Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Corcodel Marcela


Data: 12.12.2010
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Subiectul lecţiei: Modul supin
Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 45 minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată ;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1. Sesizarea verbelor la modul supin în funcţie de context.


2. Sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral.
3. Participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă
progresiei comunicării.
4. Utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată

Strategii didactice:
Metode şi procedee:
 conversaţia euristică,
 lucrul cu manualul,
 învăţarea prin descoperire,
 cadranele,
 analiza gramaticală ,
 metoda “ciorchinelui”.

Mijloace:
 Limba şi literatura română – manual clasa a VI-a;
 fişe de lucru;
 tabla .

BIBLIOGRAFIE:
1. Limba Română, Manual pentru clasa a VI-a, ed. EDP.
2. M. Secrieru, Didactica limbii române, Iaşi, 2004.
SCENARIUL DIDACTIC
Cadrul de Activitatea Activitatea elevului Timp Metode şi Evaluare
învăţare profesorului de procedee
lucru
1. Moment Organizarea clasei şi Elevii se pregătesc pentru lecţie. 1’ Conversaţi
organizatoric asigurarea climatului e
necesar bunei
desfăşurări a lecţiei.
Se verifică tema
pentru acasă a Ei citesc tema pentru acasă, analizând 5’ Conversaţi
elevilor şi se fac cele efectuate. e
aprecieri asupra
modului în care
elevii au rezolvat
tema;
Ascultarea noţiunilor
predate
anterior(modul Elevii răspund la întrebările puse de 3’
participiu) către cadrul didactic. Conversaţi
2.Evocarea Întrebările e
profesorului:
• Ce mod Observarea
nepersonal sistematică
am învăţat
ora trecută?
• De ce este
modul
participiu
un mod
nepersonal?
• La ce ne
ajută modul
participiu?
• Ce moduri
şi ce
timpuri au
în
componenţa
sa verbe la
modul
participiu?
• Ce funcţii
sintactice
poate avea
un verb la
modul
participiu?
• Care sunt
particularită
ţile verbelor
la modul
participiu?

În debutul orei A
noastre, vom pleca Spargerea Chestionare
de la rezolvarea unui 4’ gheţii orală
rebus. În final, pe (gândirea
axa AB, veţi obţine activă)
3.Realizarea un cuvânt care ne va
conduce la tema orei
sensului
de astăzi.
Răspundeţi la
B
următoarele
întrebări:
Elevii răspund întrebărilor puse, rezolvă
rebusul, obţinând pe axa AB noţiunea
1.Moduri a căror
de SUPIN.
verbe nu au număr şi
1.NEPERSONALE
persoana.
2.Modul nepersonal
2. GERUNZIU
ce conţine verbe
terminate în „ind” şi
„înd”.
3.Verbe ce ajută la
3. COPULATIVE
formarea
predicatului
nominal.
4. INFINITIV
4.Modul a cărui
formă verbală este
cea din dicţionar.
5. CONJUNCTIV
5. Modul personal ce
se formează cu
ajutorul conjunţiei
„să”,

Anunţarea
Elevii scriu titlul lecţiei în caiete
subiectului lecţie şi a 2’
Elevii scriu explicaţia profesorului în
obiectivelor:
caiet.
După cum v-aţi dat
seama, astăzi vom
vorbi despre verbele
la modul supin. Proba orală
Anunţă obiectivele
lecţiei.

Elevilor li se
propune să-şi
amintească ce ştiu Reflecţia
din tema dată, (gândirea
studiată anul trecut. critică)

Profesorul le explică
elevilor din ce se
Elevii extrag câte un verb din plicuri şi
formează verbele la 11’ Plicurile
le trec la modul supin.
modul supin şi le colorate Observarea
propune un sistematică
exerciţiu.Din trei
a elevilor
plicuri colorate
diferit elevii vor
trebui să extragă câte
un verb(fiecare verb
va conţine verbe la
conjugări diferite) şi
vor trebui să le
găsească participiul
cu ajutorul cărora
vor forma supinul
verbului.

Profesorul le dă
elevilor o fişă de
lucru cu câteva
propoziţii în care ei Elevii descoperă funcţia verbelor la
vor trebui să modul supin. 6’ Conversaţia
descopere funcţia
sintactică a verbelor
la supin.

Profesorul scrie pe
tablă toate funcţiile
sintactice Explicaţia
descoperite de către Elevii notează în caiete. 1’
elevi şi îi întreabă
de ce nu apare şi
funcţia sintactică de
predicat verbal?

Profesorul le explică
elevilor că verbele la Observarea
modul supin sunt Ciorchinele
sistematică
nepredicative( nu pot a elevilor
forma predicatul). 1’

Profesorul propune Elevii vor analiza verbele la modul


elevilor rezolvarea supin.
exerciţiului nr.1 de
la pagina 67
(Subliniaţi verbele 5’
la modul supin şi Exerciţiul
analizati-le) având
ca scop evaluarea
cunoştinţelor.
4.Reflecţia Profesorul propune Elevii rezolvă fişa de lucru. 6’ Evaluarea Observarea
pentru evaluarea formativă sistematică
cunoştinţelor o fişă a elevilor
de lucru pe care
elevii o vor rezolva,
după ce vor primi
explicaţiile
profesorului.

Notarea.
Elevii îşi vor nota tema pentru acasă şi 5’
Explicarea temei
vor asculta explicaţiile profesorului.
pentru acasă.
Ca activitate
individuală
acasă,elevii vor avea
de realizat un text
despre iarnă,utilizînd
verbe la modul
supin.

ANEXĂ
FIŞA DE EVALUARE-Modul supin
Nr. Item Punctaj Timp
crt
.
1. Completează spaţiile punctate : 2p 1min.
Modul supin este un mod …………
deoarece………………………………….
Modul supin se formează din……………………………….. şi la
care se adaugă.......
2. Precizeaza, in spatiul liber din dreptul cuvantului, funcţia 3p 1min.
sintactică a verbelor la modul supin.
subiect A. E uşor de citit o carte.
atribut B.S-au plictisit de privit la televizor.
complement. C. Am cumpărat hârtie pentru scris.

3. Subliniază verbele la modul supin: 2p 1min.


“Învălmăşeala brazilor era de neînchipuit”
“...e greu de făcut treburi din astea”

4. Pune verbele din paranteză la modul supin: 2p 1min.


“Budulea nu mai avea timp.............................(a pierde),nu avea
altceva ....................(a face) decât să încerce.