Sunteți pe pagina 1din 5

ANGAJAMENTUL SOLICITANTULUI

DE ÎNREGISTRARE ŞI AUTORIZARE

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume).............................. posesor al


BI/CI seria.....nr.......................CNP.......................eliberat de..........................cu
domiciliul stabil în...........................................
conducator al fermei de semi- subzistenţă..........................................
declar pe propria răspundere că în vederea accesării Măsurii 112
„Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, mă angajez să mă înregistrez şi autorizez ca persoană
fizică autorizată – PFA, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 cu modificarile şi completările ulterioare,
până la data semnării Contractului de Finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Mentionez ca voi desfasura activitati agricole conforme cu codul
CAEN.......................................................................................................................
..... si voi prezenta urmatoarele documente:
- document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in
care se deruleaza operatiunile cu APDRP).
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica
faptul ca solicitantul este PFA, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita
finantare , existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in
proces de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare
judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata
- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform
legislatiei in vigoare.

Sunt în deplină cunostinţă de cauză că în situaţia în care nu prezint


documentele privind înregistrarea şi autorizarea în calitate de persoană
fizică autorizată – PFA, contractul de finanţare cu APDRP nu se va încheia
şi voi deveni neeligibil.

Data................... Semnătura...................................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume).............................. posesor al


BI/CI seria.....nr......................CNP.......................eliberat de..........................cu
domiciliul stabil în...........................................
conducator al fermei de semi- subzistenţă..........................................

declar pe propria răspundere că, în vederea accesării Măsurii 112


„Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, mă angajez să urmez, în primii trei ani de la primirea
sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în unul din domeniile (se
bifează opţiunea):

1. Managementul exploataţiei agricole

2. Contabilitatea fermei

3. Protecţia mediului

4. Agricultură ecologică

Data................... Semnătura...................................

Ştampila(după caz)........................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
PRIVIND REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIN PLANUL DE AFACERI

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume)......................................
posesor al BI/CI seria.....nr......................CNP.......................eliberat
de..........................cu domiciliul stabil în...........................................
conducator al fermei de semi- subzistenţă..........................................

declar pe propria răspundere că în vederea accesării Măsurii 112


„Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, mă angajez ca toate activităţile prevăzute în Planul de
afaceri să fie realizate cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare şi după
caz, să obţin Autorizaţia de funcţionare în acord cu aceasta, până la prima
verificare a conformităţii cu Planul de afaceri.

Data................... Semnătura...................................

Ştampila(după caz)........................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
CA SE INSTALEAZA PRIMA DATA IN EXPLOATATIA AGRICOLA CA SEF
DE EXPLOATATIE

Subsemnatul:..........................(Nume,prenume)..............................
posesor al BI/CI seria.....nr......................CNP.......................eliberat
de..........................cu domiciliul stabil în...........................................
conducator al fermei de semi- subzistenţă..........................................

declar pe propria răspundere că în vederea accesării Măsurii 112


„Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007-2013, m-am instalat prima data in exploatatia
agricola...................................................... in calitate de conducator (şef) al
exploatatiei la data.........

Data................... Semnătura...................................

Ştampila(după caz)........................
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI PRIVIND
EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ

Subsemnatul:..........................(Nume, prenume).............................. posesor al


BI/CI seria.....nr......................CNP....................... eliberat
de..........................cu domiciliul stabil în..................................................................
solicitant al fermei de semi-subzistenţă..................................................................

declar pe propria răspundere că pentru exploatatia agricolă identificată prin


toate documentele justificative anexate, nu s-a mai depus solicitare care a
fost eligibilă şi selectată pentru ajutor financiar nerambursabil în cadrul
Masurii 112 si Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenţă”, prin cererea mea sau a altui membru al familiei.
De asemenea, declar pe propria răspundere că această exploataţie nu are
în componenţă (proprietate/folosinţă) alte terenuri, animale, păsări, familii
de albine etc, în afara celor declarate în Cererea de finanţare, Planul de
afaceri şi documentele justificative anexate.

Data................... Semnătura...................................

Ştampila, după caz........................