I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. În temeiul principiului proporţionalităţii. . II. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. în conţinut şi formă. . .un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv.D. se iau în calcul. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate.E. acţiunea Uniunii. Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre.impozite indirecte. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine..avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. nici la nivel regional sau local. “Codul de conduită” . pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . . . serviciilor şi capitalurilor. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. mărfurilor.avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. între altele.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. În concluzie. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate.C. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. cota extremă fiind zero.

. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. care hotărăşte la propunerea comisiei. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. sub orice formă. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice.. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.

nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. care au aceeaşi valoare juridică. a persoanelor. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În temeiul principiului proporţionalităţii. . (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor.2008. acţiunea Uniunii. Parlamentul European şi Consiliul. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. în care libera circulaţie a mărfurilor. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. Aceste două tratate. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.05. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. nici la nivel regional şi local. între statele membre. (2) În temeiul principiului atribuirii. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. în conţinut şi formă. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne.

sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. serviciilor şi capitalurilor” . sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. precum şi între statele membre şi ţările terţe. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. cu excepţia celor fără scop lucrativ. care hotărăşte. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. în special. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. precum şi între statele membre şi ţările terţe. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. la propunerea Comisiei. sub orice formă. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.

în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Consiliul. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. direct sau indirect. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. direct sau indirect. care hotărăşte la propunerea Comisiei. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. Consiliul. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. De asemenea. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. produselor naţionale similare. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. adoptă directive pentru . hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. accizele şi alte impozite indirecte. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei.

Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. în a douăzecea zi de la data publicării. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care se indică destinatarii. situată în alt stat. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. diferit de la un stat la altul. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. societăţii-mamă.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. în absenţa acesteia. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. precum şi deciziile. în absenţa acesteia. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. statul în care este situată societatea- . situată într-un stat. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. în a douăzecea zi de la publicare. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. instituţiile adoptă regulamente. decizii. Regulamentul are aplicabilitate generală.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. recomandări şi avize. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. directive. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau.

. Bucureşti. Editura Universul juridic. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizări parţiale. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. 403. scindărilor.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. scindărilor.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . SCE = Societate cooperativă europeană. pag. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. 2008. Cărpenaru – Drept comercial român. a se vedea Stanciu D. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. divizărilor. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. divizări.să nu impoziteze profiturile respective sau .să impoziteze profiturile respective. neutre din punctul de vedere al concurenţei. divizărilor parţiale. Pentru amănunte. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune.

aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. 2008. pag. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. SCE = Societate cooperativă europeană. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. 403. divizărilor. Cărpenaru – Drept comercial român. divizărilor. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. Pentru amănunte. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. divizări. a se vedea Stanciu D. divizărilor parţiale. cu modificările ulterioare. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. Editura Universul juridic. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Bucureşti. SE = Societate europeană. divizări parţiale. cu modificările ulterioare. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre.Potrivit Directivei 90/434/CEE.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizări parţiale. divizări. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. .

a se vedea Stanciu D.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. câştigurile . cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. Cărpenaru – Drept comercial român. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. 9 Art. divizări.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. divizărilor. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. cu modificările ulterioare. SCE = Societate cooperativă europeană. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. Pentru amănunte. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizărilor.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. 2008. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. 403. Editura Universul juridic. divizărilor parţiale. divizări parţiale. 7 SE = Societate europeană. pag. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. Bucureşti. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi.

al unei societăţi dintr-un stat membru12. 12 Art. 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. situat în alt stat membru. obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. (1) din Directiva 49/2003 . inclusiv. (4) şi (5) ale art.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. 1 din Directiva 49/2003. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. . indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. TVA. 1 alin. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. La fiecare operaţiune. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor.

regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. A se consulta Directiva 112 din 2006. art. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. Titlul VIII Cote (art. Titlul VII Bază de impozitare (art.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. 96 – 100 inclusiv) 13 . iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. exigibilitatea şi monitorizarea taxei. în anumite scopuri. 72 – 79 inclusiv. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. calcularea taxei. d) importul de bunuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful