fiscalitate-curs

I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

acţiunea Uniunii. În temeiul principiului proporţionalităţii. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă. între altele. serviciilor şi capitalurilor. .C. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. mărfurilor.E. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. în conţinut şi formă. . nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.. nici la nivel regional sau local. Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. se iau în calcul.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. . ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. “Codul de conduită” . . Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate.avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. În concluzie. Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv.impozite indirecte.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O.D. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. II. . Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. cota extremă fiind zero.

în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. care hotărăşte la propunerea comisiei. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. . în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun.. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. sub orice formă.

(3) În temeiul principiului subsidiarităţii. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă.2008. care au aceeaşi valoare juridică. în care libera circulaţie a mărfurilor. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. În temeiul principiului proporţionalităţii. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. între statele membre. . în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. Parlamentul European şi Consiliul. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. în conţinut şi formă. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. nici la nivel regional şi local. Aceste două tratate. acţiunea Uniunii. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. a persoanelor. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.05.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. (2) În temeiul principiului atribuirii.

Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. care hotărăşte. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. serviciilor şi capitalurilor” . în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. precum şi între statele membre şi ţările terţe. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. în special. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. cu excepţia celor fără scop lucrativ. la propunerea Comisiei. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. precum şi între statele membre şi ţările terţe. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. sub orice formă. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor.

Consiliul. accizele şi alte impozite indirecte. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. direct sau indirect. adoptă directive pentru . hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. direct sau indirect. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. De asemenea. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. produselor naţionale similare. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.

în a douăzecea zi de la publicare. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. în absenţa acesteia. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. directive. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. recomandări şi avize. diferit de la un stat la altul. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. statul în care este situată societatea- . Regulamentul are aplicabilitate generală. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. decizii. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. în a douăzecea zi de la data publicării. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. situată într-un stat. instituţiile adoptă regulamente. În cazul în care se indică destinatarii.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. societăţii-mamă. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. în absenţa acesteia. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. situată în alt stat. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. precum şi deciziile. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre.

■ Regimul fiscal comun: fuziuni. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. Editura Universul juridic.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. SCE = Societate cooperativă europeană. . Bucureşti. 403. divizărilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. 2008. divizări. pag. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. Cărpenaru – Drept comercial român. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . divizărilor parţiale. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. Pentru amănunte. neutre din punctul de vedere al concurenţei. divizări parţiale. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.să nu impoziteze profiturile respective sau .să impoziteze profiturile respective. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. scindărilor. scindărilor. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. a se vedea Stanciu D.

 Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. a se vedea Stanciu D. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. divizări. divizărilor parţiale. Bucureşti.Potrivit Directivei 90/434/CEE. Editura Universul juridic. divizărilor. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. SCE = Societate cooperativă europeană. 2008. 403. divizări parţiale. cu modificările ulterioare. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. . cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. Cărpenaru – Drept comercial român. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. pag. cu modificările ulterioare. Pentru amănunte. divizări parţiale. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. SE = Societate europeană. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. divizări. divizărilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre.

divizărilor. divizărilor. câştigurile . 403.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Bucureşti. 9 Art. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. divizări. a se vedea Stanciu D. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. divizări parţiale. 2008. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. SCE = Societate cooperativă europeană. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. 7 SE = Societate europeană. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. Editura Universul juridic. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. Pentru amănunte. Cărpenaru – Drept comercial român. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. cu modificările ulterioare. divizărilor parţiale. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. pag.

obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. La fiecare operaţiune. inclusiv. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) .Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. (4) şi (5) ale art. calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. 1 alin. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. 12 Art.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. . situat în alt stat membru. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. (1) din Directiva 49/2003 . indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. 1 din Directiva 49/2003. TVA. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin. al unei societăţi dintr-un stat membru12.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.

Titlul VIII Cote (art. 72 – 79 inclusiv. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. în anumite scopuri. calcularea taxei. 96 – 100 inclusiv) 13 . exigibilitatea şi monitorizarea taxei. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. Titlul VII Bază de impozitare (art. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. art. d) importul de bunuri. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. A se consulta Directiva 112 din 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful