I.

POLITICA FISCALĂ A UNIUNII EUROPENE: CONSIDERAŢII GENERALE Obiectivul principal al politicii fiscale a Uniunii Europene (UE) este de a garanta buna funcţionare a pieţei interne. Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. Politica fiscală în Uniunea Europeană are două componente: - fiscalitatea directă - fiscalitatea indirectă Fundamente ale armonizării fiscale europene Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxe cu efect echivalent. Această interdicţie se aplică de asemene taxelor vamale cu caracter fiscal. Tarifele prevăzute în Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu, care hotărăşte, la propunerea Comisiei. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membre nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. În ceea ce priveşte impozitele, altele decât cele pe cifra de afaceri, accizele şi alte impozite indirecte, pot fi acordate scutiri sau rambursări la export către celelalte state membre şi pot fi introduse taxe compensatorii la importurile care provin din statele membre numai în cazul în care măsurile preconizate au fost aprobate în prealabil pentru o perioadă limitată de către Consiliu, care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social, adoptă dispoziţii referitoare la armonizarea legislativă privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele sau alte

“Codul de conduită” . care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne”. . Măsurile fiscale neloiale sunt cele care stabilesc un nivel de impozitare efectiv net inferior cotei care se aplică în mod normal în statul membru respectiv. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. ci unul dintre mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele liberei circulaţii a persoanelor.un nivel de impunere efectivă net inferior nivelului general al statului respectiv. din definirea bazei sau din orice altă împrejurare convenabilă. între altele.D. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central.avantajele sunt acordate chiar în absenţa activităţii economice reale şi a prezenţei economice substanţiale. . Consiliul adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.. acţiunea Uniunii. mărfurilor. nici la nivel regional sau local. FISCALITATEA DIRECTĂ Coordonarea sistemelor de fiscalitate directă ale statelor membre În temeiul principiului subsidiarităţii.C.avantajele sunt izolate de piaţa naţională şi nu au incidenţă asupra asietei fiscale naţionale. În temeiul principiului proporţionalităţii. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. se iau în calcul. Pentru a determina caracterul prejudiciabil al acestor măsuri.impozite indirecte.E. armonizarea fiscală nu constituie un scop în sine.regulile de determinare a beneficiilor întreprinderilor care fac parte dintr-un grup sunt în dezacord cu principiile general admise la nivel internaţional şi îndeosebi cu principiile O. . Nivelul de impozitare poate rezulta din nivelul cotei aplicate. următoarele circumstanţe (acestea fiind criterii care permit decelarea măsurilor potenţial dăunătoare): . cota extremă fiind zero.avantajele sunt acordate exclusiv nerezidenţilor sau tranzacţiilor efectuate cu nerezidenţi (facilităţile fiscale sunt rezervate nerezidenţilor). . II. serviciilor şi capitalurilor. în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. în conţinut şi formă. . În concluzie.

Comisia s-a angajat să publice liniile directoare pentru aplicarea regulilor relative la ajutoarele de stat măsurilor de fiscalitate directă a întreprinderilor. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a consiliului. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.  pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri.măsurilor fiscale le lipseşte transparenţa. Comisia prezinta strategia sa în materie de fiscalitate a întreprinderilor. În Codul de conduită în domeniul fiscalităţii întreprinderilor.. sub orice formă. regimurile fiscale ale statelor membre trebuie să fie conforme regulilor comunitare referitoare la ajutoarele de stat. cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.  sunt compatibile cu piaţa internă: a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. care hotărăşte la propunerea comisiei. . cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. Strategia constă în continuarea acţiunilor de eliminare a numeroaselor obstacole fiscale care frânează activitatea economică transfrontalieră a societăţilor europene în cadrul pieţei interne (europene) afectându-le astfel competitivitatea internaţională. d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. în cazul în care acestea nu modifică în mod favorabil schimburile comerciale într-o măsură în care contravine interesului comun. c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice.

Versiunea consolidată a Tratatului privind uniunea europeană şi a Tratatului privind funcţionarea uniunii europene este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2008/c 115 din 9. Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central. nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Principalele dispoziţii cu incidenţă fiscală din Tratate1 ) Uniunea instituie o piaţă internă. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate. (1) Uniunea este alcătuită dintr-o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea. (1) Delimitarea competenţelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. sunt desemnate prin cuvântul „tratatele”.05. a persoanelor. (2) În temeiul principiului atribuirii. nici la nivel regional şi local. Aceste două tratate. (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne. Exercitarea acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.2008. acţiunea Uniunii. Parlamentul European şi Consiliul. Orice competenţă care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre. în care libera circulaţie a mărfurilor. (1) Competenţa Uniunii este exclusivă în următoarele domenii: (a) uniunea vamală. a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatelor. între statele membre. în conformitate cu dispoziţiile incidente ale tratatelor. (3) În temeiul principiului subsidiarităţii. a taxelor vamale la import şi la export 1 Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. În temeiul principiului proporţionalităţii. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate.vizează reducerea efectelor negative pe care le are coexistenţa diferitelor sisteme fiscale naţionale asupra integrării pieţelor. care au aceeaşi valoare juridică. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. în conţinut şi formă. Uniunea acţionează numai în limitele competenţelor care iau fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. . în domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă. În domeniul de aplicare a tratatelor şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. pot adopta orice norme în vederea interzicerii acestor discriminări. pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. (1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne.

sunt interzise restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. ) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol2. care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri. în special. În conformitate cu dispoziţiile ce urmează. precum şi între statele membre şi ţările terţe. cu excepţia celor fără scop lucrativ. (2) Sunt compatibile cu piaţa internă: 2 Capitolul 3 Serviciile din Titlul IV „Libera circulaţie a persoanelor. a societăţilor în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf. UNIUNEA VAMALĂ Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent. inclusiv societăţile cooperative şi alte persoane juridice de drept public sau privat.şi a oricăror taxe cu efect echivalent. sub orice formă. serviciilor şi capitalurilor” . Prin societăţi se înţeleg societăţile constituite în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei civile sau comerciale. sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi exercitarea acestora. Cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate. În conformitate cu dispoziţiile care urmează. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. care hotărăşte. precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul altui stat membru. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. Această interdicţie se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. (2) În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol. în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. la propunerea Comisiei. sunt incompatibile cu piaţa internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat. Taxele prevăzute de Tariful Vamal Comun se stabilesc de către Consiliu. precum şi constituirea şi administrarea întreprinderilor şi. sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile. precum şi între statele membre şi ţările terţe.

Pot fi considerate compatibile cu piaţa internă: (a) ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea economică a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut. produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică. b) ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale şi de concurenţă în Uniune într-o măsură care contravine interesului comun. cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în funcţie de originea produselor. adoptă directive pentru . hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. Produsele exportate pe teritoriul unuia dintre statele membru nu pot beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne mai mare decât impozitele aplicate direct sau indirect. nici un stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie. produselor naţionale similare. (e) alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului. direct sau indirect. Consiliul. hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială şi după consultarea Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social. în cazul în care acestea nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. în măsura în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea şi funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. (b) ajutoarele destinate reparării pagubelor provocate de calamităţi naturale sau de alte evenimente extraordinare. accizele şi alte impozite indirecte.(a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali. (d) ajutoarele destinate să promoveze cultura şi conservarea patrimoniului. care hotărăşte la propunerea Comisiei. Consiliul. De asemenea. DISPOZIŢII FISCALE Nici un stat membru nu aplică. adoptă dispoziţiile referitoare la armonizarea legislaţiilor privind impozitul pe cifra de afaceri. (c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităţi sau a anumitor regiuni economice. direct sau indirect.

decizii. decizia este obligatorie numai pentru aceştia. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. În cazul în care se indică destinatarii. au fost stabilite reguli fiscale cu scopul de a se suprima dubla impunere a beneficiilor distribuite sub formă de dividende de către o filială. Directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins.  Impunerea dividendelor la nivelul societăţii-mamă În cazul în care. în temeiul asocierii dintre societatea-mamă şi filială. situată într-un stat. Recomandările şi avizele nu sunt obligatorii. directive. Regulamentele şi directivele care se adresează tuturor statelor membre. lăsând autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. situată în alt stat. recomandări şi avize. în a douăzecea zi de la publicare. în cazul în care acestea nu indică destinatarii. o societate-mamă sau sediul său permanent primeşte profituri repartizate. Decizia este obligatorie în toate elementele sale. în a douăzecea zi de la data publicării. Scopul directivei este tratamentul fiscal aplicat distribuirilor de dividende între societatea-mamă şi filiale.apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre. care au incidenţă directă asupra instituirii sau funcţionării pieţei interne. Pentru exercitarea competenţelor Uniunii. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau. Regulamentul are aplicabilitate generală. Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în absenţa acesteia. precum şi deciziile. care se doresc a fi neutre din punct de vedere concurenţial. în absenţa acesteia. diferit de la un stat la altul. Directiva a introdus norme comune în legătură cu plata dividendelor şi alte forme de repartizare ale profitului. Obiectivul directivei este de a scuti de la reţinerea la sursă dividendele şi alte forme de repartizare a profitului achitate societăţilor-mamă de către filiale şi de a elimina dubla impozitare a acestor venituri la nivelul societăţii-mamă. instituţiile adoptă regulamente. Acesta este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în fiecare stat membru. ■ Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre Pentru grupurile de societăţi din statele membre. se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. statul în care este situată societatea- . societăţii-mamă.

scindărilor. ■ Regimul fiscal comun: fuziuni. scindărilor. cu excepţia cazurilor de lichidare a filialei: . cesionări de active şi schimburi de acţiuni Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor.  Sfera de aplicare 3 SE = Societate europeană. Acest regim fiscal comun urmăreşte să asigure neutralitatea fiscală a operaţiunilor transfrontaliere de restructurare a societăţilor şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. pag. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită.mamă şi statul în care se află sediul său permanent trebuie. a se vedea Stanciu D. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE3 între statele membre”. cesionărilor de active şi schimburilor de acţiuni în care sunt implicate societăţi din unul sau mai multe state membre. neutre din punctul de vedere al concurenţei. care se aplică în cazul restructurării întreprinderilor. 2008. divizărilor. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ( Directiva a introdus norme comune. 403. Cărpenaru – Drept comercial român. Fiecare stat membru aplică directiva 90/434/CEE în cazul fuziunilor. autorizând în acelaşi timp societatea-mamă şi sediul permanent să deducă din cuantumul impozitului datorat fracţiunea din impozitul pe societate aferentă profiturilor şi plătită de filială şi sub-filiale ) până la limita cuantumului reprezentând impozitul aferent datorat. divizărilor parţiale. Bucureşti. divizări.să nu impoziteze profiturile respective sau . divizări parţiale.să impoziteze profiturile respective. Editura Universul juridic. SCE = Societate cooperativă europeană. Interzicerea reţinerii la sursă în statul societăţii-mamă: Statul membru de care aparţine societatea-mamă nu poate percepe taxa reţinută la sursă pe profiturile pe care societatea-mamă le primeşte de la filială. . Pentru amănunte.  Impunerea dividendelor la nivelul filialei Exonerarea de reţinere la sursă: Profiturile distribuite societăţii-mamă de către filială sunt scutite de reţinerea la sursă a impozitelor.

b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene şi al societăţilor cooperative europene „Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. 6 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. divizări. Cărpenaru – Drept comercial român. 2008. divizărilor parţiale. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. cu modificările ulterioare. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri6: a) fuziuni.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE5 între statele membre”. SE = Societate europeană.Potrivit Directivei 90/434/CEE. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. SCE = Societate cooperativă europeană. . Editura Universul juridic. cu modificările ulterioare. 403. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri4: a) fuziuni. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. Bucureşti. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. divizări parţiale. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. divizări. divizări parţiale. ■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizărilor. Pentru amănunte. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. pag. şi al societăţilor cooperative europene 4 5 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. a se vedea Stanciu D. divizărilor.

■ Regimul fiscal comun: plata de dobânzi şi redevenţe între societăţi asociate s-a reţinut soluţia de a se elimina orice formă de impozitare a plăţii dobânzilor şi redevenţelor în statul membru de unde provin aceste plăţi Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare. divizărilor parţiale şi schimburilor de acţiuni O fuziune. Pentru amănunte. inclusiv primele şi loturile10 ataşate acestor obligaţiuni sau împrumuturi. divizărilor parţiale. Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită. pag. 9 Art. a se vedea Stanciu D. 2008. cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din diferite state membre şi transferul sediului social al unei SE sau SCE7 între statele membre”. 8 Prin Directiva 2005/19/CE se extinde sfera de aplicare a Directivei 434/90. fiecare stat membru aplică dispoziţiile directivei în următoarele cazuri8: a) fuziuni. aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite. însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauză de participare la beneficiile debitorului.„Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor. divizare sau divizare parţială nu determină impozitarea plusvalorii calculate prin diferenţa între valorile reale ale activelor şi pasivelor transferate şi valorile lor fiscale. în special veniturile din obligaţiuni sau împrumuturi. Editura Universul juridic. penalizările pentru întârzierea plăţilor nu sunt considerate dobânzi. 7 SE = Societate europeană. divizări. 2 al Directivei 49 din 2003 10 Premiile. divizări parţiale.  Sfera de aplicare Potrivit Directivei 90/434/CEE. câştigurile . divizărilor. SCE = Societate cooperativă europeană. Plăţile de dobânzi şi de redevenţe generate într-un stat membru sunt scutite de orice impozit prin reţinere la sursă sau prin estimarea bazei de impozitare în statul de origine respectiv. divizărilor. Bucureşti.  Definirea dobânzilor şi a redevenţelor Dobânzile9 reprezintă veniturile din creanţe de orice fel. Redevenţele reprezintă plăţile de orice fel primite ca remuneraţie pentru utilizarea sau concesionarea utilizării unui drept de autor asupra unei opere literare. cesionări de active şi schimburi de acţiuni care implică societăţi din două sau mai multe state membre. 403. Cărpenaru – Drept comercial român. b) transferuri dintr-un stat membru în alt stat membru ale sediului social al societăţilor europene  Norme care se aplică fuziunilor. cu modificările ulterioare.

obiectiv de a permite ca dobânzile încasate într-un stat membru de persoanele fizice care au reşedinţa fiscală întrun alt stat membru să fie impozitate conform dispoziţiilor legale din statul în care persoana fizică are reşedinţa fiscală. FISCALITATEA INDIRECTĂ taxa pe valoarea adăugată şi accizele ■ Taxa pe valoarea adăugată Principiul sistemului comun privind TVA presupune aplicarea asupra bunurilor şi serviciilor a unei taxe generale de consum exact proporţională cu preţul bunurilor şi serviciilor. 11 Cerinţele suplimentare pentru calitatea de beneficiar efectiv sunt prevăzute în alin.Impunerea dividendelor la nivelul persoanelor fizice . (1) din Directiva 49/2003 . 1 alin. calculată la preţul bunurilor sau serviciilor la o cotă aplicabilă bunurilor sau serviciilor respective. al unei societăţi dintr-un stat membru12. Următoarele operaţiuni sunt supuse TVA: a) livrarea de bunuri efectuate cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. La fiecare operaţiune.Pensii profesionale transfrontaliere: lupta împotriva obstacolelor fiscale III. situat în alt stat membru. Sistemul comun privind TVA se aplică până la etapa de vânzare cu amănuntul.dacă beneficiarul11 dobânzilor sau al redevenţelor este o societate dintr-un alt stat membru sau un sediu permanent. este exigibilă după deducerea valorii TVA suportate direct de diferitele componente ale preţului. scutirea nu se aplică decât în cazul în care societatea care a plătit dobânzile sau redevenţele este o societate asociată a societăţii care este beneficiara plăţilor în cauză sau al cărei sediu permanent este considerat beneficiarul dobânzilor sau redevenţelor în cauză FISCALITATEA PARTICULARILOR (PERSOANE FIZICE) . (4) şi (5) ale art. inclusiv. 12 Art. TVA. .Fiscalitatea veniturilor din economii: Directiva materie de fiscalitate a veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi. indiferent de numărul de operaţiuni care au loc în procesul de producţie şi de distribuţie anterior etapei în care este percepută taxa. 1 din Directiva 49/2003.

calcularea taxei. exigibilitatea şi monitorizarea taxei.b) achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. 72 – 79 inclusiv. regimul general al accizelor a) produsele energetice şi electricitatea b) alcoolul şi băuturile alcoolice c) tutunul prelucrat Statele membre pot aplica produselor accizabile taxe indirecte suplimentare. ■ Accize Sunt adoptate directive13 prin care se armonizează la nivel comunitar regimul general al produselor supuse accizelor cu scopul de a se asigura libera circulaţi a acestor bunuri. d) importul de bunuri. c) prestarea de servicii efectuată cu titlu oneros pe teritoriul unui stat membru de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. A se consulta Directiva 112 din 2006. cu condiţia ca taxele în cauză să fie conforme cu normele comunitare de impunere aplicabile accizelor sau taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte calcularea bazei de impozitare. Titlul VIII Cote (art. iar în unele cazuri şi de o persoană juridică neimpozabilă sau de o persoană neimpozabilă. în anumite scopuri. art. Titlul VII Bază de impozitare (art. 96 – 100 inclusiv) 13 . aceste norme neincluzând dispoziţiile referitoare la scutiri. 83 – 87 inclusiv) A se consulta Directiva 112 din 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful