P. 1
fiscalitate-curs

fiscalitate-curs

|Views: 56|Likes:
Published by treabamea

More info:

Published by: treabamea on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2011

pdf

text

original

I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): .C. .E.D. în conţinut şi formă. serviciilor şi capitalurilor. În concluzie. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. . .avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. acţiunea Uniunii. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine. nici la nivel regional sau local. Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. “Codul de conduită” . FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central.impozite indirecte. . se iau în calcul. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate. Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. II. cota extremă fiind zero.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. între altele. mărfurilor. În temeiul principiului proporţionalităţii. din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă.. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. .

măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. sub orice formă.. care hotărăşte la propunerea comisiei. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. . e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.

vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. Aceste două tratate. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede.05. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. în care libera circulaţie a mărfurilor. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări.2008. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. În temeiul principiului proporţionalităţii. (2) În temeiul principiului atribuirii. în conţinut şi formă. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. între statele membre. Parlamentul European şi Consiliul. care au aceeaşi valoare juridică. a persoanelor. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. . hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. acţiunea Uniunii. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. nici la nivel regional şi local.

În conformitate cu dispoziţiile care urmează. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. serviciilor şi capitalurilor” . Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. la propunerea Comisiei. în special. care hotărăşte. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. precum şi între statele membre şi ţările terţe. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. sub orice formă. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. precum şi între statele membre şi ţările terţe. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. cu excepţia celor fără scop lucrativ.

b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. direct sau indirect. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. adoptă directive pentru . (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. produselor naţionale similare. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. Consiliul. care hotărăşte la propunerea Comisiei. accizele şi alte impozite indirecte. Consiliul. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. De asemenea. direct sau indirect.

Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care se indică destinatarii. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. în absenţa acesteia. situată într-un stat. decizii. în a douăzecea zi de la publicare. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. directive. Regulamentul are aplicabilitate generală. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. statul în care este situată societatea- . diferit de la un stat la altul.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. în absenţa acesteia. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. societăţii-mamă. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. în a douăzecea zi de la data publicării. situată în alt stat. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. recomandări şi avize. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. precum şi deciziile. instituţiile adoptă regulamente. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru.

.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. pag. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. Bucureşti. Cărpenaru – Drept comercial român. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizărilor. SCE = Societate cooperativă europeană. divizări parţiale. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. 403. neutre din punctul de vedere al concurenţei. Pentru amănunte. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. divizări. scindărilor. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . a se vedea Stanciu D. divizărilor parţiale. scindărilor.să impoziteze profiturile respective.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. Editura Universul juridic. 2008.să nu impoziteze profiturile respective sau . cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”.

divizări. 403. Cărpenaru – Drept comercial român. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. Bucureşti. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. a se vedea Stanciu D. divizărilor parţiale. Pentru amănunte. divizări. SCE = Societate cooperativă europeană.Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizărilor. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizări parţiale. pag. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizărilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. . fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizări parţiale. Editura Universul juridic. 2008. cu modificările ulterioare. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cu modificările ulterioare. SE = Societate europeană.

divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. divizărilor parţiale. Pentru amănunte. 9 Art. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cu modificările ulterioare. Cărpenaru – Drept comercial român.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. divizărilor. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. 2008. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizări parţiale. 403. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. divizărilor. Editura Universul juridic. SCE = Societate cooperativă europeană. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. 7 SE = Societate europeană. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. divizări. câştigurile . Bucureşti. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. pag. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. a se vedea Stanciu D. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi.

11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. . Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. (4) şi (5) ale art. inclusiv. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. 1 din Directiva 49/2003.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. situat în alt stat membru. (1) din Directiva 49/2003 . obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . al unei societăţi dintr-un stat membru12. calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. 1 alin.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . 12 Art. TVA. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. La fiecare operaţiune.

art. în anumite scopuri. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. 72 – 79 inclusiv. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. Titlul VII Bază de impozitare (art. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. A se consulta Directiva 112 din 2006. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. d) importul de bunuri. calcularea taxei. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. Titlul VIII Cote (art. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. 96 – 100 inclusiv) 13 . exigibilitatea şi monitorizarea taxei.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->