I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. cota extremă fiind zero. următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . . În temeiul principiului proporţionalităţii. acţiunea Uniunii. mărfurilor. “Codul de conduită” . în conţinut şi formă. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor. Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. nici la nivel regional sau local. II. . între altele. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate. serviciilor şi capitalurilor.. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. .impozite indirecte. . dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate.E. . Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii. Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. În concluzie. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă.D.C. se iau în calcul.

Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. sub orice formă. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. . care hotărăşte la propunerea comisiei.. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat.

Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. care au aceeaşi valoare juridică. (2) În temeiul principiului atribuirii. . în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. În temeiul principiului proporţionalităţii. nici la nivel regional şi local. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. în care libera circulaţie a mărfurilor. între statele membre. în conţinut şi formă. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii.2008.05. acţiunea Uniunii.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. Parlamentul European şi Consiliul. a persoanelor. Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”. Aceste două tratate. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor.

sub orice formă. cu excepţia celor fără scop lucrativ. serviciilor şi capitalurilor” . Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. precum şi între statele membre şi ţările terţe. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat. care hotărăşte. în special. Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. precum şi între statele membre şi ţările terţe. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. la propunerea Comisiei. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf.

în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. produselor naţionale similare. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. care hotărăşte la propunerea Comisiei. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. direct sau indirect. adoptă directive pentru . De asemenea. accizele şi alte impozite indirecte. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. direct sau indirect. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. Consiliul. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Consiliul.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social.

în cazul în care acestea nu indică destinatarii. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. Regulamentul are aplicabilitate generală.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. în absenţa acesteia. în a douăzecea zi de la publicare. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. în absenţa acesteia. recomandări şi avize. În cazul în care se indică destinatarii.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. decizii. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale. directive. diferit de la un stat la altul. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. situată într-un stat. societăţii-mamă. instituţiile adoptă regulamente. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. situată în alt stat. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. precum şi deciziile. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. în a douăzecea zi de la data publicării. statul în care este situată societatea- . decizia este obligatorie numai pentru aceştia.

cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . 403. a se vedea Stanciu D. divizări.să nu impoziteze profiturile respective sau . scindărilor. Bucureşti. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor.să impoziteze profiturile respective. 2008. divizărilor parţiale. Pentru amănunte. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. Cărpenaru – Drept comercial român. scindărilor.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor. pag. neutre din punctul de vedere al concurenţei. . care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. divizărilor. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. SCE = Societate cooperativă europeană. Editura Universul juridic. divizări parţiale. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială.

 Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizări. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Pentru amănunte. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni. 2008. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. Editura Universul juridic. Cărpenaru – Drept comercial român.Potrivit Directivei 90/434/CEE. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizări parţiale. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. pag. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. divizărilor. SE = Societate europeană. . SCE = Societate cooperativă europeană. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. divizărilor parţiale. divizări. a se vedea Stanciu D. Bucureşti. 403. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizărilor. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizări parţiale. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune.

divizărilor. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. 7 SE = Societate europeană. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. 9 Art. SCE = Societate cooperativă europeană. a se vedea Stanciu D. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. câştigurile . divizări. pag. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. divizărilor parţiale.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. Pentru amănunte. Cărpenaru – Drept comercial român. divizărilor. 403. cu modificările ulterioare. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. Bucureşti.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. divizări parţiale. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. 2008. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. Editura Universul juridic.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.

dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. 1 alin. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul. al unei societăţi dintr-un stat membru12. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. situat în alt stat membru. . calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. 1 din Directiva 49/2003.Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. 12 Art. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . TVA. La fiecare operaţiune. (4) şi (5) ale art.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin. (1) din Directiva 49/2003 . inclusiv.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor.

art. 96 – 100 inclusiv) 13 . exigibilitatea şi monitorizarea taxei. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. 72 – 79 inclusiv. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. d) importul de bunuri. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. Titlul VII Bază de impozitare (art. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. Titlul VIII Cote (art. A se consulta Directiva 112 din 2006. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. în anumite scopuri.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. calcularea taxei. aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006.