P. 1
fiscalitate-curs

fiscalitate-curs

|Views: 56|Likes:
Published by treabamea

More info:

Published by: treabamea on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2011

pdf

text

original

I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

serviciilor şi capitalurilor. . . . Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. . nici la nivel regional sau local. între altele. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate. acţiunea Uniunii.D.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. se iau în calcul. următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): .avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. În temeiul principiului proporţionalităţii. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei.E. În concluzie. mărfurilor. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. “Codul de conduită” .. în conţinut şi formă. II.C. .impozite indirecte. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă. cota extremă fiind zero. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv.

Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. . c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. sub orice formă.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali.. care hotărăşte la propunerea comisiei. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut.

(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. în conţinut şi formă. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. care au aceeaşi valoare juridică. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”.2008. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. în care libera circulaţie a mărfurilor. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. între statele membre. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară.05. (2) În temeiul principiului atribuirii. a persoanelor.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. Aceste două tratate. acţiunea Uniunii. În temeiul principiului proporţionalităţii. . a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. Parlamentul European şi Consiliul. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. nici la nivel regional şi local.

în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. precum şi între statele membre şi ţările terţe. care hotărăşte. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. cu excepţia celor fără scop lucrativ. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. în special. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. sub orice formă. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. serviciilor şi capitalurilor” . la propunerea Comisiei. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. precum şi între statele membre şi ţările terţe. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.

hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. direct sau indirect.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. De asemenea. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. accizele şi alte impozite indirecte. care hotărăşte la propunerea Comisiei. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. adoptă directive pentru . hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. Consiliul. produselor naţionale similare. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. Consiliul. direct sau indirect. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect.

diferit de la un stat la altul. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. în absenţa acesteia. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. statul în care este situată societatea- . în cazul în care acestea nu indică destinatarii. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. situată în alt stat. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. situată într-un stat. precum şi deciziile. decizia este obligatorie numai pentru aceştia.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. Regulamentul are aplicabilitate generală. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. instituţiile adoptă regulamente. în a douăzecea zi de la publicare. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. recomandări şi avize. în absenţa acesteia. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. decizii.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. În cazul în care se indică destinatarii. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. societăţii-mamă. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. în a douăzecea zi de la data publicării. directive.

Editura Universul juridic. divizări. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.să nu impoziteze profiturile respective sau . Pentru amănunte.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. SCE = Societate cooperativă europeană. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. 2008. .  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. Cărpenaru – Drept comercial român.să impoziteze profiturile respective. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. divizărilor parţiale. divizărilor. neutre din punctul de vedere al concurenţei. divizări parţiale. pag. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. Bucureşti.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. 403. scindărilor. a se vedea Stanciu D. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. scindărilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.

cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. a se vedea Stanciu D.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. pag. Bucureşti. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. SCE = Societate cooperativă europeană. divizărilor parţiale. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. divizărilor. 2008. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizări parţiale. 403.Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizări parţiale. divizărilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. Editura Universul juridic. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. divizări. cu modificările ulterioare. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. SE = Societate europeană. divizări. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. cu modificările ulterioare. . fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. Pentru amănunte. Cărpenaru – Drept comercial român.

8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. SCE = Societate cooperativă europeană. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizărilor. divizări parţiale. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. pag. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. divizărilor. a se vedea Stanciu D. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. Bucureşti. 403. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. cu modificările ulterioare. divizări. Pentru amănunte. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. Cărpenaru – Drept comercial român. Editura Universul juridic.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizărilor parţiale. 7 SE = Societate europeană.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. 9 Art. 2008. câştigurile . Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi.

indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. al unei societăţi dintr-un stat membru12.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. 12 Art. . este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. La fiecare operaţiune. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. 1 alin.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. (1) din Directiva 49/2003 . scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) .Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. (4) şi (5) ale art. obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. inclusiv. situat în alt stat membru. 1 din Directiva 49/2003. TVA.

Titlul VII Bază de impozitare (art. 96 – 100 inclusiv) 13 . exigibilitatea şi monitorizarea taxei. d) importul de bunuri. calcularea taxei. art. A se consulta Directiva 112 din 2006. în anumite scopuri. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. 72 – 79 inclusiv.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. Titlul VIII Cote (art. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->