www.cartiaz.

ro – Carti si articole online de la A la Z

Circuitul Azotului in Natura
CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL CERCETÃRILOR PRIVIND CIRCUITUL AZOTULUI ÎN NATURÃ
Chimiştii au găsit mijlocul de a izgoni din agriculură spectrul „foametei de azot” şi au rezolvat problema fixării azotului atmosferic. Aceasta însă nu înseamnă ca problema este definitiv eliminată. Savanţii din întreaga lume caută procedee noi, mai ieftine şi mai eficiente pentru fixarea azotului. Cercetările se efectuează în două direcţii: biologică şi tehnică. Cercetările lui Delwiche (1970) referitoare la substanţele organice azotate din mare, sunt raportate la cei 10 cm de strat „activ” de la fundul oceanului, în timp ce Söderlund şi Svensson (1976) iau în consideraţie azotul organic dizolvat în coloana de apă. Mulder, Lie şi Woldendorp (1969) consideră că bacteriile fixatoare de azot liber au o contribuţie minoră la economia globală a acestui element în natură şi la fertilitatea solului, pe baza următoarelor argumente: - numărul celulelor de Azotobacter şi Beijerinckia, în foarte multe soluri, este relativ mic; s-a demonstrat, în plus, că prezenţa în rizosferă a unui număr mare de bacterii fixatoare de azot, ca Azotobacter, Beijerinckia, Derxia şi Azospirillum, nu atestă rolul lor în economia azotului din sistemul respectiv;

www.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z
- stimularea fixării azotului necesită consumul unor cantităţi mari de carbon organic; - în prezenţa compuşilor cu azot în mediu, îi utilizează preferenţial pe aceştia, diminuându-şi, semnificativ, capacitatea fixatoare; - în solurile fertile, activitatea lor este uşor depresată de microorganismele nefixatoare care consumă substraturile organice cu carbon. Day şi colab. (1984), utilizând tehnici mai riguroase, apreciază contribuţia bacteriilor chemotrofe libere la 2-3 kg N/ha/an şi cu un rol mai important în regiunile tropicale decât în cele temperate. În ansamblu, în special pe baza studiilor de laborator efectuate cu tehnici moderne ,se consideră că rolul acestei categorii de microorganisme în fixarea azotului şi fertilitatea solului este incert. Ele explică lipsa de interes pentru bacteriile Azotobacter. Beijerinckia, Clostridium etc., atat de mult studiate până în anii 1950. După Evans şi Barber (1977), leguminoasele cultivate şi cele din flora spontană introduc în sol 90 x 106 tone N/an, respectiv aproximativ jumatate din cantitatea totală de azot fixat pe cale biologică. Capacitatea fixatoare a sistemului Rhizobium/ lucernă sau Rhizobium/ lupin, poate reprezenta între 350 şi 600 kg N/ha/an. Eficienţa este determinată de caracterul integrat al simbiozei, în cursul căreia bacteriile beneficiază de glucidele sintetizate de plante, în cursul fotosintezei, la rândul lor ,cedând produşii rezultaţi din fixarea azotului, pe care îi exporta direct din nodul în organismul plantei pe calea unui sistem specializat.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z
Delwiche (1970 – 1976) semnalează un fapt deosebit, care, deşi este raportat la perioada anilor 1970, îşi păstrează întreaga semnificaţie. Câştigul total de azot fixat anual este de 92 milioane de tone, în timp ce pierderile prin denitrificare sunt limitate la 83 tone N/an. Diferenţa de 9 milioane de tone/an reprezintă, probabil, cantitatea de azot fixat care este introdus anual în biosferă, în structura diferitelor molecule din sol, lacuri, râuri, oceane, precum şi în rezervoarele subterane. După Audus, Ghinea şi Ghiorghiade (l970) putem întâlni o acţiune directă împotriva organismelor, alterând un proces fundamental comun. Poate exista şi o acţiune selectivă, fiind inhibate doar procesele vitale ale unui grup de microorganisme. Unele erbicide pot favoriza, direct sau indirect, o serie de microorganisme care, astfel, pot substitui alţi compuşi ai microbiotei, modificând echilibrul microbian al solului. J. Audus (1970) arată că microbiota solului alcătuieşte un microsol dinamic şi complex ale cărei populaţii se află într-un echilibru foarte delicat, echilibru menţinut printr-o complexitate de interacţiuni a căror natură, de multe ori, ne este cunoscută. Autorul vorbeşte tocmai de posibilitatea de tulburare a acestei interacţiuni prin aplicarea erbicidelor – a pesticidelor, în general. Prin aceasta se poate tulbura fertilitatea optimă a solului. Obiectivul principal al agriculturii este asigurarea condiţiilor favorabile pentru speciile importante din punct de vedere comercial, utilizându-se erbicide în detrimentul multor altor specii. Practica agricolă influenţează în mod direct sau indirect asupra diversităţii biologice. Această acţiune se reliefează la diferite niveluri, cauzele generale ale deteriorării biodiversităţii fiind următoarele:

la nivelul suprafeţelor supuse unei agriculturi intensive) se pun probleme importante pentru evitarea unui deficit de azot. 1968) . . dozele excesive fiind inhibitoare.cit. Zarnea (1994). . În timp ce pe plan local (în mod particular. păsări. Evans.la nivelul speciilor: utilizarea erbicidelor dăunează speciilor comensale.la nivel genetic: se produce micşorarea numărului de specii. plante superioare şi inferioare. Are loc eroziunea genetică ireversibilă a speciilor animale şi vegetale. varietăţi. mai ales hidrazida maleică.ro – Carti si articole online de la A la Z . chiar la tulpina aparţinând aceleiaşi specii microbiene. Se tulbură ciclurile de dezvoltare ale multor organisme. . S-a studiat efectul toxic la mai multe grupe de erbicide. bilanţul circuitului azotului este pozitiv. provoacă o uşoară stimulare a microbiotei solului (Levi.www. amfibii. Acest caracter este determinat de faptul că. Astfel. mamifere. iar a insecticidelor – microfaunei. (1967) apreciază faptul că derivaţii ureei sunt cele mai toxice erbicide pentru microbiota solului. sub aspect microbiologic. pe plan global. rase utilizate. Dintre diazine a fost studiată.la nivelul ecosistemelor şi habitatelor: a influenţat direct micşorarea habitatelor multor specii de insecte. Krafts.cartiaz. Se pare că aceasta. Monocultura favorizează mult acest proces. la nivelul biosferei. s-a observat că există o sensibilitate diferită la aminotriazine. Carbonaţii au un efect depresiv temporar. Substituenţii sunt apreciaţi în general ca fiind toxici pentru microbiotă Bartha şi colab. în doze normale. Mecanizarea şi fertilizarea provoacă modificarea echilibrului dintre specii.

care este absorbită de organismele fototrofe (plante verzi.cartiaz. depuneri de sedimente.ro – Carti si articole online de la A la Z cantitatea de azot fixat este mai mare decât cea pierdută prin recoltări. ciclul azotului. organismele vii preiau în mod permanent din sol. Există riscul ca. în cursul vieţii lor şi în cea mai mare parte după moarte.www. din apă şi din atmosferă. alimentaţia populaţiei globului. substanţele organice formate sunt supuse unui proces de mineralizare. iar elementele componente sunt redate rezervoarelor din care au provenit. Parţial. să fie necesară utilizarea denitrificării pentru a controla cantitatea de azot fixat în biosferă. direct sau indirect. chiar pe plan global. Circulaţia biochimică este dirijată. . într-un echilibru rezonabil. de energia radiantă solară. există riscul ca această concentraţie crescută de azot să depăşească nivelul acceptabil pentru consumul uman. în perspectivă. pe această cale. denitrificări. Datorită aportului crescut de azot. efortul pentru a găsi căi de îmbogăţire a solului în azot şi de a ameliora. CAPITOLUL II ROLUL MICROORGANISMELOR ÎN CIRCUITUL GLOBAL AL MATERIEl ÎN NATURÃ În natură. În felul acesta. cantităţi mari de elemente pe care le folosesc pentru sinteza constituenţilor lor celulari şi pentru obţinerea energiei necesare activităţilor lor biologice. va trebui sa fie înlocuit cu efortul de a menţine. în limite normale. mai ales în apele de suprafaţă şi subterane.

sunt preluate sub formă de hrană de către animale şi om. la epuizarea formelor utilizabile. Dacă acest proces ar fi continuu. exercitând o puternică şi permanentă acţiune de mineralizare a substanţelor organice de proveninţă vegetală sau animală. substanţele organice astfel sintetizate. în procesul de remineralizare participă cu un rol important zooplanctonul. capacitate de multiplicare rapidă. fenomenele produse de vânt şi ploi. de depunerea unor compuşi minerali în sedimente şi roci sedimentare. sau stocate sub forme ce evoluează spre stadiul de combustibili fosili (cărbune.).www. caracter ubicuitar. sub formă organică. Datorită capacităţii de a converti energia luminoasă în energie chimică.cartiaz.ro – Carti si articole online de la A la Z alge. activitate metabolică intensă. Chiar şi în mediile acvatice. . situaţie incompatibilă cu existenţa organismelor vii. neutilizabilă ca atare de către plante. cu toate că rezervele de elemente biogene existente în natură sunt foarte mari. s-ar ajunge. 3. bacterii fotosintetizante). menţin constituenţii anorganici şi organici din biosferă într-un raport relativ constant. rolul bacteriilor şi al fungilor rămâne esenţial datorită unor particularităţi unice: 1. ţiţei etc. iar după moartea acestora se reîntorc în sol şi în ape. apă şi substanţe minerale. Acest fenomen este împiedicat de faptul că microorganismele din sol şi din ape. 2. la un moment dat. De la plante. în care după date mai noi. La această sărăcire a solului în substanţe anorganice se adaugă pierderile determinate de eroziune. ele pot sintetiza substanţe organice pornind numai de la CO2 atmosferic.

2. chitină) neobişnuită (hidrocarburi. CICLURILE BIOGEOCHIMICE Ciclurile biogeochimice însumează căile de circulaţie ale elementelor biogene în natură. Circulaţia lui sub acţiunea microorganismelor nu-i modifică . reduceri. sol <=> apă. fiind limitate la simpla alternanţă anorganic <=> organic.www.1.cartiaz. În cursul acestui ciclu. precum şi prin translocări spaţiale repetate: atmosferă <=> apă. activitate degradativă marcantă chiar asupra unor substanţe chimice complexe (celuloză. pentru ca să revină la forma anorganică din compartimentul abiotic al habitatelor respective. fenoli etc.ro – Carti si articole online de la A la Z 4. care este preluat de organismele vii (microorganisme şi plante) ca fosfat anorganic solubil şi încorporat în compuşi organici prin esterificarea ionului fosfat. ca şi activităţi biologice (degradări şi mineralizări. implică intrarea în acţiune a numeroase etape intermediare de transformare a unor reacţii fizice (solubilizări. hidrosfera şi litosfera. transformările ciclice sunt relativ simple din punct de vedere chimic. prin care trec de la forma anorganică la forma organică. fosfatul organic eliberat este reconvertit la formele anorganice. hidrolize). Evoluţia acestor căi în care sunt implicate atmosfera. lignină. volatilizări) şi chimice (oxidări. precipitaţii. atomul de fosfor rămâne component al grupării fosfat. conversie organică prin biosinteză). atmosferă <=> sol. respectiv la diferite combinaţii. În acest sens este caracteristic ciclul fosforului.) sau „recalcitrante“ (de sinteză). mai mult sau mai puţin complexe.După moartea organismelor. apă <=> sedimente În unele cazuri.

1984) Situaţia este diferită în cazul altor elemente (C. în ciclul carbonului) prezintă ceea ce Hutchinson a denumit imperfecţiuni accidentale. totuşi.001% . fie pe termen mediu (ca în cazul humusului). N. În unele medii.). Fracţiunea din azotul total. unele cicluri (de exemplu. indisponibilitatea elementelor citate nu este determinată de absenţa lor.ro – Carti si articole online de la A la Z starea de oxidare (Stewart.00001 şi 0. permanent. variaza intre 0.Transformările se reduc la trecerea de la fosfat anorganic la organic şi invers. cu consecinţe importante pentru utilizarea lor de către microorganisme. 0. un hectar de sol poate să conţină 75000 tone N şi să fie. prezent în biosferă disponibilă pentru a fi utilizată de plante.cartiaz. limitant pentru plante.www. În stârşit.1). la care conversia anorganic <=> organic este însoţită de modificări în starea lor de oxidare. ci de lipsa unor forme chimice accesibile. în sensul că. respectiv de la insolubil (imobilizat) la solubil şi mobil (Atlas. fiind scoase din circuit. S etc. anumite cantităţi sunt depuse în forme relativ stabile. ca în cazul combustibililor fosili (Fig. fie pentru zeci şi sute de milioane de ani. . Ca urmare. 1976).

expuşi unor transformări rapide. cel de CO2) au un turnover rapid şi. anorganic. formează rezervoare ale caror mărime poate fi aproximată. În funcţie de condiţiile locale. Între diferitele rezervoare.ro – Carti si articole online de la A la Z Rezervoare naturale (atmosferă. litosferă sau hidrosferă. sau relativ inaccesibili. există un flux continuu care evoluează în funcţie de viteza de reciclare a materialelor respective. atât la scară locală (la nivel de habitat) sau chiar extrapolată la nivel de biosferă. unele forme chimice pot fi pierdute. Mărimea rezervoarelor poate diferi mult de la un habitat la altul. sedimente) Fig. hidrosferă. Ele pot conţine compuşi uşor accesibili. Schemă privind circuitul biogeochimc în natură (după Hutchinson. 1970) Diferitele forme chimice (organic. în mod deosebit. rezervoarele mici (de exemplu. În general. transformaţi lent. litosferă) Mineralizare Substanţe organice (organisme vii) Substanţe anorganice Asimilare Stocare pe termen mediu (humus) sau lung (combustibili fosili.1. insolubil) ale unui element. iar altele se pot acumula. prezente în atmosferă.www. solubil. Mărimea diferitelor rezervoare determină viteza de turnover. sensibil la .cartiaz.

1971). rezultată. cantitatea de carbon organic. În unele cazuri. oxidarea H 2S şi utilizarea energiei pentru reducerea CO2 şi sinteza de compuşi organici ai carbonului. H2S. În Fig. în primul rând.ro – Carti si articole online de la A la Z perturbări. Ca urmare. într-un teren virgin este. ciclul carbonului. există probe numeroase de la cele mai simple la cele mai sofisticate.www. oxigenului şi apei. lignină) determină o "strangulare" a fluxului şi încetinirea lui globală (Alexander. 2. 2. ca litieră şi ţesut radicular mort. relativ constantă. respectiv. hemiceluloză. NH3 . deşi. care descompun proteinele la CO 2 . datorită unei stări de echilibru. În mod asemănător.cartiaz. . circuitul global al materiei în natura. mărimea rezervorului este constantă în timp. realizând. sunt implicate în trei cicluri. în ansamblu. din faptul că pierderea este echilibrată de un flux aproximativ egal. Viteza cu care evoluează întregul ciclu depinde de mărimea rezervorului şi de cea mai lentă viteză de turnover. În unele cazuri. viteza mică de degradare a unor substraturi (celuloză. Thiobacillus denitrificans participă în desfăşurarea celor trei cicluri prin reducerea nitratului. În acest sens. azotului şi sulfului.2 sunt prezentate interacţiunile dintre ciclurile carbonului. Bacteriile proteolitice. ele sunt strâns interconectate şi interdependente. deoarece pierderea de CO2 este echilibrată de reîntoarcerea sub formă de carbon organic. există o tendinţă de prezentare separată a ciclului diferitelor elemente biogene. INTERCONECTAREA CICLURILOR BIOGEOCHIMICE În mod convenţional.

H2O şi CO2 din mediu H2 H2 O2 CO2 CO2 O2 Constituenţii materiei vii O2 din mediu Fig. ca o consecinţă a industrializarii şi a arderii combustibililor fosili. inducând. unde poate perturba capacitatea proprie de echilibrare a unui ciclu. uneori. iar în lipsa lor viaţa . În circulaţia materiei în natură. aşa cum se întâmplă cu creşterea concentraţiei CO2 în atmosferă.cartiaz. sub diferitele ei forme.www. Ea se poate manifesta negativ şi la scară globală. Poluarea. poate modifica viteza de transfer a elementelor între diferitele rezervoare. carbonului şi apei (după Weisz. rolul microorganismelor este esenţial. mărimea rezervoarelor producând schimbări majore în particularităţile biochimice ale habitatelor şi asupra comunităţilor de organisme care le populează. Interrelaţiile dintre ciclurile oxigenului. modificări severe şi greu reversibile ale mediului. cu un aport excesiv de materie şi energie.ro – Carti si articole online de la A la Z Interacţiuni similare au loc constant între ciclul carbonului şi cel al azotului.2. 1982) Inf1uenţa omului este foarte evidentă pe scară locală. Fără microorganisme nu ar putea exista plante.

Deşi este prezent în natură în cantităţi foarte mari. Animalele sunt dependente de plante ca sursă majoră de azot. în forme inaccesibile plantelor şi animalelor. aproape invariabil. prin nitrificare. Se adaugă cantităţi importante prezente în structura plantelor şi a animalelor terestre. Azotul reprezintă 79% din conţinutul atmosferei sub formă de azot diatomic. în roci etc. Ţesuturile vegetale şi animalele moarte sunt mineralizate prin procesul de proteoliză şi amonificare şi convertite. inaccesibil sistemelor biologice. ca şi sursa de energie pe care o reprezintă soarele. în substanţele organice din organismele vii din sedimentele din mări şi oceane. pierderile de azot din sol. deci viaţa însăşi ar înceta. În cadrul circuitului azotului în natură. practic inert. precum şi cele adiţionale. microorganismele sunt tot atât de indispensabile vieţii.cartiaz. fără unul dintre aceşti factori. azotul mineral este folosit de plante şi înglobat în structura lor sub formă de constituenţi celulari. în humus. nu ar mai exista plante verzi. deoarece. legate de recoltarea plantelor de cultură. Prin urmare. CAPITOLUL III CIRCUITUL BIOGEOCHIMIC AL AZOTULUI Azotul este un element esenţial pentru existenţa vieţii in biosferă. în forme din nou accesibile plantelor.www. determinate de denitrificare şi . deoarece este inclus în structura tuturor proteinelor şi acizilor nucleici. gaz.ro – Carti si articole online de la A la Z animalelor ar înceta. Cu toate acestea. se găseşte.

azotul gazos atmosferic este convertit la forme fixe. iar producerea de 5 000 kg biomasă uscată/ ha/an. implică o pierdere de 150 kg N. fie pe cale naturală. prin fixarea biologică a azotului atmosferic. pe cale biologică. sunt readuşi de ploi în sol sub formă de nitraţi. Se apreciază că o producţie de grâu de 5 000 kg/ha echivalează cu o pierdere de 120 kg. sub acţiunea a peste 100 de genuri de bacterii diferite. există riscul ca deficitul de azot să devină un factor limitant al producţiei primare în ecosistemele respective. Din aceasta decurge necesitatea îmbogăţirii solului în azot combinat. prin adăugare de îngraşăminte azotate. o producţie de 50 000 kg sfeclă necesită 200 kg N. Făcând abstracţie de cantităţile mici de azot molecular care devin accesibile plantelor pe cale fizico-chimică. ce produc oxizi de azot care. din care 90 x 106 . cea mai mare parte a azotului atmosferic ar rămâne nefolosită de vieţuitoarele de pe pământ dacă nu ar exista microorganismele fixatoare de azot.cartiaz. cel puţin în cazul solurilor agricole. Circulaţia biologică a azotului este un proces lent şi continuu.fie artificial. de la ehipamente electrice. prin iradieri. prin fixarea lor în sol în cursul descărcărilor electrice şi cu apele din precipitaţii. motoare cu combustie internă etc.www. care sunt folosite de plante şi .ro – Carti si articole online de la A la Z levigaţie. tone în solurile agricole. În mod asemănător. prin care. descărcări electrice din atmosferă (fulgere). este apreciată la 175 milioane tone N/an. pe o pajişte din regiunile temperate. sunt atât de mari încât. apreciat la 10 tone N/an şi cel din procese de combustie. depăşesc cantitatea de azot disponibil existent. Se adaugă azotul fixat pe cale abiotică. Altfel. eliberaţi în atmosferă. Cantitatea de azot fixat.

3) Nitrificarea. 4) Denitrificarea. Fixarea azotului (NO2-) Circuitul azotului în natură 1) Fixarea azotului molecular. Schemă privind circuitului azotului în natură . (NO3=) Bacterii denitrificatoare Bacterii descompunătoare Fixarea biologică a azotului prin acţiunea bacteriilor nitrificatoare Amoniac (NH3) Ion amoniu (NH4+) Nitriţi (NO2=) Nitraţi (NO3=) Fig. După moartea plantelor şi animalelor care i-au consumat. utilizând energia obţinută prin fotosinteză. iar altele în anaerobioză sunt: 2) Amonificarea.cartiaz. 3. Rezervorul natural de azot atmosferic Resturi animale Resturi vegetale Fertilizatori (NH4+).www. unele desfaşurate în aerobioză. în constituenţi structurali.ro – Carti si articole online de la A la Z introduse în forme organice. Etapele esenţiale ale acestui proces. implicând intrarea în acţiune a mai multor activităţi biochimice. compuşii organici ai azotului sunt mineralizaţi şi restituiţi marelui rezervor atmosferic.

este foarte important deoarece face posibilă creşterea biomasei întregii biosfere. sunt . Bilanţul global al circuitului biogeochimic al azotului este un bilanţ pozitiv pentru biosferă. atât prin denitrificare. pierderile depăşesc ritmul de înlocuire. Ponderea activităţii umane în acest proces este substanţială şi în continuă creştere.www. Caracterul pozitiv al bilanţului.cartiaz. cât şi prin depozitarea unei părţi de substanţe organice în sedimente. adică a faptului că se fixează mai mult azot decât se pierde. în sensul că pierderile de azot din sol sunt compensate de procesele de fixare. Se apreciază că 35% din populaţia globului este absolut dependentă de îngrăşămintele azotate. iar eforturile făcute pe acest drum. deşi există scurgeri din circuit.ro – Carti si articole online de la A la Z În timp ce în ecosistemele naturale circuitul azotului este un proces echilibrat. în sistemele supuse procesului de agricultura intensivă.

având ca rezultat amoniacul sau cu hidrogenul şi oxigenul din care rezultă ionul de nitrat (NO3-). După o serie de schimbări compuşii cu azot ajung pe pamânt prin ploaie. din acţiunea vulcanilor. 3.1. Pentru ca azotul atmosferic. Scindarea azotului molecular în azot atomic şi combinarea acestuia cu hidrogenul. Aceste substanţe sunt amoniacul şi ionul de nitrat. Molecula de azot poate fi scindată în atomi de azot de energia care rezultă din arderi. descărcări electrice şi procese industiale.FIXAREA AZOTULUI MOLECULAR Reprezintă orice proces care converteşte azotul liber în compuşi cu azot. deoarece duc la creşterea cantităţii de proteine în alimentaţia omului. formându-se oxid de azot.cartiaz. în mediul terestru şi în mediul acvatic. Nitrogenaza funcţionează numai în absenţa oxigenului. cu ajutorul enzimelor.Fixarea biologică a azotului Este realizată în exclusivitate de bacterii şi constă în încorporarea azotului în combinaţii chimice pe care plantele le pot absorbi şi utiliza. . molecular să reacţioneze cu hidrogenul şi oxigenul. el trebuie să fie scindat în atomi de azot.1.ro – Carti si articole online de la A la Z pe deplin justificate. Lumina din descărcările electrice atmosferice furnizează energia care favorizează unirea azotului atomic cu oxigenul atomic. Enzima se numeşte nitrogenază. este realizat de către bacterii fixatoare de azot. 3.1.www.

Xanthobacter. Thiobacillus. Bacterii chemotrofe fixatoare de azot: Clostridium pasteurianum şi Azotobacter sp. Derxia. 2. Methylosinus. Frankia. au fost descrise. iniţial. ca urmare. sistemul enzimatic esenţial pentru fixarea azotului. Klebsiella. Se apreciază că această proprietate a apărut în cursul evoluţiei într-o perioadă când speciile eucariote erau deja existente şi bacteriile erau singurele organisme dotate cu capacitatea de a metaboliza anaerob şi cu reductazele adecvate unei conversii în direcţia nitrogenazelor. mult timp. Campylobacter. Propionibacterium. 1. Bacillus.www. Ulterior. bacteriile fototrofe (eubacterii şi cianobacterii). Erwinia. Aquaspirillum. Arthrobacter. Mycobacterium. . Clostridium. Azospirillum. Ele includ specii din genurile: Alcaligenes. Bacteriile libere fixatoare de azot Sunt reprezentate de 2 grupuri majore: 1. ca singurele bacterii fixatoare de azot şi considerate.1.cartiaz. Citrobacter. Rhizobium. Bejerinckia. au proprietatea de fixare a azotului atmosferic.ro – Carti si articole online de la A la Z Nu există nici un exemplu de organisme eucariote fixatoare de azot molecular. Methylobacter Methylococcus. bacteriile chemotrofe. s-a demonstrat că din numărul total de 260 de genuri de bacterii chemotrofe. Azotobacter. aproximativ 10% conţin nitrogenaza şi.2. ca având o importanţă esenţială pentru acest proces pe plan global. Enterobacter. 3.

insignis. aerobe facultativ anaerobe (Klebsiella. Frankia.. Din mediile acvatice au fost izolate: Azotobacter agile. chroococcum. Pseudomonas sp. Aeromonas sp. A. în special tropicale şi subtropicale. unele (Rhizobium.. altele anaerobe (Clostridium pasteurianum . Derxia gummosa – în special în solurile din India. Azomonas agili. iar celelalte. agilis – în ape uzate alcaline şi neutre. Celelalte sunt fixatoare libere de azot. iar în Marea Neagră.. A.. bogate în carbon. sărace în azot. Citrobacter. probabil din capacitatea lor de a fixa cantităţi mici pe suprafeţe mari şi pe perioade îndelungate. Unele sunt aerobe (Azotobacter Beijerinckia etc. A. Fixarea azotului atmosferic în mediile bine aerate este considerată unanim ca sporadică. Enterobacter). Desulfovibrio).www. în tot cursul anului şi nu în perioade scurte (39 – 50 de zile) ca în cazul leguminoaselor.). Azospirillum) au capacitatea de a forma simbioze cu diferite grade de specificitate şi activitate în natură. în majoritate . o specie de Spirillum.cartiaz. Corynebacterium. fixatoare de azot atmosferic. . Flavobacterium sp.ro – Carti si articole online de la A la Z Dintre acestea. Beijerinckia – în soluri acide. Răspândirea lor în natură este adesea caracteristică: Azotobacter chroococcum – în soluri neutre şi alcaline. dificilă sau imposibil de reprodus şi are loc cu o rată insuficientă pentru a satisface nevoile recoltelor intensive. Achromobacter sp. Importanţa bacteriilor chemotrofe fixatoare de azot decurge.

Cantitatea de N fixat pe această cale se ridică la circa 50 milioane tone pe an (1978). importanţa lor este limitată la mediile anoxice şi anume. Capacitatea de a sintetiza nitrogenaze este mai degrabă regulă decât excepţie la fototrofe. Thiocapsa. Ele includ specii din genurile: Amoebobacter. Fixarea biologică a azotului în asociaţie cu plantele Deoarece cantitatea de azot disponibilă pentru plante este decisivă pentru creşterea producţiei primare.3.1. prin fabricarea de îngrăşăminte azotoase.ro – Carti si articole online de la A la Z 2. Datorită capacităţii de a realiza fotosinteză anoxigenică. Chromatium. Thiocystis. reprezentând cam 1/3 din cantitatea totală de azot fixat pe cale biologică. Bacteriile fototrofe fixatoare de azot Dintre cele 12 genuri de bacterii fototrofe identificate până în prezent. la sedimentele din lacurile puţin adânci.cartiaz. Rhodopseudomona. Rhodomicrobium. 3. este firesc ca oamenii să depună eforturi susţinute pentru a putea spori intrările de azot în circuitul biologic. Chlorobium. 92% au capacităţi fixatoare de azot. Cifrele arată că activitatea umană afectează profund circuitul azotului pe scară planetară. Principala cale de creştere a cantităţii de azot în circuitul biogeochimic o reprezintă în prezent fixarea industrială a azotului liber. Pelodictyon. în principal. Această orientare este justificată şi de faptul că fixarea industrială (procedeu energofag ce consumă 3% din producţia mondială anuală de gaze . Ectothiorhodospira. Prosthecochloris. Rhodospirillum.www.

poluarea apelor freatice. peştii. lacuri. acumulare de nitrozamine cancerigene. Se apreciază că. aplicare. Excesul de îngrăşăminte este adus de ploaie în bălţi. . este limitantă şi prin aceasta. Consumarea apei din fântâni cu nitriţi şi nitraţi este periculoasă mai ales pentru copiii mici. În urma cercetărilor. ridică numeroase probleme tehnice. Nitraţii folosiţi în exces poluează ecosistemele acvatice şi apa freatică. influenţează dezvoltarea algelor. a fitoplanctonului.ro – Carti si articole online de la A la Z naturale).www. de către bacteriie aerobe. precum şi dificultăţi ridicate de transport. în majoritatea ecosistemelor acvatice. iar descompunerea lor. ca de exemplu. râuri. economice şi ecoloice. s-a observat că numai 50% din îngrăşămintele administrate în sol sunt preluate eficient de către plante şi că necesarul în anul 2000 a fost de 1 miliard tone. contaminarea apelor freatice cu nitraţi. efect distructiv al stratului atmosferic cu ozon. dar consecinţele negative pentru mediu sunt intolerabile: poluare. Cantitatea de nitraţi. pentru fiecare creştere de populaţie cu 6 x 106 locuitori. Algele mor. stimulează dezvoltarea algelor.cartiaz. Nitriţii dizolvaţi mai pot pătrunde în apa freatică. prin acţiunea N 2O produs în cursul denitrificării microbiene etc. Efortul este realizabil din punct de vedere tehnologic şi financiar. consumă oxigenul dizolvat în apă. Scăderea cantităţii de oxigen provoacă moartea altor organisme prin asfixie. Fiind în exces. a malurilor şi a lacurilor etc. Suprautilizarea îngrăşămintelor agricole pe bază de azot pentru creşterea producţiilor la hectar influenţează circuitul azotului. cu o capacitate de 106 kg NH4/zi. o ţară trebuie să construiască o fabrică de îngrăşăminte azotate. eutrofizare.

suplinind îngrăşămintele (Torrey. În actuala criză de energie. fără aplicarea îngrăşămintelor. datorită acestei asociaţii. sunt plantate Alnus. fixatoare de azot.www. Cercetările efectuate la Institutul Internaţional pentru Cercetarea Orezului din Filipine. în simbioză cu bacteriile. de fixare a azotului atmosferic sau de utilizare a asociaţiilor simbionte. În mod empiric. în mai multe zone de cultură a orezului. iar preţul petrolului este în creştere continuă. Casuarina este cultivată pentru ameliorarea solului. au stabilit că. în Japonia. Asociţiile de angiosperme cu actinomicete fixatoare de azot. una din aceste căi constă în încercarea de fixare a azotului liber.ro – Carti si articole online de la A la Z Azotatul de amoniu. . În aceste condiţii. Azolla este utilizată ca îngrăşământ. de mai multă vreme.cartiaz. şi costurile îngrăşămintelor fabricate pe cale industrială devine tot mai ridicat. mai ales biologice. Cercetările se desfăşoară pe mai multe căi. în Taiwan. sunt recomandate şi folosite în silvicultură. Sursa de hidrogen este gazul metan sau hidrocarburile din petrol. ca îngrăşământ se fabrică după metoda Haber şi Bosch. în care azotul atmosferic este combinat cu hidrogenul la temperatură şi presiune ridicată. 1978). Astfel.) este cultivat în alternanţă cu aninul (Alnus sp.) în Noua Guinee. meiul (Setaria sp. În această privinţă. apare firească nevoia de a găsi alte căi. asociaţia Azolla – Anabaena reprezintă o importantă sursă de azot în culturile de orez. se obţin recolte constante de 3 – 4 tone orez/ha. când pericolul epuizării surselor de petrol şi gaze naturale este iminent.

în acelaşi scop – ameliorarea fertilităţii solului. Cunoaşterea precisă a condiţiilor în care se instalează o asemenea simbioză ar deschide perspectiva producerii ei şi la gramineele cultivate. Unul din cei mai importanţi producători primari din mlaştinile sărate de pe coasta atlantică a Americii de Nord – gramineul Spartina alterniflora – fixează azotul atmosferic prin rădăcini. Eleagnus. în simbioză cu bacterii fixatoare de azot (Charlene Van Raalte. mai ales de conifere. Bacterii fixatoare de azot din genul Spirillium au fost găsite simbionte cu unele graminee spontane. . în amestec cu alte esenţe.www.ro – Carti si articole online de la A la Z Myrica. de exemplu Digitaria şi chiar cu porumb în America de Sud. 1977).cartiaz.

heterotrofe. aerobe Spirillaceae Azospirillium. fără heterocisti Fototrofe. Enterobacter Libere. heterotrofe.R. Plectonema. Aquaspirillum. facultativ anaerobe Bacilliaceae Clostridium Thilobacillus Libere. Citrobacter. Derxia. Campylobacter Libere. Methylobacter Libere. strict anaerobe Libere. anaerobe Rhodospirilliaceae Rhodosirillium.ro – Carti si articole online de la A la Z Grupul sau familia Azotobacteriaceae Genurile sau speciile principale Azotobacter.meliloti.phaseoli. R.coriariae.pushiae. Bejerinckia. aerobe cu heterocisti Spirulina. Nostoc. R. Thiocapsa. fototrofe.dyadis. autotrofe Chromtatiaceae Chromatium. Thiocistis. Methylomonas. Pleurocapsa. microaerobe Enterobacteriaceae Clebsiella. aerobe.www. aerobe. R.trifolii. Scytonema Fototrofe.cartiaz. Bradyrhizobium japonicum Streptomycetaceae Frankia discariae. Xenococcus. unicelulae Simbionte Simbionte . Calothrix. heterotrofe. F. Lyndbya. F.rupini. Phormidium Synechococcus. Rhodopseudomonas. Ectothiospira Chlorabiaceae Chclorobium Libere. heterotrofe.casuarinae Fototrofe. Oscillatoria. Rhizobacteriaceae Gloeothece Rhizobium leguminosarium. Azomonas. F. microaerobe Methylomonadaceae Methylomonas. Rhodomicrobium Cynobacteria Anabaena. Xanthobacter Caracteristici fiziologice Libere. Methilococcus. Dermocarpa. heterotrofe. F.

3) simbiozele asociative. cu anigiospermele (Gunera sp.4. Encephalartos etc). ca de exemplu: • cu fungii din categoria Ascomycetes sau Basidiomycetes.www. Ceratozamia. cu planta gazdă. În această categorie sunt incluse: 1) simbioza Rhizobium / plante leguminoase. Blasia. cu gimnospermele ( Cycas. 3. 6) cianobacteriile simbiotice fixatoare de azot. în diferite grade. • • • • cu pteridofitele în asociaţia Azolla /Anabaena azollae. cu plantele. 5) actinorizele. mai mult sau mai puţin intime. Hepaticae (Anthochos. Perspective ale îmbunătăţirii procesului de fixare biologică a azotului Printre procedeele preconizate pentru remanierea acestei situaţii cele mai semnificative.cartiaz.1.).ro – Carti si articole online de la A la Z Tabelul I. 2) simbioza Rhizobium / plante neleguminoase. 4) simbiozele foliare. care îşi exercită activitatea în asociaţii. cu diferite alte organisme. cu muşchii din grupul Clavicularia). Principalele grupe de microorganisme fixatoare de azot Foarte multe specii de bacterii fixatoare de azot sunt „asociate”. în aşa fel încât fixarea azotului este rezultatul unei cooperari. sunt urmatoarele: . ca perspectivă de abordare. mai mult sau mai puţin eficiente. în licheni.

Este încă puţin cunoscută biologia bacteriilor fixatoare de azot în natură şi contribuţia lor la structura şi funcţia habitatului pe care îl ocupă. mai greu de normalizat. • transferul genelor nif la bacterii nefixatoare de N2O în vederea obţinerii de noi bacterii cu această proprietate.cartiaz. decurgând din necesitatea de a transfera 20 – 40 de gene. capabile să competiţioneze cu cele modificate genetic. ecologia lor ca membrii liberi ai rizosferei şi ai microbiotei acesteia. care asigură reciclarea eficientă a hidrogenului produs în nodozităţi. să creeze dezechilibre în circulaţia altor elemente (P. reglarea sintezei diferiţilor produşi codificaţi în cantităţi adecvate. aprovizionarea cu ATP. Mg etc.www. incompleta cunoaştere a bazelor genetice şi biochimice ale fixarii azotului şi a asociaţiilor simbiotice. Există riscul ca bacteriile nou create sau plantele modificate. sau. Realizarea este condiţionată de numeroase dificultăţi tehnice.). • obţinerea de plante capabile să fixeze autonom azotul prin transferul genelor nif. • mărirea spectrului de gazde în simbiozele asociative pentru a include toate plantele de cultură importante. K. toate aceste abordări au ca inconvenient major. S-au realizat numeroase cercetări şi experienţe în ceea ce priveşte posibilitatea de transfer a complexului de gene ce controlează fixarea de .ro – Carti si articole online de la A la Z • mărirea activităţii fixatoare a tulpinilor de Rhizobium în urma transferului genelor hup („hidrogen uptake”). protecţia nitrogenazei de acţiunea inhibitoare a oxigenului. chiar de activare a unor microorganisme „sălbatice”. de a asigura stabilitatea şi activitatea lor în noile celule. În general.

la stadiul de amoniac. s-a reuşit transferul acestui complex de la Klebsiella pneumoniae la Escherichia coli. enzima produsă a fost inactivă. deoarece aceste bacterii sunt strict aerobe. Astfel.2.www. Interesul este stimulat de unele calcule care demonstrează că îmbunătăţirile pe cale biologică ar fi echivalente cu aplicarea optimă de îngrăşăminte azotate. AMONIFICAREA Amonificarea este procesul de conversie a compuşilor organici cu azot. . ciuperca purtătoare. s-a reuşit introducerea de bacterii fixatoare de azot la pin. de la bacterii în celulele plantelor superioare. Acest fapt arată şi pericolele care pot rezulta din asemenea intervenţii („Search”. Problema transferului genelor respective este complexă. Varianta a fost distrusă din precauţie. utilizând fungi ca purtători ai bacteriilor. În una din variantele experienţei.ro – Carti si articole online de la A la Z azot. care în acest fel ar deveni capabile să fixeze azotul liber. actinomicete. 1979). Din această cauză. De asemenea. dar şi a celor ce controlează mecanismele prin care nitrogenaza este ferită de contactul cu oxigenul. Procesul de amonificare este rezultatul activităţii a numeroase organisme heterotrofe ca bacterii. modificată de bacterie. deşi s-a reuşit transferul genelor ce induc producerea de nitrogenază la Agrobacterium. deoarece implică nu numai transferul genelor ce determină producerea nitrogenazei. 3. Plantele de pin au început să fixeze mici cantităţi de azot.cartiaz. s-a dovedit a fi dăunătoare pentru plantele de pin.

Clostridium sp.www. Întregul proces de mineralizare.1. Bacillus thermoproteolyticus. din masa microbiană.cartiaz. Bacillus mycoides. Proteus sp. ca şi de către microorganisme. este însoţit de eliberarea de energie. Bacillus subtilis. Rhizopus.2.. o rezervă majoră de azot organic este asociată cu humusul. cărora li se adaugă efectul proteinazelor de origine vegetală sau animală. Alternaria etc..ro – Carti si articole online de la A la Z Cea mai mare parte a azotului din orizonturile superficiale ale solului este prezent sub forma de azot în combinaţii organice. sau de fungi ca : Aspergillus.. Mucor. Serratia marcescens. care astfel devine utilizabilă pentru alte procese de nutriţie. din excrementele animale etc. mai mobile. compuşii organici cu structură complexă sunt hidrolizaţi la molecule care pot pătrunde în celule. utilizabile de către plante.. fiind utilizate de alte . Penicillium. procesul de amonificare evoluează în doua etape succesive: 3. rezerva accesibilă organismelor vii numai după ce a fost mineralizată printr-un proces foarte lent (Alexander. El provine din proteinele vegetale sau animale. Arthobacter sp. deoarece asigură conversia la forme anorganice.Etapa nespecifică Etapa de proteoliză. În sens larg. Flavobacterium sp.. 1971 ). este efectuată de microorganisme heterotrofe ca: Pseudomonas sp. deci de transformare a compuşilor organici complecşi în compuşi minerali simpli. Mineralizarea azotului organic din sol este un proces esenţial în ciclul acestui element în natură. În climatul temperat. În cursul acestei faze.

2. nu este un proces de amonificare. NITRIFICAREA Nitrificarea este un proces biologic prin care NH3.3. amonificarea este reprezentată de procesul de eliberare a NH3. a acizilor nucleici. în funcţie de natura microorganismelor implicate şi de condiţiile de mediu. la un pH apropiat de neutralitate. În acest sens.2. 3. producerea şi eliberarea de NH3 prin acţiunea microorganismelor de putrefacţie. acidului uric.www. incomplet elucidate. cu umiditate potrivită. precum şi a ureei. Ele au însă întotdeauna. Amonificarea evoluează în condiţii optime în straturile superficiale ale solurilor bine structurate. sau alte forme reduse ale azotului anorganic rezultate în cursul procesului de amonificare.Etapa specifică Această etapă. Procesul de amonificare evoluează lent. sunt degradate în continuare în etapa specifică de amonificare propriu-zisă. Randamentul este optim la temperatura de 30°C.ro – Carti si articole online de la A la Z microorganisme sau. . În sens strict. Amonificarea se realizează prin mecanisme diferite. NH3 ca produs final. aerate.cartiaz. dar limitele la care se realizează sunt mult mai largi (2 – 40°C). 3. glucidelor animale şi conversia lor în NH4. determinată de microorganismele din sol. Ritmul şi randamentul său sunt evidenţiate de cantitatea de azot amoniacal care rămâne în sol la sfârşitul procesului. prin acţiunea microorganismelor asupra moleculelor rezultate din descompunerea proteinelor. asigură degradarea în continuare a compuşilor rezultaţi din etapa premergătoare de proteoliză şi a celor rezultaţi din hidroliza acizilor nucleici.

Nitrosolobus multiformis. Cele mai cunoscute sunt: Nitrosomonas europea . N. strâns cuplate şi este realizată de bacterii specifice. vizibile pe secţiuni ultrafine la microscopul electronic. Sunt Gram-negative şi heterogene ca formă (bastonaşe.ro – Carti si articole online de la A la Z sunt oxidate până la nitraţi. spiralate. Bacteriile nitrificatoare se dezvoltă cel mai bine la pH între 7. Prezenţa oxigenului este obligatorie pentru toate speciile de bacterii nitrificatoare. 1987) . iar cea superioară de 40°C. în nitrit.www. în sistemele de epurare a apelor uzate.cartiaz. Nitrospira gracilis. Reacţiile încetează imediat în absenţa lui. . Nitrospira briensis. Nitrosococcus mobilis. în depozitele de compost. Temperatura optimă de dezvoltare este cuprinsă între 25 – 35°C. care reprezintă forma de compuşi azotaţi cel mai uşor asimilabilă de către majoritatea plantelor. în bazinele acvatice dulci şi marine. Zarnea (I994). Nitrificarea cuprinde două etape successive. dar cresc în natură şi în condiţii suboptimale (pH =6). Nitratbacteriile – convertesc nitritul prin oxidare în nitrat şi sunt reprezentate de: Nitrobacter winogradskyi. sferice etc). Nitrosococcus nitrosus. mobilis . Bacteriile nitrificatoare sunt prezente pretutindeni în sol. Nitrosovibrio tenuis (Backhoops şi Harms.5 – 8. N. hamburgensis. diferite: Nitritbacteriile – care convertesc amoniacul prin oxidare. occanus .cit. Nitrospira marina. limita inferioară fiind de 5°C. sau se desfaşoară într-un ritm încetinit pe masură ce tensiunea oxigenului scade. N. Unele dintre ele au sisteme membranare complexe intracelulare.

Etapa următoare este cea de asimilare. acizi nucleici şi clorofilă. Ierbivorele transformă azotul în azot al proteinelor animale. Aceste bacterii au capacitatea de a degrada ionul NO3– ş i NO2 – până la azot atomic. anaerobe. numărul bacteriilor nitrificatoare este corelat cu gradul de fertilitate a solului. N2. 3. apă etc. datorită faptului că afectează gradul de aerare. în general.www. Procesul se realizează de către bacterii denitrificatoare. deoarece aduce substanţele azotate din mediu (sol. s-a observat că.4. Este sigur că acest număr mare este determinat şi de faptul că aceste soluri sunt lucrate şi aerate. necesară pentru degradarea glucozei şi formării ATP-ului. gazos. umiditatea acţionează indirect asupra nitrificării. .) în forma lor cea mai uşor asimilabilă de către plante. De altfel.ro – Carti si articole online de la A la Z În sol. Nitrificarea reprezintă o etapă cu importanţă excepţională în circulaţia azotului în natură. acolo unde există puţin oxigen sau deloc.cartiaz. Denitrificarea este mai intensă în solurile din pădure pentru că există condiţii mai favorabile decât în solurile agricole. Bacteriile din genul Pseudomonas folosesc azotaţii ca sursă de oxigen. care se întoarce în atmosferă. în cadrul căreia rădăcinile plantelor absorb nitraţii şi încorporează azotul în proteine. el putând ajunge în solurile foarte fertile până la un million de bacterii/gram de sol. Ele trăiesc şi se dezvoltă în sol. DENITRIFICAREA Denitrificarea este procesul de descompunere a nitraţilor până la azotul molecular.

dacă aceasta este posibilă. A. Rhodopseudomonas sp. ca oxidul nitric (NO) sau oxidul nitros (N2O). aceştia pot fi ei înşişi reduşi în continuare la azot gazos şi eliminaţi ca atare în atmosferă. Cresc în anaerobioză. eutrophus. Contrar concepţiilor mai vechi. care reuneşte peste 75 de genuri diferite.. denitrificans. nitratul (NO3¯) şi nitritul ( N02¯) până la oxizi gazoşi. Acestea pot chiar utiliza oxigenul ca acceptor final de electroni şi preferă chiar respiraţia aerobă. denitrificarea este un proces biologic efectuat în exclusivitate.1. Pseudomonas aerogenes.Rolul denitrificării în ciclul global biogeochimic Denitrificarea reprezintă calea majoră de formare a unei bune părţi din azotul atmosferic şi de echilibrare a schimburilor dintre acesta şi mediile . fiind prezente în toate tipurile de sol. NO2– şi N2O. Moraxela sp. Zarnea (1994).www. în sedimentele lacurilor. în nămolul activat.. nici o bacterie denitrificatoare nu este strict anaerobă.cartiaz. Bacillus azotoformans. Sunt ubicvitare. pentosaceum Rhizobium sp. datorită prezenţei substanţelor organice uşor accesibile 3. Neisseria sicca. flavescens. Hyphomicrobium vulgare. Micrococus denitrificans. Simultan. de bacterii şi constă în reducerea dezasimilatorie a unuia sau a ambilor oxizi ionici ai azotului. în sedimentele marine şi în număr mare în rizosfera plantelor. inclusiv în zona arctică. A. pe medii care conţin NO3 –.ro – Carti si articole online de la A la Z Descrisă iniţial de Schonbein (1868) – cit. N.. . P. Bacteriile denitrificatoare formează un grup biochimic şi taxonomic heterogen. Azospirilum sp. Thiobacillus denitrificans etc. Principalele bacterii denitrificatoare sunt: Alcaligenes faecalis.4. are loc oxidarea materiei organice din mediu cu producerea de energie.

Denitrificarea cuplată cu nitrificarea poate fi folosită pentru tratarea apelor uzate oraşeneşti cu conţinut bogat în substanţe organice.www. contaminarea şi riscul de eutrofizare a apelor receptoare. . reducând pericolele de eutrofizare a bazinelor receptoare. Ea este răspunzatoare.cartiaz. reprezintă un mecanism ce favorizează reducerea conţinutului în azot al afluenţilor staţiilor de epurare a apelor reziduale. De asemenea. Acest lucru îi conferă o mare importanţă ecologică şi biogeochimică. în acelaşi timp.ro – Carti si articole online de la A la Z terestre sau acvatice. cu scopul de a reduce cantitatea de azot în exces. de pierderi majore (5 – 80%) din fertilizatorii azotaţi aplicaţi de către om.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful