I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . în conţinut şi formă. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. serviciilor şi capitalurilor.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. mărfurilor. acţiunea Uniunii. În concluzie.avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale.impozite indirecte.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor).D. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor. nici la nivel regional sau local.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. În temeiul principiului proporţionalităţii. . între altele. II. .E. se iau în calcul. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă.C. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă.. . . cota extremă fiind zero. “Codul de conduită” . care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. .

sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. sub orice formă. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. . cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa.. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. care hotărăşte la propunerea comisiei. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare.

Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. care au aceeaşi valoare juridică. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. În temeiul principiului proporţionalităţii. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. în conţinut şi formă. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor.05.2008. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Aceste două tratate. Parlamentul European şi Consiliul. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. între statele membre. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. (2) În temeiul principiului atribuirii. . (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. a persoanelor. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. în care libera circulaţie a mărfurilor. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. acţiunea Uniunii. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. nici la nivel regional şi local. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate.

sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. cu excepţia celor fără scop lucrativ. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. serviciilor şi capitalurilor” . în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. la propunerea Comisiei. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. precum şi între statele membre şi ţările terţe. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. precum şi între statele membre şi ţările terţe. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. care hotărăşte. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. în special. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. sub orice formă.

(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. accizele şi alte impozite indirecte. care hotărăşte la propunerea Comisiei. produselor naţionale similare. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. direct sau indirect. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. Consiliul. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. direct sau indirect. De asemenea. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Consiliul. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. adoptă directive pentru .

Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. directive. În cazul în care se indică destinatarii. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. în absenţa acesteia. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. situată în alt stat. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. Regulamentul are aplicabilitate generală. situată într-un stat. statul în care este situată societatea- . care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. instituţiile adoptă regulamente. societăţii-mamă. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. în absenţa acesteia. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. în a douăzecea zi de la publicare. în a douăzecea zi de la data publicării.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. precum şi deciziile. diferit de la un stat la altul. recomandări şi avize. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. decizii.

a se vedea Stanciu D. pag. divizărilor. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . neutre din punctul de vedere al concurenţei. divizărilor parţiale. Editura Universul juridic.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.să impoziteze profiturile respective. SCE = Societate cooperativă europeană. divizări parţiale.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”.să nu impoziteze profiturile respective sau . Cărpenaru – Drept comercial român. Pentru amănunte. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. 403. scindărilor. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. Bucureşti. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. 2008. divizări. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. scindărilor. .

divizări parţiale. divizări. Cărpenaru – Drept comercial român. SE = Societate europeană. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. Editura Universul juridic. a se vedea Stanciu D. . divizărilor parţiale. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90.Potrivit Directivei 90/434/CEE. 2008. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. divizărilor. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. Pentru amănunte. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. cu modificările ulterioare. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizări parţiale. Bucureşti. divizărilor. SCE = Societate cooperativă europeană. cu modificările ulterioare. divizări. pag. 403. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni.

penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. divizări parţiale. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. cu modificările ulterioare. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. 9 Art. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi. SCE = Societate cooperativă europeană. a se vedea Stanciu D. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. Cărpenaru – Drept comercial român. divizărilor. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. pag. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. 2008. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. 7 SE = Societate europeană. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. Bucureşti. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. divizări. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. Pentru amănunte. Editura Universul juridic.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. divizărilor. 403. divizărilor parţiale. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. câştigurile . divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale.

FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. inclusiv. (1) din Directiva 49/2003 . obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. 1 alin. . scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. (4) şi (5) ale art. 12 Art. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. al unei societăţi dintr-un stat membru12.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. TVA. indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. 1 din Directiva 49/2003. situat în alt stat membru. 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin. calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. La fiecare operaţiune.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice .

cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. Titlul VII Bază de impozitare (art. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. Titlul VIII Cote (art. în anumite scopuri. calcularea taxei. 96 – 100 inclusiv) 13 . iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. A se consulta Directiva 112 din 2006. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. exigibilitatea şi monitorizarea taxei. art. d) importul de bunuri. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. 72 – 79 inclusiv. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful