I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

C. În concluzie. se iau în calcul. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. acţiunea Uniunii. “Codul de conduită” .regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. . serviciilor şi capitalurilor.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor).un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. II. nici la nivel regional sau local. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor. . următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine.D. Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. . în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. cota extremă fiind zero. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. . în conţinut şi formă. între altele.. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. În temeiul principiului proporţionalităţii. din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă.impozite indirecte. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. mărfurilor.avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. . Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate.E.

c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. . sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. sub orice formă. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. care hotărăşte la propunerea comisiei..măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut.

Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. în conţinut şi formă. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În temeiul principiului proporţionalităţii. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. Aceste două tratate. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea.2008.05. a persoanelor. . sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. în care libera circulaţie a mărfurilor. (2) În temeiul principiului atribuirii. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. între statele membre. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. care au aceeaşi valoare juridică. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. acţiunea Uniunii. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. Parlamentul European şi Consiliul. nici la nivel regional şi local.

în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. în special. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. la propunerea Comisiei. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. sub orice formă. serviciilor şi capitalurilor” . (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. precum şi între statele membre şi ţările terţe. cu excepţia celor fără scop lucrativ. precum şi între statele membre şi ţările terţe. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. care hotărăşte. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat.

(d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. produselor naţionale similare. care hotărăşte la propunerea Comisiei. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. accizele şi alte impozite indirecte. adoptă directive pentru . Consiliul. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. Consiliul. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. direct sau indirect. De asemenea. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. direct sau indirect.

recomandări şi avize. precum şi deciziile. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. În cazul în care se indică destinatarii. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. statul în care este situată societatea- . decizii.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. în absenţa acesteia. Regulamentul are aplicabilitate generală. situată într-un stat. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. în a douăzecea zi de la data publicării. situată în alt stat. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. societăţii-mamă. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. directive. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. în a douăzecea zi de la publicare. diferit de la un stat la altul. în absenţa acesteia. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. instituţiile adoptă regulamente. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial.

divizări. scindărilor. divizărilor parţiale.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. Cărpenaru – Drept comercial român. SCE = Societate cooperativă europeană. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. divizări parţiale.să nu impoziteze profiturile respective sau .să impoziteze profiturile respective. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. divizărilor. pag.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. neutre din punctul de vedere al concurenţei. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. 2008. Editura Universul juridic. a se vedea Stanciu D. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. Pentru amănunte. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. Bucureşti. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. 403. . cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. scindărilor.

divizărilor parţiale. a se vedea Stanciu D. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. . aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE.Potrivit Directivei 90/434/CEE. Pentru amănunte. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Bucureşti. 2008. divizărilor. divizări. SCE = Societate cooperativă europeană. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizări parţiale. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. Cărpenaru – Drept comercial român. cu modificările ulterioare. 403. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizări. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizărilor. Editura Universul juridic. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. SE = Societate europeană. cu modificările ulterioare. divizări parţiale. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. pag.

fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. 2008. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizări. pag.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizări parţiale. divizărilor parţiale. Editura Universul juridic. divizărilor. SCE = Societate cooperativă europeană. Bucureşti. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. 403. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi. cu modificările ulterioare. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. divizărilor. a se vedea Stanciu D. Pentru amănunte. 7 SE = Societate europeană. Cărpenaru – Drept comercial român. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. câştigurile . divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. 9 Art.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi.

calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin. situat în alt stat membru. 1 alin. . 1 din Directiva 49/2003. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. TVA. La fiecare operaţiune. (4) şi (5) ale art. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. 12 Art. (1) din Directiva 49/2003 . al unei societăţi dintr-un stat membru12. indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. inclusiv.

regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. A se consulta Directiva 112 din 2006. 72 – 79 inclusiv. d) importul de bunuri. Titlul VIII Cote (art. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. Titlul VII Bază de impozitare (art. 96 – 100 inclusiv) 13 .b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. art. în anumite scopuri. calcularea taxei. exigibilitatea şi monitorizarea taxei.