun`ndu-i “Bine ai venit. a luat o leg\tur\ de chei `n m`n\ [i s-a aplecat deasupra patului. micu]ul Viorel T`ndal\. ostenit. a tras o p\c\leal\. iar profesorii [i elevii au fost evacua]i. Bietul om era de meserie cioban. F\nic\ [i Mitic\. c\ o strig\ cum\tra. Electricienii [colii. s-a st`rnit panic\.. fiule! S\ m\ prezint: eu s`nt Sf`ntul Petru!”. 130 . repar`nd ma[ina de sp\lat a unei doamne din cartier.. Desigur. `[i p\c\lise colegii din galeria “Av`ntului”. Istoria p\c\lelilor. de asemenea: De 1 Aprilie. auzind c\ ursul morm\ia din nou pe la geamuri. elev `n clasa a VII-a D. F\nic\ l-a p\c\lit pe Mitic\. zic`ndu-i s\ ias\ pu]in p`n\ la porti]\. spun`ndu-i c\ transplantul de creier a reu[it pe deplin. vecinul ciobanului [i-a p\c\lit soacra. C`nd a fugit afar\ din laborator. strig`nd “Hai. iar ghinionul s\u fusese c\ lupul a venit la st`n\ tocmai de 1 aprilie. {ugub\]ul cadru sanitar.Cip Ie[an Istoria despre care pomeneam mai sus continu\ s\ se scrie sub ochii no[tri. Recolta!”. Pacientul era tocmai cel care.

* * * La etajul patru domiciliaz\ dom’ Gic\. care `n izmene sau chilo]i. B\nuiesc c\ [i ceilal]i vecini visaser\ cam la fel: c`nd am deschis u[a. Pu]ea `n continuare. frigidere vechi. a ordonat: . P`n\ la urm\. ei erau deja pe hol. Nu s-a dat trezit (venise acas\ t`rziu [i cherchelit dup\ un ciubuc). ca un degust\tor de vinuri rare. s\niu]e [i multe borcane goale. s-a spart ]eava de rahat! Strig\tul unei vecine c\tre so]ul s\u m-a trezit din somn. obi[nuit cu parfumul meseriei. arunc`nd cu papucii `n cei care tr\geau de el.Vasilic\. un somn b`ntuit de co[maruri despre r`urile de pucioas\ puturoas\ ale Iadului. Nea T\nas\. ocupat de biciclete. administratorul. s-a pomenit pe holul comun de la subsol. te a[teapt\ meseria! Bag\ mare! Me[terul mahmur dom’ Gic\ a inspirat de dou\ ori.Mersul Trenurilor Noaptea `n care s-a spart ]eava de la beci . care `n pijama. me[ter instalator specializat `n closete. deci a f\cut scandal. dovedind c\ visele pot deveni realitate pentru oamenii cutez\tori.Me[tere cu aia-n cre[tere.. apoi s-a `ntors: 131 . dormea. mirosul trecuse frontiera dintre somn [i veghe. t`r`t pe sc\ri [i `mbr`ncit cu piciorul `n fund. a f\cut “Hmmm!”. sari din pat..

v\ reclam! Nu se [tie cine a aruncat din `ntuneric cu un borcan `n dom’ Gic\. av`nd `n minte imaginea vecinului Gic\ pe targ\. Dup\ multe minute. mai multe ca de obicei. dar to]i s-au bucurat chiar [i dup\ plecarea ambulan]ei. `ntors din ora[ cu un domn burtos.Stima]i locatari. pe orbe[te. posed`nd basc\ [i geant\ de scule. prin bezna din fa]\. dup\ ce fusese pocnit cu borcanul. s-a ar\tat o gean\ de lumin\. eu mi-am terminat orele de program [i nu-mi iau de lucru acas\.Cip Ie[an . De la subsol se auzeau mu[te b`z`ind vesele. Mitic\! Mitic\. la fel ca vecinul T\m\d\u. Stalactite [i stalagmite se aflau cu miile. lumina devenea tot mai puternic\. Mi-a venit greu s\ refuz: b\rba]ii blocului f\cuser\ cerc `n jurul meu. Specialistul Mitic\ a venit la mine: . a[a am observat la timp o stalactit\ lung\ [i m-am ferit. Chema]i pe cineva. sughi]\ el. locatarii s-au culcat la loc. Coboram `n `ntuneric. Apoi. S-a cr\pat [i curge. *** Treptele spre subsol p\reau f\r\ sf`r[it.A[a e. vi-l prezint pe cum\trul meu. Am b\nuit c\ nu e de la pasta de din]i. mai multe chiar dec`t celebrele trepte din Pa[cani. . iar c`nd am privit 132 . iar privirile lor binevoitoare sugerau c\ m-ar prinde imediat dac\ a[ fugi. urm`nd sunetul pa[ilor lui Mitic\. aflat pe undeva. repar\ tot ce se stric\! E me[ter! Me[ter bun! De[i de la subsol pu]ea `n continuare. Am cobor`t. Pe m\sur\ ce coboram. Cu primele raze de soare s-a ivit [i vecinul T\m\d\u. }eava de rahat e. am remarcat c\ bunul me[ter Mitic\ tr\znea a sec\ric\. iar o vecin\ mai miloas\ [i-a [ters iute o lacrim\ din col]ul ochiului drept. M\ duc s\ dorm.~mi trebuie un b\iat t`n\r [i voinic s\ m\ ajute! Ceilal]i au r\suflat u[ura]i. s\ nu dau cu capul. Dac\ face]i g\l\gie.

trei coloane cu capiteluri corintice. unor popoare. am mai apucat s\-l aud pe duh `ntreb`nd: “Mul]umit. Apoi. am exclamat. fusese reprezentat\ o v`n\toare de stegozauri (sau brontozauri?). c`teva hieroglife egiptene care povesteau anecdote din via]a lui Ramses. st\p`ne. O lumin\ orbitoare invad\ subteranul. mir`ndu-m\. [i ]i-o voi `ndeplini!”. Pe l`ng\ mine trecu din sens opus un p`lc de mineri cu b\rbile p`n\ la p\m`nt. “B\i. ni[te inscrip]ii m\rturiseau t\cut despre trecerea unor civiliza]ii.. st\p`ne?”. un [ir de cuneiforme [i un afi[ electoral scorojit. f\cut\ din materie . printre urmele mai multor m`ini late. ~n dreapta. Pe unul dintre degetele desc\rnate sclipea un inel. Ceva mai `ncolo. L-am luat. urme brune de palme cu degete boante. b`te [i topoare `n m`ini. cu pumnul. care at`rna]i cu capul `n jos. ni[te urme de t\lpi care urcau [i inscrip]ia cu vopsea verde “Jos Iliescu!”. am v\zut sute de lilieci (sau poate pterodactili). 133 . ~n clipa urm\toare mi-am tras singur una peste nas. cu l\mpa[e. C\z`nd. “Traianvs plus Decebalvs per Scorilo” etc. s\-mi trag una!”. o scar\ a lui Iacov. C`teva schelete at`rnau de tavan. un desen st`ngaci reprezent`nd hominizi p\ro[i care fug\reau un mamut arunc`nd spre el suli]e cu v`rf de silex. Mai `nt`i. cu degetul mare de-abia opozabil.Mersul Trenurilor tavanul aflat la zeci de metri deasupra.. apoi `n fa]\ ap\ru o creatur\ ce nu era. ca ]\ranii la 1907 ori la colectivizare. l-am apropiat de ochi [i l-am frecat cu m`neca. succesiunea epocilor. st\p`ne? Ce dorin]\ ai? Spune.dar. a unor oameni: “Caesar plus Bvrebista”. nici cu spiritul nu st\tea prea bine: “M-ai chemat. dup\ z`mbetul t`mp. cu siguran]\. Eu remarcam doar picturile rupestre. `n straturile sedimentare depuse. Un geolog ar fi remarcat pe pere]i. a[a cum cu siguran]\ a]i fi f\cut [i dumneavoastr\. care f`lf`ind. prinse `n lan]uri ruginite. ~n st`nga.

eram plecat `n concediu. locatarii au aflat c\ me[terul Mitic\ nu reparase ]eava. s\ nu reziste la miros! Se vede c\ la matale `n cas\ ai timp de cur\]enie! Dup\ c`teva zile. c`nd aceasta a cedat.Cip Ie[an *** Mutra tembel\ a duhului.Ai le[inat. scoal\. vecine? C\ am v\zut cum ai dus m`na la nas [i te-ai scurs pe trepte p`n\ peste damigenele lui dom’ Stamate! Hai. aplecat\ deasupra mea. . Din fericire. ci o `nfundase cu sticla goal\ de sec\ric\. s-a transformat treptat `n mutra tembel\ a colocatarului Matache. c\ s-a reparat! Halal b\rbat. care `mi f\cea v`nt cu un ziar. bre. 134 .

Mersul Trenurilor 135 .

P`n\ `ntr-o zi. trei botezuri [i o sfin]ire de birou parlamentar. dar tot nimic nu se alegea de muncu[oara lui. Popa Pafnutie [i-a notat cu pixul `n palm\. deasupra hectarului omului nostru. ~n s\pt\m`na urm\toare seceta a continuat s\ p`rjoleasc\ p\m`ntul. La fel s-a `nt`mplat [i `n lunile care au urmat: gospodarul pl\tea la pop\.tot ocupat. iar ]\ranul a `njurat ur`t de buletinele meteo [i a dat bani pe `nc\ o slujb\. plus TVA. El avea un hectar de p\m`nt uscat. a investit bani. b\rbate. Popa Pafnutie a t\iat o nou\ chitan]\ [i a uitat din nou . Popa Pafnutie. `nc\ de la prima or\. nisipos-s\r\turos [i `n pant\. 27 de slujbe pentru ploaie pe tarlaua ]\ranului din poveste. inadecvat practic\rii unei agriculturi intensive. a apelat la mijloacele tradi]ionale. luat cu treburile. `ntr-un sat.Cip Ie[an Ap\ de ploaie Cic\. b\rbate. a luat banii. s\ nu uite. Bietul gospodar a `ncercat s\ `ngra[e p\m`ntul at`t natural. c`nd preoteasa . tr\ia un ]\ran.care f\cea curat prin cas\ sau c\uta bani prin sertare. cu dou\ nun]i. a oficiat la r`nd. etc!”. iar popa punea chitan]ele `n sertar [i uita de ele.a g\sit teancul de chitan]e (27 la num\r) [i l-a luat la rost pe pop\: “Vai. a t\iat chitan]a [i a uitat de slujb\. c`t [i chimic. a angajat cu ora o echip\ de paparude care s\ presteze servicii de adus ploaie. una dup\ alta. V\z`nd c\ nu merge [i nu merge cu aplicarea tehnologiilor moderne `n agricultur\. iar a doua zi. r\bdare [i talent `ntr-un sistem de irigare. A achitat la popa Pafnutie contravaloarea unei slujbe pentru ploaie. La pr`nz. nu se [tie exact . nori negri 136 .

137 . A doua zi. pompierii [i scafandrii `nc\ `l mai c\utau cu c\ngile prin ap\ pe gospodar. ie[ise ceva cu virgul\ din cauza raportului euro-dolar. fiindc\ mai avea de pl\tit un rest la pop\. c`nd toat\ ploaia celor 27 de slujbe se ispr\vise.Mersul Trenurilor st\teau `ngr\m\di]i [i se preg\teau s\ se ia la b\taie.

mai ceva ca. Editura Polirom . ministru. de-a lungul milenarei sale istorii. El devine. acela[i ciob\na[ rom=n. care ne-au vizitat ]ara `n c\utare de inedit [i de pl\ceri simple.. s\ nu fi purtat c\ciul\ sau cojoc ori s\ nu fi c`ntat. rurale. un adev\rat ambasador al patriei noastre. raketul basarabean. De milenii. l-a transformat `ntr-un specialist capabil s\ detroneze instalatorul polonez. marc\ `nc\ ne`nregistrat\. odinioar\. P`n\ [i groparii de la cimitirul “Odihna” (*) au fost obliga]i s\ sus]in\ probe de aptitudini. „Mieii zburd\ pe c`mpii. Ciob\na[ul rom=n a devenit un brand de ]ar\.. avem nevoie de speciali[ti selecta]i riguros `n urma unor examene dure. c`nd era mic. e solicitat [i pe pia]a extern\ .2005 138 . via]a locuitorilor din spa]iul mioritic a fost afectat\ direct sau indirect de transhuman]\. teroristul fundamentalist islamic sau umbrela bulgar\. Apropierea dintre ciob\na[ul rom=n [i oaie.Cip Ie[an Examen de ciob\nit european Pomenisem mai demult despre importan]a competen]ei [i despre faptul c\. reprezentat stilizat sub form\ de trepied . ~n ultima vreme. astfel. copii”. s\ nu fi m`ncat ca[ sau pastram\ de oaie. primar sau parlamentar n-a sus]inut vreodat\. indiferent de domeniu. haide]i s\-i vedem. `n care se sprijin\: pot m\rturisi despre asta nenum\rate turiste str\ine.fiindc\ are [i b`t\. Nu exist\ rom=n s\ nu fi auzit de balada Miori]ei. a[a cum nici un pre[edinte. a[adar selec]ia celor care ne (*) Vezi volumul "~ntoarcerea pungu]ei cu doi bani" de acela[i autor. Gerovitalul.

Cunosc`nd coeficientul de frecare miu dintre turm\ [i suprafa]a pantei. [i [uieratul ca la strung\. * O turm\ cu masa M coboar\ de la munte cu un batal frumos `n frunte [i trei c`ini ciob\ne[ti neomologa]i pe o pant\ de unghi alfa. breton simplu. cu sau f\r\ degete.Mersul Trenurilor vor reprezenta pe p\[unile Europei va fi mai dur\ dec`t cea de la Eurovision. descoperiri arheologice. frunz\ sau caval a unei melodii la alegere din repertoriul ciob\nesc rom=nesc [i interna]ional. tunde oaia [i berbecu’”. Glad [i Menumorut: diferen]e de proces tehnologic. cu laturile AB [i AC egale. precum [i traducerile acestora `n trei limbi de larg\ circula]ie interna]ional\. Variante de pe bilete: “U\\\\i!”. b\i Costic\!”. iar densitatea ierbii r\m`ne constant\. * Aruncarea cu b`ta dup\ c`ine. la punct fix. c\rare pe mijloc. * Interpretarea din tilinc\. tunsoare modern\ cu perciuni. b\rbierit berbec. de exemplu. nea Alecu. Probe scrise: * Ob]inerea ca[ului [i zerului `n cnezatele lui Gelu. pe biletele de examen au fost trecute mai multe subiecte: tuns plastic. Pentru a se evita fraudele. * 150 de oi pasc `n 10 zile iarba de pe o suprafa]\ S `n form\ de triunghi isoscel ABC. s\ se calculeze energia 139 . “Lupu’ la st`n\\\!” sau “Haida. vopsit oaie `n culori de sezon etc. * Strig\turi ciob\ne[ti din b\tr`ni. solz de pe[te. Probe de aptitudini (test eliminatoriu): * Tuns-vitez\. bucium. haida. pe durata piesei “Nea Alecu. S\ se afle ce distan]\ a parcurs berbecul B din rasa merinos dup\ 4 zile. [tiind c\ se deplaseaz\ pe bisectoarea unghiului BAC. Un prim examen de ciob\nit european a avut loc deja. influen]e externe. permanent la rece.

Cip Ie[an cinetic\ a turmei la baza planului `nclinat de lungime l. cauzat\ de diferen]ele de avere. pozi]ie social\. num\r de c`ini etc. be]ie [i stress). * Stoarcerea br`nzei asistat\ pe calculator (simulare `n condi]ii de `ntuneric. frig. Acutizarea luptei de clas\ dintre ciob\na[i. 140 . Eros `n rela]ia dintre ciob\na[ [i oi]a b`rsan\. * Atitudinea ciob\na[ului moldovean `n fa]a mor]ii [i alegoria moarte-nunt\. v`nt.

ea impune [i sacrificii. coad\ sau p\r”. “Norme de bun\stare a animalelor” se numesc ele [i s`nt menite. c\ a dat c`inelui s\ ling\ sare [i s\ m\n`nce mere p\dure]e. at`rnate de cap.Mersul Trenurilor Ve[ti bune pentru animale Intrarea `n Uniunea European\ nu `nseamn\ doar veselie. Silvestru `i urase cu doi ani `n urm\ s\-i moar\ capra. dup\ cum le arat\ numele. salarii mari [i chefuri pe p\tur\. * Domnul primar Ieremia P\tur\ este acuzat de ni[te cons\teni c\ a legat boul de coarne [i omul de semn\tur\. Cine va avea curiozitatea s\ citeasc\ aceste norme va afla c\. r\sucirea sau ruperea cozii animalelor. iar animalele nu vor mai putea fi `mpinse. apoi c\ a f\cut din cal m\gar [i din ]`n]ar arm\sar.. Rom=nii care posed\ pe l`ng\ cas\ animale domestice s`nt nevoi]i s\ respecte anumite norme europene. picioare. apoi a aruncat m`]a moart\ `n curtea vecinului Pamfil Epure. iat\ ce am descoperit: * Gospodarul Silvestru Paraipan a rupt pisica-n dou\. lovite cu picioarele. c\ [i-a pus boii `n c`rd cu dracul [i i-a scos f\r\ coarne. „nu mai s`nt permise strivirea. `nvine]ite. Din pur\ curiozitate am `ncercat s\ afl\m cum respect\ cresc\torii no[tri deveni]i dintr-o dat\ europeni normele de bun\stare a dobitoacelor din gospod\rie. `n spirit european. s\ asigure bun\starea animalelor. coarne. la iarb\ verde. Acestuia.. * Printr-o scrisoare anonim\ isc\lit\ de locatarii blocului PI-6 am fost informa]i c\ domnul Paul Viezure de la etajul trei a `ncercat s\ fac\ sit\ de m\tase din coada c`inelui Pufi]\ al doamnei Georgescu de la parter. c\ a 141 .

purtate de diverse bodegi. * ~n fine. c\ a luat partea leului. c\ a pus clopo]ei pisicii ca s\ nu mai prind\ [oareci. “La m`]a beat\”. care ne fac s\ credem c\ dl. c\ a urcat scroafa `n copac [i multe altele asemenea r\ut\]i.Cip Ie[an v`ndut pielea ursului din p\dure. * ~ntr-una din zilele trecute. mai mul]i pensionari [i bugetari rom=ni tr\geau m`]a de coad\. motiv`nd c\ din pensie nu-[i permite central\ de apartament [i termopane. iar b\tr`nul Hagi Tudose a fost surprins pe c`nd `ncerca s\ taie coada pisicii. r\m`n multe `ntreb\ri privind originea numelor “La motanul cherchelit”. c\ a fost prins cu m`]a `n sac (s\rmanul patruped risc`nd astfel s\ se sufoce). 142 . c\ s-a aruncat `n gura lupului (pe care `l `mbr\case `n prealabil `n piele de oaie!). Ieremia P\tur\ nu este tocmai un prieten european al necuv`nt\toarelor. braserii [i bufete din diverse zone ale patriei noastre. “La c\]eaua le[inat\” sau “La c\]eaua sp`nzurat\”. c\ a umblat cu cioara vopsit\ [i a luat dou\ piei de pe un bou.

Mersul Trenurilor 143 .

a g\sit u[a tr`ntit\ de perete. “M\i. fiind un lup trecut de prima tinere]e: prinsese colectivizarea. se transformaser\ `n cei trei purcelu[i.... “Deci. mai schimb\ [i tu caseta. hai. cea a caprei cu trei iezi [i aia. capra uitase `n c\mar\ o damigean\ cu vin. Realiz`nd c\ au ajuns `n cu totul alt\ poveste. revolu]ia.. nu deschide]i dec`t dac\ v\ c`nt c`ntecul \la. m\muc\. ai t\iat-o?”. la gaze. care b\user\ ca porcii... ca `n 144 . dup\ cum spuneam. V\zuse multe p`n\ acum.. ave]i grij\. sigur.. treburile astea intraser\ `n rutin\. apoi reciti ambele pove[ti. [ti]i... “Da. cunoa[tem. i-a l\sat singuri acas\. nu v\ juca]i la foc. Ambele se terminau prost pentru el.”.. “Deci. bag\ chestii noi! Gata.. a[a c\ lu\ o decizie. [tim. sigur. Lupul nu [tia ce s\ mai cread\. iezilor. v\zuse fo[ti activi[ti de partid transform`ndu-se `n vajnici parlamentari cu idei europene. cu trei iezi cucuie]i.. dar trei iezi cucuie]i care s\ se transforme `n trei purcelu[i nu mai v\zuse. De data aceasta.. cei trei iezi s-au `mb\tat. C`nd s-a `ntors capra de la cump\r\turi. m\muc\. OK. ie[i mai repede.Cip Ie[an Capra cu trei purcelu[i Pe cei trei iezi. u[a mamii descuie]i. {i capra plec\. m\muc\. eu ies”. Nu era prima dat\ c`nd capra `[i l\sa iezii singuri acas\. ei s-au apucat s\-[i `nal]e case. cei trei iezi transforma]i `n cei trei purcelu[i `[i construiau case. “Da. cu cei trei purcelu[i. tiva.. ~ntre timp. `n care s\ se ad\posteasc\ de lup. ~n\untru nu era nimeni: cei trei iezi. De curiozitate. capra.. “Da. c\ ne ]ii `n curent [i se duce c\ldura”. mama lor. nu te repeta.”. Se opri s\ chibzuiasc\. [tim problema”.

cu termopane. care i-au s\ltat [i i-au dus cu duba. din c\r\mid\ [i beton. al doilea. ci cu procurorii [i masca]ii. ei s-au pomenit `n vizit\ nu cu lupul. 145 . din paie. cei trei iezi [i-au construit casele din bani publici. o caban\ din lemne. iar al treilea. transforma]i `n purcelu[i. o c\su]\ de vacan]\ cochet\.Mersul Trenurilor poveste: primul. Lupul a fost cel care i-a denun]at. dup\ care a gr\bit spre p\dure. Dup\ pu]in\ vreme. Se pare c\. mai gospodar. `n sta]iune. la `nt`lnirea cu Scufi]a Ro[ie.

verde [i frumos `n ]ara ~mp\ratului Verde p`n\ `n ziua `n care cea mai mare intersec]ie.Cip Ie[an Aventuri `n ]ara ~mp\ratului Verde ~n ]ara ~mp\ratului Ro[u toate erau. cele mai multe chiar interzise. Totul a fost bine. a[a c\ situa]ia stagna. ~n ]ara ~mp\ratului Verde. fiindc\ verdele. iar lucrurile evoluau. c\ile deschise. e o culoare care sugereaz\ libertatea. pe ro[u. din pia]a mare. dup\ cum se [tie. 146 . `n fa]a palatului. a fost semaforizat\. cum s-ar spune. aproape toate erau verzi. [i to]i vedeau ro[u `n fa]a ochilor.

punea m`na pe baltag [i pleca s\[i adune so]ul de pe drumuri. cum Vitoria `[i lua copilul [i c`inele. Vitoria nu [i-a mai g\sit so]ul. Doamna avea asupra ei baltagul. 147 . Din nefericire. Oaia. cine-a cunoscut m`ndru ciob\nel.Mersul Trenurilor Fa]a nev\zut\ a Baladei Miori]ei Ciob\na[ul moldovean avea o nevast\ cic\litoare. lupul cel r\u o p`ndea. care vorbea. Din cauza Miori]ei. pe ciob\na[ul moldovean. mulg`nd oile. burtos [i chel. un fel de cincizeci de neveste `ntr-una singur\. Cum lipsea ciob\na[ul moldovean de-acas\. ba colo. c\ut`nd un telefon. ba pe la vreo strung\. de d`nsul mi-e dor etc [i ofer substan]ial\ recompens\!”. c`nd a citit anun]ul. La un moment dat. au pus-o la pro]ap [i au m`ncat-o tot `naintea lupului. Aceasta st\tea de [ase [i `i spunea “B\i. ciob\na[ul vr`ncean [i cel ungurean au v\zut-o [i au prinso `naintea lupului. talentat p\stor. nici colo. Ciob\na[ul moldovean s-a `nt`lnit cu Vitoria mai t`rziu. ci la substan]iala recompens\. deci a dat anun] `n pres\: “Cine mi-a v\zut. `ntr-un local. nu s-a mai g`ndit la ciob\na[. miori]a. ba colo. au t\iat-o. Din fericire. Vitoria. Ea nu [tia c\ so]ul ei avea o oi]\ n\zdr\van\ [i b`rsan\. chefuind cu l\utari. talentat oier cu fluier de fier. A doua zi a fugit din saivan. ascuns `n bosche]i. care nu era nici colo. Vitoria nu [i-a mai g\sit b\rbatul. minunat b\rbat (c`nd nu este beat!). iar p\rerile medicilor legi[ti [i ale autopsierilor despre starea ciob\na[ului moldovean coincid. mic. ~l g\sea ba prin c`rciumi. pe [est. vezi c\ nevast\-ta vine pe Poteca Bradului!” etc.

terminase de f\cut m`ncarea.Ia. f\. inunda]i. nevast\-sa Ana `i f\cea de m`ncare. A muncit p`n\ seara. ~ntre timp. de[i `n [coala de mai[tri `i umblase mintea doar la distrac]ii. C`nd s-a v\zut cu patalama la m`n\ a chefuit trei zile. s\ nu se r\stoarne! spuse Manole femeii. dezastru. ~ntr-a cincea era tot mahmur [i s-a pomenit la u[\ cu o vecin\ care avea nevoie s\-i schimbe un oberteil. Treptat. Manole a considerat c\ st\p`ne[te tainele vie]ii [i ale meseriei. discoteci. catastrof\: ce ziua lucrase. [i ]ine de-aici peretele. nevast\-sa. s\ aib\ m\car un zid c`t de mic de ar\tat beneficiarului. panaram\. Dup\ ce a `nv\]at toate astea. la [antier. O idee `ncol]i `n mintea me[terului: . Ana. o `mpachetase `ntr-un suferta[ [i venise cu ea la [antier. apoi sa culcat. nici despre vecinii de jos.. 148 . cum s\ nu crape gresia c`nd schimb\ vreo siguran]\. `ncep`nd s\ cl\deasc\ repede-repede. ciubucuri [i mici `nv`rteli. N-are rost s\ pomenim despre cum a schimbat Manole oberteilul doamnei. noaptea se surpase! ~ntre timp. Manole [i-a deschis SRL de construc]ii [i a c`[tigat licita]ia pentru o vil\ `ntr-un nou cartier select. b\utur\ cu b\ie]ii. me[terul a `nceput s\ `nve]e din gre[eli: a aflat cum s\ nu sparg\ geamurile c`nd d\ cu trafaletul. Se dusese deja vestea c\ `n cartier locuie[te un me[ter cu acte.Cip Ie[an Balada Me[terului Manole Manole era me[ter. A doua zi de diminea]\.. s\ nu dea foc mobilei c`nd pune faian]\ sau s\ nu-[i scape cheia francez\ peste degete c`nd `[i coase un nasture. De]in`nd tainele vie]ii [i ale meseriei.

Manole auzi din peretele dormitorului: “B\rbate. m\ mai ]ii mult a[a? Mi-au amor]it m`inile!”. iar Manole plec\ s\ se angajeze `n alt\ parte. Fiind o loaz\. ~n prima noapte.Mersul Trenurilor Beneficiarul nu era prost. alese cariera politic\. 149 . me[terul cu acte realiz\ eviden]a: nu era bun de nimic. La cap\tul unei luni `n care b\tuse drumurile de poman\. deci rupse contractul [i chem\ alt\ firm\ s\ continue lucrarea. `[i cump\r\ o vil\ `ntr-un nou cartier select. era un neispr\vit! Prin urmare. to]i patronii se fereau de el ca de grip\. pe c`nd chicotea [i se h`rjonea `n pat cu amanta. nu [tia s\ fac\ nimic. `n care avu mare succes. b\rbate. Dup\ pu]in timp.

de 150 . unul at`rn\ [i acum `n bradul de l`ng\ [coal\. iar al treilea a ajuns ca vai de capul s\u. iar bradul nu poate fi t\iat f\r\ aprobare de la jude]. Oricum. `n casa unei doamne. nici p`n\ azi nu se [tie ce s-a `nt`mplat cu 14 dintre cei 25 de para[uti[ti care au s\rit din avion cu cinci secunde `nainte ca nea Gic\ s\ dea foc la fitile. pilotul aparatului AN2 a confundat din gre[eal\ salopeta sa cu a unui coleg care avea preg\tit\ pentru aceea[i or\ o misiune utilitar\. Mai pu]in noroco[i au fost cei trei colegi lua]i de v`nt: primul a ajuns `n furca uitat\ de proprietarul s\u l`ng\ o c\pi]\ de f`n. dup\ ce s-a apucat de b\ut. unde se simte bine. se putea [i mai r\u. ca Mo[ Cr\ciun. unde tot cu para[uti[ti sportivi a fost s\rb\torit\ Ziua Recoltei: la vestiar. ea fiind v\duv\ [i gospodin\. Alt para[utist a nimerit prin horn. cum s-a `nt`mplat `ntr-o localitate `nvecinat\. fiindc\ s-a lipit de r\[in\.Cip Ie[an S\rb\toare cu para[uti[ti sportivi C`nd s-a s\rb\torit atestarea documentar\ a localit\]ii. consilierii au hot\r`t s\ ofere oamenilor nu doar bere. S\rmanul om nu se poate da jos. O gre[eal\ de organizare a f\cut ca artificiile montate `n fa]a C\minului Cultural s\ fie lansate tocmai `n timpul spectacolului aerian. ca de obicei. ci focuri de artificii [i un atractiv program de para[utism acrobatic. al doilea a fost dobor`t de gr\niceri pe c`nd survola ilegal frontiera de stat. Dintre ceilal]i para[uti[ti. ~n s`nul sportivului s-a cuib\rit o familie de veveri]e. la o `n\l]ime de peste 30 de metri (dup\ cum se poate citi pe altimetrul de la m`na sa).

Mersul Trenurilor aruncat din avion `ngr\[\minte naturale (ie[ea mai ieftin dec`t cu `ngr\[\minte chimice). ~ncurc`ndu-[i salopetele. `n plin c`mp. 151 . Para[uti[tii sportivi au ajuns la mama naibii. f\r\ para[ut\. cei doi [i-au inversat planurile de zbor. unde au fost fug\ri]i de ni[te mistre]i. iar localnicii aduna]i `n pia]\ s\ vad\ spectacol aerian s-au pomenit cu trei tone de b\legar.

Cip Ie[an 152 .

dup\ ce a g\zduit `n amfiteatru mai multe spectacole de muzic\ popular\ cu interpre]i `ndr\gi]i. merg la sc\ldat sau la furat cire[e. prin grija primarului. un magazin mixt [i trei bodegi. din fericire. care se dau cu sania pe derdelu[. zece coeficien]i de dilatare nou-nou]i. La facultatea de fizic\ popular\. O cauz\ a acestor greve este. c\minul cultural. [i se nume[te “popular\” din cauza popularit\]ii de care se bucur\ pe plan local. este atunci c`nd cadrele didactice intr\ `n grev\ [i nu se mai ]in ore de nici un fel. Adev\rul e c\ bucuria cea mai mare a pre[colarilor. A fost atestat\. fondurile au fost folosite pentru dotarea laboratorului de cercetare. o saco[\ plin\ cu puncte materiale de mas\ „m”. indiferent de sezon. oarecum. c`nd minorii se t\v\lesc pe iarb\. bat mingea pe maidan c`t e ziua de lung\ [i umbl\ `n pantalona[i scur]i. Al]ii s`nt de p\rere c\ bucuria copiilor e vara. fac oameni de z\pad\ [i se bulg\resc. un plan orizontal din import [i un `ntreg spa]iu 153 . din c`te se spune. exist\ [i institu]ii particulare care reu[esc s\ atrag\ fonduri pentru achizi]ionarea materialelor. patineaz\. Din aceste fonduri s-au achizi]ionat trei sisteme de referin]\.Mersul Trenurilor Adev\rul despre situa]ia dot\rii unor institu]ii de `nv\]\m`nt Unii spun c\ iarna e bucuria copiilor. elevilor [i studen]ilor. Universitatea Popular\ „L\cust\ Vod\” `mparte sediul cu prim\ria. lipsa dot\rilor din unit\]ile de `nv\]\m`nt. rector al Universit\]ii.

S-au mai achizi]ionat tot din import [i c`teva mobile M care se pot deplasa rectiliniu sau curbiliniu. prinz`nd roz\toare pentru col]ul viu. Studen]ii facult\]ii de matematic\ din cadrul aceleia[i institu]ii beneficiaz\ [i ei de cele mai noi dot\ri: doar `n ultimul an s-au primit trei kilograme de integrale. diverse segmente. cu viteze de p`n\ la 250 de kilometri pe or\. dat`nd cu mult dinaintea genezei poporului rom=n. Deocamdat\. Mici probleme s-au semnalat la facultatea de medicin\ popular\. un logaritm nou-nou]. unde nu exist\ schelete. cu tot cu diametrele. Conducerea institu]iei pl\te[te cu ora c`te un copil mai costeliv din sat.Cip Ie[an tridimensional (c\ruia `i lipse[te. 154 . `ntre oricare ora[e A [i B din problemele date pe la olimpiade. precum [i patru cercuri. La aceste raze de cerc se `nc\lzesc studen]ii. Nici viitorii absolven]i ai sec]iei de istorie popular\ nu s-au pl`ns vreodat\ de lipsa dot\rilor. uniform sau accelerat.mai exact. suprafe]ele [i razele lor. puncte de tangen]\ [i drepte paralele de ultim\ genera]ie. deoarece canalizarea Universit\]ii. mai multe unghiuri ascu]ite sau obtuze. iar `n locul cadavrelor este folosit s\pt\m`nal paznicul Georgel. pe care `l arat\ studen]ilor la cursurile despre sistemul osos. un set complet de bisectoare [i mediatoare. axa Oy). din nefericire. Studen]ii facult\]ii de biologie popular\ s`nt bucuro[i c\ de material didactic e plin\ balta comunal\. aceste din urm\ materiale didactice au fost `nmatriculate pe numele domnului rector [i ale rudelor sale. iar o mare parte a programului de studiu [i-o petrec pe sub scaunele din s\lile de curs. `n iernile mai friguroase. c`]iva radicali. nici cadavre pentru disec]ie. instala]ia de iluminat [i cea de `nc\lzire fac parte din istorie. una dintre axele de coordonate . mort de beat.

Mersul Trenurilor

Cea]a bate filmul
Nimeni nu [tie exact dac\ mai `nt`i a fost oul sau g\ina, nici unde `ncepe de fapt circuitul apei `n natur\. Se [tie doar c\ la un moment dat apa, leag\nul vie]ii, se transform\ `n pic\turi fine, mici de tot, [i devine cea]\, prin care nu se mai v\d a[a de bine gropile din asfalt, mizeriile, cojile de semin]e [i raha]ii de c`ine care se `nal]\ pe trotuar. C`nd au `nceput zilele ce]oase, locatarii din cartier au sperat c\ vor sc\pa de munca voluntar\ obligatorie, de greblat frunzele [i de adunat gunoaiele de pe spa]iul verde, c\ vor sc\pa de focurile alea din frunze uscate [i gunoaie, care `n fiecare an umpleau de fum puturos spa]iul dintre blocuri. Pentru administratorul asocia]iei de locatari, domnul Axinte Hercule, nu exista cea]\, ci doar lene, fug\ de r\spundere [i lips\ de sim] civic. Prin urmare, a `ncercat s\ mobilizeze oamenii [i s\-i scoat\ din case la munc\ voluntar\ obligatorie, ca `n ultimii ani. Cum mergea el a[a, prin cea]a deas\, de la un imobil la altul, a remarcat c\ drumul pare mai lung ca de obicei. A pus `n sinea lui `nt`mplarea pe seama expansiunii Universului, despre care urm\rise un film documentar. Pe m\sur\ ce `nainta `mpins de sim]ul datoriei, cea]a devenea tot mai deas\: la `nceput, ca un lapte, apoi ca un iaurt [i, mai spre final, ca o sm`nt`n\ groas\, de la ]\rani. Despre domnul administrator Axinte nu s-a mai auzit nimic din acea zi, iar locatarii, ferici]i `n unanimitate, [i-au v\zut `n continuare de via]a lor, chiar [i `n condi]ii de cea]\. Ca `n fiecare diminea]\, doamna Lucre]ia de la parter a plecat vioaie spre complex [i tot ca `n fiecare diminea]\ se
155

Cip Ie[an

preg\tea s\ r\spund\ la salutul unor vecini care plecau la serviciu cu bicicletele. V\z`nd prin cea]a groas\ dou\ faruri, le-a f\cut semn cu m`na. “O zi bun\, spor la lucr...” a mai apucat ea s\ strige; din fericire, camionul de care s-a izbit cu capul sta]iona urcat pe trotuar, [oferul fiind dus dup\ ]ig\ri. Dup\ ce s-a dezmeticit, [i-a continuat drumul spre magazin, frec`ndu-[i cucuiul din frunte de parc\ ar fi vrut s\ cheme un duh dintr-o lamp\ fermecat\. ~nc\ mai freca atunci c`nd, tot din cauza ce]ei, a c\zut `ntr-o groap\ nesemnalizat\. A avut noroc mare doamna Lucre]ia, fiindc\ a c\zut pe moale, peste ni[te cet\]eni nimeri]i `n aceea[i groap\ `nc\ din zori, care se plictiseau [i jucau b`za. ~ntre timp, domnul administrator Axinte Hercule continua s\ mearg\, mir`ndu-se: “Expansiune, expansiune, da’ cam mare, totu[i, nu?”. ~n jur nu vedea nimic, deci se ghida dup\ sunete, din ce `n ce mai necunoscute... *** ~ntr-o sear\, dup\ ce v`ntul risipise cea]a de peste cartier, jurnalele de [tiri din `ntreaga lume au prezentat cazul unui necunoscut mic, burtos, n\du[it, cu basc\ [i palton peste bluza de la pijama, f\r\ acte (dar ]in`nd `n m`ini o list\ scris\ cu pixul), care mergea de nebun prin cea]\, prin ninsoare, prin z\pada de pe banchiz\, [i care a fost `nt`lnit de membrii unei expedi]ii polare multina]ionale. C`nd s-a ciocnit de ace[tia, necunoscutul a strigat: “Aha, deci aici era]i! Haide]i, haide]i la treab\, spa]iul verde dintre blocuri ne a[teapt\!”. Oamenii de [tiin]\ cred c\ este vorba de un supravie]uitor al unei specii disp\rute.

156

Mersul Trenurilor

Cineva, acolo, sus, ne p`nde[te?
~ntr-un vechi letopise] datat de prin veacul al XIV-lea curio[ii pot citi urm\torul paragraf: “Atunce vredniculu paharniculu B\rdac\ Novac ridicat-a ochii `n v\zduhulu [i a[a gr\it-a: M\rite voievodulu, au ce e obiectulu zbur\torulu neidentificatulu de pre ceriulu? Domnulu Moldovii scos-a palo[u [i strigat-a: E un ozeneulu turcesculu! Pre el s\ mi-l lovi]i, viteji arca[i! Cerulu s-a `ntunecatu de puzderia s\ge]ilor, iar\ obiectulu fugit-a cu zgomotulu. Vod\ ridicat-a pre loculu respectivu o m\n\stire, iar cui intr\ acolo `i cade p\rulu [i sb=rn=e pana palo[ului voinicesculu.” Mai t`rziu, pe la finele secolului al XIX-lea, `ntr-un cotidian local de opozi]ie ap\rea, cu semn\tura „N. Mernicu”, textul din care cit\m: “Considera]iunea de care se bucura onor. dl. Pache Haralambie-Vla[ca, mo[ier [i deputat liberale, `n s=nul partidului [i electoratului urbei, sa compromis groasnic eri sear\ c=nd d=nsul a povestit dela tribun\ despre ma[in\ria sburetoare vedut\ cu doue dile `n urm\, la mo[ia d-sale. Fiind cunoscute legile firei, anume c\ obectele mai suptstan]iale ca aerul nu pot sbura, ne chestion\m c=t de turmentat trebue s\ fi fost domnul deputat liberale `n acele clipe `n care cu sigura]iune numai la viitorul Patriei nu se putea g=ndi. Eat\, onorabili [i distin[i electori, cine v\ ]ine `n m=ini destinele, eat\ cui a]i dat d-voastre votul!”. {i mai t`rziu, aproape de zilele noastre, un proces157

Cip Ie[an

verbal completat cu bra]ul lung al Legii consemna a[a: “Tov. pltner. Mitran Ghe. Rafael [ef post com. C`l]i raportez c\ vehiculu zbur\tor care a ifectoat aterizare pe raza postului m-eu `ntre DN 96 [i DE 62 prezenta defec]iuni la sistemu de iluminat find nenmatriculat la num\r. conduc\toru vehicului a refuzat s\ prezinte actele la control permisu buletinu certificatu [i talonu. Finc\ era verde la fa]\ ca be]ivu dup\ ce bea eam dat fiola alcoltest de alcol s\ sufle `n ia care mea m`ncato de-odat\ motiv ptru. care la-m arestat preventiv cu bulanu d`n dotare ear vehiculu suspect lam transportat `n curtea postului une lumineaz\ ca becu aprins [i d`n el ese sunete [ii aburi ca c`nd ne duce la baea comunal\ `n fiecare luni c`nd pic\ pe un[pe eanuare ale anului.”. *** ~n ultimii ani, libertatea de exprimare a permis semnalarea mai multor fenomene stranii, care nu se pot explica dec`t prin interven]ii cel pu]in extraterestre. Despre c`teva dintre ele, `n cele ce urmeaz\: * Domnul Eugen Pojghi]\ este bun gospodar [i reputat viticultor. Din pivni]a sa au disp\rut trei bidoane cu t\m`ioas\ rom=neasc\, de c`te un dubludeca fiecare. Singurele urme r\mase la fa]a locului, `n praful pivni]ei, au fost l\sate de ni[te t\lpi cu c`te trei degete, care provin cu siguran]\ de la o f\ptur\ din alt\ lume. Sau de la vecinul N\stase, care are [i el c`te trei degete la picioare, dup\ ce a adormit beat `ntr-un [an] [i a degerat. * De[i a ajuns acas\ tot dup\ miezul nop]ii, Georgel era treaz [i cu portofelul `ntreg. B\ie]ii de la bufet zic c\ `n seara respectiv\ nici n-a trecut pe-acolo, iar el `nsu[i declar\ c\ a fost r\pit de ni[te fiin]e `nalte [i sub]iri, cu picioare lungi de la g`t p`n\ la p\m`nt. Nevast\-sa l-a
158

lungi. Baba l-a `ntrebat pe cel mai r\s\rit dintre ei “Da’ matale de unde e[ti. cu capul [i cu ochii mari.Mersul Trenurilor pocnit [i a intentat divor]. dar necunoscutul a disp\rut ca din pu[c\. maic\?”. a insistat ea. r\spunse acesta. h\t. dac\ [tii matale!”. 159 . “Eu? P\i. baba Demelza }igl\ s-a `nt`lnit cu trei necunoscu]i slabi. f\c`nd o glum\. * Dup\ ce s-a jucat o zi `ntreag\ cu mingea pe maidan al\turi de ceilal]i repeten]i ai [colii. pe l`ng\ Vega! {tie baba! Da’ al cui e[ti matale din Proxima Centauri. “Aha. * ~n vreme ce venea de la cimitirul comunal. tocmai de pe la Proxima Centauri. care i-au dat bine]e [i i-au spus c\ tare frumos s-a mai f\cut p\pu[oiul prin p\r]ile celea. Costelu[ s-a `ntors acas\ curat [i cu pantalona[ii neg\uri]i `n genunchi. bre!”.

Habar n-avem ce sistem de propulsie o fi avut pe[ti[orul de aur. Pe[ti[orul de aur era deosebit. d\-mi drumul. el fiind cunoscut `n cartier pentru datoriile sale mari la `ntre]inere (din cauza lui. Pe[ti[orul nostru de aur ori o fi fost gol pe din\untru. Despre rela]iile sale cu al]i pe[ti[ori din fier. dac\ a]i fi pe[ti[or din aur adev\rat. Oricum. Dac\ ar fi avut vreo r`m\ scump\. C`nd s-a pomenit `n palma b\t\torit\ [i murdar\ a pescarului. aur de trompet\. deci for]a de greutate e mai mare dec`t cea arhimedic\. pescarul din poveste o fi pus `n undi]\ vreo momeal\ deosebit\. Pescarul nu i-a dat 160 . ori no fi fost chiar din aur-aur. s\-mi saie ochii. Prin urmare. nu se [tie. s\-l ajute la `not: aurul este mai dens ca apa. Asta pare greu de crezut. `l chem pe taic\meu sau pe frate-meu mai mare!”. nici s\ nu mai vorbim: ace[tia ruginiser\ sau cocliser\ de la ap\. cum am spus.Cip Ie[an Povestea pe[ti[orului de aur Pe[ti[orul de aur se d\dea [mecher `n fa]a pe[ti[orului de argint [i celui de bronz. cu siguran]\ ar fi b\ut-o. Dumneavoastr\. de parc\ ar fi fost medalie olimpic\. de vreme ce pe[ti[orul de aur s-a repezit ca prostul. de m\car 18 carate. `ntreg blocul a fost l\sat f\r\ c\ldur\ [i ap\ cald\!). c\ te fac. pe[ti[orul de aur a `nceput cu amenin]\ri: “B\i. ci din plastic poleit. a[adar se d\dea [mecher. sigur nu v-a]i repezi ca fraierul la o r`m\ obi[nuit\. font\ sau o]el de scule. ar\tau ca vai de solzii lor [i sc`r]`iau din `not\toare. un fel de vedet\. ceva-ceva tot a pus el `n c`rlig.

hai. niciodat\ nu [i-a rugat pe[ti[orul s\-i pl\teasc\ datoria la `ntre]inere. m\ bate p\rin]ii acas\.[i a zis c\ hai. loc `n Parlament. firme. auzind c\ pe[ti[orul de aur se ofer\ s\-i `ndeplineasc\ trei dorin]e. `]i voi `ndeplini trei dorin]e. (*) . ce mai! ~n final. Cu toate astea. A aruncat pe[ti[orul de aur `n ap\ [i a cerut mai `nt`i o vil\. surd. Primele dou\ dorin]e fiind `ndeplinite. func]ie de necesit\]i. fie-]i mil\ de un biet pe[ti[or de aur. apoi o ma[in\ cum n-avea nimeni `n cartier (*). 161 . n-am mam\. s\ aib\ ce b\ga `n oal\. {i cea de-a treia dorin]\ a func]ionat. pescarul [i-a pus-o pe a treia: “Data viitoare c`nd bag undi]a s\-l prind din nou pe pe[ti[orul de aur.chiar de mai multe ori pe zi.Mersul Trenurilor drumul: chiar s-ar fi bucurat s\ pun\ undi]a [i pe rudele mai mari ale pe[ti[orului de aur. bogdaproste etc!”.la nici o sut\ de grame. pe[ti[orul a plusat: “{tii. pescarul nostru. n-am tat\. Pe bune!”. De atunci. exact ca `n pove[ti. ar fi spus cu voce tare “S\ mor io dac\ am mai v\zut a[a minune!”. pescarul merge zilnic la balt\ . cam pu]in! . b\i? Dac\-mi dai drumul `n balt\. pe[ti[orul de aur a trecut la rug\min]i: “Nene. a[a c\ fo[tii s\i vecini de bloc nu au nici acum ap\ cald\ [i c\ldur\. ma[ini. Mai exact. Pescarul a c`nt\rit pe[ti[orul `n m`n\ . dup\ care a murit. femei. V\z`nd c\ nu merge cu amenin]\rile.Unele guri rele povestesc c\ treaba ar fi fost cu totul alta. Pescarul nostru. care s\ `mi `ndeplineasc\ iar trei dorin]e dac\ `l arunc `napoi `n ap\!”. nimic. Posed\ vile. tot ce-[i dore[te. te rog. merit\ s\ `ncerce.

el este b\nuit c\ ar fi pretins mit\ de la elevii s\i. m\i! Deci. pentru a afla din ce bani [i-a permis un cadru didactic s\-[i cumpere morcovi! Deocamdat\. Bag\ firul. dar mai bine o dau la corespondentul nostru de pe Piscul V`rfu. Zi tu. despre oameni adev\ra]i. [tiri adev\rate. A[a este? A fost capturat sau nu? * * * . a fost capturat Omul Z\pezilor. M\ `ndrept acum spre locuin]a profesorului. bun\ ziua.Da. dar s\ revenim la [tiri. c\ mie mi-a intrat o g`z\ `n ochi! . urm\ri]i o nou\ edi]ie a jurnalului nostru informativ. am leg\tura. dragi telespectatori. unde va ajunge `n cur`nd [i o echip\ de procurori. dragi teles. Ai leg\tura! . Din c`te spune el... {tiri de senza]ie din toate domeniile.Da.Bun\ seara. Mai `nt`i ne informeaz\ reporterul nostru special. care vine cu o [tire de interes general. nu [tiu dac\ a[a este! Mai mul]i geologi care c\utau noi z\c\minte [i c`]iva etnologi care 162 . aflat la fa]a locului: * * * .Cip Ie[an Jurnal de [tiri . tocmai a fost descoperit aici un profesor care reu[e[te s\ tr\iasc\ din salariu! El ne-a declarat `n exclusivitate c\ a ob]inut performan]a datorit\ unui bioenergoterapeut care la `nv\]at s\ tr\iasc\ doar cu ap\ [i un sfert de morcov pe zi. deci. [tiri pentru to]i. bun\ seara. `mi pare r\u c\ ]i-a intrat o g`z\ `n ochi.Cum dai leg\tura? M\ scuza]i.Da.

Mersul Trenurilor 163 .

cel care zboar\ prin spatele meu. .Cip Ie[an c\utau c`ntece b\tr`ne[ti au capturat asear\ o creatur\ biped\. g`rbov\ [i p\roas\. cercet\torii lau legat cu sfoar\ [i i-au tras o mam\ de b\taie. iat\ [tiri din domeniul sanitar. Fiindc\ tot vorbeam despre interven]ii nepl\cute. care p`ndea dup\ ni[te troiene din apropiere. B\nuind c\ l-au prins pe Yeti. deoarece la vremea respectiv\ pretindea c\ este savant [i c\ descoperise elixirul vie]ii ve[nice. mul]umesc de interven]ie. `l pute]i vedea `n aceste clipe trec`nd prin 164 . La Spitalul de Boli Mintale a fost s\rb\torit pacientul Donose. stra[nic\ veste! S\-]i sco]i o musc\ din ochi e o interven]ie destul de nepl\cut\. `n care i-au `nfipt 754 de lum`n\ri. c`teva [tiri de ultim\ or\ din domeniul sanitar. un cioban de la st`na `nvecinat\ a venit cu colegii [i cu b`tele s\-[i ia cojocul `napoi. dragi telespectatori. c`te una pentru fiecare an de stat `n spital. a doua zi. Ai leg\tura `n studio! * * * . r\cnind. bun\ seara. El a fost adus aici `n tinere]e de membrii familiei sale. Colegul s\u de salon. cum ar veni. Mai multe despre ele [tie corespondentul nostru: * * * . mi-am scos g`za din ochi. dar fiin]a [i-a l\sat blana `n m`inile lor [i a fugit. deci azi.Ce s-a `nt`mplat `n continuare? .~n continuare.Da.Da. Asistentele [i medicii din pavilion au preg\tit ast\zi un tort frumos ornat. c`nd oamenii de [tiin]\ se preg\teau s\ redacteze o comunicare despre prezen]a lui Yeti `n spa]iul mioritic [i despre faptul c\ acesta `[i schimb\ pielea la fel ca [arpele ori [op`rla.

`n mijlocul celor prin[i `n lupta cu iarna care [ia reintrat `n drepturi: * * * . nu pare s\ ]in\ cu noi. care de obicei nu face nim\nui probleme. u\i. al viscolului [i al gerului. c\ mi-am pus vat\ `n urechi. e capturat de fiecare dat\. Fac semn cu m`na! Iuhuuu! Mam\. deoarece infirmierii `i ung cu clei creanga sa preferat\. de[i viscolul cel t\ios ne smulge reportofonul: . doar at`t. s`nt bine! Deci. de la clinica de boli mintale. Cu c`]iva dintre ei `ncerc\m s\ st\m acum de vorb\. Mai ales cu [oferii. este Aristotel P\s\ric\ [i a fost internat de c`nd a `nceput s\ se cread\ gugu[tiuc. Reporterul nostru special se afl\ acum `n mijlocul troienelor. urc`ndu-se pe pervazul ferestrei [i lu`ndu-[i zborul. At`t de aici. Merge.Vorbe[te matale mai tare..Bun\ ziua. u\i! . merge?! 165 . merge? . m\ scuza]i c\ nu m\ vede]i `n aceste clipe.. s\ ]ie de cald. dragi telespectatori. ultimele ore au stat sub semnul z\pezii. c\ din c`nd `n c`nd mai evadeaz\.Mersul Trenurilor cadru. dau leg\tura `n studio. domnu’. * * * . E un pacient lini[tit. `n ciuda previziunilor meteorologice optimiste.Merge. Cu toate astea. dintre care mul]i au r\mas bloca]i pe diferite artere de trafic. Poate a]i v\zut [i dumneavoastr\. mul]umim. u\i. membri ai Comandamentelor Z\pezii. Din fericire. dar p`n\ am primit leg\tura m-a nins.Dragi telespectatori. `n fa]a stihiilor s-au ridicat drumarii. [i am tras clampetele la c\ciul\. care lupt\ cu vitejie pentru a croi drumuri printre troiene. c\ vremea.Da.

p\m`ntul patriei scump. u\i! Iat\ c\ de undeva. de import. folosim piper [i sare. nu [ti]i? La interpret\ri din astea ne pricepem [i noi. de exemplu. u\i. c\ alea mai mici s-a terminat. . usturoiul. are numa’ la litru. p`ine. c\ are [i ei for]\ gravita]ional\ de atrac]ie din ei. este adev\rat? Eu `nc\ n-am v\zut p`n\ acum nisip [i sare! .H\i? Cum. s-au aflat. . deci. c\ \sta-i ca vai de capul lui. cum este. unde s-a mai v\zut s\ punem nisip? Noi. care le-a remorcat [i le-a scos.. un alt cet\]ean.Cip Ie[an .Vre]i s\ spune]i c\ utilajele speciale pentru desz\pezit. c\ a trecut un bade cu c\ru]a. din import. merge-merge. uita]i [i ceapa. da’ nu cred s\ fie deschis pe vremea asta. domnu’. aici.Sigur a]i aflat din pres\! |[tia de la ziare. c\ uita]i ce vreme e! U\i-u\i! {i dac\ are. ca s\ fiu exact.Da.Am aflat c\ folosi]i nisip [i sare. la st`nga. a p\m`ntului. Deci. se afl\ [i acum sub troiene? . dup\ cum a]i sugerat dumneavoastr\ r\spunsul. utilaje din astea mari. u\i. din `ntunericul punctat de viscolul alb [i rece. Sa dus cu ele. dup\ cum vede]i.Ce anume merge? Dac\ m\ uit mai bine. 166 . ninsoarea.L\sa]i. dar nu se mai se afl\. p`n\ la cap\t. u\i? Merge]i a[a. Problema s-a rezolvat. [i mai merge totodat\ [i utilajul de lopat\. parc\ mai dispus s\ stea de vorb\ cu noi: . eu a[ fi de p\rere c\ desigur.. Avem. dar au r\mas toate `nz\pezite. pl\tit cu ora.Merge. da]i de rond [i mai `ntreba]i. de sus `n jos. u\i. pe care tocmai `l utilizez care dau cu el dac\ nu m\ ]ine]i din treab\ cu `ntreb\ri. merge fulgii. v\ r\spund eu. v\d c\ utilajele stau! . [i alte utilaje de desz\pezit z\pada. [antajul [i etajul. . avem sl\nin\. Dec`t c\ pot spune c\ am avut mare noroc. P\i. e colaborator la noi. r\sare un alt om.

a[a. dar nu cred.Mersul Trenurilor l-am trimis pe Vasilic\ [i dup\ vin fiert.~n primul r`nd. . Pe ceilal]i de l`ng\ el [i pe copiii \ia cu patinele nu-i cunosc prea bine. R`de a[a de alalt\ieri. Tabl\ de cinci. de c`nd a vrut s\ dea la pe[te la copc\ [i a alunecat... * * * . acolo. ca s\ fiu mai precis [i s\ se [tie de la `nceput: noi `nc\ habar n-avem dac\ aici. S-ar putea s\ avem noroc.Adic\ dumneavoastr\. .Ce fel de pancart\.Mai exact.~n c`t timp estima]i c\ drumul va fi practicabil? .. La `ncheierea seriei de manifest\ri sportive juriul a decis c\ medalia de bronz va 167 . c\ tocmai sta]i cu picioarele peste Grigore. . `n loc s\ desz\pezi]i drumul na]ional pentru a elibera cet\]enii bloca]i `n troiene. ce scrie pe ea? . zic eu. unde s\p\m noi s\ desz\pezim z\pada. noi aici vrem s\ eliber\m cet\]enii bloca]i sub stratul de ghea]\: dac\ v\ uita]i pu]in `n jos. desz\pezi]i r`ul pe banii publici? . {i. Scrie pe d`nsa “R`ul G`rla”. care nu prea seam\n\ a semn de circula]ie cum nu sem\n eu cu un parameci.Una de tabl\.Mul]umim reporterului nostru special aflat `n plin\ ninsoare... unde nici vulturii nu se mai av`nt\. fiindc\ tot ne afl\m `n lumea z\pezii. asta zic eu. a sporturilor de iarn\. Sincer nu cred. trebuie s\ v\ oferim [i c`teva ve[ti bune: Concursul de s\rituri cu schiurile de la trambulin\ organizat pe p`rtia “R`pa Mortului” s-a desf\[urat asear\ `n ciuda gerului mu[c\tor [i a criv\]ului turbat [i s-a bucurat de o larg\ participare. este drumul sau este altceva.. deoarece sponsorii au `mp\r]it gratuit vin [i ]uic\ fiart\. Pu]in ruginit\. `l vede]i cum r`de. fiindc\ acum o or\ am reu[it s\ dezgrop\m de sub troiene o plancard\.

Unul dintre reporterii no[tri se afl\ pe teren pentru a lua pulsul [i a sta de vorb\ cu cei angrena]i `n aceast\ opera]iune: *** . el a mai apucat doar s\ strige „U\\\\\i!”. ce zici? . Despre c`[tig\torul competi]iei [i ocupantul celei mai `nalte trepte a podiumului. Medalia de argint [i cel de-al doilea loc pe podium vor reveni concurentului N\stase Aurelian. ~n partea a doua a `ntrecerii s-a desf\[urat proba de slalom uria[. din nefericire.Cip Ie[an fi oferit\ lui Cez\ric\ Bucifal. pe motiv c\ n-a ocolit nici un arbore ie[it `n cale [i nici o ursoaic\ fl\m`nd\. apoi a disp\rut printre nori. care a ajuns p`n\ pe acoperi[ul {colii Generale “Nechifor Lipan” [i a r\mas `nfipt `n horn. pe care l-a `nfundat. eu zic c\ [tirile din sport s`nt mereu interesante. *** . pe motiv c\ n-a ocolit nici un fanion ie[it `n cale. de profesie chi]ibu[ar. s`ntem al\turi de cei care tocmai se c\znesc s\ rezolve `ntr-un fel 168 . iat\.Da. [i ve[ti proaste.Interesante [tiri din sport. `ns\ ambii concuren]i `nscri[i au fost descalifica]i: domnul Rafael Zmeur\. `ns\ de-abia dup\ ce o echip\ de chirurgi [i me[teri l\c\tu[i `i va scoate din fund antena TV aflat\ pe casa unui gospodar dintr-un sat `nvecinat. dar exist\. [i domnul Anghel Ramur\. mul]umesc c\ mi-a]i dat leg\tura. cu puii s\i. exist`nd riscul ca elevii s\ se intoxice cu monoxid de carbon. C`nd a p\r\sit trambulina. domnul Antonic\ Silvestru.Da. `nc\ nu se [tie nimic. O veste proast\ ar fi c\ autorit\]ile locale au pornit de-abia acum campania de euthanasiere a c`inilor maidanezi.

Mai bine s\ vorbeasc\ despre asta chiar cei direct implica]i: .. ori s\ plece st\p`nul. deci. cine s`nte]i [i ce face]i aici? . a[adar.. Eu hingher s`nt. doar e c`ine? .. nu mai apuc\ nici s\ zic\ pis! . dac\ c`nele e de ras\ ori de gunoi.. Fi]i pu]in mai explicit.Vre]i s\ spune]i c\ dumneavoastr\ prinde]i [i c`inii cu st\p`n. Hop-trosc.S`nte]i. La noi nici nu prea conteaz\. `n aceste momente care m\ `ntreba]i. cum a]i zis c\ pomeneam adineauri.. dac\ se poate. care este. Hingher. s`nt un om al muncii. care tocmai ne-a trimis domnu’ primar s\ deratiz\m c`nii d`n ora[. cum ar veni. O problem\ la ordinea zilei.. latr\ noaptea. Deci. hau-hau. prindem [i st\p`nul lui c`nele.A[adar.. de c`nd cu 169 . care c`nd se `ncheie p`ndeala `ncep s\ trec la punctul doi.Dac\ ne enerv\m [i mai lu\m `nainte [i una mic\. care dom’ primar nu poate ca s\ doarm\ de g\l\gia care o face c`nii care latr\. adic\. hodoronc-tronc.. la]u’ de g`t. ademeneala.P\i. nu doar vagabonzi? .Mersul Trenurilor sau altul problema c`inilor comunitari. sta]i pu]in s\ m\ arenjez la frez\. mai `nt`i e... fug\re[te pisicile [i locatarii care vine de la magazin cu cump\r\turi `n pung\. Domnu’. Mai mult.. tocmai prestez opera]iunea de p`ndeal\.St\p`nul lui c`nele s\ zic\ pis.. un-doi.Bun\ ziua. nu? . maidanez sau comunitar.. dac\ m\ poza]i. pentru ca s\-l putem prinde.. care s-anmul]it. .. cum ar fi. adic\ omul. angajat al serviciului de ecarisaj.Nu. de curaj. Adic\ s\ p`ndim s\ vie c`nele. de fapt. . A[adar.... face murd\rie. care acum.Cum s\ zic\ pis. domnu’! Dac\ s`nte]i amabil s\ ne r\spunde]i la c`teva `ntreb\ri. hau-hau.Pomenea]i adineauri de etapele muncii dumneavoastr\. cum `i zice mai nou. . Deci. . da. p`ndeala.

dar `nt`mpinez [i neajunsuri.. Bombonica. eu le iau din cartea de telefon. ha]! Motanul e refolosibil. cum ar veni de la coleg la coleg. sigur a[a-l cheam\. Pichi sau Bubi]\ [i strig “Zorro. nu se las\.Cum adic\ s\ depind\ metodele de numele c`inelui? Ce vre]i s\ spune]i? .. c\ s-a `nv\]at de-acuma.Cip Ie[an comunitatea european\. cum e el. nu vine. deci. Costic\. Vasilic\ are un motan legat cu sfoar\.Dumneavoastr\ ce metod\ folosi]i? . hai aici!”. de un exemplu. Numele care le strig. culoare. eu `ncerc prin `ncerc\ri repetate. la noi conteaz\ s\ iese ei la num\r. care-i d\ drumul p`n fa]a c`nelui [i c`nd vine. am strigat patru zile [i nop]i la el [i de-abia 170 .. umblu cu ea dup\ mine.. . am `n]eles c\ urmeaz\ s\ ademeni]i c`inele. Strig mai multe nume: la care ciule[te urechile. trebuie s\ strig “Bombonica. de exemplu. Pichi sau Bubi]\.Eu combinez de la caz la caz diferite metode diverse.Asta facem cu feluri specifice. se fere[te. miorl\ie. sex. care depinde de felul c`nelui. adic\.. . Cum face]i asta? . A[adar.Ei. vreau s\ spui c\ dac\ pe c`ine `l cheam\ Zorro. . nume. eu am metoda c\ s\ strig la el “Zorro. asta-i! Merge....Deci. vai de capul nostru c`nd `ncep \[tia a l\tra. miaun\. dec`t c\ ca s\ ne lu\m [i noi banii.{i cum [ti]i numele c`inelui pe care vre]i s\-l ademeni]i? A]i adunat `n prealabil informa]ii de la oamenii din cartier sau cum? . Dac\-l cheam\ pe c`ine. merge? . hai aici!”. hai aici!”. .{i merge. cum `i zice]i dumneavoastr\.Dup\ opera]iunea de p`ndeal\. De exemplu. a `nv\]at s\ fac\ ca m`]a. . tot de exemplu. adic\ ras\.P\i. care uita]i. dac\ m\-n]elege]i. acum o s\pt\m`n\ am `nt`mpinat neajunsul cu un animal de c`ine.

Mersul Trenurilor la Popescu Ghe. caremi zice “Brava. asta nu ne-a mai zis la instructaj. `l duc la domnul primar. deoarece am v\zut acum pe monitorul din studio c\ ni[te c`ini tocmai `i dau t`rcoale. ~n anumite regiuni. . a ciulit urechile. `n audien]\. . `i mul]umim colegului nostru aflat pe teren [i `i dorim s\ rezolve oarecum problema.Dar l-a]i prins? . ce face]i cu el? .Da. `l leg la bot [i labe cu batista s\ nu m`r`ie c`nele. dac\ `l prind eu pe el [i nu m\ prinde el pe mine de picior. c\ dup\ patru zile [i patru nop]i ne cuno[team bine.. pentru c\ anotimpurile se succed inexorabil. [ti]i! . cum s-a mai `nt`mplat..Dup\ ce prind un c`ne. inimi cu s\geat\ sau le fac desene cum poart\ tineretul pe geci: usa. mai ales c\ tot Popescu `mi zice [i mie de la botez. a[a c\ face care cum `i vine p`n minte sau la m`n\. `mi devenise ca un frate. `ntr-o ]ar\ a contrastelor de tot felul. Asta le fac eu! *** . un 171 . de exemplu. n\me]ii au pus st\p`nire pe p\r]ile carosabile. ai laviu.apoi le tatuez de la caz la caz ancore. dar exist\ [i zone `n care topirea z\pezii provoac\ fenomene dintre cele mai pu]in dorite de localnici. deci dac\ l-am prins. cum ar fi inunda]iile. c\ a[a ne-a `nv\]at la instructaj.c\ \[tia [i mu[c\. tr\im. dup\ cum a]i putut vedea. necum.. Popescule!” [i-mi d\ de-o bere-dou\. m\. sirene. . dup\ cum bine se [tie. S\ trecem [i la subiecte mai optimiste. bloc Barbu opt. Eu.Cum. ne `mprietenisem.Dup\ ce prinde]i un c`ine. Desigur.~n ce fel tatua]i c`inii? Le inscrip]iona]i un num\r pe ureche sau cum? .Ce s\-l mai prind. s\ m\ mu[te .. Dragi telespectatori. Dup\ care lu\m c`nii [i-i tatu\m. Viorel de pe Sulfinei pai[pe.

S`nt nec\jit acum.. de vorb\ cu c`]iva dintre ei. Acum. Acum.Eu cred c\ dac\ m\ mai enerva]i cu poante proaste. dec`t mai mult cu sc\ldatul vara.. aceste troiene de z\pad\ s`nt. mai mul]i localnici se leag\n\.. Marin.Cip Ie[an alt coleg de-al nostru.. nu am auzit. O ap\ `n stare solid\ devine din nou lichid\ c`nd se `nc\lze[te. Ca s\ parafrazez ni[te scriitori. c\ toate clipocesc `n jurul meu. nu v\ mai r\spund. `n ultima vreme. nu crede]i? .M\ scuza]i. Eu nu prea obi[nuiesc. Costele! Costeleee! *** . pentru a ne spune cum a fost rezolvat\ problema viiturilor de la munte. [i mai ales c\ m\ vede]i acum `n cad\. `n rest. se afl\ `n aceste clipe la fa]a locului. a[adar `ncerc\m s\ `l abord\m. `ntr-o ambarca]iune improvizat\ dintr-o cad\. iar apa `n stare solid\ din troiene s-a transformat `n ap\ lichid\. c`nd curge.Da.Bun\ ziua. plutesc. . Eu stau `n mijlocul lor. la r`u.A mai fost acum doi ani. ~n jurul meu. chiar cu primarul: domnia sa tocmai plute[te al\turi.Au mai fost asemenea inunda]ii aici. Numele dumneavoastr\. m\ tem s\ nu r\cesc. care e alunecoas\ [i nefamiliar\.De ce. ai leg\tura.. c\ s-a spart o ]eav\ 172 . s-a `nc\lzit la noi `n jude]. `n cazul de fa]\: .. de fapt. da. la dumneavoastr\? . tot un reporter special. nu vede]i? . Costele. domnule primar Andrei Marin. `n sediu. Ap\ `n stare solid\. `n ap\. fiindc\ v\ g`ndi]i deja la urm\rile acestui dezastru? .. Dac\ nu poate. ap\.. mai exact pe autorii manualului de fizic\. inund\. care curge pe unde poate. Eu. se potrive[te perfect `n context. “A aborda” pare cel mai potrivit verb.

cu legea..Iar copilul ce f\cea? Sau l-a]i evacuat din timp. . .De-abia acum. c\ nu se g\seau garnituri de pai[pe. . oamenii din sat. nu-i a[a? .. Fiecare are pe[te `n cas\ nu numai la zilele de dezlegare [i nu doar `n frigider. s-a udat dosarele. Iar dac\ f\ceam dig.Ei s`nt `ngrozi]i de cum s-a `mp\r]it p\m`ntul. la porci. apoi c\ nu te mai scoli diminea]a s\ dai ap\ la vac\. nu ]in minte.P\i nu. f\r\ [edin]\. de exemplu. ne-a trimis ajutoare de la Guvern. [i dac\ nu mai inunda.. {i atunci.. poate o fi mai bine..Nu era mai bine dac\ din ajutoarele primite construia]i diguri.Nu. s-a `nmuiat chirpiciul de la fostul sediu. s-a topit [i sa dus. Lumea e chiar bucuroas\ c`nd se inund\... a fost cu ci[meaua din fa]a [colii.. nu? . `n loc s\[i fac\ lec]iile.. Mai recent..Copilul se juca pe hol de-a b\t\lia naval\.. [i dac\ nu se mai d\r`ma casele.... s\ nu mai intre apa `n sat? B\nuiesc c\ [i pe dumneavoastr\ v-a inundat. Eu am prins azi diminea]\ un crap uite-a[a `n camera copilului. vrem [i s\ schimb\m numele satului `n Mica Vene]ie.. mi-am adus aminte c\ a mai fost. 173 . [ti]i. a disp\rut. care mi-am f\cut cas\ nou\ din ele. Mai `nt`i c\ s-au astupat f\r\ investi]ii gropile de pe str\zi [i uli]e.. la aproape dou\ decenii de la Revolu]ie. Despre alte inunda]ii de pe la noi. Noi acum ne bucur\m c\ s-a dizolvat `n sf`r[it CAP-ul. Ast\-var\.}\ranii.Mersul Trenurilor [i m-a inundat. P`n\ la urm\. acuma nu mai inunda apa de la r`u. c`nd a curs trei s\pt\m`ni. care m-a]i `ntrebat. c\ casa aia care am f\cut-o e la ora[. eu am fost singurul \sta. cum `i spune. care am ap\ la robinet. c`nd a venit apa. sinistrat. . a]i organizat [edin]\ de dizolvare? . nu? . c`nd cu ]eava spart\. nu mai era motiv de trimis ajutoare. c\ s-a dizolvat singur. nu se mai d\r`ma casele. ce spun de necazurile care s-au ab\tut pe capul lor? S`nt `ngrozi]i.

nevast\-mea a plecat la ora[. nu mai ]ii cont de rud\. ar trebui s\ zic scufundare.. pentru un nou jurnal informativ! O sear\ c`t mai pl\cut\ al\turi de noi! 174 . Ecaterina Samurache. fuse [i se duse. da’ un exemplu tot dau. cum se descurc\? . c\ exist\ `n ]ara noastr\ nenum\ra]i compatrio]i afla]i `n primejdie. Fuse. cam ca pe la noi. `n vreme ce s\raca nevast\-sa se chinuia pe o noptier\ f\r\ sertare. Cu aceast\ ocazie. care vecin sau cunoscut pe mese sau dormeze. Azi diminea]\ a fost `nmorm`ntare `n sat. nu cred c\ ne-o mai d\ `napoi. Deocamdat\ v\ spunem la revedere [i v\ a[tept\m m`ine.. care cum\tru pe cauciuc de tractor. frate.Cip Ie[an . La caz de dezastru. anun]\m c\ postul nostru de televiziune angajeaz\ noi reporteri speciali.. a dat un val mai mare. cu trei ore `n urm\ l-am v\zut pe F\nel. na. a]i aflat. care plutea `ntr-un [ifonier cu trei u[i.. a lui s\ fie.. a murit o bab\ de 97 de ani. c\ cum trecea cortegiul. dar n-a mai fost. iar soacr\-mea. cum\tru. a luat sicriul cu baba [i pluta cu colaci [i coliv\ [i.. la cump\r\turi. cum ar veni \sta de aici. adic\ fiecare pentru el. la aceea[i or\.Dragi telespectatori. Soacr\-mea e dus\ cu pluta. au sc\pat-o la vale. care nepot `n cad\ de baie. afla]i `n nevoi. Acu’. c\ a disp\rut cinstea rom=nilor! *** ... mai ales coliva. `n albia de rufe.. s\ fiu mai exact. .Ceilal]i s\teni cum fac fa]\ inunda]iei. prin urmare.Familia cum se descurc\ `n asemenea condi]ii? . De un exemplu.P\i. nu `nhumare.. cine o g\si-o. ce s\ spui.P\i. Dac\ vi-i zic pe to]i cum fac fa]\ se usuc\ apa.. prin satele din aval..

mia `-mi place tare earna bucuria copilor finc\ acu po] s\ zv`rlu cu bulg\ri [in nenea grigoric\ adimistratoru s\ caz\ pe gea]\ s\[ rup\ g`tu finc\ ma p`r`t la p\rin] c\ am dat `n iel cu pra[tea c`n punea antena dea c\zut dupe balcon. {ii noi am f\cut ge]u[ `n carter `n fa]a la magazinu une ese vecini mei cu saco[ile da na c\zut nimenea pe iel dec`t pu]in de tot [i nu sa lovit tare c\ zicea [i nenea de la anbulan]\ c\ sigur scap\ mo[u dac\ se `nt`npl\ vre-o minune [i are zile la v`rsta lui. C`n so dezge]a poate c\ ese da nu prea crec\ finc\ noaptea a fost ger [i eri s\ `nt\ris\ ca peatra domnu director.Mersul Trenurilor File din jurnalul elevului Nelu earna bucuria copilor a venit earna! copii veseli ese la joac\ pe derdelu[ se d\ pe gea]\ se bulg\re[te sau face uameni de z\pad\. noi neam `nceput s\ ne bulg\rim cu bulg\ri [i dupaea am f\cut [i un uom de z\pad\ mai ezact un domn de z\pad\ c\ am tras to] deodat\ `n domnu director care trecea pea-colo [i lam astupat de tot dupaia iam f\cut p\l\rie d`n g\leata de gunoae. Alant\eri mam dus la [col\ une nea scos `n paoz\ domna profesor\ ca s\ cur\]im curtea de troene [i dupaea s\ f\cem un uom de nea specific v`rstii noastre. Tot ieu `m-i mai place earna finc\ eri c`n a-m vrut s\ facem 175 .

A venit [un dom doctor b\tr`n cari `n loc s\ m\ `ns\n\to[eze sa apucat s\ asculte muzic\ c\ [ia b\gat `n ureci ni[te cauciuce de la stestocop care avea la cap\tu cel\nlant o tobi]\ mic\ care am b\tut ieu `n ia cu bob`rnacu dea s\rit `n sus domdoctor.Cip Ie[an un nene de z\pad\ pe delu]u de l`ng\ parcale nea lunecat bulg\rle cel mare pe derdelu[ `n jos [ii sa f\cut [ii mai mare [ii mai mare [i crec\ se f\cea c`t blocu dac\ nu se sp\rgea de tanti marcica femea de servici care m\tura p`n fa]\ a[a c\ finc\ iera plin\ de om\t na mai trebuit dec`t ca s\i pui un morcov `n gur\ c\rbuni la ochi c\ m\tur\ deja avea `n m`n\ da dup\ juma de or\ nea m`ncat morcovu. ca s\m-i fac\ injec]e da ieu am fugit pe sal\ [i iel dup\ ieu cu siringa `n m`ni noroc cam v\rsat pe hol ni[te pastili rotunde [i 176 . La poreclinic\ iera frumos [ii ma dus la o tante doctor\ care mea b\gat ternometrul ca s\mi ieie tenperatura da mam spereat c\ de ce s\ meo ieie c\ dupaea ieu cu ce r\m`i dac\ meo ea f\r\ s\m-i dee nimica la scimb [ii a mai vrut s\mi iee tensiunea [i pulsu care eam zis c\ i le dau numa pe do\ gume de amestecat cu surprize. to] copii [ii chear ptr ieu mai ales c\ finc\ mam udat la s\niu[ [ii mam r\cit la nas [ii nu mai m\ duc la [col\. earna ieste cel mai frumos anotinp al sezonului plin cu bucuri ptr. c-um mam `nboln\vit de grip\ [i ma dus la poreclinic\ Dup\ ce mam udat la joac\ p`n z\pad\ mam molipisit de grip\ [ii ma loat cu tenperatur\ la subra] [i cu str\nutat d`n nas care i sa f\cut grea]\ lui tata c`n ma v\zut cum `mi curge `n tinpu mesii [i m\ sm`rc`i deaea ma dus mama la poreclinic\ ca s\ m\ `ns\n\to[ez dinou. Dupaiea a vrut ptr.

La munte mia mea pl\cut tare cu telecabina c`n am urcat to]i la caban\ finc\ de fric\ c\ era mai sus ca pe bloc la noi mea venit pi[u [i crec\ t\etorii de lenmne care era dedesupt a crezut c\ plo\ [i nu nea nimerit c`n a sv`rlit cu 177 . ieu iam f\cut do\ injec]i cu ap\ [i una cu cerneal\ [am plecat acas\ cu corcanu [i vinu care mia mea pl\cut la poreclinic\ c\ mam f\cut s\n\tos dupaea cu vin fert [i mai am loat deacolo un bisturel carei bun la cur\]at nuci [ii mai am [i ni[te seringe care le duc la [col\ s\i fac s\n\to[ [i pe colegi mei. `ntrun cuer era ni[te halate albe care meam loat [i ieu unu [o bonet\ [i meam pus [ii o p`nz\ la gur\ ca s\ m\ ui] `n oglind\ s\ v\z dac\m-i [ade bine s\ m\ fac doctor c`n oi fi mare da finc\ iera `ntuneric [i nu mam v\zut bine a-m e[it pe coridol une ma loat dou\ infirmere [i mea zis hai domdoctor ca venit pacentu de la ]ar\ dea adus corcan [o damijan\. Dupaia cum fugeam ieu s\ nu m\ prinz\ infirmerii c\ striga c\ ce iam f\cut lui domprofesor mam ascuns `ntro odae de raze care era `ntuneric [i un fel de ca un dulap care mam b\gat `n iel da sa spereat o tante dea le[nat finc\ mia v\zut pe un ecran schiletu care mi[ca c\ tocma m\ scobeam `n nas cu picsul.Mersul Trenurilor colorate ca alunecat pe iele domdoctoru dea c\zut pe trepte `n jos [i na mai ]ipat. cu p\rin]i mei l-a caban\ Ma dus p\rin]i mei `n escurse la munte une am mers cu trenu care meam f\cut curea d`n pele de cefere c\ a[a scria pe ea [ii mam amuzat deam scuipat pe geam de lam nimerit pe un nene d`n alt conportament care fuma cu capu afar\ da ie vina lui c\ dac\ na citit c\ ie periculoso sporgersi iaca cea p\]it.

Nea cazat `ntro odae cu mai multe paturi ca cum e la caban\ [i cu al] cinci turi[ti care c`n mam desc\l]at a mai r\mas numa doi care le[inas\ pe pat da a plecat [i iei dup\ ce ia trezit cu ap\ rece de isvor a[a c\ mama ma pupat de bucurie finc\ care c`n a plecat [ia uitat bagajele [i borseta. ~n codru mam `nt`lnit cu ursu mo[ cr\ciun sau mojmartin nu [tiu ezact cum `l cheam\ care am f\cuto pe mortu iar animalu ma morm\nit pe la urechi dup\ care ma mirosit [i a c\zut. Am dat o roat\ `n juru c\b\nii une cre[tea petre [i flori de col] d`n care iam f\cut o coroni]\ lui mama care c`n a v\zuto cabanerul a ]ipat de individie dea fugit dup\ eu s\ mio ieie da a lunecat pe ni[te bilu]e de capr\ neagr\ [ii era s\ caz\ `n pr\paste da sa prins deo r\d\cin\ [i la scos mai `ncolo. Dup\ ameaz\ am e[it `n p\durea de la munte care era cu copaci `n ea [i cu animale s\lbatice care c`n ma v\zut a luato la fug\ [i am mai v\zut un isvora[ cu ap\ rece [i linpede care am mai f\cut ieu alt isvora[ l`ng\ el une a venit s\ se ad\peze un cerb care dup\ aea f\cea numa huu huu [i se izbea cu coarnele de copaci. Voi mai scrie `n jurnalu meu da nu acuma c\ ma strigat nenea cabaneru s\mi arate ce pu[c\ frumoas\ are cu care tocma vrea s\ trag\ `n eu. D`n codru des am cules o veveri]\ moart\ un vezure tot mort [i iel [i ni[te ciupreci cu p\l\rie ro[e cu bulini albe care seara la caban\ nu ma v\zut nimenea c\ leam pus la fert `n oala cu m`ncare [i crec\ lea pl\cut la to] finc\ azi diminea]\ na mai e[it nimenea d`n odae de la iei. 178 .Cip Ie[an toporul dupe noi. La caban\ era frumos [i o pele mare de urs `n holu c\b\nii pus\ `n fa]a [eminelului care mam b\gat ieu sub ia deam `nceput a morm\ni mor mor mor cum face ursu de sa le[inat to] turi[tii.

Dup\ do\ ore pe bunicu la luat nenea plutoneru de la s\ltat ptr. {ii bunica sa veselit de vizita mea da a scoso mama d`n cote]u purcelulului [i ia zis c\ ma adus s\ ajut la cules strunguri d`n vie a[a c\ bunica a l\sat furca jos. Bunica mea zis c\ m\ ho]ule ai furat g\le]ile vecinilor s\ vez tu ceo s\ p\]e[ti numa bunicu sa bucurat c\ a zis c\ le vinde de cunp\r\ rachiu d`n iele c\ tot nu sa f\cut anu \sta recolt\ ca b\tut piatra [ii ce sa mai f\cut a trecut tractoru de lea stricat. Am mers `n via cu struguri care mea zis s\ culeg de s\i pui `n g\leat\ care eu prima de toate am m`ncat struguri p`n\ mea venit de la burt\ c\ era stropi]i deci mam ascuns ca s\ fac `ntrun vece care am aflat dupaia c\ era coliba lui nenea paznicu dela vie. g\le]i care mia mea pl\cut la cules finc\ c`n am mers cu p\rin]i mei s\l vedem pe bunicu `n arest la postu de poli]e am luat un pistol d`n seltar cu care moi juca foarte frumos `n prima zii de [col\ s\ trag `n tanti `nv\]\toare. 179 .Mersul Trenurilor cu bunici mei l-a cules de strunguri Finc\ a venit toamna care ieste anotinpu hanbarelor pline de bucate ma dus p\rin]i mei la bunici la ]ar\ s\i ajut\m la cules de recolta rodnic\ a toamnii. P`n\ seara am cules do\ze[i7 de g\le]i `n special din plastec ro[ sau albastre care nu se uita la ele uaminii. C`n ma v\zut bunicu sa bucurat c\ avea pastilile la iel [ii na mai f\cut h`u ca vara asta c`n la dus la dispensar de ia pus masc\ de ocsigen la gur\ [i iam `nv`rtit ieu robinetu de sa umflat bunicu ca balonu. Noroc c\ nu ma prins s\ m\ ba]\ finc\ mam ascuns sub tractor de iam `npins d`n gre[eal\ cu picioru peatra de la roat\ care sa pornit la vale [i peste nenea pasnicu [i peste colib\ plus al] oameni care culegea `n vie.

Cip Ie[an 180 .

au dotat vagoanele cu perdelu]e murdare. de-a lungul veacurilor. dar nu prea mult. tot necunoscu]i r\m`n [i urma[ii lor. din dorin]a de mai bine. au stricat pedalele closetelor din vagoane [i au ad\ugat fotografiilor `nr\mate de pe pere]i detalii neru[inate.Roman diesel-electric Motto: „Angaj\m personal. `n general. canapele `nvelite `n mu[ama. de progres. iar cu prilejul unui simpozion interna]ional. care au furat perdelu]ele. 181 . c`]iva respectabili cercet\tori s-au `nc\ierat `n holul unei institu]ii seculare. Nu se [tie exact nici p`n\ azi ce a fost mai `nt`i: locomotiva ori calea ferat\.. Suna]i la gar\” Primul capitol. din care afl\m cam care este rostul trenurilor pe lumea asta. `n special. Tot aici apare [i [eful Jenic\. pe tema asta.. [i al personalului 89890. unii speciali[ti `n probleme de tehnic\ se contrazic [i `n zilele noastre. Cu at`t mai pu]in se cunosc numele celor care. ap\r`ndu-[i principiile. au rupt cuierele. cuiere [i fotografii `nr\mate pe pere]i.Mersul Trenurilor Mersul Trenurilor . Printre anonimi se num\r\ cei care au montat pl\cu]ele inscrip]ionate cu tradi]ionalele “E pericoloso sporgersi” sau “A nu se folosi `n timpul sta]ion\rii”. au t\iat cu bricegele mu[amaua canapelelor.

Vagoanele pentru c\l\tori formeaz\ o specie aparte. iar g\rile `n care se schimb\ locomotiva [i sensul de mers s`nt multe [i necunoscute. locomotiva ori calea ferat\. ~n zilele noastre exist\ trenuri de marf\ sau de pasageri. v`rst\. etnie sau buget. sco]`nd un ]\c\nit universal. puse `n mi[care de locomotive electrice. nici m\car [ansa de a cobor` din tren mai aproape de gar\ [i de peron nu i se ofer\ pasagerului simandicos. bere rece [i ciorb\ de burt\. {i. care prezint\ mai multe subspecii. apoi. Se poate b\ga m`na `n foc c\ al doilea film realizat vreodat\ `n istoria cinematografiei a fost unul interzis minorilor. indiferent de sex. unii au f\cut prima poz\ cu femei goale. a doua zi dup\ inventarea trenului sa g\sit cineva care s\-i adauge vagonul restaurant. Pe acelea[i [ine pe care au alunecat lin [i parfumat aristocra]ii pasageri ai Orient-Express-ului s-au `nghesuit. dar mai mult ca sigur. m\rimi sau culori. apartenen]\ politic\. pe culoar. av`nd destina]ii dintre cele mai diverse. omul de afaceri sau n\zurosul parlamentar c\l\tor la clasa I ajunge la destina]ie `n acela[i moment [i cu aceea[i `nt`rziere ca simplul cet\]ean a[ezat pe valiz\. Exist\ vagoane de diferite modele. garniturile cu solda]i `n drum spre front.. dup\ care. dieselelectrice. zdruncin`ndu-se. diesel. cu aburi sau cu alte chestii. 182 . nu se [tie nici p`n\ azi ce a fost mai `nt`i. M\car la avion e mai simplu: `n caz de coliziune frontal\. ras\. studii. cu bufet.Cip Ie[an A doua zi dup\ ce s-a inventat fotografia.. fiindc\ dispunerea vagoanelor e hot\r`t\ de for]e situate mai presus de `n]elegerea unui c\l\tor obi[nuit. vagoane pentru to]i. Calea ferat\ reprezint\ ast\zi o oaz\ de egalitate social\: de[i a pl\tit mai mult. Pe c\ile ferate din `ntreaga lume circul\. religie. Dup\ cum spuneam. trenurile cu brigadieri [i vagoanele scorojite ale personalelor de naveti[ti. cei care mor primii s`nt pasagerii de pe scaunele din fa]\. cei de la Business Class.

To]i se d\dur\ `n l\turi pentru a face loc unui electrocar plin cu bidoane [i condus de un cet\]ean care purta dup\ ureche o ]igar\ bo]it\ [i care f\cea din gur\ “Bibiiii! Ti-tiii! Ni-no-ni-no! Ferea. rezolv`ndu-se astfel [i problema aprovizion\rii pe traseu. c\ n-are fr`neeee!”.Mersul Trenurilor *** Trenul personal 89890 are vagoanele verzi [i murdare [i nu are Business Class. dup\ marf\. prin jurul s\u treceau ca ni[te particule `n mi[care brownian\ c\l\tori cu geamantane. oprind garnitura `n dreptul tuturor bodegilor z\rite pe geam. o persoan\ cu sim] practic din conducerea regionalei a lipit de restaurantul pe ro]i [i un vagon de marf\.Hai noroc.doar c`]iva patroni de magazine mixte amenajate `n garaj sau de bufete comunale mai merg la ora[. fiindc\ vehiculul nu avea nici claxon. gen]i [i saci sau `mping`nd c\rucioare de butelii. iar dup\ c`teva luni.. vagon restaurant. merge? Ce face \la micu? 183 . `n schimb. unii r\m`n de p\rere c\ ar fi fost mai nimerit un vagon-cistern\. Rezultatul `nregistrat a fost pozitiv.. deoarece cu el nu c\l\toresc prea mul]i oameni de afaceri . Acesta `[i `ntrerupse discursul pentru a-[i trage sufletul [i a striga: . nea Jenic\! Merge. [eful de tren Jenic\ se uita la ceas. ad\ugat `n mod excep]ional pentru c\l\torii care p`n\ atunci tr\geau semnalul de alarm\. Are. *** Pe peron.

Cip Ie[an 184 .

Aurel L\tunoi. .Deci. cu p\l\ria pe piept [i bani pe ochi. zic eu. a[tept`nd s\ aud\ fluierul pentru a[i lua r\mas bun de la rudele r\mase pe peron [i pentru a scoate sticlele.P\i. acum `mbr\cat `ntr-o salopet\ murdar\. g`[tele [i curcanii `ncetaser\ s\ se mai zbat\ [i `ncercau s\ socializeze pe limba lor de or\tanie. Forfota g\rii se domolise: pasagerii.printre care. veni]i `n gar\ cu ore `nainte. se urcaser\ `n vagoane. da’ c`nd l-au dezgropat? vru s\ [tie al doilea fum\tor. parc\ dormea. lucruri pe care omului nu-i este dat s\ len]eleag\. Sub banchete. ra]ele. plutea fum de la trei ]ig\ri proaste. s\ le treac\ de moroi: ei. un gras cre] [i must\cios. Au c\utat cumnatul [i cum\trul s\-i scoat\ inima. la parastas. mo[ul. Primul fum\tor. Se mai `nt`mpl\ lucruri din astea. s-o ard\ [i s-o bea. s\ nu piard\ trenul. S\ spuie [i p\rintele: nu-i a[a. zugrav cu ziua [i fost candidat la un post de consilier local.Mersul Trenurilor Popa Serapion T\m`ie poveste[te p\c\to[ilor despre parastase [i z\d\rnicia celor p\m`nte[ti . c`nd l-au dezgropat. un 6 desenat cu creta [i sem\n`nd cu un G sau cu jum\tate de perj\. Sfin]ia voastr\? 185 . `mpro[ca scuipat cu tutun [i r\sp`ndea miros de transpira]ie c`nd `[i `nt\rea spusele prin gesturi. dar c\lcat\ impecabil. Pe holul vagonului 6. puii pr\ji]i [i ou\le r\scoapte din gen]i. g\inile. . n-au g\sit-o. Nu i-au g\sit inima! .Dup\ [apte ani. economia exagerat\ de ap\ curent\. iar acum fumau pe culoar. ridicase tonul.

m\ trage de m`nec\ o bab\. trec`ndu-[i din c`nd `n c`nd m`inile prin barb\. plin\. salate. M\ `ntorc la mort. dup-aia hai `napoi. Mort-mort. nu zic nu. purcel. Parastasele astea nu-s de glumit. v-o spun eu. unde era `ntins\ masa mare [i. aglomerat.. numai mirii lipseau. c\ e mas\ mare. p\rinte. ]uic\. vinuri de vreo trei feluri. .Cip Ie[an *** Cel de-al treilea pasager de la geam purta hain\ preo]easc\ [i tr\gea cu poft\ iarba-dracului.. colaci [i fum de lum`n\ri. zi-o. mai ales c`nd mergeau noaptea la cules p\pu[oi. `l ducem la ve[nicul domiciliu. . hamsii. la un mort. m\ `nfig eu singur. Ei.de care oamenii se cam fereau.Fiilor. ~n cas\. jale. mic\ e `n]elegerea omului [i multe s`nt c\ile Domnului. Era a[a. nu? Deci. avea clientel\ numeroas\ [i era considerat o autoritate mai presus dec`t cele locale . nu conteaz\. se rugar\ cei doi de fa]a bisericeasc\. fiind singurul pop\ din zon\. icre. Serapion T\m`ie `l slujea pe Dumnezeu la bisericu]a din spatele g\rii. o boare pl\cut\. Una cu nas mare. ci specialistul din mine v-o spune. pui [i pulpi]e. Adic\ nu eu. c\ mai e p`n\ fluier\. motorin\ din conducte sau alte roade ale ogoarelor. la un sf`r[it frumos de septembrie. scobit\ [i 186 . fac treaba. eram mai demult. maionez\.P\i.Ca s\ dau doar un exemplu. nu m\ vedea nimeni [i dac\ m-ar fi v\zut. cum s-ar spune. coliv\. c\ era parastasul ca la nunt\. `ncepu p\rintele Serapion T\m`ie. pui frip]i. rude. c\ doar unu-i popa. vin de poman\. . ca la mort. `[i tr\ise traiul. oricum. albinele `nc\ mai zumz\iau. nu? Adic\ VIP. cu ni[te ani `n urm\. iau eu din toate. [ti]i decorul. ce. C`nd m\ `ndreptam eu din nou spre salate. b\tuse nou\zeci. Le-am zis c\ mai bine ies la aer p`n\ `n ograd\.

ai ]`n]ari acas\. ai visat strigoi. privind cu grea]\ `n jur. . nu? 187 . paharele [i tac`murile `n cad\. p\rinte. au sp\lat farfuriile. s\ nu pui gura pe bucate!”. crezuse c\ i s-o fi f\cut r\u. sicriul.{i totu[i. s\ nu m\n`nci. ce s-o fi `nt`mplat. p\rin]ele. cum e cu parastasele de [apte ani.P\i. rudele. La care ea. au mai le[inat `nc\ vreo trei b\ie]i. cic\ “P\rin]ele. ce era acolo? Se f\cuse moroi. la ceva vreme dup\ aia. cu jacuzzi. M\ trage deoparte [i-mi zice la ureche. f\. Ei. de ce nu-i bun\. au sp\lat mortul!”. c\ `nainte. nu m`nca. cic\ “P\i nu. ca s\ fac\ economie. atunci am fost eu bolnav [i am z\cut dou\ luni. de ce. . fuga s\-l ajute. atunci l-am v\zut pe dom’ Titi cum se face ca lum`n\rile [i le[in\. p\rinte. “Titi. se aude cazmaua `n lemn... tot gropar [i el. cum? Deci. p\rin]ele. dup\ c`teva minute `n care nu f\cu dec`t s\ se scarpine. [ti]i cum e. Ei. nu?”. m\ apropii [i eu s\ v\d cauza. Frate-su. o cucoan\. deh. tot `n apa aia. Ei. Tot a[a. M\ uit `n groap\ [i m\ ia groaza. Atunci i-am `n]eles eu pe bie]ii b\ie]i. se face mas\. iar Titi. bine. c\ \[tia. baba. vampir. ... Stau eu [i a[tept s\ termine b\ie]ii care s\pau `n cimitir. poate or fi fost ceva gaze. ce-ai p\]it. f\. groparul. se d\ de poman\. Eu m\ tot g`ndeam la alea de pe mas\ [i am `ntrebat-o “Ce-are.Mersul Trenurilor galben\ la fa]\. merg eu la un parastas de [apte ani. se `ng\lbene[te [i \sta [i cade peste Titi. ce-are cada lor din baie. c\-l [tiam pe mort cum fusese la via]a lui.. ce era. adic\ de ce s\ nu m\n`nc?”. c`nd se scot ciolanele din groap\ [i se spal\ cu vin. d\ capacul la o parte s\ scoat\ oasele. Titi. emana]ii. iar atunci `mi zice baba c\ “P\i are. c\ tot nam priceput? `ntreb\ primul fum\tor. stai a[a c\ viu!”. mai r\m`ne sau nu mai r\m`ne inima. stimate pop\. dup\ ce i-am stropit cu ap\ [i s-au trezit. “Ce-i. p\rin]ele. {ti]i cum e la [apte ani.Da’ ce-i. [i tot acolo au ]inut [i sticlele la r\cit!”. poate n-o fi de import. ce mai r\m\sese din el..

Smucitura asta a fost una singur\.`nt`i accelerat\. bre? Mai r\u! Din bab\ r\m\seser\ oasele curate.tocmai sc\pa pe geamul larg deschis al unui alt compartiment. peste coaste. `ncheie popa. iar noi afl\m cum nu trebuie zugr\vit\ o cas\ [i de ce e bine s\ fim corec]i cu me[terii. mai cu o g\in\ sau o furculi]\ `n ochi. a[a. dac\ n-au v\zut silicoane la via]a lor. un pechinez numit Bubico.cu gambet\. Ceva mai `ncolo. pasagerii au sim]it c\ trenul s-a pus `n mi[care . apoi `n m`na vecinului. care adormise deja. respect`nd legile mecanicii newtoniene. de exemplu. ~n vagonul 4. mai cu o valiz\ `n cre[tet. P\rintele Serapion T\m`ie din vagonul 6 scoase dintr-o t\g`r]\ roz imprimat\ cu `ndr\gite personaje din desenele animate c`teva prescuri [i `ncepu s\ le molf\ie. tu[ind cu sub`n]eles. pantaloni `n dungi [i musta]\ `n furculi]\ . 87 de ani.Cip Ie[an .. sc`r]`ind pe [ine. 188 . dar `n aceea[i clip\. din cauza aceluia[i [oc. trei geamantane [i o damigean\ au c\zut din locul lor special amenajat peste Zamfira C\r\u[u. Prin urmare. dar efectele sale au fost multe. ~n vagonul 2. normal c\ i-a apucat.. apoi oarecum uniform\. un domn care `[i scosese s\ m\n`nce ou\ fierte cu ro[ii de cum urcase `n compartiment [i-a `nfipt furculi]a `n ochi. iar trenul personal 89890 porni cu o smucitur\. [i deasupra. ca dup\ [apte ani. Trenul pleac\. ca dou\ pungu]e lucioase! Titi [i \ilal]i gropari.N]]]! Ce vampir. {eful de gar\ Anton Fluiera[ fluier\ luuung din ]ignalul primit pe inventar. se ridicau ]`]ele femeii. un alt domn .

punem faian]\.Nu-i baba aia care cre[tea bibilici `n baie? Cu casa mov-liliachiu. cas\ proasp\t v\ruit\. Deci. r\spunse printre `mbuc\turi popa T\m`ie. tai lemne. nu chiar a[a de lung\. M-au chemat acolo s\ fac exorcizare. Silicoanele babei.Mersul Trenurilor * * * . ne-am 189 . pun lipitori. adic\ mare p\cat se cheam\. pe la c`te unul-altul. dac\ m\ cheam\.Fiule. Asta `mi aminte[te de o enoria[\ din parohie.. Deci. care avea nevoie. are o poveste lung\. nu-i frumos s\ g`nde[ti a[a. Sfin]ia-voastr\. tot profanare. c\reia `i intrase dracul `n cas\. oarecum curat\. le luam acas\.. fiindc\ fapta asta. rosti ca pentru sine Aurel L\tunoi.Deh. cum sim]eai pucioasa diavoleasc\. |la m\ cheam\. am ref\cut. Se vede. {ti]i.. p\rinte... `ncepu el povestea nu chiar a[a de lung\. are microbi. deci? Eu.. vorba aia. Aurele. de care vorbe[ti matale. [i pucioasa aia a dracilor. Le-ar fi cusut `n loc de perni]e. da’ cum intrai. nu? H\! P\i. m\ritat\ cu un me[ter de pe la noi. le sp\lam [i le d\deam lui nevast\mea. Venera N\t\r\u. a[a. baba respectiv\ are o fiic\. Plus c\. zugrav cu ziua [i fost candidat la un post de consilier local. dac\ eram acolo. pun dibluri. acum vreo doi lucram tot cu ziua. `mpu[c `n beton. De fapt. oricum ai luao. la soacr\-mea. eu zugr\vesc. umplu bor[ sau ]in eviden]a contabil\ pe la firme. privi Aurel la ceas [i aprinz`nd `nc\ o ]igar\. la palton. c\ avem comand\. . odat\. p\catele mele.. tot nimic. . Dac\ e nevoie. oamenilor de r`nd. nu e igienic. cu var. P\cat s\ se piard\. “Hai. c\ multe lucruri ne s`nt ascunse nou\. d\m cu glet. repar aparatur\ audio-video. Stela Gresie. tot mirosea. miroase a groap\. s\-l scot pe Necuratul. am f\cut..

. p\rinte. Eu. h`r[a-h`r[a. cic\ dac\ tragem tare. `njuram pe sub c`rpe tot neamul babei. c\ se l\sase `ntunericul deacum [i nu mai vedeam bine. {i deodat\. baba cu ochii pe noi. c\ be]ivanule. pesemne c\ `l [tia mai bine pe gineric\ al ei ce b\iat bun e c`nd nu-i cherchelit. [i p`n\ m-am `ntors. adic\ rareori. Mergem deci noi la bab\ aranja]i. la am`ndoi. dup\ o s\pt\m`n\. s-a mai calmat doamna. Colegul \sta al meu. Noroc c\ a doua zi am plecat de diminea]\ cu o lucrare.Ei. c\ s\ nu scape gineric\ la c\mar\.. din \la de p\teaz\.Ei. fiindc\ ascunsesem repede sticla cu vin `n g\leata cu var. zicea ceva. baba `n u[\. f\r\ pauz\. apoi plec ca `mpu[catul. Un vin ro[u. Pe mine nu m\ v\zuse. deci fac eu ce fac. na. [i cum g`ndeam noi c\ mai bine ne b\g\m picioarele [i facem ceva `n ciubucul babei. cu [mirghel. [i atunci ce-a]i f\cut? `ntreb\ popa Serapion T\m`ie.. Gresie. cu ochii pe noi. Buuun! Deci. v\dit curios. dumneaei se uita cam c`[. Gresie se enerveaz\..Cip Ie[an scos!”. a s\rit la c\mar\. c\ unde mi-au fost min]ile c`nd ]i-am dat-o pe fiic\-mea. peste dou\ ore ne d\ un ceai cu pr\jiturele de cas\. * * * . c\ vai. luasem un aconto de la doamna [i nu puteam pleca. fleo[c-fleo[c cu bidineaua. Noi. 190 . s-a mai uitat. pentru praf.. Ea. . s\ nu mai aud de soacra lui Gresie `n via]a mea. ca me[terii. ce-ar fi f\cut oricine `n locul nostru? Normal c\ Gresie. la vinul cet\]encei. C\ h\u. c\p[unic\. c\ numai pagub\ aduci. nimic. `i scap\ o lab\ soacr\-sii [i m\ las\ singur cu bestia `n cas\. Deci. preg\ti]i.. a[a. ar fi b\gat-o cu capul `n var de drag. [ti]i cum se zice la situa]ii dintr-astea. Ei. ginerele. cu c`rpe la nas [i gur\. o strig\ careva la poart\. c\ vine cu agentul. frec eu pere]ii. c\ unaalta.

Blestemul lui Gresie. `nainte de-a pleca. purt`nd o basc\ ud\ de sudoare [i tricou imprimat cu iepura[i.Aha. n-a vrut s\ dea to]i banii. cu mirosul? `ntreb\ p\rintele Serapion T\m`ie. c\ ne-am b\tut joc.P\i. Obi[nui]ii trenului personal 89890 aveau locurile lor rezervate neoficial.Da’ de ce. intru[ii erau nevoi]i s\ se descurce.. c\ pe `ntuneric n-am v\zut. `ncheie me[terul zugrav Aurel. . [i ce leg\tur\ are cu pucioasa dracilor. iam l\sat `ntr-o doz\ din perete un ou crud cu coaja ni]el spart\ [i am v\ruit pe deasupra. despre direc]ii. de[i c`]iva c\l\tori se urcaser\ `nc\ din gar\ pe sc\rile [i tampoanele acestuia. alta. sensuri [i drumul omului prin via]\. Un mo[ neb\rbierit. zic eu. iar acum tr\geau [uturi `n u[i. am uitat s\ v\ spun: fiindc\ baba a c`r`it c\ aia nu-i treab\ f\cut\. ce s\ uite? . Ei. c\ una. au `ncercat s\ dea cu trafaletul pe deasupra. bine. Pesemne n-oi fi pus dopul bine. a[a c\ s-a amestecat vinul cu varul [i de-aia i-a ie[it babei casa movulie.Da. m\. v-am zis c\ ascunsesem sticla `n g\leata cu var. . De-aia. cred eu. Despre personalul de deservire al vagonului restaurant. iar mul]imea g\l\gioas\ de `mp\timi]i ai socializ\rii se rev\rs\ `ntr-un spa]iu mult prea mic. ci posp\ial\.Mersul Trenurilor . `ntr-un t`rziu. u[a fu descuiat\. s\ nu vad\. pe-at`t mai tare s-a v\zut culoarea. s\ o `nmul]easc\.. Vagonul restaurant `nc\ nu era deschis. reu[ise s\ se trag\ aproape de o 191 . da’ nu [tiu cum se face c\ pe c`t au dat. Au mai venit al]i me[teri dup-aia. Barmanul Tudorel M\sur\ [i osp\tarul Cornel Tav\ tocmai turnau ap\ `n ciorba de burt\. acum [ti]i de ce are doamna Venera casa a[a de vesel\.

dormeam cu punga de r`me sub cap. .. doar bunul Dumnezeu [tie de unde venim [i `ncotro ne `ndrept\m. ca o pern\. s\l v`nd la ora[. da’ am ajuns cu vreo zece kilometri mai jos.Cip Ie[an mas\. C\ din p\m`nt am plecat [i `n p\m`nt ne `ntoarcem. la nepotu’. Mai recent. Mi-au zis c\ f\cusem scandal `ntr-un bufet [i d\dusem cu purcelul `n cap la o doamn\. Am zis s\ facem economie la un bilet.. iaca. de exemplu.. pe nevast\-mea.. cu l\m`ie. Iar `n desaga aiasta. . a[ dori s\ ajung la Zal\u. mo[ule. 192 . ceas [i undi]\. aduc`nd b\uturile. . m\ duc [i eu unde mi-o fi drumul. pe care [ed io acum. n-am plecat nic\ieri. [i m-am trezit `n arest. da’ nu-i \sta trenul. dac\-i a[a. dac\ ]ine]i mor]i[ s\ afla]i.De dus. Eu.Totu[i. {i ce duci matale `n desaga ceea. c\ venise viitura de la munte.Da’ unde mergi. unde-ai vrea matale s\ mergi acum? . [i comand\ un Courvoisier dublu.Cum ]i-o fi norocul. cum a zis domnu’ de la masa patru! strig\ osp\tarul Tav\. interveni osp\tarul Cornel Tav\.Vine b\iatuuu! Un curvoa\\\.. nu [tii c\ nu-i voie cu animale `n tren? . Via]a e plin\ de meandre. b\usem [i m\ culcasem `n curte. a[a `nc\rcat? vru s\ [tie t`n\rul angajat. Deaia zic eu c\ nu mai [tiu unde merg. o duc pe baba. Dup\ alte ni[te zile am plecat cu un purcel. mo[ule.. `n vreme ce barmanul Tudorel M\sur\ lu\ cu un gest expert sticla cu aperitiv “Cri[an” de pe raft.Da’ totu[i. la pescuit. am plecat odat\ la g`rl\. [i am ajuns `n [an]ul din spatele [colii. f\r\ pantofi. ca omul gospodar. cu fundul pe un sac mi[c\tor. .

[i cu cheful lor de munc\. care ai tras maneta? Maneta [i semnalul cui te-a f\cut! Strig\tul ]`[nise prin geamul deschis al locomotivei. iar unii dintre c\l\tori tocmai ignorau avertismentul “E pericoloso sporgersi!”. cum le-ai zis matale. cu teni[i noi. dac\ nu [tii povestea cu \[tia.Mersul Trenurilor Ni[te lucr\tori ai ogoarelor nu prea au chef de munc\. ci a pesc\rie [i a mujdei. un geam p\tat de ulei [i [ters cu o c`rp\ murdar\. iar un fost p\pu[ar poveste[te despre leg\tura dintre art\. . o soacr\ de primar [i ni[te americani. . fugeau peste c`mp s\lt`nd valize. din c`te se vede. mo[ule. sperietori. am fost . Povestea ceea de care ziceai care-i. Trenul oprise h\isa. ~n `ntreaga locomotiv\ mirosea nu a motorin\. mo[ule. la 193 . desc\l]at de ghete [i cu picioarele `ntinse sub nasul doamnei din fa]\.Se vede c\ nu e[ti de pe-aici. au tare mare chef de munc\! spuse cu t`lc un c\l\tor v`rstnic. f\cu s\ zb`rn`ie geamurile degeaba. care m`nca pufule]i. om bun? . S`nt .. Vasile Roait\. care servise `nainte drept fa]\ de mas\.mai bine zis. iar pe c`mp nu s-ar apleca nici s\-i mu[te c`rti]a de sandale.A[a-i.Mitrache m\ numesc. care mirosea [i el a pe[te cu mujdei. . eu `s tocmai de pe la Valea M`]ei. Mitrache P\pu[oi.|[tia de p-aici.p\pu[ar-marionetist la noi. parc\ `ncremeni]i `n pozi]ii nefire[ti [i identice. Ni[te cet\]eni `mbr\ca]i `n nunta[i. St\ recolta.. Strig\tul. fiindc\ nici o fiin]\ vie din jur n-ar fi recunoscut c\ ea a tras semnalul de alarm\. . paporni]e [i damigene. ~n dep\rtare se z\reau zeci de lucr\tori ai ogoarelor.B\i. da’ [i noi avem `n sat ni[te t`r`ie-br`u care servesc de diminea]\ la bufet. `ntre halte. stau [i ei.

. dac\ tot m\ pricep eu la p\pu[i. dup\ ce fac urm\riri cu poli]i[tii prin tarla. ascult`nd povestea. procurori de tabl\. artistice. fiind cum\tri.. 2005 194 . c\ din cauza lor se compromite recolta.. r\mas cu cle[tele palmat `ntr-o m`n\ [i cu cealalt\ `ntins\ c\u[. ia s\ m\ g`ndesc cum s\ fac s\ concep ni[te sperietori de pus pe c`mp. .deci de ce s\ nu fac eu mai bine sperietori de coropi[ni]e. frumos (*) "~ntoarcerea pungu]ei cu doi bani".{i vine la mine primarul nostru. c`rti]e sau g`ndaci... pe ogor la noi. [i le prezint la prima [edin]\ cu consilierii locali. deci m\ iart\ c\ produc ilegal [i f\r\ taxe ]uic\ `n beci.{i ai f\cut matale sperietori de coropi[ni]e? Cum arat\ sperietorile de coropi[ni]e? vru s\ [tie controlorul de bilete Jenic\. cu o problem\: cic\.. a[a. c\ produc]ia a ie[it mult sub estim\ri.. a[a.. cum ar veni. g`ndacii de Colorado. nu se organizeaz\ licita]ie. pungu]a cu doi bani. le-au dat cu clor [i le-au v`ndut la ora[ drept pui). fata babei. micii. ni[te sperietori pentru ho]ii de carburan]i care vin noaptea [i dau gaur\ la conductele de pe ogoarele noastre. Buuun! Deci.. coropi[ni]ele [i nu `n ultimul r`nd oamenii . fiindc\ le-au prins oamenii.Cip Ie[an teatrul de amatori. masca]i de tabl\. ce interpretare! C`nd urlam ca lupul. fac eu ni[te proiecte artistice. cic\. `ntro sear\. tot de Cip IE{AN. Iedul cel mic. Editura Polirom. c\ erau mai ales pre[colari din \[tia. la din astea. Mi-a mai zis c\. Deci. c`rti]ele. ilustra]ii tot de Jup. fata mo[ului. . ci altele.. c\ la noi nu ciorile d\uneaz\ (nici n-avem ciori. Hamlet. f\ceau spectatorii pe ei.{i? . Aristide S`rm\. Puneam `n scen\ din astea. am f\cut poli]i[ti de tabl\. f\cut pe naiba! P`n\ la urm\ a r\mas c\ s\ proiectez. ~ntoarcerea pungu]ei cu doi bani (*)..F\cut un. * * * . Ce rol. lupul.. Acolo se ridic\ unul de la opozi]ie [il `ntreab\ pe domnul primar c\ de ce sperietori de ciori. pentru copii.

. . Deaia spuneam eu c\ munca p\m`ntului e relativ\. nu m\ ancheteaz\ [i pe mine? . cote]ul. cine [tie? P`n\ la urm\.{i? . Habar n-avea nimeni la ce-ar fi putut folosi ele.Mersul Trenurilor picta]i.. toate cu fa]a doamnei Antena. care o vedea se speria. care s\-i sperie pe ]\ranii care fur\ sperietorile de tabl\ puse s\-i sperie pe \ia de fur\ benzin\. de-i vezi matale pe geam cum parc\ s-ar apuca. ziceai c\-i Mona Lisa sau boii \ia de la carul lui Grigorescu. parc\ nu s-ar apuca de treab\.Le-am f\cut. ziceau c\ 195 . s\ le ia naiba.{i le-a]i f\cut? . masca]i. c\ dac\ face unu’ atac de cord. totu[i. p`n\ la urm\. cu c`rca.. aleas sperietorile noastre. c\ se visa fotomodel cucoana. cu ideea.. . procurori. Pe ele [i pe boul de primar... poli]i[ti.. motorin\. Ce-i drept. care mi-a b\gat-o pe g`t drept fotomodel pe soacr\sa. da’ nici chiar a[a. cic\ s\ fac [i ni[te alte sperietori.. pe valut\. la ferm\. fiind f\r\ vreo utilitate. s\ scape de gura ei. [i i-au furat pe to]i `ntr-o noapte. aveau nevoie de tabl\ s\ repare acoperi[ul. Oamenii de la noi din sat n-au vrut s\ ias\ la munc\ nici m\car ca figuran]i. de-a valma. care parc\ se holba la mine c`nd treceam pe l`ng\ ele. . doamna Antena Lamp\. cum\trul. Le ]inem acolo de c`nd au venit ni[te americani s\ fac\ un film cu sclavi negri care lucreaz\ pe c`mp. care-i treaba lor cu munca p\m`ntului? vru s\ [tie mo[ul.{i au venit ni[te oameni din sat care nu s-au speriat de ei.. da’ leg\tura care-i? . cum ar veni. `ncheie fostul p\pu[ar Mitrache P\pu[oi.Leg\tura e c\ dup\ alegeri s-a schimbat primarul.{i. iar eu am r\mas cu c`teva duzini de sperietori pe stoc. s\-i zic a[a. tot primarul.P\i. lucr\torii \ia din tarla.Bine.

caisat\. Cei care nu prinseser\ locuri la mese [edeau pe geamantane sau paporni]e. americanilor. Nu fumau. erau mirosuri diverse [i mult fum. scotea o batist\ mare. Vagonul restaurant era ticsit: de c`nd personalul 89890 oprise `n c`mp. ~n\untru era aglomera]ie. iar din loc `n loc c`te cinci[ase dosuri late `mp\r]eau fr\]e[te o navet\ goal\. spre deosebire de patru c\lug\ri de la Schitul Pas\rea. c\p[unat\. horinc\. `[i sufla nasul. apoi se [tergea cu ea pe fa]\. rachiu de mere. Se fuma pe ruptelea. leam v`ndut \lora. zeci de ple[cari se repeziser\ dinspre toate punctele cardinale ca furnicile la dulcea]\. doar din c`nd `n c`nd unul dintre ei. le-a convenit. care merg p`n\-n p`nzele albe s\ li se fac\ dreptate. P`n\ la urm\. Dom Perignon.Cip Ie[an dup\ c`teva [p`rle `i doare la tri[c\ de figura]ie. afinat\. tot stocul de buc\]i. Martini. patru dintre noii veni]i formau o pat\ de lips\ de culoare: ie[eau `n eviden]\ prin hainele lor negre. Se consuma orice. s\ nu-i mai v\d mutra doamnei Lamp\ cum se holbeaz\ la mine. C`teva mu[te b`z`iau. sec\ric\ la sfert. nu beau [i nu jucau c\r]i. 196 . curacao. atra[i irezistibil de emblema pe care z`mbeau. c\ eu le d\dusem `nainte cu vopsea neagr\ pe fa]\. mic [i burtos. ireale. nu `njurau. a[ezate `ncruci[at ca oasele de pe steagul pira]ilor. prin pletele [i b\rbile lor. brag\. ~ntr-un col]. ]uic\ de dovleac porcesc sau bere. dar mai ales prin purtarea lor sfioas\. se simt vedete ca M\rgelatu [i m\n`nc\ semin]e. vinuri de regiune sau selec]ionate. Trenul st\ `n continuare. mai ales direct din sticle: aperitive [i lichioruri `n culori vii. vi[inat\. cinea[tilor. un cu]it [i o furculi]\. iar cei mai mul]i pasageri jucau c\r]i sau `[i spuneau snoave [i cimilituri.

Mersul Trenurilor 197 .

Scarlate. doi aveau straie a[a.Dar `ndr\zni]i. ca matale.Cip Ie[an . Pafnutie. fiule. dup\ ce se a[ezar\ care pe banchet\. costume de protec]ie. care pe navet\. cuvio[ilor. . aici de fa]\. `ndr\zni]i. .O fi fost vreo telegram\. Erau cu ma[inile. vreo veste.Cum adic\. fra]i `ntru credin]\ la Schitul Pas\rea.{i cum arat\ necuratul \sta. coarne [i barb\? vru s\ afle un mesean enervant. iar unul cu cravat\. c\-i drum lung p`n\ la cap\t. de ni La trimis pe necuratul. cuvio[ia ta? Posed\ copite. gras.P\i. sfin]iile voastre. s`ntem cuvio[ii c\lug\ri Averchie.Ei. nu sta]i `n picioare. . ne vezi pre noi posomor`]i la chip. . cum s\ arate? Acum. Pandemie [i Epizootie. otova. deci e cam a[a. obr\zare. str\puns\ doar de zgomotul urechilor care se ciuleau. Noi. . peste deal. c`nd la poarta l\ca[ului nostru de rug\ciune [i uitare de cele lume[ti au venit ni[te oameni. m\[ti. pe care ceilal]i `l priveau cu respectul cuvenit [i `i spuneau “dom’ maistru”. flutura o h`rtie [i striga c\ vrea musai s\-l vad\ pe taica stare]. cuviosul p\rinte Epigastrie. `n nem\rginita Sa `n]elepciune. Ia. ni L-a trimis sub chip de autorit\]i locale. Sup\rarea noastr\ cade la suflet de c`nd bunul Dumnezeu. fiule! Zicea c\ au `nceput s\ moar\ g\inile oamenilor. c\ s`nt suspecte de o boal\ cu nume ca la [ah. noroc! `ntrerupse un b\iat cu must\cioar\ [i geac\ de f`[ cu embleme. Totul a `nceput `ntr-o diminea]\. dar [i mai ad`nc\ sup\rare `n sufletele noastre st\ ascuns\. boal\ cu nume ca la [ah? 198 . `n luminata adunare. care a zis c\ e de la minister. ~n vagon se l\sase lini[tea. a dat s\ ne cerce credin]a [i r\bdarea. nu? Hai. cu ordin de evacuare. Donose.A[. Sfin]ia voastr\. . face]i loc la oamenii i[tea! lu\ cuv`ntul un pasager mai `n v`rst\. a[a c\ au venit `ntins la noi. Unde merge]i. c\ v\ v\d cam posomor`]i? `i `ntreb\ el pe cei patru. cu musta]\ [i laptop.

care se ocup\ la noi cu aprovizionarea. vai c\ p\rintele Transmisie.ori.Mersul Trenurilor . Noroc de taica stare]ul. mai ales.. iar c\lug\rul cel mic [i burtos `[i sufl\ `nc\ o dat\ nasul `n batist\. pe cuvio[ii Paisie. c\ a luat cu el ni[te fra]i `ntru credin]\ [i rug\ciune. . dracii ies doar cu post [i rug\ciune. c\ s\ se omoare. asta nu s-a mai `nt`lnit. Pandemie [i Epizootie. z\u. de-au reu[it s\-i ]in\ pe \ia care tocmai stropeau cu benzin\. apoi se [terse cu ea pe fa]\. Dionisie. nici fulgi m\car. poate n-a]i priceput. p\catele mele! Tuspatru se `nchinar\ lung. s\ dea foc la schit. fiule? H-5. . de ra]\. dup\ cum se [tie. are o m`n\ grea ca buturuga! . . cum e c`nd se mut\ piesele. s`ntem c\lug\ri la Schitul Pas\rea. au isc\lit un proces verbal cum c\ `n schit nu se afl\ picior de pas\re. de curcan. s\ le ard\. alung\ri de draci . s-a f\cut `nv\lm\[eal\.{i? . ehehei.{i? .{i? . cinstit\ adunare? La noi se fac exorciz\ri din astea. p\catele noastre. continu\ c\lug\rul. au `nceput ei s\ explice c\ m\car s\ d\m p\s\rile din schit. Stropeau. c\ avem canon s\ dormim cu capul pe pietre goale. Post cu fripturi de g\in\. Deci. conform ordinului de la minister. nu [tii. `ncepe buclucul! se 199 . s\ se izoleze [i s\ se ard\ toate p\s\rile. Cic\. cum spuneam.{i noi. s`ntem suspec]i.Ei. p\catele mele! Cuvio[ii Pandemie [i Epizootie.P\i. dup\ cum am mai spus. mai zdraveni la trup. [i de la semn\turile lor ni s-a tras. aici de fa]\. {i. N-1 sau cam a[a ceva. Transmisie [i Demisie. `n perne. c\ odat\ ce apar `ntr-un proces verbal de constatare pe tema gripei aviare ni[te termeni precum numele cuvio[iilor lor. ce tot at`ta [i-[i-[i? P\i. au. s\ aib\ ce raporta mai sus.{i care p\s\ri.p`n\ la urm\..

s-o fi blocat rola.. unde merge]i? . de-abia dup\ ce s-au pozat cu noi [i le-am dat autografe. . pe motiv c\ respectivii `[i cump\raser\ bilete. Domnul Jenic\ tocmai le zv`rlise legitima]iile de c\l\torie pe geam. C`t despre ie[it.. s-o fi `ntins cerneala.. Povestea surdomutului din tren.se iscase o ciorov\ial\ `ntre domnul controlor Jenic\ [i c`]iva c\l\tori. Eu.dar `n vagonul opt . ci patru cavaleri ninja veni]i s\ facem un film de ac]iune pe meleagurile astea `ndep\rtate.Dar cuvio[iile voastre cum a]i reu[it s\ ie[i]i? {i acum. mergem cu Domnul. Ar fi `njurat mult [i bine dac\ `n compartiment n-ar fi intrat. despre cum am trecut de cordonul poli]i[tilor [i jandarmilor. iar acum `njura.Cip Ie[an enerv\ c\lug\rul Averchie. Tot Domnul. cioc\nind discret. Ne-au l\sat. `n smerenia mea. la forurile superioare. care pe toate le hot\r\[te [i pe noi ne `ncearc\ dup\ bun\ voia lui. s-o fi `n]eles gre[it `n context [i de-aia ne-au b\gat `n carantin\. `ntre noi fie vorba. amenin]`ndu-i c\ `i arunc\ [i pe ei dac\ nu se fac oameni de `n]eles. socot c\ n-o fi mers cum trebuie faxul. a[adar refuzau s\ cotizeze la na[. la ONU. `n nesf`r[ita lui bun\tate. la Guvern. nea c\l\uzit mintea [i pa[ii: le-am zis \lora de ne-au oprit c\ nu s`ntem c\lug\ri de la schit. mergem p`n\ unde va da bunul Dumnezeu. la pre[edinte. spus\ chiar de el `nsu[i. la Haga.De mers. s\ nu ias\ nici picior de frate c\lug\r. Tot aici apare [i o bab\ care sus]ine libertatea de exprimare [i [tin]ele exacte. s-o fi bo]it h`rtia. cu cordon de poli]i[ti [i jandarmi `n jurul schitului. un surdomut `mbr\cat cu 200 .. ~ntre timp .

. oase de pui [i pieli]e de ro[ii c`teva pache]ele `n celofan [i promise cu un gest discret s\ revin\. ~n t\cere. or s\ spun\ to]i c\ m-am pref\cut. am fost p`n\ nu demult. apoi le zv`rli la loc. apoi oft\. deoarece `[i num\ra banii cu ambele m`ini . N-are. domnul Vartolomeu P\stae (purt\tor de n\s\lie [i clopotar la o cas\ de mod\) prefer\ o grap\ cu discuri de muzic\ u[oar\ [i un glob p\m`ntesc pentru uz didactic la scara 1/2. cu cadrul din cornier. uita]i. pufnind nemul]umit: . stimat\ doamn\. . maic\. pe la doctori mari ori pe la 201 .Matale chiar e[ti surdomut? vru s\ [tie o doamn\ dintr-un compartiment al\turat. o prostioar\. ni[te pixuri. ceva. Trenul personal 89890 porni cu o smucitur\ care `l f\cu pe surdomut . iar acesta r\spunse “Pentru pu]in”.Oi fi mers matale. dar m-am vindecat! se l\ud\ el. dar de-acum.N]]! P\cat! Eu vroiam o brichet\ cu becule]. Primul care se repezi la pache]ele fu `nsu[i na[ul. acesta l\s\ pe m\su]a plin\ deja de coji de ou\. Zilele trecute m-am vindecat.Mersul Trenurilor ni[te haine.s\ cad\ `n nas [i s\ `njure cu voce tare de mama c\ilor ferate [i de nenum\rate evenimente sau rude despre care mai bine nu pomenim. De-acum. mul]umindu-i. un carne]el chinezesc. . n-o s\ m\ mai cread\ nimeni.. Eheeei. `nnegur`ndu-se la fa]\.r\mas f\r\ sprijin. am [i acte cum c\. To]i trei pl\tir\ pe loc surdomutului. . care st\tea pe locul de l`ng\ u[a deschis\ s\ ias\ fumul. nu mai s`nt surdomu]ii de pe vremuri! Aproape fiecare dintre c\l\tori alese c`te un produs: mozaicar-patiserul Cornel G`z\ p\str\ pentru el o femeie gonflabil\ [i un ciocan pneumatic. un breloc cu schelet. care le `ntoarse pe-o parte [i pe alta.Am fost. iar Victora[ Z`dire deveni proprietarul unui triciclu motopropulsat de colec]ie. Am fost.

pe mine nu m\ deranja. c\ alt\ treab\ prin cas\. p\roas\. care vindec\tori? Ce. zerul alc\tuise de-a lungul trenului o potecu]\ umed\. Totul a `nceput cu nevast\-mea. a[a. ea se uita mereu la televizor toat\ ziua. pilule.{i ce era `n\untru? Ce se afla `n el.Oi fi cump\rat matale ceva buline. Deci. iar un c`ine prip\[it prin vagonul 7 `ncepu s\ urle ca la t`rl\. babo! Nu.una osoas\. `mbr\cat\ cu bundi]\ [i purt`nd pe cap dou\ basmale una peste alta (sau una sub alta.. `n colet. de la un program din \la. Luat pe t\lpi de c\l\tori. de la televizor. se afla un set practic de tig\i [i vase de buc\t\rie special conceput pentru surdomu]i. `n func]ie de punctul de vedere) . ori vreun dispozitiv din \la cu microcip. trei doamne ([i toate trei!) le[inaser\ deja. am eu bani de dat? Totul a pornit.Taci. .st\tea pe o saco[\ cu ca[ din care zerul se scurgea ca un izvora[. C`nd m-am `nsurat am zis c\ eu surdomut. care-i mai s\rac\ de cap. . s\ zici c\ punea m`na pe vreun aspirator. . mirosind puternic a cioban certat cu igiena intim\. un cet\]ean cu cravat\ care dormea ad`nc pe banchet\ visa c\ e din nou t`n\r activist [i m\n`nc\ savarine la cantina partidului. care se implanteaz\ sub piele.. Din cauza damfului.Ce doctori mari. de teleshopping. nimic. [i la teleshopping se uita. 202 . cum am v\zut `ntr-un documentar despre viitorul bionicii? *** . `n el. ehehei. pastile. `n colet? . nu? Baba care se b\gase `n vorb\ . pe vreo m\tur\.P\i. `[i aminti surdomutul. ea cum e ea. babo. Putea s\ vorbeasc\ oric`t [i orice. deci merge. {i numai ce m\ pomenesc eu `ntr-o zi c\ `mi aduce po[ta[ul un colet. `n al c\rui buletin era trecut numele de Valentin Leb\d\.Cip Ie[an vreun vindec\tor care face minuni.

na! Rupe-o. prin semne. To]i m`ncau ca[. am v\zut semne din alea. din care ie[i un nou val de zer: . dup\ cum spuneam.Da. ~nv\lm\[eala se mai potoli.Deci.Pentru asta am luptat noi la Revolu]ie? |sta-i dreptul la liber\ exprimare. [tie baba! Prin p\r]ile noastre. l\s`ndu-se [i mai tare pe saco[a cu ca[. prin semne. babo. mie. . strig\tul “Tr\iasc\ libertatea de exprimare [i [tiin]ele exacteeeee!” pierz`ndu-se undeva. prin sat la noi. iar doamna c\zu pe spate. cum facem noi.. maic\.Adic\? r\sun\ o voce din mul]imea adunat\ `n jurul domnului Valentin Leb\d\.. .Mersul Trenurilor . se vede c\ n-o fi `n]eles ea prea bine gestul ori n-oi fi fost eu destul de explicit cu tigaia aia 203 . s\ te v\d dac\ po]i! Am v\zut `ntr-un documentar c\ exist\ acum ni[te proteze din titan cu carbur\ de tungsten. [ti]i.. femeie b\tr`n\. apoi geamul `nchiz`ndu-se la loc. Doar se auzi geamul deschiz`ndu-se.. Se mai cheam\ LMG.{i cum ar\]i matale cuiva. care pot `nlocui mandib.Taci.. . [i i-am explicat prin semne c\ e proast\. c\ te ating. Deasupra ei se isc\ `nv\lm\[eal\ [i nu se putea `n]elege nimic. c\-i prost? `ntreb\ un cet\]ean.Adic\ i-am rupt nevesti-mi de cap tigaia cea mai mare special conceput\ pentru surdomu]i. `]i rup gura! O iei. i-am rupt nevestei de cap tigaia aia mare. . `]i [i spun c\ e[ti prost. `nt\ri b\tr`na.. din setul special pentru surdomu]i. Deci. Am urm\rit chiar [i un documentar despre ele.. adic\ limbaj mimico-gestual. dreptul la opinie? Na. Baba disp\ruse.. . c\ am [i `ntrebat-o dup\ aia. dac\ nu teast`mperi! Las\ omul s\ vorbeasc\! Baba se f\cu comod\. `n urm\. surdomu]ii. rupe-mi gura. la Teleenciclopedie. Cineva `i trase babei saco[a cu ca[ de sub fund. . maic\.Uite-a[a! Eeee? Te-ai prins? Dac\ n-ai `n]eles.

ai de g`nd s\-l probezi [ase luni. era bun aparatul la a[a ceva? . `nseamn\ c\ dispari de tot dup\ patru luni. [i auzul. “P\i. spune ea. fac eu. garantat. de `nmul]it cu [ase luni. a[a mi-a zis”. la optzeci.Aparat de vindecat pentru matale. fac eu.. m\ rog. Dac\ nu func]ioneaz\ `n [ase luni. f\. eu a[a zic”. “Nu da... cutia. o sut\ dou\zeci de kilograaaame! Nu? P\i tu. sigur este c\ peste o s\pt\m`n\ sun\ la u[\ ni[te cet\]eni `n salopet\... Ei. C`nd am auzit eu de banii din burlan. [i a[a mi-a venit [i vorbitul. Scrie acolo a[a”. “P\i”. nu?”..c\ a venit nevast\-mea s\-mi explice era un aparat pentru sl\bit.. “{i dac\ nu-i bun?”.Da’ de ce.. nu? *** . sigur. “{i e bun aparatul \sta. “s\ tot am vreo optzeci. Pentru sl\bit dou\zeci de kilograme pe lun\. rahat! Cum fugeam dup\ ea m-am `mpiedicat de motan. tot prin semne: “Ia zi. garantat. alea cinci milioane care le-am luat din burlan!” a `nceput ea a r\cni. “dou\zeci kilograme per lun\. primesc banii `napoi. tu c`te kile ai?”.”. O iau eu pe nevast\-mea... proasta naibii!”. Da-i bun!”. am luat-o la fug\ prin cas\. prime[ti banii `napoi. mai mare. “{i. f\. “Ia calculeaz\ tu.. face ea. c\ poate nu-i bun [i ne d\ banii `napoi. b\rbate. face ea.Vrei s\-]i mai spun o dat\ prin semne c\ e[ti prost? ~]i spun! ~n\untru . Cu alt colet. nu da. Rup cartonul.. deschid: ce era `n\untru? . fac eu. “P\i. fac eu prin semne. egal. “P\i. c`te kile sl\be[ti `n [ase luni. s\ arunc cu aparatul de sl\bit dup\ ea.. a[a. da. p\stra]i pentru vinul de S\rb\tori.Cip Ie[an special\ pentru surdomu]i. fac eu. de-abia `l c\rau. care ie[ise de sub pat.Ei. [i mi-am sc\pat aparatul `n cap! 204 . dac\ nu-i bun. face ea. s\ vezi dac\-i bun?”. .

A[a-i.. cu s\rb\toare [i mare pomp\. s\ scoat\ apa. .S\racii oameni. de mi se ag\]ar\ broboadili `n u[e. pe aceea[i tem\. ap\r`nd de pe culoar. O inaugurare de pod reparat dup\ inunda]ii [i. se poate spune c\ au avut 205 . dar nu s-a g\sit `n tot jude]ul dec`t o firm\ de pompe funebre . ce-i drept. cum a venit apa [i le-a luat totul. . Avusei mare noroc.Cert! Apa nu-i bun\ nici `n cas\. Ar fi fost nevoie. pacatili mele! mai spuse ea. `mbr\cat ca mortul. o poveste din vremea potopului: povestea Arcei lui Nae. maic\. totu[i. ce-i drept. pe care au pus st\p`nire marmotele. f\r\ gospod\rii. sc`r]`ind [i cl\tin`ndu-se ca un be]iv. Trenul personal 89890 mergea u[urel. costum. ca unul inaugurat cu coroane pe ale c\ror panglici scria “Regrete eterne”. oft\ un domn de la ora[. deoarece podul care lega dou\ provincii istorice ale patriei tocmai fusese dat `n folosin]\ pentru a treia oar\ `ntr-o lun\. `n vreme ce se chinuia cu un stilou s\ `nfunde dopul `ntr-o sticl\. Era cam bo]it\ [i avea multe g`ze lipite pe frunte. c\ut`nd din priviri saco[a cu ca[. trenul `ncetini [i chiar se opri de-a binelea. Podul ar\ta. cu pantofi de lac. vest\ [i cravat\.care a [i asigurat. de mai multe pompe mari. am v\zut eu un documentar despre loviturile care afecteaz\ anumi]i centri nervo[i! strig\ baba.Mersul Trenurilor . fanfara [i coroanele pentru marea inaugurare. prin urmare.. victorioas\. Da’ la \[tia de pe-aci nu li sa f\cut prea mare pagub\. de altfel. cum au r\mas ei f\r\ cas\. pe perioada lucr\rilor. nici `n vin! fu de acord c\l\torul din fa]\. la semnalul unor muncitori care jucau [eptica st`nd cu fundul pe [ine.

[i c\scau gura. * * * Mo[ul de la geam st\tuse p`n\ atunci nemi[cat.. `ncepu b\tr`nul s\ povesteasc\. n-a mai apucat s\ ia dec`t o delega]ie de la minister . curte. mo[ul de care v\ spuneam. trenul st\. a fost `ntr-adev\r treab\ serioas\. un sac cu varz\. cu dezghe]ul. s\-i deie la televizor. b\tr`nul Nae. c`nd a dat apa din nou. ]in`nd `n poal\ cu tandre]e. casa [i gospod\ria lui Nae.. `ncerc`nd s\-[i scoat\ din sticl\ stiloul. Nae.. c\ tot ce era de luat a fost luat `nc\ din prim\vara trecut\.scormoni demonstrativ `n map\ dup\ `nc\ o b\[ic\. La noi `n sat. Acum. a c\rui cerneal\ alb\strise deja vinul de regiune. Mai hodorog ca mine. . gospod\ria [i 206 . la noi `n sat tr\ie[te unul.P\i. n-au auzit vuietul. Nu fi sc`r]ar. ispr\vi cet\]eanul. Au avut noroc.Cip Ie[an noroc.c\ veniser\ domnii \ia cu cizme de cauciuc noi.. de la cerneal\ . A[a le-o fi fost scris.Ce treab\. spune-ne [i nou\. colorat!”. fiindc\ se cam s\turase efectiv se s\turase! .. apoi spuse: . c\ ne-ai f\cut curio[i! Vorba aia.. . mo[ule? Hai. Dup\ vreo . N-au auzit cum venea de la munte. ca pe o iubit\. el av`nd acareturile `ntr-o vale peste care d\ apa la fiecare ploaie. dup\ cum v\ spuneam. „La’ c\-i bun [i-a[a. feciorii mo[ului. [i chiar c\ nici n-ave]i de unde [ti. gospod\rie serioas\. c\ s-a `nt`mplat [i s-a uitat. astea..Asta-i o caca-maca. sim]ea c\ `l lua de la creier. mai zise el. nu ne mai ]ine pe jar.acum albastru pe la gur\. de un exemplu. ierta]i cacofonia.. dar `n putere.s\ tot fie jum\tate de veac. c\ dau o [p`rl\! Cet\]eanul cu vinul .s\-[i mai caute casa. Nu [ti]i ce-a fost la noi `n sat. Are cas\. cu carne]ele [i pixuri `n m`ini. ~n repetate r`nduri. era g\l\gie. c\ vorbeau to]i la ziari[ti. Tu[i u[urel. st\m [i noi. mai bo[orog. au fost tare greu `ncercate de bunul Dumnezeu [i de mama natur\ materialist-dialectic\.

la radio. C`nd a aflat de la buletinul meteo c\ urmeaz\ o perioad\ cu precipita]ii care vor dep\[i mul]i litri pe metru p\trat. nu? . ~n form\ de barc\. O arc\. mai exact. Ei. gresie. `n ultimii ani de pe vremea lui Ceau[escu.{i? . o g\sea Nae `nfipt\ `n m`l. fiindc\ apa aducea mereu `n fosta lui ograd\ buc\]i din casele altor gospodari domicilia]i mai `n amonte. Materiale de construc]ie. cu urechile `n difuzor..Demelza? }i-ai g\sit! Nici cu buldozerul n-o iei de la televizor. poate-a]i cunoscut un Grigorescu mare. *** . `n loc s\ vii cu noi la bufet. ca Vitoria Lipan. bre. Mai `ncoace. lea]uri.Mersul Trenurilor membrii familiei prin satele din vale. da’ nici mari viituri n-au prea fost.. c\ vin fraierii \ia.. programele.O fi avut o nevast\ mai u[\rnic\. chestii. de la munte. `ntreb`nd tot pe cine `nt`lnea care a]i v\zut.{i matale nu te-ai s\tura s\ `]i tot faci din nou casa la fiecare inunda]ie? Campanie electoral\ nu-i dec`t la patru ani. Nae s-a s\turat.. deci a sc\pat. matale dai ca prostu’ la ciocan. umbla s\rmanul de nebun prin satele din vale. Ei. [tia c\ unde e Grigorescu. mereu se `nt`mpl\ s-o ia apa. . s\ dai de b\ut. e [i Demelza. [ia scuipat `n palme [i s-a apucat s\-[i fac\ o cas\ nou\. avea destule. s-a spetit. `n primii ani. Mai stai. l\tunoaie. iar v`ntul va sufla cu putere din sector nord-estic... nu se prea d\dea program la televizor.{i mo[ul? Mo[ul ce f\cea? 207 .. telenovelele. s\ vin\ s\-]i dea termopane. pe l\mpi. cum se spune. s\ fac\ pentru noi!”. . P`n\ s\ apar\ la noi televizoarele. C\ [i cu apele astea mari. Deci. [i a muncit mo[ Nae. sc`nduri.. de r`dea toat\ lumea din sat: “H\-h\. de c`nd cu democra]ia. Dup\ aia.

`n situa]ii din astea. doi. apoi a trecut la lucruri serioase. {i. {i atunci a v\zut c\ nu-i ajunge spa]iul locativ. *** .. . da’ ce poate fi mai serios dec`t familia.Eu! Dup\ c`teva clipe se auzi din nou geamul deschiz`ndu-se. continu\ b\tr`nul. s\ o bage `n barc\. La `nceput a vrut s\ ia doar televizorul. printre care [i baba cu ca[ul. deci 208 . era pentru pionieri din \ia. ca mo[ul. Dar iat\ c\ [i vaca lui Nae s-a comportat ca vaca. dotat\ cu tot confortul. Noe a luat-o pe nevast\. apoi ni[te voci care strigau “Hei-rrrrup! Hei-rup! Un’. fiindc\ f\cuse toat\ [andramaua dup\ o schem\ dintr-o revist\ veche. mici de statur\. Tehnium sau Minitehnicus sau a[a ceva.. locuibil\.. Din c`nd `n c`nd. Ei. mo[ule. de exemplu. la o adic\. ceea ce familia nu d\. {i-a mai luat copiii . .P\i. deci a sim]it ea c\ e indispensabil\.. Cu tot cu televizor.Bine. O ploaie din aia.Cip Ie[an . cum prinde form\. . s-ar fi sim]it `n stare s\ fac\ al]ii. cu bolboroci. la reclame. `n arc\. `n situa]ii din astea? . Deci. mo[ul Nae a `nceput s\-[i adune familia. mai serioas\ dec`t familia poate fi vaca. m\ scute[ti? Nu e[ti aia de-au aruncat-o unii pe geam din mers [i tot s-a `ntors ca bumerangul? . fiindc\ d\ lapte `n fiecare diminea]\. t\cea [i lucra. a `nceput s\ se g`ndeasc\ pe cine ia `n barc\ [i pe cine nu. fiindc\ se uitase [i ea prea mult la seriale. Vaca.. atunci. c`nd a devenit. a `nceput [i ploaia.Mo[ul? Mo[ul.de[i.. dar fiara `l ]inea cu ghearele. c`nd a prins form\ de tot.{i pe cine a luat [i pe cine nu? `ntrebar\ cei din compartiment.P\i. [i!”. mai fuma c`te-o ]igar\ [i se uita la arca lui. fiindc\ nu mergeau dec`t `mpreun\. s\-i spun a[a. trei.Babo.

mai b`rsan\. [i-a chemat un c`ine. Copiii fuseser\ `nchi[i `n cabina lor. de aragazuri [i frigidere vechi. a[a. [i-a pus copiii s\ trag\ `n ele cu pra[tia. c\ s-au urcat pe catarg. mai cheam\ [i-un c`ine!”. nevasta st\tea pe canapea [i se uita 209 . Muncitorii terminaser\ partida de [eptic\ [i se ridicaser\ de pe [ine. Se mai vedeau ni[te copii sc\ld`ndu-se `n pielea goal\ [i ar\t`ndu-[i p\s\relele la c\l\tori.Calul. f\c`nd semn. dec`t cu marmota ei preferat\.{i marmotele. c\ n-avea cal. . doi-trei pescari plictisi]i. ~ntre timp. adic\! . a scos-o pe soacr\-sa din cabin\. ferea. s\ fac\ poante proaste. care s\-i fac\ masaj. ca s\ bage `n loc porcul cu scroafa. Chiar le-a mul]umit `n sinea lui \lora care-l furaser\ cu o lun\ `nainte. “C\pitane Nae. Dup\ aia. deci. Nae `[i adusese pe barc\ oile [i berbecul. c`teva babe care frecau cu periile tot at`tea covoare [i un cet\]ean care `[i sp\la ma[ina la r`u. Cine privea pe geam `n jos putea vedea urmele inunda]iilor. s\ nu fac\ prostii. Dintre oi. . de anvelope uzate [i de lemne pe care ni[te cet\]eni tocmai le `nc\rcau `n c\ru]e. [i-o fi `nchipuit c\-s m`]e altoite. maluri r\scolite. peste podul proasp\t dat `n folosin]\. c\ vine icebergu’!” sau „Americaaa!”.{i? . Nae se enervase. cu sc`r]`it specific.Exact. nimic. una era mai n\zdr\van\. c\ l-au sc\pat de belea.. pline de m`l.Ahaaaa! Ca la televizor. care a `nceput a fugi dup\ marmote s\ le mu[te. cum a b\gat calul? .Mersul Trenurilor a zis c\ nu urc\ pe vas. . Din cinci `n cinci minute se g\sea c`te o marmot\ s\-[i duc\ labele strea[in\ la ochi [i s\ strige “P\m````nt!”. st\p`ne. mai vioaie. au sc\pat de c`ine. a[a c\ trenul porni din nou. `n arc\. spune-ne. Nae.Cu calul a mers mai u[or.. [i i-a spus lui Nae: “St\p`ne. unde au [i r\mas.

cu un bidona[ de vin. o vil\ de la munte. iepura[ii de cas\ erau [i ei pe undeva. `mpreun\ cu bibilicile. Un fel de corabie din lemne prost `ncleiate. ia arca de unde nu-i! Arca [i c\ciula. soacr\. a[a. Diminea]a s-a auzit un vuiet mare. un vas fantom\. mul]ani-mul]ani. cu capul umflat de la vin. S-a pensionat...{i c`nd l-a scos din cuptor mirosea a[a de frumos.[oareci erau peste tot. Soacra fusese b\gat\ `ntr-o cu[c\. unde avea cuptor humuit. copii. . al]ii au v\zut-o `n Str`mtoarea Magellan sau printre ghe]ari [i s-au `nsp\im`ntat.. pe care apa a adus-o `ntreag\ [i a l\sat-o exact `n ograda lui.. arca lui Nae. care mai vin pe la noi prin sat s\ v`nd\ blugi. circul\ vorbe. Venise viitura de la munte [i o luase. . a unui parlamentar. cu tot cu animale. O luase. b\tr`ni lupi de mare. fiindc\ 210 . cum o da Dumnezeu. ministru. despre vapor.Iar Nae. [i c`nd s-a `ntors Nae acas\ s\ vad\ cei. deci l-a t\iat [i l-a m`ncat la el `n livad\..P\i.{i? . aparatur\ electrocasnic\ ieftin\ [i ]ig\ri f\r\ timbru. `n diverse zone gografice. chit c\ n-aveau curent electric. cum se mai spune. care plute[te `n deriv\.Cip Ie[an la televizor. una-alta. via]a a c\p\tat un sens nou pentru el.. ceva. . c\ imediat a ap\rut vecinul lui Nae.. s-a mutat `ntr-o cas\ nou\. la un v\r de-al lui Relu. ce s-a `nt`mplat? . b\tr`nul Nae ce-a f\cut? To]i c\l\torii din compartiment [i de pe hol st\teau cu urechile ciulite.Nae este fericit acum. Unii au `nt`lnit-o pe la Capul Horn. Ni[te marinari. dom’ Relu.. Ei. cu arca lui Nae.{i cu vaporul. . iar Nae [i-a dat seama c\ pusese capra `mpreun\ cu varza [i c`inele cu pisica . [i s-au `ntins la [pri]uri p`n\ diminea]a. pe arc\! {i-a zis c\ las\. au plecat `mpreun\ p`n\ `n deal. povesteau c\ au `nt`lnit pe oceanele lumii. [i din vorb\-n vorb\. apoi s-a enervat c\ nu putea `nghesui pe nic\ieri curcanul. nevast\ [i televizor.

sau la cobor`re. cel al umorului.Mersul Trenurilor din ea. sim]ul m\surii sau bunul sim] . se auzeau mai ceva ca un glas de siren\. se auzea de fiecare dat\ un t`nguit lugubru. Cu ocazia asta. pres\rat\ cu concursuri pe teme din activitatea feroviarilor. trebuie amintit c\ me[terii cofetari s211 . o petrecere frumoas\. fusese o agap\ colegial\. chiar de mai multe ori. de prob\. tov\r\[easc\. De la plecare. Sc`r]`iau `n general. ~n plus. fusese un chef monstru. Nu era nevoie: orice surd. locomotiva [uierase doar o dat\. f\r\ v\z. din pricina [inelor montate `n prip\. cel care formase de-a lungul deceniilor at`tea [i-at`tea genera]ii de speciali[ti.nu doar la curbe. Se porne[te de la ni[te simple pete ro[ii. toate sc`r]`iau `ngrozitor . o voce care striga ceva. ci chiar `n timpul sta]ion\rii. mut. c\ci se gr\beau la un chef. ~n realitatea neoficial\. f\r\ miros. se colind\ toate cr`[mele la r`nd. Fusese petrecerea de pensionare a b\tr`nului maistru Nea Pandele. Concursurile pe teme din activitatea feroviar\ fuseser\ de b\ut bere prin fluierul [efului de gar\ direct din tolba controlorului. G\l\gia pe care o f\ceau vrednicii [i veselii c\l\tori. dans pe cioburi [i g\l\gie. apoi se ajunge `n halul acela la marea privatizare. din cauza me[terilor care verificaser\ pe fug\ garnitura. la rampe. Oficial.incluz`nd sim]ul propriet\]ii. f\r\ oricare alt sim] . de compostat felii de salam [i ca[caval afumat cu cle[tele de bilete sau de nimerit cu cascheta lum`n\rile de pe tort. a[a. “Serialuuuuuuu! C`nd `ncepe serialuuuuu-uuu-uuu?!”. instructiv\. cu pahare sparte. clinchetul [i g`lg`itul din\untru.[i-ar fi dat seama [i f\r\ ]ignal c\ trece trenul. din corabia fantom\. c`t [i `n particular. un eveniment demn de ]inut minte. [i c\ruia `i venise `n sf`r[it vremea s\ se odihneasc\.

iar al\turi. stric`ndu-i cazanul [i co[urile. pentru a duce treaba p`n\ la cap\t era nevoie chiar de munc\. iar ni[te cet\]eni de prin p\r]ile locului reu[iser\ `ntr-o noapte s\ completeze opera distructiv\ a naturii. s\ le `ncarce `n c\ru]\ [i s\ le v`nd\ la fier vechi. La un moment dat. `n form\ de locomotiv\ cu aburi Pacific din ciocolat\. ro]ile p\reau bine lipite [i n-aveau nevoie s\ mai fie cioc\nite. sco]`nd buloanele [i tr\g`nd de [ine.toate. pe acea distan]\ de c`]iva metri. `nc`t `nsu[i domnul director al regionalei s-a `mb\tat lemn [i a c\zut cu cotul `n tort. un mic feroviar din mar]ipan lovea cu un cioc\nel minuscul o osie a tortului. Iat\ de ce. fiindc\. `n vreme ce mai la dos. deci au renun]at. s\rb\toritul. dar c\ nici acum. din mar]ipan frumos colorat cu vopsele chimice. de asemenea. proasp\tul pensionar Nea Pandele. se contractase de la ger. an de an. *** Pe o distan]\ de c`]iva metri. `n opinia lui. dup\ o via]\ de munc\. {i iat\ 212 . iar respectivilor li se f\cuse lene p`n\ [i s\ fure. pe peronul din blat de napolitan\. trenul personal 89890 s-a zguduit ca o c\ru]\ plin\ cu pepeni sc\pat\ la vale pe un drum desfundat de ]ar\. a izbit cu ciocanul `n osiile vagoanelor fiindc\ a[a i se spusese pe c`nd era ucenic.Cip Ie[an au `ntrecut pe ei `n[i[i la tortul respectiv. un mic c\l\tor oferea pe [est o miniatural\ bancnot\ unui controlor micu] . habar nare de ce a f\cut-o. Din co[ul locomotivei ie[ea fum din vat\ de zah\r. calea ferat\ ar\ta ca vai de ea: `n curgerea fireasc\ a anotimpurilor se dilatase de la c\ldur\. av`nd osii [i boghiuri din caramel [i st`nd pe [ine din bezea cu traverse de vanilie. Din fericire. La petrecerea de care spuneam a fost at`ta veselie. a `nchinat un pahar `n cinstea mesenilor [i a m\rturisit c\ `n fiecare zi.

. a[a. zece beri.mai bine zis. `n `ntreprindere. uitasem de la ce-am pornit.. . umbrar din vi]\ de vie. cu ani `n urm\. pentru cas\. . dac\ pot spune a[a. struguri cop]i deasupra. cam c`t o pensie mic\. func]ie de anotimp [i dispozi]ia omului.Iaca. `ncepu fostul inginer. Nu mai ]in minte care. am terminat [i eu o politehnic\. [i-a v\rsat pe c\ma[a alb\ toat\ cafeaua din termos.{i cu petele.Matale e[ti v`nz\tor de detergent? Fabricant de le[ie? . duduie! Deci. de la caz la caz. Se duce cu ap\ rece [i ni]el detergent. Deci.inginer. care-i leg\tura? . la o m\su]\. .Eu? S`nt . intim\. Da’ nu face s\ v\ `ntrista]i. aveam `n minte doar suma 213 . [i f\ceam calcule. . c-a v\rsat-o! constat\ sec na[ul Jenic\. dup\ dou\ ore. .{i v-a]i `ntrebat ce lucruri utile a]i fi putut s\ v\ cump\ra]i din banii \[tia pentru familie. pentru o c\ma[\. patru sferturi de vin [i ce-o mai fi. Am pus. am fost . eram `n fabric\. o pl\cere! {i st\team eu cu b\ie]ii a[a. o bogat\ experien]\ `n domeniul petelor. {i-am ajuns la cam o treime din salariul mediu pe economie. frumos. trei vodci mari cu sucurile lor. care mergea la o nunt\. c`nd am luat o pauz\ mic\. pozn\. Cel care vorbise era un domn `ntre dou\ v`rste.. nu? interveni moralizatoare o doamn\ care cro[eta [i din m`inile c\reia ie[ea un fel de mileu cu lebede. pref\c`ndu-se c\ mo]\ie. la o ter\su]\ din apropiere. care p`n\ atunci st\tuse lini[tit pe locul s\u.a micului `ntreprinz\tor particular cu liber\ ini]iativ\. c`t cheltuim noi pe b\utur\. pe zi. Deci.Se duce pe naiba! Nimic nu se duce! ~ng\dui]i-mi s\ zic c\ am. `n curtea omului . de-am mers cu b\ie]ii.P\i este. c\ a trecut vreme. domnu’.Mersul Trenurilor de ce un domn durduliu [i frumos `mbr\cat. Terasa.Vezi-]i de ciorapul t\u. ca b\ie]ii. c\ difer\.

Deci. ce s\ fie? M\ uit mai bine la Gic\ . la fel. c\ poate or fi lipitori . sf`rl\! Nea Fane. ho. a[a. n-auzi?”. m\. `n curtea omului? Gic\. `mi fac curaj [i-l pun pe nea Fane s\ guste pata. la b\tr`nul me[ter: era [i el ro[u pe spate. avea dreptate. dup\ care r\m`ne cu basca-n gur\. analizez. la banii de atunci . Da’ nu asta-i treaba. V-am zis c\ st\team sub umbrar. ci faptul c\ de la un moment dat am `nceput s\ sim]im ceva umed [i lipicios pe spate. hopa-hopa. cic\ e lepr\. se copseser\ [i curgea din ei ca din ]eav\. lepra nu vine a[a.[i v\d c\ avea spatele ro[u. termin\ de supt. [i `nc\ o dat\. * * * .Cip Ie[an vreo dou\ milioane. ce-o fi. M\ uit la nea Fane. El. M\ uit eu mai bine. basca din gur\. acu’ ai pielea [i peste dou\ ceasuri pic\!”. boule. fraierilor. c\ una. Zic: “B\i. Ei. nimeni s\-i culeag\. cic\: “Or fi chimicale de-alea de nimicire `n mas\. cum era ni]el f\cut. cherchelit.. ce-ai p\]it? Scoate. ce s-o fi `nt`mplat..A]i v\zut ce se-nt`mpl\? Dac\ nu mergea]i la b\ut [i st\tea]i `n fabric\. Ce s\ fie. ne-am molipsit to]i de lepr\ [i ne cade pielea. scoate basca din gur\ [i zice: “B\. care p\teaz\ [i care se duce numai cu foarfeca. `ncep`nd de la basc\ `n jos. `i suc de la strugurii de deasupra! E bun. ciorchinii mari. miros. Ceilal]i. M\ uit mai bine.dar de unde lipitori `n bufet. c\ alta. O mai pune o dat\. care era din vi]\ de vie. Curgea must ro[u. \sta ro[u `i must. Zic eu “B\i. nu p\]ea]i nimic! se b\g\ din 214 .[i ne g`ndeam la c`t am putea bea `ntr-o lun\ din banii \[tia. puterea voinicului!”. hodoronc-tronc. Gic\. nu vede]i c-a r\mas bietul om paralizat?”. atunci am `nceput noi s\ ne `ntreb\m. nea Fane suge ce suge. s\ munci]i. s\ ne punem probleme.tocmai se ridicase s\ mearg\ la veceu . din \la. pune limba pe basc\.

adic\ c\ s\ se dizolve petele astea. taninul. C\. continu\ povestea inginerul. cic\: “M\i. ai ograd\. mergem noi la patronul de la bar. io am auzit c\ vinu ro[ se duce d\c`t cu vin alb. “Mitic\ Impex” dup\ acte. plec\m s\ c\ut\m vin alb. {i mergem noi. om b\tr`n.. rachiu. cum ar veni”.Mersul Trenurilor nou doamna. Deci. vorba aia.P\i. `nainte ca doi c\l\tori enerva]i s\-i `ndese mileul c\lu[ `n gur\ [i s\ o lege cu firele din ghem. st\team noi a[a [i ne uitam unul la altul. . nu merge? ~ncerca]i matale ]uica asta de la ]ar\: eu am dizolvat cu ea vopseaua neagr\. c`nd mi-am antifonat ma[ina!”.. Patronul face “Da’ de unde. cum `i zice. cu voi doi vorbesc. prin frecare. c\ n-am! Doar vermut. at`ta chimie mai [tiam [i eu. m\ uit la tine cum stai cu basca asta colorat\ pe cap.{i a]i g\sit. nu ne putem ar\ta a[a. da’ noi `i 215 .. l`ng\ ditamai fabrica. ce fe]e aveam. de ascultat muzic\ de camer\. Gic\. da’ e cam expirat. s\ cerem o sticl\ de vin alb de scos pete. Gic\. Nea Fane.Deci. spa]iu comercial la vad bun. a]i cur\]at? vru s\ [tie controlorul Jenic\. avem [edin]\ cu dom’ director. punct. expozi]ie de arte plastice sau panarame din astea. da’ parc-ai fi Scufi]a Ro[ie”. bufetele [i bodegile. sal\ de lectur\. nu te-apuci s\ investe[ti s\ faci bibliotec\. Booon! Deci. nea Fane. coloran]ii. cam pute. vopsi]i. . le-am zis b\ie]ilor c\ haida. s\ fac diferen]a dintre must [i nemust. cu mustu-n frez\ la propriu. ceva. dac\ vre]i. mii de angaja]i `nseta]i. ca omizile. fleo[c! `i vars\ halba `n cap lui Gic\ [i erau s\ se ia la pumni. vin investitori str\ini. dar i-am desp\r]it eu. s\ ne cur\]\m petele de ro[u de pe haine. cic\ “m\. la orele [ai[pe zero zero fix. deci. c\ m\i b\ie]i.. deci intr\m `n prima. haide]i s\ facem ceva. . e[ti mic patron. una-alta. ridic\m ancora. l`ng\ `ntreprinderea noastr\ s-au `nmul]it [i au crescut cr`[mele. Cu vodc\. Ei.

nu le ]in minte pe toate. c\ era o bogat\ gam\ de sortimente. fiecare. ba o “Ve[nica Pomenire” . n-a venit cu marfa de la depozit.. am r\mas. etcetera. are cum\trie. Termin\m. cum e cazul. Nici acolo n-aveau vin alb. s\ru’m`na doamnei. [efu’. ca s\-i spun a[a. n-aveau pe nic\ieri vin alb. ba un spumos. hai trei. iar ei. salut\m [i ie[im. c\ a luat unu’ pentru acas\ tot stocu’. lucioas\. Acolo. L-am terminat. Deci. ba un r`nd de “Glacial”. n-aveam cu cine bea!”. salut\ri. c\ se sp\rsese butoiul din pivni]\ cu o noapte `n urm\. ba un aperitiv “Codrin”. ba un pahar de “Cozia”. deci r\m`nem. dom’ inginer? Da’ m\ jigni]i. zic eu. o sticl\ de vin alb. ba un digestiv “Terente”. Salut. Ei. Ca un f\cut. a[a c\ am dat noi. c\ a dat ni[te coniac cu etichet\ str\in\. c\ “Alb n-avem. b\ie]i. peste drum. Dup\ care plec\m [i lu\m la r`nd toate localurile. nu puteam trece pe l`ng\ ei a[a.ce mai. prieteni.Ce-a]i dat? V-a]i luat la b\taie..Cip Ie[an spuneam “La Mitilic\”. hai s\ nu-l jignim pe domnul Mitic\. au dat [i ei. c\ ne [tiam cu to]i patronii de cr`[me din jur. “La sculer-matri]erul gr\bit”. . nu? * * * . Ie[im c`t s\ intr\m din nou.. dom’le. la “Romani]a SRL”. pl\tim.. mul]ani. Parc\ po]i s\ faci ceva pe cinstea omului. cum `i zicem noi. ba un r`nd de “~nc`ntarea”. nea Vasile. dar erau ni[te b\ie]i de la noi din sec]ie cu care ne-am luat la discu]ii despre fotbal. ~n cazul \sta. dar `n toate erau cunoscu]i. a b\gat bere proasp\t\.. pre] de o bere proasp\t\. patronul. colegi.. salut. e ziua mea peste dou\ luni [i ceva. s-a terminat adineauri. Mai ales c\ tocmai a schimbat b\iatul butoiul. f\r\ o 216 . P\i. hai c\ fac cinste. apoi mergem pu]in mai departe. la revedere. Cum. da’ ce bine c-a]i picat.Eu am dat dou\ r`nduri de aperitiv “Cri[an”. pleca]i a[a repede. navem alb.

Gic\. s-a tr`ntit u[a de perete [i s-a rupt clan]a. c\ am umblat dup\ el. to]i `n costume frumoase. p`n\ la urm\. c\ era galben la fa]\. nici m\car 217 . dracu’. u\\\! Bine a]i venit. cu domn’ director. c\ la un moment dat `l pierdusem pe nea Fane.P\i.P\i. c\ semeni cu bunicu-meu. care `[i uitase basca `ntr-un cuier [i pornise de capul lui prin toate cr`[mele prin care fusesem deja. dormea cu capul pe mas\. lam trezit [i l-am dus cu r`ndul `n c`rc\ la [edin]\. om de afaceri. la oaspe]i. cic\ “Noroc. cu fa]a `n scrumier\. cafele. . s\ v\ schimba]i hainele? Un binevoitor `i b\g\ din nou mileul `n gur\ doamnei.. triplu.. s\-l g\sim. c\ se f\cuse deja [ai[pe zero zero [i zece. ro[ii pe cap [i pe haine [i bine f\cu]i.. n-are rost s\ mai explic.. chercheli]i. pe limba lor? Las\. doi sau patru sau [ase le[inaser\ `nc\ de c`nd ne-au v\zut intr`nd a[a. vedeam dublu. Tu ia vezi.Da’ `n tot timpul \sta nu v\ putea]i duce acas\. iar dintre oaspe]i. c`nd era pe n\s\lie!” [i a scos o sticl\ de ceva din s`n. eu m\ uitam [i r`deam de ce vedeam. domnu’ director `n picioare vorbea ceva. Normal. nu prea. nea Fane se ag\]ase cu gulerul de la salopet\ `n cuier [i adormise. c\ se ap\sase nea Fane pe ea c`nd l-am sc\pat din c`rc\. investitor str\in. cum a ie[it [edin]a? . c\ te ui]i cam ur`t la mine! Hai s\ te pup. Deci.. [edin]a `ncepuse.{i [edin]a. care `ntre timp reu[ise s\-l scuipe pe jum\tate [i se b\gase din nou `n vorb\.. c`nd am intrat noi. manager. iar noi la fel. crec\ japonez.. de i-a b\gat-o `n gur\ la un domn. sucuri. Normal c\ a mai tras ceva [i pe-acolo. ar\ta ni[te tabele cu s\ge]i. luau noti]e. . nu conteaz\. c`nd am intrat noi. [efu’. vroia s\-[i taie venele. str\inii ascultau serio[i. deci am mai stat ni]el [i pe-acolo. ~ntre timp. dragi. era destul de flenduri. ~n sala de consiliu.Mersul Trenurilor vorb\.. de mort.. s-o caute. . L-am g\sit. cum dracu’ le zice la musafiri. Domnu’ director pl`ngea `ntr-un col] [i se `n]epa cu pixul la cureaua ceasului..

2005 218 . Editura Polirom . Ni[te copii de pe marginea c\ii ferate traser\ cu pra[tia `n vagonul restaurant. biogaze. [i a f\cut din ea combinat. ~n urma trenului care `nainta. tablele. `n rol de piele-ro[ie. tob\. acum e [ef de sec]ie. ba figurant prin filme western. . a[a. salam. e cuminte [i lini[tit. pe nimica. motiv pentru care o piatr\ c`t un ou trecu printr-un geam [i sparse paharul (*) Vezi volumul „~ntoarcerea pungu]ei cu doi bani” de acela[i autor..P\i. nu ne-au mai primit nici s\ ne lu\m lucrurile personale. Domnu’ director e [i acum la spital. `n spatele unei bariere. apoi a venit un domn parlamentar. au fugit c`t colo . da’ am auzit c\ `i merge bine. O vac\ b\l]at\ [i murdar\ a[tepta.Cip Ie[an lichidarea nu ne-au mai dat-o.Iar cu `ntreprinderea. C`t despre nea Fane.c\ \ia. ce s-a `nt`mplat? * * * . numai c`nd vede ceva ro[u face crize [i trebuie s\-l lege. se `ntindea o d`r\ din mirosuri amestecate: fum de ]igar\. ceap\. a r\mas tot ro[u pe cap [i pe haine. `l angajeaz\ cu ziua ba pe post de Mo[ Cr\ciun. sc`r]`ind. Pe l`ng\ lumini]a de la cap\tul tunelului apare [i un copil necunoscut.. Gic\ s-a angajat acolo cu identitate fals\. a cump\rat-o ieftin. rachiu. Aici se va vedea c\ nu se vede mai nimic. F\r\ investitori . la pavilionul de b\rba]i.. cu `ntreprinderea. Produce b\uturi. normal. vin alb mai ales.. r`z`nd cu gura p`n\ la urechi. cu [oferi plictisi]i. fiind urmat\ de c`tva ma[ini pr\fuite. fiind `ntuneric. [ahul. iar `n dep\rtare doi cet\]eni se fug\reau cu topoarele (*). au plecat. ce se `nt`mpl\ de obicei `n cazuri din astea. fesul.a dat faliment. usturoi [i bere acrit\. astea.

un parlamentar de la putere cu unul din opozi]ie. Acesta se uita `n cu totul alt\ parte [i nu v\zu piatra. nici foarte larg. Prin col]uri se str`ngeau de g`t reciproc.. Era un tunel nu prea lung. mai mult dec`t at`t. lucr\torii drumului de fier au preferat s-o ia de-a dreptul prin deal. o materie cu o antimaterie. un carnivor cu un lacto-vegetarian. Tocmai se preg\tea s\-i trag\ o palm\ peste cre[tet. Pe toat\ `ntinderea c`mpiei se ridica un delu[or. un dot cu un antidot.. * * * Dup\ c`teva clipe garnitura ie[i din tunel la fel de repede cum intrase. iar `n dreapta cre[teau ni[te pruni din care se f\cea o ]uic\ renumit\ `n `ntreg jude]ul.. Prin urmare. Prin el trecea calea ferat\ [i. un stelist cu un dinamovist. c`nd se f\cu. bezn\: personalul 89890 intrase `n tunel. un contribuabil cu o doamn\ de la Administra]ia Financiar\. dar `n st`nga se `ntindea o vie cu soiuri productive. `nc`t p\rea f\cut de m`na omului. deodat\. un rocker cu un manelist. un patic cu un antipatic. cu g`ndul la recoltele viitoare. ci `n toat\ lungimea lui. at`t de singur [i de nelalocul s\u `n peisaj.Mersul Trenurilor domnului Cez\ric\ Parfenie. un comunist cu un anticomunist. iar `n tren se f\cu lumin\ la fel de repede cum se f\cuse `ntuneric. ci doar dezastrul de pe mas\. cu ochii bulbuca]i. dar suficient pentru a scufunda un tren `ntreg `n bezn\ vreme de c`teva clipe. un plus cu un minus. Pentru vrednicii constructori ai c\ii ferate ar fi fost mult mai simplu s\-l ocoleasc\. `l str\pungea nu de-a latul. `l b\nui pe un comesean care st\tea `n fa]a lui [i m`nca un merluciu proasp\t decongelat. un c`ine cu un motan. un 219 .. a[adar peste tot se puteau z\ri c\l\tori surprin[i `n pozi]iile `n care se aflaser\ cu o secund\ `nainte. unul singur. un corupt cu un anticorupt.

. care f\cuse pe el! Domnul Aurel Cimpoi. `[i `ncol\ci m`nu]ele murdare `n jurul g`tului s\u.dar ceva mai `ncolo. priveau curio[i `n jur. c\ nu l-am mai v\zut p`n\ acum? `ntreb\ domnul Sisoe Post\varu. ast`mp\r\-te c\ te spun la p\rin]ii t\i. ivit din bezn\ `ntre el [i t`n\ra blond\ de la geam. ca o statuie de havuz. care tocmai s\rea cu picioarele pe banchet\. Ilie Pra[tie. drag\ tovar\[\. Mai mult: o mam\ `[i b\tea copilul. sacrul cu profanul. tuns chilug [i murdar sub nas. aici de fa]\. mai tare.se b\teau noul cu vechiul. atunci s\ v\ fie ru[ine c\ n-a]i [tiut s\-l educa]i p`n\ la v`rsta asta. de un litru. . iar ochii tuturor c\l\torilor. m`ng`ia obrazul aspru al unui mo[ necunoscut.Pui[or.. columbofilul cu columbofobul. un analog cu un digital etc. drept `n bra]ele domnului Sisoe Post\varu.Cip Ie[an nord cu un sud. atent ca nu cumva s\-i cad\ `n cap copilul. mozaicar-taragotist. dragi tovar\[i pasageri. zoofilul cu zoofobul. Ochii c\l\torilor din compartimentul opt priveau curio[i spre un b\ie]el necunoscut. capra cu varza [i Costel }ur]ure cu vecinul s\u. obi[nui]i din nou cu lumina. staticul cu dinamicul. Tot la fel . turna `ntr-un p\h\rel de cincizeci toat\ b\utura dintr-o sticl\ mare. stima]i colegi de c\l\torie. Spa]iile goale din rafturile frumos aranjate `n spatele tejghelei de la bar dovedeau c\ nici un tunel nu este destul de scurt pentru ni[te c\l\tori cu sete mare [i m`n\ iute. f\c`nd vinilinul s\ sc`r]`ie. stimat\ doamn\. iar barmanul Tudorel M\sur\. Chiar. al cui o fi minorul acesta. fii cuminte. c\ era mai mult loc liber! . `l pup\ pe obraz l\s`ndu-i ni[te urme ca de 220 . Tom cu Jerry. care f\cuse o confuzie pe `ntuneric. Dup\ c`teva clipe pupilele se contractar\ la loc. ap\rut de nu se [tie unde. agonia cu extazul. Un tinerel bronzat ]inea `n m`n\ un portofel str\in. un alb cu un negru. Dac\-i al dumneavoastr\. s\i oferi]i cei [apte ani de-acas\! Pui[orul s\ri `nc\ o dat\.

pe un vapor mare.T\ticuleee! De emo]ie.Mersul Trenurilor melc pe oglind\. mai din `nt`mplare. a fost oarecum obligat s\ dea m\car un r`nd la toat\ lumea [i. A fost nevoie de interven]ia unei echipe speciale. din c`nd `n c`nd. doamna str\nut\. c`]iva cet\]eni au considerat de cuviin]\ s\-i ia combinezonul spa]ial [i s\-l v`nd\ unor negustori ambulan]i de vechituri. {i c\. A plutit a[a.T\ticuleee! Stimata doamn\.aceast\ albastr\. a c\zut curentul exact `n timp ce se teleporta. se petrec chiar [i `nt`lniri de gradul IV. iar micu]ul. fiindc\ n-avea bani p\m`nteni la el. A doua oar\. care tocmai se scufunda. s\rmanul Zbiqx. atr\g\toare. vreo trei zile [i trei nop]i terriene `ncheiate. draga tovar\[\. colegii de birou au fost de p\rere c\ are nevoie de c`teva zile libere sau chiar s\-[i ia tot concediul de odihn\. strig`ndu-i: . se repezi la doamn\. ciudat\ [i necunoscut\ planet\ dintr-un `ndep\rtat sistem solar . Capitol din care reiese c\ nu s`ntem singuri `n Univers. profit`nd de pauz\. motiv pentru care a ajuns complet aiurea.a nimerit `ntr-o ber\rie plin\ de fum [i de be]ivi. numit Titanic. p`n\ ce a fost pescuit [i 221 . `n spa]iul [i timpul s\u. mai mult mort dec`t viu. mai din prostie.Pfui! Cine vorbea de educa]ie! Tat\ denaturat! Domnul Post\varu r\mase blocat. `ntr-o postur\ nepl\cut\. Prima dat\ c`nd a `ncercat s\ se teleporteze pe Terra . se `ntoarse pufnind c\tre Sisoe: . fiindc\ era nou-venit. apoi `i strig\ la ureche: . care s\-l recupereze pe Zbiqx-49 [i s\-l aduc\. C`nd Zbiqx-49 a gre[it pentru a treia oar\ saltul spa]iotemporal.

Cip Ie[an 222 .

Mersul Trenurilor

readus la baz\. Cu toate c\ nu fusese vina sa, [eful i-a t\iat 30 la sut\ din leafa pe dou\ rota]ii complete ale planetei `n jurul soarelui cel verde. A treia oar\, exact `n vreme ce atomii s\i se preg\teau s\ se recompun\ `ntr-un alt loc din Univers, femeia de serviciu, roboata “Marcela 58 Lux”, a v\rsat cafeaua pe tabloul de comand\ al aparatului, care s-a scurtcircuitat. Deabia dup\ vreo s\pt\m`n\, dup\ ce s-a primit o ma[in\ de teleportat nou\ (care a trebuit montat\ [i reparat\, fiind `n garan]ie), Zbiqx-49 a fost recuperat: era `mbr\cat ciudat, privea fix `ntr-un punct, cu ochii ro[ii [i umezi, avea ni[te parazi]i mici, cafenii, care s\reau mult [i ciupeau groaznic, plus c\ emana din toat\ fiin]a sa un damf sc`rbos de compu[i etilici. C`teva zile n-a mai dat pe la serviciu, iar `n sec]ie `ncepuse chiar s\ circule zvonul c\ s-ar fi pensionat. ~n ciuda zvonurilor, ca pentru a `nchide toate gurile r\uvoitorilor, Zbiqx s-a prezentat de diminea]\, proasp\t b\rbierit [i parfumat, `n biroul [efului cel mare, directorul }`rdea-96. Nu se [tie ce a f\cut el acolo, dar dup\ jum\tate de ceas a ie[it [i s-a `ndreptat cu mers sigur [i pas vioi spre aparatul de teleportat, pe care cineva pusese o pancart\ cu textul `n limbaj binar [i `n extraterestra popular\ “nu fi] m=rlani [i nu m-ai scuipa] pe butuane c\ v\ i-a mama naibi!”. U[a de la cabin\ se `nchise, sc`r]`ind, dup\ Zbiqx49, se auzi tradi]ionalul b`z`it, ceva p`r`i, apoi h`r`i, altceva zumz\i, din circuite ie[i un fuiora[ de fum, iar viteazul c\l\tor spa]io-temporal disp\ru cu vuiet... *** Domnul Sisoe Post\varu se ridic\ `n picioare, ap\s`ndu-l de cre[tet cu o m`n\ pe copilul care trop\ia [i `[i agita m`inile prin aer ca palele unei mori de v`nt, `ncerc`nd s\-l pocneasc\ sub centur\, `ntr-o zon\ oarecum sensibil\.
223

Cip Ie[an

- Eu zic, dragi colegi de compartiment, c\ n-avem nici unul dintre cei afla]i aici vreo leg\tur\ cu t`n\rul [i simpaticul nostru tovar\[ de c\l\torie. Cu siguran]\, s-o fi r\t\cit de p\rin]ii lui [i consider c\ e de datoria noastr\, a celor maturi, cu responsabilit\]i, din aceast\ `nc\pere, s\ `l `napoiem pe micu] familiei sale. Cine este pentru, cine este contra? `ncheie domnul Post\varu, fost activist de partid cu func]ie de r\spundere. * * * Zbiqx se trezise din clipa marii teleport\ri [i, dup\ cum `nv\]ase din deplas\rile precedente, `ncepu s\ se pip\ie. Era `ntreg. ~n jur, nici bezn\ neagr\, nici un ocean de H2O rece, nu erau nici c`ini ciob\ne[ti, nici consumatori, [i nimeni nu p\rea c\ vrea s\-i trag\ vreo b`t\ peste cap. Mai mult: se afla `ntr-o cabin\ aproape la fel ca a aparatului de teleportat. Avea un fel de sc\unel `n form\ de p`lnie, ispr\vit cu o gaur\ neagr\ - pesemne, o poart\ de intrare `n alte lumi, care putea fi ac]ionat\ cu pedala din podea. Rolul sulului de h`rtie roz fixat `n perete (*) `i era pe moment necunoscut, dar trecu peste asta, prefer`nd s\ cerceteze mai `ndeaproape u[a cabinei, o u[\ care sem\na leit cu u[a aparatului de teleportare, excep]ie f\c`nd inscrip]iile de pe ea, `ntr-o limb\ ciudat\. Puse m`na pe clan]\ [i `mpinse. - T\ticuleeee! Micu]ul, care sc\pase din m`inile domnului Sisoe Post\varu, trecuse ca o tornad\ pe holul vagonului, c\lc`nd peste geamantane, speriind purcelul din sacul unui mo[neag, izbindu-se `n c\l\tori [i `ndrept`ndu-se ca atras de un magnet spre veceul din cap\t. U[a acestuia se deschise [i din\untru ie[i, primind `n plin explozia de zburd\lnicie copil\reasc\, un cet\]ean ciudat, cu aspect
(*) - Dac\ tot am convenit c\ exist\ extratere[tri, de ce nu putem accepta c\ `ntr-un tren personal ar putea exista un sul de h`rtie igienic\ roz, stratificat\, pe care s\ nu-l fure nimeni?

224

Mersul Trenurilor

oarecum neobi[nuit [i pielea verzuie u[or fosforescent\. - T\ticuleeee! Bra]ele micu]ului `ncol\ciser\ g`tul acestuia [i nu p\reau dispuse s\-[i mai lase prada. Exploratorul dintr-o alt\ galaxie sim]i cum i se `nmoaie membrele inferioare, `n vreme ce copilul se zbuciuma [i d\dea din picioare ca un motan pe care vrei s\-l bagi `ntrun cazan cu ap\ rece. P`n\ la urm\, Zbiqx-49 ced\ [i se pr\v\li pe spate, cu micu]ul deasupra.

Tot ce urmeaz\ `ncepe cu un peisaj dezolant, apocaliptic, [i se termin\ cu povestea unui porc de nimicire `n mas\ sacrificat dup\ norme europene.
Trenul personal 89890 `ncetini, c\ci ]\c\nitul monoton al [inelor se transformase `ntr-un clonc\nit lugubru. Lugubru era [i peisajul care se derula, ca `ntr-un film de groaz\ cu peisaje lugubre, prin geamurile `ng\lbenite [i p`ng\rite de mu[te ale vagoanelor. Unde alt\dat\ cre[teau copaci, acum se ridicau amenin]\toare, c\tre cer, doar ni[te cioturi `nnegrite. C`teva c\r\mizi murdare de fum se vedeau din marea de cenu[\ care `nghi]ise, practic, orizontul. ~n respectiva cenu[\ se jucau cu r`mele c`]iva copila[i b\lai, ni[te babe b`rfeau la un ciot r\mas dintr-un gard, iar c`]iva be]ivi, [i ei negri la fa]\, ciocneau bere neagr\ din cioburi fumurii de halbe. - Doamne, iart\-m\, da’ ce-a fost aici? Ce s-o fi `nt`mplat? `ntreb\ unul dintre pasageri, a c\zut bomba atomic\? - Mai r\u! Mo[ul responsabil de r\spuns st\tea lini[tit pe banchet\ [i dezghioca o nuc\. - Poate fi mai r\u? Da’ di undi [tii matali? Zeci de perechi de ochi `l fixau acum pe b\tr`n, care l\s\ nuca [i
225

Cip Ie[an

briceagul, ridic`nd privirea. - P\i, totul a `nceput de Ignat, c`nd se taie - cine are; cine nu, nu - porcul. Deci, cum se preg\tea a[a lumea din sat - satul \la, care ar fi trebuit s\ se vad\ pe geam, dar nu se prea mai vede - s\ ascut\ cu]itele, s\ spele lighene, g\le]i, s\ aduc\ paie, una-alta, vine primarul Ghi]\ Co]ofei [i zice: “B\, popula]ie, localnici, ia, urechea p`lnie la suptsemnatul! Se-aude? Deci, de-acum intr\m `n aia, cum `i zice, Europa. Deci, este norme speciale de t\iat porcinele, astea, porcii, deci, care nu le respect\ `l belesc ca pe berbec!”. Din vorb\-n vorb\, una, alta, afl\m noi - noi, c\ [i eu s`nt din satul \sta, care nu-l mai vede]i! - c\ gata, nu mai merge cu cu]itul la g`t, har[ti-har[ti! [i s`ngerete, m\i, b\iete, cum se zicea pe la noi. Cic\ porcul, c\-i [i el om, fiin]\, trebuie mai `nt`i luat cu bini[orul, g`dilat, convins cu frumosul s\ ias\ din cote], apoi trebuie anesteziat [i sacrificat a[a, mai cu talent, delicat, ca s\ nu simt\... - Bine, bine, dar ce leg\tur\ are dezastrul \sta cu porcul de care zici matale? - P\i, are. Are, ho-hoooo! C\ [i eu aveam un vecin, Istrate }impoi, care avea la r`ndul lui un porc. Porcul, botezat Ghi]\, ca pe domnul primar... Vecinul \sta al meu se cam speriase de domnul primar Ghi]\, de amenin]\ri, mai ales c\ era [i b\nuit c\ de]inea `n ograd\ g\ini bolnave de grip\, deci s-a conformat. Au scos animalul din cote], lau legat bine cu funii, el cu nevast\-sa [i cu rudele, s\ nu se smuceasc\, [i s-au g`ndit s\-l adoarm\. Cum s\-l adoarm\, cum s\-l adoarm\? P\i, nu le-a trecut prin cap altceva mai bun dec`t s\ aduc\ din cas\ butelia de la aragaz, cu furtunul. Cic\ au v\zut ei mai demult la televizor un documentar despre execu]iile prin gazare la americani [i chiar s-au mirat c`t de lini[tit murise condamnatul.
226

Mersul Trenurilor

- Bine, [i? {i ce s-a `nt`mplat? - P\i, s-a `nt`mplat c\ au `nfipt furtunul `n gura porcului [i au dat drumul la robinet. Cre[tea porcul, Ghi]\, cre[tea [i se umfla, a[a, ca F\t-Frumos, `ntr-un minut c`t al]ii `ntr-un an. Cre[tea f\r\ l\turi, f\r\ t\r`]e, f\r\ gr\un]e. S-a ispr\vit butelia, au adus alta de prin vecini, apoi `nc\ una [i `nc\ una. P`n\ la sf`r[it, `n Ghi]\ intrase gazul din vreo cinci butelii mari. - Da, bine, dar ce leg\tur\ au porcul Ghi]\, vecinul matale [i primarul Co]ofei cu dezastrul din jur? * * * - P\i, au, rosti mo[ul, care `ntre timp sculptase cu briceagul, `n coaja de nuc\, celebra scen\ a atacului de la Sm`rdan. Au, c\ \[tia, c`t a durat treaba cu gazul, cu umflatul porcului, s-au `mb\tat de bucurie. {i, la un moment dat, a ie[it din cas\ cumnatul lui vecinul meu, cu lampa de benzin\, a aprins-o [i a apropiat-o de Ghi]\, s\-l p`rleasc\ pe la r`t. Ei, din c`te se vede, pe acolo cam sc\pa gazul...

Un bal mascat nu reprezint\ `ntotdeauna chiar un eveniment fericit, mai ales c`nd alegerea costumelor nu este chiar cea mai fericit\.
C`nd Marinic\ Viezure a ie[it din cas\, c`teva zeci de ochi l-au urm\rit pe geamuri `ndep\rt`ndu-se, iar una dintre vecinele curioase [i-a f\cut trei cruci largi [i a aprins candela. S\ nu dea bani pe ma[in\, la ia-m\, nene, Marinic\ a a[teptat o or\ `n halt\ - avea abonament de personal, ca navetist ce era - timp `n care so]ia Eugenia a
227

~n aceea[i sta]ie CFR a ap\rut [i Aurel {eptic\. stima]i angaja]i. 228 . la panoul de pe hol. care tr\seser\ `n ei cu pra[tia [i `i porecliser\. * * * Pentru onomastica domnului director. l`ng\ pozele frunta[ilor [i coda[ilor `n produc]ie. pe domnul director. A[a se face c\ `n aceea[i zi. `n care se str`nsese lumea ca la b`lci s\ se uite la ei. cu siguran]\ fuseser\ idei proaste. pref\c`ndu-se c\ nu-l cunoa[te. motiv`nd c\ se sperie ceilal]i c\l\tori. Secretara Valerica Brot\cel a f\cut c`teva duzini de cafele [i a golit de vreo zece ori scrumierele din sala de consiliu `n care se c\utau idei. iar unii mai `ndr\zne]i `i fluierau [i chiar `ndr\zneau s\-i pip\ie. prin g`nduri [i fapte.Cip Ie[an pl`ns de ru[ine. la insisten]ele doamnelor. cu antet [i o floare desenat\ cu carioca [i sem\n`nd cu o gogoa[\: “Dragi colegi. na[ul Jenic\ nici n-a vrut s\ le deschid\ u[a la `nceput. {i el p\rea peste m\sur\ de nervos. pentru a-l cinsti `mpreun\. care pl`ngeau [i amenin]au c\ se arunc\ sub ro]i. totu[i. iar nevast\-sa se ]inea mai departe pe peron. a cedat. Pe motiv de u[\ grea. cine le-a propus [i cine le-a refuzat. nimeni n-a auzit care au fost exact aceste idei. s`nte]i invita]i cu to]ii (inclusiv familiile!) `n sala de mese a unit\]ii noastre frunta[e. directorial\. iar copiii s-au luat la b\taie cu al]i micu]i. deoarece singura acceptat\ `n unanimitate a apar]inut `nsu[i domnului director. vecinul [i colegul de munc\ al lui Viezure. C`nd a oprit trenul. ceva de care angaja]ii s\-[i aduc\ aminte peste ani [i ani. conducerea ~ntreprinderii de Componente [i Subansambluri pentru Perne din Burete a decis s\ organizeze ceva original. s\ le taie vagonul dac\ nu le ia mai repede din acea halt\ nenorocit\. a ap\rut un anun] scos la imprimant\ pe h`rtie roz. capitonat\.

pentru curaj. 229 . iar al doilea avea nasturi la spate. iar robotul Marinic\ pe de-a-ntregul sem\na bine de tot cu un extraterestru cherchelit. mirosea ur`t. [colari. Ei au urcat primii `n vagon tr\g`ndu-[i nevestele cu ni[te m`ini care parc\-parc\ ar fi dat drumul poverilor. `[i mai pocnea c`te un copil: avea doi. Marinic\ [i Aurel. tronc\nea. care sc`r]`ia. `mprumutat de la copiii s\i. pe bra]e [i pe picioare avea ni[te buc\]i de burlan. c`nd peste umeri. [i vorbea porc\rii. a[a se explic\ protestele na[ului Jenic\ [i tot a[a se explic\ aspectul celor doi. Vopseaua pu]ea de tr\znea [i emana vapori toxici. apoi dou\ mai mici. iar `ntregul era uns cu vopsea argintie pentru sobe.Mersul Trenurilor Carnaval! Bal mascat! Prezen]a obligatorie! Penaliz\ri pentru cine vine f\r\ costum!”. * * * A[a se explic\ jena doamnelor Viezure [i {eptic\. iar deasupra `[i pusese un glob p\m`ntesc din carton. Primul strigoi mai p\stra ni[te dantel\ pe la poale. ~i decupase o gaur\ mai mare prin care `[i b\gase capul. Din c`nd `n c`nd. ambii `mbr\ca]i `n costume de strigoi croite din acela[i cear[af. se cl\tina de la vinul consumat `nainte de plecare. mut`nd ochii de mar]ian c`nd la ceaf\. Marinic\ Viezure era `mbr\cat `n ceea ce `[i `nchipuia el c\ ar fi un costum de mar]ian: un fel de cazan ruginit de rufe `i `ncingea mijlocul. pentru uz didactic. `n costum intrau albine [i bondari. globul p\m`ntesc argintiu se `nv`rtea `n jurul propriei axe. rotunde [i acoperite cu celofan ro[u. Au urmat copiii. prin care privea.

Sim]indu-[i salvarea aproape se n\pusti `ntr-acolo. s\ri s\-[i elibereze tovar\[ul. C\l\torul spa]io-temporal se zb\tea [i el. ]in`nd la g`t un copil necunoscut. dar `n sensuri opuse. de care tr\geau pe de-o parte copiii proprii [i nevast\-sa (`mbr\cat\ `ntr-o rochie care putea fi at`t de Ileana Cos`nzeana. iar s\rmanul om se izbea cu ]easta de perete. vecin [i coleg cu agresatul. `l `mbr\]i[a pe Marinic\ Viezure. ~n vagon se st`rni `nv\lm\[eal\: Zbiqx-49. dar `mbr\cat `ntr-un fel de F\t-Frumos. iar de cealalt\ parte colegul Aurel {eptic\ [i familia acestuia (alc\tuit\ din trei minori `mbr\ca]i `n spiridu[i [i o so]ie mai mult dezbr\cat\). `ntins pe linoleumul jegos. cu ni[te indispensabili bleu flau[a]i [i purt`nd `nfipt\ `n basc\ o pan\ din pern\. Globul p\m`ntesc din carton de pe capul lui Marinic\ Viezure se `ntorsese cu fa]a la spate. a[adar tocmai `njura `n clipa `n care peste el se n\pusti un cet\]ean micu]. for]e care ac]ionau asupra sa pe aceea[i direc]ie. deci cu ochii la ceaf\. dup\ care se auzi 230 . c`t [i de invitat\ la o cum\trie). care r\cnea “Tataaaa! T\ticuleeee!”. Cu coada unui ochi apuc\ s\ vad\ o siluet\ care `i p\ru oarecum familiar\: costumul domnului Marinic\ sem\na destul de bine cu cele purtate de membrii echipelor speciale trimise dup\ el de fiecare dat\ c`nd o scr`ntea `n c\l\toriile sale prin spa]iu [i timp. cu tot cu copilul necunoscut legat `n jurul g`tului. ciudat [i cam verzui. `ntregul vagon fu sc\ldat `ntr-o lumin\ orbitoare.Cip Ie[an * * * Micu]ul necunoscut din tren continua s\ se zbat\ `n bra]ele lui Zbiqx-49 [i s\-l pupe. cu copilul la g`t. Aurel {eptic\. c`nd auzi un fel de sc`r]`it urmat de ni[te sunete nedefinite. C`nd privitorii tocmai vroiau s\ pun\ r\m\[ag dac\ Marinic\ se rupe sau nu sub ac]iunea for]elor exercitate de cele dou\ tabere. umpl`ndu-l de bale lipicioase cu damf de caramele.

Dom’le. . str`ng`nd cu team\ la piept bagaje voluminoase. ieri dormea pe prispa c\sii. azi s-o dus `n. “Re”-ul evident al vagonului231 . [i se duse! filosof\ un mo[neag dintr-un col]. str\juit de doi pere]i din granit. mai ceva ca la televizor! Contrar p\rerii unor exper]i. de[i trenul se oprise: `n fa]\ se `ntindea un defileu ad`nc. he-he. de ce anume osiile vagoanelor scot sunete diverse de vreme ce trenul st\. “Georgel [i Petronela”. Din pricina c\derilor de pietre [i alunec\rilor de teren putuse s\ cioc\neasc\ vagoanele la osii dup\ pofta inimii. . apoi cu glas tare ..de ce anume st\ trenul [i. se `ntrebau mai `nt`i `n [oapt\. tari ca poporul rom=n [i plini de inscrip]ii gen “Fane [i Ramona”. pensionat nu demult. „Stan [i Bran” „Mo[ Ion Roat\ [i Unirea”. sub diversele sale aspecte. Tocmai ascultase cu deplin\ satisfac]ie acel “Do diez” al vagoanelor de clasa `nt`i. sape ori doar mape. cu condi]ia s\ nu apar\ cumva neprev\zutul. saci. f\r\ s\ respecte orarul. gen]i. nu doar tonul face muzica..He-he.. f\c`nd baloane. era fericit: tocmai ispr\vise de cioc\nit osiile vagoanelor.. fuse. care morfolea prune uscate. „Acul [i barosul” [i altele de aceea[i teap\. b\ie]i! r\cni de l`ng\ locomotiv\ nea Costel.Mersul Trenurilor un zumzet. Fusese ucenicul lui Nea Pandele. noroc. Era bucuros. Fuse. iar `ntr-o clip\. Din ce `n ce mai mul]i c\l\tori. asta.Haida-hai. [i se poate spune c\ reu[ise s\-[i dep\[easc\ `n talent maestrul. Osiile vagoanelor scoteau sunete ciudate [i diverse. la ce nivel au ajuns \[tia cu teleport\rile. din toat\ `nv\lm\[eala nu mai r\mase nimic. mai ales.

locomotiv\ care trebuia s\ scoat\ un “Do-Mi-SolDo” curat.se b\gase pe undeva un bemol sau un diez. acel adev\rat arpegiu scos de locomotiv\. cu gusturi mai moderne. desigur. Costel devenise cu timpul un adev\rat profesionist. adev\rate viori Stradivarius ale c\ilor ferate. c`nd avea invita]i mai tineri. solemn\. De]inea acas\ o impresionant\ colec]ie de casete [i compact-discuri cu sunete scoase de diverse osii de vagoane [i locomotive. b\ga banda aia. un fin cunosc\tor. 232 .Cip Ie[an restaurant. cu zgomotele scoase de osiile unor vagoane de marf\. c`nd avea o dispozi]ie `n\l]\toare. cu monorailurile japoneze sau.. u[or de folosit [i la colindele de Cr\ciun . Costel putea deslu[i dup\ ureche dac\ un vagon era de produc]ie autohton\ sau nu [i regreta scoaterea din circula]ie a unor vechi garnituri fabricate pe la 1895. pe care doar profanii l-ar fi putut confunda cu “Mi-bemol”-ul de la clasa a doua [i. iar c`nd se `mb\ta ca porcul `[i punea un disc vechi [i zg`riat. vagoane de of [i inim\ albastr\. ~n cazul locomotivei de care fusese ata[at personalul 89890 . pe la sf`r[itul chefurilor. semn c\ exista ceva care nu mergea chiar cum trebuie. mai comerciale. cu TGV-ul francez. de-ale noastre. asculta glasul clasic al unor vechi vagoane vieneze sau nem]e[ti. cu “S\geata Albastr\”..

prin vagoane . pe o p\tur\ veche. mul]umit cu salariul minim pe economia galaxiei) . Pe l`ng\ pl\cu]ele cu tradi]ionalul `ndemn “Nu v\ apleca]i `n afar\!”. culcat pe spate. tocmai se descompuseser\ `n particule elementare. a[adar `[i aduse trusa [i se b\g\ sub tren ca un adev\rat me[ter. colegii de serviciu ai lui Zbiqx . fiindc\ muncitorii nu eliberaser\ `nc\ [inele de bolovanii c\zu]i peste ele. Trenul. at`rnat la g`tul s\u. ~ntre timp. pentru simplul motiv c\ plecaser\. dup\ cum spuneam. plus Zbiqx-49 [i copilul necunoscut. Din nefericire.reu[iser\ s\-l localizeze la timp [i s\ focalizeze pe el raza de teleportare.mai precis.Mersul Trenurilor Nu doar la v`n\toare conteaz\ de care parte a ]evii te afli. desenat\ cu ursule]i. nu venea singur.. Nea Costel `[i retr\ie[te `ntreaga via]\.. Aurel {eptic\. `n dou\ 233 . st\tea `n continuare.care sim]iser\ nereguli `n datele transmise de microcipul implantat din na[tere sub pielea acestuia (microcip care. ei nu [tiau c\ Zbiqx-49. * * * Nea Costel. urm`nd a se recompune la loc dup\ `ncheierea saltului spa]io-temporal. `i comanda purt\torului din cinci `n cinci minute s\ fie un cet\]ean model. colegul lor aflat pe drumul de `ntoarcere. Marinic\ Viezure (cu familiile lor). Din fericire. bine`n]eles. `n paralel. a[adar `l a[teptau s\ apar\ dintr-o clip\ `ntr-alta. iar cea mai bun\ solu]ie pentru a sc\pa de probleme se dovede[te a fi teleportarea acestora `n curtea vecinului. era nemul]umit de un anumit sunet scos de o anumit\ osie.

iar pentru cei cu probleme digestive. piftie. Cl\tin`ndu-se. permi]`nd curio[ilor s\ priveasc\ `n jos. sarmale. iar acum. peste traverse. chi[c\. interdic]ia “Nu privi!”. natura `[i spunea cuv`ntul. ci la veceurile din vagoane. Domnul Ieremia Ciu[c\ era un pragmatic suferind de nenum\rate afec]iuni digestive. b\use zdrav\n [i amestecat. ac]ionat\ de pedal\. M`ncase mult [i gras.. “A nu se folosi `n timpul sta]ion\rii!” scrie pe ele. Acele construc]ii ingenioase [i simple..se ghiftuise ca pentru ocolul P\m`ntului.Cip Ie[an anumite zone ale lor. pentru un curios din fire. De la dep\rtare par la fel. iar `ndemnul face referire nu la maneta semnalului de alarm\. se vede c\ pe ele scrie altceva. domnul Ieremia Ciu[c\ se `ndrept\ spre unul dintre capetele vagonului. pl\cinte. privind `n toate p\r]ile s\ nu-l vad\ nimeni. De aproape. Pentru cei cu suflet mai pu]in atras de reverie. albe [i sm\l]uite. chiftele. Trenul st\tea. dup\ cum spuneam.restr`ns `n mod nefericit de diametrul ]evii. caltabo[i. `ndemnul “A nu se folosi `n timpul sta]ion\rii!” ac]ioneaz\ `ntocmai ca. c`rna]i. situate la extremit\]i . nu la sistemul de ventila]ie sau de iluminat. cu o pedal\ care ac]ioneaz\ o cl\pi]\. care `nainte de plecare fusese condus la gar\ cu alai.se afl\ [i altfel de pl\cu]e. * * * Nea Costel descoperise `n sf`r[it de ce sunetul unei osii nu se `ncadra `n corul colegelor: o piatr\ se `n]epenise 234 . atra[i de goana nebun\ a peisajului de sub ei . U[a cu pl\cu]a “A nu se folosi `n timpul sta]ion\rii!” se `nchise scurt `n urma sa. dreptunghiulare. Unii au petrecut ore `ntregi privind prin g\urile veceurilor de vagon. de familie . veceurile de vagon au un rost mult mai prozaic [i foarte bine definit. sl\nin\. s`ngerete. se `ndep\rteaz\. Acea cl\pi]\ care.

]in`nd `n fiecare m`n\ c`te un instrument de mare precizie. ~nal]ii oaspe]i `[i recombinau particulele elementare `ntr-un aparat de teleportat modern. destinat\ teleport\rilor.Gata. chituit [i vopsit cu grij\ `n fiecare an [i peste care roboatele de serviciu a[terneau un cear[af c`nd nu era pus `n func]iune. De afar\. dar ceva mai sus. Aceasta era `mp\r]it\ `n dou\: prima parte era mai curat\. de la caz la caz. se preg\ti s\ ias\. Se `ntinse mai bine pe p\turic\. calea ferat\ e cur\]at\. de serviciu. respectiv “Teleportare pl\cut\!”. `n dreptul capului. Era pe deplin satisf\cut [i tocmai se ridica. iar un hol `ntreg era ocupat cu mici buticuri de suveniruri f\r\ taxe vamale. de ultim\ genera]ie. o piatr\ col]uroas\. Cu totul altfel ar\ta `ns\ zona destinat\ teleport\rilor curente. Nea Costel rug\: .M\car un minut. cu fa]a `n sus. v\ rog. Deasupra sa. pe spate. se afla un fel de cilindru. Desupra sa. s\ termin [i eu! * * * Astroportul “Universul Liber” avea o zon\ separat\.Mersul Trenurilor la extremitatea unui vagon. venite de sus (vorba vine!). pute]i plecaaa! De sub vagon. breeee! Haida. r\sun\ o voce: . care cobora nota cu aproape un semiton. Mul]umit de rezultat. un minu]el mai a[tepta]i. dragi oaspe]i!”. Pe pere]ii od\ii de primire sclipeau pancarte holografice `n mai multe limbi de circula]ie intergalactic\. se afla domnul Ieremia Ciu[c\. se uit\ `n oglinda `ng\lbenit\. `ncerc`nd s\-[i trag\ p\rul din dreapta peste chelia transpirat\. inscrip]ionate cu tradi]ionalele “Bine v-a]i recombinat la noi. de ]eav\ ispr\vit\ cu o cl\pi]\. 235 . dereticat\ zilnic [i rezervat\ c\l\torilor str\ini [i delega]iilor mai importante. privind spre pedala din pardoseala acoperit\ cu linoleum. Dup\ care.

pe singura pancart\ scria mare “Nu scuipa] pe jos!”. creve]i de pe Casiopeea [i ni[te sucuri naturale suspecte. iar la chio[cul de ]ig\ri [i r\coritoare se vindeau doar sfoar\. inodore. un b`z`it [i c`teva `njur\turi de orbite. Dup\ care. ~n timpul teleport\rii (un timp de ordinul nanosecundelor). victorios.. Aurel {eptic\. scoas\ din ]`]`ni. ruginit. pere]ii zugr\vi]i `n ulei holografic verde erau murdari. incolore [i nu fac g\l\gie. care priveau ner\bd\tori la aparatul de teleportat vechi. u[a de la toalet\ nu se `nchidea bine [i sc`r]`ia.adic\ iu]i. teleport\rile s`nt cam ca g`ndul . micu]ul reu[ise s\ scoat\ o cret\ dintr-un buzunar. energofag [i cu vopseaua proasp\t s\rit\. B\ncile s\lii de a[teptare erau necapitonate. u[a cabinei de teleportare a s\rit c`t colo. ciristeu [i diverse onomastice. unul dup\ altul sau pe perechi. fum mirosind a gr\tar de c`rna]i pe care cineva a pus la uscat ni[te [osete supraelastice.Cip Ie[an ale personalului care f\cea naveta sau ale diver[ilor furnizori. care c\zu ultimul peste mormanul de trupuri terriene. julit `n genunchi [i murdar de muci la nas.. Teleportarea colegului Zbiqx a `nceput cu un fum albastru de la circuitele aparatului. cu care scrisese porc\rii [i desenase terriene goale pe pere]ii telecabinei. Pe gresia cu coji de semin]e a astroportului s-au pr\v\lit. r\cnind: . sateli]i. membrii familiilor lor. Acolo se aflau colegii de sec]ie ai lui Zbiqx-49. apoi scuipase pe 236 . fabricate pe un satelit `ndep\rtat pe care nu cre[tea nici fir de plant\. insipide. * * * ~n principiu. Marinic\ Viezure. apoi Zbiqx-49. a continuat cu un zg`l]`it.M-am `ntors! De g`tul s\u st\tea prins ca lipitoarea un copil p\m`ntean necunoscut. tuns zero. apoi cu un sc`r]`it.

`n fine. ucenicia la atelier. zece milioane. banii str`n[i pentru central\ de apartament. domnul Ieremia Ciu[c\ `[i terminase treaba. f\c`nd s`mburi pe jos. apoi serviciul militar la fanfara garnizoanei.. apoi primii ani de [coal\. Locomotiva fluier\.Mersul Trenurilor butoane [i.. cu un coleg. colegul st\tea cu spatele [i purta basc\. le[inar\.. prima corigen]\ la chimie. se v\zu la el acas\. deasupra lui Nea Costel. t\ind lini[tea `n dou\. pe care le m`ncase p`n\ `n clipa recompunerii `n particule elementare. se c\utase `n s`n dup\ ni[te zarz\re crude. devenind dintr-o dat\ mult mai atent la filmul vie]ii sale. “Hopa. ~ntr-o clip\. primele extemporale la aritmetic\ [i citire. s\-[i arate fa]a. Nea Costel tr\gea cu ranga `n piatra `n]epenit\. “acu’ v\d exact cui iam `mprumutat banii!”. vacan]ele petrecute `n tab\ra de pionieri. `nchipuindu-[i trenul plec`nd `n secunda urm\toare [i trec`nd cu ro]ile peste el. juc`nduse printre or\t\nii de curte sub privirea unui b\tr`n sf\tos. primul loc de munc\. iar Nea Costel `nghe]\. se piept\nase [i se preg\tea s\ ias\ din cabin\. care scotea sc`ntei. cu colegii. Imaginile `i jucau prin minte. dar `n vagon. * * * Pe Terra. Doi dintre colegii de sec]ie ai lui Zbiqx-49. `[i retr\i `ntreaga via]\: copil\ria petrecut\ la ]ar\. ~n cadru. apoi ziua `n care s-a `nsurat. 237 . apoi seara aia. apoi a doua. apoi prima iubire.. sco]`nd f\r\ [tirea nevestei teancul de bani din [ifonier [i oferindu-l acestuia. sub vagon. cea c`nd i s-a n\scut primul copil. nu mai ]inea minte cui. liberarea. bunicul s\u. stai a[a!” `[i spuse el. aduna]i s\ `l `nt`mpine. Tot pe Terra. `n care s-a `mb\tat cu colegii [i a `mprumutat unuia dintre ei. dar tocmai se preg\tea s\ se `ntoarc\. Privea la pedala de l`ng\ closet [i se g`ndea dac\ s\ apese sau nu.

l-ar fi sugrumat de zece milioane la valoarea de atunci. tip ZB. dom’le. Sub vagon.Nea Costel. dar nici `n locul domnului director. p`n\ ce `l scoase de sub vagon: . c`nd se schimbau bobinele. sim]i o m`n\ cum `l trage de cracul pantalonului. de pe vremea lui Pazvantqx.Ce ne facem. paznicul contractual. deoarece mai exist\ [i alte mijloace de transport. bre. scoal’ bre. pe marginea c\ii ferate. pe locul de unde tocmai se ridicase. cu \[tia? Unde-i punem? D\te. b`[ti d-aici. s\ dea socoteal\. via]a merge `nainte. c\ m\ doare capul! `ntreb\ 238 . las\-m\. bra]ele sub]iri [i murdare ale unui copil terrian tuns chilug [i mucos. deoarece s\rmanul avea `n jurul g`tului. care `i striga din c`nd `n c`nd: .T\ticuleeee! Poveste despre o cale ferat\ realizat\ pe jum\tate. Colegii lui Zbiqx nu [i-ar fi dorit s\ se afle `n locul s\u.nea Wirkqx-64. Pe jum\tatea din st`nga. `i p\zea cu un fazer vechi [i ruginit. }`rdea-96. Cu toate astea. `n vreme ce p\m`ntenii st\teau `nghesui]i `ntr-un col]. scuip`nd cojile pe jos. c\ `n jum\tate de or\ plec\m! Nea Costel st\tea `n fund. iar filmul vie]ii se rupse brusc. ca un colier. era [edin]\. bre. hai. * * * ~n biroul directorului astroportului. mai exact. n-auzi? Fluier\ \[tia. ceva c\zu `ntre [ine cu un pleosc\it.Cip Ie[an ~n clipa aceea. sub paz\ armat\ . Zbiqx-49 fusese scos `n fa]a colectivului [i a[ezat pe un scaun. L-ar fi str`ns de g`t cu bucurie. [i se uita la Jenic\. bani de central\. iar ei m`ncau semin]e. . dar m`na `l trase [i mai tare. Vru s\ huiduie ca la cinematograf.

a[a cum se prezentau ei `n acel moment. cu un costum holografic ni]el sc\mo[at pe la revere. dar asta nu se putea: fosta conducere a Ministerului Transporturilor raportase c\ planul . Unii ar fi avut nevoie s\ mearg\ mai departe. se termina pe jum\tate. `mbr\ca]i cu to]ii pentru carnaval (iar b\rba]ii chercheli]i zdrav\n pe deasupra) reprezentau pentru oricare privitor tot at`tea antireclame vii la turismul prin p\r]ile sistemului nostru solar. mai bine zis.Mersul Trenurilor directorul }`rdea-96. dar reu[ita a st`rnit manifesta]ii de protest . devenit din ce `n ce mai nesuferit. Se preg\teau.care prevedea montarea 239 . tot cu trenul. ~i `mp\iem [i-i punem pe hol.mai ales c\ mielul avea o fa]\ cam bleag\. prin clonare.sau. `n timp ce `ncerca s\-[i jupoaie de la g`t copilul terrian. fiindc\ mult nu mai era p`n\ la punctul terminus. c`]iva savan]i contesta]i de mul]i locuitori reu[iser\ `n premier\ ob]inerea unui miel spa]ial printr-o metod\ revolu]ionar\. . `n practic\. S\ vad\ to]i cum arat\ \[tia. Nechifor-21. ca atunci. dom’ director! `[i d\du cu p\rerea un extraterestru scund [i p\ros. la intrare. adic\ prin `ncruci[area unui berbec cu o oaie. c`nd te-a clonat! Alte idei t`mpite ca tine mai ai? Vrei s\ scrie iar ziarele prostii despre noi. de pe alte galaxii! Adev\rul era c\ p\m`ntenii. . pentru c`nd ne mai aduc elevi cu clasa. acolo unde calea ferat\ se ispr\vea .S\ te fi `mp\iat m\-ta. care aducea bine cu mutra unuia dintre ciob\na[ii galactici. Pe acea planet\ `ndep\rtat\ copiii se ob]ineau `n laboratoare speciale. * * * Trenul personal 89890 pornise de c`teva minute. cu imigran]ii \ia klingonieni? se enerv\ directorul.Hai s\-i `mp\iem. dar to]i pasagerii se preg\teau s\ coboare. totu[i.

Am holofonat [i sus.. tun\ directorul astroportului. * * * . Nimeni nu i-a crezut. asta e. apoi transformate `n diverse consuma]ii. N-au mai sc\pat de ei p`n\ azi. s-au `nmul]it [i au devenit d\un\tori.. pe jum\tate. declar`nd presei c\ viitorul apar]ine trenurilor de tip monorail. mai ales c\ respectivii domni din minister erau aceia[i care. cum mergi `ncolo. cu doi ani `n urm\. au venit unii cu familiile lor. care asigur\ de atunci `ncoace transportul de c\l\tori pe respectivele rute. cea din st`nga. nau mai fost montate. Buc\]ile din cealalt\ [in\. }`rdea96.cea din dreapta. Acolo. dou\ localit\]i ale patriei noastre r\m\seser\ legate `ntr-un mod foarte ciudat. Ce-ar fi dac\ i-am ]ine printre noi pe to]i nesp\la]ii de pe alte planete? Au microbi. suspendaser\ c`teva personale din zon\ pe motiv c\ [i japonezii folosesc trenuri suspendate..Cip Ie[an de cale ferat\ pe `nc\ o sut\ de kilometri . ca s\ scape mai repede. Noroc de m\tu[a unuia dintre ei. viru[i str\ini. tot a[a. cic\ la cules. unitate de deservire model. proprietara unei firme de autobuze [i maxi-taxi. se joac\ la butoane. ei descoperiser\ bufetul „Scaietele”.. S-a mai `nt`mplat [i prin alte galaxii. Prin urmare. ci v`ndute `n secret la diver[i particulari. p`n\ la primul or\[el. 50 la sut\! Asta d\dea bine la o anumit\ parte a electoratului. pun m`na [i stric\. 240 . dar realitatea era oarecum diferit\: angaja]ii pl\ti]i cu ziua ([i prost pe deasupra!). iar ni[te domni din minister au `ncercat s\ o scalde. cale de o sut\ de kilometri. la conducerea galaxiei: nu se poate! ~i facem pachet [i `i trimitem acas\ la ei. conform declara]iilor ap\rute [i prin ziare. ca la japonezi.~n concluzie. `ntinseser\ doar una dintre [ine . cu vestita sa ciorb\ de burt\ [i un vin de regiune superior [i ieftin. care circul\ pe o singur\ [in\.fusese `ndeplinit.

gumari [i vat\ `n urechi. Oricum. ba chiar decid. iar un mo[ mic. la cabina de teleportare! Eu mai propun. ~ntr-un mare aeroport interna]ional nu ve]i g\si babe adormite cu capul pe vreo g\in\ sau curc\ vie. `ncerc\ s\ se bage `n fa]\. asta e sigur! {inele de cale ferat\ ]\c\neau u[or [i monoton. motiv pentru care. de gar\. vodc\ la cutie sau vin de regiune la bidon. s\ se trag\ pe ghe]u[ul din sala de a[teptare sau naveti[ti juc`nd [eptica pe fundul [epcii. Cu siguran]\. sc`r]`ind ca de obicei. ~n sf`r[it. s\-l trimitem [i pe Zbiqx-49 cu ei. To]i se `nghesuiau pe culoare s\ coboare primii. Nici m\car casieri]a de la ghi[eul de bilete: chiar 241 . pasagerii l\saser\ locul ambalajelor. iarna. `n vreme ce trenul personal 89890 se apropia. care tr\gea dup\ el un purcel viu. legat cu sfoar\. un mare aeroport interna]ional. cu i]ari. * * * O gar\ de orice fel reprezint\ un mic Univers. trenul opri. ~n magazinele duty-free din marile aeroporturi interna]ionale cu siguran]\ nu exist\ prin rafturi semin]e de bostan sau floarea-soarelui. copii care. motiv`nd c\ pierde avionul. din c`te se pare. drept pedeaps\. nu se termin\ cum v\ imagina]i dumneavoastr\. Fu pocnit peste ceaf\ cu o basc\. Totul este bine c`nd se termin\. fiind mai reprezentativ\ pentru zona de ba[tin\ dec`t. nimeni din micu]a gar\ de destina]ie nu se plictisea. via]a `n marile aeroporturi interna]ionale este una tare plicticoas\. s\ zicem.Mersul Trenurilor c\ m\n`nc\ plasma de la televizoare. A[adar. fr`n`nd. cojilor de semin]e [i celorlalte resturi. Prin compartimente nu mai era nimeni.

Nici babele adormite cu capetele pe paporni]ele cu g\ini nu se plictiseau. zugravi cu ziua. C`nd ultimul sc`r]`it de fr`ne `ncet\. geamurile zorn\iau. un mo[ cu tricou [i desag\ discut`nd aprins cu un fost p\pu[ar. acum u[urat. solda]i `n permisie. Autogara era la pu]ine zeci de metri de gar\ [i sem\na leit cu aceasta. diver[i popi. Pe ele st\teau Aurel {eptic\. ci visau. cl\direa g\rii `ncepu s\ vibreze ca la apropierea unei turme de bizoni. au observat `n consens c\ pu]inele scaune erau toate ocupate. `n vreme ce g\inile le ciuguleau de nas. un inginer specialist `n pete de vin ro[u. pe iarb\. C`nd primii dintre fo[tii pasageri ai personalului au ajuns pe peron. Dup\ cinci minute. ci electricit\]ii! 242 . dovedind `nc\ o dat\ c\ orice sf`r[it e doar un `nceput de drum. fiindc\ b\rba]ii avuseser\ timp suficient s\-[i mai cumpere o navet\ de bere [i s\-[i c`rpeasc\ odraslele. L`ng\ copii se afla un cet\]ean necunoscut. `n ordine. acesta se str`mba la copii. Se pare c\ erau acolo de ceva vreme. autobuzele erau ticsite. un surdomut care se certa cu ni[te cet\]eni s\ dea muzica mai `ncet. domnul Ieremia Ciu[c\. Cu to]ii alergau spre autogar\. cam ciudat [i pr\zuliu la fa]\. domnul Sisoe Post\varu cu mutr\ bleag\. care nu p\rea defel de prin p\r]ile locului. * * * Prin fa]a privitorilor trecur\. care b`z`iau mai `ncolo. zidurile tremurau. `mbr\ca]i cu to]ii pentru bal mascat [i mult mai chercheli]i. ca tot at`tea mici uragane. dintr-unul se auzi un glas pi]ig\iat. sculerimatri]eri. `ncerc`nd s\-i `nveseleasc\. astfel. Marinic\ Viezure [i membrii familiilor lor. duduia cro[eta. c`]iva c\lug\ri de la Schitul Pas\rea.Cip Ie[an dac\ to]i pasagerii mergeau cu na[ul. iar animalele cu sau f\r\ st\p`n se pitiser\ speriate pe sub banchete: veneau c\l\torii. spun`nd “Viitorul transportului de c\l\tori nu apar]ine combustibililor fosili. fost activist.

din care se auzeau zgomote ciudate. Mai p\stra pe g`t urmele unor bra]e mici [i lipicioase. chiar b\use [i el cu b\ie]ii.. ~n `ntreaga sta]ie orbital\ [i chiar mai departe. Directorul astroportului. plutind haotic [i oarecum `n zig-zag prin vidul interplanetar. `n clipa urm\toare u[a se deschise. posibil de provenien]\ extraterestr\. }`rdea-96. Primul cercet\tor. r\sun\ un strig\t: . `n `ntunericul rece din spa]iul intergalactic. c`]iva cosmonau]i afla]i pe o sta]ie orbital\ interna]ional\ au raportat bazei c\ de ei se apropie. iar prin ea zbur\ o bab\. Deodat\. *** La pu]in\ vreme dup\ cele petrecute mai sus. plutea un tort `n form\ de nav\ spa]ial\ din ciocolat\.T\ticuleeeee! -Sf`r[it243 . *** Undeva. dar era fericit. era pu]in zg`riat pe fa]\ [i avea un ochi umflat. pe o planet\ dintr-o galaxie `ndep\rtat\. ~n sala mare. pe o mas\ antigravita]ional\. Bra]ele telescopice cu cle[ti au fost ac]ionate. ni[te extratere[tri chefuiau.Mersul Trenurilor A[a am v\zut eu la televizor!”. savant cu o bogat\ experien]\ c\p\tat\ `n spa]iul cosmic. iar capsula dus\ pe sta]ie. `ntr-o camer\ steril\. o capsul\ spa]ial\ ciudat\. p\rea fericit. cu hublouri de bezea [i trape din mar]ipan: scutul energetic [i sistemul de propulsie erau scof`lcite de parc\ ar c\zut careva cu cotul peste tort. Se apropie `ncet de obiectul zbur\tor neidentificat.. `nveli[ul acestuia se sparse [i din el ]`[ni o f\ptur\. [i `l atinse. p\trunse `n camer\ `mbr\cat `ntr-un costum special. dup\ cum am spus. departe.

.............29 Pe aripile v`ntului ...................................3 Univers spa]ial rom=nesc......................................29 dumneavoastr\!..................................5 Plimbare pe Strada Pacien]ii ..........................................................30 Aventuri la g`rl\ ..15 Fenomen luminos neobi[nuit...26 Mica Siren\..................17 Misterioasele dispari]ii de dup\ S\rb\toarea Vinului....................................................................22 B\ie]elul cu chibriturile ..................................................................7 Faptul divers .............................................................................................18 Concurs de desene pe asfalt .................6 Noile pagini din jurnalul plutonierului Mitran..........Cip Ie[an Cuprins Dopul scuz\ mijloacele...............................................36 Mapamond paranormal rom=nesc ..............................................................27 Alb\ ca Z\pada [i unul dintre cele [apte p\cate .....................32 Poveste cu fulgi ..........................37 244 .....................................29 talentul copiilor .........................................................................28 P\rin]i.............................................................................................31 Dezavantajele prospectelor f\r\ instruc]iuni `n limba rom=n\...................................................................... ave]i grij\ de ...........................

...emisiune radiofonic\ ..........................45 Rolul [i importan]a topoarelor `n alungarea tr\znetelor ....64 Ileana Cos`nzeana din P\durea Adormit\.....................Mersul Trenurilor P\stra]i bonul p`n\ la ie[irea din unitate.............................42 Poveste educativ\ .......................68 Sub cupola circului..................................................50 „Medicina la `ndem`na oricui” .....................5 vol]i `n via]a comunit\]ii.................62 De-a b`za-n doi .................................................................................................48 Cel mai de[tept retrocedeaz\ primul ....................................................51 Mica publicitate .................52 Sanie f\r\ zurg\l\i..................................69 Povestea lui Halat Alb ........................................................................................40 R\]u[ca cea ur`t\ ............55 De-a Baba-Oarba ....................46 Telenovela la `ndem`na tuturor ................... oile-s galbene .....44 Od\ `n apometru antic ..............................................................................66 C`mpu-i alb.......................................................................................78 245 .............77 Povestea lui Harap Alb............................54 ~n poiana din p\dure au loc [i conflicte dure ............................................................................................manual pentru scenari[ti......................................................38 De ce e bine c\ Sf`ntul Gheorghe a `nvins balaurul [i nu invers....................................72 Rolul [i importan]a bateriilor de 1.........73 Falsa problem\ a crizei de energie ..........................

..............116 Povestire mic\ despre ni[te mici .............................................. cu `ngera[ii dintr-a [asea ...............................................127 P\cal\.................................................. cuibu[or de nebunii..128 246 ........................................................83 Unde duce dependen]a de pizza ..109 Noaptea `n care c`inii au l\trat a pustiu ................ p\m`nt rom=nesc .......................................105 Poveste cu iepura[i frico[i ..98 Gr\dini]a de copii............101 Ceasul r\u..........................remix.....................Cip Ie[an Aventurile nefericite ale unui locatar de Ziua ~ndr\gosti]ilor ......................123 A[tept`ndu-l pe po[ta[...........122 T`rg de fete .....................111 Dou\ pove[ti de groaz\ pentru citit la culcare copiilor obraznici ........................................................................... frate cu rom=nul .....93 Micu]a Publicitate.............................................................................................................................................................................86 Spa]iul mioritic......... pisica neagr\ [i g\ina ..............................................96 Un motiv temeinic pentru a nu participa la tombole.............. Ultima frontier\.....79 Aventurile nefericite ale unor tineri de Dragobete..................91 Reforma f\r\ fond.......................................................112 A[a s-a castrat c\]elul ............89 Luna..104 Aventuri pe ghea]\.............................................100 Creierele [i furnica. .............88 Povestea porcului ......95 20 .....................................................................

..................131 Ap\ de ploaie........................146 Fa]a nev\zut\ a Baladei Miori]ei........Mersul Trenurilor Noaptea `n care s-a spart ]eava de la beci ............................. sus........160 Jurnal de [tiri ..................................................................................................................138 Ve[ti bune pentru animale ....................................................................................................150 Adev\rul despre situa]ia dot\rii unor institu]ii de `nv\]\m`nt............................157 Povestea pe[ti[orului de aur....141 Capra cu trei purcelu[i...153 Cea]a bate filmul ............................................ ne p`nde[te? .....144 Aventuri `n ]ara ~mp\ratului Verde ...................................155 Cineva........................................................................181 247 ...............................................................175 Mersul Trenurilor ........148 S\rb\toare cu para[uti[ti sportivi ................................162 File din jurnalul elevului Nelu ..........................136 Examen de ciob\nit european.............................. acolo...................147 Balada Me[terului Manole.............

Mersul Trenurilor ISBN: . CIPRIAN .Tip\rit la MULTIPRINT Coperta [i desenele: Jup Tehnoredactare: Jup Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Rom=niei: IE{AN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful